Page 1

3DJ

HYHQLPHQW

8QLGUDPDDvQFHSXW FXDULHUJDUGD

 OHL

3DJ

VăQăWDWH

3DJ

9DFFLQXO%&* UHDFĠLLDGYHUVH

HYHQLPHQW

0DUDWRQDOWUDGLĠLLORU OD,GLFHO6DW

GLUHFWRUIRQGDWRU

LQFXUVGHDXGLWDUH%5$7

$XUHOLDQ*5$0$

ZZZ]LGH]LUR

3DJ

HFRQRPLF

7RSXOLQGXVWULHL PHWDOXUJLFH

3DJ

HYHQLPHQW

7RSLQYHVWLĠLL JHUPDQHvQ0XUHú

0HWHR

&XUVYDOXWDU

7kUJX0XUHú

HXU XVG JUDXU

12$37($ =,8$

& & & & & &

URQ URQ URQ

5HJKLQ 6LJKLúRDUD /XGXú 7kUQăYHQL

RSDUWHGLQYLDĠDWD

0LHUFXULRFWRPEULH $QXO9,,,QU

7J0XUHú‡5HJKLQ‡6LJKLúRDUD

SDJLQL

3DXOD*OLJD DUJLQWODQDĠLRQDOHOHGHMXGR

3DJ

3DXOD*OLJDDFXFHULWPHGDOLDGHDUJLQWODFDWHJRULDDQLNLORJUDPHvQFDGUXO &DPSLRQDWHORU1DĠLRQDOHGLVSXWDWHOD%DFăX 5H]XOWDWHOHEXQHSHQWUXVSRUWLYDPXUHúHDQăvQDFHVWDQFDPSLRDQăQDĠLRQDOăOD LQGLYLGXDO8NLORJUDPHúLWLWOXOSHHFKLSHOD8OD*XUD+XPRUXOXL &OXEXO&66DPXUDLL)ORULLGH&LUHúXQGHHOHJLWLPDWăúL3DXOD*OLJDVDSUH]HQWDW ODVWDUWFXúDSWHVSRUWLYLSUHJăWLĠLGHDQWUHQRUXO/DXUHQĠLX*OLJD Ä8UPHD]ă R OXQă IRDUWH JUHD FX GLYHUVH FRPSHWLĠLL R¿FLDOH úL QHR¿FLDOH FDUH QH VROLFLWăODPD[LPOXFUXFDUHQHúLIDFHSOăFHUH´DGHFODUDW/DXUHQĠLX*OLJD

(GLWRULDO

1LFLFKLDUFDPLHOXOODWăLDW

6 7LQWHUHVDQWH ,5, &RSLLLDúWHSWDĠLVă GRERDUHUHFRUGXOOHFWXULL &HQWUXO HGXFDĠLRQDO )DV7UDF.LGV GLQ 7kUJX0XUHV vL LQYLWă SH FR SLLL FX YkUVWH FXSULQVH vQWUH úL DQL Vă SDUWLFLSH OD GRERUkUHD UHFRUGXOXL PRQGLDO SHQWUX FHL PDL PXOĠL FRSLL FDUH FLWHVF VDX FăURUDOLVHFLWHúWHDFHHDúLFDUWHvQ DFHHDúL]L(YHQLPHQWXOGLQFDGUXO FDPSDQLHL LQWHUQDĠLRQDOH ³5HDG IRUWKH5HFRUG´YDDYHDORFvQRF WRPEULH RUD OD VHGLXO )DV WUDF.LGV7kUJX0XUHú 20

