Page 1

2 500 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Lúštite krížovku

n a š e

str. 14

Ročník: 1. číslo 3/2014 Dátum vydania: 13. 3. 2014

Gelnica

Moderný folklór v škole

Knihy pre všetkých

Poľovnícke trofeje

O jedno miesto vyššie

str. 2 Zachovávanie ľudových tradícií a miestneho folklóru je jednou z ciest, ako si spríjemniť kultúrne vyžitie v regióne. Presvedčili sa o tom i žiaci základnej školy.

str. 3 Marec je mesiacom kníh. Mesto Gelnica mestskú knižnicu v minulom roku obdarovalo úctyhodným počtom knižných noviniek.

str. 4 V sále Ľudovej školy umenia v Gelnici sa konala Výstava poľovníckych trofejí. Návštevníkom boli sprístupnené kusy získané odstrelom alebo úhynom.

str. 16 Pre hokejistov Gelnice sa už sezóna skončila, no nie veľmi spokojne. Hodnotili sme ju s manažérom klubu Ladislavom Grossom.

Spoločenská hodnota líp je odhadovaná na takmer 4 000 eur.

OTRÁVILI NAŠE 200-ROČNÉ LIPY Lipa je strom, ktorý je považovaný za strom Slovanov. Ľudia lipu uctievali ako strom slovanskej vzájomnosti a priateľstva. Lipovému drevu sa dokonca pripisovala aj magická moc v boji proti démonom a upírom. Kvety lipy v podobe odvarov prinavrácali chorým silu. Iný zdroj zase tvrdí, že stromom Slovanov je dub s posvätnými dubovými hájmi, kde sa konali náboženské obrady naších predkov. Každopádne, lipa je s našou históriu úzko spätá. Medzi dvomi vyše dvestoročnými lipami vyviera prameň, ku ktorému pán Ábel už dvadsať rokov chodieva pre vodu. Čas od času

berie so sebou aj svojho vnuka Adriána. A práve ten ho upozornil na zvláštnu vec, ktorú spozoroval. Stromy vedľa prameňa nie-

koľko centimetrov od zeme boli ako ementál.

Vyvŕtané diery

Do kmeňa líp bolo vyvŕtaných sedemnásť dvadsať centimetrov hlbokých dier, do ktorých niekto nalial neznámu tekutinu. „Je to zvláštny zápach. Najprv sme si mysleli, že je to nafta. Volali sme aj políciu. No zatiaľ nevieme, kto to bol. Diery

som vystriekal vzduchom z kompresora a snažil sa ich vydezinfikovať. Potom som diery zapchal lieskovými kolíkmi, aby do nich nemohli opäť naliať otravu,“ zdôveril sa Ábel Filo. Je včelár a veľmi dobre vie, čo lipa pre jeho včelie ratolesti znamená. „Keby ste počuli ten bzukot včiel... Pokračovanie na strane 2


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

MLADÍK LÚPIL V RODINNOM DOME

KRÁTKE SPRÁVY

2

Gelnickí policajti vypátrali a z prečinov krádeže a porušovania domovej slobody obvinili miestneho 18-ročného Milana. Obvinený v uplynulú nedeľu (16. 2. 2014) okolo 17.00 hodiny na zadnej časti oplotenia pozemku rodinného domu na Baníckom námestí v Gelnici vyvesil z pántov uzamknutú kovovú bráničku. Vnikol na pozemok, odkiaľ odcudzil kovové platne, drôty, plotové stĺpy, kanalizačný poklop a visiaci zámok aj s vyvesenou bráničkou. Majiteľke domu spôsobil škodu vo výške najmenej 150 eur. Odcudzené veci naložil na prinesený vozík a odviezol ich domov. Nasledujúci deň ich spoločne so synom odviezol a predal v zberni druhotných surovín za sumu 10 eur. V prípade dokázania viny mu hrozí až dvojročné väzenie.

HLAVNÝ KONTROLÓR O MESTSKOM ROZPOČTE Predložený návrh rozpočtu mesta Gelnica na rok 2014 je síce zostavený ako vyrovnaný, ale v skutočnosti je vyrovnaný len bežný rozpočet, ktorý na viacročné klesanie bežných príjmov reaguje škrtením prevádzkových výdavkov pri zachovaní, resp. miernom náraste mzdových výdavkov. Ako už bolo vyššie spomenuté, zanedbanie rutinnej a štandardnej údržby sa môže v budúcnosti prejaviť vznikom rôznych havarijných stavov na majetku mesta. Bolo by možno vhodné, aby sa obmedzené bežné zdroje mesta efektívnejšie prerozdelili medzi osobné a prevádzkové výdavky aj za cenu zníženia počtu zamestnancov administratívneho aparátu mesta. Hlavnou prioritou mesta Gelnica v roku 2014 ostáva naďalej finančné ukončenie projektu ČOV a dostavba kanalizácie v meste Gelnica, ktoré si vyžadujú aj v poslednom roku svojej implementácie nemalé finančné zdroje mesta. Obávam sa však, že ich zabezpečenie plánovaným odpredajom bytov v bytovom dome Záhradná 15 do osobného vlastníctva nájomcov je dosť riskantné a v konečnom dôsledku je možné, že na spolufinancovanie bude mesto Gelnica v roku 2014 používať bežné zdroje mesta, čím sa zase ešte viac oklieštia prevádzkové výdavky mesta za plnej asistencie kontokorentného úveru.

PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Mestské zastupiteľstvo v Gelnici na zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo 26. februára 2014, na základe výberového konania v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí schválilo prenájom nebytových priestorov v meste. Prenajímať sa budú nebytové priestory na ulici Žakarovskej č. 2, prenájom získala súkromná firma za účelom prevádzkovania predajne potravín. Prenájom nebytových priestorov je schválený od 15. 3. 2014 na dobu neurčitú. Stavebné úpravy či opravy v prenajatom priestore môže nájomca realizovať len s písomným súhlasom prenajímateľa. Nájomca odsúhlasené stavebné úpravy vykoná na vlastné náklady bez nároku na úhradu. www.gelnica.sk, TASR

Moderný scénický folklór v podaní PUĽS. Foto: TASR/Štefan Puškáš

ŠKOLÁCI ZAŽILI MODERNÝ SCÉNICKÝ FOLKLÓR Zachovávanie ľudových tradícií a miestneho folklóru je jednou z ciest, ako si spríjemniť kultúrne vyžitie v regióne. Presvedčili sa o tom i žiaci Základnej školy v Prakovciach (okres Gelnica). Základnú školu navštívil Poddukelský umelecký ľudový súbor z Prešova. Poddukelský umelecký ľudový súbor z Prešova funguje už od roku 1955 a momentálne má viac než 40 členov. Cieľom umelcov je aktívne pestovanie a pripomínanie kultúry Rusínov. Svoje javiskové vystúpenia skladajú

zo speváckej, hudobnej i tanečnej zložky. PUĽS z Prešova vo februári navštívili i Základnú školu v Prakovciach (okres Gelnica). Vystúpenie Poddukelského umeleckého ľudového súboru prebiehalo v školskej

telocvični a trvalo celú hodinu. Publikum tvorili žiaci spolu s celým pedagogickým zborom. Prostredníctvom vystúpenia sa žiaci i pedagógovia oboznámili s moderným scénickým folklórom menšiny žijúcej v našom regióne. Na záver všetci výdatným potleskom ocenili stvárnenie rusínskej kultúry. (pp)

OTRÁVILI NAŠE 200ROČNÉ LIPY Dokončenie zo strany 1 Je to niečo úžasné. Veľmi ma to trápilo a urobil som všetko pre to, aby som tie lipy zachránil,“ doplnil pán Ábel.

Mohli otráviť i prameň

Otrava z kmeňov líp sa mohla dostať aj do prameňa, ktorý v ich blízkosti vyviera. Spoločenská hodnota líp je odhadovaná na takmer 4 000 eur. No skutočné škody, vzhľa-

dom ku životnému prostrediu, je len ťažko vyčísliť. Ochranári tento čin označili ako barbarstvo. „Myslím si, že tieto stromy sa už nepodarí zachrániť. Lipy síce revitalizujú veľmi dobre, ale nie po intoxikácii jedom,“ skonštatovala Katarína Škorvánková, ochranárka z Národného parku Slovenský raj.

dať, že jar príde o niečo skôr. Pán Ábel už teraz netrpezlivo čaká, ako dopadne jeho boj o záchranu týchto stromov, ktoré prežili viac ako tri ľudské generácie. Dokonca dokázali prežiť i dve svetové vojny. To, či sa im podarí prežiť a zvíťaziť nad ľudskou zlomyselnosťou a chamtivosťou, ukáže čas.

Prežili svetové vojny

Táto zima nebola tuhá, a tak je možné predpokla-

Text a foto: (bm)


číslo 3/2014

SPRAVODAJSTVO

UMREL BÝVALÝ DEKAN LEKÁRSKEJ FAKULTY UPJŠ FRANTIŠEK LONGAUER Vo veku 73 rokov zomrel v nedeľu 23. februára dlhoročný učiteľ Lekárskej fakulty (LF) UPJŠ v Košiciach, bývalý dekan LF a prorektor UPJŠ doc. MUDr. František Longauer, CSc., informovala hovorkyňa UPJŠ Jaroslava Oravcová.

Ukážka knižných noviniek z Mestskej knižnice v Gelnici. Foto: www.gelnica.sk

GELNICA SA ZAPOJILA DO PROJEKTU „KNIHY PRE VŠETKÝCH“ Marec je mesiacom kníh. Čítanie nielen obohacuje fantáziu a obrazotvornosť čitateľa, ale aj rozvíja kognitívne schopnosti detí i dospelých. Mesto Gelnica nezabúda na svojich občanov ani v tomto smere. Mestskú knižnicu v minulom roku obdarovalo úctyhodným počtom knižných noviniek. Mesto Gelnica sa v minulom roku zapojilo do projektu „Knihy pre veštkých“, ktorý zastrešuje Ministerstvo kultúry Slovenskej Republiky. Hlavným zmyslom projektu je zabezpečiť širokej verejnosti prístup k čo najväčšiemu počtu knižných titulov.

Knihy pre všetkých

V rámci spomínaného projektu mesto uzavrelo Zmluvu č. MK-3357/2013/2.5 s ministerstvom kultúry. Za poskytnuté fi nančné prostriedky mesto zabezpečilo nákup nových kníh do Mestskej knižnice v Gelnici. Realizácia projektu prebiehala v letných mesiacoch predošlého roka, počas letných prázdnin v júli a auguste.

Dotácia a spolufinancovanie

Výška dotácie, ktorú poskytlo Ministerstvo kul-

Výška dotácie, ktorú poskytlo Ministerstvo kultúry SR zo štátneho rozpočtu, predstavuje sumu 800 eur. túry SR zo štátneho rozpočtu, predstavuje sumu 800 eur. Mesto sa na fi nancovaní projektu spolupodieľalo sumou 105,05 eur. Za výslednú sumu – vyše 900 eur – boli nakúpené knižné novinky, ktoré následne putovali do mestskej knižnice, kde k nim majú prístup všetci Gelničania i ľudia z okolitých obcí.

Ciele projektu

Cieľom projektu je zvýšiť návštevnosť knižnice. Lákadlom pre potenciálnych návštevníkov má byť práve zvýšenie počtu nových knižných titulov. Mestskú knižnicu v Gelnici navštevujú čitatelia z celého gelnického okresu. Milovníci literatúry, ktorí si s obľubou oddýchnu pri dobrej knihe, tak budú mať ešte väčší výber pri rozhodovaní, do akého príbehu sa ponoria v rámci relaxácie.

