Page 1

ประกาศ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เรื่อง ผลการรับนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี ประเภทสิทธิพิเศษ (โควตา) ประจําปการศึกษา 2557 ตามที่ม หาวิ ท ยาลั ยฟาฏอนี ไ ด เปด รับสมั ครนั ก ศึก ษาใหม ระดั บปริญ ญาตรี ประเภทสิ ท ธิพิเศษ (โควตา) ประจําปการศึกษา 2557 นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยฟาฏอนีขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ประเภทสิทธิ พิเศษ (โควตา) ประจําปการศึกษา 2557 ตามประเภท สาขาวิชา ดังรายชื่อแนบทายประกาศนี้ ทั้งนี้ใหผูท่มี ีรายชื่อมารายงานตัวตามวันและเวลาที่กําหนด หากไมมารายงานตัว มหาวิทยาลัยฯจะถือ วาบุคคลนั้นสละสิทธิ์

จึงประกาศมาเพือ่ ทราบ ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2557

ลงชื่อ (นายมัสลัน มาหะมะ) รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย ปฏิบัติหนาที่แทนอธิการบดี


กําหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม ระดับปริญญาตรีประเภทสิทธิพิเศษ (โควตา) ประจําปการศึกษา 2557 วันที่ 15 มกราคม 2557 รายงานตัว

หองประชุมวันมูหะมัดนอร มะทา

หลักฐานการรายงานตัว 1. สําเนาเอกสารแสดงวุฒกิ ารศึกษา / รบ.ม.6 หรือเอกสารแสดงคุณวุฒิ 5 ภาคการศึกษา จํานวน 2 ชุด 2. สําเนาเอกสารแสดงวุฒกิ ารศึกษาดานอิสลามศึกษา จํานวน 2 ชุด (เฉพาะคณะศึกษาศาสตรสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาและสาขาวิชาการสอนภาษาอาหรับ) 3. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 2 ชุด 4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 2 ชุด 5. รูปถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป คาใชจายในการรายงานตัว คาธรรมเนียมพิเศษแรกเขา - คาธรรมเนียมขึน้ ทะเบียนเปนนักศึกษา - คาประกันการเปนนักศึกษา - คาธรรมเนียมทําบัตรประจําตัวนักศึกษา - คาเอกสารการลงทะเบียน คาหอพัก - คาหอพักเหมาจาย/หนึ่งปการศึกษา - คาประกันหอพัก

