Page 1


Сед ми чно и зд а ни е

ИЗДАТЕЛС КА КОМПАНИЯ : Де АГОСТИН И Х ЕЛАС ООД

(De AG OSТINI HELLAS SRL) СТРА НА НА ПРОИ ЗХОД : Гъ рция ИЗДАТЕЛ : П етро с Ка пнистас

И КОНОМИЧЕСКИ ДИРЕКТОР: Фоти с Ф оти у М ЕНИДЖ ЪРН А РЕДАКТИРАНЕ И ПРОИ З ВОДСТВО:

В и рдж ини я Кутрубас АДР ЕС: Вуnяrме ни с 44-4б,

166

7З Ати н а

(Vo uliagmenis 44-46, 166 7 З Athen s) М ЕН И ДЖЪР МАРКЕТИНГ: Ми х аn и е Куцукос М ЕНИДЖЪРНА И ЗДАНИЕТО : Насита Кортеса ПРОИЗ В ОДСТВЕН КОО РДИНАТОР :

Акира Куросава

Брой

42

Каро nин а П уnиду

МЕНИДЖЪР ДИ СТРИБУЦИЯ : Е в и Б оза М Е НИДЖЪ Р Л О ГИ СТИКА И ОПЕРАЦИИ :

ВЪВЕДЕНИЕ

4

Димитрие Паскаn иди с

КООРДИНАТОР Л ОГИСТИКА И ОПЕРАЦИИ: Антонис Люмис СПЕЦИАЛНА АДАПТА Ц ИЯ ЗА БЪЛГдРСКИ ЕЗИ К :

ЖИВОТ И ДЕЙНОСТ

б

ГИГА ДЖОРДЖ ЕООД

(GIGA GEORGE EOOD)

РЕДАКЦИЯ И КОР Е КЦИЯ : Ра nица Па н айотова

Първи стъпки в света на режисурата

ПЕЧАТ И ПОДВЪРЗВА Н Е:

Гениалният млад режисьор

HAIDEMENOS S.A.

ДИРЕКТОР НА П Е ЧАТНИЦАТА: МАКИС КОТОПУЛ ОС ВНОСИТЕЛ : Атика Медия Бъл гар ия ООД

Времена на безпокойство и тревоги

© 2008 De AGOSТIN I Hellas

Първи стъпки на Курасава в киноиндустрията

© 200З К.К. De AGOSТI N I JAPAN

Творчески изяви в чужбина

ISSN : 1791-4256

Върху крилете на успеха С ни мк и :

Преодоляване на трудностите

Uniphoto Press, De Ago stini Picture Library

Це н а на броевете:

Върхът в кариерата на Курасава

Це н а на пър в ия брой :

1,50 л в.

Цен а на втори я бро й и на вс ич ки сл едва щи б роеве : З,SО л в.

ВАЖНИ СЪБИТИЯ

20

н ето на матери алите с тър говска цел nод каквато и да е форма

Шедьоври на естетиката и волята

СЪВРЕМЕННИЦИ

Вс ички текстове са за щ итен и с а вторски права. Забра н е н о е въз пр о и звежда н ето, ска н ира н ето , предаването или из п олзва­

без пи сменото съгл ас и е на редактора .

24

Курасава и големите майстори на киното

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ

28

Мечтите на Курасава все още вдъхновяват света на киното

За вашето по-добро обслужване търсете изданието винаги в един и същ търговски обект и уведомявайте продавача за намерението си да закупите евентуално и следващите броеве.

За всякаква информация, справки, замяна на екземпляри или поръчки на предишни броеве,

За да поnучите по-добро обслужва н е, поръчвайте всеки б ро й н а поредица та от един и същ търгов ск и п ункт и информирайте

прода вача за намерен ието си да купувате сл едва щите броеве.

потърсете ни на телефон

(02 489 95 53) или ни изпратете e-mail на адрес iпfo@deagostiпi .bg. Обслужване на клиенти: понеделник - петък, 10:00 - 15:00 ч.

3а да nоnучите стари броеве

no nощата, nърво се обадете на теnефон (02) 489 95 53, сnед което nреведете необходимата сума no сметка:

Изда телят с и з ап азва правото да пр оме ня ред а н а и здава н е

на по редицата, ка кто и правото н а и збо р на име ната, които ще се пр ед ставят.

АпфаБанк

IBAN: BG39CRBA 98981001 0718 50 BIC: CRBABGSF Кеар Дайрект ЕООД При nоnучаване на стари броеве no куриер заnлащането става в момента на nолучаването.

Посетете сайта на Де Агоетини

www.deagostini.bg


-

-

-

- -

-

-

Въведение

Акира Куросава Какъв е неговият живот?

о LU

т ПОЯВАТА НА киното в началото на ХХ в. филмите привличат вниманието на огромни маси от обществото

и се превръщат в основно средство за развлечение. Дори когато светът е обхванат от пожара на Втората световна война,

s

се създават филми, които безспорно оказват огромно влияние

I

кинорежисьор по това време е Аки ра Куроса ва.

LU с:[

LU со

~ со

в голям брой страни, в това число и в Япония, продължават да

върху

общественото

съзнание.

Най-известният

японски

Той обаче е известен като режисьор не само в родината си, но и на запад, а името му днес се превръща в нарицателно за

един истински "модерен" творец, чиито филми заемат достойно място сред класиката в киното.

Куросава

успява

да

съчетае

. характерните

традиции

на

следвоенното японско кино с модерните западни тенденции. Своя

дебют като режисьор той прави по време на Втората световна

война с филма "Санширо Сугата" (Гений на джудото). По-късно в своите филми прилага методите на реализма и новите техники, които заимства от американското кино. Неговият шедьовър

,Рашомон" печели наградата "Златен лъв" на филмовия фестивал във Венеция, което донася световна слава на създателя му.


-

Акира Куросава

-

ок. 1600 ~

.

1

Създаден е "магическият фенер':

1833

~

Изобретен е фенакистоскопът

1889

~

Едисън изобретява кинетоскопа.

1895

~

Uf-'0

1897

~

В Париж е построен първият кинотеатър.

1902

~

Жорж Мелие снима филма

1910

~

На

1923

~

Голямото земетресение в Канта.

1935

~

Айзенщайн създава своя филм"Броненосецът"Потьомкин ':

1933

~

Самоубива се братът на Куросава, Хейго.

1936

~

Куроса ва започва работа във филмовото студио " Фото Кемикъл Лабораторис" (P.C.L.) като помощник-режисьор.

1937

~

Основаването на компанията "Тохо':

1938

~

Джон Форд създава своя филм

1940

~

Чарли Чаплин създава филма

1943

~

":yl-'uLocia прави режисьорския си дебют с филма "Санширо Сугата " (Гений на джудото) .

1945

~

Край на Втората световна война . Брак с актрисата йоко Ягучи.

1951

~

Филмът " Рашомон" печели наградата "Златен лъв" на филмовия фестивал във Венеция .

1952

~

"Рашомон " печели наградата на Американската филмова академия за чуждестранен филм .

1953

~

Кенджи Мизогучи създава филма "Угецу монагата ри" (Приказки на бледата луна след дъжд).

1955

~

Сатяджит Рей съз дава своя филм "Патер панчали" (Песента на пътя).

1959

~

Основана е компанията"Куросава Продакшънс':

1962

~

Ясуджиро Озу създава филма "Са нма но Аджи" (Есенен следобед) .

1969

~

Курасава става напълно независим .

1971

~

Ky...,uLoм прави опит за самоубийство .

1972

~

Франсис Форд Копала създава филма ,,Тhе

1975

~

Спилбърг създава филма"Jаws" (Челюсти).

1976

~

Филмът на Куроса ва "Дерсу Узала"

1:",

23

.

•о Люмиер изобретяват кинематографа.

"Voyage to the Moon" (Пътешествие до Луната).

март в Токио се ражда Аки ра Ку~ва.

"Stagecoach" (Дилижанс).

"The Great Dictator" (Великият диктатор),

в който изпълнява главната роля.

Godfather" (Кръстникът).

(Dersu Uzala) получава наградата на Американската филмова академия

за _1-!У!Кд~•l-'оnен филм.

1977

~

Джордж Лукас създава филма "Star

1980

~

Филмът на Куроса ва "Кагемуша" (Сянката на воина) получава наградата "Златна палма на ветровете"

Wars" (Междузвездни войни).

на филмовия фестивал в Кан.

1990

~

Куроса ва получава "Оскар" за цялостно творчество.

1997

~

Филмът на Такеши Китано "Хана-би" (Фойерверки) получава наградата"Златен лъв" на филмовия фестивал във Венеция.

1998

~

Курасава умира на

2003

~

Филмът на Хаяо Миядзаки "Сен ту Чихиро но Камикакуши" (Тайнственото изчезване на Чихиро)

6

септември в Токио .

полуЧава наградата на Американската филмова академия за най-добра анимация.


--

""""'

-

-

-

--

-

-

- -

-

-

~

~

Живот и дейност

Първи стъпки в света на режисурата В младежките си години Куросана проявява огромен интерес към фотографията, като в същото

време разкрива и своя специфичен писателски талант. Цялото му същество е устремено към творчеството, а по-късно този негов стремеж е в основата на успешната му реализация като

известна фигура в света на киното. Но преди своя бляскав дебют като режисьор Куросана прекарва дълги години в неизвестност и творчески съмнения. Какъв е животът на човека, който

се превръща в легенда за киното?

Гениалният млад режисьор Прякорът Ревльото Конбето

Е

ДИН СЛУЧАЙ ОТ РАННОТО МУ ДЕТСТВО, когато

Аки ра Куроса ва е роден на

23

март

191 О

г. и е

е едва на годинка, остава завинаги запечатан

най-малкото от осемте деца в семейството (четири

в памепа на Куросава. Той скача в леген, пълен

момчета и четири момичета ) . Година преди него­

че леге ­

вото раждане е убит Ито Хиробуми (основател на

нът се преобръща и малкият Акира пада на пода.

"Рикен сейюкай"- " Приятелите на конституцион­

Разтреперан и изплашен, той избухва в сълзи , но

ното правителство") и Япония навлиза в период на

с

вода,

но

го

разклаща

толкова

силно,

тази сцена, в която лежи на пода под светлината на

несигурност и криза . Курасава се ражда в семей­

лампата, остава завинаги в съзнанието му. Смята

ството на самураи, но той е ранимо, болнаво дете,

се, че спомените на човек са дълбоко свързани с

изключително чувствително и твърде често се раз­

неговото съзнание и този случай от ранното дет­

плаква. Когато е още съвсем малко момче, сес­

ство на Куросава разкрива една наистина удиви­

тра му го води на кино и във филма, който гледат,

телна памет.

умира едно куче. Това е причина момчето да плаче


Акира Куросава

А,.._ J(лючова личност

~-~

КЕИНОСУКЕ УЕКУСА

Кеино суке Уекуса е съуч еник и приятел на Куро­

двамата заедно създа в ат ф илмите си . Те са почти нераз­

са ва от начал н ото у ч ил и ще . По-късно той става сцена­

делни , като все ки от тях е талантлив по начин, който

р ист и се при съ еди нява към творческия екип на режи­

допълва умен и я та на д руг и я , и това без съмнение е

сьо ра Куроса в а . Д о като са още в началното училище,

шанс за успешн ата им съ в м естна работа. Това приятел­

Уекуса разк р и ва една изключителна емоционалност,

ство, което за по чв а още в детството , изиграва същест­

по-голяма дори от тази на бъдещия режисьор. Двете

вена роля за разв итието н а таланта на Акира Куроса ва.

мом ч е та си приличат по х арактер, имат еднакви инте­

Самият той в автобиогра фи ята си посочва трима души,

рес и и бързо се сприятеляват. Уасака е чувствително

оказващи изкл ючителн о в л ия ние върх у него през дет­

и ранима дете, но благодарение на това приятелство

ските му годин и. То в а са : б рат му Хейго, учителят му

успява да преодолее своята несигурност.

Кеиджи Тачика ва и приятеля т му Кеиносуке Уекуса .

Три години по-късно, предвид някои семейни обсто­

В автобиогра фия та си Кур асава описва момента, в

ятелства, се налага да се разделят, но след време се сре­

който след дъл ги годи н и отново се среща с Уекуса и

щат отново. Те буквално се сблъскват на един уличен

двамата с но ста лгия си спо м н я т за детството. Оста­

ъгъл в Гинза, а по-късно започват съвместна работа във

вайки верни на край н о емо ц и оналната си природа, те

филмовото студио "Тохо". След години Уекуса написва

едва не се ра з п лакват при спо м ен а за онези щастливи

книга със спомени з а своя приятел Куроса ва . В нея той

дни . Уекуса умира през

разкрива и най-дребните детайли за начина, по който

стар приятел Куросава.

1993

г., пет години преди своя

по целия път към вкъщи . Тази случка сама по себе

по-късно Ку расав а о писва своите преживявания в

си е доказателство за необикновената му чувстви­

училище к а то същински кошмар.

телност.

