Page 1

«ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА» ГАЗЕТА ОБЛАСНОЇ РАДИ

ЧЕТВЕР, 8 ЛЮТОГО 2018 РОКУ № 4 (23791)

ор

ор .8

Ст

z НА ЗАХИСТ

Ст

Ціна договірна www.zppravda.info

.2 02 1

ДИТИНИ

Злісних аліментників обмежили у правах

В Україні набув чинності закон про посилення відповідальності за належне утримання дітей і вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів. Стор.2 ФРАЗА ТИЖНЯ: Ідеальна сім'я: тато працює, мама красива


2

ЧЕТВЕР, 8 ЛЮТОГО

події, факти, коментарі

z БУДЬМО З ХЛІБОМ?

Січневі морози не зашкодили майбутньому врожаю на полях області Під урожай 2018 року посіяно озимих колосо вих на площі 680,1 тис. га, зокрема озимої пше ниці 634,8 тис. га, ози мого жита 0,7 тис. га та озимого ячменю 42,8 тис. га. Крім цього, під

озимий ріпак зайнято 32,7 тис. га. Січень відзначився нестій кою погодою, у тому числі коливаннями температури. Втім, озимі зернові зійшли на площі 675,6 тис. га, що ста

новить 99,6% від посіяного. На звітну дату в доброму і за довільному станах перебу ває 492,9 тис. га (72,7%) озимих зернових та 185,4 тис. га (27,3 %) у слабкому і розрідженому станах. Озимі культури перебува

ли у стані зимового спокою. Несприятливих умов для пе резимівлі не спостеріга лось. У періоди сильних мо розів, завдяки наявності на полях снігового покриву, мі німальна температура ґрун ту на глибині залягання вуз

z УВАГА!

z НА ЗАХИСТ ДИТИНИ

Злісних аліментників обмежили у правах В Україні 6 лютого на був чинності закон про посилення відповідаль ності за належне утри мання дітей і про вдоско налення порядку приму сового стягнення забор гованості зі сплати алі ментів. Нагадаємо, на початку січ ня Президент України Петро Порошенко підписав Закон "Про внесення змін до де яких законодавчих актів Ук раїни щодо посилення за хисту права дитини на на лежне утримання шляхом вдосконалення порядку

ла кущіння озимої пшениці на спостережних ділянках знижувалась до 24°морозу та не зашкодила май бутньому врожаю, повідо мили в Департаменті агро промислового розвитку облдержадміністрації.

примусового стягнення за боргованості зі сплати алі ментів". Зокрема, законом встановлюється тимчасове обмеження неплатників алі ментів у праві виїзду за межі України. Також для неплат ників аліментів передбача ється тимчасове обмежен ня у праві керування тран спортними засобами, тим часове обмеження боржни ка у праві користування вог непальною мисливською, пневматичною зброєю, тимчасове обмеження бор жника у праві полювання. Крім того, як зазначається,

документ передбачає но вий вид адміністративного стягнення суспільно ко рисні роботи, а саме опла чувані роботи, вид яких виз начає відповідний орган місцевого самоврядування. Міністр юстиції Павло Петренко повідомив, що в Україні вже відкрили Єди ний реєстр неплатників алі ментів. До реєстру вже вне сено понад 75 тисяч елек тронних записів щодо бор жників, які мають борг зі сплати аліментів понад три місяці. Привернення уваги до

цього реєстру з боку гро мадськості стане серйоз ним превентивним заходом для того, щоб боржники пішли і заплатили борг перед своїми дітьми, вва жають ініціатори проекту. Водночас глава Мін'юсту наголосив, що норма зако ну повністю дотримується у питанні захисту персональ них даних осіб, внесених до реєстру. За його словами, у реєстрі вказується повне прізвище, ім'я, по батькові і дата народження боржника для того, щоб особу можна було ідентифікувати. Вод ночас не вказується домаш ня адреса, "щоб не було ма ніпуляцій".

«ПРЯМА» ЛІНІЯ У середу, 14 лютого 2018 року, відбудеться пряма "гаряча" телефонна лінія, під час якої на запитання громадян відповідатиме заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації, Олександр Олександрович БАБАНІН. Звертатись з 11:00 до 12:00 за телефоном: 0+800+503+508. Всі дзвінки безкоштовні.

z СТО РОКІВ ІЗ «ЗАПОРІЗЬКОЮ ПРАВДОЮ»

"Член партії т.Чаплінський влаштував гульню з повіями" Віталіна МОСКОВЦЕВА (текст і фото)

Читаючи газету "Новь" (так тоді називалася "За порізька правда") №319 від 6 грудня 1921 року, спостерігаємо, як запа нувала у той час у нашій губернії партія більшо виків. На першій шпальті вже знайомий нам Арка дій Середа виступає на завершення дискусії, що почалась у попередніх номерах газети. Чи повинні партійні органи втручатись у справи вико навчої влади? На думку Се реди, це лише шкодить. А оскільки наприкінці його статті "Ближче до справи" зазначається, що "редакція вважає дискусію стосовно даного питання заверше ною", то, очевидно, і вона теж дотримувалася подіб ної точки зору. Аркадій Середа наводить приклад, коли губернський комітет партії раптом видав наказ відділам губвиконко му за 48 годин надати пла ни роботи на наступний рік. Коли ціною шалених зусиль це завдання було виконано, надійшла нова вказівка: за кілька годин подати нові плани на 37 пунктів. "Тре ба було бачити витягнуті

фізіономії завідуючих відді лами", іронізує автор. Та пояснює: "Слід бути госпо дарником, щоб зрозуміти абсурдність такої вимоги, коли ведеться велика, серйозна кампанія зі ство рення плану на 1922 рік, і закінчити цю роботу до кін ця року, можливо, вдасться з великою натяжкою". Точка зору Аркадія Середи: "…Наш метод змішування функцій нікуди не годиться". Тобто, нехай партія зай мається партійними питан нями, а виконавча влада господарськими. Він висту пав за "точне розмежування сфер діяльності партійних і радянських організацій". Тим більше, що і так в усіх ке рівних господарчих органі заціях, за його словами, ба гато (аж надто!) комуністів… Інший принциповий мо мент публікації: "Кожен ро бітник того чи іншого ви робництва, особливо само окупного, зобов'язаний від давати виробництву стільки робочого часу, скільки і всі його товариші, якщо вони самі не вивільнять його для партійної роботи, інакше він не має права на повну оплату. Для партроботи як роботи громадської, ідей ної треба відводити поза робочий час".

Але ми знаємо: у подаль шому тоталітарна комуніс тична партія прибрала до рук віжки в усіх галузях гос подарства, а партійна ро бота з "громадської" перет ворилася на основну. В Ра дянському Союзі таке стало нормою. Цікаві факти можна знайти у фрагменті протоколу Третьої губернської парткон ференції, опублікованому на другій шпальті "Нові" від 6 грудня 1921 року. Приміром, виявляється, комуністи бо ялися їхати на роботу в Гу ляйполе. Мабуть, там їх не

дуже привітно зустрічали? Доповідь контрольної комі сії представила дама на прізвище Макарова. За її словами, у Бердянську та Великому Токмаці партійні осередки роз'їдає пияцтво. А в Запоріжжі… "Серед особливо видатних справ прикладом впливу дрібно буржуазного середовища на члена партії є справа т.Чап лінського, котрий влаштував гульню з повіями. Не менш гучна справа т.Алексеєнко, голови Запорізького Уроб бюро, якого звинувачують у крупному посадовому зло

чині. Третя справа Писарє вих (чоловік і дружина), котрі займалися систематичною крадіжкою речей у квартир ної господарки". До речі, про жодну "пре зумпцію невинності" навіть гадки у той час не мали. До ведена провина людини чи ні в неї можна було сміли во тикнути пальцем на шпальтах газети. Про це свідчать замітки під рубри кою "Щоденник пригод": "2 грудня з квартири гр. Івані ла Якова, котрий проживає по Крестовській вул., буди нок №3 відбулася крадіжка наступних речей: одна шкі ряна куртка й інші речі на суму 250 тисяч рублів. Речі, за вказівкою потерпілого, украдені гр. Заїкіною". І да лі: "В ніч на 1 грудня у гр. Гранда Євгена, котрий про живає в Каретному провул ку в буд. Іващенка, №13, викрали… одну пару білиз ни чоловічої, пару брюк брезентових і 25 тисяч ра дянськими грошима. У кра діжці він підозрює гр. Род нера Лева". Для порівняння: номер "Нові" у той час кош тував тисячу рублів… Від редакції. Дякуємо за допомогу в підготовці се рії матеріалів обласному краєзнавчому музею й особисто старшому науко вому співробітнику Нелі Горбуновій.


події, факти, коментарі z ТОЧКА ЗОРУ

ЧЕТВЕР, 8 ЛЮТОГО

3

z НОВИНИ З ПЕНЗЛИКОМ

Володимир МАРЧУК Розчарування соціальноеконо мічною ситуацією в країні та то тальне безробіття змушують укра їнців шукати кращого життя за ме жами країни. Про це заявив пер ший заступник Голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв в прямому ефірі телеканалу "News One", коментуючи питання масово го виїзду українців. Він звернув увагу на те, що українці, які виїхали з країни, не стають жебра ками на новому місці, а навпаки до сягають успіхів своєю важкою пра цею. "Ці люди не просять милостиню, вони приїжджають і, не маючи ані знайомих, ані зв'язків, своєю важкою

працею досягають унікальних успіхів. А в тій системі, що побудована в Ук раїні, такий працездатний народ, як наш, не може себе проявити: ні в біз несі, ні в управлінні державою, ні в ін ших галузях. Адже той мізер, який от римують українці, це оцінка влади за титанічну працю людей", вважає Сергій Соболєв. Окрім того, парламентарій обурився брехливими заявами чинної влади про найнижчий рівень безробіття в Європі. На думку народного депутата від "Батьківщини", наразі перше важ ливе питання, яке має вирішити вла да, це створення гідних умов для праці та забезпечення людей першим робочим місцем.

МАЛ. ОЛЕГА ЛОКТЄВА

Ситуація в країні та безробіття змушують українців виїжджати за кордон

Судячи з цін на ліки, скоро їх даруватимуть на день народження іменинникові, щоб дожив до наступного!!!

z АКТУАЛЬНО

z ПІДСУМКИ 2017

Суспільне мовлення: щоб реформа не перетворилася на руйнацію

Запорізькі аграрії зібрали майже 3 млн тонн збіжжя

Валентина МАНЖУРА Це питання нині є най гострішим для колективів усіх регіональних телерадіо компаній, де проходять ради кальні зміни, які болюче від биваються на долях багатьох журналістів. Саме тому Наці ональна спілка журналістів України з перших кроків ре формування не стоїть осто ронь цих процесів, намага ючись захистити журналістів і не допустити руйнації регі онального мовлення. В рам ках цього доволі складного процесу і відбулося чергове засідання робочої групи НСЖУ з питань реформуван ня в системі суспільного мовлення за участю голови НСЖУ Сергія Томіленка та першого секретаря спілки Ліни Кущ. У засіданні робо чої групи також взяла участь й авторка цих рядків відповідальний секретар об ласної організації НСЖУ Ва лентина Манжура. Учасники заходу проаналізу вали стан справ у телерадіо компаніях, які нині вже почали працювати у форматі бюро но вин. Було зазначено, що в про цесі цих перетворень без робо ти залишилися і практично без соціального захисту 3000 пра цівників. При цьому не було проведено ні якісного відбору, ні конкурсів, ні навіть нормаль них співбесід. Рішення прий мались вольовим методом на ново призначеного керівництва (до речі, часто ще при наявнос ті керівників, чиї повноваження

не закінчилися юридично). Як зазначив голова НСЖУ Сергій Томіленко, робоча група провела аналіз ситуації з ре формуванням суспільного мов ника у всіх областях України, має у своєму розпорядженні відповідні документи і багато звернень журналістів щодо по рушення їхніх прав у процесі скорочення. Робочі місця, які пропонують вивільненим в інших областях, насправді виявляються фей ками, бо там теж пройшли ма сові скорочення, і своїх безро бітних вистачає. При скорочен ні порушено умови Колективно го договору із забезпечення прав та соціального захисту працівників, і тут своє вагоме слово сказали профспілки. На зустрічі голів та членів проф спілкових комітетів регіональ них мовників, яка нещодавно відбулася за участю керівниц тва ПАТ НСТУ, виступила із за явою з приводу масового ско рочення в системі суспільного мовлення голова професійної спілки працівників культури Ук

раїни Людмила Перелигіна. В Заяві висунута вимога тимча сово призупинити скорочення працівників або скасувати захо ди, пов'язані з їхнім вивільнен ням до того часу, поки не бу дуть усунені порушення і буде забезпечено реальний соціаль ний захист людей та їхнє право на працю. Аналогічну Заяву за результа тами засідання робочої групи буде прийнято і Національною спілкою журналістів України, в діяльності якої захист прав та свобод журналістів є пріори тетним. Як зазначив Сергій То міленко, йдеться про те, що зміни, безумовно, потрібні, і необхідність реформування суспільного мовника вимога часу. Спілка готова підтриму вати цей процес, але за умови беззаперечного дотримання прав журналістів, проведення якісного відбору працівників регіональних бюро на конкур сній основі, без чого будьякі нововведення приречені на невдачу. І головне, на чому наполягає НСЖУ ПАТ НСТУ повинна зробити все для соці ального захисту кожної кон кретної людини, долі якої ці пе ретворення торкнулися. Велику увагу на нараді приді лено правовому захисту журна лістів. Консультант юридичної групи, з якою співпрацює Спіл ка, Ганна Гнип підготувала пра вову консультацію для тих, хто потрапляє під скорочення, від повіла на численні запитання журналістів, які передали їх юристам через членів робочої групи НСЖУ.

Головне управління статистики у Запорізькій області підбило підсум ки сільськогосподарського вироб ництва у 2017 році.

Тваринництво Станом на 1 січня 2018 року у всіх ка тегоріях господарств нараховувалося 113,9 тис. голів великої рогатої худоби, у тому числі корів 58,3 тис. голів; сви ней 219,8 тис. голів; овець та кіз 63,8 тис. голів; птиці 4995,5 тис. голів. Вироблено основних видів тварин ницької продукції: реалізовано на за бій сільськогосподарських тварин (у живій масі) 71,1 тис. тонн, молока 260,6 тис. тонн, яєць 682,3 млн. шт. Порівняно з попереднім роком за гальні обсяги виробництва молока збільшились на 0,4%, м'яса та яєць зменшились відповідно на 10,1% та на 2,8%. Відношення загального обсягу виро щування сільськогосподарських тва рин до реалізації на забій становило 110% (торік 107,3%).

Рослинництво Господарствами всіх категорій у 2017 році одержано 2905,9 тис. тонн зерна (у вазі після доробки), що на 10,7% більше, ніж у 2016 році, зокрема у сіль ськогосподарських підприємствах 2195 тис. тонн (на 11,6% більше). Зростання обсягів зібраного врожаю культур зернових та зернобобових від булося за рахунок збільшення площі на 68,4 тис. га, або на 7,8%. Обсяг виробництва пшениці у 2017 році становив 2078,2 тис. тонн (на 21,7% більше, ніж торік), ячменю 529,9 тис. тонн, кукурудзи на зерно 136,5 тис. тонн (менше, ніж у 2016 ро ці, відповідно на 9,9% та на 8,2%).


4

ЧЕТВЕР, 8 ЛЮТОГО

справи небайдужих

Своє 95#річчя відзначила учасник бойових дій Другої сві# тової війни Алевтина Подоприго# ра із Бер# дянська. Алевтина Василівна з 1943 по 1945 роки пройшла війну, брала участь у визволенні Білорусії та Польщі. За бойові заслуги жінка нагороджена медаля ми та орденом "За мужність". За останні 30 років Алевтина Подопригора працювала на заводі склово локна, а на пенсії займалася волонтерською діяль ністю. Привітали ювілярку рідні і близькі, представни ки комітету мікрорайону та ветеранської організації заводу скловолокна.

Люди, які нас Запоріжан# ка Віра Микитівна Ракитянсь# ка нещо# давно від# значила свій 90#й ювілей, а також рекордну річницю медичного стажу # цілих 72 роки! Двадцять сім з них вона очолювала Запорізьку обласну станцію переливання крові, та й понині продовжує тут працювати. У Національному ре єстрі рекордів України зафіксували її досягнення найтриваліший стаж медичної праці.

У Василівському історико#архітек# турному музеї#за# повіднику "Садиба Попова", що у ра# йонному центрі нашої області # містечку Василів# ка, з нагоди 25# ої річниці від дня його створення презентували наукове видання "Василівська старовина" та відкрили фотовиставку "Історія маєтку Васильєво на фотог# рафіях та поштівках". У виданні зібрані цікаві факти про най більший замок Східної України, навіть розкриваються деякі таємниці, зокрема про загадкові підземелля. В експозиції фотовиставки пред ставлені світлини із первинним виглядом садиби, замку та флігелів. Нагадаємо, створення музеюзаповідника дозволило зберегти для на щадків неповторний архітектурний ансамбль XIX століття.

Іван Ворон із Запоріж# жя здивував суддів на сліпих прослуховуван# нях у шоу "Голос кра# їни". У свої 35 років він захоплюється мотоциклами і роком уже 17 років є во калістом авторського проек ту "Імперія". Для свого пе реможного виступу на телепроекті запоріжець обрав ком позицію "Улица роз" групи "Арія". Судді були приємно вражені сильним виконанням, а Тіна Кароль забрала роке ра в свою команду. Співачка зізналася, що хоч і не є від даним фанатом музики в жанрі хевіметал, вона не могла не оцінити такий гідний виступ і зробила чесний вибір.

Події, що нас

В обласному краєзнавчому музеї відбувся туристичний форум "Презентація туристично# го потенціалу Запорізького краю у зимовий період". Учасники форуму із Запоріжжя, Мелітопо ля, Бердянська, а також Бердянського, Василівського, Чернігівського районів, представники Національного заповідника "Хортиця" та "Садиби Попова" подали інформацію про кращі місця у нашому регіоні для зимового туризму та відпочинку. Учасників і гостей заходу ознайомили із мальовничими берегами Дніпра, сакральною Хортицею та Кам'яною Моги лою, музеями, театрами та філармонією, "зеленими садибами", готелями та оздоровчими комплексами. Участь у форумі взяли навіть фермерські господарства. "Родзинкою" форуму став приїзд справжніх скі фів із Чернігівського району, які показали фрагмент свого шоу. Велику цікавість викликали послуги з оз доровчого туризму, а також навчання дітей у закладах санаторного типу, тобто поєднання оздоровлення з освітою. Запоріжцям та гостям області пропонують різні види інтерактивних цікавинок: контактні У Запоріжжі зоопарки, місця для організації зимових видів спорту, різні напрямки сільського та "зеленого" туризму, розробили спе# також є змога взяти участь у різних майстеркласах прямо на місці у "зелених" садибах. ціальний меха# нізм утилізації У Запоріжжі під стінами місцевого стаціонарного цирку пройшла акція новорічних ялинок. Кому# "Цирк без тварин". Акція відбулася у день прем'єри нової циркової програ# нальники вже приступили до ми "У світі циркових тварин". На площі перед цирком зібралося безліч активістів різ робіт. Як пові домляють у прес ного віку: молоді люди і подружні пари з службі Запорізь дітьми. В руках вони тримали саморобні пла кати із закликами заборонити використовува кої міськради, вивезення та утилізація ялинок стали одними із завдань ти тварин у цирках. "Вони сидять довічно, за "Запоріжремсервісу". Нині в місті працюють 3 мобільні групи в різних що?", "Цирк: бізнес на крові" "Цирк в'язни районах і 3 стаціонарних пункти в Хортицькому, Комунарському і За водському районах. Дерева зі сміттєзвалищ вивозяться спеціальною тех ця і тортури для тварин", "Тварини НЕ іг рашки, зупинимо жорстокість", такі ідеї намагалися донести учасники мітингу до широкої громад нікою, після чого ялинки переробляють. У мерії повідомили, тільки за ськості. Аналогічні акції проходять по всій Україні, тож і Запоріжжя не стало винятком. За словами два перших дні, що працюють бригади, перероблено вже 14 тракторних організатора мітингу відомої зоозахисниці Олесі Кулик, у більшості цивілізованих країн світу вже причепів дерев. Планується, що до кінця "сезону" кількість ялинок, які давно заборонили використання циркових тварин. Вона вважає дресуру тварин заради розваги пере перероблять, становитиме близько 300 кубометрів. житком минулого і порівнює з рабством, расовою дискримінацією тощо. Зоозахисниця акцентує, що Нещодавно журналісти Енер# дана акція не має на меті заборонити цирки, як такі, а лише відпустити тварин на свободу. годара від імені родини війсь# Волонтери групи "Небайдужі" з Меліто# ковослужбовця Железняк, поля побували у бійців 20#го мотопіхот# яку спіткала біда # захворів ного батальйону і 93#ої бригади. Міні маленький синочок, зверну# звітом про поїздку у соцмережі поділилася лися до всіх небайдужих із координатор групи Людмила Шведюк: "Перша проханням про допомогу. зупинка. Наші рідні хлопці! Виконали всі їхні П'ятирічний Федя, якому лікарі замовлення: 2 бензопили, різні мастильні ма поставили діагноз верхній мля теріали для техніки та зброї, плівка, будівель вий монопарез, потребував іннова ний степлер, протизастудні та інші медикамен ційної реабілітації в Харкові. Але для того, щоб лікування стало можли ти, обігрівачі, теплі речі, в'язані шапки та вим, у стислі терміни сім'ї необхідно було зібрати 30 тисяч гривень. І це шкарпетки, рукавиці робочі, маскувальні сітки вже далеко не перша реабілітація дитини, якій встановлено інвалідність. та костюми, домашнє консервування та печені Боротьба ж за його здоров'я і повноцінне життя вимагають щоденних смаколики, особисті передачі від дружин (які фінансових витрат цієї сім'ї. Тому допомога всіх, хто відгукнувся на зак зібрали багато всього домашнього та рідного) та багато інших дужедуже потрібних речейÖДяку лик і підтримав Федю матеріально, була своєчасною і неоціненною! ємо всім, хто допомагає!" Про те, чим допомогти учасникам АТО, можна дізнатися за телефонами: Сім'я Железняків щиро і від душі вдячна всім, хто знайшов можливість 050 4560698, 067 7223624. перерахувати кошти на лікування. Федя вирушив на реабілітацію.


справи небайдужих

надихають Відомий меліто польський стронгмен і пре зидент Федера ції масреслінгу України Валерій Газаєв отримав офіційне запрошен ня на 30й ювілейний турнір "Ар нольд Класік", який заснував Ар нольд Шварценеггер. Один із най престижніших чемпіонатів з бодібілдингу та інших силових видів спорту відбудеться 14 березня в місті Колумбусі, штат Огайо. На змагання з'їдуться найсильніші атлети із 30 країн світу. Традиційно турнір щорічно відвідує і сам його засновник всесвітньо відомий актор, політик і спорт смен Арнольд Шварценеггер.

Запорізька журналістка, веду ча програми "Спорт. Підсумки", що виходить в ефір на телера діокомпанії "Алекс", Анна Кли менко стала лауреатом в номі нації "Дебют у спортивній жур налістиці" ХVIІ Всеукраїнського конкурсу серед спор тивних журналістів "Україна олімпійська" та XI Всеукра їнського конкурсу спортивної фотографії. Конкурс прово дився в два етапи: під час першого обласні відділення НОК визна чали лауреатів у регіонах і направляли роботи переможців облас них конкурсів на Всеукраїнський. Цього року на розгляд комісії НОК "Засоби масової інформації та пропаганди олімпійського ру ху" надійшли матеріали із 20 регіонів нашої країни і 76 масмедіа. Церемонія нагородження лауреатів пройшла у столичному Олім пійському домі. Нагороди лауреатам конкурсу вручив президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка.

захоплюють Три села Приазовського району отримали блакитне пали во. Роботи з газифікації населених пунктів Ботієве, Стро ганівка та Бабанівка були розпочаті в квітні 2014 року і виконувались фірмою ТОВ "ВБК "Онікс". Вартість будівниц тва підвідного газопроводу протяжністю 9,170 км склала 3747,807 тис. грн. Для будівництва підвідного газопроводу до цих трьох сіл з обласного бюджету в кінці 2016 році виділено 1 490 тис. грн. Ро боти виконані в повному обсязі. Вартість будівництва вуличного газопроводу становить 2 745,577 тис. грн. На сьогодні вуличний газопровід середнього тиску в цих населених пунктах прокладено на 100%. Його протяжність у межах сіл: с. Ботієве 28 550 м; с. Строганівка 11 666 м; с. Бабанівка 1917 м. Для будівництва вуличного газопроводу створена громадська організація "Соціальний розвиток", в яку вступили 302 жителі сіл. Із них п'ять домогосподарств у селі Бабанівка, 39 у с. Строганівка, 97 у с. Ботієве здійснили обов'язкове встановлення відповідного обладнання і повністю готові до викорис тання природного газу.

Майже 200 рибалок із Запо ріжжя та Мелітополя, нара жаючи себе на смертельну небезпеку через крихкий лід на водоймі, вийшли минули ми вихідними на тонку кригу в акваторії Каховського во досховища для підльодного лову. Попри інформаційно роз'яснювальні бесіди з рибалка ми, під час яких рятувальники закликали їх покинути небезпечну зону, деякі не тільки продовжили риболовлю, а й збиралися зали шитися на ночівлю на кризі. Щоб упередити трагедію 2004 року, коли загинуло 13 людей, рятувальники залишилися цілодобово чергувати на березі Каховського водосховища, увімкнули прожектори, проблискові маячки та си рени, аби люди, які перебували на відстані 1,52 кілометри від берега, могли зорієнтуватися в сутінках та тумані. 25 любителів зимового лову вивели з криги примусово, решта близько 30 людей полишили її самі, врешті зрозумівши небезпеку. Ще двох чоловіків мешканців Запо ріжжя довелося евакуйовувати за допомогою катера на повітряній подушці, бо крига зламалася поруч з їхніми наметами і ополонка почала розширюватися, досягши близько метра завширшки. Двоє інших відчайдух, які на той момент тількино прибули до водосховища на нічну риболов лю, провалилися під лід біля самого берега, вибралися самі, від риболовлі відмовилися. Нині в зоні спостереження рятувальників рибалок на кризі не лишилося. Хоча в ДСНС і не вик лючають, що хтось із любителів лову спробував сховатися від надзвичайників. Чергування на бе резі триває. ГУ ДСНС України у Запорізькій області звертається до родичів, дружин та дітей із проханням закликати своїх рідних повернутися додому із зимової риболовлі та взагалі відмовитися від ви ходу на тонку кригу, аби не допустити трагедії у власних родинах та не виміняти своє життя на рибацький улов. Для оперативного реагування на можливі надзвичайні події, пов'язані із таненням криги та про валюванняv людей у холодну воду, рятувальники продовжують чергування на березі. Для того, щоб швидко надати допомогу в екстреній ситуації працює катер на повітряній подушці МАРС 700, який проводить постійний моніторинг крижаної поверхні на водосховищі.

ЧЕТВЕР, 8 ЛЮТОГО

5

Ідеї, які нас окриляють За рахунок скорочення перерви на обід на 30 хвилин у Мелітопольсь кій райдержадміністрації планують заощадити 10 відсотків від місяч ного споживання електроенергії. Тепер за електрику на місяць платять майже на півтори тисячі гри вень менше. Економити енергію в райдержадміністрації планують і влітку. Під час спеки знову скоротять робочий день, щоб менше витрачати електрики на кондиціонери. А зекономлені кошти пла нують спрямувати на виконання енергозберігаючих програм. Питання збереження полезахисних лісосмуг не врегульоване на дер жавному рівні. Землі, що зайняті польовими лісосмугами, віднесені до зе мель запасу як несільськогосподарські угіддя сільськогосподарського призначення. Розпорядження ними здійснює Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій облас ті. Об'єднані територіальні громади мають бажання і можливість отримати земельні ділянки під полезахисними лісосмугами у кому нальну власність. Для передачі їх у комунальну власність необхідно їх формування за технічною документацією з інвентаризації зе мель. Проведення такої інвентаризації дозволить створити інфор маційну базу для ведення державного земельного кадастру, знайти землекористувача, врегулювати земельні відносини, раціонально використовувати й охороняти полезахисні лісосмуги. У Запорізькій ОДА вирішили направити запити на адреси об'єднаних територіаль них громад області щодо надання пропозицій із проведення інвен таризації полезахисних лісосмуг та у перспективі взяття їх на ба ланс для подальшого утримання. Міністр юстиції Павло Петренко ініці ював проект "Кохання поза часом", приурочений до Дня закоханих. Так, 14 лютого в Бердянському міському відділі рагс на всі пари, які побажають укласти шлюб саме цього дня, очікують приємні несподіванки і сюрпризи. До того ж, бажаючі побратися матимуть можливість подати заяви не лише вдень, а й вночі з 17:00 14 лютого до 8:00 15 лютого. У нашій області, окрім Бердянська, до проекту "Кохання поза часом" приєдналося ще й Запоріжжя. У Мелітополі в 2018 році передбачають реконстру ювати меморіали. Мас штабні роботи пройдуть на "Братському кладовищі" і на Алеї Слави та площі Перемоги до пам'ятника Т. Г. Шевченку. Зокрема, в рамках реконструкції, на площі побудують новий сучасний фонтан, облаштують нові парку вальні місця і пішохідні зони. Кращим запорізьким загаль ноосвітнім навчальним зак ладом, згідно з національ ним рейтингом ЗНО, можна вважати Запорізьку гімназію №28, яка посіла 43є місце. У першій сотні рейтингу також За порізька гімназія № 31, яка на 76му місці. Крім них до ТОП200 потрапили Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 115е міс це, Запорізька гімназія № 93 143є місце, Запорізький ліцей № 105 179е місце, Запорізький класичний ліцей 187е місце, За порізька гімназія №71 із поглибленим вивченням іноземної мови 188е місце і Запорізька гімназія № 11 199е місце. Для укладен ня рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випус книками шкіл у 2017 році. Школи ранжовані за рейтинговим ба лом, який розрахований на підставі середнього значення балів зов нішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тесту вання з усіх предметів ЗНО і з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.

