Page 1

1

14218 Á.1/1

ª×èͨÃÔ§ÊØÃÊÔ·¸Ôì ÍѧÈØÈÃÕǧȏ ª×èÍàŋ¹....»Ð E-mail....surasit_ang@yahoo.com facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-420-1875

2

14219 Á.1/1

ª×èͨÃÔ§....»Ãоѵà ¡ÅÔè¹ÈÃÕÊØ¢ ª×èÍàŋ¹.... E-mail.... facebook : »Ãоѵà ¡ÅÔè¹ÈÃÕÊØ¢ ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í :

3

14220 Á.1/1

ª×èͨÃÔ§....¾§ÉªÑÂ(ä¾ÈÒÅ) ¼ÅԾת(ºØ­¸¹à¡ÉÁ) ª×èÍàŋ¹....˹ҹ E-mail....hojonami@hotmail.com facebook : Hojo Arsami ·Õ躌ҹ : 32/831-832 µÅÒ´ä· ¶.¾ËÅâ¸Թ µ.¤Åͧ 1 Í.¤ÅͧËÅǧ ¨.»·ØÁ¸Ò¹Õ 10120 ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-357-1590


4

14229 Á.1/1

ª×èͨÃÔ§....¸ÇѪªÑ ª×èÍàŋ¹....àºÔϹ E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ :

µÑé§ÇÃÀÑ¡´Õ

·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. 02-587-1906 Á×Ͷ×Í :

5

14232 Á.1/1

ª×èͨÃÔ§....¾ÔÈØ·¸Ôì ·ÈáʹÊÔ¹ ª×èÍàŋ¹.... E-mail....tossansin@hotmail.com facebook : ¾ÔÈØ·¸Ôì ·ÈáʹÊÔ¹ ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í :

6

14233 Á.1/1

ª×èͨÃÔ§....¾.µ.Í.ÇÃªÒµÔ Ãʨѹ·Ã ª×èÍàŋ¹....້ E-mail....apeep2002@yahoo.com facebook : ÇÃªÒµÔ Ãʨѹ·¹ ·Õ躌ҹ : 4 «.¹Ò¤¹ÔÇÒÊ 2 á¡ 19 ÅÒ´¾ÃŒÒÇ 71 ¡·Á. ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-807-0111


7

14236 Á.1/1

ª×èͨÃÔ§....´¹Ñ ¢Ñ¹¸Ð»ÃÐ⪹ ª×èÍàŋ¹.... E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 083-648-0731

8

14238 Á.1/1

ª×èͨÃÔ§....³Ñ°ÇØ²Ô ¹ØªÁÒ ª×èÍàŋ¹....ൌ E-mail....nutta14238@gmail.com facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : º¨.¡.ÇÕàÍç¹ ¾ÅÑÊ á¨Œ§ÇѲ¹Ð ´Í¹àÁ×ͧ ¡·Á.10220 â·Ã. 02-983-0249 Á×Ͷ×Í :

9

14243 Á.1/1

ª×èͨÃÔ§....¹.Í.ÊØêÑ à¡×éÍÊ¡ØÅ Ã.¹. ª×èÍàŋ¹....ÍÕê´ E-mail....phunnatee@yahoo.com Facebook : ÊØêÑ à¡×éÍÊ¡ØÅ ·Õ躌ҹ : 53 ÊØ⢷Ñ 15 Í.´ØÊÔµ ¡·Á.10300 ·Õè·íÒ§Ò¹ : Èٹ«‹ÍÁÍÒ¡ÒÈÂÒ¹ ¡Í§¡ÒúԹ·ËÒÃàÃ×Í ¡Í§àÃ×ÍÂØ·¸¡Òà µ.¾ÅÒ Í.ºŒÒ¹©Ò§ ¨.ÃÐÂͧ 21130 â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-908-5380


10

14244 Á.1/1

ª×èͨÃÔ§....¢¨ÃÈÑ¡´Ôì ªÇºحªØÁ ª×èÍàŋ¹.... E-mail....john-yothin@hotmail.co.th facebook : ¢¨Ã ª. ·Õ躌ҹ : ºŒÒ¹¾Ñ¡Ê¶Ò¹ÕÍصعÔÂÁÇÔ·ÂÒºØÃÕÃÑÁ 18 Á.17 µ.Ë͹·Í§ Í.ʵ֡ ¨.ºØÃÕÃÑÁ 31150 ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-265-0958

11

14250 Á.1/1

ª×èͨÃÔ§....ÍØ·Ñ ÍÁҵ¡ØÅ ª×èÍàŋ¹.... E-mail.... facebook : Thai Amaty ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í :

12

14252 Á.1/1

ª×èͨÃÔ§....¡Ò¹µ ¨Ñ¹·ÃÁÒÅÒ ª×èÍàŋ¹.... E-mail....garn727@hotmail.com facebook : Garn Phuketman ·Õ躌ҹ : 8/3 «.»®Ñ¡ 10 ¶.»®Ñ¡ µ.¡Ðù Í.àÁ×ͧ ¨.ÀÙà¡çµ 83100 ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-272-0963


13

14254 Á.1/1

ª×èͨÃÔ§....ÊØÃÂØ·¸ ¹Ò¤ÊØÇÃó ª×èÍàŋ¹.... E-mail.... facebook : Surayuth Naksuwan ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í :

14

14255 Á.1/1

ª×èͨÃÔ§....ÊÁªÒ ¡ÅÔè¹»ÃзØÁ ª×èÍàŋ¹....àËÁ§ E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : 159/609 Á.ÇÔÅŋÒÃÒÁÍ×¹·ÃÒ «.¤ÙŒºÍ¹27 ¶.¤ÙŒºÍ¹ á¢Ç§·‹Òá̧ ࢵºÒ§à¢¹ ¡·Á.10150 ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 085-801-1988

15

14256 Á.1/1

ª×èͨÃÔ§....¾ÕþѲ¹ ª×èÍàŋ¹.... E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ :

ÀѤ´ÕºØÃÕ

·Õè·íÒ§Ò¹ : »†ÒäÁŒÃÐÂͧ â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-982-2762


16

14263 Á.1/1

ª×èͨÃÔ§....¡¹¡ à¢çÁà¾çªÃ ª×èÍàŋ¹.... E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-910-2576

17

14268 Á.1/2

ª×èͨÃÔ§....ÇÃªÒµÔ »ÃÐàÊÃÔ°àǪ·¹µ ª×èÍàŋ¹.... E-mail.... Facebook : Vorachart Prasertwechthon ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í :

18

14269 Á.1/2

ª×èͨÃÔ§....àÃÇѵ ÇÃÊØ·¸Ô¾§É ª×èÍàŋ¹....⩋ E-mail....rawat2601@yahoo.com facebook : Raewat Warasuthipngsa ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-108-8080


19

14272 Á.1/2

ª×èͨÃÔ§....¾ÔàªÉ° âµ»ÃÐÊÔ·¸Ôì ª×èÍàŋ¹.... E-mail.... facebook : ¾ÔàªÉ° âµ»ÃÐÊÔ·¸Ôì ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í :

20 14274 Á.1/2

ª×èͨÃÔ§....ÃÑÈÁÕ ÈÃÕÊع·Ã ª×èÍàŋ¹....ËÁÕ E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : º¨¡.ÍÒÏ àÍçÁ àÍÊ ¾Ñ²¹Ò 12/2 Á.5 µ.˹ŒÒäÁŒ Í.ÅÒ´ËÅØÁá¡ŒÇ ¨.»·ØÁ¸Ò¹Õ 12140 â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-484-9836

21

14275 Á.1/2

ª×èͨÃÔ§....·‹Ò¹¼ÙŒ¾Ô¾Ò¡ÉÒ ÍÁþ¨¹ ¡ØÅÇԨԵà ª×èÍàŋ¹....¨ÔëÇ E-mail....amornpojt@yahoo.com facebook : ·Õ躌ҹ : 57/43 «.·‹ÒÍÔ° µ.ä·ÃÁŒÒ Í.àÁ×ͧ ¨.¹¹·ºØÃÕ 11000 ·Õè·íÒ§Ò¹ : ¼ÙŒ¾Ô¾Ò¡ÉÒËÑÇ˹ŒÒÈÒÅ â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-834-1313


22 14276 Á.1/2

ª×èͨÃÔ§....Êع·Ã ªÁ´Ç§¨Ñ¹·Ã ª×èÍàŋ¹.... E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : 27/625 «.ÅÒ´¾ÃŒÒÇ 101 ¶.ÅÒ´¾ÃŒÒÇ á¢Ç§¤Åͧ¨Ñè¹ ¡·Á.10231 ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. 02-378-2678 Á×Ͷ×Í : 081-916-5359

23 14277 Á.1/2

ª×èͨÃÔ§....ÈØÀÊÔ·¸Ôì ÅÕâ¹·Ñ ª×èÍàŋ¹...ÊÔ·¸Ôì E-mail....bd25t@yahoo.com facebook : Numeric Man ·Õ躌ҹ : 201/31 Á.ªÑ¾ġɏ-ºÒ§ºÑǷͧ Í.ºÒ§ºÑǷͧ ¹¹·ºØÃÕ 11110 ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-554-5828

24 14278 Á.1/2

ª×èͨÃÔ§....ÊØÃÂØ·¸ ǧɏÍغŠª×èÍàŋ¹.... E-mail.... facebook : Surayut Wongubol ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í :


25 14279 Á.1/2

ª×èͨÃÔ§....ÍíҾŠä¾ÃÈÃÕ ª×èÍàŋ¹....ÍÖè§ E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 083-801-3962

26

14283 Á.1/2

ª×èͨÃÔ§....°ÔµÔ¹Ñ¹· à·È¹ŒÍ ª×èÍàŋ¹....ºÍº E-mail....supakorn_bob@hotmail.com facebook : Thitinan Tednoi ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í :

27 14284 Á.1/2

ª×èͨÃÔ§....¾.·.äµÃÃѵ¹ àǪ⪠ª×èÍàŋ¹.... E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í

:

081-914-4914


28

14285 Á.1/2

ª×èͨÃÔ§....Ãѵ¹¡ÃѪ¡Ò ¤§à¡ÉÁ ª×èÍàŋ¹....⻆§ E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ :

·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-935-8725

29 14286 Á.1/2

30

14287 Á.1/2

ª×èͨÃÔ§....¹ÒÇÒÍÒ¡ÒÈâ· °»¹ÑÊ( ¹¾¾Ã) ¡ÅÔè¹ËÍÁ ª×èÍàŋ¹....ÃÍ¡/»ÍÁ E-mail....pomledome@hotmail.com facebook : Pomme Nopporn ·Õ躌ҹ : 16/390 Á.¾ÔºÙŏ¡ÒÏഌ¹·ÇÔÇŏ «.10 ¶.¾ÔºÙÅʧ¤ÃÒÁ µ.ºÒ§à¢¹ Í.àÁ×ͧ ¨.¹¹·ºØÃÕ 11100 ·Õè·íÒ§Ò¹ : Êíҹѡ§Ò¹»ÅÑ´ºÑ­ªÕ·ËÒÃÍÒ¡ÒÈ ¡Í§ºÑ­ªÒ¡Òáͧ·Ñ¾ÍÒ¡ÒÈ ´Í¹àÁ×ͧ ¡·Á. 10210 â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-641-0694 ª×èͨÃÔ§....³Ã§¤Ä·¸Ôì ÊØ¢ÊNjҧ ª×èÍàŋ¹....ºÒÊ E-mail....basketball_tv5@hotmail.com facebook : Narongrit Suksawang ·Õ躌ҹ : 308 ËÁًºŒÒ¹Ã؋§·ÃѾ ¶.ÊÒÁѤ¤Õ Í.àÁ×ͧ ¨.¹¹·ºØÃÕ 11000 ·Õè·íÒ§Ò¹ : ··º.õ µíÒá˹‹§ ¼ÙŒª‹ÇºÃóҸԡÒà ¢‹ÒÇÀÙÁÔÀÒ¤ â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-935-0152


31

14291 Á.1/2

ª×èͨÃÔ§....ਹÇԷ Á³Õǧɏ ª×èÍàŋ¹....ਹ E-mail....ottozila@hotmail.com facebook : Otto Zila ·Õ躌ҹ : 72 «.µÔÇÒ¹¹· 45 (9/2) µ.·‹Ò·ÃÒ Í.àÁ×ͧ ¨.¹¹·ºØÃÕ 11000 ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 087-997-7822

