ประวัติความเป็นมาของแมว

Page 1

ประวัตค ิ วามเป็ นมาของแมว "แมว" หรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า "Felis Catus"มี กำาเนิดขึ้นบนโลกมากกว่า 50 ล้านปีมาแล้ว นัี​ีกชีววิทยา ค้นพบว่าบรรพบุรุษของแมวถือกำาเนิดขึ้นกว่า 50 ล้านปี มาแล้ว เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและีิกินเนื้อเป็นอาหาร เรียกว่า Miacis และได้วว ิ ัฒนาการจนเริ่มมีลักษณะคล้าย แมวเมื่อ 10 ล้านปีก่อน ขนาดและรูปร่างใกล้เคียงกับ แมวป่าที่มีเขี้ยวขนาดใหญ่เรียกว่า Dinistis ในความจริงแล้วนั้นแมวบ้านมีต้นตระกูลที่แยกออกมา จากเสือไซบีเรียน และแมวพื้นเมืองต่าง ๆ ปัจจุบันสาย พันธุ์แมว (รวมทั้งสิงโตและเสือต่าง ๆ ) มีทั้งหมดถึง 36 ตระกูล 51 ชนิด ชาวอียิปต์โบราณ นับถือแมวเป็นสัตว์เทพเจ้าถึงกับว่า หากแมวตายในบ้านต้องนำาไปทำามัมมี่เลยทีเดียว ขนาด คนที่จะนำาไปทำามัมมี่ยังต้องเป็นเฉพาะราชวงศ์ หรือ ขุนนางเท่านั้น ซึ่งมัมมี่ที่ว่านี้ สามารถตามไปดูกันได้ที่ พิพิธภัณฑ์ในประเทศอังกฤษ เหตุที่ชาวอียป ิ ต์โบราณ นับถือแมวเป็นสัตว์เทพเจ้านั้น เพราะเมื่อประมาณ 4,000 กว่าปีก่อน กลุ่มชาวนาได้นำาแมวป่ามาฝึกใช้ในการจับ หนูในโรงนา ที่เข้ามาทำาความเสียหายกับผลผลิตและ


พืชพันธุ์ของชาวนา เมื่อหนูในโรงนาหมดไป ประชาชนก็ มีอาหารอุดมสมบูรณ์ขึ้น แถมยังปราศจากโรคภัยที่เกิด จากหนูอีกด้วย แมวจึงได้ถือว่าเป็นสัตว์เทพเจ้าในยุค อียิปต์โบราณนั่นเอง ซึ่งเทพเจ้า Bastesหรือเทวีบส ั เตต ที่ ชาวอียิปต์นบ ั ถือนั้น มีตัวเป็นคนแต่มีหัวใจเป็นแมวเป็น ตัวแทนแห่งความรัก ความอุดมสมบูรณ์ ฉะนั้นหากใคร ฆ่าแมวจะต้องถูกลงโทษอย่างหนัก ยกตัวอย่างเช่นใน สมัยก่อนพวกที่ต้องการยึดครองอาณาจักรอี​ีิยิปต์ โบราณจึงใช้วิธีอุ้มแมวไปรบด้วยซึ่งชาวอียป ิ ต์นั้นก็ไม่ กล้าที่จะต่อสู้แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า อาณาจักร อียิปต์ล่มสลายเพราะแมว ถึงอียป ิ ต์โบราณจะล่มสลายแต่ ความนับถือแมวเป็นดั่งเทพเจ้าก็ยังเหมือนเดิม

เคยสงสัยกันบ้างหรือเปล่าว่า แมวขยายพันธุ์ข้ามนำ้า ข้ามทะเลไปทั่วโลกได้อย่างไร ก็เพราะชาวอียิปต์ไม่เพียง แต่ใช้หนูจับแมวในโรงนาเท่านั้น ยังใช้จับหนูบนเรือ สินค้าอีกด้วย จึงมีความเชื่อว่าเมื่อเรือเทียบท่า แมวก็ได้ ลงเรือแต่ไม่ได้กลับขึ้นมาบนฝั่ง เลยเป็นเหตุให้มีแมวไป ทุกแห่งหนทั่วโลก


