Page 1


04 06 08 09 10 11 12 14 18 20 22 24 26 28 29 30 31

face up tweet up up it up tech beauty up make up up trend open up green up show up upter 10 ment eat up up travel stay up up news up rise up & down

CON- TENTS

WHERE TO FIND US

EDITOR’S NOTE ฉันนัง่ อ่านหนังสือเรือ่ ง ‘The Sharper Your Knife, The Less You Cry’ ของ Kathleen Finn แล้วสะดุดกับเรือ่ งราวทีเ่ ธอพูดถึงคำว่า Alter Ego หรือตัวตนอีกหนึง่ ของเรา เหมือนเมือ่ ครัง้ ทีบ่ ยี อนเซ่ใช้ชอื่ ในการขึน้ แสดงว่า Sasha Fierce เพือ่ ข่มความกลัว และ ประหม่า อันเป็นตัวตนทีแ่ ท้จริงดัง้ เดิมของเธอ แต่เมือ่ เธอขึน้ บนเวที พลัง การแสดง การร้องการเต้นทัง้ หมดนัน้ มาจากสาว ทีช่ อื่ ซาร์ชา่ เฟียร์ซ ทีเ่ ธออุปโลกน์ขนึ้ มา เพือ่ ให้ตวั เองทำในสิง่ ทีค่ ดิ ว่าตัวตนทีแ่ ท้จริงของตัวเองคงทำไม่สำเร็จไม่มวี นั ทำได้ ไม่รวู้ า่ นีเ่ ป็นกุศโลบายในการหลอกตัวเองทีแ่ สนจะสวยงามหรือเปล่า แต่ถา้ มันได้ผล ฉันก็คดิ ว่าไม่มอี ะไรเสียหายทีจ่ ะสร้างเรือ่ งขึน้ มา เรือ่ งทีเ่ ราอาจรูอ้ ยูใ่ นใจเพียงผูเ้ ดียว ฉันไม่แน่ใจว่าตัวเองเชือ่ เรือ่ ง Alter Ego นีห้ รือเปล่า แต่สงิ่ ทีฉ่ นั มัน่ ใจคือฉันเชือ่ ในความหลากหลาย ของบุคลิกภาพ ของอารมณ์ ของตัวตน ของผูค้ น ซึง่ แปรเปลีย่ นไปตลอดเวลา ถูกปรับแต่งรูปร่างตามประสบการณ์ทมี่ ากขึน้ วันเวลาทีผ่ า่ นไป และหากเราจะเชือ่ ย่างนัน้ สิง่ หนึง่ ทีเ่ ราควรจะต้องเชือ่ ไปพร้อมๆ กันก็คอื นอกจากเราทีเ่ ปลีย่ นแปลง มีความหลากหลายและ ซับซ้อนแล้ว คนอืน่ ๆ ก็ไม่ตา่ งกัน ความซับซ้อนนัน้ ไม่ได้สงิ สถิตอยูท่ เี่ ราแต่เพียงผูเ้ ดียว และถ้าหากกรุงโรมไม่สามารถสร้างได้ภายใน 7 วัน การจะรูจ้ กั ใครคนหนึง่ (และตัดสินเขา) ก็นา่ จะใช้เวลาไม่นอ้ ยเช่นเดียวกัน รุง้ รวี ศิรธิ รรมไพบูลย์ บรรณาธิการ ร่วมพูดคุย ติดตามความเคลือ่ นไหว อัพเดทเรือ่ งราวสุด UP! แบ่งปันเรือ่ ง UP! UP! ของคุณได้ที่ http://www.uptoyoumag.com up2u_magazine@yahoo.com และwww.facebook.com/UP2Umagazine

Consultant/ทีป่ รึกษา Sakda Deekhampor ศักดา ดีคำป้อ Wiriyah Ruechaipanit, PHD. ดร.วิรยิ ะ ฤาชัยพาณิชย์ Jitra Soongkang จิตรา สูงแข็ง Teepat Sutabutra ธีรภ์ ทั ร สูตะบุตร Finance & Administration/บัญชี Legal Advisor/ทีป่ รึกษาด้านกฎหมาย Jitsamai Na Nakhon จิตรสมัย ณ นคร Amnat Tanguriman อำนาจ ตันกุรมิ าน Color Separation/แยกสี Publisher/ผูพ ้ มิ พ์ผโู้ ฆษณา Kanoksilp Thailand Co.,Ltd. บริษทั กนกศิลป์ (ไทยแลนด์) จำกัด Arunee Kaewthiparat อรุณี แก้วทิพรัตน์ Printing/พิมพ์ที่ Executive Marketing & Advertising Director/ผูบ้ ริหารฝ่ายโฆษณาและการตลาด Rungsilp (1997) Printing Co.,Ltd. บริษทั รุง่ ศิลป์การพิมพ์ จำกัด (1997) Romanee Suganjanapornkul รมณี สุกาญจนาภรณ์กลุ Magazine Address Creative Director/ผูอ้ ำนวยการด้านสร้างสรรค์ Up Group Media Co., Ltd. Phuwanai Wannasorn ภูวนัย วรรณสอน 9/2 Seri Villa Soi 101 Soi 44, Ladprao Rd., Online Marketing Manager/ผูจ้ ดั การสือ่ ออนไลน์ Klongjun, Bangkapi, Bangkok 10240 Tawatchai Suksida ธวัชชัย สุขสีดา Tel. 0-2736-8646 Fax 0-2731-4195 Marketing & Advertising Manager/ผูจ้ ดั การฝ่ายโฆษณาและการตลาด Mobile 08-5826-9302, 08-6313-8854 Nathamon Natthanaruj ณฐมน นัทนารุจน์ Advertising Department 08-1557-2269, 08-1623-4607 Editor/บรรณาธิการ บริษทั อัพกรุป๊ มีเดีย จำกัด รุง้ รวี ศิรธิ รรมไพบูลย์ 9/2 หมูบ่ า้ นเสรี ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 44 มหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศ อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Editorial Staffs/กองบรรณาธิการ คลองจัน่ บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Nichanan Khamsert ณิชานันทน์ คำเสริฐ โทร. 0-2736-8646 แฟ็กซ์ 0-2731 4195 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยศิลปากร, Sutatip Khuntapong สุธาทิพย์ ขันทะพงษ์ ฝ่ายโฆษณา 08-1557-2269, 08-1623-4607 Email : up2u_magazine@yahoo.com มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, มหาวิทยาลัยรังสิต สถาบันการศึกษา อาทิ สถาบันสอนภาษา AUA, สถาบันดนตรียามาฮ่า สยามกลการ, สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย, โรงเรียนสอนภาษา CYES, โรงเรียนดนตรีเครเชนโด, EF Education First, สมาคมฝรัง่ เศส ใครอยากได้ UP2U Magazine ทุกเดือนทางไปรษณียพ์ ร้อมสิทธิพเิ ศษมากมายกับ UP2U Magazine ร้านอาหาร True move Shop (40 สาขา), ค่าสมัครสมาชิก 1 ปี 12 เล่ม ราคา 300 บาท True move Shop (40 สาขา), McDonald’s , Coffee World (30 สาขา), มนต์นมสด, Ka-nom สาขา สุขมุ วิท 49, ชือ่ -นามสกุล..........................................................................................เพศ.......................อายุ...................วันเดือนปีเกิด...................................... สาขา สยามสแควร์, Melting Moments สีลม, Homu Ice Cream, ร้านอาหารบ้านหญิง, iBerry สาขา ทองหล่อมาร์เก็ต, ทีอ่ ยู.่ .......................................................................................................................................................................................................................... สาขา เจ อเวนิว, สาขา สยามพารากอน, สาขา พาราไดซ์ พาร์ค, สาขา เอสพลานาด รัชดา, สาขา ลา วิลล่า พหลโยธิน .................................................................................................................................................................................................................................. สาขา เซ็นทรัลเวิลด์, สาขา อเวนิว เมเจอร์รชั โยธิน เบอร์โทรศัพท์....................................แฟกซ์........................................อีเมล์.............................................................................................................. Häagen-Dazs ทุกสาขาทัว่ ประเทศ Scoma’s K Village, Gloria Jean’s Cofees เริม่ ตัง้ แต่เดือน.....................................................ถึงเดือน............................................................................ Pomodoro Café สยามสแควร์ PapaPaya จามจุรสี แควร์ Tom N Toms Coffee ทุกสาขา โอนเงินเข้า บริษัท อัพกรุ๊ป มีเดีย จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยลาดพร้าว 101 เลขที่บัญชี 233-217778-7 Red Mango ทุกสาขา ส่งหลักฐาน โทร. 0-2731-4195 สอบถามฝ่ายสมาชิก โทร. 0-2731-4195 มือถือ โทร. 08-5826-9302 iStudio by Copperwired และ .life ทุกสาขา


face up

เรื่อง รุ้งรวี ศิริธรรมไพบูลย์

SEE THEIR FACES READ THEIR STORIES

10 ใบหน้าสุด Up! ในเดือนนี้

2. Mitt Romney

1

Republican Candidate

1. Jeremy Lin Linsanity

คงไม่มีใครเป็นที่ฮือฮามากไปกว่าหนุ่มเอเชียน-อเมริกัน เชือ้ สายจีน-ไต้หวัน (พ่อจีน แม่ไต้หวัน แต่เขาโตทีส่ หรัฐฯ) ทีเ่ พิง่ ขึน้ ปกนิตยสาร Time ไปหยกๆ คนนี้ เจเรมี่ หลิน นักบาสเก็ตบอล จากทีม New York Knicks ทีส่ ร้างประวัตศิ าสตร์เป็นนักบาสเก็ตบอล ทีท่ ำแต้มได้สงู สุดใน 6 เกมแรก มากกว่าไมเคิล จอร์แดน หรือ แชคคิว โอ นีล ด้วยซ้ำไป ซึง่ เขาเป็นนักบาสทีไ่ ม่มใี ครจับตามอง เลยว่าจะก้าวขึน้ มานำทีม New York Knicks มาได้ไกลขนาดนี้ นอกจากจะเก่งแล้วหน้าตายังหล่อเหลา ดีกรีปริญญาตรีจากฮาวาร์ด สาขาเศรษฐศาสตร์ เกรดเฉลีย่ จบ 3.1 เชียวนะ

เข้าใกล้ความจริงไปทุกขณะ กับการลุน้ ว่าใครจะได้เป็นตัวแทนพรรครีพบั ลิกนั เพือ่ ลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีแข่งกับบารัค โอบามา จากพรรคเดโมแครต และล่าสุด เหมือนว่ามิตต์ รอมนีย์ จะกลับมามีอนาคต สดใสอีกครั้งเมื่อเขาสามารถชนะเลือกตั้ง ขัน้ ต้น หรือไพรมารี่ โหวต ทีร่ ฐั มิชแิ กนและ รัฐแอริโซนาได้ ได้คะแนนเสียงร้อยละ 47 นำนายริค แซนโทรัม คู่แข่งคนสำคัญถึง 21 จุด และอีกไม่นานกับศึกซูเปอร์ทวิ ส์เดย์ ทีจ่ ะมีการเลือกตัง้ พร้อมกันถึง 10 รัฐ ก็จะ ได้ รู้ เ สี ย ที ว่ า ใครจะเป็ น ผู้ ท้ า ชิ ง เก้ า อี้ ประธานาธิบดีสหรัฐในปีนี้

2

3. Sharmeen Obaid Chinoy Saving Face

3

4 4. James Cameron

นอกจากหนังอิหร่านอย่าง The Separation จะสามารถคว้ า รางวั ล หนั ง ต่ า งประเทศ ยอดเยีย่ มบนเวทีออสการ์ได้แล้ว ยังมีหนัง จากเอเชียอีกหนึ่งเรื่องที่โดดเด่นไม่แพ้กัน ซึง่ ก็คอื Saving Face จากปากีสถาน ทีไ่ ด้รบั รางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์สารคดีสั้น งานนีผ้ กู้ ำกับฯ หญิง ชาร์มนี โอเบด ชินอย เดินขึ้นปรับรางวัลอย่างสง่าผ่าเผย โดย หนังเรื่องนี้ได้สะท้อนเรื่องราวที่เราเคยได้ อ่านข่าวมาสักพักใหญ่ๆ กับเรื่องราวของ หญิงสาวชาวปากีสถานที่ถูกสาดน้ำกรด บนใบหน้าจนเสียโฉม และเดินทางไปรักษา ใบหน้ากับศัลยแพทย์ชาวอังกฤษ

5. Josefina Vazquez Mota Next Mexican Leader ?

ยุคนี้เป็นยุคของผู้นำหญิงอย่างแท้จริง หลากหลายประเทศที่มีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรี ผู้หญิงหลายคนได้ฟันฝ่าอุปสรรค ทางการเมืองก้าวขึน้ มารับตำแหน่งได้อย่างน่าภาคภูมใิ จ ล่าสุดกับการเลือกตัง้ ทีจ่ ะมี ขึ้นในประเทศเม็กซิโก ก็มีหญิงสาวอีกคนอาจหาญขอท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดี เธอคือ Josefina Vazquez Mota คุณแม่ลกู สามวัย 51 ปี และเป็นนักธุรกิจหญิงที่ ประสบความสำเร็จ ก่อนหน้านี้เธอเคยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและ กระทรวงการศึกษามาก่อน และตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่เธอจะก้าวขึ้นชิงชัยตำแหน่ง ประธานาธิบดี

Into The Ocean Deepest

นอกจากหนังเรือ่ ง Titanic จะเข้าฉายในระบบ 3D ในเดือนหน้านีเ้ พือ่ รำลึกในวาระ 100 ปีที่เรือไททานิกได้จมดิ่งสู่ก้นมหาสมุทรแปซิฟิก รวมถึงบรรดาเด็กรุ่นใหม่ๆ จะได้ ซาบซึง้ กับความรักของแจ๊กกับโรสด้วย ผูก้ ำกับฯ คนดัง เจมส์ คาเมรอน ก็มแี ผนทีจ่ ะดำ ดิ่งสู่ก้นมหาสมุทรแปซิฟิกเช่นเดียวกัน และเป็นจุดที่ลึกที่สุดที่เรียกกันว่า Challenger Deep ทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟกิ ซึง่ อยูท่ างตอนเหนือของประเทศปาปัว นิวกินี โดยมีความลึกมากกว่า 10,900 เมตร มากกว่าความสูงของยอดเขาเอฟเวอเรสต์เสียอีก 04

5


6

8

up load 10 อันดับชายหาดที่สวยที่สุดในโลก

8. SNSD

Front Row Girls

6. Stephen Hawking

เกาหลี โ กอิ น เตอร์ จ ริ ง ๆ นอกจาก มิวสิค วิดโี อ ตัวล่าสุด ‘Bad Boy’ ของ Bigbang จะไปถ่ายทำไกลถึงนิวยอร์กแล้ว สาวๆ จากแดนกิมจิอย่าง Girl Generation ก็ไม่ น้อยหน้า โผล่ไปนัง่ ฟร้อนต์โรว์สวยๆ ดูโชว์ แบรนด์ ดั ง Burberry ในงานลอนดอน แฟชัน่ วีคล่าสุดอีกด้วย โดยได้รบั เชิญจาก ประธานแบรนด์ Burberry ฝัง่ เกาหลี ให้ไป เป็นตัวแทนของเกาหลีในแฟชั่นวีคครั้งนี้ แต่สาวๆ ไม่ได้ไปกันหมดทุกคน งานนี้มี เพียงสามสาวคือ YoonA, SeoHyun และ Tiffany เท่านัน้ ก่อนหน้านี้สาวเกิร์ลเจนฯ ก็ ไ ปออกรายการทอล์ ก โชว์ สุ ด ฮิ ต อย่ า ง The Late Show With David Letterman มาแล้ว

Sex Club

จู่ ๆ ก็ มี ข่ า วออกมาว่ า นั ก ฟิ สิ ก ส์ ผู้ยิ่งใหญ่อย่างสตีเฟ่น ฮอว์กิ้ง ซึ่งเป็น โรคร้ า ยเส้ น ประสาทที่ ค วบคุ ม การ เคลือ่ นไหวของกล้ามเนือ้ ไม่สงั่ การ ต้อง อาศัยรถเข็นในการไปไหนมาไหน เป็น สมาชิ ก เซ็ ก ซ์ ค ลั บ อั น เลื่ อ งชื่ อ ของ แคลิฟอร์เนีย Freedom Acres โดยมีคน ให้ขา่ วว่าเขาเห็นสตีเฟ่นมาทีค่ ลับนีบ้ อ่ ยๆ โดยมี ผู้ ช่ ว ยกั บ นางพยาบาลมาด้ ว ย และมักจะอยูใ่ นโซนสนุก นอนบนเตียง โดยมีสาวสวยสองคนนอนเปลือยกายอยู่ ขนาบข้าง ว่าแต่ข่าวนี้เป็นข่าวตรงไหน ในเมือ่ เซ็กซ์เป็นเรือ่ งธรรมชาติ ชายทีอ่ ยู่ บนรถเข็นไม่ตอ้ งการเซ็กซ์งนั้ หรือ (ว่าแต่ ภรรยาของเขาได้อา่ นข่าวหรือยัง)

9 9. Hedi Slimane New YSL

จบงานแฟชั่นวีคก็เหมือนกับฤดู ค้าแข้งฟุตบอลทีม่ กี ารย้ายทีม ย้ายแบรนด์ กันให้ควัก่ นอกจาก Raf Simons จะหนี จากแบรนด์ Jil Sander แล้ว ครีเอทีฟ ไดเร็กเตอร์คนแก่งอย่าง Stefano Pilati ก็ได้เวลาย้ายออกจากแบรนด์หรู Yves Saint Lauren แล้วเช่นกัน ส่วนคนทีม่ าแทน นัน้ ได้ขา่ วว่าเป็น Hedi Slimane ดีไซเนอร์/ ช่างภาพ คนเก่งที่เคยสร้างชื่อเสียงเมื่อ ครัง้ ยังทำงานให้กบั Dior Homme โดย หลั ง จากเขาลาออกจากดิ อ อร์ แ ล้ ว ก็ หันเหไปทำงานถ่ายภาพและนิทรรศการ แทน ตอนนี้หลายคนจึงจับตาดูอยู่ว่า ราฟ ไซมอนส์ จะไปอยูไ่ หน และใครจะ มาทำงานที่ YSL กันแน่ สนุกยิง่ กว่าลุน้ ผลบอลสียอีก

7 7. AnnaSophia Robb Young Carrie Bradshaw

โปรเจ็ ก ต์ ห นั ง ภาคต่ อ ของ Sex And The City ในตอนล่ า สุ ด อย่ า ง Carrie Diaries ใกล้จะเป็นจริงเตรียม เดินหน้าถ่ายทำแล้ว เพราะตอนนีห้ าตัว คนที่ จ ะมาเล่ น เป็ น แคร์ รี่ แบรดชอว์ ตอนเอ๊าะๆ อายุ 18 ได้แล้ว (โชคดีทหี่ า ได้ ไม่งนั้ ซาราห์ เจสสิกา ปาร์คเกอร์ คง เล่นเอง) โดยคนทีจ่ ะมาเล่นบทนีค้ อื สาว แอนนาโซเฟีย ร็อบบ์ ซึ่งว่ากันว่าหน้า เหมือนซาราห์ เจสสิกา ปาร์คเกอร์ ตอน สาวๆ มาก โดยเธอเคยแสดงหนังเรื่อง Soul Surfer และ Charlie and the Chocolate Factory มาก่อน จะเกิดจะ ดับก็งานนีแ้ หละอีหนู

• • • • • • • • • •

หาดมาโรม่า ประเทศเม็กซิโก หาดอิปานีม่า ประเทศบราซิล หาดพอยพู ฮาวาย แกรนด์ คูล เดอ แซค เซนต์บาร์ทส เฟรนช์ เวสต์ อินดี้ หาดลาร์วอตโต้ ประเทศโมนาโค เกาะเฟรสเซอร์ ประเทศออสเตรเลีย หาดใต้ สหรัฐอเมริกา หาดป่าตอง ภูเก็ต ประเทศไทย หาดแค็บเบจ ประเทศบาฮามาส หมู่เกาะมิโนคอส ประเทศกรีซ

10 อันดับเกาะที่สวยที่สุดในโลก

10

10. Simon Koneck Adele’s Boyfriend

เป็นทีส่ งสัยกันเหลือเกินว่าแฟนหนุม่ ของสาวเสียงดีอะเดล เจ้าของรางวัลแกรมมี่ 6 ตัวล่าสุด นั้นเป็นใคร แล้วมีหรือที่ปาปารัสซี่หรือนักข่าวหัวเห็ดจะไม่สามารถสืบมาได้ หนุม่ คนนัน้ มีชอื่ ว่า Simon Koneck อดีตนักการเงินผูร้ ว่ มก่อตัง้ บริษทั ผลิตน้ำดืม่ ชือ่ ว่า Life Water แต่แล้วเขาก็หนั เหชีวติ ไปทำงานการกุศลโดยตัง้ องค์กรทีช่ อื่ ว่า Drop4Drop ซึง่ เป็น องค์กรที่ช่วยทำน้ำให้สะอาดในประเทศด้อยพัฒนาทั้งหลาย แม้จะเคยแต่งงานมาก่อน แต่ก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับความรักของทั้งสอง คาดว่าเพลงในอัลบั้มหน้าของอะเดลคง หวานชืน่ ไม่เศร้ารันทดเหมือนในอัลบัม้ นี้

• • • • • • • • • •

เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย หมู่เกาะกาลาปาโกส ประเทศเอกวาดอร์ เกาะเคป เบรตัน ในรัฐโนวา สโกเชีย ประเทศแคนาดา เกาะคาอูอิ ฮาวาย สหรัฐอเมริกา เกาะ Mount Desert ในรัฐเมน สหรัฐอเมริกา เกาะมาอูอิ ฮาวาย สหรัฐอเมริกา หมู่เกาะเอโอเลียน ประเทศอิตาลี หมู่เกาะมัลดีฟส์ สาธารณรัฐมัลดีฟส์ เกาะบิ๊ก ไอส์แลนด์ ฮาวาย สหรัฐอเมริกา เกาะแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา

05


tweet up

@Khunnie0624 นิชคุณ Buck หรเวชกุล "ในฐานะคนไทยคนหนึง่ ผมรูส้ กึ ไม่สบายใจกับคำพูดของคนทีก่ ล่าวถึงเหตุการณ์นำ้ ท่วมในเมืองไทยโดยไม่ไตร่ตรองอะไรให้ดกี อ่ น ซึง่ แทนทีจ่ ะมาเมืองไทยแล้วทำตัวแบบนี้ ก็ชว่ ยเคารพประเพณีปฏิบตั ขิ องทีน่ ี่ และช่วยทำตัวให้ดขี นึ้ ด้วย" @UP2UMagazine RT แม้จะทำงานทีเ่ กาหลี ถือเป็นนักร้องเกาหลี แต่หนุม่ คนนีค้ นไทย 100% จริงๆ @katyperry Katy Perry This is a bold statement... But if u haven't seen this, u haven't lived: youtube.com/watch?v=jvwShp… the ending is EVERYTHING @UP2UMagazine RT คนไทยดังใหญ่แล้ว เมือ่ เคที่ เพอร์รี่ ทวีตให้แฟนๆ ดูมวิ สิควิดโี อของกลุม่ Trasher ทีท่ ำล้อเลียนมิวสิค วิดโี อเพลง The One That Got Away ของเธอ @Boy_Pakorn BoyPakorn ขอบคุณสยามบันเทิงด้วยนะครับ ทีใ่ ห้ผมเป็นหนุม่ เจ้าเสน่หแ์ ห่งปี สงสัยเสน่หจ์ ะอยูท่ คี่ วามเกรียน 555 @UP2UMagazine RT นอกจากจะเป็นหนุม่ หน้าหนวดเจ้าเสน่หแ์ ล้ว คงต้องมีอกี ชือ่ คือหนุม่ เกรียนเจ้าเสน่ห์ @na_nake ketsepsawat "ไม่มเี หตุผลทีเ่ ราจะไม่มคี วามสุข" @UP2UMagazine RT เพราะฉะนัน้ ก็เลิกถามน้าเนคได้แล้วว่าทำไมถึงลาออกจากการเป็นพิธกี ร @chocoopal Opal Panisara เพิง่ ประชุม "Opal On Stage" เสร็จ มีความสุขมากค่ะ^^ @UP2UMagazine RT เอ๊ะ ! หรือว่าทีม่ คี วามสุขมากเพราะเพิง่ เปิดตัวแฟนชือ่ หมอโอ๊ค

fan page

ฉัน เป็น "คอนเซอเวทีฟ" (http://www.facebook.com/SiamConser) คอการเมือง หรือคอวิชาการ คงรู้จักเพจนี้เป็นอย่างดี คนที่ไม่รู้จัก คงงงว่าอะไรวะ “ฉัน เป็น "คอนเซอเวทีฟ" บอกกล่าวสัน้ ๆ ว่าเพจนี้ เป็นเพจทีน่ ำเอาแนวคิดแบบคอนเซอร์เวทีฟ (Conservative) หรือ อนุรักษ์นิยมมาล้อเล่น เพื่อใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์หลายๆ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม อย่าได้ตกใจว่าแนะนำเพจอะไรมี สาระ ท่าจะเข้าใจยาก ขอบอกว่าแม้คุณจะไม่รู้จักแนวคิดแบบ อนุรกั ษ์นยิ มเลย ก็สามารถมากดไลค์ได้ เพราะอ่านแล้ว ขำยิง่ กว่า มุกของชิงร้อยชิงล้านเสียอีก

ฉัน เป็น " ลิเบอรัล " (http://www.facebook.com/WeLiberal) มีเพจอนุรักษ์นิยมแล้ว ไฉนเลยจะไม่มีเพจเสรีนิยม อันเป็นแนว ความคิดคูต่ รงข้ามล่ะ แน่นอนแฟนเพจ “ฉัน เป็น " ลิเบอรัล " นีค้ อื สิ่งที่อยู่ตรงกันข้ามกับแฟนเพจ “ฉัน เป็น "คอนเซอเวทีฟ" เพราะ ข้อความในเพจนีจ้ ะเป็นการใช้แนวคิดแบบลิเบอรัล (Liberal) หรือ เสรี นิ ย มมาล้ อ เล่ น เพื่ อ ใช้ ใ นการอธิ บ ายปรากฏการณ์ ห ลายๆ ปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในสังคม ซึง่ สนุกสนาน มันฮา ไม่แพ้ “ฉันเป็น คอนเซอร์เวทีฟ” และขอแนะนำให้กดไลค์คู่ เพื่ออ่านควบคู่กันไป เพราะมีบางประเด็นที่คุณจะเห็นว่ามุมแดงและน้ำเงินเขามองกัน อย่างไร

06

ศาสดา (http://www.facebook.com/sasdha) หลายคนยังสงสัยอยู่ว่า ‘ศาสดา’ นี้คือใคร ว่าแต่เป็นศาสดาใน ด้านไหนกันแน่ ขอจงเข้าไปกดไลค์หรืออ่านกันก่อน แล้วค่อยๆ เดาทางกันไป เพราะศาสดาคนนี้ออกจะขวางโลก ขวางหูขวางตา อยู่สักหน่อย เพจนี้ไม่ต่างจากสองเพจที่แนะนำข้างต้น ซึ่งยังคง เกาะเกีย่ วอยูก่ บั ประเด็นทางสังคมทีเ่ กิดขึน้ มีการคิดวิเคราะห์ และ กัดเจ็บๆ ให้ได้อา่ น ได้ฮา ได้ตงั้ ข้อสงสัยกัน ขอเพียงเปิดใจให้กว้าง และถกเถียง วิพากษ์วจิ ารณ์กนั ด้วยสติปญ ั ญาเถิด


Text: Amm Junnet

หลังจากเฝ้ารอด้วยใจจดจ่อในทีส่ ดุ ฉันก็ได้ Sony Tablet S มาครอบครอง โดนใจด้วยดีไซน์สวยๆ ชนะใจด้วยเทคโนโลยีล�้ำ ๆ ราคาก็สมเหตุสมผล ทั้งหมดนี้ทำ�ให้ถูกใจใช่เลย

