Page 1


Седми ч но и3дание

ИЗДАТЕЛСКА КОМПАНИЯ: Де АГОСТИНИ ХЕЛАС ООД

(De AGOSTINI HELLAS SRL) СТРАНА НА ПРОИЗХОД: Гърция ИЗДАТЕЛ: Петрос Каnнистсх; ИКОНОМИЧЕСКИ ДИРЕКТОР: Фотис Фотиу МЕНИДЖЪРНА РЕДАКТИРАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО: Вирджиния Кутрубас АДРЕС: Вулягменис 44-46,

166 73 Атина

(Vouliagmenis 44-46, 166 73 Athens) М ЕНИДЖЪР МАРКЕТИНГ: Михалис Куцукос М ЕН ИДЖЪР НА И ЗДАН И ЕТО: Насита Кортеса

ПРОИЗВОДСТВЕН КООРДИНАТОР:

Ервин Ромел

Брой

\

Каролина Пулиду

63

МЕНИДЖЪР ДИСТРИБУЦИЯ: Еви Боза МЕНИДЖЪР ЛОГИСТИКА И ОПЕ РАЦИ И:

ВЪВЕДЕНИЕ

4

Димитрие Паскалидис КООРДИНАТОР ЛОГИСТИКА И ОПЕРАЦИИ: Антонис Люмис СПЕЦИАЛНА АДАffiАЦИЯ ЗА БЪЛГдРСКИ ЕЗИК:

ЖИВОТ И ДЕЙНОСТ

6

ГИГА ДЖОРДЖ ЕООД

(GIGA GEORGE EOOD)

РЕДАКЦИЯ И КОРЕКЦИЯ: Ралица Панайотова

По следите на Пустинната лиси ца

ПЕЧАТ И ПОДВЪРЗВАНЕ: HAIOEMENOS S.A.

Избор на военна кариера

ДИРЕКТОР НА ПЕЧАТНИЦАТА: МАКИС КОТОПУЛОС ВНОСИТЕЛ: Атика Медия бьлгария ООД

Разцветът н а един военен гений

е 2008

Затишие пред буря

С

Л юбимецът на Хитлер

De AGOSТINI Hellas 2003 К.К. De AGOSТ1NI JAPAN

ISSN: 1791 ·4256

Германският африкански корпус Сним ки :

Успехи и провали

На Ромел е заповядано да умре

Uniphoto Press, CorЬis Japan

Цена на броевете: Цена на nървия брой:

1,50 лв.

Цена на следващите броеве: 3.70 лв.

ВАЖНИ СЪБИТИЯ

20 Всички текстове са защитени с авторски nрава. Забранено е

Кампанията в Северна Африка -сражения сред горещите

възnрои3веждането, сканирането, nредаването или изnомва ·

пясъци на пустинята

без nисменото съгласие на редактора.

СЪВРЕМЕННИЦИ

нето на материалите с търговска цел nод каквато и да е форма

24

Мъже, преследващи една илюзорна победа

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ

28

Съвременните рицари на войната - лоялност и съвест

За вашето по-добро обслужване търсете изданието винаги в един и същ търговски обект и уведомявайте nродавача за намерението си да закупите евентуално и следващите броеве. За всякаква информация, справки, замяна на екземпляри или поръчки на nредишни броеве,

потърсете ни на телефон

(02) 489 95 53 или ни изпратете e-mail на адрес info@deagostini.bg. Обслужване на клиенти: понеделник- петък, 10:00 -15:00 ч .

За да поnучите стари броеве по пощата, първо се обадете на теnефон

(02) 489 95 53,

след което преведете необходимата сума по сметка: Алфа Банк

IBAN: BG39CRBA 98981001 0718 50 BIC: CRBABGSF Кеар Дайрект ЕООД

При попучаване на стари броеве по куриер заплащането става в момента н а получаването .

3а да nолучите nо-добро обслужване, nорьчвайте всеки брой на nоредицата от един и същ търговски nункт и информирайте

nродавача за намерението си да купувате следващите броеве.

Издателят си заnазва правото да променя реда на издаване

на поредицата, както и правото на избор на имената, които ще се nредставят.

Посетете сайта на Де Агоетини

www.deagostini.bg


-

Въведение

Ервин Ромел Какъв е неговият живот?

Н LJ_J

s: I LJ_J

с:[

АХЛУВАНЕТО НА ХИТЛЕР в ПОЛША слага

началото

на

презират

Втората

световна

война.

Съюзниците

германската армия, смятайки, че войниците са последователи

на диктатора. По друг начин обаче се гледа на човека, който ръководи Африканската кампания. Ервин Ромел

-

командирът,

който смело щурмува бойното поле, е уважаван дори от противниците си.

Макар че е роден в семейство, принадлежащо по-скоро към средната класа, което по никакъв начин не е свързано с

военните, Ромел започва кариера като армейски офицер. Хитлер забелязва способностите му на военен по време на Първата световна война и му поверява водеща роля при нахлуването във

Франция. Вое нната кампания в Африка, с коятоРомел се прочува,

LJ_J

обаче завършва с поражение. Това, заедно с пораженията,

оо

му съдба

~

за уважение характер напълно се различават от представата за

оо

които търпи германската армия, предопределя по-нататъшната

-

той е принуден да се самоубие по заповед н а

Хитлер. Необикновената му военна тактика и неговият достоен

нацистки генерал и предизвикват много дискусии след края на

войната. Ка къв е Ро мел като човек?


-

Ервин Ромея

ХРОНОЛОГИЧНАТАБЛИЦА

?:

,

U'v) Р ,

1871

~

Създаване на Германската империя .

1891

~

На

1910

~

Ромел постъпва в местния полк.

1912

~

Произведен е в чин лейтенант.

1914

~

Избухва Първата световна война. Във Франция Ромел за първи път участва в сражение.

1916

~

Ромел се жени за Лусия Мария Молин .

1917

1 1

Ромеленаграден със "Синия Макс" (Pour le Merite) - военно отличие на Кралство Прусия.

1919

~

Създадена е Ваймарската германска република. На 28 юни е подписан Версайският договор.

1921

~

Ромел е преместен в Щутгарт.

1923

~

Избухва Биреният пуч (Мюнхенският пуч), ръководен от Адолф Хитлер.

1928

~

Ражда се първият син на Ромел - Манфред.

1929

1

Ромел става инструктор в Дрезденското пехотно училище.

1933

~

Хитлер става канцлер на Германия. Германия напуска Обществото на народите.

1918

]~"'(

15 ноември в Хайденхайм (Южна Германия) се ражда Ромел.

Приключва Първата световна война.

Ромел е назначен за командир на планински батальон.

1934

~

Хитлер става фюрер (вожд).

1937

~

Публикувана е книгата наРомел "Пехотни атаки"

1938

~

Ромел поема командването на батальона, охраняващ лично Адолф Хитлер.

1939

1

На

1940

~

Ромел поема командването на 7-ма танкова дивизия.

(Jnfanterie greift an).

1 септември Германия напада Полша. Избухва Втората световна война .

Германците нахлуват във Франция. На

27 септември е подписан съюзният договор между Германия, Италия и Япония,

известен като Тристранен пакт.

1941

~

Начало на офанзивата на Източния фронт. Ромел е изпратен да ръководи кампанията в Северна Африка.

1942

1

Първата битка при Ел Аламейн.

1943

~

Ромел се опегля от Африка. Италия капитулира пред Съюзниците.

1944

~

Съюзническите сили извършват десант в Нормандия (Франция).

На 14 октомври Ромел е принуден да извърши самоубийство в Херлин ген .

1945

~

Приключва Втората световна война.

1975

~

Синът на Ромел, Манфред, става кмет на Щутгарт.


По следите на Пустиниата лисица Ервин Ромел, командир на най-мощната бронетанкова дивизия и гордостта на германската армия, всява страх в сърцата на войниците от

Съюзническите сили в африканската пустиня. Той е уважаван като герой от своите съюзници и като достоен противник от враговете си. Смелата му военна тактика и отличната му репутация му спечелват неприязънта

на германската военна администрация. Ромел посреща смъртта не от

вражеско оръжие, а от собствената си ръка.

Избор на военна кариера Прякорът "малкото бяло меч е" г.

премества да живее там. В града обаче няма начално

в Хайденхайм, Вюртемберг (по онова време

училище и затова се налага да орган изират обучение

Кралство Вюртемберг), Южна Германия. Въпреки

за децата вкъщи. Ервин не полага особено голямо ста­

Е

РВИН РОМЕЛ е роден на

15

ноември

1891

ч е става един от най-прочутите висши офицери по

рание по отношение на ученето и nрекарва по-голя­

време на Втората световна война, той произхожда

мата част от времето си, бродейки из планините нао­

от семейство, което няма нищо общо с армията.

коло. Когато идва време, момчето да продължи обра­

Както дядото на Ервин, така и баща му, който също

зованието си в средното училище, в което nреnодава

се казва Ервин, п реподават математика в местното

и баща му, Ервин nоказва значителни проnуски в зна­

училище. Майка му Хелене е дъщеря на високопос­

нията си в сравнение с оста налите ученици.

тавен сановник във Вюртемберг. В това отношение

Това дълбоко го деnресира и той става още по­

може да се каже, ч е семейството, от което произ­

nодатлив на заболявания. В крайна сметка Ервин се

хожда Ромел, принадлежи към средната класа.

отказва от опитите си да настигне своите съученици,

Момчето израства заедно със своята сестра Хелене

и двамата си братя Карл и Герхард. В детството си Ромел постоянно страда от настинки, а лицето му често

поради което е смятан за "мързеливо и лесно обър­ кващо се момче~

Като юноша Ервин се променя и nостеnенно се

е унило и тъжно, което може би дава основание на дру­

nревръща в един енергичен младеж. Той не само

гите членове на семейството да започнат да го нари­

разкрива блестящите си математически заложби, но

чат "малкото бяло мече~

се развива добре и физически. През този период се

Независимо че изглежда

слаб физически, той има открит и честен характер и се

увлича от авиацията и двамата с най-добрия му nри­

отнася изключително приятелски към околните.

ятел дори успяват да конструират истински безмо­

През

г. бащата на Ромел става директор на

торен самолет. За съжаление обаче, въпреки мно­

средното училище в Аален и цялото семейство се

гобройните nодобрения, наnравени от тях, самоле­

1898

.... Снимка на младия Ромел като кадетски офицер. Като малък той е nредразnоложен към чести

заболя вания и другите членове на семейството го наричат ·малкото бяло мече~

тът не успява да nолети. Двамата младежи не крият мечтата си да станат инженери и никой от тях дори

.". Имnераторското семейство nрави nреглед на германската армия в н а чалото на ХХ век. Униформите на военните остават nочти същите и nрез Втората светов на войн а.

и не nодозира, че Ервин един ден ще стане армей­ ски командир.

Влюбен и ят офицер Когато идва моментът Ервин да реши каква

кариера да избере, той разбира, че най-добрият му nриятел е започнал работа в самолетна фабрика. Ромел споделя с баща си своето желание да стане инженер и Ервин-старши, който е nривърженик на академизма, категорично отказва да се съгласи

с подобно решение. Тогава младежът решава да се nосвети на военната кариера и този nът баща

.... Съnругата на Ромел, Лусия. Тя nостъnва 8 колеж 8 Данциг (днес Гданск), за да се димомира като n реnодавател по чужди ез и ци.


Ервин Ромея

ГЕРМАНСКАТА АРМИЯ ОТ БЛАГОРОДНИЦИ Германската армия, към която се nрисъ­

лежи и Ромел.

единява Ромел, е nо-nравилно да се нарича

След Първата световна война Герман­

Германска имnерска армия. Франко-nру­

ската империя е по-известна като Ваймар­

ската война СТ\1\мулира обединяването на

ска реnублика, но за армията почти нищо

германските княжества и създаването на

не се променя. Повечето офицери и гене­

Германската империя nрез

1871

г., като

Прусия има определено водеща роля в

рали в германската армия са nрусаци по nроизход.

това обединение. Ето защо не е изненад­

Йерархичната структура nри военните

ващо, че Вилхелм 1, кралят на Прусия, става

се превръща в своеобразна nречка за

и nървият германски император.

Ромел, който дължи успеха в кариерата си

Германската армия от началото на ХХ в.

изцяло на собствените си усилия и успехи.

носи характерните белези на пруската.

Появата на Хитлер и създаването на Третия

Прусаците от благородни семейства са

райх драматично променят nоложението.

назначавани в големите полкове, в които

Кадровата политика в армията безсnорно

могат nо-лесно да градят военната си кари ­

е повлияна от факта, че Хитлер е обикно­

ера, без да nолагат особен труд. Всички

вен гражданин, и хора, които не са бла­

останали трябва да nолагат неимоверни

городници по произход, стават генерали.

на демонстрационен nолет на братята Ргйт. Сгмо няколко

усилия, за да постигнат успех във воен ­

Това дава възможност за усnешна кариера

години след техния успех Ромел конструира своя безмоторен самолет.

ното поприще. Към втората група nринад-

и на Ромел.

му одобрява неговия избор. По това време в

nърви път се влюбва в Лусия Мария Мол ин.

.... Снимка

Германия учените и военните се ползват с голямо

През януари

1912

г. Ромел е произведен в чин

уважение. Ето защо за бащата на Ромел, който

лейтенант, след което се завръща в 124-ти nехо­

на младини служи в артилерията, кариерата на

тен nолк във Вайнгартен, където му nоверяват

армейски офицер изглежда далеч nо-престижна

обучението на новобранците. Усърдието, което

от тази на инженер.

влага при изпълнение на задълженията си, скоро

През юли

1910

г. Ерви н nостъпва като кадетски

офицер във Вайнгарте н ския 1 24-ти пехотен пол к, разnол ожен в о кол ностите н а Щутгарт. След като

В

продължение

на

две

години

Ромел

се

труди н еуморно, като съ щевремен но всеки ден

п р ез ма рт

изn раща n и сма до своята л юбима. По това време

Ромел п остъnва в офи церската кадетс ка

той преживява и тежка загуба - умира баща му.

преми н ава

1911 r.

му сnечелва доверието на висшите началници.

осн о вна

подготовка

тук,

школа в Дан ци г.