แต่สำาหรับยุคกลางในยุโรป นั้นมีความเชื่อเรื่องแมวที่ แตกต่างกับยุคอียป ิ ต์โบราณโดยสิ้นเชิง โดยมีความเชื่อ ว่าแมวเป็นตัวแทนของความชั่วร้ายต่าง ๆ เป็นสัตว์เลีย ้ ง ของแม่มดโดยเฉพาะแมวดำา และหากชาวยุโรปคนใดใน ยุคนั้นเลี้ยงแมวจะถูกประณามว่าเป็นแม่มดที่ชั่วร้าย ถ้า ยิ่งเป็นคนแก่เลี้ยงแมวด้วยนี่สิยิ่งแย่ไปกันใหญ่ เรียกว่า เป็นต้องโดนจับเผาทั้งเป็นไม่ว่าคนหรือแมวก็ตาม และ ช่วงนี้เองที่ทำาให้กาฬโรคเกิดการระบาดหนักในยุโรป เพราะปริมาณของหนูขณะนั้นนับวันยิ่งเพิ่มปริมาณมาก ขึ้น แต่แมวกลับยิ่งลดจำานวนน้อยลงนั่นเอง ถัดมาดูทางแถบเอเซีย อย่างในประเทศญี่ปุ่นและ ประเทศจีนกันบ้าง ได้เีิริ่มนิยมเลี้ยงแมวกันมากขึ้นกว่า เดิมที่เคยเลี้ยงกันอยู่แล้ว เพราะที่ประเทศญี่ปุ่นใช้แมว เป็นสัญลักษณ์ในการนำาโชค อย่างที่เคยเห็นกันอยู่ตาม ร้านค้าทั่วๆ ไปนั่นก็คือ " แมวกวัก " จะใช้กวักเรียกลูกค้า ให้เข้ามาอุดหนุนสินค้า หรือจะความเชื่อว่าแมวเป็น ตัวแทนแห่งโชคลาภเช่นกัน การที่แมวเข้ามาอยู่ในบ้าน ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะทำาให้เจ้าของบ้านมีโชคลาภ มาเสมอ


ประเทศไทย เราก็มีการเลี้ยงแมวมานานแล้วเหมือนกัน ตั้งแต่สมัยสุโขทัยโน่น แมวไทยคู่แรกได้ออกสู่สายตาชาว โลกเมื่อปี พ.ศ. 2427เป็นแมววิเชียรมาศแต้มสีครั่ง โดย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเี้จ้าอยู่หัว (ร.5) ทรง พระราชทานให้กับกงศุลอังกฤษประจำากรุงเทพมหานคร ขณะนั้นคือ Mr.Owen Gouldและได้นำาไปให้แก่น้องสาว ที่อังกฤษอีกทอดหนึ่ง แต่หลังจากนั้น เมื่อปีพ.ศ.2428 แมว ไทยคู่นี้แหละได้เข้าประกวดที่ประเทศอังกฤษ ในงาน The Crystal P alace และได้รับรางวัลชนะเลิศในการ ประกวดอีกด้วยจากการประกวดครั้งนี้เองที่เป็นจุดเีิริ่ม ต้นให้ชาวอังกฤษ นิยมหันมาเลี้ยงแมวไทยกันมากขึ้น จน ได้จัดตั้ง The Siame s e Cat Clubs ในปี พ.ศ 2443 และ The Siame s e Cat Society of the Brithish Empire ในปี พ.ศ. 2471 จากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำาให้แมวไทยคู่นี้มีชื่อ เสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วอังกฤษ พระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงเห็นว่าแมวไทยสามารถ ทำาให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักแก่ประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก จึง ได้พระราชทานแมวไทยให้กับหลาย ๆ ประเทศ จนแมว ไทยและประเทศไทยกลายเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงไปทั่วโลก นั่นเอง


แมวในประเทศไทย ในประเทศไทยก็เริ่มมีการเลี้ยงแมวมา ตั้งแต่สมัย สุโขทัย เลี้ยงไว้เพื่อใช้จับหนูเหมือนกับชาวอียป ิ ต์นั่น แหละ จนมีตำาราแมวให้คุณ-ให้โทษแมวไทยคู่แรกที่ออก จากประเทศไทย ไปสู่สายตาชาวโลก ถูกนำาออกไปโดย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) ทรงประ ราชทานให้กับ Mr. Owen Gouldกงศุลอังกฤษประจำา


กรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2427 ซึ่งได้นำาแมวคู่นี้ไปให้ น้องสาวที่อังกฤษ แมวไทยคู่นี้เป็นแมววิเชียรมาศแต้มสี ครั่ง และในปี พ.ศ. 2428แมวไทยคู่นี้ถูกส่งเข้าประกวด ในงานแมวที่ The Crystal P alace ณ ประเทศอังกฤษ ผล การประกวด ปรากฏว่า แมวไทยคู่นี้ชนะเลิศในการ ประกวด จากการประกวดครั้งน ี​ี​ี้ทำาให้ชาวอังกฤษนิยม เลี้ยงแมวไทยมากขึ้น และได้จัดตั้ง The Siame s e Cat Clubs ขึ้นในปี 2443 และ The Siame s e Cat Society of the British Empireขึน ้ ในปี พ.ศ. 2471 หลังจากที่แมวไทยคู่นี้ได้ทำาเชื่อเสียง ในอังกฤษ ร.5 ทรงเห็นว่า แมวไทยเป็นสัญลักษณ์ ที่สามารถทำาให้ ประเทศไทยเป็นที่รู้จักของประเทศทั่วโลก จึงได้ พระราชทานแมวไทย ให้กับประเทศเพื่อนบ้าน หลาย ประเทศ และจากสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำานั้น ทำาให้ แมวไทย และประเทศไทยมีชื่อเสียงไปทั่วโลกเลยทีเดียว สายพัน ธุ์แ มว เมีย ๊ วๆ =(^w^)= แมวในโลกนี้มีมากมายหลายพันธุ์ โดยเฉพาะแมวที่เป็น สัตว์เลี้ยงไม่นับรวมสัตว์ตระกูลแมว พวกเสือ แมวดาว แมวป่า หรือ สิงห์โต แมวเลี้ยง หรือที่เราเรียกว่า Domestic catนั้นมีวิวัฒนการมาจากแมวป่าในธรรมชาติ


จากหลายภูมิภาคของโลก ชื่อเรียกพันธุ์แมวที่แตกต่างกัน ที่เรียกกันทุกวันนี้ เช่น เปอร์เซีย แมวสยาม บาลิเนส อะ บิสสิเนียน และโซมาลี นั้น แสดงถึงถิ่นกำาเนิดที่แสดงถึง ภูมิศาสตร์ที่เขาถือกำาเนิดมา ในการจัดนิทรรศการที่ยิ่ง ใหญ่ที่สด ุ ในประเทศอังกฤษเมื่อปีคริสศักราช ๑๘๗๑ ถือ เป็นการเริ่มต้นในการนำาเสนอพันธุ์แมวในระดับ นานาชาติ ทำาให้ผู้สนใจในแมวมีความตื่นตัว แต่การ แสดงในครั้งนั้นส่วนใหญ่เป็นแมวเปอร์เซียและแมวขน สั้นเป็นหลัก การจัด จำา แนกแมว (General taxonomy) โดยทั่วไปมีการแบ่งพันธุ์แมวออกเป็น ๒ ลักษณะใหญ่ๆ คือ แมวขนยาว (longhaired cat)และแมวขนสั้น (shorthaired cats) การแบ่งพันธุ์ด้วยวิธีนี้ทำาให้จำาแนก แมวออกได้ตามลักษณะพันธุ์ที่จำาเพาะต่างๆ กัน การจัด จำาแนกแมวในยุโรปและสหรัฐอเมริกามีการกำาหนด มาตรฐานของพันธุ์แมวที่เป็นที่ยอมรับกัน ทั้งนี้ลักษณะ มาตรฐานของพันธุ์ก็มีการเปลีย ่ นแปลงอยู่บ่อยๆ การใช้ ชื่อเรียกพันธุ์แมวที่แสดงถึงลักษณะของพันธุ์ที่จำาเพาะมี ความแตกต่างกันระหว่างในยุโรปและสหรัฐอเมริกา และ


