Page 1

ЗАОЩАДЛИВІСТЬ – наше все! ВІЗЬМИ Стор. 24 25

собаку на роботу

Стор. 31

КУПОН БЕЗКОШТОВНОГО ОГОЛОШЕННЯ В ГАЗЕТІ "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА" Стор. 13

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

ГАЗЕТА ОБЛАСНОЇ РАДИ ТА ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Четвер, 13 липня 2017 року № 28 (23763)

z ДО ДНЯ МЕТАЛУРГА

Ціна договірна

Рік виходу 100 й

Змінено ціни на передплату індекс 21707 30,34 грн (на місяць) індекс 21708 26,01 грн (на місяць пільговий) ЗАМОВИТИ ЕЛЕКТРОННУ ПЕРЕДПЛАТУ газети "Запорізька правда" можна за тел.: 7875421 або на сайті: http://www.zp pravda.info

В історії цього ремесла є безліч цікавих фактів. Нап риклад, за свідченням дослідників і деяких археоло гічних знахідок, можна з упевненістю стверджувати, що перші металурги в Європі з'явилися ще близько 5000 років до Різдва Христового. Металургією успішно займалися скіфи й сармати (знаємо знаменитий скіфський казан). Звичайно ж, людина звернула увагу на вельми зручні властивості металів набагато рані ше, але до сучасного розуміння його використання прийшла не відразу. Металург одна з найбільш гарячих професій у су часній промисловості. Саме нашим сталеварам ми зо бов'язані безліччю прогресивних досягнень у галузі не тільки економіки, а й у багатій культурній спадщині. Металургійний комплекс об'єднав у собі всі кращі традиції кооперації та взаємодії різних промислових підприємств. Для Запоріжжя та області металургійні підприємства найбільші наповнювачі місцевих бюд жетів. Усіх працівників металургійної промисловості ми з особливим почуттям вітаємо з професійним святом!

ТИ ñ ВЖЕ ВОЛОНТЕР, ЯКЩО ПЕРЕДПЛАТИВ НАШУ ГАЗЕТУ ФРАЗА ТИЖНЯ: Легше вмовити гадюку зняти з себе шкіру, ніж депутата зняти з себе недоторканність


2

події, факти, коментарі ЧЕТВЕР, 13 ЛИПНЯ

Шановні металурги, працівники гірничодобувної промисловості!

Металургія одна з найпотужніших галузей еко номіки України, яка має багаторічну історію, ус лавлені традиції, що передаються від покоління до покоління. З розвитком металургійної промисловості не розривно пов'язана історія Запорізького краю, адже в усьому світі наше місто знають не тільки як колиску українського козацтва, а й як індустрі альне серце України. Запорізькі металурги та гірники люди гарячої, важкої професії, яка загартовує, формує міцний, сталевий характер. Щоденною копіткою працею ви робите вагомий внесок у розвиток нашої держави та Запо різької області. Дякую ветеранам праці за внесок у розвиток галузі, успіхів молодо му поколінню металургів. А запорізьким флагманам вітчизняної промисловості подальшого розвитку, осучаснення й оновлення виробництва. Кожному з вас бажаю стабільності і благополуччя, здоров'я, миру та злагоди у родинах. Зі святом! З повагою, голова Запорізької обласної ради Григорій САМАРДАК

Шановні металурги та гірники Запорізької області!

Від щирого серця вітаю вас з професійним свя том Днем працівників металургійної та гірни чодобувної галузі України! В нашій державі металургія є однією з най важливіших промислових галузей. Адже без неї неможливо уявити сучасну техніку, науку чи повсякденне життя. Тож не дивно, що діяльність металургів та гірни ків відіграє таку важливу роль в економіці всієї України. Без важкої праці наших металургів практично неможливо налаго дити та забезпечити роботу безлічі підприємств не тільки важкої, а і легкої промисловості. Власне ж гірничодобувна промисловість не розривно пов'язана з металургійною. Адже саме гірники видобува ють руду, газ та все, що потрібно для металургів регіону. Сьогодні в цих галузях працюють сотні тисяч людей: доменщики, сталевари, прокатники, ливарники, ковалі, інженери, шахтарі, ге ологи та багато інших фахівців. І нині бажаю всім вам міцного здоров'я, успіху та щастя. Дякую вам за нелегку працю. Обрана вами професія важка та почесна. А зван ня металургів та гірників завжди буде приводом для гордості не тільки у Запоріжжі, а й в усій Україні. Зі святом вас! Голова Запорізької обласної державної адміністрації Костянтин БРИЛЬ

z НА ПОЛЯХ ОБЛАСТІ

z РЕЗОНАНС

НАМОЛОТИЛИ 340 ТИСЯЧ ТОНН ЗЕРНА

ОБЛРАДА ПРОГРАЛА СУД. ЩО ДАЛІ?

Пилип ЮРИК

Як повідомили нам у Департа менті агропромислового роз витку обласної держадмініс трації, ранні зернові й зернобо бові в усіх категоріях госпо дарств обмолотили на 129,4 ти сячі гектарів. Зібрали трудівни ки полів 342,2 тисячі тонн зерна при врожайності 26,4 центнера на круг. Урожайність озимої пшениці скла дає поки що 30 центнерів, озимого ячменю 31,2, ярого ячменю 23,5, гороху 21,5 центнера з гектара. Найвищий показник урожайності

ранніх зернових у Чернігівському районі 34,6 центнера на круг, ози мої пшениці в Більмацькому 50,4, озимого ячменю в Розівському 74,5, ярого ячменю в Гуляй пільському 39,9, гороху в Михай лівському 28,1 центнера. Комбайнові екіпажі включились у змагання на приз імені заслуженого механізатора України Івана Марти ненка. У суботу будуть підбиті під сумки першої п'ятиденки. Окрім призу, передовикам будуть вручені Почесні грамоти Департаменту аг ропромрозвитку облдержадмініс трації та обкому профспілки праців ників АПК.

z НОВИНИ З ПЕНЗЛИКОМ Тільки у нас при підвищенні мінімальної зарплати люди стали отримувати менше!!!

МАЛ. ОЛЕГА ЛОКТЄВА

Микола МИХАЙЛОВ

10 липня в прес центрі "Вес ти інформ" Громадська орга нізація "Запорізьке театраль не товариство" провела прес конференцію. Маленький привід (за хронометражем) річниця діяльності. Великий (за хронометражем) органі зація виграла два судових процеси у Запорізької облради. За рік ГО провела дві благодійні акції на допомогу режисеру Воло димиру Кучинському та акторові Олександру Волочкову, мистецьку акцію "Про сьогодні" до Дня Збройних сил України та Міжна родного дня волонтера, привітала ветеранів сцени і дітей акторів учасників АТО з Днем св. Миколая, до Міжнародного дня театру про вела конкурс "Краща студентська рецензія". А ще за звітний рік ГО виграла два судових процеси у Запорізької облради в Запорізькому окруж ному адміністративному суді та в Дніпропетровському апеляцій ному адміністративному суді, де облрада намагалася оскаржити рішення суду першої інстанції. "Запорізька правда" неоднора зово писала про сумнівний з пра вової точки зору спосіб формуван ня конкурсної комісії з добору на посаду директора комунального закладу Запорізький академічний обласний музичнодраматичний театр ім. Магара. Пам'ятається, директор Департаменту культури, туризму, національностей та релі гій Запорізької ОДА Владислав Мороко висловився на адресу журналіста: "А ти що Конституцій ний суд, щоб тлумачити закони?" Тепер закони чиновнику "розтлу

мачили" не один, а два суди. Чи погодиться він з рішенням цих двох судів або його переконає тільки рішення конституційного? Отже "Судова колегія вважає, що включення до складу конкурсної комісії директора Департаменту культури, туризму, національнос тей та релігій ЗОДА Мороко В.В. не відповідає Закону України "Про культуру".., наявність в складі ко місії посадової особи можна оці нювати як втручання в діяльність конкурсної комісії з боку органів влади, що ставить під сумнів об'єктивність рішення комісії". Так само колегія суддів виріши ла, що присутність у комісії двох директорів комунальних закладів (Запорізького театру ляльок та За порізького музичного училища), керівники яких перебувають у пря мій службовій залежності від ди ректора Департаменту культури, так само "не може не вплинути на об'єктивність і незалежність кон курсної комісії". На жаль, для запорізьких наці ональних товариств татарського та арабського їхня участь у кон курсній комісії теж незаконна, ос кільки національні товариства "не мають відношення до театральної діяльності". Ну, і не може людина бути обрана і призначена на неіснуючу посаду "директора" театру, оскільки, від повідно до закону, в українських театрах такого рівня посада по винна іменуватися "директор ху дожній керівник". По всьому виходить, що на по точний момент Володимир Пань кін керує Запорізьким обласним театром незаконно. Про що теат ральне товариство повідомило листом голову Запорізької облра ди Григорія Самардака...


зі святом! ЧЕТВЕР, 13 ЛИПНЯ

3

Шановні члени профспілки металургів і гірників України працівники і ветерани гірничометалургійного комплексу Запорізької області!Запорізький обласний комітет профспілки металургів і гірників України сердечно поздоровляє Вас з про фесійним святом Днем металурга і гірника! У усіх досягненнях колективів, безумовно, є вклад кожного трудівни ка і ветерана. Праця металурга і гірника завжди була престижна, по чесна і шанована. Ми живемо в період переходу індустріальної епохи до інформаційної. У країні проходять складні політичні і економічні процеси. Але, незважаючи на усі складнощі ГМК України був, є і буде найважливішим двигуном економічного і соціального розвитку дер жави. Економічна і політична ситуація в країні, в галузі безпосередньо від бивається на стабільній роботі підприємств ГМК. У цих умовах наша профспілка перевіряється на здатність ефективно виконувати свої за хисні функції. Триває тривала боротьба за Списки №1 і №2 пільгового пенсійного забезпечення. Звичайно, щось вдалося зробити, щось ні, але безперечно ми просуваємося вперед, " МИ" це усі члени проф спілки, " МИ" це і є профспілка. Тільки наша активність, солідарність, принциповість, небайдужа по зиція і підтримка дій профспілки, дозволять забезпечити ефективну захищеність і найголовніше вийти на гідний рівень заробітної плати!

Шановні металурги і гірники! Бажаємо Вам і Вашим сім'ям щастя, міц ного здоров'я, добробуту, миру і добра, а підприємствам і організаціям успішної стабільної роботи! Величезна і щира вдячність за Вашу не легку працю на благо ГМК України, нашого регіону і нашої України! Голова комітету Запорізької обласної організації ПМГУ В.М. СЄДОВ

ЗОЛОТЕ ГРОНО УКРАЇНИ 2017 Інформаційна компанія "Інфоіндус трія" у партнерстві з Українським про ектом бізнесрозвитку плодоовочів ництва UHBDP, який реалізується Ме нонітською Асоціацією Економічного Розвитку MEDA при фінансовій під тримці Міністерства міжнародних справ Канади (Global Affairs Сanada), а також за підтримки Міністерства аг рарної політики та продовольства Ук раїни запрошують Вас на виставку конференцію 22 23 серпня 2017 року "Золоте Гроно України 2017" за адресою: м.Запоріжжя, вул. Перемоги, 70б, виставковий центр "КозакПалац". Тут можна ознайомитися з технікою, експортними можливостями та стратегі ями розвитку виноградарства, інноваційними технологіями живлення, захисту, сортування та переробки продукції. Ви зможете презентувати свою продукцію, позмагатися в конкурсах "Дивовиноград" та "Винограй", продегустувати виног рад та вина.

Реєстрація обов'язкова на сайті euroagrochem.com або за теле

фоном контакт центру UHBDP 0 800 500 184 (безкоштовно). З питань щодо участі телефонуйте: 067 536 91 39, 097 333 74 38, 044 580 31 19. www.infoindustria.com.ua e mail: infoindustria2015@ukr.net; infoindustria2017@ukr.net

z МАЮ ЧЕСТЬ ПРИЗОВ ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ Петро БІЛЯВСЬКИЙ

Президент України Петро Поро шенко видав указ про проведення у серпні 2017 року призову громадян України на строкову військову служ бу до Національної гвардії України. Указ передбачає призвати у серпні 2017 року на строкову військову службу до Нацгвардії придатних за станом здоров'я до військової служ би громадян України чоловічої ста ті, яким до дня відправлення у війсь кові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призо ву на строкову військову службу. Кабінету Міністрів України наказано визначити чисельність громадян України,

які підлягають призову у серпні 2017 року на строкову військову службу до Наці ональної гвардії, та обсяги видатків для проведення такого призову. Уряду та державним адміністраціям слід забезпе чити виконання заходів, пов'язаних із під готовкою та проведенням цього призову. Громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу, зобов'язані прибути на призовні дільниці або війсь кові комісаріати. Керівники підприємств, установ й ор ганізацій та навчальних закладів повинні викликати призовників із відряджень для забезпечення своєчасного прибуття їх на призовні дільниці. Особи призовно го віку, які ухиляються від призову, не з'являються у військкоматах, нестимуть відповідальність згідно з чинним зако нодавством.


4

влада і територія ЧЕТВЕР, 13 ЛИПНЯ

z НА ЧАСІ

ДЕНЬ ЩАСТЯ: 200 ДІТЕЙ, ВИХОВАНЦІВ ШКІЛІНТЕРНАТІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ, ВІДПОЧИЛИ У КИРИЛІВСЬКОМУ АКВАПАРКУ Анна РУБЕЛЬ

8 липня, за ініціативи го лови Запорізької обласної ради Григорія Самардака, Запорізької обласної дер жавної адміністрації, а та кож за підтримки керівниц тва аквапарку "Острів скар бів" у смт Кирилівка діткам подарували цілий день літ нього відпочинку та розваг. У чудовий літній день ми ор ганізували відпочинок для ма леньких запоріжців, які потре бують соціального захисту і тур боти, прокоментував голова Запорізької обласної ради Гри горій Самардак, який приїхав особисто зустріти дітей в аква парку. Цей захід резуль тат об'єднання зусиль соціаль но відповідального бізнесу, об ласної громади і державної вла ди. Сьогодні з дітьми приїхала Тетяна Озерова, я вдячний Кос тянтину Брилю за те, що перей мається цими питаннями. Че рез такі спільні проекти ми ба чимо майбутнє України і можли вість реалізації багатьох добрих проектів, підсумував голова облради. В літній період всі дітки, які виховуються в інтернатних закладах, а також діти пільго вих категорій відпочивають у літніх таборах на березі Азовсь кого моря за рахунок облас

ного бюджету. Зокрема, тен дер на організацію літнього відпочинку виграли три оздо ровчих заклади: "Меотіда" у Приморську, "Факел" у Бер дянську та "Лісова казка" у Ки рилівці. Два з них у Приморсь ку та Бердянську на минуло му тижні відвідав голова Запо різької обласної ради Григорій Самардак. Він зауважив, що з обласного бюджету на закупівлю путівок у цьому році передбаче но 16 млн грн. Вже закуплені понад 24 тис. путівок. Втім, вра ження від розваг в аквапарку це додаткова можливість пода

z УВАГА! «ПРЯМА ЛІНІЯ» У п'ятницю, 14 липня 2017 року, відбудеться пряма "гаряча" телефонна лінія, під час якої на запитання громадян відпові датиме голова Запорізької обласної ради Григорій Вікторович Самардак. Звертатись з 10:00 до 11:00 за телефоном: 0+800+503+508. Всі дзвінки безкоштовні. У середу, 19 липня 2017 року, відбудеться пряма "гаряча" телефонна лінія, під час якої на запитання громадян відповідатиме депутат Запорізької обласної ради, голова постійної комісії з питань місцевого самоврядування та адміністратив нотериторіального устрою Дмитро Миколайович Майстро. Звертатись з 10:00 до 11:00 за телефоном: 0+800+503+508. Всі дзвінки безкоштовні.

рувати дітям позитивні емоції. Ми завжди раді таким ініці ативам, адже ми досягли голов ної мети: діти щасливі, вони в чудовому настрої! Ми чекаємо нові пропозиції, підкреслила директор Департаменту освіти і науки Запорізької ОДА Тетяна Озерова. Приміром, вихованці Вільнянської школиінтернату вперше відвідали аквапарк. Всім їм дуже сподобались дель фіни та морські котики в дель фінарії, а найяскравіші вражен ня від водних атракціонів, на яких вони провели один із щас ливих липневих днів.

Як зазначив засновник аква парку "Острів скарбів" Тарас Чекурда, це вже восьма подібна акція, і вони згодні продовжити добру традицію з проведення безкоштовних заїздів для дітей, які потребують особливого пік лування. Ми живемо в складний час, а хочеться чогось доброго. По дібними акціями ми намага ємось закладати в дітях фунда мент позитиву, щоб в їхніх сер цях було місце для любові, для добра, підкреслив Тарас Че курда. Відвідати парк на воді, поката тися на водних гірках та поди витися виступ унікальних ар тистів дельфінарію у цей день змогли 200 хлопців та дівчат з 12 інтернатних закладів облас ті. Такий подарунок малеча за пам'ятає надовго, а після виста ви у дельфінарії дехто навіть визначився із майбутньою про фесією. Я вперше побував у дельфі нарії і в такому аквапарку. Мені дуже сподобалось, хочу тепер стати дресирувальником дель фінів, поділився враженнями восьмирічний Сашко. Кращою ознакою того, що від починок вдався на славу, було щире одноголосне дитяче "Дя куємо!" всім організаторам цієї чудової поїздки.

z ПОЛІТИЧНА АРЕНА

УКРАЇНСЬКА ЗЕМЛЯ – НЕ ТОВАР Володимир МАРЧУК

Партія "Батьківщина" створила ін тернетплатформу для інформуван ня українців про боротьбу за про довження мораторію на продаж землі. В "Батьківщині" переконані: злочинна влада хоче відібрати в українців остан нє багатство родючу землю. Найвищі посадовці держави задля отримання кредиту від МВФ підписали лист намі рів про продаж сільськогосподарської землі. "За Конституцією України земля є об'єк том права власності українського народу. І ніхто: ні президент, ні прем'єрміністр, ні їхня продажна більшість не можуть роз

поряджатися землею як їм заманеться", заявляє лідер "Батьківщини" Юлія Тимо шенко. "Ми не можемо дозволити продати з молотка наше головне багатство та по чинаємо підготовку Всеукраїнського ре ферендуму проти продажу землі. Ми ма ємо триматися разом! Лише об'єднав шись, ми можемо подолати олігархічні клани, які хочуть забрати нашу землю. Залиште вашу електронну адресу та станьте частиною команди, що захищає українську землю", підкреслюють у "Батьківщині". Приєднатися до прихильників референ думу проти продажу сільськогосподарсь кої землі можна за посиланням https://ac tion.ba.org.ua/.


5

точка зору ЧЕТВЕР, 13 ЛИПНЯ

ПАРТІЯ "ВІДРОДЖЕННЯ": РЕФОРМА ОСВІТИ ДО СТАРТУ НЕ ГОТОВА Скорочення обов'язкових предметів з 22 до 9, 12річне навчання і профільні класи Міністерство освіти і науки України планує провести масштабну реформу укра їнських шкіл. Незважаючи на яскраві перспективи й обі цянки наблизитися до євро пейських стандартів, рефор ма може принести безліч проблем, з якими її ініціато ри навряд чи впораються, вважають у депутатській групі "Партія "Відродження". У політсилі підтримувати урядовий законопроект "Про освіту" у другому читанні не будуть і запропонували свої доповнення до реформи.

ЩО НОВОГО ОБІЦЯЄ МОН Головними пунктами шкільної реформи повинні стати перехід на 12річку і впровадження про фільного навчання в українських школах. У новій концепції МОН передбачено три рівні повної се редньої освіти. При цьому пер ший етап у Міністерстві освіти і науки розглядають як підготов чий, спрямований на адаптацію учня до соціуму. Останній роз рахований на підготовку до всту пу до вишу. Навантаження на уч нів планують знизити за рахунок скорочення обов'язкових пред метів. Якщо зараз таких дисцип лін у старшій школі 22, то в май бутньому їх пропонують скороти ти до 9. Припускають об'єднання кількох предметів в один. Це, на думку МОН, не буде переванта жувати учнів і дасть уявлення про загальну картину світу. Профіль ні ж предмети допоможуть при виборі майбутньої професії. Го ворячи про строки виконання, в Міністерстві стверджують, що з урахуванням обсягу і складності запропонованої реформи, її пов не впровадження передбачаєть ся до 2029 року. А фундамен тальні зміни в усталеній системі можна буде побачити не раніше 2027го.

ДО СУЧАСНОЇ ШКОЛИ ПО РОЗБИТІЙ ДОРОЗІ Крім вищеописаних нововве день, влада вирішила об'єднати реформу освіти з реформою де централізації. Цей проект перед бачає створення в кожному регі оні опорної школи для дітей з ма леньких містечок і селищ. За сло вами Міністра освіти Лілії Грине вич, у них діти зможуть отримати знання за всіма сучасними стан дартами, а давати ці знання бу дуть кваліфіковані вчителі. У кож ної опорної школи повинно бути

3 філії для учнів молодших класів (з 1го по 4й) і власний автобус ний парк. Таку ідею МОН народні депута ти групи "Партія "Відродження" підтримують. Але для дітей з різ них сіл, яких збирають в одній школі, повинні бути створені комфортні умови для якісного навчання. Якщо сама опорна школа, як і обіцяють у Міністерс тві, нічим не поступатиметься школам у великих містах, відпові дати має і інфраструктура. А для цього, вважають нардепи, необ хідно фінансувати реформу не тільки з місцевого бюджету, а підключати й державний. "Опорна школа це не тільки від ремонтовані дах і їдальня! Це і су часне обладнання, це і кадри, і шкільні автобуси, і гуртожиток, і найголовніше відремонтовані дороги для підвозу дітей з відда лених сіл. Зараз районні бюджети і так покривають величезні витра ти на утримання шкіл. Держава повинна гарантувати підтримку такої ініціативи. Опорні школи не повинна спіткати доля ПТУ, які че рез нестачу коштів, просто закри вають", підкреслив народний де путат групи" Партія "Відродження" Олег Кулініч.

ХТО БУДЕ ВЧИТИ? Скорочуючи й об'єднуючи за гальноосвітні предмети, Мініс терство занижує якість освіти для нового покоління українців, вважають народні депутати. І постраждають не тільки учні. Не має відповіді на запитання: як за безпечити реалізацію програми "Нової української школи" квалі фікованими працівниками осві ти? Зараз багатопрофільних фа хівців дефіцит. Через інтегру вання предметів близько трети ни викладачів ризикують зали шитися без роботи. Тим, хто за хочуть утриматися на своєму

місці, потрібно пройти пере атестацію і перевчитися, щоб впоратися з новою системою. Підтримку такі ініціативи Мініс терства освіти від парламенту не отримають. "Українські вчителі не знайомі з підходом викладання об'єднаних дисциплін. Вони досить вузько спеціалізовані, не зважаючи на те, що в багатьох педінститутах го тують учителів із подвійною спе ціалізацією (фізика і хімія, укра їнська мова та зарубіжна літера тура). Все одно дуже часто в них немає базових знань за суміжни ми предметами. Очікувати, що буквально за рік усіх вчителів в Україні, які викладають у старшій школі, перевчать це занадто оп тимістично", вважає перший заступник голови партії "Відрод ження" Володимир Пилипенко.

СКІЛЬКИ ПОТРІБНО НА РЕФОРМУ? Днями в Міністерстві назвали суму, необхідну на реалізацію за конопроекту "Про освіту". Це близько 87 мільярдів гривень на період з 2017 по 2030 роки. За розрахунками у 2018 році на ре форму потрібно близько дев'яти сот мільйонів гривень (886,6 млн грн). У 2019 954,1 млн грн, у 2020 1,636 млрд грн. У цю суму закладають і обіцяне підвищення мінімального служ бового окладу вчителів до чотирьох прожиткових мінімумів. Тобто, вже у 2018 році уряд обі цяє вчителям зарплату в 7 048 гривень. Якщо Мінфін не зможе знайти джерело фінансування, доведеться скоротити більше половини працівників освіти. "Згідно з розрахунками, близь ко 2030% учителів ризикують втратити роботу. Є така підозра, що підвищення зарплат педаго гів можуть провести за рахунок перерозподілу окладів тих, хто звільнився серед тих, хто зали шився. Виникає запитання: чи потрібно нам таке підвищення заробітних плат? До всього іншо го, йдеться переважно, про вчи телів сільських шкіл, які знайти нову роботу на місці не зможуть. І вони будуть змушені їхати у по шуках роботи", зазначив керів ник Запорізької обласної органі зацїї Партії "Відродження" Петро Гончарук. Реалізація задуманої МОН ре форми не знайшла розуміння в парламенті. У першому читанні законопроект "Про освіту" був проголосований 10 місяців тому, і з того моменту перебуває на доопрацюванні в парламентсь ких комітетах. Основні питання стосуються джерел фінансування.

Після озвученої Міністром осві ти Лілією Гриневич суми на ре форму глава Кабінету Міністрів України Володимир Гройсман заявив, що йдеться про 3 міль ярди доларів і таку суму Україна собі дозволити не може. Тому впровадження програми дове деться відкласти. Про це глава уряду заявив 6 липня в Лондоні, під час конференції з питань ре форм в Україні. Швидше за все, Прем'єрмі ністр побачив реакцію парла менту на недоліки пропонованої реформи, і знайшов привід об ґрунтувати провал законопроек ту відсутністю грошей у казні. Оскільки в умовах триваючої економічної кризи і незрозумілих джерел фінансування реформи парламент не підтримає у друго му читанні законопроект "Про освіту".

ЩО НЕОБХІДНО В ПЕРШУ ЧЕРГУ Політична сила бачить інший підхід до реформи освіти. На думку народних депутатів групи "Партія "Відродження", зміни в системі повинні бути в першу чергу зрозумілі і прийняті гро мадськістю. Такі пропозиції вже є в оновленій комплексній програ мі політсили. За їхніми словами, насамперед, потрібно посилити соціальний захист педагогів та гарантувати підтримку вчителів, які живуть і працюють у сільській місцевості. "У Верховній Раді вже зареєс трований законопроект № 6146, авторами якого є народні депута ти групи "Партія "Відродження". Він має на увазі прив'язку посадо вих окладів не до прожиткового мінімуму, а до мінімальної заро бітної плати, яку збільшили до 3,2 тисячі гривень. Ухвалення цього законопроекту реально дозво лить підвищити зарплату педаго гам", сказав Петро Гончарук. Основна проблема пропонова ної реформи полягає в тому, що її автори виходять з потреб стан дартизації: українські школи і ви ші, на їхню думку, повинні бути схожі на європейські. Цей перехід передбачає підвищення якості і доступності. Однак, судячи з ре форми, виходить так, що євро стандарт окремо, а якість і дос тупність для українців окремо. На думку народних депутатів партії "Відродження", такий під хід неправильний. І пропозиції Міністерства освіти більше нага дують спробу змінити лише фор мальну "оболонку", а не поліп шити систему освіти.


6

ділові новини ЧЕТВЕР, 13 ЛИПНЯ

z АКТУАЛЬНО

ВИМОГУ ПРОФСПІЛОК ЩОДО СПИСКІВ 1,2 ЧАСТКОВО ВИКОНАНО. БОРОТЬБА ПРОДОВЖУЄТЬСЯ Після більш ніж річної бо ротьби за відновлення пору шених прав працівників, зай нятих у шкідливих і важких умовах праці, на достроковий вихід на пенсію за віком 4 липня 2017 року Кабінет Мі ністрів України виконав ви могу профспілок і прийняв постанову "Про внесення змін до Постанови Кабінету Мініс трів України від 24.06.2016 № 461", яка вводиться у дію з 1 січня 2018 року. Зазначеними змінами повер нуто право дострокового вихо ду на пенсію за віком для де кількох десятків тисяч працю ючих у шкідливих і важких умо вах праці. При цьому для них бу де збережено стаж роботи у зазначених умовах, що минув з моменту набуття чинності Пос танови № 461. Таким чином виконана вимога, висунута Урядові під час трид цятитисячної протестної проф спілкової акції у липні 2016 року. Проте, ще на етапі узгодження прийнятої постанови СПО об'єднань профспілок у своїх висновках зазначав, що обсяг

змін є неповним, який лише час тково (до 30%) відновлює пору шені права працівників. СПО уз годив проект постанови, розці нюючи це як перший компроміс ний крок на шляху до повного об'єктивного і справедливого врегулювання питання з пільго вим пенсійним забезпеченням працівників, яке на думку Мініс тра Реви А.О. можливе за умови прийняття Верховною Радою Урядового законопроекту про

пенсійну реформу в Україні. Зокрема, не враховані принци пові пропозиції профспілки тру дящих металургійної і гірничодо бувної промисловості України що до включення до списків майс трів, зайнятих на гарячих ділянках робіт, враховуючи, що вони пра цюють повний робочий день з працівниками, які мають право на пільгове пенсійне забезпечення, передбачене Списками №1, № 2. Залишились не врахованими

також пропозиції профспілки працівників вугільної промисло вості України щодо відновлення у Списку № 2 працівників, зай нятих на підземних роботах 50 і більше відсотків робочого часу на рік (в обліковому періоді), які були безпідставно виключені з цього списку постановою № 461, а також ряд пропозицій ін ших галузевих всеукраїнських профспілкових об'єднань. Тому робота по внесенню змін до списків, виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, буде продовжена. Очікуємо, що Мінсоцполітики виконає досягнуту попередньо домовленість, підготує і опублі кує роз'яснення щодо застосу вання Списків №1, № 2 при об численні пільгового стажу пра цівників, які мають право на пен сію за віком на пільгових умовах. Департамент охорони праці ФПУ Информація взята з сайту ФПУ http://www.fpsu.org.ua/napryamki# diyalnosti/okhorona#pratsi#i#zdorov# ya/12543#vimogu#profspilok#shchodo# spiskiv#1#2#chastkovo#vikonano#borot# ba#prodovzhuetsya


ділові новини ЧЕТВЕР, 13 ЛИПНЯ

7

z ТРЕНУВАННЯ

ВІД ВИКИДІВ ХЛОРУ – УБЕЗПЕЧЕНІ На території Запорізького титаномагнієвого комбі нату пройшли навчання з ліквідації надзвичайної си туації, пов'язаної з імовір ним викидом хлору. Це були показові комплексні об'єктові навчання на тему "Дії органів управління та сил цивіль ного захисту підприємства при виникненні надзвичайних ситу ацій техногенного характеру". Ходом проведення об'єктового навчання керував директор ТОВ "ЗТМК" Володимир Сивак. При ліквідації наслідків умовної над звичайної події масштаби аварії не поширилися за межі підпри ємства та були ліквідовані у тих розмірах, які вони набули на мо мент прибуття перших аварій норятувальних підрозділів. У тренуваннях, крім фахівців та спеціалізованих служб і форму вань самого підприємства, взя ли участь представники Голов них управлінь ДСНС України у Дніпропетровській, Харківській, Луганській та Донецькій облас тях, навчальнометодичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, об ласні спеціалізовані служби ЦЗ. Метою навчань ставилось про демонструвати способи органі зації та проведення аварійно рятувальних та інших невід кладних робіт, перевірити го товність формувань цивільного захисту, вдосконалити управ ління силами та засобами

служб ЦЗ в умовах НС. "Такі навчання дають змогу постійно удосконалювати вза ємодію органів управління та сил формувань цивільного за хисту підприємств. Чим більше ми проводимо подібні заходи, тим більше підвищується готов ність фахівців підприємства до реагування на можливі надзви чайні ситуації на об'єктах. А це, у свою чергу, суттєво допома гає рятувальним підрозділам якомога швидше ліквідувати аварію і не допустити людських жертв" зазначив заступник ди ректора Департаменту органі зації заходів цивільного захисту ДСНС України Василь Скакун. За легендою, у результаті роз герметизації цистерни стався викид хлору в кількості 500 кг у цеху №2. В прогнозованій зоні ураження може опинитися до 350 осіб. Черговий диспетчер здійснив оповіщення про ви

никнення аварії керівництва підприємства, персоналу під приємства, оперативного чер гового пункту управління Запо різької ОДА, ГУ ДСНС України у Запорізькій області та інших підприємств, що знаходяться у зоні можливого ураження. Негайно, після виникнення надзвичайної ситуації, до лікві дації її наслідків залучені наступ ні сили і засоби: газорятувальна служба та персонал підприємс тва, оперативнорятувальні під розділи ГУ ДСНС області. Співробітники аварійних бригад підприємства наклали бандаж на місце розгерметизації цистерни для зупинки подальшого витоку хлору. Бійці ДСНС у цей час про водили евакуацію персоналу з осередку небезпеки. Одночасно з цим співробітни ки дослідновипробувальної ла бораторії АРЗ СП м. Запоріжжя зробили заміри концентрації

хлору у повітрі та огородили зо ну забруднення. Маючи на озброєнні сучасну техніку та обладнання, надійний індивідуальний захист, фахівці ДСНС, увійшовши до небезпеч ної зони, за допомогою колін частого підйомника Bronto Sky lift та з використанням пожеж них стволів забезпечили опера тивне створення водяних завіс на максимальній площі, що у свою чергу сприяло подальшій успішній ліквідації аварії. Особовим складом комуналь ної спеціалізованої аварійно рятувальної служби "Кобра" за допомогою альпіністського спорядження був знятий пос траждалий з промислової ви сотної будівлі та переданий працівникам медичної служби. На нашому підприємстві пи тання безпеки людей, що працю ють на виробництві з ризиком підвищеної небезпеки, знахо диться на першому місці. З пер соналом постійно проводяться тренування по локалізації та лік відації аварійних ситуацій. Рі шення голови Запорізької облас ної державної адміністрації про проведення показового ком плексного об'єктового навчання на базі нашого підприємства ке рівництвом було повністю під тримано. Як результат, сьогодні ми спостерігали злагоджені дії персоналу у взаємодії з обласни ми службами цивільного захис ту. Вважаю, мета навчання до сягнута, коментує директор ТОВ "ЗТМК" Володимир Сивак. Підготовлено за матеріалами ГУ ДСНС України у Запорізькій області

z ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

НА ЗЗФ ПРИБУТКИ ЗАЛИШИЛИ НЕРОЗПОДІЛЕНИМИ Акціонери ПАТ "Запорізь кий завод феросплавів" (ЗЗФ) провели перші за ос танні більш ніж три роки за гальні збори, підбили під сумки роботи за 20132016 рр., затвердили звіти і пере обрали спостережну раду, ревізійну комісію та прав ління підприємства. Як повідомили в Українській асоціації виробників фероспла вів (УкрФА), на зборах акціоне рів, що відбулися 20 червня, чи сельність спостережної ради збільшена до восьми осіб. Акціонери також затвердили напрямки роботи підприємства на 2017 рік. Отриманий у 2014 р. та 2016 р. прибуток залишився нерозподі леним. У свою чергу на ЗЗФ повідо мили, що збори проголосували проти перетворення компанії в

приватне акціонерне товарис тво, зберігши статус публічного акціонерного товариства. В офіційній інформації підпри ємства уточнюється, що акці онери переобрали на новий термін членів наглядової ради Олексія Андрощука (голова), Та мару Троїцьку, Кирила Ігнатюка та Діану Іщенко, дообрано Ва силя Жукова, Івана Шепеля, Ми хайла Трояна і Максима Дунича. Крім того, акціонери переобрали на новий термін членів ревізійної комісії Марину Овчіннікову і Анну Єсипову, дообрано Ольгу Живаго, Олександра Абрамова, Андрія Ка пука, Антона Толочка, Олександра Гнатюка і Андрія Маціпуру. Членами правління переобрані Павло Кравченко (голова), Те тяна Гордієнко, Сергій Бала шов, Сергій Зубов, Денис Сису єв і Микола Ковтун, дообрано Олега Качка, Костянтина Умри хина і Олену Дячко.

В іншій інформації ЗЗФ пові домляється, що акціонери дали попередню згоду на операцію з придбання електроенергії на суму 2,895 млрд грн. Як повідомлялося раніше, ЗЗФ в 2013 році отримав зби ток у розмірі 126,946 млн грн, у 2014 році чистий прибуток у розмірі 69 млн 645,444 тис. грн, у 2015 році чистий збиток, 162,017 млн грн, в 2016 році чистий прибуток, 175 млн 290,176 тис. грн. У попередні роки кілька разів призначалися збори акціонерів, однак вони не відбулися через відсутність кворуму. Також повідомлялося, що в жовтні 2015 року Віктор Пінчук уклав з Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим миро ву угоду, зафіксовану суддею Лондонського арбітражного су ду (LCIA), щодо ініційованого В. Пінчуком кілька років тому

спору щодо виконання відпові дачами зобов'язань, взятих при створенні спільного феросплав ного холдингу. Після цього було оголошено про скликання на червень 2016 зборів акціоне рів НЗФ, ЗЗФ, МГЗК і ОГЗК, які не проводилися в 2014 і 2015 рр., однак вони також не відбулися. ПАТ "Запорізький завод фе росплавів" один з трьох основ них українських виробників цієї продукції. За даними підприємства на кі нець 2016 року, у власності Mat rimax Limited знаходиться 22,4486 % акцій підприємства, Tapesta Limited 18,8903 %, Walltron Limited 18,642 % і Sol tex Limited (всі Кіпр) 22,4486 %. Статутний капітал ПАТ "ЗЗФ" 227,955 млн грн, номінальна вартість однієї акції 0,1 грн. Публікація підготовлена за матеріалами УкрФА


8

справи небайдужих

Начальник ДПРЧ*13 з охорони м. Енерго* дара майор служби цивільно* го захисту Олег Па* насенко у свій вихідний день, відпочиваючи з друзями на пля* жі біля озера, врятував людину. Він став свідком того, як невідомий молодий чоловік вирішив пірнути головою униз з укріплення, зробленого з автомобільних шин. Зважа ючи на те, що глибина у тому місці близько одного метра, цей необдуманий стрибок мало не коштував чоловікові жит тя. Він отримав серйозні травми, одразу наковтався води та втратив свідомість. Олег Панасенко першим кинувся у воду на допомогу постраждалому і разом із другом витяг непри томного на берег. Почав надавати першу долікарську допо могу і робив це до приїзду швидкої. Медики виявили у пос траждалого мешканця Мелітополя, 1986 р.н., переломи у шийному відділі хребта. Через тяжкий стан постраждалого транспортували до лікарні у Запоріжжі.

ЧЕТВЕР, 13 ЛИПНЯ

ЛЮДИ, ЯКІ НАС 6 липня в родині депу* тата міськради від "Опозиційного блоку" Руслана Божка сталася радісна подія * у нього народилася дочка, по* відомив на своїй сто* рінці у соцмережі щас* ливий батько. Руслан Божко колишній фінансовий директор "За поріжсталі". У компанії "Метінвест" він працює з 2006 ро ку. З 2011 року він фінансовий директор ВАТ "Запоріж сталь". З 2015 року депутат Запорізької міськради сьомого скликання від "Опозиційного блоку". Після пере моги на виборах Руслан очолив найважливішу комісію в міськраді бюджетну. У 40річного депутата вже є двоє дітей (син і дочка). Ново народженій вже придумали ім'я Крістіна.