คนละ คนละ ใบละ ชุดละ รวมทั้งหมด

500 500 150 50 1,200

บาท บาท บาท บาท บาท

จํานวน จํานวน รวมทั้งหมด

5,000 บาท 500 บาท 5,500 บาท


คณะอิสลามศึกษาและนิตศิ าสตร สาขาวิชาชะรีอะฮฺ ที่

คํานาม ชื่อ

สกุล

โรงเรียน

1

นางสาว จุฑามาศ

หมัดเล็บ

พัฒนศาสตรวิทยา

2

นางสาว ตัสนีม

ยีเลาะ

อิสลาฮียะห

3

นางสาว นิชานาถ

หมัดเล็บ

พัฒนศาสตรวิทยา

4

นางสาว พาตีฮะห

มะดอลา

ศรีฟารีดาบารูวิทยา

5

นางสาว มูรณี

สาเมาะ

อิสลาฮียะห

6

นางสาว อัสมาทร

ดอเลาะ

ดารุสลาม

7

นางสาว อาฟพ

แวดาแก

อิสลาฮียะห

8

นางสาว อาแอเสาะ

สาและ

พัฒนาวิทยา

9

นางสาว นาซอฟะห

คอเตะ

ศรีฟารีดาบารูวิทยา

10

นาย

อันซอร

เตะ

Relig lousins.qortoba

11

นาย

ซากีรี

บินเจะฮะ

นูรุดดินมูลนิธิ

12

นาย

วนัส

คามิ

อิสลามวิทยามูลนิธิ

13 14

นาย นาย

สิทธิชัย สูไอมิง

ดาวอเซาะห อาบู

ดาริสสลามวิทยา สุกัญศาสตนวิทยา

15

นาย

อาหาหมัด

แม

บานดอนวิทยา

16

นาย

อับดุลบาเซร

ปแนบาโง

สายบุรีอิสลามวิทยา

สาขาวิชาอุศูลุดดีน(หลักการศาสนาอิสลาม) ที่

คํานาม ชื่อ

สกุล

โรงเรียน

1

นางสาว กอดีเยาะห

กะนิ

ตายุลอิสลาม

2

นางสาว ซากีเราะ

จาเตะ

อาลาวียะหวิทยา

3

นางสาว ชุครียา

หะยีกอเดร

พัฒนาวิทยา

4

นางสาว ซาฮูรี

เจะหะ

พัฒนาวิทยา

5

นางสาว ซีมะ

แฮมะ

อิสลาฮียะห

6

นางสาว ซูมัยยะห

บือโต

บํารุงอิสลาม

7

นางสาว ดาอียะห

บาเด็ง

อิสลาฮียะห

8

นางสาว ตอฮีเราะฮ

เกบัน

9

นางสาว นูรอัสมีรา

เจะบือราเฮง

ดารุลฟารีห นูรุดดินมูลนิธิ 10.นางสาวฟาฏีมะห


10 นางสาว ฟาฏีมะห

เจะมุ

อิสลาฮียะห

11

ภักดี

ตัรบียะหอิสลามียะห

12 นางสาว มุสลีมะห

ดอเลาะ

อิสลาฮียะห

13 นางสาว รุสนีดา

เจะดะ

ดารุสสาลาม

14 นางสาว สุไฮลา

ยะโกะ

อิสลาฮียะห

15 นางสาว อัสมะห

ลาเตะ

อิสลาฮียะห

16 นางสาว อัสมา

บัสตี

มุสลิมพัฒนศาสตร

17 นางสาว อามีเนาะห

กะนิ

อัครศาสตรวิทยา

18 นางสาว อารีฟะฮ

แวอุเซ็ง

อิสลามศึกษาดารุลบิร

19 นางสาว อาอีซะห

หะยีอุเซ็ง

บํารุงอิสลาม

20 นาย

นุมาน

ดอเลาะ

อิสลาฮียะห

21 นาย

เตาฟก

ยาเซ็ง

สุกัญศาสตนวิทยา

22 นาย

นิอิลเลียส

หะยีนิมะ

ดารรุลอูโลมนิบงบารู

23 นาย

มะรอ

บือราเฮง

พัฒนศาสตรวิทยา

24 นาย

รอนิง

ดาราเม็ง

พัฒนศาสตรวิทยา

25 นาย

อับดุลเลาะห

เจะโกะ

อิสลาฮียะห

26 นาย

ฟาอิส

ยาอีด

พัฒนาการอิสลาม

27 นาย

อิสมาแอ

โตะตาหยง

พัฒนาวิทยา

28 นาย

ลุกมาน

สาแม

พัฒนาวิทยา

29 นาย

ลุกมาน

เจะสะนิ

สายบุรีอิสลามวิทยา

30 นาย

ตอริก