@Work

พรีเซนต์งานผ่านฉลุย วันแรกของการใช้ Sony Tablet S สร้างความประทับใจ ให้ฉนั และคนรอบข้างได้อย่างน่าอัศจรรย์ ด้วยน้�ำ หนักเบาเพียง 598 กรัม ทำ�ให้ถอื ไปไหนมาไหนได้สบายมาก งานแรกทีพ่ สิ จู น์ คุณสมบัติสุดเจ๋งของแท็บเล็ตตัวนี้ก็คงจะเป็นการพรีเซนต์งาน กลางแจ้งที่ฉันต้องเดินตามลูกค้าตรวจไซต์งานกลางแดดจ้า เพราะมีเทคโนโลยีทชี่ ว่ ยลดการสะท้อนจากแสงแดด และทุกครัง้ ที่ทัชหน้าจอ ก็รู้สึกได้ถึงความเรียบลื่นต่อเนื่องและรวดเร็ว ตอบสนองได้ฉบั ไวและแม่นยำ�กว่าแท็บเล็ตทีเ่ คยใช้มา งานนีฉ้ นั สัมผัสได้ถึงประสบการณ์ Swift & Smooth จากเทคโนโลยี Quick Touch อย่างแท้จริง นอกจาก Sony Tablet S จะช่วยให้ฉันพรีเซนต์งานผ่าน ยังช่วยให้ท�ำ งานง่ายด้วย แอพ Transfer จะโอนย้ายถ่ายเปลีย่ น ไฟล์กแ็ สนง่ายและสะดวก ยังไม่นบั แอพ Social Feed Reader ที่รวม Twitter และ Facebook ไว้ในแอพเดียวทำ�ให้ไม่พลาด ทุกช่องทางการติดต่อสือ่ สาร จะคุยกับลูกค้าหรือจะคุยกับเพือ่ น ร่วมงานก็ง่ายแค่ใช้งานแอพนี้เพียงแอพเดียว @Home

บันเทิงรูปแบบไหนก็ใช่เลย หมดเวลางาน กลับถึงบ้าน Sony Tablet S ก็ยังคง รองรับความต้องการด้านบันเทิงของฉันได้อย่างเต็มรูปแบบ

ครั้งแรกฉันลองดาวน์โหลดวิดีโอลงบน Sony Tablet S แล้ว โยนไฟล์มเี ดียเข้าไปยังทีวี ทีส่ ามารถรองรับเทคโนโลยี DLNA ได้ เท่านั้นก็ทำ�ให้ฉันดูวิดีิโอสนุกขึ้น เพราะไม่ต้องวุ่นวายคอย ต่อสายให้เปลืองเวลา แถมถ้าต่อผิดก็ต้องอารมณ์เสียเปล่าๆ งานนี้จึงดูวิดีิโอได้แบบสบายอารมณ์ หรือถ้าจะเปิดดูไฟล์ภาพถ่ายให้เห็นใหญ่ชดั เจนจุใจ ก็ท�ำ ได้ ด้วยการโยนไฟล์เข้าไปยังทีวีเหมือนกัน บางวันที่ฉันนึกอยากจัดงานปาร์ตี้เล็กๆ บนระเบียงของ คอนโด เพื่อนๆ เรียกร้องให้เปิดเพลงใหม่ๆ ฉันก็แค่โยนไฟล์ เสียงเข้าไปที่เครื่องเสียงตัวโปรด เท่านี้ทุกคนก็เพลิดเพลินกับ เสียงเพลงได้อย่างเต็มอารมณ์ กระซิบว่ากรุณาอย่าเปิดดังมาก เดี๋ยวข้างห้องจะมาเคาะประตู ลืมบอกไปว่าแท็บเล็ตตัวนี้มี Infrared Remote Control สำ�หรับใช้เป็นรีโมทควบคุมอุปกรณ์ตา่ งๆ ได้ ทัง้ ทีวี เครือ่ งเสียง เครื่องเล่นแผ่น Blu-ray DiscĬ หรือแม้แต่คอมพิวเตอร์ ซึง่ ไม่เกีย่ งว่าต้องเป็นยีห่ อ้ โซนีเ่ หมือนกัน จะยีห่ อ้ ไหน แบรนด์ไหน แค่มี Sony Tablet S เครื่องเดียวก็สบายแล้ว แถมท้ายให้คณุ ผูช้ ายได้อจิ ฉาเล่นว่า Sony Tablet S เป็น แท็บเล็ตเครื่องแรกทีไ่ ด้รับการรับรองจาก Play Station ทำ�ให้ ไม่ว่าที่ไหนเมื่อไหร่ฉันก็สามารถเล่นเกมสุดคลาสสิคจาก Play Station ได้ วันไหนเบื่อๆ ฉันก็แค่ดาวน์โหลด AndroidĬ Marriott ลงเครื่องแล้วทีนี้เกมนับพันก็ต่อคิวรอให้ฉันเล่นกัน ไม่ทันเลยทีเดียว

About Sony Tablet S

- มี 2 รุ่นได้แก่ WiFi 16GB และ WiFi 32GB - รองรับ WiFi 802.11b/g/n - ขนาดหน้าจอ 9.4 นิ้ว TFT LCD ความละเอียด 1280 x 800 - รองรับ Bluetooth 2.1 + EDR - กล้องหน้า 0.3 ล้านพิกเซล และกล้องหลัง 5 ล้านพิกเซล - สามารถ่ายวีดีโอความละเอียด HD ได้ด้วยเทคโนโลยี Exmor (ช่วยให้ถ่าย ภาพในที่มืดได้ชัดเจนขึ้น) - เล่นวีดีโอต่อเนื่องได้ 6 ชม. และฟังเพลงต่อเนื่องได้ 31 ชม. - เล่นเว็บผ่าน WiFi ต่อเนื่องได้ 6.2 ชม. - ขนาดตัวเครือ่ ง 241.2 x 174.3 มม. บางสุด 10.1 มม. ส่วนหนาสุด 20.6 มม. - คุณภาพของเสียงผ่านเทคโนโลยี Clearphaseและxloud เหมือนกับที่ใช้ใน Sony Walkman ทำ�ให้คุณภาพเสียงได้เหมือนฟังเพลงจาก Sony Walkman


up it เรือ่ ง Mr.Gadget

4G

Coming Soon

ทันทีทเี่ สียงปรบมือในงาน 4G Thailand the First 100 Mbps สิน้ สุดลง ความหวังของ คนทัง้ งานก็ผดุ ขึน้ ที่ว่าเป็นความหวัง เพราะเมื่อเทียบกับการรอคอยเทคโนโลยี 3G แล้ว เรียกได้ว่า 4G เป็นการเริม่ ต้นทีเ่ ร็วกว่ามาก ขณะที่ 3G ใช้เวลามานานกว่า 10 ปีแล้ว เราก็ยงั ไม่ได้ใช้แบบเต็ม รูปแบบอย่างที่ควรจะเป็น ถึงแม้ว่า เมื่อเร็วๆ นี้จะมีข่าวออกมาว่า คณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้กำหนดคร่าวๆ แล้วว่า กลางปีนจี้ ะมีการเปิดประมูล 3G แต่ในประเทศนี.้ ...ไม่มอี ะไรแน่นอนสักอย่าง อย่างไรก็ตาม ระหว่างรอเทคโนโลยี 3G เกิดขึน้ เราลองมาทำความรูจ้ กั เทคโนโลยี 4G ที่ กำลังพูดถึงนีไ้ ปพลางๆ ก่อน ว่ากันว่า มีการให้คำนิยามมากมาย แต่ทอี่ า้ งอิงกันมากทีส่ ดุ คือ ความหมายของ IMT Advanced โดยกำหนดว่า เป็นเทคโนโลยีที่มีอัตราความเร็วในการส่ง ข้อมูลสูงสุดที่ 100 เมกะบิตต่อวินาที ในช่วงการติดต่อสือ่ สาร high mobility และ 1 กิก๊ กะบิต ต่อวินาที ในช่วงการติดต่อสือ่ สาร low mobility สำหรับเทคโนโลยีทสี่ นับสนุนให้เกิดการสือ่ สารแบบ 4G มีดว้ ยกัน 2 เทคโนโลยี จำแนก เป็น LTE-Long Term Evolution และ WiMAX โดยทัง้ 2 เทคโนโลยีมคี วามแตกต่างหลักๆ ใน เรือ่ งวิธกี ารใช้งานเครือข่าย กล่าวคือ ไวแมกซ์จะต้องการเครือข่ายใหม่ ในขณะที่ LTE เป็นการ วิวฒ ั นาการบนเครือข่าย WCDMA/HSPA เดิม จึงทำให้ได้เปรียบเนือ่ งจากมีผใู้ ช้เครือข่ายนีอ้ ยู่ แล้วกว่าร้อยละ 80 ทัว่ โลก ทำให้ผใู้ ห้บริการทัง้ ประเภท CDMA และ GSM ต่างมุง่ หน้าสู่ LTE โดยมีการคาดการณ์กันว่า ทั่วโลกจะเริ่มเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ตั้งแต่ปี 2555-2556 เป็นต้นไป ดังนั้น 4G จึงเป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามาปลดล็อกข้อจำกัดของเทคโนโลยี 3G ในเรื่อง ความเร็วในการรับส่งข้อมูลทีจ่ ำกัดอยูแ่ ค่ 2 เมกะบิตต่อวินาที และด้วยความรวดเร็วปานจรวด นีเ่ อง ทีท่ ำให้คาดการณ์กนั ว่า การมาของ 4G จะเข้ามาเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมและเพิม่ โอกาส

ในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้งาน ผ่านบอร์ดแบนด์ไร้สายความเร็วสูง นอกจากนี้แล้ว หน้าตาของสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต อัลตร้าบุก๊ เครือ่ งเล่นเกม จะเปลีย่ นไปแล้ว แม้กระทัง้ วงการ การศึกษา, การแพทย์, แวดวงความบันเทิง ตลอดจนอุตสาหกรรมหลักทุกๆด้าน ทีล่ ว้ นแล้วแต่ จะเปลีย่ นโฉมการส่งผ่านข้อมูลชนิดหน้ามือเป็นหลังมือ จึงไม่นา่ แปลกใจ ทีเ่ ราจะได้เห็นทุกภาคส่วนทัง้ กสทช., ทีโอที, กสท โทรคมนาคม, เอไอเอส และ ดิจิตัลโฟน ร่วมกันทดลองเทคโนโลยีนี้อย่างจริงจัง โดยได้แบ่งการทดลองนี้ออกเป็น

2 ส่วน ส่วนแรก ทดลองในย่านความถี่ 2300 MHz ด้วยเทคโนโลยี Long Term Evolution ใน พื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งในเขตพื้นที่ชั้นใน บริเวณถนนพระรามหนึ่ง ตั้งแต่ มาบุญครองถึง เซ็นทรัลเวิลด์ รวมถึงชัน้ นอกจากศูนย์ราชการ กระทรวงไอซีที และ สำนักงานทีโอที แจ้งวัฒนะ ขณะที่ส่วนที่สอง ทดลองระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 4 ในย่านความถี่ 1800 MHz ด้วย เทคโนโลยี Long Term Evolution ในพืน้ ที่ จ.มหาสารคาม ในเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม สำหรับประเทศที่เริ่มต้นใช้ 4G แล้ว ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สวีเดน นอร์เวย์ อังกฤษ เกาหลีใต้ มาเลเซีย หรือแม้แต่ประเทศเพือ่ นบ้านอย่างเวียดนามก็ตงั้ เป้าหมายจะใช้ในปี 2556 การทดลองครั้งนี้ ไม่ได้เป็นผลดีในแง่วิสัยทัศน์ของคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่ยัง เป็นการเพิม่ ความมัน่ ใจว่า ในอนาคตอันใกล้ หลังจากเกิด 3G ขึน้ จริงๆ แล้ว ประเทศเราจะมี การขยายเครือข่ายเพือ่ รองรับผูใ้ ช้บริการ Data ทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึง่ คาดกันว่า ตอนนีม้ ผี ใู้ ช้สงู กว่า 10 ล้านรายไปแล้ว พร้อมกันนี้ ยังเป็นการปูพนื้ ฐานสูก่ ารเข้าสูย่ คุ 5G ซึง่ เป็นมาตรฐานของการ ติดต่อสือ่ สารทีว่ างกันไว้ในปี 2563 ก็ได้แต่ภาวนาให้ความหวังเกิดขึน้ เป็นจริง อย่างน้อยๆ ภายในปีนี้ เราควรจะได้ ใช้เทคโนโลยี 3G อย่างเต็มรูปแบบ ถัดจากนัน้ ไม่นาน ควรคลอด 4G ตามมาติดๆ ขืนชักช้า ยืดยาดกว่านี้ รับรองถอยหลังเข้าคลองทัง้ ประเทศแน่นอน

it news ขยายธุรกิจ บริษัท คิวบิค แอซโซซิเอทส์ กรุ๊ป (ประเทศ ไทย) จำกั ด ร่ ว มกั บ บริ ษั ท ที โ อที จำกั ด (มหาชน) ต่อยอดการดำเนินธุรกิจขององค์กร รุกธุรกิจ IPTV (Internet Protocol Television) ผ่านกล่องรับสัญญาณทีใ่ ช้ระบบอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง ซึง่ มีความเสถียรในการนำสัญญาณ ภาพและเสียงสูโ่ ทรทัศน์ทบี่ า้ นคุณ

08

เปิดตัวพรินเตอร์รุ่นใหม่ บราเดอร์ สร้างสีสันวงการธุรกิจมัลติฟังก์ชั่น พรินเตอร์เมืองไทย เตรียมทัพสินค้าพร้อม เจาะตลาด ทัง้ กลุม่ Corporate และ Consumer รวม 15 รุ่นในปี 55 นำร่องด้วย 6 รุ่นล่าสุด ประกอบด้วย 3 รุ่นที่มาพร้อมกับอิสรภาพ แห่งการพิมพ์ทมี่ ากสุดถึงขนาด A3 ครบครัน ด้วยฟังก์ชนั่ การใช้งาน และรองรับการทำงาน ของเครือ่ งตระกูล Apple


WHAT’S APP. ?

Layers แรกเห็น นีม่ นั คือจอกศักดิส์ ทิ ธิข์ องการเล่นโซเชียลมีเดียบน Google Chrome เพราะสามารถรวบรวมเฟซบุก๊ และทวิตเตอร์ ไว้ดว้ ยกันและนำเสนอในรูปแบบทีง่ ดงามกว่า Tweetdeck ใช้โอกาสไหน ลดขัน้ ตอนและทอนเวลาในการเปิดสลับไป มาระหว่างเว็บเพจของโซเชียลมีเดียต่างๆ รวมถึงไม่ตอ้ งเปิด เว็บเพจใหม่เพื่อเข้าถึงเนื้อหาจากลิงค์ต่างๆ ที่แนบอยู่ เพราะเราสามารถติดตาม แบ่งปันและเข้าถึงเนื้อหาของ เรือ่ งราวต่างๆ ได้ในแอพพลิเคชัน่ นีต้ วั เดียว รุง่ หรือร่วง แม้จะไม่ได้ดเี ลิศทีส่ ดุ อาจเพราะรูปร่างหน้าตา ไม่คนุ้ เคยต้องเรียนรูก้ ารใช้งานอยูบ่ า้ ง แถมไม่รองรับดูไฟล์ วิดีโอความละเอียดสูงจากยูทูบ แต่ความพยายามของ ผูส้ ร้างทีต่ อ้ งการให้ผใู้ ช้ประหยัดเวลาเล่นโซเชียลมีเดียก็ตอ้ ง ยอมรับนับถืออยูเ่ หมือนกัน

up tech

GADGETS สุด Up! ในเดือนนี้

เรือ่ ง Mr.Gadget

Fuji X10 ซื้อทำไม บางครั้งดีไซน์ทันสมัยก็ซ้ำซากแถมไม่ได้ สะท้อนความศิวิลัยของยุคสมัยเอาซะเลย คนจำนวน ไม่น้อยจึงกลับไขว่คว้าหาความคลาสสิกใส่ตัว อย่าง น้อยๆ มันก็เคยฟูฟ่ อ่ งและการันตีได้วา่ ไม่เหมือนใคร ได้คมุ้ เสียไหม ถ้าเปรียบเทียบ X10 กับ X100 ก็นบั ว่า ถูกและดีกว่า ไม่วา่ จะเป็นขนาดเครือ่ งเล็กลง มีแฟลช ในตัว การบันทึกวิดโี อขยับเป็น Full HD 1080p เลนส์ 28-122 มม. แทนเลนส์ Fixed 24 มม. และมีโหมด ถ่ายภาพพาโนรามา ถ่ายมาโครระยะ 1 ซม. และ เปลีย่ นเซนเซอร์เป็น EXR CMOS ซึง่ ดีตอ่ การถ่ายภาพ ในสภาพแสงน้อย มีประโยชน์จริงๆ หรือ เอาล่ะ ถ้าคิดจะแชร์รปู ทีเ่ พิง่ ถ่าย มาหมาดๆ ผ่าน Instagram กล้องตัวนีค้ งสูไ้ อโฟน 4 เอส ไม่ได้ แต่ถา้ คิดจะสร้างสรรค์ภาพด้วยฝีมอื ตัวเองแล้ว ละก็ วางสมาร์ทโฟนแล้วจับกล้องถ่ายภาพขึ้นมาสิ แล้วจะรูว้ า่ มันสนุกกว่ากันเยอะ ต้องซื้อเดี๋ยวนี้หรือไม่ ถ้ายังไม่เคยมีกล้องถ่ายภาพ ประเภท mirrorless เลยสักตัว ลองประเดิมตัวแรกกับ ฟูจฟิ ลิ ม์ รับรองไม่ผดิ หวัง

Home Projector Epson MG 850 HD ซื้อทำไม ใครต่อใครก็ตอ้ งการความสะดวกสบายกัน ทัง้ นัน้ โดยเฉพาะสาวกแอปเปิล้ ทีบ่ ชู าการใช้งานง่ายๆ เป็นเรื่องสุดยอด โปรเจ็กเตอร์นี้จึงถูกออกแบบให้มี Docking สาวกของแอปเปิ้ลจึงนำเสนองาน เอกสาร รูปถ่าย หรือ วิดโี อ และควบคุมการทำงานทัง้ หมดได้ โดยไม่มพี ธิ รี ตี องมากมายอีกแล้ว ได้คุ้มเสียไหม การได้ประสบการณ์จากการรับชม ภาพอันคมชัดและสีสันสดใสของเอปสัน นับว่า คุ้ม สุดคุม้ แล้ว แต่การได้รบั ฟังเสียงใสแจ๋วผ่านลำโพงชิน้ งาม ขนาด 10 วัตต์ ถือเป็นผลพลอยได้ทนี่ า่ ตืน่ เต้นยิง่ กว่า มีประโยชน์จริงๆ หรือ ลืมภาพเก่าๆ ของโปรเจ็กเตอร์ ทีม่ เี พือ่ นำเสนองานในห้องประชุมเท่านัน้ เพราะเดีย๋ วนี้ แม้แต่ในห้องนัง่ เล่นมันก็สามารถฉายภาพยนตร์ เพื่อ ความบันเทิงในบ้านไม่ต่างจากโรงหนังสุดหรูในเมือง กันเลยทีเดียว ต้องซื้อเดี๋ยวนี้หรือไม่ ตัวเลือกคล้ายแบบนีม้ ไี ม่มาก ดั ง นั้ น ถ้ า ไม่ ซื้ อ ตอนนี้ ก็ อ าจแปลได้ ว่ า คุ ณ ไม่ มี ผลิตภัณฑ์ของแอปเปิล้ อยูเ่ ลย

Jawbone UP ซื้อทำไม แต่ก่อน เป็นเรื่องยากที่จะหาความสมดุล ระหว่างการออกกำลังกาย การกินอาหารและการนอน หลับ เพราะเกี่ยวข้องกับตัวเลขและการคำนวณอีก จิปาถะ โชคดีว่า เทคโนโลยีเดี๋ยวนี้อัจฉริยะกว่าเดิม หลายเท่า มันจึง รายงานผลพร้อมกับแนะนำให้เราทำ ตามเป็นฉากๆ ได้คุ้มเสียไหม มันจะคุ้มก็ต่อเมื่อทำการเชื่อมต่อกับ ไอโฟน เพราะผลลัพธ์จากการกระทำของเราจะแสดง ออกมาจนหมดเปลือก คราวนี้ เราจะรู้ว่า ชีวิตเราแย่ และควรปรั บ ปรุ ง เรื่ อ งอะไรบ้ า ง ที่ ช อบที่ สุ ด เรา สามารถถ่ายภาพอาหารและให้มันคำนวณปริมาณ แคเลอรีไ่ ด้ดว้ ย มีประโยชน์จริงๆ หรือ ไม่ใช่แค่นนั้ เจ้าสายรัดข้อมือนี้ จะลำเลียงเป้าหมายอันท้าทาย ไม่วา่ จะเป็นการเดินเหิน การวิ่ง การนอน ออกมาให้เราแข่งขันกับตัวเองและ เพื่ อ นทั่ ว ทั้ ง โลกที่ ใ ช้ อุ ป กรณ์ ชิ้ น นี้ อ ยู่ และถ้ า คุ ณ เคร่งครัดพอผลพลอยทีจ่ ะได้รบั คือ รูปร่างทีฟ่ ติ แอนด์ เฟิรม์ สุดๆ ต้องซือ้ เดีย๋ วนีห้ รือไม่ ราคาค่างวดมันแพงไม่ใช่เล่น ถ้าคุณเป็นพวกความอดทนต่ำ ไม่รักการออกกำลัง กายและไม่คาดหวังจะมีรูปร่างสมส่วน อย่าซื้อมันจะ ดีกว่าเปลืองเงินเปล่าๆ

ASUS ZENBOOK UX31E ซื้อทำไม การไม่ต้องแบกโน้ตบุ๊กตัวเขื่องไปไหนมา ไหน ถือเป็นลาภอันประเสริฐเสมอ ได้คุ้มเสียไหม ข้อดีที่ชัดเจนที่สุดของอัลตร้าบุ๊กจาก ทุกค่ายคือ น้ำหนักเบาและไม่ลดขนาดหน้าจอ จึง ทำให้เม็ดเงินที่จ่ายคุ้มค่ากว่า รวมทั้งแบตเตอร์รี่ที่ รองรับการทำงานนาน 8 ชั่วโมง มีระบบปปฏิบัติการ วินโดวส์ 7 พร้อมทำงานภายใน 20 วินาที และมี USB 3.0 โอนถ่ายข้อมูลได้รวดเร็วขึน้ มี ป ระโยชน์ จ ริ ง ๆ หรื อ ทุ ก อย่ า งทำงานได้ เ ต็ ม ประสิทธิภาพอย่างทีค่ วรจะเป็น แต่อย่างหนึง่ ทีค่ วรรูไ้ ว้ คือ ความผอมเพรียวได้มาจากการตัดเครือ่ งอ่านแผ่น ซีดอี อกไป ดังนัน้ เราอาจไม่สบอารมณ์สกั หน่อยทีต่ อ้ ง เพิม่ เงินซือ้ เครือ่ งอ่านแผ่นซีดแี ยกต่างหาก ต้องซือ้ เดีย๋ วนีห้ รือไม่ ราคาสูงไม่ใช่เล่นๆ ถ้าเป็นไป ได้อดใจรอดูอัลตร้าบุ๊กจากทุกค่ายผู้ผลิตแล้วค่อย ตัดสินใจซือ้ อีกที

LG HX906TX 9.1 ซื้ อ ทำไม เป็ น อี ก คนหนึ่ ง ที่ ไ ม่ ช อบให้ โ รงหนั ง เอา เปรียบด้วยตั๋วหนังราคาแพงและที่นั่งอันแออัด ด้วย เหตุนเี้ ลยคิดจะสร้างห้องดูหนังไว้ในบ้านซะเลย ได้คุ้มเสียไหม ถ้าเทียบกับลำโพงพรีเมียม Meridian ที่ต้องหมดเงินเป็นแสนๆ อาจสู้ไม่ได้เรื่องราคาแต่ เทคโนโลยีทใี่ ห้มาก็ไม่นอ้ ยหน้า โดยเฉพาะ ลำโพงสาม มิติ (Upright 3D Speaker) ส่งเสียงดังกระหึม่ โดยมี Reflector 360 องศา ช่ ว ยปรั บ ทิ ศ ทางเสี ย งให้ ครอบคลุมพืน้ ที่ นอกจากนีย้ งั มีฟเี จอร์ 3D Effect DSP ที่ช่วยมอบเอฟเฟ็กต์ที่สมจริง และฟังก์ชั่นอื่นๆ อีก มากมาย มีประโยชน์จริงๆ หรือ การไม่ตอ้ งเดินทางออกจาก บ้านฝ่ารถติดและไม่ต้องพบปะปนกับผู้คนมากมาย เพื่อเพียงไปดูหนังสักเรื่องน่าจะเป็นความสุขของคน ยุคสมัยนีแ้ ล้วล่ะ ต้องซื้อเดี๋ยวนี้หรือไม่ มันน่าเทกระเป๋าจ่ายเงินก็ตรง แอลจี แถมเครือ่ งเล่นภาพยนตร์สามมิตจิ ากแผ่น 3D Blu-Ray ด้วยความละเอียดระดับ 1080p นีแ่ หละ

Canon ixus 230 HS ซื้อทำไม หน้าร้อนเริ่มแล้ว ทำอดไม่ได้ที่จะต้องออก ไปท้าลมท้าแดดและทะเลสวยๆ กันสักหน่อยพร้อม บั น ทึ ก ภาพกลั บ มาฝากคนที่ มั ว ทำแต่ ง านงกๆ ใน กรุงเทพฯ ได้คุ้มเสียไหม IXUS ถือเป็นซีรีส์กล้องถ่ายภาพที่มี พัฒนาการไม่หยุดยัง้ โดยเฉพาะระบบ HS system ที่ เข้ามาช่วย โฟกัสภาพ เก็บรายละเอียดและปรับแสง เงาให้ดูสวยงดงามสมจริง พร้อมกับมีโหมดแต่งภาพ ยอดฮิตรวมไว้ดว้ ย มีประโยชน์จริงๆ หรือ สิ่งที่ต่างออกไปจากกล้อง คอมแพ็คตัวอืน่ ๆ คือ เลนส์มมุ กว้าง 28 มม. ผนวกรวม กับการซูม 8 เท่า ทำให้เราสร้างภาพในมุมมองใหม่ๆ โดยไม่ขีดจำกัด และยังน่าสนใจด้วยว่า ไม่เพียงแค่ ภาพนิ่งแม้แต่วิดีโอก็ได้รับอานิสงส์นี่ไปด้วยพร้อมกับ ปรับความละเอียดมาสู1่ 080 HD ต้องซื้อเดี๋ยวนี้หรือไม่ ด้วยความเหนือชั้นกว่าใคร ทำให้มนั่ ใจเหลือเกินว่า ต้องซือ้ เดีย๋ วนี้

Noteshelf แรกเห็น หมดปัญหาแบกสัมภาระอย่างไอแพดและสมุด จดไปไหนต่อไหนเสียที ใช้ในโอกาสไหน : นอกจากไม่ต้องพกพาสมุดจดแล้ว ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด ก็ไม่ตอ้ งเช่นกันเพราะใน แอพพลิเคชัน่ นีร้ วมไว้ให้หมด แถมมีสมุดจดให้เลือกและ สามารถแยกประเภทการใช้งานถึง 20 แบบ ที่สำคัญ มี ระบบเข้ารหัสเพือ่ ป้องกันคนมาแอบอ่านข้อความและเชือ่ ม โยงระบบค้นหาข้อมูลไว้เสร็จสรรพ รุ่งหรือร่วง แม้ราคาสูง แต่นบั ว่า เป็นจุดเริม่ ต้นเล็กๆ ที่ ทำให้เราช่วยให้ไม่ต้องตัดต้นไม้มาผลิตกระดาษอีก แม้ ผลลัพธ์ที่ได้จะไม่มากมายอะไร แต่ก็ยังดีกว่ายกหน้าที่ อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมให้กบั นักการเมืองทีป่ ากว่าตาขยิบอยู่ ฝ่ายเดียว

Where’s My Water? แรกเห็น ดิสนียไ์ ม่เคยหยุดมอบความสนุกให้คนทัว่ ทัง้ โลก แม้แต่แอพพลิเคชัน่ เกมของพวกเขาก็ทำออกมาได้อย่างน่า ชืน่ ชม ใช้ในโอกาสไหน นอกจากลับสมองให้คมกริบแล้ว ลอง ใช้เกมนี้ ผูกสัมพันธ์กบั คนข้างๆ ทีค่ ณ ุ เล็งไว้ดสู ิ รับรองถ้า เขาหรือเธอไม่เสพติดเกมนี้ อย่างน้อยๆ เขาก็คดิ ในแง่ดวี า่ คุณช่างมีนำ้ ใจกับเขาเลยเกิน รุง่ หรือร่วง ไม่เพียงลูกเล็กเด็กแดงเท่านัน้ ทีด่ าวน์โหลดเกมนี้ ไปเล่น แม้แต่คนวัยทำงานหรือผูใ้ หญ่บางคนก็สมั ผัสกับมัน แล้วเช่นกัน แล้วคุณล่ะจะไม่ลองเล่นหน่อยหรือ

