Page 1

หน้า 1

ฉบับที่ 32 ประจ�ำเดือนสิงหาคม 2555

ขอพระองค์ ท รงพระเจริ ญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

“ยาบ้าเส้นใหญ่” คอลัมน์ได้เวลาเมืองเลย น. 2 , บทบาทสตรีเลย น.6 , , อบต.น�้ำสวยแห่เทียนพรรษา ชาวบ้านใช้เม็ดถั่ววาดรูป ในหลวง น.10 , ทต.เชียงคานท�ำเอ็มโอยูกับททท. ท่องเที่ยวใส่ใจสิ่งแวดล้อม น.12

ฉบับที่ 32 ปีที่ 4 ประจ�ำเดือนสิงหาคม 2555 www.loeitime.com ราคา 10 บาท

เงินเดือนหมื น ่ ห้ า พ่ น พิ ษ นายกท้องถิน่ หวัน่ ถังแตก น�ำพนง.ประท้วงขอเงิน‘ปู’

มอบบ้าน นายวราวุธ โพธิพัฒน์ ส.อบจ.เลย หรือ ส.จ.โหน่ง ท�ำพิธีมอบบ้านให้แก่นายลบ และนางสั้น ภักดีมี ผู้ยากไร้บ้านบ้านน�้ำฮวย หมู่ 2 ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย เพืิ่อถวายเป็นพระราช กุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 80 พรรษา

นายกองค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่ น ในนามสั น นิ บ าตเทศบาล จั ง หวั ด เลยน� ำ ข้ า ราชการ และ พนักงาน กว่า 200 คน ชุมนุม เรี ย กร้ อ งขอเงิ น อุ ด หนุ น จาก รั ฐ บาล เหตุ แ บกภาระจ่ า ยเงิ น เดือน 15,000 บาท ต่อหน้า 2

แห่หมูปา่ แสนรู-้ มอบใบประกาศ

พบภาพเขียนสีโบราณถ�ำ้ ผาพุง ตัง้ เป็นทูตท่องเทีย่ วเชียงคาน ชาวบ้านห่วงเหมืองทองท�ำพัง รถลืน่ ขีย้ างตกถนน-ชน สาวปากชมดับคาที่ สองผั ว เมี ย ชาวปากชมขั บ รถกลั บ กทม. หลังจากมาเยี่ยมบ้านช่วงเข้าพรรษา ขับรถ ท่ามกลางฝนพร�ำ ถึงภูสวรรค์ลื่นขี้ยางไถล ตกถนน เมียขึน้ มายืนขอความช่วยเหลือข้าง ทาง เจอรถอีกคันลื่นมาชนตาย ต่อหน้า 13

คุ้มค่า คุ้มเลย ที่คุ้มหลวงย่าอิน

นายอ� ำ เภอวั ง สะพุ ง ขึ้ น ถ�้ ำ ผาพุ ง พาสื่ อ ดู ภาพเขียนสีโบราณ รอกรมศิลป์เข้าตรวจ สอบ สั่งตั้งก�ำนัน-ผญบ.เฝ้าระวังห้ามคน ไปท�ำลาย ด้านตัวแทนกลุ่มคนรักษ์บ้าน เกิดห่วงแรงระเบิดจากเหมืองทองท�ำภาพ เขียนสีกระเทาะ เพราะอยู่ห่าง ต่อหน้า 15

ทต.เชียงคานมอบใบประกาศ ให้หมูปา่ น้อยแสนรู้ จัดขบวน แห่ พร้อมตั้งให้เป็นทูตท่อง เที่ยวเชียงคาน ต่อหน้า 15

ปฎิบัติการทวงป่าคืนสู่แผ่นดิน นศ.-ชาวบ้านปลูกต้นไม้วันแม่ / หน้า 3

พัฒนชัยยนต์แจกไอแพด / หน้า 5

คุ้มหลวงย่าอิน อาหาร เครื่องดื่ม รับจัดงานเลี้ยง สังสรรค์ เปิด 11.00 -23.00 น.

ร้านอาหารพืน้ เมืองของจังหวัดเลย ร้านอาหารทีม่ มี ากกว่าเรือ่ งราว และความอร่อย ทีเ่ รียงร้อยมายาวนาน หากได้ลองแวะเวียนมาเยีย่ มเยือน จะติดตรึงและประทับใจไปอีก แสนนาน ให้เราได้ดแู ลความอร่อยและอิม่ เอมแก่ทา่ น.....

ถ.เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย โทร. 081-6410426 , 042-811596

ฉลองครบ 1 ปี คุ้มหลวงย่าอิน

ตัดส่วนนี้ไปรับประทานอาหาร

ลด 10 %

20 ส.ค.-20 ก.ย.2555


หน้ หน้ำา 22

ฉบับประจ� ที่ 31 ำประจ� ำเดืองนกรกฎำคม ฉบับที่ 32 เดือนสิ หาคม 25552555

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืน นาน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

นายธวัช มูลเมือง ผู้อ�านวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส�านักงานเลย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

ห้างยักษ์ต้องไม่ทิ้งท้องถิ่น

ต�ำรวจชั้นผู้น้อยรายหนึ่งว่าพวกเขาไปล่อซื้อยาบ้าจากกลุ่มวัยรุ่น ขบวนการค้ายาบ้าในจังหวัดเลย จับกุมตัวได้พร้อมของกลาง และมี หลักฐานส�ำคัญคือธนบัตรที่ถ่ายเอกสารที่ใช้ล่อซื้อตรงกัน แต่หลัง จากนั้นมีผู้ใหญ่ (ผู้บังคับบัญชา) โทรมาบอกไม่ต้องด�ำเนินคดี และให้ ปล่อยตัว เพราะผู้ต้องหาเป็นลูกหลานของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ใน หน่วยงานกระทรวงยุติธรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดเลย ซึ่งโทรมาขอร้อง และยังห้ามไม่ให้บอกผู้สื่อข่าวด้วย เพราะกลัวเสียชื่อเสียง ด่างพร้อย ในระยะนี้เริ่มมียาบ้าเข้ามาระบาด กับหน้าที่การงานอันโก้หรู อี ก แล้ ว แม้ เ จ้ า หน้ า ที่ ห น่ ว ยงานที่ เจ้าหน้าที่ต�ำรวจชุดจับกุม เมื่อได้ เกี่ยวข้องกับการปราบปรามจะท�ำงาน ทราบก็เซ็งไปตามๆกัน รู้สึกท้อแท้มาก อย่างหนัก มีข่าวจับกุมไม่เว้นแต่ละวัน ไม่มพี ลังแรงใจทีจ่ ะท�ำงานอีกต่อไป กว่า แต่เหตุใดจ�ำนวนคดียังไม่ลดลงเสียที จะจับกุมตัวผู้ต้องหาได้ ต้องเสี่ยงตาย ท่ า นผู ้ อ ่ า นคงเคยเห็ น ข่ า วมี เ จ้ า เข้าไปล่อซื้อยากับคนร้าย ด้ ว ยเกล้ า ด้ ว ยกระหม่ อ มขอเดชะ ข้ า พระพุทธเจ้า หน้าที่ของทางราชการเข้าไปเกี่ยวข้อง จึงอยากฝากถึงผูห้ ลักผูใ้ หญ่ หน่วย กั บ ขบวนการค้ า ยาเสพติ ด มี ก าร งานที ่เกี่ยวข้อทงกัยาคม บการปราบปรามยา นายธวัช มูลเมือง ผู้อ�านวยการโรงเรี ยนเลยพิ หมุนเวียนเอาของกลางออกมาขายใหม่ เสพติดของจังหวัดเลย หันมาดูแลความ พร้ อ มด้ ว ยคณะครู เจ้ า หน้ า ที แ ่ ละนั กเรีำยรวจชั น น้ ผูน้ อ้ ยเหล่านีบ้ า้ ง เงิน เพื่อเอาเงินไปซื้อยศ ซื้อต�ำแหน่งให้สูง รูส้ กึ ของต� ขึ้น ใครถูกจับได้ก็ซวยไป ที่ไม่ถูกจับก็ เดือนก็แทบจะไม่พอกิน ชีวิตความเป็น ยังลอยหน้าลอยตาในสังคม ซึ่งยังมีอีกมากมาย ส่วนเจ้าหน้าที่ที่ดีๆ อยู่ก็ไม่ได้สุขสบาย ท�ำงานยังต้องมาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย แล้วมาเจอ ก็มีอีกไม่น้อย ตั้งใจท�ำงานตามอุดมการณ์ ปราบให้สิ้นยาเสพติดแผ่น “ผู้ใหญ่ขอเคลียร์” แบบนี้ก็ไม่ไหว โรงเรี ยนกวดวิ ชา ฐบาล ดินไทย ตามนโยบายรั ถ้าเป็นอย่างนี้ ปราบปรามจับกุมกันอีก 1,000 ปี ยาบ้าก็ไม่ มีกรณีตวั อย่างทีผ่ มได้รบั การบอกเล่าเชิงปรับทุกข์จากเจ้าหน้าที่ หมดไปจากประเทศไทย…

ยาบ้าเส้นใหญ่

เศรษฐกิจของจังหวัดเลยระยะ 2-3 ปี มานี้ถือว่าอยู่ใน ช่วงขาขึ้น ผลพวงจากราคาพืชผลทางการเกษตร โดย เฉพาะยางพารา ในสมั ย รั ฐ บาลที่ ผ ่ า นมาราคาดี ท� ำ ให้ เกษตรกรมีรายได้เป็นกอบเป็นก�ำ หรือเรียกว่า คนเมืองเลย รวยขึ้นอย่างผิดหูผิดตา จนมีรายได้ต่อหัวเป็นอันดับที่ 3 ของภาคอีสาน รองจากขอนแก่น และนครราชสีมา นอกจากนี้ กระแสการท่องเที่ยว โดยเฉพาะที่อ�ำเภอ เชียงคาน โด่งดังสุดขีด มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็น จ�ำนวนมาก จากสถิตติ วั เลขจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วทีเ่ ทศบาล เชียงคานรวมไว้เมื่อปี 2554 มีทั้งสิ้น 260,548 คน ใช้จ่าย เฉลีย่ คนละ 1,500 บาท รวมจ�ำนวนเงินสะพัด 390,822,000 บาท จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจดังกล่าว ท�ำให้มีห้างค้า ปลีก ค้าส่งขนาดใหญ่เข้ามาเปิดสาขาแล้สอนสนุ ว 3 ราย คือ ห้าง ก เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อสร้างสรรค์ และเป็นกันเอง เทสโก้โลตัส ห้างแม็กโคร และล่าสุดห้างบิ๊กซี ท�ำให้ ข่าวต่อหน้า 1 เกิดการจ้างงาน คนท้องถิ่นไม่ต้องอพยพย้ายไปท�ำงานใน เงินเดือนหมื่นห้า ต่างจังหวัด แน่นอนว่า ห้างเหล่านี้ไม่ได้มองเพียงแค่กลุ่มลูกค้า ให้พนักงานและลูกจ้าง เกิน 40 % เฉพาะในท้องถิ่นเมืองเลย ที่มีประชากรเพียง 6 แสน แต่ยัง ของงบเทศบาล-อบต. “เลิ ศ รองรับการจับจ่ายของลูกค้าจากประเทศเพื่อนบ้าสมั น ทีค่เริรเรี ่ม ยนศักโทร.087-7228993 ดิ”์ ขอให้รฐั บาลจัดสรรเป็นงบ เห็นรถยนต์จาก สปป.ลาว เข้ามาหนาตามากขึ้น หากการ อุดหนุน ขณะทีผ่ วู้ า่ ฯเลย รับปาก ประชาคมอาเซียธารี นเริฉ่มตั เป็ ปเป็นร่ากงใน จะช่ ้งรัฐบาลอี นายคุ้มพงษ์เปิดภูเขตการค้ มิภูเขียว าเสรี พล.ต.ต.อรรถกฤษ ร นรูนายสมศั ดิ์ ขจรเฉลิ มศัวกยกระทุ ดิ์ นายยงยุ ทธ กแรง ทิพรส ที่ 17ญสิงชูหาคม 2555 ที่ ปี ยพ.ศ.2558 ลูกค้ากลุ ะเดินททางเข้ งหวัฐดเลย การ นายธงชั ชัยสา บรรณาธิ การ่มนี้จนายภั ราวุธ าบุมาในจั ญประเสริ กองบรรณาธิกเมืาร่อวันนายบุ ศรีไตรภพ หน้ดาศาลากลางจั ดเลย42000 สมาชิก ฝ่ายการตลาด ่นสา ส�านักงานเลขทีา่ เมื29/20 ป่อง อ.เมืองหวัจ.เลย มากขึ้นนางสาวปนั เพราะไม่ดตดา้องผ่หมื านขั ้นตอนตรวจคนเข้ องยุ่งถ.ร่ ยากวมใจ ต.กุ itime.comเหมือีเอมล์นปัloeitimeplusnews@hotmail.com , muangloeitime@hotmail.com สั น นิ บ าตเทศบาล ที ่ เ ป็ น นายก จจุบัน เทศบาลในจังหวัดเลย พร้อมด้วย อย่างไรก็ตาม แม้ห้างยักษ์เหล่านี้จะมีส่วนช่วยกระตุ้น พนักงานเจ้าหน้าที่ กว่า 200 คน เศรษฐกิจของจังหวัดเรา แต่ผลกระทบด้านลบ เริม่ มีให้เห็น น�ำโดยนายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล บ้างแล้ว โดยเฉพาะร้านค้า ห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นมียอด นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง ใน ฐานะประธานสั น นิ บ าตเทศบาล ขายลดลง บางรายก�ำลังร่อแร่ ถึงขึน้ เตรียมปิดกิจการไปเลย จังหวัดเลย ชุมนุมเรียกร้องให้ ทีเดียว รั ฐ บ า ล ช ่ ว ย เ ห ลื อ เ งิ น เ ดื อ น ในวันเปิดห้างบิ๊กซี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 นาย ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง เริงชัย ไชยวัฒน์ ปลัดจังหวัดเลย ในฐานะประธานพิธีเปิด 15,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า ผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งขนาด โดยผู ้ ชุ ม นุ ม ได้ น� ำ ป้ า ยเขี ย น ใหญ่ตอ้ งค�ำนึงถึงท้องถิน่ เป็น็ หลัก ต้องเติบโตไปพร้อมๆกัน ข้อความเรียกร้อง และบอกถึงความ ปลัดจังหวัดเลยแนะว่า ห้างเหล่านี้ควรรับผลิตภัณฑ์ เดือดร้อนกรณีดังกล่าว พร้อมกับ ได้ผลัดกันพูดผ่านเครือ่ งขยายเสียง และผลผลิตทางการเกษตรของคนเมืองเลยเข้าไปขายด้วย โจมตีรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ว่าไม่ ไม่ใช่จะมุ่งแต่หวังผลก�ำไร จนคนท้องถิ่นย่อยยับ ดับสลาย.

พิพิธภัณฑ์เมืองเลย 13 ล้ำนที่สูญเปล่ำ ?

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

ทรงพระเจริ ญ ยิ่ งยื นนาน

บ้านชมพู่

กระทบต่อการบริหารการคลัง โดย ระบุว่า รัฐบาลไม่ใส่ใจ มัวแต่เอา เวลาไปท�ำอย่างอื่น หนั ง สื อ ฉบั บ ดั ง กล่ า วระบุ ว ่ า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 ให้ปรับเพิ่มเงิน เดื อ นและค่ า จ้ า งของข้ า ราชการ พนักงาน และลูกจ้างของหน่วยงาน ราชการ ท�ำให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นต้องรับภาระในการจ่ายเงิน ค่าจ้าง และเงินค่าครองชีพสูงขึ้น ตามประกาศคณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง ออกตาม พ.ร.บ.ระเบี ย บบริ ห ารงานบุ ค คล ส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2542 ท� ำ ให้ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ไม่ อุ ด หนุ น เงิ น มาให้ ท ้ อ งถิ่ น ท� ำ ให้ สามารถวางแผนและก�ำหนดค่าใช้

และการปฏิบัติการก�ำหนดขั้นตอน การกระจายอ� ำ นาจให้ แ ก่ อ งค์ ก ร ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ.2551) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยควรแก้ไขเพิ่มเติมให้มีการเพิ่ม อัตราขั้นต�่ำของสัดส่วนรายได้ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สูง ขึ้นเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบ ของรายได้รัฐบาล ทั้งนี้ เพื่อให้ เหมาะสมกับภารกิจทีไ่ ด้รบั การถ่าย โ อ น แ ล ะ ค ่ า ใ ช ้ จ ่ า ย เ งิ น เ ดื อ น จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่า อืน่ และค่าจ้างให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. จ้างที่เพิ่มสูงขึ้นตามนโยบายของ ฉบับดังกล่าวได้ซงึ่ ก�ำหนดไว้ให้จา่ ย รัฐบาล ได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณ ขณะเดี ย วกั น ยั ง เสนอให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ รัฐบาลเร่งรัดด�ำเนินการเพื่อแก้ไข แห่ง ดังนั้นการมาชุมนุมครั้งนี้ เพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ ยนกวดวิ ชาวนท้องถิน่ พ.ศ. อยากเรียกร้องให้รัฐบาลจัดสรรเงิน โรงเรี บริหารงานบุ คคลส่ รายได้ในรูปเงินอุดหนุนทั่วไปและ 2552 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ภาษีอากรให้แก่องค์กรปกครองส่วน ปัจจุบัน ท้องถิ่นเพิสอนสนุ ่มขึ้นในสั นทีาย่เหมาะ ผู้สื่อข่าวรายงานว่ ก ดเข้ส่าวใจง่ ไม่น่าเบื่อสร้างสรรค์ และเป็นกันาเองหลังจาก สมกับภารกิจและค่าใช้จ่ายที่ต้อง นั้นนายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา จ่ายเพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นแก้ปัญหา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ลงมารับ ระยะเร่งด่วน หนังสือเรียกร้อง พร้อมกับรับปาก นอกจากนี้ ห นั ง สื อ ยั ง เสนอ ว่าจะน�ำเรือ่ งเสนอไปยังรัฐบาลให้แก้ เสนอวิธีการแก้ปัญหาในระยะยาว ปัญหาความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุด ว่า ให้รัฐบาลเร่งรัดด�ำเนินการเพื่อ ท�ำให้กลุ่มผู้ชุมนุมพอใจ ก่อนแยก สมัคำรเรี ทบทวนแผนการกระจายอ� นาจฯยนย้าโทร.087-7228993 ยกันกลับ.

บ้านชมพู่

หนังสือพิมพ์เลยไทม์พลัสนิวส์ ที่ปรึกษา นายคุ้มพงษ์ ภูมิภูเขียว พล.ต.ต.อรรถกฤษ ธารีฉัตร นายสมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์ นายยงยุทธ ทิพรส ผศ.ไพฑูรย์ ยาบุษดี บรรณาธิการอ�าำนวยการ นายธงชัย ชัยสา บรรณาธิการ นายภัทราวุธ บุญประเสริฐ กองบรรณาธิการ นายบุญชู ศรีไตรภพ นายเลิศล�้ำา อุดมรัตนพงศ์ นายวสันต์ สุนา ฝ่ายการตลาด นางสาวปนัดดา หมื่นสา ส�ำานักงานเลขที่ 29/20 ถ.ร่วมใจ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทรศัพท์-โทรสาร 042-813243 www.loeitime.com อีเมล์ loeitimeplusnews@hotmail.com , muangloeitime@hotmail.com


หน้ หน้ำำา 333 หน้

ฉบั ประจ� ำเดืำอำเดืนกรกฎำคม 2555 ่ 32 ประจ� ออนสิ 2555 ฉบับฉบั บทีที่ บ31 ่ ที32 ประจ� นสิงงหำคม หาคม 2555

ทรงพระเจริ ญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

นายแพทย์ณัฐกร จ�าปาทอง

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ พร้อมด้วยบุคลากร เจ้าหน้าที่

ที ฆายุ ก า โหตุ มหาราชินี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายเริงชัย ไชยวัฒน์ ปลัดจังหวัดเลย

ทรงพระเจริ ญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลน�้าสวย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง

นศ.ราชภัฏเลย-ชาวบ้านน�้ำภูทวงผืนป่าคืนแผ่นดิน นับตั้งแต่รัฐบาลชุด พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เมื่อ ประมาณปี พ.ศ.2548 ก�ำลังบริหารประเทศ ได้ออก นโยบายการส่งเสริมปลูกยางพาราในพื้นที่ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ 1 ล้านไร่ ขณะนี้มีนาย เนวิน ชิดชอบ เป็นรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เป็นผูก้ ำ� กับดูแลนโยบายดังกล่าวนีโ้ ดยตรง กลายเป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการบุ ก รุ ก ป่ า ไม้ อ ย่ า ง มโหฬารทีส่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์ นับแต่แต่ปดิ สัมปทานป่า ไม้เมื่อ 20 กว่าปีก่อน จังหวัดเลยกลายเป็นที่หมายปองของนายทุนสวน ยางพาราจากต่ า งจั ง หวั ด เพราะสภาพดิ น และ ภู มิ ป ระเทศเหมาะสมกั บ การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช เศรษฐกิจชนิดนี้ กลุ่มนายทุนเหล่านี้ได้อาศัยพลังเงิน และอ�ำนาจ อิทธิพลเข้าไปให้ชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ราชการที่เกี่ยวข้องบางคนร่วมมือบุกรุกป่าอนุรักษ์เพื่อ เพิ่มพื้นที่ปลูกยาง ปัญหานี้ได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ หลายฝ่ายเป็นห่วงว่า เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวใน สยาม จะเหลือแต่เพียงต�ำนานทีเ่ ล่าขานกันเท่านัน้ พวก เขาจึงพากันลุกขึ้นมาปกป้องผืนป่าให้คงอยู่ชั่วลูกชั่ว หลาน ชาวบ้านน�้ำภู ต.เมือง อ.เมืองเลย และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเป็นอีกกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้นิ่งนอนใจ

นายจรูญ พานิช

ปลูกต้นไม้สนองพระราชปณิธานพระราชินี รูส้ กึ เดือดร้อนในฐานะ “พลเมือง ที่เหลืออยู่ก็ก�ำลังจะถูกนายทุน ของชาติ” ได้พากันเดินเข้าป่าไป เอาไป แต่ชาวบ้าน และผู้น�ำ ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ที่ถูกนายทุน เมื่ อ ถู ก ด� ำ เนิ น คดี แ ล้ ว ไม่ หมูบ่ า้ นได้แจ้งให้เจ้าหน้าทีเ่ ขามา บุกรุก และเจ้าหน้าทีไ่ ด้ดำ� เนินคดี นานนายทุ น กลั บ เข้ า มา ยับยัง้ และด�ำเนินคดี ทีผ่ า่ นมาเรา แล้ว เพือ่ ไม่ให้นายทุนกลับเข้าไป บุ ก รุ ก ต่ อ และปลู ก ยางใน เห็นว่า เมื่อถูกด�ำเนินคดีแล้ว ไม่ จับจองพื้นที่อีก นานนายทุนกลับเข้ามาบุกรุกต่อ ่ ดุ ครัง้ นีพ ้ วกเราจึงเข้ามา และปลูกยางในที่สุด ครั้งนี้พวก ในช่ ว งบ่ า ยของวั น ที่ 9 ทีส สิงหาคม 2555 ท่ามกลางอากาศ ท�ำโครงการปลูกป่า ฟืน ้ ฟูปา่ เราจึงเข้ามาท�ำโครงการปลูกป่า มืดครึ้มมีสายฝนโปยปรายลงมา ฟื ้ น ฟู ป ่ า ที่ ถู ก ท� ำ ลาย และเพื่ อ ทีถ่ กู ท�ำลาย และเพือ่ ป้องกัน ป้องกันไม่ให้นายทุนกลับเข้ามา ต ล อ ด ทั้ ง วั น นั ก ศึ ก ษ า มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ�ำนวน ไม่ให้นายทุนกลับเข้ามาอีก อีก ” นายชูพงศ์ เล่าให้ผู้สื่อข่าว กว่ า 100 คน ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ฟังระหว่างเดินทาง ด้วยน�้ำเสียง นักศึกษาวิชาทหาร น�ำโดยนาย เหนื่อยหอบ นพรัตน์ พันธุวาปี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขณะที่นายประสวนบอกว่า ชาวบ้าน และผูู้น�ำได้ เลย ฝ่ายพัฒนานักศึกษา และชาวบ้านน�ำ้ ภู น�ำโดยนาย ผลัดเปลีย่ นเวรยามเข้ามาสอดส่อง ป้องกันไม่ให้นายทุน ชูพงศ์ เหล่าประเสริฐ และนายประสวน โพธิ์ เข้ามาบุกรุกอีก เพราะป่าที่เหลือก็น้อยเต็มที่ ซึ่งป่า สุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน พากันเดินเท้าไปบนเส้นทางดินที่ บริเวณภูแอ้นี้ก็เป็นต้นน�้ำล�ำธาร หาก ชาวบ้านได้อาศัย เปียกแฉะ ปีนป่าย ตะเกียกตะกาย ลืน่ ไถล ทุลกั ทุเล โดย เก็บอาหารกิน เก็บของป่าขาย ป่ามีให้ตลอดทั้งปี มีเป้าหมายที่ภูแอ้ พื้นที่ที่เคยถูกนายทุนบุกรุก เตรียม ด้ า นนายนพรั ต น์ พั น ธุ ว าปี รองอธิ ก ารบดี ปลูกยางพารา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวว่า “ ภูเขาแถวนี้ เมื่อก่อนเคยเป็นป่าไม้อุดมสมบูรณ์ กิจกรรมการปลูกป่าครั้งนี้ ได้ถือเอาช่วงใกล้วันเฉลิม ตอนนี้ ก ลายเป็ น สวนยางพาราของ พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ คนต่างถิ่นไป ครบ 80 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 เพื่อปลูก เกื อ บหมด ฝังจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษา แล้ว ภูแอ้ และเพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธานสมเด็จ พระนางเจ้าพระบรมราชินนี าถ ในด้านการ อนุรักษ์ป่าไม้ ต้นน�้ำล�ำธาร การรวมตั ว ของกลุ ่ ม คน เล็กๆในสังคมครั้งนี้ ถือเป็นการ หาทางออกกันเอง เมื่อภาครัฐ ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการท� ำ หน้ า ที่ เจ้ า หน้ า ที่ บ างคนกลั บ ท�ำตัวเป็นมือเป็นไม้ให้นายทุน

ถึงขนาดรับจ้างเป็นยามเฝ้าสวนยาง และการลงบันทึก จับกุม ป่าถูกบุกรุกแผ้วถางเป็นร้อยไร่ แต่ลงเพียง 4-5 ไร่ ท�ำเช่นนี้จนชิน สร้างร�่ำรวยแบบผิดปกติ เจ้าหน้าที่ ตัวเล็กๆ แต่มีรถขับคันละล้าน ขณะที่ป่าไม้ร่อยหรอลง เรื่อยๆ การปลูกป่าครั้งนี้ พวกเขาหวังว่า จะช่วยปลูกจิต ส�ำนึกของข้าราชการไทยให้กลับมาปกป้องผลประโยชน์ ของชาติมากกว่าของนายทุน และผลประโยชน์ส่วนตน ได้บ้างไม่มากก็น้อย...