มีบางพันธุ์มีการจัดจำาแนกเฉพาะต่างหากใน สหรัฐอเมริกาเท่านั้น อะไรคือ การเพาะพัน ธุ์ม ือ อาชีพ (What is professional breeding?) การเพาะพันธุ์แมวเป็นอาชีพเป็นธุรกิจมีมีความซับซ้อนใน ต่างประเทศ แต่สำาหรับในบ้านเรายังเป็นธุรกิจที่ยังไม่ แพร่หลายนัก การเลี้ยงแมวยังมีไม่มากนัก และยังไม่นิยม เลี้ยงแมวพันธุ์ หลายคน หรือนักเพาะพันธุ์ในบ้านเรา (ทั้ง สุนัขและแมว) คิดแต่เพียงว่า เราซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แท้มา และเริ่มผสมพันธุ์เท่านี้ก็ได้แมวพันธุ์แท้แล้ว แต่ในความ เป็นจริงการเพาะพันธุ์แมวมีความต้องการอะไรมากไป กว่านั้น ต้องการความเข้าใจในพันธุกรรมที่เกี่ยวกับข้อง กับพันธุ์นั้นๆ ต้องการรายละเอียดอื่นๆ เช่น ประวัติของ พันธุ์ที่แท้จริงของคู่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ เป็นต้น ในบางครั้ง แมวที่มีพันธุ์ประวัติดี ลักษณะดี เจ้าของอาจจะทำาหมันเสีย หรือมีการขาย เพราะถือเป็นแมว "คุณภาพดี (pet quality)" ไม่ได้มีการเก็บไว้ในฐานผู้สืบทอดพันธุกรรม ในความเป็นจริงจะพบมีแมวเพียงบางตัวเท่านั้นที่เกิดจาก พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่มีลักษณะทางพันธุกรรมที่ดีตรงตาม ลักษณะพันธุ์ และควรนำาไปใช้เป็นผู้สบ ื ทอด หรือเป็นพ่อ


พันธุ์ หรือแม่พันธุ์ แมวพวกนี้ถือเป็น แมวคุณภาพดี (show quality)และพบได้น้อยมากและมีราคาแพง นอกจากนี้นักผสมพันธุ์ควรมีความรู้เกี่ยวกับโรคที่เกิดจาก พันธุกรรมและลักษณะด้วยที่เกิดจากพันธุกรรมประจำา แมวแต่ละพันธุ์ด้วย เพื่อจะไม่คัดเลือกแมวที่มีลักษณะ เหล่านั้นไปสืบทอดต่อไป แมวพันธุ์แท้ มีลักษณะคล้ายๆ กับสัตว์พันธุ์แท้อื่นๆ คือ มี ความอ่อนไหว หรือมีความไวโรคบางโรค และ ความเครียด ดังนั้นผู้เลีย ้ งอาจจะต้องใช้งบประมาณและ ศึกษาหาความรู้ให้มากกว่าปกติ เพื่อทำาให้สามารถดูแล สุขภาพและคุณภาพชีวิตของแมวที่เราเลี้ยงให้ดีทส ี่ ุด ถ้า แมวนั้นต้องถูกนำาไปเลี้ยงเพื่อเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ การ ดูแลในเรื่องที่อยู่อาศัยและอาหารจะต้องมีความพิเศษกว่า ปกติ สิง่ เหล่านี้เป็นปัจจัยเพิ่มเติม ทำาให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ขึ้นในฟาร์มแมวที่เป็ฯมืออาชีพ ผู้ที่คิดจะเข้าสู่ธุรกิจการเพาะพันธุ์แมว เพื่อหวังรำ่ารวยคง ต้องคิดให้ดี ถ้าเป็นมืออาชีพ ผลิตสินค้า (แมว) ให้มี คุณภาพ สำาหรับในบ้านเราแมวพันธุ์ยังมีราคาค่อนข้างสูง การเพาะพันธุ์ยังไม่ถือว่าเป็นมืออาชีพ ความนิยมเลี้ยง


