Page 1

3 100 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Lúštite krížovku

n a š e

str. 14

Ročník: I. číslo 3/2014 Dátum vydania: 27. 2. 2014

Žarnovica

Štúdium vysokej školy

Mládežnícky parlament

Cez Pohronský Michal Daniš o jeho cieľoch Inovec

str. 3 Záujemcovia o vysokoškolské štúdium majú hneď dve príležitosti, ako si rozšíriť svoje vzdelanie a získať vysokoškolský titul.

str. 4 Mestský mládežnícky parlament v Žarnovici začal písať svoju históriu v roku 2010. Organizáciu založila Martina Štefanková.

str. 5 Milovníci turistiky sa zúčastnili Zimného turistického prechodu Pohronským Inovcom.

str. 16 Kto stojí za úspechmi a aké sú ambície klubu MFK Žarnovica? To prezradil prezident klubu pán Michal Daniš.

Foto: Zdeno Šmondrk

V OKRESE ŽARNOVICA PRIBUDNÚ PRACOVNÉ MIESTA Dobrá správa pre všetkých nezamestnaných prichádza na začiatku roku 2014 z mesta Žarnovica a aj Nová Baňa. Veľké firmy, Neuman Aluminium Fliesspresswerk Slovakia v Žarnovici a Cortizo Slovakia v Novej Bani plánujú rozširovanie svojej výroby, s čím je spojené vytvorenie niekoľko desiatok nových pracovných miest.

Tento stav by sa však mal už čoskoro zmeniť a v okrese Žarnovica by malo pribudnúť viac ako 200 nových pracovných miest vo firmách, zaoberajúcich sa výrobou produktov a profilov z hliníka.

Štatistiky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica hovoria o tom, že na konci roku 2013 bolo v okrese Žarnovica 2 589 ľudí bez práce, čo predstavuje nezamest-

Žarnovica ponúkne viac ako stovku pracovných miest

nanosť na úrovni 19,13 percenta. Problémom je hlavne dlhodobá nezamestnanosť a podstatnú časť tvoria ľudia, ktorí sú zaradení do kategórie práve priemyselnej výroby.

Mesto Žarnovica vyšlo v ústrety požiadavke spoločnosti Neuman Alu-

minium Fliesspresswerk Slovakia ešte v júli 2013 a na svojom zasadnutí schválilo predaj pozemku na výstavbu nových hál pre hliník spracujúcu spoločnosť. Schvaľovací proces dbal na osobitný zreteľ. Neuman Aluminium Fliesspresswerk Slovakia by v novej budove chcelo Pokračovanie na strane 2


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

POSLANCI SCHVÁLILI PRESTAVBU

KRÁTKE SPRÁVY

2

Mestské zastupiteľstvo mesta Žarnovica na svojom zasadnutí 18. februára 2014 schválilo uznesenie hodné osobitného zreteľa, ktorým dáva zelenú prestavbe Paralympijského centra v Žarnovici. Jednohlasným schválením uznesenia dalo zastupiteľstvo mesta Žarnovica povolenie k prestavbe, ktorá rozšíri možnosti športového vyžitia v meste. Celá rekonštrukcia by mala byť dokončená v roku 2016 a prostriedky na jej modernizáciu budú čerpané najmä z európskych fondov, svojou časťou prispeje aj Športový klub Žarnovica. Investícia by sa mala vyšplhať na 1,5 milióna eur.

ODOVZDÁVALI SA OCENENIA V Novej Bani odovzdávali 7. februára ocenenia Najlepší športovec roka 2013. Okrem ocenených športovcov v jednotlivých športoch, svojou prítomnosťou podujatie poctili aj hostia – reprezentant Slovenskej republiky v športovej kulturistike Miroslav Škadra a už tradičným hosťom na podujatí bol diaľkoplavec Ivan Gazdík, ktorý odprezentoval svoju púť po Slovensku. Program spestrili svojimi vystúpeniami Lucia Keviská v disciplíne freestyle futbal, mažoretky Centra voľného času Nová Baňa a vystúpenie absolvovali aj tanečníci TŠK Tiffany.

PREROKOVANIE ÚZEMNÉHO PLÁNU Dňa 17. februára 2014 bol na Mestskom úrade v Novej Bani prerokovaný územný plán mesta. Mesto oznámilo dotknutým obciam, samosprávnemu kraju, orgánom verejnej správy a právnickým osobám prerokovanie Návrhu územného plánu mesta Nová Baňa v termínoch od 3. februára do 4. marca 2014. Návrh územného plánu mesta je k dispozícii na webovej stránke www.novabana.sk, informácie a podrobnosti je možné získať na Mestskom úrade v Novej Bani, Okresnom úrade v Banskej Bystrici a odbore výstavby a bytovej politiky. V digitálnej podobe je možné poskytnúť záujemcom návrh územného plánu cez e-mail: mikusovab@gmail.com a jseclova@novabana.sk.

OPRAVENÝ CHODNÍK Obyvatelia bytovky označenej A13 na ulici Fraňa Kráľa sa začudovali, ale zároveň aj potešili, keď uvideli v tomto čase zamestnancov Mestského podniku služieb s. r. o. upravovať chodník povedľa ich bytového domu. Dlhé roky tam bola kaluž, teraz, napriek sychravému počasiu treba len dúfať, že osadené dlaždice sa tam usadia pevne a natrvalo. Boli totiž pokladané na zamrznutú zem.

ŽARNOVICA SPLÁCA POKUTU ZA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE Mesto Žarnovica dostalo pokutu od Úradu pre verejné obstarávanie ešte v roku 2012, keď podľa úradu pochybilo pri verejnom obstarávaní. Pokuta sa vyšplhala na 70 924,56 eur a mesto Žarnovica uzavrelo s úradom dohodu o splátkach. Finančná situácia nedovoľovala vyplatiť celú sumu naraz.

Mesto Žarnovica. Foto: Zdeno Šmondrk

Pokuta bola stanovená Úradom pre verejné obstarávanie pri projekte Rekonštrukcie a modernizácie Základnej školy na Ulici Fraňa Kráľa, keď mesto Žarnovica uzavrelo zmluvu s úspešným uchádzačom o zákazku skôr, ako bol zákonom stanovený termín na vyhodnotenie ponúk. V novembri 2012 nasledovalo rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý udelil mestu Žarnovica pokutu vo výške 70 924,56 eur. Už nasledujúci mesiac, v decembri 2012, prišlo k dohode o splátkach, kto-

rá mala zabezpečiť vyrovnanie pokuty a zároveň mala udržať mesto Žarnovica v dobrej kondícii. Žarnovica má prvé splátky pokuty už za sebou, boli rozdelené až do roku 2015. Prvá splátka, 5 000 eur bola stanovená na vyrovnanie do termínu 31. marec 2013. Nasleduje druhá splátka, 20 000 eur, vyrovnaná do konca roku 2013. V tomto roku to bude ďalšia suma, 25 000 eur a posledná čiastka 20 924,56 eur bude vyrovnaná do konca roku 2015. Mesto Žarnovica však celú situáciu nech-

(Zdeno Šmondrk, Teodor Komenda)

Zdeno Šmondrk

V OKRESE ŽARNOVICA PRIBUDNÚ PRACOVNÉ MIESTA Dokončenie zo strany 1 zaviesť podporné služby pre samotnú výrobu, takže v novovzniknutej spoločnosti nájdu prácu aj ľudia s vyššou kvalifikáciou. V súčasnosti spoločnosťNeuman Aluminium Fliesspresswerk Slovakia zamestnáva viac ako 300 ľudí a s niekoľkými desiatkami zamestnancov pracujúcich cez zamestnávateľské agentúry podpísala spoločnosť pracovné zmluvy v posledných týždňoch.

Práca pribudne aj v Novej Bani .

ce nechať bez dôsledkov. Už na začiatku sa mesto proti pokute odvolalo, avšak neuspelo. Teraz mesto Žarnovica podalo žalobu na externú firmu, ktorá celé verejné obstarávanie pre Žarnovicu zabezpečovala a súdnou cestou si mesto Žarnovica uplatňuje náhradu škody nielen od externej firmy, ale súdi sa aj so samotným Úradom pre verejné obstarávanie, z ktorého strany Žarnovica považuje pokutu za neoprávnenú.

Druhá dobrá správa pre nezamestnaných prichádza z Novej

Bane a zo spoločnosti Cortizo Slovakia. Španielska spoločnosť, pôsobiaca v meste Nová Baňa od roku 2005 zaoberajúca sa výrobou hliníkových profilov, plánuje v najbližšom období rozšíriť svoje výrobné kapacity a ponúknuť tak viac práce pre nezamestnaných. Podľa informácií by mohlo pribudnúť až 120 pracovných miest. Už počas mesiaca január vypracovala spoločnosť Cortizo zámer na rozšírenie výroby vybudovaním novej výrobnej haly na výrobu PVC profilov. S výstavbou novej budovy by sa malo začať na začiatku leta 2014 a noví zamestnanci by mohli nájsť uplatnenie vo firme na jeseň, v no-

vembri 2015. Zámerom je, aby sa výroba rozšírila až na konečnú fi nalizáciu a montáž hotových výrobkov. Predpoklad je, že spoločnosť Cortizo ponúkne viac práce, ako je aktuálne v pláne. V súčasnosti spoločnosť Cortizo patrí k ťahúňom zamestnanosti v meste Nová Baňa s viac ako 300 zamestnancami a s ročným obratom viac ako 36 miliónov eur a svojimi výrobkami zásobuje strednú a východnú Európu, Škandináviu, Nemecko i krajiny Beneluxu. Zdeno Šmondrk


číslo 3/2014

SPRAVODAJSTVO

3

V ŽARNOVICI MÔŽETE ŠTUDOVAŤ NA VYSOKEJ ŠKOLE V meste Žarnovica majú záujemcovia o vysokoškolské štúdium hneď dve príležitosti, ako si rozšíriť svoje vzdelanie a získať vysokoškolský titul. Svoje externé štúdium ponúka Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave a externé štúdium získate aj návštevou vzdelávacieho programu Ekonomickej univerzity na Fakulte hospodárskej informatiky v Bratislave. Ekonomická univerzita, Fakulta hospodárskej informatiky v Bratislave, tak ako po iné roky, aj tento rok otvára štúdium účtovníctva, pri ktorom absolventi získajú bakalársky titul. Štúdium trvá tri roky a záujemca si musí na jeho absolvovanie vyhradiť víkendy. Absolventi bakalárskeho štúdia môžu ďalej pokračovať v inžinierskom štúdiu v odboroch Účtovníctvo a audítorstvo alebo Manažérske rozhodovanie a informačné technológie. Viac informácií o forme a podmienkach štúdia na vysunutom pracovisku v Žarnovici získate pria-

mo na kontaktoch Fakulty hospodárskej informatiky, Ekonomickej univerzity v Bratislave. Druhou šancou, ako študovať vysokú školu priamo doma ponúka Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. V dennej a externej forme vysoká škola ponúka bakalárske štúdium v odbore Verejná správa, Manažment malého a stredného podnikania v regiónoch, Komunálna bezpečnosť. Úspešní absolventi trojročného bakalárskeho štúdia môžu pokračovať ďalšie dva roky na magisterskom štúdiu v odboroch Verejná správa a Manažment malého a stredného podnikania.

Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Aj o tomto štúdiu získajú záujemcovia viac informácií priamo na Informačno-

-konzultačnom stredisku Žarnovica, Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej

správy v Bratislave. Zdeno Šmondrk

Z ČINNOSTI CENTRA VOĽNÉHO ČASU... Centrum voľného času so sídlom v Žarnovici je výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje voľnočasové aktivity pre deti, mládež a dospelých s celoročnou prevádzkou. Ich hlavným cieľom činnosti je rozvoj a formovanie návykov zmysluplného využívania voľného času prostredníctvom ponúkanej záujmovej činnosti. Najväčší záujem je momentálne o aerobik-step, ktorý sa začal v centre cvičiť už pred štyrmi rokmi, ale postupne ho vytlačila zumba a skákanie na trampolínach. Jeho cvičiteľka Majka Kopčáková má veľkú radosť z toho, že dnes je už opäť v kurze a záujem naďalej narastá. Vynovená telocvičňa zlákala aj stredoškolákov, ktorí si sem chodia zatancovať

Centrum voľného času v Žarnovici.

hip-hop. Telocvičňa a ostatné interiéry budovy sa začali rekonštruovať v roku 2007 vďaka finančnej pomoci dnes už neexistujúceho Projektu Otvo-

rená škola. Záujem o jednotlivé krúžky sa neustále mení v závislosti od súčasných trendov a popularity daného záujmového útvaru. V minulosti

bol veľký boom okolo internetového krúžku, ktorý dnes navštevujú hlavne stredoškoláci za školským a pracovným účelom. V súčasnosti je v kur-

ze novátorský adrenalínový krúžok – Bike Team. Centrum príležitostne organizuje olympiády a vedomostné súťaže z rôznych predmetov (Aj, M, F, CH, D, SJ), športové súťaže, ZUŠ (súťaže v poézii, próze a piesňach) na úrovni okresu, regiónu a kraja. Tieto súťaže sa konajú hlavne v Základnej škole v Žarnovici a iných okresných školách (ZH, BŠ, BB). Pre stredné školy sa organizujú športové súťaže. Súťaže prebiehajú v spolupráci s jednotlivými školami a ich pedagogickými pracovníkmi. Ak súťaž pripravuje niekto iný, CVČ ochotne vypomáha, či už s rozhodcovskou, alebo porotcovskou činnosťou. V Obradnej sieni Mesta Žarnovica sa konávajú súťaže ZUČ. V tomto roku má centrum naplánovaných tiež množstvo špeciálnych akcií. Text a foto: VC


naše novinky

SPEKTRUM

DÁ SA V ŽARNOVICI ZAMESTNAŤ?

ANKETA

4

Je ťažké zamestnať sa v meste Žarnovica a jeho blízkom okolí, alebo treba dochádzať za prácou do väčších miest? Anna: Ja si myslím, že momentálne je lepšie, ako bolo, lebo aj Tubex a aj Neumann priberajú a pristavujú halu a myslím si, že to bude lepšie, ako je to teraz. Viete, v tejto dobe je ťažko sa zamestnať, lebo niektorí ľudia nechcú ísť robiť za pár eur. Ja som odrobila 30 rokov, teraz som na invalidnom dôchodku, ale myslím si, že kto chce, robotu si nájde. Mládežnícky parlament má množstvo aktivít. Foto: EO

František: Je to problém s prácou. Ja pracujem – strážim a mám rád kolegov a aj vedúceho. Dôležité je pracovať a poslúchať. Zamestnať sa dá a možnosti sú, ako sa ide von zo Žarnovice smerom na Veľké Pole. Peter: Je to dosť biedne a keď je zamestnanie, tak je minimálne platené a nie dobre ohodnotené. V Bratislave je lepšie a my sa porovnávame s nimi. Keď sa porovnávajú platy, tak sa porovnávajú platy v Bratislave a nie tu u Stredoslovákov. Je tu minimálna možnosť zamestnať sa a vyžiť s rodinou s malými deťmi je problém. Je to tu dosť biedne. Anton: Zdá sa mi, že je to dosť dobré. Je tu Illichmann, Tubex, Neumann. Vyzerá, že by mohlo byt niečo z toho. Mladí majú možnosť zamestnať sa, ale všade sú nízke platy.

Richard: Ja osobne si myslím, že možnosti sú. Ale človek musí za tým ísť a musí chcieť. Ja osobne som bez roboty nikdy nebol, vystriedal som dosť zamestnaní, aj keď som ešte mladý. Nemal som problém. Aspoň ja to tak vidím, že človek, keď chce, tak sa dá.. Hlavne musí za tým isť a nie sedieť doma a čakať, že mu niekto príde ponúknuť vysnívanú robotu. Hlavne mladí dnes čakajú, že skončia školu a hneď budú zarábať tisíc eur, ale to sa nedá. Osobne poznám takých ľudí, ktorí sú doma len preto, že nepôjdu robiť za 500 eur, ale radšej sú doma a nerobia za nič. Text a foto: Zdenko Šmondrk

O MESTSKOM MLÁDEŽNÍCKOM PARLAMENTE Mestský mládežnícky parlament v Žarnovici začal písať svoju históriu v roku 2010. Organizáciu založila Martina Štefanková. Odvtedy prešiel niekoľkými členskými zmenami, obdobím vzrastu a útlmu, aby sa dnes vyprofiloval na súčasný káder, ktorý pozostáva z osemnástich členov.

Špecializujú sa na rôzne aktivity

Od januára 2013 sa hlasovaním rozhodlo, že novou predsedníčkou Mestského mládežníckeho parlamentu sa stala Tatiana Vojtková, ktorá ho ihneď aktívne rozbehla plánovaním zorganizovať 11 podujatí (z toho dve sa nekonali). Súčasným podpredsedom je Radim Vojtko, ktorý túto funkciu zastáva od konca augusta 2013. Asistentka predsedníčky je Dominika Štefanková. Fotky a kameru má na starosti Erik Oslanec. Ostatní členovia sa aktívne podieľajú na tvorbe a realizovaní aktivít. Každý z nich sa špecializuje na iné aktivity (šport, hudba, činnosť pre deti), v ktorých vyniknú ich

kreatívne a skvelé nápady. Členská rada rokuje približne dvakrát do mesiaca v závislosti od počtu organizovaných akcií.

Majú za sebou množstvo akcií

Z minuloročných aktivít parlament organizoval, napríklad trikrát volejbalový turnaj podľa ročných období okrem

Z minuloročných aktivít parlament organizoval, napríklad trikrát volejbalový turnaj podľa ročných období. letného, ktorý sa uskutoční prvýkrát tento rok. Tento turnaj mal veľký úspech,

o čom svedčí fakt, že v súčasnosti prebiehajú prípravy už na jeho tretí ročník. Ďalšou akciou boli prednášky v ZŠ v Žarnovici pre 8. a 9. ročník, ktoré sa konali 22. 3. 2013, kde členovia odprezentovali informácie o parlamente. Vďaka tejto akcii sa parlament rozrástol o päť nových členov. Pri príležitosti Medzinárodného dňa mládeže, ktorý spadá na 12. augusta, sa dňa 18. 8. 2013 konali rôzne pohybové súťaže ako preťahovanie lanom, bežanie vo vreci či hádzanie granátom. Svojim sponzorským darom v podobe tričiek pre každého člena ich milo potešila 21. 10. 2013 poslankyňa NR SR Viera Šedivcová. Pri príležitosti októbra ako mesiaca úcty k starším členovia parlamentu chodili dňa 24. 10. 2013 po meste a rozdávali karafiáty starším obyvateľom mesta. Deti sa zúčastnili aj Strašidelného výstupu na kalváriu, kde absolvovali tri stanovištia, na ktorých dostali rôzne otázky, ktoré boli odmenené sladkosťami. Text: VC


číslo 3/2014

SPEKTRUM

5

PRECHOD POHRONSKÝM INOVCOM V sobotu, 8. februára sa uskutočnil už 44. ročník Zimného turistického prechodu Pohronským Inovcom, ktorý privítal turistov a nadšencov turistiky z celého okresu Žarnovica. Organizátor, Mesto Nová Baňa, Centrum voľného času a Občianske združenie Centráčik pri CVČ v Novej Bani prichystali pre účastníkov príjemne strávenú sobotu.