หลง

สายบุรีอิสลามวิทยา

นางสาว มาดีนะห

สาขาวิชาอิสลามศึกษา ที่

คํานาม ชื่อ

สกุล

โรงเรียน

1

นางสาว กัญญารัตน

ไพเมือง

พัฒนศาสตรวิทยา

2

นางสาว นาลินี

มือเยาะ

นูรุดดินมูลนิธิ

3

นางสาว ฟาตีฮะห

ปายีแมเราะ

อิสลาฮียะห

4

นางสาว มุมนี ะห

ฮาลิง

สุกัญศาสตนวิทยา

5

นางสาว รอฮานา

ภัคดี

นูรุดดินมูลนิธิ

6

นางสาว รุชดา

เจะอาแซ

7

นางสาว รุสมี

มูละซอ

มุสลิมพัฒนศาสตร มุสลิมศึกษา 8.นางสาวศิรินทิพย


8

นางสาว ศิรินทิพย

มะมา

หนองจอกพิทยานุสสรณมัธยม

9

นางสาว สุภาพร

ถิ่นหนองจิก

หนองทะเล

10 นางสาว อัสมีรา

ดามะ

วัฒนธรรมอิสลามพอมิ่ง

นางสาว อารยา

มะหนิ

พัฒนศาสตรวิทยา

12 นางสาว อาริพ

ซาแม

สามารถดีวิทยา

13 นางสาว อาแอเสาะ

ยาแม

วัฒนธรรมอิสลาม

14 นางสาว ฮาสือนะห

ดอปอ

อาลาวียะหวิทยา

15 นางสาว ฮุซนาย

มะเย็ง

นูรุดดินมูลนิธิ

16 นางสาว ฮัสนี

ซาซู

อาลาวียะหวิทยา

17 นางสาว วณิชยา

สาลีหมัด

หนองจอกพิทยานุสสรณมัธยม

18 นาย

จตุรงค

สากา

ดารุสสาลามวิทยา

19 นาย

ฟรดาวส

สือรี

อิสลาฮียะห

20 นาย

ฟุรกอน

บือราเฮง

นูรุดดินมูลนิธิ

21 นาย

อาหะมัดสุกรี

หะมะ

อิสลาฮียะห

22 นาย

ฮากีม

ดอเลาะ

อิสลาฮียะห

11

คณะศิลปศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาภาษาอาหรับ ที่

คํานาม ชื่อ

สกุล

โรงเรียน

1

นางสาว ซารีฮัน

สือตาปอ

ศรีฟารีดาบารูวิทยา

2

นางสาว นัซมีย

ดอปอ

พัฒนาวิทยา

3

นางสาว นิอรุนี

ยูโซะ

สตรีพัฒนศึกษา

4

นางสาว นิอาลีฟะห

นิเดฮะ

มุสลิมพัฒนศาสตร

5

นางสาว นูรฮากีมะฮ

เย็ง

สอนศาสนาศาสนูปถัมภ

6

นางสาว มุมนี ะห

มะยีแต

อิสลาฮียะห

7

นางสาว ฟรฮานา

สุหลง

บํารุงอิสลาม

8

นางสาว ยูนูรัย

มะยูโซะ

อุดมศาสนวิทยา

9

นางสาว โรสฮานา

ตาเยะ

อัตตัรกียะหอิสลามียะห

10 นางสาว สีตีฮัสมะห

รามัญเศษ

11

เจะโด

พัฒนาวิทยา บํารุงอิสลาม

นางสาว อัฟนาน

12.นางสาวอารีฟะ


12 นางสาว อารีฟะ

เจะเส็น

พัฒนาวิทยา

13 นางสาว อาอีฉะ

อาเก็ม

มาเลเซีย

14 นางสาว อุมมูกลั ซม

บือนา

พัฒนาวิทยา

15 นางสาว ฮานัน

มหามะ

สามารถดีวิทยา

16 นางสาว มูรณี

มุเซะ

อิสลามประสานวิทย

17 นาย

ซูเฟยน

ลามอซีเตะ

พัฒนศาสนวิทยาโกตาบารู

18 นาย

บูคอรี

ตาเละ

พัฒนาวิทยา

19 นาย

ฟยศอล

โตะมา

อิสลาฮียะห

20 นาย

เอกชัย

สัตบุศ

ดาริสสลามวิทยา

21 นาย

ฮาซัน

เจะมูซอ

อิสลาฮียะห

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ที่

คํานาม ชื่อ

สกุล

โรงเรียน

1

นาย

มูญาเฮด

บินยูโซะ

กศน.

