Page 1

ИШЌИ ДУХТАРИ ЉЎГЇ

№43 (715), 23 октябри соли 2013

сањ.21

ЊАФТАНОМА ЊАР ЧОРШАНБЕ НАШР МЕШАВАД

суф Ю и л у г Файзи ешавад? м ї и б и љ о њ

Сањ.9

,

до а г а ш и њ Фо

ан з у д Якбора м гира Сањ.11

Арўси

а б а ш як

ло л у м и њо г н а р й а Н о л л у т с а М ки , н а з и 5 одат мекушад ро т а б б а њ у м ии л а с а к Ангина а аст? д гузаран

Дил м а к и ш дар

2

5

6

11

13

14

15

бе о њ й ў т дар о 23 л л у ? д й д а а б н Зу еку м т а м пул хиз


2

РАНГОРАНГ

№43 (715) 23.10.2013

ШОГИРДИ САДРИДДИН ЊАМАРО ЌОИЛ МЕКУНАД? Сањна, оњанг ва наво аст, ки дилњои мо љавонон дар хўрўш аст, зеро ошиќему нолањои ошиќонаи ба дил наздики сарояндањо диламонро таскин мебахшад. Садои ширини сарояндаи љавон Умеди Раљабзодро бори аввал дар як мањфили њамсабаќам шунида мафтуни овозаш гаштам. Умед бо дард аз бевафої месуруду ќиссањои нотамоми ишќам як-як пеши назарам њувайдо мегаштанд. Сармасти садояш чї гуна оби дидањоям

њамчун селоби сиришк Садриддини Наљмиддин бу- дигар мухлисон хуш омадашашќатор ба рўям шорида- дааст. анд ва дар бораи ман доДирўз њафтаномаи нистан аст, худам нафањмида монмехоњанд. Банда дам. Њамсабаќонам гириста- «Оила»-ро вараќ зада, чаш- 24-октябри соли 1990 дар намро дида, масхараомез мам ба озмуни «Садои дил» шањри Душанбе ба дунё омамегуфтанд: «Лола, ин ќадар афтид ва номи Умедро дар да, мактаби миёнаи раќами бо алам гиря дорї, мабодо ќатори довталабон дида, аз 67-ро хатм кардам. Имсол ба њамин њофизбача ошиќ шодї ба раќс даромадам. хатмкунандаи Донишгоњи нашуда бошї?!» Шарм до- Боварї дорам, ки Умедљон тиљорат њастам. Шогирди шта чашмњоямро тоза кар- панди маъруфи «турфа шо- Садриддини Наљмиддин медаму ба раќс баромадам. гирде, ки дар њайрат кунад бошам. Заррае комёб гашта Мераќсидаму њушу ёдам бан- устодро»-ро сармашќи зин- бошам, самараи роњнамоии ди Умед буд. Ду чашмамро дагиаш ќарор дода, Садрид- устодам аст ва ман кўшиш аз ќаду ќомати зебояш канда динро ќоил мекунад! мекунам, ки шогирди арзанЛола, ш. Душанбе даи Садриддин буданамро наметавонистам. Ба худам ќавл додам, ки баъди тўй исбот намоям. Рањмат ба илоље карда, бо Умед аз намухлисе, ки маро ба Озмуни Посухи здик шинос мешавам. Хуш«Садои дил» пешнињод наУмеди Раљабзод: бахтона Худованд оњи димудааст. Умед дорам, ки бо Хеле шодам, ки дастгирии мухлисони азизам ламро шунид. Аз сўњбат бо Умед фањмидам, ки шогирди таронањоям ба Лолабону ва соњиби љоиза мегардам.

ФАЙЗИГУЛ ЊОЉИБИБЇ МЕШАВАД? Ошиќам, ошиќи суруду таронањои сарояндаи ширинсадо Файзигул Юсупова! Садову симои љаззобаш маро мафтуну шайдо намудааст. Таронањояш маро чунон хуш меоянд, ки чашмамро аз экран канда наметавонам. Чунин њунару ин гуна мањоратро Худованд на ба њар инсон сазовор медонад. Файзигул дар њаќиќат духтари худодод аст! Албоми навини сурудњояш, ки чанде пеш ба фурўш баромада буд, ѓаму дарди њазорон модарону хоњаронро сабук гардонд. Таронањои ин албом нолаи дили дардмандро мемонад ва сангинтарин дилро њам об мекунанд. Ањсант ба њунараш! Ба наздикї вирди номи ин бону овозаеро шунидаму дањонам воз монд. Мегўянд, ки Файзигул Юсупова њољибибї шуда, тарки сањна намудааст. Наход Файзигули азизи мо дар ављи шўњрат њамтаќдири Малика Саидова шавад? Мадина, мухлис.

Посухи Файзигул: Мухлисони азизам, ман њељ гоњ шуморо тарк гуфта, гўшанишинї ихтиёр намекунам. Сабаби аз сањна дур монданам бемориям буд. Худоро шукр мегўям, ки саломатиям рўз ба рўз бењ шуда истодааст. Ният дорам, ки дар наздиктарин фурсат барои мухлисонам консерти фолклориамро якљоя бо ансамбли «Ганљина» пешкаш намоям. Дар бораи сафари њаљ бошад, њаминро мегўям, ки Хонаи Худоро зиёрат намудан барои њар як бандаи муъмин фарз аст.


ОЗМУН

в ра

ро њо ми С- ќа

а 5 не СМ р 3 у ба 25 н к о

"Садои дил"

д!

БАХШИ ТАРОНАЊОИ №

Номи сароянда

Овозњо тўли њафта

1006

Хусрав Амонќулов

2528

2.

Зафар Абдуалимов

2529

Шумораи умумии овозњо

300

3.

Шамсиддини Содиќї

2510

204

204

Наимљони Сайдалї

2502

100

100

5.

Муниси Иброхим

2531

51

51

6.

Нозияи Кароматулло

2505

38

38

7.

Умеди Раљабзод

2526

34

34

8.

Бахтовари Сўњроб

2538

18

18

9.

Шањроми Абубакр

2504

10

10

10.

Алишери Сайфиддин

2534

9

9

11.

Фариддуни Хуршед

2506

5

5

12.

2

2

Муњаммадрафии Кароматулло

2508

13.

Ромизи Парвиз

2563

5

5

14.

Ањлиддини Фахриддин

2565

1

1

15.

Зулайхо Мамадшоева

2501

16.

Гулрў Табарова

2503

17.

Мењринигори Рустам

2507

18.

Бунафша Раљабова

2509

19.

Сарвиноз Юсуфї

2511

20.

Ховар Муродов

2512

21.

Моњираи Тоњирї

2513

22.

Шањриёр Давлатов

2514

23.

Зайнура Пулодова

2515

24.

Рустами Нур

2516

25.

Фариштаи Фурайдонї

2517

26.

Нигора Холова

2518

27.

Сунатуллои Ќурбон

2519

28.

Мадинаи Саидзод

2520

29.

Суруш Холов

2521

30.

Г.Иќбол

2522

31.

Ситора Азимова

2523

32.

Диловар Сафаров

2524

33.

Миљгонаи Мирзо

2525

34.

Муниса Бобоева

2527

Алишер Ибодуллоев

2530

36.

Зариф Носирї

2532

37.

Муслињиддин Мирзоев

2533

Фирўз Расулов

2535

39.

Убайдуллои Садулло

2536

40.

Илњом Муродов

2537

41.

Фарњоди Кўњкан

2539

42.

Шамсиддини Азиз

2540

43.

Исмоили Шарифзод

2541

44.

Њайдари Мањмад

2542

45

Самад Ѓанї

2564

Хонандагони азиз! Тавре ки огоњї доред, њафтаи дуюм аст, ки сарояндагони љавон бањри ѓолибият ба даст овардан дар озмуни љумњуриявии «Садои дил» талош варзида истодаанд. Тўли њафтаи аввал њаводорони сарояндагони љавон Хусрав Амонќулов ва Комилљони Зариф хеле фаъол буданд. Хусрав Амонќулов дар бахши «таронањои эстрадї» ва Комилљони Зариф дар бахши «халќїэстардї»-и озмуни «Садои дил» зинањои аввалро ишѓол карда меоянд. Љонибдорони Хусрав ба тарафдории ин љавони њунарманд беш аз њазор анкета фиристоданд, мухлисони Комилљон бошад, барои исботи муњаббаташон ба писари њунарманди мањбуб Ќобилљони Зариф зиёда аз 800 овоз додаанд. Алњол ягона раќиби Комилљон Зубайдулло Холов ба шумор меравад, ки 200 овоз дорад. Раќобат дар бахши «таронањои эстрадї» нисбатан шадидтар буда, Зафар Абдуалимов, Шамсиддини Содиќї, Наимљони Сайдалї, Муниси Иброњим, Нозияи Кароматулло, Умеди Раљабзод, Бахтовари Суњроб ва Алишери Сайфиддин барои ба даст овардани ѓолибият талош доранд. Мутаасифона, мухлисони бонувони нозанину хушсадо Мењринигори Рустам, Зулайхо Мамадшоева, Нигора Холова, Гулрў Табарова, Бунафша Раљабова ва Сарвиноз Юсуфї њанўз аз хоб бедор нашудаанд ва агар боз чанд њафтаи дигар пинакашонро вайрон накунанд, ин маликањои њунар аз корвони озмуни «Садои дил» ќафо мемонанд. Чаро? Чунки озмун аз ду бахш иборат буда, нафароне, ки то соли нав камтар аз њазор овоз мегиранд, њуќуќи ширкат варзиданро дар даври финалии «Садои дил» аз даст медињанд. Ин гуфтањо ба мухлисони Матлуба Рањимова, Нигина Амонќулова ва Сурайё Мирзоева низ дахл доранд, зеро бонувони номбурда дар бахши «халќї-эстрадї» номнавис шуда, то њол ќариб, ки овоз нагирифтаанд.

Ба сарояндагони дўстдоштаатон дар њаќиќат муњаббат дошта бошед, пас биштобед, ки фурсат ѓанимат аст! Ёдрас мешавем, ки овоздињї тариќи СМС ва анкета сурат мегирад. СМС-њоро бо коди сарояндагони дўстдоштаатон ба раќами 2535 равон кунед. Анкетаи озмунро метавонед аз њар шумораи «Оила» дастрас намуда, хонапурї карда ба мо фиристед. Сарояндагони писандидаатон ба дастгирии шумо ниёз доранд! Биштобед!!!

БАХШИ ХАЛЌЇ- ЭСТРАДЇ №

Ному насаби сароянда

Код

Овозњо Шумораи тўли умумии њафта овозњо

1.

Комилљон Зарипов

2558

701

701

2.

Зубайдулло Холов

2566

200

200

2

2

3.

Матлуба Рањимова

2556

4.

Нигина Амонќулова

2552

5.

Далери Хайриддин

2553

6.

Сурайё Мирзоева

2554

7.

Зайдуллои Шамсулло

2555

8.

Исмоили Иброњим

2557

9.

Шањбози Неъмон

2559

10.

Ѓолибљон Юсупов

2560

11.

Љањонгир Зарипов

2561

12

Абдурањмон Њакимзода 2562

Овоз дењу бурд намо!

БАХШИ РЭП Номи сарояндањо

Код

овозњо тўли њафта

Шумораи умумии овозњо

1.

Шон МС

2545

10

10

2.

Баха-84

2543

7

7

3.

Абада

2544

2

2

4.

Акмал Љумаев

2546

5.

Диля

2547

6.

Фира(Фирўз)

2548

7.

Миљгона

2549

8.

Диджей Исмайл

2550

9

Акмал Рекордс

2551

Шумо метавонед ба тарафдории сарояндаи писандидаатон бо роњи хонапурї карда ба идораи њафтанома фиристодани анкетаи озмун, ки дар зер оварда шудааст ва дар њар шумораи «Оила» чоп мешавад ё бо воситаи СМС овоз дињед. СМСњоро бо коди сарояндаи дўстдоштаатон ба раќами кўтоњи 2535 фиристед. Хизматрасонї танњо ба муштариёни шабакањои Babilon ва Megafon дастрас аст. Дар овоздињї мањдудият вуљуд надорад, њар кас ба тарафдории сарояндаи дўстдоштааш њар ќадаре мехоњад - 10, 100, 500, 1000, 100000 анкета ё СМС фиристода метавонад.

Ќайд кардан бамаврид аст, ки ѓолибонро дар ин озмун танњо ва танњо мардум интихоб мекунанд. Мухлиси аз њама бештар овоздода метавонад дар клипи сарояндаи дўстдоштааш наќш бозад. Се мухлиси ашадї ифтихорнома ва тўњфањои махсус-Маркази мусиќї ва сабти орегеналии фиттаи сарояндаеро, ки ба тарафдориаш овоз додаанд, сазовор хоњанд гашт. 20 мухлиси бењтарин њатман ба консерти љамбастии «Садои дил» даъват карда мешаванд. Шансатонро аз даст надињед! Овоз дињеду бурд кунед! Биштобед!!!

"Садои дил"

а кет Ан

38.

ЗУЛАЙХОЮ МЕЊРИНИГОР МУХЛИС НАДОРАНД?

1006

300

4.

35.

3

Озмуне, ки дари шўњратро барои сарояндагони љавон мекушояд! ЭСТРАДЇ

Код

1.

№43 (715) 23.10.2013

Озмуни љумњуриявии сарояндагони љавон Номи сароянда:_______________________ ___________________________________ Бахши озмун: Таронањои эстрадї, Халќию эстрадї, Реп (Бахшеро, ки сарояндаатон он љо номнавис шудааст, ишора кунед)

Ном ва насаби шумо_________________________ Суроѓаи шумо:_______________________________ __________________________________________ Анкетаро хонапурї карда, ба суроѓаи зерин фиристед: ш. Душанбе, хиёбони С.Шеърозї 16, ошёнаи 11, идораи њафтаномаи "ОИЛА" Барои дастрас намудани њар шумораи рўзнома ба телефони зерин занг занед: 93-445-26-12


4

НАВНИЊОЛ

№43 (715) 23.10.2013

-Комилљон, чанд маротиба њунарнамоиятонро тамошо карда ростї ба њунаратон мафтун гаштам. Хеле љавон бошед њам, дар сањна устуворед, тавре месароед, ки гўё як умр дар сањна бошед. Сарояндањои 10-15 сол таљрибадошта аз раќсидан њангоми сурудхонї шарм медоранд, шумо бошед, бемалол њам суруд мехонеду њам мераќсед. Ин мањоратро дар кадом мактаби мусиќи омўхтед? -Ман аз хурдї сурудњои халќї ва эстрадиро дўст медоштам

Комилљон Зарипов:

БЕ МУШКИЛЇ НАМЕШАВАД, АММО…

ва бо шавќу завќи зиёд тамошо мекардам. Њавасамро дида падарам аз пайи сайќал додани истеъдоди ман гаштанд ва тамоми кори аз дасташон меомадаро карданд, то нозукињои њунарро омўзам. -Ба ѓайри сарояндагї боз ба ягон чиз шавќ доштед? -Бале, омўхтани забонњои хориљиро дўст медоштам. Забо-

ни англисиро хеле хуб медонам. -Њоло њам англисї меомўзед? -Дар донишгоње, ки он љо тањсил мекунам, шўъбаи махсуси забономўзї мављуд аст ва устодони бомањорат дорад. Дар њамон љо дарси иловагї мегирам, яъне забонњои хориљиро меомўзам. -Аз ўњдаи навохтани

асбобњои мусиќї мебароед? -Падарам Ќобилљон Зарифов торнавози машњуранд ва таъсири њамон кас буд, ки ман аз овони кўдакї ба навохтани асбобњои мусиќї шавќу завќ пайдо кардам. Думбранавозиро аз хурдї омўхта будам. Њоло дар консерватория навохтани гитараро машќ мекунам. -Дар интихоби нтихоби матни сурудњо кї бароят кумак мекунад? -Бештар матни таронањоямро падарам интихоб мекунанд. Шеъраке ба худам писанд ояд, албатта аввал ба падарам нишон дода, маслињат мепурсам, ки њамин матнро ба оњанг дароварда хонам, чї мешавад. Падарам њамеша эътибор медињанд, ки таронањоям ба синну солам мувофиќ бошанд. -Барои писари Ќобилљони Зариф албатта дар љодаи њунар ягон монеа пеш намеомадагист? -Њељ кор бе мушкилї пеш намеравад. Мењнату маблаѓи калоне сарф мешавад, то як тарона эљод гардад. Махсусан матни хуб ёфтан бисёр душвор аст! -Магар бо шоирон њамкорї надоред? -Дорам. Бо Њасани Чилла ва Њабиб Сулаймонї пайванди њунарї дорем, вале боз њам танќисї мекашам. Матни хуб пайдо шавад, сарфи назар аз он, ки муаллифаш кист, мехарам. -Бо дигар сарояндагони љавон њамкорї доред?

Даричаи ошної:

Комилљони Зариф 10 августи соли 1992 дар шањри Душанбе дар хонадони санъаткори номдор Ќобилљони Зариф ба дунё омадааст. Комилљон њанўз аз синни панљсолагї суруд мехонд ва танњо чанд сол ќабл аз худ њамчун сароянда дарак дод. Ќадамњояш дар љодаи њунар устуворанд ва боварї дорад, ки дар озмуни «Садои дил» ѓалаба ба даст меорад. -Бо Саидэњсон, Зайнура, Сарвиноз ва бо РЕП-гурўњи ШОН МС њамкорї мекунам. Бо санъаткорони филармония робитаи эљодї дорам ва дар боби бењтар сурудани таронањои халќї маслињат мепурсам. -Бовар доред, ки дар озмуни «Садои дил» ѓолиб меоед? -Мухлисонам маро дастгирї мекунанд. Ман ба ин эътимод дорам! Р.Холов


МАЉРОИ ЗИНДАГЇ Садаќа радди бало

Бегоњирўзї аз майдончаи назди Сирк гузар мекардам, ки ногоњ чашмам ба гадозане афтид. Гадозан дар сараш рўймоли калону дар тан куртаи васеъ дошту дар рўйи роњрави бетонї пойлуч нишаста, сўйи роњгузарон бо умед даст дароз карда, садаќа металабид. «Садаќа радди бало»гўён, наздаш яксомонаеро гузоштам. Гадозан «Худованд хайратонро ба даргоњаш ќабул кунад» гўён, пулро гирифт ва аз чї бошад, ки якбора «вой барам» гуфта рўяшро пўшонд. Аввал бо гумони он, ки одаташ чунин будааст, ањамият надодам, вале баъди аз гадозан хеле дур шудан кирми шубња дар дилам роњ ёфт, ки чаро ин зани талбанда маро дида ба дањшат афтоду рўяшро

Шиноси ношинос

Андешаи он, ки он гадозан кї буд, шаб то сањар оромам нагузошт ва рўзи дигар ќасдан боз бо њамон роњ омадам, то ба чењрааш дурустакак зењн монда, кию аз куљо буданашро аниќ намоям. Гадозан мисли дирўза дар њамон љойи муќаррариаш нишаста буд ва њар дам бо умед сўйи роњгузарон даст дароз карда, садаќа мепурсид. Дарњол аз љайби костюмам як сомонї баровардаму сўяш равон шудам. Баробари дидани ман авзои гадозан таѓйир ёфт ва рўяшро бо гўшаи рўймоли чиркинаш панањ кард. Ин рафтораш дар дилам кирми шубњаро беќарортар намуд, ки чаро ин зани талбанда аз вохўрї бо ман њазар мекунад. Илоље карда аз зери рўймол як назар чењраашро дидам ва дилам якбора шуввос зада рафт. «Наход ин занаки чиркин Гулбањор бошад?» барќсон гузашт аз сарам ин андеша ва пештар рафта пурсидам: -Хоњар, магар ту Гулбањор нестї? Ба љойи љавоб садои гиряи гадозан ба гўш расид. Вай торафт сарашро хамтар карда, фиќ-фиќ мегирист. Дарк кардам, ки хато накардаам, ин њамон Гулбањор аст. Гулбањори нозанине, ки ќаду басти зебояшро дида, њуш аз сари њар марди мардон мепарид. Гулбањоре, ки нисфи мардони корхонаамон ошиќи зораш буданд, вале назараш касеро намегирифт. Медонистам, ки Гулбањор шавњари зебою мењрубон ва фарзандњои хушрўй дорад, аз ин рў аљибам омад, ки ин нозанини соњиби бахту тахтро кї ё чї ба ин њол оварда бошад. Њисси кунљковиам боло гирифту дар пањлўяш нишаста гарм ањволпурсиаш намудам, то маддаи дилашро кафонда, асрори саргузашташро ба ман њикоят кунад. Гулбањор њис кард, ки ман аллакай ўро хуб шинохтааму дигар њољати рўйпўшї нест. Гўшаи рўймоли ќарќбастаашро, ки беш аз нисфи рўяшро пўшонда буд, яктарафа карда салом дод ва оњи сард кашид. Сабаби ба чунин ањвол афтиданашро пурсидам. Чашмонаш бо шунидани ин савол якбора њавзи об шуданд ва ашк ба бари рўяш шорида бо гўшаи рўймолаш поккунон саргузашти ѓамангезашро ќисса кард.

Пули калон балои љон

Ману шавњарам њамдигарро дўст дошта, хонадор шудем. Шавњарам ба ман бештар аз худаш боварї дошт. Марди покдилу покният, ки буд, њатто ба гўшаи

5

Баробари дидани ман авзои гадозан таѓйир ёфт ва рўяшро бо гўшаи рўймоли чиркинаш панањ кард. Ин рафтораш дар дилам кирми шубњаро беќарортар намуд, ки чаро ин зани талбанда аз вохўрї бо ман њазар мекунад. Илоље карда аз зери рўймол як назар чењраашро дидам ва дилам якбора шуввос зада рафт. «Наход ин занаки чиркин Гулбањор бошад?» барќсон гузашт аз сарам ин андеша ва пештар рафта пурсидам: -Хоњар, магар ту Гулбањор нестї?

О Д А Г А Ш И Њ ФО пўшид.

№43 (715) 23.10.2013

хаёлаш њам намеомад, ки занаш метавонад ба васвасаи шайтон дода шавад. Зиндагии тинљу обод доштем. Шавњарам содадили мењнатї буд, баъди кор то фаромадани пардаи торикї дар полез зањмат кашида, сабзавотњои гуногунро парвариш мекард. Марди худотарсу худољўй буд, панљ ваќт намозашро дар масљид мехонд ва намегузошт, ки аз чизе танќисї кашем. Зиндагии серу пур дошта бошем њам, бо маълумоти олї дар хона нишастан нахоста, аз шавњарам хоњиш намудам, ки иљозат дињад, ба кор бароям. Азбаски ба садоќати ман пурра боварї дошт, розї шуд. Бахтам омад карду дар як корхонаи хориљї кор ёфтам. Њар гоњи барои њисобот супурдан назди раисамон даромадан њис мекардам, ки бо нигоњњои харидорона аз фарќи сар то нохуни поямро мепалмосад, вале худро ба нодонї мезадам, гўё чизеро пай намебарам. Табиист, ки дар ин ташкилоти хориљї маош дар ќиёс бо корхонањои ватанї хеле баланд буд. Њар моњ ќариб ду њазор доллар маош мегирифтам, ѓайр аз ин, даромадњои дигар њам доштам. Соњиби пули калон шуда, дигар назарам пулњои бо араќи љабин ёфтаи шавњарамро намегирифт. Аљибаш он буд, ки њар ќадар бештар пул ёбам, њамон ќадар нафсам калонтар мешуд. Шайтон васваса мекард, ки роњњои дигари пулёбиро кофта ёбам. Пули калон маро оњистаоњиста чунон маст кард, ки дигар оламу одамро фаромўш кардам.

Муњаббати итолиёвї

Забонро, ки хуб медонистам, донишу мањоратамро ба назар гирифта, роњбари итолиёвиамон Лео як сол пас маро ба як вазифаи баланди сердаромадтар гузаронд. Акнун раис бо њар бањона маро тез-тез ба утоќи кориаш даъват мекард ва гўё дар омади гап комплиментњои ошиќона мегуфт. Суханони пурмењри ин марди хориљї мисли резаборони форами бањорї ќатра-ќатра њар рўз рўйи хоросанги дилам чакида, билохира яхи ѓурурамро об карданд ва ман дар бораи Лео фикр мекардагї шудам. Эњсос менамудам, ки дилам ба Лео моил гаштааст. Акнун дар љавоби хушгўињояш табассум намуда, сардорро шердилтар мекардам. Сардор аз табассумњоям рамуз гирифта, љуръати бештар пайдо кард ва маро баъди кор ба тарабхона, баъдтар ба хонањои истироњатию мењмонхонањо даъват мекардагї шуд. Сўњбатњои дўстонаамон моро бештару бештар ба њамдигар ќарин менаму-

данд. Эњсос мекардам, ки торафт ба якдигар наздиктар мешавем. Билохира кор ба љое расид, ки сарњади байни имону гуноњро шикаста, мисли гули ошиќи печон бо њамдигар даромехтем. Мани шавњардору фарзанддор пинњонї аз њама пайвандонам бо ин марди хориљї ишќварзї мекардам, вале бўйи мушку атри ишќ нињон намемонад гуфтагї барин, оњиста-оњиста сирри муњаббати ману раис дар корхона фош шудан гирифт. Мишмиши њамкоронам ба гўшам мерасид ва њис мекардам, ки онњо байни худ пичир-пичиркунон маро муњокима мекунанд, вале ба гапу гапчањо ањамият намедодам. Њушу хаёлам танњо бо Лео банд буд, раиси хориљиамро чунон сахт дўст медоштам, ки ѓайри вай касею чизе дар назарам наменамуд.