Това не nроменя твърде много неговия живот, тъй

Данциг е съвремен н ият град Гданск в Полша.

като той вече е самостоятелен. Във времена на

По онова време се намира в източната част на

....

мир животът на армейските офицери е nо-скоро

Германскгта имnерия Вилхелм 1.

Германия, доста далеч от родния край на Ромел.

еднообразен, но по време на война те никога не

Въnреки че е момче, израсло в селски район, което

са сигурни дали ще доживеят до следващия ден.

никога не свиква напълно с града, той не се чувства

Скоро идва време и за Ромел да се изnрави nред

чак толкова зле в него, още nовече че имен н о тук за

тази ужасна реалност.

Градът, в който Ромел се обучавг кгто кадетски офицер, днес се нарича Гданск. В миналото той е част от Прусия и до днес е и з вестен с голямото си nристанище.

Портрет на сыдателя на

Неговият син Вилхелм 11 се кгчва на трона nрез

1888 г.

но не се nолзва с rолямг

nоnуля рност и nрез

1918 г. е

nринуден да гбдикира.


Живот и дейност

Разцветът на един военен гений Първото истинско ср ажени е

ПРЕЗ МАРТ 1914 r. двадесет и три годишният Ромел е

където устройват засада и пленя­

на служба в 49-ти артилерийски nолк. който е разnо­

ват други nетдесет вражески вой­

ложен в град Улм. Четири месеца nо-късно, след убий­

ници.

ството на п рестолонаследника на Австро-Унгария,

Точно когато изглежда, че взво­

ерцхерцога Франц Фердинанд, и съnругата му София

дът на Ромел е усnял да се сnрави

херцогиня на Хохенберг, Австрия обявява война на

с врага, от близките възвишения

Сърбия. Веднага става ясно, че във войната ще бъдат

французите заnочват нов обстрел

въвлечени всички евроnейски страни, така че дори

срещу германците. Ромел заnо­

-

и в такова малко градче като Улм вестниците излизат

вядва на войниците си да се

със сnециално издание. Ромел веднага се завръща в

укрият зад един хълм и извед­

своя nолк във Вайнгартен. На

2

нъж внезаnно и.згубва съзнание.

август им е заnовядано да се nреместят,

Оказва се, че не е ранен, а в резул­

тат от силния стрес, в комбинация със слабостта

което внася наnрежение сред младите войници, но

в същото време изnълва душите им с вълнение. Нито

на Първата световна война. През

Ромел, нито неговите nодчинени участват в истинско

Танк с картечница от времето

този n ер иод се nоявяват много

nоради безсънните нощи преди nридвижването към

нови открития, едно от които е

бойното nоле, нервната му система nросто се срива.

сражение до този момент. Оказва се обаче, че възбу­

самолетът. Наnредъкът в областта

Когато отново идва в съзнание, битката nочгги е nри­

дата от nървата битка надделява дори и над страха

на въоръжаването става nричина

ключила с nобеда за германците.

от смъртта.

nрез тази война.

за смъртта на голям брой хора

След сражението nолкът заема nозиции в окоnите.

На войниците от 124-ти nехотен nолк е заnовядано

Ромел е сломен от факта, че една четвърт от неговите

да nресекат границата с Люксембург nри Диденхофен

кадети са смъртоносно ранени и сред тях са двама

и да се насочат към Ронбуи - на границата с Белгия,

от най-близките му nриятели. За nърви nът той се

където ги очаква френската армия. В ранното утро

сблъсква с ужаса и нещастията, които носи войната.

на

22 август са nървите сблъсъци между францу­

зите и полка на Ромел. Докато nатруnът на герман­

Височайше признание за храброспа

ците се nридвижва към едно селце на име Бред, дос­

на един достоен войник

тига до вражеските nозиции и заnочва nрестрелка. В утринната мъгла Ромел nродължава наnред начело

По време на инцидент nрез сеnтември Ромел едва

на своите войници и nод вражеския огън усnява да

усnява да избепне смъртта. При едно сражение му

премине през селцето. С трима от подчинените си

свършват nатроните и изnолзва щика си, за да се

той отива на разузнаване и груnата им се натъква на

отряд от около двадесет френски войници, които без­

Независимо от каква национаnност

грижно си nочиват. След като обезвреждат враговете,

са войниците, nисмата от дома rи

Ромел nремества взвода си от селото в близките ниви,

Френски войник чете nисмо в окоnа.

.Ромел се жени за Лусия nрез ноември

смело атакува врага на бойното nоле, би могъл да бъде обикновен семеен човек, жадуващ да

Той обаче трябва да се върне на бойното

се завърне nри съnругата си, колкото може nо­

nоле веднага след сватбата и единствената

бързо. В неговите писма обаче намираме дока­ зателства за желани ето му да

ват nисмата.

семейство.

Всяко негово nисмо до Лусия заnочва със ·скъпа Луси~ а съдържанието му е нещо като

Сnоред мнозина

създад е свое

мъж, който

коnнее

за

домашно огнище, не може да бъде истински

личен дневник, разкриващ nонякога чувството

войник. При Ромел любовта му към семей·

му за хумор. Ромел често nише дори за тайни

ството никога не влиза в конфликт с дълга му

вое нни планове и

като вое н ен.

стратегически nоражения .

Неговите изnълнени с горчивина коментари за

Тази коресnонденция nрекъсва след края на

командирите му и за трагедията, която nричи­

Първата световна война, но се възобновява nри

нява войната, разкриват истинското му отно­

всички случаи, когато се налага Ромел да бъде

шение към сл~ ващото се.

далеч от семейството си. Неизменно писмата му

Трудно е да си nредставим, че Ромел, който

-

втора стеnен.

През януари следващата година той отново се връща

на Първата световна война.

връзка между него и любимата му жена оста­

бедрото и е откаран в полевата болница. За храбростта си Ромел nолучава "Железен кръст"

nодкреnят и им вдъхват кураж на

бойното nоле.

ПИСМАТА НА КОМАНДИРА 1916 г., по време

защити. Той е спасен от войниците си, но е ранен в

започват винаги със ·скъnа Луси~


Ервин Ромеn

в своя полк. но не може да се похвали с някакъв зна­ чителен напредък.

Поради очакванията за една продължителна война цялата фронтова линия е осеяна с окопи и оградена с бодлива тел. Почти невъзможно е, за която и да е страна, да премине през тези бариери, охранявани от множество картечници.

При една от битките в Аргонската гора Ромел твърде умело успява да преведе своя взвод през про­ луки в прегражденията и да унищожи вражеска част,

два пъти по-голяма от неговата. За този успех Ромел е награден с "Железен кръст" - първа степен. Окопите не могат да бъдат атакувани директно,

тъй като това би причинило голям брой жертви. По-подходящо решение се оказва изпращането на малък отряд войници, които да предприемат изне­

надваща атака. За да бъде осъществена една подобна

.... Мемориал в nамет на войниците. заn-tнали в битката за Аргон (известна като Мьоз-Аргонската офанзива). Цялата област около nредградията на Вердюн се nревръща в бойно nоле no време на Първата световна война. Траншеите и бод11ивата тел са заnазени и до днес, за да наnомнят за кръвоnролитните сражения.

военна операция, най-важно е да се открият слабите места във вражеската защита и да се атакува именно

ние, тя е пленена, без да има възможност да се проти­

там. Военната тактика на Ромел е подобна на така

вопостави на нападението. Ервин инстинктивно пре­

наречената блицкриг (светкавична война) доктрина,

ценява ситуацията и без да се поддава на страха от

която по-късно е доразвита и усъвършенствана.

опасностите, които го дебнат, успява да преведе вой­ ниците си в тила на врага и да го обезоръжи. Този

Стратегическият талант на Ромел получава висока г. той е прои.зведен в лейтенант

начин на водене на сражения е типичен за него и той

и е удостоен с честта да постъпи в новосформира­

го използва с голям ефект срещу италианската армия,

ния Вюртембергски планински батальон. По-късно е

като до

изпратен на фронта в Румъния и Италия, където се сра­

повече от осем хиляди вражески войници.

оценка и през

1916

високи военни отличия и в крайна сметка, благода­

година Ервин си взема оmуск. за да се ожени за Луси. Особено впечатляваща е победата на Ромел на ита­

1917 г. В ранното утро

на 25 октомври от друг батальон докладват на Ромел, че са унищожили вражески разузнавателен отряд.

Той бързо се придвижва напред с войниците си и предприема изненадваща атака. Противниковата защита е в неведение за пробива, извършен от Ромел и неговия отряд. Изненадана от германското нападе-

ноември успява да плени по този начин

Ромел е амбициозен в преследването на най­

жава храбро и отново е ранен. През ноември същата

лианския фронт през октомври

10

.... Американски

nлакат,

насочен сре щу n олитиката,

nровеждана от Германия.

рение на своите победи по време на италианската кампания, той е награден с най-високото герман­

В началото Америка н е

ско военно отличие "Синия Макс"

се намесва във войната,

Храбростта, енергията и качествата на Ромел като

но nоради нарас тващите а н ти германски и

nроа нгл ийски настроения, n рез март

1917 r. стра ната

се включва в Първата световна война.

(Pour Le Merite).

командир му спечелват уважението на подчинените

му. Независимо обаче от неговите блестящи прояви и успехи на бойното поле, първите п ризнаци за раз­ грома на Нацистка Германия стават все по-очевидни.

Младият лейтенант Ромел с ордена

"Синия Макс': Като човек той скърби за човешките жертви по

време на войната, но като nрофесионален военен се гордее с

nобедите над врага.

~ Германски войници заминават за фронта след избухването на войната. Повечето германци са оnтимисти за изхода от н ея и

младите войници,

които нямат боен оnит, заминават за фронта с голям ентусиазъм .


Живот и дейност

Затишие пред буря Краят на Великата война

В НАЧАЛОТО вл

1918 r. става

ясно, че Първата све­

товна война е към края си. През март Съветският съюз, където през октомври

е

извършена

революция,

предиш ната година

подписва договор

за

п рекратяване на военните действия с Германия и Австрия. Планът на Герман ия да прегрупира своите

войски на западния фронт за ново нападение про­ пада. П рез септември България също сключва при­ м ирие със Съюзниците, последвана от Турция през октомври. На

3 ноември се оттегля и Австрия. В

Германия същия този ден настояванията да се пре­ крати войната прерастват в революция . Седмица

• 11

ноември

1918 r. Предстаеитеnят

по-късно Вилхелм 11 избягва в Холандия, а на след­

на страните от Антантата. гене раn

ващия ден Германия, която е обявена за република,

Фок. и nредстаеител на Германия

подписва примирие, с което фактически се поставя

nодnИ<зат nримирието въе вагон на

епак в Комnиен, северно от Париж.

край на продължилата четири години война.

С покойни год ини за мъжете с пагони През март

1919 г. Ромел е преместен във

Фридрихехафен на брега на езерото Констане в

Южна Германия (известно като Боденското езеро).

Междувременно Ромел е произведен в чин

Той трябва да отговаря за група непокорни вой­

кап итан и изпратен обратно в 124-ти п олк във

ници, които имат комунистически убежден ия.

Ва йнгартен . По време на вълненията, предизви­

Ромел успява да възстанови реда и дисципли­

кани от революцията и поражението на Германия,

ната във войсковата част. Две години по-късно

той успява да премести съпругата си от Данциг

той отново е преместен

във Вайнгартен. След края на вой ната голям брой

командир н а

оф ицери са уволнени от армията. Ромел, който

за пазва службата си, има възможност да се радва на един сравнително спокоен период в своя живот

и на семейното си щастие.

Хитnер стаеа канцлер nреэ януа ри

1933 г. Сл ед смъртта на 1934 r. той се

Хинденбург nреэ

самоnровъэгласяза эа фюрер, nоставя йки фактически началото н а ед на диктатура.

- този път е назначен за

13-ти пехотен п ол к в Щутгарт. В нача ­

лото на 20-те години следвоенните страсти започ­ ват да стихват и това е един сравнително спокоен

период в живота на Ромел. Като млад офицер той насочва цялата си енергия да обучава поверен ите


Ервин Ромеn

му войници, но в същото време е изключително

вен военен инструктор, но той усnява да сnечели

щастлив със своята съnруга. Двамата обичат да

уважението на всички като строг, но висококвали ­

ходят заедно на ски и на разходки в nланината.

фициран и nочтен професионалист.

г. nредприемат nътуване до Италия с

Ромел по nравило не обича да изтъква заслу­

мотор и nосещават мястото, където Ромел е слу­

гите си, но nрез 19З7 г. той се nревръща в знаме­

През

1927

жил по време на войната. На следващата година се

нитост, тъй като наnисва книга, в която отразява

ражда синът им Манфред.

своя опит и наблюденията си като инструктор.

Тя излиза nод заглавието

въз основа на високите му nостижения nри обу­

"Пехотни атаки': Това

чението на неговите войници Ромел е назначен за

военно ръководство бързо се nревръща в бестсе­

инструктор в Пехотното военно училище в Дрезден.

лър. Говори се, че дори самият фюрер е вnечатлен

Работата му тук също получава висока оценка и през

от него, когато nрочита произведението.

1933 г. той е повишен в командир на трети батальон

Заради добрата реnутация на Ромел военният

... Паул фон Хиf\Денбург ­

от 17-ти пехотен полк, разположен в Гослар, в nлани­

главнокомандващ германската

ната Харц, в централната част на Германия.

армия

Това е nланински батальон, който в случай на нужда трябва да се nридвижва бързо в трудно­

мин истър му nредлага да стане офицер за свръзка

no време на Първата

в организацията "Хитлер Югенд" (Хитлерова мла­

световна война. По-късно той става

деж). На следващата година обаче той е принуден

вторият и nоследен nрезидент на

да наnусне този nост, тъй като влиза в конфрон­

Ваймарската германска реnублика.

тация с лидера на организацията, Балдур фон

достъnни планински местности. И е една чудесна възможност за Ромел да натруnа оnит nри водене

Ширах, по въпроси, касаещи ръководството и обу­

на бойни действия в nланината.

чението на членовете.

Скоро му е предложена доста nо-nрестижна

Скоро след като Ромел е назначен за командир на nланинския батальон, няколко от неговите млади

служба

войници го канят да отиде с тях на ски в nланината.