2

นาย

ซอลาฮุดดีน

แวและ

มุสลิมพัฒนศาสตร

3

นางสาว นูรฮาซานะห

เจะแซ

พัฒนาวิทยา

4

นางสาว นารีมะห

โตะกายอมาตี พัฒนาวิทยา

5

นางสาว ยูวานี

แวนาแว

ประทีปวิทยา

6

นางสาว นูรมา

ลือแบซา

ประทีปวิทยา

7

นางสาว นัทมีนา

สาดีน

ธรรมศาสนวิทยา

สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงินและการธนาคาร ที่

คํานาม ชื่อ

สกุล

โรงเรียน

1

นางสาว คอรีเยาะ

ดอเลาะ

มุสลิมศึกษา

2

นางสาว ซอฟะ

คงตา

สามารถดีวิทยา

3

นางสาว ซูนีตา

มูเนาะ

พัฒนาวิทยา

4

นางสาว ซูไวบะห

ยะสาละ

บํารุงมุสลีมีน

5

นางสาว ซูไฮนี

ดอเลาะ

พัฒนาวิทยา

6

นางสาว ตัสนีมย

วาเตะ

ดารุสสาลาม

7

นางสาว นัจมะ

ดัชนี

8

นางสาว ฟาตีมะห

ยูโซะ

อัลมูวาฮิดีน รอมาเนีย 9.นางสาวฟเดีย


9

นางสาว ฟเดีย

กาเจ

สุกัญศาสนวิทยา

สะมาแอ

มุสลิมพัฒนศาสตร

เจะเด็ง

มูลนิธิสันติวิทยา

12 นางสาว สารูฮาน

แลฮา

พัฒนาวิทยา

13 นางสาว โสรญา

สะมะแอ

พัฒนาวิทยา

14 นางสาว หะกีมะฮ

เจะเด็ง

สุกัญศาสนวิทยา

15 นางสาว อัสมีรา

เจะนิ

รอมาเนีย

16 นางสาว อิลฮัม

ตุยง

อิสลาฮียะห

17 นางสาว อุรวาตี

สะนิ

สุกัญศาสนวิทยา

18 นางสาว อุสนา

เปาะซา

สุกัญศาสนวิทยา

19 นางสาว ฮายาตี

สาหะ

อิสลาฮียะห

20 นางสาว ปารมิตา

ทํานากลา

สตรีพังงา

21 นางสาว นูรีดา

ละใบซอ

กศน.ยะลา

22 นางสาว สุไฮนี

เจะมะ

บานดอนวิทยา

23 นางสาว สูรีนา

แลแม

อิสลามประสานวิทย

24 นางสาว อารีณี

กลาแต

อิสลามประสานวิทย

25 นางสาว แวอัฟฟะห

ตูวี

อิสลามฮียะห

26 นางสาว อารียา

หมันเจริญ

บุสตานุดดีน

27 นางสาว อาอีซะห

อาแวกือจิ

อิสลาฮียะห

28 นาย

เผาสัน

สันอี

พัฒนาวิทยามูลนิธิ

29 นาย

ซัลมาน

เย็ง

บํารุงอิสลาม

30 นาย

นูรดิง

ดอเลาะ

สุกัญศาสนวิทยา

31 นาย

อีรฟาน

ยูโซะ

ดารุลอูโลมนิบงบารู

32 นาย

มูฮัมหมัดฟาเดล

อาแว

มุสลิมพัฒนศาสตร

10 นางสาว มาตีเตาะ 11

นางสาว มารีแย

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่

คํานาม ชื่อ

สกุล

โรงเรียน

1

นางสาว กอนีตะห

สะแลแม

บํารุงอิสลาม

2

นางสาว ซัลมา

ลําเลียงพล

พัฒนาวิทยา

3

นางสาว ซาวานี

ตาเยาะ

4

นางสาว ซีตีอามีนะห

ตุละนัน

สามารถดีวิทยา ลําไพลศานติวิทย 5.นางสาวไซมะ


5

นางสาว ไซมะ

บินแวยูโซะ

พัฒนาวิทยา

6

นางสาว ณัจมีย

บินรินทร