Ордена "Мати*ге* роїня" була удос* тоєна мешканка Мелітополя Тетяна Гайдукова, яка народила і вирос* тила п'ятьох ді* тей. Ніна, Богдан, Вікторія, Веніамін ... Старша Надія сьогод ні доросла вже 27 років, вона заміжня і народила синочка. У багатьох дітей у сім'ї є захоплення: в му зичній школі хлопчики вчаться грати на трубі, а дівчатка на домрі. А Ніна, закінчивши навчання у музшколі, продовжує свої заняття на фортепіано: підбирає мелодії, грає, а всі співають. Богдан випилює з фанери лобзиком рамки для фотографій, та рілки, підставки для чайника і серветок. За фахом пані Тетяна технікплановик. Але головна її місія бути матусею.

ПОДІЇ, ЩО НАС Свято, приурочене до Дня незалежності США, у парку відпочинку "Дубовий гай" зібрало чимало запоріжців. Нагадаємо, що 4 липня США святкували свій День незалежності. Ініціатором заходу стала одна з християнських церков міста. Її пастор Байрон Джон сон і його дружина живуть у Запоріжжі більше року. Приїхали з американського Денвера, штату Колорадо. На галявині біля центральної сцени парку організатори приготували запоріжцям різні види активностей, попу лярних у США лакрос, фрісбі, а також гру "9 квадратів у повітрі", яка схожа на волейбол і популярна зараз се ред американських школярів. Свято Івана Купала, яке відбулося в с. Лукашеве, зібрало чимало учасників. Тут було багато казкових персонажів: Баба Яга, Чорт, Кіт Базиліо. Дівчата водили хороводи, кидали вінки у воду, наряджали Морену і Ку пайла. Традиційно розпалили купальське вогнище, і молодь стрибала через нього. Для гостей та мешканців села безкоштовно роздавали попкорн і солодку вату, а та кож діти могли безкоштовно стрибати на батуті. Закінчилося свято дискотекою. На заході був присутній голова місцевої об`єднаної територіальної громади Денис Коротенко. Він підтвердив, що місцеві жителі до свята дійсно готувалися, стара лися, тому захід пройшов "на ура!". У Запоріжжі розви* вається дитяча сек* ція кінологічного спорту під патрона* том Запорізького обласного управлін* ня ТСОУ. Нещодавно відбулися змагання юних кінологів. За ре зультатами заходу прис воєно спортивні розря ди зі спорту із собака ми. Так, нинішнього ро ку чотири учасники отримали третій юнацький розряд, двоє повторили минуло річний результат і четверо отримали на щабель вище другий дорослий розряд. Вручення знаків та посвідчень з книжками спортсменів у Запорізькому обласному управлінні ТСОУ провів голова обласної організації Ігор Павлей. Переможцю змагань Ганні Контребуц був вручений сертифікат на безкоштовні курси з водіння. Як підтвердив керівник секції, колишній начальник кінологічного центру ГУ НП у Запорізькій області підполковник Євген Михайлов, по закінченні змагань "Юний кінолог" не закінчується робота заняття тривають на майданчику "Червона во да", що у Запоріжжі на Набережній магістралі. Ми не втомлюємося популяризувати спорт з собаками серед дітей, зазначив Євген Михайлов. Дата 7.07.2017 викликала небувалий ажіотаж у мо* лодят. У день з незабутнім числом, яке випало ще й на свято Івана Купала, укласти шлюбний союз вирішили 23 мелітопольські пари, що май же вдвічі більше, ніж зазви чай, 13 пар зареєстрували шлюб у Бердянську, при тому, що наступного дня у най популярнішу для урочистих одружень суботу, всього 4 па ри узаконили свої стосунки, та 52 (!) пари у Запоріжжі. Цього дня у столиці було побито рекорд понад 400 (!) сімей відсвяткували день свого народження.

У неділю у Мелітополі в лісопарку пройшов військово*патріотичний вишкіл. Тренування прово дили досвідчені інструктори і військовослужбовці. У ході навчань учасники заходу ознайомилися із майже всіма видами бойових ушкоджень і шляхами їх усунення. Крім того, учасників навчили поводитися з гранатами і викла ли їм ази володіння зброєю. Свято доброти, віри і любові до України пройшло у с. Орлове Мелітопольського району. Тут відзначали День Івана Хрестителя. Біля церкви зібралися не тільки жи телі села. Приїхали гості з Мелітополя, Мелітопольського і сусідніх районів. Дівчата плели вінки, брали участь у тема тичній "етнічній" фотосесії. По завершенні літургії з по дальшим освяченням вінків всі посідали на підводи, запря жені кіньми, і вирушили на берег річки Курошанки. Тут вже пригощалися запашним пловом, весело танцювали під рит ми "троїстих музик" групи "Варйон", яка вже не перший раз приїжджає в Орлове; дівчата пускали у воду вінки, а хлопці безстрашно їх діставали. У поточному році від платників Запорізької області до бюджету надійшло 154,9 мільйона гривень війсь* кового збору, повідомили фіскали. На реформування і оборонну здатність Збройних сил запоріжці направили 34,4 мільйона, що на 28 відсотків більше, ніж у минулому році. Очікувану суму доходів на поточний рік перевищили майже на 12 млн. Військовий збір, ставка якого становить 1,5%, встановлений до набрання законної сили рішення Вер ховної Ради України про завершення реформи Збройних сил. Відповідальними за його утримання та сплату до бюджету є роботодавці та інші платники податку з доходів. Відкрила свої двері cтудія соціалізації дітей з особливими потребами проекту "Національна ме* режа центрів для дітей та сім'ї" благодійного фонду "Карітас Запоріжжя". Ми запросили на свят кове заняття вже знайомих нам дітей і мам, для яких у березні проводили Свято радості в Запорізькому центрі молоді. Оскільки тиждень був присвячений темі Миру, ми запропонували нашим гостям долучитися до виготовлен ня голуба миру. Спільними зусиллями мам, дітей та одного татуся наприкінці заняття був виготовлений посла нець миру. Координатор проекту Олена Забродська разом із психологом Лесею Макаровою мали нагоду поспілкува тися із батьками, поки діти смакували солодощами, а також соковитою черешнею від місцевого фермера. Анонсуємо, що студія соціалізації для сімей з дітьми з особливими потребами працюватиме щочетверга з 10.00 до 12.00, у каб. № 17.


справи небайдужих ЧЕТВЕР, 13 ЛИПНЯ

НАДИХАЮТЬ Володимир Нара євський, 89річ ний мешканець маленького села Солоне Якимівсь кого району, єдиний у районі живий Герой Со ціалістичної Пра ці. За радянських часів одинадцяти жителям району було присудже но це високе звання. Все життя Володимир Михай лович пропрацював чабаном. До Якимівського району він переїхав в 1949 р. Працював у місцево му держплемзаводі "Комуніст", де овець тримали чимало, причому всі елітні тонкорунні асканійсь кі. Тут свого часу було п'ять Героїв Соціалістичної Праці. Нараєвський також відмінно відпрацював три п'ятирічки і 24 грудня 1976 р. теж був удосто єний високого звання.

У ГУ ДСНС України у Запорізькій області відбулася міжвідомча пресконференція. Захід розпочався з урочис того нагородження чотирьох друзів з Дніпрорудного, які вряту вали свого товариша. Данило Долгих, Вадим Канцурак, Микита Клипа та Вадим Сухенко отримали грамоти, цінні подарунки та сувеніри з символікою ДСНС. Після пресконференції юні герої відвідали пожежну частину, де мали змогу поспілкуватися з про фесійними рятувальниками, приміряти бойовий одяг та розди витися міць легендарних червоних велетнів.

ЗАХОПЛЮЮТЬ У с. Відрадне Запорізь кого району, що вхо дить до Широківської ОТГ, творчий конкурс "Вранішня зірка" зібрав у місцевому клубі справжній аншлаг. Для дітвори, яку тут на ка нікулах залучають до ціка вих справ, захід організува ли Галина Петрова та Тетяна Гладкевич. Ініціативу під тримали голова ОТГ Денис Коротенко, а також Анна Кислинська і Олена Белогу рова. Вони прибули на за хід і стали його арбітрами. Учасники конкурсу дуже старалися, адже подібні заходи це шанс заявити про себе. Лідери ж громади зі свого боку прагнуть підтримувати молодь, допомагають розкриватися юним талантам і даруванням. Тому всі учасники отримали подарунки від шановних гостей, а від депутата Сергія Васильєва, який не зміг бути присутнім на концерті, ще й солодкий сюрприз смачний торт. До Кам`яної могили у Мелітопольському районі на святкування Івана Купала з'їхалися люди з усіх ку точків Запорізької області та зпоза її меж. Тради ційно тут працювали Алея Майстрів, локації, де можна пос тріляти з лука чи арбалета. Діти і дорослі каталися на конях, а ще фотографувалися з учасниками історикопатріотично го товариства "Великий степ". А також відбулися виїзна тор гівля, дитячі розваги та запальна програма з конкурсами та піснями і танцями. Кульмінацією свята стало спалення на купальському багатті Морени, а також колеса, яке символі зує сонцеворот. У багаття кидали суху траву, вінки. Вогонь горів довго. В цей час були організовані традиційні народні забави чоловіки змагалися в силі та спритності біля вог ню. А поруч організатори влаштували запальні танці. Під час літніх канікул заклади культури зап рошують дітей на цікаві різноманітні заходи. Обласна бібліотека для дітей "Юний читач" Запо різької обласної ради активно пропонує своїм відві дувачам цікаве дозвілля в рамках власних проектів "Академія літніх наук" та "Калейдоскоп розваг улітку". Протягом червня бібліотека проводила розважальні заходи в своїх стінах для дітвори з таборів гімназії № 50 та ліцею № 62, а також виїжджала до дітлахів Широківської об'єднаної територіальної громади, від відавши Петропіль, Лукашеве, Широке, Августинівку, Володимирівське та Відрадне. Комунальний заклад "Запорізька обласна філармо нія" Запорізької обласної ради приймав у себе маленьких глядачів. У гостях у філармонії побували вихованці усіх пришкільних таборів обласного центру. Для дітей з Енергодара пройшли екскурсія та концерт. Артисти філармонії з музичною казкою завітали до Василівки, де відбулися два виступи для дітей у школах. В селі Андріївка глядачами стали матусі з дітьми у місцевому профілакторії. Загалом влітку Запорізька обласна філармонія вже провела 21 концерт для дитячої аудиторії. Комунальний заклад "Запорізький академічний обласний український музичнодраматичний театр ім. В. Г. Мага ра" Запорізької обласної ради підготував для дітей у пришкільних таборах навчальних закладів веселу та пізна вальну театральну програму. У червні відбулося дев'ять виїздів до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, глядачами шоу стала майже тисяча дітей.

9

ІДЕЇ, ЯКІ НАС ОКРИЛЯЮТЬ Сьогодні, 13 липня, у день на родження Олега Сенцова, запо ріжці прочитають його п'єсу "Но мери" просто неба. Акцію "Ми з тобою!" на честь дня народження укра їнського в'язня ініціювала організація Amnesty International Ukraine. Учасники дізнаються про долю автора та підпи шуть листи і листівки для нього. До акції приєднаються актори театру Запорізька нова драма. Початок акції о 18:00. Місце проведення Південний мікрорайон, станція Дитячої залізниці, паралельно вулиці 40річчя Перемоги. Збір о 17:45 на зупинці "Ромакс" Південного мікрорайону. Нагадаємо, 6 квітня у прокат вийшов документальний фільм "Процес" про справу Сенцова. У Мелітополі організа ція "Благодійне об'єд нання "Соціальний фонд", ставши пере можцем конкурсу грантів для реалізації соціальнокультурних проектів від місцевої влади, отримала 17 тисяч гривень на прог раму "Мелітопольці за рівні можливості". Під час реалізації програми в місті проведуть ін клюзивний бал. Цей культурний захід організовують і проведуть для горо дян люди з інвалідністю. Крім того, проведуть ряд акцій для того, щоб об'єднати людей для роботи на благо громади. Триває медогляд майбутніх першокласників. У ході огляду визначають стан здоров'я дитини, виявляють патології чи хронічні захворювання і дають рекомендації, як поліпшити умови навчання май бутнього школяра. Наприклад, оф тальмолог перевіряє гостроту зору і пояснює, за якою партою краще си діти першокласнику. Медичну кар тку батьки першокласників повинні принести в школу. Без неї дитину не зарахують до навчального закладу. За нормативами Департаменту освіти та науки, останній термін прийому 31 серпня. У Запоріжжі для зручності батьків кожну середу в полікліні ках встановлений день першокласника. Всі спеціалісти приймають дітей без попереднього запису та без талонів. Тільки в порядку живої черги. У с. Терпіння Мелітополь ського району ведуться роботи з благоустрою ці лющих джерел, які прове дуть у кілька етапів аж до осені. Тут вже викосили по росль при в'їзді до джерел, змінюють дерев'яні дошки на містках. А бетонні блоки, які обмежують проїзд автотран спорту до озера і купелі, пе редбачають замінити на стінку з "дикого" каменю. На дорозі встановили новий покажчик у білозелених фарбах, так що туристам тепер буде лег ше знайти їх. Працівник комунального підприємства щоранку прибирає територію джерел. Про цілющі джерела в селі Терпіння знають лише міс цеві та деякі мешканці Запорізької області. Вода з них, стверджують лю ди, довгий час зберігає свої цілющі властивості і не псується через при сутність у ній іонів срібла. За результатами експертизи в одних джерелах хлориднокальцієва вода (подібна до джерела "Нарзан"), в інших суль фатнонатрієва (подібна до джерела "Єсентуки 20"). У селі Мануйлівка При морського району Запо різької області мріють від новити церкву 19го століт тя, побудовану болгарськи ми поселенцями у візан тійському стилі. Зараз від неї залишилися тільки сті ни, але її нові розпорядники хочуть відновити її первісний виг ляд. Ініціативна група звертається до місцевих жителів і просить всіх, у кого збереглися старі фото церкви, побудованої в 1871 році, надати ві зуальні матеріали для відновлення вигляду будівлі.

Добірку підготувала Олександра ВОРОНЦОВА (фото власні та з відкритих інтернетджерел)


10

нам пишуть... ЧЕТВЕР, 13 ЛИПНЯ

z ЛИСТ ПРО МУЖНІСТЬ

Онуки героїв теж стають героями Ніна СОЛОМАХА, ветеран праці

Не так давно я зустрілася з головою первинної вете ранської організації №28 Хортицького району Запо ріжжя Валентиною Олексан дрівною Майор. Вона згадала про свого батька, я про сво го. Обидва вони захищали нашу землю від фашистів під час Другої світової війни. Обидва померли від наслід ків поранень у мирний час… Вони живі поки ми їх пам'ятаємо… Батько Валентини Олександрів ни Олександр Харитонович Дя ченко в молодості служив кава леристом на кордоні з Китаєм. То ді державний кордон являв собою складну систему оборони. У при кордонники брали сміливих, обе режних і пильних хлопців. Якось Сашко, верхи об'їжджаючи свою ділянку кордону, помітив чужі слі ди. Дав сигнал тривоги, щоб вик ликати так звану "тривожну гру пу", а сам рушив по сліду. Зустрів ся з порушником вічнавіч, зумів його затримати і привести на зас таву. Порушників завжди брали живими, навіть ризикуючи власним життям. Їхня інформа ція могла бути важливою для кра їни… Стояли на сторожі удень і вночі. Немов у пісні: "У пограничников суровые законы: нельзя нам

Кавалер ордена Слави ІІІ ступеня Олександр Харитонович Дяченко

спать, когда другие люди спят"… Команда: "До зброї!" могла про лунати будьякої миті. Було: роз мовляють прикордонники про життя, згадують рідні краї… Рап том літак без розпізнавальних знаків. Не знаєш, чого від нього чекати: чи бомбу скине, чи з куле мета "поллє". А стріляти по повіт ряних об'єктах заборонено, щоб не трапилося ускладнень із сусі дами… Прикордонники відчували, що війна неминуча, але не знали, що вона вже стукає в двері. Мій батько народився 9 серпня 1918 року, розповідає Валенти на Олександрівна Майор. У 1938 році його призвали в армію. Поча

ток Другої світової війни він застав на кордоні з Китаєм. Потрапив у секретні урядові війська. Воював у 128му прикордонному полку. Був учасником битви на Курській дузі. Пройшов усю Україну. 28 серпня 1944 року під містом Ясси на те риторії Румунії з оточення прорва лося фашистське угруповання. Батько командував групою із чо тирьох бійців. З автоматів вони знищили 28 ворожих солдатів і двох офіцерів. За це його нагоро дили орденом Слави ІІІ ступеня. А ще серед батькових нагород ор ден Вітчизняної війни І ступеня, орден "За мужність" ІІІ ступеня, орден "За бойові заслуги", медалі "За взяття Відня" і "За взяття Бу дапешта"… У 1944 році він отри мав два поранення: легке в спину і важке в ногу. Після війни тато працював бригадиром тракторної та рільницької бригад у Пологівсь кому районі. За працю теж має на городу орден Трудового Черво ного Прапора… Через матеріали секретних архівів батька знайшов клуб "Пошук" школи №7 міста Бєлгорода. На їхнє запрошення він двічі їздив на Курську дугу, стрічався з однополчанами. У 1999 році Президент України на городив тата медаллю "Захиснику Вітчизни". Бо він і був справжнім захисником! Вся наша родина, ді ти й онуки, пишається ним. Олександр Харитонович Дячен ко помер у 2007 році: далися

взнаки пора

нення в спину і в ногу. Він записа ний у полк пам'яті "Ніхто не забу тий" на телеканалі "Інтер". Всі четверо дітей Олександра Харитоновича народилися на По логівщині. Старша дочка, багато дітна мати, працювала у колгоспі. Син пенсіонер, та ще трудиться на "Запоріжтрансформаторі". Се редня дочка моя знайома Вален тина Олександрівна Майор това рознавець за освітою, веде гро мадську роботу. А найменша доня співробітниця педагогічного ко леджу. В Олександра Дяченка десятеро внуків. Окремо скажу про Сергія сина Валентини Олександрівни Майор. Хлопець закінчив універ ситет у Харкові. Морський піхоти нець, старший лейтенант, він рік і три місяці брав участь в антитеро ристичній операції. Під Широки ним, Гнутовим, Пікузами (колиш нє Комінторнове). Загибель бойо вих друзів назавжди лишила рани на серці Сергія. Онук героя прагне, щоб ця війна якомога швидше закінчилася. А про діда Олександра Харитоновича Дячен ка згадує шанобливо і з гордістю. Це ж бо дідівська любов до життя і мужність передалися молодому герою АТО.

z ІЗ БОЛЕМ ТА НАДІЄЮ

Лебедина… подяка Той, хто бував у лондон ському Гайдпарку, не міг не звернути уваги на там тешніх лебедів. Нахабні птахи спокійно блукають поміж людей і навіть щи пають їх за одяг (а то й за руки), вимагаючи смач ненької подачки. Нікого не бояться! Певне, відчувають себе під надійним захис том? Мимоволі порівнюєш їх нє привільне життябуття із сумною долею наших запорізьких лебедів, котрі мешкають у парку "Дубо вий гай". Торік у серпні до самотнього красеня Мар тина, який з вини людей втратив усю рідню (пам'ятаєте, приміром, на шумілий випадок, коли ле бедя Яшу загриз бій цівський пес?), додали ще трьох білокрилих птахів Августина, Олі й Молі. Від

відувачі парку не могли натішитися на чарівну зграйку. Але минуло мен ше року і ці лебеді, нав чені гірким досвідом, теж уже остерігаються двоно гих, бо не раз страждали через їхню жорстокість… Не кажучи вже про те, що від вандалів потерпає весь парк: безжалісно й безкар но вони знущаються над його деревами та квітни ками, руйнують лавочки, забруднюють ставки… Та от, нарешті, знайшлася на них управа. Про це лист за підписами активістів іні ціативної групи "За жит тя!" Ади Мирської, Макси ма Донікяна, Марії Роді онової: Четвертого квітня цього ро ку ініціативна група жителів Запоріжжя направила на ім'я міського голови Володимира

Буряка колективне звернення. Ми просили негайно зупинити вандалів, які безчинствують у центральному парку культури і відпочинку "Дубовий гай": пошкоджують атракціони, тро щать лавочки, зрізують лінії електропередач, кривдять де рева (торік порізали японські вишні). А увечері 31 березня садисти знущалися з лебедя. Забили бідолашного птаха до смерті… Міська рада оперативно від реагувала на наше звернення: патрульні машини й піші наря ди (патрульна служба Олек сандрівського міжрайонного відділу управління поліції охо рони в Запорізькій області) день у день, з 22.00 до 6.00, бере під ретельний контроль 54 гектари "Дубового гаю". У денний час і на свята наряди поліції теж оберігають парк та спокій його відвідувачів. Ми, постійні відпочивальники, вис ловлюємо за це величезну по дяку міській владі! Бюджетних грошей, наданих

Минулого літа запоріжці раділи: в "Дубовий гай" привезли нових лебе# дів#шипунів! Але одного з них тепер уже немає в живихÖ

на охорону "Дубовки", виста чить на перший літній місяць. Маємо надію, що міська влада найближчим часом виділить кошти на створення на терито рії парку опорного пункту полі ції. Ми, постійні відвідувачі "Дубовки", хочемо й надалі бу ти упевненими, що зможемо безпечно насолоджуватися гармонією природи у перлині Запорізького краю, улюблено му місці відпочинку запоріжців і туристів ЦПКіВ "Дубовий гай"!

Сторінку підготувала Віталіна МОСКОВЦЕВА


ВІЛЬНИЙ Інформаційнорекламний випуск

ЧАС

11 ЧЕТВЕР, 13 ЛИПНЯ

телепрограма: 15 ефірних+9 супутникових телеканалів z ГОРОСКОП НА ТИЖДЕНЬ ОВЕН. Будь$які пропозиції, що E надійдуть вам цього тижня, перевіряйте тисячу разів. Наївність може зіграти з вами злий жарт! На початку тижня вами опанують небажання щось робити й апатія. Перетерпіть цей період. Це лише сигнал про те, що ви втомились і потребуєте відпочинку. ТЕЛЕЦЬ. Хороші новини чекатимуть вас на початку тижня. Тільки не святкуйте перемогу завчасно. Постарайтеся тримати її певний час у секреті, щоб не наврочити. Період гарний для ґрунтовної роботи. Можете сміливо завантажувати себе на повну котушку. Втоми ви не відчуватимете! БЛИЗНЮКИ. В особистих стосунках вас очікують кардинальні зміни. Можливо, ви отримаєте довгождану пропозицію руки і серця. Неодруженим Близнюкам можна розраховувати на приємне знайомство. День народження Молодика 23 липня стане для вас особливим $ може збутися мрія, що ви давно плекали. РАК. Ракам час чимось урізноманітнити життя $ можливо, змінити сферу діяльності або обзавестися новими друзями. Поїздки, заплановані на цей час, пройдуть на "ура". А ось ділові питання зараз краще не вирішувати $ можуть виникнути великі труднощі. ЛЕВ. Левам цього тижня краще не імпровізувати. Навпаки, складіть чіткий план дій. Лише в цьому випадку успіх забезпечений. Може накопичитися напруга в стосунках із коханим. Проведіть разом відпочинок $ це може бути навіть коротка поїздка, головне, щоб ви були разом. ДІВА. Домашній побут поглине вас повністю. Після цього обов'язково відпочиньте. Краще проведіть цей час на природі $ це подарує нові сили. Уважно добирайте слова в спілкуванні з близькими родичами. Ви можете мимоволі образити їх і потім прийдеться довго просити вибачення. ТЕРЕЗИ. Робочі думки і ідеї, що будуть постійно у вас виникати,

F

G

H I

J

K

z МІСЯЧНИЙ

обов'язково озвучуйте колегам і тим, хто може вам дати слушну пораду. Особливо сприятливий для цього понеділок, 17 липня. Із дітьми зараз краще підтримувати хороші стосунки, інакше вони можуть відсторонитись від вас і не ділитимуться важливими подіями їхнього життя. СКОРПІОН. Сприятливий період для того, щоб завести дітей тим, хто про це давно мріє $ саме зараз радять зірки. Не рекомендується ні з ким сваритися. Навпаки, постарайтеся підтримувати в собі спокій і мир. Відмовтеся від важкої й шкідливої їжі. СТРІЛЕЦЬ. Із фінансами Стрільцям цього тижня не пощастить. Очікуються непередбачені витрати, можливо, близькі позичать у вас немаленьку суму. Не скупіться: все повернеться вчасно й із лишком. На роботі будьте напоготові! Імовірно, проти вас влаштовують змову. З'ясуйте, хто ініціатор, і поговоріть із ним тет$а$тет. КОЗЕРІГ. Усе хороше, що має статись із вами найближчим часом, прийде до вас несподівано. Узагалі в цей період краще нічого не планувати: все одно все піде не за планом. Можливі сварки з другою половинкою і навіть розставання. Правда, триватиме це недовго, незабаром союз відновиться. ВОДОЛІЙ. Навіть скептикам найближчого тижня краще покластися на інтуїцію. Вона буде правити вашим світом. Великий шанс захворіти: не тяжко, але все одно неприємно. На роботі буде багато паперової тяганини. У перервах між праведним трудом спілкуватиметесь із колегами за чашкою чаю. РИБИ. Цей тиждень видасться непростий, але принесе гарні плоди. Наприкінці ви будете виснажені, але задоволені собою. 20 липня деякі Риби можуть отримати знак від долі, що змусить задуматися про кардинальні зміни. Найперше, вони очікуються в особистих стосунках.

L M

N

O

P

КАЛЕНДАР ІЗ 14 ПО 20 ЛИПНЯ

14.07. 20 та (до 23.42), 21 ша місячна до

ба. Спадаючий Місяць у Рибах (третя чверть). Посадіть селеру, редиску, цибулинні, підріжте й зробіть прищепи на деревах та ягідних кущах. Сприятливий час для заготівлі варення й солінь, призначених для довготривалого зберігання. Гарний час для культивації, поливання та вне$ сення добрив. Догляньте плодові дерева та ягідні кущі (зробіть прищепи, обрізання). 15.07. 21 ша місячна доба. Спадаючий Мі$ сяць у Рибах (третя чверть), із 2.53 $ в Овні. Кра$ ще нічого не сіяти й не садити. Підготуйте ґрунт під посіви, знищіть шкідників, зробіть прополю$ вання й мульчування. Сприятливий день для збирання врожаю коренеплодів, фруктів, ягід, лікарських та ефіроолійних культур, сушіння овочів і фруктів. 16.07. 21 ша (до 0.07), 22 га місячна до

ба. Спадаючий Місяць у Овні (остання чверть). Продовжуйте робити все, чим займалися 15 липня. 17.07. 22 га (до 0.34), 23 тя місячна доба. Спадаючий Місяць в Овні (третя чверть), із 8.05

$ у Тельці. Сприятливий час для садіння всіх ко$ ренеплідних, бульбових і цибулинних культур, обрізання дерев і кущів. Фрукти, ягоди та овочі, зібрані цього дня, придатні для створення зи$ мових запасів. 18.07. 23 тя (до 1.03), 24 та місячна доба. Спадаючий Місяць у Тельці (остання чверть). Рекомендуються стандартні процедури по дог$ ляду за рослинами (поливання, прополювання, боротьба зі шкідниками та хворобами рослин). 19.07. 24 та (до 1.36), 25 та місячна доба. Спадаючий Місяць у Тельці (остання чверть), із 10.32 $ у Близнюках. Не слід садити й пересад$ жувати трав'янисті культури. Ефективними бу$ дуть видалення зайвих пагонів, косіння трав, прополювання, культивація, мульчування. Збе$ ріть лікарські трави, коренеплоди, фрукти та ягоди. 20.07. 25 та (до 2.16), 26 та місячна доба. Спадаючий Місяць у Близнюках (остання чверть). Не слід нічого садити й пересаджувати цього дня.

П’ятниця 14 липня

А ви, шановні друзі, передплатили це видання? Ні? Тоді поспішайте на пошту! Газета цікава, бойова, актуальна. Кожен зна

йде для себе те, що його хвилює. А якщо, не дай, Боже, у вас негаразди саме "Запорізька правда" стане у пригоді як добрий порадник і за

хисник!

Оформити передплату на "Запорізьку правду" можна в усіх поштових відділеннях за готівко$ вий та безготівковий розрахунок, а також у лис$ тонош за "Каталогом місцевих видань" Передплатіть нашу газету та ви будете вчасно отримувати неупереджену інформацію про ак$ туальні події з доставкою за вказаною адресою. Для учасників бойових дій, ветеранів ВВВ та праці, пенсіонерів, студентів та інших пільгових категорій громадян передплата на видання за пільговою ціною. Вартість видання з доставкою:

ПОГОДА Четвер 13 липня

Дорогі наші друзі передплатники! Як з'ясувалося, хоча нашій газеті йде 100$й рік, дехто про неї, на жаль, ще й не чув. Ми хочемо, аби "Запорізьку правду" пе$ редплачували якомога більше людей. Будь ласка, допоможіть нам у цьому: виріжте оголошення й наклейте його на най$ виднішому місці $ на дошці оголошень біля пошти, сільради, автобусної зупинки тощо. Заздалегідь вдячна вам РЕДКОЛЕГІЯ "ЗАПОРІЗЬКОЇ ПРАВДИ"

Субота 15 липня

Неділя 16 липня

Понеділок 17 липня

Вівторок 18 липня

Середа 19 липня

Четвер 20 липня

П’ятниця 21 липня

Індекс Індекс

21707 30,34 грн 21708 26,01 грн

(на місяць) (на місяць пільговий)

Передплачуйте "Запорізьку правду" і будьте з нами!




12 17 липня ПОНЕДІЛОК I загальнодоступна II перегляд неповнолiтнiм глядачам рекомендується разом з батьками або з вiдома батькiв III тiльки для дорослих

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 21.00 Новини 6.10, 7.10, 8.10 Спорт 6.15, 8.15 АгроЕра 6.20, 7.15, 8.20, 9.55, 17.10, 22.50, 23.20, 0.20 Погода 6.25, 0.25 Від першої особи 7.20, 23.25 На слуху 8.35 Паспортний сервіс 8.45 Світ он лайн 9.00 Д/с «Новий Орлеан» 10.00 Т/с «Епоха честі» 11.50 Д/с «Орегонський путівник» 13.30 Борхес 13.55 Т/с «Лінія захисту» 15.20 Д/с «Увесь цей джаз» 16.40 Д/с «Мистецький пульс Америки» 17.20 Театральні сезони 17.50 Вікно в Америку 18.15, 1.20 Новинний блок 18.50, 21.40 З перших вуст 19.00, 1.55 Новини. Культура 19.20 Перша шпальта 19.55 Вересень 20.20, 2.10 Про головне 21.50 Війна і мир 23.00, 0.00, 1.00 Підсумки 2.40 Т/с «Таксі» 4.00 Т/с «Роксолана» 5.50 Вічне

1+1 6.45, 7.10, 8.10 «Сніданок з 1+1» 7.00, 8.00, 9.00, 19.30 ТСН: «Телевізійна служба новин» 9.10, 10.40 «Чотири весілля3» 12.00, 13.15, 14.45 «Міняю жінку7» 16.00 Т/с «Величне століття. Роксолана» 20.15, 21.20, 22.20 Т/с «Хазяйка» 23.25 Х/ф «Відступники» 2.20 Х/ф «Невдаха із КаунтКаунті»

ІНТЕР 6.00 Мультфільм 6.20, 14.00 «Слідство вели... з Леонідом Каневським» 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10 «Ранок з ІНТЕРом» 9.20, 12.25 Т/с «Своя правда» 15.15 «Чекай на мене» 18.00, 19.00, 4.40 Ток шоу «Стосується кожного» 20.00, 0.40, 5.25 «Подробиці» 20.30 «Слов’янский базар у Вітебську» 22.50 Т/с «Двадцять років без кохання» 1.10 Х/ф «Гроші для дочки» 2.50 «Клара Лучко. Три зустрічі» 3.30 «уДачний проект» 4.00 «Готуємо разом»

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 «Найкращий день сьогодні!» 9.00 «Для маленької компанії» 9.30 «Культпросвіт» 10.00, 22.10 Д/с «Сльози світу» 11.30, 13.15, 15.00 «Хіт парад» 12.00 «Зі світу по факту» 12.30, 19.00 «Чарівниця»

телепрограма ЧЕТВЕР, 13 ЛИПНЯ 12.45, 14.30, 15.45 «Телекрамниця» 13.40 «Під покривом Богородиці» 14.00 «АЛЕКСінформ. Дайджест» 18.00 «Назад у майбутнє» 18.15, 22.00 «АЛЕКС афіша» 18.30 «Караван» 18.49 «Телегазета» 18.50, 21.50 «АЛЕКС спорт» 18.55, 19.55, 21.55 «АЛЕКСпогода» 19.15 «Не кожен знає» 19.30, 21.30 «АЛЕКС інформ» 20.05 «Смачного!» 20.45 «Муззум» 21.00 «Добрі справи» 0.00 «Нічний канал»

ЗАПОРІЖЖЯ 0.05 Легенди Запоріжжя 0.30 Європейський вимір 0.45 «Я й це» 1.10 Театральні сезони 1.35 Кавовий клуб 2.00 100 шедеврів 2.25, 13.50 Від мелодії до мелодії 2.55 Д/ф 3.35 Час змін 4.00 Герої серед нас 4.10, 20.25 Струни душ людських 4.25 Літпросвіт 4.50 Мандруємо разом 4.55 Енергоманія 5.20 На світанку 5.50 Як це було 6.15 «Ми українські» 6.40 «Шовкова косиця» 6.55, 23.55 Ці кумедні звірі 7.00 Гімн України 7.05, 9.30 Час, події, країна 7.30 Ранок. Кава. Позитив 9.55 У майстерні художника 10.10 Кіносеанс+ 10.40 Вухаті та хвостаті 10.55, 12.55, 14.55 Подих слова 11.10 Д/ф «Відкриття неба» 12.20 Д/ф «Український пересмішник» 13.05 Діловий ритм 13.40 Зупинися і здивуйся! 14.15 Хочу бути 14.35 «Мандрівки кота Фініка» 14.50 Віконечко 15.15 Д/ф «Свята Софія» 16.00, 19.00, 22.00 Телекур’єр 16.15 Повір у себе 16.30 Посміхнися! 16.35 «Смакота» 16.45 Рефрен 17.00 Книголюб 17.50 Д/ф «Раїса Кириченко» 18.30 Справа № 19.30 Сам собі хазяїн 19.55 Д/ф «Слідчий історії» 20.35 Запорізький вектор 21.00 Вечірня казка 21.15 Будьякий каприз 21.25 «Звитяга» 22.35 Клуб700 23.00 Стоп корупції 23.30 Українські герої 23.50 Літературний монолог

19.00, 22.00 «День. Підсумки на TV5» 19.45 «Донбас сьогодні» 20.20 Т/c «Захід» 22.50 Х/ф «Ключі» 0.35 Нічний канал

ICTV 5.00 Служба розшуку дітей 5.05, 4.55 Дивитись усім! 5.45, 19.20 Надзвичайні новини 6.30 Факти тижня. 100 хвилин 8.45 Факти. Ранок 9.10 Спорт 9.15 Надзвичайні новини. Підсумки 10.05 Антизомбі 11.05, 13.20 Х/ф «Старим тут не місце» 12.45, 15.45 Факти. День 14.00, 16.10 Х/ф «Викуп» 16.55 Х/ф «Агент Хемілтон: Викрадена» 18.45, 21.05 Факти. Вечір 20.20 Більше ніж правда 21.25 Т/с «Останній бій майора Пугачова» 22.15 Х/ф «Втеча з Лос Анджелеса» 0.30 Х/ф «Агент Хемілтон: В інтересах нації» 2.15 Краще не повторюй! 3.00 Провокатор 4.35 Факти

СТБ 6.20, 16.00 «Все буде добре!» 8.15 «Планета Земля2» 9.15 Х/ф «Вам і не снилося» 11.05 «Україна має талант! Діти» 13.55 «Битва екстрасенсів. Чоловіки проти жінок» 18.00, 22.00 «Вікна Новини» 18.40 «Слідство ведуть екстрасенси» 20.30, 22.35 «Хата на тата»

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 2.50 Зона ночі 4.45 Т/с «Татусеві дочки» 5.39, 6.55 Kids Time 5.40 М/с «Сімейка Крудс» 6.00 М/с «Пригоди Кота в чоботях» 7.00 Х/ф «Безкінечна історія2: новий розділ» 8.45, 1.00 Х/ф «Олександр і жахливий, безрадісний, лажовий день» 10.10 Х/ф «Денніс мучитель» 12.00 Х/ф «Незвичайна подорож» 14.00 Х/ф «Правила знайомства: Метод Хітча» 16.15 Т/с «Не народися вродливою» 19.00 Ревізор 22.15 Пристрасті за Ревізором 2.45 Служба розшуку дітей

tv5

УКРАїНА

5.15 «Щоденник шопоголіка» 5.30 «Повідомляємо» 5.50, 9.00 «Казка Домовуші» 6.10, 12.10, 16.00 «Моя правда» 7.00 «Ранок з TV5» 9.20 «КіноnewsKIDS» 9.25 «Домобуд» 9.55 Т/c «Таємничий острів» 11.20 «Паралельний світ» 13.00, 18.50 «День. Тема» 13.10 Х/ф «Як вкрасти поцілунок» 14.50, 16.50, 18.40, 22.40, 0.30 «Погода» 15.00, 17.00 «День. Новини на TV5» 15.15 «Іду на Ти» 17.15 «Велотревел» 17.45 «Хочу у відпустку» 18.20 «Лінія успіху. Запоріжсталь»

6.50, 7.15, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 1.50 Сьогодні 9.15, 3.40 Зірковий шлях 10.40 Т/с «Бабуся при надії» 14.40, 15.30 Т/с «Причал кохання і надії» 19.45, 2.40 Токшоу «Говорить Україна» 21.00 Т/с «Анка з Молдаванки» 23.30 Х/ф «47 Ронінов» 5.20 Агенти справедливості

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 7.20, 8.50, 9.50, 18.00 Погода 7.25, 18.40 Хроніка подій 7.40 Ні пуху ні пера 8.00 Тижденьcпорт 8.15 КіноnewsKIDS

8.20, 18.10 Ваше здоров’я 9.00 Секрети стародавніх красунь 10.00, 21.40 Мистецтво виживання 10.50, 17.00 Сироти дикої природи 11.50 Таємниці Гвадалківіру 12.50 Правила життя 13.40 Містична Україна 14.30 Бандитський Київ 15.20 Охоронці Гітлера 16.10, 20.50 Скарби зі смітника 19.00 Іду на Ти 20.00 Домовуша 20.30 Спортогляд 20.40, 22.40, 0.25 ПогодаСпорт 22.50 Новини ТВ5 23.30 Про риболовлю всерйоз 0.00 Секрети фокусів 0.30 Код неандертальця 2.10 Гордість України 4.30 Ролан Биков 5.10 Владимир Басов. Бігун на довгі дистанції