Добірку підготувала Олександра ВОРОНЦОВА (фото власні та з відкритих інтернетджерел)


6

мова зброя

ЧЕТВЕР, 8 ЛЮТОГО

z ІНІЦІАТИВА

2018 – рік державної мови 36 відомих українсь ких науковців, пись менників та митців на діслали звернення до Президента України Петра Порошенка з пропозицією оголоси ти 2018й Роком утвер дження державної мо ви. Зокрема, звернення під писали академіки Іван Дзюба, Микола Жулинсь кий, Михайло Згуровсь кий, лауреати Національ ної премії України імені Та раса Шевченка Іван Драч, Богдан Бенюк, Іван

Малкович, Дмитро Бого мазов, голови Національ них Спілок України кіне матографістів, письмен ників, художників та жур налістів. "Пане Президенте, звер таємось до Вас із прохан ням про оголошення 2018 року Роком української мови. Українська мова є визна чальним чинником і голов ною ознакою ідентичності української нації, яка істо рично сформувалась і ба гато століть безперервно проживає на власній ет нічній території, дала офі

ційну назву державі та є базовим системотворним складником української громадянської нації. Для будьякої держави її мова це символ держа ви, який відіграє більшу роль, ніж її прапор, гімн та герб. На жаль, навіть за 26 років незалежності, укра їнська мова не мала на лежної підтримки держа ви. Загибель мови несе загрозу державності. Оголошення 2018 року Роком української мови буде важливим кроком у популяризації державної мови, щоб українська мо

ва дійсно стала престиж ною у всіх сферах суспіль ного життя. В умовах гібридної агре сії проти України прове дення відповідних заходів сприятиме консолідації суспільства, формуванню і захисту національного мовноінформаційного простору, посиленню на ціональної безпеки та су веренітету України", йдеться у зверненні. Оголошення Року ут вердження державної мо ви це лише перший крок українізації нашої спіль ноти. За цим мають бути

розроблені і законодавчо затверджені указом Пре зидента України заходи органів державної влади щодо популяризації, під няття престижності, полі тичної та фінансової під тримки, адміністративних заходів впровадження державної мови у сфері державного управління, державних і комунальних закладах освіти, охорони здоров'я, соціальної сфе ри, торгівлі й комунікацій, зазначив у коментарі ди ректор Інституту літерату ри АН України, академік Микола Жулинський.

z КОРИСНО

z ОРІЄНТИРИ

15 УКРАЇНСЬКИХ СЛІВ, ЯКІ ЗАМІНЯТЬ НАШ СУРЖИК

У Держкомтелерадіо оголосили претендентів на премію "Українська книжка року"

Поповнюйте свій словниковий запас диво вижними українськими словами, вживайте їх на відпочинку і на роботі, і ви вразите лю дей своєю начитаністю. Ці українські слова нам точно знадобляться у повсякденному житті! Барва колір, забарвлення; характер, тон, ко лорит, манера, відтінок викладу, виконання. Бляшанка посуд з бляхи для довготерміно вого зберігання харчових продуктів у герметич ному середовищі. Ґречний шанобливо ввічливий у поводженні з людьми. Чемний, галантний, люб'язний. Громовиця те саме, що блискавка. Гуркіт і тріск, що супроводжують електричні розряди в атмосфері. Те саме, що гроза. Дармовис предмет, який чіпляють, підві шують до чогонебудь для прикраси тощо. Під віска, брелок. Захаращувати класти щонебудь у великій кількості і безладно заповнювати все місце, весь простір. Загромаджувати, скупчувати щось у великій кількості й загороджувати цим прохід, місце, простір. Зашарітися почервоніти, вкритися рум'ян цем, засоромитися. Квапитися намагатися робити щонебудь швидше, поспішати. Навісніти втрачати розум, божеволіти, ша леніти, скаженіти, лютувати, сатаніти від злості. Накладанець шматок хліба з маслом, ков басою, сиром, шинкою, ікрою тощо. Бутерброд або канапка. Ошелешити надзвичайно здивувати, врази ти, приголомшувати. Поцупити вкрасти щонебудь у когось, по тягти звідкись. Руханка фізичні вправи, які виконуються з метою оздоровлення організму, зарядка. Фіранка шматок тканини або тюлю, яким за пинають вікно, двері тощо, занавіска, штора. Хмаросяг дуже високий багатоповерховий будинок, що сягає хмар, хмарочос.

Комітет з присудження щорічної премії Прези дента України "Українсь ка книжка року" запропо нував відзначити пре мією три видання. Про це повідомляє прес служба Держкомтелерадіо. Зокрема, у номінації "За видатні досягнення у галузі художньої літератури" зап ропоновано преміювати книгу Миколи Жулинського "Моя Друга світова": роман хроніка в голосах". Вида вець ТОВ "Видавниче під приємство "Ярославів Вал", 2016. Ця книга переплетення дитячих вражень, історич них фактів і людських траге дій у вирі Волинської траге дії. Автор веде читача від го лосів живих свідків про тра гічні й героїчні події до від роджених із небуття ав торською уявою спогадів односельчан, від історії во линського села Новосілки до масштабних подій світо вого значення. У номінації "За вагомий внесок у розвиток україно знавства" премію запропо новано присудити книзі "Євангеліє Бучацьке". Упо рядник Д.В. Степовик. Ви давець ДП "Державне спе ціалізоване видавництво ху дожньої літератури "Дніп ро", 2016. Євангеліє, що є пам'яткою книжного мистецтва та міні атюри, було написане для прочитання під час Божес твенної літургії у другій по

ловині XII на початку XIII ст. на Волині. Ця рукописна книга домонгольського пе ріоду дістала сучасну науко ву назву у 18881889 рр. за місцем зберігання від 1712 р. у чоловічому монастирі міс та Бучач. Нині священна книга зберігається у колек ції Національного музею м. Львова ім. Андрея Шеп тицького. До книги увійшли факсиміле стародавнього рукопису Євангелія та його переклад сучасною укра їнською мовою. У номінації "За сприяння у вихованні підростаючого покоління" запропоновано відзначити премією книгу "Шалахмонеси" Г.А. Фаль ковича. Видавець ТОВ "Ча сопис "Дух і Літера", 2016. Ця українськоєврейська книга поєднала найкраще з обох культурних традицій. Видання ілюстроване робо тами художника Пінхаса (Павла) Фішеля, які виконані на зразок єврейських ста родруків. Нагадаємо, що відповідно до Указу Президента Укра їни від 16 грудня 2009 року № 1058 в Україні започатко вана щорічна премія Прези дента України "Українська книжка року" з метою від значення авторів, видав ництв та видавничих органі зацій, які зробили значний внесок у популяризацію ук раїнської книги та розвиток вітчизняної видавничої справи. Очолює Комітет з присудження Премії Прези

дента України голова това риства "УкраїнаСвіт", член Громадської гуманітарної ради при Президенті Укра їни, письменник, кінодрама тург І.Ф. Драч. Премія присуджується у трьох номінаціях: за видатні досягнення у галузі худож ньої літератури книжково му виданню творів класич ної або сучасної української прози, поезії, українських перекладів художньої літе ратури; за вагомий внесок у розвиток українознавства книжковому виданню тво рів, які формують знання про Україну, її народ, істо рію, культуру, науку, довід ковому, енциклопедичному, краєзнавчому або картогра фічному виданню, виданню іншого твору україністики; за сприяння у вихованні під ростаючого покоління книжковому виданню творів дитячої літератури, посібни ку або підручнику для дош кільників, учнів чи студентів. Лауреатам премії виплачу ється грошова частина пре мії, розмір якої становить 100 тисяч гривень. При цьо му 50 відсотків грошової частини премії виплачуєть ся авторові твору (співавто рам у рівних частках, якщо інше не передбачене в угоді між ними), 50 відсотків ви давництву або видавничій організації. З повним переліком вису нутих на здобуття премії ви дань можна ознайомитись на вебсайті Держкомтеле радіо.


мова зброя

ЧЕТВЕР, 8 ЛЮТОГО

7

z ІЗ ПЕРШИХ УСТ

Україна підготує покрокову карту імплементації мовної статті закону про освіту Глава Міносвіти Лілія Гриневич на зустрічі з послом Румунії в Укра їні КрістіаномЛеоном Цуркану заявила, що МОН у повному обсязі прийняло рекомендації Венеціанської комісії щодо мовної статті за кону "Про освіту" та по годжується, що пере хідний період для ім плементації статті має бути подовжено до 2023 року. "Ми вдячні Венеціанській комісії за оперативну та

професійну роботу і готові імплементувати ці реко мендації. Важливо розумі ти, що ми це робимо не через реакцію окремих країн, наше перше зав дання дати кожній укра їнській дитині, незалежно від її національності або

місця проживання, висо кий рівень володіння укра їнською мовою. Для цього нам потрібно, щоб усі бу ли готові до імплементації статті, а також, щоб при цьому враховувалися особливості навчання для національних громад різ них мовних груп", пояс нила Міністр, повідомляє пресслужба Міносвіти. Вона додала, що Україна підготує покрокову карту імплементації мовної статті. За інформацією прес служби МОНу, окремо на

зустрічі обговорювалося питання доопрацювання Протоколу про співробіт ництво у сфері освіти між Міністерством освіти і на уки України та Міністерс твом національної освіти Румунії. Документ пла нують підписати в поточ ному році в Бухаресті піс ля завершення перегово рів. Документ містить низ ку рекомендацій для Укра їни, але водночас вва жає, що права угорсько мовної меншини та інших меншин країнчленів ЄС можуть бути дотримані

без внесення змін до сьомої статті закону, тоб то тієї, якою встановлю ється мова навчання. "Ми переглянули остан ній драфт протоколу. З нашого боку переважно редакційні правки. Щодо змістовного нам важли во, щоб угода була зба лансованою і всі положен ня були на основі парите ту", зазначила Гриневич. Нагадаємо, що Євро пейська комісія "За де мократію через право" більше відома як Вене ціанська комісія.

z ДУХОВНІ АВТОРИТЕТИ

Мудрість Василя Стуса: п’ять принципів життя За свої недовгі 47 ро ків життя борець за Ук раїну виніс багато вип робувань. Своєю муд рістю в листах з тюрми поет ділився з сином Дмитром. Пропонуємо вам кіль

ка настанов Василя Стуса, які він дав своїй любимій дитині.

Характер це головне Коли Ти матимеш свій характер щоб був по То

z VOX POPULIОПИТУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ

Що вам заважає спілкуватися українською? Іван Чотирман, менеджер: Спілкуюсь українською там, де розу міють українську. Це питання середовища. Намагаюсь спілкуватися мовою, зрозумі лою для оточення. Наталія Латун, співачка: Спілкуватись українською мені нічого не заважає, бо я навчалась в українській шко лі і добре володію обома мовами. До речі, коли я навчалась у Харківському інституті мистецтва, то навчання теж було двома мовами. Мені здається? що спілкуватися треба тією мовою, якою до тебе звертаються. Але думки у мене саме українською. Євген Лаврук, викладач, м. Київ: Якраз моя рідна мова українська. Я сам з міста Рівного, і там це звичне явище.

Максим Смирнов, службовець: Мабуть, це питання звички. Російська більш звична з дитинства. Хоча документа цію на роботі заповнюємо українською. Тетяна Смолякіна, студентка: Коли їду на Західну Україну, то, звичай но, спілкуюсь там українською. Мабуть, нас так виховали двомовними. І оточення більш сприймає і розуміє російську. Опитування та фото Олександра МАКСИМОВА

бі і щоб був міцний, то бу де найважливіше за вся кі там університети. Бо ха рактер це фундамент для майбутньої будівлі. Коли він міцний, то на ньо му можна зводити хмаро чоси, він витримає будь яке навантаження. Людський характер, правда, на відміну од бу дівлі, виробляється чи не на все життя. Кожен вели кий іспит життьовий пока зує, чого вартий підмурок. Він може зруйнуватися коли слабкий (орли стають свиньми), може підруйнуватися, а може не тільки витримати все, а ще й зміцніти. Як на мене, люди зі своїм характером без вищої освіти кращі за людей із ромбом, але без характеру.

Безхребетні дося гають успіху легше, але живуть нецікаво Мені подобаються люди, що, як кажуть, "пруть бу ром", тобто, мають свій норов. Ці люди нещасли ві в житті, зазнають усіля ких страждань (щасливі здебільшого безхребетні, ті, що, як покірне телятко, дві матки ссуть). У житті доводиться оби рати: або цікаву муку або нецікаве щастя.

Бути собою Буває часто: людина знає бознаскільки, але розмовляти з нею вкрай

нудно, бо вона нічого не тямить розповісти цікаво: в неї нема свого стержня, хребта, до якого кріпиться вся кісткова система. Тоб то, така людина не має са мої себе (все інше теле візор, машину, дачу, шта ни, професію має!). Це гарба сіна, сяктак нава леного на купу, під якою пищить, як руда миша, квола натурочка мамино го мазунчика хай навіть і з сивим волоссям на го лові. Це вкрай безнадійний варіант людського існу вання, бо тут уже ніхто не порятує коли немає са мого себе. А коли людина має себе, свій хребет, свій центр, свою основу, свою гравітацію, сказати б, тоді все падає на свої місця і людина схожа на Ейфелеву чи Останкінську башту, а не на гарбу сіна. Хочу, щоб Ти був схожий на башту, а не на гарбу сі на.

Вести щоденник Я вже Тобі радив, сину вести щоденник? Веди

його. Це виробляє стиль, спонукує до глибшого ду мання. Нехай це буде що денник Твоїх почувань, емоцій, думок. У ньому Ти ніби стаєш жити в двох особах: той що живе, і той, що спостерігає за со бою. Ніби існуєш у двох проекціях. Це ніби перше збагнення Вічності, таємниче циган ське дзеркало, яке воро жить, нічого ясно не кажу чи, а тільки натякаючи (знаєш мову ворожок?).

Остерігатись телевізора і не дивитись поганих фільмів Погані фільми дивитися шкідливо, як і погані чита ти книги. Вони змен шують, а не збільшують читача. Краще вже ку дись у парк, ліс, на озеро, в концерт. Бійся телевізора, подив ляйся тільки справжній мі німум. Є такі хвороби, які непомітно посідають лю дину. Одна з них любов до телепередач.


8

кохання перемагає ЧЕТВЕР, 8 ЛЮТОГО

ФРОНТОВА СВАХА Волонтер, власниця весільного агентства "Любовьморковь" Олена Ярошенко роз повідає. Із 1993 року я нама галася робити людей веселими, була учас ницею команди КВК одного із запорізь ких вишів. Отримала економічну освіту й влаштувалася пра цювати в податкові органи. Незабаром зрозуміла, що на цьо му терені я не зроб лю щасливою ні се бе, ні людей довкола. Тож створила весіль не агентство "Лю бовьморковь" і про тягом понад десять ро ків намагаюся зроби ти людей щасливими. Коли 2014 року в Україну прийшла бі да, я не змогла сто яти осторонь від "га рячих" подій на Сході й поринула у волон терство, відсунувши справи агентства на другий план. Мій офіс у центрі Запо ріжжя ми перетвори ли на штаб для гума нітарної допомоги бі женцям і солдатам на передовій. Згодом штаб довелося розді лити, тому що не всі біженці розуміли, чо му допомога надаєть ся не лише їм, а й ар мії. Відтак я сама розвозила все необ хідне практично до окопів наших захис ників. Причому ми розпочали роботу ра ніше, ніж Червоний Хрест і МНС. Можу з гордістю сказати, що це була і є нині не ли ше організація, кот ра реально допома гає людям, а й школа волонтерства, де ми всі вчилися один в одного.

ЛЮБОВ ПІД ЧАС ВІЙНИ Під час поїздок на фронт я знайомилась із бійцями. Попри нелюд ські умови військових дій солдати не втратили здатності любити. По вертаючись додому чи у відпустку, вони створю

бездомних Запоріжжя та області знайшла їм житло. Із молодят за ве сілля не взяли жодної копійки.

ВЕСІЛЛЯ "ПІД КЛЮЧ"

Волонтер Олена Ярошенко фронтова сваха

Світлина із волонтерського календаря, виданого за ініціативи Олени Ярошенко

вали сім'ї. Хтось знахо див свою половинку під час служби, хтось по вертався до коханих, котрі чекали, незважа ючи на тривалу розлуку. Нерідко саме війна під штовхувала їх на такий серйозний життєвий крок. Якось улітку 2016го до мене підійшов розвід ник ЗСУ із позивним "Фантом" зі своєю наре ченою й попросив про консультувати в тонко щах весільної процеду ри. Тоді я зрозуміла, що бійці намагаються еко номити на всьому. Бага то необхідних послуг на давало моє весільне агентство я із задово ленням зробила весіль ний букет нареченій, на дала прикраси на маши ну й залу, сама провела для них виїзну церемо

нію одруження. Із того часу я перетворилась на сваху для бійців.

УСІМ МИРОМ Я вирішила, що зможу стати корисною, органі зовуючи весілля для во їнів. До мого проекту "Кохання перемагає" до лучились однодумці. Першою відгукнулася власниця салонів весіль них суконь. Завдяки соц мережам знайшлися лю ди з різних сфер: віза жисти, стилісти, фло ристи, декоратори, кон дитери, власники ресто ранів і кафе, фотографи й відеооператори. Усі працюють безкоштовно! Було два об'єднаних весілля бійцівсиріт, котрі повернулись із фронту, познайомились із дівчатами (обоє не мали житла). Асоціація

У лютому 2017 року до мене звернувся по допо могу капелан 55ої бри гади. Його син у складі ешелону їхав на фронт. Під час стоянки на од ному з вокзалів він підій шов до каси й попросив дівчину зарядити теле фон. Та із задоволенням виконала прохання, відтак вони з бійцем об мінялись номерами те лефонів. Кілька місяців тому вони розписались, і хлопець знову пішов на фронт. Але весілля як та кого в них не було. Я ви рішила допомогти моло дятам. Через певний час наречений практично з вокзалу завітав до мого весільного салону, заб рав наречену, й вони по їхали на урочисту фото сесію. А наступного ран ку чоловік знову відпра вився на фронт. Із нещодавніх заходів весілля 22річного бійця, який повернувся зі Світ лодарської дуги із прос треленою ногою. Двічі в нього була можливість відправитися на реабілі тацію, двічі він поступав ся своєю чергою товари шам по службі з більш тяжкими пораненнями. Він повинен був їхати в частину і повернутися за три дні до весілля. Але наречена, підключивши медиків, завадила цьо му, щоб був на весіллі у всеозброєнні. Перебування на війні загострює патріотизм, тому більшість пар хоче стилізувати весільну це ремонію під національні українські мотиви, відій шовши від традиційних весільних суконь.

У СІМ'Ї НЕ БЕЗ ВИРОДКА Був і сумний випадок. Один поранений сапер, якого я опікала, позна йомивсь із жінкою з Ма ріуполя. У госпіталі вони зіграли весілля, якому раділа вся країна. Вияви

лося, що жінка, знаючи про поранення, просто сподівалася на великі грошові компенсації. Практично більше року вона на них і жила, зрад жуючи чоловікові. На жаль, такі випадки не по одинокі. Колишні окупо вані, а нині звільнені те риторії, це депресивні регіони, де багато жінок вважають наших війсь кових не так визволите лями, а як варіантами для налагодження їх нього особистого життя. Такі шлюби не можна назвати щасливими!

ГЕОГРАФІЯ КОХАННЯ У війни є один плюс вона перемішала кров наших громадян, яка застоялася переміша лися практично всі регі они України. Не лише хлопці знайомляться з дівчатами, які прожи вають за місцем їхньої служби. Дівчата, які піш ли служити, закохуються і створюють сім'ї зі сво їми товаришами по службі. Дуже великий відсоток пар волонтерів із військовими. На наші весілля ми час то запрошуємо журна лістів, але не для піару, а для того, щоб розповісти про нашу ініціативу. Лю бов повинна перемагати всюди! Наталя Зворигіна, во лонтер: Із колегами ми здій снюємо поїздки до бійців на фронт. Я спостерігаю, як жінкиволонтери, пот рапляючи на передову, бачать у наших воїнів те чоловіче начало, яке во ни чи втратили, чи не в силах проявити в звичай них побутових умовах, нерідко фемінізованому цивільному житті. Це добре. Але є одне "але" нерідко хлопці, поверта ючись у мирне життя, не тільки втрачають те, за що їх полюбили, а навіть, впадаючи в депресію, перетворюються до нев пізнання. Відсоток щас ливого повоєнного життя у таких пар, на жаль, не великий. Записав Олег ЛОКТЄВ


ВІЛЬНИЙ Інформаційнорекламний випуск

ЧАС

9 ЧЕТВЕР, 8 ЛЮТОГО

телепрограма: 16 ефірних + 6 супутникових телеканалів z ГОРОСКОП НА ТИЖДЕНЬ ОВЕН. У професійній сфері в ці зимові дні ки E пітимуть неабиякі пристрасті, але Овнам хвилюватися нема про що вашої провини тут не має, й усі конфліктні ситуації досить легко врегулю вати. Однак намагайтеся ділитися планами тільки з надійними й перевіреними колегами серед них є люди, які мріють привласнити ваші ідеї. У вівторок можливе відрядження або переговори в іншому міс ті, що сприятимуть вашому подальшому просуванню по службі. Цього тижня пріоритетними мають бути сімейні цінності. ТЕЛЕЦЬ. Ви майстерно обходите гострі ку ти, але одного вміння знаходити компроміс буде замало. Навколо Тельців згущуються хмари, і вашими успіхами всерйоз зацікавилися конкуренти тримайте рот на замку, і ситуація нормалізується. Понеділок сприятливий для ділових переговорів. А ось у четвер активність бажано знизити в період со нячного затемнення багато людей будуть роздрато вані. У суботу нервозність знизиться, і ви зможете влаштувати свято в родинному колі. БЛИЗНЮКИ. Головною проблемою лютнево го періоду стануть розбіжності з товаришами по службі намагайтеся не конфліктувати через дрібниці, частіше влаштовуйте переговори в нефор мальній обстановці. Фінансова ситуація нестабільна, Близнюки почнуть замислюватися про зміну роботи зірки радять не поспішати, після сонячного затем нення все стане на свої місця. В особистому житті очікується багато суєти у вівторок можлива неспо дівана зустріч із минулим. Тримайте себе в руках легкий флірт може призвести до серйозних проб лем. РАК. Намагайтеся пом'якшити претензії до людей цього тижня поодинці не розібрати ся, важливо довіряти колегам і діловим партнерам. Ситуація у фінансовій сфері порадує у вівторок різ кого збагачення зірки не обіцяють, але премія або подарунок можуть підняти настрій. У четвер очіку ється сонячне затемнення, бажано бути на самоті. Якщо ж не можете кинути роботу, найкраще зай нятися справами, які не вимагають прийняття швид ких рішень. Любовні й сімейні проблеми залишаться позаду Раки легко порозуміються з родичами, адже ваші дипломатичні таланти в ці зимові дні на висоті. ЛЕВ. Левів залучать цього тижня до колек тивної діяльності це добре, але намагайтеся не забувати про свої плани. Ідей буде достатньо і ви можете сміливо приступати до їхнього втілення. Од нак не довіряйте красивим словам деяких товаришів по службі можливо, хтось із колег захоче скориста тися вашими напрацюваннями. Ситуація у фінансо вій сфері буде не найкращою, однак після періоду сонячного затемнення все може змінитися. Нама гайтеся частіше радитись із родичами щодо витра чання коштів. ДІВА. Ваші лідерські якості на висоті, ви зможете налагодити зв'язки з владними структурами будьякого рівня. Діви задовольнять свої амбіції й утілять у життя багато планів. Цей тиж день сприятливий для підприємницької діяльності, але грошові питання бажано вирішувати спільно з партнерами. У любовній сфері можливі складнощі, але неприємні моменти дозволять Дівам розібра

F

G

H

I

J

z МІСЯЧНИЙ

тись у собі. Зірки не радять приймати важливі рішен ня в день сонячного затемнення в четвер уникайте з'ясування стосунків із обранцем. У суботу корисно зайнятися творчістю, залучивши домочадців. ТЕРЕЗИ. Завдяки вдалому розташуванню планет Терези зможуть досягти непоганих результатів, цей тиждень запам'ятається позитивни ми моментами. Головне діяти згідно з планом і не думати про підступи конкурентів. Ваші суперники нешкідливі й здатні лише на дрібні капості. Ви здиву єте партнерів нестандартним підходом до вирішен ня проблем. У вівторок отримаєте вигідну пропози цію про співпрацю, а в середу вами зацікавляться впливові спонсори. Похвалитися особистими досяг неннями ви зможете в п'ятницю в друзів на веселому заході. СКОРПІОН. Цей тиждень може бути кризо вим, але тільки не у Скорпіонів тут усе йти ме за планом, несподіванок не буде. Але якщо з по неділка по середу ви насолоджуватиметеся ідилією, то в четвер слід зосередитися в день сонячного за темнення можливі складнощі в спілкуванні з ділови ми партнерами. У п'ятницю все нормалізується, і Скорпіони подякують інтуїції за слушні підказки. У ви хідні можливі проблеми на любовному фронті. За гартовуйте характер. СТРІЛЕЦЬ. Ви завжди прагнете того, щоб зробити життя красивим і цікавим, а цього тижня розійдетесь не на жарт. Ви легко налагодите контакти з корисними впливовими людьми. Але на магайтеся не використовувати свої ділові зв'язки в корисливих цілях і не хваліться важливими знайомс твами це може нашкодити репутації. Матеріальний стан буде непоганим, однак у четвер слід утримати ся від прийняття важливих рішень, також фінансові операції краще відкласти. У п'ятницю може виникну ти необхідність великих витрат. КОЗЕРІГ. Козерогів не виманиш на веселі розважальні заходи. Однак цього тижня вам доведеться забути про серйозне ставлення до жит тя. Можливі пропозиції про закордонні відрядження погоджуйтесь. Особисте життя зажадає прийняття швидких рішень, але з проблемами зірки радять розбиратись у понеділок або середу. На вихідні нічо го не плануйте у родичів усе під контролем. ВОДОЛІЙ. Зверніть увагу на стосунки з людьми, від яких залежить втілення ваших планів. Спробуйте поліпшити якість спілкування з деякими колегами, начальством і впливовими зна йомими. Але не переборщіть, дійте акуратно. Багато Водоліїв захочуть спробувати себе в новій діяльнос ті перешкод зірки не бачать, однак у період соняч ного затемнення від різких рухів бажано утриматися. Зробіть це в середу або п'ятницю. У вихідні відпо чиньте з друзями. РИБИ. Життя Риб можна було б назвати каз ковим, якби не маленькі неприємності, пов'язані з професійною сферою. Можливі службові конфлікти й колективні розбіжності не намагайтеся вирішити всі проблеми самостійно. Фінансові спра ви порадують у понеділок Риби можуть складати список покупок. Але не поспішайте витрачати гроші, зробіть це в п'ятницю або суботу. На любовному фронті чекають дива й веселі пригоди.

K

L

M

N

O

Як з'ясувалося, хоча нашій газеті вже 100 років, дехто про неї, на жаль, ще й не чув. Ми хочемо, аби "Запорізьку правду" пе редплачували якомога більше людей. Будь ласка, допоможіть нам у цьому: виріжте оголошення й наклейте його на най виднішому місці на дошці оголошень біля пошти, сільради, автобусної зупинки тощо. Заздалегідь вдячна вам РЕДКОЛЕГІЯ "ЗАПОРІЗЬКОЇ ПРАВДИ"

P

КАЛЕНДАР ІЗ 8 ПО 15 ЛЮТОГО

08.02. 22 га (до 01.20), 23 тя місячна доба. Спадаючий Місяць у Скорпіоні, із 15.54 у Стрільці. День плода. Не слід нічого сіяти, садити чи пересад жувати. Займіться розпушуванням ґрунту, внесен ням добрив та боротьбою з надземними шкідника ми. Забороняється використання хімічних добрив. 09.02. 23 тя (до 02.22), 24 та місячна до ба. Спадаючий Місяць у Стрільці. День плода. Скористайтеся порадами 8 лютого. 10.02. 24 та (до 03.22), 25 та місячна до ба. Спадаючий Місяць у Стрільці. День плода. Скористайтеся порадами 8 лютого. 11.02. 25 та (до 04.17), 26 та місячна до ба. Спадаючий Місяць у Стрільці, із 04.22 у Ко зерозі. День кореня. Не слід нічого сіяти, садити чи пересаджувати, крім сівби на насіння. 12.02. 26 та (до 05.07), 27 ма місячна до ба. Спадаючий Місяць у Козерозі. День кореня.

Дорогі наші друзі передплатники!

Підготуйте ґрунт для розсади, закупіть насіння, мінеральні добрива, стимулятори росту. Гарний час для садіння цибулі й зелені. Догляньте кім натні рослини й квіти, внесіть добрива, прове діть боротьбу зі шкідниками. Сприятливий день для сівби рослин, що в'ються. 13.02. 27 ма (до 05.51), 28 ма місячна до ба. Спадаючий Місяць у Козерозі, із 17.12 у Водолії. День кореня. Скористайтеся порадами 12 лютого. 14.02. 28 ма (до 06.29), 29 та місячна до ба. Спадаючий Місяць у Водолії. День квітки. Не слід нічого сіяти й пересаджувати. 15.02. 29 та (до 07.02), 30 та, перша мі сячна доба. Спадаючий Місяць у Водолії. День квітки. Не слід нічого сіяти й пересаджувати. Можна зайнятися перевіркою насіння й урожаю, що зберігається в погребі.

А ви, шановні друзі, передплатили це видання? Ні? Тоді поспішайте на пошту! Газета цікава, бойова, актуальна. Кожен зна йде для себе те, що його хвилює. А якщо, не дай, Боже, у вас негаразди саме "Запорізька правда" стане у пригоді як добрий порадник і за хисник!