32

14299 Á.1/2

ª×èͨÃÔ§....ªÙ¾§É àÁ×ͧ¤Ãظ ª×èÍàŋ¹....¤Ãظ E-mail....choopong_muangkrut@hotmail.com facebook : Choopong Muangkrut ·Õ躌ҹ : 27 ¢.19 «.ÈÃÕÇԪѠºÒ§«×èÍ ¡·Á.10800 ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-922-3115

33

14302 Á.1/2

ª×èͨÃÔ§....ÍÀÔÈÑ¡´Ôì ÊÁºÙó ª×èÍàŋ¹....¨ÍϨ E-mail....apisak.s@kasikornbank.com facebook : ÍÀÔÈÑ¡´Ôì ÊÁºÙó ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : ¸.¡ÊÔ¡Ãä·Â ÊÒ¢ÒÊÕèá¡à¡ÉµÃ 2095/2-3 ¶.¾ËÅâ¸Թ ÅÒ´ÂÒÇ ¨µØ¨Ñ¡Ã ¡·Á.10900 â·Ã. Á×Ͷ×Í : 084-874-7537


34 14303 Á.1/2

ª×èͨÃÔ§....ÇÃÃÉÒ ·Ô¹ÃÒª ª×èÍàŋ¹....˹؋ E-mail....thinrachwansa@hotmail.com facebook : Wansa Thinrach ·Õ躌ҹ : 104/56 Á.ºÙžÒÇÔÅÅ‹Ò 3 ·Ø‹§Áѧ¡Ã 22 ©ÔÁ¾ÅÕ µÅÔ觪ѹ ¡·Á. 10170 ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 087-507-2554

35 14307 Á.1/2

ª×èͨÃÔ§....»ÃÕ´Ò à¾ç§à¼´ÔÁ ª×èÍàŋ¹.... E-mail.... facebook : »ÃÕ´Ò à¾ç§à¼´ÔÁ ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í :

36

14310 Á.1/2

ª×èͨÃÔ§....¹.¾.ÊØÇÃó à¨ÕÂùѹ·Ã๹· ª×èÍàŋ¹....¿†§ E-mail....suwanchi@ccmt.or.th facebook : Suwan Chiea ·Õ躌ҹ : 592/148 ¶.൪ÐdzԪ ºÒ§«×èÍ ¡·Á.10800 ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-334-8810


37

14311 Á.1/2

ª×èͨÃÔ§....»Ò¹à·¾ ÇÔÁØ¡µÒ¹ ª×èÍàŋ¹....à·¾ E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : 343 «.ǧȏÊNjҧ 17 ¶.ǧȏÊNjҧ ºÒ§«×èÍ ¡·Á.10800 ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 089-160-1699

38

14312 Á.1/3

ª×èͨÃÔ§....³Ã§¤Ä·¸Ôì ¹Ñ¹·ÂÒÀÔÃÁ ª×èÍàŋ¹....Ä·¸Ôì E-mail....n_rit@hotmail.com facebook : Narongrit Nanthayapirom ·Õ躌ҹ : 106/35 Á.ÁÑÅÅÔ¡Ò µ.ºÒ§áÇ¡ á¢Ç§ºÒ§ä¼‹ ࢵÀÒÉÕà¨ÃÔ­ ¡·Á.10160 ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-867-8775

39

14313 Á.1/3

ª×èͨÃÔ§....ªÑºح ªÑÂÈÔÃÔà¨ÃÔ­¾Ñ¹¸ ª×èÍàŋ¹.... E-mail.... facebook : Phai Chaiboon ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í :


40

14314 Á.1/3

ª×èͨÃÔ§....¾.Í.¾§ÉÈÑ¡´Ôì ÈÑ¡´Ôìáʧ ª×èÍàŋ¹.... E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : ¡ÃÁÊÃþÒÇظ·ËÒú¡ à¡Õ¡¡Ò â·Ã. Á×Ͷ×Í : 086-606-2478

41

14321 Á.1/3

ª×èͨÃÔ§....¾.Í. ³Ñ°¾Å áʧ¨Ñ¹·Ã ª×èÍàŋ¹....ÁŒÒ E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : 17/55 Á.¡ÒÃä¿¿‡Ò¹ÔàÇȹ ¶.»ÃЪҪ×è¹ á¢Ç§·‹Ò·ÃÒ ࢵËÅÑ¡ÊÕè ¡·Á.10210 ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-926-5676

42 14326 Á.1/3

ª×èͨÃÔ§....¡ÔµµÔ¹Ñ¹· ÍÔ¹·ÃÅѡɳ ª×èÍàŋ¹.... E-mail.... facebook : kittinan intharaluk ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í :


43 14328 Á.1/3

ª×èͨÃÔ§....¸¹ÇѲ¹ (Í´ÔÈÃ) »ÒÅÊØ¢ ª×èÍàŋ¹....Èà E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : ÇÔ·ÂØ¡ÒúԹ ·Ø‹§ÁËÒàÁ¦ â·Ã. Á×Ͷ×Í : 086-557-7999,085-141-7551

44 14330 Á.1/3

ª×èͨÃÔ§....ÂÔ觪վ à¡Ô´·Í§àÅç¡ ª×èÍàŋ¹....µ‹Í E-mail....yingcheep@hotmail.com facebook : Yingcheep Kerdthonglek ·Õ躌ҹ : 59/85 Á.8 «.ÇÑ´¢ÇÑ­àÁ×ͧ µ.ºÒ§¡Ã‹Ò§ Í.àÁ×ͧ ¨.¹¹·ºØÃÕ 11000 ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 085-138-3209

45 14332 Á.1/3

ª×èͨÃÔ§....ÊÁÈÑ¡´Ôì ÍÀԪҵԺصþ§È ª×èÍàŋ¹....àËÁ‹§ E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-910-0335


46 14333 Á.1/3

ª×èͨÃÔ§....»ÃÐÊÔ·¸Ôì ÃÍ´Ê͹´Õ ª×èÍàŋ¹....ÅÔ§ E-mail....kominprasit@yahoo.co.th facebook : »ÃÐÊÔ·¸Ôì Ganks ·Õ躌ҹ : 53/6 «.ÍÑ¤Ã¹Ô¸Ô ¶.¾­Òä· ÃÒªà·ÇÕ ¡ÃØ§à·¾Ï 10400 ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-642-7919

47 14335 Á.1/3

ª×èͨÃÔ§....Ã.Í.ÍÔ·¸Ô¾Å à¾ÔèÁ·ÃѾ ª×èÍàŋ¹....¡Íµ E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : Ã.1 ¾Ñ¹ 3 â·Ã. Á×Ͷ×Í : 084-019-6371

48 14340 Á.1/3

ª×èͨÃÔ§....¾Ã͹ѹµ à¡Ô´»ÃÐàÊÃÔ° ª×èÍàŋ¹....à˹ÕÂÇ E-mail....pornanan@airasia.com facebook : ·Õ躌ҹ : 100/229 ËÁً 3 Á.Á³ÕÂÒ µ.ä·ÃÁŒÒ Í.àÁ×ͧ ¨.¹¹·ºØÃÕ 11000 ·Õè·íÒ§Ò¹ : AirAsia â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-702-4000


49 14342 Á.1/3

ª×èͨÃÔ§....ÇÕÃÂØ·¸ ÍغÅÁ³Õ ª×èÍàŋ¹....ⵌ§ E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 082-345-8060

50 14349 Á.1/3

ª×èͨÃÔ§....¹.ʾ.ºØ­àÅÔÈ »ÃÕªÒµÑ駡Ԩ ª×èÍàŋ¹.... E-mail....Prechatangkit@hotmail.com facebook : Boonlert Prechatangkit ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-642-1299

51

14350 Á.1/3

ª×èͨÃÔ§....¾.·.ÇѲ¹Ò ¾Ô䞧ȏ ª×èÍàŋ¹....â͎ E-mail....jeep_3933@hotmail.com facebook : Wattana Pilaipongse ·Õ躌ҹ : 61/3 «.ºØ­ªÙÈÃÕ ¶.´Ô¹á´§ á¢Ç§ÊÒÁàʹ㹠ࢵ¾­Òä· ¡·Á. 10400 ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. 02-644-8822 Á×Ͷ×Í : 081-655-2327


52 14355 Á.1/4

ª×èͨÃÔ§....»ÂÐÇѲ¹ àÃÕºàÃÕ§ ª×èÍàŋ¹....à¹‹Ò E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : âçàÃÕ¹ ÍÁ¡ŽÍÂÇÔ·ÂÒ 367/1 ¶.à¨ÃÔ­·ÑÈ¹Ò µ.ÍÁ¡ŽÍ Í.ÍÁ¡ŽÍ ¨.àªÕ§ãËÁ‹ 50310 â·Ã. Á×Ͷ×Í : 084-611-3590

53 14356 Á.1/4

ª×èͨÃÔ§....ÇÔÊÒà ÍÂً·ÃѾ ª×èÍàŋ¹....ⴍРE-mail....wisan@airportthai.co.th facebook : Wisan Yousub ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 089-767-2425

54 14357 Á.1/4

ª×èͨÃÔ§....ªÑÂÃѪ ¨ÔÃÇÃÃÉǧȏ ( ᨍ¤ ) ª×èÍàŋ¹.... E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-869-6995


55 14358 Á.1/4

ª×èͨÃÔ§....Ã.Í.ÂØ·¸¹Ò ¹Øªâ¾¸Ôì¾Ñ¹¸Ø ª×èÍàŋ¹....ऌҹ E-mail....yuttana25081@hotmail.com facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í

56 14359 Á.1/4

:

ª×èͨÃÔ§....¾.Í.¾¨¹¾§É ๵Ãà¨ÃÔ­ ª×èÍàŋ¹....͌¹ E-mail....pojpong@gmail.com facebook : Pojpong Netcharoen ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : Ãͧ¼ÙŒÍíҹǡÒáͧ¤Åѧáʧ ¡ÃÁÊÃþÇظ·ËÒú¡ à¢Ò¾ÃЧÒÁ žºØÃÕ 15160 â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-976-2387

57 14360 Á.1/4

ª×èͨÃÔ§....´Ã.ÊоÃÑè§ÊÔ·¸Ôì ÁÄ·ØÊҸà ª×èÍàŋ¹....¡º E-mail....saprangsit@hotmail.com Facebook : Saprangsit Mruetusatorn ·Õ躌ҹ : Á.¹¹·ÃÕ3 Í.ºÒ§¡ÃÇÂ-ä·Ã¹ŒÍ ¨.¹¹·ºØÃÕ 11000 ·Õè·íÒ§Ò¹ : ʶҺѹ෤â¹âÅÂÕèä·Â-­Õè»Ø†¹ â·Ã. Á×Ͷ×Í : 086-810-0521


58

14361 Á.1/4

59 14362 Á.1/4

60 14364 Á.1/4

ª×èͨÃÔ§....¾.Í.ÊÁ¾Ã ´‹Í¹ÊÔ§ËÐ ª×èÍàŋ¹....´‹Í¹ E-mail....somporn2536@gmail.com Facebook : ÊÁ¾Ã ´‹Í¹ÊÔ§ËÐ ·Õ躌ҹ : 125/17 Á.3 µ.à¢Ò¹ŒÍ Í.»ÃÒ³ºØÃÕ ¨.»ÃШǺ¤ÕÃբѹ¸ 77160 ·Õè·íÒ§Ò¹ : Èٹ¡Ò÷ËÒÃÃÒº µ.à¢Ò¹ŒÍ Í.»ÃÒ³ºØÃÕ »ÃШǺ¤ÕÃբѹ¸ 77160 (¤‹Ò¸¹ÐÃѪµ) â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-941-1811 ª×èͨÃÔ§....¸ÕÃÐÂØ·¸ ÁËÒ¸ÕÃÒ¹¹· ª×èÍàŋ¹....ËÁÕ E-mail....thaivet@yahoo.com facebook : Yogy Yahuy ·Õ躌ҹ : 145/79 Á.3 á¢Ç§·‹Òá̧ ࢵºÒ§à¢¹ ¡·Á. 10220 ·Õè·íÒ§Ò¹ : ÍØ»¡Ã³¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏ áÅÐ ·íÒ ÊÒä´ÕÊÑé¹ »‡Í¹ãˌ ˹‹Ç§ҹÀÒ¤ÃÑ°áÅÐàÍ¡ª¹ â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-911-0276 ª×èͨÃÔ§....¾.µ.·.ÇÕøà ๵úصà ª×èÍàŋ¹....⢋§ E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : Ãͧ¼¡¡.».ÊÀ.àÇÕ§ÊÒ â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-683-3030


