Page 1

POPE TANAWAT

FLAUNT YOUR STYLE

MAGAZINE FOR GEN-Z 70-t*446&t'&#."3 www.uptoyoumag.com XXXGBDFCPPLDPN616NBHB[JOF XXXFEV[POFTDPN FREE COPY


04 08 09 10 11 12 18 20 22 24 26 28 30 31

CON- TENTS

face up up it up tech beauty up make up up trend open up show up upter 10 ment eat up up travel up news up rise up & down

WHERE TO FIND US

EDITOR’S NOTE ทุกๆ ปีพอถึงวันวาเลนไทน์ ฉันชอบมานัง่ ทบทวนว่าปีกอ่ นๆ นัน้ ทำอะไรอยูท่ ไี่ หน จำได้เลาๆ ว่าสองปีกอ่ นนัง่ ปิดต้นฉบับ อยูท่ อี่ อฟฟิศ เช่นเดียวกันกับปีทแี่ ล้ว สามสีท่ มุ่ ฉันยังนัง่ ทำงานทีอ่ อฟฟิศอยูเ่ ลย พอเสร็จงานก็รวบรวมสมัครพรรคพวก ทีห่ ลงเหลืออยูไ่ ปกินข้าวเย็น (มือ้ ดึก) โทรบอกแฟนสักหน่อยว่าเพิง่ เสร็จงาน จำได้วา่ เรามีกนั อยู่ 3 คน และร้านอาหาร ตอนสีท่ มุ่ นิดๆ ก็ยงั มีทวี่ า่ งพอสำหรับคนสามคนทีไ่ ม่ได้โทรจองล่วงหน้าในคืนวันวาเลนไทน์ สิง่ เดียวทีบ่ ง่ บอกว่าคืนนัน้ เป็นคืนวันวาเลนไทน์ คือแผ่นป้ายโปรโมชัน่ หน้าร้าน และดอกกุหลาบดอกเล็กๆ (คาดว่าดอกใหญ่คงแพง เกินไป) ทีป่ กั อยูใ่ นแจกันบนโต๊ะอาหาร 1 ดอก มีโต๊ะคูร่ กั นัง่ กินของหวานเตรียมตัวกลับบ้าน 2 คู่ และโต๊ะทีม่ าเป็นหมูค่ ณะเช่นเรา 3 คนอีก 3 โต๊ะ หลังจากอิม่ หนำกับอาหารมือ้ ดึกและไวน์รสเลิศ ฉันก็ตรงดิง่ กลับบ้านนอน เพือ่ ตืน่ มาไปทำงานต่อในเช้าวันที่ 15 กุมภาพันธ์ สำหรับร้านอาหารวันวาเลนไทน์คอื วันทำเงิน เช่นเดียวกับร้านขายดอกไม้และของกระจุกกระจิก สำหรับคูร่ กั (บางคู)่ วันวาเลนไทน์ คือวันแห่งความสุขอันชืน่ มืน่ และบางคูม่ นั ก็เป็นเพียงวันทำงานหรือวันหยุดสุดสัปดาห์ ไม่วา่ ความหมายของวันวาเลนไทน์สำหรับคุณ จะเป็นอะไรก็ตาม...มีความสุขและทำให้มนั เป็นวันทีด่ ี รุง้ รวี ศิรธิ รรมไพบูลย์ บรรณาธิการ ร่วมพูดคุย ติดตามความเคลือ่ นไหว อัพเดทเรือ่ งราวสุด UP! แบ่งปันเรือ่ ง UP! UP! ของคุณได้ที่ http://www.uptoyoumag.com up2u_magazine@yahoo.com และwww.facebook.com/UP2Umagazine

มหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศ อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, มหาวิทยาลัยรังสิต สถาบันการศึกษา อาทิ สถาบันสอนภาษา AUA, สถาบันดนตรียามาฮ่า สยามกลการ, สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย, โรงเรียนสอนภาษา CYES, โรงเรียนดนตรีเครเชนโด, EF Education First, สมาคมฝรัง่ เศส ร้านอาหาร True move Shop (40 สาขา), True move Shop (40 สาขา), McDonald’s , Coffee World (30 สาขา), มนต์นมสด, Ka-nom สาขา สุขมุ วิท 49, สาขา สยามสแควร์, Melting Moments สีลม, Homu Ice Cream, ร้านอาหารบ้านหญิง, iBerry สาขา ทองหล่อมาร์เก็ต, สาขา เจ อเวนิว, สาขา สยามพารากอน, สาขา พาราไดซ์ พาร์ค, สาขา เอสพลานาด รัชดา, สาขา ลา วิลล่า พหลโยธิน สาขา เซ็นทรัลเวิลด์, สาขา อเวนิว เมเจอร์รชั โยธิน Häagen-Dazs ทุกสาขาทัว่ ประเทศ Scoma’s K Village, Gloria Jean’s Cofees Pomodoro Café สยามสแควร์ PapaPaya จามจุรสี แควร์ Tom N Toms Coffee ทุกสาขา Red Mango ทุกสาขา iStudio by Copperwired และ .life ทุกสาขา

Consultant/ทีป่ รึกษา Wiriyah Ruechaipanit, PHD. ดร.วิรยิ ะ ฤาชัยพาณิชย์ Teepat Sutabutra ธีรภ์ ทั ร สูตะบุตร Legal Advisor/ทีป่ รึกษาด้านกฎหมาย Amnat Tanguriman อำนาจ ตันกุรมิ าน Publisher/ผูพ ้ มิ พ์ผโู้ ฆษณา Arunee Kaewthiparat อรุณี แก้วทิพรัตน์ Executive Marketing & Advertising Director/ผูบ้ ริหารฝ่ายโฆษณาและการตลาด Romanee Suganjanapornkul รมณี สุกาญจนาภรณ์กลุ Creative Director/ผูอ้ ำนวยการด้านสร้างสรรค์ Phuwanai Wannasorn ภูวนัย วรรณสอน Online Marketing Manager/ผูจ้ ดั การสือ่ ออนไลน์ Tawatchai Suksida ธวัชชัย สุขสีดา Marketing & Advertising Manager/ผูจ้ ดั การฝ่ายโฆษณาและการตลาด Nathamon Natthanaruj ณฐมน นัทนารุจน์ Editor/บรรณาธิการ รุง้ รวี ศิรธิ รรมไพบูลย์ Editorial Staffs/กองบรรณาธิการ Nichanan Khamsert ณิชานันทน์ คำเสริฐ Sutatip Khuntapong สุธาทิพย์ ขันทะพงษ์

Sakda Deekhampor ศักดา ดีคำป้อ Jitra Soongkang จิตรา สูงแข็ง Finance & Administration/บัญชี Jitsamai Na Nakhon จิตรสมัย ณ นคร Color Separation/แยกสี Kanoksilp Thailand Co.,Ltd. บริษทั กนกศิลป์ (ไทยแลนด์) จำกัด Printing/พิมพ์ที่ Rungsilp (1997) Printing Co.,Ltd. บริษทั รุง่ ศิลป์การพิมพ์ จำกัด (1997) Magazine Address Up Group Media Co., Ltd. 9/2 Seri Villa Soi 101 Soi 44, Ladprao Rd., Klongjun, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel. 0-2736-8646 Fax 0-2731-4195 Mobile 08-5826-9302, 08-6313-8854 Advertising Department 08-1557-2269, 08-1623-4607 บริษทั อัพกรุป๊ มีเดีย จำกัด 9/2 หมูบ่ า้ นเสรี ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 44 คลองจัน่ บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2736-8646 แฟ็กซ์ 0-2731 4195 ฝ่ายโฆษณา 08-1557-2269, 08-1623-4607 Email : up2u_magazine@yahoo.com

ใครอยากได้ UP2U Magazine ทุกเดือนทางไปรษณียพ์ ร้อมสิทธิพเิ ศษมากมายกับ UP2U Magazine ค่าสมัครสมาชิก 1 ปี 12 เล่ม ราคา 300 บาท ชือ่ -นามสกุล..........................................................................................เพศ.......................อายุ...................วันเดือนปีเกิด...................................... ทีอ่ ยู.่ .......................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................. เบอร์โทรศัพท์....................................แฟกซ์........................................อีเมล์.............................................................................................................. เริม่ ตัง้ แต่เดือน.....................................................ถึงเดือน............................................................................ โอนเงินเข้า บริษัท อัพกรุ๊ป มีเดีย จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยลาดพร้าว 101 เลขที่บัญชี 233-217778-7 ส่งหลักฐาน โทร. 0-2731-4195 สอบถามฝ่ายสมาชิก โทร. 0-2731-4195 มือถือ โทร. 08-5826-9302


face up

เรื่อง รุ้งรวี ศิริธรรมไพบูลย์

SEE THEIR FACES READ THEIR STORIES

10 ใบหน้าสุด Up! ในเดือนนี้

2

2. Bill Gate Kind@Heart

1 1. Yoji Gomi

North Korea Gossip

แม้เกาหลีเหนือจะได้ผนู้ ำคนใหม่แน่นอนแล้ว ซึง่ ก็คอื นาย คิม จอง อึน บุตรชายคนเล็กของนายคิม จอง อิล อดีตผูน้ ำทีเ่ พิง่ เสียชีวิตไป แต่ดูเหมือนเรื่องราวจะไม่จบลงง่ายๆ เพราะล่าสุด เหยีย่ วข่าวชาวญีป่ นุ่ นายโยจิ โกมิ ได้เผยแพร่คำสัมภาษณ์ของ นายคิม จอง นาม บุตรชายคนโตของนายคิม จอง อิล ทีก่ ล่าวถึง น้องชายของเขาทีก่ ำลังจะขึน้ เป็นผูน้ ำประเทศว่า “ไม่มวี สิ ยั ทัศน์ ในการปกครองประเทศ และคงไม่อาจทำให้ประชาชนหลุดพ้น ความยากจนได้” ว่ากันว่าเขาอิจฉาน้องทีไ่ ด้ขนึ้ ครองประเทศ แต่ นายโยจิ โมริ ซึง่ อ้างว่าได้สมั ภาษณ์นายคิม จอง นาม กล่าวว่า คิม จอง นาม ซึ่งตอนนี้ใช้ชีวิตหรูหราอยู่ในต่างประเทศ ไม่มี ความคิดทีจ่ ะกลับบ้านเกิดแต่อย่างใด

นอกจากจะขึ้ น ชื่ อ ว่ า เป็ น อภิ ม หา เศรษฐีระดับโลกแล้ว เจ้าพ่อไมโครซอฟท์ คนนี้ยังขึ้นชื่อในเรื่องความใจบุญอีกด้วย เห็นได้จากมูลนิธบิ ลิ และเมลินดา เกตส์ ทีเ่ ขา ก่อตั้งขึ้นกับภรรยา แค่นั้นยังไม่พอ ล่าสุด เขาได้กล่าวในการประชุมเวิลด์อีโคโนมิก ฟอรัม ที่เมืองดาวอส สวิตเซอร์แลนด์ว่า จะบริจาคเงินอีก 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้แก่กองทุนโกลบัล ฟันด์ เพื่อต่อสู้กับ โรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย เพือ่ ให้เงิน สามารถนำไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยและกลุ่ม คนยากจนทีส่ ดุ ในโลก ซึง่ ก่อนหน้านีม้ ลู นิธิ บิลและเมลินดา เกตส์ เคยบริจาคเงินให้ กองทุนแล้วรวม 650 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ถือเป็นคนดีของโลกทีค่ วรยกย่อง

3. Kim Dot Com Pirate Hero

3

4

ไม่ น านหลั ง จากที่ วิ กิ พี เ ดี ย แสดง จุดยืนประท้วงร่างกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์ ออนไลน์ หรือทีร่ จู้ กั กันในนามว่า ‘SOPA’ นัน้ ก็เกิดข่าวใหญ่เมื่อเอฟบีไอสหรัฐฯ ร้องขอ ให้ทางเจ้าหน้าที่ประเทศนิวซีแลนด์จับกุม นายคิม ชมิดท์ หรือทีร่ จู้ กั กันในชือ่ คิม ดอท คอม ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ฝากและดาวน์โหลด ไฟล์ ‘เมกาอัพโหลด’ ในคดีละเมิดลิขสิทธิ์ ทางอินเตอร์เน็ตครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งใน ประวัตศิ าสตร์ โดยทางการสหรัฐฯ ระบุวา่ นายคิ ม มี ร ายได้ ก ว่ า 175 ล้ า นดอลลาร์ สหรัฐฯ จากการละเมิดลิขสิทธิ์และสร้าง ความเสียหายให้แก่เจ้าของลิขสิทธิม์ ากกว่า 500 ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ ในขณะที่ นั ก ท่ อ งอิ น เตอร์ เ น็ ต หลายคนยกย่ อ งเขาว่ า เป็นโรบินฮู้ดบนโลกไซเบอร์เลยทีเดียว

5

5. Julian Assage

Wikileaks Talk Show

4. Maikel Sanad Nabil Egypt Blogger

หลังจากถูกศาลทหารอียิปต์พิพากษาและลงโทษจำคุก 2 ปี และถูกปรับเป็นเงิน 200 ปอนด์อยี ปิ ต์ (ราว 1,000 บาท) จากข้อกล่าวหาว่าหมิน่ กองทัพในบทความทีช่ อื่ ว่า 'ประชาชนและทหารไม่เคยจับมือไปด้วยกัน' (The people and the army were never hand in hand) ลงในบล็อกส่วนตัว ซึง่ ไมเกลถือเป็นหนึง่ ในผูป้ ระท้วงชาวอียปิ ต์ทอี่ อกมา ต่อต้านรัฐบาลประธานาธิบดีฮอสนี มูบารัค และเขียนบทความเผยแพร่ในบล็อกส่วนตัว เพือ่ บอกเล่าข้อเท็จจริงทีเ่ กิดขึน้ ในอียปิ ต์ ล่าสุดเขาได้รบั การปล่อยตัวแล้ว และได้ออกมา ให้สมั ภาษณ์ถงึ ประสบการณ์อนั เลวร้ายในคุก ทีย่ งั มีผปู้ ระท้วงรัฐบาลทหารอีกหลายคน ถูกคุมขังอยู่ ในขณะทีอ่ ยี ปิ ต์เริม่ มีการให้ลงคะแนนเลือกตัง้ ครัง้ แรกในประเทศแล้ว

จะเกิดอะไรขึน้ ถ้าผูก้ อ่ ตัง้ เว็บไซต์วกิ ลิ กี ส์จะทำรายการทอล์กโชว์เป็นของตัวเอง คาดว่างานนีห้ ลายคนต้องร้อนๆ หนาวๆ โดยเฉพาะฝัง่ สหรัฐอเมริกา เพราะขึน้ ชือ่ ว่า วิกีลีกส์ย่อมมีข้อมูลเด็ดๆ มาแฉ เอ้ย! เผยแพร่ให้ได้สะดุ้งกันตลอด แต่สบายใจได้ เพราะรายการทอล์กโชว์ทวี่ า่ ไม่ได้เป็นรายการอย่างนัน้ เพราะจูเลียน อัสแซนจ์ ผูก้ อ่ ตัง้ วิกลิ กี ส์ ประกาศว่ารายการทอล์กโชว์จะเป็นไปในแนวการพูดคุยเชิงลึกกับผูเ้ ล่นหลัก ทางการเมือง นักคิดและนักปฏิวตั จิ ากทัว่ โลก ภายใต้ธมี ‘โลกในวันพรุง่ นี’้ โดยซีรสี ์ ดังกล่าวจะเริม่ ออกอากาศกลางเดือนมีนาคม เป็นเวลา 10 สัปดาห์ๆ ละ 1 ตอนๆ ละ 30 นาที แต่กต็ อ้ งรอดูเผือ่ จะมีอะไรเด็ดๆ มาแฉอีก!

04


6

up load

8 6. Seal

8. Nickhun

เทพนิยายเรือ่ ง ‘Beauty And The Beast’ ระหว่างนักร้องหนุม่ หน้าบาก ซีล และนางแบบสาวสุดเซ็กซี่ ไฮดี้ คลุม นัน้ ได้จบสิน้ ลงแล้ว แต่จบอย่างไม่ Happy Ending สักเท่าไหร่ หลังจากทีแ่ ต่งงานกัน มากว่า 6 ปี มีลกู น้อยๆ ด้วยกันอีก 3 คน โดยไฮดีเ้ ป็นฝ่ายยืน่ ฟ้องสามีของเธอว่า เป็นคนที่มีอารมณ์โกรธรุนแรง จนไม่ สามารถจะอยู่ ร่ ว มชี วิ ต ได้ ซึ่ ง ไม่ รู้ ว่ า อารมณ์โกรธดังกล่าวมาจากความหึงหวง หรือเปล่า แต่ทงั้ คูก่ ต็ กลงใจแยกทางกัน ด้วยดี จบชีวิตคู่ท่ามกลางความเสียใจ ของแฟนๆ ที่ต่างลุ้นกันว่า เทพนิ ย าย อย่างหนุ่มหน้าตาน่าเกลียดกับสาวที่ สวยราวนางฟ้าอย่าง ‘Beauty And The Beast’ จะสามารถพบรักกันได้อย่าง Happy Ending

นึ ก ว่ า จะไม่ ไ ด้ ดู ผ ลงานการแสดง ของหนุ่มไทยที่ดังไปไกลถึงเกาหลีคนนี้ เสียแล้ว อย่างทีร่ ๆู้ กันว่าแค่บนิ มาทำงาน ถ่ายโฆษณา หรือถ่ายมิวสิก วิดโี อทีเ่ มืองไทย หนุ่มนิชคุณยังมีเวลาน้อยเหลือเกิน แต่ ล่าสุดกับโปรเจ็กต์ครบรอบ 7 ปีค่ายหนัง GTH นัน้ การันตีแล้วว่านิชคุณร่วมเล่นด้วย แน่นอน ถ่ายทำไปแล้วด้วย แถมเจ้าตัวก็ ยังออกมาเคลียร์ข่าวให้ชัดกระจ่างใสไป แล้ ว ว่ า เรื่ อ งค่ า ตั ว 50 ล้ า นนั้ น ไม่ เ ป็ น ความจริ ง อี ก ทั้ ง ยั ง เรี ย กค่ า ตั ว เท่ า กั บ คนไทยและฐานนักแสดงหน้าใหม่อกี ด้วย เชื่อเหอะว่าแม้จะ 50 ล้านก็คงยอมจ่าย เพราะถ้านิชคุณแสดงหนัง แฟนคลับไป อุดหนุนเกิน 100 ล้านแน่!

Ended Fairytale

New Actor

7 7. Rihanna New Show

9 9. Lee Hyori

ไม่ รู้ ว่ า อั ล บั้ ม ล่ า สุ ด Talk That Talk ส่อเค้าจะไม่ประสบความสำเร็จ หรืออย่างไร ทำให้สาวริฮนั น่าตัดสินใจ เซ็ น สั ญ ญาขึ้ น แท่ น เป็ น โปรดิ ว เซอร์ รายการการแข่งขันด้านแฟชัน่ (คงประมาณ เดียวกันกับ Runway Project อะไร เทือกนัน้ ) ทีอ่ งั กฤษ แม้รายการนีจ้ ะยัง ไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการออกมา แต่ คอนเฟิ ร์ ม แล้ ว ว่ า ริ ฮั น น่ า ทำแน่ น อน โดยจะออกอากาศที่ช่อง Sky Living ในประเทศอังกฤษ มีโฮสต์ของรายการ คือนักร้องสาว Nicola Roberts ส่วน ริ ฮั น น่ า นั้ น จะโผล่ ม าแจมบ้ า งเป็ น ครัง้ คราว รอดูไปเถอะ...เผือ่ ซิงเกิลหน้า ดังทะลุฟา้ เธออาจเปลีย่ นใจ ไม่มเี วลา มาร่วมรายการแล้วก็ได้

10

1. Mauritius Island มหาสมุทรอินเดีย 2. Cairo ประเทศอียิปต์ 3. New York ประเทศสหรัฐอเมริกา 4. Prague สาธารณรัฐเช็ก 5. Monte Carlo ประเทศโมนาโก 6. Vienna ประเทศออสเตรีย 7. Schloss Neuschwanstein ประเทศเยอรมนี 8. Vanice ประเทศอิตาลี 9. Paris ประเทศฝรั่งเศส 10. Colmar ประเทศฝรั่งเศส

10 ประเทศที่มีอัตราหย่าร้างสูงที่สุดในโลก

Real Angel

แม้จะได้ชื่อว่าเป็นขาใหญ่ขาวีน จากรายการแฟมิลี่ เอ๊าติ้ง แต่ตัวจริง สาวลี เฮียวริ ไม่ได้ดนุ า่ กลัวอย่างทีเ่ ห็น และนอกจากจะสวยสุดๆ แล้ว ยังใจดี เป็นนางฟ้าของเหล่าน้องหมาอีกด้วย ล่าสุดเธอเข้าร่วมในโปรเจ็กต์ ‘Adopt Companion Animals Campaign’ โปรเจ็กต์การกุศลส่งเสริมการรับเลี้ยงดู สัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง ซึ่งงานนี้ไม่ได้มีเธอ เพียงคนเดียว แต่เธอยังนำเจ้า Soonshim สุนขั แสนรักของเธอแสดงร่วมด้วย แถม ยั ง ได้ เ ดิ น ทางไปเยี่ ย มศู น ย์ รั บ เลี้ ย งดู สัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง และยังได้ฝากเสียง ร้องหวานๆ ในเพลง ‘Remember’ เพือ่ เป็นซิงเกิลการกุศลสำหรับโปรเจ็กต์นี้ อีกด้วย

10 สถานที่โรแมนติกที่สุดในโลก

10. Pippa Middleton Bidding War

สงครามทอล์กโชว์เริม่ ขึน้ แล้ว ไม่ใช่การแย่งเวลาออกอากาศแต่อย่างใด แต่เป็นการแย่ง ‘ผูร้ ว่ มรายการ’ ต่างหาก และทีเ่ ซอร์ไพรส์กว่านัน้ คือ คนทีก่ ำลังถูกยือ้ แย่งไม่ใช่ดาราฮอลลีวดู้ ทีไ่ หน แต่เป็นสาวปิปป้า มิดเดิลตัน ทีย่ งั ไม่เคยเปิดซิงออกรายการทอล์กโชว์ทไี่ หนมาก่อน งานนีเ้ จ้าแม่ทอล์กโชว์ผยู้ งิ่ ใหญ่สองรายแห่งสหรัฐอเมริกา Oprah Winfrey และ Barbara Walters ต่างออกแรงเปิดประมูลค่าตัวปิปป้ากันสุดเดช โดยค่าตัวในการออกรายการ ทอล์กโชว์ตอนนี้ของเธออยู่ที่ 300,000 เหรียญ แต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าเธอจะตกลง คาดว่า อีกไม่นานค่าตัวคงขึน้ อีกหลายแสนเลยทีเดียว

