Page 1

«ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА» ГАЗЕТА ОБЛАСНОЇ РАДИ

.2 0 2 1

о Ст

ор

Ціна договірна www.zppravda.info

Ст

ЧЕТВЕР, 15 БЕРЕЗНЯ 2018 РОКУ № 9 (23796)

р.

23

z НЕЗДОЛАННІ

ВОГОНЬ ЗАПЕКЛИХ НЕ ПЕЧЕ Щороку, 14 березня, згідно з постановою Верховної Ради, в Ук раїні відзна чають День українського доброволь ця. Свято засноване на честь патріотів, які про йшовши Майдан, першими вступали до лав Зброй них сил Ук раїни та На ціональної гвардії Укра їни, давали відсіч про російським сепаратис там у Харко ві, Дніпрі, Миколаєві, Запоріжжі, допомагали піднімати нашу армію.

ФРАЗА ТИЖНЯ:

Агентами Кремля в Україні є не ті, хто критикує владу, а ті, хто плодить корупцію


2

ЧЕТВЕР, 15 БЕРЕЗНЯ

події, факти, коментарі

z ВШАНУЙМО КОБЗАРЯ

ЗАХИСТІТЬ ТАРАСОВУ ГРУШУ

Валерія ЮСТИНЮК 9 березня у світі від значали 204ту річни цю від дня народжен ня Тараса Шевченка. Напередодні у Запо ріжжі і в усіх населе них пунктах регіону прокотилася хвиля урочистих мітингів, присвячених цій даті. Зокрема, у Запоріжжі, біля пам'ятника Шевченку відбулося урочисте пок ладання квітів. У заході взяли участь представни ки обласної та міської влади, військовослуж бовці 55ї артбригади та Нацгвардії, студенти, школярі, представники громадських організацій. Вихованці Центру дитячої та юнацької творчості Шевченківського району зачитали вірші, присвяче ні великому Кобзареві. А біля Театру молоді в об ласному центрі урочисто відкрили новий пам'ятник Кобзареві. Потужне пог руддя поета з'явилося тут

з ініціативи голови Наці ональної ради України з питань телебачення і ра діомовлення Юрія Арте менка та голови ГО "Зо лоті леви чорної сотні" Та раса Мацюка. В урочис тостях також взяв участь народний депутат України Ігор Артюшенко. Учні за порізького колегіуму "Елінт" декламували ряд ки відомих творів велико го поета. Діячі культури зазначили, як важливо пам'ятати і шанувати пам'ять поета. Депутати Запорізької обласної ради також від значилися у справі вша нування митця, якого по праву український народ вважає своїм світочем. Вони записали відео із власним прочитанням по езій Кобзаря. Оригіналь ністю відзначилися Ва силь Хвостак і Сергій Зна менський (фракція партії "Нова політика"), Юрій Ружин (фракція Ради кальної партії Олега Ляш ка), Єгор Семенков (пар тія "Опозиційний блок") і Владислав Марченко (партія "Самопоміч"). Втім, попри таку всена родну шану, здається, не таке вже й щире наше шанування. Бо, зокрема, унікальний і допоки "жи вий" об'єкт, пов'язаний із пам'яттю про Кобзаря, а саме Тарасова груша на Набережній у Запо ріжжі опинився на межі знищення. Невідомі спи ляли металеву огорожу

навколо двохсотрічної груші, під якою любив сидіти Кобзар, коли у серпні 1843 року гостю вав у запорозького коза ка Прокопа Булата. Тоді поету було лише 29 ро ків, він, будучи студен том академії художеств, відправився з Петербур га у мандри Україною. Пізніше майбутній Коб зар залишив у своєму щоденнику запис: "Торік був на Хортиці, й скрізь був, і все плакав: сплюндрували нашу Ук раїну катової віри німота з москалями, щоб вони переказилися". Тарасову грушу "упіз нав" запорізький крає знавець Юрій Вілінов. Він отримав підтвердження, що ця груша зростала са ме на подвір'ї запорожців Булатів. Майже півсторіччя ле гендарне дерево захи щав рукотворний пар кан. Його облаштували навколо груші небайдужі запоріжці. У 1970х роках був дерев'яним, згодом грушу огородили мета левим парканом. Саме він нещодавно і зник. Дерево, на жаль, не є пам'яткою історії, але для місцевих і немісцевих шевченкофілів стало, без перебільшення, сакраль ним об'єктом. Зокрема, під Тарасовою грушею проводиться місцевий фестиваль "Тарасове За поріжжя". До сьогодні охо роняють Тарасову грушу

самі містяни, небайдужі до історії рідного краю. Нині ж територія, на якій росте легендарна груша, а саме 10 га на березі Дніпра, з 2004 року пере дана в довгострокову оренду столичній фірмі "Стерк". Тут мали б збу дувати якийсь черговий торговельнорозважаль ний комплекс. Втім, до поки тут нічого немає, ок рім огорожі по всьому пе риметру ділянки під забу дову. А фірму "Стерк" Запорізький обласний господарчий суд уже по нудив сплатити 500 тис. грн боргу за оренду ді лянки та повернути тери торію у власність міста. На жаль, віз не зрушено з місця.

Громадськість закликає місцеву владу взяти за хист Тарасової груші під пильний контроль.

z БЛІЦОПИТУВАННЯ:

Яка поезія Шевченка ваша найулюбленіша? Чи можете її зачитувати негайно ж? До чого вона вас кличе? Світлана, вчитель: Поєзіі Шевченка мені подобаються, улюблених серед них багато. Зачита ти аж прямо зараз, ма буть, не зможу, хоча його голос це голос Батьків щини. Діана, дизайнер: Якихось конкретно вір шів Шевченка зараз не згадаю.Пам'ятаю лише за гальні фрази та інтонацію. Може, це тому, що вчила

ся не в Україні, і в шкільній программі його віршів не було.Читала вже у більш зрілому віці. Людмила Тандура, завклубом, Віль' нянський район: У молодості знала на пам'ять всю поему "Ка терина". Зараз, мабуть, у пам'яті залишилися ок ремі місця. В цьому творі закарбована частинка душі нашого народу та образ української жінки.

Олександр Іванович, пенсіонер: Пам'ятаю, наприклад, "Заповіт", або "Реве та стогне.." Хоча, можливо, не кожне слово згадаю, це ду же приємні спогади з ди тинства. Вероніка Талаболіна, домогосподарка: У Шевченка найулюб леніша, мабуть, його ліри ка,вона лагідна та якась зовсім домашня. Наприк лад, пам'ятаю "Садок вишневий коло хати".


події, факти, коментарі z ТОЧКА ЗОРУ

ЧЕТВЕР, 15 БЕРЕЗНЯ

3

z НОВИНИ З ПЕНЗЛИКОМ

Фракція "Батьківщина" звернулась до Генераль ної прокуратури та НАБУ щодо намірів незаконної приватизації української газотранспортної систе ми. Як заявив народний депутат Сергій Власенко на засіданні Погоджуваль ної ради лідерів парла ментських фракцій та ко мітетів, влада знову готує великий "пограбунок" ук раїнців. Представник фракції закли

кав лідерів фракцій об'єдна

тися навколо законопроекту, внесеного "Батьківщиною", про заборону тіньової прива

тизації та будь яких маніпуля

цій зі структурою власності

української ГТС. Голосування за цей законопроект буде справжнім тестом для парла

менту на патріотизм і на за

хист національних інтересів. "Батьківщина" вважає, що ук

раїнською ГТС має управляти винятково українська дер

жавна компанія зі стовідсот

ковою державною власністю. Також, у партії наголо

шують, що Стокгольмський арбітраж розвіяв міфи про га

зові контракти Юлії Тимошен

ко, визнавши їх вигідними для України. Рішення щодо обох газових контрактів (контракт про купівлю продаж та про транспортування газу) ухва

лювалось якраз на підставі газових контрактів 2009 року. В свою чергу Стокгольмський

арбітраж відхилив абсолютно необґрунтовані та непроду

мані вимоги Росії, які не базу

ються на цих контрактах та примусив Росію виконати ви

моги цього документа і доп

латити 4,6 млрд доларів, які не доплачені впродовж 2011

2017 років. Сергій Власенко впевнений в тому, що було б чесно Пет

ру Порошенку вийти й публіч

но подякувати Юлії Тимошен

ко за підписання цих контрак

тів, які принесли сьогодні в український бюджет мільярди гривень. Ця ситуація ще раз підтверджує, що весь бруд, який лився на лідера "Бать

ківщини" всі ці роки, був штучно зманіпульованим.

Мал. ОЛЕГА ЛОКТЄВА

Газотранспортна система має залишитись у власності народу!

У дитинстві ми просимося на руки, подорослішавши ñ на поруки

z У СЕСІЙНІЙ ЗАЛІ

Депутати облради вдруге за місяць збираються, щоб вирішити кадрові та бюджетні питання Олександра ВОРОНЦОВА Пленарне засідання двадцять першої сесії Запорізької обласної ради сьомого скли кання заплановане на 22 березня. Нагадаємо, що попе

редня сесія відбулася 1 березня. Тоді у черзі денній було близько 150 питань: кадрові, бюджет

ні, господарчі та численні звернення до Верховної Ради і Уряду. З кадровими впоралися більш менш оперативно, хоча і не без певних ус

кладнень. Зокрема, що

до в.о. керівника КЗ "Об

ласний центр науково

технічної творчості уч

нівської молоді "Грані" Запорізької обласної ра

ди Михайла Еделя було підготовлено три(!) про

екти рішення, які за змістом виключали одне одного. Депутати так і не змогли розібратися у та

кій юридичній казуїстиці. Тож до часу дали спокій пану Еделю, мовляв, ще попрацює. А чотири ко

мунальних заклади все ж отримали директорів. Ще з сімома керівниками подовжили термін дії контракту. Відтак, депутати пере

z УВАГА! «ПРЯМА» ЛІНІЯ! У вівторок, 20 березня 2018 року, відбудеть

ся пряма телефонна лінія, під час якої на запи

тання громадян відповідатиме депутат обласної ради, секретар комісії з питань управління об'єк

тами спільної власності територіальних громад області та житлово комунального господарства Роман Олександрович Кузьменко. Звертатись з 10.00 до 11.00 за телефоном: 0*800*503*508. Всі дзвінки безкоштовні. *** У середу, 21 березня 2018 року, відбудеться пряма "гаряча" телефонна лінія, під час якої на запитання громадян відповідатиме перший зас

тупник голови Запорізької обласної державної адміністрації Елла Валеріївна Слепян. Звертатись з 11.00 до 12.00 за телефоном: 0*800*503*508. Всі дзвінки безкоштовні.

розподілили залишки минулорічного бюджету області. Йдеться про по

над 219 мільйонів гри

вень. З них 80 мільйонів направили на будівниц

тво та оснащення амбу

латорій у сільській місце

вості. Ще 47 мільйонів передбачили для облас

них медичних закладів та 71 мільйон на розвиток освіти у регіоні. Окрему увагу приділили обласному онкологічно

му диспансеру. На прид

бання медичного облад

нання виділять близько 9 мільйонів. Окрім цього, депутати ініціювали ство

рення тимчасової кон

трольної комісії з розроб

ки програми поліпшення матеріально технічної бази диспансеру. Цього року не залишать без коштів і об'єднані те

риторіальні громади, їх у регіоні вже 42. На розви

ток кожної з обласного бюджету виділять 250 ти

сяч гривень. Але чи вис

тачить цих грошей на потреби громад? Питан

ня риторичне. Для порів

няння, на депутатський фонд обласний парла

мент передбачив кожно

му з 84 депутатів ЗОР по 1 млн грн. Обговорили і нестачу коштів. Після внесення змін до бюджетного ко

дексу фінансування ме

дичних закладів та закла

дів освіти державою значно зменшилося. Де

фіцит у регіоні зараз складає 155 мільйонів гривень. З проханням ви

рішити це питання та збільшити обсяг додат

кових дотацій депутати обласної ради звернули

ся до Верховної Ради та Уряду. Що ж до проблем газе

ти "Запорізька правда", з якими в. о. головного ре

дактора Наталя Зворигі

на намагалася достука

тися до народних обран

ців (про це наша газета інформувала своїх чита

чів у випуску №7 від 1 березня 2018 року), на жаль, депутати не знай

шли за потрібне вислу

хати інформацію про їх причини та підходи до виходу із кризової ситу

ації. Сподіваємось, що всі вони, отримавши у сесійній залі нашу газету з рук у руки, з її шпальт прояснили для себе всі обставини справи і на наступній сесії, а саме, 22 березня, винесуть ефективне рішення про роздержавлення КП "Га

зета "Запорізька правда" ЗОР. Окрім нашого питання, їм необхідно буде розпо

ділити бюджет розвитку регіону, який, передба

чається, цього року має скласти близько 200 мільйонів гривень.


4

ЧЕТВЕР, 15 БЕРЕЗНЯ

З Анною Крав ченко пат рульною полі цейською офі церкою з Мелі тополя, третьою в екіпажі групи швидкого реагування № 2, краще не жартувати, адже дівчина при зброї. В Академії поліції в Запоріжжі вона отримала звання лейтенанта. З 25 жовтня минулого року служить у Мелітопольському відділі поліції на посаді інспектора групи швидкого реагування. Ми намагаємося не користуватися зброєю і всі конфлікти вирішувати мирним шляхом. Я вважаю, що новий поліцейський повинен бути прикладом для громадян і завжди захищати їхні інтереси. Думаю, ми йдемо правильним шляхом і зможемо повернути позитивний імідж поліції, вважає Ганна Кравченко.

справи небайдужих

Люди, які нас Медалями "За особистий внесок у розвиток Запоріжжя" відзначені голова СВА Запоріж жя Віктор Головченко та його заступник Ігор Маринюк. На рахунку активу Спілки ветеранів Аф ганістану Запоріжжя чимало добрих справ. Зокре ма, хлопці своїми силами відремонтували кілька па лат у госпітальному відділенні обласної клінічної лі карні, облаштували сквер на пустирі біля свого "афганського" будинку, що, до слова, був зведений за активної участі та сприяння самих членів СВА. Щоб об лаштувати сквер, їм довелося розібрати звалище, засипати котлован і висадити понад 400 дерев і кущів. Двір будинку також упорядковано тут багато зелені, є майданчик для дітей. А його родзинка альтанка, в якій на 9 травня накривають стіл для ветеранів війни з навколишніх будинків. Будинок взяв участь у конкурсі на кращий двір Запоріжжя і посів призове місце. На преміальні кошти хлопці зробили косметичний ремонт в під'їзді. Ініціатором всіх добрих справ є Віктор Головченко. Активну позицію займає і його заступник Ігор Маринюк, який є та кож і учасником АТО.

За підтрим ки обласної ради в світ вийшла ан тологія "Письменни ки Запорізь кого краю" і ще 10 кни жок знаних запорізьких поетів і про заїків. Це перший мас штабний проект для області в галузі книговидання протягом останніх десяти років. Для його реалізації з обласного бюджету було виділено 320 тисяч гривень. Загальний тираж виданих книг становить 2000 при мірників. Вони будуть передані у фонди обласних і районних біблі отек.Голова обласної організації Національної Спілки письменників Ук раїни Олександр Медко відзначив величезний внесок кожного, хто долу чився до реалізації проекту і наголосив на ролі кожного з авторів книг. Це Василь Федина ("Я син великого народу". Книга про творчість Ва силя Діденка та вибране з його поезій), Вікторія Сироватко ("Віддам в хороші руки. Збірка віршів"), Микола Білокопитов ("Смішно живемо". Проза), Костянтин Сушко ("TerraGrata" (Земля бажана), Любов Геньба ("На гостинах у долі"), Юрій ЄршовХолодний ("Народе необачний"), Олег Гончаренко ("Нова братина"), Ольга Стадніченко ("У свічаді слова: література, письменник, час"), ПолянПилип Юрик ("Тільки Сталін на стіні") і, власне, Олександр Медко (ХОРА").

Екологічна вечірка "ZAVODI CLIMATE" зібрала в "EdisonSpaсe coworking" в Запоріжжі справжній аншлаг. Захід організува ла група відомих запорізьких екоактивістів. Вони поділилися своїми напрацюваннями в сфері захисту довкілля і поліп шення міського простору: інформацією про стан атмосфер ного повітря, чистоту води, пропозиціями щодо розвитку ве лоінфраструктури, досвідом сортування сміття, створення зелених насаджень. Знаковим символом вечірки став відомий бо рець проти глобального потепління голлівудський актор Леонардо Ді Капріо. Під час заходу учасники зустрічі могли залишити йому приватне відеозвернення, а також зробити "Селфі" з його картонною копією.

Відома українська телеведуча Ольга Фреймут стала тренеркою третьо го сезону шоу "Від пацанки до па нянки", який регу лярно збирає висо кі рейтинги на ТБ "Новий канал". В рамках шоу бунтаркам намагаються прище пити гарні манери. На цей раз у шоу беруть участь чотири дівчини із Запоріжжя і одна з Мелітополя. Всього на проект відібрали 13 дівчат. Ольга Фреймут спробує переви ховати учасниць. За результатами перших випробувань проект покинула одна з його учасниць із Запоріжжя.

Події, що нас У Запоріжжі завершився міський проект "Перевтілен ня" для багатодітних мам і жі нок із соціально незахищених категорій. Організатори проекту управління по роботі з сім'єю та молоддю Запорізької міськради підготували для них ряд заходів, які допомогли жінкам відволіктися від повсякденних турбот і перетво ритися духовно і зовнішньо.Перший етап йоготерапія був спрямова ний на психоемоційну розрядку. Другий етап кулінарний майстерклас від шефкухаря з Києва, що пройшов в ПК "Металург" , допоміг учасницям навчитися готувати смачні і корисні страви для всієї родини. Завершальний етап проекту зовнішнє перевтілення. В одному з салонів краси запорі жанки скористалися послугами косметолога, майстрів манікюру, візажу та перукарського мистец тва.Також організатори підготували для учасниць урочистий концерт в обласному театрі юного глядача і вручили їм подарунки. Великий яскравий концерт та лантів "Феї весни" відбувся у Відрадному Широківської об'єднаної територіальної гро мади. Прекрасні дівчата, жінки, ба бусі демонстрували свою чарівність на сцені місцевого будинку культу ри.Чистий спів, чуттєві вірші, запаль ні танці калейдоскоп виступів прос то приголомшив глядачів. 12 учас ниць, серед яких переможницями у цей день були всі, до речі, навіть глядачки у залі почувалися на висоті, бо свято ж ініціювали до Міжнародного жіночого дня, вразили публіку своїми талантами. Окреме спасибі учасницям глядачі висловили за вишукані вбрання це був справжній бал і справжні весняні феї!

У Міжнародний жіночий день пред ставники Союзу вірмен Запорізької області привітали жінок зі святом. Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідо мив заступник голови Спілки вірмен України в Запорізькій області Рудольф Акопян.На вулицях міста Запоріжжя представники ор ганізації вручали жінкам вітальні листівки та подарунки, зроблені своїми руками, з со лодким сюрпризом всередині.

Бійці ДСНС області отримали 5 одиниць су часної пожежнорятувальної техніки з ба зовим шасі автомобіля МАЗ від Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Автомобілі укомплектовані діелектричними ком плектами, бензорізами, бензопилами, багатофун кціональними інструментами для проникнення, бензиновими генераторами (автомними електро станціями) та іншим оснащенням. Місткість цис терни для води становить 4 тонни, а бак для піно утворювача 400 л. Дана техніка буде розподілена в підрозділи Запорізького гарнізону.


справи небайдужих

надихають Командир 3го ба тальйону Звпорізь кої поліції Дарина Краснікова, у якої 8 березня був ви хідний, на вулиці Святого Миколая побачила, як двоє невідомих побили чоловіка, забрали його барсетку і втекли. Поліцейська погна лася за нападниками і попутно повідомила теле фоном своїм колегам про злочин. Одного зі зловмисників Дарина затримала са мостійно, у нього в сумці знайшли вкрадений те лефон, а недалеко від місця злочину викинуті документи.

Відомий в регі оні управлінець і громадський діяч Олександр Білоусенко, ак тивний борець за повернення укра їнській мові гід ного рівня засто сування і поціно вувач газети "За порізька правда", який сьогодні є віце президентом Запорізького об ласного Союзу промисловців і підприємців (робото давців) "Потенціал", офіційно став носієм звання "Почесний громадянин Запорізької області". Вітаємо!

захоплюють Всіх представниць прекрасної статі Приазовського району привітали напе редодні весняного свята 8 Березня під час урочистого заходу, який відбувся в районному Будинку культури. Градус краси і гарного настрою в цей день зашкалю вав як на сцені, так і в залі для глядачів. Представниці прекрасної статі дефілювали в яскравих, цікавих образах, чим викликали нестихаючі оплески залу. Жіночі команди Приазовської ЦРЛ і опорного навчального закладу Приазовська СШ "Азимут" проявили чарівність, розум і кмітливість у бліц поєдинку в рамках шоу програми "Наші кращі".Також у цей день підбили підсумки районного конкурсу "Господиня свого краю", де перемогли 25 кращих представниць у різних сферах діяльності району. Всім вручили грамоти та квіти. Другий рік пос піль вихованці Комунарського районного цен тру молоді та школярів беруть участь у Всеук раїнському фес тивалі "ROBOfirst більше ніж роботи", який об'єднує понад 1000 конкурсантів з усієї України. Цього року темою фестивалю стали проблеми води на Землі в рамках глобаль ного міжнародного проекту "Вода і людина". Юні винахідни ки віком від 6 до 10 років продемонстрували гостям свої водні напрацювання. Минулого року від цього позашкільного закладу брала участь у фестивалі одна команда, а цього року вже дві: "Трансформери ZP" та "AquaLand" під керівництвом педагогів тренерів Аліни Мелкумян та Ганни Рудої.

У Бердянському художньому музеї члени студії вишивки "Чарівна нит ка" продемонстрували свої роботи в експозиції виставки "Кольоровий водограй". Свої вишиті полотна пред ставили 23 майстрині зі студії, якою керує Ольга Воробей Бондар.

У 17ому щорічно му конкурсі краси серед студенток, що відбувся у Бер дянському держав ному педагогічно му університеті, за корону змагали ся шість дівчат. По одній від кожного фа культету. Для глядачів та членів журі органі затори підготували три виходи конкурсанток у різних сукнях та звісно творчий конкурс, де кожна з дівчат мала нагоду проде монструвати свої таланти. За підсумками оцінок журі звання "Міс університет 2018" отримала 19 річна студентка кафедри хореографії Юлія Ярошенко. Усіх інших дівчат також відзначили спеціальними зван нями: "Міс грація", "Міс чарівність", "Міс натхнення". Серед подарунків для переможниці тур на відпо чинок до Трускавця та сертифікат на ювелірні прикраси.

ЧЕТВЕР, 15 БЕРЕЗНЯ

5

Ідеї, які нас окриляють Профспілковий комітет працівників комбінату "Запоріжсталь" ініціював увічнення у незвичний спосіб пам'яті видатно го директора свого під приємста. Пропонують наз вати його іменем один з пар ків міста Запоріжжя. Якщо ініціативу буде підтримано, до назви "Парк Металургів", що у Дніпровському районі міста, буде додано "Імені Віталія Антоновича Сацького". Як вважають металурги, це буде гідним вшануванням пам'яті колишнього директора, який 26 років очолював комбінат та спромігся не лише зберегти його у бу ремні дев'яності, а і перетворити на сучасне підприємство з розви нутою соціальною сферою. На території Весе лівської об'єдна ної територіальної громади відкрився сучасний Центр надання адмініс тративних послуг (ЦНАП), який буде надавати 107 видів послуг жителям як громади, так і всього Веселівського району. Подавати й отримувати доку менти можна буде також онлайн. 12 працівників Центру пройшли навчання з підвищення кваліфікації. Центр працює без перерви, для прийому громадян обладнані світлі просторі кімнати, інфор маційні стенди і WiFi, облаштовано робоче місце для відвідувачів. Не забуті люди з інвалідністю для них побудовані пандуси й адап товані туалети. До послуг матусь дитячий куточок і пеленальний стіл. Запорізький телека нал TV5 причепурився до весняного сезону. Причому нововведення стосуються не тільки кон тенту, але і оформлення. З 2 березня канал мовить з новою ідентикою "Ще більше ...": Крім того, у каналу змінилися концепції і формати інформаційних програм лауреат премії "Те летріумф" програма "Тиждень Підсумки" сфокусувалася на аналі тиці, а також збагатилася гостьовим майданчиком з експертами. Крім того, на TV5 заявили, що власне виробництво будуть робити з перспективою дистрибуції на інші канали, в тому числі, національні. У шести дошкільних закладах Мелітопо ля, які раніше були утеплені за грантові кошти, з'явиться "ро зумне" опалення. У приміщеннях, де спосте рігається перегрів, комп'ютер буде сам "прикручувати" засувки. Йдеться про дитячі садки №№ 9, 14, 38, 39, 48, 49, які протягом 2016 2017 років були утеплені за кошти Північної екологічної корпорації НЕФКО і Українського фонду соці альних інвестицій (УФСІ). Після того, як в енергоефективність цих блокових дошкільних закладів були вкладені колосальні кошти (за мінені всі вікна і утеплені фасади), в групах став спостерігатися пе регрів. Уникнути його допоможе "розумне" опалення. Йдеться про індивідуальні теплові пункти, в яких температурний режим у примі щенні відстежуватиме комп'ютер. На проектування ІТП дали добро члени бюджетної комісії. Кошти на ці роботи були перерозподілені з об'єктів, благоустрій яких намічено на друге півріччя.

Добірку підготувала Олександра ВОРОНЦОВА (фото власні та з відкритих інтернетджерел)


6

ЧЕТВЕР, 15 БЕРЕЗНЯ

захисник Вітчизни

z НЕЗДОЛАННІ

ВОГОНЬ ЗАПЕКЛИХ Щороку, 14 березня, згідно з постановою Верховної Ради наша держава відзначає День українського добровольця. Свято зас$ новане на честь патріотів, які, пройшовши Майдан, першими вступали до лав Збройних сил України та Національної гвардії України, давали відсіч проросійським сепаратистам у Харкові, Дніпрі, Миколаєві, Запоріжжі, допомагали піднімати нашу ар$ мію.

За пропозицією керівників ветеранських організацій Тимура Книша, Андрія Хімічева та Володимира Москаленка урочистості цього дня у Запоріжжі на Майдані Героїв розпочалися молеб$ нем во славу захисників України. А в обласному краєзнавчому музеї відкриється виставка, присвячена 75$річчю антинацистсь$ кого спротиву Української Повстанської Армії. Святкування продовжаться 17 березня урочистою ходою від пл.

z СПОВІДЬ

Снайперка Юлія Матвієнко: "Це був той момент, коли я зрозуміла: більше не можу бути просто волонтером, а піду на війну захищати свою Батьківщину"

Юлія Матвієнко, 38 років, позивний "Біл ка". За освітою еконо міст. Живе в Запоріж жі. Заміжня. Має донь ку і сина. Досі на пере довій снайперка. По зивний "Білка" отрима ла за рудий колір во лосся й моторність. Юля за військовим квитком оформлена як другий номер на АГС, санітарка, сані таркаінструкторка. На війну прийшла з во лонтерства 2015 року. Коли до рідного Запо ріжжя привезли загибло го "Матвія" з батальйону "Донбас", зрозуміла: в АТО може допомогти більше прикрити, знеш кодити ворога першою. У дощ і холод сиділа го динами нерухомо заради єдиного пострілу. Після кожного виходу тремтять руки й коліна. Аби не під датися страху під час бою, тихенько наспівує "Била мене мати". Має відзнаку Президента Ук раїни орден "За муж ність" третього ступеня. Відома запорізька акти вістка волонтерка і військовослужбовиця ЗСУ, снайперка Юлія Матвієнко на своїй сто рінці у соцмережі спові далася, чому уклала вій

ськовий контракт і стала добровольцем. "Приїжджали вчора (на свято Міжнародного жі ночого дня) дівчатка. Я так хотіла їх дочекатися. І вийшло. Спасибі вели чезне всім, хто переда вав посилки! Наташа і То лік, Вікуся і всі, хто пам'ятає про мене, дуже дякую. Дуже приємно ро зуміти, що вдома, в За поріжжі, як і раніше на тебе чекають! Спасибі Галі і Люсі за те, що змог ли дістатися!!! За все, що ви для нас робите! На ду ші стало світліше. А 8 березня 2015 ... я буду згадувати ... і тепер можу розповісти все ... Це був той момент, ко ли я зрозуміла, що біль ше не можу бути просто волонтером, що я піду на війну і стану захищати Батьківщину із зброєю в руках. Саме того дня, зібравши для хлопців з нашої 55ки протитанкістів повну ма шину усілякого потрібно го їм скарбу і смаколиків, прихопивши з собою бій ця, якого кількома днями раніше відпустили поти хому до Запоріжжя на по хорон батька на пару днів, і ми везли його на місце, вирушили в путь на Схід. Раптом зателефо нували дівчатаволонте ри з іншого міста і попро сили пошукати в місце вому морзі хлопчика. Його мама впізнала на яко мусь відео за каблучкою: зовсім молодий хлопчи на, на відео він був за кермом, і повний кузов поранених у його автівці. Прислали його фото. Я їхала всю дорогу в обнім

ку з цією фотографією і молилася, щоб знайти ті ло, щоб хоч якось заспо коїти серце цієї матері. Вкотре це вже зі мною було... Ще думала, як при солдатику, і без того засмученому похороном батька, не сказати щось необережно. Та й від хлопців, які мали зустріти в Артемівську нашу ма шину, треба якимсь чи ном "відмазатися" хоч на пару годин, щоб викона ти прохання колежанок… Тоді на блокпосту при виїзді із Запорізької об ласті мої думки раптово перервалися почався шмон і хамство колишніх "беркутів", які тут чергу вали. Вони рвали короб ки, розривали і ламали пиріжки, які напекла одна добра жінка. Ми ловили коробки, що висипалися із автівки, щойно відкри ли двері для досмотру. Бо напередодні так ста ранно шукали по всьому місту і не тільки такі необ хідні для хлопців на пере довій речі. А "беркутів" цікавило лише, якого бі са ми все те веземо на ших захисникам. Та врешті ми все ж вибрали ся із цієї пастки. Далі на блокпосту Артемівська нашу машину також при паркували, і я вже прире чено представила черго вий шмон, але замість нього мені подарували квіти, я плакала ... Потім зустрілися з арти леристами 55ки, вони теж принесли букет. Але я віддала їм їхнього сол дата і сказала, що мені терміново потрібно в ... перукарню. Вони повіри ли і слухняно чекали нас

дві години на місці, щоб провести в свої е..еня, де вони тоді жили. Втікши від них, додзво нилася до місцевого во лонтера і справжнього патріота Оксанки, і поїха ла в єдине можливе міс це Артемівський морг. Там знайшла най старшого, а саме літню тітонькусанітарку, яка, дізнавшись, що я ніхто, але прошу від імені мате рі знайти тіло її синочка, впустила, показала все і всі журнали. На той мо мент жодного невпізна ного там уже не було, всіх везли безпосередньо до Дніпра. "Дитинко, я тебе не обманюю, пішли, по дивишся: у нас всі з пріз вищами, всі свіжі хлоп чики, а вашого шукайте там. Боже, скільки ж їх у нас було, але, слава Бо гу, вже такого немає", жінка майже плакала і за ламувала руки, наче це були і її діти теж ... Поїхала до Оксанки і ще раз переконалася, міс цевим тут не все одно, бо скільки добрих справ

вони роблять для хлоп ців! І трошки посвітліша ло на душі. Повернулася до хлоп ців, роздала все приве зене, і зняла хоч пару слів для рідних, які втрачали розум, надивившись но вин ... Вже повернувшись до дому, дізналася, що тіло хлопчика таки знайшли... в Дніпрі... більше ми для нього нічого не зможемо зробити... І я більше не схотіла, не змогла жити двома різ ними вимірами: шукати тіла хлопців і ховати їх, не знаючи, що говорити рідним... Я втекла на вій ну... тепер ви знаєте від чого... Це і є пояснення, чому я така як є, чому Біл ка. До цього був серпень і вересень 2014, жов тень... Тоді я ще могла, тоді я ще вірила, що до поможу як волонтер. Друге коло після Де бальцевського котла я не витримала, я перестала в це вірити..."

z У ТЕМУ Сім тисяч жінок отримали статус учасника бойових дій за участь в АТО З початку АТО 116 жіноквійськовослужбовців на городжені державними нагородами, з них 4 пос мертно, майже 2 тис. нагороджені відзнаками Мін оборони. Міністр оборони Степан Полторак заявляє, що 7 тис. жінок отримали статус учасника бойових дій за участь в антитерористичній операції. Про це сказано в повідомленні пресслужби Міністерства оборони. Зі слів Полторака, у Збройних силах проходять службу понад 24 тис. жіноквійськовослужбовців на різних посадах, з яких більше 3 тис. офіцери, а та кож більше 31 тис. жінок працюють у Збройних си лах.