61

14366 Á.1/4

62 14367 Á.1/4

ª×èͨÃÔ§....ÁÕÃѵ¹(ÇÔÃѵ¹) ÃѵµÔÊØÇÃó(ÍÑÈÇÇÔâ蹏¡ØÅ) ª×èÍàŋ¹....͌ǹ E-mail....wirat15@yahoo.com Facebook : Merat Rattisuwan ·Õ躌ҹ : 21/157 ÅÒ´¾ÃŒÒÇ15 á¢Ç§¨ÍÁ¾Å ࢵ¨µØ¨Ñ¡Ã ¡ÃØ§à·¾Ï 10900 ·Õè·íÒ§Ò¹ : 21/157 ÅÒ´¾ÃŒÒÇ15 á¢Ç§¨ÍÁ¾Å ࢵ¨µØ¨Ñ¡Ã ¡ÃØ§à·¾Ï 10900 â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-685-7401 ª×èͨÃÔ§....¾.·.¶ÔÃÇѲ¹ ÈÃÕÊØÇÃó ª×èÍàŋ¹....âŌ E-mail....tirawat-a@hotmail.com facebook : ¶ÔÃÇѲ¹ ÈÃÕÊØÇÃó ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-386-8275

63 14368 Á.1/4

ª×èͨÃÔ§....³Ã§¤ ¡ŒÍ§ä¾ÈÒÅ ª×èÍàŋ¹.... E-mail....narongkongpisal3@gmail.com Facebook : Narong Kongpisal ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í

:


64 14373 Á.1/4

ª×èͨÃÔ§....Í´ÔÈà ¡ÔÁ¢ÒÇ ª×èÍàŋ¹.... E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : ÇÔ·ÂØ¡ÒúԹ ·Ø‹§ÁËÒàÁ¦ â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-308-0130

65 14374 Á.1/4

ª×èͨÃÔ§....¾.µ.Í.ÀÑ·ÃÀÇѵ (ÀÒÉÔµ) ÊØ¢áʧ ª×èÍàŋ¹....˹؋ E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : ¼¡¡.¡Å؋Á§Ò¹Ê‹§àÊÃÔÁ áÅлÃÐÊÒ¹§Ò¹ÇԨѠ¡Í§ÇÔ¨ÑÂáÅоѲ¹Ò â·Ã. Á×Ͷ×Í : 089-916-2277

66 14375 Á.1/4

ª×èͨÃÔ§....¸Ò¹Ô¹·Ã ÊØ·¸Ô¸¹¡ÙÅ ª×èÍàŋ¹.... E-mail....diamondake54@gmail.com facebook : ¸Ò¹Ô¹·Ã ÊØ·¸Ô¸¹¡ÙÅ ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 089-752-5684


67 14377 Á.1/4

ª×èͨÃÔ§....⪵ÔÈÑ¡´Ôì ͋ÇÁÊÁ¾§É ª×èÍàŋ¹....âªµÔ E-mail....chot2781@gmail.com facebook : Noom Pomm ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í :

68

14378 Á.1/4

ª×èͨÃÔ§....ºÑ­ªÒ ¤ËÔ¹·¾§É ª×èÍàŋ¹.... E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 089-482-1044

69

14379 Á.1/4

ª×èͨÃÔ§....ÊÁ¾§É ¸ÕÃзҹѹ· (᫋µÑé§) ª×èÍàŋ¹....«Œ§ E-mail....d4d_4545@hotmail.com facebook : ·×躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : ½†ÒÂʋ§¹éíÒáÅкíÒÃاÃÑ¡ÉÒ·Õè 2 µ.â¾Êѧ⦠Í.¤‹ÒºҧÃШѹ ¨.ÊԧˏºØÃÕ 16150 â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-994-1930


70

14380 Á.1/4

ª×èͨÃÔ§....¹ÒÂʹԹѹ· à´ª¾§É ª×èÍàŋ¹.... E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 084-920-5858

71

14382 Á.1/4

ª×èͨÃÔ§....ä¾±ÙÏ ¹Øªá¨Œ§ ª×èÍàŋ¹....±Ùà E-mail....toonnmail@gmail.com facebook : ·Ù¹ ·Ù¹ ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 083-231-6019

72 14384 Á.1/4

ª×èͨÃÔ§....ÊÁªÒ ¡Ô¨ªÑ¹ءÙÅ ª×èÍàŋ¹.... E-mail....somtee99@gmail.com facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í :


73 14386 Á.1/4

ª×èͨÃÔ§....ÊÁ¾Å ª×èÍàŋ¹....ᴍ¡ E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ :

¼ÅԾת (ºØ­¸¹à¡ÉÁ)

·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 083-711-1552,085-677-6188

74 14388 Á.1/4

ª×èͨÃÔ§....ÇÔÇѲ¹ ÈÔÃԾѹ¸ ª×èÍàŋ¹....³Ñ° E-mail....siripun_wiuat@yahoo.com facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 085-554-6111

75 14389 Á.1/4

ª×èͨÃÔ§....¸¹àʯ°(ÊÁºÙó) µÑ駸¹ÒÊÇÑÊ´Ô(ì ªÑÂÍÒÃՏ¡Ô¨) ª×èÍàŋ¹....ºÙó E-mail....thanaset-t@hotmail.com facebook : ¹Ò¸¹àÊ®° µÑ駸¹ÒÊÇÑÊ´Ôì ·Õ躌ҹ : 21/30 ËÁَ 11 Á.ÊÔ¹¸¹Ò6 «.¹ÇŨѹ·Ã50 ¶.¹ÇŨѹ·Ã á¢Ç§¤Åͧ¡Ø‹Á ࢵ¤Åͧ¡Ø‹Á ¡·Á.10230 ·Õè·íÒ§Ò¹ : º¨¡.¡Ãչᾤ෤â¹âÅÂÕ 6/20 ËÁً 4 µ.ÅíÒÅÙ¡¡Ò Í.ÅíÒÅÙ¡¡Ò ¨.»·ØÁ¸Ò¹Õ 12150 â·Ã. Á×Ͷ×Í : 086-628-1723,086-712-2345


76

14392 Á.1/4

ª×èͨÃÔ§....ÍÑÈÇÔ¹ ⾸Ôì·Í§ ª×èÍàŋ¹.... E-mail....taa6789@hotmail.com facebook : Asavin Pothong ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 089-691-1689

77

14393 Á.1/4

ª×èͨÃÔ§....ä¾â蹏 Ã؋§¾§ÈÇÒ³Ôª ª×èÍàŋ¹....µ‹Ò E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 086-327-6136

78

14397 Á.1/4

ª×èͨÃÔ§....ÇÔ·Ôµ ¹¤ÃÊص ª×èÍàŋ¹.... E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-812-2426,089-680-0551


79

14401 Á.1/5

ª×èͨÃÔ§....ÇԪѠ»˜·ÁÇÔÀÒ¤ ª×èÍàŋ¹....⡍РE-mail....wichai_ko@hotmail facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 089-781-5387

80 14402 Á.1/5

ª×èͨÃÔ§....¡ÔµµÔ¾Ñ¹¸ ¾Ã¹ÔÁÔµ ª×èÍàŋ¹.... E-mail....kittipan.p@pttplc.com facebook : Kittipat Pornnimitr ·Õ躌ҹ : 1689 Á.ÊÔ¹¸Ã ÃѧÊÔµ «.88 µ.ºÒ§¾Ù´ Í.àÁ×ͧ ¨.»·ØÁ¸Ò¹Õ 12000 ·Õè·íÒ§Ò¹ : º.»µ·.¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) â·Ã. Á×Ͷ×Í : 085-918-2088

81

14403 Á.1/5

ª×èͨÃÔ§....¹ÒÇÒÍÒ¡ÒÈàÍ¡ ¤ÁÊѹµ »Ãоѹ¸¡Ò­¨¹ ª×èÍàŋ¹.... E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : ÃͧËÑÇ˹ŒÒ¡Í§ÇÔÈÇ¡ÃÃÁÇѵ¶ØÃÐàºÔ´ ÈٹÇÔ·ÂÒÈÒʵÏáÅÐ ¾Ñ²¹ÒÃкºÍÒÇظ¡Í§·Ñ¾ÍÒ¡ÒÈ â·Ã. Á×Ͷ×Í :


82 14406 Á.1/5

83 14407 Á.1/5

ª×èͨÃÔ§....¾.Í.¡‹Í¾§È ·Ã§ÈÔÅ»Š ª×èÍàŋ¹....¡‹Í E-mail....kp280909@hotmail.com facebook : ·Õ躌ҹ : 169 «.»ÃЪҪ×è¹ ¶.»ÃЪҪ×è¹ á¢Ç§ºÒ§«×èÍ à¢µºÒ§«×èÍ ¡·Á.10800 ·Õè·íÒ§Ò¹ : ¡ÃÁ¡Ô¨¡ÒêÒÂá´¹·ËÒà ¡Í§ºÑ­ªÒ¡Òáͧ·Ñ¾ä·Â ᨌ§ÇѲ¹Ð ¡ÃØ§à·¾Ï â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-852-0645 ª×èͨÃÔ§....ÂÍ´»ÃÒâÁ·Â àÁ¦ÁÑÅÅÔ¡Ò ª×èÍàŋ¹.... E-mail.... facebook : Yodpramote Makemullika ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í :

84 14408 Á.1/5

ª×èͨÃÔ§....¸¹Ñ¹·ªÑ ¨ÔÃÑ°ÇáØÅ ª×èÍàŋ¹....à´ŽÍ E-mail....thanun28@hotmail.com facebook : Thanunchai Jiratvarakul ·Õ躌ҹ : 457/8 ¶.»ÃЪҪ×è¹ ºÒ§«×èÍ ¡·Á.10800 ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 086-541-8042


85

14410 Á.1/5

ª×èͨÃÔ§....ÃѵÀÙÁÔ »Ò¹àʹ ª×èÍàŋ¹....໇ E-mail.... facebook : Rattaphum Pansen ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-613-2315

86

14411 Á.1/5

ª×èͨÃÔ§....¾ÃàÅÔÈ àÊÃÕà¨ÃÔ­ÈÑ¡´Ôì ª×èÍàŋ¹.... E-mail.... facebook : Kris Lerd ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-812-2225

87

14414 Á.1/5

ª×èͨÃÔ§....¹ÒÂᾷ ¸¹Ò¤Á áÁ¹¸¹Ò¹¹· ª×èÍàŋ¹....͌ǹ E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : ¡ÃÃÁ¡ÒüٌÍíҹǡÒÃãË­‹ þ.¾­Òä·ÈÃÕÃÒªÒ Í.ÈÃÕÃÒªÒ ¨.ªÅºØÃÕ 20110 â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-861-8819


88

14415 Á.1/5

ª×èͨÃÔ§....Å×Íà´ª (¹¾´Å) àÅÒ˵ÃСÙÅ ª×èÍàŋ¹....Íٍ´ E-mail....leudej44@gmail.com facebook : Å×Íà´ª àÅÒ˵ÃСÙÅ ·Õ躌ҹ : 89/148 Á.8 Á.ªÑ¾ġɏ µ.àÊÒ¸§ËÔ¹ Í.ºÒ§ãË­‹ ¨.¹¹·ºØÃÕ 11140 ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. 02-922-8949 Á×Ͷ×Í : 084-144-5551

89

14419 Á.1/5

ª×èͨÃÔ§....¸ÕÃàǪ ªÙǹÐÀÔÃÁ ª×èÍàŋ¹.... E-mail.... facebook : Teerawate Choowanapirom ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í :

90

14417 Á.1/5

ª×èͨÃÔ§....ÊØà·¾ ¢Ñ¹¸âÊÀÒ ª×èÍàŋ¹....à·¾ E-mail.... Suthepk@rvp.co.th facebook : ·Õ躌ҹ : 324/167 ËÁًºŒÒ¹à´ªÒ2 ¶.ÃÒÁ¤íÒá˧ ËÑÇËÁÒ¡ ºÒ§¡Ð» ¡·Á. 10240 ·Õè·íÒ§Ò¹ : º¨.¡ÅÒ§¤ØŒÁ¤Ãͧ¼ÙŒ»ÃÐʺÀѨҡö â·Ã. Á×Ͷ×Í :