Zakúpené knihy

Z projektu bolo celkovo zakúpených 125 kníh – beletria, literatúra pre deti a mládež, náučná literatúra pre deti i dospelých. Uvedené knihy sú rozdelené na oddelenie pre deti a mládež a oddelenie pre dospelých v Mestskej knižnici v Gelnici na Slovenskej ulici 1. www.gelnica.sk, (ov)

„Doc. Longauer bol mimoriadny človek, veľmi ľudský, milý a ústretový, kvôli čomu bol veľmi obľúbený pedagóg. Prispel tiež k rozvoju LF UPJŠ v Košiciach, stál pri rozvoji výučby zahraničných študentov na našej fakulte a podporoval prípravu prvých zahraničných projektov lekárskej fakulty,“ uviedol Dr.h.c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, Csc.

Detstvo prežil v Gelnici

František Longauer sa narodil 5. decembra 1940 v Debrecíne (Maďarsko), mal slovenskú národnosť. Detstvo prežil na Liptove. V Liptovskom Svätom Mikuláši žil do roku 1949, začal tam chodiť na základnú školu. Potom sa s rodinou preťahovali na Spiš, do Gelnice. Maturoval v Gelnici v roku 1957. Medicínu študoval na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach, štúdium v odbore všeobecné lekárstvo ukončil promóciou v roku 1963.

Chirurgia a vnútorné lekárstvo

Od 1. augusta 1963 pracoval ako cirkulujúci lekár v odbore chirurgie a vnútorného lekárstva, a potom ako sekundárny lekár na Oddelení patológie Fakultnej nemocnice v Košiciach.

Od 1. septembra 1964 bol asistentom Ústavu patológie, od 1. júla 1965 odborným asistentom a od 15. februára 1989 docentom z odboru patologická anatómia a súdne lekárstvo na UPJŠ Lekárskej fakulte v Košiciach.

Prednosta ústavu súdneho lekárstva

Od roku 1981 bol kandidátom lekárskych vied (CSc.) po úspešnej obhajobe dizertačnej práce „Enzýmy krvných kapilár mliečnej žľazy a nádorov prsníka – histochemická štúdia so zameraním na tzv. nádorovú angiogenézu“. Od 1. septembra 1988 pracoval ako odborný asistent, neskôr ako docent na Ústave súdneho lekárstva UPJŠ LF, pričom v roku 1990 sa stal prednostom ústavu. Mal špecializáciu 1. a 2. stupňa v odbore patológia a špecializáciu v odbore súdne lekárstvo. Absolvoval trojročný kurz pedagogiky vysokej školy s obhajobou diplomovej práce.

Pôsobil na univerzite i ministerstve

Ako prednosta Ústavu súdneho lekárstva UPJŠ Lekárskej fakulty v Košiciach a tiež ako krajský odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre súdne lekárstvo pôsobil v rokoch 1990 až 2006. V rokoch 1990 až 1991 vykonával funkciu prodekana LF UPJŠ v Košiciach pre zahraničné styky a v rokoch 1991 a 1994 pôsobil ako prorektor UPJŠ v Košiciach pre zahraničné styky. V rokoch 1994 až 1997 bol dekanom LF UPJŠ.

TASR

3


naše novinky

SPEKTRUM

AKO SA VÁM PÁČI V GELNICI?

ANKETA

4

V uliciach mesta sme sa opýtali občanov, či sú spokojní so svojím mestom. Čo sa im v meste páci a čo by, naopak, vylepšili a zmenili.

Eduard, 53: Gelnica je prekrásne starobilé mesto. Páči sa mi na ňom to, že sa každý s každým pozná. Má však aj chyby, ktoré treba riešiť. Mrzí ma, že sa zlikvidoval lyžiarsky vlek a iné turistické centrá. Ostal už len Thurzov, kde si človek môže oddýchnuť v lone prírody.

Ján, 45: Na Gelnici sa mi všetko páči. Je to pekné mesto. Len škoda, že tu nie je viac pracovných miest. Problém vidím v množstve neprispôsobivých občanov.

Emil, 55: Som starý Gelničan a za prácou musím dochádzať ako veľa ostatných ľudí. Prajem si, aby v Gelnici bolo viac pracovných miest.

Pavol, 28: V Gelnici a jej okolí je málo pracovných príležitostí. Aj voľnočasových aktivít a športových príležitosti je pre mládež málo.

Najviac obodované trofeje.

KONALA SA VÝSTAVA POĽOVNÍCKYCH TROFEJÍ V dňoch 2. až 5. marca 2014 sa v sále Ľudovej školy umenia v Gelnici konala Výstava poľovníckych trofejí. Návštevníkom boli sprístupnené kusy z oblasti Hnileckej doliny od Kľuknavy po Závadku, získané odstrelom alebo úhynom. Každá z vystavených trofejí bola ohodnotená komisiou. Body sa prideľovali napríklad za dĺžku kmeňov, ich horný a dolný obvod, hmotnosť trofeje, ale i sfarbovanie, perlovanie, rozpätie parohov a mnoho ďalších kritérií. V rámci hodnotenia sa zisťovalo aj to, koľko mal jedinec rokov. „Vek sa určuje podľa opotrebenia zubov,“ vysvetlil pán Ladislav Žoldák, člen PZ Helcmanovce. Komisia mala k dispozícii vzorky zubov rôzneho veku, na základe ktorých tento údaj vedela s presnosťou určiť.

Návštevnosť nesklamala Ábel, 62: Vadí mi nedostatočná starostlivosť o zeleň v našom meste. Hore nad Kamenným mostom je skládka odpadu. Všetko ide do Hnilca, a potom to zberáme na Ružíne. Dalo by sa toho vylepšovať veľmi veľa.

Text a foto: (bm)

Najlepšie hodnotené trofeje mali v rámci výstavy svoje čestné miesto. Medzi nimi sa v strede týčila vypreparovaná hlava daniela, ktorých v našich lesoch nie je veľa. Okrem parožia si vo vitríne návštevníci mohli prezrieť aj kly diviaka a na stenách fotografie vysokej zvery. Po minulé roky výstavu navštevovali aj žiaci základných a stredných škôl spolu s vy-

učujúcimi. Tento rok sa konala počas jarných prázdnin, no napriek tomu bolo v posledný deň v Knihe návštev zapísaných viac ako 300 obdivovateľov a zvedavcov.

Poľovníctvo má svoje pravidlá

Poľovníci počas loveckej sezóny nestrieľajú zver podľa vlastného uváženia. Na jej začiatku sa poľovníckym združeniam podľa rozlohy revíru v hektároch určí, koľko kusov môžu v rámci konkrétnej vekovej triedy odstreliť. Na základe toho je vydaný presný počet povoleniek a plomb. Tie sa upevňujú na ľavú nohu zastrelenej zvery. Loviť sa nesmú chovné jedince vysokej zvery, ale iba lovné kusy. „Musíme sa pozrieť na postavu jeleňa, aké má parohy a jeho celkový zdravotný stav a z toho treba vychádzať, či bude chovný alebo lovný,“ upresňuje pán Jozef Gaľo, taktiež člen PZ Helcmanovce. Mladé jedince držia hlavu vzpriamene, takmer v pravom uhle s telom. Čím sú staršie, tým im hlava viac klesá a staré, dvanásť-

ročné jedince ju majú takmer v rovine s chrbticou.

Pytliactvo prekvitá

Aj v oblasti Hnileckej doliny spôsobujú pytliaci veľké škody. Disponujú špičkovým vybavením a lovia hlavne v noci. Poľovníci tak ráno mnohokrát nachádzajú už len stopy krvi a pneumatík. Za úhyn vysokej zvery sú zodpovedné taktiež zrážky s osobnými automobilmi. Zver má dobre vyvinutý čuch a mnohokrát sa vydá za pachom jedla krížom cez cestu. Stáva sa tak, že skočí rovno pred idúce vozidlo a vo väčšine prípadov zrážku neprežije. Ak však náraz nie je smrteľný, jedinec dokáže odbehnúť aj niekoľko kilometrov do lesa. Vtedy prichádzajú na rad poľovníci so psami, aby ho našli a zistili, či bude potrebný odstrel.

Prikrmovanie zveri

Počas zimy sa poľovníci starajú o to, aby sa zver mala čím živiť. Krmelce plnia jačmeňom, kukuricou, senážou, silážou, plevami. Vysoká zver obľubuje aj vysušené vetvičky malinčia, ktoré im vo zväzkoch zavesia ku krmelcom. Bez ich pomoci by tuhú zimu, pravdepodobne, neprežili. Text a foto: (pp)


číslo 3/2014

INFO

POZRITE SA OKOLO SEBA! /BĕF/PWJOLZT´SFHJPOÞMOFOPWJOZVSŤFOÌQSFWÞT BQSFUPWÞNQPO´LBNFNPõOPTĎQPEJFIJBĎTBOBJDIUWPSCF1SJOÞĕBNFEWFOPWÌSVCSJLZ LUPSÌCVEFUFUWPSJĎWZ OBĕJŤJUBUFMJB"LPTJśBMFKN½õFUFQSFŤÐUBĎ DIDFNFTQSPTUSFELPWBĎŤJUBUFIJPNEJBOJFWJDIOBKCMJõĕPNPLPMÐQSPTUSFEOÐDUWPNGPUPHSB™F7úTUJõOFK KBTOFQPVLB[VK´DFK OBOFEPTUBULZ BMFBKGPUPHSB™FNJMFK [B[OBNFOBK´DFKBKWBĕFESPCOÌSBEPTUJ;BLBõEúQSÐTQFWPLEPOJFLUPSFK[OBĕJDIOPWúDISVCSÐLWÞNWPQSFEśBLVKFNF BWFSÐNF õFQSFEPWĕFULúNWBĕPV[ÞTMVIPVCVE´´TQFĕOÌ

,50.*%"-70%*ŠØ,

/&7:5ØŠ"+5&4" 6SŤJUFTUFOJFŤP[UPIUP[BõJMJBKOBWMBTUOFKLPõJ1BSLPWBOJFMJNV[ÐOZOB NJFTUFQSFJOWBMJEPW WFIJLúEõÐQQSJBNPOBQSFDIPEF NFTJBDFPETUBWFOú QPMPWSBL [BCFSBK´DJ QBSLPWBDJF NJFTUP QSFE QBOFMÞLPN BHSFTJWJUV ŤJBSPHBODJVOJFLUPSúDIĕPGÌSPWOBDFTUÞDIJDIPEOÐLPDI/BCVE´DF PEGPUPHSBGVKUF QSJFTUVQPL BVUP QSJQPKUFLSÞULZQPQJT NFTUP VMJDV EÞUVNBWBĕFNFOPUPOFVWFSFKOÐNF BQPĕMJUFLOÞNEPSFEBLDJFOB BESFTVLUPNJEBMWPEJDBL!OFXTFV

NBA 2034/14

7:50ŠÄ.&*$).:

"+5",504*56ò*+&.&

%FOOFDIPEÐUFQPTWPKPNNFTUF QPTÐEMJTLV QPTWPKFKVMJDJBWJEÐUFSP[LPQBOÌ DFTUZ ĕQJOBWÌDIPEOÐLZ QPMÞNBOÌMBWJŤLZ SP[CJUÌTLMÞ ,EFUVTBVLÞõFOPWú[ÞIPO QSFLWBQJWPQFLOÞBVUPCVTPWÞ[BTUÞWLB WZOPWFOÌTDIPEJTLP WZNBIJPWBOúQPEDIPE 7BĕFNFTUP WBĕFQSPCMÌNZ WBĕFSBEPTUJ1PEFIJUFTBTOJNJTPWĕFULúNJ ŤJUBUFIJNJ/BĕJDI/PWJOJFL0EGPUPHSBGVKUF ŤPWÞTIOFWÞ ŤPĕQBUÐWBĕFPLPMJF BMFCPOBPQBL ŤPWÞTQPUFĕJMPŤJNJMPQSFLWBQJMP/BQÐĕUFLSÞULZQPQJTLPC SÞ[LVBQPĕMJUFLOÞNEPSFEBLDJFOBBESFTVBKUBLUPTJUV[JKFNF!OFXTFV #VEFUFNPõOPJOĕQJSÞDJPVQSFNOPõTUWPśBMĕÐDIŤJUBUFIJPW

5


6

naĹĄe novinky

SPRAVODAJSTVO

ONLINE HLASOVANIE ZA KANDIDà TOV DO EP VYHRAL PROJEKTOV� MANAŽÉR Z BRATISLAVY

/Ă&#x2039;'52035((85292Ä?%< -(=62/76,021

LĂ­drom kandidaÄ?nej listiny Mostu-HĂ­d pre mĂĄjovĂŠ eurovoÄžby je podpredseda Zsolt Simon. Dvojkou je JĂłzsef Nagy, trojkou FrantiĹĄek Ĺ ebej. Kandiduje aj bĂ˝valĂ˝ NovĂĄ politickĂĄ strana TIP zĂĄpasnĂ­k Jozef LohyĹ&#x2C6;a, (TvorĂ­me inĂş politiku) ktorĂ˝ v minuloroÄ?nĂ˝ch uzavrela online hlasovanie regionĂĄlnych voÄžbĂĄch za kandidĂĄtov strany neuspel v boji o post do EurĂłpskeho predsedu TrenÄ?ianskeho parlamentu (EP). kraja. Rozhodla o tom =VROW6LPRQ%pOD%XJiU-y]VHI1DJ\ 2ÂżQiOQHMĂžOHQQHMNDQ- sobotĹ&#x2C6;ajĹĄia (8. 3.) GLGDĂžQHMOLVWLQH7,3XUR]- RepublikovĂĄ rada strany. SUL]QDOĂĽHMHSUHQHKRĢDĂĽNpSRSUYĂŞNUiWVWiĢQDĂžHOH KRGQHFHONRYĂŞSRĂžHWKODVRY NWRUpNDQGLGiWLQDHXURSR- Ă&#x201E;6FKYiOLOLVPHVLOQ~NDQ- NDQGLGiWN\9\]GYLKROSRVODQFRY]tVNDOLSURVWUHGQtF- GLGiWNXÂłY\KOiVLOSUHGVHGD ]LWtYD(Ă&#x2019;YRY]ĢDKXN6ORWYRPLQWHUQHWXLSRGSLVRYĂŞFK VWUDQ\%pOD%XJiU6LPRQ YHQVNXĂ&#x201E;6PHSUHVYHGĂžHQt KiUNRY9RQOLQHKODVRYDQtY\KUDOURĂžQĂŞSURMHNWRYĂŞPDQDĂĽpU]%UDWLVODY\ 9SUYHMWULQiVWNHMHPLHUQDSUHYDKDPXĂĽRY9lÞãLQD]~VSHĂŁQĂŞFKNDQGLGiWRY Ministri zahraniÄ?nĂ˝ch vecĂ­ krajĂ­n V4 listom vyzvali vysokĂş YKODVRYDQtFH]LQWHUQHWV~ predstaviteÄžku EĂ&#x161; pre zahraniÄ?nĂş a bezpeÄ?nostnĂş Ä?XGLDPODGĂŁtDNRURNRY politiku Catherine AshtonovĂş a eurĂłpskeho komisĂĄra pre QDMVWDUĂŁt NDQGLGiW PHG]L rozĹĄirovanie a eurĂłpsku susedskĂş politiku Ĺ tefana FĹąleho na bezodkladnĂŠ zaÄ?atie prĂ­prav na podpĂ­sanie AsociaÄ?nej dohody a Dohody o prehÄşbenej a komplexnej zĂłne voÄžnĂŠho obchodu (AA/DCFTA) medzi EĂ&#x161; a Ukrajinou.

6LPRQE\FKFHODE\VD~QLD SR]UHODQDWRNDPLĂŁOLSHQLD]H]DURNRYĂžOHQVWYDQRYĂŞFKNUDMtQĂ&#x201E;Ă˝LWLHSHQLD]H QDR]DMSRPRKOL]QtĂĽLĢUHJLRQiOQHUR]GLHO\ÂłSR]QDPHQDO 0LHQLVD]DVDG]RYDĢDM]D RGVWUiQHQLHĂ&#x201E;KO~S\FKVPHUQtFÂłDNRQDSUtNODGĂžHUYHQRVĢSDUDGDMRNĂ&#x201E;&KFHPHVD ]DPHULDYDĢDMQDPHQĂŁLQRYp SUiYDÂłGRSOQLO6LPRQ1DJ\ GRGDOĂĽHVWUDQDFKFHRNUHP ĂĽH(Ă&#x2019;GDOD6ORYHQVNXYHÄ?D LQpKRSULSRMLĢMXĂĽQp6ORYHQ3ULVSHODNPQRKĂŞPSR]LWtY- VNRGR(XUyS\QDSUtNODGY\Q\PYHFLDPQD6ORYHQVNX EXGRYDQtP5 DGiYDWHMWRNUDMLQHYHÄ?N~ VWDELOLWXÂłSRYHGDO 7H[WDIRWR7$65

VĂ?ZVA NA DOHODU S UKRAJINOU

ERPtUD=DRUiONDY\FKiG]D ]UR]KRGQXWLDVXPPLWX9ĂŞFKRGQpKR SDUWQHUVWYD YR 9LOQLXVHXPRĂĽQLĢ8NUDMLQH SRGSLV$$'&)7$KQHÄ&#x2021; DNRQDWREXGHSULSUDYHQi D]Y\KOiVHQLDSUHGVHGXYOiG\8NUDMLQ\]RGÄ&#x2013;DIHEUXList ministri zaslali na zĂĄ- YVWUHGXPDUFD9ĂŞ]YDĂŁpID iUDR]iXMPHMHKRYOiG\ klade iniciatĂ­vy Miroslava VORYHQVNpKRUH]RUWX]DKUD- SRGStVDĢSUHGPHWQ~GRKRGX /DMĂžiNDSRGSUHGVHGXYOi- QLĂžQĂŞFKYHFt/DMĂžiNDPD- ĂžRQDMVN{U G\DPLQLVWUD]DKUDQLĂžQĂŞFK Ä&#x2021;DUVNpKR-iQRVD0DUWRQ\YHFtDHXUySVN\FK]iOHĂĽL- LKR SRÄ?VNpKR 5DGRVODZD WRVWt6ORYHQVNHMUHSXEOLN\ 6LNRUVNpKRDĂžHVNpKR/X7H[WDIRWR7$65

)RWR)LOLS0DUĂžiN

SUYRXWULQiVWNRXPiURNRY1DMĂžDVWHMĂŁLHV~]DVW~SHQtSURMHNWRYtPDQDĂĽpULVYRMHPLHVWRWXPDM~DMXĂžLWHOLD ĂŁWXGHQWLDMHGHQ]NDQGLGiWRYMHN~]HOQtNĂ&#x201E;'HÂżQLWtYQX NDQGLGDĂžQ~OLVWLQXDMVSULSRĂžtWDQĂŞPLKODVPLQDSRGSLVRYĂŞFKKiUNRFKSUHGVWDYtPHQD WODĂžRYHMNRQIHUHQFLLYXWRURN PDUFDÂłXYLHGOD3HWUD%DFLJDORYi]RVWUDQ\7,3=iXMHPE\Ģ]iVWXSFRPVWUDQ\ 7,3Y(3SUHMDYLORFHONRYR NDQGLGiWRYNWRUtGRVWDOL v online hlasovanĂ­ viac ako KODVRY 7$65

0LQLVWUL]DKUDQLĂžQĂŞFKYHFt9=Ä?DYD VORYHQVNĂŞ0LURVODY/DMĂžiNĂžHVNĂŞ/XERPtU=DRUiOHNPDÄ&#x2021;DUVNĂŞ-iQRV0DUWRQ\L$UFKtYQ\]iEHU].\MHYD

PREDSEDA NOVEJ SDS NA SLOVENSKU JE PRIVEÄ˝A VYSOKĂ?CH Ĺ KĂ&#x201D;L

UstanovujĂşcou schĂ´dzou a voÄžbou predsednĂ­ctva strany v sobotu (8.3.) v KoĹĄiciach zaÄ?ala svoje pĂ´sobenie Strana demokratickĂŠho Slovenska (SDS).

=DSUHGVHGXVWUDQ\EROKODVRYDQtP ]YROHQĂŞ 6HUJHM .R]OtN3RGSUHGVHGDPLV~ $QGUHDâLPXUGRYiD6WDQLVODYĂ˝LĂĽPiULN7DMRPQtNRPVWUDQ\VDVWDO9ODGLPtU +XGHF â&#x20AC;&#x17E;Strana je zameranĂĄ v streGRÄ?DYRPVSHNWUH&KFHPH E\ĢDOWHUQDWtYRXVWUDQH6PHU6'DQDUXĂŁLĢMHMGRPLQDQFLX YWRPWRSULHVWRUH1DMEOLĂĽĂŁLH QiVĂžDNDM~YRÄ?E\GR(XUySVNHKRSDUODPHQWXNGHE\ OtGUDPLPDOLE\Ģ,UHQD%HOR-

Na poÄ?et obyvateÄžov je na Slovensku priveÄža vysokĂ˝ch ĹĄkĂ´l, ktorĂŠ neposkytujĂş dosĹĽ kvalitnĂŠ vzdelanie. Aj preto odchĂĄdzajĂş najlepĹĄĂ­ ĹĄtudenti do zahraniÄ?ia. 7DNiWR GOKRGREi VLWXiFLD P{ĂĽH PDĢ YiĂĽQH G{VOHGN\SUHEXG~FQRVĢ]QDORVWKRUVNiDMD1DMHVHÄ&#x2013;GRNR- QHMHNRQRPLN\NXOW~U\ĂŁWiPXQiOQ\FKYROLHEVDQiP WXDYĂŞVNXPX$NUHGLWDĂžQi hlĂĄsia nezĂĄvislĂ­ starostovia NRPLVLDWRXYLHGODYVSUiYH DSRVODQFLDOHDMEĂŞYDOtVWD- RVYRMHMĂžLQQRVWL]DREGRURVWRYLD]DÄ?6+='6&LH- ELHRG]DĂžLDWNXURNDGR Ä?RPVWUDQ\MHGRVWDĢVDGR NRQFDPLQXOpKRURND VORYHQVNpKRSDUODPHQWXÂł Ă&#x201E;9ĂŁHWN\SRURYQDQLDVORYHQXYLHGROSUHGVHGD6'66HU- VNĂŞFKY\VRNĂŞFKĂŁN{OVRVYHJHM.R]OtN WRP SRGÄ?D PHG]LQiURGQH DNFHSWRYDQĂŞFKLQGLNiWRURY 7H[WDIRWR7$65 QD]QDĂžXM~ĂĽHLFKNYDOLWDQLH Sergej KozlĂ­k