NZC 1970/14

Turisti odštartovali svoju púť už skoro ráno v priestoroch Centra voľného času v Novej Bani, keď dostali organizačné pokyny a postupne sa premiestnili autobusmi do štartu jednotlivých trás. V miestnych vrchoch ich privítala hmla a nepriaznivé počasie, ktoré sa postupne s pribúdajúcimi minútami umúdrilo. Tento rok organizátori pripravili tri turisticky atraktívne prechody. Najnáročnejšia trasa merala desať kilometrov a jej štart bol v obci Malá Lehota. Postupne sa vlnila medzi vrchmi cez Hu-

bačov štál, vrch Vojšín, Bujakov vrch, Hrošov vrch, Ilend k miestnemu jazeru Tajch. Druhá trasa bola pripravená pre menej zdatných turistov a merala 5 kilometrov. Pochodu sa mohli zúčastniť deti a se-

Tento rok organizátori pripravili tri atraktívne prechody. niori, ktorých skúsení turisti previedli postupne časťami Červené zeme, Krtinová, Drozdovo a chata Šajtíška. Posledná trasa bola pripravená pre lyžiarov na bežkách, ktorí si však trasu neužili pre nedostatok snehu. Podujatie malo aj spomienkový charakter, keď účastníci Zimného turistického prechodu Pohronským Inovcom položili vence k pamätníku na Krtino-

Zimný turistický prechod Pohronským Inovcom oslávil už 44. ročník.

vej. Po skončení turistiky čakalo na účastníkov v oblasti miestneho jazera Tajch malé občerstvenie a vyhodnotenie celého

podujatia. Nabití dobrou energiou a plní zážitkov sa turisti nakoniec presunuli do východzieho stanovišťa a vyštípaní

čerstvým vzduchom sa rozišli do svojich domovov. Text a foto: Zdeno Šmondrk


6

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

KDH OSLÁVILO 24. NARODENINY Tak, ako s hnutím KDH vznikala alternatíva voči mečiarizmu, s kresťanskými demokratmi sa bude vytvárať alternatíva aj voči súčasnému stavu, ktorý nie je dobrý. Vo svojom príhovore počas osláv 24. narodenín KDH to vyhlásil líder hnutia Ján Figeľ.

MICHAL HORSKÝ

EUROVOĽBY Nie je jednoduché vybrať si v eurovoľbách, ktorý kandidát háji záujmy obyvateľov Slovenska . Iba dostatočná účasť vo voľbách zaručí, že do parlamentu sa dostanú osobnosti a tie politické zoskupenia, ktoré sú kompatibilné s európskou parlamentnou politikou. Nižšia účasť by dávala šancu všetkým krikľúňom či antisystémovým politickým stranám, aby ich krik bolo počuť aj v kreslách európskeho parlamentu. Preto treba oceniť osobnosti, ktoré prijímajú funkcie lídrov do eurovolieb. Za mimoriadne šťastné možno považovať rozhodnutia strán vyberať na kandidátky aj osobnosti mimo vlastnej strany. Takým lídrom je napríklad podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, ktorý bol nominovaný Smerom-SD. Je to nielen nezávislý kandidát, ale aj mimoriadne vážená osobnosť v štruktúrach európskej politiky. KDH nominovalo za líderku Annu Záborskú, ktorá sa do europarlamentu musela v minulosti prekrúžkovať. Na ich kandidátke je aj bývalý podpredseda vlády Ivan Šimko, aj keď na úplnom chvoste. Strana SDKÚ-DS riešila otázku lídra kandidátky v primárkach. Odpoveďou sú mená Ivana Štefanca a Eduarda Kukana. Uvidíme, či sa lídrom strany Most-Híd skutočne stane Zsolt Simon. Je dôležité, aby si občan hľadal svojich zástupcov v niektorom z podobných politických zoskupení a  nie v stranách, ktoré destabilizujú našu politickú scénu, ich stranícke lode sa potápajú a oni hľadajú záchranu – v Európe.

„KDH odmietalo a bude odmietať populizmus i extrémizmus. Toto nie sú odpovede, ale slepé cesty, do ktorých niektoré krajiny vstupujú a nevedia cestu späť,“ upozornil. Figeľ tvrdí, že KDH bolo vždy kooperatívne a nikdy sa neizolovalo a neoddeľovalo od tých, ktorí zmýšľajú podobne. Figeľ spolustraníkov pochvá-

lil, že KDH je jediným politickým subjektom, ktorý je v parlamente nepretržite 24 rokov. „To hovorí na jednej strane o vernosti a vytrvalosti a na druhej strane o istej nestabilite a trieštení, ktoré Slovensko, ale aj iné krajiny sprevádza,“ povedal. „Spájať tých, ktorí zmýšľajú a konajú v zhode, je nároč-

Ján Figeľ

né, ale rozhodujúce. Spolupracovali sme aj s ľavicou, keď bolo treba poraziť autokraciu a zneužívanie moci. Spolupracovali sme a aj budeme so stredopravými stranami v boji proti populizmu, zne-

užívaniu moci a korupcii. Aj naďalej budeme spolupracovať s tými, ktorí chcú budovať moderné a transparentné Slovensko,“ avizoval. Text a foto: TASR

LÍDROM KANDIDÁTKY MAROŠ ŠEFČOVIČ Súčasný podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič bude lídrom kandidátky Smeru-SD pre májové voľby do Európskeho parlamentu. „Maroš Šefčovič bude číslo jeden na našej kandidátke do Európskeho parlamentu, súčasne zostáva naším kandidátom pri zostavovaní novej Európskej komisie,“ povedal Robert Fico. „Chceme, aby podobne, ako je to v zostavovaní vlád v európskych

Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič

krajinách, politici najskôr prešli súbojom cez parlament, a potom po získaní takejto legitimity v Európskom par-

lamente, sa usilovali o pozície v exekutíve, v tomto prípade v Európskej komisii,“ vysvetlil.

HRANICA SR S UKRAJINOU JE POKOJNÁ

Burianovou, ako aj s miestnymi predstaviteľmi a aktivistami, ktorí bez násilia našli dohodu na upokojení situácie v tamojšom regióne.

Voliči, ktorí chcú rozhodnúť o novom prezidentovi, by si mali dostatočne skoro pred hlasovaním skontrolovať občiansky preukaz či cestovný pas. Ak totiž nemajú platný preukaz totožnosti, môžu mať problém odvoliť. Totožnosť bez preukazu možno dokázať aj svedectvom dvoch osôb. Ak to volič ale nestihne urobiť do skončenia hlasovania, svoj hlas neodovzdá.

Text a foto: TASR

TASR

Robert Kaliňák pri kontrole na hraničnom priechode Vyšné Nemecké.

re vývoja na Ukrajine vrátane prílevu utečencov. K dispozícii sú na to určené zariadenia v Humennom a Sečovciach. V Užhorode sa šéf rezortu vnútra stretol so slovenskou generálnou konzulkou Jankou

Text a foto: TASR

MÁTE PLATNÉ OSOBNÉ DOKLADY?

Situácia na slovenskoukrajinskej hranici je pokojná, Ministerstvo vnútra SR nezaznamenalo žiaden incident v súvislosti s nepokojmi na Ukrajine. „Z nášho pohľadu je na hraniciach pokoj, žiadny bezpečnostný incident sme nezaznamenali. Premávka na hranici je plynulá, veľmi mierna. V samotnom Užhorode beží štandardný život,“ povedal minister vnútra Robert Kaliňák pre novinárov na hraničnom priechode Vyšné Nemecké. Slovensko je podľa neho pripravené aj na krízové scená-

Podľa Šefčoviča by mali kandidáti v eurovoľbách vopred predstaviť konkrétne témy, ktorým sa chcú venovať. Sám uviedol, že by sa chcel uchádzať o členstvo vo výbore Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci. „V tomto výbore chcem presadzovať zjednodušenie pravidiel pre to, aby sme z Európskeho sociálneho fondu mohli čerpať viac peňazí na podporu tvorby pracovných miest pre mladých ľudí,“ načrtol.


číslo 3/2014

SPRAVODAJSTVO

7

JE NEDEMOKRATICKÉ ODMIETAŤ PRÁVO NA DEMOKRATICKÉ VÝSLEDKY INÝCH Demokracia na Slovensku je v európskom a celosvetovom meradle vnímaná ako demokracia na veľmi vysokej úrovni. „Ale aj to je demokracia, ak výsledok referenda nie je platný pre nízku účasť, či ak sa na voľbách do europarlamentu zúčastní len 15 percent voličov,“ povedal na nedeľňajšej tlačovej konferencii (23.2.) v Košiciach prezidentský kandidát, predseda vlády SR Robert Fico.

Jednoznačný víťaz volieb

Dodal, že považuje za nebezpečnú tendenciu, ak niekto pod zámienkou akejsi ochrany demokracie odmieta právo na demokratické výsledky iných. „Smer-SD je obviňovaný z koncentrácie moci, že všetko ovláda, že to nie je demokratické,“ doplnil

s tým, že je potrebné si uvedomiť, že Smer-SD vyhral demokratické parlamentné voľby v roku 2012. „Vždy bola tradícia, že takýto jednoznačný víťaz volieb bude mať predsedu vlády aj predsedu parlamentu,“ podčiarkol Fico. Pripomenul tiež, že ponúkol opozícii účasť vo vládnej koalícii, pričom by Smer-SD obetoval aj funkciu šéfa parlamentu.

Koncentráciu moci odmietajú

Odmietol aj obvinenia z toho, že by bola stranícky ovládaná súdna moc, či existoval nejaký spôsob kontroly nad prezidentom. „Preto vyhlasujem, že je demokratické a legálne, ak sa Smer-SD so svojím kandidátom uchádza o post hlavy štátu, v tom nie je žiadna koncentrácia moci,“ zdôraznil Fico. Uviedol tiež, že je prirodzené, ak

Robert Fico

sa víťaz prezidentských volieb ujme svojej funkcie a vzdá sa straníckej príslušnosti. „Prezident musí byť nadstranícky, nestranný a nezávislý. Je to ústavný predpoklad výkonu

jeho funkcie,“ povedal. Zároveň vyzval ďalších prezidentských kandidátov, aby si naštudovali kompetencie prezidenta SR a nesľubovali voličom to, čo splniť nemôžu. „Prezident

nemá právomoci na znižovanie daní, vytváranie pracovných miest či zvyšovanie platov,“ doplnil. Text a foto: TASR

KRITIKA TÍM NA PREDSEDNÍCTVO VEĽVYSLANCA MR V EÚ JE VYTVORENÝ Predseda Maďarskej socialistickej strany a kandidát na post premiéra Attila Mesterházy ostro kritizoval veľvyslanca Maďarska na Slovensku Csabu Balogha za jeho štvrtkovú schôdzku s predsedom BBSK Marianom Kotlebom.

