Page 1

17 700 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Lúštite krížovku

n a š e

str. 12

Ročník: I. číslo 3/2014 Dátum vydania: 6. 3. 2014

Považská Bystrica

Preventívne aktivity

Význam knižnice

Talent Peter Orávik

Obranca Philadelphie

str. 3 Už piaty rok odborníci z rôznych oblastí prinášajú žiakom špeciálnej školy nové poznatky, ktoré majú u detí znižovať rizikové správanie.

str. 4 Dôležitosť knižníc nebola kedysi ocenená. Považská knižnica disponuje dostatočným množstvom kníh pre každého milovníka literatúry.

str. 14 Mestu robia radosť odchovanci, ktorí to svojou poctivosťou dotiahli až k najvyšším métam. Jedným takýmto talentom je Peter Orávik.

str. 16 Andrej Meszároš je presvedčený, že pod piatimi kruhmi získal dôležité skúsenosti do ďalšej kariéry aj na olympiádu v Pchjongčchangu.

Mesto plánuje rekonštrukciu viacerých častí.

PRIPRAVOVANÉ REKONŠTRUKCIE POMÔŽU OBYVATEĽOM Komisia pre dopravu, životné prostredie a odpadové hospodárstvo sa na svojom zasadnutí zaoberala zámermi na opravu chodníku a zelene na ul. Športovcov a kompletnou rekonštrukciou časti Mládežníckej ulice. Spomínané časti neboli rekonštruované desiatky rokov a stav týchto komunikácií si vyžaduje akútne opravy. Vzhľadom na to, že mesto má v rozpočte pre tento rok schválené finančné prostriedky, pristúpilo k zadaniu

realizačnej dokumentácie. V priebehu minulého roka prebehla rekonštrukcia náväzného chodníka

pozdĺž ul. Kukučínovej a tento projekt by mal byť jej pokračovaním. Rekonštrukcia spočíva vo výmene asfaltového povrchu, ktorý je značne poškodený a zničený za zámkovú dlažbu. Mesto plánuje pri realizácii obnoviť aj zeleň, ktorá je v súčasnosti na mnohých miestach poškodená parkujúcimi vozidlami. Spo-

lu s obnovou chodníka má dôjsť aj k farebnému odlíšeniu jazdného pruhu pre bicykle, čo má prispieť k vyššej bezpečnosti cyklistov a lepšej orientácii účastníkov cestnej premávky. Pokračovanie na strane 2


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

BEZPEČNOSTNO PREVENTÍVNA AKCIA

KRÁTKE SPRÁVY

2

S cieľom pozitívneho ovplyvnenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky bol v piatok dňa 21. februára v okrese Považská Bystrica vykonaný spoločný výkon služby so zameraním na kontrolu dodržiavania maximálnych dovolených a obmedzených rýchlostí jazdy vozidiel, kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholu alebo iných návykových látok vodičmi vozidiel, kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky chodcami, cyklistami a kontrolu dodržiavania povinností vodičov motorových vozidiel voči chodcom. Počas spoločného výkonu služby policajti zistili celkom 76 priestupkov. Policajti ďalej zistili v ôsmich prípadoch požitie alkoholických nápojov. V dvoch prípadoch alkohol zistili u vodičov motorových vozidiel a šiestich prípadoch u cyklistov. Počas akcie boli zistené dva trestné činy – ohrozenie pod vplyvom návykovej látky a neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla.

MODERNIZÁCIA TRATE MEDZI POVAŽSKOU BYSTRICOU A PÚCHOVOM časnej dobe prebieha majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, čo je časovo zdĺhavý a náročný proces. „Preukázanie vzťahu k pozemkom je podmienkou získania stavebných povolení. Z uvedeného vyplýva, že dokončením majetkovoprávneho vysporiadania bude možné zabezpečiť vydanie stavebných povolení rozhodujúcich stavebných objektov a prevádzkových súborov.

JAZDIL S 1,71 PROMILE Trestný čin ohrozovanie pod vplyvom návykovej látky policajti zistili na ceste II/517 v Považskej Bystrici u 31-ročného vodiča vozidla Mitsubishi. Podrobili ho dychovej skúške s výsledkom 0,82 mg/l, čo je v prepočte 1,71 promile. Vodič bol po vytriezvení obvinený z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky.

PRISTIHNUTÝ PRI ČINE Policajti z Považskej Bystrice 20. februára vzniesli obvinenie pre prečin krádeže voči 34-ročnému mužovi z okr. Považská Bystrica. Obvinený muž 29. novembra 2013 v poobedňajších hodinách bez zjavného použitia násilia vnikol do kabíny nákladného auta zn. Peugeot Boxer. V kabíne auta sa zmocnil peňaženky, v ktorej bolo 20 eur a osobné doklady majiteľa auta. Následne bol v aute prichytený majiteľom auta a jeho synom, keď odhodil peňaženku a ušiel na neznáme miesto. Obvinenému hrozí trest odňatia slobody až na dva roky.

ĽUDIA NAĎALEJ PODCEŇUJÚ SVOJU VIDITEĽNOSŤ Za obdobie od 1. januára do 16. februára bolo v Trenčianskom kraji zaznamenaných celkom 21 dopravných nehôd, pri ktorých došlo k zrážke s chodcom. Pri dopravných nehodách boli 2 osoby usmrtené, 3 ťažko zranené a 17 ľahko zranených. Priamo na priechode pre chodcov došlo k 11 dopravným nehodám, v blízkosti priechodu pre chodcov k 2 dopravným nehodám. Samotní chodci zavinili 6 dopravných nehôd. Vzhľadom na nepriaznivý vývoj počtu a následkov dopravných nehôd s účasťou chodcov na území trenčianskeho kraja, bude polícia v nasledujúcom období vo zvýšenej miere kontrolovať vodičov. Taktiež sa vo zvýšenej miere polícia zameria na používanie reflexných prvkov chodcami a cyklistami za zníženej viditeľnosti. Zdroj: Peter Lengyel, (mv)

Dve etapy projektu Ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa

Modernizácia železničnej trate na traťovú rýchlosť 160 kilometrov za hodinu by sa v úseku Púchov – Považská Bystrica mala začať v roku 2015. Stavba by mala trvať tri roky. Termín začiatku výstavby bude závisieť od získania finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie a od uskutočnenia procesu verejného obstarávania. „Operačný program Integrovaná infraštruktúra bude oficiálnou cestou zaslaný na Európsku komisiu (EK) najneskôr v máji 2014. Následne bude prebiehať schvaľovací proces zo strany EK. V súlade s tzv. všeobecným nariadením musí EK prijať rozhodnutie k operačnému programu do šiestich mesiacov od jeho oficiálneho predloženia. Do tohto časového rámca sa však nezarátava prerušenie schvaľovacieho konania EK na základe vznesených pripomienok zo strany Komisie,“ konkretizoval hovorca.

Optimalizačný proces

Ako dodal, investičné náklady v súčasnosti prechádzajú optimalizačným procesom tak, aby sa čo najviac zachovalo pôvodné technické riešenie a aby sa dosiahli náklady, ktoré sú prijateľné pre Európsku komisiu. „Príspevok z eurofondov bude možné vypočítať až z nákladovo-výnosovej analýzy, ktorá bude prílohou Žiadosti o potvrdenie pomoci zasielanej na EK,“ zdôraznil Kóňa. Podľa Daniely Detersovej z komunikačného odboru Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) kompletná projektová dokumentácia modernizácie železničnej trate v úseku Púchov – Považská Bystrica je už vypracovaná. V sú-

Následne bude možné začať práce na tvorbe súťažných podkladov a vyhlásenie verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby,“ doplnila Detersová s tým, že podľa projektu by práce mali trvať 36 mesiacov. Modernizácia úseku železničnej trate Púchov – Považská Teplá (miestna časť Považskej Bystrice) je súčasťou modernizácie trate Púchov – Žilina na traťovú rýchlosť 160 kilometrov za hodinu ako jej prvá etapa. Druhou etapou je úsek Považská Teplá – Žilina, kde už v decembri minulého roku uzavreli ŽSR zmluvu o dielo so zhotoviteľom. Stavať ho podľa Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie bude združenie vedené spoločnosťou TSS Grade a celková konečná hodnota modernizácie 23-kilometrového úseku je 127,7 milióna eur. TASR

PRIPRAVOVANÉ REKONŠTRUKCIE PÔMÔŽU OBYVATEĽOM Dokončenie zo strany 1

Očakávaná rekonštrukcia

Obnovy sa má dočkať aj časť ul. Mládežníckej od križovatky na Milochov po odbočku k Medicínskemu centru.

Rekonštrukcia sa nedotkne len chodníkov, ale aj samotnej vozovky. Opravené má byť taktiež schodište vedúce z tejto cesty k bývalým internátom a odstránenie problému na konci ulice pri autobusovom nástupišti, ktorý

spôsoboval tvorenie sa veľkej kaluže na cestnej komunikácii. Členovia komisie v hlasovaní dali týmto projektom zelenú. Text a foto: Peter Lengyel


číslo 3/2014

SPRAVODAJSTVO

3

JOZEF KOLLMAN: ZDRUŽENIE ZVEĽAĎUJE PAMIATKY Sú ľudia, ktorí za pomoc druhým nežiadajú vôbec nič a sú radi, že urobili radosť tým, čo to potrebujú. Jedným z nich je i Jozef Kollman z občianskeho združenia. Združenie má sídlo v našom meste.

Deti vnímajú preventívne aktivity pozitívne.