Годините в началното училище не са особено щастливи за Куроса ва . Той непрекъснато е сравня­

ван със своя по- голям брат и с неговите отлични резултати в училище, докато самият Акира е слаб ученик и трябва да полага старание, за да не изо­ става от другите . Често е обект на подигравки и малтретиране, което го кара да плаче. Това става причина

да

започнат

да

го

наричат

с

прякора

"Накимуши Конбето" (Ревльото Конбето) на името на герой от популярна по това време песен . Години

Възможност за промяна През третата си година в училище Курасава започва да се превръща в строен, енергичен мла­

деж. Огромно влияние върху оформянето му като личност о казват неговият по-голям брат Хейго, съученикът му Кеиносуке Уекуса и учителят му Кеиджи Тачи кава . Първата среща на Курасава и Тачикава става в час по рисуване. Учителят дава възможност на учениците

си да

рисуват

нещата така,

както те

ги виждат, а не да се придържат към реалистич­

ното изобразяване . Тачикава забелязва таланта на Куросава , когато вижда рисунките му, и го поощ­ рява пред целия клас. До този момент момчето е

убедено, че не притежава никакъв талант, но пох­ валата на учителя

го окрилява и му вдъхва уве­

реност. Той престава да мрази училището и дори повишава успеха си и по другите предмети.

Освен задължителната програма в пети клас, Курасава изучава и военното изкуство Кендо

-

Пътя на меча. Всеки ден той върви пеша в продъл­ жение на един час, за да стигне до мястото на тре­

нировките си

- uдоджо'; или "мястото на просвет­

лението': Веднъж група момчета от друго училище го причакват и го нападат, но Курасава е толкова

добър в умението си да се защитава, че успява сам да се справи с нападателите си. Като отличен уче­

ник той е избран да произнесе пращалното слово при церемонията по случай завършването на випу­ ска. Приключва един важен етап от неговия живот.

fl


-

-:;- ~ -_..--

--------

--

-

-

Живот и дейност

Времена на безпокойство и тревоги Нови хоризонти

ДоКАТО Е УЧЕНИК В ПРОГИМНАЗИЯТА , за

своята безпомощн ос т пред силата на природата .

Ку расава събитията извън неговата среда са като

Бъдещият режисьор о т к рива една нова картина ,

вя търа, който вие навън, и като дъжда, който

с която не се е сблъс ква л до този момент

почуква по стъклата на зимната градина. Но това е

тината на човешкото отчаяние . Хората ужасени

-

кар­

и времето, когато младият човек отправя погледа

тичат наоколо, опитвайки се да се спасят от споле­

си към света, който го заобикаля, оформяйки

тялото ги бедствие .

постепенно своя мироглед. Курасава е принуден

Курасава обич а природата и времето, което

да се запише в друго училище, а не в това, което

прекарва в Акита , е едно изключи телно преживя­

избира първоначално, тъй като е скъсан на при­

ване за него. Той е дълб око впечатлен от начина , по който светът около него непрекъснато се про­

емния изпит.

Въпреки че това не е желаното училище, в

меня,

въпреки

че

прир о д ата

сякаш остава

неиз­

него има добри учители, под ръководството на

менна . Времето, прек арано в име нието сред селя­

кои то младият Курасава успява да осъзнае какво

ните, е удивително и в съ щото в реме трогателно

желае да постигне в своя живот. Именно през

преживяване за него .

този период той се запознава с творчеството на

Лятото в Акита всъщност п ос тав я началото на

До по Куникида и Иван Тургенев, а в свободното си

нов етап в живота на Куросава . Очаква го една

в реме често ходи на кино .

действително значителна промя на. Скоро след

Две важни събития обаче стават причина той да

започне

да

възприема

света

по

друг

като завършва средн ото учили ще , той насочва

начин.

всичките си усилия към ос ъществяването на меч­

Едното е голямото земетресение в Канта, а дру­

тата си да стане художник и за почва да посещава

гото се случва по време на неговото пребиваване

курсове

през лятото в старинното имение на семейство

това

Ку расава в префектура Акита.

Академията за и зкуств о в То ки о. През следващата

в

художественото

не успява да

издържи

у чилище. приемните

Въпреки изпити

в

Семейството на Курасава не е засегнато отземе­

година Курасава печели конкурс по рисуване, но

тр е сението, но в околността почти всичко е раз­

се чувства изключително потиснат и объркан от

рушено.Това бедствие кара хората да осъзнаят

новото обкръжение .

.


1

Акира Куросава Лабиринт от изпит ания ЯПОНСКИЯТ ПРОЛЕТАРСКИ

На 18-годишна възраст Курасава за почва работа

ХУДОЖЕСТВЕН СЪЮЗ

в компанията " Фото Кемикъл Лабораторис" (P.C.L.), известна дн ес като "Тохо': За този период от своя

Когато е на

19

год и ни , Курасава става

художествен съюз.

живот по-късн о той говори като за лабиринт от труд­

чл е н на Пролетарекия художествен съюз .

Този съюз не ограничава своята дейност

ност и. Поп адащ в свят, който непрекъснато гене­

Това е едно от многоб ройните движения,

и интереса си само по отношение на худож­

рира пр облеми, Курасав а постепенно започва да

които

губи своята идентичност и житейска ориентация .

през периода Тайшо- време н а политиче­

Япон ия е на крачка от момента, в който ще се включи във Втората световна война . Курасава все о ще не е осъществил мечтата си за успешна

кариера на художник . Светът не се е освободил от бремето на Великата депресия и цените на

възн икват

в

а ртистичните

среди

ниците. също

Неговото

влияние се

върху литературата

и

простира

театрал ното

ски и обществени вълнения. Новите евро­

изкуство. Може да се каже

пейски тенденции и движе ния в обласпа

дейност има политически и идеологич ески

на

характер, което е в унисон с духа на вре­

изкуств ото,

като

ли зъм, баухауз и достигат

да даизъм,

сюрреа­

абстракт ното изкуство,

до Япония заедно с идеите на

марксистката

обществе но - политическа

дори, че таз и

мето. Самият Курасава обаче не се повл и­ ява особено от политиката и идеологията . През

1929

г. На пу и Японският пр оле­

материалите, използвани от художниците, съвсем

философ ия . Всички тез и течения, движе­

тарски

логично са толкова високи, че Курасава не може

ни я и идеологии се обед и няват по един

изложба на пролетарекото изкуство, на

да си ги позволи. Сега той се увлича от кино, лите­

стран ен на чин в рамки те на Японския

която Курасава представя пет свои пр о­

ратура , музика и театър. Брат му Хейго проявява

пр олетарски

особен интерес към киното и под негово влияние

води д о революц и онни проме ни в света

лени бои, акварели и дори един пл акат.

на

Негов акварел с дължина три метра п олу­

Курасава гледа голям брой истински шедьоври в тази област. Независимо от обстоятелствата, той успява все пак да нарисува няколко картини, но твърде скоро

се разочарова от натюрмортите и пейзажите, изо­

бразявани от него върх у платната. Става член на

японс кото

х удожестве н

изкуство

съюз,

по о нова

което

време .

Дейн оспа на този съюз е до голяма сте­ пен п овлияна от руския ко нструктивизъм

х удожествен

изведения,

сред

съюз

които

органи зират

картини

с

мас­

чава специална награда.

Но това е единственото участ ие

на

и се отличава с подчерта н с тремеж към

Курасава в подобна изложба. По- късно

геро ика та и монумен тали з ма.

Японският

Пре з

г. се провежда конгрес на

пролетарски

художе ствен

съюз

ска, а не в свързана с изкуството орган и­

в Яп ония. П о - къс но възникват няколко

зация. Мнозина от неговите члено ве все

това не му носи удовлетворение . Курасава дори

фракц ии, вс яка от кои то се опитва да се

повече се възприемат като политич еск и

се включва в нелегалната дейност на пролетар­

превъ рне в доми н и раща сила . От целия

ангажирани художници . Това вер оятно

ското движение, но не толкова по идейни съо­

то зи хаос се ражда Японската проле­

кара Куросава, който обича изкуств ото

бражения, а по-скоро заради самото преживя­

тарс ка худо ж ествена лига, известна още

заради

като Нап у

ничи

(Na ppu ).

художествен

пролетарски

съюз се превръща по-скоро в полит иче­

Японския пролетарски художествен съюз, но и

ване . Всичко това му се случва в рамките на две

първ ия

1929

С подкрепата на тази

от

самото

изкуство,

идеологическите

да

се

р азгра­

залитания

на

организацията , чийто член е и той.

години . Желанието му да стане художник посте-

пенно отшумява. Сега той работи заедно с брат с и, който е сетсумейша (диктор в немите фил ми ) . Д ве години по-късно Курасава е сполетян от огр о мно

нещастие - брат му Хейго се самоубива. Мо же да се каже, че бъдещият режисьор започва да се и нте­ ресува от кино, повлиян

изключително силн о от

своя брат. Хей го е този, който често го води на ки н о още в годините на ранната им младост, а Ку р асава

никога не пропуска да гледа филм, препоръ чан му от неговия по-голям брат. Следващите три годин и

той прекарва със своето семейство, без да след ва определена цел , нито пък проявява някакв о жела ­ ние да направи това .

Съдбата обаче му изпраща нова възмо жност. Курасава кандидатства за работа като ас истент­

режисьор във "Фото Кемикъл Лаборатор ис" (P.C.L) и за негова изненада получава положител е н отго­

вор.

Без да е особено силно мотивиран за това,

Курасава става асистент-режисьор, което поставя началото на неговата кариера в киното . То й е едва ~ Училището, в което у чи

Куроса ва, преди да бъде разру ш е н о от голя мото

земетресе ние в Канта . До него

той пътува с трамвай.

на

26

години , а пред него широко се отвар я вра­

тата към успеха.


--

---------

---

--

-

Живот и дейност Първи стъпки на Курасава в киноиндустрията Работата му във "Фото Кемикъл Лабораторис"

(P.C.L.)

Така че новото поколение в киноиндустрията

Тhю АПРИЛ 1936 r. Курасава започва нова работа .

се радва на комфортна работна атмосфера във

За него е истинско щастие да работи с режисьора

.. Фото

Кемикъл". Курасава се възползва от тази

Каджиро Ямамото, за когото след време ще говори

възможност и успява да постигне добри резул­

като за своя най-уважаван учител. С помощта на

тати

големия режисьор Я мамото, който по това време е

кратко време . Той до такава степен е отдаден на

на върха на славата си, Курасава получава възмож­

желанието си да овладее това изкуство, че съжа­

ност да се запознае отблизо както с основните тео­

лява дори за времето , което губи , когато спи. Още

ретични постулати в режисьорското майсторство,

докато е асистент-режисьор, между него и коле­

така и с тяхното приложение в практиката.

в областта на режисурата за сравнително

гите му от .. Фото Кемикъл " има някои разногла­

Има нещо наистина мистериозно във взаим­

сия, но Курасава и тогава , както и по-късно, когато

ното привличане между двамата, което възниква

става известен режисьор, остава верен на обеща­

от момента, в който Курасава влиза в залата за

нието, което дава на Ямамото: никога да не прави

интервюто. Ямамото не му задава въпроси, свър­

компромиси в работата си , независимо от мнени­

зани с киното, а разговаря с него за музика и кар­

ето на другите .

тини. Погълнати от разговора за любимите си

По същото това време то й се запознава с друга

художници, двамата сякаш забравят за всичко

значима личност -

останало. Независимо че останалите кандидати,

работи

Нага хару йодогава, който

дошли също за интервюто, чакат на опашка пред

Лабораторис'; а по -късн о става уважаван и влия­

вратата, Ямамото и Курасава продължават да раз­

телен кинокритик. Двамата остават приятели до

в рекламния отдел

на

.. Фото

Кемикъл

говарят до свечеряване . Това толкова необичайно

края на живота си . Па к през този период от живота

интервю позволява на бъдещия голям режисьор

си Курасава се отнася с тайно възхищение към

да получи без проблеми новата си работа.

актрисата Хидеко Та камине.

Ямамото полага всички усилия, за да създаде

Докато

работи

като

асистент-режисьор

при

ново поколение режисьори. Той поверява на асис­

Ямамото, Курасава получава множество добри

тента си поредица режисьорски задачи и не се при­

съвети от него. Ямамото внушава на учениците си,

теснява да превръща собствените си произведения

че добрият режисьор трябва да умее да създава

в катализатор за изграждане на нови таланти .

и добри сценарии , на които може да разчита, в


- -

Акира Куросава

противен случай филмът може да се окаже пълен

ното кино . Неговата втора по ред творба обаче

провал. Следвайки този съвет, Куросва започва да

"Ичибан Уцукушику" (Най-красивите), разкрива

създава и сценарии.

човеколюбието на режисьора от един твърде

-

Когато не е на снимачната площадка, късно през

реалистичен ъгъл. Филмът отразява живота на

нощта Курасава пише сценарии. Той съзнава, че

работнички в една фабрика за оптика. Курасава

ако пише дори само по една страница всеки ден,

успява да постигне почти документален ефект в

след

материал.

този филм, тъй като актрисите, които изпълняват

Често му се случва да работи върху своите сцена­

главните роли, по негово настояване за известно

една

година

ще

има

завършен

рии до зори, надявайки се един ден те да се пре­

време действително работят в такава фабрика и

върнат във филми. През

дори спят там . През

1942 г. Курасава има въз­

1945

г. той се оженва за актри­

можноспа да работи самостоятелно като режи­

сата Йоко Ягучи , изпълняваща главната роля в

сьор. Снимките започват през декември същата

този филм.