91

14418 Á.1/5

ª×èͨÃÔ§....¾.Í.»Ãоà ËÔÃÔâ͵ѻ»Ð ª×èÍàŋ¹.... E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-616-0358

92

14419 Á.1/5

ª×èͨÃÔ§....ÁÒ¹¾ ÍÒÃՏÁԵà ª×èÍàŋ¹.... E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-351-2465

93

14421 Á.1/5

ª×èͨÃÔ§....»¡Ã³¡Ô¨ ÊÍÇÔàÈÉ ª×èÍàŋ¹....ệ¹ E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-313-1694


94 14424 Á.1/5

ª×èͨÃÔ§....¾.Í.³Ñ°¾Ã ¢ÇÑ­áŒÁ ª×èÍàŋ¹.... E-mail.... facebook : Nattaporn Kwanyam ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í :

95 14425 Á.1/5

ª×èͨÃÔ§....¨Ñ¡ÃÔ¹(ÇѪþѹ¸) àÍ¡µÃСÙÅà¡ÉÁ ª×èÍàŋ¹....ࡌ§ E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : 115/7-8 Á.4 ¶.»ÃЪÒÃÒɮÏ µ.ÊǹãË­‹ Í.àÁ×ͧ ¨.¹¹·ºØÃÕ 11000 ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 085-439-1515

96 14427 Á.1/5

ª×èͨÃÔ§....ÊÔ·¸ÔÈÑ¡´Ôì ÊԧˏµØŒÂ ª×èÍàŋ¹.... E-mail.... facebook : Boyd Sure ·Õ躌ҹ : 226/43 Á.4 «.ྪÃà¡ÉÁ97 ͌ÍÁ¹ŒÍ ¡Ãз؋Áẹ ÊÁØ·ÃÊҤà 74130 ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 087-569-6341


97 14428 Á.1/5

ª×èͨÃÔ§¾ÈÔ¹ (¹Ô¤Á) ᨋÁÇÔ¶ÕàÅÔÈ ª×èÍàŋ¹....͌ǹ E-mail....pasin_jam@hotmail.com facebook : Uan Pasin ·Õ躌ҹ : 79/8 «.¡Ãا෾¹¹· 1 ¶.¡Ãا෾-¹¹· µ.ºÒ§à¢¹ Í.àÁ×ͧ ¨.¹¹·ºØÃÕ 11000 ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 089–200-5567

98

14430 Á.1/5

ª×èͨÃÔ§....¾.µ.·.ª³¾Å Çѹ¢ÇÑ­ ª×èÍàŋ¹....à˹‹§ E-mail....chanapon2541@hotmail.com facebook : Chanapon Wunkhwan ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : ¡Í§ºÑ§¤Ñº¡ÒûÃÒº»ÃÒÁ ¶.¾ËÅâ¸Թ ¨µØ¨Ñ¡Ã ¡ÃØ§à·¾Ï 10900 â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-922-1001

99

14431 Á.1/5

ª×èͨÃÔ§....´Ñ§¡ŒÍ§ ³ »‡ÍÁྪà ª×èÍàŋ¹....¿ÍÏ´ E-mail....bkforza@gmail.com facebook : ´Ñ§¡ŒÍ§ ³.»‡ÍÁྪà ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 089-448-5582


100 14433 Á.1/5

ª×èͨÃÔ§....¡ÔµµÔ¤Ø³ ¾ÅÒªÕÇÔ¹ ª×èÍàŋ¹....ºÍÁÁ E-mail....bome8099@hotmail.com facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í :

101 14435 Á.1/5

ª×èͨÃÔ§....¾ÔÊÔÉ° ºØ­©ÅÇ ª×èÍàŋ¹.... E-mail....pisit.boonchaluay@gmail.com facebook : Pisit Boonchaluay ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 082-005-5602

102 14437 Á.1/5

ª×èͨÃÔ§....¢¨Ã ¾ÔÁ¾à¡ÉÁ ª×èÍàŋ¹.... E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-868-0308


103 14438 Á.1/5

ª×èͨÃÔ§....ʡŠʹ¸ÔÃѵ¹ ª×èÍàŋ¹....à͎ E-mail....sakol009@yahoo.com facebook : Sakol Sandhiratne ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : ºÁ¨.๪Ñè¹ÁÑŵÔÁÔà´Õ ¡Ã؍» »³½ ÃÑ°ÊÀÒ ¡ÃØ§à·¾Ï 10305 â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-573-1380

104 14440 Á.1/5

105 14441 Á.1/5

ª×èͨÃÔ§....¾.·.·¾.ÊØªÒµÔ ·Í§ÇÔÁžѹ¸ ª×èÍàŋ¹....䡋 E-mail....suchatdental@hotmail.com facebook : Suchat Thongwimolpan ·Õ躌ҹ : 22/6 Á.4 µ.àªÔ§à¹Ô¹ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÐÂͧ 21000 ·Õè·íÒ§Ò¹ : 93/12 µ.·‹Ò»Ãдً ¶.µÒ¡ÊÔ¹ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÐÂͧ â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-949-3134 ª×èͨÃÔ§....¹Ñ¹·ÊÔ·¸Ô(ì ªÑÂÇѲ¹) ¨Ôµµá¨Œ§ ª×èÍàŋ¹....˹؋ E-mail....natrbn@hotmail.com Facebook : Nattasit Jitjaeng ·Õ躌ҹ : 711/164 Á.Áѳ±¹ÒÃѧÊÔµ ¶.ÃѧÊÔµ-¹¤Ã¹Ò¡ á¢Ç§»ÃЪҸԻ˜µÂ ¸Ñ­ºØÃÕ »·ØÁ¸Ò¹Õ 12130 ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 089-441-3357,081-822-6855


106 14448 Á.1/6

ª×èͨÃÔ§....»ÃÐʧ¤ ຌÒá¡ŒÇ ª×èÍàŋ¹....ʧ¤ E-mail....bangpo_song@hotmail.com facebook : ຌÒá¡ŒÇ »ÃÐʧ¤ ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 080-088-2099

107 14451 Á.1/6

ª×èͨÃÔ§....¡ÔµµÔ¾§É ͋ͧʡØÅ ª×èÍàŋ¹....µØŽÂ E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : 87 ¶.»ÃЪÒÃÒɯÏ 1 ºÒ§«×èÍ ¡·Á.10800 ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 085-600-7522

108 14453 Á.1/6

ª×èͨÃÔ§....ªÒ­³Ã§¤ àÅÒˏ·ÇÕ ª×èÍàŋ¹....à͎ E-mail....cn_2428@hotmail.com facebook : Aayb Good ·Õ躌ҹ : 365 Á.»ÃÒ§¤·Ô¾Â «.ÅÒ´¾ÃŒÒÇ 95 µ.¤Åͧ਌ҤسÊԧˏ Çѧ·Í§ËÅÒ§ ¡·Á. 10310 ·Õè·íÒ§Ò¹ : ºÅ.«Ô¡â¡Œ(¨íÒ¡Ñ´) ÁËÒª¹ â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-939-5717


109 14454 Á.1/6

ª×èͨÃÔ§....ÇÔÃѪ ᫋¾ÑÇ (¸¹Ò¹Ñ¹·¡Ô¨) ª×èÍàŋ¹.... E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í :

110 14456 Á.1/6

ª×èͨÃÔ§....à·Í´ÈÑ¡´Ôì ºÃóҸÃÃÁ ª×èÍàŋ¹....à·Í´ E-mail....kobterdsak@yahoo.com facebook : Terdsak Bannatham ·Õ躌ҹ : 111/314 Á.11 µ.µÅÒ´¢ÇÑ­ Í.àÁ×ͧ ¨.¹¹·ºØÃÕ 11000 ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 086-804-6844

111

14459 Á.1/6

ª×èͨÃÔ§....Êˡó(Êشࢵµ) ÊØ¢Êԧˏ ª×èÍàŋ¹.... E-mail....sahagon2509@hotmail.com facebook : Êشࢵµ ¤Ñº¼Á (Êشࢵµ) ·Õ躌ҹ : 63/1 Á.17 ºŒÒ¹´íÒ礏ÊØ¢ µ.àÁ×ͧ»˜¡ Í.»˜¡¸§ªÑ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 30150 ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-709-3449


112 14465 Á.1/6

ª×èͨÃÔ§....ÍÔÊÃÒ ª×èÍàŋ¹....â͎ E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ :

¡ØÈÅÒÈÑÂ

·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 084-000-5300

113 14470 Á.1/6

114 14478 Á.1/6

ª×èͨÃÔ§....Çþ§É Àً⤡ËÇÒ ª×èÍàŋ¹....Çà E-mail....worapong@koraphatra.com facebook : Worapong Suchiva ·Õ躌ҹ : 59/510 ËÁًºŒÒ¹»˜­­ÒàŤâÎÁ ¶.¹ÔÁÔµãËÁ‹ á¢Ç§ÊÒÁÇÒµÐÇѹÍÍ¡ ࢵ¤ÅͧÊÒÁÇÒ ¡·Á.10510 ·Õè·íÒ§Ò¹ : ¢ÒÂʋ§ÊÔ¹¤ŒÒãˌ¡ÑºÊÒ¡ÒúԹ µ‹Ò§»ÃÐà·È º¨¡.¡ÃÀÑ·Ã ÊÂÒÁ-ÍÔ¹àµÍÏ ¤Í¹«Ò¹ â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-841-9009 ª×èͨÃÔ§....³Ã§¤¾Å ¢Õ´¢Ô¹ ª×èÍàŋ¹.... E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : ¡ÃÁ·Õè´Ô¹ â·Ã. Á×Ͷ×Í

:

084-101-4166


115

14481 Á.1/6

ª×èͨÃÔ§....¡ÄÉ®Ò àÃ×ͧÍËÒÁ ª×èÍàŋ¹....´Ôé§ E-mail....kris2509@hotmail.com facebook : Ding Ding Ruangaram ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-821-7345

116 14486 Á.1/6

ª×èÍàŋ¹....¾.·.¶¹Ñ´ Ãѡɏ¾§É ª×èÍàŋ¹....⡍РE-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 089-232-4754

117 14487 Á.1/6

ª×èͨÃÔ§....¸§ªÑ àÁ¦»ÃÐàÊÃÔ° ª×èÍàŋ¹.... E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í :


118

14491 Á.1/7

ª×èͨÃÔ§....Ã.Í.©ÑµÃªÑ ¡Ò­¨¹à¹µÃ Ã.¹. ª×èÍàŋ¹....àËÁÒ E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : º.Íً¡Ãا෾ ¨íÒ¡Ñ´ 1668 á¢Ç§ÂÒ¹¹ÒÇÒ à¢µÊҸà ¡·Á.10120 ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. 02-211-3080 Á×Ͷ×Í : 081-838-4259

119 14496 Á.1/7

120 14498 Á.1/7

ª×èͨÃÔ§....¸¹Ò´Ã ¹ÔÂÁäÇ·ÂÐ ª×èÍàŋ¹....¡ØŒ§ E-mail....kung_thanadon@yahoo.com facebook : ¡ØŒ§ ¸¹Ò´Ã ·Õ躌ҹ : 79/287 Á.2 ËÁًºŒÒ¹ÅÀÒÇÑÅ9 µ.ºÒ§¾ÅѺ Í.»Ò¡à¡Ãç´ ¨.¹¹·ºØÃÕ 11120 ·Õè·íÒ§Ò¹ : º¨¡.ÇÔÃØÌˏ¾§È ¤ŒÒÇÑÊ´Ø¡‹ÍÊÌҧ 89/1 Á.3 µ.ºÒ§ÃÑ¡¾Ñ²¹Ò Í.ºÒ§ºÑǷͧ ¨.¹¹·ºØÃÕ 11110 â·Ã. 02-964-7459 Á×Ͷ×Í :081-842-7422,089-818-8787 ª×èͨÃÔ§....¹Ò ÊØ¡Äɯ(Ááµ) ¤ŒÒ¼Å´Õ ª×èÍàŋ¹....⨍¡ E-mail....rakor_1539@hotmail.com facebook : Jojo Rakor ·Õ躌ҹ : 15/39 ËÁً 4 «.à¾ÔèÁÊØ¢ ¶.ºÒ§¡ÃÇÂ-ä·Ã¹ŒÍ µ.ºÒ§¡Ã‹Ò§ Í.àÁ×ͧ ¨.¹¹·ºØÃÕ 11100 ·Õè·íÒ§Ò¹ : º¨¡.áÍÏ ä·à¡ÍÏà͍¡à¾ÃÊ (»ÃÐà·Èä·Â) â·Ã. Á×Ͷ×Í : 084-165-8844


