Page 1

P R E F A B R Y K A T YB E T O NO WE k a n a l i z a c j ad r o g o wn i c t wo e n e r g e t y k a


KANAL I Z AC J A


T e c h n o l o g i ap r o d u k c j i d e n n i c ws y s t e mi e D E N N I C EMO N O L I T Y C Z N E N O WO C Z E Ś N I E , S Z Y B K OI E K O N O MI C Z N I E O k r e ś l e n i e „ mo n o l i t y c z n e ” o z n a c z aj e d n o r o d n ąs t r u k t u r ęb e t o n uwc a ł y m wy r o b i e . D e n n i c as t u d n i wy k o n a n awt e c h n o l o g i i P E R F E C Tu mo ż l i wi a p r z e my s ł o wąi z a u t o ma t y z o wa n ąp r o d u k c j ęmo n o l i t y c z n y c he l e me n t ó w s t u d n i k a n a l i z a c y j n y c hz b e t o n u . Z o s t a ł awy my ś l o n ai o p r a c o wa n ap r z e z a u s t r i a c k ąr męS c h l ü s s e l b a u e r . K A P R I NS p . z o . o . j a k op i ą t ar man a ś wi e c i ewd r o ż y ł at ęt e c h n o l o g i ę . D z i ę k i z a s t o s o wa n i uwp r o d u k c j i b e t o n uS C Co t r z y mu j e myd e n n i c eo d o wo l n i es k o ng u r o wa n e j k i n e c i ez u wz g l ę d n i e n i e mi l o ś c i p r z y ł ą c z y , i c h ś r e d n i c , wy s o k o ś c i i c hp o ł o ż e n i ao r a z k ą t ó wi s p a d k ó w. P r z e j ś c i as z c z e l n e d a j ąmo ż l i wo ś ć p o d ł ą c z e n i ad od e n n i c yws z y s t k i c hmo ż l i wy c hr o d z a j ó w r u r k o l e k t o r a .

S Z C Z E L N O Ś ĆP O Ł Ą C Z E ŃR U RK O L E K T O R A ZD E N N I C Ą D e n n i c aP E R F E C Tł ą c z yws z y s t k i er o d z a j er u r k o l e k t o r ad o s t ę p n en a r y n k u . S z c z e l n ep o ł ą c z e n i ed e n n i c yz r u r a mi k o l e k t o r au z y s k u j e my wj e d n y mp r o c e s i ep r o d u k c y j n y m. K s z t a ł t k i p r z y ł ą c z e n i o weu mi e s z c z a my wf o r mi ed e n n i c yi z a l e wa mys a mo z a g ę s z c z a l n y mb e t o n e mS C C . P r o p o n u j e myt r z ys p o s o b ywy k o n a n i as z c z e l n y c hp o ł ą c z e ńr u r k o l e k t o r a z d e n n i c ą :

s z c z e l k ae l a s t o me r o wa , z i n t e g r o wa n az b e t o n e m, 1 . P V CI N T E G R Ou

D os y s t e muP E R F E C Ts t o s u j es i ęb e t o ns a mo z a g ę s z c z a l n yS C C , k t ó r y p o p r z e z s wo j ąp ł y n n ak o n s y s t e n c j ę , u mo ż l i wi awy k o n a n i es k o mp l i k o wa n y c hk s z t a ł t ó wd e n n i c y .

k o n a n i eo d c i s k ub e t o n o we g oo d wz o r o wu j ą c e g o 2 . O D C I S KWB E T O N I Ewy k s z t a ł t k o ń c ar u r y ,

I D E A L N YP R Z E P Ł Y WH Y D R A U L I C Z N Y D o k ł a d n er o z mi e s z c z e n i ei n a c h y l e n i ews z y s t k i c hp r z y ł ą c z yo r a z r y n i e n k i n e t yu mo ż l i wi az o p t y ma l i z o wa n i ep r z e p ł y wun ac a ł e j d ł u g o ś c i k o l e k t o r a . T e c h n o l o g i aP E R F E C Tp o z wa l an awy k o n a n i ej e d n o l i t e g os p a d k uk o l e k t o r az d o k ł a d n o ś c i ąd o1mmł ą c z n i ez p r z e j ś c i a mi s z c z e l n y mi i k i n e t ą . Z a p o b i e g at op o ws t a wa n i uo s a d ó w, z a t o r ó wo r a z z a wi r o wa ńwk a n a l e . 0 0 0 P r z y ł ą c z as ąp o s a d o wi o n ez d o k ł a d n o ś c i ąd o1 , wz a k r e s i eo d9 0 2 7 0 0 p oo b wo d z i ews t o s u n k ud owy l o t u0 .

2

wo r z y woz i n t e g r o wa n ez b e t o n e m 3 . K S Z T A Ł T K AT WO R Z Y WO WAt ( P V C , c e r a mi k a , ż e l i wo , ż y wi c ai t p . ) .


S t u d n i eX X I w. WY S O K AO D P O R N O Ś ĆC H E MI C Z N A

S T U D N I EX X I w.

Wwi ę k s z o ś c i p r z y p a d k ó wś c i e k i s ąo b o j ę t n e–P Ho k . 6 , 5 . S t o s o wa n i e b e t o n uC 3 5 / 4 5p o z wa l an a mu z y s k i wa ć k l a s ęe k s p o z y c j i X A 1 . D o d a t k o we z wi ę k s z e n i eo d p o r n o ś c i s t u d n i n aa g r e s y wn o ś ć c h e mi c z n ąoe k s p o z y c j i X A 2i X A 3o s i ą g a myp r z e z z a s t o s o wa n i ed op r o d u k c j i b e t o n uc e me n t u s i a r c z a n o o d p o r n e g oH S Rz g o d n i ez k r a j o wy mu z u p e ł n i e n i e mn o r myP N B 0 6 2 6 5 : 2 0 0 4 .

W2 0 1 0 r . K A P R I Nwp r o wa d z an ar y n e kwy k o n a n ez b e t o n us a mo z a g ę s z c z a l n e g oS C C , z ł a z o wes t u d n i eC O N C R E T , aw2 0 1 1 r . n i e z ł a z o wes t u d n i e C O N C R E Tmi n i .

MO N T A Ż

C h a r a k t e r y s t y c z n ąc e c h ąt y c hs t u d n i j e s t t o , ż es ąwy k o n a n ez j e d n o r o d n e g ob e t o n u z g o d n i ez n o r mąP N E N1 9 1 7 : 2 0 0 4a d e n n i c awy k o n a n aj e s tws y s t e mi e P E R F E C T .

Z a mo n t o wa n ewp r o c e s i ep r o d u k c y j n y mk o t wyt r a n s p o r t o wez a p e wn i a j ą b e z p i e c z e ń s t woi p r e c y z y j n ymo n t a ż n ab u d o wi e . K o t wyp o s i a d a j ąo z n a c z e n i a , o k r e ś l a j ą c ed o p u s z c z a l n yc i ę ż a r u d ź wi g u .

G O T O WO Ś ĆD OWY S Y Ł K I WC I Ą G U4 8G O D Z I N O DU R U C H O MI E N I AP R O D U K C J I B e t o ns a mo z a g ę s z c z a l n yc h a r a k t e r y z u j es i ę o s i ą g a n i e mwc z e s n e j wy t r z y ma ł o ś c i . T ac e c h ao r a z z a u t o ma t y z o wa n yp r o c e s p r o d u k c j i , p o z wa l an a m d o s t a r c z y ć n ab u d o węe l e me n t t ywc i ą g u4 8g o d z i no du r u c h o mi e n i a p r o d u k c j i . S k r a c a myc z a s d o s t a wy , at y ms a my mo s z c z ę d z a myp i e n i ą d z e K l i e n t a .

3


S t u d n i aC O NC R E T®mi n i S T U D N I AC O N C R E T®mi n i D N6 0 0 N a j n o ws z yp r o d u k t K a p r i ns p . z o . o . –n i e wł a z o was t u d z i e n k ab e t o n o wao ś r e d n i c yD N6 0 0[ mm] . S k ł a d as i ęz d e n n i c ywy p r o d u k o wa n e j ws y s t e mi e P E R F E C T , k r ę g ó wp o ś r e d n i c hoś r e d n i c yD N6 0 0[ mm] i z wi e ń c z e n i as t u d n i .

P u 1

E l e me n t d e n n yi k r ę g i wy k o n a n ez o s t a ł yz b e t o n us a mo z a g ę s z c z a l n e g oS C C , ap i e r ś c i e ńi p o k r y waz b e t o n uwi b r o p r a s o wa n e g o . E l e me n t yp o ł ą c z o n es ą u s z c z e l k a mi e l a s t o me r o wy mi .

K u

u

K u

s p o c z n i k k s z t a ł t k a p r z y ł ą c z e n i o wa k i n e t a

P s J

P u 1p i e r ś c i e ńP n 1p o k r y wa K uk r ą g uu s z c z e l k aP s J p o d s t a was t u d n i P E R F E C T

P A R A ME T R YS T U D N I Z A L E T YC O N C R E T®mi n i 1 . J e d n o r o d n yb e t o nwc a ł e j s t u d n i . 2 . Mo ż l i wo ś ć p o s a d o wi e n i awp a s i ed r o g o wy md og ł ę b o k o ś c i 6m. 3 . S t a t e c z n o ś ć o d p o r n o ś ć n ad z i a ł a n i es i ł wy p o r uo dwó dg r u n t o wy c h . 4 . D o s k o n a ł as z c z e l n o ś ć s t u d n i . 5 . Wy s o k at r wa ł o ś ć i wy t r z y ma ł o ś ć . 6 . E s t e t y k awy k o n a n i a .

4

St udni aConc r et ® mi ni P a r a me t r N o r ma A p r o b a t a O p i n i a Ś c i a n k ad e n n i c y Ś c i a n k ak r ę g u K l a s ab e t o n u N a s i ą k l i wo ś ć Wy t r z y ma ł o ś ć K l a s ae k s p o z y c j i

Ś r e d n i c as t u d n i [ mm] D N6 0 0 P N E N1 9 1 7 / 2 0 0 4 A T / 2 0 1 1 0 2 2 7 3 6 / 1 G ł ó wn e g oI n s t y t u t uG ó r n i c z e g on r 5 8 22 9 1 0I 1 3 2 1 0 0mm 1 0 0mm C3 5 / 4 5 N i ewi ę k s z an i ż 5 % N i emn i e j s z an i ż 3 0 0k Nn ao b c i ą ż e n i ep i o n o we X A 1n aa g r e s j ęc h e mi c z n ąd l aś c i e k ó wP H6 , 5 5 , 5 X A 2n aa g r e s j ęc h e mi c z n ąd l aś c i e k ó wP H5 , 5 4 , 5 X A 3n aa g r e s j ęc h e mi c z n ąd l aś c i e k ó wP H4 , 5 4 , 0

P n 1


E l e me n t ys y s t e mu P O K R Y WA S T O S O WA N AWP A S I EZ I E L E N I T y p

P n 1

[ mm]

DN

[ mm]

h

[ mm]

s

mas a

8 0 0

5 0

5 9 0

1 0 5

[ k g]

P I E R Ś C I E ŃP O DWŁ A ZŻ E L I WN Y S T O S O WA N YWP A S I ED R O G O WY M T y p

P u 1

[ mm]

Dz

[ mm]

Dw

[ mm]

h

[ mm]

t

mas a

8 6 5

6 2 5

1 0 0

7 0

1 0 5

[ k g]

K R Ą GDN600 T y p

K u6 0 0 / 2 5 0 K u6 0 0 / 5 0 0 K u6 0 0 / 7 5 0 K u6 0 0 / 1 0 0 0 K u6 0 0 / 1 2 5 0 K u6 0 0 / 1 5 0 0

[ mm]

DN

[ mm]

h

[ mm]

t

[ mm]

s

mas a

6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0

2 5 0 5 0 0 7 5 0 1 0 0 0 1 2 5 0 1 5 0 0

7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0

1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

1 3 5 2 7 0 4 1 0 5 4 0 6 8 0 8 2 0

[ k g]

D E N N I C AP E R F E C TDN600 T y p

P S6 0 0 / 8 5 0 P S6 0 0 / 1 0 0 0 P S6 0 0 / 1 0 5 0 P S6 0 0 / 1 1 0 0 P S6 0 0 / 1 1 5 0

[ mm]

DN

[ mm]

h

Dnmax

[ mm]

[ mm]

s

[ mm]

f

6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0

8 5 0 1 0 0 0 1 0 5 0 1 1 0 0 1 1 5 0

3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0

1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0

mas a moc ow. [ k g]

9 1 5 9 9 0 1 0 2 0 1 0 5 0 1 0 8 0

R d 1 2 R d 1 2 R d 1 2 R d 1 2 R d 1 2

5


S t u d n i aC O NC R E T® S T U D N I AC O N C R E T®

D N1 0 0 0 , D N1 2 0 0 , D N1 5 0 0

S t u d n i aC O N C R E T ®s t u d z i e n k az ł a z o waoś r e d n i c yD N1 0 0 0[ mm] i 1 2 0 0 [ mm] z b u d o wa n aj e s t z d wó c he l e me n t ó w–d e n n i c yws y s t e mi eP E R F E C Ti k r ę g o z wę ż k i . D l aD N1 5 0 0[ mm] p r o d u k u j e myd o d a t k o wok r ę g i p o ś r e d n i e . E l e me n t yp o ł ą c z o n es ąu s z c z e l k a mi e l a s t o me r o wy mi . P o s i a d a j ąf a b r y c z n i e wb u d o wa n ek l a mr yz ł a z o we .

