Page 1

ÅRSMELDING 2013

4H ØSTFOLD Varmt hjerte!

Klart hode

!

Å lære ved å gjøre! Flinke hender! God h

else!

Du bestemmer!

Årsmelding 2013

4H Østfold


4H Østfold 4H Østfold er en stor og aktiv organisasjon som jobber for å utvikle samfunnsengasjert og aktiv ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker. 4H Østfold er en fylkesavdeling i 4H Norge som er en landsomfattende, ideell barne- og ungdomsorganisasjon som er livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig.

Kjerneverdier: • Klart hode • Varmt hjerte • Flinke hender • God helse

Formål: 4H skal utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker.

Posisjon (4H sin unike kvalitet): 4H er en medlemsstyrt organisasjon hvor medlemmene selv bestemmer hva de vil utforske og tilegne seg kunnskap om.

Motto: Å lære ved å gjøre.

4H-programmet: Programmet er delt inn i områdene: • Natur • Kultur • Samfunn • Helse

4H-løftet: Vi lover å arbeide mot det mål å bli en ungdom med klart hode, varmt hjerte, flinke hender og god helse.

Årsmelding 2013

Merkesystemet: Merkesystemet i 4H Norge er delt inn i: • Aspirant og miniaspirant (10 - 11 år og yngre) • Juniorer (12 – 14 år) • Seniorer (15 – 18 år) I løpet av et år skal medlemmene i 4H arbeide med et selvvalgt prosjekt. Ved godkjent prosjekt og oppmøte på mer enn 50 prosent av møtene tildeles man hvert år et merke. Etter syv år når man toppen og mottar 4H-plaketten. H.K.H Kronprins Haakon: H.K.H. Kronprins Haakon er 4H Norges høye beskytter. Ordningen med beskytterskap fungerer som en annerkjennelse av organisasjonen og arrangementer innenfor viktige områder i samfunnslivet. 4H er stolte over å ha H.K.H. Kronprins Haakon som sin høye beskytter.

4H Østfold


Årsmøtet 2013 61 stemmeberettigede og 12 observatører deltok på årsmøtet i 4H Østfold 2013. Ole Mathis Opstad Kruse ble valgt til leder, og 4H-medlemmene kom med konstruktive forslag til både årsplan og budsjett. Med totalt 73 personer tilstede ble ordinært årsmøte aviklet på Folkvang i Skjeberg mandag 18. mars med Ole Gunnar Torgrimsby som ordfører. Premier Homstvedt 4H ble tildelt 4H Østfolds linselus pris for flest medieoppslag i 2012.

Samrbeidende organisasjoner Representanter fra Fylkesmannens landbruksavdeling, Østfold fylkeskommune, Østfold Bygdekvinnelag og Østfold Bondelag var tilstede hilste fra sin organisasjon.

årsaker foreslått å kutte ut medlemsbladet. Dette ble tatt inn i budsjettet igjen med to utgaver pr. år. Årsmøtet vedtok også å arrangere jubileumsball istedenfor tur til Boda Borg.

Forslag Fylkesstyret hadde av økonomiske

Takk til engasjerte ungdommer for et givende årsmøte!

Valget fikk følgende resultat: Ordfører Ole Gunnar Torgrimsby

Sarpsborg

1 år, gjenvalgt

Varordfører

Simen Gjølsjø

Glimt-hagen 4H

1 år, ny

Leder

Ole Mathis Opstad Kruse

Grålum 4H

1 år, ny

Styremedemmer Anne Sofie Strekerud Emma Elnes Elvestad Kåre Valle Kjersti Stenrød

Aas 4H Råde 4H Kolberg 4H FMLA

ikke på valg, 1 år gjenstår 2 år, ny 2 år, ny oppnevnt repr. fra Fylkesmannen

Observatør

Anne-Marte Elvestad

Fhaliøst

oppnevnt fra Fhaliøst

1. varamedlem 2 varamedlem 3. varamedlem

Hans Jørgen Hvidsten Anita Furulund Hege Tveter Bratli

Borge 4H Mauren 4H Torsnes 4H

1 år, ny 1 år, ny 1 år, ny

Revisor

Total Revisjon DA

Valgkomite Bente Fjelle Torsnes 4H ikke på valg,1 år gjenstår Knut Edgar Berger Glimt-Hagen 4H ikke på valg, 2 år gjenstår Gro Gjersøe Eriksen Rokke 4H 3 år, ny Therese Bratli Torsnes 4H ikke på valg, 1 år gjenstår Maren Kristiansen Rødenes 4H 2 år, ny Annie Krog Skogstad Rødenes 4H 2 år, ny Vara valgkomite Christoffer Kjeve Fossegrimen 4H 1 år, ny Oscar Aamoth Fossegrimen 4H 1 år, ny Amund Winsvold Varulven 4H 1 år, ny Godtgjørelse

Godgjørelse til leder kroner 14 000,-

Årsmelding 2013

4H Østfold


Fylkesstyret Fylkesstyret skal være et styringsorgan for 4H‑arbeidet i fylket i samsvar med 4H Norges lover og vedtak fattet av årsmøtet for 4H Norge, fylkesårsmøtet og landsstyret. 2013 har vært et aktivt år for 4H Østfold. Fylesstyret i 2013:

Fylkesstyrets medlemmer

Leder Ole Mathis Opstad Kruse (37) Grålum 4H, Sarpsborg

Fylkesstyret har fem (5) medlemmer: Leder, nestleder og tre (3) styremedlemmer. • Fire (4) valgt av fylkesårsmøtet blant 4Hs medlemmer • En (1) oppnevnt av landbruksavdelingen hos Fylkesmannen.

Styremedem Anne Sofie Strekerud (19) Aas 4H, Rakkestad

Alumnklubben i fylket kan møte med en representant som observatør uten stemmerett.

Styremedlem Emma Elnes Elvestad (17) Råde 4H, Råde

Ordføreren i fylkesårsmøtet kan delta i fylkesstyremøtene uten stemmerett. Fylkesstyret velger selv sin nestleder med funksjonstid ett (1) år.

Ordfører Ole Gunnar Torgrimsby (33) Sarpsborg

Styremedlem Kåre Valle (53) Kolberg 4H, Fredrikstad Styremedlem Kjersti Stenrød (44) Oppnevnt repr. fra FMLA Observatør Anne-Marte Elvestad (22) Oppnevnt fra Fhaliøst 1. varamedlem Hans Jørgen Hvidsten (49) Borge 4H, Fredrikstad 2. varamedlem Anita Furulund (19) Mauren 4H, Sarpsborg 3. varamedlem Hege Tveter Bratli (43) Torsnes 4H, Fredrikstad Varordfører Simen Gjølsjø (53) Glimt-hagen 4H, Hobøl

Årsmelding 2013

For gyldig vedtak i fylkesstyret kreves at minst tre (3) medlemmer har stemt for forslaget.