แมวบ้านเราส่วนใหญ่เป็นแมวพันธุ์ผสม แมวพื้นเมือง และ ยังมีปัญหาแมวจรจัดอีกมากมาย การประกวดแมว หรือแม้แต่สัตว์ชนิดอื่นๆ เป็นการส่ง เสริมให้คนนิยมเลีย ้ งแมวและมีความภาคภูมิใจในแมวที่ ตนเองเลี้ยง ไม่ได้ส่งเสริมให้ทุกคนต้องนำาแมวเหล่านั้น ไปเพาะพันธุ์ ในบ้านเราการประกวดแมวบางแห่งไม่ ยอมรับแมวที่ผ่านการทำาหมันแล้ว แต่แมวที่ตอนแล้วก็ไม่ ได้เป็นอุปสรรคให้ผู้เลี้ยงนำาแมวไปประกวดเพื่อล่ารางวัล ได้ หลายแห่งมีการประกวดโดยไม่มีเงื่อนไขของการตอน เช่น แมวแสนรู้ เป็นต้น คงต้องหารายละเอียดในสนาม ประกวดแต่ละแห่งต่อไป

พัน ธุ์แ มว


แมวขนยาวแท้และกึ่งขนยาว  อเมริกันบ็อบเทล (American Bobtail)  เอเซียนกึ่งขนยาว (Asian S emi-longhair or Tiffanie) 

บาลินีส (Balinese)

เบอร์แมน (Birman)

บริติชขนยาว (British Longhair)

ชานทิลลี (Chantilly or Tiffany)

หิมาลายัน (Himalayan)

จาวานีส (Javane s e)

เมนคูน (Maine Coon)

เนบีลัง (Nebelung)

นอร์เวเจียนฟอเรสต์ (Norwegian Forest)

โอเรียนทอลขนยาว (Oriental Longhair)

เปอร์เซียน (Persian)

 แร็กดอลล์ และ รากามัฟฟิน (Ragdoll and Ragamuffin) 

ไซบีเรียน (Siberian)

เทอร์คิชแวน (Turkish Van)

เทอร์คิชแองโกรา (Turkish Angora)


ยอร์กช็อกโกแลต (York Chocolate)

เปอร์เซียน

แร็

กดอลล์ หิมาลายัน แมวขนสั้นแท้ 

อะบิสซิเนียน (Abyssinian)

อเมริกันขนสั้น (American Shorthair)

 ออสเตรเลียนมิสต์ (Australian Mist or Spotted Mist) 

บอมเบย์ (Bombay)

บริติชขนสั้น (British Shorthair)

เบอร์มีส (Burmes e)

เบอร์มิลลา (Burmilla)

แคลิฟอร์เนียสแปงเกิลด์ (California Spangled)

ชาร์ตรู (Chartreux)

คัลเลอร์พอยต์ขนสั้น (Colorpoint Shorthair)

อียิปเทียนมัว (Egyptian Mau)

ยูโรเปียนขนสั้น (European Shorthair)

เอกโซติก (Exotic)


ฮาวานาบราวน์ (Havana Brown)

โคราช (Korat)

อ็อกซิแคต (Ocicat)

โอเรียนทอลขนสั้น (Oriental Shorthair)

รัสเซียนบลู (Russian Blue)

 สยามีส หรือ วิเชียรมาศ (Traditional Siame s e or Applehead Siame s e) 

สิงหปุระ (Singapura)

แมวที่เกิดจากการดัดแปลงพันธุกรรม 

อเมริกันบ็อบเทล (American Bobtail)

อเมริกันเคิร์ล (American Curl)

อเมริกันไวร์แฮร์ (American Wirehair)

คอร์นิชเรกซ์ (Cornish Rex)

ซิมริก (Cymric)

ดีวอนเรกซ์ (Devon Rex)

เยอรมันเรกซ์ (German Rex)

แจแพนีสบ็อบเทล (Japane s e Bobtail)

ลาเปิร์ม (LaPerm)

แมงซ์ (Manx)


มึนชกิน (Munchkin)

โอโจสแอซูเลส (Ojos Azules)

เพเทอร์บัลด์ (Peterbald)

พิกซีบ็อบ (Pixie-bob)

เซลเกิร์กเรกซ์ (Selkirk Rex)

สกอตติชโฟลด์ (Scottish Fold)

สฟิงซ์ (Sphynx)

สฟิงซ์ แมวที่เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ 

เบงกอล (Bengal)

ชอซี (Chausie)

ชีโต (Cheetoh)

ซาวันนา (Savannah)

เซเรนเจตี (Serengeti)

ทอยเกอร์ (Toyger)


เบงกอล


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.