Page 1

17 400 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Lúštite krížovku

n a š e

str. 13

Ročník: I. číslo 3/2014 Dátum vydania: 13. 3. 2014

Komárno

Nová plaváreň i klzisko

Číčovské mŕtve rameno

Hudba je radosť

Na prvom mieste hokej

str. 2 Mestské zastupiteľstvo by malo na marcovom zasadaní rokovať o vybudovaní nového športového komplexu.

str. 3 Jednou z najkrajších prírodných rezervácií v Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy je Číčovské mŕtve rameno.

str. 12 Folklórny súbor Dunaj bol založený v roku 1959. Už vtedy sa zameriaval na hudbu, spev a tance z regiónov celého Slovenska.

str. 16 Dvadsaťročný brankár Vlastimil Buček z hokejového tímu Ľadové Orly sa aktívnejšie začal zaoberať hokejom asi pred štyrmi rokmi.

Pohľad na Ústrednú pevnosť z výšky – Veliteľská budova má červenú strechu.

KOMÁRŇANSKÚ PEVNOSŤ STAVALA CELÁ HABSBURSKÁ MONARCHIA Západný bastión Novej pevnosti nesie latinský nápis Nec arte nec marte, čo v preklade znamená Ani ľsťou, ani silou. Žiadny nepriateľ túto pevnosť nikdy nedobyl, pokiaľ sa v nej zdržiavali jej obrancovia. Do vnútra sa dostali iba Turci, ale v tom čase bola prázdna a tiež sovietski vojaci, ktorí zanechali pevnosť viditeľne zdevastovanú. Na sútoku Váhu a Dunaja už niekoľko storočí leží jadro najväčšieho obranného komplexu v bývalom Rakúsko-

-Uhorsku, tzv. Ústredná pevnosť komárňanského fortifikačného systému, ktorá sa skladá zo Starej pevnos-

ti (od polovice 16. storočia) a Novej pevnosti (koniec 17. storočia). Celkovo pozostáva toto unikátne dielo, schopné pojať 200 000 vojakov, z deviatich objektov – okrem dvoch už spomínaných sú to Palatínska línia, Dunajské predmostie, Vážska línia, Pechotné zruby, Vážske predmostie (nezachovalo sa), Sandberská pev-

nosť, Igmandská pevnosť. Posledné dve menované sa nachádzajú na maďarskej strane Dunaja a treba priznať, že sú na tom lepšie, nakoľko po odchode sovietskej armády prešli hneď pod rezort kultúry a ich obnova bola rýchlejšia. Pokračovanie na strane 4


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

ĎALŠÍ TERÉNNI PRACOVNÍCI

KRÁTKE SPRÁVY

2

Vďaka úspešnému projektu môžu v Komárne zamestnať štyroch terénnych sociálnych pracovníkov a dvoch asistentov. Fond sociálneho rozvoja zabezpečí pre mesto 134 000 €. Záujemcovia sa mohli prihlásiť na mestskom úrade do 7. marca, vypočutie uchádzačov bude 17. marca. „Už viackrát sme sa snažili získať peniaze na tento účel, ale žiadosti sa odmietli s tým, že v Komárne žije málo Rómov. Oficiálne len 300 ľudí uvádza rómsky pôvod,“ povedal zástupca primátora Vojtech Novák. Dodal, že Mestský úrad Komárno sa veľmi teší, že môže rozšíriť počet terénnych sociálnych pracovníkov, ktorí pomáhajú aj sociálne slabším obyvateľom. Mesto s 35 000 obyvateľmi malo doteraz len jedného terénneho pracovníka.

MESTO I POSLANCI SA DOHODLI

RYSUJE SA NOVÁ PLAVÁREŇ A KLZISKO zastarané, že ak v meste niečo rýchlo nevymyslíme, ľudia nám odídu za zábavou do Maďarska alebo Nových Zámkov. Celoročná ľadová plocha je v tomto regióne veľkou výhodou. Hokejisti z maďarských miest Tatabánya a Győr chodia trénovať až do Nových Zámkov, k nám by mali bližšie,“ konštatoval Tomáš Nagy, riaditeľ mestskej organizácie spravujúcej plaváreň, klzisko a kúpalisko.

Nové pracovné miesta Aktuálna teplota nameraná v Komárne popoludní v pondelok 29. júla 2013.

Najdôležitejšou úlohou poslancov mestského zastupiteľstva na prvom tohtoročnom zasadnutí bolo spresnenie investičných položiek. Pred zasadnutím pléna sa uskutočnilo rokovanie poslaneckých klubov zastupiteľstva s vedením mesta. Dohodli sa na konsenzuálnom postupe o rozdelení financií poskytnutých na konkrétne investičné, rozvojové aktivity a rozpočtové položky mestom dotovaným ustanovizniam a firmám. Podobne sa dohodli na rozdelení položiek na podporu kultúrnych a športových aktivít a klubov, takže na zasadnutí už k väčším konfliktom nedošlo. Ostatné, podstatnejšie rozhodnutia prešli hladko. Zasadnutie pokračovalo 25. februára, kde boli prerokované také citlivé body programu ako obsah kontroly hlavného kontrolóra a parkovací systém mesta.

Mestské zastupiteľstvo Komárno by malo na marcovom zasadaní rokovať o vybudovaní nového športového komplexu, v ktorom by mala byt krytá plaváreň a krytá ľadová plocha. Informáciu potvrdil zástupca primátora Komárna Vojtech Novák. „Vo februári sme sa dohodli, že budeme hovoriť o tejto výstavbe. Členovia komisie pre rozvoj Komárna predložili štúdiu. Zatiaľ je predčasné konkretizovať samotnú realizáciu. Je to otázka financovania,“ uviedol Novák.

Unikátne vykurovanie

ÚSPEŠNÝ MATIČNÝ PLES Tak ako každý rok, aj tentoraz sa s veľkým úspechom uskutočnil 43. ročník spoločenskej udalosti – Matičného plesu. Výborná zábava, o ktorú sa postarali skupiny Vegett & Rebeli, boli dôkazom toho, že v Komárne sa zabávať vedia. Nehovoriac o tom, že akcia mala aj charitatívny podtón – výťažok z tomboly išiel na skvelú vec – podporu súborov Dramaťák (Dramatický krúžok Gymnázia Ľudovíta Jaroslava Šuleka pri Miestnom odbore Matice slovenskej v Komárne) a folklórom motivovanej skupiny Slovenskí rebeli.

KONTROLY NA CESTÁCH V priebehu budúceho týždňa bude na cestách Nitrianskeho kraja viacej policajných hliadok. Ako informovala nitrianska krajská policajná hovorkyňa Renáta Čuháková, v 11. kalendárnom týždni bude prebiehať kontrola zameraná na objektívnu zodpovednosť. „Bude vykonaná na území okresov Komárno, Nitra, Šaľa, Topoľčany, Nové Zámky a Levice a zameria sa na dokumentovanie správnych deliktov držiteľov vozidiel,“ uviedla Čuháková. Ako doplnila, policajti budú dokumentovať tie porušenia pravidiel cestnej premávky, ktoré sú na základe analýz dopravnej nehodovosti hlavnými príčinami dopravných nehôd. (vel), TASR

Podľa predstáv by sa plaváreň vykurovala unikátnym spôso-

bom – teplom, ktoré vznikne pri chladení ľadu. Zároveň by malo toto energetické centrum vykurovať aj miestnu bytovku a mestskú športovú halu. Komisia pre rozvoj mesta jednohlasne odporučila zastupiteľstvu vyčleniť v rozpočte prostriedky na potrebnú projektovú dokumentáciu. „Súčasná plaváreň a klzisko sú morálne aj technologicky také

Po splatení úveru bude komplex samofinancovateľný z prevádzky a postaví sa na mestských pozemkoch. Vznikne 30 pracovných miest vrátane zamestnancov tretích strán, ktoré by v objekte poskytovali rôzne služby. Vyriešilo by sa kúrenie niekoľkých desiatok rodín bývajúcich v blízkej bytovke a tiež teplo pre mestskú športovú halu. Nová plaváreň a klzisko by stáli mesto prvých desať rokov, do splatenia úveru, ročne 320 000 €. Zároveň vznikne úspora po zatvorení starého klziska a starej krytej plavárne 194 000 €. Text a foto: TASR

ČAKÁ ICH ŠKOLA HROU Vo februári sa uskutočnil zápis detí do základných škôl. Budúcich prvákov v Základnej škole na Rozmarínovej ulici už vo vestibule školy vítal Nevedko so svojimi kamarátmi. Celý zápis sa niesol v duchu rozprávkového sveta. Overovanie požadovaných zručností, ktorými by mal budúci prvák disponovať, zisťovali pani učiteľky hravými formami a metódami v špeciálne pripravených učebniach. Zreteľ sa kládol na komunikačné schopnosti, znalosť farieb, geometrických útvarov a podobne. Po zápise sa deti mohli pohrať s Nevedkom na interaktívnej tabuli či nakuknúť do jeho tvorivých dielní. Podľa vyjadrenia riaditeľky školy, Mgr. Heleny Weszelovszkej,

Rozprávkový Nevedko a jeho kamaráti vítali budúcich prvákov.

deti svoju prvú veľkú skúšku zvládli veľmi dobre. Zároveň nám potvrdila, že v školskom roku 2014/2015 plánujú otvoriť tri triedy s menším počtom žiakov, s cieľom posilniť individuálny prístup vyučujúceho k deťom. Pedagógovia školy sú zástancami moderných trendov

vo výchove a vzdelávaní, založených na aktivite a tvorivosti, ktorých aplikácia je dokázateľne efektívnejšia v triedach s menším počtom detí. Budúci prváčikovia sa majú určite na čo tešiť. Text a foto: (klk)


číslo 3/2014

SPRAVODAJSTVO

3

ČÍČOVSKÉ MŔTVE RAMENO – NÁRODNÁ PRÍRODNÁ REZERVÁCIA čovec v nadmorskej výške 110 metrov. Číčovské mŕtve rameno sa považuje za najväčšie jazero v mŕtvom ramene rieky na Slovensku. Jeho hĺbka je 7,5 metra. Je významnou lokalitou vodných a močiarnych spoločenstiev charakteristických pre lužné lesy rastúce pozdĺž Dunaja s výskytom 24 druhov rýb, vyše 100 druhov vtákov a viacerých zriedkavých druhov iných živočíchov a rastlín. Jazero vzniklo v roku 1899 po pretrhnutí dunajskej protipovodňovej hrádze.

Číčovské mŕtve rameno.