льона, който трябва да охранява самия Адолф

- поверено му е командването на бата ­

Тайната им цел всъщност е да се надсмеят над новия

Хитлер по време на nътуването му до Судетите,

си началник. Оказва се обаче, че доста nо-възраст­

които са отстъnени на Германия при nодnисване

ният Ромел е nо-добър от тях не само като скиор, но

на Мюнхенското сnоразумение.

и по отношение на физическата издръжливост. Той

През времето, когато работи в близкото обкръ­

nрави три изкачвания и сnускания със ски, без да

жение на Хитлер, Ромел заnочва да изnитва голямо

... Най-близкият съратник на

nокаже какъвто и да е признак на умора или слабост.

Хитлер, Балдур фон Ширах,

Изтощените млади войници отклоняват nоканата му

който отстранява Ромел от nоста

година

донася

големи

качествата, необходими на един истински лидер

му в "Хитлер Югенд~ Ширах е

да се изкачат и сnуснат и четвърти nът.

Същата

уважение към него. За него фюрерът е носител на

nромени

за

Германия. Хитлер става канцлер и се оnитва да разпали nламъка на национална гордост в сърцата

на германците. Впоследствие този nламък се пре­

- решителност, смелост и nатриотизъм. Смята се,

близък и с Гьобелс и се отнася с известно nренебрежение към

че Хитлер притежава една особена магнетичност,

Ромел, тъй като nоследният

която въздейства на околните. Ромел оnределено

говори само

no теми. с върза ни с

войната. и не nроявява интерес

nопада nод това влияние, а службата nри Хитлер му

към културните събития.

дава възможност за бързо израстване в кариерата.

връща в силен огън, който разnалва нови надежди и в сърцето на Ромел.

Срещата с Хитлер

Различна ве сия

Ромел се среща за nърви nът с Хитлер през сеn­ тември 19З4 г., когато фюрерът, който е на nосеще­ ние в Гослар, идва да направи nреглед на неговия

ДЕТЕ , ВЪЗПИТАВАНО С ВОЕННИ МЕТОДИ

батальон. По това време Ромел не се интересува от nолитика и все още не е възnриел идеите на Хитлер,

Ервин и Лусия Ромел имат само един

но в същото време не е и негов оnонент. Всички офи­

син

цери в армията, в това число и Ромел, се надяват и

nозволява да го глези и се надява, че

очакват развитие и оживление в областта на воен­ ната nодготовка. Все nак тяхното отношение към

-

Манфред, но бащата никога не си

ява и детето nолучава разрешение да слезе долу.

Година

nреди

този

случай

Ервин

той ще израсне като смел мъж. Ервин с

тайно отвежда сина си във военното

такъв ентусиазъм

училище и го кара да язди кон. Съnру­

nреследва тази

цел,

че nонякога дори nрекалява.

гата му е

категорично

nротив, заявя­

нацистката nартия е съвсем отделно нещо. Много

Когато Манфред е на осем години,

вайки, че Манфред е nрекалено малък.

офицери не харесват десnотичното поведение на

Ромел го кара да скочи от най-висо­

за да язди. Краката на момчето не дос­

ката nлатформа в nлувния басейн на

тигат стремето, но баща му ги nоставя

нацистите и са доволни, когато nрез юни 19З4 г.

Хитлер разnуска нацистката nаравоенна организа­ ция СА (Щурмови отряд или "кафявите ризи").

nехотното училище nред очите на сво­

между кожените ремъци и го nринуж­

ите курсанти. Когато момчето застава

дава да язди коня, който неочаквано

и

nобягва и влачи момчето около сто

През следващата година, поради провеждане

отказва да се nодчини на заnоведта на

ярда. nри което то nолучава наранява­

на nревъоръжаване, nехотният полк на Ромел е

баща си, наnомняйки му, че не може да

ния

предислоциран в Потсдам, югозаnадно от Берлин.

nлува. Ромел все nак сnира да наето-

кара сина си да язди.

Това е една доста nрестижна nозиция за обикно-

на

дъската,

то заnочва

да

се

тресе

no

главата. Ромел никога nовече не


-

Живот и дейност Снимка на германски~ници, които

Любимецът на Хитлер

преместват бариерата'Wа германо-nолската

граница в нa'liiJloтo на инвазията. Почти всички са убеден11, че войната няма р,а продьлжи дьnго.

Избух ване на Втората световна война

lliEз НОЕМВРИ 1938 r., след като усnешно изnълнява задължен ията си, свързани с охраната на Хитлер, Ромел е nроизведен в чин nолковник и става комен­ дант на Военната академия в замъка ·винер-Нойщат'; разnоложен южно от Виена. Той nриема изключи­

тел но добронамерено тази служба, но неочаквани

nромени в хода на събитията не му nозволяват да остане на този nост дълго време.

По-рано nрез същата година Германия анексира

Австрия. През 1939 г. Хитлер окуnира П ра га и n ринуж­ дава Литва да върне на Германия nристанищния град Мемел. Междувременно Ромел е върнат на служба в охранителния батальон на фюрера. През август той е nроизведен в чи н генерал-майор. Нацистите отnра­ вят nогледа си към Полша. Ромел е толкова развълнуван от своето nовишение,

Прюрач ната шmизия

че не осъзнава наnълно цялата сложност на ситуаци­

ята. Както nовечето негови nриятели германци, той

След успеха на военните действия на германската

nриема ексnанзионистичната nол итика на Хитлер

армия в Полша и завръщането си в Берлин, Ромел

безкритично, недооценявайки възможността Англия

се обръща с молба към Хитлер да му бъде пове­

и Франция да обявят война на Германия.

рено командването на танкова дивизия. Въпреки че

На

1 септември 1939 г. армията

Ромел няма никакъв опит в командването на мобилна

на Хитлер нахлува

в Полша. Два дни nо-късно Англия и Франция обявя­

военна част. той е убеден, че би могъл да п риложи

ват война на Герман ия. Така заnочва Втората световна

своите познания и опи~ п ридобити при окупаци­

война. Великите сили са твърде далеч, за да помогнат

ята на Полша. От военното министерство отхвърлят

на Полша, и на

молбата му като необмислена, но Хитлер я одобрява.

27 септември Варшава е завладяна от

През февруари

германците.

През този nериод Ромел придружава Хитлер по

1940 г. желанието му е осъществено и

.... Снимка на

Ромел става кома ндир на 7-ма танкова дивизия.

Хитлер {вторият

отдясно). който разглежда плана

време на неговите инсnекции на фронта и дори nоня­

Той изключително отговорно и с голяма взиска­

кога двамата обядват и вечерят заедно. Той вече си

телност се заема с обучението на своята част. създа­

сеmември

е спечелил уважението на фюрера, но след разгово­

вайки и развивайки стратегия, специфична за мобил­

като ком а нди р на охранител ния

рите им, касаещи военните действия, Хитлер заnочва

ната дивизия. Самият Ромел пробягва една миля всяка

да цени още nо-високо качествата на генерала.

сутрин, за да възстанови добрата си физическа форма.

на военните действия nрез

1939 г. Ромел {вляво)

батальон винаги се намира близо до Хитл ер и го ескортира

no

вре ме

на цялата камnания.

Пътуване във времето

Германските военновъздушни сили атакуват

22 летища. Герма нската армия се nридвижва

БИТ К АТА З А ФРА Н ЦИ Я

340 ООО бри-

12 май: 14 май:

германската авиация nредnриема изне­

вяйки голяма част от въо-

21 май :

надваща атака срещу британски и френ­ ски летища. Груnа армии "Б" се насочват

ръжението с~ сеопеглят ~-----r~~~~~~~~~~~~~~--4 22- 27 май: в Англия nрез Дувърския

към Холандия и Белгия, а груnа армии

пролив (Па дьо Кале).

Германската атака заnочва на

срещу Франция

10 май 1940 г.

Рано сутринта

•д•- към Ардените, на юг. Съюзническите армии не очакват, че германските военни машини ще наnравят оnит да nреминат

nрез горите, тъй като nътят се извива

....

Ранени английски войници се качват

на кораб, за да отnлават от Дюнкерк. Макар че герма нците ги изтлас кват до

самия бряг, те все nак nозволяват на англичани те да се опеглят.

край блата и клисури. Изненадата им е голяма, когато виж­ дат,

че

германските

атаки

за машват

където близо

тански войници, изоста- Г 1 7~ м=аи:.::·:'----+===...:;.::.~s..;.;.;.=:.....--------1

Франция не е в състоя­

ние да се отбранява. На 14 ~ 28маи -:--~~==~=~.;..::..:.=.::..:.==::......----f юни е превзет Париж. а на 14 юни: 22 юни, само шестседмици Г1б..:...:.: ю.:.:н.:.: и:...:- -r

==.:...::...:.=='--- - -- - - - ---1

след началото на инвази- 1-- - - --+= :.:.:...:.::...;..:== =' - - - -- - - - - - - ll ята, страната официално f...=-22=-=::ю::: н::. и:... : --~=::.:.::.:::...:;..;:;.с:==~==.:..:.:.==:.::ие:::.·_ _ -1 обявява капитулация. Това

25 юни:

Край на Френската камnания.

1

'---:========::- =:::::-----:;;==:: J

самото сърце на Франция, но не могат да

е в истинския смисъл на

предприемат никакви контрадействия,

думата една "светкавична война" - блицкриг. По време на тези сражения във

защото военните им части са ангажирани в боевете срещу армиите от група "Б" в

Франция са убити 1ОО ООО души,

Белгия. Междувременно армиите от група ·д· достигат до крайбрежието и успя­

същото време жертвите от германска страна са

120 ООО са

ранени, а

150 ООО са

взети в плен. В

ват да отрежат достъпа до основните сили на съюзниците в Белгия. Британският

След като се разправя толкова лесно с Франция, изmежда за Хитлер е само

експедиционен корпус е nринуден да отстъпи към nристанищния град Дюнкерк.

въnрос на време да завладее и Британия.

40 ооо убити и 160 ООО ранени.


-

Ервин Ромеn

След като през април германската армия окупира Дания и Норвегия, на

9 май 1940 г. Хитлер дава

'

запо­

,

,

.

~' """'",: -r

nодnмwат примирието. За да ги 110Д11()Ж>fна

вед за нападение срещу Франция. На следващия ден

още ПСН"оля•ю ункжен ие, Хитnер нарежда това

7-ма танкова дивизия, като авангард на група армии N

.

да стане 8 същия ваrон. 8 мойто е f1ОАПМСitНО

А" от немския Вермахт, се оmравя към Белгия и про­

~риеrо и капиrуn<IЦИАТС1 на Г~с:nед Пьрваrа С1М!'10В11а война.

дължава да напредва на за пад. Седма танкова диви­ зия се придвижва напред през Арденската гора и на

12 май достига западния бряг на река Мьоз (Маас). Ромел винаги е на предната фронтова линия, заедно със своите войници, често целият в кал, с пре­ сипнал от раздаван ите по цял ден команди глас. Това

безспорно вдъхва кураж в сърцата на подчинените му и въпреки големите загуби командваната от него дивизия успява да стигне до река Мьоз (Маас). След като нахлуват във Франция на

17 май, германците са

много близо до своята цел - Авен сюр Елп. Скоростта, с която се придвижват, предизвиква смут в редо­

вете на френската армия. Ромел е доволен от голе­ мия брой менени френски войници, още повече че у него още са живи с помените от германската капиту­

лация след Първата световна война. Той н е дава никаква възможност на обърканата

Германската армия преминага

nрез Триумфалната арка в Пари ж. По време на П ъ р вата световна войн а герман ците не усnяват да

На

27

май Ромел е награден с нРицарски кръст"

за храброст и става първият командир на дивизия с подобно отличие по време на кампанията във Франция.

зав л адеят града , но тоз и път това

Този орден е даден на Ромел по заповед на Хитлер и

френска армия да се съвземе след поражението

става само шест седмици след

предизвиква известна завист у останалите офицери.

и много бързо продължава напред след Авен сюр

началото на войната.

Седма танкова дивизия под командването на Ромел

Елп. На следващия ден дивизията на Ромел е вече

се насочва към един от най-големите търговски цен­

при следващата си цел

трове на Франция - Лил, и успява да го превземе. На 8

-

Ла Шато. Крайната цел на

германците е да стигнат до Ла Манш, но им свършва

юни дивизията стига до река Сена и на

горивото. Тъй като Ромел на предва бързо, той не

първите германски войски, достигнали до Ла Манша.

1О юни те стават

информи ра отговорните за зареждането с гориво

Два дни по-късно в пристанищния град Сен Валери

офицери навреме за състоянието на поверената

Ромел залавя хиляди английски и френски войни ци, а

му част. Те, от друга страна, нямайки възможност да

френският главнокомандващ казва за него със стра­

установят контакт с него, допускат грешка и смятат,

хопочитание: "Ние Ви наричахме Призрачната диви­

че силите му са разбити.

зия~

Невероятната скорост; с която се придвижва

В крайна сметка Ромел получава така нужното му

дивизията на Ромел по време на войната, е гла вната

гориво и е в състояние да продължи настъплен и­

причина противниците му да не са в състояние да

ето. На

предвидят къде и кога ще атакува тя и да я нарека т

21

май части на британската армия започват

масирана контраофанзива с тан кове, популярни под

името "Матилда~ при Арас. Германската армия скоро

"Призрачната дивизия'~ Командирът на дивизия, Ромел (вляво),

След кратка почивка Ромел продължава към град

открива, че 37-милиметровите противотанкови оръ­

nрави преглед на пленените войници

Шербур, който превзема на

дия са безсилни срещу силно бронираните англий­

в nристанището "Се1iiнт 8аnери':

спират до тук и на 22 юни между Германия и Франция

ски машини. Ромел решава да оборудва частите си с

"Железният кръст" и орденът "Синият

88-милиметрови противовъздушни оръдия и по този

начин успява да победи британските войски.

М а кс· украсяват гърдите на ге нерала.

19 юни. Бойните действия

е подписано примирие. Славата на Ромел и неговата

До него (вдясно) е британският

"Призрачната дивизия'; които имат значителен п ри­

диви зион е н кома ндир.

нос за победата, се разнася из цяла Германия.

.