• • •

Fylkesstyrets oppgaver

I følge 4H Østfolds vedtekter skal fylkesstyret bl.a.: • Være styringsorgan for 4H‑arbeidet i fylket i samsvar med 4H Norges lover og vedtak fattet av årsmøtet for 4H Norge, fylkesårsmøtet og landsstyret. • Ha ansvar i organisatoriske og økonomiske saker for 4H i fylket. • Legge hovedvekt på behandling av prinsipielt viktige saker som gjelder utvikling av 4H‑arbeidet og utnytting av organisa­sjonens ressurser i fylket. • Arbeide med langtidsplaner og – budsjetter. • Forvalte fylkesorganisasjonens midler. • Sørge for at 4H‑klubbene, medlemmene mellom 10 og 25 år og klubbrådgiverne får best

• • • • •

mulig støtte og rådgivning i sitt 4H‑arbeid. Fremme innstilling i de sakene som 4H‑fylkesstyret får over­sendt til uttale fra landbruksavdelingen hos Fylkesmannen. Sammen med landbruksavdelingen hos Fylkesmannen analysere hvilke rådgivningstiltak som er vesentlige for målgruppen ungdom i fylket, og motivere 4H‑klubber og 4H‑medlemmer til å legge opp aktiviteter, studiearbeid og oppgavevalg i tråd med dette. Tilrettelegge arbeidet for, og styrke 4H‑nemndene i kommunene. Bygge ut og skaffe økonomi til 4H‑instruktørtjenesten til fylket. Slutte avtaler med landbruksavdelingen hos Fylkesmannen, organisasjoner på fylkesplan og andre. Holde konferanser og kurs for medlemmer, klubbrådgivere og tillitsvalgte. Være ankeinstans for saker avgjort av klubbene. Vedta regler for reiseutjamning for klubbenes representanter til fylkesårsmøtene. Arbeide med andre aktuelle oppgaver for 4H‑arbeidet i fylket. Fylkesstyret kan oppnevne utredningsutvalg for spesielle saker. 4H-konsulenten i fylket (ansatt av 4H Norge) er sekretær for fylkesstyret.

Fylkesstyret takker

Styret er meget imponert og takknemlig for alt det frivillige arbeidet som foregår rundt om i fylket. Alt det gode frivillige arbeidet er selve grunnpilaren i organisasjonen.

4H Østfold


Administrasjon Administrasjonen sørger for den daglige driften av 4H i fylket. 4H Østfold har i 2013 hatt tre ansatte i tilsammen ca. 2,5 årsverk. Regnskapet viset et overskudd på ca. kroner 125.000,-. Styret opplever stort engasjement, pågangsmot og positivitet blant klubbstyrer, klubbrådgivere og støttespillere.   4H Østfold har gratis kontorplass ved landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Østfold (FMLA), noe vi setter meget stor pris på. 4H Østfold takker Fylkesmannen og landbruksavdelingen for dette.

Medarbeidere

Styret retter en stor takk til Råde 4H som arrangerte årets flotte fylkesleir på Tomb i Råde, og skapte en sosial, aktiv og morsom helg for 200 4H-ere og ca. 40 ledere. En stor takk rettes også til Rokke 4H som arrangerte en stilig plakettfest for årets 63 plakettmottakere. En stor takk rettes også til Aas 4H, Fossegrimen 4H og Kirkeng 4H som arrangerte to flotte jubileumsball for tilsammen 280 deltakere. Styret vil også rette en stor takk til alumnklubben Fhaliøst for deres innsats. Alumnene stiller opp som kursledere og hjelpere på DAF-kurs, som volleyballdommere og hjelpere på Landkreditt Bank-Cup, og ikke minst som arrangører av aspirantleiren. Dette betyr mye for 4H-arbeidet i Østfold.   Fylkesstyret takker for tillitten, og ønsker det kommende styret lykke til med arbeidet.

Dene ene stillingen er 60%, og er besatt av Laila Aanerød,. Grunnet sykdom har denne stillingen vært ubemannet store deler av året.

4H Østfolds har én 4H-konsulent som har det daglige ansvaret for 4H Østfold. Denne lønnes av 4H Norge med midler fra Mat- og landbruksdepartementet. Stillingen er besatt av Beate Johansen. I tillegg har 4H Østfold i 2013 hatt to stillinger som 4H-instruktør.

Den den andre stillingen var 90% til og med 31. juli 2013. Stillingen var frem til dette besatt av Arthur Olsen. Stillingen ble økt til 100% fom. 1. september. Mari Johannessen startet i stillingen 1. september. 4H Østfold har i 2013 hatt følgende ansatte: 4H-konsulent Beate Johansen (30) Stillingsprosent: 100% 4H-instruktør Laila Aanerød (64) Stillingsprosent: 60% 4H-instruktør (tom. 31.07) Arthur Olsen (32) Stillingsprosent: 90% 4H-instruktør (fom. 01.09) Mari Johannessen (24) Stillingsprosent: 100%

   

Årsmelding 2013

Administrasjonens oppgaver 4H Østfolds ansatte har ansvaret for den daglige driften av 4H i Østfold, som bl.a inneholder: • Yte service mot 4H-klubber og 4H-medlemmer • Kontinuerlig oppfølging av 4H-klubbene • Kurs– og leirvirksomhet • Organisasjonsutvikling og nettverksbygging • Oppfølging av medlemsregister • Vervehjelp til klubbene • Regnskaps- og budsjettarbeid • Informasjon og kommunikasjon • Bindeledd mellom 4H Norge og klubbene • Kontakt med økonomiske og faglige samarbeidspartnere • Kontakt/samarbeid med andre lag, organisasjoner, næringsliv m.m. • Sekretærfunksjon for fylkesstyret • Samarbeid med Fylkesmannens Landbruksavdeling • 20% nasjonale oppgaver pålagt av generalsekretær  

Økonomi

Regnskapet for 2013 viser et overskudd på kroner 124 930,66. Budsjettet for 2013 la opp til et underskudd på 188 500,-. De største inntektene i 2013 kom fra medlemskontingent, loddsalg og støtte fra organisasjoner og offentlige virksomheter. 4H Østfold mottok i 2013 økonomisk støtte fra Norsk Landbrukssamvirke, Østfold Fylkeskommune, Østfoldkorn BA, Østfold Landbrukssamvirke, Havass,

4H Østfold


Norsk Tipping og Gjensidige til et samlet beløp på kroner 307 885,10,-. Bidragene er avgjørende for at 4H Østfold kan opprettholde en aktiv drift på klubb– og fylkesplan. Til gjengjeld bidrar 4H med å utvikle aktiv og samfunnsengasjert ungdom med respekt for natur og mennesker, og kunnskap og erfaring fra prosjekt- og organisasjonsarbeid. 4H Østfold takker for økonomisk støtte i året som gikk.