захисник Вітчизни

ЧЕТВЕР, 15 БЕРЕЗНЯ

7

НЕ ПЕЧЕ Маяковського до пл. Фестивальної під прапорами військових частин Української армії та концертом. Обласний центр допо моги учасникам АТО за підтримки облдержадміністрації планує провести змагання з лазертагу для дітей демобілізованих бійців. За словами завідувача наукової бібліотеки Національного за повідника "Хортиця", воїна "кіборга" В'ячеслава Зайцева, три ває підготовка до вшанування добровольців, які визволяли

Олександрівськ від більшовиків у квітні 1918 року. На хортицькій землі сто років тому зустрілися січові стрільці, серед яких пере важали вихідці із Західної України, вільні козаки та гайдамаки з Катеринославщини. Разом вони пройшли бойовими стежками запорозьких козаків, вшанували подвиг степових лицарів. На честь цієї знаменної події планується встановити пам'ятний хрест.

z ДОБРОВОЛЬЦІ БОЖОЇ ЧОТИ

z ФОТОФАКТ

Донбас – це Україна яких синів втрачає укра їнська Луганщина. Під Іловайськом загинув

Нещодавно, а саме 11 березня, свій 49ий день народження святкував би легендарний доброво лець, український пауер ліфтер, майстер спорту міжнародного класу, командир батальйону патрульної служби міліції особливого призначення "Темур" (добровольчого батальйону) луганчанин Тимур Юлдашев. На жаль, не склалося. Тимур загинув у запеклих боях на СавурМогилі. Ось

доброволець з теплою, відкритою вдачею Юрко Матущак, голова До нецької обласної моло діжної громадської орга нізації "ПОШТОВХ". Ра зом зі своєю дівчиною італійкою вимушено по лишили Донецьк, переб равшись до Чернігова.

Звідти Юрій пішов доб ровольцем визволяти рідний край від окупантів. Соціальні мережі опуб лікували свідоцтво вкрай важливої статистики складу ЗСУ, де близько 17 тисяч людей у складі Української армії є вихід цями з Донецької та Лу ганської областей. Біль ше того, 10 тисяч з них мають прописку на оку пованій території Донба су. Користувачі пишуть, що цей факт є перелом ним у протистоянні з Ро сією, бо руйнує один із найбільш стійких міфів російської пропаганди про "масову підтримку" жителів Донбасу бойови ків "ЛНР / ДНР".

z ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

У світ вийшла книга про запоріжців воїнівзахисників, які загинули в АТО У День українського добровольця Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека презентувала широкому загалу власне видання із символічною назвою "Невиплакані сльози України", присвячене ге!

роям!землякам, мешканцям Запо! різького краю, які віддали за мир, незалежність і цілісність України найцінніше, що має людина ! своє життя. Вони різні за віком, освітою, профе сією та об'єднує їх одне любов до Батьківщини і здатність безкорисно стати на захист рідної землі. Передмову до видання написав жур наліст, письменник, учасник АТО, ко лишній перший заступник головного редактора газети "Запорізька правда" Микола Михайлов. Видання містить короткі біографічні довідки про 190 загиблих воїнів (від 2014 року і до жовтня 2017 року) та біб ліографічні списки літератури, статті з періодичних видань, посилання на ін тернетресурси. У книзі подається також рекомендова на література, що висвітлює події на Сході України та вірші запорізьких по етів, присвячені воїнам АТО. Видання розраховане на широке ко ло читачів і має на меті увічнення зем ляків, загиблих в АТО у 20142017 ро ках.

Командувач Королівських ВПС Великої Британії Го ловний маршал авіації Сер Стівен Хілльєр біля Стіни Пам'яті вшановує пам'ять українців, які загинули на Сході України, захищаючи свою Батьківщину

z БЛІЦОПИТУВАННЯ: Чи готові ви стати на захист рідної Вітчизни, уклав ши контракт із ЗСУ як доброволець? Можливо, ви якимось іншим чином докладаєте своїх зусиль у цю шляхетну справу, яким саме? Тарас, юрист: Досить часто розмірковую на цю те му. Та, мабуть, не відчуваю в собі го товності служити за контрактом.У разі повномасштабної війни, звичайно, пі шов би захищати країну. Намагаюсь допомагати військовим як фахівець юрист. Влад, студент: Зараз я вчуся в медичному інституті. Вчитися мені ще три роки, і потім я ста ну фахівцеммедиком, військовозо бов'язаним. Не видкидаю можливості після навчання служити в ЗСУ. Данило, учень середньої школи: Бажання служити за контрактом не маю. Є бажання успішно закінчити навчання в школі й отримати якусь мирну професію. Сергій, метролог: Поважаю добровольців та військових, які уклали контракт із ЗСУ. Сам я теж внутрішньо готовий служити в нашій ар мії. Хоча мій вік дозволяє лише невелич кий термін контракту перед пенсією. У разі великої навали стану до лав захисни ків, а якщо за віком не візьмуть, то буду партизанити. Вадим, студент: Взагалі, я студент юридичного, за раз навчаюсь, а після отримання диплома сподіваюсь працювати в поліції.


8

ЧЕТВЕР, 15 БЕРЕЗНЯ

так живемо

z ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦІВ

ЗА "ЧЕРВОНУ РУТУ" ХОР ПАЦІЄНТІВ ЗАПОРІЗЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО ГОСПІТАЛЮ ВАРТУЄ ГРАНПРІ! Творчу зустріч пацієнтів Запорізького військового госпіталю із народним ар тистом естрадного мис тецтва України Анатолієм Сердюком і запорізьким поетом членом Націона льної спілки письменників України, Всеукраїнської асоціації гумористів і са тириків "Весела Січ" імені Петра Ребра і журналістом газети "Запорізька прав да" Пилипом Юриком з на годи Дня волонтера в рам ках безстрокової благодій ної акції на підтримку во їнівзахисників Батьківщи ни, ініційованої Запорізь кою обласною організа цією Національної спілки журналістів, організува ла газета "Запорізька правда". Нагадаємо, наше видання щойно відсвяткувало свій 100річний ювілей. Тож про довжує відзначати видатну дату добрими справами. Ни нішня наша акція у госпіталі покликана не просто певним чином відзначити тих, хто за покликом серця встав на за хист рідної землі, а і заохочує всіх запоріжців доброї волі своєю любов'ю і вдячністю підсилити лікувальний про цес для добровольців, котрі через хворобу чи поранення змушені залишити окопи і перебувають на лікарняному ліжку. Ми і раніше радували пора нених бійців різноманітними концертними програмами. Тож завдяки набутому досві ду нинішню акцію зуміли про вести на високому рівні. До речі, прийшли у гості не з порожніми руками. Добрі друзі "Запорізької правди" із Запорізької обласної гро мадської організації "Фло ренс" (опікується діточками з особливими потребами) на чолі з Людмилою Романенко вою підготували для пацієнтів госпіталю прекрасний пода рунок бібліотеку із 100 кни жок популярних авторів кла сиків і сучасників. Напере додні пані Людмила відсвят кувала власний видатний юві лей (його цифру утаємничи мо, бо про вік жінок не гово рять) і найкращим подарун ком до свого дня народження визначила можливість зро бити подарунок пацієнтам госпіталю і цю нашу зустріч із воїнамизахисниками Укра їни. Всі книжки волонтери вис тавили на сцені у місцевому невеличкому актовому залі. І без зайвого пафосу офіцій ного вручення подарунку просто запропонували хлоп цям підійти і одразу ж обрати

Виступає заслужений артист естрадного мистецтва України Анатолій Сердюк

Редактрор альманаху ìВесела Січî Пилип Юрик дарує примірник бібліотеці шпиталю

низький уклін! висловив, що Колись діди Вкраїну боронили, накипіло на серці пан Пилип. Тепер і ми Письменник подарував для бороним рідний край! бібліотеки шпиталю редаго У виконанні Анатолія Сер ваний ним новий альманах дюка також прозвучали й лі "Весела Січ", що побачив світ ричні пісні. Особливо сподо нещодавно. Його Асоціація балася глядачам "Подарува гумористів і сатириків видає ла матінка сорочку" на слова ще з 1993 року. Розпочав цю Віри Коваль: справу світлої пам'яті пись Вдягну сорочку менник Петро Павлович Реб і немов руками ро. Нині запорізькі сатирики Мене за плечі мама обійма. під керівництвом кошового Власне ця пісня надихнула Миколи Білокопитова про присутню на зустрічі Людми довжують його справу. Глядачі ñ воїни Збройних сил України лу Зеленюк, до недавнього Пилип Юрик прочитав і гу собі для читання томик до справжніми патріотами Укра часу директорку Запорізько морески про нинішню ситу го кіноконцертного залу ацію в Україні й світі. Зокре вподоби. їни і розділяють ці погляди. Відтак слово надали Анато ім.Довженка, а віднині голову ма, й про біснуватого лідера Коли величезні пакунки із книгами волонтери заносили лію Сердюку, який одразу ж громадської організації "Клуб державиагресора. Сподоба до госпіталю через КПП, чер запитав, чи серед воїнів є за друзів газети "Запорізька лися глядачам його "Пісня говий запитав, що саме вони поріжці. З'ясувалося, що до правда" сказати хлопцям про Путлєра", "Барбос і суч шпиталю потрапили війсь своє материнське слово. транспортують. ка", "Даремний переляк", Рідненькі наші, бережіть "Дояр", "Україна і Болгарія", Це інтелектуальна зброя, ковослужбовці родом із Хер посміхнулася пані Людмила. сонщини, Одещини, Полтав себе. І знайте, ми молимося "Депутатдегенерат" та інші. Хочемо озброїти наших хлоп щини, Харківщини, Дніпров за вас. Ми вам дуже вдячні, А текст сатиричного твору щини та інших областей. Тоді ледве стримуючи емоції, мо "Вольдемар Пуйло" один із ців ще й інтелектуально. І влучила в ціль. Бо хлопці, пан Анатолій запропонував вила Людмила Миколаївна. воїнів попросив собі. обираючи собі книжку, вже послухати в його виконанні Вона передала хлопцям Я його вивчу й прочитаю по домовлялися про те, яку чита своєрідну свою візитівку смачну випічку. Домашні, на телефону кумові, котрий за тимуть наступною, а яку зго пісню "Запоріжжя моє коха че з маминих рук, смаколики раз перебуває в Криму, ска дом, і підтвердили, мовляв, не", яку він написав разом із порадували бійців, зігріли їхні зав боєць. дуже потребують цієї духовної поетесою, членом Національ серця. На закінчення Анатолій Сер ної спілки письменників Укра та інтелектуальної підтримки. Слово підхопив Пилип Юрик. дюк виконав славнозвісну Відкриваючи зустріч, орга їни Вірою Коваль. Він прочитав бійцям свої лі пісню Володимира Івасюка Запоріжжя моє, нізатор акції головний ре ричні поезії та вірші грома Запоріжжя моє кохане! дянського звучання: "Мамин "Червона рута", яку підхопили дактор "Запорізької правди" й заспівали хором усі пацієн Народився я тут Наталя Зворигіна наголоси хліб", "Кінь Сагайдачного", ти госпіталю, присутні на зус і в далекі пішов світи... ла, що всі учасники акції щиро "Орлині душі". Коментуючи трічі. Видно було, що кожен армієць бажають хлопцям якнай власні твори, Пилип зазначив, Мені доводилося виступа швидшого одужання і сер сприймає ці слова й мелодію що не міг не написати про ви ти у різних аудиторіях і перед дечно вдячні їм за ту високу близько до серця, згадує рід жертву, яку вони складають ну сторону, батьківський дім. тязів, які ціною власного здо різноманітною публікою. Але для нас усіх в окопах у зоні Адже такими ж любими для ров'я й життя захищають Ук за таких слухачів, як сьогод АТО. Газета веде величезну воїнів є їхні села, міста й се раїну від варварського нашес ні, дякую Богові й організато рам, зазначив пан Анатолій. волонтерську роботу, спів лища. А далі прозвучала зво тя оскаженілого сусіда. Завдяки вам, героям, ми А ваш хор, який підспівував працює з активістами волон рушлива пісня про сьогод терського руху і докладає всіх нішню нашу армію, її витязів, можемо спокійно ходити ву мені "Червону руту" ладен зусиль, щоб воїнизахисники котрі захищають рідних їм лицями Запоріжжя, інших не отримати гранпрі найавто України почувалися най людей, не дозволяють бруд окупованих міст і сіл, не бо ритенішого конкурсу. Прощаючись із пацієнтами бажанішими членами нашого ній сепаратистській нечисті ячись, що прилетить снаряд військового громадянського суспільства. повзти з Донбасу далі на те чи куля зі снайперської гвин Запорізького тівки. Я ввечері сідаю на кухні госпіталю, гості дали слово Представляючи бійцям ви риторію України. й пишу літературні та публі повернутися сюди із новою Знов посягнули датних гостей, пані Наталя злі ворожі сили цистичні твори, а не ховаюся програмою. Тож до нових наголосила, що і Анатолій На наші душі, поле, степ і гай. в підвали. За це вам усім зустрічей! Сердюк, і Пилип Юрик є Сторінку підготували Сергій СТРІЛЕЦЬ, Олександра ВОРОНЦОВА, Олександр МАКСИМОВ (фото)


ВІЛЬНИЙ Інформаційнорекламний випуск

ЧАС

9 ЧЕТВЕР, 15 БЕРЕЗНЯ

телепрограма: 16 ефірних + 6 супутникових телеканалів z ГОРОСКОП НА ТИЖДЕНЬ

Музичний гурт "3029" виступив для дітей гімназії

E

ОВЕН. Не витрачайте час і сили на вирі шення чужих проблем цього тижня у вас і своїх турбот буде достатньо. У понеділок вас за валять цікавими, але складними завданнями по службі, у вівторок доведеться налагоджувати сто сунки з діловими партнерами. У середу можна розслабитися, залучивши важливих і солідних компаньйонів на дружній корпоративний пікнік. Четвер сприятливий для заміських сімейних по дорожей. У вихідні весняне повітря наповниться романтикою нових знайомств і любовних зустрі чей. ТЕЛЕЦЬ. Пам'ятайте головне правило дип ломатії жодних конфліктів і з'ясування стосунків. Цього тижня вам доведеться бути майстром компромісу. У понеділок можливі зус трічі з впливовими партнерами, вівторок буде пе реповнений важливими угодами. Попри цей ша лений ритм зірки радять знаходити час для повно цінного відпочинку Фінансові сюрпризи чекають на Тельців у середу грошових надходжень не бу де, але можлива премія. У четвер і п'ятницю пок ладіться на інтуїцію очікується багато непростих і заплутаних ситуацій. Вихідні краще провести вдома. БЛИЗНЮКИ. Цього тижня багато Близнюків зможуть втілити свої ідеї в життя й отрима ти підтримку від впливових знайомих. Але в поне ділок плани бажано не афішувати. Для вирішення фінансових питань найбільше підходить субота. Не витрачайте кошти не непотрібні речі, подумай те про вигідне вкладення коштів. П'ятниця і субота подарують Близнюкам любовні сюрпризи. Неділю краще провести в родинному колі. РАК. Протягом тижня вам доведеться зай матися кількома справами одночасно. На магайтеся гарно спланувати час і не відволікатися на порожні розмови. Ідеями Раків цього тижня заці кавляться солідні ділові партнери будьте наполег ливими, й успіх не за горами. Середа сприятиме для налагодження особистих стосунків, особливо пощастить одиноким представникам знаку. Не квапте події, щоб не наступити на граблі. Вихідні корисно провести на природі, але гарно одягай тесь, бо березневе сонечко підступне. ЛЕВ. Цього тижня складуться вдалі умови для реалізації ідей і планів. Однак досяг нення Левів не порадують конкурентів. Тиждень сприятливий для офіційних зустрічей і перегово рів ваші ділові якості й природна чарівність тво ритимуть чудеса. Ставлення до грошей доведеть ся переглянути період економії добігає кінця, у вихідні ви матимете можливість пожити на широ ку ногу. ДІВА. Довіряйте інтуїції й не бійтеся прова лу не помиляється той, хто нічого не ро бить. Цей тиждень сприятливий для копіткої робо ти, що вимагає уваги й старанності виконання Діви майстри своєї справи, їхні зусилля неодмінно помітять. У вівторок вами зацікавиться керівниц тво, можливо, дехто отримає надбавку до зарпла ти. Але не намагайтеся розбагатіти, граючи в азартні ігри чи за рахунок сумнівних авантюр. У вихідні можна здійснити невеличку подорож.

F

G

H

I

J

z МІСЯЧНИЙ

K

ТЕРЕЗИ. Шукайте обхідні шляхи цього тиж ня деякі справи почнуть буксувати. Нічого серйозного, але підтримка друзів і товаришів по службі вам не завадить. Перша половина тижня пі де на налагодження стосунків із зарубіжними пар тнерами у вас буде шанс блиснути талантами й професіоналізмом. У четвер зростуть грошові за пити перевірте своє везіння й придбайте кілька лотерейних квитків. У п'ятницю будьте готові до ві зиту гостей. Вихідні пройдуть яскраво й весело. СКОРПІОН. Готуйтеся до сюрпризів і не за бувайте про конкурентів цього тижня бу дуть і злети, й падіння. Понеділок ідеальний для фінансових угод великих грошей зірки не обі цяють, але ситуація почне поліпшуватися. У сере ду Скорпіонам знадобляться дипломатичні талан ти. На любовному фронті змін не передбачається. Неділя підходить для неспішних занять по дому побутові клопоти відвернуть від переживань, і Скорпіони будуть цілком задоволені життям. СТРІЛЕЦЬ. Вам доведеться побути філосо фами очікується багато непростих ситу ацій, пов'язаних із фінансами. Однак до середини тижня ситуація стабілізується. У четвер можливі цікаві й корисні знайомства з діловими партнера ми, а в п'ятницю угоди й вигідні контракти. У ви хідні бажано сконцентруватися на вирішенні сі мейних проблем. Для любовних пригод краще вибрати неділю. КОЗЕРІГ. Не бійтеся ризикувати ваші твор чі плани гідні втілення, цього тижня багато Козерогів зуміють обзавестися корисними й пер спективними знайомствами. Але в понеділок від активних дій бажано утриматися, щоб не привер нути до себе заздрісників і конкурентів. Середа стане днем прийняття важливих рішень самос тійністю й незалежністю Козерогів зацікавляться нові ділові партнери. Четвер хороший для грошо вих операцій. У вихідні Козерогам доведеться проявити ініціативу в сфері любовних стосунків весняна депресія партнера затягнулася, змінити ситуацію зможете лише ви. ВОДОЛІЙ. Не намагайтеся бути в кількох місцях одночасно, вчіться відпочивати це головна порада тижня. У вівторок на Водоліїв че кають зустрічі з давніми конкурентами. Суперники навряд чи зуміють нашкодити, але будьте пильні й не вірте черговим обіцянкам вам запропонують все той же безкоштовний сир, лише в красивій упаковці. У другій половині тижня Водолії будуть зайняті облаштуванням домашнього вогнища й вирішенням сімейних проблем. Неділя ідеаль ний день для відпочинку в колі друзів. РИБИ. Майже весь тиждень пройде в активно му діловому режимі це сприятливий період для заробітку та вирішення кар'єрних питань. Але Рибам зірки рекомендують залишатися в тіні й не розповідати про свої плани будькому. Конкуренти цього тижня підуть у відпустку, й Риби матимуть не погану можливість блиснути талантами. У середу очікується поліпшення ситуації у фінансовій сфері, а четвер порадує перспективними й корисними знайомствами. П'ятниця гарний день для родин них та любовних стосунків, головне не сидіти вдо ма й частіше вибиратися на культурні заходи.

L

N

O

П’ятниця 16 березня

Субота 17 березня

Неділя 18 березня

Дорогі наші друзі передплатники! Як з'ясувалося, хоча нашій газеті вже 100 років, дехто про неї, на жаль, ще й не чув. Ми хочемо, аби "Запорізьку правду" пе редплачували якомога більше людей. Будь ласка, допоможіть нам у цьому: виріжте оголошення й наклейте його на най виднішому місці на дошці оголошень біля пошти, сільради, автобусної зупинки тощо. Заздалегідь вдячна вам РЕДКОЛЕГІЯ "ЗАПОРІЗЬКОЇ ПРАВДИ"

P

особливо тих, що не мають коренеплодів. У зимо вій теплиці посадіть розсаду цвітної капусти у фазі 56 справжніх листків, часник і цибулю. Посійте ранні й пізньостиглі сорти білоголової, цвітної, брюссельської та пекінської капусти, кріп, шпинат, петрушку, ріпчасту цибулю на перо й батун, також щавель, сою, артишок, горох, квасолю, боби, огір ки й помідори (м'ясисті сорти), гарбузи, спаржу, баклажани, Догляньте кімнатні рослини. Прове діть роботи з удобрення ґрунту. Обріжте дерева й кущі. 21.03. Четверта (до 8.07), п'ята місячна до ба. Зростаючий Місяць у Тельці. День кореня. Скористайтеся порадами 20 березня. 22.03. П'ята (до 8.40), шоста місячна доба. Зростаючий Місяць у Тельці, із 7.31 у Близнюках. День квітки. Малородючий день. Небажано сіяти на розсаду овочеві культури. Посійте квіткові й виткі рослини. Проведіть боротьбу зі шкідниками та хворобами рослин, займіться проріджуванням розсади, щепленням дерев, підготуйте місце під газони й грядки.

ПОГОДА Четвер 15 березня

Під час проведення заходу учні гімназії співали українські народні пісні, проводили постановки з рушниками та показували хореографічні танці в українському вбранні, які яскраво відтворюють звичаї та традиції україн ського народу. До участі в патріотичному святкуванні долучився музичний гурт "3029", який зіграв для школярів та викладачів гімназії українські на родні пісні. Військовослужбовці вразили вихованців живою музикою, учні та викладачі із захватом слухали хлопців та щиро аплодували їм. "Щиро вдячні за ваш візит у нашу гімназію та за прекрасні пісні, пода ровані дітям, за чудовий настрій та позитивні емоції!" сказала директор гімназії Доліна Шальміна.

M

КАЛЕНДАР ІЗ 15 ПО 22 БЕРЕЗНЯ

15.03. 27 ма (до 5.33), 28 ма місячна доба. Спадаючий місяць у Водолії, із 12.13 у Рибах. День квітки, із 13.13 день листа. Можна полити й підживити рослини. Садити нічого не варто. 16.03. 28 ма (до 6.00), 29 та місячна доба. Спадаючий місяць у Рибах. День листа. Скорис тайтеся порадами 15 березня. 17.03. 29 та (до 6.26), 30 та, перша місячна доба. Молодий Місяць о 15.11 у Рибах, із 20.58 в Овні. День листа. Не слід нічого сіяти, садити й пе ресаджувати. 18.03. Перша (до 6.50), друга місячна доба. Зростаючий Місяць в Овні. День плода. Не слід ні чого сіяти, садити й пересаджувати. 19.03. Друга (до 7.14), третя місячна доба. Зростаючий Місяць в Овні. День плода. Не слід ні чого сіяти, садити й пересаджувати. Підготуйте ґрунт під посіви, займіться знищенням шкідників, прополюванням і мульчуванням. 20.03. Третя (до 7.39), четверта місячна до ба. Зростаючий Місяць в Овні, із 3.07 у Тельці. День кореня. Гарний день для садіння всіх культур,

14 березня музичний гурт "3029" військової частини 3029 Наці ональної гвардії України взяв участь у проведенні патріотичного за ходу на честь дня українського рушника та української пісні в запо різькій гімназії "ОРТ Алєф".

Понеділок 19 березня

Вівторок 20 березня

Середа 21 березня

Четвер 22 березня

П’ятниця 23 березня

А ви, шановні друзі, передплатили це видання? Ні? Тоді поспішайте на пошту! Газета цікава, бойова, актуальна. Кожен зна йде для себе те, що його хвилює. А якщо, не дай, Боже, у вас негаразди саме "Запорізька правда" стане у при годі як добрий порадник і захисник!

Оформити передплату на "Запорізьку правду" можна в усіх поштових відділеннях за готівковий та безготівко вий розрахунок, а також у листонош за "Каталогом міс цевих видань" Передплатіть нашу газету та ви будете вчасно отриму вати неупереджену інформацію про актуальні події з доставкою за вказаною адресою. Для учасників бойових дій, ветеранів ВВВ та праці, пенсіонерів, студентів та інших пільгових категорій громадян передплата на видання за пільговою ціною. У зв'язку з подорожчанням вартості послуг друку, ми змушені підвищити передплатні тарифи на нашу газету. Тож вартість видання з доставкою з 1 квітня 2018 року становитиме: Індекс 21707 35, 50 грн (на місяць) Індекс 21708 (пільговий) 30,50 грн (на місяць) Сподіваємось, що це не завадить нашому подальшому плідному спілкуванню.

ТИ – ВЖЕ ВОЛОНТЕР, ЯКЩО ПЕРЕДПЛАТИВ НАШУ ГАЗЕТУ
10

телепрограма

ЧЕТВЕР, 15 БЕРЕЗНЯ

19 березня ПОНЕДІЛОК I загальнодоступна II перегляд неповнолiтнiм глядачам рекомендується разом з батьками або з вiдома батькiв III тiльки для дорослих

UA: ПЕРШИЙ 6.00 XII Паралімпійські зимові ігри. Лижні перегони. Відкрита естафета. Всі класи 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 21.00, 3.00 Новини 6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, країно! 9.30, 11.50, 12.50, 14.20, 1.00, 2.50, 3.55 Погода 9.40 Щоденник Паралімпіади 9.50 XII Паралімпійські зимові ігри.Церемонія закриття 11.35, 13.35, 16.25 Телепродаж 12.00 Смачні історії 13.10 :РадіоДень 13.55 Перша шпальта 14.30 Радіо. День 15.15, 4.00 Лайфхак українською 15.20 М/с “Гон” 15.35 М/с “Чорний Джек” 16.50, 1.50 Розсекречена історія 17.50, 23.50 Інформаційна година 19.00 Розважальна програма з Майклом Щуром 19.40 До справи 20.15, 1.10 Війна і мир 21.30, 3.25 Тема дня 21.50, 3.40 Паралімпійські зимові ігри. Післямова 22.05 Д/с “Як працюють міста” 23.00 Т/с “Імперія” 2.40 ТАКАШОТАМ #3 4.10 Д/с “Мистецький пульс Америки” 4.40 Д/с “Розповіді про Хансік” 5.30 Д/с “Орегонський путівник”

9.00, 13.40, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 9.15 Профілактика 14.00 “АЛЕКСінформ. Дайджест” 15.00 “Доктор online” 15.40 “КіноKIDS+” 18.00 “Назад у майбутнє” 18.15, 22.00 “АЛЕКС афіша” 18.30 “Караван” 18.43 “Телегазета” 18.45, 23.55 “КіноNEWS+” 18.50, 21.50 “АЛЕКС спорт” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКСпогода” 19.00 “Я люблю англійську” 19.15 “Лабораторія дизайну” 19.30, 21.30 “АЛЕКС інформ” 20.05 “Смачного!” 20.45 “Музхвиля” 21.00 “Спорт. Підсумки” 22.10 Т/с “Світ привидів” 0.00 “Нічний канал”

tv 5 5.10, 9.00 “Казка Домовуші” 5.30, 10.00, 13.10 “Телемагазин” 5.40 “Тиждень. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.20 “КіноnewsKIDS” 9.25, 14.45, 16.50, 18.15, 20.15 “Ексклюзив” 9.30 “Податковий вісник” 9.40 “Дзвони православ’я” 10.10 “Домобуд” 10.40 “Хроніка подій” 11.10 “Паралельний світ” 12.05 “Відверто з Машею Єфросініною” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.20 Сімейний кінозал 14.50, 16.55, 18.40, 22.40, 1.05 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 “Іду на Ти” 16.05, 21.10 “Моя правда” 17.15 Д/ф “Народжені мусонами” 18.20 “Лінія успіху. Запоріжсталь” 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 19.45 “Донбас сьогодні” 20.20, 4.50 Т/c “Красуня Ляля” 22.50 “Хочу у відпустку” 23.20 Х/ф “Месник” 1.10 Нічний канал

0.50 Х/ф “Фантоми” 2.30 Національний відбір на Євробачення 2018: Підсумки 2.45 Труба містера Сосиски 4.10 Скарб нації 4.20 Еврика! 4.30 Факти 4.50 Т/с “Відділ 44”

СТБ 6.25, 15.30 “Все буде добре!” 8.10 “Все буде смачно!” 9.20 Х/ф “Міміно” 11.15 Х/ф “Джентльмени удачі” 13.05 “Битва екстрасенсів18” 17.30, 22.00 “Вiкна Новини” 18.00 Т/с “Коли ми вдома. Нова історія” 19.55, 22.40 “Слідство ведуть екстрасенси” 23.35 “Один за всіх” 2.50 “Найкраще на ТБ”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 2.00 Зона ночі 4.55 Абзац 6.49, 8.05 Kids Time 6.50 М/с “Луні Тюнз шоу” 8.10 М/ф “Король Лев” 10.00 Х/ф “Перстень Нібелунгів” 13.40 Х/ф “Останній мисливець на відьом” 15.45 Х/ф “Гаррі Поттер і таємна кімната” 19.00 Ревізор. Крамниці 21.00 Таємний агент 22.15 Таємний агент. Постшоу 0.10 Х/ф “Внизу” 1.55 Служба розшуку дітей

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.15 Сьогодні 9.30 Зірковий шлях 11.30, 3.10 Реальна містика 13.30, 15.30 Т/с “За щучим велінням” 18.00 Т/с “Каблучка з рубіном” 19.45 Токшоу “Говорить Україна” 21.00 Т/с “Кладова життя” 23.30 Х/ф “Контрабанда” 1.45 Телемагазин 4.45 Агенти справедливості3

1+1

ЗАПОРІЖЖЯ

ТВ 5 СПОРТ

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.15, 5.20 ТСН: “Телеві зійна служба новин” 9.30 “Чотири весілля” 10.40, 12.20 “Одруження наосліп” 12.45, 14.00, 15.25 “Міняю жінку” 17.10 Т/с “Мама” 20.30, 4.45 “Секретні матеріали” 21.00 Т/с “Сувенір з Одеси” 22.00 “Гроші 2018” 23.15, 0.25 “Голос країни8”

7.00, 7.35, 8.05, 8.35 “Ранок. Запоріжжя” 7.30, 8.00, 8.30 Новини 9.00 Документальні фільми. Технічна перерва 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Телекур’єр” 13.40 “Шлях до себе” 14.10 “Фольк м’юзік” 15.10 “Надвечір’я. Долі” 16.00 РадіоДень “Життя+” 16.20 “Суспільний університет” 16.50, 20.50 “Чудесний канал” 17.10 Документальні фільми 17.50 “Дивосвіт” 18.05 “Кома” 18.20 “Я й це” 18.45 “Школа сміливих рішень” 19.20 “Тема дня” 19.50 “Час змін” 20.05 “Зауваження до влади”

6.00 Бандитська Одеса 7.20, 8.10, 9.00, 11.15 Погода 7.30 Дзвони православ’я 7.50, 12.15 Тиждень cпорт 8.20 КіноnewsKIDS 8.30, 19.30 Ваше здоров’я 9.10, 12.30, 20.40 Телемагазин 9.20, 0.00 Хроніка подій 9.50, 18.00 Подорожуємо Україною 11.20 Іду на ти 12.40, 0.50 Фінал Чотирьох Кубка України з футзалу. Фінальна гра 14.10, 5.10 Містична Україна 15.00, 21.40 Полювання на рибумонстра 16.00, 20.50 Мисливці за зброєю 16.50 Кенгуру: таємне життя 17.50, 20.30, 22.40, 0.40 Погодаспорт 20.00 Домовуша 20.20, 0.30 Спортогляд 22.50 Новини ТВ5 23.30 Про риболовлю всерйоз 2.30 Там, де нас нема 4.20 Код доступу

ІНТЕР 5.40 Мультфільм 6.10, 22.30 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10, 9.20 “Ранок з Інтером” 10.25, 12.25 Х/ф “Д’Артаньян і три мушкетери” 16.10 “Чекай на мене” 18.00, 19.00, 3.55 Ток шоу “Стосується кожного” 20.00, 2.10, 5.10 “Подробиці” 20.40 Т/с “Запитайте в осені” 0.20 Х/ф “Приборкання норовливого” 2.50 “Скептик3” 3.15 “Речдок” 4.40 “Top Shop”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день сьогодні!”