Jednou z najkrajších prírodných rezervácií v Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy je Národná prírodná rezervácia Číčovské mŕtve rameno. Nachádza sa v blízkosti Dunaja v oblasti Žitného ostrova na Podunajskej rovine. Vyhlásili ju 21. augusta 1964, rozprestiera sa na ploche

798 715 m². Leží v katastrálnom území obcí Číčov a Kľú-

Návšteva len pešo

Číčovské mŕtve rameno je zvyšok mŕtveho ramena zvaného Lion podľa francúzskeho vojaka, ktorý sa usadil na jeho brehu na konci I. svetovej vojny. Pekné vodné prostredie mo-

čiarneho charakteru obrástol mäkký vŕbový a topoľovo-jelšový les. Na hladine rastie lekno žlté, zátoky sú porastené tŕstím, ostricou a pálkou. Je to taká malá ornitologická lokalita s výskytom viacerých druhov vtákov. Možno tu pozorovať volavku popolavú i bielu, potápku chochlatú, čiernokrkú i hnedú, haju tmavú či bučiačika močiarneho. V období kladenia vajec vtákov (od l. marca do 15. júla) je návšteva chránenej prírodnej oblasti zakázaná. Návšteva rezervácie je možná len pešo a výhradne po vyznačených chodníkoch.

Cez náučný chodník

Na južnej strane rezervácie pozdĺž Dunaja vedie cyklistická dráha. Cez rezerváciu vedie náučný chodník v dĺžke

6 kilometrov s 12 informačnými zastávkami. Územie regiónu je mimoriadne bohaté na vodu. Okrem Dunaja, Malého Dunaja tu nachádzame aj sústavu mŕtvych ramien, meandrov. Malý Dunaj je hlavným recipientom územia, do ktorého z väčšej časti územia okresu sú odvádzané sieťou kanálov vnútorné aj vonkajšie vody. V dunajských usadeninách na Žitnom ostrove sa nachádzajú neustále sa obnovujúce zásoby kvalitnej pitnej vody, ktorých množstvo sa odhaduje až na 10 miliárd m3. V lesnej a vodnej oáze ticha okrem oddychu a aktívneho pohybu sa turista z informačných tabúľ dozvie veľa informácií o prírode tohto územia. Text a foto: (vel)

ŽIACI KONČIACICH ROČNÍKOV SÚ PRED VEĽKÝMI MERANIAMI systéme, ktoré zaviedol nový školský zákon na Slovensku. Dňa 12.marca sa uskutočnilo vo všetkých základných školách nášho regiónu celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl – Testovanie 9. Deviataci sa na testovanie z matematiky a vyučovacích predmetov intenzívne pripravovali. Ilustačné foto: TASR/AP

Písomné maturity

Maturita preverí získané vedomosti. Foto: TASR

Marec sa nesie v znamení meraní vedomostí žiakov a študentov komárňanských základných a stredných škôl. Garantom merania a hodnotenia kvality vzdelávania podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu na celoštátnej úrovni je NÚCEM. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania je štátnou organizáciou, zriadenou Ministerstvom školstva, vedy, vý-

skumu a športu Slovenskej republiky, od 1. septembra 2008. K jeho hlavným úlohám patrí zabezpečovanie externého testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl SR a externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, ktoré sú súčasťou zmien vo vzdelávacom

Podobne sú na tom i študenti končiacich ročníkov stredných škôl, ktorých čaká externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky. Dňa 18. marca 2014 vykonajú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry, pre triedy s vyučovacím jazykom maďarským to bude predmet slovenský jazyk a slovenská literatúra, 19. marca študenti absolvujú skúšku z cudzích jazykov, 20. marca z matematiky a 21. marca z maďarského jazyka a literatúry alebo ukrajinského jazyka a literatúry. (klk)

CYKLOTRASA KONEČNE NA DOHĽAD Konečne sa podarí zrealizovať dlho avizovanú cyklotrasu Komárom – Komárno – Kolárovo, ktorú iniciovalo regionálne združenie Pons Danubii. Trasa sa napojí na existujúcu cezhraničnú cyklotrasu a umožní tak mnohým nadšencom zdolávať kilometre na kolesách. Cyklotrasa má dĺžku 17 kilometrov, viesť bude popri rieke Váh z Kolárova až po Komárno a odtiaľ pokračuje do Komáromu až po Monoštorskú pevnosť.

Na jej výstavbu sa vynaložia takmer 2 milióny eur a výstavba potrvá 30 dní. Takže podľa predpokladov cyklisti budú môcť už v lete túto trasu veselo využívať a zo sedla bicyklov spoznávať krásy regiónu. (vel)


naše novinky

SPEKTRUM

PREZIDENTSKÉ VOĽBY OČAMI KOMÁRŇANOV

ANKETA

4

Slovensko čaká voľba prezidenta Slovenskej republiky. Víťaz volieb nahradí súčasnú hlavu štátu Ivana Gašparoviča, ktorý zastáva tento post od roku 2004. Opýtali sme sa obyvateľov nášho mesta, ako vnímajú predvolebnú kampaň a čo očakávajú od nového prezidenta? Mária, dôchodkyňa: Myslím si, že každý kandidát má právo na kampaň a kým dodržiava spoločenskú etiku a politickú etiketu, je to v poriadku. Od nového prezidenta očakávam v prvom rade záujem o každého občana tejto republiky, nielen o niektoré vrstvy v spoločnosti. Gabriel, nezamestnaný: Už aj v našom meste a jeho okolí vidieť bilboardy rôznych kandidátov. Predpokladám, že v nasledujúcich dňoch sa zviditeľňovanie kandidátov zosilní aktivitami priamo medzi obyvateľmi nášho mesta. Čo očakávam od nového prezidenta? Zvýšenie životnej úrovne ľudí žijúcich v tejto krajine. Vytvorenie pracovných možností. Ondrej, študent: Nakoľko som prednedávnom dovŕšil osemnásť rokov a toto budú moje prvé voľby, preštudoval som si vyhlásenia jednotlivých kandidátov, aby som sa vedel zodpovedne rozhodnúť. Dúfam, že cieľom nového prezidenta nebude len hromadenie peňazí vo svoj prospech, ale bude myslieť i na mladých, dôchodcov či jednoduchých robotníkov. Kristián, námorník: Kampaň vnímam ako predvolebné sľuby, ktoré sú vo väčšine prípadov len lákaním ľudí a nikdy sa nestanú skutočnosťou. Nový prezident by mal v prvom rade urobiť poriadok v pracovnej sfére, vytvoriť podmienky pre prácu v jednotlivých regiónoch a keď to už nedokáže, tak by mal myslieť na malých podnikateľov, ktorí sa snažia vytvoriť si zdroj práce a príjmov.

Eva, pedagóg: Myslím si, že je dôležité, aby ľudia vedeli, čo môžu očakávať od človeka, ktorého idú voliť. Od nového prezidenta očakávam pozitívny posun v oblasti školstva, medzinárodnej spolupráce i pracovnej a sociálnej sfére. (klk)

KOMÁRŇANSKÚ PEVNOSŤ STAVALA CELÁ HABSBURSKÁ MONARCHIA Dokončenie zo strany 1 Cenné informácie o jej histórii, súčasnom stave, projektoch na obnovu a budúcnosti poskytli vedúca Oddelenia zahraničných vzťahov a správy pamiatok pri Mestskom úrade Komárno Ing. Beáta Sebö a členka neziskovej organizácie Pro Castello Comaromiensi Szilvia Hamran.

Starostlivosť o komárňanské bašty je náročná. Na čo sa zameriavate najviac? Našou prioritou je momentálne obnova strechy kasárenskej budovy Novej pevnosti. Vyžaduje si to rozpočet približne 2,5 milióna eur. Riešime to cez Regionálny operačný program a keby sa to podarilo, tak sa tým zabráni ďalšej deštrukcii pevnosti. V roku 2008 sme vyčíslili rozpočet na pamiatkarskú obnovu Ústrednej pevnosti, ktorá by zahrňovala opravu ciest, inžinierskych sietí, striech a okien bez obnovy interiéru na asi 1 miliardu vtedajších korún. Dostávame finančnú pomoc od ministerstva kultúry, presnejšie z fondu Obnovme svoj dom, ktorú následne investujeme do rekonštrukčných prác. Odborná verejnosť našu snahu oceňuje, lenže treba dodať, že rozmery pevnosti sú také veľké, že sú zároveň svojím spôsobom aj záťažou. Tvorcovia česko-slovenskej vojnovej drámy Nedodržaný sľub využili pri natáčaní niektorých scén aj časti tunajšej pevnosti. Brali sme to ako dobrú reklamu pre našu pevnosť. Podobná pevnosť sa nachádza aj v českom Terezíne, s ktorým máme družbu. Tá naša bola pre fi lmárov najvhodnejšia a urobili sme to bez nároku na honorár. Do budúcna sme otvorení aj ďalším filmovým štábom.

Pohľad na kasárenskú budovu Novej pevnosti.

Komárňanský pevnostný systém sa uchádzal o zápis do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Ministerstvo kultúry v spolupráci s Maďarskom podalo spoločnú kandidatúru v roku 2007. Momentálne je celý proces pozastavený a v prípade neúspešnej kandidatúry sa čaká desať rokov, pretože každý štát

Plánujeme vybudovať v tmavých priestoroch tzv. slepý labyrint pre vidiacich. má kvótu. UNESCO má tendenciu vyhlasovať tzv. reťazové nominácie, čiže zapisovať do svojho zoznamu akési komplexy, napr. Habsburské alebo Podunajské pevnosti. Hľadajú sa podobné možnosti ako rozšíriť počet účastníkov kandidatúry, čo je však veľmi zložité z pohľadu diplomacie. Za úspešný zápis sa neinkasujú peniaze a tiež sa tým nevyriešia problémy, pretože pamiatku musíme stále udržiavať. Naopak, znamená to navýšenie povinností a vybudovanie širokého ochranného pásma bez zásahov.