Kommunikasjon Medlemsblad 4H Østfold gir ut medlemsbladet Østfoldkløver’n. I 2013 har det blitt gitt ut to utgaver. Østfoldkløver’n inneholder viktig informasjon om kommende arrangementer, samt artikler og bildegallerier fra arrangementer som har vært. Nettside 4H Østfold har nettsiden www.4h. no/ostfold. Nettsiden inneholder viktig informasjon om kommende arrangementer, og bildegallerier fra arrangementer som har vært. Sosiale medier • 4H Østfold har ca. 800 følgere på Facebook. På Facebooksiden publiseres informasjon, påminnelser ol. • 4H Østfold har også en Facebookgruppe for klubbrådgivere hvor disse kan diskutere og utveksle erfaringer. • I løpet av 2013 begynte 4H Østfold å bruke Instagram. På Instagram publiseres enkelte bilder fra arrangementer ol. Alle kan tagge bildene sine med #4h

Årsmelding 2013

og #4høstfold for å bidra til å synliggjøre 4H. Pressedekning 4H Østfold og klubbene har ved en rekke anledninger oppnådd pressedekning i flere av Østfoldavisene.

Klubbesøk Prosjektveiledning og høstfester Samtlige 30 4H-klubber har fått klubbesøk fra 4H Østfold to ganger. Det første besøket var prosjektveiledning hvor hver enkelt 4Her har fått råd og hjelp til 4H-prosjektet sitt. Alle klubber har også hatt besøk av en representant fra 4H Østfold for å vurdere 4H-prosjektene og dele ut merker.

Representasjon 4H Østfold har i 2013 vært representert på og av: • Årsmøtet i Østfold Barne- og Ungdomsråd: Ole Mathis Opstad Kruse • Årsmøtet i Studieforbundet Natur og Miljø Østfold Beate Johansen • Årsmøtet i Østfold Bygdekvinnelag: Hilde Brandsrud • Arbeidsutvalget til FNF Amund Winsvold

4H Østfold


Samarbeid 4H har en rekke samarbeidspartnere og bidragsytere både nasjonalt, i fylket og i klubbene. Disse er avgjørende for å opprettholde en stor og aktiv organisasjon. Landbruks– og matdepartementet 4H-konsulenten lønnes av 4H Norge, som mottar midler fra Landbruks– og matdepartementet til å holde én ansatt i hvert fylke. Fylkesmannes landbruksavdeling 4H har gratis kontorplass hos Fylkesmannen i Østfold sin landbruksavdeling. 4H Østfold er svært takknemlig for dette. Norsk Landbrukssamvirke 4H Østfold takker for betydelig økonomisk støtte fra Norsk Landbrukssamvirke. Norsk Landbrukssamvirke er en interesseorganisasjon for de bondeeide samvirkebedriftene i landbruket, og medlemsmassen teller i dag 16 organisasjoner - som f.eks. TINE, Nortura, Felleskjøpene, Gartnerhallen, HOFF, Norsk Skogeierforbund, Norsvin, Geno, Gjensidige Forsikring og Landkreditt Bank. Fylkeskommunen 4H Østfold takker for betydelig drifts-, aktivitets– og prosjektstøtte fra Fylkeskommunen. Midlene tildeles via Østfold Barne– og Ungdomsråd. Østfold Landbrukssamvirke 4H Østfold takker for betydelig drift- og aktivitetsstøtte fra Østfold Landbruksselskap. Havass 4H Østfold takker drift- og aktivitetsstøtte fra Havass. Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) – Østfold 4H Østfold har et godt samarbeid med

Årsmelding 2013

NJFF Østfold. De siste årene har 4H Østfold og NJFF Østfold sammen arrangert friluftslivleiren Berby Action Camp. NJFF Østfold har mange frivillige som er dyktig på jakt og fiske som deler sin kunnskap med barn og unge på Berby Action Camp. 4H Østfold setter stor pris på det gode samarbeidet. Østfold Bondelag 4H Østfold takker alle lokale bondelag for verdifull hjelp under våre arrangement, både i klubbene og på fylkesplan. Vi ønsker også å takke alle som stiller gårdene sine til disposisjon for 4H-ere som ønsker å ha skog- og landbruksrelaterte prosjekter og for 4H-klubber som vil på gårdsbesøk. Gjennom disse tiltakene får bondelagene muligheter til å ha god kontakt med barn og unge i nærmiljøet og å gi dem kunnskap og praktisk erfaring i og om landbruk, natur og miljø. Østfold Bygdekvinnelag 4H Østfold takker alle lokale bygdekvinnelag for verdifull hjelp under våre arrangement, både i klubbene og på fylkesplan. Bygdekvinnelaget har mange frivillige med grundig kunnskap innen blant annet matlaging og håndarbeid, som gladelig stiller opp for 4H - både for kunnskapsdeling og generell hjelp. Østfold Bygdeungdomslag 4H Østfold takker alle lokale bygdeungdomslag for verdifull hjelp under våre arrangement, både i klubbene og på fylkesplan. En del klubber får verdifull hjelp av BU til å gjennomføre tevlinger og kurs som f.eks. swingkurs, bløtkaketevling eller grønt og grovt-tevling.