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 18.30 «Спецкор» 8.30, 18.55 «ДЖЕДАІ» 9.00, 22.05 «Він, вона і телевізор» 14.50 Т/с «Загублений світ» 16.40 Х/ф «Таємний план» 19.25 «Зловмисники» 19.55 Х/ф «Втеча» 23.05 Х/ф «День мумії» 0.45 Х/ф «Чуваки й дракони» 2.35 Х/ф «Лісова пісня» 4.05 «Облом.UA»

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 Час Time 6.30, 8.25, 1.55 Огляд преси 6.45, 18.45 Місцевий час 6.55 Ранок із Біблією 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу 7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 0.20 Погода на курортах 7.35 Фінансовий тиждень 7.50 Афіша 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.50 Клуб LIFE 9.20, 17.50 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 Інформаційний день 10.55, 11.55, 17.55, 22.55 Погода в світі 19.30, 1.00 Час. Підсумки дня 22.15 Стоп корупції! 23.10 «За Чай.com» 0.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25 Хроніка дня 2.15, 5.15 Машина часу 3.15 Феєрія мандрів 3.35 Не перший погляд 4.15 Кіно з Я. Соколовою

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу «112 хвилин» 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 2.10 Студія 112 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 0.30, 3.40 Вечірній прайм

Z 05.55 Щоденники Другої світової війни 06.58 «Zаписник» 06.59 Погода 07.00 «Середовище Z» 07.15 «Здоров’Я» 07.30 Діло 07.45 TVMALL 08.00 Кіноархів 09.30 Квест 10.00 Глобал 3000 10.28 «Zаписник» 10.29 Погода 10.30 Життя в цифрі 10.45 Весілля 11.15 Жива природа 11.30 ТОП 10. Таємниці і загадки 12.00 Ваша свобода 12.20 Студія Вашингтон 12.30 Яхтові мандри 13.00 Сили природи 13.30 Час Тайм 13.45 Маленькі дорослі 14.00 Довідник дикої природи 14.50 Студія Вашингтон 15.00 Кіноархів 16.30 Інструкція з бізнесу 17.00 Новини 17.15 Час Тайм 17.30 Євромакс 18.00 Новини 18.18 «Zаписник» 18.19 Погода 18.20 Ваша свобода 18.40 Студія Вашингтон 18.45 Жива природа 19.00 Новини 19.15 Щоденники Другої світової війни 20.20 Студія Вашингтон 20.30 Квест 21.00 Новини 21.18 «Zаписник» 21.19 Погода 21.20 Яхтові мандри 21.45 Час Тайм 22.00 TVMALL 22.15 Наша позиція 22.30 «Здоров’Я» 22.45 Купити, відновити, продати 23.10 Студія Вашингтон 23.15 Новини 23.33 «Zаписник» 23.34 Погода 23.35 Кіноархів 01.20 Нічний ефір

ЕНТЕРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 «Top Shop» 7.50, 10.20 «Зірки гумору» 11.10 Х/ф «Казка про загублений час» 12.35 Х/ф «Майор «Вихор»» 16.40 Х/ф «Стряпуха» 18.00 Х/ф «Висота» 19.40 Х/с «Комісар Рекс» 21.30 Х/с «Пуаро Агати Крісті» 23.20 «Моя правда» 0.10 «Сміхопанорама» 1.45 Х/с «Мемуари Шерлока Холмса» 3.25 Кіноляпи 4.15 Саундтреки 5.00 Кінотрейлери

К1 5.10 «Рецепти щастя» 6.00 «Спеція» 6.30 «TOP SHOP» 7.50 «Чи знаєте ви, що...» 8.25 «Мультфільми» 10.00, 16.20 «Файна Юкрайна» 10.30, 18.00, 0.10 «Розсміши коміка» 11.25, 1.50 «Навколо М» 12.25, 19.00, 2.35 «Орел і Решка. Шопінг» 14.25, 20.00 «Орел і Решка. На краю світу» 15.25, 21.00 «Орел і Решка. Ювілейний сезон» 22.00 Х/ф «Тиха гавань» 3.25 «Нічне життя»

EUROSPORT 4.00, 8.15, 12.00, 16.15 Футбол. Чемпіонат Європи. Жінки. Нідерланди. Груповий етап. Данія Бельгія 5.30, 9.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 15 й етап 7.00, 11.00, 14.45 Футбол. Чемпіонат

Європи. Жінки. Нідерланди. Груповий етап. Нідерланди Норвегія 13.00, 18.15 Велоспорт. «Тур де Франс» з Грегом Лемондом 13.30 Футбол. Юнацький чемпіонат Європи (до 19 років). Грузія. Фінал 17.40 Зимові види спорту. Тележурнал «У гонитві за історією» 17.45, 21.00 Велоспорт «Тур де Франс». Підсумки другого тижня 18.45, 1.00 Футбол. Чемпіонат Європи. Жінки. Нідерланди. Груповий етап. Італія Росія 21.30 Футбол. Чемпіонат Європи. Жінки. Нідерланди. Груповий етап. Німеччина Швеція 23.45 Автоперегони. Серія WTCC. Аргентина. Перша гонка 0.15 Автоперегони. Серія WTCC. Аргентина. Основна гонка 0.50 Тележурнал WATTS 2.30 Велоспорт «Тур де Франс». Підсумки першого тижня

РЕНТВ 5.00 «Дивна справа» 6.00 «Документальний проект» 7.00 «Бадьорого ранку!» 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новини» 9.00 «Військова таємниця» 11.00 Д/п «Де шукати Шамбалу?» 12.00, 16.00, 19.00 «Інформаційна програма 112» 13.00 «Звана вечеря» 14.00 Х/ф «Монгол» 17.00, 3.30 «Таємниці Чапман» 18.00, 2.40 «Найприголомшлив іші гіпотези» 20.00 Х/ф «Ми з майбутнього» 22.20 «Водити по російськи» 23.25 «Таємниці людства» 0.30 Т/с «Спартак: Війна проклятих» 4.30 «Територія обману»

NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL 0.10 Дослідник 1.00 Осушити океан: глибоководні таємниці 1.45, 9.30 Осушити океан: затонуле місто піратів 2.35 Дивна Друга світова 3.25, 4.15, 5.10 Інженерні винаходи 6.00, 6.25 Захоплююча наука 6.50, 7.15, 7.35, 14.10, 14.30 Наукові дурниці 8.00, 10.20, 14.55 Мегазаводи 8.45, 11.05, 11.55, 15.40, 16.25, 17.10, 19.30 Міжнародний аеропорт Дубай 12.40, 18.45 Космос: Простір і час 13.25, 13.45 Ігри розуму 18.00, 21.00 Суперспоруди Третього рейху 20.15 Авто SOS 21.45 Початок 22.30 Поневіряння за кордоном 23.20 Секунди до катастрофи

VIASAT HISTORY 8.15, 4.30 «Музейні таємниці» 9.05, 23.55 «Друга

світова війна: чого варта імперія» 10.00, 18.10 «Таємниці британських замків» 10.50, 16.20 «Заборонена історія» 11.40 «Карти вбивства» 12.30, 2.45 «Холодний будинок» 13.25 «Друга світова: забута війна Китаю» 14.20, 22.50 «Війна царівродичів» 15.25, 1.50 «Мисливці за міфами» 17.10, 0.50, 7.05 «Нерозкриті таємниці Другої світової війни» 18.55 «Історія Єгипту» 19.55, 21.00 «Трагічна доля російських царівен» 22.00 «Мисливець за зброєю» 3.40 «Загадкові злочини середньовіччя» 5.15 «Біля джерел двадцятого століття» 6.10 «Спецназ стародавнього світу»

ДИТЯЧИЙ СВІТ 3.00, 9.00 Х/ф «Чарівна лампа Аладдіна», м/ф «Стьопа моряк», «Сила слова», «Карпуша» 5.00, 11.00 М/ф «Пес і кіт», м/ф «Баранкін, будь людиною!», «Мій зелений крокодил», «Вершки та корінці» 6.00, 12.00 М/ф «Горбоконик», м/ф «Казка про Золотого Півника», «Стекло» 7.30, 13.30 М/ф «Нічна квітка», «Просто так», «Іванко і Баба Яга» 8.00, 14.00 М/c «Світлячок», м/ф «Умка», «Умка шукає друга», «Чому віслюк затявся?», «Свято» 15.00 Х/ф «Маленький утікач», м/ф «Наздожени вітер» 17.00 М/ф «Прометей», м/ф «Четверо з одного двору», «Пошта», «Загубився птах у небі», «Про хлопчиків та дівчаток» 18.00 Х/ф «Птахи над містом», м/ф «Слоненя і лист», «Міс Новий рік» 19.30 М/ф «Жарти», «Раз, два дружно!», «Примхлива Юля» 20.00 М/c «Боцман і папуга», м/ф «Новорічна ніч», «Дзеркало часу», «Клоун», «Дивний птах», «Садко багатий»

НОСТАЛЬГІЯ 6.00, 8.20, 11.05, 15.00, 17.45, 20.15, 21.40, 3.40 Музична Ностальгія 6.15, 0.00 «До та після...» 7.25 Д/ф «Дисиденти» 8.40 Х/ф «Субота і неділя...» 9.00 «Був Часи» 10.00 Х/ф «Життєві дрібниці» 11.30 Т/с «33 квадратних метри. Дачні історії» 12.00 «Акули пера» 12.50 «Рокнрол ТБ» 13.35 Програма «ТЕМА» 14.20 Програма «Стиль» 15.15 Х/ф «Арбатський мотив» 18.00 Х/ф «Шофер на один рейс» 21.00, 3.00 «Минулі Часи» 22.00 «Народжені в СРСР» 23.00 «Пісня 77» 1.15 «Кінопанорама» 2.00 Телевистава «По сто рінках «Сатирикона» 4.00 «Колба часу» 5.00 «Трибунал»


13

телепрограма ЧЕТВЕР, 13 ЛИПНЯ

ВІВТОРОК ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК «ЕРА» 6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 21.00 Новини 6.10, 7.10, 8.10 Ера бізнесу 6.15, 7.15, 8.15 Спорт 6.20, 8.20 АгроЕра 6.25, 7.20, 8.25, 9.55, 15.15, 17.35, 23.20, 0.20 Погода 6.30, 0.25 Від першої особи 7.25, 23.25 На слуху 8.35 Паспорт.Ua 8.45 Світ он лайн 9.00 Д/с «Новий Орлеан» 10.00 Т/с «Епоха честі» 11.50 Д/с «Орегонський путівник» 13.30 Уряд на зв’язку з громадянами 13.55 Т/с «Лінія захисту» 15.30 Фольк-music 16.30 Мистецькі історії 17.00 Д/с «Мистецький пульс Америки» 17.45 М/с «Книга джунглів» 18.15, 1.20 Новинний блок 18.50 З перших вуст 19.00, 1.55 Новини. Культура 19.20 Перший на селі 19.55 Наші гроші 20.20, 2.10 Про головне 21.30 Церемонія проводів дефлімпійців 23.00, 0.00, 1.00 Підсумки 2.40 Т/с «Таксі» 4.00 Т/с «Роксолана» 5.50 Вічне

1+1 6.45, 7.10, 8.10 «Сніданок з 1+1» 7.00, 8.00, 9.00, 19.30 ТСН: «Телевізійна служба новин» 9.10 «Чотири весілля-3» 10.40, 11.55 «Міняю жінку-7» 13.10, 14.15, 15.20, 20.15, 21.20, 22.20 Т/с «Хазяйка» 16.25 Т/с «Величне століття. Роксолана» 23.25, 1.55 Х/ф «Розумник Вілл Хантінг»

ІНТЕР 6.00 Мультфільм 6.20, 13.30 «Слідство вели... з Леонідом Каневським» 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10 «Ранок з ІНТЕРом» 9.20 «Давай одружимося» 11.00, 12.25 Т/с «Вона не могла інакше» 16.45 «Речдок» 18.00, 19.00, 4.40 Токшоу «Стосується кожного» 20.00, 0.30, 5.25 «Подробиці» 20.30 «Слов’янский базар у Вітебську» 22.50 Т/с «Двадцять років без кохання» 1.00 Х/ф «Кохати не можна забути» 2.30 «Вахтанг Кікабідзе: таємниці тбіліського хулігана» 3.20 «уДачний проект» 4.00 «Готуємо разом»

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 «Найкращий день - сьогодні!» 9.00 Д/с «1000 днів для планети» 10.00, 22.10 Д/с «Сльози світу» 11.35 «Добрі справи» 12.00 «Культпросвіт» 12.30, 13.15 «Хіт-парад» 12.45, 14.30, 15.45 «Телекрамниця» 13.30 «Лінія стилю» 14.00, 20.30 «Роби бізнес» 14.20, 18.50, 21.50 «АЛЕКС-спорт» 15.00 «Смачного!» 18.05 «Тонкі сфери» 18.15, 22.00 «АЛЕКСафіша»

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00 Українські герої 0.20 Зауваження до влади 0.45, 12.55, 14.55 Подих слова 1.10 Люди і долі 1.40 Струни душ людських 1.50 Мандруємо разом 2.00, 3.10 Д/ф 2.15На життєвих перехрестях 2.44 Кавовий клуб 4.55, 13.45 Від мелодії до мелодії 5.20 Легенди Запоріжжя 5.45 «Мистецька толока» 6.35 Кіносеанс+ 6.55, 23.55 Ці кумедні звірі 7.00 Гімн України 7.05, 9.30, 16.00, 19.00, 22.00 Телекур’єр 7.30 Ранок. Кава. Позитив 9.50 6 соток 9.50 «Козацька звитяга» 10.05 Запоріжжя туристичне 10.20 «Мандри Великим Лугом» 10.35 Урок… для батьків 10.55 Бесіди з лікарем 11.00 Animals 11.40, 21.15 Д/ф «Сімдесятники» 12.10 Д/ф «Одкровення» 12.40 Загублені в часі 13.05, 17.30 Чудесний канал 13.30 Мова жестів 14.10 «Мандрівки кота Фініка» 14.25 Дитячий світ 14.45 Учнівський щоденник 15.05 Піскові історії 15.15 Д/ф «Епоха Платона Майбороди» 16.10 Зупинися і здивуйся! 16.20 Повір у себе 16.35 «Я й це» 17.00 Мультзал 17.15 Степовики 17.55 Спадщина 18.25 Як це було 19.30 «Манівцями» 19.45 Д/ф «У колі любові» 20.10 Мандруємо вдома 20.25 Історії про історію 20.35 Арт-зона 20.50 Вухаті та хвостаті 21.00 Вечірня казка 21.40 У майстерні художника 22.35 180 градусів 23.00 Уряд на зв’язку з громадянами 23.30 «Ми - Запоріжжя! Ми - Україна» 23.45 Знай наших!

tv5 5.25, 9.25 «Дзвони православ’я» 5.45 «Повідомляємо» 6.00, 9.00 «Казка Домовуші» 6.20, 19.00, 22.00 «День. Підсумки на TV5» 7.00 «Ранок з TV5» 9.20 «Кіноnews-KIDS» 9.40 «Лінія успіху. Запоріжсталь» 9.55 Т/c «Таємничий острів» 11.20 «Паралельний світ» 12.10, 16.00 «Моя правда» 13.00, 18.50 «День. Тема» 13.10 Х/ф «Наш дім» 14.50, 16.50, 18.45, 22.40, 0.35 «Погода» 15.00, 17.00 «День. Новини на TV5» 15.15 Т/c «Співачка» 17.15 Т/c «Безсмертник» 19.45 «Ваше здоров’я» 20.20 Т/c «Захід» 22.50 Х/ф «Мої ночі» 0.40 Нічний канал

10.40, 13.20 Х/ф «Викуп» 12.45, 15.45 Факти. День 13.35 Т/с «Демони» 15.25, 16.10 Т/с «Нічні ластівки» 17.50, 21.25 Т/с «Останній бій майора Пугачова» 18.45, 21.05 Факти. Вечір 22.20 Х/ф «Скажений Макс» 0.25 Х/ф «Втеча з ЛосАнджелеса» 2.05 Краще не повторюй! 2.50 Провокатор 4.25 Служба розшуку дітей 4.30 Студія Вашингтон 4.35 Факти 4.55 Дивитись усім!

СТБ 6.45, 16.00«Все буде добре!» 8.40 «Все буде смачно!» 9.35 «Україна має талант! Діти» 12.00 «Містичні історії-3 з Павлом Костіциним» 13.50 «Битва екстрасенсів. Чоловіки проти жінок» 18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 18.40, 23.05 «Слідство ведуть екстрасенси» 20.30, 22.45 «Вагітна у 16»

НОВИЙ КАНАЛ 4.25, 9.10 Т/с «Татусеві дочки» 5.43, 6.59 Kids Time 5.45 М/с «Сімейка Крудс» 6.00 М/с «Пригоди Кота в чоботях» 7.00, 19.00 Від пацанки до панянки 16.15 Т/с «Не народися вродливою» 21.00 Х/ф «Параноя» 23.00 Х/ф «Весільний майстер» 1.00 Х/ф «Незвичайна подорож» 2.40 Зона ночі

УКРАЇНА 6.10 Агенти справедливості 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.50 Сьогодні 7.15, 8.15 Ранок з Україною 9.15 Зірковий шлях 10.50, 4.40 Реальна містика 12.50 Т/с «Черговий лікар» 14.45, 15.30 Т/с «Жіночий лікар-2» 19.45 Ток-шоу «Говорить Україна» 21.00 Т/с «Анка з Молдаванки» 23.30 Т/с «Закон і порядок: Злочинні наміри» 2.00 Х/ф «47 Ронінов»

ТВ5 СПОРТ 6.00, 14.30 Бандитський Київ 7.20, 8.15, 9.45, 18.00, 20.40, 22.40, 0.40 Погода-Спорт 7.30, 22.50 Новини ТВ-5 8.20 Кіноnews-KIDS 8.30 Про риболовлю всерйоз 9.00 Велотревел 9.30, 20.30, 0.30 Спортогляд 10.00, 21.40 Мистецтво виживання 10.50 Невідомі пінгвіни 11.50 Дивовижна Замбія 12.50 Правила життя 13.40 Містична Україна 15.20 Охоронці Гітлера 16.10, 20.50 Скарби зі смітника 17.00 Сироти дикої природи



18 липня

18.30 «Караван» 18.49 «Телегазета» 18.55, 19.55, 21.55 «АЛЕКС-погода» 19.00 «Чарівниця» 19.15 «Герої землі запорізької» 19.30, 21.30 «АЛЕКСінформ» 20.05 «Комуналка» 21.00 «Швидкість» 0.00 «Нічний канал»

18.10 TV5 Тribute Show 19.15 Хочу у відпустку 19.40 Щоденник шопоголіка 20.10 Домовуша 23.30 Домобуд 0.00 Ваше здоров’я 0.50 Дослідження часу 2.10 Ліліпути 3.00 Органи на експорт 3.40 Гордість України

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 18.30 «Спецкор» 8.30 «ДЖЕДАІ» 9.00 Д/п «Помста природи» 11.00, 23.00 «Він, вона і телевізор» 14.55 Т/с «Загублений світ» 16.45 Х/ф «2016: Кінець ночі» 18.50 Перший тур ЧУ з футболу. «Динамо» - «Чорноморець» 21.00 ПРОФУТБОЛ 0.00 Т/с «Теорія брехні-3» 1.45 Х/ф «Камінна душа» 3.20 «Облом.UA»

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 Час-Time 6.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд преси 6.45, 18.45 Місцевий час 6.55 Ранок із Біблією 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу 7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 0.20 Погода на курортах 7.50 Будівельний стандарт 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.50 Клуб LIFE 9.20, 17.50 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 Інформаційний день 10.55, 11.55, 17.55 Погода в світі 19.30, 1.00 Час. Підсумки дня 22.15 Агрокраїна 22.30 Кордон держави 23.10 «За Чай.com» 0.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25 Хроніка дня 2.15, 5.15 Машина часу 3.15 Феєрія мандрів 3.35 Не перший погляд 4.15 Кіно з Я. Соколовою

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу «112 хвилин» 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 2.10 Студія 112 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 0.30, 3.40 Вечірній прайм

Z 06.00 06.18 06.19 06.20 06.50

Новини «Zаписник» Погода 21.20 Яхтові мандри 19.15 Щоденники Другої світової війни 08.00 22.00 TV-MALL

08.15 Кіноархів 09.45 22.30 «Здоров’Я» 10.00 Новини 10.18 23.33 «Zаписник» 10.19 18.19 Погода 10.20 Завтра-Сьогодні 10.50 Весілля 11.20 Жива природа 11.30 ТОП 10 12.00 Ваша свобода 12.20 18.40 Студія Вашингтон 12.30 Яхтові мандри 13.00 Сили природи 13.30 Час - Тайм 13.45 Ключі до успіху 14.00 Довідник дикої природи 14.50 23.35 Кіноархів 16.30 Інструкція з бізнесу 17.00 18.00 19.00 Новини 17.15 21.45 Час - Тайм 17.30 Глобал 3000 18.18 21.18 «Zаписник» 18.20 Ваша свобода 18.45 Життя в цифрі 20.20, 23.10 Студія Вашингтон 20.30 Діло 20.45 Жива природа 21.00 23.15 Новини 21.19 23.34 Погода 22.15 Символи Запоріжжя 22.45 Купити, відновити, продати 01.10 Нічний ефір

ди. Груповий етап. Німеччина - Швеція 10.00, 2.20 Тележурнал WATTS 13.10, 2.15 Зимові види спорту. Тележурнал «У гонитві за історією» 13.15 Велоспорт. «Тур де Франс». 15-й етап 14.15, 18.15 Велоспорт. «Тур де Франс»-екстра 14.30, 21.00, 2.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 16-й етап 18.45 Футбол. Чемпіонат Європи. Жінки. Нідерланди. Груповий етап. Австрія Швейцарія 21.30 Футбол. Чемпіонат Європи. Жінки. Нідерланди. Груповий етап. Франція - Ісландія 23.55 Автоперегони. World Endurance. Нюрбургринг. Огляд 0.25 Автоперегони. Формула E. НьюЙорк. Огляд 1.20 Автоспорт. Серія WTCC. All Access 1.50 Автоперегони

РЕНТВ

ЕНТЕРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40 Мультфільми 7.10, 9.00 «Top Shop» 7.50, 23.20 «Моя правда» 9.30 «Зірки гумору» 10.10 Х/ф «Опікун» 11.45 Х/ф «Здається квартира з дитиною» 13.10 Х/ф «31 червня» 15.45 Х/ф «Відпустка за власний рахунок» 18.10 Х/ф «Вас чекає громадянка Никанорова» 19.40 Х/с «Комісар Рекс» 21.30, 1.45 Х/с «Пуаро Агати Крісті» 0.10 «Сміхопанорама» 3.25 Кіноляпи 4.10 Саундтреки 4.55 Кінотрейлери

К1 5.10 «Рецепти щастя» 6.00 «Спеція» 6.30 «TOP SHOP» 7.50 «Чи знаєте ви, що...» 8.25 «Мультфільми» 10.00 «Файна Юкрайна» 10.30, 18.00 «Розсміши коміка» 11.25 «Навколо М» 12.25, 19.00 «Орел і Решка. Шопінг» 14.25, 20.00 «Орел і Решка. На краю світу» 15.25, 21.00 «Орел і Решка. Ювілейний сезон» 16.20, 23.00 Т/с «Доктор Хаус» 22.00 «КВК на БІС» 0.45 Т/с «Ти - моє життя» 2.10 «Нічне життя»

EUROSPORT 3.00, 6.30, 9.30 Велоспорт «Тур де Франс». Підсумки другого тижня 3.30 Футбол. Тележурнал «ФІФА» 4.00, 7.00, 11.00 Футбол. ЧЄ. Жінки. Нідерланди. Груповий етап. Італія - Росія 5.30, 8.15, 12.00 Футбол. ЧЄ. Жінки. Нідерлан-

5.00, 2.00 «Територія обману» 6.00 «Док. проект» 7.00 «Бадьорого ранку!» 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новини» 9.00 «Військова таємниця» 11.00 Д/п «Нитки Всесвіту» 12.00, 16.00, 19.00 «Інформаційна програма 112» 13.00, 4.00 «Звана вечеря» 14.00 Х/ф «Ми з майбутнього» 17.00 «Таємниці Чапман» 18.00, 1.30 «Найприголомшливіші гіпотези» 20.00 Х/ф «Ми з майбутнього-2» 22.00 «Водити по-російськи» 23.25 «Таємниці людства» 0.30 Т/с «Спартак»

NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL 0.05, 2.20, 8.50, 11.05, 11.55, 15.40, 16.25, 17.10, 19.30 Міжнародний аеропорт Дубай 0.50, 3.55, 9.35 Суперспоруди Третього рейху 1.35, 4.45, 12.40, 18.45, 21.45 Космос: Простір і час 3.10 Секунди до катастрофи 5.35, 6.50, 7.15, 7.40, 14.10, 14.30 Наукові дурниці 6.00, 6.25 Захоплююча наука 8.05, 10.20, 14.55 Мегазаводи 13.25, 13.45, 18.00, 18.20, 21.00, 21.20 Ігри розуму 20.15 Авто - SOS 22.30 Поневіряння за кордоном 23.15 Секунди до катастрофи

VIASAT HISTORY 8.05, 4.25«Музейні таємниці» 8.55, 14.15, 22.00, 6.00 «Жінки епохи Реставрації» 10.00, 18.20, 23.10 «Таємниці британських

ДИТЯЧИЙ СВІТ 3.00, 9.00 Х/ф «Маленький утікач», м/ф «Наздожени вітер» 5.00, 11.00 М/ф «Прометей», м/ф «Четверо з одного двору», «Пошта», «Загубився птах у небі», «Про хлопчиків та дівчинок» 6.00, 12.00 Х/ф «Птахи над містом», м/ф «Слоненя і лист», «Міс Новий рік» 7.30, 13.30 М/ф «Жарти», «Раз, два - дружно!», «Примхлива Юля» 8.00, 14.00 М/c «Боцман і папуга», м/ф «Новорічна ніч», «Дзеркало часу», «Клоун», «Дивний птах», «Садко багатий» 15.00 Х/ф «Найкрасивіший кінь», м/ф «Лівша» 17.00 М/ф «Фаетон - син Сонця», м/ф «Дядько Стьопа», «Чуня», «Повернувся служивий додому» 18.00 Х/ф «Міняю собаку на паровоз», м/ф «День чудесний», «Будинок, який побудували всі» 19.30 М/ф «Заєць Коська і джерельце», «Слоненя», «Вітерець» 20.00 М/c «Боцман і папуга», м/ф «Хочу буцатися!», «Дівчинка і ведмідь», «Казка про Хлопчиша-Кибальчиша», «Пригода на плоті»

НОСТАЛЬГІЯ 6.00 «Акули пера» 6.50 «Рок-н-рол ТБ» 7.35 Програма «ТЕМА» 8.20 Програма «Стиль» 9.00, 11.45, 14.15, 15.40, 20.20, 21.40, 23.10, 0.00, 2.20, 5.05 Музична Ностальгія 9.15 Х/ф «Арбатський мотив» 12.00 Х/ф «Шофер на один рейс» 15.00, 21.00 «Минулі Часи» 16.00, 22.00 «Народжені в СРСР» 17.00 «Пісня - 77» 18.00 Х/ф «Майже смішна історія» 23.35 Х/ф «Бабчині крила» 0.15 «До та після...» 1.25 Д/ф «Дисиденти» 2.40 Х/ф «Субота і неділя...» 3.00 «Був Часи» 4.00 Х/ф «Життєві дрібниці» 5.30 Т/с «33 квадратних метри. Дачні історії»

КУПОН БЕЗКОШТОВНОГО ОГОЛОШЕННЯ В ГАЗЕТІ "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА"

Від громадянина: _________________________________________________ телефон: _________________________________________________________ Текст оголошення (українською мовою)* У розділ ________________________

ICTV 5.30, 20.20 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 9.45 Більше ніж правда

замків» 10.50, 16.05, 21.10 «Заборонена історія» 11.40 «Карти вбивства» 12.30, 2.45 «Холодний будинок» 13.25 «Друга світова» 15.15, 20.15, 1.50 «Мисливці за міфами» 16.55, 0.50, 7.00 «Нерозкриті таємниці Другої світової війни» 17.50 «Неймовірні винаходи» 19.10 «Історія Єгипту» 23.50 «Кельти: кров’ю і залізом» 3.40 «Загадкові злочини середньовіччя» 5.10 «Біля джерел двадцятого століття» 7.55 «Погода, яка змінила хід історії»

_______________ * газета "Запорізька правда" залишає за собою право коригувати текст оголошення

Безкоштовно приймаємо оголошення від приватних осіб у розділи: про дам, куплю, обмін, здам житло, зніму житло, віддам безплатно. В одному безкоштовному оголошенні може бути зазначено не більше двох телефонних номерів. Обов'язково у безкоштовному оголошенні про продаж має бути вказана ціна у гривнях. Надіслати оголошення до редакції можна листом на адресу: 69600, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 152, газета "Запорізька правда", відділ реклами, або надати особисто.


14 19 липня СЕРЕДА ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК «ЕРА» 6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 21.00 Новини 6.10, 7.10, 8.10 Спорт 6.15, 8.15 АгроЕра 6.20, 7.15, 8.20, 15.15, 17.15, 22.45, 23.20, 0.20 Погода 6.25, 0.25 Від першої особи 7.20, 23.25 На слуху 8.35 Паспорт.Ua 8.45 Світ он лайн 9.00 Церемонія проводів дефлімпійців 10.35 Т/с «Епоха честі» 12.25 Д/с «Орегонський путівник» 13.30 Наші гроші 13.55 Т/с «Лінія захисту» 15.30 Світло 16.40 Д/с «Мистецький пульс Америки» 17.25 Хочу бути 17.45 М/с «Книга джунглів» 18.15, 1.20 Новинний блок 18.50 З перших вуст 19.00, 1.55 Новини. Культура 19.20 Д/с «Садові скарби» 19.55 Слідство. Інфо 20.20, 2.10 Про головне 21.30 Щоденник Дефлімпіади52017 21.50 Д/ф «Невидимі» 22.40 Мегалот 22.50, 5.50 Вічне 23.00, 0.00, 1.00 Підсумки 2.40 Т/с «Таксі» 4.00 Т/с «Роксолана»

1+1 6.45, 7.10, 8.10 «Сніданок з 1+1» 7.00, 8.00, 9.00, 19.30 ТСН: «Телевізійна служба новин» 9.10 «Чотири весілля53» 10.40, 11.55 «Міняю жінку57» 13.10, 14.15, 15.20, 20.15, 21.20, 22.20 Т/с «Хазяйка» 16.25 Т/с «Величне століття. Роксолана» 23.25, 1.50 Х/ф «Збройовий барон»

ІНТЕР 6.00 Мультфільм 6.20, 13.30 «Слідство вели... з Леонідом Каневським» 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10 «Ранок з ІНТЕРом» 9.20 «Давай одружимося» 11.00, 12.25 Т/с «Вона не могла інакше» 16.45 «Речдок» 18.00, 19.00, 4.40 Ток5 шоу «Стосується кожного» 20.00, 0.40, 5.25 «Подробиці» 20.30 «Слов’янский базар у Вітебську» 22.50 Т/с «Двадцять років без кохання» 1.10 Х/ф «Сім днів до весілля» 2.45 «Шосте відчуття. Дар чи прокляття?» 3.30 «уДачний проект» 4.00 «Готуємо разом»

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 «Найкращий день 5 сьогодні!» 9.00 Д/с «1000 днів для планети» 9.40 «Швидкість» 10.00, 22.15 Д/с «Сльози світу» 11.00 «Хіт5парад»

телепрограма ЧЕТВЕР, 13 ЛИПНЯ 12.40, 13.00, 14.30, 15.45 «Телекрамниця» 12.50 «Комуналка» 14.00, 19.30, 21.30 «АЛЕКС5інформ» 14.20, 18.50, 21.50 «АЛЕКС5спорт» 15.00 «В гостях у Дмитра Гордона» 18.00 «Назад у майбутнє» 18.15, 22.00 «АЛЕКС5 афіша» 18.30, 22.05 «Караван» 18.49 «Телегазета» 18.55, 19.55, 21.55 «АЛЕКС5погода» 19.00 «Чарівниця» 19.15 «Лабораторія дизайну» 20.00 «DE JURE». З погляду закону» 20.50 «Трудові династії» 0.00 «Нічний канал»

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00 Один з нас 0.20 Стоп корупції 0.45 Уряд на зв’язку з громадянами 1.15 Степовики 1.25 Повір у себе 1.40 Герої 1.50 На життєвих перехрестях 2.20 Кавовий клуб 2.55, 12.05 Від мелодії до мелодії 3.20 Як це було 3.45, 9.55 Легенди Запоріжжя 4.10, 12.30, 14.25, 20.00, 20.40 Д/ф 5.45 «Ми 5 Запоріжжя. Ми 5 Україна!» 6.10 Нотатки на глобусі 6.30 «Ми 5 українські» 6.55 Ці кумедні звірі 7.00 Гімн України 7.05, 9.30, 16.00, 19.00, 22.00 Телекур’єр 7.30 Ранок. Кава. Позитив 10.25 Карта Прикарпаття 10.40 Києвотека 10.55, 12.55, 14.55 Подих слова 10.55 Ключ до успіху 11.20 Новий день 11.25 Арт і Шок 11.50, 19.45 «Манівцями» 12.40 Так було 13.05, 17.30 Чудесний канал 13.30 4+1 13.45 Дитячий світ 14.05 Хочу бути 15.05 «Смакота» 15.15 Д/ф «Василь Макух» 16.15 «Козацька звитяга» 16.25 Час змін 16.55 Бесіди з лікарем 17.10 Мультзал 17.20, 18.45 Загублені в часі 17.55 6 соток 18.10 Д/ф «Партитура долі» 19.30 Майстерня професій 20.10 Слава мого краю 21.00 Вечірня казка 21.15 Будь5який каприз 21.25 Сам собі хазяїн 21.35 Європейський вимір 22.35 Клуб5700 23.00 Діловий ритм 23.30 Обереги 23.55 Посміхнися!

tv5 5.15 «Про риболовлю всерйоз» 5.45 «Повідомляємо» 6.00, 9.00 «Казка Домовуші» 6.20, 19.00, 22.00 «День. Підсумки на TV5» 7.00 «Ранок з TV5» 9.20 «Кіноnews5KIDS» 9.25 «Донбас сьогодні» 9.55 Т/c «Таємничий острів» 11.20 «Паралельний світ» 12.10, 16.00 «Моя правда» 13.00, 18.50 «День. Тема» 13.10 Сімейний кінозал 14.50, 16.50, 18.45, 22.40 «Погода»

15.00, 17.00 «День. Новини на TV5» 15.15 Т/c «Співачка» 16.45 «Ексклюзив. Медпрайм. Літній відпочинок» 17.15 Т/c «Безсмертник» 19.45 «Щоденник шопоголіка» 20.20 Т/c «Лицар Айвенго» 22.50 Х/ф «Елементарні частинки» 0.35 Нічний канал

ICTV 5.30, 10.00 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 11.00, 13.20 Х/ф «Скажений Макс» 12.45, 15.45 Факти. День 13.30, 16.10 Т/с «Нічні ластівки» 17.50, 21.25 Т/с «Останній бій майора Пугачова» 18.45, 21.05 Факти. Вечір 20.20 Секретний фронт 22.20 Х/ф «Скажений Макс52. Воїн дороги» 0.25 Т/с «Лас5Вегас» 1.55 Краще не повторюй! 2.40 Провокатор 4.25 Студія Вашингтон 4.30 Факти 4.50 Дивитись усім!

Спортогляд 10.00, 21.40 Мистецтво виживання 10.50 Сироти дикої природи 11.50 Дивовижна Замбія 12.50 Правила життя 13.40 Містична Україна 14.30 Бандитський Київ 15.20 Охоронці Гітлера 16.10, 20.50 Скарби зі смітника 17.00 Невідомі пінгвіни 18.10 Навколо світу 18.30 Донбас сьогодні 19.00 Про риболовлю всерйоз 19.30, 23.30 Щоденник шопоголіка 20.00 Домовуша 0.00 Донбас сьогодні 0.50 Правда життя 3.30 Війна всередині нас

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 18.30 «Спецкор» 8.20 «Нове Шалене відео по5українськи» 9.00, 23.05 «Територія обману» 11.00, 22.05 «Він, вона і телевізор» 14.50 Т/с «Загублений світ» 16.40 Х/ф «Пітфайтер» 18.55 «ДЖЕДАІ» 19.25 «Зловмисники» 19.55 Х/ф «У пошуках бурштинової кімнати» 2.05 Х/ф «Богдан5Зиновій Хмельницький» 4.05 «Облом.UA»

СТБ

5 КАНАЛ

6.40, 16.00 «Все буде добре!» 8.40 «Все буде смачно!» 9.35 «Україна має талант! Діти» 12.00 «Містичні історії53 з Павлом Костіциним» 13.50 «Битва екстрасенсів. Чоловіки проти жінок» 18.00, 22.00 «Вікна5 Новини» 18.40 «Слідство ведуть екстрасенси» 20.30, 22.35 «Кохана, ми вбиваємо дітей»

6.00, 21.40, 3.00 Час5 Time 6.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд преси 6.45, 18.45 Місцевий час 6.55 Ранок із Біблією 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу 7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 0.20 Погода на курортах 7.50 Драйв 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.50 Клуб LIFE 9.20, 17.50 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 Інформаційний день 10.55, 11.55, 17.55 Погода в світі 19.30, 1.00 Час. Підсумки дня 22.15 Особливий погляд 23.10 «За Чай.com» 0.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25 Хроніка дня 2.15, 5.15 Машина часу 3.15 Феєрія мандрів 3.35 Не перший погляд 4.15 Кіно з Я. Соколовою

НОВИЙ КАНАЛ 3.00 Зона ночі 4.10, 9.10 Т/с «Татусеві дочки» 5.59, 7.13 Kids Time 6.00 М/с «Сімейка Крудс» 6.20 М/с «Пригоди Кота в чоботях» 7.15, 19.00 Від пацанки до панянки 16.15 Т/с «Не родись вродлива» 21.00 Х/ф «Ідеальний незнайомець» 23.00 Х/ф «Дівчина моїх кошмарів» 1.20 Х/ф «Параноя»

УКРАЇНА 6.10, 12.50, 5.20 Т/с «Черговий лікар» 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.40 Сьогодні 7.15, 8.15 Ранок з Україною 9.15, 3.30 Зірковий шлях 10.50, 4.30 Реальна містика 14.45, 15.30 Т/с «Жіночий лікар52» 19.45 Ток5шоу «Говорить Україна» 21.00 Т/с «Анка з Молдаванки» 23.30 Т/с «Закон і порядок: Злочинні наміри»

ТВ5 СПОРТ 6.40 Бандитська Одеса 7.20, 8.10, 9.40, 18.00, 20.40, 22.40, 0.40 Погода5Спорт 7.30, 22.50 Новини ТВ55 8.20 Кіноnews5KIDS 8.25 TV5 Тribute Show 9.30, 20.30, 0.30

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу «112 хвилин» 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 2.10 Студія 112 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 0.30, 3.40

Вечірній прайм

Z 06.00 06.18 06.19 06.20 06.50 08.00 08.15 09.45 10.00 10.18 10.19 10.20 10.50 11.20 11.30 12.00 12.20 12.30 13.00 13.30 13.45 14.00 14.30 15.00 16.30 17.00 17.15 17.30 18.00 18.18 18.19 18.20 18.40 18.45 19.00 19.15 20.20 20.30 20.45 21.00 21.18 21.19 21.20 21.45 22.00 22.15 22.30 22.45 23.10 23.15 23.33 23.34 23.35 01.05

Новини «Zаписник» Погода Яхтові мандри Щоденники Другої світової війни TV5MALL Кіноархів «Здоров’Я» Новини «Zаписник» Погода У фокусі Європи Весілля Жива природа ТОП 10. Таємниці і загадки Ваша свобода Студія Вашингтон Яхтові мандри Сили природи Час 5 Тайм Наша позиція Довідник дикої природи Наші домашні улюбленці Кіноархів Інструкція з бізнесу Новини Час 5 Тайм Євромакс Новини «Zаписник» Погода Ваша свобода Студія Вашингтон Жива природа Новини Щоденники Другої світової війни Студія Вашингтон «Середовище Z» Життя в цифрі Новини «Zаписник» Погода Яхтові мандри Час 5 Тайм TV5MALL Ключі до успіху «Здоров’Я» Купити, відновити, продати Студія Вашингтон Новини «Zаписник» Погода Кіноархів Нічний ефір

ЕНТЕРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 «Top Shop» 7.50, 23.20 «Моя правда» 10.50 «Зірки гумору» 11.40 Х/ф «Зникло літо» 13.05 Х/ф «Опікун» 14.35, 19.40 Х/с «Комісар Рекс» 16.25 Х/ф «Хід конем» 18.05 Х/ф «Вантаж без маркування» 21.30, 1.45 Х/с «Пуаро Агати Крісті» 0.10 «Сміхопанорама» 3.25 Кіноляпи 4.10 Саундтреки 4.55 Кінотрейлери

К1 5.10 «Рецепти щастя» 6.00 «Спеція» 6.30 «TOP SHOP» 7.50 «Чи знаєте ви, що...» 8.25 «Мультфільми» 10.00 «Файна Юкрайна» 10.30, 18.00 «Розсміши коміка» 11.25 «Навколо М» 12.25, 19.00 «Орел і Решка. Шопінг» 14.25, 20.00 «Орел і Решка. На краю світу» 15.25, 21.00 «Орел і Решка. Ювілейний сезон» 16.20, 23.00 Т/с «Доктор Хаус» 22.00 «КВК на БІС» 0.45 Т/с «Ти 5 моє життя» 2.10 «Нічне життя»

EUROSPORT 4.00, 8.15 Футбол. Чемпіонат Європи. Жінки. Нідерланди.