Z A L E T YC O N C R E T® 1 . J e d n o r o d n yb e t o nS C Cwc a ł e j s t u d n i . 2 . Wy s o k as t a t e c z n o ś ć o d p o r n o ś ć n ad z i a ł a n i es i ł wy p o r uo dwó dg r u n t o wy c h . 3 . D o s k o n a ł as z c z e l n o ś ć s t u d n i . 4 . Wy s o k awy t r z y ma ł o ś ć i t r wa ł o ś ć . 5 . E s t e t y k awy k o n a n i a .

K u T u

z

u s p o c z n i k

u s z c z e l k a z i n t e g r o wa n a k i n e t a

B A D A N I A WY T R Z Y MA Ł O Ś C I O WE B a d a n i awy t r z y ma ł o ś c i o wep r z e p r o wa d z o n en aP o l i t e c h n i c eK r a k o ws k i e j wy k a z a ł y , ż es t u d n i aoś r e d n i c y D N1 0 0 0[ mm] u l e g ł az n i s z c z e n i u p o do b c i ą ż e n i e m9 5 0[ k N ] , ao ś r e d n i c yD N1 5 0 0[ mm] p r z yo b c i ą ż e n i u6 0 0[ k N ] . Mi n i ma l n eo b c i ą ż n i ap i o n o weo k r e ś l o n ewn o r mi e P N E N1 9 1 7 2 0 0 4wy n o s z ą3 0 0 [ k N ] .

6

K u T uk r ę g o z wę ż k az s t o p i e ńz ł a z o wy uu s z c z e l k a P s J p o d s t a was t u d n i P E R F E C T

P A R A ME T R YS T U D N I St udni aConc r et ® Ś r e d n i c as t u d n i [ mm] D N1 0 0 0 D N1 2 0 0 D N1 5 0 0 N o r ma P N E N1 9 1 7 / 2 0 0 4 A p r o b a t a A T / 2 0 1 1 0 2 2 7 3 6 / 1 O p i n i a G ł ó wn e g oI n s t y t u t uG ó r n i c z e g on r 5 8 2 2 6 4 1 5 . 1 3 2 Ś c i a n k ad e n n i c y 1 5 0mm; 1 9 0mm; 2 3 0mm Ś c i a n k ak r ę g o z wę ż k i 1 5 0mm K C3 5 / 4 5 l a s ab e t o n u N i ewi ę k s z an i ż 5 % N a s i ą k l i wo ś ć Wy t r z y ma ł o ś ć N i emn i e j s z an i ż 3 0 0k Nn ao b c i ą ż e n i ep i o n o we K l a s ae k s p o z y c j i X A 1n aa g r e s j ęc h e mi c z n ąd l aś c i e k ó wP H6 , 5 5 , 5 X A 2n aa g r e s j ęc h e mi c z n ąd l aś c i e k ó wP H5 , 5 4 , 5 X A 3n aa g r e s j ęc h e mi c z n ąd l aś c i e k ó wP H4 , 5 4 , 0 P a r a me t r

P s J


E l e me n t ys y s t e mu K R Ę G O Z WĘ Ż K A T y p

K u T u1 0 0 0 / 8 5 0 K u T u1 0 0 0 / 1 1 0 0 K u T u1 0 0 0 / 1 3 5 0 K u T u1 0 0 0 / 1 6 0 0 K u T u1 0 0 0 / 1 8 5 0 K u T u1 0 0 0 / 2 1 0 0 K u T u1 0 0 0 / 2 3 5 0 K u T u1 2 0 0 / 8 5 0 K u T u1 2 0 0 / 1 1 0 0 K u T u1 2 0 0 / 1 3 5 0 K u T u1 2 0 0 / 1 6 0 0 K u T u1 2 0 0 / 1 8 5 0 K u T u1 2 0 0 / 2 1 0 0 K u T u1 2 0 0 / 2 3 5 0 K u T u1 5 0 0 / 8 5 0 K u T u1 5 0 0 / 1 1 0 0 K u T u1 5 0 0 / 1 3 5 0 K u T u1 5 0 0 / 1 6 0 0 K u T u1 5 0 0 / 1 8 5 0 K u T u1 5 0 0 / 2 1 0 0 K u T u1 5 0 0 / 2 3 5 0

D N1 0 0 0 , D N1 2 0 0 , D N1 5 0 0

[ mm]

DN

[ mm]

h

[ mm]

t

[ mm]

s

mas a

1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 5 0 0 1 5 0 0 1 5 0 0 1 5 0 0 1 5 0 0 1 5 0 0 1 5 0 0

8 5 0 1 1 0 0 1 3 5 0 1 6 0 0 1 8 5 0 2 1 0 0 2 3 5 0 8 5 0 1 1 0 0 1 3 5 0 1 6 0 0 1 8 5 0 2 1 0 0 2 3 5 0 8 5 0 1 1 0 0 1 3 5 0 1 6 0 0 1 8 5 0 2 1 0 0 2 3 5 0

7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0

1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0

9 8 0 1 2 8 0 1 5 8 0 1 8 3 0 2 0 8 0 2 3 3 0 2 5 8 0 1 2 6 0 1 6 6 0 2 0 5 0 2 4 3 0 2 8 1 0 3 1 7 0 3 5 3 0 1 8 1 0 2 3 6 0 2 8 9 0 3 4 1 0 3 9 2 0 4 4 1 0 4 9 0 0

[ k g]

K R Ą GDN1500 T y p

K u1 5 0 0 / 2 5 0 K u1 5 0 0 / 5 0 0 K u1 5 0 0 / 7 5 0 K u1 5 0 0 / 1 0 0 0 K u1 5 0 0 / 1 2 5 0 K u1 5 0 0 / 1 5 0 0 K u1 5 0 0 / 1 7 5 0 K u1 5 0 0 / 2 0 0 0

[ mm]

DN

[ mm]

h

[ mm]

t

[ mm]

s

mas a

1 5 0 0 1 5 0 0 1 5 0 0 1 5 0 0 1 5 0 0 1 5 0 0 1 5 0 0 1 5 0 0

2 5 0 5 0 0 7 5 0 1 0 0 0 1 2 5 0 1 5 0 0 1 7 5 0 2 0 0 0

9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0

1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0

4 8 5 9 7 0 1 4 5 5 1 9 4 0 2 4 2 5 2 9 1 0 3 3 9 5 3 8 8 0

[ k g]

D E N N I C AP E R F E C TDN1000,DN1200,DN1500 T y p

P E R F E C T1 0 0 0 / 4 0 0 7 0 0 P E R F E C T1 0 0 0 / 4 0 0 9 0 0 P E R F E C T1 0 0 0 / 5 0 0 1 0 0 0 P E R F E C T1 2 0 0 / 4 0 0 8 0 0 P E R F E C T1 2 0 0 / 4 0 0 9 0 0 P E R F E C T1 2 0 0 / 5 0 0 1 0 0 0 P E R F E C T1 5 0 0 / 4 0 0 8 0 0 P E R F E C T1 5 0 0 / 5 0 0 1 0 0 0

DN

[ mm]

h

[ mm]

1 0 0 0 4 0 0 7 0 0 1 0 0 0 4 0 0 9 0 0 1 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 4 0 0 8 0 0 1 2 0 0 4 0 0 9 0 0 1 2 0 0 5 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0 4 0 0 8 0 0 1 5 0 0 5 0 0 1 0 0 0

Dnmax

[ mm]

[ mm]

s

[ mm]

f

mas a

moc ow.

4 0 0 5 0 0 5 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 5 0 0 6 0 0

1 5 0 1 9 0 2 3 0 1 5 0 1 9 0 2 3 0 1 5 0 2 3 0

1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 2 0 0 2 0 0

9 0 0 1 5 9 0 1 1 1 0 1 9 2 0 1 5 4 0 2 5 6 0 1 1 1 0 2 6 5 0 1 3 5 0 3 5 0 0 1 3 4 0 3 7 0 0 1 4 5 0 3 4 7 0 2 3 3 0 4 8 2 0

R d 1 6 R d 1 6 R d 1 6 R d 1 6 R d 1 8 R d 1 8 R d 1 8 R d 2 0

[ k g]

D n u z a l e ż n i o n ej e s t o dr o d z a j us t o s o wa n e j r u r yp a t r z t a b e l as t r . 2 7 , 2 8 ma x

7


S t u d n i aP s J zp o d s t a wąP E R F E C T S T U D N I AP s J

P u

I s t o t ąs t u d n i P s J j e s t j e j mo n o l i t y c z n ad e n n i c awy p r o d u k o wa n aw t e c h n o l o g i i P E R F E C T .

D u

D N1 0 0 0 , D N1 2 0 0 , D N1 5 0 0

T u

E L E ME N T YS T U D N I P up ł y t ap r z y k r y wo wa , D up i e r ś c i e ńwy r ó wn u j ą c y , T uz wę ż k a , K uk r ą g , R up ł y t ar e d u k c y j n a , Zs t o p i e ńz ł a z o wy , uu s z c z e l k a , P s J p o d s t a was t u d n i P E R F E C T

K u

D omo n t a ż ue l e me n t ó wd e n n y c h , p ł y t r e d u k c y j n y c hi p ł y t p r z y k r y wo wy c hn a l e ż ys t o s o wa ć z a wi e s i at r z y c i ę g n o we , ad ok r ę g ó wi z wę ż e ku c h wy t ys z c z ę k o wes a mo z a c i s k o we .

R u u Z

P A R A ME T R YS T U D N I

K u

St udni aPs J P a r a me t r N o r ma A p r o b a t a O p i n i a Ś c i a n k ad e n n i c y Ś c i a n k ak r ę g u K l a s ab e t o n u N a s i ą k l i wo ś ć Wy t r z y ma ł o ś ć K l a s ae k s p o z y c j i

Ś r e d n i c as t u d n i [ mm] D N1 0 0 0 D N1 2 0 0 D N1 5 0 0 P N E N1 9 1 7 / 2 0 0 4 A T / 2 0 1 1 0 2 2 7 3 6 / 1 G ł ó wn e g oI n s t y t u t uG ó r n i c z e g on r 5 8 2 2 6 4 1 5 . 1 3 2 1 5 0mm; 1 9 0mm; 2 3 0mm 1 2 0mm 1 3 5mm 1 5 0mm C3 5 / 4 5 N i ewi ę k s z an i ż 5 % N i emn i e j s z an i ż 3 0 0k Nn ao b c i ą ż e n i ep i o n o we X A 1n aa g r e s j ęc h e mi c z n ąd l aś c i e k ó wP H6 , 5 5 , 5 X A 2n aa g r e s j ęc h e mi c z n ąd l aś c i e k ó wP H5 , 5 4 , 5 X A 3n aa g r e s j ęc h e mi c z n ąd l aś c i e k ó wP H4 , 5 4 , 0

s p o c z n i k

k s z t a ł t k a p r z y ł ą c z e n i o wa k i n e t a

P s J

D E N N I C AP E R F E C TDN1000,DN1200,DN1500 P o d s t a was t u d n i wy k o n a n aws y s t e mi eP E R F E C T . Z a k r e s wy s o k o ś c i o d4 0 0[ mm] d o1 1 0 0 [ mm] . P r z y ł ą c z awś r e d n i c a c ho dD n1 5 0 [ mm] d oD n6 0 0 [ mm] .

T y p

DN

[ mm]

h

[ mm]

Dnmax

[ mm]

s

[ mm]

P s J 1 0 0 0 / 4 0 0 7 0 0 1 0 0 0 4 0 0 7 0 0 4 0 0 1 5 0 P s J 1 0 0 0 / 4 0 0 9 0 0 1 0 0 0 4 0 0 9 0 0 5 0 0 1 9 0 P s J 1 0 0 0 / 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 5 0 0 2 3 0 P s J 1 2 0 0 / 4 0 0 8 0 0 1 2 0 0 4 0 0 8 0 0 4 0 0 1 5 0 P s J 1 2 0 0 / 4 0 0 9 0 0 1 2 0 0 4 0 0 9 0 0 5 0 0 1 9 0 P s J 1 2 0 0 / 5 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 5 0 0 1 0 0 0 6 0 0 2 3 0 P s J 1 5 0 0 / 4 0 0 8 0 0 1 5 0 0 4 0 0 8 0 0 5 0 0 1 5 0 P s J 1 5 0 0 / 5 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0 5 0 0 1 0 0 0 6 0 0 2 3 0 D n u z a l e ż n i o n e j e s t o d r o d z a j u s t o s o w a n e j r u r y p a t r z t a b e l a s t r . 2 7 , 2 8 ma x

8

f

mas a

moc ow.