MHQDSRĂĽDGRYDQHM~URYQLÂł StĂŁHNRPLVLDYVSUiYHĂ&#x201E;-HGQR ]KRGQRWHQtSRVN\WXMHQDSUDM 6&,0$*23RGÄ?DWHMWRGDWDEi]\QDYLD]DQHMQDGDWDEi]X 6&2386MHQDSUY]R]QDPH KRGQRWHQĂŞFKY\VRNĂŞFKĂŁN{O ]R6ORYHQVNDOHQSlĢXQLYHU]tW]Ă˝HVNHMUHSXEOLN\DĂĽÂł WYUGt$.NWRUiMHSRUDGQĂŞP RUJiQRPYOiG\DGRKOLDGDQD NYDOLWXY\VRNĂŞFKĂŁN{O 7$65


Ä?Ă­slo 3/2014

SPRAVODAJSTVO

7

9ĂŠ6/('.<5()(5(1'$1$.5<0( 1(0Ă?ä(6/29(16.25(â3(.729$ÄĄ VĂ˝sledky nedeÄžĹ&#x2C6;ajĹĄieho (16. marca) referenda na Kryme nemĂ´Ĺže Slovensko reĹĄpektovaĹĽ. Ako poÄ?as rokovania rozĹĄĂ­renĂŠho zahraniÄ?nĂŠho vĂ˝boru NR SR uviedol premiĂŠr Robert Fico, lĂ­dri EurĂłpskej Ăşnie sa na minulotýŞdĹ&#x2C6;ovom summite v Bruseli zhodli na tom, Ĺže je v rozpore s Ăşstavou Ukrajiny. â&#x20AC;&#x17E;To je oficiĂĄlne stanovisko EurĂłpskej rady,â&#x20AC;&#x153; uviedol s tĂ˝m, Ĺže sa na tom zhodli vĹĄetky prĂ­tomnĂŠ ĹĄtĂĄty EĂ&#x161;, medzi ktorĂ˝mi bolo aj Slovensko. âpIVORYHQVNHMGLSORPDFLH 0LURVODY/DMĂžiNGRGDOĂĽH XVNXWRĂžQHQLHSOHELVFLWX]iVDGQH]PHQtVLWXiFLXNKRUĂŁLHPXĂ&#x201E;3UHELHKDYHÄ?PLLQWHQ]tYQHGLSORPDWLFNp~VLOLH QDWRDE\VDQDĂŁORULHĂŁHQLHÂł SR]QDPHQDOVWĂŞPĂĽHYSRQGHORNPDUFDVDVWUHWQ~ PLQLVWUL]DKUDQLĂžQĂŞFKYHFt

$XWRQyPQ\NU\PVNĂŞSDUODPHQWPDUFDSULMDOUR]KRGQXWLHRY\StVDQtUHIHUHQGDQD PDUFD2EĂžDQLDVDEXG~ Y\MDGURYDĢNGYRPRWi]NDP ĂžLVD.U\PVNĂŞSRORVWURYNWRUĂŞMHYV~ĂžDVQRVWLLQWHJUiOQRXV~ĂžDVĢRX8NUDMLQ\Pi VWDĢV~ĂžDVĢRX5XVNDVSUiYDPLVXEMHNWX5XVNHMIHGHUiFLH DOHERĂžLVDPiREQRYLĢ~ĂžLQQRVĢ~VWDY\UHSXEOLN\.U\P ]URNXDĂŁWDW~W.U\PX DNRV~ĂžDVWL8NUDMLQ\ 'RĂžDVQĂŞXNUDMLQVNĂŞSUH]LGHQW 2OHNVDQGU 7XUĂž\QRY SRGStVDOPDUFDYĂŞQRVNWRUĂŞSR]DVWDYLO~ĂžLQQRVĢWRKWR X]QHVHQLD8YiG]DVDYÄ&#x2013;RP ĂĽHUR]KRGQXWLHNU\PVNpKR =Ä?DYD33DĂŁND)âHEHM5)LFR0/DMĂžiN SDUODPHQWXSURWLUHĂžtYLDFHUĂŞPĂžOiQNRP~VWDY\8NUD(Ă&#x2019;SULĂžRPQLHMHY\O~ĂžHQp G]RYDĢDM%HQiWVNDNRPLVLD KRULHĂŁHQLDĂ&#x201E;%RODE\WRWDNi MLQVNHMUHSXEOLN\7iGHNODUXWRKWRWĂŞĂĽGÄ&#x2013;RYpPLPRULDGQH /DMĂžiNXSR]RUQLOQDWRĂĽHÄ?X- ]iYDĂĽQi]PHQDIDNWLFNpKR MHĂĽHVXYHUHQLWD8NUDMLQ\VD VWUHWQXWLHYUFKROQĂŞFKSUHG- GRYpKODVRYDQLHRSULSRMHQt VWDYXĂĽHE\KÄ?DGDQLHYĂŞFKR- WĂŞNDFHOpKRMHM~]HPLDDYĂŁHWVWDYLWHÄ?RY~QLH5R]KRGQXWLH VDWRKWRSRORVWURYDN5XVNX GLVNDSURVWUHGQtFWYRPURNR- NĂŞFKMHMĂžDVWt NU\PVNpKRSDUODPHQWXRY\- E\QHVPLHUQHVNRPSOLNRYDOR YDQtERORQHVPLHUQHVNRPStVDQtUHIHUHQGDEXGHSRVX- VLWXiFLXDKÄ?DGDQLHSROLWLFNp- SOLNRYDQpÂł]G{UD]QLO 7H[WDIRWR7$65

Ĺ piÄ?kovĂĄ technolĂłgia v jednom integrovanom celku OperĂĄcie malĂ˝ch kÄşbov sa nemusĂ­te bĂĄĹĽ UnikĂĄtny artroskopickĂ˝ prĂ­stroj InnerVueâ&#x201E;˘ umoĹžĹ&#x2C6;uje vykonĂĄvaĹĽ vĹĄetky zĂĄkroky ambulantne, bez nutnosti hospitalizĂĄcie. LekĂĄr pomocou InnerVueâ&#x201E;˘ presne stanovĂ­ sprĂĄvnu diagnĂłzu a sĂşÄ?asne mĂ´Ĺže odstrĂĄniĹĽ pĂ´vod vaĹĄich ĹĽaĹžkostĂ­.

Viac na www.jointart.sk

DiagnostickĂ˝ systĂŠm InnerVueâ&#x201E;˘ ponĂşka technologicky unikĂĄtne rieĹĄenie, ktorĂŠ v sebe spĂĄja funkcionalitu konvenÄ?nej artroskopickej veĹže a zĂĄroveĹ&#x2C6; mobilitu v rozmerovo priaznivom prevedenĂ­.

NBA 2032/14

DiagnostickĂ˝ systĂŠm InnerVueâ&#x201E;˘ mĂĄ schopnosĹĽ zaznamenĂĄvaĹĽ statickĂŠ obrĂĄzky, video vo vysokom rozlĂ­ĹĄenĂ­ ako aj audio stopy.

DiagnostickĂ˝ systĂŠm InnerVueâ&#x201E;˘ spĂĄja niekoÄžko zĂĄkladnĂ˝ch chirurgickĂ˝ch funkciĂ­ v jednom jednoduchom prenosnom zariadenĂ­. IntegrovanĂ˝ 6.4 "LCD monitor poskytuje kryĹĄtĂĄlovo Ä?istĂ˝ obraz vo vysokom rozlĂ­ĹĄenĂ­. Viac moĹžnostĂ­ vĂ˝stupu umoĹžĹ&#x2C6;uje na prĂ­stroj pripojiĹĽ väÄ?ĹĄĂ­ externĂ˝ monitor, tlaÄ?iareĹ&#x2C6;, poprĂ­pade inĂŠ zariadenia.

Kontakt: JointArt, s. r. o. Plavisko 107, RuŞomberok 034 01, tel.: +421 44 434 26 22


8

naĹĄe novinky

PROFIL

32/,7,.$ 2Ă˝$0,80(/&$ ZhovĂĄrali sme sa so znĂĄmou topoÄžÄ?ianskou umelkyĹ&#x2C6;ou Ivett Axamitovou, vĂ˝raznou predstaviteÄžkou keramickej tvorby na Slovensku. V rozhovore nĂĄm porozprĂĄvala o svojej prĂĄci, postojoch, nĂĄzoroch a prezradila nĂĄm, preÄ?o podporuje snahy a vĂ­zie novovzniknutej strany TIP, ako aj jej zakladajĂşceho Ä?lena pĂĄna Michala BubĂĄna.

]Pojem umelec je pomerne ĹĄirokĂ˝, Ä?o je vaĹĄou domĂŠnou? Ĺ pecializujem sa na hlinu, teda na vĂ˝tvory z tohto maWHULiOX2NUHPWRKRYHÄ?PL UDGDPDÄ?XMHPREUD]\QRW~WR ĂžLQQRVĢYQtPDPVN{UDNRUHOD[DĂžQ~.HÄ&#x2021;VDSRWUHEXMHP RGUHDJRYDĢPDÄ?XMHP ]Mohli by ste nĂĄm v krĂĄtkosti prezradiĹĽ svoju umeleckĂş genĂŠzu? Odkedy tvorĂ­te, Ä?o ste ĹĄtudovali, akĂŠ boli vaĹĄe zaÄ?iatky? Umeniu sa venujem od roku SRVNRQĂžHQtĂŁW~GLDVRP pol roka pracovala v BratislaYHQDGUDPDWXUJLLDOHYHÄ?PL UĂŞFKORVRP]LVWLODĂĽHVRPVDPRVWDWQiMHGQRWNDQLHWtPRYĂŞKUiĂžDSUHWRVRPRGLĂŁOD 3{YRGQHVRPFKFHODĂŁWXGRYDĢPDÄ?EXDOHQHSULMDOLPD 7DNVRPWRVN~VLODY0RGUH NGHVRP]LVWLODĂĽHPL]PDteriĂĄlov najviac â&#x20AC;&#x17E;sadlaâ&#x20AC;&#x153; hliQDNWRUiPLGRVORYDXĂžDURYDOD6DPR]UHMPHVRPYĂŁW~GLX SRNUDĂžRYDODXĂĽYRGERUHNHramika na Ĺ UP-ke v Bratisla-

Ivett AxamitovĂĄ a Michal BubĂĄn.

YHDV~NURPQHVRPĂŁWXGRYDla u Doc. akad. mal. Ivana Vychlopena. Ă˝RVDWĂŞNDPRMLFK]DĂžLDWNRYERODWRYHÄ?PLKUERÄ?DWi FHVWDDOHVRPYHÄ?PLYÄ&#x2021;DĂžQiĂĽHVRPWRQHY]GDODDĂŁOD VRP]DVYRMtPVQRP

ELH-HWRQHY\KQXWQiV~ÞDVĢ SULWYRUEHXPHQLHSRWRPQLH je stereotypnÊ.