06

1. Russia มีอัตราการหย่าร้างสูงถึง 5.30% 2. Aruba มีอัตราการหย่าร้างสูงถึง 5.27% 3. USA มีอัตราการหย่าร้างสูงถึง 4.19% 4. Ukraine มีอัตราการหย่าร้างสูงถึง 3.79% 5. Belarus มีอัตราการหย่าร้างสูงถึง 3.77% 6. Moldova มีอัตราการหย่าร้างสูงถึง 3.50% 7. Cuba มีอัตราการหย่าร้างสูงถึง 3.16% 8. Czech Republic มีอัตราการหย่าร้างสูงถึง 3.11% 9. Lithuania มีอัตราการหย่าร้างสูงถึง 3.05% 10. South Korea มีอัตราการหย่าร้างสูงถึง 3.05% * หมายเหตุ อัตราประชากร/ 1,000 คน


up it เรือ่ ง GiggaGirl

SMART WATCH เทคโนโลยีเริ่มหดเล็กลงเรื่อยๆ ไม่ได้หมายถึงขนาดความสามารถของเทคโนโลยีแต่อย่างใด แต่หมายถึงขนาดของ อุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการสร้างที่เริ่มมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ ในขณะที่ขีด ความสามารถกลับเพิ่มสูงขึ้น นั่นอาจเป็นเพราะผู้คนในยุคปัจจุบันพยายามจะลด ความพะรุงพะรังในการใช้ชวี ติ ประจำวันทีส่ ดุ แสนจะเร่งด่วนลง นอกจากจะลดขนาด ลงแล้ว จำนวนก็ลดลงด้วย หากมีอุปกรณ์ใดที่สามารถรวมหลายฟังก์ชั่นการใช้งาน ด้วยกันได้ เพือ่ ให้ชวี ติ นัน้ ง่ายและสะดวกขึน้ ความนิยมก็จะตามมา เหมือนกับที่ครั้งหนึ่งเราเคยมีโทรศัพท์มือถือที่เป็นเพียงเครื่องมือสื่อสารไว้โทรเข้า-ออก ส่งข้อความ จนกระทัง่ มาถึงยุคของสมาร์ทโฟน ทีโ่ ทรศัพท์นนั้ เป็นได้เกือบทุกอย่างของชีวติ ทัง้ คอมพิวเตอร์ นาฬิกา (ปลุก) กล้องถ่ายรูป สมุดจดงาน ฮาร์ดดิสก์ไว้เก็บข้อมูล ฯลฯ แต่ โทรศัพท์กม็ ที ที่ างของมัน บางคนอาจเก็บไว้ทกี่ ระเป๋ากางเกง บางคนห้อยคอไว้ บางคนเก็บไว้ ในกระเป๋าถือ มันจะดีแค่ไหนถ้าฟังก์ชนั่ การใช้งานของโทรศัพท์มอื ถือไม่ตอ้ งผ่านการดึงเข้าดึง ออกจากกระเป๋าถือหรือกระเป๋ากางเกง แต่ยกมาดู มาใช้ได้งา่ ยๆ เหมือนนาฬิกาข้อมือ เชือ่ ว่าหนุม่ สองคนนามว่า Bertolini และ Zanella ก็คงคิดแบบนี้ จะดีกว่าไหม สะดวกสบายกว่าไหม ถ้านาฬิกาข้อมือนัน้ สามารถเชือ่ มต่อกับระบบปฏิบตั ิ การของโทรศัพท์มอื ถือแบบสมาร์ทโฟนได้ ซึง่ นัน่ หมายความว่าเราสามารถใช้สมาร์ทโฟนผ่าน นาฬิกาข้อมือได้เลยโดยไม่ต้องล้วงโทรศัพท์มือถือเข้า-ออกให้เสียเวลา รับรองว่าร้อยทั้งร้อย ต้องตอบว่าดีแน่นอน ว่าแต่นาฬิกาข้อมือทีว่ า่ นีม้ นั มีแล้วหรือ คำตอบคือ...ก็มแี ล้วน่ะสิ นาฬิกาสุดสมาร์ทตัวนีช้ อื่ I’m Watch I'm Watch นาฬิกาข้อมือทีเ่ รียกได้วา่ เป็น ‘Smart Watch’ ตัวแรกของโลก มีฟงั ก์ชนั่ พิเศษ ซึง่ แตกต่างจากนาฬิกาทัว่ ไปนัน่ คือ ระบบปฏิบตั กิ าร Android รุน่ ดัดแปลง ให้คณ ุ สามารถคุย โทรศัพท์ เช็กอีเมล์ รวมทัง้ เล่น facebook, twitter, foursquare ผ่านแอพพลิเคชัน่ ซึง่ ทัง้ หมดนี้ สามารถทำได้ภายในนาฬิกาข้อมือเรือนนีเ้ พียงหนึง่ เดียว มีหน้าจอสัมผัสทัชสกรีน ตัวเรือนขนาด 40x55 มม. ความละเอียด 220 ppi (pixel per inch) เก็บข้อมูลได้ 4 GB ความเร็ว 64 MB เชื่อมต่อกับโทรศัพท์และอุปกรณ์ภายนอก (iPhone4, Android, ส่วน BlackBerry และ Windows Phone 7 ในอนาคต) เพือ่ แลกเปลีย่ น ข้อมูลผ่านทาง Bluetooth และสามารถโทรศัพท์หรือรับสายได้ในตัวผ่าน Speaker Phone ซึง่

it news

คุยได้นาน 3 ชั่วโมง และสแตนด์บายได้ 48 ชั่วโมง ต่อไปนี้คุณไม่ต้องยกโทรศัพท์ขึ้นมาคุย ก็ได้! คุยผ่านนาฬิกานีแ่ หละ I’m Watch สมาร์ทวอชสุดเจ๋งตัวนี้มาพร้อมแอพพลิเคชั่นมากมายที่ตอบโจทย์ความ ต้องการในชีวติ ประจำวันได้อย่างหลากหลายเหมือนทีส่ มาร์ทโฟนทำได้ สมาร์ทวอชอย่าง I’m Watch ก็ทำได้ ไม่วา่ จะเป็นการเช็กสภาพอากาศ, ทำตารางนัดหมาย, ดูไฟล์งานหรือภาพถ่าย, ฟังเพลงผ่าน i’music และสำหรับคอสมาร์ทโฟนที่ติดเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างงอมแงม สมาร์ทวอชตัวนี้ก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สำหรับคนรุ่นใหม่เช่นคุน เพราะสามารถให้คุณสื่อสาร กับเพือ่ นฝูงได้ผา่ นทาง facebook, twitter, foursquare ฯลฯ ไม่พยี งแค่นนั้ มีอะไรอัพเดทใหม่ๆ คุณก็แค่ไปเลือกดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ เพิม่ เติมได้ที่ i’mstore นาฬิกาตัวนีเ้ จ๋งไหมล่ะ! เรียกได้วา่ เป็นซูเปอร์นาฬิกาเลยทีเดียว เพราะสามารถทำทุกอย่างได้ไม่แพ้สมาร์ทโฟน คุยโทรศัพท์ รับข้อความ อ่านอีเมล์ เช็กเฟซบุก๊ ดูมวิ สิก วิดโี อ ฟังเพลง ฯลฯ ทุกอย่างสามารถ ทำได้งา่ ยๆ แค่ยกมือขึน้ มาดูแค่นนั้ เอง ซึง่ นอกจากฟังก์ชนั่ สุดเจ๋งทัง้ หลายแล้ว สิง่ หนึง่ ทีต่ อบ โจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุน่ ใหม่กค็ อื ดีไซน์นาฬิกาทีอ่ อกแนวสปอร์ต โฉบเฉีย่ ว Futuristic นิดๆ แถม ยังมีสเี จ็บๆ ให้เลือกอีกหลากหลาย ไม่วา่ จะเป็นดำ ขาว เทา เหลือง เขียว แดง ฟ้า ชมพู อีกทัง้ ยังทำจากวัสดุชนั้ ดี ทัง้ ไทเทเนียมและทองคำ เรียกได้วา่ ครบเครือ่ งทัง้ แฟชัน่ และฟังก์ชนั่ เลยทีเดียว และนอกจาก I’m Watch แล้ว ยังมีรนุ่ น้องทีเ่ ปรีย้ ว โฉบเฉีย่ ว และทันสมัยในราคาทีย่ อ่ มเยา ออกมาอีกเช่นกัน ในชือ่ ว่า I’m Color ตามมาด้วยอีกหนึง่ น้องคนสุดท้อง ในมาดทีห่ รูหรากว่า เดิมในรุน่ I’m Jewel และต่อไปนี้ ถ้าอยากได้กไ็ ม่ตอ้ งเปิดเว็บซือ้ ให้เหนือ่ ยยาก (และกังวลใจ) อีกต่อไปแล้ว เพราะตอนนี้ I’m Watch รวมถึง I’m Color และ I’m Jewel กำลังจะเดินทางมาถึงเมืองไทยให้ ได้หาซือ้ ง่ายๆ ในเคาน์เตอร์หา้ งสุดหรูเรียบร้อยแล้วในเดือนเมษายนนี้ จากการจัดจำหน่ายโดย บริษทั Glam Lifestyle แต่เพียงผูเ้ ดียว ใครอยากมีซเู ปอร์นาฬิกาทีไ่ ม่ได้มปี ระโยชน์แค่บอกเวลา แต่ยงั สามารถทำงานแทนสมาร์ทโฟนได้ และช่วยให้ชวี ติ ของคุณสะดวกสะบายขึน้ อีกทัง้ ยัง เปรีย้ วล้ำ นำเทรนด์กว่าใครๆ อดใจรออีกนิด...เมษายนนี้ เชือ่ เหอะว่า...แบบนีแ้ หละ กำลังมา!

เปิดตัวเทคโนโลยี NFC นายสุวิทย์ อารยะวิไลพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้อำนวยการ ส่วนงานการจัดการ การตลาด และการขาย บริ ษั ท แอดวานซ์ อิ น โฟร์ เซอร์ วิ ส จำกั ด และนายแกรนท์ แมคบี ธ กรรมการผู้จัดการ โนเกียประเทศไทยและ ตลาดเอเชี ย เกิ ด ใหม่ เปิ ด ให้ บ ริ ก าร Near Field Communication (NFC) บริการ ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นธนาคารกสิกรไทย ทางโทรศัพท์มอื ถือ KBankCard Applications บริการ e-coupon จากโนเกีย และ mobileLIFE Portal จากเอไอเอส สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888 กด 03 08

ก้าวสู่โลกภาพยนตร์ นายวาตารุ นิ ชิ โ อกะ ประธานบริ ษั ท และ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติง้ (ไทยแลนด์) จำกัด ก้าวเข้าสูโ่ ลกแห่ง ภาพยนตร์อย่างเต็มรูปแบบ เปิดตัว CINEMA EOS C300 กล้องถ่ายภาพยนตร์รปู แบบใหม่ 'แบบถอดเปลีย่ นเลนส์ได้' ตืน่ ตากับคุณภาพ ระดับ FULL HD พร้อมเซ็นเซอร์ 4K ขนาด SUPER 35 mm โดยมี วิ น เซนต์ ลาฟอเรย์ ช่างภาพและผูก้ ำกับภาพยนตร์โฆษณาชือ่ ดัง จากฮอลลีวดู้ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ การ ถ่ายภาพ ณ พารากอน ซีนเี พล็กซ์ เมือ่ เร็วๆ นี้


WHAT’S APP. ?

Path แรกเห็น ยิม้ ทีม่ มุ ปากพร้อมนึกในใจทันทีวา่ สาวกไอโฟน และแอนดรอยด์อย่างเราๆ มีเครือข่ายสังคมออนไลน์ ตัวใหม่มาให้เล่นอีกแล้ว ใช้โอกาสไหน ผูกสัมพันธ์กบั เพือ่ นสนิทและคนในครอบครัว ด้วยการแบ่งปันทุกเรือ่ งราวของคุณด้วยภาพ วิดโี อ ตำแหน่ง เพลง และข้อความต่างๆ นานาทัง้ ชีวติ คุณราวกับพวกเขา ได้อา่ นไดอารีส่ ว่ นตัวยังไงยังงัน้ รุง่ หรือร่วง ข้อดีคอื เราแบ่งปันประสบการณ์ทงั้ หมดผ่าน สมาร์ทโฟนจึงทำให้ดขู อ้ มูลทัง้ หมดได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งผ่าน บราวเซอร์อีกที มันจึงรวดเร็วและมีความเป็นส่วนตัวสูง ต่างจากเฟซบุก๊ หรือทวิตเตอร์ซงึ่ มักพะเน้าพะนอถึงหัวข้อ ไกลตัว

up tech

GADGETS สุด Up! ในเดือนนี้

เรือ่ ง Mr.Gadget

Samsung Galaxy Tab 7.7 ซื้อทำไม ไม่มใี ครเอาใจคนชอบแท็บเล็ตได้เท่าซัมซุง อีกแล้ว นอกจากมีเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดเวลา ยังเปิด ตัวแท็บเล็ตในขนาดต่างๆ ให้เลือกตามใจชอบราวกับ ซือ้ โทรทัศน์ มีตงั้ แต่ 7 นิว้ 8.9 นิว้ 10.1 นิว้ และล่าสุด คือ 7.7 นิว้ ได้คมุ้ เสียไหม ความแตกต่างระหว่างกาแล็คซี่ แท็บ 7 นิว้ และ 7.7 นิว้ มีดว้ ยกันหลายจุด หน้าจอ Super AMOLED ทีม่ คี วามละเอียดของพิกเซลมากกว่าให้ภาพ และสีสนั สมจริง หน่วยประมวลผลมากกว่า อยูท่ ี่ 1.4GHz dual-core รองรับหน่วยความจำถึง 64 กิก๊ กะไบต์ ทีส่ ำคัญ วัสดุของเครือ่ งและการออกแบบดูหรูหรากว่าเป็นไหนๆ มี ป ระโยชน์ จ ริ ง ๆ หรื อ การลงทุ น เรื อ นหมื่ น กั บ แท็บเล็ตไม่ใช่เรือ่ งทีต่ ดั สินใจกันง่ายๆ แต่อยากให้รวู้ า่ กาแล็คซี่ แท็บ 7.7 นิว้ มันดีตรงทีเ่ ราใช้โทรเข้าโทรออก ได้ นอกเหนือจากเล่นอินเตอร์เน็ต แอพพลิเคชัน่ ถ่ายรูป และอ่านหนังสือ ต้องซื้อเดี๋ยวนี้หรือไม่ ถ้ายังไม่มนั่ ว่ามันเป็นอย่างที่ เราพร่ำพรรณนา แวะไปที่ช็อปซัมซุงและทดสอบมัน ด้วยตัวเองเลย

Nikon D4 ซื้อทำไม ถึงเวลายกระดับการถ่ายภาพของคุณไปสู่ ระดับมืออาชีพด้วยการเปลี่ยนกล้องถ่ายภาพกิ๊กก๊อก ไปสู่กล้องระดับโปรกันแล้ว ได้คุ้มเสียไหม แค่เห็นคุณสมบัติที่ยาวเป็นหางว่าว ใครๆ ก็เอ่ยปากว่านี่มันสุดยอดกล้องถ่ายภาพ แต่จุด แข็งจริงๆ หนีไม่พ้นความเร็วและความแม่นยำของ ชัตเตอร์ขั้นสูง คุณภาพภาพในสภาพแสงที่ท้าทาย ทำงานรวดเร็วขึ้น ระบบวิดีโอระดับมืออาชีพ และชุด เลนส์ ชั้ น เยี่ ย ม เสี ย ดายความละเอี ย ดกลั บ น้ อ ยไป หน่อยคืออยู่ 16.2 ล้านพิกเซลเท่านั้นเอง มีประโยชน์จริงๆ หรือ ถ้าฝีไม้ลายมือของคุณก้าว ไกลพอจะหาประโยชน์จากกล้องถ่ายภาพตัวนี้ได้ ก็ ใช่ว่ามันไม่มีประโยชน์เอาเสียเลย ต้องซื้อเดี๋ยวนี้หรือไม่ เป็นการตัดสินใจซื้อไม่ง่าย เลย เพราะด้วยสนนราคาของมันสูงถึง 2 แสนบาท!

Olympus P-E3 ซื้ อ ทำไม คนรั ก การถ่ า ยภาพจะรู้ ว่ า ฤดู ก าลร้ อ นที่ กำลังคืบคลานเข้ามามีความหมายเท่ากับฤดูเดินทาง ท่องเทีย่ วกำลังจะเริม่ ต้นเช่นเดียวกัน และนีจ่ งึ เป็นช่วง เวลาทีน่ า่ จับภาพนิง่ สวยๆ ทีส่ ดุ แล้ว ได้ คุ้ ม เสี ย ไหม โอลิมปัสนับเป็นหนึ่งในสามกล้อง ดิจติ ลั ประเภท Mirrorless จากประเทศญีป่ นุ่ ทีค่ นต่าง ไว้เนื้อเชื่อใจ สำหรับรุ่นนี้เหนือกว่าคู่แข่งอย่างชัดเจน ตรงออโต้โฟกัสอันฉับไวที่สุด ประกอบกับมีเซ็นเซอร์ Live MOS จึงบันทึกภาพทุกช่วงจังหวะที่เราต้องการ ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง มีประโยชน์จริงๆ หรือ ด้วยพฤติกรรมการถ่ายภาพ ที่ เ ปลี่ ย นไป กล้ อ งจำพวกนี้ จึ ง มี ค วามยื ด หยุ่ น สู ง นอกจากเปลี่ยนเลนส์เพื่อสร้างสรรค์ในมุมมองต่างๆ แล้ว ยังมี Art Filters นับ 10 แบบให้สร้างสรรค์ภาพสวย ได้อย่างง่ายดายและสนุกสนาน ต้ อ งซื้ อ เดี๋ ย วนี้ ห รื อ ไม่ ถ้ า มั ว แต่ รี ร อแทนที่ จ ะได้ ถ่ายภาพท่องเที่ยวสวยๆ อาจกลายเป็นต้องพกกล้อง ไปถ่ายภาพในเหตุการณ์นำ้ ท่วมแทนซะอย่างนัน้

Nokia Lumia 800 ซื้อทำไม แต่ก่อนเราคิดว่าการใช้ของตามๆ กัน มัน ทำให้เราเข้ากับคนอื่นในสังคมได้ง่ายๆ แต่หารู้ไม่ว่า มันบดบังความโดดเด่นของเราไปเสียสิน้ ลองหาอะไร ทีแ่ ตกต่างกว่ากับโนเกียตัวนีส้ ิ ได้ คุ้ ม เสี ย ไหม แน่ละ แอพพลิเคชั่นของโนเกียยัง ไม่มากเท่าไอโฟนหรือแอนดรอยด์โฟน แต่ก็ใช่ว่ามัน จะขีเ้ หร่จนไม่นา่ ถือ กุญแจสำคัญทีท่ ำให้มันน่าสนใจ มีตงั้ แต่ระบบทัชสกรีนทีล่ นื่ ไหล กล้องถ่ายภาพดิจติ ลั ชัน้ ยอด ความเร็วของหน่วยประมวลผลก็ดขี นึ้ หนำซ้ำ ดีไซน์กด็ ไู ม่เป็นสองรองใครเลย มีประโยชน์จริงๆ หรือ ระบบปฏิบัติการวินโดว์ส 7 จะทำให้คุณเชื่อมโยงผู้คนรอบข้างได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะ เป็นการโทร อินเตอร์เน็ต อีเมล์ หรือผ่านเครือข่าย สังคมออนไลน์ ขณะเดียวกันความง่ายดายยังย้อน ให้เราจบการทำงานบนสมาร์ทโฟนอย่างฉับไวและ เงยหน้าขึน้ มาสนใจคูส่ นทนาทีอ่ ยูต่ รงหน้า ต้องซื้อเดี๋ยวนี้หรือไม่ หลังยุครุ่งเรือง ไม่มีสมาร์ท โฟนของโนเกียตัวไหนน่าสนใจเท่าตัวนีอ้ กี แล้ว ทีเ่ หลือ คุณต้องตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วละ

LG Prada 3.0 ซื้ อ ทำไม มาเหนื อ เมฆกั บ สมาร์ ท โฟนจากแอลจี ไม่เพียงแต่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สุดฮิต แต่ คนทีซ่ อื้ เครือ่ งนีไ้ ปยังได้ความโก้หรูจากแบรนด์ Prada ไปอีกด้วย ได้คมุ้ เสียไหม ไม่คมุ้ ได้อย่างไรกัน ถ้าเทียบกับการมี โลโก้จากเครื่องแต่งกายสุดเพอร์เฟ็กต์มาประทับตรา อยู่บนสมาร์ทโฟนสุดไฮเทคจากแอลจี เท่ากับว่าคุณ ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวแล้ว มีประโยชน์จริงๆ หรือ ทุกอย่างได้มาตรฐานทัง้ หมด แต่ที่น่าชื่นชมที่สุดคือการออกแบบที่ดูเรียบง่ายกว่า สมาร์ ท โฟนตั ว ใดๆ แต่ ก ลั บ เปี่ ย มไปด้ ว ยพลั ง แห่ ง ความน่าหลงใหล เสียดายอย่างเดียวคือความแรงของ หน่วยประมวลผล 1 กิก๊ กะไบต์ ออกจะน้อยไปหน่อย ต้องซือ้ เดีย๋ วนีห้ รือไม่ อดใจรออีกสักพัก เราจะได้มี โอกาสสัมผัสมันในเร็ววันนีอ้ ย่างแน่นอน

IdeaPad U300e ซือ้ ทำไม ปีนคี้ าดการณ์กนั ว่าจะเป็นปีทองของอัลตร้า บุก๊ และจะมีคนซือ้ มาใช้กนั อย่างล้นหลาม แล้วคุณจะ ยอมตกเทรนด์นไี้ ด้อย่างไรกัน ได้คุ้มเสียไหม อัลตร้าบุ๊กตัวนี้แตกต่างจากโน้ตบุ๊ก ตัวเขือ่ ง ตัง้ แต่นำ้ หนักตัวทีเ่ บาลงกว่าครึง่ พร้อมใช้งาน หลังเปิดเครือ่ งเพียงไม่กวี่ นิ าที กินไฟต่ำและแบตเตอร์รี่ อึดกว่าเดิม ผลพลอยได้อกี อย่าง ตัวเครือ่ งใช้วสั ดุชนั้ ดี อย่าง Aluminum มีประโยชน์จริงๆ หรือ ไม่มที างทีเ่ ราจะรูว้ า่ มีประโยชน์ แค่ไหน จนกว่าคุณจะหามันมาใช้ แต่สงิ่ ทีย่ นื ยันได้ดที สี่ ดุ คือมันพกพาไปใช้ทไี่ หนต่อไหนได้งา่ ยขึน้ กว่าเดิม ต้องซื้อเดี๋ยวนี้หรือไม่ ถ้าไม่รีบร้อน รอดูอัลตร้าบุ๊ก จากผู้ ผ ลิ ต รายอื่ น ที่ จ ะทยอยเปิ ด ตั ว ในเร็ ว ๆ นี้ เ พื่ อ ประกอบการตัดสินใจก่อนก็ได้

Socialcam แรกเห็น ไม่มอี ะไรตืน่ เต้นไปกว่า การมาถึงของเทคโนโลยีที่ ช่วยให้เราสามารถแชร์วดิ โี อจากสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตไป สูเ่ ครือข่ายสังคมออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วพอๆ กับทีเ่ ราแชร์ ภาพผ่าน instagram ใช้โอกาสไหน นอกจากเป็นช่องทางเผยแพร่ผลงานร้องรำ ทำเพลงแล้ว ประสบการณ์อันแสนสนุกกับคนรอบข้าง สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วอันงดงาม หรือแม้แต่หนังสัน้ ทีเ่ ราสร้างขึน้ มากับมือ น่าจะได้รบั อานิสงส์จากแอพพลิเคชัน่ ตัวนีไ้ ปไม่นอ้ ย รุง่ หรือร่วง ไม่ใช่แค่ความฉับไวในการอัพโหลดดาวน์โหลด วิดโี ออันน่าประทับใจเท่านัน้ แต่แอพพลิเคชัน่ นีย้ งั มีเอฟเฟ็กต์ แปลกๆ และฟังก์ชนั่ การทำงานเยีย่ งเดียวกับกล้องวิดโี อใน กล้องคอมแพ็คต์ ใช้งา่ ยแต่สร้างสรรค์ได้ไม่มหี มด หนำซ้ำ ยังแชร์วดิ โี อไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์อนื่ ๆ ได้ทนั ทีใน แอพพลิเคชัน่ เดียวกันนี ้

TV Thailand แรกเห็น นี่มันแอพพลิเคชั่นที่ใครหลายคนในร้านกาแฟ สตาร์บัคส์ ทรูฟิตเนส หรือแม้แต่รถติดบนสุขุมวิท ใช้ดู รายการโทรทัศน์ของไทยผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ใช้โอกาสไหน ต่อไปนีต้ อ่ ให้เราพลาดรายการหรือละครที่ ติดงอมแงมราวกับคนเสพยา เราก็สามารถย้อนหลังกลับมา ดูโดยไม่ตอ้ งง้อ youtube อีกต่อไป รุง่ หรือร่วง ปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ในการรับชมคือเครือข่าย อินเตอร์เน็ตประเทศนีย้ งั อืดอาดเกินกว่าจะดูโทรทัศน์โดย ไม่สะดุดกับการดาวน์โหลด และมีไฟล์วดิ โี อย้อนหลังของ รายการโทรทัศน์และละคร ไม่ใช่การรับชมแบบ real time

