Інформація про ТОВ «Рівненська оселя»

Page 1

Повнедосьєнакожну компаніюУкраїни

ТОВАРИСТВОЗОБМЕЖЕНОЮВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"РІВНЕНСЬКАОСЕЛЯ" ТЗОВ"РІВНЕНСЬКАОСЕЛЯ"

КодЄДРПОУ34847161

Встаніприпинення

0800309077 youcontrolcomua

Експрес-аналізконтрагента Актуальнона08032024

Критерії:Універсальні

Потрібнаособливаувага 1 

Потрібнозвернутиувагу 2

Спеціальнауваганепотребується 583

DЕкспрес-аналіз Аналітичнийпоказникнаоснові586факторів Замовитиекспертизу

Фактор Повідомлення Актуально на

Встаніприпинення

Статуссуб'єктагосподарювання:встаніприпинення

Сьогодні

Відповіднодостатті104ЦивільногокодексуУкраїниюридичнаособаприпиняєтьсяврезультатіреорганізації(майно,правата обов’язкитакихюридичнихосібпереходятьдоїхправонаступників)аболіквідації(повнеприпиненняфункціонуванняюридичної особи)

Увипадкуліквідаціїборжникапростроченівимогикредиторівзадовольняютьсязйогомайна,щозалишилосяпіслязадоволення вимог,заявленихсвоєчасноЗавідсутностітакогомайнавимогивважаютьсяпогашеними Співробітництвозкомпанією,щоперебуваєвпроцесіприпиненняпотребуєпідвищеноїобачності,аджеіснуєймовірність,що задовольнитивимогидотакоїкомпаніїбуденеможливоВтомучислічерезукладеннядоговорівпредставникомконтрагента,що діявзавідсутності/зперевищеннямсвоїхповноважень

Зв'язокзкомпанієювстані припинення

Наявнийзв'язокконтрагентазкомпанієювстаніприпинення Кількістьзв'язків:1

16052023

Партнерствозконтрагентом,якийпов'язанийзприпиненоююридичноюособою(маютьспільногокерівниката/абоучасників,що здійснюютьвирішальнийвплив)потребуєналежноїуваги,аджеєймовірністьтого,щобізнес-модельтакогоконтрагентатакожможе виявитисянеефективною,що,всвоючергу,можепризвестидонегативнихфінансовихнаслідків

ЗнайденозбігзаПІБубазі "Миротворець"Центру дослідженняознакзлочинівпроти національноїбезпекиУкраїни

ЗнайденозбігзаПІБубазі"Миротворець"Центру дослідженняознакзлочинівпротинаціональноїбезпеки України:

Унікальністьімені1%

КОРЖВОЛОДИМИРІВАНОВИЧ–учасник

Сьогодні

Увага!Данізмінюютьсящоденно Актуальнона08032024
 YouControl-повнедосьєнакожнукомпаніюУкраїни

Фактор

Співпрацязконтрагентом,учасникабоКБВякоговнесенийдобази"Миротворець"Центрудослідженняознакзлочинівпроти національноїбезпекиУкраїни,миру,безпекилюдстватаміжнародногоправопорядку,можематинегативнірепутаційні,операційніта фінансовінаслідки,ізапевнихумов,можепривернутиувагуправоохороннихорганів Зокрема,Положенняпроздійсненнябанкамифінансовогомоніторингу,затвердженеПостановоюПравлінняНБУвід19052020№ 65докритеріївризику,щозумовленірепутацієюклієнта,окріміншого,відноситьнаявністьнегативноїінформаціївофіційнихта/або публічнихджерелахпроклієнтаабойогоКБВ,щосвідчитьпроможливийзв'язокізтероризмомабоіншоюкримінальною/незаконною діяльністюЦеможеспричинитизупиненняздійсненняфінансовихоперацій,передачівідповіднихданихдоДержавноїслужби фінансовогомоніторингуУкраїнитаправоохоронниморганам,уповноваженимприйматирішеннявідповіднодоКримінального процесуальногокодексуУкраїни