Оформити передплату на "Запорізьку правду" можна в усіх поштових відділеннях за готівко вий та безготівковий розрахунок, а також у лис тонош за "Каталогом місцевих видань" Передплатіть нашу газету та ви будете вчасно отримувати неупереджену інформацію про ак туальні події з доставкою за вказаною адресою. Для учасників бойових дій, ветеранів ВВВ та праці, пенсіонерів, студентів та інших пільгових категорій громадян передплата на видання за пільговою ціною. Вартість видання з доставкою:

ПОГОДА Четвер 8 лютого

П’ятниця 9 лютого

Субота 10 лютого

Неділя 11 лютого

Понеділок 12 лютого

Вівторок 13 лютого

Середа 14 лютого

Четвер 15 лютого

П’ятниця 16 лютого

Індекс Індекс

21707 30,86 грн 21708 26,53 грн

(на місяць) (на місяць пільговий)

ТИ – ВЖЕ ВОЛОНТЕР, ЯКЩО ПЕРЕДПЛАТИВ НАШУ ГАЗЕТУ
10

телепрограма

ЧЕТВЕР, 8 ЛЮТОГО

12 лютого ПОНЕДІЛОК I загальнодоступна II перегляд неповнолiтнiм глядачам рекомендується разом з батьками або з вiдома батькiв III тiльки для дорослих

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00 Зимові Олімпійські ігри 2018. Фігурне катання. Команди. Фінал 6.10, 8.30 Зимові Олімпійські ігри 2018. Сноуборд. Слоупстайл. Фінал (жінки) 6.40 Зимові Олімпійські ігри 2018. Гірськолижний спорт. Гігантський слалом. Фінал (жінки) 9.30, 23.00 Зимові Олімпійські ігри 2018. Хокей. Групова стадія (жінки) 12.00 Зимові Олімпійські ігри 2018. Біатлон. Персьют (жінки) 13.00, 1.10 Зимові Олімпійські ігри 2018. Санний спорт. Заїзд 1,2 (жінки) 13.50 Зимові Олімпійські ігри 2018. Біатлон. Персьют (чоловіки) 14.55 Зимові Олімпійські ігри 2018. Фрістайл. Могул. Фінал (чоловіки). Стрибки з трампліна. Фінал (жінки) 16.30, 21.30 Студія зимових ігор 17.00 Зимові Олімпійські ігри 2018. Санний спорт (жінки) 19.00 Зимові Олімпійські ігри 2018. Ковзанярський спорт. 1500 м. Фінал (жінки) 21.00 Новини 2.00 Зимові Олімпійські ігри 2018. Керлінг. Мікст. Двійки. Матч за бронзу 4.00 Зимові Олімпійські ігри 2018. Гірськолижний спорт. Кваліфікація (чоловіки) 5.30 Зимові Олімпійські ігри 2018. Хайлайти дня

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок з 1+1» 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.15, 5.25 ТСН: «Телевізійна служба новин» 9.30, 10.50, 12.20 «Чотири весілля»

12.35, 14.10 «Міняю жінку» 15.50 Т/с «Я знову тебе кохаю» 17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 20.30 «Секретні матеріали» 21.00 Т/с «Школа» 22.00 «Гроші 2018» 23.15, 0.25 «Голос країни 8» 1.35 «Viva ! найкрасивіші 2018» 4.40 Мультфільми

ІНТЕР 6.10, 22.30 «Слідство вели... з Леонідом Каневським» 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10, 9.20 «Ранок з Інтером» 10.20, 12.25 Х/ф «Ігри дорослих дівчат» 13.30 «Творчий вечір Костянтина Меладзе. Останній романтик» 16.10 «Чекай на мене» 18.00, 19.00, 4.00 Ток шоу «Стосується кожного» 20.00, 2.10, 5.15 «Подробиці» 20.40 Т/с «Запитайте в осені» 0.20 Х/ф «Осінні турботи» 2.50 «Скептик 2» 3.15 «Речдок» 4.45 «Top Shop»

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 «Найкращий день сьогодні!» 9.00 «Швидкість» 9.30 «Культпросвіт» 10.00 Т/с «Дикі тварини» 11.30, 18.45, 23.55 «КіноNEWS+» 11.35, 13.15 «Хітпарад» 12.00 «Зі світу по факту» 12.30, 19.00 «Я люблю англійську» 12.45, 14.30, 15.45 «Телекрамниця» 13.40 «Під покривом Богородиці» 14.00 «АЛЕКСінформ. Дайджест» 15.00 «Доктор online» 15.40 «КіноKIDS+» 18.00 «Назад у майбутнє» 18.15, 22.00 «АЛЕКС афіша» 18.30 «Караван» 18.43 «Телегазета» 18.50, 21.50 «АЛЕКС спорт» 18.55, 19.55, 21.55 «АЛЕКСпогода» 19.15 «Лабораторія дизайну» 19.30, 21.30 «АЛЕКС інформ» 20.05 «Смачного!» 20.45 «Муззум» 21.00 «Спорт. Підсумки» 22.10 Т/с «Стиль життя» 0.00 «Нічний канал»

tv5 5.00 «Повідомляємо» 5.20, 8.05 «Казка Домовуші» 5.40 «Тиждень. Підсумки на TV5» 7.00 «Ранок з TV5»

8.25 «КіноnewsKIDS» 8.35 «Податковий вісник» 8.40 «Дзвони православ’я» 9.00 «Домобуд» 9.30 «Хроніка подій» 10.00 «Спільноти тварин» 10.30 «Паралельний світ» 11.15 «Відверто з Машею Єфросініною» 12.10, 16.05, 21.10 «Моя правда» 13.00, 18.50 «День. Тема» 13.10 Сімейний кінозал 14.50, 16.55, 18.40, 22.40 «Погода» 15.00, 17.00 «День. Новини на TV5» 15.15 «Іду на Ти» 17.15 Д/ф «Боротьба за життя» 18.15, 20.15 «Ексклюзив» 18.20 «Лінія успіху. Запоріжсталь» 19.00, 22.00 «День. Підсумки на TV5» 19.45 Д/ф «На краю світу» 20.20, 4.15 Т/c «Красуня Ляля» 22.50 «Хочу у відпустку» 23.20 Х/ф «Білий Бог» 1.20 Нічний канал

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00, 7.35, 8.05, 8.35 «Ранок. Запоріжжя» 7.30, 8.00, 8.30 Новини 9.00 Т/с «Роксолана» 10.00 Технічна перерва 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 «Телекур’єр» 13.40 «Мистецька толока» 14.10 «Фольк м’юзік» 15.10 «Надвечір’я. Долі» 16.00 РадіоДень «Життя+» 16.20 «Суспільний університет» 16.50, 20.50 «Чудесний канал» 17.10 Документальні фільми 17.50 «Дивосвіт» 18.05 «У майстерні митця» 18.20 «Я й це» 18.45 «Школа сміливий рішень» 19.20 «Тема дня» 19.50 «Час змін» 20.05 «Зауваження до влади»

ICTV 5.00, 4.50 Т/с «Відділ 44» 5.50, 19.20 Надзвичайні новини 6.40 Факти тижня. 100 хвилин 8.45 Факти. Ранок 9.15 Надзвичайні новини. Підсумки 10.10 Антизомбі 11.05, 13.15 Секретний фронт. Дайджест 12.45, 15.45 Факти. День 13.25, 16.15 Х/ф «Історія лицаря» 16.30 Х/ф «Паркер» 18.45, 21.05 Факти. Вечір 20.20 Більше ніж правда 21.25 Т/с «Поганий хороший коп» 22.30 Свобода слова 0.40 Х/ф «Без компромісів» 2.15 Без гальм 4.15 Скарб нації 4.20 Еврика! 4.30 Факти

СТБ 6.10 Т/с «Коли ми вдома» 7.40 «Все буде смачно!» 9.55 Х/ф «Пропоную руку і серце» 11.50 «Хата на тата» 15.25 «Містичні історії3 з Павлом Костіциним» 17.30, 22.00 «Вiкна Новини» 18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова історія» 20.00, 22.40 «Слідство ведуть екстрасенси» 23.40 «Один за всіх»

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 2.15 Зона ночі 4.20 Абзац 6.20, 7.10 М/с «Дракони: Перегони безстрашних» 7.09, 8.29 Kids Time 8.30 Х/ф «Не гальмуй» 10.20 Від пацанки до панянки 17.00 Ревізор. Крамниці 19.00 Ревізор 21.30 Притрасті за Ревізором 0.20 Х/ф «Затійники» 2.10 Служба розшуку дітей

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.40 Сьогодні 9.30, 3.20 Зірковий шлях 11.20, 3.50 Реальна містика 13.20, 15.30 Т/с «Дочки мачухи» 18.00 Т/с «Каблучка з рубіном» 19.45 Токшоу «Говорить Україна» 21.00 Т/с «Чорна кров» 23.30 Х/ф «Еволюція Борна» 1.45 Телемагазин 4.45 Агенти справедливості2

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 7.20, 8.10, 9.00 Погода 7.30 Дзвони православ’я 7.50, 11.25 Тиждень cпорт 8.20 КіноnewsKIDS 8.30, 19.30 Ваше здоров’я 9.10, 0.00 Хроніка подій 9.40 Земля Дощу 10.40 Моя правда 11.40 Смартшоу 12.40 Україна: забута історія 13.30 Чорна піхота 14.20 Містична Україна 15.10, 21.40 Завзяті рибалки 16.00, 20.50 Скарби зі смітника 17.00 Найнебезпечніші тварини 17.50, 20.40, 22.40, 0.40 Погодаспорт 18.00 Футзал. ЧУ. Перша ліга МФК «АРПІ Запоріжжя» МФК «МВК» (Одеса) 20.00 Домовуша 20.30, 0.30 Спортогляд 22.50 Новини ТВ5

23.30 Про риболовлю всерйоз 0.30 Доктор Хайм 1.20 Теорія змови 5.10 Ідеї, які змінили світ

2+2 6.00 Мультфільми 8.00 Бушидо 9.00, 1.35 «Нове Шалене відео поукраїнськи» 10.50 Х/ф «Таємниця татуйованої мумії» 12.50 Т/с «Ментівські війни. Київ» 16.25 Х/ф «Миротворець» 18.15 «Спецкор» 18.45 «ДЖЕДАІ» 19.20, 20.20 Т/с «Стоматолог» 21.25, 23.00 Т/с «Кістки 6» 22.05 Т/с «Кістки 7» 0.45 Т/с «Моссад» 2.25 «Облом.UA»

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 Час Time 6.30, 8.25, 2.25, 4.15 Огляд преси 6.45, 18.00, 2.15 Час новин. Київ 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу 7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 17.55, 0.20 Погода на курортах 7.35 Фінансовий тиждень 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.45 Клуб LIFE 9.20, 17.50 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 Інформаційний день 19.30 Інформаційний вечір 22.15 Стоп корупції! 22.55 Погода в світі 23.10 «За Чай.com» 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.40, 5.15 Машина часу 2.30, 4.20 Феєрія мандрів 3.15 Кіно з Я. Соколовою

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу «112 хвилин» 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 2.10 Студія 112 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 0.30, 3.40 Вечірній прайм

МЕГА

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Змінено ціни на передплату індекс 21707 ' 30,86 грн (на місяць) індекс 21708 ' 26,53 грн (на місяць пільговий) ЗАМОВИТИ ЕЛЕКТРОННУ ПЕРЕДПЛАТУ газети “Запорізька правда” можна за тел.: 7875421 або на сайті: http://www.zp'pravda.info

Середовище Z Діло ТОП Територія освітніх перспектив 8.00 TVMALL 8.15 Кіноархів 9.40 «Здоров’Я» 10.00 Д/c «Заклинач акул» 10.25 Погода 10.30 Запитання депутату 10.40 Д/с «Живе багатство України» 11.00 Життя в цифрі 11.15 КіноNews 11.30 Д/с «Порятунок ферми» 12.05 Студія Вашингтон 12.10 Ваша свобода 12.35 Д/с «Хроніка надій та ілюзій. Дзеркало історії» 13.05 Частайм 13.25 КіноNewsKids 13.30 Мультфільм 13.40 Веселі саморобки 13.45 Маленькі дорослі 14.00 Новини 14.05 Д/c «Калейдоскоп дикої природи» 14.25 Студія Вашингтон 14.30 Д/с «Хроніка надій та ілюзій. Обережно, діти!» 15.00 Новини 15.05 Кіноархів 16.25 КіноNews 16.30 Ваша свобода 17.00 Новини 17.15 У фокусі Європа 17.45 Запитання депутату 18.00 Новини 18.15 Акценти 19.00 Д/с «Вирішальні битви Другої світової війни» 20.00 Частайм 20.15 Х/с «Королева півдня» 21.00 Новини 21.25 Погода 21.30 Наші домашні улюбленці 22.00 TVMALL 22.15 Наша позиція 22.30 «Здоров’Я» 22.50 Запитання депутату 23.00 Новини 23.25 Погода 23.30 Кіноархів 00.55 Частайм 01.10 Нічний ефір 7.15 7.30 7.45

6.00 Бандитська Одеса 8.00 Правда життя 9.00 Королівська кобра: обличчям до обличчя 10.00 Дивовижний Ізраїль 10.40 Місця сили 11.40 Смартшоу 12.40 Україна: забута історія 13.30 Чорна піхота 14.20 Містична Україна 15.10, 21.40 Відчайдушні рибалки 16.00, 20.50 Скарби зі звалища 17.00 Найнебезпечніші тварини 18.00, 22.40, 5.10 Ідеї, що перевернули світ 19.00 Таємниці автокатастроф 20.00 Великі танкові битви 23.40 Охоронці Гітлера 0.30 Доктор Хайм 1.20 Теорія змови

Z Д/с «Останній шанс побачити» 7.10 КіноNews 6.00

ЕНТЕРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 «Top Shop» 7.50, 11.40 «Невідома версія» 10.05 «Академія сміху» 10.55, 3.50 «Моя правда» 12.35 Х/ф «Лісова пісня» 13.55 Х/ф «Безумно закоханий» 15.50 Х/ф «День весілля доведеться уточнити» 17.35 Х/ф «У моїй смерті прошу винити Клаву К.» 19.00 Х/с «Комісар Рекс» 21.00 Х/с «Розслідування Мердока» 22.40 Х/с «Крах інженера Гаріна» 4.35 Кіноляпи 5.15 Саундтреки 5.30 Кінотрейлери

К1 6.00 Т/с «H2O: Просто додай води» 6.30 «TOP SHOP» 7.40 «Чи знаєте ви, що...» 8.20 «Файна Юкрайна» 9.30, 16.30 Т/с «Беверлі Хілс, 90210» 11.25 «Орел і Решка. Шопінг 2016» 12.25, 18.00 «Орел і Решка» 13.25, 19.00 «Орел і Решка. Незвідана Європа» 14.25, 20.00 «Орел і Решка. Ювілейний 2» 15.25, 21.00 «Орел і Решка. Навколосвітня подорож» 22.00 «Вірю не вірю» 23.00 Х/ф «Велике весілля» 0.45 Х/ф «Пробач за кохання» 2.35 «Нічне життя»

EUROSPORT 3.15 Футбол. Тележурнал «Його Величність футбол» 4.00, 9.00, 15.30, 23.00 Велоспорт. «Тур Парижа» 5.00, 11.30 Велоспорт. «Джирод’Італія». Огляд 6.00, 12.30, 18.00, 1.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Огляд 7.00, 13.30, 19.00 Вело спорт. «Вуельта». Огляд 8.00, 14.30, 21.30, 2.30 Велоспорт. «Тур Ломбардії» 10.00, 16.30, 20.00, 0.00 Велоспорт. «Тур Дубая». 5й етап

NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL 5.00, 4.40 Наукові дурниці 5.25, 12.20, 12.40 Захоплююча наука 5.50 Інженерні винаходи 6.40, 10.45 Справжній суперкар 7.25, 16.15, 19.20, 20.10 Авто SOS 8.15 Панорама 360°. Об’єкт світової спадщини 9.10 Дива інженерії 10.00 Шосе крізь пекло 11.30 Початок 13.05 Людина проти Youtube 13.50 У пошуках правди: Атлантида 14.35 Суперспоруди Третього рейху 15.25, 18.30, 0.00, 3.05, 3.55 Розслідування авіакатастроф 17.00, 21.00, 0.45 Секрети Стародавнього світу 22.30 Зона 51: Секретні файли ЦРУ 23.15 Паранормальне 2.15 Таємниці Гробу Господнього

VIASAT HISTORY 7.05, 16.40, 23.50 «Друга світова війна: чого варта імперія» 8.00, 8.30, 3.15 «Неймовірні винаходи» 9.05, 17.40, 2.25 «Музейні таємниці 9.55 «Змова» 10.45, 11.40, 12.35 «Войовниці» 13.30, 22.00 «Військові злочини 14.20 «Великі сподівання» 15.20 «Музейні таємниці» 16.10, 6.25 «Неймовірні винаходи» 18.30 «Заборонена історія» 19.20 «Карти вбивства» 20.10 «Таємниці британських замків» 21.00, 5.25 «Проект «Наці». Диявольський задум» 22.50 «Нерозкриті таємниці Другої світової війни» 0.45 «Бойові кораблі» 1.30 «Вигнанці» 3.45 «Загадкові злочини середньовіччя» 4.35 «Найбільші містифікації в історії»

ДИТЯЧИЙ СВІТ 2.00, 5.00, 8.00, 11.00 Х/ф «Подорожі пана Ляпки» 3.20, 9.20 М/ф «Перервочка» 3.30, 9.30 М/ф «Містер Пронька» 4.00, 10.00 М/ф «Маленька чаклунка» 4.30, 10.30 М/ф «Мільйон у мішку» 6.15, 12.15 М/ф «Про рибалку і рибку» 6.30, 12.30 М/ф «Лапландські казки» 7.40, 13.40 М/ф «Троє з Простоквашиного» 14.00 Х/ф «Таємниця залізних дверей» 15.10 М/ф «Великий підземний бал» 15.30 М/ф «Золота пір’їнка» 15.50, 16.50 М/ф «Ну, постривай!» 16.00 М/ф «Пригоди пінгвіненяти Лоло» 16.30 М/ф «Мауглі» 17.00 Х/ф «Там, на невідомих стежках...» 18.05 М/ф «Карлсон повернувся» 18.30 М/ф «Марія, Мірабела в Транзисторії» 19.35 М/ф «Мішок яблук»


11

телепрограма ВІВТОРОК ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК «ЕРА» 6.00 Зимові Олімпійські ігри 2018. Сноуборд. Хафпайп. Кваліфікація (чоловіки) 7.50 Зимові Олімпійські ігри 2018. Гірськолижний спорт. Фінал (чоловіки) 8.40 Зимові Олімпійські ігри 2018. Сноуборд. Хафпайп. Фінали (жінки) 9.30 Зимові Олімпійські ігри 2018. Хокей. Груповий етап (жінки). Лижні гонки. Спринт. Кваліфікація (чоловіки, жінки) 12.00 Зимові Олімпійські ігри 2018. Шорт+ трек. Фінал. 500 м (жінки), 1000 м (чоловіки). Естафета. Кваліфікація 14.30 Зимові Олімпійські ігри 2018. Санний спорт (жінки), заїзд 4 16.00, 21.30 Студія зимових ігор 16.35 Зимові Олімпійські ігри 2018. Хокей. Груповий етап (жінки) 19.05 Зимові Олімпійські ігри 2018. Ковзанярський спорт. 1500 м, фінал (чоловіки) 21.00 Новини 23.00 Зимові Олімпійські ігри 2018. Шорт+ трек. Фінал. 500 м (жінки), 1000 м (чоловіки) 1.10 Зимові Олімпійські ігри 2018. Лижні гонки. Спринт. Фінали (чоловіки, жінки) 3.00 Зимові Олімпійські ігри 2018. Фігурне катання. Коротка програма (пари)

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок з 1+1» 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.15, 5.25 ТСН: «Телевізійна служба новин» 9.30, 10.50 «Чотири весілля» 12.20, 13.30, 15.00 «Міняю жінку» 16.15 Т/с «Я знову тебе кохаю» 17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 20.30 «Секретні матеріали» 21.00 Т/с «Школа» 22.00 «Інспектор. Міста» 23.35, 0.25, 1.25 Т/с «Як уникнути покарання за убивство+2» 4.35 Мультфільми

ІНТЕР 6.00 «Мультфільм» 6.10, 22.30 «Слідство вели... з Леонідом Каневським» 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10, 9.20 «Ранок з Інтером» 10.20, 12.25, 20.40 Т/с «Запитайте в осені» 12.50 Х/ф «Із життя начальника карного розшуку» 14.50, 15.45, 16.45, 3.20 «Речдок» 18.00, 19.00, 4.00 Ток+ шоу «Стосується кожного» 20.00, 5.20 «Подробиці» 0.20 Х/ф «Ігри дорослих дівчат» 2.55 «Скептик 2» 4.50 «Top Shop»

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 «Найкращий день + сьогодні!» 9.00 «Антиномія» 9.40 «Життя на пенсії з Центром «Пенсіон» 10.00, 22.10 Т/с «Стиль життя» 11.30, 18.45, 23.55 «КіноNEWS+» 11.35 «Спорт. Підсумки» 12.00 «Культпросвіт» 12.30, 19.00 «Я люблю англійську» 12.45, 14.30, 15.45 «Телекрамниця» 13.15 «Хіт+парад» 13.30 «Лінія стилю» 14.00, 19.30, 21.30 «АЛЕКС+інформ» 14.20, 18.50, 21.50 «АЛЕКС+спорт» 15.00 «Смачного!» 15.40 «КіноKIDS+» 18.05 «Тонкі сфери» 18.15, 22.00 «АЛЕКС+ афіша» 18.30 «Караван» 18.43 «Телегазета» 18.55, 19.55, 21.55 «АЛЕКС+погода» 19.15 «Герої землі запорізької» 20.05 «Комуналка» 20.30 «Мотор»: комбінація успіху» 21.00 «Швидкість» 0.00 «Нічний канал»

tv 5 5.00, 17.15, 20.15 Т/c «Красуня Ляля» 5.45 «Хочу у відпустку» 6.05, 8.00 «Казка Домовуші» 6.20, 19.00, 22.00 «День. Підсумки на TV5» 7.00 «Ранок з TV5» 8.35 «Іду на Ти» 9.25 «Домобуд» 9.50 «Дорожній щоденник» 10.10 Д/ф «Софієвка. Любов+Софії» 10.25 «Африканські кішки. Королівство сміливих» 11.15 «Паралельний світ» 12.05, 16.05, 21.05 «Моя правда» 13.00 Сімейний кінозал 14.55, 16.55, 18.40, 22.40, 0.50 «Погода» 15.00, 17.00 «День. Новини на TV5» 15.15 Т/c «Серце океану» 18.05 «Спільноти тварин» 18.50 «День. Тема» 19.45 «Давайте розберемося» 22.45 «Ваше здоров’я» 23.20 Д/ф «Українські шерифи» 0.55 Нічний канал

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00, 7.35, 8.05, 8.35 «Ранок. Запоріжжя» 7.30, 8.00, 8.30 Новини 9.00 Т/с «Роксолана» 10.00 Технічна перерва 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 «Телекур’єр» 13.40, 19.20 «Тема дня» 14.10 «Фольк м’юзік» 15.10 «Надвечір’я. Долі» 16.00 РадіоДень «Життя+» 16.20 «Суспільний університет» 16.50, 20.50 «Чудесний канал» 17.10 «До справи» 17.40 «Літпросвіт» 18.05 «Казки запорозькі від Санька Сита» 18.20 «Зауваження до влади» 18.45 «Час змін» 19.50 «Повір у себе. Ти зможеш!» 20.15 «Козацька звитяга»

ICTV 5.35, 20.20 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 10.10 Більше, ніж правда 11.05, 17.40, 21.25 Т/с «Поганий хороший коп» 12.05, 13.20 Х/ф «Історія лицаря» 12.45, 15.45 Факти. День 15.15, 16.15 Т/с «Володимирська, 15» 18.45, 21.05 Факти. Вечір

22.30 Скетч+шоу «На трьох» 23.30 Х/ф «Острів» 1.55 Т/с «Морська поліція. Спецвідділ» 2.40 Без гальм 4.05 Скарб нації 4.10 Еврика! 4.20 Служба розшуку дітей 4.25 Студія Вашингтон 4.30 Факти 4.50 Т/с «Відділ 44»

СТБ 6.10 Т/с «Коли ми вдома» 8.05 «Все буде смачно!» 9.05 «Хата на тата» 11.00 «МастерШеф+5» 15.25 «Містичні історії+3 з Павлом Костіциним» 17.30, 22.00 «Вiкна+ Новини» 18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова історія» 20.00 «Наречена для тата» 22.40 «Давай поговоримо про секс 4» 0.45 «Один за всіх»

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 2.50 Зона ночі 3.40 Абзац 5.29, 6.49 Kids Time 5.30 М/с «Дракони: Перегони безстрашних» 6.50 Проект Перфект 9.20 Кохання на виживання 11.20 Ревізор 14.30 Пристрасті за Ревізором 17.20 Ревізор. Крамниці 19.00 Х/ф «Однокласники» 21.00 Х/ф «Однокласники 2» 23.00 Х/ф «Супералібі» 1.00 Х/ф «Березневі коти»

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.00 Сьогодні 9.30, 2.55 Зірковий шлях 10.30 Свекруха або невістка 11.20, 3.10 Реальна містика 13.30, 15.30, 4.45 Агенти справедливості+2 16.00 Історія одного злочину 18.00 Т/с «Каблучка з рубіном» 19.45 Ток+шоу «Говорить Україна» 21.00 Т/с «Чорна кров» 23.30 Т/с «CSI. Місце злочину» 1.30 Телемагазин

ТВ 5 СПОРТ 6.00 Бандитський Київ 7.20, 8.10, 9.00, 17.50, 20.40, 22.40, 1.10 Погода+спорт 7.30, 22.50 Новини ТВ+5 8.20 Кіноnews+KIDS 8.30 Про риболовлю всерйоз 9.10 Запорізька Ліга сміху 10.30 Футзал. ЧУ. Перша ліга МФК «АРПІ Запоріжжя» + МФК «МВК» (Одеса) 12.00 Цей загадковий світ 12.30, 20.30, 1.00 Спортогляд 12.40 Україна: забута історія 13.30 Прихована реальність 14.20 Містична Україна 15.10, 21.40 Завзяті рибалки 16.00, 20.50 Скарби зі13 лютого

смітника 17.00 Найнебезпечніші тварини 18.00 Розмова без помилок 18.10 Паралельний світ 19.00 Донбас сьогодні 19.30 Хочу у відпустку 20.00 Домовуша 23.30 Домобуд 0.00 Ваше здоров’я 0.30 Дивовижні експерименти 1.20 Правда життя 5.10 Ідеї, які змінили світ

2+2 6.00 Мультфільми 8.00 Бушидо 9.00, 2.25 «Облом.UA» 10.00, 18.15 «Спецкор» 10.35, 18.45 «ДЖЕДАІ» 11.05, 17.10 «Загублений світ» 13.05 «Помста природи» 15.05 Х/ф «Викуп» 19.20, 20.20 Т/с «Стоматолог» 21.25 Т/с «Кістки 7» 23.00 Т/с «Кістки 6» 0.45 Т/с «Моссад» 1.35 «Нове Шалене відео по+українськи»

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 Час+ Time 6.30, 7.35, 8.25, 2.25, 4.15 Огляд преси 6.45, 18.00, 2.15 Час новин. Київ 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу 7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 0.20 Погода на курортах 7.50 Будівельний стандарт 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.50 Клуб LIFE 9.20, 17.50 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 Інформаційний день 10.55, 11.55, 17.55, 22.55 Погода в світі 19.30 Інформаційний вечір 22.15 Агрокраїна 22.30 Кордон держави 23.10 «За Чай.com» 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.40, 5.15 Машина часу 2.30, 4.20 Феєрія мандрів 3.15 Кіно з Я. Соколовою

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу «112 хвилин» 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 3.00 Студія 112 19.20, 22.10, 23.10,

ЧЕТВЕР, 8 ЛЮТОГО

1.20, 4.30 Вечірній прайм 21.10, 0.30 Бацман

МЕГА 6.00 Бандитський Київ 8.00, 0.30 Правда життя 9.00 Акула XXI століття 10.00 Дивовижний Ізраїль 10.40 Місця сили 11.40 Смартшоу 12.40 Україна: забута історія 13.30 Прихована реальність 14.20 Містична Україна 15.10, 21.40 Відчайдушні рибалки 16.00, 20.50 Скарби зі звалища 17.00 Найнебезпечніші тварини 18.00, 22.40, 5.10 Ідеї, що перевернули світ 19.00 Таємниці автокатастроф 20.00 Великі танкові битви 23.40 Охоронці Гітлера

Z Акценти Д/с «Вирішальні битви Другої світової війни» 7.45 Час+тайм 8.00 TV+MALL 8.15 Кіноархів 9.40 «Здоров’Я» 10.00 Новини 10.25 Погода 10.30 Запитання депутату 10.40 Д/с «Живе багатство України» 11.00 Завтра + Сьогодні 11.30 Д/с «Порятунок ферми» 12.05 Студія Вашингтон 12.10 Ваша свобода 12.35 Д/с «Хроніка надій та ілюзій. Дзеркало історії» 13.05 Час+тайм 13.25 КіноNewsKids 13.30 Мультфільм 13.40 Веселі саморобки 13.45 Життя в цифрі 14.00 Новини 14.05 Д/c «Калейдоскоп дикої природи» 14.25 Студія Вашингтон 14.30 Д/с «Хроніка надій та ілюзій. Обережно, діти!» 15.00 Новини 15.05 Кіноархів 16.25 КіноNews 16.30 Ваша свобода 17.00 Новини 17.15 Глобал 3000 17.45 Запитання депутату 18.00 Новини 18.15 Акценти 19.00 Д/с «Вирішальні битви Другої світової війни» 20.00 Час+тайм 20.15 Х/с «Королева півдня» 21.00 Новини 21.25 Погода 21.30 Діло 21.45 ТОП + Територія освітніх перспектив 22.00 TV+MALL 22.15 Життя в цифрі 22.30 «Здоров’Я» 22.50 Запитання депутату 23.00 Новини 23.25 Погода 23.30 Кіноархів 00.55 Час+тайм 01.10 Нічний ефір 6.00 6.50

ЕНТЕР ФІЛЬМ 5.45, 7.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 «Top Shop» 8.05, 11.30 «Невідома версія» 9.50 «Академія сміху» 10.40, 0.00 «Моя правда» 12.25 Х/ф «Скарби Срібного озера» 14.25 Х/ф «Золото апачів» 16.20 Х/ф «У моїй смерті прошу винити Клаву К.» 17.40 Х/ф «Без року тиждень» 19.00, 2.15 Х/с «Комісар Рекс» 21.00 Х/с «Розслідування Мердока» 22.40 Х/ф «Де 0+42?» 1.20 «Позаочі» 3.45 Кіноляпи 4.25 Саундтреки 5.00 Кінотрейлери

К1 6.00 Т/с «H2O: Просто додай води» 6.30 «TOP SHOP» 7.40 «Чи знаєте ви, що...» 8.20 «Файна Юкрайна» 9.50, 16.10 Т/с «Беверлі+ Хілс, 90210» 11.10 «Орел і Решка. Шопінг 2016» 12.10, 18.00 «Орел і Решка» 13.10, 19.00 «Орел і Решка. Незвідана Європа» 14.10, 20.00 «Орел і Решка. Ювілейний 2» 15.10, 21.00 «Орел і Решка. Навколосвітня подорож» 22.00 «Вірю не вірю» 0.00 Т/с «Секс у великому місті» 2.10 «Нічне життя»

EUROSPORT 4.00, 16.00 Снукер. International Championship. Фінал 6.00, 18.00 Снукер. Northern Ireland Open. Фінал 8.00, 20.00 Снукер. UK Championship. Йорк. Фінал 10.00, 22.00 Снукер. Scottish Open. Фінал 12.00, 0.00 Снукер. «Мастерс». Лондон. Фінал 14.00, 2.00 Снукер. German Masters. Берлін. Фінал

NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL 5.00 Інженерні винаходи 5.50, 9.55 Справжній суперкар 6.40, 15.25, 19.25, 20.10 Авто + SOS 7.30, 17.45 Зона 51: Секретні файли ЦРУ

8.15 Дива інженерії 9.10 Шосе крізь пекло 10.40 Початок 11.30, 11.50 Захоплююча наука 12.15 Людина проти Youtube 13.00, 16.10 Таємниці Гробу Господнього 13.50 Суперспоруди Третього рейху 14.35, 18.35, 23.15, 1.40, 2.30 Розслідування авіакатастроф 17.00, 17.20, 21.00, 21.20, 0.05, 0.25, 3.20, 3.45 Наукові дурниці 21.45 Джон Ф. Кеннеді: Останні години 22.30, 4.10 Паранормальне 0.50 Викрадення місячного каменю

VIASAT HISTORY 7.05, 16.45, 0.05 «Друга світова війна: чого варта імперія» 8.00, 8.30, 3.40 «Неймовірні винаходи» 9.00, 17.40, 2.50 «Музейні таємниці 9.50 «Змова» 10.40, 11.35, 12.30 «Біля джерел двадцятого століття» 13.25 «Війна асів 14.25, 1.50 «Великі сподівання» 15.25 «Музейні таємниці» 16.15 «Неймовірні винаходи» 18.30 «Заборонена історія» 19.20 «Карти вбивства» 20.10 «Таємниці британських замків» 21.00, 5.50 «Скарби стародавнього Єгипту» 22.00 «Генії стародавнього світу» 23.05 «Таємниці шести дружин» 1.00 «Бойові кораблі» 4.10 «Загадкові злочини середньовіччя» 5.00 «Найбільші містифікації в історії»

ДИТЯЧИЙ СВІТ 2.00, 8.00 Х/ф «Таємниця залізних дверей» 3.10, 9.10 М/ф «Великий підземний бал» 3.30, 9.30 М/ф «Золота пір’їнка» 3.50, 4.50, 9.50, 10.50, 15.50, 16.20, 16.50 М/ф «Ну, постривай!» 4.00, 10.00, 16.00 М/ф «Пригоди пінгвіненяти Лоло» 4.30, 10.30, 16.30 М/ф «Мауглі» 5.00, 11.00 Х/ф «Там, на невідомих стежках...» 6.05, 12.05 М/ф «Карлсон повернувся» 6.30, 12.30 М/ф «Марія, Мірабела в Транзисторії» 7.35, 13.35 М/ф «Мішок яблук» 14.00 Х/ф «Тінь» 15.30 М/ф «Примхлива принцеса» 17.00 Х/ф «Іван та Мар’я» 18.25 М/ф «Мої бабусі і я» 18.30 М/ф «Марія, Мірабела» 19.35 М/ф «Персей»

КУПОН БЕЗКОШТОВНОГО ОГОЛОШЕННЯ В ГАЗЕТІ "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА"

Від громадянина: _________________________________________________ телефон: _________________________________________________________ Текст оголошення (українською мовою)* У розділ ________________________

_______________ * газета "Запорізька правда" залишає за собою право коригувати текст оголошення

Безкоштовно приймаємо оголошен+ ня від приватних осіб у розділи: проB дам, куплю, обмін, здам житло, зніму житло, віддам безплатно. В одному безкоштовному оголо+ шенні може бути зазначено не більше двох телефонних номерів. Обов'язково у безкоштовному ого+ лошенні про продаж має бути вказана ціна у гривнях. Надіслати оголошення до редакції можна листом на адресу: 69600, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 152, газета "Запорізька правда", відділ реклами, або надати особисто.