Њамсафар хаста набошї…

Лео ба сафари корї баромаду аз байни кормандон маро њамсафар интихоб кард. Оростаю пероста шуда ба фурудгоњ омадам. Лео барои њардуямон дар «Бизнес-класс» билет гирифта буд. Дар тайёра табъи дил чаќ-чаќ карда, чихел ба Ќазоќистон расиданамонро нафањмида мондем. Баробари гузаштан аз нуќтаи назорати гумруки Лео конвертеро ба дастам доду аз рухсораам бўсид. Табассумкунон конвертро зуд ба сумкачаам андохтаму такси киро карда, нишонии мењмонхонаро додем. Мењмонхонае, ки барои будубошамон таъйин гашта буд, маро бо зебої ва роњатбахшиаш мафтун намуд. Худро рўйи дивани муоими бо рўйљои сафед пўшида афканда конверти таќдимкардаи Леоро аз сумкачаам бароварда кушодам. Дар дохилаш 15000 доллар буд. Чашмонам бо дидани пул барќ зада, аз шодї лабамро газидам. Ин дам садои занги дар баланд шуд. Хилъатро ба китфам партофта бо њамон либоси шабпўш, нимбарањна дарро кушодам. Дар рў ба рўям раисамро Леоро дидам, ки ќаноатмандона табассум мекард. Бо ишораи даст мењмонро ба утоќам даъват намудам ва баробари ќадам ба дарун нињоданаш худамро ба гарданаш њамоил кардам. Леои масту махмур аз шароби ишќ маро бўсаборон намуда, рўйи кати мулоим хобонд… Рўзона мо њарду дар семинар иштирок мекардему бегоњ дар дискотекаю тарабхонањо фароѓат менамудем. Чанд рўзе, ки дар сафар будем, ману Лео ба номаш дар њуљрањои алоњида мехобидем, њамин ки шаб аз

нисф гузашт, раисам оњиста дари маро нохун мезад ва мисли ќањрамонњои филмњои њиндї то сањар нарди ишќ мебохтем. Зану шавњари беникоњ будем ману Лео ва дигар аз њамдигар дил канда наметавонистем. Аксар ваќт андеша мекардам, ки ошиќам ба ватанаш баргардад, чї кор мекунам. Шабе дар Остона ин њаросамро ба Лео гуфтам. Ошиќи итолиёвиам табассум карда, гуфт, ки маро дўст медорад ва њељ гоњ партофта намеравад. Ваъда дод, ки баъди ба охир расидани шартномаи кориаш дар кишвари мо маро њамроњаш ба Италия мебарад, вале…

Девонаи бозори ишќ

Ману Лео аз сафар бо таассуротњои ширини ошиќона баргаштем. Акнун ман дар назди њамкоронам ошкоро ба Лео ишвафурўшї мекардам. Дигар ман маликаи ташкилот будам ва касе љуръат намекард, ки пишакамро пишт гўяд. Нозу бозорам ба њамкоронам нафорад њам, дамашонро ба дарун гирифта, сир бой намедоданд. Аниќтараш аз тарси он, ки гапу гапчањояшон ба гўши Лео расад, албатта ба ѓазаб о мада, кафшашонро дарњол пеши пояшон мегузорад, лаб фурў мебастанд. Ишќи Лео маро чунон мафтуну гирифтори доми њавасњои ошиќона намуда буд, ки дигар њатто хуши бо шавњару бачањоям нишаста сўњбат кардан надоштам. Бегоњињо дили бедилон ба хона омада ягон хўроки зудпаз тайёр мекардаму кашида рўйи миз назди шавњару фарзандонам мегузоштам ва бо бањонаи хастагї ба хонаи хоби худам гузашта, хаёлан бўсу канорамонро бо Лео ёд оварда, роњат мекардам. Мењрубонию навозишњои Лео маро аз падари бачањоям чунон дилхунук карда буданд, ки ишќварзию наздикї он тараф истад, дигар њатто майли бо шавњарам дар як кат хобиданро надоштам. Аксаран сардарду гурдадардро бањона

карда, аз шавњарам људо, дар хонаи бачањо ё мењмонхона мехобидам. Аљибаш ин буд, ки шавњарам зўран маро ба кати хоб намекашид. Мардаки худотарсу покдили ман ба гўшаи хаёлаш њам намеовард, ки ин њама канораљўињои занаш на аз дарди сару дарди дандон, балки аз дарди ишќи марди дигарест, ки њамарўза пулборону гулборону бўсаборонаш месозад.

Сири фошгашта

Њамкоронам аз тарс дар бораи ишќварзии ману Лео ба касе лаб накушоянд њам, сири муњаббати мо билохира фош гашт. Бегоњирўзие шавњарам аз кор бедимоѓ омад ва бо ќошу ќавоќи овезон љониби ман нигариста гуфт: -Аз ту ин хел умед надоштам, занак! Аз ман чї камбудї дидаї, ки бо як хари хориљї ба хонаю дари ободат хиёнат мекунї? Панди бењтарин роњи худро муњофизат намудан ба њуљум гузаштан аст ба ёдам расид ва худамро ба шатоњї зада, фиѓон кашидам: -Тамоми умрамро ба шумо бахшидам! Аз гапатон як умр набаромадам, мур гуфтед, мурдам, зињ гуфтед, зистам, омада-омада акнун ѓару љалаб шудам-а?! Ба дањонам њар чї ояд, мегуфтаму худамро сафед мекардам, бехабар аз он ки Худо одамро шармандаи ду олам кардан хоњад, албатта рози гуноњашро фош месозад. Шавњарам оромона маро гўш кард, сипас андешаманд аз љояш бархосту теѓ кашида ба рўям нигарист ва оњи сарде кашида гуфт: -Фаромўш накун, ки зиндагии њалол бузургтарин давлат аст! Худо мегўям, ки ин овозањо дурўѓ бароянд, вагарна аз худат гила кун. Фањмам, ки ту бо њамон пирхар дар њаќиќат ягон наѓма дорї, саратро аз танат људо мекунам! (Давом дорад) Р. Холов


6

РОЗИ ДИЛ

№43 (715) 23.10.2013

АГЇ ЗАНИ САР МЕДОД ! и ману њамсарам корЧА , О ОРнаАвиМ НА Д њаёт ба гар ди то сам, а нома мекунед? За-

ба газет хона пеш Оча! Маљбур шудам , њар рўз занамро аз рои дупула гап шуда наатон мехўрдаашро дар танаш зањр ме ба ро Ча д. ве ша на хо м дор р на да ро ни ња но Хо а т? рд ас ки як бу о накарда рина чї гуноњ дорад, рра рањму инсоф ат т, ки ванд шуморо ягон за -ѓур дилашонро меранљонидед. Хайрия до Ху гар Ма ?! ед кун ман ѓур и бо ар им мс ња до и д, ат ан дошт н навб аз дасти шумо рўз на у љонашон аз ѓурбат рањої ёфт. Акну и ободи ла ои ун акн ро нд ча да , соњиби шавњар шу , келин фаровардед н як љоти калон тўй карда азобам бас нест, ки бо ин наѓмањоято шуд? Бо харљу харо ро он Ча нд д. зи ан р мехоњед? Да игар соз нагир , маро вайрон кардан надоред, ки бо њамд нд р ша сё бо би да ни кар ли нг Ке та д? о созе њои ман љоятонр ча ба о ѓамамро сад ѓам ме ну мр За ра ? да ед ву гир на дам, хо ра соз наме аз зиндон берун шу бо як келину се набе ќат кунед, њамин, ки Мардака аз занаш зани дигарон шудан то гар ди ки ра та кам ед. боз зинмо нафаси осуда каш , ки ман марди беномус нестам ва то људо мекунам, то шу ру зор накунед хо ш ар мў нд ро ра Фа да т. па ас р йи љонаш барояд бењта у бачањоям пеши по занам зани мардум нед! даам намемонам, ки дагї надорам, оча, моро ба њоламон мо ар Бо эњтиром: Санљ до шаванд. Зани сар ме

ДОД АЗ ДАСТИ ХУСУРИ АЛКАШ!

Келини калонии хона њастам. Шавњарам намозхону ќуръонхон, њоњаршўйњоям дар назди бибиотуни њамдењаамон сабаќ меомўзанд, хушдоманам њам зани боимон аст, вале хусурам як бадмасти худобехабар. Рўзи дароз кори ин мўйсафед шаробнўшисту бегоњ як шиша араќ дар таги каш бо сару рўи хоколуд аз дар медарояд. Бадрафторињои падар шавњарамро барваќт пир кардааст. Аз шарму њаёи кирдорњои падар сараш аллакай сафед шудааст, вале бечора њељ роњи одам кардани ин мўйсафеди алкашро намеёбад. Шабе нест, ки дар ин хона бо касофатии ин пири майзада шўри ќиёмат барпо нашавад. Фиѓону доду войи хонаи моро аз поёни дења њам мардум мешунаванд ва субњ дар њама љо гапи моро мезананд. Одаме намонд, ки хусурамро насињат накарда бошад, вале ин мўйсафед гўши пандшунав надорад. Мудом хуб шудааст мегўяду боз њамон ањмади поринаю алкаши ќадима! Рўзи њамаро сиёњ карда гаштааст. Номи маро ходачўб мондааст ва доим падару модарамро дашном медињад. Љонам ба лабам расида бошад њам, хотири шавњарам тоќат карда гаштаам. Нони мехўрдаамро дар танам зањр мекунад ин хусури хонасўзам, чанд маротиба бо тўњмат ќариб хонавайронамон карда буд. Аз дасти хусури алкаш ба дод омадааму чї кор карданамро намедонам. Ин мўйсафеди беимони шилќин бо нигоњњои фањшомезаш ќаду басти маро наззора карда, љигархунам месозад. Хушдоманам аз ѓами кирдорњои аблањонаи шавњараш ба бистари беморї афтид, духтаронаш дар кўча сар бардошта наметавонад, вале њељ њуши ин мўйсафед ба сараш намезанад. Бовар кунед, тоќатамон тоќ шуд. Маслињат дињед, бо ин мўйсафеди майзада чї кор кунем? Фаришта аз ш. Хуљанд

ЯКБО РА ДУ ЗАН Г ИРАМ ?

Љавон интихо и 23-солаам би арў . с њайр Ваќти оила аш 16 дорша он мо -сола в н буда, аст. Р Мањин даам. Бо ду иам расида осташ аст, ва а духтар ном до ро гўя издиво ле д м, Ма ошної раду д љи мо њ и и дорам ар г наро д араш розиян мегўян , якеСайра ўст ме д, д. ми 1 дор дар на Сайрам ду вале љўрањо хтари ям дар ам ва воли 7- сола зди як бао дон би хонааш бо он хос биотун ќуръ добу босаво раи ў сухан аш ба д аст њ аст. Х тгор р он ме ва бар ои нољо удам, хонад авон к . Сайр ки дар унам, з ки ага а мми и ам ме вале як кор р Мањ н хоњад, дилам хонаи инаро масха ки ба б ба Ма онуфу ба зан ра кар њ з кор ї биги да, бе ман м мекуна ина кашол обрў м р асл м, мет есозан ам, баъди стодам ињати судм ар т д. Бо анде м . Хоњи умеди ўй љўрањоям сам, ш едиња хато н он ки нд, ин акунам мандам ба м хонанд маро номар ан кўм ! агон б о ба « ак нам а Оила» оед, то фиридар ин тихоби бахт Сўњро б, ш. Д ушанб е

Дарди дилатонро метавонед бо телефони зерин иброз доред: 98-581-89-81

АМУ ХУДАМРО МЕКУШ АМдо! , ки АВкри МЕр Ш А Н Н О П Ў Ху Ч Шу И ! С ед Ў кун Р до А ан хона к нестам, ки маро зўр ва дар ду дунё

Дадаљон! Кўда да метавонам гуфта о аз хамир људо кар йр мў ду фе са аз ам дењотї буданд ро сиёњ шавам! Њафт пушт зиста ме ќ на ло ќї ќиш ло и ќиш ит ро ри зани Асро њељ гоњ дар ша н Ма д. зе мро со ра на да н мо до кунад» гуфта маро арўси он хона арат ман- манї на ўсї ар ухт «д ин б ба ша а Ди ид рс м. та на наметаво ки аз љанљолатон , ед Анкун ? ме да да кр , Фи ед д. ро намефањм мурдакўб карде з не! Чаро шумо ма дбахт ба рги , ња не , Не хт ба м? ва хуш о ша розї ме андатонр бо ин коратон фарз Асрори чўпони дањонкандаро н деша намекунед, ки мо ња н ма д, на би д маро дар ба дињам гуфта, обрўи месозед? Худо маро ме р ро Ас ба ро на бадбўй ди он Ма ни гар за Ди у ро мекушам бад мебинам! пул накунед, худам таро меду уф м ол на ни фо во ин ља мс н ња яго и ам назд шањрам ва мисли худ д, на бўйи гову бўйи саргин. намешавам! Духтари гул биёя йи бў ру ат онеро йи бў ш ед, шармандагии кал гирам, ки аз бадана худал маљбур кардан гир хе аз н ќт ми ва ња Он ро м. ма на р Дада, ага маърака мегардо ди ра ро мегина мо о шу рр у ро ам гап дорам, Ас ба саратон меор ш накунед, ки ман як мў ро Фа . ед кун а тон гил ам!!! рам гуфтам, намегир Мадинаи Испечакї

ДАР ОЃЎШИ ШАВЊАР ФИКРИ ДЎСТДОШТАРО НАКУН!

Салом «Оила»-и азиз! Маќолаи «Шавњар љойи дўстдоштаро гирифта наметавонад»-ро хондаму нисбати муаллифи нома нафратам омад, аз ин хотир хома ба даст гирифтам, то ба он духтараки беандеша бигўям: Як зарра имон медоштї, њељ ваќт наменавиштї, ки зани шавњардораму то њол дар оѓўши шавњарам Эњсонро ёд мекунам! Боварї дорам, ки ин зан дер ё зуд ба шавњараш хиёнат мекунад. Фикри марди дигарро кардани зани шавњардор дар назди худованд гуноњ аст ва офаридгор ин љавонзанро бе љазо намемонад. Њайронам, ки агар ин Эњсони таърифї Мавзунаро дар њаќиќат дўст медошт, пас чаро ба занї нагирифт? Маълум мешавад, ки як бачаи булњавасу духтарбоз будааст! Мавзунахон, њоло, ки дер нашудааст, назди худованд тавба карда, фикри бемаънии пургуноњро аз сарат дур андоз! Хоњарам, бо умеди ду сайд нашав, ки аз њардуяш њам мемонї. Сар ба љайби тафаккур кашида андеша намо, охир зиндагї бозича нест, ки имрўз дар оѓўши як мард бошию пагоњ сар ба болини дигарї бимонї. Худро олудаи гуноњ насоз! Ба умеди Эњсони булњавасат нашуда шавњару зиндагии њалолу покатро мањкам дор, то шармандаи њарду олам нагардї! Муфтии масчид Њољї Ањрориддин

Масъули сањифа Рустам Азимї Пешнињодњои худро тавассути телефони 238-53-35 ва почтаи электронии rustam@oila.tj ирсол намоед.


ТОЛЕЪНОМА ЉАВЗО

(23 май - 21

АЌРАБ

июн)

Њафтаи нав он ќадар бобарор ба њисоб намеравад. Дар коргоњ аз тарафи роњбарият норозигї нисбати шумою коратон пеш меояд. Аќлатонро кор фармоеду донишу мањорататонро барои ёфтани дили роњбар ба кор бубаред. Асадњои муљаррад! Нимаи дуюми њафта тамоми воситањои алоќаро бо ошиќатон ќатъ кунед. Агар фањмидан хохед, ки ба ў лозимед ва ё на.Агар дўст доштанаш исбот нашаваду шуморо љуста наояд, бењтараш аз бањри чунин ишќи хасакї гузаред. Сар амон бошад, кўлоњ ёфт мешавад.Охири њафта фикри ба тиљорат машѓул шудан ба сари асадњои корчалон меояд. Хуб фикр кунеду барои оѓози тиљорат шарики кордон интихоб намоед.

САРАТОН

Зодрўз муборак, Умедљон! Фаро расидани љашни зодрўзат

дар хонадонамон шукўњу болидахотириро чун самараи боѓи фирдавс бор оварду дилњои моро бо чењраи хандонат шоду масрур гардонид. Тамано мекунем, ки Худованд бењтарин хушињои рўзгор ва умри дарозу бахти фарозро насибат гардонад. Илоњо то љањон бошад ба давлат дар љањон бошї, Илоњо аз балоёни ду олам дар амон бошї Бо дуо: апаат Гулнисо ва ањли оила

а м о н ъ Толе март ЊАМАЛ(21

20 апрел)

Њафтаи нав бобарор мешавад. Мушкилињое, ки тўли чанд ваќт саврњоро азият медоданд, њалли худро меёбанд. Сешанбе аз сўњбат бо шахсони ношинос худдорї намоед, вагарна суханњои гуфтаатонро бар зидди шумо истифода мебаранд. Нимаи њафта хурўљ намудани аллергия ањволатонро танг карда метавонад. Саломатиатонро эњтиёт кунеду зуд аз пайи табобат шавед. Охири њафта даромади чашмнорасеро интизор бошед. Дар сарф кардани маблаѓ сарфакориро ситорањо ба шумо маслињат додаанд.Рўзњои истироњат аз ашёњои нолозима хонаатонро тоза карда, файзу баракатро ба манзилатон љалб месозед.

САВР

(21 апрел - 22 май)

Рўзи душанбе барои тамоми љавзоњои коргар душвортарин рўзи њафта ба шумор меравад. Њушёр бошеду вазифањои худро бо дасту дили пок ба сомон расонед, вагарна саратон гирифтори мољаро мегардад. Ситорањо ба љавзоњо аз одамони ношинос дурї љустанро маслињат додаанд. Бегонањоро ба хонаатон даъват накунед, вагарна аз бовариятон истифода бурда, зарари молї мерасонанд.Рўзњои охири њафта аз тарафи ошиќатон мењру муњаббати беандоза мебинед. Ин мењрубонињо шавќатонро ба зиндагї бештар месозанд. Даромади пулї имкони баргардондани ќарзњоятонро медињад.

7

№43 (715) 23.10.2013

Њафтаи меомада ба гуфтору рафторатон эътибор дињед, вагарна мушкилоти набударо бо дасти худ пеш меоред. Лоињае, ки кайњо тарњрезї намуда будед, дар амал татбиќ хоњад гашт. Нимаи дуюми њафта агар аќлатонро кор фармоед, соњиби пулу моли бисёре хоњед шуд, вале беањамиятї зоњир кунед, њамааш луќмаи душманон мегардад. Рўзи љумъа эњтимол дўсти наздикатон ба њолати ногуворе афтода кўмак пурсад. Дасти ёрї дароз кунед, вагарна ањволаш бад мешавад. Охири њафта бо љуфти худ дар бањри ишќ ѓутта зада, аз шароби муњаббат саршор мегардед ва нерўи тоза пайдо мекунед.

АСАД

)

(23 июл - 23 август

Њафтаи нав инљиќ мешаведу нозунуз мекунеду дар њар кори ошиќатон нуќс љўё мешавед, ки бар зарари худи шумост. Агар худиродакуниро наомўзед, хавфи танњо монданатон дар назар аст. Нимаи дуюми њафта тиљорати оѓознамудаатон зарар меорад. Зуд дилмонда нашаведу минбаъд бе маслињат коре накунед. Даромади пулиро панљшанбе интизор шаведу бо пул эњтиёткорона муносибат кунед. Рўзи истироњат аз хона набароед, зеро дар ин рўз душмани собиќатон боз ба хотири зарар расонидан кўшиш мекунад. Бењтараш истироњат кунеду мушкилињои якњафтаинаро фаромўш созед.

СУНБУЛА

бр) (24 август - 23 сентя

Њафтаи нав ситорањо оромиро тавсия медињанд, зеро сумбулањоро њиссиёте фаро мегирад, ки гўё дар љисми онњо ду нафари гуногун вуљуд дошта бошанд. Ба тањлуќа наафтед. Ин беморї нест, танњо њиссиёти шумост. Филмњои фантастикиро камтар тамошо кунед. Нимаи дуюми њафта хиёнати ошиќатон ошкор мешавад, вале аз гап кушодан дар ин бора ё метарсед ё муносибатњоятонро вайрон кардан намехоњед. Љасур бошеду нагузоред, ки шуморо фиребанд. Касе, ки як маротиба хиёнат кард, ба бевафої одат мекунад. Хиёнаткорро сари ваќт танбењ дода, аз роњи хато баргардонед.Охири њафта каме маблаѓ ба даст меореду бањри харидани ашёњои рўзгор имкон пайдо мекунед.

МИЗОН

Ситорањо ба аќрабњои корчаллон чунин маслињат додаанд: ваќт мисли дарё њамеша пеш њаракат мекунад. Аз ин рў, тиљорататонро калонтар кунед! Ташвишњои рўзѓор маблаѓи калонеро аз аќрабњои оиладор ин њафта талаб мекунанд. Нимаи дуюми њафта дар љодаи ишќ аќрабњоро нокомї интизор аст. Ошиќатон худро аз шумо дур мегирад.Ба саратон фикрњои гуногун меоянд ва «аз ман бењтареро ёфтагист»,гўён худро азоб медињед. Аммо дурї љустанро беморї сабаб мешавад, на хиёнат. Бењуда худро бо рашку гумонњои љигархункунанда азоб надињед. Рашки бењуда ќотили ишќ аст. Бењтараш барои фаромўш намудани ин мушкилот худро бо кори фоиданоке андармон созед. Охири њафта боз дар бањри ишќу муњаббат ѓутта мезанед.

ЌАВС

(22 июн -22 июл)

ябр) (24 сентябр - 23 окт

Ин њафта таќдир санљишњои љиддиро бароятон пеш меорад. Кўшиш кунед, ки ба гапу гапчањо ва ѓайбати њангомаљўён ањамият надињед.Нимаи њафта дар њаёти шахсии мизонњо дигаргунии куллї дар назар аст. Шоњзодаи орзуњояшонро мизонњои муљаррад нињоят пайдо намуда, соњиби тахту бахт мешаванд. Даромади пулї зодагони ин бурљро охири рўзњои њафта хурсанд мекунад. Аммо бархе аз минзонњоро мушкилоти чашмнорасе маљбур мекунад, ки маблаѓро дар як миљља задан аз даст дињанд. Мизонњои оиладор! Рўзи истироњат дар хонаатон хурсандие дар назар аст. Кўшед ин хурсандиро бо наздиконатон гузаронед.

(24 октябр - 22-ноябр)

бр)

(23 ноябр - 21 дека

Њафтаи нав аз ќавсњои оиладор кўшиши бештареро бањри ба даст овардани маблаѓ талаб мекунад. Сешанбе бо шахсе вомехўред, ки зиндагиатонро ранги дигар мебахшад. Ќавсњои муљаррад эњтимол, ин њафта ба дарди ширини ишќ гирифтор шаванд. Эњтиёт бошед, пеш аз дил бохтан аниќ кунед, ки шоњзодаи орзуњоятон дилдода дорад ё не. Нимаи дуюми њафта идеяњои аљибе ба сари ќавсњои курсии роњбарї дошта меояд. Фикри худро ба дўстонатон баён накунед, вагарна идеяатонро медузданд.Охири њафта ба сафар баромаданатон эњтимолият дорад.Кўшед ин сафарро ба фоидаи худу корхонаатон истифода баред. Бањри пур намудани хазинаатон камари њиммат бандед.

ЉАДДЇ

р)

(22 декабр - 20 янва

Њар коре, ки ин њафта оѓоз мекунед, бебарор анљом меёбад. Бебарории кор боиси бад шудани њолати рўњиятон гашта метавонад. Саломатиатонро эњтиёт намоед.Рўзи чоршанбе ба гуфторатон ањамияти љиддї дињед. Ин амал барои пешгирии нофањмї ва љангу љанљолњо зарур аст. Нимаи дуюми њафта орзуи деринаатон љомаи амал мепўшад. Охири њафта шояд дўсти наздикатон барои гирифтани ќарз ба наздатон ояд. Имкон даст дињад, кўмак кунед. Ин некиятон дањчанд шуда бармегардад. Барои љаддињои роњбар ва донишманд таклифњои хуби корї мешаванд. Саросемагї накунеду бењтаринашро интихоб намоед.