121 14499 Á.1/7

ª×èͨÃÔ§....¹ÒÂäµÃ礏 ¡ÅÔè¹»ÃзØÁ ª×èÍàŋ¹....µŒ¹/µÍ¡ E-mail....trairong249@yahoo.com facebook : Trairong Tok ·Õ躌ҹ : 442/1 «Í¾ËÅâ¸Թ 30 ¶.¾ËÅâ¸Թ á¢Ç§¨Ñ¹·Ãà¡ÉÁ ࢵ¨µØ¨Ñ¡Ã ¡·Á. 10900 ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-985-4646

122 14502 Á.1/7

ª×èͨÃÔ§....ºØ­àÅÔÈ áʹÊØ¢ ª×èÍàŋ¹.... E-mail....sasubb@gmail.com facebook : ºØ­àÅÔÈ áʹÊØ¢ ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. 02-708-5464 Á×Ͷ×Í : 081-823-4089

123 14506 Á.1/7

ª×èͨÃÔ§....à·ÈÊÂÒÁ ºØ­ÂÁÒÅÔ¡ ª×èÍàŋ¹.... E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í

:

081-639-1301


124 14509 Á.1/7

ª×èͨÃÔ§....¡ÕÃÇѲ¹ ÈÃÕ¹¹· ª×èÍàŋ¹....ÍŒÍ E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 089-482-5564

125 14512 Á.1/7

ª×èͨÃÔ§....ÈÔÃÔÀÑ·Ã ¨Ñ¹·Á§¤Å ª×èÍàŋ¹....ÍŒÍ E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 085-554-9565

126 14518 Á.1/7

ª×èͨÃÔ§....¨Ñ¡ÃÇÒÅ ¡Ñ³Ë´Øŏ ª×èÍàŋ¹.... E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í :


127 14523 Á.1/7

ª×èͨÃÔ§....¾Ä¡É ¾ÅÇѲ¹ ª×èÍàŋ¹.... E-mail.... facebook : ¾Ä¡É ¾ÅÇѲ¹ ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-768-2509

128 14524 Á.1/7

ª×èͨÃÔ§....Êظ¹ ª‹Ò§á¿§ ª×èÍàŋ¹....¡ØŒ§ E-mail....sclouis@hotmail.com facebook : Sunthon Chomdachun ·Õ躌ҹ : 370 «ÍÂǧȏÊNjҧ 11 ¶¹¹ ǧȏÊNjҧ ºÒ§«×èÍ ¡·Á.10800 ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 086-050-0101

129 14529 Á.1/7

ª×èͨÃÔ§....ÇԪѠ൪Ðä¾±ÙÏÊØ¢ ª×èÍàŋ¹.... E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 085-322-8741


130 14531 Á.1/7

ª×èͨÃÔ§....ÇÔÇѲ¹ ÇѲ¹ÒàÁ¸Õ ª×èÍàŋ¹....µ‹Í E-mail.... facebook : Ç.ÇѲ¹ÒàÁ¸Õ ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í

131 14532 Á.1/7

:

089-515-9520

ª×èͨÃÔ§....â¦ÉÔµ ª×èÍàŋ¹....àÅç¡ E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ :

¾Ñ¹¸Øä¾â蹏

·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-848-3967

132 14533 Á.1/7

ª×èͨÃÔ§....ÊѨ¨Ò ÈÔÃÔࢵÏ ª×èÍàŋ¹....Íٍ´ E-mail....sajja_5@hotmail.co.th facebook : ÊѨ¨Ò ÈÔÃÔࢵµ ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : R'MA SOCCER CLUB 19/37 Á.9 µ.ºÒ§à¢¹ Í.àÁ×ͧ ¨.¹¹·ºØÃÕ 11000 â·Ã. Á×Ͷ×Í : 084-663-6133


133 14534 Á.1/7

ª×èͨÃÔ§....´ØÅÂÇԷ Êѧ¢ÊØÇÃó ª×èÍàŋ¹.... E-mail....aworde2509@hotmail.com facebook : Dulyavit Sungsuwan ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 089-188-2090

134 14536 Á.1/7

ª×èͨÃÔ§....ÊØÇѲ¹ ÍÁÃÃ؋§â蹏 ª×èÍàŋ¹.... E-mail.... facebook : Suwat Amornrungroj ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í :

135 14547 Á.1/8

ª×èͨÃÔ§....ÊÁ¾§É ¹Ò¤ÊÇÑÊ´Ôì ª×èÍàŋ¹.... E-mail....nak-p@hotmail.com facebook : ÊÁ¾§É ¹Ò¤ÊÇÑÊ´Ôì ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : ¡ÃÁ¢¹Ê‹§·Ò§º¡ â·Ã. Á×Ͷ×Í

:

087-510-5101


136 14550 Á.1/7

ª×èͨÃÔ§....¨Ñ¡ÃÔ¹·Ã ÃٌÍÂً ª×èÍàŋ¹.... E-mail....chakkarin_au@hotmail.com facebook : Chakkarin Au ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í :

137 14552 Á.1/8

ª×èͨÃÔ§....à·Õ¹ªÑ ¡Ãسҹ¹·¡Ô¨¨Ò ª×èÍàŋ¹.... E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-867-6820

138 14553 Á.1/8

ª×èͨÃÔ§....ÊØàÁ¦ ÊØÇÃóÈÃÕÊØ¢ ª×èÍàŋ¹.... E-mail....make15600@hotmail.com facebook : ÊØàÁ¦ ÊØÇÃóÈÃÕÊØ¢ ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í

:


139 14556 Á.1/8

ª×èͨÃÔ§....ÇÕÃÐÈÑ¡´Ôì ª×èÍàŋ¹.... E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ :

¨Õ¹Ñ§¡ÙÃ

·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. 02-984-7266 Á×Ͷ×Í : 081-573-5649

140 14559 Á.1/8

ª×èͨÃÔ§....ÍÒ¹¹· äµÃ¾§ÈÊØÇÃó ª×èÍàŋ¹....¹¹· E-mail....arnontr@yahoo.co.th facebook : Arnon Tripongsuvan ·Õ躌ҹ : 50/248 Á.9 ¹ÇÅÅÐÍÍ 2 ¤Åͧ¡Ø‹Á ºÖ§¡Ø‹Á ¡·Á.10230 ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-816-6099

141 14560 Á.1/8

ª×èͨÃÔ§....ÇÃÒ¹¹· ª×èÍàŋ¹....´Ø¡ E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. 02-913-7126 Á×Ͷ×Í :

ÍÁҵ¡ØÅ


142 14561 Á.1/8

ª×èͨÃÔ§....ºÑ­ªÒ ˹ѧÊ×Í ª×èÍàŋ¹....¡Í§ E-mail....banchan95@gmail.com facebook : ·Õ躌ҹ : 1350/7 «.ÈØÀ¾Ã ¶.¡Ãا෾-¹¹· ºÒ§«×èÍ ¡·Á. 10800 ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-633-2589

143 14567 Á.1/8

ª×èͨÃÔ§....¡ÄµÇԷ ÃÑ¡à´ª ª×èÍàŋ¹.... E-mail.... facebook : ¡ÄµÇԷ ÃÑ¡à´ª ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-097-2244

144 14570 Á.1/8

ª×èͨÃÔ§....»ÇÔ¸ ¨Ñ¹·ÃÒÀÒ ª×èÍàŋ¹.... E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-642-6761


145 14571 Á.1/8

ª×èͨÃÔ§....¡Äɳ(ÂÈÊѹµ) ¨ØÅҹءРª×èÍàŋ¹....¨Íº E-mail....ruangkij_2@hotmail.com facebook : Krit Chulanuka ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : º¨.àÃ×ͧ¡Ô¨¡‹ÍÊÌҧ 24/4 Á.3 µ.¤Åͧ¨Ô¡ Í.ºÒ§»ÐÍÔ¹ ¨.ÍÂظÂÒ 13160 â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-830-2007

146 14576 Á.1/8

ª×èͨÃÔ§....ÊÁËÁÒ ÊѧàÇÕ¹ ª×èÍàŋ¹.... E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-516-4655

147 14577 Á.1/8

ª×èͨÃÔ§....»ÃдÔÉ° Á³ÕÃѵ¹ ª×èÍàŋ¹.... E-mail.... facebook : Thiarawat Maneerat ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : º¨¡.ÍÔ¹á¡ÃÁ äÁâ¤Ã (»ÃÐà·Èä·Â) â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-902-8274


148 14586 Á.1/9

ª×èͨÃÔ§....ÀÙÉÔµ ¡Í§¾ÃËÁ ª×èÍàŋ¹....¡ØŒ§ E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : âµâµŒÒ â·Ã. Á×Ͷ×Í : 089-831-3449

149 14589 Á.1/9

ª×èͨÃÔ§....»ÃÕªÒ ÍÑÁ¾ÃÊÔ·¸Ô¡ÙÅ ª×èÍàŋ¹....ªÒ E-mail....preecha@nilfisk.co.th facebook : Preecha Ampornsittikul ·Õ躌ҹ : 63/150 Á.ÀÒ³Ø µÅÔ觪ѹ ¡·Á. 10170 ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-834-0003

150 14590 Á.1/9

ª×èͨÃÔ§....¨íÒÅͧ ÍØ·Ñ©Ò ª×èÍàŋ¹....Åͧ E-mail....pat_utc@hotmail.com facebook : ·Õ躌ҹ : 54/6 Á.8 ¶.¾ÔºÙʧ¤ÃÒÁ µ.ÊǹãË­‹ Í.àÁ×ͧ ¨.¹¹·ºØÃÕ 11000 ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 083-886-7498


151 14594 Á.1/9

ª×èͨÃÔ§....à¡ÃÕ§ä¡Ã ÊÔ·¸ÔâÍʶ ª×èÍàŋ¹....䡋 E-mail....kriangkrai.sitthiosoth@wdc.com facebook : Kriangkrai Sitthiosoth ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-835-9918

152 14599 Á.1/9

ª×èͨÃÔ§....ÇÔ±ÙÏ äªÂġɏ ª×èÍàŋ¹.... E-mail.... facebook : Witoon Chairork ·Õ躌ҹ : 219 ¶.à·ÈºÒŹÔÁÔµÃ㵌 á¢Ç§ÅÒ´ÂÒÇ à¢µ¨µØ¨Ñ¡Ã ¡·Á. 10900 ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 085-840-7535

153 14601 Á.1/9

ª×èͨÃÔ§....à¡ÃÕ§ÈÑ¡´Ôì µÑ¹»ÂСØÅ ª×èÍàŋ¹....˹٠E-mail....kriang_doh8@yahoo.com facebook : Kriangsak Tanpiyagul ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í :


154 14602 Á.1/9

ª×èͨÃÔ§....ÊØÇѲ¹ ÁÕÁØ¡ ª×èÍàŋ¹....»´ E-mail....meemook@hotmail.com facebook : Suwat Meemook ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í

155 14603 Á.1/9

:

081-080-9993

ª×èͨÃÔ§....ÊÒ¹Ôµ ¾Ø¡Á¹µ ª×èÍàŋ¹....¨¡ E-mail....spookmont@yahoo.com facebook : Sanit Pookmont ·Õ躌ҹ : 99/77Á.6 Á.¸¹ÒÊÔÃÔ ¶.Ãѵ¹Ò¸ÔàºÈÏ µ.ºÒ§ÃÑ¡ãË­‹ Í.ºÒ§ºÑǷͧ ¹¹·ºØÃÕ 11110 ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-848-7568

156 14604 Á.1/9

ª×èͨÃÔ§....¸§ªÑ âÊÀ³ÈÔÃÔ¡ØÅ ª×èÍàŋ¹.... E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. 02-912-7844 Á×Ͷ×Í :