година. Филмът, който създава, е"Санширо Сугата'; излязъл на екран през

1943

През този период Курасава си спечелва репута­ цията на режисьор, който се отнася изключително

г.

По-късно големият режисьор признава, че е доста

нервен по време на снимките на първия си филм.

стриктно и безкомпромисно към своята работа . Неговият филм "Тора ну О уо Фуму Отокотачи" (Стъпващите по опашката на тигъра), създаден

Възходът на виртуоза

през

Филмът "Санширо Сугата" е подложен на кри­ тика от Министерството на вътрешните работи и е

цензуриран заради любовните сцени, подобни на тези в "западното" кино. Друг японски режисьор,

Ясуджиро Озу, подкрепя Курасава и в крайна сметка филмът получава зелена светлина от вла­ стите . Филмът се радва на огромен успех от страна

на публиката и с одобрението на такъв известен и признат режисьор като Озу се превръща в чуде­ сен старт за младия Куроса ва. Отличителна черта на филмите, които той съз­ дава по време на войната и след края й, е духът на

хуманизма, характерен за епохата Мейджи, в която

обикновено се развива действието им, съчетан с комедиен елемент и екшън по подобие на запад-

1945

г., изцяло отразява уникалния му режи­

сьорски подход. Един от актьорите във филма по-късно признава, че Курасава е един изключи­

телно строг и взискателен режисьор. Този безком­ промисен стил на работа му спечелва прозвището "Куросава Тенко " (Императорът Куроса ва). След края на войната Япония е една напълно опустошена страна и хората много често се опит­

ват да избягат от суровата действителност, тър­ сейки убежище в света на киното. Филмът на

Курасава от

1947 г. "Субарашики ничийоби" (Една

чудесна неделя), разказващ за срещата на двама бедни хора, е една затрогваща история, в която на преден план отново изпъква хуманизмът на режи­

сьора. Трябва да се отбележи обаче, че филмите, създадени през 50-те и 60-те години на ХХ в.

-

времето на творческата зрялост на Куросава, все повече се радикализи рат.

~ Токио след бомбардировките. Само

12 филма

излизат на екран в Япония през последната година

на Втората световна война.

Библиотео на спомените ~,СКА3АНИЕ 3А ХЕЙКЕ"

е

"Хейке моногатари" (Сказание за Хей ке)

твърди, че всеки японец трябва неп ре-

епическо

менно да прочете "Хей ке моногатари~ тъй

литература,

произведение отразяващо

на

японската

историята

на

като това произведение е представително

клановете Тайра и Минамото и борбата

за цялата японска литература. Посвеща­

между тях, известна като войната Джен­

вайки се на идеята да пресъздаде събити­

пей. Курасава дълго време обмисля реше­

ята, описани в него, на екрана, големият

нието си да пресъздаде тази история на

режисьор мечтае да направи творбата

екрана. Основната причина за това е, че

достояние на целия свят.

в нея участват голям брой герои, всеки

Подобен проект обаче се нуждае от

от които изисква особено внимание. Чув­

огромна сума пари. Изключително трудно

ствата и характерите на всички персонажи

се оказва и да се направи копие на въо­

са детайлно разкрити чрез техните дейст­

ръжението на Хейке. Всички тези затруд­

вия . Курасава е убеден, че във всяка сцена

нения в крайна сметка се отразяват върху

трябва да се влага максимална доза страст.

целостта

При всички интервюта, които дава, той

на замисъла

и

възпрепятстват

появата на "Хей ке моногатари" на екрана.

Dl


--

~

~

-

-

-

---

Живот и дейност

Творчески изяви в чужбина Да достигнеш върха в киноиндустрията

ситуации . Понякога им се налага

АктьоРът ТОШИРО МИФУНЕ изпълнява главната

да работят дори под проливен

роля във филма "йоидоре тен ши" (Пияният ангел),

дъжд. Курасава продължава да

който излиза през

експериментира

1949

г., както и в много други

филми на Куросава . Фумио Хаясака, в чието лице

смело,

насоч­

вайки камерата директно срещу

режисьорът вижда един истински гений, е автор

слънцето

на саундтрака . Хаясака е композитор, който пише

това е смятано за табу. Той се

музиката за филмите на Куросава, а така също е и

стреми

негов добър приятел.

сота във филма си и изпълня­

По това време режисьорът вече експериментира

ващият

-

към

нещо,

което

реализъм

главната

роля

преди

и

кра­

актьор

с някои нови техники в киното. Във филма "Нора

Мифуне оправдава очаква нията

ину" (Бездомно куче) например, който излиза през

му. Курасава е възхитен от него­

1949 г., той използва телеобектив.

вите постижения.

През

1950

" Рашомон".

г.

Курасава

Главната

започва снимките на

роля

изпълнява

Филмът"Рашомон " се снима по

Тоширо

книгата на Рюносуке Акутагава

Мифуне, музиката е дело на Фумио Хаясака, а опе­

"Ябу но нака" (По утъпкания път)

ратор е Казуо Миягава . Според режисьора това

и се превръща в един от шедьоврите на Куросава.

е идеалният екип за този филм. Филмът се снима

В него се разкриват тъмните страни на човешката

на фона на гора, а декорите

природа . След първото му излъчване филмът не се

включват и огромна

радва на особено радушен прием. Директорът на

порта на храм.

Това е първото приключение на

Курасава с

студиото смята, че той не е достатъчно разбираем за публиката . Всъщност филмът няма касов успех .

камера в гората .

Докато снимат сред природата, членовете на

Неговият следващ филм "Хакучи" (Идиот) също е

екипа попадат в редица интересни и необичайни

пълен касов провал . Отменени са снимките и на

~ ., Рашомон" е филмът, който спечелва ., Златен лъв''

на Дванадесетия филмов фестивал във Венеция. В пр одук цията е използвано

преди всичко естестве н о осветле ни е, отразява но от

огледала. Тази техника се из п олзва за представяне на отд елните герои.

~ Още от младежките си години Курссава е горещ почитател на руския писател

Фьодор Достоевски. Особено му харесва неговият роман .. Идиот':

Куроса ва има особен афинитет

Година

Заглавие на филма

Литературен nъ воизточник и/ или авто

1945

'/Стъпващите по опашката

" Канджинчо"- представление на Кабуки

nроизведения, отразяващи

на тигъра " (Тора ну О уо Фуму

(традиционен японски театър), "Атака "­

човешката тр а гедия и отчаяние ,

Отокотачи)

към историите, описани в тези

от жа нра Но (театрал но музикално прои зведение)

което Достоевски прави с изключително майсторство.

Пътуване във времето ИЗТОЧНИКЪТ НА ВДЪХНОВЕНИЕ ЗА РЕЖИСЬОРА КУРОСАВА Курасава е запален почитател на литературата и много обича да чете .

В своите филми и сценарии той често използва като източник на специ­ фични елементи и теми произведенията на Достоевски и Шекспир. Той прочита романа "Идиот" на Достоевски цели седем пъти, за да е убеден, че съвсем достоверно ще изобрази героите на произведението

1949 1950

"Тихд ел"

пиеса от Ка з о Кикута

"Рашомон "

"Ябу но нака " (В дъбравата)

1951 1952 1957 1961 1962 1963 1965 1970 1975 1985 1991

"Идиот" (Ха кучи)

от Рюносуке А

"Живей" (Икиру) "В дълбините" (Донзок

"Смъртта на Иван Илич" от Лев Толстой

)

"Телох ра нител " (Йоджимбо)

.. санд

а гава

" Идиот" от Ф. М. Достоевски

" Н а дъното" от Максим Горки "Кървава жътва" от Дашиъл Хамет

ро" (Тсубаки Санджуро)

"Рай и ад" (Тенгоку и джигоку)

"Червен ата брада " (Акахи ге)

.. Додее каден" "Дере

Узала"

"Ран"

"Дерсу Узала" от Владимир Арсениее

"Крал Лир" от Уилям Шекспи " В гнездото " (Набе но Нака) от Ки йоко

на екрана. Курасава се превръща в истински познавач на този роман и

признава, че руският писател оставя дълбок отпечатък в душата му. Друг

1993

"О ще не!"(Мададайо)

негов филм, " Ран'; е вдъхновен от творбата на Шекспир " Крал Лир'; макар че в него се описват светът и животът на японските самураи . Романът на

Ед Макбейн "Кiпg's Raпsom " (Кралски откуп) е в основата на филма "Тен­ гоку и джиго ку" (Рай и ад), който отразява живота в Япония от средата на

ХХ в. Произведенията, залягащи в основата на неговите филми, дават въз­ можност на Курасава като режисьор да отправи посланията си към зри ­ телите по един изкусен и деликатен начин.


Акира Курасава

филма, който той плани ра да зас н еме. За първи път

Филмът за п очва със замъглена картина на рентге­

в кариерата му на режисьор успе х ът из неверява на

нова сни мка , по казва ща з аболяването . Историята

Куросава , но този обрат не продължава дълго.

е пр едставена като поредица от спомени . Този нео­

бичаен творч ески подход впечатлява зрителите по

Предизвикателство от международен мащаб Поред и цата от не успехи тревожи режисьора ,

но едно щастливо събитие внася нов светъл лъч

в кариерата му. През септември 1951 г. филмът " Ра ша ма н " спечелва "Златен лъв " на филмовия фес­ тивал във Венеция. Това е началото на един нов

Джулиана Страмиджиоли, която е признат авто­

ритет в италианската кинематография, има основ­ ната заслуга за това филмът на Курасава да получи желаното от всички признание. По нейна препо­

ръка този филм е включен в конкурса, а благода­ рение на усилията й световната кинообщественост научава за пости же нията на японската кинематог­

рафия. наградата, Курасава

отива на риболов, от който се завръща недоволен, за щото си счупва въдицата . Когато влиза в дома си, съпругата му се хвърля в прегръдките му, поздравя­

вайки го с добрата новина. Самият Курасава всъщ­ ност забравя, че негов филм участва в конкурса . Духът и самочувствието на японците са силно за ни­ жени след поражението им във Втората световна

война . Ето защо този успех на японския режи­ сьор

вдъхва

увереност

в

творческия

потенциал

на цялата нация . През декември същата година

" Рашомон " е показа н на широкия екран в Ню Йорк, а през

1952 г. филмът печели наградата "Оскар" на

Американската филмова академия за най-добър чуждоезиков филм.

Кинопродукцията

получава

одобрението на публиката от цяла Европа заради естетическите си качества, а в Америка особено високо се оценява екшънът във филма . Норман Майлер, писател и режисьор, пише на Куросава, за да изрази високата си оценка за постиженията на

японското кино . Филмът " Рашомон" оказва значи­ телно влияние върху световната кинематография и

особено на азиатското кино, като пример и вдъхно­ вение за млади те хора, които се стремят да станат успешни режисьори .

Филмът " Икиру" (Да живееш) е първият, който Курасава създава , след като спечелва " Златен лъв ': Неговите снимки започват през март време

големият

режисьор

Една от н ай-харесвани те и а плодирани сцени във

филма е , ко гато главния т герой запо чва да пее

1952 г. По това

получава

прозвището

"Им ператорът Куросава': Той е изключително взис­ кателен и всяващ респект. Често крещи на асистен­

тите си, точно както неговият учител в тази профе­ сия Ямамото прави в миналото . Но в същото време

полага ревностни усилия да направи от тях добри режисьори.

В "Ики ру" се разказва историята на мъж, болен от рак, на когото му остават само три месеца живот.

-

животът и с мъртта са еднакв о значими за човека . И

ако за " Р а ш аман " м оже да се твърди, че е въплъще­ ние на реал изъм и динамика, филмът"Икиру" пред­ ставлява

етап за Курасава като режисьор.

В деня, когато спечелва

цял свят. Става обичай н о бур ни ръкопляскания да съпровождат края на прожекциите на"Икиру':

един

завършен

из раз

на

хума низма

на

Куросав а . С достоверното отра зява не на неговата

предста ва за живота тези два филма донасят меж­ дунар одна известност на съз дателя си.

..,.

Курасава кара гл авния

герой да п ее по един не обикнове н , почти неземен н а чин , което прав и тази

емоционал на с ц е н а от ф илма " И ки ру" (Д а живееш ) толкова поп уля рна.


--

-

~

-

Живот и дейност Върху крилете

чючова пичност

на успеха

ДЖОН ФОРД

Живот и борба

Реж исьорът Д жон Форд е ед и н от н ай ­

K vPOCABA В ЕЧЕ Е ОБЩО ПРИЗНАТ и световно известен японски режисьор . Пре з

поредният

му

филм " Шичиджин

1954 г. и з лиза но

Самураи "

( Седемте самураи), в който той прави опит да обе­

яркит е

предст ав и т е л и

на

ж а н ра

у е с­

търн в а ме р иканс кото кино. Д и на м иката и

екшън

сц е н и те

са

запазена

м арка

за

се

срещ а т

по ­

възможност да

изр а зи

съжалението

си

снимките .

екшъните н а Форд дълбоко впеча тлява

им .

Иде а лът

на

хума н изм а

в

Кураса ва и той зап очва да прилага това в

режисьорът внимателно следи

амери к анското

режисьори

също так а бедн остта на хората и х ра­

филм му е отредено да постигне успе х, по-голям дори от този на " Рашомон ".