ДАЛВ

ал)

(21 январ - 20 февр

Њафта пешомада љасур бошеду худро њушёрона њимоя намоед, чунки дар коргоњатон барои њуљљате, ки кайњо имзо шуда буд, љангу љанљол сар мезанад. Бо роњбаратон љанљол накунед, вагарна кафшатонро пеши поятон мегузорад. Нимаи дуюми њафта дар оила низ нофањмињо сар мезанад ва муносибати наздиконатон бо шумо сард мегардад. Пашљшанбею љумъа омадани мењмонњоро интизор бошед: онњоро наѓз пешвоз гиред, чунки аз омадани онњо зиндагиатон рангу маънии дигар мегирад. Рўзњои истироњатро далвњои муљаррад бо дўстдоштањояшон мегузаронанду мењру муњаббаташон ќавитар мегардад.

Њут

рт)

(21 феврал - 20 ма

Оѓози нав зарур аст, ки корњои нотамоматонро анљом дињед, чунки нимањои њафта мушкилињо пеш меоянду ваќти сархорї намемонад. Нимаи дуюми њафта барои оѓоз намудани тиљорат айёми хуб аст. Њутњои корчаллон агар ин фурсатро ба манфиати худ истифода бурда тавонанд, соњиби даромади хуб мешаванд. Дар љабњаи ишќу ошиќї оромї њукмфармост. Агар якрангї ба дилатон зада бошад, ќадами аввал гузореду ба дўстдоштаатон сюрприз кунед. Муњаббат албатта муњаббат бор меорад. Њутњое, ки нияти сафари хизматї доранд, бењтараш онро ба ваќти дигар гузоранд. Аммо барои истироњат кардан айёми бењтарин аст.

Масъули сањифа Гулнисои Њикматулло Пешнињодњои худро тавассути телефони 238-53-35 ва почтаи электронии gulniso@oila.tj ирсол намоед.


8

ОШХОНАИ "ОИЛА"

№43 (715) 23.10.2013

-Талабшо ба мењмонии ошхонаи «Оила» хуш омадед! -Зинда бошед! -Нињоят серташвиш менамоед, баъзан фикр мекунам, ки барои хўрокхўрї ваќт меёбед ё не. -Бале, хеле серкор њастам, лекин нањорї, хўроки нисфирўзї ва шомро дар ваќташ мехўрам. -Хўш, канї бигўед, кї њар рўз бароятон хўроки бомазза мепазад? -Худам њама намуди хўрокро омода карда метавонам. Њамсараму модарам дар ноњия зиндагї мекунанд, аз њамин сабаб вой сари бесоњибам гуфта хўрокамро худам пухта мехўрам. -Шириниву кулчаќандњоро дўст медоред? -Росташро гўям, иштињоям аз ширинихўрї гаштааст. Шояд биёр хўрда бошам (Механдад). -Хўрок ва ё хўришро аз рўи тамъашон бањо мегузоред ё аз рўи зебогияшон? -Албатта тамъи хушашонро дида бањо медињам! -Кадом намуди хўрокро ба дараљаи ошпази

Асрори зебої

ХЎРИШИ «ТОРТИЛЛА»-И ТАЛАБШО МУЌИМОВ касбї пухта метавонед? -Дастам ба њама намуди хўрок расидааст, вале гуфтан наметавонам, ки кадом таъомро олї мепазам. -Мард ба корњои њамсараш кўмак расонад хуб аст ё айб? -Чаро айб будааст? Ба фикри ман агар мардњои мо ба корњои занњояшон ёрї мерасонданд, олам гулистон мешуд. -Њамсаратон дар корњои хона ўњдабарост ё муѓамбир? -Кадбонуи моњиру дўзандаи хубу пазанди бењамтост. -Шумо ба чанд кишвари дунё сафар доштед, хўрокњои хориљї аз таъомњои тољикї чї фарќ доранд? -Ман ба Олмон, Чин, Амрико ва Дубай сафар кардам ва ба назарам чунин расид, ки ягон хўрокашон мисли таъомњои миллии тољикї бомазза нест. Аз маљбурї шикамамонро сер мекардем. -Шунидем, ки филми наве омода кардаеду ба наздикї пешкаши тамошобинон мешавад? -Бале, филм «Марњила» ном дорад. Њамин, ки пурра омода шуд, барои хонандагони «Оила» маълумоти пурра медињем. -Дар охир барои њаводоронатон кадом ретсептро пешкаш намуданиед? -Хўриши «Тортилла»

шарбати лимў омехта карда, сањару бегоњ барои тоза кардани доѓи кунљитак ва доѓњои пигментї ба рўятон молед. Барои омода кардани ин ниќоб шуморо лозим аст, ки 50г љаъфариро 15 даќиќа дар 0,5 л об љушонида хунук кунонеду полонед. Ниќобро бо дока ба рўятон рўзе 2-3 бор молед.

Мањсулоти лозима:

150г гўшти мурѓ 1 пиёз 4 тухм 150г панири сахт 100г чормаѓз 1 себ 200г замбурўѓ 4 пора нони сафед (батон) майонез мувофиќи табъ

Давои доѓњои пигментї

Доѓњои пигментии рўйро бо шарбати нављабидаи љаъфарї рўзе 3 бор тоза кунед. Докаи дар шарбати

Тарзи тањия:

Тухмњоро дар об пухта, сафедињояшро аз зардињояш људо мекунем. Сафедињоро аз турбтароши сурохињояш васеъ гузаронида ба даруни табаќи њамвор тунук карда, майонез мемолем. Замбурўѓро хурд реза карда, бо пиёз бирён мекунему ба болои сафедињои тухм тунук мекунем. Гўшти мурѓро пухта, хурд реза карда, ба болои замбурўѓ тунук карда, майонезро мемолем. Пиёзро реза карда 20-30 даќиќа дар сирко тар мекунем. Барои ин хўриш себи туршаку ширинро истифода мебарем. Себро аз турбтарош гузаронида аз болои пиёз тунук карда боз майонез мемолем. Батонро хурдхурд реза карда дар равѓани зайтун бирён мекунему аз болои себ тунук мепошем. Зардии тухм ва себро аз турбтароши сурохињояш миёна мегузаронем. Аз болои нонњои бирён тухм, себ ва панирро пошида майонез мемолем. Чормаѓзро калон реза карда ба болои хўриш мепошем. Бо истифода аз майонез хўришро оро медињем, то зеботар шавад. Иштињои том! Сўњбаторо Рустам.

МЎЪЉИЗАИ ЉАЪФАРЇ Љаъфари (петрушка) растании аз моддањои фоидабахш бой ва аз љињати аскорбини таркибаш аз аксарияти меваву сабзиљот бартаридошта аст. Љаъфариро дар воситањои косметикї зиёд истифода мебаранд, он ќисмати асосии малњаму мушкоб ва ниќобњоро ташкил менамояд. Љаъфариро ба ниќобњое, ки дар хона омода месозед, илова намуда, њуснатонро њамеша љавон нигоњ хоњед дошт.

Ниќобњои хонагї

1. Аз љаъфарї ниќоби олиљаноб омода мегардад. Бо ин маќсад кабутиву решаи љаъфариро хурд реза карда кўбед, токи шарбаташ барояд. 2. Барои омода намудани мањлул аз љаъфарї 1 ќошуќ кабутии љаъфариро дар 200мл оби љўшида дам партоед. Њарорати об, ки мўътадил гашт, онро аз дока полонед ва бо ин гиёњоб њамарўза рўятонро шўед. 3. 50г љаъфариро дар 500 мл об 15 даќиќа љўшонида гиёњоб тайёр кардан мумкин аст.

Хусусиятњои табобатии љаъфарї

РУЛЕТИ ГЎШТИН Мањсулоти лозима:

400г гўшт 2-3 дандона сирпиёз 1 тухм Мурч, зира, намак 400г пюреи картошка

Тарзи тањия:

Гўшти ќиммаро бо сирпиёзи кўфта, намак, зира, мурч, тухм наѓзакак омехта карда дар болои коѓази пергамент ѓафсияш 2 см тунук кунед. Ба мобайни ќима пюреи картошкагиро гузошта, як лаби ќимаро бардошта, љониби дигарашро низ бардореду ба шакли рулет тоб дињед ва дар тафдони тасфон 2030 даќиќа пазед.

ХЎРИШИ «ДАСПОНА» Мањсулоти лозима:

2 дона лаблабў, 1 дона пиёз, 2 дона картошка 2 дона сабзї, 200г гушти мурѓ, 2 тухм, 1-2 анор Чормаѓз, майонез

Тарзи тахия:

Лаблабў, сабзї ва тухмро дар об пазеду аз турбтарош гузаронед. Гўшти пухтаи мурѓро ба таври наргисї резаю пиёзро бирён кунед. Дар мобайни табаќ як истакон гузошта дар атрофи он ќабат ба ќабат картошка, майонез, лаблабу, чормаѓз, пиёзи бирён боз майонез, тухм боз майонез, ними мурѓ ва майонез, боз ними мурѓ ва майонезро рехта, истаконро гиреду аз болои хуриш донаи анор пошед. Масъули сањифа Нодира Раљабова

Сурхиву варами пўстро бартараф месозад, пўстро сафед мекунонад, пайдоиши чинњоро пешгирї менамояд. Пўстро аз нарак тоза мекунад. Љаъфарї хусусан барои нигоњубини пўсти атрофи чашм муфид аст.

Ниќоб барои бонувони 40-сола

Ниќоби мазкурро ба занњои аз 40-сола боло, ки дар баробари доѓњои пигментї пўсташон пажмурда мегардад, тавсия медињем. Аввали тобистон ниќобро аз баргбутаи тару тозаи љаъфарї омода созеду охири тирамоњ аз решааш. Љаъфариро аз гўштќимакункак гузаронеду (ќариб 2 ќошуќ) ба пўсти ќаблан тозакардашудаи рўятон (ба ѓайр аз поёни чашм) молед. Ниќобро баъди 20-30 даќиќа бо оби хунук шўед ва ба пўсти тар малњами ѓизобахш (питательный) молед.

љаъфарї таршударо дар рўятон рўзе як бор 15-20 даќиќа нигоњ доред. Гиёњи љаъфариро хурд реза карда, шарбаташро љабидан мумкин аст. Дар сурати пайдо насохтани љаъфарии тару тоза, љаъфарии хушкшударо дар об љушонида бо тарзи дар боло ќайдшуда истифода баред. Рўятон доѓи пигментї ё доѓи кунљитак дошта бошад, пўстатонро бо мушкоби зерин сафед кунед: 50г кабутии љафариро дар 0,5л спирти 50 фоиза ё араќ тар карда 2 њафта дар љойи торик нигоњ дореду баъдан полонед. Мушкобро њар рўз истифода бурда, аз доѓњои пигментї халос мешавед. Боз як воситаи дигар барои рафъи доѓњои кунљитак ва доѓњои пигментї: 1 ќошуќ љаъфарии кўфтаву њамин миќдор асалро ба рўятон молида 45 даќиќа нигоњ доред. Ба мањлул шарбати лимў илова кардан мумкин аст. Дар ин сурат 2 ќошуќ барги куфтаи љаъфариро бо 2 ќошуќ асал, 2 ќошуќ шарбати лимў омехта намуда, наѓзакак аралаш кунеду ба рўятон молида 15 даќиќа нигоњ доред.

Ќоидањои тирамоњї

Дар фасли тирамоњ пўст ба муњофизат бештар ниёз дорад, аз ин хотир њар як пардозгар маслињат медињад, ки дар ин давра аз малњами ѓизодињанда истифода бурда, ба поккунии пўст диќќати бештар дињем. Барои муњофизат намудани лабњо аз шамолу сармо бояд лабсурхкунаки гигиенї њамеша бо шумо бошад.

Мањлул бар зидди доѓи кунљитак

Мањлули аз решањои љаъфарї омодашударо бо Пешнињодњои худро бо тел: 238-53-35 ва почтаи электронии nodira@oila.tj ирсол намоед.


САРНАВИШТЊОИ ЃАМАНГЕЗ Бародарам Хуршед панљсолаю ман сесола будаам, ки падарам аз олам гузаштааст. Модари бечораам баъди зери чархи мошин монда љон ба љонофарин супурдани шавњараш мисли гурбае, ки бачањояшро бо дањонаш газида аз як макон ба макони дигари бехавф мебарад, моятимаконро бо азобњои алим калон кардааст. Ёд дорам, ки чї тавр модари бечораам дар назди бинои истиќоматиамон донаи офтобпарасту саќич ва дигар майда-чўйда фурўхта, бароямон нону ѓизо ва либосу пойафзол мехарид. Ба ќавли кампиракон модарам аз дањони худаш бурдаи нонро канда ба дањони мо мегузошт, то тезтар калон шавему дастгиру мададгораш гардем, вале…

№43 (715) 23.10.2013

9

АРЎСИ

Ормони модар

Бародарам Хуршед ба таври худаш аз семичкафурўшии модарам ор карда, њамроњи чанд љўрааш ба Русия мардикорї рафт. Муддати як сол каму беш ба хона пул мефиристод ва модарам аз шодї дар куртааш намеѓунљид, ки писараш марди хонадону љавони пулёб шудааст. Њамеша дар намозаш назди Худованд дуо мекард, ки фарзандашро дар ѓурбат нигоњбон бошаду аз рафиќони баду балоњои охирзамон њифз намояд. Бечора модарам танњо як сол ба дурии писараш тоб оварда тавонисту халос, пас аз ин, дигар тоќат накарда, аз Хуршед илтиљо намуд, ки ба хона баргардад, то сарашро љуфт намуда, орзуву ормон шиканем.

Дарди дил

Хуршед ба ќавли худаш гапи модарамро ба замин нагузошта баргашт. Рўзи ба хона омаданаш модарам аз шодї тамоми њамсояњоро нону ош дода, Худоро шукр гуфт, ки писари роњдурашро соќу саломат ба наздаш баргардонд. Дар атрофи Хуршед парвона буд модарам ва рўзе сад бор садќаю бандаи ќаду ќомати расою чашму абрўи сиёњаш мешуд. Шодињои модарамро дида, дили ман њам моломоли фарањ мегашт, ки акоям баргаштаасту акнун пушту паноњ дорем, бехабар аз он, ки чї пешомади талхе дар камин аст. Як њафта баъди бозгашти Хуршед аз Русия табассум якбора аз лабони модарам ѓайб зада, љойи онро ѓубори ѓам гирифт. Рухсорањои гулгунаш дар бадали чанд рўз пажмурда шуданд. Оњи дарднок кашида, шабњо то сањар намехуфт. Дарк намудам, ки дарде дар сина нињон дорад. Шабе пойњояшро мањскунон ба ќавле аз таги дилаш даромадаму сабаби ѓамгиниашро пурсидам. Оњи сарде кашида гуфт, ки Хуршед дар Русия бо бачањои ганда рафиќ шуда, ба героин одат карда будааст. Шунидани ин хабар бароям мисли раъ-

Ќиссаи бародаре, ки хоњарашро бар ивази ќарз фурўхт ду барќ дар чиллаи тобистон ѓайри интизор буд, вале худамро мард гирифта модарамро тасаллї додам, ки дарди писараш бедаво нест.

Найрангњои яккаписар

Модарам шабу рўз Хуршедро насињат мекард, ки аз ин роњи хато баргардад, вале панду андарзаш аз як гўши бародарам медаромаду аз гўши дигараш мисли бод баромада мерафт. Њамеша ваъда медод, ки аз пагоњ одами дигар мешавад, вале чун субњ медамид, боз њамон ањмади порина шуда, ба суроѓи љўрањои наркоманаш мерафт. Рўз то рўз лоѓару асабї шудани яккаписарашро дида, модарам зор-зор мегирист. Оњиста-оњиста кор ба љое расид, ки Хуршед чизу чораи хонаро бурда мефурўхтагї шуд. Ашёњои гаронбањоро пинњонї аз ману модарам ба савдо мезаду пулашро сарфи айшу нўши бадмастона мекард. Гоњо чунин мешуд, ки ман бародарамро дар сари дуздї аз хонаи худамон дастгир намуда, тањдид мекардам, ки њамаашро ба модарам мегўям. Хуршед ба ѓазаб сўям хунсардона менигарист. Чашмонаш мисли чашмони манякњо

хунгирифта менамуданд ва аз тарс аъзои баданам ба ларза даромада, сархам аз сари роњаш дур мешудам, то мабодо ба ман зарар нарасонад. Эњсос мекардам, ки бародарам ба ман на њамчун ако ба хоњар, балки њамчун душман ба душмани ќаттол менигарад ва пайти муносиб мељўяд, то маро аз сари роњаш дур кунад.

Ѓамбемор

А Б А ЯКШ шуд. Косаро рўйи миз гузошта ба дањлез баромадам. -Хонаи Хуршедшон њаминай,баробари дарро кушоданам пурсид яке аз се марди пањлавонљусса ва мунтазири љавоб нашуда ба роњрав даромад. -Хонаи Хуршед њамин, лекин худаш дар хона нест,- гуфтам дар љавоб бо умеде, ки мењмонони нохонда узр хоста аз погањ берун мешаванд. -Худут Хуршеда кї мешї,кунљковї кард мард. -Хоњараш. -Номут ба фикрум Мањтобай? -Ња, Мањтоб. Шумо аз кї номи маро фањмидед? -Аз кигўяк! Духтари хушрў будай! -Ака, гуфтам-ку Хуршед дар хона нест! Гап дошта бошед, бародарамро ёбеду ба худаш гўед,-оњанги дигар гирифтани сўњбатро эњсос намуда, хостам ба ин гуфтугўї нофорам нуќта гузорам. -Хайр хушрўяк, як коса об биёр, менўшему мерем,-хоњиш кард марди дигар, ки миёни сенафарон нисбатан калонсолтар

менамуд. Барои он, ки аз ин мењмонњои шилќин тезтар халос шавам, љониби ошхона равон шудам, то барояшон об биёраму кафшашонро пеши пояшон гузорам, вале пас гаштан баробар дасти пурќуввате аз дастам кашид ва ба дањонам чолокона латтапора хаст. Дигар чї њодиса шуд, намедонам. Як ваќт аранге ба худ омада худро дар мошин бо дасту пойи баста дидам. -Ин Хуршеди бангї пула баргардонда натониста бошад њам, мардак борї ќарзша адо кард. Хоњаруш љўљаи парї барин хушрў будай очаѓара! Тезтар мошина њай кун, дигар тоќат надорум,-аранге ба гўшам расид садои яке аз авбошон. -Амон, рост мега, тезтар њай кун, ки кайфомон напарад,сухани авбоши авваларо таќвият дод дуюмин. Эњсос намудам, ки бародари беинсофам бар ивази ќарзаш маро ба ин худозадањо фурўхтааст. (Давом дорад) Фароѓат Юсуфї

Оњиста-оњиста аз ашёњои хона ба љуз як палоси кўњнаю ду-се курпачаи дарида дигар чизе намонд. Хуршед дигар барои хариди героин пул наёфта аз одамони шиносу бегона ба њар бањона ќарз мегирифтагї шуд. Аксар ваќт мардњои њузарб ба хонаамон омада Хуршедро мепурсиданду бародарамро наёфта таъкид мекарданд: -Хуршед аз мо ќарздор аст, ёбем, сарашро аз танаш људо мекунем! Ин тањдидњо ба дили модарам мисли ханљари тез мехалиданд ва билохира наѓмањои яккаписари ањмаќ ўро аз по афтонданд. Аз ѓами бачаи эркаи бо хуни љигар парвардааш модарам дар синни 45 солагї Ќиссаи мазкур ба озмуни "Маљрои зиндагї" фиристода шуба сактаи дил гирифтор шуда дааст. Аз хонандагони гиромї хоњиш менамоем, ки ба ќиссаи бистарї гашт. Бемории модарам бародари "Арўси якшаба" бо воситаи баргаи овоздињии дар зер овардадар ишќи нашъа аз аќл бегона- шуда бањо гузоранд. Бањои шумо дар интихоби ѓолибон ба мо шудаамро њушёр накард. Дар кўмак мерасонад. Шумо њам метавонед, ќиссаи сарнавиштачашмони хундамидаи Хуршед тонро навишта, ба ин озмун фиристед ва соњиби 1000 сомонї дигар заррае шарораи мењру шавед. муњаббат намонда буд. Ба Баргаи овоздињї суроѓи модарам намеомад, барояш фарќ надошт, ки мо зиндаем ё мурда. Њушу ёдаш танњо бо героин ва духтарњои Номи ќисса_______________________________________ фоњишаю љўрањои бангиаш банд буд. Номи муаллиф____________________________________

Р/С. АЗ ИДОРА:

Озмуни

"Маљрои зиндагї"

Як коса об

Шоме барои модарам хўроки нисфирўзї мепухтам, ки садои занги дар баланд шуд. -Мањтоб, духтарам, ба ман як коса об биёр, ки љигарам сўхт,- садо зад модарам аз хонаи хоб. Косаи об дар даст нав аз ошхона мебаромадам, ки дубора садои занги дар баланд

Бањои шумо:

аъло, миёна

хуб бад

(Ба зери яке хат кашед)

Ном ва насаби шумо____________________________________

Суроѓаи шумо:____________________________________ Баргаро хонапурї карда, ба суроѓаи зерин фиристед: ш. Душанбе, хиёбони С.Шеърозї 16, ошёнаи 11, идораи њафтаномаи "ОИЛА"


10

№43 (715) 23.10.2013

ЌИССАЊОИ ЗИНДАГЇ Аљиб, ки бо кадом кораш вай туро ќоил кардааст? Шояд бо он, ки тоссарњо хуб кўфтандаш? Ё бо он, ки аз гузаштааш хабар надорад? Шояд бо мўзањои намадине, ки бо пули ту харидааст? Ин суханон тире буданд, ки синаи Шоњинро сурох карданд ва ў бо як љањиш худашро ба назди Эдик расонда, мўзаи намадинашро аз пойи чапаш кашиду бо он ба рўяш чунон зарбае зад, ки аз таъсираш љавони резапайкар ба рў барф наќш баст.

ИШЌИ ТИЛЛОИИ МУЊОЉИРИ ТОЉИК њамин соат аз кор озод њастед. Метавонед, аризаатонро субњ ба котибаи ман Оксана дар телефон як- дињеду ба бухгалтерия рафбора дод зад: та њисобї намоед. -Дадаљон, њамин мардакро Коля, ки то ин дам дар ту ба ман њамчун муњофиз ќатори дигарон хомўш истовазифадор кардаї ё њамчун да гўш медод, чизе нагуфљосус? та тарафи мошинаш равон Падараш ба ў чизе гуфту шуд. Вай ба тарафи Эдик Оксана дубора такрор кард: нимнигоњ њам накарда ба -Њамчун љосус бошад, сари чамбарак нишасту бо дадаљон, худат хуб медонї, шаст мошинро дар љои иски ман аз ту ягон чизи рустї таш чунон моњирона чарх надорам. Аз худам пурсї, занонд, ки њуш аз сари кас њамаи корњои дар давоми мепарид. Мошин босуръат рўз кардаамро як ба як гуф- ба тарафи дарвозаи кушода та медињам. Илтимос, дигар њаракат кард… аз паси ман саги шикорї на-Ба Шумо њам љавоб, мон! Ин муњофизи мондаи ту мўњтарам Эдуард,- теѓ кабарои дигарон аз паси ман шида ба Эдик нигарист љосусї мекунад ва шояд аз Оксана,-дўстии мову шумо он тараф њам пул мегирад! бо њамин ба поён расид. Ба ман хизматгори ду хоља Аслан ману шумо њељ гоњ лозим не! Шояд аз он љониб дўст њам набудем. Фаќат бардавом ва дурудароз су- дар шабнишинињо якљоя хан гуфтанд, ки таќрибан ваќтхушї мекардем, ки ин як даќиќа Оксана хомўш ба ягон тарафро ба ягон чиз вателефон гўш дод ва баъд ба зифадор намекунад. Мабодо тарафи Эдик ва Коля нига- дар ин муддат байни мо ягон риста гуфт: сухани сахту ноњамвор раф-Ана, њоло телефонро ба- та бошад, узр! ланд мекунам, то худаш шу-Оксана, охир ман туро навад! дўст медорам! Аз гўшї садои Валентин -Шояд ту дошта бошї,- ин Яковлевич баланд шуд: дафъа ба «ту» гузашт дух-Љаноби Николай, шумо аз тар,- вале ман ягон зарра нисбатат таваљљуњ надорам. Албатта, падарат марди дорост, вале ту медонї, Б а ъ д ки пулу мол барои аз молишњои ман арзише Вадим пойњои Шоњин надорад. Давлати тасф бароварда, суп- сурх падашуданд. р а м (Давомаш. Аввалаш дар шуморањои гузашта)

-Рањмат Михайлич, ба шумо њам рањмат Оксана Яковлевна. Як- ду рўз инљо меистаму андак ќувват гирифта ба љустуљўи њамватанонам мебароям. Шояд то он ваќт чизњои дигар њам ба ёдам меояд… -Њмм, ту њоло нафањмида истодаї, ки дар кадом њолат ќарор дорї. Баъд аз он њодисае, ки шуд, дар сар то сари Русия барои ту ягона љои бехатар ана њамин бўстонсаро аст, -Михайлич ин суханонро гуфта истода, ба тарафи Оксана нигарист...