Передприйняттямрішенняпроспівпрацюслідвивчитивсіможливінаслідкиірозглянутиможливізаходиїхмінімізації,включаючи правовийконсалтингтакомунікаціюзістороною-партнеромЗокрема,слідпереконатися,чидійсноучасникабоКБВконтрагента внесенийдобази"Миротворець",абомаємісцелишезбігзаПІБЦе,зокрема,можливоздійснитишляхомспівставленнядодаткової інформації,наявноївційбазі(дата,місценародження,біографія,фототаін)зданимивідповідноїособи

Перевірказафакторамифінансовогомоніторингу

 "Потрібнаособливаувага"0 "Потрібнозвернутиувагу"4 "Спеціальнауваганепотребується"472

Фактор

Господарськадіяльність

Здійсненнядіяльностізознаками ризику

Повідомлення Актуальнона

Юридичнаособаздійснюєнаступнівидидіяльностізознаками ризику14210ДОБУВАННЯПІСКУТАГРАВІЮ

Сьогодні

НаціональнийбанкУкраїни,затвердивпереліквидівекономічноїдіяльності,веденняякихєризиковоюознакою(Постанова ПравлінняНБУ№65від19052020)Зокремацедіяльністьзвисокимризикомкорупції,діяльністьякійпритаманнийвисокий рівеньобігуготівкитаіншаФінансовіоперації,учасникамиякихєсуб’єктигосподарюваннящоздійснюютьдіяльністьіз зазначеногопереліку,можутьбутипредметомпосиленоїперевіркиорганівдержавногонагляду(контролю)Отже,партнерствоз такимконтрагентом,потребуєналежноїуваги,аджеможеспричинитинегативніфінансовінаслідкитапривернутиувагуорганів державногонагляду(контролю)

Операційнадіяльність

Відсутністьвиробничих/офісних приміщень,іншихактивів, достатніхдляведенняюридичною особоювідповідноговиду господарськоїдіяльності

Відсутняінформаціяпроте,щоюридичнаособаєвласником будь-якогонерухомогомайна

Сьогодні Здійсненняпромисловоїдіяльностіпотребуєнаявностіприміщеннявідповідногофункціональногопризначення:офіс,цех,склад тощо.

Відсутністьуюридичноїособи(увласностіабокористуванні)виробничихпотужностей/торговельно-складськихприміщень,інших активів,необхіднихдляведеннязадекларованоїгосподарськоїдіяльностіможевказуватинате,щотакаюридичнаособає компанією-оболонкою(ПостановаПравлінняНБУ№65від19052020) Втойжечас,інформаціящодонерухомогомайна,якезнаходитьсявкористуванні(оренда,позичка,спільнадіяльністьтощо)не завждивноситьсядоДержавногореєструречовихправнанерухомемайноВідсутністьзареєстрованихправнеможесвідчитипро однозначнувідсутністьнерухомогомайнаупевноїособи,протеєобставиною,щопотребуєпроявуобачностіщодонеї

Зв`язки

YouControl-повнедосьєнакожнукомпаніюУкраїни

Повідомлення
на
Актуально

Зв'язокзкомпанієювстані припинення

Наявнийзв'язокконтрагентазкомпанієювстаніприпинення Кількістьзв'язків:1 16052023

Партнерствозконтрагентом,якийпов'язанийзприпиненоююридичноюособою(маютьспільногокерівниката/абоучасників,що здійснюютьвирішальнийвплив)потребуєналежноїуваги,аджеєймовірністьтого,щобізнес-модельтакогоконтрагентатакож можевиявитисянеефективною,що,всвоючергу,можепризвестидонегативнихфінансовихнаслідків

ЗнайденозбігзаПІБубазі "Миротворець"Центру дослідженняознакзлочинівпроти національноїбезпекиУкраїни

ЗнайденозбігзаПІБубазі"Миротворець"Центру дослідженняознакзлочинівпротинаціональноїбезпеки України:

Унікальністьімені1%

КОРЖВОЛОДИМИРІВАНОВИЧ–учасник

Сьогодні

Співпрацязконтрагентом,учасникабоКБВякоговнесенийдобази"Миротворець"Центрудослідженняознакзлочинівпроти національноїбезпекиУкраїни,миру,безпекилюдстватаміжнародногоправопорядку,можематинегативнірепутаційні,операційні тафінансовінаслідки,ізапевнихумов,можепривернутиувагуправоохороннихорганів