'


- - --~--- ~----------------------~

Живот и дейност

Германският

африкански корпус Германската армия дебаркира в Северна Африка

ДостА НЕОЧАКВАНО, точно преди падането на Франция, Мусолини обявява война на Фра нция и Британия. Двете фашистки държави

- Германия и

Итал ия, се съюзяват. Целта на Италия е да разшири своите колонии в Северна Африка. През септември,

започвайки от Либия и Абисиния (днешна Етиопия), Италия предприема инвазия в британските колонии. В началото на

1941

г. обаче италианците са отблъс­

нати обратно в Либия и са принудени да искат помощ от Германия. Заради успехите си Ромел е повишен в главноко­ мандва щ. Докато се намира все още във Франция,

по-нисък военен чин от италианския главнокоманд­

той е повикан обратно в Берлин, където на

ващ генерал Итало Гарибалди, той в никакъв случай

6 февру­

ари са му връчени нови заповеди. Наредено му е да

не може да се смята за подчинен офицер.

окаже помощ на италианските войски, които между­

След пристигането на Ромел в Северна Африка на

временно са принудени да се оттеглят в Триполи, в

12 февруари, той веднага започ ва да прилага своята

западната част на Либия. Ромел трябва да предпри­

лична стратегия "само напред':

еме ограничени атаки в източната либийска област

Армиите на страните от Оста, Германия и Италия,

Киренайка. Той, в продължение на шест месеца, се

не могат да се мерят с британските войски, но бри­

намира далеч от бойното поле и затова приема тази

танците донякъде надценяват вражеските сили. Това

заповед с желание и удоволствие. След като п~

се дължи на "фалшивите" манеери на Ромел, който

взема Франция, Хитлер планира на падение над

постаея макети на танкове, изработени от дърво и

Британия, но въздушните атаки на германците п~

картон. Разузнавателните самолети на англичаните

търпяват провал и той е принуден да се откаже от

не успяват да различат истинските протиеникови тан­

плановете си да завладее острова.

кове от макетите. Друг похват, използван от Ромел, е

Ромел е назначен за командващ германските вой­

да конструира "танкове" от автомобили "Фолксваген';

ски в Либия, но по-късно неговата част е реорганизи­

като ги облича е картон, така че като са е движение, не

рана и преименувана в Германски африкански корпус

могат да се различат от истинските танкове.

(Deutsches Afrikakorps, или DAK}. Макар че Ромел е с 4 Франц Халдер, началник на Генералния щаб на германската армия. Халдер не е в особено добри отношения с Ромел, тъй като nоследният често не се

подчинява на заповедите, а

действа

no своя nреценка.

На

14 февруари, веднага след пристигането на

• Лондон, обхванат от nламъци след бомбардировка на германските еоенновъздуwни

сили. Германците разбират. че за да завладеят Британия, трябва да си осигурят контрола над въздушното nространство.

Ромел инспектира фронтовата линия в танк и дава заповеди . Той вина г и

е на бойното nоле сред войниците си и остава верен на този навик и по време на

бойните действия в Африка.


Ервин Ромея

атакуват Мереа ел Брега, а след два дни стигат до Адждабия. Това им осигурява достъп до областта

Различна ве сия

Киренайка и е крайната цел на военната опера ция.

Подобен светкавичен начин за водене на сраже­

ОТНОШЕНИЕТО КЪМ

ния е типичен за Ромел, но често той прави точно

ВОЕННОПЛЕННИЦИТЕ И ЕВРЕИТЕ

обратното на това, което му заповядват от Берлин и Рим. Според официалните заповеди той трябва нда

Съществуват международно прюнати закони,

милост. а ако по някаква причина се налага да

които остават в сила дори и по време на война.

бъдат залавяни като менници, по-късно трябва

изчака до май, когато пристига 15-та танкова диви­

Един от mx е параграф четвърти от чпен четвърти

незабавно да се разстрелва'(.

зия~ Ромел обаче решава да продължи сам сарми­

третиращ отно­

Тези заповеди се дават устно на всички офицери

шението към военноnленниците. Според него към

и войници. Ромел не ги предава на своите подчи­

на Хагската конвенция от

mx трябва да

1907 г.

се отнасят хуманно, а всичките им

пични вещи, с изключен ие на оръжията,

конете

и военните документи, не бива да им се отнемат. Ромел има репутацията на военен, който зачита

Конвенцията и се съобразява с нея. От друга страна, Хитлер игнорира всички

нени и дори изгаря писмената заповед. получена

от Хитлер, тъй като се стреми да съблюдава меж­ дународния закон .

Ромел не се интересува и не знае много за гоне­

са решили да се изтеглят. На

3

април германците

започват военна операция в Киренайка . Гарибалди е вбесен от действията на Ромел. Двамата

спорят

цяла

нощ

в

изключителн о

ни ята, на които са подложени е вреите от страна на

напрегната атмосфера, но от Берлин пристига теле­

нацистите. Той дори остава шокиран. когато през

грама, която Ромел прочита, след което съобщава

r.

научава за масовите убийства на евреи.

подобни nравила и закони и издава тайни разпо­

1944

реждания

военноменниците

Смята се, че това е една от основните причини,

евреи. Според неговите залоsеди евреите "трябва

довеждаща го до твърдото убеждение, че войната

да бъдат убмвани на бойното поле без никаква

трябва да б"l:\lle прекратена.

по отношен и е на

ята си, разчитайки на информацията, че британците

на Гарибалди, че от командването му дават "абсо­ лютна свобода на действие~ На Гарибалди не му остава нищо друго, освен

Той се стреми да спазва международните сnора­

да се съгласи с Ромел и с неговия план на дейст­

зумения, макар че по време на сраженията се случ­

вие. Всъщност, той е измамен от германския гене­

ват редица непредвидими събития, които никой

рал, защото в телеграмата пише: "Спрете придвиж­

не е в състояние да предотврати. Генерал Ромел

ването напред:'

остава във военната история като истински рицар

По това време британците все още не познават

по дух и достоен военен мъж. уважаван дори от

смелия характер на германския генерал. Ромел

вражеските войници, които пленява.

пренебрегва заповедите на своето командване и

i Нацистка бригада (Schuastaffel. ипи SS) дегюртира евреи. В пустинята няма нацистки отряди. така че Ромел

сnсжойно може 1JP nренебреrва заnоведите на Хиmер.

продължава напред, изненадвайки Съюзниците. До

8

май германската армия успява да завладее

Бенгази, Дерна и Мекили. Запасите на германците от храна и оръжия нама­ ляват, тъй като те са далеч от продоволствията си,

германския авангард в Триполи, италианската армия,

но целта им да завладеят Киренайка е почти осъ­

която се състои от една дивизия, предприема атака

ществена. Предстои им обаче да преодолеят още

срещу Сърт. На следващия ден германските войници

едно препятствие - град Тобрук.

получават нови, подходящи за горещия климат, уни­

Той е пристанищен град в Средиземно море с

форми и се оmравят към Сърт. Британците, изтощени

важно стратегическо значение по отношение на

от африканската жега, се сражават без ентусиазъм и

транспорта. Силите на Оста съзнават, че ако успеят

силите на Оста бързо напредват на изток. Ромел се

да завладеят това пристанище, ще могат да оси гу­

рят по-добро снабдяване на своите войски. Ромел

надява за кратко време да срази британската армия. През март той заминава за Берлин, за да настоява за ново попълнение на своите части, но среща кате­

горичен отказ от страна на Франц Халдер, който му

отговаря: "В Африка трябва просто да се подцържа

~ Бронира ната машина, в която се

nомещава nодвижният щаб на Ромел, е наричана от войниците •мамуТ:

9 април

Моделът на тази машина е заимства н от

Предположението му обаче не се оказва вярно и

британската армия.

Тобрук не се предава лесно. Британската армия

сегашното положение:' Ромел не знае, че по това Германският танк, модел

дислоцира по-голямата част от своите войници за

(Panzerkampfwagen 111 - Бронирана бойна машина 11 1). Мощта на тогавашната

изгуби една невероятно добра възможност в Африка, като тази да нахлуе в Англия малко преди това. Най­ важното нещо в една война е армията да върви напред. Ако ние сме в състояние да правим това известно време, можем да постигнем големи победи:· Това са неговите убеждения и често, игнорирайки

редица заповеди, той следва собствените си решения и продължава напред със своята армия, доколкото му

позволява нейната военна мощ.

Непокорният генерал На

24 март германската

армия завладява град Ел

Агейла. Седмица по-късно, на

31

май, германците

предприема неочаквана атака към Тобрук.

получава

време Генералният щаб на германската армия пре­ нахлуване в Русия. Той смята, че "Германия е на път да

е убеден, че британската армия няма да издържи дълго и ще се оттегли от Киренайка. Ето защо на

111

армия зависи н е сам о от възможностите

заповед

от

министър-председателя

Уинстън Чърчил, в която се казва: "Отбранявайте се твърдо. дори ако се наложи да умрете:' Британците, заедно с австралийските войски, които им идват на

и маневрен остта н а танкове те, но nреди

помощ от цяла Киренайка, успяват да укрепят пози­

всичко от бойния опит на танкистите.

циите си в Тобрук.


Живот и дейност

Успехи и провали Горчи ва победа

РоМЕЛ осъзнлвл, че ще се наложи да води про­ дължителни сражения за Тобрук. През юни бри­ танците, отбраняващи града, предприемат опе­ рация "Бойна секира'~ Ромел успява да се проти­

вопостави на действията им, използвайки люби­ мите си военни техники

-

да атакува в гръб и да

обкръжи врага.

Германските средства за информация отразяват отблизо сраженията, които Ромел води в пусти­ нята, поради което неговата популярност непре­

къснато нараства. Трябва да се отбележи и фактът, че повечето от неговите победи се дължат на обстоятелството, че не се съобразява с получе­ ните заповеди и в повечето случаи действа по свое усмотрение. Поради това Ромел е подло­ жен на остра критика не само от военните среди

в Германия, но и от италианския главнокоманд­

ващ, който обвинява германския генерал и него­

.... Ромел и Хитnер се здрависват

вата армия, че забравят, че са изпратени в под­

в главната квартира на фюрера.

крепа на италианските войски. Хитлер е изключи­

телно доволен от победите на своя генерал и през

Може да се забележи взаимното уважение, което изnитват един към друг.

август му присъжда звание фелдмаршал.

пренебрегвайки отново намеренията на итали­ а нците, решава да прекрати своите атаки, но все

пак не се отказва. На

21

януари, след като раз­

бира, че британците от дълго време разчитат на един и същ продоволствен коридор, той предпри­

До ноември британците успяват да възстановят

ема неочаквана атака. Ромел успява да принуди

своите сили и да предприемат нов дързък опит да

британската армия да се оттегли към град Газала .

пробият обсадата на Тобрук, известен като опера­

Германците започват да наричат своя фелдмар­

ция "Кръстоносец': Въпреки че армията на Оста

шал Пустин ната лисица.

води успешни сражения, до декември проблемът

Ромел дава възможност на своите войски да

с продоволствията става толкова голям, че Ромел,

възстановят силите си и им осигурява достатъчно

продоволствия. На 2б май герман ците предпри­

емат нова атака. Това е една толкова мащабна и

БибJIИотеu на спомените

тежка битка, че никой не е в състояние да разбере кой е истинският победител. Появяват се дори слухове, че Ромел е убит, но в крайна сметка той

ОСЕМДЕСЕТ И ОСЕМ МИЛИМЕТРОВИТЕ ПРОТИВОВЪЗДУШНИ ОРЪДИЯ ­

АНГЕЛИТЕ ХРАНИТЕЛИ НА ГЕРМАНСКАТА АРМИЯ

успява да овладее ситуацията и германците взе­

мат н адмощие в сраженията. На

21 юни Тобрук е

принуден да се предаде. Най-после Ромел постига дългоочакваната победа, но той е на мнение, че

През този nериод Ромел има известни

Дори когато обстрелват врага на далечно

·тази победа не е заслуга единствено на добрия

затруднения в бИТl<ИТе срещу британците,

разстояние, те усnяват лесно да nробият тежката броня на танковете.

командир': Според него принос имат всички вой­

които

изnолзват танкове,

а

германс.ките

nротивотанкови оръдия не са достатъчно

мощни.

ници, които са се сражавали или са загинали, при

това не само от вражеско оръжие, но и от тежките

Британските танкове ·матилда• ·мз Грант" са с такава

условия в пустинята или от болести. Всички гер­

здрава броня, че германските снаряди,

мански медии са пълни със съобщения за побе­

които ги уцелват, nросто отскачат назад.

дата в Африка, а Хитлер п рисъжда на генерал

и американските

Когато обаче германската армия е обо­

Ромел най-високия военен чин- фелдмаршал .

рудвана с 88-милиметровите nротивовъз­ душни оръдия, те се nревръщат в изключи­

Победа ил и смърт

телно важно nреимущество nри воденето на сражен ия.

ПротивовъздУшните оръдия, изnолзвани срещу танковете, са толкова ефикасни, че с коро на тях заnочват да гледат като на ангели хранители за

германската армия.

.... 88·милиметрово nротивовъздушно оръдие, изnолзвано в битката nри Ел Аnамейн. Оръдието се е забелязвало от тоnкова голямо разстояние сред nясъците на nустинята, че се налагало да

бъде внимателно замаскирано.

Според Ромел, ако войските на Оста продъл­

жат своя победен ход, превземането на Кайро и на Суецкия канал е само въпрос на време. Той споделя това свое мнение с Хитлер и Мусолини и получава

тяхната подкрепа да продължи към Египет.


-

Ервин Ромея

В началото на юли обаче, по време на битката за

Легендарният танк ·матилда· от

Ел Аламейн, победният ход на армията на Ромел

въоръжението на Съюзническата армия. Той

не е особено маневрен, но дебеnата му броня

е спрян.

за снарядите на германците.

Този път Съюзническите войски не позволяват на германския пълководец да приложи успешната

си до този момент стратегия. Армията на Оста е принудена да се изтегли на изток, отстъпвайки все повече от завоюваните пози ции.

Към края на юли битката за Ел Аламей н е в патова ситуация . Британският министър-предсе­ дател Уинстън Чърчил става нетърп ел и в и реш ава да п одсили армията с повече войници, както и да смени главнокомандващия брита н ските войски в областта, Клод Окинлек, който не е склонен да води сражения.