Zapojili ste do obnovy pevnostného systému aj širokú verejnosť? Máme zriadenú facebookovú skupinu, cez ktorú organizujeme brigády. Takto sme napr. vyčistili vnútorné priestory Starej pevnosti od smetí a vypílili sme aj náletové dreviny. Tento projekt sme nazvali Túry v komárňanských kazematách. Pri upratovaní nám pomáhajú aj poberatelia sociálnych dávok. Aký je počet turistov, ktorí ročne navštívia pevnosť? To číslo sa pohybuje na úrovni 7 000 až 8 000 návštevníkov ročne, pričom prevažujú českí turisti, ktorých je v letných mesiacoch až 70 percent. V kronike návštev máme však aj podpisy od turistov z Kalifornie, Kanady, Švédska, Dánska, Ruska, Austrálie a Nového Zélandu. Plánujeme pre nich vybudovať v tmavých priestoroch tzv. slepý labyrint pre vidiacich. Organizácia Pro Castello Comaromiensi bola založená v roku 2003. Výška vstupného je prijateľná a to, čo vyzbierame, slúži na tlač letákov, plagátov a informačných tabúľ. Podarilo sa nám úplne zrekonštruovať budovu muničného skladu, v ktorej visia nástenné mapy chronologicky vykresľujúce vývoj pevnosti. Text a foto: Kristian Hamran


číslo 3/2014

INFO

POZRITE SA OKOLO SEBA! /BĕF/PWJOLZT´SFHJPOÞMOFOPWJOZVSŤFOÌQSFWÞT BQSFUPWÞNQPO´LBNFNPõOPTĎQPEJFIJBĎTBOBJDIUWPSCF1SJOÞĕBNFEWFOPWÌSVCSJLZ LUPSÌCVEFUFUWPSJĎWZ OBĕJŤJUBUFMJB"LPTJśBMFKN½õFUFQSFŤÐUBĎ DIDFNFTQSPTUSFELPWBĎŤJUBUFIJPNEJBOJFWJDIOBKCMJõĕPNPLPMÐQSPTUSFEOÐDUWPNGPUPHSB™F7úTUJõOFK KBTOFQPVLB[VK´DFK OBOFEPTUBULZ BMFBKGPUPHSB™FNJMFK [B[OBNFOBK´DFKBKWBĕFESPCOÌSBEPTUJ;BLBõEúQSÐTQFWPLEPOJFLUPSFK[OBĕJDIOPWúDISVCSÐLWÞNWPQSFEśBLVKFNF BWFSÐNF õFQSFEPWĕFULúNWBĕPV[ÞTMVIPVCVE´´TQFĕOÌ

,50.*%"-70%*ŠØ,

/&7:5ØŠ"+5&4" 6SŤJUFTUFOJFŤP[UPIUP[BõJMJBKOBWMBTUOFKLPõJ1BSLPWBOJFMJNV[ÐOZOB NJFTUFQSFJOWBMJEPW WFIJLúEõÐQQSJBNPOBQSFDIPEF NFTJBDFPETUBWFOú QPMPWSBL [BCFSBK´DJ QBSLPWBDJF NJFTUP QSFE QBOFMÞLPN BHSFTJWJUV ŤJBSPHBODJVOJFLUPSúDIĕPGÌSPWOBDFTUÞDIJDIPEOÐLPDI/BCVE´DF PEGPUPHSBGVKUF QSJFTUVQPL BVUP QSJQPKUFLSÞULZQPQJT NFTUP VMJDV EÞUVNBWBĕFNFOPUPOFVWFSFKOÐNF BQPĕMJUFLOÞNEPSFEBLDJFOB BESFTVLUPNJEBMWPEJDBL!OFXTFV

NBA 2034/14

7:50ŠÄ.&*$).:

"+5",504*56ò*+&.&

%FOOFDIPEÐUFQPTWPKPNNFTUF QPTÐEMJTLV QPTWPKFKVMJDJBWJEÐUFSP[LPQBOÌ DFTUZ ĕQJOBWÌDIPEOÐLZ QPMÞNBOÌMBWJŤLZ SP[CJUÌTLMÞ ,EFUVTBVLÞõFOPWú[ÞIPO QSFLWBQJWPQFLOÞBVUPCVTPWÞ[BTUÞWLB WZOPWFOÌTDIPEJTLP WZNBIJPWBOúQPEDIPE 7BĕFNFTUP WBĕFQSPCMÌNZ WBĕFSBEPTUJ1PEFIJUFTBTOJNJTPWĕFULúNJ ŤJUBUFIJNJ/BĕJDI/PWJOJFL0EGPUPHSBGVKUF ŤPWÞTIOFWÞ ŤPĕQBUÐWBĕFPLPMJF BMFCPOBPQBL ŤPWÞTQPUFĕJMPŤJNJMPQSFLWBQJMP/BQÐĕUFLSÞULZQPQJTLPC SÞ[LVBQPĕMJUFLOÞNEPSFEBLDJFOBBESFTVBKUBLUPTJUV[JKFNF!OFXTFV #VEFUFNPõOPJOĕQJSÞDJPVQSFNOPõTUWPśBMĕÐDIŤJUBUFIJPW

5


6

naĹĄe novinky

SPRAVODAJSTVO

ONLINE HLASOVANIE ZA KANDIDà TOV DO EP VYHRAL PROJEKTOV� MANAŽÉR Z BRATISLAVY

/Ă&#x2039;'52035((85292Ä?%< -(=62/76,021

LĂ­drom kandidaÄ?nej listiny Mostu-HĂ­d pre mĂĄjovĂŠ eurovoÄžby je podpredseda Zsolt Simon. Dvojkou je JĂłzsef Nagy, trojkou FrantiĹĄek Ĺ ebej. Kandiduje aj bĂ˝valĂ˝ NovĂĄ politickĂĄ strana TIP zĂĄpasnĂ­k Jozef LohyĹ&#x2C6;a, (TvorĂ­me inĂş politiku) ktorĂ˝ v minuloroÄ?nĂ˝ch uzavrela online hlasovanie regionĂĄlnych voÄžbĂĄch za kandidĂĄtov strany neuspel v boji o post do EurĂłpskeho predsedu TrenÄ?ianskeho parlamentu (EP). kraja. Rozhodla o tom =VROW6LPRQ%pOD%XJiU-y]VHI1DJ\ 2ÂżQiOQHMĂžOHQQHMNDQ- sobotĹ&#x2C6;ajĹĄia (8. 3.) GLGDĂžQHMOLVWLQH7,3XUR]- RepublikovĂĄ rada strany. SUL]QDOĂĽHMHSUHQHKRĢDĂĽNpSRSUYĂŞNUiWVWiĢQDĂžHOH KRGQHFHONRYĂŞSRĂžHWKODVRY NWRUpNDQGLGiWLQDHXURSR- Ă&#x201E;6FKYiOLOLVPHVLOQ~NDQ- NDQGLGiWN\9\]GYLKROSRVODQFRY]tVNDOLSURVWUHGQtF- GLGiWNXÂłY\KOiVLOSUHGVHGD ]LWtYD(Ă&#x2019;YRY]ĢDKXN6ORWYRPLQWHUQHWXLSRGSLVRYĂŞFK VWUDQ\%pOD%XJiU6LPRQ YHQVNXĂ&#x201E;6PHSUHVYHGĂžHQt KiUNRY9RQOLQHKODVRYDQtY\KUDOURĂžQĂŞSURMHNWRYĂŞPDQDĂĽpU]%UDWLVODY\ 9SUYHMWULQiVWNHMHPLHUQDSUHYDKDPXĂĽRY9lÞãLQD]~VSHĂŁQĂŞFKNDQGLGiWRY Ministri zahraniÄ?nĂ˝ch vecĂ­ krajĂ­n V4 listom vyzvali vysokĂş YKODVRYDQtFH]LQWHUQHWV~ predstaviteÄžku EĂ&#x161; pre zahraniÄ?nĂş a bezpeÄ?nostnĂş Ä?XGLDPODGĂŁtDNRURNRY politiku Catherine AshtonovĂş a eurĂłpskeho komisĂĄra pre QDMVWDUĂŁt NDQGLGiW PHG]L rozĹĄirovanie a eurĂłpsku susedskĂş politiku Ĺ tefana FĹąleho na bezodkladnĂŠ zaÄ?atie prĂ­prav na podpĂ­sanie AsociaÄ?nej dohody a Dohody o prehÄşbenej a komplexnej zĂłne voÄžnĂŠho obchodu (AA/DCFTA) medzi EĂ&#x161; a Ukrajinou.

6LPRQE\FKFHODE\VD~QLD SR]UHODQDWRNDPLĂŁOLSHQLD]H]DURNRYĂžOHQVWYDQRYĂŞFKNUDMtQĂ&#x201E;Ă˝LWLHSHQLD]H QDR]DMSRPRKOL]QtĂĽLĢUHJLRQiOQHUR]GLHO\ÂłSR]QDPHQDO 0LHQLVD]DVDG]RYDĢDM]D RGVWUiQHQLHĂ&#x201E;KO~S\FKVPHUQtFÂłDNRQDSUtNODGĂžHUYHQRVĢSDUDGDMRNĂ&#x201E;&KFHPHVD ]DPHULDYDĢDMQDPHQĂŁLQRYp SUiYDÂłGRSOQLO6LPRQ1DJ\ GRGDOĂĽHVWUDQDFKFHRNUHP ĂĽH(Ă&#x2019;GDOD6ORYHQVNXYHÄ?D LQpKRSULSRMLĢMXĂĽQp6ORYHQ3ULVSHODNPQRKĂŞPSR]LWtY- VNRGR(XUyS\QDSUtNODGY\Q\PYHFLDPQD6ORYHQVNX EXGRYDQtP5 DGiYDWHMWRNUDMLQHYHÄ?N~ VWDELOLWXÂłSRYHGDO 7H[WDIRWR7$65

VĂ?ZVA NA DOHODU S UKRAJINOU

ERPtUD=DRUiONDY\FKiG]D ]UR]KRGQXWLDVXPPLWX9ĂŞFKRGQpKR SDUWQHUVWYD YR 9LOQLXVHXPRĂĽQLĢ8NUDMLQH SRGSLV$$'&)7$KQHÄ&#x2021; DNRQDWREXGHSULSUDYHQi D]Y\KOiVHQLDSUHGVHGXYOiG\8NUDMLQ\]RGÄ&#x2013;DIHEUXList ministri zaslali na zĂĄ- YVWUHGXPDUFD9ĂŞ]YDĂŁpID iUDR]iXMPHMHKRYOiG\ klade iniciatĂ­vy Miroslava VORYHQVNpKRUH]RUWX]DKUD- SRGStVDĢSUHGPHWQ~GRKRGX /DMĂžiNDSRGSUHGVHGXYOi- QLĂžQĂŞFKYHFt/DMĂžiNDPD- ĂžRQDMVN{U G\DPLQLVWUD]DKUDQLĂžQĂŞFK Ä&#x2021;DUVNpKR-iQRVD0DUWRQ\YHFtDHXUySVN\FK]iOHĂĽL- LKR SRÄ?VNpKR 5DGRVODZD WRVWt6ORYHQVNHMUHSXEOLN\ 6LNRUVNpKRDĂžHVNpKR/X7H[WDIRWR7$65

)RWR)LOLS0DUĂžiN

SUYRXWULQiVWNRXPiURNRY1DMĂžDVWHMĂŁLHV~]DVW~SHQtSURMHNWRYtPDQDĂĽpULVYRMHPLHVWRWXPDM~DMXĂžLWHOLD ĂŁWXGHQWLDMHGHQ]NDQGLGiWRYMHN~]HOQtNĂ&#x201E;'HÂżQLWtYQX NDQGLGDĂžQ~OLVWLQXDMVSULSRĂžtWDQĂŞPLKODVPLQDSRGSLVRYĂŞFKKiUNRFKSUHGVWDYtPHQD WODĂžRYHMNRQIHUHQFLLYXWRURN PDUFDÂłXYLHGOD3HWUD%DFLJDORYi]RVWUDQ\7,3=iXMHPE\Ģ]iVWXSFRPVWUDQ\ 7,3Y(3SUHMDYLORFHONRYR NDQGLGiWRYNWRUtGRVWDOL v online hlasovanĂ­ viac ako KODVRY 7$65

0LQLVWUL]DKUDQLĂžQĂŞFKYHFt9=Ä?DYD VORYHQVNĂŞ0LURVODY/DMĂžiNĂžHVNĂŞ/XERPtU=DRUiOHNPDÄ&#x2021;DUVNĂŞ-iQRV0DUWRQ\L$UFKtYQ\]iEHU].\MHYD

PREDSEDA NOVEJ SDS NA SLOVENSKU JE PRIVEÄ˝A VYSOKĂ?CH Ĺ KĂ&#x201D;L

UstanovujĂşcou schĂ´dzou a voÄžbou predsednĂ­ctva strany v sobotu (8.3.) v KoĹĄiciach zaÄ?ala svoje pĂ´sobenie Strana demokratickĂŠho Slovenska (SDS).