157 14606 Á.1/9

158 14607 Á.1/9

ª×èͨÃÔ§....·¾.ÊÁÈÑ¡´Ôì ÈÃÕ¾¹ÒÃѵ¹¡ØÅ ª×èÍàŋ¹....¿‡§ E-mail....somsak_dental@hotmail.com facebook : ·Õ躌ҹ : 679 ¶.൪ÐǹԪ ºÒ§«×èÍ à¢µºÒ§«×èÍ ¡ÃØ§à·¾Ï 10800 ·Õè·íÒ§Ò¹ : ʶҺѹ·Ñ¹µ¡ÃÃÁ «.ºíÒÃÒȹҴÙà µ.µÅÒ´¢ÇÑ­ Í.àÁ×ͧ ¨.¹¹·ºØÃÕ 11110 â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-647-7579 ª×èͨÃÔ§....à´ªÒ àǪª¾Ô¾Ñ²¹ ª×èÍàŋ¹....áºÐ E-mail....boodoo44@yahoo.com facebook : à´ªÒ àǪª¾Ô¾Ñ²¹ ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. 02-243-2976 Á×Ͷ×Í : 081-818-8480

159 14608 Á.1/9

ª×èͨÃÔ§....ÊÁ¾Ã ºÙóФسÒÀó ª×èÍàŋ¹....¡º E-mail....puikob@truemail.co.th facebook : Kob Punpin ·Õ躌ҹ : 123/6 Á.àÈóջÒϤ «.ÇÔÀÒÇ´ÕÃѧÊÔµ 60 á¢Ç§µÅÒ´ºÒ§à¢¹ ࢵËÅÑ¡ÊÕè ¡·Á. 10210 ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 087-591-6811


160 14609 Á.1/9

ª×èͨÃÔ§....Á¹ÑÊ ¡ÅÔè¹·ÃѾ ª×èÍàŋ¹.... E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-314-6261

161

14613 Á.1/9

ª×èͨÃÔ§....¸¹¡Äµ (ÊҹԵ) ÀÙ·Ñȹ ª×èÍàŋ¹....ËÍ E-mail....phuthas@hotmail.com facebook : Thanakit Phuthas ·Õ躌ҹ : 129/161 Á.8 ¶.ÃÒª¾Ä¡É µ.ºÒ§¡Ã‹Ò§ Í.àÁ×ͧ ¨.¹¹·ºØÃÕ 11000 ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 083-598-3888

162 14614 Á.1/9

ª×èͨÃÔ§....¾.µ.¹¾´Å äµÅѧ¤Ð ª×èÍàŋ¹....¹¾ E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : 1 «.¡Ãا෾-¹¹· 25 ¶.¡Ãا෾-¹¹· á¢Ç§ºÒ§«×èÍ à¢µºÒ§«×èÍ ¡·Á.10800 ·Õè·íÒ§Ò¹ : Êíҹѡ§Ò¹ÍÑ¡Òè.ÃÐÂͧ ¶.ÊØ¢ØÁÇÔ· µ.à¹Ô¹¾ÃÐ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÐÂͧ 21000 â·Ã. Á×Ͷ×Í : 089-810-1954


163 14615 Á.1/9

ª×èͨÃÔ§....ÊÒÁÒö ÊØ¢ÊÁºÙó¼Å ª×èÍàŋ¹....໚´ E-mail....mart24en@yahoo.com Facebook : ¤×ÍÃÒ¡Ë­ŒÒ ¤×Í»ÃЪҪ¹ ·Õ躌ҹ : 94/510 Á.¿ÅÍÅ‹Ò ÇÔÇŏ ¶.ÊØÇÔ¹·Ç§È ÅíҼѡªÕ ˹ͧ¨Í¡ ¡·Á. 10530 ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-867-6820

164 14616 Á.1/9

ª×èͨÃÔ§....¹ÒÇÒÍÒ¡ÒȵÃÕ ¨Ñ¡Ã¾Ñ¹¸ ¾Ñ¹¸ØÁ³Õ ª×èÍàŋ¹....ÁÍ¡ E-mail....majmok@gmail.com facebook : Mok Grizzmo ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : ¡ÑºµÑ¹¡ÒúԹä·Â â·Ã. Á×Ͷ×Í :

165 14617 Á.1/9

ª×èͨÃÔ§....͹Çѵà ÍًâÀ¤Ô¹ ª×èÍàŋ¹....âµ E-mail....kokeed@gmail.com facebook : ·Õ躌ҹ : «.ºÒ§ä¼‹ 19 ËÁً 3 ¶.¹¤ÃÍÔ¹·Ã µ.ºÒ§ä¼‹ ¨.¹¹·ºØÃÕ 11110 ·Õè·íÒ§Ò¹ : 149/3 ËÁً 9 ¶.¹¤ÃÍÔ¹·Ã µ.ºÒ§¡Ã‹Ò§ Í.àÁ×ͧ ¨.¹¹·ºØÃÕ 11110 â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-832-0048


166 14618 Á.1/9

ª×èͨÃÔ§....͹ѹµ à¤Ã×ÍÇÑŏ ª×èÍàŋ¹....§‹Í E-mail....anantk@truemail.co.th facebook : ¹ÒÂ͹ѹµ à¤Ã×ÍÇÑŏ ·Õ躌ҹ ; 23/12 Á.3 µ.ÅíҼѡ¡Ù´ Í.¸Ñ­ºØÃÕ ¨.»·ØÁ¸Ò¹Õ 12110 ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 089-132-0436

167 14619 Á.1/9

ª×èͨÃÔ§....¾.Í.Íѵ¶¾Å à¡Òäȹѹ· ª×èÍàŋ¹.... E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í

168 14621 Á.1/9

:

ª×èͨÃÔ§....ªÅÈÖ¡ ¼Å¾Ñ¹¸Ô¹ ª×èÍàŋ¹....ÎÙ¡ E-mail....chonlasuk@hotmail.com facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-615-5010


169 14624 Á.1/9

170 14625 Á.1/9

ª×èͨÃÔ§....·ÔâÊ Í‹Í¹ÍíÒä¾ ª×èÍàŋ¹....ᤍ» E-mail....tonampai@gmail.com facebook : Thiso Onampai ·Õ躌ҹ : 111 Á.4 ¶.ÊØ¢Ò»ÃЪÒÊÃä µ.ÅÒ¹ËÍ Í.ºŒÒ¹´‹Ò¹ÅÒ¹ËÍ ¨.ÊØ⢷Ñ 64140 ·Õè·íÒ§Ò¹ : ¸¡Ê.ÊÒ¢Ò ºŒÒ¹´‹Ò¹ÅÒ¹ËÍ 57/1 Á.4 ¶.¨Ã´ÇÔ¶Õ¶‹Í§ µ.ÅÒ¹ËÍ Í.ºŒÒ¹´‹Ò¹ÅÒ¹ËÍ ¨.ÊØ⢷Ñ 64140 â·Ã. 055-634-077 Á×Ͷ×Í : 081-042-4896 ª×èͨÃÔ§....Áâ¹ áǹǧ ª×èÍàŋ¹....â¹ E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. 034-826-547 Á×Ͷ×Í : 081-874-6672

171 14627 Á.1/10

ª×èͨÃÔ§....ÊÁà¡ÕÂÃµÔ àÁ¦ºÃÔºÙó ª×èÍàŋ¹....à¡ÕÂÃµÔ E-mail.... facebook : Somkiat Mak ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-699-7171


172 14632 Á.1/10

ª×èͨÃÔ§....¾.Í.ʧ¤ÃÒÁ ·Í§Ê§‹Ò ª×èÍàŋ¹....ÂÔéÁ E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : ¡Í§ºÑ­ªÒ¡Òáͧ·Ñ¾ä·Â â·Ã. 037-475-208 Á×Ͷ×Í : 081-940-2500

173 14633 Á.1/10

ª×èͨÃÔ§....ÇÔÈÒÅ ÊѹµÔ·ÇÕ¸¹àǪ ª×èÍàŋ¹....ºÕé E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. 02-585-1416 Á×Ͷ×Í :

174 14638 Á.1/10

ª×èͨÃÔ§....ÊÁÈÑ¡´Ôì(ÀÃÒ´Ã) ÊÁÒ¹¾Ñ¹¸ ª×èÍàŋ¹.... E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : 5323/08 Á.¾Ä¡ÉÒ20 ÅíÒÅÙ¡Ò ¤Åͧ2 ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í :


175 14639 Á.1/10

ª×èͨÃÔ§....³Ñ°¾§É (¡ÒÃس) àÃ×ͧÍËÒÁ ª×èÍàŋ¹....´‹Í§ E-mail....n_ruangaram@hotmail.com facebook : Nattapong Ruangaram ·Õ躌ҹ : 45/48 «.ÈÃվԪѠ¶.ÃÔÁ¤Åͧ»Ãлҽ˜›§«ŒÒ ºÒ§«×èÍ ¡·Á.10800 ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-904-9960

176 14651 Á.1/10

ª×èͨÃÔ§....Á¹¾¡ÁÅ(¢¨ÃÈÑ¡´Ôì) »†Ò¹ãËÁ ª×èÍàŋ¹....˹ÙËÃÔè§ E-mail....kamol_2509@yahoo.com facebook : ªÒ ÃÒÈÕ¡ØÁÀ ÃÑ¡ã¹ËÅǧ ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 085-444-7336

177 14652 Á.1/10

ª×èͨÃÔ§....¾.µ.·.ອ¨¾Å ÃÍ´ÊÇÒÊ´Ôì ª×èÍàŋ¹....àÅç¡ E-mail....ben_rodsawad@msn.com facebook : Ben Rodsawad ·Õ躌ҹ : 20/48 Á.ÊÃÒ­ÊÔÃÔ ÃÒÁÍÔ¹·ÃÒ2 ¶.»˜­­Ò-ÍÔ¹·ÃÒ á¢Ç§ºÒ§ªÑ¹ ࢵ¤ÅͧÊÒÁÇÒ ¡·Á.10510 ·Õè·íÒ§Ò¹ : Ãͧ ¼¡¡.´‹Ò¹ µÁ.¨.ÊÃÐá¡ŒÇ â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-647-8084


178 14654 Á.1/10

ª×èͨÃÔ§....¡ÔµµÔ¾§É ª×èÍàŋ¹....ªÔè§ E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ :

ªÔ´àª×éÍ

·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-580-8778

179 14665 Á.1/10

ª×èͨÃÔ§....¾Ã»ÃÐÊÔ·¸Ôì ÍÂً»Ò¹ ª×èÍàŋ¹....à͎ E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 086-710-8307

180 14668 Á.1/10

ª×èͨÃÔ§....¸ÃÃÁÃѵ¹ »ÃÕªÒàǪ¡ØÅ ª×èÍàŋ¹....»‡ÍÂÕé E-mail....tham_rat@yahoo.com facebook : Thammarat Preechawechkul ·Õ躌ҹ : 53 «.¹¹·ºØÃÕ 43 µ.·‹Ò·ÃÒ Í.àÁ×ͧ ¨.¹¹·ºØÃÕ 11000 ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã.02-591-5064 Á×Ͷ×Í : 081-286-2527


181

14671 Á.1/10

ª×èͨÃÔ§....ÊØêÑ ¾ÙÅÈÔÃÔ ª×èÍàŋ¹.... E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-925-2286

182 14673 Á.1/11

ª×èͨÃÔ§....¾.µ.·.»ÃÐàÊÃÔ° ª×èÍàŋ¹.... E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ :

âµÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôì

·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-850-2604

183 14675 Á.1/11

ª×èͨÃÔ§....¤Á¤Ô´ ͹صÃâ¸Թ(ÊÐÁѹàÅÒÐˏ) ª×èÍàŋ¹....¡º E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-619-9043


184 14681 Á.1/11

ª×èͨÃÔ§....¾Ô·Ñ¡É à¡ÕÂõÔä¡ÃÃѵ¹ ª×èÍàŋ¹....ỉÁ E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : 121/11 Á.ª×蹡ÁÅ ÃÒÁÍÔ¹·ÃÒ60 ¶.ÃÒÁÍÔ¹·ÃÒ ¤Ñ¹¹ÒÂÒÇ ¡·Á. 10230 ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. 02-510-3666 Á×Ͷ×Í : 081-651-3638

185 14685 Á.1/11

ª×èͨÃÔ§....ÍØà·¹ Ãѵ¹ÇÃó ª×èÍàŋ¹.... E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. 02-994-1122 Á×Ͷ×Í : 084-638-7726

186 14694 Á.1/11

ª×èͨÃÔ§....ÇÔ·ÂÒ ª×èÍàŋ¹.... E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ :

ÍÔ·¸ÔÊØÀóÃѵ¹

·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 086-709-3930


187 14696 Á.1/11

ª×èͨÃÔ§....¸¹¡Äµ(¨Ñ¡Ã¡Äɳ) ÊØ·¸ÈÃÕ ª×èÍàŋ¹.... E-mail....thanakrit@valvolinethai.com facebook : ¸¹¡Äµ ÊØ·¸ÈÃÕ ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : ½†Ò¢Ò ºÃÔÉÑ· ÇÒâÇÅÕ¹ (»ÃÐà·Èä·Â) ¨íÒ¡Œ´ â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-556-6370

188 14701 Á.1/11

ª×èͨÃÔ§....ÊÔ·¸Ô¡Ã ´‹Ò¹à¨É®Ò ª×èÍàŋ¹.... E-mail....sevenadvance@hotmail.com facebook : Sittikorn Danjesda ·Õ躌ҹ : 400/2 µÃÍ¡ÇÑ´µÃÕ·Èà·¾ ¶.»ÃЪҸԻäµÂ á¢Ç§ºŒÒ¹¾Ò¹¶Á ࢵ¾Ãй¤Ã ¡·Á. 10200 ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-172-8662

189 14710 Á.1/11

ª×èͨÃÔ§....ÊÁâÁ·Â ǧȏÊ͹¸ÃÃÁ ª×èÍàŋ¹....ºÑ§âÁ·Â E-mail....wong_bang@yahoo.com facebook : Mote Bang ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 084-508-5410


190 14712 Á.1/11

ª×èͨÃÔ§....ÇÊѹµ ʹ¸Ôà´ª¡ØÅ ª×èÍàŋ¹.... E-mail....chef@pavilionsamui.com facebook : ÇÊѹµ ʹ¸Ôà´ª¡ØÅ ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í

191

14718 Á.1/11

:

084-848-9168

ª×èͨÃÔ§....¾.Í. ͹صà Ãѵ¹ÈÖ¡ÉÒ ª×èÍàŋ¹....¹Øµ E-mail....anutrr@yahoo.com facebook : Anutr Ratana ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í :

192 14720 Á.1/11

ª×èͨÃÔ§....¸§ªÑ ÇÔÇѲ¹ÊØ¢ä¾ÈÒÅ ª×èÍàŋ¹....ªÔÇ E-mail....thongcvi@scg.co.th facebook : ·Õ躌ҹ : 2820 ¶.¡Ãا෾-¹¹·ºØÃÕ á¢Ç§Ç§ÈÊNjҧ ࢵºÒ§«×èÍ ¡·Á. 10800 ·Õè·íÒ§Ò¹ : º.»Ù¹«ÔàÁ¹µä·Â â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-583-0381


193 14721 Á.1/11

ª×èͨÃÔ§....Ã.µ.Í.¡ÄµÀÒÈ(¾ÃªÑÂ) áʧÀً ª×èÍàŋ¹....਎§ E-mail....kittapat2541@hotmail.com facebook : Kittapat Saengphu ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-615-3999

194 14724 Á.1/12

ª×èͨÃÔ§....¾.·.༴ÔÁ àÊÇÔ¡ØÅ ª×èÍàŋ¹.... E-mail....phaderms@yahoo.com facebook : ༴ÔÁ àÊÇÔ¡ØÅ ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : ÊÑÊ´ÕࢵÊҸà â·Ã. Á×Ͷ×Í :

195 14725 Á.1/12

ª×èͨÃÔ§....ÍÑÁ¾Ã ÊØÁÒÅ؏ ª×èÍàŋ¹....´íÒ E-mail....policework@hotmail.co.th facebook : ÍÑÁ¾Ã ÊØÁÒÅ؏ ·Õ躌ҹ : 25/12 ¶.¡íÒÅѧ·ÃѾ µ.à¢Ò¹ÔàÇȹ Í.àÁ×ͧ ¨.Ãйͧ 85000 ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í

:

089-971-9859


196 14732 Á.1/12

ª×èͨÃÔ§....¸¹¡Äµ(ʶҾÃ) ª×èÍàŋ¹....ᨍ¤ E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ :

á¾·ÂÒ¹¹·

·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-848-2602

197 14733 Á.1/12

ª×èͨÃÔ§....ÊÁªÒ ÇÃóºØµÃ ª×èÍàŋ¹.... E-mail....gamogomin@hotmail.com facebook : ÊÁªÒ ÇÃóºØµÃ ·Õ躌ҹ : 54/51 Á.1 ËÁًºŒÒ¹¾Ã·Ô¾Â ¶.ÊØ¢ÒÀÔºÒÅ µ.ºÒ§ÈÃÕàÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ ¨.¹¹·ºØÃÕ 11000 ·Õè·íÒ§Ò¹ : Truevisons â·Ã. Á×Ͷ×Í

198 14744 Á.1/12

:

085-980-6633

ª×èͨÃÔ§....ÃÑ°¾§É (ÍÃö¾§É) ¡íÒá˧ ª×èÍàŋ¹....µØŒÂ E-mail....attapong_kam@hotmail.com facebook : ÃÑ°¾§É ¡íÒá˧ ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 085-074-7766


199

14751 Á.1/12

200 14755 Á.1/12

ª×èͨÃÔ§....ÇÃÂÈ (ÈÔÃÔªÑÂ) ¡Ô¨¾Ò¹Ôª ª×èÍàŋ¹....⡎ E-mail.... facebook : ».⡎ ·Õ躌ҹ : 200/1 Á.2 µ.à¡ÒШѹ·Ã Í.à¡ÒШѹ·Ã ¨.ªÅºØÃÕ 20240 ·Õè·íÒ§Ò¹ : »ÅÑ´à·ÈºÒŵíÒºÅËÑǡحᨠÍ.ºŒÒ¹ºÖ§ ¨.ªÅºØÃÕ â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-861-9150 ª×èͨÃÔ§....¸¹ÊÔ­¨ (ÊØÃѵ¹) ÁÕÊÇÑÊ´Ôì ª×èÍàŋ¹....Í؎Á E-mail....meswad.tm@pg.com facebook : Tanacin Meswad ·Õ躌ҹ : B/K 102 , # 11-64 Rivervale Walk Songkang , Singapore ·Õè·íÒ§Ò¹ : Proctor and Gamble â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-373-0707

201 14756 Á.1/12

ª×èͨÃÔ§....ÇÃÇԷ Ëѯ°Ð¾§ÈÈÔÃÔ ª×èÍàŋ¹.... E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : ºÃÔÉÑ· ¡Ê· â·Ã¤Á¹Ò¤Á ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) â·Ã. 02-969-7208 Á×Ͷ×Í : 081-809-3126


202 14757 Á.1/12

ª×èͨÃÔ§....Í¹ØªÒ ¡ÅÔè¹ªÒµÔ ª×èÍàŋ¹.... E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-734-6480

203 14758 Á.1/12

ª×èͨÃÔ§....¾Ô¾Ñ²¹ (âÍÌÒÃ) ·Ñº·ÔÁ·Í§ ª×èÍàŋ¹....ËÁ‹Í§ E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 085-065-1292

204 14759 Á.1/12

ª×èͨÃÔ§....»ÃШǺ ÀҳؾԹ·Ø ª×èÍàŋ¹.... E-mail....yothin08@hotmail.com facebook : »ÃШǺ ÀҳؾԹ·Ø ·Õ躌ҹ : 120/242 Á.3 ËÁًºŒÒ¹ÊظÒÇÕ ¶.à·¾ÒÃѡɏ µ.ºÒ§¾ÅÕãË­‹ Í.ºÒ§¾ÅÕ ¨.ÊÁطûÃÒ¡Òà 10540 ·Õè·íÒ§Ò¹ : º¨¡.à¾ÍÏ࿤ ¤ÍÁ¾Òà¹Õ¹ ¡Ã؍» 169 Á.16 µ.ºÒ§àÊÒ¸§ Í.ºÒ§àÊÒ¸§ ¨.ÊÁطûÃÒ¡Òà 10540 â·Ã. Á×Ͷ×Í : 084-388-0433


205 14760 Á.1/12

ª×èͨÃÔ§....»ÃÕªÒ ¾ÃÁÇó ª×èÍàŋ¹....͌ǹ E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : 40/2792 Á.1 µ.·‹Ò·ÃÒ Í.àÁ×ͧ ¨.¹¹·ºØÃÕ 11000 ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 084-651-8647

206 14765 Á.1/12

ª×èͨÃÔ§....¡ÄɹÑ ª×èÍàŋ¹....¹Ñ E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ :

äªÂġɏ

·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-580-8822

207 14767 Á.1/12

ª×èͨÃÔ§....¹ÒÇÒÍÒ¡ÒȵÃÕ ·Ã§¾Å ª×蹪ټŠª×èÍàŋ¹....·Ã§ E-mail....chsongpol@gmail.com facebook : Songpol Chuenchoophol ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : Èٹ½ƒ¡ºÔ¹ ʶҺѹ¡ÒúԹ ¾ÅàÃ×͹ µ.º‹Í½‡Ò Í.ËÑÇËÔ¹ ¨.»ÃШǺ¤ÕÃբѹ¸ 77110 â·Ã. Á×Ͷ×Í : 089-689-2741


208 14769 Á.1/13

ª×èͨÃÔ§....¸¹ÒÇز ÂÔ觺ѳ±Ôµ¾§È ( »‡ÍÁ ) ª×èÍàŋ¹....»‡ÍÁ E-mail....tanawut_ying@yahoo.com facebook : P.t.Bkk ·Õ躌ҹ : 44/8 Á.1 á¢Ç§ºÒ§ºÍ¹ ࢵºÒ§ºÍ¹ ¡ÃØ§à·¾Ï 10150 ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. 02-812-0032 Á×Ͷ×Í : 081-937-3413

209 14776 Á.1/13

ª×èͨÃÔ§....¡ÁŪÑ ËÒ­ÇÔÇѲ¹¡ØÅ ª×èÍàŋ¹.... E-mail....v_vasana@hotmail.com facebook : ·Õ躌ҹ : 725 «Í »ÃЪҹÄÁԵà ࢵ ºÒ§«×èÍ ¡·Á.10800 ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í ; 081-805-1918

210 14783 Á.1/13

ª×èͨÃÔ§....»Í§¾Ñ¹¸Ø ઌÒä»¹Ò ª×èÍàŋ¹....໚´ E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. 02-241-7940 Á×Ͷ×Í :


211 14789 Á.1/13

ª×èͨÃÔ§....¹¤Ã ᾋ§¹¤Ã ª×èÍàŋ¹.... E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : 30/252 Á.1 «.àÃÇ´Õ 27 µ.µÅÒ´¢ÇÑ­ Í.àÁ×ͧ ¨.¹¹·ºØÃÕ 11000 ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 087-074-8100

212 14790 Á.1/13

ª×èͨÃÔ§....ªÑÂÃѵ¹ ¹éíҷԾ ª×èÍàŋ¹....͌ǹ E-mail....nam_tip@hotmail.com facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 089-4293467

213 14793 Á.1/13

ª×èͨÃÔ§....¾.µ.·.äÇ¡ÙÅ ¡Ô¨à¾ªÃ ª×èÍàŋ¹.... E-mail.... Facebook : Vaikul Kitpetch ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-559-6073


214 14803 Á.1/13

ª×èͨÃÔ§....ÂØ·¸¹Ò ª×èÍàŋ¹....»Ð E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ :

ÍѤÃä¡ÃÇþѹ¸

·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. 02-585-8198 Á×Ͷ×Í : 081-590-6537,081-903-1644

215 14804 Á.1/13

216 14808 Á.1/13

ª×èͨÃÔ§....¾.Í.º§¡ª ͹ѹµ¾§É ª×èÍàŋ¹....·ÍÁ E-mail....bongkottom@hotmail.com Facebook : Anantapong Bongkot ·Õ躌ҹ : 70/35 Á.ªÅÅ´Ò ÃÒÁÍÔ¹·ÃÒ ¶.ÃÒÁÍÔ¹·ÃÒ ¤Ñ¹¹ÒÂÒÇ ¡·Á. 10230 ·Õè·íÒ§Ò¹ : Èٹ¡Ò÷ËÒÃÁŒÒ ¤‹ÒÂÍ´ÔÈà ¶.ÁÔµÃÀÒ¾ Í.àÁ×ͧ ¨.ÊÃкØÃÕ 18000 â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-8575226 ª×èͨÃÔ§....¾.·.ªÇÅÔµ »˜œ¹à˹‹§à¾ªÃ ª×èÍàŋ¹....˹؋ E-mail....sealer_13@yahoo.com facebook : ˹؋¡ФÃÍÊ Êͧ¾‹ÍÅÙ¡ ·Õ躌ҹ : 45/1 «.¹¹·ºØÃÕ 10 ¶.¹¹·ºØÃÕ 1 µ.ºÒ§¡ÃÐÊÍ Í.àÁ×ͧ ¨.¹¹·ºØÃÕ 11000 ·Õè·íÒ§Ò¹ : Êíҹѡ§Ò¹µÃǨÊͺÀÒÂ㹡ÅÒâËÁ â·Ã. Á×Ͷ×Í : 089-520-1932