натанњо барои ман, балки ба чанд пушти дигарамон мерасад. Маќсадат якљоя кардани ду дорої бошад, ягон бойдухтари дигарро ёфта дил банд. Ман на нияти бо ту якљо шудан дораму на њавсалаи бо ту дар ин мавзўи дилгиркунанда гап задан. Худат шоњид будї, ки падарам гуфтањои маро иљро мекунад, барои њамин, дигар на худатро ѓам дењу на маро! Ба ту барори кор мехоњам! Эдик, ки якравии Оксанаро хуб медонист ва боз мефањмид, ки ў њаргиз аз гуфтааш пас намегардад, хост бори охир ин зебосанами якравро зањри забон занад: -Маълум, ки ин осиёї дилатро ба даст овардааст. Аљиб, ки бо кадом кораш вай туро ќоил кардааст? Шояд бо он, ки тоссарњо хуб кўфтандаш? Ё бо он, ки аз гузаштааш хабар надорад? Шояд бо мўзањои намадине, ки бо пули ту харидааст? Ин суханон тире буданд, ки синаи Шоњинро сурох карданд ва ў бо як љањиш худашро ба назди Эдик расонда, мўзаи намадинашро аз пойи чапаш кашиду бо он ба рўяш чунон зарбае зад, ки аз таъсираш љавони резапайкар ба рў барф наќш баст. Чунин ранг гирифтани њодисаро ягон кас, њатто худи Шоњин чашмдор набуд. Эдик, ки аллакай як тарафи рўяш аз зарби мўзаи намадини яхбаста сурх шуда буд, бо оринљаш ба замин такя карда, хестанї шуд, вале пўстини калонаш ба ин имконият намедод. Вадим Михайлович ба ў барои хестан кўмак кардаистода, гуфт: -Эдуард Соломонович, пеш аз гап задан аввал фикр кардан лозим! Шумо бо суханони тањќиромезатон ба иззати нафси ин љавон расидед, акнун аз худатон гила кунед! Оксана аз дидани ин сањна њайрон шуда намедонист, ки чї кор кунад. Шоњин бо як пои љўробдору пои дигари мўзадор дар болои барф истода аз шиддати

ѓазаб хунукиро њис намекард. Эдик ба по рост шуда, домони пўстинашро аз барф тоза кардаистода, фишшос зад: -Ту, сиёњ, њоло намедонї, ки бо кї саропанља задї! Акнун ба ватанат боз як тобути дигар меравад! Ин суханон ба гўши Шоњин намедаромаданд, зеро њанўз таънаи шунидааш дар гўшњояш садо медод. Сари ќањр ў мўзаи дигари пояшро њам кашида партофт ва дар сардии 25 дараљагї пойлуч сўи дарвозаи бўстонсаро равон шуд. Эдик бо шаст ба мошинаш савор шуда, муњаррикро ба кор даровард ва ваќти аз пањлўи ў гузаштан чамбаракро ба тарафи Шоњин тоб доду Лексус љавонро зада ба рўйи барф афтонд. Шоњин гўё чизе нашуда бошад, зуд ба пой рост шуда, боз ба самти баромадгоњ њаракат кард. Оксана ба худ омада хост ба Вадим Михайлович чизе бигўяд, вале дарбони пир аллакай аз китфи Шоњин дошта ўро дубора ба бўстонсаро медаровард. *** Вадим Шоњинро ба болои мулоимкурсии ошхона шинонду ким чї хел равѓанро аз тоќча гирифта ба дастонаш молид ва ба мањскунии пойњои барањнакардаи Шоњин, ки аллакай ранги кабудчатоб гирифта буданд, сар кард. -Ман намедонистам, ки ту ин хел љавони бадљањлї, вагарна намемондам берун барої. Байни шумо чї гап шуда буд? -Ман ўро њатто намешиносам. Таънааш ба ман нафорид. Аблањ, маро бо занњо баробар кард! Ваќте, ки он бачањо маро заданд, ман танњо будаму онњо панљ нафар. Дутояшро задам, дигарњояш аз ќафо ба ман њуљум карданд… Ваќте, ки Шоњин ин суханонро ба забон меовард, аз дар Оксана даромада нидои шодї баровард: -Ана, дар хотират будаастку! Шоњин њам якбора ба ёд овард, ки пештар дар бораи сањнаи задухўрдаш бо скинхедњо ягон чизеро дар ёд надошт. Њоло бошад, ин сањна пурра ба ёдаш расид, аниќтараш чун навори филм аз пеши назараш гузашт. -Ту чаро ба Эдик њуљум кардї? Медонї, ки ў кист? Акнун вай аз пайи ќасосгирї мешавад. Ин бисёр хатарнок аст. Бо пул ў метавонад тањдиди худро ба љо орад,изњори нигаронї намуд Оксана. -Ба ман фарќ надорад. Тоќати онро надорам, ки касе маро таъна занад. Шумо њам бењуда кардед, ки ба ман либос харида додед.

-Боз ба «шумо» гузаштї? Аввалаш ин, ки ин тўњфаи ман ба ту буд ва ту бењуда онро кашида ба сари Эдик задї. Дигараш ин, ки ин љо Русия, мулки садистон аст! Тољикистони гарми ту нест, ки пойлуч дар кўчањояш роњат карда гардї. Ним соат дар берун истї, хунук онаи зоратро нишон медињад. Магар аз хунукї мурдан барои ту нанг нест? -Ман одат накардаам, ки аз занњо њадя гираму ба онњо њадя дињам. Танњо ба модарам дар рўзи таваллудаш ягон-ягон хўроки дўстдоштаашро мепухтаму сахт хурсанд мешуд. Ба модарам?- аз гапи гуфтааш худаш њайрон шуд Шоњин ва тасдиќ намуд: -Ња ба модарам. Ба хотирам омада истодааст! -Марди њаќиќї доим ба занњои дўстдоштааш чизе тўњфа мекунад. Афсўс, ки ту чунин одат надоштаї… Оксана ин гапро гуфта пойи баъд аз молишњои Вадим сурхшудаи Шоњинро аз назар гузаронду сар љунбонда, таъкид кард: -Андаки дигар дар берун пойлуч меистодї, корат тамом буд. Хайрият, Вадим Михайлович одами таљрибанок аст ва поятро дубора зинда кард. Минбаъд бо њавои хунук чунин шухї накун, ки пушаймон мешавї! Оксана мисли модар ба насињат сар кард. Вай бе модар, зери њимояи падараш калон шуда буд ва бисёр мехост ба касе модарвор мењрубонї кунад. Вадими рўзгордида ин њиссиёти духтарро дарк мекард… Баъд аз молишњои Вадим пойњои Шоњин тасф бароварда, суп- сурх шуданд. -Рањмат Михайлич, ба шумо њам рањмат Оксана Яковлевна. Як- ду рўз инљо меистаму андак ќувват гирифта ба љустуљўи њамватанонам мебароям. Шояд то он ваќт чизњои дигар њам ба ёдам меояд… -Њмм, ту њоло нафањмида истодаї, ки дар кадом њолат ќарор дорї. Баъд аз он њодисае, ки шуд, дар сар то сари Русия барои ту ягона љои бехатар ана њамин бўстонсаро аст, -Михайлич ин суханонро гуфта истода, ба тарафи Оксана нигарист -Бале, Вадим Михайлович њаќро гуфта истодааст. Алњол ту дар њамин љо, дар њимояи ў мемонї. Маро падарам даъват карда истодааст, ба он љо меравам… Инро гуфта, Оксана аз дари калон баромаду пас аз чанд лањза садои мошинаш, ки бўстонсароро тарк мекард, дар байни дарахтони љангали сард ба оњистагї хомўш гашт … (Давом дорад) А.ЊОЉЇ


ЗИНДАГЇ Ин љини лаънатї дар бачадони ту љой гирифтагї, барои њамин њомиладор намешавї. Акнун духтарљон тоќат кун, ман бояд як илољ карда, ин њаромиро аз бачадонат барорам,мулло Мастулло инро гуфту Мастураро ба пушт хобонда, куртаашро аз танаш кашид ва....

И О Њ Г Н НАЙРА

МУЛЛО МАСТУЛЛО

-Мастурахон, худут њам риваш чи офату зиён расизўрию лекин ин нозанин дааст. Мастура Зеборо бебањо будай,- аз фарќи сар тасвир карда, -Овозаи каромотњои мул- то нохуни пойи Зеборо бо љабрдида ло Мастулло дар њама љо чашми харидорона палмо- гуфт, ки дањони шавњару хупањн шудагї. Бисёр муллои сида гуфт мулло Мастулло суру хушдоманашро бастан зўр аст, оби дарёро бо сењру ва афзуд,-канї, ин чўљаи лозим, то духтараки бечораљоду сарнишеб љорї меку- пария наздиктар шинон, аз ро азоб надињанд. -Ин кори бисёр вазнин, наду пўстинро бо пўстин тамошои њусну љамолаш сер каси дигар мебуд, албатта љанг меандозад,- пичиррос шавам! Ин гапи мулло ба Зебо не мегуфтам, лекин барои зад дар бехи гўши Зебо монафорид ва майли барома- ин парї ман тамоми корро индараш. -Хонаат сўзад духтардор! да рафтан кард, вале мо- мекунам,-мад кашида таъИн фариштаро дар куљо индараш чолокона аз да- кид намуд мулло ва чашпинњон карда будї, ки ман сташ дошту табассумкунон мони бозингарашро ба рўйи Зебо духт. Шайтон васваса то њол надидам,- гўён, лабо- тасаллї дод: -Бишин Зебољон, дилат мекард, ки тезтар ин чўљаи нашро мисли гурбаи гурусна лесидаву сар љумбонд дур наравад, бобои домул- париро ба оѓўш кашад ва мулло Мастулло ва риштаи ло шўхї мекунанд. Нисба- Мастулло пайти муносиб ти ин кас чунин рафтор на- мељуст. сўњбати онњоро барканд. -Пирам, ин корро њарчи Таърифи мулло аз афташ кун, ки ѓазаби худо меояд. ба Мастура нафорид, ки ла- Гавњораи ин пири мо аз ос- тезтар кардан даркор, -таъбашро дарњол инљ карда мони њафтум омадагї, касе, кид намуд Мастура ва ваъки домуллоро хафа кунад, да дод, ки њаќќи хизмати гуфт: -Ња бобои мулло, пештар ба ѓазаби парвардигор ги- муллоро барзиёд медињад. Мулло розї шуд ва Мамаро дида девона мешуде- рифтор мешавад! -Зебо ночор дубора дар стура аз Зебо хоњиш кард, ду имрўз барои ин саѓера бари моиндараш нишаст. ки каме дар берун интизор обу адо шуда истодаед! Мулло Мастулло ду чаш- шавад. Зебо худоро шукр машро аз Зебо накан- гуфт, ки аз теѓи нигоњи ин Ваќте ки да аз Мастура муллои ѓар халос мешавад њарду танњо монданд, пурсид, ки ва дарњол аз хона баромад. ба ин Мастураю мулло Мастулло мулло Мастулло Мастураро п а - танњо монданд. Мастураи дар наздаш шинонда ќамчину маккора Зеборо ба мулло нишон дода, мехост бо кордро ба даст гирифту барќро хомўш кўмаки ин љодугари машњур кард. Мулло пичир-пичиркунон кимчанд кори худашро ба сокадом сурањоро мехонду гоњ бо ќамчин мон расонад. Вай ќариб 30 сол боз ин љодугарро ва гоњи дигар бо пушти корди дасташ мешинохт ва хуб медоба њар љо њар љои бадани Мастура мезад. нист, ки аз дасти мулло Мастураи чашмбаста бехабар буд, ки мулло Мастулло њама кор меояд, хоњад одамро хонавайрон бо корди дасташ тез-тез чоки куртаи ўро мекунад, хоњад, љоду карболо бардошта, пеш обаѓали чун анори да мекушад. Мулло Мастуллоро аксари мардон чашми навдамида зебояшро тамошо мекунад... дидан надошта бошанд њам, (Давомаш. Аввалаш дар шумораи гузашта)

№43 (715) 23.10.2013

11

Мастуллои таљрибадор њамоно бо дастони моњираш пайкари љавонзанро ламскунон «љин мебаровард» ва интизор буд, ки кай келинчак бо майли худ ўро ба оѓўш мегирад. Мастура беќаророна чанд бор печутоб хўрд, дигар худашро дошта натавонист ва муллоро сўйи худ кашид. Мастуллои маътали ишорат фурсатро аз даст надода худашро болои келинчак партофт. Љини нафс ѓолиб омада, муллою љавонзанро дар гирдоби гуноњи нобахшиданї-зино ѓарќ намуд…

аз тарси љодугариаш ёрои бо вай сар ба сар шуданро намекарданд. Мастура аз давраи љавониаш танњо бо ќувваи илми сењру љодуи њамин мардак зиндагї мекард. Муллобозиаш як бор ўро хонавайрон карда бошад њам, Мастура аз ин панд нагирифт, ба љойи гиребони тавба доштану рў ба Худованд овардан ин зани шаттоњ маъшуќаю мизољи доимии Мулло Мастулло шуда монд. Дар оѓўши мулло Мастура мисли Зебо келинчак буд, ки модараш бори нахуст ўро назди мулло Мастулло бурд, то дањони шавњару хушдоманашро, ки холаи худаш мешуд, бо сењру љоду бандад. Он ваќт мулло Мастулло хеле љавон буд ва риши сип сиёњаш ба вай мезебид. Мастураро дида бо як нигоњ обу адо шуд мулло ва ба модараш ваъда дод, ки домодро ба зиндагї дилгарм мекунаду забони хушдоманашро мехкўб менамояд, ба шарте, ки келинчакро се рўз бо вай монад. Аз рўйи гуфти мулло ба Мастура љин ёр шуда будааст, аз њамин сабаб ба чашми шавњару хушдоманаш бад менамудааст. Модараш садќаю бандашавон бо майли тамом Мастураро дар назди мулло Мастулло монда рафт, то љинро аз вуљудаш барорад. Ваќте ки њарду танњо монданд, мулло Мастулло Мастураро дар наздаш шинонда ќамчину кордро ба даст гирифту барќро хомўш кард. Мулло пичир-пичиркунон ким-кадом сурањоро мехонду гоњ бо ќамчин ва гоњи дигар бо пушти корди дасташ ба њар љо њар љои бадани Мастура мезад. Мастураи чашмбаста бехабар буд, ки мулло бо корди дасташ тезтез чоки куртаи ўро боло бардошта, пешобаѓали чун анори навдамида зебояшро тамошо мекунад. Мулло дуохонон аввал сар ва сониян гарданашро сила карда пурсид, ки чиро мебинад. -Њељ чиз надидам,-иќрор шуд келинчак. -Љин дар сар ва дилат љойгир шудагї, ту намебинї, вале ман дида истодаам,гуфт мулло ва афзуд,-њозир ин љини лаънатї аз бадани ту мебарояд. Дањонатро кушо! Мастура дањонашро кушод. Мулло оњиста дасташро ба пушташ расонда, шодиёна гирифт, ки як љин аз

сараш баромад. Мастура оњи сабук кашид. -Акнун навбати љини шикамат расид, ман бояд ин лаънатиро зада-зада барорам. Ин кори бисёр душвор аст,- сар љумбонд мулло ва дод зад,- Њой љини лаъин, канї тезтар аз шиками ин бандаи хокї баро! Мулло Мастулло шиками Мастураро силакунон ба таври худаш љинро мебаровард, вале амалњояш аз љинбарорї дида, бештар ба навозишњои ошиќона монанд буданд. Мастура мисли љодушудагон на муќобилият карда метавонисту на ёрои сухане ба забон оварданро дошт. -Аз шиками ин бандаи хокї баро гуфтам,-дод зад мулло бори сеюм ва пистонњои чун анори духтарро фишурда њисси шањвониашро бедор кард. Мастура беќарор гашта, беихтиёр садои нолишмонанде баровард. -Ин љини лаънатї дар бачадони ту љой гирифтагї, барои њамин њомиладор намешавї. Акнун духтарљон тоќат кун, ман бояд як илољ карда, ин њаромиро аз бачадонат барорам,- мулло Мастулло инро гуфту Мастураро ба пушт хобонда, куртаашро аз танаш кашид ва дасташро болои нофаш гузошт. Мастура аввал як ларзид, вале баъди лањзае гармии дасти домулло ба танаш форида, дигар њатто овоз набаровард. Домулло дуохонон дастонашро ба оњистагї аз болои нофи љавонзан поёнтар мебурд ва торафт Мастураро беќарортар менамуд. Нињоят њиссиёти келинчак ба дараљае баланд шуд, ки ба нолишкунї даромад. Мастуллои таљрибадор њамоно бо дастони моњираш пайкари љавонзанро ламскунон «љин мебаровард» ва интизор буд, ки кай келинчак бо майли худ ўро ба оѓўш мегирад. Мастура беќаророна чанд бор печутоб хўрда, дигар худашро дошта натавонист ва муллоро сўйи худ кашид. Мастуллои маътали њамин лањза фурсатро аз даст надода худашро болои келинчак партофт. Љини нафс ѓолиб омада, муллою љавонзанро дар гирдоби гуноњи нобахшиданї-зино ѓарќ намуд… (Давом дорад) Сабрина, ш. Душанбе


адараш инобар нишин, писари з бонк

хир вай

12

САРНАВИШТЊОИ ЃАМАНГЕЗ

№43 (715) 23.10.2013

Мурод бо авзои парешон ба хона даромад ва асли воќеаро шунида, дод зад: -Субњиддин, ин чи кори кардаат буд? Ман ба ту гуфта будам, ки Наргис духтар аст, ту бошї, ин бечораро бадбахт кардї! Фикр накардї, ки ту зану кўдак дорї?! Худо накарда ин духтар ба милиса хабар дињад, линги њамаамон аз осмон меояд! Номи милисаро шунида Субњиддин њушёртар шуд. Љавонмард аз тарс дараќ –дараќ меларзид...

ОЧАМА

ТУ КУШТЇ, ДАДА! (Давомаш. Аввалаш дар шумораи гузашта)

Соњили ишќ

љонї буданашро «исбот» намуд. Бехабар аз он, ки баъди ин ќадањ аз гирдоби бало рањої ёфта наметавонад, писари раис љоми лаболабро якбора холї карда, сазовори тањсину офарини љўрањо гашт. Дору дарњол корашро кард ва баъди чанд даќиќа Субњиддин ба хамёзакашї даромад. Наргис, ки интизори њамин лањзаи таќдирсоз буд, барои фош нагаштани сиррашон аз дасти писари раис дошта, Субњиддинро ба хонаи алоњида бурд ва рўйи кати хоб ѓелонда либосњояшро бадар намуд. Духтари айёра ронњои зебояшро намоишкорона нишон дода, дар канори кат нишаст. Субњиддини маст бо дидани пайкари зебои љавонзан лањзае гўё њушёр шуд ва Наргиси таннозро ба оѓўш кашид. Писари раис то лањзае, ки каме аќлаш дар љояш буд, арўсашро бўсаборон карду баъд якбора мисли мурда ба як тараф ѓелид.

Субњиддин арўси дилхоњашро дар пањлўяш дида, аз ѓояти шавќу шодї гўё дар осмони њафтум парвоз мекард. Наргиси танноз дам ба дам сўйи Субњиддин табассуми малењ намуда, љавонмардро боз ошиќтар мекард. Мурод дар мошини дигар бо ду рафиќаш њамсафар буд ва роњи осони ба Субњидин чашонидани марги сафедро мефањмонд. Нињоят мошинњо пасопеш ба як мавзеи зебоманзари Норак, ки љойи дамгирї буд, расиданд. Пешхизматњо мошини Муродро дида мисли замбўрњои асали ногоњ гули хушбўй дида, атрофашро дарњол печонда гирифтанд. Мурод ва рафиќонаш бо салобат аз мошин фаромада бо пешхизматњои танноз њазлу шўхикунон ба њуљраи зеботарин ворид гаштанд. Дар рўйи Макри ошиќон миз аллакай тамоми анвои Мурод, ки аз пушти дари хўрданї фароњаму барои кайфу сафо шароит муњаё буд. нимроѓ ин манзараро тамошо Субњиддину Наргисро њамчун мекард, мурда барин ба хоб мењмонони олиќадр боло- рафтани Субњиддинро дида, нишин намуда, Мурод ши- ба њуљра даромад ва Наргишаи шаробро кушод, то ѓами си маккораро ба оѓуш кашид. дилу куфти роњро бароранд. Духтар бо пояш Субњиддинро Субњиддин Наргиси зеборо аз болои диван тела дода афдар канораш дида, фахр ме- тонду пайкари ташнаи навозкард ва аз таќдири баландаш ишашро дар ихтиёри ошиќи меболид, ки чунин олињаро шайдояш Мурод вогузор намуд. насибаш гардондааст. Нар- Пас аз коми дил њосил кардан гис танњо зиќ нашавад гуфта ошиќон ба њоли Субњиддини Мурод аз куљое ду зебосана- аз дунё бехабар тамасхуркуми дигарро љеѓ зада овард. нон шишаи майи сурхро куЌадањ пайи ќадањ холї мешу- шода ќатра-ќатра рўйи рўйљои пошиданд. Наргис ду кайфњо торафт бештар љўр сафед мегашт. Мусиќии фораме сар куртаи тагпўшашро низ ба ин шуду њама ба раќси «валс» «хун» олуда намуд, то далебархостанд. Субњиддин аз ли раднашавандаи «љиноят»-и дасти Наргис дошта ўро ба Субњиддин гардад. Ин дам сараќс таклиф кард ва онњо дои нолиши љавон ба гўш рачун љуфти кабўтарони ошиќ сид ва Мурод дарњол думашро гўшакикунон дар фазои навои хода карда гурехту Наргиси ошиќона ба хиромидан даро- айёра дар пањлўи Субњиддин маданд. Аз фурсат истифода дароз кашида худашро ба хоб бурда Мурод ноаён ба ќадањи зад. Субњиддин бо азоб сари аз шиддати мастї пакарашро Субњиддин доруи хобро рехт. аз болин бардошт ва худашро дар болои диван њамоѓўши Андак тарёку беш паричењраи нимаурён дида, зањри мор аст њайрон шуд. Ањён-ањён чи тавр Субњиддин Наргисро њамроњи Наргис ба ин хона оѓўшкунон раќсида хуб ѓами даромаданаш ба ёдаш расид дилашро баровард ва баъва хам шуда ба чењраи зеди лањзаи мусиќї њама боз бои духтар назар духт. Нарсари миз нишаста, ќадањњоро гиси «масти хоб» чунон зебо лабрези шароб намуданд. буд, ки дили љавонмард гум Субњиддин дар бораи Мурод зада, беихтиёр пайкари носуханњои болохонадор гуфта зукашро дубора ба оѓўш гитаклиф кард, ки ба саломатии рифт. Наргис «бедор» шуд ва сари соњибљашн ќадањњоро ба љаста аз љояш хесту фиѓону як дам то охир бинўшанд ва ноларо сар кард. Субњиддин худаш аввалин шуда, дўсти

аз ин рафтори арўсаш чизе нафањмида гарангу пакар буд. Наргис бо дастони нозукаш ба сару рўи Субњиддин мезад ва дашномњои болохонадораш медод. Субњиддин аввало ба чизе сарфањм нарафт, вале баъдан бо ишораи духтар ба рўйљои пур аз «доѓи хун» ва либосњои нимдаридаи Наргис чашм давонда, хулоса баровард, ки мастомаст аз њад гузарондааст. Кайфаш парида бошад њам, кўшиш мекард, ки духтарро ором кунад, вале Наргис торафт баландтар дод гуфта, гиряву фиѓон мекард ва ба сару рўяш ханљол мезад. Фиѓону гиряи Наргисро шунида Мурод бо авзои парешон ба хона даромад ва асли воќеаро шунида, дод зад: -Субњиддин, ин чи кори кардаат буд? Ман ба ту гуфта будам, ки Наргис духтар аст, ту бошї, ин бечораро бадбахт кардї! Фикр накардї, ки ту зану кўдак дорї?! Худо накарда ин духтар ба милиса хабар дињад, линги њамаамон аз осмон меояд! Номи милисаро шунида Субњиддин њушёртар шуд. Љавонмард аз тарс дараќ – дараќ меларзид. Наргис баланд-баланд гириста гуфт: -Ман умед надоштам, ки шумо маст шуда маро ба ин њол мерасонед! Акнун ба падару модарам чї мегўям?! Мурод хомўшона љониби Субњиддин назар карда, ишора намуд, ки берун барояд. Писари раис сархам аз њуљра баромад. Баробари пўшида шудани дар Мурод њазор долларро ба сумкачаи Наргис андохта, барои ин хизмати олї ба маъшуќааш офарин хонд ва њарду пасопеш аз хона баромаданд. Ин дам телефони Наргис занг зад. Зани њамсоя ба Наргис хабар расонд, ки духтарчааш мегиряд ва кай омаданашро пурсид. Наргис бо овози баланд: «њозир меравам» гуфта телефонро хомўш карду ба Муроду Субњиддин рў оварда таъкид намуд: -Падару модарам маро пурсида истодаанд, барои њамин њозир ман рост ба хонаамон меравам, вале ин корро њамту намемонам. Пагоњ албатта ба милиса хабар медињам! Барои исботи гуфтањояш рўйљоњои хунолудро ба сумкааш андохта, бонуи маккора ба мошине, ки Мурод аз куљое ёфта оварда буд, нишаст. Ба дили Субњиддин алав афтода чї кор карданашро намедонист.