4H Østfold


Medlemstall 4H Østfold hadde 1089 medlemmer fordelt på 30 klubber i 16 av fylkets 18 kommuner i 2013. Østfold er det fjerde største 4H-fylket i landet. Størst av klubbene i Østfold er Kirkeng 4H i Rakkestad med 81 medlemmer. Medlems- og klubbtall 4H Østfold hadde totalt 1089 medlemmer per 31.12.2013. Hovedmedlemmer 4H Østfold hadde 930 hoved- og søskenmedlemmer i 2013, noe som gir et gjennomsnitt på 31 medlemmer per klubb. Alumnmedlemmer 4H Østfold hadde 44 alumnmedlemmer i 2013. Direktemedlemmer 4H Østfold hadde tre direktemedlemmer i 2013. Kløvermedlemmer 4H Østfold hadde ti kløvermedlemmer i 2013. Kløvermedlemsskap er et nytt medlemsskap vedtatt på årsmøte i 4H Norge i 2012. Kløvermedlemsskap er for barn mellom fire og ni år. Kløvermedlemmene mottar to

Årsmelding 2013

medlemsblader i året og blir invitert til åpne arrangement. Klubbrådgivere 4H Østfold hadde 111 klubbrådgivere i 2013, noe som gir et gjennomsnitt på 3,7 klubbrådgivere per klubb. Da enkelte er både alumnmedlemmer og klubbrådgivere er totalt antall kontingenter 1098, mens totalt antall medlemmer er 1089.

Størrelsen på klubbene varierer fra seks til 81 medlemmer (inkludert klubbrådgivere). Syv av de 30 klubbene har økt medlemstallet i 2012, én klubb har ingen endring, mens i 22 klubber har medlemstallet gått ned. Se egen statistikk for antall medlemmer pr. klubb.

Medlemsnedgang 4H Østfold er et av 14 4H-fylker som dessverre har opplevd medlemsnedgang i 2013. 4H Østfold har gått fra 1212 medlemmer i 2012 til 1089 medlemmer i 2013. Dette viser en nedgang på 123 medlemmer eller 10,15 %. Klubbtall 4H Østfold hadde 30 4H-klubber i 2013.

4H Østfold


Ledere og klubbrådgivere pr. klubb i 2013 Klubb Startet Leder Klubbrådgiver A Aas 4H 1956 Anne Sofie Strekerud Borghild Strekerud Askim 4H 1972 Julie Gudersen Kjetil Opsahl Blåklokka 4H 1974 Camilla Bjørklund Else-Grethe Øverby Borge 4H 1968 Hilde Skadal Hans Jørgen Hvidsten Båstad 4H 1996 Oline Løvestad Johansen Helene Løvestad Johansen Fossegrimen 4H 1960 Kristine Erichsen Lars Kaaen Fossekallen 4H 1964 Maren Lovise Øby Ann-Katrin Øby Glimt-Hagen 4H 1954 Vilde Bonden Knut Edgar Berger Grålum 4H 1972 Dag Olav Sletner-Løkke Ole Mathis Opstad Kruse Heen 4H 1956 Hanna Langeland Degnes Wenche Olsen Myhtvold Homlungen 4H 1990 Lina C. Seljebakken Magnus Pettersen Homstvedt 4H 1956 Anders Erling Degnes Tove L. Ericsson Idd 4H 1954 Tor Harald Olsen Anja Lillerud Ingedal 4H 1956 Benjamin Vorland Andersrød Helle Bakke Kirkeng 4H 1956 Elise Reiten Heen Marianne Bergkvist Reinvold Kolberg 4H 1957 Mads Disen Mona Skogen Kvisler 4H 1959 Kaja Aasly Haartveit Irina Østensvig Mauren 4H 1960 Gunnar Johansen Hege Hornnæs Prestebakke 4H 1962 Emilie K. Henriksen Rojahn Tove Snopestad Jensen Rokke 4H 1958 Kristine Horgen Solveig Irene Torp Rygge 4H 1983 Solveig Hammersborg Hansen Kjersti Stenrød Rødenes 1963 Elena Falkenberg Nordmark Theodor Bye Råde 4H 1955 Emma Elnes Elvestad Anne-Marte Elvestad Slitu 4H 1975 Sander Gustavsen Harald Gundersen Stjerna 4H 1960 Kari Helene Halvorsrud Ann Kristin Halvorsrud Svingen 4H 1953 Thomas Aas Guttorm Nygaard Svinndal 4H 1957 Thorbjørn Lund Onsaker Bjørn Håvard Onsaker Berg Torpedalen 4H 1954 Henrik Lettenstrøm Zeylon Ole Petter Kristiansen Torsnes 4H 1991 Sverre Våset Weel Hege Tveter Bratli Varulven 4H 1981 Malin Jeanette Bredholt Amund Winsvold FHALIØST 1980 Lise Hoff Lund

Klubbrådgivere med jubileum

Klubber med jubileum

På årets plakettfest ble det delt ut klubbrådgiverminne til klubbrådgivere som har fem og ti års innsats i lokal klubb. Det var 19 personer som ble hedret for flott frivillig innsats.

Borge 4H Rokke 4H Rygge 4H Rødenes 4H Svingen 4H

Klubbrådgivere med femårsjubileum Kjetil Opsahl Askim 4H Eli Marie Grønnerød Borge 4H Lars Kaaen Fosssegrimen 4H Hilde Brandsrud Homstvedt 4H Anja Lillerud Idd 4H Tore Fjeld Kirkeng 4H Liv Kirsten Haugen Kvisler 4H Irina Østensvig Kvisler 4H Tina E. Hauge Mauren 4H Karin Kristine Hansen Prestebakke 4H Tor Kristian Horgen Rokke 4H Ole Morten Svendsby Rokke 4H Tom Hansen Rygge 4H Ann Kristin Halvorsrud Stjerna 4H Heidi Christine Røsnæs Mustorp Torpedalen 4H Klubbrådgivere med tiårsjubileum Else-Grethe Øverby Ole Mathis Opstad Kruse Nina Glomsrud Saxrud Jan Lars Strekerud

Årsmelding 2013

45 år 55 år 30 år 50 år 60 år

Blåklokka 4H Grålum 4H Varulven 4H Aas 4H

4H Østfold


Medlemsstatistikk pr klubb 2007-2013 Antall medlemmer i 4H-alder 2013 2012 30 43 31 43 21 18 18 21 41 48 18 19 43 46 6 13 49 54 4 6 43 49 41 34 49 53

Askim 4H Blåklokka 4H Borge 4H Båstad 4H Fossegrimen 4H Fossekallen 4H Glimt-Hagen 4H Grålum 4H Heen 4H Homlungen 4H Homstvedt 4H Idd 4H Ingedal 4H Jelsnes 4H Kirkeng 4H Kolberg 4H Kvisler 4H Mauren 4H Prestebakke 4H Rokke 4H Rygge 4H Rødenes 4H Råde 4H Skogspetten 4H Slitu 4H Svingen 4H Svinndal 4H Stjerna 4H Torpedalen 4H Torsnes 4H Varulven 4H Aas 4H Fhaliøst