ICTV 5.45, 19.20 Надзвичайні новини 6.30 Факти тижня. 100 хвилин 8.45 Факти. Ранок 9.15 Надзвичайні новини. Підсумки 10.10 Антизомбі 11.10 Секретний фронт. Дайджест 12.35, 13.20 Х/ф “Шерлок Холмс” 12.45, 15.45 Факти. День 15.35, 16.20 Х/ф “Шерлок Холмс: Гра тіней” 18.45, 21.10 Факти. Вечір 20.20 Більше, ніж правда 21.30 Т/с “Менталіст” 22.35 Свобода слова

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 1.30 “Нове Шалене відео по українськи” 10.30 Х/ф “Володар морів: На краю світу” 13.00 Т/с “Команда” 16.35 Х/ф “Атлантичний рубіж” 18.15 “Спецкор”

18.45 “ДЖЕДАІ” 19.20, 20.20 Т/с “Опер за викликом” 21.20 Т/с “Кістки9” 22.55 Т/с “Кістки8” 0.40 Т/с “Вуличне правосуддя” 2.20 “Облом.UA”

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 Час Time 6.30, 8.35 Огляд преси 6.50, 18.00 Час новин. Київ 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Актуально: Економіка. Політика. Соціум 7.25, 13.55, 14.55, 17.55, 0.20 Погода на курортах 7.30 Фінансовий тиждень 7.55, 11.55, 12.55, 15.55, 18.55 Погода в Україні 8.15 Про військо 8.50 Клуб LIFE 9.15, 17.45 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.10, 15.25, 16.10, 17.10, 18.10 Інформаційний день 16.55, 22.55, 23.55 Погода 19.30 Інформаційний вечір 22.00 “За Чай.com” 23.10 Акцент 23.30 Агрокраїна 0.25, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.35, 5.15 Машина часу 2.10 Нові Герої Донбасу 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.10 Феєрія мандрів

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 2.10 Студія 112 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 3.40 Вечірній прайм 0.30 Очевидець

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Змінено ціни на передплату індекс 21707 ) 35,50 грн (на місяць) індекс 21708 ) 30,50 грн (на місяць пільговий)

ЗАМОВИТИ ЕЛЕКТРОННУ ПЕРЕДПЛАТУ газети “Запорізька правда” можна за тел.: 7875421 або на сайті: http://www.zp)pravda.info 11.00 Глобал 3000 11.30 Д/c «Заклинач акул» 12.00 Студія Вашингтон 12.05 КіноNews 12.10 Мисливці за нацистами 12.50 Позивний «Доброволець» 13.00 Новини 13.05 Д/с «Хроніка надій та ілюзій. Дзеркало історії» 13.35 КіноNewsKids 13.40 Мультфільм 13.45 Маленькі дорослі 14.00 Новини 14.05 Д/c «Калейдоскоп дикої природи» 14.25 Д/с «Порятунок ферми» 15.00 Новини 15.05 Кіноархів 16.30 Ваша свобода 17.00 Новини 17.10 Позивний «Доброволець» 17.15 У фокусі Європа 17.45 Запитання депутату 18.00 Новини 18.15 Акценти 18.55 Д/с «Вердикт історії» 20.00 Про головне 21.00 Новини 21.25 Погода 21.30 Наші домашні улюбленці 22.00 TVMALL 22.15 Наша позиція 22.30 «Здоров’Я» 22.50 Запитання депутату 23.00 Новини 23.25 Погода 23.30 Позивний «Доброволець» 23.35 Кіноархів 01.10 Нічний ефір

МЕГА

EНTEР ФІЛЬМ

6.00 Бандитська Одеса 8.00 Правда життя 9.00 Коала: таємне життя 10.00 Невідомий океан 10.40 Наші 11.30, 4.20 Код доступу 12.30 Таємниці кримінального світу 13.20 Шосте відчуття. Дар чи прокляття? 14.10, 5.10 Містична Україна 15.00, 21.40 Полювання на рибумонстра 16.00, 20.50 Мисливці за зброєю 16.50 Кенгуру: таємне життя 17.50, 22.40 У пошуках інновацій 18.50 Битва цивілізацій 23.40 Вирішальні битви Другої світової 0.30 Там, де нас нема

5.45, 7.40, 8.40 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.50 “Невідома версія. Іван Васильович змінює професію” 9.30 “Зіркове життя” 10.25 “Моя правда” 11.20 Х/ф “Ялинка, кролик і папуга” 13.05 Х/ф “Танцюй, танцюй” 15.35 Х/ф “Скринька Марії Медичі” 17.20 Х/ф “П’ять хвилин страху” 19.00, 2.35 Х/с “Комісар Рекс” 21.00 Х/с “Міс Марпл Агати Крісті” 22.50 Х/с “Інспектор Лосєв” 4.05 Кіноляпи 4.45 Саундтреки 5.15 Кінотрейлери

Z 06.00 Євромакс 06.30 Життя в цифрі 06.50 Д/с «Вердикт історії» 07.55 Позивний «Доброволець» 08.00 TVMALL 08.15 Кіноархів 09.40 Д/с «Живе багатство України» 10.00 ТОП Територія освітніх перспектив 10.15 Діло 10.30 Запитання депутату 10.40 «Здоров’Я»

К 1 6.30 “TOP SHOP” 7.40 “Чи знаєте ви, що...” 8.20 “Три сестри” 9.20 “Красуні” 10.00, 16.30 Т/с “Беверлі Хілс, 90210” 11.50, 18.15 “Орел і Решка” 20.00 “Орел і Решка. Перезавантаження” 21.00 “Орел і Решка. Рай та пекло” 22.00 “Вірю не вірю” 23.00 Х/ф “Серцеїдки”

1.15 Х/ф “Ціна пристрасті” 3.00 “Нічне життя”

EUROSPORT 3.00, 9.00, 13.15 Гірські лижі. Кубок світу. Оре. Жінки. Слаломгігант. 2 спроба 3.30, 10.30, 18.20 Біатлон. Кубок світу. Осло. Жінки. Гонка переслідування 4.00, 9.30 Стрибки з трампліна. Кубок світу. Вікерсунд. Чоловіки. HS 225 5.30 Футбол. Чемпіонат MLS. 3й день. “Даллас” “Сіетл Саундерс” 7.00, 15.45 Велоспорт. Мілан СанРемо 8.00 Гірські лижі. Кубок світу. Оре. Чоловіки. Слаломгігант. 2 спроба 8.30 Гірські лижі. Кубок світу. Оре. Чоловіки. Слалом. 2 спроба 11.00, 18.45, 0.50 Біатлон. Кубок світу. Осло. Чоловіки. Естафета 12.00 Велоспорт. Тіррено Адріатіко. 7й етап 13.45 Олімпійські ігри. Тележурнал “Анатомія спорту” 14.15 Олімпійські ігри. Тележурнал “Олімпійські легенди” 14.45 Олімпійські ігри. Тележурнал “Герої майбутнього” 15.15 Олімпійські ігри. Тележурнал “Олімпійський антураж” 16.45, 1.30 Велоспорт. “Вуельта Каталонії”. 1й етап 19.45 Кінний спорт. Rolex Grand Slam. Хертогенбош 20.50, 2.30 Снукер. The Players Championship. Перший день 0.35 Тележурнал WATTS

NATIONAL GEOGRAPHIC 5.00 Суперспоруди 5.50, 6.15 Наукові дурниці 6.40, 12.15 Неймовірний доктор Пол 7.30, 10.40, 15.30, 16.15, 19.25, 20.10 Авто SOS 8.15 Початок 9.05, 13.05 Міжнародний аеропорт Дубай 9.55 Наймасштабніший у світі ремонт 11.25 Мільйон років потому 13.50 Найскладніший у світі ремонт2 14.40, 18.35, 23.20, 1.40, 2.30 Розслідування авіакатастроф 17.00, 21.00, 0.05 Джейн 22.30 Евакуація Землі 3.20 Ядерний секрет Титаніка 4.10 Вторгнення на Землю

VIASAT HISTORY 7.00, 8.55, 16.20, 3.15 “Неймовірні винаходи” 7.25 “Найбільші містифікації в історії” 8.10 “Бойові кораблі”

9.25, 15.35, 17.40, 2.30 “Музейні таємниці” 10.10, 18.30, 6.10 “Заборонена історія” 11.00, 11.55 “Війна асів” 12.50, 16.50, 21.05, 0.45 “Злочинність воєнного часу” 13.40 “Звичка та обладунки” 14.40, 1.35 “Вовчий зал” 19.20 “Карти вбивства” 20.05 “Таємниці шести дружин” 22.00 “Світ Гітлера: післявоєнні плани” 22.50, 5.15 “Проект “Наці”. Диявольський задум” 23.50 “Друга світова війна: чого варта імперія” 3.40 “Тіні середньовіччя” 4.25 “Змова”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 2.00, 5.00, 8.00, 11.00 Х/ф “Канікули Петрова і Васєчкіна. Звичайні та неймовірні” 3.05, 9.05 М/ф “Попався, який кусався” 3.15, 9.15 М/ф “Пригоди Чичикова. Манілов” 3.30, 9.30 М/ф “Комунальна історія” 3.40, 9.40 М/ф “Конфлікт” 3.45, 9.45 М/ф “Хто сказав няв?” 4.00, 10.00 М/ф “Поліфем, Акід і Галатея” 4.15, 10.15 М/ф “Порося в колючій шубці” 4.30, 10.30 М/ф “Чинк” 4.40, 10.40 М/ф “Шлюб” 4.50, 10.50 М/ф “Брек!” 6.10, 12.10 М/ф “Про буку” 6.20, 12.20 М/ф “Про любов і муху” 6.30, 12.30 М/ф “Хто одержить приз?” 6.40, 12.40 М/ф “Летіли два верблюди” 6.50, 12.50 М/ф “М’ячик і хлопчик” 7.00, 13.00 М/ф “На лісовій стежці” 7.05, 13.05 М/ф “Наша нянька” 7.15, 13.15 М/ф “Нітрохи не страшно” 7.25, 13.25 М/ф “Мавпочки в опері” 7.35, 13.35 М/ф “Огіркова конячка” 7.45, 13.45 М/ф “Обережно, мавпочки!” 14.00, 17.00 Х/ф “Пригоди Електроніка” 15.10 М/ф “Фантик” 15.30 М/ф “Як гриби з горохом воювали” 15.50 М/ф “Як кошеняті побудували будинок” 16.00 М/ф “Садко Багатий” 16.20 М/ф “Суниця під снігом” 16.30 М/ф “Канікули в Простоквашиному” 16.50 М/ф “Свиня скарбничка” 18.05 М/ф “Антарктида. (Розповіді старого моряка)” 18.25 М/ф “Як цуценя вчилося плавати” 18.30 М/ф “Синій птах” 19.20 М/ф “Здійснення бажань” 19.50 М/ф “Три жабеняти”


телепрограма ВІВТОРОК UA: ПЕРШИЙ 6.00, 15.35 М/с “Чорний Джек” 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 15.00, 21.00, 3.00 Новини 6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, країно! 9.30, 10.50, 11.50, 1.00, 2.50, 3.55 Погода 9.40 Д/с “Пригоди Остіна Стівенса” 10.35, 16.25 Телепродаж 11.00 Д/с “Спільноти тварин” 12.00 Смачні історії 12.30, 1.10 Церемонія зустрічі Національної паралімпійської збірної України 15.15, 4.00 Лайфхак українською 15.20 М/с “Гон” 16.50 Світло 17.50, 23.50 Інформаційна година 19.00 Перший на селі 19.25 Посттравматичний синдром 20.25 Наші гроші 21.30, 3.25 Тема дня 21.50, 3.40 Паралімпійські зимові ігри. Післямова 22.05 Д/с “Як працюють міста” 23.00 Т/с “Імперія” 4.10 Д/с “Мистецький пульс Америки” 4.40 Д/с “Розповіді про Хансік” 5.30 Д/с “Орегонський путівник”

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.15, 5.20 ТСН: “Телевізійна служба новин” 9.30 “Чотири весілля” 10.40, 12.20 “Одруження наосліп” 12.45, 14.05, 15.25 “Міняю жінку” 17.10 Т/с “Мама” 20.30, 4.50 “Секретні матеріали” 21.00 Т/с “Сувенір з Одеси” 22.00 “Поверніть мені красу8 3” 23.20, 0.25, 1.20 Х/ф “Інша земля”

ІНТЕР 5.50 Мультфільм 6.10, 22.30 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10, 9.20 “Ранок з Інтером” 10.20, 12.25, 20.40 Т/с “Запитайте в осені” 12.00 “Новини” 12.50 Х/ф “Діамантова рука” 14.50, 15.45, 16.45 “Речдок” 18.00, 19.00, 4.05 Ток8шоу “Стосується кожного” 20.00, 3.00, 5.20 “Подробиці” 0.20 Х/ф “Екіпаж” 3.40 “Скептик83” 4.50 “Top Shop”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день 8 сьогодні!” 9.00 “Доктор online” 9.30 “Життя на пенсії з Центром “Пенсіон” 10.00, 22.10 Т/с “Світ привидів” 11.30, 18.45, 23.55 “КіноNEWS+” 11.35 “Спорт.Підсумки” 12.00 “Культпросвіт” 12.30, 19.00 “Я люблю англійську” 12.45, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 13.15 “Хіт8парад” 13.30 “Лінія стилю” 14.00, 19.30, 21.30 “АЛЕКС8 інформ” 14.20, 18.50, 21.50 “АЛЕКС8 спорт” 15.00 “Смачного!” 15.40 “КіноKIDS+” 18.05 “Тонкі сфери” 18.15, 22.00 “АЛЕКС8афіша” 18.30 “Караван” 18.43 “Телегазета” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКС8 погода”

19.15 “Герої землі запорізької” 20.05 “Комуналка” 20.30 “Таланти твої, “Мотор Січ!” 21.00 “Швидкість” 0.00 “Нічний канал”

tv 5 5.35 “Повідомляємо” 5.50, 10.00, 13.10 “Телемагазин” 6.00, 9.05 “Казка Домовуші” 6.20, 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.25 “Кіноnews8KIDS” 9.30 “Про риболовлю всерйоз” 10.10 “Лінія успіху. Запоріжсталь” 10.25 “Тиждень8спорт” 10.40 “Донбас сьогодні” 11.10 “Паралельний світ” 12.00, 14.45, 18.05, 20.15, 22.45 “Ексклюзив” 12.05, 16.05 “Відверто з Машею Єфросініною” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.20 Х/ф “Таємниця озера Ерроу” 14.50, 16.55, 18.40, 22.40, 1.10 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 Т/c “Безсмертник” 17.15, 20.20, 4.50 Т/c “Красуня Ляля” 18.15 “Щоденник шопоголіка” 19.45 “Давайте розберемося” 21.10 “Моя правда” 22.50 “Ваше здоров’я” 23.20 Х/ф “Двійник” 1.15 Нічний канал

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00, 7.35, 8.05, 8.35 “Ранок. Запоріжжя” 7.30, 8.00, 8.30 Новини 9.00 Документальні фільми. Технічна перерва 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Телекур’єр” 13.40, 19.20 “Тема дня” 14.10 “Фольк м’юзік” 15.10 “Надвечір’я. Долі” 16.00 РадіоДень “Життя+” 16.20 “Суспільний університет” 16.50, 20.50 “Чудесний канал” 17.10 “До справи” 17.40 “Літпросвіт” 18.05 “Казки запорозькі від Санька Сита” 18.20 “Зауваження до влади” 18.45 “Час змін” 19.50 “Повір у себе. Ти зможеш!” 20.15 “Козацька звитяга”

ICTV 5.35, 20.20 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45, 4.25 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 10.10 Більше ніж правда 11.10, 17.35, 21.30 Т/с “Менталіст” 12.10, 13.20 Х/ф “Мисливці на привидів” 12.45, 15.45 Факти. День 15.05, 16.25 Т/с “Ніконов і Ко” 18.45, 21.10 Факти. Вечір 22.30 Скетч8шоу “На трьох” 23.45 Х/ф “Фантоми” 1.30 Т/с “Морська поліція. Лос8Анджелес” 2.15 Труба містера Сосиски 3.55 Скарб нації 4.05 Еврика! 4.15 Служба розшуку дітей 4.20 Студія Вашингтон 4.45 Т/с “Відділ 44”

СТБ 6.50, 15.30 “Все буде добре!” 8.35 “Все буде смачно!” 9.40 “МастерШеф87” 13.25 “Хата на тата” 17.30, 22.00 “Вiкна8 Новини” 18.00 Т/с “Коли ми вдома. Нова історія” 20.00 “Наречена для тата” 22.45 “Давай поговоримо про секс” 0.40 “Один за всіх”

17.10, 19.00 Дешево та сердито 21.00 Аферисти в мережах 22.05 Від пацанки до панянки

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.00 Сьогодні 9.30, 2.50 Зірковий шлях 10.30 Свекруха або невістка 11.20, 3.10 Реальна містика 13.30, 15.30, 4.45 Агенти справедливості83 16.00 Історія одного злочину 18.00 Т/с “Каблучка з рубіном” 19.45 Ток8шоу “Говорить Україна” 21.00 Т/с “Кладова життя” 23.30 Т/с “CSI. Місце злочину” 1.30 Телемагазин

ТВ 5 СПОРТ 6.00 Бандитський Київ 7.20, 8.10, 9.00, 17.50, 20.30, 22.40, 1.10 Погода8спорт 7.30, 22.50 Новини ТВ85 8.20 Кіноnews8KIDS 8.30 Про риболовлю всерйоз 9.10, 12.30, 20.40 Телемагазин 9.20 Тропічні таємниці 10.15 Хіт8парад 10.50 Історія автоперегонів 11.50 Дні, що змінили світ 12.20, 20.20, 1.00 Спортогляд 12.40 Таємниці кримінального світу 13.20 Потойбічне. Сни 14.10, 5.10 Містична Україна 15.00, 21.40 Полювання на рибу8монстра 16.00, 20.50 Мисливці за зброєю 16.50 Кенгуру: таємне життя 18.00 Говоримо без помилок 18.10 Паралельний світ 19.00 Донбас сьогодні 19.30 Хочу у відпустку 20.00 Домовуша 23.30 Домобуд 0.00 Ваше здоров’я 0.30 Дивовижні експерименти 1.20 Прихована реальність

2+2 6.00 Мультфільми 8.00 Т/с “Атлантида” 8.55, 2.20 “Облом.UA” 9.45, 18.15 “Спецкор” 10.15, 18.45 “ДЖЕДАІ” 10.55, 17.15 “Загублений світ” 12.55 “Помста природи” 15.40 Х/ф “Атлантичний рубіж82” 19.20, 20.20 Т/с “Опер за викликом” 21.20 Т/с “Кістки89” 22.55 Т/с “Кістки88” 0.40 Прем’єра! Т/с “Вуличне правосуддя82” 1.30 “Нове Шалене відео по8 українськи”

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 Час8Time 6.30, 8.35 Огляд преси 6.50, 18.00 Час новин. Київ 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Актуально: Економіка. Політика. Соціум 7.15, 8.15, 23.15 Топ дня 7.40 Агрокраїна 7.55, 11.55, 12.55, 15.55, 18.55 Погода в Україні20 березня

8.50 Клуб LIFE 9.15, 17.45 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.10, 15.25, 16.10, 17.10, 18.10 Інформаційний день 13.55, 14.55, 17.55, 0.20 Погода на курортах 16.55, 22.55, 23.55 Погода 19.30 Інформаційний вечір 22.00 “За Чай.com” 0.25, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.35, 5.15 Машина часу 2.10 Нові Герої Донбасу 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.10 Феєрія мандрів

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 3.00 Студія 112 19.20, 22.10, 23.10, 1.20, 4.30 Вечірній прайм 21.10, 0.30 Бацман

МЕГА 6.00 Бандитський Київ 8.00 Правда життя 9.00 Коала: таємне життя 10.00 Таємнича Латинська Америка 10.40 Наші 11.30 Код доступу 12.30 Таємниці кримінального світу 13.20 Потойбіччя. Сни 14.10, 5.10 Містична Україна 15.00, 21.40 Полювання на рибу8монстра 16.00, 20.50 Мисливці за зброєю 16.50 Кенгуру: таємне життя 17.50, 22.40 У пошуках інновацій 18.50 Битва цивілізацій 23.40 Вирішальні битви Другої світової 0.30 Паранормальний світ 1.20 Прихована реальність

Z 06.00 Акценти 06.50 Д/с «Вердикт історії» 07.55 Позивний «Доброволець» 08.00 TV8MALL 08.15 Про головне 09.15 Життя в цифрі 09.40 Д/с «Живе багатство України» 10.00 Новини 10.25 Погода 10.30 Запитання депутату 10.40 «Здоров’Я» 11.00 Завтра 8 Сьогодні 11.30 Д/c «Заклинач акул» 12.00 Студія Вашингтон 12.05 КіноNews 12.10 Х/с «Королева півдня» 12.50 Позивний «Доброволець» 13.00 Новини 13.05 Д/с «Хроніка надій та ілюзій. Дзеркало історії» 13.35 КіноNewsKids 13.40 Мультфільм 13.45 Комунальна варта 14.00 Новини 14.05 Д/c «Калейдоскоп дикої природи» 14.25 Д/с «Порятунок ферми» 15.00 Новини 15.05 Кіноархів 16.30 Ваша свобода 17.00 Новини 17.10 Позивний «Доброволець» 17.15 Глобал 3000

17.45 18.00 18.15 18.55 20.00 20.15 21.00 21.25 21.30 21.45 22.00 22.15 22.30 22.50 23.00 23.25 23.30 23.35 01.10

ЧЕТВЕР, 15 БЕРЕЗНЯ

Запитання депутату Новини Акценти Д/с «Вердикт історії» Час8тайм Х/с «Королева півдня» Новини Погода Діло ТОП 8 Територія освітніх перспектив TV8MALL Життя в цифрі «Здоров’Я» Запитання депутату Новини Погода Позивний «Доброволець» Кіноархів Нічний ефір

EНTEР ФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.50 “Невідома версія. Королева бензоколонки” 9.50 “Академія сміху” 10.35 “Зіркове життя” 11.25, 0.20 “Моя правда” 12.20 Х/ф “Шестеро мандрують світом” 13.35 Х/ф “Маша і море” 15.25 Х/ф “Повернення немає” 17.20 Х/ф “Закоханий за власним бажанням” 19.00, 2.10 Х/с “Комісар Рекс” 21.00 Х/с “Міс Марпл Агати Крісті” 22.50 Х/ф “Перевесниці” 1.15 “Позаочі” 3.40 Кіноляпи 4.25 Саундтреки 5.00 Кінотрейлери

К 1 6.30 “TOP SHOP” 7.40 “Чи знаєте ви, що...” 8.20 “Три сестри” 9.20 “Красуні” 10.00, 16.30 Т/с “Беверлі8 Хілс, 90210” 11.50, 18.15 “Орел і Решка” 20.00 “Орел і Решка. Перезавантаження” 21.00 “Орел і Решка. Рай та пекло” 22.00 “Вірю не вірю” 0.00 Т/с “Секс у великому місті” 2.10 “Нічне життя”

EUROSPORT 4.00 Велоспорт. Тіррено 8 Адріатіко. 78й етап 5.00, 8.00 Снукер. The Players Championship. Перший день 7.00, 13.00, 15.45 Велоспорт. “Вуельта Каталонії”. 18й етап 9.30 Фехтування. Серія Гран8 прі. Анахайм 10.35 Футбол. Чемпіонат MLS. 38й день. “Даллас” 8 “Сіетл Саундерс” 12.00 Велоспорт. Мілан 8 Сан8Ремо 14.00 Біатлон. Кубок світу. Осло. Жінки. Гонка переслідування 14.30 Біатлон. Кубок світу. Осло. Чоловіки. Естафета 16.45, 1.30 Велоспорт. “Вуельта Каталонії”. 28 й етап

18.15 Футбол. Тележурнал “ФІФА” 18.45 Футбол. Чемпіонат MLS. Огляд 19.15 Кінний спорт. Кубок світу. Виїждження. Хертогенбош 20.20, 20.45, 2.30 Снукер. The Players Championship. Другий день 0.35 Автоперегони. Формула E. Пунта8дель8Есте. Огляд

NATIONAL GEOGRAPHIC 5.00 Суперспоруди 5.50, 6.10, 4.40 Наукові дурниці 6.35, 12.15 Неймовірний доктор Пол 7.25, 10.40, 15.25, 16.10, 19.20, 20.10 Авто 8 SOS 8.15 Джейн 9.50 Наймасштабніший у світі ремонт 11.25 Мільйон років потому 13.00 Міжнародний аеропорт Дубай 13.50 Найскладніший у світі ремонт82 14.35, 18.35, 23.15, 1.35, 2.20 Розслідування авіакатастроф 17.00, 21.00, 0.00, 3.10 Наукові дурниці: На мотоциклі 17.25, 21.20, 0.25, 3.30 Наукові дурниці: На воді 17.45, 21.45, 0.50 908ті: десятиліття, яке нас об’єднало 22.30 Евакуація Землі 3.55 Вторгнення на Землю

VIASAT HISTORY 7.00, 8.55, 16.20, 3.20, 6.30 “Неймовірні винаходи” 7.25 “Найбільші містифікації в історії” 8.10 “Бойові кораблі” 9.25, 15.35, 17.40, 2.35 “Музейні таємниці” 10.10, 18.25 “Заборонена історія” 11.00, 11.55 “Загадка зникнення неандертальців” 12.50 “Войовниці” 13.45 “Світ Гітлера: післявоєнні плани”

14.40, 1.40 “Вовчий зал” 16.50, 0.50 “Злочинність воєнного часу” 19.15 “Карти вбивства” 20.05 “Таємниці шести дружин” 21.05 “Таємниці єгипетських пірамід” 22.00 “Вісім днів, які створили Рим” 22.50, 5.30 “Російська імперія: династія Романових” 23.55 “Друга світова війна: чого варта імперія” 3.50 “Тіні середньовіччя” 4.40 “Змова”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 2.00, 5.00, 8.00, 11.00, 14.00 Х/ф “Пригоди Електроніка” 3.10, 9.10 М/ф “Фантик” 3.30, 9.30 М/ф “Як гриби з горохом воювали” 3.50, 9.50 М/ф “Як кошеняті побудували будинок” 4.00, 10.00 М/ф “Садко8 Багатий” 4.20, 10.20 М/ф “Суниця під снігом” 4.30, 10.30 М/ф “Канікули в Простоквашиному” 4.50, 10.50 М/ф “Свиня скарбничка” 6.05, 12.05 М/ф “Антарктида. (Розповіді старого моряка)” 6.25, 12.25 М/ф “Як цуценя вчилося плавати” 6.30, 12.30 М/ф “Синій птах” 7.20, 13.20 М/ф “Здійснення бажань” 7.50, 13.50 М/ф “Три жабеняти” 15.05 М/ф “Аргонавти” 15.25 М/ф “Просто так” 15.30 М/ф “Казка мовиться” 15.50 М/ф “Мартинко” 16.00 М/ф “Про злу мачуху...” 16.20 М/ф “Вперше на арені” 16.30 М/ф “Василиса Прекрасна” 16.50 М/ф “Жив собі пес” 17.00 Х/ф “Нові пригоди Донні та Міккі” 18.05 М/ф “Малюк і Карлсон” 18.30 М/ф “Таємниця Третьої планети” 19.15 М/ф “Шпигунські пристрасті” 19.35 М/ф “Блакитне щеня”

КУПОН БЕЗКОШТОВНОГО ОГОЛОШЕННЯ В ГАЗЕТІ "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА"

Від громадянина: _________________________________________________ телефон: _________________________________________________________ Текст оголошення (українською мовою)* У розділ ________________________

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 2.05 Зона ночі 3.55 Абзац 5.45, 6.45 М/с “Луні Тюнз шоу” 6.40, 7.59 Kids Time 8.00 Т/с “Мерлін” 10.50 Т/с “Друзі” 12.50 Т/с “Статус відносин 8 все складно”

11

_______________ * газета "Запорізька правда" залишає за собою право коригувати текст оголошення

Безкоштовно приймаємо оголошен8 ня від приватних осіб у розділи: про@ дам, куплю, обмін, здам житло, зніму житло, віддам безплатно. В одному безкоштовному оголо8 шенні може бути зазначено не більше двох телефонних номерів. Обов'язково у безкоштовному ого8 лошенні про продаж має бути вказана ціна у гривнях. Надіслати оголошення до редакції можна листом на адресу: 69600, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 152, газета "Запорізька правда", відділ реклами, або надати особисто.