=DSUHGVHGXVWUDQ\EROKODVRYDQtP ]YROHQĂŞ 6HUJHM .R]OtN3RGSUHGVHGDPLV~ $QGUHDâLPXUGRYiD6WDQLVODYĂ˝LĂĽPiULN7DMRPQtNRPVWUDQ\VDVWDO9ODGLPtU +XGHF â&#x20AC;&#x17E;Strana je zameranĂĄ v streGRÄ?DYRPVSHNWUH&KFHPH E\ĢDOWHUQDWtYRXVWUDQH6PHU6'DQDUXĂŁLĢMHMGRPLQDQFLX YWRPWRSULHVWRUH1DMEOLĂĽĂŁLH QiVĂžDNDM~YRÄ?E\GR(XUySVNHKRSDUODPHQWXNGHE\ OtGUDPLPDOLE\Ģ,UHQD%HOR-

Na poÄ?et obyvateÄžov je na Slovensku priveÄža vysokĂ˝ch ĹĄkĂ´l, ktorĂŠ neposkytujĂş dosĹĽ kvalitnĂŠ vzdelanie. Aj preto odchĂĄdzajĂş najlepĹĄĂ­ ĹĄtudenti do zahraniÄ?ia. 7DNiWR GOKRGREi VLWXiFLD P{ĂĽH PDĢ YiĂĽQH G{VOHGN\SUHEXG~FQRVĢ]QDORVWKRUVNiDMD1DMHVHÄ&#x2013;GRNR- QHMHNRQRPLN\NXOW~U\ĂŁWiPXQiOQ\FKYROLHEVDQiP WXDYĂŞVNXPX$NUHGLWDĂžQi hlĂĄsia nezĂĄvislĂ­ starostovia NRPLVLDWRXYLHGODYVSUiYH DSRVODQFLDOHDMEĂŞYDOtVWD- RVYRMHMĂžLQQRVWL]DREGRURVWRYLD]DÄ?6+='6&LH- ELHRG]DĂžLDWNXURNDGR Ä?RPVWUDQ\MHGRVWDĢVDGR NRQFDPLQXOpKRURND VORYHQVNpKRSDUODPHQWXÂł Ă&#x201E;9ĂŁHWN\SRURYQDQLDVORYHQXYLHGROSUHGVHGD6'66HU- VNĂŞFKY\VRNĂŞFKĂŁN{OVRVYHJHM.R]OtN WRP SRGÄ?D PHG]LQiURGQH DNFHSWRYDQĂŞFKLQGLNiWRURY 7H[WDIRWR7$65 QD]QDĂžXM~ĂĽHLFKNYDOLWDQLH Sergej KozlĂ­k

MHQDSRĂĽDGRYDQHM~URYQLÂł StĂŁHNRPLVLDYVSUiYHĂ&#x201E;-HGQR ]KRGQRWHQtSRVN\WXMHQDSUDM 6&,0$*23RGÄ?DWHMWRGDWDEi]\QDYLD]DQHMQDGDWDEi]X 6&2386MHQDSUY]R]QDPH KRGQRWHQĂŞFKY\VRNĂŞFKĂŁN{O ]R6ORYHQVNDOHQSlĢXQLYHU]tW]Ă˝HVNHMUHSXEOLN\DĂĽÂł WYUGt$.NWRUiMHSRUDGQĂŞP RUJiQRPYOiG\DGRKOLDGDQD NYDOLWXY\VRNĂŞFKĂŁN{O 7$65


Ä?Ă­slo 3/2014

SPRAVODAJSTVO

7

9ĂŠ6/('.<5()(5(1'$1$.5<0( 1(0Ă?ä(6/29(16.25(â3(.729$ÄĄ VĂ˝sledky nedeÄžĹ&#x2C6;ajĹĄieho (16. marca) referenda na Kryme nemĂ´Ĺže Slovensko reĹĄpektovaĹĽ. Ako poÄ?as rokovania rozĹĄĂ­renĂŠho zahraniÄ?nĂŠho vĂ˝boru NR SR uviedol premiĂŠr Robert Fico, lĂ­dri EurĂłpskej Ăşnie sa na minulotýŞdĹ&#x2C6;ovom summite v Bruseli zhodli na tom, Ĺže je v rozpore s Ăşstavou Ukrajiny. â&#x20AC;&#x17E;To je oficiĂĄlne stanovisko EurĂłpskej rady,â&#x20AC;&#x153; uviedol s tĂ˝m, Ĺže sa na tom zhodli vĹĄetky prĂ­tomnĂŠ ĹĄtĂĄty EĂ&#x161;, medzi ktorĂ˝mi bolo aj Slovensko. âpIVORYHQVNHMGLSORPDFLH 0LURVODY/DMĂžiNGRGDOĂĽH XVNXWRĂžQHQLHSOHELVFLWX]iVDGQH]PHQtVLWXiFLXNKRUĂŁLHPXĂ&#x201E;3UHELHKDYHÄ?PLLQWHQ]tYQHGLSORPDWLFNp~VLOLH QDWRDE\VDQDĂŁORULHĂŁHQLHÂł SR]QDPHQDOVWĂŞPĂĽHYSRQGHORNPDUFDVDVWUHWQ~ PLQLVWUL]DKUDQLĂžQĂŞFKYHFt

$XWRQyPQ\NU\PVNĂŞSDUODPHQWPDUFDSULMDOUR]KRGQXWLHRY\StVDQtUHIHUHQGDQD PDUFD2EĂžDQLDVDEXG~ Y\MDGURYDĢNGYRPRWi]NDP ĂžLVD.U\PVNĂŞSRORVWURYNWRUĂŞMHYV~ĂžDVQRVWLLQWHJUiOQRXV~ĂžDVĢRX8NUDMLQ\Pi VWDĢV~ĂžDVĢRX5XVNDVSUiYDPLVXEMHNWX5XVNHMIHGHUiFLH DOHERĂžLVDPiREQRYLĢ~ĂžLQQRVĢ~VWDY\UHSXEOLN\.U\P ]URNXDĂŁWDW~W.U\PX DNRV~ĂžDVWL8NUDMLQ\ 'RĂžDVQĂŞXNUDMLQVNĂŞSUH]LGHQW 2OHNVDQGU 7XUĂž\QRY SRGStVDOPDUFDYĂŞQRVNWRUĂŞSR]DVWDYLO~ĂžLQQRVĢWRKWR X]QHVHQLD8YiG]DVDYÄ&#x2013;RP ĂĽHUR]KRGQXWLHNU\PVNpKR =Ä?DYD33DĂŁND)âHEHM5)LFR0/DMĂžiN SDUODPHQWXSURWLUHĂžtYLDFHUĂŞPĂžOiQNRP~VWDY\8NUD(Ă&#x2019;SULĂžRPQLHMHY\O~ĂžHQp G]RYDĢDM%HQiWVNDNRPLVLD KRULHĂŁHQLDĂ&#x201E;%RODE\WRWDNi MLQVNHMUHSXEOLN\7iGHNODUXWRKWRWĂŞĂĽGÄ&#x2013;RYpPLPRULDGQH /DMĂžiNXSR]RUQLOQDWRĂĽHÄ?X- ]iYDĂĽQi]PHQDIDNWLFNpKR MHĂĽHVXYHUHQLWD8NUDMLQ\VD VWUHWQXWLHYUFKROQĂŞFKSUHG- GRYpKODVRYDQLHRSULSRMHQt VWDYXĂĽHE\KÄ?DGDQLHYĂŞFKR- WĂŞNDFHOpKRMHM~]HPLDDYĂŁHWVWDYLWHÄ?RY~QLH5R]KRGQXWLH VDWRKWRSRORVWURYDN5XVNX GLVNDSURVWUHGQtFWYRPURNR- NĂŞFKMHMĂžDVWt NU\PVNpKRSDUODPHQWXRY\- E\QHVPLHUQHVNRPSOLNRYDOR YDQtERORQHVPLHUQHVNRPStVDQtUHIHUHQGDEXGHSRVX- VLWXiFLXDKÄ?DGDQLHSROLWLFNp- SOLNRYDQpÂł]G{UD]QLO 7H[WDIRWR7$65

Ĺ piÄ?kovĂĄ technolĂłgia v jednom integrovanom celku OperĂĄcie malĂ˝ch kÄşbov sa nemusĂ­te bĂĄĹĽ UnikĂĄtny artroskopickĂ˝ prĂ­stroj InnerVueâ&#x201E;˘ umoĹžĹ&#x2C6;uje vykonĂĄvaĹĽ vĹĄetky zĂĄkroky ambulantne, bez nutnosti hospitalizĂĄcie. LekĂĄr pomocou InnerVueâ&#x201E;˘ presne stanovĂ­ sprĂĄvnu diagnĂłzu a sĂşÄ?asne mĂ´Ĺže odstrĂĄniĹĽ pĂ´vod vaĹĄich ĹĽaĹžkostĂ­.

Viac na www.jointart.sk

DiagnostickĂ˝ systĂŠm InnerVueâ&#x201E;˘ ponĂşka technologicky unikĂĄtne rieĹĄenie, ktorĂŠ v sebe spĂĄja funkcionalitu konvenÄ?nej artroskopickej veĹže a zĂĄroveĹ&#x2C6; mobilitu v rozmerovo priaznivom prevedenĂ­.

NBA 2032/14

DiagnostickĂ˝ systĂŠm InnerVueâ&#x201E;˘ mĂĄ schopnosĹĽ zaznamenĂĄvaĹĽ statickĂŠ obrĂĄzky, video vo vysokom rozlĂ­ĹĄenĂ­ ako aj audio stopy.

DiagnostickĂ˝ systĂŠm InnerVueâ&#x201E;˘ spĂĄja niekoÄžko zĂĄkladnĂ˝ch chirurgickĂ˝ch funkciĂ­ v jednom jednoduchom prenosnom zariadenĂ­. IntegrovanĂ˝ 6.4 "LCD monitor poskytuje kryĹĄtĂĄlovo Ä?istĂ˝ obraz vo vysokom rozlĂ­ĹĄenĂ­. Viac moĹžnostĂ­ vĂ˝stupu umoĹžĹ&#x2C6;uje na prĂ­stroj pripojiĹĽ väÄ?ĹĄĂ­ externĂ˝ monitor, tlaÄ?iareĹ&#x2C6;, poprĂ­pade inĂŠ zariadenia.