Зокрема,Положенняпроздійсненнябанкамифінансовогомоніторингу,затвердженеПостановоюПравлінняНБУвід19052020№ 65докритеріївризику,щозумовленірепутацієюклієнта,окріміншого,відноситьнаявністьнегативноїінформаціївофіційних та/абопублічнихджерелахпроклієнтаабойогоКБВ,щосвідчитьпроможливийзв'язокізтероризмомабоіншою кримінальною/незаконноюдіяльністюЦеможеспричинитизупиненняздійсненняфінансовихоперацій,передачівідповіднихданих доДержавноїслужбифінансовогомоніторингуУкраїнитаправоохоронниморганам,уповноваженимприйматирішеннявідповідно доКримінальногопроцесуальногокодексуУкраїни

Передприйняттямрішенняпроспівпрацюслідвивчитивсіможливінаслідкиірозглянутиможливізаходиїхмінімізації,включаючи правовийконсалтингтакомунікаціюзістороною-партнеромЗокрема,слідпереконатися,чидійсноучасникабоКБВконтрагента внесенийдобази"Миротворець",абомаємісцелишезбігзаПІБЦе,зокрема,можливоздійснитишляхомспівставлення додатковоїінформації,наявноївційбазі(дата,місценародження,біографія,фототаін)зданимивідповідноїособи

Перевірказафакторамиподатковоїобачності

 "Потрібнаособливаувага"0 "Потрібнозвернутиувагу"1 "Спеціальнауваганепотребується"85

Фактор Повідомлення Актуальнона

Операційнадіяльність

Відсутністьвиробничих/офісних приміщень,іншихактивів, достатніхдляведенняюридичною особоювідповідноговиду господарськоїдіяльності

Відсутняінформаціяпроте,щоюридичнаособаєвласником будь-якогонерухомогомайна

Сьогодні

Здійсненняпромисловоїдіяльностіпотребуєнаявностіприміщеннявідповідногофункціональногопризначення:офіс,цех,склад тощо

Відсутністьуюридичноїособи(увласностіабокористуванні)виробничихпотужностей/торговельно-складськихприміщень,інших активів,необхіднихдляведеннязадекларованоїгосподарськоїдіяльностіможевказуватинате,щотакаюридичнаособає компанією-оболонкою(ПостановаПравлінняНБУ№65від19052020)

Втойжечас,інформаціящодонерухомогомайна,якезнаходитьсявкористуванні(оренда,позичка,спільнадіяльністьтощо)не завждивноситьсядоДержавногореєструречовихправнанерухомемайноВідсутністьзареєстрованихправнеможесвідчитипро однозначнувідсутністьнерухомогомайнаупевноїособи,протеєобставиною,щопотребуєпроявуобачностіщодонеї

YouControl-повнедосьєнакожнукомпаніюУкраїни

Актуальнона 08.03.2024

Анкета

Перейдітьнасайттаотримайтеповнуінформаціюз60 реєстрівУкраїниактуальнунамоментзапиту

Повненайменуванняюридичноїособи (Актуальнона08.03.2024)

ТОВАРИСТВОЗОБМЕЖЕНОЮВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"РІВНЕНСЬКА ОСЕЛЯ"

Скороченаназва ТЗОВ"РІВНЕНСЬКАОСЕЛЯ"

Статусюридичноїособи (Актуальнона08032024)

КодЄДРПОУ

Датареєстрації

Даніпроперебуванняюридичноїособивпроцесі припинення

Уповноваженіособи

Зв’язокзнаціональнимипублічнимидіячами та/абопов’язанимизнимиособами

Розмірстатутногокапіталу

Організаційно-правоваформа

Видидіяльності

Встаніприпинення

34847161

21122006(17років2місяці)

24092012-встаніприпинення 16081130003004435

ВнесенняСРщодоприпиненняЮО,щонепов'язанозїїбанкрутством

ДРОГОБИЦЬКИЙВІТАЛІЙЮРІЙОВИЧ керівник

ДРОГОБИЦЬКИЙВІТАЛІЙЮРІЙОВИЧ підписант(Відомостівідсутні) ДРОГОБИЦЬКИЙВІТАЛІЙЮРІЙОВИЧ головакомісіїзприпиненняаболіквідатор