Slovensko už má vytvorený základný tím, ktorý bude zapojený do výkonu predsedníctva v Európskej únii v druhej polovici roku 2016.

Predseda MSZP Attila Mesterházy

Podľa agentúry MTI Mesterházy povedal, že je neprijateľné, aby sa maďarský veľvyslanec stretol a rokoval s „politikom, ktorý je otvorene proti Maďarom, Rómom a je zástancom fašistických myšlienok“. Predseda MSZP vo vyhlásení uviedol, že maďarský minister zahraničných vecí János Martonyi by mal dať jasnú odpoveď, či Balogh vopred konzultoval tento krok s rezortom diplomacie a či šéf diplomacie o schôdzke vedel. Mal by tiež povedať, aké dôsledky bude mať stretnutie, ktoré uráža po-

city a záujmy Maďarov žijúcich na Slovensku. Maďarské ministerstvo zahraničných vecí v reakcii uviedlo, že veľvyslanec v SR rokuje so všetkými predsedami samosprávnych krajov, preto sa stretol aj s Kotlebom. S predsedom BBSK hovoril Balogh o problémoch susediacich regiónov Maďarska a Slovenska, o možnostiach vzájomnej cezhraničnej spolupráce, aj o otázkach integrácie Rómov do spoločnosti. Text a foto: TASR

Budú do neho zainteresované ministerstvá, Národná rada SR, Úrad priemyselného vlastníctva, Generálna prokuratúra SR, Úrad na ochranu osobných údajov, ako aj iné úrady. „Tento tím pozostáva z približne 700 ľudí s tým, že máme presne definované mená tých, ktorí budú predsedami jednotlivých pracovných skupín v Rade Európskej únie aj ich zástupcov,“ ozrejmil štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Peter Javorčík. Príde tiež k prvej vlne dočasného personálneho posilnenia všetkých rezortov, ako aj Stáleho zastúpenia SR v Bruseli, ktoré bude centrálnym výkonným bodom predsedníctva.

Peter Javorčík

V lete chce ministerstvo zahraničných vecí predložiť na rokovanie vlády komplexný materiál s vyčíslenými nákladmi spojenými s predsedníctvom. Napríklad tento rok sú na tento účel vyčlenené tri milióny eur, z ktorých sa bude financovať personálne posilňovanie Stáleho zastúpenia a jednotlivých ministerstiev. Slovensko bude využívať na niektoré aktivity aj fondy Európskej únie.

Vzdelávací program zamestnancov zapojených do predsedníctva bude z veľkej časti financovaný z Európskeho sociálneho fondu. „Aj ďalšie aktivity sa budú dať zaplatiť zo štrukturálnych fondov, čím odľahčíme náš národný rozpočet, ktorý bude musieť prispieť na predsednícke náklady,“ pripomenul Javorčík. Text a foto: TASR


8

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

Brány prezidentského paláca sa otvoria pre jedného zo štrnástich kandidátov. Foto: TASR

KTO OVLÁDNE PALÁC? O PREZIDENTSKÝ POST ZABOJUJE DOSIAĽ NAJVIAC KANDIDÁTOV V HISTÓRII SLOVENSKA Predseda Národnej rady SR Pavol Paška (Smer-SD) potvrdil kandidatúru všetkým uchádzačom o Prezidentský palác, ktorí odovzdali petičné hárky v stanovenom termíne. Oficiálnych kandidátov bolo pôvodne 15, čo je najviac v histórii Slovenska. Koncom januára sa vzdal kandidatúry Peter Osuský. O post hlavy štátu majú záujem najmä muži, v zostávajúcej štrnástke je len jedna žena. Oficiálnymi kandidátmi sú premiér Robert Fico (Smer-SD), podnikateľ a filantrop Andrej Kiska, expredseda KDH Ján Čarnogurský, šéf

klubu KDH Pavol Hrušovský (KDH, Most-Híd, SDKÚ-DS), Jozef Behýl, expolitik Milan Kňažko, nezaradený poslanec NR SR Radoslav Procházka, nominant SMK Gyula Bárdos, Milan Melník, kardiológ Viliam Fischer, Stanislav Martinčko, kandidát KSS Ján Jurišta, primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko a poslankyňa NR SR Helena Mezenská z OĽaNO.

Rekordný počet

Súčasný počet kandidátov ešte Slovensko nemalo. V roku 1999 ich bolo desať, o päť rokov neskôr (2004) 12 a naposledy v roku 2009 bojovalo o hrad sedem kandidátov. V niektorých prí-

padoch sa počet uchádzačov ešte na poslednú chvíľu menil. Kandidáti totiž majú právo vzdať sa pred voľbou kandidatúry.

Dvojkolová voľba

Voľba prezidenta SR je priama a dvojkolová. Hlavu štátu si takto budeme voliť štvrtýkrát v histórii samostatného Slovenska. Prvého prezidenta SR Michala Kováča zvolila Národná rada SR. Priamo si volíme najvyššieho ústavného činiteľa od roku 1999, kedy sa ním stal Rudolf Schuster. O päť rokov neskôr (2004) ho v paláci vystriedal Ivan Gašparovič, ktorý post obhájil aj v roku 2009. Tretíkrát už podľa zákona kan-

didovať nemôže. Tento rok si tak zvolíme úplne nového prezidenta.

Nadpolovičná väčšina

Prvé kolo sa na Slovensku uskutoční v sobotu 15. marca. Pokiaľ v ňom ani jeden kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, v sobotu 29. marca sa uskutoční druhé kolo. V ňom sa stretnú dvaja najúspešnejší kandidáti z prvého kola. Zvolený kandidát sa ujíma funkcie prezidenta SR zložením sľubu. Skladať ho bude 15. júna, kedy sa skončí funkčné obdobie súčasnej hlave štátu Ivanovi Gašparovičovi. Dvojstranu pripravil: (bb), TASR

DOTERAJŠÍ PR E Z I D E NTI SLOVENSKA Post prezidenta Slovenska zastávali od roku 1993 traja muži. Najdlhšie je hlavou štátu Ivan Gašparovič. Michal Kováč (HZDS) od 2. 3. 1993 do 2. 3. 1998 Rudolf Šuster (SOP) od 15. 6. 1999 do 15. 6. 2004 Ivan Gašparovič (HZD) od 15. 6. 2004


číslo 3/2014

SPRAVODAJSTVO

Kandidáti na funkciu prezidenta Slovenskej republiky

Gyula BÁRDOS

Jozef BEHÝL

 vek 55 r.,  vek 57 r.,  pedagóg, bývalý posla-  občiansky aktivista,venec Národnej rady Slonuje sa najmä tretiemu venskej republiky, pôsosektoru, v rokoch 2000 bí vo vedení SMK, až 2003 bol členom stra žije v Senci, ny Smer-SD,  kandiduje za SMK-MKP.  žije v Bratislave,  občiansky kandidát.

Ján ČARNOGURSKÝ

Robert FICO

Viliam FISCHER

 vek 70 r.,  advokát, bývalý predseda vlády a minister spravodlivosti, bývalý dlhoročný predseda KDH,  žije v Bratislave,  občiansky kandidát.

 vek 49 r.,  predseda vlády Slovenskej republiky, v roku 1999 založil stranu Smer-SD, ktorej dodnes šéfuje,  žije v Bratislave,  kandiduje za SMER-SD.

 vek 75 r.,  lekár – kardiochirurg, ktorý urobil na Slovensku prvú transplantáciu srdca,  žije v Bratislave,  občiansky kandidát.

Andrej KISKA

Milan KŇAŽKO

 vek 50 r.,  manažér, zakladateľ spoločností Tatracredit, Triangel a Quatro v roku 1996 a spoluzakladateľ nadácie Dobrý Anjel,  žije v Poprade,  občiansky kandidát.

 vek 68 r.,  herec, bývalý minister kultúry aj zahraničných vecí, spoluzakladal VPN, HZDS, Demokratickú úniu a SDKÚ,  žije v Bratislave,  občiansky kandidát.

Radoslav PROCHÁZKA

Jozef ŠIMKO

VOĽBY PREZIDENTA

Pavol HRUŠOVSKÝ

Ján JURIŠTA

 vek 61 r.,  poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za KDH, v rokoch 2002 až 2006 bol predsedom parlamentu,  žije v Nitre,  kandiduje za KDH, SDKÚ-DS, MOST-HÍD.

 vek 69 r.,  vysokoškolský pedagóg, poradca predsedu KSS, na prelome tisícročí pôsobil ako veľvyslanec v Argentíne,  žije v Bratislave,  kandiduje za KSS.

Stanislav MARTINČKO

Milan MELNÍK

Helena MEZENSKÁ

 vek 61 r.,  generálny riaditeľ spoločnosti, predseda strany Koalície občanov Slovenska,  žije v Košiciach,  kandiduje za KOS.

 vek 75 r.,  vysokoškolský pedagóg – vedec, pôsobí na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave,  žije v Bratislave,  občiansky kandidát.

 vek 40 r.,  vek 41 r.,  poslankyňa Národnej  poslanec Národnej rady rady Slovenskej repubSlovenskej republiky, vlaliky za stranu OĽaNO, ni vo februári vystúpil  žije v Poprade, z KDH,  občianska kandidátka.  žije v Bratislave,  občiansky kandidát.

15. marec 2014

 vek 63 r.,  primátor mesta Rimavská Sobota,  žije v Rimavskej Sobote,  kandiduje za SMS.

9


10

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

REZORT ŠKOLSTVA PRIPRAVIL NOVÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY PRE STREDOŠKOLÁKOV S novelou vyhlášky o stredných školách prichádzajú nové, atraktívne odbory. Rezort školstva tak reaguje na výsledky experimentálneho overovania a požiadavky zamestnávateľov. Do zoznamu odborov sa tak zaraďujú napríklad študijné odbory „ochrana osôb a majetku pred požiarom“, „klientsky manažér pošty“ či „lesníctvo a lesnícky manažment“. Na meniace sa podmienky pracovného aj poštového trhu Slovenskej republiky reaguje rezort školstva zaradením nového študijného odboru „klientsky manažér pošty”. Na základe požiadavky Slo-

álna grafika. Výsledky experimentálneho overovania tiež priniesli ďalší nový odbor, ktorým je produktová tvorba.