09


beauty up

เรือ่ ง Ladynew

BACK TO NATURE

The Body Shop

Juice Beauty

Origins

1

10

2

3

H2O

Kiehl's

แข็งแรง รับมือกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อผิวได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญเป็นการเก็บ ผลผลิตจากต้นและบรรจุขวดด้วยมือโดยไม่ผา่ นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทจี่ ะทำให้สญ ู เสีย คุณค่าทางความงาม ช่วยให้ผวิ ทีแ่ ห้งกลับเนียนนุม่ และเตรียมรับการบำรุงอย่างเต็มทีใ่ นขัน้ ตอนต่อไป สุดท้ายถ้าไม่พูดถึงส่วนผสมที่ได้จากท้องทะเลก็คงดูแปลกไปสักนิด Waterwhite Advanced Brightening Hydrator Lotion SPF30 จาก H2O (38 มล. 2,480 บาท) เซรัม่ ที่ อุดมไปด้วย Knotted Sea Kelp สาหร่ายจากแอตแลนติค Stabilized Vitamin C และ Asian Plant Extracts 3พลังธรรมชาติที่ช่วยบำรุงให้ผิวกระจ่างใสในช่วงเวลาของฤดูร้อน ซึ่งมี คุณสมบัตใิ นการกระตุน้ การก่อตัวของสีผวิ ส่งผลให้ผวิ ทีค่ ล้ำเสีย ไม่สม่ำเสมอ มีจดุ ด่างดำ กลับ เรียบเนียนและสว่างกระจ่างใสกว่าทีเ่ คย ทัง้ ยังคงความชุม่ ชืน่ ให้ผวิ ด้วยคุณสมบัตเิ ด่นของ H2O นี่ เ ป็ น เพี ย งตั ว อย่ า งเล็ ก น้ อ ยของแวดวงสกิ น แคร์ ที่ มี ก ารนำความงามจาก ธรรมชาติมาพัฒนาเป็นส่วนผสมในครีมบำรุงผิว และสังเกตให้ดวี า่ ต่อไปอาจไม่ใช่แค่ ถึงแม้เทคโนโลยีความงามจะก้าวหน้าไปมากแค่ไหน แต่ในโลกของบิวตีส้ ว่ นผสมทีเ่ ป็น ครีมบำรุงทีม่ สี่ ว่ นผสมของธรรมชาติทจี่ ะได้รบั การตอบรับเป็นอย่างดี ครีมบำรุงประเภท หัวใจหลักในการบำรุงผิวยังคงเป็นพืชพรรณธรรมชาติ ที่ต่างเก็บซ่อนคุณบัติในการ ออร์แกนิคก็อาจกลับมาแสดงพลังบนเคาน์เตอร์เครือ่ งสำอางอีกครัง้ ว่าแต่จะเมือ่ ไหร่ บำรุงผิวไว้มากมาย ยิง่ ค้นคว้า ยิง่ เสาะหา ยิง่ ทำการวิจยั ทำให้ยงิ่ รูว้ า่ จริงๆแล้ว สิง่ มีชวี ติ ต้องคอยติดตามตอนต่อไป สีเขียวนีแ่ หละคือขุมทรัพย์ทางธรรมชาติทจี่ ะถ่ายทอดความงามสูผ่ วิ ได้ดที สี่ ดุ ช่วงนี้เราจะได้เห็นหลายแบรนด์สกินแคร์ต่างงัดกลวิธีในการบำรุงผิวด้วยการชูจุดขาย ของส่วนผสมที่เสาะหามาด้วยความยากลำบาก ให้คุณสมบัติที่เหลือเชื่อ และที่สำคัญ ปลอดภัยแม้ผวิ แพ้งา่ ย โดยแต่ละแบรนด์ตา่ งมุง่ หน้าไขความงามด้วยการนำต้นไม้ ดอกไม้มา บรรจุในผลิภณ ั ฑ์ ทีผ่ า่ นการทดสอบจากห้องปฏิบตั กิ ารแล้วว่าสามารถคงความอ่อนเยาว์ให้ผวิ ได้จริง แต่จะด้วยวิธไี หนและส่วนผสมประเภทใด ตรงนัน้ ก็แล้วแต่เอกสิทธิข์ องแต่ละแบรนด์ ซึง่ เราจะมาไขความกระจ่างให้คณ ุ ผูอ้ า่ นกันในย่อหน้าต่อไป เริ่มจาก Origins ล่าสุด Dr.Andrew Weil ได้นำส่วนผสมอย่าง Rosa Roxburghii Complex พืชในตะกูลกุหลาบทีพ่ บมากในเมืองยูนาน และกุย้ โจว ประเทศจีนมาพัฒนาเป็น ส่วนผสมเฉพาะใน Mega-Bright Skin Illuminating Serum (30 มล. 3,000 บาท) โดยพืชชนิดนี้ มีประโยชน์และได้รบั ความนิยมเป็นอย่างมาก นัน่ เพราะคุณค่าทีม่ ากด้วยวิตามินซี วิตามินเอ วิตามินอี และกรดไขมัน ทีท่ ำหน้าทีร่ บั มือกับต้นตอของปัญหา และในขณะเดียวกันก็ชว่ ยดูแล ปัญหาผิวทีม่ อี ยูใ่ ห้ลดเลือนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรับมือกับสาเหตุของความร่วงโรยทัง้ ในระดับปกติและระดับวิกฤติ ไม่วา่ จะเป็นการเผชิญรังสียวู ี ภาวะความเครียด ทีเ่ กิดขึน้ กับคน เอเชียโดยเฉพาะ ถัดมาเป็น Fruit Cellular Repair Booster Serum จาก Juice Beauty (30 มล. 4,850 บาท) เซรัม่ บำรุงผิวทีอ่ ดุ มด้วยเซลล์ตน้ กำเนิดของผลไม้ รวมกับ Cells Fat Soluble Vitamin C ทีล่ ะลาย TRY IT ! ได้ในไขมัน, Resveratorol-Rich Organic Juices และน้ำผลไม้ออร์แกนิค 100 % เป็นการรวมตัว ของส่วนผสมที่หาได้ไม่ยาก แต่ด้วยวิธีสกัดและเทคโนโลยีที่เป็นเอกสิทธิ์ของแบรนด์ทำให้ ด้วยแรงบันดาลใจจากธรรมชาติส่งให้โทนสีเมคอัพในปีนี้ เน้นความโรแมนติก ส่วนผสมทัง้ หมดในหมวดผลไม้ ส่งผลลัพธ์ตอ่ ผิวได้ดใี นด้านการฟืน้ คืนความอ่อนเยาว์และต่อต้าน ชวนฝั น ด้ ว ยการดึ ง เอาสี สั น รอบตั ว มาประดิ ษ ฐ์ เ ป็ น ลุ ค ที่ ดู ธ รรมชาติ ก ว่ า ริ้วรอยได้ถึงระดับ DNA ลดปัญหาการทำลายเซลล์ผิว พร้อมเสริมประสิทธิภาพการผลัดตัว ซีซนั่ ทีผ่ า่ นๆ มา เน้นไปทีค่ วามบริสทุ ธิข์ องผิวซึง่ ผ่านการบำรุงและลงรองฟืน้ มา ของเซลล์ผวิ จึงช่วยฟืน้ ฟูให้ผวิ ดูกระชับ ริว้ รอยดูจางลง อย่างดี การแต่งหน้าลุคนีจ้ ะบางเบาด้วยเฉดสีเบส สีนดู้ ไม่ให้ดหู นาและหนักเกินไป ด้วยส่วนผสมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของ Nutriganics Drops of Youth จาก The หากจะเน้นประกายชิมเมอร์กจ็ ะลงเพียงบางๆ ให้ดเู ซ็กซีเ่ ล็กๆ เป็นลุคทีเ่ น้นผิว ไม่ Body Shop (30 มล. 1,500 บาท) อย่างสเตมเซลล์สกัดจาก Criste-Marine รวมทัง้ Mellow Flower, แอ๊บแบ๊ว หวานจนเลีย่ น เปรีย้ วจนเข็ดฟัน แต่คงไว้ซงึ่ ความน่ารักน่าสนใจ Plantain, Babassu Oil, และสารสกัดจาก Beech Bud จากดอก Crithmum Maritimum พืชที่ 1. BB Brightening Cream จาก Bisous (895 บาท) บีบสี ตู รพิเศษ เนือ้ เนียน สามารถดำรงอยูไ่ ด้ในสภาพอากาศทีแ่ ห้ง สามารถดูดซับสารอาหารสำคัญจากสภาพแวดล้อม เกลีย่ ง่าย ไม่ทงิ้ คราบระหว่างวัน โดยรอบได้ดี ทำให้เซรั่มขวดนี้มีความโดดเด่นในเรื่อง Stem Cell พืชออร์แกนิคที่ผ่าน 2. Bright Veil Face Color จาก Suqqu (3,200 บาท) แป้งไฮไลต์ อุดมด้วย กระบวนการสกัดโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ช่วยต่อต้านการเกิดริว้ รอยแรกเริม่ ทีเ่ พิม่ ความชุม่ ชืน่ มอยส์เจอไรเซอร์ ช่วยเติมเต็มความชุม่ ชืน่ และสร้างมิตใิ ห้แก่ใบหน้าในทุกองศา และเริม่ ต้นกระบวนการซ่อมแซมเซลล์ผวิ อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเนือ้ ผลิตภัณฑ์ทำหน้าที่ 3. Cabana Glama Kit จาก Benefit (1,550 บาท) บิวตีไ้ อเท็มใหม่ลา่ สุด ช่วย สร้างเซลล์ผวิ ใหม่ในชัน้ ผิวแทนเซลล์ผวิ เก่าทีเ่ สือ่ มสภาพในแต่ละวัน เพียงไม่กหี่ ยดผิวหน้าจะดู เนรมิตให้ใบหน้าคุณให้ดสู วยเซ็กซีแ่ ละเป็นธรรมชาติในโทนสีแทน สดใสและเรียบเนียนขึน้ เผยให้เห็นผิวหน้าทีม่ ชี วี ติ ชีวา ไร้รวิ้ รอยแรกเริม่ 4. Naturally Lipglass สี Fresh Air จาก M.A.C (780 บาท) ลิปกลอสสีชมพูใส กลายเป็นผลิตภัณฑ์คลาสสิกทันทีทวี่ างจำหน่าย สำหรับ Calendula Toner จาก Kiehl's ช่วยให้รมิ ฝีปากชุม่ ชืน่ แลดูสขุ ภาพดี ด้วยโจโจบา และ Meadowfoam Seed Oil (250 มล. 1,500 บาท) ด้วยคุณสมบัติคืนความสดชื่น ปลอบประโลมผิว ที่ได้มาจากดอก 5. Maquillage Styling Eyes สี BR743 จาก Shiseido (1,450 บาท) อายแชโดว์ Marigold หรือดาวเรืองแท้ทงั้ ดอก มีคณ ุ สมบัตใิ นการปรับสีผวิ ให้ดสู ม่ำเสมอ และยังช่วยให้ผวิ เนือ้ ละเอียด สีสนั สดชัด เม็ดสีสวยไม่หมองหรือเลอะเลือนระหว่างวัน

4

5


make up เรือ่ ง Ladynew

Spring Awakening ละจากความความเข้มขรึมของโทนสีในฤดูกาลก่อน แล้วเดินทางเข้าสูแ่ สงแรกของฤดูใบไม้ผลิ กับเมคอัพสีสวยประจำซีซนั่ พร้อมจุดประกายผิวให้กระจ่างใสด้วยไอเท็มฮอตทีห่ นุม่ ๆ ไม่ควรพลาด

NATURAL BROW

เมคอัพอาร์ติสต์หลายคนเคยบอกกับฉันว่า ถ้าให้เลือก แต่งหน้าเพียง 1 จุด ‘คิว้ ’ คือสิง่ ทีค่ วรทำ เรียวคิว้ หนาๆ และ ได้รปู ดูแล้วชิคสุดๆ ในทุกๆ ซีซนั่ ทว่าซีซนั่ นีด้ กี รีความแรง ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดแต่อย่างใด เห็นได้จากโชว์ของ P.Pilotto ที่ใช้เทคนิคการวาดคิ้วให้หนาด้วยดินสอเขียน คิว้ ไส้วงรี Brow Styling Pencil OV จาก Lunasol (1,050 บาท) จึงช่วยให้ควิ้ ๆ ได้รปู และดูเป็นธรรมชาติ

TEST IT UP

หลายโชว์ใหญ่ๆ บนรันเวย์ยังคงวางใจให้สีนู้ดใส สะอาดยึดครองพืน้ ที่ เพราะไม่เพียงแต่จะไม่แย่งซีน เสื้อผ้า ยังช่วยขับลุคให้ดูหรูหราน่ามอง เรียกได้ว่า เป็นความงามที่ฆ่าไม่ตายและไม่เคยถูกจำกัดให้อยู่ บนรันเวย์เท่านั้น เห็นได้จากสาวๆ สมัยนี้ยังคงอิน กับกระแสปากป่วยกันเป็นแถว 1. Lip Very Kissyl สี PussyCat จาก Bisous (495 บาท) ถื อ เป็ น แบรนด์ ใ หม่ ที่ ป ระสิ ท ธิ ภ าพไม่ ใ หม่ ด้ ว ยเนื้ อ ลิปสติกแบบครีมทีล่ ะเอียด เนียนนุม่ เข้ากับริมฝีปาก เม็ดสี แน่น ชิมเมอร์มคี วามละเอียดไม่กระจายแสงมากเกินไป สีออกนู้ดชมพู ไม่ซีดและไม่หวือหวา การจะทาลิปสติก แท่งนี้ให้ดูเนียนต้องอาศัยลิปบาล์มเข้าไปช่วยก่อนลง ลิปสติกตามแล้วคุณจะได้สที สี่ ะอาดสะอ้านน่ามอง 2. Naturally Lipstick สี A Perfect Day จาก M.A.C (800 บาท) รู้อยู่แล้วว่าแมคไม่เคยทำให้ผู้หญิงทั้งโลก ผิดหวัง อย่างลิปสติกสีชมพูนดู้ แท่งนี้ เนือ้ แมตท์มาก ให้ ความรูส้ กึ ถึงความหรูหราทุกครัง้ ทีใ่ ช้ เนือ้ ลิปสติกละเอียด แน่น สีสวย(มาก) และติดทนนาน แต่สำหรับสาวริมฝีปาก แห้งควรทาลิปกลอสตาม ไม่งั้นลิปสติกอาจตกร่องปาก ทำให้สที ไี่ ด้ดไู ม่สวยและไม่เรียบเนียนเท่าทีค่ วร 3. Ultra Drench สี Flaunt จาก Lola (990 บาท) ให้ ความชุ่มชื่นแบบลิปกลอส แต่ให้เนื้อสัมผัสแบบแมตท์ เหมือนลิปสติก สีทไี่ ด้กอ็ อกนูด้ เบสสามารถผสมกับสีอนื่ ได้ทกุ เฉด ให้ลคุ ทีด่ เู ซ็กซีน่ า่ ค้นหา เนือ้ ลิปสติกจะติดทน มีชมิ เมอร์ออ่ นๆ ช่วยเพิม่ ความเป็นประกายและทำให้รมิ ฝีปากดูอวบอิม่ ขึน้ เรียกได้วา่ เป็นสีอมตะทีโ่ ลลาทำออกมา ได้ดี และไม่ผดิ หวังจริงๆ

3 1

2

Beauty Kit Pupa Doll Big จาก Pupa (2,950 บาท) ทำไมต้องซือ้ ไม่ได้มดี แี ค่รปู ลักษณ์ แต่สสี นั และ เนือ้ สัมผัสลงตัวทุกลุค สามารถแต่งแต้มได้หลาย สไตล์ มีครบตัง้ แต่อายแชโดว์ ลิปสติก บลัชออน ช่วยให้การแต่งหน้าไม่นา่ เบือ่ คุม้ ไหม เป็นการนำเทรนด์แฟชัน่ มาผสมกับเทรนด์ ความงาม เริด่ ตรงไหน ด้วยความพิเศษของแพ็คเกจทำให้ Pupa Doll เป็นมากกว่าเมคอัพ จะสะสมไว้ใน คอลเล็กชัน่ บิวตี้ หรือซือ้ เป็นของขวัญก็ชว่ ยให้คณ ุ มีความสุขทุกครัง้ ทีส่ มั ผัส เมือ่ แพ็คเกจเลอะจะทำความสะอาดยาก

DHC for Men High Life Light Refreshing Face Lotion (750 บาท) ทำไมต้องซื้อ เพราะไม่อยากให้คุณพลาดอะไร ทีว่ า่ ดี กระจ่างใส ชุม่ ชืน่ เรียบเนียน และอ่อนเยาว์ สำหรับชายหนุ่ม ณ โมเมนต์นี้ ไม่ว่าจะโลชั่น สูตรไหน มีไว้ยงั ไงก็กำไร คุม้ ไหม แนะนำให้ใช้ควบคูก่ บั สำลีแผ่นจะคุม้ มาก เริด่ ตรงไหน กลิน่ หอมแบบแมนๆ จะช่วยให้คณ ุ ใช้มนั บ่อยขึน้ ยิง่ เนือ้ ผลิตภัณฑ์เป็นโลชัน่ สูตรน้ำ จะซึมง่าย ไม่ทิ้งคราบหรือความเหนอะหนะให้ ต้องกวนใจ ดูยงุ่ ยากไปสำหรับชายหนุม่

Lucky Stripes Palette 5 Ombres จาก Chanel (2,600 บาท) ทำไมต้องซื้อ เนือ้ สีทองและสีบรอนซ์ทเี่ รียงราย ในตลับได้ถกู ออกแบบมาให้กลมกลืนกับทุกสีผวิ จะช่วยเน้นโครงหน้าให้โดดเด่นและมีมติ มิ ากขึน้ คุม้ ไหม เป็นทัง้ ไฮไลต์ เฉดดิง้ และ อายแชโดว์ เริ่ดตรงไหน แปรงที่ออกแบบมาให้ปลายเอียง เหมาะสำหรับการเลือกปัดเฉดสีเดียวหรือผสมกัน ก็ได้ เริ่มจากโหนกแก้ม ใบหน้า หรือเปลือกตา จะช่วยขับผิวให้กระจ่างใสเรืองรอง ใช้ประโยชน์ได้คมุ้ จริงๆ

Even Better Makeup SPF 15PA++ จาก Clinique (1,350 บาท) ทำไมต้องซือ้ ผลิตภัณฑ์นไี้ ม่เพียงแต่ชว่ ยปกปิด แต่ยงั มีสารบำรุงทีช่ ว่ ยลดเลือนจุดด่างดำให้ดจู างลง ได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยเฉพาะผูช้ ายผิวสองสี คุม้ ไหม ได้ทงั้ บำรุงและปกปิดในขวดเดียว เริ่ ด ตรงไหน เนื้ อ รองพื้ น บางเบา ปราศจาก น้ำมัน ถูกออกแบบมาเพื่อผู้หญิงและผู้ ช ายที่ ต้องการการปกปิดควบคู่ไปกับการบำรุง ช่วยให้ ผิวเนียนนุม่ ขึน้ และสีผวิ ดูสม่ำเสมอ ต้องรอให้เนือ้ ครีมเซ็ตตัวก่อนลงแป้ง

11

Creamy Dome Cheek จาก Shu uemura (1,190 บาท) ทำไมต้องซือ้ นับเป็นความพิเศษของ ชู อูเอมูระ ที่ได้สร้างสรรค์บรัชออนทรงโดมเนื้อครีม ดีไซน์ แปลกตา ใช้งานสะดวก พกพาง่าย ไม่ต้องห่วง เรือ่ งเศษผงเปือ้ นกระเป๋า คุม้ ไหม Limited Edition นะ เริด่ ตรงไหน สีปดั แก้มจะกลมกลืนกับทุกสีผวิ ได้ อย่างเป็นธรรมชาติ เนื้อครีมให้สัมผัสที่นุ่มลื่น ช่วยให้การแต่งหน้าธรรมดาดูเป็นมืออาชีพอย่าง ไม่นา่ เชือ่ ต้องคอยเติมระหว่างวัน

Ck One Shock For Him จาก Biotherm (1,500 บาท) ทำไมต้องซื้อ เป็นการรวมตัวกันของส่วนผสมที่ ลงตัวทัง้ 3 ชนิดอย่าง คาเฟอีน เซอริโคไซค์ และ แมงกานีส ซึง่ ช่วยในการปลุกผิวทีด่ อู อ่ นล้าให้ฟนื้ คืน คุม้ ไหม เพราะหัวลูกกลิง้ เริ่ดตรงไหน เมื่อเนื้อเจลผ่านลูกกลิ้งจะมีความ เย็ น ที่ ช่ ว ยปลอบประโลมผิ ว รอบดวงตา และ กระตุ้นการไหลเวียนให้ผิวรอบดวงตามีความ กระชับ เรียบเนียน ขนาดเล็กหมดเร็ว


Topman

up trend เรือ่ ง ธีระ

MARRAKESH PRINT ก้าวสูฤ่ ดูรอ้ นอย่างเต็มตัวด้วยเทรนด์ Marrakesh หรือการย้อมผ้าเป็นลวดลายอันวิจติ รงดงาม ทีไ่ ด้แรงบันดาลใจมาจาก ท้องถนนอันแสนวุ่นวายและสีสันจากสถาปัตยกรรมในเมืองมาราเกช โดยลวดลายหลักที่จะ UP! ให้หนุ่มๆ หล่อ ทรงเสน่ห์ ประกอบด้วยดีไซน์ทไี่ ด้อทิ ธิพลมาจากแอฟริกา จากผ้าบาติกไปจนถึงลายกระเบือ้ ง ลายกราฟิก ลายสัตว์ตา่ งๆ ลายทีด่ คู ล้ายวอลล์เปเปอร์ และลายดอกไม้วนิ เทจ ทีม่ าพร้อมรูปทรงเรียบง่ายและสีสนั สดใส

Prada

2

1

Bottega Veneta

4

3

1. เสือ้ เชิต้ สีนำ้ เงิน ของ United Colors of Benetton ราคา 1,990 บาท เสื้อเชิ้ตลายพิมพ์เป็นชิ้นเบสิกที่ชายหนุ่มทุกคนมีไว้แต่งหล่ออย่างแน่นอน เพราะไม่ว่าจะร้อนหรือหนาวก็หยิบมาใส่ได้เสมอ เช่นเดียวกับเสื้อเชิ้ตตัวนี้ รับรองว่าใส่ได้เรือ่ ยๆ ไม่มเี บือ่ 2. เสือ้ โปโลพิมพ์ลาย ของ Playhound ราคา 1,490 บาท ด้วยลวดลาย และสีสนั ทีต่ งั้ ใจออกแบบมาให้เสือ้ ตัวนีด้ นู า่ รักเหมาะกับวัยรุน่ วัยใส จึงไม่ใช่ ทุกคนที่ใส่แล้วจะน่ารักอย่างที่ดีไซเนอร์คิดไว้ ฉะนั้น ก่อนหยิบไปแมตช์กับ อะไรต้องดูลคุ โดยรวมในวันนัน้ ด้วย 3. ผ้าเช็ดหน้าพิมพ์ลาย ของ Angelino Rufolo ราคา 1,290 บาท หนุม่ คน ไหนไม่กล้าพอทีจ่ ะแต่งตัวด้วยลวดลายสีสนั ฉูดฉาดตามเทรนด์ฮติ สามารถ แอบตามกระแสด้วยผ้าเช็ดผ้าพิมพ์ลายสำหรับใส่กระเป๋าเสือ้ สูท แค่นกี้ ถ็ อื ว่า มีสว่ นร่วมแล้วล่ะ 4. รองเท้าหุม้ ข้อพิมพ์ลาย ของ Playhound ราคา 3,790 บาท ด้วยสีสนั และลวดลายคงถูกใจหนุม่ อาร์ตสิ ต์วยั ทีนหลายๆ คน เพราะเพียงแค่แต่งตัว เรียบๆ ทีแ่ มตช์กบั รองเท้าคูน่ กี้ ท็ ำให้เกิดลุคสุดคูลได้ไม่ยาก หาซือ้ ได้ที่ Playhound + Hound & Friends ชัน้ 3 สยามเซ็นเตอร์ โทร. 0-2252-3861 Angelino Rufolo ชัน้ 2 สยามพารากอน United Colors of Benetton ชัน้ 1 สยามเซ็นเตอร์, ชัน้ 2 เซ็นทรัลเวิลด์

Catch Up! นับว่าเป็นลวดลาย Best 5 บนรันเวย์ Paris Spring/Summer 2012 ก็ว่าได้สำหรับผลงานลายพิมพ์ Bird of Paradise ภายใต้ฝีมือของ Riccardo Tisci แห่ง Givenchy เพราะทันทีที่โชว์จบลงลายพิมพ์นี้ ก็เข้าไปนั่งอยู่ในใจใครต่อใครโดยไม่ได้นัดหมาย ประหนึ่งเป็นการ สะกดจิ ต หมู่ ห รื อ อุ ป ทานหมู่ ใ ห้ ก ลายเป็ น ที่ ต้ อ งการ เช่ น เดี ย วกั บ Mercelo Burton และเพื่อนสาวที่สอยเสื้อลายพิมพ์นี้ไปปาร์ตี้ทันที นี่แหละแฟชั่นนิสต้าตัวจริง (ใครอยากอินกับลายพิมพ์นี้ รีบตรงไปที่ ช้อป Givenchy ชัน้ 2 เอราวัณด่วน)

FASHION BOMB

เข้าใจว่าช่วงหน้าร้อนหนุ่มๆ ควรแต่งตัวขายของหรืออวดมัดกล้ามแน่นฟิตให้สาวๆ หลงระทวยแบบไม่รตู้ วั แต่พอเห็นลุคนีบ้ นโชว์รบั ลมร้อนของดีไซเนอร์รสจัดอย่าง Jeremy Scott แล้วรูส้ กึ ปวดตับ มึนงง และอาหารไม่ยอ่ ยขึน้ มาทันที ด้วยแพตเทิรน์ ของเสือ้ ผ้าทีไ่ ด้ แรงบันดาลใจมาจากคาวบอยผสมผสานลวดลายวัวโทนขาว-ดำ ท่อนบนเป็นเสื้อกั๊ก แขนกุดตกแต่งริ้วหนัง ท่อนล่างเป็นกางเกงเปิดโชว์เป้าเห็นกางเกงในอย่างโจ่งแจ้ง เห็นแล้วอยากตะโกนดังๆ 3 คำว่า ‘น่า กลัว มาก’

12


URBAN SAFARI

1

ยังคงได้รบั ความนิยมอย่างต่อเนือ่ งในหมูแ่ ฟชัน่ นิสต้าสาวเก๋สำหรับเสือ้ ผ้าสไตล์ซาฟารี นอกจากลวดลายพืน้ ฐาน อย่างลายเสือดาว ลายม้าลาย และลายดอกไม้ใบหญ้าทีฮ่ อตฮิตติดลมบนจนฉุดไม่อยูแ่ ล้ว ซีซนั่ นีย้ งั เน้นไปทีเ่ ทคนิคการประยุกต์โครงสร้างและรูปร่างของสัตว์ให้แปลกออกไปจากเดิม เช่น การใช้ผา้ ลายม้าลายมาออกแบบให้มลี วดลายคล้ายกับปีกนก หรือการเรียงร้อยรูปแบบของเสือดาว ให้แปลกตาไปจากเดิม โดยไอเท็มเด่นทีจ่ ะ UP! ให้สาวอินเทรนด์กบั กระแสนีค้ งหนีไม่พน้ เลกกิง้ ลายหนังจระเข้ เสือ้ กัก๊ ตกแต่งขนนก เป็นต้น นอกจากนีย้ งั มีการประยุกต์และดัดแปลงรูปร่างของสัตว์ให้ดพู เิ ศษมากยิง่ ขึน้

3 Gerard Darel

2

Matthew Williamson

4

1. แจ๊กเก็ตแต่งลายเสือและดอกไม้ ของ Topshop ราคาสอบถามได้ ทีร่ า้ น ไอเท็มลายเสือจัดเป็น Must-Have แฟชัน่ สเตทเมนต์ทสี่ าวๆ หลายคน ต้องมีประจำการไว้ในตู้เสื้อผ้า สำหรับแจ๊กเก็ตตัวนี้สวยเก๋ตรงงานดีไซน์ ตัดต่อลายเสือกับลายดอกไม้ ใส่แล้วให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ท่ามกลาง ทุง่ หญ้าซาฟารี 2. กางเกงขาลีบลายม้าลาย ของ Topshop ราคาสอบถามได้ทรี่ า้ น เพือ่ ความคล่องตัวแต่แอบเปรี้ยวเก๋ในชีวิตสาวเมืองกรุง สายเปรี้ยวหลายคน เลือกใส่กางเกงรัดรูปไปทำงานหรือไปปาร์ตี้ แต่ระวังหน่อยนะ ลายม้าลาย ของกางเกงตัวนีอ้ าจขโมยซีนหน้าสวยๆ ของคุณได้ 3. เสื้อเชิ้ตลายกวางดาว ของ Sretsis ราคาสอบถามได้ทรี่ า้ น เชือ่ ว่า ลายกวางดาวจะขึ้นแท่นเป็นอีกลวดลายฮิตในหมู่แฟชั่นนิสต้าผู้พิสมัย เทรนด์ซาฟารี เพราะนอกจากจะได้หลีกหนีความจำเจของลายเสือแล้ว ลายกวางดาวยังดูซอฟต์ใสและใส่งา่ ยกว่าเยอะ 4. รองเท้าส้นสูงลายหนังงู ของ Senada ราคาสอบถามได้ทรี่ า้ น การันตี ว่าทุกย่างก้าวของคุณต้องเป็นทีจ่ บั ตามองเมือ่ สวมอยูบ่ นรองเท้าลายหนังงู สำหรับคู่นี้นำลายหนังงูไปตัดเย็บกับกำมะหยี่สีกรมท่าทำให้ดูเก๋ไก๋และ สวมใส่ได้ไม่ยาก หาซือ้ ได้ที่ Sretsis Boutique ชัน้ 2 เกษร โทร. 0-2656-1125 Senada ชัน้ 3 สยามเซ็นเตอร์ โทร. 0-2252-2757 Topshop ชัน้ 1 เซ็นทรัลเวิลด์ โทร. 0-2613-1660

Catch Up!