Ѓамбарор

Мурод Субњиддинро тасалло дода гуфт, ки албатта илољи корро меёбад, вале дили писари раис њељ ором намегирифт. Тарси Субњиддин аз он набуд, ки ин гап ба гўши занаш расад, хонавайрон мешавад, њамсарашро вай умуман писанд намекард, вале аз падараш њарос дошт. Субњиддин хуб медонист, ки Худо накарда ин гап ба гўши падараш расад, рўзашро ба шаби тор табдил медињад, аз ин рў менўшиду менўшид, то ѓамашро андаке фаромўш кунад. Аз чї бошад, ки араќ дигар ба вай таъсир намекард. Мурод њолати писари раисро дида, аз кисааш селофанпечеро баровард ва чизе нагуфта, хокаи сафедро дар пўшти дасташ рехта ба бўйкашї даромад. Боќимондаи хокаро ба киса зада, ба ханда даромад. Хандаи беѓамонаи Мурод Субњиддинро хушњол кард ва чї будани он хокаи хушњолкунандаро пурсид. Мурод даст афшонда гуфт, ки бењтараш худашро ба ин бало гирифтор накунад, вале писари раис ба љону њолаш намонда дору мепурсид. Мурод гўё ночор монда аз кисаи дигараш героинро, ки барваќт мањз барои њамин рўз омода карда буд, баровард ва каме ба пушти дасти Субњиддин рехта, тарзи истифодаашро фањмонд. Субњиддин як- ду бор сахт нафас кашида буд, ки тамоми хока ба димоѓаш рафт ва эњсоси аљибе вуљудашро фаро гирифт. Дигар дар дилаш осори ѓаму дард намонда мастона механдиду худашро таърифу тавсиф мекард. Мурод ба берун баромада ба хусураш занг зад ва хушхабар расонд, ки онњо бурди дукарата намуданд: якумаш, Субњиддин аз чанголи Наргис халос шуда наметавонад, дуюм, хокаи сафед корашро кард! Њамин тавр шабро љўрањо чаќ-чаќкунон сањар карданд. Субњ писари раис аз шиддати дарди сар ба нола даромад. Мурод таклиф кард, ки як ќадањ пиво нўшад, дарди сараш гум мешавад. Писари раис чунин кард, вале дарди сараш сахттар шуд. Мурод хомўшона њолати Субњиддинро назорат карда, интизор буд, ки кай доруи сафедро талб мекунад. Субњиддин дигар ба дарди љонкоњ тоб наоварда нињоят хостори њамон доруи шабангї шуд. Мурод гапро дароз накарда, дарњол аз киса героин баровард ва писари раис њарисона хокаро «фих» кашид. Пас аз ин «муолиља» дарди сараш якбора гум шуд ва Субњиддин сад бор садќаю бандаи Мурод гашта ўро дўсти бењтарин хонд. аст. Њамон рўз то бегоњ се бор «фих» кашида, писари раис шоду масрур ба мошинаш нишаст.

Масту девона

Субњиддин ба хонааш расида бо ќошу ќавоќи овезон

базўр салом дод. Занаш дар назараш монанди бало метофт. Фарзандонаш, ки ба пешвози падар баромада буданд, аз ќошу ќавоќи гирифтааш тарсида, дарњол ба хонаи дигар гузаштанд. Модараш Субњиддинро сарзаниш карда гуфт, ки падараш барои вай шуда то сањар мижжа тањ накардааст ва барои љўрабозию шабгардї хеле маломаташ кард. Субњиддин, ки имрўз њавсалаи насињатшунавї надошт, даст афшонда ба хонаи хобаш рафт. Њушу ёдаш банди Наргис буд, метарсид, ки духтар ба милиса хабар додаасту њозир пагондорњо омада ўро бор дасти баста шармандавор аз хона мебаранд. Писари раисро шаб то сањар аз тарс хоб набурда, аз як пањлў ба пањлуи дигар гашт. Пас аз бонги хурўс андаке ѓанаб карда хобњои дањшатнок диду фарёд зада чашм кушод. Ба танаш аз хоби дидааш рашъа давида, сараш ѓуввозанон дард мекард. Аз яхдон чанд њаб доруи синепарро гирифта бо як коса оби хунук нўшид. Пештар як дона дору таъсир мекард, имрўз бошад, чанд њаб таъсир накард. Аъзои баданаш дард мекард. Кайфияти доруи сањар аз дасти Мурод гирифтаашро ба ёд оварда боз ба љўраи љониаш занг зад. Мурод таклиф кард, ки ба тарабхона ояд, њам дарди сарашро даво мебахшаду њам илољи кори Наргисро меёбад. Субњиддин ба зану модараш чизе нагуфта як соат пас боз ба роњ баромад.

Зар бар сари фўлод нињї…

Мурод Субњиддинро бо чењраи кушода пешвоз гирифта дарњол доруро баровард. Субњиддин баъди «фих» кашидан ба ханда даромада иштињояш карнай гашт. Мурод гўштбирён фармуда ба Субњиддин фармуд, ки ба Наргис занг занад, то якљоя ягон илољи корро ёбанд. Субњиддини мањтали ишора дарњол ба маъшуќаи нозанинаш занг зад. Наргис таклифи писари раисро баъди нозу нузи бисёр ќабул кард ва Мурод инро фоли нек дониста гуфт: -Љўра, бузургон «Ё ба зорї, ё ба зўрї, ё ба зар» гуфтаанд, кори ту бо зорию зўрї њал намешавад! Ту писари раис, одами нодорї ва худо накарда сир фош шавад, лингат аз осмон меояд. Барои он, ки њам худату њам падаратро шарманда насозї, дили ин духтарро бо зар ёфтан даркор. Ба дањонаш бо пул занем, албатта ором мешавам! Ин таклифи Муродро шунида чењраи Субњиддин кушода шуд. Вай худро лаънат мехонд, ки чаро пештар чунин фикри олиљаноб ба сари худаш назадааст. (Давом дорад) Мењрубон


ЗАН ВА МАРД

№43 (715) 23.10.2013

13

КАДОМ ГАПИ ЗАН БА ДИЛИ МАРД ЧУН ТЕЃ МЕХАЛАД?

В

5

КИ ОДАТИ ЗАН, АД Ш У К Е М О Р Т А МУЊАББ

Муњити гуворои оилавї кафили зиндагии хушбахтона ва бардавом аст. Барои мустањкам нигоњ доштани оила бояд њам мард кўшиш намояду њам зан, вале баъзан њамсарон ба хую хислатњои якдигар одат карда, нисбати фароњамсозии муњити гуворо бепарво мешаванд. Ба мардњо зани инљик маъќул аст, (њарчанд онњо инро инкор мекунанд) вале баъзе одатњои занон марди оромтаринро низ ба девонагї мерасонад, ки оќибаташ хонавайронист. Инак, бонувони азиз бодиќќат бошед! 5 одати занњо, ки аксарияти мардон чашми дидан надоранд, инњоянд:

Рашки бемаънї

Рашкро «бемории» мардон мешуморанд, аммо бонувоне низ њастанд, ки бо рашки боасосу бемаънї љони мардро ба лабаш меоранд. Сабабњое, ки боиси рашки зан мегарданд зиёданд: паёмак аз дўсти даврони мактабї, тасодуфан ба забон овардани номи занона… Дар бораи бо дўстон дар љое нишастан њољати гап њам нест! Пеш аз он, ки борони ѓазабатонро ба сари мардакатон мерезед, фикр кунед, ки рашкатон ба љуз љангу љанљол ва дилсиёњї чї медињад. Ором шавед, фикрњои маѓшушро аз саратон дур кунед, хусусан агар боре дурўѓи рафиќи умратонро нафањмида бошед. Сабаб барои рашк зиёд бошаду мардатон худро сафед кардан гирад, андеша намоед: месазад, ки умратонро бо чунин номард хазон намоед?

Бечоранолї

Аслан ин хислати занонро бечоранолї неву инљиќї номидан мумкин аст. Сабаби асосї дар он аст, ки зан мехоњад мардашро пайваста дар пањлўяш бинад. Бечоранолї як роњи љалб намудани диќќати мард аст, аз

ин рў зан бо њар бањонаи майда-чўйда аз мардаш ёрию кўмак мепурсад. Дар оѓози зиндагии заношавњарї мард бо майли том тамоми нозу нузи занашро мебардорад, вале њамаи ин муваќќатї аст, минбаъд мард тавре рафтор мекунад, ки гўё чизеро намебинад.

«Маро дўст медорї?»

Ин суоли оддї ва хоси њар як духтар барои мард азоби алим мегардад. Мард чунин фикр мекунад: «дўст медорам, вале дар ин бора ваќте гап мезанам, ки худам хоњам».

Сахт эњсосї аст

Ба занњо барои гиря кардан сабаби љиддї даркор нест, тамошои филми риќќатовар, колготкии дарида, хўроки сўхта… Њамаи ин майда чўйдањо кифоят мекунанд, ки зан худашро бадбахт эњсос намуда гиря кунад. Равоншиносон мегўянд, ки ашк ва эњсосоти сахт фоида дорад, вале барои мард њар рўз гирён дидани зан тоќатфарсост. Мард на аз ашки хонумаш, балки аз он метарсад, ки зан аз ў њамдардї талаб мекунад. Фаромўш накунед, ки ин проблемањо барои мард проблема њам нестанд ва бечора мардак намедонад, ки онро чї тавр њал намояд.

Шантаж тавассути љимоъ

Ваќте зан бо маќсади љазодињї мардро аз мубошират мањрум менамояд, агар мард занашро дўст дорад, тоќат мекунад, агар не ба оѓўши бонуи дигар медарояд. Барои њамин ба љойи он ки мардатонро азоб дињед, мушкилатонро рўйирост гуфта роњи њаллашро љустуљў намоед. Бонувони азиз! Баногањ шумо њам чунин одатњои бад дошта бошед, сари ваќт ислоњ шавед!

ОДАТЊОИ БАДТАРИНИ МАРД АЗ НИГОЊИ ЗАН: * зуд-зуд ба њољатхона рафтани мард; * либоспўшии хандаовари мард (шиму костюм бо кроссовки ё почањои шимро ба даруни љўроб андохтанаш); * бўйи бади дањонаш; * бинї ё гўшкобии мард; * бо пойафзол дар хона гаштанаш.

аќте марду зан зудтар ба висоли якдигар расидан мехоњанд, ба њама шарту шароитњои якдигар розиянд. Њама медонанд, ки муњаббат гузаранда аст, вале новобаста ба ин зиндагиро бе муњаббат тасаввур кардан номумкин аст. Муњаббат ногањонї меояд, мисоли сияњгўши бањорї, вале бо ким кадом сабабњои номаълум гули ишќ дар як хонадон баъди се рўзи тўй пажмурда мегардаду дар дигараш умре шукуфон аст. Чаро чунин мешавад? Мо касеро дар марги ишќ гунањкор карданї нестем, вале ба бонувони азиз хотиррасон мекунем, ки баъзе сухану гапњои зан ба дили мард мисли теѓи алмос мерасанд.

Либосашро танќид накунед Як мисоли оддї: «ман худам њамроњат ба бозор рафта либос интихоб мекунам» гуфтани зан марди даѓалтаринро њам меранљонад. Мардњо њар ќадар пурзўр намоянд њам, дар асл мисли кўдак зудранљанд. Рафту дар љойи кораш њам њамкорон ба тарзи либоспўшии мард писханду киноя мезада бошанд, сухани шумо болои сўхта намакоб мешавад. Аз галстукњои рангоранги шавњаратон безор шуда бошед, бењтараш ба вай галстуки табъи дилатонро туњфа кунед. Пиджаки зебоеро таги чашм карда гўед, ки агар онро бихарад, хушњол мешавед.

Санањои «таърихї» «Имрўз солгарди вохўрии

аввалинамон аст» гуфтани зан ба мард намефорад. Мутаассифона њар мард ин рўзро дар хотир нигоњ медорад. Хусусан, хотироти бўсаи аввалро мардњо умре фаромўш намекунанд. Акнун марњамат карда гўед, ки аз донистани ин санањои «таърихї» чї нафъ мегиред. Маќсад худашро гунањкор эњсос намудани ёратон аст?

Маро дўст медорї? «Ту маро дўст медорї?»ин саволи зан ѓаши мардро меорад. Модоме мард худаш ин гапро нагўяд, чаро ўро маљбур мекунед? Ваќте нияти мард ќатъї асту бо талаффуз намудани ин иборањо худашро масъул эњсос мекунад, хеле бо душворї онро ба забон меорад. Марде, ки дар љавоб дарњол «Бале, пишакча» мегўяд, муњаббати асил надорад.

«Дар бораи чї фикр мекунї?»

Кўшиши фањмидани андешаву фикрњои мард, дар куљо будану чи кор карданашро накунед. Хоњад наќл мекунад, нахоњад не! Маљбурсозии шумо танњо мардро асабї мекунаду халос.

Чанд арўс дошї?

Одатан занњо дар бораи рўзгори пештараи мард маълумоти бештар ба даст овардан мехоњанд. Мард бошад хотироти ошиќонаашро наќл кардан намехоњад. Бењуда кунљкобї накунед, агар сухани бароятон хуш њам гўяд, он аз ночорї ва дурўѓ аст. Албатта на њар инсон ќудрати нигоњ доштани забонашро дорад, вале ба њар сурат дар хотир даред, ки муносибатњои мустањкаму оилаи хубро танњо бо гузашт кардану бахшида тавонистан сохтан мумкин аст.

ЗАН АЗ МАРД ЧЇ МЕХОЊАД? Њар як бонуе, ки ба балоѓат мерасаду арўс мешавад, мехоњад шавњари ояндааш марди баќувват, пуртоќат, дилкушод ва такягоњи боэътимод бошад. Ин одат бо хун дар вуљуди зан љой мегирад. Аз њамин љост, ки занњо тобу тоќати дидани марди заифу беаќл, зихнаву ѓамгинро надоранд. Марди шармгину дамдузд мувофиќи илми физикаву химия энергияи кам дорад ва далели ин гуфтањо дар араќ кардани кафи дасту хушкшавии

лабњост. Донистан мехоњед, ки боз кадом одатњои мард заифии ўро дар назди зан нишон медињад? Пас, мутаваљењ бошед! * хўрокро дар куљое, ки рост омад, новобаста аз чї гуна тамъу лаззат доштанаш истеъмол мекунад. * ноќисии љисмонї, аз њад зиёд хароб будану аз њад зиёд фарбењ будани мард. * њангоми харидкунї ба нархнома нигоњ кардани мард (зихнагї, хусусан њангоми харидани либос барои зан);

* барои дари мошинашро сахт пўшидани зан дод задани мард (наход мошин аз зан болотар истад?!); * њар бегоњ ба модараш занг зада, дар бораи рўзи гузаронидааш муфассал наќл карданаш; * дуруст сухан карда натавонистани мард. Тарзи гуфтори нозебаш пистаи бемаѓзро мемонад. * хирагии мард; * ба худ эътимод надоштани мард. Одати дар бистар саволњои аблањона доданаш, аз ќабили «ба ту маъќул шуд?» * бекорхўљагї ва якранг зистани мард. Вазъи иљтимоии мард низ барои зан ањамияти зиёд дорад. Бењуда нест, ки намояндагони љинси латиф нисбати бомжу пулчинаку сантехникњо бетаваљљуњ мешаванд. Дар бораи он одатњои мард, ки ѓаши занро меоранд, муфассалтар гап занем, њатто марде, ки соатњо бо газета назди телевизор мешинаду парвои занашро надорад ё марде, ки бе ибо дар сари дастурхон оруќ мезанад, дили занро аз дунё хунук месозад. Зан аз ѓазаб ба фиѓон меояд: «Магар ман сазовори зиндагии бењтаре нестам?»


14

МАДАДИ СИНО

№43 (715) 23.10.2013

АНГИНА КАСАЛИИ ГУЗАРАНДА АСТ? Як њафта боз гулўдардаму аз дорухонањо чанд намуд доруњоро харида хўрдам, вале шифо наёфтам. Барои чї одам якбора гулўдард мешавад? Хоњишмандам, ки дар бораи ангина ва роњњои табобаташ тавассути њафтанома маълумот дињед! Саидабону, сокини ноњияи Бобољон Ѓафуров. Бо маќсади ба саволи хонандаамон љавоб гирифтан мо назди мутахассиси соња Мўъминов Муњаббат рафтем ва инак, фишурдаи сўњбатамонро пешкашатон мегардонем. -Аввалан каме дар бораи бемории гулўдард маълумот дињед? -Гулўдардро аслан ангина мегўянд ва ин бемории сироятиест, ки чун илтињоби бодомакњои ком зоњир мешавад. Бодомакњо дар гулў аз ду тарафи забонча ва коми нарм љой гирифтаанд ва онњоро њангоми кушодани дањон дидан мумкин аст. -Беморї аз чї пайдо мешавад? -Ангинаро микробњои гуногун, асосан стрептококкњо ба вуљуд меоранд, онњо ба гулў аз ашёи рўзгор (масалан, косаву табаќи шахси бемор) роњ меёбанд. Гоњо микробњои дар гулў мављуд буда, ки одатан, ангинаро намеангезанд, зери таъсири шароити номусоид (масалан, хунукї ё ногањон

таѓйир ёфтани њарорати муњит) фаъол гашта, муљиби беморї мешаванд. Баъзењо яхмос хўранд, пояшонро тар ё оббозї кунанд, дарњол ба касалии ангина гирифтор мешаванд. Моддањои гуногуни муассир, њамчунин мављудияти аденоидњо ё дигар иллатњои пешгоњи ком низ ба пайдоиши ангина мусоидат мекунанд. Газаки бинї ва љавфи он, инчунин илтињоби љавфи дањон (дандонњои пўсида) боиси зуд-зуд хурўљ ёфтани ангина хоњанд гашт. -Нишонањои бемориро чї тавр фањмидан мумкин аст? -Ангина одатан ногањон сар мешавад. Гулў танг ва хушк шуда месўзад, њангоми фурў бурдани луќма дард мекунад; мариз бемадор шуда таб мекунад. Сар вазнин мешавад. Бодомакњо сурх шуда, дар пардаи луобии онњо доначањои римнок ба вуљуд

меоянд. -Ангина чї ќадар тўл мекашад? -Ангина бисёр ваќт 7 – 8 рўз давом карда, бо шифои бемор анљом меёбад. Бемор ба духтур дер мурољиат кунад, маслињати ўро ба љо наорад ё бо худмуолиља машѓул шавад, мумкин аст оќибати ангина нохуш гардад. Римхонаи атрофи бодомак (думбаваќташ бояд иљро кард. Бали назди бодомак) аломати рои он ки њангоми ѓарѓара (2 анљоми бади ангина аст. Он – 3 даќиќа) дору ба дарунтари баъд аз 2-3 рўзи нест шудани гулў расад, сарро ба пушт хам зуњуроти беморї пайдо меша- карда, нафас нагиред. вад. Табби бемор якбора баланд (39 – 40 0С ) шуда, гулў -Ангина аз як кас ба каси сахт дард мекунад. Мариз обу дигар мегузарад? хўрок хўрда наметавонад ва -Азбаски ангина бемории дањонашро бо душворї ме- сироятї аст, бемор бояд косаву табаќ ва сачоќи алоњида дошта бошад. Шахсе, ки ба Азбаски ангина бемор нигоњубин мекунад, бемории сироятї аст, бояд дасташро зуд-зуд шуста аву кос бемор бояд бо атр, спирт ва ѓайра, тоза оќи табаќ ва сач кунад. Косаву табаќи беморалоњида дошта бошад. ро 10–15 даќиќа љўшонида, либосњояшро алоњида бояд Шахсе, ки ба бемор шуст. Албатта дар назди бинигоњубин мекунад, стари бемор барои туф карзуд ро бояд дасташ дан зарфи махсус гузошта, , атр зуд шуста бо ба он мањлули гандзудо (маспирт ва ѓайра, тоза салан, мањлули перманганати калий) андохтан лозим кунад. Косаву табаќи аст. беморро 10–15

даќиќа љўшонида, либосњояшро алоњида бояд шуст.

кушояд; дар натиљаи газаки гирењњои лимфавї гардан варам мекунад. Дар мавриди тўл кашидани беморї римхонаи назди бодомак васеъ ва гулў танг мешаваду нафаскашї ќатъ мегардад. -Барои то ин дараља нарасидани касалї чї бояд кард? -Њангоми ангина иљро намудани тавсияи духтур шарти асосии зудтар шифо ёфтан буда, имкон медињад, ки оризањои беморї пешгирї карда шаванд. -Парњезро риоя намудан шарт аст ё не? -Хўроки бемор бояд гуногун ва серѓизо бошад: гўштоб, шавлаи суюќи манка, котлети буѓпаз, шири гарм, лимучой ва ѓайра. Истеъмоли хўроки тунду тез, гарму дурушт мумкин нест. Ѓарѓараи гулў ва дигар воситањои муолиљаро, ки духтур тавсия кардааст, дар

-Зукомро сари ваќт табобат накунї, боиси сар задани дигар касалињо мешавад. Ангина чунин оќибатњо надорад? -Ангина дар бисёр одамон гоњ-гоњ такрор мешавад, вале дар баъзе мавридњо таъсири иллати бодомакњо боќї монда, газаки шадид ба газаки музмин мубаддал мегардад. Ангина ба системаю узвњои муњими организм таъсир расонда, боиси газаки гурдањо, тарбод ва осеби банду буѓумњо хоњад шуд. -Барои пешгирии касалї чї бояд кард? -Бењдошти муњит, хусусан дар шароити истењсолот бартараф кардани чангу ѓубор, дуд, тањти назорати духтур гирифтани ашхосе, ки зуд-зуд гирифтори ангина мешаванд, роњњои асосии пешгирии беморианд. Азбаски сардии аз њад зиёди бадан яке аз сабабњои асосии пайдоиши ангина мегардад, организмро аз моњњои аввали њаёт обутоб додан (оббозї, ќабули ваннањои њавої ва офтобї, варзиши бадан) лозим аст; бо оби хунук чайќонидани гулў низ ањамияти калон дорад. Аз истеъмоли машруботи спиртї ва тамокукашї худдорї бояд кард. Нафаќат таъсири никотин, балки таъсири њарорати дуд ва мањсули таќтири хушки тамоку низ боиси илтињоби луобпардаи гулў мегарданд. Тамокукашї хусусан њангоми беморї зарар дорад ва аксар ваќт њоли маризро якбора бад мекунад. -Барои сўњбати муфид як љањон ташаккур! Холов Р.


НАХОД?!

№43 (715) 23.10.2013

ОДАМИ УДА ЎБИШ ХОЛК гем аз ин м ир Б ро аз

сар то ан холкўбї ил аз У Мэтю аш пур ии як чашм аз 300 соат дар ед ф са о тт беш по, ња ди бритонї р долларта, 40 њазо ро бо аст. Ин мар ас ш ни ї ўб курсии холк мудааст, то ки баданаш ро сарф на оро бидињад. расмворањо

ЗАНИ ЊОМИЛА ШТАНГА МЕБАРДОлаРазАЛоД с-Анљелес

35-со Чанде ќабл бонуи да, и Facеbook љой наму на мо со ба ро яш и њо расмњо см ра н ла Ас ам гашт. дарњол машњури ол та шуиф гир ї иш рз ва ли за вале Энн Эллисон дар њо фарќе надоранд, даанду аз дигар расм ну дар моњи њафтуми бо гап сари он аст, ки ёде бо дорад. Нафарони зи њомиладорї ќарор и вазњо шќ миладор бо ма раш дидани он ки зани њо са ба о тр ма до на рони варнин машѓул аст, бо ки д, гўя ме рехтанд. Аммо Энн дорад. на р ра за рї до ла зиш ба њоми дорї беморї неБа гуфтаи ў њомила ои њомила хунњ за ки д, сту хуб мебу . Марди 24-солае, ки як умр дилаш дар ши- дро заифу нотавон нишон надињанд камаш буду бо душворї роњ гашта нафасгир мешуд, акнун бо шарофати љарроњї њолаташ сабук гардид. Хуанг гирифтори бемории нодир буду њолаташ рўз ба рўз бад мешуд. Аз миёни як миллион навзод танњо панљтояш гирифтори чунин иллат мешаванд. Аксарияти беморон дарњол баъди таваллуд мефавтанд. Волидони Хуанг барои дили фарзандашонро ба ќафаси синааш љой намудан пул надоштанд. Барои амалиёти тиббї рўзноманигоронро лозим омад, Барои аксарият пуфакдамкунї боки диќќати атрофиёнро ба мушкили ин мард зии кўдакона аст, вале як зану шавњар нд. љалб намуда, Хуангро аз вартаи марг рањона аз дам кардани пуфакњо пули калон кор мекунанд. Кристина Белчер аз соли 2004 бо тайёр кардани суробчањо аз пуфак машѓул аст. Ќаблан Кристина ороишгари мањсулоти ќаннодї буд ва баъдан якљоя бо шавњараш дар хона аз пуфак суроб сохта фурўхтанро касб намуд.