12

телепрограма

ЧЕТВЕР, 8 ЛЮТОГО

14 лютого СЕРЕДА ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК «ЕРА» 6.00 Зимові Олімпійські ігри 2018. Фігурне катання. Коротка програма (пари) 6.40 Зимові Олімпійські ігри 2018. Гірськолижний спорт. Слалом. Фінал (жінки) 7.55 Зимові Олімпійські ігри 2018. Лижне двоборство. Стрибки. Індивідуальні.(чолові ки) 8.50 Зимові Олімпійські ігри 2018. Сноуборд. Хафпайп. Фінал (чоловіки) 10.35 Зимові Олімпійські ігри 2018. Лижне двоборство. 10 км. Фінал Індивідуальні (чоловіки) 11.30, 23.00 Зимові Олімпійські ігри 2018. Хокей. Групова стадія (жінки) 13.00, 1.10 Зимові Олімпійські ігри 2018. Біатлон.15 км. Індивідуальні (жінки) 15.15 Зимові Олімпійські ігри 2018. Ковзанярський спорт. 1000 м, фінал (чоловіки) 16.45, 21.30 Студія зимових ігор 17.15 Зимові Олімпійські ігри 2018. Хокей. Групова стадія (чоловіки) 19.30 Зимові Олімпійські ігри 2018. Санний спорт. Двійка. Заїзд 1. Фінал 20.10 Зимові Олімпійські ігри 2018. Санний спорт. Двійка. Заїзд 2. Фінал 21.00 Новини 3.00 Зимові Олімпійські ігри 2018. Скелетон. Кваліфікація, заїзд 1 (чоловіки) 4.00 Зимові Олімпійські ігри 2018. Фігурне катання. Довільна програма. Пари

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок з 1+1» 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.15, 5.25 ТСН: «Телевізійна служба новин» 9.30, 10.50 «Чотири весілля» 12.20, 13.30, 14.55 «Міняю жінку» 16.15 Т/с «Я знову тебе кохаю» 17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 20.30 «Секретні матеріали» 21.00 Т/с «Школа» 22.00 «Одруження наосліп» 23.35, 0.25, 1.25 Т/с «Як уникнути покарання за убивствоA2» 4.35 Мультфільми

ІНТЕР 6.00 «Мультфільм» 6.10, 22.30 «Слідство вели... з Леонідом Каневським» 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10, 9.20 «Ранок з Інтером» 10.20, 12.25, 20.40 Т/с «Запитайте в осені» 12.50 Х/ф «Нічна подія» 14.50, 15.45, 16.45, 3.20 «Речдок» 18.00, 19.00, 4.05 ТокAшоу «Стосується кожного» 20.00, 2.20, 5.20 «Подробиці» 0.20 Х/ф «Ваша зупинка, мадам» 2.55 «Скептик 2» 4.50 «Top Shop»

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 «Найкращий день A сьогодні!» 9.00 «Доктор online» 9.40 «Швидкість» 10.00, 22.20 Т/с «Стиль життя» 11.00, 11.35 «ХітAпарад» 11.30, 18.45, 23.55 «КіноNEWS+» 12.00, 20.50 «Культпросвіт» 12.30, 19.00 «Я люблю англійську» 12.45 «Комуналка» 13.00, 14.30, 15.45 «Телекрамниця» 13.30 «Мотор»: комбінація успіху» 14.00, 19.30, 21.30 «АЛЕКСAінформ» 14.20, 18.50, 21.50 «АЛЕКСAспорт» 15.00 «У гостях у Дмитра Гордона» 15.40 «КіноKIDS+» 18.00 «Назад у майбутнє» 18.15, 22.00 «АЛЕКСA афіша» 18.30, 22.05 «Караван» 18.43 «Телегазета» 18.55, 19.55, 21.55 «АЛЕКСAпогода» 19.15 «Лабораторія дизайну» 20.05 «DE JURE». З погляду закону» 0.00 «Нічний канал»

tv5 5.00, 17.15, 20.20 Т/c «Красуня Ляля» 5.45 «Повідомляємо» 6.00, 8.05 «Казка Домовуші» 6.20, 19.00, 22.00 «День. Підсумки на TV5» 7.00 «Ранок з TV5» 8.25 «КіноnewsAKIDS» 8.35 «Хроніка подій» 9.05 «Ваше здоров’я» 9.35 «Давайте розберемося» 10.05 «Лінія успіху. Запоріжсталь» 10.30 «Паралельний світ» 11.15, 16.05 «Відверто з Машею Єфросініною» 12.10, 21.10 «Моя правда» 13.00, 18.50 «День. Тема» 13.10 Х/ф «Любовь A это слово из шести букв» 14.50, 16.55, 18.40, 22.40, 2.35 «Погода» 15.00, 17.00 «День. Новини на TV5»

15.15 Т/c «Серце океану» 18.05 «Пригоди в зоопарку» 18.35, 20.15 «Ексклюзив» 19.45 «Павутиння» 22.50 «Запорізька Ліга сміху» 0.20 Х/ф «Мамочка» 2.45 Нічний канал

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00, 7.35, 8.05, 8.35 «Ранок. Запоріжжя» 7.30, 8.00, 8.30 Новини 9.00 Т/с «Роксолана» 10.00 Технічна перерва 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 «Телекур’єр» 13.40, 19.20 «Тема дня» 14.10 «Фольк м’юзік» 15.10 «Надвечір’я. Долі» 16.00 РадіоДень «Життя+» 16.20 «Суспільний університет» 16.50, 20.50 «Чудесний канал» 17.10 «Наші гроші» 17.40 «Сам собі господар» 18.20 «Повір у себе. Ти зможеш!» 18.45 «У майстерні митця» 19.50 «Герої» 20.05 «Легенди Запоріжжя»

ICTV 5.35, 10.10 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 11.05, 17.45, 21.25 Т/с «Поганий хороший коп» 12.05, 13.15 Х/ф «Острів» 12.45, 15.45 Факти. День 15.15, 16.15 Т/с «Володимирська, 15» 18.45, 21.05 Факти. Вечір 20.20 Секретний фронт 22.25 СкетчAшоу «На трьох» 23.30 Х/ф «Сезон убивць» 1.00 Т/с «Морська поліція. Спецвідділ» 2.30 Без гальм 4.10 Скарб нації 4.20 Еврика! 4.25 Студія Вашингтон 4.30 Факти 4.50 Т/с «Відділ 44»

СТБ 7.55 «Все буде смачно!» 8.55 «Хата на тата» 10.30 «МастерШефA5» 15.25 «Містичні історіїA4 з Павлом Костіциним» 17.30, 22.00 «ВiкнаA Новини» 18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова історія» 20.00, 22.40 «МастерШеф. Кулінарний випускний» 0.25 «Один за всіх»

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 1.05 Зона ночі 4.20 Абзац 6.09, 7.09 Kids Time 6.10 М/с «Дракони: Перегони безстрашних» 7.10 Проект Перфект 10.00 Кохання на виживання 13.50 Х/ф «Великий Гетсбі» 16.40 Х/ф «Клятва» 18.45 Х/ф «До зустрічі з тобою» 21.00 Х/ф «Доки ти спав» 23.10 Х/ф «Відмінниця легкої поведінки» 1.00 Служба розшуку дітей

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ! Допоможіть нам зробити газету ще цікаві/ шою, відповівши на запитання: 1. Які рубрики викликають у вас підвищений інтеA рес? 2. Які рубрики здаються вам нецікавими? 3. Публікацій на яку тематику бракує газеті? 4. Публікації на яку тематику ви б ніколи не хотіли бачити в газеті? Відповіді на запитання, будь ласка, надсилайте на адреA су: 69600, м. Запоріжжя, пр Соборний, 152, редакція газети "Запорізька правда", або електронну пошту: zp.pravda@ukr.net, zp.reklama@ukr.net.

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.00 Сьогодні 9.30, 2.55 Зірковий шлях 10.30 Свекруха або невістка 11.20, 3.10 Реальна містика 13.30, 15.30, 4.00 Агенти справедливостіA2 16.00 Історія одного злочину 18.00 Т/с «Каблучка з рубіном» 19.45 ТокAшоу «Говорить Україна» 21.00 Т/с «Чорна кров» 23.30 Т/с «CSI. Місце злочину» 1.30 Телемагазин

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 7.20, 8.10, 9.00, 17.50, 20.40, 22.40, 1.10 ПогодаAспорт 7.30, 22.50 Новини ТВA5 8.20 КіноnewsAKIDS 8.25 ХітAпарад 9.10 Фотоподорожі 9.40 З історії кіно 10.45 Інші світи 11.30, 20.30, 1.00 Спортогляд 11.40 Смартшоу 12.40 Україна: забута історія 13.30 Прихована реальність 14.20 Містична Україна 15.10, 21.40 Завзяті рибалки 16.00, 20.50 Скарби зі смітника 17.00 Найнебезпечніші тварини 18.00 Лінія успіху 18.30 Давайте розберемося 19.00 Про риболовлю всерйоз 19.30 Дивовижні експерименти 20.00 Домовуша 23.30 Донбас сьогодні 0.00 Моя правда 1.20 Таємниці кримінального світу 5.10 Ідеї, які змінили світ

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 13.05, 1.35 «Нове Шалене відео поA українськи» 10.00, 18.15 «Спецкор» 10.35, 18.45 «ДЖЕДАІ» 11.05, 17.10 «Загублений світ» 14.50 Х/ф «Солдат Джейн» 19.20, 20.20 Т/с «Стоматолог» 21.25 Т/с «Кістки 7» 23.00 Т/с «Кістки 6» 0.45 Т/с «Моссад» 2.25 «Облом.UA»

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 ЧасATime 6.30, 7.35, 8.25, 2.25, 4.15 Огляд преси 6.45, 18.00, 2.15 Час новин. Київ 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу 7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 0.20 Погода на курортах 7.50 Драйв 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.50 Клуб LIFE 9.20, 17.50 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 Інформаційний день 10.55, 11.55, 17.55 Погода в світі 19.30 Інформаційний вечір 22.15 Особливий погляд 23.10 «За Чай.com» 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.40, 5.15 Машина часу

2.30, 4.20 Феєрія мандрів 3.15 Кіно з Я. Соколовою

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу «112 хвилин» 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 2.10 Студія 112 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 0.30, 3.40 Вечірній прайм

МЕГА 6.00 Бандитська Одеса 8.00 Правда життя 9.00, 17.00 Найнебезпечніші тварини 10.00 Дивовижний Ізраїль 10.40 Місця сили 11.40 Смартшоу 12.40 Україна: забута історія 13.30 Прихована реальність 14.20 Містична Україна 15.10, 21.40 Відчайдушні рибалки 16.00, 20.50 Скарби зі звалища 18.00, 22.40, 5.10 Ідеї, що перевернули світ 19.00 Таємниці автокатастроф 20.00, 23.40 Охоронці Гітлера 0.30 Таємниці кримінального світу

Z 6.00 Акценти 6.50 Д/с «Вирішальні битви Другої світової війни» 7.45 ЧасAтайм 8.00 Профілактика до 14.00 14.00 Новини 14.05 Д/c «Калейдоскоп дикої природи» 14.25 Студія Вашингтон 14.30 Д/с «Хроніка надій та ілюзій. Обережно, діти!» 15.00 Новини 15.05 Кіноархів 16.25 КіноNews 16.30 Ваша свобода 17.00 Новини 17.15 Євромакс 17.45 Запитання депутату 18.00 Новини 18.15 Акценти 19.00 Д/с «Вирішальні битви Другої світової війни» 20.00 ЧасAтайм 20.15 Х/с «Королева півдня» 21.00 Новини 21.25 Погода 21.30 «Середовище Z» 21.45 Життя в цифрі 22.00 TVAMALL 22.15 КіноNews 22.30 «Здоров’Я» 22.50 Запитання депутату 23.00 Новини 23.25 Погода 23.30 Кіноархів 00.55 ЧасAтайм 01.10 Нічний ефір

ЕНТЕРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40 Мультфільми 7.10, 9.00 «Top Shop» 7.50, 11.00 «Невідома версія» 9.30 «Академія сміху» 10.10, 0.15 «Моя правда» 11.55 Х/ф «Тримайся, козаче!» 13.10 Х/ф «Шляхетний венеціанець» 15.15 Х/ф «Блакитна стріла» 17.05 Х/ф «Закляття Долини змій» 19.00, 2.30 Х/с «Комісар Рекс» 21.00 Х/с «Розслідування Мердока»

22.40 Х/ф «Сімнадцятий трансатлантичний» 1.35 «Позаочі» 4.00 Кіноляпи 4.30 Саундтреки 5.05 Кінотрейлери

К1 6.00 Т/с «H2O: Просто додай води» 6.30 «TOP SHOP» 7.40 «Чи знаєте ви, що...» 8.20 «Файна Юкрайна» 9.15, 16.10 Т/с «БеверліA Хілс, 90210» 11.10 «Орел і Решка. Шопінг 2016» 12.10, 18.00 «Орел і Решка» 13.10, 19.00 «Орел і Решка. Незвідана Європа» 14.10, 20.00 «Орел і Решка. Ювілейний 2» 15.10, 21.00 «Орел і Решка. Навколосвітня подорож» 22.00 «Вірю не вірю» 0.00 Т/с «Секс у великому місті» 2.10 «Нічне життя»

EUROSPORT 4.00, 11.30 Плавання. Чемпіонат світуA 2017. Будапешт. Огляд 5.00, 12.30 Легка атлетика. Чемпіонат світу. Лондон. Огляд 6.30, 14.00 Легка атлетика. Усейн Болт. Історія 7.30, 15.00 Автоперегони. «24 години ЛеA Мана». Огляд 8.30, 16.00 Теніс. «Ролан Гаррос»A2017. Огляд 9.30, 17.00 Теніс. US OpenA 2017. Огляд 10.30, 18.00 Теніс. Australian OpenA2018. Огляд 19.00, 22.15, 2.00 Велоспорт. «Тур Андалусії». 1Aй етап 20.00, 23.30 Велоспорт. «Тур Алгарве». 1Aй етап 20.45, 21.15, 21.45, 0.15, 1.00, 1.30 Футбол. Тележурнал «Його Величність футбол»

NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL 5.00, 8.00, 8.25 Наукові дурниці 5.20, 11.55, 12.20 Захоплююча наука 5.45 Інженерні винаходи 6.30, 10.25 Справжній суперкар 7.15, 16.15, 20.10 Авто A SOS 8.50 Дива інженерії 9.40 Шосе крізь пекло 11.10 Початок 12.45 Людина проти Youtube 13.30, 17.45 Діана: Втрачені кадри 15.25, 23.20, 1.40, 2.35

Розслідування авіакатастроф 17.00, 21.00, 0.05, 3.20 Інстинкт виживання 19.45 Таємні історії 21.45 Російські секретні матеріали 22.30, 4.10 Паранормальне 0.55 Церемонія вручення премій конкурсу проривA2017 у номінації „Вчені, які змінили світ”

VIASAT HISTORY 7.05, 16.45, 0.05 «Друга світова війна: чого варта імперія» 8.00, 16.15, 3.35 «Неймовірні винаходи» 8.30, 17.40, 2.50 «Музейні таємниці 9.15 «Змова» 10.05 «Приховані загрози вікторіанської доби 2» 11.10 «Приховані загрози едвардіанської доби» 12.15 «Таємні вбивці в післявоєнних будинках» 13.20 «Приватне життя коронованих осіб 14.25, 1.50 «Великі сподівання» 15.25 «Музейні таємниці» 18.30 «Заборонена історія» 19.20 «Карти вбивства» 20.10 «Таємниці британських замків» 21.00 «Спецназ стародавнього світу» 21.55 «Кельти: кров’ю та залізом» 23.00, 5.45 «Останні короліAвоїни Європи» 1.00 «Бойові кораблі» 4.05 «Загадкові злочини середньовіччя» 4.55 «Найбільші містифікації в історії»

ДИТЯЧИЙ СВІТ 2.00, 8.00 Х/ф «Тінь» 3.30, 9.30 М/ф «Примхлива принцеса» 3.50, 4.20, 4.50, 9.50, 10.20, 10.50, 15.50, 16.50 М/ф «Ну, постривай!» 4.00, 10.00, 16.00 М/ф «Пригоди пінгвіненяти Лоло» 4.30, 10.30, 16.30 М/ф «Мауглі» 5.00, 11.00 Х/ф «Іван та Мар’я» 6.25, 12.25 М/ф «Мої бабусі і я» 6.30, 12.30 М/ф «Марія, Мірабела» 7.35, 13.35 М/ф «Персей» 14.00 Х/ф «Як ІванкоA дурник по диво ходив» 15.30 М/ф «Крокодил Гена» 17.00 Х/ф «Кільця Альманзора» 18.00 М/ф «Кентервильський привид» 18.20 М/ф «Бабка і мураха» 18.30 М/ф «Горбоконик» 19.25 М/ф «Три товстуни»


телепрограма 15 лютого ЧЕТВЕР ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК «ЕРА» 6.00 Зимові Олімпійські ігри 2018. Фігурне катання. Довільна програма. Пари 6.45 Зимові Олімпійські ігри 2018. Гірськолижний спорт. Супергігант. Фінал (чоловіки) 8.20 Зимові Олімпійські ігри 2018. Лижні гонки, 10 км. Фінал (жінки) 10.10, 15.00 Зимові Олімпійські ігри 2018. Хокей. Групова стадія (чоловіки) 12.00 Зимові Олімпійські ігри 2018. Скелетон. Кваліфікація, заїзд 2 (чоловіки) 12.50 Зимові Олімпійські ігри 2018. Біатлон. Індивідуальна гонка, 20 км (чоловіки) 16.30, 21.30 Студія зимових ігор 17.00, 1.10 Зимові Олімпійські ігри 2018. Сноуборд. SBX. Фінал (чоловіки) 18.35 Зимові Олімпійські ігри 2018. Санний спорт. Команди. Фінал 19.50 Зимові Олімпійські ігри 2018. Фрістайл. Аріал. Кваліфікація (жінки) 21.00 Новини 23.00 Зимові Олімпійські ігри 2018. Ковзанярський спорт. 10000 м. Фінал (чоловіки) 2.25 Зимові Олімпійські ігри 2018. Скелетон. Фінал (чоловіки). Сноуборд. SBX. Кваліфікація (жінки) 5.00 Зимові Олімпійські ігри 2018. Фігурне катання. Коротка програма (чоловіки)

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок з 1+1» 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.30, 5.25 ТСН: «Телевізійна служба новин» 9.30, 10.50 «Чотири весілля» 12.20, 13.30, 14.55 «Міняю жінку» 16.15 Т/с «Я знову тебе кохаю» 17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 20.30, 1.35 «Секретні матеріали» 21.00 Т/с «Школа» 22.00 «Міняю жінкуA13» 23.00 «Право на владу 2018» 0.40 Т/с «Як уникнути покарання за убивствоA2» 4.40 Мультфільми

ІНТЕР 6.00 «Мультфільм» 6.10, 22.30 «Слідство вели... з Леонідом Каневським» 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10, 9.20 «Ранок з Інтером» 10.20, 12.25, 20.40 Т/с «Запитайте в осені» 12.50 Х/ф «Справи серцеві» 14.50, 15.45, 16.45, 3.20 «Речдок» 18.00, 19.00, 4.00 ТокA шоу «Стосується кожного» 20.00, 2.20, 5.20 «Подробиці» 0.20 Х/ф «Так буває»

3.00 «Скептик 2» 4.50 «Top Shop»

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 «Найкращий день A сьогодні!» 8.15, 22.10 «Сфера інтересів» 9.00, 20.05 «Доктор online» 9.40, 21.10 «Good Dog» 10.00, 22.50 Т/с «Стиль життя» 11.00, 15.00 «ХітAпарад» 11.30, 18.45, 23.55 «КіноNEWS+» 11.45, 19.00 «Я люблю англійську» 12.00 «DE JURE». З погляду закону» 12.45, 14.30, 15.45 «Телекрамниця» 13.15 «У гостях у Дмитра Гордона» 13.55, 18.43 «Телегазета» 14.00, 19.30, 21.30 «АЛЕКСAінформ» 14.20, 18.50, 21.50 «АЛЕКСAспорт» 15.40 «КіноKIDS+» 18.00 «Назад у будуще» 18.15, 22.00 «АЛЕКСA афіша» 18.30, 20.45 «Караван» 18.55, 19.55, 21.55 «АЛЕКСAпогода» 19.15 «Герої землі запорізької» 0.00 «Нічний канал»

tv5 5.00, 17.15, 20.20 Т/c «Красуня Ляля» 5.45 «Повідомляємо» 6.00, 8.05 «Казка Домовуші» 6.20, 19.00, 22.00 «День. Підсумки на TV5» 7.00 «Ранок з TV5» 8.25 «КіноnewsAKIDS» 8.35 «Про риболовлю всерйоз» 9.00 «Спецрепортаж» 9.30 «Павутиння» 10.00 «Спільноти тварин» 10.30 «Паралельний світ» 11.15, 16.05 «Відверто з Машею Єфросініною» 12.10, 21.10 «Моя правда» 13.00, 18.50 «День. Тема» 13.10 Сімейний кінозал 14.45, 20.15 «Ексклюзив» 14.50, 16.55, 18.40, 22.40, 0.40 «Погода» 15.00, 17.00 «День. Новини на TV5» 15.15 Т/c «Серце океану» 18.10 «Пригоди в зоопарку» 19.45 «Соціальний патруль» 22.50 «Домобуд» 23.20 Х/ф «Солдат Жаннет» 0.45 Нічний канал

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00, 7.35, 8.05, 8.35 «Ранок. Запоріжжя» 7.30, 8.00, 8.30 Новини 9.00 Т/с «Роксолана» 10.00 Технічна перерва 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 «Телекур’єр» 13.40, 19.20 «Тема дня» 14.10 «Фольк м’юзік» 15.10 «Надвечір’я. Долі» 16.00 РадіоДень «Життя+» 16.20 «Суспільний університет» 16.50, 20.50 «Чудесний канал» 17.10 «Складна розмова» 17.40 «Ми A українські» 18.05 «Психолог і я» 18.20 «Легенди Запоріжжя» 18.45 «Герої» 19.50 «Як це було» 20.15 «Козацька звитяга»

ICTV 5.35 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 10.10 Секретний фронт 11.05, 17.45, 21.25 Т/с «Поганий хороший

коп» 12.05, 13.15 Х/ф «Сезон убивць» 12.45, 15.45 Факти. День 14.10, 22.30 СкетчAшоу «На трьох» 15.15, 16.15 Т/с «Володимирська, 15» 18.45, 21.05 Факти. Вечір 20.20 Інсайдер 23.30 Х/ф «Анаконда» 1.10 Т/с «Морська поліція. Спецвідділ» 2.35 Без гальм 4.05 Скарб нації 4.15 Еврика! 4.20 Служба розшуку дітей 4.25 Студія Вашингтон 4.30 Факти 4.50 Т/с «Відділ 44»

СТБ 5.55 Т/с «Коли ми вдома» 7.50 «Хата на тата» 11.20 «МастерШефA5» 15.25 «Містичні історіїA4 з Павлом Костіциним» 17.30, 22.00 «ВiкнаA Новини» 18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова історія» 19.55, 22.40 «Я соромлюсь свого тілаA5» 0.00 «Один за всіх»

НОВИЙ КАНАЛ 3.00 Абзац 4.49, 6.39 Kids Time 4.50 М/с «Дракони: Перегони безстрашних» 6.40 Проект Перфект 9.10 Кохання на виживання 11.00 Ревізор 14.50 Пристрасті за Ревізором 17.00 Ревізор. Крамниці 19.00 Х/ф «Відпадний препод» 21.10 Х/ф «Відпадний препод 2» 23.40 Х/ф «Доки ти спав» 1.40 Служба розшуку дітей 1.45 Зона ночі

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 0.00, 2.20 Сьогодні 9.30 Зірковий шлях 10.30 Свекруха або невістка 11.20, 3.10 Реальна містика 13.30, 15.30, 4.45 Агенти справедливостіA2 16.00 Історія одного злочину 18.00 Т/с «Каблучка з рубіном» 19.45 ТокAшоу «Говорить Україна» 21.50 Футбол. Ліга Європи УЄФА «АЕК» A «Динамо» 0.15 Контролер 1.00 Т/с «CSI. Місце злочину» 1.50 Телемагазин

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитський Київ 6.50, 8.10, 9.00, 17.50, 20.40, 22.40, 0.25 ПогодаAспорт 7.00 Ваше здоров’я 7.30, 22.50 Новини ТВA5 8.20 КіноnewsAKIDS 8.25 Живе багатство України 8.45 Лінія успіху 9.10 Давайте розберемося 9.40 Запорізька Ліга сміху 11.10, 23.30 Грандіозні міграції 11.30, 20.30, 0.15 Спортогляд 11.40, 4.30 Смартшоу 12.40 Україна: забута історія 13.30 Прихована реальність 14.20 Містична Україна 15.10, 21.40 Завзяті рибалки 16.00, 20.50 Скарби зі

смітника 17.00 Королівська кобра: сам на сам 18.00 Ринок праці 18.10 Павутиння 18.40 Біографії 19.30 Вражаюча наука 20.00 Домовуша 0.30 Код доступу 5.10 Ідеї, які змінили світ

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 13.05, 2.25 «Облом.UA» 10.00, 18.15 «Спецкор» 10.35, 18.45 «ДЖЕДАІ» 11.05, 17.10 «Загублений світ» 14.00 Х/ф «Безодня» 19.20, 20.20 Т/с «Стоматолог» 21.25, 23.50 Т/с «Кістки 7» 23.00 Т/с «Кістки 6» 0.45 Т/с «Моссад» 1.35 «Нове Шалене відео поAукраїнськи»

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 ЧасA Time 6.30, 7.35, 8.25, 2.25, 4.15 Огляд преси 6.45, 18.00, 2.15 Час новин. Київ 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу 7.25, 8.55, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 0.20 Погода на курортах 7.50 Мотор 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.45 Клуб LIFE 9.20, 17.50 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 Інформаційний день 10.55, 11.55, 17.55 Погода в світі 19.30 Інформаційний вечір 22.15 Акцент 23.10 «За Чай.com» 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.40, 5.15 Машина часу 2.30, 4.20 Феєрія мандрів 3.15 Кіно з Я. Соколовою

ЧЕТВЕР, 8 ЛЮТОГО

що перевернули світ 19.00 Таємниці автокатастроф 20.00, 23.40 Охоронці Гітлера 0.30 Код доступу

Z Акценти Д/с «Вирішальні битви Другої світової війни» 7.45 ЧасAтайм 8.00 TVAMALL 8.15 Кіноархів 9.40 «Здоров’Я» 10.00 Новини 10.25 Погода 10.30 Запитання депутату 10.40 Д/с «Живе багатство України» 11.00 Глобал 3000 11.30 Д/с «Порятунок ферми» 12.05 Студія Вашингтон 12.10 Ваша свобода 12.35 Д/с «Хроніка надій та ілюзій. Дзеркало історії» 13.05 ЧасAтайм 13.25 КіноNewsKids 13.30 Мультфільм 13.40 Веселі саморобки 13.45 Середовище Z 14.00 Новини 14.05 Д/c «Калейдоскоп дикої природи» 14.25 Студія Вашингтон 14.30 Д/с «Хроніка надій та ілюзій. Обережно, діти!» 15.00 Новини 15.05 Кіноархів 16.25 КіноNews 16.30 Ваша свобода 17.00 Новини 17.15 Завтра A Сьогодні 17.45 Запитання депутату 18.00 Новини 18.15 Акценти 19.00 Д/с «Вирішальні битви Другої світової війни» 20.00 ЧасAтайм 20.15 Х/с «Королева півдня» 21.00 Новини 21.25 Погода 21.30 Культура A це модно 21.45 Маленькі дорослі 22.00 TVAMALL 22.15 Діло 22.30 «Здоров’Я» 22.50 Запитання депутату 23.00 Новини 23.25 Погода 23.30 Кіноархів 00.55 ЧасAтайм 6.00 6.50

01.10 Нічний ефір

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу «112 хвилин» 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 3.00 Студія 112 19.20, 22.10, 23.10, 1.20, 4.30 Вечірній прайм 21.10, 0.30 Бацман

МЕГА 6.00 Бандитський Київ 8.00 Правда життя 9.00 Найнебезпечніші тварини 10.00 У пошуках краси 10.40 Дракула та інші 11.40, 4.30 Смартшоу 12.40 Україна: забута історія 13.30 Прихована реальність 14.20 Містична Україна 15.10, 21.40 Відчайдушні рибалки 16.00, 20.50 Скарби зі звалища 17.00 Королівська кобра: обличчям до обличчя 18.00, 22.40, 5.10 Ідеї,

13

ЕНТЕРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 «Top Shop» 7.50, 11.55 «Невідома версія» 10.15 «Академія сміху» 11.05, 0.00 «Моя правда» 12.50 Х/ф «Пригоди Тома Сойєра» 14.30 Х/ф «Віслюча шкіра» 16.10 Х/ф «Якщо є вітрила» 17.30 Х/ф «Де 0A42?» 19.00, 2.15 Х/с «Комісар Рекс» 21.00 Х/с «Розслідування Мердока» 22.40 Х/ф «Вальчині вітрила» 1.20 «Позаочі» 3.45 Кіноляпи 4.15 Саундтреки 5.00 Кінотрейлери

К1 6.00 Т/с «H2O: Просто додай води» 6.30 «TOP SHOP» 7.40 «Чи знаєте ви, що...» 8.20 «Файна Юкрайна» 9.15, 16.10 Т/с «БеверліA Хілс, 90210» 11.10 «Орел і Решка. Шопінг 2016»

12.10, 18.00 «Орел і Решка» 13.10, 19.00 «Орел і Решка. Незвідана Європа» 14.10, 20.00 «Орел і Решка. Ювілейний 2» 15.10, 21.00 «Орел і Решка. Навколосвітня подорож» 22.00 «Вірю не вірю» 0.00 Т/с «Секс у великому місті» 1.50 «Нічне життя»