В началото на август Ромел се разболява. Това до голяма степен се дължи на суровите условия в

nъти nовече войници и танкове. За Ромел нещата

пустинята и на стреса от прекалено голямото нато ­

сякаш не могат да бъдат по-лоши. Той разполага

варване. Въпреки заболяването си, той взема учас­

едва с една десета от необходимото му гориво. На

тие в атаката на ЗО август, чиято цел е да превземе

25

района, в който се намират вражеските складове с

път е невъзможно да спечели, и затова заповядва

октомври той е на бойното поле, но знае, че този

гориво. Армията на Оста остава почти без никакви

на войниците си да водят отбранителна битка. Към

запаси от гориво, но не това е причината за неус­

2

пеха на Ромел. Британците узнават, че врагът се

части, но получава заповед от Хитлер, която гласи:

готви да ги атакува, и му устройват засада. Между

нЗаповядвам Ви да отстоявате твърдо настоящата си

двете

армии

започва

ожесточе но

сражение,

но

в крайна сметка германците, които претърпяват огромни загуби и нямат почти никакво гориво, на

2 септември са

принудени да отстъпят. Войските на

Оста разполагат с по-малко информация и ресурси в сравнение с тези

на съюзниците и това, както

Ромеn с италианеца nиетро

Бадолио, който му обещава да му достави продоволствия,

но корабът с тях е атакуван и потопен. Н еуспешни се ока3ват и

позиция. Съобщете на Вашите войници и офицери, че могат да избират единствено между nобедата и смъртта. Друг изход няма:' Въпреки че изпитва ува­ жение към Хитлер, Ромел не може да се сдържи и

nоследвалите оnити на Бадолио да

възкликва: "Фюрерът е полудял!" Той обаче не може

изnълни обещанието си.

да не се подч ини на заповедта и герма нската армия

и влошеното здравосл овно състояние на Ромел,

е принудена да оста не и да се сражава.

Н акрая Ромел заявява, че той трябва "да мисли

става причин а за по ражението им.

Ромел заповядва да се построи добре укрепен

ноември Ромел започва тайно да изтегля своите

Фелдмаршал Монтrомъри,

за живота на вой н и ците си преди всичко друго': и

ла гер и заминава на лечение в Германия. Връща

който nресnедва Ромеn. Той

започва отстъпление. И зтощените германски вой­

се обратно на фронта на

изготвя nодробен nлан и

23 октомври, когато гер­

манците получават информация, че британците подготвят широкомащабно нападение. Това е опе­ рацията на Монтгомъри, наречена "Суперчардж':

Британската армия е добре подготвена, с два

заnовядва на войниците си да го изnълняват внимателно и nрецизно, но не усnява да унищожи основното ядро на

армията на Ромеn

no време на

отстъnлението на германците .

ници се оттеглят на запад, а командирът им се сра­

мува, че не е предприел отстъплението по-рано, вместо да се опитва да изпълнява заповедите на

Хитлер.

На

8 ноември американски части дебаркират в

Тунис. Така враговете се оказват и в тила на гер­ манците. Към края на януари

1943 г. основната

част

от армията на Ромел се изтегля към Тунис, напус­ кайки Либия, завладяването на която им струва толкова много усилия и жертви. На

23

февруари

Ромел, в качеството си на главнокомандващ на армията на Оста, е сменен от италианския генерал Джовани Месе, но вече е твърде късно за каквото и да е действие. Те са п ритиснати и от изток, и от

запад и Ромел решава да обясни лично на Хитл ер, че цялата армия на Оста трябва да бъде изтеглена от Африка. Той се завръща в Германия и след раз­ говора с него Х итл ер изгубва всичките си надежди п о отношение на Африка. Фюрерът заповядва на Ромел да остане на лечение в Германия и фелдмар­ шалът никога повече не се завръща в пустинята.

Ш1


Живот и дейност

На Ромел е заповядано да умре Надежда за възстановяване на почтеното име

РомЕЛ СЕ ЗдВРЪЩА в ГЕРМАНИЯ, за да се лекува, но изпада в дълбока депресия. Обезпокоен за хода на войната, в Африка той със собствените си очи се убеждава, че силите на Съюзниците разполагат с много по-големи ресурси от тези на германците.

Ромел съзнава, че несъответствието между броя на войниците и ресурсите на двете воюващи страни с времето ще става все по-голямо. Германските части

в Африка са принудени да се предадат на

13 май 1943 г. Логични са очакванията, че след Африка

Съюзниците ще насочат своите усилия към Италия. На

3

септември Мусолини е свален от власт и

Италия капитулира. По това време Ромел е назначен

... Генерал Алберт Кеселринг. На

за командир на новата армейска група "Б: създадена

да защитава Италия. Ромел оповаря за отбраната

Точно след два де на

на силите на Оста в Италия и той

намалява акти вността на военн ите действ ия в Италия.

Н о рма ндия, което

усnявайки да се противоnостави на Съюзническите сили.

за Южна Италия. Германският фелдмаршал вижда

в поверената му задача възможност да възстанови

ваното нападение на Съюзниците. Той предчувства, че

честта си на военен. Съдбата обаче не му дава този шанс. Той отново се разболява

заnоч ва десантът в

nроявя ва изн енадваща решителност,

на Централна Италия, а генерал Албърт Кесерлинг

-

... На 4 юни 1944 г. Рим е освободен от Съюзническите войски .

него е nоверено командването

заnадното крайбрежие ще се nревърне в сцена на

- този път от апенди­

решителни сражения и хвърля всичките си усилия за

цит, и е принуден да наnусне фронта. Така на генерал

укреnване на nозициите на своите войски по брего­

Кеселринг се налага да поеме командването на силите

вата ивица. Като оnитен военен Ромел съзнава, че при

на Оста в цяла Италия.

евентуален десант на Съюзниците най-nодходящият

През ноември на Ромел е наредено да подготви

момент те да бъдат спрени, е този на дебаркирането

отбраната на Атлантическото крайбрежие срещу очак-

им, когато са най-уязвими, и тази възможност не бива да се nропуска.

~ Клуге също е фелдмаршал като Ромел, но се nолзва с

Той е убеден, че ако се даде възможност на

nо- голямо дове ри е сред военните.

Съюзническите войски да стигнат до брега със своите

ЧЮЧОВа JJU.,HO&m

огромни ресурси, нищо няма да е в състояние да спре

устремното им преминаване през Франция. Затова намерението на Ромел е да не позволи на врага да стъпи на брега. Командващият Заnадния фронт, Герд фон Рундщет, обаче не е съгласен с него.

Клуге, който става командващ на Заnад­

манието си към Русия.

По това време, поради неосведоменост и невнима­

ния фронт след Рундщет, е истински вой­

Това съвпада с nлановете на антихит­

ние, Ромел се оказва въвлечен в много оnасна ситуа­

ни к, роден в nруско семейство на nотом­

леристката групировка, чиито членове се

ствени военни. Той е nринуден да наnусне

надяват,

фронта след автомобилна катастрофа nрез

почнат nреговори за прекратяване на вой­

мъж на име Ханс Шпайдел, който е член на влиятелна

1 94З г., но nо-късно се завръща изnълнен

ната с командването на Съюзническите вой­

антихитлеристка групировка и целта му е да привлече

с амбиция.

ски. Клуге има контакти с nредставители на

Ромел на тяхна страна.

Ромеn не nриема неговото оnтимистично отношение

към

развитието

на

военните

че двамата

командващи

ще

за­

ция. През аnрил за началник-щаб при него е назначен

антихитлеристката групировка, но не взема

nряко участие в заговора срещу Хитлер.

действия. Когато е назначен като командир,

Той nриготвя предварително отрова за

Клуге му казва: "Вие трябва да се научите да

евентуалното си самоубийство, след като

nолучавате заnоведи като войник.· Той не

разбира, че участниците в атентата срещу

одобрява начина на действие на Ромеn да

Хитnер са споменали неговото име и името

не се вслушва в никакви съвети и да nрави

на Ромеn

пред

Гестапо. Този ден идва

Лебедовата песен на Ромел Германската армия не е в състояние да се добере до сведения за придвижването на Съюзническите сили, докато разузнаването на nоследните успява

това, което смята за добре. Само седмица

твърде бързо. На

1S август Кnуге е осво­

да разчете почти всички шифровани съобщения на

след назначението си обаче Кnуге е наясно

боден от длъжност и му е заповядано да се

Вермахта. Съюзниците знаят предварително всяко

с истинската ситуация на Заnадния фронт

завърне в Германия. Той не се подчинява и

nридвижване на врага. От своя страна командването

и е nринуден да се съгласи с Ромеn, че гер­

три дена по-късно се самоубива. Ромеn все

манците трябва да прекратят сраженията

още не знае, че също е заподозрян в съу­

със силите на Съюзниците и да насочат вни-

частие в заговора срещу Хитлер.

на германската армия разглежда детайлно всички възможни места в Нормандия, където Съюзническите войски могат да извършат десант, но не успяват да


• Ервин Ромея

СТ\1\rнат до общоnрието nредnоложение по отноше­

Два дни nо-късно, докато nрави оглед на nред­

ние на мястото и времето. Ромел не разnолага с дос­

ната фронтова линия, колата на Ромел поnада nод

татъчен брой войници, които са му необходими, за да

обстрел. Той е откаран в болница с тежки наранява­

осъществи отбранителните си манове. Докато геJГ

ния в областта на главата. На следващия ден, когато

манците се оnитват да разрешат вътрешните си раз­

идва в съзнание, неговите войски, в желанието си да

ногласия и nроблеми, Съюзниците извършват десант

nодкреnят и зарадват своя командир, nредnриемат

в Нормандия.

усnешна контраатака срещу армията на Монтгомъри

е

Денят "д': известен още като "Оnерация Неnтун';

в Каен. Ромел сякаш изnраща стрела срещу своя стар

6 юни 1944 година. През този ден Ромел е у

враг, но това е и неговата nоследна nобеда.

дома си и пра знува рождения ден на съnругата си.

Когато nолуча ва съобщението за десанта, веднага се завръща във Франция, но вече е късно. До края на деня на брега деба ркират

150

ООО войн ици на

Улт иматумът На

20

юли е извършено nокушение срещу Хитлер.

Съюзниците. Германската контраофанзива се оказва

След като е арестуван Шnайдел като член на консnи­

твърде слаба, тъй като не може да се разч ита на

ративната груnа, nодозрението nада и върху Клуге

n омощ от страна на военновъздушните сили, а тан­

Истината за неговата смърт е

известна на ограничен брой хора.

и Ромел. Истината е, че Ромел действително разго­

ковете и отбранителните части на германците са

варя с член на тази груnа, nредставен му от Шnайдел,

унищожени още nреди Съюзниците да nредnриемат

но фелдмаршалът отказва да вземе учаСТ\1\е в заго­ вора. През август на Клуге е заnовядано да се върне в

мощните си въздушни атаки.

"Тази война трябва да бъде nрекратена:· Дълбоко

Берлин, но той се самоубива. На

14 октомври, докато

в себе си Рундщет е съгласен с тези думи на Ромел.

Ромел се възстановява от раняването в дома си, е

И двамата съзнават, че от стратегическа гледна точка

nосетен от двама генерали. Те са изnратени от Хитлер

войната вече е изrубена. На

и му nредлагат да наnрави един твърде неочакван

28

юни, по време на

съвещание на висшите офицери, Ромел се оnитва

и ужасен избор

да убеди Хитлер да nрекрати войната. Фюрерът

учаСТ\1\е в nокушението или да се самоубие, така че

обаче не мисли така. Когато Ромел му казва: "Целият

обществото да nовярва, че е nочинал от раните си.

свят е nротив Германия~ Хитлер сдържано му отго­ варя: "Наnуснете стаята~

... Ромел е уважаван като герой и е погребан с големи почести.

Това е nоследният разго­

- да бъде съден като заnодозрян за

"Аз ще умра след

15 минути 7- СъnругатамуЛуси 15 години,

и техният син Манфред, който е едва на

вор между двамата. Четири дни nо-късно Рундщет

са тол кова шокирани от тези думи, че дори нямат

си nодава оставката, а неговият nриемник Ханс фон

време да се разnлачат. Те само гледат след колата, в

Клуге вече е убеден, че войната трябва да бъде n ре­

която Ромел се качва и отnътува нанякъде. Няколко

кратена. На

минути nо-късно Ервин Ромел

15 юли Ромел за n исва разговора, който

-

Пустинната лисица,

има с него, nрибавяйки в края: "При тези обстоятел­

човекъ~ който оцелява nод артилерийските сна­

ства е необходимо да се вземе n равилно решен ие:· С

ряди на бойното nоле и в африка нската nустиня,

други думи той също смята, че незабавно трябва да се

взема отрова и наnуска този свят сред тишината на

сложи край на войната.

близката до дома му гора.

Унищожен танк "Тигър~ смятан за символ на германската а р мия .

Тези танкове се оказват много

ефикасни в боевете, но са твърде малко на брой .


------

Важни събития

:Кампанията в Северна Африка

-

сражения сред горещите пясъци на пустинята Обзети от желание да възстановят отново Римската империя, италианците започват кампания в Северна Африка. Германия се присъединява към тях и превръща Африка в плацдарм на военни действия, които следи цял свят. Операциите под командването на Ромел карат Чърчил да скърца със зъби и спечелват на фелдмаршала признанието на германския народ. "Подкрепа" за Италия УJАМПАНИЯТА В СЕВЕРНА АФРИКА започва с обя­

че една загуба в Африка ще попречи на плановете му

ftвяването на война от страна на Италия през юни 1940 r. В началото Германия не взема участие във

да завладее Русия.

военните действия. Всичко върви много добре, но

тези тайни планове. Той получава задачата да сфор­

през февруари следващата година, след една контра­

мира Германски африкански корпус, известен като

офанзива, войските на Съюзниците успяват да пленят

ДАК. В началото това е корпус само по име, тъй като

130 ООО италиански войници.

включва единствено 5-та лекопреносима дивизия.

Две са основните причини, поради които Германия решава да помогне на деморализираната

италиан­

Когато заминава за Африка, Ромел не знае нищо за

Броят на войниците е доста по-малък от този на

враговете, с които трябва да воюват. Затова има

ска армия. Едната е свързана с желанието да подкре­

известно обяснение. От Генералния щаб в Берлин

пят своя съюзник. а другата- да установят контрол над

за повядват на ДАК да избягва сраженията до прис­

Източното Средиземноморие. На този етап през 1941 г.