на

големи

късно в Лондон и тогава Курасава има

з а това , че не са се срещнали по време на

бростта

Както винаги

мата

Форд, но въ в фил мите си той п о ка зва

дини красотата, реализма и историята . Н а то з и

развитието

почитания към японския си колега . Два­

кино .

Особено

собствените с и фил ми. Пре з

1945

~ Джо н Ф орд е

г. , до като се снима филмът

"Тора ну О уо Ф у му Отокотачи · (Стъ п ва ­

в исоко той оценява продукциите на Джон Форд .

щите по опаш ка та н а тигъра ), Форд е на

Курасава замисля да

какъвто

посеще ние в Яп о н ия и решава да по с ет и

големите западни режисьори като Форд никога не

снимачната пл о щадк а на Куросава , който

заснем е епизод ,

са правили , и който е труден за имитация . Той осъ­ ществява това свое желание, снимайки в дъжда

обаче не разбира за тази визита. Аме­

риканският ре жис ьор оставя

бележка

за него , в ко ято и зразява дълбоките си

изве стен с то в а, ч е

често във фи л м ите си показв а коре нн и те

жите л и на Амери к а

( и ндиан ците), които полу чават

значител н и ф и н а н сов и компенсации за с в ое то участие.

разгара на битката в "Седемте самураи ". Но за да ус пее да представи достатъчно реалистично тази

сцена , Курасава има нужда от използването на нови техники .

... С це на от филма .,Ик и ру".


-, 1

Акира Куросава

~ Кул м ин а ци я та н а двубоя във фил ма .,Тсубак и Санджуро" с уча сти ето н а То ш и ро Мифун е и Татсуя Н ака даи.

Куросава винаги се стреми да открива нови сни­

чител ен

белег за

пред и шните

му

продукции .

мачни тех ники в кинематографията и показва поне

Режисьорът сяк аш за п о чва да фокусира внимани­

по две иновации във всеки свой филм. Основният му

ето с и върху праве н е то на филми, чиято цел е да

начин на снимане е многофокусен, което означава,

з аб а вл яват п у блика та.

че едно действие се снима едновременно от няколко

камери . Това по-късно се превръща в обичайния начин за снимане на филми навсякъде по света .

Последната силновъздействаща сцена от "Седемте самураи " е снимана посред зима, а актьорите са

Кур осава обаче о става верен на стр а стта си към реали зма и п родъ л жава да отделя особено внима­ ние н а дета й л и те. През

1961 г., по време на сним­ ките на ф ил ма " Йодж имбо " (Телохранител) , той за първ и път и зползва звуков ефект, имитиращ звука

при убийството н а човек. Това е постигнато чрез

поливани с маркучи по време на снимките. Въпреки

ряз а н ето н а пар ч е м есо с нож. Куросава продъл­

всички тези изискващи върховни усилия сцени, те се

жава д а сп азва два основни принципа, а именно

справят великолепно. Мечтата на Куросава да съз­

- фил ми те тр ябва да носят удовлетворение и да

даде образи и картини, ра з криващи крайното отча­ яние и човешката трагедия, се осъществява с тази

сцена на свирепата битка , която на свой ред оказва изключително голямо влияние върху всички големи режисьори

на световното кино,

в това число и на

Джордж Лукас.

През

имат ус пе х бл а годарение на детайлите в тях . В осно ва та н а сю ж етната линия на филма "Тенгоку и джиго ку " ( Р а й и ад) , излязъл през 196З г., е едно отвлич а не . В та з и продукция Куросава често спо­ мен а в а за пл а новете за пускането на високоско­

росте н в л ак в Япония и отправя толкова много приз и в и

1955 г. Куроса ва започва снимките на филма

" Икимону но куроку" (Аз ж ивея в стра х), или ако

з а това

към управлението

на

железни­

ците , че пр е д из виква подозрението на властите .

През

1965 г. излиза филмът " Ака х иге" (Червената

....

.,С едемте самураи '; ко йто

и з лиза н а ек ра н п рез

195 1 г.,

е

едн а от н ай-скъп ите п родукции

се преведе буквално - " Записките на едно живо

бр а д а), за ко йто се смята, че изразява философи­

същество ': В този филм се поставя особено ударе­

ята на хума ни з ма, следвана от режисьора . Детайли ,

студи о .,Тохо '; като сто й н о стта

реали з ъм и х уманизъм- всичко това е умело съче­

му н адхвъ рл я цел ия б юджет на

ние върху детайлното изобразяване на едно обще­ ство от и зо лирани и ужасени хора , изправени пред

заплахата от атомната бомба. Това е и първата про­ дукция, която донася печалба на режисьора . По време на снимките Фумио Хаясака , който е бли­ зък приятел на Куроса ва и един от авторите на сцена­

рия, се разболява и неочаквано умира. Това трагично

та но от Куросава в този филм, за да се разкрие

човешката душевност. "Червената брада" спечелва голям брой награди, а актьорът Тоширо Мифуне е продължително аплодиран з а участието си в него

по време на филмовия фестивал във Венеция . Куросава прекарва дълги часове под светли­ ните на снимачната площадка, което се отразява

събитие оказва огромно влияние върху следващите

зле на здравословното му състояние. Поради това

филми на Куросава. В тя х отсъстват простотата и

той започва да използва чадър, с който никога не

невинността, характерни за творбите му дотогава .

се разделя . Когато приключва снимките на някой

Филми и детайли

да прави каквото и да е друго. Понякога това със­

филм, той е до такава степен изтощен , че не може тояние продължава месеци наред . Куросава е на

След " Икимону но кироку" (Записките на едно живо същество) филмите на Куросава загубват философския си характер

- нещо , което е отли-

55 години - най-добрите му творчески години отминават и кариерата му клони към своя залез.

в и стор ията н а филмовото

компанията за

1954

г.


-

--

Живот и дейност Преодоляване на трудностите Несбъднати мечти

ПРЕЗ 1964 r. в Токио се nровеждат Олимnийските и гри . По това време Яnония вече тръгва

no nътя на

бъдеща световна икономическа суnерсила. Рзвитието на телевизията се оказва заnлаха за киноиндустрията.

Курасава влага твърде много време и nари в своите

ф илми, а така също и огромни усилия в уnравлени­ ето на филмовото студио. Междувременно неговият любим актьор Тоширо Мифуне го наnуска и създава

своя собствена nродуцентска комnания . През

1966 г. "Куросава Продакшънс" се отделя от

"Тохо Студи ос" и става независима . Но заради настъn­ л ението на телевизията, филмите на Курасава не

и стинската

се

"Туентиът Сенчъри Фокс'; е разногласие no отноше­

радват

на

такава

nоnулярност,

каквато

имат

в

nричина,

която

се

крие

зад

отказа

на

...

"Додесук аде н " е исто рията

на едно странно малко

момче ,

което бр оди по улиците на

м иналото, и той насочва усилията си към реклами­

ние на договора. За нещастие Куроса ва не nреговаря

родния си град, представяйки

ра нето им в чужбина. На ЗО юни 1966 г. е обявено

no сключения договор лично, а чрез свой nредста­

си , че се воз и н а влак. То ва е

на мерението му да заnочне снимките на филм със

вител . По-късно режисьорът заявява , че яnонският и

за главие "Влакът беглец"- коnродукция на " Куросава

американският начин на nрав е н е на фил м и са несъв­

П родакшънс" и американската филмова комnания

местими. Филмът "Тора! Тора! Тора! " е завършен от

" Ембаси Пикчърс': Актьорският състав трябва да е

друг режисьор и излиза на екран nрез

първа т а ц ве тн а пр о ду к ция н а

Куроса ва.

1970 г.

из цяло от американци, а Курасава да е режисьорът.

За съжаление nроблеми с бюджета и сценария водят

Възстановяване след опита за

до отмяната на този nроект.

самоубийство

На

28 аnрил 1968 г. е обявен бъдещ съвместен фил­

мо в nроект на "Куросава Продакшънс" и "Туентиът Се нчъри Фокс" за сраженията между американския и я n о нския флот no време на Втората световна война.

Филмът трябва да се казва"Тора! Тора! Тора! ': Куроса ва трябва да е режисьор и в същото време да коорди­ ни ра снимките в Яnония. Той nрави щателни nроуч­ ва ния , изискващи огромни усилия, за да наnише сце­

на рия за филма . В медиите са nуснати съобщения за организиране на nрослушвания .

Избирайки бъде­

щите участници във филма измежду обикновените хо ра , вместо сред известните кинозвезди, Курасава цел и да

nостигне още nо-голяма

може nо-малко nрофесионални актьори. Първите снимки се nравят в Киото nрез декем­ ври следващата година. Работата често се nрекъсва

и възобновява. "Туентиът Сенчъри Фокс" и "Куросава nресконференция,

на

която съобщават, че nоради здравословни nроблеми Куроса ва не може да nродължи да режисира филма. Я n о нските медии оnовестяват, че големият режи­ сьо р страда от невроза. По-късно, след наnраве­ ния nреглед,

бяло кино, усещайки инстинктивно, че в цветовете има нещо изкуствено . Сnоред него черно-бялото кино усnява да nресъздаде действителността nо-реа­ листично. Все nак nрез

1970 г. той решава да наnрави

цветен филм. Това е "Додесукаден'; който всъщност е неговият nърви филм

след "Акахиге" (Червената

брада), излязъл на екран nет години nо-рано. В основата на тази nродукция е nроизведението

на ШугороЯмамото " Кисетсу но наи мачи " (Град без

nрилика с истин­

ски те войници . Желанието му е да изnолзва колкото

Пр одакшънс" организират

Макар че цветните филми стават все nо-nоnулярни

no цял свят, Курасава nродължава да nрави черно­

лекарите установяват, че здравето на

Курасава е извън всякаква оnасност и той може да се върне на работа, но nрезидентът на "Туентиът Се нчъри Фокс" отказва да му се довери за това. Възможността Курасава да nробие като режисьор

в чужбина изглежда изгубена завинаги. Всъщност

~ М а рка , посв ете на на Олимпийските игри в То кио .


-=

Акира Куросава

сезони). Филмът отразява живота на хо рата от най­

бедните райони на японските градове . Той е завър­ шен само за

28 дни - един твърде необичаен срок

за работата на Куросава. Този цветен филм предста­ влява едно ново начало .

На

22 декември 1971

г.

съвсем

неочаквано

Курасава прави опит за самоубийство. Жалкото със­ тояние на японското кино и провалът на копродук­

цията в чужбина, в съчетание с други неприятни

обстоятелства, са причина режисьорът да изпадне в такова отчаяние, че да пожелае да сложи край на живота си. За щастие той успява да оцелее и се отър­ вава само с няколко рани . Според някои хора при­

чината за този опит за самоубийство е, че след като посвещава целия си живот на правенето на филми, изведнъж Курасава е лишен от възможността за творческа изява .

Много трудно е да се определи истинската при­

чина за това негово решение. Хора от обкръжението

му ч увстват, че за известно време той отново се пре­

му твърдят, че той дори започва да мрази себе си .

връщ а в безком п ром исния режисьор, какъвто е,

Въпреки това Куроса ва намира сили да се извини за

докато е на върха на с воята кариера . "Дерсу Узала"

своята слабост, обещавайки да продължи да прави

изли за на екран през

филми и да остане верен на този свой стремеж, тъй

той п ол учава награда та " Оскар" на Американската

като това е всичко, което той умее да прави.

фил м о ва академия за н а й-добър чуждоезиков филм .

1975

... Сц е н а от фил ма "Дерсу Уз ал а". За вс ички участни ц и в н е го осеммесе чните с н им ки в л е д е н ата п устош

н а С и би р се оказват едно

г. На следващата година

Но желанието му да снима филми в Япония , както

Между н ародната ки не м атографична общност е дъл­

той иска, не се осъществява. Ето защо Курасава

боко в печатле н а от триумфалното завръщане на

решава да започне съвместна работа със съвет­

Куро са в а.

и з ключителн о п реживяв ан е.

По в р еме н а тез и с н имки уми ра н ас тав н и кът на

Куроса в а

-

Кад жи р о

Я ма мот о .

ски режисьорски екип. Филмът, върху който рабо­ тят, е ,Дерсу Узала ': В основата на сюжетната му линия

са

пътеписите

на

руския

военен

Различна ве

изследо­

вател Владимир Арсениев, които самият Курасава прочита , още докато работи като асистент-режи­ сьор . Това е неговият първи ?О-милиметров филм .

ФИЛМИТЕ, ЧИЙТО СЪАВТОР Е КУРОСАВА

Снимките продължават две години, като от руска страна се включват

"ВЛАКЪТ БЕГЛЕЦ" И "ТОРА! ТОРА! ТОРА!"

200 души . Много често се работи

за

дуцентите. В добавка представителят, който

" Вл ака бе гл ец'; в съз нанието на Курасава

Сл ед

води преговорите от негово име, при скл юч­

при температури под нулата, което без съмнение затруднява както актьорите, така и снимачния екип.

По това време умира Каджиро Ямамото. В памет

завър ш ва н ето

на

сце нария

се оформя идеята з а бъдещия филм. Това е

ване на договора

едн а ч ове ш ка трагедия, подсилвана от е мо­

опитен. Курасава е напълно изолира н и в

крайна сметка е отстранен като режи сьор.