Зв'язківнезнайдено

40000,00грн

ТОВАРИСТВОЗОБМЕЖЕНОЮВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Основний:

45211Будівництвобудівель Інші:

45340Іншімонтажніроботи 28120Виробництвобудівельнихметалевихвиробів 28110Виробництвобудівельнихметалевихконструкцій 26630Виробництвоготовихдлявикористаннябетоннихсумішей 14210Добуванняпіскутагравію

КонтактизЄДР

ЄДРТендери

Місцезнаходженняюридичноїособи

Адреса: Україна,33018,Рівненськаобл,місто Рівне,ВУЛИЦЯВІДІНСЬКА,будинок39

Телефон: 286463

Контактизостанньоготендеру

ДИВИТИСЬНАYOUCONTROLCOMUA
Учасникитабенефіціари Актуальнона 08032024
YouControl-повнедосьєнакожнукомпаніюУкраїни

ЗАГАЛЬНІЗБОРИ

Часткадержавивпідприємствізгіднозреєстром ФондудержмайнаУкраїни

Перелікзасновників/учасниківюридичноїособи ВУЛЬЧИНТАРАС-ІГОРАНДРІЙОВИЧ Країнагромадянства:Україна Країнареєстрації: Україна Адресазасновника:Україна,76018,Івано-Франківськаобл,містоІваноФранківськ,ВУЛИЦЯУГОРНИЦЬКА,будинок14,квартира67 Розмірвнескудостатутногофонду:36600,00грн

Частка(%):91,50%

КАШУБАОЛЕГРОМАНОВИЧ Країнагромадянства:Україна Країнареєстрації: Україна Адресазасновника:Україна,33016,Рівненськаобл,містоРівне,ВУЛИЦЯ ВОЛИНСЬКОЇДИВІЗІЇ,будинок31,квартира33

Розмірвнескудостатутногофонду:2600,00грн Частка(%):6,50%

КОРЖВОЛОДИМИРІВАНОВИЧ Країнагромадянства:Україна

Країнареєстрації: Україна Адресазасновника:Україна,76014,Івано-Франківськаобл,містоІваноФранківськ,ВУЛИЦЯШУХЕВИЧІВ,будинок21,квартира3 Розмірвнескудостатутногофонду:800,00грн Частка(%):2,00%

Відомостіпроструктурувласностіюридичної особи

Відмітка,щоструктурувласностіпідписано:Відсутня Датаструктуривласності:Відсутня Номерструктуривласності:Відсутній ПІБособикимпідписаноструктурувласності:Відсутняінформація Типособикимпідписаноструктурувласності:Невизначено Ознака,щоможливанедостовірністьструктуривласності:Відсутняінформація Ознака,щоструктуравласностівизнанаНаціональнимбанкомУкраїни непрозорою:Відсутняінформація

Власністьтадозволи

Торговельнімарки(архів)

Данівідсутніуреєстрах Об'єктинерухомості

Нерухомість

Земельніділянки Данівідсутніуреєстрах на22062020

Актуальнона 08032024

Данівідсутніуреєстрахна22062020

Автотранспортвкористуванні (станомна18022022)

Данівідсутніуреєстрах

YouControl-повнедосьєнакожнукомпаніюУкраїни

Відомостіпроорганиуправлінняюридичної особи
0

Автотранспортувласності

Ліцензії

Перевіркавспискахсанкцій

Країнатадержавнийорган

СанкціїРНБО(Радинаціональної безпекиіоборониУкраїни)

СанкційнийсписокМіністерства ФінансівСША(OFAC)