EUROSPORT 3.15, 7.00, 11.15, 15.00 Велоспорт. «Тур Алгарве». 1Aй етап 4.00, 4.30, 5.00, 7.45, 8.30, 9.15, 12.00, 12.45, 20.45, 21.15, 21.45, 0.15, 1.00, 1.30 Футбол. Тележурнал «Його Величність футбол» 5.30, 9.45, 13.30 Велоспорт. «Тур Андалусії». 1Aй етап 15.45, 16.00 Тележурнал WATTS 17.00 Плавання. Чемпіонат світуA 2017. Будапешт. Огляд . 18.00 Теніс. «Ролан Гаррос»A2017. Огляд 19.00, 22.15, 2.00 Велоспорт. «Тур Андалусії». 2Aй етап 20.00, 23.30 Велоспорт. «Тур Алгарве». 2Aй етап

NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL 5.00, 4.35 Наукові дурниці 5.25, 12.05, 12.30 Захоплююча наука 5.50 Інженерні винаходи 6.40, 10.30 Справжній суперкар 7.25, 16.15, 19.20, 20.05 Авто A SOS 8.15 Інстинкт виживання 9.00 Дива інженерії 9.50 Шосе крізь пекло 11.20 Початок 12.50 Людина проти Youtube 13.40, 17.45 Імперія короля змій 14.40 Суперспоруди Третього рейху 15.25, 17.00, 18.30, 21.15, 2.05, 2.55 Розслідування авіакатастроф 20.50 Занепад системи 22.00, 0.20 Поневіряння за кордоном 22.45, 1.15 Паранормальне 23.35 Розслідування авіакатастроф 3.45 Секретні матеріали давнини

VIASAT HISTORY 7.15, 16.45, 23.40 «Друга світова війна: чого варта імперія» 8.10, 16.15, 3.05 «Неймовірні винаходи» 8.40, 17.40, 2.20 «Музейні таємниці 9.25 «Змова» 10.15, 11.20, 12.25 «Розбійники, пірати і бандити» 13.30 «Загублене місто гладіаторів» 14.25 «Холодний будинок» 15.25 «Музейні таємниці» 18.30, 6.05 «Заборонена історія» 19.20 «Карти вбивства» 20.10 «Таємниці британських замків» 21.00 «Таємниці царствених убивств» 21.50, 5.10 «Таємні суспільства» 22.50 «Військові злочини 0.35 «Бойові кораблі» 1.20 «Великі сподівання» 3.35 «Загадкові злочини середньовіччя» 4.25 «Найбільші містифікації в історії»

ДИТЯЧИЙ СВІТ 2.00, 8.00 Х/ф «Як ІванкоAдурник по диво ходив» 3.30, 9.30 М/ф «Крокодил Гена» 3.50, 4.50, 9.50, 10.50, 15.50, 16.20, 16.50 М/ф «Ну, постривай!» 4.00, 10.00 М/ф «Пригоди пінгвіненяти Лоло» 4.30, 10.30, 16.30 М/ф «Мауглі» 5.00, 11.00 Х/ф «Кільця Альманзора» 6.00, 12.00 М/ф «Кентервильський привид» 6.20, 12.20 М/ф «Бабка і мураха» 6.30, 12.30 М/ф «Горбоконик» 7.25, 13.25 М/ф «Три товстуни» 14.00 Х/ф «Не болить голова у дятла» 15.15 М/ф «Пригоди коми і крапки» 15.30 М/ф «Лабіринт. Подвиги Тесея» 16.00 М/ф «Молодильні яблука» 17.00 Х/ф «Новорічні пригоди Маші та Віті» 18.05 М/ф «Чебурашка» 18.30 М/ф «Ключ» 19.25 М/ф «Казка про мертву царівну і про сімох богатирів»


14

телепрограма

ЧЕТВЕР, 8 ЛЮТОГО

16 лютого П’ЯТНИЦЯ ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК «ЕРА» 6.00, 0.05, 1.10 Зимові Олімпійські ігри 2018. Фігурне катання. Коротка програма (чоловіки) 7.30 Зимові Олімпійські ігри 2018. Сноуборд. SBX. Фінал (жінки) 8.00 Зимові Олімпійські ігри 2018. Лижні гонки, 15 км. Фінал (чоловіки) 9.45, 14.00 Зимові Олімпійські ігри 2018. Хокей. Групова стадія (чоловіки) 13.00 Зимові Олімпійські ігри 2018. Фрістайл. Лижна акробатика. Фінал (жінки) 16.30, 21.30 Студія зимових ігор 17.00 Зимові Олімпійські ігри 2018. Ковзанярський спорт, 5000 м. Фінал (жінки) 18.40 Зимові Олімпійські ігри 2018. Скелетон. Кваліфікація (жінки) 19.50 Зимові Олімпійські ігри 2018. Стрибки з трампліна. Кваліфікація. Індивідуальні (чоловіки) 21.00 Новини 23.00 Зимові Олімпійські ігри 2018. Скелетон. Фінали (чоловіки) 3.00 Зимові Олімпійські ігри 2018. Фігурне катання. Довільна програма (чоловіки)

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок з 1+1» 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30 ТСН: «Телевізійна служба

новин» 9.30, 10.50 «Чотири весілля» 12.20, 13.30, 14.55 «Міняю жінку» 16.15 Т/с «Я знову тебе кохаю» 17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 20.15, 22.25 «Ліга сміху» 0.30 Х/ф «Усі в захваті від Мері» 4.20 «Вечірній Київ»

ІНТЕР 6.00 «Мультфільм» 6.10, 22.00 «Слідство вели... з Леонідом Каневським» 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10, 9.20 «Ранок з Інтером» 10.20, 12.25 Т/с «Запитайте в осені» 12.50 Х/ф «Поклич мене в далечінь світлу» 14.50, 15.45, 16.45 «Речдок» 18.00 ТокAшоу «Стосується кожного» 20.00, 3.30 «Подробиці тижня» 23.50 Х/ф «Ворон» 2.00 Х/ф «Ласкаво просимо в капкан» 5.10 «Top Shop»

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 «Найкращий день A сьогодні!» 9.00 «Доктор online» 9.40 «Лабораторія дизайну» 10.00, 22.10 Т/с «Стиль життя» 11.30, 18.45, 23.55 «КіноNEWS+» 11.35 «ХітAпарад» 12.15 «Культпросвіт» 12.30, 19.00 «Я люблю англійську» 12.45, 14.30, 15.45 «Телекрамниця» 13.10 «Сфера інтересів» 13.55, 18.43 «Телегазета» 14.00, 19.30, 21.30 «АЛЕКСAінформ» 14.20, 18.50, 21.50 «АЛЕКСAспорт» 15.00 «Життя на пенсії з Центром «Пенсіон»

15.40 «КіноKIDS+» 18.00 «Назад у майбутнє» 18.15, 22.00 «АЛЕКСA афіша» 18.30 Тележурнал «Караван» 18.55, 19.55, 21.55 «АЛЕКСAпогода» 19.15 «Добро поскаржитися» 20.05 «Я так думаю» 20.15 «Улюблене Запоріжжя» 20.45 «Караван» 21.00 «Особиста справа» 0.00 «Нічний канал»

tv5 5.20 «Про риболовлю всерйоз» 5.45 «Повідомляємо» 6.00, 8.05 «Казка Домовуші» 6.20, 19.00, 22.00 «День. Підсумки на TV5» 7.00 «Ранок з TV5» 8.25 «КіноnewsAKIDS» 8.30 «Поговори про мене» 9.00 «Хочу у відпустку» 9.30 «Соціальний патруль» 10.00 «Спільноті тварин» 10.30 «Паралельний світ» 11.15, 16.05 «Відверто з Машею Єфросініною» 12.10 «Моя правда» 13.00, 18.50 «День. Тема» 13.10 Сімейний кінозал 14.50, 16.55, 18.40, 22.40, 1.05 «Погода» 15.00, 17.00 «День. Новини на TV5» 15.15 Т/c «Серце океану» 17.15 Т/c «Красуня Ляля» 18.05, 20.15 «Ексклюзив» 18.10 «Пригоди в зоопарку» 19.45, 1.10 «Хроніка подій» 20.20 Х/ф «Турбофорсаж» 22.50 «Іду на Ти» 23.35 Х/ф «Гра на виживання» 1.40 Нічний канал

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00, 7.35, 8.05, 8.35 «Ранок. Запоріжжя» 7.30, 8.00, 8.30 Новини 9.00 Т/с «Роксолана» 10.00 Технічна перерва 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 «Телекур’єр» 13.40, 19.20 «Тема дня» 14.10 «Фольк м’юзік» 15.10 «Надвечір’я. Долі»

z ПРЕМ’ЄРА!

16.00 РадіоДень «Життя+» 16.20 «Суспільний університет» 16.50, 20.50 «Чудесний канал» 17.10 «Складна розмова» 17.40 «Ми A українські» 18.05 «Психолог і я» 18.20 «Легенди Запоріжжя» 18.45 «Герої» 19.50 «Як це було» 20.15 «Козацька звитяга»

ICTV 5.35 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 10.10 Інсайдер 11.05, 17.45 Т/с «Поганий хороший коп» 12.05, 13.15 Х/ф «Анаконда» 12.45, 15.45 Факти. День 14.15 СкетчAшоу «На трьох» 15.15, 16.15 Т/с «Володимирська, 15» 18.45, 21.05 Факти. Вечір 20.20 Антизомбі 21.25 ДизельAшоу 23.55 Комік на мільйон. Найкраще 0.50 Факти 1.10 Т/с «Морська поліція. Спецвідділ» 3.20 Без гальм

СТБ 6.00, 0.45 Т/с «Коли ми вдома» 7.00 Х/ф «Ти A мені, я A тобі» 8.45 Х/ф «Швидка допомога» 17.30, 22.00 «ВiкнаAНовини» 18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова історія» 19.55, 22.40 Х/ф «Любити й вірити»

НОВИЙ КАНАЛ 3.00 Зона ночі 3.05 Абзац 4.59, 5.59 Kids Time 5.00 М/с «Дракони: Перегони безстрашних» 6.00 Проект Перфект 8.10 Кохання на виживання 10.00 Ревізор 14.00 Пристрасті за Ревізором 17.20 Ревізор. Крамниці 19.00 Х/ф «Ципонька» 21.00 Х/ф «Училка» 22.50 Х/ф «Відмінниця легкої поведінки» 0.45 Х/ф «Великий Гетсбі»

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.10 Сьогодні 9.30, 5.30 Зірковий шлях 10.30 Свекруха або невістка 11.20, 3.50 Реальна містика 13.30, 15.30 Агенти справедливостіA2 16.00 Історія одного злочину 18.00 Т/с «Каблучка з рубіном» 19.45 ТокAшоу «Говорить Україна» 21.00 Т/с «Чорна кров» 23.20 Слідами 0.00, 2.15 Т/с «CSI. Місце злочину» 1.45 Телемагазин

ТВ5 СПОРТ

ЛІСОВА ПІСНЯ Академічний козацький ансамбль пісні і танцю "Запорожці" Художній керівник заслужений діяч мистецтв України ЛІЛІЯ ГРИНЬ Театралізована програма академічного козацького ансамблю пісні і танцю "Запорожці" A це оригінальне прочитання фрагментів з драмиAфеєрії "Лісова пісня" української поетеA си Лесі Українки. Постановка поєднує класичні романси відомих українських композиторів: К.Стеценка, Д.Січинського, В.Кирейка, О.Білаша, О.Левицького, хорові твори, поезію видатного митA ця A Лесі Українки з яскравим колоритом сучасної хореографії. Це своєрідний синтез муA зики, чистих почуттів та любові до рідного краю. Ціна квитка від 60 грн. Квитки продаються в касах філармонії та білетної агенції musin.zp.ua Каса: 236@44@67 Довідки: 236@99@77, 236@44@85

6.00 Бандитська Одеса 7.20, 8.10, 9.00, 17.50, 20.40, 22.40, 1.10 ПогодаAспорт 7.30, 22.50 Новини ТВA5 8.20 КіноnewsAKIDS 8.25 Хочу у відпустку 9.10 Павутиння 9.40, 23.30 Баскетбол. Суперліга ПаріAМатч. БК «Черкаські мавпи» A БК «Запоріжжя ZOG» 11.10 Дорожній щоденник 11.30, 20.30, 1.00 Спортогляд 11.40 Смартшоу 12.40 Підроблена історія 13.30 Прихована реальність 14.20, 1.20 Містична Україна 15.10, 21.40 Завзяті рибалки 16.00, 20.50 Скарби зі смітника 17.00 Акула XXI століття 18.00 Секрети стихій 18.30 Соцпатруль 19.00 Домобуд 19.30 Навколо світу 20.00 Домовуша 2.00 Бандитський Київ

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 13.05 «Відеобімба» 10.00, 18.15 «Спецкор» 10.35, 18.45 «ДЖЕДАІ»

11.05, 17.10 «Загублений світ» 15.15 Х/ф «Храм черепів» 19.20 Т/с «Перевізник» 23.10 «Змішані єдиноборства. UFC» 1.40 «Нове Шалене відео поA українськи» 2.30 «Облом.UA»

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 ЧасATime 6.30, 7.35, 8.25, 2.25, 4.15 Огляд преси 6.45, 2.15 Час новин. Київ 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу 7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 0.20 Погода на курортах 7.50 Драйв 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.50 Клуб LIFE 9.20, 17.50 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15 Інформаційний день 10.55, 11.55, 17.55, 22.50 Погода в світі 18.30 ЕнергоНезалежність 19.30 Інформаційний вечір 22.15 Стоп корупції! 23.10 «За Чай.com» 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.40, 5.15 Машина часу 2.30, 4.20 Феєрія мандрів 3.15 Кіно з Я. Соколовою

16.25 КіноNews 16.30 Д/с «Незвичайна наука» 17.00 Новини 17.15 Д/с «ТОП 10. Тайни та загадки» 17.45 Запитання депутату 18.00 Новини 18.15 Акценти 16.30 Ваша свобода 17.00 Новини 17.15 У фокусі Європа 17.45 Запитання депутату 18.00 Новини 18.15 Акценти 19.00 Д/с «Вирішальні битви Другої світової війни» 20.00 ЧасAтайм 20.15 Х/с «Королева півдня» 21.00 Новини 21.25 Погода 21.30 Д/c «Заклинач акул» 22.00 TVAMALL 22.15 «Середовище Z» 22.30 «Здоров’Я» 22.50 Запитання депутату 23.00 Новини 23.25 Погода 23.30 Кіноархів 00.55 ЧасAтайм 01.10 Нічний ефір

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу «112 хвилин» 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15 Студія 112 19.20, 22.10, 23.10, 0.30, 3.00 Вечірній прайм 21.10, 2.10, 5.30 Голос народу

МЕГА 6.00 Бандитська Одеса 8.00 Правда життя 9.00 Найнебезпечніші тварини 10.00 У пошуках краси 10.40 Ілюзії сучасності 11.40 Смартшоу 12.40 Підроблена історія 13.30 Прихована реальність 14.20, 0.30 Містична Україна 15.10, 21.40 Відчайдушні рибалки 16.00, 20.50 Скарби зі звалища 17.00 Акула XXI століття 18.00, 22.40 Ідеї, що перевернули світ 19.00 Таємниці автокатастроф 20.00, 23.40 Охоронці Гітлера 2.00 Бандитський Київ

Z 6.00 Акценти 6.50 Д/с «Вирішальні битви Другої світової війни» 7.45 ЧасAтайм 8.00 TVAMALL 8.15 Кіноархів 9.40 «Здоров’Я» 10.00 Новини 10.25 Погода 10.30 Запитання депутату 10.40 Д/с «Живе багатство України» 11.00 Євромакс 11.30 Д/с «Порятунок ферми» 12.05 Студія Вашингтон 12.10 Ваша свобода 12.35 Д/с «Хроніка надій та ілюзій. Дзеркало історії» 13.05 ЧасAтайм 13.25 КіноNewsKids 13.30 Мультфільм 13.40 Веселі саморобки 13.45 Діло 14.00 Новини 14.05 Д/c «Калейдоскоп дикої природи» 14.25 Студія Вашингтон 14.30 Д/с «Хроніка надій та ілюзій. Обережно, діти!» 15.00 Новини 15.05 Кіноархів

Велоспорт. «Тур Андалусії». 3Aй етап 20.00, 23.30 Велоспорт. «Тур Алгарве». 3Aй етап

NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL 5.00, 5.20 Наукові дурниці 5.45, 12.20, 12.40 Захоплююча наука 6.05, 9.10 Дива інженерії 6.50, 10.45 Справжній суперкар 7.40, 16.10, 19.30, 20.15 Авто A SOS 8.25, 15.25, 18.40, 23.30, 2.00, 2.50 Розслідування авіакатастроф 10.00 Шосе крізь пекло 11.30 Початок 13.05 Наука майбутнього Стівена Хокінга 13.50, 1.15 Лінії Наска: розшифровано 14.40 Суперспоруди Третього рейху 17.00, 21.00, 0.15, 3.35 Панорама 360°. Об’єкт світової спадщини 17.55 Глиняна армія Китаю 21.55 Провісники Апокаліпсиса 22.45 Паранормальне 4.35 Наукові дурниці

VIASAT HISTORY ЕНТЕРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 «Top Shop» 7.50, 11.20 «Невідома версія» 10.00 «Академія сміху» 10.30, 2.00 «Моя правда» 12.15 Х/ф «Віслюча шкіра» 14.00 Х/ф «Король Дроздовик» 15.55 Х/ф «Без року тиждень» 17.10 Х/ф «Блакитна стріла» 19.00, 3.50 Х/с «Комісар Рекс» 21.00 Х/с «Розслідування Мердока» 22.40 Х/ф «Обвинувачується весілля» 0.05 Х/ф «Вінчання зі смертю» 2.55 «Позаочі» 4.35 Кіноляпи 5.10 Саундтреки 5.30 Кінотрейлери

К1 6.00 Т/с «H2O: Просто додай води» 6.30 «TOP SHOP» 7.40 «Чи знаєте ви, що...» 8.20 «Файна Юкрайна» 9.15, 16.10 Т/с «БеверліA Хілс, 90210» 11.10 «Орел і Решка. Шопінг 2016» 12.10, 18.00 «Орел і Решка» 13.10, 19.00 «Орел і Решка. Незвідана Європа» 14.10, 20.00 «Орел і Решка. Ювілейний 2» 15.10, 21.00 «Орел і Решка. Навколосвітня подорож» 22.00 «Вірю не вірю» 23.50 «КВК» 2.45 «Нічне життя»

EUROSPORT 3.15, 7.00, 11.15, 15.00 Велоспорт. «Тур Алгарве». 2Aй етап 4.00, 4.30, 5.00, 7.45, 8.30, 9.15, 12.00, 12.45, 20.45, 21.15, 21.45, 0.15, 1.00, 1.30 Футбол. Тележурнал «Його Величність футбол» 5.30, 9.45, 13.30 Велоспорт. «Тур Андалусії». 2Aй етап 15.45, 16.00 Тележурнал WATTS 17.00 Автоперегони. «24 години ЛеAМана». Огляд 18.00 Теніс. US OpenA2017. Огляд 19.00, 22.15, 2.00

7.15, 16.45 «Друга світова війна: чого варта імперія» 8.10, 16.15, 3.10 «Неймовірні винаходи» 8.40, 17.40, 2.25 «Музейні таємниці 9.30 «Змова» 10.20, 11.25, 12.30 «Приватне життя середньовічних королів» 13.35, 5.20 «Таємниці царствених убивств» 14.25, 1.30 «Холодний будинок» 15.25 «Музейні таємниці» 18.30, 6.05 «Заборонена історія» 19.20 «Карти вбивства» 20.10 «Таємниці британських замків» 21.00 «Нерозгадані таємниці Великої Китайської стіни» 21.50 «Китай часів Мао» 22.45 «Китай. Таємниці Заборонного міста» 23.35 «Скарби нефритової імперії» 0.30 «Таємниці китайських колісниць» 3.40 «Загадкові злочини середньовіччя» 4.30 «Найбільші містифікації в історії»

ДИТЯЧИЙ СВІТ 2.00, 8.00 Х/ф «Не болить голова у дятла» 3.15, 9.15 М/ф «Пригоди коми і крапки» 3.30, 9.30 М/ф «Лабіринт. Подвиги Тесея» 3.50, 4.20, 4.50, 9.50, 10.20, 10.50, 15.50, 16.20, 16.50 М/ф «Ну, постривай!» 4.00, 10.00 М/ф «Молодильні яблука» 4.30, 10.30, 16.30 М/ф «Мауглі» 5.00, 11.00 Х/ф «Новорічні пригоди Маші та Віті» 6.05, 12.05 М/ф «Чебурашка» 6.30, 12.30 М/ф «Ключ» 7.25, 13.25 М/ф «Казка про мертву царівну і про сімох богатирів» 14.00 Х/ф «Нові пригоди капітана Врунгеля» 15.15 М/ф «Пінгвіни» 15.30 М/ф «Головний зоряний» 16.00 М/ф «У гостях у літа» 17.00 Х/ф «Шкільний вальс» 18.30 М/ф «Дикі лебеді» 19.30 М/ф «Баранкін, будь людиною!» 19.50 М/ф «У світі байок»


телепрограма 17 лютого СУБОТА ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК «ЕРА» 6.00 Зимові Олімпійські ігри 2018. Фігурне катання. Довільна програма (чоловіки) 7.20 Зимові Олімпійські ігри 2018. Гірськолижний спорт. Супергігант. Фінал (жінки) 9.30, 14.10, 1.10, 5.00 Зимові Олімпійські ігри 2018. Хокей. Попередня стадія (чоловіки) 11.30 Зимові Олімпійські ігри 2018. Лижні гонки. Естафета 4х5 км. (жінки) 13.05 Зимові Олімпійські ігри 2018. Біатлон. Мас-старт жінки 12.5км 16.30, 22.05 Студія зимових ігор 17.00 Зимові Олімпійські ігри 2018. Скелетон. Фінал (жінки) 17.55 Зимові Олімпійські ігри 2018. Стрибки з трампліна. Фінал. Індивідуальні (чоловіки) 19.00 Національний відбір учасника від України на «Євробачення2018». IІ тур 21.30 Новини 22.30 Національний відбір учасника від України на «Євробачення2018». ІI тур (продовження) 23.10 Зимові Олімпійські ігри 2018. Шорттрек, 1500 м (жінки), 1000 м (чоловіки). Фінал 3.00 Зимові Олімпійські ігри 2018. Фрістайл. Слоупстайл. Кваліфікація (чоловіки). Гірськолижний спорт

1+1 6.00, 19.30 ТСН: «Телевізійна служба новин» 6.45 «Гроші 2018» 8.00 «Сніданок. Вихідний» 9.45, 5.05 «Життя без обману» 11.15 «Інспектор. Міста» 13.00, 23.10 «Світське життя 2018» 14.00 «Голос країни 8» 16.25, 21.15 «Вечірній квартал» 18.30 «Розсміши коміка» 20.15 «Українські сенсації» 0.10 «Вечірній Київ» 1.30 Х/ф «Усі в захваті від Мері»

ІНТЕР 5.40 «Мультфільм» 6.30 «Великий бокс. Раймундо Бельтран - Паулус Мозес» 8.20 Х/ф «У пошуках капітана Гранта» 17.50, 20.30 Х/ф «Два Івани» 20.00, 2.30, 5.20 «Подробиці» 22.15 Т/с «Не було б щастя» 3.00 Х/ф «Ворон» 4.50 «Top Shop»

ТРК АЛЕКС 6.00 «Найкращий день сьогодні!» 7.00 «АЛЕКС-інформ» 7.20 «АЛЕКС-спорт» 7.30 «Доктор online» 8.10, 10.40 «Телегазета» 8.20 «Добро поскаржитися» 8.30, 12.30, 16.20 «Телекрамниця» 8.55, 18.55, 20.00, 21.50 «АЛЕКСпогода»

9.10 «Герої землі запорізької» 9.20 «Good Dog» 9.35, 16.35, 21.55 «АЛЕКС-афіша» 9.45, 16.45 «Країна Всезнайка» 9.55 «Лабораторія дизайну» 10.15 «Хіт-парад» 10.45 Тележурнал «Караван» 11.05 «Культпросвіт» 11.30 «КіноKIDS+» 11.40 «Мотор»: комбінація успіху» 11.55 «Муззум» 12.45, 21.00 «КіноNEWS+». Підсумки 13.05 «Смачного!» 14.00, 21.30 «АЛЕКСінформ. Дайджест» 14.20, 22.10 Т/с «Стиль життя» 16.00 «Улюблене Запоріжжя» 17.00 «У гостях у Дмитра Гордона» 17.40, 0.00 «Музика Без купюр» 18.25 «Феєрія мандрів» 19.00 «КіноKIDS+». Підсумки 19.15 «Караван» 19.30 «Особиста справа» 20.05 «Комуналка» 20.35 «Лінія стилю» 1.20 «Нічний канал»

tv5 5.15 «Тиждень-спорт» 5.45 Д/ф «На краю світу» 6.15 «День. Підсумки на TV5» 6.55 «Дзвони православ’я» 7.15 «Кіноnews-KIDS» 7.25 Дитяча година 8.55, 9.30, 10.35, 12.15 «Погода» 9.00 «Ваше здоров’я» 9.35 «Про риболовлю всерйоз» 10.05, 0.15 «Хроніка подій» 10.30, 11.20 «Ексклюзив» 10.40 М/с «Лист від Фелікса» 11.25 «Іду на Ти» 12.20 Сімейний кінозал 15.50 «Павутиння» 16.30 «Моя правда» 17.25 Х/ф «Час зірки» 19.00 «Тиждень. Підсумки на TV5» 20.20 Х/ф «Оце так подружка» 21.45 Х/ф «Лабіринт» 23.20 Т/c «Життя на вершині» 0.45 Нічний канал

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00 «Школа МП» 7.20 «Хочу бути» 7.40 «Хто в домі хазяїн» 7.55 «Юні експерти» 8.00 «Ранок. Запоріжжя» 9.45 «Мистецькі історії» 10.00 Технічна перерва 13.30, 18.05 «Чудесний канал» 13.40, 19.30 «Тема дня» 14.10 Т/с «Роксолана» 17.10 «Спортивний тиждень» 17.35 «Мистецька толока» 18.15 «Один з нас» 18.35 «Літпросвіт» 19.00 «Телекур’єр» 20.00 «Розсекречена історія»

СТБ 6.15 «Хата на тата» 7.55 «Караоке на Майдані» 9.00 «Все буде смачно!» 10.10, 21.25, 23.20 Т/с «Коли ми вдома. Нова історія» 11.10 Х/ф «Любити й вірити» 15.20 «МастерШеф. Кулінарний випускний» 18.55 «Євробачення 2018» 22.30 «Євробачення 2018 Підсумки голосування» 0.20 «Давай поговоримо про секс 4»

НОВИЙ КАНАЛ 3.10 Служба розшуку дітей 3.20, 2.00 Зона ночі 6.10, 7.49 Kids Time 6.15 М/с «Лунтик і його друзі» 7.50 Ревізор 10.20 Пристрасті за Ревізором 13.10 Х/ф «Елвін і бурундуки 3» 15.00 Х/ф «Однокласники» 17.00 Х/ф «Однокласники 2» 19.00 Х/ф «Жінка-кішка» 21.00 Х/ф «Повернення супермена» 0.10 Х/ф «Щоденники Чорнобиля»

УКРАЇНА 7.00, 15.00, 19.00, 2.30 Сьогодні 7.15, 5.20 Зірковий шлях 8.15, 15.20 Т/с «Чорна кров» 17.10, 19.40 Т/с «Лист Надії» 22.00 Т/с «Щасливий квиток» 2.00 Телемагазин 3.10 Реальна містика 4.00 Т/с «CSI. Місце злочину»

6.45 Час новин. Київ 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 23.00, 0.00 Час новин 7.05, 8.05, 10.55, 13.55, 14.55, 16.55, 0.50 Погода на курортах 7.10, 12.15 Сімейні зустрічі 7.50, 8.55, 22.15, 0.10 Час бізнесу 7.55, 9.20, 12.55, 15.55, 18.55, 23.50 Погода в Україні 8.10 Невигадані історії 9.15 Мотор 9.30 Укравтоконтинент 9.45 Натхнення 10.10 Модне здоров’я 10.30 Історія успіху 10.40 Сучасний фермер 11.05 П’ятий поверх 11.30 Майстри ремонту 12.35 Прес-конференція щодо ситуації у зоні АТО 13.10, 3.20 Кіно з Я. Соколовою 13.30 Феєрія мандрів 14.10, 1.10, 4.30 Відкрита церква 14.35 Навчайся з нами 15.15 Фінансовий тиждень 15.30 Особливий погляд 16.10 Акцент 16.30 У кабінетах 17.05, 2.10 «За Чай.com» 18.10, 0.15 Про військо 18.25 Фактор безпеки 19.25, 23.25 Машина часу 20.10, 5.15 Рандеву 21.00 Велика політика 21.30, 3.00 Вікно в Америку 22.10, 22.30 Нові герої Донбасу 0.30 Будемо жити 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 4.10 Діалоги з Патріархом

ТВ5 СПОРТ

112 УКРАїНА

6.00 Бандитський Київ 7.20, 8.40 Погода-спорт 7.30, 22.00 Хроніка подій 8.00 Новини ТВ-5 8.50, 22.30 Соцпатруль 9.20, 11.25, 23.00 Тиждень-cпорт 9.40 Ваше здоров’я 10.10 Кіноnews-KIDS. Дайджест 10.20, 19.00 Мульт-Тайм 11.00 Навколо світу 11.40, 18.10, 23.15 Погода 11.50 Великобританія: друга світова 13.20 Атака на Перл Харбор 14.20 Ідеї, які змінили світ 15.20 У пошуках краси 16.10 Дивовижний Ізраїль 17.10 Завзяті рибалки 18.15 Поговори про мене 18.30 Хіт-парад 19.30 Іду на ти 20.20 Кримінальна історія 23.30 Таємниці автокатастроф 0.30 Містична Україна 2.10 Потойбічне. Сни 3.00 Ліліпути 3.40 Єврорабині 4.20 Органи на експорт 5.10 Професія - альфонс

6.00, 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 21.10, 1.20, 2.20, 4.30 Студія 112 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.10 Новини 18.15, 22.15, 3.20, 5.10 Гозман 19.15, 20.15, 23.15, 0.15 Гордон

ICTV

2+2

5.30, 4.45 Скарб нації 5.40, 4.55 Еврика! 5.50 Факти 6.10 Більше ніж правда 7.55 Я зняв! 9.45 Дизель-шоу 10.55 Особливості національної роботи 12.45 Факти. День 13.00 Скетч-шоу «На трьох» 17.00 Х/ф «Містер Бін на відпочинку» 18.45 Факти. Вечір 19.20 Надзвичайні новини. Підсумки 20.05 Х/ф «Три дні на вбивство» 22.10 Х/ф «Останній рубіж» 0.05 Т/с «Морська поліція. Спецвідділ» 1.40 Провокатор

6.00 Мультфільми 8.00 Бушидо 9.00 «Заручники правосуддя» 10.00 «Загублений світ» 11.00 Т/с «Перевізник» 12.50 Т/с «Ментівські війни. Київ» 16.25 Х/ф «Андроїдполіцейський» 18.15 Х/ф «Інопланетна конвергенція» 20.00 Х/ф «Хижаки» 22.00 Т/с «Зустрічна смуга» 23.55 Х/ф «Шлях війни» Черв. круг 1.40 «Нове Шалене відео по-українськи» 2.30 «Облом.UA»