สองมืออันน้อยนิด ของพลเมืองไทย ท�ำเท่าทีท่ ำ� ได้ เดิ น ตามแนวพระราชด� ำ รั ส ของสมเด็ จ พระนางเจ้ า พระบรมราชินีนาถที่ให้ไว้เมื่อ วันที่ 11 สิงหาคม 2534 ว่า “ป่าไม้ช่วยซึมซับน�้ำฝนไว้ใต้ดิน เรียกว่า น�้ำใต้ ดินค่อยๆ ระบายลงมาเป็นธารน�ำ้ เป็นล�ำคลอง เป็น แม่น�้ำ ให้เราได้ใช้กันตลอดมา เราจึงควรถนอม รักษาป่าไว้ให้คงอยู่เป็นต้นน�้ำล�ำธาร เพื่อว่าลูก หลานเราจะได้ไม่ล�ำบาก ”


หน้า 4 เลยไทม์พลัสนิวส์ หนั ง สื อ พิ ม พ์ ป ระเภท “คุณภาพ”ฉบั บ ประจ� ำ สิงหาคม ห้วงเวลามหา มงคล สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 80 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 ...... การแถลงข่าว ประจ�ำเดือนต่อสือ่ มวลชนของนายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปญ ั ญา ผูว้ า่ ฯ เลย ครัง้ ล่าสุดเมือ่ วันที่ 16 สิงหาคม 2555 ดูกร่อยลงไปถนัดใจ เพราะ สื่อมวลชนหลักๆ สังกัดชมรมสื่อเสรีเลยพร้อมใจกันไม่เข้าร่วมงาน เพราะเป็นมาตรการโต้ตอบแบบขั้นต้นกับทางจังหวัด และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง หลังการยื่นหนังสือเรียกร้องให้ปิดตลาดข้างศาลากลางไม่ เป็นผล ... ... เลยไทม์พลัสนิวส์ได้เปิดพื้นที่ีให้หน่วยงานราชการ และเอกชนได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ให้องค์ราชินีของปวง ชนชาวไทยทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทางกองบรรณาธิการฝากแมง โป้งโป้งขอบพระคุณหน่วยงานต่างๆที่ร่วมลงนามฯ มา ณ คอลัมน์นี้ ด้วย ...... นายบัณฑิต แสงเสรีธรรม รองกรรมการบริษัททุ่ง ค�ำจ�ำกัด แจ้งส�ำนักงานสุขภาพแห่งชาติ ขอเลื่อนการจัดเวทีรับฟัง

ฉบับที่ 32 ประจ�ำเดือนสิงหาคม 2555

วันก�ำนัน-ผญบ. นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สขุ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข ส.ส.เลย ร่วมงานวันก�ำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมที่ว่าการอ�ำเภอภูเรือ จ.เลย ผ่านไปเมื่อ 10 ส.ค. 2555.

ส�ำนักงานเลย กล่าวว่า เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวง มี เอกลักษณ์โดดเด่นในเรือ่ งธรรมชาติ โดยเฉพาะพรรณไม้ และกล้วยไม้ ในช่วงหน้าฝน เดือนมิถนุ ายน-ตุลาคม อาทิ มอบทางเดินเท้า นายวิฑูรย์ พัฒนชัยกุล ผู้บริหาร หจก.พัฒนชัยยนต์กรุ๊ป ท�ำพิธีมอบหลังคา หญ้าข้าวก�่ำ เปราะภู สีขาว เปราะภู สีชมพู เปราะภูสี ทางเดินเท้าให้กับโรงเรียนศรีสงครามวิทยา โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ นอภ.วังสะพุง เป็น ประธานพิธี พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ ตันกิจเจริญ อุปนายกหอการค้า จ.เลย นายเลิศศักดิ์ เหลือง ไอยเรศ รองเท้านารีปีกแมลงปอ และอื่นๆ อีก มากมาย ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พัฒนชัยกุล นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง ร่วมพิธีด้วย ผ่านไปเมื่อ 11 ส.ค. 2555. ได้ที่ เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ภูหลวง โทร.0-4280-1955, ความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการ 08-5272-5946 และการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.) ส�ำนักงาน ก�ำหนดขอบเขต และแนวทางการประเมินผลกระทบ เลย โทร. 0-4281-2812,0-4281-1405. สิ่งแวดล้อมในการขอเปิดท�ำเหมืองแปลงใหม่บนภู เหล็ก โดยให้เหตุผลว่า มีประชาชนให้ความสนใจ ขยะข้างศาลากลาง จ�ำนวนมาก จึงต้องหาสถานที่ และเวลาที่เหมาะสม เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ต้องการเข้าร่วมรับฟัง ซึี่งการเลื่อนการจัดเวทีดังกล่าว นับเป็นครั้งที่ 5 แล้ว ด้านกลุม่ รักษ์บา้ นเกิด ต.เขาหลวง ยังยืนยันจะคัดค้าน การเปิดภูเหล็กให้ถึงที่สุด เพราะเป็นป่าชุมชนแหล่ง สุดท้าย ที่ต้องเก็บไว้ให้ลูกหลาน ...... ก่อนหน้า นีเ้ วทีลกั ษณะดังกล่าวเคยจัดมาแล้ว โดยบริษทั ภูเทพ จ�ำกัด ที่ต้องการท�ำเหมืองแร่บนภูหินเหล็กไฟ ต.นา ดีต่อดี หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก ในเครือ บริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด(มหาชน)จัดโครงการ ดินด�ำ อ.เมืองเลย แต่ต้องล้มเลิกไป เพราะมีกลุ่มชาว เสวนา”ดีตอ่ ดี”แทนคุณแผ่นดิน มีผทู้ รี่ ว่ มเสวนาเป็นผูท้ เี่ คยได้รบั รางวัลคนดีแทนคุณแผ่นดินของแต่ละ บ้านจ�ำนวนมากคัดค้าน ไม่ยอมให้เปิดเวที จนภูเทพ จังหวัด ประกอบด้วย นายเคริก์ กิลลังค์ (ชาวอเมริกนั ) จากจ.หนองคาย , ดร.อร่ามจิต ชินช่าง จ.นครพนม ต้องหอบข้าวของ ย้ายส�ำนักงานไปท�ำแร่ทองแดงแห่ง สภาพกองขยะเกลื่อนถนนข้างศาลารั้วกลางจังหวัดเลยที่ถูกทิ้งไว้หลัง ้ , นางอรอุมา จันทรวงษา จ.หนองบัวล�ำภู และนายปริพนธ์ วัฒนะข�ำ จ.เลย โดยมี นายนิกร จันพรม ใหม่ที่ประเทศชิลี ... ... อัจฉพรรณ บุญเจริญ จากการจัดตลาดเฉลิมฉลองวันแม่แห่งชาติ งานจบไปสองวัน ยังไม่มี  บรรณาธิการช่อง “ระวังภัย 24 ชั่วโมง” ทีวีเนชั่น เป็นผู้ด�ำเนินการเสวนา เพื่อส่งเสริมคนดีทุกภูมิภาคให้ ผู้อ�ำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) หน่วยงานใดเข้าไปเก็บกวาด ....เอวัง....เมืองท่องเที่ยว. เป็นคนดีเป็นต้นแบบต่อสังคม ที่วัดโพนงาม ต.นาอาน อ.เมืองเลย เมื่อ 14 ส.ค.2555


หน้ หน้ำำา555 หน้ หน้ หน้ำำ 55

ฉบั ประจ� ำำเดืเดืำอำอำเดื นกรกฎำคม 2555 ฉบับฉบั บฉบั ประจ� นกรกฎำคม 2555 ทีที32 ่ ่ 32 ประจ� ออนสิ 2555 32 ประจ� เดื นสิงงงหำคม หำคม 2555 ฉบั บทีทีที่ บ่ บ31 ่31 ประจ� นสิ หาคม 2555 ฉบับฉบัที่ บ31 ประจ� ำเดือำเดืนกรกฎำคม ที่ 32 ประจ� อนสิงหำคม2555 2555

ขอพระองค์ ททรงพระเจริ ญญ ขอพระองค์ รงพระเจริ ยเกล้าาด้ด้ววยกระหม่ ยกระหม่ออมขอเดชะ มขอเดชะ ด้ด้ววยเกล้ ด้วยเกล้าข้ด้าวพระพุ ยกระหม่ ธเจ้อาามขอเดชะ ข้าพระพุททธเจ้ ข้าพระพุทธเจ้า

ราชการ หน้ ข้ข้ข้าาาราชการ ราชการ เจ้เจ้ เจ้าาาหน้ หน้าาทีที่ ่ และลู และลูกกจ้จ้าางง งำนตรวจคนเข้ ส�ส�ส�ำำำนันันักกกงำนตรวจคนเข้ งำนตรวจคนเข้ำำเมื เมือองง หวั จัจัจังงงหวั หวัดดดเลย เลย

รงพระเจริญญ ขอพระองค์ททรงพระเจริ ขอพระองค์

ทรงพระเจริ ทรงพระเจริญญ

ยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ด้ด้ววยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ พระพุททธเจ้ ธเจ้าา ข้ข้าาพระพุ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้ข้าาพระพุ พระพุททธเจ้ ธเจ้าา

ดร.สุเเทพ ทพ บุบุญ ญเติ เติมม ดร.สุ งำนเขตพื้น้นทีที่ก่กำรศึ ำรศึกกษำประถมศึ ษำประถมศึกกษำเลย ษำเลย เขต เขต 11 นวยกำรส�ำำนันักกงำนเขตพื ผูผู้อ้อ�ำ�ำนวยกำรส� รำชกำร เจ้เจ้ำำหน้ หน้ำำทีที่ใ่ในสั นสังงกักัดด พร้ออมคณะผู มคณะผู้บ้บริริหหำรำร ข้ข้ำำรำชกำร พร้

นำยเริ นำยเริงงชัชัยย ไชยวั ไชยวัฒ ฒน์น์ ปลั ปลัดดจัจังงหวั หวัดดเลย เลย

ชมรมแม่ดีเด่น จ.เลย เลี้ยงอาหารผู้ต้องขัง ในวโอกาสเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ เมื่ อ วั น ที่ 9 สิ ง หาคม 2555 นายเริ ง ชั ย ไชยวั ฒ น์ ปลั ด จั ง หวั ด เลย เป็ น ประธานเปิ ด โครงการเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ โดยมีนางจริยาพร พัฒนชัยกุล ประธานชมรมแม่ ดี เ ด่ น แห่ ง ชาติ จั ง หวั ด เลย และคณะกรรมการชมรมฯ สมาชิกสโมสรโรตารี จ.เลย พร้อมผู้บริหาร หจก.พัฒนชัยยนต์ กรุ๊ป เลี้ ย งอาหารแก่ ผู ้ ต ้ อ งขั ง ในเรื อ นจ� า จั ง หวั ด เลย ตามโครงการเลีย้ งอาหารพระราชทานแก่ผตู้ อ้ งขัง เฉลิมพระเกียรติ นอกจากนี้ยังได้น� าเครื่องใช้ ส่วนตัวไปมอบให้ผู้ต้องขังหญิงด้วย เพื่อถวาย เป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า พระบรม ราชินนี าถ เนือ่ งในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา หรือวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2555

ทรงพระเจริ ญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

นำยเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล

นำยกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ ข้าราชการ และลูกจ้าง

พัฒนชัยยนต์แจกไอแพด หจก.พัฒนชัยยนต์ กรุป๊ จัดแคมเปญ “ซื้อรถวันนี้ ลุ้น ฟรี ไอ-แพด” ส�าหรับลูกค้าที่ซื้อรถตั้งแต่ ต้นเดือนกรกฎาคม มาจนถึง วันที่ 4 สิงหาคม 2555 โดยได้ท�าการจับรางวัลหาผู้โชคดี ซึ่งได้แก่นายลาน วังคีรี ชาวต�าบลนาแขม อ.เมืองเลย ในโอกาสนี้ทางพัฒนชัยยนต์ กรุ๊ปยังได้จัดกิจกรรมขอบคุณลูกค้า โดยบริการอาหาร เครื่องดื่ม ฟรี ภายในงานด้วย พัฒนชัยยนต์ กรุ๊ปขอขอบคุณ ลูกค้าทุกท่าน และขอให้ตดิ ตามข่าวสารจากทางพัฒนชัยยนต์ กรุป๊ อย่างต่อเนือ่ ง เพื่อที่จะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆ แบบนี้.

จ�ำหน่ ยหินอมทรำย เชียงคานเมืองจักรยานรั กษ์สำิ่งแวดล้

ห้างกิจเจริรัญบขุพานิ ช ดสระ ถมที่

เ้ ช ำ่ เครื ผูผ้ ลิตบริ สินกค้าำรให และของพรี เมี่อยร์งจักรกลหนัก รถบรรทุกขนย ำ้ ย จากโรงงาน จ�ำหน่ำยหิน ทรำย

จ�ำหน่ายหิน ทราย รับขุดสระ ถมที่ รถบรรทุกขนย า้ ย

รับขุดสระ ถมที่ ร่ม, กระเป๋า, โทร.080-7550531 นาฬิกา, เสื้อยืดคอกลม, บริกำรให เ้ ช ำ่ เครื่องจักรกลหนัก เสื้อแจ็กเก็ต, ผ้าห่ม-ผ้านวม-ผ้าขนหนู, หมวก, 081-0534000 กษณ์ เมียสาร์ยัทญุกลัชนิ ด (โหน่ง) รถบรรทุกขนย ำ้ ย พัดลม, สติ๊กเกอร์ โฆษณา, ของพรีนายวิ นอภ.เชียงคาน และ โทร.080-7550531 (หน่วยงานราชการทุกกระทรวง) นายหล่ฯลฯ ง แก้ว นิรันดร์ นายก 081-0534000 (โหน่ง) เทศมนตรี ต.เชียงคาน น�ำชาว อ.เชียงคาน และนักท่องเที่ยวปั่น จักรยานไปตามถนน ชายโขง เพื่อกิจกรรมการ รณรงค์ให้ประชาชนหัน มาใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตาม กรอบแนวคิ ด 7 Greens ตดิ ตำอ่ มไดท้ ี่ “ท่องเที ใส่ใจสิ่ง ุ 29 หมู่ 9 ถนนสุ ขสวั่ยวสดใส สดิ์ ต�ำบลบำงครุ สอบถ มเมืองเชีย10130 งคาน” อ�ำเภอพระประแดง จังหวัแวดล้ ดสมุทอรปรำกำร จั ด โดย ททท.ร่ ว มกั บเทศ Tel. 089-4410655, 086-5777344, 087-9811563 บาลต.เชียงคาน เมื่อ 18 ส.ค. 2555. ภาพ : ก.ไก่ เชียงคาน.

บริการให เ้ ช า่ เครื่องจักรกลหนัก

เลขที่ 45/32 (หัวสะพำนบ ำ้ นนำเขิน) เลขที่ 45/32ถ.มลิ (หัววรรณ สะพำนบ ำ้งนนำเขิ น) ต.กุ ด ป อ ่ อ.เมื อ ง จ.เลย โทร.080-7550531 เลขที่ 45/32 (หัวสะพานบ า้ นนาเขิน) ถ.มลิ ดป อ่ ง อ.เมือง จ.เลย (โหน่ง) ถ.มลิวรรณ ต.กุดป อ่ ง อ.เมื องวรรณ จ.เลย ต.กุ081-0534000


ฉบับทีหน้ ่ 32ำ 7ประจ�ำเดือนสิงหาคม 2555

จ�ำเดือนสิงหำคม หน้ 2555 า6

ยน

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้นา ี ทีด้วยเกล้ ฆายุาด้วกยกระหม่ า โหตุ มหาราชิ นายบุญเติม เรณุมาศญ ขอจงทรงพระเจริ นายอ�อามขอเดชะ เภอภูเรือ ข้าพระพุทธเจ้า ด้วยเกล้าด้วยกระหม่

พร้อมด้วยข้าราชการและลู ง ข้าราชการและครอบครั ว จังหวักดจ้าทหารบกเลย หน้ำ 6

ทีฆายุกา โหตุ ขอพระองค์ มหาราชิ นี ทรงพระเจริ ญ

ขอพระองค์ ทรงพระเจริ ่งยืานนาน ด้วยเกล้ทารงพระเจริ ด้วยกระหม่ญอมขอเดชะ ข้าพระพุญทยิธเจ้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

นายวีรชัย เพชรรัตน์

นายชาญ ค�าใส

นายชัยณรงค์ ดูดดื่ม

หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง

วหน้ าเขตรั ภูหลวง พฒั นาทีด่ นิ เลย อ้ า� ่านวยการสถานี ผูบ้ ญ ั ชาการเรืหัอนจ� าจังหวั ดเลย กษาพันธุ์สัตว์ผูป พร้อมด้กวจ้ยข้าางราชการ และลูกจ้าง พร้อมด้วยข้าราชการ พร้ พนักอ งาน กจ้างาราชการและลู มด้ละลูวยข้

พระมิ่ง พระแม่ฟ้า เฉลิมพระชนม์สมัย ทรงเมตตาอาทร เสด็จถึงทุกที่ แหล่งใดไร้ท�ากิน โลกล้วนประจักษ์ตา ร้อยกรองกราบเบื้องบาท น้อมเกล้าน้อมดวงใจ

ของเหล่าข้าประชาไทย คู่บุญนฤบดี ราษฎรจึงสุขศรี ถิ่นแร้นแค้นแดนพนา ทรงชูศิลป์ภูมิปัญญา ศิลปาชีพวิไล อาศิรวาท ถวายชัย มิ่งแม่ไทย ทรงพระเจริญ

ฉบับที่ 32 ประจ�ำเดือนสิงหำคม

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นายบรรพต ยาฟอง นายอ�าเภอด่านซ้าย ฉบับที่ 32 ประจ�ำเดือนสิงหำคม 2555 โรงเรียนอนุบาลเลย

ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

ทรงพระเจริ ญ ทรงพระเจริ ญ นายวิวรรธน์ ก่อวิริยกมล ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

นายแพทย์ ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด เลย นายสรกฤช ชื่นจิตต์ นายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว นายอ�าเภอหนองหิน ท่องเที ่ยวและกี ฬาจังว หวัยข้ ดเลย าราชการและลู พร้ อ มด้ ก จ้ า ง พร้ อ มด้ ว ยข้ า ราชการ และลู กจ้าง พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง

ชอบเปลี่ยนไปเป็นกระทรวงพัฒนา อย่างของกุลสตรีไทย อารีย์ อุดมสิทธิ์ สกุลเดิม วรบุตร แม่ทา่ นชือ่ นางกวย สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ “...หาหุงต้มตักต�ำทุกเช้าค�่ำเจ้า เป็นพี่สาวของหลวงปู่หลุยจันทสาโร แห่งวัดถ�้ำผาบิ้ง จังหวัดเลยปัจจุบนั มีพลเมืองเป็น ไม่ขวบเขินและอายเพื่อน เวลาเช้า ท่านเป็น ส.ส.ระหว่างวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๐๐ – ๒๐ เพศหญิ ง ครึ่ ง หนึ่ ง ของประชากร เจ้าก็ท�ำ เวลาค�่ำเจ้าก็มิให้เตือน ทั้ง ตุลาคม ๒๕๐๑ ถึงแม้ในพ.ศ.นั้น จังหวัดเลยจะตั้งอยู่ห่าง โดย...ทนง สุวรรณสิงห์ ทั้งหมด หกแสนกว่าคน แสดงว่าการ การเรือน เจ้าก็มใิ ห้วา่ ทัง้ ฟืนเจ้าก็หกั ไกล ไป – มาล�ำบาก แต่สตรีก็ใช้สิทธิ เลือกสตรีเข้ามา พัฒนาจังหวัดเลยก็เป็นผลงานของ ทั้งผักเจ้าก็หา ...” เป็นผู้แทน สามีท่านก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สตรีถึงครึ่งหนึ่ง และเมืองเลยในอดีต จนกระทั่งบรรดาพราหมณ์หนุ่ม จังหวัดเลยเหมือนกัน ชือ่ พันต�ำรวจตรีสงกรานต์ อุดม ก็มีแนวปทัสถานทางสังคม หญิงจะ ในละแวกหมู ่ บ ้ า นอยากให้ บ รรดา สิทธิ์ บ้านพักของท่านตั้งอยู่ริมถนนเจริญรัฐ ที่แถบนั้น ท�ำงานในบ้าน หรืองานทีเ่ กีย่ วกับการ บัติเช่นนาง ประนมกรเหนื เป็นของท่านจนมาถึ วมจิตร สิบสองสิงภรรยาของตั หาคมศรี วเรืเองได้ องบุปรฏิเี รศ อเกล้างบัถนนร่ งคมกราบ เดือนสิงหาคม ปีนี้เป็นปีมหามงคล เป็นปีที่สมเด็จ ไม่ใช้ก�ำลังแรงงาน เท่าไหร่ เช่น เก็บ อมิตตดาบ้าง โดยมีค�ำนึงว่าสามีจะ หากรื้อธนาคารกรุงเทพออก จะมองเห็นบ้านไม้ ยก เศษประเสริฐ เทิดแม่หลวง ใต้เสูบืงอ้ ประมาณ งพระ ยุ๑คลบาทภาพ ข้าฯสรรเสริญ เอื้อจิต สุวรรณสิสยามประเทศวิ งห์ พระนางเจ้าฯ เจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในวันที่ ใบหม่อน ใบยาสูบ เก็บดอกฝ้าย แล้ว เป็นคนแก่ เมตร หลังคาทรงปั้นหยา ท่านสร้างโรง พระจริยาวัตรยล “...ทุ มิง่ มนต์ ประทั บไผทไทย านานเทอญ ๑๒ สิงหาคม ซึ่งทางราชการได้ประกาศให้มีพระราชพิธี ก็ ดู แ ลเลี้ ย งดู ลู ก ท� ำ อาหารการกิ น กวันในีจไทยทั ้มึงส�ำคัง้ญปวง กูนี่เป็นผัว ประทิ หนังนแห่ งแรกของเมื องเลยนายกว่ ชื่อโรงหนั งศรีเมืองเลย ต่อมา ด้ ว ยเกล้ า ด้ ว ยกระหม่ อ มขอเดชะ ข้ า พระพุ ท ธเจ้ า สรรพ์ รว่ มร้า อเดีง๋ยทรงพระเจริ ถวายพระพรริ เฉลิมพระชนมพรรษา ไปแล้ว จังหวัดเลยได้มกี ารจัดงาน คอยสามีกลับจากไร่จากหาของป่า เพราะฉะนัน้ ลูกๆก็จะ หรือประสงค์ เป็นข้า หากู นี่เป็สนวรรค์ ผัวหรืสอรวงโชติ เป็นข้า ชหรืว่ งเชิ อว่าญ มึงช่วยกู ราษฎร์ ให้เขาเช่ วนี้กลายเป็นญ ธนาคารกสิ กรไทย นชื่อถนน เฉลิมฉลองในวาระส�ำคัญนีไ้ ปแล้ว และยังมีนายสมเจษฎ์ ตอ่ เนือ่ งไปอีก มีคศรี วามใกล้ สมจัชกิดกัร์บแม่มากกว่า ผู้เป็นพ่อ วรรณคดีไทย มานี่สักกี่ชั่ง เอ็งเอ๋ยจะคิดดูมั่งเป็นไร เมื่อกูจะได้มาเป็น เอื้ออารี ก็มาจากชื่อท่านนี่เอง นายสุ พล แถมเงิ ตลอดทั้ ง ปี และทีผู่ ส้อ� ำ คั�านวยการส� ญ อี ก ประการหนึ ่ ง วั น ที่ ๑๒้นที่กเรืารศึ ่องเสภาขุ ง ขุนแผน าง ไหน แม่ ขนองผู ้ เ ขี ย นถื อ ได้ ว ่ า เป็ น บุ ค ลสาธารณะของ านักงานเขตพื กษามันช้ธายมศึ กษาตอนก� เขตำเนิ19ดพลายงาม อธิบาย เมีย ทั้งทุนทั้งสินสอดก็สู้เสีย เสียเสร็จสิ้นทุกอย่ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พร้ มีสอตรีมด้ ที่ยวิ่งยข้ ใหญ่าราชการ ของลูก พนัความไว้ า งดี สมั มึงจะมาลา งหวัดเลยพด่เพราะมี นวยการวิ ทยาลัยจัการอาชี านซ้าบยทบาท ทั้งเป็นครูสอนหนังสือ เป็น กงาน เลูป็กนจ้อย่างในสั งกัยดก่อน คุณครูจะให้ท่องเป็น เครือ่ งขันหมากหอห้าง กูกห็ ามานีเ่ ผูสร็อ้ จา� สรรพ ย้อนไป เดืส�อานมี าคมของทุก้นปีทีสตรี ไทยเริ ่มคุ้นธกัยมศึ บ อาขยาน มลวนส�ำรากไม่อยากกลัพร้ ว จะไปรู ฏิบัติผัวนิดหนึ ก็ าทีนั่ กและนั การเมือกงเรีอียกนคนหนึ ทบาททางการเมืองในระดับ นักนงานเขตพื ่การศึ กษามั กษา เขต 19 (เลย-หนองบัวล�าภู) อมด้ว้ปยคณะครู เจ้า่งหน้ นักศึ่งมีกบษา ค�ำว่า ๘ มีนาคม วันสตรีสากล ทีผ่ า่ นๆมา การจัดกิจกรรม “ ...เหลียวหลังยังเห็นแม่แลเขม่น ไม่มี...” สุดท้ายนางอมิตตดาก็ทนต่อบ่างช่างยุไม่ได้ พอ ท้องถิน่ ชือ่ นางเอือ้ จิต สุวรรณสิงห์ เป็นเทศมนตรีหญิง เป็นลักษณะสนุกสนานเฮฮา มีหน่วยงานของราชการ แม่ก็เห็นลูกน้อยละห้อยหา ตื่นขึ้นมาแต่เช้าจะไปตักน�้ำก็ถูกรุมเยาะเย้ยจากบรรดา คนแรกของจังหวัดเลย เมื่อมีการตรวจสอบแล้วหากจะ เข้าไปเกี่ยวข้องเป็น กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวง แต่เหลียวเหลียวเลี้ยวลับวับวิญญา เมียเพื่อนบ้าน นับกันก็เป็นเทศมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยด้วย มหาดไทย หน่วยงานที่รับผิดชอบ ชื่อกองพัฒนาสตรี โอ้เปล่าตาต่างสะอื้น ยืนตลึง “...เชื่อเถิดนะเจ้า แม่จะมาด้านดื้อดึง ถึงทิ้งโคตร ท่านเป็นชาวจังหวัดหนองคาย เรียนที่โรงเรียนการเรือน และเด็ก ผูห้ ลักผูใ้ หญ่สมัยก่อนคงเห็นว่า สตรีกบั เด็กเป็น แม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารัก เปล่าให้เขาร้องรก แม่จะมาแบกความละอาย นีแ่ ม่ไม่ขาย (ตั้งอยู่ตรงกันข้ามท�ำเนียบรัฐบาลในปัจจุบัน) บริเวณ ของคู่กัน เพราะสตรีเป็นเพศแม่ อุ้มทอง ทะนุถนอม จน คนอื่นสักหมื่นแสนไม่แม้นเหมือน หน้าหรือ จะมาเป็นกระสือเสียพงศ์ จะมารักเหากว่าผม ต�ำบลนางเลิ้ง จังหวัดพระนคร นางเลิ้งมาจากค�ำว่า ตุ่มอี กระทั่งเกิดมาเป็นคน ส่วนพ่อก็คอยหาเลี้ยงให้เติบใหญ่ จะกินนอนวอนว่าเมตตาเตือน จะมารักลมกว่าน�ำ้ จะมารักถ�ำ้ กว่าเรือน จะมารักเดือนยิง่ เลิง้ ซึง่ เป็นของชาวมอญ แถวนีช้ าวมอญอาศัยอยูก่ นั มาก จึงมีคำ� พูดว่า “ขาดพ่อเหมือนขาดพ่อ ขาดแม่เหมือน จะจากเรือนร้างแม่ไปแต่ตัว... ” กว่าตะวัน แม่จะมารักออกเฒ่ายิ่งกว่าตัวเล่า ดูนี่ก็เป็น ต่อมาจอมพล ป.พิบูลสงครามเปลี่ยนชื่อเป็นนางเลิ้ง คง ขาดทั้งพ่อและแม่” เจ้ า พระยาพระคลั ง (หน) กวี เ อกแห่ ง กรุ ง โฉดเฉาชั่วชังน�้ำหน้า...” ถึงอย่างไรความเป็นหญิง หรือ คล้ายๆกับบ้านนาขี้ตุ่น อ�ำเภอภูหลวง ชื่อไม่เพราะจึง กองพัฒนาสตรีและเด็กมีหน้าที่จัดตั้งองค์กรสตรี รัตนโกสินทร์ ผู้แต่งมหาชาติกลอนเทศน์ หรือ เวสสันดร หญิงไทย ก็ไม่ทิ้งหน้าที่ที่ต้องท�ำเมื่อสามีจะเดินทางไกล เปลี่ยนเป็นบ้านนามูลตุ่น ตั้งแต่ในระดับหมู่บ้าน เรียก กพสม. มีคณะกรรมการอยู่ ชาดกกัณฑ์กุมาร และกัณฑ์มัทรี ที่เป็นสุดยอดวรรณคดี “...ทั้งลูกเดือย ข้าวฟ่างต่างๆไม่อย่างเดียว ข้าว เมื่อเรียนจบ ก็ตามบิดา รองอ�ำมาตย์ตรีอู่แก้ว ณ ในความดูแลของ คณะกรรมการหมู่บ้าน นายอ�ำเภอ ก็ ความเรียง ยังแต่เรือ่ งมโหรี เรือ่ ง กากี และแปลพงศาวดาร เหนียว ข้าวเจ้า ข้าวเม่า ข้าวพอง เป็นของเดินทาง ถั่ว หนองคาย ที่มารับราชการเป็นแพ่งจังหวัด ส�ำนักงาน จะให้ กพสม.มารวมกันเพือ่ เลือกตัง้ เป็นระดับต�ำบล เรียก จีน เรื่องสามก๊ก พงศาวดารมอญเรื่องราชาธิราช เป็น งา สาคู ข้าวตู ข้าวตาก หลากๆไม่นอ้ ย ทีใ่ ส่นำ�้ อ้อยอร่อย อัยการจังหวัดเลยเข้ารับราชการเป็นครูโรงเรียนวัดศรี กพสต. ซึ่งอาจจะไม่ใช่เมียก�ำนันก็ได้ ส่วน กพสอ. ก็จะ ภาษาไทย กระทรวงศึกษาก�ำหนดให้นักเรียนมัธยมสมัย ดีล�้ำ น�้ำผึ้งหวานฉ�่ำน�้ำตาลหวานเฉื่อย เหนื่อยๆแก้ร้อน สะอาด โรงเรียนแห่งและของจังหวัดเลยเมื่อปี พ.ศ. ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า มีบทบาทในระดับครอบคลุมทั้งอ�ำเภอ ส่วนมากก็จะเป็น อ่านแล้วเรียบเรียงเป็ด้นวร้อยเกล้ ยแก้วให้เข้าใจง่ายๆ สมัยนีเ้ รียก ผ่อนลงถุงไถ้ ยัดใส่บ่ามละว้านักหนาซับซ้อน อ้ายที่ไหน ๒๔๗๗ ลูกศิษย์เต็มบ้านเต็มเมือง ก่อนทีจ่ ะลาออกมาเล่น ข้าพระพุทธเจ้า ผูท้ มี่ บี ทบาททางการเมื หรือก�ำลัองสมั คร ส่วนในระดับ วิเคราะห์ กินก่อน ผ่อนไว้ข้างบน ที่ไหนเมื่อจะจนจะได้กินนานๆ การเมืองท้องถิน่ สมัครเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเลย ด้วยเกล้าด้วองยกระหม่ มขอเดชะ นายเทวรั ฐ โตไทยะ จังหวัดเรียก คณะกรรมการพั กัณฑ์ชูชก จะกล่าวถึงผู้หญิง ๒ คน คือ พระนาง จัดลงไว้ล่างต่างๆสารพัด...” และได้เป็นเทศมนตรี เมืองเลย ระหว่าง ปี พ.ศ.๒๔๙๕ ข้าพระพุฒทนาสตรี ธเจ้า ระดับจังหวัด หรือ นายกเทศมนตรี ต า � บลนาอาน ผอ.ส� า นั ก งานเขตพื น ้ ที ก ่ ารศึ ก ษาประถมศึ 2 กพสจ. จังหวัดไหนทีม่ นี กั การเมืองหรือ นักธุรกิจสตรี เข้า มัทรี ในบทบาทของแม่ พระนางมัทรีมีคนกล่าวถึงมาก โลกยุคประชาธิปไตย ตัง้ แต่ พ.ศ.๒๔๗๕ เป็นต้นมา – ๒๔๙๖ โดยมีนายระแวก ศิริธร น้กอษาเลย งเขยเป็เขต นนายก ข้ า ราชการ พนั ก งานและเจ้ า หน้ า ที ่ พร้ อ มด้ ว ยคณะผู บ ้ ริ ห าร มีส่วนร่วมก็จะมีบทบาท กิจกรรมทางสังคม อยู่บ่อยครั้ง แล้ว ส่พร้ วนนางอมิ และมีพูดให้ พนัสตรี ไทยมีบและประชาชนชาวต� ทบาทนอกบ้านมากขึน้ จัางบลนาอาน หวัดเลยก็เช่นกัน เทศมนตรีเมืองเลย ส่วนสามี คือ นายทองหนัก สุวรรณ อมด้วตยตดาในบทบาทของเมี คณะผู้บริหาร ยข้าราชการ กงาน อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ต่อมาเมื่อมีการปฏิรูปกระทรวงทบวง กรม ความรับผิด ร้ายอยูเ่ สมอ ทัง้ สองคนวรรณคดีจะสะท้อนให้เห็นถึงแบบ มีสตรีเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คนแรก ชื่อนางเอื้อ สิงห์ เป็น ประธานสภาจังหวัดเลย.

บทบาทสตรีเลย

โหตุ มหาราชิ นี ทรงพระเจริ ญ

ม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

นายอ�าเภอภ พร้อมด้วยข้าราชการ

อ�าเภอภูเรือ าราชการและลูกจ้าง

พระเจริญ

ณรงค์ ดูดดื่ม

ษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง าราชการและลูกจ้าง

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเด

นายบุญเติม เ

เติม เรณุมาศ

สดุดี “มหาราชินี” สร้อยมาลัยมะลิพิสุทธิ์หอม แด่พระจอมมารดาพระมิ่งขวัญ พระคู่บุญหนุนศักดิ์ภักดิ์ราชันย์ มั่นคู่หทล้ธเจ้ าสถาพร ม่อมขอเดชะพระแม่ ข้าพระพุ า

ทีฆายุกา โหตุ

ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ที ฆ ายุ ก าข้าพระพุ โหตุทธเจ้มหาราชิ นี า

นายวิวรรธน์ อนวิธ์ริยกมล นายไพศาล ก่ วรพั

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง

ทรงพระเ ทรงพระเจริ ญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเด นายชัยณรงค์

หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์ส พร้อมด้วยข้าราชการ


การ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด มัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวล�ฉบัาภูบ)ที่ 32 ประจ�ำเดือนสิงหาคม หน้ำ 62555

ญ ย์

ผูอ้ า� นวยการวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชิ น ี ที ฆ ายุ ก า โหตุ มหาราชิ นี

ขอพระองค์ ท รงพระเจริ ญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

ข้าพระพุทธเจ้า

นายไพศาล วรพันธ์ นายกเทศมนตรี นายวีรชัย เพชรรัตตน์�าบลนาอาน ผู้บัญชาการเรือนจ�าจังหวัดเลย พร้อมด้วย คณะบริหาร ข้าราชการ พนั พร้อก มด้งาน วย ข้าราชการ พนักงาน ละลูกจ้าง และประชาชนชาวต�าบลนาอาน

หน้ฉบัา บ7ที่ 31 ประจ�ำเดือนก

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเจริ ญ ขอพระองค์ ท รงพระเจริ ญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ฐ โตไทยะพฒั นาทีด่ นิ เลย นายชาญ ค�าใสนายเทวรั ผูอ้ า� นวยการสถานี

ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพืพร้้นทีอ่กมด้ ารศึวกยษาประถมศึกษาเลย เขต 2 หน้ำ 6

พร้อมคณะผู ้บริหการจ้าง ข้ า ราชการ และลู ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด

ข้าพระพุทธเจ้า

นายวีรชัย เพชรรัตน์ ผู้บัญชาการเรือนจ�าจังหวัดเลย พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน ละลูกจ้าง

แจกเสื้อเกราะท�ำจากฟิล์มเอ็กซ์เรย์ ให้จนท.ใส่ปราบโจรค้ายาเสพติด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ที่ ห้องประชุมภูหลวง ศาลากลางชั้น 3 จังหวัดเลย นาย ชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย แถลง ข่าวการด�ำเนินงานของ ศูนย์ต่อสู้เพื่อชนะยาเสพติด จังหวัดเลย ( ศพส. ) จังหวัด พร้อมน�ำเสือ้ เกราะกันกระสุน ทีผ่ ลิตขึน้ เองมาแจกจ่ายเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ น�ำไปใช้ในลงพืน้ ที่ การสกัดกั้นยาเสพติด ตามแนวชายแดนและพื้นที่สีแดง และการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเลย ทั้งนี้ จากรายงานของ ศพส. ระบุว่า จังหวัดเลยมี สถานการณ์ ยาเสพติด อยู่ ในขั้นรุนแรง มีอ�ำเภอพื้นที่ สีแดง 5 อ�ำเภอและอ�ำเภอ พื้นที่สีเหลือง อีก 7 อ�ำเภอ และอ�ำเภอพืน้ ทีส่ เี ขียวเพียง 1 อ�ำเภอ อ�ำเภอที่เสี่ยงใน การเข้ า มาเรื่ อ งยาเสพติ ด ตามแนวชายแดน เช่ น เชียงคาน ปากชม ท่าลี่ ซึ่ง พืน้ ทีด่ งั กล่าว มีพนื้ ทีต่ ดิ แนว ชายแดน กับประเทศเพือ่ นบ้าน ประมาณ 192 กิโลเมตร ในรอบปีที่ผ่านมา ศพส.จังหวัดเลย สามารถจับกุมผู้ กระท�ำผิดได้ จ�ำนวน 3,973 คดี ผู้ต้องหา 4,018 คน เป็น ยาบ้า 10,1047 เม็ด กัญชา จ�ำนวน 92 กิโลกรัม และไอซ์ 3.7 กรัม

นายเริงชัย ไชยวัฒน์ ปลัดจังหวัด กล่าวว่า ส�ำหรับ การมอบเสือ้ เกราะให้กบั บุคลากร ในการน�ำไปสร้างความ ปลอดภัยในต่อสู้และเอาชนะยาเสพติด เพื่อให้ผู้ปฏิบัติ งานให้เกิดความปลอดภัยในขณะปฏิบตั งิ านในพืน้ ทีต่ า่ งๆ ในการสกัดกัน ผูค้ า้ ยาบ้าและยาเสพติดทุกชนิด เสือ้ เกราะ ของ ศตส. จังหวัดเลย นั้นผลิตขึ้นเองจาก เศษวัสดุเหลือ ใช้ เช่นฟิล์มเอ็กเรย์ ที่น�ำมาจากโรงพยาบาลต่างๆ ที่ยัง สิบสองสิง หาคมศรี เรืองบุรเี รศ ประนมก ด้ ว ยเกล้ า ด้ ว ยกระหม่ อ มขอเดชะ ข้ า พระพุ ท ธเจ้ า หลงเหลืออยู่ น�ำมาประกอบใส่ เป็นเสื้อเกราะกันกระสุน สยามประเทศวิเศษประเสริฐ เทิดแม่หลวง ใต้เบือ้ ง มั่นแม้นองค์ราชินีนาถ ร่มราษฎร์ร่มไทยไพศาล ที่ใช้ได้กับอาวุธปืนสั้น ทุกชนิด ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการ พระจริยาวัตรยล มิง่ มนต์ใจไทยทัง้ ปวง ประทินป แน่วแน่เที่ยงแท้ปณิธาน รวิวารผ่านพ้นยลความดี พัฒนาเพื องรับอาวุธปือนมขอเดชะ ด้วยเกล้ าด้อ่ วทีร่ยกระหม่ ข้ า พระพุ ท ธเจ้ า เป็นศรีตรีรัตน์โรจน์เรืองฤทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์เรืองรองผ่องศรี ประสงค์ สรรพ์ สรวงโชติ ชว่ งเชิญ ราษฎร์ร ยาว เพือ่ เป็นการป้องกันการ ยเกล้ าด้ราชีวยกระหม่ ด้วยเกล้ าด้สววรรค์ ยกระหม่ อมขอเดชะ เฉลิมขวัด้ญวเฉลิ มชนม์ นี เบิกบายศรีอขมขอเดชะ อจงทรงพระเจริญ ถูกยิง และความปลอดภั ยใน ศรีสมจักร์พันเอกไพศาล นายสมเจษฎ์ ข้าพระพุทงามวงษ์ ธเจ้าวาน ข้าพระพุทธเจ้า ชี ว ต ิ ของเจ้ า หน้ า ที ่ ังคับหน่กวษา ยพัฒนาการเคลื ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัผูธ้บยมศึ เขต 19่อนที่ 23 นายสุพล แถม นายชาญ ค� า ใส นายวี ร ชั ย เพชรรั ต น์ ส� า นั ก งานพั ฒ นาภาค 2 นายเริ ง ชั ย กล่ า วอี ก ว่ า พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังฒกันาด กองบัญชาการกองทัพไทย ผูอ้ า� ด่ นวยการวิ หน่วยบัญผูชาการทหารพั ผูอ้ า� นวยการสถานีพฒ ั นาที นิ เลย ทยาลัยการอ ขณะนี้ ทาง ศพส.จ.เลย ได้ บ ้ ญ ั ชาการเรื อ นจ� า จั ง หวั ด เลย ส�านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 วล�าภูจ้า)ง มด้(เลย-หนองบั ยข้าราชการทหารและลู พร้อมด้และลู วยคณะครู มี ก ารจั ด ท� ำ ขึ้ น ในครั้ ง แรก พร้อมด้วยข้าราชการ กจ้าง เจ้าหน้าที่ แล พร้อมด้พร้วอยข้ าวราชการ พนักงาน กละลู กจ้าง จ�ำนวน 100 ตัว แจกจ่ายไป ยัง ศูนย์เฝ้าระวังและหน่วย ปฏิบัติงาน หน่วยงานละ 4 ตัว เช่น ต�ำรวจภูธรจังหวัดเลย ทหารพราน 21 ต�ำรวจ น�้ำ หน่วยสถานีเรือ ล�ำน�้ำโขงเชียงคาน และอาสาสมัคร เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ที่หน้าเรือน รักษาดินแดนประจ�ำอ�ำเภอ และจะพัฒนาในเรือ่ งของเสือ้ จ�ำจังหวัดเลย นายเริงชัย ไชยวัฒน์ ปลัด เกราะกันกระสุน ให้ดีขึ้น และแจกไปยังหน่วยต่างๆ ให้ จังหวัดเลย เป็นประธานพิธีปล่อยตัวผู้ต้อง มากขึ้นต่อไป. ราชทั ณ ฑ์ พระราชพิ ธี ม หามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม และ นายนาธาน โอมาน อดีตนักร้อง สดุดี “มหาราชิ น ” ี อื้ ฉาว กลับเนือ้ กลับตัวเป็นคน เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนม สร้อยมาลัยผูดีอ้ มะลิ พิสุทธิ์หอม ได้ น� ำ อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งกี ฬ ามา พรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 แด่พระจอมมารดาพระมิ ่งขวัญ นายวีรชัย เพชรรัตน์ ผู้บัญชาการเรือน มอบให้เรือนจ�ำจังหวัดเลย เพื่อ ส พระคู่บุญหนุให้นผศัู้ตก้องขัดิง์ภได้ักเล่ดินออกก� ์ราชันำลัย์งกาย จ�ำจังหวัดเลย จังหวัดเลย กล่าวว่าเนื่องใน พ พระแม่มั่นในฐานะที คู่หล้าเ่ คยถู สถาพร มพระชนม กกักขังในเรือนจ�ำ โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิ ด้ยเกล้ วยเกล้ าวด้ยกระหม่ วยกระหม่ออมขอเดชะ มขอเดชะ ข้ข้าพระพุ ทธเจ้ า า ด้ ว า ด้ า พระพุ ท ธเจ้ แห่งนี้ เป็นเวลา 1 ปี หลังถูกศาล พรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม และเนื่องใน ป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่ อมขอเดชะ ตั ด สิ น ลงโทษคดี ฉ ้ อ โกงเงิ น นาง โอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา 5 รอบ 28 ราชทั ณ ฑ์ ค ดี ค วามผิ ด เล็ ก น้ อ ย ผู ้ เ จ็ บ ป่ ว ย พิ ก ารหรื อ ศรีสมจักร์ต�าบลนาอาน นายไพศาล นายสมเจษฎ์ วรพันธ์ นายกเทศมนตรี ข้าพระพุทธเจ้า สิทธิพร โคตรอุดมพร หรือน้ามด กรกฎาคม 2555 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงพระ ทุพพลภาพ และผูท้ มี่ อี ายุไม่ถงึ 20 ปี รวมถึงคนชรา เพือ่ ผู้อ�านว ผู้อ�านวยการส� ที่การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 19 ข้าราชการ พนั าหน้อ.เชี าทีย่ งคาน กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่ แม่กคงานและเจ้ ้าขายขนมชาว พร้อมพระราชทานอภั อมด้าวนัยกงานเขตพื คณะบริ ห้นาร ราชการ กงาน ยโทษแก่ เปิข้ดาโอกาสให้ บุคพนั คลเหล่ านั้นได้กลับประพฤติตนเป็น พร้อดมด้ วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด พร้องมน� อกอังลบั้มเพลงชุด ผูต้ อ้ งราชทัณฑ์ทมี่ คี วามประพฤติ อุทยานแห่ ชาติำซีภดูกีอระดึ ใี ห้ได้รบั การลดหย่อน พลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ และประชาชนชาวต� ส�าอนัยตักวงานเขตพื ้นที่การศึกษามั ธยมศึกษาาส�บลนาอาน เขต ภู) ณฑ์ทไี่ ด้รบั ใหม่มามอบให้ผู้คุมด้วย ผ่านไป ผ่อนโทษและปล่ ซึง่ ในการพระราชทานอภั ยโทษใน ำหรับเรื19อนจ�(เลย-หนองบั ำจังหวัดเลย มีผวตู้ ล�อ้ างราชทั เมื่อ 25 ก.ค. 2555. ครั้ ง นี้ ได้ มี พ ระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ให้ ป ล่ อ ยตั ว ผู ้ ต ้ อ ง การปล่อยตัวในวันนี้จ�ำนวน 120 คน.