09


beauty up

เรือ่ ง Ladynew

FOREVER BRIGHT

10

Perfectly Clear

Sisley

Chanel

ความสมบูรณ์ของผิวสว่างใสคือคอนเซ็ปต์ของชาเนลที่ได้จาก Targeted Whitening Spot Corrector TXC™ จาก Chanel (7 มล. 3,580 บาท) ผลิตภัณฑ์ทยี่ อดเยีย่ มในการต่อสู้ กับจุดด่างดำ ซึง่ ความลับทีแ่ ฝงอยูใ่ นประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นคี้ อื สูตรผสม ซึง่ ประกอบด้วย โมเลกุล TXC™ อันเข้มข้น นอกจากนีส้ ารสกัดจากโปรตีนไข่มกุ ยังช่วยให้ผวิ ชุม่ ชืน่ และทำให้ ใบหน้าดูสว่างใส หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์นเี้ ป็นเวลา 8 สัปดาห์ จุดด่างดำจะลดความเข้มลง ด้วย เนือ้ ผลิตภัณฑ์แบบฟลูอดิ ทีเ่ บาและใสช่วยให้ผวิ สดชืน่ ไม่รสู้ กึ เหนียวเหนอะหนะ วิธใี ช้แค่ทา ลงบนจุดด่างดำหรือมือได้โดยตรง จากนัน้ คลึงกลิง้ ให้ทวั่ จุดด่างดำและเกลีย่ ด้วยปลายนิว้ จน เหลือเป็นฟิลม์ บางๆ หัวลูกกลิง้ สำหรับนวดจะช่วยให้สามารถเข้าทำงานกับจุดด่างดำได้อย่าง แม่นยำและเพิม่ ประสิทธิภาพทีย่ อดเยีย่ มในการทำให้ผวิ ขาวใส นอกจากนีย้ งั มีการพัฒนา Phyto-Blanc Intensive Lightening Serum จาก Sisley (30 มล. 10,000 บาท) ด้วยคุณค่าสารสกัดจาก Prickly Pear Flower อันอุดมด้วย Oligosaccarides เอนไซม์ที่มีบทบาทสำคัญในการผลัดเซลล์ผิวเก่าให้หลุดลอกออกไปตามธรรมชาติ และ Vitamin A Palmitate ซึง่ ช่วยเสริมประสิทธิภาพการผลัดเซลล์ผวิ ใหม่ ให้ผวิ ดูชมุ่ ชืน่ กระจ่างใส อย่างมีชวี ติ ชีวา โดยเนือ้ เซรัม่ จะมีความละเอียด เบา ซึมซาบหมดจด ไม่ทงิ้ คราบความมันส่วนเกิน ให้ผลลัพธ์ผวิ ทีเ่ นียนแมตต์ สดชืน่ นุม่ สบายในทันที เหมาะอย่างยิง่ สำหรับทุกสภาพผิว แม้ผวิ ทีแ่ พ้งา่ ยหรือบอบบาง โดยไม่อดุ ตันและก่อให้เกิดสิวสำหรับสาวผิวมันอีกด้วย เพราะผิวสวยของเรานัน้ ต้องการมากกว่าเพียงแค่ความขาว แต่ตอ้ งครบถ้วนด้วย ประกายสดใส เปี่ยมชีวิตชีวา ทำให้นอกจากการบำรุงที่เปี่ยมประสิทธิภาพ ต้องทำ ควบคูไ่ ปกับผลิตภัณฑ์ทใี่ ห้ผลลัพธ์อย่างตรงจุด

Clinique

Biotherm

Kiehl's

‘สีขาว’ มีคณ ุ สมบัตพิ เิ ศษทีช่ ว่ ยเพิม่ ความสว่างใสให้ผวิ ของผูห้ ญิงได้อย่างน่าอัศจรรย์ และ หลายแบรนด์สกินแคร์กท็ ราบความจริงข้อนีด้ ี ซึง่ ผูเ้ ขียนก็เชือ่ ว่าความกระจ่างใสนีแ่ หละ คือสิง่ ทีส่ าวๆ โปรดปรานมากกว่าสิง่ อืน่ ใด ลองสังเกตุดสู วิ า่ ยามทีเ่ ราส่องกระจกจะมีผหู้ ญิงสักกีค่ นทีเ่ พิกเฉยต่อจุดด่างดำบนใบหน้า...? นีแ่ หละคือสัญญาณทีบ่ อกถึงความต้องการของผูห้ ญิงยุคปัจจุบนั ฉะนัน้ สาวๆ ทัง้ หลาย จึงทำ ทุกวิถีทางเพื่อรักษาผิวพรรณให้ไร้ซึ่งจุดด่างดำ ทั้งยังกระจ่างใสได้อย่างยาวนาน เหตุเพราะ จุดด่างดำไม่วา่ เกิดจากสาเหตุใดก็ตาม ล้วนทำให้สผี วิ ไม่สม่ำเสมอ หมองคล้ำ ดูไม่สดใส จะเมคอัพ ก็สวยไม่เสร็จ ยิง่ เดีย๋ วนีเ้ ทรนด์หน้าเปลือยโชว์ผวิ ทีส่ วยใสตามแบบธรรมชาติ กำลังมาแรง ส่งผล ให้เทรนด์การดูแลผิวก็เปลีย่ นไปในทิศทางของความกระจ่างใสมากขึน้ การบำรุงจึงเป็นขั้นตอนต้นๆ ของการอวดผิวสวย ฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจถ้าปีนี้เรา จะได้เห็นตลาดสกินแคร์เริม่ เปิดตัวไวเทนนิง่ กันตัง้ แต่ตน้ ปี นัน่ เพราะความปรารถนาของสาวๆ ได้สร้างแรงขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อผิวกระจ่างใสได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด โดยเฉพาะในภูมิภาค เอเชียผลิตภัณฑ์จำพวกไวเทนนิ่งเป็นที่นิยมอย่างมาก แต่ถึงอย่างนั้นก็อย่าลืมว่าการพัฒนา นวัตกรรมอะไรก็แล้วแต่เพือ่ ให้ผิวกระจ่างใส ไม่ใช่การทำให้ร่างกายหยุดผลิตการสร้างเม็ดสี เมลานิน เพราะถึงอย่างไรเมลานินก็คือส่วนสำคัญในการปกป้องเซลล์ผิวหนัง แต่เป็นเพียง การมุ่งเน้นให้การผลิตเมลานินเกิดขึ้นอย่างปกติ และอยู่ในสภาวะที่สมดุล เพื่อลดการเกิด จุดด่างดำ แต่จะด้วยวิธีการใด จากส่วนผสมใด และให้ผลลัพธ์ได้ตรงใจคุณมากแค่ไหน… เดีย๋ วเรามาพิสจู น์กนั เริม่ จาก Clearly Corrective Dark Spot Solution จาก Kiehl's (2,600 บาท) ถือเป็น ความแปลกใหม่ในวงการบิวตีท้ นี่ กั วิทยาศาสตร์ของคีลส์ได้คน้ พบแอ็คติเวเต็ดซี ในการกำจัด เม็ดสีเมลานินส่วนเกิน ซึง่ ทำหน้าทีต่ อ่ สูก้ บั จุดด่างดำทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ได้อย่างชาญฉลาด โดย ส่วนผสมตัวนีม้ หี น้าทีใ่ นการป้องกันการจับกลุม่ ของเมลานิน นัน่ หมายถึงเมลานินจะไม่สามารถ มารวมตัวกันเพือ่ เกิดเป็นจุดด่างดำและเคลือ่ นตัวสูผ่ วิ ชัน้ นอกได้ ทัง้ นี้ แอ็คติเวเต็ดซียงั เคลือ่ นตัว สูเ่ ซลล์ผวิ ได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เซรัม่ ขวดใสนีม้ เี นือ้ บางเบา ไม่เหนียวเหนอะหนะ ใช้ได้ทงั้ ตอนเช้าและกลางคืนโดยไม่ระคายเคืองแม้ผวิ ทีแ่ พ้งา่ ย มาดูกนั ต่อที่ Skin Vivo Uniformity Anti-Dark Stops Reversive Concentrate จาก Biotherm (15 มล. 1,800 บาท) ตัวนีเ้ ลือกแก้ปญ ั หาเฉพาะจุด คือเน้นการแต้มในบริเวณทีม่ ี จุดด่างดำเท่านัน้ จะสามารถลดเลือนจุดด่างดำทัง้ จากแสงแดดและวัยในทุกมิติ ทุกขนาด จำนวน และความเข้มของจุดด่างดำแบบจุดต่อจุด โดยส่วนผสมของไบโอเธิร์มจะได้รับการยอมรับ อย่างมากในเรือ่ งของการลดเลือนจุดด่างดำ ไม่วา่ จะเป็นวิตามินซีจี สารสกัดจากถัว่ ลันเตาที่ ช่วยลดการผลิตเม็ดสีเมลานิน (ไม่ใช่หยุด) และชะลอการเจริญเติบโตของเมลาโนโซม ซึง่ เป็น กระบวนการสำคัญในการสร้างเม็ดสีที่ผิดปกติ เหตุนี้เองไบโอเธิร์มจึงจัดการกับจุดด่างดำได้ อย่างรวดเร็วและเห็นผลอย่างตรงจุด เคยสงสัยไหมว่าทำไม Even Better Clinical Dark Spot Corrector จาก Clinique (50 มล. 3,700 บาท) ถึงประสบความสำเร็จอย่างมาก? นัน่ เพราะสูตรอันทรงประสิทธิภาพทีช่ ว่ ยลดเลือน จุดด่างดำและสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอจากอายุที่เพิ่มขึ้น และการถูกแสงแดดอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสิง่ เร้าจากธรรมชาติ ให้ผวิ ดูกระจ่างใสขึน้ ในระยะเวลาทีค่ ลีนกิ ข์เคลมว่า 12 สัปดาห์ ทัง้ นี้ ความน่าสนใจไม่ได้จบลงทีผ่ ลลัพธ์หรือส่วนผสม CL-302 complex ซึง่ เป็นส่วนผสมทีจ่ ด สิทธิบตั รของคลีนกิ ข์ในการเสริมความกระจ่างใส แต่ดว้ ยเนือ้ สัมผัสทีเ่ หมาะกับสภาพผิวและ สภาพอากาศในเมืองไทยทำให้เซรัม่ ขวดนีอ้ ยูใ่ นใจสาวไทยได้ไม่ยาก

นอกจากจะบำรุงผิวให้กระจ่างใสจากภายในแล้ว เกอร์แลงค์ยงั สร้างสรรค์คอลเล็กชัน่ ฟาวเดชั่นเพื่อผิวเนียนสวยสำหรับสาวเอเชียโดยเฉพาะ ขั้ น ตอนแรกให้ ล ง Light Perfecting Primer (3,050 บาท) ไพรเมอร์ซงึ่ อาศัยกลไกควบคุมแสง สรรค์สร้างความ สมบูรณ์แบบให้ผวิ ดูแวววาว Shine Control (2,410 บาท) มิสต์ละอองแป้งในรูปแบบ ลิควิด ทีจ่ ะถูกสเปรย์ออกมาโปรยความสดชืน่ พร้อมลดความมันบนผิวหน้า จากนัน้ ลง Blanc De Perle Fluid Foundation (2,520 บาท) รองพืน้ เนือ้ ฟลูอดิ ทีช่ ว่ ยให้ผวิ ได้รบั การบำรุงไปพร้อมๆ กับการปกปิดทีเ่ รียบเนียน และสัมผัสทีส่ บาย ตามด้วย Blanc De Perle Compact Foundation (2,700 บาท) แป้งเนื้อเนียนให้การปกปิดที่บางเบาไม่ ทำให้ผวิ เหนอะหนะ หรือทิง้ คราบระหว่างวัน ขัน้ ตอนท้ายสุดแห่งการจุดประกายแสงให้ ผิวพรรณควรลง Meteoriter Perles (2,630 บาท) ละอองประกายมุก ช่วยขับผิวให้ เปล่งปลัง่ และกระจ่างใสได้อย่างไร้ทตี่ ิ


make up เรือ่ ง Ladynew

Natural Look Perfect Skin ผิวสวยดุจธรรมชาติ ลุคการแต่งหน้าทีด่ เู รียบง่าย มักซ่อนความน่าค้นหาให้ใครก็อยากเข้าใกล้ อะไรทีด่ สู ะอาดสะอ้าน สดชืน่ และเปล่งปลัง่ แบบไร้จดุ บกพร่องจะตอบโจทย์ความต้องการของชาย-หญิง ยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ดา้ นล่างนีจ้ ะช่วยดูแลผิวอย่างพิถพ ี ถิ นั ทัง้ ยังให้การเมคอัพทีเ่ หมาะกับทุกเพศ ทุกวัย แล้วคุณจะรูว้ า่ ผิวสวยเกินบรรยายมีอยูจ่ ริง

PINK&ROMANTIC

ตอนนี้ ค วามงามโทนสี ช มพู ก ำลั ง จะยึ ด ครองรั น เวย์ โดยเฉพาะพวงแก้ ม ชมพู ร ะเรื่ อ แบบ Marc Jacobs ถือเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่เรียบง่าย เป็นธรรมชาติ แต่แสน โรแมนติก โดยเฉพาะเฉดสีใหม่ Gaiety Blush จาก NARS (1,150 บาท) ถือว่าเข้ากันได้ดีกับทุกลุค ช่วย ขับผิวให้เปล่งประกายอย่างน่าอัศจรรย์

TEST IT UP

รูไ้ หมว่าน้ำหอมไม่ได้ให้แค่ความหอม แต่ยงั สะท้อน รสนิยมและบอกอะไรหลายๆ อย่างแก่คนรอบข้าง เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่น้ำหอมจะสร้าง จุดขายด้วยบุคลิกของหญิงสาวและชายหนุ่มในฝัน ยิง่ ช่วงไหนมีนำ้ หอมเปิดตัวใกล้ๆ กัน กลิน่ ทีอ่ อกมา ก็จะไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่ อาจจะด้วยเทรนด์ ตอนนัน้ และเหตุผลทางการตลาดเป็นหลัก เช่นเดียวกับ น้ำหอมของผูช้ ายทีอ่ าจจะให้กลิน่ และความหลากหลาย ที่น้อยกว่าของผู้หญิงไปซะบ้าง แต่ทว่ากลิ่นที่ได้ก็ ไม่สามารถบอกได้วา่ หอมมากกว่า หรือหอมน้อยกว่า แต่ อ าจจะบอกได้ ว่ า เราชอบกลิ่ น ไหนมากกว่ า เท่านั้นเอง 1. Bang Bang จาก Marc Jacobs (100 มล. 3,750 บาท) ออกมาแล้วสำหรับเวอร์ชนั่ ที่ 2 ของมาร์ค จาคอบส์ จากออริจินัลกลิ่น Woody เข้มข้นในครั้งแรก มาครั้งนี้ เพิ่ ม กลิ่ น แนว Citrus จาก Lemon, Fennel และ Cardamom ไว้ที่สัมผัสแรกให้คุณได้สดชื่น เย็นสบาย แต่ ที เ ด็ ด ของน้ ำ หอมขวดนี้ อ ยู่ ที่ สั ม ผั ส สุ ด ท้ า ยจาก Cashmere Musks ที่หอม นุ่ม ลึกที่สุด 2. EAU D'Lkar จาก Sisley (100 มล. 4,800 บาท) ไม่ใช่แค่กลิ่นที่บ่งบอกถึงความเป็นชายแท้ บรรจุภัณฑ์ ขวดคริสตัลใสรูปทรงบุรุษและปีกสื่อถึงความแข็งแกร่ง ช่วยส่งให้กลิน่ แรกจาก Mastic ดูสดชืน่ มีชวี ติ ชีวา กลิน่ กลาง Heart Note รูส้ กึ ได้ถงึ ความอบอุน่ มีเสน่ห์ และชวนหลงใหล ซึง่ เป็นความหอมทีแ่ ตกต่างและเป็นเอกลักษณ์ของซิสเล่ย์ ที่บอกถึงรสนิยมที่ดีของคุณ 3. Bleu EDT จาก Chanel (3*20 มล. 2,900 บาท) กลิน่ หอม สำหรับผูช้ ายทีร่ กั ความเป็นอิสระ ทีบ่ อกแบบนีเ้ พราะเป็น กลิน่ หอมหล่อเลือกได้ ด้วยกลิน่ แรกทีไ่ ด้จะให้ความรูส้ กึ ถึงเสน่หท์ นี่ า่ ค้นหา จากนัน้ ตามมาด้วยกลิน่ กลางทีส่ ดชืน่ จนอยากเข้าใกล้ และปิดท้ายด้วยความเซ็กซี่ สะท้อนให้ เห็นถึงแรงปรารถนาอย่างไม่หยุดยัง้ จนอยากใช้ชวี ติ อยูด่ ว้ ย ทีส่ ำคัญมาในขนาดพกพาซึง่ จะช่วยเพิม่ เสน่หไ์ ด้ทกุ เวลา ที่ต้องการ

2

1

3

Instant Brightening Ultra-Light Mousse Base จาก Shu Uemura (1,650 บาท) ทำไมต้องซื้อ ตัวนี้คือมูสรองพื้นสูตรใหม่ที่ช่วย เผยความกระจ่างใสได้อย่างน่าทึ่งด้วย +0 Sec Efficient โปรแกรมฟืน้ ฟูความกระจ่างใสแนวใหม่ ซึง่ มันคือมูสตัวทีด่ ที สี่ ดุ ในตอนนี้ คุม้ ไหม หลังจากเปิดตัวก็ได้รบั ความนิยมจนต้อง สัง่ จองทีเ่ คาน์เตอร์ แบบนีไ้ ม่มไี ม่ได้แล้ว เริ่ดตรงไหน นอกจากจะช่วยปกปิดริ้วรอย จุด ด่างดำ และความหมองคล้ำแล้ว ยังช่วยบำรุงผิว ให้กระจ่างใสขึ้นในทันที เมื่อใช้อย่างต่อเนื่องผิว จะเนียนใสอย่างสม่ำเสมอ เกลีย่ ไม่ดอี าจเป็นคราบ

Love In Bloom Eye Palette จาก Laneige (1,190 บาท) ทำไมต้องซือ้ หากชืน่ ชอบเนเชอรัลลุค พาเล็ต 3 เฉดสีนี้จะช่วยเนรมิตให้พวงแก้มและดวงตาคุณ มีสสี นั เปลัง่ ปลัง่ ทัง้ ยังใช้สขี าวเป็นไฮไลต์เพือ่ เพิม่ ความแวววาวบนใบหน้าได้ดว้ ย คุม้ ไหม เป็นทัง้ บลัชออนและอายแชโดว์ในตลับ เดียว คุม้ ไหมล่ะ เริด่ ตรงไหน เนือ้ บางเบา แต่ให้สสี นั ทีส่ ดชัดและ ติดทนนาน ทำให้สามารถใช้แทนอายแชโดว์ได้ สีชมพูออ่ นไปหน่อย

Lipstick สี A Perfect Day จาก M.A.C (800 บาท) ทำไมต้ อ งซื้ อ เป็ น การครี เ อทสี ที่ ล งตั ว ด้ ว ย ส่วนผสมของแร่ธาตุธรรมชาติ พร้อมกับให้คณ ุ ค่า ของโจโจบา สารสกัดจากมะม่วง และ Meadowfoam Seed Oil ไม่ทำให้รมิ ฝีปากแห้งเป็นขุย คุม้ ไหม ติดทนนานกว่ารุน่ ทีผ่ า่ นๆ มา และยังเข้า ได้กบั การแต่งหน้าทุกสไตล์ เริด่ ตรงไหน เนือ้ ลิปสติกบางเบา เรียบเนียนไปกับ ริมฝีปาก สามารถมิกซ์ได้กับลิปสติกทุกสีที่มีอยู ่ ทีส่ ำคัญเริด่ มากถ้าให้เป็นสีเบส ไม่แนะนำสำหรับสาวมือใหม่

Photo Finish Light จาก Smashbox (1,900 บาท) ทำไมต้องซื้อ ไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่ใช้ไพรเมอร์ได้ สำหรับหนุ่มๆ ที่รักความเป็นธรรมชาติแต่มีรูขุม ขนกว้าง ควรลองไพรเมอร์เนือ้ เนียน ไม่อดุ ตันรูขมุ ขน ทัง้ ยังให้ความชุม่ ชืน่ โดยไม่ทำให้หน้ามัน คุม้ ไหม เมือ่ เทียบกับผลลัพธ์ทไี่ ด้ถอื ว่าสุดคุม้ เริด่ ตรงไหน เนือ้ สัมผัสบางเบา ไม่เหนอะผิว ไม่ เป็นคราบระหว่างวัน และที่สำคัญล้างออกง่าย ด้วยโฟมล้างหน้าปกติ ใช้ได้ทงั้ ผูช้ าย-ผูห้ ญิง

Expert White Active Power 4 จาก L'Oréal (369 บาท) ทำไมต้ อ งซื้ อ ด้วยนวัตกรรมเมลานิน บล็อค ช่วยลดเลือนความเข้มข้น ขนาดและจำนวนของ จุดด่างดำได้อย่างล้ำลึกถึงระดับเซลล์ผวิ คุม้ ไหม ถูกและดีมที นี่ ี่ เริ่ดตรงไหน เป็นมอยส์เจอไรเซอร์เนื้อฟลูอิด ทีช่ ว่ ยปรับผิวให้แลดูสม่ำเสมอ พร้อมสารกันแดด SPF20/PA++ ปกป้องผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่าง ยาวนาน เนือ้ สัมผัสเหนอะไปนิด

Kiehl's Blue Astringent Herbal Lotion จาก Kiehl's (250 มล. 990 บาท) ทำไมต้องซื้อ เพราะหลังล้างหน้าทุกครั้งควร ผลัดเซลล์ผวิ ทีต่ กค้างหรือเสือ่ มสภาพด้วยโทนเนอร์ จะช่วยคืนความสดชืน่ ให้ผวิ อย่างแท้จริง คุม้ ไหม แค่เช็ดโทนเนอร์ไม่ถงึ หนึง่ นาที ง่ายกว่า มานัง่ ขัดหน้าเป็นชัว่ โมงนะ เริ่ดตรงไหน กลิน่ โทนเนอร์จะให้ความผ่อนคลาย และเนื้อสัมผัสค่อนข้างสบายผิว ไม่เหนอะหนะ หรือระคายเคืองแม้ผวิ แพ้งา่ ย รับประกันว่าไม่แพ้

11


Dior Homme

D&G

up trend เรือ่ ง ธีระ

HAPPY HOLIDAYS เพราะช่วงวันหยุดพักผ่อนนั้นเปรียบเสมือนซีซั่นแห่งลุครีแลกซ์แสนสบาย เหล่านักออกแบบจึงจัดแจงเสื้อผ้าและ แอ็กเซสซอรีช่ นิ้ เด็ดทีช่ ว่ ยให้ชายหนุม่ รับมือกับทุกสถานการณ์อย่างมัน่ ใจ โดย Cruise Collection ทีจ่ ะ UP! ให้หนุม่ ๆ หล่อเฟี้ยวโดดเด่นโดนใจสาวๆ เห็นจะเป็นลายพิมพ์สดใส เสื้อผ้าสีสันสดชื่น และกางเกงขาสั้น ที่สามารถนำไป มิกซ์แอนด์แมตช์ดว้ ยเซนส์ทางแฟชัน่ ได้โดยไม่มกี รอบ