PREVENTÍVNA AKCIA PRE ŽIAKOV Žiaci Špeciálnej základnej školy v Považskej Bystrici vymenili učenie za preventívne aktivity. Už piaty rok odborníci z rôznych oblastí prinášajú žiakom tejto školy nové poznatky, ktoré majú u detí znižovať rizikové správanie. „Dôležité je, aby sme predchádzali rôznym sociálnopatologickým javom ako krádeže, šikanovanie, záškoláctvo, ktoré neobchádzajú ani našu školu. Deti aj učitelia vnímajú tieto aktivity veľmi pozitívne,“ ohodnotila aktivity školská koordinátorka prevencie Mgr. Mária Haviarová. Liečebný peda-

góg Mgr. Eva Baligová dodáva: „Deti s mentálnym postihnutím majú oveľa väčší problém s nadväzovaním sociálnych kontaktov, horšie sa orientujú v normách a pravidlách. Jedným zo symptómov mentálneho postihnutia je aj ľahšia manipulovateľnosť týchto detí. Ľahšie sa nechajú vtiahnuť do negatívnych

Čo je vaším záujmom? Chceme zachraňovať a udržiavať pamiatky kultúrneho významu, aby slúžili občanom mesta.

spoločenských vrstiev, jednoduchšie sa dajú nahovoriť na nesprávne veci.“ Preventívny deň prebiehal u žiakov druhého stupňa. Témy boli orientované na prevenciu kriminality, šikanovania, rizikového správania sa, ale aj na možnosti ochrany vlastnej osoby. Odborné vedenie hodín zabezpečovali preventisti z oblasti psychológie, sociálnej práce, polície a poradenstva. Text a foto: (pl)

„Považská hitparáda nie je súťažou spevákov, ale piesní. V každom kole hitparády

sa hlasuje o tú najlepšiu. Musím povedať, že za tie roky sa nám potvrdilo, že ľudia majú

radi piesne chytľavé, melodické a temperamentné. Pokiaľ sú to piesne v pekných hudobných úpravách, ľudia si radi so spevákmi aj zaspievajú,“ hodnotí program Anna Kardošová, riaditeľka centra, ktoré spolu so Súkromnou umeleckou školou pripravuje piesne i program.

Hudobné skupiny ako súčasť programu

Aktuálne 28. kolo bolo výnimočné tým, že všetci účinkujúci boli súčasťou hudobných skupín. Teda neboli to len speváci, ale ľudia, ktorí sa hudbe venujú viac a dlhodobo. Atmosféra plnej kinosály potvrdila, že tradícia tejto pesničkovej súťaže má v meste veľa spokojných divákov, ktorí sa na Považskú hitparádu radi vracajú.

Považská hitparáda.

Okrem iného dlhé roky o kalváriu, či napríklad o náhrobnú kaplnku Sedembolestnej Panny Márie na starom cintoríne.

Text a foto: (pl)

Ján Borčányi

Aká je ďalšia dobročinnosť? Členovia za svoje vlastné finančné prostriedky opravujú a zveľaďujú vnútorný a vonkajší interiér, aby aj kaplnka skrášľovala cintorín.

Povedali by ste nám niečo o kalvárií? Bola postavená v roku 1805 a to s ústrednou kaplnkou

POVAŽSKÁ HITPARÁDA Považská hitparáda má v Považskej Bystrici tradíciu od roku 2002. Podujatie vzniklo z dôvodu potreby priniesť do mesta kultúru pre určitú vekovú kategóriu a dať možnosť vystúpiť amatérskym spevákom z mesta a blízkeho okolia. Hitparáda sa nesie v koncertnom duchu, čo dáva honosnejší rozmer celému programu.

O čo sa staráte?

svätej Márie Magdalény. Tento svätý chrám požehnal dekan z Prečína Ján Hôrka v roku 1806. Mesto sa zaviazalo k udržiavaniu kalvárie už 8. júla 1807.

Kaplnku Sedembolestnej Panny Márie na starom cintoríne. Foto: Peter Lengyel

TAKMER NAJVYŠŠIA NEZAMESTNANOSŤ Evidovaná miera nezamestnanosti v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) v januári stúpla v porovnaní s decembrom minulého roku o 0,17 %. Nezamestnanosť medzimesačne stúpla vo všetkých okresoch TSK s výnimkou okresov Partizánske a Prievidza. Vyplýva to z informácií, ktoré zverejnilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Najvyššia evidovaná miera nezamestnanosti bola v TSK v januári v okrese Prievidza, kde dosiahla 13,86 %. Nasledovali okresy Partizánske (13,19 %), Považská Bystrica (11,91 %), Bánovce nad Bebravou (11,71 %), Ilava (9,28 %), Myjava (9,10 %), Trenčín (8,98 %) a Nové

Mesto nad Váhom (8,73 %). Najnižšia miera nezamestnanosti v TSK bola v januári v okrese Púchov, kde dosiahla úroveň 8,62 %. V Trenčianskom samosprávnom kraji sa evidovaná miera nezamestnanosti zvýšila v januári na 10,91 %, v rámci Slovenska dosiahla úroveň 13,61 %. Najvyššiu mieru nezamestnanosti na Slovensku mal v januári okres Rimavská Sobota (32,24 %), najnižšiu okres Bratislava I (4,69 %). TASR


naše novinky

SPEKTRUM

MÁTE, KAM BRÁVAŤ DETI NA PRECHÁZKU?

ANKETA

4

Zaujímalo nás, kam obyvatelia mesta chodia na prechádzky so svojimi deťmi a či sú spokojní s týmito miestami. Karin, 30 rokov Keďže žijeme na dedine, tak môžem povedať, že pokoj a bezpečie je na lepšej úrovni ako v meste. No určite tu je priestor pre zlepšenie.

Marianna, 34 rokov V meste možno nájsť niekoľko príjemných miest vhodných na kočíkovanie – napr. pokojná zóna pri Domanižanke, alebo pešia zóna v meste. Horšie je to s kočíkovaním na sídlisku Rozkvet, kde v súvislosti s členitým terénom a neudržiavanými chodníkmi býva prechod s kočíkom hlavne v zimných mesiacoch priam športovým výkonom.

Ilustračné foto: TASR/ Pavol Ďurčo

KNIŽNICIAM SA NEPRIKLADAL VÝZNAM

Milena, 32 rokov Na Lánskej je veľmi pekné prostredie, takže aj možnosti na prechádzky. Horšie je to na rôznych miestach na sídliskách popri ceste, kde často parkujú vodiči aj na veľkých častiach chodníkov, čo je problém, pretože s kočiarom sa autá musia obchádzať po ceste, toto sa vôbec kompetentnými nerieši. Čo je úplne zlé a nepochopiteľné, že sa trasa, ktorou môžu kočiare bezpečne prejsť cez zimu neudržiava, to sa týka Rozkvetu. Mamičky musia veľkú časť obchádzať, často sú nútené chodiť po ceste a vystavovať nebezpečenstvu seba aj dieťa. Nemyslím si, že tých pár chodníkov, ktoré sa v zime neudržiavajú a sú pre mamičky s kočiarmi dôležité, má toľko kilometrov na udržiavanie, aby sa na to nenašli finančné prostriedky, keď sa nájdu na iné veci. Adriana, 39 rokov Veľmi zle sa mi kočíkuje, cesty sú jama na jame. Keď si niekto kúpi luxusnejší kočík, môže sa rýchlo znehodnotiť. Stáva sa tiež, že sa po ceste vozí hlina a stavebný materiál, čím zablatia kompletne celú vozovku.

Považská knižnica má dostatočné množstvo rôznorodých tematických oblastí pre rôzne sociálne skupiny (muži, ženy, mládež). O tomto, ale aj o inom sme sa rozprávali s Elenou Kaplanovou, vedúcou útvaru služieb Považskej knižnice v našom meste.

V ktorom roku bola založená Považská knižnica? Najstarší dokument o existencii vtedajšej Obecnej verejnej knižnice v Považskej Bystrici je Výkaz o zložení knižničnej rady národnosti slovenskej zriadenej dňa 21. mája 1925. Považská knižnica je riadená VÚC TSK Trenčín od 1. apríla 2002. Knižnica je príspevkovou organizáciou a okrem toho, že je mestskou knižnicou, plní fuknciu regionálnej knižnice. Je metodickým a koordinačným centrom pre okresy Považská Bystrica, Púchov a Ilava.

V akej budove knižnica sídli?

Viera, 60 rokov Kočíkujem svoje vnúča hlavne na Rozkvete. Najväčší problém je v obchádzkach, pretože musíme cik – cak hľadať cesty, po ktorých sa dostaneme dolu. Často musíme vo dvojici kočík znášať, pretože by sme museli ísť dookola. Nie je to optimálne na mladé sídlisko, kde je veľa detí. Text a foto: Peter Lengyel

Knižnica najskôr sídlila na Pobrežnej ulici v budove obecného úradu a obsahovala 117 zväzkov kníh. Knižný fond verejnej knižnice bol v roku 1947 umiestnený v zasadacej sieni miestneho národného výboru. Do roku 1951 nebola knižnica samostatne umiestnená v celom okrese, výnimkou bola Závodná knižnica Považských strojární. Knižnice boli v tom čase zanedbávané, umiestňované

v zastrčených miestach a neprikladal sa im patričný význam. Terajšie priestory na Štúrovej získala knižnica v roku 1977.

V knižnici sú niektoré priestory dosť malé. Dá sa s tým niečo urobiť? Máme vypracované projekty na celkovú rekonštrukciu budovy, kde sa plánuje upraviť podkrovie na prevádzkové účely.

Akou beletriou disponuje knižnica? Beletriu tvoria rôzne žánre. V tomto oddelení je približne 42 575 kníh. Je tu dostatočné množstvo k výberu rôznorodých kníh pre rozličné sociálne skupiny.

Je známe, že k vám chodia na besedy viacerí spisovatelia. Ktoré známe osobnosti už navštívili knižnicu? Každoročne pozývame autorov, uskutočňujeme besedy a prednášky, o ktorých vopred informujeme. Rok 2013 sa niesol v znamení významného jubilea, 1 150. výročia prí-

chodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Knižnica sprostredkovala čitateľom homíliu k záveru roka s ThDr. P. Zemkom. K storočnici narodenia rodáka z Plevníka Dominika Tatarku sme pripravili prednášku s literárnou vedkyňou a profesorkou Máriou Bátorovou. Zorganizovali sme prednášku s PhDr. Jánom Jankovičom DrSc. a besedy s Monikou Kompaníkovou, Petrom Kubicom, Katarínou Tekeľovou či Milanom Húževkom.