$GUHVDUHGDFWLHL 6WU3ULPăULHLQU 7kUJX0XUHú7HO UHGDFWLD#]LGH]LUR SXEOLFLWDWH#]LGH]LUR

$ERQDPHQWH 3HQWUXDERQDPHQWHvĠLVWăPOD GLVSR]LĠLHODVHGLXOUHGDFĠLHLVDXOD WHOHIRQ

$OH[DQGUX3DYHOFDOPDL 8QQRXDQWUHQRU OD6&0XUHúXO EXQDFWRUOD2UDGHD /D2UDGHDVDGHVIăúXUDWFHDGHD ;9,,,D HGLĠLH D )HVWLYDOXOXL GH 7HDWUX 6FXUW vQFKHLDW GXPLQLFă VHDUDFXJDODGHSUHPLHUHDFHORU PDL EXQH SUHVWDĠLL DUWLVWLFH -X ULXO FRQGXV GH FULWLFXO GH WHDWUX SURIXQLYGU/XGPLOD3DWODQMR JOX D VWDELOLW FkúWLJăWRULL HGLĠLHL GLQ DFHVW DQ SULQWUH FăúWLJăWRUL VD DIODW úL DFWRUXO 7HDWUXOXL 1DĠLRQDO GLQ 7kUJX 0XUHú $OH [DQGUX3DYHOFDUHDREĠLQXWSHQ WUXFHOPDLEXQDFWRUSHQWUXUROXO 7RP GLQ VSHFWDFROXO ³&ORDFD´ GH 0DULD*RRVvQUHJLDOXL7KHRGRU &ULVWLDQ3RSHVFX $=

(FKLSD IHPLQLQă GH KDQGEDO 6& 0XUHúXO 7kUJX0XUHú YD ¿ DSURDSH VLJXU SUHOXDWă GH DQWUH QRUXOHPHULW,RQ*KHUKDUG$FHVWD HVWH XQXO GLQWUH FHL PDL WLWUDĠL DQWUHQRUL GLQ 5RPkQLD FX XQ SDOPDUHV ERJDW $ VRVLW OD 7kUJX 0XUHú XQGH D PDL DQWUHQDW WLPS GHGRLDQLvQúLDFRQ GXVSULPXODQWUHQDPHQWDOIHWHORU GHOD6&0XUHúXO8QPDWHULDOPDL DPSOXGHVSUHSRVLELOXOQRXWHKQL FLDQúLXQLQWHUYLXvQH[FOXVLYLWDWH FXDFHVWDvQQXPăUXOGHPkLQHDO FRWLGLDQXOXL=LGH]L 09

:::=,'(=,52 ÌQWUHEDUHD]LOHL

&RQVLGHUDĠLFă DU¿RLGHHEXQăFD GU5DHG$UDIDWVăSUHLD 0LQLVWHUXO6ăQăWăĠLL"

/DvQWUHEDUHDGHLHUL 6XQWHĠLPXOĠXPLĠLGHDFWLYLWDWHD GHFRQVLOLHUHSUHVWDWăGHPHGLFXO GXPQHDYRDVWUăGHIDPLOLH" 5ăVSXQVXULOHYRDVWUHDXIRVW

'$18

0LKDL9(5(ù 0XOWHORFDOLWăĠLVHIDFFXQRVFXWHSULQ LQWHUPHGLXO VSRUWXOXL FKLDU úL XQH OH UHúHGLQĠH GH MXGHĠ GHVSUH FDUH QX VH DXGH 9HFKHD FHWDWH GH VFDXQ 7kUJRYLúWH DUH R HFKLSă GH IRWEDO vQ DQRQLPDWúLXQDGHEDVFKHWIHPLQLQ FDPSLRDQDHQWLWUHFDUHYDUHSUH]HQ WD 5RPkQLD vQ (XUROLJă 0DL WRDWă PLúFDUHD VSRUWLYă GH DLFL VH DÀă VXE FXORULOH&60&XRELúQXLWHOHGLVSXWH DFHDVWDDSULPLWGLQSDUWHD&RQVLOLXOXL /RFDOGLQFHOHSHVWHPLOLRDQHGHOHL SURSXVH$IăFXWGHSODVDUHDOD7kUJX 0XUHú vQ IUXQWH FX SULPDUXO *DEULHO %RULJD OD ÄYLFWLPD´ %& 1RYD 9LWD $QWUHQRUXOJD]GHORU'DQ0DWLFD¿U PD vQDLQWHD MRFXOXL Fă QX SRW HPLWH