1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 2 0 0 2 0 0

9 0 0 1 5 9 0 1 1 1 0 1 9 2 0 1 5 4 0 2 5 6 0 1 1 1 0 2 6 5 0 1 3 5 0 3 5 0 0 1 3 4 0 3 7 0 0 1 4 5 0 3 4 7 0 2 3 3 0 4 8 2 0

R d 1 6 R d 1 6 R d 1 6 R d 1 6 R d 1 8 R d 1 8 R d 1 8 R d 2 0

[ mm]

[ k g]


S t u d n i aP s W S T U D N I AP s W

P u

D N1 0 0 0 , D N1 2 0 0 , D N1 5 0 0 , D N2 0 0 0 S t u d n i a , k t ó r e j p o d s t a waP s Wj e s t p r o d u k o wa n ad wu e t a p o wo . Wp i e r ws z y m e t a p i ep r o d u k o wa n yj e s t mo n o l i t y c z n yo d l e wz b e t o n u , wk t ó r e g os k ł a dwc h o d z i d n o , p o b o c z n i c az o t wo r e ml u bp r z e j ś c i es z c z e l n e . Wd r u g i me t a p i ewy k o n a n a z o s t a j ek i n e t ai s p o c z n i k .

D u T u

E L E ME N T YS T U D N I P up ł y t ap r z y k r y wo wa , D up i e r ś c i e ńwy r ó wn u j ą c y , T uz wę ż k a , K uk r ą g , R up ł y t ar e d u k c y j n a , Zs t o p i e ńz ł a z o wy , uu s z c z e l k a , P s J p o d s t a was t u d n i P E R F E C T

K u

D omo n t a ż ue l e me n t ó wd e n n y c h , p ł y t r e d u k c y j n y c hi p ł y t p r z y k r y wo wy c hs t o s u j e s i ęz a wi e s i at r z y c i ę g n o we , ad ok r ę g ó wi z wę ż e ku c h wy t ys z c z ę k o wes a mo z a c i s k o we . We l e me n t a c hs t u d n i z n a j d u j ąs i ęz a mo n t o wa n es t o p n i ez ł a z o we .

R u u Z

P A R A ME T R YS T U D N I

K u

St udni aPs W P a r a me t r N o r ma A p r o b a t a O p i n i a Ś c i a n k ad e n n i c y Ś c i a n k ak r ę g u K l a s ab e t o n u N a s i ą k l i wo ś ć Wy t r z y ma ł o ś ć

Ś r e d n i c as t u d n i [ mm] D N1 0 0 0 D N1 2 0 0 D N1 5 0 0 D N2 0 0 0 P N E N1 9 1 7 / 2 0 0 4 A T / 2 0 1 1 0 2 2 7 3 6 / 1 G ł ó wn e g oI n s t y t u t uG ó r n i c z e g on r 5 8 2 2 6 4 1 5 . 1 3 2 1 5 0mm;3 6 0mm 1 2 0mm 1 3 5mm 1 5 0mm C3 5 / 4 5 N i ewi ę k s z an i ż 5 % N i emn i e j s z an i ż 3 0 0k Nn ao b c i ą ż e n i ep i o n o we

s p o c z n i k

k s z t a ł t k a p r z y ł ą c z e n i o wa k i n e t a

P s W

D E N N I C AP s W DN1000,DN1200,DN1500,DN2000 P r z y ł ą c z a , wz a l e ż n o ś c i o dś r e d n i c ys t u d n i D N , s t o s u j es i ęo dś r e d n i c yD n1 5 0[ mm] d oD n1 0 0 0[ mm] . K ą t yd o l o t ó wi wy l o t ó wk a n a ł ó ws ąr e g u l o wa n ep oo b wo d z i ed e n n i c y 0 z d o k ł a d n o ś c i ąd o5 , ai c hwy s o k o ś c i p r z e d s t a wi ap o n i ż s z at a b e l a . T y p

P s W1 0 0 0 / 8 5 0 G P s W1 0 0 0 / 5 8 0 1 3 7 5 P s W1 0 0 0 / 1 0 4 5 G P s W1 2 0 0 / 7 2 0 G P s W1 2 0 0 / 1 2 5 5 G P s W1 2 0 0 / 1 3 2 5 G P s W1 2 0 0 / 8 0 0 1 3 7 5 P s W1 2 0 0 / 1 3 7 5 G P s W1 5 0 0 / 1 2 0 0 P s W1 5 0 0 / 1 5 2 5 P s W1 5 0 0 / 1 5 2 5 G P s W2 0 0 0 / 6 4 0 1 8 9 0

DN Dnmax hmax

f

s max

[ mm] [ mm] [ mm] [ mm] [ mm]

1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 5 0 0 1 5 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0

6 0 0 8 5 0 1 5 0 3 0 05 8 0 1 3 7 51 5 0 6 0 0 1 0 4 5 1 5 0 4 0 0 7 2 0 1 5 0 8 0 0 1 2 5 5 1 5 0 8 0 0 1 3 2 5 1 5 0 4 0 08 0 0 1 3 7 51 5 0 6 0 0 1 3 7 5 1 5 0 3 0 0 1 2 0 0 2 0 0 3 0 0 1 5 2 5 2 0 0 1 0 0 0 1 5 2 5 2 0 0 4 0 06 4 0 1 8 9 02 0 0

mas a [ k g]

z akr es moc ow.

wy s ok oś c .

2 5 5 2 0 1 0 s t a ł y 1 5 01 2 5 0 2 3 0 0s k o k5 0 mm 2 5 5 2 6 0 0 s t a ł y 2 5 5 2 6 5 0 s t a ł y 3 1 5 3 9 5 0 s t a ł y 3 1 5 4 1 5 0 s t a ł y 1 5 01 2 3 0 2 7 9 0s k o k5 0 mm 2 5 5 4 0 5 0 s t a ł y 1 5 0 2 8 3 0 s t a ł y 1 5 0 3 8 3 0 s t a ł y 3 6 0 7 1 5 0 s t a ł y 1 5 03 2 0 0 6 2 0 0s k o k5 0 mm

R d 1 8 R d 1 8 R d 1 8 R d 1 8 R d 1 8 R d 1 8 R d 1 8 R d 1 8 R d 2 0 R d 2 0 R d 2 0 R d 2 0

D n o d n o s i s i ęd oz e wn ę t r z n e g owy mi a r uz a s t o s o wa n e j r u r y ma x

9


S t u d n i aP s J i P s We l e me n t y P I E R Ś C I E ŃWY R Ó WN U J Ą C Y S ł u ż yd owy r ó wn a n i awy s o k o ś c i s t u d z i e n k i d oz a p r o j e k t o wa n e j r z ę d n e j p o k r y wywł a z u . P i e r ś c i e n i et eł ą c z o n es ąz ez wę ż k ąl u bp r z y k r y wąn a z a p r a węb e t o n o wą . T y p

D u6 2 5 / 6 0 D u6 2 5 / 8 0 D u6 2 5 / 1 0 0 D u6 2 5 / 1 2 0 D u6 2 5 / 1 4 0

[ mm]

Dz

[ mm]

Dw

[ mm]

h

mas a

8 6 5 8 6 5 8 6 5 8 6 5 8 6 5

6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5

6 0 8 0 1 0 0 1 2 0 1 4 0

4 2 5 6 7 0 8 4 9 8

[ k g]

Z WĘ Ż K A Z wę ż k as t a n o wi z a k o ń c z e n i es t u d n i . F a b r y c z n i ez a mo n t o wa n es t o p n i e z ł a z o we . D omo n t a ż us t o s u j es i ęu c h wy t ys z c z ę k o wes a mo z a c i s k o we . T y p

T u1 0 0 0 / 6 2 5 T u1 2 0 0 / 6 2 5 T u1 5 0 0 / 6 2 5

[ mm]

DN

[ mm]

[ mm]

[ mm]

s

mas a

1 0 0 0 1 2 0 0 1 5 0 0

5 8 0 5 8 0 5 8 0

7 0 8 0 9 0

1 2 0 1 3 5 1 5 0

5 7 0 8 7 0 1 3 5 0

K R Ę G O Z WĘ Ż K A T y p

K u T u1 0 0 0 / 8 5 0 K u T u1 0 0 0 / 1 1 0 0 K u T u1 0 0 0 / 1 3 5 0 K u T u1 0 0 0 / 1 6 0 0 K u T u1 0 0 0 / 1 8 5 0 K u T u1 0 0 0 / 2 1 0 0 K u T u1 0 0 0 / 2 3 5 0 K u T u1 2 0 0 / 8 5 0 K u T u1 2 0 0 / 1 1 0 0 K u T u1 2 0 0 / 1 3 5 0 K u T u1 2 0 0 / 1 6 0 0 K u T u1 2 0 0 / 1 8 5 0 K u T u1 2 0 0 / 2 1 0 0 K u T u1 2 0 0 / 2 3 5 0 K u T u1 5 0 0 / 8 5 0 K u T u1 5 0 0 / 1 1 0 0 K u T u1 5 0 0 / 1 3 5 0 K u T u1 5 0 0 / 1 6 0 0 K u T u1 5 0 0 / 1 8 5 0 K u T u1 5 0 0 / 2 1 0 0 K u T u1 5 0 0 / 2 3 5 0

h

t

[ k g]

D N1 0 0 0 , D N1 2 0 0 , D N1 5 0 0

[ mm]

DN

[ mm]

h

[ mm]

t

[ mm]

s

mas a

1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 5 0 0 1 5 0 0 1 5 0 0 1 5 0 0 1 5 0 0 1 5 0 0 1 5 0 0

8 5 0 1 1 0 0 1 3 5 0 1 6 0 0 1 8 5 0 2 1 0 0 2 3 5 0 8 5 0 1 1 0 0 1 3 5 0 1 6 0 0 1 8 5 0 2 1 0 0 2 3 5 0 8 5 0 1 1 0 0 1 3 5 0 1 6 0 0 1 8 5 0 2 1 0 0 2 3 5 0

7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0

1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0

9 8 0 1 2 8 0 1 5 8 0 1 8 3 0 2 0 8 0 2 3 3 0 2 5 8 0 1 3 6 0 1 6 6 0 2 0 5 0 2 4 3 0 2 8 1 0 3 1 7 0 3 4 0 0 1 9 2 0 2 3 6 0 2 8 6 0 3 4 1 0 3 9 2 0 4 4 1 0 4 9 0 0

[ k g]

P Ł Y T AP R Z Y K R Y WO WA S t a n o wi z a k o ń c z e n i es t u d n i . Z a mk i k o mp a t y b i l n ez k r ę g a mi . Wg ó r n e j p o wi e r z c h n i p ł y t ywb u d o wa n es ąt r z yu c h wy t yR d . D omo n t a ż us t o s u j e s i ęz a wi e s i at r z y c i ę g n o we . T y p

P u1 0 0 0 / 6 2 5 P u1 2 0 0 / 6 2 5 P u1 5 0 0 / 6 2 5 P u2 0 0 0 / 6 2 5

1 0

[ mm]

DN

[ mm]

Dz

[ mm]

h

[ mm]

t

mas a

1 0 0 0 1 2 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0

1 2 4 0 1 4 7 0 1 8 0 0 2 3 0 0

2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0

7 0 8 0 9 0 9 0

4 7 0 7 5 0 1 2 1 0 2 0 4 0

[ k g]


S t u d n i aP s J i P s We l e me n t y K R Ą GDN1000,DN1200,DN1500,DN2000 Wk r ę g a c hf a b r y c z n i ez a mo n t o wa n es ąs t o p n i ez ł a z o we . D omo n t a ż us t o s u j es i ęu c h wy t ys z c z ę k o wes a mo z a c i s k o we . T y p

[ mm]