се оказва

н едостатъчн о

на своя наставник, който го въвежда в чудния свят

ци я та и н а пре же ни е то , създ а вани от локо­

на киното, Курасава продължава да снима сред

м отива. Н а то з и филм режисьорът гледа

По-късно Тоширо Мифуне получава пред­

ледените гори на Сибир . Всички членове на екипа

като

ложение да направи филма за "Туе нтиът

на

помощта на

ед н о на

ново

което

предизвикателство ,

зрителите ,

че

ще се опита да се

намират

в

с

внуши

препуска­

щия пре з л едената пустош влак, а не в кино­

Узал а': К у расав а пр едп о чита акьор а

Тоширо Мифун е за и з пълн и те л н а гл а вна та

актьорът

настоява

тази задача да бъде

залата. Но преговорите с ам е риканския

поверена на Кура­

партньор са провалени. По-късно филмът

сава, поради

е сниман в Съединените щати с р ежисьор

предложени е то

Андрей Сергеевич Михалков-Кончаловски

оттеглено .

и излиза на екран през ~ Плакат на "Д е р с у

Се нчъри Фокс'; но

1985 г.

Главните роли

в него и з пълняват известните американски

което

~ Дарил Франсис З а ну к- из в е сте н

актьори Ерик Робъртс и Джон Войт. Куро­

х оли вудс к и

сава получа ва финансово обезщетение за

проду цент, р е жи с ьор

своя сце нарий.

и съ здател на

Същото се случва и с филма "Тора! Тора!

фил м ов ото студио

роля , но сни м к и те

Тора! ': Режисьори на снимките в Япония са

"Туе нтиът Сенчъри

з акъсняват с дв е

Кинджи Фукусаки и Тошио Масуда . Куроса ва

Фокс". Н а д десе т

години и за Мифун е

успява да с нима няколко сцени в началото

става не въ зм ожно

да уча с тва . В крайна сметк а гл а вн а та р о ля

е п о в е р е на н а руския

а ктьор Мак с и м Му нзук .

е

н е го в и продукции са но м инирани

на продукцията, но твърде често възникват

проблеми, свързани с бюджета на филма, които го въвличат в чести конфликти с про-

з а наград а та на

Ам е риканската

ф ил мо в а а кадем ия.


Живот и дейност

.

Върхът в кариерата на Курасава Кое кара големия режисьор да п родължи?

" Оск а р "

дата

на

"КлrЕМУША", излязъл през 1980 г., е първият

Американск а та

фи лм на Курасава след "Стъпващите по опаш­

мова

к а та на тигъра '; в който той отново се о б ръща

категории ,

към героичния свят на самураите . Очарованието

телно и з а най-добра

н а ф еодална Япония , ужасът от войната и е стети­

режисур а .

к а т а на разрушението се преплитат по един стра­

присъств а

не н начин в този филм, който е номиниран на фил­

нията

м ов и я фестивал в Кан и получава " Златна палма ".

сьорите Джон Х юстън

В р е чта си при награждаването Курасава изра­

и Били Уайлдър.

з ява своята благодарност към техническия екип

академия

фил ­ в

ос е м

в к лючи ­

Курасава на

за едно

церемо ­ с

режи­

Докато вървят сним­

з а големия му професионали зъм, демонстриран

ките на " Ран '; през

по в рем е на снимките. Въпреки че все още държи

г.

на св оя м етод на работа, " Императорът Куроса ва "

режисьора - Йоко . Курасава е из вестен със сво­

най -добр е от всички осъзнава, че дъл ж и големия

ето гостоприемство и ч ес то ка н и членове на сни ­

си успе х на хо рата около себе си , които го окура­

мачните екипи във вак а н цио нн а та си къщ а, където

ж ава т и поощряват да продължава напред . Така

органи з ира цели празненст ва с делика теси и с аке.

умира

1985

съпругата

на

че , както и са мият той при з нава на церемонията

Хр а ната се приготвя един с т ве н о от же н а м у и

в К ан , екипите, с които работи, имат огромен при­

дъщеря му. В тези случаи р ежис ь орът че сто диску­

нос и пр едопределят неговите творчески усп ех и.

тира със своя е кип хода на сн им ачн и те р абот и , така

Пр ез се птември

г. се отбеля з ва 50-годишни­

че Йоко му оказва важн а и з н а ч ител н а п од кре п а.

н ата н а филмовия фестивал във Венеция . По врем е

Сл ед нейната смърт та зи т радиция е продъл же н а

на

от тя х н ата дъщеря .

пр аз ничната

1982

церемония

Курасава

получав а

при з нание за постиженията му като к ино­

р ежи сьо р .

С лед " Кагемуша " Куроса ва з апочв а работа върху ф и л м а " Ран " - една истинска историческа епопея , к оя то и зли за н а екрана през

1985

г. Въпреки че

б юджетът на филма "Кагемуша" е много висок, при " Ра н " Куроса в а успява да го надх върли, което прави тази продукция най-скъпата в историята на япон­

ското кино . Кулминационният момент във филма е рух ва нето на з амъка , построен специално з а филма з а к олосална сума.

През

1986 г. " Ран " е номиниран з а награ-

.... Тр а гед ията

н а Ш е кс п ир

" Крал Лир " е ада птира н а от Ку р ос а в а з а г о л е м и я е кра н в ъ в

фил ма " Ра н ·; като де йствието е пре н есе но във феодал н а Яп о н ия. Ку роса ва п риз н ава , че пове ч е от дес ет години

таи в себе си жел ани ето да

н аг р а дата " Златен лъв " за цялостно творчество, к ое то е

.... Кадър от фил ма " Кагемуш а ·:

зас н еме тоз и фил м. Работата

Безгранична съзид ател на енер гия По късно Кураса в а р аб оти за едно с режисьора Стивън Спил бърг върху филма "Сънища '; и зл язъл през

1990

г., на който е присъдена специ­ алната

поч етн а

награда

на

Американската филмова ака­ демия

пре з същата

Дотогава чие

е

ствено

подобно

присъждано

на

година.

отли­ един ­

актьорите

п о н его п родълж а ва 2З 7 дн и с уч аст ието н а

12 ООО актьори и 15 ооо ко н я.


-

Акира Куросава

ВИЛАТА НА КУРОСАВА В ГОТЕМБА

И НЕГОВИЯТ КАБИНЕТ Гол яма част от фил мите на Курссава

е особено натъжен от тази за губа, з аявя ­

са създадени в Готем ба. Режисьорът е

вайки, че къщата е лесно запалима . Тоз и

очарова н от

инцидент разкрива неговата невероятно

пейзаж а в околностите на

града, разположе н н а югозападния склон

....

Хо ли вудската звезд а Рич а рд Гиър и з п ълн ява главн ата р ол я в

щедра природа.

на план и н а та Фуджи . То й дори си постро­

По-късно вилата е възстановена . Реж и ­

ява ту к вила с изглед към планината . Над

сьорът използва тази възможност и к а н и

пещта

на гости екипа на филма " Ран '; за да ·дис­

може

да

се

ви ди

впечатляваща

кол е кц ия от юзд и. Цял ата сграда е про­

кутират снимките. Идеите, които обмен ят

пита с дух на достой н ство и величие .

участниците в тези дискусии, Курсса ва

та з и

използва в своите филми. Някои от сре ­

С це н а рият, по произведе ни ето н а К и око Мурата " В гн ездото':

къща, то й п рекар ва п о-голямата част от

щите се филмират и по-късно се излъч­

п ол уча в а наград ата " Акута гав а ~ Курасава н а п исва сце н а рия за

в р емето

един от последните филми на Кураса ва- "Ав густо вска ра п соди я':

този филм само за

17 д е н а,

ведн а га сл ед като завършва

Чарли Чаплин и Мики Руни .

двама режисьори, чието творчество

е дълбоко повлияно от филмите на

си

почива

в

ват по телеви зи ята . Именно по време н а

структурата

тези сбир ки Такеши Китано и Хаяо Ми я ­

на своя следващ филм. Но тази вели ко­

дзаки и м ат възможно с т да се запознаят

лепн а

с Куросава. След време двамата стават

и

си в

в

чете н е,

в

и з гражда н е

писане на

на

къ ща е у н и що же на от пламъците н е вн им ание на дъще­

негови наследници в кинематографията

рята н а режисьора и нейни приятели,

и имат зн а чителен принос з а развитието

които запалват огъ н вътре . Курссава не

на япон с кото кино в началото на

на пож ар по р ади

Филмът е представен от Джордж Лукас и Стивън

-

Курссав а

сце­

н а ри и

сн имките на "Съни ща".

Спилбърг

До като

Куросава.

Неговата следваща продукция е "Августовска рап ­

нови ид еи . През последните години от живота си

содия'; която излиза през

Курасава из губва м ного от близките си хора. Малко

1991

г. В основата на

сюжета й е атомната бомбардировка над Япония,

преди смъ ртта си той осъзнава , че никой от най­

а главната роля се изпълнява от Ричард Гиър в

добрите му п р иятел и не е вече между живите и

качеството му на представител на второто поколе­

това го к ара да се чувства изключително самотен.

ние японци в Америка. Филмът е добре приет на

Незав и си мо обаче от всички неприятности и про­

филмовия фестивал в Кан и получава адмирациите

блеми, Кураса ва никога не изгубва страстта си към

на режисьори като Сидни Лъмет.

правенето н а филми и съзидателната си енергия .

Осем месеца след излизането на екран на филма

Един от ге роите в неговия филм "Сънища" казва ,

" Августовска рапсодия " е оповестен следващият

че е чудесно да си жив, защото животът на всяко

проект на Курасава -"Още не! '; чиято премиера

човешко

е през

много радости . В бележките за сценарий, над който

1993

50

г. Това е тридесетият филм в режи­

същ е ство

е

пълен

с

интересни

неща

и

от

Курасава работи през последните дни от живота

години. Според самия него това е една от най­

си, намираме пасаж, в който режисьорът твърди,

сьорската

му

кариера,

продължаваща

добрите му творби . През декември

повече

1997 г. си отива

от този свят съдружникът и партньорът на Куроса ва актьорът Тоширо Мифуне . Големият режисьор

е толкова слаб, че дори не може да присъства

че дори

и да

не можеш да останеш

вечно млад,

чудесно е да живеещ независимо от това какво се случва .

Неговият живот е поредица от години на въз­

ход и години на трагедии . Своя успех в света на киното Курасава дължи на съзидателната си енер­ гия, както и на таланта си, почти детския си ентуси­

азъм, страстта си към киното и силата на въображе­ получава

нието си . Филмовите шедьоври , които му донасят

той умира в дома си в Токио на 88-годишна

слава и го превръщат в един от най-великите режи ­

До последната минута от живота си гениал­

сьори в света, съхраняват спомена за духа и креа ­

режисьор е олицетворение на най-големите

тивноспа на Куросава. Неговите продукции про­

същата

година,

след

като

Cti1ЖE~HVIЯ на ЯПОНСКОТО КИНО .

правят пътя и вдъхновяват новото поколение режи­

Акира Курасава слага началото на една златна

сьори, което трябва да продължи да създава кино

епоха за киноиндустрията в родината си и остава

презХХI в.

на своето призвание до края на живота си.

Той обича да е на снимачната площадка и изпитва ис.тинско детско нетърпение,

XXI в .

преди да

започне

~ "Мадада й о" (Не още ! ) е тридесетият ф ил м в режисьо рската ка р ие ра

свой нов проект. През времето, когато не снима,

н а Куросава. То й разк ри ва съ рд е чните и то пл и отн о ш е н ия между един

той все едно не живее. Изправен пред заплахата

учител и н еговите у ч е ници. Курасава твъ рди , че прототи п н а гл ав н ия

от провал в кариерата си, той успява да започне

отначало, обзет от ново вдъхновение и осенен от

ге рой е н егови ят учи тел Кеид жи Та чикава .

....

Филмът н а Курасава "Сън и ща ~

който и зли за п рез

1990

г. , се състои

от осем крат к и е пи зода , в ос н овата н а кои то са сън и ща н а самия режись о р .


Важни събития

Шедьоври на естетиката и волята Способността на Курасава да прави филми, които се харесват на японските военни и по-късно на американските окупатори, не трябва да се принизява до културна "шизофрения" или политически неутралитет, предвид факта че пропагандната стойност на тези филми е съвсем минимална. Те обаче остават верни на основните теми в неговото творчество. Може да се каже, че стилът на Курасава с

времето се обогатява освен с най-добрите традиции на нямото кино, така също и с динамизма на съветското кино, с което той успешно партнира по време на снимките на японско-руската продукция

"Дерсу Узала'', излязла през

1975

г. Към тези безспорно положителни страни на творческото му развитие

трябва да се прибави и афинитетът му към режисьорските похвати от златната епоха на Холивуд, което обяснява лекотата, с която американските режисьори правят нови версии на неговите филми. Много от продукциите на Курасава получават награди на международни филмови фестивали. Невероятната творческа чувствителност на режисьора, постигната от него благодарение на изключителното му упорство и неотстъпчивия му дух, жаден за познания, получава признанието на експертите в областта на киното по цял свят.

Филмите, които получават световно

всяка цена да улови и да покаже

признание

на екрана желаните образи.