สร้างโครงการ “ป่ารักษ์น�้า” อันล�้าค่า พัฒนาศิลปาชีพประสิทธิผล ส่งเริมการศึกษาเยาวชน ธ สร้างคนสร้างไทยให้วัฒนา

ทีฆายุ า โหตุ ทีฆกายุ กา มหาราชิ โหตุ นี

มหาราชิ นี ทรงพระเจริ ญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ

คืนสู่เหย้า

เรือนจ�ำเลยปล่อยตัวผู้ต้องขังวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินีฯ

ที ฆทรงพระเจริ ายุ ก า โหตุ มหาราชิ ญ นี

น้องโฟร์ปลาจุ่ม-หมูจุ่ม ทรงพระเจริ ญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

คณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

สดุ ดาี “มหาราชิ นี” “ป่ารักษ์น�้า” อันล�้าค่า สร้ งโครงการ สร้อยมาลัยพั มะลิ พนาศิ ิสุทธิ์หลอมปาชีพประสิทธิผล ฒ แด่พระจอมมารดาพระมิ ่งการศึ ขวัญ กษาเยาวชน น�้ำจิ้มวาซาบิทรงเครื่อง และน�้ำ ส่ ง เริ ม จิ้มรสเด็ด พร้อมเครื่องดื่มเย็นๆ พระคู่บุญหนุนศักดิ์ภักดิ์ราชันย์ ธ สร้ า งคนสร้ า งไทยให้ ว นา าด้พิวเศษยกระหม่ ด้ัฒ วยเกล้ เมนูแนะน�ำอมขอเด พระแม่มั่นคู่หล้าสถาพร ่ปุ่น ด้วยเกล้ าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้กุา้งซ่า ย�ำสาวญี นายไพศาล ว ด้วยเกล้าด้วยกระหม่ อมขอเดชะ อยู่ในซอยสมาคมพ่อค้า จ.เลย

ที ฆ ายุ ก า โหตุ

ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ

พนักงานเจ้าหน้าที่ ต.กุดป่นายกเทศมนตรี อง อ.เมืองเลย ต�าบ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าอุหน้ทายานแห่ ที่ งชาติพร้ ภูเรืออมด้วย คณะผูโทร.้บริ081-059-5620 หาร ข้าราชการ พนักงา อุทยานแห่งชาติภูกระดึง


หน้า 8

หน้ำ 6

ฉบับที่ 32 ประจ�ำเดือนสิงหาคม 2555

สร้างโครงการ “ป่ารักษ์น้ำา” อันล้ำาค่า พัฒนาศิลปาชีพประสิทธิผล ส่งเสริมการศึกษาเยาวชน ธ สร้างคนสร้างไทยให้วัฒนา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ

ถนนสู่อาเซียนอ.ท่าลี่ขรุขระชาวบ้านแข่งแรลลี่ประท้วง เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ชาวบ้านหนองผือ ต.หน องผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย จ�ำนวนกว่า 100 คน ออกมาจัดกิจกรรมเรียก ร้องให้หน่วยงานราชการหันมา สนใจแก้ปัญหาถนนเข้าหมู่บ้าน ช�ำรุด น�ำโดยนายแสน จันทอง ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองผือ โดยกลุ่มชาวบ้านได้จ�ำลอง การแข่งขันแรลลีม่ จี กั รยานติดธง ประเทศต่างๆ ในสมาชิกอาเซียน แข่งกับรถยนต์ทเี่ ป็นตัวแทนจาก ประเทศไทย ผลการแข่งขันปรากฏว่า จักรยานจาก ประเทศลาว แซงรถยนต์ที่ตกหลุม ติดหล่ม เข้าเส้นชัย เป็นที่ 1 เพื่อสะท้อนให้เห็นว่า ประเทศไทยเพียบพร้อม ด้ ว ยเศรษฐกิ จ การเมื อ ง การทหาร และเทคโนโลยี ก้าวหน้ากว่าหลายๆ ประเทศ แต่กลับก�ำลังจะถูกเพื่อน บ้านแซง อย่างถนนสายนี้ ทัง้ ๆทีอ่ ยูห่ า่ งจากชายแดนลาว เพียงไม่กี่เมตร และในปี 2558 ก�ำลังจะเข้าสู่ประชาคม อาเซียนยังไม่ได้รับการปรับปรุง ซึ่งในอนาคตถนนสาย นี้จะมีรถสัญจรมากขึ้น ทั้งรถขนส่งสินค้าข้ามไปยังฝั่ง เมืองแก่นท้าว สปป.ลาว และรถ ประชาชนทั่วไปทั้งสองฝั่ง แต่ กลับถูกปล่อยให้ช�ำรุดตลอด 3 กิโลเมตร เข้า-ออกหมู่บ้านเป็น ไปด้วยความยากล�ำบาก นอกจากนี้ ยั ง จ� ำ ลอง เหตุการณ์ผหู้ ญิงคลอดลูกกลาง ทางด้วยโดยใช้สาวประเภทสอง นายแสน จั น ทองผู ้ ใ หญ่ บ้านบ้านหนองผือ เปิดเผยว่า ชาวบ้ า นมี ค วามวิ ต กมานาน แล้ ว จึ ง มี ค วามเห็ น ร่ ว มกั น ท�ำการประท้วง ให้จัดแข่งขัน

จักรยานแรลลี่นานาชาติ ในหมู่บ้านเพื่อต้องการให้ทาง ราชการ ทราบถึงความเดือดร้อนของชาวบ้าน ทัง้ ไทยและ ลาว เนือ่ งจากหมูบ่ า้ นหนองผือ เป็นหมูบ่ า้ นชายแดน ติด กับบ้านแก่นท้าว สปป.ลาว คนไทยและคนลาวใช้เส้นทาง นี้สัญจรไปมา ได้รับความเดือดร้อน ทั้งนี้กรมทางหลวง มาขึ้นป้ายไว้หลายปีแล้วว่า จะมาซ่อมมาปรับปรุง แต่ก็ ยังไม่มาท�ำ ถนนสายนีเ้ ป็นเส้นทางหลักเส้นทางเดียวของ หมู่บ้าน การส่งสินค้าข้ามแดนไปประเทศเพื่อนบ้าน วัน ละนับร้อยคัน โดยเฉพาะในวันพระ 3 ค�่ำ และ 8 ค�่ำ ของ เดือน จะมีตลาดไทย-ลาว ทีบ่ ริเวณวัดภายในหมูบ่ า้ น หรือ 4 ครั้งต่อเดือน มีการซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้าอุปโภค บริโภค กันมาก เงินสะพัดนับล้านบาท ถนนเส้นนีใ้ ช้ขนส่ง

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

ส พ ป

ชาวบ้านน�้ำอ้อมรวมพลังบวชวังปลาปลูกป่าชายเลย สินค้าภาคเกษตร กสิกรรม วัสดุการ ก่อสร้างเป็นเส้นทางเศรษฐกิจที่น�ำ สินค้าเข้า-ออก ประเทศทุกวัน ครู เด็กนักเรียน ไปโรงเรียนยากล�ำบาก เมื่อรถยนต์วิ่งผ่านมา ต่างคนต่าง หลบหลุมหลบน�้ำ ถูกน�้ำกระเด็นใส่ เปียกเสื้อผ้าเปียกชุด รถตกหลุมได้ รับบาดเจ็บ รถยนต์ก็ช�ำรุดเสียหาย มามากแล้ว ตลอดทั้งหญิงท้องแก่ก็เคยล้ม เข้ารักษาตัวมาแล้ว กลางวันและ ยามค�่ำคืนประชาชนลาว เจ็บป่วยก็ พายเรื อ ข้ า มมาอาศั ย รถยนต์ ช าว ไทย พาไปหาหมอที่ โ รงพยาบาล ท่าลี่ โรงพยาบาลเชียงคานและโรง พยาบาลเลย เป็นประจ�ำ ความเดือด ร้อนเหล่านีต้ นเคยแจ้งไปยังทีว่ า่ การ อ�ำเภอท่าลี่และเคยถ่ายภาพความ เดื อ ดร้ อ นจากถนนไปให้ รั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อมก็เคยส่งไปเมือ่ เดือน มิถนุ ายน 2555 ซึง่ ก็ได้รบั ค�ำตอบว่า จะดูแลให้ แต่จนถึงวันนีก้ เ็ งียบไปอีก อยากให้ทางราชการหรือผู้เกี่ยวข้องมาช่วยท�ำถนนให้ดี กว่าที่เป็นอยู่ ด้านนายสมทิพย์ งามรัตนกุล ผู้อ�ำนวยการแขวง การทางเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) เปิดเผยว่า ถนนสายดังกล่าว นี้ บริเวณตั้งแต่หน้า รร.บ้านปากห้วย ต.ปากห้วย-บ้าน หนองผือ ต.หนองผือ ระยะทางยาว 6 กม.แขวงการทาง เลยที่ 2 จะเป็นผู้ด�ำเนินการปรับปรุง สร้างให้ได้ดีอย่าง เดิม คือมีความกว้าง 5-7 เมตรเป็นถนนลาดยางผิวแอส ฟัลคอนกรีตท�ำเป็นช่วงๆ ซึง่ เป็นงบประมาณจากการแปร ญัตติ ของ ส.ส.จังหวัดเลย หลายคนรวมกัน โครงการนี้ ได้ท�ำแผนเสร็จหมดแล้ว จะสามารถลงมือด�ำเนินการได้ ในช่วงปลายปี 2555 นีแ้ น่นอน ขอให้ชาวบ้านสบายใจได้.

เมือ่ เร็วๆนีท้ บี่ ริเวณริมแม่นำ�้ เลย บ้านน�้ำอ้อม ต�ำบลวังสะพุง อ�ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย นาย โสภณ สุวรรณรัตน์ นายอ�ำเภอ วังสะพุง เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมบวชวังปลาปลูกป่าชาย เลยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี โดยมีหน่วยงานใน ท้ อ งถิ่ น ให้ ก ารสนั บ สนุ น เช่ น อบต.วังสะพุ ง กลุม่ าแกนน� ำชุมชนอมขอเดชะ ด้วยเกล้ ด้วยกระหม่ โครงการผาบ่าวผาสาว น า ข้าพระพุก�ำทนัธเจ้ ผูใ้ หญ่บา้ นในพืน้ ที่ ประมงอ�ำเภอ

สดุดี “มหาราชินี” สร้อยมาลัยมะลิพิสุทธิ์หอม แด่พระจอมมารดาพระมิ่งขวัญ พระคู่บุญหนุนศักดิ์ภักดิ์ราชันย์ พระแม่มั่นคู่หล้าสถาพร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

วังสะพุง และชาวบ้านกว่า 300 คนร่วมกิจกรรม นางบุญเหลือ บุบภาที ผูใ้ หญ่บา้ นกล่าวว่า “การ จัดกิจกรรมครัง้ นีเ้ ป็นการสร้างการมีสว่ นร่วมให้ชมุ ชน ด้วยเกล้ อมขอเดชะ ได้ร่วมใจอนุ รักษ์าทด้รัวพยกระหม่ ยากรธรรมชาติ ในลุ่มแม่น�้ำเลย ข้ า พระพุ ท ธเจ้ า โดยใช้วัฒนธรรมความเชื่อในการบวชวังปลา และ การปลูกป่าในพืคณะครู น้ ทีอ่ มุ่ แม่นำ�้ อาจารย์ เลยยังเป็นการสร้างแหล่ง อาหารและแหล่ การแก้ไข เจ้าหน้งาไม้ทีใ่ ช้นัสอยในชุ กเรียมนชนนัและเป็ กศึกนษา ปัญหาการบุวิกทรุยาลั กพื้นทีย่สอาชี าธารณะในชุ มชนอีกด้วย” วศึกษาเลย นางบุญเหลือกล่าวอีกว่า กิจกรรมนีเ้ ป็นส่วนหนึง่

ทรงพระเจริ ญ

ที ฆ ายุ ก า โหตุ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเด

นายไพศาล ว

นายกเทศมนตรีต�าบ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงา

ของจัดการการใช้ประโยชน์พนื้ ทีส่ าธารณะ (อุม่ แม่นำ�้ เลย) ของชุมชนบ้านน�ำ้ อ้อม ทีไ่ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จากส� ำ นั ก งานกองทุ น สนับสนุนการวิจยั ฝ่ายวิจยั เพือ่ ท้องถิน่ ร่วมกับหน่วย งานในท้องถิน่ จัดกิจกรรม บวชวังปลา ปลูกป่าชายเลย เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์วัง ปลาในแม่น�้ำเลยเพื่อให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น�้ำ หรือรีสอร์ทปลา ระยะทางประมาณ 300 เมตร และ ฟื้นฟูพื้นที่สาธารณะอุ่มแม่น�้ำเลยให้เป็นป่าริมแม่น�้ำ เลย หรือที่ชุมชนเรียกว่า ป่าชายเลย เพื่อให้เป็น แหล่งอาหารและแหล่งไม้ใช้สอยของชุมชน ภาพ / ข่าว : ยุทธนา วงศ์โสภา

สร้างโครงการ “ป่ารัก พัฒนาศิลปาชีพป ส่งเริมการศึกษ ธ สร้างคนสร้างไท

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเด

ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่


พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน ละลูกจ้าง

พร้อมด้วย ข้าราชการ และลูกจ้าง

ฉบับที่ 32 ประจ�ำเดือนสิงหาคม 2555

ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์

ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวล�าภู)

นายวีรชัย เพชรรัตน์ พร้ ผู้บอัญมด้ ชาการเรื วย อนจ�าจังหวัดเลย วย ละลูกจ้าง ข้าราชการพร้พนัอมด้กงาน ข้าราชการ พนักงาน ละลูกจ้าง

นายชาญ ค�าใสผู้อผูอ้ �าา� นวยการส� นวยการสถานี นาทีด่ นิ เลย้นที่การศน พร้อมด้วยานัพกฒั งานเขตพื พร้อพร้ มด้อวและลู ยมด้วกยข้ ข้าราชการ จ้าางราชการ พนักงา 9 ธยมศึกษา และลู ง หน้กาษามั ส�าข้นัากราชการ งานเขตพื ้นทีก่กจ้าารศึ

สดุดี “มหาราชินี”

ทรงพระเจริญ

สิบสองสิง หาคมศรี เรืองบุรเี รศ ประนมกรเหนื อเกล้ยาบัมะลิ งคมกราบ สร้อยมาลั พิสุทธิ์หอม สยามประเทศวิเศษประเสริฐ เทิดแม่หลวง ใต้เบืแด่ อ้ งพระ ยุ ค ลบาทภาพ ข้าฯสรรเสริ พระจอมมารดาพระมิ ่งขวัญญ พระจริยาวัตรยล มิง่ มนต์ใจไทยทัง้ ปวง ประทิ นประทั ไผทไทย พระคู ่บข้าุญบพระพุ หนุนทศัธเจ้ กนายกว่ ดิา์ภักานานเทอญ ดิ์ราชันย์ ด้ ว ยเกล้ า ด้ ว ยกระหม่ อ มขอเดชะ ประสงค์สรรพ์สวรรค์สรวงโชติชว่ งเชิญ ราษฎร์รพระแม่ ว่ มร้อง ทรงพระเจริ ถวายพระพรริน มั่นคู่หล้ญาสถาพร

นายสมเจษฎ์ ศรีสมจั กร์ าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ด้ ว ยเกล้ นายสุ้นพทีล่การศึ แถมเงิ น ธยมศึกษา เขต 19 ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื กษามั ข้าพระพุทธเจ้า

� นวยการวิ านซ้างยกัด พร้อมด้ผูอ้ วายข้ าราชการทยาลั พนัยกการอาชี งาน ลูข้กาพราชการ จ้ด่างในสั พนักงานและเจ้าหน้าที่ ส�านักงานเขตพื ้นทีว่กยคณะครู ารศึกษามัเจ้ ธยมศึ เขต ก19เรี วล�างภู) พร้อมด้ าหน้กาทีษา่ และนั น นักงศึชาติ กษา อุทย(เลย-หนองบั ยานแห่ ภูกระดึ

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้ สดุดี “มหาราชินี” สดุดี “มหาราชิ นี” าด้วยกระหม่อมขอเดชะ สร้อยมาลัยมะลิพิสุทธิ์หอม ข้าพระพุทธเจ้า สร้อยมาลัยมะลิพิสุทธิ์หอม แด่พระจอมมารดาพระมิ่งขวัญ แด่พระจอมมารดาพระมิ่งขวัญ พระคู่บุญหนุนศักดิ์ภักดิ์ราชันย์ พระคู่บุญหนุนนายวิ ศักดิ์ภักดิว์รรรธน์ าชันย์ ก่อวิรด้ิยวยเกล้ กมลาด้วยกระหม่อมขอเดชะ พระแม่ มั่นคู่หทล้ธเจ้ าสถาพร ข้าพระพุ า พระแม่มนายแพทย์ ั่นคู่หล้าสถาพรสาธารณสุขจังหวัดเลย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ที ฆ ายุ ก า โหตุ มหาราชิ นี

นายไพศาล วรพันธ์ นายกเทศมนตรีตข้า�าพระพุ บลนาอาน ทธเจ้า พร้ อ มด้ ว ยข้ า ราชการและลู ก จ้ ข้าราชการ พนั พร้อมด้ วายงคณะบริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้ กงาน าหน้าที่ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง และประชาชนชาวต�าบลนาอาน อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

โรคมือ เท้า ปาก เป็นโรคติดต่อ ที่ เ กิ ด จากเชื้ อ ไวรั ส กลุ ่ ม ที่ อ ยู ่ ใ น ล�ำไส้คน มักพบเป็นในเด็กอายุต�่ำ กว่า 5 ปี ซึ่งทารกและเด็กเล็กมี

ที ฆ ายุ ก า โหต ทรงพระเจริ ญ ทรงพระเจริ ญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ด้วยเกล้ าด้วยกระหม่ ข้าพระพุ ทธเจ้าอมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้วรพั า นธ์ นายกเท นายไพศาล

คณะครู อาจารย์ นายเทวรั ฐ วโตไทยะ พร้ อ มด้ เจ้าหน้านัากทีงานเขตพื ่ นักเรี้นทีย่การศึ น กยนัษาประถมศึ กศึคณะบริ กษากษาเลย หเขตาร2 ข ผู้อ�านวยการส� วิทยาลัยพร้อาชี วศึและประชาชนชาวต ก้บษาเลย อมคณะผู ริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด

ชาวห้วยม่วงท�ำฝายแม้วเฉลิมพระเกียรติ

เด็กปกติ และให้หยุดเรียนจนกว่าจะหายป่วย 5. หลีกเลี่ยงการน�ำทารกและเด็กเล็กเข้าไปในสถานที่แออัด หรือ ที่ ๆ เด็ ก อยู ่ ร ่ ว มกั น จ� ำ นวนมาก หรื อ เล่ น ของเล่ น ร่ ว มกั น ในที่ เมื่ อ วั น ที่ 14 สิ ง หาคม สาธารณะในช่วงที่มีโรคระบาดมาก 2555 ที่ ป่ า ภู หิ น เหล็ ก ไฟ 6. ผูด้ แู ลเด็กต้องตัดเล็บให้สนั้ หมัน่ ล้างมือบ่อยๆและรีบล้าง บ้านห้วยม่วง ต�ำบลนาดินด�ำ มือให้สะอาดโดยเร็ว เมื่อเช็ดน�้ำมูก น�้ำลาย หรือเปลี่ยนผ้าอ้อม อ�ำเภอเมือง จังหวัดเลย นาย เสื้อผ้าที่เปื้อนอุจจาระ สรวิ ช ญ์ ภู มิ ศ รี นายก โอกาสป่วยเป็นโรคนีไ้ ด้งา่ ย และจะมีอาการ 7. ท�ำความสะอาดพื้น เครื่องใช้ เทศมนตรีตำ� บลนาดินด�ำ เป็น รุนแรงมากกว่าเด็กโต ส่วนผู้ใหญ่ก็พบเป็น หรือของเล่นเด็ก ที่อาจปนเปื้อนเชื้อโรค ประธานเปิ ด งานโครงการ โรคนี้ได้ โรคนี้มักพบในสถานที่รับเลี้ยงเด็ก อย่างสม�่ำเสมอด้วยน�้ำยาฟอกขาว (คลอ สร้ า งฝายชะลอน�้ ำ เฉลิ ม และโรงเรียนอนุบาลในประเทศไทยพบโรคนี้ ร็อกซ์) อัตราส่วน คือ น�้ำยา 20 ซีซี. ต่อ พระเกียรติ 80 พรรษา มหา ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ได้บ่อย แต่มักไม่มีความรุนแรงและหายได้ น�้ำ 1,000 ซีซี. และล้างด้วยน�้ำสะอาดอีก ราชิอนมขอเดชะ ี โดยมีนายชาลิน กัน มั่นแม้นองค์ราชินีนาถ ร่มราษฎร์ร่มไทยไพศาล ด้วยเกล้าด้วยกระหม่ เองภายใน 7 - 10 วัน บางรายอาจมี ครั้ง แน่วแน่เที่ยงแท้ปณิธาน รวิวารผ่านพ้นยลความดี แพงศรี ประธานกลุ ม ่ อนุ ร ก ั ษ์ อันตรายจากภาวะแทรกซ้อน 8. ถ้าพบผูป้ ว่ ยเป็นโรคมือ เท้ข้า าปาก พระพุทธเจ้า ด้วอาการของโรคมื ยเกล้าด้วยกระหม่ อ มขอเดชะ ภูหนิ เหล็กไฟ พร้อมด้วยเครือ เป็นศรีตรีรัตน์โรจน์เรืองฤทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์เรืองรองผ่องศรี อ เท้า ปาก ควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ คณะครู อาจารย์ ทธเจ้ ข ่ า ย แ ล ะ ช า ว บ ้ า น เ ด็ ก เฉลิมขวัญเฉลิมชนม์ราชีนี เบิกบายศรีขอจงทรงพระเจริญ - มีไข้ 2ข้- า4พระพุ วัน อ่อนเพลี ย เบืาอ่ อาหาร โดยเร็วเพื่อด�ำเนินการควบคุมโรคต่อไป. พันเอกไพศาล งามวงษ์วาน เจ้ า หน้ า ที ่ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา นั ก เรี ย น กว่ า 200 คน ร่ ว ม เจ็บภายในปากและคอ ปวดเมื อ ่ ยตามตั ว คล้ า ยไข้ ห วั ด ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 คณะครู อาจารย์ ด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลเมืองเลย ราม กิ จ กรรม วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเลย - มีจดุ หรือผืน่ แดงอักเสบทีล่ นิ้ เหงือก กระพุง้ แก้ม ฝ่ามือ ฝ่าเท้า หรือ ส�านักงานพัฒนาภาค 2 โทร. 042-833-400 (อัตโนมัติ 10 คู่สาย) สายด่วน เจ้ า หน้ า ที ่ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา นายชาลิ น กั น แพงศรี ประธานกลุ ม ่ อนุ ร ก ั ษ์ ภหู นิ ฒเหล็ ไฟ กล่ าวว่า ทางชาว หน่ ว ยบั ญ ชาการทหารพั นา กกองบั ญชาการกองทั พไทย ทีก่ น้ ต่อมาผืน่ นีจ้ ะกลายเป็นตุม่ พองใสรอบๆแดงและแตกออกเป็นแผลหลุม สุขภาพ โทร. 089-5699132 สายด่วนห้องฉุกเฉิน วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเลย ยข้าราชการทหารและลู างในด้าน โทร. 042-832522. ตื้นๆ ถ้าเด็กมีอาการเหล่านี้หรือซึม ไม่รับประทานอาหารและน�้ำ น�้ำลาย บ้านห้วยม่วง ทั้ง 3 หมู่บ้าน ได้ประชุมร่วพร้มกัอมด้ น วและมองเห็ นความส�ำกคัจ้ญ ไหล อาเจียนบ่อย ควรรีบพาไปพบแพทย์ทันที สิ่งแวดล้อม ป่าต้นน�้ำ แหล่งอาหาร ป่า ภาวะแทรกซ้อน ไม้ใช้สอย ป่าสมุนไพร ซึ่งบริเวณป่าภู - ผู้ป่วยที่เป็นเด็กเล็กๆ หรือผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง อาจมีภาวะ หินเหล็กไฟแห่งนี้ ซึง่ มีความส�ำคัญต่อวิถี แทรกซ้อนได้ เช่น สมองอักเสบ เยือ่ หุม้ สมองอักเสบ อัมพาตกล้ามเนือ้ อ่อน ชุมชนมาตั้งแต่บรรพบุรุษสืบต่อกันมา ปวกเปียก กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ซึ่งอาจเสียชีวิตได้ หลายรุ ่ น จนถึ ง ปั จ จุ บั น เคยมี ค วาม โรคมือ เท้า ปาก ติดต่อได้อย่างไร พยายามของกลุ่มนายทุนที่จะเอาภูเขา - เชื้อโรคอยู่ในน�้ำลาย น�้ำมูก อุจจาระ น�้ำในตุ่มพอง หรือแผลของผู้ แห่งนี้ท�ำเป็นแหล่งอุตสาหกรรม แต่ก็ถูก ป่วย เชื้อโรคเข้าทางปากโดยตรง ซึ่งอาจติดมากับมือ ของเล่น ไอ จาม ชาวบ้านคัดค้านเพราะกลัวว่าจะเกิดผล หรือใช้ภาชนะในการรับประทาน หรือดื่มร่วมกัน โรคนี้จะติดต่อกันได้ง่าย กระทบกับชุมชนหลายด้าน เช่น แหล่ง ในช่ ว งสั ป ดาห์ แ รกของการป่ ว ยและจะพบเชื้ อ ในอุ จ จาระผู ้ ป ่ ว ยได้ น าน อาหาร ป่าต้นน�ำ้ ป่าไม้ใช้สอย ป่าสมุนไพร ประมาณ 6 สัปดาห์ หลังจากเริ่มป่วย จะหมดไปถ้าถูกท�ำลายวิถีชีวิตชุมชน สิ่ง การป้องกันโรคมือ เท้า ปาก แวดล้ อ มจะเปลี่ ย นไป ทางชุ ม ชนจึ ง 1. ควรดูแลรักษาความสะอาดทัว่ ไป และสุขอนามัยส่วนบุคคล โดยล้าง พยายามท�ำวิธีเพื่อเป็นการป้องกัน และ มือ ฟอกสบู่ให้สะอาดก่อนเตรียมอาหารและหลังขับถ่ายทุกครั้ง รักษาทรัพยากรของชุมชน เช่นการบวช 2. รับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงใหม่ๆ ไม่มีแมลงวันตอม ป่ า การปลู ก ป่ า เฉลิ ม พระเกี ย รติ เพื่ อ 3. ควรใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร ไม่ใช้แก้วน�้ำ หลอดดูด อนุรกั ษ์ทรัพยากรทีม่ อี ยูใ่ นชุมชนไว้ให้ลกู ช้อน ขวดนม ร่วมกับผู้อื่น 4. หลีกเลี่ยงการคลุกคลี อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย แยกเด็กป่วยออกจาก หลานสืบต่อกันไป.

