Page 1

1. Windows + Space หน้าต่างทั้งหมดที่เปิดไว้จะใสทั้งหมดทาให้ เรามองเห็น desktop ได้ง่ายยิ่งขึ้น


2. Windows + D โชว์เดสก์ทอป (เหมือนเรากดปุ่ม show desktop)


3. Windows + Home ใช้ Aero shake ที่จะทาให้หน้าต่างที่เหลือ ถูกย่อไปทั้งหมดยกเว้นหน้าต่างที่เราใช้งาน (หากใช้เมาส์ก็สามารถทาได้โดยการคลิก เขย่าหน้าต่างนั่นเอง)


4. Windows + ปุ่มซ้ายหรือขวา ย้ายหน้าต่างไปติดด้านขวา ซ้าย หรือตรง กลาง


5. Windows + ขึ้นหรือลง ย่อ/ขยายหน้าต่างที่เปิดอยู่

6. Windows + Shift + ปุ่มทิศทาง ขยายหรือลดหน้าต่างในแนวตั้ง


7. Windows + Tab การใช้ Aero flip Desktop


8. Alt + Ctrl + Tab + ปุ่มทิศทาง พลิกหน้าจอทั้งหมด


9. Alt + Tab ย่อ/ขยายหน้าต่างนั่นเอง


10. Windows + T หรือ Windows + Shift + T โฟกัสไปที่รายชื่อหน้าต่างด้านล่าง โดยทั้ง สองปุ่มนี้จะเลื่อนไปขวาและซ้ายตามลาดับ


11. Windows + B โฟกัสไปที่ปุ่ม Show hidden icons 12. Windows + เลข 1-9 ปุ่มนี้เป็นอีกตัวที่น่าจดจา เพราะแทนที่เรา จะใช้ alt+tab เลื่อนหาหน้าต่างไปเรื่อยๆ เราก็ใช้ปุ่มนี้เรียกหน้าต่างขึ้นมาได้เลย


13. Windows + Shift + เลข 1-9 เอาไว้เปิดโปรแกรมที่อยู่ในทาสก์บาร์ ด้านล่างโดยจะเป็นการเปิดหน้าต่างขึ้นมา ใหม่ 14. Windows + Ctrl + เลข 1-9 เลือกหน้าต่างที่เปิดไว้ด้านล่าง ในกรณีที่เรา เปิดซ้อนไว้หลายอันก็สามารถเลือกได้ด้วย โดยผ่านคาสั่งนี้


15. Windows + Alt + เลข 1-9 เปิด Jumplist ของหน้าต่างที่กาหนดไว้ ด้านล่าง 16. Windows + – หรือ +x ซูมเข้าหรือซูมออกหน้าจอโดยใช้โปรแกรม แว่นขยาย


17. Windows + X เปิด Windows Mobility Center เหมาะ กับการใช้เครื่องโน๊ตบุ๊คนอกสถานที่เป็น อย่างยิ่งเลย

Shortcut Window Aero ที่น่าสนใจ  

Shortcut Window Aero ที่น่าสนใจ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you