74 57 8 55 31 60 16 25 33

69 40 16 61 29 55 16 36 42

14 20 46 53 32 40 8 16 15 18 12 26 27 21 25 31 38 29 970 1065

Endr. Nr. %økn. Nr. 2011 -13 -30,23 53 -12 -27,91 48 3 16,67 15 -3 -14,29 18 -7 -14,58 65 -1 -5,26 17 -3 -6,52 42 -7 -53,85 19 -5 -9,26 59 -2 -33,33 19 -6 -12,24 58 7 2 20,59 3 43 -4 -7,55 45 12 5 7,25 60 17 1 42,50 1 35 -8 -50,00 20 -6 -9,84 66 2 6,90 23 5 9,09 49 0 0,00 17 -11 -30,56 35 -9 -21,43 38 14 -6 -30,00 27 -7 -13,21 56 -8 -20,00 23 -8 -50,00 12 -3 -16,67 18 -14 -53,85 34 6 3 28,57 2 16 -6 -19,35 37 9 31,03 -95 1093

2010 60 69 19 21 51 18 60 19 56 34 54 36 45 13 73 41 23 74 20 47 15 36 22 22 30 38 28 12 20 34 23 40

2009 59 73 17 24 48 22 52 20 57 25 73 36 50 24 75 56 24 81 17 35 22 50 50 21 26 42 30 10 21 38 27 44

2008 64 79 21 19 44 24 56 13 55 21 71 33 53 23 67 42 23 87 21 36 24 53 49 23 11 45 35 11 17 38 41 44

2007 69 65 13 24 40 19 45 19 53 19 60 27 63 25 71 49 26 87 31 42 33 43 36 31 18 26 24 11 20 35 35 49

1153

1249

1243

1208

Klubber med størst økning i antall 1. Kolberg 4H 17 nye medlemmer 2. Idd 4H 7 nye medlemmer Økning i antall 3. Varulven 4H 6 nye medlemmer

1. Kolberg 4H 2. Idd 4H Klubber med størst prosentvis økning 1. Kolberg 4H 42,50 % økning 3. Varulven 4H 2. Varulven 4H 3. Idd 4H

Økning i % 1. Kolberg (Fhaliøst regnes ikke.) 2. Varulven 4H 3. Idd 4H

28,57 % økning 20,59 % økning

Årsmelding 2013

4H Østfold


Kart over 4H-klubbene i Østfold

Årsmelding 2013

4H Østfold


4H-prosjekt 4H-ere gjennomfører hvert år et selvvalgt prosjekt innen et av temaene natur, kultur, samfunn og helse. På denne måten tilegner 4H-erne seg verdifull erfaring fra prosjektarbeid og kunnskap om et nytt fagområde. 4H-prosjekt

Fagområde

Meningen med 4H-prosjektene er å lære ved å gjøre. Alle 4H-prosjekt skal tilpasses hver enkelt 4H-er og dens lokale forhold. De faglige kravene er ment som forslag til hvordan 4H-eren kan jobbe med prosjektet sitt. Prosjektet stilles ut på høstfesten i oktober. Ved godkjent 4H-år og godkjent prosjekt tildeles 4H-eren et merke. Prosjektene er delt inn i fire programområder: Helse, natur, samfunn og kultur.

Antall 2013

Antall 2012

Antall 2011

Eget opplegg: Aspirant Fritt valg Sum

214 108 322

259 101 360

270 116 386

Natur: Hagebruk Husdyr Jordbruk Kyst og fiske Skog og utmark Sum

1 104 60 12 99 276

1 49 25 24 79 178

6 86 22 35 81 230

Kultur: Håndverkog husflid Kunst og formidling Sum

41 63 104

45 166 211

65 110 175

Helse: Kosthold og helse Idrett Sum

82 0 82

82 0 82

92 0 92

Samfunn: Menneske og samfunn Organisasjon og lagsarbeid Sum

20 42 62

7 68 75

18 45 63

846

906

946

Totalt antall prosjekter

Årsmelding 2013

4H Østfold


Ă…rsmelding 2013

4H Ă˜stfold


Plaketten Plaketten er 4Hs høyeste utmerkelse og oppnås etter minimum syv år som aktivt medlem som junior og senior og minst syv godkjente junior- og seniorprosjekter. 4H Østfold hadde 63 plakettmottakere i 2013. Fredag 22. november møttes 200 festkledde gjester på Risum Ungdomsskole i Halden for 4H-årets mest høytidelige begivenhet, nemlig plakettfest. Hedersgjestene var de 63 ungdommene som ble tildelet 4H-plaketten, en utmerkelse som henger høyt i organisasjonslivet. Plakettmottakere representerer samfunnsengasjert ungdom med klare mål i livet. Dette er ungdom som en ofte ser igjen i ledende samfunnsposisjoner senere, og mange av våre mest kjente politikere har 4H-bakgrunn. Kveldens festtaler var Wenche Gunnarstorp politisk rådgiver i Senterpartiets stortingsgruppe, og kveldens plakettutdeler var Per Inge Bjernes, fylkesvaraordfører i Østfold. Begge er tidligere 4H-ere og har mottatt plaketten. Det var i år totalt 63 plakettmottakere fra 23 av Østfolds 30 4H-klubber. Kvelden bød på middag, underholdning, festtaler og tilbakeblikk på 4H-ernes år i organisasjonen. Flere æresgjester var tilstede. Kvelden ble avsluttet med overrekkelse av 4H-plaketten til stolte 4Here, hyppig avfotografert av kanskje enda mer stolte foreldre.