5 КАНАЛ 6.00 Час-тайм 6.20 ЕнергоНезалежність

МЕГА 6.00 Бандитський Київ 7.30 Брама часу 8.10, 18.10 У пошуках істини 10.00 Охоронці Гітлера 11.50 Британія: ІІ світова 13.20 Атака на Перл Харбор 14.20 Ідеї, що перевернули світ 15.20 У пошуках краси 16.10 Дивовижний Ізраїль 17.10 Відчайдушні рибалки 21.00 Титанік: народження легенди 22.30 Прокляття двійників Титаніка 23.30 Таємниці автокатастроф 0.30 Містична Україна 2.10 Потойбіччя. Сни 3.00 Ліліпути 3.40 Єврорабині 4.20 Органи на експорт 5.10 Професія - альфонс

Z 6.00 6.50

7.45 8.00 8.25 8.30 9.00 9.10

Акценти Д/с «Вирішальні битви Другої світової війни» Час-тайм «Здоров’Я» Погода Євромакс КіноNewsKids Мультфільм

ЧЕТВЕР, 8 ЛЮТОГО

TV-MALL Життя в цифрі Маленькі дорослі Кіноархів КіноNews Мультфільм Д/c «Заклинач акул» 12.00 Х/ф «Аврора» 13.35 Завтра - Сьогодні 14.05 Портрети дикої природи 14.30 «Здоров’Я» 14.50 КіноNewsKids 15.00 Кіноархів 16.30 Наші домашні улюбленці 17.00 ТОП - Територія освітніх перспектив 17.15 TV-MALL 17.30 Діло 17.45 Наша позиція 18.00 Культура - це модно 18.15 «Середовище Z» 18.30 У фокусі Європа 19.00 Д/с «Людиназдобич» 19.50 Д/с «Останній шанс побачити» 20.55 КіноNews 21.00 Суботнє інтерв’ю 21.30 Х/ф «У пастці» 23.05 Глобал 3000 23.35 Кіноархів 1.45 Нічний ефір 9.15 9.30 9.45 10.00 11.05 11.20 11.30

ЕНТЕРФІЛЬМ 5.45, 8.30 Мультфільми 7.10, 9.00 «Top Shop» 7.40, 3.45 «Своя роль» 9.30 «Академія сміху» 10.25 «Невідома версія» 11.20 Х/ф «Шляхетний венеціанець» 13.25 Х/ф «Туз» 15.15 Х/ф «Дивне Різдво» 17.10 Х/ф «Сім днів до весілля» 19.05 Х/ф «Королева бензоколонки 2» 21.00 Х/ф «Кар’єра Дмитра Горіна» 22.55 Х/ф «Баламут» 1.10 Х/ф «Королівство кривих дзеркал» 2.35 Х/ф «Вальчині вітрила» 4.25 Кіноляпи 4.45 Саундтреки 5.10 Кінотрейлери

К1 6.00, 11.10 Т/с «H2O: Просто додай води» 6.30 «TOP SHOP» 7.40 «Чи знаєте ви, що...» 8.20 «Мультфільми» 9.00 «Красуні» 10.00 «Ух ти show» 12.10 Х/ф «Король повітря» 14.00 «Орел і Решка. Рай та пекло» 22.15 «Їже, я люблю тебе!» 0.15 Х/ф «Вік Аделайн» 2.20 «Нічне життя»

EUROSPORT 3.15, 7.00, 11.15, 15.00 Велоспорт. «Тур Алгарве». 3-й етап 4.00, 4.30, 5.00, 7.45, 8.30, 9.15, 12.00, 12.45, 20.45, 21.15, 21.45, 0.15, 1.00, 1.30 Футбол. Тележурнал «Його Величність футбол» 5.30, 9.45, 13.30 Велоспорт. «Тур Андалусії». 3-й етап 15.45 Тележурнал WATTS 16.30 Легка атлетика. Чемпіонат світу2017. Лондон. Огляд 18.00 Легка атлетика. Усейн Болт. Історія 19.00, 22.15, 2.00 Велоспорт. «Тур Андалусії». 4-й етап 20.00, 23.30 Велоспорт. «Тур Алгарве». 4-й етап

NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL 5.00 Людина проти Youtube 5.45, 6.05, 6.30, 11.35, 12.00 Захоплююча наука 6.50 Мамонтеня: застиглий у часі 7.40 Авто - SOS 8.25, 9.15 Дива інженерії 10.00 Мільйон років потому 10.50, 16.15 Наука майбутнього Стівена Хокінга 12.20 Ігри розуму 13.05 Титанік: заключне слово з Джеймсом Кемероном 14.40 Міжнародний аеропорт Дубай 15.25 Шосе крізь пекло 17.00, 21.00, 0.05 Даян Фоссі: Секрети в тумані 17.45 Інстинкт виживання 18.35 Розумні міста світу: Бухарест 19.25 Антарктика 20.15 Невразливі конструкції 21.45, 1.45 Дивна Друга світова 22.35 Спіймати контрабандиста: Аеропорт Кеннеді 23.20 Служба безпеки аеропорту: Колумбія 0.55 Паранормальне 2.35, 3.20 Розслідування авіакатастроф 4.15 Космос: Простір і час

VIASAT HISTORY 7.00, 7.50, 8.40, 9.30 «Друга світова війна: чого варта імперія» 10.20, 11.10, 12.05 «Проект «Наці». Диявольський задум»

15

13.00, 14.00, 14.30 «Погода, що змінила хід історії» 13.30 «Погода, що змінила хід історії» 15.00 «Китай часів Мао» 16.05 «Останні королівоїни Європи» 17.10 «Таємниці римських черепів» 18.00 «Безмежна Римська імперія» 19.00 «Історія Єгипту» 20.05, 21.00 «Шпигунство за монархами» 21.50 «Приховані сліди: Ватерлоо» 22.50 «Війна асів 23.50 «Спецназ стародавнього світу» 0.45 «Машини смерті» 1.45 «Заборонена історія» 2.35 «Музейні таємниці 3.25, 6.25 «Неймовірні винаходи» 3.55 «Загадкові злочини середньовіччя» 4.45 «Найбільші містифікації в історії» 5.35 «Міфи та чудовиська»

ДИТЯЧИЙ СВІТ 2.00, 8.00 Х/ф «Нові пригоди капітана Врунгеля» 3.15, 9.15 М/ф «Пінгвіни» 3.30, 9.30 М/ф «Головний зоряний» 3.50, 4.20, 4.50, 9.50, 10.20, 10.50, 15.50, 16.20, 16.50 М/ф «Ну, постривай!» 4.00, 10.00 М/ф «У гостях у літа» 4.30, 10.30 М/ф «Мауглі» 5.00, 11.00 Х/ф «Шкільний вальс» 6.30, 12.30 М/ф «Дикі лебеді» 7.30, 13.30 М/ф «Баранкін, будь людиною!» 7.50, 13.50 М/ф «У світі байок» 14.00 Х/ф «Велика космічна подорож» 15.00 М/ф «Коли запалюються ялинки» 15.20 М/ф «Про діда, бабу і курочку Рябу» 15.30 М/ф «Викрадачі фарб» 16.00 М/ф «Незаселений острів» 16.30 М/ф «Самий, самий, самий, самий..» 17.00 Х/ф «Червоненька квіточка» 18.05 М/ф «У країні невивчених уроків» 18.30 М/ф «Джованні, Чиполіно і Золота пір’їнка» 19.30 М/ф «Казка про Золотого півника»


16

телепрограма

ЧЕТВЕР, 8 ЛЮТОГО

18 лютого НЕДІЛЯ ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК «ЕРА» 6.00 Зимові Олімпійські ігри 2018. Хокей. Попередня стадія (чоловіки) 7.30 Зимові Олімпійські ігри 2018. Гірськолижний спорт. Гігант. слалом. Фінал (чоловіки) 8.25 Зимові Олімпійські ігри 2018. Лижні гонки. Естафета 4х10 км (чоловіки) 10.05 Зимові Олімпійські ігри 2018. Фрістайл. Слоупстайл. Фінал (чоловіки) 11.05, 1.10 Зимові Олімпійські ігри 2018. Фрістайл. Слоупстайл. Кваліфікація (чоловіки) 13.05 Зимові Олімпійські ігри 2018. Біатлон. Мас3старт 15км (чоловіки) 14.15, 23.00 Зимові Олімпійські ігри 2018. Хокей. Попереня стадія (чоловіки) 16.30, 21.30 Студія зимових ігор 17.00 Зимові Олімпійські ігри 2018. Ковзанярський спорт. Фінал (команда + жінки) 19.20 Зимові Олімпійські ігри 2018. Фрістайл. Акробатіка. Фінал (чоловіки) 21.00 Новини 3.00 Зимові Олімпійські ігри 2018. Фігурне катання. Танцювальні пари. Кваліфікація

1+1 6.10 ТСН: «Телевізійна служба новин» 7.05, 2.15 «Українські сенсації» 8.00 «Сніданок. Вихідний» 9.00 Лотерея «Лото3 забава» 9.40 М/ф «Маша і Ведмідь» 10.20 «Громада на мільйон» 11.25 «Світ навиворіт: Індонезія» 12.45, 13.50, 15.05, 16.05 «Світ навиворіт: В’єтнам» 17.10, 23.10 «Ліга сміху» 19.30, 5.00 «ТСН3 Тиждень» 21.00 «Голос країни 8» 1.15 «Світське життя 2018»

ІНТЕР 5.50 «Мультфільм» 6.25 Х/ф «Їхали ми, їхали...» 8.00 «Удалий проект» 9.00 «Готовимо разом» 10.00 «Орел і Решка. Рай і пекло» 11.00 «Орел і Решка. Перезавантаження. Америка». 12.00 Х/ф «Блеф» 14.15, 20.30 Т/с «Доярка з Хацапетівки 3» 20.00 «Подробиці» 22.00 Т/с «Любов не ділиться на два» 1.50 Подробиці

ТРК АЛЕКС 6.00 «Найкращий день 3 сьогодні!» 6.55, 8.10, 9.55, 18.25, 19.50, 21.50 «АЛЕКС3погода» 7.00, 14.00, 19.30 «АЛЕКС3інформ. Дайджест» 7.20 «Хіт3парад» 7.45, 12.30, 16.20 «Телекрамниця» 8.00, 17.30, 21.55 «АЛЕКС3афіша» 8.15 «DE JURE». З погляду закону» 9.00 «Я люблю англійську» 9.15, 17.00 «Муззум» 10.00 «Лінія стилю»

10.25 «Швидкість» 11.00 «Улюблене Запоріжжя» 11.25 «Good Dog» 11.30, 19.00 «КіноKIDS+». Підсумки 11.40 «Сфера інтересів» 12.45, 21.00 «КіноNEWS+». Підсумки 13.15 «Тонкі сфери» 13.25 «Під покривом Богородиці» 13.45 «Країна Всезнайка» 14.20, 22.10 Т/с «Стиль життя» 16.00 «Культпросвіт» 16.35 «Особиста справа» 17.35 «Концертний зал» 18.05 «Комуналка» 18.35 «Тележурнал «Караван» 19.20 «Я так думаю» 20.00 «Зі світу по факту» 20.25 «Герої землі запорізької» 20.35 «Лабораторія дизайну» 21.20 «У гостях у Дмитра Гордона» 0.00 «Нічний канал» 5.30 «Життя на пенсії з Центром «Пенсіон»

tv5 5.50 «Соціальний патруль» 6.20 «Тиждень3спорт» 6.35 «Кіноnews3KIDS» 6.45 Ретрокінозал 8.55, 9.25, 10.30, 12.15 «Погода» 9.00 «Блага звістка» 9.30, 15.30 «Ексклюзив» 9.35 «Про риболовлю всерйоз» 10.00 «Хроніка подій» 10.35 «Хочу у відпустку» 11.00 «Життя, сповнене радості» 11.30 Д/ф «Боротьба за життя» 12.20 Т/c «Безсмертник» 15.35 «Домобуд» 16.05 «Моя правда» 17.25 Х/ф «Брехати, щоб бути ідеальною» 19.00 «Тиждень. Підсумки на TV5» 20.20 Х/ф «У гонитві за метеликом» 21.55 Х/ф «Викрадачі» 23.35 Х/ф «Ціна солі» 2.30 Нічний канал 3.30 «Запорізька Ліга сміху»

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00 «Рюкзачок» 7.25 «А чому?» 7.55 «Кошик творчих ідей» 8.10 «Я знаю» 8.35 « Казки з торбинки» 8.50 «Мандри кота Фініка» 9.00 «Ранок. Запоріжжя» 9.45 «Мистецькі історії» 10.00 Технічна перерва 13.30, 18.10 «Чудесний канал» 13.40 «Тема дня» 14.10 Т/с «Роксолана» 16.10 «Фольк3діти» 17.00 «Світло» 18.20 «Ми 3 українські» 18.45 «Казки запорозькі з Санько Сита» 19.00 «Роздягалка» 19.30 Документальні фільми 20.00 «Розсекречена історія»

ICTV 5.05 Факти 5.35 Інсайдер 7.15 Т/с «Код Костянтина» 9.05 Т/с «Відділ 44» 12.45 Факти. День 13.00 Х/ф «Містер Бін на відпочинку» 14.35 Х/ф «Останній рубіж» 16.35 Х/ф «Три дні на вбивство» 18.45 Факти тижня. 100 хвилин 20.35 Х/ф «Джек Райан. Теорія хаосу» 22.40 Х/ф «Законослухняний громадянин» 0.35 Т/с «Морська поліція. Спецвідділ» 2.05 Провокатор

СТБ 5.55 Т/с «Коли ми вдома» 7.00 «Хата на тата» 9.00 «Все буде смачно!» 10.00 «Караоке на Майдані» 11.35 «Євробачення 2018»

14.55 «Наречена для тата» 16.55, 23.15 «Я соромлюсь свого тіла 5» 19.00, 22.10 «Слідство ведуть екстрасенси» 21.00 «Один за всіх»

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 2.55 Зона ночі 4.50 Стендап3шоу 5.39, 7.14 Kids Time 5.40 Х/ф «Елвін і бурундуки 3» 7.15 Х/ф «Відпадний препод» 9.40 Х/ф «Відпадний препод 2» 12.00 Х/ф «Ципонька» 14.00 Х/ф «Моя суперколишня» 15.50 Х/ф «Повернення супермена» 19.00 Х/ф «Шибайголова» 21.00 Х/ф «Електра» 22.50 Х/ф «Стільниковий» 0.45 Х/ф «До зустрічі з тобою»

УКРАЇНА 6.50 Сьогодні 7.45, 4.20 Зірковий шлях 9.00 Т/с «Лист Надії» 13.00 Т/с «Все повернеться» 17.00, 21.00 Т/с «Сестра у спадок» 19.00, 3.30 Події тижня з Олегом Панютою 20.00 Головна тема 23.00, 2.10 Т/с «Щасливий квиток» 1.40 Телемагазин 4.45 Історія одного злочину

7.05, 9.55, 11.55, 13.55, 16.55, 0.45 Погода на курортах 7.10 Велика політика 7.50, 8.55, 22.15, 0.10 Час бізнесу 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.50 Погода в Україні 8.05 Автопілот3тест 8.10 Технопарк 8.15, 4.20 Феєрія мандрів 8.45 Натхнення 9.10 Гра інтересів 10.05 Кордон держави 10.20 Будемо жити 10.30 Драйв 10.35 Капітал 11.10 Рандеву 12.15 Сімейні зустрічі 12.40 Прес3конференція щодо ситуації у зоні АТО 13.05 Модне здоров’я 13.25 ЕнергоНезалежність 14.10 Агрокраїна 14.20 Діалоги з патріархом 15.15 П’ятий поверх 15.30 Національний актив 16.05 Акцент 16.30 У кабінетах 17.10 «За Чай.com» 18.00, 1.00 Час. Підсумки тижня з Віталієм Гайдукевичем 19.25, 0.15 Невигадані історії 21.40, 3.00 Час3Time 22.30, 23.10 Нові герої Донбасу 23.25 Фінансовий тиждень 23.45, 1.45, 2.55 Огляд преси 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 3.20 Кіно з Я. Соколовою

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 6.30, 8.55, 11.40, 18.10, 19.25, 0.45 Погода 6.40 Павутиння 7.10 Життя, сповнене радості 7.40 Хочу у відпустку 8.10 Про риболовлю всерйоз 8.40, 18.15 Тиждень3cпорт 9.35 Дзвони православ’я 10.00 Кіноnews3KIDS Дайджест 10.10, 22.00 Баскетбол. Суперліга Парі3Матч. БК «Будівельник» (Київ) 3 БК «Запоріжжя ZOG» 11.50 Титанік: народження легенди 13.20 Прокляття двійників Титаніка 14.20 Ідеї, які змінили світ 15.20 У пошуках краси 17.10 Завзяті рибалки 18.30 Домобуд 19.00 Мульт3Тайм 19.30 Відчайдушні предки 21.10 Іду на ти 23.30 Вражаючий світ машин 0.15 На вершині блаженства 0.50 Таємниці автокатастроф 1.20 Підроблена історія

2+2 6.00 Мультфільми 8.10 Бушидо 9.10 «Заручники правосуддя» 10.10 «Загублений світ» 11.10 Т/с «Зустрічна смуга» 13.05 Т/с «Перевізник» 15.00 Х/ф «Храм черепів» 16.50 203й тур ЧУ з футболу. «Динамо» 3 «Олімпік» 19.00 Х/ф «Люди Ікс: Дні минулого майбутнього» 21.30 «ПРОФУТБОЛ» 23.20 «Змішані єдиноборства. UFC» 1.50 «Нове Шалене відео по3українськи» 2.40 «Облом.UA»

5 КАНАЛ 6.00, 9.30 Вікно в Америку 6.30, 20.05, 2.10, 4.40, 5.15 Машина часу 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Час новин

112 УКРАЇНА 6.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Новини 6.15, 19.15, 23.15, 5.20 Гордон 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15 Студія 112 18.00, 22.00, 2.00 Завтра 20.00, 0.10, 3.10 Хто кому Рабінович 21.10, 1.10, 4.10 Донбас. Реалії 21.35, 1.35, 4.35 Студія 112 «Воєнний щоденник»

17.00 1000 днів для планети 17.45 Життя в цифрі 18.00 «Здоров’Я» 18.20 КіноNewsKids 18.30 Глобал 3000 19.00 Х/ф «Атака на Пьорл3Харбор» 21.30 Завтра 3 Сьогодні 22.00 Д/с «Вердикт історії» 23.10 TV3MALL 23.30 Кіноархів 1.05 Нічний ефір

NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL

МЕГА 6.00 Бандитська Одеса 7.30 Брама часу 8.10, 18.10 У пошуках істини 10.00 Охоронці Гітлера 11.50 Титанік: народження легенди 13.20 Прокляття двійників Титаніка 14.20 Ідеї, що перевернули світ 15.20 У пошуках краси 17.10 Відчайдушні рибалки 21.00 Британія: ІІ світова 22.30 Атака на Перл Харбор 23.30 Таємниці автокатастроф 1.20 Підроблена історія

Z Кіноархів Життя в цифрі «Здоров’Я» Погода У фокусі Європа КіноNewsKids Мультфільм TV3MALL Наші домашні улюбленці 10.00 Д/с «Останній шанс побачити» 11.05 КіноNews 11.20 Мультфільм 11.30 Д/c «Заклинач акул» 12.00 Х/ф «Брехати, щоб бути ідеальною» 13.30 ТОП 3 Територія освітніх перспектив 13.45 Культура 3 це модно 14.00 Д/с «Людина3 здобич» 14.45 КіноNews 15.00 Кіноархів 16.30 Д/с «Порятунок ферми» 6.00 7.45 8.00 8.25 8.30 9.00 9.10 9.15 9.30

21.15, 21.45, 0.15, 0.45, 1.15 Футбол. Тележурнал «Його Величність футбол» 5.30, 9.45, 13.30 Велоспорт. «Тур Андалусії». 43й етап 15.45 Тележурнал WATTS 16.45 Снукер: Мастерс. Лондон : Фінал 19.00, 22.15 Велоспорт. «Тур Андалусії». 53й етап 20.00, 23.30 Велоспорт. «Тур Адгарве». 53й етап

ENTERФІЛЬМ 5.45, 8.30 Мультфільми 7.10, 9.00 «Top Shop» 7.40, 4.00 «Своя роль» 9.30 «Невідома версія» 10.15 Х/ф «Якщо є вітрила» 11.35 Х/ф «Білий Бім Чорне Вухо» 15.05 Х/ф «Сини Великої Ведмедиці» 17.20 Х/с «Вождь Віннету: син Інчу3Чуна» 19.10 Х/ф «Серед шулік» 21.00 Х/ф «Сильні духом» 1.10 Х/ф «Земля обітована» 4.40 Кіноляпи 5.15 Саундтреки 5.30 Кінотрейлери

К1 6.00, 11.10 Т/с «H2O: Просто додай води» 6.30 «TOP SHOP» 7.40 «Чи знаєте ви, що...» 8.20 «Мультфільми» 9.00 «Красуні» 10.00 «Ух ти show» 12.10 Х/ф «Ромео і Джульєтта» 14.30 «Орел і Решка. Перезавантаження» 15.30 «Орел і Решка. Ювілейний сезон» 16.30 «Орел і Решка. Рай та пекло» 23.50 «КВК» 2.40 «Нічне життя»

EUROSPORT 3.15, 7.00, 11.15, 15.00 Велоспорт. «Тур Адгарве». 43й етап 4.00, 4.30, 5.00, 7.45, 8.30, 9.15, 12.00, 12.45, 20.45,

5.00, 5.50 Людина проти Youtube 6.35, 7.00, 12.20, 12.40 Захоплююча наука 7.30 Знайомтеся 3 динозаври 8.20 Авто 3 SOS 9.05, 9.55 Дива інженерії 10.45 Мільйон років потому 11.30, 16.15 Наука майбутнього Стівена Хокінга 13.05, 13.25 Наукові дурниці 13.50 Таємниці Гробу Господнього 14.40 Міжнародний аеропорт Дубай 15.25 Шосе крізь пекло 17.00, 21.00, 0.05 Історія про нас 17.50, 18.25, 19.00, 19.35 Таємні історії 21.45, 1.40 Дивна Друга світова 22.30 Спіймати контрабандиста: Аеропорт Кеннеді 23.20 Поневіряння за кордоном 0.55 Паранормальне 2.30, 3.20 Розслідування авіакатастроф 4.15 Космос: Простір і час

VIASAT HISTORY 7.05, 8.05 «Мушкетери» 9.05, 10.05, 11.05 «Холодний будинок» 12.05, 12.55, 23.55, 1.35 «Заборонена історія» 13.45 «Заборонена історія» 14.35, 15.25, 4.45 «Найбільші містифікації в історії» 16.15 «Повернення Чорної смерті» 17.05 «Таємниці римських

черепів» 18.00 «Загадка катакомб» 19.00 «Нові секрети Помпеї» 20.05 «Загублене місто гладіаторів» 21.00 «Вовчий зал» 22.00 «Приватне життя коронованих осіб 23.05 «Таємниці царствених убивств» 0.45 «Змова» 2.25 «Музейні таємниці 3.10 «Неймовірні винаходи» 3.35, 6.25 «Неймовірні винаходи» 4.00 «Загадкові злочини середньовіччя» 5.35 «Міфи та чудовиська»

ДИТЯЧИЙ СВІТ 2.00, 8.00 Х/ф «Велика космічна подорож» 3.00, 9.00 М/ф «Коли запалюються ялинки» 3.20, 9.20 М/ф «Про діда, бабу і курочку Рябу» 3.30, 9.30 М/ф «Викрадачі фарб» 3.50, 4.20, 4.50, 9.50, 10.20, 10.50, 15.50, 16.50 М/ф «Ну, постривай!» 4.00, 10.00 М/ф «Незаселений острів» 4.30, 10.30 М/ф «Самий, самий, самий, самий..» 5.00, 11.00 Х/ф «Червоненька квіточка» 6.05, 12.05 М/ф «У країні невивчених уроків» 6.30, 12.30 М/ф «Джованні, Чиполіно і Золота пір’їнка» 7.30, 13.30 М/ф «Казка про Золотого півника» 14.00, 17.00 Х/ф «Академія пана Ляпки» 15.20 М/ф «Так зійде» 15.30 М/ф «Ріккі3Тіккі3Таві» 16.00 М/ф «Дівчинка і слон» 16.20 М/ф «Казка старого дуба» 16.30 М/ф «Фока, на всі руки дока» 18.15 М/ф «Королівська гра» 18.30 М/ф «Пригоди чарівного глобуса, або Витівки відьми» 19.35 М/ф «Вінні3Пух і день турбот»


реклама та оголошення тел./факс: 787 54 21, e mail: zp.reklama@ukr.net

ВИКЛИКИ ДО СУДУ z Ленінський районний суд м. Запоріжжя викликає в судове засідання в якості відповіда ча Четвертака Олександра Васильовича у справі за позовом Овсієнко Олени Степанівни до Чет вертака Олександра Васильовича, треті особи Воробйов Сергій Валерійович, ПАТ "Рай ффайзен Банк Аваль" в особі Запорізької облас ної дирекції "Райффайзен Банк Аваль", про виз нання права власності на квартиру за набуваль ною давністю. Судове засідання відбудеться 19 лютого 2018 року об 11:00 у приміщенні суду за адресою м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 1/2, каб. 4. У разі неявки відповідача справа розглядатиметься за його відсутності за наявни ми у справі доказами. Суддя Козлова Н.Ю. z Мелітопольський міськрайонний суд Запо! різької області (адреса суду: 72309, Запорізька

обл., м. Мелітополь, вул. Шмідта, 11) викликає від повідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стяг нення заборгованості, у судове засідання, яке від будеться: 14.02.2018 о 10:00 до Гулевського Артема Вя чеславовича (останнє відоме місце реєстрації: 72304, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Цюру пи, буд. 57) справа № 320/8165/17, суддя Горба чова Ю.В. У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справа буде розглянута за його відсутності за наявни ми доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього оголошення відповідач у справі вважається належним чином повідомле ним про час, день та місце проведення судового засідання.

Запорізька обласна рада оголошує конкурс на заміщення посади директора комунального вищого навчального закладу "Мелітопольський медичний коледж" Запорізької обласної ради Основні вимоги до претендентів: громадянство України, вільне володіння державною мовою, вища освіта, стаж роботи на посадах педагогічних (науко вопедагогічних) працівників не менш як 10 років. Претенденти для участі у конкурсі подають такі документи: заяву про участь у конкурсі на ім'я засновника, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною другою статті 42 Закону України "Про вищу освіту"; особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 см; автобіографію; копії документів про вищу освіту, науковий сту пінь та вчене звання; довідку про проходження попереднього (пері одичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Ук

раїни від 27 вересня 2000 р. № 1465; довідку про наявність або відсутність судимості; витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення; копію паспорта, засвідчену претендентом; копію трудової книжки; письмову згоду на збір та обробку персональних даних. Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, засновником або но таріально. Заяви на участь у конкурсі з необхідними доку ментами приймаються за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164, каб. 612 (з понеділка по чет вер з 8.00 до 17.00, п'ятниця з 800 до 1545). При собі мати оригінали документів про освіту, паспорта та трудової книжки. Документи приймаються протягом двох мі! сяців з дня публікації цього оголошення в га! зеті "Освіта України". Додаткову інформацію можна отримати у відділі трудових відносин управління по робо! ті з персоналом та з питань нагород виконав! чого апарату обласної ради: кабінет 612, те! лефон для довідок: (061) 224 70 26.

Арбітражний керуючий Загрія Роман Олего! вич оголошує конкурс з вибору організатора аук ціону з продажу в ході ліквідаційної процедури ак тивів Товариства з обмеженою відповідальністю "АЯКСИ" (код ЄДРПОУ 31289098). Вимоги до організатора аукціону: фізична або юридична особа, яка має право проводити торги; наявність досвіду проведення аукціонів з реалізації активів у процедурі банкрутства не менш як три роки;

 запропонована найменша сума винагороди; відсутність утримання винагороди за рахунок гарантійних внесків учасників аукціону у випадку несплати переможцем торгів коштів за придбане майно з певних причин; відсутність заінтересованості щодо боржника, кредиторів та замовника аукціону.

ДП "СЕТАМ" оголошує про проведення елек! тронних торгів з продажу предмета іпотеки: 1. Двокімн. квартира заг. пл. 44,74 кв. м за адре сою: м. Запоріжжя, вул. Іванова, буд. 85, кв. 2. Да та торгів: 01.03.2018, 09.00. Дод. інформація: https://setam.net.ua. Лот №262806; 2. Житл. будинок заг. пл. 59,9 кв. м з усіма госп. будівлями та спорудами за адресою: Запорізька обл., Пологівський рн, м. Пологи, вул. Чкалова, буд. 8. Дата торгів: 01.03.2018, 09.00. Дод. інфор мація: https://setam.net.ua. Лот №263120 (уцінено лот № 254689); 3. Трикімн. квартира заг. пл. 71,46 кв. м за адре сою: м. Запоріжжя, вул. Криворізька, буд. 31, кв. 21. Дата торгів: 01.03.2018, 09.00. Дод. інформа ція: https://setam.net.ua. Лот №263279; 4. Земельна ділянка, К/№ 2310100000:04:008:0118 заг. пл. 0,1000 га, за ад ресою: м. Запоріжжя, вул. Менонітська (Фадє єва), 5. Дата торгів: 01.03.2018, 09.00. Дод. ін формація: https://setam.net.ua. Лот №263348; 5. Ремонтнобудівельна дільниця заг. пл. 397,6 кв. м за адресою: Запорізька обл., Василівський рн, м. Дніпрорудне, вул. Нижня, буд. 42. Дата торгів: 02.03.2018, 09.00. Дод. інформація: https://setam.net.ua. Лот №263571; 6. Нежитлова будівля заг. пл. 590,5 кв.м за адре сою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Кас пійська, 3/3. Дата торгів: 05.03.2018, 09.00. Дод. інформація: https://setam.net.ua. Лот №263865; 7. Земельна ділянка заг. пл. 0,1500 га, КН 2322181600:09:003:0167, за адресою: Запорізька обл., Запорізький рн, с. Володимирівське, вул. Будівельників, 15. Дата торгів: 05.03.2018, 09.00. Дод. інформація: https://setam.net.ua. Лот №264072;

8. Житловий будинок заг. пл. 298,5 кв. м за ад ресою: Запорізька обл., Запорізький рн, с. Степ не, вул. Ясна, 73. Дата торгів: 05.03.2018, 09.00. Дод. інформація: https://setam.net.ua. Лот №264061; 9. Нежитлова будівля заг. пл. 579,8 кв. м за ад ресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Кас пійська, 3/2. Дата торгів: 05.03.2018, 09.00. Дод. інформація: https://setam.net.ua. Лот №263870; 10. Земельна ділянка заг. пл. 0,1500 га, К/№ 2322181600:05:001:0048 за адресою: Запорізька обл., Запорізький рн, с. Сонячне, вул. Дніпровсь кі пороги, 6. Дата торгів: 05.03.2018, 09.00. Дод. інформація: https://setam.net.ua. Лот №264079; 11. 1/3 частина двокімн. квартири заг. пл. 51,05 кв. м за адресою: м. Запоріжжя, пр. Ювілейний, буд. 39А, кв. 35. Дата торгів: 07.03.2018, 09.00. Дод. інформація: https://setam.net.ua. Лот №264134 (уцінено лот № 256527); 12. Нежитлова будівля (літ. Б) заг. пл. 206,9 кв. м за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перспективна, 6. Дата торгів: 07.03.2018, 09.00. Дод. інформація: https://setam.net.ua. Лот №264207; 13. Магазин (літ. А, А1) заг. пл. 190 кв. м за адре сою: м. Запоріжжя, вул. Державіна, буд. 26. Дата торгів: 07.03.2018, 09.00. Дод. інформація: https://setam.net.ua. Лот №264261 (уцінено лот № 256363); 14. Нежитлове приміщення підвалу літ. А911 заг. пл. 867.0 кв. м за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гагаріна, 5, прим. 106. Дата торгів: 07.03.2018, 09.00. Дод. інформація: https://setam.net.ua. Лот №264230.