15

УСТОДИ 83-СОЛАИ КУНГ-ФУаз Уэст-

Нафаќахўри 83-сола иё дар соњаи ом Бр иљ дар Бритон ртарин варпи н та љанги тан ба меравад. Ба зишгар ба шумор нигоњ наш синни 80-солагия пурожанг яш рў и рд карда ин ма майдони ри мутахассиси бењта равад. ме р мо шу ни муњориба ба , ки бо ое лњ со ми мо та ед Мўйсаф машѓул аст, ин намуди варзиш Бромиљро д. ра до саломатии хуб онаш дард то имрўз ягон данд ба пой хеи накардаасту баро ш аз пайи на до ан рз зондани фа аст. дарёфти ризќу рўзї

ДИЛ ДАР ШИКАМ

ПУФАКЊОИ ТИЛЛОЇ

АРрхАи якуИМакаиДтўяОшоЛнрЛ ЯКтлУанН на бо о ТЎонЙадИ дї маър орони шо р тўй њама чиз

СЕ РЎЗИ НОБИНОазЇ Мелбурн чор

сола Натали Адлери 21 гирифтор шудааст. иб аљ ти ла њо ба сол боз рўзи тали кушодаанду се шаСе рўз чашмони На ме да ши пў хт са н но дигар мањкам ва чу метавонад чашмони ванд, ки ягон кас на бибон дар њайрат духтарро кушояд. Та њолатро дар мондаанд. Чунин ба ќайд љањон бори аввал гирифтаанд.

КЎДАКИ ДУМДОР

Писарбачаи њафтсолаи хитойї гирифтори бемории нодир аст. Аз рўзи таваллуд дар думѓозаи писарак вараме њаст, ба дум монанд. Сабаби пайдоиши омос сутунмўњраи бемори кўдак аст. Модари тифлак аз табибон хоњиш намудааст, ки варамро бурида гиранд, вале љарроњон љавоби рад додаанд. Ба аќидаи духтурон айни замон љарроњї бар зарари кўдак мешавад.

Навх ри ин, да атиданд. Дар бароба ним доллар гузарон ќї, куртаи арўсї, сур си му , гул ї, ар шт унгу уст д-а бу аз о бъ др та мо ќи до арўсу мувофи и дигар! Ангуштарини гирак ва бисёр чизњо хонаашон ёфта будаанд, сохтанд. ѓи хони гавазн, ки аз бо

ОРОЙИШИ ЌИМАТТАРИНИ МЎЙИ ЗАНОНА

Заргари машњури бритонї Лоуренс Графф дар арафаи 60-солагии фаъолияташ оройиши мўйро ба маблаѓи 500 млн доллар муаррифї намуд. Мўйи яке аз бонувони моделерро заргари 75 сола бо бриллианту тилло ва дигар сангњои ќиматбањо, ки 500 млн доллар арзиш доранд, оро дод.

ГУЛИ КИРМХЎР

Табиатшиносони бразилиягї рустаниеро пайдо намуданд, ки хеле зебост, вале кирм мехўрад. Ба баргњои махсуси шикории ин гул кирмњо мечаспанду растанї «оби» хазандаро макида мегирад. Маълум шудааст, ки дар хоки растанї нитроген намерасад. Нитроген барои синтези сафеда муњим аст ва ба хотири зинда мондан гул кирмњоро шикор мекардааст.

МОШИНИ 52 МИЛЛИОН ДОЛЛАРА Феррари 250 GTO, ки соли 1963 истењсол шудааст, бо нархи 52 миллион доллар ба фурўш рафт. Соњиби пештараи мошин коллексионер аз коннектикут Пол Паппаларадо буд. Бори аввал аст, ки мошин бо чунин нархи гарон ба фурўш меравад. Соли гузашта мошини дигари тамѓаи Ferrari 250 GTO бо арзиши 35 миллион доллар ба фурўш рафта буд.

Масъули сањифа Нодира Раљабова

ЛИБОС АЗ МЎЙИ САР

Зани 71-солаи руминиягї Иоанна Чиоанка аз мўйи худаш либос духтааст. Иоанна аз 16 солагї мўяшро дароз карда, баъди як метр шуданашон ќайчї мекарду либос медухт. Дар давоми ин солњо аз мўйи сар кўлоњ, курта, плаш, љувздон, сумкача ва дастпўшак тайёр кардааст. Баъди он ки мўйи сараш сафед шуд, чизњои тайёркардааш низ ранги сафедро гирифтаанд

Пешнињодњои худро бо тел: 238-53-35 ва почтаи электронии nodira@oila.tj ирсол намоед.

.


16

ОИЛА ВА ИСЛОМ

№43 (715) 23.10.2013

МОЛИ МУФИДУ СУДМАНД

НИШОНАЊОИ БЕДОРЇ АЗ ХОБИ ЃАФЛАТ Дар китоби «Танбењул ѓофилин» омадааст, ки ба њар соњибаќл лозим аст, ки аз хоби ѓафлату ноогоњї бедор гардад. Нишонањои касе ки аз хоби ѓафлат бедор шуда аст чор чиз аст: 1.Дар корњои дунё ќаноатро пеша гирифтан ва эътидолро риоя кардан. 2.Дар умури охират (ибодат, корњои нек) зиёдтар кўшиш намудан. 3.Умури динро (кўр кўрона неву) бар пояи илму доної ба роњ мондан. 4.Бо мардум муомилаи нек кардан. Њазрати Бароа ибни Озиб (р) мефармояд, ки мо бо Расули Худо (с) дар љанозаи як тан ансорї ширкат намудем. Аз пушти љаноза ба ќабристон рафтем, вале њанўз ќабр омода набуд. Расули Худо (с) низ он љо ташриф оварданд. Мо ба гирду атрофи вай нишастем. Дар дасти Расули Акрам (с) чўбе буд, ки бо он заминро меканд. Он њазрат (с) сари мубораки худро баланд намуда фармуд:-Аз азоби ќабр бо Худованд паноњ биљўед! (Ин суханро се бор такрор намуд). Ваќте бандаи муъмин аз ин дунё сафар намояд, фариштањо ба истиќболи вай пеш меоянд, ки чењрањои онњо монанди офтоб медурахшад ва назди онон кафани хушбў ва бо хушбўињои љаннат муаттар мављуд мебошад. Онњо назди муъмин менишинанд ва Малакулмавт (Азроил) низ назди сари вай менишинаду мегўяд: -Эй нафси мутмаина (орамида), ба сўи маѓфират ва хушњолии Парвардигори худ берун ой! Рўњи бандаи муъмин аз бадани вай ончунон ба суњулат ва осонї берун мешавад, ки монанди рехтани об аз кўза. Малакулмавт руњи вайро ба дасти худ мегирад. Он фариштањое, ки ба истиќболи рўњи бандаи муъмин омада буданд, њатто ба андозаи як мижжа задан њам намегузоранд, ки рўњи бандаи муъмин дар ќабзаи Малакулмавт истад. Он рўњро дар кафани муаттар ва хушбўињои љаннат мепечонанд. Бўи хуше аз он мебарояд, ки мислашро дар љањон касе надидааст (набўйидааст). Рўњи бандаи муъминро фариштагон ба боло мебаранд. Ваќте аз назди як гурўњ фариштагон мегузаранд, онњо мегўянд:Ин рўњи муаттар аз они кист? Љавоб медињанд, ки «Рўњи фалонї фарзанди фалонї». Ўро бо номи хубу бењтар ёд мекунанд ва сипас то осмони њафтум мерасонанд. Худованд ба фариштагон амр мекунад: «Аъмоли вайро дар «Илиййин» (маќоми аъло) бигзорад ва худашро ба сўи замин бибаред. Зеро «Минњо халаќнокум ва фињо нуъидукум ва минњо нухриљу кум торатан ухро». (Шуморо аз замин офаридем ба замин бармегардонем ва аз замин дубора шуморо берун хоњем кард.) Фариштагон рўњи вайро бармегардонанд ва дар љасади банда дохил мегардонанд. Баъдан дар ќабр ду фаришта (Мункар ва Накир) назди ў меоянд ва мепурсанд: -Раб (Парвардигор)-и ту кист? Бандаи муъмин љавоб медињад:-Рабби ман Аллоњ аст. Боз мепурсанд: -Дини ту кадом аст? Ў љавоб медињад:-Дини

о р е Б Расули Худо (с) су-

ман ислом аст. мегўянд, ки рўњи фалонї фарБоз савол мекунанд:-Дар занди фалонї аст. Ўро бо номи бораи он кас чї мегўї, ки баро- бад ёд мекунанд. Дарвозањои ятон ба сифати Паёмбар фири- осмон барои ќабули рўњи ў кустода шуда буд? шода намешавад. Худованд ба Ў љавоб медињад:-Вай паём- фариштагон мефармояд: «Аъбар ва фиристодаи њаќиќии Ху- моли ўро дар «Сиљљин» бинадованди Карим аст. висед!» Сипас рўњи ў поён анФариштагон боз мепурсанд:- дохта мешавад. Расули Худо (с) Ту аз куљо донистї, ки ин паём- ин ояти каримаро тиловат набари барњаќ аст? муданд: «Касе ки бо Худованд Ў љавоб медињад:-Ман кито- шарик бигирад (ба Худо касеро би Худоро омўхта будам ва бар ё чизеро шарик намояд, њастии он имон доштам. ўро инкор кунад), монанди он Он гоњ нидое меояд, ки «Ин аст, ки гўё аз осмон партофта бандаи ман рост гуфт. Барояш шавад ва мурѓон (паррандагон) аз ќолинњои љаннат фарш на- ўро бо суръати тез бибаранд ва моед ва дарвозањои љаннатро шамоли тез (босуръат) вайро бикшоед». Ќабри он банда ва- дар як макони дур биандозад». сеъ гашта, хушбўињои љаннат (Сураи «Њаљ», ояти 31) ба машомаш мерасад ва як Рўњи шахси бедин ба шахси хушчењра наздаш мео- љасадаш баргардонида мешаяд. Он шахси нуронї ба бандаи вад. Ду фаришта наздаш мемуъмин мегўяд: оянд ва аз -Ба он чиз хушњол ва масруф бош, ки Худованд ба ту ваъда намудаудо (с) аст. Рас ул и Х ша хс и

г оњ н д :-Ња р азди фарм уд а за ра д , н у г е м ё ки з д ун ме оя д , бе д ин а ат н о ке б й а и њ й ў Р и с т. и ш та ушкил а м вай фар е л Ў е х е боша д . дани он карењ м баё н кар ш а авт а р њ е а лак улм ва ч М њ а ё в и с д а он шин Эй рў њ и ша хс м е ме г ў я д :н и д на з д и он е б н ќањру а ба о д , ба с ўи и л а ни з ома д п а в ван д п о к) и и Х удо д ха бис (н о у н ш у х о ѓа з а б у н ! берун ой

Муъмин аз ў мепурсад:-Ту кистї? Он шахси нуронї мегўяд:Ман амалњои неки ту њастам. Бандаи муъмин аз Худованд мехоњад, ки њар чї зудтар ќиёмат фаро расад, то ў ањли хонаводаашро бубинад. Расули Худо (с) фармуданд:Њар гоњ шахси бедин аз дунё мегузарад, назди вай фариштаи њайбатноке меояд, ки баён кардани он хеле мушкил аст. Рўйи он сиёњ ва чењрааш карењ мебошад. Ў назди он шахс мешинад ва Малакулмавт низ омада ба он бедин мегўяд:-Эй рўњи хабис (нопок) ва палид, ба сўи ќањру ѓазабу нохушнудии Худованд берун ой! Дар ин ваќт рўњи вай аз баданаш ба сахтї (мушкилї) берун мешавад. Мисли он ки дарахти хордорро аз миёни пахтаи тар мекашанд, ки бо он тамоми рагу пайвандаш захмї (љароњатдор) мегардад. Рўњи вайро дар кафане мепечонанд, ки аз он бўи њайвони худмурда меояд. Чун онро боло мебаранд, гурўњи фариштањо мепурсанд, ки ин рўњи кист? Фариштагоне, ки рўњи вайро мебаранд,

Масъули сањифа Cайфиддин Суннатї

вай мепурсанд: -Рабби ту кист? Ў мегўяд:-Њой-њой ман намедонам. Боз мепурсанд, ки «дини ту кадом аст?» Вай љавоб медињад:-Ман намедонам, ки динам чист. Боз савол медињанд:-Ту чї мегўї дар њаќќи шахсе, ки бароятон фиристода шудааст? Ў мегўяд:-Ман намедонам. Ин дам нидое меояд:-Ин бандаи ман дурўѓ мегўяд. Барояш бистаре аз љањаннамро фарш кунед ва як дарвозае аз љањаннамро ба сўяш кушода бигзоред, то оташи сўзони дўзах ба ў бирасад. Ќабр аз вай танг мегардад ва наздаш шахси бадњайбату бадбўву бадшакл меояд. Шахси бедин аз ў бо тарсу њарос мепурсад:-Ту кистї? Он шахси бадњайбат мегўяд?-Хабари нохуш ба ту мешунавонам. Ин маконест, ки ба ту ваъда шудааст. Ман он амалњои бади ту њастам, ки дар дунё мекардї. Шахси бедин зорї мекунад, ки «Худоё, ќиёматро ќоим макун! Ќиёматро ќоим макун!» Ин њадисро Абудовуд ва Њоким ривоят кардааст.

раи «Такосур» («Алњокумуттакосур њатто зуртумул маќобир». Зиёд будани мол шуморо дар ѓафлат андохт, то ин ки ба ќабрњо биравед)-ро хонда фармуданд:Одамизод мегўяд, ки «Эй моли ман, эй моли ман, ту дигар мол надорї, љуз ин ки ту хўрдию хатм гардид ва ё истеъмол (истифода) намудию куњна шуд ё садаќа намуда барои охират љамъ кардї. Њасани Басрї (р) мегўяд, ки дар «Таврот» панљ калима навишта шудааст: 1.Ба даст овардани озодї дар тарки хоњишоти нафсонї аст. 2.Сарватмандї дар ќаноат аст. 3.Эмин мондан дар људої мебошад. 4.Муњаббат дар тарк накардани мулоќот аст. 5.Фоида дар рўзњои дароз аст, ки (рўза гирифта) сабр кунї. Урва ибни Зубайр (р) ривоят намудаст, ки Расули Худо (с) ба Оишаи Сиддиќа (р) фармуданд: «Агар дар охират бо ман њамроњї мехоњї, пас он ќадар дунёро љамъ кун, ки як мусофир тўшаи роњи худро мегирад. Аз суњбати мардуми молдор худдорї кун. Либоси навро мапўш, то ваќте

ки дигараш куњна нашудааст». Наќл аст, ки Расули Худо (с) фармуданд: «Худоё, касе ки ба ман муњаббат мекунад, ўро ба андозаи зарурат ва кифоят мол ато кун, то аз савол (талбандагї) дур бошад. Касе ки бо ман буѓз (душманї) мекунад, молу авлоди фаровон барояш бидењ: Њасан (р) њадисеро аз Расули Худо (с) наќл кардааст: -Дунёпарастї ѓаму андўњро меафзояд ва таваљљуњ накардан ба дунё ќалби инсонро роњат медињад. Ман аз камбаѓалии шумо наметарсам, лекин тарсам аз он аст, ки моли дунё фаровон гардад, он гуна, ки мардуми пеш аз шуморо моли фаровон дода шуд. Мабодо шумо ба моли дунё фурў наравед, ки шуморо њалок мегардонад, ончунон ки онњоро њалок карда буд. Ислоњи уммати ман дар таќводорист (худотарсї аст) ва њалокати уммати ман дар бахиливу орзуњои дуру дароз аст.

3 ЧИЗЕ КИ АМАЛРО АЗ БАРБОДШАВЇ НИГОЊ МЕДОРАД Шафиќ ибни Иброњими Зоњид (р) мегўяд, ки се чиз аъмоли бандаро солим нигоњ медорад: 1.Амал кардан бо ин аќида, ки вай амали худро барои ризои Парвардигори оламиён анљом медињад ва ба дилаш такаббур наояд. 2.Ба ин аќида амал намудан, ки Худованди Таъоло ба он розї бошад ва банда хоњишоти нафсониашро маѓлуб созад. 3.Савоб ва подоши амали худро аз Худованд бихоњад, ки тамаъ ва риё (худнамої) дар он набошад. Бо ин се чиз софї ва зебогии аъмол њосил мешавад. Воќеан, њар амали нек ва шоистае, ки аз банда сар мезанад, он бо мададу тавфиќи илоњї ба вуќўъ меояд. Яъне, Худованди Карим зотест, ки тавфиќи амали нек карданро ба банда ато мекунад. Ваќте мўъмин дарк намуд, ки тавфиќи амали нек аз Худованд аст, ў бо анљом додани кори нек шукри Худовандро ба љо меорад ва ба такаббур дучор намешавад. Бандаи оќилу њушёр амали некро ба он маќсад анљом медињад, то ризои илоњиро њосил намояд. Зеро амале, ки њадаф аз он дарёфти ризои илоњї набошаду бо маќсади худнамої анљом дода шавад, аљру подоше надорад. Худованди Карим дар сураи «Юсуф» мефармояд: «Њар оина нафс ба бадї амр мекунад». Яъне, хоњишоти нафсонї асло сершавї надорад. Гурусначашмї аст, ки инсонро ба њар гуна хорию балоњо мубтало мегардонад. Аз ин рў инсон ваќте амалеро анљом медињад, бояд мањз ризои илоњиро мадди назар дошта бошад. Ба гуфтањои мардум эътибор надињад, ки ўро таъриф мекунанд, ё не. Њакиме гуфтааст, ки инсон замони анљом додани ибодат ва кори нек бояд аз як чўпон ибрат гирад. Зеро чўпон дар дашт намоз мехонад ва аз гўсфандони

худ умеди таъриф шуниданро надорад. Яъне, дар ибодати ў заррае риё (худнамої) нест. Шайх Аттор дар ин хусус мефармояд: Чун амалро пок дорї аз риё, Шамъи имони туро бошад зиё. Расули Худо (с) фармудаанд: «Некон касоне њастанд, ки пеш аз мулоќот бо марг Худованд гўшњои онњоро аз суханони писандида пур намояд. Агар ў Худованди Каримро дар хонае парастиш кунад, ки миёни 70 хона њам бошад ва њар хона бо доштани дарвозаи оњанин мањкам шуда бошад, пас Худованди Мутаъол чодари амали вайро љамъ намуда, миёни мардум машњураш мегардонад. Барояш чодари амал мепўшонад, то он ки тамоми мардум дар бораи вай сухани нек гўянд… Муъмини нек он аст, ки зиёдати амали худро орзу дорад ва мехоњад амали некаш зиёдтар шавад. Фосиќ он аст, ки Худованди Карим пеш аз марг гўшњои вайро аз суханоне пур намояд, ки Худованд онро намеписандад. Агар бандае миёни 70 хонаи оњанин амали бадро анљом дињад, пас Худованди Мутаъол аз он амали бади вай чодарро љамъ намуда, ўро миёни мардум шарманда месозад: «Фосиќ инро меписандад, ки амали бади ў зиёд шавад». Њазрати Алї (р) мефармоянд: «Барои риёкорон 4 аломат мављуд аст: 1.Ваќте дар танњої бошанд, дар тоат сустї мекунанд. 2.Чун дар њузури мардум бошанд, худро дар тоат чолоку њушёр нишон медињанд. 3.Њангоме ки тоату амали неки ўро таъриф кунанд, амалашро зиёд мекунад. 4.Ваќте мардум ўро ѓайбат намуданд, амали некашро коњиш медињад». Назди Худованд амале, ки олуда бо риёкорї бошад, ќадру манзалате надорад.

Пешнињодњои худро тавассути телефони 238-53-35 ва почтаи электронии sayfiddin@oila.tj ирсол намоед.


САЊИФАИ КЎДАКОНА

№43 (715) 23.10.2013

АЉАЛИ ЊИРСУ ЊАСУД Буданд, набуданд, ду гуфт: -Ту мехоњї озод бошї? зебо дод, вале њамсоя буданд. Ба њам -Кадом ѓулом намехоњад, ки оромї надод: дўст буданд он ду њамсоя. озод бошад! –гуфт ѓулом. лањзае набуд, ки Баъд кори як њамсоя омад -Ту мехоњї соњиби хонаю њамсояаш аз кард. Одами зираку кордону љой бошї? –боз пурсид хўљаин. ёдаш равад. Фибаѓайрат, ки буд, пул меёфт, -Барои ѓулом аз ин орзу кри он, ки марчизу чора мехарид, боѓ обод зўртар орзуе нест! –гуфт ди бечора бе њељ кард, иморатњои баланду зе- ѓулом. гуноње бадном шуду бои хишткорию чўбкорию пур -Ту мехоњї зани зебо дошта гунањкор ва њоло дар аз наќшу нигор сохт, мардум бошї? –боз пурсид хўљаин. – кунљи зиндон азоби гўрро медиданду њавасашон мео- Ман шўхї намекунам, -гуфт ў, мекашад, лањзае аз сараш мад. -ба њамаи ин соњиб мешавї, дур намешуд. -Ана зисту зиндагонию ана агар ба гапи ман дароию фарЛањзае набуд, ки ѓулом љоњу љалол! –мегуфтанд мар- мудаи маро бикунї. Њамин худро осуда њис кунаду дум. сањар бо корди њамсоя маро азоб накашад. Рўз аз рўз Њамсоя рашк кард сабру мекушию мурдаамро ба кунљи тоќатшикан мешуд ин азоб тоќат гум кард, намедонист њавлии вай бурда мепартої. ва як рўз ў худро дигар чї кор кунад. Вай њар бор ки Баъд шўру ѓавѓо бардошта, нигоњ дошта натавонисту њавлию боѓи ободу тозаю озо- мегўї, ки њамсоя ба хўљаинам ба мањкамаи ќозї рафдаю гулзор, айвонњои баланд, хусумат дошт, њамин сањар та, воќеаи шудагиро якќаторсутунњои кандакориро љеѓ зада ба њавлиаш бурду як гуфта дод. Њамсояи медид, мисли мўйи ба рўи кушта партофт. Он тарафаш хўљаинашро озод каралав афтода, ба худ мепечиду чї мешавад худат медонї. данду ўро ба зиндон Ман кушта мешавам, њар чї партофтанд. дудаш мебаромад. дорам, ба ту мемонад. Рўзе ба ѓуломаш гуфт: -Шумо гуноњ наЃулом розї нашуд, зорї доштаед, -гуфт ќозї, -Пагоњ дар хонаи њамсоя маърака, туро ба хизмат даъ- кард, илтиљоъ кард, хўљинаш -ѓуломи њамсояатон ват мекунанд. Як кор карда, ба гапи худаш истоду ба ў бо пои худаш омакорди њамсояро дузд, ки ба тањдид карда гуфт: да њаќиќати њолро -Агар ба гапи ман надарої, гуфт. ман бисёр даркор. Ман туро ба ивази ин хизматат хурсанд ман туро бо дасти худам ме-Бо пои худаш кушам. мекунам. омада, ба гуноњаш иќрор Ѓуломро чорае набуд. Гуф-Охир ин чї хел мешудааст, шуда бошад, ўро озод кунед! ки ман чизи њамсояро медуз- таи хўљаинашро кард. –илтимос кард њамсоя. Пагоњї мурдаи ўро дар дидаам, ман ин хел одат надо-Мо одамкушро озод намерам! Худатон ба ман гуфтаед, кунљи њавлии њамсоя ёфтанд. кунем! –гуфт ќозї, -вай ќотил Ѓулом доду фарёд бардошта, ки дуздї -гуноњ, - гуфт ѓулом. аст, бояд љазояшро бинад. гуфт, ки њамсоя ба хўљаинаш Хўљаинаш гуфт: -Ў одам накуштааст, вай -Ту ѓуломи зархариди ман ќасд дошт, гапашон гурехта њасадро куштааст, ки як навъ њастї, амри ман ба ту вољиб буд, интиќом гирифт. кирми зањрнафас асту касро аст. Ман туро ба дуздї маљбур Хуллас, ба ў бовар кардан- аз дарун хўрда, нобуд мекукарда истодам, гуноњат ба гар- ду њамсояро дошта, бурда ба над, гуфт њамсоя. дани ман. зиндон партофтанд. Пеши ќозї марди њакиме Ѓулом ноилољ монду амри Ѓулом озод шуд ва зану нишаста буд, гапи њамсояро хўљаинашро ба љо овард. њавлию хонаи хўљаинашро тасдиќ намуду изофа кард: Чанд рўз гузашту хўљаин боз соњибї кард. Худо ба ў озодї -Ў боз њирсро куштааст. Аз ѓуломашро ба пешаш љеѓ зада доду молу мулку зани озодаи

17

Бурњонов Наљибулло, донишљўй.