โรคมือ เท้า ปาก

ทรงพระเจริ ญ

สร้างโครงการ “ป่ารักทรงพระเจริ ษ์น�้า” อันล�้าค่าญ พัฒนาศิลปาชีพประสิทธิผล ส่งเริมการศึกษาเยาวชน ธ สร้างคนสร้างไทยให้วัฒนา ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ

ทีฆสร้ ายุกาางโครงการ โหตุ มหาราชิ“ป่นาี รัก

พัฒนาศิลปาชีพ ส่งเริมการศึกษ ธ สร้างคนสร้าง

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอ

ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าท


หน้ำา 10 หน้ 10

ฉบับบทีที่ 32 ำเดืำอเดืนสิองนสิ หำคม 25552555 ฉบั ่ 32ประจ� ประจ� งหาคม

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ที่โรงเรียนบ้านสูบ ต.น�้าสวย อ.เมือง จ.เลย องค์การบริหารส่วนต�าบล น�้าสวยจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจ�าปี 2555 โดยมีนายมนัธสะวัชร์ บุญสมวัฒนวงศ์ นายอ�าเภอ เมืองเลย เป็นประธานพิธีเปิด นายจรูญ พาณิช นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล น�้าสวยกล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ห้างกิจเจริญพานิช

อบต.น�้ำสวยจัดแห่เทียนพรรษำเฉลิมพระเกียรติ ชำวบ้ำนใช้เม็ดถั่ววำดรูปในหลวง เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ท�านุ บ�ารุงพระพุทธศาสนา เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาส ท� า บุ ญ ร่ ว มกั น ก่ อ ให้ เ กิ ด ความรั ก ความสามั ค คี ในชุมชน และยังเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา 85 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2555 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้ า พระบรมราชิ นี น าถ เนื่ อ งในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 12 สิ ง หาคม 2555 ขณะเดี ย วกั น ยั ง เป็ น การ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา ครบ 5 รอบ ในวันที่ 28

กรกฎาคม 2555 ส�าหรับ กิจกรรมในงาน ประกอบด้ ว ย ขบวนแห่ต้น เทียนพรรษาจาก 11 หมู่บ้าน การฟ้อนร�า แสดงศิลปวัฒนธรรม ของท้องถิ่น โดยรถแห่เทียน พรรษาจากบ้ า นวั ง แคน ต.น�้าสวย ได้ประดับประดา

ผูผ้ ลิตสินค้าและของพรีเมียร์ จากโรงงาน ร่ม, กระเป๋า, นาฬิกา, เสื้อยืดคอกลม, เสื้อแจ็กเก็ต, ผ้าห่ม-ผ้านวม-ผ้าขนหนู, หมวก, พัดลม, สติ๊กเกอร์โฆษณา, ของพรีเมียร์ทุกชนิด (หน่วยงานราชการทุกกระทรวง) ฯลฯ

ด้วยพืชผลที่ปลูกได้ในท้องถิ่นตามแนวพระราชด� าริ เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นอกจากนีด้ า้ นข้างรถมีแผ่นงานศิลปะทีท่ �าจากเมล็ดถัว่ ข้าวเปลือก และเมล็ดธัญญาพืชอื่นๆ ประดิษฐ์ประดอย จัดวางเรียงเป็นรูปเทือกสวนไร่-นา พระบรมฉายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อย่างสวยงาม ซึ่ง แสดงถึงความจงรักภักดีตอ่ สถาบันพระมหากษัตริยด์ ว้ ย

ตดิ ตำอ่ มไดท้ ี่ 29 หมู่ 9 ถนนสุขสวัสดิ์ ต�ำบลบำงครุุ อ ส บถ อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 10130

Tel. 089-4410655, 086-5777344, 087-9811563

บริษัท เค เอ็น ซี มอเตอร์เซลส์ (ทาทาเมืองเลย) โทร.042-812-366 บริ ษัท เค เอ็น ซี มอเตอร์เซลส์ (ทาทาเมืองเลย) โทร.042-812-366


หน้า 11

ฉบับที่ 32 ประจ�ำเดือนสิงหาคม 2555

ที.เจ.การ์เม้นท์ โรงงานผู้ผลิต รับสั่งท�ำและจ�ำหน่ายเสื้อแจ็กเก็ต เสื้อยีด เสื้อโปโล ยูนิฟอร์ม เสื้อโฆษณาทุกชนิด และสินค้าพรีเมียร์ ต่างๆ ด้วยเครื่องมือที่มีคุณภาพสูงและทันสมัย ดังนั้นท่านวางใจในสินค้าของบริษัทเราได้

523 บ.ดงมะไฟ ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร โทร.042-759089 , 081-6623532 , 081-8737863 แฟกซ์ 042-746264

ครัวรีแล็กซ์ ครัวสหกรณ์ อาหาร เครื่องดื่ม ไอศครีมบุฟเฟต์ รับจัดงานเลี้ยง ทั้งในและนอกสถานที่ โทร.087-2139954 , 081-7685748

บริหารงานโดย... ทัศนัย มงคลวัจน์ (The Tuk)


หน้า 12

ฉบับที่ 32 ประจ�ำเดือนสิงหาคม 2555

เทศบาลต�ำบลเชียงคานท�ำเอ็มโอยูกับททท.

ด้วยเสน่ห์ความเงียบสงบ เมืองโบราณริมฝั่งโขง ท�ำให้ 4 ปีทผี่ า่ นมา เชียงคานได้กลายเป็นแหล่งท่องเทีย่ ว ดาวรุ่งพุ่งแรงของไทย ตลอดระยะเวลาดังกล่าว ได้มี จ�ำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อ เนื่อง ท�ำให้มีโรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร ผู้ประกอบการ ท่องเที่ยวผุดขึ้นสนองตอบความต้องการของนักท่อง เทีย่ ว ซึง่ ก�ำลังเป็นปัญหาด้านสิง่ แวดล้อม ทัง้ ปัญหาขยะ น�้ำเสีย การก่อสร้างอาคารที่ท�ำลาย สถาปัตยกรรมบ้าน ไม้โบราณ อย่างไรก็ตาม ปัญหาสิ่งแวดล้อมดังกล่าว มีหลาย หน่วยงานที่เป็นห่วง หากไม่ช่วยกันแก้ไขแล้ว เมืองท่อง เที่ยวริมฝั่งโขงแห่งนี้อาจหมดความน่าสนใจ ดังนั้นเมื่อ เร็วๆนี้ ณ ห้องประชุมนครเวียงจันทน์ โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท อ.เชียงคาน จ.เลย นายชัยภัทร หิรณ ั ยเลขา รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิด โครงการอบรม “การส่งเสริมการตลาดท่องเทีย่ วอย่าง ยั่งยืน” จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

ท่องเที่ยวใส่ใจสิ่งแวดล้อม น�ำร่องแห่งแรกของไทย นางสาวร� ำ ไพพรรณ แก้วสุรยิ ะ กล่าวว่า การท่อง เที่ ย วไทยอย่ า งยั่ ง ยื น สู ่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เหตุที่เลือกเชียงคาน จ.เลย เป็นสถานที่อบรมในครั้งนี้ เนื่องจากมีความเหมาะสม ด้ า นต่ า งๆโดยเฉพาะด้ า น การท่องเที่ยวที่อนุรักษ์สิ่ง แวดล้ อ มเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง

ส�ำนักงานเลย โดยมีนางสาวร�ำไพพรรณ แก้วสุริยะ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. นายวิสา ยัญญลักษณ์ นายอ�ำเภอเชียงคาน นายหล่ง แก้วนิรันดร์ นายกเทศมนตรีต�ำบลเชียงคาน นาย ธวัช ปทุมพงษ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาค 9 ตัวแทนสถานศึกษาในพื้นที่ และ ตั ว แทนภาคประชาชน หรื อ สภาเมื อ ง เชียงคานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความ ร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนการท่อง เที่ยวอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด 7 Greens “ท่องเทีย่ วสดใส ใส่ใจสิง่ แวดล้อม เมือง เชียงคาน จังหวัดเลย”ร่วมกับหน่วยงาน แวดล้อม ควบคู่กับการพัฒนาค�ำนึงถึงคุณภาพชีวิต การ เครือข่ายภาคี 11 หน่วยงาน มีส่วนร่วม นักท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจ ความรู้ มี ประสบการณ์การประกอบธุรกิจท่องเที่ยวจะประสบผล ส�ำเร็จอย่างยั่งยืนต้องค�ำนึงถึงองค์ประกอบส�ำคัญ ได้แก่ ต้องทราบความต้องการของนักท่องเทีย่ ว ผูป้ ระกอบการ ต้องสามารถวิเคราะห์ความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ แต่ละกลุ่ม รวมถึงการวิเคราะห์ตลาด จัดการสิ่งต่าง ๆ แล้วจึงขยายไปสู่สิ่งที่ซับซ้อน รู้จักพัฒนาสร่างสรรค์สิ่ง ใหม่ ๆ ให้นกั ท่องเทีย่ วร่วมส่งเสริมด้านการคมนาคมเพือ่ การขนส่งทางการท่องเที่ยวที่เน้นการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทนดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม ร่วมส่งเสริม

การบริการแหล่งท่องเที่ยวและร่วมในการ ส่งเสริมการ ท่ อ งเที่ ย วที่ ส อดคล้ อ งกลมกลื น กั บ คุ ณ ค่ า ทรั พ ยากร ธรรมชาติ การแสดงจุดยืนและส่งเสริมภาพลักษณ์การท่อง เที่ ย วเมื อ งเชี ย งคานอย่ า งยั่ ง ยื น มุ ่ ง เน้ น การรั ก ษาสิ่ ง แวดล้อม ร่วมรณรงค์ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้ความ ส�ำคัญและดูแลสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมร่วมสร้างการรับรู้ ตระหนักถึงคุณค่าสิ่งแวดล้อมและภัยคุกคามจากภาวะ โลกร้อน พร้อมปฏิบัติฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม นางสาวร�ำไพ พรรณกล่าว นายหล่ง แก้วนิรันดร์ นายกเทศมนตรีต�ำบล เชียงคาน กล่าวว่า ทีผ่ า่ นมาเทศบาลต�ำบลเชียงคานร่วม กั บ การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย (ททท.) และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกันจัดอบรมเชิงปฏิบัติ การ “การจัดการขยะและน�้ำเสีย” ตามโครงการส่งเสริม และสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่าง ยัง้ ยืนตามกรอบแนวคิด 7 Greens ใน โดยมุ่งเน้นการรณรงค์ให้ทุก ภาคส่วนของเมืองเชียงคาน ซึ่ง ได้ แ ก่ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาค เอกชนสถานประกอบการที่ พั ก ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านขาย ของที่ ร ะลึ ก ประชาชนในเขต เทศบาลต� ำ บลเชี ย งคาน ร่ ว ม ปรึกษาหารือและร่วมแรงร่วมใจกัน ในการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม และอนุรกั ษ์วฒ ั นธรรมประเพณี วิถชี วี ติ ของชาวเชียงคาน เพื่อให้คงงดงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ที่สามารถดึงดูด นักท่องเที่ยว ให้มาเยือนเชียงคานได้อย่างสม�่ำเสมอและ ยาวนาน นายกเทศมนตรีต�ำบลเชียงคาน กล่าว การท�ำบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ถือเพื่อเป็นค�ำมั่น สัญญา และให้เป็นรูปธรรมตามเจตนารมณ์ของทุก ภาคส่วนต่อไป เป็นเทศบาลน�ำร่องและเป็นเทศบาล แรกที่ร่วมกันลงนาม ในการร่วมกันพัฒนาการท่อง เที่ยวของเชียงคานไปในทิศทางเดียวกับแผนและ กรอบแนวคิดของ ททท. ที่ว่าด้วย “ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เมืองเชียงคาน จังหวัดเลย”….

เครื่องยนต์ตระกูล ดูราแม็กซ์ ในต�ำนาน กระบะอเมริกันพันธุ์แกร่ง ลิขสิทธิ์เฉพาะ ของเชฟโรเลต

ทนทาน แรงจริง ประหยัดจริง


ที่

�าบลนาอาน พร้อมด้วนายกเทศมนตรี ยข้าราชการ พนัตกงาน ลูกจ้างในสังกัด พร้อมด้ส�วายนักคณะผู ้บริ้นหฉบั ข้าราชการ พนักกษา งานเขตและประชาชนชาวต� งานเขตพื ทีาร่กบารศึ 19 (เลย-หนองบัวล�าบลนาอาน าภู) ที่ 32กษามั ประจ�ธำยมศึ เดือนสิ งหาคม 2555

ผอ.ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ษาเลย เขต ท2 ยาลัยการอาชีพด่านซ้าย ผูอ้ า� กนวยการวิ

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วยคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ เจ้พร้ าหน้อามด้ ที่ในสั งกัด

หน้า 13

ข่าวต่อหน้า 1

อายุ 40 ปี อยู่บ้านเลขที่ 110 บ้าน น�ำ้ ข้างทาง ทัง้ สองจึงออกจากรถมา ชมเจริญ หมู่ 1 ต.ชมเจริญ อ.ปาก ยืนรอริมถนน ขณะยืนรอรถยก เป็น รถลื่นขี้ยาง ชม จ.เลย ส่วนนายฤทธิ์ ปันธะนะ เวลาเดียวกัน น.ส.ณัฐธยาน์ หงษ์ เมื่ อ เวลา 11.00 น.วั น ที่ 5 อายุ 41 ปี คนขับสามีผู้ตาย ยืนรอ ทอง รถกระบะเกิดลื่นไถลมาชน สิงหาคม 2555 ร.ต.ท.รัฐพล เขียน เจ้าหน้าทีอ่ ยูใ่ นทีเ่ กิดเหตุ นอกนีย้ งั นางมลฤดี จนกระเด็นตกลงหน้าผา ศิริ ร้อยเวร สภ.เมืองเลย จ.เลย ได้ พบรถยนต์อีซูซุ ดีแม็กซ์ สีบรอนซ์ ริมถนนไปไกลกว่า 5 เมตรตายคา รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถชนคนเสีย เทา ทะเบียน บท.4847 เลย และ ที่ และห่างจากที่เกิดอุบัติเหตุราย ชี วิ ต อยู ่ ที่ ถ นนสายเลย- ภู เ รื อ น.ส.ณัฐธยาน์ หงส์ทอง อายุ 35 ปี แรกประมาณ 1 กิโลเมตร มีอุบัติ กิโลเมตรที่ 22-23 บริเวณภูสวรรค์ คนขั บ เจ้ า ของรถคู ่ ก รณี รอพบ เหตุรถยนต์กระบะอีซูซุ ดีแมกซ์ 4 มั่นแม้นองค์ราชินีนาถ ร่มราษฎร์ร่มไทยไพศาล อ.เมืองเลย หลังรับแจ้งจึงเดินทาง ต�ำรวจ ประตู สีด�ำ เป็นรถใหม่เอี่ยมยังไม่มี แน่วแน่เที่ยงแท้ปณิธาน รวิวารผ่านพ้นยลความดี ไปยังที่เกิดเหตุพร้อม แพทย์จาก จากการสอบสวนทราบว่ า หมายเลขทะเบี ย น เสี ย หลั ก ชน เป็นศรีตรีรัตน์โรจน์เรืองฤทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์เรืองรองผ่องศรี โรงพยาบาลเลย และเจ้ า หน้ า ที่ ขณะที่ น ายฤทธิ์ ปั น ธะนะ ขั บ หน้าผาพลิกคว�่ำลงข้างทาง มีนาย เฉลิมขวัญเฉลิมชนม์ราชีนี เบิกบายศรีขอจงทรงพระเจริญ ด้ ว ยเกล้ า ด้ ว ยกระหม่ อ มขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า มู ล นิ ธิ ส ว่ า งคี รี ธ รรม อ.เมื อ งเลย รถยนต์ คั น ดั ง กล่ า ว จะกลั บ ไป ปัญญา บัววิลัย อายุ 40 ปี อยู่บ้าน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า เพื่อท�ำการชั สูตพลิากด้ศพ ท�ำงานที่กรุงเทพ หลังจากกลับมา เลขที่ 469 ต.หมากแข้ง อ.เมือง พันเอกไพศาล งามวงษ์วาน ด้วนยเกล้ วยกระหม่อมขอเดชะ ทีเ่ กิดเหตุพบรถยนต์ ก ระบะโต ผู บ ้ ังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 เยี ่ ย มบ้ า นเกิ ด ช่ ว งวั น หยุ ด เข้ า จ.อุ ด รธานี เป็ น คนขั บ สภาพข้ า งรถ ด้วข้ยเกล้ ด้วายกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้นายกเทศมนตรี า าพระพุาทธเจ้ ส�านักงานพัฒนาภาค 2 ต า � บลนาอาน โยต้า วีโก้ สีขาว ทะเบียน บย. 3947 พรรษา โดยนางมลฤดี ภรรยา นั่ง ด้านคนขับ เสียหายบางส่ วน แต่ไม่ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ข้ า ราชการ พนั ก งานและเจ้ า หน้ า ที ่ อุดรธานี ชนหน้าผา ตกลงในร่องน�ำ้ มาด้วย ขณะมาถึงทีเกิดเหตุ รับบาดเจ็ พร้อมด้วยข้าราชการทหารและลู กจ้าง พร้ซึอง่ เป็มด้นวยได้คณะผู ้บบริหาร ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนชาวต� าบลนาอาน อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ภ ก ู ระดึ ง ริมถนน ท้ายรถพบมีผู้เสียชีวิต 1 ทางโค้งขึน้ เขา เนือ่ งจากฝนตกถนน เจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างคีรีธรรม คน ทราบชื่อ นางมลฤดี ปันธะนะ ลื่น รถจึงเสียหลักชนเขาตกลงร่อง นายหนึ่งกล่าวว่า อุบัติเหตุทั้ง 2 ราย สาเหตุเกิดจากถนนลื่น โดย เฉพาะเส้นทางสายเลย-ภูเรือ ช่วง บริเวณภูสวรรค์ ช่วงขี้นเขาระยะ ทางยาว 6 กิโลเมตร เมื่อฝนตก พร�ำๆ มักจะเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ พลิกคว�่ำลงถนน และชนกันเป็น ประจ�ำ เนื่องจากเส้นทางสายนี้จะมี รถบรรทุกขีย้ างพาราวิง่ ไปมาตลอด ท�ำให้น�้ำยางไหลหกตกลงบนถนน ท�ำให้ถนนลื่น จึงเกิดอุบัติเหตุบ่อย ครั้ง แต่ไม่มีหน่วยงานเข้ามารับผิด ชอบแก้ไข.