12

телепрограма

ЧЕТВЕР, 15 БЕРЕЗНЯ

21 березня СЕРЕДА UA: ПЕРШИЙ 6.00, 15.35 М/с “Чорний Джек” 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 21.00, 3.00 Новини 6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, країно! 9.30, 10.50, 11.50, 12.50, 14.20, 1.00, 2.50, 3.55 Погода 9.40, 19.25 Д/с “Пригоди Остіна Стівенса” 10.35, 13.35, 16.25 Телепродаж 11.00 Д/с “Спільноти тварин” 12.00 Смачні історії 13.10 :РадіоДень 13.55 Наші гроші 14.30 52 вікенди 15.15, 4.00 Лайфхак українською 15.20 М/с “Гон” 16.50 Війна і мир 17.35, 2.40 ТАКАШОТАМ # 17.50, 23.50 Інформа3 ційна година 19.00 “Пліч3о3пліч” 20.25 Складна розмова 21.30, 3.25 Тема дня 21.50, 3.40 Паралімпій3 ські зимові ігри. Післямова 22.05 Д/с “Як працюють міста” 23.00 Т/с “Імперія” 1.10 Концертна програма “Нацвідбір на Євробачення32018” 1.50 Світло 4.10 Д/с “Мистецький пульс Америки” 4.40 Д/с “Розповіді про Хансік” 5.30 Д/с “Орегонський путівник”

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.15, 5.20 ТСН: “Телеві3 зійна служба новин” 9.30 “Чотири весілля” 10.40, 12.20 “Одруження наосліп” 12.45, 14.05, 15.25 “Міняю жінку” 17.10 Т/с “Мама” 20.30 “Секретні матеріали” 21.00 Т/с “Сувенір з Одеси” 22.00 “Одруження наосліп34” 23.35, 0.25, 1.45 Х/ф “Сусіди на стрьомі”

ІНТЕР 6.00 Мультфільм 6.10, 22.35 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10, 9.20 “Ранок з Інтером” 10.20, 12.25, 20.40 Т/с “Запитайте в осені” 13.00 Х/ф “Час гріхів” 14.50, 15.45, 16.45, 3.20 “Речдок” 18.00, 19.00, 4.00 Ток3 шоу “Стосується кожного” 20.00, 2.15, 5.15 “Подробиці” 0.20 Х/ф “Танцюй” 2.55 “Скептик33” 4.45 “Top Shop”

ТРК АЛЕКС

ICTV

6.00, 16.00 “Найкращий день 3 сьогодні!” 9.00 “Доктор online” 9.40 “Швидкість” 10.00, 22.20 Т/с “Світ привидів” 11.30, 18.45, 23.55 “КіноNEWS+” 11.35 “Хіт3парад” 12.30, 19.00 “Я люблю англійську” 12.45, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 13.10 “У гостях у Дмитра Гордона” 14.00, 19.30, 21.30 “АЛЕКС3інформ” 14.20, 18.50, 21.50 “АЛЕКС3спорт” 15.00 “Моє улюблене Запоріжжя” 15.40 “КіноKIDS+” 18.00 “Назад у майбутнє” 18.15, 22.00 “АЛЕКС3афіша” 18.30, 22.05 “Караван” 18.43 “Телегазета” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКС3погода” 19.15 “Лабораторія дизайну” 20.00 “DE JURE”. З погляду закону” 20.50 “Культпросвіт” 0.00 “Нічний канал”

5.40, 10.10 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 11.10, 17.35, 21.30 Т/с “Менталіст” 12.10, 13.15 Х/ф “Мисливці на привидів32” 12.45, 15.45 Факти. День 15.00, 16.25 Т/с “Ніконов і Ко” 18.45, 21.10 Факти. Вечір 20.20 Секретний фронт 22.35 Скетч3шоу “На трьох” 23.45 Х/ф “Ромео повинен померти” 1.50 Т/с “Морська поліція. Лос3Анджелес” 2.25 Труба містера Сосиски 4.05 Скарб нації 4.15 Еврика! 4.25 Студія Вашингтон 4.30 Факти 4.50 Т/с “Відділ 44”

tv 5 5.35 “Повідомляємо” 5.50, 10.00, 13.10 “Телемагазин” 6.00, 9.05 “Казка Домовуші” 6.20, 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.25 “Кіноnews3KIDS” 9.30, 18.05, 18.35, 20.15 “Ексклюзив” 9.35 “Гордість світу” 10.10 “Ваше здоров’я” 10.40 “Давайте розберемося” 11.15 “Паралельний світ” 12.05, 16.05 “Відверто з Машею Єфросініною” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.20 Сімейний кінозал 14.50, 16.55, 18.40, 22.40 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 Т/c “Безсмертник” 17.15, 20.20, 4.50 Т/c “Красуня Ляля” 18.10 “Живе багатство України” 19.45 “Павутиння” 21.10 “Моя правда” 22.50 “Щоденник шопоголіка” 23.20 “Запорізька Ліга сміху” 0.25 Х/ф “Керол” 2.20 Нічний канал

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00, 7.35, 8.05, 8.35 “Ранок. Запоріжжя” 7.30, 8.00, 8.30 Новини 9.00 Документальні фільми. Технічна перерва 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Телекур’єр” 13.40, 19.20 “Тема дня” 14.10 “Фольк м’юзік” 15.10 “Надвечір’я. Долі” 16.00 РадіоДень “Життя+” 16.20 “Суспільний університет” 16.50, 20.50 “Чудесний канал” 17.10 “Наші гроші” 17.40 “Сам собі господар” 18.20 “Повір у себе. Ти зможеш!” 18.45 “Дивосвіт” 19.50 “Герої” 20.05 “Легенди Запоріжжя”

СТБ 6.40, 15.30 “Все буде добре!” 8.25 “Все буде смачно!” 9.25 “МастерШеф37” 12.45 “Хата на тата” 17.30, 22.00 “Вiкна3 Новини” 18.00 Т/с “Коли ми вдома. Нова історія” 20.00, 22.40 “МастерШеф. Кулінарний випускний” 0.10 “Один за всіх”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 1.55 Зона ночі 4.30 Абзац 6.24, 7.44 Kids Time 6.25 М/с “Луні Тюнз шоу” 7.45 Т/с “Мерлін” 10.30 Т/с “Друзі” 12.30 Т/с “Статус відносин 3 все складно” 17.00, 19.00 Від пацанки до панянки 21.00 Аферисти в мережах 22.00 Суперінтуїція 1.50 Служба розшуку дітей

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.00 Сьогодні 9.30, 2.50 Зірковий шлях 10.30 Свекруха або невістка 11.20, 3.10 Реальна містика 13.30, 15.30, 4.45 Агенти справедливості33 16.00 Історія одного злочину 18.00 Т/с “Каблучка з рубіном” 19.45 Ток3шоу “Говорить Україна” 21.00 Т/с “Кладова життя” 23.30 Т/с “CSI. Місце злочину” 1.30 Телемагазин

ТВ 5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 7.20, 8.10, 9.00, 12.10, 17.50, 20.30, 22.40, 0.15 Погода3спорт 7.30, 22.50 Новини ТВ35 8.20 Кіноnews3KIDS 8.25 Хіт3парад 9.10, 12.30, 20.40 Телемагазин 9.20 Щоденник шопоголіка

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ! Допоможіть нам зробити газету ще цікавішою, відповівши на запитання: 1. Які рубрики викликають у вас підвищений інте3 рес? 2. Які рубрики здаються вам нецікавими? 3. Публікацій на яку тематику бракує газеті? 4. Публікації на яку тематику ви б ніколи не хотіли бачити в газеті? Відповіді на запитання, будь ласка, надсилайте на адре3 су: 69600, м. Запоріжжя, пр Соборний, 152, редакція газети "Запорізька правда", або електронну пошту: zp.pravda@ukr.net, zp.reklama@ukr.net.

9.50 Мозкова атака 10.35 Подорожуємо Україною 12.20, 20.20, 0.00 Спортогляд 12.40 Таємниці кримінального світу 13.20 Жертви краси 14.10 Містична Україна 15.00, 21.40 Полювання на рибу3монстра 16.00, 20.50 Мисливці за зброєю 16.50 Кенгуру: таємне життя 18.00 Лінія успіху 18.30 Давайте розберемося 19.00 Про риболовлю всерйоз 19.30 Дивовижні експерименти 20.00 Домовуша 23.30 Донбас сьогодні 0.30 Паранормальний світ 1.20 Бандитський Київ 5.10 Смарт3шоу

2+2 6.00 Мультфільми 8.00 Т/с “Атлантида” 8.55, 12.55, 1.30 “Нове Шалене відео по3 українськи” 9.45, 18.15 “Спецкор” 10.15, 18.45 “ДЖЕДАІ” 10.55, 17.15 “Загублений світ” 15.35 Х/ф “Гарячі голови” 19.20, 20.20 Т/с “Опер за викликом” 21.20, 22.55 Т/с “Кістки3 9” 0.40 Т/с “Вуличне правосуддя32” 2.20 “Облом.UA”

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 Час3 Time 6.30, 8.35 Огляд преси 6.50, 18.00 Час новин. Київ 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Актуально: Економіка. Політика. Соціум 7.30 Медекспертиза 7.55, 11.55, 12.55, 15.55, 18.55 Погода в Україні 8.15, 23.15 Топ дня 8.50 Клуб LIFE 9.15, 17.45 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.10, 15.25, 16.10, 17.10, 18.10 Інформаційний день 13.55, 14.55, 17.55, 0.20 Погода на курортах 16.55, 22.55, 23.55 Погода 19.30 Інформаційний вечір 22.00 “За Чай.com” 0.25, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.35, 5.15 Машина часу 2.10 Нові Герої Донбасу 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.10 Феєрія мандрів

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 2.10 Студія 112 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 0.30, 3.40 Вечірній прайм

МЕГА 6.00 Бандитська Одеса 8.00 Правда життя 9.00, 16.50 Кенгуру: таємне життя 10.00 Таємнича Латинська Америка 10.40 Наші 11.30 Код доступу 12.30 Таємниці кримінального світу 13.20 Жертви краси 14.10 Містична Україна 15.00, 21.40 Полювання на рибу3монстра 16.00, 20.50 Мисливці за зброєю 17.50, 22.40 У пошуках інновацій

18.50 Битва цивілізацій 23.40 Вирішальні битви Другої світової 0.30 Паранормальний світ 1.20 Бандитський Київ 5.10 Смарт3шоу

Z 06.00 Акценти 06.50 Д/с «Вердикт історії» 07.55 Позивний «Доброволець» 08.00 TV3MALL 08.15 Кіноархів 10.00 Новини 10.25 Погода 10.30 Запитання депутату 10.40 «Здоров’Я» 11.00 У фокусі Європа 11.30 Д/c «Заклинач акул» 12.00 Студія Вашингтон 12.05 КіноNews 12.10 Х/с «Королева півдня» 12.50 Позивний «Доброволець» 13.00 Новини 13.05 Д/с «Хроніка надій та ілюзій. Дзеркало історії» 13.35 КіноNewsKids 13.40 Мультфільм 13.45 Наша позиція 14.00 Новини 14.05 Д/c «Калейдоскоп дикої природи» 14.25 Д/с «Порятунок ферми» 15.00 Новини 15.05 Кіноархів 16.30 Ваша свобода 17.00 Новини 17.10 Позивний «Доброволець» 17.15 Завтра 3 Сьогодні 17.45 Запитання депутату 18.00 Новини 18.15 Акценти 18.55 Д/с «Вердикт історії» 20.00 Час3тайм 20.15 Х/с «Королева півдня» 21.00 Новини 21.25 Погода 21.30 «Середовище Z» 21.45 Комунальна варта 22.00 TV3MALL 22.15 КіноNews 22.30 «Здоров’Я» 22.50 Запитання депутату 23.00 Новини 23.25 Погода 23.30 Позивний «Доброволець» 23.35 Кіноархів 01.10 Нічний ефір

EНTEР ФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.50, 10.30 “Зіркове життя” 9.55 “Академія сміху” 11.20, 0.15 “Моя правда” 12.15 Х/ф “Смерть індіанця Джо” 13.35 Х/ф “Здрастуйте, вам!” 15.35 Х/ф “Висота” 17.25 Х/ф “Міцний горішок” 19.00, 1.55 Х/с “Комісар Рекс” 21.00 Х/с “Міс Марпл Агати Крісті” 22.50 Х/ф “Непіддатливі” 1.05 “Позаочі” 3.25 Кіноляпи 4.05 Саундтреки 4.55 Кінотрейлери

К 1 6.30 “TOP SHOP” 7.40 “Чи знаєте ви, що...” 8.20 “Три сестри” 9.20 “Красуні” 10.00, 16.30 Т/с “Беверлі3 Хілс, 90210” 11.50, 18.15 “Орел і Решка” 20.00 “Орел і Решка. Перезавантаження” 21.00 “Орел і Решка. Рай та пекло” 22.00 “Вірю не вірю” 0.00 Т/с “Секс у великому місті” 2.00 “Нічне життя”

EUROSPORT 4.00 Велоспорт. Нокере 3 Керсе 5.00, 8.00 Снукер. The Players Championship. Другий день

7.00, 13.00 Велоспорт. “Вуельта Каталонії”. 23й етап 9.30 Автоперегони. Формула E. Пунта3 дель3Есте. Огляд 10.30 Олімпійські ігри. Тележурнал “Олімпійський антураж” 11.00 Олімпійські ігри. Тележурнал “Анатомія спорту” 11.30 Олімпійські ігри. Тележурнал “Олімпійські легенди” 12.00, 12.30 Олімпійські ігри. Тележурнал “Захоплюючі моменти” 13.45 Кінний спорт. Rolex Grand Slam. Хертогенбош 14.45, 19.45 Снукер. The Players Championship. Третій день 16.45, 1.30 Велоспорт. “Вуельта Каталонії”. 33й етап 18.15 Фігурне катання. Чемпіонат світу. Мілан. Жінки. Коротка програма 20.45, 2.30 Снукер. The Players Championship. 1/4 фіналу 0.30 Фігурне катання. Чемпіонат світу. Мілан. Пари. Коротка програма

NATIONAL GEOGRAPHIC 5.00 Інженерні винаходи 5.50, 6.15, 4.35 Наукові дурниці 6.40, 12.15 Неймовірний доктор Пол 7.25, 10.40, 15.30, 16.15, 19.20, 20.10 Авто 3 SOS 8.15 Наукові дурниці: на мотоциклі 8.40 Наукові дурниці: на воді 9.05, 13.00 Міжнародний аеропорт Дубай 9.50 Наймасштабніший у світі ремонт 11.25 Мільйон років потому 13.50 Найскладніший у світі ремонт32 14.40, 18.35, 23.15, 1.30, 2.20 Розслідування авіакатастроф 17.00, 21.00, 0.00, 3.05 Екстремальний експрес 17.45, 21.45, 0.45 903ті: десятиліття, яке нас об’єднало 22.30 Евакуація Землі 3.50 Вторгнення на Землю

VIASAT HISTORY 7.10 “Найбільші містифікації в історії” 8.00 “Бойові кораблі” 8.45, 16.20, 3.05 “Неймовірні винаходи” 9.15, 15.35, 17.40, 2.20 “Музейні таємниці”

10.00, 18.25, 6.10 “Заборонена історія” 10.50 “Королева Луїза” 11.45 “Софі Шолль” 12.40 “Венера без прикрас” 13.45 “Таємниці єгипетських пірамід” 14.40, 1.25 “Вовчий зал” 16.50, 0.35 “Злочинність воєнного часу” 19.15 “Карти вбивства” 20.05 “Таємниці шести дружин” 21.05 “Вікінги” 22.00 “Найкращі вбивці стародавніх часів” 22.50, 5.20 “Плантагенети: кривава династія Британії” 23.40 “Друга світова війна: чого варта імперія” 3.35 “Тіні середньовіччя” 4.25 “Змова”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 2.00, 8.00 Х/ф “Пригоди Електроніка” 3.05, 9.05 М/ф “Аргонавти” 3.25, 9.25 М/ф “Просто так” 3.30, 9.30 М/ф “Казка мовиться” 3.50, 9.50 М/ф “Мартинко” 4.00, 10.00 М/ф “Про злу мачуху...” 4.20, 10.20 М/ф “Вперше на арені” 4.30, 10.30 М/ф “Василиса Прекрасна” 4.50, 10.50 М/ф “Жив собі пес” 5.00, 11.00 Х/ф “Нові пригоди Донні та Міккі” 6.05, 12.05 М/ф “Малюк і Карлсон” 6.30, 12.30 М/ф “Таємниця Третьої планети” 7.15, 13.15 М/ф “Шпигунські пристрасті” 7.35, 13.35 М/ф “Блакитне щеня” 14.00, 17.00 Х/ф “Пітер Пен” 15.10 М/ф “Геракл в Адмета” 15.30 М/ф “Бібігон” 15.50 М/ф “Олексійчині казки” 16.00 М/ф “Легенда про Сальєрі” 16.20 М/ф “Ворона і Лисиця. Зозуля і Півень” 16.30 М/ф “Обережно, щука!” 16.50 М/ф “Самотній рояль” 18.10 М/ф “Коля, Оля і Архімед” 18.30 М/ф “Лівша” 19.10 М/ф “Незнайко вчиться” 19.30 М/ф “Що там під маскою?” 19.50 М/ф “Весела карусель”


телепрограма 22 березня ЧЕТВЕР UA: ПЕРШИЙ 6.00, 15.35 М/с “Чорний Джек” 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 21.00, 3.00 Новини 6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, країно! 9.30, 10.50, 11.50, 12.50, 14.20, 1.00, 2.50, 3.55 Погода 9.40, 19.25 Д/с “Пригоди Остіна Стівенса” 10.35, 13.35, 16.25 Телепродаж 11.00 Д/с “Спільноти тварин” 12.00 Смачні історії 13.10 :РадіоДень 13.55 До справи 14.30 Радіо. День 15.15, 4.00 Лайфхак українською 15.20 М/с “Гон” 16.50 Твій дім 17.20, 2.40 ТАКАШОТАМ# 17.50, 23.50 Інформаційна година 19.00 “Пліч2о2пліч” 20.25 “Схеми” з Наталією Седлецькою 21.30, 3.25 Тема дня 21.50, 3.40 Паралімпійські зимові ігри. Післямова 22.05 Д/с “Як працюють міста” 23.00 Т/с “Імперія” 1.10 Концертна програма “Нацвідбір на Євробачення22018” 1.45 Незвичайні культури. Документальний цикл 4.10 Д/с “Мистецький пульс Америки” 4.40 Д/с “Розповіді про Хансік” 5.30 Д/с “Орегонський путівник”

0.20 Х/ф “Кохати не можна забути” 2.45 “Скептик 3” 5.15 “Top Shop”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день 2 сьогодні!” 8.15, 22.10 “Сфера інтересів” 9.00, 20.05 “Доктор online” 9.40 “Лабораторія дизайну” 10.00 Т/с “Світ привидів” 11.30, 18.45, 23.55 “КіноNEWS+” 11.35, 15.00 “Хіт2парад” 11.45, 19.00 “Я люблю англійську” 12.00 “DE JURE”. З погляду закону” 12.45, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 13.15 “У гостях у Дмитра Гордона” 13.55, 18.43 “Телегазета” 14.00, 19.30, 21.30 “АЛЕКС2інформ” 14.20, 18.50, 21.50 “АЛЕКС2спорт” 15.40 “КіноKIDS+” 18.00 “Назад у майбутнє” 18.15, 22.00 “АЛЕКС2 афіша” 18.30, 20.45 “Караван” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКС2погода” 19.15 “Герої землі запорізької” 21.10 “Good Dog” 22.50 Т/с “Останній шанс побачити” 0.00 “Нічний канал”

tv 5

ІНТЕР

5.35 “Повідомляємо” 5.50, 10.00, 13.10 “Телемагазин” 6.00, 9.05 “Казка Домовуши” 6.20, 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.25 “Кіноnews2KIDS” 9.30 “Про риболовлю всерйоз” 10.10 “Гордість світу” 10.40 “Павутиння” 11.10 “Паралельний світ” 12.05, 16.05 “Відверто з Машею Єфросініною” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.20 Сімейний кінозал 14.50, 16.55, 18.40, 22.40, 0.45 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 Т/c “Безсмертник” 17.15, 20.20, 4.50 Т/c “Красуня Ляля” 18.05, 18.35, 20.15, 21.10 “Ексклюзив” 18.10 “Подих інших культур” 19.45 “Соціальний патруль” 21.15 “Моя правда” 22.50 “Домобуд” 23.20 Х/ф “Американський кікбоксер” 0.50 Нічний канал

5.50 Мультфільм 6.10, 22.35 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10, 9.20 “Ранок з Інтером” 10.20, 12.25, 20.40 Т/с “Запитайте в осені” 12.55 Х/ф “Любов на асфальті” 14.50, 15.45, 16.45, 3.10 “Речдок” 18.00, 19.00, 3.50 Ток2 шоу “Стосується кожного” 20.00, 2.05, 4.35 “Подробиці”

7.00, 7.35, 8.05, 8.35 “Ранок. Запоріжжя” 7.30, 8.00, 8.30 Новини 9.00 Документальні фільми. Технічна перерва 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Телекур’єр” 13.40, 19.20 “Тема дня” 14.10 “Фольк м’юзік” 15.10 “Надвечір’я. Долі” 16.00 РадіоДень “Життя+” 16.20 “Суспільний університет” 16.50, 20.50 “Чудесний канал” 17.10 “Складна розмова”

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.15, 5.20 ТСН: “Телевізійна служба новин” 9.30 “Чотири весілля” 10.40, 12.20 “Одруження наосліп” 12.45, 14.05, 15.25 “Міняю жінку” 17.10 Т/с “Мама” 20.30, 4.25 “Секретні матеріали” 21.00 Т/с “Сувенір з Одеси” 22.00 “Міняю жінку213” 23.00, 0.20 “Право на владу 2018” 0.45 Х/ф “Дуплекс”

ЗАПОРІЖЖЯ

17.40 “Ми 2 українські” 18.05 “Такашотам суспільне” 18.20 “Легенди Запоріжжя” 18.45 “Герої” 19.50 “Як це було” 20.15 “Один з нас”

ICTV 5.35 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 10.10 Секретний фронт 11.10, 17.35, 21.30 Т/с “Менталіст” 12.10, 13.15 Х/ф “Ромео повинен померти” 12.45, 15.45 Факти. День 15.00, 16.25 Т/с “Ніконов і Ко” 18.45, 21.10 Факти. Вечір 20.20 Інсайдер 22.30 Скетч2шоу “На трьох” 23.40 Х/ф “Здоровань” 1.35 Т/с “Морська поліція. Лос2Анджелес” 2.20 Труба містера Сосиски 3.55 Скарб нації 4.05 Еврика! 4.15 Служба розшуку дітей 4.20 Студія Вашингтон 4.25 Факти 4.45 Т/с “Відділ 44”

СТБ 6.25, 15.30 “Все буде добре!” 8.10 “Все буде смачно!” 9.10 “МастерШеф27” 12.30 “Хата на тата” 17.30, 22.00 “Вiкна2 Новини” 18.00 Т/с “Коли ми вдома. Нова історія” 20.00, 22.40, 23.00 “Я соромлюсь свого тіла25” 0.00 “Один за всіх”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 1.55 Зона ночі 3.45 Абзац 5.35, 6.35 М/с “Луні Тюнз шоу” 6.34, 7.49 Kids Time 7.50 Т/с “Мерлін” 10.40 Т/с “Друзі” 12.30 Т/с “Статус відносин 2 все складно” 17.00, 19.00 Хто зверху 21.00 Аферисти в мережах 22.00 Вар’яти 1.50 Служба розшуку дітей

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.20 Сьогодні 9.30 Зірковий шлях 10.30 Свекруха або невістка 11.20, 3.10 Реальна містика 13.30, 15.30, 4.00 Агенти справедливості23 16.00 Історія одного злочину22 18.00 Т/с “Каблучка з рубіном” 19.45 Ток2шоу “Говорить Україна” 21.00 Т/с “Кладова життя” 23.20 Контролер 0.00 Т/с “CSI. Місце злочину” 1.50 Телемагазин

ТВ 5 СПОРТ 6.00 Бандитський Київ 6.50, 8.10, 9.00, 17.50, 20.30, 22.40, 0.25 Погода2спорт 7.00 Ваше здоров’я 7.30, 22.50 Новини ТВ25

8.20 Кіноnews2KIDS 8.25, 12.20, 20.20, 0.15 Спортогляд 8.40 Лінія успіху 9.10, 12.30, 20.40 Телемагазин 9.20 Давайте розберемося 9.40, 19.20 Подорожуємо Україною 11.10 Секрети тварин 11.40 Біографії 12.40 Таємниці кримінального світу 13.20 Органи на експорт 14.10 Містична Україна 15.00 Полювання на рибу2 монстра 16.00 Мисливці за зброєю 16.50 Коала: таємне життя 18.00 Павутиння 18.30 Мозкова атака 19.30 Щоденник шопоголіка 20.00 Домовуша 20.50 Скарби зі смітника 21.40 Річкові монстри 23.30 Ремонт за годину 0.30 Паранормальний світ 1.20 Правда життя

2+2 6.00 Мультфільми 8.00 Т/с “Атлантида” 8.55, 12.55, 2.20 “Облом.UA” 9.45, 18.15 “Спецкор” 10.15, 18.45 “ДЖЕДАІ” 10.55, 17.15 “Загублений світ” 15.35 Х/ф “Гарячі голови2 2” 19.20, 20.20 Т/с “Опер за викликом” 21.20, 22.55 Т/с “Кістки2 9” 0.40 Т/с “Вуличне правосуддя22” 1.30 “Нове Шалене відео по2українськи”

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 Час2 Time 6.30, 8.35 Огляд преси 6.50, 18.00 Час новин. Київ 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Актуально: Економіка. Політика. Соціум 7.15, 8.15, 23.15 Топ дня 7.55, 11.55, 12.55, 15.55, 18.55 Погода в Україні 8.50 Клуб LIFE 9.15, 17.45 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.10, 15.25, 16.10, 17.10, 18.10 Інформаційний день 13.55, 14.55, 17.55, 0.20 Погода на курортах 16.55, 22.55, 23.55 Погода 19.30 Інформаційний вечір 22.00 “За Чай.com” 0.25, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.35, 5.15 Машина часу 2.10 Нові Герої Донбасу 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.10 Феєрія мандрів

ЧЕТВЕР, 15 БЕРЕЗНЯ

10.00 Таємнича Латинська Америка 10.40 Наші 11.30 Код доступу 12.30 Таємниці кримінального світу 13.20 Органи на експорт 14.10, 5.10 Містична Україна 15.00, 21.40 Полювання на рибу2монстра 16.00, 20.50 Мисливці за зброєю 16.50 Коала: таємне життя 17.50, 22.40 У пошуках інновацій 18.50 Битва цивілізацій 23.40 Коди: державна зрада, шпигунство та заговори 0.30 Паранормальний світ 1.20 Скептик

Z 06.00 Акценти 06.50 Д/с «Вердикт історії» 07.55 Позивний «Доброволець» 08.00 TV2MALL 08.15 Кіноархів 09.40 Д/с «Живе багатство України» 10.00 Новини 10.25 Погода 10.30 Запитання депутату 10.40 «Здоров’Я» 11.00 Глобал 3000 11.30 Д/c «Заклинач акул» 12.00 Студія Вашингтон 12.05 КіноNews 12.10 Х/с «Королева півдня» 12.50 Позивний «Доброволець» 13.00 Новини 13.05 Д/с «Хроніка надій та ілюзій. Дзеркало історії» 13.35 КіноNewsKids 13.40 Мультфільм 13.45 Середовище Z 14.00 Новини 14.05 Д/c «Калейдоскоп дикої природи» 14.25 Д/с «Порятунок ферми» 15.00 Новини 15.05 Кіноархів 16.30 Ваша свобода 17.00 Новини 17.10 Позивний «Доброволець» 17.15 Євромакс 17.45 Запитання депутату 18.00 Новини 18.15 Акценти 18.55 Д/с «Вердикт історії» 20.00 Час2тайм 20.15 Х/с «Королева півдня» 21.00 Новини 21.25 Погода 21.30 Культура 2 це модно 21.45 Маленькі дорослі 22.00 TV2MALL 22.15 Діло 22.30 «Здоров’Я» 22.50 Запитання депутату 23.00 Новини 23.25 Погода 23.30 Позивний «Доброволець» 23.35 Кіноархів 01.10 Нічний ефір

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 3.00 Студія 112 19.20, 22.10, 23.10, 1.20, 4.30 Вечірній прайм 21.10, 0.30 Бацман

МЕГА 6.00 Бандитський Київ 8.00 Правда життя 9.00 Кенгуру: таємне життя

До уваги людей, які шукають роботу!!!!! Пропонуємо спробувати себе в охороні. Житло і форму надамо безкоштовно. Вахта 30/15 днів.