Kontakt: JointArt, s. r. o. Plavisko 107, RuŞomberok 034 01, tel.: +421 44 434 26 22


8

naĹĄe novinky

PROFIL

32/,7,.$ 2Ă˝$0,80(/&$ ZhovĂĄrali sme sa so znĂĄmou topoÄžÄ?ianskou umelkyĹ&#x2C6;ou Ivett Axamitovou, vĂ˝raznou predstaviteÄžkou keramickej tvorby na Slovensku. V rozhovore nĂĄm porozprĂĄvala o svojej prĂĄci, postojoch, nĂĄzoroch a prezradila nĂĄm, preÄ?o podporuje snahy a vĂ­zie novovzniknutej strany TIP, ako aj jej zakladajĂşceho Ä?lena pĂĄna Michala BubĂĄna.

]Pojem umelec je pomerne ĹĄirokĂ˝, Ä?o je vaĹĄou domĂŠnou? Ĺ pecializujem sa na hlinu, teda na vĂ˝tvory z tohto maWHULiOX2NUHPWRKRYHÄ?PL UDGDPDÄ?XMHPREUD]\QRW~WR ĂžLQQRVĢYQtPDPVN{UDNRUHOD[DĂžQ~.HÄ&#x2021;VDSRWUHEXMHP RGUHDJRYDĢPDÄ?XMHP ]Mohli by ste nĂĄm v krĂĄtkosti prezradiĹĽ svoju umeleckĂş genĂŠzu? Odkedy tvorĂ­te, Ä?o ste ĹĄtudovali, akĂŠ boli vaĹĄe zaÄ?iatky? Umeniu sa venujem od roku SRVNRQĂžHQtĂŁW~GLDVRP pol roka pracovala v BratislaYHQDGUDPDWXUJLLDOHYHÄ?PL UĂŞFKORVRP]LVWLODĂĽHVRPVDPRVWDWQiMHGQRWNDQLHWtPRYĂŞKUiĂžDSUHWRVRPRGLĂŁOD 3{YRGQHVRPFKFHODĂŁWXGRYDĢPDÄ?EXDOHQHSULMDOLPD 7DNVRPWRVN~VLODY0RGUH NGHVRP]LVWLODĂĽHPL]PDteriĂĄlov najviac â&#x20AC;&#x17E;sadlaâ&#x20AC;&#x153; hliQDNWRUiPLGRVORYDXĂžDURYDOD6DPR]UHMPHVRPYĂŁW~GLX SRNUDĂžRYDODXĂĽYRGERUHNHramika na Ĺ UP-ke v Bratisla-

Ivett AxamitovĂĄ a Michal BubĂĄn.

YHDV~NURPQHVRPĂŁWXGRYDla u Doc. akad. mal. Ivana Vychlopena. Ă˝RVDWĂŞNDPRMLFK]DĂžLDWNRYERODWRYHÄ?PLKUERÄ?DWi FHVWDDOHVRPYHÄ?PLYÄ&#x2021;DĂžQiĂĽHVRPWRQHY]GDODDĂŁOD VRP]DVYRMtPVQRP

ELH-HWRQHY\KQXWQiV~ÞDVĢ SULWYRUEHXPHQLHSRWRPQLH je stereotypnÊ.

]Pri umelcoch sa zvykne hovoriĹĽ, Ĺže ich kopla mĂşza. Viete tento jav vo vaĹĄom prĂ­pade Ä?asovo ohraniÄ?iĹĽ? NaprĂ­klad, Ĺže mĂĄvate skvelĂŠ nĂĄpady medzi piatou a siedmou hodinou Tento rok by som rĂĄno, prĂ­padne v lete... chcela z rodnĂŠho 9PRMRPSUtSDGHMHWRYHÄ?mi individuĂĄlne. V lete je to domu v Ivanke VN{UY~WOPHQRYHÄ?PLGREUHVDPLWYRUtQDMDUDQDMHSUL'XQDMLY\WYRULĢ VHÄ&#x2013;$SRNLDÄ?LGHRWLHKRGLQ\ NWRUpVWHVSRPtQDOLSUHGWĂŞP svoju galĂŠriu. DNRVRPPDODGLHĢDPLQHURELORSUREOpPYVWDĢDMRSLDWHM UiQRDNSULĂŁLHOQiSDGĂžLLQ]MĂĄvate v rĂĄmci svojej ĂŁSLUiFLDDXURELĢPLQLPiOQH tvorby nejakĂŠ obdobia Ä?i skicu, resp. nejakĂ˝ zĂĄpis na pasĂĄĹže? SDSLHU7HUD]MHWRXĂĽWDNPHU Ă&#x2C6;QRPiPĂ˝RVDWĂŞNDGÄ&#x17D;ĂĽ- QHPRĂĽQpPXVtPVDSULVS{VRN\MHWRQHSUDYLGHOQpP{ĂĽX ELĢDMSRWUHEiPVYRMHMURGLQ\ WUYDĢPHVLDFSROURNDMHGQR URĂžQp REGRELH D SRG ]MĂĄte nejakĂŠ ciele v rĂĄm1DSUtNODG WHQWR URN PiP ci svojej prĂĄce? NYHWLQRYpREGRELHYPLQX- 6DPR]UHMPHDNE\VRPLFK ORPURNXWRERORYHVPtUQH QHPDODQHJDWtYQHE\VDWR SULDPDĂĽDEVWUDNWQpREGR- SUHMDYLORDMQDPRMHMWYRUEH

Ivett AxamitovĂĄ zĂ­skala v minulom roku ocenenie Slovenka roka v kategĂłrii umenie.

Ă˝RVDWĂŞNDWDNpKRQDMEOLĂĽĂŁLHKR WHQWRURNE\VRPFKFHOD]URGnĂŠho domu v Ivanke pri DuQDMLY\WYRULĢJDOpULXNGHEXG~ vystavenĂŠ len moje diela. ZĂĄURYHÄ&#x2013;MHMFKFHPSRQHFKDĢYLdiecky charakter, ide mi najPlRWRDE\VDQiYĂŁWHYQtFL FtWLOLSUtMHPQHDRGFKiG]DOL SOQtHQHUJLHDHOiQX

]Boli ste za svoju prĂĄcu aj formĂĄlne ocenenĂĄ? Ă no, v minulom roku som sa stala Slovenkou roka v kategĂłULLĂ&#x201E;XPHQLHÂł.DĂĽGiPLQFDPi YĂŁDNGYHVWUDQ\DWRWRRFHQHQLHPLSULQLHVOR]YĂŞĂŁHQĂŞ]iXMHP]RVWUDQ\YHUHMQRVWLDVQtP VSRMHQpY\VRNpQiURN\QDPÄ&#x2013;D DP{MĂžDV%ROLSRĂĽLDGDYN\QD U{]QHYĂŞVWDY\DSRG-DYWHG\ UHDJXMHPRSDĂžQHÂąQHXUREtP QLĂž=DWYRULODVRPVDGRDWHliĂŠru a tvorila som. ]Vystavujete niekde svoje diela? $NRVDWRYH]PH2ÂżFLiOQX vĂ˝stavu teraz nemĂĄm, nieĂžRYLGtPHWX LQWHUYLHZSUHELHKDORYURGLQQHMUHĂŁWDXUiFLL QLHĂžRPiPYRVYRMRP DWHOLpULDOHDNRVRPVSRPtQDODFKFHPXURELĢJDOpULX YURGQHMREFL0RMHXPHQLH dominuje v niektorĂ˝ch kosWRORFKQD6ORYHQVNXDYV~NURPQĂŞFK]ELHUNDFKSRFH-

ORPVYHWHDOHDMY]ELHUNDFK VatikĂĄnu.

]Teraz troĹĄku odboÄ?Ă­m od umenia. PreÄ?o ste sa rozhodli podporiĹĽ stranu TIP a konkrĂŠtne pĂĄna BubĂĄna? -HGQDNSUHWRĂĽHVDVQDĂĽLDE\Ģ LQtDNRYĂŁHWFLRVWDWQt7RPQH DNRXPHOFRYLYHÄ?PLLPSRQXMH=DXMDOPDXĂĽVDPRWQĂŞQizov, v ktorom je tĂĄto snaha jasne deklarovanĂĄ. Okrem toho PLMHV\PSDWLFNpĂĽHYVWUDQHV~SUHYDĂĽQHPODGtÄ?XGLD Ă˝RVDWĂŞND0LFKDOD%XEiQD o strane TIP som sa dozvedeODYÄ&#x2021;DNDQHPX3R]QiPKRRG ĂžLDVNHÄ&#x2021;EROHĂŁWHGLHĢD9ĂĽG\ EROYHÄ?PLSULHERMQĂŞDXVPLDW\DWRMHPL]iUXNRXĂĽHVDDM YWRPWR~VLOtRGRY]GiQDSOQR 2QPRKROSRNRMQHÄ&#x2021;DOHMSUDFRYDĢQDGREURPPLHVWHY]DKUDQLĂžtDOHQHSRGÄ?DKROSRKRGOLX DY\GDOVDQDERM]DOHSĂŁLXEXG~FQRVĢWHMWRNUDMLQ\ ]MyslĂ­te si, Ĺže to dokĂĄĹže? $NRVRPSRYHGDODSR]QiP nielen jeho, ale aj rodinnĂŠ zĂĄzemie, z ktorĂŠho vychĂĄdza, DYLHPDNREROY\FKRYiYDQĂŞĂžRVDWĂŞND]RGSRYHGQRVWL DSUtVWXSXNY\WĂŞĂžHQĂŞPFLHÄ?RP$SUHWRVRPSUHVYHGĂžHQiĂĽHWRGRNiĂĽH 7H[WDIRWR0DULiQÄ&#x2020;XUtN


Ä?Ă­slo 3/2014

ZDRAVIE

9

32'9Êä,9$1,(-(352%/e0 /(152=92-29ĂŠ&+.5$-Ă&#x2039;1 PodvýŞiva (alebo malnutrĂ­cia) je nedostatok lĂĄtok potrebnĂ˝ch pre sprĂĄvne fungovanie celĂŠho organizmu. PriÄ?om ich nedostatok nemusĂ­ byĹĽ viditeÄžnĂ˝ na prvĂ˝ pohÄžad, nie kaĹždĂ˝ podvýŞivenĂ˝ Ä?lovek musĂ­ byĹĽ naprĂ­klad nezdravo chudĂ˝). O to ĹĽaŞťie je podvýŞivu u pacienta alebo vaĹĄich blĂ­zkych odhaliĹĽ. PodvýŞiva je zĂĄvaĹžnĂ˝ zdravotnĂ­cky problĂŠm, ktorĂ˝ sa netĂ˝ka len rozvojovĂ˝ch krajĂ­n. Naopak, aĹž tretina pacientov vo vyspelĂ˝ch eurĂłpskych ĹĄtĂĄtoch trpĂ­ rĂ´znou formou podvýŞivy.