SUHWHQĠLLFXRHFKLSăDELDUHXQLWăvQ IDĠDXQHLDFXEXJHWGHSHVWH]HFHRUL PDL PDUH (FKLSHL PXUHúHQH L VD UHGXVúLPLFXOVSULMLQGHGH OHL FX R WUHLPH ÌQ HGLĠLD WUHFXWă OD 7kUJRYLúWH FDPSLRDQHOH DX vQYLQV ODSXQFWHFXPRPHQWHvQFDUHDX IRVW ÄvPSLQVH´ GH OD VSDWH GH DUEL WUDM 'RDU OD QHYRLH $FXP GLIHUHQĠD D IRVW ]GURELWRDUH 7kUJX0XUHúXO DUH R SODSXPă SUHD PLFă SHQWUX DWkWHD UDPXUL VSRUWLYH 3UHúHGLQWHOH PXUHúHQFHORU 'RUX %RUúDQ D¿UPD GXSăPHFLFăQXHUDQHYRLHGHDMXWRU GHODDUELWUL'DGLIHUHQĠăGHYDORDUH DIRVWGDUQXDWkWGHPDUHGDUFkQG PHUJLFDPLHOXOODWăLHUH

'HFODUDWLD]LOHL ÌQWRWGHDXQDDPUHXúLWVăQHvQĠHOHJHPvQDúDIHO vQFkWVăQXQHFHUWăPVăQXQHMLJQLPXQXOSHDOWXO $úDGHUHSHGHDXWUHFXWDQLL1XDPDYXWJUHXWăĠL DúDGHPDULvQFkWVăQXWUHFHPSHVWHHOH

 %DOLV]$OH[D
63257 RFWRPEULH

3DXOD*OLJDDUJLQWODQDĠLRQDOHOHGHMXGR 7kQăUDMXGRNDDFOXEXOXLPXUHúHDQ&66DPX UDLL )ORULL GH &LUHú 9RLQLFHQL 3DXOD *OLJD D FXFHULWPHGDOLDGHDUJLQWODFDWHJRULDDQL NLORJUDPHvQFDGUXO&DPSLRQDWHORU1DĠLRQDOH GLVSXWDWHODVIkUúLWXOVăSWăPkQLLOD%DFăX

5H]XOWDWHIRDUWHEXQHvQDFHVWDQ $FHVW UH]XOWDW FRQ¿UPă UH]XOWDWHOH REĠL QXWHvQXOWLPDSHULRDGăGHVSRUWLYDPXUH úHDQă vQ DFHVW DQ WLWOXO GH FDPSLRDQă QDĠLRQDOăODLQGLYLGXDO8NLORJUDPH úLWLWOXOSHHFKLSHOD8DPEHOHGLVSXWDWH OD*XUD+XPRUXOXLGXSăFDUHDFHVWDGH YLFHFDPSLRDQă QDĠLRQDOă LQGLYLGXDO QH ZD]D OXSWDGLQJHQXQFKL 8ODNLOR JUDPH/D¿QDOHOHFRPSHWLĠLHLGHOD%DFăX DXSDUWLFLSDWMXGRNDGHODFDWHJRULLOH GHYkUVWă88úL8

3ULPLLGLQMXGHĠXO0XUHú &66DPXUDLL)ORULLGH&LUHúVDSUH]HQWDWOD VWDUWFXúDSWHVSRUWLYLSUHJăWLĠLGHDQWUH QRUXO/DXUHQĠLX*OLJD&ODVDUHDSHSULPXO