นับว่าเป็นแฟชั่นนิสต้าสาวเก๋ที่แต่งตัวเป๊ะเสมอเมื่อไป ปรากฏโฉมตามงานอีเว้นต์ตา่ งๆ เพราะบ่อยครัง้ ทีน่ กั ร้อง สาว Fergie แห่งวง Black Eyed Peas ตบเท้าเข้าร่วม งานให้ช่างภาพกดชัตเตอร์ก็มักได้รับการโหวตให้เป็น หญิงสาวทีแ่ ต่งตัวดีเด่นประจำงาน ไม่วา่ ช่วงนัน้ เทรนด์ ไหนจะมาแรงก็ตาม เช่นเดียวกับที่เธอขออินกับเทรนด์ Animal Print ด้วยมินิเดรสลายเสือผ้ามันวาว เติมดีกรี ความซ่าด้วยแจ๊กเก็ตหนังสไตล์มิลิทารี่สีดำขลับ เพียง แค่นเี้ ธอก็สวยเจิดกว่าใครในงานแล้ว (หากสาวๆ อยากมี เดรสลายเสือแบบนีไ้ ว้ใส่ออกงานแบบเธอ ขอให้พงุ่ ตรง ไปเช็กลิสต์ได้ทรี่ า้ น Topshop ชัน้ 1 เซ็นทรัลเวิลด์ ได้เลย)

Sretsis

13

FASHION BOMB

เข้าใจว่าวงดนตรีแนวป๊อบร็อก Paramore คงดูธรรมดากว่านีถ้ า้ ไม่มี นักร้องสาวแต่งตัวจัดจ้านอย่าง Hayley William คอยเสริมภาพของ วงจนโดดเด่น แต่ใช่ว่านางจะแต่งตัวออกมาดูคูลหรือชิคเสมอไป บางลุคนางก็พลาดอย่างไม่น่าให้อภัยในความพยายามแมตชิ่ง อย่างการหยิบแจ๊กเก็ตเฟอร์ตวั สัน้ ลายเสือมาสวมทับเสือ้ ตัวใน แล้ว แมตช์กบั กางเกงขาเดฟลายสก็อตสีแดง พร้อมกระเป๋าสะพายลายเสือ และรองเท้าผ้าใบไนกี้ งานนีเ้ มือ่ ลายเสือโคจรมาพบกับลายสก็อต... ลุคโดยรวมของเฮลียจ์ งึ ดูรกหูรกตาอย่างบอกไม่ถกู


เรือ่ ง แป้งร่ำ

เรือ่ ง รุง้ รวี ศิรธิ รรมไพบูลย์ สไตลิสต์ Kate Lee เสือ้ ผ้าและทีค่ าดผม Kloset Red Carpet ชัน้ 3 Siam Center


open up

BREAK THE ICE

ICE PREECHAYA เธอคือนางเอกร้อยล้านคนล่าสุด ทีน่ ำพาหนังเรือ่ ง ATM เออรัก เออเร่อ สูห่ ลักร้อยล้าน ด้วยเสียงหัวเราะจากผู้ชม และชื่อของไอซ์ ปรีชญา พงษ์ธนานิกร ก็กลายเป็นที่รู้จัก ชัว่ ข้ามคืน ด้วยบุคลิก ‘จิบ๊ ’ สาวแบงค์จอมมัน่ ดุ เฮีย้ บ เนีย้ บ และเปิน่ ซ่า ทีแ่ ท้จริงแล้ว ต่างจากตัวตนของเธออย่างสิน้ เชิง พร้อมกันนัน้ ผลงานโฆษณาทีเ่ ธอเล่นก็ทะยอยออก อากาศให้เราเห็นมากมายหลายตัว จนกลายเป็นสาวอีกคนหนึ่งที่สามารถเรียกได้ว่า เป็นเจ้าแม่โฆษณา ความสำเร็จทัง้ หมดเดินทางมาสูต่ วั เธอในเวลาเพียงไม่กเี่ ดือนหลัง จากตัดสินใจไปแคสติง้ งานชิน้ แรก จากเด็กสาวขีอ้ ายไม่กล้าแสดงออก และหลบเลีย่ ง ตัวเองด้วยคำพูดทีว่ า่ เราคงทำไม่ได้หรอก มาวันนีเ้ ธอพร้อมทีจ่ ะเดินบนเส้นทางการแสดง และบอกว่ากับตัวเองว่าต้องทำให้ได้ บ่ายแก่ๆ ในวันนัดหมาย ฉันเดินทางมาออฟฟิศ GTH อย่างกระหืดกระหอบ ด้วยอากาศ ทีร่ อ้ นจัดและดูเหมือนว่าฉันจะเป็นคนสุดท้ายของทีมงานทีเ่ ดินทางมาถึง ไอซ์ ปรีชญา กำลังนัง่ แต่งหน้า ทำผมอยู่ ในขณะทีท่ มี งานทัง้ หมดดูเหมือนเด็กวัยมัธยมทีเ่ พิง่ มาเจอกันครัง้ แรกในวัน เปิดเรียน เสียงพูดคุยจ้อกแจ้กจอแจ และสารพัดเรือ่ งราวทีน่ ำมาเล่าสูก่ นั ฟังอย่างไม่ขาดสาย เสียงหัวเราะและบรรดาสารพัดมุก ทีเ่ ราเล่นกัน คุยกันเป็นประจำทีแ่ ม้แต่ตลกสาวคนดัง ตุก๊ กี้ ชิงร้อยฯ ยังขำไม่หยุดหย่อน และกระโจนวงมาเล่นกับเราด้วย ไม่ส.ิ ..ไม่ใช่แค่ตกุ๊ กี้ เรียกได้วา่ ทุกคนทีเ่ ราเคยร่วมงานด้วย แต่วนั นีด้ เู หมือนเวทมนตร์ของพวกเราจะไม่ขลังอีกต่อไป เมือ่ ฉัน สังเกตเห็นแต่ความเงียบทีเ่ กิดขึน้ จากไอซ์ ปรีชญา เธอนัง่ เงียบๆ อยูก่ บั สมาร์ทโฟน อาจมีเพียง รอยยิม้ เกิดขึน้ บ้างเมือ่ หัวข้อทีเ่ ราพูดถึงนัน้ พยายามจะเอีย่ วเธอเข้ามาเกีย่ วข้องด้วย แต่เธอก็เพียง แค่ยมิ้ แล้วกลับไปสูโ่ หมดเดิม ฉันได้แต่สงสัยว่า...บางทีเธออาจไม่คอ่ ยชอบมุกตลกทีเ่ ราเล่นกันก็ได้ ไอซ์ ปรีชญา พงษ์ธนานิกร เป็นลูกสาวคนเล็กของบ้าน เธอมีพสี่ าวหนึง่ คน แต่อายุหา่ งกัน มากถึง 10 ปี และนัน่ ทำให้เธอเหมือนเป็นลูกคนเดียวก็วา่ ได้ “จริงๆ ก็ไม่เชิงว่าสนิทหรือไม่สนิทหรอกค่ะ ด้วยความห่างระหว่างวัย อาจจะดูไม่สนิทเท่าไหร่ จะให้มาเล่นด้วยกันก็เกินไป ก็มบี า้ งทีไ่ อซ์อยากตามไปเทีย่ วด้วย งอแง เห็นพีใ่ ส่สน้ สูง เราก็ อยากใส่บา้ ง” การเติบโตมาโดยทีม่ พี สี่ าวแต่อายุหา่ งกันมาก ไม่สามารถเป็นเพือ่ นเล่นกันได้ อาจเป็น สาเหตุหนึง่ ทีท่ ำให้เธอเป็นคนนิง่ เงียบและชอบอยูก่ บั ตัวเอง แต่เมือ่ เข้าสูว่ ยั เรียน เธอก็ยงั เป็น เด็กที่เงียบๆ อยู่เช่นเดิม ไม่ค่อยสุงสิงกับเพื่อน ออกจะขี้อายด้วยซ้ำไป แต่ในความเงียบนั้น ไอซ์บอกว่ามันแฝงไปด้วยความดือ้ หรือทีเ่ รียกว่าดือ้ เงียบ ดูเหมือนเธอจะฟัง แต่เธอไม่ทำตาม คุณแม่ทเี่ ลีย้ งดูเธอมา ทีเ่ ธอบอกว่าใจดีเป็นทีส่ ดุ ก็ยงั ต้องลงไม้ลงมือบ้าง อีกสิง่ หนึง่ ทีด่ เู หมือน จะซุกซ่อนอยู่ในความเงียบและความขี้อายของเธอคือความกล้าแสดงออกที่เปิดเผยออกมา อย่างลับๆ ไอซ์เล่าให้ฟังว่ามันเป็นสิ่งที่ขัดแย้งอยู่ในตัวเธอเองมาตั้งแต่เด็ก เธอขี้อายแต่ใน ขณะเดียวกันก็อยากทีจ่ ะแสดงออก “ตอนเด็กเรียนทีเ่ ซ็นต์จอห์นค่ะ จริงๆ ไอซ์ชอบทำกิจกรรมนะคะ แต่เป็นเด็กขีอ้ าย ตอนเด็กๆ ชอบทำเป็นว่าตัวเองเป็นพิธีกรแล้วพูดหน้ากระจกอยู่คนเดียว หรือมีครั้งหนึ่งที่หมาที่บ้าน

คลอดลูกก็ให้พอ่ อัดวิดโี อไว้ แล้วไอซ์เองก็ทำตัวเป็นพิธกี รรายการอะไรสักอย่าง ก็พดู ไปว่า... สวัสดีคะ่ น้องหมากำลังจะคลอดลูกตัวทีห่ นึง่ แล้วนะคะ อะไรประมาณนี้ ทีจ่ ริงไอซ์เป็นเด็กที่ อยากจะทำโน่นทำนีน่ ะ แต่ตดิ ทีว่ า่ อายนีแ่ หละ” “คุณพ่อคุณแม่กส็ นับสนุนให้ทำกิจกรรมนะคะ ก็มเี ต้นบัลเล่ต์ แสดงละครเวที เต้น แต่โตมา ก็เหมือนดิม ขีอ้ ายเหมือนเดิม แต่กย็ งั ชอบทีจ่ ะทำกิจกรรม ไม่รอู้ ายอะไร ไอซ์ชอบคิดอยูเ่ สมอ ว่าตัวเองไม่สวย ไม่นา่ รัก ไม่เก่ง เหมือนกับคนอืน่ เขาคนอืน่ เก่งกว่า น่ารักกว่า สวยกว่าเรา ให้เค้าไป ทำเหอะ ชอบคิดว่าอย่าทำเลย แต่จริงๆ แล้วก็ชอบ ก็อยากทำเหมือนกัน เหมือนตอน สมัยเรียน ก็มีคนมาชวนคัดตัวเป็นเชียร์ลีดเดอร์ ไอซ์ก็ไปนะคะ แต่พอไปเจอคนที่มาคัดตัว คนนีก้ น็ า่ รัก คนนัน้ ก็นา่ รัก เรากลับดีกว่า ไม่เอาล่ะ ไม่คดั แล้ว” ถึงแม้เธอจะบอกว่าตัวเองไม่สวย ไม่น่ารัก แต่ในวัยมัธยมปลาย ความน่ารักของเธอก็ ส่องประกาย จนถึงขัน้ มีคนชวนไปแคสติง้ งานโฆษณา และนัน่ ก็เป็นครัง้ แรกทีเ่ ธอมีโอกาสได้ ลองเข้ามาในวงการนี้ แต่ดว้ ยความไม่มนั่ ใจ เธอไปแคสติง้ เพียงสองสามครัง้ แล้วก็ไม่ได้ไปอีก เลย ไอซ์ ปรีชญา จึงเดินทางเข้าสูร่ วั้ มหาวิทยาลัยในฐานะเด็กธรรมดาๆ คนหนึง่ “ตอนอยูม่ หาวิทยาลัยก็เหมือนเดิมค่ะ ก็ยงั เงียบๆ อยู่ ไอซ์เรียนทีเ่ อแบค คณะ Business English คือจะมีเพือ่ นทีเ่ ป็นกลุม่ เป็นก้อนอยูแ่ ค่ชว่ งเทอมแรก เพราะลงเรียนปรับพืน้ ฐานด้วยกัน พอเทอมสองต่างคนก็ต่างแยกย้าย บางคนลงเรียนตัวนั้นบางคนลงเรียนตัวนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ เจอกัน ก็เลยไม่คอ่ ยมีเพือ่ นทีแ่ บบว่าสนิทกันมาก ไปไหนมาไหน หรืออยูด่ ว้ ยกันตลอด ไปจน จบปีสี่ นอกจากจะลงเรียนด้วยกัน หรือว่ารหัสใกล้กนั

“ตอนแรกอยูห่ อ ไปเรียนเสร็จก็กลับ ไม่คอ่ ยไปแฮงเอาต์กบั เพือ่ นเท่าไหร่ เพือ่ นชวนก็ไปบ้าง รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความชอบส่วนตัว แต่รู้ว่าชอบฟังเพลง ชอบเต้นด้วย แต่ไม่ได้เต้นเก่งอะไร มากมาย ร้องเพลงก็ชอบ แต่กไ็ ม่ได้รอ้ งเก่งอะไรมากมายเหมือนกัน ไม่มอี ะไรทีไ่ อซ์ชอบหรือ สนใจเป็นพิเศษเท่าไหร่ แต่ไอซ์ชอบงานศิลปะ “ตอนแรกก็คิดไว้ว่าพอเรียนจบก็อยากเรียนต่อสาขาที่เกี่ยวกับดนตรี แต่ไอซ์ไม่ได้เรียน พืน้ ฐานเกีย่ วกับดนตรีมาเลย จะไปเรียนเต้นก็ไม่ได้เรียนเบสิกปูพนื้ ฐานมาเป็นสเต็ปแบบนัน้ ก็ ยากแล้วทีจ่ ะกลับไปเรียนใหม่ เคยบอกพ่อกับแม่วา่ อยากเปิดโรงเรียนสอนเต้น อยากเป็นครู แต่เนือ่ งจากไม่ได้เรียนเต้นมาตัง้ แต่ตน้ มันก็คงยาก ก็เลยเรียนด้านภาษาก็แล้วกัน “ที่ตัดสินใจเรียนคณะนี้ จริงๆ ไอซ์ไม่เก่งเลขเลย ไม่เอาไหนเรื่องเลขตั้งแต่เด็กแล้ว มหาวิทยาลัยเอแบคเป็นมหาวิทยาลัยทีม่ ชี อื่ เสียงเรือ่ งภาษากับธุรกิจ ทุกคณะทีเ่ รียนต้องเรียน วิชาบัญชี สถิติ เลข ไม่วา่ จะคณะไหน ก็ตอ้ งเรียน ไอซ์เลยเลีย่ งทีจ่ ะเลือกเรียนกึง่ ๆ ทางด้าน ภาษาไม่ใช่ธรุ กิจแบบเต็มๆ เพราะถ้าเป็นธุรกิจเต็มๆ อย่างบีบเี อ หรือบริหาร ก็จะต้องเจอเลข จัดหนักชุดใหญ่แน่นอน ก็เลยเรียนคณะนีแ้ ล้วกัน ถึงแม้จะเจอเลขบ้าง แต่กย็ งั น้อยหน่อย ยังดี กว่า แล้วก็คดิ ไว้วา่ พอเรียนจบแล้วจะไปเรียนต่อ แต่ยงั ไม่ได้คดิ ว่าจบแล้วจะเป็นอะไร หรือทำ อะไรเลยค่ะ อยากเรียนภาษาทีส่ ามเพิม่ เติม ซึง่ ก็คอื ภาษาจีน เพราะไอซ์คดิ ว่าตอนนีภ้ าษาจีน มันกว้างขวาง เป็นภาษาที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในการทำธุรกิจ ในการสื่อสาร อย่างคุณพ่อ ของไอซ์ไปติดต่อทำธุรกิจทีป่ ระเทศจีนก็ยงั ต้องใช้ภาษาจีน คนจีนเข้ามาทำธุรกิจทีเ่ มืองไทยเยอะด้วย

แต่ไอซ์ไม่ได้คิดว่าจะไปในด้านธุรกิจนะคะ ไอซ์ไม่เก่งด้านบริการหรือธุรกิจเลย แต่เป็นคน ชอบครีเอท แฟชั่น เสื้อผ้า แต่ก็ไม่รู้ว่ามีหัวไปทางด้านนี้หรือเปล่า แต่มีความสุขที่ได้ทำ ดัดแปลงโน่นนีน่ นั่ ชอบดูเค้าแต่งหน้า ฟังเพลง ไปทางด้านศิลปะหมดเลย” ตอนนีเ้ ธอกำลังศึกษาอยูช่ นั้ ปีที่ 4 อีกไม่นานก็คงสำเร็จการศึกษา สิง่ ทีเ่ ธอเล่าให้ฟงั นัน้ เป็นความคิดทีม่ กี อ่ นทีเ่ ธอจะเดินทางเข้ามาสูว่ งการภาพยนตร์ ในฐานะนางเอกร้อยล้านจาก หนังเรือ่ ง ‘ATM เออรัก เออเร่อ’ และแม้วา่ ก่อนหน้านัน้ เธอจะมีผลงานโฆษณามากมายหลายตัว แต่หากนับย้อนไปจริงๆ แล้ว ก่อนที่หนังเรื่องนี้จะลงโรง เธอเพิ่งเข้ามาสู่วงการโฆษณาเพียง สามสีเ่ ดือนเอง “จริงๆ ค่ะ เพิ่งเริ่มไปแคสติ้งงานโฆษณาเมื่อสามสี่เดือนที่แล้ว จริงๆ แล้วไอซ์ไม่ได้ไป แคสต์เพราะอยากเล่นโฆษณาแต่อยากหารายได้พเิ ศษช่วงปิดเทอม เพือ่ นก็ชวนว่าลองไปไหม ล่ะ ไปแคสต์ดเู ผือ่ ได้งาน ก็ได้เงินนะ เราก็เลย เออ...ลองไปก็ได้ ก็ลองดู พอดีวา่ เพือ่ นทีไ่ ปด้วย กันเค้าทำงานแบบนี้อยู่แล้ว คือแคสต์งานโฆษณาเป็นประจำ แต่เค้าจะเป็นอีกคาแร็กเตอร์ หนึง่ คือตลกๆ หน่อย พอเค้าชวนไป ก็ลองไป อย่างแรกคือไปถ่ายรูปเก็บโปร์ไฟล์ทโี่ มเดลลิง่ ไว้กอ่ น พอวันรุน่ ขึน้ ทางโมเดลลิง่ ก็โทรมาบอกว่า เดีย๋ ววันนีจ้ ะมีงานโฆษณาชิน้ หนึง่ ลองไปแคสต์ไหม ไอซ์กล็ องไปดู ไปวันแรก ปรากฏว่านัง่ รอนานมากกก...จะกลับอยูแ่ ล้ว เพราะรอนานเหลือเกิน

แต่คดิ ว่าไหนๆ ก็มาแล้ว ก็เอาหน่อยน่ะ ก็รอจนได้เข้าไปแคสต์ แล้วปรากฏว่าก็ได้เลย ชิน้ แรก

คือ โฆษณาชาเชียวโออิชิ แต่เห็นไอซ์แค่แว้บๆ นะคะ ออกน้อยมาก” “ตอนแคสติ้งก็คิดในใจว่าคงไม่ได้หรอก ส่วนใหญ่พี่ที่คำแคสติ้งเค้าจะบอกว่าไอซ์น่ะ หน้าตาไม่ได้สวยมาก ไม่ได้แบบว่าสวยน่ารักขนาดนัน้ แต่เป็นคนทีก่ ล้าทำอะไรทีค่ นอืน่ เค้าไม่ทำ เช่น ทำอะไรทีน่ า่ เกลียดๆ อย่างวันทีแ่ คสต์งานโออิชิ วันนัน้ ต้องทำเสียงแบบว่า โอ้ววว...ต้อง ทำหน้าทำตาแบบว่าดืม่ ด่ำ โอเวอร์ๆ หน่อย คนอืน่ ก็จะแบบว่าพีห่ นูตอ้ งทำเหรอ หนูไม่เอาหรอก ไม่ทำไม่ได้เหรอ ไม่กล้ากัน แต่ไอซ์กจ็ ะแบบว่า เอาแบบไหนอีกพี่ ว่ามาเลย จัดไปๆ เค้าบอก

ว่าไอซ์เป็นคนขีอ้ าย แต่เอาเข้าจริงก็ทำจริง ทำได้และดูลน้ จนเกินด้วย” เธอตบท้ายด้วยเสียงหัวเราะ เล็กๆ และดูเหมือนว่าในตอนนีเ้ ธอเริม่ ทีจ่ ะผ่อนคลายมากขึน้ ดูใกล้ชดิ เป็นกันเองมากขึน้ ต่างจาก วินาทีแรกทีฉ่ นั เห็นเธอนัง่ เงียบๆ กับโทรศัพท์มอื ถือ ไม่พดู ไม่จากับใคร ภายในวันดียวกัน เธอก็แคสต์งานอีกหลายตัว แล้วปรากฏว่าเด็กผู้หญิงขี้อาย ไม่ค่อย กล้าแสดงออก และไม่คอ่ ยมีความมัน่ ใจคนนี้ ภายในระยะเวลา 3 เดือน เธอได้งานโฆษณาถึง 7 ตัว ติดต่อกันมาเรือ่ ยๆ จนเธอเองก็ยงั ประหลาดใจ “ก็งงเหมือนกัน ว่าเราได้เหรอ จริงๆ ไม่คดิ ว่าตัวเองจะได้ แสดงว่าเค้าต้องเห็นบางอย่าง ว่าเราน่าจะเล่นได้ พอโฆษณาเริม่ ออกอากาศ คุณพ่อคุณแม่กไ็ ด้ดู เค้าก็จะประมาณว่า เอ๊ะ! นี่ ลูกเราเหรอ ดูเค้าจะตลกๆ ขำๆ นิดนึง แต่เค้าก็ภมู ใิ จแหละ แต่ดว้ ยความทีค่ ณ ุ พ่อคุณแม่ไอซ์ ไม่เคยสปอยล์ลกู เค้าก็จะไม่พดู ว่า อุย๊ ! สวยนะลูก ลูกเราสวยจัง อะไรแบบนีไ้ ม่มี ส่วนเพือ่ นๆ ก็จะบอกว่านีแ่ กเหรอ ออกมาทำงานอย่างนีด้ ว้ ยเหรอ เพราะเค้ารูว้ า่ เราขีอ้ าย ไม่คอ่ ยพูดไงคะ เงียบๆ ” แล้วในช่วงระยะเวลาทีเ่ ธอแคสติง้ งานโฆษณาอยูน่ นั้ วันหนึง่ พีท่ โี่ มเดลลิง่ ก็มาบอกว่า ให้ เธอลองไปแคสต์งานภาพยนตร์ดู บทนางเอก และเป็นหนังของ GTH!