ZDENÄ&#x161;K ZADĂ K â&#x20AC;&#x17E;SprĂĄvne zvolenĂĄ výŞiva, vrĂĄtane výŞivy umelej, mĂ´Ĺže zabrĂĄniĹĽ zbytoÄ?nĂ˝m a predÄ?asnĂ˝m Ăşmrtiam,â&#x20AC;&#x153; tvrdĂ­ profesor ZdenÄ&#x203A;k ZadĂĄk z Kliniky gerontologickej a metabolickej Fakultnej nemocnice Hradec KrĂĄlovĂŠ, ktorĂ˝ patrĂ­ medzi zakladateÄžov odboru klinickej výŞivy v susednom Ä&#x152;esku.

Kedy je teda vhodnÊ alebo nutnÊ nasadiż umelú výŞivu?

AkĂŠ je jeho zloĹženie?

7HQWRYĂŞURERNMHY\VRNRNDORULFNĂŞDPiY\VRN~Y\ĂĽL8PHOiYĂŞĂĽLYDMHYKRGQiSUH YRYDFLXKRGQRWX2EVDKXMH SDFLHQWRYXNWRUĂŞFKQLHMH Y\YiĂĽHQĂŞSRGLHOELHONRYtQ PRĂĽQpXGUĂĽDĢEHĂĽQRXFHV- YÄ&#x2021;DNDNRPELQiFLLNDVHLQX WRXGRVWDWRĂžQĂŞSUtMHPVWUD- DVyMH0&7ROHMRYDU\ELHY\DKUR]tWDNUL]LNRSRGYĂŞ- KRWXNXDNR]GURMRYRPHJD ĂĽLY\2GSRU~ĂžDVDGOKRGRER SRO\QHQDVĂŞWHQĂŞFKPDVWQĂŞFK KRVSLWDOL]RYDQĂŞPSDFLHQ- N\VHOtQ]iURYHÄ&#x2013;QHREVDKXMH WRPVDNRXNRÄ?YHNGLDJQy- ODNWy]XSXULQ\DOHEROHSRN ]RXDNPDM~]QtĂĽHQ~FKXĢ GRMHGOD9ĂŞVORYQHYKRGQp Ako dlho by sa MHW~WRYĂŞĂĽLYXQDVDGLĢRQ- mala (umelĂĄ výŞiva) NRORJLFN\FKRUĂŞPSDFLHQ- pouŞívaĹĽ? WRPXNWRUĂŞFKVDYG{VOHGNX 3RNLDÄ?QiSRMHVO~ĂĽLDDNRGRSOQHFKXWHQVWYD]FKHPRWHUD- QRNVWUDY\VWDĂžLDIÄ?DĂŁWLĂžN\ SLHP{ĂĽXUR]YLQ~Ģ]iSDO\ GHQQH$NPDM~~SOQHQDKUDDLQIHNFLH5RYQDNRMHG{- GLĢEHĂĽQ~VWUDYXRGSRU~ĂžDPH OHĂĽLWiDMSULGRPiFHMOLHĂžEH ÂąIÄ?DĂŁWLĂžLHNGHQQH 8PHOiYĂŞĂĽLYDMHYKRGQiSUH YĂŁHWN\YHNRYpNDWHJyULHUL- Pre koho je umelĂĄ ]LNRSRGYĂŞĂĽLY\VDQHWĂŞND výŞiva vhodnĂĄ? OHQVWDUĂŁtFKÄ?XGt9RYĂŁHW- 9RYĂŁHREHFQRVWLP{ĂĽHPHSRNĂŞFKWĂŞFKWRSUtSDGRFKRG- YHGDĢĂĽHXPHOiYĂŞĂĽLYDPi SRU~ĂžDPHYĂŞURERN1XWUL- VYRMYĂŞ]QDPDMYWDNĂŞFKSUtSDFRPSÂŽ'ULQN3OXV GRFKNHÄ&#x2021;E\VDWRQDSUYĂŞSR-

KÄ?DGQH]GDOR'RFKiG]DQDSU NWRPXĂĽHVDVHQLRUGRVWDQH GRQHPRFQLFHVR]ORPHQLQRX NUĂžNDYSULHEHKXKRVSLWDOL]iFLHQLHMHGRVWDWRĂžQHY\ĂĽLYRYDQĂŞGRVWDQH]iSDOSÄ?~FSRWRPPXWDN]YDQH]O\KiVUGFH DMHKRVWDYXĂĽQLHMHVFKRSQĂŞVD ]OHSĂŁLĢ3DFLHQWDQLMHKRRNROLH VLDOHQHXYHGRPXM~ĂĽH]DWHQWRVWDYYSRGVWDWHP{ĂĽHKODG RizikovĂŠ skupiny pacientov: sR]QtĂĽHQRXVFKRSQRVĢRXYVWUHEiYDQLDĂĽLYtQ VY\VRNĂŞPLHQHUJHWLFNĂŞPLSRĂĽLDGDYNDPLQDSUSRSiOHQLQ\ VR]ORPHQLQDPL VSRGYĂŞĂĽLYRX VSRUXFKDPLWUiYHQLDFKRUREDPLWUiYLDFHKRWUDNWX YUHNRQYDOHVFHQFLL VQHFKXWHQVWYRP ĂžLDQRUH[LRX

Komu sa, naopak, neodporĂşÄ?a?

Pacientom, ktorí trpia: ~SOQRXQHIXQNÞQRVĢRXWUiYLDFHKRWUDNWX PHWDEROLFNêPLVWDYPLNWRUpY\üDGXM~ ]YOiãWQXVNODGEXüLYtQ

AkĂŠ typy výŞivy sĂş v ponuke? %%UDXQSRQ~NDSRUWIyOLR ĂŁSHFLiOQ\FKQXWULĂžQĂŞFKQiSRMRY W]YVLSSLQJX DMĂŁSHFLiOQHM VRQGRYHM YĂŞĂĽLY\ W]YWXEELQJX 9SRQXNH V~]DXMtPDYpODKRGQpSUtFKXWHNWRUpYĂŞERUQH]QiĂŁDM~SDFLHQWL 3RGÄ?D LQGLNiFLt MH PRĂĽQp Y\EUDĢVLEXÄ&#x2021;ĂŁWDQGDUGQ~ YĂŞĂĽLYXDOHERQLHNWRUĂŞ]R ĂŁSHFLDOL]RYDQĂŞFKSUtSUDYNRYQDSUtNODGY\VRNRHQHUJHWLFN~ĂŞVYOiNQLQRXSUH GLDEHWLFNĂŞFKSDFLHQWRYSUH SDFLHQWRYVSRUXFKRXLPX-

QLW\SUHNULWLFN\FKRUĂŞFK SUH SDFLHQWRY V SRUXFKRX IXQNFLHSHĂžHQHSUHSDFLHQWRYVSRUXFKRXYVWUHEiYDQLD ĂĽLYtQDSRG

NutricompÂŽ Drink Plus âSHFLiOQDYĂŞĂĽLYDQDSLWLHERKDWiQDHQHUJLX9ĂŁHWN\QiSRMH1XWULFRPSÂŽREVDKXM~ Y\YiĂĽHQĂŞSRGLHOELHONRYtQ WXNRYVDFKDULGRYDÄ&#x2021;DOĂŁtFK ĂĽLYtQDPDM~Y\VRN~Y\ĂĽLYRYDFLXKRGQRWX.GLVSR]tFLL V~YĂŁW\URFKU{]Q\FKSUtFKXWLDFK YDQLONDĂžRNROiGDMDKRGDEDQiQ Viac informĂĄciĂ­ nĂĄjdete na www.zelenahviezda.sk a www.lepsipece.cz KĂşpiĹĽ ho mĂ´Ĺžete v reĹĽazci zdravotnĂ­ckych predajnĂ­ ZelenĂĄ hviezda za cenu od

1,70 eur.


10

INFO

naše novinky


číslo 3/2014

INZERCIA

MÁTE ZÁUJEM ZAPOJIŤ SA DO ODBORNÝCH TÍMOV PRI TVORBE PROGRAMU STREDO-PRAVEJ LIBERÁLNEJ STRANY TIP?

Naším zámerom je už od začiatku sa vyvarovať uzavretosti našej strany v úzkom okruhu jej členov a sympatizantov. Myslíme si totiž, že to vedie k nedostatočnému celospoločenskému nadhľadu a deformácii videnia danej problematiky nielen pri riešení odborných tém. Preto chceme spolupracovať s čo najširším kolektívom odborníkov. Z vlastných skúseností vieme, že bez politickej aktivity nie je možné vyriešiť väčšinu problémov, preto sa obraciame na všetkých ľudí v tejto krajine: Ak vám záleží na tom, aby sa veci konečne zmenili k lepšiemu, ale nechcete sa osobne politicky prezentovať, príďte k nám. Dvere Strany TIP sú vám vždy otvorené. Hľadáme práve vás, ak ste odborníkom alebo máte prax v niektorom z nasledujúcich okruhov: financie, hospodárstvo, kultúra, obrana, pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka, práca, sociálne veci a rodina, spravodlivosť, školstvo, veda, výskum a šport, vnútro, výstavba a regionálny rozvoj, zahraničné veci, zdravotníctvo, životné prostredie. Získate jedinečnú šancu ovplyvniť budúcnosť našej krajiny ako sympatizant alebo člen strany. Slovensko je naša vlasť, naše rodisko a my chceme v tejto krajine žiť spokojne, šťastne a zdravo. Chceme sa vzdelávať, pracovať a rozvíjať svoje schopnosti. V prípade vášho záujmu prihlásiť sa do odborných skupín Strany TIP, kontaktujte nás:

odbornik@strana-tip.sk 0908 057 597 NKO 2067/14

www.strana-tip.sk,

Strana TIP

Chceme, aby naše rodiny, v nich manželia, partneri a samozrejme deti boli spokojní, šťastní a veselí. Svojou prácou chceme osloviť mladých ľudí, ktorí nám pomôžu dosiahnuť zlepšenie životných, pracovných, študijných a zdravotných podmienok pre kvalitnejší, slušnejší a tolerantnejší život nás mladých, ale aj našich rodičov a starých rodičov. Hlavné ciele strany TIP vychádzajú z potrieb slušnejšieho, tolerantnejšieho a trvalo kvalitného života občanov SR. Cieľom je šírenie, rozvíjanie a napĺňanie myšlienky demokracie, pluralizmu a tolerancie.