217 14815 Á.1/14

ª×èͨÃÔ§....¸ÕÃÐ ÊØÇÃóÇѵà ª×èÍàŋ¹....ÃÐ E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 082-635-1260

218 14816 Á.1/14

ª×èͨÃÔ§....Ä·¸ÔªÑ µÑ¹¨µØ礏 ª×èÍàŋ¹....â͋§ E-mail....ritthi_tan@yahoo.com facebook : Ritthichai Tanchaturong ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-817-6802

219 14818 Á.1/14

ª×èͨÃÔ§....ÊØ¢ÊÇÑÊ´Ôì ´ÔÉ°ÊíÒàÃÔ§ ª×èÍàŋ¹....ËÇÑ´ E-mail....wad008_@yahoo.co.th facebook : ·Õ躌ҹ : 23/1 Á.¸¹ªÒµ»ÃСѹªÕÇÔµ ¶.ÃÒª´íÒÃÔˏ á¢Ç§ÅØÁ¾Ô¹Õ ࢵ»·ØÁÇѹ ¡·Á.10330 ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 089-969-3430


220 14819 Á.1/14

ª×èͨÃÔ§....ÇÔ±ÙÏ ÊÒ¤àÃÈ ª×èÍàŋ¹....á¨Ê E-mail....jazz21gtr@hotmail.com facebook : ¢ÕéàÁÒ Áѹ⤵ÃÃà ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. 02-241-2315 Á×Ͷ×Í : 081-829-2100

221 14821 Á.1/14

ª×èͨÃÔ§....¾.Í.¨Ñ¡Ãġɳ à§Ô¹´Õ ª×èÍàŋ¹....âËÅ´ E-mail....jak2508_p6@hotmail.com facebook : ¨Ñ¡Ã¡Äɳ à§Ô¹´Õ ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : ¡Í§¾Ñ¹·ËÒû„¹ãË­‹·Õè 6 ¤‹ÒÂÊÃþÊÔ·¸Ôì»ÃÐʧ¤ ÇÒÃÔ¹ªíÒÃÒº ÍغÅÃÒª¸Ò¹Õ 34190 â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-976-0912

222 14826 Á.1/14

ª×èͨÃÔ§....ÍÒ¹¹· ¨ÔµÃÁÕÈÔÅ»Š ª×èÍàŋ¹....¨ÔëÇ E-mail....arksc1@gmail.com Facebook : Arnon Chit ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í :


223 14827 Á.1/14

ª×èͨÃÔ§....¹ÒÇÒÍÒ¡ÒÈâ· ÊÒ¸Ôµ ÊØ·¸ÔàǪ ª×èÍàŋ¹....¸Ôµ E-mail....satit_su@rtaf.mi.th facebook : Satit Sudtivate ·Õ躌ҹ : 504/69 Á.ÊÑÁ¾Ñ¹¸ÍÔÊÃÐ µ.µÙ¤µ Í.ÅíÒÅÙ¡¡Ò ¨.»·ØÁ¸Ò¹Õ 12150 ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-774-1230

224 14828 Á.1/14

ª×èͨÃÔ§....¸¹Ò¤ÒÃ(ÊÁªÒÂ) ÁҹСØÅÍÔÊÊÃÐ ª×èÍàŋ¹....»Øˆ¡ E-mail....tanakan_14@hotmail.com facebook : Chai Puk Manakun ·Õ躌ҹ : 109/443 Á.ºØÈÃÔ¹·Ã µ.ºÒ§»ÅÒ Í.ºÒ§¾ÅÕ ¨.ÊÁطûÃÒ¡Òà 10540 ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-622-6909

225 14831 Á.1/14

ª×èͨÃÔ§....¨íÒÃͧ ÊÁ»ÃÐàÊÃÔ°ÈÑ¡´Ôì (᫋Å)Õé ª×èÍàŋ¹....Ãͧ E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. 02-447-0529 Á×Ͷ×Í :


226 14833 Á.1/14

ª×èͨÃÔ§....ʹͧ ¾Ø‹Á¡ÃШѹ·Ã ª×èÍàŋ¹....˹ͧ E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 089-192-2243

227 14836 Á.1/14

ª×èͨÃÔ§....Á¹µÃÕ à¨ÃÔ­ÊØ¢ ª×èÍàŋ¹.... E-mail.... facebook : Á¹µÃÕ à¨ÃÔ­ÊØ¢ ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í :

228 14837 Á.1/14

ª×èͨÃÔ§....¹ÒÇÒÍÒ¡ÒÈâ· Á§¤Å ÊǹÁÒÅÒ ª×èÍàŋ¹....⻇ E-mail....mongkolsuanmala@hotmail.com facebook : ¤ÃÙ⺌ Á§¤Å ·Õ躌ҹ : 1/363 Á.18 «Í ¾ÃÐÊÔ·¸Ôì µ.¤Ù¤µ Í.ÅíÒÅÙ¡¡Ò ¨.»·ØÁ¸Ò¹Õ 12130 ·Õè·íÒ§Ò¹ : Èٹ½ƒ¡ºÔ¹ ʶҺѹ¡ÒúԹ¾ÅàÃ×͹ µ.º‹Í½‡Ò Í.ËÑÇËÔ¹ ¨.»ÃШǺ¤ÕÃբѹ¸ 77110 â·Ã. Á×Ͷ×Í : 085-995-0057


229 14839 Á.1/14

ª×èͨÃÔ§....ÇÔªÔµ ͎᫋ͧ ª×èÍàŋ¹.... E-mail....ong_13824@hotmail.com facebook : Vichit Saeong ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. 036-314-303 Á×Ͷ×Í :

230 14845 Á.1/14

231 14849 Á.1/14

ª×èͨÃÔ§....¨.Ê.Í.¹¾´Å ¾Ñ¹¸¨ºÊԧˏ ª×èÍàŋ¹....¡ØŒ§ E-mail....aey_36@hotmail.com facebook : ·Õ躌ҹ : 75/4¡Í§¾Ñ¹·ËÒÃÊÒÃÇѵ÷Õ1è 1 «.âÂ¸Õ á¢Ç§·Ø‹§¾­Òä· à¢µÃÒªà·ÇÕ ¡·Á.10400 ·Õè·íÒ§Ò¹ : ªØ´»®ÔºÑµÔ¡ÒþÔàÈÉ·íÒà¹ÕÂºÏ (ÍÑÈÇÔ¹àÍÕèÂÇ1) â·Ã. Á×Ͷ×Í : 089-141-8121 ª×èͨÃÔ§....ÀÙÀÒ³(»ÃÐÈÒʹ) ¹Ò¤Òº´Õ ª×èÍàŋ¹....ºÙ E-mail....khunpane@yahoo.com facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-856-4101


232 14852 Á.1/14

ª×èͨÃÔ§....ÍÑÁÃÔ¹·Ã ⾸Ôì·Í§ ª×èÍàŋ¹....ⵌ§ E-mail....apothong@yahoo.com facebook : Amarin Pothong ·Õ躌ҹ : 35/4 «.·Í§ËŋÍ2 ࢵ ¨µØ¨Ñ¡Ã ¡·Á. 10900 ·Õè·íÒ§Ò¹ : ¡Í§¤ÅѧÊÔ¹¤ŒÒ¡ÒúԹä·Â â·Ã. Á×Ͷ×Í : 089-111-1791

233 14975

ª×èͨÃÔ§....͸֡ ÊÒÂÐâÊÀ³ ª×èÍàŋ¹.... E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-710-7123

234 14976

ª×èͨÃÔ§....ÊÒªŠà©ÂºØ­àÃ×ͧ ª×èÍàŋ¹....͍ʹ E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 085-266-5035


235 14977

ª×èͨÃÔ§....à©ÅÔÁ¾Å ¡ØÊÔ¹·Ãà¡Ô´ ª×èÍàŋ¹....á͌Á E-mail....ckusinkerd@hotmail.com facebook : ·Õ躌ҹ : 124/274 «.àÃÇ´Õ 24 ¶.µÔÇÒ¹¹· µ.µÅÒ´¢ÇÑ­ Í.àÁ×ͧ ¨.¹¹·ºØÃÕ 11000 ·Õè·íÒ§Ò¹ : ºÁ¨.¹¤ÃËÅǧ ÅÔÊ«Ôè§-ῤàµÍÃÕè â·Ã. Á×Ͷ×Í : 089-020-2996

236 15737

ª×èͨÃÔ§....ÍØ·Ñ ªÕÇÐ侺Ùŏ ª×èÍàŋ¹....ẹ E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : 129/403Á.3 Á.à¾ÍÏ࿤à¾Å« ¶.Ãѵ¹Ò¸ÔàºÈÏ µ.ºÒ§ÃÑ¡¹ŒÍ Í.àÁ×ͧ ¨.¹¹·ºØÃÕ 11000 ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-751-8770

237 15743

ª×èͨÃÔ§....ÈÔÃÔÇѲ¹ ÇÒÊÔ¡ÈÔÃÔ ª×èÍàŋ¹....͋͹ E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : ÍÒ¨ÒÏÊ͹ÀÒ¤ÇÔªÒÊѵÇÈÒʵÏ ¤³Ð·ÃѾÂҡøÃÃÁÒµÔ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂʧ¢ÅÒ¹¤ÃÔ¹·Ã â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-880-4114


238 15813

ª×èͨÃÔ§....ÍÀÔÃѪµ ¨Ñ¹·Ãá´§ ª×èÍàŋ¹.... E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. 02-433-6059 Á×Ͷ×Í :

239 16378

ª×èͨÃÔ§....ÍÃö¾Å ¡ÅÑ´¾Ñ¹¸Ø ª×èÍàŋ¹....ªŒÒ§ E-mail....attapolk@hotmail.com facebook : ·Õ躌ҹ : 1600 «.àËÁǧɏ ¶.´Ô¹á´§ ࢵ´Ô¹á´§ ¡·Á.10400 ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-621-4198

240 16379

ª×èͨÃÔ§....º´Ô¹·Ã ºØ­ÁÕ ª×èÍàŋ¹....â˹‹§ E-mail.... facebook : ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : º¨¡.´çÍ¡àµÍÏàδ 317 «.ÅÒ´¾ÃŒÒÇ87 á¢Ç§Çѧ·Í§ËÅÒ§ ࢵÇѧ·Í§ËÅÒ§ ¡·Á.10310 â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-633-2589


241 16383

ª×èͨÃÔ§....µÃÕÃѵ¹ ¡Ò­¨¹Ò¤Á ª×èÍàŋ¹....µØŽÂ E-mail....tui_diamondeye@hotmail.com facebook : µÃÕÃѵ¹ ¡Ò­¨¹Ò¤Á ·Õ躌ҹ : ·Õè·íÒ§Ò¹ : ÃÃ. à·¾ÊÑÁÄ·¸ÔìÇÔ·ÂÒ ºÒ§â¾ µíÒá˹‹§ ¼.ª.Ãͧ¼ÙŒÍíҹǡÒà Ἱ¡Í¹ØºÒÅ â·Ã. Á×Ͷ×Í : 081-408-1881

242 16891

ª×èͨÃÔ§....ª¹Ò¸Ô» ÍÔ¹·ÃÇԪРª×èÍàŋ¹....¹‹Í¹ E-mail....chanatip_non@hotmail.com facebook : àÍçÁÍÒÏ ¹‹Í¹ ʵٴÔâÍ ·Õ躌ҹ : 119 ྪÃà¡ÉÁ 28 á¡ 5 á¢Ç§ºÒ§¨Ò¡ ࢵÀÒÉÕà¨ÃÔ­ ¡·Á.10160 ·Õè·íÒ§Ò¹ : â·Ã. Á×Ͷ×Í

:

ทำเนียบรุ่น  
ทำเนียบรุ่น  
Advertisement