15


“วันนั้นไปแคสต์โฆษณาตัวหนึ่ง ซึ่งตัวนั้นก็เผอิญได้อีก ระหว่างวันก็มีแคสต์อีกตัวหนึ่ง ใน ระหว่างรอ พีท่ โี่ มเดลลิง่ ก็มาบอกว่าไปลองแคสต์หนังดูไหม ก็ถามเค้าไปว่าหนังอะไรพี่ เพราะ มั น ดู เ ป็ น งานที่ ใ หญ่ ขึ้ น มาจากโฆษณา เราเคยแคสต์ แ ต่ โ ฆษณา มั น น่ า จะยากขึ้ น นะ และก็ถามเค้าว่า มันต้องมีบทมีอะไรไหม เขาก็บอกว่ามี ก็ให้บทมาดูสหี่ า้ แผ่นเลยแหละ ก็ถาม เค้าต่อว่าแล้วแคสต์เป็นอะไร เค้าก็บอกเป็นนางเอกเลย เราก็อยุ้ ! เป็นนางเอกเลยเหรอ ด้วย ความที่ไอซ์ชอบคิดว่า เราไม่เก่งไม่สวย ไม่อะไรต่างๆ นานา เท่าคนอื่นอยู่แล้ว และก็ยิ่งไม่ มั่นใจอยู่แล้วด้วย ตอนนั้นก็คิดว่าไปแคสต์แล้วมันจะได้เหรอ และกะว่าจะไม่ไป ยิ่งอ่านบท แล้วด้วยยิ่งรู้สึกว่าบทมันขัดกับบุคลิกตัวเองเหลือเกิน เป็นสาวแบงค์ เป็นเจ้านาย หัวหน้า แผนก เฮีย้ บ มัน่ ใจในตัวเอง ตัง้ ใจทำงาน โอ้โห...นีไ่ ม่ใช่เราเลยนะเนีย่ บุคลิกตัวจริงกับบทมัน คนละคนกันเลยนะ อ่านบทก็จำไม่คอ่ ยได้ดว้ ย ก็เริม่ คิดแล้วว่าจะไปไม่ไปดี ก็นงั่ กินข้าวไปคิดไป จนสุดท้ายก็คดิ ว่า...ลองดูกไ็ ด้ “พอถึงเวลาแคสต์ เข้าไปในห้องก็มพี ที่ มี งานแคสติง้ สองคน เค้าก็ถามว่าอ่านบทมาแล้ว ใช่ไหม เค้าให้ลองเล่นไปตามคิว โดยทีพ่ เี่ ค้าจะไกด์ไลน์ให้ แล้วเค้าก็เริ่มเล่าเรื่องย่อให้ฟงั ว่า หนังมันเป็นประมาณนี้นะ เค้าต้องการคาแร็กเตอร์ประมาณนี้นะ แล้วให้เราลองเล่นฉากนี้ ฉากนัน้ ไปเรือ่ ยๆ ตอนนัน้ รูส้ กึ ว่าเราทำไม่ได้แน่เลย คิดอยูใ่ นหัว สักพักผืน่ ขึน้ เต็มตัว แดงไปหมด ซึง่ ไอซ์เป็นคนทีพ่ อตืน่ เต้นหรือเครียด ผืน่ แดงจะขึน้ เอาแล้ว...ทำไงดี พอพีๆ่ เค้าเห็นก็ตกใจ ถามว่าเป็นอะไร ลมพิษหรือเปล่าแพ้อากาศเหรอ ก็บอกเค้าไปว่าหนูเป็นแบบนีล้ ะค่ะ ตืน่ เต้น แล้วผืน่ ขึน้ เค้าเลยให้พกั ผ่อนแป๊บนึง พอผ่อนคลายมากขึน้ ก็เล่นไปตามบททีเ่ ค้าให้ จนเสร็จพี่ เค้าก็บอกว่าพอได้นี่ สำหรับไอซ์คอื เสร็จแล้วก็โล่ง ไม่ได้คดิ อะไรว่าจะได้ไม่ได้ ถือว่าเสร็จการ แคสติง้ แล้ว ได้หรือไม่ได้ ก็ไม่เสียใจ ถือว่าได้มาแคสต์แล้ว หลังจากนัน้ เค้าก็โทรมาบอกว่าได้ แต่ได้ไปแคสต์อกี รอบหนึง่ นะ ไปเล่นให้ผกู้ ำกับฯ ดู ต่อบทกับพีเ่ ต๋อ เราก็ เฮ้ย! ได้เหรอ ก็เริม่ คิด ไปต่างๆ นานาว่าเราจะทำได้ไหม พีเ่ ต๋อเค้าเป็นคนยังไง เราจะต่อบทกับเค้าได้ไหม” “ทำไมถึงตัดสินใจไปแคสต์หนังคะ...สูก้ บั ความขีอ้ ายของตัวเองยังไง” ฉันถามขัดจังหวะ ซึง่ ตอนนีเ้ ธอเริม่ เล่าเรือ่ งอย่างไหลรืน่ ไม่เงียบอีกต่อไปแล้ว “ตอนแรกไอซ์คดิ ในใจว่าคงไม่ได้ ไม่ได้แน่เลย แต่ทกุ คนบอกว่ามีโอกาสได้ทำ ทำไมไม่ ลองทำดูละ่ ทำไมไม่ลองไปแคสต์ จะมาคิดมากอะไร เราต้องเชือ่ มัน่ ในตัวเองสิ แล้วอย่างที่ บอกไอซ์ยงิ่ ไม่คอ่ ยมีความเชือ่ มัน่ ในตัวเองอยูแ่ ล้ว แล้วนีห่ นังนะ นางเอกนะ ค่ายจีทเี อชด้วย เค้าทำหนังดังๆ มาหลายเรือ่ งแล้วเค้าต้องคัดสรรนางเอกทีด่ พี อสมควรแหละ ไม่ใช่เลือกสุม่ ๆ มา แล้วถ้าเป็นอย่างนัน้ เราจะได้เหรอ ใครๆ ก็บอกให้ลองไป คุณแม่กบ็ อกอย่างนัน้ เหมือนกัน แล้ว คุณแม่กไ็ ปเป็นเพือ่ นด้วยในตอนแคสติง้ รอบสอง ก็โอเค...ลองดูแล้วกัน แต่ไม่ได้คดิ ว่าถ้าได้ แล้วจะเป็นยังไง” “แล้วพอเค้าบอกว่าไอซ์ได้เป็นนางเอก ตอนนั้นรู้สึกแบบว่าเราฝันไปหรือเปล่า เฮ้ย! ทำไมได้อะ่ ยังไม่มนั่ ใจในตัวเองอยู่ จนกลับมาคุยกับทีบ่ า้ นว่าจะทำได้หรือ พ่อแม่กบ็ อกว่าไม่ เป็นไรก็ลองดู มันเป็นงานหนึง่ ทีต่ อนเด็กๆ ไอซ์ชอบมาก เรือ่ งทีต่ อ้ งแสดงโน่นแสดงนี่ เหมือน กับว่าตอนนีเ้ รามีโอกาสเข้ามาได้ทำแล้ว ก็ตอ้ งทำให้เต็มทีก่ อ่ นดีกว่า ไม่ได้คดิ ว่าเราจะทำได้ หรือไม่ได้ แต่ก็มีความกลัวอยู่ในใจอยู่แล้วว่ามันจะล่มไหม เพราะไม่ได้มั่นใจความสามารถ ของตัวเองอยูแ่ ล้ว ว่าตัวเองแสดงได้ระดับไหน ขนาดไหน แต่คดิ ว่าเค้าน่าจะมองเห็นบางอย่าง ในตัวไอซ์วา่ เราน่าจะทำได้ แม้เราอาจไม่เก่งเท่าคนโน้นคนนีท้ เี่ ข้ามาแคสติง้ แต่เค้าน่าจะเห็น บางอย่าง ว่าเราเหมาะสม เพราะฉะนัน้ ถ้าเค้าให้ความเชือ่ ใจในตัวเราว่าเราทำได้ เราก็ตอ้ งเชือ่ มัน่ ในตัวเองว่าก็ตอ้ งทำได้เหมือนกัน มันเป็นแรงผลักให้ไอซ์คดิ ว่าก็ลองทำดู ไม่ได้คดิ ไปไกลว่า จะทำได้ดี แค่ไหน อย่างไร คิดแค่วา่ ถ้ามีโอกาสได้ทำก็ทำ และถ้ามีโอกาสได้ทำต่อก็ทำ แต่ถา้ ไม่มี ก็เรียนต่อ ไม่ได้คดิ ว่า อุย๊ ! เราต้องมาอยูใ่ นวงการบันเทิงแล้วนะ หรือเราต้องเดินทางนีต้ อ่ ไปยาวๆ แล้วนะ ไม่ได้คดิ เลย” “แล้วตอนนีค้ ดิ หรือยัง” “ตอนนี้เริ่มคิดแล้ว เราเดินมาทางนี้แล้วหนังก็ประสบความสำเร็จ แล้วก็มีงานเข้ามา เรือ่ ยๆ เราจะทำยังไงดี ก็คยุ กับคุณพ่อคุณแม่ ท่านก็บอกว่าก็ดนี ะ ทีม่ โี อกาสได้เข้ามาทำ ก็ทำเหอะ ถ้าไอซ์คดิ ว่าไอซ์ชอบและทำได้ และถ้ามันโอเค อยากจะทำก็ทำต่อไป เดินทางนีต้ อ่ ไป เค้าก็ไม่ เห็นว่ามันมีอะไรทีแ่ ย่กบั เรา แต่ตอนนีไ้ อซ์ทำงานเยอะมาก ทำให้ไปเรียนบ้างไม่ได้ไปบ้าง เค้า ก็จะเป็นหวงเรือ่ งเรียนว่าเดีย๋ วจะไม่จบนะ เพราะตอนนีก้ ป็ สี แี่ ล้ว เค้าไม่อยากให้ทงิ้ เรือ่ งเรียน พ่อแม่คอ่ นข้างซีเรียสเรือ่ งเรียนถ้ามาทำงานก็ตอ้ งเรียนด้วย ไม่ใช่ทงิ้ ไปเลย ต้องแบ่งเวลานิดนึง” แต่กว่าจะเดินทางมาถึงจุดนีไ้ ด้ เธอคนนีก้ เ็ กือบจะถอดใจกลางคันเสียแล้ว เมือ่ ความไม่ มั่นใจในตัวเอง ถูกตั้งคำถามจากตัวเองว่าที่แท้จริงแล้วเธอมีความสามารถจริงๆ หรือเปล่า จากฉากในหนังทีเ่ ธอไม่สามารถเล่นได้ ฉากซึง่ กินเวลาเพียงไม่กวี่ นิ าที “มีฉากหนึง่ ทีเ่ ล่นยังไงก็เล่นไม่ได้ เป็นฉากทีง่ า่ ยมากในหนังมีแค่สองวินาทีเอง ตอนถ่าย ถ่ายหลายชัว่ โมงมาก หลายเทค จนทุกคนไม่เข้าใจว่าทำไมเราเล่นไม่ได้สกั ที มันไม่เห็นมีอะไรเลย แค่เดินมาแล้วทำท่าลังเล แล้วก็เดินไปอีก แล้วทำท่าคิดได้แล้วหันหลังกลับ แค่เนีย้ ไม่มบี ทพูด แต่มันต้องใช้ความคิด สีหน้า ทำไมเล่นไม่ได้ ตอนนั้นไอซ์รู้สึกว่าทุกคนกดดันมาก เพราะว่า มันเกินคิวพี่ตากล้องแล้ว และทางกองเค้าต้องจ่ายเพิ่ม รู้สึกว่าเราเป็นตัวถ่วงให้เค้าทำงาน ช้าหรือเปล่า พอเริม่ เจอปัญหามันก็เริม่ รูส้ กึ ขัดแย้งในตัวเองว่าเราไม่ควรทำอาชีพนี้ หรือว่าเรา ไม่ควรมาเล่นหนัง หรือว่าคิดผิดตัง้ แต่ตน้ ทีเ่ ราเข้ามาแคสต์ มันเริม่ คิดไปหมด เริม่ นอยด์ตวั เอง พี่ที่เป็นแอ็กติ้งโค้ชให้ไอซ์ที่เวิร์กช็อปมาด้วยกัน ก็เรียกไอซ์เข้าไปคุย ถามว่าทำไมเล่นไม่ได้ ตอนนั้นก็เริ่มจะร้องไห้แล้ว แต่ไม่ได้ร้องกลับมาร้องที่บ้าน เพราะไอซ์เป็นคนที่รู้สึกอะไรแล้ว ไม่คอ่ ยแสดงออกต่อหน้า หรือทางคำพูด ไม่คอ่ ยพูดอะไร เสียใจมากก็เก็บ ดีใจมากก็เก็บ อย่างเช่น ตอนเวิรก์ ช็อป เค้าให้ทำท่าดีใจ เสียใจ ระดับหนึง่ ไปจนถึงระดับสิบ ไอซ์นะ่ ระดับเจ็ดถึงเริม่ จะ กระเตื้อง ในขณะที่คนอื่นเค้าจะเปลี่นไปทุกสเต็ป แต่ไอซ์ ดีใจหรือเสียใจ ระดับไหนหน้าก็ เท่ากันหมด หน้าตายมาก หน้าเดียวมาก เหมือนตอนทีร่ วู้ า่ ได้เล่นหนัง โมเดลลิง่ ดีใจมาก เฮเลย

แต่ไอซ์ยงั หน้าเฉยๆ อยูเ่ ลย “พอกลับบ้านมาร้องไห้ ก็คดิ กับตัวเองว่าต้องเอาใหม่ มันก็ตอ้ งมีปญ ั หาบ้างแหละ ไม่ใช่ ว่าจะโรยด้วยกลีบกุหลาบไปเสียหมด ชีวิตเราต้องเจอปัญหาบ้าง ในเมื่อเค้าว่าเรา เราก็ต้อง ทำให้เห็นว่าเราทำได้ ต้องดันตัวเองขึน้ ไม่ใช่ดนั ตัวเองลง ปรกติเวลาโดนใครว่าทำให้ผดิ หวัง เรื่องอะไร ไอซ์จะเลิกเลย ไม่เอาแล้ว แต่กรณีนี้เป็นกรณีที่เราเดินมาครึ่งหนึ่งแล้ว เราเข้ามา ทำงานแล้ว ไม่ใช่แค่เราคนเดียว ถ้าเราไม่เอาแล้ว คนอืน่ ๆ ก็เสียหาย คนอืน่ ๆ ฝากความหวังไว้ กับเราเยอะ ทัง้ คนทีเ่ ลือกเรามาเล่น ผูใ้ หญ่ ผูก้ ำกับฯ เค้าก็ตอ้ งเชือ่ มัน่ ในตัวเรา ถ้าเราไม่เอา แล้ว ไม่เล่น จบ ลาออก ก็กลายเป็นว่าเราเป็นพวกขีแ้ พ้อย่างแรง เราทำตัวแย่ “จนมาถึงวันหนึง่ ซึง่ ถ่ายเกินครึง่ เรือ่ งมาแล้ว ทำให้เราคิดได้วา่ จริงๆ เราตัดสินใจถูกแล้ว ย้อนกลับไป ถ้าวันนัน้ ตัง้ แต่วนั แคสติง้ ถ้าถอดใจ เราไม่เอาแล้ว ก็คงไม่มวี นั นี้ มันเป็นวันถ่ายทำ ธรรมดาๆ ไม่ได้มฉี ากอะไรเป็นพิเศษ แต่ไอซ์ได้รบั คำชมจากหลายๆ คนว่าเล่นดีนะ พัฒนาขึน้ นะ ทุกคนเห็น ไวขึน้ ทันขึน้ พีด่ วิ —โค้ชแอ็กติง้ ทีว่ า่ เราวันนัน้ แหละ เดินเข้ามาบอกว่าเราเล่นดี พีเ่ มฆ ผูก้ ำกับด้วย พอเราได้รบั คำชม เราก็รสู้ กึ ว่าเราคิดถูกแล้วทีเ่ ราเดินต่อมา จริงๆ อาจจะไม่ได้ เล่นดีอะไรหรอก เค้าอาจจะพูดให้เราเล่นได้กไ็ ด้มงั้ แต่เราก็รสู้ กึ ว่ามันเป็นกำลังใจให้เรา” หลังจากถ่ายหนังจบ นอกจากความโล่งใจทีเ่ กิดขึน้ ก็ถงึ เวลาทีต่ อ้ งลุน้ ว่าสิง่ ทีไ่ ด้ทำลงไป จนเสร็จสิน้ แล้ว จะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหน ไอซ์เองก็หวังว่ามันจะเป็นเช่นนัน้ ด้วย ปัจจัย องค์ประกอบหลายๆ อย่าง ทัง้ ดารานักแสดง ผูก้ ำกับฯ เรือ่ งราวของหนัง เธอก็เฝ้าลุน้ ว่า หนังเรือ่ งนีจ้ ะประสบความสำเร็จ ในความคิดของเธอตอนนัน้ คิดไว้วา่ ผ่านหลัก 60 ล้านไปก็ถอื ว่า โอเคมากแล้ว แต่ไม่ได้คดิ เลยว่า มันจะทะลุหลักร้อยล้านและทำให้เธอกลายเป็นนางเอกร้อยล้าน ตัง้ แต่เรือ่ งแรก “พอปิดกล้อง รู้สึกโล่งอกมากกก...แต่ที่จริงก็มีถ่ายซ่อมเยอะเหมือนกันนะคะ ไอซ์รู้สึก สนุกที่ได้เข้ามาทำงาน เป็นงานชิ้นใหญ่ชิ้นแรกของตัวเอง แต่ตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าเข้าโรงฉาย แล้วจะเป็นยังไง ฟีด้ แบ๊กจะดีไหม วันทีห่ นังเข้าโรงวันแรก รูส้ กึ ตืน่ เต้นมาก อยากรูร้ ายได้ ซึง่ ช่วงนัน้ ก็จะเป็นช่วงเดินทางโปรโมทหนัง ต้องไปกับพีเ่ มฆ ผูก้ ำกับ และพีเ่ ต๋อตลอด เรียกได้วา่ เจอกันทุกวัน ก็จะคอยถามว่าตัวเลขอยูท่ เี่ ท่าไหร่ พอตัวเลขในวันแรกออกมาที่ 8 ล้าน ก็รสู้ กึ ว่า ดีนะ น่าจะไปได้ มันน่าจะเวิรก์ แต่เราก็ยงั ไม่มนั่ ใจว่ามันจะไปได้ดขี นาดนี้ ไม่ได้คดิ ว่าต้องร้อยล้าน ไม่ได้อยูใ่ นหัวเลย คิดว่าสัก 60 ล้านก็นา่ จะโอเคแล้ว” “แล้วพอร้อยล้านล่ะคะ” “ดีใจมาก เหมือนยกแอกออกจากตัวเอง ไอซ์ดีใจที่เราประสบความสำเร็จ และได้เห็น ความสำเร็จของทุกๆ คนทีม่ สี ว่ นร่วมในหนังเรือ่ งนี้ เห็นเค้ายิม้ เค้าดีใจ ดีใจกับทุกคนไม่ใช่แค่ ตัวเอง จริงๆ หลายคนเป็นนางเอกร้อยล้านนะคะ แต่คำว่านางเอกร้อยล้านคือหนังประสบ ความสำเร็จ ไม่ใช่เพราะไอซ์คนเดียว ไอซ์รสู้ กึ ขอบคุณทุกคนทีม่ สี ว่ นร่วมในตรงนี้ คนทีส่ นับสนุนเรา” แต่คำว่านางเอกร้อยล้านก็ถือเป็นเครื่องการันตีและเป็นความคาดหวังในอนาคตไม่ใช่ น้อย สำหรับเธอผูน้ ที้ ตี่ ดั สินใจแล้วว่าจะเดินบนเส้นทางมายานีต้ อ่ ไป ซึง่ คำว่าร้อยล้านก็ทำให้ เธอคิดบ้างว่างานต่อไปจะเป็นอะไร และจะประสบความสำเร็จแบบนีอ้ กี หรือไม่ แต่นนั่ ก็ไม่ได้ บัน่ ทอนความตัง้ ใจของเธอลงแม้แต่นอ้ ย “ไอซ์เป็นคนทีเ่ ข้าใจและยอมรับกับทุกอย่าง คนเรามีขนึ้ ก็มลี ง ไอซ์กไ็ ม่คดิ หรือคาดหวัง ว่าเราจะไปถึงขัน้ ไหน แค่นกี้ ด็ แี ล้ว เพราะถือว่าไอซ์ทำตรงนีท้ ำเต็มที่ มันเป็นงานชิน้ แรกทีไ่ อซ์ ไม่ถอดใจ แล้วก็ประสบความสำเร็จ ถือว่ามันเดินมาถึงฝัง่ ของมันแล้ว ไอซ์ไม่ได้คดิ ว่าต่อไปเรา ต้องไปเล่นละคร เล่นหนัง หรืออะไรอีก อย่างงานนี้ทำให้มันผ่านไปได้ด้วยดี เราก็ถือว่าเรา ประสบความสำเร็จแล้วนะ “งานตรงนีท้ ำให้ไอซ์ได้มาเจอคนเยอะๆ คนใหม่ๆ อย่างเราได้เจอกัน เรายังไม่เคยเจอกัน ไอซ์เป็นคนไม่คอ่ ยชอบสมาคมกับคนอืน่ เป็นคนเงียบๆ ไม่คอ่ ยพูด บางคนอาจคิดว่าหยิง่ หรือ เปล่า โกรธใครมา ปวดท้อง ไม่สบายหรือเปล่า หรืออารมณ์ไม่ดี แต่จริงๆ แล้วไอซ์เป็นคน ทีถ่ า้ ไม่สนิท ก็จะไม่กล้าพูดด้วย จะมีภาพในหัวกลัวไว้กอ่ นว่า หากพูดอะไรไป ทำอะไรให้เค้า ไม่พอใจ เดีย๋ วเค้ามองเราไม่ดี เลยเกร็งๆ แต่จริงๆ แล้วไม่มอี ะไร เป็นคนตุน่ ๆ ถ้าตัดภาพทีเ่ ห็น ออกไป ตัวตนของไอซ์สามารถใส่ภาพเด็กผูห้ ญิงทีอ่ ยูในมุมมืดได้เลย เหมือนในการ์ตนู ญีป่ นุ่ ทีม่ ผี มปิดหน้าแล้วนัง่ เฉยๆ ไม่ตอ้ งมีใครมาสนใจก็ได้ เป็นคนทีไ่ ม่มใี ครสนใจก็อยูไ่ ด้ ก็แฮปปี้ ขอให้ได้อยูเ่ ฉยๆ อยูต่ รงนี้ “รูส้ กึ ว่าตัวเองโชคดีทกี่ า้ วเข้ามาในจุดทีค่ นอืน่ อาจไม่มโี อกาสเข้ามาทำ รูส้ กึ มีความสุขที่ ได้เข้ามา ได้สกู้ บั ตัวเองในสิง่ ทีต่ วั เองทำไม่ได้ ก็ทำได้ แต่ความขีอ้ ายก็ยงั มีอยู่ หายไปนิดนึง ดีขนึ้ เพราะได้ละลายพฤติกรรม ไอซ์เป็นคนทีเ่ ข้าใจยาก คนทีไ่ ม่เข้าใจไอซ์ ไม่รจู้ กั มักจะถามว่าเป็น อะไร บางวันก็อยู่คนเดียวกับมือถือทั้งวันก็อยู่ได้ บางวันก็ยิ่งหนักเลย ฟังเพลงทั้งวันใส่หูฟัง อย่ามายุง่ กับฉัน ไม่สนใจใคร บางวันก็พดู เยอะเกินไป คนก็จะงงว่าวันนีก้ นิ ยาไม่เขย่าขวดหรือ เปล่า ทำไมพูดเยอะผิดปรกติ บางวันก็เอนเตอร์เทนหลือเกิน ไปเฟรนด์ลใี่ ส่ทกุ คน ตัง้ แต่ยาม หน้าบริษัท บางวันก็ไม่พูดอะไรเลย ไอซ์ก็งงกับตัวเองเหมือนว่ากันว่าทำไมเป็นคนอย่างนี้ อย่างวันนีก้ ไ็ ม่ชอบตัวเองเลยว่าทำไมตัวเองเงียบจัง” นั่นคือสิ่งที่เธอได้เฉลยออกมาจากคำถามแรกที่ค้างอยู่ในใจเมื่อแรกเห็นเธอคนนี้นั่ง เงียบๆ ไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้พวกเราแม้แต่น้อย แต่นั่นก็เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ในตัวเธอด้วย เช่นกัน เหมือนทีเ่ ธอได้เรียนรู้ และปรับตัวจากประสบการณ์ทผี่ า่ นมา “การเล่นหนังเรื่องนี้ให้อะไรเยอะมาก ไอซ์ผ่านอะไรมาเยอะกว่าที่จะได้มาเล่น หนึ่งมันเป็นการพิสูจน์ตัวเองว่าเราทำได้ สองได้ใช้ความสามารถของตัวเองที่อาจจะ อยู่ลึกมาก ไอซ์เป็นคนที่หาความสามารถของตัวเองไม่เจอว่าถนัดด้านไหน มีความ สามารถด้านไหน แต่งานนีเ้ หมือนทำให้เราได้หามันเจอ ได้ดงึ มันออกมา ได้ใช้ความ สามารถทีเ่ ราคิดว่าเราน่าจะทำได้ จากการทีเ่ ป็นคนไม่คอ่ ยพูด ไม่กล้าคุยกับใครก็ได้พดู เยอะขึน้ ได้ใช้สมอง มันเหมือนกับการได้ละลายพฤติกรรมของตัวเอง”

16


ไอซ์เป็นคนที่เข้าใจยาก

คนที่ไม่เข้าใจไอซ์ มักจะถามว่าเป็นอะไร บางวันก็อยู่คนเดียวกับมือถือ ทั้งวันก็อยู่ได้ ไม่สนใจใคร

ไอซ์ก็งงกับตัวเองเหมือนว่ากัน ว่าทำไมเป็นคนอย่างนี้


green up

GREENCUISINE อาหารจานสีเขียว ในอดีตนั้น เรามักจะนับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารจานหนึ่งผ่านผักใบเขียวที่ เป็นส่วนประกอบของอาหารในจานนั้นๆ ต่อมาในยุคที่คนใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น ความเขียวของผักผลไม้ที่ใช้ประกอบอาหารอย่างเดียวคงไม่พอ แต่ความเขียวนั้น ต้องสะอาดและปลอดภัยด้วย อันเป็นที่มาขอเทรนด์ผักผลไม้ปลอดสารพิษต่างๆ ที่ถึงแม้จะมีราคาแพง แต่ผู้คนก็ยอมจ่ายเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพ ในปัจจุบันเรื่องของอาหาร และสุขภาพได้ขยายวงกว้างมากกว่าประเด็น ‘ส่วนตัว’ คือ สุขภาพดีของตัวเราเองเสียแล้ว เพราะถ้าเราสุขภาพดีอยู่เพียงคนเดียว แต่สิ่งแวดล้อม รอบข้าง หรือโลกใบนี้เต็มไปด้วยมลภาวะและความเสี่ยงต่างๆ การมีสุขภาพดีของเราก็ไม่มี ประโยชน์ เพราะฉะนั้นเราจึงไม่อาจใส่ใจได้เฉพาะแค่เรื่องของตัวเอง แต่ควรหันมาใส่ใจใน กระบวนการทั้งหมดอีกด้วย ซึ่งก็คือที่มาของ ‘Green Food’ หรือ ‘Green Cuisine’ หรือมี อีกหลากหลายชื่อเรียก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เดียวกันก็คือ อาหาร (วัตถุดิบทุกอย่าง) ไม่เพียง ต้องสดสะอาดปราศจากสารพิษแล้ว กระบวนการที่ก่อให้เกิดอาหารนี้ ยังต้องเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดมลพิษหรือสารพิษอีกด้วย ว่าแต่กระบวนการที่ว่านั้นมีอะไรบ้าง ก็เริ่มตั้งแต่การปลูก การดูแลเลี้ยงดู ที่ไม่ทำลาย แหล่งน้ำ (แม้จะไม่ใช้ยาฆ่าแมลงแต่อย่างอืน่ ทีใ่ ช้กต็ อ้ งไม่ทำลายสิง่ แวดล้อมด้วย) ไม่ทำลาย ดิน ไม่ทำลายอากาศ ไปจนถึงการเก็บเกี่ยว การขนส่ง การบรรจุผลิตภัณฑ์ (เช่น คุณใช้ หี บ ห่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ บบไหน กระดาษจากการรี ไ ซเคิ ล หรื อ เปล่ า หรื อ หากเป็ น พลาสติ ก พลาสติกนั้นเป็นพลาสติกที่ปลอดภัยและอยู่ในกระบวนการรีไซเคิลหรือไม่) จนมาถึงมือ ผู้บริโภคในซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งแน่นอนว่ากระบวนการทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล

ขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่จะมีฉลากติดที่พืชผักทั้งหลายให้ว่า ‘Green Food’ เพื่อสร้าง ความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคว่า นอกจากจะสะอาดปลอดภัยแล้ว ผักและผลไม้ที่คุณซื้อไป ประกอบอาหารนั้นยังรักษาสิ่งแวดล้อมมีกระบวนการผลิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและยัง สร้างสมดุลความยั่งยืนให้แก่โลกใบนี้อีกด้วย มากไปกว่านั้นที่สหรัฐอเมริกา นอกจากพืชผักฉลากสีเขียวแล้ว ยังมีสมาพันธ์ร้าน อาหารรักษ์โลก (Green Restaurant Association: GRA) ใส่ใจมากไปกว่าวัตถุดิบและ กระบวนการผลิต แต่ยังใส่ใจรวมไปถึงวัสดุที่ใช้ในธุรกิจร้านอาหาร ไม่เพียงแค่เครื่องครัว อุปกรณ์การประกอบ หรือเสิร์ฟอาหาร แต่รวมถึงวัสดุตั้งแต่พรมถึงเพดาน สารเคมี การใช้ น้ำประปา ไฟฟ้า และพลังงาน ซึ่งทุกอย่างนอกจากจะมีผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจแล้ว ยังมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย Green Food หรือ Green Cuisine หรือ Green Restaurant คือความพยายามที่จะ สร้างทั้งสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้บริโภค และรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกใบนี้ไปพร้อมๆ กัน ในขณะ ที่กรุงเทพฯ พยายามจะอวดอ้างตัวเองว่าเป็นห้องครัวของโลกนั้น คุณรู้หรือเปล่าว่าผัก ผลไม้ ที่คุณกิน ไม่ว่าจะเป็นร้านข้างทาง หรือภัตตาคารหรูนั้นมีที่มาอย่างไร และร้านเหล่านั้นที่ ประกอบอาหารให้คุณกิน ได้ทำลายสิ่งแวดล้อมไปมากน้อยแค่ไหน โดยที่เขาอาจไม่รู้ตัวเลย ก็ตาม เรากำลังกินพืชผักทีไ่ ม่รทู้ มี่ าทีไ่ ป และความปลอดภัยของมันเลยอยูท่ กุ เมือ่ เชือ่ วัน

ในเมืองที่อยากจะเป็นห้องอาหารของโลกแห่งนี้ !