สดุดี “มหาราชินี” ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี สร้ า งโครงการ “ป่ า รั ก ษ์ น า ้ � ” อั น ล� า ้ ค่ า สร้อยมาลัยมะลิพิสุทธิ์หอม แด่พระจอมมารดาพระมิ ญ พประสิทธิผล พัฒนาศิ่งลขวัปาชี พระคู่บุญหนุนศัส่กงดิเริ ์ภักม ดิ์รการศึ าชันย์ กษาเยาวชน พระแม่มั่นคู่หล้าสถาพร ธ สร้างคนสร้างไทยให้วัฒนา นายไพศาล วรพันธ์

ที ฆ ายุ ก า โหตุ มหาราชิ นี

ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ

ทรงพระเจริ ญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

คณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

สร้างโครงการ “ป่ารักษ์น�้า” อันล�้าค่า พัฒนาศิลปาชีพประสิทธิผล ส่งเริมการศึกษาเยาวชน ธ สร้างคนสร้างไทยให้วัฒนา ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ

‘เนวิน’จับมือ‘เลิศศักดิ์’เป็นพันธมิตรลูกหนัง

อ้าแขนรับเด็กฝึกอะคาเดมี่-ป้อนยอดนักเตะเข้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ด

เมือ่ วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2555 นายเลิศศักดิ์ พัฒน ชัยกุล นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง น�ำคณะผู้บริหาร ผู้ อ�ำนวยการกองการศึกษา ผู้อ�ำนวยการโรงเรีียนเทศบาล วังสะพุง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง นักเรียนโปรแกรมฟุตบอลโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง และผู้ ปกครอง เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการบริหาร จัดการ ฟุตบอลทีส่ โมสรฟุตบอลบุรรี มั ย์ยไู นเต็ด โดยได้เข้าชมเกม การแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกระหว่างสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด กับ สโมสรฟุตบอลอีสานยูไนเต็ด ทีส่ นามไอโมบาย สเตเดียม ซึ่งก่อนเข้าสนามมีนายเนวิน ชิดชอบ ประธาน สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับคณะ ของเทศบาลเมืองวังสะพุงด้วย ต่อมาในช่วงเช้าวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ที่สนาม ซ้อมบริเวณสนามไอโมบายสเตเดียม มีการแข่งขันฟุตบอล อุน่ เครือ่ งนัดพิเศษระหว่างทีมเยาวชนสโมสร บุรีรัมย์ยูไนเต็ด รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี กับทีม โรงเรียนเทศบาลเมืองวังสะพุง หรือวังสะพุง เอฟซี ผลปรากฏว่า เจ้าถิ่นชนะไป 2-1 และ อีกคู่หนึ่ง เป็นการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ผลเยาวชนบุรีรัมย์ที่ใช้นักเตะรุ่นอายุ 15 ปี เอาชนะทีมโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1-0 (สองควอเตอร์แรก) การแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษครั้งนี้ มี นายเนวิน ชิดชอบ พร้อมทีมงานเดินทางมานั่งชมเกมจน จบ โดยระหว่างนั่งชมเกม ได้พูดคุยกับนายเลิศศักดิ์ พัฒน ชัยกุล อย่างเป็นใกล้ชิดและเป็นกันเอง ขณะเดียวกัน ประธานสโมสรบุรรี มั ย์ ยูไนเต็ดยังได้ให้โอวาทแก่นกั ฟุตบอล ทีมโรงเรียนเทศบาลวังสะพุงว่า ขอให้อยู่ในระเบียบวินัย ตั้งใจฝึกซ้อม เข้านอนไม่เกิน 4 ทุ่ม เพราะการนอนดึกจะ ส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย ทุกคนมีพรสวรรค์ อยู่แล้วแค่ 30 เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือเป็นพรแสวงที่ทุกคนต้อง อดทนมุมานะ หากอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตตน

ทรงพระเจริ ญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

นายเทวรัฐ โตไทยะ

ผอ.ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด

ไกล่เกลี่ย กยศ. นายสมหวัง คล�้ำชื่น ผู้พิพากษา หัวหน้าศาล จ.เลย เป็นประธาน พิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่ เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี” ประจ�ำปี 2555 โดย เปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมเงินเรียนจาก กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และถูกด�ำเนินคดี เพื่อ เป็นการลดและแบ่ าณคดี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่ อมขอเดชะ ข้งาเบาปริ พระพุมทธเจ้ า ที่เข้าสู่การพิจารณาของศาล เมื่อ มั่นแม้นองค์ราชินีนาถ ร่มราษฎร์ร่มไทยไพศาล 19ปส.ค. ที่ศาาล แน่วแน่เที่ยงแท้ ณิธาน2555 รวิวารผ่ นพ้นจ.เลย. ยลความดี

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

เป็นศรีตรีรัตน์โรจน์เรืองฤทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์เรืองรองผ่องศรี ยินดีเฉลิ เปิดมโอกาสให้ เยาวชนของโรงเรี งสะพุญงมา ขวัญเฉลิมชนม์ ราชีนี เบิกบายศรียนเทศบาลวั ขอจงทรงพระเจริ ร่วมฝึกซ้อมกับพัเยาวชนของบุ ัมย์ยูไนเต็วาน ด และหากคนใด นเอกไพศาล รีรงามวงษ์ ที่มีฝีเท้าดีก็จผูะพลั ึ้นไปเล่ นทีม่อชุนที ดใหญ่ ้บังคักบดัหน่นวให้ยพัขฒ นาการเคลื ่ 23ด้วย ส� า นั ก งานพั ฒ นาภาค 2 หลังจากนัน้ คณะได้เดินทางไปเยีย่ มชมแคมป์ฝกึ ซ้อม หน่วยบัญรชาการทหารพั ฒนา่บนเขากระโดง กองบัญชาการกองทั พไทย ของสโมสรบุ ีรัมย์ฯ ที่ตั้งอยู ห่างจากสนาม พร้อมด้วยข้าราชการทหารและลูกจ้าง ไอโมบายสเตเดียม 4 กิโลเมตร ที่ภายในมีการบริหาร จัดการอย่างมืออาชีพ มีสัดส่วนที่พักนักฟุตบอลทุกรุ่น โรง อาหาร ห้องอาบน�้ำ ที่ซักล้าง ห้องฟิตเนส สระว่ายน�้ำ ห้อง อินเตอร์เน็ต และสนามฝึกซ้อม นายเลิ ศ ศั ก ดิ์ ก ล่ า วภายหลั ง การดู ง านครั้ ง นี้ ว ่ า ประโยชน์ที่เราได้จากการเดินทางมาครั้งนี้ที่เห็นได้ชัดคือ การบริหารจัดการอะคาเดมีที่สมบูรณ์แบบ ระบบการ จัดการสนามไอโมบายสเตเดียมที่ท�ำอย่างมืออาชีพ ซึ่งจะ

น�ำไปปรับใช้กับโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง และใช้กับสนาม ฟุตบอลของวังสะพุงในอนาคต นอกจากนี้จากการได้หารืออย่างไม่เป็นทางการกับ ประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ด ท่านยินดีเป็นแม่เครือข่าย ให้ทีมจากโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง รับนักเตะจากทีม วังสะพุงเข้าสู่อะคาเดมี่เพื่อร่วมเป็นพันธมิตรผลิตนักเตะสู่ นักฟุตบอลอาชีพต่อไปด้วย เรื่องนี้ตนได้มอบหมายให้ผู้ จัดการทีมประสานในเบื้องต้นไว้แล้ว โดยจะฝึกนักเตะเมื่อ มีฝีมือก็จะจัดส่งต่อให้สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดได้เลย ซึ่ง ภายใน 3 ปี ข้างหน้าทีมโรงเรียนเทศบาลเมืองวังสะพุงก็จะ ก่อตั้งเป็นสโมสร วังสะพุง เอฟซี หรือเป็นทีมจังหวัดเลย หรือเลยยูไนเต็ด ได้หากมีความพร้อม ขณะนีไ้ ด้รว่ มมือกับ สถานศึกษา ใน อ.วังสะพุง เรียบร้อยแล้ว และต่อไปจะได้ ประสานความร่วมมือกับต่างอ�ำเภอและองค์กรปกครองส่วน ท้องถิน่ ใน อ.วังสะพุง ในด้านการสนับสนุนทุนการศึกษาให้ กับเด็กหรือนักเตะ เพือ่ วางให้วงั สะพุงเอฟซีเป็นฐานฟุตบอล อาชีพของจังหวัดเลยต่อไป นายเลิศศักดิ์กล่าว.


ผูอ้ า� นวยการสถานีพฒ ั นาทีด่ นิ เลย ผูบ้ ญ ั ชาการเรือนจ�าจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ และลูกจ้าง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ละลูกจ้าง ฉบับที่ 32 ประจ�ำเดือนสิงหาคม 2555

หน้า 14

ใครผิด ในวงการศึกษาไทย ค�ำถามที่ว่า ใครผิด เรามักจะได้ยินบ่อยๆโดย เฉพาะในช่วงที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ซึง่ ถ้าเกิดปัญหาขึน้ มา สังคมก็มกั จะมองหาจ�ำเลย ว่า ใครกันแน่ที่เป็นฝ่ายผิด เรียกว่าลูกโยนยังขายดีอยู่ เหมือนเดิม ค�ำตอบเกีย่ วกับค�ำถามนีม้ มี ากมายหลาก หลาย เมื่อช่วงตอนต้นเดือนที่ผ่านมา ผู้เขียนได้มี โอกาสอ่ า น หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบั บ ต้ น เดื อ น สิงหาคมนี้เอง เป็นสกู๊ปหน้าหนึ่ง ที่ได้ออกเผยแพร่ ค�ำสัมภาษณ์ของท่าน พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรม แห่งการเรียนรู้ ซึ่งเป็นค�ำตอบหนึ่งที่น่าสนใจที่เดียว ท่านพารณ ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า ผลการปฏิรูปการ ศึกษาในช่วง 14 ปีทผี่ า่ นมา นับตัง้ แต่รฐั ธรรมนูญแห่ง ร า ช อ า ณ า จั ก ร ไ ท ย พุทธศักราช 2540 เป็นต้น มา ก�ำหนดไว้ในมาตรา 81 ที่ ว ่ า ...“ รั ฐ ต้ อ งจั ด ให้ มี กฎหมายเกี่ ย วกั บ การ ศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุง การศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ ง กับ การเปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจและสังคม ” อัน ส่งผลให้เกิดพระราชบัญญัติ การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 , ปรับปรุงปี 2545 และ พ.ศ. 2553 แต่ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา กฎหมายลูกที่ เกี่ยวข้อง ก็ยังไม่ถูกตราขึ้นเป็นหลักในการศึกษาแต่ อย่างใด อันส่งผลให้นโยบายและเป้าหมายถูกปรับ เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ตามความคิดและความตั้งใจของผู้ ทีเ่ ข้ามารับผิดชอบกระทรวงศึกษาธิการในแต่ละสมัย ที่ผ่านมา ท่านพารณ ผอ.ใหญ่ดรุณสิกขาลัยฯ ได้นำ� ระบบ การศึกษาใกล้ตัว ที่เป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา “ ดรุณสิกขาลัย ” ซึ่ง ระบบการเรียนรูแ้ บบนี้ คิดค้นโดย Professor Semour Papert แห่ง MIT ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้สรุป

ทฤษฎีการเรียนรู้ว่า “ การเรียนรู้ที่ดีกว่า ไม่ได้เกิด มาจากการทีค่ รูคน้ พบวิธกี ารสอนทีด่ กี ว่า แต่เกิด มาจากการที่ครูได้ให้โอกาสที่ดีกว่า แก่ผู้เรียนรู้ ให้สามารถสร้างองค์ความได้ด้วยตัวเอง ” ดรุณ สิกขาลัย ได้เน้นให้ผเู้ รียน สร้างองค์ความรูแ้ บบลงมือ ปฏิบัติ โดยการท�ำโครงงานบูรณาการด้วยเทคโนโลยี วิ ช าการ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ความเป็ น ไทย ศี ล ธรรมจรรยา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย ตนเอง และเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม หรือเป็นทีมได้ อย่างเป็นกัลยาณมิตร จนติดเป็นนิสัยใฝ่เรียนรู้ไป ตลอดชีวิต นอกจากการวิธีการจัดการเรียนการสอนการ เรียนรูท้ เี่ น้นให้ผเู้ รียนพัฒนาเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั จิ ริง ในเรือ่ งทีส่ นใจ..บูรณาการวิชาการต่าง ๆแล้ว โรงเรียน ยังมุ่งพัฒนทักษะทั้ง 5 ด้านให้กับผู้เรียน คือ ไอคิว (Intelligence Quotient) อีคิว (Emotinnal Quotient) เอคิว (Adversity Quotient) ทีคิว (Tecnology Quotient) และ เอ็มคิว (Morality Quotient) ท่านพารณ ได้เน้นย�้ำถึงปัจจัยส�ำคัญ ที่จะท�ำให้เด็กประสบ ความส�ำเร็จ ก็คือ ครูผู้สอน บทบาทของ ครู คือ ผู้ อ� ำ นวยความสะดวกใน การเรี ย นรู ้ เพราะการ เรี ย นรู ้ ที่ ดี ก ว่ า ไม่ ไ ด้ ม า จากการค้ น พบวิ ธี ก าร สอน ที่ดีกว่าของครู หาก แต่ เ ป็ น การให้ โ อกาสใน การสร้างองค์ความรู้ที่ดี กว่าแก่ผู้เรียน สรุ ป ว่ า ครู คื อ จ� ำ เลย เป็นผู้ผิดอีกแล้ว..ครับท่าน ซึ่งในความเป็นจริง ครู ก็น่า จะเป็นอีกปัจจัยหนึง่ ทีส่ ำ� คัญ ซะด้วยในผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเยาวชนของ ชาติ เพราะครูเป็นผู้อ�ำนวยการในการจัดการเรียนรู้ ถ้าครูจัดกระบวนการเรียนรู้ได้ดี ๆ ผลที่ออกมาก็น่า จะดีตามด้วย ปัจจัยอื่น ๆ ก็แก้กันเป็นเรื่อง ๆ ไป ซึ่งในช่วงเกือบ 20 ปีที่ผ่า นมารัฐ บาลทุ่มงบ ประมาณเพือ่ พัฒนาครูให้ได้วทิ ยฐานะกันมากมายโดย คิดว่าเมือ่ ครูเก่ง มีวทิ ยฐานะสูงขึน้ ผลสัมฤทธิท์ างการ ศึกษาก็น่าจะสูงตามไปด้วย แต่ผลที่ออกมากลับตรง กันข้าม ก็ได้แต่พดู ว่า คุณครูไทยครับ.. กรุณากลับ ห้องเรียนด่วน เด็กนักเรียนรออยู่ อย่าทิ้งพวก หนูๆๆ ที่น่าสงสาร..เล้ย

มรภ.เลยจับมือซิปป้าพัฒนานศ.ไอทีรับอาเซียน เมื่อวันที่ 15 กรฏาคม 2555 บริเวณชั้น 1 ศูนย์ คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมซอฟต์ แ วร์ แ ห่ ง ชาติ (SIPPA) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แถลงข่าว โครงการบ่ ม เพาะและเตรี ย มบุ ค ลากรเพื่ อ ป้ อ นสู ่ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย กล่าวว่า โครงการบ่มเพาะและเตรียมความ พร้อมบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมซอฟแวร์ ได้รับ ความร่วมมือและสนับสนุนเงิน ทุ น จ า ก ซิ ป ป ้ า โ ด ย ท า ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เลย จั ด เ ต รี ย ม ท า ง ด ้ า น อุ ป ก ร ณ ์ คอมพิวเตอร์ สถานที่จัดอบรม และได้ รั บ การสนั บ สนุ น ที ม วิ ท ยากรจากบริ ษั ท ไวด์ ลี่ อิ น เทลล์ บริ ษั ท ชั้ น น� ำ ด้ า นการ พัฒนาซอฟแวร์แอพลิเคชั่น และเป็นที่ปรึกษาด้านการ ออกแบบระบบไอทีมาอบรม และคณาจารย์สาขาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นวิทยากร ร่วมอบรม การด�ำเนินการที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เลย เปิ ด รั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษาในสาขาเกี่ ย วข้ อ งกั บ คอมพิวเตอร์ และได้รับความสนใจมีนักศึกษาสมัครเข้า ร่วมเป็นจ�ำนวนมาก ได้คัดเลือกให้เหลือ 40 คน ด้วยวิธี การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ พร้อมเข้าอบรม การเป็นนักพัฒนาโปรแกรม ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค กล่าวต่อว่า หลังเสร็จสิ้น การท�ำโครงงาน ผูเ้ ข้าร่วมอบรมต้องน�ำเสนอโครงงานและ ผ่านการตรวจคุณภาพและน�ำไปใช้งานจริงจากทีมวิทยากร ผู้ที่ผ่านการอบรมและโครงงานผ่านจะได้รับใบผ่านการ อบรมจากส�ำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ และมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ปีนที้ างมหาวิทยาลัยราชภัฏ เลยก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายของโครงการเป็นนักศึกษาของ

ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์

ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวล�าภู)

ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ในยุ ค โลกาภิ วั ต น์ อ ย่ า งปั จ จุ บั น มี ก าร เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก การบริหารจัดการในทุก วิชาชีพจ�ำเป็นต้องมีการปรับตัว และจะต้องท�ำอย่าง ”มืออาชีพ” จึงจะบรรลุผลและประสบความส�ำเร็จได้ อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหาร จัดการด้านการศึกษาก็เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะวิชาชีพทางการศึกษาถือ เป็ น วิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ผู ้ บ ริ ห ารการ ศึกษาด้ผูวบ้ ยเกล้ ริหารสถานศึ กษา ครูอแมขอเดชะ ละ าด้วยกระหม่ บุคลากรทางการศึ ษา ต้อทงเป็ ข้ากพระพุ ธเจ้นมืาอ อาชีข้พาด้ราชการ วย พนักงานและเจ้าหน้าที่ ผู้บริอุหทารสถานศึ ยานแห่กงษาชาติถือภเป็ูกนระดึง สั ญ ลั ก ษณ์ ข องสถานศึ ก ษา เป็ น ผูน้ ำ� ทีม่ บี ทบาทส�ำคัญและมีอทิ ธิพล ประสงค์ ที่ สุ ด ต่ อ ทุ ก เรื่ อ ง ในการบริ ห าร จัดการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องมี สมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทัง้ มีคณ ุ ลักษณะในการ บริหารจัดการที่ดี กล่าวคือ 1. การมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายการจัดการศึกษา ยุทธศาสตร์การปฏิบตั ิ การ จัดหลักสูตร การจัดชั้นเรียน กระบวนการ เรี ย นการสอนในสถานศึ ก ษา การวิ จั ย ทางการศึกษา การประกันคุณภาพการ วยเกล้ าด้วยกระหม่อสามารถ มขอเดชะ ศึกด้ ษาทั ้งภายในและภายนอก บริ ห ารจั ด การโดยใช้ โ รงเรี ย นเป็า น ฐาน ข้าพระพุ ทธเจ้ (School Base Management : SBM) การ คณะครู อาจารย์ จัดการสถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการ าหน้าที่ นัOrganization กเรียน นัก: ศึLO)กษา เรียนรูเจ้้ (Learning วิทยาลั้ ย(Knowledge อาชีวศึกManageษาเลย การจัดการความรู ment : KM ) การพัฒนาสมองเพื่อการ เรียนรู้ (Brain-base Learning Development) มีภาวะผู้น�ำที่เอื้อต่อการบริหารจัดการ โดย เฉพาะภาวะผู้น�ำทางวิชาการและการบริหารการ เปลี่ ย นแปลง นอกจากนี้ ต ้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต าม มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพตามที่คุรุ สภาก�ำหนดด้วย 2. การคาดหวัง ผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้ ความคาดหวั ง ในการเปลี่ ย นแปลงเจตคติ แ ละ พฤติกรรมการท�ำงานที่ไม่ถูกต้องของบุคลากร โดย การตัง้ ความคาดหวังไว้ แล้วสือ่ สารสิง่ ทีค่ าดหวังด้วย หลากหลายวิธีอย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งสร้างโอกาสใน การสือ่ สาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ต้องชี้แจง อธิบาย ย�้ำ และทบทวนในสาระส�ำคัญ เพื่อไม่ให้เกิด ความสับสน และต้องรับข้อมูลย้อนกลับ ซึ่งถือเป็น เรื่องส�ำคัญ ทั้งนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา จะต้องเป็น แบบอย่างที่ดี ที่สอดคล้องกับความคาดหวังที่ตั้งไว้ 3. การมีส่วนร่วม ผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ บุคลากรที่มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมในการก�ำหนดวิสัย ทัศน์ นโยบาย และการตัดสินใจ โดยการสร้างระบบ

สดุดี “มหาราชินี” สร้อยมาลัยมะลิพิสุทธิ์หอม แด่พระจอมมารดาพระมิ่งขวัญ พระคู่บุญหนุนศักดิ์ภักดิ์ราชันย์ พระแม่มั่นคู่หล้าสถาพร

ทรงพระเจริ ญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในสาขา เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ และจะ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาออกไปเป็ น สู ่ แ ร ง ง า น ด ้ า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ซอฟแวร์ แ ละพั ฒ นายกระดั บ บุคลากรด้านไอทีให้กับท้องถิ่น รองรับกับการพัฒนาจังหวัดเลย ก้าวสู่การเปิดประชาคมอาเซียน ซึ่งมีเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว และ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีการสร้างเครือข่ายแลก เปลี่ยนวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศเพื่อนบ้านใน อาเซียนมาตลอด ทั้งทางด้านบุคลากรที่เป็นอาจารย์ รวม ไปถึงนักศึกษา และหากโครงการประสบความส�ำเร็จจะ ขยายไปยังบุคลากรภายนอกรวมถึงผูป้ ระกอบการในพืน้ ที่ จังหวัดเลยและใกล้เคียง ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวมี 4 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรที่ 1 Basic Microsoft.net C# (Windows, Web, Web service) หลักสูตรที่ 2 Development.Net Application with Multi-tier platform หลักสูตรที่ 3 การออกแบบ และพัฒนาระบบซอฟแวร์ (SA, UX, UI, DB) และหลักสูตร ที่ 4 Project Work ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือน กันยายน 2555 และท�ำโครงงานช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือน ธันวาคม 2555 คนละ 1 โครงงาน แต่ละคนจะมีพี่เลี้ยงให้ ค�ำแนะน�ำ.