]Pri umelcoch sa zvykne hovoriĹĽ, Ĺže ich kopla mĂşza. Viete tento jav vo vaĹĄom prĂ­pade Ä?asovo ohraniÄ?iĹĽ? NaprĂ­klad, Ĺže mĂĄvate skvelĂŠ nĂĄpady medzi piatou a siedmou hodinou Tento rok by som rĂĄno, prĂ­padne v lete... chcela z rodnĂŠho 9PRMRPSUtSDGHMHWRYHÄ?mi individuĂĄlne. V lete je to domu v Ivanke VN{UY~WOPHQRYHÄ?PLGREUHVDPLWYRUtQDMDUDQDMHSUL'XQDMLY\WYRULĢ VHÄ&#x2013;$SRNLDÄ?LGHRWLHKRGLQ\ NWRUpVWHVSRPtQDOLSUHGWĂŞP svoju galĂŠriu. DNRVRPPDODGLHĢDPLQHURELORSUREOpPYVWDĢDMRSLDWHM UiQRDNSULĂŁLHOQiSDGĂžLLQ]MĂĄvate v rĂĄmci svojej ĂŁSLUiFLDDXURELĢPLQLPiOQH tvorby nejakĂŠ obdobia Ä?i skicu, resp. nejakĂ˝ zĂĄpis na pasĂĄĹže? SDSLHU7HUD]MHWRXĂĽWDNPHU Ă&#x2C6;QRPiPĂ˝RVDWĂŞNDGÄ&#x17D;ĂĽ- QHPRĂĽQpPXVtPVDSULVS{VRN\MHWRQHSUDYLGHOQpP{ĂĽX ELĢDMSRWUHEiPVYRMHMURGLQ\ WUYDĢPHVLDFSROURNDMHGQR URĂžQp REGRELH D SRG ]MĂĄte nejakĂŠ ciele v rĂĄm1DSUtNODG WHQWR URN PiP ci svojej prĂĄce? NYHWLQRYpREGRELHYPLQX- 6DPR]UHMPHDNE\VRPLFK ORPURNXWRERORYHVPtUQH QHPDODQHJDWtYQHE\VDWR SULDPDĂĽDEVWUDNWQpREGR- SUHMDYLORDMQDPRMHMWYRUEH

Ivett AxamitovĂĄ zĂ­skala v minulom roku ocenenie Slovenka roka v kategĂłrii umenie.

Ă˝RVDWĂŞNDWDNpKRQDMEOLĂĽĂŁLHKR WHQWRURNE\VRPFKFHOD]URGnĂŠho domu v Ivanke pri DuQDMLY\WYRULĢJDOpULXNGHEXG~ vystavenĂŠ len moje diela. ZĂĄURYHÄ&#x2013;MHMFKFHPSRQHFKDĢYLdiecky charakter, ide mi najPlRWRDE\VDQiYĂŁWHYQtFL FtWLOLSUtMHPQHDRGFKiG]DOL SOQtHQHUJLHDHOiQX

]Boli ste za svoju prĂĄcu aj formĂĄlne ocenenĂĄ? Ă no, v minulom roku som sa stala Slovenkou roka v kategĂłULLĂ&#x201E;XPHQLHÂł.DĂĽGiPLQFDPi YĂŁDNGYHVWUDQ\DWRWRRFHQHQLHPLSULQLHVOR]YĂŞĂŁHQĂŞ]iXMHP]RVWUDQ\YHUHMQRVWLDVQtP VSRMHQpY\VRNpQiURN\QDPÄ&#x2013;D DP{MĂžDV%ROLSRĂĽLDGDYN\QD U{]QHYĂŞVWDY\DSRG-DYWHG\ UHDJXMHPRSDĂžQHÂąQHXUREtP QLĂž=DWYRULODVRPVDGRDWHliĂŠru a tvorila som. ]Vystavujete niekde svoje diela? $NRVDWRYH]PH2ÂżFLiOQX vĂ˝stavu teraz nemĂĄm, nieĂžRYLGtPHWX LQWHUYLHZSUHELHKDORYURGLQQHMUHĂŁWDXUiFLL QLHĂžRPiPYRVYRMRP DWHOLpULDOHDNRVRPVSRPtQDODFKFHPXURELĢJDOpULX YURGQHMREFL0RMHXPHQLH dominuje v niektorĂ˝ch kosWRORFKQD6ORYHQVNXDYV~NURPQĂŞFK]ELHUNDFKSRFH-

ORPVYHWHDOHDMY]ELHUNDFK VatikĂĄnu.

]Teraz troĹĄku odboÄ?Ă­m od umenia. PreÄ?o ste sa rozhodli podporiĹĽ stranu TIP a konkrĂŠtne pĂĄna BubĂĄna? -HGQDNSUHWRĂĽHVDVQDĂĽLDE\Ģ LQtDNRYĂŁHWFLRVWDWQt7RPQH DNRXPHOFRYLYHÄ?PLLPSRQXMH=DXMDOPDXĂĽVDPRWQĂŞQizov, v ktorom je tĂĄto snaha jasne deklarovanĂĄ. Okrem toho PLMHV\PSDWLFNpĂĽHYVWUDQHV~SUHYDĂĽQHPODGtÄ?XGLD Ă˝RVDWĂŞND0LFKDOD%XEiQD o strane TIP som sa dozvedeODYÄ&#x2021;DNDQHPX3R]QiPKRRG ĂžLDVNHÄ&#x2021;EROHĂŁWHGLHĢD9ĂĽG\ EROYHÄ?PLSULHERMQĂŞDXVPLDW\DWRMHPL]iUXNRXĂĽHVDDM YWRPWR~VLOtRGRY]GiQDSOQR 2QPRKROSRNRMQHÄ&#x2021;DOHMSUDFRYDĢQDGREURPPLHVWHY]DKUDQLĂžtDOHQHSRGÄ?DKROSRKRGOLX DY\GDOVDQDERM]DOHSĂŁLXEXG~FQRVĢWHMWRNUDMLQ\ ]MyslĂ­te si, Ĺže to dokĂĄĹže? $NRVRPSRYHGDODSR]QiP nielen jeho, ale aj rodinnĂŠ zĂĄzemie, z ktorĂŠho vychĂĄdza, DYLHPDNREROY\FKRYiYDQĂŞĂžRVDWĂŞND]RGSRYHGQRVWL DSUtVWXSXNY\WĂŞĂžHQĂŞPFLHÄ?RP$SUHWRVRPSUHVYHGĂžHQiĂĽHWRGRNiĂĽH 7H[WDIRWR0DULiQÄ&#x2020;XUtN


Ä?Ă­slo 3/2014

ZDRAVIE

9

32'9Êä,9$1,(-(352%/e0 /(152=92-29ĂŠ&+.5$-Ă&#x2039;1 PodvýŞiva (alebo malnutrĂ­cia) je nedostatok lĂĄtok potrebnĂ˝ch pre sprĂĄvne fungovanie celĂŠho organizmu. PriÄ?om ich nedostatok nemusĂ­ byĹĽ viditeÄžnĂ˝ na prvĂ˝ pohÄžad, nie kaĹždĂ˝ podvýŞivenĂ˝ Ä?lovek musĂ­ byĹĽ naprĂ­klad nezdravo chudĂ˝). O to ĹĽaŞťie je podvýŞivu u pacienta alebo vaĹĄich blĂ­zkych odhaliĹĽ. PodvýŞiva je zĂĄvaĹžnĂ˝ zdravotnĂ­cky problĂŠm, ktorĂ˝ sa netĂ˝ka len rozvojovĂ˝ch krajĂ­n. Naopak, aĹž tretina pacientov vo vyspelĂ˝ch eurĂłpskych ĹĄtĂĄtoch trpĂ­ rĂ´znou formou podvýŞivy.

ZDENÄ&#x161;K ZADĂ K â&#x20AC;&#x17E;SprĂĄvne zvolenĂĄ výŞiva, vrĂĄtane výŞivy umelej, mĂ´Ĺže zabrĂĄniĹĽ zbytoÄ?nĂ˝m a predÄ?asnĂ˝m Ăşmrtiam,â&#x20AC;&#x153; tvrdĂ­ profesor ZdenÄ&#x203A;k ZadĂĄk z Kliniky gerontologickej a metabolickej Fakultnej nemocnice Hradec KrĂĄlovĂŠ, ktorĂ˝ patrĂ­ medzi zakladateÄžov odboru klinickej výŞivy v susednom Ä&#x152;esku.

Kedy je teda vhodnÊ alebo nutnÊ nasadiż umelú výŞivu?

AkĂŠ je jeho zloĹženie?

7HQWRYĂŞURERNMHY\VRNRNDORULFNĂŞDPiY\VRN~Y\ĂĽL8PHOiYĂŞĂĽLYDMHYKRGQiSUH YRYDFLXKRGQRWX2EVDKXMH SDFLHQWRYXNWRUĂŞFKQLHMH Y\YiĂĽHQĂŞSRGLHOELHONRYtQ PRĂĽQpXGUĂĽDĢEHĂĽQRXFHV- YÄ&#x2021;DNDNRPELQiFLLNDVHLQX WRXGRVWDWRĂžQĂŞSUtMHPVWUD- DVyMH0&7ROHMRYDU\ELHY\DKUR]tWDNUL]LNRSRGYĂŞ- KRWXNXDNR]GURMRYRPHJD ĂĽLY\2GSRU~ĂžDVDGOKRGRER SRO\QHQDVĂŞWHQĂŞFKPDVWQĂŞFK KRVSLWDOL]RYDQĂŞPSDFLHQ- N\VHOtQ]iURYHÄ&#x2013;QHREVDKXMH WRPVDNRXNRÄ?YHNGLDJQy- ODNWy]XSXULQ\DOHEROHSRN ]RXDNPDM~]QtĂĽHQ~FKXĢ GRMHGOD9ĂŞVORYQHYKRGQp Ako dlho by sa MHW~WRYĂŞĂĽLYXQDVDGLĢRQ- mala (umelĂĄ výŞiva) NRORJLFN\FKRUĂŞPSDFLHQ- pouŞívaĹĽ? WRPXNWRUĂŞFKVDYG{VOHGNX 3RNLDÄ?QiSRMHVO~ĂĽLDDNRGRSOQHFKXWHQVWYD]FKHPRWHUD- QRNVWUDY\VWDĂžLDIÄ?DĂŁWLĂžN\ SLHP{ĂĽXUR]YLQ~Ģ]iSDO\ GHQQH$NPDM~~SOQHQDKUDDLQIHNFLH5RYQDNRMHG{- GLĢEHĂĽQ~VWUDYXRGSRU~ĂžDPH OHĂĽLWiDMSULGRPiFHMOLHĂžEH ÂąIÄ?DĂŁWLĂžLHNGHQQH 8PHOiYĂŞĂĽLYDMHYKRGQiSUH YĂŁHWN\YHNRYpNDWHJyULHUL- Pre koho je umelĂĄ ]LNRSRGYĂŞĂĽLY\VDQHWĂŞND výŞiva vhodnĂĄ? OHQVWDUĂŁtFKÄ?XGt9RYĂŁHW- 9RYĂŁHREHFQRVWLP{ĂĽHPHSRNĂŞFKWĂŞFKWRSUtSDGRFKRG- YHGDĢĂĽHXPHOiYĂŞĂĽLYDPi SRU~ĂžDPHYĂŞURERN1XWUL- VYRMYĂŞ]QDPDMYWDNĂŞFKSUtSDFRPSÂŽ'ULQN3OXV GRFKNHÄ&#x2021;E\VDWRQDSUYĂŞSR-

KÄ?DGQH]GDOR'RFKiG]DQDSU NWRPXĂĽHVDVHQLRUGRVWDQH GRQHPRFQLFHVR]ORPHQLQRX NUĂžNDYSULHEHKXKRVSLWDOL]iFLHQLHMHGRVWDWRĂžQHY\ĂĽLYRYDQĂŞGRVWDQH]iSDOSÄ?~FSRWRPPXWDN]YDQH]O\KiVUGFH DMHKRVWDYXĂĽQLHMHVFKRSQĂŞVD ]OHSĂŁLĢ3DFLHQWDQLMHKRRNROLH VLDOHQHXYHGRPXM~ĂĽH]DWHQWRVWDYYSRGVWDWHP{ĂĽHKODG RizikovĂŠ skupiny pacientov: sR]QtĂĽHQRXVFKRSQRVĢRXYVWUHEiYDQLDĂĽLYtQ VY\VRNĂŞPLHQHUJHWLFNĂŞPLSRĂĽLDGDYNDPLQDSUSRSiOHQLQ\ VR]ORPHQLQDPL VSRGYĂŞĂĽLYRX VSRUXFKDPLWUiYHQLDFKRUREDPLWUiYLDFHKRWUDNWX YUHNRQYDOHVFHQFLL VQHFKXWHQVWYRP ĂžLDQRUH[LRX

Komu sa, naopak, neodporĂşÄ?a?

