Fasterholt Maskinfabrik

Page 1

WWW.FASTERHOLT.DK

FASTERHOLT MASKINFABRIK A/S

ÉN GANG FASTERHOLT, ALTID FASTERHOLT EINMAL FASTERHOLT, IMMER FASTERHOLT


VERDENS FØRENDE WELTWEIT FÜHREND Fasterholt Maskinfabrik A/S er verdens førende

Fasterholt Maskinfabrik A/S ist weltweit führender

producent af selvkørende vandingsmaskiner og

Hersteller von selbstfahrenden Beregnungsmaschi-

har været ejet af den samme familie siden 1958.

nen und ist seit 1958 in Familienbesitz.

I 2003 overtog vi vandingsmaskinerne fra Bording

2003 übernahmen wir die Beregnungsmaschinen

og cementerede dermed vores ledende position

von Bording und festigten hierdurch unsere füh-

på det danske marked. I dag producerer vi således

rende Position auf dem dänischen Markt. Heute

både indtræksmaskiner og selvkørende vandings-

produzieren wir daher sowohl Einzugs-Bereg-

maskiner. Vandingsmaskinerne anvendes i alle

nungsmaschinen als auch selbstfahrende Bereg-

typer og størrelser af landbrug samt af bær- og

nungsmaschinen. Die Beregnungsmaschinen wer-

grøntsagsavlere og af mange andre med behov

den in landwirtschaftlichen Betrieben aller Arten

for effektiv vanding.

und Größen, im Beeren- und Gemüseanbau sowie in vielen anderen Bereichen, wo eine Beregnung

Vores produkter er kendt for høj kvalitet, stabilitet

erforderlich ist, verwendet.

og ikke mindst driftssikkerhed, og de benyttes af kunder i Danmark og i de fleste lande i Europa,

Unsere Produkte sind für ihre hohe Qualität, Stabi-

bl.a. Frankrig, England, Tyskland og Holland.

lität und nicht zuletzt für ihre hohe Betriebssicherheit bekannt, und sie werden von Kunden in Dänemark und den meisten europäischen Ländern, u. a. Frankreich, England, Deutschland und den Niederlanden, eingesetzt.

VORES TROFASTE SAMARBEJDSPARTNERE UNSERE TREUEN KOOPERATIONSPARTNER


WWW.FASTERHOLT.DK

VI SLÅR SELV STREGERNE ENTWICKLUNG UND PRODUKTION AUS EINER HAND Hos Fasterholt Maskinfabrik A/S udvikler vi vores

Bei Fasterholt Maskinfabrik A/S entwickeln wir un-

egne maskiner. I udviklingsværkstedet arbejder

sere Maschinen selbst. In der Entwicklungswerk-

vores dygtige konstruktører med den nyeste tek-

statt arbeiten unsere kompetenten Konstrukteure

nologi (Solid Works) til 3D design og konstruktion

mit der neuesten Technologie (Solid Works) für

af maskiner og udstyr. Vi benytter generelt nyeste

3-D Design und Konstruktion von Maschinen und

teknologi i såvel produktion som administration.

Ausrüstung. Wir verwenden prinzipiell neueste

Vi har en alsidig maskinpark, et fleksibelt produk-

Technologie, sowohl in der Produktion als auch in

tions-setup til effektiv fremstilling af maskiner,

der Administration. Wir haben einen vielseitigen

vogne samt stålkonstruktioner, og vi hjælper ger-

Maschinenpark, ein flexibles Produktions-Setup

ne kunderne med at udvikle en god idé til et fær-

zur effektiven Herstellung von Maschinen, Wagen

digt produkt.

sowie Stahlkonstruktionen, und wir helfen unseren Kunden gerne, eine gute Idee zu einem fertigen Produkt zu entwickeln.


MASKINERNE UNSERE MASCHINEN Siden 1975 har vores fokus været rettet mod pro-

Seit 1975 liegt unser Schwerpunkt auf der Produk-

duktion af vandingsmaskiner. Vi tilbyder derfor i

tion von Beregnungsmaschinen. Daher umfasst

dag en bred vifte af maskiner fra de små mobile til

unser Angebot heute ein breites Sortiment an Ma-

større haver og parker til FM-serien, der består af

schinen, von den kleinen mobilen Maschinen für

seks selvkørende vandingsmaskiner med turbine-

größere Gärten und Parks bis zur FM-Serie, die aus

drift, og som med deres driftssikkerhed og avance-

sechs selbstfahrenden turbinenbetriebenen Be-

rede teknik henvender sig til den kvalitetsbevidste

regnungsmaschinen besteht und sich mit ihrer Be-

landmand. Desuden producerer vi ballevogne,

triebssicherheit und fortschrittlichen Technik an

skærebordsvogne og stråskillere til mejetærskere,

den qualitätsbewussten Landwirt richtet. Zudem

lige som både nye og gamle kunder jævnligt gør

stellen wir Ballenwagen, Schneidwerkswagen und

brug af vores omfattende kompetence og kapaci-

Halmteiler für Mähdrescher her, und sowohl neue

tet indenfor CNC-drejning, robotsvejsning og stål-

als auch bestehende Kunden nutzen regelmäßig

bearbejdning til underentreprenøropgaver.

unsere umfangreiche Kompetenz und Kapazität im Bereich CNC-Drehen, Roboterschweißen und Stahlbearbeitung für Subunternehmeraufträge.