Disponujete knihami, ktoré napísali domáci Považania ako Dominik Tatarka, Jozef Borčányi alebo Ján Jankovič? Áno. Máme vo svojom knižničnom fonde aj diela regionálnych autorov, ktoré sú prezenčne dostupné.

Aká je návštevnosť knižnice? Knižnicu v minulom roku navštívilo 77 435 návštevníkov. Z toho 7 422 tvorili návštevníci na kultúrno-spoločenských podujatiach.

Aký žáner čítajú návštevníci? Záujem je o všetky žánre a podľa toho dopĺňame náš knižničný fond. (jb)


číslo 3/2014

INFO

POZRITE SA OKOLO SEBA! Naše Novinky sú regionálne noviny určené pre vás, a preto vám ponúkame možnosť podieľať sa na ich tvorbe. Prinášame dve nové rubriky, ktoré budete tvoriť vy, naši čitatelia. Ako si ďalej môžete prečítať, chceme sprostredkovať čitateľom dianie v ich najbližšom okolí prostredníctvom fotografie. Výstižnej, jasne poukazujúcej na nedostatky, ale aj fotografie milej, zaznamenajúcej aj vaše drobné radosti. Za každý príspevok do niektorej z našich nových rubrík vám vopred ďakujeme a veríme, že predovšetkým vašou zásluhou budú úspešné!

KTO MI DAL VODIČÁK?

AJ TAKTO SI TU ŽIJEME!

NEVYTÁČAJTE SA!

Denne chodíte po svojom meste, po sídlisku, po svojej ulici a vidíte rozkopané cesty, špinavé chodníky, polámané lavičky, rozbité sklá... Kde-tu sa ukáže nový záhon, prekvapivo pekná autobusová zastávka, vynovené schodisko, vymaľovaný podchod... Vaše mesto, vaše problémy, vaše radosti. Podeľte sa s nimi so všetkými čitateľmi Našich Noviniek! Odfotografujte, čo vás hnevá, čo špatí vaše okolie alebo naopak, čo vás potešilo či milo prekvapilo. Napíšte krátky popis k obrázku a pošlite k nám do redakcie na adresu: ajtaktosituzijeme@14news.eu. Budete možno inšpiráciou pre množstvo ďalších čitateľov!

Určite ste niečo z tohto zažili aj na vlastnej koži. Parkovanie limuzíny na mieste pre invalidov, veľký džíp priamo na prechode, mesiace odstavený polovrak zaberajúci parkovacie miesto pred panelákom, agresivitu či aroganciu niektorých šoférov na cestách i chodníkoch. Nabudúce odfotografujte (priestupok, auto), pripojte krátky popis (mesto, ulicu, dátum a vaše meno – to neuverejníme) a pošlite k nám do redakcie na adresu: ktomidalvodicak@14news.eu.

NBA 2034/14

VYTOČÍME ICH MY!

5


6

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

P. FREŠO OSTRO KRITIZUJE KDH Opozičná SDKÚ-DS ostro odmieta spoločný postup KDH a vládneho SmeruSD pred prezidentskými voľbami. Líder SDKÚ-DS Pavol Frešo to vyhlásil s tým, že krok kresťanských demokratov vníma ako chybný.

MICHAL HORSKÝ

VOĽBA PREZIDENTA Hoci prezidentská kampaň začala už v lete, skutočná, zákonom povolená volebná kampaň začala až posledný februárový deň. Očakáva sa, že v najbližších dvoch týždňoch všetci štrnásti prezidentskí kandidáti vystúpia pred verejnosťou, ktorá zaostrí svoju pozornosť na ich ponuku, prezentáciu programov, ich prezidentské vízie. Treba veriť, že presvedčia voličov, aby k volebným urnám prišli v podstatne vyššom počte, ako tomu bolo v predošlých prezidentských voľbách. Ak si položíme otázku, ktorý druh médií môže zohrať najdôležitejšiu úlohu vo vrcholiacej kampani, politickí analytici, politológovia a novinári sa zhodujú v tom, že to budú televízne diskusie. Tam by sa malo ukázať, ktorý kandidát má patričné skúsenosti, prax a vedomosti, aby obstál pri politickej reprezentácii našej republiky. Nepripravení kandidáti, amatéri, ktorí sa prezentujú pred verejnosťou len na vlne antipolitiky a apatie voči stranám, v diskusiách iba ťažko obstoja a mali by ich predstihnúť tí, ktorí majú vedomosti i skúsenosti z vrcholovej politiky. Preto predpokladám, že v posledných dňoch pred prvým kolom volieb zvýraznia svoje postavenie predovšetkým predseda vlády Robert Fico, predseda poslaneckého klubu KDH Pavol Hrušovský a bývalý podpredseda vlády Milan Kňažko. Na občanovi zostáva tá najťažšia úloha. Dobre si vybrať...

„Každý volič pravice chápe, že je normálne, keď stredopravé strany postupujú spoločne. Pre SDKÚ-DS je spolupráca stredopravých strán prioritou ako alternatíva voči vládnym socialistom,“ konštatoval. Frešo ako alternatívu vnímal aj Ľudovú platformu. „Ale prípad predvolebných koalícií KDH

Pavol Frešo.

so Smerom-SD v Nitrianskom a Banskobystrickom kraji a Mosta-Híd so Smerom-SD v Košickom kraji, ako aj najnovšia predvoleb-

ná spolupráca v prezidentských voľbách KDH a Smeru-SD výrazne narúša túto predstavu o spoločnej alternatíve,“ podotkol.

Vládny Smer-SD a opozičné KDH sa dohodli na zmenách Ústavy SR. Pôjde o novinky v justícii a ochrana manželstva sa dostane do najvyššieho zákona štátu. „Návrh je výsledkom širokého politického dialógu, na ktorom sa podieľali najmä Robert Fico (Smer-SD) a Ján Figeľ (KDH). Návrh predkladáme spoločne. Prejde do druhého čítania a bol by som rád, keby sme potom do tohto odborného dialógu vtiahli aj širšie politické spektrum, najmä štandardné strany,“ povedal predseda NR SR Pavol Paška (Smer-SD). Text a foto: TASR

CESTOVANIE ZA KULTÚROU Ministerstvo kultúry SR aj tento rok podporuje cesty detí do 15 rokov za návštevou slovenských múzeí a galérií. Od 18. marca do 12. apríla môžu žiaci základných škôl a 1. až 4. ročníkov osemročných gymnázií využiť ponuku Železničnej spoločnosti Slovensko na zvýhodnenú prepravu vlakom za rôznymi výstavami či stálymi expozíciami. V rámci projektu Vlakom do múzeí a galérií budú mať v tomto ter-

míne vždy v utorok, stredu, štvrtok a sobotu zvýhodnené cestovné, za ktoré zaplatia pár centov. „Projekt motivuje školy opakovane navštevovať múzeá a galérie, čo svedčí o narastajúcom záujme aj o takúto formu vzdelávania,“ poznamenalo MK. Minimálny počet detí v skupine je 10 a jeden

dospelý vedúci. Žiak zaplatí 30 centov za každých začatých 50 kilometrov. Spoločný spiatočný cestovný lístok platí len v deň návštevy múzea či galérie. Využiť na prepravu môžu všetky vlaky ZSSK, a to expres, rýchlik, RegionalExpres, zrýchlený a osobný vlak vo vozňoch 2. triedy. Text a foto: TASR/Štefan Puškáš

Výstava venovaná hradu Krásna Hôrka na Bratislavskom hrade.

DOTÁCIE PRE MENŠINY SDKÚDS MÁ NA Organizácie, ktoré v tomto roku realizujú projekty na podporu a rozvoj kultúry a jazyka národnostných menšín, dostanú finančné prostriedky z programu Kultúra národnostných menšín 2014 oveľa skôr ako doposiaľ. Informuje o tom Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny. „Zatiaľ čo v uplynulých rokoch boli organizáciám poskytnuté dotácie až koncom leta, tento rok sa podarilo proces zjednodušiť a urýchliť tak, že prvé zmluvy o poskytnutí dotácie by mohli byť podpísané začiatkom marca,“ informuje úrad splnomocnenca. Uzávierka pred-

EUROKANDIDÁTKE 12 NOMINANTOV Členovia SDKÚ-DS určia 8. marca v primárnych voľbách poradie 12 kandidátov na europoslancov. Dovedna 12 mien na 12 voľných miest navrhlo vo štvrtok (27. 2.) večer stranícke Prezídium aj krajské organizácie.

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László A. Nagy.

kladania žiadostí o dotácie bola 31. januára 2014, komisie hodnotiace jednotlivé projekty začali zasadať 20. februára 2014. Predpokladaný termín ukončenia hodnotenia je 21. marec 2014. Text a foto: TASR

Prezídium nominovalo súčasného poslanca Európskeho parlamentu Eduarda Kukana, exposlankyňu NR SR Katarínu Cibulkovú, dekana Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského (EBF UK) Ľubomíra Batku a riaditeľa odboru komunikácie Bratislavského samosprávneho kraja Petra Húsku. Za regionálne zväzy kandidujú Milan Roman (Tr-

navský regionálny zväz), Ján Grešo (Nitriansky), Alexander Slafkovský (Žilinský), Zita Pleštinská (Prešovský), Marek Vargovčák a Jarmila Tkáčová (Košický), Adela Maxonová (Trenčiansky) a Katarína Čižmárová za Banskobystrický regionálny zväz. TASR


číslo 3/2014

SPRAVODAJSTVO

7

PREMIÉR POTVRDIL, ŽE SITUÁCIA NA SLOVENSKU JE POKOJNÁ Robert Fico na nedeľňajšej tlačovke uviedol, že naša krajina má momentálne dostatok plynu aj ropy a na slovensko-ukrajinskej hranici nezaznamenali žiadne väčšie problémy ani zvýšený pohyb osôb. „Komunikujeme so všetkými zložkami na území SR, ale aj v zahraničí, pretože sme krajina, ktorá susedí s Ukrajinou a chceme vedieť, čo nám hrozí, čo nám nehrozí a chceme nejakou troškou prispieť k upokojeniu situácie v susednej krajine,“ povedal Robert Fico.