Bez niektorých ustanovení

Do zoznamu odborov sa zaraďujú nové študijné odbory. Foto: TASR

venskej lesníckej komory sa zavádza taktiež študijný odbor „lesníctvo a lesnícky manažment“. Do zoznamu odborov sa zaraďuje nový študijný odbor “ochrana osôb a majetku pred požiarom”. Rovnako sa rozširuje sústava odborov o študijný odbor „scénické výtvarníctvo“ a jeho päť zamera-

„Občania sa väčšinou zaujímajú o to, aké majú v exekúcii možnosti právnej ochrany. Chcú však vedieť aj to, ako majú komunikovať s exekútorom, vyjasňujú si, či v ich prípade exekútor postupuje zákonne. Zaujíma ich napríklad, či majú správne vypočítané zrážky zo mzdy,“ uviedol viceprezident komory Branislav Plško, ktorý sa osobne s občanmi stretáva. SKE v tejto súvislosti upozorňuje, že v mnohých prípadoch občania nevyužívajú všetky svoje právne možnosti, aby sa exekúcii vyhli, čo znamená, že po začatí exekúcie je už neskoro. Ľudia

Nadobudnutie účinnosti

Novela vyhlášky by mala nadobudnúť účinnosť 1. októbra 2014 s výnimkou ustanovení o zaradení nových študijných odborov na základe výsledkov experimentálneho overovania s termínom účinnosti od 1. septembra 2014 a niektorých ustanovení, ktorými sa zosúlaďuje znenie vyhlášky o stredných školách s novelizovaným zákonom o výchove a vzdelávaní s účinnosťou od 1. septembra 2015. TASR

OCENILI OSOBNOSTI

BEZPLATNÉ PORADENSTVO Slovenská komora exekútorov (SKE) pred pol rokom oznámila, že v rámci svojho programu Bližšie k ľudom bude poskytovať bezplatné poradenstvo pre občanov s exekúciami. Odvtedy sa prišlo do jej sídla informovať 35 záujemcov. Ďalších 204 žiadostí dostala komora e-mailom.

ní. Konkrétne ide o kostýmovú tvorbu, maľbu a dekoračnú tvorbu, štukatérsku tvorbu, maskérsku tvorbu, a napokon tvarovanie dreva ale aj študijný odbor „obrazová a zvuková tvorba“ a jeho tri zamerania. V tomto prípade sa to týka zamerania kamera, zvuk, strih, umelecká produkcia a virtu-

Novela zároveň umožňuje absolventovi učebného odboru „autoopravár – elektrikár“ možnosť pokračovať v štúdiu v nadstavbovom štúdiu, a to v študijnom odbore „strojárstvo – podnikanie a služby”. Ide o úpravu vykonanú na základe požiadavky Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Návrh vyhlášky vypúšťa ustanovenia o minimálnom a maximálnom počte žiakov dennej formy štúdia a minimálnom počet žiakov externej formy štúdia, keďže túto oblasť upravuje už novelizovaný zákon

o výchove a vzdelávaní. Návrh zároveň ustanovuje, že pri vyučovaní povinných a voliteľných predmetov sa triedy delia na skupiny v súlade s rámcovými učebnými plánmi štátnych vzdelávacích programov.

sa potom na komoru podľa Plška obracajú so žiadosťami, ktoré nie je možné splniť. „Veľa z nich chce exekúciu proste zastaviť. Zákon však presne vymedzuje, v ktorých prípadoch to je možné,“ dodal. Bezplatné poradenstvo pre ľudí v exekúcii je jednou zo služieb, ktoré SKE zaviedla v auguste minulého roka v rámci programu Bližšie k ľuďom. V rámci tohto programu napríklad na webovú stránku komory pribudla nová sekcia s názvom Nebuďte naším klientom, kde nájdu občania konkrétne upozornenia, ako sa nedostať do exekúcie, informovala SKE. Podľa komory si praktické rady v osobitnej sekcii môžu vyhľadať aj ľudia, ktorí sa už v exekúcii ocitli, a informácie na stránke nájdu aj tí, ktorí potrebujú prostredníctvom súdneho exekútora vymôcť požičané peniaze. TASR

Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru pri Konferencii biskupov Slovenska (KBS) pri príležitosti sviatku blahoslaveného Fra Angelica, patróna umelcov, udelila osobnostiam ocenenie za prínos kresťanských hodnôt do umenia za rok 2013. Za účasti predstaviteľov cirkevného, duchovného, kultúrneho a spoločenského života odovzdali cenu 12 osobnostiam, z toho trom in memoriam. V oblasti hudobného umenia si cenu prevzal operný spevák Miroslav Dvorský, klaviristka a pedagogička Mária Dravecká. V kategórii slovesného umenia cenu Fra Angelico dostal spisovateľ Anton Hykisch. A za celoživotné dielo in memoriam boli ocenení spisovatelia Janko Silan (vl. menom Ján Ďurka) a Eugen Vesnin (vl. menom Ignác Zelenka). V oblasti výtvarného umenia sa laureátmi stali akademický maliar Juraj Oravec, expert v oblasti stavebníctva Vladimír Kohút a akademickí maliari Iva

Mária Dravecká si preberá cenu za hudobné umenie, vpravo ocenenie odovzdáva Mons. František Rábek. FOTO TASR/Martin Turanovič.

Jarošová – Štrbová a Pavol Rehák. Okrem týchto kategórií Rada KBS udelila mimoriadne ocenenia. Konkrétne historikovi Richardovi Marsinovi, publicistovi a historikovi Imrichovi Kružliakovi a in memoriam pápežskému prelátovi Antonovi Botekovi. Jeho životným dielom sa stal preklad Svätého písma z originálnych textov, ktorému zasvätil dvadsať rokov svojho života. „Cirkev to nie sú len kňazi a biskupi, to sú všetci pokrs-

tení veriaci, ktorí majú rozličné schopnosti a rozličné dary a týmto oceňovaním chceme povzbudiť aj sa poďakovať všetkým tým, ktorí dostali dar umenia a kultúrnej tvorby, za to ako touto tvorbou napomáhajú dobru vo svojom okolí. Tiež ako rozvíjajú a zviditeľňujú svoju kresťanskú vieru a šíria ju do svojho prostredia,“ uviedol vojenský ordinár biskup František Rábek. TASR


číslo 3/2014

TÉMA

11

JE FENOMÉN NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTOV NAOZAJ POZITÍVNY? V poslednom období sa akoby synonymom niečoho pozitívneho v politike stáva spojenie typu nezávislý kandidát, nezávislé osobnosti a podobne. Proste spájanie sa s istou politickou stranou, s istým politickým názorom je považované za niečo zlé, nevhodné, jednoducho skôr ako príťaž. A poslaneckých ľaviciach sa veľa štandardných politických strán minimálne v rámci svojej početnosti oslabilo a zrazu sa po chodbách parlamentu poneviera už celkom slušný počet poslancov, ktorí sa hrdia tým, že sú nezávislými. Tento fenomén u nás už nie je spájaný výhradne s pravidelne sa opakujúcimi situáciami po voľbách, keď si „zrazu“ niektorí, ktorým pomohla práve tá či oná strana sa dostať k poslaneckému mandátu, „uvedomia“, že im je stranícka príslušnosť cudzia. V parlamente už máme dokonca stranu, ktorá prešla cez volebné sito práve preto, že zdôrazňuje, že ju okrem túžby dostať sa do poslaneckých lavíc nič iné nespája. Je to teda fenomén naozaj pozitívny? Predstavme si takú situáciu, že skutočne po najbližších parlamentných voľbách sa ujme svojho mandátu 150 poslancov, ktorí nie sú viazaní na žiadnu politickú stranu a presadzujú len to, čo oni považujú za správne. Aj takáto predstava je v očiach mnohých, najmä mladých ľudí, označovaná často priam až za istý ideál. Keďže žijeme v krajine, ktorá si nielen ctí, ale aj potrebuje dodržiavať pravidlá demokratickej spoločnosti, potrebujeme nutne

krátko po voľbách mať vládu, ktorá dokáže viesť krajinu tak, aby prosperovala a z tohto stavu mali aj jej občania prospech vo forme dobre zaplatenej pracovnej pozície, kvalitného systému sociálneho a zdravotného zabezpečenia a podobne. Či sa nám to páči alebo nie, náš systém parlamentnej demokracie stojí a padá na tom, že po voľbách vznikne funkčná parlamentná väčšina, z ktorej sa vygeneruje akcieschopný a odborne spôsobilý vládny kabinet. Spolu tak budú tvoriť tandem, ktorý nielen dokáže prijať dobré zákony, ale ich bude vedieť použiť a zrealizovať.

Alfou a omegou je teda vytvorenie skupiny minimálne 76 poslancov, ktorí sa dokážu spojiť na základe istého spoločného programu. Tu prichádzame k zásadnému bodu celej našej úvahy. Alfou a omegou je teda vytvorenie skupiny minimálne 76 poslancov, ktorí sa dokážu spojiť na základe istého spoločného programu. A nielen to – dôležité je potom tento spoločný program aj dokázať presadzovať po celé funkčné obdobie. Doteraz všetkým vládam a vládnym koalíci-

Renáta Zmajkovičová. Foto: archív RZ

ám, ktoré sa síce na začiatku na tomto cieli dokázali zjednotiť, ich snaha padla práve na tom, že postupne z ich radov odchádzali jednotlivci, ktorí sa v niektorých prípadoch aj hlásili k pôvodnému zámeru, ale svojou praktickou činnosťou sledovali iné ciele, predovšetkým svoje osobné. Netreba tiež zabúdať na to, že pre presadzovanie istých cieľov a postupov v politike je dôležité aj to, aby sa vytvárali aj dlhodobejšie väzby a zabezpečila sa kontinuita názorov a postojov. Dnes je zrejmé, že pokiaľ som zástancom toho, aby štát garantoval občanom aspoň základné sociálne istoty, mám možnosť voliť stranu SMER-SD. Naopak, ak chcem úlohu štátu minimalizovať, volím strany s pravicovou rétorikou. Vždy však mám na výber a istotu, že jednotlivé politické subjekty sú vo svojich názoroch dlhodobejšie konzistentné.