GREEN NEWS รณรงค์ใช้จักรยาน

ประชาชนกว่า 300 คน ในเมือง Bordeaux หนึ่งในเมืองใหญ่ ของประเทศฝรั่งเศส ได้มา ประชุมกันเพื่อช่วยกันออกแบบรถจักรยานที่ เป็ น เอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะ สำหรั บ ประชาชน เมืองนี้ โดยก่อนหน้านี้มีผลสำรวจออกมาว่า จำนวนคนขี่ จั ก รยานใน เมื อ ง Bordeaux เพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า ในช่วงเวลา 15 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากปัญหาการจราจรติดขัด จักรยาน ดังกล่าวจะมีความทนทานและสามารถใช้ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยส่วนบรรทุก ของขนาดใหญ่ แต่มีน้ำหนักเบา ล้อที่มีสีสัน สวยงาม เบรคมือ และเบรคแบบอัตโนมัติ

18

ต้นแบบสวนสาธารณะโลก

Brooklyn Bridge Park สวนสาธารณะชื่อ ดังของเมืองนิวยอร์ก ได้มีการติดตั้งสถานี ชาร์จพลังงานสำหรับรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในแผนการเพื่ อ ลดการ ปล่ อ ยก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ข องผู้ ดู แ ล นครนิวยอร์ก ทีม่ กี ารดำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง ในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อเป็นต้นแบบของ สวนสาธารณะที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ช่ ว ยลดค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ น้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง ได้ถึง 2 แสนดอลลาร์สหรัฐฯ และลดการ ปล่ อ ยก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ที่ ต อนนี้ มี สถิติสูงถึง 530 ตัน ได้อย่างดีอีกด้วย


INTRODUCING UP2UMAGAZINE INTERACTIVE PUBLICATION ONIPAD No.1 Free Magazine On www.ebooks.in.th Available on the App Store www.uptoyoumag.com, www.ebooks.in.th, www.bookdose.com by Up Group Media Co., Ltd. and Sirimedia Co., Ltd.


show up

เรือ่ ง รุง้ รวี ศิรธิ รรมไพบูลย์

LET’S GO TO THE SEA หาแรงบันดาลใจสำหรับชุดว่ายน้ำเตรียมตัวสูผ่ นื ทะเลในช่วงหน้าร้อนนี้ กับหลากหลายลุคจากแบรนด์ดงั บนรันเวย์สปริง/ซัมเมอร์ 2012

Emilio Pucci

ขึ้นชื่อว่า Emilio Pucci ย่อมต้องมาพร้อมกับลายพิมพ์ ซึ่งเป็น ซิกเนเจอร์ของแบรนด์แน่นอน ในคอลเล็กชัน่ นี้ Emilio Pucci มา แปลกด้วยสไตล์โบโฮชิค กับการนำลายพิมพ์ในแบบโบฮีเมียนมา ใช้ให้เกิดความหรูหรากับผ้าทีพ่ ลิว้ ไหว สาวๆ ทีร่ กั ความกรุยกราย กับผ้าพิมพ์อันสวยงามโปร่งบางคงเป็นปลื้มกับลุคซัมเมอร์ของ Emilio Pucci ใส่ชดุ ว่ายน้ำไว้ขา้ งใน ไม่วา่ จะเป็นแบบวันพีซ หรือ ทูพีซ ทับด้วยทูนิคเดรสในแบบกระโปรงด้านหน้าสั้นโชว์เรียวขา ส่วนด้านหลังยาวเป็นหางปลาเอาไว้ให้ลมตีสะบัดพลิว้ เล่นๆ ลุคนี้ เหมาะมากสำหรับปาร์ตรี้ มิ ทะเล หรือริมสระ ก่อนจะถอดตัวนอก แล้วกระโดดลงน้ำ

D&G

ถือเป็นคอลเล็กชัน่ สัง่ ลาสำหรับแบรนด์ D&G แบรนด์นอ้ งของ Dolce&Gabbana ที่ เ ดิ น ทางมาถึ ง คอลเล็ ก ชั่ น สุ ด ท้ า ย เนื่ อ งด้ ว ยพิ ษ ของเศรษฐกิ จ และความ คล้ายคลึงกันของเสื้อผ้าของทั้งสองแบรนด์ที่มีมากจนเกินไป D&G มาด้วยลุค ลายพิมพ์แบบโฟร์ลาร์ดทีส่ วยสะดุดตาเป็นทีส่ ดุ ทัง้ บิกนิ ลี ายพิมพ์ตวั จิว๋ แบบผูกโบว์ สองข้าง หรือจะเป็นแบบเอวสูง เดรสเกาะอก ส่วนสาวคนไหนอยากจะจัดเต็มลุค ก็ตอ้ งมีเสือ้ คลุมตัวบางพลิว้ และหมวกปีกใบใหญ่ มาพร้อมกับรองเท้าส้นเตารีด แบบมีผา้ พันรอบข้อเท้า ส่วนเครือ่ งประดับก็ประโคมใส่มนั เข้าไป รับรองว่าลุคนี้ เกิดสุดๆ

Dolce&Gabbana

ลายพิมพ์ดอกไม้สไตล์หวานๆ ยังคงเหมาะกับหญิงสาว และซัมเมอร์นี้ Dolce&Gabbana มาด้วยชุดว่ายน้ำสไตล์วินเทจ ในแนว พินอัพเกิร์ลทั้งหลาย ที่มาด้วยลายพิมพ์ดอกไม้ใบหญ้า สีหวานสวย ทั้งแบบทูพีซที่เน้นหนักไปยังกางเกงแบบเอวสูง เหมาะนักแลกับ สาวเจ้าเนื้อรับรองว่าดูเซ็กซี่กว่าลุคอื่นๆ หรือท่อนล่างจะเปลี่ยนเป็นกระโปรงบานตัวสั้นลายพิมพ์เข้าคู่กันก็ดูน่ารักไปอีกแบบ ส่วนแบบ วันพีซก็มลี กู เล่นทีโ่ บว์เพิม่ ความหวานให้กบั สาวๆ หรือถ้าใครอยากสวยแกลม ดูมะลังมะเลืองไปด้วยเพชรนิลจิณดา Dolce&Gabbana ก็จดั หนักด้วยลุคชุดว่ายน้ำทีป่ ระดับประดาไปด้วยหินสีและอัญมณีประดับเต็มตัวบนชุดว่ายน้ำทีว่ าววับอย่างกับเกล็ดปลา ขอแค่คณ ุ กล้าพอ ก็แล้วกัน

Chanel

ชาเนลมาพร้อมความสว่างสดใสในเฉดสีขาวสะอ้าน แน่นอนว่าผูห้ ญิงหลายคนมักละเว้นชุดว่ายน้ำ สีขาวเพราะเปียกน้ำแล้วจะโป๊ เห็นไปถึงไหนต่อไหน แต่ขอบอกว่าสำหรับสาวผิวเข้มนัน้ สีขาว ขับความโดดเด่นของคุณได้ดีที่สุด ซึ่งงานนี้ชาเนลขนมาทั้งแบบบิกินีทูพีซ ที่ท่อนบนมีลูกเล่น หลากหลายทัง้ แบบสายคล้องคอ หรือแอบเซ็กซีเ่ บาๆ ทีร่ ะหว่างอก ส่วนวันพีซก็ดไี ซน์ใช่ยอ่ ย มี แบบไหล่เดี่ยว และแบบมีสายคาดที่เอวแหวกสะโพกด้านข้างนิดๆ โชว์ความเซ็กซี่หน่อยๆ ซึ่ง ทั้งหมดนั้นสไตลิ่งด้วยลุคคุณนายไฮโซกับเครื่องประดับอย่างมุกหรือลูกปัดทั้งสีขาวและทอง เช่นเดียวกันกับเสือ้ คลุมตัวโปร่งทีท่ ำจากพลาสติกใส คุณนายมากๆ

Marc By Marc Jacobs

สำหรับสาวแฟชั่นนิสต้า ที่เปรี้ยวซ่า กล้าลองสิ่งใหม่ๆ ขอแนะนำความโดด เด่นของสีสันจัดจ้านเตรียมพร้อมสู้แสงแดดในซัมเมอร์นี้กับลุคของแบรนด์ Marc By Marc Jacobs โดยในวันเบาๆ อาจจะใส่จมั พ์สทู ตัวสวย ผ้าพลิว้ ใน เฉดสีน้ำเงินโดดเด่น ในขณะที่ชุดว่ายน้ำขอท้าแสงตะวันด้วยสีส้มร้อนแรง เสริมความน่ารักด้วยระบายเล็กๆ เหมือนครีบปลาที่สะโพก หรือจะเป็นสาว สปอร์ตตี้กับชุดลายทางสีสันสดใส โดดเด่นมาแต่ไกล เหมาะสำหรับสาวรูป ร่างเพรียวลมโดยเฉพาะ และชุดสีน้ำเงินเข้มมีลายพิมพ์เล็กๆ ทั้งหมดนี้ สามารถเพิม่ ลุดความสวยเก๋และหรูหราได้ดว้ ยกระเป๋าถือใบเล็กๆ สีตดั กันกับ สีชดุ ว่ายน้ำ และรองเท้าส้นสูงโชว์เรียวขาสวย


Dolce&Gabbana

เทรนด์การใช้ผา้ มุง้ หรือผ้าตาข่ายเล่นเลเยอร์ไม่วา่ เสือ้ หรือกระโปรง หรือกางเกงนัน้ ไม่ได้ เป็นแค่เทรนด์สำหรับเสื้อผ้าของหญิงสาวอีกต่อไป เพราะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงฮิตอะไรผู้ชายก็ ฮิตตามได้ไม่แพ้กนั อย่างเสือ้ ผ้าสำหรับซัมเมอร์นขี้ องชายหนุม่ ในแบบ Dolce&Gabbana ที่ขอแหวกขนบความสดใสแบบสีสันคัลเลอร์ฟูลที่พบเจอทุกๆ หน้าร้อนมาเป็นสีดำ เคร่งขรึม แต่ทำเก๋ดว้ ยกางเกงขาสัน้ เล่นเลเยอร์กบั ผ้าตาข่ายโปร่งบางซ้อนทับอยูด่ า้ นนอก นอกจากขาสัน้ ก็มขี ายาวด้วยนะจ๊ะ หรือจะเป็นกางเกงผ้าตาข่ายใส่ทบั กับกางเกงว่ายน้ำ ก็ยงั ได้ หนุม่ ในแบบ Dolce&Gabbana ล้ำจริงๆ

D&G

มาดูทแี่ บรนด์นอ้ งอย่าง D&G กันบ้าง เช่นเดียวกันกับคอลเล็กชัน่ ของฝ่ายหญิง นีถ่ อื เป็น คอลเล็กชัน่ สุดท้ายสัง่ ลารันเวย์ของ D&G ผูช้ ายเช่นเดียวกัน ในซัมเมอร์นี้ D&G ขอจัดเต็ม ขนกองทัพผู้ชายในเสื้อผ้าลายพิมพ์แบบโฟร์ลาร์ดเช่นเดียวกันกับฝ่ายหญิง โดยในส่วน ของบีชแวร์นนั้ เป็นกางเกงขาสัน้ แบบมีเชือกผูกเอวลายพิมพ์ผา้ สุดพลิว้ ทีห่ นุม่ ๆ หลายคน อาจจะกล้าๆ กลัวๆเพราะลายพิมพ์แบบโฟร์ลาร์ดนั้นจัดจ้านเกินกว่าจะมาในรูปแบบ กางเกง (เสื้อก็ยังไม่ค่อยจะกล้าใส่ มันดูป๋าเกินไป) แต่ไม่ต้องกลัวเพราะยังมีลายพิมพ์ แบบอื่นผสมปนเปให้ได้เลือกกัน ทั้งการใช้ลายพิมพ์หลากแพตเทิร์นบนกางเกงตัวเดียว ขอรับรองว่าแบบนีแ้ หละกำลังมาทีส่ ดุ ในซัมเมอร์น!ี้

Dsquared2

สำหรับหนุ่มใจกล้า รักการว่ายน้ำ อาบแดด และกางเกงว่ายน้ำแบบ บิกินี ขอแนะนำความสดสดที่พร้อมทำให้คุณโดดเด่นกว่าใครๆ บน ชายหาดหรือสระว่ายน้ำโรงแรมหรู กับชุดว่ายน้ำจากแบรนด์ Dsquared2 ที่ใจไม่กล้าจริงๆ คงไม่สามารถใส่ได้ เพราะเลือกใช้สีสดใสแสบตา อย่างสีสม้ มีแถบข้างเป็นสีนำ้ เงิน หรือสีฟา้ มีแถบข้างเป็นสีสม้ หรือถ้ายัง ไม่อยากโชว์ความแสบสันของสีกางเกงว่ายน้ำขอแนะนำให้ซ่อนไว้ใน กางเกงขาสัน้ แบบบีชแวร์โดยเฉพาะ ทีส่ นั้ มากกก...แต่สกี ส็ วยมากกก... เช่นเดียวกัน หรือจะเป็นสีขาวลายพิมพ์สดใส แต่ถา้ ยังทำใจไม่ได้จริงๆ กางเกงวอร์มสีเจ็บก็ใช้ได้อยู่

Versace

เรือ่ งความเซ็กซีแ่ ละความหรูหรา แบรนด์นไี้ ม่เป็นสองรองใคร เช่นเดียวกับชุดว่ายน้ำในคอลเล็กชัน่ สปริงซัมเมอร์นี้ เวอร์ซาเช่ ยังคงใช้ลวดลายอันเป็นซิกเนเจอร์ของตัวเองมาใช้ในแบบเห็นปุบ๊ รูป้ บั๊ ทันใดว่าแบรนด์อะไร กับบิกนิ แี บบสีพนื้ โชว์ขอบทีเ่ ป็นลวดลายเฉพาะตัวของเวอร์ซาเช่เอง หรือจะ เป็นลายพิมพ์ทงั้ สีเขียว สีชมพู ทีใ่ นซีซนั่ นีโ้ ดดเด่นไม่แพ้ D&G เลยทีเดียว ทีส่ ำคัญเพือ่ ความหรูหรา ในสไตล์เวอร์ซาเช่ ทัง้ หมดมาด้วยการสไตลิง่ ด้วยเสือ้ คลุมตัวยาวลายพิมพ์ในแบบเดียวกัน (ซึง่ มี สองสีสองด้าน สลับด้านใส่ได้) ถ้ากลัวว่าคนจะคิดว่าเป็นนักมวยก็เลือกแบบแจ๊กเก็ต ถ้าใครคิดว่า ยังจัดจ้านไป มองดูทรี่ องเท้าแกลดิเอเตอร์สสี ดแบบนีส้ วยสะกดใจจริงๆ

John Galliano

แม้จอห์น กัลลิอาโน จะยังอยูใ่ นระหว่างพิจารณาคดี และก็โดนไล่ออกจากการทำแบรนด์ Dior และแบรนด์ ชือ่ ของตัวเองอย่าง John Galliano ด้วย ซีซนั่ นีจ้ งึ ดูแปลกตาไปสักหน่อย เพราะไม่ใช่ฝมี อื ของจอห์น กัลลิอาโน เอง เราจึงไม่เห็นความดราม่าจัดๆ อย่างทีเ่ ขาเคยทำ ในส่วนของชุดว่ายน้ำ (และกางเกงใน) นั้นมาด้วยรูปแบบสีสันสดใสทั้งลายทางสีฟ้า โชว์ขอบชื่อแบรนด์ หรือจะเป็นกางเกงขาสั้นผ้าไหม สุดพลิว้ ง่ายทีส่ ดุ คือกางเกงขาสัน้ ลายพิมพ์สฟี า้ สดใส นอกจากนีก้ ม็ ชี ดุ ผ้าไหมพิมพ์ลาย แจ๊กเก็ตแบบ มีฮดู้ ซัมเมอร์แจ๊กเก็ต และทีข่ าดไม่ได้เลยคือหมวกปีกแคบ


upter 10 ment

เรือ่ ง รุง้ รวี ศิรธิ รรมไพบูลย์

TOP ENTER10MENT UPDATES THIS MONTH 10 ความบันเทิงที่คุณต้อง UP! ในเดือนนี้

1

2. Power Dressing หลังจากหนังเรือ่ ง The Iron Lady ออกฉาย ก็เป็นทีก่ ล่าวขวัญถึงมากมาย โดยเฉพาะการแสดงของเมอรีล สตรีพ ซึง่ การันตีดว้ ยรางวัลออสการ์ ซึง่ คนทีไ่ ด้ดหู นังก็จะเห็นว่า การจะก้าวขึน้ มาเป็นนายกฯ หญิง ได้นนั้ ไม่ใช่แค่เรือ่ งการเมือง แต่ยงั มีเรือ่ งเสือ้ ผ้า หน้าผม บุคลิกภาพ ซึง่ สำคัญไม่แพ้กนั และไม่ใช่แค่มาร์กาเร็ต แธทเชอร์ เท่านัน้ แต่สตรีหมายเลขหนึง่ ทุกคนในโลก ก็จะมี ‘รหัส’ ของเสือ้ ผ้าหน้าผม ทีเ่ กีย่ วพันกับเรือ่ ง การเมืองเช่นเดียวกัน อ่านการวิเคราะห์ทนี่ า่ สนใจได้ในหนังสือเล่มนี้ Power Dressing: First Ladies, Women Politicians and Fashion

2

1. Lady Gaga Live In Bangkok คาดว่าหลายคนทีร่ ขู้ า่ วคงอยากจะกรีด๊ ดังๆ หรือหยิกตัวเองสักทีวา่ งานนีฝ้ นั ไปหรือเปล่า เมือ่ บริษทั บีอซี ี เทโร ประกาศในงานแถลงข่าวคอนเสิรต์ ทัง้ ปีวา่ ปีนเี้ ลดี้ กาก้า จะมาเปิดคอนเสิรต์ ทีก่ รุงเทพฯ แน่นอน กับ Lady Gaga The Born This Way Ball ในเดือนพฤษภาคมทีจ่ ะถึงนี้ แต่ทกี่ รีด๊ มากไป กว่านัน้ คือข่าวลือเรือ่ งราคาบัตรทีไ่ ม่นอ้ ยเลยทีเดียว แต่เชือ่ แน่วา่ ระดับเลดี้ กาก้า มาทัง้ ที เป็นใคร ก็ยอมควักกระเป๋าสตางค์ เพราะไม่รวู้ า่ จะเป็นครัง้ แรกและครัง้ สุดท้ายหรือเปล่า เอาเป็นว่ารีบจอง บัตรทีไ่ ทยทิกเก็ตเมเจอร์ให้ทนั ก็แล้วกัน!

3 3. Bigbang 5 หนุม่ Bigbang จากเกาหลีทมี่ แี ฟนคลับในเมืองไทยไม่นอ้ ยไปกว่าวงอืน่ ๆ (ว่า แต่เมือ่ ไหร่จะกลับมาเปิดคอนเสิรต์ ทีเ่ มืองไทยอีกสักที ทีวงอืน่ บินไปมาเกือบทุก เดือน อย่างกับกรุงเทพฯ เชียงใหม่อย่างนัน้ แหละ) คลอดมินอิ ลั บัม้ ชุดที่ 5 กับ ชือ่ ‘Alive’ ปล่อยซิงเกิลและมิวสิควิดโี อมาให้ดแู ล้วกับ ‘Bad Boy’ ทีแ่ ม้เพลงจะ ยังไม่ ‘Alive’ เท่าไหร่ แต่ดแู ค่เสือ้ ผ้าหน้าผมทีเ่ ยอะแยะ ทัง้ แจ๊กเก็ตประดับเฟอร์ อย่างกับตัวเม่นของจี ดราก้อน หรือผมสีฟา้ และสร้อยรูปกะโหลกประดับคริสตัล อันใหญ่เบ้อเร่อของท็อปก็ ‘Alive’ แล้ว ว่าแต่ใครจะอัพเทรนด์ตาม 5 หนุม่ วงนี้ คิดดีๆ เสียก่อนนะ

4. Home โปรเจ็กต์หนังล่าสุดของผูก้ ำกับฯ มะเดีย่ ว ชูเกียรติ ศักดิว์ รี ะกุล กับงานดราม่าทีห่ ลายคนจับตาดูวา่ จะเศร้าซึง้ สักแค่ไหนทีส่ ำคัญจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ คนดู อี ก หรื อ เปล่ า งานนี้ ไ ด้ นั ก แสดงอย่ า ง

เจมส์ เรืองศักดิ์ ลอยชูศกั ดิ,์ นุน่ ศิรพันธ์ วัฒนจินดา, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, พิช วิชญ์วิสิฐ หิรัญวงษ์กุล มาร่วมพิสูจน์ฝีมือ แม้ชื่อนักแสดงจะไม่ดึงดูด เท่าไหร่ แต่เชือ่ แน่วา่ เรือ่ งราวความรักหลากรูปแบบ ในหนังเรือ่ งนีต้ อ้ งโดนเข้ากับคุณสักรูปแบบอย่าง แน่นอน

4

5. Mirror Mirror จูๆ่ ก็มหี นังเกีย่ วกับ ‘สโนว์ไวท์’ ออกมาถึงสองเรือ่ ง โดยเรือ่ งทีก่ ำลัง จะเข้าฉายก่อนนัน้ ได้เจ๊จู จูเลีย โรเบิร์ตส แสดงนำ แต่อย่าคิด

ไปไกลว่ารุ่นเดอะขนาดนี้จะได้แสดงเป็นสโนว์ไวท์ เพราะหน้า มันเลยวัยไปแล้ว งานนี้สาวพริตตี้วูแมนได้บทเป็นแม่เลี้ยง ใจร้าย ซึง่ โดดเด่นกว่าบทสโนว์ไวท์ ซึง่ นำแสดงโดยลิลี คอลินส์ เสียอีก ดูได้จากโปสเตอร์หนัง ส่วนอีกเรือ่ งชือ่ ว่า Snow White and the Huntsman นัน้ บทของแม่เลีย้ งใจร้ายเป็นของชาร์ลซี เธอรอน รู้สึกว่าทั้งสองเรื่องแม่เลี้ยงใจร้ายจะสวยกว่าลูกเลี้ยง หรือนางเอกเสียอีก

22

5


6

6. แด่หญิงสาวผู้ถูกสาปให้มีน้ำตา แค่ชอื่ หนังสือก็นา่ สนใจแล้ว บวกกับชือ่ คนเขียน ‘หนุม่ โรงงานน้ำตา’ ซึง่ คาดว่า หนังสือเล่มนีค้ งเต็มไปด้วยอุทกภัยจากนัยน์ตาเป็นแน่ ‘แด่หญิงสาวผูถ้ กู สาปให้ มีนำ้ ตา’ เป็นความเรียงขนาดสัน้ หยิบจับเอาประเด็นต่างๆ ทีผ่ เู้ ขียน ‘รูส้ กึ ’ หรือ เรื่องราวประสบการณ์ส่วนตัว มาถ่ายทอด ตัดแต่งให้เป็นความเรียงอันว่าด้วย น้ำตา และในส่วนทีส่ องของหนังสือชือ่ ว่า ‘แด่สรรพสิง่ ทีถ่ กู สาปมาให้เหงา’ ก็มนี ยั เกีย่ วพันกับความหมายในส่วนแรก ‘ความเหงา’ ‘น้ำตา’ ดูเหมือนจะเดินเกีย่ วก้อย เคียงคูก่ นั มา แต่ทแี่ น่ๆ การร้องไห้กบั ตัวหนังสือหรือเรือ่ งราวทีก่ ระทบกระเทือน อารมณ์นนั้ ช่วยบำบัดจิตใจได้ชะงัดนัก

7

7. Red Carpet Fashion Awards จากความโด่งดังของเรียวขาของแองเจลินา โจลี บนพรมแดงงานออสการ์ ซึง่ จะว่าไปแล้ว เป็นเรือ่ งทีไ่ ม่เป็นเรือ่ งสักเท่าไหร่ แต่คาดว่าเทรนด์ชดุ ราตรี ต่อไปนีต้ อ้ งเป็นชุดแหวกขาแน่ๆ บรรดาชุดสุดสวยอลังการบนงานพรมแดง ของเซเล็บระดับโลกเป็นแรงบันดาลใจในการแต่งตัวของสาวๆ และเป็น คอลัมน์ประจำของนิตยสารแฟชัน่ หลากหลายเล่ม หากคุณอยากดูฉบับเต็ม กับทุกงานพรมแดงทีม่ ี ทุกเซเล็บทีไ่ ปงานนัน้ ทัง้ ชุดสุดสวยและชุดยอดแย่ เช็กได้ทเี่ ว็บไซต์ Red Carpet Fashion Awards ทีม่ ใี ห้ดคู รบ!

8. Bloglovin’ แม้คนจะหันมาเล่นเฟซบุก๊ หรือถ่ายภาพลงอินสตราแกรมกันหมด แต่ ใช่วา่ ความนิยมในการเขียนบล็อกจะลดลง เพราะถึงอย่างไร หากอยาก จะบอกเล่าอะไรเป็นเรือ่ งเป็นราว มีรปู ประกอบอย่างสวยงาม บล็อกก็ ยังเป็นพื้นที่ที่ดีที่สุดที่คุณสามารถจะสร้างสรรค์และอวดชาวโลกได้ และสำหรับคนทีช่ อบอ่านบล็อก ไม่วา่ จะเป็นบล็อกแฟชัน่ บิวตี้ เทรนด์ ดี ไ อวาย แต่ ไ ม่ รู้ จ ะไปเสาะหาอ่ า นที่ ไ หนได้ บ้ า ง คลิ ก เข้ า มาที่ นี่ bloglovin’ แหล่งรวบรวมบล็อกสุดฮิปทัง้ โลกไว้ให้คณ ุ ได้เลือกอ่าน ฮิต ไม่ฮติ ก็มคี นเป็นสมาชิกและติดตามอ่านกว่าล้านคนนะจ๊ะจะบอกให้

9

WHAT’S UP ?

Pattaya Rooftop Film Fest 2012 โรงแรมดุสติ ดีทู บาราคูดา้ พัทยา ร่วมกับ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยจัดงานเทศกาลภาพยนตร์กลางแจ้งบน ดาดฟ้าครัง้ แรกของภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนือ่ ง ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ150 ปี ความสัมพันธ์ ทางการฑูตระหว่างประเทศไทยและเยอรมันนี ซึง่ เทศกาล ดั ง กล่ า วนั้ น จะจั ด ขึ้ น ในทุ ก คื น วั น ศุ ร์ ต ลอดเดื อ น กุมภาพันธ์ และ มีนาคม 2555 ณ ซันเซ็ท เลาจน์ ชัน้ ดาดฟ้าของโรงแรม

OPAL ON STAGE เอ-ไทม์ โชว์บสิ ปล่อยหมัดเด็ด จับ โอปอล์ ปาณิสรา โชว์ เดีย่ วครัง้ แรก นางพญาทีพ่ กพาความเริด่ ! ความแรง! และความฮา! มาไว้บนเวทีเดียวใน ‘OPAL ON STAGE’ วาไรตีค้ อนเสิรต์ สุดเริด่ ! จากไอดอลสาว ขวัญใจมหาชน เสาร์ ที่ 31 มีนาคม และวันอาทิตย์ ที่ 1 เมษายนนี้ ณ หอ ประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ใครชอบของแรง ห้ามพลาด รีบไปจองบัตรได้ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์นี้ ทีไ่ ทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา

8

9. Trasher Thailand ดังใหญ่แล้วสำหรับกลุม่ ปาร์ตสี้ ดุ ฮิป เปรีย้ วแปลก และมีลกู บ้ากว่าใครๆ ในเมืองไทยกับ Trasher ทีก่ อ่ นหน้านีท้ ำเล่นๆ สนุกๆ กับงานมิวสิค วิดโี อ เพลง ‘We Found Love’ ของริฮนั น่า ในแบบ Bangkok Version ทีย่ อดดู ถล่มทลาย ดังไปไกลทั่วโลก และล่าสุดกับมิวสิควิดีโอเพลง ‘The One That Got Away’ ของเคที่ เพอร์รี่ ทีด่ งั กว่าอีกหลายสิบเท่า จนเจ้าของเพลง อย่างเคที่ เพอร์รี่ ซึง่ ได้ดแู ล้ว ต้องทวีตบอกแฟนเพลงให้หามาดูเลยทีเดียว รอติดตามความบ้าของพวกเขาต่อไปทัง้ ในเฟซบุก๊ และยูทบู

10. WhatChaRaWaLee จากการแต่งเพลงเพื่อใช้ในงานแต่งงานของเพื่อน จนได้ออก มาเป็นเพลงชื่อน่ารักว่า ‘ลูกอม’ ซึ่งเป็นชื่อของเจ้าสาว หลัง จากนัน้ ด้วยความรวดเร็วของโลกอินเตอร์เน็ต มีคนนำเพลงนี้ ออกมาเผยแพร่ และด้วยเนือ้ หา ทำนอง ความน่ารักของเพลง นี้ ท ำให้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก อย่ า งรวดเร็ ว และกลายเป็ น เพลง ‘งาน แต่งงาน’ สุดฮิตไปโดยปริยาย เช่นเดียวกันวง ‘วัชราวลี’ ซึง่ มา จากชื่อจริงของเจ้าสาวก็เป็นที่รู้จักและโด่งดังในที่สุด และ ซิงเกิลล่าสุด ‘ร่มสีเทา’ ของพวกเขาก็ดังไม่แพ้เพลงแรกเช่น เดียวกัน

10 23

WEMAN ละครเวทีของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เรือ่ งราวของแมน ชายหนุม่ เจ้าชูผ้ เู้ ชือ่ มัน่ ใน ความเป็นผูช้ ายอย่างแรงกล้า ต้องหลงมิตเิ ข้าไปอยูใ่ นดิน แดนทีเ่ รียกว่า "วีแมน" สถานทีซ่ งึ่ ทำลายความมัน่ ใจของ แมนไปอย่างสิน้ เชิง เปิดการแสดงในวันศุกร์ 16 มีนาคม 2555 วันเสาร์ 17 - อาทิตย์ 18 มีนาคม 2555 หอประชุม ศรีบรู พา ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ บัตรราคา 180 บาท ทุกทีน่ งั่ โทรจองตัว๋ และสอบถามเพิม่ เติม : 08-19092070 , 08-7278-3789