Груповий етап. Франція 5 Ісландія 5.30, 9.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 165 й етап 7.00, 11.00 Футбол. Чемпіонат Європи. Жінки. Нідерланди. Груповий етап. Австрія 5 Швейцарія 9.25 Зимові види спорту. Тележурнал «У гонитві за історією» 10.55 Тележурнал «Історії спортсменів» 12.00 Велоспорт. «Тур де Франс» з Грегом Лемондом 13.00, 18.30 Велоспорт. «Тур де Франс»5 екстра 13.15, 21.00, 23.50, 2.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 175 й етап 18.45 Футбол. Чемпіонат Європи. Жінки. Нідерланди. Груповий етап. Іспанія 5 Португалія 21.30 Футбол. Чемпіонат Європи. Жінки. Нідерланди. Груповий етап. Англія 5 Шотландія 1.00 Автоперегони. World Endurance. Нюрбургринг. Огляд 1.30 Автоперегони. Формула E. Нью5 Йорк. Огляд

РЕНТВ 5.00 Х/ф «Ми з майбутнього52» 7.00 «Бадьорого ранку!» 8.30, 19.30, 23.00 «Новини» 9.00 Профілактика на каналі 17.00 «Таємниці Чапман» 18.00, 3.40 «Найприголомшлив іші гіпотези» 19.00 «Інформаційна програма 112» 20.00 Х/ф «Туман» 23.25 «Таємниці людства» 0.30 Т/с «Спартак: Війна проклятих» 4.40 «Територія обману»

NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL 0.00, 2.15, 8.50, 11.05, 11.55, 15.40, 16.25, 17.10, 19.30 Міжнародний аеропорт Дубай 0.45, 1.10, 3.45, 4.05, 9.35, 9.55, 13.25, 13.45 Ігри розуму 1.30, 4.30, 12.40, 18.45, 21.45 Космос: Простір і час 3.00 Секунди до катастрофи 5.15, 5.35, 6.50, 7.15, 7.40, 14.10, 14.30 Наукові дурниці 6.00, 6.25 Захоплююча наука 8.05, 10.20, 14.55 Мегазаводи 18.00, 21.00 Дикий тунець 20.15 Авто 5 SOS 22.30 Поневіряння за кордоном 23.15 Секунди до катастрофи

VIASAT HISTORY 8.20, 4.20 «Музейні таємниці» 9.10, 14.20, 6.05 «Мисливець за зброєю» 10.00, 18.20 «Таємниці британських замків» 10.50, 16.05, 21.10 «Заборонена історія» 11.40 «Карти вбивства» 12.30, 2.35 «Холодний будинок»

13.25 «Війна, яка змінила світ» 15.10, 20.15, 1.40 «Мисливці за міфами» 16.55, 0.40, 7.00 «Нерозкриті таємниці Другої світової війни» 17.50 «Неймовірні винаходи» 19.10 «Історія Єгипту» 22.00 «Дубровницька республіка» 22.55 «Найкращі вбивці стародавніх часів» 23.45 «Спецназ стародавнього світу» 3.30 «Тіні середньовіччя» 5.10 «Біля джерел двадцятого століття» 7.55 «Погода, що змінила хід історії»

ДИТЯЧИЙ СВІТ 3.00, 9.00 Х/ф «Найкрасивіший кінь», м/ф «Щульга» 5.00, 11.00 М/ф «Фаетон 5 син Сонця», м/ф «Дядько Стьопа», «Чуня», «Повернувся служивий додому» 6.00, 12.00 Х/ф «Міняю собаку на паровоз», м/ф «День чудесний», «Будинок, який побудували всі» 7.30, 13.30 М/ф «Заєць Коська і джерельце», «Слоненя», «Вітерець» 8.00, 14.00 М/c «Боцман і папуга», м/ф «Хочу буцатися!», «Дівчинка і ведмідь», «Казка про Хлопчиша5 Кибальчиша», «Пригода на плоті» 15.00 Х/ф «Діти капітана Ґранта», м/ф «Тільки не зараз» 17.00 М/ф «Повернення з Олімпу», м/ф «Як гриби з горохом воювали», «Кибиточка на одному колесі», «Лімпопо» 18.00 Х/ф «Шкідлива неділя», м/ф «Зайченя5 задавака» 19.30 М/ф «Два богатирі», «Змій на горищі», «Зайченя і муха» 20.00 М/c «Боцман і папуга», м/ф «Марійка», «Гвинтик і Шпунтик 5 веселі майстри», «Невдахи», «Це що за птах?»

НОСТАЛЬГІЯ 6.00 Х/ф «Шофер на один рейс» 8.15, 9.40, 14.20, 15.40, 17.10, 19.05, 20.25, 21.40, 3.00, 5.45 Музична Ностальгія 9.00, 15.00, 21.00 «Минулі Часи» 10.00, 16.00, 22.00 «Народжені в СРСР» 11.00 «Пісня 5 77» 12.00 Х/ф «Майже смішна історія» 17.35 Х/ф «Бабчині крила» 18.00 «Був Часи» 19.30 Фільм5вистава «Пограбування опівночі» 23.00 «КВК 87588» 0.00 «Акули пера» 0.50 «Рок5н5рол ТБ» 1.35 Програма «ТЕМА» 2.20 Програма «Стиль» 3.15 Х/ф «Арбатський мотив»


15

телепрограма ЧЕТВЕР, 13 ЛИПНЯ

20 липня ЧЕТВЕР ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК «ЕРА» 6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 22.00 Новини 6.10, 7.10, 8.10 Ера бізнесу 6.15, 7.15, 8.15 Спорт 6.20, 8.20 АгроЕра 6.25, 7.20, 8.25, 12.20, 15.15, 17.20, 22.50, 23.20, 0.20 Погода 6.30, 0.25 Від першої особи 7.25, 23.25 На слуху 8.35 Паспорт.Ua 8.45 Світ он лайн 9.00, 22.30 Щоденник Дефлімпіади&2017 9.20 Д/ф «Невидимі» 10.05 Т/с «Епоха честі» 11.50 Д/с «Садові скарби» 12.25 Д/с «Орегонський путівник» 13.30 Слідство. Інфо 13.55 Т/с «Лінія захисту» 15.30 Надвечір’я. Долі 16.40 Д/с «Мистецький пульс Америки» 17.25 Школа Мері Поппінс 17.45 М/с «Книга джунглів» 18.15, 1.20 Новинний блок 18.50 З перших вуст 19.00, 1.55 Новини. Культура 19.20 Всесвітні ігри&2017. Студія 20.15 Всесвітні ігри. Церемонія відкриття (продовження) 23.00, 0.00, 1.00 Підсумки 2.10 Уряд на зв’язку з громадянами 2.40 Т/с «Таксі» 4.00 Т/с «Роксолана» 5.50 Вічне

1+1 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 19.30 ТСН: «Телевізійна служба новин» 6.45, 7.10, 8.10 «Сніданок з 1+1» 9.10 «Чотири весілля & 3» 10.30, 11.45 «Міняю жінку & 7» 13.00, 14.05, 15.10, 20.15, 21.20, 22.20 Т/с «Хазяйка» 16.15 Т/с «Величне століття. Роксолана» 23.25, 1.55 Х/ф «Уолл&стріт»

ІНТЕР 6.00 Мультфільм 6.20, 13.30 «Слідство вели... з Леонідом Каневським» 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10 «Ранок з ІНТЕРом» 9.20 «Давай одружимося» 11.00, 12.25 Т/с «Вона не могла інакше» 16.45 «Речдок» 18.00, 19.00, 4.30 Ток&шоу «Стосується кожного» 20.00, 0.40, 5.15 «Подробиці» 20.30 Фестиваль «Л. Вайкуле. Юрмала. Рандеву» 22.50 Т/с «Двадцять років без кохання» 1.10 Х/ф «Казка про жінку та чоловіка» 2.40 Док. проект «Легендарні замки України» 3.20 «уДачний проект» 4.00 «Готуємо разом»

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 «Найкращий день & сьогодні!» 8.15, 22.10 «Сфера інтересів» 9.00 Д/с «1000 днів для планети» 10.00, 22.50 Д/с «Сльози світу» 11.00, 15.00 «Хіт&парад» 11.45, 19.00 «Чарівниця» 12.00 «DE JURE». З погляду закону» 12.45, 14.30, 15.45 «Телекрамниця» 13.15 «В гостях у Дмитра

Гордона» 13.55, 18.49 «Телегазета» 14.00, 19.30, 21.30 «АЛЕКС& інформ» 14.20, 18.50, 21.50 «АЛЕКС& спорт» 18.00 «Герої землі Запорізької» 18.15, 22.00 «АЛЕКС&афіша» 18.30, 20.45 «Караван» 18.55, 19.55, 21.55 «АЛЕКС& погода» 20.05 «Моє улюблене місто» 21.10 «Good Dog» 0.00 «Нічний канал»

ЗАПОРіЖЖџ 0.00 Українські герої 0.30, 10.55, 12.55, 14.55 Подих слова 0.55 Час змін 1.20 «Козацька звитяга» 1.35 Літпросвіт 2.00 Fіne&art 2.25 Любов у житті великих українців 2.50 Повір у себе 3.05, 10.25 Від мелодії до мелодії 3.30 Д/ф 5.35 Струни душ людських 5.45 Мій рідний край 6.00, 11.30 Легенди Запоріжжя 6.25, 16.55 Європейський вимір 6.40, 17.55 Чотири лабети 6.55 Ці кумедні звірі 7.00 Гімн України 7.05, 9.30, 16.00, 19.00, 22.00 Телекур’єр 7.30 Ранок. Кава. Позитив 9.50 Д/ф «Тетяна Яблонська» 11.05 «Ми & українські» 12.00 Незвідане Закарпаття 12.25 «Мандрівки кота Фініка» 12.40 Юні експерти 12.45 «Казки з торбинки» 13.10, 17.30 Чудесний канал 13.50 Миколаївський зоопарк 14.00 Іноземна для дітей 14.10 Д/ф «Гайдамацьким шляхом» 14.35 У світі захоплень 15.10 Animals 15.15 Д/ф «Епоха Платона Майбороди» 16.20 «Смакота» 16.30 Як це було 17.10 Мультзал 17.55 Бесіди з лікарем 18.20 Д/ф «Сміхотворець Павло Глазовий» 19.30 Д/ф «Ігуменя Йосипа Вітер» 19.50 «Народна скарбниця» 20.35 Зелений БУМ 21.00 Вечірня казка 21.15 Рефрен 21.25 Зроблене в Європі 21.40 Степовики 22.35 180 градусів 23.00 Стоп корупції 23.30 Так було 23.55 Посміхнися!

tv5 5.15 «Хочу у відпустку» 5.45 «Повідомляємо» 6.00, 9.00 «Казка Домовуші» 6.20, 19.00, 22.00 «День. Підсумки на TV5» 7.00 «Ранок з TV5» 9.20 «Кіноnews&KIDS» 9.25 «Щоденник шопоголіка» 9.55 «Спецрепортаж» 10.25 Т/c «Таємничий острів» 11.20 «Паралельний світ» 12.10, 16.00 «Моя Правда» 13.00, 18.50 «День. Тема» 13.10 Сімейний кінозал 14.50, 16.50, 18.45, 22.40, 0.05 «Погода» 15.00, 17.00 «День. Новини на TV5» 15.15 Т/c «Співачка» 16.45 «Ексклюзив. Медпрайм. Літній відпочинок» 17.15 Т/c «Безсмертник» 19.45 «Домобуд» 20.20 Т/c «Лицар Айвенго» 22.50 Х/ф «Собака Павлова» 0.10 Нічний канал

ICTV 5.30 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті

8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 9.55 Секретний фронт 10.55, 13.20 Х/ф «Скажений Макс&2. Воїн дороги» 12.45, 15.45 Факти. День 13.30, 16.10 Т/с «Нічні ластівки» 17.50, 21.25 Т/с «Останній бій майора Пугачова» 18.45, 21.05 Факти. Вечір 20.20 Інсайдер 22.10 Х/ф «Скажений Макс&3. Під куполом грому» 0.30 «Лас&Вегас» Т/с 1.55 Краще не повторюй! 2.40 Провокатор 4.15 Служба розшуку дітей 4.20 Студія Вашингтон 4.25 Факти 4.50 Дивитись усім!

СТБ 7.00, 16.00 «Все буде добре!» 9.00 «Україна має талант! Діти» 12.00 «Містичні історії&3 з Павлом Костіциним» 13.50 «Битва екстрасенсів. Чоловіки проти жінок» 18.00, 22.00 «Вікна&Новини» 18.40 «Слідство ведуть екстрасенси» 20.30, 22.35 «Я соромлюсь свого тіла 3»

НОВИЙ КАНАЛ 3.20, 2.20 Служба розшуку дітей 3.25, 2.25, 2.55 Зона ночі 5.00, 9.10 Т/с «Татусеві дочки» 5.53, 7.10 Kids Time 5.55 М/с «Сімейка Крудс» 6.15 М/с «Пригоди Кота в чоботях» 7.15, 19.00 Від пацанки до панянки 16.15 Т/с «Не родись вродливою» 21.00 Х/ф «На межі» 23.00 Х/ф «Ласкаво просимо до Зомбіленду» 0.50 Х/ф «Жало»

УКРАЇНА 6.10, 12.50, 5.20 Т/с «Черговий лікар» 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.40 Сьогодні 7.15, 8.15 Ранок з Україною 9.15, 3.30 Зірковий шлях 10.50, 4.30 Реальна містика 14.45, 15.30 Т/с «Жіночий лікар 2» 19.45 Ток&шоу «Говорить Україна» 21.00 Т/с «Анка з Молдаванки» 23.30 Т/с «Закон і порядок: Злочинні наміри»

ТВ5 СПОРТ 6.00, 14.30 Бандитський Київ 7.00 Ваше здоров’я 7.20, 8.10, 9.50, 18.00, 20.40, 22.40, 0.20 Погода&Спорт 7.30, 22.50 Новини ТВ&5 8.20 Кіноnews&KIDS 8.25 Лінія успіху 8.45 Велотревел 9.15 Навколо світу 9.30, 20.30, 0.05 Спортогляд 10.00, 21.40 Мистецтво виживання 10.50 Сироти дикої природи 11.50 Дивовижна Замбія 12.50 Правила життя 13.40, 3.40 Містична Україна 15.20 Охоронці Гітлера 16.10, 20.50 Скарби зі смітника 17.00 Створені вбивати 18.10 Біографії 19.00 В дорозі 19.30 Сили природи 20.00 Домовуша 23.30 Кордон 0.30 Доктор Хайм 1.20 Прокляття Че Гевари 2.10 Полювання на НЛО 3.00 Зворотний бік Місяця

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 18.30 «Спецкор» 8.30, 19.00 «ДжеДАІ» 9.00, 23.45 «Територія обману» 11.00 «Він, Вона і телевізор» 14.45 Х/ф «Помпеї» 19.20 Х/ф «Граф Монте& Крісто» 22.00 Х/ф «Удар блискавки» 1.45 Х/ф «Страчені світанки» 3.15 «Облом.UA.» 5 канал 6.00, 21.40, 3.00 Час&Time 6.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд преси 6.45, 18.45 Місцевий час 6.55 Ранок із Біблією 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу 7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 0.20 Погода на курортах 7.50 Мотор 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.50 Клуб LIFE 9.20, 17.50 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 Інформаційний день 10.55, 11.55, 17.55 Погода в світі 19.30, 1.00 Час. Підсумки дня 22.15 Акцент 23.10 «За Чай.com» 0.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25 Хроніка дня 2.15, 5.15 Машина часу 3.15 Феєрія мандрів 3.35 Не перший погляд 4.15 Кіно з Я. Соколовою

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу «112 хвилин» 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 2.10 Студія 112 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 0.30, 3.40 Вечірній прайм

Z 06.00 06.18 06.19 06.20 06.50

Новини «Zаписник» Погода Яхтові мандри Щоденники Другої світової війни 08.00 TV&MALL 08.15 Кіноархів 09.45 «Здоров’Я» 10.00 Новини 10.18 «Zаписник» 10.19 Погода 10.20 Глобал 3000 10.50 Весілля 11.20 Жива природа 11.30 ТОП 10 12.00 Ваша свобода 12.20 Студія Вашингтон 12.30 Яхтові мандри 13.00 Сили природи 13.30 Час & Тайм 13.45 Символи Запоріжжя 14.00 Довідник дикої природи 14.50 Кіноархів 16.30 Інструкція по бізнесу 17.00 Новини 17.15 Час & Тайм 17.30 Завтра & Сьогодні 18.00 Новини 18.14 «Zаписник» 18.15 Погода 18.20 Ваша свобода 18.40 Студія Вашингтон

18.45 Паралелі, події, люди 19.00 Новини 19.15 Щоденники Другої світової війни 20.20 Студія Вашингтон 20.30 Культура & це модно 20.45 Маленькі дорослі 21.00 Новини 21.18 «Zаписник» 21.19 Погода 21.20 Яхтові мандри 21.45 Час & Тайм 22.00 TV&MALL 22.15 Діло 22.30 «Здоров’Я» 22.45 Купити, відновити, продати 23.10 Студія Вашингтон 23.15 Новини 23.33 «Zаписник» 23.34 Погода 23.35 Кіноархів 01.30 Нічний ефір

ЕНТЕРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 «Top Shop» 7.50, 23.20 «Моя правда» 9.55 «Зірки гумору» 10.45 Х/ф «Здається квартира з дитиною» 12.10 Х/ф «Хід конем» 13.40, 19.40 Х/с «Комісар Рекс» 15.30 Х/ф «В останню чергу» 17.10 Х/ф «Особливо важливе завдання» 21.30, 1.45 Х/с «Пуаро Агати Крісті» 0.10 «Сміхопанорама» 3.25 Кіноляпи 4.15 Саундтреки 5.00 Кінотрейлери

К1 5.10 «Рецепти щастя» 6.00 «Спеція» 6.30 «TOP SHOP» 7.50 «Чи знаєте ви, що...» 8.25 «Мультфільми» 10.00 «Файна Юкрайна» 10.30, 18.00 «Розсміши коміка» 11.25 «Навколо М» 12.25, 19.00 «Орел і Решка. Шопінг» 14.25, 20.00 «Орел і Решка. На краю світу» 15.25, 21.00 «Орел і Решка. Ювілейний сезон» 16.20, 23.00 Т/с «Доктор Хаус» 22.00 «КВК на БІС» 0.45 Т/с «Ти & моє життя» 2.10 «Нічне життя»

EUROSPORT 4.00, 8.15 Футбол. Чемпіонат Європи. Жінки. Нідерланди. Груповий етап. Англія & Шотландія 5.30, 9.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 17&й етап 7.00 Футбол. ЧЄ. Жінки. Нідерланди. Груповий етап. Іспанія & Португалія 10.55 Зимові види спорту. Тележурнал «У гонитві за історією» 11.00, 0.45 Велоспорт. «Тур де Франс». La course. 1&й етап 13.30, 18.30 Велоспорт. «Тур де Франс»&екстра 13.45, 21.00, 23.45, 2.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 18&й етап 18.45, 1.35 Футбол. ЧЄ. Жінки. Нідерланди. Груповий етап. Норвегія & Бельгія 21.30 Футбол. Чемпіонат Європи. Жінки. Нідерланди. Груповий етап. Нідерланди & Данія

РЕНТВ 5.00, 4.45 «Територія обману» 6.00, 9.00 «Документальний проект» 7.00 «Бадьорого ранку!» 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новини» 12.00, 15.55, 19.00 «Інформаційна програма 112» 13.00 «Звана вечеря» 14.00 Х/ф «Російський спецназ» 17.00, 3.45 «Таємниці Чапман» 18.00, 2.45 «Найприголом& шливіші гіпотези» 20.00 Х/ф «Туман 2» 23.25 «Таємниці людства» 0.30 Т/с «Спартак»

NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL 0.05, 2.20, 8.50, 11.10, 11.55, 15.40, 16.25, 17.10, 19.30 Міжнародний аеропорт Дубай 0.50, 3.55, 9.35 Дикий тунець 1.35, 4.45, 12.40, 18.45, 21.45 Космос: Простір і час 3.10, 23.15 Секунди до катастрофи 5.35, 6.50, 7.10, 7.35 Наукові дурниці 6.00, 6.25 Захоплююча наука 8.00, 10.20, 14.55 Мегазаводи 13.25, 13.50 Ігри розуму 14.10, 14.30 Наукові дурниці. Спорт 18.00, 21.00 Справжній суперкар 20.15 Авто & SOS 22.30 Поневіряння за кордоном

криміналістики» 22.55 «Загадкові злочини середньовіччя» 3.25 «Тіні середньовіччя» 5.05 «Біля джерел двадцятого століття»

ДИТЯЧИЙ СВІТ 3.00, 9.00 Х/ф «Діти капітана Ґранта», м/ф «Тільки не зараз» 5.00, 11.00 М/ф «Повернення з Олімпу», м/ф «Як гриби з горохом воювали», «Кибиточка на одному колесі», «Лімпопо» 6.00, 12.00 Х/ф «Шкідлива неділя», м/ф «Зайченя&задавака» 7.30, 13.30 М/ф «Два богатирі», «Змій на горищі», «Зайченя і муха» 8.00, 14.00 М/c «Боцман і папуга», м/ф «Марійка», «Гвинтик і Шпунтик & веселі майстри», «Невдахи», «Це що за птах?» 15.00 Х/ф «Коли я стану велетнем», м/ф «Дідусь і онук», «Мисливець до казок», «Перший урок» 17.00 М/ф «Аргонавти», м/ф «Зозуля і Шпак», «Фантазери з села Угори», «Олексійчині казки» 18.00 Х/ф «Єгорка», м/ф «Перервочка №1», «Лицарський роман» 19.30 М/ф «Лисиця і ведмідь», «Музична крамничка», «Весела карусель» 20.00 М/c «Боцман і папуга», м/ф «Паличка& застукалочка», «Тимошкіна ялинка», «Кораблик», «Казка»

VIASAT HISTORY

НОСТАЛЬГІЯ

8.20, 4.15 «Музейні таємниці» 9.10, 10.00, 14.20, 18.20, 6.05 «Таємниці британських замків» 10.50 «Заборонена історія» 11.40, 23.45 «Карти вбивства» 12.30, 2.30 «Холодний будинок» 13.25 «Війна, яка змінила світ» 15.10, 20.15, 1.35 «Мисливці за міфами» 16.05, 21.10 «Заборонена історія» 16.55, 0.35, 7.05 «Нерозкриті таємниці Другої світової війни» 17.50 «Неймовірні винаходи» 19.10 «Історія Єгипту» 22.00 «Захоплююча історія

6.00 Х/ф «Майже смішна історія» 8.20, 9.40, 11.10, 13.05, 14.25, 15.40, 20.45, 21.40, 2.15, 3.40 Музична Ностальгія 9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «Минулі Часи» 10.00, 16.00, 22.00, 4.00 «Народжені в СРСР» 11.35 Х/ф «Бабчини крила» 12.00 «Були Часи» 13.30 Фільм&вистава «Пограбування опівночі» 17.00, 23.00 «КВК 87&88» 18.00 «Заспіваймо, друзі!» 19.00 Телевистава «Нумо, публіко!» 0.00 Х/ф «Шофер на один рейс» 5.00 «Пісня & 77»

РЕКЛАМА Широківська сільська рада оголошує конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування: & начальника відділу бухгалтерського обліку та звіт& ності & начальника відділу фінансів, економічного розвитку, інвестицій та регуляторної діяльності & головного спеціаліста відділу фінансів, економічного розвитку, інвестицій та регуляторної діяльності & начальника технічного та господарського відділу & начальника загального відділу & головного спеціаліста загального відділу & 3 особи & начальника сектору житлово&комунального госпо& дарства та благоустрою & спеціаліста 1 категорії сектору житлово&комунально& го господарства та благоустрою & начальника юридичного відділу

& головного спеціаліста юридичного відділу & спеціаліста юридичного відділу & начальника сектору архітектури та містобудування & головного спеціаліста сектору архітектури та місто& будування & начальника відділу АПК, земельних відносин та екології & головного спеціаліста відділу АПК, земельних відно& син та екології& 2 особи & спеціаліста 1 категорії відділу АПК, земельних відно& син та екології ( Вимоги до кандидатів: & повна вища та вища освіта відповідного професій& ного спрямування за освітньо&кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста), бакалавра; & стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді провід& ного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фа& хом в інших сферах управління не менше 3 років; & досконале володіння державною мовою;

& володіння комп'ютером. Для участі у конкурсі подаються документи: & заява про участь у конкурсі; & особова картка форми П2&ДС з додатком 1 та автобі& ографією; & копія (&ї) диплома (&ів) з додатком (&ами), інших доку& ментів про освіту, перепідготовку, підвищення кваліфікації; & електронна декларація особи, уповноваженої на ви& конання функцій держави або місцевого самоврядуван& ня за минулий рік за встановленою формою, що визна& чається Національним агентством з питань запобігання корупції (далі & НАЗК) шляхом її заповнення на офіцій& ному веб&сайті НАЗК за адресою www.nazk.gov.ua та роздрукована з офіційного веб&сайту у паперовому виг& ляді. Е&декларація заповнюється власноруч за допомо& гою власного електронного цифрового підпису (ЕЦП), який можна отримати безкоштовно в Акредитованому центрі сертифікації ключів інформаційно&довідкового де&

партаменту державної фіскальної служби; & копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків; & копія військового квитка (у разі наявності); & копія трудової книжки; & одна фотокартка розміром 3х4 см. Додаткова інформація: Конкурс та відбір кандидатів на заміщення зазначених вакантних посад буде проводитись конкурсною комісією Широківської сільської ради за адресою: місто Запоріж& жя, вулиця Героїв 37&го батальйону ,137. Додаткова інформація щодо документів, які необхідно подати для участі в конкурсі, основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається Ши& роківською радою за тел.: 223 62 10. Термін прийняття документів & протягом 30 календар& них днів з дня публікації повідомлення про оголошення конкурсу.


16 21 липня П’ЯТНИЦЯ ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК «ЕРА» 6.00, 7.00, 8.00, 21.15 Новини 6.10, 7.10, 8.10 Спорт 6.15, 8.15 АгроЕра 6.20, 7.15, 8.20, 23.20, 0.20 Погода 6.25 Життєлюб 7.20, 23.25 На слуху 8.30 Територія закону 8.40 Паспорт.Ua 8.45 Світ он лайн 9.00 Всесвітні ігри. Церемонія відкриття (продовження) 9.40, 22.15 Щоденник Дефлімпіади-2017 10.00 Всесвітні ігри. Роликовий спорт (попередні), шв.біг, ж., чол. Скелелазіння (попередні), жінки 14.20 Всесвітні ігри 17.00 Всесвітні ігри. Скелелазіння (фінали), ж. Підводний спорт (фінали) ж., 50 м, 200 м, ест. 20.15 Всесвітні ігри. Спортивна аеробіка та художня гімнастика (фінали) 21.40 Всесвітні ігри-2017. Студія 22.35 Всесвітні ігри. Найцікавіше 23.00, 0.00, 1.00 Підсумки 0.25 Від першої особи 1.20 Фольк-music 2.20 Д/ф «Іван Терещенко. Колекціонер справ благодійних» 2.40 Т/с «Таксі» 4.00 Т/с «Роксолана» 5.50 Вічне

1+1 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 19.30 ТСН 6.45, 7.10, 8.10 «Сніданок з 1+1» 9.10 «Чотири весілля - 3» 10.30, 11.45 «Міняю жінку - 7» 13.00, 14.05, 15.10 Т/с «Хазяйка» 16.15 Т/с «Величне століття. Роксолана» 20.15, 22.20 «Ліга сміху 2» 0.20 «Вечірній Київ» 2.20 «Маленькі гіганти»

ІНТЕР 6.00 Мультфільм 6.20, 13.30 «Слідство вели... з Леонідом Каневським» 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10 «Ранок з ІНТЕРом» 9.20 «Давай одружимося» 11.00, 12.25 Т/с «Вона не могла інакше» 16.45 «Речдок» 18.00 Ток-шоу «Стосується кожного» 20.00, 2.00 «Подробиці» 20.30 Фестиваль «Л. Вайкуле. Юрмала. Рандеву» 22.50 Х/ф «Осінній марафон» 0.45 Х/ф «День перший, день останній» 2.30 Х/ф «Забудьте слово «смерть» 3.45 «Чекай на мене»

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 «Найкращий день - сьогодні!» 9.00 Д/с «1000 днів для планети» 10.00, 22.10 Д/с «Сльози світу» 11.30, 12.30, 15.00 «Хіт-парад» 12.15 «Культпросвіт» 12.45, 14.30 «Телекрамниця» 13.10 «Сфера інтересів»

телепрограма ЧЕТВЕР, 13 ЛИПНЯ 13.55, 18.49 «Телегазета» 14.00, 19.30, 21.30 «АЛЕКСінформ» 14.20, 18.50, 21.50 «АЛЕКСспорт» 18.00 «Назад у майбутнє» 18.15, 22.00 «АЛЕКС-афіша» 18.30 Тележурнал «Караван» 18.55, 19.55, 21.55 «АЛЕКСпогода» 19.00 «Чарівниця» 19.15 «Добро поскаржитися» 20.05 «Не кожний знає» 20.15 «Улюблене Запоріжжя» 20.45 «Караван» 21.00 «Fashion club» 0.00 «Нічний канал»

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00 Українські герої 0.15 Звичайні герої 0.25 Степовики 0.35 Європейський вимір 0.50 Спадщина 1.15, 9.50 Легенди Запоріжжя 1.40 «Ті, що в мені» 1.55, 15.54 Зупинися і здивуйся! 2.05 Любов у житті великих українців 2.35, 12.30 Від мелодії до мелодії 3.00 Д/ф 4.30 «Я й це» 5.10 Літпросвіт 5.35 Києвотека 5.55 6 соток 6.00 Уряд на зв’язку з громадянами 6.25 Стоп корупції 6.55 Ці кумедні звірі 7.00 Гімн України 7.05, 9.30, 16.00, 19.00, 22.00 Телекур’єр 7.30 Ранок. Кава. Позитив 10.15 Запоріжжя туристичне 10.30 Чотири лабети 10.45 Арт-зона 10.55, 12.55, 14.55, 23.00 Подих слова 11.20 Справа № 11.45 Д/ф «Ловець слів» 13.10, 17.30 Чудесний канал 13.50 Як це було 14.05 «Proфесіонал» 14.20 «Хатинка Василинка» 14.45 Юні експерти 15.10 Д/ф «Василь Макух» 16.10 «Кулінарія від Андрія» 16.20 «Мандри Великим Лугом» 16.35 «Незламні духом» 17.00 Мультзал 17.15 Герої 17.55, 19.30 Д/ф «Сімдесятники» 18.45 Піскові історії 19.55 «Мистецька толока» 20.50 Будь-який каприз 21.00 Вечірня казка 21.15 Бесіди з лікарем 21.25 Спортивний тиждень 22.35 Клуб-700 23.30 Фреш 23.50 Літературний монолог 23.55 Посміхнися!

tv5 5.20 «Домобуд» 5.45 «Повідомляємо» 6.00, 9.00 «Казка Домовуші» 6.20, 19.00, 22.00 «День. Підсумки на TV5» 7.00 «Ранок з TV5» 9.20 «Кіноnews-KIDS» 9.25 «Ваше здоров’я» 9.55 Т/c «Таємничий острів» 11.20 «Паралельний світ» 12.10, 16.00 «Моя Правда» 13.00, 18.50 «День. Тема» 13.10 Сімейний кінозал 14.50, 16.50, 18.45, 22.40, 1.15 «Погода» 15.00, 17.00 «День. Новини на TV5» 15.15 Т/c «Співачка» 16.45 «Ексклюзив. Медпрайм. Літній відпочинок» 17.15 Т/c «Безсмертник» 19.45 «Хочу у відпустку»

20.20 Т/c «Лицар Айвенго» 22.50 «Іду на Ти» 23.35 Х/ф «Месник» 1.20 «Хроніка подій» 1.35 Нічний канал

ICTV 5.30 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 9.55 Інсайдер 10.50, 13.20 Х/ф «Скажений Макс-3. Під куполом грому» 12.45, 15.45 Факти. День 13.35, 16.10 Т/с «Нічні ластівки» 17.55 Т/с «Останній бій майора Пугачова» 18.45, 21.05 Факти. Вечір 20.20 Антизомбі 21.25 Скетч-шоу «На трьох» 0.50 Х/ф «Розплата» 2.25 «Лас-Вегас» Т/с 3.10 Краще не повторюй! 4.10 Факти 4.30 Т/с «Відділ 44»

СТБ 5.50 «Україна має талант! Діти 2» 8.55 Х/ф «Моя старша сестра» 10.45 Х/ф «Розум і почуття» 13.50 Х/ф «Джейн Ейр» 18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 18.30 Х/ф «Ніколи не забуду тебе» 20.35, 22.45 Х/ф «Кохання на два полюси» 23.05 «Слідство ведуть екстрасенси»

НОВИЙ КАНАЛ 4.15 Т/с «Татусеві дочки» 6.03, 7.23 Kids Time 6.05 М/с «Сімейка Крудс» 7.05 М/с «Пригоди Кота в чоботях» 7.25 Х/ф «Донька мого боса» 9.10 Серця трьох 17.00, 19.00 Від пацанки до панянки 21.00 Х/ф «І прийшов павук» 23.00 Х/ф «Цілуй дівчат» 0.25 Х/ф «Ідеальний незнайомець» 2.10 Служба розшуку дітей

УКРАЇНА 6.10, 12.50 Т/с «Черговий лікар» 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.10 Сьогодні 7.15, 8.15 Ранок з Україною 9.15, 5.30 Зірковий шлях 10.50, 4.00 Реальна містика 14.45, 15.30 Т/с «Жіночий лікар 2» 19.45 Ток-шоу «Говорить Україна» 21.00 Т/с «Анка з Молдаванки» 23.20 С/р «Слідами телеманіпуляцій» 0.00 Т/с «Закон і порядок»

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 7.20, 8.10, 9.50, 18.00, 20.40, 22.40, 0.40 Погода-Спорт 7.30, 22.50 Новини ТВ-5 8.20 Кіноnews-KIDS 8.30 Хочу у відпустку 9.00 Щоденник шопоголіка 9.30 Навколо світу 9.40, 20.30, 0.30 Спортогляд 10.00, 21.40 Мистецтво виживання 10.50, 17.00 Створені вбивати 11.50 Дивовижна Замбія 12.50 Правила життя

13.40 Містична Україна 14.30 Бандитський Київ 15.20 Вирішальні бої 2-ої світової 16.10, 20.50 Скарби зі смітника 18.10 Велотревел 18.40 Іду на Ти 19.30 Домобуд 20.00 Домовуша 23.30 TV5 Тribute Show 0.50 Скарб.ua 3.40 Мерилін Монро 4.20 Володимир Івасюк 5.10 Академік Корольов

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 18.30 «Спецкор» 8.30, 19.00 «ДжеДАІ» 9.00 «Територія обману» 10.00 «Роби бізнес» 10.40 «Він, Вона і телевізор» 15.05 Т/с «Загублений світ» 16.00 Х/ф «Граф Монте-Крісто» 19.20 Х/ф «Битва проклятих» 21.05 Х/ф «Бейтаун поза законом» 23.00 «Змішані єдиноборства. UFC.» 1.20 «Нишпорки» 1.55 Х/ф «Все перемагає любов» 3.05 «Облом.UA.»

