Normes domenechiana

Page 1

NORMES DE PRESENTACIÓ DE TEXTOS ORIGINALS A LA REVISTA DOMENECHIANA Domenechiana, revista del Centre d'Estudis Lluís Domènech i Montaner, és una iniciativa sense ànim de lucre, d'àmbit acadèmic i científic, que publica articles i ressenyes bibliogràfiques sobre qualsevol aspecte de la vida i obra de Lluís Domènec i Montaner, en totes les seves manifestacions i des qualsevol enfocament metodològic. La periodicitat de la revista és semestral (abril i setembre). Els articles que es publiquen han de ser originals i tindran un mínim de dotze i un màxim de trenta pàgines, inclosos gràfics, notes i bibliografia. Estaran escrits en DIN A4, amb lletra arial de cos 12 i espai interlineal d'1. La presentació dels articles es farà a través de correu electrònic , en format word per als textos i en format JPG per les imatges. Els enviaments es realitzaran a: lluisdomenechmontaner@gmail.com Els originals seran sotmesos a l'avaluació del Consell de Redacció de la revista. La llengua de la revista és el català si bé també admet articles en castellà i anglès. Correrà a càrrec de la revista fer la traducció del corresponent abstract i keywords dels articles en català, castellà i anglès . Els articles podran estar signats per un o més autors i hauran presentar-se amb les següents dades: • Títol de l'article en espanyol i la traducció a l'anglès • Nom i cognoms de l' autor / s • Universitat o Institució a la qual està adscrit l'autor • Resum ( màxim 150 paraules ) • Paraules clau ( entre cinc i vuit) • Sumari ( amb indicació dels epígrafs si els portés l'article) • Text de l'article • Bibliografia

Carrer Saüc, 2 · 08360 Canet de Mar · T 62 767 38 27 · www.cedim.cat · lluisdomenechmontaner@gmail.com


Les cites textuals incloses en el text aniran en cursiva , i si aquestes excedeixen de dos línies es duran a paràgraf independent amb sagnat. Cadascuna de les il·lustracions adjuntades anirà degudament numerada (Fig. ) i amb el seu corresponent peu de foto, incloent també el llistat complet de les mateixes al final de l'article. En aquest llistat es podrà incloure la indicació del lloc aproximat del text on es vol inserir la imatge. Aquestes indicacions es respectaran en la mesura que la maquetació del text ho permeti . de no indicar res , s'inclouran en la forma que es consideri més oportuna . Les il ·lustracions s'hauran d'enviar en una carpeta d'imatges mitjançant correu electrònic i si es prefereix també es pot fer per google drive. La revista es reserva el dret a rebutjar aquelles il·lustracions que no tinguin qualitat suficient per a la seva reproducció , i no assumirà en cap cas el cost dels drets de reproducció , que serà responsabilitat exclusiva de l'autor , declinant qualsevol incidència derivada de la infracció dels drets de propietat intel · lectual o comercial . Les referències específicament bibliogràfiques o comentaris crítics s'han d'incloure com a notes a peu de pàgina i al final de l'article, si es considera oportú, es pot incloure una relació bibliogràfica sota l'epígraf Bibliografia, en la qual es presentaran alfabèticament les obres que l'autor consideri d'interès per completar l'aparell crític, amb el criteri següent: • COGNOMS, Nom (any) : Títol . Editorial. Lloc . • COGNOMS , Nom (any) : "Títol de l' article" . Títol de la revista. lloc, volum , número, pàgines . • COGNOMS, Nom (any) : " Títol capítol de llibre " , a COGNOMS, Nom. Títol del llibre . Editorial , Lloc .

No s'acceptaran els articles que no compleixin amb els requisits de presentació, format i qualitat de continguts especificats en aquestes normes. Els autors tindran dret a dos exemplars de la revista que els seran enviats per correu postal. Els autors són els únics responsables dels continguts dels seus articles. Així mateix Domenechiana mantindrà els drets que la llei empara sobre seus treballs. En el cas dels treballs acceptats, els seus autors renuncien a qualsevol dret patrimonial d'autor, encara que no al dret moral sobre la seva aportació, cedint al Centre d'Estudis Lluís Domènech i Montaner els drets de publicació i reproducció per al número de la revista en format paper i per a l'edició digital que es penja, un any després, al portal raco.cat.

Carrer Saüc, 2 · 08360 Canet de Mar · T 62 767 38 27 · www.cedim.cat · lluisdomenechmontaner@gmail.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.