Rose More Feel Concert โรส ศิรนิ ทิพย์ พร้อมแล้วกับคอนเสิรต์ ครัง้ แรกของเธอใน ‘Rose More Feel Concert’ โรส เตรียมความประทับใจ อีกหลายๆ อารมณ์ทคี่ ณ ุ ไม่เคยเห็นเธอทำมาก่อน ไม่วา่ จะเป็นการเต้น, Talk show, บทเพลงพิเศษทีเ่ รียบเรียง ขึน้ ใหม่ รวมถึงความประทับใจจากแขกรับเชิญสุดพิเศษ ทีเ่ ธอชวนมาร่วมในคอนเสิรต์ ครัง้ แรกของเธอด้วย โดย “Rose More Feel Concert” จะจัดขึน้ ทีห่ อประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2555 จองบัตรได้ที่ www.thaiticketmajor.com


eat up

เรือ่ ง Synonym / ภาพ Antonym Email eat.drink.rest@gmail.com

กรกนก ยงสกุล

หลังจากจบปริญญาตรีดา้ นแฟชัน่ ดีไซน์ที่ University of Westminster ประเทศอังกฤษ จากนัน้ เรียนต่อด้านธุรกิจเสือ้ ผ้าประมาณ 1 ปี ทีล่ อสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา กลับมาดูแลกิจการของคุณพ่อ ‘มารีนา ยอร์ช คลับ ภูเก็ต’ และก้าวสำคัญสูธ่ รุ กิจโรงแรมเต็มตัว ‘มาดูซ’ี ใกล้แยกอโศกมนตรี แถมท้ายด้วย งานด้านการตลาดที่ ‘ภูเก็ตโบ๊ท ลากูน รีสอร์ท’ และ ‘บ่อแสนรีสอร์ท’ ทีจ่ งั หวัดพังงา และกำลังลุยการตลาดโปรเจ็กต์คอนโด โลว์ไรส์ เพิม่ เติมอีก 60 ยูนติ UP ฉบับนี้ เล็ก-กรกรนก ในมุมผู้รักไลฟ์สไตล์ การกินดื่ม และท่องไปในร้านบรรยากาศอบอุ่น นั่งสบาย หลากหลายแห่ง ใช่ว่าจะกินๆ ดื่มๆ เท่านั้น เธอเลือกสรรร้านทีเ่ น้นวัตถุดบิ ดี และไม่ทำลายสุขภาพ ฉบับนี้ เธอเลือก ‘เซอร์เฟส’ (Surface) ซอยทองหล่อ 11 ให้คณ ุ ผูอ้ า่ นลองไปชมและชิมกัน

ร้านเซอร์เฟส (Surface)

บรรยากาศ ร้านอาหารสไตล์ฝรัง่ เศส ไม่เป็นทางการ ในบ้านกลางสวนทีม่ กี ลิน่ อายวินเทจ นัง่ สบาย คนไม่เอะอะ การตกแต่ง สีขาวฟ้า เป็นสีหลัก มีชดุ เก้าอีแ้ ละโซฟาสไตล์โมเดิรน์ คลาสสิกหลายแบบ กลมกลืนไปกับสวนสงบ ทีน่ งั่ ประจำ ชุดโซฟาใกล้สนามหญ้าด้านหลังร้าน เพราะมากับเพือ่ นหลายคน นัง่ ได้เต็มที่ และเป็นมุมส่วนตัว จานเด็ด ริซอตโต้ กับ เห็ดทรัฟเฟิล และเนือ้ เทนเดอร์ลอย เนือ้ นุม่ ๆ กับข้าวริซอตโต้อนุ่ และทรัฟเฟิลหอม ช็อกโกแลตลาวา กับสตรอว์เบอร์รี่ และไอศกรีม – ปกติอร่อยแต่ในโรงแรม แต่เมือ่ ได้ลองทีน่ จี่ ะทราบ แก้วโปรด วัน ไนท์ สแตนด์ – มีเตอร์กลิ า่ เป็นเบส แรงสำหรับคนดืม่ ไม่เยอะแก้ว อาร์มส บิวตี้ ออฟ เซอร์เฟส - จินหวาน เป็นตัวหลัก สบายๆ รัก บรรยากาศไม่เอะอะ ในบ้านกลางสวนสบาย ชอบ อาหารและไวน์ ท่ามกลางเพือ่ นๆ เมือ่ อยูท่ นี่ ี่ ไม่ชอบ ทีจ่ อดรถ อาจต้องแย่งชิงกัน หรือไม่กน็ งั่ มาหลายๆ คนคันเดียว เหตุผลทีล่ องไป บรรยากาศร้านน่ารัก เหมาะกับทัง้ คูร่ กั เพือ่ นรัก และครอบครัว เหมือนนัง่ อยูบ่ า้ น ยิง่ ยามเย็น-ค่ำยิง่ ดี เหตุผลทีก่ ลับไปอีก อาหารอร่อย ไม่ตอ้ งปรุงอะไรเพิม่ เลยต้องกลับมา พกเงินไปเท่าไรต่อคนต่อมือ้ 500 บาทขึน้ ไป แต่งตัวยังไง สมาร์ท แคชวล สถานทีต่ งั้ ซอยทองหล่อ 11 ถนนสุขมุ วิท 55 สำรองทีน่ งั่ โทร. 0-2258-2858 ไปอย่างไร จากปากซอยสุขมุ วิท 55 เมือ่ ถึงกลางซอย ชิดซ้าย สังเกต ซอย ทองหล่อ 11 ตรงเข้าไปสุดซอย ร้านซ่อนอยูห่ ลังลานจอดรถรวม สถานทีจ่ อดรถ ลานจอดรถลานกว้างหน้าร้าน เวลาเปิด-ปิด 18.30-01.00 น. อาหาร+เครือ่ งดืม่ บรรยากาศ บริการ ความสะอาด

ร้านเลทส์ สวีท (Let’s Sweet)

บรรยากาศ คาเฟ่บนชัน้ 2 แอบซ่อนอยูอ่ ย่างสงบ น่ารักในตัวอาคาร กลางสยามสแควร์ การตกแต่ง ร่วมสมัย ผสมผสาน ระหว่าง โมเดิรน์ กับ อาร์ต สเปซ กำแพงเป็นงานเพนต์ และการจัดวางสนุกๆ ทีค่ วรนัง่ โซฟาริมระเบียง สำหรับกลุม่ เพือ่ นเมาท์มนั และ คูร่ กั ทีม่ มุ ส่วนตัวอีกฟากร้าน จานเด็ด ครีมมี่ สตรอว์เบอร์รี่ แพนเค้ก – ไอศกรีมกับชาเขียว กับแพนเค้ก 2 ชัน้ ราดซอสสตรอว์เบอร์รี่ พร้อมไอศกรีมเลือก รสชาติเองได้ บานาน่า ช็อก เฟรนช์ โทท – ขนมปังชุบไข่ทอด กับกล้วย ราดช็อกโกแลต พร้อมไอศกรีมเลือกรสชาติเองได้ แก้วโดน มิกซ์ เบอร์รี่ สมูทตี้ โยเกิรต์ – แหล่งรวมเบอร์รหี่ ลากชนิด ในโยเกิรต์ สาวๆ ติดใจชัวร์ รัก ความเป็นกันเองของการตกแต่ง และ เมนู ทีเ่ หมาะเจาะกับเด็กวัยรุน่ ย่านสยามสแควร์ ชอบ เมนูมาจากความตัง้ ใจล้วนๆ เจ้าของร้าน ทำเอง ตัง้ แต่ ซอส ไอศกรีม เค้ก และส่วนผสมต่างๆ ไม่ชอบ ทีน่ งั่ เต็มในช่วงเลิกเรียน เลิกงาน แหม...ใครๆ ก็อยากมากินสมูทตีท้ า่ มกลางเด็กมัธยมและมหาวิทยาลัย เหตุผลทีล่ องไป ถือเป็นแพนเค้ก เฮาส์ ทีร่ วมแพนเค้ก ทัง้ หวาน คาว เหตุผลทีก่ ลับไปอีก เมนูเยอะจนลายตา กินแล้วไม่ซำ้ เลยต้องลองมากินให้ครบ แถม ไวไฟ และเสียบปลัก๊ ฟรีตลอดเวลา พกเงินไปเท่าไรต่อคนต่อมือ้ 150 บาทขึน้ ไป แต่งตัวยังไง วัยรุน่ สยามสแควร์ และเครือ่ งแบบนักเรียนทุกสถาบัน สถานทีต่ งั้ ชัน้ 2 อาคารติดกับ ศูนย์การเรียนรูโ้ ตโยต้า หรือ อาคารหลังโรงหนังลิโด้ สำรองทีน่ งั่ โทร. 0-2658-0576 ไปอย่างไร รถไฟฟ้าสยาม เดินมายังตึกทีต่ งั้ โรงหนังลิโด้ ทะลุผา่ นร้านเสือ้ ผ้าเข้ามาจนถึงศูนย์ฯ โตโยต้า ทางขึน้ ร้านเลทส์ สวีทอยูด่ า้ นซ้ายมือ สถานทีจ่ อดรถ ลานจอดรถสยามสแควร์ เวลาเปิด-ปิด จันทร์-ศุกร์ 12.00-21.00 น. เสาร์-อาทิตย์ 11.00-21.00 น. อาหาร+เครือ่ งดืม่ บรรยากาศ บริการ ความสะอาด

24


ร้านมินบิ าร์ เดลิ (Minibar Deli)

บรรยากาศ คีออสร้านอาหารเลือ่ งชือ่ อีกแห่งทีต่ อบสนองไลฟ์สไตล์คนเมืองทีต่ อ้ งการความ รวดเร็ว แต่ยงั อร่อย การตกแต่ง ร้านชาและอาหารสไตล์ฝรัง่ เศส ย่อส่วนเป็นบาร์ขนาดย่อม พร้อมทีน่ งั่ รับประทาน ทีค่ วรนัง่ ริมร้านด้านใดด้านหนึง่ จานเด็ด สวีดชิ มีตบอลเสิรฟ์ พร้อมกับพาสต้าเส้นโปรด ตามสัง่ หรือจะเสิรฟ์ มากับมันฝรัง่ บด เนือ้ วัวจากออสเตรเลียอบราดซอสครีมฮอร์สแรดิชเสิรฟ์ มาพร้อมสลัดมะเขือเทศและชีสมอสซาเรลลา กับซอสเพสโต้ เค้กเรดเวลเวท-ขายดีทสี่ ดุ ในร้าน เบลเจียนช็อคสโนว์ -แต่ละชัน้ อัดแน่นด้วยเค้ก ดาร์กช็อกโกแล็ตเลิศรสและประดับมาร์ชเมลโลด้านบน แก้วโดน รูทเบียร์โฟลตกับไอศกรีมวานิลลา รวมทัง้ เครือ่ งดืม่ ปัน่ รสชาติถงึ ใจ เช่น Candies Orange Cake Shake กับ Mint Choc Shake รัก รสชาติอาหารประดิดประดอยไม่ลดละแม้เป็นร้านขนาดย่อมกลางดิเอ็มโพเรียม ชอบ ขนมเค้ก คุกกี้ และ เครือ่ งดืม่ ทีย่ งั คงไว้ซงึ่ เอกลักษณ์นกั กินดืม่ วัยรุน่ วัยทำงานมากรสนิยม ไม่ชอบ ทีน่ งั่ น้อยไปหน่อย ถ้าไม่อยากรอก็ซอื้ กับไปกินกับเพือ่ นทีท่ ำงาน หรือกับครอบครัวทีบ่ า้ น เหตุผลทีล่ องไป ต้องแวะมาช็อปปิง้ ทีด่ เิ อ็มโพเรียม แล้วเพลีย หิว ท้องกิว่ เหตุผลทีก่ ลับไปอีก ถ้าไม่อยากนัง่ ร้านใหญ่ คนเยอะ รอนาน และไม่แน่ใจเรือ่ งรสชาติอาหาร ก็ตอ้ งทีน่ ี่ พกเงินไปเท่าไรต่อคนต่อมือ้ 250 บาทขึน้ ไป แต่งตัวยังไง มาดิเอ็มโพเรียมอย่างไร ก็ขนึ้ มาชิลล์ทมี่ นิ บิ าร์ เดลิ อย่างนัน้ สถานทีต่ งั้ ชัน้ 5 ดิ เอ็มโพเรียม สำรองทีน่ งั่ โทร. 0-2259-8826 ไปอย่างไร รถไฟฟ้าบีทเี อส พร้อมพงษ์ เข้าสูด่ เิ อ็มโพเรียม หรือ ขับรถฝัง่ ซอยคูบ่ นถนนสุขมุ วิท สถานทีจ่ อดรถ ลานจอดรถอาคารดิเอ็มโพเรียม เวลาเปิด-ปิด 10.00-20.30 น. อาหาร+เครือ่ งดืม่ บรรยากาศ บริการ ความสะอาด

going up ไดเร็กทอรี่ ‘ข้าวแกง...อร่อยเด็ด’

ร้านออล ซิกซ์ ทู ทเวลฟ์ (All Six To Twelve)

บรรยากาศ ร้านอบอุน่ แบบมีสไตล์ เท่ เข้ม และดิบเล็กน้อย กลางวันอย่าง กลางคืนอีกอย่าง การตกแต่ง โมเดิรน์ ชิค อินดัสเตรีย เข้มแข็งแบบหนุม่ เท่ เจือความโค้งมนอ่อนหวานและโฉบเฉีย่ วไว้ อย่างสาวเปรีย้ ว ทีค่ วรนัง่ โซฟาชิดกำแพงซ่อนอยูใ่ นหลืบส่วนตัว จานเด็ด แคบหมูพะโล้ – หนังหมูหมักกลิน่ เครือ่ งพะโล้ทอดกรอบสูตรลับตำรับร้าน สปาเกตตีผดั ขีเ้ มา- เส้นดำผัดกับเครือ่ งเทศแบบไทย แหม เผ็ดร้อนสะใจ ไม่เกรงใจลูกค้าฝรัง่ เบอร์เกอร์ลาบ – อร่อยเด็ดฝรัง่ ปนไทย เสิรฟ์ บนเขียงเก๋ แก้วโดน ค็อกเทลทุกรายการ เริม่ ตัง้ แต่ระดับสตาร์ท เฟรช ไปจนเบิรน์ เอาต์ จากเบาๆ สูก่ ารเผาร่าง รัก ค็อกเทลสูตรสร้างสรรค์ใหม่ ท่ามกลางบรรยากาศขรึมๆ หม่นๆ เท่ๆ กับเพือ่ นๆ ชอบ อาหารสูตรใหม่ๆ ทีล่ งตัว กับ บริการทีด่ ี ทัง้ เจ้าของร้านและบริกร ไม่ชอบ ลานจอดรถส่วนตัวสุดๆ อาจต้องให้เพือ่ นหนุม่ เดินไปส่ง เหตุผลทีล่ องไป หาทีใ่ หม่ๆ แปลกตา และไม่นา่ เบือ่ นัดนัง่ ชิลล์กบั เพือ่ นฝูง คนรัก ยาวไปยันเทีย่ งคืน เหตุผลทีก่ ลับไปอีก อาหารอร่อย เครือ่ งดืม่ เด็ด บรรยากาศโดน และบริการเลิศ ครบครัน พกเงินไปเท่าไรต่อคนต่อมือ้ 400 บาทขึน้ ไป แต่งตัวยังไง สมาร์ทแคชวลแบบแฟชัน่ สไตลิช สถานทีต่ งั้ ด้านหน้าอาคาร เฟรเซอร์ เพลส เออร์บนั น่า ซอยหลังสวน สำรองทีน่ งั่ โทร. 0-2250-6799 ไปอย่างไร จากถนนพระราม 1 บริเวณชิดลม เลีย้ วเข้าสู่ ซอยหลังสวน (เดินรถทางเดียว) ผ่านหน้า ปอร์ตโิ ก้ และ โรงแรมมิวส์ จากนัน้ สังเกตป้ายร้าน ออล ซิกซ์ ทู ทเวลฟ์ ทีท่ างเข้าหน้า เฟรเซอร์ เพลส เออร์บนั น่า เลีย้ วซ้ายเข้าไป สถานทีจ่ อดรถ อาคารจอดรถ เฟรเซอร์ เพลส เออร์บนั น่า เวลาเปิด-ปิด 06.00-24.00น. อาหาร+เครือ่ งดืม่ บรรยากาศ บริการ ความสะอาด

25

‘ข้าวแกง’ หรือ ‘ข้าวราดแกง’ อาจถูกปรับเปลีย่ นการกินแบบอาหารสำรับตาม ตำรับตำราในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนกลาง ตามวิถีชีวิตคนไทยแต่เดิมที่กินอยู่ กับบ้าน มาเป็นกินทีร่ า้ นนอกบ้าน และต้องการความรวดเร็ว คล่องตัว ในร้านที่ ประหยัดจานชาม แต่กม็ อี ยูบ่ า้ งทีจ่ ดั เป็นถ้วยกับจานกับแยกระหว่างข้าวและ กับข้าว แต่ไม่ได้ประดิดประดอยอย่างสำรับที่จัดวางสวยงาม ทว่า ก็ยังคง หมายรวมเป็นข้าวแกง อาหารกินง่ายราคาประหยัดอย่างทีเ่ ราคุน้ เคย ข้าวแกงข้างถนน และตึกแถว ใช่ว่าจะอร่อยมัดชิวหาและต่อมรับรส เสมอไป แต่...รายชือ่ ร้านข้าวแกงเหล่านี้ เด็ดอย่างไร อยากท้าให้คณ ุ ไปลอง 1. ข้าวแดงแกงร้อน สยามสแควร์ ตัง้ อยูเ่ ยือ้ งกับศูนย์หนังสือจุฬาฯ อร่อยแบบรสมือแม่ครัวไทยจีน 2. รสดีเด็ด สยามสแควร์ ตักราดแค่ 1-2 อย่างเท่านัน้ กินแบบแมวดม แต่ลองสัง่ อิม่ อร่อย ได้หลายๆ จาน 3. ร้านป้าแตน เป็นรถเข็นข้างถนนง่ายๆ อยูป่ ากซอยสุขมุ วิท 10 คนมุงกันแน่นยามค่ำ 4. ข้าวแกงเจ๊กปุย้ เยาวราช ต้น ซอยมังกร ถนนเจริญกรุง อร่อยทุกอย่าง 5. ร้านแป๊ะรสเด็ด จรัญสนิทวงศ์ 53-55 บางคนรูจ้ กั ในนาม ‘ข้าวแกงข้างบ้านบรรหาร’ ต้องลองไปชิม 6. ครัวสุดา ถนนรืน่ รมย์ ขอนแก่น ของอร่อยขึน้ ชือ่ ประจำเมืองแคนแห่งนี้ 7. ข้าวแกงป๋าทวี ตัง้ อยูท่ ถี่ นนจักรวรรดิ ซอยบพิตรพิมขุ ฝีมอื กว่า 50 ปี การันตี อยูใ่ นทุกรายการ 8. ร้านข้าวแกงพัชชา ถนนต้นจันทร์ ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี อร่อยดี มีของฝาก 9. ข้าวแกง 200 ปี ตำบล ต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ร้านดังประจำเมืองเพชรทีเดียว 10. ข้าวแกงจีง้ วด ร้านเก่าแก่มดั ใจคนเกาะภูเก็ต ตัง้ อยูท่ ี่ ถ.เยาวราช อำเภอเมือง ภูเก็ต 11. ข้าวแกงจุฑารัตน์ อยูใ่ น ซอยโชคชัยร่วมมิตร (ซอยวิภาวดีรงั สิต 16) ติดกับร้านจุฑารัตน์เบเกอรี่ 12. ข้าวแกงป้าเผ็ด อยูใ่ นตรอกเล็กๆ ข้างร้านบ้านพระอาทิตย์ ถนนพระอาทิตย์ 13. ร้านข้าวแกงเจ้นงค์ ถนนราชเชียงแสนซอย 1 เชียงใหม่ อร่อยจนคนนัง่ รอ คนเปิดคิวต้องมาเป็นเลขคู่


up travel

“พ่อแม่ ไปเที่ยวปีนังกันมั้ย!”


เรือ่ งและภาพ เจษฎา ศาลาทอง Twitter @JessSalathong

ในลิสต์สงิ่ ทีอ่ ยากจะทำของคนทีก่ า้ วเข้าสูว่ ยั ทำงาน ผมเชือ่ ว่าหลายคนมีสงิ่ หนึง่ ทีอ่ ยาก จะทำเหมือนผม นัน่ คือการได้พาพ่อแม่ไปเทีย่ วเมืองนอกก่อนผมอายุ 30 ผมอยากพา เค้าไปเห็นโลกกว้างๆ ได้ลองสัมผัสอะไรทีแ่ ตกต่างหลากหลาย ผมก็อยากพาไปเทีย่ วไกลๆ หรอกนะ แต่เมือ่ มาบวกลบคูณหารดูงบประมาณในประเป๋าแล้ว สงสัยแกคงจะต้องรอ อีกสักพักใหญ่กว่าจะได้ไป งัน้ เลยคิดว่าเอาใกล้ๆ ก่อนละกัน โชคดีผมมีโอกาสไปประชุม ทีป่ นี งั เลยชวนพ่อแม่ไปเทีย่ วซะเลย ถือซะว่าเป็นการลองซ้อมพาพ่อแม่ไปใกล้ๆ ก่อน จะพาไปไกลๆ และเป็นของขวัญให้กบั คนทีใ่ ก้กำเนิดในวันเกิดของทีผ่ มทีก่ ำลังจะถึงด้วย สำหรับคนทีอ่ ยากจะลองชิมลางท่องเทีย่ วต่างประเทศด้วยตัวเองแบบไม่งอ้ ทัวร์ ผมก็ขอ แนะนำให้ลองเริ่มจากประเทศใกล้ๆ บ้านเราดูก่อน อย่างมาเลเซียนั้นถือเป็นสถานที่ซ้อมมือ ทีด่ เี ลย เพราะวัฒนธรรม อาหารการกิน และอัธยาศัยของผูค้ นใกล้เคียงกับบ้านเรา สือ่ สารกัน ด้วยภาษาอังกฤษง่ายๆ ก็เข้าใจ ค่าครองชีพไม่แพง หยิบจับอะไรไม่ตอ้ งกดเครือ่ งคิดเลขกันให้ เมือ่ ยมือปวดสมอง ตัว๋ เครือ่ งบินราคาก็ไม่แพง มีเทีย่ วบินเยอะ และนึกจะไปเมือ่ ไหร่กค็ ว้ากระเป๋า ไปได้เลยไม่ตอ้ งขอวีซา่ นักท่องเทีย่ ว “เคยดูแต่ในละครย้อนยุคทีค่ นมีฐานะสมัยก่อนจะส่งลูกมาเรียนทีป่ นี งั เพราะจะได้ภาษา อังกฤษ เหมือนละครเรือ่ งนางอายไง อภัสรา ทีเ่ ป็นนางงามจักรวาลก็จบจากโรงเรียนทีป่ นี งั นะ อยากรูเ้ หมือนกันว่าจะสวยเหมือนในละครหรือเปล่า” แม่บอก เราตืน่ เต้นกันทีเดียวสำหรับทริปครัง้ นีเ้ พราะนีจ่ ะเป็นการไปต่างประเทศด้วยกันครัง้ แรก ทัง้ ครอบครัว แต่ปนี งั ไม่ไกลเลยแค่ประมาณชัว่ โมงกว่าๆ พวกเราก็ยา้ ยตัวเองจากกรุงเทพฯ มายังถึงเกาะปีนงั แล้ว “บ้านเมืองเค้าเจริญเหมือนกันเนอะ ตึกสูงๆ เยอะเลย ต้นไม้กเ็ ยอะ เขียวดี” พ่อผมบอก พลางมองออกไปจากหน้าต่างรถแท็กซีท่ กี่ ำลังพาเราลัดเลาะถนนทีค่ ดเคีย้ วตามแนวเกาะพาเรา ไปโรงแรม ตึกสูงๆ ทีพ่ อ่ ผมเห็นก็สว่ นใหญ่จะเป็นคอนโดตากอากาศและโรงแรมทีส่ ร้างรับวิวทะเล เกาะปีนงั เป็นสถานทีต่ ากอากาศทีไ่ ด้รบั ความนิยมเป็นอย่างมากโดยเป็นส่วนหนึง่ ของรัฐ ปีนงั รัฐเล็กๆ ทางตอนเหนือของมาเลเซียซึง่ กินพืน้ ทีบ่ นฝัง่ แผ่นดินด้วย ตัง้ อยูไ่ ม่ไกลจากชายแดน ไทยมากนัก โรงแรมทีเ่ ราพัก อยูบ่ นชายหาด บาตู เฟอริงงี (Batu Ferringhi) ซึง่ ทอดตัวอยูท่ าง ชายฝัง่ ตอนเหนือของเกาะ ชายหาดทีม่ ชี อื่ เสียงของปีนงั ส่วนใหญ่ มักอยูท่ างทิศเหนือของเกาะ มี นักท่องเทีย่ ว โรงแรมขนาดใหญ่ และทีพ่ กั ชายทะเลเต็มไปหมด ความสะอาดของชายหาดนัน้ ใช้ได้ เท่าที่เห็นไม่มีขยะหรือร้านขายของไปกินที่รุกล้ำชายหาดสักเท่าไหร่ แต่ถ้าเทียบกับ ชายทะเลฝัง่ ทะเลอันดามันของไทยแล้ว ทะเลปีนงั ดูจดื ชืดไปเลย เพราะน้ำทะเลดูสหี ม่นๆ ไม่เป็น สีฟา้ ใส หรือ เขียวมรกตเหมือนบ้านเราทัง้ ทีอ่ ยูฝ่ งั่ มหาสมุทรอินเดียเหมือนกัน แต่นนั่ ก็ไม่ได้ทำให้เรารูส้ กึ ผิดหวังกับการมาเทีย่ วทีน่ เี่ ลย เพราะปีนงั ยังมีอะไรทีน่ า่ สนใจ มากกว่าแค่ชายหาด ตกเย็นถนนเลียบชายหาดก็คกึ คักและคราคร่ำด้วยผูค้ นทีอ่ อกันตามร้านค้าของทีร่ ะลึกและ ร้านอาหาร มาปีนงั สิง่ ทีห่ า้ มพลาดคือ การกิน กิน แล้ว ก็กนิ เพราะปีนงั ได้รบั การขนานนามว่า เป็น ‘เมืองหลวงแห่งอาหารของมาเลเซีย’ มีอาหารอร่อยให้ลมิ้ ลองมากมายโดยเฉพาะอาหารตาม แผงลอยนีแ่ หละ ชายหาด บาตู เฟอริงงีนกี่ ม็ รี า้ นอาหารเยอะ แต่ทมี่ ชี อื่ เสียงคือย่านถนนอาหาร