DN

[ mm]

h

[ mm]

t

[ mm]

s

mas a

K u1 0 0 0 / 2 5 0 1 0 0 0 K u1 0 0 0 / 5 0 0 1 0 0 0 K u1 0 0 0 / 7 5 0 * 1 0 0 0 K u1 0 0 0 / 1 0 0 0 1 0 0 0 K u1 2 0 0 / 2 5 0 1 2 0 0 K u1 2 0 0 / 5 0 0 1 2 0 0 K u1 2 0 0 / 7 5 0 * 1 2 0 0 K u1 2 0 0 / 1 0 0 0 1 2 0 0 K u1 5 0 0 / 2 5 0 1 5 0 0 K u1 5 0 0 / 5 0 0 1 5 0 0 K u1 5 0 0 / 7 5 0 1 5 0 0 K u1 5 0 0 / 1 0 0 0 1 5 0 0 K u1 5 0 0 / 1 2 5 0 1 5 0 0 K u1 5 0 0 / 1 5 0 0 1 5 0 0 K u1 5 0 0 / 1 7 5 0 1 5 0 0 K u1 5 0 0 / 2 0 0 0 1 5 0 0 K u2 0 0 0 / 5 0 0 2 0 0 0 K u2 0 0 0 / 7 5 0 2 0 0 0 K u2 0 0 0 / 1 0 0 0 2 0 0 0 K u2 0 0 0 / 1 2 5 0 2 0 0 0 K u2 0 0 0 / 1 5 0 0 2 0 0 0 K u2 0 0 0 / 1 7 5 0 2 0 0 0 K u2 0 0 0 / 2 0 0 0 2 0 0 0 *t o wa r h a n d l o wy

2 5 0 5 0 0 7 5 0 1 0 0 0 2 5 0 5 0 0 7 5 0 1 0 0 0 2 5 0 5 0 0 7 5 0 1 0 0 0 1 2 5 0 1 5 0 0 1 7 5 0 2 0 0 0 5 0 0 7 5 0 1 0 0 0 1 2 5 0 1 5 0 0 1 7 5 0 2 0 0 0

7 0 7 0 7 0 7 0 8 0 8 0 8 0 8 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0

1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0

2 6 0 5 2 0 7 8 0 1 0 4 0 3 5 0 7 0 0 1 0 5 0 1 4 0 0 4 8 5 9 4 0 1 4 5 5 1 9 4 0 2 4 2 5 2 9 1 0 3 3 9 5 3 8 8 0 1 2 0 0 1 8 0 0 2 4 0 0 3 0 0 0 3 6 0 0 4 2 0 0 4 8 0 0

[ k g]

P Ł Y T AR E D U K C Y J N A U mo ż l i wi az mi a n ęś r e d n i c ys t u d n i i o d d z i e l ak o mo r ęo dk o mi n as t u d n i . S t o s u j es i ęj ąn a j c z ę ś c i e j d l as t u d n i owy s o k o ś c i p o wy ż e j 4me t r ó w. F a b r y c z n i ez a mo n t o wa n yj e s t j e d e ns t o p i e ńz ł a z o wy . Wg ó r n e j p o wi e r z c h n i p ł y t ywb u d o wa n es ąt r z yu c h wy t yR d . D omo n t a ż us t o s u j e s i ęz a wi e s i at r z y c i ę g n o we . T y p

R u1 2 0 0 / 1 0 0 0 R u1 5 0 0 / 1 0 0 0 R u2 0 0 0 / 1 0 0 0

[ mm]

DN1

[ mm]

DN2

[ mm]

Dz

[ mm]

h

[ mm]

t

mas a

1 2 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0

1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

1 4 7 0 1 8 0 0 2 3 0 0

2 5 0 2 5 0 2 5 0

8 0 8 0 8 0

5 8 0 9 2 0 1 7 2 0

[ k g]

P I E R Ś C I E ŃO D C I Ą Ż A J Ą C Y T y p

P B O1 0 0 0 / 1 6 0 0 P B O1 0 0 0 / 1 7 7 0 P B O1 2 0 0 / 1 8 3 0 P B O1 2 0 0 / 2 0 0 0 P B O1 5 0 0 / 2 1 5 0 P B O1 5 0 0 / 2 5 0 0

[ mm]

DN

[ mm]

Dz

[ mm]

Dw

[ mm]

h

mas a

1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 5 0 0 1 5 0 0

1 6 0 0 1 7 7 0 1 8 3 0 2 0 0 0 2 1 5 0 2 5 0 0

1 3 0 0 1 2 7 0 1 5 3 0 1 5 0 0 1 8 5 0 2 0 0 0

2 0 0 2 5 0 2 0 0 2 5 0 2 0 0 2 5 0

3 4 0 7 3 0 3 9 0 9 6 0 5 0 0 1 0 0 0

[ k g]

P Ł Y T AP R Z Y K R Y WO WAN AP I E R Ś C I E Ń T y p

P B P O1 0 0 0 / 1 6 0 0 P B P O1 0 0 0 / 1 7 7 0 P B P O1 2 0 0 / 1 8 3 0 P B P O1 2 0 0 / 2 0 0 0 P B P O1 5 0 0 / 2 1 5 0 P B P O1 5 0 0 / 2 5 0 0

[ mm]

DN

[ mm]

Dz

[ mm]

Dw

[ mm]

h

mas a

1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 5 0 0 1 5 0 0

1 6 0 0 1 7 7 0 1 8 3 0 2 0 0 0 2 1 5 0 2 5 0 0

6 0 0 6 2 5 6 0 0 6 2 5 6 0 0 6 0 0

1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0

6 4 0 7 2 0 8 6 0 1 0 4 0 1 2 5 0 1 7 0 0

[ k g]

1 1


S t u d n i ei z b i o r n i k i op r z e k r o j uwi e l o k ą t a E l e me n t ywy k o n y wa n ewe d ł u gp r o j e k t ui n d y wi d u a l n e g o , z p e ł n ąs p e c yk a c j ąi l o ś c i o wąi j a k o ś c i o wąd o s t a r c z o n ąp r z e z z a ma wi a j ą c e g o .

S T U D N I AP s P

D u

S t u d n i ama j ą c az a s t o s o wa n i ed op o d ł ą c z e ńd o p ł y wó wi o d p ł y wó w k a n a ł ó wod u ż y c hś r e d n i c a c h ,d ob u d o wyp r z e p o mp o wn i , k o mó r n az a s u wyi a r ma t u r ę , c z ys t a c j i p o mi a r o wy c h . P o l e c a n ewp r z y p a d k ub r a k umi e j s c a , p o n i e wa ż z a j mu j ąg omn i e j , n i ż s t u d n i eop r z e k r o j uk o ł o wy m. P r z e k r o j e ms t u d n i j e s t wi e l o k ą t , k t ó r e g oś c i a n yd o p a s o wy wa n es ą i n d y wi d u a l n i ed owa r u n k ó wi s t n i e j ą c y c hwmi e j s c up o s a d o wi e n i a .

T u u K u

S t u d n i et ewy k o n u j e myd wo mame t o d a mi : •Me t o d amo n o l i t y c z n a S t u d n i ewy k o n y wa n ews z a l u n k a c h , d l as t u d n i oma k s y ma l n y mc i ę ż a r z ed o2 4 t i s z e r o k o ś c i s t u d n i d o2 , 5 m. •Me t o d ap ł y t o wa Ś c i a n y , d n oi p r z y k r y was t u d n i , f o r mo wa n es ąz b e t o n u o s o b n o , t wo r z ą c p ł y t yb e t o n o we , n a s t ę p n i eł ą c z o n es ą z es o b ąz ap o mo c ąs p e c j a l n y c hz a mk ó w. Ł ą c z e n i ep ł y t mo ż eo d b y wa ć s i ęwz a k ł a d z i ep r e f a b r y k a c j i ( d o2 4 t ) , l u bn ab u d o wi ewmi e j s c up o s a d o wi e n i a . Wo b up r z y p a d k a c hwś c i a n a c hs t u d n i s ąmo n t o wa n e ( z a l e wa n eb e t o n e m) p r z e j ś c i as z c z e l n e .

R / P s Z

p r z e j ś c i es z c z e l n e / u s z c z e l k az i n t e g r o wa n a

s p o c z n i k

D up i e r ś c i e ńwy r ó wn u j ą c y , T uz wę ż k a , K uk r ą g , R / Pp ł y t ar e d u k c y j n a / p ł y t ap r z y k r y wo wa , Zs t o p i e ńz ł a z o wy , uu s z c z e l k a , s ś r u b y

P O D S T A WAS T U D N I P s P

1 2

k i n e t a


S t u d n i ei z b i o r n i k i op r z e k r o j up r o s t o k ą t a E l e me n t ywy k o n y wa n ewe d ł u gp r o j e k t ui n d y wi d u a l n e g o , z p e ł n ąs p e c yk a c j ąi l o ś c i o wąi j a k o ś c i o wąd o s t a r c z o n ąp r z e z z a ma wi a j ą c e g o .

P O D S T A WAS T U D N I S t u d n i eop r z e k r o j up r o s t o k ą t n y mma j ąz a s t o s o wa n i ed l ar u r k o l e k t o r aw z a k r e s i eś r e d n i c o dD n1 5 0[ mm] d oD n1 6 0 0[ mm] , wy k o n a n y c hz e ws z y s t k i c hd o s t ę p n y c hma t e r i a ł ó ws t o s o wa n y c hd ob u d o wys i e c i k a n a l i z a c y j n y c h . D o s t ę p n ek ą t yp r z e p ł y wuk a n a ł uat o9 0 ° , 1 8 0 ° , 2 7 0 ° .

P O D S T A WAZ B I O R N I K A

P o d s t a wap r o s t o k ą t n aP s Mmas z e r o k i ez a s t o s o wa n i ej a k oz b i o r n i kd l a r ó ż n e g or o d z a j uc i e c z y . D u ż yz b i o r n i kz n a l a z ł z a s t o s o wa n i ej a k oz b i o r n i k r e t e n c y j n y . Wc e l uz wi ę k s z e n i ap o j e mn o ś c i g r o ma d z o n e j c i e c z y( n a we t d ok i l k u d z i e s i ę c i um3 ) mo ż n ap o ł ą c z y ć z b i o r n i k i . Wp r z y p a d k uc i e c z ya g r e s y wn y c h , i s t n i e j emo ż l i wo ś ć wy k o n a n i az b i o r n i k az p o d wy ż s z o n e j k l a s yb e t o n ul u bwy ł o ż e n i awn ę t r z az b i o r n i k a ma t e r i a ł e mo c h r o n n y m, z g o d n i ez d o k u me n t a c j ąp r o j e k t o wą . T y p

[ mm]

A

[ mm]

B

[ mm]

h

[ mm]

s

mas a

P s M1 4 0 0 / 8 0 0 / 8 5 0 F 1 4 0 0 P s M1 5 0 0 / 1 5 0 0 / 2 8 5 01 5 0 0 P s M1 5 0 0 / 1 5 0 0 / 2 8 5 01 5 0 0 P s M2 2 0 0 / 1 0 0 0 / 8 5 0 2 2 0 0 P s M3 4 4 0 / 2 0 4 0 / 2 5 2 03 4 4 0

8 0 0 1 5 0 0 1 5 0 0 1 0 0 0 2 0 4 0

8 5 0 2 8 5 0 2 8 5 0 8 5 0 2 5 2 0

1 3 0 2 0 0 2 5 0 1 5 0 1 8 0

1 8 5 0 1 1 1 0 0 1 2 8 0 0 2 7 5 0 1 7 0 0 0

[ k g]

Fe l . z wy p r ol o wa n y mg ó r n y mf e l c e m. Wy r o b yp o dz a mó wi e n i e . Mo ż l i wo ś ć r e g u l a c j i e l e me n t ó wp o z b a wi o n y c hf e l c ac o1 0c m. Wt a b e l i p o d a n owy s o k o ś ć ma k s y ma l n ą .

E L E ME N TP O Ś R E D N I E l e me n t p o z wa l a j ą c yn ap o d n i e s i e n i ewy s o k o ś c i s t u d n i l u bz b i o r n i k a . Wp r e f a b r y k a t a c hmo n t o wa n es ąs t o p n i ez ł a z o wel u bd r a b i n k i o r a z o t wo r ywgs p e c yk a c j i z a ma wi a j ą c e g o . T y p

[ mm]

A

[ mm]

B

[ mm]

h

[ mm]

s

mas a

E P s M1 4 0 0 / 8 0 0 / 1 0 0 0 F1 4 0 0 E P s M1 5 0 0 / 1 5 0 0 / 2 3 0 01 5 0 0 E P s M1 5 0 0 / 1 5 0 0 / 3 0 0 01 5 0 0 E P s M2 2 0 0 / 1 0 0 0 / 1 0 0 02 2 0 0 E P s M3 4 4 0 / 2 0 4 0 / 2 7 0 03 4 4 0

8 0 0 1 5 0 0 1 5 0 0 1 0 0 0 2 0 4 0

1 0 0 0 2 3 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 2 7 0 0

1 3 0 2 0 0 2 5 0 1 5 0 1 8 0

1 2 6 0 9 3 3 0 1 0 5 0 0 1 6 5 0 1 3 0 0 0

[ k g]

Fe l . z wy p r ol o wa n y mg ó r n y mf e l c e m. Wy r o b yp o dz a mó wi e n i e . Mo ż l i wo ś ć r e g u l a c j i e l e me n t ó wp o z b a wi o n y c hf e l c ac o1 0c m. Wt a b e l i p o d a n owy s o k o ś ć ma k s y ma l n ą .