Energetické záujmy

Slovensko zatiaľ neeviduje ani zvýšený počet žiadostí o pridelenie víza či občianstva. „Podstatne dôležitejšie sú pre nás energetické záujmy SR, teda v oblasti plynu, ropy, čierneho uhlia, železnej rudy. Pokiaľ ide o plyn, tak SPP zatiaľ neevidoval žiadne ťažkosti v dodávkach zem-

ného plynu na naše územie. V zásobníkoch, ktoré máme k dispozícii, je 1,77 miliardy metrov kubických plynu, čo nám garantuje jeho dostatok na najbližších päť mesiacov. Len samotné SPP disponuje takmer 800 miliónmi metrov kubických, čo nám postačuje na štyri mesiace, v prípade, že by došlo k úplnému odstaveniu dodávok plynu, čo zatiaľ nebolo avizované, ale to máme zabezpečené,“ ubezpečil Fico s tým, že to isté platí aj o rope. Jediné, čo by mohlo Slovensko trochu ohroziť, je podľa neho zastavenie dodávok uhlia a železnej rudy na naše územie. Aj toto však vláda SR cez spravodajské služby monitoruje.

Predseda vlády Robert Fico a minister vnútra Robert Kaliňák.

Príchody emigrantov

Slovensko je pripravené prijať emigrantov. „V tej prvej vlne sme schopní prijať tisíc

utečencov v rámci našich kapacít bez väčších problémov. Vždy im treba poskytnúť ubytovanie, stravu a zdra-

votné ošetrenie,“ doplnil minister vnútra Robert Kaliňák. Text a foto: TASR

Špičková technológia v jednom integrovanom celku Operácie malých kĺbov sa nemusíte báť Unikátny artroskopický prístroj InnerVue™ umožňuje vykonávať všetky zákroky ambulantne, bez nutnosti hospitalizácie. Lekár pomocou InnerVue™ presne stanoví správnu diagnózu a súčasne môže odstrániť pôvod vašich ťažkostí.

Viac na www.jointart.sk

Diagnostický systém InnerVue™ ponúka technologicky unikátne riešenie, ktoré v sebe spája funkcionalitu konvenčnej artroskopickej veže a zároveň mobilitu v rozmerovo priaznivom prevedení.

NBA 2032/14

Diagnostický systém InnerVue™ má schopnosť zaznamenávať statické obrázky, video vo vysokom rozlíšení ako aj audio stopy.

Diagnostický systém InnerVue™ spája niekoľko základných chirurgických funkcií v jednom jednoduchom prenosnom zariadení. Integrovaný 6.4 "LCD monitor poskytuje kryštálovo čistý obraz vo vysokom rozlíšení. Viac možností výstupu umožňuje na prístroj pripojiť väčší externý monitor, tlačiareň, poprípade iné zariadenia.

Kontakt: JointArt, s. r. o. Plavisko 107, Ružomberok 034 01, tel.: +421 44 434 26 22


8

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

ANKETA S KANDIDÁTMI NA FUNKCIU V minulom čísle Našich Noviniek sme predstavili kandidátov, ktorí sa uchádzajú o funkciu prezidenta Slovenskej republiky. K tomu, aby ste sa 15. marca v prvom kole volieb rozhodli správne, môže pomôcť aj naša anketa. Všetkým prezidentským kandidátom sme položili tri otázky. Odpovedalo nám deväť kandidátov, ostatní na našu viacnásobnú výzvu nereagovali.

ANKETOVÉ OTÁZKY

JOZEF BEHÝL

občiansky kandidát

1. Nemyslím si to, ale zatiaľ z tých, ktorí kandidujú, ma nikto nepresvedčil, že by bol vhodnejší. Pretože tí, ktorí sa pasujú do pozície, že sú pripravení a jediní relevantní, mali takmer 24 rokov možnosť, aby preukázali svoje schopnosti riadiť tento štát a pomôcť občanom žiť normálny ľudský život bez strachu a obavy zo zajtrajška. Doteraz sa tak nestalo napriek obrovskej nezmyselnej privatizácii vysokého štátneho dlhu, strachu občanov zo zajtrajšieho dňa, strachu o prácu a pod.

1. PREČO SI MYSLÍTE, ŽE STE PRÁVE VY VHODNÝM KANDIDÁTOM NA PREZIDENTA?

2. SÚ PODĽA VÁS PREZIDENTSKÉ PRÁVOMOCI DOSTATOČNÉ?

2. Nemyslím si, že by boli dostatočné. Prezidentské právomoci treba rozšíriť v prvej fáze o možnosť predkladať zákony v prospech občanov a trvať na zmenách a legislatívnych úpravách platných zákonov, ktoré nie sú v prospech občanov alebo nie je možné na základe ich znenia riešiť problémy skutočného života slovenských občanov a podnikateľov.

3. ČO VNÍMATE AKO NAJVÄČŠÍ PROBLÉM SLOVENSKA A AKO CHCETE PRISPIEŤ K JEHO RIEŠENIU?

3. Najväčším problémom Slovenska z môjho pohľadu je apatia občanov a nedôvera, že sa čokoľvek dá zmeniť.

JÁN ČARNOGURSKÝ

občiansky kandidát

1. Mám najväčšie politické skúsenosti spomedzi prezi-

Dvojstranu pripravil: Branislav Bucák. Foto: TASR

dentských kandidátov a najlepší predvolebný program, ktorého presadzovanie by pomohlo riešiť najpálčivejšie problémy Slovenska. Za mojej vlády (1991 – 1992) mali jedinýkrát slovenskí učitelia vyššie platy ako českí a jedinýkrát skončil rezort zdravotníctva bez dlhov. Tiež sa zvýšil počet JRD a poľnohospodárstvo dostávalo najvyššie dotácie. Moja vláda bola medzinárodne akceptovaná.

GYULA BÁRDOS

2. Áno, s jednou výnimkou. Prezident by mal mať právo predkladať do parlamentu

občiansky kandidát

návrhy zákonov, napríklad takých, ktoré zlepšia sociálnu situáciu občanov.

1. Som jediný, pre kto-

3. Najväčším problémom Slovenska je zlá sociálna situácia veľkej časti občanov

rého je samozrejmé, že niektorí ľudia na Slovensku hovoria inou rečou než väčšinový národ. Čiže mám vo výbave to, čo nemajú všetci ostatní kandidáti: som otvorený, tolerantný a chápavý voči všetkým občanom.

a vysoká nezamestnanosť. K riešeniu týchto problémov chcem prispieť presadzovaním jednotlivých bodov môjho programu, napríklad zvýšením počtu nájomných bytov, obmedzením exekúcií či zvýšením minimálnej mzdy. Tiež chcem zvýšiť medzinárodný kredit Slovenska.

2. Áno, sú dostatočné. Ale dodávam, že sa majú vyu-

Kandidujúci za: SMER-SD

žívať v prospech všetkých občanov a nie v prospech niektorých skupín, respektíve politických strán.

1. Či som najvhodnejším kandidátom vyhodnotia vo-

3. Nezamestnanosť a korupciu. Kvôli riešeniu týchto problémov treba zmeniť legislatívu, vytvoriť lepšie podnikateľské prostredie. Okrem zahraničných investorov by mali mať lepšie podmienky k uplatneniu sa domáci podnikatelia. V súvislosti s korupciou, respektíve s bojom proti korupcii, je treba zmeniť postoj ľudí k tomuto spoločenskému neduhu. Vyžaduje si to systémové zmeny aj v legislatíve. Korupčné škandály treba dôkladne vyšetriť, vinníkov brať na zodpovednosť a patrične potrestať.

ROBERT FICO

liči. Ja som však presvedčený, že naša krajina práve v dnešnom neistom čase potrebuje na poste hlavy štátu istého politického lídra krajiny. Ten by mal vďaka dostatočným politickým aj štátnickým skúsenostiam, prirodzenej autorite, znalosti domácich pomerov, dobrým vzťahom so sociálnymi partnermi a zmyslom pre sociálny dialóg v prvom rade vytvárať všetky predpoklady na to, aby bol v krajine pokoj a stabilita.

2. Tak, ako sú definované v ústave, sú dostatočné a záleží len na prístupe prezidenta, či má dostatok politických schopností a skúseností a vie ich aktívne využiť. 3. Niekedy až žasnem nad neznalosťou kompetencií prezidenta, najmä zo strany politicky neskúsených kandidátov, ktorí hovoria, ako budú riešiť nezamestnanosť, školstvo, zdravotníctvo, čo je úplne nereálne. Fakt je, že prezident môže byť nápomocný pri riešení najväčších problémov krajiny len vtedy, keď bude ako svoju hlavnú úlohu vnímať potrebu vytvárania atmosféry dialógu a spolupráce.


číslo 3/2014

SPRAVODAJSTVO

PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY PAVOL HRUŠOVSKÝ

Kandidujúci za: KDH, SDKÚ-DS, MOST-HÍD

1. Som konzervatívny politik, zastávam hodnoty, za ktorými si stojím. Som presvedčený, že Slovensko potrebuje skúseného prezidenta a nie experiment, keď jeden ovláda všetko, alebo prezidenta bez skúseností. Som politik, ktorý sa vždy ozve, keď sa pácha krivda. Bol som pri dôležitých rozhodnutiach, akými boli vstup do Nato a EÚ. Bol som pri reštarte slovenského hospodárstva. Získal som medzinárodné kontakty, o čom svedčí aj podpora mojej kandidatúry od významných zahraničných lídrov ako nemecká kancelárka Merkelová alebo rakúsky vicekancelár Spindelegger.