тигането на 15-та танкова дивизия и да ограничава

Франция и Италия са на страната на Оста, но страните

действията си само до подготвителни проучвания

от източния с редиземноморски регион, сред които са

в района. Тази стратегия е съобразена с решени­

Гърция и Египет, са във война с Италия и подкрепят

ето за нахлуване в Русия. Ромел обаче пренебрегва

Съюзниците. Само Турция запазва неутралитет.

тези заповеди и започва интензивни сражения. До

"" Мусолини, качен на танк.

пристигането на 15-та танкова дивизия през май

nроизнася реч nред войниците

заради важното й стратегическо значение в района

военните части под командването на Ромел вече са

си . И тал ианск ата а рмия не

на Източното Средиземноморие. Хитлер също смята,

обсадили Тобрук.

Страните членки на Оста не искат да изгубят Либия

nолуч а ва ша нса да и ма оnитен командир и да демонстрира nълната си мощ.

Юни

1941

г.: Операция "Бойна секира"

на британската армия.

~ 1 1 Операция "Кръстоносец" на британската

11---+-

армия, която започва през ноември

1941 r.

Контраофанзива, която Ром ел започва през я нуари

1942 г.

~ • 1 Операция "Суперчардж" на британската армия, която започва през октомври

1942 г.


Ервин Ромеп

Големият стратег на войната в пустинята

~ Британски войници разглеждат пленен от тях италиански танк М 13. Негова та

Командването на армията не възнамерява да нато­

броня е тънка и лесно уязвима, затова го

варва Ромел със задачата да задържи врага, но гер­

наричат ·подвижния ковчег':

манците не разполагат с друг командир в африкан­ ската пустиня.

В повечето случаи той се сnравя много добре, nроя­ вявайки завидна гъвкавост. В nустинята сляnото след­ ване на военните nланове може да се окаже фатално.

Със своята безпрецедентна тактикаРомел успява да сnечели голям брой битки в Африка. Тип ичен пример за това е решен ието му да раздели войската си на три, преди да п редприеме nрекосява нето на nолуостров

Киренайка nрез ап рил

1941 г. Според общоприетите

nравила в армията войската не бива да се разделя. В този случай обаче, благодарение на това решение германските части успяват да преодолеят съпроти­ вата на врага, именно защото настъnват в три групи.

Ромел изnолзва този малък самолет

за разузнаване. За да се приземи, на тази

машина й трябва писта не по·rоляма от тенис корт.

жение Ромел обикновено не остава на командн ия

пост. Врагът много често го забелязва на nредната линия, а офицерите от различните корnуси са обър­

Предвид факта, че в nусти нята няма естествени nре­

кани, тъй като командният nункт не е точно фикси­

гради, се оказва важно да не се даде възможност на

ран. Войниците, виждайки как техният командир пре­

врага да се изтегли.

небрегва собствената си безопасност и обикаля бой­

За да се справи с nроблемите, благодарение на

ното nоле, разбират, че е човек, когото могат да след­

своята гъвкавост всеки военен командир трябва да

ват без страх. Това в особено голяма степен важи за

е зап ознат изключително

тежките условия сред пясъците на пустинята.

прецизно с

всички осо­

бености на района, в който се водят бойните дейст­

За евроnейците пустинята е един напълно

вия. Сред безкрайните пясъци на пустинята обаче

неnознат свят. Безмилостните слънчеви лъчи при­

често се случ ва войниците да изгубят вярната nосока.

чиняват болезнени изгаряния по лицата и остана­

Ромел, който има невероятно добре развито чув­

лите открити части на телата на войниците. През

ство за ориентация, в повечето случаи инстинктивно

деня вътрешността на танка е като сауна, наситена с

усеща, че нещо се nриближава в далечината. Той е в

миризмата на nот и гориво, а nрез нощта темnерату­

състояние да предусети пристигането на врага триде­

рите падат под нулата. Освен ужасните жеги и студа,

сет минути nреди това наистина да се случи. Изглежда

войниците са изложени на заплахата от пясъчните

така, сякаш е nрекарал в nустинята целия си живот.

бури, рояците насекоми и отровните змии и скор­

Ромел използва малък самолет, с който кръжи нао­

пиони . Военната дажба се състои от бисквити, кон­

коло и получава ценна информация и ясна представа

серви от сардини, имитация на кафе, конфитюр, каш·

за разnоложението на войските и за характера на

кавал и месо с неизвестен nроизход. Лиnсата н а nъл­

местността. Той nроучва разположението на собст­

ноценна храна nричинява заболяване на зъбите,

вената си армия, като че ли е вражеска. Убеден е, че

хеnатит, недохранване и други болести. Висшите

трябва лично да извършва огледа, ако иска да раз­

Маршрутът, по който минава танковият

бере всичко от първа ръка. Когато забележи обър­

корnус на Ромел nрез май 1941 г.

кване сред войниците си, той nриземява самолета и лично дава разnорежданията си . По време на сра-

Необятните nространства на nустинята

офицери, които са и по-възрастни, nонасят по­ трудно тези несгоди от nо-младите и с nо-нисък чин

се оказват идеалното място за

техни колеги. Ромел е най-възрастният германски

сраженията с танкове.

офицер на служба в nустинята.

проходът

Халфай е

Либия

Еrипет.

nадината

Катара


-

---

-

-

Важни събития Успехи и поражения

-

двете страни

Вой ници обядват върху танка си. Върху консервите има етикети с

на едн а и съща монета

надnис АМ, който войниците на wera

Ромел усnява да nроникне навътре в Егиnет със

разчитат като "Aiter Mann~ което

своите войски и по всичко изглежда, че е в състояние

означава буквално "изкуфм старец~

да изтласка Съюзническите сили от Африка. Преди решителната битка за Ел Аламейн nрез август

1942 г. Ромел се ра.зболява и войската му претърnява nоражение. До този момент, от обсадата на Тобрук, в nродължение на една година и четири месеца Ромел

няма изгубена битка. През ноември

1941 г. команд­

ващият Съюзническите войски, Окинлек, nредnри­ ема операция "Кръстоносец': nри което nринуждава Ромел да се опегли към Ел Агейла. Тази битка раз­

крива слабоспа на германците, nотвърдена nо-късно и в битката за Ел Аламейн. Ромел често не се доверява на информацията, nолучена от разузнаването. Той nредnочита nо­

скоро да вярва на собствената си интуиция, откол­ кото на високо надеждното германско разузнаване.

По време на оnерацията "Кръстоносец" фелдмар­

армия, готова да води сражения. Преимуществото на

шалът получава данни от разузнаването, че британ­

Съюзническата армия се дължи и на факта, че за раз­

ската армия nодготвя офанзива, но той настоява, че

лика от германците, нейните nродоволствени бази са

всъщност британците се готвят за отстъnление. Той

съвсем близо до войската.

държи на своето nредnоложение, което се базира

Силите на Оста разnолагат с

на nредишни сведения, nолучени от германското

лета и общо

разузнаване, и в резултат на това неговите военни

489 танка, 675 само­ 104 ООО германски и италиански вой­

ници. Италианското военно снабдяване е nодобно

части са в неизгодна nозиция от самото начало.

на германското, което nрави nоложението още nо­

Щом врагът заnочва настъnление, Ромел заnовядва

лошо. Освен това сnециалистите криnтографи на

на войниците си да разчитат на собствената си инту­

Съюзниците успяват да разшифроват кодовете на

иция. Без конкретни заnоведи в редиците на вой­

ската настъnва известно объркване и несигурност.

месеца nо-късно Ромеn наnу<ка Африка, а

немските шифровъчни машини "Енигма'; с които гер­

на

манците до този момент се гордеят, и да разкрият

Освен това, мислейки единствено за nридвижването

Военни части на Оста се nредават. Два

13 май 1943 г. се nредава цялата армия

на Оста.

си наnред, Ромел игнорира снабдяването на войни­

военните nланове на Вермахта.

Насочвайки своето внимание към бойните дейст­

ците си с n родоволствие, което се оказва вnослед­

вия в Африка, Съюзническите сили усnяват nрез юни

ствие фатална грешка.

1942

Храброспа и интуицията на командващия, заедно

г. да си върнат Либия. Междувременно Хитлер

излага своя план

с дългогодишния му оnит и желязната му воля да

-

войските под командването на

Ромел да завладеят Егиnет. Трудно е да се разберат

nобеждава, nравят нещата да изглеждат наред. При

nричините, nоради които фюрерът одобрява nодобна

Ел Аламейн обаче Ромел се разболява и събитията

безразсъдна оnерация, предвид обстоятелството че

се развиват в неблагоnриятна за германците nосока.

би било трудно да се осигури логистиката на арми­

Всъщност. ако не се беше разболял, никой не би могъл да каже дали би спечелил nобеда и този nът. Чърчил

Ромел обсъжда военните оnерации с

ята nрез Средиземно море. Смята се, че усnехите на

1 ООО току­

офицер от своя щаб на бойното nоле.

Ромел са nричина Хиmер да изгуби реална nредстава

изnраща в nомощ на съюзническата армия

що nроизведени американски танка "Шърман~ заедно със 750 самолета и

190 ООО войници. Това е внушителна

Той винаги nрисъства в най·rорещите точки, като често не държи сметка за

собствената си безоnасност.

за развитието на военните действия. Фелдмаршалът

усnява да разкъса обсадата на Тобрук. nревърнал се

в символ на британската съnротива. Хитлер е разо­ чарован от неусnехите на германците срещу съвет­ ската армия и вероятно вижда в това възможност да

изnолзва Егиnет, за да отклони вниманието на гер­ манския народ от nоложението на Източния фронт. ВЪnреки разклатеното си здраве, Ромел не nрес­ тава да води сражения. Резуmатите обаче са катастро­

фални за германците. Съюзническите войски печелят все nовече nобеди на бойното поле, а силите на Оста дори не са в състояние да отговорят адекватно на тех­

ните атаки. В този момент основната грижа на Ромел е как да сnаси nо- голяма ч аст от армията си .

Първоначалните убедителни победи на герман­

ците в африканската война сnечелват на Ромел - глав­ нокомандващия войските в пустинята, уважението

и nризнанието на германския народ. Сега обществе­ носпа в Германия е силно обезпокоена от възмож­ носпа за nълно поражение и загуба на войната.


-

Ервин Ромея

ПОПУЛЯРНОСТ, СЪЗДАДЕНА ОТ МЕДИИТЕ

РАЖДАНЕТО НА ЕДИН ГЕРОЙ

с

щестзуеат

фотогра­

Подобни романтични картини са много

ИИ на Ро.v.ел, направени в Африка.

по-привлекателни за публиката, откол­

Нацисткият

ГОЛЯМ брой

министър

на

пропаган­

дата Йозеф Гьо6елс използва имиджа на

кото кадрите от войната в Европа с вой­ ниците, потънали в кал.

За Хитлер завладените в Африка

Ромел, за да /"IOEW1rнe духа на нацията.

За nърви nьт Ромел привлича вни­

територии

не

са

толкова

важни,

но

манието на Гьобелс по време на свет­

министерството на пропагандата, ч ието

кавичната инвазия във Франция. "При­

основно задължение

зрачната дивизия~ която с бързите си

ентусиазма на обществеността по отно­

е да

поддържа

действия успява да преодолее съпроти­

шение на войната, смята Африка за иде­

вата на врага, е подходяща тема за при­

алното място именно заради пейзажа и

вличане на обществения интерес в Гер­

природните дадености.

мания. Самият Ромел също предизвиква интереса на медиите. Той е млад за поста,

на който е назначен, а и изглежда добре.

Популярн остта пома га на Ромел

.... Ромеn (вдясно) nрисъства на мероnриятие nрез 1942 r., известно като •nодслон nрез зимата~ Той неnрекъснато е канен като гост на nодобни сбирки.

Всъщност не ~~ЮЖе да се каже, че е кра­

Ромел се радва на вниманието на

сив, но е изключително енергична лич­

Министерството на пропагандата, но

Оказва се, че за Ромел е по-добре

ност.

някои висши военни не крият недовол­

да сътрудничи на Министерството на

ската средна класа. В пресата пишат за

ството си от този факт. Той

напълно

пропагандата, общувайки с широката

него: ·~ите му са сини и живи, какъвто е

съзнава това, но въпреки всичко про­

публика, отколкото да се опитва да се

и неговият характер. Правият нос и фор­

дължава да сътрудничи на нацистката

сближи с другите висши офицери.

типичен представител на герман­

мата на челюстта му говорят за волеви

пропаганда в Африка като истински

нрав и СW1но развито чувство за дос­

актьор по време на снимки.

тойнство~

Ромел е изключително амбициозен по

От началото на инвазията във Фран­

носттав Германия.

Последният път. когато фактът, че е обществена личност. помага на Ромел, е малко преди смъртта му. За Гестапо няма

репутация, смя­

никакво съмнение, че той е замесен в

ция всички внимателно слушат новините

тайки може би, че тя е в състояние да го

заговора срещу фюрера, но Хитлер не

по радиото. Хората се интересуват от

опази от враговете му. Под врагове тук,

може да даде заповед за екзекуцията на

всичко, което t.юrсп да научат за поред­

разбира се, не се имат предвид Съюз­

толкова популярен сред народа

ните победи на Ро.v.ел.

ническите сили, а офицерите от вис­

офицер. Вместо това Хитлер решава да

Целта на Гьобелс е да използва попу­

отношение

на

своята

висш

шия военен ешелон, които не го харес­

използва дори и смъртта на Ромел за

на генерала след капитула­

ват, както и колеги, виждащи в негово

цията на Франция. Той иска съдействи­

пропагандните си цели, като обявява, че

лице опасен конкурент. Ромел се радва

е загинал по време на военна операция

ето на Ро.v.ел за създаването на филм

на едно доста привилегировано отно­

със заmавиеilобеда над Запада~ По това

в Нормандия и му организира почетно

шение от страна на Хитлер и на пови­

погребение. Хората така и не научават

време генералът се намира във Фран­

шения, които му спечелват неприязънта

истината за смъртта на Ромел и тъгуват

ция и се включва ентусиазирано заедно

на останалите военни. Въпреки това той

за голямата загуба, а войниците му са

със своите войници във възетановката

все пак успява да запази добрата си

вдъхновени от подвига на своя генерал,

на сцените, показващи преминаването на

репутация и уважението на обществе-

загинал в битка с врага.