พัฒนาวิทยา

7

นางสาว ดรุณี

ศิลา

ตัรบียะหอิสลามียะห

8

นางสาว ดียานา

กีไร

ดารุลอูโลมนิบงบารู

9

นางสาว ตวนซูฮัยนี

รอยา

อาสาสุลดินวิทยา

บาเหะ

สามารถดีวิทยา

นางสาว นาซูฮา

ซีเดะ

ธรรมวิทยามูลนิธิ

12 นางสาว นาดียา

อาบู

ศรีฟารีดาบารูวิทยา

13 นางสาว นาสีบาห

มะละแซ

อิสลาฮียะห

14 นางสาว นิซูลฟาร

จะปะกียา

บํารุงอิสลาม

15 นางสาว นิรอฮานี

ยีอาแซ

ศาสนูปถัมภ

16 นางสาว นิรุสมี

ปูเตะ

อัตตัรกียะหอิสลามียะห

17 นางสาว นุรมา

สมัยพิทักษ

พัฒนาวิทยา

18 นางสาว นูรีนยี 

แสแตแล

อุดมศาสนวิทยา

19 นางสาว นูรียา

หะยีสามะ

อุดมศาสนวิทยา

20 นางสาว นูรีฮัน

เจะยอ

สามารถดีวิทยา

21 นางสาว ฟตฮียะห

สามะอาลี

สามารถดีวิทยา

22 นางสาว มุมนี ะ

ดอคอ

พัฒนาวิทยา

23 นางสาว มุมนี ะห

ตาเละ

อิสลาฮียะห

24 นางสาว มุมนี ะห

เจะโวะ

สามารถดีวิทยา

25 นางสาว ยาวานี

ดอแม

อิสลาฮียะห

26 นางสาว รอซีดะห

สิเดะ

ยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ

27 นางสาว รอยฮาณ

ดือรามะ

อิสลาฮียะห

28 นางสาว รูไวดา

อามิง

สามารถดีวิทยา

29 นางสาว โรสฮายา

ตาเยะ

อัตตัรกียะหอิสลามียะห

30 นางสาว วริศรา

เบ็ญตะเหล็บ

บํารุงอิสลาม

31 นางสาว วากีอะต

สะแลแม

สุกัญศาสนวิทยา

32 นางสาว สีตีไบยซูรอ

เจะเลาะ

มุสลิมศึกษา

33 นางสาว สูปยะห

หวันสนิ

บํารุงอิสลาม

34 นางสาว อัฟนาน

เจะสะนิ

35 นางสาว อัสมา

กาโน

อิสลาฮียะห สตรีอิสลามวิทยา

10 นางสาว นาซีบะห 11

36.นางสาวอานีซะห


36 นางสาว อานีซะห

ตาเละ

บํารุงอิสลาม

37 นางสาว อาฟฟะฮ

อาลีแก

สามารถดีวิทยา

38 นางสาว อายูนี

หะยีบือราเฮง

สามารถดีวิทยา

39 นางสาว อาวาตีฟ

ดือเระ

มุสลิมศึกษา

40 นางสาว อาอีซะห

มามุ

พัฒนศาสตรวิทยา

41 นางสาว อาแอเสาะ

อาแซ

สามารถดีวิทยา

42 นางสาว ฮานาน

มามะ

The Loth Secondary School at Makkah

43 นางสาว ซูมัยรอ

เจะและ

อัตตัรกียะหอิสลามียะห

44 นางสาว ดารานี

มูซอ

อิสลามประสานวิทย

45 นางสาว นาเดีย

ยะลาโด

อิสลามประสานวิทย

46 นางสาว ไซมะ

มามะ

The Loth Secondary School at Makkah

47 นางสาว อาดีลา

สะอิ

อัตตัรกียะหอิสลามียะห

48 นางสาว ฮารีซะห

คอแล

พัฒนศาสตรวิทยาโกตาบารู

49 นางสาว สุไรยา

ศรีอาหมัด

สงเสริมวิทยามูลนิธิ

50 นางสาว ฮายาตี

โตะกีแม

มุสลิมพัฒนศาสตร