Конкурсні пропозиції надсилати на і'мя Заг! рія Р.О. до 17 лютого 2018 року включно за адресою: 69037, м. Запоріжжя, а/с №2800.

ЧЕТВЕР, 8 ЛЮТОГО

17

10 років роботи у Запоріжжі Валерій Галіновський z Алкоголізм z Паління z Зайва вага Т.: 096!901!26!46 050!285!31!81 www.galinovsky.com.ua

ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ ПРОДАМ 9 Кроленят декоративної породи для душі від заводчика. Т.: 0505642630 9 Шафу, сервант. Т.: 0962624357 9 Шубу жін. цегейка, р. 48, Канада, у хор. стані Т.: 0669281053 9 Будинок у с. Долинсь! ке, 46 кв.м, земельна площа 0.35 га. Т.: 068!961!15!70, 050!421!22!33

9 Холод., мороз., печі, пральн. маш., телевіз. б/в Нім. Т.: 0979107889 9 Інкубатор. Т.: 0689061298 КУПЛЮ 9 ТВ іноз. у будьякому стані. Т.: 7087007 9 Посуд, годинники. Т.: 0506847224 9 ЗАЗ, Таврію, Славуту, Москвич, ВАЗ, ГАЗ, Сенс, Ланос у будьякому стані або на запчастини. Т.: 0997171087, 7012254

ЗДАМ 9 Надам житло безкош товно непрацюючій пенсі онерці за допомогу по до му. Т.: 0635038380 ПОСЛУГИ 9 Євроремонт квартир, якісно в строк. Т. 0638470535 Ігор 9 Пам'ятники, граніт, бе тон, мозаїка. Т.: 0677497456, 073749 7456, 0507497456 9 Пам'ятники, недорого. Т.: 0975047463, 0502229752 9 Ремонт холодильників на дому. Всі райони, гаран тія 12 мес. Т.: 2705040, 2716750, 2704234 9 Рем. холод., пральн. машин. Т.: 2201743, 09716747791 9 Рем. ШВЕЙН. МАШ., чесні ціни, Спиця С.Є. Т.: 7016730 9 Пиляю, обр. дерева. Т.: 0689061298 9 Ант. супутникові, рем. Т.: 2207616 9 Антени супутн., ре монт. Т.: 2203317 9 Ант. супутн., рем, вста новлення. Т.: 2708190 9 Циклювання, лак, фре зирування абсолютно без пилу, ремонт підлоги, про фі. Т.: 0680698720, 093 8862899 9 Сантехнік, швид ко+якісно. Т.: 0673690728

9 Електрик. Усі види послуг. Аварійноцілодо бово. Т.: 0996264986, 0966353055 9 Ремонт холодильників, пральн. маш. Т.: 2202855, 0667102450

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ 9 Втрачений військовий квиток, вид. на ім'я Костю ка О.В. 9 Втрачений студентсь кий квиток студента групи ф122т на ім'я Артамоно ва Ростислава Володими ровича, виданий Запо різькою державною інже нерною академією (ЗДІА) 9 Диплом АР № 26543213, додаток до диплома 02С № 385313 та атестат АР № 26346509, додаток до атестата, ви дані ВПУ № 27 на ім'я Шну ренка Євгена Валерійови ча 9 Втрачену залікову книжку, видану ЗДІА на ім'я Афонов Р.П. 9 Втрачене свідоцтво на право власності на житло, видане районною адмініс трацією 28.01.1998 року за № 214 за адресою: бульвар Гвардійський, буд. 146, кв. 65 на ім'я Серпецька Ірина Василів на, Серпецький Борис Олексійович, Серпецька Альона Борисівна 9 Втрачений диплом спеціаліста № АР24032420, виданий ЗДІА на ім'я Рабакова Олександра Володимиро вича 9 Втрачений диплом № 794439 на ім'я Ісаєнков С.Г. ГПТУ № 2 м. Запоріж жя 9 Втрачене свідоцтво про базову середню освіту АР 27814298 від 2005 р. на ім'я Вагілєвич Катерини Вікторівни, видане Лю цернянською загальноос вітньою школою 9 Втрачене свідоцтво про право на спадщину за законом, видане Першою Запорізькою державною нотаріальною конторою 29 січня 2004 року за р. № 2178 9 Втрачений атестат про повну загальну середню освіту ОКАС 004516 на ім'я Альжабер Рамзі Мохам мад, виданий школою центром загальноосвітньої і професійної підготовки молоді № 5 Шевченківсь кого району 1992 р.


18

реклама та оголошення ЧЕТВЕР, 8 ЛЮТОГО

тел./факс: 787 54 21, e mail: zp.reklama@ukr.net

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об'єктів державної власності 1. Назва об'єкта № 1: об'єкт незавершеного будівництва 2 житловий будинок № 11. Місцезнаходження: 70035, Запорізька обл., Вільнянський рн, с. Матвіївка, вул. Побєди, 94. Балансоутримувач: відсутній. Відомості про об'єкт: Об'єкт розташовано на земельній ділянці площею 0,1467 га, ка дастровий номер: 2321583600:03:001:0340. Виконано підвал під будинком, підвал частково перекрито залізо бетонними плитами. По сараю виконані фундаменти. Початкова ціна об'єкта незавершеного будівництва без урахуван ня ПДВ 47539,00 грн, ПДВ 9507,80 грн. Початкова ціна об'єкта незавершеного будівництва з урахуван ням ПДВ 57046,80 грн. Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни об'єкта ста новить 5704,68 грн. 2. Назва об'єкта № 2: об'єкт незавершеного будівництва 2 житловий будинок № 12. Місцезнаходження: 70035, Запорізька обл., Вільнянський рн, с. Матвіївка, вул. Побєди, 92. Балансоутримувач: відсутній. Відомості про об'єкт приватизації: Об'єкт розташовано на земельній ділянці площею 0,1465 га, ка дастровий номер: 2321583600:03:001:0339. Виконано підвал під будинком. Початкова ціна об'єкта незавершеного будівництва без урахуван ня ПДВ 37050,00 грн, ПДВ 7410,00 грн. Початкова ціна об'єкта незавершеного будівництва з урахуван ням ПДВ 44460,00 грн. Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни об'єкта ста новить 4446,00 грн. 3 Назва об'єкта № 3: об'єкт незавершеного будівництва 2 жит2 ловий будинок № 13. Місцезнаходження: 70035, Запорізька обл., Вільнянський рн, с. Матвіївка, вул. Побєди, 90. Балансоутримувач: відсутній. Відомості про об'єкт: Об'єкт розташовано на земельній ділянці площею 0,1450 га, ка дастровий номер: 2321583600:03:001:0338. Виконано підвал під будинком. Початкова ціна об'єкта незавершеного будівництва без урахуван ня ПДВ 83307,00 грн, ПДВ 16661,40 грн. Початкова ціна об'єкта незавершеного будівництва з урахуван ням ПДВ 99968,40 грн. Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни об'єкта ста новить 9996,84 грн. 4. Назва об'єкта № 4: об'єкт незавершеного будівництва 2 житловий будинок № 14. Місцезнаходження: 70035, Запорізька обл., Вільнянський рн, с. Матвіївка, вул. Побєди, 88.

Балансоутримувач: відсутній. Відомості про об'єкт: Об'єкт розташовано на земельній ділянці площею 0,1460 га, ка дастровий номер: 2321583600:03:001:0336. Виконано підвал під будинком та перекриття залізобетонними плитами. По сараю виконані фундаменти, стіни, перекриття та під лога. Початкова ціна об'єкта незавершеного будівництва без урахуван ня ПДВ 65984,00 грн, ПДВ 13196,80 грн. Початкова ціна об'єкта незавершеного будівництва з урахуван ням ПДВ 79180,80 грн. Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни об'єкта ста новить 7918,08 грн. 5. Назва об'єкта № 5: об'єкт незавершеного будівництва 2 житловий будинок № 15. Місцезнаходження: 70035, Запорізька обл., Вільнянський рн, с. Матвіївка, вул. Побєди, 86. Балансоутримувач: відсутній. Відомості про об'єкт: Об'єкт розташовано на земельній ділянці площею 0,1459 га, ка дастровий номер: 2321583600:03:001:0335. Виконано підвал під будинком та перекриття залізобетонними плитами, розпочата кладка стін. По сараю виконані фундаменти, стіни, перекриття та підлога. Початкова ціна об'єкта незавершеного будівництва без урахуван ня ПДВ 140515,00 грн, ПДВ 28103,00 грн. Початкова ціна об'єкта незавершеного будівництва з урахуван ням ПДВ 168618,00 грн. Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни об'єкта ста новить 16861,80 грн. Умови продажу та експлуатації об'єктів приватизації: завершити будівництво об'єкта незавершеного будівництва та ввести його в експлуатацію, без зміни цільового призначення, про тягом п'яти років з моменту нотаріального посвідчення договору купівліпродажу; забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколиш нього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об'єкта незавершеного будівництва; сплатити ціну продажу Об'єкта протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівліпродажу; питання землекористування покупець вирішує самостійно після укладання договору купівлі продажу відповідно до вимог чинного законодавства; подальше відчуження Об'єкта можливе лише за умови збереження для нового власника об'єкта незавершеного будівництва зобов'язань, визначених договором купівлі продажу, виключно за згодою держав ного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням. Засоби платежу грошові кошти. Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1% (одного відсотка) від початкової ціни об'єкта приватизації. Сума грошових коштів, що має вноситися учасниками аукціону (потенційними покупцями), у розмірі 10 % початкової ціни об'єкта

приватизації, перераховується на р/р 37311049000444 в Держав ній казначейській службі України в м. Київ, МФО 820172, одержувач Регіональне відділення ФДМУ по Запорізькій області, код ЄДРПОУ 20495280. Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви учасників аукціону та грошові кошти при розрахунку за придбаний об'єкт приватизації вносяться на р/р 37189005004385 в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Запорізькій області, м. Запо ріжжя, пр. Соборний, 168, МФО 813015, одержувач Регіональне відді лення ФДМУ по Запорізькій області, код ЄДРПОУ 20495280. Кінцевий термін прийняття заяв на участь у аукціоні 12.03.2018 до 1700. Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універ сальною біржею 16.03.2018 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) 1200, час закінчення внесення ці нових пропозицій (закінчення аукціону) 1400. Адреса вебсайту Організатора аукціону: www.uub.com.ua. Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об'єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09.09.2015 № 1325, за реєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за №1147/27592, із змінами. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії до кументів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов'язані направити на адресу Запорізької філії Української універсальної біржі (69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна, 40, оф. 120, з 900 до 1700, обідня перерва з 1300 до 1400, тел.: (061) 2200226) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про вклю чення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об'єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна Укра їни від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840, із змінами. Ознайомитись з об'єктами можна в робочі дні, з 1000 до 1500, за місцем їх розташування. Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні. Після закінчення аукціону внесені покупцями грошові кошти у розмірі 10 % початкової ціни об'єкта повертаються всім учасникам аукціону. Покупцеві, який придбав об'єкт приватизації, зазначені грошові кошти зараховуються у встановленому порядку при оста точному розрахунку за придбаний об'єкт приватизації. Додаткову інформацію можна отримати в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімнати № 38, 40 з 800 до 1600, п'ятниця з 800 до 1500, обідня перерва з 1200 до 1245, тел.: (061) 226 07 75, 226 07 76.

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЄВРО ПАУЕР" (юридична адреса 02002, м. Київ, Дніпровський рн., вул. Євгена Сверстюка, буд. 19, та фактична адреса май данчика: 70417, Запорізька область, Запорізький район, с/ра да Сонячна, Комплекс будівель та споруд №1, будинок, 1), по відомляє про наміри щодо отримання дозволу на викиди заб руднюючих речовин в атмосферне повітря. Основним видом діяльності ТОВ "ЄВРО ПАУЕР" є роздрібна торгівля пальним. Джерелами утворення забруднюючих речовин є надземні резервуари для тимчасового зберігання палива (6 од.) та па ливо розподільні колонки марки Adast 4604 (2 од.). А також пункт АГНП, який призначений для приймання, тимчасового

зберігання та заправки автотранспорту, що обладнаний газо балонним устаткуванням на зрідженому вуглеводневому газу (газу автомобільного Plus). Кількість стаціонарних джерел викидів на майданчику 13, з яких 7 організованих та 6 неорганізованих. Джерелами викидаються наступні забруднюючі речовини: Одорант СПМ (суміш природних меркаптанів) 0,0001 т/рік; вуг леводні насичені С12С19 (розчинник РПК26611 і ін.) у перера хунку на сумарний органічний вуглець) 0,004 т/рік, бензин (нафтовий, малосірчистий, в перерахунку на вуглець) 0,352 т/рік, бензол 0,00001 т/рік, сірководень 0,00001 т/рік, пропан 0,815 т/рік, бутан 1,223 т/рік. Потужність викидів: 2,394 т/рік. Аналіз даних інвентаризації джерел викидів свідчить про те,

що фактичні викиди забруднюючих речовин менші, ніж норма тивні граничнодопустимі викиди. Для ознайомлення з більш детальною інформацією про от римання дозволу об'єкту ТОВ "ЄВРО ПАУЕР" звертатися до ТОВ "СПЕЦЕНЕРГОКОМПЛЕКС" (розробник документів) за ад ресою: 02160, м. Київ, прт. Соборності, буд.15, оф. 229, Тел./факс: (044) 4942148. Зауваження та пропозиції громадських організацій та окре мих громадян щодо намірів підприємства просимо надсилати в місячний термін до відділу організаційної роботи, дiловодс тва i контролю Запорізької районної державної адміністрації за адресою: 69089, м. Запоріжжя, вул. Істоміна, 8, тел.: (061) 278255264.

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЄВРО ПАУЕР" (юридична адреса 02002, м. Київ, Дніпровський рн., вул. Євгена Сверстюка, буд. 19 та фактична адреса майданчика: 70401, Запорізька область, Запорізький район, с/рада Миколай Пільська, автодорога БориспільДніпропетровськЗапоріжжя, 453й км. + 200 м., будинок 2), повідомляє про наміри щодо от римання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосфер не повітря. Основним видом діяльності ТОВ "ЄВРО ПАУЕР" є роздрібна торгівля пальним. Джерелами утворення забруднюючих речовин є надземні ре зервуари для тимчасового зберігання палива (6 од.) та паливо розподільні колонки марки Adast 4604 (2 од.). А також пункт АГНП, який призначений для приймання, тимчасового зберіган ня та заправки автотранспорту, що обладнаний газобалонним устаткуванням на зрідженому вуглеводневому газу (газу автомо більного Plus). Кількість стаціонарних джерел викидів на майданчику 13, з яких 7 організованих та 6 неорганізованих. Джерелами викидаються наступні забруднюючі речовини:

Одорант СПМ (суміш природних меркаптанів) 0,0001 т/рік; вуг леводні насичені С12С19 (розчинник РПК26611 і ін.) у перера хунку на сумарний органічний вуглець) 0,013 т/рік, бензин (нафтовий, малосірчистий, в перерахунку на вуглець) 0,350 т/рік, бензол 0,00003 т/рік, сірководень 0,00004 т/рік, пропан 0,807 т/рік, бутан 1,212 т/рік. Потужність викидів: 2,382 т/рік. Аналіз даних інвентаризації джерел викидів свідчить про те, що фактичні викиди забруднюючих речовин менші, ніж нормативні граничнодопустимі викиди. Для ознайомлення з більш детальною інформацією про отри мання дозволу об'єкту ТОВ "СТЕЙТ ОІЛ" звертатися до ТОВ "СПЕЦЕНЕРГОКОМПЛЕКС" (розробник документів) за адресою: 02160, м. Київ, прт. Соборності, буд.15, оф. 229, Тел./факс: (044) 4942148. Зауваження та пропозиції громадських організацій та окре мих громадян щодо намірів підприємства просимо надсилати в місячний термін до відділу організаційної роботи, дiловодства i контролю Запорізької районної державної адміністрації за ад ресою: 69089, м. Запоріжжя, вул. Істоміна, 8, тел.: (061) 278255264.

Оголошення про об'єкти майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області, щодо оренди яких надійшли заяви до Запорізької обласної ради Відповідно до ст.9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" орендодавець Запорізька обласна ра да оголошує про намір передати в оренду нерухоме майно, щодо якого надійшла заява:

Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті "Запорізька правда". Заяви подаються із зазначенням найменування, місцезнаходження, площі, цільового використання об'єкта оренди та стро ку оренди, за адресою: 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164, Запорізька обласна рада. Телефон для довідок: (061) 2390620. У разі надходження двох і більше заяв на один об'єкт оренди буде оголошено конкурс на право його оренди. Інформація про оголошення конкурсу на право укладання договору оренди нерухомого майна буде опублікована в газеті "Запорізька правда".

Широківська сільська рада оголошує конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування: головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності 1 особа головний спеціаліст інспектор з праці юридичного відділу 1 особа державний адміністратор відділу "Центр надання адміністратив них послуг" 3 особи державний реєстратор з реєстрації фізичних та юридичних осіб відділу "Центр надання адміністративних послуг" 1 особа; державний реєстратор з реєстрації нерухомого майна відділу "Центр надання адміністративних послуг" 1 особа; Вимоги до кандидатів: вища освіта відповідного професійного спрямування за освіт ньокваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста); стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самовряду вання або державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року, чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років для головного спеціаліста; досконале володіння державною мовою; володіння комп'ютером. Для участі у конкурсі подаються документи: заява про участь у конкурсі; особова картка форми П2ДС з додатком 1 та автобіографією; копія (ї) диплома (ів) з додатком (ами), інших документів про освіту, перепідготовку, підвищення кваліфікації; електронна декларація особи, уповноваженої на виконання фун кцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, за встановленою формою, що визначається Національним агентством з питань запобігання корупції (далі НАЗК) шляхом її заповнення на офіційному вебсайті НАЗК за адресою www.nazk.gov.ua та роздру кована з офіційного вебсайту, у паперовому вигляді. Едекларація заповнюється власноруч за допомогою власного електронного цифрового підпису (ЕЦП), який можна отримати безкоштовно в Ак редитованому центрі сертифікації ключів інформаційнодовідково го департаменту державної фіскальної служби; копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки плат ника податків; копія військового квитка (у разі наявності); копія трудової книжки; одну фотокартку розміром 3х4 см. Додаткова інформація: Конкурс та відбір кандидатів на заміщення зазначених вакантних посад буде проводитись конкурсною комісією Широківської сіль ської ради за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Героїв 37го батальйону, 137. Додаткова інформація щодо документів, які необхідно подати для участі в конкурсі, основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається Широківською радою за тел.: 2862126 Термін прийняття документів протягом 30 календарних днів з дня публікації повідомлення про оголошення конкурсу.


реклама та оголошення тел./факс: 787 54 21, e mail: zp.reklama@ukr.net

Інформаційне повідомлення про оголошення конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності, яких буде залучено до проведення незалежної оцінки майна 1. Відомості про об'єкт оцінки: Тип об'єкта: Цілісний майновий комплекс товариства з обмеже ною відповідальністю "Дитячий оздоровчий табір "Морський" (далі ЦМК ТОВ "Дитячий оздоровчий табір "Морський"). Місцезнаходження об'єкта: Запорізька область, Якимівський район, смт Кирилівка, Коса "Пересип". Опис об'єкта: майно та майнові зобов'язання ТОВ "Дитячий оздо ровчий табір "Морський". Нерухоме майно: Їдальняклуб площею 1 575,5 кв. м, будівля літера "2А"; корпус для відпочинку площею 751,5 кв. м, будівля літера "2Б"; корпус для від починку площею 751,5 кв. м, будівля літера "2Б1"; адміністративний корпус площею 221,1 кв. м, будівля літера "2Г"; господарчий корпус площею 234,2 кв. м, будівля літера "1Д"; трансформаторна підстан ція, будівля літера "1Ж"; огорожа, 1; душова, 2; вбиральня, 3; водо напірна башта, 4; насосна станція, 5; водонапірна башта, 6; насосна станція, 7; ємність для води, 8; вигрібна яма, 9; замощення, 10. Інше окреме індивідуально визначене майно:

ЧЕТВЕР, 8 ЛЮТОГО

19

2. Відомості про об'єкт оцінки: Тип об'єкта: Цілісний майновий комплекс товариства з обмеженою відповідальністю "База відпочинку "Дружба" (далі ЦМК ТОВ "База відпочинку "Дружба"). Місцезнаходження об'єкта: Запорізька область, Якимівський район, смт Кирилівка, вул. Коса Пересип (Коса "Пересип"), буд. 48 Опис об'єкта: майно та майнові зобов'язання ТОВ "База відпочинку "Дружба". Нерухоме майно: їдальня площею 428,0 кв. м, будівля літера "1А"; адміністративний корпус площею 451,2 кв. м, будівля літера "2Б"; пральня душова площею 69,9 кв. м, будівля літера "1В"; гральний павільйон площею 174,4 кв. м, будівля літера "1Д"; спальний корпус площею 989,1 кв. м, будівля літера "3Є"; сторожка склад площею 96,9 кв. м, будівля літера "1З"; спальний корпус № 1 площею 419,4 кв. м, будівля літера "3І"; спальний корпус № 3 площею 419,4 кв. м, будівля літера "3І1"; спальний корпус № 2 площею 452,9 кв. м, будівля літера "3К"; дерев'яний корпус площею 63,4 кв. м, будівля літера "1П"; спальний пост площею 66,2 кв. м, будівля літера "2Т"; туалет площею 50,6 кв. м, будівля літера "1С"; овочесховище площею 104,2 кв. м, будівля літера "1Р"; навіс площею 33,0 кв. м, літера "1 р"; ТП площею 49,8 кв. м, літера "1У"; огорожа, 1; замощення, 2; водонапірна вежа, 3; водонапірна вежа, 4; танцмайданчик, 5; вставка між спальними корпусами № 2 та № 3 (будівництво). Інше окреме індивідуально визначене майно:


20

ЧЕТВЕР, 8 ЛЮТОГО

ЖКГ: соціальний ракурс

z РЕСУРСИ ДЛЯ ОСББ

Отримуй інформацію – вирішуй Чи може ОСББ отримувати інформаційну допомогу від державних органів чи інших ресурсів інформації? Які ресурси допомоги існують для ОСББ? Перш за все, давайте розглянемо саме по няття ОСББ та законо давче регулювання та кого органу. Об'єднання співвласни ків багатоквартирного будинку (ОСББ) це неп рибуткова юридична особа, яка створена власниками квартир/не житлових приміщень ба гатоквартирного будин ку для спільного корис тування, утримання та управління своїм будин ком та прибудинковою територією, а також для юридичного оформлен ня їхніх майнових прав на будинок та прибудинко ву територію. Відповідно до законо давства України порядок створення, діяльності та інших правочинів органу регулює не тільки Закон України "Про об'єднання співвласників багато квартирного будинку" від 19.07.2017 № 2866 14, але і Цивільним (435 15), Житловим (546410) та Земельним кодекса ми України (276814). До уваги також потрібно взяти такі джерела: z Закон України "Про особливості здійснення права власності у бага токвартирному будинку" від 23.07.2017 № 417; z Закон України "Про

забезпечення комерцій ного обліку природного газу" від 16 червня 2011 року № 3533; z Постанова Кабінету Міністрів України "Про надання пільг та субси дій для відшкодування витрат на утримання бу динків і споруд та прибу динкових територій мешканцям житлових будинків, у яких створе но об'єднання співвлас ників багатоквартирного будинку (житловобуді вельні кооперативи)" від 13 листопада 2013 р. № 860; z Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил користування електрич ною енергією для насе лення" від 26 липня 1999 р. № 1357; z Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення держав

них соціальних стандар тів у сфері житловоко мунального обслугову вання" від 6 серпня 2014 р. № 409; z Постанова Наці ональної комісії, що здій снює державне регулю вання у сфері енергети ки та комунальних пос луг "Про затвердження мінімальних стандартів та вимог до якості обслу говування споживачів та постачання природного газу" від 21.09.2017 № 1156; z Наказ Державного комітету України з пи тань житловокомуналь ного господарства "Про затвердження Правил утримання житлових бу динків та прибудинкових територій" від 17.05.2005 №76. Для регулювання внут рішньої діяльності ОСББ при реєстрації обов'яз

реклама та оголошення

ково приймає Статут об'єднання. Слід зауважити, що по всій Україні міські ради ухвалюють "Програми підтримки об'єднань співвласників багаток вартирних будинків ОСББ". Наприклад, "Програма розвитку та сприяння ремонту житла в будинках житловобу дівельних кооперативів та об'єднань співвласни ків багатоквартирних бу динків, попереднім влас ником яких були житло вобудівельні коопера тиви міста Запоріжжя, на 2017 2020 роки", або у Мелітополі проект "Створення сприятливих умов для організації та функціонування ОСББ м. Мелітополя", впровад жений за ініціативою Асоціації "Власники жит лових будинків Меліто поля", чи "Програма співфінансування прове дення капітальних ре монтів у житлових бу динках ОСББ м. Бер дянськ". Всі бажаючі також мо жуть скористатися інтер нетсайтом з питань ре формування житлового господарства Запорізь кої області (www.osbb.zp.ua), який надає можливість широ кої участі громадськості у розвитку інституту ефективного власника та є джерелом інформа ції про переваги ОСББ

перед іншими формами управління житловим фондом, успішно пра цює система "зворотно го зв'язку". Більш детально зі зміс том програм для вашого населеного пункту мож на ознайомитися на сай ті органу місцевого са моврядування або дізна тися в адміністрації ОМС. Як стверджує зміст та ких програм, їхньою ме тою та шляхами вико нання є: 1. Підвищення енерго ефективності та змен шення обсягів викорис тання населенням енер гетичних ресурсів, попу ляризація механізмів, що дають змогу власни кам житла запровадити заходи з енергозбере ження та термомодерні зації житлових будинків за власні кошти. 2. Підвищення комфор тності проживання меш канців у своїх оселях. 3. Організація інформа ційнороз'яснювальної роботи. 4. Всебічна допомога у створенні об'єднань співвласників багато квартирних будинків. 5. Співфінансування ка пітальних ремонтів жит лового фонду об'єднань співвласників бага токвартирних будинків. 6. Організація співпраці між міською владою, громадськими організа

тел./факс: 7875421, email: zp.reklama@ukr.net

(Продовження. Початок на 19ій стор.) Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості ЦМК ТОВ "Дитячий оздоровчий табір "Морський" та ЦМК ТОВ "База відпочинку "Дружба". Претенденти подають до комісії конкурсну документацію (нарочним). Конкурсна пропозиція оформлюється окремо по кожному об'єкту оцінки та подається в запечатаному конверті з написом "Конкурсна пропозиція на конкурс", опечатаному печаткою учасника конкурсу. Підтвердні документи подаються окремо в запечатаному конверті з написом "Підтвердні документи на конкурс" з описом вкладених документів. До дати проведення конкурсу конверти з конкурсними документами зберігаються у секретаря комісії. Перелік підтвердних документів: заява на участь у конкурсі за встановленою формою (Додаток); копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копія сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо). Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат (з урахуванням вартості рецензії звіту), пов'язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу. Конкурсна документація подається учасником конкурсу не пізніше, ніж за один робочий день до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). Конкурсна документація, подана після встановленого терміну, не приймається. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії. Конкурсна документація надається за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164, каб. № 3321. Строк виконання робіт 5 календарних днів. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: відповідна кваліфікація оцінювачів стосовно оцінки об'єкта оцінки, що має підтверджуватися

чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до чинного законодавства України; досвід суб'єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна; перелік оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їхнього особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмова згода оцінювачів, які додатково будуть залучені суб'єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна. Контактні телефони: відділ юридичного забезпечення з питань власності територіальних громад управління юридичного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради: (061) 2390620. Конкурс буде проведено 14.02.2018 за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164, каб. 328. Кінцевий термін подання документів 13.02.2018 до 17ої год. 00 хв. Додаток ЗАЯВА про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності Заявник ___________________________________________________________________________________ (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особипідприємця) Керівник __________________________________________________________________________________ (прізвище, ім'я та по батькові; посада) Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер (для фізичної особи) _____________________________________________________________________________________________ Місцезнаходження (місце проживання)_____________________________________________________ _____________________________ ____________________________ ______________________________ (телефон) (телефакс) (телекс) Просимо дозволити взяти участь у конкурсі щодо відбору суб'єктів оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки _________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ (повна назва об'єкта) "___" ______________ 20__ року (дата заповнення заяви) М.П.

_________________________ (підпис)


ЖКГ: соціальний ракурс

ЧЕТВЕР, 8 ЛЮТОГО

21

z БУДЬ У КУРСІ!