MILAN MELNÍK

občiansky kandidát

1. Kandidáti nominovaní politickou stranou musia po svojom zvolení zaplatiť politickým stranám a ich sponzorom za podporu poskytnutú vo volebnej kampani. Nič také skutočný občiansky kandidát robiť nemusí – ten môže vykonávať prezidentskú funkciu v prospech všetkých občanov. 2. Ak nechceme, aby prezident bol len akýmsi luxusom, tak mu treba zveriť aj nové kompetencie a z nich vyplývajúce právomoci. Myslím si, že prezident by mal mať zákonodarnú iniciatívu a tiež, že treba posilniť jeho právo veta.

3. Najväčším problémom Slovenska je chudoba, ktorú spôsobili politici. Navrátenie sebestačnosti je jedinou cestou, ako sa nestať otrokmi vo vlastnej krajine. To nemožno vyriešiť nekonečnými hádkami v parlamente, keď vládni poslanci vždy negujú aj tie najlepšie návrhy opozície a keď sa z opozičných poslancov stanú vládni, robia presne to isté, čo ich oponenti.

2. Áno, len sa nedostatočne využívajú, alebo až zneužívajú. Prezident musí využívať autoritu a rešpekt, a tak vplývať na rozhodnutia v prospech občanov.

3. Nezamestnanosť, nevymožiteľnosť práva a polarizácia spoločnosti. Chcem ľudí spájať, nie rozdeľovať. Rovnako tak chcem pôsobiť ako prezident a spájať názory politických strán, aby nebojovali, ale hľadali riešenia pre ľudí. Pri vymožiteľnosti práva treba deharabinizovať justíciu.

HELENA MEZENSKÁ

občiansky kandidát

1. Kandidujem s cieľom stať sa prezidentom všetkých občanov, nie pravých alebo ľavých, ale všetkých občanov, ktorí považujú Slovensko za svoju vlasť. Prezident nespravuje krajinu, na to tu je vláda. Prezident má predovšetkým strážiť základné hodnoty ako je ľudskosť, čestnosť, spravodlivosť a ochrana slabších. 2. Doteraz právomoci prezidenta podľa môjho úsudku neboli dostatočne a účin-

STANISLAV MARTINČKO

ne využívané. Ak sa ukáže, že ich lepšie využitie a využitie spoločenského vplyvu prezidenta neprinesie zásadný a výrazný posun pre naplnenie občianskych záujmov, bude treba kompetencie posilniť.

Kandidujúci za: KOS

3. Slovensko predovšetkým potrebuje mravnosť, viac uvedomenia, osvietenia, po1. Som nezávislý od všetkých negatívnych vplyvov, ktoré sprevádzajú politikov na Slovensku. Nikdy som nebol členom viacerých strán, už vôbec nie KSČ.

2. Právomoci sú dostatočné, len doterajšími pre-

chopenia a lásky. Potrebuje sa zbaviť snáh o okrádanie spoločného štátneho majetku. Zaviedla sa tu nesprávna politická kultúra, keď politici zbohatli na úkor občanov.

RADOSLAV PROCHÁZKA

zidentmi neboli využívané na dostatočnej úrovni.

občiansky kandidát

3. Sú to korupcia, súdy, rómsky problém a chudoba.

1. Preto, že mám presnú predstavu o tom, ako by sa

Všetky tieto problémy sú spojené s korupciou, ktorá nedovoľuje schopným vykonávať funkcie. Zo schopnosti týchto ľudí bude ťažiť celé Slovensko, ktoré sa takto pomaly zbaví aj tých najväčších problémov.

prezidentský úrad dal premeniť na priestor pre aktívnu službu ľuďom a zároveň mám dosť skúseností a energie na to, aby som tú aktívnu službu aj naozaj vedel ľuďom dať. Potrebujeme prezidenta so schopnosťou sa ľudí zastať a byť im nablízku. Prezidenta, ktorý chráni rodinu, chráni zákon, chráni vlasť. A ktorý vie, ako na to.

2. Sú, len doterajší prezidenti ich dostatočne nevyužívali. Prezident má chrániť základné hodnoty spoločnosti a má chrániť ľudí v ich nárokoch voči štátu. A, samozrejme, má dôstojne a aktívne reprezentovať svoju vlasť v zahraničí. Na to mu súčasné právomoci stačia.

3. To, čo Slovensko dnes naozaj potrebuje, je riešiť nezamestnanosť ako takú a osobitne nezamestnanosť mladých ľudí. Štatistika nezamestnanosti, to nie sú len čísla. Za všetkými tými číslami sú konkrétni ľudia, ich osudy, rodiny, ich dôstojnosť.

9


10

INFO

naše novinky


Ä?Ă­slo 3/2014

ZDRAVIE

11

32'9Êä,9$1,(-(352%/e0 /(152=92-29ĂŠ&+.5$-Ă‹1 PodvýŞiva (alebo malnutrĂ­cia) je nedostatok lĂĄtok potrebnĂ˝ch pre sprĂĄvne fungovanie celĂŠho organizmu. PriÄ?om ich nedostatok nemusĂ­ byĹĽ viditeÄžnĂ˝ na prvĂ˝ pohÄžad, nie kaĹždĂ˝ podvýŞivenĂ˝ Ä?lovek musĂ­ byĹĽ naprĂ­klad nezdravo chudĂ˝). O to ĹĽaŞťie je podvýŞivu u pacienta alebo vaĹĄich blĂ­zkych odhaliĹĽ. PodvýŞiva je zĂĄvaĹžnĂ˝ zdravotnĂ­cky problĂŠm, ktorĂ˝ sa netĂ˝ka len rozvojovĂ˝ch krajĂ­n. Naopak, aĹž tretina pacientov vo vyspelĂ˝ch eurĂłpskych ĹĄtĂĄtoch trpĂ­ rĂ´znou formou podvýŞivy.

ZDENÄšK ZADĂ K „SprĂĄvne zvolenĂĄ výŞiva, vrĂĄtane výŞivy umelej, mĂ´Ĺže zabrĂĄniĹĽ zbytoÄ?nĂ˝m a predÄ?asnĂ˝m Ăşmrtiam,“ tvrdĂ­ profesor ZdenÄ›k ZadĂĄk z Kliniky gerontologickej a metabolickej Fakultnej nemocnice Hradec KrĂĄlovĂŠ, ktorĂ˝ patrĂ­ medzi zakladateÄžov odboru klinickej výŞivy v susednom ÄŒesku.

Kedy je teda vhodnÊ alebo nutnÊ nasadiż umelú výŞivu?

AkĂŠ je jeho zloĹženie?

7HQWRYĂŞURERNMHY\VRNRNDORULFNĂŞDPiY\VRN~Y\ĂĽL8PHOiYĂŞĂĽLYDMHYKRGQiSUH YRYDFLXKRGQRWX2EVDKXMH SDFLHQWRYXNWRUĂŞFKQLHMH Y\YiĂĽHQĂŞSRGLHOELHONRYtQ PRĂĽQpXGUĂĽDĢEHĂĽQRXFHV- YćDNDNRPELQiFLLNDVHLQX WRXGRVWDWRĂžQĂŞSUtMHPVWUD- DVyMH0&7ROHMRYDU\ELHY\DKUR]tWDNUL]LNRSRGYĂŞ- KRWXNXDNR]GURMRYRPHJD ĂĽLY\2GSRU~ĂžDVDGOKRGRER SRO\QHQDVĂŞWHQĂŞFKPDVWQĂŞFK KRVSLWDOL]RYDQĂŞPSDFLHQ- N\VHOtQ]iURYHÄ–QHREVDKXMH WRPVDNRXNRÄ?YHNGLDJQy- ODNWy]XSXULQ\DOHEROHSRN ]RXDNPDM~]QtĂĽHQ~FKXĢ GRMHGOD9ĂŞVORYQHYKRGQp Ako dlho by sa MHW~WRYĂŞĂĽLYXQDVDGLĢRQ- mala (umelĂĄ výŞiva) NRORJLFN\FKRUĂŞPSDFLHQ- pouŞívaĹĽ? WRPXNWRUĂŞFKVDYG{VOHGNX 3RNLDÄ?QiSRMHVO~ĂĽLDDNRGRSOQHFKXWHQVWYD]FKHPRWHUD- QRNVWUDY\VWDĂžLDIÄ?DĂŁWLĂžN\ SLHP{ĂĽXUR]YLQ~Ģ]iSDO\ GHQQH$NPDM~~SOQHQDKUDDLQIHNFLH5RYQDNRMHG{- GLĢEHĂĽQ~VWUDYXRGSRU~ĂžDPH OHĂĽLWiDMSULGRPiFHMOLHĂžEH ÂąIÄ?DĂŁWLĂžLHNGHQQH 8PHOiYĂŞĂĽLYDMHYKRGQiSUH YĂŁHWN\YHNRYpNDWHJyULHUL- Pre koho je umelĂĄ ]LNRSRGYĂŞĂĽLY\VDQHWĂŞND výŞiva vhodnĂĄ? OHQVWDUĂŁtFKÄ?XGt9RYĂŁHW- 9RYĂŁHREHFQRVWLP{ĂĽHPHSRNĂŞFKWĂŞFKWRSUtSDGRFKRG- YHGDĢĂĽHXPHOiYĂŞĂĽLYDPi SRU~ĂžDPHYĂŞURERN1XWUL- VYRMYĂŞ]QDPDMYWDNĂŞFKSUtSDFRPSÂŽ'ULQN3OXV GRFKNHćE\VDWRQDSUYĂŞSR-

KÄ?DGQH]GDOR'RFKiG]DQDSU NWRPXĂĽHVDVHQLRUGRVWDQH GRQHPRFQLFHVR]ORPHQLQRX NUĂžNDYSULHEHKXKRVSLWDOL]iFLHQLHMHGRVWDWRĂžQHY\ĂĽLYRYDQĂŞGRVWDQH]iSDOSÄ?~FSRWRPPXWDN]YDQH]O\KiVUGFH DMHKRVWDYXĂĽQLHMHVFKRSQĂŞVD ]OHSĂŁLĢ3DFLHQWDQLMHKRRNROLH VLDOHQHXYHGRPXM~ĂĽH]DWHQWRVWDYYSRGVWDWHP{ĂĽHKODG RizikovĂŠ skupiny pacientov:  sR]QtĂĽHQRXVFKRSQRVĢRXYVWUHEiYDQLDĂĽLYtQ  VY\VRNĂŞPLHQHUJHWLFNĂŞPLSRĂĽLDGDYNDPLQDSUSRSiOHQLQ\  VR]ORPHQLQDPL  VSRGYĂŞĂĽLYRX  VSRUXFKDPLWUiYHQLDFKRUREDPLWUiYLDFHKRWUDNWX  YUHNRQYDOHVFHQFLL  VQHFKXWHQVWYRP ĂžLDQRUH[LRX

Komu sa, naopak, neodporĂşÄ?a?