лярността

реките и водените сражения. При засне­ мане на тези сцени са използвани затвор­

• Министърът на проnагандата Гьобелс. Той доnринася за разnространението на идеите на нацизма със

ници в ролята на вражески войници и

своята nроnагандна машина и е най-известният организатор на връзки с обществеността през ХХ е.

много често те наистина срещат смъртта

си за n<rголяма достоверност на филмо­ вия материал, който има изключително силно въздействие върху зрителите. Името на генерал Ромел се появява често във вестникарските статии и едва

ли има негов съвременник, който да не

е чувал за него. Докато служи в Африка, той става дори още по-ценен за целите на

германската

пропагандна

машина.

Картината наистина е впечатляваща

-

Ро.v.ел, изправен на фона на безкрай­ ната

пустиня

и

танковете от неговия

корпус, с които германците толкова се

гордеят, сред пясъчните дюни около тях.


Съвременници

Мъже, преследващи една

илюзорна победа През цялата си военна кариера Ромел винаги е до своите войници на фронта, като се стреми да се отнася коректно и към военнопленниците. Той е уважаван като герой по време на войната не само от германците, но и от неприятелите, отнасящи се към него като към мъж на честта.

Всяка негова победа променя живота на огромен брой хора и дори повлиява в крайна сметка върху съдбата на вожда на нацията.

Диктаторът, заповядал на героя от Африка да умре Адолф Хитnер

(1889-1945)

Военното ръководство на Ромел, "Пехотни атаки'; е публикувано през

1937 г. и се превръща в бестселър. Един от читателите на това ръководство е

лидерът на нацистката партия в Германия Адолф Хитлер. Той е роден в Австрия през

1889 година. В младежките си години се опитва да стане художник и

архитект, но се проваля. В началото на Първата световна война Адолф Хитлер постъпва в германската армия, а след войната работи в разузнавателен отдел

и става член на Германската работническа партия. По-късно нейното име е променено на Национал-социалистическа партия (Нацисти) и през

1921 г. Хитлер става неин ръководител. След провала на въстанието от 1923 г. (така наречения

Бирен пуч) той решава да използва единствено законови средства и успява да заеме силни властови позиции, възползвайки се от социалното напрежение, предизвикано от Голямата депресия. През 1933 г. става канц­ лер, а през

1934 г., след смъртта на президента Хинденбург, обединява двете длъжности и по същество

установява диктатура.

Книгата "Пехотни атаки" разглежда въпроси, които предизвикват интереса на Хитлер, тъй като са свързани с опита, който той самият има като участник в Първата световна война. Фюрерът е впечатлен от военния талант на Ромел и го назначава като командир на личния си охранителен батальон. По време

на тази служба той оценява високо лоялността на своя офицер и му поверява поста на комендант на военна­ та академия, произвеждайки го в чин генерал-майор, а по-късно и в генерал. Ромел на свой ред, като мнозина други, също попада под влиянието на личното обаяние на Хитлер и изцяло се посвещава на военната си кариера.

Техните добри взаимоотношения обаче постепенно започват да охладняват. През ноември 1942 г., след тежки сражения в Северна Африка, виждайки, че няма друг изход, Ромел решава да изтегли своята армия от фронтовата линия. Хитлер е вбесен и заповядва на фелдмаршала "да се сражават до смърт'~ Ромелостава разочарован от неспособността на фюрера да взема хладнокръвни решения и това поражда неприязън между двамата. По-късно, когато вижда, че отечеството му е в опасност, фелдмаршалът отново и отно­ во моли Хитлер да сложи край на войната, но усилията му са напразни. През октомври

1944 г.

Ромел е заподозрян в участие в заговора срещу Хитлер и е принуден да извърши самоубий­ ство. Фюрерът скрива истината за смъртта му и заповядва да бъде погребан с почести.

Само след шест месеца самият Хитлер, изправен пред заплахата да попадне в плен на превзелите Берлин съветски войски, също се самоубива.


·

------Ервин Ромея МРЕЖА ОТ ЛИЧНИ ВРЪЗКИ Сър Клод Окинлек

Франц Хапдер

(1884-1981)

(1884-1972)

Командващ войски те в близкия изток. Той е

Началн ик на Ген е ралния щаб н а

освободен от длъжн ост. след като nреrьрпява

герма нската армия. Сnо ред него Северна Африка е второстеп енно бойно поле и е

nоражени е от а рмията н а Ромеn. Окинлек юпраща безпрецедентн о п ослание към

недоволен от Ромел, който често

пренебрегва заповедите на Ге нерал ния щаб и разширя ва фрон товата линия.

цялата армиА, което гласи : "Ромел съвсем

не е свръхчовек ." То ва обаче само увеличава славата на Ромел и им иджа му на смел човек.

• • •

Висш и офицер и, началници

Н еn риятел и

Пол и ти чески връз к и и взаи моотн оше н ия

Политически съмишл ениц и

Горд фон Рундщот

(1875-1953) Главноком анд ващ н а войските от Западния фрон т. В момента на десанта н а Съюз н иците в Нормандия

н а н егово подчинение са и войските н а Ромеn, с когото то й обсъжда разnол ожен и ето н а n оз иции те, а

след неговото раня ване Фон Герд

1 бени,то

Мусоnини

п оема на пълно командването,

1

оnитвай ки се да осъщес тв и стратеrията н а фелдмаршал Ром ел .

Фелдмаршал, кой то се сража ва

Началник ка щаба на Ром ел и командир н а армии

rpyna " Б".

(1897-1945)

Той участва в заговора срещу Хи тлер, но не успява да привлече Ромел в груп ата на

М и н и стър на про n агандата. Той има

за говорниците.

п опуляриз ира нето и утвъ рждаване­

и зключително голя м nри н ос за

то н а репутацията н а Ромел. Гьобелс е един от на й-бли зките съветници н а Хи тлер и след н еговата см ърт

също се самоубива.

... Ли чностите

заедно с Ромел в А фрика. Сnед

йоэеф Гьобелс Балдур фон Ширах

(1907-1974)

изтегля нето на германци те

опам той става гла вноком а нд· ващ на войските, з.ащита еащи

Водач на ·хитл ер Югенд~

Той изпитва лична н еnриязън към Ромел и п одготвя отстраняван ето

му от поста на офицер за

Италия . Дълго време той успя ва да продотврати

нахлува н ето на Съюзни ците в И тал ия , прилагайки тактиката на постеnенно то оттегл яне.

връзка с "Хитлер Ю rе нд~

в сивите карета са nредста вен и в тази гла ва.

Министър-председателят на Великобритания, който е вбесен от победите на Ромел Уинстън Чърчил

(1874-1965)

През февруари 1941 г., когато е назначен за командващ Африканския корпус, Ромел предприема атаки срещу силите на Съюзн иците веднага след пристигането си в Северна Африка. След няколко последователни поражения на Съюзническите войски Чърчил заявява: "Ромел! Ромел! Само ако можехме да победим Ромел, нищо друго не ме интересува!" Чърчил става министър-председател на Англия през май

1940 г. и от самото начало Ромел му създава големи про­

блеми със своите действия. През юни същата година германският генерал и неговата 7-ма танкова дивизия принуждават британските войски да се откажат от битката за Франция и да се опеглят на острова. През юли

1942 г., в свое изказване

пред Парламента, Чърчил оправдава британските загуби в Северна Африка със смелата и хитра тактика, която използва генерал Ромел. В крайна сметка обаче, след битката за Ел Аламейн през ноември

1942 г., събитията вземат друг обрат и

се развиват в полза на Съюзническите армии. Чърчил е роден през

1874 г. Баща му е политик от Консервати вната партия, а майка му е дъщеря на индустриалец.

Уинстън завършва военна академия и постъпва в армията. Той проявява писателски талант, изпращайки кореспонденции от фронта. Кариерата му на политик започва през

1899 година. След Първата световна война Чърчил заема важни държавни постове- министър на търговиящ министър на вътреш­

ните рабощ първи лорд на адмиралтейството и министър по колониалните въпроси. След избухването на Втората световна война става министър-пред­ седател. В своето обръщение към нацията Чърчил заявява, че ще са необходими големи усилия, "кръв, тежък труд, сълзи и пот" от всички и всеки е длъжен да даде своя принос за победата над нацизма. Като министър-председател Чърчил засилва връзките на Великобритания със Съединените щати и влиза в съюз с Русия, осигурявайки по този начин окончателната победа над нацистите. Малко след безусловната капитулация на Германия, през май

1945 г., Чърчил произнася прословутата си реч, в която

посочва новия враг- Съветския съюз, и говори за Студената война и Желязната завеса. Той е удостоен с Нобелова награда за литература за многобройните си публикации и особено за мемоарите си със заглавие "Втората световна война'; издадени в шест тома. Чърчил умира на 24 януари 1965 г. на 90-годишна възраст, но ще остане завинаги в световната история като най-великия британец.


Съвременници Пустиниият плъх, който преследва Пустиниата лисица Бърнард Монтrомьри

(1887-1976)

Докато е на поста командващ армиите на Оста в Северна Африка, Ромел получава прякора Пустинната лисица. Благодарение на умелата му военна тактика германските и италианските военни части под негово разпореждане бележат редица победи, но в крайна сметка не успяват да се наложат над британските сили. Кулминационната точка на военната кампания в Северна Африка е битката при Еп Аламейн през ноември 1942 г. В тази битка армията на Ромел е разгромена от 8-ма британска армия под командването на генерап-лейтенант Монтгомъри. Монтгомъри е роден на

17 ноември 1887 г.

в Кенингтън (Лондон) в семейството на англо-ирландски англикански

свещеник. След като завършва Кралската военна академия в Сандхърст, той взема участие във военните действия във Франция по време на Първата световна война. По време на африканската кампания през Втората световна война е назначен за армейски командир. Дори и на бойното поле той винаги е облечен елегаНПiо- с барета и кашмирена военна куртка, и има навика да обикаля военните позиции в пустинята, разговаряйки дружелюбно дори и с най-обикновените войници. Между себе си подчинените му го наричат Монти и му имат безгранично доверие. Монтгомъри е забележителен военен командир, който винаги е наясно с положението на фронтовата линия и се радва на уважението и любовта на своята армия, заради което го наричат Войнишкия генерал. В това отношение двамата с Ромел имат много общи черти. &ъщност, говори се, че Монтгомъри слага снимка на Ромел в мобилния си команден пункт и когато обмисля бъдещите си военни ходове, винаги се старае да предвиди как би постъпил в случая неговият неприятел. Британските части под командването на Монтгомъри са извесmи под името Пустинни плъхове. Подкрепяни от аме­ рикансхиrе войа<и, командвани от генерап Айзенхауер, те не mират своята офанзива срещу германците, а на Ромеп не му остава нищо друго, освен да приеме поражението. ВЪпреки това, отново и отново, независимо от непрекъснатите сраже­ ния, Монттомъри не уmява да неутрапизира основното ядро на германските сили. Разбирайки добре, че това се дължи на бриляНПiата военна стратегия на Ромел, той не крие възхищението си от тактическите умения на германския фелдмаршал. Победата в Африка превръща Монтгомъри в национален герой за британците, а военната му съдба го среща отново с Ромел в качеството му на главнокомандващ по време на десанта в Нормандия през

1944 г. След войната той получава

титлата виконт Монтгомъри Аламейнски и става началник на Имперския генерапен щаб, а по-късно заместник-команд­ ващ на силите на НАТО в Европа. Остава на този пост до пенсионирането си през естествена смърт на 91-годишна възраст през

1958 година. Монтгомъри умира от

1976 година.

Главнокомандващият Съюзническите сили, който атакува Атлантическия вал Дуайт Д. Айзенхауьр

(1890-1969)

Айзенхауър е роден в Тексас на 14 октомври 1890 г. Той служи като помощник в щаба на генерап Дъглас Макартър и го придружава до Филипините, където от Втората световна война през

1935 г. служи като съветник на филипинското правителство. След включването на Америка във 1941 r. Ай.зенхауър е назначен за командир на Северноафриканския фронт и дебаркира с

армията си в Африка. В началото поради липса на военен опит американците търпят големи загуби, но в края на битката за Еп Ала мейн, Айзенхауъратакува в гръб армията наРомел на територията на Тунис. Последват атаки срещу германците от изток и от запад, довеждащи до техния разгром.

Айзенхауър е назначен за главнокомандващ на войските в Европа и ръководи десанта в Нормандия, който той нарича "най-голямата военна операция в историята~ Ромел разработва система за защитни укрепления във Франция, станала известна като •Атлантически вал·: Айзенхауър отново се изправя срещу стария си противник. Призори на

6 юни 1944 г. започва десантът в Нормандия. Ромеп, който по това време е в Германия, веднага се връща обратно на фронта, но

съюзниците многократно превишават бойната сила на германците. Те имат на разположение много повече кораби и само­ лети и разполагат с над 750 ООО войници. Айзенхауър е известен не само като добър стратег, но и с умението си да се mравя с проблемите, които възникват в редиците на Съюзническите армии. Именно на тези негови способности до голяма степен се дължи победата на Съюзниците. Американският генерап е и човек със строги морални принципи. Когато 1ЗО пленени германски войници се задушават при транспортирането им, Айзенхауър изпраща безпрецедеНПiО извинение на германското командване.

Неговият благ характер и брилянтните му военни успехи допринасят за избирането му за командващ войските на НАТО през

1950 г. По-късно той участва в президентските избори като представител на републиканците и през 1952 r. става президент на Съединените щати, а през 1956 г. е преизбран отново. След като се пенсионира, Ай.зенхауър води тих и спокоен живот. Умира от сърдечна недостатъчност на 26 март 1969 г.