11


12

naše novinky

KULTÚRA

HUDBA JE RADOSŤ – FOLKLÓR JE ŽIVOT Folklórny súbor Dunaj v Komárne bol založený v roku 1959. Už vtedy sa zameriaval na hudbu, spev a tance z regiónov celého Slovenska. Počas svojho pôsobenia súbor prešiel rôznymi etapami: v roku 1965 sa rozpadol, ale po roku 1969 bol znovu obnovený. Odvtedy spadá súbor pod vedenie Ľudovíta Gallovicha, ktorý je okrem hlavného vedúceho aj choreografom súboru. Ešte pred pár rokmi patril súbor pod vojenskú pohraničnú stráž. Tanečníci pochádzali zo všetkých kútov Slovenska a každý z nich tak prispel do „našej“ pokladnice nejakým šperkom zo svojho regiónu. A tak sa prvky zbierali a zbierali, až ich Ľ. Gallovich pospájal do tancov. Terchová, Goral, Verbunk, Šariš, Treščák, Myjava, Detva, Trenčín. Z každého rožku trošku. V repertoári sa ocitli aj scénické tance, ako napríklad Námorník či Cigáň. Po zrušení Pohraničnej stráže sa vojaci, samozrejme, vrátili domov a dievčenská zložka súboru zostala opustená. V roku 1993 predsa len svit-

lo svetielko nádeje. Zopár dievčat z gymnázia v Komárne prišlo za pánom Gallovichom, oslovili chlapcov z gymnázia a súbor sa začal pomaly rozbiehať. V apríli a máji 1994 už nikto nemyslel na odchod zo súboru a hoci Dunaj mal vtedy málo členov, predsa len vznikali rôzne choreografie tancov. Aj kapela sa zrazu rozrástla – pribudol klavirista, huslista, harmonikár a basista. Súbor tvorí dnes približne 25 nadšencov zapálených pre folklór. Jedným zo zanietených členov súboru Dunaj je aj jeho huslista – Karol Jakubík, ktorý v súbore obracia sláčik už pätnásty rok. Mladý muž, ktorého srdce bije pre folklór. Ako sám hovorí, strčili mu nos do hudby a odvtedy je jej.

Prečo husle – prečo Dunaj – prečo foklór? Myslím si, že hudba spája ľudí, uľahčuje im komunikáciu, často sa ňou dá povedať oveľa viac ako obyčajnými slovami. A hlavne, človek ňou nedokáže ublížiť. Je mostom medzi srdca-

Folklórny súbor Dunaj žne úspechy doma i v zahraničí. Foto: archív K. Jakubíka

mi. Učarovali mi husle a Dunaj mi otvoril cestu, ktorou som zrazu chcel kráčať. Náš folklór je taký výrečný, taký pestrý, že sa mi nikdy nezunuje. Toto posolstvo chcem šíriť ďalej.

Vravíte, že náš folklór je pestrý? Áno, v repertoári máme tance, piesne z rôznych kútov našej vlasti – z Terchovej, Očovej, Myjavy, Trenčína, Goralu, Detvy. Snažíme sa zachovávať ľudové zvyky a tradície, zvyklosti, ktoré boli kedysi typické pre náš slovenský ľud. Chýr o vás zaletel až za hranice. Máte nezabudnuteľné zážitky, ktoré vo vás rezonujú najviac? Najčerstvejším triumfom našej skupiny je vzdialené Portugalsko, kde sme sa zúčastnili celosvetového festivalu Folk Cantanhede, počas ktorého sme pod záštitou samotného prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča reprezentovali rodnú krajinu a národné zvyky. Bol to úžasný pocit, obecenstvo burácalo,

Huslista Karol Jakubík. Foto: archív K. Jakubíka

5 000 ľudí nás odmenilo neutíchajúcim potleskom. Niečo také úžasné sme dovtedy nezažili. Naše tance a hudba očarili všetkých.

Myslíte si, že mladí ľudia majú záujem o tento druh hudby? Zaujíma ich ľudový folklór?

Áno, myslím si, že áno, len treba v nich tú iskierku zapáliť. Tak ako ju vo mne zapálila moja mama pred rokmi. Rád by som aj ja bol takouto fakľou.

(vel), (klk)


KRÍŽOVKA .UtåRYNXGRGDODUHGDNFLDþDVRSLVX5(/$;

číslo 3/2014

13

ACH, TÁ GRAMATIKA! Mnohých z nás trápil pravopis ešte v školských laviciach, ale časom problémov neubúda, naopak sa často ešte stupňujú. V písaní ypsilonov majú mnohí z nás medzery aj dnes. Pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka, ktorým je 21. február, vyhláseného na 30. výročnej konferencii UNESCO v roku 1999, si nezaškodí pripomenúť niekoľko pravopisných pravidiel. Predložky s/so, z/zo Ak sa nevieme rozhodnúť, pomôže nám jednoduchá pomôcka: s/so sa píše v prípade, že sa pýtame s kým, s čím: Prišiel som s niekým; Boli sme tam s odborníkmi; Stretol som sa s niekým. z/zo použijeme v prípade, že rozprávame o zložení nejakého predmetu: Pohár je vyrobený zo skla. Druhým prípadom je snaha informovať o ceste: Prišiel som z obchodu; Liek mám z lekárne. Nieje – nie je Ide zo zásady vždy o dve slová, a preto ich treba písať vždy oddelene. Vykanie Sloveso musí byť vždy v druhej osobe množného čísla, teda správne: Podali by ste mi tú prihlášku, pani úradníčka? Cením si, že ste ma ešte vyšetrili, pán doktor. Nesprávne: Podala by ste mi tú prihlášku, pani úradníčka? Cením si, že ste ma vyšetril, pán doktor. Vzhľadom na/k Správna je väzba s predložkou "vzhľadom na": vzhľadom na danú situáciu; vzhľadom na dôvody, ... Nesprávne je používať spojenie "vzhľadom k": vzhľadom k situácii; vzhľadom k dôvodom. Napadlo mi/ma Ak vám zišiel na um nápad, tak použite spojenie "napadlo mi": Napadlo mi urobiť to takto; Napadlo mi naštiepať drevo. "Napadlo ma": sa používa v prípade, že vás napadla zver alebo nepriateľ: Napadol ma pes. Peter Hatrák


14

naše novinky

ŠPORT

NEMOHOL SOM DOPUSTIŤ, ABY KLUB KLESOL AŽ DO II. TRIEDY Cieľ do jarných bojov je preto jasný, chceme postúpiť a to isté platí aj pre starších dorastencov – v ich prípade postup do II. ligy.

Juraj Baráth, prezident futbalového klubu KFC Komárno. Foto: Kristian Hamran

„Som na štadióne každý deň, lebo je tu dosť práce a robím to hlavne pre mládež, medzi ktorou sa cítim veľmi dobre, a to ma motivuje,“ začína rozhovor prezident futbalového klubu KFC Komárno Juraj Baráth. V „prezidentskej kancelárii“ si našiel voľnú chvíľku na debatu o fungovaní klubu, jeho ambíciách a filozofii.

Moja prvá otázka sa vzťahuje k dátumu 26. január 2013, nakoľko v tento deň vás zvolili do funkcie prezidenta. Kedy a od koho prišiel prvý impulz, aby ste sa uchádzali o tento post? Hrával som futbal za Hurbanovo, kde som potom pracoval aj ako funkcionár a následne som „robil“ do futbalu aj tu v Komárne, ale to bolo ešte v minulom storočí. Pred rokom hrozilo rozpadnutie komárňanského klubu, staré vedenie skončilo, tak mi to nedalo a sám som sa ponúkol na túto funkciu. Začiatky organizovaného futbalu v Komárne sa datujú do roku 1900, čo v historickej hierarchii znamená, že po Tatrane Prešov (1898) a PTE Bratislava (1898) ste tretím najstarším futbalovým oddielom na území Slovenska. Musí to byť pre vás nesmierna česť byť súčasným prezidentom KFC, ale aj veľká zodpovednosť voči fanúšikom.

História klubu bol jeden z dôvodov, prečo som nemohol dopustiť, aby klub klesol až do II. triedy v okrese. Všetci z vedenia robíme futbal dobrovoľne a bez nároku na finančnú odmenu. Od prípravky U9 až po starších dorastencov U19 pracujeme so 180 deťmi. Našou filozofiou je čerpať hráčov z vlastných radov a blízkeho okolia. Iba v prípade „A“ mužstva siahame po cudzích hotových hráčoch, ak nám typologicky potrebný hráč chýba.

KFC odchoval pre potreby československej reprezentácie a prvoligových tímov takých výborných futbalistov, akými boli Koloman Gögh, Juraj Szikora, Szilárd Németh, Peter Léránt či stále aktívny Csaba Szorád. To všetko predurčuje váš klub na to, aby bojoval o tie najvyššie priečky. Napokon, za lídrom z Gabčíkova zaostávate iba o jediný bod. Snažíme sa hráčom vytvárať také podmienky, aby mohli bojovať o postup do III. ligy.

Aké zmeny sa udiali počas zimy v kádri dospelých, ktorý trénuje István Gyurenka? Využijete záver prestupového obdobia, ktoré končí 31. marca, na doplnenie mužstva? Na hosťovanie do Tvrdošoviec (IV. liga JV) odišiel Attila Kökenyési, Marek Szabó ukončil u nás hosťovanie a mieri do Veľkého Medera (MR-západ). Z hosťovania v DAC Dunajská Streda sa vrátil Goran Antunovič. V tíme ostáva aj brankár Peter Kostoláni. Náš odchovanec Jozef Adámik (momentálne stále hráč Spartaka Trnava) je v štádiu riešenia. Do konca prestupového obdobia sa ešte plánujeme posilniť. Nie sú pre pokladnicu klubu, ktorý hrá majstrovstvá regiónu, vyššie menovaní hráči pridrahí? Máme stanovený platový strop a oni majú prijateľné požiadavky, takže nie sú pre nás pridrahí.

Bilanciu z doteraz odohraných prípravných zápasov máte vyrovnanú – 4 výhry a 4 prehry, ktoré však boli tesné, navyše proti súperom z vyšších súťaží typu Sereď, resp. Petržalka, maďarský KVSE Komárom. Aký bol zámer realizačného tímu v týchto stretnutiach? Chceli sme konfrontovať náš herný systém so silnejšími tímami aj s výhľadom do blízkej budúcnosti, keďže chceme hrať III. ligu. Zdá sa, že budú postupovať prvé tri mužstvá z majstrovstiev regiónu a my v tej trojke chceme byť. Našimi najväčšími konkurentmi sú Gabčíkovo, Veľký Meder a Neded. V povedomí širokej futbalovej verejnosti bude v odvetnej časti sezóny čoraz silnejšie rezonovať téma reorganizácie súťaží. Týka sa to aj Komárna, nakoľko v pôsobnosti Západoslovenského futbalového zväzu máte všetkých osem družstiev. Aký je váš názor na odsúhlasený model reorganizácie?

Musíme to akceptovať. Majstrovstvá regiónu sa akosi vymykali z normálu, pretože momentálne je to štvrtá najvyššia súťaž, lenže nižšie hraná súťaž sa volá tiež IV. liga. Po vykonaní zmien v tom bude konečne poriadok. Od reorganizácie očakávame zníženie cestovných nákladov.