Čo si však počať v prípade, že skutočne sa do poslaneckých ľavíc dostane 150 poslancov, ktorých nič nespája a nie sú viazaní nejakým konkrétnym programom ? Ako vznikne vláda a hlavne, ako sa môže pri presadzovaní svojich cieľov a programových priorít spoľahnúť na podporu v zákonodarnom zbore? Jednoducho nemôže! Akokoľvek nám môže byť nesympatický stranícky charakter politiky, platí aj tu známa churchillovská parafráza – nie je to ideálne, ale nič lepšieho sme doteraz nevymysleli. Nie je predsa možné, aby predseda subjektu takých nezávislých osôb ešte aj s potešením hovoril, že nevie zagarantovať postoj tejto skupiny poslancov k akejkoľvek významnejšej udalosti či problému. Nevyspytateľnosť totiž vedie práve k opaku – k chaosu, dezintegrácii a teda k stavu, ktorí vyhovuje radikálnym skupi-

nám a silám, ktoré sa skryte alebo i otvorene hlásia k inému nastaveniu demokratického politického systému. Je preto v záujme udržania elementárnych pravidiel parlamentnej demokracie, aby relevantnými hráčmi zostali práve politické strany a ich reprezentanti, ktorí dokážu garantovať kontinuitu i pozitívny vývoj. Je už potom na občanoch, aby si vybrali z ponúkaných možností tú pre seba najlepšiu. Aj v strane SMER-SD – resp. túto stranu reprezentujú na rôznych stupňoch riadenia – sú viaceré osobnosti, ktoré nie sú členmi strany a teda sú nezávislými osobnosťami, ale svoju činnosť vykonávajú na základe programu, ktorý si osvojili a za ich činy v dobrom i zlom nesie zodpovednosť práve táto strana. Renáta Zmajkovičová, podpredsedníčka NR SR


12

naše novinky

KULTÚRA

SPOMIENKA NA VĚRU TICHÁNKOVÚ chemicko-technologickú, ktorú nacisti počas protektorátu zatvorili. Na radu priateľov začala teda so štúdiom herectva na Pražskom konzervatóriu. To z neznámych príčin nedokončila. V divadle začala pô-

Známa česká herečka Věra Tichánková sa narodila 7. decembra 1920 v obci Žarnovická Huta v rodine úradníka štátnych lesov. Obec sa neskôr stala mestskou časťou Žarnovice. Rodičia sa zoznámili v Prahe, kde otec pôsobil na ministerstve, pod ktoré spadala aj Správa štátnych lesov. Na Slovensko sa dostal podobne ako aj iní českí štátni úradníci po utvorení Československa, keď tam bolo treba nahradiť dovtedy pôsobiacich maďarských úradníkov. V tejto obci mala sídlo Správa štátnych lesov v dome nazývanom „Kasárne“. Rodičia bývali v niektorom z bytov v „Panskom dome“. Dom bol postavený ako obydlie pre úradníkov zamestnaných v hute na tavenie striebra. Na základe dostupných informácií je možné predpokladať, že do Čiech sa rodina presťahovala ešte počas detstva malej Viery. Školskú dochádzku zahájila v školskom roku 1927/28 už v Liberci, kde sa

Věra Tichánková sa narodila v obci Žarnovická Huta.

Věra Tichánková. Foto: wikimedia.sk

rodina presťahovala, keď jej otec dostal umiestenku do blízkeho Brandýsu nad Labem. Jej otec bol veľkým milovníkom divadla a neskôr filmu. Otec jej umrel, keď mala 13 rokov. Potom sa presťaho-

vala s matkou a mladšou sestrou Máriou do Brandýsu nad Labem, kde dokončila štúdium gymnázia. Počas štúdia mala rada chémiu, preto sa v roku 1938 rozhodla ísť študovať do Prahy vysokú školu

sobiť od roku 1940. Pre ľudí v podzemí pomáhala získavať potravinové lístky. Za túto činnosť ju fašisti zatkli a uväznili na Pankráci, a potom na dva roky v malej pevnosti v Terezíne. Neskôr ju presunuli do Dráždaň, kde prežila spojenecký nálet. Potom bola presunutá do Lipska. Po skončení vojny sa vďaka Američanom dostala späť domov. Po vojne začínala v Hanáckom divadle v Jihlave. Tu spoznala aj svojho manžela, herca Jana Skopečku. Do Prahy prišli

v roku 1948 rozvinúť svoj talent už spolu. Pôsobila vo viacerých pražských divadlách. Príležitosť zahrať si „obyčajné ženy“ dostala vo viacerých televíznych seriáloch: Eliška a její rod, Chalupári, Hříšni lidé města Pražského, Byli jednou dva písaři, Bakalári, Četnické humoresky, Malý pitaval z velkého města, Hospoda, Černá kronika a Nemocnice na kraji města. Režiséri ju zaraďovali aj do filmov, o čom svedčí jej bohatá filmotéka: Touha, Ať žijí duchové, Anděl s ďáblem v těle, Anděl svádí Ďábla, Vyšší princip, Dym bramborové natě, Smrť si říka Engelchen, Smrť krásnych srncú, Kameňák, Vratné lahve. V roku 2002 jej bola udelená Cena Thálie za celoživotný prínos žánru. V starobe napriek tomu, že prekonala ťažký zápal pľúc a viacero rokov ju trápila cukrovka, nestrácala životný optimizmus. Zomrela 9. januára 2014, vo veku 93 rokov. Teodor Komenda

KONCERT SIMY MARTAUSOVEJ Valentínsky deň spestrila svojim koncertom úspešná speváčka populárnej hudby Sima Martausová so skupinou. Čerstvá držiteľka ocenenia portálu Hudba.sk v kategóriách Objav roka, Album roka a Objav roka podľa hlasovania Zväzu autorov a interpretov populárnej hudby spríjemnila valentínsky podvečer vo vypredanom Kultúrnom dome v Žarnovici. Sála Kultúrneho domu v Žarnovici sa začala zapĺňať už desiatky minút pred samotným koncertom a organizátor Oddelenie kultúry, mládeže a športu pri Mestskom úrade Žarnovica prekvapilo návštevníkov aj malým prekvapením v podobe čokoládových srdiečok a páry boli privítané Valentínskym dekrétom lásky. Mladá a pozitívna speváčka Sima Martausová so skupinou v zložení Martin Gašpar, Igor Sabo, Martin Zajko, Pišta Lengyel a Martin Wittgruber odštartovala svoj koncert pár minút po 17. hodine svojimi najnovšími skladbami a horúcimi novinkami. Po úvode nabitom novinkami pokračoval koncert výberom skladieb z ocenené-

ho albumu roka „Dobrý deň, to som ja“. Sima predviedla skutočnú hlasovú ekvilibristiku spojenú s jemnou romantikou až plachosťou, skvelou hudbou a situačným humorom. Postupne sa koncertná miestnosť vyburcovala k dlhotrvajúcim potleskom spojených s miernym dojatím z romantických textov a z chytľavej hudby. Vrcholom celého podujatia bolo neplánované vystúpenie dvoch malých detí s tanečnými kreáciami, ktoré predviedli pri jednej zo skladieb na pódiu. Nasledovala krátka prestávka, v ktorej organizátor odovzdal sladké potešenia a kupóny na romantické večere k sviatku zamilovaných pre výhercov zlosovateľných

Koncert Simy Martausovej.

vstupeniek. Posledná časť koncertu bola venovaná ešte dvom skladbám, s ktorými sa Sima Martausová rozlúčila s mestom Žarnovica a pri príležitosti sviatku zaľúbených predstavila aj svoju skladbu, ktorá podľa jej slov nemala viac ako pár hodín.

Po záverečnej skladbe si mohli návštevníci vystúpenia zakúpiť ocenený album roka „Dobrý deň, to som ja“ a hlavná predstaviteľka Sima Martausová ochotne rozdávala svoje úsmevy, úprimné slová, venovania a podpisy suvenírov chtivým fanúšikom.

Účastníci koncertu Simy Martausovej sa nakoniec rozišli po takmer dvojhodinovom vystúpení speváčky vo veľmi dobrej nálade, plní pozitívnej energie a príjemných dojmov z koncertu. Text a foto: Zdeno Šmondrk


číslo 3/2014

ZDRAVIE

13

3,91e%58&+2$.26<0%2/ 08ä1267,"8ä'È9121,( Možno aj vy ste nedávno pristihli svojho manžela či priateľa pred zrkadlom, ako neveriacky pozerá na svoje vytŕčajúce brucho. Pravdepodobne sa netváril ani trochu šťastne. A to chlapom vraj nezáleží na vzhľade. Je pravda, že niektorí považujú pivné brucho za akýsi symbol mužnosti, ale stále je väčšina tých, ktorým brušný tuk prekáža. Tuk v oblasti brucha však nie MHOHQHVWHWLFNRX]iOHåLWRVĢRX=DWLDĐþRåHQ\QHXVWiOHULHãLDYLGLWHĐQêSRGNRåQê tuk v oblasti stehien a zadku, ]R]GUDYRWQpKRKĐDGLVNDV~ QDWRPOHSãLH3UHþR"3UHWRåH WXNYREODVWLEUXFKDVDVSiMDVYêVN\WRPQHEH]SHþQpKRYQ~WRUQpKRW]YYLVFHUiOQHKRWXNXNWRUêMHXORåHQê YRNROtåLYRWQHG{OHåLWêFKRUJiQRYDP{åHVS{VRELĢYiåQH]GUDYRWQpSUREOpP\ FXNURYNDY\VRNêNUYQêWODN srdcovo-cievne ochorenia DSRG 'REURXVSUiYRXMH åHYQ~WRUQpKRWXNXVDGi]EDYLĢRYHĐDMHGQRGXFKãLHDNR WXNXSRGNRåQpKR.HG\Xå LGHR]GUDYLH"1D]LVWHQLH PQRåVWYDYQ~WRUQpKRWXNX VDY\XåtYDM~ãSHFLiOQHPHWyG\1DMMHGQRGXFKãRXDQDMGRVWXSQHMãRX]QLFKMHPHUDQLHREYRGXSiVD+RFLLGH OHQ R PHWyGX RULHQWDþQ~ QD]DþLDWRNSRVWDþt'{OHåLWpV~GYHþtVOD]YêãHQp]GUDYRWQpQHEH]SHþHQVWYRKUR]t XPXåRYSULREYRGHSiVXQDG FPY\VRNpUL]LNRY]QLNX RFKRUHQtVDVSiMDVREYRGRP SiVXQDGFP8åLHQVD R]YêãHQRPUL]LNXKRYRUt