З

А ОГРОМНАТА ПОРТА, построена специално за

началната сцена на филма "Рашомон'; Куроса ва

казва,

че

в

неговото

съзнание

тази

Куросава следва мечтата си до края

конструкция

Мотото

се оформя ден след ден. Той нахвърля плановете

на

големия

режи­

си за декорите във филмовото студио, но специ­

сьор е "Бъди смел като ангел и

алистите сякаш не разбират намеренията му и не

бдителен

желаят да финансират идеите му. Междувременно

години

портата, която Курасава създава в представите си,

дебют с "Рашомон" той режисира

започва да се изгражда и продължава да расте. Във

"Седемте самураи': В този филм

като демон':

Четири

след международния

му

филма се използва конструкция, чиято фасада е 33

намира

м, широка е

стремеж на Курасава да постигне

22

м, а височината й е

20 м.

В нито една

израз

от сцените обаче тя не се представя в цялата си впе­

желаната

чатляваща импозантност

визия .

- във филма се показват

Той винаги твърди, че филмите са своеобразен

него

естетическа

• Кадър от филма " Рашомон':

Огромната

само отделни части от нея. Въпреки това Курасава настоява да се изгради цялата конструкция.

от

непреклонният

сума,

вложена

прецедентна

за

япон­

м икс от детайлите, които съдържат. Това внимание

ската

към най-малките подробности намира отражение в

Този филм струва седем

киноиндустрия .

режисираните от него продукции . Но това внимание

пъти по-скъпо от която и

към детайлите не е единствената отличителна черта

да е друга продукция на

на творческия подход на Курасава

"Тохо Студиос'; а създа­

- той никога не

прави компромиси, когато трябва да покаже красо­

ването му отнема повече

тата в творбите си. Големият режисьор, какъвто без­

от

спорно е Куросава, е готов на всичко, за да получи

наясно с факта, че студи­

желания кадър. Той използва пожарникарски мар­

ото

кучи, за да създаде илюзията

в работата му и затова

за дъжд, и

насочва

година.

може

Курасава

да

се

е

намеси

камерите към слънцето, макар че това е табу при

оставя

най-важната

снимачните техники по онова

сцена -

битката, за края

време поради опас­

ността от изгаряне на лентата. "Рашомон" е първият

на филма. Курасава обе­

филм на Куросава, който получава признанието на

щава пред самия себе

м еждународната кинематографична общност. Тази

си да покаже на екрана

висока оценка се дължи на страстното му желание на

в

"Седемте самураи': е без­

такава битка, каквато и

• Кадър от филма " Рашомон" с участието на актьорите Тоширо Мифуне и Мачико Кио .


Акира Курасава

"Аэ все още не энам нищо эа киното:'

великият Джон Форд не е режисирал в своите уес­ търни . Макар че студиото се опитва да се намеси в

работата му, няма начин той да бъде отклонен от това си намерение. Може да се каже, че за да направи

това, той използва хитър ход. Един ден, когато адми ­ нистрацията

на

студиото

иска

от него да

покаже

завършените вече сцени, Курасава им пока з ва тези,

мосnа създателите н а ф ил ми да влизат в конфликт

които вече са редактирани. Когато комисията вижда

със студ иото, за да п ол у ча т въз м ожносnа да снимат

кадрите с участието на актьора Мифуне в битката,

сп оред с воята визия. Кура са ва е на мнение, че един

нейните членове разбират, че няма как да се спрат

режис ьор никога н е тря бва да пренебрегва задълже­

снимките на последната сцена, независимо от това

нията с и като авто р. М о кър до кости, той режисира

колко скъпи ще се окажат те .

актьорс кия състав пр и с н им ките на сцената с основ­

Практиката на студ и ото е да изразходва за про­

ната битка в " Рашом он ': която по сценарий става през

дукциите минимални средства, като получава макси­

зима та. С кал н ите с и ботуши със скъсани подметки

мални печалби . Гледната точка на режисьорите обаче

той сяка ш е оли цетв о ре ние на непоколебимата си

винаги е различна . Това понякога налага необходи -

всеотда й н ост към своя та професия .

... Кадъ р о т филма ., Д ерс у Уз а л а ':

... Ка дър от фил ма .,С еде мте С аму р а и ':


--

---

.

-

-

-

Важни събития

.

Режисиране на коне и тигри "Дерсу Узала" е история за живота на един ловец в м разовитата сибирска тайга. Тигрите играят важна роля в този филм. Куроса ва настоява да се използват и стински тигри от тайгата, защото според него дреси­

ра ните не са достатъчно добри . Той поръчва да уло­ вят такъв тигър. В крайна сметка използват един див и един дресиран тигър. Но дивият тигър не изпъл­ нява заповедите като дресирания и дори не успяват

да го накарат да гледа към камерата. Тогава Куроса ва

з а почва да му крещи:"Ей, тигре, погледни ме! ': С други думи той се опитва да дава режисьорски на пътствия на един тигър, както прави с актьорите .

Страстта на Курасава към правенето на филми и без­

.... Кадър от филм а " Ка гемуша ': който 1980 г., п оста вяй к и

ком промисният му характер правят възможна дори и

и зли за през

кому никацията му с животни на снимачната площадка.

рекорд като н ай - скъ п а пр одукци я н а

В баталните сцени

на

своите

продукции той

японското кин о д о този мом е н т.

дия и безсмислието на разрушението. С развити­

ето на конфликта тези образи се смесват в една почти

нереална

хроника

за

в еличието

и

паде­

нието на Хидетора. Накрая, отх върлен от семей­

из ползва и много коне. Говори се, че веднъж дори

ството си и унизен от последствията на собстве­

к рещи на кон, за да го накара да бъде по-изразите­

ните си действия, Хидетора се връща към състоя­

ле н . Това е Курасава

нието на първична невинност и скита из страната

- големият режисьор, който е

далеч от безумието на насилието, възстановяващ

обсе бен от работата си. За неговата безкомпромис­

по този начин,

ност и твърдия му характер свидетелства и фактът, че

макар и за кратко, душев­

ния си мир .

той мечтае да направи филм по литературния източ ­

Специално

ник на "Дерсу Узала" още от времето, когато е асис­

построява

те нт-режисьор, и след ЗО години все пак успява да

цял

за

този

замък

филм

на

Курасава

склона

на

пла­

нината Фуджи. За това е необходим тех­

о съществи тази си мечта .

Курасава е известен и с подготовката на сторибор­

нически екип от

души, които правят

това само за

Замъкът всъщност е

400 127 дни.

дове (рисунки - разкадровки на филмови сцени) на

конструкция, по-скоро подобна на съвре­

еди н предснимачен етап . Той има финансови проблеми,

менна

свързани със снимането на "Кагемуша". За да намали

традиционна мизансцена. Този строеж по-

-

разходите, режисьорът започва да прави тези разкад­

ровки . Те помагат на техническия състав и на актьорите

жествената общност в Париж. Опитът му като ученик в художественото училище за западноевропейско

и зкуство "Дошуша" по-късно се оказва много поле­

изпепелен

от

пожар

в

една

от

по време на пресконференция Курасава е попитан дали не съжалява, че подобна

Още от юношеските си години Куроса ва мечтае да получи признанието на худо­

е

сцените, както е според сценария . Когато

да разберат по-лесно неговата визия за филма.

ста не художник и да

късно

шестетажна сграда, отколкото на

скъпа конструкция се налага да бъде уни­ .... Кадър от филма " Ран·: излязъл пре з 1985 г. Куроса в а т върди , ч е това е само е та п от ц елия процес н а съз даван ето

н а филма .

щожена от огъня, той отговаря, че замъкът е създа­

ден, за да бъде унищожен . Той гледа на това изга­

ряне като на нещо абсолютно необходимо за пости­ гането на още по-голям реализъм в тази сцена . В раз­

з е н за него като режисьор, когато прави тази разкад­

гара на снимките районът е обхванат от опустошите­

ровка на сцените от своите филми.

лен тайфун, който Курасава заснема и включва спо­ лучливо във филма си. Изглежда така, сякаш природ­

Упорство, което струва

400 милиона йени

ната стихия се развих ря едва ли не по негово жела­

ние, за да му помогне да постигне търсения ефект. По

Ф илмът " Ран" е създаден по произведението на

време на цялата си кариера на режисьор Курасава

У и лям Шекспир "Крал Лир'; към което Курасава

винаги остава верен на мечтите си и работи упо­

п риба вя специфични за японския фолклор еле­

рито, за да ги види осъществени на големия екран.

м енти. Това е една епична творба за честолюбие,

Той не пренебрегва и най-малките детайли и никога

гордост и древни легенди. В противовес на бой­

не прави компромиси по отношение на решението

н ите сцени в "Седемте самураи'; в "Ран" е отра­

си да направи филма, който иска, без да съжалява за

з ено едно чувствено, графично прозрение за нео ­

положените усилия . В своята реч по повод приема­

с ъз натото насилие, скрито в човешката душа. Тук

нето му в Американската академия за киноизкуство

р еж исьорът прилага техниката сфумато, заим ­

и науки Курасава заявява, че все още не знае нищо

с тва на от живописта . Цветовете, в които е изо­

за правенето на кино. Той никога не се скъпи да влага

б раз ена вражеската армия, преливат в багрите

необходимите средства, за да покаже във филмите

на околния пейзаж, при което фигурите изгуб­

си картините, които вече са оформени в съзнанието

в а т ясните си очертания . По този начин Курасава

му, и това много често е свързано с огромни разходи.

успя ва да насити ведрата, обляна от слънчева

Международното признание, което Курасава полу­

све тлина, природна

нез емни,

нюанси,

картина

с изкуствени, почти

разкриващи

човешката

траге-

чава като режисьор обаче, напълно оправдава поло­ жените усилия и направените разходи.


Акира Куросава КУРОСАВАИ МЕЖДУНАРОДНОТО ПРИЗНАНИЕ НА

ЯПОНСКАТА КИНЕМАТОГРАФИЯ

к

признат

ция. Заради Втората светов на война

мия.

като режисьор и извън границите

първото издани е на фестивала е орга­

на

низиран о п рез

реса н а медиите от цял свят. Трите

урасава

е

уважаван

на Япо ния . Той

и

пол у чава

различ ни

1946

г. Първия т япон­

Церемонията

т ези

награди

по

връчването

п ривлича

инте­

н агради на филмови фестивали и н а

ски филм, който получава награ да на

филмови

др у ги

фестивала в Кан, е филмовата ада п ­

п о-горе , фокусират своето внима­

авторитетни

между народни

тация от

пр ояви.

Нег овите

филми

в

ча с тн ос т

и

1952

г. на " Генджи Мо нога ­

тари " (Сказание за Генджи). През

1980

фестивала,

ние

върху

се

високи

с

с поменати

фи л ми т е,

отличаващи

естетически

г. Куроса ва п олучава .Златна палма" на

д окато

и звест ни п о цял свят благодарение

фестивала в Кан за своя филм " Каге­

за филмово изкуство се придържа

на участието си на филмовия фести­

муша'~

по- скоро

кино

като

цяло

вал във Венеция, който се с лави със

Филмовият

фестивал

в

Берлин

старите си традиции, а наред с фес ­

датира от

тивалите в Берлин и Кан е и един

фестивалът с най-кратка истори я, той

от най-прести ж ните

г. Макар че това е

1951

Американс ката

каче с тва ,

с т ава т

японското

към

акад е мия

пр ед п о чи танията

на

широката п уб лика . Ето защо Оска ­ рите

се

дават

хо лив удски

преди

всичко

продукции ,

а

за

на

япон ­

Пре з

е втори п о престиж след този в Ка н .

ските филми е п очти

г. филмът " Рашомон " получава

За пър ви път японското ки но полу­

да

наградата "Златен лъв ". Това е едно

чава нагр ади на Берлинския фести­

това се случва няколко п ъти. Фил ­

п аметно

вал през 1 95З г., а през

мът на

1951

съби тие,

в света.

бележещо

пър ­

1954

г. фил­

п о л у чат таз и

н евъзмож н о

н аграда.

Все п ак

Курасава "Ра ш омон" става

вата победа на японското кино на

мът н а Куроса в а " Икиру" (Да ж ивееш)

носител на"Оскар"за ч уж доезик ово

подобно съби ти е от международен

става

ки н о п рез

мащаб. По-късно

бърна мечка ". Та зи тради ция п родъл­

получ ава и " Д е рсу Уза л а" през

жава и п рез 200З г. голя ма та награда

~Пре з

е пр исъдена

удостоена с "Оскар" за най-добри

филми

и дру ги я п о н ск и

п о л учават нагр ади

фестивали,

но

Курасава

рът, пр оправя щ си

пътя

на е

тез и

пион е­

към ус п еха.

Хаяо

носител

на

награ дата "Сре­

на японския режисьор

Миадзаки

за

анима ционния

1952

1986

г. Съ щ ата награда

1976

~продукцията "Ран" е

костюми, а през

1990

г., с лед изли­

с пеци ­

му филм "Сен ту Чихиро но Камика ­

за н ето н а филма "Съни щ а", Куроса ва

ално при з нание пол у чават фи л ми те

ку ши "(Мистериозното и з чезва н е на

пол у чав а п очет н ата н аграда на ака­

на Та кеши Кита но

Чи х иро).

д е мия та, връчва н а д отогава само на

П ре з

по с ледните

години

друг та лантлив

-

Но

яп онски режисьор.