Årsmelding 2013

4H Østfold


Plakettmottakere 2013: Jens Peder Solbrekke Funderud Vebjørn Harstad Anne Sofie Strekerud Maria Fugleskjelle Øistein Unnerud Hilde Skadal Kristine Erichsen Merete Nilsen Gnolden Mari Kirsti Kaaen Marius Kjeve Kristine Kvalsnes Kristine Bjørnerød Vilde Bonden Jørgen Dahler Pettersen Marit Ruud Skyvulstad Johan Magnus Hektoen Bakker Oda Bjerke Tuva Bredeg Hans Andreas Høie Horgen Ole Martin Lien Eilen Reinfjord Tobias Skadsheim Lina Christine Seljebakken Maren Johanne Berger Inger Johanne Brandsrud Ole-Martin Mysen Liv Marit Solberg Thomas Furuvarp Kjersti Marie Olsen Eli Kristine Richard Henrik Røed Vaglen

Årsmelding 2013

Aas 4H Aas 4H Aas 4H Askim 4H Blåklokka 4H Borge 4H Fossegrimen 4H Fossegrimen 4H Fossegrimen 4H Fossegrimen 4H Fossegrimen 4H Fossekallen 4H Glimt-Hagen 4H Glimt-Hagen 4H Glimt-Hagen 4H Heen 4H Heen 4H Heen 4H Heen 4H Heen 4H Heen 4H Heen 4H Homlungen 4H Homstvedt 4H Homstvedt 4H Homstvedt 4H Homstvedt 4H Idd 4H Idd 4H Idd 4H Idd 4H

Aleksandra Aarmo Nora Kristine Bakke Ida Elise Sandtorp Linn Gammelsrud Johannes Reiten Heen Marte Karoline Lund Veronica Sträng Malene Ødegård Linda Haugen Emilie Fredrikke Aamodt Oda Elise Grindahl Kristian Gunhildrud Gunnar Johansen Andrea Lileng Karlsen Ole Johan Sørbrøden Talberg Linn Therese Wik Mina Alette Høvik Marthe Snopestad Jensen Maren Snopestad Jensen Solveig Hammersborg Hansen Finn Erling Kristoffersen Elias Bye Andrine Jensen Fossum Vidar-Oliver Øiestad Arnesen Cathrine Elisabeth Eriksen Ingrid Tofteberg Hans Jørgen Østby Martine Røsnæs Mustorp Anne Lovise Refsahl Therese Rød Sverre Våset Weel Frøydis Dalen

Ingedal 4H Ingedal 4H Ingedal 4H Kirkeng 4H Kirkeng 4H Kirkeng 4H Kolberg 4H Kolberg 4H Kvisler 4H Mauren 4H Mauren 4H Mauren 4H Mauren 4H Mauren 4H Mauren 4H Mauren 4H Prestebakke 4H Prestebakke 4H Prestebakke 4H Rygge 4H Rygge 4H Rødenes 4H Rødenes 4H Svingen 4H Svingen 4H Svinndal 4H Svinndal 4H Torpedalen 4H Torsnes 4H Torsnes 4H Torsnes 4H Varulven 4H

4H Østfold


Fhaliøst 4H slutter ikke ved plaketten. Etter å ha mottatt plaketten kan du være med i alunnklubben Fhaliøst. Her er Fhaliøst sin årsmelding for 2013:

Styret har bestått av: Leder: Lise Hoff Lund Nestleder: Carina Eriksen Kasserer: Espen Henriksen Sekretær: Anne-Marte Elvestad Styremedlem: Jon Fredrik Hersleth Styremedlem: Anna Holmen 1.vara: Andreas Erichsen Leirsjef: Anne-Mina Ringsby Maurtvedt Årsmøtet ble holdt på Rygge Museum 15.12.2012. I januar var det som alltid DAF-kurs, hvor flere fra FHALIØST stilte som kursholdere. Dette var Lise, Elise, Martine, Anne-Marte og Espen. Det første møtet ble discobowling. Det var 08.februar 2013. Det var 15 medlemmer og potensielle medlemmer som møtte opp, samt tre venner. Vi bowla og kosa oss .

Årsmelding 2013

I mars var det klart for hyttetur. Vi hadde store ambisjoner, men da det ble få påmeldte klarte vi å få avbestilt hytta, og fikk låne en privathytte i stedet. Tusen takk til moren til Jan Helge for lån av super hytte! Hytta lå på fjellet en time utenfor Oslo, så det var perfekt avstand for en langhelg! Vi kosa oss maksimalt, med bohnanza, godteri, appelsiner og vinterføre.

som ledere, og Joakim var med som deltaker. Vi hadde en super uke, med både godt vær og god 4H-ånd.

I april skulle vi arrangere senior/alumntreffet Tour De Farmen, men da det ble få påmeldte endret vi i siste liten, og dro på Inspiria i stedet. Store og små koste seg!

I september var det Landkreditt Bank Cup! Der stilte vi som alltid opp som dommere. Takk til Andreas, Espen, Jon-Fredrik, Lise, Carina og AnneMarte.

I juni var det klart for det største arrangementet vårt – årets aspirantleir! Det var godt oppmøte blant både aspiranter og alumner. I juli var det nordisk leir i Vestfold! Fra FHALIØST var Benjamin, Lars Balder, Lise, Espen og Anne-Marte med

Oktober kom, og et helt nytt arrangement sto på trappene – The Amazing Race! Vi arrangerte dette i samarbeid med BASE og GVAA, men det var vi som sto for det meste av planlegging. Det var 9 lag som deltok, og de fleste var storfornøyde

I august var det sommerfest. Denne ble holdt på gården til foreldrene til Anne-Marte. Vi satt ute hele kvelden og koste oss. Vi hadde enkle stafetter og morsomme leker.

4H Østfold


med arrangementet. Vinnerne var fra FHALIØST – hurra for Jan-Helge, Anne-Mina og Andreas! I november var det som alltid plakettfest, og Lise stilte opp under hele arrangementet, med fin tale og full pakke. Anne-Marte, Espen og Benjamin kom for å prøve å verve noen nye, og gikk på Campino og spiste etterpå. Det var hele 33 plakettmottakere som meldte interesse for FHALIØST – så det er gode muligheter for noen nye medlemmer! I desember er det klart for årsmøte og julebord igjen, denne gangen i Råde. I løpet av året har vi hatt 8 styremøter. Vi har jobbet for å få til å få gensere, men dette har ikke ordnet seg da oppløsningen på logoen har vært for dårlig. Vi har derfor også jobbet for å finne opphavsrettighetene til logoen, og jobbet fram en eventuell logoendring som må vedtas på årsmøtet. Vi har hatt en representant på styremøtene til 4H Østfold, og vi hadde to representanter på årsmøtet til 4H Østfold. I løpet av året har vi også opprettet vår egen fanside på facebook. Den har i skrivende stund 75 likes. Pr. 15.11.13 er det 46 medlemmer i FHALIØST. 23.11.13 Anne-Marte Elvestad Sekretær 2013

Årsmelding 2013

4H Østfold


Org.opplæring 4H er en demokratisk organisasjon der medlemmene allerede lenge før de er myndige har muligheten til å tilegne seg mye kunnnskap og erfaring om og fra organisasjonsarbeid. DAF-kurs

DAF-kurs er kurs i styreverv, og har som mål å lære opp hver og en av de tillitsvalgte medlemmene i sitt styreverv slik at de kan gjøre en best mulig jobb for sin klubb. I 2013 ble DAF-kurset arrangert på Kalnes Vgs. 19.-20. januar. Det totalt 85 4H-ere som deltok på DAF-kurs. Deltakerne var fordelt slik: Leder/nestleder: 22 Kasserer: 11 Sekretær: 23 Styremedlem: 21 Aspirantleder: 21

Klubbrådgiverkonfranse Klubbrådgiverkonferanse er en helgesamling for alle klubbrådgivere i fylket. På konferansen får klubbrådgiverne opplæring i sitt verv, samt inspirasjon, faglig påfyll og mulighet til dele erfaringer med klubbrådgivere fra andre klubber.