1

Kenzo

2

3

1. เสื้อเชิ้ตผ้าเดนิม ของ Project 1.1 by Greyhound ราคา 1,690 บาท หนุ่มๆ ที่นิยมความหล่อในมาดลำลองรับรองว่าต้องชอบเสื้อเชิ้ตตัวนี้ ด้วย เนื้อผ้าที่ทำจากผ้าเดนิมเนื้ออ่อนและแพตเทิร์นของเสื้อที่ดูไม่ประดิษฐ์จน เกินงาม สามารถใส่ได้ทกุ โอกาสทีด่ ไู ม่เป็นทางการจนเกินไป 2. กางกางขาสั้น ของ Playhound ราคา 1,990 บาท เพื่อสร้างความรู้สึก ไม่อึดอัดหรือเยอะจนเกินไปยามไปพักผ่อนในวันหยุด หนุ่มๆ ควรเลือก กางเกงขาสั้นที่สวมใส่สบายมาแมตช์กับเสื้อเชิ้ตหรือเสื้อกล้าม แค่นี้ก็หล่อ สบายรับลมร้อนแล้ว 3. หมวกสาน ของ Borasalino ราคา 5,090 บาท หากคุณชอบแต่งตัวสไตล์ รีสอร์ต หมวกสานใบนีค้ งคอมพลีตลุคในวันพักผ่อนได้อย่างมีเสน่ห์ แต่หมวก ทรงนี้ใช่ว่าจะเหมาะกับรูปหน้าของทุกคน ฉะนั้นควรลองให้แน่ใจว่าคุณ Carry มันได้จริงๆ 4. แว่นกันแดด ของ Persol ราคาสอบถามได้ทรี่ า้ น แว่นกันแดดเป็นอีกหนึง่ ไอเท็มทีต่ อ้ งมีพกไว้ในกระเป๋า เพราะจากลุคหนุม่ เนีย้ บก็ดซู า่ ส์และมัน่ ใจมาก ขึ้นเพียงแค่หยิบแว่นมาใส่ โดยเฉพาะแว่นรุ่นนี้ที่สร้างคาแร็กเตอร์ให้หนุ่มๆ หล่อเด่นได้ไม่ยาก

หาซือ้ ได้ที่ Project 1.1 by Greyhound ชัน้ 2 สยามพารากอน Playhound + Hound & Friends ชัน้ 3 สยามเซ็นเตอร์ โทร. 0-2252-3861 Borasalino และ Persol ชัน้ 2 สยามพารากอน

4

Catch Up! แบรนด์แว่นกันแดดทีม่ าแรงมากในหน้าร้อนนีเ้ ห็นจะเป็น Grey Ant ที่ เหล่าดาราและเซเลบริตี้นิยมใส่ยามออกแดดไปทำงานหรือวาเคชั่น กับคนรูใ้ จ เช่นเดียวกับนักร้องหนุม่ ผิวหมึกอย่าง David Usher ทีใ่ ส่แว่น แบรนด์นเี้ ป็นประจำ ไม่วา่ จะถ่ายเอ็มวี เล่นคอนเสิรต์ หรือในวันพักผ่อน จนกลายเป็นแบรนด์โปรดไปเสียแล้ว (หนุ่มๆ คนไหนอยากเพิ่มดีกรี ความเท่ในช่วงซัมเมอร์ด้วย Grey Ant ลองแวะไปเช็กลิสต์ได้ที่ร้าน Kanzai Optic สยามสแควร์ ซอย 2 รับรองต้องถูกใจคนรักแว่นแน่ๆ)

FASHION BOMB

เห็นเสื้อผ้าคอลเล็กชั่นรับลมร้อนของ Topman แล้วรู้สึกอึดอัดใจอย่างไรบอกไม่ถูก ด้วยงานออกแบบที่แฝงด้วยกลิ่นอายวินเทจอย่างเสื้อเชิ้ตแขนสั้นพิมพ์ลายดอก กับ กางเกงฮอตแพนต์เอวสูงผ้ากำมะหยี่ ทำสไตลิ่งด้วยการพับแขนเสื้อและสอดชายเสื้อ ไว้ในกางเกงแล้วคาดเข็มขัดและใส่แว่นกันแดด จากโททัลลุคทำให้พานนึกว่าคนทำสไตลิง่ เสือ้ ผ้าคอลเล็กชัน่ นีไ้ ด้แรงบันดาลใจมาจากเหล่าตุด๊ เด็กหัวโปกทีเ่ พิง่ หัดแต่งตัว เพราะมัน ดูไร้รสนิยมมากๆ

12


Workshop

JUICY CRUISE เพราะเหล่านักออกแบบรูด้ วี า่ ช่วงเทศกาลแห่งการพักผ่อนนี้ เสือ้ ผ้าของสาวเก๋ตอ้ งสวยสดด้วยสีสนั และลายพิมพ์ สนุกสนานอันได้แรงบันดาลใจมาจากเฉดสีของธรรมชาติ แสงแดดเจิดจ้า ท้องฟ้า น้ำทะเล และพันธุไ์ ม้รมิ หาด ทีอ่ วดสีสวยแข่งกัน อีกทัง้ ความมีชวี ติ ชีวา เริงร่า และสดชืน่ คือจริตทีจ่ ะ UP! ให้หญิงสาวน่ามอง ไอเท็มทุกชิน้ ทีร่ งั สรรค์มาเพือ่ Cruise Collection จึงต้องเติมเต็มไลฟ์สไตล์ยามแปลงร่างเป็นสาวเจ็ตเซ็ตเตอร์ได้อย่างเจิดจรัส

1

2 Louis Vuitton

1. เดรสคล้องคอลายทางสีฟ้า-ขาว จับจีบระบายตรงชายกระโปรง ของ Kate Spade ราคาสอบถามได้ที่ร้าน ด้วยแพตเทิร์นและสีสันเหมาะแก่ การใส่ไปเดินเล่นริมชายหาดในรีสอร์ตหรูเป็นอย่างมาก เพียงแต่ไม่เหมาะ กับสาวทีม่ ชี ว่ งตัวสัน้ เพราะอาจทำให้ชายกระโปรงทีค่ วรอยูต่ รงเข่าลงไป กองอยูท่ ตี่ าตุม่ ได้ 2. หมวกสานลายทางหลากสี ของ Kate Spade ราคาสอบถามได้ทรี่ า้ น ไอเท็ม Must-Have ที่สาวๆ ต้องมีติดกระเป๋ายามไปเที่ยวทะเล นั่นคือ หมวกใบใหญ่ ซึง่ หมวกใบนีต้ อบโจทย์ได้อย่างดีเยีย่ มและคงถูกใจสาวๆ ที่ หลงใหลสีสนั สดใสอีกด้วย 3. จัมพ์สูทกางเกงขาสั้น ของ Thea by Thara ราคาสอบถามได้ที่ร้าน สาวๆ ที่เบื่อการมิกซ์แอนด์แมตช์เสื้อผ้ายามออกเดินทางท่องเที่ยว ลอง เลือกหาชุดสไตล์จมั พ์สทู ทีส่ วยเก๋ได้ในชุดเดียวอย่างชุดนี้ ทีด่ ลู ำลองด้วย โทนสี พ าสเทล ดี ไ ซน์ เ ก๋ ไ ก๋ และเนื้ อ ผ้ า สวมใส่ ส บาย เชื่ อ สิ ว่ า ใส่ แ ล้ ว รับรอง...รอด! 4. รองเท้าส้นแบน ของ Nine West ราคาสอบถามได้ทรี่ า้ น รองเท้าส้นแบน หรือแฟลต เปรียบเสมือนชิ้นเด็ดที่ช่วยได้ทุกสถานการณ์ยามสาวๆ ออก เดินทางท่องเทีย่ ว สำหรับคูน่ เี้ ด่นด้วยลวดลายการเพนต์สสี นั และตกแต่ง สายคาดเข็มขัดลงบนรองเท้าหัวแหลม เหมาะแก่สาวเซลฟ์ทไี่ ม่เคยหวัน่ วิตกกับการเป็นจุดสนใจแต่อย่างใด

3 4

หาซือ้ ได้ที่ Kate Spade ชัน้ 1 เซ็นทรัล ชิดลม Thea by Thara ชัน้ 1 ดิ เอ็มโพเรียม Nine West ชัน้ 1 สยามดิสคัฟเวอรี่ โทร. 0-2658-1426-9

Catch Up!

เรียกว่าเป็นเกียรติเป็นศรีแก่งาน Trunk Show คอลเล็กชัน่ Cruise 2012 ของห้องเสื้อสุดหรู Christian Dior เมื่อ อดีตนักร้องและนักแสดงสาวสวยชาวฮ่องกงทีม่ ชี อื่ เสียง โด่งดังในยุค 90’s อย่าง Vivian Chow ตบเท้าเข้าร่วม งานที่ Guangzhou Taikoo Hui ณ เกาะฮ่องกง โดยเธอ ปรากฏกายอย่างสง่างามด้วยชุดเดรสแขนยาวเนื้อผ้า บางเบาสีขาว ประดับด้วยลูกเล่นบริเวณช่วงแขนและ กระโปรงโดยใช้ผา้ สีดำและน้ำตาลเมทัลลิก ซึง่ เป็นชิน้ งาน ออกแบบของ Dior คอลเล็กชั่นล่าสุด (อยากสวยสง่า แบบ Vivian Chow รีบพุ่งไปที่ห้องเสื้อ Dior ชั้น G เกษรด่วน)

Kwankao

13

Chic Shop

สำหรับสาววัยทำงานทีอ่ ยากหาไอเท็มเก๋ๆ ชิคๆ มาใช้สอย ทั้งในวันไปทำงานหรือวันว่าง แวะไปดูคอลเล็กชั่นใหม่ ล่าสุด Classify ด่วน! ไม่ว่าจะเป็นเดรสตัวสวย กระเป๋า หนังดีไซน์เก๋ เสือ้ ยืดหรือคาร์ดแิ กนมีดไี ซน์ ช่วยให้คณ ุ สนุก กับการเปลี่ยนลุคให้สวยให้สวยเก๋ได้ทุกโอกาส สามารถ แวะไปเช็กไอเท็มเด็ดๆ เหล่านี้ไที่เคาน์เตอร์  Classify  ทุกสาขา ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสัน เดอะมอลล์   ทัว่ ประเทศ


FLAUNT YOUR

STYLE

Lenovo U300s,

Incredibly thin and light for a high-performance notebook


THE

Lenovo IdeaPad U300s UltrabookTM Powered by the 2nd Generation Intel速 CoreTM i7 Processor. Visibly smart performance at its best. THE

DO

INSIDE


Lenovo U300s,

Stylish Ultrabook™ laptop, Smart and breathtaking speed.

แสดงแบบ ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ เสื้อผ้า curated by Ek Thongprasert ชั้น 3 Siam Center, 4X4 MAN ชั้น 3 Central World, Que ชั้น 3 Zen เครื่องประดับ Ek Thongprasert ชั้น 3 Siam Center สไตลิสต์ ณัฐชนัฐ พิบูลธนพัฒนา ขอบคุณสถานที่ Sivatel Bangkok 53 Wittayu Rd., Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330 Thailand Tel: +66 2309 5000 Fax: +66 2309 5050 www. sivatelbangkok.com Email:info@sivatelbangkok.com


open up

เรือ่ ง แป้งร่ำ

Simply

Pope

แม้ความสุขสมหวังคือสิง่ ทีท่ กุ คนปรารถนา แต่ความจริงมีอยูว่ า่ ความผิดหวังต่างหาก ทีส่ อนให้เราเติบโต และไม่มใี ครจะเข้าใจบทเรียนนีล้ กึ ซึง้ ไปกว่าธนวรรธน์ วรรธนะภูติ วันนีเ้ ขาคือหนุม่ โป๊ปทีท่ กุ คนรูจ้ กั คือนักแสดงสุดฮอตขวัญใจสาวทัว่ ประเทศจากบทบาท ‘นัท’ ชายผูจ้ ริงจังและจริงใจกับความรัก แต่กอ่ นหน้าทีเ่ ขาจะมีวนั นี้ โป๊ปผ่านบททดสอบ ในฐานะนักแสดงมามากกว่าที่หลายคนจะคาดคิด ภายใต้รอยยิ้มอบอุ่นและดวงตาขี้เล่นที่หลอมสาวๆ ให้ละลายมานักต่อนัก คือเนื้อแท้ ของความมุ่งมั่น ตั้งใจจริง และบุคลิกนิ่งๆ อย่างคนที่รู้จักวิธีเก็บความรู้สึกไว้กับตัวเอง ความสำเร็จ...ไม่เคยง่าย “หลายคนคิดว่าผมเล่นบทนัทในเรื่องดอกส้มสีทองเป็นเรื่องแรก แต่ความจริงผมเข้า วงการมาเมื่อ 7 ปีที่แล้วครับ ถ้าย้อนไปตั้งแต่ตอนนั้น ผมทำงานเป็นกราฟิก ดีไซเนอร์ให้กับ บริษัทเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่ง แล้วก็มีโอกาสได้เข้าประกวดตามหาจะเด็ดทางของช่อง 9 เป็นการเฟ้นหาตัวผูท้ จี่ ะมารับบทจะเด็ดในเรือ่ งผูช้ นะสิบทิศ ผลปรากฏว่าผมได้ คนทัง้ ประเทศ รับรู้ แต่ภายหลังโครงการล่มไป” ชัยชนะที่ได้มากลับไร้ความหมาย จนทุกวันนี้โป๊ปก็ยัง ไม่เคยได้สัมผัสกับบทบาทจะเด็ดสักครั้ง แต่เขาก็ค้นพบว่าการทำงานประจำที่เขาทำอยู่ ไม่ใช่หนทางที่เขารัก แม้จะเรียนจบคณะนิเทศศิลป์ด้านการออกแบบกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ มาโดยตรง แต่เขากลับค้นพบความท้าทายในบทบาทใหม่ๆ ในวงการทีเ่ รียกได้วา่ มีการแข่งขัน สูงที่สุดในโลก “ตอนเด็กทีส่ ดุ เลยนะครับ ผมเคยฝันอยากเป็นหมอ มันคือความคิดของผูใ้ หญ่นนั่ แหละ เขาอยากให้เป็น เราก็อยากเป็นตามเขา แต่พอโตมาหน่อย เริ่มรู้จักตัวเองมากขึ้น ผมก็รู้ว่า ไม่ใช่ ผมไม่ได้รกั การอ่านหนังสือ ไม่ได้มหี วั ไปทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ขนาดนัน้ ก็เลย ล้มเลิกความฝันไป ผมเป็นคนรักการเล่นฟุตบอลมาก เลยฝันอยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติ ต่อมาก็คน้ พบว่าชอบงานศิลปะ หัวไปทางนัน้ มากกว่า สุดท้ายผมเลยไปเข้าช่างศิลปตอน ม.4 แล้วก็เอ็นทรานซ์ติดพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง “ถามว่าชอบไหม ผมไม่ได้ชอบขนาดจะทำเป็นอาชีพที่รัก เหมือนผมวาดรูปเป็น เลย เรียนด้านนี้ แต่ถามว่าให้ใช้ชีวิตอยู่กับมันตลอด ก็ไม่คิดว่าจะมีความสุขกับมันขนาดนั้น ตอนทำอยู่ที่บริษัท 5 เดือน มันทำได้นะครับ แต่เหมือนเราไม่มีไฟกับมัน ไม่รู้สึกตื่นเต้น พอมี โมเดลลิ่งมาชวนไปแคสติ้งต่างๆ ผมก็ลองไปดู แล้วก็รู้สึกว่า เออ มันท้าทายดี ผมไม่ได้จะ บอกว่าตัวเองมีพรสวรรค์ดา้ นการแสดงอะไรขนาดนัน้ นะครับ ช่วงแรกคือมีโมเดลลิง่ มาติดต่อ

ผมก็แค่ลองดู ลองเข้าไปเทสต์ แต่ผมเป็นคนไม่มีโมเดลลิ่งประจำ ไม่เคยเซ็นสัญญากับใคร พูดได้วา่ ไม่เคยเป็นเด็กโมเดลลิง่ เพราะฉะนัน้ ทุกวันนีท้ ผี่ มมาถึงจุดนีไ้ ด้คอื ด้วยตัวผมเองจริงๆ” ในที่สุดโอกาสแสดงฝีมือครั้งแรกในชีวิตก็มาถึง เมื่อโป๊ปได้รับมอบหมายให้รับบท ‘ขุนรามเดชะ’ ในภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 3 ตอนยุทธนาวี โดย ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล ซึ่งโป๊ปได้สั่งสมประสบการณ์ด้านการแสดงจากนักแสดงมากฝีมือ ทัว่ เมืองไทยและผูก้ ำกับฯชัน้ ครูอย่างท่านมุย้ แต่เนือ่ งจากการถ่ายทำกินเวลายาวนาน ทัง้ ในส่วน ของโปรดักชั่นและโพสต์โปรดักชั่น ภาพยนตร์เรื่องที่ 2 ที่เขารับเล่น จึงได้เข้าฉายก่อนในปี 2552 และครั้งนี้เขาเป็นพระเอกเต็มตัว คู่กับก้อย-รัชวิน วงศ์วิริยะ ในเรื่อง October Sonata “เมื่อก่อนผมเคยคิดว่าการแสดงเป็นเรื่องง่าย ผมชอบดูหนังมาแต่ไหนแต่ไร ก็ชื่นชม นักแสดงอยู่หลายท่าน ทั้งเมล กิ๊บสัน จากเรื่อง Brave Heart ลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ จาก หลายเรื่องเลย ทอม แฮงค์ จากเรื่อง Saving Private Ryan แล้วก็แบรด พิตต์ ในบทดิบๆ หน่อยก็ชอบ ผมเคยคิดว่ามันน่าจะทำได้นะ แต่พอได้มาลองทำจริงๆ มันไม่งา่ ยเลย แต่จะว่า ยากเลยไหม ต้องบอกอย่างนี้ครับ จะว่ายากก็ยาก ง่ายก็ง่าย “มันเหมือนเป็นความเข้าใจแค่นดิ เดียว ถ้าเราคลิกตรงนัน้ นาทีทเี่ รากำลังแสดงอยู่ ถ้าเรา เข้าใจว่าเราเป็นใคร เราเข้าถึงมัน เราเป็นคนคนนัน้ เราจะไม่แสดง เราจะรูส้ กึ ว่าเราทำอยูจ่ ริงๆ คือเราต้องไม่คิดว่าเรากำลังแสดงอยู่ ต้องจริงใจกับบทบาทแล้วปล่อยให้ตัวเองเป็นไปเลย ผมอธิบายไม่ค่อยถูกนะครับ เพราะมันบอกเป็นคำพูดไม่ได้ มันเป็นเรื่องของความเข้าใจ” ครูเล็ก-ภัทราวดี มีชูธน ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล ครูเงาะ-รสสุคนธ์ กองเกตุ หม่อมน้อยพันธุ์เทวนพ เทวกุล ฯลฯ ล้วนคือครูสอนการแสดงที่โป๊ปเคยปวารณาตนเป็นลูกศิษย์มาแล้ว เขาฝึกฝนฝีมือของตัวเองอยู่เสมอ กว่าจะได้มาแสดงให้ทุกคนประจักษ์ชัด และได้รับการ ยอมรับอย่างกว้างขวางจริงๆ จากบทบาทนัท ในละครเรื่องดอกส้มสีทอง “ผมเป็นคนเอาจริงครับ ถ้าไม่เอาจริงคงไม่มาถึงตรงนี้ ผมต้องบอกเลยว่าความสำเร็จ ทุกวันนีไ้ ม่ได้มาง่ายๆ กว่าจะได้เล่นดอกส้มสีทองแล้วคนรูจ้ กั ผมเรียนการแสดงมาเยอะมาก ฝึกมาก่อนห้าหกปี เรียนรู้ เก็บประสบการณ์มาเรื่อยๆ จนพูดได้ว่าผมรักสิ่งที่ผมทำอยู่มาก “เสน่ห์ของการแสดงมันก็เหมือนเสน่ห์ของงานศิลปะนะครับ เหมือนการวาดรูป สมมติ เราจะวาดภาพเหมือนของใครสักคน เราก็ต้องคิดแล้วว่ารูปทรงโดยรวมของมันเป็นอย่างไร เราจะเลือกใช้สสี นั อย่างไร เพราะทุกอย่างมีผลกับอารมณ์ความรูส้ กึ คนดู เส้นแบบไหน แสงเงา เป็นอย่างไร เราต้องมีภาพในหัวก่อน การแสดงก็เช่นกัน เราต้องจินตนาการไว้ในหัวให้ได้