Pacientom, ktorí trpia: ~SOQRXQHIXQNÞQRVĢRXWUiYLDFHKRWUDNWX PHWDEROLFNêPLVWDYPLNWRUpY\üDGXM~ ]YOiãWQXVNODGEXüLYtQ

AkĂŠ typy výŞivy sĂş v ponuke? %%UDXQSRQ~NDSRUWIyOLR ĂŁSHFLiOQ\FKQXWULĂžQĂŞFKQiSRMRY W]YVLSSLQJX DMĂŁSHFLiOQHM VRQGRYHM YĂŞĂĽLY\ W]YWXEELQJX 9SRQXNH V~]DXMtPDYpODKRGQpSUtFKXWHNWRUpYĂŞERUQH]QiĂŁDM~SDFLHQWL 3RGÄ?D LQGLNiFLt MH PRĂĽQp Y\EUDĢVLEXÄ&#x2021;ĂŁWDQGDUGQ~ YĂŞĂĽLYXDOHERQLHNWRUĂŞ]R ĂŁSHFLDOL]RYDQĂŞFKSUtSUDYNRYQDSUtNODGY\VRNRHQHUJHWLFN~ĂŞVYOiNQLQRXSUH GLDEHWLFNĂŞFKSDFLHQWRYSUH SDFLHQWRYVSRUXFKRXLPX-

QLW\SUHNULWLFN\FKRUĂŞFK SUH SDFLHQWRY V SRUXFKRX IXQNFLHSHĂžHQHSUHSDFLHQWRYVSRUXFKRXYVWUHEiYDQLD ĂĽLYtQDSRG

NutricompÂŽ Drink Plus âSHFLiOQDYĂŞĂĽLYDQDSLWLHERKDWiQDHQHUJLX9ĂŁHWN\QiSRMH1XWULFRPSÂŽREVDKXM~ Y\YiĂĽHQĂŞSRGLHOELHONRYtQ WXNRYVDFKDULGRYDÄ&#x2021;DOĂŁtFK ĂĽLYtQDPDM~Y\VRN~Y\ĂĽLYRYDFLXKRGQRWX.GLVSR]tFLL V~YĂŁW\URFKU{]Q\FKSUtFKXWLDFK YDQLONDĂžRNROiGDMDKRGDEDQiQ Viac informĂĄciĂ­ nĂĄjdete na www.zelenahviezda.sk a www.lepsipece.cz KĂşpiĹĽ ho mĂ´Ĺžete v reĹĽazci zdravotnĂ­ckych predajnĂ­ ZelenĂĄ hviezda za cenu od

1,70 eur.


10

INFO

naše novinky


číslo 3/2014

INZERCIA

MÁTE ZÁUJEM ZAPOJIŤ SA DO ODBORNÝCH TÍMOV PRI TVORBE PROGRAMU STREDO-PRAVEJ LIBERÁLNEJ STRANY TIP?

Naším zámerom je už od začiatku sa vyvarovať uzavretosti našej strany v úzkom okruhu jej členov a sympatizantov. Myslíme si totiž, že to vedie k nedostatočnému celospoločenskému nadhľadu a deformácii videnia danej problematiky nielen pri riešení odborných tém. Preto chceme spolupracovať s čo najširším kolektívom odborníkov. Z vlastných skúseností vieme, že bez politickej aktivity nie je možné vyriešiť väčšinu problémov, preto sa obraciame na všetkých ľudí v tejto krajine: Ak vám záleží na tom, aby sa veci konečne zmenili k lepšiemu, ale nechcete sa osobne politicky prezentovať, príďte k nám. Dvere Strany TIP sú vám vždy otvorené. Hľadáme práve vás, ak ste odborníkom alebo máte prax v niektorom z nasledujúcich okruhov: financie, hospodárstvo, kultúra, obrana, pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka, práca, sociálne veci a rodina, spravodlivosť, školstvo, veda, výskum a šport, vnútro, výstavba a regionálny rozvoj, zahraničné veci, zdravotníctvo, životné prostredie. Získate jedinečnú šancu ovplyvniť budúcnosť našej krajiny ako sympatizant alebo člen strany. Slovensko je naša vlasť, naše rodisko a my chceme v tejto krajine žiť spokojne, šťastne a zdravo. Chceme sa vzdelávať, pracovať a rozvíjať svoje schopnosti. V prípade vášho záujmu prihlásiť sa do odborných skupín Strany TIP, kontaktujte nás:

odbornik@strana-tip.sk 0908 057 597 NBB 2067/14

www.strana-tip.sk,

Strana TIP

Chceme, aby naše rodiny, v nich manželia, partneri a samozrejme deti boli spokojní, šťastní a veselí. Svojou prácou chceme osloviť mladých ľudí, ktorí nám pomôžu dosiahnuť zlepšenie životných, pracovných, študijných a zdravotných podmienok pre kvalitnejší, slušnejší a tolerantnejší život nás mladých, ale aj našich rodičov a starých rodičov. Hlavné ciele strany TIP vychádzajú z potrieb slušnejšieho, tolerantnejšieho a trvalo kvalitného života občanov SR. Cieľom je šírenie, rozvíjanie a napĺňanie myšlienky demokracie, pluralizmu a tolerancie.

11


12

naše novinky

KULTÚRA

BULHARSKÉ ĽUDOVÉ REMESLÁ OŽILI V SLOVENSKOM TECHNICKOM MÚZEU Pri príležitosti štátneho sviatku Bulharskej republiky – 136. výročia oslobodenia Bulharska od tureckej nadvlády, pripravilo Slovenské technické múzeum (STM) v Košiciach výstavu Bulharské ľudové remeslá. Výstava sa koná pod záštitou Veľvyslanectva Bulharskej republiky. „STM má dlhodobú spoluprácu s Bulharským klubom v Košiciach. V roku 2004 sa konala výstava obrazov a ikon a o štyri roky neskôr Bulharské stopy vo vede,“ objasnila Jana Ďuricová Žakarovská z STM. Ako ďalej uviedla, Bulharsko je jedným z najstarších európskych štátov. Duch kultúry národa je najviac ukrytý v ľudových zvykoch a tvorbe. Tie vypovedajú najlepšie o duši a životných podmienkach bulharského národa.

Parfémy a keramika

„Medzi vystavené typické bulharské suveníry patria obľúbené miniatúrne fľaštičky s ružovým parfumom v drevenom ozdobnom obale, farebná keramika s nezameniteľnými hnedo-žltými motívmi, ručne maľované pôvabné ikony, farebné koberčeky a ručne tkané koberce, takzvané kelimy,“ doplnila Ďuricová Žakarovská. Najviac zastúpená je bulharská ľudová keramika, takzvaná trojanská, z mesta Trojan v centre Bulharska, ktorá je považovaná

za najlepšiu bulharskú keramiku. Je vyrobená starou technológiou s tradičným dekórom – glazúra vytvorená tečúcou kvapkou. Vystavené sú taniere, džbánky na med, korenie a pivo a najmä tradičné veľké pekáče na špeciálne balkánske jedlo džuveč a kebab. V týchto keramických pekáčoch sa všetko pečie dokopy.

Tradičný ružový olej

Bulharsko je tiež druhým najväčším svetovým výrobcom ružového oleja. Tradičný bulharský ružový olej je typický pre oblasť Starej planiny – Stredna Gora v srdci Bulharska. Na výrobu jedného kilogramu ružového oleja sú potrebné až dva milióny kusov sviežich ružových kvietkov, preto je ružový olej taký vzácny, cenný a drahý.

Typické bulharské kroje

Bulharské kroje vznikli väčšinou v 15. storočí. Typické kroje Bulharov majú veľa spoločného s krojmi ostatných slovan-

Vernisáž výstavy Bulharské ľudové remeslá. Foto: TASR/František Iván

ských národov, ale kontaktom s kultúrami, s ktorými sa počas svojej histórie Bulhari stýkali, získali svoju špecifickú podobu. Vystavené sú ukážky bulharských krojov z oblasti Pirinskej Macedónie, ďalší z oblasti Slivenu a tiež zo Stranže pri Burgase. „Na výstave nájdu návštevníci aj pravoslávne ikony ručne maľované, ktoré vytvoril známy bulharský autor Ivajlo Červenkov. Výstava je

tiež dekorovaná maľbami piesočnatého morského pobrežia Čierneho mora,“ dodala Ďuricová Žakarovská. Počas trvania výstavy každého návštevníka privíta zvuk píšťalky s hlasom vtáčika, ktorý bude priamo v priestore vyrábať bulharský majster Nikola Daskalov, ktorý roky pôsobil ako keramikár a výrobca suvenírov v ÚĽUV-e v Pukanci. Druhým autorom vystavo-

VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM PREDSTAVÍ KRÁSU NAŠICH MOTÝĽOV Lietajúcim skvostom našej prírody – motýľom je venovaná výstava, ktorú pripravilo v zrekonštruovaných priestoroch na Námestí Maratónu mieru košické Východoslovenské múzeum. „Prírodné premeny fascinujú ľudstvo už oddávna, a predsa nie sú všetky odhalené. Medzi unikátne prírodné premeny určite patria tie, pri ktorých sa z nezaujímavej kukly stane nádherný motýľ,“ povedala k výstave hovorkyňa Košického samosprávneho kraja Zuzana Bobriková. Dodala, že motýle predstavujú najznámejšiu skupinu

bezstavovcov a na výstave bude prezentovaná krása denných a nočných motýľov žijúcich na Slovensku. „Výstava zachytáva celý priebeh tajuplnej zmeny, od vajíčka až po dospelého motýľa. Návštevníci uvidia kolekcie denných a nočných motýľov zo zbierok Východoslovenského múzea, doplnené ukážkami exotických dru-

hov motýľov z rôznych kútov sveta,“ doplnila. Výstava je určená pre širokú verejnosť, milovníkov prírody a všetkých tých, ktorých fascinujú tajuplné záhady života. Vernisáž bola vo Východoslovenskom múzeu 13. marca o 16.00 h, výstava potrvá do 22. júna. TASR

Ilustračné foto: TASR/František Iván

vaných modelárskych prác je Ivan Ivanov, modelár a keramik z Levíc, výrobca trojanskej úžitkovej keramiky. Obaja umelci sú členmi Fondácie bulharskí majstri. Výstava je spojená s prezentáciou modelovania a vypaľovania keramiky, výrobky sú predajné. Výstava Bulharské ľudové remeslá potrvá od 7. marca do 23. marca. TASR


číslo 3/2014

ZDRAVIE

13

1$ý21È0-(,081,7$ Netypické marcové počasie dáva zabrať nielen prírode, ale môže sa negatívne prejaviť aj na našom zdraví. Výkyvy teplôt, vietor a k tomu zlý životný štýl, nepravidelná strava, stres v práci. Toto všetko nepriaznivo vplýva na našu imunitu, ktorá je v dnešných časoch skúšaná viac ako dosť. O tom, čo je to imunita, na čo ju potrebujeme, ako ju chrániť a posilniť sme sa rozprávali s imunologičkou MUDr. Evou Babicovou.