Pacientom, ktorí trpia:  ~SOQRXQHIXQNÞQRVĢRXWUiYLDFHKRWUDNWX  PHWDEROLFNêPLVWDYPLNWRUpY\üDGXM~ ]YOiãWQXVNODGEXüLYtQ

AkĂŠ typy výŞivy sĂş v ponuke? %%UDXQSRQ~NDSRUWIyOLR ĂŁSHFLiOQ\FKQXWULĂžQĂŞFKQiSRMRY W]YVLSSLQJX DMĂŁSHFLiOQHM VRQGRYHM YĂŞĂĽLY\ W]YWXEELQJX 9SRQXNH V~]DXMtPDYpODKRGQpSUtFKXWHNWRUpYĂŞERUQH]QiĂŁDM~SDFLHQWL 3RGÄ?D LQGLNiFLt MH PRĂĽQp Y\EUDĢVLEXćĂŁWDQGDUGQ~ YĂŞĂĽLYXDOHERQLHNWRUĂŞ]R ĂŁSHFLDOL]RYDQĂŞFKSUtSUDYNRYQDSUtNODGY\VRNRHQHUJHWLFN~ĂŞVYOiNQLQRXSUH GLDEHWLFNĂŞFKSDFLHQWRYSUH SDFLHQWRYVSRUXFKRXLPX-

QLW\SUHNULWLFN\FKRUĂŞFK SUH SDFLHQWRY V SRUXFKRX IXQNFLHSHĂžHQHSUHSDFLHQWRYVSRUXFKRXYVWUHEiYDQLD ĂĽLYtQDSRG

NutricompŽ Drink Plus âSHFLiOQDYêüLYDQDSLWLHERKDWiQDHQHUJLX9ãHWN\QiSRMH1XWULFRPSŽREVDKXM~ Y\YiüHQêSRGLHOELHONRYtQ WXNRYVDFKDULGRYDćDOãtFK üLYtQDPDM~Y\VRN~Y\üLYRYDFLXKRGQRWX.GLVSR]tFLL V~YãW\URFKU{]Q\FKSUtFKXWLDFK YDQLONDÞRNROiGDMDKRGDEDQiQ  Viac informåcií nåjdete na www.zelenahviezda.sk a www.lepsipece.cz Kúpiż ho môŞete v reżazci zdravotníckych predajní Zelenå hviezda za cenu od

1,70 eur.


naše novinky

KRÍŽOVKA .UtåRYNXGRGDODUHGDNFLDþDVRSLVX5(/$;

12

ACH, TÁ GRAMATIKA! Mnohých z nás trápil pravopis ešte v školských laviciach, ale časom problémov neubúda, naopak sa často ešte stupňujú. V písaní ypsilónov majú mnohí z nás medzery aj dnes. Pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka, ktorým je 21. február, vyhláseného na 30. výročnej konferencii UNESCO v roku 1999, si nezaškodí pripomenúť niekoľko pravopisných pravidiel. Predložky s/so, z/zo Ak sa nevieme rozhodnúť, pomôže nám jednoduchá pomôcka: s/so sa píše v prípade, že sa pýtame s kým, s čím: Prišiel som s niekým; Boli sme tam s odborníkmi; Stretol som sa s niekým. z/zo použijeme v prípade, že rozprávame o zložení nejakého predmetu: Pohár je vyrobený zo skla. Druhým prípadom je snaha informovať o ceste: Prišiel som z obchodu; Liek mám z lekárne. Nieje – nie je Ide zo zásady vždy o dve slová, a preto ich treba písať vždy oddelene. Vykanie Sloveso musí byť vždy v druhej osobe množného čísla, teda správne: Podali by ste mi tú prihlášku, pani úradníčka? Cením si, že ste ma ešte vyšetrili, pán doktor. Nesprávne: Podala by ste mi tú prihlášku, pani úradníčka? Cením si, že ste ma vyšetril, pán doktor. Vzhľadom na/k Správna je väzba s predložkou "vzhľadom na": vzhľadom na danú situáciu; vzhľadom na dôvody, ... Nesprávne je používať spojenie "vzhľadom k": vzhľadom k situácii; vzhľadom k dôvodom. Napadlo mi/ma Ak vám zišiel na um nápad, tak použite spojenie "napadlo mi": Napadlo mi urobiť to takto; Napadlo mi naštiepať drevo. "Napadlo ma": sa používa v prípade, že vás napadla zver alebo napriateľ: Napadol ma pes. Peter Hatrák


číslo 3/2014

TÉMA

13

O POLITICKEJ KULTÚRE V našom parlamente sa často spomína pojem politická kultúra. Aj keď ho používajú v zásade všetci, ktorí sú či už v parlamente alebo v jeho okolí, problém je v tom, čo tento pojem vo svojej podstate znamená. Oxfordský slovník svetovej politiky ho definuje ako „myšlienky i normy činnosti politického systému a zahrňuje subjektívne postoje a presvedčenie, ktoré ovládajú politické konanie a poskytuje štruktúru a poriadok politickému procesu“. Pravdu povediac toto vysvetlenie ľuďom nie je príliš zrozumiteľné a preto sa na to pozrime „normálnymi“ očami. Po ostatných voľbách v roku 2012 sa v súvislosti s politickou kultúrou často hovorí, že klesla na takú nízku úroveň ako doteraz nikdy. Opoziční poslanci i mnohí novinári to dávajú do súvislosti s dominantným postavením strany SMER-SD. Je to skutočne tak? Veľa sa hovorí o vzťahu menšiny a väčšiny nielen v parlamentne. Neustále sa zdôrazňuje, že základom demokracie je rešpektovanie práv menšiny na vyjadrenie názoru. U nás sa to prejavuje často až v extrémnych situáciách, akoby demokratické bolo iba to, čo navrhne a odsúhlasí ten, kto voľby prehral. A naopak, ten kto získal unikátnu väčšinu poslancov a stále má najväčšiu podporu medzi občanmi, mal by len asistovať a poslúchať názory neúspešných politikov. Pripomeňme si však podstatu parlamentnej demokracie, na princípoch ktorej je založený náš politický systém. Občania v slobodných voľbách odovzdajú hlas politickým stranám a tí, ktorí získajú väčšinu v 150-člennom zákonodarnom zbore, vytvoria vládu. Majú štyri roky na to, aby realizovali svoj volebný program, ktorý oslovil voličov. Po uplynutí volebného obdobia majú všetky politické subjekty opäť možnosť uchádzať sa o priazeň voličov. Stalo sa niečo iné v marci 2012? Boli to neslobodné voľby? Nevyhrala

strana, ktorá svoj mandát získala na základe skutočnej súťaže politických strán? Ak teda hovoríme o politickej kultúre, treba jednoznačne povedať, že ide o pojem viacvrstvový. Ako sa prejavuje, ako ju vnímame, sa nedá odvodiť len na základe jedného jednoduchého faktoru. Iste, v mnohom na jej pozitívne vnímanie vplýva skutočnosť, či opozícia má dostatočný priestor na pre-

Spolupráca neznamená, že si budeme vo všetkom pritakávať, ale že dokážeme o vecných problémoch diskutovať. javovanie svojich názorov, ale nesmieme zabúdať, že svoje neodňateľné práva, ba priam povinnosti voči celej spoločnosti, má aj väčšina. Ona prebrala na seba záväzok riadiť tento

štát, usilovať sa o čo najlepší komfort pre svojich občanov. Svoje zámery môže presadiť iba tak, že v parlamente schváli svoje návrhy zákonov a výkonná moc sa ich bude snažiť potom aj prakticky aplikovať. Treba sa preto spýtať opozičných predstaviteľov, ktorí vyťahujú rôzne „rýchle a okamžité“ riešenia, prečo ich nepresadzovali v predchádzajúcom období, keď mali väčšinu vo svojich

rukách. Právo navrhovať iné postupy či kritizovať vládne návrhy samozrejme majú, ale aj väčšina má už spomínanú povinnosť presadzovať svoje postupy. Bičovanie atmosféry v parlamente, neustála škandalizácia kohokoľvek a čohokoľvek z tábora strany SMER-SD je zlou cestou. Ako ukazujú aj prieskumy verejnej mienky, takáto politika nemá ani pod-

poru u občanov. Predstavitelia opozičných subjektov si musia uvedomiť, že politici na oboch stranách sú odkázaní na spoluprácu pri riešení problémov. Spolupráca neznamená, že si budeme vo všetkom pritakávať, ale že dokážeme o vecných problémoch diskutovať na odbornej úrovni a budeme si svojho politického protivníka vážiť. Politická kultúra, jej pozitívna hodnota, je práve o takto nastavených vzťahoch. Ale na to treba dvoch. Pritom podaná rukavica bola veľkorysá – SMER-SD napriek väčšinovej prevahe ponúkol opozícii adekvátne postavenie. Škoda, že jej neschopnosť dohodnúť sa napríklad na spoločnom kandidátovi na post predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR sa vyvrbuje voči tomu, kto im ponuku dal. Ak teda budeme v médiách počas politických diskusií opäť počúvať zo strany opozičných politikov náreky nad tým, aká je nízka politická kultúra u nás, nezabudnime, že možno najväčší podiel na tom majú práve tí, ktorí o tom neustále hovoria... Renáta Zmajkovičová, podpredsedníčka NR SR


14

naše novinky

ŠPORT

PETER ORÁVIK: SOM RÁD, ŽE SOM PRESTÚPIL DO VIONU Považská Bystrica bola vždy známa výchovou výborných športovcov. Výnimkou nie je ani futbal. Táto výnimočná hra v našom meste dlhé roky rozdávala radosť ľudom. Aj keď je momentálne situácia trošku odlišná a futbal v meste stagnuje, radosť nám robia aspoň jeho odchovanci, ktorí to svojou poctivosťou dotiahli až k tým najvyšším métam. Jedným takýmto talentom je „rýchlik“ z Prečína Peter Orávik, ktorého sme vyspovedali tesne pred začatím jarnej časti Corgoň ligy, kde háji dres Vionu Zlaté Moravce.