18


แต่ไม่ได้จินตนาการเป็นภาพนะครับ การแสดงจะใช้จินตนาการด้วยความรู้สึก ตัวละครตัวนี้ ชีวติ เป็นอย่างไร ถูกกระทำมาอย่างไร เขาจะรูส้ กึ อย่างไร เราต้องจินตนาการสิง่ เหล่านี้ นัน่ คือ ความสนุกของการแสดงครับ มันท้าทายเพราะเราไม่ได้เป็นคนแบบนัน้ เราใช้ตวั ตนแค่บางด้าน ของเราเข้าไปใส่ในการแสดง” ใครคือโป๊ป ? แม้ปัจจุบันโป๊ปจะฝากฝีไม้ลายมือไว้กับบทบาทการแสดงอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น สิงห์ ในเรื่องตะวันเดือด หมอวัฒนา เรื่องเกมร้ายเกมรัก และล่าสุดกับบทเพลย์บอยนักรักใน ละครเรื่องบ่วง แต่ก็ยังมีคนถามเขาครั้งแล้วครั้งเล่าเกี่ยวกับความเหมือนของตัวตนที่แท้จริง ของเขา และบทบาท ‘นัท’ ที่ครองใจผู้ชม “นัทเป็นผู้ชายที่มีรักจริง เชื่อในรักแท้ จริงๆ สำหรับผมมันท้าทายทุกบทบาทนะ ผมพูด ไม่ได้หรอกว่าผมเหมือนบทบาทไหนที่สุด และที่ผ่านมาผมเองก็ไม่ได้เล่นมามากจนตอบได้ ว่าบทไหนชอบที่สุด ถ้าถามว่าบทไหนที่ต่างจากตัวผมมากที่สุดที่เคยเล่น อันนี้ผมตอบได้ว่า เป็นบทในเรื่องบ่วงครับ ซึ่งเป็นเพลย์บอย ปากเสีย พูดมาก กะล่อน เวลาเล่นบทที่มันไม่ใช่ ผมเลยแบบบทบาทนี้ ผมต้องสังเกตเยอะๆ ครับ คนทีเ่ ขามีนสิ ยั ประมาณนี้ เข้าหาคนอืน่ อยูเ่ สมอ เขามีท่วงท่าแบบไหน การพูดจาเป็นแบบไหน อันนี้เป็นการสังเกตภายนอก แต่ภายใน ผม ต้องจินตนาการเองแล้วว่าตัวละครนี้เป็นคนแบบไหน โตมาอย่างไร พ่อแม่เป็นคนอย่างไร เราถึงมีนิสัยแบบนี้ ในเรื่องจิตใจของตัวละครเป็นการบ้านที่นักแสดงที่ดีต้องทำ และต้องทำ อย่างหนักด้วย เพราะข้างในสำคัญ มันจะส่งออกมาถึงข้างนอก “แต่ถามถึงบทบาททีใ่ กล้เคียงผมทีส่ ดุ พูดลำบากนะ ผมรูว้ า่ คนก็คงอยากให้ผมเป็นนัท (ยิ้ม) ผมเชื่อว่าผมเองก็มีส่วนหนึ่งที่เหมือนนัท และผมก็เป็นอีกหลายตัวละครที่ผมเล่น คน เรามีหลายแง่มุมนะครับในชีวิต ผมคิดว่าจริงๆ แล้วในทุกบทบาทมันก็มีส่วนของความเป็น ตัวผมอยู่ในนั้น เหมือนผมผสมผสานมันเข้าไปด้วยกัน” ในช่วงปีสุดท้ายก่อนชีวิตจะเดินทางเข้าสู่เลข 3 โป๊ปเป็นมาแล้วทั้งเด็กชายซุกซนที่ วิ่งเล่นเข้าบ้านโน้นออกบ้านนี้ ตามประสาเด็กที่โตมากับครอบครัวใหญ่ แวดล้อมด้วยญาติ พี่น้องอบอุ่น จากนั้นเขาเคยเป็นหนุ่มนักศึกษาที่รักการทำงานศิลปะ มีอุดมการณ์ที่บริสุทธิ์ ในการเป็นครูสอนศิลปะให้กับเด็กๆ ไม่ผิดกับบทนัท เขาเคยผ่านช่วงวัยรุ่นที่ไม่มีอะไรทำให้ เขาสนใจได้มากไปกว่าการได้สวมบทบาทเป็นกองกลางบนสนามฟุตบอล วิ่งอยู่กับเพื่อนวัย เดียวกันอีกหลายชีวิต บูชาทีมอาร์เซนอล และนับถือลีโอเนล เมสซี่ เป็นชีวิตจิตใจ ในขณะ เดียวกันเขาก็เคยเป็นเด็กหน้าใหม่ในวงการมายา ที่ทุ่มเทและระมัดระวังกับทุกย่างก้าวใน การทำงานเพื่อความสำเร็จ จนมาถึงชีวิตปัจจุบันที่เขากลายเป็นนักแสดงมากฝีมือที่ได้รับ การยอมรับมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง “เราทุกคนประกอบขึ้นจากหลายบุคลิกผสมกัน ผมเชื่อว่านักแสดงทุกคนเป็นอย่างนั้น ครับ บางคนเล่นบทฮีโร่ดี บางคนเล่นชีวิตดี พอมาเล่นคอมเมดี้อาจไม่เหมาะ เพราะลึกๆ เขา เป็นคนอีกแบบมากกว่า แต่ถามว่าเล่นได้ไหม เล่นได้ ผมเองก็เล่นได้หลายบทบาท เพียงแต่ บทที่ใกล้เคียงกับผมมากหน่อยก็อาจจะเล่นแล้วเหมาะสมกลมกลืนมากกว่าบทบาทอื่น ไม่มีใครเป็นบทบาทไหนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ จนทุกวันนี้ผมก็ยังสงสัยอยู่เลยว่าทำไมเล่นบทนัท แล้วถึงดังขนาดนั้น ยังหาข้อสรุปไม่ได้ครับ ผมไม่รู้จริงๆ (หัวเราะ) ผมว่าผมไม่ใช่คนหล่อ เพอร์เฟ็กต์อะไร แล้วบทบาทของนัทก็ไม่ใช่บทที่หล่อเพอร์เฟ็กต์ แต่มันกลับถูกใจคนดู อันนี้ ก็ต้องวิเคราะห์กันเอง” วงการที่รัก วงการที่ทน ระยะเวลา 7 ปีกว่าความสำเร็จจะมาเยือน หล่อหลอมความคิดอ่านของเขาจนอาจ เรียกได้ว่าเป็นผู้ใหญ่เกินวัย สิ่งที่คุณจะได้สัมผัสจากการพูดคุยเปิดใจกับผู้ชายคนนี้คือ ความช่างคิด ความสงบ และความทะเยอทะยานภายใต้กรอบการมองโลกในแง่ความจริง บุคลิกเช่นนี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับความร่าเริง สดใส ขี้เล่น แบบที่คุณจะพบได้กับนักแสดง วัยรุ่นที่ยังเยาว์วัยในวงการบันเทิง โป๊ปไม่ใช่เด็กหนุ่มรูปหล่อที่มี ‘แรงผลักพิเศษ’ จากใครบางคน เขาไม่ใช่ทายาทเศรษฐี ที่มี Back Up ทุกอย่างเพียบพร้อม ตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาไม่เคยได้อะไรมาโดยง่าย และ ตัวเขาเองก็ไม่เคยคิดว่ามันควรจะต้องง่าย และนี่เองอาจเป็นเสน่ห์อย่างร้ายกาจของเขา “นอกจากเนือ้ งานการแสดงทีม่ คี วามยากแล้ว งานวงการนีเ้ ป็นการทำงานกับคนเยอะครับ ร้อยพ่อพันแม่ จะให้เขาได้อย่างใจเราหมดคงเป็นไปไม่ได้ เวลาเจออะไรที่ไม่ถูกใจ เราต้อง อดทนครับ อดทนอย่างเดียวเท่านั้น ทนกับคน กับกระบวนการทำงาน กับความรู้สึกต่างๆ ที่มากระทบเรา เราต้องยิ้ม เราต้องสู้ เรื่องบางเรื่องเรารู้ว่าไม่มีความยุติธรรมเลย แต่เราก็ ต้องยิ้มสู้มัน นี่เป็นเรื่องยากมากนะครับ ถ้ามองจากข้างนอกวงการก็อาจนึกภาพไม่ออกว่า บางครัง้ มันทำให้เรารูส้ กึ แย่ได้มากแค่ไหน แต่มนั ก็เป็นสิง่ ทีผ่ มว่าทุกอาชีพต้องเจอ ทนได้กท็ น ทนไม่ได้ก็...นับเลขในใจไป (หัวเราะ) “ผมไม่มที างชินหรอกครับกับเรือ่ งแบบนี้ แต่ตอ้ งทำใจสูไ้ ป เพราะถึงท้อแท้ ไม่ทำอาชีพนี้ แล้วไปทำอาชีพอื่น เราก็ต้องเจอปัญหาของอาชีพอื่นอยู่ดี ไม่มีใครหนีปัญหาพ้นหรอกครับ ขึ้นอยู่กับเราจะรับมือกับมันอย่างไรมากกว่า ทุกคนต้องการความสุข แต่ไม่มีใครมีความสุข ได้ตลอด จะอยู่บ้านเฉยๆ ไม่ทำอะไรก็คงมีเรื่องทุกข์ได้อยู่ดี เพราะฉะนั้นเลือกทำสิ่งที่เรารัก ดีกว่า เพราะเมื่อทุกข์ เราก็ทุกข์โดยที่รู้ว่ามีความสุขเป็นรางวัลรอเราอยู่ในอนาคต มันมี ความหมายสำหรับผมครับ” โป๊ปมองย้อนกลับไปถึงตัวตนในอดีตและอมยิม้ เขาไม่เคยนึกมาก่อนว่าในทีส่ ดุ ความสำเร็จ จะมาเยือนอย่างเช่นทุกวันนี้ เอาเข้าจริง เขายังไม่เรียกว่ามันเป็นความสำเร็จด้วยซ้ำ

วันนี้ของโป๊ป คือก้าวแรกสำหรับเขาเท่านั้น “เมื่อก่อนผมก็เคยคิดครับ ว่าวันหนึ่งอยากจะทำอะไรสักอย่างที่จุดประกายให้ตัวเอง เกิดเสียที แต่ผมก็ไม่ใช่คนประเภทวางแผนขั้นที่หนึ่งสองสามว่าเราต้องทำอะไรบ้าง จะไป ถึงจุดนั้น ผมก็แค่ทำทุกวันของผมให้มันดี ถามว่าฝันไหม ว่าจะประสบความสำเร็จ ฝันสิครับ แต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะต้องทำอะไรให้ฝันเป็นจริง รู้แต่ว่าผมต่อสู้ ต้องอดทน เพื่อให้ไป ถึงจุดนั้นให้ได้ “ในอนาคต ผมไม่ได้เห็นภาพตัวเองเป็นอย่างไร เพราะผมว่าชีวิตเรา อะไรเหนือความ คาดหมายเกิดขึน้ ได้เสมอ อะไรๆ มันก็เป็นไปได้ทงั้ นัน้ ผมประกวดจะเด็ดชนะมา ประกาศไป ทัว่ ประเทศว่าผมได้แล้ว แต่กก็ ลับไม่ได้เล่น มันก็ยงั เกิดขึน้ ได้ เพราะฉะนัน้ ผมเลยไม่นกึ ไม่ฝนั กับอนาคตมากนัก แต่ผมจะใช้เวลาอยูก่ บั ปัจจุบนั งานทุกชิน้ ทีผ่ มได้รบั ผมจะตัง้ ใจทำให้ดที สี่ ดุ ทำให้คนอื่นได้สบายใจที่สุด ทำตัวไม่ให้เป็นปัญหาของใคร แค่นี้ผมว่าก็พอแล้ว” แม้เขาจะไม่พยายามวาดภาพอนาคตของตัวเอง แต่โป๊ปก็ปลื้มใจทุกครั้งเมื่อพบว่า ภาพหลายภาพ คนหลายคนที่เป็นเสมือนฮีโร่ที่เขาได้เพียงเห็นในจอโทรทัศน์มาตั้งแต่เด็ก ปัจจุบนั ไม่ใช่แค่รว่ มงานกับเขา แต่ฮโี ร่เหล่านัน้ ยังให้กำลังใจเขา มันคือรางวัลชีวติ ทีค่ มุ้ ค่ากว่า ความเหน็ดเหนื่อยทั้งหมดที่เขาเจอ “เหตุการณ์ที่ผมประทับใจไม่เคยลืม ส่วนใหญ่เป็นความรู้สึกที่นักแสดงรุ่นใหญ่ ซึ่งเรา เห็นพวกเขามาตัง้ แต่เด็ก เป็นคนเจ๋งสำหรับเรา ทัง้ พีน่ ก-ฉัตรชัย พีน่ ก-สินจัย มี-้ พิศมัย วิไลศักดิ์ คนเหล่านีค้ อื ฮีโร่ของผม เขาเจอผมแล้วชม บอกว่าชอบทีผ่ มเล่น มันคือกำลังใจทีม่ คี วามหมาย มากสำหรับนักแสดงรุ่นหลัง ผมเห็นเขาตั้งแต่เด็กๆ เอาเป็นตั้งแต่ผมยังไม่เกิดด้วยซ้ำ เขาก็มี บทบาทโลดแล่นอยู่แล้ว “เวลาอยู่กับนักแสดงรุ่นนี้ ผมรู้สึกว่าตัวเองตัวเล็กมาก เป็นเพียงเด็กเล็กๆ คนหนึ่ง และ ยิง่ เขามาพูดกับเรา มาให้กำลังใจเราอีก โอ้โห มันคือพลังทีม่ หาศาล มันเหลือเชือ่ นะครับ วันหนึง่ ผมได้มานั่งใกล้ๆ แล้วพวกเขาก็พูดกับเรา เฮ้ย! โป๊ป มึงเล่นดีนะ เฮ้ย! มันจริงเหรอ บางครั้ง ผมก็อดคิดไม่ได้ มันจริงเหรอ เพราะมันเหมือนภาพที่ผมเคยฝัน (หัวเราะ)” ความสำเร็จที่ยืนระยะยาวนาน คือเป้าหมายที่โป๊ปปรารถนามากกว่าความโด่งดังเพียง ชั่วข้ามคืนแต่วูบดับไปอย่างรวดเร็ว เขาเฝ้าสังเกตปูชนียบุคคลที่เขานับถือ และค้นคว้าหา บทเรียนจากพวกเขาอย่างเงียบๆ “ผมสังเกตได้ว่าคุณสมบัติสำคัญที่พวกเขามีร่วมกันคือนิสัยครับ นิสัยสำคัญที่สุด มา เป็นอันดับหนึ่ง แล้วรองลงมาคือฝีมือในการทำงาน แต่ผมว่านิสัยคือสิ่งที่ทำให้คนอยู่ได้นาน ไม่ว่าจะในวงการไหนก็ตาม พวกเขานิสัยดี ไม่ได้หมายถึงแค่นิสัยการทำงานนะครับ นิสัย ส่วนตัว กับเพื่อนฝูง กับงาน กับครอบครัว คือเขาเป็นคนดีว่างั้นเถอะ คนดีไปอยู่วงการไหนก็ จะอยู่นานเสมอครับ ถ้าผมจะหวังอะไรกับตัวเอง ผมหวังว่าผมจะเป็นคนดีได้อย่างพวกเขา” Family Matters อีกหนึง่ ในสิง่ ทีห่ ลายคนไม่รู้ คือนักแสดงหนุม่ เคยสูญเสียบิดาไปด้วยโรคร้าย โป๊ปรับมือ กับความสูญเสียได้ไม่ทุกข์ทรมานนัก เพราะเขาและครอบครัวมีเวลาเตรียมตัวเตรียมใจเป็น เวลาร่วมปี นับแต่ทพี่ อ่ ล้มป่วยลง การจากไปของพ่อจึงเป็นการไปสบายกว่าตอนอยูท่ ที่ กุ ข์ทรมาน บทเรียนสำคัญทีเ่ ขาได้รบั จากเหตุการณ์ครัง้ นีก้ ค็ อื ไม่เคยมีอะไรแน่นอน ไม่วา่ จะในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต “พ่อผมเสียไปเมื่อสองสามปีที่แล้ว ไม่นานแต่ก็เหมือนนานนะ ชีวิตมันมีอะไรผ่านเข้า มามาก ผมอยู่กับแม่ครับ สนิทกับแม่มากด้วย พ่อผมเป็นมะเร็ง ป่วยอยู่ประมาณหนึ่งปี เต็มๆ ครับ ครอบครัวเราเลยมีเวลาทำใจไว้บ้าง ตอนท่านเสีย แน่นอนว่าผมต้องรู้สึกเสียใจ แต่ส่วนหนึ่งผมรู้ว่าท่านก็ไปสบาย ตอนอยู่อาการทรุดลง ท่านทรมาน พวกเราก็คอยดูแล พา ไปหาหมอ แต่คนที่ทรมานที่สุดก็คือตัวพ่อเอง พอท่านเสียก็ถึงเวลาต้องปล่อยวาง” ปัจจุบนั โป๊ปจึงเป็นลูกชายทีส่ นิทกับแม่และครอบครัว เมือ่ มีปญ ั หา เขาเรียนรูท้ จี่ ะไม่เก็บ มันไว้คนเดียว แต่นำมาปรึกษาคนที่เขารักอยู่เสมอ “นอกจากแม่แล้ว ผมมีพี่สาวคนเดียวครับ แต่ที่บ้านผมญาติเยอะ คุณตามีหลาน ทั้งหมด 10 คน ผมเป็นรุ่นสอง รุ่นพี่จะเป็นลูกของลุงสองคน พี่สาวผมแก่กว่าผมหลายปี มา รุ่ น ผมก็ มี ผ ม น้ อ งสาวสองคน น้ อ งชายหนึ่ ง คน ทุ ก คนอยู่ ใ นรั้ ว บ้ า นเดี ย วกั น หมด เป็ น ครอบครัวใหญ่ครับ และที่สำคัญคือเราใกล้ชิดกัน มันทำให้เรามีรากที่มั่นคง ไม่ว่าผมจะเจอ ปัญหาเรื่องเครียดอะไรมาจากที่ไหน วิธีแก้เครียด ผมมักจะใช้สติดูมันก่อน อยู่กับตัวเอง หรือไม่อกี ทีกอ็ อกไปหาเพือ่ นและครอบครัว ระบายให้คนทีผ่ มรักและไว้ใจฟัง เวลาเขาปลอบ หรือให้แง่คิด แค่ได้ฟังผมก็รู้สึกดีขึ้นแล้วครับ ผมเป็นคนไม่เก็บปัญหากับตัวครับ” ไม่ว่าชีวิตจะพาเขาไปเจอกับอะไร ยุ่งวุ่นวาย งานรัดตัวแค่ไหน กิจวัตรหนึ่งที่โป๊ปจะ ต้องหาเวลาทำให้ได้เสมอ คือกิจวัตรของเด็กชายวัยรุน่ คนนัน้ คนทีม่ คี วามใฝ่ฝนั อยากเก่งให้ได้ เหมือนลีโอเนล เมสซี่ “ยังไงผมก็ชอบเล่นบอล ทุกวันนี้เย็นไหนที่เสร็จงานเร็ว ผมก็ยังนัดเตะบอลกับเพื่อน มันรักไปแล้ว เลิกไม่ได้ครับ (หัวเราะ) ฟุตบอลเป็นสิ่งที่ผมเล่นมานาน มันเป็นเกมที่มีเสน่ห์ สำหรับผม ชอบรูปแบบของเกม ชอบการได้วงิ่ กับเพือ่ น ชอบความรูส้ กึ เป็นทีมเดียวกัน เล่นฟิตเนส อย่างไรก็สนุกไม่เท่า และผมว่าไม่เบิร์นเท่าด้วยนะครับ “เวลาไปเป็นกลุม่ หลายคนก็ไม่เท่าไหร่ แต่บางทีไปน้อยๆ มีคนเข้ามาขอถ่ายรูปผม เพื่อนก็มีรู้สึกครับ เออ ไปไหนมาไหนไม่ค่อยเป็นส่วนตัวเหมือนแต่ก่อน แต่ผมก็ เหมือนเดิม มันแค่อาชีพผม สำหรับพวกเขา ผมก็คอื คนเดิม คือเพือ่ นทีค่ บกันมาตัง้ แต่เด็ก ตัวตนที่แท้ของเราเป็นอย่างไร เพื่อนวัยเด็กของเราจะรู้ดีเสมอครับ”

19


show up

เรือ่ ง รุง้ รวี ศิรธิ รรมไพบูลย์

SAY YOU LOVE ME ! วันวาเลนไทน์ และเดือนแห่งความรัก นอกจากดอกกุหลาบสีแดง ตุก๊ ตาหมี หรือดินเนอร์หรูใต้แสงเทียนแล้ว คำบอกรักหวานๆ ซึง้ ๆ ยังเป็น The Must สำหรับเทศกาลนี้ ถ้ายังไม่รวู้ า่ จะบอกอะไรกับเขาหรือเธอ ลองดูตวั อย่างจากหนังเหล่านี้ เผือ่ คุณจะยืมไอเดียไปใช้

Love Actually

ไม่รู้ว่าฉากในคืนวันคริสต์มาสจะยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าในเทศกาลวันวาเลนไทน์นี้ แต่ฉากที่หนุ่มมาร์ค ถือวิทยุไปเปิดเพลง Silent Night ทีบ่ า้ นหญิงสาวทีเ่ ขาชอบ พร้อมค่อยๆ โชว์แผ่นป้ายทีเ่ ขียนมาอย่างง่ายๆ ตลก แต่ซาบซึง้ นัน้ ยังติดตราตรึงอยูใ่ นหัวใจของคนดูทกุ คน และกลายเป็นฉากบอกรักทีค่ ลาสสิกทีส่ ดุ แม้จะไม่สมหวัง แต่การได้บอกความในใจกับคนทีเ่ รารักก็ถอื ว่า Enough แล้วไม่ใช่หรือ และจะมีคำ บอกรักไหนโรแมนติกเท่ากับ ‘To Me You’re Perfect’ อีกล่ะ

10 Things I Hate About You

หนังทีท่ ำให้หนุม่ ฮีท เล็ดเจอร์ เป็นทีร่ จู้ กั โดยเฉพาะกับฉากบอกรักอันลือเลือ่ ง สุดเฟีย้ ว กับการใช้ระบบ กระจายเสียงของโรงเรียนให้เป็นประโยชน์ รวมถึงการขอความร่วมมือจากวงโยธวาทิตด้วย นอกจากนัน้ ก็คงต้องใช้ความสามารถในการร้องล้วนๆ และเพลง ‘Can’t Take My Eyes Off Of You’ เวอร์ชนั่ นี ้ ก็กลายเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นที่ฮิตที่สุด และแม้เพลงนี้จะเก่าโบราณและเกร่อไปสักหน่อย แต่เชื่อว่า เนือ้ หานัน้ กินใจชนะขาด

A Lot Like Love

เช่นเดียวกันกับฮีท เล็ดเจอร์ มุกดีดกีตาร์หน้าบ้านยังคงเป็นวิธีการบอกรักที่คลาสสิกที่ใช้กันอย่าง ต่อเนือ่ ง (ส่วนสาวๆ จะเดินลงมาเปิดประตู หรือยืนฟังทีห่ น้าต่างห้องนอนชัน้ สองก็ตามแต่ใจ) แอชตัน คุทเชอร์ ก็ใช้วธิ นี ใี้ นการขอคืนดีกบั สาวทีเ่ ขารัก ในหนังเรือ่ ง A Lot Like Love ทีส่ ำคัญทีส่ ดุ คือคุณต้อง เลือกเพลงดีๆ (และดีดกีตาร์เป็น) ทีต่ รงกับใจ ร้องได้เรือ่ งไม่ได้เรือ่ งค่อยว่ากันอีกที ส่วนในหนังเรือ่ งนี้ เขาเลือกเพลง ‘I’ll Be There For You’ แม้จะไม่ได้สาวคนนัน้ กลับมา แต่ได้ใจคนดูไปเต็มๆ

Amelie

หากคุณจะบอกรักตามแบบฉบับสาวอะเมลีใ่ นหนังเรือ่ งนี้ สิง่ หนึง่ ทีค่ ณ ุ ต้องคิดให้หนักก็คอื คนทีค่ ณ ุ จะ บอกรักนัน้ เขาจะไม่คดิ ว่าคุณเป็นโรคจิตแน่นอนใช่ไหม สาวอะเมลีใ่ ช้วธิ ยี งิ่ กว่าหนังสืบสวนสวน แม้จะ ดูตื่นเต้น ลึกลับ กับการพยายามค้นหาว่าคนที่แอบชอบเราเป็นใครกันแน่ แต่เชื่อเหอะว่า เส้นบางๆ ทีก่ นั้ อยูร่ ะหว่างความตืน่ เต้นกับความกลัวนัน้ มีจริง ถ้าจะใช้วธิ นี ี้ ระวังให้ดกี แ็ ล้วกัน!

20


Dirty Dancing

บางคนบอกรักด้วยกระดานเขียนคำพูด บางคนบอกรักด้วยการร้องเพลง แต่ยังมีอีกหลายวิธีที่คุณ บอกรักเขาได้ ใช้รา่ งกายก็ได้นะ อ๊ะๆ อย่าเพิง่ คิดไปไกล ทีบ่ อกว่าใช้รา่ งกายนัน่ ก็คอื การสอนเต้นต่างหาก อย่างในหนังเรือ่ ง Dirty Dancing ทีเ่ จนนิเฟอร์ เกรย์ สอนเต้นให้กบั แพทริก สเวซี่ มีคนบอกว่าการเต้น คูก่ นั ก็เหมือนกับการมีเซ็กซ์ทตี่ อ้ งอาศัยอารมณ์ จังหวะ และเคมีทเี่ ขากันได้ ลองพิสจู น์ดวู า่ คุณกับเขา เต้นเข้าจังหวะกันหรือเปล่า

Romeo And Juliet

ว่ากันว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ จะมีฉากไหนทีบ่ อกเล่าประโยคนีไ้ ด้ดไี ปกว่าฉากมองกันผ่านตูป้ ลา ในหนังเรือ่ ง Romeo And Juliet อีกล่ะ ยิง่ ได้เพลงประกอบฉากสุดซึง้ อย่าง ‘I’m Kissing You’ จาก Des’ree แล้วด้วย ฉากนีก้ ลายเป็นฉากคลาสสิกตลอดกาลไปเลย เคล็ดลับของการบอกรักด้วยสายตา ในฉากนีก้ ค็ อื มองเขาหรือเธอคนนัน้ อย่าให้คลาดสายตาเชียว!