Забони тољикї

Забони тољикї фархунда бошад, Дурахши тозаи оянда бошад. Дар осмони њаёти халќи тољик, Чу шамъи рушане поянда бошад. Забони тољик фарњанги миллат Башорат аз роњу аз ранги миллат. Надонї гар забони модариро, Нафањми лафзи ширини дариро. Сипас њайфи ту гўянд пиру барно, Сад афсусо хато кардї ту инљо.

Китоб

бањри љоњу зану боѓу роѓ баромада, ин љо омада, ба гуноњи худ иќрор шудан ба ин далел аст. Гапи њамсояю марди њаким маъно дошт. Ќозї фањмиду розї шуда, ѓуломро љавоб дод. Ѓулому њамсояи хўљаинаш ба њавлињояшон омада, ба мардум тўю тамошо доданду ба якдигар дўсту бародар шуда, то охири умрашон хушу хурсанд зиндагї карданд.

ФАСЛИ ТИРАМОЊ, ИСТИЌЛОЛИЯТ

Китоб њаст мањзани њар илму дониш, Китоб аст неъмате бар фатњи хониш. Китоб ќиммат бувад аз ганљи Ќорун, Ки ганљаш рехта чун реги Њомун. Китоб кард одамиро одамият, Бар он дод илму дониш дар њамият. Бикард ў бесаводонро саводї, Бубахшид ў ба одам бахту шодї. Китоб њаст бењтарин ганље ба инсон, Бубахшояд ба њар кас илму ирфон. Аз ин рў ифтихори ман китоб њаст Дилам аз шавќи мењраш комёб аст.

Санавбар

Санавбар садбарги тар, Аз хоб хезад њар сањар. Шўяд дасту рўяшро, Шона занад мўяшро. Сурма кашад ба чашмон, Абрувонаш чун камон. Рухсорааш гули нор, Лабаш хандон пиставор. Бо хулќи хўш, зебу фар, Моро бошад тољи сар. Дар хонаву дар мактаб, Бошад аз паи матлаб. Дар хонишу дар њар кор, Ба модараш мададгор. Дар васфи мактаби худ, Мехонад шеъру суруд.

Холаљонам

Эмомалї, истиќлол, сулњ, озодї, Рањмон, Тољикистон, забон, давлат, миллат, тољик, нанг, номус, ифтихор, вањдат, осоиш, тинљї, сарњад, марз, бум, дуне, олам, гетї, љумњурї, сохтмон, ор, байраќ, ливо, зафар, пойдор, шукрона, соњибистиќлол, љавонї, нопайдоканор, сентябр, моњ, нўњум, љовидона, оќилона, намоянда, созмон, орифона, гулдаста, ош, нависанда, шоир, мардум, ситора, боигарї, муваффаќият,љонсупорї, Шарифи Кенљабой, мактаби тањсилоти умумии миёнаи № 7, ноњияи Айнї

Холаљонам Гуландом, Чашми шањлояш бодом. Рўи зебояш кулча, Лаби хандонаш ѓунча. Абрувони ў мушкин, Мўйи дарозаш чин-чин. Холаљонам мењрубон. Сўњбаташ ороми љон Вай мададгори очам, Њай ѓамгусори очам. Овози форами ў, Хандаи њар дами ў. Садо дињад ба гўшам, Рабояд аќлу њушам. Мисли овози очам, Чун савту сози очам. Назокати Сафар

Тањияи Сафиддинова Назира, омўзгори мактаби миёнаи №56, ноњияи Њисор


18

РАНГОРАНГ

№43 (715) 23.10.2013

Эълон! Эълон! Эълон! Мефурўшам Њавлињо

Хонаи 2-ошёнаи хиштин, бо тањхонааш, мањаллаи Авул, атрофаш мањкам, 8,5 сот. замин, 145.000 в.ш. Тел. 918-23-07-87 Хонаи наќшавї, 6 дар хона, 7 сот. замин, обпарто (канализация), боѓ, токзор, бо тамоми шароиташ, Советї 1. Тел. 93-856-88-08

ќуввањои нопок. Инчунин табобати беморињои зиёд ва шулукдармонї (гирудотерапия). Шањраки тиббї. (Медгородок). Тел. 905-55-33-66 4 намуди мањс: умумї, урологї, таскинбахш, барои тамоми синну сол. Тел. 985-43-47-49

Хизматрасонии Гуногун

Иљора медињам 3- њуљрагї

3-њуљрагї, ќабати 2, бинои 4-ошёна, мањаллаи 92, паси м/с «Сифат», ба оилаи бомаданият ё ба хориљиён. Тел. 93730-79-52

Хизматрасонї Саломатї

Холу озахњоро бе љарроњї рафъ мекунем. Тел. 95-15279-77 Табобати системаи асаб ва психика. Рањої аз эњсосоти манфї (тарсу хафагї, бадбинї, асабоният ва ѓ). Бењтар сохтани муносибатњо бо наздикон ва атрофиён. Рафъи сењру

Зариф Шариф

Адолат

Адолат ин нишони адлу инсоф дар љањон аст, Адолат ин Тарозуи Замину Осмон аст. Адолат ин мизони зиндагї дар њар маконе, Адолат ёваре мисли љавони пањлавон аст. Адолат бар алайњи дузду ѓар оќи падарњост, Адолат ин баќои зиндагї дар њар замон аст. Адолатро адолатпарварон чун пеша гиранд, Адолат тору пуду љисму љони мардумон аст. Адолатхоњи мо ширинзабону ќањрамонест. Адолатпарвару озодихоњи мазлумон аст. Адолатхоњ барои мо силоњи зиндагонист, Адолатманд Худованди Замину Осмон аст. Адолатро садо кардан, вафо кардан савобе, Адолат роњи њаќ, гуфтори њаќ андар љањон аст. Адолатро барои ањли имон офариданд, Адолат ѓояи озодибахши одамон аст. Адолат меваи озодагону љонфадоён, Адолат решаи истиќлолу озодзодагон аст. Зи додгустар талаб кун адлу инсофу мурувват, Адолат љисму љону тору пуди одамон аст. Адолатро агар њар нохалаф вайрон намояд, Адолатманд алайњи он чу тире дар камон аст. Адолат чун дарахти сабз реша дорад, беша дорад, Адолатхоњи хуб андеша дорад, теша дорад,

Мањфили шиносоии

Ќабули эълонњо бо телефони (44) 640-99-88

Шустану љобаљокунонї ва овехтани пардањо. Тел. 93-567-22-99 • Хушкашўии ќолин ва мебел дар хонаи шумо, сифати баланд бо нархи арзон. Тел. 93-567-22-99 • Барои тайёр кардани пардаву пардачањои замонавї дархост кабул мекунем. Нисбати њар як мизољ муносибати алоњида, дизайн ва ороиши махсус, собиќаи кории10-солаи дизайнер–ороишгар. Тел. 915-000-845, 938-000-933

Адолатпеша, теша дар даст ёри мардумон аст.

Суруди Ориён Порсу тољик, дариёнем, дудаи мо Ориёст, Мо Кеён, Сосониёнем. Њавзаи мо Осиёст. Нуњсаду чил миллионем, сокинем дар њар куљо, Нисфи мо дар Аврупову ними мо дар Амрикост. Бештаре дар Русиёву андаке дар Африќо, Мо њамин як гавњарему лек он аз њам људост. Гавњари рўи Заминем, он ба фармони Худо, Њар касе моро шинохта, бо Худо ў ошност. Буд замоне, ки замини Ориё буд дар Сибир, Њам забону њам макону хоки Урол Ориёст. Бо гузашти рўзгор рух дода буд яхбандињо, Ориё кўчида омад, њолиё дар Осиёст. Њинду Эрону Хуросон шуд макони Ориён, Тори он дар Моварову пўди он дар Осиёст. Гашта таќсим Ориёву монда ин мулки Аљам, Риму Аъробу Муѓул, ки аз ќадим бар зидди мост. Хоки аљдодони мо гардид насиби аљнабї, Ин њама зулму ситам низ аз раќиб бар Ориёст. Ай Зарифо, кун мадоро бо бузургони љањон, Нест мегардад раќобат, бањраовар Ориёст.

Њафтаномаи оммавї-маърифатї

Сармуњаррир: Фирўза Сатторї

"ЛАЙЛИЮ МАЉНУН" Дар чор моњ ќариб адор оилљуфти ар њам ф наШумо муносиби худро шуданд пайдо кардан мехоњед? Пас ба раќами 7777 СМС фиристед.

100

Таълим Хоњишмандонро ба курсњои ронандагї аз рўи категорияи В, С, ВС, Д ва Е ба макктаби љумњуриявии техникї (ДОСААФ), бо нархи арзон ва дар муддати кўтоњ даъват мекунем. Тел. 235-92-55, 918-44-14-54

Гуногун

Барои ин лозим аст, ки аввал коди 55 , баъд матни эълонатонро нависед ва ба раќами 7777 фиристед Намуна: 55 Салима, 27 сола, мехоњам бо љавони то 30 сола иоладор шавам (матни СМС-ро ба њар тарзе, ки мехоњед, нависед) Телефон барои маълу мот: 2207, 0220, 918881111

Ќиммати 1 смс 1 в.ш.

Телефони идора: 238-53-35

Мехарам

Нагрудные знаки, серебряную посуду, золото, серебро, платину, статуэтки, картины на холсте, Зеленый базар, аптека "Экспресс". Тел. 93-504-03-72

Мефурўшам ё иваз мекунам

Њавлии навсохти иборат аз 3 дар хона ва 6 сотих заминро фавран мефурўшам ё бо хонаи 2 њуљрагї иваз мекунам. Тел: 93-528-11-29

Шўхињои «Оила»

Шавњар ба хона меояду занаш аз ў хоњиш мекунад, ки фурўзонаки дањлезро иваз намояд. Шавњар љавоб медињад: -Чї, ман барои ту устои барќам? Рўзи дигар занаш хоњиш мекунад, ки ќубурњои ташнобро тоза кунад. Шавњар боз љавоб медињад: -Ман барои ту сантехник нестам! Рўзи дигар дар девор мех задан лозим шуду шавњар гуфт: -Ман мардикор нестам! Рўзи чорум шавњар ба хона меояд, ки фурўзонаки дањлезро иваз кардаанд. Ба њайрат омада, ташнобро хабар мегирад. Онљо низ тартибот. Мехи девор низ кўфта шудааст. Аз занаш мепурсад: -Занак, усто фарёд карда будї? -Не, њамсояро љеѓ задам… -Пул додї? -Не, ў аз ман хоњиш кард, ки суруд хонам ё як бўса дињам. -Ту суруд хондї? -Чї, ман барои ту њофизаам?! *** Аскар назди ќумондон меояд: -Маро ба рухсатї љавоб дињед, занам бояд таваллуд кунад… Ќумондон ўро љавоб медињад. Як њафта пас аскар бармегардад. -Хайр Саидов, писардор шудї ё духтардор? -Рафиќ сардор, баъди нўњ моњ маълум мешавад.

ИНЊО БАХТ МЕЉЎЯНД: • М- 1613. Марди 55-сола, сокини пойтахт, маълумоташ олї, бо тиљорати гуногун машѓул. Бо маќсади барпо кардани оила бо зане шинос шуданист, ки зебо, хушќаду ќомат, мулоимсухан ва сокини пойтахт бошад. Аз 28 то 35-сола ва соњиби маълумоти тиббї ё омўзгор бошад, бењтар аст. Соњиби хонаи шахсї ва мошин мебошад. Тел: 90-777-13-57, 227-47-37 • М-1614. Ба ман раќами телефони З- 984- ро дињед. • М-1615. Марди 62-солаи кўлобї, соњиби манзил, касбаш сохтмончї, ки аз занаш људо шудааст, мехоњад бо љавонзани аз 30 то 50-сола бо маќсади оиладоршавї шинос шавад. Зан як фарзанд дошта бошад, ќабул мекунад. Зани худотарсу бо имон бошад. Миллаташ ањамият надорад. Тел: 985-91-87-43 • М-1610. БА МАН РАЌАМИ ТЕЛЕФОНИ ЗАНИ 984 ВА 982РО ДИЊЕД. • М-1611. Аз шумо эњтиромона хоњиш дорам, ки ба ман раќамњои телефони Д-894, Д-895 ва Д-896 -дињед. Ташакур ба шумо. • З-990. Ман 40-сола, ба ман раќами телефони М-1588ро дињед. • М-1612. Илтимос, раќами телефони 3-979-ро дињед. • М- 1613. Марди 55-сола, сокини пойтахт, маълумоташ олї, бо тиљорати гуногун машѓул. Бо маќсади барпо кардани оила бо зане шинос шуданист, ки зебо, хушќаду ќомат, мулоимсухан ва сокини пойтахт бошад. Аз 28 то 35-сола ва соњиби маълумоти тиббї ё омўзгор бошад, бењтар аст. Соњиби хонаи шахсї ва мошин мебошад. • М- 1609.Ба ман раќами телефони зани 986- ро дињед. • М-1604. Муаллим, аз н. Темурмалик, бо зани то 45сола оиладор шудан мехоњам. • М-1605. Мехоњам бо зани суѓдї оила барпо намоям. • М-1605. Ба ман раќами телефони 3-985-ро дињед. • М-1606. Ман 42- сола, мехоњам бо зани 38 то 42- солаи батавфиќ, соњиби манзил дар ш. Душанбе оиладор мешавам. • М-1607. Ба ман раќами

Аз моњи январи соли 2000-ум нашр мешавад. Дар Вазорати Фарњанги ЉТ тањти №507 ба ќайд гирифта шудааст. Њафтанома ба хотири риояи гуногунандешї маводеро низ ба табъ мерасонад, ки хилофи назараш аст. Ба мазмун ва санаду раќамњои маводи чопшуда муаллифон љавобгаранд. Сурату мусаввадањо ба муаллифонашон баргардонида намешаванд.

Дар матбааи «МЕГА-ПРИНТ» чоп шудааст. Сањифабанд: Гулнисои ЊИКМАТУЛЛО Мусањњењ: Нодира РАЉАБОВА

Теъдод 15000

телефони Д- 896- ро дињед. • М-1608. Салом, Муњаммадљон њастам, 22сола, соњиби маьлумоти олї ва љои кор, мехоњам бо духтари синнаш аз 17 то 22-сола оила бунёд кунам. • М-1601. Ба ман раками телефони Д- 896 ро дињед. • М-1602. Ба ман раќами телефони З-985-ро дињед. • М-1603. Ба ман раќами телефони З-985-ро дињед. • Д-896. Духтари 31-солаи суѓдї , маълумоташ олї, оромтабиат, худотарс, намозхон сатрбанд, кадбонуи хуб. Мехоњад бахти худро ёбад. • М- 1594. Љавони 26- сола, мехохад бо духтари намозхон, хушмуомила оила барпо кунад. • М- 1595. Ба ман раќами 892- ро дињед. • З-987. Салом, илтимос ба ман раќами телефонии М-1588-ро дињед. • Д-895. Духтари 26сола, мехоњам бо љавони то 32-сола оиладор шавам. • М-1596. Ба ман раќами телефони З- 985- ро дињед. • М-1593. Ба ман раќами телефони Д-893- ро дињед. • Д-894. Духтари 27-солаи ёвонї, мехоњад бо љавони то 30-34-солаи соњибмаълумот ва хонаю дар оила бунёд кунад. • М-1591. Раќами телефони зани 31- солаи истаравшаниро ба ман дињед. • М-1589. Раќами телефони зани 31- солаи истаравшаниро дињед. • Д-892. Духтари 24-сола, соаълумоти олї, мехоњад бо љавони аз 25 то 30-сола оила барпо кунад. • Д-893. Духтари 35-солаи исфарагї мехоњад бо марди 45-солаи исфарагї оила бунёд намояд. • З- 986. Зани 27- сола, соњиби 1 фарзанд, бахти худро мечўяд, бо марди то 40 солаи соњиби кору манзил, хушфеълу хушрафтор оила барпо намуданист. • М-1587. Илтимос, ба ман раќами телефони З-976-ро дињед. • М-1588. Ман марди 43сола, сокини ш.Душанбе. Мехоњам бо зани аз 40 то 45 сола шинос шавам. Суроѓаи мо: 734018, шањри Душанбе, хиёбони Саъдии Шерозї, 16. Тел: 238-53-35, Дафтари хабаргузорї дар вилояти Суѓд: ш.Хуљанд кўчаи Камоли Хуљандї 114, хонаи 15. Тел:6-75-23 , 92-730-06-50 E-mail: oila@pressa.tj


ФАРОЃАТ

№43 (715) 23.10.2013

19


ЧУНИН ЊАМ МЕШАВАД

ДУХТАРИ ЉЎГЇ Яккаписар

Гањворабахш

Модаркалонаш доим Искандарро ба зангирї ташвиќ мекард, аммо волидонаш мехостанд, ки писарашон соњибдиплом гардаду баъд ўро хонадор намоянд. Келин кайњо тайёр буд. Шањзода, духтари рафиќи падарашро аз хурдї ба ў номзад карда буданду љавонон ба њамдигар муносибатњои хуби дўстона доштанд. Шањзода, духтараки зебои хушлибос, толибилми Донишгоњи тиббї буд ва Искандар баъзан ўро ба киною консерт ё сайри табиат даъват мекард. Муносибатњояшон дўстона ва соф буданд. Љўгињо Як нисфирўзї Искандар аз дарс баргашта модаркалонашро бо кампири љўгие ѓарќи сўњбат дид. Онњо рўи кати пурнаќшу нигор нишаста дар бораи кадом чизи аљибе гарм сўњбат доштанду духтараки сабзинаи нињоят соњибљамоле њамроњашон буд. Искандар боодобона салом дода ба ошхона гузашту аз хизматгорзан пурсид: -Хола, ин мењмонњои азиз аз куљо омадаанд? Хайрї-хола оњанги шўхиро дар гуфтори љавон эњсос кар-

да дарњол бо њамон оњанг љавоб дод: -Момат дугонаи зўр ёфт! Кампири љўгиро ба зўр аз роњ гардонда сари дастурхон шинонду бо ў чунон гарм сўњбат дорад, ки гўё хеши наздикаш бошад. Љўгињои ѓайриоддї будагистанд-да! Набераашро бин, мисли актрисањои њиндї зебост! Тавба!!! Искандар аз тиреза як бори дигар ба мењмонон нигаристу ба духтар дурусттар диќќат дод, воќеан љўгидухтар бо чашмони кабуди обї ва чењраи зебояш ба ситорањои Боливуд монанд буд.

Сабзинаи дилшикор

Искандар бањона љуста ба назди мењмонони бибияш рафту ба сўњбати онњо шарик шуд. Бештар кампири љўгї дар бораи урфу одатњои љўгиён гап мезаду дигарон гўш мекарданд. Аз Савсанљон чой хўр, гуфтани кампир Искандар фањмид, ки соњибљамол Савсан ном доштааст. Нигоњи Искандару Савсан ба њам афтоду дар дили љавон шури ќиёмат барпо гашт. Онњо хеле сўњбат карданду кампири љўгї аз љояш бархоста ба модаркалони Искандар ташаккур баён кард. -Дугонаљон, хушсўњбат будаї, дастонат њам сењрофар, поямро мањс кардию дардаш монд! Акнун ман аз Искандарљон хоњиш мекунам, ки шуморо то истгоњи автобусатон бурда монад,-хушгўї кард модаркалонаш ва ба пиразани љўгї савѓои зиёде дода ўро гусел намуд. Искандар, ки маътали ишорат буд, дарњол Савсанро бо бибии сергапаш ба мошинаш савор карда то истгоњи автобусашон не, то пушти дарвозаи хонаашон, ки дар яке аз ноњияњои атрофи шањр воќеъ будааст, бурд. Љавон пеш аз фуромадан чашми кампирро хато карда ба Савсан гуфт: -Пагоњ туро дар истгоњи наздики хонаамон интизор мешавам. Илтимос, танњо биё, гап дорам! Савсан чизе нагуфта халтањои пурбори бибияшро гирифта ба дарвозаи хонаи тозаяки хушсохте даромада рафт.

Љўгидухтари боѓурур

Пас аз вохўрї бо Савсан Искандар ошиќи беќарор гашт.

21

Искандар Савсанро ба рўи суфаи оростае, ки дар зери маљнунбед сохта шуда буд, шинонда дар рў ба рўяш нишасту гуфт: -Ба љугињо монанд нестї, гумонам њамин бибии сергапат туро дар халтааш аз куљое дуздидааст. Њамќабилањоятон њама сиёњаки бадафтанд, ту бошї моњро сўз медињї,- шухї кард Искандар. Чашмони Савсан аз ин шўхии љавон њавзи об шуданд...

и ќ ш И

Искандар дар оилаи сарватманду баобрў баъди чор духтар ба дунё омада буду волидону апањои мењрубонаш ба љонаш бечора буданд. Падараш сарвари корхонаи бонуфузи саноатї, модараш соњиби ширкати тиљоратии машњуре буд. Волидонаш бештар ба кор банд буданду Искандару апањояшро модаркалони падарияш бо риояи тамоми расму одат ва анъаноти тољикї ба воя расонид. Самараи тарбияи хуби модаркалони хушнияти покмањзараш буд, ки апањояш имрўз дорои маълумоти олї ва шавњару хонаи обод гаштанд. Искандар дар курси охирини донишгоњ мехонду фориѓ аз тањсил ба корњои тиљоратии модараш ёрї мерасонд. Модаркалони мењнатияш пир шуда бошад њам, бекор нанишаста хонабонии писари ягонаашро бар ўњда дошт, аммо волидони Искандар ба кампир вазнин меафтад гўён, барои саранљоми кору бори хонадон хизматгор гирифтанд.

№43 (715) 23.10.2013

Шабу рўз симои нозанини сабзина аз пеши назараш дур намешуд. Савсан тамоман ба љўгидухтарони то он рўз дидаи Искандар монанд набуд, сару либосаш озода, худаш хеле шармгин менамуд. Искандар, ки хирагию сергапии њамќавмњои Савсанро борњо шоњид гашта буд, бовараш намеомад, ки Савсан љўгї бошад. Интизории Искандар ду моњ тўл кашид, базўр дарс мерафту пас аз дарс соатњои тулонї дар истгоњ интизорї мекашид, вале Савсан наомад. Љавони дилбохта базўр худро аз рафтан ба мањаллаи љўгиён боз медошт, зеро метарсид, ки рафтанаш духтарро беобрў мекунад. Як рўзи якшанбе модараш аз Искандар хоњиш намуд, ки ба унвермагї марказї ба ќавли маъмул СУМ рафта аз дасти як мизољаш пулњоро гирифта биёрад. Искандар дар он љо Савсанро вохўрд. Савсан куртаи сурхи аз матои сабуке духта дар бар дошту сарбанди њамранги куртааш бо чењрааш љанг мекард. Љавон хаёл кард, ки Савсан ин љо ба гадої омадааст, аммо аз паяш поида дид, ки ў њар гуна зирењу шероза ва муњрањоро харидорї мекунад. Чун Савсан корашро ба итмом расонида аз дар баромаданї шуд, дарњол пеши роњашро гирифта салом дод. Духтар дилу бедилон саломашро алек гирифта аз дар баромаданї буд, ки мањкам аз банди дасташ дошта гуфт: -Савсан, ман ба ту гуфтамку гапи нињоят зарур дорам, барои чї наомадї? -Ба гапњои ту ниёз надорам,базўр љавоб дод Савсан ва дасташро аз дасти Искандар рањо кардан хост, аммо љавон фурсати муносибро аз даст додан нахоста илтиљо кард: -Савсанљон, ќасам ба номи Худо, ки ман ягон нияти бад надорам. Танњо ба ту як гапи муњим дораму халос. -Хайр, дастамро сар дењ, баъд гап зан,-нармтар шуда, бо лабханд гуфт духтар. Онњо берун баромаданд ва дар хараки истгоњ нишастанд. Искандари ошиќ бе ягон муболиѓа ба љўгидухтари нозанин изњори муњаббат кард. -Ту худат мефањмї, ки чи гуфта истодаї?! Ман як гадодухтараму ту бошї писари одамони бообрўе, ки сад кас њавасатро мехўрад,-бо чаш-

мони пуроб посух дод Савсан,магар байни мо ишќу муњаббат буда метавонад?! -Метавонад Савсанљон, метавонад! Ишќ алаккай њаст,посух дод Искандар. Пас аз илтиљоњои зиёди Искандар Савсан розї шуд, ки рўзи якшанбеи дигар дар њамин љо вохўранд.