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 Час-Time 6.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд преси 6.45, 18.45 Місцевий час 6.55 Ранок із Біблією 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу 7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 0.20 Погода на курортах 7.50 Драйв 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.50 Клуб LIFE 9.20, 17.50 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15 Інформаційний день 10.55, 11.55, 17.55, 22.50 Погода в світі 18.15 Інтерв’ю з Андрієм Сусленком 19.30, 1.00 Час. Підсумки дня 22.15 Стоп корупції! 23.10 «За Чай.com» 0.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25 Хроніка дня 2.15 Машина часу 3.15 Кіно з Я. Соколовою 3.35 В кабінетах 4.25, 5.25 Будемо жити 4.45 Невигадані історії 5.55 Рандеву

112 УКРАїНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу «112 хвилин» 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15 Студія 112 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 0.30 Вечірній прайм

Z 06.00 Новини 06.18 «Zаписник»

06.19 Погода 06.20 Яхтові мандри 06.50 Щоденники Другої світової війни 08.00 TV-MALL 08.15 Кіноархів 09.45 «Здоров’Я» 10.00 Новини 10.18 «Zаписник» 10.19 Погода 10.20 Євромакс 10.50 Жива природа 11.00 Наші домашні улюбленці 11.30 ТОП 10 12.00 Ваша свобода 12.20 Студія Вашингтон 12.30 Яхтові мандри 13.00 Сили природи 13.30 Час - Тайм 13.45 Діло 14.00 Довідник дикої природи 14.50 Кіноархів 16.30 Інструкція по бізнесу 17.00 Новини 17.15 Час - Тайм 17.30 У фокусі Європи 18.00 Новини 18.14 «Zаписник» 18.15 Погода 18.20 Ваша свобода 18.40 Студія Вашингтон 18.45 Життя в цифрі 19.00 Новини 19.15 Щоденники Другої світової війни 20.20 Студія Вашингтон 20.30 Квест 21.00 Новини 21.18 «Zаписник» 21.19 Погода 21.20 Яхтові мандри 21.45 Час - Тайм 22.00 TV-MALL 22.15 «Середовище Z» 22.30 «Здоров’Я» 22.45 Купити, відновити, продати 23.10 Студія Вашингтон 23.15 Новини 23.33 «Zаписник» 23.34 Погода 23.35 Кіноархів 01.10 Нічний ефір

ЕНТЕРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 «Top Shop» 7.50 «Моя правда» 9.45 «Зірки гумору» 10.35 Х/ф «Зникло літо» 12.05 Х/ф «Особливо важливе завдання» 14.35, 19.40 Х/с «Комісар Рекс» 16.25 Х/ф «Вантаж без маркування» 18.05 Х/ф «В останню чергу» 21.30, 2.50 Х/с «Пуаро Агати Крісті» 23.20 Х/ф «Операція «Святий Януарій» 1.15 Х/ф «Прекрасна мірошничка» 4.30 Кіноляпи 4.55 Саундтреки 5.20 Кінотрейлери

К1 5.10 «Рецепти щастя. Нова історія» 6.00 «Спеція» 6.30 «TOP SHOP» 7.50 «Чи знаєте ви, що...» 8.25 «Мультфільми» 10.00, 16.20 «Файна Юкрайна» 10.30, 18.00 «Розсміши коміка» 11.25 «Навколо М» 12.25, 19.00 «Орел і Решка.

Шопінг» 14.25, 20.00 «Орел і Решка. На краю світу» 15.25, 21.00 «Орел і Решка. Ювілейний сезон» 22.00 «КВК на БІС» 23.00 «Вечірній квартал» 0.50 «Бійцівський клуб» 2.30 «Нічне життя»

EUROSPORT 4.00, 8.15, 11.00 Футбол. Чемпіонат Європи. Жінки. Нідерланди. Груповий етап. Нідерланди - Данія 5.30, 9.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 18-й етап 7.00 Футбол. Чемпіонат Європи. Жінки. Нідерланди. Груповий етап. Норвегія - Бельгія 12.00 Велоспорт. «Тур де Франс» з Грегом Лемондом 13.00, 18.45 Велоспорт. «Тур де Франс»-екстра 13.15, 21.00, 23.45, 2.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 19-й етап 19.00 Футбол. Чемпіонат Європи. Жінки. Нідерланди. Груповий етап. Швеція - Росія 21.30, 1.35 Футбол. Чемпіонат Європи. Жінки. Нідерланди. Груповий етап. Німеччина - Італія

РЕНТВ 5.00, 3.30 «Територія обману» 6.00, 9.00 «Документальний проект» 7.00 «Бадьорого ранку!» 8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новини» 12.00, 15.55, 19.00 «Інформаційна програма 112» 13.00 «Звана вечеря» 14.00 Х/ф «Хоттабич» 17.00 «Таємниці Чапман» 18.00 «Найприголомшливіші гіпотези» 20.00 Д/п «Арії. Сліди білих богів» 21.50 Д/п «Захисники. Реальна історія цивілізації слов’ян» 23.50 Х/ф «Шанхайські лицарі» 2.00 Х/ф «Невинищений шпигун»

NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL 0.00, 2.15, 8.50, 11.05, 11.50, 15.40, 16.25, 17.10, 19.30 Міжнародний аеропорт Дубай 0.45, 3.45, 9.35 Справжній суперкар 1.30, 4.30, 12.40, 18.45, 21.50 Космос: Простір і час 3.00, 23.20 Секунди до катастрофи 5.15, 5.35, 6.50, 7.10 Наукові дурниці 6.00, 6.25 Захоплююча наука 7.35 Наукові дурниці 4 8.05, 10.20, 14.55 Мегазаводи 13.25, 13.45 Ігри розуму 14.10, 14.30 Наукові дурниці. Спорт 18.00, 21.00 Осушити океан: затонуле місто піратів 20.15 Авто - SOS 22.35 Поневіряння за кордоном

VIASAT HISTORY 8.05, 4.10 «Музейні таємниці» 8.55, 14.10 «Кельти: кров’ю і залізом» 10.00, 18.20 «Таємниці

британських замків» 10.50 «Заборонена історія» 11.40 «Карти вбивства» 12.30, 2.25 «Холодний будинок» 13.25 «Джон Кеннеді: сторіччя становлення» 15.10, 20.15, 1.30 «Мисливці за міфами» 16.05, 21.10 «Заборонена історія» 16.55, 0.30 «Нерозкриті таємниці Другої світової війни» 17.50 «Неймовірні винаходи» 19.10 «Забуті цариці Єгипту» 22.00, 22.50, 23.40 «Найкращі вбивці стародавніх часів» 3.20 «Тіні середньовіччя» 5.00 «Біля джерел двадцятого століття» 6.00 «Розбійники, пірати і бандити» 7.05 «Луна війни» 7.55 «Друга світова війна: чого варта імперія»

ДИТЯЧИЙ СВІТ 3.00, 9.00 Х/ф «Коли я стану велетнем», м/ф «Дідусь і онук», «Мисливець до казок», «Перший урок» 5.00, 11.00 М/ф «Аргонавти», м/ф «Зозуля і Шпак», «Фантазери з села Угори», «Олексійчині казки» 6.00, 12.00 Х/ф «Єгорка», м/ф «Перервочка №1», «Лицарський роман» 7.30, 13.30 М/ф «Лисиця і ведмідь», «Музична крамничка», «Весела карусель» 8.00, 14.00 М/c «Боцман і папуга», м/ф «Паличказастукалочка», «Тимошкіна ялинка», «Кораблик», «Казка» 15.00 Х/ф «Осінні дзвони», м/ф «Пропала грамота», «Одного разу...» 17.00 М/ф «Персей», м/ф «Дідусів бінокль», «Остання наречена Змія Горинича», «Зимова казка» 18.00 Х/ф «Дванадцять місяців» 1с., М/ф «Маленька чаклунка» 19.30 М/ф «Про джмелів і королів», « Пори року», «Щеня і стара капця» 20.00 М/c «Боцман і папуга», м/ф «Сарміко», «Солдатський каптан», « Про те, як гном покинув будинок і...», «Поморська бувальщина»

НОСТАЛЬГІЯ 6.00 «Були Часи» 7.05, 8.25, 9.40, 14.45, 15.40, 18.40, 20.45, 21.40, 23.30, 2.20, 3.40, 5.10 Музична Ностальгія 7.30 Фільм-вистава «Пограбування опівночі» 9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «Минулі Часи» 10.00, 16.00, 4.00 «Народжені в СРСР» 11.00, 17.00 «КВК 87-88» 12.00 «Заспіваймо, друзі!» 13.00 Телевистава «Нумо, публіко!» 18.00 «До та після...» 18.55 Х/ф «Таня» 22.00 «Народжені в СРСР» 23.05 Т/с «33 квадратних метри. Дачні історії» 0.00 Х/ф «Майже смішна історія» 5.35 Х/ф «Бабчини крила»

z МИСТЕЦЬКІ ОБРІЇ ЗАПРОШУЮТЬ І ВИСТАВКОВА ЗАЛА, Й ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ Віра СЕРЕДА

Яскравим на мистецькі події видався минулий тиждень. Спочатку любителів образотворчого мистецтва на вернісаж львівських митців Володимира й Кате рини Немир запросив Запорізький об ласний художній музей. А вже наступ ного дня у виставковій залі Запорізької організації Національної спілки ху дожників України урочисто відкрили персональну виставку заслуженого ху дожника України Ірини Гресик із наго ди 45річчя її творчої діяльності. Виставка "Чуття образу" львівських митців Катерини й Володимира Немир прибула в Запоріжжя із Маріуполя. Перед цим вона вже побувала в Києві, Миколаєві, Енергодарі й Новій Каховці. Пан Володимир - живописець, представив яскраві, філософські, сповнені дивовижної сонячної енергії роботи, а Катерина Немира - малі скульптури. На

урочистому відкритті були винуватці свята, чому надзвичайно раділи не лише любителі мистецтва, а й наукові співробітники художнього музею. За словами виконувача обов'язків директора цього закладу Інги Янкович, у мистецтвознавців іноді існує проблема, що вони не завжди знають, що думають художники, тому частіше висловлюють своє розуміння того чи іншого сюжету або образу, враження від роботи. Цього ж разу була можливість поспілкуватись із митцями й почути їхнє бачення сюжету або образу. ...У виставковій залі ЗО НСХУ також було багатолюдно. Із часу попередньої запорізької персональної виставки Ірини Гресик спливло майже десять років, тож цікаво було, чим порадує й здивує художниця цього разу. Експозиція вмістила понад дві сотні творів різних жанрів і технік - акварелі й графіка, твори, виконані на полотні олією й акрилом, роботи лінеарного характеру, присвячені Україні. Мандри, цікаві поїздки, участь у пленерах додали

Ірина Гресик біля експозиції пленерних робіт творам нових штрихів, кольорів і відтінків. Час спливає швидко, тож устигніть і ви завітати на виставки й помилуватися чудовими творами.

Володимир і Катерина Немири


17

телепрограма ЧЕТВЕР, 13 ЛИПНЯ

22 липня СУБОТА ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК «ЕРА» 6.00 У просторі буття 6.30, 7.00, 8.15, 23.20, 0.10 Погода 6.35 Підсумки 7.05 АгроЕра. Підсумки 7.20 Шефкухар країни 7.50 На слуху 8.20 Смакота 8.45, 23.00 Світ on line 9.00, 22.45 Щоденник Дефлімпіади2017 9.20 Всесвітні ігри 11.30 Всесвітні ігри. Роли ковий спорт, фінали. Рятувальний спорт (фінали) Американсь кий футбол. Півфінали 17.45 Всесвітні ігри. Сумо, півфінали. Рятувальний спорт. Спортивна аеробіка, художня гімнастика. Фінали 21.00 Новини 21.25 Всесвітні ігри. Спортив на аеробіка, художня гімнастика. Фінали 22.00Всесвітні ігри2017. Студія 22.55 Мегалот 23.25 Життєлюб 23.50 На слуху. Підсумки 1.20 Д/с «Увесь цей джаз» 2.20 Вікно в Америку 2.40 Т/с «Таксі» 4.00 Т/с «Роксолана»

1+1 6.00, 19.30 ТСН 6.30 «Гроші» 7.50, 23.15 «Світське життя» 8.50 Х/ф «Партія для чемпіонки» 12.30 Валерія Ходос і Дмитро Сова в мелодрамі «Папараці» 16.30, 21.15 «Вечірній квартал» 18.30 «Розсміши коміка 2017» 20.15 «Знай наших» 0.15 «Вечірній Київ « 4.05 «Маленькі гіганти»

ІНТЕР 5.30, 20.00, 5.15 «Подробиці» 6.00 М/ф «Вінні Пух» 6.50 Х/ф «Осінній марафон» 8.45 Х/ф «З життя відпочиваючих» 10.20 Х/ф «Версія полковника Зоріна» 12.10 Х/ф «Екіпаж» 15.00 Х/ф «Варенька» 17.00 Т/с «Варенька. Випробування любові» 20.30 Фестиваль «Лайма Вайкуле. Юрмала. Рандеву» 22.50 Х/ф «Платон Ангел» 0.55 Т/с «Вогнем і мечем» 4.20 Док.проект «Богдан Ступка. Забудьте слово «смерть»

ТРК АЛЕКС 6.00 «Найкращий день сьогодні!» 7.00 «АЛЕКСінформ» 7.20 «АЛЕКСспорт» 7.25 Д/с «1000 днів для планети» 8.10, 10.40 «Телегазета» 8.20 «Добро поскаржитися» 8.30, 12.30, 16.20 «Телекрамниця» 8.55, 18.55, 20.00, 21.50 «АЛЕКСпогода» 9.10 «Герої землі Запорізької» 9.20 «Good Dog» 9.35, 16.35, 21.55 «АЛЕКСафіша» 9.45, 16.45 «Країна Всезнайка» 9.55 «Лабораторія дизайну» 10.10, 12.45 «Хітпарад» 10.45 Тележурнал «Караван» 11.05 «Культпросвіт» 11.30 «Муззум» 12.05 «Fashion club» 13.05 «Смачного!» 14.00, 21.30 «АЛЕКС інформ. Дайджест» 14.20, 22.10 Д/с «Сльози світу» 16.00 «Улюблене Запоріжжя» 17.00 «В гостях у Дмитра Гордона» 17.40 «Концертний зал» 18.25 «Моє улюблене місто» 19.00 «Експонат»

19.15 «Караван» 19.30 «Добрі справи» 20.05 «Комуналка» 20.35 «Лінія стилю» 21.00 «Роби бізнес» 0.00 «Нічний канал»

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00 Невигадані історії 0.30 Уроки історії 0.55, 3.20 Д/ф 1.50 «Козацька звитяга» 2.05 Звичайні герої 2.15, 17.00 «Ми українські» 2.40 «Смакота» 2.55, 7.25, 17.40 Від мелодії до мелодії 6.20 Д/ф «Український пересмішник» 6.55 Ці кумедні звірі 7.00 Гімн України 7.05, 9.30 Телекур’єр 7.35 Книголюб 8.25 Загублені в часі» 8.35 Ранок у Запоріжжя 9.50 «Мистецька толока» 10.40 Спортивний тиждень 11.10 Літпросвіт 11.35 Воїни світу 12.00, 14.25 Мультзал 12.15 Стоп корупції 12.40 «Мандрівки кота Фініка» 12.55 Іноземна для дітей 13.05, 16.10 Чудесний канал 13.30, 20.55 Будьякий каприз 13.40 Арт і Шок 14.05 180 градусів 14.40 Майстерня професій 14.50 Слава мого краю 15.20 Мандруємо вдома 15.35 «Сільські мандри» 15.50 Чотири лабети 16.35 Суботні зустрічі 17.30 «Казки запорозькі» 18.00 Краяне 18.15 Обереги 18.30 Час змін 19.00, 22.00 Телекур’єр. Тиждень 19.30 «Я й це» 20.00 Д/ф «Чехи і Україна» 20.30 «Народна скарбниця» 20.45 Історії про історію 21.05 Вечірня казка 21.20 Повір у себе 21.35 Легенди Запоріжжя 22.35 Культурний простір 23.30 Справа № 23.55 Посміхнися!

tv5 5.45 «Маю право» 5.50 «Донбас сьогодні» 6.20 «День. Підсумки на TV5» 7.00 «Дзвони Православ’я» 7.15 «КіноnewsKIDS» 7.25 Дитяча година 8.55, 9.30, 10.40, 12.25 «Погода» 9.00 «Ваше здоров’я» 9.35 «Про рибальство всерйоз» 10.05 «Щоденник шопоголіка» 10.45 «Ексклюзив. Медпрайм. Літній відпочинок» 11.00 «Велотревел» 11.30 «Іду на Ти» 12.30 Х/ф «Життя навиворіт» 14.05 Сімейний кінозал 16.15 «Дорожній щоденник» 16.45 «Моя Правда» 17.30 Х/ф «Дев’ять королев» 19.25 Х/ф «Здивуй мене» 21.00 Х/ф «Умілець» 22.50 «Хроніка подій» 23.05 Т/c «Латинський коханець» 0.05 Нічний канал

ICTV 5.15 Дивитись усім! 6.00 Без гальм 6.55 М і Ж 7.55 Скетчшоу «На трьох» 11.00, 13.00 Х/ф «Поросятко Бейб» 12.45 Факти. День 13.10 Х/ф «Бейб. Поросятко у місті» 14.55 Х/ф «Розплата» 17.00 Х/ф «Інкасатор» 18.45 Факти. Вечір 19.20 Надзвичайні новини. Підсумки 20.05 Х/ф «Захоплення підземки 123» 22.20 Х/ф «Джанго вільний» 1.30 Х/ф «Байкери» 3.15 Провокатор 4.50 Факти

СТБ 6.10 «Все буде добре!» 8.05 «Караоке на Майдані» 9.00 «Все буде смачно!»

11.00 «Хата на тата» 13.20 «Вагітна у 16» 15.10 Х/ф «Ніколи не забуду тебе» 17.05 Х/ф «Кохання на два полюси» 19.00 Х/ф «Навчаю грі на гітарі» 22.40 Х/ф «Неймовірні пригоди італійців в Росії» 0.40 «Слідство ведуть екстрасенси»

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 2.20 Зона ночі 5.53, 7.09 Kids Time 5.55 М/с «Пригоди Кота в чоботях» 7.10 Ревізор 10.30 Страсті за Ревізором 13.20 Т/с «СашаТаня» 15.45 Х/ф «Джек і Джил» 17.40 Х/ф «Відмінниця легкої поведінки» 19.30 Х/ф «Супернянь» 21.00 Х/ф «Супернянь 2» 22.50 Х/ф «Щелепи» 0.20 Х/ф «На межі»

УКРАЇНА 7.00, 15.00, 19.00, 2.50 Сьогодні 7.15, 5.30 Зірковий шлях 8.00, 15.20 Т/с «Анка з Молдаванки» 17.10, 19.40 Т/с «Білі троянди надії» 21.20 Т/с «Провінційна муза» 1.10 Реальна містика 3.30 Т/с «Закон і порядок: Злочинні наміри»

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитський Київ 7.05 Спортогляд 7.15, 10.10, 18.30, 19.30, 22.40 Погода 7.25 Зміни свій світ 7.50 Новини ТВ5 8.30 Ваше здоров’я 9.00 Домобуд 9.30 КіноnewsKIDS Дайджест 9.40, 18.50 Тижденьcпорт 9.55, 18.35 Хроніка подій 10.00 Вирішальні бої 2ої світової 11.40, 22.50 Перші винахідники 14.30 Жирафи: вартові савани 15.30 Дивовижна Замбія 19.05 МультТайм 19.35 Людський фономен 20.00 Могутня династія 21.40 Слідчіекстрасенси 22.10 Хітпарад FMTV 23.50 Війна всередині нас 3.00 Бандитська Одеса

2+2 6.00 Мультфільми 8.00 «Зловмисники» 9.00 Д/п «Помста природи» 13.30, 2.10 «Цілком таємно» 14.00 «Він, Вона і телевізор» 16.45 Х/ф «Льодовиковий період» 18.15 Х/ф «Гра на виживання» 20.00 Х/ф «Стукач» 22.05 Х/ф «Біжи не озираючись» 0.15 Х/ф «Бейтаун поза законом» 2.35 «Люстратор 7,62. Прокляття системи» 3.00 «Змішані єдиноборства. UFC.» Пряма трансляція з НьюЙорка. Головний двобій: Weidman vs Gastelum 5.00 «Облом.UA.»

5 КАНАЛ 6.00 Частайм 6.15, 20.10, 0.20, 5.15 Рандеву 6.55, 17.55 Погода в світі 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 0.00 Час новин 7.10, 8.10, 9.55, 11.55, 13.55, 14.55, 16.55 Погода на курортах 7.30, 14.10 Відкрита церква 7.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час бізнесу 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.50 Погода в Україні 8.20 Не перший погляд 9.15 Мотор 9.20 Автопілотновини 9.30 Укравтоконтинент

10.10 Модне здоров’я 10.30 Історія успіху 10.40 Сучасний фермер 11.05 П’ятий поверх 11.30 Майстри ремонту 12.15 Сімейні зустрічі 12.35 Пресконференція щодо ситуації у зоні АТО 12.50 Legal Up LIFE 13.10, 3.20 Кіно з Я. Соколовою 13.30, 4.15 Феєрія мандрів 14.35 Навчайся з нами 15.15 Фінансовий тиждень 15.30 Особливий погляд 16.05 Полілог 17.10 «За Чай.com» 18.10 Про військо 18.25, 2.35 Фактор безпеки 19.25 Машина часу 21.00, 1.30 Велика політика 21.30, 3.00 Вікно в Америку 22.30 Документальний проект «Відділ кадрів» 23.25 Національний актив 1.15, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 2.15 В кабінетах 4.35 Час інтерв’ю

112 УКРАЇНА 6.00 Вечірній прайм 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Новини 8.20, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 22.50, 2.50, 4.20 Студія 112 19.20, 23.20 Гордон 20.15, 0.15 Чиста політика 21.15, 1.15, 5.15 Студія 112 «Воєнний щоденник» 22.20, 2.20 Народна прокуратура 06.00 Новини 06.18 «Zаписник» 06.19 Погода 06.20 Яхтові мандри 06.50 Щоденники Другої світової війни 07.59 Погода 08.00 Глобал 3000 08.29 Погода 08.30 Феєрія мандрів 09.14 «Zаписник» 09.15 Ключі до успіху 09.30 TVMALL 09.45 Маленькі дорослі 10.00 1000 днів для планети 10.50 Жива природа 11.00 «Здоров’Я» 11.15 Паралелі, події, люди 11.30 Супер почуття 12.00 Ваша свобода 12.20 Студія Вашингтон 12.30 Океан Вет 13.00 Дика планета 13.28 «Zаписник» 13.30 Завтра Сьогодні 14.00 Весілля 14.55 Студія Вашингтон 15.00 Кіноархів 16.30 Наші домашні улюбленці 17.00 Символи Запоріжжя 17.15 TVMALL 17.30 Діло 17.45 «Здоров’Я» 18.00 Культура це модно 18.15 «Середовище Z» 18.30 Квест 19.00 Феєрія мандрів 20.00 Сили природи 20.28 «Zаписник» 20.29 Погода 20.30 Суботній інтерв’ю 21.00 Євромакс 21.30 1000 днів для планети 22.18 «Zаписник» 22.19 Погода 22.20 Нові технології війни 23.15 Бізнес на продаж 00.00 Кіноархів 01.45 Нічний ефір

ЕНТЕРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40 Мультфільми 7.10, 9.00 «Top Shop» 7.50, 22.55 «Зіркове життя» 9.30 «Невідома версія.

Вечори на хуторі біля Диканьки» 10.30 Х/ф «Операція «Святий Януарій» 12.25 Х/ф «Емігрант» 14.30 Х/ф «Чорний трикутник» 18.20 Х/ф «Випадок у квадраті 3680» 19.40 Х/ф «Слухати у відсіках» 22.15 «Невідома версія. Корона Російської Імпер, або Знову невловимі» 23.45 Х/ф «Легенда про княгиню Ольгу» 2.10 Кіноляпи 3.20 Саундтреки 4.30 Кінотрейлери

К1 5.10 «Рецепти щастя. Нова історія» 6.00 «Спеція» 6.30 «TOP SHOP» 7.50 «Чи знаєте ви, що...» 8.25 «Мультфільми» 9.45 Х/ф «Реальні дівчата» 11.40 Т/с «H2O: Просто додай води» 13.00 «Орел і Решка. Незвідана Європа» 23.50 «Вечірній квартал» 1.40 «Нічне життя»

EUROSPORT 4.00, 11.00 Футбол. Чемпіонат Європи. Жінки. Нідерланди. Груповий етап. Швеція Росія 5.30, 9.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 19й етап 7.00 Футбол. Чемпіонат Європи. Жінки. Нідерланди. Груповий етап. Німеччина Італія 8.30 Фехтування. Чемпіонат світу. Лейпциг. Перший день 12.00, 23.45 Велоспорт. «Тур де Франс» з Грегом Лемондом 13.00 Велоспорт. «Тур де Франс». La course. 1й етап 14.00 Велоспорт. «Тур де Франс». La course. 2й етап 14.45, 18.30 Велоспорт. «Тур де Франс» екстра 15.00, 21.00, 2.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 20й етап 18.45 Футбол. Чемпіонат Європи. Жінки. Нідерланди. Груповий етап. Ісландія Швейцарія 21.30 Футбол. Чемпіонат Європи. Жінки. Нідерланди. Груповий етап. Франція Австрія 0.45 Легка атлетика. Чемпіонат Європи серед юніорів. Третій день. Італія

РЕНТВ 5.00, 17.00 «Територія обману» 7.30, 9.00 Т/с «Агент Картер» 10.00 «Мінтранс»

10.45 «Найкорисніша програма» 11.40 «Ремонт почесному» 12.25, 12.35, 16.35 «Військова таємниця» 12.30, 16.30 «Новини» 19.00 Д/п «Засекречені списки. Де станеться кінець світу: 7 згубних місць» 21.00 Х/ф «ПерлХарбор» 0.20 Х/ф «Місто злодіїв» 2.30 Т/с «План «Б»

NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL 0.05, 2.25, 7.30, 8.15, 9.00 Міжнародний аеропорт Дубай 0.50, 3.55 Осушити океан: затонуле місто піратів 1.40, 4.45 Космос: Простір і час 3.10 Секунди до катастрофи 5.35 Наукові дурниці 6.00, 6.20 Захоплююча наука 6.45, 7.05 Наукові дурниці 4 9.45, 10.30 Справжній суперкар 11.25 Історія Бога з Морганом Фріменом 12.15 Прорив 13.05, 19.20, 20.10, 22.30 Суперспоруди 13.55, 14.40 Гелікоптерні баталії 15.30, 16.15, 17.05 Герої небесної війни 17.50, 20.55 Початок 18.35 Евакуація Землі 21.45 Наука майбутнього Стівена Хокінга 23.20 Дослідник

VIASAT HISTORY 8.50, 9.45, 10.40, 11.35, 12.30, 13.25 «Друга світова війна: чого варта імперія» 14.20 «Великі сподівання» 15.20 «Дубровницька республіка» 16.15 «Таємні вбивці в післявоєнних будинках» 17.20, 18.10 «Карти вбивства» 19.00 «Генії сучасного світу» 20.05 «Джон Кеннеді: сторіччя становлення» 20.50 «Інки: владики хмар» 22.00 «Таємниці британських замків» 22.50 «Плантагенети: кривава династія Британії» 23.45 «Мисливець за зброєю» 0.35, 5.05 «Спецназ стародавнього світу» 1.30 «Машини смерті» 2.25 «Мисливці за міфами» 3.20 «Тіні середньовіччя» 4.10 «Біля джерел двадцятого століття» 6.00 «Наполеон: Єгипетська кампанія»

7.00 «Неймовірні винаходи» 7.25 «Заборонена історія»

ДИТЯЧИЙ СВІТ 3.00, 9.00 Х/ф «Осінні дзвони», м/ф «Пропала грамота», «Одного разу...» 5.00, 11.00 М/ф «Персей», м/ф «Дідусів бінокль», «Остання наречена Змія Горинича», «Зимова казка» 6.00, 12.00 Х/ф «Дванадцять місяців» 1с., М/ф «Маленька чаклунка» 7.30, 13.30 М/ф «Про джмелів і королів», « Пори року», «Щеня і стара капця» 8.00, 14.00 М/c «Боцман і папуга», м/ф «Сарміко», «Солдатський каптан», «Про те, як гном покинув будинок і...», «Поморська бувальщина» 15.00 Х/ф «Візьми мене з собою», м/ф «Острів помилок», «Залізні друзі», «Три ведмеді» 17.00 М/ф «Геракл в Адмета», м/ф «Цапеня», «У країні невивчених уроків», «Снігові доріжки» 18.00 Х/ф «Дванадцять місяців» 2с., м/ф «Дід Мазай та інші» 19.30 М/ф «Три пучки соломи», «Коміно», «Талант і шанувальники» 20.00 М/c «Бременські музиканти», м/ф «Летючий корабель», «Снігурка», «Ворона і Лисиця. Зозуля і Півень»

НОСТАЛЬГІЯ 6.00 «Заспіваймо, друзі!» 7.00 Телевистава «Нумо, публіко!» 8.45, 9.40, 12.40, 14.45, 15.40, 17.30, 18.40, 20.40, 23.15, 23.45, 1.05, 2.25, 3.40 Музична Ностальгія 9.00, 15.00, 3.00 «Минулі Часи» 10.00, 4.00 «Народжені в СРСР» 11.00, 5.00 «КВК 8788» 12.00, 18.00 «До та після...» 12.55 Х/ф «Таня» 16.00 «Народжені в СРСР» 17.05 Т/с «33 квадратних метри. Дачні історії» 18.50 Х/ф «Жив собі настроювач» 20.00 «Кінопанорама» 21.00 «Були Часи» 22.00 Х/ф «Не зійшлися характерами» 23.25 Х/ф «Підкорювачі гір» 0.00 «Були Часи» 1.30 Фільмвистава «Пограбування опівночі»


18 23 липня НЕДІЛЯ 6.00 Світ православ’я 6.30, 7.00, 8.05, 23.20, 0.10 Погода 6.35 На слуху 7.05 Від першої особи 7.25 Життєлюб 8.10 Смакота 8.35 Паспортний сервіс 8.45, 23.00 Світ on line 9.00, 22.45 Щоденник Дефлімпіади(2017 9.10 Всесвітні ігри. Підводний спорт (фінали) 11.00 Всесвітні ігри. Роликовий спорт. Спринт. Фінали 13.05 Всесвітні ігри 14.15 Всесвітні ігри. Сумо. Абсолютна вага, жінки, чол. попередн. 16.05 Перша шпальта 16.45 Всесвітні ігри. Спорт з літаючим диском. Бронзовий матч 18.00 Всесвітні ігри. Роликовий спорт. 15 000 м. Фінали 20.00 Новини 20.25 Всесвітні ігри. Спорт з літаючим диском. Золотий матч 22.00 Всесвітні ігри(2017. Студія 23.25 Територія закону 23.30 Від першої особи. Підсумки 1.20 Д/с «Кремнієва долина» 2.40 Т/с «Таксі» 4.00 Т/с «Роксолана»

1+1 6.00 Х/ф «Партія для чемпіонки» 9.00 «Лото(забава» 9.40 М/ф «Маша і ведмідь» 10.00 «Розсміши коміка» 11.00, 12.05, 13.05, 14.05 «Світ навиворіт ( 8» 15.10, 17.30 «Ліга сміху 2» 19.30 ТСН: «Телевізійна служба новин» 20.15 Х/ф «Гроза над Тихоріччям» 0.10 Х/ф «Дом Гемінгвей» 2.05 «Світське життя» 4.55 «Ескімоска ( 2: пригоди в Арктиці» 5.15 «ТСН(Тиждень»

ІНТЕР 6.00 М/ф «Малюк і Карлсон» 6.20 Х/ф «Дубравка» 8.00 «уДачний проект» 9.00 «Готуємо разом» 10.00 «Орел і Решка. Рай і пекло» 11.00 «Орел і Решка. Перезавантаження» 12.00 Х/ф «Заміж на 2 дні» 14.10 Х/ф «Арифметика підлості» 16.00 Т/с «Варенька. Наперекір долі» 20.00, 2.30 «Подробиці» 20.30 Фестиваль «Лайма Вайкуле. Юрмала. Рандеву» 22.50 Х/ф «Торкнутися неба» 0.45 Х/ф «Платон Ангел»

ТРК АЛЕКС 6.00 «Найкращий день ( сьогодні!» 6.55, 8.10, 9.55, 18.25, 19.50, 21.50 «АЛЕКС( погода» 7.00, 14.00, 19.30 «АЛЕКС( інформ. Дайджест» 7.20 «Хіт(парад» 7.45, 12.30, 16.20

телепрограма ЧЕТВЕР, 13 ЛИПНЯ «Телекрамниця» 8.00, 17.30, 21.55 «АЛЕКС( афіша» 8.15 «DE JURE». З погляду закону» 9.00 «Чарівниця» 9.15, 12.50 «Муззум» 9.30 «Fashion club» 10.00 «Лінія стилю» 10.25 «Швидкість» 11.00 «Улюблене Запоріжжя» 11.25 «Good Dog» 11.40 «Сфера інтересів» 13.15 «Тонкі сфери» 13.25 «Під покривом Богородиці» 13.45 «Країна Всезнайка» 14.20, 22.10 Д/с «Сльози світу» 16.35 «Культпросвіт» 17.35 «Концертний зал» 18.05 «Комуналка» 18.35 Тележурнал «Караван» 19.00 «Добрі справи» 20.00 «Зі світу по факту» 20.25 «Герої землі Запорізької» 20.35 «Лабораторія дизайну» 21.20 «Моє улюблене місто» 0.00 «Нічний канал»

ЗАПОРіЖЖџ 0.00 Діловий ритм 0.30, 9.00 Суботні зустрічі 0.55 Кавовий клуб 1.25 Фестивалі, конкурси, концерти 2.30, 18.30 Арт і Шок 2.55 Д/ф 4.55 Зелений БУМ 5.20 Зібране 5.50, 21.45 Від мелодії до мелодії 6.15, 22.25 Легенди Запоріжжя 6.40 «Ми ( Запоріжжя. Ми ( Україна» 6.55, 23.55 Ці кумедні звірі 7.00 Гімн України 7.02, 9.30 Телекур’єр. Тиждень 7.30 Шлях до себе 7.55 Незвідане Закарпаття» 8.25, 23.25 У майстерні художника 8.35 «Казки запорозькі» 8.50 Бесіди з лікарем 9.55 Скарби роду 10.35 Д/ф «Гоголь: між Богом і дияволом» 11.25 Живі сторінки 11.50 Загублені в часі 12.00 Дитячий майданчик 12.25 Піскові історії» 12.35 «Ми ( українські» 13.05, 16.45 Чудесний канал 13.30, 20.20 Зупинися і здивуйся! 13.40 Клуб(700 14.00 «Громадське ТБ. Запоріжжя» 14.20 «Стежками Мауглі і Багіри» 14.35 Мультзал 15.00 Знай наших! 15.10 Майстер(Ламастер 15.35 Майстерня професій 15.50 Слава мого краю 16.20 Смачно і корисно 17.10 «Краєзнавча подорож» 17.35 «Мандри Великим Лугом» 17.50 6 соток 18.00 Струни душ людських 18.15 Зоряний коктейль 19.00, 22.00 Час, події, країна 19.30 Д/ф «Гайдамацьким шляхом» 19.55 Д/ф «Клоун іде на манеж» 20.30 Герої 20.45 Вухаті та хвостаті 20.55 Будь(який каприз 21.05 Вечірня казка 21.20 Повір у себе 21.30 «Козацька звитяга» 22.50 У світі захоплень

tv5 5.15, 6.45 «Тиждень(спорт» 6.00 «Щоденник шопоголіка»

6.30 «Хроніка подій» 7.00 «Кіноnews(KIDS» 7.20 Ретрокінозал 8.50 «Ексклюзив. Медпрайм. Літній відпочинок» 8.55, 9.25, 10.30, 12.15 «Погода» 9.00 «Блага звістка з Ріком Реннером» 9.30 «Про рибальство всерйоз» 10.00 «Велотревел» 10.35 «Хочу у відпустку» 11.00 «Життя, сповнене радості з Джойс Маєр» 11.30 «Кулінарне шоу «Вінегрет» 12.20 Т/c «Співачка» 15.40 «Домобуд» 16.10 Мультфільм 16.40 «Моя Правда» 17.30 Х/ф «Зухвалість» 19.15 Х/ф «Потрібен вихід» 20.35 Х/ф «Він набагато популярніший за тебе» 22.10 Х/ф «Стервозні штучки» 23.50 «TV5 Тribute Show» 0.50 Нічний канал

ICTV 5.15 Х/ф «Поросятко Бейб» 6.50 Х/ф «Бейб. Поросятко у місті» 8.35 Т/с «Відділ 44» 12.25, 13.00 Х/ф «Типу круті лягаві» 12.45 Факти. День 14.55 Х/ф «Інкасатор» 16.40 Х/ф «Захоплення підземки 123» 18.45 Факти тижня. 100 хвилин 20.35 Х/ф «Миротворець» 23.05 Х/ф «Поза полем зору» 1.25 Х/ф «Джанго вільний» 4.05 Провокатор

СТБ 6.55 «Все буде добре!» 8.55 «Все буде смачно!» 9.50 «Караоке на Майдані» 10.45 «Полювання» 11.45 Х/ф «Неймовірні пригоди італійців в Росії» 13.45 Х/ф «Спокута» 15.20 Х/ф «Навчаю грі на гітарі» 19.00 «Слідство ведуть екстрасенси» 23.00 «Я соромлюсь свого тіла 3»

НОВИЙ КАНАЛ 3.00 Зона ночі 5.49, 8.09 Kids Time 5.50 М/с «Сімейка Крудс» 7.10 М/с «Пригоди Кота в чоботях» 8.10 М/ф «Мінлива хмарність, часом фрікадельки» 10.00 Х/ф «Чарлі та шоколадна фабрика» 12.00 Х/ф «Джек і Джил» 13.50 Х/ф «Відмінниця легкої поведінки» 15.45 Х/ф «Супернянь» 17.15 Х/ф «Супернянь 2» 19.00 Х/ф «Не гальмуй» 21.00 Х/ф «Мачо і ботан 2» 23.00 Х/ф «Мачо і ботан» 1.10 Х/ф «Щелепи»

УКРАЇНА 6.50 Сьогодні 7.30 Зірковий шлях 8.30 Х/ф «Сильна слабка жінка» 10.25 Т/с «Білі троянди надії» 14.00 Т/с «Провінційна муза» 17.50, 20.00 Т/с «Час кохати» 19.00, 5.50 Події тижня з Олегом Панютою 22.30 Т/с «Мій» 2.10 Реальна містика 2.50 Таємний код зламано. Жінка 3.35 Таємний код зламано. Кінець світу 4.20 Т/с «Черговий лікар»

ТВ5 СПОРТ 6.00, 23.50 Бандитська Одеса 6.40 Домобуд 7.10 Життя, сповнене радості 7.40, 22.55 Тиждень(cпорт 7.55, 10.20, 18.30, 19.25, 23.40 Погода 8.00 Дзвони Православ’я 8.20 Кіноnews(KIDS Дайджест 8.30 Про рибальство всерйоз 9.00 Хочу у відпустку 9.30 Іду на Ти 10.25 Вирішальні бої 2(ої світової 11.40 Перші винахідники 14.30 Створені вбивати 15.30 Дивовижна Замбія 18.35 Традиції народів світу 19.00 Мульт(Тайм 19.30 Господарі морів 21.10 Захоплюючі пригоди 22.40 Хроніка подій 23.10 Велотревел 3.30 Україна: забута історія

3.35 Не перший погляд 4.15 Кіно з Я. Соколовою

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Новини 6.15 Чиста політика 7.15, 19.20, 23.20, 5.20 Гордон 8.20, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15 Студія 112 20.00, 0.10, 3.10 «Хто кому Рабінович» 21.10, 1.10, 4.10 Донбас. Реалії 21.35, 1.35, 4.35 Студія 112 «Воєнний щоденник» 22.00, 2.00 Вечірнє шоу «ТижДЕНЬ. MADE IN UA».