Say Anything

เพลงยังคงเป็นไม้เด็ดตลอดกาลในการบอกรัก และคงไม่มฉี ากไหนจะคลาสสิกไปกว่าฉากทีห่ นุม่ จอห์น คูแซค แบกสเตอริโอไปเปิดเพลงทีห่ น้าบ้านของสาวเจ้าทีต่ ัวเองหลงรัก จนกลายเป็นประเพณีฉากรัก เรื่อยมา ว่าทำแบบนี้ได้ผลชะงัดนัก ส่วนในสมัยนี้อนุโลมให้เปลี่ยนจากการแบกสเตอริโอเป็นไอพอด ไอแพด หรือส่งลิงค์เพลงผ่านเฟซบุก๊ ได้ แต่เชือ่ เหอะว่า ไม่มอี ะไรคลาสสิกเท่าฉากนีอ้ กี แล้ว

Love Letter

บางคนก็เขินอายเกินกว่าที่จะบอกรัก หรือทำอะไรอย่างโจ่งแจ้งตรงไปตรงมา เหมือนกับหนุ่มอิซึกิใน หนังเรื่อง ‘Love Letter’ ของชุนจิ อิวาอิ ที่บอกรักด้วยวิธีแปลกๆ ด้วยการเขียนชื่อตัวเองลงในบัตร ยืมหนังสือของห้องสมุด (ซึง่ ชือ่ ของเขาเหมือนกับชือ่ สาวทีเ่ ขารักเด๊ะเลย) แต่เจ้าตัวก็ยงั ไม่รู้ เขาจึงยืม หนังสือไปเล่มหนึง่ แล้วฝากให้สาวคนทีเ่ ขาแอบรักเอาไปคืนให้ โดยทีห่ ลังบัตรยืมหนังสือนัน้ มีรปู วาด ลายเส้นของหญิงสาวคนนัน้ อยู่ แต่เสียดายทีอ่ ซิ กึ ฝิ า่ ยหญิงมารูเ้ มือ่ สายไปแล้ว มุกเขียนข้อความหรือ รูปลงในหนังสือนีย้ งั ใช้ได้อยูน่ ะ

Jerry Maguire

ลูกผูช้ ายต้องกล้าพูดความจริง เหมือนเจอร์รี่ แมกไกวร์ ในหนังเรือ่ ง Jerry Maguire นีแ่ หละ จะบอกรัก ตอนไหนก็คงไม่ซงึ้ เท่าตอนทีผ่ คู้ นอยูก่ นั เยอะๆ คนทีค่ ณ ุ ไม่คดิ ว่าจะรักกล้าพูด บุกเข้าไปเลย เหมือนกับที่ เจอร์รี่ แมกไกวร์ บุกเข้าไปในบ้านในขณะทีส่ าวๆ กำลังนินทาบรรดาผูช้ ายอยู่ ประโยค ‘You Complete Me’ ก็กลายเป็นประโยคบอกรักทีห่ วานซึง้ ทีส่ ดุ เช่นเดียวกับประโยคทีว่ า่ ‘You Had Me At Hello’ พร้อมๆ กับเพลง Secret Garden ของบรูซ สปริงส์ทนี

Notting Hill

อะไรคือคำบอกรักทีซ่ าบซึง้ กินใจทีส่ ดุ ไม่ตอ้ งสรรหาประโยคเด็ด ไม่ตอ้ งลอกมาจากหนัง หรือในหนังสือ รู้สึกอย่างไรก็บอกเขาไปตรงๆ เลย บอกต่อหน้าซื่อๆ ง่ายๆ ไม่มีมาดเลยยิ่งดี เหมือนกับที่ดาราสาว ฮอลลีวดู้ สุดสวย ยืนบอกรักชายหนุม่ โนเนมเจ้าของร้านหนังสือประตูสฟี า้ ทีน่ อ๊ ตติง้ ฮิลล์ คงไม่มอี ะไร ลึกซึง้ เรียบง่ายไปกว่าการได้บอกว่าเราก็เป็นเพียงคนคนหนึง่ ทีร่ กั เขาเท่านัน้ เอง

21


upter 10 ment

เรือ่ ง รุง้ รวี ศิรธิ รรมไพบูลย์

TOP ENTER10MENT UPDATES THIS MONTH

10 ความบันเทิงที่คุณต้อง UP! ในเดือนนี้

1

2. The Re-Turn Of Titanic เด็กๆ สมัยนี้อาจไม่รู้จักคู่รักบันลือโลกอย่างแจ๊กกับโรส หรือบางทีเวลาขึ้นเรือแล้วเจอคนรุ่นป้าไปเล่น ยืนกางมือที่หัวเรืออาจจะไม่ค่อยเก็ตว่าเล่นอะไรกัน แต่อีกไม่นาน ตำนานชู้รักเรือล่มจะกลับมาสร้าง ความประทับใจอีกครัง้ ไม่ใช่เวอร์ชนั่ ใหม่แต่อย่างใด ก็เวอร์ชนั่ เดิมนัน่ แหละ แต่คราวนีม้ าในรูปแบบสามมิติ เพือ่ เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี เรือไททานิค และ 14 ปี หลังจากหนังเรือ่ งไททานิคของเจมส์ คาเมรอน ออกฉาย คาดว่าในการออกฉายในระบบสามมิตคิ ราวนี้ คงทำยอดรวมรายได้สงู ขึน้ และกลับขึน้ ไปเป็นหนังทำเงิน อันดับหนึง่ ตลอดกาลอีกแน่นอน เมษายนนีไ้ ด้รกู้ นั

2

1. Kazaky Live In Bangkok วงหนุม่ ใส่สน้ สูงทีเ่ ต้นเก่งทีส่ ดุ ในสามโลกจากยูเครนนี้ สร้างปรากฏการณ์ความเปรีย้ วเริด่ ไปทัว่ โลก จริงๆ เพราะหลังจากขึน้ โชว์ทรี่ นั เวย์แบรนด์ Dsquared2 แล้ว ก็เรียกได้วา่ ดังจนฉุดไม่อยูเ่ ลยทีเดียว ตอนนี้มีซิงเกิลใหม่ ‘Dance And Change’ ออกมาให้ซ้อมเต้นกันแล้ว (ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมคือ ต้องเต้นบนรองเท้าส้นสูงปรีด๊ เท่านัน้ ) ล่าสุดมีขา่ วแว่วๆ ว่าพวกเขาจะเดินทางมาเปิดการแสดงที่ กรุงเทพฯ ในเดือนมีนาคมนี้ แฟนคลับรอฟังข่าวให้ดี ทีส่ ำคัญซือ้ ส้นสูงเตรียมไว้ดว้ ย!

4

ไม่ได้ขอให้มารัก

3. Korean Wave ฝัง่ หนุม่ ๆ คงจับจองบัตรคอนเสิรต์ กันเรียบร้อยแล้ว กับคอนเสิรต์ ของเกิรล์ กรุป๊ สาวสุดน่ารัก SNSD หรือ Girl Generation ทีแ่ ม้จะแสดงในเดือนกรกฎาคม แต่ ได้ยินข่าวแว่วๆ ว่าทุบสถิติจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ตหมดตั้งแต่ 20 นาทีแรก! คนยืนต่อคิวกันข้ามวันข้ามคืน ฝัง่ สาวๆ ก็ไม่นอ้ ยหน้า เตรียมพบกับหนุม่ สุดล่ำ 2PM ได้ในคอนเสิรต์ 2PM Hands Up Asia Tour in Bangkok 2012 คอนเสิรต์ เต็มรูปแบบครั้งแรกของหนุ่มๆ 2PM ที่ได้ข่าวว่าบัตรคอนเสิร์ตขายหมดเกลี้ยง อีกเหมือนกัน เกาหลีฟเี วอร์แรงดีไม่มตี กจริงๆ

3

4. หลังจากเป็นข่าวใหญ่โตกับการต่อสู้เพื่อให้หนัง เรือ่ ง ‘Insect In The Backyard’ ได้เข้าฉายในโรง ภาพยนตร์อย่างปกติ โดยไม่ถกู หัน่ หรือเซ็นเซอร์ ชือ่ ของผูก้ ำกับฯ กอล์ฟ-ธัญญ์วาริน สุขะพิสษิ ฐ์ ก็ เป็นทีร่ จู้ กั อย่างกว้างขวาง และเดือนแห่งความรัก นี้ เ ธอก็ ส่ ง หนั ง เรื่ อ งล่ า สุ ด ‘ไม่ ไ ด้ ข อให้ ม ารั ก ’ ลงโรงอย่างสวยงาม โดยไม่โดนหัน่ ไม่ถกู เซ็นเซอร์ แต่อย่างใด แม้เนือ้ เรือ่ งจะมีบางประเด็นทีล่ อ่ แหลม อยูบ่ า้ ง แต่เชือ่ ว่าเราคงต้องไปติดตามในโรงภาพยนตร์ ว่าเรือ่ งราวจริงๆ จะเป็นเช่นไร หวังว่า...หนังคงไม่ทงิ้ ลายเซ็นของเธออย่างแน่นอน

5. Lady Gaga X Terry Richardson เหล่าลิตเติล มอนสเตอร์ เมืองไทย คงต้องควักกระเป๋ากันอีกครัง้ ไม่ใช่คอนเสิรต์ หรอกนะ (อันนัน้ มาจริง เท่าไหร่กย็ อมควัก) แต่ เป็นหนังสือรวมภาพถ่ายของเลดี้ กาก้า โดยช่างภาพระดับโลก เทอร์รี่ ริชาร์ดสัน ทีต่ ดิ ตามถ่ายภาพของเลดี้ กาก้า มาเป็นเวลา 10 เดือน ตั้งแต่การแสดง 2010 Lollapallooza ในปี 2010 จนถึงงานแกรมมี่ อวอร์ดส ในปี 2011 ไม่ใช่แค่ภาพถ่ายเวลา ขึ้ น แสดงบนเวที เ ท่ า นั้ น แต่ ยั ง มี ภ าพในชี วิ ต ประจำวั น อี ก มากมาย ตั้งแต่ใส่ชุดชั้นในเล่นโยคะ หรือใส่ชุดชั้นในแต่ไม่ได้ เล่นโยคะ แค่ชื่อของช่างภาพก็รับประกันแล้วว่าภาพที่ได้ต้อง เปรีย้ ว เก๋ และโป๊ แน่นอน

5

22


6. Occupy! Scenes From Occupied America เหตุการณ์ประท้วงที่วอลล์สตรีท หรือที่เรียกว่า Occupy Wall Street ถือเป็น เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของโลกเลยก็ว่าได้ แม้เราจะไม่ได้ไปยืนประท้วงที่นั่น กับเขาด้วย แต่เราก็สามารถรับรูไ้ ด้วา่ เกิดอะไรขึน้ และในแต่ละวันมีอะไร อย่างไร อ่านเรื่องราวทั้งที่มาที่ไป และเหตุการณ์ Occupy Wall Street แบบบันทึก ประจำวันทีเ่ ข้าใจง่าย เหมือนการบันทึกเหตุการณ์ทไี่ ม่ได้ยงุ่ ยากซับซ้อนเกินกว่า จะเข้าใจได้ รวมถึงสปีชจากนักกิจกรรมทางสังคมการเมืองทัง้ หลาย ทัง้ Angela Davis, Slavoj Žižek, Rebecca Solnit, Judith Butler ในหนังสือเล่มนี้

7

WHAT’S UP ?

6

7. The Separation หนังอิหร่านทีไ่ ด้รบั รางวัลหนังต่างประเทศยอดเยีย่ มล่าสุดจากเวทีลกู โลก ทองคำ ด้วยฝีมอื การกำกับของ Asghar Farhadi ทีก่ วาดรางวัลมาแล้ว หลายเวที ว่าด้วยเรือ่ งง่ายๆ ทีจ่ ริงๆ แล้วไม่งา่ ยเลย กับความสัมพันธ์ของ สามีภรรยาในวัฒนธรรมมุสลิม ทัง้ เรือ่ งการหย่าร้าง กฎหมาย ผูห้ ญิง ซึง่ สะท้อนออกมาในหลายมุมมอง ทัง้ จากผูช้ าย ผูห้ ญิง หรือเด็กๆ เอง ทีแรก นึกว่าคงไม่มีโอกาสจะได้ดูหนังเรื่องนี้แล้ว แต่แล้วโรงหนังอินดี้สุดเจ๋ง อย่าง House RCA ก็จัดฉายหนังเรื่องนี้จนได้ คอหนังดราม่า หรือหนัง รางวัลเจ๋งๆ (ทีร่ บั รองว่าดูรเู้ รือ่ ง) อย่าพลาดเชียว

8. ZOZOTOWN.COM สาวกแฟชัน่ ฝัง่ ญีป่ นุ่ คงต้องกรีด๊ ดด...กับเว็บไซต์นี้ ZOZOTOWN.COM ที่รวบรวมเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า แอ็กเซสซอรี่ต่างๆ ของแบรนด์เก๋ๆ เท่ๆ คูลๆ หรือน่ารักคิกขุอาโนเนะจากโตเกียวไว้มากถึง 700 แบรนด์! มี ทัง้ ของผูห้ ญิง ผูช้ าย และเด็ก ทีส่ ำคัญราคาถูกมากกก...สามารถสัง่ ซือ้ ออนไลน์ได้เลย แม้หน้าตาของเว็บจะไม่สวยเปรีย้ วเท่าไหร่ แต่การันตี ว่าของน่าซือ้ จริงๆ ใครทีค่ ดิ ว่าแบรนด์ญปี่ นุ่ มีแต่ Uniqlo เท่านัน้ กรุณา กดดูดว่ น แล้วคุณจะรูว้ า่ ของเก๋ๆ นะ มีให้ชอ้ ปอีกเพียบ!

9

Fit In Shape Concert ‘Fit In Shape Concert’ ดึง 5 ศิลปินหนุม่ ในใจของสาวๆ มาไว้บนเวที ไม่ว่าจะเป็นนักร้องหนุ่มเสียงนุ่ม บอย พีซเมคเกอร์ และคูห่ ดู โู อนักดนตรีสดุ เท่ โจ-ก้อง พร้อมด้วย แขกรับเชิญหนุม่ สุดฮอตทีม่ าแรงทีส่ ดุ ในขณะนี้ เป้-อารักษ์ และโป๊ป-ธนวรรธน์ ในวันเสาร์ท ี่ 31 มีนาคม 2555 เวลา 19.00 น. ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี รายละเอียดเพิม่ เติม ได้ทคี่ ลืน่ 103.5 เอฟเอ็ม วัน โทร. 0-2641-5393 และ www.thisisclick.com

อัซซาลามูอาลัยกุม นิทรรศการศิลปะจิตรกรรมร่วมสมัยของวิถีไทยภาค โดยปรัชญ์ พิมานแมน , อิมรอม ยูนุ, อนีส นาคเสวี, ตอเฟต บูลา-ยามา และคีต์ตา อิสรั่น งานจิตรกรรม ภาพพิมพ์ และสือ่ ผสม โดยนำเสนอความเป็นอัตตลักษณ์ และความเป็นวัฒนธรรมท้องถิน่ ในแนวทางการทำงาน ศิลปะอันเป็นที่ตั้ง การรวมตัวกันของศิลปินมุสลิมที่ นับถือศาสนาอิสลามมาตัง้ แต่กำเนิด 14–28 มีนาคม 2555 หอศิลป์จามจุรี

8

9. Karl Lagerfeld The New Mix เป็นทุกอย่างในโลกก็วา่ ได้ ทัง้ นายแบบ ช่างภาพ หรือดีไซเนอร์ แค่นงี้ าน ก็ลน้ มือจนไม่มเี วลาไปทำอย่างอืน่ แล้ว แต่ลา่ สุดคาร์ล ลาเกอร์เฟลด์ ก็ สำแดงเดชให้เห็นว่ายังเป็นอย่างอืน่ ได้อกี กับการเป็นดีเจมิกซ์เพลง ‘The New Mix’ เพลงนีไ้ ม่ได้ออกขายหรอก แต่เป็นการโปรโมทงานชิน้ ใหม่ของ (อะไรอีก!) ของคาร์ล ลาเกอร์เฟลด์ ที่หันมาเปิดไลน์เครื่องสำอางเป็น ของตัวเอง โดยมีเจ้าแมวน้อยหน้าตาน่ารักออกมาให้คนฉงนฉงายเล่น มาแล้วก่อนหน้านี้ งานนี้เจ้าป้าไม่ได้ออกมาทำเก๋เพียงคนเดียว แต่ยังมี นางแบบมาโพสท่าเก๋ๆ ประกอบอีกเพียบ ไปฟังกันดูวา่ รอดไม่รอด

10

10. Azealia Banks จับตาดูสาวน้อยวัยไฮสคูลคนนีใ้ ห้ดี อีกไม่นานเธอดังแน่ ว่าแต่ เธอเป็นใคร สาว Azealia Banks เป็นนักร้องทีม่ คี วามสามารถ ในการแรพได้อย่างน่าอัศจรรย์ (ไม่ใช่แบบนิกกี้ มินาจ แล้วกัน) ทำเพลงเองด้วย เขียนเพลงเองด้วย (แต่เนือ้ เพลงนัน้ ล่อแหลม และหยาบคายแปลไม่ได้ เพราะต้องถูกเซ็นเซอร์แน่ๆ) ความ สามารถของเธอไปเตะหูคนในวงการแฟชัน่ เข้า ล่าสุดเพลงใน โชว์ของ Mugler คอลเล็กชั่นผู้ชายที่ปารีสนั้นก็ฝีมือเธอเอง เด็ดไม่เด็ด คาร์ล ลาเกอร์เฟลด์ ก็เชิญเธอไปร้องสดทีป่ าร์ตที้ บี่ า้ น เอาสิ! เข้าไปหาฟังเพลงของเธอในยูทูบได้ อีกไม่นานดังเป็น พลุแตกแน่

23

บันทึกอาสาฯ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับศูนย์ อาสาฯ คนไทยช่วยน้ำท่วม มูลนิธิ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช อาสาทำหน้าที่รวบรวมเรื่องราวอันเกิดจากพลังเล็กๆ ของบรรดาอาสาสมัครในสถานการณ์นำ้ ท่วม ผ่านการ จัดนิทรรศการภาพถ่ายและสื่อผสมในชื่อว่า 'บันทึก อาสาฯ (The Story of Asa)' ระหว่างวันที่ 20 มกราคม19 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ชั้น 2-3 หอศิลปวัฒนธรรม แห่งกรุงเทพมหานคร สีแ่ ยกปทุมวัน

La Fête สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จัด เทศกาลวัฒนธรรมลาแฟตขึน้ เป็นครัง้ ที่ 8 ในรอบ 9 ปี ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์-29 มีนาคม 2555 เป็น ระยะเวลา 9 สัปดาห์ติดต่อกัน ลาแฟตนำเสนอการ แสดงผลงานศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆร่วม 20 ชุด ประกอบด้ ว ยผลงานของศิ ล ปิ น ฝรั่ ง เศสเป็ น หลั ก ผสมผสานกับผลงานของศิลปินไทยอีกส่วนหนึง่ ผลงาน สร้างสรรค์ทงั้ หมดครอบคลุมหลากหลายสาขาศิลปะ รายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ www.lafete-bangkok.com


eat up

เรือ่ ง Synonym / ภาพ Antonym Email eat.drink.rest@gmail.com

นันทิดา กุลดิลก

โอน-นันทิดา กุลดิลก บุตรสาวคนสุดท้องของ พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก รมช.กระทรวงการคมนาคม แข็งขันเข้ากระทรวง ช่วยคุณพ่อเสมอ แต่สำหรับวันพักผ่อนเป็นไปอย่างเรียบง่ายไม่หวือหวา ทว่าการกินของอร่อยและการทำอาหารเป็น กิจกรรมสุดโปรด เธอเลือก ‘กาเซโบ’ ทีเ่ ทอร์มนิ อล 21 เป็นร้านประจำในวันชิลล์ ด้วยเพราะติดใจเค้กมะพร้าว และ อิตาเลียนโซดา ยิง่ ซีก้ นั สุดๆ กับเจ้าของร้านอย่างรวิวลั ย์ ทานาก้า และน้องสาว มีหรือจะไม่ไปอุดหนุน และอีกไม่ชา้ ร้านเฟลิเซ่ ย่านเกษตรฯ-นวมินทร์ ที่กำลังรออวดตัวในเดือนหน้า ค่อยไปพิสูจน์ฝีมือจานอิตาเลียน-ฝรั่งเศสของ นันทิดาในฐานะเจ้าของร้านบ้าง

ร้านกาเซโบ@เทอร์มนิ อล 21

บรรยากาศ ร้านเก๋ บรรยากาศแบบในเมืองซานฟรานฯ อบอุน่ นัง่ สบาย และเป็นส่วนตัว การตกแต่ง โมเดิรน์ วินเทจ มีรถรางซานฟรานฯสำหรับเข้าไปนัง่ รับประทานและถ่ายรูปเป็นกิมมิค ทีน่ งั่ ประจำ ในรถราง จานเด็ด เค้กมะพร้าว-สดทัง้ ตัวเค้กและเนือ้ มะพร้าว ติดใจมาก ยำไก่กรอบ--เป็นอาหารจานง่ายเหมาะสำหรับคนไทย และแชร์กบั เพือ่ นสนุกสนาน แก้วโปรด อิตาเลียนโซดาหลากรส รัก อาหารและเครือ่ งดืม่ ถูกใจในบรรยากาศร้านอาหารทีอ่ ยูใ่ นห้างแต่ไม่เหมือนในห้าง ชอบ สีสนั และกิมมิคการตกแต่งร้านแบบซานฟรานฯ ไม่ชอบ ถ้าติดใจเค้กหลายตัว ก็ตอ้ งทำใจว่าต้องวิง่ ให้หนักขึน้ เหตุผลทีล่ องไป ใครทีแ่ วะผ่านมาเทอร์มนิ อล 21 แล้วอยากเจอประสบการณ์ใหม่ๆ เหตุผลทีก่ ลับไปอีก ติดใจในรสชาตอาหารและบรรยากาศวินเทจ พกเงินไปเท่าไรต่อคนต่อมือ้ คนละ 250 บาท แต่งตัวยังไง สบายสไตล์ตวั เอง หรือวินเทจแบบซานฟรานฯสมัยก่อน สถานทีต่ งั้ ชัน้ 4 ศูนย์การค้าเทอร์มนิ อล 21 แยกอโศกมนตรี สำรองทีน่ งั่ โทร. 0-2108-0300 ไปอย่างไร รถไฟฟ้าสถานีอโศก และรถไฟใต้ดนิ สถานีสขุ มุ วิท หากขับรถมาเองเข้าสุขมุ วิทขาออก สถานทีจ่ อดรถ อาคารจอดรถเทอร์มนิ อล 21 เวลาเปิด-ปิด เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00-22.00 น. อาหาร+เครือ่ งดืม่ บรรยากาศ บริการ ความสะอาด

ร้านทู ฟาสต์ ทู สลีพ

บรรยากาศ กล่องยักษ์โล่งกว้างสีนำ้ เงิน อัดแน่นไปด้วยหนังสืออ่านเล่น โต๊ะเก้าอีส้ ำหรับชุมนุมสังสรรค์ การตกแต่ง ห้องสมุดสุดโมเดิรน์ สีนำ้ เงินเข้ม กับความอบอุน่ ของไม้ และระเบียงกลางแจ้งรับแดดลม ทีค่ วรนัง่ ชุดโซฟาสเต็ปบนของร้าน หรือสตูลริมกระจกวิวจามจุรสี แควร์ จานเด็ด เบเกอรีส่ สี วยจากแหล่งโฮมเมด กับอาหารอิตาเลียนประจำวัน แก้วโปรด สมูธตีผ้ ลไม้ตามความปรารถนา รัก ความโปร่งโล่งสบาย และเปิดบริการ 24 ชัว่ โมง เอาใจคนไม่รจู้ กั หลับจักนอน ไอเดียดาราหนุม่ เจ้าของร้าน ต่าย-นัฐฐพนท์ ลียะวณิช ชอบ นอกจากกาแฟ ชา และสมูธตี้ ยังมีไวน์บริการตามเวลาด้วย ไม่ชอบ บางทีบริเวณทีเ่ อกเขนก และอนุญาตให้หลับได้ ก็ไม่ได้เหมาะกับอิรยิ าบถของบางคน เหตุผลทีล่ องไป อยากเจอร้านกาแฟ และอาหาร ทีอ่ า่ นหนังสือหรือเมาท์กบั เพือ่ นได้ 24 ชม. โดยไม่ตอ้ งไปเมา เหตุผลทีก่ ลับไปอีก ติดใจความโปร่ง โล่ง สบาย เป็นส่วนตัว ทว่ายังมีหนุม่ สาวคนอืน่ ๆ ให้ยล พกเงินไปเท่าไรต่อคนต่อมือ้ 200-250 บาท แต่งตัวยังไง ฟรีสไตล์ สถานทีต่ งั้ โครงการสามย่านสเตชัน่ ข้างวัดหัวลำโพง สำรองทีน่ งั่ โทร. 08-6577-8989 ไปอย่างไร รถไฟฟ้าใต้ดนิ สถานีสามย่าน หรือขับรถมาทางพระราม 4 มุง่ หน้าหัวลำโพง สถานทีจ่ อดรถ วัดหัวลำโพง หรือจามจุรสี แควร์ เวลาเปิด-ปิด ทุกวัน 24 ชัว่ โมง อาหาร+เครือ่ งดืม่ บรรยากาศ บริการ ความสะอาด