СанкційнийсписокЄС

СанкціїРадиБезпекиООН

СанкційнийсписокКанади

Данівідсутніуреєстрах

Данівідсутніуреєстрах

Відсутняінформаціяпоособіабопов'язанихособах

Відсутняінформаціяпоособіабопов'язанихособах

Відсутняінформаціяпоособіабопов'язанихособах

Відсутняінформаціяпоособіабопов'язанихособах

Відсутняінформаціяпоособіабопов'язанихособах

ЗведенийсанкційнийсписокАвстралії Відсутняінформаціяпоособіабопов'язанихособах

СанкційнийсписокВеликобританії

СанкційнийсписокЯпоніїпротиРФу зв'язкузподіямивУкраїні

СанкційніспискиБюропромисловості табезпеки(BIS)Міністерстваторгівлі США

Податковатаіншідержавні органи

Відсутняінформаціяпоособіабопов'язанихособах

Відсутняінформаціяпоособіабопов'язанихособах

Відсутняінформаціяпоособіабопов'язанихособах

Актуальнона 07032024

Узв'язкузвведеннямвоєнногостанувУкраїніДержавнаподатковаслужбаУкраїнивтравні2022рокуобмежиладоступдо більшостіпублічнихелектроннихреєстрів,девонаєрозпорядником,томудеякаінформація,яказазначенаврозділі"Податкова таіншідержавніоргани",неоновлюється,окрімданихреєструплатниківПДВ,реєструплатниківєдиногоподатку,реєстру "Великихплатниківподатків"тареєструнеприбутковихустановтаорганізацій

Реєстр«Великихплатниківподатків» (станомна2023)

Інформаціяпроособувідсутнявбазі

YouControl-повнедосьєнакожнукомпаніюУкраїни

Компаніячипов'язанаособазнайденав списках

Реєстр«Дізнайсябільшепросвого бізнес-партнера» (станомна01122021)

ІнформаціяДПСУкраїнипросуб’єктів господарювання,якімаютьподатковий борг

Перебуваєнаоблікувконтролюючомуорганіяктакий,щодоякогонабрало законноїсилисудоверішеннящодоприпинення,щонепов’язанезбанкрутством, абощодопорушенняпровадженняусправіпроприпинення

НаданийчасДержавноюподатковоюслужбоюУкраїнивсуперечзаконуне оприлюднюєтьсяінформаціяпросуб’єктівгосподарювання,якімаютьподатковий борг.

•Дляотриманняцієїінформаціївактуальномустаніслідзвернутисядо контрагента

•Дляпереглядуцієїінформаціїзаминуліперіоди,скористайтесьфункцією “Історіяборгу”

Реєстрплатниківакцизногоподаткуз реалізаціїпальноготаспиртуетилового (станомна23022022)

Реєстрнеприбутковихустановта організацій

РеєстрплатниківПДВ (станомна08032024)

Інформаціяпроособувідсутнявбазі

Реєстрплатниківєдиногоподатку (станомна08.03.2024)

Місцезнаходженняреєстраційноїсправи (станомна09122021)

Інформаціяпроособувідсутнявбазі

ІнформаціяпродійснесвідоцтвоПДВвідсутнявбазі АнульованесвідоцтвоПДВ

Індивідуальнийподатковийномер(анульовано):348471617162

Датареєстраціїплатникомподатку:29122006

ДатаанулюванняреєстраціїплатникаПДВ:30032009 Причинаанулювання:наданнядекларацiйпровiдсутнiстьпоставок

Підставаанулювання:Анульованозарiшеннямконтролюючогооргану

Інформаціяпродійснесвідоцтвоєдиногоподаткувідсутнявбазі

Департаментцифровоїтрансформаціїтазабезпеченнянаданняадміністративних послугРівненськоїміськоїради

Судовапрактикатавиконавчі провадження (Згадуванняудокументах)

Цивільнісудовісправи

Кримінальнісудовісправи

Інформаціявідсутняуреєстрах

Інформаціявідсутняуреєстрах

Господарськісудовісправи Інформаціявідсутняуреєстрах

Адміністративнісудовісправи (всього1документ)

