loeitime 35 พ.ย. 55

Page 5

หน้า 5

ฉบับที่ 35 ประจ�ำเดือนพฤศจิกายน 2555

50 ปีอช.ภูกระดึง

ผมเคยเข้าป่าปิดบนภูกระดึงครั้งล่าสุดเมื่อปลายปี 2539 และปราถนาอยากไปเยือนอีกสักครัง้ ในชีวติ แต่ไม่มี โอกาส จนกระทั่งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส�ำนักงานเลย ได้โทรศัพท์มาชวนขึน้ ภูกระดึง โดย มี “ป่าปิด” บรรจุในโปรแกรมทริปนี้ด้วย ผมจึงไม่รอช้า รับปากทันที คณะของเราที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ ททท.ส�ำนักงาน เลย และสือ่ มวลชนท้องถิน่ อีก 3 คน ออกเดินเท้าขึน้ ภูกระดึง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ตามโครงการบันทึกภาพ แหล่งท่องเทีย่ วในป่าปิดบนภูกระดึง

ยิ่งเดิน ยิ่งรัก..

ว่ า อี ก ไม่ เ กิ น 5-10 ก็คงจะล้ม หายตายจาก ในวันสุดท้ายของ การขึ้นภูกระดึงครั้งนี้ เราได้พบกับคุณสนอง แก้วอ�ำไพ หัวหน้า อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ภู ก ระดึ ง คนใหม่ นั ด ไ ป ช ม เ พื่ อ ร ว บ ร ว ม พระอาทิ ต ย์ ขึ้ น ที่ ข้อมูลให้ทนั สมัย เป็นปัจจุบนั พร้อมกับ ผานกแอ่น ส�ำรวจแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่ถือว่ายัง ท่ามกลางอากาศที่ “อั น ซี น ” ในโอกาสที่ ภู ก ระดึ ง ถู ก หนาวเย็น อุณภูมิ 12 องศาเซลเซียส ประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติครบรอบ สนอง แก้วอ�ำไพ “หัวหน้าาสนอง” บอกว่า สิง่ หนึง่ ทีน่ า่ ภาคภูมใิ จส�ำหรับ 50 ปี ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ภู ก ระดึ ง คื อ เป็ น ภูกระดึงในวันนี้ยังคงมีมนต์เสน่ห์ดินแดนมหัศจรรย์ ป่า สนกว้างใหญ่ไพศาล บนเนื้อที่กว่า 37,500 ไร่ สภาพ ธรรมชาติยังคงอุดมสมบูรณ์ ที่มี “ทาก” ตัวน้อย เป็นสิ่ง บ่งบอก มีนักท่องเที่ยวมากมาย ทั้งที่เคยขึ้นมาแล้วหลาย ครั้ง และผู้ที่เคยมาสัมผัสเป็นครั้งแรกในชีวิต การเดินทางเข้าป่าปิดของคณะพวกเรามีเจ้าหน้าทีค่ อยน�ำทาง แนะน�ำ จุดท่องเที่ยวระหว่างทาง เรามีจุดหมายอยู่ที่น�้ำตกขุนพอง ร่องน�้ำผ่ากลาง หัวใจภูกระดึง ราชินแี ห่งน�ำ้ ตก สัญลักษณ์อนั ดับสองของภูกระดึง รองจากผา หล่มสัก ซึ่งเป็นที่หมายปองของใครหลายๆคน ต้องมายลสักครั้งในชีวิต อุทยาน แห่งชาติ ที่ อุ ด ม ส ม บู ร ณ ์ มากที่สุดแห่งหนึ่ง ของประเทศไทย โดยการส�ำรวจและ วิ จั ย โ ด ย ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร ์ เ มื่ อ ป ี 2 5 5 4 ภู ก ระดึ ง มี ลั ก ษณะ เด่นคือ เป็นพื้นที่ราบ มีแหล่งท่องเที่ยวมากกว่า 20 แต่น่าเสียดายในปีนี้ต้น แห่ง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหน้าผา กลุ่มน�้ำตก และการเดินป่าปิด อย่างไรก็ตาม เมเปิ้ลที่ยืนตระหง่านเคียงคู่ น�้ำตกขุนพอง ใบยังเป็นสีเขียว ซึ่งปกติแล้วใน อยากขอความร่วมมือกับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางขึ้นมา ไม่ควรน�ำอาหาร ช่วงเดือนพฤศจิกายนจะเริม่ แดงแล้ว เหตุเพราะ และเครื่องดื่มมาด้วย เพราะต้องจ้างลูกหาบในราคาที่ใกล้เคียงกับร้านค้า ปี นี้ ส ภาพอากาศแล้ ง และไม่ ห นาว ยั ง ดี ที่ บนภู จ�ำหน่ายในราคายุติธรรม และมีจ�ำนวนเพียงพอกับจ�ำนวนนักท่อง เทีย่ วอยูแ่ ล้ว โดยการควบคุมด้านราคาและคุณภาพจากทางอุทยาน ซึง่ การ ปริมาณน�้ำยังคงไหลแรง และใสปิ๊ง ข่าวร้ายจากเจ้าหน้าที่บอกว่า ต้นเมเปิ้ล ท�ำเช่นนีจ้ ะเป็นการลดภาระการก�ำจัดขยะลงไปด้วย เพือ่ เก็บรักษาภูกระดึง คู่บุญน�้ำตกขุนพองก�ำลังอยู่ในช่วงปลายอายุไข ให้คงความอุดมสมบูรณ์ สวยงามตลอดไป หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภกู ระดึง ....ภัทราวุธ บุญประเสริฐ / เรื่อง-ภาพ...... ชราภาพเต็มที โคนต้นเริ่มผุพัง ใบหงิกงอ คาด กล่าว.

จ�ำหน่ายหิน ทราย รับขุดสระ ถมที่ รถบรรทุกขนย า้ ย บริการให เ้ ช า่ เครื่องจักรกลหนัก

เลขที่ 45/32 (หัวสะพานบ า้ นนาเขิน) ถ.มลิวรรณ ต.กุดป อ่ ง อ.เมือง จ.เลย

โทร.080-7550531 081-0534000 (โหน่ง)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.