P R Z Y K R Y WA P r z y k r y was t a n o wi z a k o ń c z e n i es t u d n i l u bz b i o r n i k aż e l b e t o we g o . T y p

P M1 6 6 0 / 1 0 6 0 / 1 2 0 F P M1 9 0 0 / 1 9 0 0 / 1 5 0 P M2 0 0 0 / 2 0 0 0 / 1 5 0 P M2 5 0 0 / 1 3 0 0 / 1 5 0 P M3 8 0 0 / 2 4 0 0 / 1 8 0

[ mm]

A

[ mm]

B

[ mm]

h

mas a

1 6 6 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 5 0 0 3 8 0 0

1 0 6 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 3 0 0 2 4 0 0

1 2 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 8 0

4 4 0 1 2 3 0 1 3 7 0 1 1 0 0 3 9 0 0

[ k g]

Fe l . z wy p r ol o wa n y mg ó r n y mf e l c e m. Wy r o b yp o dz a mó wi e n i e .

1 3


Wp u s t yu l i c z n e WP U S TU L I C Z N Y Wp u s t yu l i c z n es ł u ż ąd oo d p r o wa d z a n i awó dd e s z c z o wy c hz c i ą g ó w k o mu n i k a c y j n y c ht a k i c hj a k : u l i c e , c h o d n i k i , p l a c ep a r k i n g o wei z a b a wo we . Ś r e d n i c awp u s t uD N5 0 0mm. Ś r e d n i c ar u r p r z y ł ą c z e n i o wy c h1 5 0[ mm] , 2 0 0[ mm] l u b2 5 0[ mm] . P o ł ą c z e n i ep o wi n n ob y ć wy k o n a n es z c z e l n i e .

D Wp P Wp

E L E ME N T YWP U S T U

K B

D Wpp r z y k r y wa , P Wpp i e r ś c i e ńo d c i ą ż a j ą c y , K Bk r ą gp o ś r e d n i , K BD N Op o d s t a wawp u s t u Wpus tul i c z ny

N o r ma O p i n i a K l a s ab e t o n u N a s i ą k l i wo ś ć K l a s ae k s p o z y c j i

Mi n i ma l n awy t r z y ma ł o ś ć n ao b c i ą ż e n i ez wi e ń c z e n i a

P N E N1 9 1 7 : 2 0 0 4 G ł ó wn e g oI n s t y t u t uG ó r n i c z e g o C3 5 / 4 5 P o n i ż e j 5 % X A 1d l aś c i e k ó wop H6 , 55 , 5 X A 2-d l aś c i e k ó wop H5 , 54 , 5 X A 3-d l aś c i e k ó wop H4 , 54 , 0 3 0 0k N

K BD N O

K R Ą GP O Ś R E D N I T y p

K B5 0 0 / 5 0 0 K B5 0 0 / 7 5 0 K B5 0 0 / 1 0 0 0

[ mm]

DN

[ mm]

Dn

[ mm]

h

[ mm]

s

mas a

5 0 0 5 0 0 5 0 0

-

5 0 0 7 5 0 1 0 0 0

6 0 6 0 6 0

1 3 5 2 0 0 2 6 5

[ k g]

P O D S T A WAWP U S T U T y p

K B5 0 0 / 4 2 0D N O K B5 0 0 / 6 7 0D N O K B5 0 0 / 9 2 0D N O

[ mm]

DN

[ mm]

Dn

[ mm]

h

[ mm]

s

[ mm]

f

mas a

5 0 0 5 0 0 5 0 0

o s a d n i k o s a d n i k o s a d n i k

4 2 0 6 7 0 9 2 0

6 0 6 0 6 0

8 0 8 0 8 0

1 6 0 2 4 0 2 8 0

P I E R Ś C I E ŃO D C I Ą Ż A J Ą C Y T y p

P Wp9 4 0 / 6 4 0

[ mm]

Dz

[ mm]

Dw

[ mm]

h

mas a

9 4 0

mi n6 4 0

2 5 0

2 3 0

[ k g]

P R Z Y K R Y WA T y p

D Wp9 4 0 / 5 0 0

1 4

[ mm]

h

mas a

[ mm]

[ mm]

[ k g]

9 4 0

5 0 0

2 5 0

1 8 5

Dz

Dw

[ k g]


Ż e l i wod r o g o wet o wa r h a n d l o wy WŁ A ZK A N A Ł O WYD OS T U D N I Wł a z yk a n a ł o wes t a n o wi ąz wi e ń c z e n i es t u d n i i k o mó r . I s t n i e j emo ż l i wo ś ć d o s t a r c z e n i awł a z uz h e r b e mmi a s t az a ma wi a j ą c e g o . T y p

obc i ąż .

A O4 0 0 5 t A O5 0 0 5 t A O6 0 0 5 t B O6 0 0 1 2 , 5 t C O6 0 0 2 5 t D O6 0 0 4 0 t 0 t D O6 0 0H E R B 4

[ mm]

DN

[ mm]

Dn

[ mm]

H

mas a

4 9 0 5 9 0 6 9 0 7 7 0 7 7 0 7 7 0 7 7 0

4 5 0 5 5 0 6 4 0 6 8 0 6 8 0 6 8 0 6 8 0

5 0 5 0 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0

2 3 3 0 4 0 9 3 1 0 8 1 2 2 1 2 2

[ k g]

K R A T AWP U S T UU L I C Z N E G O K r a t ys t o s o wa n es ąj a k oz wi e ń c z e n i ewp u s t ó wu l i c z n y c hØ 4 5 0i Ø 5 0 0 . T y p

6 7 B KC 2 5 0 6 7 B KD 4 0 0 7 1 B K

obc i ąż .

2 5 t 4 0 t 5 t

[ mm]

DN

[ mm]

L

[ mm]

A

[ mm]

S

[ mm]

H

mas a

7 0 0 7 0 0 4 0 0

6 2 0 6 2 0 3 3 0

4 2 0 4 2 0 2 4 0

4 6 0 4 6 0 2 7 0

1 5 0 1 5 0 1 5 0

4 7 5 7 1 9

[ k g]

K R A WĘ Ż N I K O WAK R A T AWP U S T UU L I C Z N E G O K r a t ys t o s o wa n es ąj a k oz wi e ń c z e n i ewp u s t ó wu l i c z n y c h . T y p

T E MP O6 1 0 / 6 2 0

obc i ąż .

5 t

[ mm]

Ax A’

[ mm]

H

mas a

6 1 0 x 6 2 0

2 0 5

4 9

[ k g]

1 5


R u r yk a n a l i z a c y j n et o wa r h a n d l o wy R U R AB E T O N O WA

R u r ak i e l i c h o waz u s z c z e l k ąk l i n o wąz a k ł a d a n ąn ab o s yk o n i e c . T y p

s

[ mm]

R B3 0 0 / 2 5 0 0 7 5 R B4 0 0 / 2 5 0 0 7 5 R B5 0 0 / 2 5 0 0 8 5 R B6 0 0 / 2 5 0 0 1 0 0 R B8 0 0 / 2 5 0 0 1 3 0

DN

L

[ mm]

[ mm]

3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 8 0 0

2 5 0 0 2 5 0 0 2 5 0 0 2 5 0 0 2 5 0 0

R U R AB E T O N O WA

obc i ąż . mas a [ k N/ m]

[ k g]

5 8 7 5 8 5 9 8 1 1 5

6 0 8 7 7 0 1 0 7 5 1 5 1 3 2 6 1 3

s ma r a n t y a d h e z y j n y

R u r ak i e l i c h o waz u s z c z e l k ąz i n t e g r o wa n ą . T y p

s

[ mm]

R B3 0 0 / 2 5 0 0 7 5 R B4 0 0 / 2 5 0 0 7 5 R B5 0 0 / 2 5 0 0 8 5 R B6 0 0 / 2 5 0 0 1 0 0 R B8 0 0 / 2 5 0 0 1 3 0

DN

L

[ mm]

[ mm]

3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 8 0 0

2 5 0 0 2 5 0 0 2 5 0 0 2 5 0 0 2 5 0 0

obc i ąż . mas a [ k N/ m]

[ k g]

5 8 7 5 8 5 9 8 1 1 5

6 0 8 7 7 0 1 0 7 5 1 5 1 3 2 6 1 3

R U R AŻ E L B E T O N O WA R u r ak i e l i c h o waz u s z c z e l k ąk l i n o wąz a k ł a d a n ąn ab o s yk o n i e c . T y p

R Ż3 0 0 / 3 0 0 0 R Ż4 0 0 / 3 0 0 0 R Ż5 0 0 / 3 0 0 0 R Ż6 0 0 / 3 0 0 0 R Ż8 0 0 / 3 0 0 0 R Ż1 0 0 0 / 3 0 0 0 R Ż1 2 0 0 / 3 0 0 0

s

DN

L

[ mm]

[ mm]

[ mm]

7 5 7 5 7 5 8 0 1 0 0 1 2 0 1 4 0

3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 8 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0

3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0

R U R AŻ E L B E T O N O WA

obc i ąż . mas a [ k N/ m]

[ k g]

9 0

7 2 9 9 2 4 1 1 1 9 1 4 1 0 2 3 3 4 3 4 8 3 4 8 6 3

1 2 0 9 6 1 0 0 1 2 0 1 5 2 1 8 1

s ma r a n t y a d h e z y j n y

R u r ak i e l i c h o waz u s z c z e l k ąz i n t e g r o wa n ą . T y p

R Ż3 0 0 / 2 5 0 0 R Ż4 0 0 / 2 5 0 0 R Ż5 0 0 / 2 5 0 0 R Ż6 0 0 / 2 5 0 0 R Ż8 0 0 / 2 5 0 0 R Ż1 0 0 0 / 2 5 0 0 R Ż1 2 0 0 / 2 5 0 0 R Ż1 4 0 0 / 2 8 0 0 R Ż1 6 0 0 / 2 8 0 0

s

DN

L

[ mm]

[ mm]

[ mm]

7 5 7 5 7 5 8 0 1 0 0 1 2 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0

3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 8 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 4 0 0 1 6 0 0

2 5 0 0 2 5 0 0 2 5 0 0 2 5 0 0 2 5 0 0 2 5 0 0 2 5 0 0 2 8 0 0 2 8 0 0

obc i ąż . mas a [ k N/ m]

[ k g]

9 0 1 2 0 9 6 1 0 0 1 2 0 1 5 2 1 8 1 2 0 7 3 2 0

7 2 9 9 2 4 1 1 1 9 1 4 1 0 2 3 3 4 2 9 0 3 4 0 5 3 5 6 0 0 8 6 8 0

K r ó ć c ed o s t u d z i e n n ed o s t ę p n en ai n d y wi d u a l n ez a mó wi e n i e .

1 6


D R O G O WNI C T WO


P r z e p u s t y , e l e me n t yo p o r o we P r z e p u s t y P r z e p u s t s k r z y n k o wys ł u ż yd op r z e p r o wa d z e n i ac i e k ó wwo d n y c hi c i ą g ó wk o mu n i k a c y j n y c hp o dn a wi e r z c h n i ą( k o r p u s e m) d r o g i , k o l e i .

P R Z E P U S TS K R Z Y N K O WYZF E L C E M T y p

A[ mm] B[ mm] L[ mm] s[ mm] z[ mm]mas a[ k g]

R P P F1 0 0 0 / 1 0 0 0 R P P F1 5 0 0 / 1 5 0 0 R P P F2 0 0 0 / 1 5 0 0 R P P F2 0 0 0 / 2 0 0 0

1 0 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0

1 0 0 0 1 5 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0

1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

1 6 0 1 8 0 2 0 0 2 0 0

4 5 4 5 4 5 4 5

2 1 1 0 3 4 3 0 4 4 0 0 4 9 4 0

P R Z E P U S TS K R Z Y N K O WYB E ZF E L C A T y p

A[ mm] B[ mm] L[ mm] s[ mm]mas a[ k g]

R P P1 0 0 0 / 1 0 0 0 R P P1 5 0 0 / 1 5 0 0 R P P2 0 0 0 / 1 5 0 0 R P P2 0 0 0 / 2 0 0 0 R P P3 0 0 0 / 2 0 0 0

1 0 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0

1 0 0 0 1 5 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0

1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

1 4 0 1 7 0 2 0 0 2 0 0 2 6 0

1 9 1 0 3 1 7 5 4 0 7 5 4 5 7 5 7 1 7 5

E l e me n t yo p o r o we E l e me n t ywy k o n y wa n ewe d ł u gp r o j e k t ui n d y wi d u a l n e g o , z p e ł n ąs p e c yk a c j ąi l o ś c i o wąi j a k o ś c i o wąd o s t a r c z o n ąp r z e z z a ma wi a j ą c e g o . E l e me n t yo p o r o weS O Tma j ąz a s t o s o wa n i ewb u d o wn i c t wi eo g ó l n y m, p r z e my s ł o wy mi r o l n i c z y md ob u d o wyz a s i e k ó w, s i l o s ó w, b u n k r ó w, t u n e l i , u mo c n i e ńs k a r p o r a z d ob u d o wyr ó ż n y c hz b i o r n i k ó wn a z i e mn y c hi p o d z i e mn y c h .