Филмовият фестивалът в Кан, може

вероятно

най-престиж ната

Чарли Чаплин и Мики Р у ни. Н егов и

награда, която един филм може да

насл едници в я п о н ското кино, като

би най-и звестният в света, е създаден

п олучи, това е "Оскар"

Хаяо Миядзаки н а при мер, по-къ с но

няколко години сл ед този във Вене-

на Американската филмова акаде-

Филми и награди Година

За главие на филма

194З

"Сугата Санширо"

На й-значими награди 1 фестивали

(Гений на джудото) " Най-красивите"

1945

"Сугата Санширо" 2

1946

" Без съжаление за

1962

"Тсубаки Санджуро"

196З

"Рай и ад"

1965

"Червената брада"

1947

"Една nрекрасна неделя"

1948

" Пия ният а нгел"

1949

"Бездомното куче"

1949

"Тих дуел"

1950

"Рашомон"

1970

"Додескаден"

1975

"Дерсу Узала"

"Да живееш"

На градата "Св. Георги"- филмов

"Оскар" за най-добър чуждоезиков

филм; наградата"Св. Георги "филмов фестивал Венеция

1980

"Ка гемуша"

"Златна nалма " - филмов

фестивал в Кан; "Зл атен лъв" - филмов фестивал във Венеция

"Сезар"за най-добър чуждоезиков филм

"Ска ндал"

1952

също с тават н оси те ли н а ,,Оскар и".

фестивал Венеция

нашата младост"

"Идиот"

наградата

_

1944

195 1

-

1985

" Ран"

"Оскар" (наградата на Американс ката филмова академия) за най-добри

"Сребърна мечка"- филмов фестивал в Берлин

костюми; н а градата на Британската

"Златен лъв"- филмов фестивал във Венеция

академия за кино и теле визия за най-

1954

"Седемте самураи"

1955

"Аз живея в страх"

1957

"Трон в кръв"

Награди на филмовите фестивали

"На дъното"

в Лондон и Лисабон

1958

"Скритата креnост"

Сnециалната награда на филмовия

1960

"Л ошите сnят сnокойно"

1961

"Телохра нител "

добър чуждоезиков филм

фестивал в Бе рлин

1990

"Сънища "

1991

"Августовска раnсодия "

1 99З

" Още не!"

Сnециалната награда на Американската

филмова академия


-

-~

Съвременници

Куросава и големите майстори на киното Огромно влияние върху развитието на въображението на Курасава оказват книгите, които чете, и филмите, които гледа през детските си години. Благодарение на този креативен заряд той успява по-късно да създаде филмите, които все още впечатляват и очароват зрителите по света, но и които в същото време поощряват едно ново поколение режисьори да тръгне по неговите

стъпки. Влиянието на Курасава продължава да се забелязва в кинопродукциите от цял свят дори и след смъртта му.

Великият руски писател, чието творчество е източник на вдъхновение

эа Куросава Лев Толстой

(1828-1910)

Според Куроса ва характерно за стойностните книги е, че при всяко следващо препрочитане ти се струват по-интересни. Една такава книга, която големият режисьор препрочита повече

от тридесет пъти през живота си, е романът .,Война и мир" на големия руски писател граф Лев Толстой.

Лев Толстой е един от най-талантливите и продуктивни руски писатели- романист, есеист,

драматург и философ, но в същото време християнин, пацифист, анархист и реформатор в облас­ тта на образованието. Той е най-известният член на аристократичното си семейство. Роден е на

28

август

1828

г. в родовото имение Ясная поляна, Тулска губерния, Русия, в

известна дворянска фамилия, една от най-влиятелните в Руската империя . Лев Толстой е братовчед на Александър Пушкин- гениален руски поет. Той е истински аристократ с безукорно произношение на френски, но избягва интелектуалните среди. Още през

XVIII

в. Петър Велики дава титлата граф на един от предците на Толстой

малък, и той е отгледан от свои роднини. През

-

Пьотър Андреевич Толстой . Родителите на Лев умират, когато е

1844 г. започва да учи право и източни езици в университета в Казан, но така и не завършва образованието

си . Разочарован от стандартите в образованието, той напуска университета и живее дълго време в Москва и Санкт Петербург, след което се завръща в имението си в Ясная поляна .

Толстой е смятан за един от най-великите писатели в света. Особено популярни са неговите шедьоври .,Война и мир" и .,Анна Каренина'; които са

истински връх в реалистичната проза, давайки достоверна и живописна представа за руското общество през XIX в .. Писателят е привърженик на морал­ ната философия за ненасилието, която по-късно повлиява такива значими фигури от ХХ в., като Махатма Ганди и Мартин Лутър Кинг-Джуниър.


Акира Куросава МРЕЖА ОТ ЛИЧНИ ВРЪЗКИ ДжонФорд

---ВВ предше стве ници ,

(1894-1973)

ид еологиче ск и съмишленици

Амер ика нски режи с ьор, който

оценя ва в и соко работата н а

---ВВ приятели , п оз нати

Куроса ва . И звестен е с приноса си към жа нра уестърн, класика в

Каджиро Ямамото

п осл едовате ли ,

който е филмът му .Д илижансът".

(1902-1974)

п овлияни от н е го

Японски режисьор, при когото Курасава работ и ка то асисте нт и

под чието ръководство фо р мира уменията , помагащи му по-късно

да се п ревърне в голям режисьор.

Н ай-добрият п риятел Курасава в основ ното Н а него режисьорът по- късно п оверява илюстрациите за

Франсис Форд Ко nопа

продукциите "Пия н ият а н гел " и

(1939-)

" Едн а чудесна недел я'~

З н аменит хол ивудски режисьор, той става известен с филма " Кръстникът". Заедно с Джордж Л укас е капродуцент на филма н а Куросава"Кагемуша ~

Нагахаро йодогава

(1909-1998) Фил мов критик, извес тен с ф ра зата " Са йона ра, са йона ра , сайонара~ Той работи в

Стивън Спилбърг

(1947-)

рекламния отдел на "Фото Кемикъл Лабораторис'' и е

Известе н хол ивудски режисьор,

който п ол у чав а наградата "Ос кар" на Америка н ската филмова академия за фи л ма"Списъкът на Шиндлер'~ То й работи заед но с Курасава върху филма ,. Сънища': изл язъл през

1990

пр иятел на Куроса ва по времето,

когато посл ед ният р абот и като п омощ н ик- режисьор в съ щата

1Хаяо

Миядэаки

компания.

1

г.

j Такеwм Китано

Комnозитор, ко йто н а пи сва

1

са ундтрак за няколко от фил ми те на Куроса ва. Режисьорът го смята за

йетинеки гений и двамата работят заедно до с мъртта на Хаякуса п рез

1955 r.

Личностите в сивите карета са представе ни в тази гл ава .

Съвременният гений с уникална визия за света

Такеши Китано

(1947-)

Такеши Китано е роден на

18

януари

1947

г. в Юмеджима, Адачи , недалеч от Токио . Той е

актьор, телевизионен водещ, писател, художник, създател на видеоигри, филмов редактор и

режисьор . Филмовите критици както в Япония , така и в чужбина, дават благоприятни отзиви

за творбите му, за които е характерна известна маниерност. Такеши Китано и Акира Курасава имат планове за пускането на екран на филмите .. Сонатина" на Китано и ..Още не!" на Курасава през

1993

г. Двамата се срещат във вилата на Курасава в планината Фуджи . По време на разго­

вора им Китано се шегува, казвайки му, че получава свободата да .. открадне" много от неговите режисьорски похвати.

Китано има изключителен успех като комедиен изпълнител на скечове в дуото ,,Тhе

Beats';

Two

откъдето идва и прякорът му Бийт Такеши. Своя дебют като режисьор той прави през

1989 г. с филма "Соно отока, киобо ни тсуки" (Жестоко ченге). Въпреки

че първоначалното му намерение е само да играе главната роля, той влиза

и в ролята на режисьор на филма. Сцените на насилие в него шокират представителите на японската филмова индустрия . През

1993 г.

излиза на

екран неговият филм .. Сонатина '; който се радва на международен успех. През

1994 г.

Китано е потърпевш при ужасна катастрофа с мотоциклет. Той получава наранявания, които застрашават живота му, но по чудо

успява да се възстанови . Следващият му филм "Хана-би" (Фойерверки), излязъл през

1997 г.,

получава наградата .. Златен лъв" на филмовия фес­

тивал във Венеция. Творческите постижения на Китано са световно признати и той получава специалната награда на френското правителство .


-

Съвременници Актьорът, който винаги работи с Куросава Тоширо Мифуне

(1920-1997)

Когато говорим за творчеството на Куросава, първият актьор, когото веднага свързваме с

него, безспорно е Тоши ро Мифуне. Той се снима в голяма част от филмите на известния режисьор и между двамата се установява стабилна творческа връзка . Тоширо Мифуне е роден на

1 април 1920

г. в Кингдаа (Китай), но родителите му са японци.

Детството на Мифуне преминава в Китай. През Втората световна война той се сра жава в редовете

на японската армия и след войната е репатриран в Япония . В Китай баща му притежава фотоа­

телие и разчитайки на опита, който има оттам, Мифуне кандидатства за работа като помощн ик­ оператор в .,Тохо Студи ос': Той получава работата, но вниманието му е привлечено от кон курс за откриване на таланти, организиран от филмовото студио. Младежът се включва в него и заедно с

няколко други актьори се оказва един от избраните измежду

4 ООО участници.

Актьорската кариера на Тоширо Мифуне е белязана от изключително плодотворното му

сътрудничество с големия режисьор Акира Куросава. Първата роля на Мифуне в негов филм е тази на гангстер в ..Пияния ангел'; излязъл през

1948 г.

Куроса ва е толкова впечатлен от играта на

актьора, че променя първоначалната си концепция и доразвива ролята му, решен да направи от него нова звезда на японското кино.

Мифуне става любимият актьор на Куроса ва и изпълнява всевъзможни роли- от полицейски служител до лекар, но най-често го виждаме

в ролите на самурай . Изпълнението му във филма ., Рашомон"- една история за убийство, представена от различни гледни точки -му донася

световна слава и наградата.,Златен лъв" на филмовия фестивал във Венеция през

1951 г. Мифуне получава отличия и за ролите си във филмите

., Седемте самураи'; .,Трон в кръв'; .,Скритата крепост" и .,На дъното': Работи и с други режисьори . През

1952 г. снима филма .,Животът на Охару" с

режисьор Кенджи Мизогучи, а по-късно и трилогия за самураи с режисьор Хироши Инагаки. Но най-добрите роли наТоширо Мифуне са под режисурата на Куроса ва. След една дълга и успешна кариера, през

1997 г. актьорът си отива

от този свят.

Големият аниматор и наследник на Куроса ва Хаяо Мияд3аки

(1941-)

Често се твърди , че истинският наследник на Куроса ва в киното е Хаяо Миядза ки . В неговите филми

се забелязва същото внимание към най-дребните детайли. Като Такеши Китано, и Миядза ки се запозна ­ ва с Курасава в лятната му къща в планината Фуджи . Миядза ки смята, че младите японски режисьори не се възползват достатъчно от опита на такъв голям майстор в създаването на филми, какъвто е Куроса ва. За да компенсира този пропуск, той създава анимационния филм.,Принцеса Мононоке': До появата на .,Принцеса Мононоке " през

1997

г. на Запад Миядзаки е известен единствено на

любителите на анимацията. Но филмите му вече се радват на комерсиален успех и на добрите отзиви на критиката в Япония и Източна Азия. Това е най-печелившият филм за всички времена в Япония. Филмите на Миядзаки отразяват общочовешки теми, като връзката между човека, природата, тех­ нологиите и трудностите, с които обществото се сблъсква в стремежа си да съхрани някои основни морални ценности. Главните действащи лица в тях често са силни и независими млади жени или моми­

чета, а отрицателните му герои са обикновено със съмнителен морал, но в края на филма успяват да се реабилитират.

Продукциите на Миядза ки се радват на значителен финансов успех и затова той често е сравняван с Уолт Дисни . Самият Хаяо обаче не се възприема като създател на една анимационна империя, а по-скоро като аниматор, който има късмета да направи филми, притежаващи огромна творческа сила. През

2006 г. списание "Тайм" обявява

Миядза ки за един от най -влиятелните азиатци за последните

60 години.


-

'

Акира Куросава

- -·.:-~--~

-_:..,:

н в

ек ят режисьор, който оценява о т ворчеството на Куросава

Са

1 Рей

(1921-1992)

=-е.- е из весте н индийски режисьор . На въпрос а ко й е л юбимия т му ч уждестра­

'

ой отгов а ря, че това е Акира Куросава. Филмите н а С атя д ж ит Р е й никога не

~-=-=- --~ ~ о поп улярни в Япония, което предизвиква разочарован и ето му. --·,е роден в Калкута и принадлежи на влиятелна в областта на изк уството и литературата

:~ -- - с а фам илия. Рей посещава Президентския колеж и универс и тета " Вис в а -Бхарати ': В

- -

ото е реж исьор на реклами, но по-късно е въведен в света н а ки н ото от реж исьора Жан

е оар, след като в Лондон гледа неореалистичния филм " Крадецът н а вел оси п еди ". Рей реж исира

37

филма, в това число х удожествени фил м и , д о кумен тали ст и ка и късоме­

траж ни филми . Първата му творба, "Патер Пан чали" (Песента н а пътя ), п олу чава

11

междуна­

род н и награди, включително и за "Най -хуманен филм " на фести в а л а в Ка н . То з и филм е част от трилогията " Ап у'; включваща освен него " Непокорените"

(Aparajito) и " С ветът на А пу" (Apur

Sa п sa r). Рей също пише и сценарии, муз ика към филми , подготвя рекламни ма те риали , оформя надписите на кинопродукциите . Освен това той е и писател , издател , и л юст ратор, ди з айнер и филмов критик. Получава голям брой значими награди по време н а карие рата си, в това число и Почетната награда на Американската академия през

1992 г.