ส พ ป

การมีส่วนร่วมที่เป็นทางการ ท�ำข้อตกลง มอบหมายงานตามความรู้ ความสามารถ ให้ โอกาสการมีสว่ นร่วมอย่างไม่เป็นทางการ รับฟังความ คิดเห็นของบุคลากร ส่งเสริมให้ทุกคนแสดงความคิด เห็นอย่างเสรี และเคารพในการตัดสินใจของทีมงานที่ จะปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตาม หากเป็นงานที่ไม่มีผล กระทบต่อส่วนรวมหรือปฏิบตั อิ ยูเ่ ป็นประจ�ำ ผูบ้ ริหาร สถานศึกษาก็สามารถตัดสินใจเองได้ 4. การชม ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องใช้ทุก โอกาสในการชมเชยบุคลากร เพื่อให้ก�ำลังใจ โดย เฉพาะการชมเชยเกี่ ย วกั บ งาน วิ ช าชี พ หรื อ งานที่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ต าม หน้ ่ การชมเชยต้ งท�ำด้วยความอมขอเด ด้วาทียเกล้ าด้วอยกระหม่ จริงใจ แสดงออกอย่างเป็นกันเอง ใช้ การสื่อสารในการชมเชยด้วยภาษา กายให้มาก เช่น ยิม้ จับมือ โอบกอด นายกเทศมนตรี ต�าบ ตามความเหมาะสม การเขี ย น ๆ โดย พนักงา พร้อมด้วยชมเชยเป็ คณะผูน้บข้ริอหความสั าร ข้า้ นราชการ ลายมือของผู้บริหาร จะท�ำให้เกิด ความรูส้ กึ ใกล้ชดิ จริงใจ การชมเชย เอี่ยมเวียง ต้องมีระยะเวลาที่เหมาะสม ต้องใช้ ยุทธวิธที เี่ ป็นธรรมชาติ การมอบเกียรติบตั ร หรือการ ชืน่ ชมผลงานของบุคลากรต่อเพือ่ นร่วมงานและบุคคล ทั่วไป จะท�ำให้บุคลากรมีความภูมิใจยิ่งขึ้น 5. การพัฒนาบุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษา มีหน้าที่ส�ำคัญอย่างหนึ่ง คือ การพัฒนาบุคลากร ส่ง เสริม สนับสนุนให้รกั ษาวินยั ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ เกณฑ์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น มี ความก้าวหน้าในวิชาชีพ บางครั้งต้องรักษาหน้า

ที ฆ ายุ ก า โหตุ

นายไพศาล ว

สร้างโครงการ “ป่ารัก พัฒนาศิลปาชีพป ส่งเริมการศึกษ ธ สร้างคนสร้างไ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเด

ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ บุคลากร หากท�ำผิดพลาดบ้าง ซึง่ การพัฒนาบุคลากร สามารถท�ำได้โดยการให้เวลาในการศึกษาหาความรู้ จากแหล่งวิทยาการต่าง ๆ จัดหาอุปกรณ์ในการ ท�ำงานให้ ส่งเสริมให้เข้าอบรมพัฒนาวิชาชีพ เพื่อ ความก้าวหน้า สนับสนุนการตัดสินใจของบุคลากร โดยไม่ ขั ด ต่ อ กฎหมาย ระเบี ย บ วิ นั ย ข้ อ บั ง คั บ นอกจากนี้ การรับฟังปัญหาของบุคลากร ใส่ใจใน ปัญหาที่เกิดขึ้น และช่วยเหลือ แก้ไข ก็ถือเป็นการ พัฒนาบุคลากรที่ส�ำคัญ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีป่ ระสบความส�ำเร็จ จะ ต้ อ งอาศั ย ทั้ ง ศาสตร์ แ ละศิ ล ป์ ในการบริ ห าร จัดการ ทัง้ นี้ เนือ่ งจากการปฏิบตั งิ านจะบรรลุเป้า หมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ได้ อยู ่ ที่ ค วามร่ ว มมื อ ของบุ ค ลากรที่ มี ส ่ ว น เกี่ยวข้องเป็นส�ำคัญ. ดร.ประสงค์ เอี่ยมเวียง รองผอ.ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19


ฉบับที่ 32 ประจ�ำเดือนสิงหาคม 2555

หน้า 15

ฉบับที่ 32 ประจ�ำเดือนสิงหำคม 2555

ข่าวต่อหน้า 1

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายโสภณ จากนี้ ต นจะประสานไปยั ง กรม สุ ว รรณรั ต น์ นายอ� ำ เภอวั ง สะพุ ง ศิลปากรส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจ พบภาพเขียนโบราณ พร้ อ มด้ ว ยเจ้ า หน้ า ที่ ฝ ่ า ยปกครอง สอบโดยละเอียดอีกครัง้ และช่วงนีไ้ ด้ นายอ�ำเภอวังสะพุงขึ้นถ�้ำผา ก� ำ นั น ผู ้ ใ หญ่ บ ้ า น ต.เขาหลวง ก�ำชับให้ก�ำนัน-ผู้ใหญ่บ้านเฝ้าดูแล พุงพาสื่อดูภาพเขียนสีโบราณ รอ อ.วังสะพุง น�ำผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่ ภาพเขียนสี ไม่ให้ผู้ใดบุกรุกขึ้นมา กรมศิ ล ป์ เ ข้ า ตรวจสอบ สั่ ง ตั้ ง วัดถ�้ำผาพุง ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง ท�ำลาย ซึ่งหากผลการพิสูจน์ของเจ้า ก�ำนัน-ผญบ.เฝ้าระวังห้ามคนไป จ.เลย เพือ่ ส�ำรวจภาพเขียนสีโบราณ หน้าที่กรมศิลปากรออกมาว่า มีอายุ ท�ำลาย ด้านตัวแทนกลุ่มคนรักษ์ ตามที่ ห นั ง สื อ พิ ม พ์ บ างฉบั บ ได้ น� ำ เก่าแก่จริง ก็ถือว่าจังหวัดเลยมีแหล่ง บ้านเกิดห่วงแรงระเบิดจากเหมือง เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ โบราณคดี ที่ มี คุ ณ ค่ า ทางประวั ติ ทองท�ำภาพเขียนสีกระเทาะ เพราะ ทั้งนี้ สภาพทางขึ้นมีบันไดปูน ศาสตร์ ในอนาคตจะพัฒนาเป็นแหล่ง อยู ่ ห ่ า งจากเหมื อ งเพี ย งไม่ ถึ ง 1 ที่ทางวัดได้สร้างขึ้นไปสู่ถ�้ำพระ และ ท่องเทีย่ วให้ผสู้ นใจเข้ามาศึกษาต่อไป กิ โ ลเมตร ขณะที่ นั ก เขี ย นด้ า น กุฏิจ�ำนวนกว่า 700 ขั้น และเดินลัด หนังสือพิมพ์มติชนเปิดเผยค�ำ ประวัติศาสตร์ สุจิตต์ วงษ์เทศ ชี้ เลาะเข้ า ไปในถ�้ ำ อี ก ประมาณ 100 สัมภาษณ์ของนายสมัย ภักมี อดีต ถ�้ำผาพุงเคยเป็นชุมชนใหญ่ ภาพ เมตร จากนั้นคณะได้ปีนป่ายหน้าผา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบล ด้ว่งยเกล้ วยกระหม่ อมขอเดชะ ่มคน เขียนมีอายุไม่ตำ�่ กว่า 5 พันปี ขณะ สูงชันอีก 100 เมตร จนกระทั มาถึง าด้เขาหลวง ในฐานะประธานกลุ ทธเจ้ ที่ผอ.ส�ำนักศิลปากรที่ 9 ปีนถ�้ำผา จุ ด ที่ มี ภ าพเขี ย นสี โ บราณ โดย ข้รัากพระพุ ษ์ บ ้ า นเกิ ด หลัา ง ส่ ง ผู ้ สื่ อ ข่ า วเข้ า พุงตรวจสอบภาพเขียนโบราณ ชี้ ประทับอยูบ่ นหน้าผา สูงจากระดับน�ำ้ ส� ำ รวจพื้ น ที่ ว่ า ภาพเขี ย นประวั ติ คณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน มีอายุ 3-4 พันปี เตรียมขึน้ ทะเบียน ทะเลปานกลางประมาณ 400 เมตร ศาสตร์ที่กล่าวถึง คนในพื้นที่ค้นพบ โรงเรียนอนุบาลเลย กันภูเขาทั้งลูกไว้เป็นแหล่งเรียนรู้ สามารถมองทิวทัศน์เขตรักษาพันธุ์ ราวปี 2535 ขณะนั้น มีพระอาจารย์ ชื่ อ ดั ง เดิ น ทางมาปฏิ บั ติ ธ รรมอยู ่ ภายในถ�้ำผาพุง ซึ่งอยู่ใกล้ๆ กับภาพ เขี ย น ชาวบ้ า นที่ เ ลื่ อ มใสจึ ง ขึ้ น ไป กราบนมัสการพระ และได้พบกับภาพ เขียนดังกล่าว ชาวบ้านในพื้นที่จะรู้ดี ว่ามีภาพเขียนอยู่ แต่ไม่ได้ให้ความ ส�ำคัญแต่อย่างใด เพราะไม่คิดว่าเป็น สุจิตต์ วงษ์เทศ ภาพเขียนประวัติศาสตร์ “การท�ำเหมืองทองนอกจากจะ ท�ำให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบจาก สารพิษต่างๆ แล้ว ยังอาจท�ำให้ภาพ เขียน ดังกล่าวได้รับผลกระทบด้วย ถ้าเป็นภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์ จารึก วิไลแก้ว จริง ก็นับว่าน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง” สัตว์ป่าภูหลวง และ นายสมัยกล่าว เรือกสวนไร่นาได้ใน นางมา พิ ม มะขั น ชาวบ้ า น ภาพเขียนสี มุมสูงอย่างสวยงาม ต.เขาหลวง กล่าวว่า ไม่ทราบว่าภาพ กลุ่ม พ.อ.ปิทีย่รวมกั ะวัฒนก์เป็กิน่งเกตุ ส่วนภาพเขียน เขี ย นดั ง กล่ า วมี ค วามส� ำ คั ญ ทาง สี พบว่าเป็นรูปสัตว์ ประวัตศิ าสตร์ เพราะทีผ่ า่ นมาไม่มนี กั คล้ายช้างสภาพค่อน วิชาการหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเข้า ข้างสมบูรณ์ แต่มรี อ่ ง มาให้ขอ้ มูล ภาพดังกล่าวนัน้ ชาวบ้าน รอยกระเทาะเล็ ก ในพื้นที่รู้จักกันดี ส่วนคนภายนอกจะ น้อย โดยเขียนด้วย ไม่รเู้ ลยว่าพืน้ ทีน่ มี้ ภี าพเขียนดังกล่าว สีแดง ประทับอยูผ่ นัง อยู่ หินหน้าผา นอกจาก น.ส.ชนาธิ ป ไชยานุ กิ จ นั ก นี้ บ ริ เ ว ณ ห ่ า ง กั น โบราณคดีชำ� นาญการ ส�ำนักศิลปากร ประมาณ 30 ซ.ม. ยัง ที่ 9 ขอนแก่น กล่าวว่า ได้รับรายงาน มีภาพเขียนสี แต่ดไู ม่ จากชาวบ้านถึงภาพเขียนสีดังกล่าว ออกว่ า เป็ น รู ป อะไร แล้ว และเตรียมเข้าไปตรวจสอบ ที่ และยั ง พบบริ เ วณ ผ่านมากรมศิลปากรยังไม่เคยเข้าไป ด้ า นล่ า งของภาพ ส�ำรวจอย่างทัว่ ถึงเต็มพืน้ ที่ เนือ่ งจาก แรก อยู ่ ร ะระดั บ พื้นที่มีขนาดกว้างใหญ่และมีความ ส า ย ต า ข อ ง ค ณ ะ สลับซับซ้อน ประกอบกับขาดแคลน ส�ำรวจลักษณะคล้าย บุคลากรและงบประมาณ ทัง้ นี้ คาดว่า กั น อี ก 1 จุ ด โดย จะเข้าตรวจสอบในเร็วๆนี้ คณะส�ำรวจของนายอ�ำเภอวังสะพุง บริเวณที่พบอยู่ห่าง “ภาพเขียนดังกล่าวมีความเป็น จากเหมื อ งทองค� ำ ไปได้ทจี่ ะอยูใ่ นยุคก่อนประวัตศิ าสตร์ ต.เขาหลวงประมาณ อย่างไรก็ตาม ต้องรอผลส�ำรวจก่อน 1 กิโลเมตร ถึงจะทราบว่าเป็นภาพเขียนสียคุ ก่อน น า ย โ ส ภ ณ ประวัตศิ าสตร์จริงหรือไม่ ต้องใช้เวลา สุ ว รรณรั ต น์ นาย ระยะหนึ่ง จึงจะสามารถเปิดเผยต่อ อ�ำเภอวังสะพุง กล่าว สาธารณชนได้” น.ส. ชนาธิปกล่าว ภายหลังการส�ำรวจ นายสุจิตต์ วงษ์เทศ นักเขียน ผู้ ว่า ภาพเขียนสีที่พบ ค้ น คว้ า ด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ แ ละ เชื่ อ ว่ า เก่ า แก่ ม าก โบราณคดี กล่าวว่า มักมีการพบภาพ แต่ ยั ง บอกไม่ ไ ด้ ว ่ า เขียนสีโบราณได้ทั่วภาคอีสาน เช่น มี อ ายุ เ ท่ า ไร หลั ง ภาพเขียนสีที่ผาแต้ม จ.อุบลราชธานี เป็ น ต้ น เนื่ อ งจากดิ น แดนสองฝั ่ ง แม่น�้ำโขงในภาคอีสานมีความอุดม สมบูรณ์เป็นอย่างมาก ดังนั้น พื้นที่ บริ เ วณนี้ จึ ง มี ม นุ ษ ย์ อ าศั ย อย่ า งต่ อ เนื่องราว 5,000 ปีมาแล้ว “ภาพเขียนสีคอื สิง่ ยืนยันได้วา่ ใน อดีตเคยมีชุมชนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใน บริเวณนี้ ภาพเขียนสีที่วัดถ�้ำผาพุง อ.วังสะพุง จ.เลย น่าจะมีอายุไม่ต�่ำ กว่า 2,000 ปี ดังนั้น ชุนชนควรเรียก ร้องให้กรมศิลปากรเข้าไปส�ำรวจและ ผาพุง อนุรักษ์ เนื่องจากพื้นที่บริเวณใกล้

ทรงพระเจริ ญ

เฉ

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ขอจงทรงพระเจริ ญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

เส

โล

น้อ

ข้าราชการและครอบครัว จังหวัดทหารบกเลย เคี ย งกั น อาจจะมี ภ าพเขี ย นสี แ บบ เดียวกันอีกก็เป็นได้” นายสุจติ ต์กล่าว ต่อมาเมือ่ วันที่ 7 สิงหาคม 2555 นายจารึก วิไลแก้ว ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักศิลปากรที่ 9 ขอนแก่น พร้อม คณะได้ เ ดิ น ทางขึ้ น ไปบนถ�้ ำ ผาพุ ง บ้านแก่งหิน ต�ำบลเขาหลวง อ�ำเภอ วังสะพุง จังหวัดเลย เพือ่ ส�ำรวจข้อมูล เบื้องต้นภาพเขียนสีบนหน้าผา ของ ถ�้ำผาพุง โดยก่อนหน้านี้นายอ�ำเภอ วั ง สะพุ ง ได้ น� ำ สื่ อ มวลชนเข้ า ตรวจ สอบมาแล้ว ผู้อ�ำนวยการส�ำนักศิลปากรที่ 9 กล่าวว่า การเดินทางมาครั้งนี้เพื่อ ส�ำรวจข้อมูลเบื้องต้น หลังจากได้รับ แจ้งจากกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิด จาก การตรวจสอบภาพเขียนสีดงั กล่าวพบ ว่าเป็นภาพ โครงร่าง ทิวทัศน์ภูเขา และทุ ่ ง นา บอกถึ ง วิ ถี ชี วิ ต ท้ อ งถิ่ น นอกจากนีย้ งั มีรปู ช้างก�ำลังกางหู รูป เต่า และรูปทุ่งนา ภาพเขียนที่เป็นรูป ช้างพบที่นี่แห่งแรกในประเทศไทย แต่ภาพเลือนรางมากจากโดนกระทบ จากแสงแดด และฝน นายจารึกกล่าวว่า หลังจากนี้จะ รายงานไปยังอธิบดีกรมศิลปากรเพื่อ ให้คณะโบราณคดีเข้ามาท�ำการคัด ลอกภาพดังกล่าว แจ้งให้ ผวจ.เลย วัฒนธรรมจังหวัดเลย และองค์การ บริหารส่วนต�ำบลเขาหลวง หลังจาก นัน้ จะต้องขึน้ ทะเบียนขอบเขตเขาทัง้ ลู ก ไว้ ซึ่ ง ท้ อ งถิ่ น สามารถตั้ ง งบ ประมาณหรือท�ำโครงการให้ความรู้ กับเด็กนักเรียนแถบนี้ว่า ถ�้ำผาพุงมี ความส�ำคัญ เกี่ยวข้อง กับภาพเขียน สีที่พบในจังหวัดเลย เช่น ถ�้ำลายแทง อ�ำเภอภูกระดึง ถ�้ำมโหฬาร อ�ำเภอ หนองหิน และถ�ำ้ ผาปูอ่ ำ� เภอเมืองเลย ล้ ว นมี ค วามส� ำ คั ญ ทั้ ง สิ้ น ซึ่ ง ภาพ เขียนสี แสดงให้เห็นถึงวิถชี วี ติ ของคน เมื่อ 3-4 พันปีมาแล้วว่ามีความเป็น อยู่อย่างไร นายจารึก กล่าวอีกว่า พื้นที่ตรง นี้น่าจะเป็นพื้นที่ท�ำกิจกรรม ของคน ที่ อ าศั ย อยู ่ แ ถบนี้ พอเห็ น อะไรก็ ระบายออกมาด้วยการเขียนภาพสี โดยใช้สีแดงที่ท�ำจากแร่เหล็กน�ำมา บดละเอี ย ดผสมยางไม้ เ ขี ย นลงบน หน้าผา.

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

นายบุญเติม เรณุมาศ

นายอ�าเภอภูเรือ พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง

ทรงพระเจริญ

ชาวจังหวัดตรัง เจ้าของผลงานนิยาย “ดิฉันไม่ใช่โสเภณี” โดยมีผีขนน�้ำ บ้านนาซ่าวร่วมขบวนแห่ด้วย หลังจากนั้นที่ศาลาแดง หน้าที่ ว่าการอ�ำเภอเชียงคานได้มพี ธิ มี อบใบ ประกาศเกียรติบตั รให้กบั บุญรอด ลูก หมู แ สนรู ้ และแต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น ทู ต ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วของ อ.เชียงคานด้วย โดยมีนายธีระพงษ์ สายจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำ� บล เชียงคานเป็นผู้มอบ บุญรอด ลูกหมูแสนรู้ เป็นลูก หมูปา่ ตระกูลหน้าสัน้ อายุ 1 เดือน 20 วัน เกิดเมือ่ วันที่ 20 พฤษภาคม 2555 ณ คอกหมู บ้านเลขที่ 91 ต�ำบลธาตุ อ�ำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย นายเริง ศั ก ดิ์ ไ ด้ ช ่ ว ยชี วิ ต จากการป่ ว ยหนั ก หลังจากคลอดได้ไม่นาน เพราะฝน ตกหนัก นายเริงศักดิ์คิดว่าตายแล้ว แต่ รู ้ สึ ก เสี ย ดายมาก จึ ง เอายา พาราเซตามอลบดผสมกับนมให้กิน พร้อมกับอธิฐานขอพรจากพระบาท

ป่า ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะแห่ข้หามูพระพุ ทธเจ้า เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ที่ นายชัยณรงค์ถนนชายโขง ดูดดือ.เชี่มยงคาน เทศบาล ต�ำบลเชียงคาน ร่วมกับโรงเรียนธาตุ

หัวหน้าเขตรักษาพันพิธุทยาคม ์สัตว์ปจัด่าขบวนแห่ ภูหลวง หมูป่าแสนรู้ ชื่อบุญรอด อายุ 1 เดือน 20 วัน ของ พร้อมด้วยข้าราชการและลู นายเริงศักดิ์ ก�ำก ธรจ้า นักงเขียนชื่อดัง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้หมูฟื้นขึ้นมา ปรากฏว่า หมูน้อยได้ฟื้นขึ้นมาจริงๆ หลังจากนั้นก็ประคบประหงมรักษา เป็นเวลากว่า 10 วัน โดยให้กินยา พาราเซตามอลผสมนมให้กินทุกวัน วันละครั้ง จนหายดีเป็นปกติ จึงตั้ง ชื่อว่า “บุญรอด” หลังจากนั้นก็เกิด ความรักเหมือนลูก ให้ใช้ชีวิตร่วมกัน กับคนในครอบครัว บุญรอดชอบนอน ดูทีวี เมื่อหิวก็จะเอานมจืดผสมกับ กล้วยบดให้กิน หลังจากอิ่มแล้วก็จะ ออกไปขับถ่ายสวนข้างบ้าน โดยไม่ ต้องฝึก เวลานอนตนก็จะให้นอนในมุง้ ด้วยกัน จนกระทั่งเรื่องราวของบุญรอด เริ่ ม เป็ น ที่ รู ้ จั ก ตามสื่ อ แขนงต่ า งๆ ท�ำให้ทางเทศบาลต�ำบลเชียงคานได้ เห็นว่า ถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของสัตว์ โลก และน� ำ ชื่ อ เสี ย งมาสู ่ อ� ำ เภอ เชียงคาน จึงได้จดั ขบวนแห่ และมอบ เกียรติบัตร พร้อมแต่งตั้งเป็นทูตการ ท่องเที่ยวดังกล่าว.

ทรงพระ

ด้วยเกล้าด้วยกระห ข้าพระพุทธ

นายวิวรรธน์ ก

นายแพทย์สาธารณ พร้อมด้วยข้าราชกา


หน้า 16

ฉบับที่ 32 ประจ�ำเดือนสิงหาคม 2555


หน้า 17

ฉบับที่ 32 ประจ�ำเดือนสิงหาคม 2555

เหรียญทองในใจของคนไทย

“แก้ว พงษ์ประยูร” สวัสดีครับแฟนข่าวเลยไทม์พลัสนิวส์ ฉบับนี้ผม คงตกเทรนด์หากจะไม่พูดถึงงานนี้ คือมหกรรมกีฬา โอลิมปิกลอนดอน2012 และได้รดู ม่านปิดฉากลงไปแล้ว ด้วยความส�ำเร็จของเจ้าภาพอังกฤษและข่าวสหราช อาณาจักรทีไ่ ด้รบั เสียงชืน่ ชมจากทัว่ โลกว่าเป็นโอลิมปิก เกมส์ ที่ ส มบู ร ณ์ แ บบและน่ า ประทั บ ใจมากที่ สุ ด ใน

ประวัตศิ าสตร์สว่ นทัพนักกีฬาไทยของเราแม้จะเป็นครัง้ แรกในรอบ 16 ปีที่ไม่มีเหรียญทองกลับบ้านแต่ผมเชื่อ เหลือเกินว่านี่คือโอลิมปิกแห่งความทรงจ�ำที่แฟนกีฬา ทั้งหลายจะไม่มีวันลืมในหัวใจของความเป็น “ยอดนัก สู้” ของขุนพลนักกีฬาไทยแลนด์แดนสยามหลายๆคน ผลงาน 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดงที่หลาย คนบอกว่ า ความจริ ง มั น ต้ อ งเป็ น 1ทองแดง1เงิ น และ1เหรียญทองในหัวใจแฟนกีฬาชาวไทยมันถึงจะถูก โดยเฉพาะ “นักสูต้ วั เล็กแต่ใจใหญ่” แก้ว พงษ์ประยูร เจ้าของเหรียญเงินมวยสากลสมัครเล่นรุน่ ไลต์ฟลายเวท ที่ทุกคนต่างพร้อมใจกันยกให้เป็น “ฮีโร่” ผู้คว้าเหรีญ

ทองในหัวใจของพี่น้องชาวไทยทั้งชาติซึ่งจะว่าไปนี่คือ รางวัลอันยิ่งใหญ่เหนือกว่าเหรียญสีใดๆในโอลิมปิก เกมส์เสียด้วยซ�้ำ…. ช่วงเวลาแสดงความยินดีของทุกๆคนในวงการ... นายเลิฟเอกเป็นอีกคนที่หลังจากชมเสร็จตีสามก็ได้ ร่วมโพสต์ในเฟซบุ๊ค...ซึ่งในโลกไซเบอร์ก็ต่างพร้อมใจ กันสดุดี ผลงานของแก้ว ยกให้เป็นผู้ชนะในสายตาคน ไทยทุกวงการอย่างแท้จริง ส่วนผู้แพ้ที่แท้จริง....กลายเป็นองค์กรมวยโลก อย่าง “ไอบา” ที่ ณ เวลานี้ทั่วทั้งโลกได้ประจักษ์แล้ว ว่านี่คือองค์กรกีฬาที่ “สนธยา” อย่างที่สุดเท่าที่โลก มนุษย์เคยมีมาเป็น “ตัวถ่วง” ทีท่ ำ� ให้กฬี าโอลิมปิกต้อง มัวหมองแปดเปือ้ นอย่างแท้จริง ทีส่ ำ� คัญไอบาหรือทีค่ น ไทยเรียก “ไอ้บา้ ” ไม่เคยพัฒนาภาพลักษณ์ของตัวเอง เมื่อก่อนเคยสกปรกยังไงเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นไม่มี เปลีย่ นแปลงไม่วา่ จะเป็นยุคของ “แขก” หรือยุคปัจจุบนั คือไต้หวัน..ขึน้ มาเป็นผูน้ ำ� ก็สำ� เภาเดียวกันหมด....ทัง้ ที่ ชนิดกีฬาอื่นเขาพากันอุดรอยรั่วของตัวเองกันหมด แล้ว….นายเลิฟเอกเห็นสภาพแบบนีม้ าตัง้ แต่ เล็กจนแก่แล้วยังอื้อฉาวอยู่เหมือนเดิม... หลังการศึกเสร็จสิน้ ลงจากนีไ้ ปก็คงเป็น เทศกาลเดินสายฉลองชัยรับเงินรางวัลอัดฉีด ของฮี โ ร่ นั ก กี ฬ ากั น ตามระเบี ย บก็ ต ้ อ งขอ ขอบคุณบรรดาผูส้ นับสนุนใจดีทงั้ หลายไว้ ณ ที่นี้ด้วยที่มีน�้ำจิตน�้ำใจตอบแทนหยาดเหงื่อ แรงกายความเหน็ดเหนือ่ ยของพวกเขาทุกๆ คน แต่ถ้าจะให้ดีผมอยากเห็นสปอนเซอร์ เหล่านี้ช่วยเจียดเงินจากการอัดฉีดที่ปลายทางเอามา เป็นน�้ำเลี้ยงดูแลการฝึกซ้อมของนักกีฬาไทยระหว่าง เส้นทางสู่โอลิมปิกครั้งต่อไปในปี 2016 ที่บราซิลอีก 4 ปีข้างหน้า ก็จะเป็นพระคุณยิ่ง เพราะหากว่าไปแล้ว โอลิมปิกเที่ยวนี้ผลงานของเราตกต�่ำลงไปมาก ชาติ อื่นๆเค้าพัฒนากันไปอย่างรวดเร็ว ส่วนของเรายังต้อง มาลุ้นเหรียญเงินยังกะเหรียญทอง.. อยากให้เห็นความส�ำคัญของระดับเยาวชน และหันมาสนับสนุนกันอย่างจริงจังครับ..ว่าแล้วก็ มาดูกันรายจังหวัดกันไปเลย..จ.เลย ของเราจะได้ มีฮีโร่กับเขาสักทีครับ...