E L E ME N TO P O R O WYS O T T y p

A[ mm] H[ mm] L[ mm]a, b[ mm]s , s [ mm]mas a[ k g] 1

S O T A1 2 0 0 / 2 0 0 0 / 1 0 0 0 1 2 0 0 1 8 4 4 S O T B1 6 0 0 / 2 6 0 0 / 1 0 0 0 * 1 6 0 0 / 1 2 0 02 4 0 0 / 1 8 0 0 S O T A1 6 0 0 / 2 8 0 0 / 1 0 0 0 1 6 0 0 1 6 5 0 S O T A2 5 0 0 / 4 0 0 0 / 1 0 0 0 2 5 0 0 3 8 0 0

1 0 0 0 4 7 5 1 0 0 0 7 0 0 / 5 0 0 1 0 0 0 6 7 5 1 0 0 0 1 0 5 0

1 5 6 2 0 0 1 5 0 2 0 0

1 2 8 0 2 0 2 0 2 1 3 0 4 4 0 0

*mo ż l i wo ś ć r e g u l a c j i p o d s t a wy1 6 0 0 / 1 2 0 0o r a z wy s o k o ś c i 2 4 0 0 / 1 8 0 0

E L E ME N TO P O R O WYS O L T y p

A[ mm] H[ mm] L[ mm]a/ b[ mm]s , s [ mm]mas a[ k g] 1

S O L B5 0 0 / 7 0 0 / 5 0 0 S O L A1 2 0 0 / 2 0 0 0 / 1 0 0 0 S O L A1 4 0 0 / 2 4 0 0 / 1 0 0 0 S O L A1 6 0 0 / 2 8 0 0 / 1 0 0 0 S O L A2 5 0 0 / 3 0 0 0 / 1 0 0 0

5 0 0 1 2 0 0 1 4 0 0 1 6 0 0 2 5 0 0

7 0 0 1 8 4 4 2 2 4 7 2 6 5 0 2 8 7 0

5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

4 0 0 / 7 5 0 / 2 0 0 9 5 0 / 2 0 0 1 1 5 0 / 2 0 0 1 5 4 0 / 7 0 0

B L O C Z E KF U N D A ME N T O WY B l o c z k i f u n d a me n t o we( b e t o n i t ) ma j ąz a s t o s o wa n i ep r z y wz n o s z e n i uś c i a nf u n d a me n t o wy c h . T y p

B F B3 8 0 / 2 5 0 / 1 2 0

1 8

H[ mm] L[ mm] A[ mm]mas a[ k g]

1 2 0

3 8 0

2 5 0

2 9

1 0 0 1 5 6 1 5 3 1 5 0 1 3 0

1 4 7 1 4 2 0 1 7 0 0 1 9 9 0 2 3 9 0


P ł y t yd r o g o we , e k r a n ya k u s t y c z n e P ł y t yd r o g o we P E Ł N AP Ł Y T AD R O G O WA Ż e l b e t o wap ł y t ad r o g o wa( p e ł n a ) maz a s t o s o wa n i ep r z yb u d o wi e p r o wi z o r y c z n y c hd r ó gi p l a c ó wd l ap o j a z d ó wme c h a n i c z n y c hn a b u d o wa c ho r a z p l a c a c hs k ł a d o wy c h . T y p

L[ mm] A[ mm] H[ mm] mas a[ k g]

P D3 0 0 0 / 1 0 0 0 / 1 5 0 P D3 0 0 0 / 1 5 0 0 / 1 5 0 P D3 0 0 0 / 1 0 0 0 / 1 8 0 P D3 0 0 0 / 1 5 0 0 / 1 8 0

3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0

1 0 0 0 1 5 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0

1 5 0 1 5 0 1 8 0 1 8 0

1 1 0 0 1 6 5 5 1 3 2 5 1 9 8 5

WI E L O O T WO R O WAP Ł Y T AD R O G O WA Ż e l b e t o wep ł y t ywi e l o o t wo r o weP O J ma j ąz a s t o s o wa n i ep r z yb u d o wi ep r o wi z o r y c z n y c hd r ó gi p l a c ó wd l ap o j a z d ó wme c h a n i c z n y c hn ab u d o wa c ho r a z p l a c a c hs k ł a d o wy c h . Wi b r o p r a s o wa n ep ł y t ywi e l o o t wo r o weP O A , P O Bi P O C z n a l a z ł yz a s t o s o wa n i ep r z yb u d o wi en a wi e r z c h n i p a r k i n g o wy c h , g ł ó wn i ed l a s a mo c h o d ó wo s o b o wy c h . P ł y t yb e t o n o wes t o s u j e myr ó wn i e ż d ou ma c n i a n i as k a r p , p r z y c z ó ł k ó wmo s t o wy c hi i n n y c h . T y p

P O J 1 0 0 0 / 7 5 0 P O A9 0 0 / 6 0 0 P O B6 0 0 / 4 0 0 P O C5 8 0 / 5 8 0

i l oś ćs z t . L[ mm] A[ mm] H[ mm] mas a[ k g]n apal ec i e

1 0 0 0 9 0 0 6 0 0 5 8 0

7 5 0 6 0 0 4 0 0 5 8 0

1 2 5 1 0 0 1 0 0 7 0

1 7 0 1 0 0 3 5 3 6

7 1 2 3 5 3 6

E k r a n ya k u s t y c z n e E l e me n t ywy k o n y wa n ewe d ł u gp r o j e k t ui n d y wi d u a l n e g o , z p e ł n ąs p e c yk a c j ąi l o ś c i o wąi j a k o ś c i o wąd o s t a r c z o n ąp r z e z z a ma wi a j ą c e g o .

P Ł Y T AP O D WA L I N O WA P ł y t ęp o d wa l i n o wąe k r a n ua k u s t y c z n e g ou mi e s z c z as i ęp o mi ę d z y s ł u p a mi s t a l o wy mi l u bż e l b e t o wy mi t u ż p r z yp o wi e r z c h n i g r u n t u . T y p

P E K5 0 0 / 1 0 0 P E K5 0 0 / 1 2 0 P E K6 0 0 / 1 2 0

L[ mm] A[ mm] s[ mm] mas a[ k g]

3 9 6 0 5 0 0 0 5 0 0 3 9 6 5 0 0 0 5 0 0 3 9 6 0 5 0 0 0 6 0 0

1 0 0 1 2 0 1 2 0

4 3 6 5 5 0 5 2 2 6 6 0 6 2 5 7 9 2

P Ł Y T AK O N S T R U K C Y J N A N ap ł y t a c hp o d wa l i n o wy c h , p o mi ę d z ys ł u p a mi , u mi e s z c z as i ęp ł y t y k o n s t r u k c y j n e . D op ł y t t y c ho ds t r o n yr u c h umo c u j es i ęp ł y t yd ź wi ę k o c h ł o n n e . O dd r u g i e j s t r o n yp ł y t yt emo g ąb y ć g ł a d k i e „ t y pA ” l u b z a wi e r a ć f a k t u r ę „ t y pB ” z g o d n i ez o f e r t ąr my „ R e c k l i ” . T y p

P E K1 0 0 0 / 8 0 P E K5 0 0 / 8 0

L[ mm] A[ mm] s[ mm] mas a[ k g]

3 9 6 0 5 0 0 0 1 0 0 0 3 9 6 5 0 0 0 5 0 0

8 0 8 0

6 9 7 8 8 0 3 4 9 4 4 0

1 9


O d wo d n i e n i ak o r y t k ad r o g o we K o r y t k ad r o g o we K o r y t k ad r o g o wewb u d o wu j es i ęwz d ł u ż c i ą g ó wk o mu n i k a c y j n y c hl u bp o mi ę d z yn i mi . P r z e j mu j ąwo d yo p a d o wei o d p r o wa d z a j ąj ed owp u s t ó wk a n a l i z a c j i d e s z c z o we j l u b o g ó l n o s p ł a wn e j a l b ot e ż p r o s t od oo d b i o r n i k aś c i e k ó wo p a d o wy c h .

K O R Y T K OMU L D O WE T y p

i l oś ćs z t . A[ mm] H[ mm] H’ [ mm] L[ mm] mas a[ k g]n apal ec i e

O MA3 0 0 / 1 0 5 / 5 0 0 3 0 0 O MA5 0 0 / 1 5 0 / 5 0 0 5 0 0 O MB6 0 0 / 1 5 0 / 5 0 0 6 0 0

1 0 5 1 5 0 1 5 0

5 0 7 0 7 0

5 0 0 5 0 0 5 0 0

2 9 7 0 8 1

4 8 2 0 2 0

K O R Y T K OT R Ó J K Ą T N E T y p

i l oś ćs z t . A[ mm] H[ mm] H’ [ mm] L[ mm] mas a[ k g]n apal ec i e

O T K5 0 0 / 2 0 0 / 1 8 0 / 5 0 05 0 0

2 0 0

1 0 0

5 0 0

9 5

1 2

K O R Y T K OG Ó R S K I E T y p

O G4 4 0 / 3 1 0 / 5 0 0

i l oś ćs z t . A[ mm] B[ mm] H[ mm] H’ [ mm] L[ mm]mas a[ k g]n apal ec i e 4 4 0

6 5 0

3 1 0

2 4 0

5 0 0

9 5

1 2

K O R Y T K OT R A P E Z O WE T y p

O T6 5 0 / 2 5 0 / 3 3 0

i l oś ćs z t . A[ mm] H[ mm] H’ [ mm] L[ mm] mas a[ k g]n apal ec i e

6 5 0

2 5 0

1 3 0

3 3 0

9 2

1 2

K O R Y T K OP R Z Y K R A WĘ Ż N I K O WE T y p

i l oś ćs z t . A[ mm] H[ mm] H’ [ mm] L[ mm] mas a[ k g]n apal ec i e

O P K2 8 0 / 1 0 0 / 5 0 0 2 8 0

1 0 0

1 5

5 0 0

3 0

4 8

K O R Y T K OS K A R P O WE T y p

O Z3 8 0 / 1 5 0 / 5 0 0

2 0

i l oś ćs z t . A[ mm] B[ mm] H[ mm] H’ [ mm] L[ mm]mas a[ k g]n apal ec i e

3 8 0

5 0 0

1 5 0 / 2 0 0 1 0 0 / 1 4 5

5 0 0

4 4

2 4


E NE R G E T Y K A


E n e r g e t y k a F u n d a me n t yma s z t ó ws t a l o wy c h E l e me n t ywy k o n y wa n ewe d ł u gp r o j e k t ui n d y wi d u a l n e g o , z p e ł n ąs p e c yk a c j ąi l o ś c i o wąi j a k o ś c i o wąd o s t a r c z o n ąp r z e z z a ma wi a j ą c e g o .