066%423%56%00 096%432%87%65 3.40 Кіноляпи 4.20 Саундтреки 5.05 Кінотрейлери

К 1 6.30 “TOP SHOP” 7.40 “Чи знаєте ви, що...” 8.20 “Три сестри” 9.20 “Красуні” 10.00, 16.30 Т/с “Беверлі2 Хілс, 90210” 11.50, 18.15 “Орел і Решка” 20.00 “Орел і Решка. Перезавантаження” 21.00 “Орел і Решка. Рай та пекло” 22.00 “Вірю не вірю” 0.00 Т/с “Секс у великому місті” 2.10 “Нічне життя”

EUROSPORT 4.00 Велоспорт. Handzame Classic. Бельгія 5.00, 8.00, 22.00, 2.30 Снукер. The Players Championship. 1/4 фіналу 7.00, 9.35, 13.00 Велоспорт. “Вуельта Каталонії”. 32й етап 10.45 Автоперегони. Формула E. Пунта2 дель2Есте. Огляд 11.45, 18.15 Стрибки на лижах з трампліна. Кубок світу. Планиця. Чоловіки. HS 225. Кваліфікація 14.00 Біатлон. Кубок світу. Осло. Жінки. Спринт 14.45 Біатлон. Кубок світу. Осло. Чоловіки. Спринт 15.30, 19.15 Біатлон. Кубок світу. Тюмень. Чоловіки. Спринт 17.00, 2.00 Велоспорт. “Вуельта Каталонії”. 42й етап 19.45 Футбол. Чемпіонат Європи серед молодіжних команд (до 21 року). Кваліфікація. Німеччина 2 Ізраїль 0.30 Ралі. ERC. Азорські острови. Перший день 1.15 Фігурне катання. Чемпіонат світу. Мілан. Пари. Довільна програма

NATIONAL GEOGRAPHIC

112 УКРАЇНА EНTEР ФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.50, 10.25 “Зіркове життя” 9.55 “Академія сміху” 11.15, 0.25 “Моя правда” 12.10 Х/ф “Пригоди Тома Сойєра” 13.55 Х/ф “Казка про жінку та чоловіка” 15.40 Х/ф “Перевесниці” 17.10 Х/ф “Висота” 19.00, 2.10 Х/с “Комісар Рекс” 21.00 Х/с “Міс Марпл Агати Крісті” 22.50 Х/ф “Тривай, тривай, чарівносте...” 1.15 “Позаочі”

13

5.00 Інженерні винаходи 5.50, 6.15 Наукові дурниці 6.40, 12.15 Неймовірний доктор Пол 7.30, 10.45, 15.25, 16.15, 19.25, 20.10 Авто 2 SOS 8.15 Екстремальний експрес 9.05, 13.00 Міжнародний аеропорт Дубай 9.55 Наймасштабніший у світі ремонт 11.30 Наука майбутнього Стівена Хокінга 13.50 Найскладніший у світі ремонт22 14.35, 17.00, 18.35, 21.00, 23.15, 0.10, 1.45, 2.35, 3.25 Розслідування авіакатастроф

17.45, 21.45 902ті: десятиліття, яке нас об’єднало 22.30 Евакуація Землі 0.55 902ті: десятиліття, яке нас об’єднало 4.10 Вторгнення на Землю

VIASAT HISTORY 7.05, 4.20 “Змова” 8.00 “Бойові кораблі” 8.45, 16.20, 3.00 “Неймовірні винаходи” 9.15, 15.35, 17.40, 2.15 “Музейні таємниці” 10.00, 18.25, 6.05 “Заборонена історія” 10.50, 11.55 “Інки: владики хмар” 13.00, 13.50 “Вісім днів, які створили Рим” 14.40, 1.20 “Вовчий зал” 16.50, 22.45, 0.30 “Злочинність воєнного часу” 19.15 “Карти вбивства” 20.00 “Історії з королівського гардероба” 21.00 “Карти вбивства” 21.50, 5.10 “ДНК мертвих знаменитостей” 23.35 “Друга світова війна: чого варта імперія” 3.30 “Тіні середньовіччя”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 2.00, 5.00, 8.00, 11.00 Х/ф “Пітер Пен” 3.10, 9.10 М/ф “Геракл в Адмета” 3.30, 9.30 М/ф “Бібігон” 3.50, 9.50 М/ф “Олексійчині казки” 4.00, 10.00 М/ф “Легенда про Сальєрі” 4.20, 10.20 М/ф “Ворона і Лисиця. Зозуля і Півень” 4.30, 10.30 М/ф “Обережно, щука!” 4.50, 10.50 М/ф “Самотній рояль” 6.10, 12.10 М/ф “Коля, Оля і Архімед” 6.30, 12.30 М/ф “Лівша” 7.10, 13.10 М/ф “Незнайко вчиться” 7.30, 13.30 М/ф “Що там під маскою?” 7.50, 13.50 М/ф “Весела карусель” 14.00, 17.00 Х/ф “По секрету всьому світу” 15.00 М/ф “Історія одного злочину” 15.20 М/ф “Хлопчик2 мізинчик” 15.30 М/ф “Життя й страждання Івана Семенова” 15.50 М/ф “Вінні Пух” 16.00 М/ф “Бридке каченя” 16.20 М/ф “Чиї в лісі шишки?” 16.30 М/ф “Мурзилка і Велетень” 16.50 М/ф “Кіт і клоун” 18.00 М/ф “Дід Мороз і літо” 18.20 М/ф “Людина у повітрі” 18.30 М/ф “Червоненька квіточка” 19.10, 19.30 М/ф “Пограбування по...” 19.50 М/ф “Дивний птах”


14

телепрограма

ЧЕТВЕР, 15 БЕРЕЗНЯ

23 березня П’ЯТНИЦЯ UA: ПЕРШИЙ 6.00, 15.30 М/с “Чорний Джек” 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 21.00, 3.00 Новини 6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, країно! 9.30, 10.50, 11.50, 12.50, 14.20, 1.00, 2.50, 3.55 Погода 9.40, 19.25 Д/с “Пригоди Остіна Стівенса” 10.35, 13.35, 16.20 Телепродаж 11.00 Д/с “Спільноти тварин” 12.00 Смачні історії 13.10 :РадіоДень 13.55 “Схеми” з Наталією Седлецькою 14.30 Радіо. День 15.15 М/с “Гон” 16.35 Фольк+music 17.50, 23.50 Інформаційна година 19.00 Твій дім 20.25 Перша шпальта 21.30, 3.25 Тема дня 21.50, 3.40 Паралімпійські зимові ігри. Післямова 22.05 Д/с “Як працюють міста” 23.00 Т/с “Імперія” 1.10 Концертна програма “Нацвідбір на Євробачення+2018” 1.45 Незвичайні культури. Документальний цикл 4.00 Лайфхак українською 4.10 Д/с “Мистецький пульс Америки” 4.40 Д/с “Розповіді про Хансік” 5.30 Д/с “Орегонський путівник”

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30 ТСН: “Телевізійна служба новин” 9.30 “Чотири весілля” 10.40, 12.20 “Одруження наосліп” 12.45, 14.05, 15.25 “Міняю жінку” 17.10 Т/с “Мама” 20.15 “Ліга сміху 2018” 22.20 “Ігри приколів 2018” 23.20, 0.15, 4.55 “Розсміши коміка” 1.10 “Вечірній Київ “

ІНТЕР 5.50 Мультфільм 6.10, 22.00 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10, 9.20 “Ранок з Інтером” 10.20, 12.25 Т/с “Запитайте в осені” 12.50 Х/ф “Все можливо” 14.50, 15.45, 16.45 “Речдок” 18.00 Ток+шоу “Стосується кожного” 20.00, 3.30 “Подробиці тижня” 23.50 Х/ф “Афера по+ американськи” 2.10 Х/ф “Жіночі радощі та печалі” 5.10 “Top Shop”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день + сьогодні!” 9.00 “Доктор online” 9.40 “Good Dog” 10.00, 22.10 Т/с “Останній шанс побачити” 11.30, 18.45, 23.55 “КіноNEWS+” 11.35, 12.30 “Хіт+парад” 12.15 “Культпросвіт” 12.30, 19.00 “Я люблю англійську” 12.45, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 13.10 “Сфера інтересів” 13.55, 18.43 “Телегазета” 14.00, 19.30, 21.30 “АЛЕКС+ інформ” 14.20, 18.50, 21.50 “АЛЕКС+ спорт” 15.00 “Життя на пенсії з Центром “Пенсіон” 15.40 “КіноKIDS+” 18.00 “Назад у майбутнє” 18.15, 22.00 “АЛЕКС+афіша” 18.30 Тележурнал “Караван” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКС+ погода” 19.15 “Лабораторія дизайну” 20.05 “Я так думаю”

20.15 “Улюблене Запоріжжя” 20.45 “Караван” 21.00 “Сторінки з історії авіації” 0.00 “Нічний канал”

tv 5 5.35 “Повідомляємо” 5.50, 10.00, 13.10 “Телемагазин” 6.00, 9.05 “Казка Домовуші” 6.20, 18.55, 21.55 “День. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.25 “Кіноnews+KIDS” 9.30 “Поговори про мене” 10.10 “Хочу у відпустку” 10.40 “Соціальний патруль” 11.10 “Паралельний світ” 12.05, 16.05 “Відверто з Машею Єфросініною” 13.00, 18.45 “День. Тема” 13.20 Сімейний кінозал 14.55, 16.55, 18.35, 22.35, 1.30 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 Т/c “Безсмертник” 17.15 Т/c “Красуня Ляля” 18.05, 18.35, 20.10, 21.50 “Ексклюзив” 18.10 “Живе багатство України” 19.40, 1.35 “Хроніка подій” 20.15 Х/ф “У долині” 22.45 “Іду на Ти” 23.35 Х/ф “Сльози сонця” 2.05 Нічний канал 4.50 “Про риболовлю всерйоз”

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00, 7.35, 8.05, 8.35 “Ранок. Запоріжжя” 7.30, 8.00, 8.30 Новини 9.00 Документальні фільми. Технічна перерва 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Телекур’єр” 13.40 “Тема дня” 14.10 “Такашотам суспільне” 14.20 “Фольк м’юзік” 15.20 “Надвечір’я. Долі” 16.10 РадіоДень “Життя+” 16.30 “Суспільний університет” 16.50, 20.50 “Чудесний канал” 17.10 “Схеми” 17.40 “Я й це” 18.05 “Шовкова косиця” 18.20 “Як це було” 18.45 “Козацька звитяга” 19.20 “Чесно. Звіт” 20.15 “Школа сміливих рішень”

ICTV 5.35 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 10.10 Інсайдер 11.10, 17.35 Т/с “Менталіст” 12.15, 13.15 Х/ф “РобоКоп” 12.45, 15.45 Факти. День 15.10, 16.25 Т/с “Ніконов і Ко” 18.45, 21.10 Факти. Вечір 20.20 Антизомбі 21.30, 22.50 Дизель+шоу 23.55 Х/ф “Мисливці на привидів” 1.50 Х/ф “Мисливці на привидів+2” 3.30 Труба містера Сосиски

СТБ 6.45 “Моя правда. Альона Курилова. Місія здійсненна” 7.45 “Моя правда. Хаял Алекперов. Кавказький полонений” 8.40 Х/ф “Мама мимоволі” 11.10 Х/ф “Провідниця” 17.30, 22.00 “Вiкна+Новини” 18.00 Т/с “Коли ми вдома. Нова історія” 20.00, 22.40 “Холостяк+8” 23.35 “Холостяк+8. Пост+шоу” 2.35 “Слідство ведуть екстрасенси”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 2.10 Зона ночі 3.45 Абзац 5.35, 6.35 М/с “Луні Тюнз шоу” 6.34, 7.49 Kids Time 7.50 Т/с “Мерлін” 10.40 Т/с “Друзі” 12.30 Т/с “Статус відносин + все складно” 17.00, 19.00 Суперінтуїція 21.00 Аферисти в мережах 22.10 Хто зверху 2.05 Служба розшуку дітей

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.10 Сьогодні 9.30, 5.30 Зірковий шлях

10.30 Свекруха або невістка 11.20, 3.50 Реальна містика 13.30, 15.30 Агенти справедливості+3 16.00 Історія одного злочину+ 2 18.00 Т/с “Каблучка з рубіном” 19.45 Ток+шоу “Говорить Україна” 20.55 Футбол. Товариський матч. Україна + Саудівська Аравія 23.20 Слідами 0.00, 2.20 Т/с “CSI. Місце злочину” 1.50 Телемагазин

ТВ 5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 7.20, 8.10, 9.00, 17.50, 20.30, 22.40, 1.40 Погода+спорт 7.30, 22.50 Новини ТВ+5 8.20 Кіноnews+KIDS 8.25 Хочу у відпустку 9.10, 12.30, 20.40 Телемагазин 9.20 Павутиння 9.45 Ремонт за годину 10.30 Паралельний світ 11.20, 18.00 Секрети стихій 11.50 Культури на смак 12.20, 20.20, 1.30 Спортогляд 12.40 Таємниці кримінального світу 13.20 Прокляття скіфських курганів 14.10, 5.20 Містична Україна 15.00, 21.40 Полювання на рибу+монстра 16.00, 20.50 Мисливці за зброєю 16.50 Коала: таємне життя 18.30 Соцпатруль 19.00 Домобуд 19.30 Кіногерої 20.00 Домовуша 23.30 Щоденник шопоголіка 0.00, 0.00 Подорожуємо Україною 1.50 Два Миронови 2.30 Володимир Басов. Бігун на довгі дистанції 3.20 Мерилін Монро 4.00 Квітка Цисик 4.40 Видатні українці

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 12.55 “Відеобімба” 9.45, 18.15 “Спецкор” 10.15, 18.45 “ДЖЕДАІ” 10.55, 17.15 “Загублений світ” 14.50 Х/ф “Володар морів: На краю світу” 19.20 Х/ф “Сталевий світанок” 21.15 Х/ф “Бої в бронежилетах” 23.05 “Змішані єдиноборства. UFC” 1.20 “Нове Шалене відео по+ українськи” 2.10 “Облом.UA”

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 Час+Time 6.30, 8.35 Огляд преси 6.50, 18.00 Час новин. Київ 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Актуально: Економіка. Політика. Соціум 7.15, 8.15, 23.15 Топ дня 7.55, 11.55, 12.55, 15.55, 18.55 Погода в Україні 8.50 Клуб LIFE 9.15, 17.45 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.10, 15.25, 16.10, 17.10, 18.10 Інформаційний день 13.55, 14.55, 17.55, 0.20 Погода на курортах 16.55, 22.55, 23.55 Погода 19.30 Інформаційний вечір 22.00 “За Чай.com” 0.25, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.35, 5.15 Машина часу 2.10 Нові Герої Донбасу 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.10 Феєрія мандрів

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15 Студія 112

19.20, 22.10, 0.30, 3.00 Вечірній прайм 21.10, 2.10, 5.30 Голос народу 23.15 Очевидець

МЕГА 6.00 Бандитська Одеса 8.00 Правда життя 9.00 Кенгуру: таємне життя 10.00 Таємнича Латинська Америка 10.40 Місця сили 11.30 Код доступу 12.30 Таємниці кримінального світу 13.20 Прокляття скіфських курганів 14.10, 5.20 Містична Україна 15.00, 21.40 Полювання на рибу+монстра 16.00, 20.50 Мисливці за зброєю 16.50 Коала: таємне життя 17.50, 22.40 У пошуках інновацій 18.50 Битва цивілізацій 23.40 Коди: державна зрада, шпигунство та заговори 0.25 Ролан Биков 1.10 Юрій Нікулін 1.50 Два Миронових 2.30 Володимир Басов. Бігун на довгі дистанції 3.20 Мерилін Монро 4.00 Квітка Цисик 4.40 Великі українці

Z 06.00 Акценти 06.50 Д/с «Вердикт історії» 07.55 Позивний «Доброволець» 08.00 TV+MALL 08.15 Кіноархів 09.40 Д/с «Живе багатство України» 10.00 Новини 10.25 Погода 10.30 Запитання депутату 10.40 «Здоров’Я» 11.00 Євромакс 11.30 Д/c «Заклинач акул» 12.00 Студія Вашингтон 12.05 КіноNews 12.10 Х/с «Королева півдня» 12.50 Позивний «Доброволець» 13.00 Новини 13.05 Д/с «Хроніка надій та ілюзій. Дзеркало історії» 13.35 КіноNewsKids 13.40 Мультфільм 13.45 Діло 14.00 Новини 14.05 Д/c «Калейдоскоп дикої природи» 14.25 Д/с «Порятунок ферми» 15.00 Новини 15.05 Кіноархів 16.30 Ваша свобода 17.00 Новини 17.10 Позивний «Доброволець» 17.15 Завтра + Сьогодні 17.45 Запитання депутату 18.00 Новини 18.15 Акценти 18.55 Д/с «Вердикт історії» 20.00 Час+тайм 20.15 Х/с «Королева півдня» 21.00 Новини 21.25 Погода 21.30 Д/с «Хроніка надій та ілюзій. Обережно, діти!» 22.00 TV+MALL 22.15 «Середовище Z» 22.30 «Здоров’Я» 22.50 Запитання депутату 23.00 Новини 23.25 Погода 23.30 Позивний «Доброволець» 23.35 Кіноархів 01.10 Нічний ефір

EНTEР ФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.50, 10.35 “Зіркове життя” 9.55 “Академія сміху” 11.30 “Моя правда” 12.25 Х/ф “Пригоди маленького Мука” 14.20 Х/ф “Така пізня, така тепла осінь...” 16.05 Х/ф “Міцний горішок” 17.25 Х/ф “Непіддатливі” 19.00, 2.10 Х/с “Комісар Рекс” 21.00 Х/с “Міс Марпл Агати Крісті” 22.50 Х/ф “Час бажань”

реклама та оголошення

тел./факс: 787 54 21, e mail: zp.reklama@ukr.net

ДП "СЕТАМ" оголошує про проведення електронних торгів з продажу предмета іпотеки: 1. Двокімн. квартира заг. пл. 37,9 кв. м за адресою: м. Запоріжжя, вул. Возз'єднання України, буд.28, кв.7. Дата торгів: 06.04.2018, 09.00. Дод. ін+ формація: https://setam.net.ua. Лот №269061 (уцінено лот № 262248); 2. Нежитлове приміщення заг. пл. 47,6 кв. м за адресою: Запорізька обл., Більмацький р+н, ст. Більманка, вул. Гагаріна, 46. Дата торгів: 11.04.2018, 09.00. Дод. інформація: https://setam.net.ua. Лот №269247 (уцінено лот № 262105); 3. Житл. будинок заг. пл. 79,1 кв. м та земел. ділянка пл. 0,1000 га, К/№ 2320910100:03:014:0001, за адресою: Запорізька обл., Василівський р+н, м. Василівка, провул. Західний, буд. 3. Дата торгів: 11.04.2018, 09.00. Дод. інформація: https://setam.net.ua. Лот №269248 (уцінено лот № 262249); 4. 1/2 част. житл. будинку заг. пл. 46,9 кв. м за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Ушакова, 117. Дата торгів: 11.04.2018, 09.00. Дод. ін+ формація: https://setam.net.ua. Лот №269260 (уцінено лот № 255006); 5. Земел. ділянка К/№ 2310100000:04:039:0247 заг. пл. 0,1000 га за адре+ сою: м. Запоріжжя, вул. Зелена, 42. Дата торгів: 11.04.2018, 09.00. Дод. ін+ формація: https://setam.net.ua. Лот №269375 (уцінено лот № 262798). Ленінський районний суд м. Запоріжжя викликає в якості відповідача Уманська Ольгу Вікторівну в цивільній справі № 334/8887/16+ц за позовом Шевера Івана Михайловича до Уманської Ольги Вікторівни про стягнення заборгованості. Слухання справи відбудеться 06.04.2018 року о 10:00 у приміщенні суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 1/2, зала судового засідання № 3. У разі неявки відповідача справа розглядати+ меться за наявними у ній доказами. Суддя Добрєв М.В. Комунальним підприємством "Облводоканал" Запорізької обласної ради розроблена інвестиційна программа підприємства на 2018 рік. Заходи інвестиційної програми та пояснення до них розміщені на сайB ті www.oblvoda.zp.ua . Пропозиціі та зауваження просимо надсилати до 02 квітня 2018 року за ад+ ресою, що вказанна на сайті; або на електронну адресу: zapoblvoda@ukr.net. Або на поштову адресу: 69057, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 129+А.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови обласної державної адміністрації 26.02.2018

№ 111 Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області 02 березня 2018 р. за № 20/1899

Про затвердження Положення про стипендію Запорізької обласної дер+ жавної адміністрації студентам закладів вищої освіти Запорізької області Голова Запорізької обласної державної адміністрації К.І. БРИЛЬ повний текст B на офіційному сайті облдержадміністрації: www.zoda.gov.ua

Печатку ОСББ "Чарівна 127" і підпис Моїсеєвої О.В. вважати недійB сними з 1.03.2018 р. на підставі протоколу № 1 від 20.02.2018 р. заB сідання правління ОСББ "Чарівна 127". 0.35 Х/ф “Пізня зустріч” 3.40 Кіноляпи 4.25 Саундтреки 5.05 Кінотрейлери

К 1 6.30 “TOP SHOP” 7.40 “Чи знаєте ви, що...” 8.20 “Три сестри” 9.20 “Красуні” 10.00, 16.30 Т/с “Беверлі+ Хілс, 90210” 11.50, 18.15 “Орел і Решка” 19.10 “Орел і Решка. Перезавантаження” 21.00 “Орел і Решка. Рай та пекло” 22.00 “Вірю не вірю” 23.50 “КВК на БІС” 1.40 “Нічне життя”

EUROSPORT 4.00 Велоспорт. Мілан + Сан+ Ремо 5.00, 8.00, 20.05 Снукер. The Players Champi+ onship. 1/4 фіналу 7.00, 9.30, 13.00 Велоспорт. “Вуельта Каталонії”. 4+ й етап 10.50, 14.45 Стрибки на лижах з трампліна. Кубок світу. Планиця. Чоловіки. HS 225. Кваліфікація 11.45, 14.00 Біатлон. Кубок світу. Тюмень. Чоловіки. Спринт 15.45 Стрибки на лижах з трампліна. Кубок світу. Планиця. Чоловіки. HS 225 17.45, 1.30 Велоспорт. “Вуельта Каталонії”. 5+ й етап 18.15 Біатлон. Кубок світу. Тюмень. Жінки. Спринт 19.15, 2.00 Велоспорт. Гран+ прі E3. Харелбеке 20.45, 2.30 Снукер. The Players Championship. 1/2 фіналу 0.35 Ралі. ERC. Азорські острова. Другий день 1.00 Фігурне катання. Чемпіонат світу. Мілан. Жінки. Довільна програма

NATIONAL GEOGRAPHIC 5.00 Інженерні винаходи 5.50, 6.15 Наукові дурниці 6.40, 12.15 Неймовірний доктор Пол 7.30, 10.45, 15.30, 16.15, 19.25, 20.10 Авто + SOS 8.20, 14.40, 18.35, 23.15, 1.45, 2.30 Розслідування авіакатастроф 9.05, 13.05 Міжнародний аеропорт Дубай 9.55 Найскладніший у світі ремонт+2 11.30 Наука майбутнього Стівена Хокінга 13.50 Найскладніший у світі ремонт+2 17.00, 21.00, 0.05, 3.20 Панорама 360°. Об’єкт світової спадщини 17.50 Фідель Кастро: Втрачені плівки 21.45 Спілкування з зіркою+2 22.25, 4.10 Вторгнення на Землю 0.55 90+е: десятиліття, яке нас об’єднало

VIASAT HISTORY 7.00 “Неймовірні винаходи” 7.30, 4.20 “Змова” 8.20 “Бойові кораблі” 9.10, 16.20, 3.00 “Неймовірні винаходи” 9.40, 15.35, 17.40, 2.10 “Музейні таємниці” 10.30, 18.25, 6.00 “Заборонена історія” 11.20, 12.10, 3.30 “Тіні середньовіччя” 13.00, 13.50 “Карти вбивства” 14.40, 1.15 “Вовчий зал” 16.50, 0.25 “Злочинність воєнного часу” 19.15 “Карти вбивства” 20.00 “Історії з королівської спальні” 21.00, 21.50, 22.40 “Вісім днів, які створили Рим”

23.30 “Друга світова війна: чого варта імперія” 5.10 “Вікінги”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 2.00, 5.00, 8.00, 11.00 Х/ф “По секрету всьому світу” 3.00, 9.00 М/ф “Історія одного злочину” 3.20, 9.20 М/ф “Хлопчик+ мізинчик” 3.30, 9.30 М/ф “Життя й страждання Івана Семенова” 3.50, 9.50 М/ф “Вінні Пух” 4.00, 10.00 М/ф “Бридке каченя” 4.20, 10.20 М/ф “Чиї в лісі шишки?” 4.30, 10.30 М/ф “Мурзилка і Велетень” 4.50, 10.50 М/ф “Кіт і клоун” 6.00, 12.00 М/ф “Дід Мороз і літо” 6.20, 12.20 М/ф “Людина у повітрі” 6.30, 12.30 М/ф “Червоненька квіточка” 7.10, 7.30, 13.10, 13.30 М/ф “Пограбування по...” 7.50, 13.50 М/ф “Дивний птах” 14.00, 17.00 Х/ф “Про Червону Шапочку” 15.05 М/ф “Два квитки до Індії” 15.25 М/ф “Хлопчик і жабеня” 15.30 М/ф “Олімпіоники” 15.50 М/ф “Весела карусель” 16.00 М/ф “Петя і Червона Шапочка” 16.20 М/ф “Сон” 16.30 М/ф “Остання наречена Змія Горинича” 16.50 М/ф “Контракт” 18.10 М/ф “Чарівне кільце” 18.30 М/ф “Царівна+ жабка” 19.10 М/ф “Контакти... Конфлікти” 19.35 М/ф “Падаюча тінь” 19.55 М/ф “Діалог”


телепрограма 24 березня СУБОТА UA: ПЕРШИЙ 6.00 М/с “Чорний Джек” 6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, країно! 7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.40 Новини 9.30, 14.10, 18.45, 0.30, 1.30, 4.00 Погода 9.35 М/с “Гон” 10.05 Хто в домі хазяїн? 10.30 Лайфхак українською 10.45, 13.50, 15.35 Телепродаж 11.05 Д/с “Незвідані шляхи” 12.00 Х/ф “Святе сімейство” 14.15 Д/с “Спільноти тварин” 15.50 Д/с “Африка. Небезпечна реальність” 18.55 “Відкривай Україну” 20.00 Розсекречена історія 21.35 Як дивитися кіно 22.00 Х/ф “Велика краса” 1.10 ТАКАШОТАМ # 1.40 Незвичайні культури. Документальний цикл 4.10 Д/с “Мистецький пульс Америки” 4.40 Д/с “Розповіді про Хансік” 5.30 Д/с “Орегонський путівник”

1+1 6.00, 19.30 ТСН: “Телевізійна служба новин” 6.45 “Гроші 2018” 8.00 “Сніданок. Вихідний” 9.45 “Життя без обману” 11.20, 23.15 “Світське життя 2018” 12.25 “Голос країни 8” 16.30, 21.15 “Вечірній квартал 2018” 18.30 “Розсміши коміка. Діти 2018” 20.15 “Українські сенсації” 0.15 “Вечірній Київ “ 5.15 “Розсміши коміка”

ІНТЕР 5.40 Х/ф “Москаль> чарівник” 7.00 Мультфільм 7.30 “Чекай на мене” 9.00, 5.25 “Людмила Гурченко. По той бік карнавалу” 10.00, 2.45 Х/ф “Кохана жінка механіка Гаврилова” 11.30 Х/ф “Вокзал для двох” 14.20 “Легенда. Людмила Гурченко” 15.50 Х/ф “Любов та голуби” 18.00, 20.30 Т/с “Що робить твоя дружина?” 20.00, 2.15 “Подробиці” 0.30 Х/ф “Гра у схованки” 4.55 “Top Shop”

ТРК АЛЕКС 6.00 “Найкращий день > сьогодні!” 6.55, 7.30, 8.55, 16.55, 18.55, 20.00, 21.50, 23.10 “АЛЕКС>погода” 7.00, 14.00, 21.30 “АЛЕКС>інформ. Дайджест” 7.20 “АЛЕКС>спорт” 7.35 “Доктор online” 8.10, 10.40 “Телегазета” 8.20 “Назад у майбутнє” 8.30, 12.30, 16.20 “Телекрамниця” 9.10 “Герої землі запорізької” 9.20 “Good Dog” 9.35, 16.35, 21.55 “АЛЕКС>афіша” 9.45, 16.45 “Країна Всезнайка” 9.55 “Лабораторія дизайну” 10.10 “Сторінки з історії авіації”

10.15 “Хіт>парад” 10.45 Тележурнал “Караван” 11.05 “Культпросвіт” 11.30, 19.00 “КіноKIDS+”. Підсумки” 11.40 “Муззум” 12.05, 20.35 “Лінія стилю” 12.45, 21.00 “КіноNEWS+”. Підсумки” 13.05 “Смачного!” 14.20, 22.10 Т/с “Світ привидів” 16.00 “Улюблене Запоріжжя” 17.00 “Антиномія” 17.45 “Без купюр” 19.15 “Караван” 19.30 “Особиста справа” 20.05 “Комуналка” 20.25 “Музволна” 0.00 “Нічний канал”

tv 5 5.30 “Донбас сьогодні” 6.00 “День. Підсумки на TV5” 6.40 “Дзвони православ’я” 7.00 “Кіноnews>KIDS” 7.10 Дитяча година 8.50, 10.40, 15.45 “Ексклюзив” 8.55, 9.30, 10.35, 12.15 “Погода” 9.00 “Ваше здоров’я” 9.35 “Про риболовлю всерйоз” 10.05, 0.40 “Хроніка подій” 10.45 М/с “Лист від Фелікса” 11.00 “Іду на Ти” 11.50 “Щоденник шопоголіка” 12.20 Сімейний кінозал 15.50, 4.40 “Павутиння” 16.15 Мультфільм 16.40 “Моя правда” 17.25 Х/ф “Пі Джей” 19.00 “Тиждень. Підсумки на TV5” 20.20 Х/ф “Дрібна рибка” 21.55 Х/ф “Шерлок Холмс. Кімнати смерті” 23.40 Т/c “Життя на вершині” 1.05

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00 “Школа Мері Поппінс” 7.20 “Хочу бути” 7.40 “Хто в домі хазяїн” 8.00 “Ранок. Запоріжжя” 9.45 “Мистецькі історії”. Технічна перерва 13.30, 18.05 “Чудесний канал” 13.40 “Чесно. Звіт” 14.30 Документальні фільми 17.10 “Спортивний тиждень” 17.35 “Шлях до себе” 18.15 “Козацька звитяга” 18.35 “Літпросвіт” 19.00 “Телекур’єр” 19.30 “Тема дня” 20.00 “Розсекречена історія”

ICTV 5.10, 4.50 Скарб нації 5.20 Еврика! 5.30 Факти 5.50 Більше ніж правда 7.40 Я зняв! 9.35 Дизель>шоу 10.50, 11.45 Особливості національної роботи 12.45 Факти. День 13.00 Скетч>шоу “На трьох” 16.25 Х/ф “РобоКоп” 18.45 Факти. Вечір 19.20 Надзвичайні новини. Підсумки 20.10 Х/ф “Годзилла” (2014) 22.35 Х/ф “Годзилла” (1998) 1.05 Т/с “Морська поліція. Лос>Анджелес” 2.30, 2.30 Провокатор

СТБ 5.55 “Караоке на Майдані” 6.55 “Хата на тата” 9.00 “Все буде смачно!” 10.45 “МастерШеф. Кулінарний випускний” 14.05 “Холостяк>8” 17.00 Х/ф “Дівчата” 19.00 “Світами за скарбами”

22.30 “Вечір з Наталею Гаріповою. Людмила Шупенюк” 23.35 Т/с “Коли ми вдома. Нова історія” 0.35 “Давай поговоримо про секс”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 1.40, 2.00 Зона ночі 5.10 М/с “Лунтик і його друзі” 6.54, 8.55 Kids Time 6.55 М/с “Луні Тюнз шоу” 9.00 Ревізор. Крамниці 11.00 Таємний агент 12.30 Таємний агент. Пост>шоу 14.20 Х/ф “Амулет Земномор’я” 17.50 М/ф “Шрек>3” 19.45 М/ф “Три богатирі на далеких берегах” 21.00 Х/ф “Гаррі Поттер і в’язень Азкабану” 23.45 Х/ф “Зловісні мерці”