2+2 6.00 Мультфільми 8.00 «Він, Вона і телевізор» 13.20 Х/ф «Гра на виживання» 15.05 Х/ф «Битва проклятих» 16.50 2 тур ЧУ з футболу «Карпати»(»Ворскла» 19.15 2 тур ЧУ з футболу «Зоря»(»Маріуполь» 21.20 ПРОФУТБОЛ 23.05 «Змішані єдиноборства. UFC.» Головний двобій: Weidman vs Gastelum 1.00 Т/с «Інспектор Алекс» (5( й сезон) 1.55 Х/ф «Захар Беркут» 3.30 «Облом.UA.»

5 КАНАЛ 6.00, 9.30 Вікно в Америку 6.20, 10.55 Погода в світі 6.25, 18.15 Велика політика 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 0.00 Час новин 7.10, 9.55, 11.55, 13.55, 14.55, 16.55, 17.55, 0.55 Погода на курортах 7.30 Відкрита церква 7.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час бізнесу 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.15 Мотор 8.20 Автопілот(тест 8.25 Технопарк 8.30, 3.15 Феєрія мандрів 9.10 Гра інтересів 10.10 Кордон держави 10.25 Будемо жити 10.40 Драйв 11.10 Рандеву 12.15 Сімейні зустрічі 12.40 Прес(конференція щодо ситуації у зоні АТО 12.50 Legal Up BUSINESS 13.10 Модне здоров’я 13.30 Час інтерв’ю 14.10 Агрокраїна 14.30 Діалоги з Патріархом 15.15 П’ятий поверх 15.30 Національний актив 16.05 В кабінетах 16.30 Акцент 17.10 «За Чай.com» 19.25, 0.20 Невигадані історії 20.05, 2.15, 5.15 Машина часу 21.00, 1.15 Час: підсумки тижня з В. Гайдукевичем 21.40, 3.00 Час(Time 22.30 Документальний проект «Відділ кадрів» 23.30 Фінансовий тиждень 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 1.55 Огляд преси

Z 06.00 07.43 07.44 07.45 08.00 08.30 08.59 09.00 09.15 09.30 09.59 10.00 10.45 11.15 11.30 12.00 12.30 13.00 13.28 13.30 13.45 14.00 14.58 15.00 18.00 18.15 18.29 18.30 18.59 19.00 20.00 20.30 21.00 21.28 21.29 21.30 22.15 23.10 23.25 23.40 01.30

Кіноархів «Zаписник» Погода Щоденники комах Супер почуття Океан Вет Погода Символи Запоріжжя «Здоров’Я» Наші домашні улюбленці Погода 1000 днів для планети Весілля TV(MALL Супер почуття Євромакс Океан Вет Дика планета «Zаписник» Життя в цифрі Культура ( це модно Весілля «Zаписник» Кіноархів «Здоров’Я» Жива природа «Zаписник» Глобал 3000 Погода Земні катаклізми У фокусі Європи Квест Завтра ( Сьогодні «Zаписник» Погода 1000 днів для планети Нові технології війни TV(MALL Паралелі, події, люди Кіноархів Нічний ефір

ENTERФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 «Top Shop» 7.50, 23.00 «Зіркове життя» 9.45 «Невідома версія. Корона Російської Імперії, або Знову невловимі» 10.25 Х/с «Все заради тебе» 17.30 Х/ф «До Чорного моря» 18.55 Х/ф «Міцний горішок» 20.20 Х/ф «Дівчина без адреси» 22.00 «Невідома версія» 23.50 Х/ф «Емігрант» 1.55 Х/ф «Вир» 3.20 Кіноляпи 4.15 Саундтреки 5.00 Кінотрейлери

К1 5.10 «Рецепти щастя. Нова історія» 6.00 «Спеція» 6.30 «TOP SHOP» 7.50 «Чи знаєте ви, що...» 8.25 «Мультфільми» 9.00 Т/с «H2O: Просто додай води» 10.20 Х/ф «Реальні дівчата» 12.15 «Орел і Решка. Незвідана Європа» 23.00 Х/ф «А ось і вона» 0.50 «Розсміши коміка» 2.25 «Нічне життя»

EUROSPORT 4.00, 8.15, 15.00 Футбол. Чемпіонат Європи. Жінки. Нідерланди. Груповий етап. Франція ( Австрія 5.30, 9.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 20(й етап 7.00 Футбол. Чемпіонат Європи. Жінки. Нідерланди. Груповий етап. Ісландія ( Швейцарія 10.25 Тележурнал «Історії спортсменів» 10.30 Плавання. Чемпіонат світу. Будапешт 14.00 Фехтування. Чем.світу. Лейпциг. Другий день 16.30, 23.45 Велоспорт. «Тур де Франс» з Грегом Лемондом 17.30, 20.30 Велоспорт. «Тур де Франс»(екстра 17.45 Велоспорт. «Тур де Франс». 21(й етап 21.00 Стрибки у воду. Чемпіонат світу. Будапешт. Чоловіки. Вишка. 10 м 21.30 Футбол. Чемпіонат Європи. Ж. Нідерланди. Груповий етап. Англія ( Іспанія 0.50 Тележурнал WATTS 1.00 Футбол. Тележурнал «ФІФА» 1.15 Футбол. Чемпіонат MLS. 20(й тур. «Ванкувер Вайткепс» ( «Портленд Тімберс»

РЕНТВ 5.00 Т/с «План «Б» 9.50 Х/ф «Перл(Харбор» 13.10 Т/с «Гра престолів» 23.30 «Сіль» 1.00 «Військова таємниця»

NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL 0.05, 0.55, 1.40, 23.20 Поневіряння за кордоном 2.25, 13.10, 19.25, 20.15, 22.35 Суперспоруди 3.15, 4.00, 4.45, 15.40, 16.25, 17.10 Герої небесної війни 5.35 Наукові дурниці 6.00, 6.25 Захоплююча наука 6.50, 7.15 Наукові дурниці 4 7.40, 8.30, 9.15 Міжнародний аеропорт Дубай 10.05 Суперспоруди Третього рейху 10.50, 11.35, 12.25 Початок 14.00, 14.50 Гелікоптерні баталії 17.55, 21.00 Осушити океан 18.40, 21.45 Осушити Великі Озера

VIASAT HISTORY 8.10, 9.00, 9.50 «Заборонена історія» 10.40, 11.30 «Заборонена історія» 12.20, 13.10, 14.00 «Змова» 14.50, 4.40 «Біля джерел двадцятого століття» 15.45 «Погода, яка змінила хід

історії» 16.20 «Еріх Мільке ( володар жаху» 17.20, 18.10, 19.00 «Життя Тюдорів» 19.50 «Приховані загрози вікторіанської доби 2» 20.55 «Останні дні Анни Болейн» 22.00 «Дубровницька республіка» 22.55 «Захоплююча історія криміналістики» 23.50 «Найкращі вбивці стародавніх часів» 0.40 «Спецназ стародавнього світу» 1.35 «Мисливець за зброєю» 2.25 «Мисливці за міфами» 3.20 «Тіні середньовіччя» 4.10 «Неймовірні винаходи» 5.35 «Кельти: кров’ю й залізом» 6.35 «Неймовірні винаходи» 7.15 «День, коли...»

ДИТЯЧИЙ СВІТ 3.00, 9.00 Х/ф «Візьми мене з собою», м/ф «Острів помилок», «Залізні друзі», «Три ведмеді» 5.00, 11.00 М/ф «Геракл в Адмета», м/ф «Цапеня», «У країні невивчених уроків», «Снігові доріжки» 6.00, 12.00 Х/ф «Дванадцять місяців» 2с., м/ф «Дід Мазай та інші» 7.30, 13.30 М/ф «Три пучки соломи», «Коміно», «Талант і шанувальники» 8.00, 14.00 М/c «Бременські музиканти», м/ф «Летючий корабель», «Снігурка», «Ворона і Лисиця. Зозуля і Півень» 15.00 Х/ф «Варвара(краса, довга коса», м/ф «Василіса Прекрасна», «Каченя, яке не вміло грати у футбол», «Тайгова Казка» 17.00 М/ф «Лабіринт. Подвиги Тесея», м/ф «Вогонь», «Салют, Олімпіадо!», «Алло! Вас чую!» 18.00 М/ф «Джованні, Чиполіно і золота пір’їнка», м/ф «Лисиця і заєць», «Гунан(Батор» 19.30 М/ф «Пригоди Чичикова. Манілов», «Робінзон і літак», «Птахолов» 20.00 М/c «Слідами бременських музикантів», м/ф «У світі байок», «Валидуб», «Весела карусель»

НОСТАЛЬГІЯ 6.00, 12.00 «До та після...» 6.40, 8.45, 9.40, 11.30, 12.40, 14.40, 17.15, 17.45, 18.40, 23.15, 2.45, 3.40 Музична Ностальгія 6.55 Х/ф «Таня» 9.00, 3.00 «Минулі Часи» 10.00 «Народжені в СРСР» 11.05 Т/с «33 квадратних метри. Дачні історії» 12.50 Х/ф «Жив собі настроювач» 14.00 «Кінопанорама» 15.00 «Були Часи» 16.00 Х/ф «Не зійшлися характерами» 17.25 Х/ф «Підкорювачі гір» 18.00 «Акули пера» 19.00 «Глас народу» 19.30 «Програма А» 21.05 Х/ф «Адам одружується на Єві» 0.00 «Заспіваймо, друзі!» 1.00 Телевистава «Нумо, публіко!» 4.00 «Народжені в СРСР» 5.00 «КВК 87(88»

РЕКЛАМА ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про продаж на аукціоні в електронній формі об'єкта державної власності групи А Назва об'єкта: адміністративний будинок літ. Д, загальною пло( щею 146,4 кв. м. Місцезнаходження: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Чуба( нова, будинок 1а. Балансоутримувач: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗА( ПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ", код ЄДРПОУ 00222226, ад( реса: 69014, м. Запоріжжя, вул. Олексія Поради, 44. Відомості про об'єкт: Адміністративний будинок літ. Д ( одноповерховий, до складу якого входять приміщення першого та підвального поверху. Має окремий вхід(вихід до приміщень першого поверху та окремий вхід(вихід до приміщень підвалу. Фундамент будинку ( залізобе( тон. Стіни будинку ( цегла. Рік побудови ( 1980. Початкова ціна об'єкта без урахування ПДВ ( 495499,00 грн., ПДВ ( 99099,80 грн. Початкова ціна об'єкта з урахуванням ПДВ ( 594598,80 грн. Умови продажу об'єкта: ( сплатити ціну продажу об'єкта протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі(продажу; ( питання землекористування покупець вирішує самостійно після укладання договору купівлі(продажу відповідно до вимог чинного законодавства. Засоби платежу ( грошові кошти. Покупець сплачує винагороду Організатору аукціону у розмірі 1% (одного відсотка) від початкової ціни об'єкта.

Грошові кошти у розмірі 59459,88 грн., що становить 10 % почат( кової ціни об'єкта, вносяться на р/р 37311049000444, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, одержувач ( Регіональне відділення ФДМУ по Запорізькій області, код ЄДРПОУ 20495280. Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн. за подання за( яви учасників аукціону та грошові кошти при розрахунку за придба( ний об'єкт вносяться на р/р 37189005004385, Головне управління Державної казначейської служби України у Запорізькій області, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 168, МФО 813015, одержувач ( Регі( ональне відділення ФДМУ по Запорізькій області, код ЄДРПОУ 20495280. Кінцевий термін прийняття заяв на участь у аукціоні ( 31.07.2017, до 17(00. Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універ( сальною біржею 04.08.2017, час початку внесення цінових пропо( зицій (початок аукціону) 10(00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) 12(00. Адреса веб(сайту Організатора аукціону: www.uub.com.ua. Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об'єктів малої привати( зації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвер( дженого наказом Фонду державного майна України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за №1147/27592, із змінами. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на елек(

тронну адресу auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов'язані направити на адресу Запорізької філії Української універсальної біржі (69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна, 40, оф. 120, з 9(00 до 17(00, обідня перерва з 13(00 до 14(00, тел. (061) 220(02(26) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також дока( зи надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про вклю( чення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об'єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна Укра( їни від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840, із змінами. Ознайомитись з об'єктом можна в робочі дні з 10(00 до 15(00 за місцем його розташування. Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аук( ціоні. Додаткову інформацію можна отримати в Регіональному відді( ленні ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріж( жя, вул. Перемоги, 50, кімнати № 38, 40, з 8(00 до 16(00, п'ятниця з 8(00 до 15(00, обідня перерва з 12(00 до 12(45, тел. (061) 226(07(75, 226(07(76.


реклама та оголошення ЧЕТВЕР, 13 ЛИПНЯ

тел./факс: 787 54 21, e mail: zp.reklama@ukr.net

ВИКЛИКИ ДО СУДУ z У приміщенні Жовтневого районного суду м. За поріжжя в каб. № 2 25.07.2017 р. об 10:00 відбудеться судове засідання у цивільній справі № 331/3313/17 за позовом Комунального підприємства "Наше місто" до Поліщук Р.М. про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням. В судове засідання викликається відповідач Поліщук Роман Ми) колайович, 15.04.1978 р.н., остання відома адреса проживання: м. Запоріжжя, вул. Земського лікаря Лу) кашевича, 2 кім. 5. У разі неявки справа буде розгляну) та за відсутності відповідача. Суддя Скользнєва Н.Г. z У приміщенні Жовтневого районного суду м. За поріжжя в каб. № 2 25.07.2017р. об 11:00 відбудеться судове засідання у цивільній справі № 331/3314/17 за позовом Комунального підприємства "Наше місто" до Вагіс О.К., Вагіс В.Ю., Вагіс В.Ю. про визнання осіб такими, що втратили право користування житловим приміщенням. В судове засідання викликаються від) повідачі Вагіс Ольга Костянтинівна, 26.10.1964 р.н., Вагіс Віллен Юрійович, 14.07.1989 р.н., Вагіс Віктор Юрійович, 10.12.1992 р.н., остання відома адреса проживання яких: м. Запоріжжя, вул. Поштова, 159)Б, кім. 81. У разі неявки справа буде розглянута за від) сутності відповідачів. Суддя Скользнєва Н.Г. z Повідомляється Кліндух Сергій Сергійович про те, що 18.07.2017 р. о 10:40 в приміщенні За водського районного суду м. Запоріжжя в каб. № 1, за адресою вул. Л. Чайкіної, 65, відбудеться роз) гляд цивільної справи за позовом Краснонос Світла) ни Петрівни до Кульчицького Станіслава Володими) ровича та Красноноса Ернеста Олександровича про визнання особи такою, що втратила право користу) вання житловим приміщенням. У разі неявки відпові) дача справа буде розглядатися без його участі, на підставі наявних доказів. Суддя Федоренко О.І z Повідомляється Кольнобрицький Максим Євге) нович про те, що 25.07.2017 року о 14:00 в примі) щенні Заводського районного суду м. Запоріжжя в каб. № 6, за адресою: вул. Л. Чайкіної,65 відбудеть) ся розгляд цивільної справи за позовом Федорова Олександра Анатолійовича, ТОВ "Спецмонтажпро) ектбуд" до ПАТ "Запоріжсталь", Кольнобрицького Максима Євгеновича про відшкодування матеріаль) ної та моральної шкоди. У разі неявки відповідача в судове засідання справа розглядатиметься без його участі, на підставі наявних доказів, які знаходяться в матеріалах справи суду. Суддя Марченко Н.В. z Заводський районний суд міста Запоріжжя (вул. Л. Чайкіної, 65, каб. № 16) викликає Василькова Романа Петровича, 15.03.1982 р.н., в якості відповідача у ци) вільній справі № 332/676/17 за позовом Петренко Світ) лани Анатоліївни до Василькова Романа Петровича про позбавлення батьківських прав на 18.07.2017 року о 9:30. Суддя Андрюшина Л.А. У разі неявки та непові) домлення суду про причини неявки у судове засідання справа розглядатиметься за відсутності відповідача за наявними доказами, відповідно до ст. 169 ЦПК України. z Комунарський районний суд м. Запоріжжя (вул Європейська, 7, каб. № 27) викликає в судовє засідан) ня, яке відбудеться 27.07.2017 року о 16:30, каб № 27 відповідача ) Нєдєлку Якова Яковича у цивільній спра) ві № 333/2743/17 за позовом Сурмай К.В. до Нєдєлку Я.Я. про розірвання шлюбу. У разі неявки в судове за) сідання справа буде розглянута за його відсутності за наявними у справі доказами. Суддя Наумова І.Й. z Орджонікідзевський районний суд м. Запо ріжжя викликає Дряву Сергія Андрійовича, 08.09.1979 р.н., в судове засідання, в якості відпові) дача у цивільній справі № 335/1062/17 за позовом Дряви Альони Віталіївни до Дряви Сергія Андрійови) ча, третя особа ) орган опіки та піклування районної адміністрації Запорізької міської ради по Вознесе) нівському району про позбавлення батьківських

прав, збільшення розміру аліментів, призначене на 16 серпня 2017 року о 13:00, яке відбудеться за ад) ресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 55, кабінет № 21. Суддя Рибалко Н.І. У випадку вашої неявки в судове засідання та неповідомлення суду про по) важну причину неявки позов буде розглянутий на підставі документів, які є у матеріалах суду. z Хортицький районний суд м. Запоріжжя викликає в якості відповідача Можжухіну Марину Денисівну і її пред) ставника Можжухіну Надію Сергіївну у цивільній справі за позовом Карпова О.П. про усунення перешкод, визнання Можжухіної М.Д. такою, що втратила право користування квартирою. Слухання справи відбудеться 25.07.2017 року о 9:30 у приміщенні суду за адресою: м. Запоріжжя, пр)т Ювілейний, 33. Суддя Бондаренко І.В. У разі неявки відпо) відача в судове засідання справа розглядатиметься за його відсутності за наявними у справі доказами. z Шевченківський районний суд м. Запоріжжя (69071, м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 117)А) викликає Коваленка Ярослава Анатолійовича (останнє відоме місце реєстрації: 69071, м. Запоріжжя, пров. Пішо) хідний, буд. 5) як відповідача у цивільній справі № 336/7174/16)ц за позовом (уточненим) Глушенка Сергія Олександровича про стягнення заборгова) ності за договорами позики, процентів за користу) вання коштами, процентів річних та інфляційних втрат, у судове засідання, яке призначене на 02.08.2017 р. о 14:00. Суддя Карабак Л.Г., каб. 33. У разі неявки в судове засідання та неповідомлення суду про поважну причину неявки справа розгляда) тиметься на підставі доказів, наявних у матеріалах справи. З опублікуванням оголошення відповідач у справі вважається належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду справи. z Шевченківський районний суд м. Запоріжжя викликає в якості відповідача Артюхова Олександра Петровича у цивільній справі № 336/3168/17, пр № 2/336/1842/2015 за позовом Артюхової Валентини Валеріївни до Артюхова Олександра Петровича про розірвання щлюбу. Слухання справи відбудеться 20.07.2017 року о 08:30 в приміщенні суду за адре) сою: 69071, м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 117)А, каб. № 49. У разі неявки відповідача в судове засідання справа буде розглянута за його відсутності за наяв) ними у справі доказами. Суддя Жупанова І.Б. z У провадженні судді Бердянського міськрайонного суду Черткової Н.І. знаходиться цивільна справа № 310/3314/17 за позовом Яріш Альвіни Кирилівни до Бу) таєва Рустама Олександровича, третя особа ) Димова Любов Василівна, Бутаєва Діна Олександрівна, про виз) нання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням. Розгляд справи призначено на 19.07.2017 року о 14:00 в приміщенні Бердянського міськ) районного суду за адресою: Запорізька обл., м. Бер) дянськ, вул. Консульська, 64, каб. 502, суддя Черткова Н.І., тел.: 3)63)75. Суд викликає як відповідача Бутаєва Рустама Олександровича. У разі неявки відповідача справа буде розглянута за наявними в ній матеріалами. z Василівський районний суд Запорізької облас ті (71600, Запорізька область, м. Василівка, вул. Дер) жавна, 2, каб. 5) викликає в судове засідання, яке від) будеться 21.07.2017 року о 09:00 ) Олефіренка Воло) димира Олександровича, Олефіренко (Черепанову) Євгенію Володимирівну як відповідачів у цивільній справі № 2/311/567/2017 за позовом Олефіренко Віри Василівни до Олефіренка Володимира Олександро) вича, Олефіренко (Черепанової) Євгенії Володимирів) ни, треті особи ) Служба у справах дітей Василівської державної адміністрації Запорізької області, про поз) бавлення батьківських прав. У разі неявки відповідачів справа розглядатиметься за їхньої відсутності за наяв) ними у справі доказами. Суддя Сидоренко Ю.В. z Василівський районний суд Запорізької об

ДП "СЕТАМ" оголошує про проведення електронних торгів з продажу предмета іпотеки: 1. Однокімнатна квартира, за адресою: Запорізька обл., Оріхівський р)н, м. Оріхів, вул. Лен.Курсантів (Покровська), буд. 69, кв. 64. Дата торгів: 03.08.2017, 09.00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №225667 (уцінено лот № 217098); 2. Земельна ділянка, К/Н 2320683001:01:017:0007, заг.пл. 0,25 га, за адресою: Запорізь) ка обл., Бердянський р)н, с. Луначарське, вул. Степова, 50. Дата торгів: 03.08.2017, 09.00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №226147 (уцінено лот № 217080); 3. Нежитлова будівля магазину літ. А заг.пл. 103,0 кв.м, за адресою: Запорізька обл., м.Запоріжжя, Хортицький р)н, вул. Лахтинська, 12)а. Дата торгів: 04.08.2017, 09.00. Дод.ін) формація: https://setam.net.ua. Лот №226852 (уцінено лот № 216995); 4. Земельна ділянка пл. 0,1500 га, К/Н 2322181600:09:003:0060, за адресою: Запорізька обл., Запорізький р)н, с. Володимирівське, вул. Ентузіастів, 53. Дата торгів: 07.08.2017, 09.00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №227060; 5. Земельна ділянка пл. 0,1500 га, К/Н 2322181600:09:001:0333, за адресою: Запорізька обл., Запорізький р)н, с. Володимирівське, вул. Лугова, 23. Дата торгів: 07.08.2017, 09.00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №227026; 6. Земельна ділянка пл. 0,1500 га, К/Н 2322188801:10:001:0577, за адресою: Запорізька

19

ласті викликає відповідача Боровського Андрія Во) лодимировича в судове засідання з розгляду цивіль) ної справи за позовом Боровської Оксани Володими) рівни про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням. Судове засі) дання відбудеться 18 липня 2017 року о 08:30 у при) міщенні суду за адресою: м. Василівка, вул. Держав) на, 2. Суддя Степаненко Ю.А. z Енергодарський міський суд Запорізької області викликає Кутового Сергія Олександровича як відповіда) ча у цивільній справі за позовом Сидельнікової Олени Миколаївни, треті особи: Нікітенко Ірина Олександрівна, сектор реєстрації Енергодарської міської ради Запорізь) кої області ) про усунення перешкод у здійсненні права користування та розпорядження об'єктом права влас) ності (квартирою) шляхом зняття з реєстрації. Судове засідання відбудеться 03.08.2017 року о 08)ій годині 15 хвилин у приміщенні Енергодарського міського суду За) порізької області за адресою: 71503, Запорізька об) ласть, м.Енергодар, пр. Будівельників, 17 (2)й поверх, приймальня суду). Відповідач Кутовий Сергій Олексан) дрович викликається для участі у судовому розгляді справи по суті. У разі неявки відповідача в судове засі) дання справа буде розглядатись за його відсутності за наявними у справі доказами. Крім того, суд роз'яснює відповідачеві його обов'язок повідомити про причини неявки в судове засідання. Суддя Енергодарського міського суду Запорізької області ) Вільямовська Н.О. z Кам'янськоДніпровський районний суд За порізької області за адресою: 71304, Запорізька обл., м. Кам'янка)Дніпровська, вул. Щаслива, 93 вик) ликає Бардакова Миколу Вікторовича, останнє відо) ме місце проживання в Україні ) Запорізька обл., Кам'янсько)Дніпровський р)н, с. Новодніпровка, вул. Фурсенко, буд. 21, останнє місце реєстрації в Україні ) Запорізька обл., Кам'янсько)Дніпровський р)н, с. Новодніпровка, вул. Половкова, буд. 24, як відпові) дача за позовом Бардакової Наталії Миколаївни про розподіл спільно нажитого майна під час шлюбу. Су) дове засідання призначене на 19 липня 2017 року об 11:00. У разі неявки відповідача справа розглядати) меться за його відсутності. Суддя Васильченко В.В. z Пологівський районний суд Запорізької обл. (адреса суду: 70600, Запорізька обл., м. Пологи, вул. М. Горького, 28) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ "ПриватБанк", про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться: 27.07.2017 о 13:00 до Хмара Владислав Ігорович (останнє відоме місце реєстрації: 70615, Запорізька обл., м. Пологи, вул. Карла Маркса, буд. 504, кв. 67) справа № 324/653/17, суддя Каретник Ю. М. 19.07.2017 о 15:00 до Фомичева Валентина Мико) лаївна (останнє відоме місце реєстрації: 70602, За) порізька обл., м. Пологи, вул. Карла Маркса, буд. 509, кв. 20) справа № 324/539/17, суддя Каретник Ю. М. У разі неявки відповідача у призначений час або не) повідомлення про причини неявки справа буде роз) глянута за його відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього оголошення відповідач у справі вважається належ) ним чином повідомленим про час, день та місце про) ведення судового засідання. z Якимівський районний суд Запорізької області повідомляє Кайгорода Андрія Олександровича про те, що в провадженні Якимівського районного суду Запо) різької області знаходиться цивільна справа № 2/330/453/2017 за позовом Ічанського Сергія Володи) мировича до Кайгорода Андрія Олександровича про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням. Суд викликає Кайгорода Ан) дрія Олександровича як відповідача у відкрите судове засідання зазначеної справи на 10:30 25.07.2017 року у приміщення Якимівського районного суду за адресою: вул. Пушкіна, 25, смт Якимівка Запорізької області. Суд) дя Гусарова В.В., тел.: 6)14)33. Явка до суду є обов'яз) ковою. В разі неявки відповідача у судове засідання справа буде розглянута за наявними матеріалами.

обл., Запорізький р)н, сщ. Сонячне, вул. Зернова, 732. Дата торгів: 07.08.2017, 09.00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №227011; 7. Земельна ділянка пл. 0,1501 га, К/Н 2322181601:09:003:0129, за адресою: Запорізька обл., Запорізький р)н, с. Володимирівське, вул. Ентузіастів, 6. Дата торгів: 07.08.2017, 09.00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №227113; 8. Земельна ділянка пл. 0,2144 га, К/Н 2322184903:06:001:0465, за адресою: Запорізька обл., Запорізький р)н, с. Канівське, вул. Щаслива, 58. Дата торгів: 07.08.2017, 09.00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №227215; 9. Земельна ділянка пл. 0,1700 га, К/Н 2322184903:06:001:0359, за адресою: Запорізька обл., Запорізький р)н, с. Канівське, вул. Степова, 13. Дата торгів: 07.08.2017, 09.00. Дод.ін) формація: https://setam.net.ua. Лот №227094; 10. Земельна ділянка пл. 0,1400 га, К/Н 2322181600:09:003:0034, за адресою: Запорізька обл., Запорізький р)н, с. Володимирівське, вул. Центральна, 1. Дата торгів: 07.08.2017, 09.00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №227187; 11. Нежитлове приміщення, 1)го поверху (літ. А)3), заг.пл. 168,3 кв.м., за адресою: м. За) поріжжя, вул. Кияшка, буд. 16, приміщення 18, №РПВН 9368404. Дата торгів: 09.08.2017, 09.00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №227601 (уцінено лот № 218583).


20

реклама та оголошення тел./факс: 787 54 21, e mail: zp.reklama@ukr.net

Інформаційне повідомлення про оголошення конкурсу на право укладання договорів оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області (площею 3,0 кв. м та 39,92 кв. м), що закріплене на праві оперативного управ( ління за комунальним вищим навчальним закладом "Запо( різький педагогічний коледж" Запорізької обласної ради та за комунальною установою "Запорізька обласна клінічна ди( тяча лікарня" Запорізької обласної ради, та орендодавцем якого виступає Запорізька обласна рада Організатор конкурсу: Управління юридичного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату Запорізької обласної ради (69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164, каб. 328) згідно з п. 2.3 Положення про порядок та умови проведення конкурсів на право укладання договорів оренди майна спільної власності тери торіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області, затвер дженого рішенням обласної ради від 24.11.2011 № 27 (далі Поло ження). Назва об'єктів та їх місцезнаходження: загальною площею 3,0 кв. м, закріпленого на праві оператив ного управління за комунальним вищим навчальним закладом "За порізький педагогічний коледж" Запорізької обласної ради, (части на нежитлового приміщення № 18 3,0 кв. м, першого поверху бу дівлі літ. А 1, А 3, інв. № 10310001), яке розташоване за адре сою: м. Запоріжжя, вул. Запорізького козацтва, 6, терміном на 5 років, для розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари 2 кв. м, інше використання нерухомого май на (розміщення платіжного терміналу) 1 кв. м; загальною площею 39,92 кв. м, закріпленого на праві опера тивного управління за комунальною установою "Запорізька облас на клінічна дитяча лікарня" Запорізької обласної ради (нежитлове приміщення № 10 15,0 кв. м, № 12 4,9 кв. м, № 321 4,6 кв. м, № 322 6,6 кв. м, частина нежитлового приміщення № 32 8,82 кв. м, будівлі літ. А23, А33, інв. № 10310002), яке розташоване за адре сою: м. Запоріжжя, пр. Соборний/ вул. Дніпровська/вул. Олексан дрівська, 70/21/47 терміном на 5 років, для розміщення аптек, що реалізують готові ліки (19,9 кв. м та 20,02 кв. м). Умовами конкурсу є: 1) початковий (стартовий) розмір орендної плати; 2) ефективне використання об'єктів оренди за цільовим призна ченням: загальною площею 3,0 кв. м, закріпленого на праві оперативного управління за комунальним вищим навчальним закладом "Запо різький педагогічний коледж" Запорізької обласної ради, (частина нежитлового приміщення № 18 3,0 кв. м, першого поверху будів лі літ. А 1, А 3, інв. № 10310001), яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Запорізького козацтва, 6, терміном на 5 років, для розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари ( 2 кв. м, інше використання нерухомого майна (розміщення платіжного терміналу) ( 1 кв. м; загальною площею 39,92 кв. м, закріпленого на праві оператив ного управління за комунальною установою "Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня" Запорізької обласної ради (нежитлове приміщення № 10 15,0 кв. м, № 12 4,9 кв. м, № 321 4,6 кв. м, № 322 6,6 кв. м, частина нежитлового приміщення № 32 8,82 кв. м, будівлі літ. А23, А33, інв. № 10310002), яке розташоване за адре сою: м. Запоріжжя, пр. Соборний/ вул. Дніпровська/вул. Олексан

дрівська, 70/21/47 терміном на 5 років, для розміщення аптек, що реалізують готові ліки (19,9 кв. м та 20,02 кв. м) 3) дотримання вимог експлуатації об'єктів; 4) компенсація переможцем конкурсу витрат, пов'язаних з про веденням незалежної оцінки об'єктів оренди, опублікуванням у га зеті "Запорізька правда" оголошення про конкурс та про результа ти конкурсу. 5) утримання об'єктів оренди в порядку, передбаченому прави лами та положеннями про безпечну та надійну експлуатацію буді вель, споруд, приміщень, їх технічне обслуговування разом з інже нерними комунікаціями, електричними пристроями, обладнанням та елементами зовнішнього благоустрою; 6) забезпечення пожежної безпеки орендованого майна у відпо відності з вимогами Правил пожежної безпеки в Україні; 7) недопущення будьяких дій, які можуть призвести до переви щення встановлених санітарними нормами і правилами допусти мих рівнів (норм) шуму, вібрації, електромагнітного випромінюван ня ультразвуку та інфразвуку, забруднення повітря тощо на орен дованих площах; 8) страхування орендованого майна на користь Балансоутриму вача, на суму, визначену незалежною оцінкою, але не меншу, ніж балансова вартість орендованого майна; 9) дотримання екологічних норм експлуатації об'єктів оренди; 10) у разі необхідності проведення за рахунок орендарів благоус трою прилеглої до об'єктів оренди території, визначеної пропор ційно орендованим площам; 11) з дати підписання з орендодавцем договору оренди укладен ня договору про відшкодування витрат балансоутримувача на ут римання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю; Основним критерієм визначення переможців є максимальний розмір орендної плати при обов'язковому забезпеченні виконання умов конкурсу та Положення. Початковий (стартовий) розмір орендної плати щодо об'єкта оренди загальною площею 3,0 кв. м, закріпленого на праві опера тивного управління за комунальним вищим навчальним закладом "Запорізький педагогічний коледж" Запорізької обласної ради, (частина нежитлового приміщення № 18 3,0 кв. м, першого по верху будівлі літ. А 1, А 3, інв. № 10310001), яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Запорізького козацтва, 6, терміном на 5 років, для розміщення торговельних автоматів, що відпус кають продовольчі товари 2 кв. м, інше використання нерухомого майна (розміщення платіжного терміналу) 1 кв. м, станом на 10.07.2017 становить 300,00 грн. за місяць (без ПДВ, компенсації комунальних послуг та ін.), помножений на індекс інфляції червня, липня 2017 року. Початковий (стартовий) розмір орендної плати щодо об'єкта оренди загальною площею 39,92 кв. м, закріпленого на праві опе ративного управління за комунальною установою "Запорізька об ласна клінічна дитяча лікарня" Запорізької обласної ради (нежит лове приміщення № 10 15,0 кв. м, № 12 4,9 кв. м, № 321 4,6 кв. м, № 322 6,6 кв. м, частина нежитлового приміщення № 32 8,82 кв. м, будівлі літ. А23, А33, інв. № 10310002), яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний/ вул. Дніпровська/ вул. Олександрівська, 70/21/47 терміном на 5 років, для розміщення аптек, що реалізують готові ліки (19,9 кв. м та 20,02 кв. м), станом на 10.07.2017 становить 4870,00 грн. за місяць (без ПДВ, компен

ЧЕТВЕР, 13 ЛИПНЯ

сації комунальних послуг та ін.), помножений на індекс інфляції червня, липня 2017 року. Конкурс буде проведено 03.08.2017 року за адресою: 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164, каб. 328. Умови участі в конкурсі: До участі у конкурсі допускаються учасники, які своєчасно пода ли свої конкурсні пропозиції. Претендент подає до конкурсної комісії документи згідно з п. 3.3 Положення: 1. заяву на участь у конкурсі (заява про оренду) із зазначенням найменування, місцезнаходження, місце проживання (для фізич них осіб, фізичних осібпідприємців) та платіжних реквізитів заяв ника. 2. відомості про учасника конкурсу: а) що є юридичними особами: належним чином оформлену довіреність, видану представнику юридичної особи (у разі, якщо нижчезазначені документи підпису ються не керівником юридичної особи); нотаріально засвідчені копії установчих документів; копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборго ваностей за останній рік; баланс за встановленою формою; довідку від претендента про те, що проти нього не порушено справу про банкрутство; завірену належним чином копію ліцензії на провадження відпо відного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню; б) що є фізичними особами, фізичними особами підприємця ми: копію паспорта; завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб'єкта малого підприємництвафізичної особи платника єдино го податку за попередній рік, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. завірену належним чином копію ліцензії на провадження відпо відного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню; 3. пропозиції щодо умов конкурсу (у тому числі: розмір місячної орендної плати у гривнях з урахуванням індексів інфляції, зо бов'язання щодо подальшої експлуатації об'єкта оренди, тощо). Документи та пропозиції щодо виконання умов конкурсу пода ються учасниками у письмовій формі разом з їхнім описом в запе чатаному конверті з написом "на конкурс" з відбитком печатки пре тендента. Розкриття конкурсних пропозицій відбувається наступного дня після закінчення строку їх подання. Конкурсні пропозиції, надані з порушенням порядку їх подання не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. Останній день прийняття заяв та документів ( 02.08.2017 року до 17(ої год. 00 хв. Заяви приймаються за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164, кабінет № 3321. Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: (061) 2390620, 2390621.

ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ ПРОДАМ 9 Зкімн. кв. смт Веселе, 5/5, 62/40. Т.: 0684199672 9 Дачу, с. Староандріївка, 6 сот., дім, мансарда, сад, полив, поряд Дніпро. Т.: 0502864272 9 Ravon R4 2017 р.в. конд., ел.пакет. Т.: 0988929130

9 Продам торфобрикетне вугілля. Опт. Роздріб. Т.: 0979910102 КУПЛЮ 9 Книгу В. Успенського "Таємний радник вождя". Т.: 06677777851

9 Lanos, Sens, ВАЗ, Таврію, Славуту у будьякому стані або на запчастини, швид ко, дорого. Т.: 0997720050, 0633094156, 0981776050

9 ВАЗ, Таврію, Славуту, Сенс, Ланос у будьякому стані або на запчастини. Т.: 0997171087, 701225 9 Куплювивезу микрохвиль., прал. маш., кондиц., ТВ, і тп. Т.:2701330, 0500804740 9 ТВ інозем, у будьякому. стані. Т.: 7087007 9 Гирі, гантелі. Т.: 0966667039, 0939752769 ЗНІМУ 9 Квартиру. Т.: 0678531643 РОБОТА 9 Шукаю управлінця. Т.: 0664682379 9 Прийом дзвінків, замовлень в офісі (до 5200). Т.: 0505210671

9 Не хочеш працювати, а хочеш за робляти? Дзвони. Т.: 0980161591, 0990036724 9 Хочеш заробити на Лексус? Дзво ни. Т.: 06365338229, 068 6727982

Газета "Запорізька правда" зап( рошує до співпраці активних та ці( леспрямованих рекламних аген( тів, які завжди досягають постав( лених завдань і цілей. Детальніше за телефоном: (061) 787(54(21

ПОСЛУГИ 9 Вантажні перевезення. Т.: 0966131529, 0936895018 9 Пам'ятники, граніт, мозаїка, бетон. Т.: 2868723, 0677497456 9 Пам'ятники, недорого. Т.: 2709720, 0975047463 9 Мет.двері, решітки. швидко, деше во. Т.: 0996354655, 0731636144 9 Мет.двері, решітки. Т.: 7076407, 0937809933 9 Дом. майстер Т.: 0662724842 9 Рем. холодильників., пральн. ма шин. Т.: 2201743, 0971674779 9 Ремонт холодильників без вихід них. Гарантія. Т.: 2700908

9 Ремонт холодильників, пральн. маш. Т.: 2202855, 0667102450

9 ПОКОС ТРАВИ, ПИЛЯЮ ДЕРЕВА. Т.: 0689061298 9 Сантехнік швидко+якісно. Т.: 0673690728 9 Решіт. віконні, двері металеві. Т.: 0689595594, 2207603 9 Рем. ШВЕЙН. МАШ., чесні ціни,

Спиця С.Є. Т.: 7016730 9 Мет. двері, решітки. Т: 0637373557, 2700411 9 Вікна, відкоси. Т.: 7075026, 0679670940, 0639496567 9 Клею шпалери. Т.: 7014756 9 Балкони під ключ. Т.:7075026, 0679670940, 0639496567 9 Електрик. Усі види послуг. Аварій ноцілодобово. Т.: 0996264986, 0966353055 ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ 9 Студентський квиток та залікову книжку, видані ЗДІА на ім'я Такшин Ми кола Сергійович, вважати недійсним. 9 Втрачений студентський квиток, вид. ЗМУ на ім'я Еменека Огоегбунам Донатус. 9 Загублений оригінал договору ку півліпродажу нежитлового приміщен ня від 16 липня 2004 року за адресою: м. Запоріжжя, вул. М. Чуйкова, №20, виданий покупцю Юхимчук Людмилі Петрівні, вважати недійсним. 9 Втрачений дублікат свідоцтва про право на спадщину, серія та номер: З98, виданий 07.04.2017 р., видавник: Третя Запорізька державна нотаріаль на контора; дублікат свідоцтва про пра во на спадщину, серія та номер: З99, виданий 07.04.2017 р., видавник: Третя Запорізька державна нотаріальна кон тора., видані Вишнивецькому Сергію Дмитровичу, вважати недійсними. 9 Втрачене посвідчення дитини з ба гатодітної родини АР000859 на ім'я Зяблової Марини Олександрівни, вида не 14.10.2010 р. комітетом у справах сім'ї та молоді Запорізької міської

ради вважати недійсним. 9 Втрачене посвідчення дитини з ба гатодітної родини АР006047 на ім'я Зяблова Івана Олександровича, видане 14.10.2010 р. комітетом у справах сім'ї та молоді Запорізької міської ради, вва жати недійсним. 9 Військовий квиток на ім'я Добро вольський Едуард Владиславович ви даний Ленінським РВК серія НО № 5358395. 9 Втрачено книгу обліку доходів на ім'я Дяченко Тетяни Петрівни, видану державною податковою інспекцією Ле нінського району. 9 Втрачено військовий квиток, вида ний Хортицьким РВК на ім'я Крамарен ко Роман Миколайович, вважати недій сним. 9 Студентський квиток Ннаджи Сан дра Езінне, виданий ЗМДУ, вважати не дійсним. 9 Студентський квиток, виданий На анкват Соемлат Патіенс ЗДМУ, вважати недійсним. 9 Військовий квиток, вид. Пилипенко Сергію Олеговичу Запорізьким РВК, вважати недійсним. 9 Втрачений військовий квиток НО3267822, вид. Ленінським РВК на ім'я Шкода Віктора Васильовича, вва жати недійсним. 9 Втрачений паспорт на Кир'якова В.М. СЮ 332935, вид. Хортицьким РВ м. Запоріжжя УДМС України в Зап.обл, вид. 25 лютого 2014 р., вважати недій сним. 9 Військовий квиток НО № 3821198 на ім'я Плясовиця Анатолій Сергійович, виданий Шевченківським РВК м. Запо ріжжя, вважати недійсним.


на своїй землі ЧЕТВЕР, 13 ЛИПНЯ

21

z ЛЮДИНА ТА ЇЇ СПРАВА

ЗАХМАРНИЙ УРОЖАЙ НА 60 КВАДРАТНИХ МЕТРАХ Пилип ЮРИК (текст і фото)

Із Іваном Васильовичем пер шою познайомилася моя коле га із "Запорізької правди", світ лої пам'яті Лідія Платонова. У Кам'янськоДніпровському районі років 15 тому вона побу вала на ділянці, де науковий співробітник Запорізької дос лідної станції Інституту олій них культур Іван Бадулін із ріки наносив шар намулу метрової товщини й на ньому виростив озиму пшеницю та трітікале. Із кількох соток зібрав тоді (якщо перевести на гектар) понад 300 центнерів зерна цих культур! Коли ваш покірний слуга вперше почув про таке чудо не повірив. Навіть слова з Біблії згадав: "Не вір вухам своїм". Але пізніше, два роки тому, коли Лідія Валентинівна не мала змоги поїхати до вченого, по бачити його рекордний урожай, цю справу передали мені. Спочатку зателефонував Івану Васильовичу й запитав про захмарну врожай ність. Приїжджайте побачите, ска зав він. 300 центнерів з гектара було ще 2014го. А тепер, 2015го, збираю по 11 кілограмів із квад ратного метра. Додаю до цієї цифри чотири нулі (гектар містить 10 тисяч квадрат них метрів) й отримую 110 тисяч кі лограмів, тобто, 1100 центнерів з гектара. Неймовірно! Його садиба в кінці обласного центру, в приватному секторі на вулиці Плавневій. Неширока стеж ка веде вниз до болота, де ще зда леку видніється густа зелена стіна очерету, а за нею висотні будинки Південного мікрорайону, що в на роді зветься Пісками. За городом, біля самого болота, ділянка пло щею 60 квадратних метрів. Поло вина її тоді була засіяна пшеницею, інша трітікале. Добірні колосся обважніло хиляться донизу. І як довести, що врожайність тут понад 1000 центнерів з гектара? запитую в господаря. Математично, відповідає він. Точніше, це проста арифметика. Висіває Іван Васильович на кожен квадратний метр по 700 зернин. Отримує сходи, рослини кущаться. А в кожному кущі від п'яти до де сяти (іноді більше) стебел. Ось і ви ходить, що на квадратному метрі виростало в середньому (він підра хував) 4720 стебел із колоссям. У кожному колосі пшениці сортів "Фаворитка" й "Смуглянка" в се редньому 50 зерен. Вага однієї ти сячі зернин 45 грамів. Маємо на квадратному метрі 236 тисяч зер нин. Якщо помножити їх на 45 та поділити на тисячу, матимемо 11

Іван Бадулін упевнений: потенціал пшениці й трітікале ñ майже невичерпний, але тільки за сприятливих умов вирощування

Колосся пшениці, вирощеної Іваном Васильовичем

кілограмів 620 грамів зерна. Мно жимо на 10 тисяч квадратних мет рів (гектар) й отримуємо 1162 цен тнери з гектара. Фантастика! Аби переконатися, що це саме так, беру складаний метр, роблю з нього квадратний дециметр і на цій площі перераховую кількість сте бел. Отримую спочатку 48. На ін шому їх 51, на третьому 47. У квадратному метрі 100 квадрат них дециметрів. Отже, 4720 стебел (і колосів) справді є. Вириваю один із колосів і перелічую кількість зер нин. Їх там 52. Це було під час жнив позаминуло го року. Тоді Іван Бадулін зібрав на ділянці 4х15 метрів рекордний уро жай. А цього року він бідкається: Урожай невеликий. Поїхав, попросив господаря зжа ти серпом стебла з колоссям на квадратному метрі. Іван Васильо вич вирізав чотири очеретини, на кожній 100 сантиметрів і виклав їх квадратом. Піднімаючи полеглі стебла, акуратно зрізав колосся. Після обмолоту провіяв зерно, згорнув у мішок. Піднімаю й заува жую кілограмів шістьсім. Зважу ємо. Там шість кілограмів і 200 грамів. Кілограм відкинемо то вага мішка, говорить учений. А 5200 грамів вважатимемо чистою вагою.

Звичайно, урожай набагато мен ший, ніж два роки тому. Але в будь якому сільськогосподарському підприємстві можна почути від ке рівника чи агронома: "Високий урожай зібрали 70 центнерів з гектара!" Порівняймо тепер його з "невеликим" цьогорічним, що ви ростив Іван Бадулін. Виникає запитання: яким чином Іван Васильович досягає всього цього? Завдяки намулу, каже фахі вець. Отут, на цій ділянці, я наки дав його товщиною понад один метр. На дно широкої канави пок лав сухий очерет задля кращої аерації. Зерно проростає, кущить ся, пускає корені й дістає воду на глибині до двох метрів. Тут боло то, тому під ґрунтом багато при родних джерел. Рослина бере стільки води, скільки їй потрібно. Причому, жодне зрошення і в най більшу спеку не потрібне, поливаю лише, коли висіяв зерно, аби отри мати дружні сходи. А в сапропелі (намулі) повна доза необхідних поживних речовин. Оце й увесь "секрет" високої врожайності. Але ж навіть інститут, який вивів цю пшеницю, не вказує такий збір зерна! Скажемо відверто тут природ на лабораторія. Умови для рослин

 ідеальні. Мікроклімат чудовий: навколо очерети, вологість повітря ліпша, ніж у теплиці. Кожне стебло має площу живлення два квадрат них сантиметри. Якби це на полі, в степу рослини могли б і загинути: там було б недостатньо поживних речовин і, звичайно, вологи. До дайте сюди жуків, бур'яни та гриб кові захворювання. А на цій ділянці немає бур'янів, хвороб і шкідників. Івану Бадуліну 92 роки. Син роз куркуленого селянина з Сумщини мав потяг саме до землі. Тому батько його дуже хотів, щоб Іван став фахівцемаграрієм. Під час Другої світової Іван Васильович во ював був піхотинцем, потім моря ком на флоті. Після війни закінчив Ленінградський сільгоспінститут, там же аспірантуру. Має вчений ступінь кандидата сільськогоспо дарських наук. Працював агроно мом, головою колгоспу, потім, аж до виходу на заслужений відпочи нок, старшим науковим співро бітником на Запорізькій дослідній станції. Зізнається, що пенсіонеру потрібно чимось зайнятись, інакше нудьга просто заїсть. Ось і приду мала людина собі хобі. Уже п'ят надцять років займається вирощу ванням пшениці та трітікале на ма лих площах, на сапропелі. Дово дить і собі, й іншим, що ці рослини мають дуже великий потенціал, як що створити для них потрібні умо ви вирощування. Звичайно, готувати докторську дисертацію в поважному віці вже немає сенсу. Але наш Таврійський державний агротехнологічний уні верситет, що в Мелітополі, міг би присвоїти звання Почесного про фесора такому майстру аграрної справи! Адже ним можуть пиша тись як викладачі, так і студенти вишу. Приїжджали до Івана Васильови ча свого часу й керівники області, а з ними спеціалістиаграрії. Без посередньо на його городі органі зовували обласні семінари. Пере конувалися, що зібрати захмарний урожай пшениці й трітікале таки можливо, це реально! Щоправда, створити сільськогосподарським культурам найоптимальніші умови на виробництві (на великих пло щах) навряд чи комусь удасться. Хоча прагнути цього повинен, ма буть, кожен сільгосптоваровироб ник. Кілька слів про сапропель, якого мільйони, якщо не мільярди тонн тільки в Дніпро нанесли за сотні літ снігові та дощові води. Його треба б добувати й пускати в діло, виво зити на поля як поживні речовини, як найкращі добрива. Він замінить і гній, і перегній, і торф, і, звичайно ж, будьякі міндобрива. Відтак ріки наші можна було б очистити, поліп шити довкілля. Але до цього в жод ної української влади навіть у мир ний час ще не доходили руки, а під час війни тим паче...


22

мережтеся по українськи ЧЕТВЕР, 13 ЛИПНЯ

MADE IN UA! ДО БІСА УКРАЇНСЬКИХ Не поспішайте обирати Facebook чи Twitter після заблокування "ВКонтакте" та "Одноклассники", адже в мережі є чимало цікавих українських платформ. Допоки українські соціальні мережі ще трохи поступа'

UkrOpen

ються таким гігантам, як Facebook, Twitter, Instagram чи "ВКонтакте". Але вже сам факт їхнього існування вар' тий уваги. Ми зібрали для вас соцмережі made in UA, які вас не розчарують. "Гуртом", або Hurtom популярний український інтернетпортал, який створювався як сайт з українською культурою та обмінником вітчизняних файлів та даних без реклами. Зараз головна мета ді яльності порталу полягає в поширенні кінофільмів українською мо вою. Фани також можуть обговорювати стрічки та серіали на фору мах сайту.

Українці

Розробники запевняють, що UkrOpen не скопійована з жодної ві домої соцмережі, а написана повністю "з нуля". Цікаво, що в соці альну мережу вбудована пошукова система новин, яка дає змогу не тільки бути в курсі останніх подій, а й обговорювати ці події з ко ристувачами. Зверніть увагу, що реєстрація на ресурсі дозволена користувачам, старшим за 13 років.

Ц.укр Це такийсобі вітчизняний "Facebook +ВКонтакте". Назва є скоро ченням слово сполучення "Це Україна". Домен кириличний. Ре сурс позиціонує себе як молода українська соц мережа, створена під керівництвом киянина Михайла Гриненка. Адміністрація порталу постійно проводить конкурси для своїх ко ристувачів. Важливий нюанс: якщо ви зберігаєте улюблені фото та музику "ВК" то можна одним кліком перенести всю інформацію у свій акаунт на "Ц.укр". Якщо вам це не потрібно, то просто запов ніть анкету для реєстрації.

Однією з перших була мережа "Українці". За словами розроб ників, їхня ідея полягала у створенні української соціальної ме режі з патріотичним нахилом, якій не було аналогів на той час, а основною метою її створення була популяризація української мови. Ідея хороша, а от реалізація підвела. "Українці" були створені в січні 2009 року. Інформація про кількість користувачів відсутня, але судячи з усього, їх там трохи більше 20 тисяч. Ще однією проблемою є те, що "Українці" підтримують лише текст. Ні музи ки, ні відео ви тут не знайдете. На додачу, стрічки новин також не має. З таким функціоналом конкурувати з іншими соціалками "Українці" не зможуть.

Yachudo

hurtom.com

На сайті соцмережі вказано, що Yachudo "надає унікальні можливості для спілкування і персоналізації свого цифрового простору". Коли сервіс повноцінно запустився невідомо, але судячи з блогу, бетатестування почалося в 2010 році. На го ловному екрані користувача виводяться новини, статуси ко ристувача, його оцінки інших записів і відповіді та згадки. Та кож у соцмережі є традиційні розділи: "Фото", "Діалоги" та "Контакти".


мережтеся по українськи ЧЕТВЕР, 13 ЛИПНЯ

23

СОЦМЕРЕЖ, ЯКІ ВАРТІ ВАШОЇ УВАГИ FamalyUa

За словами творців сервісу, в рамках FamalyUA вони хочуть сформувати унікальну українську соціальну мережу, яка вбере найкраще з аналогів. У центрі екрана виводиться головна інформація. Зліва розмістилася панель навігації (як у "ВКонтакте"), а праворуч % актуальні теми (як у Twitter). Розді% ли тут звичайні: "Новини", "Друзі", "Повідомлення", "Групи" та інші. Є навіть завантажена музика % щоправда, прослухати її не можна.

СІЧ.УКР

Ukrainians

18 травня з'явилася інформація, що команда з 30 програмістів ка% надської компанії StartupSoft і українка Олександра Струмчинська приступили до створення української соціальної мережі Ukrainians. Розробці передував збір підписів для визначення доцільності такої мережі в Україні. 20 травня Олександра повідомила, що кількість підписів сягнула відмітки 50 000 і відразу ж команда спеціалістів розпочала роботу над створенням мережі. Очікується, що повна версія продукту буде готова приблизно за 4 місяці, але перші ре% зультати можна буде побачити протягом наступних декількох тиж% нів. Слідкувати за оновленнями проекту можна тут: www.ukrainians.co FB: www.facebook.com/ukrainians.co Twitter: twitter.com/ukrainians_co Instagram: www.instagram.com/ukrainians.co

ukrface.com.ua Це соціальна мережа "для українців по всьому світу". На головно% му екрані відображається активність людей % можна відстежувати новини всіх зареєстрованих користувачів або тільки своїх друзів. На "СІЧ.УКР" можна створити запис двома способами % в розділі "Блоги", де немає обмежень, і у вкладці "Мікроблоги" з лімітом у 140 символів. З інших функцій % перегляд фотографій користува% чів, новин груп і участь в обговореннях.

НаМайдані

Соцмережа, яка також є поєднанням двох популярних платформ. У ній є всі звичні для нас функції: особиста сторінка, друзі, музика, фото, відео і загальний чат. Родзинкою UkrFace є переклад на жи% ву кримськотатарську мову, який не пропонує жодна із наших чи закордонних соцмереж.

Соціальна мережа "НаМайдані" була створена у 2014 році. Сервіс має всі традиційні розділи: стрічку новин, повідомлення, групи, фото і відео. Примітно, що сайт (частково) перекладений п'ятьма мовами: англійська, російська, німецька, іспанська і турецька. До того ж, кожному користувачу нараховуються бали за активність, прив'язані до біткоїнів. Навіщо вони потрібні % допоки достеменно невідомо.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній. Рішення РНБО, зокрема, передбачає введення санкцій проти низки фі' зичних та юридичних осіб. Серед них і ТОВ "Яндекс", і популярні російські соцмережі "Вконтакте", "Одноклас' сники" та поштового сервісу "Mail.ru". Указ набув чинності 17 травня.


24

тема номера: як жити, щоб вижити ЧЕТВЕР, 13 ЛИПНЯ

z ЕКОНОМНА ЕКОНОМІКА

ЗАОЩАДЛИВІСТЬ – вальний сезон пані Валентина, аби не субсидія, мусила б пла тити за квартиру щонайменше 1 800 грн на місяць, складаєть ся зовсім сумна картина. Тільки субсидія виручає, підтверджує жінка. Інакше і не знаю, як за все розрахуватися.

Олександра ВОРОНЦОВА

Попри те, що уряд та дер жава про нас піклуються і щоразу підвищують про житковий мінімум, міні мальні заробітну плату та пенсію, все ж легше нам від того не стає. Бо разом із ци ми показниками із приско реною швидкістю виро стають тарифи на кому нальні послуги, ціни на хар чі та речі першої необхід ності, тощо. Але ми якось виживаємо. Як нам це вда ється? Спитаємо у людей.

СЕКРЕТИ ДОМАШНЬОЇ ЕКОНОМІЇ

ВИТРАТИ НА ЛІКИ БІЛЬШІ, НІЖ НА ХАРЧІ У свої 76 років запоріжанка Ва лентина Павлівна Бовенко, ве теран ПАТ "Дніпроспецсталь", яка віддала підприємству 40(!) років свого життя, живе на пен сію в 1900 грн. На заслужений відпочинок жінка вийшла у 1987 році, заробивши "гарячий" стаж, але втративши здоров'я. 30 років тому моя пенсія ста новила 176 карбованців, зга дує вона. Це були реально ве ликі гроші. Адже буханка най дорожчого хліба тоді коштувала 20 копійок, а літр молока 40 коп. М'ясо у магазині 1, 80 крб, на ринку до 4 крб. І квартплата була відповідна. Тепер інші ча си. Життя здорожчало в рази. Особливо подорожчали ліки і комунальні послуги. Дуже важ ко виживати на таку пенсію. Найбільше її непокоїть дорож

Валентина Павлівна власноруч готує собі корисні страви

П

ОРАДА 1. Відвідуючи магазин, завжди слід складати спи сок покупок, і відмовитися від придбання тих речей, які до раніше складеного переліку не входять. Саме такі спонтанні придбання (часто у вигляді продуктів або побутової хімії) зав дають серйозної шкоди бюджету. Важливо уважно складати список і строго дотримуватися його, намагаючись максималь но економити при виборі моделей одного і того ж товару.

неча ліків. Щомісяця доводить ся витрачати на них майже по ловину пенсії. Нині таким хворим, як я, на вегетосудинну дистонію (висо кий тиск), наче дають безкош товні ліки. І мені лікар видала пільговий рецепт. На жаль, ті ліки, які є у пільговому списку, мені не підходять. Набрякають

ноги, я погано почуваюся. Тож купляю власним коштом ті, які мені реально допомагають, але їх немає у безкоштовному пере ліку. А коштують вони чимало, бідкається жінка. От і вихо дить, що на ліки витрачаю близько тисячі гривень. Тож на харчі зовсім мало залишається. З огляду на те, що в опалю

Щоб вижити, коли доводиться витрачати великі суми грошей на комунальні потреби, житло та інші речі першої необхіднос ті, Валентині Павлівні довелося вдатися до певних хитрощів і стати справжнім майстром з економії. Ось її поради. Застосовувати їх необов'язково, але можна взя ти на замітку. Економія на побутовій хімії: z Один універсальний засіб, що підходить для чищення всього від раковини до унітазу; Гірчичний порошок і госпо дарське мило замість засобу для миття посуду; z Дешеві одноразові станки замість фірмових бритв; z Один шампунь на всю сім'ю без окремих гелів і бальзамів; z Найдешевший крем на нату ральних травах. Економія на продуктах: z Відмова від фастфудів і на півфабрикатів; z Купівля сезонних більш де шевих овочів і фруктів; z Порівняння цін у різних ма газинах для максимальної еко номії;

z СПОЖИВАЧ

СЕКОНДХЕНД: Анастасія КУРКІНА

Магазини дешевого одягу секондхенд міцно уві йшли в життя запоріжців, адже зараз середньоста тистичний громадянин витрачає на себе менше, обмежуючи в най необхіднішому. Саме низь ка вартість речей приваб лює численну армію покуп ців. Правда, є і ті, хто вва жає, що носіння "вторинно го" одягу веде до різних захворювань, оскільки то вар може виявитися пере носником вірусів, бактерій, грибків або шкідливих мік робів.

Більше півсотні офіційних ма газинів секондхенду розташо вані в Запоріжжі, а "точок" тако го одягу ще більше. Ми опитали близько 30 людей у магазинах і поблизу таких "точок" в яких торгових мережах вони вва жають за краще купувати речі? Більше половини визначили дві мережі секондхенду: "Massa" та "Економ Клас". Третина на зивали "Шиворотнавыворот", "Єврошоп", "Планета секонд хенду", "Для всієї родини", "Humana". Решта говорили, що вони купують одяг саме в "точ ках" на базарах. Схема закупівлі та продажу. Як розповідає адміністратор од ного з магазинів секендхенду,

товар купується в Європі недо рого від одного до трьох євро за один кг. Але з урахуванням усіх мит, податків, транспор тних витрат, витрат на утриман ня торгових точок та зарплати персоналу, собівартість збіль шується в кілька разів. Щоб покрити витрати, націнку на ре чі першої та другої категорій можуть зробити і 300, і майже 500 відсотків. Непродані речі, так звана "третя категорія", по вертаються на склад. Якщо го ворити про власників, тобто вигідний цей бізнес чи ні, то всі кошти, що вкладені в товар, можна повернути буквально за три місяці, навіть з відсотками. Протягом тижня, щодня змі

нюється ціна. Адміністратор по яснив, що це відбувається че рез те, що одягу привозять ду же багато, але до нового поста чання, яке дватри рази на тиж день, у всіх не все продається, тому знижуються ціни до тих пір, поки товар не розкуплять. Спочатку ціни знижуються на 30%, потім на 4050 %, потім зов сім робиться мінімальна ціна. Якщо не все продалося, відво зять знову на склад, так звана третя категорія одягу, яка потім реалізується, як ганчір'я. Речі привозять в основному з Європи Англії, Німеччини, Іта лії, Іспанії, Польщі... А вже збо ром займаються спеціальні компанії, які знаходяться в Ук


25

тема номера: як жити, щоб вижити ЧЕТВЕР, 13 ЛИПНЯ

НАШЕ ВСЕ! z Купівля чітко за списком. Ще одна порада щодо походів у продуктові магазини: робити покупки тільки на ситий шлунок, інакше є ризик понабирати ба гато непотрібних речей. Інші дрібниці: z Відмова від відвідин кафе, кіно, spa тощо; z Економія електрики і води; z Прогулянки пішки замість поїздок на автобусах, коли це можливо; z Покупка речей у секондхен дах. Придумувати дії, що дозво ляють економити, можна далі. Однак не можна забувати, що прагнення урізати витрати сі мейного бюджету не повинно перетворитися на хворобу! Чи можна організувати пра вильне харчування без вели ких витрат? Це питання значно важливіше, ніж може здатися на перший погляд. Адже вкрай важливо в екстремальних умовах тоталь ної економії для виживання за безпечити організму повноцін ний раціон. Багато програм правильного харчування припускають до сить великі витрати на продук ти, які далеко не всі можуть оси лити. Адже, скажімо, авокадо, червона риба, помідори й огір ки серед зими коштують чималих грошей. Організувати правильне хар чування можна і більш бюджет но, певна Валентина Павлів на. Просто я виробила для се бе низку правил і неухильно дотримуюся їх.

Якщо планується придбання великогабаритної і П дорогої речі, важливо заздалегідь дізнатися, в якому мага ОРАДА 2.

зині вашого міста можна купити її з максимальною вигодою. Погодьтеся, дуже часто трапляється так, що буквально через тиждень після покупки нового телефону, пральної машини або функціональної мікрохвильовій печі виявляється, що в іншому магазині її можна було придбати в два рази дешевше.

КУПУЙ СЕЗОННІ ОВОЧІ ТА ФРУКТИ Щоб харчуватися повноцінно і правильно, потрібно купувати фрукти й овочі, які ростуть у на ших краях. Це корисно і недо рого. З цим завданням немає проблем влітку і восени, коли на ринку можна знайти все, чого душа забажає. Взимку стає складніше, проте на складах ще є запаси з осені, і вони поки що містять корисні речовини. Єди ний період, коли не вдасться за ощадити на овочах і фруктах це весна, оскільки навіть залишки наших продуктів вже не мають в собі нічого корисного. Тому в цей період потрібно купувати ім порт з країн, де урожай збира ють кілька разів на рік. Так, це не зовсім бюджетно, проте вкрай необхідно для організму. Якщо у весняний період у тебе не вистачає грошей для покуп

ки овочів, налягай на трави (петрушка, кріп, салат). У них міститься багато потрібних ор ганізму елементів, і ціна ціл ком доступна кожному.

КРУПИ І БОБИ Крупи і боби можуть замінити багато модних інгредієнтів пра вильного харчування. Приготуй гречку з курячим філе, кукуруд зу з солоним сиром, а перловку з грибами, і ти отримаєш від мінні корисні і недорогі страви, які сміливо можна вносити до раціону правильного харчування.

ПРАВИЛЬНІ "ПЕРЕКУСИ" Ще одна проблема правильно го харчування це так звані пере куси. Класичні меню пропонують робити бутерброди з сьомгою, авокадо, або пити йогурт, а також вживати фрукти. По суті все правильно. Однак сьомгу можна

речей першої необхідності найкраще П робити3.в Придбання недорогих супермаркетах, а не в найближчих до ОРАДА

будинку магазинах. Вибір магазину рекомендується робити виходячи з цін, а не розташування. Крім того, великі гіпермар кети мають в асортименті практично все, що потрібно для до му. Тому не доведеться відмовлятися від звичних покупок че рез необхідність економії. Просто ці речі будуть купуватися за більш низькою ціною і може в більш віддаленому від будинку місці, що в перший час може бути незвичним.

замінити на нежирний сир або домашню буженину, авокадо за мінити на грецькі горіхи або мор квину, йогурт можна робити до машній, а якщо немає можливос ті купувати кефір. Що стосуєть ся фруктів, в режимі економії можна обмежитися яблуками і бананами.

ПРИГОТУВАННЯ ВЛАСНОРУЧ Ще одна необхідність бюджет ного правильного харчування приготування їжі власноруч. По перше, завжди знаєш, що пок лав у ту чи іншу страву, а подру ге, це завжди буде дешевше по купки готових страв. Більше то го, приготування страв для пра вильного харчування не відніме багато часу і сил, адже всі стра ви просто варяться або запіка ються в духовці. І це набагато простіше і швидше, ніж робити котлети або смажити картоплю.

Нам потрібні ваші запитан ня, поради та пропозиції. Ми пропонуємо нашим чи тачам поділитися власними лайфхаками, як виживати у складних економічних умовах багатодітним родинам, не повним сім'ям, студентам, молодому подружжю, одино ким людям. Ви можете надси лати їх на нашу електронну адресу : zp.reklama@ ukr.net або звернутись безпосередньо до редакції за адресою: м.За поріжжя, пр.Соборний, 152, Будинок преси, 3ій поверх. Ваш досвід може стати в наго ді іншим людям. Ваші поради ми надрукуємо на шпальтах газети та на сайті для озна йомлення всіх жителів області.

ДРУГІ РУКИ – НЕ ОСТАННІ раїні і мають державну ліцензію на збір секундхенду. Сортують речі на складах уже в Запоріжжі. Таких "оптових складів" у місті приблизно 1012, про їхнє існу вання знають лише "обрані". За останні кілька років усе дуже подорожчало. Це пов'язане із зростанням цін на бензин, збільшенням орендної плати та митних зборів, зміною курсу ва люти. Безпека. Речовина формаль дегід, якою дезінфікують речі, має дуже специфічний запах. Медики відзначають, що ток сичність формальдегіду може відбитися на генетичному мате ріалі, репродуктивних органах, дихальних шляхах, очах, шкір

ному покриві. Основний шлях попадання цієї речовини в орга нізм інгаляційний (через ди хальні шляхи). Формальдегід внесений до списку канцеро генних речовин. Але це не зупи няє людей купувати речі. Вони купують їх саме через низьку ціну і гарну якість. Зараз з'явилися покупці, які стежать за модою, хочуть мати одяг ві домих брендів, а дешево купити модні речі можна саме у се кондхенді. Багато покупців на віть не чули про те, що такий одяг може нести небезпеку для здоров'я. Тому, щоб уберегти себе, медики радять прати речі в гарячій воді та прасувати одяг з відпарюванням з обох боків.


26

лінія життя ЧЕТВЕР, 13 ЛИПНЯ

СІМЕЙНИЙ ПОРТРЕТ Віталіна МОСКОВЦЕВА

 Виходь за мене заміж! Тіль ки у мене на першому місці театр, попередив він. У мене теж, відповіла вона. Так оригінально свого часу освідчилися актори Запорізь кого театру молоді (ТЮГу) Сер гій Цевельов й Інна Яновська. Так розпочався їхній шлях об руч, що триває понад три деся тиліття. Вони народилися в один рік. Сергій 19 квітня. Інна 22 чер вня. Обидва по батькові Ген надійовичі. Обидва невисокі на зріст… Якщо постаратися, в їх ніх долях можна відшукати ба гато схожого. Але ще більше контрастів. Інна родом із Бердянська. Сергій з Новосибірська… Жодного відношення до мис тецтва батьки Інни не мали, а родина Цевельових завжди відзначалася творчими нахи лами… Інна вперше потрапила до справжнього театру студен ткою театрального вишу, а Сер гій досі пам'ятає, як приголом шила його в дитинстві вистава "Бембі"… Інна кожну нову роль сприймає крізь емоції, а Сергій піддає ретельному аналізу…

"Ніч після випуску" (Театр молоді): в ролі Юлії Студінцової Інна Яновська

студентів режисерського відділен ня… Але новий театр?! У 1979 році в Запоріжжя приїхало десятеро однокурсників Інни Яновської і шестеро випускників Харківського інституту культури. Справжнє "сузір'я" молодих акто рів: Тетяна Кондратюк, Віктор Ко шель, Володимир Голяк, Тетяна Єрентюк, Надія Стадниченко… Те пер вони "заслужені" та "провідні", а тоді були просто молодими пер шовідкривачами. Хтозна, яке зван ня вище…

"АРТИСТКА" – ЩО ЦЕ ЗНАЧИТЬ? Змалечку Інна обожнювала тан цювати. Вихователька дитячого садка подарувала дівчинці книжку про легендарну Галину Уланову з написом: "Майбутній балерині". Але танцівницею Інна не стала. Її тато працював на заводі, мама на фабриці. Вони мріяли побачити дочку зі скрипкою в руках за пер шим пультом оркестру і віддали в музичну школу. Слухняна та здібна дівчинка потай плекала іншу мрію: довчитися, сховати скрипку подалі й ніколи більше до неї не доторкати ся. Скрипачкою вона теж не стала. У дитинстві Інну чарувало кіно. А слово "артистка" означало пропуск у світ, де красиві люди і гарне вбрання. Коли дівчина навчалась у випускному класі, в Бердянську оголосили набір у студію при на родному театрі. Режисер Микола Волошин розгледів у тендітній бі лявці "іскру Божу". Він підготував її до вступу в театральний виш. Але перша спроба обернулася розча руванням: у Харківському інституті культури запропонували тільки міс це на ляльковому відділенні. Інна розплакалася і поїхала додому. Рік працювала масовиком (чи, як тепер кажуть, аніматором) у дитя чому кінотеатрі "Юність". Потім вирушила до Києва, в інститут імені І.КарпенкаКарого. У театр вперше потрапила студенткою. Спочатку

НУМО ПРИКИНЬСЯ!

Одне з небагатьох "сімейних фото": Сергій (Шупучин) й Інна (Мірчуткіна) у комедії Театру молоді "Ювілей" за А.Чеховим

"Електра" (Театр молоді): у головній ролі Інна Яновська

він не справив особливого вражен ня. Театральний світ затягував її поступово… За два тижні перед розподілом за телефонував Микола Волошин: "Збирай компанію. В Запоріжжі від кривається новий театр юного гля дача. Головним режисером буде мій друг Сашко Король". Вона вже мала запрошення в інші театри, навіть знімалась у фільмах

"Для мене театр постійне онов лення", стверджує Сергій Цевельов. Льотчик, слідчий, архітектор дитячі мрії відпали одна за одною. Їх "усмоктав" театр. Від льотчика узяв висоту. Від слідчого аналіз ролі. Від архітектора потяг до кра си. Новосибірське культурнопрос вітнє училище Сергій закінчив за фахом "Режисер самодіяльного те атру". Після держіспитів до нього і його приятеля підійшов директор Новосибірського театру ляльок: Хочете працювати в професійній трупі? Дайте поміркувати… П'ять хвилин вистачить? Скороспішне рішення визначило їхнє життя на два роки. Однак Сер гій не хотів ховатися за ширмою. Він серйозно займався пластикою, створював пантоміми, пародіював шалено популярних тоді Тарапунь ку і Штепселя, Мирова й Новицько го, Карцева, Вероніку Маврикіївну і Явдоху Микитівну… Коли приходив у гості до рідних, ті раділи: "О, Сер гій прийшов! Нумо прикинься!" З театру ляльок Сергій та його при ятель пішли зі скандалом: їх не від пускали. Та переважило запрошен ня до Бугурусланського драмтеатру. Що таке проти Новосибірська Бу гуруслан? Проти обласного театру скромна роз'їзна трупа, яка мота ється по селах? Зате скільки ролей!

По вісім вистав на рік! У Бугуруслані Сергій Цевельов познайомився з Віктором Поповим (нині заслужений діяч мистецтв України, режисер Те атру імені В.Магара) й актрисою На талією Вощиловою. Вони спокусили Сергія далеким Запоріжжям, де ста вав на ноги новий ТЮГ. Два роки з ляльками. Два в Бугу руслані. Новий цикл ні, не теат ральний, а… армійський. Сергія призвали в армію і направили у військовобудівельний загін, де він став теслеюбетонувальником. Мене порятувала акторська про фесія. Я… грав роль солдата, пос міхається Цевельов. Спостерігав армійський "театр" й учився в ньому існувати. А як керівник во кальноінструментального ансам блю використовував весь свій естрадний репертуар.

НАРЕЧЕНА З БЕРДЯНСЬКА До армії Сергій встиг хіба що за зирнути до Запорізького ТЮГу і на театральному капуснику показати шарж на головного режисера: "Як Олександр Король ходить, п'є каву, посмикує плечем, іноді буває ци нічним…" А от коли армія лишилася позаду, для Цевельова розпочала ся справжня робота на довгі роки. Король прищеплював нам артис тичну культуру, виховував смак, згадує Інна Яновська. У трупі було багато порядних людей. Панували дружба і взаємодопомога. В Серьо жу я спочатку закохалась як в ар тиста. Він умів бути таким різним! Їхній роман розпочався на гастро лях у Сумах. Сибіряку Цевельову не вистачало лісів. Якось він запропо нував: "Інно, ти не хочеш поїхати в ліс?" Поїхали… Іншим разом сиділи після вистави в парку й раптом по бачили їжачка… Крізь роки ці дріб нички сповнені дивного шарму! Після спектаклів актори ходили один до одного в гості. В номері у хлопців на видному місці стояло фото рідних Сергія. Незвично і зво рушливо. Раптом в Інни майнула думка: "Це буде моя родина!" Міс тика? Потім до її сусідки по номеру при їхав чоловік, який щойно повернув ся з Афганістану. Інна з Сергієм всю ніч сиділи на балконі, розмов ляли й… уперше поцілувалися. Через два місяці наречена з Бер дянська вже знайомилася з родиною Цевельових. А далі був ресторан у запорізькому готелі "Дніпро", бла китна шифонова сукня і віночок без фати на білявому волоссі молодої…

КОЛИ АКТОРИ ПЛАЧУТЬ І все ж сцена лишилася на першо му місці: "Ми не будували родину, ми будували театр". Можна уявити, яким болем відізвалося для Інни Яновської усвідомлення: "Ти ніколи


27

лінія життя ЧЕТВЕР, 13 ЛИПНЯ

В ІНТЕР'ЄРІ ТЕАТРУ не будеш принцесою. Ніколи не гратимеш героїнь". 153 сантиметри зросту це тавро вічної травесті. "На зріст я як співачка Мадонна", ця втішна думка режисерів чомусь не переконує. Для Інни, як і для Сергія Цевельова, невеликий зріст завжди був своєрідним викликом. Коли у виставі "Засідання комісії у справах неповнолітніх" Інні дали роль Вітьки Магеллана, вона зап ротестувала: "Хлопця не гратиму!" "Не маєш права відмовитись". У відчаї Інна пішла в перукарню й об різала довге біляве волосся, зро бивши хлопчачу стрижку. Колеги актори навчали її повадок хлопців. Вона зробила важкі вкладиші в ке ди, щоб позбутися дівочої ходи. Потім я дуже любила цю роль. А коли пішла у декретну відпустку, її віддали Сергію, розповідає Інна. Яновська не може забути, як зали шила немовля на маму і прийшла до рідного театру на прем'єру "Ко ролівського особняка": Я плакала, що я не на сцені! А після повернення з відпустки по догляду за дитиною її стрів режи сер Віталій Денисенко: Ти була в декреті? Так. Скучила за сценою? Так. Почитай "Електру" Софокла. Після пологів вона важила 44 кі лограми. Мініатюрна, тендітна, майже дівчинка… із незламним ха рактером Електра Яновської ста ла шоком для запорізьких глядачів.