07062012

Справипроадміністративніправопорушення Інформаціявідсутняуреєстрах

Датавідкриттявиконавчогопровадженнящодо юридичноїособи

Справипризначенідорозгляду

Інформаціявідсутняуреєстрах

Інформаціявідсутняуреєстрах

YouControl-повнедосьєнакожнукомпаніюУкраїни

№рішення25152478

Актуальнона 08.03.2024

Офіційніповідомлення

24092012

21122006

Групипов'язанихфізичнихосіб

Керівники/Підписанти

Суб'єктидекларування

Особипов'язаніз суб'єктамидекларування

Актуальнона

ПОВІДОМЛЕННЯПРОПОСТАНОВЛЕННЯСУДОВОГОРІШЕННЯЩОДО ПРИПИНЕННЯЮРИДИЧНОЇОСОБИ,ЯКЩОТАКЕРІШЕННЯНЕ ПОВ'ЯЗАНЕЗБАНКРУТСТВОМЮРИДИЧНОЇОСОБИ

ПОВІДОМЛЕННЯПРОПРОВЕДЕННЯДЕРЖАВНОЇРЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇОСОБИ

2 Учасники/Бенефіціари

0

Національніпублічнідіячі

0 Особипов'язаніз публічнимидіячами

Перевіркидержавнимислужбами

Заплановані0Архів0

Запланованоперевірок:Немаєзапланованихперевірок

Історіязмін

21122006

ДАТАЗМІНИ

Найменуванняюридичноїособи Контактнаінформація (всього3зміни)

16062016

АКТУАЛЬНОНА

24092012

АКТУАЛЬНОНА

22122006

ДАНІПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

3

0

0

Отримувачідоходу

Вкладники/Позичальники

0

Особищомаютьфінансові зобов'язання 0

Актуальнона 08032024

ТОВАРИСТВОЗОБМЕЖЕНОЮВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"РІВНЕНСЬКА ОСЕЛЯ"

33018,Рівненськаобл,містоРівне,ВУЛИЦЯВІДІНСЬКА,будинок39 Тел:286463

33018,РІВНЕНСЬКАОБЛ,МІСТОРІВНЕ,ВУЛИЦЯВІДІНСЬКА,БУДИНОК 39 Тел:28-64-63

МРІВНЕВУЛВІДІНСЬКАБУД39 Тел:28-64-63

YouControl-повнедосьєнакожнукомпаніюУкраїни

Всього
2
07032024
0

20122006

АКТУАЛЬНОНА

33018МРІВНЕВУЛВІДІНСЬКАБУД39

22122006

ДАНІПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

16062016

АКТУАЛЬНОНА

Керівники Підписанти Видидіяльності (всього1зміна)

16062016

АКТУАЛЬНОНА

22122006

ДАНІПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Перелікзасновників(учасників)юридичноїособи (всього3зміни)

23092022

АКТУАЛЬНОНА

ДРОГОБИЦЬКИЙВІТАЛІЙЮРІЙОВИЧ

ДРОГОБИЦЬКИЙВІТАЛІЙЮРІЙОВИЧ

45211-будівництвобудівель

45211-ЗАГАЛЬНЕБУДІВНИЦТВОБУДІВЕЛЬ(НОВІРОБОТИ,РОБОТИЗ ЗАМІНИ,РЕКОНСТРУКЦІЇТАВІДНОВЛЕННЯ)

ВУЛЬЧИНТАРАС-ІГОРАНДРІЙОВИЧ Адресазасновника:Україна,76018,Івано-Франківськаобл,містоІваноФранківськ,ВУЛИЦЯУГОРНИЦЬКА,будинок14,квартира67 Країнагромадянства:Україна Країнареєстрації:Україна

Розмірвнескувстатутнийфонд:36600грн

КАШУБАОЛЕГРОМАНОВИЧ

Адресазасновника:Україна,33016,Рівненськаобл,містоРівне,ВУЛИЦЯ ВОЛИНСЬКОЇДИВІЗІЇ,будинок31,квартира33 Країнагромадянства:Україна Країнареєстрації:Україна Розмірвнескувстатутнийфонд:2600грн

КОРЖВОЛОДИМИРІВАНОВИЧ Адресазасновника:Україна,76014,Івано-Франківськаобл,містоІваноФранківськ,ВУЛИЦЯШУХЕВИЧІВ,будинок21,квартира3 Країнагромадянства:Україна Країнареєстрації:Україна Розмірвнескувстатутнийфонд:800грн