24


ร้านลูลโิ ว

going up

บรรยากาศ บ้านเก่าแสนอบอุน่ ภายใต้รม่ ไม้ และมุมพักผ่อนสุดชิลล์ การตกแต่ง ยูโรเปียน คลาสสิก และภาพเพนต์สไตล์อติ าเลีย่ น ทีค่ วรนัง่ ห้องส่วนตัวชัน้ 2 สำหรับกลุม่ มีตติง้ หรือมุมด้านในชัน้ ล่างสำหรับคูเ่ ดท จานเด็ด สลัดหอยเชลล์ฮอกไกโด เสิรฟ์ กับเห็ดพอร์ชนิ แี ละส้ม--สตาร์เตอร์เบาๆ ท้อง พาสต้าประจำวันหรือทุกเมนูของเชฟดานิโล ไออาสซา ขนมมิลเฟยราสป์เบอร์รี่ และสตรอว์เบอร์รรี่ าดวานิลลาซอส เหมาะกับวาเลนไทน์สดุ ๆ แก้วโปรด ไวน์อติ าเลียนชนิดใดก็ได้ รัก ดานิโล ไออาสซา และรสชาติเมนูจากเชฟมือทองอาหารอิตาเลียน ทีน่ กั กินทราบดี ชอบ บรรยากาศสงบ เงียบ และหรูหรา ของบ้านสีเหลืองสดกับภาพเขียนบนผนัง ไม่ชอบ อาจต้องเมาท์กนั นานสักหน่อยก่อนจะได้อาหารอร่อยๆ สักจาน ตามธรรมเนียม ไฟน์ ไดนิง่ เหตุผลทีล่ องไป รักรสชาติอาหารอิตาเลียนแท้ ทีร่ าคาสมเหตุสมผล เหตุผลทีก่ ลับไปอีก หลงเสน่หอ์ าหารฝีมอื ดานิโล และชอบความสงบสวยในบ้านเก่า พกเงินไปเท่าไรต่อคนต่อมือ้ 1,500-2,000 บาท แต่งตัวยังไง สุภาพตามสไตล์คณ ุ สถานทีต่ งั้ นราธิวาสราชนครินทร์ ซอย 7 สำรองทีน่ งั่ โทร. 0-2677-5756 ไปอย่างไร เลีย้ วซ้ายแยกสาทร-นราธิวาส เลีย้ วเข้าซอย 7 สถานทีจ่ อดรถ บริเวณใกล้รา้ น เวลาเปิด-ปิด เปิดให้บริการอาหารกลางวัน เวลา 10.30-14.30 น. และอาหารเย็น เวลา 17.00-22.00 น. อาหาร+เครือ่ งดืม่ บรรยากาศ บริการ ความสะอาด

ไดเร็กทอรี่ ‘อิม่ รัก อิม่ เลิฟ’

เขาว่าเดือนนีห้ วานบาดคอทีส่ ดุ ใน 12 เดือน สำหรับคนมีคู่ มีผคู้ บหา น่าอิจฉา และหมัน่ ไส้เสมอ เดือนหวานนีพ้ ากันช้อปปิง้ ดูหนัง กินข้าว ท่องเทีย่ ว หาอะไร ทำอย่างเดิมๆ ก็คงธรรมดาเกินไป Going Up ขอนำ’เหนอ 10 ไดเร็กทอรี ่ ร้านรักๆ เลิฟๆ สำหรับคนหัวใจเป่งเบ่งบานไปสวีทกันเดือนวาเลนไทน์นี้

1. ‘In Love Bar And Restaurant’ ริมสะพานพระราม 8 ถนนกรุงเกษม ติดกับท่าเรือเทเวศร์ วิวริมเจ้าพระยา สุดโรแมนติก โทร. 0-2281-2900

2. ‘Love At First Bite’

ร้านบางกอก บิสโตร ริเวอร์ฟรอนต์

บรรยากาศ นัง่ สบาย ริมแม่นำ้ เจ้าพระยา ริมถนนเจริญกรุง ในโครงการเอเชีย ทีค เฟสติวลั การตกแต่ง โมเดิรน์ คันทรี่ ผสมผสานความลงตัวระหว่างบรรยากาศริมน้ำกับโกดังเก่า ทีค่ วรนัง่ ริมระเบียงติดแม่นำ้ จานเด็ด ขาหมูเยอรมัน กรอบ นุม่ อร่อย หอม กินร้อนๆ เด็ดสุด สปาเกตตีซฟี ดู้ อร่อยเส้น และความสดของอาหารทะเล แก้วโปรด ไวน์แดง ขาว และเบียร์ชา้ ง รัก บรรยากาศริมน้ำ ดนตรีสดไพเราะ กับเครือ่ งดืม่ ในมือ ชอบ ทุกวันพุธ มีโปรแกรมอะเมซิง่ เชฟ ได้พอ่ ครัวเด็ดๆ จากร้านอาหารทัว่ กรุง หมุนเวียนมาสาธิตและปรุงอาหารให้รบั ประทาน ไม่ชอบ จะหมดโปรแกรมและทีแ่ ฮงเอาต์ดๆี แบบนีใ้ นเดือนมีนาคม เหตุผลทีล่ องไป เบือ่ ความพลุกพล่านกลางเมือง กับดนตรีแดนซ์ๆ เหตุผลทีก่ ลับไปอีก บรรยากาศเหมือนอยูใ่ นงานวัดแบบไฮโซ ทีม่ เี ครือ่ งดืม่ และอาหารครบครัน พกเงินไปเท่าไรต่อคนต่อมือ้ คนละ 600 บาท แต่งตัวยังไง โมเดิรน์ คันทรี่ สถานทีต่ งั้ โครงการเอเชีย ทีค เฟสติวลั เจริญกรุง 72-76 สำรองทีน่ งั่ โทร. 08-3077-8101 ไปอย่างไร ใช้เส้นพระราม 3 พอถึงแยกตัดถนนเจริญกรุงเลีย้ วขวา มองหาระยะซอย 72-26 ถึงโครงการเอเชียทีค สถานทีจ่ อดรถ ภายในเอเชีย ทีค เฟสติวลั เวลาเปิด-ปิด เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 17.00-01.00 น. อาหาร+เครือ่ งดืม่ บรรยากาศ บริการ ความสะอาด

ซอยเชียงใหม่-ลำพูน 1 เค้กสไตล์อเมริกนั บรรยากาศชิลล์ โทร. 0-5324-2731/ 08-1472-5059

3. ‘Wine I Love You’ ซีดซี ี คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ บิสโตรและบาร์เก๋ทคี่ นย่านนัน้ ให้เป็นทีห่ นึง่ โทร. 08-9141-7000 4. ‘I love you 2’ น้องของ ไวน์ ไอ เลิฟ ยู ทีบ่ ริการขนม เครือ่ งดืม่ สำหรับหนุม่ สาวทีร่ กั ของหวาน แต่กส็ ามารถสัง่ เมนูจากร้านพีม่ ารับประทานได้ โทร. 08-9141-7000

5. ‘Love Is Café’ พระราม 5 ร้านเล็กๆ เป็นกันเอง ชื่อเหมือนค่ายเพลง แต่ไม่ได้เกี่ยวกัน โทร. 08-9172-8343

6. ‘รักเอย’ ร้านในสวนเก๋ น่ารัก เหมาะจะมาทัง้ คนรักและครอบครัว อยูบ่ ริเวณ หมูบ่ า้ นยิง่ รวยนิเวศน์ ปากเกร็ด นนทบุร ี โทร. 0-2984-5906 7. ‘รักเธอเสมอ’ เลียบทางด่วนรามอินทรา รักมากน้อยไม่รู้ ไปแล้วก็ดวู า่ รักเธอเสมอ โทร. 0-23624850-1

8. ‘Heartdish Café’ หมูบ่ า้ นพฤกษา 40 ถนนเลียบคลอง 3 ปทุมธานี สีหวานเหมือนไอศกรีม บรรยากาศเรียบง่าย โทร. 08-8498-1860

9. ‘เพาะรัก’ ย่านบ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี คิดจะปลูกรักก็แวะไปอิม่ หนำสำราญ และคุยเรือ่ งหวานๆ กันทีน่ ี่ โทร. 0-2961-4545

10. ‘A Cup Of Love’ ร้านกาแฟสดทีว่ งั น้ำเขียว แวะพักอารมณ์กนั ได้ทนี่ ี่ โทร. 08-43881518, 08-43381528, 08-17523636

25


up travel

Quebec, je t'aime


เรือ่ งและภาพ เจษฎา ศาลาทอง Twitter @JessSalathong

ตีด๊ ๆๆๆ !!!!! นาฬิกาทีผ่ มตัง้ เอาไว้ตอนหกโมงเช้าส่งเสียงแสบแก้วหูตามหน้าทีข่ องมันปลุกผมให้งวั เงีย ตื่นขึ้นมาพร้อมอาการปวดหัวจากเจ็ตแล็กจากการเดินทางหลายชั่วโมง และต้อง เปลีย่ นเครือ่ งถึงสามต่อ แต่ดว้ ยเวลาทีม่ อี ย่างจำกัดของทริปนีผ้ มจึงต้องกัดฟันถีบตัวเอง ออกจากเตียงแสนนุม่ ในห้องอุน่ ๆ ของโรงแรมทีเ่ พิง่ เช็กอินเข้ามาเมือ่ คืนเพือ่ ไปล้างหน้า และเตรียมตัวออกไปข้างนอก พลันทีป่ ระตูลฟิ ต์เปิดออกทีช่ นั้ หนึง่ ของโรงแรมซึง่ มีลอ็ บบีแ้ ละคอฟฟีช่ อ็ ปเล็กๆ อยู ่ เสียง เพลง A New Day Has Come ของเซลีน ดีออน ก็แทรกตัวเข้ามาทักทาย ผมแอบยิม้ และคิดว่า ช่างเป็นการทักทายทีเ่ หมาะดีจริงๆ “Bonjour!” คราวนี้มีเสียงทักทายจริงๆ ออกมาจากคุณป้าชาวเอเชียที่นั่งหลังฟรอนต์ เล็กๆ ของล็อบบี้ แต่ผมกลับอึ้ง สมองของผมสั่งการไม่ทันว่าควรจะตอบรับคำทักทายภาษา ฝรัง่ เศสนีย้ งั ไงดี “Good Morning!” เมือ่ คุณป้าเห็นผมทำหน้าเหลอหลา เธอก็ทกั ทายใหม่อย่างใจดีเป็น ภาษาอังกฤษซึง่ ค่อยทำให้ผมโต้ตอบกับเธอได้หน่อย ตอนนีผ้ มอยูท่ มี่ อนทรีออล เมืองทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของมณฑลควิเบก ซึง่ เป็นมณฑลทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของแคนาดา มณฑลแห่งนีม้ คี วามพิเศษและแตกต่างจากมณฑลอืน่ ของแคนาดา หรือทุกเมือง ในอเมริกาเหนือก็ว่าได้ เนื่องจากเป็นดินแดนเดียวที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นทางการในอเมริกา เหนือ ประชากรราว 80% ใช้ภาษาฝรัง่ เศสในชีวติ ประจำวัน และมอนทรีออลหรือมงเรอาลใน ภาษาฝรัง่ เศส ซึง่ มีประชากรราว 1 ล้าน 6 แสนคน ก็เป็นเมืองทีม่ คี นพูดภาษาฝรัง่ เศสมากทีส่ ดุ ในโลกรองมาจากปารีส ความแตกต่างทางภาษานีส้ ะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม วิถชี วี ติ ความเป็นอยู่ และความคิดความอ่านของคนทีน่ ดี่ ว้ ย คนท้องถิ่นเรียกชื่อมณฑลของพวกเขาว่า ‘เกแบ็ก’ ตามการออกเสียงในภาษาฝรั่งเศส และยินดีทจี่ ะเรียกตัวเองว่า ‘เกแบกัว’ (Quebecois) มากกว่าชาวแคนาเดียนเชือ้ สายฝรัง่ เศส ความเป็ น ฝรั่ ง เศสที่ ห ยั่ ง รากลึ ก และผลิ ด อกออกผลอยู่ อ ย่ า งที่ เ ห็ น ในทุ ก วั น นี้ เ กิ ด จาก ประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนาน นับตัง้ แต่ทนี่ กั บุกเบิกชาวฝรัง่ เศสได้ขา้ มมหาสมุทรแอตแลนติกเข้า มาตัง้ ชุมชนถาวรขึน้ เป็นแห่งแรกในแคนาดา ตัง้ แต่ตน้ คริสต์ศตวรรษ 1600 บนพืน้ ทีท่ ปี่ จั จุบนั นี้ กลายเป็นเมืองควิเบกซิตี้ เมืองหลวงของมณฑล ควิเบกได้ขยายตัวใหญ่ขนึ้ เรือ่ ยๆ จากการเพิม่ จำนวนของชาวฝรั่งเศสที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมายังผืนแผ่นดินใหม่จนกลายเป็นฝรั่งเศสใหม่ (Nouveau France) ต่อมา อังกฤษก็ได้รุกคืบจากพืน้ ที่ที่ตนครอบครองในสหรัฐอเมริกาเข้ามาในพืน้ ที่ครอบ ครองของฝรัง่ เศสจนเกิดการสูร้ บกันหลายครัง้ ซึง่ ในทีส่ ดุ อังกฤษก็เข้าครอบครองควิเบกได้ทงั้ หมด ในปี ค.ศ.1849 แต่ยงั คงให้อสิ ระในหลายๆด้านกับชาวฝรัง่ เศสจึงทำให้ชาวเกแบกัวยังคงรักษา ความเป็นฝรัง่ เศสเอาไว้ได้ ควิเบกถูกผนวกเข้ากับมณฑลอืน่ ๆ ทีพ่ ดู ภาษาอังกฤษและประกาศ ให้เป็นประเทศแคนาดาในภายหลัง ส่งผลให้ชาวเกแบกัวเหมือนเป็นคนฝรัง่ เศสทีต่ ดิ เกาะอยู่ กลางมหาสมุทรของความเป็นอังกฤษ

แม้องั กฤษจะเป็นผูป้ กครองชาวฝรัง่ เศสในควิเบก แต่ชาวเกแบกัวไม่ได้คดิ ว่าตัวเองเป็น ผู้ขออาศัย หากแต่เป็นเจ้าของดินแดนและถวิลหาอิสรภาพมาโดยตลอด และแล้วในเดือน ตุลาคม ปี ค.ศ.1970 กระบวนการปลดปล่อยควิเบกก็ถงึ จุดแตกหักเมือ่ เกิดเหตุการณ์รนุ แรงขึน้ หลายระลอก ทัง้ เหตุระเบิดและลักพาตัวบุคคลสำคัญหลายคน จนนายปิแอร์ ทรูโด นายกรัฐมนตรี ในขณะนัน้ ซึง่ ก็เป็นชาวเกแบกัวต้องใช้กำลังเข้าปราบปรามแต่กไ็ ด้ผลักดันนโยบายพหุภาษา (Bilingualism) ให้แคนาดากลายเป็นประเทศที่มีภาษาราชการ 2 ภาษาคือ อังกฤษ และ ฝรัง่ เศส แม้หมอกควันแห่งความรุนแรงจะจางหายไป ความต้องการอิสรภาพของชาวเกแบกัว ก็ยงั คงไม่มอดไหม้ ในทีส่ ดุ ก็มกี ารผลักดันให้มกี ารลงประชามติเพือ่ แบ่งแยกดินแดนขึน้ 2 ครัง้ ในปี 1980 และ 1995 หากแต่ผลการลงประชามติทั้ง 2 ครั้งกลับออกมาว่าประชาชนใน มณฑลควิเบก ซึง่ ปัจจุบนั มีทงั้ กลุม่ เชือ้ สายฝรัง่ เศส ทีย่ งั เป็นคนส่วนใหญ่ กลุม่ เชือ้ สายอังกฤษ และกลุม่ ชาติพนั ธุอ์ นื่ ๆ กลับไม่เห็นด้วยกับการแยกตัวออกไป จึงทำให้ควิเบกยังคงเป็นส่วนหนึง่ ของแคนาดาดังเช่นทุกวันนี้ นอกจากเรือ่ งราวของเมืองควิเบกแล้ว คุณป้าทีฟ่ รอนต์ชวนผมคุยอย่างออกรส เธอเป็นคน ฟิลปิ ปินส์ แต่ยา้ ยรกรากมาอยูท่ มี่ อนทรีออลได้หลายสิบปีแล้ว ลูกๆ ของเธอก็เกิดและโตทีน่ ี่ เธอเล่าว่ามีชาวเอเชียอพยพเข้ามาอยู่แถบควิเบกมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะความน่าอยู่ของที่น ี่ ทัง้ บ้านเมืองทีส่ ะอาดและอาชญากรรมก็นอ้ ยกว่าทีส่ หรัฐฯ แต่ถงึ กระนัน้ ก็ตอ้ งพยายามอย่างมาก ที่จะต้องพูดภาษาฝรั่งเศสให้ได้ ถึงแม้ป้ายต่างๆ หรือตามสถานที่ราชการจะมีทั้ง 2 ภาษา คนเกแบกัวก็ยังสบายใจที่จะใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหลักอยู่ดี คุณป้าแนะนำให้ผมขึ้นรถบัสไป ประมาณ 3 ชัว่ โมงเพือ่ ไปเทีย่ วควิเบกซิตี้ แล้วค่อยกลับมาเทีย่ วย่านเมืองเก่าของมอนทรีออล ผมไม่รอช้าทีจ่ ะไปตามคำแนะนำ แล้วก็ได้สมั ผัสด้วยตนเองถึงความเป็นฝรัง่ เศสทีป่ กคลุมไปทัว่ ทีม่ อนทรีออลนัน้ หากไม่ใช่ยา่ นเมืองเก่าแล้วเราก็จะเห็นอาคารสูงสมัยใหม่อยูโ่ ดยทัว่ ไป ถ้าไม่มีแผ่นป้ายต่างๆ เป็นภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ดูไม่แตกต่างอะไรจากเมืองใหญ่อื่นๆ ใน อเมริกาเหนือ แต่ที่ควิเบกซิตี้นั้นกลับทำให้ผมรู้สึกเหมือนกำลังเดินอยู่ในเมืองสักเมืองของ ยุโรป ทั้งตึกรามบ้านช่องและถนนที่ปูอิฐก้อนใหญ่ๆ ขรุขระๆ แบบยุโรป ไม่รวมถึงร้านรวงที่ ขายของกระจุกกระจิก อาหารและขนมแบบฝรัง่ เศส ทัง้ เครปหลากรสและมาการูนหลากสี ทุกร้าน ทีเ่ ข้าไปพนักงานจะทักทายเป็นภาษาฝรัง่ เศสก่อนอย่างสุภาพ หากเราฟังไม่เข้าใจเขาก็จะสลับ ไปพูดภาษาอังกฤษ บนรถบัสทีผ่ มนัง่ กลับมาจากควิเบกซิตนี้ นั้ มีเด็กผูห้ ญิงวัยรุน่ สองคนเมาท์กนั อย่างเมามัน ผมก็แอบฟังด้วยความสนใจ เพราะทัง้ สองคุยสลับกันไปมาทัง้ ภาษาอังกฤษและ ฝรัง่ เศส ผมแอบทึง่ ในความเป็นธรรมชาติของสังคมพหุวฒ ั นธรรมของทีน่ จี่ ริงๆ กว่าผมจะแวะเทีย่ วย่านเมืองเก่าของมอนทรีออลแล้วกลับมาโรงแรมก็ดกึ มากแล้ว คุณป้า ทีผ่ มเจอเมือ่ เช้ากำลังจะออกกะพอดี ผมก็เล่าให้เธอฟังว่าไปไหนมาบ้างและบอกด้วยว่าโชคดี มากเลยทีต่ อนนีม้ กี ารแสดงแสงสีภายใน Notre-dame Baliistica of Montreal ซึง่ เป็นโบสถ์ ขนาดใหญ่และเก่าแก่ซึ่งอยู่ในย่านเมืองเก่าด้วย แสงสีที่ถูกจัดวางอย่างดีทำให้รายละเอียด การตกแต่งภายในทัง้ พืน้ หลังคาสีฟา้ กระจกย้อมสี และเครือ่ งประดับตกแต่งต่างๆ ดูสวยงาม มากยิง่ ขึน้ ไปอีก เธอบอกว่าผมโชคดีจริงๆ แล้วเธอก็เล่าต่อด้วยว่าโบสถ์แห่งนีเ้ ป็นสถานทีจ่ ดั งานแต่งงานของเซลีน ดีออน กับเรอเน อองเชลีล เธอเล่าต่อว่าเซลีนก็เป็นคนควิเบกนีแ่ หละ และชาวควิเบกก็ภมู ใิ จในตัวเธอมาก ไม่เพียงแต่ในฐานะของนักร้องเลือดเกแบกัว แต่ในฐานะ ของภรรยาทีร่ กั สามีมากด้วย ทัง้ สองพบกันตัง้ แต่เธออายุเพียง 12 และในขณะทีเ่ ขาอายุได้ 38 ปี เขากลายเป็นผู้จัดการส่วนตัวและได้แต่งงานกับเซลีนในอีก 14 ปีต่อมา เรอเนช่วยผลักดัน เซลีนจนมีชอื่ เสียงโด่งดังอย่างมาก แต่เธอก็ยอมทิง้ อาชีพทีก่ ำลังรุง่ โรจน์เพือ่ ดูแลสามีของเธอที่ ป่วยเป็นมะเร็งจนหายดีและกลับมาทำงานเพลงอีกครัง้ “ว้าว โรแมนติคจังเลย” ผมบอก “ควิเบกน่ะเต็มไปด้วยความโรแมนติกนะ...ป้ากลับบ้านก่อนละ” ผมยิม้ ลาคุณป้าก่อนที่ จะกลับขึน้ ห้อง ผมเห็นด้วยกับคุณป้าว่าควิเบกเต็มไปด้วยความโรแมนติก แต่ผมไม่รู้ว่าคุณป้า มองคำว่าโรแมนติกเหมือนผมหรือเปล่า สำหรับผมแล้วโรแมนติกคงไม่ได้หมายความ เฉพาะความรักระหว่างคูร่ กั เท่านัน้ หากแต่ความรักทีช่ าวเกแบกัวมีตอ่ รากเหง้าความเป็น ฝรั่งเศสและการแสดงออกถึงความรักอย่างสันติสุขและอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่แตกต่างได้ เช่นในปัจจุบนั นัน้ สำหรับผมมันก็เป็นความโรแมนติกอีกแบบหนึง่ ... Quebec, je t'aime!