T R Z O NF U N D A ME N T O WY t y pTi T G Ż e l b e t o wep r e f a b r y k o wa n et r z o n yf u n d a me n t o wema j ąz a s t o s o wa n i ej a k oe l e me n t yf u n d a me n t ó wp o ds t a l o wema s z t yl i n i i e l e k t r o e n e r g e t y c z n y c hś r e d n i e g oi wy s o k i e g on a p i ę c i a . T y p

H[ mm] D[ mm] d[ mm] a[ mm] s[ mm]i l oś ćot w.mas a[ k g]

2 4 0 0 3 1 0 0 2 4 5 0 2 4 5 0 3 1 7 0 3 1 7 0 3 1 7 0 3 1 7 0

T G z 2 4 0 T G z 3 1 0 / 1 T2 4 0 T2 4 0 / 2 T3 1 0 / 1 T3 1 0 / 2 T3 1 0 / 3 T3 1 0 / 4

1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0

9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0

2 0 0 2 0 0 2 5 0 2 5 0 2 7 0 2 7 0 2 7 0 2 7 0

6 0 8 0 8 0 8 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

1 2 8 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

8 4 0 1 2 1 0 1 1 1 0 9 6 0 1 3 8 0 1 3 9 0 1 3 9 0 1 3 9 0

F U N D A ME N T O WAP Ł Y T AS T O P O WAP R O S T O K Ą T N A t y pP F u n d a me n t o wep ł y t ys t o p o wema j ąz a s t o s o wa n i ej a k op o d s t a wyd l at r z o n ó wf u n d a me n t o wy c ht y pT , T Gi T Ap o ds t a l o wema s z t yl i n i i e l e k t r o e n e r g e t y c z n y c hś r e d n i e g oi wy s o k i e g on a p i ę c i a . T y p

A[ mm] L[ mm] H[ mm] d[ mm]i l oś ćot w.mas a[ k g]

2 3 0 0 2 3 0 0 2 3 0 0

P2 3 0 / 3 0 0 P2 3 0 / 3 4 0 P 2 3 0 / 3 4 0 1

3 0 0 0 3 4 0 0 3 4 0 0

1 8 0 2 0 0 2 0 0

9 0 0 9 0 0 9 0 0

1 2 1 2 1 2

2 6 7 0 3 2 6 0 3 2 6 0

F U N D A ME N TS T A C Y J N Y t y pFi F G D z Ż e l b e t o wep r e f a b r y k o wa n ef u n d a me n t yt y pFi F G D z ma j ąz a s t o s o wa n i e j a k of u n d a me n t yp o ds t a l o wema s z t yl i n i i e l e k t r o e n e r g e t y c z n y c hś r e d n i e g oi wy s o k i e g on a p i ę c i a . T y p

D[ mm] H[ mm] s[ mm] a[ mm]mas a[ k g]

F B z 9 0 / 2 0 0 F G D z 1 1 5 / 2 0 0 F G D z 1 5 0 / 2 0 0 1 F G D z 1 5 0 / 2 0 0 2 F G D z 1 6 0 / 2 3 0 F G D z 1 8 0 / 2 5 0 F9 0 / 2 0 0 F1 1 5 / 2 0 0 F1 5 0 / 2 0 0 1 F1 5 0 / 2 0 0 2 F1 6 0 / 2 3 0 F1 8 0 / 2 5 0

9 0 0 1 1 5 0 1 5 0 0 1 5 0 0 1 6 0 0 1 8 0 0 9 0 0 1 1 5 0 1 5 0 0 1 5 0 0 1 6 0 0 1 8 0 0

2 1 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 2 4 0 0 2 6 0 0 2 1 5 0 2 1 5 0 2 1 5 0 2 1 5 0 2 4 5 0 2 6 5 0

6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 8 0 9 0 9 0 9 0 9 0

2 5 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 0 2 5 0 3 0 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 7 0 3 0 0

6 0 0 6 3 0 8 7 0 8 8 0 1 0 3 0 1 3 5 0 7 0 0 8 7 0 1 1 9 0 1 2 5 0 1 5 5 0 1 8 7 0

To z n a c z az a k o ń c z e n i ef u n d a me n t uk o t wąt r z p i e n i o wą( ś r u b aM3 6d oM4 5 )

2 2


F u n d a me n t yma s z t ó ws t a l o wy c h F U N D A ME N TP O DA P A R A T U R Ę t y pF Ż e l b e t o wep r e f a b r y k o wa n et r z o n yf u n d a me n t o wema j ąz a s t o s o wa n i ej a k oe l e me n t yf u n d a me n t ó w p o ds t a l o wema s z t yl i n i i e l e k t r o e n e r g e t y c z n y c hś r e d n i e g oi wy s o k i e g on a p i ę c i a . E l e me n t ywy k o n y wa n ewe d ł u gp r o j e k t ui n d y wi d u a l n e g o , z p e ł n ąs p e c yk a c j ąi l o ś c i o wąi j a k o ś c i o wą d o s t a r c z o n ąp r z e z z a ma wi a j ą c e g o . T y p

L[ mm]A[ mm]H[ mm]B[ mm]C[ mm]D[ mm] kot wymas a[ k g]

F 11 2 0 / 1 0 0 / 1 6 0 F 21 5 0 / 1 5 0 / 1 6 0 F 31 3 0 / 1 3 0 / 1 6 0 L T B1 4 5 D I / B „ F W”

1 2 0 0 1 5 0 0 1 3 0 0 1 4 0 0

1 0 0 0 1 5 0 0 1 3 0 0 1 1 0 0

1 6 0 0 1 6 0 0 1 6 0 0 1 6 0 0

5 0 0 6 0 0 6 0 0 7 0 0

3 0 0 3 0 0 3 0 0 4 0 0

3 0 0 3 0 0 3 7 0 4 0 0

M2 0 M2 0 M2 0 M2 4

1 8 0 0 3 6 0 0 2 5 5 0 2 7 7 0

T R Z O NF U N D A ME N T O WY t y pT A Ż e l b e t o wep r e f a b r y k o wa n et r z o n yf u n d a me n t o wema j ąz a s t o s o wa n i ej a k of u n d a me n t yp o da p a r a t u r ęr o z d z i e l n i n a p o wi e t r z n y c h . N as p e c j a l n ez a mó wi e n i ewy k o n u j e mye l e me n t yz i n n y mi g r u b o ś c i a mi ( g ) b l a c h y T y p

T A2 4 0 T A3 1 0

H[ mm]D[ mm]d[ mm]a[ mm]g[ mm] s[ mm]i l oś ćot w.mas a[ k g]

2 4 0 0 3 1 0 0

1 1 0 0 1 1 0 0

9 0 0 9 0 0

2 0 0 2 5 0

1 6 1 6

1 0 0 1 0 0

1 2 1 2

1 3 3 0 1 8 7 0

F U N D A ME N T O WAP Ł Y T AS T O P O WAO K R Ą G Ł A t y pPi P G F u n d a me n t o wep ł y t ys t o p o wema j ąz a s t o s o wa n i ej a k op o d s t a wyd l a t r z o n ó wf u n d a me n t o wy c ht y pT , T Gi T Ap o ds t a l o wema s z t yl i n i i e l e k t r o e n e r g e t y c z n y c hś r e d n i e g oi wy s o k i e g on a p i ę c i a . T y p

P1 1 0 P G2 0 0 P2 0 0 P G2 3 0 P2 3 0 P2 0 0 1 P2 0 0 2 P2 3 0 1 P2 3 0 2

D[ mm]d[ mm]H[ mm] i l oś ćot w.mas a[ k g]

1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 3 0 0 2 0 0 0 2 3 0 0 2 3 0 0 2 3 0 0 2 3 0 0

9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0

8 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0

8 8 8 8 8 1 2 1 2 1 2 1 2

1 8 0 1 1 8 0 1 2 3 0 1 5 0 0 1 6 0 0 1 2 8 0 1 2 8 0 1 6 2 0 1 6 2 0

2 3


F u n d a me n t yma s z t ó ws t a l o wy c h F U N D A ME N TS K Ł A D A N YZP Ł Y T ĄO K R Ą G Ł Ą t y pS F G Di S F T y p

t y ppł y t yt y pt r z onu d[ mm] i l oś ćś r ub*mas a[ k g]

S F G D2 0 0 / 2 5 0 S F G D2 3 0 / 2 5 0 S F2 0 0 / 2 5 0 S F2 3 0 / 2 5 0 S F2 0 0 / 3 2 0 1 S F2 3 0 / 3 2 0 1 S F2 3 0 / 3 2 0 2

P G2 0 0 P G2 3 0 0 P2 0 0 1 P2 3 0 1 P2 0 0 2 P2 3 0 2 P2 3 0 2

T G z 2 4 0 T G z 2 4 0 T2 4 0 T2 4 0 T2 0 0 2 P2 3 0 2 P2 3 0 2

9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0

8 8 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

2 0 2 0 2 3 4 0 2 3 8 0 2 7 2 0 2 6 5 0 2 9 9 0 3 0 1 0

*ś r u b yod ł u g o ś c i L 5 0 0 6 0 0mmi g wi n c i eo dM2 4d oM3 6

F U N D A ME N TS K Ł A D A N YZP Ł Y T ĄP R O S T O K Ą T N Ą t y pS F T y p

t y ppł y t yt y pt r z onud[ mm]i l oś ćś r ub*mas a[ k g]

S F2 3 0 / 3 0 0 / 3 2 0 1P2 3 0 / 3 0 0 T3 1 0 1 S F2 3 0 / 3 0 0 / 3 2 0 2P2 3 0 / 3 0 0 T3 1 0 2 S F2 3 0 / 3 0 0 / 3 2 0 3P2 3 0 / 3 0 0 T3 1 0 3 S F2 3 0 / 3 4 0 / 3 2 0 1P2 3 0 / 3 4 0 1T3 1 0 1 S F2 3 0 / 3 4 0 / 3 2 0 2P2 3 0 / 3 4 0 1T3 1 0 2 S F2 3 0 / 3 4 0 / 3 2 0 3P2 3 0 / 3 4 0 1T3 1 0 3

9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

4 0 5 0 4 0 6 0 4 0 6 0 4 6 3 0 4 6 5 0 4 6 5 0

*ś r u b yod ł u g o ś c i L 5 0 0 6 0 0mmi g wi n c i eo dM2 4d oM3 6

P O D K Ł A DP Ł Y T O WY Maz a s t o s o wa n i ep o ds z y n yj e z d n et r a n s f o r ma t o r an ar o z d z i e l n i a c hs i e c i o wy c h . T y p

L[ mm] A[ mm] H[ mm] mas a[ k g]

P P T 1 0 0 0 / 8 0 0 / 1 6 01 0 0 0

2 4

8 0 0

1 6 0

3 2 0


P r o fi l ei p r e f a b r y k a t yz b r o j a r s k i e Z b r o j e n i awy k o n y wa n ea u t o ma t y c z n ąg i ę t a r k ąF O R MA T1 6H S A u t o ma t d owy g i n a n i as t r z e mi o nF O R MA T1 6H Sz a p e wn i ao t r z y ma n i ewy s o k i e j j a k o ś c i p r o d u k ó w. Ma s z y n at awy p o s a ż o n az o s t a ł awo p a t e n t o wa n ys y s t e mp r o s t u j ą c yA F S ( A d v a n c e dF e e d i n gS y s t e m) e l i mi n u j ą c ye f e k t o s i o we g oo b r o t ud r u t u . We f e k c i ez a ws z e o t r z y mu j es i ęp a s k i es t r z e mi o n ai p r o s t ep r ę t y .

FORMAT16HS Ś R E D N I C AP O J E D Y N C Z OO B R A B I A N E G OD R U T A d r u t yz i mn o c i ą g n i o n e , g o r ą c o wa l c o wa n e , g ł a d k i el u bż e b r o wa n e f y=6 0 0N / mm2f t =7 0 0N / mm2 Ś R E D N I C AP O D WÓ J N I EO B R A B I A N Y C HD R U T Ó W d r u t yz i mn o c i ą g n i o n e , g o r ą c o wa l c o wa n e , g ł a d k i el u bż e b r o wa n e f y=6 0 0N / mm2f t =7 0 0N / mm2 WY MI A R YS T R Z E MI O N AK WA D R A T O WE G O mi n i mu mz d r u t aø6mm ma k s i mu md l ao b r o t uz g o d n y mz k i e r u n k i e mo b r o t uws k a z ó we kz e g a r a ma k s i mu md l ao b r o t up r z e c i wn e g od oo b r o t uws k a z ó we kz e g a r a D Ł U G O Ś ĆP R Ę T AWY P R O S T O WA N E G OI C I Ę T E G ON AWY MI A R mi n i mu m ma k s i mu m

o dø6d oø1 6mm

o dø6d oø1 2mm

5 0mmx 5 0mm 1 5 0 0mmx 1 5 0 0mm 2 0 0 0mmx 2 0 0 0mm 5mm 1 2 0 0 0mm

f yma k s y ma l n yp u n k t u g i ę c i a f t ma k s y ma l n awy t r z y ma ł o ś ć n ar o z c i ą g a n i e

O s i o wyo b r ó t c i ą g n i o n e g od r u t ud a j e we f e k c i er o z wa r t es t r z e mi o n a ( b r a ko s i o wo ś c i )

S y s t e m g wa r a n t u j ei d e a l n e p r o s t o wa n i ewr a z z p ł a s k i mi s t r z e mi o n a mi ( i d e a l n ao s i o wo ś ć )

2 5


Wy t y c z n ed omo n t a ż us t u d n i k a n a l i z a c y j n y c h 1 .P R Z Y G O T O WA N I EP O D Ł O Ż AG R U N T O WE G O : r o d z a j i k s z t a ł t wy k o p uo r a z k o n s t r u k c j au mo c n i e n i aj e g oś c i a ni n d y wi d u a l n i ed o s t o s o wa n ed owa r u n k ó wwo d n o g r u n t o wy c h , o d wo d n i e n i ewy k o p u p r z y g o t o wa n i ep o d ł o ż ag r u n t o we g on ap o wi e r z c h n i d n awy k o p uwp r o mi e n i umi n i mu m5 0c ml i c z ą c o dl i c aś c i a n ye l e me n t u d e n n e g os t u d n i .

1 . 1G r u n t ys y p k i e : p o s p ó ł k a , p i a s e k , ż wi r :

z a g ę s z c z e n i eu b i j a k i e mwi b r a c y j n y md owa r t o ś c i : mi n . 9 5 %wgZ MP( z mo d yk o wa n e j me t o d yP r o c t o r a ) p o dj e z d n i a mi o b c i ą ż o n y mi r u c h e mk o ł o wy m, mi n8 5 %wgZ MPd l as t u d n i p oz ao b s z a r e mp o dj e z d n i a mi .

