Ανακυκλωπολίτες: Εφημερίδα για την Ανακύκλωση του 23ου Νηπιαγωγείου Καλαμάτας

Page 1

Α . φύ ο άιος 7

ι ή1

α αι ιά ά ο

α α ύ

ώ

ση

Ε ίσ η σ ο ΚΠΕ Κα α ά ας .

Φ ιά ο ί ασ α

ο α ι ό

.

.

ο

ό ης: 23 η ια ίο Κα α ά ας ι έ ια- ιό θωση: Οι η ια οί ο σ ο ίο Σ ά ς: α αι ιά ο η ια ίο ύ ωση: Βιβ ιό ο ις


2 ΑΝΑ

ιο ού α α ύ ωσ ς

ω ιά

Οι ράσ ις μας! άχ ο

Παί ο α α

ΠΟ Ι

ο σή α

αιχ ί ια ώσι α ι ά έσα σ

ς α α ύ ωσ ς

ά


3 Α Α

α αι ιά ά ο

α α ύ

σ

ι ιαί ο ιαφέ ο αι θο σιασ ό α αι ιά σ ί α ά, βι α ι ά, σ ο ό α α α α ύ σ ς ο σ ο ίο ας. Αφού έβα α ο ς 4 ά ο ς ια ισ ού ι ώ , ιο ήσα ιά α α ύ σ ς σ ώ ο ας αι ια ί ο ας α α α ώσι α ι ά α ί, ασ ι ό, α ί, α ο ί ιο . Π ο ήσα σ ο ά σ ο ά ασίας, οι ο οί ς ασ ο ήθ α αα έ σ αι α α αφή ι ώ αθώς αι ι ή α ό ι ή ο ς σο ά ο ς ι ο ιάς!

ΩΠΟ Ι Ε


4 ΑΝΑ

Ε ίσ

η σ ο ΠΕ α α ά ας αά η ίσ ή ας σ ο ΠΕ α α ά ας α αι ιά ί α η αι ία α α ηθού σ ο ώ ο, α ά ο ο ές η οφο ί ς ια η α α ύ ση, α αί ο αι ί ια σ ι ά, αθώς αι α α α ο ο θήσο βί ο ια ο ιβά ο αι ις ι ώσ ις ης α ό ισ ης ί ης σ ο ι ιώ α ό ο ά θ ο.

ο α ό η α Φοίφα

ΩΠΟ Ι Ε


Φ ιάχ ο

5 ΑΝΑ

ο α ι ό ί ασ α

Για η η ιο ία ο ο α ι ού ι άσ α ος α αι ιά σ έ α φύ α αι α ιά α ό η α ή ο σχο ίο ας, α όσθ σα σ έ α ά ο ί ο χώ α αι ο ο οσ ο οιη ής ας ή α έ οι ος! Ε ί έ ιχ α αθη ι ά φ σι ά α ο ί α α, φ ού ς α ό φ ού α ο ωϊ ού ο ς, α ο ο θώ ας η ια ι ασία α ο ής ω φ σι ώ α ο ι - ά ω σ έ α ούσιο ο α ι ό ί α, ο φ σι ό ί ασ α ο όσ !

Ποιο σ ο ι ά ι α οσ ή ο α;

Φ ύο σχο ίο

ίθ αι ιο

ας

ο

ού ια σ η

α

ή

ο

ΩΠΟ Ι Ε


ιο ία αφίσας « ο φα ά ι α α ύ ωσ ς»

ς

Φ ιάχ ο ι α έ ιο αιχ ί ι! Ποιο σ ο ι ά ι θα φ άσ ι ώ ο σ ο οσ άσιο ς α α ύ ωσ ς;

6 ΑΝΑ

ΩΠΟ Ι


Παί ο α ή

α ι ό

α α

ώ

ώσι α

ο «Ο

ι άσ

ά ος»

7 ΑΝΑ

ΩΠΟ

Ε


8 ΑΝΑ

Ε ώ ιασ Ο ή σ ο π ασ ι ό πο ά ι σ ο ά οα α ύ σ ς.

άο

!!! Ο ή σ ο ο ί α α ι ού σ ο α α ύ σ ς.

ά ο

ΩΠΟ Ι Ε


9 Α Α

α αι ιά ι ού ια τη Α α ύ ωση αι το ιβά ο ! «

ΑΑ Α Ω

Α Α Ι Α

« Ι

Α Α

Η

« Α Α Η

Ω

Α

Α Η

Α ! Α Α

Α Ω

Α Α Α

Ω Α Α Α Η

Α Α

«Α Α Ω Α Ω Α Ι Α Α Α Α Α Α Α Α Η

Ω Ω Η

« Α Ω Α Α Α Α Α ΙΩΑ Η Α Α «

Α

Α Α ΙΑ Α

Α Ω Η Η Η - Α Ι

« ΑΑ Α Α Ω ΙΑ Η «

Α Α Α

« Α Α Α «

!

Α

Ω Α Α Α ΙΩ Η ΙΑ Α

Α Ω Α

Α- Α ΙΑ ΙΑ

Ω Α Α Α

Α

Α

Ω

! Α

! Α Α

Α

Α

Α

ΑΑ Α Α Α Α

Ω Α Α Α Α Α

Α Α

Α Α Α»

Α Α Α Ω ΄Α Α Α Α Α Α Α ΩΑ Α Ω Η Α Η

« Α Α Α Α Α ΙΑ

Α Α Α Α

« ΑΑ Α Α Α Ω Ι Η Ι

Ω

Ω

«Α Α Α Α Α

« ΙΑ

Α Α!» Ω !

« Α Α Α Α Α Α Α Α Α ΙΑ Ι

« Α !

Α Ω

Α Α Α

Α

Α

Α

Ω Ω Α!!! Ω Α Ω Α Α Α Α ΙΑ

Η Α

Α

Α Α

Α

Α‘ Ι

Α

Α , »

Α

Α Α

Α

Ω Α Α Α»

Α

Α

Α Η Ι

Α Ω Η

« ΑΑ Α Α

Ω Α

Α Α

Α

»

Α

Α

Α

« Α Α Ω ΙΑ Η

ΑΩ

Α Α»

Α

Ω

»

»

ΙΩ Η

Ω

« ΑΑ Α Α Α Α Ι Α

»

Ω

»

« Α Α Α Α , Α , Α Α Α Α ΙΑ Α Α Α Α Η

Α Α Ω Α Α Α Α Α Α Α ΑΑ Ω Α Α Α Η ;

Α

Α Α

Η

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Η

Α

Ω ΙΩΑ

Α

Ω Α

«

Η

Α Α

Α ΙΑ

«

«Α Α Ω Α Α Α Α ΙΑ Ι

Α Α Α

Α

Α

Α -

«

»

Α

Ι Ω Α

« Α Α Α

Α

»

Α

Α

Α»

» »

Ω


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.