27


UP NEWS อีซูซุนำ “มังกรทองเฉลิมพระเกียรติ” ความยาว 84 เมตร ร่วมเบิกฟ้ามหาโชค ต้อนรับปีมังกรทองในงานตรุษจีนเยาวราช 2555

อีซซู รุ ว่ มกับกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ นำ 'มังกรทองเฉลิมพระเกียรติ' ความยาว 84 เมตร ทีจ่ ดั สร้างขึน้ เพือ่ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เชิดฉลอง อย่างยิ่งใหญ่และงดงามตระการตาในเทศกาลงานตรุษจีน ประจำปี 2555 บนถนนเยาวราช ท่ามกลางแสงเสียงสุดอลังการ ในชือ่ ชุด 'มังกรทองเบิกฟ้า มหาโชค' พร้อมจัดแห่ขบวนมังกร ทองเฉลิมพระเกียรติไปตามถนนเยาวราชให้ประชาชนที่มาร่วมงานได้สัมผัสกับมังกรทอง เฉลิมพระเกียรติอย่างใกล้ชดิ เพือ่ ความเป็นสิรมิ งคลแก่ชวี ติ มร.ฮิโรชิ นาคางาวะ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ตรีเพชรอีซซู เุ ซลส์ จำกัด กล่าวว่า “อีซซู รุ สู้ กึ เป็น เกียรติอย่างยิง่ ทีไ่ ด้เป็นส่วนหนึง่ ของงานตรุษจีนเยาวราชมาตลอด 11 ปี นับตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2544 ทีผ่ า่ นมา โดยในปีมงั กรทอง 2555 นี้ อีซซู ไุ ด้จดั การแสดงสุดอลังการพร้อมแสงเสียงสมบูรณ์แบบและการแสดงเชิด 'มังกรทองเฉลิมพระเกียรติ' ความยาว 84 เมตร ซึง่ นับเป็นหนึง่ ในไฮไลต์สำคัญในเทศกาลงานตรุษจีน บนถนนเยาวราช โดยได้รับการต้อนรับจากชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นอย่างดี ในฐานะสัญลักษณ์แห่ง ความเป็นสิรมิ งคลอีกด้วย” การแสดงเชิด 'มังกรทองเฉลิมพระเกียรติ' ของอีซซู ใุ นปีมงั กรทอง 2555 นี้ จัดแสดงขึน้ ภายใต้ แนวคิด 'มังกรทองเบิกฟ้า มหาโชค' โดยเนรมิตให้เวทีบนถนนเยาวราชกลายเป็นสรวงสวรรค์อัน ศักดิส์ ทิ ธิ์ อันเป็นทีส่ ถิตของ 'พญามังกรทอง' เทพผูท้ รงอิทธิฤทธิ์ บอกเล่าเรือ่ งราวของเหล่าทวยเทพและ บรรดานางฟ้าที่ต่างเบิกฟ้าลงมาประทานพรในปีมังกรทองให้แก่ชาวโลกให้เกิดความสุข ความเจริญ และความมัง่ มี พร้อมแสดงอิทธิฤทธิข์ อง 'พญามังกรทอง' ทีล่ งมาจากสรวงสวรรค์สผู่ นื แผ่นดิน โลดแล่น กับ 'นาจา' เทพน้อยแสนซน เพื่อครองลูกแก้ววิเศษอันศักดิ์สิทธิ ์ ท่ามกลางแสงเสียงอันตระการตา อันแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์บนแผ่นดินไทย อันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ และเป็นแผ่นดินทองของชาวไทย ตลอดไป บริษทั ตรีเพชรอีซซู เุ ซลส์ จำกัด ได้จดั สร้าง 'มังกรทองเฉลิมพระเกียรติ' มังกรเชิดยาว 72 เมตร ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2542 เพื่อน้อมถวายความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสมหา มงคลทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเจริญพระชนมายุ 72 พรรษา เมือ่ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ณ ท้องสนามหลวง และได้รบั เกียรติจากกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ในการสาน สัมพันธ์แห่งวิถีไทย-จีน ด้วยการนำ 'มังกรทองเฉลิมพระเกียรติ' เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแสดง สำคัญในงานตรุษจีนบนถนนเยาวราช ทำเลแห่งมังกรทอง นับตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบนั • พ.ศ. 2550 อีซูซุได้จัดสร้าง 'มังกรทองเฉลิมพระเกียรติ' ความยาว 80 เมตรในวโรกาสมหามงคล ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา • พ.ศ. 2554 อีซูซุได้เพิ่มความยาวช่วงลำตัวมังกรเป็น 84 เมตร น้อมถวายเนื่องในวาระมหามงคล ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554

'มังกรทองเฉลิมพระเกียรติ' ทีอ่ อกแบบโดย บริษทั ตรีเพชรอีซซู เุ ซลส์ จำกัด มีรปู แบบของมังกร ตามคติโบราณที่ได้รวบรวมบันทึกไว้ในคัมภีร์ต่างๆ ของจีนอย่างเคร่งครัด โดยมีลักษณะสำคัญของ สัตว์ 9 ชนิด ได้แก่ หัวคล้ายอูฐซึง่ มีหนวดเครายาว สองข้างริมฝีปากล่างมีหนวด ลิน้ แหลมคมเหมือน ดาบ ตาเหมือนกระต่าย เขาเหมือนกวาง หูเหมือนวัว คอเหมือนงู ท้องเหมือนกบ ลำตัวมีเกล็ดแบบปลา มีครีบตลอดแนวสันหลัง ขาและกรงเล็บเหมือนเหยีย่ ว ฝ่าเท้าเหมือนเสือ และหางเหมือนปลาบางชนิด และที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งคือ เป็นมังกร 5 เล็บ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมังกรเสริมบารมีขององค์ จักรพรรดิ และแต่งเติมภาพลักษณ์ให้ทนั สมัยยิง่ ขึน้ อาทิ ส่วนหัวและเขีย้ วของมังกรจะแต่งเติมความ สวยงามด้วยคริสตัลทีร่ ะยิบระยับประดุจเพชร ดวงตาให้แสงเจิดจรัสดัง่ พระเมตตาสูป่ ระชาชนทัว่ หล้า ส่วนลำตัวมีสเี งินและสีทอง ประหนึง่ ความเจริญรุง่ เรืองทัว่ ทุกอณูของแผ่นดินไทย ส่วนหัว 'มังกรทองเฉลิมพระเกียรติ' จัดสร้างด้วยกรรมวิธีที่คล้ายคลึงกับการสร้างหัวโขนแบบ โบราณ หากแต่ภายในเสริมความแข็งแกร่งด้วยโครงสร้างไม้ไผ่ตงสีทองอบแห้งที่มีความเหนียวเป็น พิเศษ อีกทัง้ เสริมด้วยโครงเหล็กและเรซิน่ ชนิดพิเศษเพือ่ เพิม่ ความทนทาน รูปทรงคงตัว และน้ำหนักเบา ทำให้การเชิดมีลลี าพลิว้ ไหวและคล่องตัวยิง่ ขึน้ นอกจากนีใ้ นส่วนของลำตัวแบ่งออกเป็น 8 ท่อน รวมส่วนหัวแล้วเป็น 9 ท่อน เท่ากับรัชสมัยของ พระองค์ทา่ น ขึน้ โครงภายในด้วยไม้ไผ่ตงสีทองอบแห้งสนิททีม่ คี วามเหนียวและทนทานสูง ทำเป็นวง ภายนอกเย็บหุม้ หนังอย่างดีนำเข้าจากประเทศญีป่ นุ่ ทีม่ กี ารนำมาเพนต์ลายเป็นเกล็ดมังกร ส่วนใต้ทอ้ ง ใช้ผ้ายืดสีเงินพับเป็นชั้นๆ เหมือนท้องงูตามลักษณะของมังกรตามตำราจีนโบราณ ประดับไฟบนตัว มังกรด้วยไฟ LED ชนิดพิเศษทีม่ แี สงเจิดจ้า ทำให้ตวั มังกรทองเฉิดฉายได้อย่างสวยงามยิง่ ขึน้ การเก็บรักษา 'มังกรทองเฉลิมพระเกียรติ' จะจัดเก็บด้วยการถอดส่วนต่างๆ ลงกล่องขนาดใหญ่ ทีจ่ ดั ทำขึน้ เป็นพิเศษ เพือ่ ให้มงั กรทองอยูใ่ นสภาพทีส่ มบูรณ์และรักษาความสวยงามให้คงอยูเ่ สมอ โดยเฉพาะ ส่ ว นหั ว มั ง กรทองจะต้ อ งจั ด เก็ บ และบู ช าเพื่ อ ความเป็ น สิ ริ ม งคลที่ ศ าลเจ้ า พ่ อ เทพารั ก ษ์ จั ง หวั ด นครสวรรค์ 'มังกรทองเฉลิมพระเกียรติ' จัดแสดงเชิดได้อย่างเหมือนจริง สามารถอ้าปาก พ่นควัน และมีลลี าเคลือ่ นไหวดุจดัง่ มีชวี ติ และทุกครัง้ ทีม่ กี ารโชว์จะมีแนวคิดของการแสดงทีเ่ ข้ากันได้ดี กับงาน โดยใช้เทคนิคแสง สี เสียง และจินตลีลาประกอบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน ส่วนหัวของมังกรมีการติดตัง้ อุปกรณ์เพือ่ พ่นควัน น้ำ เลเซอร์ หรือพลุจากปากมังกร มีผคู้ วบคุม การเชิดกว่า 150 ชีวติ

28


INTRODUCING UP2UMAGAZINE INTERACTIVE PUBLICATION ONIPAD No.1 Free Magazine On www.ebooks.in.th Available on the App Store www.uptoyoumag.com, www.ebooks.in.th, www.bookdose.com by Up Group Media Co., Ltd. and Sirimedia Co., Ltd.


up rise

เรือ่ ง อ.วิรยิ ะ ฤาชัยพาณิชย์

เด็กไทย กับ แรงบันดาลใจ

เมือ่ ตอนทีผ่ มเป็นเด็กห้าหกขวบ อาชีพในฝันของผมคือกระเป๋ารถเมล์ ผมอยากเป็นกระเป๋ารถเมล์จริงๆ ครับผมเห็นกระเป๋ารถเมล์ใส่ชุดเท่ๆ มีอำนาจในการสั่ง ผูโ้ ดยสารให้เดินหน้า-ถอยหลัง สัง่ ให้คนขับจอดรับผูโ้ ดยสาร และยังมีหน้าทีเ่ ก็บเงิน เวลาผมขึน้ รถเมล์ มีกระเป๋าใจดีบางคนเห็นว่าเราเป็นเด็กก็จะไม่เก็บค่าโดยสาร ผมเลยตัง้ ใจว่าโตขึน้ จะเป็นกระเป๋ารถเมล์ ทีไ่ ม่เก็บค่าโดยสารเด็กๆ ผมว่าเด็กๆ ทุกคนมีความฝัน มีจนิ ตนาการ และมีความคิดสร้างสรรค์ครับ เด็กหัวเราะง่าย มีความสุขง่าย ไม่อายไม่เขินทีจ่ ะทำความรูจ้ กั กับเพือ่ นใหม่ เวลาเล่นอะไรก็ดู จริงจังกับเรื่องสมมติ เกมหนึ่งที่ผมชอบเล่นคือเล่นเป็นผี คนที่เป็นผีก็คือคนที่เอาถุงกระดาษใส่หัว แล้ววิง่ ไล่จบั คนอืน่ ๆ แค่ถงุ กระดาษใบเดียวทำให้เด็กทุกคนวิง่ หนีผกี นั สุดชีวติ ไม่กลัวล้ม ไม่กลัวเจ็บ เรากลัวผีจบั เราน่ะครับ จินตนาการวัยเด็กนีส่ ดุ ยอดจริงๆ แล้วความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการก็คอ่ ยๆ หายไป ผมไปโรงเรียน และเริ่มเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆ ผมชอบโรงเรียนเพราะได้เจอเพื่อนๆ ได้เล่นสนุกกับ เพือ่ น แต่ผมเบือ่ กับกฎระเบียบมากมายทีโ่ รงเรียนกำหนด บางอย่างก็ดมู เี หตุผล เช่นการให้มาโรงเรียน ตรงเวลา การต้องรับผิดชอบส่งการบ้านตรงเวลา แต่บางอย่างดูไร้เหตุผล เช่นการบังคับในเรือ่ งส่วนตัวผม เช่นการต้องตัดผมสัน้ ห้องเรียนน่าอึดอัดมากสำหรับเด็กแทบทุกคน เราไม่มโี อกาสได้สนุกในห้องเรียน อย่าว่าแต่เล่นอะไรๆ ตามจินตนาการของพวกเราเลย แม้แต่พูดคุยกันเรายังถูกห้าม ห้ามคุยกัน ใน ห้องเรียน ผมไม่เข้าใจ ทำไมต้องห้ามผมพูด ห้ามลุกเดินไปมา เราไม่ใช่รปู ปัน้ หรือต้นไม้ทจี่ ะได้อยูน่ งิ่ ๆ นัง่ เงียบๆ ตลอดเวลา ธรรมชาติของเด็กๆ เวลาคิดอะไรก็อยากพูด อยากคุย อยากแสดงออก ห้ามคุยเวลาครูสอน ผมพอรับได้ แต่หา้ มตลอดเวลานัน่ มันฝืนธรรมชาติครับ ซ้ำร้ายไปกว่านัน้ มีครูบางท่าน เวลาออกจากห้อง ยังกลัวเด็กจะคุยกัน ก็จะสัง่ ให้อา่ นหนังสือ หรือทำอะไรสักอย่างนิง่ ๆ เงียบๆ (ไม่เคยลืมทีจ่ ะให้เด็กอยู่ เงียบๆ) แล้วสัง่ ให้หวั หน้าห้องคอยจดชือ่ คนคุย หรือแม้แต่คนลุกออกจากทีน่ งั่ ก็จะโดนจดชือ่ เพือ่ ครูจะ กลับมาลงโทษ เด็กจะได้พดู ก็เมือ่ ครูให้พดู และพูดได้เฉพาะทีค่ รูอยากจะฟังเท่านัน้ ส่วนการเรียนการสอนก็จะ เน้นให้เราท่องเราจำ ห้ามตอบคำถามนอกเหนือจากทีค่ รูเตรียมไว้ดว้ ย เวลาทีม่ คี วามสุขทีส่ ดุ ของเด็กๆ คือเวลาเลิกเรียน หรือเวลาพักกลางวัน วันทีเ่ รามีความสุขทีส่ ดุ คือวันหยุด และปิดเทอม คำพูดครูทเี่ รามี ความสุขทีส่ ดุ คือ วันนีง้ ดสอน! ข้อสอบ ทีไ่ ม่สง่ เสริมความคิดสร้างสรรค์ เป็นการฝึกให้เด็กท่องตำรามาสอบ เราเห็นได้ทวั่ ไปจน เป็นเรือ่ งปกติ เช่น ภาคใต้ปลูกอะไร (ใจดีมี choice ไม่ตอ้ งคิดอะไรมาก แค่เลือก) 1. ยางพารา 2. ข้าว 3. ถูกทุกข้อ เด็กทุกคนต้องตอบเอาใจครูวา่ ก. ยางพารา เพือ่ ให้ได้คะแนน สมมติบา้ นผมอยูภ่ าคใต้ แล้วบ้าน ผมปลูกข้าว ผมก็ตอบข้อ ข. ผมจะไม่ได้คะแนน และกลายเป็นเด็กไม่เก่ง เด็กของเรามากมายถูกหาว่าเป็นคนโง่ เพียงแค่เขามีความคิดของตนเอง และตอบไม่ตรงกับเฉลย เด็กของเรามากมายทีเ่ ก่งและฉลาดแต่ถกู หาว่าเป็นเด็กเกเร เพียงเพราะเขาไม่สนใจในวิชาทีเ่ ราบังคับ ให้เขาเรียน ผูป้ กครองมากมายทีห่ ว่ งใยว่าเกรดเฉลีย่ ลูกจะได้นอ้ ยจะสูค้ นอืน่ ไม่ได้ ทัง้ ๆ ทีค่ วามจริงเขา อาจเก่งในบางวิชา และเขาก็ไม่จำเป็นต้องเก่งทุกวิชา การเรียนเพื่อการแข่งขันมันคงไม่ช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จและมีความสุขหรอกครับ การเรียนการสอนแบบนี้ยังคงมีอยู่ ทั้งในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย เราอยากให้เยาวชนมีความคิด สร้างสรรค์ เราอยากให้บณ ั ฑิตของเราคิดเป็นและสือ่ สารได้ เพราะนัน่ คือความจำเป็นในชีวติ และการ ทำงาน แต่เรายังทำการเรียนการสอนเป็นเหมือนเครือ่ งมือวัดความจำ เราอยากให้เด็กของเรามีวสิ ยั ทัศน์ แต่มนั คงเป็นไปไม่ได้ถา้ ต้องเสียเวลาอ่านหนังสือเล่มเดิม 3-4 รอบ แทนที่จะเอาเวลาไปอ่านหนังสือ 3-4 เล่ม นิสิตนักศึกษาของเรายังต้องท่องหนังสือเพื่อสอบ ดังนั้น

อะไรทีไ่ ม่มใี นตำรา ไม่ออกข้อสอบ พวกเราจะมักจะไม่สนใจ แล้วเขาจะจบมาเป็นบัณฑิตทีม่ คี ณ ุ ภาพ ในสังคมอนาคตได้อย่างไร สังคมวันนีม้ นั ต่างไปจากเดิมมาก ความรูก้ เ็ ปลีย่ นไปเร็ว สิง่ ทีเ่ ราเรียน เราท่อง เมือ่ เวลาผ่านไป ไม่นาน มันก็เปลีย่ นแล้วครับ ความรูว้ นั นีม้ นั ไม่ใช่สงิ่ ทีต่ อ้ งยึด แต่เราเรียนเพือ่ ให้รจู้ กั คิด ต้องคิด และ ฝึกฝนนิสยั ทีจ่ ะค้นคว้า การค้นคว้าความรูใ้ หม่ๆ เพือ่ หาสิง่ ทีด่ ี ทีเ่ หมาะสม และนำมาใช้ได้จริงในทาง ปฏิบตั ิ (Best Practice) นัน่ คือสิง่ ทีส่ ำคัญต่ออาชีพการงานในอนาคต 3 ปีมานี้ ผมได้รบั เชิญไปบรรยายในเรือ่ งการสอนเพือ่ ให้ผเู้ รียนมีความคิดสร้างสรรค์ เพือ่ ให้ครู อาจารย์ได้ปรับเปลีย่ นแนวทางการสอน ทัง้ จากหน่วยงานต่างๆ จากโรงเรียน และมหาวิทยาลัยรัฐและ เอกชน แต่ความเปลีย่ นแปลงยังมีนอ้ ยมาก ปัญหาของโรงเรียนคือ การทีโ่ รงเรียนยิง่ ดังยิง่ รับนักเรียนเยอะ หลายโรงเรียนมีนกั เรียนห้องละมากกว่า 50 คน จึงเป็นไปไม่ได้ทจี่ ะฝึกให้เด็กสือ่ สาร ฝึกการนำเสนอ และฝึกให้คดิ อาจารย์ทงั้ ในมหาวิทยาลัยและโรงเรียนต้องตรวจข้อสอบ 500-600 คน ข้อสอบทีเ่ หมาะสม ก็ตอ้ งเป็นข้อสอบแบบจงเลือกคำตอบทีถ่ กู ต้อง การวัดผลแบบความคิดสร้างสรรค์เป็นไปไม่ได้เลย ผมคิดว่าสิง่ ทีผ่ ปู้ กครองและนักเรียนต้องรีบทำในวันนีค้ อื การค้นหาศักยภาพของเด็ก เขามีความถนัด ทางไหน เขาเหมาะทีจ่ ะเรียนทางใด และการส่งเสริมวิสยั ทัศน์ ให้เขาเห็นโลกกว้าง เพือ่ ให้เขามีแรงบันดาลใจ ถ้าเขาได้เดินในทางทีเ่ ขาถนัด และถ้าเขามีแรงบันดาลใจ เราแทบไม่ตอ้ งสอนอะไรมากมาย เพราะการ ค้นคว้าหาความรูท้ กุ วันนีไ้ ม่ใช่เรือ่ งยากเลย ห้องเรียนแห่งอนาคต ห้องเรียนแห่งอนาคต หรือห้องเรียนในฝันของผมมีเป้าหมายให้คน ‘คิดเป็น’ และ ‘คิดอย่าง สร้างสรรค์’ เพื่อที่จะสร้าง ‘แรงบันดาลใจ’ นำไปสู่ ‘เป้าหมาย’ ห้องเรียนแห่งอนาคตต้องไม่นำเอา หลักสูตร วิชาเรียน หรือครูเป็นศูนย์กลาง แต่จะให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ห้องเรียนที่มีเสียงหัวเราะ สนุก และสร้างแรงบันดาลใจ จะทำให้เด็กปลดปล่อยพลังและศักยภาพของเขา การสอนในขณะทีเ่ ขา ไม่อยากรูไ้ ม่เกิดประโยชน์ใดๆ ครับ เสียเวลาเปล่าๆ เมือ่ ใดก็ตามทีเ่ ขามีคำถาม นัน่ คือนาทีทอง นัน่ คือ เวลาทีเ่ ราจะสอน เพราะสมองและจิตใจเขาพร้อม หูตาเขาเปิดทีจ่ ะรับมัน ห้องเรียนนีจ้ ะใช้เทคโนโลยีมากระตุน้ ความอยากรูอ้ ยากเห็น เด็กจะได้คน้ คว้าและนำเสนอผลงาน อย่างเต็มทีท่ กุ คน เพราะเป็นห้องเรียนทีม่ นี กั เรียนไม่เกิน 20 คน เด็กจะถูกฝึกให้คดิ สร้างสรรค์ ฝึกฝน การใช้เครือ่ งมือ ไอแพด แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ แหล่งเรียนรูใ้ นโลกออนไลน์ ฯลฯ เพือ่ ค้นคว้าและเรียนรู้ เขาจะเห็นคุนค่าของการค้นคว้า เพราะสิ่งต่างๆ ที่เขาเรียนรู้ในห้องเรียนทุกอย่างนั้นนำมาใช้ได้จริง เกิดประโยชน์ตอ่ ตัวเขาจริง เป็นการเรียนรูท้ สี่ นุกสนาน ได้คยุ กับเพือ่ น ได้แสดงออก ได้คดิ สร้างสรรค์ เขาจะเรียนเพือ่ พัฒนา ตัวเอง ไม่ใช่เรียนเพือ่ แข่งกับใคร เพราะเขาจะเข้าใจว่าความสำเร็จไม่จำเป็นทีจ่ ะต้องได้มาจากการชนะ นอกจากการฝึก คิด ฝึกค้นคว้า และเพิม่ ทักษะการสือ่ สารแล้ว ทีน่ ยี่ งั เป็นทีท่ เี่ ราจะต้องสังเกต ทดสอบ และค้นหาศักยภาพของเด็ก ผมเชือ่ ว่าคนเราทุกคนมีศกั ยภาพ มีพรสวรรค์อยูใ่ นตัวเอง ทุกวันนี้มีเด็กมากมายที่เรียนจนจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้วยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร ควรจะ เรียนต่อทางไหน เพราะเรายังไม่มรี ะบบทีจ่ ริงจังในการค้นหาและประเมินความถนัด ความสามารถของเด็ก เลย ผมรอห้องเรียนอย่างนีม้ านาน และวันนีห้ อ้ งเรียนแห่งอนาคตได้เกิดขึน้ มาแล้วครับ ผมพัฒนาห้องเรียนแห่งอนาคตโดยความช่วยเหลือและการให้คำปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ นักวิชาการ และนักการศึกษา เช่น ศ.พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์, รศ.ดร.ดำรงค์ วัฒนา, ดร.อานันท์ (โรเจอร์) สีหพ์ ทิ กั ษ์เกียรติ จาก MIT และอีกหลายท่าน สิง่ ทีช่ ว่ ยทำให้ผมมัน่ ใจในระบบห้องเรียนแห่ง อนาคตนี้มากขึ้นคือ ความพอใจและคำขอบคุณจากนักเรียนและผู้ปกครองที่ได้มาเรียน และการ ติดต่อขอดูงานจากหลายหน่วยงานทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ หวังว่าห้องเรียนแห่งอนาคตนีจ้ ะช่วยให้เยาวชนของเราคิดสร้างสรรค์ สือ่ สารได้ เรียนรู้ อย่างมีความสุข และประสบความสำเร็จในแนวทางของตนเอง รายละเอียด ‘ห้องเรียนแห่งอนาคต’ ดูเพิม่ เติมได้ที่ www.jsfutureclassroom.com

30


up & down

เรือ่ ง UP Team

what make you up, what make you down 1. วันวาเลนไทน์ สำหรับคนมีแฟน... วันนี้คงสุด UP!

1

1 2. SimSimi แอพสุดฮิตที่ทำให้ลืมคุยกับเพื่อน

3 4. Zen เปิดตัวอีกครั้ง ขาช็อปได้เฮกับการกลับมา ของห้าง Zen

5

2. ป้าจุ๊-จุรี โอศิริ เสียชีวิต เป็นอีกหนึ่งบุคคล ระดับตำนานของวงการ

2

3. งานประกาศผลรางวัล แกรมมี่ อวอร์ดส์ อะเดลหรือคานเย เวสต์?

4 5. คอนเสิร์ต 4+1 รวมหนุ่มฮอตที่สุด ในวงการตอนนี้!

1. วันวาเลนไทน์ สำหรับคนไม่มีแฟน... วันนี้คงสุด Down

2 3. Egypt : Football Death Match

แข่งฟุตบอลแต่ทำไมตาย เกือบร้อย

3 4. Syria Death Rise การประท้วงที่ซีเรียดูท่าจะไม่จบ ตายเพิ่มอีก 67 ราย!

4

5

ร่วมแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันสิ่งที่ทำให้คุณ UP หรือ DOWN ได้ที่ www.facebook.com/UP2Umagazine

5. Europe Freeze Death อากาศแปรปรวน ชาวยูเครน หนาวตายกว่า 30 คนแล้ว!


ad

UP2U Magazine  
UP2U Magazine  

P2U Magazine is a free monthly magazine, distributed on the 10th-15th of every month. Its targeted readership is teenagers in college betwee...