YRWQêãWêOREH]LWDVWUHVåLYRW YRYHĐNêFKPHVWiFKVPQRåVWYRPYêIXNRYêFKVSORGtQ ,PXQLWDMHRVODEHQiDMYQt]NRPDOHERY\VRNRPYHNX± PDOpGHWLDĐXGLDQDGURNRY

]Kedy je problém imunity vážny? 9iåQ\SUREOpPQDVWDQHYWHG\NHćLPXQLWQêV\VWpPQHGRNiåHVSOQLĢVYRMX]iNODGQ~ IXQNFLXNHćQiVQHGRNiåH RFKUiQLĢSUHGLQIHNFLRXDOHERNHć]O\KiSULY]QLNXQHMDNpKRQiGRURYpKRRFKRUHQLD ]Ako sa liečia poruchy imunity? /LHþED]iYLVtRGW\SXSRUXFK\ 1LHNWRUp SULPiUQH LPXQRGH¿FLW\V~QHOLHþLWHĐQpDþORYHNQDQH]RPLHUD 1LHNWRUpVDOLHþLDWUDQVSODQWiFLRXNRVWQHMGUHQHLQpVD OLHþLDQiKUDGRXWR]QDPHQi YQ~WURåLORYêPDOHERSRGNRåQêPSRGiYDQtPSURWLOiWRN3UL]ULHGNDYêFKSULPiUQ\FKSRUXFKiFKLPXQLW\MH G{OHåLWi$7%OLHþEDNDåGHM LQIHNFLH6HNXQGiUQHLPXQRGH¿FLW\VDOLHþLDY]iYLVORVWLRGLFKSUtþLQ\MHYLDFHUR PRåQRVWtVWLPXOiFLHLPXQLW\ ]Športom ku zdraviu – platí to stále? âSRUWMHGQR]QDþQHSRPiKD LPXQLWH-HSUHYHQFLRXREH ]LW\NWRUiMHYê]QDPQêPUL]LNRYêPIDNWRURPPQRåVWYD LQêFKRFKRUHQtâSRUWMHåLYRWQêPãWêORPþORYHNNWRUêãSRUWXMHREY\NOHQHIDMþt ]GUDYRVDVWUDYXMHMHKRåLYRWQêãWêOMHDNWtYQ\OHSãtDNR ãWêOWRKRNWRVHGtSUHGWHOHYt]RURPDOHERSRþtWDþRPSRStMDSULWRPVODGHQpQiSRMHDOHERDONRKROD]DMHGiKR

,OXVWUDþQpIRWR7$65$3

]Čo je to imunita a na čo ju potrebujeme? Imunita znamená obranyVFKRSQRVĢ-HWRMHGHQ]ĐXGských orgánových systémov, NWRUêVDVNODGi]YHĐNpKR PQRåVWYDEXQLHNDLFKSURGXNWRY&HOêWHQWRV\VWpP YiåLVSROXSULEOLåQHNJ QDMYLDFLPXQLWQêFKEXQLHN MHXORåHQêFKYVWHQHWHQNpKRDKUXEpKRþUHYD ]Aké druhy imunity poznáme?

,PXQLWDVDGiUR]GHOLĢYLDFHUêPLVS{VREPLDOHQDM]iNODGQHMãLHUR]GHOHQLHMHQD LPXQLWXYURGHQ~DLPXQLWX ]tVNDQ~9URGHQiLPXQLWD MHSDPlĢRXFHOHMSRSXOiFLH VNWRURXVDNDåGê]QiVQDURGt=tVNDQ~LPXQLWXVLMHGQRWOLYHFY\WYiUDViPSRþDV åLYRWDQD]iNODGHNRQWDNWX VEDNWpULDPLYtUXVPLþLLQêPLYRQNDMãtPLYSO\YPLÒORKRXLPXQWpKRV\VWpPXþORYHNDMHRFKUDQDSUHGYRQNDMãtPL ~WRþQtNPL±EDNWpULDPLYt-

UXVPLSDUD]LWPLSOHVĖDPL DNRDMRFKUDQDSUHGYQ~WRUQêPQHSULDWHĐRPDNRV~QiGRURYpEXQN\YtUXVRPLQ¿kované vlastné bunky a ich RGVWUDĖRYDQLH

]Čo všetko dokáže zhoršiť imunitu? 2EUDQ\VFKRSQRVĢ þORYHND ]KRUãXM~QLHNWRUpLQIHNFLH QiGRURYpRFKRUHQLDRFKRUHQLDLQêFKV\VWpPRYDNRDM PQRåVWYRIDNWRURYYRQNDMãLHKRSURVWUHGLD±QHVSUiYQ\åL-

,OXVWUDþQpIRWR7$65$3

]Ako sa dá imunita posilniť? =iNODGRPMH]GUDYêåLYRWQêãWêOäLDGQHY\VHGiYDQLHSUHGWHOHYt]RURPþLSRþtWDþRPDNWtYQHãSRUWRYDQLH YUiPFLURGLQ\DOHERLQpKR kolektívu, prevencia obeziW\'RVWDWRNRYRFLD]HOHQLQ\ SRE\WQDþHUVWYRPY]GXFKX YSUtURGHY\O~þHQLHIDMþHQLD YUiPFLPRåQRVWLREPHG]HQLHVWUHVX 8PDOêFKGHWtSRQiVWXSHGR NROHNWtYXþLXåMDVLHODOHER ãN{ON\FKRUREQRVĢRE\þDMQH VW~SQH3RSRUDGHVRVYRMtP SHGLDWURPLPP{åXSRP{FĢ QLHNWRUpYRĐQRSUHGDMQpSUHSDUiW\QDSUNRORVWUiDOHER LPXQRJOXNiQ\ 7UHED GEDĢ QD SUHYHQFLX SUHGLQIHNFLDPL8GHWtDOH DMXVWDUãtFKĐXGtPiYHĐNêYê]QDPRþNRYDQLH-HWR PRåQRVĢRFKUDQ\SUHGåLYRWRKUR]XM~FLPLRFKRUHQLDPLQDNWRUpNHG\VLĐXGVWYR YRYHĐNRPXPLHUDOR2þNRYDQtPGLHĢDÄSUHNRQiLQIHNW³ EH]WRKRDE\RFKRUHOR=R]QiPLVDVS{YRGFRPRFKRUHQLDQDSUtNODGVEDNWpULRX DOHERYtUXVRP-HKRLPXnitný systém si vytvorí paPlĢRY~VWRSXQDRþNRYDQ~ EDNWpULXþLYtUXVDNHćVD s nimi stretne neskôr, imuQLWQiRGSRYHćVDUR]EHKQH UêFKORD~þLQQH]DEUiQLRFKRUHQLX2þNRYDQLHMHMHGHQ ]QDMYê]QDPQHMãtFK~VSHFKRYPHGLFtQ\NWRUêQiP GRWHUD]YRYHĐNRPSRPiKD =DRþNRYDQRVĢSURWLFKUtSNH MHYRY\VSHORPVYHWHMHGQêP ]NULWpULtNYDOLW\]GUDYRWQpKRV\VWpPXNUDMLQ\ (nutt)


naše novinky .UtåRYNXGRGDODUHGDNFLDþDVRSLVX5(/$;

14 KRÍŽOVKA

ACH, TÁ GRAMATIKA! Mnohých z nás trápil pravopis ešte v školských laviciach, ale časom problémov neubúda, naopak sa často ešte stupňujú. V písaní ypsilonov majú mnohí z nás medzery aj dnes. Pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka, ktorým je 21. február, vyhláseného na 30. výročnej konferencii UNESCO v roku 1999, si nezaškodí pripomenúť niekoľko pravopisných pravidiel. Predložky s/so, z/zo Ak sa nevieme rozhodnúť, pomôže nám jednoduchá pomôcka: s/so sa píše v prípade, že sa pýtame s kým, s čím: Prišiel som s niekým; Boli sme tam s odborníkmi; Stretol som sa s niekým. z/zo použijeme v prípade, že rozprávame o zložení nejakého predmetu: Pohár je vyrobený zo skla. Druhým prípadom je snaha informovať o ceste: Prišiel som z obchodu; Liek mám z lekárne. Nieje – nie je Ide zo zásady vždy o dve slová, a preto ich treba písať vždy oddelene. Vykanie Sloveso musí byť vždy v druhej osobe množného čísla, teda správne: Podali by ste mi tú prihlášku, pani úradníčka? Cením si, že ste ma ešte vyšetrili, pán doktor. Nesprávne: Podala by ste mi tú prihlášku, pani úradníčka? Cením si, že ste ma vyšetril, pán doktor. Vzhľadom na/k Správna je väzba s predložkou "vzhľadom na": vzhľadom na danú situáciu; vzhľadom na dôvody, ... Nesprávne je používať spojenie "vzhľadom k": vzhľadom k situácii; vzhľadom k dôvodom. Napadlo mi/ma Ak vám zišiel na um nápad, tak použite spojenie "napadlo mi": Napadlo mi urobiť to takto; Napadlo mi naštiepať drevo. "Napadlo ma": sa používa v prípade, že vás napadla zver alebo nepriateľ: Napadol ma pes. Peter Hatrák


Ä?Ă­slo 3/2014

Ĺ PORT

15

75(7Ă&#x2039;75,80)0$5(.$+$0âĂ&#x2039;.$ NajlepĹĄĂ­m futbalistom Slovenska za rok 2013 sa stal Marek HamĹĄĂ­k. Pre stredopoliara talianskeho SSC Neapol je to tretĂ­ triumf v prestĂ­Ĺžnej ankete. Na trĂłne pre najlepĹĄieho futbalistu SR vystriedal ĹĄtvornĂĄsobnĂŠho vĂ­ĹĽaza ankety Martina Ĺ krtela z FC Liverpool, ktorĂ˝ skonÄ?il so stratou 28 bodov na druhom mieste. Tretie miesto obsadil s väÄ?ĹĄĂ­m odstupom stredopoliar FC Janov Juraj Kucka.