нагальні питання ціями та правліннями об'єд нань співвласників багато квартирних будинків для того, щоб: 6.1. здійснити термомодер нізацію житлового фонду; 6.2. поліпшити якість управ ління житлом; 6.3. забезпечити раціональ не використання коштів на ут римання житла; 6.4. впровадити енергозбе рігаючі технології у житлово му фонді; 6.5. забезпечити розвиток ринкових відносин у сфері ут римання багатоквартирного будинку. Для допомоги ОСББ діють спеціалізовані державні, муні ципальні та приватні Ресурсні центри підтримки ОСББ. Ос новна діяльність таких органі зацій спрямована на отри мання громадянами інформа ції про правильний з точки зо ру законодавства порядок оформлення та реєстрації ОСББ та організацію подаль шої роботи цього органу. Також зараз існує багато ін формаційних джерел та прак тичних центрів для підтримки ОСББ. Давайте більш деталь но їх розглянемо: Центр інноваційного управ ління це ресурсний центр, організація, яка об'єднує від повідальних власників та на дає наступні послуги: z Школа ефективного ОСББ це повноцінний навчальний курс для всіх бажаючих зрозу міти, що таке ОСББ та навчи тися ефективно використову вати таку форму управління будинком. Навчальні курси Школи тривають 2 місяці (80 навчальних годин) та вклю

чають усі теоретичні та прак тичні аспекти управління багатоквартирним будинком. z Тренінги для ініціативних груп підготовка до проведен ня установчих (загальних) збо рів/зборів співвласників + до помога у їх проведенні. Повно цінна підготовка ініціативних груп до створення ОСББ. z Допомога у створенні ОСББ та прощанні з ЖЕДом надання послуг зі створення ОСББ, з моменту створення ініціативної групи до отри мання статусу неприбуткової організації, а також послуги з повноцінного прощання з ЖЕДом. Контакти: м. Київ, вул. Дег тярівська, 53 А, оф. 418, тел: +38 (063) 705 65 05, osbbschool@gmail.com Інформаційний ресурс для співвласників багатоквартир них будинків на цьому сайті можна отримати корисну ін формацію для ОСББ щодо: z вибору форми управління багатоквартирним будинком; z оформлення договірних відносин із надавачами послуг; z отримання державної під тримки на здійснення енерго ефективних заходів; z створення й організація ді яльності ОСББ. Контакти: ТОВ "ТІ СІ ДЖИ КОНСАЛТИНГ", м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 29, оф. 43, тел: +380 (067) 635 55 11, tovtcgroup@gmail.com Інформаційний портал Жит ло.in.ua це великий інфор маційний портал, на якому можна переглянути законо давчу базу ресурсів для ОСББ, інформаційні матері али для ознайомлення із про

цедурами реєстрації, здій снення управління та інфор мацію для перенаправлення до інших органів. Контакти: м. Київ, Петра Бол бочана, 4, оф. 3, osbb@opo ra.org.ua, https://www.face book.com/zhytlo.in.ua Рекомендації щодо органі зації роботи асоціації ОСББ (Проект USAID "Муніципальна енергетична реформа в Укра їні") ще одне з джерел, де є можливість подивитися ін формацію стосовно ОСББ: загальні питання; статус асо ціації ОСББ за законодавс твом України; відмінності від інших організаційноправо вих форм об'єднань юридич них осіб; статус членів асоці ації ОСББ; організація відно син між асоціацією ОСББ та її членами; структура органів управління асоціації ОСББ. Контакти: info@merp.org.ua, тел.: +38 044 596 5960. Треба додати, що з 2011 ро ку кожен громадянин має можливість отримати безоп латну правову допомогу (від повідно до ЗУ "Про безоплат ну правову допомогу" від 2 червня 2011 року № 3460). По всій території України створе ні центри з надання БВПД та бюро правової допомоги, де можна отримати допомогу у провідних спеціалістів (юри дична консультація, допомога у складанні документів та ін.). Інформацію про місцезнаход ження центрів та контакти можна переглянути на сайті Координаційного центру з на дання БПД або зателефону вати на гарячу лінію: 0 800 213 103 (цілодобово). Підготувала Юлія УСОВА

Мінфін дав роз'яснення щодо відкриття казначейських рахунків ОСББ У відомстві поясняють, що ОСББ можуть отримувати відшкодуван ня за субсидії через рахунки в ко мерційних банках. Міністерство фінансів України на дало роз'яснення казначейству сто совно перерахування ОСББ субвен ції з надання пільг та субсидій, нада них населенню. На офіційному сайті Міністерства фінансів України оприлюднено пові домлення про вирішення проблем ного питання, яке від самого початку року лихоманить ОСББ по всій країні. Наразі повідомляється, що розра хунки з ОСББ/ЖБК, до внесення змін до постанови КМУ від 04.03.2002 № 256, здійснюватимуться через ра хунки, відкриті в установах банків, а з бюджетними установами з надання житловокомунальних послуг через спеціальні реєстраційні рахунки, від критті в органах казначейства. Також повідомляється про початок підго товки до другого етапу реформуван ня системи надання пільг та субси дій, в якому буде запропоновано ме ханізм прямого перерахування суб венції в частині оплати квартирної плати та інших послуг безпосе редньо на рахунки отримувачів пільг та субсидій. Нагадаємо, з 1 лютого держава зо бов'язувала всі ОСББ відкрити роз рахункові рахунки у казначействі задля перерахування субвенції з на дання пільг та субсидій, наданих на селенню. Проте більшість об'єднань співвласників багатоквартирних бу динків відмовилась це робити. На томість, по всій Україні розпочався флешмоб, учасники якого зверта лись до українського уряду з вимо гою змінити новий порядок розра хунків з ОСББ.

z ДОСВІД

Опалення будинку – із вторсировини і… безкоштовне Запорізький умілець Олег Павловський обігріває свій будинок колекторами, виго товленими власноруч з пивних бляшанок. Завдяки власній техніч ній кмітливості і вправ ності він розробив і впровадив альтернатив ний варіант опалення, який у його приватному будинку у Запоріжжі, на віть у морози, підтримує температуру на рівні 22°С, а якщо треба, то можна й підвищити. Раніше подружжя Пав ловських мешкало у три кімнатній квартирі, та нещодавно родина пе реїхала до будинку, який будувала 4 роки. Ані газу, ані електрики в

ньому не було і не плану валося. За підрахунками Олега, ці блага цивіліза ції невиправдано дорого коштують, тому він вирі шив добувати енергію власноруч. Для початку для вироб лення альтернативної електроенергії зробив кілька сонячних панелей та встановив їх на даху. З

опаленням довелося по міркувати. Пошуки альтернатив ного варіанту обігріву привели чоловіка до ідеї створення сонячного ко лектора з… пивних бля шанок. Бо вони зроблені з харчового алюмінію без домішок та легко нагріваються (у сонячну погоду навіть до 95?С).

"Почитав в інтернеті, що це ефективно пра цює. Я людина творча, технічна, тому вирішив спробувати", розпові дає Олег. Колектор зроблено майже з підручних мате ріалів: алюмінієвих бля шанок, дощок, скла, пі нопласту, вати, фольги. За словами пана Павловського, найск ладнішим для нього було зібрати бляшанки, бо сам він не п'є. Спочатку просив у друзів. Та, ви явилося, що це дуже дов гий шлях. Тому Олег по їхав на пункт прийому та ри. Там за тиждень для нього зібрали 300 бляша нок по гривні за штуку. Один колектор це 221

банка (13 на 17) та тиж день часу. Площа бата реї 3 кв.м. Потужність 2 кВт/год. Взимку температура в будинку площею 150 кв.м становить +22 +230С у сонячні дні. Коли сонця недостатньо, гос подар використовує дрова та пічку. Загальна вартість такої батареї до 2 тис. грн. Усього в Олега їх уже 3. Подальші плани чолові ка зробити ще кілька колекторів, аби вони обігрівали в будинку і підлогу, а ще водонаг рівач від сонця і вітряк, також виготовлений власноруч. За матеріалами з відкритих джерел підготувала Марія АЛАТОРЦЕВА


22

спорт

ЧЕТВЕР, 8 ЛЮТОГО

z БАСКЕТБОЛ. СУПЕРЛІГА ПАРІМАТЧ

z КОРОТКО

Валерій Плеханов: "Маємо те, що маємо" БК "ЗАПОРІЖЖЯZOG" "АВАНТАЖПОЛІТЕХНІК" (Харків). 83:89 (22:16, 15:18, 16:22, 20:17, ОТ 10:16). Незавидне турнірне станови ще змушувало обох суперників діяти на межі своїх можливос тей. Однак для господарів ситу ація ускладнилася тим, що че рез проблеми зі здоров'ям їм не міг допомогти капітан команди Станіслав Овдєєнко. Роль ліде ра за цих умов узяв на себе Олексій Щепкін, який вже у стартовій чверті записав до сво го активу 8 очок. Його почин під тримали Андрій Кожем'якін і Юрій Кондраков. Саме після триочкового влучання ос таннього перевага запоріжців сягнула восьми пунктів (22:14). У другій десятихвилинці Олек сій Щепкін продовжував збіль шувати свій очковий доробок і довів його до 14 пунктів, але цьо го було замало, щоб його од ноклубники пішли на велику пе рерву з високо піднятими голо вами. Втім, рахунок на табло 37:34 дозволяв прихильникам запорізької команди з оптиміз мом очікувати на подальший розгвиток подій.

У третій чверті запоріжці ліди рували деякий час, і двічі їхній відрив становив 10 очок. Та вже на 27й хвилині Вук Йованович встановив рівновагу (50:50), а залишку часу гостям вистачило, аби перехопити ініціативу 56:53. На початку останнього періоду запоріжцям удалося повернути лідерство 57:56. Однак надалі харків'яни чотири рази схиляли шальки терезів у свій бік, а з си реною про завершення основ ного часу Вук Йованович пере вів гру в овертайм 73:73. У додатковій п'ятихвилинці гості вже не поступалися ініці ативою, й знову злим генієм для запоріжців став той же Вук Йованович, найрезультативніший серед харків'ян, чий сумарний доробок склав 18 очок. А для господарів слабкою втіхою став

вагомий результат Олексія Щепкіна 33 очки. *** БК "ЗАПОРІЖЖЯZOG" БК "ДНІПРО". 64:90 (12:20, 18:22, 22:20, 12:28). Гра розпочалася атаками гос тей, серед яких влучністю від значалися Микола Вільховець кий, Олександр Мішула та Дмитро Глєбов. У середині пер шої чверті наставник запорізь кого клубу Валерій Плеханов змушений був узяти таймаут, та тількино матч поновився, ка пітан "Дніпра" Станіслав Тимо феєнко довів перевагу своєї команди до 10 пунктів (13:3). Ще двічі табло фіксувало такий відрив, а на першу перерву су перники пішли за рахунку 20:12 на користь дніпрян. У другій десятихвилинці запо ріжцям зусиллями Олексія Щеп кіна вдалося скоротити відста вання до 7 очок (21:28), але не надовго. Хвилинної перерви, яку взяв керманич "Дніпра" Денис Журавльов, вистачило, аби його підопічні заграли у притаманній їм манері та довели свою пере вагу до 14 пунктів (36:22). Тепер уже Валерію Плеханову довело

ся "виховувати" гравців БК "ЗА ПОРІЖЖЯZOG". Першим вип равився Андрій Кожем'якін, який у двох атаках приніс до коман дної скарбнички 5 очок. Надалі суперники обмінялися триочко вими влучаннями й пішли на ве лику перерву за рахунку 42:30 на користь гостей. Третя чверть і початок четвер тої пройшли в рівній боротьбі, але згодом "Дніпро" знову заво лодів ініціативою й найбільшого відриву (28 пунктів) досяг на заключній хвилині, коли мети досяг кидок зза дуги вихованця запорізького баскетболу Павла Ревзіна. Валерій Плеханов, головний тренер "ЗапоріжжяZOG": Психологічно команда була не дуже готова після важкої по разки від "Політехніка". Ми ще не оговталися. Про це говорить дуже непереконлива стартова чверть. Це стосувалося всього організації захисних і атакуючих дій. Потім ми змінили тактику, перейшовши до плану Б. За п'ять хвилин до кінця різниця бу ла мінус дев'ять і ще, в принципі, можна було боротися... Тому маємо те, що маємо. Як і раніше намагаємося набратися гіркого досвіду. Інших варіантів не має, продовжуємо працювати.

z ФУТБОЛ ДЛЯ ВСІХ Територіальні громади області взяли курс на спортивні перемоги Олександра ВОРОНЦОВА Конференція Запорізької районної федерації футболу зібрала на спортивній базі Широківської ОТГ любителів цього захопливого масового виду спорту практично з усіх населених пунктів району. За вагомий внесок у розвиток футболу За порізького району тут відмітили заслуженими нагородами і відзнаками гравців і тренерів команд, спонсорів, усіх, хто підтримує спорт і здоровий спосіб життя. Відзнаки і подяки представникам футбольної спільноти району вручив голова районної Федерації футболу, голова Широківської ОТГ Денис Коротенко. До слова, кращих гравців першості району нагородили призами та грамотами, також відзначили кращих гравців сезону 2017 ро ку: їм подарували м'ячі від ЗОФФ для кожної з команд Прем'єрліги, Першої та Другої ліг. Вітаємо Балабинську футбольну команду з почесною нагородою за перше місце у Кубку Запорізького району, зазначив учасник захо ду голова Балабинської селищної ради Воло димир Сосуновський. Нагороду його підопіч ним футболістам вручили голова Запорізької РДА Анатолій Васюк, президент районної фе дерації футболу Денис Коротенко та заступник керівника обласної федерації футболу Віталій Ніколаєнко. Ми пишаємося вами, хлопці! Ви молодці! Ви патріоти свого селища! Учасники конференції на своєму пленар ному засіданні підбили підсумки футболь ного сезону минулого року й обговорили плани з розвитку футболу на 2018 рік. Ос новний пріоритет підтримка дитячих та юнацьких команд, поліпшення умов для тренувань, створення нових майданчиків, розширення географії змагань та комплек сна всебічна підтримка здорового способу життя в області та районі. Важливі кроки для розвитку футболу вже зроблено у 2017 році зросла кількість командучасників чемпіонату району (з 12 до 14 команд), одна з яких вперше за десят ки років була створена у с. Петропіль. Також за підсумками минулого року до вже існу

ючих команд долучилось більше молоді: це про Новоолександрів ку, Лежине, Малокатеринівку, Григорівку й Веселянку. У най ближчій перспективі аналогічне оновлення чекає на команди с. Біленького, Володимирівського і селища Кушугум. Центральним змаганням 2017 року, звісно, був чемпіонат району, крім нього проведено низку інших першостей: відкриття і закриття сезону, Кубок до Дня Перемоги, Кубок Неза лежності, "Шкіряний м'яч", Кубок до Дня Конституції, Кубок "Пам'яти Трухіна", Кубок газети "Червоний промінь", турнір "Фут больна громада" К. Великого, турнір з міні футболу серед ветеранів "Золота осінь". Зросла кількість команд з мініфутболу. Ок ремо відзначили Дитячий турнір до Дня за хисту дітей "Шкіряний м'яч" і зростання саме дитячих (шкільних) команд: по 23 команди від закладів освіти, загалом 14 команд, з яких 2 команди дівочі, що стимулює Феде рацію до створення дитячої футбольної ліги. У межах реформи децентралізації органи місцевого самоврядування наділені широ кими повноваженнями, що відкриває мож ливість розглядати питання зі створення ефективних програм розвитку спорту на те риторії Запорізького району спільно з об ласною Федерацією футболу, зазначили учасники заходу. Допомогу у цій царині можна отримати і від європейської спільноти. Конкурс міні грантів від програми "ULEAD з Європою" на розробку проектнокошторисної докумен тації з облаштування спортивних май данчиків зі штучним покриттям, розробка оптимальної моделі багатофункціональних спорткомплексів у територіальних грома дах, візити до Німеччини для ознайомлення з кращими європейськими практиками функціонування спортивної галузі, ярмарок спорту, навчальні семінари з підготовки проектних заявок та семінар з управління в сфері спорту ці заходи, передбачені в кон цепції розвитку спортивної інфраструктури в об'єднаних територіальних громадах За порізької області на 2018 рік, були презен товані під час заходу "Децентралізація.

Ланч". На нього були запрошені представ ники ОТГ, також участь взяв заступник на чальника управління молоді, фізичної куль тури та спорту облдержадміністрації Вла дислав Ковпак. Деякі минулорічні напрацювання у цій сфе рі, розроблені запорізьким Центром розвит ку місцевого самоврядування, створеного за підтримки програми "ULEAD з Європою" та Мінрегіону України, вже сягнули вищого рів ня, вийшли за межі області. Як, наприклад, започаткований Центром у 2017 році облас ний турнір з футболу серед команд ОТГ став успішним пілотним проектом, і цього року вже може стане всеукраїнським з фінальною грою на "Олімпійському" стадіоні. За даними Федерації футболу України, у футбол грає 360 тисяч осіб, що становить менше 1% населення. Для порівняння, за даними дослідження ФІФА від 2006 року в Європі в середньому в футбол грає 7% на селення, в Німеччині 20% населення, в Ан глії 15%. Однією з причин цього є недос татня розвиненість спортивної інфраструк тури, нестача тренерів. Цього року в області планується підготувати 20 сертифікованих тренерів з футболу для 10 громад області. Вже є заявки, погоджено не тільки навчання, але й забезпечення спортив ним інвентарем Федерацією футболу України. Допоможемо нашим громадам підготувати заявки на фінансування спортивної інфра структури. Щодо джерел фінансування, це мо жуть бути і безпосередньо кошти ОТГ, держав ні субвенції на розвиток інфраструктури та на соціальноекономічний розвиток, обласна субвенція, програми і проекти міжнародної технічної допомоги, об'єднання зусиль бізнесу і ОТГ, облігації, міжмуніципальне партнерство. Наприклад, у Веселівській ОТГ уже є ініціатива будівництва басейну, зазначив директор За порізького Центру розвитку місцевого само врядування Олександр Свистун.

Самбо

Ще двом запорізьким спортсменам присвоєні почесні звання "Майс трів спорту України між народного класу". Ними стали Галина Тарасова та Станіслав Бондарен ко. Спортсмени, які спе ціалізуються на дзюдо, успішно виступають і в змаганнях з самбо. Са ме за бронзові медалі чемпіонату світу2017, який проходив у Сочі, спортсменам присвоєні звання майстрів спорту міжнародного класу з самбо.

Стипендіати Несподіваний сюр приз, інакше і не назвеш рішення Президента Ук раїни Петра Порошенка призначити державні стипендії трьом бронзо вим призерам Олім пійських ігор минулих років. Згідно з указом №17 / 2018 від 29 січня, опуб лікованим на офіційному сайті Глави Держави, стипендії присуджені: призерам XXVIII літніх Олімпійських ігор (Афі ни, Греція, 2004 р.) з академічного веслуван ня Сергію Білоущенку та зі стрільби з лука Дмит ру Грачову; призеру XXIX літніх Олімпійських ігор (Пекін, Китай, 2008 рік) з греко римської боротьби Ар мену Варданяну. Ось так через 10 років запорізького борця Ар мена Варданяна удосто їли президентської сти пендії. При всій гучній назві матеріального за охочення, розмір її дуже скромний 5100 грн.

Плавання Люксембург у 20й раз приймав масштабний міжнародний турнір з плавання "Luxembourg Euro Meet 2018". Відкри вали новий рік змагання на цьому старті і запо різькі спортсмени. Так, на дистанції 1500 м вільним стилем успішно виступив Сергій Фролов. З результатом 15:26.65 вихованець СДЮШОР "СПАРТАККПУ" став другим. Був шанс офор мити медаль і на дистан ції 400 м вільним сти лем, де Фролов фінішу вав четвертим, показав ши час 3: 51.53.

Підготував Віктор СИВИЙ


вітер мандрів Віталіна МОСКОВЦЕВА (текст і фото)

(Закінчення. Початок у №3 від 1 лютого 2018 р.) Ніде я не чула стільки ле генд, як у Чорногорії. Ми моволі пригадала слова запорізького історика, заклопотаного туристич ною привабливістю нашо го регіону: мовляв, якщо легенд немає, не гріх їх… вигадати. Хоча чорногорсь кі легенди схожі на прав ду: оповідачі називають конкретні дати й імена, по силаються на документи. Так, буквально оповита легендами БокоКоторсь ка бухта чарівна затока довжиною майже 30 км.

Берег бірюзових хвиль

У містечку Пераст офіційно зареєстровано лише 349 жителів, та його прикрашають середньовіч

на фортеця, одинадцять палаців аристократичних родин у стилі бароко і шість церков

пучино, я перемовилася з офіціантом. Він виявився сербом, який щоліта приїз дить сюди на роботу з Бел града. А от на зиму Пераст порожніє: немає туристів, і місцевих жителів лишається половина. Хоч узимку тут теж гарно: у грудні зацві тають рожеві магнолії…

Ікона на рифі Розповідають, що в 1452 році два братиморяки Мор тешичі знайшли на крихіт ному рифі посеред затоки… ікону Божої Матері. Вона зцілила одного з братів. Піс ля цього риф стали назива ти "Госпа од Шкрпела" ("Бо жа Матір на рифі"). Він пе ретворився на місце палом ництва. Коло нього затоп лювали судна, непридатні для плавання і піратські, і свої. За законом кожен ко рабель, що пропливав ми мо, мав кинути у воду камін ня. Нині риф перетворився на острівець площею понад 3000 квадратних метрів. Зведена на ньому церква

Дама з камеліями У Которі коти воістину "почесні громадяни", їх можна побачи

ти усюди: навіть на вітрині ювелірної крамниці

Божої Матері сучасного виг ляду набула після жахливо го землетрусу 1667 року. 22 липня тут влаштовують ве лике свято. Учасники наван тажують човни камінням і кидають його у море навко ло рукотворного острова. На стінах церкви Божої Ма тері ми побачили понад 2,5 тисячі "обітніх платівок" із золота і срібла. Жителі Бо коКоторської бухти жертву вали їх за порятунок від різ них нещасть. Майданчик поруч із цер квою колись називали Дво ром примирення. Тут стоїть вирізьблений із каменя стіл у вигляді двох титанів, які тримають на спинах плиту. За цей стіл саджали тих, хто посварився. У священному місці, де нікого не можна об ражати ані словом, ані дією, опоненти мали залагодити конфлікт. Подейкують, їжі і пиття їм давали на три дні…

Постріл у кохану

Старовинні вулички Котора збе

рігають свій недоторканий виг

ляд протягом багатьох століть

ЧЕТВЕР, 8 ЛЮТОГО

На сусідній із Госпа од Шкрпела природний острів Святого Георгія нікого не допускають. Його іменують островом Мертвих або Проклятим. Колись там бу

ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА Перший номер газети вийшов 3 листопада 1917 року Засновник: Запорізька обласна рада Видавець – КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР. Виконуюча обов’язки головного редактора Наталія ЗВОРИГІНА Редакційна колегія: Олег БОГУСЛАВСЬКИЙ (директор Інституту журна лістики і масової комунікації Класичного приватного університету), Андрій ДАНИЛОВ (головний дизайнер), Віталіна МОСКОВЦЕВА (журналіст), Ірина СКЛЯРОВА (дизайнер)

ло абатство і цвинтар для знатних городян. Легенд із островом пов'язано стільки, що вистачить на книгу. Як от історія кохання хорвата, солдата наполеонівської ар мії Анте Словіча і дівчини із сусіднього містечка Перас та Катиці Калфіч (зновтаки конкретні прізвища!). Хло пець служив в артилерійсь кому полку, розташованому на острові. Коли в 1813 році жителі Пераста повстали проти французів, Словічу наказали вистрілити з гар мати по містечку. Цей єди ний постріл потрапив у бу динок Катиці та вбив дівчи ну! Облишивши військову службу, Словіч все життя провів на острові, щоночі запалюючи на могилі коха ної свічку. Після смерті його поховали поряд із нею. Після екскурсії на човні до острова Госпа од Шкрпела нам випала нагода прогуля тися сусіднім Перастом. У містечку лише одна вулиця і 349 жителів. Ми кинули оком на пишні оселі 12 аристократичних родин, але не обійшли увагою і ресто ранчики з видом на затоку. Попиваючи улюблений ка

E mail: zp.pravda@ukr.net, zp.reklama@ukr.net

Ці місця не без підстав звуть "ботанічним садом Чорногорії". У Перасті зав жди мешкали мореплавці (і діяла морська школа, де в 1689 році навчалися пос ланці Петра І). Дружини пе растських моряків подовгу чекали, коли повернуться чоловіки. Зокрема, Гіацинта Лунич в очікуванні чоловіка і сина 25 років вишивала об раз Богородиці золотими і срібними нитками та влас ним волоссям. Мореплавці везли у подару нок жінкам насіння квітів і саджанці. Справжній подвиг з їхнього боку: запаси води на вітрильниках були обмежені, а чоловіки ділилися мізерним пайком із рослинами! Капітан Йованович у медо вий місяць змушений був залишити вагітну дружину. Він повернувся із плавання аж через сім років і привіз їй з Японії першу в Європі ка мелію. Он хто, виявляється, справжня "дама з камелі ями"!

Понумеровані камінці Ніхто не знає, коли було засноване місто Котор. Во но відоме ще з давньоримсь ких часів: тоді тут мешкали іллірійці. У 535 році візан тійський імператор Юсти ніан побудував на висоті 260 метрів фортецю. Вона бага

то разів перебудовувалася, але стоїть і зараз, нагаду ючи гребінь дракона. Стара частина Котора вва жається одним із найкраще збережених середньовічних міст на Адріатиці. Вона вне сена ЮНЕСКО до списку всесвітньої культурної спад щини. Навіть мостова з кольорового мармуру з'яви лася тут у ХІV столітті. Коли треба змінити комунікації, камінці нумерують, а потім укладають строго на певне місце. Якщо хорватський Дубров ник торжество стилю й елегантності, то чорногорсь кий Котор химерна плута нина стилів. Усе тут зміша лося! Навіть у збудованій 1195 року церкві Святого Луки два олтарі: православ ний і католицький.

Мацмацмац, котику! Легенд у Которі не менше, ніж у Перасті. Приміром, як купці везли до Венеції мощі Святого Трифона, але у Ко торській бухті їх затримав страшний шторм. Він не припинявся більше тижня. Налякані купці згодилися… продати святиню которсь кому багатію. Кафедраль ний собор міста, збудова ний у 1166 році, носить ім'я Святого Трифона. Розповідають легенду про дівчинуслужницю Азану: їй явилася діва Марія й підка зала попередити городян про напад алжирських піра тів. П'ять діб тривала битва і весь час Азана молилася на стіні, а потім стала зат ворницею. Талісман Котора кіт. Ко лись коти порятували місто від чуми, вбиваючи щурів, що розносили заразу. Ко торці дотепер шанують їхніх нащадків. Ніде я не бачила стільки сувенірів кошачої те матики. Ніде коти не почува ються так вільготно. Я спро бувала покликати панакоти ка, який поважно розлігся на вітрині ювелірної крамниці: "Кицькицькиць"… Де там! Українську він не зрозумів. У Которі до котів слід зверта тися: "Мацмацмац"… Усмі хаєтеся? Та нехай деякі чор ногорські слова здаються нам дивними: "Ну, треба ж дім називати "куча"!" Та, по годьтеся, приємно усвідом лювати, що на бірюзовому Адріатичному морі теж жи вуть родичіслов'яни…

Газета зареєстрована управлінням у справах преси та інформації Запорізької облдержадміністрації 15 червня 2000 року.

Телефони редакції: Приймальна головного редактора – (061) 787 54 09 (факс).

Реєстраційне свідоцтво 33 № 384. Газета виходить українською мовою

Відділи: регіональної політики та новин – (061) 787 54 10; соціальноекономічних проблем – (061) 787 54 23; гуманітарних проблем, листів та масової роботи – (061) 787 54 15. Відділ реклами та оголошень здійснює комерційну, посередницьку та видавничу діяльність – 061 787 54 21 (тел./факс). Матеріали, означені знаками R та ! публікуються на правах реклами. Матеріали під рубриками "Точка зору", "Актуально", можуть публікуватись на правах реклами.

23

по четвергах (на 24 сторінках). Адреса редакції: Газета зверстана в комп’ютерному центрі редакції газети “Запорізька правда”. Телефон: 7875426.

69600, м. Запоріжжя, МСП, пр. Соборний (колишній пр. Леніна), 152, Будинок преси, 3 й поверх.

Поділ кольору, фотонабір і друк виконані ТОВ “Видавничий дім “КЕРАМІСТ” 69057, м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 16. Тел.: (061) 2281030 www. keramist.com.ua

Передрук публікацій допускається за погодженням з редакцією. Посилання на “Запорізьку правду” обов’язкове. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв та інших даних несуть автори публікацій. Відповідальність за зміст рекламних оголошень несе рекламодавець. Рукописи не рецензуються і не повертаються авторам. Листування з читачами ведеться тільки на сторінках газети. Редакція оплачує позаштатним авторам тільки замовлені матеріали. Ціна договірна. Друк офсетний. Передплатні індекси: 21708, 21707, розповсюджується УДППЗ “Укрпошта”. Тираж тижня 20000. Зам. № 1802004


24

дозвілля

ЧЕТВЕР, 8 ЛЮТОГО

z VOX POPULIОПИТУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ z КОЛИСЬ БУЛО...

z ДИВИНА ТИЖНЯ...

Чи вважаєте ви за потрібне навчитися грати у шахи і чому? Георгій Шаповалов, пенсіонер: Я вмію добре грати в шахи. В моло дості грав як Остап Бендер. Навіть, грав на гроші. Це було колись в м. Харкові, в міському парку був майданчик, де зби рались шахісти, ось там відбувалися запеклі баталії. Євген Яценко, годинниковий майстер: У шахи грати не вмію, і навчатися ба жання не маю. Мені це не дуже цікаво. Мабуть, тому, що в житті маю інші інте реси. Наприклад, книги. Михайло Циткін, приватний підприємець: Трохи вмію пересувати фігури на дошці. Останній досвід був дуже давно, у шкільні роки. Поглиблено вивчати гру не планую, хіба що в шашки, якщо тра питься напарник. Андрій Семенко, менеджер: Ні, в шахи не граю, якось не склалось. Бажання починати грати теж немає, не знаю чому, мабуть, це не моє. Євген Компаніченко, фотомитець: Останній раз грав у шахи в дитинстві, тоді всі грали. Зараз такої потреби не маю. Мабуть, тому, що шахи потре бують логічного мислення, а в мене воно образне.

Чемпіонат Запоріжжя з шахів

Опитування та фото Олександра МАКСИМОВА

У шаховому клубі "Думка" 25 січня відбулася перша гра півфіналу чемпіона ту Запоріжжя. Бра ли участь 38 осіб різного віку, статі та рівня підготовки. Грали і початківці, і кандидати, і майс три спорту і навіть один майстер спор ту міжнародного класу. Кращі з пів фіналу, який трива тиме до 8 лютого, будуть боротися між собою вже в фі налі. А взагалі в запорізькому шаховому клубі "Думка" в новому році вже встигли провести 4 турніри. Календар змагань у клубі розписаний на рік вперед. Графік різних турнірів і заходів дуже щільний. Запорізьких поцінову вачів шахів у цьому році чекає багато цікавого.

1106 року Великий князь Київський Воло 8 димир Мономах склав "Повчання" перший лютого дидактичнохудожній оригінальний твір кня жої Русі, в якому висловив думки за гальнодержавного, політичного та морального характеру, повчав своїх дітей бути розумними правителями, захищати інтереси Русі, боротись із князівськими міжусобицями, самим навчатись і поширювати освіту, влас ною поведінкою подавати приклад іншим. 1874 року у СанктПетербурзі (Ро сія) відбулась прем'єра опери Модес та Мусоргського "Борис Годунов". 1879 року канадський інженер Сен форд Флемінґ вперше запропонував розподілити Земну кулю на 24 часо вихі пояси. Думка універсального часу й часових поясів прийшла йому в го лову після того, як він спізнився на по їзд. Учений озвучив її на конференції Королівського Канадського інституту. У 1884 році цю систему прийняли в усьому світі. 1914 року в Монреалі (Канада) створили українське видавництво "Новий Світ". Запорізькі ювілеї тижня 13 лютого 100 років від дня народження Олек сандра Григоровича Барабохи (13.02.1918 08.2004) запорізького літературознавця, літературного кри тика.

КОЛИ ВСІ ВДОМА

Підготував Олександр МАКСИМОВ (текст, фото)

КАБІНИ МТЗ БІЛОРУСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА СКЛАВ ДАНИЛО КАРМІНСЬКИЙ

ЗАПЧАСТИНИ до тракторів МТЗ (широкий асортимент)

ТОВ "Укроптзапчастина"

Eldorado_777@ukr.net

Тел. (095)281J87J51

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД, НАДРУКОВАНИЙ 1 ЛЮТОГО По горизонталі: Бут. Піфагор. Адиге. Лісичка. "Ніс". Екер. То паз. Правило. Ока. Давка. Зір. Колчедан. Обвал. Ікра. Обабок. Оборот. Нуга. Амбасада. Ашока. Авар. Трава. Каша. Рабле. Мі. Оля. Джаз. Ампір. Пир. Ома. Атоми. Онан. Сапсан. Колимага.

По вертикалі: Контактор. Сіверко. Анапа. Леонора. Малевич. Бук. Волопас. Гіки. Агава. Еліта. Осел. Диба. Ярон. Природа. Ані ка. Шпик. Актив. Адао. Короб. Дрил. Прабаба. Оса. Кура. Ом. Бензозаправка. Зона. Кіл. Ода. Шум. Маг. Саар. Старка. Ікона.

08 02 18  
08 02 18  
Advertisement