I 2013 ble klubbrådgiverkonferansen avholdt på Soria Moria Hotell i Oslo 26.-27. januar, sammen med 4H Buskerud og 4H Akershus og Oslo. Det var totalt 40 klubbrådgivere fra Østfold som deltok.

Årsmøtekurs

For første gang ble det avholdt årsmøtekurs i forkant av fylkesårsmøtet. 12. mars fikk 17 4H-ere og klubbrådgivere muligheten til å blant annet lære mer om hvordan et årsmøte fungerer, hvordan man skal lese budsjetter og regnskap og hvordan man kan fremme egne forslag.

Årsmelding 2013

4H Østfold


Volleyball Volleyball er selve 4H-sporten, og spilles på alle leirer. 4H Østfold har også en egen volleyballcup kalt Landkreditt Bank-Cup med nesten 40 lag.

Lørdag 7. september møttes 37 volleyballag fra hele Østfold til utendørs volleyballcup ved Kalnes videregående skole. Det var aspirant-, junior- og seniorklasse, og alle lag spilte tre innledende kamper. Etter innledende kamper var det bronsefinale og finale. I seniorklassen ble det også semifinale grunnet like poengsum. Det ble også spilt en ”morokamp” mellom foreldre og alumner. Følgende lag vant: Aspirantklassen: Juniorklassen: Seniorklassen: Beste heiagjeng:

Svingen 4H Slitu 4H Rokke 4H Svingen 4H

Årsmelding 2013

4H Østfold


Leir Leir er en viktig del av 4H, og sommeren høydepunkt for de fleste 4H-ere. For mange er 4Hs leirer utgangspunktet for fantastiske opplevleser og livslange vennskap. Berby Action Camp

Berby Action Camp (BAC) er en friluftsleir som 4H Østfold arrangerer sammen med Norges Jeger– og Fiskerforbund Østfold (NJFF Østfold). Leiren ble arrangert for åttende gang i 2013, og har altså blitt en flott tradisjon for friluftsglad ungdom. Leiren var fra fredag 5. til søndag 7. mai, og det var mye liv hele helgen. Stedet var, som alltid, vakre

Enningdalen i Halden. I 2013 deltok totalt 65 ungdommer mellom 10 og 18 år. 35 av disse var fra 4H, mens de resterende 30 var fra NJFF. Deltakerne over 14 år fikk delta på jegerprøveoppfølging der de fikk prøve seg på ettersøk av skadet vilt, flåing og partering, samt perfeksjonering av skyting med hagle og rifle.

Deltakerne under 14 år deltok på en rekke ulike aktiviteter som blant annet skyte med luftgevær, padle kano, fiske, lære om mat på bål, skattejakt med GPS og måloppdagelse. Kveldene benyttet deltakerne til å bade i elva, spille volleyball, padle kano og få nye venner.

Aspirantleir

Alumnklubben Fhaliøst arrangerer hvert år aspirantleir for Østfolds mange aspiranter. Aspirantleiren i 2012 var på Gribsrød Gård i Halden. Leirsjef Anne-Mina Maurtvedt og resten av alumnene gjennomførte en flott leir. 182 aspiranter deltok.

Fylkesleir

Fylkesleiren i 2013 ble arrangert av Råde 4H, i samarbeid med 4H Østfold. Leirsjef Anne-Marte Elvestad og resten av Råde 4H gjennomførte en flott leir med temaet ”Sheep o´hoi”.

Årsmelding 2013

4H Østfold


Leiren foregikk på Tomb Vgs. 28.30. juni med 200 deltakere, pluss voksenledere. Leiren hadde en utrolig flott tevlingsløype gjennom skogen med en rekke utfordrende oppgaver. Deltakerne kom smilende tilbake fra løypa. Deltakerne kunne også velge mellom aktiviteter som fisking, hjemmelaget godteri, scrapbooking, pistolskyting,

Årsmelding 2013

paintball, BMX-sykling, kanopadling, dans, gårdsbesøk osv. Det var også konsert med Annsofi Pettersen, festmiddag med utkledning, kjærlighetssti, talentiade og volleyballturnering,

Nordisk leir

I overkant av 1 000 4H-ungdommer mellom 14 og 25 år fra alle de nordiske landene var samlet til nordisk leir i Vestfold 27. juli - 3. august.

Blant disse var 87 4H-ere fra Østfold. Ukulelekonsert, motorsagshow og konsert med Plumbo var blant høydepunktene på leiren, i tillegg til en rekke flotte aktiviteter og turer. Det var som alltid også tautrekkingingskonkurranse mellom fylkene og volleyballturnering. Fhaliøst vant alumnklassen i volleyball.

4H Østfold


Internasjonalt 4H finnes i mer enn 80 land, noe som gir mange internasjonale muligheter. IFYE-utvkeksling, USA-utveksling, studietur til Gambia og nordisk ledeskole er noen av de godt innarbeidede internasjonale mulighetene i 4H. 4H er en verdensomfattende organisasjon, og 4H Østfold er en del av denne spennende verden! 4H og 4H-relaterte organisasjoner finnes i ca. 80 land. 4H startet i USA for over 100 år siden, og har i dag ca. 7 millioner medlemmer, ca. 600 000 frivillige voksne ledere og 3600 ansatte. I 4H utvikler medlemmene et hjerte som banker for både lokalsamfunnet og resten av verden.

Gambia-uteksling 4H Norge samarbeider med 4H Gambia om organisasjonsutvikling både i nord og sør. I Gambia fins det i dag litt over 60 4H-klubber. Klubbene har ulike 4H-prosjekt som for eksempel sauehold, peanøtt- og grønnsakdyrking, landsbybutikk og batikk (stoffarging). Prosjektene blir drevet av hele klubben, og ikke av enkeltmedlemmer slik som i Norge. Utenom 4H-prosjektene driver klubbene organisasjonsarbeid og dugnadsarbeid i landsbyen.