D +DPĂŁtNRP 1D Ä&#x2021;DOĂŁtFK PLHVWDFKVDXPLHVWQLOL-iQ Ä&#x2020;XULFD /RNRPRWLY0RVNYD ERGRY9ODGLPtU:HLVV 2O\PSLDNRV3LUHXV(VSDQ\RO %DUFHORQD 7RPiĂŁ+XERĂžDQ =HQLW3HWURKUDG 0LURVODY6WRFK 3$2.6ROXQ)HQHUEDKFH,VWDQEXO 0DW~ĂŁ.R]iĂžLN 9LNWRULD 3O]HÄ&#x2013; 3HWHU3HNDUtN +HUWKD%HUOtQ D0DULiQĂ˝LĂŁRYVNĂŞ 9LNWRULD3O]HÄ&#x2013; 9HOLWQHMGHVLDWNH]DURN ÂżJXURYDOLLEDOHJLRQiULQDMOHSĂŁt]FRUJRÄ&#x2013;OLJLVWRY 9LNWRU3HĂžRYVNĂŞ]0â.äLOLQDREVDGLOPLHVWRĂ&#x2019;SOQi GRPLQDQFLDOHJLRQiURYYGHVLDWNHVD]URGLODYDQNHWHXĂĽ SLDW\NUiWSUHGURNRP QDSRVOHG\]DURNYNWRURP6ORYHQVNRVOiYQHGRVLDKORDĂĽQDRVHPÂżQiOH06 Y-$5

9êVOHGN\URÞQtNDWUDGLÞQHMDQNHW\6ORYHQVNpKRIXWEDORYpKR]Yl]X 6)= DGHQQtND 3UDYGDRQDMOHSãLHKRIXWEDOLVWX6ORYHQVNHMUHSXEOLN\]DURN Y\KOiVLOLPDUFDY7UQDYH&HQX3HWUD'XERYVNpKRSUHQDMOHSãLHKRIXWEDOLVWX 6ORYHQVNDGRURNRY]tVNDOREUDQFD1RUEHUW*\|PEpU ]WDOLDQVNHKRNOXEX&DWDQLD &DOFLR'YDGVDĢGHYlĢURÞQê âNUWHORYOiGRO&HQXIDQ~ãLNDYWHMVLSRUDGLHV+DPãtNRPY\PHQLOL2EKiMLOYQHM SUYHQVWYR]PLQXOpKRURND

TrÊneri a mÊdiå sa zhodli

HamĹĄĂ­k zĂ­skal 340 bodov

Marek HamĹĄĂ­k s cennou trofejou. Foto: TASR/Martin Baumann

2YtĢD]RYLWRKWRURÞQHMDQNHW\ UR]KRGOR KODVRYDQLH IXWEDORYêFKRGERUQtNRY RNUHPPpGLtKODV\GDOLDMUHSUH]HQWDÞQtDNOXERYtWUpQHULDNRDM]iVWXSFRYLD6)=

+DPĂŁtNYÄ&#x2013;RP]tVNDOERGRY3UHGURNRPY\KUDOâNUWHOSUHG+DPĂŁtNRPRERGRYĂžREROKLVWRULFN\GUXKĂŞ QDMQLĂĽĂŁtUR]GLHOPHG]LSUYĂŞP

DGUXKĂŞPPLHVWRPNHÄ&#x2021;Y{EHFQDMPHQĂŁtUR]GLHOWURFK ERGRYERO]DURNNHÄ&#x2021; VDWLHĂĽUR]KRGRYDORYWHVQRP V~ERMLSUiYHPHG]LâNUWHORP

'RWHUD]VD]WULXPIXYDQNHWH WHĂŁLORKUiĂžRY3UYĂŞPDGRWHUD]QDMPODGĂŁtPYtĢD]RPVD YURNXVWDO3HWHU'XERYVNĂŞNWRUĂŞWUDJLFN\]DK\QXOQDGRYROHQNHY7KDMVNX =DXMtPDYĂŞEROIDNW ĂĽHWHQWRURĂžQtNVDQDNRQHĂžQHMGHVLDWNH]KRGOLDNRWUpQHULWDNDMPpGLi9QDMVOHGRYDQHMĂŁHMNDWHJyULLMHYHOLWQHM GHVLDWNHSUYĂŞNUiW0DULiQĂ˝LĂŁRYVNĂŞREUDQFDĂžHVNHM9LNWRULH3O]HÄ&#x2013;3RURĂžQHMDEVHQFLL VDGRGHVLDWN\YUiWLOREUDQFD

/RNRPRWLYX0RVNYD-iQÄ&#x2020;XULFDFHONRYRYĂŁDNXĂĽMHPHG]L QDMOHSĂŁtPLGHVLDWLPLSLDW\NUiW 9GHVLDWNHMHMHGLQĂŞEUDQNiU 0DW~ĂŁ.R]iĂžLN]3O]QH2SURWL URNXV~YGHVLDWNHĂŁW\UL QRYpPHQi3HWHU3HNDUtN.R]iĂžLNDSUiYHÄ&#x2020;XULFDVĂ˝LĂŁRYVNĂŞPY\SDGOL0DUHN6DSDUD0LFKDO%UH]QDQtN0DUHN %DNRĂŁD3HĂžRYVNĂŞâNUWHOY\URYQDOUHNRUG0LURVODYD.DUKDQDNHÄ&#x2021;MHYGHVLDWNHXĂĽGHYLDW\NUiW]DVHERX.DUKDQDOH GUĂĽtYLDFHURÄ&#x2021;DOĂŁtFKUHNRUGRYNHÄ&#x2021;YGHVLDWNHEROVSROXNUiWDERGRYDOYDQNHWHDĂĽNUiW

KozĂĄk vymenil GuÄžu 1DMOHSĂŁtPWUpQHURP]DURN VDVWDONRUPLGHOQtNUHSUH]HQWDĂžQpKR $WtPX -iQ .R]iNNWRUĂŞQDWUyQHPHQt $GULiQD*XÄ?X 0â.äLOLQD +RQRUQDMOHSĂŁHMIXWEDOLVWN\REKiMLOD'RPLQLNDâNRUYiQNRYi ]UDN~VNHKR691HXOHQJEDFK 1DMOHSĂŁtPKUiĂžRP&RUJRÄ&#x2013;OLJ\ MH~WRĂžQtNPDMVWURYVNpKR6ORYDQD%UDWLVODYD5yEHUW 9LWWHN7LWXOSUHQDMOHSĂŁLHKR UR]KRGFXSRG7DWUDPL]tVNDO SRURNRFKDRSlĢ 5LFKDUG7UXW]NWRUĂŞQDGUXKp PLHVWRRGVXQXOPLQXORURĂžQpKRYtĢD]D,YDQD.UXĂĽOLDND=DURNY\KODVRYDOLVSROXNDWHJyULtSULEXGOL IXWVDOLVWL1DMOHSĂŁtPVDVWDO *DEULHO5LFN

PRIHLĂ S SA A POMĂ&#x201D;Ĺ˝ NĂ M S KAMPAĹ&#x2021;OU HÄ˝ADĂ ME Ä˝UDĂ? DO VOLEBNĂ?CH KOMISIĂ? K VOÄ˝BĂ M NA EUROPOSLANCA, KTORĂ&#x2030; SA USKUTOÄ&#x152;NIA 24. MĂ JA 2014, KDE PREDSTAVĂ?ME 13 KANDIDĂ TOV.

DELEGĂ T VO VOLEBNEJ KOMISII InformĂĄcie, ktorĂŠ od vĂĄs potrebujeme:

meno a priezvisko

V prípade zåujmu zastupovaż stranu TIP vo volebných komisiåch, kontaktujte nås:

adresa

www.strana-tip.sk/okrskar

dĂĄtum narodenia telefĂłn

NGL 1894/14

e-mail

DelegĂĄtom vo volebnej komisii sa stanete zloĹženĂ­m sÄžubu tomu, kto zvolĂĄ zasadnutie volebnej komisie.

tel.: 0908 057 597

 7$65


16

naše novinky

ŠPORT

LADISLAV GROSS: MOHLI SME SKONČIŤ O JEDNO MIESTO VYŠŠIE Pre hokejistov Gelnice sa už sezóna skončila. V druhej lige nakoniec obsadili šieste miesto so ziskom 19 bodov. V poslednom zápase sezóny vybojovali bod v Brezne, kde nakoniec prehrali po predĺžení 5:6. Sezónu sme hodnotili s manažérom klubu Ladislavom Grossom.

Ako hodnotíte šieste miesto? Spokojnejší by sme boli, ak by sme skončili o jedno miesto vyššie. V rozhodujúcich zápasoch, v ktorých sme mohli bodovať, nám chýbal brankár Michael Palko. Zápasy s Breznom a Detvou sme prehrali. Ak by sme mali z týchto zápasov šesť bodov, tak by sme skončili na spomínanom piatom mieste. V rozlúčkovom zápase so sezónou ste nešťastne prehrali v Brezne po predĺžení... Počas celého zápasu sme vyhrávali, takže prehra po predĺžení nás mrzela. Mali sme hernú prevahu a vypracovali sme si množstvo šancí, žiaľ, nedokázali sme ich premeniť. Ktorí hráči patrili medzi opory tímu? Dobré výkony podávali brankár Michael Palko, ďalej Matúš Petričko, Tomáš Cvejn, Michal Cebuľa, Lukáš Petrík. Absolutórium si zaslúžia aj mladí hráči, ktorí absolvovali medzi mužmi premiérovú sezónu. Prechod do mužskej kategórie zvládli. Traja hráči nášho tímu odohrali všetky zápasy. Lukáš Laškody, Domi-

Hokejisti Gelnice skončili v druhej lige na šiestom mieste. Foto: Archív klubu

nik Laškody a Peter Gross si v tomto smere zaslúžia obdiv.

„Nemáme sponzora. Hokej v Gelnici je na pleciach vedenia klubu a mesta.“ Z Gelnice pochádza aj slovenský reprezentant Michal Sersen. Čo by ste povedali na jeho adresu? Bodaj by sme takýchto hráčov mali čo najviac. Dovolím si tvrdiť, že je najlepší slovenský obranca.

Nehrá síce v NHL, ale podľa mňa tam jednoznačne patrí. Je to mimoriadne inteligentný hokejista. Nikdy nezabudne spomenúť, že pochádza z Gelnice a že tu sa naučil hrať hokej. Mrzí ma, že sa kvôli zraneniu nedostal na olympijské hry. Snáď mu to vyjde o štyri roky.

Aký je záujem o hokej medzi mladými hráčmi? Záujem upadá, keďže na Slovensku nemáme druhú žiacku ligu. Viaceré mužstvá sa odhlásili a jednoducho sme nemali s kým hrať. Ťažko motivovať hráčov, keď okrem tréningov nemajú žiadne majstrovské zápasy. Škoda, že zväz nenašiel nejaké riešenie.

Má Michal Sersen svojich nasledovníkov? Spomeniem Miroslava Macejka, ktorý hrá momentálne za Košice. Lukáš Vartovník hral v minulej sezóne za Martin. Pavol Skalický je reprezentantom do 20 rokov. V reprezentácii do 18 rokov žien máme Oľgu Jablonovskú.

Zvýšila sa podľa vás úroveň druhej ligy? Úroveň druhej ligy každoročne stúpa. Pred tromi či štyrmi rokmi sme skončili na druhom mieste. A teraz máme takmer rovnaký káder a stačilo to len na šieste miesto. Niektorým klubom sa podarilo vytvoriť takmer profesionálne podmienky. Medzi tieto kluby určite patrí

Humenné, Rimavská Sobota a z druhej skupiny zase Dubnica. U nás hrajú chlapci hokej pre zábavu.

Kto sa podľa vás stane víťazom druhej ligy? Humenné aj Dubnica majú kvalitné kádre. Netrúfam si jednoznačne určiť víťaza. Myslím si však, že oba tímy by sa v prvej lige nestratili. Akú budúcnosť má hokej v Gelnici? Všetko záleží od podpory mesta. Nemáme totiž sponzora. Hokej v Gelnici je na pleciach vedenia klubu a mesta. (jv)

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Gelnica, náklad 2 500 ks Copyright: 14 news, spol., s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu

Ngl 03 2014 web  
Advertisement