51 นางสาว มารียะห

มามะ

The Loth Secondary School at Makkah

52 นางสาว อาอีซะห

โตะกีแม

บานดอนวิทยามูลนิธิ

53 นาย

อับดุลบาอีส

อีแต

นูรุดดีนมูลนิธิ

54 นาย

ฮาซัน

เจะมูซอ

อิสลาฮียะห

55 นาย

ฟารีด

ดามาเราะ

พัฒนศาสนวิทยาโกตาบารู

56 นาย

มุสลิม

หวันมามะ

พัฒนาวิทยา

57 นาย

ฮาซัน

เจะมูซอ

อิสลาฮียะห

สาขาวิชาภาษามลายู ที่

คํานาม ชื่อ

สกุล

โรงเรียน

1

นางสาว คอลีเยาะ

ดาราแม

มุสลิมพัฒนศาสตร

2

นางสาว เจะมูรณี

ดอเลาะ

บํารุงอิสลาม

3

นางสาว ชลาลัย

ดะหลํา

บุสตานุดดีน

4

นางสาว ตัสนีม

สุหลง

สามารถดีวิทยา

5

นางสาว นารีซา

6

นางสาว นูรดียานา

ดาซอตาลาแด พัฒนาวิทยา อิสลาฮียะห เจะอาลี 7.นางสาวนูรสีลา


7

นางสาว นูรสีลา

สามะ

พัฒนาวิทยา

8

นางสาว นูรีซัน

อาบู

พัฒนาวิทยา

9

นางสาว นูรีมาน

เจะยอ

สามารถดีวิทยา

10 นางสาว บูรอยดา

ยีสะมะแอ

สามารถดีวิทยา

11

กอแต

พัฒนาวิทยา

12 นางสาว ฟตเราะห

ติโบซู

มุสลิมศึกษา

13 นางสาว วันฟาตีเมาะ

มะแรจอ

สตรีพัฒนศึกษา

14 นางสาว วาซีนี

บือราเฮง

ดารุสสาลาม

15 นางสาว ศิริอร

ดามาลี

ศรีฟารีดาบารูวิทยา

16 นางสาว สารีนา

สาและ

มุสลิมศึกษา

17 นางสาว สุนิดา

สิรมิ นต

อัลมูวาฮิดีน

18 นางสาว หมะลีซา

ยามา

มุสลิมศึกษา

19 นางสาว อัคริมา

หมวดมิเส็น

บุสตานุดดีน

20 นางสาว อาอีเสาะ

แมเราะ

มุสลิมศึกษา

21 นางสาว ฮุสนา

ตาเยะ

สตรีพัฒนศึกษา

22 นางสาว ฮีดายะ

หมัดเบ็ญหวัง บุสตานุดดีน

23 นางสาว มาดีนี

ตะปา

ประทีปวิทยา

24 นาย

มูฮําหมัด

ดาราโอะ

อิสลาฮียะห

25 นาย

ตวนฮูซัยฟาน

ยอเงาะ

อิสลาฮียะห

26 นาย

บีรรี

ตุดบัตร

พัฒนาวิทยามูลนิธิ

คํานาม ชื่อ

สกุล

โรงเรียน

1

นางสาว โซฟยะห

บูงอสายู

พัฒนาวิทยา

2

นางสาว นูรไลลีย

ยะโกะ

สอนศาสนาศาสนูปถัมภ

3

นางสาว นูรฮิดายะห

มาฮะคีรี

พัฒนาวิทยา

4

นางสาว นูรุลฮูดา

มูซอ

ตารเบียตุลวาตันมูลนิธิ

5

นางสาว ฟรดาวส

ชื่นจิตต

สงเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ

6

นางสาว มิสบะห

ดีแม

พัฒนาวิทยา

7

นางสาว ยามีละห

บาสอ

8

นางสาว ฮานานี

มาหะมะ

มุสลิมศึกษา สามารถดีวิทยา

นางสาว ฟาตีเมาะห

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

9.นางสาวฮินด


9

นางสาว ฮินด

อะหมัด

หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกลุ กันยา

10 นางสาว จินดารัตน

วิสาละ

พัฒนศาสนวิทยาคลองยาง

นะนิ

พัฒนาวิทยา

11

นางสาว ฮานาน

12 นาย

ซอลีฮีน

หะยี

อิสลาฮียะห

13 นาย

สุไลมาน

สุหลง

อิสลาฮียะห

14 นาย

อาสือมิน

เจะนิ

พัฒนาวิทยา

15 นาย

มุสเลม

สะมะแอ

สายบุรีอิสลามวิทยา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่

คํานาม ชื่อ

สกุล

โรงเรียน

1

นางสาว

นาดียะห

ดุลมาตร

บํารุงอิสลาม

2

นางสาว

นูรีซัน

บิลอาหลี

บํารุงอิสลาม

3

นางสาว

นูรุลฮุสนา

อาแวยี่งอ

สามารถดีวิทยา

4

นางสาว

มาวัดดะห

สาแม็ง

สามารถดีวิทยา

5

นางสาว

มิสกะห

กาเซ็งตือมา

บํารุงอิสลาม

6

นางสาว

สุนี

หวันโสะ

ภักดีอนุสรณ

7

นางสาว

สุรยา

บือราเฮง

ดารุสลาม

8

นางสาว

ฮูดา

ดีเยาะ

สามารถดีวิทยา

9

นางสาว

นูริชยาน

อาลี

สายบุรีอิสลามวิทยา

10 นาย

ฟาฮรี

สาระ

อุดมศาสตรวิทยา

11

อารียาส

มาโระ

อิสลาฮียะห

นาย

สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑฮาลาล ที่

คํานาม ชื่อ

สกุล

โรงเรียน

1

นางสาว

นัจนันท

เดวีเลาะห

ศาสนูปถัมภ

2

นางสาว

นาซอฟะ

ดือราแม

พัฒนาวิทยา

3

นางสาว

นิดา

บอฆอเนาะ

พัฒนาวิทยา

4

นางสาว

นูราตี

วาเฮง

5

นางสาว

นูฮา

มามะ

อิสลาฮียะห บํารุงอิสลาม 6.นางสาวพรกนก


6

นางสาว

พรกนก

โสมสุข

อัลมูวาฮิดีน

7

นางสาว

ฟรดาวซ

มะรอแม

บํารุงอิสลาม

8

นางสาว

มุมนี ะห

แวเตะ

มุสลิมพัฒนศาสตร

9

นางสาว

รุสดา

สาแม

พัฒนาวิทยา

10 นางสาว

วลีรัตน

ไซยเทพ

อิสลาฮียะห

11

วัรดาบินตุซัยด

เส็งไข

ลําไพลศานติวิทย

12 นางสาว

ศุภัชญา

หอมหวน

อัลมูวาฮิดีน

13 นางสาว

สูไวดา

เลาะดีเยาะ

พัฒนาวิทยา

14 นางสาว

อริตา

ชลเกษม

อัลมูวาฮิดีน

15 นางสาว

อลิสา

สะอะ

อิสลาฮียะห

16 นางสาว

อัยเซาะ

สาและ

สามารถดีวิทยา

17 นางสาว

อาลีฟะห

สะแปะอิง

อิสลาฮียะห

18 นางสาว

มาวาดะห

ดามะ

มุสลิมพัฒนศาสตร

19 นางสาว

นารีมะห

เมาะอีแต

ศรีฟารีดาบารูวิทยา

20 นางสาว

ฟรดาวส

มูเด็ง

พัฒนาวิทยา

21 นางสาว

สุไรยา

สาอุ

พัฒนาวิทยา

22 นางสาว

การีมะ

แวโพ

ลําไพลศานติวิทย

23 นางสาว

รอกีเยาะห

ตือกอตะแล

ดารุสสลาม

24 นาย

พิทักษ

จันทรนวล

ศาสนูปถัมภ

25 นาย

หมัดนัสรี

ลิวไบซา

ดารุลอูโลมนิบงบารู

นางสาว

Quota57