VORES TROFASTE SAMARBEJDSPARTNERE UNSERE TREUEN KOOPERATIONSPARTNER


WWW.FASTERHOLT.DK

VI HAR STUMPERNE WIR HABEN DIE TEILE, DIE SIE BRAUCHEN Selv om vores maskiner er berømt for deres driftssikkerhed, er der naturligvis også brug for reservedele. Vi har således et meget stort reservedelslager, hvor vi har dele til alle de maskiner, som vi selv producerer. Desuden fører vi de mest gængse reservedele til en lang række andre landbrugsmaskiner. Vores store lager betyder, at kunderne aldrig skal vente længe på at få den reservedel, de mangler.

Auch wenn unsere Maschinen für ihre Betriebssicherheit bekannt sind, werden selbstverständlich auch Ersatzteile benötigt. Daher haben wir ein sehr großes Ersatzteillager mit Teilen für alle Maschinen, die wir selber produzieren. Zudem führen wir die üblichsten Ersatzteile für eine Reihe anderer Landmaschinen. Aufgrund unseres großen Lagers müssen die Kunden nie lange auf benötige Ersatzteile warten.


EN GOD ARBEJDSPLADS EIN GUTER ARBEITSPLATZ

SERVICEBILER PÅ LANDEVEJEN SERVICEFAHRZEUGE IMMER UNTERWEGS Hos Fasterholt Maskinfabrik A/S råder vi over en

Bei Fasterholt Maskinfabrik A/S verfügen wir über

række velindrettede servicebiler, der tilbringer det

eine Reihe gut ausgestatteter Servicefahrzeuge,

meste af tiden på landevejen. Kunderne kan kom-

die die meiste Zeit auf der Landstraße verbringen.

me i kontakt med en af vores dygtige servicetek-

Die Kunden können unsere kompetenten Service-

nikere i de fleste af døgnets timer, og uanset om

techniker fast rund um die Uhr erreichen, und egal

kunden ringer fra Varde eller et sted i Frankrig, er

ob der Kunde aus Varde in Dänemark oder irgend-

vi hurtigt afsted.

wo aus Frankreich anruft, sind wir schnell unterwegs.


Viele unserer Mitarbeiter sind schon seit über 25

mere end 25 år. Nogle har endda været her over 40

Jahre bei uns. Einige sind sogar schon seit über 40

år. De fleste af vores medarbejdere er udlært sme-

Jahren hier. Die meisten unserer Mitarbeiter sind

de, maskinarbejdere eller mekanikere. De har en

gelernte Schmiede, Maschinenarbeiter oder Me-

god arbejdsplads, hvor de møder store faglige ud-

chaniker. Sie haben einen guten Arbeitsplatz mit

fordringer i en afvekslende hverdag. Vore medar-

fachlichen Herausforderungen in einem abwechs-

bejdere besidder derfor en lang række kompeten-

lungsreichen Alltag. Unsere Mitarbeiter besitzen

cer og erfaringer, som afspejler sig i alle afdelinger.

daher eine Reihe Kompetenzen und Erfahrungen, was sich in allen Abteilungen widerspiegelt.

Vi har lyst til at møde på arbejde om morgenen, og vi har et tæt forhold til hinanden. Arbejdsglæ-

Wir freuen uns, morgens auf die Arbeit zu kommen

den smitter af på de produkter, som vi hver dag

und haben ein gutes Verhältnis untereinander. Die

arbejder med.

Arbeitsfreude überträgt sich auf die Produkte, mit denen wir täglich arbeiten.

VORES TROFASTE SAMARBEJDSPARTNERE UNSERE TREUEN KOOPERATIONSPARTNER

WWW.FASTERHOLT.DK

Mange af vores medarbejdere har været hos os i


Én gang Fasterholt, altid Fasterholt. I en omskiftelig

Einmal Fasterholt, immer Fasterholt. In einer schnell-

verden er vi stolte af, at rigtig mange af vores kunder

lebigen Welt sind wir stolz darauf, dass sehr viele un-

har arbejdet sammen med os i adskillige år. Vi oplever

serer Kunden schon seit vielen Jahren mit uns zusam-

meget stor loyalitet. Selvfølgelig fordi vi producerer

menarbeiten. Dies zeugt von einer überaus starken

nogle af markedets bedste vandingsmaskiner, men

Loyalität. Das liegt selbstverständlich daran, dass wir

også fordi vi stadig er en familieejet dansk virksom-

einige der marktbesten Beregnungsmaschinen pro-

hed, der skaber solide, lokale arbejdspladser.

duzieren aber auch daran, dass wir immer noch ein

Det er en tillid, vi forsøger at leve op til hver eneste

kale Arbeitsplätze schafft.

dag. Wir sind täglich bestrebt, diesem Vertrauen gerecht zu

Uponor Infra AS Nordgårde 1 4520 Svinninge

T F E W

+45 4640 5311 +45 4640 5351 infrastruktur.dk@uponor.com www.uponor.dk/infra

EJSTRUPVEJ 22 I FASTERHOLT MASKINFABRIK

I

Supplier of hoses to the Fasterholt/Bording irrigators through many years. The leading supplier of polyethylene pipes in Denmark.

7330 BRANDE

I

DANMARK

I

markvandingsmaskiner igennem en lang årrække. Danmarks førende leverandør af polyethylenrør.

I WWW.FASTERHOLT.DK

Leverandør af slanger til Fasterholt/Bording

+45 9718 8066

VORES TROFASTE SAMARBEJDSPARTNERE UNSERE TREUEN KOOPERATIONSPARTNER

3GRADER APS

I

werden.

SØREN FRICHSVEJ 51-53, 1. TV

I

dänisches Familienunternehmen sind, das solide lo-

WWW.3GRADER.DK

VORES KUNDER ER TROFASTE UNSERE KUNDEN SIND TREU


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.