Ервин Ромея Фашистът, към коrото Ромел се отнася с пренебрежение Бенито Мусолини

(1883-1945)

Не само италианските войници под командването на Ромел са повлияни от нестандартната му личност и необичайната му стратегия. Мусолини, който е командващият силите на Оста, също е впечатлен от германеца. Дучето живо се интересува от Северноафриканската кампания, тъй като една от неговите цели е възстановяването на старата Римска империя. Постоянните сражения изтощават италианските части и те не са в състояние да продъл­

жат кампанията без помощта на германците. След пристигането си в Африка Ромел често пренебрегва заповедите на Мусолини. Въпреки че формално е подчинен на италианеца, Ромел често му създава rрижи и не се съобразява с него. Мусолини е роден в бедно семейство и още в младежките си години се включва в социалистическото движение. Той е назначен за

главен редактор на партийния орган "Бъдещето на работника"(L:Аwепirе del Lavoratore) и става известен в работническите среди. След Първата световна война Мусолини създава фашистка партия с революционна ориентация и става пионер на фашисткото движение

в ИталиЯ. От 1922 до 1925 г. е министър-председател на страната и успява да установи диктаторска система вместо парламентарно управление. В стремежа си да си осигури колонии Мусолини нахлува в Етиопия, а по-късно укрепва позициите си в Албания и се намесва в Гражданската война в Испания. Тези негови действия са причина да изпадне в международна изолация, особено след като Италия се присъединява към Оста като съюзник на нацистка Германия. След окупацията на Полша Германия обявява война на Британия и Франция. В резултат на водената от Мусолини политика Италия също не закъснява да се присъедини към воюващите страни.

Дучето изпитва смесени чувства по отношение на поведението на Ромел по време на Северноафриканската кампания. Германският главнокомандващ отказва изобщо да го слуша. В крайна сметка силите на Оста са разгромени. Ромел недооценява важността на такъв

плаuдарм като Северна Африка и това нанася огромни щети на собствената му репутация. След кампанията в Африка Съюзническите сили насочват вниманието си към Италия и през

1943

г. през Сицилия навлизат в страната. Идва краят

на авторитарното управление на Мусолини. По-късно Хитлер го назначава за министър-председател на марионетното правителство, сформирано от германците в Северна Италия. Малко преди края на войната Мусолини е заловен, докато се опитва да избяга, облечен в германска униформа, и на

28 април 1945 г. е екзекутиран.

Орrанизаторът на rенералския заrовор срещу Хитлер Клаус фон Щауфенберг (1907-1944) В началото на управлението си Хитлер има горещата подкрепа на германския народ. През годините на войната хората

започват да недоволстват от трудностите, които се налага да понасят, и от загубите на бойното поле, които стават все по-чести. Полковник Клаус фон Щауфенберг споделя появилите се антихитлеристки настроения. Той стига до заключението, че единстве­ ният начин да се спре Хитлер, е да се убие и започва да подготвя заговор срещу фюрера. Щауфенберг е потомък на стар аристократичен род. Той е един от онези, които приветстват идването на власт на Адолф Хитлер и взема участие в сраженията на германската армия във Франция, Русия и Северна Африка. Ранен е при експлозия на

мина по време на бомбардировките на Съюзническите войски в Тунис през пролетта на

1943 г. и изгубва лявото си око, цялата

дясна ръка и два пръста на лявата си ръка. Като разумен човек Щауфенберг започва да изпитва отвращение към Хитлер заради варварското поведение и жестокото отношение на нацистите към евреите и хората с физически недъзи. Той се присъединява към съпротивителното движение в редиците на германската армия и става водеща фигура в него. Друг участник в заговора

-

лейтенант-полковник Сезар

фон Хофакер, който е братовчед на Щауфенберг, се среща и разговаря с Ромел за намеренията на заговорниците. Хофакер докладва на другарите щ че Ромел е съгласен с тях. Когато Щауфенберг научава това, той започва да крои планове, че именно такава личност като Ромел трябва застане на мястото на Хиmер. Това го убеждава още по-твърдо в правотата на тяхната цел. Всъщност Ромел не дава съгласието си да се присъедини към заговора. С такова впе­ чатпение остава оптимистично настроеният Хофакер.

На 20 юли 1944 г. Щауфенберг отива на съвещание в бункера на Хитлер, носейки бомба в куфара си. Бомбата избухва, но здравата дъбова маса е при­

чина Хитлер да се отърве само с няколко изгаряния. В стремежа си да омаловажат собственото си участие в заговора, няколко висши офицери заповядват Щауфенберг да бъде арестуван. След кратък процес той е осъден на смърт и разстрелян. Останалите заговорници също са арестувани и подложени на жестоки мъчения, за да издадат другите участници. Ромел няма никакво отношение към заговора. Той е загрижен единствено за хода на военните действия и не приема идеята за заговор срещу Хитлер. За някои участници в заговораРомел е най-подходящата фигура за бъдещ президент на Германия. Всичко това по своеобразен начин го причислява към атентата и става причина за смъртта му.


-

И3ключитеnно вnияние

Съвременните рицари на войната лоялност и съвест Водачът на нацистката партия Адолф Хитлер е смятан за най-жестокия диктатор на всички

времена. Ромел, от друга страна, е високо уважаван от Съюзниците и отношението към него като към герой се зап азва и след войната. Днес ние сме свидетели на напредък в технологиите, довел до създаването на оръжия, които са в състояние да предизвикат страшни разрушения само

с натискане на един бутон, а много хора са убивани и ранявани при различни терористични атаки. Името на Ервин Ром ел и днес е символ на една епоха, в която войната се води от мъже, които не се страхуват да се изправят лице в лице срещу противника на бойното поле.

Образът на ед ин и стински герой

О

Т КРАЯ IIA ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА изми­ нават повече от шест десетилетия. В много

страни хората днес едва ли си спомнят имената на

войниците, прославили се по време на войната, но

Ервин Ромел е добре известен дори и на най-мла­ дото поколение в Европа. Една от причините за тази известност е предпо­ лагаемата му връзка със заговора срещу Хитлер и с

последвалото трагично самоубийство на фелдмар­ шала. Страните участнич ки в антихитлеристкия

съюз го смятат за герой, опитал се да убие фюрера. Германският народ, в опитите си да забрави годи­ ните на нацисткото управление, също търси свое­

образна реабилитация в спомена за Ервин Ромел. В действителност не бива да се забравя, че Ромел и Хитлер са били доста близки и има огром на раз­ лика между това, което в действителност е Ромел, и представата за него.

Със сигурност може да се каже, че Шпайдел е човекът, който създава представата за Ромел като за ·герой антихитлерисr. След неуспешния атентат през

1944 г. Шпайдел е заподозрян като съучааник

и арестуван, но не признава нищо, което знае, и не

предава никой от другите съучааници. Военният съд на

честта не намира достатъчно доказател­

ава, за да го разжалва. Шпайдел успява да избяга от затвора и оцелява до края на войната. След вой­

ната той публикува книга за Ромел

1944:

- "Инвазията

Ромел и десантът в Нормандия'~ Шпайдел

откровено обяснява причината да напише тази книга и тя е - "да превърне Ромел в герой': По-късно Шпайдел участва активно в създава­ нето на западногерманската армия, и звестна като

Бундесвер, и се издига до генерал и главнокоманд­

ващ от НАТО. По онова време важни постове в Западн а Германия са поверявани само на хора,


Ервин Ромея

Аушвиц е един ужасен симеол

на еnохата на нацизма. Тои nродължава да тежи като мрачна сянка върху цялата

"Единственото, което искам, е да продължа да служа на моята

родина честно, както съм правил това пре3 целия си живот:'

германска нация.

участвали в антихитлеристки груnировки.

Сnоред някои главната причина Шпайдел да представи бившия си командир Ромел като герой е желанието му да получи такъв nост.

На ка к во трябва да се подчи н я в ат войниците Ромел няма нищо об що с атентата срещу Хитлер и голям брой свидетел и потвърждават това.

Докато се възстановява от раните си

в болницата, Ромел научава за опита за покушение срещу Хитлер и тази новина определено

предизвиква

гнева

му.

Въпреки че подкрепата му за фюрера поохладнява,

неговият

ентусиазъм

не

изчезва напълно. Той все nак е един от любимците на Хитлер и това му вдъхва увереност да засвидетелства nодкреnата

си за него. Генералите, успели да си навле­

кат гнева на фюрера, са отстранени един след друг, но фактът, че Ромел може без­ наказано да издаде заповед за nрекр атя­

... Синът на Ромел, Манфред, в nродължение на 20 години е

... След края на Втората светоена

ване на огъ н я, показва, че между него и

Хитлер съществува известно доверие.

кмет на Щутгарт.

вой нд е Нюрнберг е организиран nроцес, на който висши нацистки офицери са

осъдени за престъпл ения срещу човечеството.


И3кnючитеnно вnияние

Причината, поради която Ромел отказва да сътруд­ ничи на организаторите на атентата срещу фюрера, се дължи не само на факта, че изпитва все още известно уважение към него, но и на чисто войнишка лоялност. Ервин Ромел през целия си живот се придържа към

толкова невинни хора.

изключително строги етични принципи и не се омър­

сява с лъжи. Дори и желанието му за прекратяване

на военните действия внася дълбок смут в неговата душа заради съмнението, че това може да се тълкува

като акт на предателство спрямо войнишката клетва. Хитлер поисква от своите офицери писмена клетва за вярност и Ромел я подписва. Когато му е заповя­ да но от името на фюрера да се самоубие, той нито за миг не съжалява за своята лоялност. В оставеното от него предсмъртно писмо Ромел заявява, че единстве­ ното му желание е да служи на отечеството си честно,

както п рави това през целия си живот. Вземайки отро­

вата, той е убеден, че по този начин доказва своята невинност.

За обикновените хора може би не е разбираема подобна проява на вярност на дадената клетва, но за един истински войник поколения назад във времето, та чак до рицарите от Средновековието, е въпрос на

чест да остане верен на клетвата си. Подобно пове­ дение демонстрират и японските самураи, за които

епоха се променя и природата на вой­

вярното и честно сърце е равностойно на истин­

ната. Народите на страните участнички

ско съкровище. Тук обаче възниква въпросът

- ако

в Оста, от една страна, и на Съюзниците,

лоялността влиза в конфликт със съвестта на един

от друга, са убедени, че вой ната, която

човек, кое е по-важно за него? Мнозина изследова­

водят, е "справедлива'~ В това непрекъс­

тели на биографията на Ервин Ромел са си задавали

нато ги убеждава и умело настроената

този въпрос.

пропагандна машина на всяка от дър­

В миналото дори и за тези, които не са били вой­

жавите, внушавайки им, че доброто

ници, верността на дадената клетва е добродетел.

трябва да победи злото. Днес ние

В наши дни все по-малко на брой хора са убедени,

знаем, че съществуват различни цен­

че лоялността трябва да се поставя преди личната съвест.

Причината за тази промяна в начина на мислене

.... Джеймс Мейсън в ролята наРомел въвфиnма•пустинната

ностни системи и понякога е много

лисица~ Сюжетът на филма е изграден върху идеята. че

трудно да се определи кое е добро и

Ромел участва в заговора срещу Хитлер.

кое е зло. Войните обикновено избух-

се дължи донякъде на факта, че в съвременната

ват на базата на нечия субективна пре­ ценка и единственото, което може да се твърди със

• Генерал Норман Шварцкоnф, nод чието командване са многонационалните сили по време на войната в

сигурност, е, че потърпевши и жертви при всяка

Персийския залив nрез 1991 г. За него се говори като за ·герой от войната в nустинята~ което наnомня за

война са обикновените мирни граждани.

Ромел, но nоnулярността му не може да се сравнява с тази на германския фелдмаршал.

Днес все повече зачестяват антивоенните настрое­ ния сред жителите на някои воюващи страни. Типичен пример за това е широкомащабното антивоенно дви­ жение в Америка по време на войната във Виетнам.

Все повече хора си задават въпроса "Справедливи ли са действията и политиката на нашата страна?'~ В последно време терористичните атаки, които заплашват съвременните общества, са на път да променят изцяло отношението на хората към вой ­ ната. Една от най-големите разлики между войните

и тероризма е в правилата, по които се водят бит­ ките. В наши дни, с появата на нови видове оръ­ жия за масово унищожение, тези правила стават

все по-неясни. Каква е разликата между цивил­ ните жертви на един терористичен акт и цивилните

жертви при бомбардировка по време на война?


Ервин Ромея

Подобен въпрос започва да вълнува съзнанието на

тинята почти няма цивилно население, което да е

все повече хора.

потърпевшо от продължителните сражения, а Ромел от своя страна се придържа към международните

Носталпш по спомена за един доблестен войн и к

закони и правила, касаещи военнопленниците. Може

дори да се каже, че тези битки са подобни на "игра:

В наши дни героите не се раждат на бойното

което означава, че и двете страни се подчиняват на

поле. Това може да се обясни с факта, че един герой

определени п равила също като по време на детска

дължи съществуването си на своята популярност.

игра на война.

Представата на обикновените хора за герой на

Мнозина обичат да гледат филми за войната и да

бойното пол е обикновено е свързана с образа на

изработват модели на танкове. Не е необичайно някой

командир, който не се страхува да се изложи на

да е против войните по принцип, но в същото време

вражеския огън, споделя всички трудности със сво­

да приема и да гледа с удоволствие филми за войната .

ите войници и уверено ги води към победа. Днешните

Някои от тези хора харесват Ервин Ромел. Те четат

войници обаче са оборудвани с най-съвременно оръ­

неговата биография и въпреки близостта му до Хитлер,

жие

-

последна дума на технологиите, и ако не носят

не са разочаровани от него, а напротив

-

възхища­

военна униформа, е трудно да се разбере изобщо, че

ват се от факта, че успява до голяма степен да остане

са войници.

до края истински рицар, който с цената на живота си

Трудное да се направи сравнениемежду тях и вой­

заплаща своята вярност към войнишката клетва.

ниците от времето на Ромел. Представата за гене­

Днес войниците на честта, като Ромел, и "справед­

рала, начело на танковия корпус, е изключително

ли вите войни• остават завинаги в миналото. Това

подходяща за създаването на образа на героя от

бойното поле. Друг много важен момент е, че в пус-

Войната в Ирак поражда nротиворечиви настроения

в световната общественост.

прави романтичната легенда за него още по-привле­ кателна и завладяваща.


63 Ервин Ромел  
63 Ервин Ромел  

63 Ервин Ромел