Мўъљизаи ман

«Сабр дар дили ошиќ-чун об дар ѓилбор» гуфтагї барин, Искандар тўли њафта чун мурѓи посухта беќарор буд, вале рўзњои дар назараш ба сол табдилёфта нињоят паси сар шуданду лањзаи деринтизори ваъдагї њам расид. Љавони ошиќ бењтарин либосњояшро ба бар карда, сари чамбараки мошинаш нишаста љониби меодгоњ шитофт, аммо аз Савсан дарак набуд. Искандар гумон кард, ки Савсан ин даъфа њам ўро мефиребад, аммо баъди ним соати интизорињо дид, ки маликаи сабзинааш бељуръатона сўи ў меояд. Дили љавон равшан шуду ба истиќболи Савсан рафта, дилбарашро ба мошин шинонд. -Куљо меравем?-њаросон пурсид духтар. -Ба лаби дарёи Варзоб! Натарс ба ту даст намерасонам,ваъда дод љавон ва нарм табассум кард. Пас аз чанд даќиќа мошин дар лаби дарёи хурушон ќарор гирифт ва Искандар Савсанро ба рўи суфаи оростае, ки дар зери маљнунбед сохта шуда буд, шинонда дар рў ба рўяш нишасту гуфт: -Ба љугињо монанд нестї, гумонам њамин бибии сергапат туро дар халтааш аз куљое дуздидааст. Њамќабилањоятон њама сиёњаки бадафтанд, ту бошї моњро сўз медињї,- шухї кард Искандар. Чашмони Савсан аз ин шўхии љавон њавзи об шуданд ва оњи сарде кашида гуфт: -Модари ман рус будааст, падарам ўро аз аскарї овардааст. Ваќти таваллуд шудани ман модарам аз дунё мегузарад. Падарам ба ин алам тоб наоварда, баъди як сол ин дунёи дударро тарк намудааст. Ман саѓераам, дар ин дунё фаќат як азиз дорам, ки њамин бибиям аст! Бибиамро сергапу дузд нагў, ки сахт хафа мешавам! -Мебахшї азизам, ки хотиратро озурда кардам,-дасти ўро рўи каф гирифта бўсид Искандар, вале љўгидухтар бо як чолокї дасташро кашида гирифт ва озурдахотирона гуфт: -Гапи мард якто, ваъдаатро фаромўш кардї?! Искандар боз узр пурсиду аз ќафои мошинаш њар гуна

хўрданињои лазиз бароварда назди Савсан дастархон кушод. Онњо ќариб се соат сўњбат карданд ва Искандар фањмид, ки Савсан баръакси одати љўгиён ба гадої нарафта, њунари дўзандагиро аз худ кардаасту рўзи худашу модаркалонашро мегузаронидааст. Бибияш ба ин одат накарда гоњ-гоњ аз пушти касби бобої мешудааст…

Пайроњаи орзу

Акнун Искандару Савсан дар як моњ ду-се бор во мехўрданду бо њам унс гирифта буданд. Љугидухтари соњибљамол низ ром шуда буду дигар худаш сарашро ба китфони фарохи љавонмард гузошта тапиши дили пурорзуяшро мешунид. Барои доим дар тамос будан Искандар ба Савсан телефони мобилї њадя кард, то њар рўз аз авњоли њамдигар бохабар шаванд. Онњо бо њамдигар ќасри забарљади орзуњояшонро месохтанд, Искандар максад дошт, ки мавриди муносиб ёфта аз ишќи булаљабаш ба волидонаш ќисса мекунад ва медонист, ки дар хонаашон шури мањшар барпо мешавад. Савсан низ хотирпарешон буд ва дастонашро ба гардани азизаш њалќа карда мегуфт, волидони ту бо он шукўњу шавкате, ки доранд, њељ гоњ маро келин намекунанд ва мани бечора аз њаљри ту мемирам… Агар нахоњанд ман аз хона баромада меравам, бовар кун туро аз љонам зиёдтар дўст медорам! Ду љавони дар миллату мазњаб ва ќавму кабила бегонаро ишќ ба њам пайваста буду онњо бехабар аз макри ин чархи дун дар пайроњаи орзу ќадам мезаданд.

Шикасти ѓурур

Боре Искандар Савсанро ба лаби дарёву зери маљнунбед нею ба хонаи холиашон, ки дар маркази шањр буд даъват намуд. Дар хонаи зебои серљињоз, рўи рахти атрогини хоб, Савсани маѓрур гавњари номусашро бо ихтиёри худаш ба дўстдоштааш бахшид. Онњо дар оѓўши якдигар дунёро бо тамоми зебоињояш фаромўш карданд. Як моњ пас аз ин њодиса Савсан дар вуљуди худ дигаргуниеро эњсос намуд, дилаш мешуриду сараш гирд мегард, бар замми ин гулдоманияш низ ќатъ гашта буд. Духтар инро тариќи телефон ба Искандар фањмонд ва љавон ќарор дод, ки њар чї бодо бод рости гапро ба волидонаш мегўяд. (Давом дорад) Дилошўб

ва мер… дасти х Аз њамин дигар бум -Не, не, не ки дар ду д


22 №43 (715) 23.10.2013 (Давомаш. Аввалаш дар шуморањои гузашта) Салим гуфт: – Ту ба даст намеафтї. Хокаро ба даруни пойпўши чиркинат љо кун ва болояш шин. Ман ба ѓайр аз маблаѓи гадоият њар моњ ба ту 1000 доллар маош људо мекунам ва бо њамин туро љавоб медињем. Дар аввал Мањмадёр розї нашуд, вале Салим ўро бовар кунонид, ки милисањо ба шахсони маъюб эътибор намедињанд ва заррае шубња низ ба кори ў намешавад. Ў чун њамеша гадоии худро идома медињад. Фаќат ваќте ки «клиент» пайдо шуд, Ориф ба назди ў меорад. Њамин тавр, Мањмадёр аз гадої ба пањнкунандаи маводи мухаддир табдил ёфт. Новобаста ба он ки Салим як моњ ваъда карда буд, интизорї чанд моњи дигар тўл кашид. Ў аз Салим гурехта наметавонист ва ба ў эътироз низ намудан ѓайриимкон буд. Ин аст, ки љуз бовар кардан ба ваъдањои ў чораи дигаре надошт. Вале, бадбахтона, як рўзи сарди зимистон ўро бо 300 грамм хокаи сафеди навъи афѓонї милисањо боздошт карданду бо њамин њама умеди ў барои бозгашт барњам хўрд. Тафтишот 6 моњ идома ёфт. Новобаста ба пурсуљў ва азобњои зиёд Мањмадёр сарчашмаи асосии маводи мухаддирро фош накард ва њама гуноњро ба гардан гирифт. Бо ќарори суди ноњияи Красноселскии шањри Маскав ўро ба мўњлати 6 сол аз озодї мањрум карданд ва бо якчанд

АДАБИЁТ ВА ЗИНДАГЇ

БОЗГАШТ АЗ ОН ДУНЁ

нафари дигар ба њабсхона фиристоданд. Агарчї Мањмадёр дар њабсхона низ имконияти аз худ дарак доданро дошт, вале вазъияти сангини онљо умеди ўро аз зинда мондан канда буд. Бахусус баъди оне, ки чанд нафар рафиќони нави ўро дар њузури ў бо љойпўш буѓї карда куштанду гуфтанд, ки худкушї карданд, ў тамоман умеди худро аз бозгашт канд ва интизори кушта шудани худ шуд. Ў њатто чанд маротиба шоњидї дод, ки воќеан њамхобањои ў худкушї карданд. Мањмадёр дар мањбас гоњо ба худ андешида мегуфт: – Инак, чанд сол аст, ки беному нишонам. Духтарчаи яксолаам аллакай 5 - сола шуд. Бигзор волидайн ва њатто зану фарзандам гумон кунанд, ки ман беному нишон гум шудаам. Агар фањманд, ки ман дар мањбасам гумон мекунанд, ки воќеан ба љинояте даст задааму љинояткорам. Вале агар фањманд, ки панљањои поям бурида асту дар мањбас њоли табоње дорам, ѓаму ѓуссаашон боз њам зиёдтар мешавад. Хубтар он аст, ки хомўширо ихтиёр мекунам ва интизори њукми таќдир мешавам.

Агар Худованд ба он рўз расонаду ба Тољикистон баргардам, танњо баъд аз зинда будани худ хабар медињам. Кї медонад бо чунин маъюбї ман 6 сол дар ин мањбас зинда мемонам ё не? Дар њама њолат агар њатто марг думболагири ман шавад њам, њатман аз маргам хабар меёбанд. Ў худ шоњиди он шуда буд, ки чанд љасади шањрвандони Тољикистон аз мањбас ба ватан фиристода шуда буданд. Новобаста ба он ки ў чунин намуди бозгаштро намехост, вале аз таќдир њар чї умедвор шудан мумкин буд. Зеро бе ин њам таќдир аллакай бо ў бозињои зиёде карду аз имтињоноти зиёде гузаронид. Таќдир ба сари ў чї азобњое наовард. Мањмадёр новобаста ба он ки Донишкадаи тиббиро бо дипломи сурх хатм карда буд, дар ватани худ соњиби љои кори хуб нашуд. Маоши корманди тиббї наметавонист оилаи онњоро њаматарафа таъмин намояд. Ин аст, ки ў рўзњои истироњат дар дўкон њамроњи падараш ба таъмир ва дўхтани пойафзол машѓул шуда, дўзандаи хуби пойафзол гашта буд. Ин њунар ба ў дар мањбас хеле кўмак кард.

Баъди як соли њабс ўро дар дўкони таъмири пойафзоли мањбас ба кор монда, барояш хоначаи майдаякеро људо карданд. Мањмадёр мисли дигар мањбусон дар кору ташкилињои дигари мањбас ширкат намекард. Вазифааш асосан дўхтан ва ранг кардани пойафзоли мањбусон буд. Ягона чизе, ки ўро азоб медод, ин дарди пой буд. Дар шифохонаи мањбас панљањои пойи дуюмашро низ бо гузашти ваќт буриданд. Вале, хушбахтона, ў тавонист шаш солро бе њељ бемории вазнини дигаре пушти сар кунад. Дар мањбас њамроњи ў тољики дигаре бо номи Садриддин адои љазо мекард, ки низ бо љурми фурўши маводи мухаддир ба даст афтода буд. Ва њамин љавон дар охир барои бозгаш-

ти ў кўмак намуда, баробари озод шудан ба воситаи шахсони наздики худ Мањмадёрро ба Тољикистон фиристод. Поёни шаби сияњ Мањмадёр аз таќдир хурсанд буд, ки ўро ба Ватан, ба назди ањли оилааш баргардонид ва онњоро ба дидори њам мушарраф гардонид. Ин аст, ки ў шукркунон баъди се рўзи дамгирї ва ќабули мењмонон бо занаш дар алоњидагї нишаста, масъалаи зиндагии минбаъдаашонро пеш гузошта гуфт: – Шабнам! Ман туро талоќ надодаам ва ту њанўз дар никоњи манї. Њама гуна никоњро танњо талоќ ва ё худ марг ботил месозад. Ман туро барои шавњар карданат гунањкор карда наметавонам. (Давом дорад)


ЧЕЊРА Зубайдулло Холов дар ноњия Рўдакї ба дунё омада, дастпарвари њамон мактабест, ки Кароматуллои Ќурбон ва Исматулло Холов барин њунармандони асилро ба санъати тољик инъом намудааст. Зубайдулло аз хурдї орзуи санъаткор шуданро дошт ва пас аз талошњои пайваста нињоят ба он муваффаќ гашт, ки њунарашро мардум эътироф намоянд. Инак, орзуяш љомаи амал пўшид. Дар њафтаи авали озмуни «Садои дил» беш аз 200 овоз гирифтани Зубайдулло Холов аз он далолат мекунанд, ки мардум ин љавони њунармандро дўст медоранд ва ошиќи савту навояш гаштаанд. Мехоњед бо њаёти эљодии Зубайдулло наздиктар ошно шавед? Пас ба сўњбати мо таваљљуњ намоед. -Зубайдулло чаро мудом аз дарди људої месароед? -Пас аз марги фољиавии устодам Кароматуллои Ќурбон ва њамсинфам Наврўзљон ман чи тавр сурудњои шўх хонда метавонистам?! Дарди људої аз ин љавонони соњибњунар маро њофизи ѓамсаро кард. Бо воситаи суруд ба мардум фањмондан мехоњам, ки људої дарди гарон аст ва дар зиндагї ба ќадри њамдигар расанд. -Дар љоддаи санъат ба ѓайри Кароматулло боз ба касе пайравї кардаед? -Санъат бе пайравї намешавад. Аввал ба Кароматул-

№43 (715) 23.10.2013

Зубайдулло Холов:

Бе пул ба тўй рафтему… лои Ќурбон пайравї мекардам, баъдан ба бародар ва устодонам Исматулло Холов ва Убайдуллои Каромат. Њоло сабку услуби худро пайдо кардаам. -Аз эљодиёти кињо бештар истифода мебаред? -Шоири љавон Ворис, оњангсозон Фарњоди Одина ва Диловари Зуњуриён ба ман дар љодаи эљод дасти мадад дароз менамоянд. Аз ашъори Лоиќ ва Њофизи Шерозї њам чанд суруд дорам. -Нисбати озмуни «Садои дил» чи назар доред? -Барои кушодани пеши роњи санъаткорони љавон ин озмун иќдоми хубест. Раќобат љавонони навроњро ба он водор месозад, ки таронањои нав ба нав эљод намуда, барои дили мардумро ба даст овардан талош намоянд. Бовар дорам, ки бењтарини бењтаринњо дар ин озмун ѓалаба ба даст меоранд. -Идеяе доред, ки то њол дар сањна ба мушоњида нарасида бошад? -Оре, идеяњои аљиб дорам, вале алњол ин сиро намекушоям. Бизгор барои мухлисон сюрприз шавад! -Мухлиси камбаѓал шуморо ба тўяш даъват кунад, меравед? -Њафтаи гузашта чунин

њодиса шуда буд. Маро ба ноњияи Њисор даъват намуданд. Таклифи соњибљашнро рад накарда, ба хонааш рафтем, то тўяшро бе пул обод созем. Зиндагонии миёнањолона доштаанд. Њамагї 30-40 мењмон буду халос. Ба кам будани одам ањамият надода, мањфилро сар кардам. Аз ашъори классикон чанд суруд хонда будам, ки ногоњ 5-6 нафар галстукдорон пайдо шуданд. Соњибони маърака даст пеши бар ба пешвозашон баромаданд. Мењмонњо дар хонаи алоњида нишастан нахоста рост назди кати дар назди кати сарояндањо гузошташуда омаданд ва салом дода нишастанд. Хоњиш намуданд, ки фаќат аз ашъори классикон хонам. 8-10 суруди дигар хонда будам, ки дар њавлї дигар љойи сўзанпартої намонд. Суруду оњанги пурмазмун тамоми мардуми дењаро ба хонаи тўйдор овард. Дар охири маърака раиси мањалла маро ба назди каташ даъват кард ва конвертеро ба љайбам андохт. Дар мошин конвертро кушода бинам, пул будааст. Ройгон ба маърака рафта бошем њам, мардум њунари моро ќадр намуданд. Магар барои санъаткор аз ин дида бахти бузургтаре њаст?! -Дар баробари овозхон

будан шумо њамчунин падар њастед ва масъулияти бузурге назди фарзандонатон доред. Ман њофиз гуфта тўй ба тўй мегардеду тамоми бори т а р б и я и кўдаконро ба китфи янга мепартоед ё гоњ-гоњ аз рафти таълиму тарбияи фарзандонатон пурсон мешавед? -Фарзанд бояд тарбияи комили дутарафа бигирад, яъне њам аз падару њам аз модар. Дар сурати хуб будани шароит ва тарбиятдида будани худи волидон фарзандон ботамизу бомаърифат ба воя мерасанд. - Ш у м о р о

23

њамеша љиддї мебинам. Гоњ-гоњ шўхї њам мекунед ё мудом чунин бовиќоред? -Муњитро дида муносибат мекунам. Бењуда нагуфтаанд, ки њар сухан љоеву њар нуќта маконе дорад. -Таманнои шумо ба мухлисонатон? -Њамеша шоду сарбаланд ва хушбахту хушрўз бошанд! Р.Холов


РАНГОРАНГ

24 №43 (715) 23.10.2013 Донистан мехоњед?

ХУСРАВ АЗ РЎЙИ НИГИНА КАТАГЇ МЕКУНАД? ричаи ошної:

Да соли 1987 дар шањри Хусрав Амонќулов 19-ноябри аи шахси корчалон оил дар зебоманзараи Панљакент аст. Дастпарвари Колељи чашм ба олами њастї кушода Њофизи Хуљанд ва Конони ирх мусиќии ба номи Сод стон аст. Дар театри овосерваторияи Миллии Тољики гардони овоз фаъолият кор си њай задори Лўхтак ба

ЊАВЗИ КАВСАР ДАР КУЉОСТ? Аксарияти мо дар бораи Њавзи Кавсар бисёр шунидаем, вале кам касон медонанд, ки ин чї гуна њавз аст ва дар куљо воќеъ гаштааст. Имрўз мо кўшиш мекунем ба ин саволњо аз њадисњои Паёмбарамон Муњаммад (с) посухи даќиќро љўё шавем. Дар баъзе аз ањодис Кавсар бо лафзи «њавз» зикр шудааст ва дар баъзеи дигар бо лафзи «нањр». Аз баъзе ањодис чунин маълум мешавад, ки Кавсар дохили бињишт аст ва аз аксари ањодис маълум мешавад, ки мањал ва вуќўи он хориљ аз бињишт аст ва муъминон ќабл аз он ки ба бињишт бираванд, нахуст бар сари он њавз, ба мањзари Расули Акрам (с) мушарраф шуда, аз оби сафеду ширини он бо дасти мубораки он њазрат(с) менўшанду сипас вориди бињишт мешаванд. Њосили тањќиќ ва баррасї ин аст, ки маркази аслии Кавсар дар бињишт аст ва нањрњои мухталифе аз он ба атроф ва акноф љорї мешавад. Њамчуноне, ки тамоми ашёи бињиштї нисбат ба ашёи дунё тафовут доранд, њавзи Кавсар низ ба њавзњои ин љањон монанд нест. Дар баъзе аз ањодис фосилаи њар залъи онро ба андозаи масири якмоња роњ гуфтаанд. Аз Анас(р) ривоят шудааст, ки Расули Акрам (с) фармудаанд: «Замоне, ки ман дар бињишт сайр мекардам, гузорам бар як нањри аљиб ва ѓариб афтод ва дидам, ки њар ду канори он аз ќуба «дурру муљавваф» (яъне марворидњои тавхолї) сохта шуда буд. Аз Љабраил (а) пурсидам, ки ин чист? Гуфт: «Ин њамон Кавсаре аст, ки Парвардигорат ба ту иноят кардааст. Ва дидам, ки хоки дохили он аз мушк хўшбўйтар аст». Достони сайр дар бињишт ва мушоњидаи њавзи кавсар, ки дар ин њадис баён гашта, ѓолибан марбут ба шаби меърољ аст. Ва посухе, ки њазрати Љабраил ба он Њазрат

доданд, ки ин њамон Кавсаре аст, ки Худованд ба ту ато кард, дар Ќуръони маљид низ ба он ишора шудааст: «Мо ба ту Кавсар додем». Сураи Кавсар, ояи 1. Кавсар дар асл ба маънои хайри касир аст. Худованди мутаъол неъматњои мухталифе, ки ба он њазрат ато фармудаанд аз ќабили Куръон, шариат, сифот ва ахлоќи олии рўњонї ва Њавзи Кавсар низ аз њамин шумор аст. Аз Абдуллоњ ибни Умар(р) ривоят аст, ки Расули акрам фармудаанд: Масофати њавзи ман ба андозаи масири якмоња роњ аст ва завоёи он бо њам баробаранд (яъне, ба шакли мураббаъ), оби он аз шир сафедтар ва бўи он аз мушк хўшбўтар аст. Кўзањои он монанди ситорањои осмонанд (ѓолибан манзур ин аст, ки монанди ситорагон зебо ва дурахшонанд ва ќобили шумориш нестанд) ва ба андозае зебо ва хўшманзараст, ки касе аз он биошомад, њаргиз бо ташнагї мувољењ нахоњад шуд. Дар њадиси дигаре аз Сањл ибни Саид (р) ривоят аст, ки Расули Акрам (с) фармудаанд: Ман пешво ва роњнамои шумо бар њавзи Кавсар њастам. Њар касе назди ман биёяд, аз оби њавзи Кавсар хоњад нўшид. Ва њар касе аз он нўшад, њаргиз ташнагиро эњсос нахоњад кард. Теъдоде аз мардум, ки ононро мешиносам ва онон низ маро мешиносанд, ба сўи ман меоянд, вале миёни ман ва онњо монеа эљод мешавад (ба онон иљозати омадан ба сўи ман дода намешавад) Мегўям: онњо аз гурўњи ман њастанд. Љавоб мерасад, ки инњо баъд аз шумо чї корњое анљом доданд ва чї нуќсе дар дин ба худ оварданд. Пас, ман мегўям: Нобудї ва њалокат бод бар онон, ки баъд аз ман кам ва зиёд карданд. Тањияи Халилова Валамат, донишљўйи курси сеюми ДИТ

-Хусрављон ба идораи њафтавори «Оила» хуш омадед! -Як љањон ташаккур ба кулли кормандони ин њафтаномаи азиз, ки њунари бандаро ќадр намуда, маро суроѓ кардед! -Шуморо бо пешсафиатон дар озмуни тозаоѓози «Садои дил» муборакбод мегўем! Аз озмун кї шуморо хабардор кард? -Ташаккур! Аз забони апаам Нигина шунидам, ки номи ман њам дар ќатори довталабони озмуни «Садои дил» љой гирифтааст. Шумораи зиёди овозњои мухлисонро дар баробари исмам дида, аз хурсандї ќариб дилкаф мешудам! -Раваду дар даври финали озмун ѓолиб оед, аз шодї дилкаф нашавед, ки «Оила» гунањкор мешавад-а! -Аз шодї дилкаф шудан кайфияти аљиб дорад! (механдад). Ин озмун боварии маро ба њафтаномаи шумо афзуд, зеро то ин дам гумон надоштам, ки озмунњо шафоф мегузаранд. Ваќте ки кормандо-

ни «Оила» дастадаста анкетањои ба тарафдориам омадаро нишон доданд, дилам аз фарањ лабрез гашт. Аз фурсат истифода бурда, ба тамоми мухлисоне, ки маро дастгирї намуданд, изњори миннатдорї менамоям. -Боварї доред, ки то охир пешсаф мемонед? -Боварї надорам, вале такя ба мухлисонам мекунам.

дастгири њамдигарем. Чандин оњангњои Нигинаро ман эљод кардаам ва кўшиш мекунам аз ин њам бештар таронањои дилнишин офарем.

-Хусрав, росташро гўед, шўњрату нуфузатон аз пушти апаатон Нигинахон аст ё самараи зањмату талошњои худатон? -Њам ину њам он! Дар Кохи Борбад њамроњи Нигина бадења сурудему пас аз ин маро мардум шинохтанд.

-Барои мухлисонатон чї таманно доред? -Њамаи онњое, ки санъату савту навои бандаро мепазиранду дар ин озмун маро дастгирї менамоянд, ѓам ба даргоњашон роњ наёбад ва мудом дар фазои кошонаашон садои мусиќї танинандоз бошад. Сўњбаторо: Рустам Азимов

-Дар корњои эљодї ба њамдигар ёрї мерасонед? -Бале, мо дар санъату сањна

НОСИР САДР ДУШМАНИ АНДЇ АСТ? Дур зистан аз Ватан басо душвор аст, зеро аз як сў дурии волидон љигархунат месозаду аз сўи дигар чашм ба роњ будани зану фарзанд дилро хунчакон месозад. Ман, ки худ дар ѓарибї њастаму азобу ранљи ѓарибонро дар маѓзи устохонам дарк намудаам, ба сарояндагоне, ки дарди ѓарибиро месароянд, њазорон бор рањмат мегўям. Дар мулки бегона

зиндагии шоњона дошта бошад њам, одам худро гадо њис мекунад. Гадои мењри њамватан. Дар ин ѓарибињо ягона малњами дарди ман сарояндаи эронитабор Носир Садр гаштааст. Сурудњои љонбахши Носири Садрро гўш карда, доѓњои диламро бо садои давобахшаш табобат мекунам ва њар куљо сухане дар бораи ин сароянда шунавам гўшу њуш мешавам. Чанд рўз пеш аз забони дўстонам шунидам, ки Носир Садрро ба хотири Андиро дар як сўњбаташ пуштибонї намуданаш бадарѓа карда будаанд ва сароянда ночор Амрикоро макони зист интихоб намудааст. Мегўянд, ки баъди ин

њодиса Носир душмани ашадии Анди гашта, њатто дар як мањфил ин ду сароянда дастбагиребон шудаанд. Байни сарояндањои шинохта њам љангу љанљол мешудааст-да?! Бахтовар аз ш. Турсунзода

Аз идора:

Носир Садр яке аз хушсадотарин сарояндањои эронї ба њисоб меравад ва дар саросари кишварњои дунё сурудњояшро мардум бо шавќу майли том мешунаванд. Овозаи бо Андї душмани љонї будани Носир Садр расман дар ягон расонаи хабарї дарљ нагаштааст. Дар сомонањои интернетї оиди ин ду сароянда њамин ќадар навишта шудааст, ки Носиру Анди риштаи хешу таборї доштаанд, вале баъди Андиро аз Эрон рондан муносибаташон ќатъ гардидааст. Сабабашро касе намедонад.

Oila №43  
Oila №43  
Advertisement