Kedy si začal s futbalom a kto ťa k tomuto športu priviedol? Futbal som začal hrávať, keď som bol štvrták. Prišiel k nám do Prečína pán tréner Pajerchin a spýtal sa, kto by išiel na talentové skúšky do športovej triedy na 1. základnej škole Nemocničná, tak som sa prihlásil. Skúšky som zvládol a ako piatak som už chodil do športovej triedy. Veľkú zásluhu na tom má moja mamina, ktorá ma vo futbale odmalička podporovala.

Chcel si byť vždy futbalistom, alebo si mal aj iné koníčky? Som chalan z dediny, tak odmalička som vyrastal na ihrisku. Lopta mi už vtedy prirástla k srdcu. Hneď po škole sme s chalanmi bežali na ihrisko a neraz pre mňa musel niekto z rodiny prísť, aby som sa vôbec najedol a niečo sa naučil do školy. Mám rád aj iné športy, hrávali sme hokej, bejzbal i tenis.

Ostal si pri futbale, kto je pre teba tvoj životný a futbalový vzor? Životný vzor je môj otec. Vždy mal dobrú náladu a nikdy mi nič zlé nepovedal, aj keď som si to neraz zaslúžil. Vychoval štyri deti, aj keď to s nami ne-

sám, bude útok na pohárové priečky? Nemáme s klubom nejaké ciele. Hlavne chceme, aby sme hrali futbal, na ktorý sa dá dívať a aby sme prilákali čo najviac ľudí na štadión, ktorý sa nám renovuje. Moje osobné ciele sú hlavne, aby som hrával v základnej zostave a pokúsil sa zaujať nejaký klub v zahraničí. Samozrejme nič z toho nepôjde, keď nebudem zdravý. Tak hlavne, aby to zdravie slúžilo. Na pohár moc nemyslíme, ale pokúsime sa oň zabojovať, aj keď to bude strašne ťažké.

Peter Oravík.

mal niekedy vôbec ľahké. Futbalový vzor ani nemám, ale hráči ako je Škrteľ, či Hamšík stoja za spomenutie, lebo dostať sa zo Slovenska do špičkových klubov, nie je a ani nebude ľahké. Za najlepšieho hráča planéty považujem Messiho.

Kde si hrával v mládežníckych kategóriach? Od prípravky až do dorastu som hrával iba v FK Raven Považská Bystrica. Mám na toto obdobie iba dobré spomienky a za všetko, čo som sa naučil, vďačím trénerom, ktorí ma tu trénovali. Či to bol pán Pajerchin alebo Sýkora či Bukový, ale najviac si vážim a cením pána trénera Dušana Ranínca, ktorý mi pomáhal futbalovo, ale aj v osobnom a školskom živote.

Do veľkého futbalu si vkročil v Žiari nad Hronom, ako si spomínaš na túto časť kariéry? Prišlo to strašne nečakane. Už som si myslel, že futbalom sa už živiť určite nebudem, ale potom som stretol pána Fábryho, ktorý sa ma opýtal, či by som nechcel ísť na skúšku do Žiaru nad Hronom. Neváhal som ani sekundu. Skúška mi vyšla veľmi dobre. Dal som gól a vedenie mi hneď ponúklo zmluvu. Spomienky na Žiar mám iba dobré. Tam som zistil, ako to vo veľkom

futbale chodí. Každý deň čisté veci, sauna, masér a všetko, čo k tomu patrí. Pre mňa, ako chalana z Prečína, to bolo niečo neuveriteľné. V Žiari mám veľa kamarátov a som rád, že moja kariéra začala práve tam.

Prišiel prestup do Zlatých Moraviec, kde aj momentálne pôsobíš. Si rád že si urobil tento krok a skončil vo Vione? Ešte pred tým ako som prestúpil do Vionu, som hrával pol roka v Dolnom Kubíne, kde sme postúpili z druhej ligy do prvej. V Kubíne som hrával preto, lebo v Žiari futbal nečakane skončil. Došli tam peniaze. Žiaľ aj také veci sa vo futbale stávajú. Potom sa mi z Vionu Zlaté Moravce ozval pán tréner Rosinský, ktorý ma trénoval v Žiari posledný pol

rok. Zaručil sa za mňa, tak som prišiel do Vionu bez toho, aby som absolvoval skúšku. Vion je klub, kde nechýba futbalistovi nič. Máme tu všetko, čo sa týka trénovania, či regenerácie. Som tu šťastný. Som rád, že som urobil tento krok v kariére a prestúpil do Vionu.

Prednedávnom si oslávil v drese Vionu 100. zápas v najvyššej slovenskej futbalovej lige, ako to vnímaš? Som rád, že som prekročil hranicu 100 štartov v lige. Vnímam to pozitívne a zároveň ma to nakoplo do ďalšej práce a dúfam, že štartov bude ešte pribúdať.

Štartuje jarná časť Corgoň ligy, aké ciele si dáva klub a aj ty

Kde povedú tvoje najbližšie futbalové kroky, chceš ostať v Moravciach, alebo ťa to láka skúsiť trebárs aj legionársky chlebíček? V Zlatých Moravciach mám ešte platnú zmluvu, tak teraz neriešim žiadne ďalšie kroky, ale určite by som chcel skúsiť legionársky chlebíček. Láka ma poľská Ekstraklasa, či česká Gambrinus liga.

Čo hovoríš na to, že skončil mužský futbal v Považskej Bystrici. Nie je to škoda? Keď som sa to prvýkrát dopočul, tak som iba krútil hlavou. Je to veľká škoda. Ako odchovanec som sledoval, ako sa im darí a myslím si, že by určite postúpili. Také veľké mesto ako je Považská Bystrica, by si určite zaslúžilo futbal na vysokej úrovni. Mladí futbalisti by mali motiváciu trénovať a zlepšovať sa, aby sa jedného dňa dostali do A tímu. Je to pre mňa nepochopiteľné, ako to mohol niekto dopustiť.

Kedy ťa uvidíme v reprezentácii? Reprezentácia? Musím sa držať pri zemi. Už nie som najmladší a na Slovensku je veľa výborných futbalistov. Ak by som chcel reprezentovať Slovensko, musel by som podávať ešte kvalitnejšie výkony. František Brezničan, Foto: archív (po)


číslo 3/2014

ŠPORT

15

SĽUBNÉ POČÍNANIE ATLÉTOV SPARTY POVAŽSKÁ BYSTRICA Atléti a atlétky Sparty Považská Bystrica robia mestu vskutku dobrú reklamu. Viac prezradil klubový tréner Mgr. Milan Laurenčík.

novia reprezentácií pre rok 2014 vo svojich vekových kategóriách.

Ako sa darí atletike?

S veľmi dobrou odozvou u rodičov sa stretol projekt Slovenského atletického zväzu, tzv. Atletické škôlky. Naša AŠ Sparťankovia funguje už 3 roky. Pohybové schopnosti tu rozvíjame nielen u budúcich atlétov, ale i potenciálnych futbalistov, hádzanárov, hokejistov a plavcov. Snahou je naplno využiť najvhodnejšie obdobie pre učenie sa novým pohybom – zlatý vek rozvoja motoriky.

AO Sparta Považská Bystrica patrí dlhodobo k popredným atletickým klubom na Slovensku. To, že náš oddiel niekoľko desaťročí vychováva nielen reprezentantov mesta, ale i Slovenska, je v atletických kruhoch známy fakt. Pravdou však je, že propagácia týchto výsledkov pokrivkáva.

Ktorí zástupcovia Sparty dosahujú momentálne najlepšie výsledky? Každoročne sa trénerom podarí poctivým a systematickým tréningom dotiahnuť zopár atlétov k titulu majstra Slovenska, či do reprezentácie vo svojej vekovej kategórií. V minulom roku to boli Ladislav Bašo, Rado Pauer, Kristián Kadák, Vladimír Blaško, Vladimír Beňák, Soňa Filová, Zuzana Ďurkechová, Jakub Kubinec, Klára Michaldová a Andrej Mitašík. To sú atléti, pôsobiaci v meste a zároveň čle-

zo strany mesta vytrvalú zamietavú odpoveď.

Vaši zverenci, či zverenkyne dosahovali vždy dobré hodnotenie v škole. Pokračujete v tomto trende naďalej?

Aké sú vaše športové aktivity okrem pozície trénera v AO Sparta.

Pracujete i štruktúrach Slovenského atletického zväzu? Áno, 10 rokov som členom komisie mládeže SAZ a druhý rok reprezentačným trénerom SAZ pre mládež do 18 rokov.