Курасава гостува на Рей заедно с жена си йоко, която по-късно сп оделя , че никога преди това не е срещал а толкова необикновен човек като него. Рей напуска завинаги тоз и свят през

1992 г.

Младият холивудски режисьор, повлиян от творчеството на Куроса ва Джордж Лукас

(1944-)

Филмът на Куроса ва "Ка куиши ториде но сан акунин " (Трима негодниц и в скритата крепост) вдъхновява Джордж Лукас з а създаването на най-значимата му творба -" Междуз вездни войни ". Персонажите на Куроса ва сякаш се прераждат в този филм . Двамата главни ге рои от " Скритата крепост" са прототип на роботите

R2D2

и СЗРО, а ролята , която изпълнява Тоши ро Мифуне, съот­

ветства на та з и на Люк Скайуокър .

Безбро й режисьори като ти й нейджъри гледат филмите на Куросава, вдъх новяващи ги по-късно да изберат именно това поприще. Самият Джордж Лукас твърди, че под влияние на Ку роса ва той започва да гледа на себе си като на "син " на велики я японски режисьор . Ко гато Джордж Лукас прави своя реж исьорс ки дебют през

1970 г., авторитетните хора

в холи­

вудските студия виждат в негово лице "enfant terriЬie" (непоносимо дете ). Но тя х ното мнение се променя изця ло сл ед успеха на " Междуз вездни войни ': Според мнозина то з и успех е в основата

на идеята за " кас ови филми " (Ьох

office) в киноиндустрията , в които се поставя ударение върху

специалн ите ефекти, хумора и забавлен и ето, като основната цел е значителната печалба . П о-къ сно Джордж Лука с по ма га на А кира Куроса ва . Когато японският режисьор има финансови затруднения , докато снима " Кагемуша '; Лукас се нам ес ва и заедн о с Фра н с ис Ф орд Копала и Томоюки Тана к а помагат на Курасава да завърши филма . По този начин Лукас изразява своята

благодарно ст къ м голе ми я м а й стор и у чител , чи ито уроци го вдъх новяват да избере професията на кинорежисьор.


Иэкnючитеnно вnияние

Мечтите на Куросава все още вдъхновяват света на киното Филмите на Курасава получават одобрение навсякъде

-

от филмовия фестивал в Кан до

номинациите на Американската филмова академия. По тях са направени нови версии под една или друга форма. Знаменитият режисьор Франсис Форд Копала се възприема като един от последователите на големия Куросава, чието гениално творчество вдъхновява наследниците му

и до голяма степен моделира обобщения образ на режисьора от ХХ в. Наследниците на Куросава

К

ОГАТО ПРЕЗ 1997 г. излиза филмът на Хаяо

днес е засенчен от развитието на технологиите . Този

Миядза ки ,.Принцеса Мононоке': запознатите

процес може да се наблюдава и в киноиндустри­

с творчеството на Акира Курасава твърдят, че

ята, която прилича на конвейерна лента за масово

в създателя на този филм виждат един истин­

производство . Ето защо вниманието към детайла и

ски приемник на големия японски режисьор . Но

хуманизмът във филмите на Куроса ва са една истин­

това все пак е анимационен филм, който е доста

ска опорна точка за младите режисьори, която им

дале ч от реализма в продукциите на гениалния му

помага да съхранят белетристичните качества на

предшественик. Самият Миядзаки има своя собст­

своите произведения , още п ове че, че именно те ги

вена философия по отношение на режисирането.

правят по-интересни. Прословутото му внимание и

Въ преки това хуманизмът и трагичните нотки ,

към най-малката подр обност, както и уникалната му

характерни за произведенията на Куросава, могат

техника , превръщат Курасава в легендарна фигура

да се забележат и при Миядзаки.

за кинематографите. Той борави по-добре с каме­

Мнозина смятат, че хуманизмът на въображението

рата от своите оператори и разбира повече от осве­

Всички главни герои във

филма "Седемте самураи " притежав а т ярко изразена

индивидуалностОсобено въздействащ върху публиката е образът, изграден от

актьора Тоши ро Ми фун е.

тителна техника от професионалистите в екипа си. Ползата от подобна компетентност, която се оказва задължителна

за

успеха

на

една

продукция,

по­

късно е потвърдена и от работата на други режи­ сьори

-

последователи на Куросава, като Стивън

Спилбърг и Джеймс Камерън.

~ Кадър от анимационния филм н а Ха я о Миядза ки "Принце са Мононо ке ':

......

, ..

-./~~·1'·,--~

....

.

'" ...

\.

-


Акира Куросава '

"Великолепн ата седморка'; с режисьор Джон Стърджис, и зли за

през

1960 г. и е римейк на ф ил ма н а Куроса ва "Седемте самура и ':

Това е истински ш ед ь овър в жанра уестърн и дължи появата си н а

ге ни а лния Куросава.

обявяват за н ай - известния япо н ски режисьор от международен ма ща б.

Всички тези режисьори могат да бъдат възпри­ емани като приемници на Курасава в областта на

П рез

1990

г. Куроса ва получава "Оскар" за цял ост но творчество. П о този повод в родината му го

филмите н а Куросава . По тя х са

направени

и

много

нови

версии.

киното . По отношение обаче на неговите епически

Такъв е филмът " Великолепната седморка'; изля­

продукции може да се твърди, че в световното кино

зъл пре з

няма подобен прецедент и място за сравнение, а

" Седе мте самураи" и може да се твърди, че е най­

филмите от подобен мащаб на съвременните режи­

известният р им ейк на творба на японския режи­

сьори се нуждаят от доста повече време, за да се

сьор. Американският вариант от своя страна е в

появят на големия екран .

основата на голя м брой от така наречените "спа­

г., който всъщност е версия на

1960

гети уестърни '; появяващи се по-късно. Клинт

Светът на киното върви по стъпките на големия майстор Куросава Известно е, че методът на работа на Курасава изисква упорит труд и огромни финансови сред­ ства . Неговият филм "Кагемуша" е толкова скъп, че

Истууд става популярен като актьор благодаре­ ние именно на подобни уестърни и може би ако Куроса ва не беше създал "Седемте самураи'; то и Истууд нямаше да е толкова известен .

Филмът на Курасава " Скритата крепост" се въз­

режисьорът се сблъсква с проблеми по отноше­

ражда чрез " Междузвездни

ние на финансирането му и дори съществува риск

Лукас, излязъл през

да се откаже от този проект. Франсис Форд Копола и Джордж Лукас

- двама режисьори, дълбоко впе­

чатлени и повлияни от творчеството на Курасава

-

му предлагат помощта си. Те се съгласяват да

финансират филма и да подготвят излъчването и разпространението му в чужбина. Продуцент

1977

войни" на Джордж

г. Но "Междузвездни

войни " не е римейк в истинския смисъл на думата,

макар че филмът на японския режисьор без съм­ нение е в основата на фантастичната сага на Лукас. Главните действащи лица в " Скритата крепост" вдъх­

новяват създаването на образите на двата робота

R2D2

и СЗРО, които участват във всички епизоди

на филма " Ран" става Серж Зилберман, а Стивън

на сагата. Образът, изграден в японската версия от

Спилбър г участва в създаването на " Сънища" през

Тоши ро Мифуне, оживява

1990 ча ва

г. По този начин режисьорът Курасава полу­ подкре пата

на

хората,

които,

повлияни

от

неговите продукции, решават също да изберат съд­

бата на режисьора. Силата на неговото влияние може да се забележи дори във филми, създадени след смъртта му. Такъв е случаят с филма на Мартин

Скорсезе " Б а ндите на Ню Йорк'; излязъл през 2002 г., който вклю чва сцени с битки, напомнящи тези във филма н а Куросава " Рашомон ': Самият Скорсезе признава, че всичко,

което се отнася до динами­

ката, страстта и бързината в киното, научава от

във филма на Лукас като Люк Скайуокър .

Режисьорските

амби­

ции на друг голям май­

стор на киното

-

Стивън

Спилбърг, също са повли­ яни от Акира Куросава .

Това

се

редица

забелязва

сцени

от

в

него­

вия филм "Спасяването на сержант Райън ':

• Знаме нитата са га на Джордж Л укас"Междузвездни войни" може би нямаш е да съ ществув а, ако преди това Куроса ва не създава филма "С крита та крепост':


'

-

-

-

Иэкnючитеnно вnияние Нобелова награда за Куросава

пише своите сценар ии. Ед ва ли тоз и съвет стига до

По време на един от разговорите им Ко пола с п о­ дел я с Куросава, че заедно с приятеля си Джордж Л у кас са като негови .,синове'; когато става въпрос за

правенето

на

кино

-

до такава

степен те

се

чув стват повлияни от големия майстор в режису­

ра та . Според Копала Нобеловата награда за л ите ­

новото поколение режисьори, но интерес заслу­

жава фактът, че вс е п о -голям б р о й от тях започват да пишат сценариите за сво ите филми.

Като в "Рай и ад" Влиянието на ф и л мите н а Ку росва се забелязва

ра тура трябва да се присъжда и на представители

и в по-новите прод ук ц и и. П р е з

на кинематографията, като най-добрият избор за

мът "Одору Даисоса се н " ( И з н удване), в сцена от

1998

г. излиза фил­

тов а е Куросава . Той дори изпраща телеграма до

който един от ге р ои те, гледайки червеникавия

Но беловия комитет, в която споделя с тя х това

дим, виещ се н а д един коми н в далечината, въз­

св ое виждане .

кликва : .. Като в

.. Рай и ад! ". Тоз и щри х безспорно

Всъщност Курасава се радва на много повече

напомня за филма ., Ра й и ад " на Куроса ва и е дока­

одобрение в чужбина, отколкото в родината си.

зателство за това , че в своето съзнание младите

Не говото име е познато на всеки любител на

режисьори

ки ното по света. Но дори и извън филмовите

майстор .

с р еди, хората, които се интересуват от японската

култура , без съмнение знаят кой е Аки ра Куроса ва.

все

Куросава ,

ощ е

за

носят

сп омена

съ жаление,

умира

за

големия

преди

да

успее да види последн ата в ерсия на .,Изнудване ':

Та к а че той е не само кинорежисьор, но и предста ­

Режисьорът на фил ма с п од еля, че използва и

ви тел на Япония, който популяризира културата

мотиви от продукц иите ,Дод ес укаден " и .. Тсубаки

на родината си по цял свят.

Санджуро': Персон алът, за н има ващ се с реквизита

Дори и през последните години от живота си

във филмите на Кур осава , обс луж ва и снимачната

Ку расава продължава да следва съвета на своя

площадка на .,Изнудв а н е'; който също е продук­

т Ку р оса ва н а сним а чн а та

п ърви наставник в кинематографията, Каджиро

ция на .. Тохо Студио с '; където приживе работи и

пл о щадка н а " Кагемуш а" п о

Ям амото, според когото режисьорът трябва сам да

Куроса ва .

в реме н а виз итата на Фр а н сис

Фо рд Коп ал а ( в средата) и Джо рдж Лукас (отдясно).


-

--

Акира Куросава

~

~ Тво рческото влияние на Аки р а Курос а ва е оче вид но във

:: , i1 \Ы " Между з вездни вой ни " и това се призн ава от самия

::.елис ьор Джордж Л у к ас. Рицарите дж едаи и сам иятО б и Уан

' е ч об и из ключ ително сил но н а пом нят за обра з ите н а самураи те -а-ана ( по името на известния самурайс ки меч ката н а) във :: .1fl ми те на Куроса ва.

Ж ивото наследство на Куросава а то една ярка

звезда

в

историята

на

киното

- рез ХХ в . Акира Курасава си завоюва специ­ ал но м ясто сред най-талантливите кинематогра ие ти и е единственият представител на Изтока,

кой то получава подобно признание. Той умира пре з

'

1998

г., но създадените от него шедьоври са

и ви и продължават да въздействат върху света

а к и ното . Неговите творби, разкриващи краео­ -ат а

на японската култура и естетика, продължа­

в ат да впечатляват зрителите от цял свят със сво­

ята ф илософия и динамика. Те и в наши дни все -ака

вдъхновяват младите хора и ги мотивират да

збера т пътя на творец а в кинематографията . Под негов о влияние те се реализират като режисьори,

акт ьори, сце наристи и автори на филмова музика. Влия нието на

Курасава

върху хората, които

днес създа ват филми, е както винаги изумително . еговите приемници и ученици са едно своеоб­ разно живо

наследст во,

- оябва да се пази и цени .

едно

съкровище,

което


42 Акира Куросава  

42 Акира Куросава