1 . 2G r u n t ys p o i s t e :

a ) ws t a n i ez wa r t y m, p ó ł z wa r t y mi t wa r d o p l a s t y c z n y m: wy k o n a ć p o g ł ę b i e n i ewy k o p uo2 5c m, u s u n i ę t yg r u n t z a s t ą p i ć d o b r z ez a g ę s z c z a l n y mp i a s k i e m, p i a s e kz a g ę ś c i ć d oo d p o wi e d n i e j wa r t o ś c i Z MP , t a n i ep l a s t y c z n y m, mi ę k k o p l a s t y c z n y m, g r u n t yo r g a n i c z n e : b ) ws wy k o n a ć p o g ł ę b i e n i ewy k o p uo5 0c m, u s u n i ę t yg r u n t z a s t ą p i ć d o b r z ez a g ę s z c z a l n y mp i a s k i e mz d o d a t k i e mc e me n t uwp r o p o r c j i 1 : 1 0 , mi e s z a n k ęp i a s k o wo c e me n t o wąz a g ę ś c i ć d oo d p o wi e d n i e j wa r t o ś c i Z MP . G r u n t r o d z i myn a l e ż yo d d z i e l i ć o dp o d s y p k i a r k u s z a mi g e o wł ó k n i n y . A r k u s z ep o wi n n yb y ć wy wi n i ę t en aś c i a n ywy k o p un awy s o k o ś ć 5 0c m.

2 .WY K O N A N I EO B S Y P K I K O R P U S US T U D N I : 3 . 1P r z e s t r z e ńos z e r o k o ś c i mi n5 0c mmi ę d z yk o r p u s e ms t u d n i , aś c i a n ąwy k o p un a l e ż ywy p e ł n i a ć p i a s k i e m, wa r s t wa mi og r u b o ś c i ma k s y ma l n e j 2 0c m. 3 . 2 Wa r s t wyp i a s k uz a g ę s z c z a ć me c h a n i c z n i ed ou z y s k a n i ao d p o wi e d n i e j wa r t o ś c i Z MP . 3 . 3Z a g ę s z c z e n i ewa r s t wp i a s k uwi n n ob y ć wy k o n y wa n er ó wn o mi e r n i en ac a ł y mo b wo d z i es t u d n i . 3 . 4 Ws t r eep r z y ł ą c z o n y c hd os t u d n i p r z e wo d ó wk a n a l i z a c y j n y c hd owy s o k o ś c i 5 0c mp o n a di wo k ó ł p r z e wo d uz a g ę s z c z a n i ep o wi n n o b y ć wy k o n y wa n ep r z yp o mo c yu b i j a k ó wr ę c z n y c h . owy mi a n yg r u n t ur o d z i me g op o d c z a s p r z y g o t o wa n i ap o wi e r z c h n i d n awy k o p uo r a z wy k o n a n i ao b s y p k i k o r p u s us t u d n i n a l e ż y 3 . 5D u ż y wa ć p i a s k ur ó ż n o z i a r n i s t e g of r a k c j ap i a s k o waś r e d n i c az i a r e no d0 , 0 2d o2 , 0 0mm. r z y p a d k ub r a k ui n f o r ma c j i ou z i a r n i e n i uo p t y ma l n y mn a l e ż yp r z y j ą ć : 3 . 6 Wp ws k a ź n i kr ó ż n o z i a r n i s t o ś c i U>6 ws k a ź n i kk r z y wi z n yu z i a r n i e n i aC=1÷3 D l ad o b r e g oz a g ę s z c z e n i ak l u c z o waj e s t r ó wn i e ż o d p o wi e d n i awi l g o t n o ś ć i r ó wn o mi e r n ar ó ż n o z i a r n i s t o ś ć .

3 .MO N T A ŻU S Z C Z E L E K : U s z c z e l k ęn a k ł a d as i ęn ac z y s t yb o s yk o n i e c k r ę g ul u be l e me n t ud e n n e g o , t a ka b yp ł a s z c z wy p e ł n i o n yś r o d k i e mp o ś l i z g o wy mz n a j d o wa ł s i ęp os t r o n i ez e wn ę t r z n e j i ug ó r y( n au s z c z e l k ęk l i n o wan a k ł a d as i ęś r o d e ks a mo s ma r u j ą c y ) . N a s t ę p n i ep o p r z e z k i l k a k r o t n e n a c i ą g a n i eu s z c z e l k i n a l e ż ywy r ó wn a ć n ac a ł y mo d wo d z i en a p r ę ż e n i a , p o ws t a ł ep o d c z a s j e j z a k ł a d a n i a , z wr a c a j ą c p r z yt y mu wa g ę n at oa b yd o l n ak r a wę d ź u s z c z e l k i o p i e r a ł as i ęop r z e z n a c z o n ed l an i e j o d s a d z e n i en az e wn ę t r z n e j ś r e d n i c yb o s e g ok o ń c a . 2 6


Wy t y c z n ed op r o j e k t o wa n i a , p o r a d y WY T Y C Z N ED OP R O J E K T O WA N I A 1 .D e n n i c es t u d n i wy k o n a n ewt e c h n o l o g i i t y p uP e r f e c t . 2 .K l a s ab e t o n umi nC3 5 / 4 5 3 .N a s i ą k l i wo ś ć p o n i ż e j 5 % 4 .K l a s ae k s p o z y c j i n aa g r e s j ec h e mi c z n ąX A 1d l aś c i e k ó wp H =6 , 5 5 , 5 K l a s ae k s p o z y c j i n aa g r e s j ec h e mi c z n ąX A 2d l aś c i e k ó wp H =5 , 5 4 , 5 K l a s ae k s p o z y c j i n aa g r e s j ec h e mi c z n ąX A 1d l aś c i e k ó wp H =4 , 5 4 , 0 t o p n i es t a l o wep o wl e k a n ep o d wó j n e( wgP N E N1 3 1 0 1 : 2 0 0 5 ) 5 .S s z c z e l k i e l a s t o me r o we( wgP N E N6 8 1 1 ) 6 .U

P O R A D Y 1 .N i ea b i z o l o wa ć s t u d n i –s t u d n i en a s z ewy k o n a n es ąz b e t o n umi nC 3 5 / 4 5i o s i ą g a j ąn a s i ą k l i wo ś ć p o n i ż e j 5 %. T od a j ewy s t a r c z a j ą c a o c h r o n ęz e wn ę t r z n ą . S t o s o wa n i ed o d a t k o we j o c h r o n yj e s t n i e e f e k t y wn ei d o d a t k o wop o d n o s i k o s z t y . 2 .N i es t o s o wa ć p i e r ś c i e n i o d c i ą ż a j ą c y c h–B e t o n o wes t u d n i ek a n a l i z a c y j n es ąe l e me n t a mi k o n s t r u k c y j n y mi p r z e n o s z ąd o p u s z c z a l n e o b c i ą ż e n i as t u d n i . S t o s o wa n i ep i e r ś c i e n i o d c i ą ż a j ą c y c h , n ac z ę s t on i e d o k ł a d n i ez a g ę s z c z o n y mt e r e n i ewo k ó ł s t u d n i , mo ż et y l k os z k o d z i ć ad o d a t k o wop o d n o s i k o s z t yoo k . 2 0 % n i k a ć z b r o j e n i ae l e me n t ó w, j e ś l i n i ej e s t t ou z a s a d n i o n ewy j ą t k o wot r u d n y mi wa r u n k a mi wt e r e n i e . N o r myo k r e ś l a j ąmi n i ma l n ąg wa 3 .U r a n t o wa n ąwy t r z y ma ł o ś ć k o n s t r u k c j i b e t o n o we j n at y ms a my mp o z i o mi ec oż e l b e t o we j .

Mo ż l i wo ś c i p o ł ą c z e ńr u r k o l e k t o r az d e n n i c a mi R O D Z A J EP O Ł Ą C Z E ŃR U RK O L E K T O R AZD E N N I C ĄP E R F E C T Ø 1 0 0 0 , Ø 1 2 0 0 , Ø 1 5 0 0 Rodz aj r ur y kol ekt or a

R U R YP E D WU Ś C I E N N E S T R A B U S I LU P

R U R YŻ Y WI C Z N E R P  G F K

R U R YB E T O N O WE WI T R O SWI B R O

R U R YB E T O N O WE WI P R O

Śr edni c a kol ekt or a

1 5 0 2 0 0 2 5 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 1 5 0 2 0 0 2 5 0 3 0 0 3 5 0 4 0 0 5 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0

Śr edni c as t udni Ø1000 150 190 230

+ + + + + -

+ + + + + + + + + + + + + -

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + -

Śr edni c as t udni Ø1200 150 190 230

+ + + + + + + + -

+ + + + + + + + + + + + + + + -

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -

Śr edni c as t udni Ø1500 150 230

+ + + + + + + + + -

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

2 7


Mo ż l i wo ś c i p o ł ą c z e ńr u r k o l e k t o r azd e n n i c a mi R O D Z A J EP O Ł Ą C Z E ŃR U RK O L E K T O R AZD E N N I C ĄP E R F E C T Ø 1 0 0 0 , Ø 1 2 0 0 , Ø 1 5 0 0 Rodz aj r ur y kol ekt or a

Śr edni c a kol ekt or a

1 5 0 2 0 0 2 5 0 P R A G MAI D 3 0 0 4 0 0 5 0 0 1 6 0 2 0 0 2 5 0 P R A G MAO D 3 0 0 4 0 0 5 0 0 3 0 0 R U R YK WH 3 5 0 WE H O L I T E 1 1 0 1 6 0 2 0 0 2 5 0 R U R YP V C 3 1 5 4 0 0 5 0 0 6 3 0 1 5 0 2 0 0 R U R YK A MI O N K O WE 2 5 0 N  K L . 1 6 0 3 0 0 H  K L . 2 4 0 4 0 0 5 0 0 2 0 0 2 5 0 R U R YK A MI O N K O WE 3 0 0 V 4 A 4 0 0 5 0 0 1 5 0 2 0 0 R U R YK A MI O N K O WE 2 2 5 H E P WO R T H 2 5 0 3 0 0 1 5 0 R U R YP V C 2 0 0 X  S T R E A M 2 5 0 WA WI N 3 0 0 1 5 0 2 0 0 2 5 0 R U R YP V C 3 0 0 K  2K A N 4 0 0 5 0 0 6 0 0

Śr edni c as t udni Ø1000 150 190 230

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -

Śr edni c as t udni Ø1200 150 190 230

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -

Ś r e d n i c ak o l e k t o r ao d n o s i s i ęd oz e wn ę t r z n e g owy mi a r uz a s t o s o wa n e j r u r y

2 8

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -

Śr edni c as t udni Ø1500 150 230

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +


K A P R I NS p . zo . o .

3 2 0 6 5K r z e s z o wi c e u l . Z i e l o n a7 t e l . / f a x +4 81 26 5 56 07 0 e ma i l : k a p r i n @k a p r i n . p l D z i a ł H a n d l o wywe w. 2 02 2 t e l . k o m.+4 86 0 40 7 03 2 9 , +4 86 6 47 2 18 5 6 D z i a ł Ma r k e t i n g uwe w. 3 0 t e l . k o m.+4 86 9 60 3 09 2 1

Z a k ł a dZ a mi e j s c o wywD ą b r o wi e 4 9 1 2 0D ą b r o wak / O p o l a u l . O p o l s k a5 t e l . / f a x +4 87 74 6 41 06 9 t e l . k o m.+4 86 0 23 3 83 4 6 e ma i l :d a b r o wa @k a p r i n . p l B i u r oh a n d l o we : 4 1 2 0 0S o s n o wi e c u l . Ma ł o b ą d z k a4 a t e l . / f a x +4 83 22 9 33 01 7 t e l . k o m.+4 86 0 67 5 81 3 0 , +4 86 0 42 4 90 6 3

D ą b r o wa S o s n o wi e c K r z e s z o wi c e K r a k ó w

www. k a p r i n . p l

A u t o r y z o wa n yp r z e d s t a wi c i e l :

3 0 1 9 8K r a k ó w U l . Wi e r z y ń s k i e g o2 2 / 4 0 t e l . +4 81 23 0 72 21 1 t e l . k o m.+4 86 0 84 7 41 9 8 +4 86 9 21 6 18 2 5 f a x . +4 81 23 5 02 67 3 e ma i l :b i u r o @a q u a s y s t e m. n e t . p l

Kaprin - katalog 2012  

Katalog reklamowy dla firmy Kaprin - prefabrykaty betonowe

Kaprin - katalog 2012  

Katalog reklamowy dla firmy Kaprin - prefabrykaty betonowe

Advertisement