УКРАЇНА 7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні 7.15, 5.30 Зірковий шлях 8.30, 15.20 Т/с “Кладова життя” 16.25, 19.40 Т/с “Провінціалка” 21.00 Шоу Братів Шумахерів 23.00, 2.20 Т/с “Ключі від щастя” 1.50 Телемагазин 4.00 Реальна містика

ТВ 5 СПОРТ 6.00 Бандитський Київ 7.20, 8.40, 12.20, 18.10, 23.45 Погода> спорт 7.30, 22.00 Хроніка подій 8.00 Новини ТВ>5 8.50, 22.30 Соцпатруль 9.20, 23.00 Тиждень> cпорт 9.40 Ваше здоров’я 10.10 Кіноnews>KIDS Дайджест 10.20, 19.00 Мульт>Тайм 10.50, 23.15 Баскетбол. Суперліга Парі> Матч. БК “Авантаж> Політехнік” (Харків) > БК “Запоріжжя> ZOG” 12.30 Британія: міфи та легенди 13.20 Секрети квантової фізики 15.20 Таємнича Латинська Америка 17.10 Азія класу люкс 18.15 Поговори про мене 18.30 Хіт>парад 19.30 Іду на ти 20.20 Кримінальна історія 23.50 Паранормальний світ 0.40 Війна усередині нас 5.20 Містична Україна

2+2 6.00 Мультфільми 8.00 Бушидо 9.00 “Загублений світ” 12.00 Т/с “Безсмертний” 13.40 Т/с “Команда” 17.10 Х/ф “Універсальний агент” 18.55 Х/ф “Подвійний дракон” 20.45 Х/ф “Перевізник>2” 22.15 Т/с “Зустрічна смуга” 0.10 “Нове Шалене відео по>українськи” 1.50 “Облом.UA”

5 КАНАЛ 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час новин 6.30 Акцент 7.10, 8.10, 13.55, 17.55 Погода 7.15, 11.30 Феєрія мандрів 7.55, 8.55, 22.00, 0.10 Актуально: Економіка. Політика. Соціум 8.15 Нові Герої Донбасу

9.15 Автопілот>новини 9.20 Укравтоконтинент 9.40 Натхнення 10.10 Історія Успіху 10.25 П’ятий поверх 10.55, 11.55, 16.55, 0.50 Погода на курортах 11.10 Майстри ремонту 12.20 Невигадані історії 12.35 Прес>конференція щодо ситуації у зоні АТО 13.10, 4.30 Відкрита церква 13.35 Сучасний фермер 14.10, 1.10 Машина часу 15.15 Сімейні зустрічі 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 16.05 ЕнергоНезалежність 16.25 Фактор безпеки 17.10 Стоп корупції! 18.00, 0.15 Велика політика 18.40 Про військо 19.25 Особливий погляд 20.00, 2.10, 5.15 Рандеву 21.40, 2.00 Вікно в Америку 22.10 Справжній детектив 23.15 Фінансовий тиждень 23.40 Кордон держави 2.20 Кіно з Я. Соколовою 4.10 Діалоги з патріархом

112 УКРАЇНА 6.00, 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 21.10, 1.20, 2.20, 4.30 Студія 112 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 4.10 Новини 18.15, 22.15, 2.20, 5.10 Гозман 19.15, 20.15, 23.15, 0.15 Гордон

МЕГА 6.00 Бандитський Київ 7.40 Скарб.UA. 8.40, 18.20 У пошуках істини 10.30 Вирішальні битви Другої світової 11.40 Коди: державна зрада, шпигунство та заговори 12.30 Британія: міфи та легенди 13.20 Секрети квантової фізики 15.20 Таємнича Латинська Америка 17.10 Азія класу люкс 21.00 Таємниці матерії 23.50 Паранормальний світ 0.40 Війна всередині нас 5.20 Містична Україна

Z Акценти Життя в цифрі Ризикований бізнес Супервідчуття «Здоров’Я» Еврика Погода Глобал 3000 КіноNewsKids Мультфільм TV>MALL Комунальна варта Маленькі дорослі Новини Погода Д/с «Порятунок ферми» 11.00 Життя в цифрі 11.15 КіноNews 11.30 Х/ф «Прокажена» 13.00 Д/c «Заклинач акул» 13.30 Завтра > Сьогодні 14.00 Портрети дикої природи 14.20 Евріка 14.30 «Здоров’Я» 14.50 КіноNewsKids 15.00 Кіноархів 16.30 Наші домашні улюбленці 17.00 ТОП > Територія освітніх перспектив 17.15 TV>MALL 06.00 06.45 07.05 07.30 08.00 08.20 08.25 08.30 09.00 09.10 09.15 09.30 09.45 10.00 10.25 10.30

17.30 17.45 18.00 18.15 18.30 19.00 19.50 21.00 21.30 23.05 23.35 01.40

ЧЕТВЕР, 15 БЕРЕЗНЯ

Діло Наша позиція Культура > це модно «Середовище Z» У фокусі Європа Д/с «Людина> здобич» Д/с «Останній шанс побачити» Суботнє інтерв’ю Х/ф «45 років» ТОП 10.Таємниці і загадки Кіноархів Нічний ефір

EНTEР ФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.50, 2.35 “Своя роль” 9.30 “Академія сміху” 10.05 “Невідома версія. Дівчата” 10.55 Х/с “Банкирші” 14.30 Х/ф “Зіта та Гіта” 17.30 Х/с “Міс Марпл Агати Крісті” 21.10 Х/ф “Закляття Доліни Змій” 23.10 Х/ф “Таємниця “Чорних дроздів” 1.00 Х/ф “Постріл у спину” 4.00 Саундтреки 4.50 Кінотрейлери

10.45, 18.15 Стрибки на лижах з трампліна. Кубок світу. Планиця. Чоловіки. HS 225. Команди 12.45 Лижне двоєборство. Кубок світу. Шонах. HS 106 14.00, 19.30 Біатлон. Кубок світу. Тюмень. Чоловіки. Гонка переслідування 14.45 Лижне двоєборство. Кубок світу. Шонах. Гонка переслідування 15.45 Біатлон. Кубок світу. Тюмень. Жінки. Гонка переслідування 16.45 Велоспорт. “Вуельта Каталонії”. 6>й етап 20.00, 2.30 Супербайк. Етап чемпіонату світу. Таїланд. Перша гонка 0.30 Кінний спорт. Global Champions Tour. Мексика 2.00 Ралі. ERC. Азорські острови. Огляд

NATIONAL GEOGRAPHIC

EUROSPORT

5.00, 10.45 Наука майбутнього Стівена Хокінга 5.45, 6.10 Наукові дурниці 6.35, 12.15 Неймовірний доктор Пол 7.25, 13.50, 17.00, 21.00 Втрачені скарби зміїних царів майя 8.15 Авто > SOS 9.05 Суперспоруди 9.55 Мегазаводи 11.30 Відомий Всесвіт 13.05 Шляхи еволюції 14.40 Міжнародний аеропорт Дубай 15.30 Шосе крізь пекло 16.15 Неймовірні машини 17.50, 21.45, 0.10 Підземний світ майя: справжній кінець світу 18.35 Секретні матеріали давнини 19.25 Джейн 22.35 Прорив 23.25 Поневіряння за кордоном 0.55 Паранормальне 1.45 Інстинкт виживання 2.35, 4.20 Розслідування авіакатастроф

4.00, 7.30 Велоспорт. Гран>прі E3. Харелбеке 5.00, 8.00, 20.50 Снукер. The Players Championship. 1/2 фіналу 7.00 Велоспорт. “Вуельта Каталонії”. 5>й етап 9.35 Стрибки на лижах з трампліна. Кубок світу. Планиця. Чоловіки. HS 225

7.05, 4.05 “Неймовірні винаходи” 7.40, 8.30, 9.20, 10.10 “Злочинність воєнного часу” 11.00, 12.00, 13.00, 22.00 “Проект “Наці”. Диявольський задум” 13.55 “Погода, що змінила хід історії”

К 1 6.30 “TOP SHOP” 7.40 “Чи знаєте ви, що...” 8.20 Мультфільми 9.00 “Ух ти show” 11.10 Х/ф “Дитина напрокат” 13.00 “Орел і Решка. Шопінг” 15.00 “Орел і Решка. Навколосвітня подорож” 22.00, 0.45 “Їже, я люблю тебе!” 23.00 Х/ф “Шостий елемент” 1.45 “Нічне життя”

VIASAT HISTORY

15

14.20, 14.45 “Погода, що змінила хід історії” 15.15 “Китай за часів Мао” 16.15 “Китай. Таємниці Заборонного міста” 17.05 “Інки: владики хмар” 18.10 “Вісім днів, які створили Рим” 19.00 “Історія давньої давнини” 20.00 “Розквіт стародавніх цивілізацій” 21.00 “Геній Марії Кюрі: жінка, що освітила світ” 22.55 “Погляд зсередини: убивство Джона Кеннеді” 23.50 “Найкращі вбивці стародавніх часів” 0.40 “Бойові кораблі” 1.30 “Заборонена історія” 2.20 “Музейні таємниці” 4.35 “Тіні середньовіччя” 5.25 “Змова” 6.15 “Міфи і чудовиська”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 2.00, 5.00, 8.00, 11.00 Х/ф “Про Червону Шапочку” 3.05, 9.05 М/ф “Два квитки до Індії” 3.25, 9.25 М/ф “Хлопчик і жабеня” 3.30, 9.30 М/ф “Олімпіоники” 3.50, 9.50 М/ф “Весела карусель” 4.00, 10.00 М/ф “Петя і Червона Шапочка” 4.20, 10.20 М/ф “Сон” 4.30, 10.30 М/ф “Остання наречена Змія Горинича” 4.50, 10.50 М/ф “Контракт” 6.10, 12.10 М/ф “Чарівне кільце” 6.30, 12.30 М/ф “Царівна> жабка” 7.10, 13.10 М/ф “Контакти... Конфлікти” 7.35, 13.35 М/ф “Падаюча тінь” 7.55, 13.55 М/ф “Діалог” 14.00, 17.00 Х/ф “Расмус>бродяга” 15.05 М/ф “Вовка у Тридев’ятому царстві” 15.30 М/ф “Слідами Бременських музикантів” 15.50 М/ф “Поморська бувальщина” 16.00 М/ф “Прометей” 16.20 М/ф “Ослінчик” 16.30 М/ф “Дива серед білого дня” 16.50 М/ф “Кважди ква” 18.15 М/ф “Три зяті” 18.30 М/ф “Ювілей” 19.00 М/ф “Сірий Вовк енд Червона Шапочка” 19.25 М/ф “Мурзилка на супутнику” 19.45 М/ф “Хто найдужчий?”


16

телепрограма

ЧЕТВЕР, 15 БЕРЕЗНЯ

25 березня НЕДІЛЯ UA: ПЕРШИЙ 7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.40 Новини 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, країно! 9.30 Х/ф “Святе сімейство” 11.20, 14.05, 15.50 Телепродаж 11.40 Д/с “Двоколісні хроніки” 12.10 Перший на селі 12.40, 1.40 Незвичайні культури 14.20 Фольк'music 15.25, 1.10 Д/ф “Спадок на кінчиках пальців” 16.10 Д/с “Африка. Небезпечна реальність” 19.55 Д/с BBC “Імперія” 21.35 Розважальна програма з Майклом Щуром 22.15, 3.00 Д/с “Весняний фестиваль” 23.10 Д/с “Жива природа” 23.30 “Гордість світу” 0.20, 3.50 ТАКАШОТАМ # 0.30, 4.00 Погода 4.10 Д/с “Мистецький пульс Америки” 4.35 Д/с “Розповіді про Хансік” 5.00 Д/с “Орегонський путівник”

1+1 7.05 “Українські сенсації” 8.00 “Сніданок. Вихідний” 9.00 “Лото'забава” 9.40 М/ф “Маша і Ведмідь” 9.50 “Розсміши коміка. Діти 2018” 10.50, 12.10 “Світ навиворіт' 3: Танзанія, Ефіопія” 13.25 Т/с “Cувенір з Одеси” 17.10 “Ліга сміху 2018” 19.30, 5.00 “ТСН'Тиждень” 21.00 “Голос країни'8” 0.10 “Ігри приколів 2018” 1.10 Х/ф “Хічкок”

ІНТЕР 8.00 “Удачний проект” 9.00 “Готуємо разом” 10.00 “Орел і Решка. Морський сезон” 11.00 “Орел і Решка. Перезавантаження. Америка” 12.10 Х/ф “Пік'пік” 13.50 Х/ф “Скупий” 16.20 Х/ф “Кавказька полонянка, або Нові пригоди Шурика” 18.00 “Крутіше всіх. Новий сезон” 20.00, 2.35, 5.20 “Подробиці” 20.30 Т/с “Що робить твоя дружина?” 0.45 Х/ф “Ім’я” 3.20 Художній фільм 4.50 “Top Shop”

ТРК АЛЕКС 7.00, 14.00, 19.30 “АЛЕКС' інформ. Дайджест” 7.20, 9.30, 17.35 “Муззум” 7.45, 12.30, 16.50 “Телекрамниця” 8.00, 17.30, 21.55 “АЛЕКС' афіша” 8.10, 9.55, 17.25, 18.25, 18.55, 19.50, 21.50 “АЛЕКС'погода” 8.15 “DE JURE”. З погляду закону” 9.00 “Я люблю англійську” 9.15 “Good Dog” 10.00 “Лінія стилю” 10.25 “Швидкість” 11.00 “Улюблене Запоріжжя” 11.30, 19.00 “КіноKIDS+”. Підсумки” 11.40 “Сфера інтересів” 12.45, 18.35 Тележурнал “Караван” 12.55, 21.00 “КіноNEWS+”. Підсумки” 13.15 “Тонкі сфери” 13.25 “Під покривом Богородиці” 13.45 “Країна Всезнайка” 14.20 Т/с “Світ привидів” 16.00 “Концертний зал” 16.35 “Особиста справа” 18.05 “Комуналка” 19.10 “Я так думаю” 20.00 “Зі світу по факту” 20.25 “Герої землі запорізької” 20.35 “Лабораторія дизайну” 21.20 “Антиномія” 22.10 Т/с “Останній шанс побачити” 0.00 “Нічний канал”

5.30 “Життя на пенсії з Центром “Пенсіон”

tv 5 6.05, 10.05 “Хроніка подій” 6.35 “Кіноnews'KIDS” 6.45 Ретрокінозал 8.50, 9.30, 11.30, 12.15 “Ексклюзив” 8.55, 9.35, 10.30, 12.20 “Погода” 9.00 “Блага звістка” 9.40 “Про риболовлю всерйоз” 10.35 “Хочу у відпустку” 11.00 “Життя, сповнене радості” 11.35 “Пригоди в зоопарку” 12.25 Т/c “Безсмертник” 15.35 “Домобуд” 16.05 “Щоденник шопоголіка” 16.35 “Моя правда” 17.30 Х/ф “Дрібна рибка” 19.00 “Тиждень. Підсумки на TV5” 20.20 Х/ф “Пі Джей” 21.50 Х/ф “Тримай дистанцію” 23.40 Х/ф “Той, хто забирає життя” 1.25 Нічний канал 4.05 “Запорізька Ліга сміху”

ЗАПОРІЖЖЯ 8.10 “Я знаю” 8.35 “А чому?” 9.00 “Ранок. Запоріжжя” 9.45 “Мистецькі історії”. Технічна перерва 13.30, 18.10 “Чудесний канал” 13.40 “Тема дня” 14.10 “Спортивний тиждень” 14.35, 19.30 Документальні фільми 16.10 “Фольк'діти” 17.00 “Світло” 18.20 “Ми ' українські” 18.45 “Казки запорозькі з Санько Сита” 19.00 “Роздягалка” 20.00 “Розсекречена історія”

ICTV 7.25 Т/с “Код Костянтина” 9.20 Т/с “Відділ 44” 12.15, 13.00 Скетч'шоу “На трьох” 12.45 Факти. День 13.35 Х/ф “Годзилла” (1998) 16.15 Х/ф “Годзилла” (2014) 18.45 Факти тижня. 100 хвилин 20.35 Х/ф “Піднесення Юпітер” 23.05 Х/ф “Я, Франкенштейн” 0.50 Т/с “Морська поліція. Лос'Анджелес” 2.20 Провокатор

СТБ 7.50 “Холостяк'8” 9.00 “Все буде смачно!” 10.25 “Караоке на Майдані” 11.30 “Світами за скарбами” 15.00 “Наречена для тата” 17.00, 23.35, 23.50 “Я соромлюсь свого тіла' 5” 19.00 “Битва екстрасенсів' 18” 21.20 “Один за всіх” 22.35, 0.50 “Слідство ведуть екстрасенси”

НОВИЙ КАНАЛ 4.50 Стендап'Шоу 5.44, 8.15 Kids Time 5.45 М/с “Луні Тюнз шоу” 8.20 Х/ф “Мільйонер мимоволі” 10.20 Х/ф “Помста пухнастих” 12.10 М/ф “Шрек'3” 14.00 М/ф “Три богатирі на далеких берегах” 15.15 Х/ф “Гаррі Поттер і в’язень Азкабану” 18.00 Х/ф “Гаррі Поттер і Келих вогню” 21.00 Х/ф “Час відьом” 23.00 Х/ф “Не стукай двічі” 0.50 Х/ф “Зловісні мерці” 2.40 Зона ночі

УКРАЇНА 7.45, 3.35 Зірковий шлях 9.15 Т/с “Провінціалка” 13.00 Т/с “Квиток на двох” 17.00, 21.00 Т/с “Соломонове рішення” 19.00, 2.45 Події тижня з Олегом Панютою 20.00 Головна тема 23.00, 2.10 Т/с “Салямі” 1.40 Телемагазин 4.00 Історія одного злочину

ТВ 5 СПОРТ 7.10 Життя, сповнене радості 7.40 Хочу у відпустку 8.10 Про риболовлю всерйоз

8.40, 18.15 Тиждень'cпорт 8.55, 10.40, 12.25, 18.10, 19.25, 0.35 Погода 9.00 Дзвони православ’я 9.20 Сторінки історії 9.35, 19.00 Мульт'Тайм 10.00 Кіноnews'KIDS. Дайджест 10.10 Щоденник шопоголіка 10.45 Моя правда 11.35 Дорожній щоденник 11.55 Хроніка подій 12.30 Таємниці матерії 15.20 Таємнича Латинська Америка 17.10 Азія класу люкс 18.30 Домобуд 19.30 Відчайдушні предки 21.10 Іду на ти 22.00 Музичний нон'стоп 23.30 Хіт'парад 0.00 На вершині блаженства 0.40 Містична Україна 1.20 Місця сили

2+2 8.00 Бушидо 9.00 “Помста природи” 10.20 “Загублений світ” 14.15 Т/с “Безсмертний” 15.55 Х/ф “Сталевий світанок” 17.50 Х/ф “Ікар” 19.30 Х/ф “Американець” 21.30 “ПРОФУТБОЛ” 23.20 “Змішані єдиноборства. UFC” 1.50 “Нове Шалене відео по' українськи” 2.40 “Облом.UA”

5 КАНАЛ 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час новин 7.10, 8.10, 10.55, 11.55, 17.55 Погода 7.15, 4.20 Феєрія мандрів 7.55, 8.50, 22.00, 0.10 Актуально: Економіка. Політика. Соціум 8.15 Нові Герої Донбасу 8.40 Натхнення 9.15 Автопілот'Тест 9.20 Технопарк 9.25 Драйв 9.30 Вікно в Америку 10.10 Сімейні зустрічі 10.30, 3.20 Кіно з Я. Соколовою 11.10 Кордон держави 11.25 Будемо жити 11.35 Гра інтересів 12.20, 23.15 ЕнергоНезалежність 12.40 Прес'конференція щодо ситуації у зоні АТО 13.05 Медекспертиза 13.25 Діалоги з патріархом 13.55, 16.55, 0.45 Погода на курортах 14.10, 20.00, 1.10, 4.40, 5.15 Машина часу 15.15 П’ятий поверх 15.55, 18.55, 23.50 Погода в Україні 16.10 Агрокраїна 16.20 Фінансовий тиждень 17.10 Особливий погляд 17.30 Акцент 18.00, 2.10 Час. Підсумки тижня з Віталієм Гайдукевичем 19.25 Стоп корупції! 21.40, 3.00 Час'Time 22.10 Справжній детектив 23.40 Про військо 2.55 Огляд преси

112 УКРАЇНА 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Новини 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15 Студія 112 18.00, 22.00, 2.00 Завтра 19.15, 23.15, 5.20 Гордон 20.00, 0.10, 3.10 Хто кому Рабінович 21.10, 1.10, 4.10 Донбас. Реалії 21.35, 1.35, 4.35 Студія 112 “Воєнний щоденник”

17.10 Азія класу люкс 21.00 Секрети квантової фізики 23.00 Британія: міфи та легенди 23.50 Паранормальний світ 0.40 Містична Україна 1.20 Місця сили

Z 06.00 Д/с «Останній шанс побачити» 07.05 Ризикований бізнес 07.30 Супервідчуття 08.00 «Здоров’Я» 08.20 Евріка 08.25 Погода 08.30 У фокусі Європа 09.00 КіноNewsKids 09.10 Мультфільм 09.15 TV'MALL 09.30 Наші домашні улюбленці 10.00 Кіноархів 11.15 КіноNews 11.30 Х/ф «Другий шанс» 13.00 Д/c «Заклинач акул» 13.30 ТОП ' Територія освітніх перспектив 13.45 Культура ' це модно 14.00 Д/с «Людина'здобич» 14.45 Життя в цифрі 15.00 Кіноархів 16.50 Земні катаклізми 17.40 Портрети дикої природи 18.00 «Здоров’Я» 18.20 КіноNewsKids 18.30 Глобал 3000 19.00 Х/ф «Червоний колір Бразилії» 22.15 НЛО. Секретний архів 23.10 TV'MALL 23.30 Кіноархів 01.05 Нічний ефір

МЕГА 7.40 Скарб.UA 8.40, 18.20 У пошуках істини 10.30 Коди: державна зрада, шпигунство та заговори 12.30 Таємниці матерії 15.20 Таємнича Латинська Америка

EНTEР ФІЛЬМ 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.40, 8.40 Мультфільми

7.50, 1.55 “Своя роль” 9.30 “Невідома версія. Невловимі месники” 10.15 Х/с “Банкирші” 14.05 Х/ф “Вусатий нянько” 15.25 Х/ф “Живе такий хлопець” 17.20 Х/с “Міс Марпл Агати Крісті” 21.00 Х/ф “Невловимі месники” 22.25 Х/ф “Застава в горах” 0.20 Х/ф “Затока щастя” 2.35 Кіноляпи 3.40 Саундтреки 4.50 Кінотрейлери

К 1 6.30 “TOP SHOP” 7.40 “Чи знаєте ви, що...” 8.20 Мультфільми 9.00 “Ух ти show” 10.20 Х/ф “Дитина напрокат” 12.10 “Орел і Решка. Шопінг” 14.00 “Орел і Решка. Навколосвітня подорож” 22.00 “Їже, я люблю тебе!” 0.00 Х/ф “Області темряви” 1.50 “Нічне життя”

EUROSPORT 4.05, 7.00, 13.30 Велоспорт. “Вуельта Каталонії”. 6' й етап 5.00, 8.00 Снукер. The Players Championship. 1/2 фіналу 9.30 Стрибки на лижах з трампліна. Кубок світу. Планиця. Чоловіки. HS 225. Команди 10.45, 12.45 Стрибки на лижах з трампліна. Кубок світу. Планиця. Чоловіки. HS 225 14.00, 19.15, 1.00 Велоспорт. “Вуельта Каталонії”. 7'й етап 15.30, 1.45 Велоспорт. Гент ' Вевельгем 18.15 Біатлон. Кубок світу. Тюмень. Чоловіки. Мас'старт

18.45 Біатлон. Кубок світу. Тюмень. Жінки. Мас' старт 20.00, 20.45 Снукер. The Players Championship. Фінал 0.00 Суперспорт. Етап чемпіонату світу. Таїланд. 0.30 Супербайк. Етап чемпіонату світу. Таїланд. Друга гонка

NATIONAL GEOGRAPHIC 6.00 Наука майбутнього Стівена Хокінга 6.45, 7.10, 7.30 Наукові дурниці 7.55, 13.20 Неймовірний доктор Пол 8.45 Астана: місто майбутнього 9.30 Авто ' SOS 10.15 Суперспоруди 11.00 Мегазаводи 11.50, 23.30 Джейн 14.10 Життя в космосі 14.55 Всередині кілець Сатурна 15.40 Місія: Плутон 16.25 Рік у відкритому космосі 17.10, 1.55 Евакуація Землі 18.00, 22.00, 1.05 Невідома планета земля 18.50, 22.45 Евакуація Землі 19.35 Жива земля 20.20, 21.10 Mарс 2.45 Інстинкт виживання 3.30, 4.20 Розслідування авіакатастроф

VIASAT HISTORY 8.50, 9.45, 10.40, 11.35, 21.00 “Вовчий зал” 12.35 “Заборонена історія” 13.25, 23.40, 1.20, 6.00 “Заборонена історія” 14.15 “Заборонена історія” 15.05, 15.55, 5.10 “Міфи і чудовиська” 16.45, 17.35, 18.25 “Приватне життя коронованих осіб” 19.15 “Таємниці римських черепів”

20.10 “Вісім днів, які створили Рим” 22.00 “Життя Тюдорів” 22.50 “Таємниці царствених убивств” 0.30, 4.20 “Змова” 2.10 “Музейні таємниці” 3.00 “Неймовірні винаходи” 3.30 “Тіні середньовіччя”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 2.00, 6.00, 9.00, 12.00 Х/ф “Расмус'бродяга” 4.05, 10.05 М/ф “Вовка у Тридев’ятому царстві” 4.30, 10.30 М/ф “Слідами Бременських музикантів” 4.50, 10.50 М/ф “Поморська бувальщина” 5.00, 11.00 М/ф “Прометей” 5.20, 11.20 М/ф “Ослінчик” 5.30, 11.30 М/ф “Дива серед білого дня” 5.50, 11.50 М/ф “Кважди ква” 7.15, 13.15 М/ф “Три зяті” 7.30, 13.30 М/ф “Ювілей” 8.00, 14.00 М/ф “Сірий Вовк енд Червона Шапочка” 8.25, 14.25 М/ф “Мурзилка на супутнику” 8.45, 14.45 М/ф “Хто найдужчий?” 15.00, 18.00 Х/ф “Чарівний голос Джельсоміно” 16.05 М/ф “Метеор на ринзі” 16.30 М/ф “Фільм, фільм, фільм” 16.50 М/ф “Подружка” 17.00 М/ф “Му'Му” 17.20 М/ф “Лютий Бамбр” 17.30 М/ф “Це не про мене!” 17.50 М/ф “Пастка для Бамбра” 19.05 М/ф “Країна сліпих” 19.20 М/ф “Про сопілочку і пташку” 19.30 М/ф “Хоробрий кравець” 20.00 М/ф “Казка казок” 20.30 М/ф “Весела карусель” 20.45 М/ф “Свято”


реклама та оголошення тел./факс: 787 54 21, e mail: zp.reklama@ukr.net

Колектив енергетиків ДП "НЕК Укр енерго" Дніпровської ЕС Запорізького ремонтноексплуатаційного центру звертає увагу населення міста, сіл, се лищ Запорізької області про небезпеку проведення будьяких робіт в охорон ній зоні повітряних ліній електропере дачі напругою 330 750 кВ. Основними причинами порушення роботи об'єднаної енергосистеми Ук раїни в цілому, травмування людей та загрозою їхньому життю є: наближення на недопустиму від стань до струмопровідних частин сто ронніх предметів; наближення до струмопровідних частин при спробі крадіжки металевих кутників з опор повітряних ліній елек тропередачі;

 травмування людей опорами та про водами при спробі їх розкрадання та пошкодження; виконання вантажнорозвантажу вальних робіт під проводами ПЛ 330 750 кВ; розпалювання вогнищ під провода ми та спалювання рослинності в охо ронних зонах повітряних ліній. Найбільшу загрозу металевим опо рам несе розкрадання їхніх елементів, в результаті чого порушується несуча здатність опори, знижується її проек тна стійкість, що приводить до падіння опори. Згідно зі ст.194 Кримінального кодек су України умисне знищення, пошкод

ЧЕТВЕР, 15 БЕРЕЗНЯ

17

ження майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах або спричинило за гибель людей чи інші тяжкі наслідки карається позбавленням волі на строк від 3 до 15 років. У випадку виявлення крадіжки металевих кутників з металоконструкцій опор ПЛ 330 - 750 кВ повідомляти до Запорізького РЕЦ за телефонами: ( 061) 258- 44-52, 258-36-57 (диспетчер); (061) 258-32-46 (група ліній); (061) 258-36-19, 258-36-30 (відділ охорони) Бережіть та цінуйте своє життя!

ОГОЛОШЕННЯ Про об'єкт майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області, щодо оренди якого надійшла заява до Запорізької обласної ради Відповідно до ст.9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", Орендодавець, Комунальна установа "Мелітопольський онкологічний диспансер" Запорізької обласної ради, оголошує про намір передати в оренду нерухоме майно, щодо якого надійшла заява:

ПОВІДОМЛЕННЯ 05.03.2018 р. на Загальних зборах членів Кредитної спілки "Хортиця" було прийняте рішен ня про подання заяви до Нац комфінпослуг про виключення Кредитної спілки "Хортиця" (код ЄДРПОУ 25891901) з Державно го реєстру фінансових установ згідно з протоколом № 18 від 5 березня 2018 р. Голова правління КС "Хортиця"

Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті "Запорізька правда". Заяви пода ються із зазначенням найменування, місцезнаходження та площі об'єкта оренди за адресою: 72319, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Героїв України (Кірова), буд. 33, кабінет бухгалтерії (підвального приміщення 1ого під'їзду) комунальної установи "Мелітопольський онко логічний диспансер" Запорізької обласної ради. Телефони для довідок: (0619) 423534 приймальня головного лікаря; (0619) 448098; (097) 3941939 бухгалтерія онкологічного диспан серу. У разі надходження двох і більше заяв на один об'єкт оренди буде додатково оголошено конкурс на право його оренди. Інформація про оголошення конкурсу на право укладання договору оренди нерухомого майна буде опублікована в газеті "Запорізька правда".

Державне підприємство "Дослідне господарство "Мелітопольське" Мелітопольської дослідної станції садівництва імені М.Ф. Сидоренка Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України" оголошує про намір передати в оренду вбудовані нежитлові приміщення на другому поверсі загальною площею 193,5 кв. м, в будівлі приймальномедичного корпусу бази відпочинку "Голубая даль", що знаходиться за адресою: Запорізька обл., Якимівсь кий рн, смт Кирилівка, вул. Коса Пересип, 64. Мета використання: інше використання нерухомо го майна. Терміном на 2 роки 11 місяців, без можливості викупу даного приміщення. Останній день прийому заяв 10й робочий день після публікації оголошення. Пропозиції подаються учасниками в конвертах. Додаткову інформацію можна отримати за тел.: 0619-43-56-73.

ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ ПРОДАМ 9 Кроленят декоративної породи для душі від заводчика. Т.: 0505642630 9 Малина ягода сірникова коробка, амарант лікує 100 захворювань. Т.: 0975442579 9 Будинок у с. Долинське, 46 кв.м, земельна площа 0.35 га. Т.: 068-961-15-70, 050-421-22-33 9 Інкубатор. Т.: 0689061298 9 Лапка сапожна двостороння, литво дріт мідний, нікелір 0,5 мм 1,2 кг. Т.: 0669281053 9 Холод., мороз., печі, пральн. маш. б/в у Німеччині. Т.: 0995560921 КУПЛЮ 9 ЗАЗ, Таврію, Славуту, Москвич, ВАЗ, ГАЗ, Сенс, Ланос у будь якому стані або на запчастини. Т.: 0997171087, 7012254 9 Lanos, Sens, ВАЗ, Таврію, Славуту у будьякому стані або на запчастини, швидко, дорого. Т.: 0997720050, 0633094156, 0981776050

9 Авто, будьяке у будьякому стані, до рого. Т.: 0972256060, 0732256060, 0952256060 9 На запчастини мультиварку Rotex RMC 505 в. Т.: 0667777851 9 Книгу В. Успенського "Таємний рад ник вождя", 4,5,6 томи. Т.: 0667777851 ЗДАМ 9 Надам житло безкоштовно непрацю ючій пенсіонерці за допомогу по дому. Т.: 0635038380 ЗНІМУ 9 Квартиру. Т.: 0678531643 ПОСЛУГИ 9 Ремонт холодильників на дому. Всі райони, гарантія 12 мес. Т.: 2705040, 2716750, 2704234 9 Французькі натяжні стелі, 120 грн кв. м, виїзд, вимір, консультація безкоштовно. Т.: 0661768248, 0934768147

Приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу Садовніченко В.М. повідомляє спадкоємців про відкриття спадщини після Тарасова Віктора Вікторовича, 01.11.1960 р. нар., померлого 26.09.2017 р. Для прий няття спадщини прошу звернутися за адресою робочого місця нотарі уса: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 91, прим. 65, до 26.03.2018 року.

Загублений Державний акт на право власності на земельну ділян ку Серія ЗП № 019746 від 22 жовтня 2003 року, виданий Шушурі Агафії Степанівні на підставі розпорядження голови Гуляйпільської районної державної адміністрації від 2 червня 2003 року № 221; щодо земель ної ділянки кадастровий номер: 2321810100:36:009:0005; площею 7,7342 га; розташованої на території Гуляйпільської міської ради Гу ляйпільського району Запорізької області; для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю за № 584, вважати недійсним.

9 Пам'ятники, граніт, мозаїка. Т.: (050) (067) (073) 7497456 9 Пиляю, обр. дерева. Т.: 0689061298 9 Сантехнік, швидко+якісно. Т.: 0673690728 9 Ант. супутн., рем, встановлення. Т.: 2708190 9 Антени супутникові, ремонт. Т.: 2207616 9 Ант. супутн., ремонт. Т.: 2203317 9 Електрик. Усі види послуг. Ава рійноцілодобово. Т.: 0996264986, 0966353055 РІЗНЕ 9 Зацікавленим особам повідомляємо, що згідно з інструкцією про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок у натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками від 18.05.2010 року № 376, ви запрошуєтеся на встановлення й узгодження в натурі меж земельної ділян ки, що розташована у м. Запоріжжі по вул. Петра Захаріна, 3, яке відбудеться 21.03.2018 року о 10ій годині. Федоров В.Ф., т.: 0672330389 9 Зацікавленим особам повідомляємо, що згідно з інструкцією про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок у

натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками від 18.05.2010 року № 376, ви запрошуєтеся на встановлення й узгодження в натурі меж земельної ділян ки, яке відбудеться 21.03.2018 року о 10:00, що розташована у м. Запоріжжі, вул. Юності, 46, Р.В Кахарова. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ 9 Втрачений атестат про повну загаль ну середню освіту АР № 44657749 від 01.06.2013 р. на ім'я Салова Михайла Олександровича 9 Втрачений студентський квиток, ви даний Попрузі Олександру Васильовичу за № 877497 в ЗНТУ за спеціальністю ФРЕТ 9 Втрачене свідоцтво про спадщину за законом, видане на ім'я Мамич Юрій Іва нович шостою нотаріальною конторою 10.02.2012 року з. р. № 186 9 Втрачений диплом факультет турис тичне обслуговування, виданий КПУ у 2014 році на ім'я Матвієнко Тетяна Воло димирівна 9 Втрачений диплом уч. № 15 за 1973 р. на ім'я Коржова Григорія Вікторовича, 1957 р.н. 9 Втрачений військовий квиток, вида ний Усайченко Андрію Сергійовичу СО № 477926


18

ЧЕТВЕР, 15 БЕРЕЗНЯ

історичний ракурс

УКРАЇНСЬКЕ ВІЙСЬКО ВІДРОДИЛИ ДОБРОВОЛЬЦІ Михайло КОВАЛЬЧУК Відколи російський уряд наприкінці XVIII ст. ліквідував останні козацькі полки, Укра їна понад століття не мала власного вій ська. Лише початок ук раїнської революції навесні 1917 р. ство рив можливості для відродження війсь кової традиції на Вели кій Україні. Створення 1го Українського пол ку ім. Б. Хмельницько го стало першим кро ком на шляху до розбу дови новітньої укра їнської армії. Уже в середині березня 1917 р. (за новим сти лем) відомий український діяч Микола Міхновський висунув гасло відрод ження національних збройних сил. Як переко наний націоналістса мостійник, який ще в 1900 р. сформулював ідею державної незалеж ності України, він вважав неможливим будівництво української держави без створення національної армії. Він швидко зна йшов однодумців серед офіцерівукраїнців київ ської залоги. Позаяк у російській ар мії не існувало українсь ких військових форму вань, М. Міхновський та його однодумці вирішили розпочати справу з орга нізації українського пол ку. Вже 22 березня відбу лися збори вояків, офіце рів, військових лікарів та чиновників київської за логи, що ухвалили дома гатися від російської вла ди дозволу на формуван ня 1го Українського пол ку імені Богдана Хмель ницького. Аби примирити росій ську владу зі створенням української частини, вій ськова рада планувала зробити полк "охочеко монним" тобто сформу вати його з доброволь ців, не зобов'язаних нес ти військову службу. Са ма назва цього вій ськового формування на гадувала про традиції ча

Парад української військової частини в центрі Києва

сів Гетьманщини. "Охо чекомонними", "охот ницькими" полками на зивалися наймані вій ськові формування Ліво бережної Гетьманщини XVIIXVIII ст., що ком плектувалися добро вольцями "охотника ми", які вступали на вій ськову службу за влас ним бажанням. Заклик до створення ук раїнського війська почу ли українці в російській армії. Чимало офіцерів та вояків почали звертатися до свого начальства з проханням перевести їх до українського полку. Так до середини квітня 1917 р. у Києві скупчило ся близько 3 тис. вояків та новобранців, які праг нули служити саме в ук раїнській частині. Усі спроби російського командування відправи ти українських "волонте рів" на фронт не дали жодних результатів. Їхню рішучість їхати на пози цію лише в складі укра їнського полку не похит нула й загроза суворого покарання за невиконан ня наказів начальства. Не виключено, що ро сійське командування могло застосувати вій ськову силу проти вояків українців. Напередодні до Києва були спішно відправлені частини 1ї Гвардійської кінної диві зії. Тож М. Міхновський та його однодумці вирішили

діяти на випередження. 1 травня 1917 р. на Си рецькому полі (сьогодні тут розташовуються кор пуси й павільйони кіно студії ім. О. Довженка) відбулося організоване клубом ім. П. Полуботка, що об'єднував офіцерів українців, військове свя то "перших квітів". Понад три тисячі вояків похідним порядком при були на Сирецьке поле, прикрашене українськи ми прапорами, портре тами Т. Шевченка і геть мана П. Полуботка. На стягах і транспаран тах, які тримали в руках присутні, майоріли над писи "Хай живе славне українське військо!", "Хай живе автономія Укра їни!". На пропозицію М. Міх новського вояки ухвали ли створити 1й Україн ський полк ім. Б. Хмель ницького явочним поряд ком, самостійно розподі лившись на батальйони, роти й відділення. Пер шим козаком до Богда нівського полку записав ся визначний український артист і один із заснов ників українського театру Микола Садовський. На момент створення полку, в його лавах налі чувалось 3 574 чоловік. 4 травня стало відомо, що дано дозвіл на сфор мування окремого укра їнського полку. Це була перемога.

Формування полку здій снювалося за штатами частини російської армії, хоча деякі відмінності й існували. Так, підрозділи полку носили назви вій ськових одиниць козаць кої армії XVII XVIII ст.: ба тальйон називався куре нем, рота сотнею, відділ чотою. Мова внутрішнього ді ловодства й команд та кож була українською. Вояки носили російську форму, але з українськи ми національними від знаками. Офіцерські по гони прикрашали вензелі з ініціалами шефа полку, гетьмана Богдана Хмель ницького. Мав полк і власний пра пор малиновий стяг з портретом Хмельницько го, вишитий черницями Фролівського монастиря й отриманий у подарунок від військового клубу ім. П. Полуботка. Наказ про затверджен ня українського полку в наявному складі з`явився 25 травня 1917 р. Саме цей день став днем зас

нування Богданівського полку (і, як полкове свя то, відзначався у наступні роки). 29 травня зі Став ки Верховного головно командувача, у відповідь на численні клопотання, надійшов дозвіл україн ському полку носити ім`я гетьмана Богдана Хмель ницького. Отже, російська влада більше не чинила переш код організації полку. 12 червня полковник В. Глинський повідомив штаб ПівденноЗахідного фронту, що 1й Українсь кий охочекомонний ім. Б. Хмельницького полк завершив своє форму вання. Станом на 19 червня 1917 р. полк налічував: 2 штабофіцери, 44 обер офіцери, 13 фельдшери, 95 старших унтерофіце рів, 302 молодших унтер офіцери, 208 єфрей торів, 2602 рядових. Ще 400 новобранців було ві дібрано з етапнорозпо дільчих пунктів для фор мування Українського за пасного полку. Сучасники відзначали високий рівень наці ональної свідомості офі церів та вояків Богданів ського полку. Гасло неза лежної України користу валося серед богданівців величезною популярніс тю. Невипадково богда нівці сприймалися сучас никами як збройна гвар дія української революції. Створення полку ім. Б Хмельницького мало ве личезне значення для розгортання українсько го руху в російській армії. І хоча попереду в україн ців була тривала бороть ба за створення наці онального війська, її по чаток був успішним.


ваше здоров’я

ЧЕТВЕР, 15 БЕРЕЗНЯ

19

z ПИТАННЯ РУБА

z ПРИЄМНА НОВИНА

Коли ж, нарешті?!

Бердянські хірурги вже не "ріжуть" пацієнтів

"Дорога редакціє, ка жуть, що реформа в медицині вже почала ся з першого січня цього року. Але де во на? Чув, що пацієнти мають підписувати угоди з сімейними лі карями. Мені наш діль ничний не дуже до впо доби, хотів би обрати іншого фахівця. Коли ж, нарешті, я зможу це зробити? Микола Григорович, пенсіонер м. Кам'янка Дніпровська" Підписувати декларації про вибір сімейного ліка ря українські пацієнти розпочнуть з 1 квітня цього року. Принаймні, саме такими повідомлен нями рясніє Інтернет. На деяких сайтах навіть вмі щені зразки бланків цієї декларації: такий собі со лідний документ на трьох сторінках, з яких, щоб вам продемонструвати, ми вибрали лише одну. Але медики в Запорізь кій області про це, схоже, не знають. Коли ми зате лефонували в Департа мент охорони здоров'я облдержадміністрації, жі ночий голос не дужето люб'язно відрізав: "Жод ної інформації по телефо ну не даємо, надішліть офіційний запит". Отакої! Поки той запит писати меться, поки дійде до Де партаменту, поки там зберуться на нього відпо вісти… Вже й літо поч неться? Чудовий зразок канцелярської тяганини. Й ефективний спосіб ухи литися від відповіді на незручне питання або приховати некомпетен тність. У реєстратурі однієї по ліклініки (не будемо її на зивати, бо посадовці люб лять зривати викликане

Лапароскопічна стій ка "KARL STORZ" з'яви лась недавно у Бер дянській міській лікар ні. Її вартість 3,8 міль йона гривень. Але по годьтеся, будь яких грошей варта можли вість проводити опера ції, не "кромсаючи" па цієнта, а через ма ленький отвір, майже не пошкоджуючи при цьому тканини.

пресою роздратування на рядових медпрацівниках) з редакцією "Запорізької правди" були більш від верті: "Жодних декларацій у нас поки що немає". "А коли будуть, відомо?" "Ні, не знаємо". Принай мні, чесно, і без штучних "таємниць мадридського двору". І все ж є підозра, що у квітні декларації з'являть ся. Оскільки кінцевого терміну, коли всі пацієн ти і лікарі мають бути "за декларовані", поки що не встановлено, то, дума ється, їхнє підписання буде відбуватися так: захворіла людина, при йшла на прийом, а тут до неї: "Нумо, підпишіть!" Підпишемо, як милень кі… А що? Ідея хороша: дати людині можливість вибору. До 1 квітня в медичних

закладах мають скласти електронну базу даних на пацієнтів і сімейних ліка рів. Мало того, передба чається, що пацієнти ма тимуть електронні кар тки, куди вноситимуться відомості про їхні захво рювання (як це робиться у розхристаних паперо вих картках, що чимало запоріжців тягають із со бою, не довіряючи реєс тратурі). Навіть якщо по їдеш в інше місто і зане дужаєш, лікар у тамтеш ній поліклініці зможе пе реглянути електронну картку. Клас! Де тільки та комп'ютерна техніка в ка бінеті кожного сімейного лікаря, яка дозволить це здійснити? Тож, шановний Миколо Григоровичу, поки що ма ємо світлі перспективи і нічого конкретного. Заче каємо до 1 квітня…

z ТІЛЬКИ ЦИФРИ

На сто померлих – 51 новонароджений Чи знаєте ви, скільки жи телів у нашій області? У Ві кіпедії наводиться цифра на 1 січня 2015 року 1 мільйон 765 тисяч 926 осіб. Але ці дані вже заста ріли. Зокрема, за повідом ленням Головного управ ління статистики в Запо різькій області, на 1 жовтня

минулого року в області бу ло 1 мільйон 726 тисяч 611 жителів. Тільки з січня по вересень населення скоро тилося на 12 тисяч 877 осіб! А якщо порівняти ці дані з відповідним періодом 2016 року, то з цифрами в руках можна стверджувати: про цес прискорився. Торік у

нашій області на сто по мерлих приходився лише 51 новонароджений. Серед причин смертності традиційно перше місце займають захворювання системи кровообігу. На дру гому місці новоутворення (тобто рак). І на третьому різні зовнішні причини.

Хворі добре переносять такі операції, що, до того ж, не вимагають довгого постільного режиму після хірургічного втручання. Не забуваймо і про зов нішній вигляд: одне гру бий шрам на півживота, інше маленька, ледь по мітна подряпина. Як повідомляє сайт pro.berdyansk.biz, опера ції на новому обладнанні вже виконуються: насам перед, абдомінальні (цим терміном медики позна чають все, що відносить ся до живота), а також з артрології та урології. Зокрема, за словами фа хівців, "планові операції на суглобах відкритим

методом пішли в далеке минуле". Але нові ар троскопічні технології до сі в Бердянську не засто совувалися не було об ладнання. Лапароскопіч на стійка "KARL STORZ" (ця фірма світовий лі дер у виробництві подіб ної техніки), нарешті, да ла хірургам таку змогу. Нові можливості відкри лися і перед бердянськи ми урологами. Вони го тові виконувати малоін вазивні (тобто такі, які наносять мало шкоди ор ганізму пацієнта) опера ції з приводу "широко по ширених урологічних захворювань, таких як доброякісна гіперплазія передміхурової залози (в народі її називають аде номою), при деяких онко логічних і склерозуючих захворюваннях уретри і сечового міхура у чолові ків і жінок. Лапароскопічну стійку "KARL STORZ" для бер дянців придбали за раху нок цільової державної субвенції, про яку покло потався народний депу тат України Олександр Пономарьов.

z ПРОСТІ ПОРАДИ

Ексклюзив до Великого посту Про те, що слід відмовити ся від м'ясних, молочних і навіть рибних продуктів, замінивши їх виключно рослинними харчами, знають усі. Сказати просто здійснити набагато важче. Тому наших читачів, певне, зацікавить оригінальне ме ню Ольги Фоміної, яким во на поділилась у своєму бло зі в соціальних мережах. Я зазвичай не снідаю вдома, а роблю поживний коктейль зі 100150 грамів пророщеної зеленої гречки, 78 фініків, 1 банана, склянки заморожених ягід, 1 столової ложки меду на півлітра води. Цю суміш ре тельно збиваю у блендері, ви ливаю в пляшку і беру на ро боту. Смачно і ситно. Через двітри години після сніданку "перший перекус" банан, пара яблук, цитрусові, а то й просто очищена мор квина. На обід у мене зазвичай ово чевий суп зі льняними хлібця ми. Так, його я теж везу на ро боту. Та щоб не таскати всю їжу на собі, можна з'їсти кашу або приготовані на пару чи

тушковані овочі з кулінарії най ближчого супермаркету. Ще можна придбати органічні вів сяні пластівці та насіння чіа (цю дуже корисну рослину за позичили в латиноамерикан ців) і зберігати їх десь на робо ті. Залийте 45 столових ло жок вівсяних пластівців і 1 сто лову ложку чіа теплою водою. За бажання додайте шматочки банана і чайну ложку меду. Дайте настоятися 1015 хви лин поживний обід готовий! Другий мій перекус як пра вило, горіхи або насіння, але не більше жмені. А от на вечерю можна "розійтися". Рекомен дую приготувати велику миску овочевого салату, приправле ного соком лимона і насінням льону або соняшника. Вико ристовуйте будьякі сезонні овочі і коренеплоди. До речі, ідеальні продукти для очищен ня кишечника грубоволокнис ті: зокрема, редис; чорна, зе лена або біла редька; буряк; морква; селера (корінь чи стеблина); всі види капусти, включаючи квашену; гарбуз; ріпа; топінамбур; петрушка; шпинат; деякі види салату.

Сторінку підготувала Віталіна МОСКОВЦЕВА


20

ЧЕТВЕР, 15 БЕРЕЗНЯ

мистецькі обрії

Асія Ахат: "Всі випадковості Це ексклюзивне ін терв'ю ми отримали два дні тому. На почат ку березня Асія Ахат перебувала у велико му турі 24 містами Сполучених Штатів Америки, і лише коли повернулася додому, змогла відповісти на запитання "Запорізь кої правди". Але, за по радою самої Асії, да вайте поглянемо на ситуацію з позитивної точки зору: нехай не всі наші читачі 14 бе резня потрапили на її концерт у Запоріжжі, де разом з нею на сце ну вийшли майже сто музикантів й артистів балету, зате всі запо ріжці можуть придба ти новий альбом "All Іn"! Його англійську назву приблизно пе рекладемо як "Усе тут". В альбомі вміще но композиції "Unbreak My Heart" з репертуару Тоні Брекстон, "S.O.S." групи ABBA, "Supersti tion" Стіва Уандера, "Viva la Vida" групи Coldplay, "Moves Like Jagger" групи Maroon 5… Справді, все улюб лене тут! Виступом у запорізько му Концертному залі іме ні М.Глінки Асія відкрила тур шістьма містами Ук раїни на підтримку "All Іn". Зокрема, 17 березня гратиме в Дніпрі (у най зацікавленіших запоріж ців ще є шанс потрапити на концерт!). А завер шиться тур 24 березня у Києві. Потім Асія повер неться до США і продов жить гастролі у Бостоні, НьюЙорку, Детройті, Чикаго, Новому Орле ані… Дуже напружене життя в скрипалі. Та коли маєш справу з таким продюсером як знамени тий Умберто Гатіка і коли твій альбом "AllІn" вису вають на премію "Грем мі2018" одразу у восьми номінаціях жаліти себе не доводиться. Зараз ук раїнська артистка дуже популярна в Америці. Всі хочуть почути її шалену, чуттєву, неперевершену гру. І хоча чимало україн ців вважають Асію Ахат співачкою, та все ж її ду ша скрипка. Із цього ми й розпочали розмову з нею… Ви починали як кла

сична скрипаля. Як прийшло рішення змі нити стиль виконання? Працюючи в Києві у Національній філармонії України, я грала багато складної музики. Але бу ли в репертуарі і такі тво ри, що розуміли всі. Нап риклад, мелодії "Бітлз" із джазовими інтонаціями. Знайомі з шоубізнесу підштовхнули мене до ідеї купити електронну скрипку і розпочати ес традну діяльність. Пере хід не був складним. Нав паки, цікаво було випро бувати себе в іншому жанрі й напрямку. А от сама робота виявилася зовсім іншою, незвич ною. Приміром, раніше я не стикалася з комп'ютерною музикою в аранжуваннях. Але мої консерваторські викла дачі поставилися до цього проекту з інтере сом. Один педагог навіть допомагав мені писати імпровізації на теми кла сичних творів. Чому ви взяли псев донім Асія Ахат? Він з'явився почасти завдяки Ванессі Мей. Во на тоді була дуже попу лярною. Багато хто по рівнював мене з нею. Ми придумали псевдонім, щоб не було плутанини: Інесса (справжнє ім'я Асії Ахат В.М.) Ванес са. Тепер практично всі мої друзі називають мене

Асією, це ім'я давно ста ло мені рідним. Чи є у вас улюблена фраза, яку часто повто рюєте? Завжди намагаюся на віть у негативі знаходити позитив. І вам раджу! Моя улюблена фраза: "Всі ви падковості не випадкові". Її авторство приписують китайському мислителю ЧжуанЦзи. Якщо у вас у житті трапилося щось не дуже приємне поста райтеся поглянути на цю ситуацію з позитивної точки зору. Можливо, це сталося не випадково, а щоб від чогось вас убе регти або відкрити для вас нові обрії. Чи завжди ви упев нені у собі? Упевненість приходить із часом і досвідом. Упев неності додав мені проект такого рівня як "AllІn". Він навчив мене нових творчих прийомів. А участь у конкурсі на пре мію "Греммі2018" сама по собі стала перемогою. Ви навіть не уявляєте, скільки всього треба зро бити, щоб просто подати проект на "Греммі"! Але зупинятися на цьому я не збираюся, у мене багато планів і задумів. Вас називають "тру доголіком". Опишіть, будь ласка, ваш типовий робочий день.

 Багато років я веду тижневик, куди записую завдання, що ставлю пе ред собою на день. Вран ці проводжаю сина у школу і день починаєть ся. П'ю чай, каву. Вигу люю собаку. У першій по ловині дня стараюся по займатися на скрипці. Потім спорт, зйомки, ре петиції. Якщо планується виїзд на концерт, то все підстроюється під це. А як ви працювали над альбомом "AllІn"? Робота була довгою, складною, але дуже ціка вою. Запис відбувався у трьох студіях: в ЛосАн джелесі, Парижі та Нью Йорку. У мене була мож ливість попрацювати з кращими західними му зикантами. В одній ком позиції, приміром, брав участь гітарист Дін Паркс, який грав із Бо бом Діланом і Стівом Уандером. У студії я щод ня проводила по одинад цять годин. Було важко. Але результат перевер шив усі очікування. Чи є серед ваших пі сень така, яку ви могли б назвати своєю "візи тівкою"? Звичайно, це "Мата Ха рі". Її для мене написав композитор Андрій Фран цуз. Хоча спочатку ми не робили ставку на цю піс ню. Навіть кліп хотіли зні мати на іншу композицію. Та випадково відправили режисеру цю "демку", і він, як виявилося, одразу придумав відео… Публіці ця пісня дуже полюбила ся! Мене навіть називали "українською Мата Харі" (сміється). А з музичних ком позицій? Дуже імпонує наша ін терпретація пісні "Unbreak My Heart" Тоні Брекстон. Вона увійшла в альбом "AllІn". Її відео вже наб рало більше чотирьох мільйонів переглядів у YouTube. Чим є для вас скри пка? Вона жива. Відчуває твій настрій, емоції… Як що немає позитивного настрою, краще скрипку в руки не брати. Вона обов'язково дасть оточу ючим зрозуміти, що ви не в формі. Маю кілька скрипок, з якими працюю на концертах. Одна з них

 ХІХ століття. Дуже цінна, і я нею дорожу. Багато своїх скрипок я подару вала людям, які хотіли грати на цьому інстру менті. Мені анітрохи не шкода! Скрипка має весь час бути в роботі, якщо вона лежить без діла, то втрачає силу. Що ви приготували для концерту в Запоріж жі? Ми їдемо до вас із жи вими музикантами і най кращим шоубалетом Ук раїни "Freedom". Кожен номер це окрема виста ва. Веземо із собою звук, світло. Все європей ського класу! Хочемо, щоб люди на один вечір відчули себе десь у Нью Йорку, в "Медісонсквер гарден". Дуже хочу пере дати запоріжцям емоції, які мене супроводжували під час запису альбому "AllІn", а потім при підго товці шоу! І все звучати ме в живому виконанні. Чи бували ви раніше в нашому Запорізько му краї? Так, зрозуміло! І з сольними концертами, і в збірних "солянках". Ос танній мій приїзд торік у вересні на День міста По логи. Це був концерт на майдані, прийшло багато людей. А от погуляти За поріжжям, подивитися цікаві місця не виходить. Графік традиційний: ре петиція концерт вок зал. Можливо, цього разу вдасться щось подивити ся… Зараз ви багата і гламурна успішна жін ка, а чи був у вашому житті час, коли вам доводилося "зводити кінці з кінцями"? У моєму житті було усяке! Я народилася в сім'ї потомственних пе дагогів. Учителями були мої бабусі й дідусі. Мама інженер. Батько працю вав в Академії наук, пи сав наукові праці, зай мався розробками в га лузі металознавства. Але свого батька за все життя я бачила лише кілька ра зів. Мама з татом були в розлученні. Ми жили у двокімнатній квартирі: бабуся з чотирма дітьми плюс ми з мамою. А потім бабусі дали квартиру, і вона забрала мене до се бе. З шести років я жила з нею. Там теж було ма


мистецькі обрії

не випадкові" леньке помешкання, в якому тулилася велика родина. У коридорі для мене поставили роз кладне крісло, там я і спала. А все моє життя проходило у школі: зран ку в загальноосвітній, потім у музичній, куди треба було добиратися двома видами транспор ту. Грошей взагалі не бу ло, харчувалися ми дуже слабко. Зрозуміло, бабу ся старалася робила для великої сім'ї, що мог ла. Але всі діти навчали ся, всіх треба було вдя гати і годувати. Часи бу ли складні, я доношувала одяг своєї тітоньки Ліди. І від мами щось перепа дало, коли я була підліт ком. Якому стилю в одязі та макіяжі віддаєте перевагу? Люблю сполучати те, що не сполучається. Мій улюблений стиль одягу "кежуал" (від англій ського слова "казуаль ний", тобто випадковий В.М.). Кросівки із сук нею, кепки, капелюшки… Якісь цікаві аксесуари… Косметику часто купую за кордоном. Якщо у нас, то перевірених марок. Зараз полюбила японсь ку. Не люблю ходити в салони краси, витрача ючи на це купу часу. У мене є свій майстер із манікюру, макіяжу. Є дів чина, котра фарбує мені волосся. Вони приїжд жають до мене додому, коли треба щось зробити. Ви народились і ви росли в Києві, але те пер, фактично, перет ворилися на "грома дянку світу". Як тепер ставитеся до рідного міста? Чи є у вас у Ки єві улюблені місця? Я дуже люблю подоро жувати, але мені завжди хочеться повернутися додому. Київ місто, де я народилась, багато що мене із ним зв'язує. Люблю Поділ, у бабусі була квартира на вулиці Межигірській, до нас часто приходили гості… Люблю КиєвоПечерську Лавру. Зараз живу непо далік від неї, в моєму бу динку часто чутно дзво ни… Можна сказати, що це мої "місця сили". Чи займається му зикою ваш молодший

син Філіпп і яким ви бачите його май бутнє? Ні, мої діти ніяк не пов'язані з музикою. Старший син навчається у Лондоні. Молодший займавсь у музичній школі, але він більше схильний до точних наук. Філіпп навчається в ан глійському ліцеї, вивчає математику причому, на значно вищому рівні, ніж його однокласники. Захоплюється футбо лом. Гадаю, його май бутнє буде пов'язане із цими напрямками. Що є для вас най кращим відпочинком? Поїздка з близькими кудись далеко (бажано навіть із різницею у часі, щоб не переключатися постійно на роботу). Як правило, коли ми в Києві, ніколи просто поспілку ватися, побути разом. Дзвінки з робочих пи тань, зустрічі… А коли їдеш кудись далеко, то

сама атмосфера змушує відволіктися від звичного способу життя. Чому вашим до машнім улюбленцем стала саме мальтій ська болонка? Спочатку цією поро дою зацікавився мій старший син Данило. Він закохався в мальтійських болонок, дуже хотів мати таку собаку. Наші друзі звели свою собачку з по родистим псом на пріз висько Принц. У них на родилися цуценята, й одного з них друзі пода рували нам. Так з'явився Понтик! Повне його ім'я Пантелей. Цю породу не можливо не любити. Від чуваєш, що поруч знахо диться хтось, хто тебе обожнює. Мальтійські болонки лагідні, віддані. За розмірами невеликі важать до 2,5 кілограма. Якщо говорити конкрет но про нашого Понтика, він дуже полюбляє прос то бути поруч із господа рем, готовий віддати за це щастя усе, що завгод но. Багато розуміє. Коли говориш уголос таке враження, що він все чує і знає. Він може не бачи ти, як ти складаєш речі, але з розмови розуміє, що ти кудись зібралась. Припустимо, просто їдеш у спортзал. Але він заби рається в твою сумку і може сидіти там година ми, дивитися сумними очима і слідкувати за кож ним твоїм кроком. Запитання ставила Віталіна МОСКОВЦЕВА

z ТІЛЬКИ ФАКТИ z Асія Ахат (справжнє ім'я Інесса Юріївна Дани лова) народилася 3 червня під повітряним знаком Зодіаку Близнюками. z Після закінчення Національної музичної академії в Києві стажувалась у Музичній академії Ніцци (Франція), гастролювала в Німеччині, Франції, Іта лії, інших європейських країнах. z Перший музичний твір у стилі попмузики запи сала у 1999 році, кар'єру співачки розпочала в 2002му. z В альбомах Асії пісні звучать багатьма мовами, у тому числі футуристичною, яку вигадала вона сама ("Мрії"). z Асія Ахат не раз виконувала Гімн України перед виступами Віталія Кличка. z Артистка бере участь у рекламі модних брендів одягу: журнал "L'Officiel" назвав її "іконою стилю". z Чоловік Асії співвласник мережі супермаркетів "Фуршет", депутат Київської міськради Ігор Мико лайович Баленко. Вони одружилися на порозі ХХІ тисячоліття 31 грудня 2000 року. В Асії двоє синів: Данило і Філіпп.