Čo by bolo vhodné zlepšiť v klube po technickej či materiálnej stránke? Bývalí zverenci si radi zaspomínajú na časy nedávno minulé. Práve dnes sa po dlhšej dobe ukázal Rado Holúbek,

Ilustračné foto: TASR/ Pavel Neubauer

účastník olympijských hier v Sydney. Jeho konštatovanie: „Všetko je tak, ako keď som pred 18 rokmi odišiel,“ nás zamrzelo. Vecí, ktoré by bolo treba prispôsobiť duchu doby je veľa. Ale ako vieme, spoločensko-ekonomická situácia športu momentálne nepraje.

bolo vybudované, sa nechalo v našom meste za posledných 25 rokov spustnúť. Bez pomoci mesta, samosprávy či štátu samotní športovci, môžu športoviská budovať, resp. dlhodobo prevádzkovať len vo veľmi obmedzenom rozsahu.

Rozmýšľate v klube o alternatíve urobiť japex, tartan, polytan či iné materiály namiesto škvárovej dráhy?

V akom smere vám pomáha mesto Považská Bystrica?

Rozmýšľame a snívame. Najmä, keď chodíme po okolitých krajinách, kde každé väčšie mestečko má plnohodnotný 400m ovál pokrytý umelým povrchom. To, čo

Priama finančná podpora klubu Sparta z mesta je v ročnej výške 600 eur. AŠ Sparťankovia v ročnej výške 200 eur. Veľmi dobrú spoluprácu máme z CVČ. Na viacnásobnú žiadosť o vstup do MŠK zatiaľ dostávame

Samozrejme. Škola je na prvom mieste. Už neraz sa nám potvrdilo, že len inteligentný športovec môže byť vrcholovým atlétom. Je veľmi náročné zladiť povinnosti v škole a tvrdý tréning. Ale i to je jedným z benefitov športovania. Športovci sa veľmi rýchlo naučia efektívne narábať so svojím časom.

Budete poriadať v novej sezóne 2014 nejaké atletické podujatie v samotnej Považskej Bystrici? Na to, aby sa naši najlepší atléti mohli predstaviť pred domácimi priaznivcami je podmienkou regulárna dráha. Nielen v okolitých krajinách, ale i na Slovensku nepridelí SAZ podujatie mestu, kde nemajú primerané podmienky. Najbližšími mestami, kde sa naši atléti predstavia sú Dubnica nad Váhom, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom či Nitra.

PRIHLÁS SA A POMÔŽ NÁM S KAMPAŇOU HĽADÁME ĽUDÍ DO VOLEBNÝCH KOMISIÍ K VOĽBÁM NA EUROPOSLANCA, KTORÉ SA USKUTOČNIA 24. MÁJA 2014, KDE PREDSTAVÍME 13 KANDIDÁTOV.

DELEGÁT VO VOLEBNEJ KOMISII Informácie, ktoré od vás potrebujeme:

meno a priezvisko

V prípade záujmu zastupovať stranu TIP vo volebných komisiách, kontaktujte nás:

adresa

www.strana-tip.sk/okrskar

dátum narodenia telefón

NPB 2035/14

e-mail

Delegátom vo volebnej komisii sa stanete zložením sľubu tomu, kto zvolá zasadnutie volebnej komisie.

tel.: 0908 057 597

Ján Borčányi


16

naše novinky

ŠPORT

MESZÁROŠ: CHCEM ZUŽITKOVAŤ SKÚSENOSTI Z OLYMPIÁDY Napriek neúspešnému vystúpeniu slovenských hokejistov na ZOH 2014 v Soči je Andrej Meszároš presvedčený, že pod piatimi kruhmi osobne získal dôležité skúsenosti do ďalšej kariéry. Obranca Philadelphie Flyers verí, že tieto skúsenosti využije nielen v tejto sezóne v zámorskej NHL, ale aj o štyri roky na olympiáde v Pchjongčchangu, kde by podľa neho mali štartovať aj profesionáli. Slovensko na olympijskom turnaji v Soči nevyhralo ani jeden zápas a s bilanciou tri prehry a jedna remíza skončilo na jedenástom, mieste. „Osobné pocity sú celkom dobré. Odohral som veľa minút. Nastupoval som vo všetkých herných situáciách, tak-

že to bolo dobré pre moje sebavedomie. To bolo to dobré, ale celkovo to skončilo pre nás skutočne neúspechom. Rozhodne preto nemôžem hovoriť o úspešnej olympiáde,“ cituje Meszároša zámorský portál.

Tretia olympijská skúsenosť

Pre Meszároša bolo Soči treťou olympijskou skúsenosťou. Reprezentoval národný tím aj na ZOH 2006 v Turíne a ZOH 2010 vo Vancouvri, kde Slováci skončili bronzoví respektíve štvrtí. Ako sám tvrdí, boli to úspešnejšie olympiády. Štyri náročné zápasy mu však teraz pomohli napredovať. Dvadsaťosemročný obranca odohral v tejto sezóne za Flyers len 35 stretnutí a len ťažko získaval väčší čas na ľade napriek 16 kanadským

Andrej Meszároš v strede po prehre v osemfinálovom zápase s Českom. Foto: TASR/Michal Svítok

bodom a známke plus tri v tabuľke pravdy. „Neodohral som celú sezónu, niekoľko zápasov som vysedával,“ uviedol Meszároš. „Takže som privítal možnosť odohrať ďalšie náročné zápasy. Neviem, či to bude výhoda oproti klubovým spoluhráčom, pretože oni oddychovali a to je tiež dôleži-

JUNIOR CUP 2014 MYJAVA

Spokojný Meszároš

Mezsároš si pochvaľuje čerstvé olympijské skúsenosti a zážitky. „Neočakával som od olympiády nič zlé. Vedel som, že to celé nanovo vy-

(TASR)

VÝSLEDKOVÝ SERVIS JUNIOR CUPU: MŠK Považská Bystrica – FC Baník Horná Nitra 2:5, gól MŠK: Kostelanský 2 TJ Sokol Borský Mikuláš – MŠK Považská Bystrica 1:1, Vlastný gól MŠK Považská Bystrica – ŠTK 1914 Šamorín 1:1, Chupáč Spartak Myjava – MŠK Považská Bystrica 2:4, Chupáč 2, Kostelanský, Simík MŠK Považská Bystrica – RSM Hodonín 1:2, Chupáč

V sobotu 22. februára sa uskutočnil veľmi kvalitný medzinárodný turnaj futbalových prípraviek Junior Cup. Na myjavských kopaniciach privítali mladé talenty z piatich slovenských miest, respektíve klubov. Medzinárodný punc podujatiu dodal aj jeden zahraničný účastník – RSM Hodonín z Českej republiky. Tejto vydarenej akcie sa zúčastnili aj naše budúce futbalové nádeje z MŠK Považská Bystrica. Chlapci s dátum narodenia od 1. 1. 2004 a mladší si pod trénerskou taktovkou Martina Bednára, počínali veľmi dobre a po tuhom boji si nakoniec vybojovali krásne 3. miesto s bilanciou jedného víťazstva, dvoch remíz

té. Uvidíme. Rozhodne chcem zužitkovať skúsenosti z olympiády,“ dodal Meszároš.

budovali a dali do toho obrovské peniaze. Bezpečnosť a kontroly boli na vysokej úrovni, čo niekedy pôsobilo otravne, ale bolo to dôležité. Celkový dojem bol veľmi pekný. Máte more, štadióny a to všetko v prostredí krásnych hôr. Bol to nádherné,“ skonštatoval Meszároš, ktorý by privítal olympijskú prestávku v NHL aj počas ZOH 2018 v Kórejskej republike. „Myslím, že olympiáda je neskutočným zážitkom pre každého. A to bez ohľadu na to, či je niekto na prvej olympiáde, alebo na piatej. Z NHL by na tento turnaj mali uvoľňovať hráčov. Chápem, že je tam riziko zranenia, ale to sa môže stať aj v NHL. To sa nedá úplne kontrolovať,“ dodal Meszároš.

OSTATNÉ VÝSLEDKY:

Horný rad zľava: Kostelanský, Čapliar, Šimík, Bednár, Tréner Bednár. V strede: Urgoš, Chupáč. Dole: Slamka, Teplan. Foto: archív klubu

a dvoch prehier. Samotný tréner Bednár neskrýval svoj optimizmus: „Som veľmi spokojný s prístupom chalanov. Snažili sa hrať to, čo som od nich žiadal a hlavne sa futbalom bavili. To je v ich veku najpodstatnejšie. V tíme je veľa

šikovných hráčov, ale takým najvýraznejším talentom je Filip Čapliar. Dúfam, že chlapci sa budú vďaka poctivému tréningu len a len zlepšovať,“ dodal nakoniec tréner MŠK.

Spartak Myjava – TJ Sokol Borský Mikuláš 1:0, RSM Hodonín – ŠTK 1914 Šamorín 3:2, Spartak Myjava – RSM Hodonín 2:4 , FC ŠTK Šamorín – FC Baník Horná Nitra 0:4, RSM Hodonín – TJ Sokol Borský Mikuláš 2:0, FC Baník Horná Nitra – Spartak Myjava 4:0, TJ Sokol Borský Mikuláš – FC ŠTK Šamorín 0:0, FC Baník Horná Nitra – RSM Hodonín 0:1, FC Baník Horná Nitra – TJ Sokol Borský Mikuláš 6:0, Spartak Myjava – ŠTK 1914 Šamorín 1:1

KONEČNÁ TABUĽKA JUNIOR CUPU 2014: 1.RSM Hodonín 12:5 15b. 2.FC Baník Horná Nitra 19:3 12b. 3.MŠK Považská Bystrica 9:11 5b. 4.Spartak Myjava 6:13 4b. 5.ŠTK 1914 Šamorín 4:9 3b. 6.TJ Sokol Borský Mikuláš 1:10 2b.

(fb)

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Považská Bystrica, náklad 17 700 ks Copyright: 14 news, spol. s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu

Npb 03 2014 web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you