3LYQpEUXFKR)RWR7$65$3

SULPLHUHQDGFPRY\VRNRPQHEH]SHþHQVWYHQDG FP0iWHSUREOpP"5LHãWHKR0XåLPDM~YSRURYQDQtVRåHQDPLSULFKXGQXWtREURYVN~YêKRGX3LYQpKR EUXFKDVDGiSRPHUQHUêFKOR]EDYLĢ þRVDRåHQVNRP SR]DGtDVWHKQiFKSRYHGDĢ QHGi =iURYHĖVD]QtåLDM PQRåVWYRYQ~WRUQpKRWXNX NWRUêSRNUêYDRUJiQ\1DY\ãHYlþãLQDFKODSRYFKXGQHYSRKRGHEH]]E\WRþQpKRVWUHVX

Bez športu to nepôjde 2GSRYHćQDRWi]NXDNRVD UêFKORD~þLQQH]EDYLĢSLYQpKREUXFKDKĐDGDM~XåGOKp URN\¿WQHVVWUpQHULOHNiUL LYHGFL7~WRGLOHPXVDSRN~ãDOLY\ULHãLĢDMRGERUQtFL]'XNH8QLYHUVLW\0HGLFDO&HQWHUNWRUtSRURYQiYDOL ~þLQRNDHUyEQHKRWUpQLQJX SRVLOĖRYDQLDDNRPELQiFLH oboch, na stratu brušného WXNX=YêVOHGNRYY\SOêYDåHQDMHIHNWtYQHMãtPD]iURYHĖQDM~þLQQHMãtPVS{VRERPDNRVD]EDYLĢSLYQpKR SXSNXDVSROXVQtPDMQHEH]SHþQpKRYLVFHUiOQHKRWXNX MHNDUGLRWUpQLQJ7RYãDN

,OXVWUDþQpIRWR7$65$3

NDUGLRDNRĐNR"Ä=R]DþLDWNX RGSRU~þDPDNêNRĐYHNSUDYLGHOQêSRK\ESRGĐDYODVWQppercent úspechu KRYêEHUXPLQLPiOQHDå NUiWWêåGHQQH3ULY\VRNHM tvorí strava, KPRWQRVWLMHYKRGQpELF\NORYDQLHSUHWRåHQH]DĢDåXWULGVDĢSHUFHQW MHNĎE\DOH~þLQQpV~DMSOiYDQLHEHKQRUGLFZDONLQJ šport. 0{åHWRE\ĢYãDNDMWHQLV IXWEDOEDVNHWEDOWXULVWLND³ QLHMHYãHWNR=RãW~GLHY\- KRYRUt]RVN~VHQRVWtSURIHVLSO\QXORåHDHUyEQ\WUpQLQJ RQiOQ\RVREQêWUpQHU ]QLåXMHYêVN\WDMUL]LNRYêFK IDNWRURYSUHVUGFRYpFKRUR- Pozor na to, čo jete! E\PĚWYLFXDFXNURYNX$Np 7RWRSUDYLGORSR]QiPHYãHWFLDSUHWRMHSULFKXGQXWtYHĐPLG{OHåLWp]PHQLĢ]DXåtYDQp VWUDYRYDFLHQiY\N\3RPDO\ DSRVWXSQHVDWUHEDGRSUDFRYDĢNWRPXDE\EROSUtMHPHQHUJLHQLåãtDNRYêGDM$NRQDWR"Ä+RYRUtVD åHSLYiULPDM~YHĐNpEUXFKR SUHWROHERSLM~YHĐDSLYD7R YãDNQLHMHFHONRPSUDYGD 0LORYQtFLSLYDPDM~]Y\þDMQHSLYQpEUXFKR]WRKR þRNSLYXMHGLD=Y\þDMQH LGHRFKXWQpDOHYHĐPLNDORULFNpMHGOiDNRNOREiVN\ ãNYDUN\Y\SUiåDQpFKXĢRYN\SUDFOtN\SLNDQWQpQiWLHUN\DSRGREQH³KRYRUtRVREQêWUpQHUDGRGiYDåHSUYêP NURNRPE\PDORE\ĢY\QHFKDQLHPDVWQêFKNDORULF-

Sedemdesiat

NêFKMHGiODSRVWXSQHE\VPH VDPDOLSRPDOêFKNURNRFK GRSUDFRYDĢN]GUDYãLHPXMHGiOQLþNX$þRWHGDREĐ~EHQpSLYNR"0XVtWHPXGDĢ QDXUþLWêþDV]ERKRP"9HUXåHQLH7DNpQHDONRKROLFNpSLYiGLVSRQXM~SRGREQêP ]ORåHQtPDNRLRQWRYpQiSRMH$DMNHćVLREþDVGRSUDMHWHMHGQXFKODGHQ~ÄGHVLQNX³ DNR]GURMHQHUJLHQDSUtNODG SRþDVQiURþQHMW~U\XUþLWH YiPQHXãNRGt

Vyhrá ten, kto sa nevzdá =GUDYêMHGiOQ\OtVWRNSUDYLGHOQêSRK\EGRVWDWRþQê RGG\FKSR]LWtYQHP\VOHQLH %H]WRKRVDVFKXGQ~ĢMHGQRGXFKRQHGi-HWXYãDNHãWH QLHNRĐNRG{OHåLWHMãtFKYHFt 0RWLYiFLD3HYQiY{ĐD6QDKDSRVXQ~ĢVDQLHNGHćDOHM $KODYQHVDQHY]GiYDĢ=O\KDQLDSUtGX1LHNHG\VDĢDåNRRGROiYDYRĖDYHMãĢDYQDWHMNOREiVNHþLUH]ĖX2EþDV VDĢDåNRSUHNRQiYDYODVWQi OHQLYRVĢþLSRKRGOQRVĢ+Udinom však nie je ten, kto QH]DNRSQHDOHWHQNWRVD SRFK\EHGRNiåHSRVWDYLĢ DtVĢćDOHM PP


naše novinky

KRÍŽOVKA

Mestský lesík

Členský štát USA

Zaujíma polohu na kolenách

Popevok

Otago Daily Times

Skupenstvo vody

Ženské meno (27. 3.)

Rekreačné zariadenie

Lipový porast

Nadelenia

2

Len

Obyvatelia Ruska

Poklepal

Vyzdobuj

4

Domácke meno Emanuely Hovorí hlúposti

Domácke meno Márie

Ženské meno (30. 1.)

Tropické plody

Letargia Živočích (kniž.)

Tropická rastlina

Dom. meno Oľgy

Tooling Slovakia Automotive

Metrická stopa

Súhlas Primontuj

Nová scéna

3

.UtåRYNXGRGDODUHGDNFLDþDVRSLVX5(/$;

14

5

Označovali dátumom Starý, po anglicky

Ananás, po česky

Osobné zámeno

Orientálne korenie

Revolver Peňažné sústavy štátov

Bodavý hmyz

Národný podnik

1

Cudzie muž. meno

Zátoka

Máš vedomosti

Vysievaj

Patriaca Zorovi

Znížený tón e

Divoko

Savana, pampa

Vracali potravu

 Návšteva starých rodičov je pekným kompromisom medzi uspokojením túžob vidieť svoje vnúčatá na dlhší čas ako len počas nedeľnej návštevy a starosťami, ako ich počas pracovnej doby zabaviť.

Jestvujeme

Znoj

Postávaj Overuj testom

Roztápala

Osobné zámeno Rastlinný výhonok

Získalo lovom

 Pokiaľ však inklinujete k spoločným lyžovačkám, na plánovanie dovolenky by ste sa mali sústrediť skôr. Svojho zamestnávateľa však poznáte najlepšie.

Patriaci Irene

Napodobenina Podopri

Tkanina z jutových vláken

Bývalý názov Sv. Antona Irídium Zatajuj

Vodca kozákov

Poraní ohňom

– Ahoj Žofka, dnes v noci bol u mňa zlodej! Že vraj hľadá peniaze. ...

Starogermán

Náboženská hlava Šiitov Kráča Otec, apo

Nápoveď: ATIKA, IAN, OHIO.

Radón

Prázdniny akéhokoľvek charakteru deti síce potešia, pre rodičov však znamenajú problém navyše v podobe vymýšľania programu. Niektoré z nasledujúcich námetov vám možno ušetria čas alebo prinesú inšpiráciu, ktorá poteší práve vaše ratolesti.  Miestne základné školy či centrá voľného času často ponúkajú rôzne denné aktivity. Pozrite si ich webové stránky či sa informujte priamo u nich. Ponuka denných táborov nie je záležitosťou len letných prázdnin.

Nadstavba nad rímsou

Čpavok

KAM S DEŤMI POČAS VOĽNÝCH DNÍ?

 Ak má vaše dieťa problém s nejakým predmetom v škole, sedem voľných dní poskytuje ideálnu možnosť na doštudovanie aj formou súkromných hodín. Či tým svojho potomka potešíte, je už iná kapitola.  Opýtajte sa ho, ako by samo túžilo stráviť prázdniny. Možno sa môže pridať k aktivitám kamarátov.

NBA 1965/14

TVOJA PRÍLEŽITOSŤ NA PRÁCU


číslo 3/2014

ŠPORT

15

NOVÝ WEB Fanúšikovia futbalu si najnovšie môžu zistiť informácie na novovzniknutej stránke Oblastného futbalového zväzu so sídlom v Žiari nad Hronom.