"Останній палкий закоханий": Сергій Цевельов (Барні Кешмен) і Валерія Лютинська (Боббі Мітчел)

Сергій Цевельов і Любов Фріган у легендарній виставі "Четвертий стілець" театру+лабораторії "Vie"

найкращих ролей. У 2003 році ця постановка мало кому відомого те атру "Vie" зібрала чи не всі головні нагороди фестивалюконкурсу "Сі чеславна", включаючи диплом за кращу чоловічу роль і Гранпрі. А в 2005му Сергій Цевельов пішов із "Vie" і повернувся в ТЮГ: "Я відчув, що на Хортиці вже не мій театр". Інна витримала все. І довгий період, коли вони із Сергієм нібито існува ли "у паралельних світах", і нелег кий обов'язок усетаки підтримува ти родинне вогнище. Ні, не поми лився Віталій Денисенко, обира ючи актрису на роль Електри: ніж на, мов лілія, білявка не лише на сцені у житті теж виявилася нап рочуд стійкою.

У ПАРАЛЕЛЬНИХ СВІТАХ

"ЗАКОХАНИЙ" З МАЛОЇ СЦЕНИ

Як не дивно, Сергій та Інна дуже рідко бували партнерами на сцені. Та обидва з ентузіазмом включили ся в самостійну роботу над "Скля ним звіринцем" Теннесі Уїльямса. Ця вистава, яку допомагав "зрежи сирувати" Віктор Попов, стала па ростком майбутнього театру "Vie". Хоча посправжньому цей театр відкрив "Четвертий стілець" Тоніно Гуерри. Експериментальна поста новка, що тепер уже стала леген дою, приголомшила театралів. Та кої акторської невимушеності, щи рості та свободи, що їх демонстру вали Сергій Цевельов і Любов Фрі ган, у Запоріжжі не бачили ніколи. А у них навіть не було приміщення для репетицій! Стрічались на ла вочках біля під'їздів, під грибочка ми у дитячому садку, на приватних квартирах… Імпровізували з тек стом, розкриваючи най потаємніше… "Дозволено все!" надав картбланш постановник, і акторський дует виходив за межі у відкритий простір. На одному з театральних фести валів до Сергія підійшов режисер із СанктПетербурга: "Ви Цевельов?" "Так". "Ваш "Четвертий стілець" я використовую як навчальний по

Тепер їхні театральні доріжки зно ву зійшлися. А спільні духовні пошу ки згуртували акторську сім'ю. Втім… уже не тільки акторську. До рослий уже син Альоша "ай тішник". А Сергій повернувся до своєї найпершої професії режисе ра. Саме за цією спеціальністю кілька років тому він закінчив Наці ональний університет театру, кіно і телебачення імені І.КарпенкаКа рого. Навчання в Києві коштує недеше во. Хіба стільки викроїш зі скромної акторської зарплати? На допомогу прийшов відомий запорізький ме ценат, генеральний директор кор порації "Кераміст" Дмитро Зусма нович. Так, я вдячний Дмитру Маркови чу, киває Цевельов. Це непере січна людина. У найважчі роки він підтримував Театр молоді, згодом театр "Vie", тепер Новий театр. Але то лише верхівка айсберга. Мало хто знає, скільки він насправді зро бив для всієї запорізької культури. Нове режисерське "его" Сергія Цевельова виблиснуло у виставі "Останній палкий закоханий" Ніла Саймона, якою два роки тому в Те атрі молоді відкрилася мала сцена.

"Езоп" (Театр молоді): у цій виставі Сергій зіграв раба+садиста

сібник для своїх артистів"… Акториоднодумці на чолі з Вікто ром Поповим будували театр "Vie" на Хортиці в буквальному розумінні власноруч: були малярами, тесля ми, штукатурами… Сергій зовсім відбився від дому. Вранці йшов на Хортицю, повертався за північ, а то й узагалі не повертався: знесиле ний, залишався ночувати в театрі. Син майже не бачив тата. А Інна терпіла болісні уколи ревнощів: те атр на острові став для Сергія і до мом, і родиною. У виставі "День святого Валенти на" Цевельов зіграв одну зі своїх

Сергій грає головну чоловічу роль, але постановку він готував "на Ва лерію Лютинську". Актриса втілює трьох дуже різних жінок. Міняє об рази, наче рукавички. А герой Сер гія здається майже незмінним. Його персонаж ніби тло для феєр верку жіночих характерів. Тільки наприкінці ми розуміємо, наскільки сильно змінився герой. Він той же але зовсім не такий, як на початку вистави. А Інна Яновська вічна травесті! від хлопчиківдівчаток, поросяток і зайчиків переходить в іншу вікову категорію. Позаду легендарний "Теремок" і "МухаЦокотуха", поза ду "Пригоди Джонні Дорсета" і "Ко сий, крутий та дуже відважний"… Але з казками вона не розлуча ється. Це драйв, енергія… Відчуття свя та! У казках досі почуваюся дити ною, пустотливою дівчинкою, зіз нається вона. У роботі щасливий Сергій. Це від чуваєш щоразу, коли він з'являєть ся на сцені чи то у новій трагікоме дії "Танго", яку цієї весни поставив художній керівник театру, заслуже ний діяч мистецтв України Геннадій Фортус, чи то у старій, але любимій глядачами "Квадратурі кола"…

ВСЕ ТІЛЬКИ ПОЧИНАЄТЬСЯ Недавно у Театрі молоді відсвят кували два ювілеї. У квітні Сергія Цевельова. У червні Інни Яновсь кої. …А може, все ще тільки почина ється? І зовсім це не підсумки, нав паки точка нового відліку? Недар ма вчені стверджують, що творчі люди не лише інтелектуально, а й фізично зберігають молодість дов ше за ровесників… Сподіваймося, що для акторів Запорізького театру молоді Інни Яновської та Сергія Це вельова їхній подвійний ювілей за лишиться таким собі проміжним етапом перед черговим злетом. Власне, для того й пишу ці рядки, щоб вони обидва (а заодно керів ництво Театру молоді) знали: гля дачі прагнуть бачити улюблених ак торів, фундаторів театру юного гля дача, у великих і маленьких ролях. У драматичних і комедійних. Головне якомога частіше та більше! А від Сергія Цевельова очікуємо нових режисерських робіт. "Сімейний портрет в інтер'єрі те атру", цю назву підказала мені Яновська. Так, Сергій з Інною зус трілися й покохали одне одного за театральними лаштунками. Все їх нє життя на сцені або коло неї. Більше того, заради театру вони обидва пішли на неабиякі жертви… Нехай же тепер служіння мистец тву, яке завжди для них обох на першому місці, принесе їм лише радість!


28

ваше здоров’я ЧЕТВЕР, 13 ЛИПНЯ

z ІННОВАЦІЇ В МЕДИЦИНІ

СУЧАСНИЙ КАРДІОСТИМУЛЯТОР – ЩОБ Юлія ДЕРЯВСЬКА

Запорізькі кардіохірурги запропонували європейсь ким колегам нові технології у лікуванні серцевих хво роб. Звикнувши критикувати вітчизняну медицину, ми дуже часто не помічаємо того хорошого, що в ній все таки з'являється і проявля ється. А між тим, знання, вміння і можливості наших лікарів часом дивують на віть "найпередовіших" єв ропейців, і це з їхнім супер сучасним обладнанням та загально високою якістю медицини. Нещодавно в Києві фундація кардіологів Центральної та Східної Європи організувала конференцію для кардіологів та аритмологів цього регіону. Завдання, яке ставили перед собою ініціатори заходу, по ділитися напрацюваннями та показати медикам "старої школи" можливості сучасної медицини в галузі кардіохірур гії. Адже далеко не всі лікарі, відпрацювавши по кілька де сятків років, готові відмовити ся від звичних схем роботи на догоду свіжим віянням, якими б ефективними ті не були. Єв ропейці акцентували увагу на новому поколінні кардіостиму ляторів, установка яких допо магає не тільки продовжити життя пацієнту, але і поліпшити

його якість. Настільки, що в де яких випадках можна зовсім відмовитися від ліків. Аритмії, тахікардії та інші проблеми, часто призводять до порушення серцевого ритму привід не тільки задуматися, а

й проконсультуватися у фахів ця. Особливо, якщо людина по мічає, що не в змозі вести звичний спосіб життя, викону вати ті ж фізичні навантаження тощо. Борючись з цими проб лемами, в більшості країн Єв

ропи роблять тисячу операцій на мільйон населення на рік, в сусідній Польщі 600. Що сто сується України, навіть у Запо різькій області могли б вийти на такий рівень, але поки ледь дотягують до ста аналогічних операцій. Виною не тільки лікарський страх перед нововведеннями, а й вигадані давнимдавно міфи про кардіостимулятори. Ці страшилки, незважаючи на гі гантський крок уперед медич них технологій, до сьогодні не зникли. Багато хто все ще вірить у чутки, що кардіостимулятор хворому не допомагає, а лише заважає жити, каже хірург серцевосудинного відділення електрофізіологічних дослід жень комунального закладу "Запорізький обласний медич ний центр серцевосудинних захворювань" Олексій Гри гор'єв. Наприклад, що після його установки не можна диви тися телевізор, розмовляти по мобільному телефону, прохо дити крізь рамку контролю, лі тати в літаку або робити МРТ. Насправді сучасні апарати ви йшли на такий рівень, коли будьякі обмеження практично відсутні. Люди з кардіостимуля торами можуть займатися де факто чим завгодно. У світі чи мало діючих спортсменів, му зикантів, політиків, бізнесме нів, молодих мам, серцевий ритм яких регулює маленький

z ВИЇЗНА МЕДИЧНА КОЛЕГІЯ

ЖІНКИ АЗОВСЬКОГО УЗБЕРЕЖЖЯ ТЕПЕР ПРАГНУТЬ Ірина ПАВЛОВСЬКА

У Бердянську, в санаторії "Арктика", виїзна колегія Департаменту охорони здоров'я Запорізької обл держадміністрації зібрала керівників лікувальних ус танов зі всієї області. Всього близько півтори сотні ме диків. Привітати учасників зустрічі прибули народні депутати Укра їни Олександр Пономарьов, Сергій Валентиров, мер міста Володимир Чепурний, голова обласної ради Григорій Самар дак, заступник губернатора Едуард Гугнін. Як зазначила голова Департа менту охорони здоров'я Запо різької ОДА Вікторія Клименко, колегія проводиться в Бер

дянську невипадково. Саме Бердянськ є лідером у процесі створення госпітального округу одного з найважливіших ета пів медреформи.

 Поки інші з’ясовуютьстосун ки, чия лікарня краща, в Бер дянському госпітальному окрузі процес пішов еволюційним шля хом, вважає Вікторія Іванівна.

Про необхідність реформу вання медицини говорив голо ва облради Григорій Самар дак. Реформи проводити необхід но, зазначив голова облради. Наші громадяни повинні отри мувати якісну медичну допомо гу, як того вимагає Конституція України. А наше завдання про вести реформи так, щоб не зашкодити ні людям, ні системі охорони здоров'я. Народний депутат Олександр Пономарьов подякував новій міській управлінській команді за увагу до медицини, керів никам прилеглих районів та лі кувальних установ за розу міння важливості централізо ваного підходу до надання медпослуг. Адже ще задовго до створення госпітальних


ваше здоров’я ЧЕТВЕР, 13 ЛИПНЯ

29

НАСОЛОДЖУВАТИСЯ ЖИТТЯМ НА ВСІ 100 ВІДСОТКІВ прилад. Вони продовжують вести активний спосіб життя і навіть подумати важко, що ко лись страждали від проблем з серцем. Більше того, сучасна техніка дозволяє пацієнтам не прив'язуватися до лікарні: кар діостимулятор налаштовується індивідуально, зберігаючи дані протягом як мінімум півроку, зазначає Олексій Григор'єв. Підтверджують його слова і за поріжці, яким уже зробили таку операцію. Наприклад, 62річна Наталія Доргова зізнається, що кардіостимулятор істотно змі нив її життя: Незадовго до Нового року стало погано з серцем. Почала ся сильна задишка не могла без зупинки пройти й двох кро ків, годі й говорити про сходи! Забула про спокійний сон: вар то було прилягти задихалася, пульс зменшувався до 3840 ударів. До лікаря я, щоправда, одразу йти боялася, хоча сама багато років відпрацювала на "швидкій". Зважилася, коли стало зовсім не під силу. Вияви лося, "розбалансувалися" шлу ночки і клапани серця. Коли лі кар запропонував усунути проблему за допомогою опера ції, злякалася ще більше. Зго дом, поспілкувавшись з фахів цями і почитавши про кардіо стимулятори, заспокоїлася. При лад мені поставили 31 березня. Відчуваю себе чудово, позбула ся своєї давньої проблеми ме теозалежності, більше не "ска

че" тиск, налагодився серцевий ритм. Навіть на фітнес стала хо дити, уявляєте? Взагалі не по мічаю, що у мене встановлений прилад. Знала б, наскільки все зміниться, зробила б цю опера цію ще років із десять тому, ка же Наталя. Іншій пацієнтці Анні кардіо стимулятор встановили в 24 ро ки, коли хвороба серця стала прогресувати настільки, що поставила під загрозу не тільки навчання і кар'єру, а й загалом життя. Минуло кілька років: во на успішно закінчила вуз, ви йшла заміж, має юридичну практику, займається спортом, планує стати мамою. Дуже важливо підібрати фа хівця, який допоможе підготува тися до процесу психологічно, а потім правильно налаштувати апарат. Не раджу сидіти в Інтер неті, вишукуючи "чарівну пігул ку" від усіх хвороб і страждаючи від постійного болю в серці. Час спливає, а проблема лишається

і стає тільки гострішою. Краще сходити до лікаря, він підбере індивідуальне лікування або не обхідний апарат, який поліп шить якість життя у кілька разів, сказала Ганна. Про цих та інших пацієнтів, чиє життя змінилося завдяки уста новці спеціальних апаратів, за порізький кардіохірург Олексій Григор'єв говорив зі своїми ко легами з України, Польщі, Угор щини, Чехії та інших країн на згаданій конференції. І вияви лося, що наші можливості не гірші за європейські ми роби мо все те же, що й в країнах ЄС, тільки в менших обсягах. Ос новна проблема полягає в слабкій інформованості укра їнських пацієнтів і медиків. Про своїх колегкардіохірур гів можу сказати: не всі уяв ляють, якій кількості хворих мож на допомогти, використовуючи кардіостимулятори, або ж по єднуючи їхню роботу з медика ментозним лікуванням. Деякі порушення ритму серця приз водять до запаморочення, втрати свідомості і, на жаль, можуть навіть стати фатальни ми. Вони не усуваються за до помогою ліків, але легко за допомогою спеціальних прис троїв. При цьому, підкреслюю, апарати встановлюються як на платній основі, так і за бюджет ні кошти, сказав Олексій Гри гор'єв. Плюси сучасних технологій учасники конференції змогли

вивчити за допомогою спеці ального тренувального робота, налаштовуючи його за історі ями хвороб своїх пацієнтів. Завдяки практичним заняттям, деякі хірурги змінили свою дум ку про кардіостимулятори. Ад же, якщо пристрої підібрані правильно, серцю задається нормальна, комфортна програ ма роботи, людина захищаєть ся не тільки від поганого само почуття, а й ризику раптової смерті. Однак не тільки закордонні кардіологи навчали наших: за порізькі медики також здивува ли європейських лікарів. По перше, рівнем виконуваних операцій, а подруге, технологі ями, при яких можуть бути заді яні одночасно одразу кілька фа хівців кардіолог, кардіохірург і лікар ультразвукової діагности ки або електрофізіологічних досліджень. На заході так не працюють, тому що важко зіб рати велику команду на опера цію. Подібні заходи міжнародного масштабу як конференція, що відбулася в Києві, це показник не тільки панування довіри між колегами з різних країн, а й де монстрація реального потенці алу української медицини. І, зокрема, запорізьких кардіохі рургів. Так, може, нам теж вар то відвикати лаяти всіх лікарів без розбору, а навпаки вчити ся довіряти їм, помічаючи не ли ше промахи, але й досягнення?

НАРОДЖУВАТИ У БЕРДЯНСЬКОМУ ПОЛОГОВОМУ БУДИНКУ округів Бердянський район, Приморськ та Приморський район на договірних умовах почали відправляти своїх жи телів для надання лікувальної допомоги до Бердянську. І те пер, наприклад, жінки з При морська та Приморського і Бердянського районів їдуть народжувати до Бердянського пологового будинку, де є на лежна матеріальнотехнічна та кадрова база. І нардеп, і мер Бердянська від значили колектив і керівника обласної клінічної лікарні Ігоря Васильовича Шишку регуляр но на території області прово дяться виїзні прийоми вузьких фахівців цієї клініки. А для лю дей це часто чи не єдина мож ливість отримати кваліфіковану консультацію. Говорили і при

сутні, і виступаючі про те, що як місто Бердянськ змінився на краще, так і в сфері медицини видно позитивні зрушення. Про те, що зроблено для місь кої медицини, докладніше роз повів міський голова Володи

мир Чепурний. Більше 15 млн уперше в історії міста було виді лено з міського бюджету на за купівлю необхідного медичного обладнання. Більш ніж в три ра зи збільшена вартість харчуван ня в лікарнях. Ведуться ремонти

в стаціонарах і амбулаторіях. Першими в Україні бердянські медики і влада розробили Стратегію комплексного роз витку територіального медич ного об'єднання, що дозволить залучати в цю сферу інвестиції, зокрема й іноземні. Розвивається у місті і санатор нокурортна сфера. Адже най краще лікування це профілак тика. Для учасників колегії про вели екскурсію санаторієм "Ар ктика" одним із найкращих закладів, де люди можуть отри мати весь спектр санаторноку рортних та реабілітаційновід новлювальних послуг. Тут ус пішно лікуюсь проблеми ди хальних шляхів, захворювання опорнорухового апарату, сер цевосудинної, репродуктивної систем.


30

спорт ЧЕТВЕР, 13 ЛИПНЯ

z БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ 3х3

УКРАЇНА – БРОНЗОВИЙ ПРИЗЕР ЧЕМПІОНАТУ ЄВРОПИ В Амстердамі напередодні завершився чемпіонат Європи з баскетболу 3х3. Від України на ньому виступала чоловіча національна збірна в складі Станіслава Тимофеєнка, Олек сандра Кобця, Дмитра Липов цева та Максима Закурдаєва. Після п'ятого місця на чемпіонаті світу в Нанті в Амстердамі наші хлопці вибороли бронзові медалі. На груповому етапі після перемоги над Туреччиною (22:14) наші хлопці несподівано для багатьох перемог ли господарів чинних віцечемпі онів світу (21:12). У чвертьфіналі на характері укра їнці в чвертьфіналі перемогли в овертаймі Іспанію (19:17). Після словенської осічки в півфіналі

(8:22) наша команда також на ха рактері вирвала перемогу в матчі за третє місце в овертаймі у чемпі онів світу та лідерів рейтингу з Сер бії (20:18). В обох овертаймах вирішальними

z ГАНДБОЛ

"ЖОДНИХ СПАРИНГІВ НА ЦЬОМУ ЗБОРІ ПРОВОДИТИ НЕ БУДЕМО" Відпускне літо у розпалі. Море, сонце ось що треба для нормального відпочинку після трудового року. У гандболіс тів це вже у минулому. 6 липня завершилася відпустка у гравців гандбольного клубу "ZTR". Час приступати до робо ти у новому сезоні 20172018 років. Розповідає Віталій Нат : Жодних спарингів на цьо му зборі проводити не будемо. Ми вирішили де що поміняти тренуваль ний цикл. Тепер працюва тимемо інтенсивно чоти ри дні, а далі один вихід ний. Вранці робота через день на стадіоні і залі штанги, а всі вечірні тре нування проходитимуть із м'ячем у залі. У Польщі на навчально тренувальному зборі ко манда пробуде до 23 лип ня: 24 людини на чолі з головним тренером Віталієм Натом, яко му допомагатимуть тренер Олександр Резанов, тренерлікар Олександр Великанов, тренермасажист Анатолій Новіков. 20 гравців: воротарі Максим В’юник, Антон Деревянкин, Борис Крючков; ліві крайні Дмитро Артеменко і Євген Константинов; лі ві напівсередні Роман Гончаров, Максим Карамишев і Олексій Щербак; лінійні Іван Бурзак, Руслан Гончаров і Роман Северин, правий напівсередній Олексій Ганчев, праві крайні Андрій Ани менко, Кирило Корелов і Едуард Кравченко. Розігруючі Владис лав Залевський, Денис Ісанчук і Олександр Тільте. А ще цен тральні захисники Артем Звєздов і Максим Стрельников. Далі заплановане повернення до рідного міста на кілька днів, відтак ще один збір у Польщі. Під час цього збору сподіваємося взяти участь у кількох турнірах, а також проведемо ряд товариських матчів. Проте, на цей збір поїдуть уже 16 гравців, візьмемо з со бою тих, хто на той час буде краще готовий. Авторитети тут до уваги братися не будуть. Вважаємо, що це і буде кістяк першої клубної команди, яка заявиться в чемпіонат України. Це не озна чає, що ми повністю відмовляємося від послуг чотирьох гравців. Вони виступатимуть у чемпіонаті України за другу клубну коман ду, а у разі потреби у будьякий момент ми зможемо їх заявити за першу команду.

стали влучання Тимофеєнка, за що організатори включили його до символічної збірної чемпіонату Єв ропи. Тимофеєнко також став другим серед бомбардирів 34 очки в

п'яти матчах. Більше лише у серба Деяна Майсторовича 38 очок. Також наша команда стала дру гою після Сербії за середньою ре зультативністю 18 очок за матч при п'яти зіграних поєдинках. Ще одним українським тріумфа тором у Амстердамі став Вадим Піддубченко, який переміг у кон курсі данків. Склад збірної України бронзо вого призера чемпіонату Європи 1. Станіслав Тимофеєнко (перші тренери М. Лисоволенко, Д. Саєн ко, ДЮСШ5, м. Дніпро), 2. Олександр Кобець (перший тренер Ігор Кобець, ДЮСШ1, м. Новомосковськ), 3. Дмитро Липовцев (перший тре нер Олександр Сорокін, ДЮСШ 12, м. Запоріжжя) 4. Максим Закурдаєв (перший тренер Ігор Овсянников, ДЮСШ5, м. Дніпро). Головний тренер Олег Юшкін.

z КОРОТКО КОЗАЦЬКІ РОЗВАГИ – 2017

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Впродовж трьох днів, з 5 по 7 липня, в Чернігові пройшов традиційний фес тиваль чоловічої сили "Козацькі розва ги 2017". У ньому взяли участь ко манди з 13 областей України. Запо різька команда посіла третє місце, поступившись тільки Волинській і Хар ківській областям. Честь області захи щали представники Михайлівського району Ярослав Нагорняк і Олег Кашников. У програмі фестивалю було чотири конкурси: "Чумаки", "Колода", "Ко зацька засіка" і "Козацький характер". Показові виступи провели президент федерації стронгмена, чемпіон світу до 110 кг за версією WSF, переможець міжнародного турніру зі стронгмену World Record Brakers України Сергій Конюшок і заслужений майстер спор ту України, триразовий чемпіон світу в команді Олександр Пеканов. Усі учас ники заходу отримали призи футбол ки, кухлі, дипломи про участь, а пере можці отримали медалі.

Три золота, норматив для участі в чемпіонаті світу і новий майстер сорту такий результат виступу запорізьких легкоатлетів на чемпіонаті України, який проходив у Кропивницькому. 100метрівку у жінок упевнено виграла Олеся Повх. Вже в півфіналі Олеся здо лала дистанцію за 11, 26 секунди, а це норматив для участі в чемпіонаті світу з точністю до сотої. Згодом у фіналі Повх також була поза конкуренцією з майже таким же часом 11,27 сек. Ще одне золото чемпіонату України принесла команді Анастасія Ткачук на дистанції 800 метрів з результатом 2: 03.14. А Ганна ГацькоФедусова стала чем піонкою країни в секторі метання спи са, відправивши снаряд на 57 м 13 см. У чоловіків у цьому виді другим був Юрій Кушнирук у кращій спробі його спис відлетів на 72 м 53 см. Бронзу принесла команді Єлизавета Бабій у секторі стрибків у довжину. Ре зультат у 6 метрів 29 сантиметрів при ніс спортсменці не лише третє місце чемпіонату країни, але і дозволив вико нати норматив майстра спорту України.

СПОРТСМЕН МІСЯЦЯ Запорізькі обласні відділення НОК України та Асоціації спортивних жур налістів України визначили кращих спортсмена та тренера області за під сумками червня. Кращим спортсменом названо пред ставника СК "Мотор Січ" і Запорізької обласної ШВСМ Максима Долгова, котрий у дуеті з Олександром Горшко возовим, який захищає кольори Цен трального спортивного клубу Зброй них сил України, на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду, що проходив у Ки єві, виборов "золото" у синхронних стрибках з 10метрової вишки. Кращим тренером червня визначено наставницю Максима заслуженого тренера України Ірину Журавльову.

СТРИБКИ У ВОДУ На 29й Всесвітній літній Універсіаді 2017 у Тайбеї (Тайвань, КНР) честь Ук раїни у стрибках у воду захищатимуть двоє представників Запорізької об ласті. До складу національної команди увійшли лідери збірної України, май стри спорту України міжнародного класу Максим Долгов та Вікторія Ке сарь. Обидва спортсмени студенти Запорізького національного технічно го університету, представляють об ласну школу вищої спортивної май стерності та тренуються під керівниц твом заслуженого тренера України Ірини Дмитрівни Журавльової. Підготував Віктор СИВИЙ


31

людина і тварина ЧЕТВЕР, 13 ЛИПНЯ

z АКЦІЯ

ВІЗЬМИ СОБАКУ НА РОБОТУ – ОТРИМАЄШ ПОДАРУНОК 21 липня відбудеться всеук раїнська акція "Візьми собаку на роботу". Акція проходить уже 5ий рік поспіль з ініці ативи компанії Kormotech. "З кожним роком все більше офісів у цілому світі стають друж ні до собак (DogFriendly), дару ючи радість безперервного спіл кування друзів наших менших зі своїми господарями. Традиція, що зародилась в США 17 років тому, успішно крокує Україною вже 5 років поспіль, даруючи ра дість не лише власникам собак, а й усім працівникам як малих компаній, так і промислових гі гантів", йдеться в повідомленні компанії. Кожен бажаючий може провес ти незабутній робочий день у компанії свого вірного кудлатого товариша, подарувавши йому безліч пригод та нових емоцій. Головний офіс нашої компанії вже давно дружній до собак, і ми хочемо, щоб хоча б раз на рік усі господарі чотирилапих спробу вали та зрозуміли, що собака на роботі це не лише можливість весело провести час з улюблен цем, а й подарувати радість спіл кування з собакою усім оточу ючим, зазначає CEO компанії Ростислав Вовк. Перш, ніж долучитись до акції, її організатори закликають ознайо митися з правилами участі та по радами ветеринарів, аби провес ти цей день безпечно та комфор тно як для собаки, так і для своїх співробітників. Обов'язково: 1. поцікавтесь у співробітників, чи немає ні в кого алергії на шерсть, аби вберегти чутливих колег від неприємних ситуацій

z БУДЬ У КУРСІ! РАДА ПРИЙНЯЛА ЗАКОН: ШКУРОДЕРАМ ЗАГРОЖУЄ ВЕЛИКИЙ ШТРАФ І В'ЯЗНИЦЯ Верховна Рада прийняла закон, що посилює відповідальність за погане поводження з тваринами. Тепер шкуродерам загрожує штраф до 206,7 тис. грн і позбавлення волі на строк до 8 років.

через прихід вашого друга в офіс; 2. отримайте дозвіл у керівниц тва компанії на участь в акції. Зробіть все можливе, щоб при хід собаки в офіс не став несподі ванкою для керівництва та не створив неприємних ситуацій. Попіклуйтесь завчасно про ком форт свого собаки на роботі. Не забудьте взяти: z 2 миски: для їжі та води; z улюблену іграшку улюбленця; z пакети для прибирання за со бакою; z ліжечко чи ковдру для відпо чинку. Задля безпеки врахуйте: z кількість собак в офісі не має перевищувати кількість замкне них приміщень (щоб була змога ізолювати собак один від одно го); z не варто брати з собою собак з яскраво вираженою домінан тною особою та собак, у яких триває або щойно завершилась тічка; z якщо ви працівник харчової промисловості (виробництво, заклади громадського харчуван ня, маєте безпосередній контакт із продуктами харчування та ін.), системи освіти (маєте безпосе редній контакт з дітьми), працю

єте з транспортними засобами, небезпечним обладнанням чи хі мічними засобами, або ж якщо ваше робоче місце може зашко дити собаці чи створити диском форт для нього, краще утри майтесь від участі в акції. Аби взяти участь у розіграші подарунків, потрібно: z провести робочий день у ком панії свого собаки; z зробити фото зі своїм соба кою та розмістити його у мережі Facebook з хештегами #мій собаканароботі #клуб4лапи #club4paws; z зробити допис публічним; z повідомте компанію "Kormo tech" про ваші плани на участь, аби вас (ваше місто та назву компанії, де ви працюєте) могли включити на інтерактивну карту учасників по всій Україні. Кожен, хто виконає умови акції, візьме участь у розіграші пода рунків автоматично. Перелік переможців буде оп рилюднено 24 липня на club4paws.com та сторінках ком панії "Kormotech" у соціальних ме режах. Слідкуйте за оновленнями! У вас все ж виникли запитання? Пишіть на office@kormo tech.org.ua!

ЗООЗАХИСНИКИ ВРЯТУВАЛИ СОБАКУ ВІД ЖОРСТОКОГО ГОСПОДАРЯ

новий дім, в ідеалі нова родина. Про це на своїй сторінці в соцме режі повідомила зоозахисниця Олена Архипова. Понад 50 людей долучилися до пошуку нового прихистку для тварини, зробивши перепост цієї інформації на влас них сторінках у соцмережі. Нев довзі, буквально за лічені години, знайшовся і новий господар. ЗНАЙШЛИ! Велика подяка Михайлу Михайловичу він но вий господар хлопця!... Відтепер він (собака) буде жити у вольєрі, також ще дві собаки будуть йому гарними друзями, підтвердила Олена Архипова.

Одне з основних нововведень закону це можливість отримати за жорстоке по водження з тваринами реальний тюрем ний термін. Людина, яка побила або по калічила живе створіння, проведе в ув'язненні до 8 років, а також може бути відсторонена від роботи (якщо, наприк лад, працює в притулку для тварин). Восьмирічний термін дається за злочи ни, вчинені з особливою жорстокістю або в присутності дітей до 18 років. Він також світить тим, хто знущається над тваринами не вперше. За менш тяжкі злочини можуть дати від 2 років. Крім того, шкуродерам тепер загрожує великий штраф від 137,8 до 206,7 тис. грн. Раніше максимальним покаранням була сплата 34,45 тис. Відзначимо, що закон визначає жор стоке поводження з тваринами як зну щання над ними, що заподіяло страж дання, тілесні ушкодження, каліцтва або призвело до їхньої загибелі. До нього та кож відноситься нацьковування тварин одна на одну.

z ВЧИНОК

У Запоріжжі господар вів чарки знущався над своїм со бакою. Моторошні звуки, які лунали з його подвір'я щора зу, як він напивався і бив бідне створіння, обурили сусідку. Жінка знайшла можливість викупити собаку у нелюда за 400 грн і звернулась до зооза хисників по допомогу у влаш туванні його подальшої долі. Собаці молодому 3річному кобелю вівчарки, був потрібен

E mail: zp.pravda@ukr.net, zp.reklama@ukr.net Перший номер газети вийшов 3 листопада 1917 року Засновник: Запорізька обласна рада Видавець – КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР. Виконуюча обов’язки головного редактора Наталія ЗВОРИГІНА Редакційна колегія: Олег БОГУСЛАВСЬКИЙ (директор Інституту журна лістики і масової комунікації Класичного приватного університету), Андрій ДАНИЛОВ (головний дизайнер), Віталіна МОСКОВЦЕВА (журналіст), Ірина СКЛЯРОВА (дизайнер)

Телефони редакції: Приймальна головного редактора – (061) 787 54 09 (факс). Відділи: регіональної політики та новин – (061) 787 54 10; соціальноекономічних проблем – (061) 787 54 23; гуманітарних проблем, листів та масової роботи – (061) 787 54 15. Відділ реклами та оголошень здійснює комерційну, посередницьку та видавничу діяльність – 061 787 54 21 (тел./факс). Матеріали, означені знаками R та ! публікуються на правах реклами. Матеріали під рубриками "Точка зору", "Політична арена", можуть публікуватись на правах реклами.

Газета зареєстрована управлінням у справах преси та інформації Запорізької облдержадміністрації 15 червня 2000 року. Реєстраційне свідоцтво 33 № 384. Газета виходить українською мовою по четвергах (на 32 сторінках). Адреса редакції: Газета зверстана в комп’ютерному центрі редакції газети “Запорізька правда”. Телефон: 7875426.

69600, м. Запоріжжя, МСП, пр. Соборний (колишній пр. Леніна), 152, Будинок преси, 3 й поверх.

Поділ кольору, фотонабір і друк виконані ТОВ “Видавничий дім “КЕРАМІСТ” 69057, м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 16. Тел.: (061) 2281030 www. keramist.com.ua

Передрук публікацій допускається за погодженням з редакцією. Посилання на “Запорізьку правду” обов’язкове. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв та інших даних несуть автори публікацій. Відповідальність за зміст рекламних оголошень несе рекламодавець. Рукописи не рецензуються і не повертаються авторам. Листування з читачами ведеться тільки на сторінках газети. Редакція оплачує позаштатним авторам тільки замовлені матеріали. Ціна договірна. Друк офсетний. Передплатні індекси: 21708, 21707, розповсюджується УДППЗ “Укрпошта”. Тираж тижня 20000. Зам. № 1702028


32

на дозвіллі ЧЕТВЕР, 13 ЛИПНЯ

НАШ ФОТОАЛЬБОМ: “ДИТИНСТВО, КУДИ ТИ БІЖИШ?”

z КОЛИСЬ БУЛО... 13

липня

“ПОДАЛЬШИЙ ДЕНЬ – УЧЕНЬ ПОПЕРЕДНЬОГО ДНЯ” ПУБЛІЛІЙ СІР

ДЕ ТЕПЕР ТА БУЙНА ШЕВЕЛЮРА… На цій світлині добрий знайомий постійних читачів "Запорізької правди" Данило Кармінський. А поруч ви ще двічі можете побачити його прізвище: з номера в но мер він складає для вас сканворди, а через номер го тує шахові задачі під рубрикою "На чорнобілих полях". Понад чотири десятиліття Кармінський співробітничає із "Запорізькою правдою"! " На знімку мені шістнадцять років. Я сфотографувався на Великому Лузі, " пригадує Данило Михайлович. За нинішніми мірками шістнадцятирічний юнак " ще дитина. За мірками 1940"50"х " майже дорослий. Ще б пак! То було поко" ління дітей, котрі бачили найжахливішу з воєн. Їм лише уривка" ми довелося посидіти за шкільними партами. Вони знали, що таке страх і голод… У 1947"му тринадцятирічний Данило всту" пив до ремісничого училища автозаводу "Комунар" (нині "ЗАЗ"). А в 1950"му, яким датується цей знімок, уже здобув фах електрика і починав робітничу кар'єру (згодом вона піднесла його до посад інспектора електрообладнання "Комунару", го" ловного енергетика каменедробильного заводу №2, викладача профтехучилища). Ще підлітком, в училищі, Данило захопився шахами " це хобі згодом привело його в "Запорізьку правду". У хлопчини на фото " дитяча посмішка. Він радіє життю і сповнений надій. Де тепер та буйна шевелюра і струнка пос" тава? А от посмішка в Данила Михайловича й досі така ж трохи дитяча… Редакція "Запорізької правди" чекає на нові світлини дітлахів. Пригадайте власне дитинство зі старим знім ком… Або надішліть нинішні фото ваших дітей чи онуків щоб закарбувати скороминучі дні їхнього дитинства. Підлітки, які захоплюються фотографією, теж можуть пропонувати до нашого альбому "селфі" або знімки ро весників. До світлин додайте короткий коментар. Най кращим юним авторам і маленьким героям найоригі нальніших знімків ми подаруємо квитки до цирку. Знімки й листи направляйте до редакції "Запорізької правди" на адресу: 69600, м.Запоріжжя, МСП, пр.Собор ний, 152 або на електронну пошту: vitalina.zp@ukr.net

1772 року експедиція англійського першовідкривача, навігатора й дослідника Джеймса Кука із Плімута (Англія) розпочала перше в історії кругосвітнє плавання. 1908 року урочисто відкрили IV Олімпійські ігри в Лондоні, в яких уперше взяли участь жінки. 1920 року Рада народних комісарів УРСР прийняла ухвалу про створення українського товариства Червоного Хреста. 1964 року Китай звинуватив Голову Ради міністрів СРСР, Першого секретаря ЦК КПРС Микиту Хрущова в капіталістичних методах управління країною. 2000 року під час археологічних розкопок у Великому Новгороді знайшли "Новгородський кодекс", найстарішу з відомих на Київській Русі книг, датовану першою чвертю XI століття (орієнтовно 1015 рік). Це були вкриті воском липові дощечки, скріплені у вигляді чотиристорінкової книги. 2012 року англійська "Вікіпедія"

перетнула межу в чотири мільйони статей. 2013 року внаслідок авіаудару сирійських урядових військ по повстанцях серйозно пошкодили вежу замку Крак де Шевальє (40 км на захід від міста Хомс), що належить до об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. 2014 року на стадіоні "Маракана" в Ріо"де"Жанейро (Бразилія) відбувся фінальний матч чемпіонату світу з футболу, в якому збірна Німеччини обіграла команду Аргентини (1:0) і вчетверте стала чемпіоном світу. Це стало першим випадком, коли європейська команда перемогла на американському континенті. Запорізькі ювілеї тижня 17 липня 85 років тому (1932) в Запоріжжі став до ладу перший трамвайний маршрут "Гребля " майдан Волі". На маршруті курсували дев'ять трамвайних вагонів. Інтервал руху становив вісім хвилин. За перший день перевезли десять тисяч пасажирів.

КОЛИ ВСІ ВДОМА

z НА ЧОРНОБІЛИХ ПОЛЯХ Діаграма 2.

Мат за 2 ходи. Білі починають і виграють. Перевірте відповіді на завдання минулого випуску. Діаграма 1. 1.Ch3. Діаграма 2. 1.dc5 b:d4 2.e:c5 g:c1 3.cb6 a:c5 4.fe3 c:f4 5.cb4 a:c3 6.b:c1x. ПІДГОТУВАВ ДАНИЛО КАРМІНСЬКИЙ

СКЛАВ ДАНИЛО КАРМІНСЬКИЙ

Діаграма 1.

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД, НАДРУКОВАНИЙ 6 ЛИПНЯ По горизонталі: Дефіс. Шоколад. Пансіон. Сором. Нант. Унт. Велолітак. Тур. Кавалерист. Апекс. То. Агат. Гяур. Амман. Камера. Дот. Орендар. Ан" ди. Орнан. Цна. Дар. Ітатуба. Ікра. Краот. Нут. Зло. Туа. Красава.

По вертикалі: Попов. Еразм. Аніл. Монако. Експозе. Кандидат. Онікс. Соната. Акторка. Навага. Шостка. Амоніак. Літератор. Карате. Рената. Ура" ган. Лемури. Джуна. Ступа. Був. Диктатор. Реата.

13 07 17  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you