โกอินเตอร์โฟน จ�ำหน่าย ปลีก-ส่ง โทรศัพท์มือถือทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ และอุปกรณ์เสริมทุกชนิด รับลงโปรแกรม เกม แอพลิเคชั่นต่างๆ BB , i Phone , i PAD , SAMSUNG

ศูนย์ซ่อม-จ�ำหน่ายมือถือไอโมบาย และ G-NET บัตรเครดิต ทุกธนาคาร 27/4 ถ.ร่วมใจ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร.042-815432 FAX.042-833678

ทม.วังสะพุงท�ำMOUร.ร.สังกัดสพป.เลย2

ร่วมพัฒนากีฟุตบอลส่งเด็กเข้าเรียนร.ร.เทศบาล เทศบาลเมืองวังสะพุงลง นามบันทึกข้อตกลงร่วม มือด้านกีฬาฟุตบอลกับ โรงเรียนสังกัดส�ำนักงาน เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ประถมศึกษาเลย เขต 2 เฟ้นหาดาวรุง่ ท้องถิน่ เข้า ร.ร.กีฬา ทม.วังสะพุง ก่อ ตั้ ง วั ง สะพุ ง เอฟซี ส่ ง โม่ แข้งลีกอาชีพอีก 5 ปีข้าง หน้า

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 นายเลิศศักดิ์ พัฒน ชัยกุล นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง และนายเทวรัฐ โต ไทยะ ผู้อ�ำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 (สพป.เลย 2) พร้อมด้วยผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนสังกัด สพป.เลย 2 ที่อยู่ในอ�ำเภอวังสะพุง 15 โรงเรียน ท�ำพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันพัฒนากีฬาฟุตบอล ระดับเยาวชนกับโปรแกรมฟุตบอล โรงเรียนกีฬาเทศบาล เมืองวังสะพุง โดยมีสาระของบันทึกข้อตกลงประกอบด้วย เทศบาลเมืองวังสะพุงจะให้การสนับสนุนแก่โรงเรียนทีเ่ ป็น ภาคีเครือข่ายการพัฒนาการกีฬาของท้องถิน่ โดยการฝึก อบรมและให้ความรูด้ า้ นเทคนิควิธกี ารสอนการเล่นฟุตบอล แก่โค้ช และผู้ฝึกสอน การจัดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน รุน่ อายุตา่ งๆ ในระดับอ�ำเภอวังสะพุง สนับสนุนโอกาสทาง กีฬา หรือชุดกีฬาที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงฉบั บ นี้ ร ะบุ ค วามร่ ว มมื อ อี ก ว่ า โรงเรียนภาคีเครือข่าย จะต้องด�ำเนินการพัฒนาการกีฬา ของโรงเรียน โดยจัดให้มีทีมนักกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุต่างๆ ในโรงเรียนแต่ละแห่ง ไม่นอ้ ยกว่า 1 ทีม จัดส่งทีมนักกีฬา ฟุตบอลเข้าร่วมท�ำการแข่งขันในรายการที่เทศบาลเมือง วังสะพุงด�ำเนินการจัดการแข่งขันขึ้น และเปิดโอกาสให้ นักเรียนในโรงเรียนเข้าร่วมคัดตัวเป็นนักเรียนโปรแกรม กี ฬ าของเทศบาลเมื อ งวั ง สะพุ ง เมื่ อ มี ก ารเปิ ด คั ด เลื อ ก นักเรียนประจ�ำปี ในการนี้ หลังพิธลี งนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ได้มี การมอบเงินสนับสนุนการก่อตั้งสโมสรฟุตบอลวังสะพุง จากภาคเอกชน ประกอบด้วย เมืองเลยการพิมพ์ บริษัท ทุ่งค�ำ จ�ำกัด บริษัทเมืองเลยยามาฮ่าจ�ำกัด และโรงงาน น�้ำตาลมิตรภูหลวง.


หน้ำา 1818

ฉบับบทีที่ 32 ่ 32ประจ� ประจ� งหาคม ฉบั ำเดืำอเดื นสิองนสิ หำคม 2555 2555

สถานีวิทยุท้องถิ่นไทย จ.เลย PLUS FM 88.00 MHz สาระสร้างสรรค์ เพื่อคนทันสมัย ครอบคลุมกว้างไกล ใสใจคนเมืองเลย

29/20 ถ.ร่วมใจ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร. 042-862089 โทรสาร. 042-813243 88.00 Plus FM เป็นสถานีวิทยุที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ด้วยบริการที่รวดเร็ว สม�่าเสมอ เข้าถึงกลุ่ม เป้าหมายรวมทั้ง ได้รับความไว้วางใจ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์จาก ห้างร้าน บริษัทและสินค้าชั้นน�า มากมาย เราขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะท�าให้ภาพลักษณ์ และยอดการจ�าหน่ายสินค้าหรือการใช้บริการ ขององค์กรท่านเพิ่มสูงขึ้น ด้วยรูปแบบการจัดรายการที่ทันสมัย โดยกลุ่ม DJ.รุ่นใหม่ ที่ใกล้เคียงด้วยวัย และ Life Style เดียวกันกับกลุ่มผู้ฟังสมทบด้วย DJ. มืออาชีพที่พร้อมสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 88.00 Plus FM สามารถออกอากาศได้อีกคลื่นหนึ่งคือ 102.00 MHz ด้วยเสียงที่คมชัดรัศมีการรับฟัง ครอบคลุมมากทีส่ ดุ ในจังหวัดเลย และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ อ.เมือง, อ.วังสะพุง, อ.หนองหิน, อ.ภูกระดึง, อ.ภูเรือ, อ.ด่านซ้าย, อ.ท่าลี่, อ.เชียงคาน, อ.นาด้วง, อ.นาวัง, อ.นากลาง จ.หนองบัวล�าภู, จ.เพชรบูรณ์ อีกหนึ่งช่องทาง Radio network คือ www.loeiplusfm.com อับเดทเพลงใหม่ก่อนใคร หรือฟังเพลงฮิต พร้อมสาระที่ทันสมัย ข่าวสารที่อยู่ในความสนใจและ เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ Life Style ของคนรุ่นใหม่ แฟชั่น บันเทิง ดนตรี กีฬา และไอที รับรองได้ว่า 88.0 Plus Fm จะเป็นคลื่นอันดับ 1 ในใจคุณอย่างแน่นอน ติ ดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ โทร. 08-4788-8180 ส�านักงาน โทร. 0-4286-2089 E-mail: 88plusfm@gmail.com www.facebook.com/plusfmloei ขอเพลงได้ที่ On Air: 0-4286-2088 SMS: 4221225

รา้

PLUS Music Hit Top 10 Chart

“คลื่นอันดับ 1

ของคนเมืองเลย”

ประจ�ำเดือนสิงหำคม 2555

1 2

ค�ายินดี

Klear

้ขาวเปียกคุณยา

.............พูดถึงเมนู ข้าว เปี ยก แล้ว เชื่อว่าหลายๆ คน คงจะเคยได้ ลิ้ ม ลอง ข้าวเปียกที่อร่อยถูกปาก และสะอาด ถูกหลักอานามัย หลายๆ ร้านที่มีชื่อเสียงในจังหวัดเลย... วันนี้มีโอกาสดี ที่จะแนะน�าเมนูข้าวเปียก อร่อยถูกปากและไม่เหมือนใครกับน�้าซุปที่เข้มข้น กรรมวิธีที่สด สะอาดทุกขั้นตอนพร้อมกับการใสใจ ในวัตถุดิบที่เห็นในรูป คือเมนูข้าวเปียกที่ผู้เขียน ได้ไปสัมผัสกับประสบการในการชิมมาแล้ว ครั้งนี้ ขอรับรองว่าอร่อยมาก และเจ้าของร้านจ�าหน่ายโดย ไม่คิดถึงก�าไรมากนัก ชามที่เห็น ขนาดบิ๊กไซด์มาก ถ้าคนชอบกินเยอะๆ และอร่อยถูกปากขอแนะน�า

ร้านนีเ้ ลยครับ ร้านข้าวเปี ยกคุณยาย ข้าง ม.ราชภัฏ เลย นี่เอง....อยู่ฝั่งขาออก ถนนเลย-เชียงคานติดกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลองชิมกันดูครับ ..........ฉบับหน้ า พลัส ชิ ม ชิ ล ชิ ล จะเป็นเมนูไหน ค่ อ ยติ ด ตาม แล้ ว เตรี ย มท้ อ งให้ ว ่ า งกั บ มื้ อ อร่ อ ย ของคุณได้เลย

ที ฆ ายุ ก า โหตุ มหาราชิ นี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

ผู้บริหารและพนักงาน สถานีวิทยุ 88 พลัส เอฟเอ็ม

Better Life By Peemai

Glutathione

หรื อ อี ก ชื่ อ หนึ่ ง ว่ า ยาขาว ที่ หนุ่มๆ สาวๆ รู้จักกันดีเลยล่ะ เพราะว่ามีอิทธิพลต่อชีวิตประจ� าวันของหลายคน Glutathione เป็ น กรดอะมิ โ น ที่ ส� า คั ญ ในการต่ อ ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ และยั บ ยั้ ง การสร้ า งเม็ ด สีเมลานินซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดกระ, ฝ้า และ จุดด่างด�านั้นเอง... ต่อมาองค์การอาหารและยา.....ได้ประกาศ ห้ า มใช้ Glutathione เพื่ อ ช่ ว ยผิ ว ขาว เนื่ อ งจาก Glutathione ทั้งชนิดเม็ดและชนิดฉีดเพื่อมุ่งผิวขาว มี Glutathione สูงถึง 500-1,000 มิลลิกรัม ซึง่ มากกว่า ปริ ม าณที่ แ พทย์ อ นุ ญ าตให้ ผู ้ ป ่ ว ยใช้ ก็ คื อ ไม่ เ กิ น 250 มิลลิกรัมต่อวัน และอาจท�าให้แพ้ยาจนช็อค

ถึ ง ขึ้ น เสี ย ชี วิ ต เฉี ย บพลั น หรื อ ส่ ง ผลในระยะยาว เช่ น สะสมในร่ า งกายส่ ง ผลเสี ย ต่ อ ตั บ และไตได้ และท�าให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนัง

ควรเลื อ กกิ น อาหารที่ ช ่ ว ยกระตุ ้ น ร่ า งกายให้ สร้าง Glutathione ได้ดีขึ้นดีกว่า อาทิเช่น ปลา เนื้อ หมู เนื้อวัว นม ไข่ หน่อไม้ฝรั่ง ผักโขม มะเขือเทศ และผลไม้อย่าง แตงโม สตอเบอร์รี่ องุ่น อะโวคาโด หรือรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกก�าลังกาย ให้สม�่าเสมอ บริหารความสวย ความหล่อด้วยวิธี ธรรมชาติเป็นประจ�า แค่นี้ก็สวยใส ขาว หล่อ กันได้ แล้วค๊า......

LIFE STYLE ++ จะว่ า ไปแล้ ว แฟชั่ น การแต่ ง ตั ว ของวั ย รุ ่ น จังหวัดเลยเรา ก็ไม่แพ้ที่อื่นเลยนะ ยิ่งถ้าเป็น เรื่องหน้าตาแล้วล่ะก็ ฟันธงเลยค่ะว่า เป๊ะเวอร์ๆ ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝน เพียงแค่แต่งตัวสบายๆ สไตล์ชิลๆ แค่นี้ก็เริ่ดแล้วคร๊า...

ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักเธอ

ดา เอนโดฟิน

3

เที่ยงคืน 15 นาที

25 Hours

4

กลับมาตามค�าเรียกร้องอีกครัง้ กับหนังแฟรนไชส์ยอดนิ ยม Resident Evil Retribution ซึ่งนับเป็ น

ภาคที่ 5 แล้วของหนังผีชีวะเรือ่ งนี้ คราวนี้ มาพร้อมกับฉากอันตระการตาสุดยิ่งใหญ่ และตัวละครหน้ าใหม่ ทัง้ Ada Wong และ Leon Kennedy ที่คอเกมต่างคุน้ เคยเป็ นอย่างดี รวมทัง้ Rain ตัวละครที่ตายไปตัง้ แต่ ภาคแรก ยังกลับมาร่วมสร้างความมันให้กบั หนังภาคนี้ ด้วย ก�าหนดฉาย ในวันที่ 13 กันยายน 2555 ทัง้ ในระบบดิ จิตอลและรูปแบบ 3D...

หนึ่งค�าที่รอ

ณัฐ ศักดาทร

5 6 7

ฤดูความรักผลิ สบู่

ลุลา

แสตมป์ อภิวัชร์

คนบนฟ้าต้องการให้รัก

อ๊อฟ-ลิเดีย

8 9

Love sick

มายด์

รักเธอ 24 ชั่วโมง

แกงส้ม เดอะสตาร์ 8

10

ให้รักมันโตในใจ

ณเดช คูกิมิยะ

ราศีมงั กร

14 ม.ค.-12 ก.พ.

ราศีมีน 14 มี.ค.-12 เม.ย.

ราศีกนั ย์ 17 ก.ย.-16 ต.ค.

ราศีเมถุน 14 มิ.ย.-14 ก.ค.

ราศีตลุ ย์ 17 ต.ค.-15 พ.ย.

ราศีกรกฎ 15 ก.ค.-14 ส.ค.

ราศีพิจิก 16 พ.ย.-15 ธ.ค.

อยู่คนเดียวมานาน เจอจีบชุดใหญ่ ท�าตัวเงอะงะ ปวดหัวมึนสุดๆ เพื่ อ นร่ ว มงานท� า แอนตี้ กั บ เรา งานชิลๆ ไม่มีอะไรหวือหวา แต่เน้นเพื่อนฝูงซะเกิน เรียนไป ท�าเอาท้อ รักพอไหวเข้าใจกันเป็นดีที่สุดส่วนเรื่องเรียนรุ่ง โลดเกินกว่าที่เล็งไว้เยอะ รู้ไหมชาวราศีมีน ทัง้ กิจกรรมและการเรียน

ท�าตัววี นเหวี่ ยง ซะเหลื อ เกิ น ส่ ว นงานเข้ า เป้ า ลังเลกับงานใหม่หรืองานเก่าดีเอาน่าอย่าคิดเยอะ งานเข้าแล้วล่ะสิ ! สุดเครียดเจอเจ้านายเหวี่ยง ระวั ง เรื่ อ งค� า พู ด มี ป ั ญ หากั บ กลุ ่ ม ก๊ ว นจนเมิ น เชิ ด ใส่ กั น ความรักนะหรอมีมากมายแต่ไร้คนจริงใจ งั้นเฉยๆ ไว้นะ รักอึมครึมดูท่าว่าจะบูด กิ๊กกั๊ก อย่าสนไม่ได้มีใจให้เราซะเล๊ย รักไม่เห่ยแต่เน้นเอาใจอีกนิดจะดีกว่า ชาวราศีสิงห์ ชิ ชิ ไม่ง้อก็ได้

ราศีพฤษภ 14 พ.ค.-13 มิ.ย.

รักมีลุ้น เจอพวกที่ชอบของแปลกซะงั้น การงาน หนุ่ ม สาววัย ท�า งาน เจอคนหลงผิ ด มาแอบปิ ้ ง มึนงงกับคนรู้ใจ ช่างเข้าใจยากงานเข้าบานเบอะ พอลุ้น ยังได้อยู่แต่อย่าริแฮงค์ พราะดูแล้วไม่น่ารัก กิ๊กกั๊ก เล่นเอาซะปลื้มเลย งานพอลุ้น แต่ไม่เป็นดั่งเป้าเล่นเอาเหวอ ว่นวายไปหมดสู้ๆ อย่าคิดมาก ท�าปวดหัว เซ็งเลยนะ ราศีธนู 16 ธ.ค.-13 ม.ค. งั้นขยันมากๆ จะได้แจ๋วๆ ราศีเมษ 13 เม.ย.-13 พ.ค. ราศีสิงห์ 17 ส.ค.-16 ก.ย. วุ่นกับงานติดต่อจนปากยื่นลื่นไหล รักดูอ่อนไหว มึนสุดๆ งานค้างบึ้ม ยิ้มเข้าไว้นะจ๊ะ ส่วนความรัก กรี๊ดสุดๆ คนรักรู้ใจท�าเซอร์ไพรส์จนต่อมน�้าตาแตก ต้องเร่งเอาใจหน่อยไม่งั้นล่ะก็หวาดเสียวน่าดู คนที่แอบปิ้งมีใจให้การเงินไม่ติดขัด เริ่ดจร้า งานเริ่ดล�้าหน้าจนโดนเม้าส์มอย งั้นนิ่งๆ ไว้ก่อนดีกว่า


ฉบับที่ 32 ประจ�ำเดือนสิงหำคม 2555

ฉบับที่ 32 ประจ�ำเดือนสิงหาคม 2555

หน้ำ 19

หน้า 19


หน้ำา 20 หน้ 20

ฉบับบทีที่ ่ 3232ประจ� ำเดืำอเดืนสิองนสิ หำคม 25552555 ฉบั ประจ� งหาคม

มอบวารสารศาลแรงงานภาค 4 : ท่านพงษ์ศักดิ์ กิติสมเกียรติ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 4 มอบเงิ นสมทบโครงการ 300 ดวงตามหากุศลเฉลิ มพระเกียรติ ฯ : คุณบรรเจิด ฉัตรไพฑูรย์ ประธาน (คนที่ 7 จากซ้าย) พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค 4 ท่านสุรชัย ศักดิ์ศิริวุฒโฒ ประธาน ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 4 (เนคไทร์สีแดง) และคณะ รับมอบวารสารศาลแรงงานภาค 4 จาก คุณอรุณี จิวาศักดิ์อภิมาศ กรรมการบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร/ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 4 (คนที่ 5 จากซ้าย) ที่ให้การสนับสนุนในการจัดพิมพ์วารสารศาลแรงงานภาค 4 โดยท�าพิธิมอบ ณ ห้องรับรองศาลแรงงาน ภาค 4 จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 24 เดือนกรกฎาคม 2555

บริหารโรงพยาบาลเอกอุดร (คนที่ 2 จากซ้าย) และคุณวิเชียร ชมดง ผู้อ�านวยการฯ (ซ้ายสุด) รับเงินจ�านวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) จากกองทุนคุณแม่ยุพิน พรหมอารักษ์ (จิรัปปภา) เพื่อสมทบทุนโครงการ 300 ดวงตามหากุศล เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี คุณสุวรรณี ตรีวัฒน์สุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น (คนที่ 2 จากขวา) และคุณณัฐพัชร จิรัปปภา เป็นตัวแทนมอบให้ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 4 โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555

เยี่ยมชมคลิ กนิ กแพทย์แผนจีนและฝังเข็ม / แผนกกายภาพบ�าบัด : ท่านนพวัชร สิงห์ศักดา รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุดรธานี (ขวาสุด) ท่านนฤมล ช่วงรังสี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี (ชุดสีขาว) พร้อม

เยี่ยมชมบูธ : คุณอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี (คนที่ 3 จากขวา) ให้เกียรติ ด้วยท่านพูนทรัพย์ สิงห์ศกั ดา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี (ซ้ายสุด) ให้เกียรติรว่ มถ่ายภาพกับคุณบรรเจิด

ร่วมถ่ายภาพกับอาจารย์แพทย์หญิงสิริวรินทร์ เกษตรศิริ กุมารแพทย์โรงพยาบาลเอกอุดร (คนที่ 2 จากขวา) ฉัตรไพฑูรย์ ประธานบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร (คนที2่ จากขวา) และคุณอรุณี จิวาศักดิอ์ ภิมาศ กรรมการบริหาร พร้อมด้วยคุณธัญญศรฐ์ พิมพ์วาปี ผู้จัดการการตลาด (ขวาสุด) และคณะ โอกาสเข้าเยี่ยมชมบูธของโรงพยาบาล โรงพยาบาลเอกอุดร (ชุดสีชมพู) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม คลินิกแพทย์แผนจีนและฝังเข็ม / แผนกกายภาพบ�าบัด เอกอุดรในงาน Modern Mom ณ ศูนย์การค้าเซนทรัล พลาซา อุดรธานี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2555 โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2555

พิ ธีเปิ ดโครงการ 300 ดวงตามหากุศล และ โครงการพาแม่ตรวจมะเร็งเต้านม เฉลิ มพระเกียรติ ฯ : มอบเตียงคนไข้ : คุณบรรเจิด ฉัตรไพฑูรย์ ประธานบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร (คนที่ 6 จากขวา) คุณอรุณี

จิวาศักดิอ์ ภิมาศ กรรมการบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร (คนที่ 5 จากขวา) คุณวิเชียร ชมดง ผูอ้ �านวยการโรงพยาบาล เอกอุดร (คนที่ 4 จากขวา) และคณะ มอบเตียงคนไข้ให้คุณประเพียร กองน�้า ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ของโรงพยาบาลเอกอุดร โดยมีคุณ เวียง กองน�้า สามี (คนที่ 5 จากซ้าย) รับแทน ณ หน้าห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555

ท่านนพวัชร สิงห์ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (ชุดสีกากี) ท่านนฤมล ช่วงรังสี นายกเหล่ากาชาด จังหวัดอุดรธานี (ชุดสีขาว-แดง) และคณะกรรมการเหล่ากาชาด ร่วมถ่ายภาพกับ คุณบรรเจิด ฉัตรไพฑูรย์ ประธานบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร (แถวนั่งคนที่ 8 จากซ้าย) คุณอรุณี จิวาศักดิ์อภิมาศ กรรมการบริหาร โรงพยาบาลเอกอุดร (ชุดสีชมพู) อาจารย์แพทย์หญิงธนิกานต์ ภัทรกิจธรรม จักษุแพทย์ประจ�าโรงพยาบาลเอกอุดร (แถวนั่งคนที่ 5 จากขวา) และคุณศาสตรา ลิ้มมณีวิจิตร ผู้แทนประธานมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน (แถวนั่ง คนที่ 3 จากขวา) และคณะ ในโอกาสจัดพิธีเปิดโครงการ 300 ดวงตามหากุศล และ โครงการพาแม่ตรวจมะเร็ง เต้านม เฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2555

อบรมวิ ชาการ “ปวดหัว เส้นเลือดสมองตี บ อัมพฤกษ์ อัมพาต” : อาจารย์แพทย์หญิง ภารดี อบรมวิ ชาการ “ศาสตร์แห่งการฝังเข็มเพื่อสุขภาพ” : แพทย์จีนนันทิดา สระโสม แพทย์แผนจีน สงวนดีกุล อายุรแพทย์โรคระบบประสาท ประจ�าโรงพยาบาลเอกอุดร (แถวนั่งคนที่ 6 จากซ้าย) ให้เกียรติเป็น วิทยากรและร่วมถ่ายภาพกับคณะผู้เข้ารับการอบรม เนื่องในโอกาสที่โรงพยาบาลเอกอุดรจัดการอบรมเชิง วิชาการเรือ่ ง “ปวดหัว เส้นเลือดสมองตีบ อัมพฤกษ์ อัมพาต” ซึง่ เป็นการให้ความรูเ้ ชิงวิชาการเกีย่ วกับการป้องกัน โรคและการดูแลรักษา ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2555

ประจ�าโรงพยาบาลเอกอุดร (ชุดสูทสีขาวแถวนั่งที่ 2) ถ่ายภาพกับคณะผู้เข้ารับการอบรม เนื่องในโอกาสที่ โรงพยาบาลเอกอุดร จัดการอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “ศาสตร์แห่งการฝังเข็มเพื่อสุขภาพ” ซึ่งเป็นการให้ความรู้ เชิงวิชาการเกี่ยวกับโรคและการดูแลรักษาโดยการฝังเข็ม ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อ วันที่ 23 มิถุนายน 2555

loeitime 32 ส.ค. 55  
loeitime 32 ส.ค. 55  

เลยไทม์พลัสนิวส์ฉบับประจำเดือนสิงหาคม 2555

Advertisement