YouControl-повнедосьєнакожнукомпаніюУкраїни

16122020

18062020

ВУЛЬЧИНТАРАС-ІГОРАНДРІЙОВИЧ Адресазасновника:Україна,76018,Івано-Франківськаобл,містоІваноФранківськ,ВУЛИЦЯУГОРНИЦЬКА,будинок14,квартира67 Країнагромадянства:Україна Країнареєстрації:Україна Розмірвнескувстатутнийфонд:36600грн

КАШУБАОЛЕГРОМАНОВИЧ Адресазасновника:Україна,33016,Рівненськаобл,містоРівне,ВУЛИЦЯ ВОЛИНСЬКОЇДИВІЗІЇ,будинок31,квартира33 Країнагромадянства:Україна Країнареєстрації:Україна Розмірвнескувстатутнийфонд:2600грн

КОРЖВОЛОДИМИРІВАНОВИЧ

Адресазасновника:Україна,76014,Івано-Франківськаобл,містоІваноФранківськ,ВУЛИЦЯШУХЕВИЧІВ,будинок21,квартира3 Країнагромадянства:Україна Країнареєстрації:Україна Розмірвнескувстатутнийфонд:800грн

ВУЛЬЧИНТАРАС-ІГОРАНДРІЙОВИЧ Адресазасновника:76018,Івано-Франківськаобл,містоІвано-Франківськ, ВУЛИЦЯУГОРНИЦЬКА,будинок14,квартира67 Країнареєстрації:Україна Розмірвнескувстатутнийфонд:36600грн

КАШУБАОЛЕГРОМАНОВИЧ

Адресазасновника:33016,Рівненськаобл,містоРівне,ВУЛИЦЯ ВОЛИНСЬКОЇДИВІЗІЇ,будинок31,квартира33 Країнареєстрації:Україна Розмірвнескувстатутнийфонд:2600грн

КОРЖВОЛОДИМИРІВАНОВИЧ

Адресазасновника:76014,Івано-Франківськаобл,містоІвано-Франківськ, ВУЛИЦЯШУХЕВИЧІВ,будинок21,квартира3 Країнареєстрації:Україна Розмірвнескувстатутнийфонд:800грн

АКТУАЛЬНОНА
АКТУАЛЬНОНА
YouControl-повнедосьєнакожнукомпаніюУкраїни

16062016

АКТУАЛЬНОНА

ВУЛЬЧИНТАРАС-ІГОРАНДРІЙОВИЧ Адресазасновника:76018,Івано-Франківськаобл,містоІвано-Франківськ, ВУЛИЦЯУГОРНИЦЬКА,будинок14,квартира67 Країнареєстрації:Україна Розмірвнескувстатутнийфонд:36600грн

КАШУБАОЛЕГРОМАНОВИЧ

Адресазасновника:33016,Рівненськаобл,містоРівне,ВУЛИЦЯ ВОЛИНСЬКОЇДИВІЗІЇ,будинок31,квартира33 Країнареєстрації:Україна Розмірвнескувстатутнийфонд:2600грн

КОРЖВОЛОДИМИРІВАНОВИЧ

Адресазасновника:76014,Івано-Франківськаобл,містоІвано-Франківськ, ВУЛИЦЯШУХЕВИЧІВ,будинок21,квартира3 Країнареєстрації:Україна

Розмірвнескувстатутнийфонд:800грн

Додатковаінформаціяпрозасновників(учасників)юридичноїособи

22122006

Даніперевіряються

ВУЛЬЧИНТАРАС-IГОРАНДРIЙОВИЧ Країна:Україна

Розмірвнескувстатутнийфонд:36600грн КАШУБАОЛЕГРОМАНОВИЧ Країна:Україна

Розмірвнескувстатутнийфонд:2600грн КОРЖВОЛОДИМИРIВАНОВИЧ Країна:Україна

Розмірвнескувстатутнийфонд:800грн

Розмірстатутногокапіталу

22122006

40000грн

YouControl повнедосьєнакожнукомпаніюУкраїни

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯНАYOUCONTROLCOMUA ©YouControlAllrightsreserved

ДАНІПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ
YouControl-повнедосьєнакожнукомпаніюУкраїни
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.