Page 1

ALBERT CHACÓN BOIXADER AITOR CALERO GARCÍA EDUARD BERROCAL SEVILLA Novembre de 2011 1er Grau Educació Primària M1A


Primerament hem de distingir entre el concepte de qualitats físiques bàsiques i el d’habilitats motrius.

DEFINICIONS DE DIFERENTS AUTORS SOBRE QFB 

“Son

los factores que determinan la condición física del individuo, que lo orientan hacia la realización de una determinada actividad física y posibilitan el desarrollo de su potencial físico mediante su entrenamiento” Álvarez del Villar.


 “Predisposiciones

fisiológicas innatas en el individuo, que permiten el

movimiento y son factibles de medida y mejora a través del entrenamiento”

Antón, Matveev, Platonov “Aquellas

predisposiciones fisiológicas innatas en el individuo, factibles de

medida i mejora, que permiten el movimiento y el tono muscular. Son por lo tanto aquellas que en el entrenamiento y aprendizaje van a influir de manera

decisiva, mejorando las condiciones heredadas en todo su potencial”. Torres J. “Los

presupuestos o prerrequisitos motrices de base sobre los cuales el hombre

y el deportista desarrollan las propias habilidades técnicas, y que son la fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad" Zatziorsk¡j, 1974


DEFINICIONS

DE

DIFERENTS

AUTORS

SOBRE

HABILITATS MOTRIUS “A

—Les habilitats motrius són aquells actes motors que es porten a

terme de forma natural i que constitueixen l'estructura senso-motriu bàsica, suport de la resta d'accions motrius que l'ésser humà desenvolupi” SÁNCHEZ BAÑUELOS, F (1986) “És

la capacidad adquirida por el aprendizaje para alcanzar resultados

fijados previamente, con un máximo de éxito y a menudo con un mínimo de tiempo, de energia o de los dos”. GUTHRIE (1957)


“Tarea que incluye la necesidad, por parte del sujeto, de moverse con

precisión y fuerza y/o potencia en diferentes combinaciones” CRATTY

(1973) 

“Toda aquella acción muscular o movimiento del cuerpo requerido para la ejecución con éxito de un acto deseado” SINGER (1983)

Les característiques que fan que una habilitat motriu sigui bàsica és que: - Són comunes a totes les persones. - Ens han permès la supervivència. - Són el fonament dels aprenentatges motrius.


Classificació de les habilitats motrius bàsiques 

Locomotrius: caminar, córrer, saltar, lliscar, rodar, aturar-se, esquivar, trepar…

Desplaçaments: entenem tota progressió d’un punt a un altre de l’espai utilitzant com a mitjà el moviment corporal.

No locomotrius: la característica principal es el maneig i domini del cos a l’espai: balanceig, estirar-se, girar, empènyer, penjar-se, equilibrar-se, aixecar…

Salts: es basen en modificacions de la carrera i la marxa, amb la variant de l’enlairament del cos com a conseqüència de l’extensió violenta d’una o ambdues cames.

De projecció/recepció: es caracteritza per la projecció, manipulació i recepció de mòbils i objectes, això és rebre, llançar, colpejar, batejar, atrapar, driblar…

Girs: tot aquell moviment corporal que implica una rotació a través dels eixos que travessen l’ésser humà (longitudinal, transversal i anteroposterior).

Maneig d’objectes: llançaments, recepcions, colpejos, manipulació d’objectes, intercepcions…


Cicle i curs: cicle mitjà (3er – 4rt de primària).

Bloc de continguts: Habilitats motrius i qualitats físiques bàsiques.

Competències bàsiques: aprendre a aprendre i autonomia i iniciativa personal.

Contingut d’aprenentatge: - Elaboració d’un control motriu i domini corporal. - Execució de formes i possibilitats de moviment, ajustant i consolidant els elements fonamentals a l’execució de les habilitats motrius bàsiques.

Objectius d’aprenentatge: - Experimentar amb el propi cos. - Dominar la relació espai-temps d’un móvil (pilota). - Progressar en les habilitats de desplaçament i de llançament i recepció. - Respectar el material i les regles de joc.

Critèris d’avaluació: - Desplaçar-se mitjançant un moviment corporal coordinat. - Participar i gaudir dels jocs. - Llençar objectes coordinadament.

Durada: 45 minuts (aproximadament). Material: 8 pilotes de goma i d’altres tipus, pitralls, 4 bancs i 16 aros.


1) Fase d’activació  Tasca 1: Dividim la classe en grups de 10-12 alumnes en dispersió on es van passant la pilota amb la mà, realitzant un previ contacte (control) abans de realitzar cada passada.  control – bloc – passada  Cada grup tindrà 3-4 pilotes.  La primera part de l’exercici el MEF estableix el tipus de control que ha de realitzar l’alumne (mà D-E, cuixa D-E, pit, cap,...)  La segona part de l’exercici, l’alumne té llibertat a l’hora de realitzar el control. L’única condició que posa el MEF és que cap alumne pot repetir el control que ha fet a l’anterior actuació.  Duració: 12’ aprox.


 

 

Fase d’assoliment d’objectius Tasca 1: Dividim el grup en dos subgrups de 10-12 alumnes. Conservació de 4x4 amb 2-3 comodins. L’objectiu es realitzar el major nombre de passades seguides, realitzant un previ control igual que en la tasca 1 de la fase d’activació. L’equip que no té la pilota només la pot robar interceptant una passada. Variant 1: Afegir una altre mòbil (pilota) Variant 2: Afegir diferents tipus de mòbils (pilotes) Tasca 2: Es divideix el grup en 2 subgrups de 10-12 alumnes. S’entrega un banc, 8 cèrcols, 4 pilotes a cada grup. Entre ells han de crear un circuit en el qual apareguin tots els materials i, a més, es realitzi alguna recepció, llançament i diferents formes de desplaçaments.


Fase de tornada a la calma

Tasca 1: Tornem a dividir el grup en dos. Cada grup haurà de representar una paraula amb el propi cos de tots els participants al terra.

Fase de reflexió

Agrupar tot el grup i treure feedbacks a partir de la col·laboració dels participants.

ed fisica  
ed fisica  

fbkjsdfvjhdvbflBFSDFLKNADJF

Advertisement