Nechýbajú vám časy, keď ste ako fanúšik sedeli na tribúne a vychutnávali si futbal bez funkcionárskych povinností a možno niekedy aj starostí, ktoré máte teraz? Poviem to takto. Radšej by som sedel hore na tribúne, v súčasnosti som na štadióne každý deň, lebo je tu dosť práce. Chodím deti sledovať na tréningy. Ak sa v Komárne nehrá žiaden zápas, tak idem na futbal do okolitých obcí a zároveň tam hľadám adeptov, ktorí by sa nám hodili. Takouto cestou sme k nám pritiahli napr. Petra Németha z Marcelovej a Júliusa Riga z Veľkých Kosíh.

Momentka zo zimnej prípravy komárňanského A-tímu. Foto: archív KFC Komárno

Kristian Hamran


číslo 3/2014

ŠPORT

15

Z HISTÓRIE KOMÁRŇANSKÉHO BOXU Kurdy, Szeder, Rigo, Hidvégi, Paál, Cirok, Molnár, Šatura, Tóth, Bors, Hrabovský, či Lehocký. V roku 1978 bol z iniciatívy trénerov Györfi ho a Kurdyho v Komárne založený nový boxerský klub ČSPD Prístav Komárno, ktorý sa zameriaval len na výchovu dorastu. Z tohto klubu vyšiel celý rad dorasteneckých majstrov ČSSR ako F. Amdruš, J. Ferenczi, bratia Várhegyiovci, G. Hencz, L. Fekete ml., A. Szabó, R. Györfi, V. Bors, bratia Chrtianskí, K. Flachbart, Š. Holub, R. Bielik, z ktorých mnohí posilnili družstvo seniorov.

Medzinárodné turnaje Rok 1978 - dorasteneckí majstri ČSSR. Zľava F. Amdruš, J. Ferenczi, bratia Várhegyiovci, G. Hencz, L. Fekete.

Šesťdesiate roky sa nesú v znamení opätovného vzostupu úrovne boxu v Komárne. Preto sa v dnešnej časti zameriame na obdobie rokov 1960 - 1990. Prvým majstrom ČSR v boxe z Komárna sa stal v roku 1960 Mikuláš Urban, za ním nasledovali Pavol Buka, Koloman Rigo, Ladislav Čiliak. Vedenie slovenského boxu vytvára nové štruktúry organizovania boxerských súťaží družstiev, do ktorých v roku 1961 vstupuje aj náš klub už

pod novým názvom Spartak. Trénerom družstva sa stáva K. Jády. V novoutvorenej krajskej súťaži družstiev štartovali borci ako L. Döme, M. Kovacsik, J. Bukovský, O. Galis, bratia Györfiovci, Torda, V. Malatinec, T. Kiss. Tento káder vyhral krajskú súťaž a postúpil do II. ligy. V tomto období Komárno reprezentovali Šárközi, bratia Kovácovci, Pintér, Galisz, Fekete, Rácz, Bukovszki, Molnár, Györfi, neskôr Matkovics, bratia Boťanskí, Čiliak, Malatinec, Vít, Hyrman, Šubák.

Popri zverencoch a tréneroch mali nemalú zásluhu na rozvoji boxu aj predsedovia oddielov z toho obdobia, menovite A. Szénási, C. Harman, Ing. E. Viskupič, Ing. J. Baník, Machalík, tajomník O. Tadanai, ako aj predseda vtedajšej TJ Spartak L. Skok.

Plné tribúny

Spartak Komárno štartoval v najvyšších ligových súťažiach celoštátneho charakteru. K nim sa zákonite pridružovali aj výsledky jednotlivcov, z ktorých popri množstve titulov maj-

strov SR, získali tituly seniorských majstrov vtedajšej ČSSR J. Šárközi, A. Kovács, neskôr Matkovics, O. Boťanský, D. Brindzák, J. Ferenczi, V. Chrtiansky. Liga sa boxovala v závodnom klube na sídlisku, neskôr v dome kultúry v meste. Po vybudovaní potom v športovej hale pred preplnenými tribúnami. Zostávajú spomienky na ligové zápasy proti Ústí nad Labem, Olomoucu, Prahe, Dubnici nad Váhom. Okrem spomínaných majstrov boli vynikajúcimi boxermi Hajdok,

Významnou mierou sa do histórie boxu v Komárne zapísali na vysokej úrovni organizované medzinárodné turnaje Veľká cena Slovenska, ktoré boli usporiadané za sebou od roku 1979 do roku 1990. Na týchto turnajoch štartovalo množstvo boxerov európskej i svetovej úrovne a Veľká cena Slovenska bola boxerským sviatkom nielen v Komárne. Obrovskú zásluhu na dobrej organizácii majú predsedovia oddielu boxu Spartak Komárno z toho obdobia – Ing. J. Dallos, Ing. P. Bonček, JUDr. Kosztolányi. Noémi Pinkeová www.boxclub-kn.sk

PRIHLÁS SA A POMÔŽ NÁM S KAMPAŇOU HĽADÁME ĽUDÍ DO VOLEBNÝCH KOMISIÍ K VOĽBÁM NA EUROPOSLANCA, KTORÉ SA USKUTOČNIA 24. MÁJA 2014, KDE PREDSTAVÍME 13 KANDIDÁTOV.

DELEGÁT VO VOLEBNEJ KOMISII Informácie, ktoré od vás potrebujeme:

meno a priezvisko

V prípade záujmu zastupovať stranu TIP vo volebných komisiách, kontaktujte nás:

adresa

www.strana-tip.sk/okrskar

dátum narodenia telefón

NKO 2035/14

e-mail

Delegátom vo volebnej komisii sa stanete zložením sľubu tomu, kto zvolá zasadnutie volebnej komisie.

tel.: 0908 057 597


16

naše novinky

ŠPORT

VLASTIMIL BUČEK: ZAČAL SOM NA POSTE BRANKÁRA jovník, ktorého nič neodradí od toho, aby mohol vykorčuľovať na ľad.

Chceli by ste sa v hokeji dostať vyššie? Snom každého hokejistu je NHL. Takisto aj mojím. Bohužiaľ, nemal som možnosť hrať v profesionálnom hokejovom klube, tvrdo na sebe pracovať a postupovať len vyššie. Začal som v dosť neskorom veku na to, aby som sa výkonom vyrovnal brankárom mojej vekovej kategórie. Profesionálni brankári to majú dosť ťažké, musia tvrdo pracovať, aby sa udržali v tíme, napredovali a zaistili si isté miesto na súpiske. Chcel by som sa dostať do tímu Chicago Blackhawks.

Vlastimil Buček v akcii na turnaji.

Dvadsaťročný brankár z hokejového tímu Ľadové Orly pochádza z malej hokejovej dedinky Lipové, ktorá spadá pod okres Komárno. Hokejová dedina preto, lebo tu je hokej na prvom mieste. Tento zimný šport je na dennom poriadku V. Bučeka a venovať sa mu začal odmalička. Aktívnejšie sa ním začal zaoberať približne pred štyrmi rokmi.

Kedy ste sa začali zaujímať o hokej? A na akej pozícii hráte? Už ako malý chlapec som hrával na rybníku hokej, no viac som sa oň začal zaujímať pred štyrmi rokmi. Moje začiatky boli na poste brankára, pri ktorom som až dodnes. Sú s vami vaši spoluhráči spokojní? Nemajú proti vašim výkonom žiadne výhrady? V tejto sezóne sa nám ako tímu darí. Dúfam, že sú spokojní. Snažím sa stále viac napredovať, ale musím pochváliť chlapcov, ktorí odvádzajú skvelú prácu a to nás robí silnými. Nenazval by som to výhradami, skôr radami z obidvoch strán, aby sme sa navzájom podporili. Kedy dostal váš tím názov Ľadové Orly a ako sa volal predtým?

Názov prišiel len pár dní pred naším prvým turnajom v Komárne, konkrétne pred 1. Komárňanským hokejovým turnajom. Spoločne sme sa zhodli na tomto názve. Pred Ľadovými Orlami sme boli iba skupinka dovtedy neznámych chlapcov. Názov sme nemali, volali nás Lipovčania.

Aký je váš najväčší úspech? Pre mňa je najväčší úspech 1. Komárňanský hokejový turnaj, kde sme obsadili skvelé 4. miesto ako nováčikovia. Ako úspech beriem aj to, že som spoznal veľa dobrých ľudí, hral som s rôznymi profesionálnymi hokejistami, prevažne mladíkmi, od ktorých sa dá veľa naučiť. Máte dvoch bratov. Hrajú s vami v tíme?

S mladším bratom Ondrejom hráme pravidelne, či už v Komárne alebo v Nových Zámkoch. Starší Lukáš občas hrá v Komárne. Áno, sú v tíme, obaja majú svoje miesto v ňom, či už po hokejovej stránke alebo tej bavičskej.

Aký je váš sen? Ako som povedal, tým snom je NHL a slávny klub Chicago Blackhawks. V NHL sa hrá rýchly hokej, skvele sa naň pozerá, ešte lepšie by sa v nej hralo. To je môj sen. Máte pred zápasom nejaký rituál? To ste ma teraz zaskočili. Ani nie, snažím sa byť pokojný, ne-

myslieť na nič iné, ako na hokej a veriť vo víťazstvo.

Určite ste sledovali slovenskú hokejovú reprezentáciu na olympiáde v Soči. Čo hovoríte na ich výkon? Samozrejme, sledoval. Chlapci sa snažili, bojovali až do konca. Síce to nevyšlo tak, ako by aj samotní hráči očakávali, určite si predstavovali niečo iné. O tom je ale hokej. Raz ste hore, raz dole. Tu sa nedá určiť naisto, že vyhráte, aj keď je slabý súper. V dnešnej dobe sa úroveň hokeja vyrovnáva. Netreba nikoho podceňovať, treba hrať. Celkovo som ale spokojný, ukazujú sa mladé talenty, čo je skvelé. No na Slovensku je ich, bohužiaľ, málo. Myslíte si, že na MS 2014 to napravia? Verím, že áno. Aj keď sa nemajú za čo hanbiť. O tom je šport. Raz sa darí, inokedy menej. Viem, že každý športovec mi dá za pravdu, ale to nemení nič na tom, že na MS 2014 budú chlapci zlatí. Noémi Pinkeová

Na akej pozícii hrajú vaši bratia? Ondrej aj Lukáš sú obaja útočníci. Kto je najstarší hráč v tíme? To ťažko povedať, sme pomerne mladý tím, ale ako premýšľam, tak mi napadá Alexander Majer „Sanyi“, ako ho my voláme. Je skvelý hráč a človek. Osobne som veľmi rád, že s nami hrá. Sanyiho sme spoznali na jednom z hokejových zápasov v Komárne. Už po pár tréningoch som vedel, že je to človek s veľkým srdcom a bo-

Foto: archív Vlastimil Buček

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Komárno, náklad 17 400 ks Copyright: 14 news, spol., s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu

Nko 03 2014 web  
Nko 03 2014 web  
Advertisement