ЧЕТВЕР, 15 БЕРЕЗНЯ

21

z ЗВУКИ МУЗИКИ

Хто доспіває перервану пісню?

Олена СТАХОВА

Не часто публіці дово диться опинятися… на сцені. Але цього разу велика сцена ПК "Ти тан" перетворилася на глядацький зал. Всі його 70 місць були за повнені вщент. Хоча концерт "Володимир Висоцький: 80 років" повторювали двічі, та бажаючих послухати пісні улюбленого барда все рівно виявилося більше, ніж стільців в імпровізованому "залі". Концерт викликав тим більш гострий інтерес, бо уперше на його афі шах з'явився напис "За порізький центр ав торської пісні". Творче об'єднання з та кою назвою утворили нап рикінці зими при ПК "Ти тан". Його головою обра ли Олену Дегтяренко, а заступником голови з ху дожньої роботи Олену Алексєєву, котра очолює знаний в області та за її межами Театр поетичної пісні. Цей народний колек тив зі своєю підготовчою групою став складовою Центру авторської пісні. І не просто "складовою", а доброю половиною… Чи, точніше, хребтом. Бо дру гу половину "Майстерню авторської пісні", до якої увійдуть автори й вико навці, дуети, ансамблі, по ети й організатори бар дівського руху, інші про фільні творчі групи, ще доведеться "нарощувати". У наш важкий час треба триматися разом, пере конана Олена Алексєєва. У Запоріжжі чимало тала новитих людей, котрі зай маються авторською піс нею. Наше об'єднання дасть їм змогу спільно працювати над яскравими проектами, ділитися іде ями, втілювати творчі за думи, з якими не впора єшся самотужки.

Першим таким проектом для Центру авторської пісні став вечір пам'яті Володи мира Висоцького. 25 січня виповнилося 80 років від дня його народження. За раз він міг би бути шанова ним патріархом серед бар дів… Але його пісня перер валась у 42 роки. "Коль до жить не успел, то хотя бы допеть…" Ні, не встиг. Не доспівав. Два вечори пісні Володимира Висоцького "доспівували" запорізькі виконавці. Над проектом працювали Театр поетич ної пісні під керівництвом Олени Алексєєвої, клуб ав торської пісні "Зелене не бо", творче об'єднання "Плеяда". У програмі взяли участь барди з Дніпра та Харкова… Співати пісні Висоцького важко. Марно копіювати його стиль: хрипкуватий голос, вибуховий темпе рамент, шалену енергети ку… Все рівно виглядати ме блідо. Треба шукати власний спосіб донести пісні Висоцького до публі ки. Комічний як у дуеті "Діалог біля телевізора" ("Ой, Вань, ты посмотри, какие клоуны"), ліричний як у "Пісні про Землю" ("Кто сказал: все сгорело дотла")… Та який завгод но тільки свій! Тільки від душі! Саме це стало го ловною принадою вечора пам'яті Володимира Ви соцького. Звучали не ли ше пісні а й вірші та урив ки з книги Марини Владі "Владимир, или Прерван ный полет". А на завер шення всі учасники прог рами заспівали разом із глядачами. Відкрилася за віса, і ми побачили вели кий зал ПК "Титан". По рожній. Але неважко було уявити його переповне ним публікою, котра від чайдушно аплодує, шале ніючи від захоплення. Як це завжди бувало на кон цертах Висоцького…


22

ЧЕТВЕР, 15 БЕРЕЗНЯ

спорт

z БОКС

z КОРОТКО

ЗДОБУТКИ НАШИХ БОКСЕРІВ

СТРИБКИ У ВОДУ

У місті Надвірне (ІваноФранків ська область) завершився відкри тий всеукраїнський турнір з боксу серед жінок. За медалі сперечали ся майже 140 спортсменок з Укра їни, Казахстану, Туреччини, які змагалися в трьох вікових катего ріях еліта, молодь і юніори. Як повідомляє Запорізька міська федерація боксу, честь нашого краю відстоювали на міжнародному рингу семеро спортсменок, і всі поверта! ються додому з медалями! Золото завоювали Ольга Шалімова (48 кг) та Валерія Роменська (50 кг). Срібними призерами стали Поліна Соловйова (52 кг) і Олександра Гор! буненко (48 кг). Бронзу вибороли Валерія Семен! ченко (51 кг), Віталіна Расько (60 кг) та Анастасія Тихоненко (57 кг). *** У цей час Черкаси приймали всеук! раїнський турнір з боксу серед чоло! віків ! "Кубок Богдана Хмельницько! го". Запорізьку область на цих зма! ганнях представляв енергодарець Артур Пригода. У ваговій категорії 69 кг, де змагала! ся найбільша кількість учасників, Ар! тур провів чотири зустрічі. Вигравши з однаковим рахунком 5:0 у суперни! ків з Рівненської, Чернівецької і Ль! вівської областей, спортсмен прой! шов до фіналу змагань. Тут рахунок

так само був 5:0, проте на користь су! перника Артура ! тернопільця Віктора Петрова. *** Сріблом престижного міжнародно! го турніру відкрив но! вий сезон змагань ви! хованець за! порізького клубу "Бойові рукавички" Станіслав Батій. Підопічний Артура Беладзе від! крив рік у Фінляндії. Участь у змаган! нях взяли 110 спортсменів із 17 країн світу. Станіслав виступав у вазі 60 кг. У першому поєдинку запоріжець одно! осібним рішенням суддів виграв у су! перника зі Швеції і пройшов до фіна! лу. У поєдинку за золото опонентом нашого боксера став голландський спортсмен кубинського походження, двократний учасник Олімпійських Ігор Eнріко ла Круз. Роздільним рі! шенням суддів перемогу отримав су! перник, а Станіслав став володарем срібної медалі. Уже 19 березня Станіслав Батій ви! рушить на навчально!тренувальний збір національної збірної до Харкова, де кращі боксери країни готувати! муться до міжнародного турніру кла! су "А", що пройде у Херсоні.

Відмінно почався новий міжнародний сезон для запорізького стрибуна у воду Максима Долгова. На першому етапі Світової серії в Пекіні спортсмен приніс до скарбнички збірної України медаль срібної проби. У перший день змагань Максим Долгов у парі з Олександром Гор! шковозовим успішно виступили в синхронних стрибках на вишці 10 м ! з результатом 417,93 український дует завоював срібло. Перше місце посіли представники Китаю Чен Арсен/ Янг Хао (484,29), бронза у британців ! Томаса Делея / Дениела Гудфелоу (400,68). У завершальний день Світової серії Максим знову підкорював виш! ку, цього разу індивідуально. Показавши другий результат у півфіна! лі (445.70), запоріжець пройшов до фіналу. У вирішальній битві за медалі Долгов набрав 421.50 бала, посівши шосте місце.

БОРОТЬБА До Кривого Рогу, який приймав чемпіонат України з греко!римської боротьби з'їхалися найсильніші борці ! юніори з усієї України. Для молодих класиків ці змагання були відбірковими для участі в май! бутньому чемпіонаті Європи в цій віковій категорії. Три золота і, відповідно, три путівки до континентальної першості заво! ювали запоріжці! Чемпіонами країни стали Владислав Кузько, Парвіз На! сибов і Олександр Євдокимов. А підготували запорізьких чемпіонів Євген Чертков, Вюгар Рагімов, Валерій Брильов, Мурад Саргсян та Віктор Ми! хеєнко.

ФУТЗАЛ. КУБОК УКРАЇНИ. 1/4 ФІНАЛУ. ДРУГА ГРА. "КардиналРівне" (Рівне) "АРПІ Запоріжжя" 1:4 (1:2, 0:2) Завдяки переконливій виїзній перемозі над представником Екстра!лі! ги "Кардиналом!Рівне" у повторному матчі з рахунком ! 4:1, підопічні Олега Зозулі продовжують кубковий літопис сезону 2017/18 років. Ге! роєм поєдинку став Яссин Ессаргіні, якому в другому таймі вдалося від! значитися дублем. "Фінал чотирьох" Кубка України з футзалу сезону 2017/18 рр. відбу! деться в Запоріжжі! Півфінали і фінальний поєдинок заплановані на 17!18 березня 2018 року. Місце проведення ! ПС "ЗАБ".

z ГАНДБОЛ. ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ

z ВОЛЕЙБОЛ

ПРОГНОЗИ – СПРАВА НЕВДЯЧНА

“ОРБІТА” ПРОДОВЖУЄ БОРОТЬБУ ЗА МЕДАЛІ

"ЗТРБуревісник" (Луганська об ласть) "ЗНТУЗАБ" (Запоріжжя) 40:36 (18:15). Перед матчем багато фахівців і прос! то любителі схилялися до думки, що в цьому матчі беззастережну перемогу отримає бронзовий призер минулого чемпіонату України ! "ЗНТУ!ЗАБ". При цьому бралася до уваги та обставина, що команда В'ячеслава Дідушенка де! що ослабла після того, як в оренду "Донбасу" був відданий Роман Гонча! ров. Проте молодь отримала диво! вижну перемогу, продемонструвавши гандбол хорошого рівня. Обидві команди почали матч у такому високому темпі, що тільки за першу хвилину гри м'яч міг тричі побувати у воротах суперників. За рахунку 4: 3 два голи забив Щербак і ще один Руслан Гончаров ! 7: 3. Гості явно не чекали та! кої приткості від молодої команди гос! подарів. Невдовзі перевага "ЗТР!Буре! вісника" оцінювалася в п'ять м'ячів. А "ЗНТУ!ЗАБ" намагався налагодити гру не лише в атаці, але й обороні. Це їм майже вдалося. Та на перерву команди пішли за + 3 для господарів. Зрозумівши, що в цьому матчі мож! на перемогти, стартова шестірка "ЗТР!Буревісника" працювала без відпочинку, в середині тайму перева! га господарів склала сім пунктів ! 30:23. Здавалося, гості зможуть пе! реламати хід матчу, коли під час дру! гого тайму стали персонально опікати

Дев'ятого та десятого берез ня волейболістки запорізької "ОрбітиЗНУ" в рамках 13го ту ру жіночої Суперліги приймали вдома принципового суперни ка вінницький "Білозгар".

Щербака і Залевського. "ЗТР!Буре! вісник" вистояв. Остаточний рахунок 40:36 на користь "ЗТР!Буревісника" Це перша перемога, яку взяв "ЗТР! Буревісник" над "ЗНТУ!ЗАБ" за три сезони виступів у Суперлізі. В'ячеслав Дідушенко, головний тренер "ЗТРБуревісника": ! Перед початком матчу я сказав хлопцям, щоб вони проявили харак! тер і налаштувалися на боротьбу. Ду! маю, що наш настрій був дещо ви! щим, ніж у суперника. Хоча, вважаю, що "ЗНТУ!ЗАБ" і досвідченіший за нас і сильніший. Але у нас було більше ба! жання перемогти...Можу відзначити Олексія Щербака, який упіймав свій кидок. Упевнено зіграв Максим В'юник. Звичайно, були помилки в грі, але не помиляється той, хто нічого не робить. Було важко, коли пішов з поля Гончаров, коли прихопили Щербака і Залевського, але нічого. Гра пішла чотири на чотири. Ми вистояли.

Минулого сезону саме ця команда позбавила наших дівчат шансу поборотися за медалі. Цього року обидва колективи знову конкурують за місце у пер! шій четвірці Суперліги. У першому матчі, що відбувся у спортивному комплексі ЗНУ, команда Володимира Бузаєва та Ірини Комісарової впевнено за! явила про свій намір відстояти право на плей!офф. Попри ак! тивний опір вінничанок, перемо! га була на боці "Орбіти" ! 3:0 (25:20, 25:23, 25:16). Повторна зустріч команд відбу! лася наступного дня. Сподівання запорізьких вболівальників та тренерів цілком справдилися. Наша команда, не втрачаючи бойового настрою, порадувала шанувальників волейболу ще од! нією перемогою! "Орбіта!ЗНУ! ОДЮСШ" ! Білозгар!Медунівер! ситет" ! 3:0 (25:22, 25:21, 25:21).

Таким чином до квартету команд, які розіграють медалі пер! шості країни, а дві з них уже відомі ! це "Хімік" з Южного та "Волинь! Університет" з Луцька,! приєдна! лися "Орбіта!ЗНУ!ОДЮСШ" та львівська "Галичанка!ТНЕУ!ГАДЗ" У зв'язку з участю жіночої збір! ної України U!19 у відбірковому турнірі чемпіонату Європи!2018, сталися зміни у календарі жіночої Суперліги сезону 2017\18. Отже, 14!й тур пройде 16!17 березня. Два фінальних тури та! кож відбудуться раніше ! 30 бе! резня!1 квітня та 12!14 квітня. 2!й этап. За1!4!е місця 1!й тур. 30.03!01.04. Приймає команда, яка посіла 2!е місце на 1!му етапі ! Луцьк. 2!й тур. 12!14.04. Приймає команда, яка посіла 1!е місце на 1!му етапі ! Южний. Вболіваймо за наших! Підготував Віктор СИВИЙ


АЛБАНЦІ ВИХОДЯТЬ У ЛЮДИ диктатора не могла не розвинутися манія переслідування. Вона вили лась у грандіозне будівництво… бункерів. Туристам не без гордості повідомляють: у країні на 3 міль йони населення 700 тисяч бунке рів! По одному на кожну сім'ю! А найрозкішніша така споруда під центральною площею столичного міста Тирана належала самому диктатору. Підземні ходи зв'язува ли її з оселею Енвера Ходжа, будів лею парламенту і ще більшим бун кером під горою Дайті. Стверджують, що в Албанії бункер через кожні 400 метрів. Але поки наш автобус мчав по шосе у Крую, я застигла біля вікна з приготовле ним фотоапаратом: сподівалася зняти кілька бункерів. Насправді на очі потрапив тільки один та й то далеко від дороги. Хоча нас запев нили, що й зараз бункери не зни щують: державна власність! У най більших відкривають кафе, нічні клуби, хостели. В сувенірних крам ничках продають доситьтаки пот ворні попільниці й магнітики у виг ляді бункерів.

Віталіна МОСКОВЦЕВА (текст і фото)

Кажуть, Албанія найзагадко віша країна Європи. Ще б пак! Після Другої світової війни вона дуже довго не підтримувала дип ломатичні відносини майже з жодною державою світу. Ніхто не міг виїхати з неї і, відповідно, в'їхати… …Але тепер, через чверть століття після того, як ця країна "відкрила ся", ми потрапили в Албанію без проблем. Звісно, нас перевірили на кордоні. Та попередження щодо "непередбачуваності" албанських прикордонників не спрацювало: процедура тривала не довше і була не складнішою, ніж деінде. Одразу після митниці автобус зу пинився на "санітарну паузу". Й ук раїнські туристи накинулися… на каву та сувеніри. Після Чорногорії, а тим більше, Хорватії, вабили ціни: за чашечку "еспресо" в безлюдно му ресторані з великим залом у ра дянському стилі лише пів євро! За двохсотграмову баночку інжирного варення у сувенірній крамничці один євро! За невелику мідну турку п'ять євро! Якщо перерахувати на гривні, не так уже й дешево. Але за мірками Євросоюзу сущі копійки.

ТЕЛЕФОН – ЦЕ РОЗКІШ Нічого дивного: Албанія одна з найбідніших країн Європи. За дани ми Міжнародного валютного фонду її валовий внутрішній продукт на ду шу населення у 2016 році становив приблизно 4200 доларів (та всета ки це майже удвічі більше, ніж в Ук раїні!). Місцеву валюту леки ми не ба чили. На старому базарі й у ма леньких крамничках старовинного міста Круя охоче приймали євро. А в більш серйозних торгових точках побувати не довелося. Вольниця з валютами й відкритий для туристів кордон зовнішні оз наки тих грандіозних змін, які відбу лися в Албанії після 1991 року. Доти життя в цій "комуністичній" країні нагадувало ув'язнення, і проповіду вався вимушений аскетизм. Нікому, крім вищих чиновників, не дозволялося мати удома телефон ний апарат! Ніхто не міг тримати в приватній власності автомобіль! Щоб купити квиток на міжміський автобус, треба було написати за

ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА Перший номер газети вийшов 3 листопада 1917 року Засновник: Запорізька обласна рада Видавець – КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР. Виконуюча обов’язки головного редактора Наталія ЗВОРИГІНА Редакційна колегія: Олег БОГУСЛАВСЬКИЙ (директор Інституту журна лістики і масової комунікації Класичного приватного університету), Андрій ДАНИЛОВ (головний дизайнер), Віталіна МОСКОВЦЕВА (журналіст), Ірина СКЛЯРОВА (дизайнер)

Албанський краєвид: гори, рівнина і десь вдалині море

ПІРАМІДА БЕЗ ГОСПОДАРЯ

Піраміда Енвера Ходжа у центрі Тирани

яву: куди та з якою метою збираєш ся їхати! За площею Албанія лише трохи більша за Запорізьку область, зате адріатичного й іонічного узбережжя у них значно більше, ніж у нас азовського. Днями я придбала в аптеці дорогі краплі, до складу яких входить морська вода Адріатики. А в албанців тої води ціле море! Проте в "соціалістичні часи" відпо чивати на морі не дозволялося. По їхати у відпустку на морський ку рорт могли собі дозволити, знов таки, тільки вищі чиновники. Розстріли "за втрату класового чуття" не були рідкістю. А ще за до помогою куль албанців змушували відмовлятися від віри. "Єдина в сві ті атеїстична держава" (так гордо проголошувало її керівництво) три малася на жорстоких репресіях. Ка жуть, якщо священик хрестив дити ну, його розстрілювали, а батьків із малям відправляли у виправні та бори. Знищували навіть старі хрес ти на цвинтарях. А в 1967 році підір вали і вщент зруйнували головну православну церкву Албанії храм Вознесіння Господнього. Ми бачили цей елегантний храм із

37метровою дзвіницею: його на ново збудували з білого мармуру й граніту за сучасним проектом. Прикладом ставлення до релігії в нинішній Албанії є сім'я прем'єрмі ністра: він католик, дружина му сульманка, один син православ ний, інший теж католик.

БУНКЕРОМАНІЯ Тюремними порядками албанці завдячували диктатору Енверу Ход жа, котрий свавільно розпоряджався у країні більше сорока років. Подей кують, він був настільки ревним кому ністом, що навіть унітаз в його оселі поставили червоного кольору. Коли в Радянському Союзі у 1960х почалася "відлига", албанське ке рівництво оголосило це зрадою ко муністичних ідеалів. Енвер Ходжа насаджував серед співгромадян культ Сталіна. Певний час албанські комуністи орієнтувалися на Китай, навіть влаштували власну "культурну ре волюцію". Але коли після Мао Цзе дуна до влади прийшло нове керів ництво, Енвер Ходжа розірвав сто сунки і з китайцями. В оточенні "суцільних ворогів" у

Email: zp.pravda@ukr.net, zp.reklama@ukr.net

Газета зареєстрована управлінням у справах преси та інформації Запорізької облдержадміністрації 15 червня 2000 року.

Телефони редакції: Приймальна головного редактора – (061)7875409 (факс). Відділи: регіональної політики та новин – (061)7875410; соціальноекономічних проблем – (061)7875423; гуманітарних проблем, листів та масової роботи – (061)7875415. Відділ реклами та оголошень здійснює комерційну, посередницьку та видавничу діяльність – 0617875421 (тел./факс). Матеріали, означені знаками R та ! публікуються на правах реклами. Матеріали під рубриками "Точка зору", "Актуально", можуть публікуватись на правах реклами.

Як слід роздивитися бункери ми змогли в албанській столиці Тирані. Підсвічений маленький купол був не схожий на військову споруду. А ліз ти в темний отвір входу ніхто не на важився (пам'ятаючи, на що перет ворюються подібні "затишні місця"). Зате ми "намилувалися" на інший пам'ятник комунізму так званий мавзолей Енвера Ходжа. Коли дикта тор помер у 1985 році, за участі його дочки і зятя спроектували величезну піраміду з бетону та скла на кшталт єгипетських. Її звели в 1988му: тоді це була найдорожча будівля країни. Подейкують, в ній хотіли перепохова ти диктатора, тому і називають її "мавзолеєм". Та насправді в піраміді розташували музей Енвера Ходжа. Зараз споруда має жалюгідний вигляд: брудна, пошарпана, роз мальована грубими графіті, з роз битим склом… Їй ніяк не знайдуть гідного застосування. Хто тут тільки не намагався притулитися! Гумані тарні організації (навіть база НАТО), телецентр, молодіжний клуб "Мумія"… Піраміду не знесли через протести громадськості, а дати раду їй не вдається. (Закінчення в наступному номері)

Реєстраційне свідоцтво 33 № 384. Газета виходить українською мовою по четвергах (на 24 сторінках). Адреса редакції: Газета зверстана в комп’ютерному центрі редакції газети “Запорізька правда”. Телефон: 7875426.

69600, м. Запоріжжя, МСП, пр. Соборний (колишній пр. Леніна), 152, Будинок преси, 3й поверх.

Поділ кольору, фотонабір і друк виконані ТОВ “Видавничий дім “КЕРАМІСТ” 69057, м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 16. Тел.: (061) 2281030 www. keramist.com.ua

Передрук публікацій допускається за погодженням з редакцією. Посилання на “Запорізьку правду” обов’язкове. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв та інших даних несуть автори публікацій. Відповідальність за зміст рекламних оголошень несе рекламодавець. Рукописи не рецензуються і не повертаються авторам. Листування з читачами ведеться тільки на сторінках газети. Редакція оплачує позаштатним авторам тільки замовлені матеріали. Ціна договірна. Друк офсетний. Передплатні індекси: 21708, 21707, розповсюджується УДППЗ “Укрпошта”. Тираж тижня 20000. Зам. № 1802009


24

дозвілля

ЧЕТВЕР, 15 БЕРЕЗНЯ

z ДИВИНА ТИЖНЯ...

z VOX POPULIОПИТУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ

Як ви ставитеся до таких “ландшафтних новацій”? Анатолій Степанович, пенсіонер: Дуже не подобається. Це все тому, що ніхто ни чого не робить, маю на увазі міську владу. Обіцяють багато і не виконують. Сергій, зварник: Це, звичайно, не прикрашає вулицю, мабуть, коммунальники просто не встигають прибрати. Ставлюсь із розумінням. Олександр, приватний підприємець: Відверто кажучи, мене вони ніяк не зачіпають. Вони ж не на дорозі, пішоходам не заважають. Марина, фармацевт: Це неподобство і безгосподарність. Не бачать керівники, що діється в місті. Мабуть, вони не їз дять, а літають літаками. Або закривають на це очі. Олена, оператор: Це ганебні спотвори. А на зупинці Металургів во ни ще більші, це некрасиво і небезпечно для людей. Такого неподобства раніше не було.

ОЛЕКСАНДР МАКСИМОВ (ФОТО)

Опитування та фото Олександра МАКСИМОВА

Величезні льдові брили біля зупинок міського тран спорту заввишки 3 метри претендують стати дивиною тижня та сумнівною прикрасою проспекту. Водії тро лейбусів як капітани горезвісного "Титаніку" старанно намагаються триматися якнайдалі від цих "пам'ятни ків" господарської недбалості, того і диви, що зрушать з місця і попливуть. Цікаве запитання куди саме?

Продовжимо розмову про анаграми. Саме слово "анаграма" грецького походження ("ана…" пере… і "грама" літера). Її вина хідником вважають грецького граматика Лі кофрона, що жив у ІІІ столітті до нашої ери. Анаграми використовували деякі пись менники у псевдонімах шляхом переста новки літер справжнього прізвища. Бальзак у молоді роки підписувався ім'ям лорда Рооне анаграма його імені Оноре. Поет А.А.Дельвіг ставив під своїми про заїчними творами псевдонім Вігдель. Цікаво, що анаграми та інші словесні ігри використовуються як тренувальні в практи ці динамічного читання.

z КОЛИСЬ БУЛО... 1892 року в США за патентували перший 15 ескалатор, розробле бер езня ний Джессом Рено. Ескалатор встановили в парку на КоніАй ленд (США) як атракціон для відпо чиваючих. На ньому переміщалися сидячи, причому для дам були об ладнані жіночі сидіння. 1892 року англійський бізнесмен Джон Хоулдінг заснував футболь ний клуб "Ліверпуль". Першого ж сезону клуб виграв Ланкаширську лігу. 1919 року більшовики націоналі зували театри України. 1927 року розпочалося будівниц тво Дніпрогесу. 1990 року Михайла Горбачова обрали єдиним в історії СPСР пре зидентом Запорізькі ювілеї тижня 15 березня 100 років (1918) від дня засну вання сміттєзбирального обозу в місті Олександрівську (нині Запо ріжжя). 18 березня 60 років (1958) Запорізькому ди тячому ботанічному саду.

У школах існують забавні вірші й каламбу ри, засновані на анаграмах. Вони полег шують запам'ятовувати, наприклад, геогра фічні назви: ПЕНАЛ НЕПАЛ, САЛО ЛАОС, КАРТА КАТАР, БУЛКА КАБУЛ. Якщо є бажання, то виконайте завдання. Відшукайте спосіб, як швидко перетворити слова: "карета" на літальний апарат, "смоD ла" на жир, "рівність" на те, що заслуговує довіри? Який сигнал може бути поданий інспекто ром дорожнього руху, який чергує в пункті з написом "ПОСТ"? Підготував Данило КАРМІНСЬКИЙ

О, ЯК ЛЮБЛЮ Я РІДНИЙ КРАЙ І В ЩАСТЯ МИТЬ І У НЕГОДУ!

По горизонталі: 1. Куди, куди піду од суму? Під зем лю чи в глибини ***?! Хіба ж я міг таке подумать, Що проти мене мій народ?..(Мазепа). 2. А Юзя вже в монас тирі, Й перед розп'яттям, *** з туману, Очей сіяють дві зорі В жаркій молитві за Івана. 4. Співають стріл *** рої…Ось кінь захеканий її Спіткнувся на обидві ноги Й почав хилитися набік… 6. І паж між ними ***, Мов тінь, легким блукає кроком, Такий стрункий і одинокий. В його очах туман, вогонь… Хто він такий, як звать його? 9. Чого ж Мазепа не *** І не злетів він до висот?.. Бо не пі шов за ним народ Шляхом і радості й надії. Не зрозумів його він мрії… Та й як він зрозуміти міг На перехресті злих доріг, Під ураганами негод!.. Бо помиляється й на род, 11. Хололи ноги до колін, І серцю страшно так ста вало, Мов *** день останнім блиском. І смерть підходи ла так близько… 14. Він тільки ненавистю й дише До ме не, *** добра. Невже вам золото миліше За довгов'язо го Петра? 15. Хай тонуть *** і досада, В горілці лиш од ній відрада, Бо як зберешся в дальню путь У пеклі випить не дадуть! (Дяк). 16. На спів нанизує слова Він про дале ку Україну, І пісня та *** вічність лине, Як завжди, юна і нова. 17. Горять незлічним караваном У неосяжній гли бині… І вийшла янголом туманим У сяйві місячнім ***… 19. Й там, де алеї парку шумні, Вони зустрілись, як бе зумні, Й зазнали знов огня і ***, Там на траві якійсь ко

лючій, Так ураганно і жагуче… 20. І голос Юзі *** Неначе ллє солодкі сили В Мазепи виснажені жили… 21. Мов листя шум, його слова. Мов похід радісного ***… Й в ог ні зорі лежать так близько Жупан, шаблюка й булава… Ах, Зосю, Зосю, це омана! Нема ніякого гетьмана. 22. Замолювать свої гріхи У монастир Палій пішов, Щоб до молитися до ***. Мазепа спить на дні Дунаю. По вертикалі: 1. І прислужилися, прокляті, Катам, що йшли, як криголом, Щоб наш народ у *** хаті Ще сотні років був рабом. 3. Ці думи *** гудуть У голові ревнивій пана. Він зором пробиває грудь, На землю кидає Івана З лицем, од болю помертвілим… Із хряском сталь вгруза у тіло… 4. І од зорі і до зорі При королівському дворі Тан ки й музики без перерви…Там очі хвилюють нерви… І під *** віт густих У тьмі алей цілунки й сміх. 5. Що перед ним Еллади міти? (Пахтить під місяцем левкой…) Ці губи й плечі треба пити, Як мед, вино і молоко. Тремтить під місяцем волосся… 7. Страшний тягар упав на плечі Ма зепі перед вічним сном, Що зазирав йому у ***Диханням холоду і ночі. Вже місяць вирушив у путь У золотій своїй обнові. 8. Коли ж *** зіниць огні, Це що таке? О добрі люди! Маленький дяк з хрестом на грудях Летів з ним поруч на коні… 9. Так ось він, Київ, що йому В Варшаві снився і в Криму, Коли *** з ним проклята Дні обернула на тюрму,Якою волею судьби, Щоб знов любити і

страждати, Він попрощався без журби. 10. Безжальній долі, над водою… І небо, повне вічних зір, Те небо вічне долі злої Відбив його старечий зір… Стоїть з усмішкою сумною Колишній велет, ***. 11. Вони летять жагучим роєм,Співаючи над ***, І все страшніше пісня ця То пі діймається, то тане І пропадає без сліда… 12. І гнів стис кає кулачки: "Ми візьмем ворога в клинки І на кістках його проклятих Знов зацвіте ***мати!" . 13. Надінь шо лом і меч візьми, Стань на чолі, здійми повстання, Нехай чека тебе за теє Страшна дорога ***, 18. *** про Мазепу спів мій лине, Хоч він був пан, та серце мав. За суверен ність України Боровся він і в цім був прав. СКЛАВ ДАНИЛО КАРМІНСЬКИЙ

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД, НАДРУКОВАНИЙ 8 БЕРЕЗНЯ По горизонталі: 1. Садок. 4. Судня. 9. "Перебендя". 10. Коваленко. 12. Явора. 13. "Заповіт". 14. Таксі. 15. Брати. 19. Співи. 21. Кернбах. 22. Ускова. 23. Очаків. 27. "Княгиня". 28. Етнос. 29. Львів. 32. Горів. 34. Моринці. 35. Бучма. 37. "Невільник". 38. "Капітанша". 39. Ісая. 40. Крові. По вертикалі: 1. Сепія. 2. Дармограй. 3. Кобза. 4. Салют. 5. Данькевич. 6. Якобі. 7. Князь. 8. Квіти. 11. Борзна. 16. Трясило. 17. Червень. 18. Гатчино. 20. Повість. 24. Тита рівна. 25. Яготин. 26. Грінченко. 30. Умань. 31. Ліппі. 32. Ганді. 33. Вілія. 35. Батюк. 36. Аматі.

15 03 18  
15 03 18  
Advertisement