I januar reiste Solveig Karlsen Bjørlo (19) fra Torpedalen 4H til Gambia i to uker sammen sammen med en liten gjeng ungdommer og voksne fra 4H i hele landet.

USA-utveksling USA-utvekslingen er et gjensidig samarbeid mellom 4H Norge og 4H i USA, med besøk/utreise annethvert år. Deltagerne i USA-utvekslingen er mellom 15 og 20 år. Utvekslingen varer i fire uker, og deltagerne bor

i vertsfamilier. Deltagerne tar del i vertsfamiliens hverdag, både i arbeid og fritid, på samme måte som de øvrige familiemedlemmer. Det er også gode muligheter til å bli kjent i nærområdet, besøke lokale severdigheter, møte venner av

Årsmelding 2013

4H Østfold


and climate change – the role of youth in sustainably forestry” som omhandler skogbruk og klimaendringer. To norske 4H-ere og to gambiske 4H-ere jobber med prosjektet fra begge land i åtte måneder. En av de fire som jobber med prosjektet er Solveig Karlsen Bjørlo (19) fra Torpedalen 4H.

familien, og lære om kultur og om 4H lokalt og nasjonalt. Det er dessuten mulig å delta på leir eller andre 4H-aktiviteter under oppholdet.

vært på IFYEutveksling til Montanta i USA.

I 2013 deltok Maren Louise Øby (17) fra Fossekallen 4H, Hans Kristian Øverby (19) fra Blåklokka 4H, Elias Bye (17) fra Rødenes 4H og Maren Sofie Helle (17) fra Fossekallen 4H i 4Hs USA-utveksling.

Nordisk Samarbeidsorganisasjon for Ungdomsarbeid (NSU) er en paraplyorganisasjon for 18 landsdekkende ungdomsorganisasjoner i Norden, som representerer mer enn 2 000 000 medlemmer. Hvert år kan 4H-ere delta på mange spennende arrangementer som NSU gjennomfører, som f.eks. Nordisk ungdomsuke, lederskole og temaseminar. Dette er en god måte å bli kjent med mennesker og organisasjoner rundt om i hele Norden.

17. desember inviterte 4H Østfold til skog- og klimakveld i Torsnes 4H sin fantastsike lavvo. Tre av de fire som jobbber med prosjektet - Solveig Kalrnes Bjørlo, samt Musa og Fatou fra Gambia - fortalte om prosjektet og hadde aktiviteter som lærte 4H-erne om skog og klimaendiringer.

Nordisk ungdomsuke

I 2013 deltok Kristine Østby (16) fra Svinndal på nordisk ungdomsuke på Island.

Young Farmers, England IFYE-utveksling IFYE-programmet er et utvekslingsprogram for ungdom tilknyttet 4H eller tilsvarende bygdeungdomsorganisasjoner. Utvekslingen går mellom nærmere 60 land over hele verden. IFYE står for International 4H-Youth Exchange, eller International Farm Youth Exchange (avhengig av land).

I 2013 inngikk 4H Østfold et samarbeid med Young Farmers i England om utveksling sommeren 2014.

Skog og klima I 2013 og 2014 pågår prosjektet ”4H

Målsettingen for IFYE-programmet er idealistisk: Folk må lære å forstå hverandre om det skal være mulig å leve i en verden uten krig. For å få dette til, må vi ha kontakt og lære om hverandre. Det gjør vi best ved å oppleve hvordan folk lever i et annet land. I 2013 har Caroline Syverstad (28)

Årsmelding 2013

4H Østfold


Prosjektkurs Prosjektkurs er fagkurs innen ulike temaer knyttet til 4H-prosjektene. Følgende kurs er gjennomført i 2013: Trivselsagent, gitar og motorsag.

Motorsagkurs

Gitar

Trivselsagent

9.-11. mai benyttet syv 4H-ere muligheten til å lære seg å bruke motorsag. Kurset var en dokumentert sikkerhetsopplæring med kursinstruktør Hans Ole Arnesen fra Aktivt Skogbruk.

Våren 2013 deltok ni 4H-ere på gitarkurs med tidligere 4H-instruktør Arthur Olsen som kursinstruktør.

I 2013 er det utdannet 16 nye trivselsagenter. Trivselsagentene har vært gjennom fire sosiale og lærerike samlinger. Ferdig utdannede trivselsagenter har et særskilt ansvar for å spre trivsel i samfunnet generelt og 4H spesielt.

Årsmelding 2013

4H Østfold


Festivalmatskole 4H Østfold har i 2013 deltatt på seks mat- og landbruksrelaterte festivaler med mataktiviteter for barn.

Festivalmatskole Prosjektet festivalmatskole har som mål å skape glede, oppmerksomhet og kunnskap hos barn og unge rundt frukt og grønt generelt og økologisk mat spesielt. Prosjektet tar sikte på å nå så mange barn som mulig ved å tilby mataktivieter på åpne festivaler relatert til mat og landbruk. Prosjektet er finansiert med økologiske handlingsplanmidler fra Fylkesmannen i Østfold. I tillegg til å spre sunn matglede synliggjør prosjektet 4H. I 2013 har 4H Østfold hatt mataktiviteter for barn på følgende festivaler og andre andre arrangement: 1. Kongelig besøk på Vestre Bråten Bygdetun i Hobøl 2. Matfold i Fredrikstad, dag 1 3. Matfold i Fredrikstad, dag 2 4. Høstmarked i Halden 5. Parkfestivalen i Råde 6. Julemarked på Høytorp Fort i Eidsberg

Årsmelding 2013

4H Østfold


Jubileumsball I 2013 var det 60 år siden 4H Østfold ble stiftet. På årsmøtet bestemte medlemmene selv at jubileet skulle feires med jubileumsball. Totalt 280 4H-ere deltok på ball i Rakkestad.

Klubbene i Rakkestad, Aas 4H, Fossegrimen 4H og Kirkeng 4H, arrangerte to fotte jubileumsball på Bøndenes Hus i Degernes.. Fredag 29. november var 180 4H-ere under 14 år på ball. Lørdag 30. november var 100 4H-ere over 14 år på ball.

Årsmelding 2013

4H Østfold


Ă…rsmelding 2013

4H Ă˜stfold


Ă…rsmelding 2013

4H Ă˜stfold

Årsmelding 2013  

4H Østfolds årsmelding for 2013.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you