เกอร์นีย์ ไดรฟ์ (Gurney Drive) ที่อยู่ใต้ลงไป หรือบนถนนปีนังในตัวเมือง จอร์จ ทาวน์ (Georgetown) เมืองหลวงของรัฐ ก็มขี องกินให้เลือกเยอะมาก เยอะจนเลือกไม่ถกู อาหารทีน่ ไี่ ด้ รับอิทธิพลมาจากทัง้ จีน มาลายู อินเดีย และไทย ทีน่ เี่ ราสามารถหาต้มยำกุง้ ทานได้งา่ ยๆ หรือ ถ้าอยากลองอาหารจีนก็มที งั้ ติม่ ซำ และอาหารจีนฮกเกีย้ น ทีแ่ นะนำก็คอื ชาร์ ก๋วยเตีย๋ ว (Char Kway Teaow) ซึง่ หน้าตาคล้ายๆ ผัดซีอวิ๊ แต่เส้นเล็กกว่าและใส่กงุ้ หรือถ้าสัง่ ก๋วยจับ๊ กับโจ๊กไป คนขายก็เข้าใจ เพราะเป็นภาษาฮกเกีย้ น โจ๊กทีน่ จี่ ะโรยหน้าด้วยไส้ทอดกรอบๆ อร่อยกว่าปาท่องโก๋ ตัวเล็กๆ หรือหมีก่ รอบเยอะเลย แต่ทผี่ มชอบมากทีส่ ดุ คือ อาหารแบบ Nyonya (ย่าหยา หรือ นนยา) ซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างมาเลย์และจีน เพราะถือเป็นสไตล์อาหารที่สะท้อนวัฒนธรรม และ ความเป็นปีนงั ได้เป็นอย่างดี อาหารทีเ่ ป็นลายเซ็นของปีนงั ก็คอื Penang assam laksa (ปีนงั อัสสัม ลักซา) เมือ่ ปีทแี่ ล้ว CNN Go ได้จดั อันดับอาหารทีอ่ ร่อยทีส่ ดุ 50 อย่าง และปีนงั อัสสัม ลักซา ก็เข้ามาในอันดับ 7 (อันดับ1 คือแกงมัสมัน่ ของไทยนะครับ) ลักซานัน้ จะพูดง่ายๆ ก็เหมือนก๋วยเตีย๋ วนัน่ แหละแต่ น้ำซุปทีใ่ ช้สว่ นใหญ่จะเป็นซุปข้นๆ คล้ายๆ แกงกะหรี่ แต่อสั สัม ลักซานัน้ แตกต่างออกไปเพราะ จะใช้ซุปที่ทำจากเนื้อปลาและปรุงรสด้วยมะขาม อัสสัม ก็แปลว่ามะขามนั่นเอง ซุปก็เลยมี รสเปรีย้ ว และอัสสัมลักซาของปีนงั นัน้ พิเศษยิง่ ขึน้ ไปอีกเพราะจะใส่เครือ่ งเทศและสมุนไพรเพิม่ เข้าไป ทำให้ได้นำ้ ซุปทีก่ ลมกล่อม ซดคล่องคอ ไม่เลีย่ นเหมือนลักซาชนิดอืน่ ๆ ความหลากหลายทางอาหารของปีนังเป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและรากเหง้า อันหลากหลายของทีน่ ปี่ นี งั ในภาษามลายูแปลว่าหมากซึง่ ตรงกับชือ่ ‘เกาะหมาก’ ซึง่ เป็นชือ่ ทีไ่ ทย เราเคยเรียกปีนงั สมัยทีย่ งั เป็นหัวเมืองทีข่ นึ้ ต่อสยามประเทศ และต้นหมากก็เป็นสัญลักษณ์บน ผืนธงประจำรัฐด้วย เดิมทีเกาะปีนงั เป็นส่วนหนึง่ ของไทรบุรี (รัฐเคดะห์ในปัจจุบนั ) เมือ่ สยาม เรืองอำนาจไทรบุรกี ถ็ กู บีบให้กลายเป็นรัฐบรรณาการของสยามประเทศ ปีนงั ถูกประเทศสยาม กดดันทางทหารอยู่เนืองๆ ประจวบเหมาะกับที่กัปตันเรือฟรานซิส ไลต์ (Francis Light) ชาวอังกฤษ ได้เจรจาให้สลุ ต่านรัฐเคดะห์หรือพระยาไทรบุรขี อความช่วยเหลือในการคุม้ ครองจาก อังกฤษ ซึ่งสุลต่านก็เห็นด้วย เมื่อสามารถผลักดันกองทัพสยามกลับไปได้แล้ว อังกฤษได้ตั้ง บริษทั อีสต์ อินเดียขึน้ ทีป่ นี งั และให้กปั ตันเรือฟรานซิส ไลต์ เป็นผูด้ แู ล ปีนงั จึงตกเป็นเมืองขึน้ ของ อังกฤษโดยอังกฤษมาเปิดเมืองท่าขึน้ ทีน่ เี่ ป็นแห่งแรกในปี 1786 ซึง่ สยามถือว่านีเ่ ป็นการเสีย ดินแดนครัง้ แรก ต่อมาปีนงั กลายเป็นเป็นเมืองท่าทีส่ ำคัญในช่องแคบมะละกาทำให้มกี ารติดต่อ ค้าขายกับต่างประเทศทั้งจากตะวันตก จีน และอินเดีย ด้วยเหตุนี้ปีนังจึงได้รับอิทธิพลจาก หลายๆวัฒนธรรม โดยเฉพาะจากอังกฤษทีเ่ ป็นเจ้าอาณานิคม และจากจีนทีต่ อ่ มามีผคู้ นอพยพ เข้ามาตั้งรกรากจนทำให้ปีนังเป็นรัฐเดียวในมาเลเซียที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนจีน การ ผสมผสานทางวัฒนธรรมจึงมีให้เห็นอยูท่ วั่ ไป การเที่ยวชมเมืองจอร์จ ทาวน์ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกทั้งเมืองยิ่งช่วยทำให้ เราเห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของปีนงั ได้เป็นอย่างดี สถาปัตยกรรมทีผ่ สมระหว่าง ตะวันตกกับจีนแบบ Shino-Portuguese มีให้เห็นโดยทั่วไป สถานที่ราชการหลายแห่งเช่น ศาลากลางนัน้ ถูกสร้างในแบบโคโลเนียลอย่างงดงามเหมือนในละครย้อนยุคทีแ่ ม่เคยดู แต่ใน ขณะเดียวกันในเมืองก็มที งั้ มัสยิด โบสถ์คริสต์ วัดฮินดู วัดจีน วัดพม่า หรือแม้แต่กระทัง่ วัดไทย ขนาดใหญ่ดว้ ย สถานทีท่ พี่ วกเราประทับใจกันมากทีส่ ดุ คือคฤหาสน์เฉิง ฟัต เจ๋อ (Cheong Fatt Tze Mansion) หรือทีค่ นส่วนใหญ่เรียกกันว่า Blue Mansion ทีช่ อื่ นีเ้ พราะอาคารเก่าแก่นบั ร้อยปี ศิลปะจีนแห่งนี้ทาด้วยสีอินดิโก้ บลู ฟ้าสดใส อาคารหลังนี้ได้รับรางวัล โครงการทรงคุณค่า การอนุรักษ์โบราณสถาน จากองค์การยูเนสโก ปี 2000 จัดแสดงข้าวของและเรื่องราวของ ครอบครัวคหบดีชาวจีนฮกเกี้ยน นาม ‘เฉิงฟัตเจ๋อ’ ที่หอบเสื่อผืนหมอนใบจากเมืองจีนมาตั้ง รกรากทำการค้าจนร่ำรวยทีน่ เี่ หมือนกับพ่อค้าชาวจีนอีกหลายคนทีก่ ลายมาเป็นต้นตระกูลของ ชาวจีนในปีนงั จากการบอกเล่าของไกด์ น่าเสียดายทีล่ กู หลานของเจ้าสัวไม่นำพา ใช้ชวี ติ อย่าง หรูหราฟุ่มเฟือย ทรัพย์สินที่อุตส่าห์สะสมมาด้วยน้ำพักน้ำแรงหมดลงจนต้องขายอาคาร หลังนีใ้ ห้เอกชนทำเป็นพิพธิ ภัณฑ์และบูตคิ โฮเทลเหมือนในปัจจุบนั และเพือ่ ไม่ให้เห็นการรบกวน แขกของโรงแรมที่นี่จึงไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปภายในอาคาร แต่โชคดีที่วันที่ไปเที่ยวเป็นวันเกิด ของผมพอดี พอผูด้ แู ลอาคารทราบก็เลยบอกอย่างใจดีวา่ จะให้ผมถ่ายรูปได้เป็นของขวัญวันเกิด แต่อย่าให้ใครเห็นนะ การไปปีนงั ครัง้ นีผ้ มก็เลยได้ของขวัญพิเศษหลายๆ ชิน้ ทัง้ ได้รปู ถ่ายพิเศษนี้ และ การได้พาพ่อแม่ไปเทีย่ วอย่างทีต่ งั้ ใจ ผมว่ามันเป็นของขวัญพิเศษสำหรับผมเลยละ

27


stay up

สีสนั ณ All Seasons เชียงใหม่ สิ่งหนึ่งที่เราต่างรอคอยในหน้าร้อน อันร้อนตับจะแตกของเมืองไทยนี้ คือเทศกาล สาดน้ำคลายร้อนที่เรียกว่าวันสงกรานต์ ซึ่งเป็นเทศกาลประจำปีทุกๆ วันที่ 13-15 เมษายน ของทุกปี และคงไม่มีที่ไหนที่จะขึ้นชื่อในเรื่องเทศกาลสงกรานต์มากไปกว่า ที่เชียงใหม่อีกแล้ว โดยเฉพาะรอบคูเมืองเชียงใหม่ ที่เป็นจุดไฮไลต์สำคัญที่ร่ำลือกัน ว่าเป็นสถานที่ที่สนุกที่สุดในการเล่นสาดน้ำ เชียงใหม่จึงเป็น The Best Destination สำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี หากใครหมายมั่นปั้นมือว่าสงกรานต์ปีนี้จะขึ้นมาสาดน้ำที่เชียงใหม่ แต่ยังไม่มีที่พัก ฮิปๆ เก๋ๆ และสะดวกสบายในการออกท่องเทีย่ วทัว่ เมืองเชียงใหม่อกี ด้วย เพิม่ สีสนั ให้วนั หยุด สงกรานต์ของคุณด้วยโรงแรมสุดชิคแห่งใหม่ของเชียงใหม่อย่าง All Seasons Chiang Mai ที่

เพิง่ เปิดตัวไปเมือ่ ปลายปีทแี่ ล้ว All Seasons ถือเป็นโรงแรมราคาเบาๆ ทีย่ นิ ดีตอ้ นรับทุกคน

ทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะออกท่องเที่ยวมากกว่านั่งแกร่วอยู่ โรงแรม ตัวโรงแรมเป็นตึกสูง 6 ชั้น สไตล์โมเดิร์นคอมเทมโพรารี มีกิมมิคล้อไปกับชื่อโรงแรม คือ All Seasons กับความโดดเด่นของสีสนั ตัง้ แต่ทางเข้าโรงแรมกับป้ายทางเข้าสีเขียวสดใส ตัดกับสีน้ำเงินเข้ม เช่นเดียวกันกับด้านในที่ยังคงสีสันสดใสโดยเฉพาะฟร้อนต์เคาน์เตอร์ที่

สะดุดตาด้วยเฉดสีต่างๆ นานา อันเป็นสัญลักษณ์ของโรงแรม บริเวณล็อบบี้เป็นโทนสีฟ้า พาสเทลตัดกับสีขาวสะอ้านและพื้นไม้สีน้ำตาลอบอุ่น ตกแต่งด้วยโซฟาเฉดสีน้ำเงินสดใส ห้องพักมีทั้งหมด 60 ห้อง แบ่งเป็น Standard Room 25 ห้อง (22-25 ตร.ม.) และ Superior Room 35 ห้อง (32 ตร.ม.) ตกแต่งด้วยสไตล์โมเดิรน์ ผนังหินในโทนสีอบอุน่ กว้างขวาง และครบครั น ไปด้ ว ยอุ ป กรณ์ อ ำนวยความสะดวกทั้ ง โทรทั ศ น์ จ อแบนขนาดใหญ่ ไวไฟ

ความเร็วสูง โต๊ะทำงาน แอร์เย็นฉ่ำ ห้องน้ำกว้างขวาง น้ำไหลแรงไม่แพ้สายยางฉีดน้ำช่วง สงกรานต์เลยทีเดียว และสำหรับผู้ที่มาเป็นครอบครัว ยังมีห้องแบบแฟมิลี่รูม 2 ห้องเชื่อม กันมีประตูเปิดถึงกันได้ ไฮไลต์ของสีสันของ All Seasons อยู่ที่ห้องอาหาร ด้วยการตกแต่งด้วยเก้าอี้สไตล์ โมเดิรน์ หลากสี สวยงามโดดเด่นอย่างกับลูกกวาดในซองขนมเอ็มแอนด์เอ็ม เสิรฟ์ ทัง้ อาหารไทย และอาหารนานาชาติจากเชฟฝีมือดี พิสูจน์ได้จากอาหารเช้าที่ผู้เข้าพักไม่ต้องขวนขวายไป กินที่ไหน เพราะนอนที่นี่ Free Breakfast และสำหรับผู้ที่กลัวจะพลาดการติดต่อกับเพื่อนฝูง บนโลกสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์ก ที่นี่ก็มีบริการอินเตอร์เน็ตให้ใช้ฟรี เร็วและแรงไม่ต้องนั่งรอ โหลดเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวอันขึ้นชื่อของเชียงใหม่อีกด้วย ไม่ว่า จะเป็นสวนสัตว์เชียงใหม่ ดอยสุเทพ หรือสำหรับหนุ่มสาวอยากจะไปเดินเก๋ๆ ที่ ซอยนิมมานฯ ก็รวดเร็วเพียงไม่กนี่ าที สงกรานต์นหี้ ากใครจะขึน้ ไปสาดน้ำทีเ่ ชียงใหม่ All Seasons Chiang Mai พร้อมต้อนรับและพร้อมจะเพิ่มสีสันให้กับวันหยุดอัน สนุกสนานของคุณแน่นอน All Seasons Chiang Mai 7/9 Moo 1 Kanklong Cholprathan Rd., A Changpuek T Muang 50300 CHIANG MAI Tel : (+66)53/908888 Fax : (+66)53/908899 E-mail : info@allseasons-chiangmai.com

WHERE TO GO

ดอยสุเทพ

ไม่ ว่ า จะเคยไปแล้ ว หรื อ ยั ง ไม่ เ คยไป มา เชียงใหม่ทุกครั้งการได้ไปสักการะไหว้พระที่ ดอยสุเทพนั้นถือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต จาก โรงแรม All Seasons Chiang Mai ไปดอยสุเทพ นั้นง่ายแสนง่าย และก็ใกล้แสนใกล้ ขับรถ ออกจากโรงแรม ยูเทิร์นขวามือ (เพราะต้อง ข้ามคูเมืองเข้าสูอ่ กี เลนของถนน) ถึงสีแ่ ยกแรก เลีย้ วขวา จากนัน้ ก็ขบั ตรงไปเรือ่ ยๆ เดีย๋ วก็ถงึ แม้มอื ใหม่หดั เทีย่ วเชียงใหม่กไ็ ม่หลงแน่นอน

28

สวนสัตว์เชียงใหม่

กลายเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ แ ละแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว สำคัญประจำเมืองเชียงใหม่ไปแล้ว สำหรับ หมีแพนด้าสุดน่ารักทั้งช่วงช่วง หลินฮุ่ยและ หลินปิง 3 แพนด้าประจำสวนสัตว์เชียงใหม่ที่ ใครมาใครไปต้องแวะชืน่ ชมความน่ารักของมัน และจากโรงแรม All Seasons Chiang Mai ไปสวนสัตว์กง็ า่ ยและใกล้นดิ เดียว 5 นาทีกถ็ งึ ใช้เส้นทางเดียวกับการไปดอยสุเทพ ออกจาก หน้าโรงแรมกลับรถ ถึงแยกแรกเลี้ยวขวา ขับไป 5 นาที ผ่านม. เชียงใหม่มองซ้ายมือ ก็ถงึ แล้ว


UP NEWS

Elure Nikon เปิดตัว D800 Uexpo 2012 บริษทั โปรเอสเตติกศ์ จำกัด จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ นิคอนเปิดตัว D800 สุดยอดกล้องดิจิตอล SLR เซ็นเซอร์ CMOS งาน Uexpo 2012 สุดยอดมหกรรมการศึกษาแห่งปีที่นักเรียน บำรุงผิวหน้าแบรนด์ Elure ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาจาก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ วัน ภายในงานได้เชิญ DR.Yoram Karmon เป็นผูบ้ รรยายถึงคุณสมบัตแิ ละเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ โดย Elure นัน้ เป็นผลิตภัณฑ์แรก และเป็นผลิตภัณฑ์ให้ความขาว ชนิดเดียว ทีส่ ามารถทำให้เม็ดสีเมลานินบนผิวชัน้ บน ค่อยๆ แตกตัว และถูกทำลาย โดยจะสามารถเห็นผลว่าจุดด่างดำ ฝ้า กระ หรือสีผวิ ทีห่ มองคล้ำบนใบหน้าจางลง ใบหน้าแลดูกระจ่างใสขึน้ อย่างเห็น ได้ชดั ในระยะเวลาเพียง 28 วัน

แบบฟูลเฟรม โดดเด่นด้วยความละเอียด 36.3 ล้านพิกเซล เซ็น เซอร์วัดแสง 91k-pixels RGB พร้อมบันทึกวิดีโอแบบ Full HD 1920x1080 เปี่ยมประสิทธิภาพในแบบฉบับกล้องมืออาชีพ ให้ ภาพคมชั ด สี สั น สมจริ ง ภายใต้ รู ป ทรงกะทั ด รั ด น้ ำ หนั ก เบา ตอบโจทย์ความต้องการในการใช้งานของช่างภาพทุกระดับ ณ ห้อง ปุษการา บอลรูม ชัน้ เอ็ม โรงแรมเลอบัว แอท สเตท ทาวเวอร์ ถนน สีลม บางรัก

ม.ปลายไม่ ควรพลาดพร้ อ มขอรั บ คำแนะนำการศึ ก ษาต่ อ จาก วิทยากรด้านการศึกษาชื่อดัง คณาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญในทุก สาขาอาชีพ ปรึกษาและขอข้อมูลแต่ละคณะ มหาวิทยาลัยแบบ ตั ว ต่ อ ตั ว กั บ นั ก ศึ ก ษารุ่ น พี่ ทุ ก คณะมหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง ในและ ต่ า งประเทศกว่ า 200 สถาบั น และรั บ ของรางวั ล ในงานอี ก มากมาย ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่ งาน 6-8 เมษายน 2555 เวลา 09.00 น. - 18.00 น.ณ ศูนย์นิทรรศการและ การประชุมไบเทค บางนา EH 105 ชัน้ 1 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.eduzones.com

Green Heart Season 3 Sony Earth, Wind & Fire การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาค ภาคตะวันออก ขอเชิญ กลุ่มบริษัทโซนี่ในประเทศไทยเตรียมเปิดค่ายความรู้ “Young เอิรธ์ วินด์ แอนด์ ไฟร์ (Earth, Wind & Fire) วงอาร์แอนด์บฟี งั ค์ ชวนน้องๆ นักศึกษา ที่มีหัวใจสีเขียวในการอนุรักษ์ ในโครงการ "ท่ อ งเที่ ย วด้ ว ยความสุ ข สนุ ก กั บ การเรี ย นรู้ Green Heart Season 3" งานนี้เที่ยวฟรี มีรางวัลมอบให้ด้วย และสมัครกัน ได้ เ ลยที่ http://www.tatgreenheart.com/archives/2433 ติดตามความเคลือ่ นไหวของเพือ่ นๆ ที่ http://www.facebook.com/ Greenheartclub สอบถามข้อมูลได้ที่ โทร.0-2561-5455-7

Creative by Sony Season 5” ในวันที่ 19 มีนาคม ศกนี้ ณ ศูนย์ วิทยาศาสตร์เพือ่ การศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง) โดยในปีนโี้ ซนีไ่ ด้มงุ่ เน้น การเสริมสร้างพลังความคิด และจินตนาการของเยาวชน ควบคู่ ไปกับการปลุกจิตสำนึกใส่ใจในวิกฤตการณ์โลกร้อน โดยสร้างสรรค์ ผลงานในรูปแบบของ Stop Motion ภายใต้หัวข้อ “Save Energy We Can” โดยเรียนรู้วิธีการสร้างสรรค์จากวิทยากรทั้งจากโซนี่ และทีมมืออาชีพทีค่ ร่ำหวอด และมีผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัลเป็นเครือ่ ง การันตีฝีมือมากมาย รวมทั้งร่วมกิจกรรมที่ได้รับทั้งความรู้ และ สนุกสนานไปกับทีมวีเจชื่อดังจาก You Channel ตลอดทั้งวัน

29

รุน่ ใหญ่ เจ้าของบทเพลงสุดฮิตมากมายอย่าง September, AfterThe Love Has Gone, Boogie Wonderland และ Fantasy เตรียม เดินทางมาเปิดคอนเสิรต์ ครัง้ แรก ตามเสียงเรียกร้องของแฟนเพลง ชาวไทย ‘เอิรธ์ วินด์ แอนด์ ไฟร์ ไกดิง้ ไลท์ส์ ทัวร์ 2012’ (Earth, Wind & Fire Guiding Lights Tour 2012) ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายนนี้ ณ อิมแพค อารีนา่ เมืองทองธานี


up rise

เรือ่ ง อ.วิรยิ ะ ฤาชัยพาณิชย์

มอง ตื น ่ ตั ว และเริ ม ่ หาทางออก (ส่วนหนึ่งของพ็อกเก็ตบุค สาขาอาชีพแห่งอนาคต 3) ผมได้วิเคราะห์แนวโน้มการเกิดสาขาอาชีพใหม่ๆ ตามกระแสโลก หนึ่งในนั้นคือ กระแสประชากรโลกครับ การงานและอาชีพใหม่ๆ ที่เกิดจากกระแสประชากรโลกนั้น มีมาหลายปีแล้ว และจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีธรรมชาติสวยงาม อากาศพอเหมาะ อาหารและผลไม้ อุดมสมบูรณ์ทั้งปี คนไทยยิ้มง่าย ใจดี เราจึงเป็นประเทศที่น่าเที่ยวที่สุดในโลก ประเทศใน ยุโรปสวยงามแต่กห็ นาวมาก เหมาะสำหรับไปเทีย่ วแค่บางช่วงของปี แต่กเ็ ทียบกับประเทศไทยเรา ไม่ได้ เพราะค่าใช้จ่ายในบ้านเมืองเขาสูงมาก กินส้มตำที่อเมริกาหรือยุโรปราคารวมภาษี และค่าบริการอย่างต่ำก็จานละ 500 บาท มาเทีย่ วบ้านเรา เงิน 500 บาทได้อาหารครบ 3 มือ้ พร้อมค่าที่พักแบบประหยัดอีกหนึ่งคืน ในเอเชียเรา มีหลายประเทศทีไ่ ม่มธี รรมชาติแต่อยากให้มคี นมาเทีย่ ว ก็ตอ้ งสร้างสิง่ ต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว เช่น ฮ่องกงสร้างโอเชียน ปาร์ค สร้างความเป็นประเทศปลอดภาษี สินค้าราคาถูก สร้างเจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ สร้างดิสนียแ์ ลนด์ สิงคโปร์สร้างยูนเิ วอแซลสตูดโิ อ จัดคอนเสิร์ตนักร้องดังจากยุโรป อเมริกา จัดงานแข่งรถกรังปรีซ์ เกาหลีสร้างเนเวอร์แลนด์ และสร้างกระแส K Pop, Boy Band, Girl Group, ส่งเสริมเผยแพร่ละครซีรีส์ เช่น แดจังกึม, Coffee Prince เพื่อให้คนไปเที่ยว ในขณะที่ประเทศเราไม่ต้องสร้างอะไรเลย คนต่างชาติก็ยังมาเที่ยวบ้านเรา เรามีภูเขา ทะเล เกาะ ชายหาด ป่าไม้ น้ำพุรอ้ น และมีสถานทีแ่ ละเรือ่ งราวทางประวัตศิ าสตร์ให้ทอ่ งเทีย่ ว อีกมากมาย จึงไม่นา่ แปลกใจที่ ประเทศไทยได้รบั การโหวตให้เป็นประเทศทีน่ า่ เทีย่ วทีส่ ดุ ในโลก จากหลายสำนักอยู่บ่อยๆ เมื่อก่อนคนไทยที่ทำมาหากินด้านการท่องเที่ยวมีรายได้ มีกำไรจากการทำทัวร์ พา นักท่องเทีย่ วไปเทีย่ ว ทะเล ภูเขา วัด และดูโชว์ตา่ งๆ คนทำธุรกิจโรงแรม ทำทัวร์ รถเช่า อยูท่ ี่ เมืองไทย หากินไม่ยากครับ แต่ทุกวันนี้เรื่องราวมันเปลี่ยนไป บริษัทจากยุโรป จัดทัวร์ท่องเที่ยวกระบี่ ตะลุยทะเลอันดามัน เช่าเครื่องบินเหมาลำมา ลงที่กระบี่ พักโรงแรมของเขาที่มาลงทุนสร้างไว้ที่กระบี่ เพลิดเพลินกับชายหาดที่สวยงาม

ที่สุดในโลก คนไทยอาจจะพอมีรายได้จากการขายของที่ระลึกเล็กๆ น้อยๆ แล้วนักท่องเที่ยว ก็บินกลับไปพร้อมบอกเล่าความสุดยอดของทะเลบ้านเรา โดยคนกระบี่แทบไม่ได้อะไรเลย กับความเป็นเจ้าของชายหาด และเกาะที่สุดยอดแห่งหนึ่งในโลก เรื่องราวคล้ายๆ กันนี้เกิดขึ้นที่เชียงใหม่เช่นกัน คนญี่ปุ่นและเกาหลี ลงทุนซื้อสนามกอลฟ์ ทำโรงแรม รีสอร์ต (ลงทุนในรูปบริษัท) ที่ เชียงใหม่ แล้วจัดนักกอล์ฟมาท่องเที่ยวแบบกอล์ฟทัวร์ คือมาตีกอล์ฟ กิน นอนพร้อมสรรพ แต่ทนี่ า่ เสียดายคือ บริการทุกอย่างเป็นธุรกิจของประเทศเขาทัง้ หมด มีแค่แผ่นดินทีเ่ ป็นของเรา แนวโน้มการทำหากินในทิศทางนีก้ ม็ ที ที า่ ว่าจะเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ครับ คนในวงการท่องเทีย่ ว บ้านเราจึงต้องปรับตัวกับเรื่องราวที่เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ คนที่เรียนรู้ ตื่นตัว มองอนาคตและ พร้อมจะรับมือ ก็จะมีลู่ทางและโอกาสดีๆ เสมอ แต่คนที่ยังไม่รู้ตัว คิดว่าเคยทำอะไรแล้วได้ เงินก็คงจะได้ต่อไป พวกนี้น่าเป็นห่วงครับ เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวนะครับ คนสิงคโปร์ มากว้านซื้อที่ดินที่เชียงใหม่และ ลำพูน เพื่อทำเกษตรอินทรีย์เพราะที่ดินบ้านเราราคาถูกมากเมื่อเทียบกับเงินที่เขาหามาได้ คนยุโรปตอนนี้นิยมซื้อตึก บ้าน คอนโด อยู่ที่เชียงใหม่และภูเก็ต แล้วเปิดเป็นบริษัทเพื่อจ้าง คนจบ ปวส. หรือปริญญาตรี ด้านกราฟิก มัลติมีเดีย และคอมพิวเตอร์ เพื่อทำงานส่งกลับไป ยังประเทศตน บางประเทศ เช่น ฝรัง่ เศส เยอรมัน จัดทัวร์มาทำฟันกับทันตแพทย์ทเี่ ชียงใหม่และ ภูเก็ต เพราะเฉพาะค่าทำฟันที่บ้านเขา ราคาแพงกว่าค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับรวมค่าทำฟัน ที่บ้านเราและคุณภาพฝีมือทันตแพทย์ไทยก็ไม่เป็นรองใครในโลก กระแสประชากรโลก อาจจะทำให้เราต้องมองไปไกล มองให้เห็นโอกาสที่มี มากมายในโลก มีคนไทย บริษัทไทย ที่ประสบความสำเร็จจากกระแสนี้ เช่น คนไทย ร่ำรวยจากการเปิดร้านอาหารไทยในประเทศต่างๆ ทัว่ โลก คนไทยเปิดโรงแรมทีเ่ สียมเรียบ พร้อมทั้งทำทัวร์นครวัด นครธม บริษัทไทยลงทุนสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าที่ ประเทศลาว และอีกมากมาย สำหรับนักเรียน นักศึกษา เราคงจะเรียนแค่ทำข้อสอบผ่าน ขอแค่จบคงไม่พอ ฝึกฝนภาษาอังกฤษ ฝึกฝนนิสยั ใฝ่รู้ นัน่ คือการเพิม่ โอกาสการทำงานใหม่ๆ จากกระแสนี้ครับ

30


up & down

เรือ่ ง UP Team

what make you up, what make you down 1

1. ข้อความตอบโต้ Block B ของนิชคุณ สมเป็นลูกหลานคนไทยจริงๆ

1

2. ฟุตบอลไทย ตกรอบบอลโลก ไหนว่าบอลไทยจะไปบอลโลกไง

2. Jolie’s Leg ขาข้างเดียวดังไปทั่วโลกจริงๆ

1. Block B ดับอนาคตตัวเอง ด้วยคำพูดแท้ๆ

2

2

3 4. ออสการ์ของ เมอรีล สตรีพ ป้าสมควรได้จริงๆ ขอบูชา!

5

3. ซิงเกิลใหม่มาดอนน่า Girl Gone Wild ยังกล้าใช้คำว่า ‘เกิร์ล’ นะป้า

3. D&G SS 2012 คอลเล็กชั่นสุดท้าย ของแบรนด์ D&G

3 4. Hermes ไม่สามารถ จดทะเบียนได้ในประเทศจีน ต่อไปนี้คงมีแอร์เมสเซินเจิ้น

4 5. The new iPad แอปเปิ้ลเตรียมโกยทรัพย์ อีกแล้ว

5

ร่วมแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันสิ่งที่ทำให้คุณ UP หรือ DOWN ได้ที่ www.facebook.com/UP2Umagazine

4

5. คานโฮปเวลล์ถล่ม สิ่งมหัศจรรย์ของ กรุงเทพฯ พังแล้ว!


UP2U Magazine  
UP2U Magazine  

UP2U Magazine is a free monthly magazine, distributed on the 10th-15th of every month. Its targeted readership is teenagers in college betwe...