Foto: TASR/AP Foto: (dč)

MILAN TOMKA VO ZVOLENE V nedeľu dňa 9. februára Karate klub Zvolen v spolupráci so Stredoslovenským zväzom karate usporiadal Majstrovstvá Stredoslovenského zväzu karate (SsZK) seniorov v rámci ktorých sa uskutočnilo aj druhé kolo pohára SsZK žiakov. 24. ročníka súťaže karate s názvom Zvolen cup sa zúčastnilo 414 pretekárov zo 48 klubov Slovenska, Česka, Srbska, Rumunska a Poľska. „Z klubu štartovalo päť pretekárov: Dominik Jozef Národa, Peter Linder a Milan Tomka. Najviac sa darilo Nikole Miksaiovej, ktorá medzi mladšími dorastenkami v najťažšej hmotnostnej kategórii nad 50 kg vybojovala striebornú medailu. Nad jej sily bola

len členka CMK Banská Bystrica Alexa Hamšíková. Naše želiezko v ohni na zisk titulu majstra Stredoslovenského zväzu karate Milan Tomka nemal športové šťastie. Vypadol v elimináciách a zo súťaže odišiel bez medaily. Celkovo bola súťaž veľmi náročná. Zú-

častnilo sa jej veľké množstvo kvalitných pretekárov nielen zo Slovenska,“ dodal k vystúpeniu svojich zverencov tréner MTK Žarnovica Jozef Kováč. V medailovej štatistike sa stal najúspešnejším klubom CMK Banská Bystrica (8-1-2) pred Rapidom Bratislava (6-4-5) a MŠK Žiar nad Hronom (63-5). V pohári klubov SsZK vedie po druhom kole MŠK Žiar nad Hronom (67 b) pred Rapid Bratislava (62 b) a CMK Banská Bystrica (51 b). (dč)

Nový predseda ObFZ v Žiari nad Hronom Ján Matonok, zvolený na zasadnutí ObFZ 29. novembra 2013, prisľúbil pri svojom nástupe do funkcie nový pohľad na dianie okolo futbalu a zároveň prisľúbil inovatívny prístup. Prvou lastovičkou v tejto oblasti je nová stránka, ktorá ponúka kompletný servis a informácie pre fanúšikov futbalu z okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica. Na stránke www.obfzzh.sk nájdu návštevníci webu informácie zo širokej palety súťaží dospelých, ale aj dorastu a juniorov. Výsledkový servis a kompletné tabuľky zo súťaží dopĺňajú fotografie zo zápasov, informácie zväzu, úradné správy a dokumenty. Nechýba ani promptná aktualizácia výsledkov a samotnej stránky.

Fanúšikovia sa tak môžu tešiť na kvalitný servis z futbalových súťaží oblastnej ligy, ktorá začína na jar. Od apríla do júna sa odštartuje aj oblastná súťaž prípraviek s novými členmi súťaže zo Žarnovice, Novej Bane, Župkova, Hodruše-Hámrov, Hliníka nad Hronom, Lutily a Banskej Štiavnice. Oblastná liga prípraviek bude trvať do júna, kedy by sa mal uskutočniť záverečný turnaj družstiev z uvedených miest a obcí. Aj keď je už vytvorený rozpis súťaže prípraviek, stále je možnosť pre jednotlivé obce a mestá podať prihlášku a naplniť tak cieľ zapojenia mládeže do športového života a poskytnúť možnosť rozvíjania futbalových talentov v regióne už od malička. Zdeno Šmondrk

PRIHLÁS SA A POMÔŽ NÁM S KAMPAŇOU HĽADÁME ĽUDÍ DO VOLEBNÝCH KOMISIÍ K VOĽBÁM NA EUROPOSLANCA, KTORÉ SA USKUTOČNIA 24. MÁJA 2014, KDE PREDSTAVÍME 13 KANDIDÁTOV.

DELEGÁT VO VOLEBNEJ KOMISII Informácie, ktoré od vás potrebujeme:

meno a priezvisko

V prípade záujmu zastupovať stranu TIP vo volebných komisiách, kontaktujte nás:

adresa

www.strana-tip.sk/okrskar

dátum narodenia telefón

NZC 1952/14

e-mail

Delegátom vo volebnej komisii sa stanete zložením sľubu tomu, kto zvolá zasadnutie volebnej komisie.

tel.: 0908 057 597


16

naše novinky

ŠPORT

MICHAL DANIŠ: NÁŠ CIEĽ JE VYHRAŤ IV. LIGU nej činnosti. Treba dodať, že máme cca 100-člennú základňu. Žiaci nám hrajú druhú najvyššiu súťaž na Slovensku, dorastenci tretiu ligu a dospelí, ako bolo už viackrát napísané IV. ligu. Máme aj pred prípravku a prípravku detí.

Kto stojí za úspechmi a aké sú ambície klubu MFK Žarnovica? To nám v rozhovore prezradí samotný prezident klubu Michal Daniš.

Akú súťaž hrá klub MFK Žarnovica?

To je naozaj veľa hráčov a samozrejme okolo nich aj starostí. Dokážete napriek toľkým výdavkom chodiť na sústredenie, resp. mávate aj nejaké exhibičné medzištátne zápasy?

Žarnovica hrá IV. ligu juh a aktuálne je na prvom mieste s bilanciou osem výhier, jedna remíza a štyri prehry. Úspech nášho mužstva je pre nás potešením a rád by som pochválil hráčov, ktorí vďaka svojej hre naozaj patria na prvé miesto tejto súťaže.

Ako je to so sponzormi a s ich hľadaním? Sponzori sa získavajú veľmi ťažko a myslím si, že fungovanie jednotlivých klubov závisí na OÚ, MÚ alebo na jednom zanietenom človeku, resp. firme. V prvom rade treba pochopiť, že futbal sa musí robiť srdcom a nie s cieľom zarobiť na ňom, pretože to sa na Slovensku ani nedá. Okrem toho je to veľmi veľa starostí a stresu, ale aj radostí, keď sa mužstvu darí a predvádza pekné výkony.

Akú má váš klub podporu mesta? Primátor mesta pomáha v rámci možností, ale v dnešnej dobe je na všetko, teda aj na šport veľmi málo peňazí.

Keďže klub je aktuálne na prvom mieste, priblížite nám vaše ambície? Na túto sezónu máme cieľ vyhrať IV. ligu sk juh. Postup však závisí od získania ďalších financií hlavne na dopravu, ktorá aj teraz je najdrahšou položkou klubu. Už naša

Foto: archív autora

skupina IV. liga juh je veľmi náročná na vzdialenosti jednotlivých miest na rozdiel od IV. ligy sever. Kompetentný futbalový zväz by sa mal zamyslieť, dokedy to jednotlivé futbalové kluby zvládnu. Pretože cestovať do Revúcej, Hnúšte alebo iných ďalekých miest je finančne tak náročné, že niektoré kluby, i keď možno majú dostatočnú kvalitu, sa radšej rozhodnú hrať nižšiu súťaž, kde majú súperov podstatne bližšie.

Chystáte pre jarnú časť aj posilnenie mužstva novými hráčmi? Je možné, že jedným, dvoma hráčmi posilníme. Momentálne máme dobrý a zohratý káder, o čom svedčí aj samotné umiestnenie, ale nechceme zaspať na vavrínoch aj preto tie spomínané posily.

Základom úspechu je nepochybne aj dobrá nálada v kabíne, aká nálada panuje u vás?

Momentálne máme dobrý a zohratý káder. Kolektív je veľmi silný, čo sa týka charakteru, spolu ťahajú za jeden povraz a majú aj dostatočnú futbalovú kvalitu na túto súťaž. Pevne verím, že sa nič nezmení a naďalej nás budú tešiť svojimi výkonmi.

Máte v klube aj nové nádeje, ktoré by ste tiež v najbližšom čase pripojili k A mužstvu? Máme odchovancov v iných kluboch, ale zapracovanie dorastu do mužstva dospelých je veľký problém. Dnešná mládež má úplne iné záujmy a svoju aktivitu skôr sústredia na iné veci, čo mňa osobne dosť mrzí, nakoľko veľa popredných mužstiev získava hráčov práve zo svojich dorasteneckých mužstiev.

Čo sa týka fanúšikov, ako hodnotíte ich podporu počas zápasov? Žarnovica nie je veľmi futbalové mesto, lebo kontakt hráč – fanúšik má od seba veľmi ďaleko. Medzi futbalovým ihriskom a tribúnou je plochá dráha, ktorá zabraňuje užšiemu prepojeniu hráč – divák. Bol by som rád, keby na naše stretnutia chodilo viac divákov, verím, že postupom do vyššej súťaže pritiahneme na tribúny aj ďalších fanúšikov, ktorí patrične ocenia našich hráčov.

Mohli by ste nám priblížiť finančnú stránku, s ktorou funguje MFK Žarnovica? Mesto nám dáva cca 20 000 eur. Možno sa to bude zdať dosť, ale z toho platíme naspäť mestu prenájom štadióna a všetky energie. A to je aj polovica dotácie od mesta. 3 000 eur nám dáva podľa zmluvy Žarnovická–energetická a 4 000 eur ďalšia firma na základe zmluvy o reklam-

Na sústredenia chodievame dvakrát do roka, ale medzinárodné zápasy nehrávame. Sme radi, že môžeme hráčom zabezpečiť kvalitný tréningový proces, aby mohli napredovať, a to aj formou spomínaného sústredenia.

Ako zabezpečujete dopravu na ligové zápasy? Dopravu zabezpečujeme prenájmom. Je to naša najväčšia položka.

Kto každý sa zúčastňuje na chode klubu? Na chode nášho klubu pracuje cca desať funkcionárov a približne toľko dobrovoľníkov pri domácich zápasoch ako usporiadatelia.

Čo by ste označili za najväčší problém, ktorý sa vás bezprostredne dotýka? Problémov je veľmi veľa, najväčším sú fi nancie. Tu treba povedať, že ak sa futbalový zväz nezačne zaujímať aj o nižšie súťaže a nezačne pomáhať, nielen vyberať poplatky, tak futbal na Slovensku veľmi rýchlo padne na kolená. Predovšetkým tu platí, že ryba smrdí od hlavy. Matej Brath

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Žarnovica, náklad 3 100 ks Copyright: 14 news, spol. s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu

Nzc 03 2014 web