ORF vQWUH FOXEXULOH MXGHĠXOXL 0XUHú GLQ SXQFWGHYHGHUHDOUH]XOWDWHORUR¿FLDOHVH GDWRUHD]ăvQSULPXOUkQGPXOWLSOHLPHGD OLDWH OD FDUH VH PDL DGDXJă úL WLWOXO SH HFKLSHOD83HQWUXFOXEXOGLQ9RLQLFHQL XUPHD]ăROXQăIRDUWHVROLFLWDQWăSOLQăGH FRPSHWLĠLL 3ULPD YD DYHD ORF VăSWăPkQD YLLWRDUHFkQGVHYRUGLVSXWD¿QDOHOH&DP SLRQDWXOXL1DĠLRQDOGH6HQLRULOD&OXM1D SRFDXQGHÄVDPXUDLL´YRU¿UHSUH]HQWDĠL GH$OH[DQGUD0ăQăLOă Ä8UPHD]ă R OXQă IRDUWH JUHD FX GLYHUVH FRPSHWLĠLL R¿FLDOH úL QHR¿FLDOH FDUH QH VROLFLWă OD PD[LP OXFUX FDUH QH úL IDFH SOăFHUH 'RULP Vă QH GHPRQVWUăP QRXă vQ SULPXO UkQG Fă VXQWHP SUHJăWLĠL SXW HUQLFL úL GH QHRSULW 0DL vQ JOXPă PDL vQ VHULRV DP DGRSWDW XQ PRWWR FDUH FUHG Fă QHFDUDFWHUL]HD]ăDFWLYLWDWHD2IDFHPSHQ WUXFăSXWHPSXWHPSHQWUXFăYUHPYUHP SHQWUXFăDĠLVSXVFăQXSXWHP´DGHFODUDW DQWUHQRUXOFOXEXOXL/DXUHQĠLX*OLJD 0LKDL9(5(ù

2QRXăPHGDOLHSHQWUXMXGRND3DXOD*OLJD

&KLPLFD$SROOR2OG%R\V 

9LQHULVWDUWvQFDPSLRQDWXO )RúWLLMXFăWRULQXVHXLWă PDVFXOLQGHEDVFKHW 8QXO GLQWUH MXFăWRULL HP

6HNXORYLFúL'XPLWUX GRLGLQWUHSXĠLQLLUăPDúL

)RUPDĠLD PDVFXOLQă GH EDVFKHW %& 0XUHú 7kUJX0XUHú VXVĠLQH YLQHUL RFWRPEULH GH OD RUD vQ 6DOD 6SRUWXULORUSDUWLGDLQDXJXUDOăDVRQXOXL D/LJLL1DĠLRQDOHGH%DVFKHW $GYHUVDUă YD ¿ HFKLSD %& 7LPLúRDUD SHQWUX PXUHúHQL ¿LQG SULPD GLQ VHULD FHORU WUHL SDUWLGH vQ FRPSDQLD RFXSDQ WHOH SRGLXPXOXL HGLĠLHL WUHFXWH ÌQ HWDSHOHXUPăWRDUHÄWLJULL´VHYRUGHSOD VD OD FDPSLRDQD HQWLWUH &68 3ORLHúWL GXSă FDUH SULPHVF YL]LWD FHORU GH OD *D] 0HWDQ 0HGLDú 6WDIIXO WHKQLF HVWH vQFUH]ăWRUvQQRXDHFKLSăúLúLGRUHúWHFD DFHDVWDVăDMXQJăFkWPDLUHSHGHODYkU IXOGHIRUPă

%&7LPLúRDUD DSURDSHRQHFXQRVFXWă Ä1XVXQWVDWLVIăFXWGHUDWDUHDFDOL¿FăULL GDU SRW ¿ PXOĠXPLW GH DWLWXGLQHD MXFăWRULORU úL GH IDSWXO Fă QRLL MXFăWRUL VH LQWHJUHD]ă UDSLG 9RP DYHD XQ GH EXWGL¿FLOFXFHOHPDLSXWHUQLFHHFKLSH D FDPSLRQDWXOXL 0DL PXOW SULPHL DG YHUVDUH QXL FXQRDúWHP SRWHQĠLDOXO DFWXDO GHRDUHFH D VXVĠLQXW SDUWLGHOH GH SUHJăWLUH vQ DIDUD 5RPkQLHL 0DL DYHPGHOXFUXDSURDSHvQWUHJORWXOHVWH VFKLPEDW GDU VSHUăP vQVă FD HFKLSD Vă DMXQJă FkW PDL FXUkQG OD SRWHQĠLDOXO PD[LP´DVSXVWHKQLFLDQXOPXUHúHQLORU 6UHFNR6HNXORYLFODFRQIHULQĠDGHSUHVă GLQDLQWHD VWDUWXOXL vQ QRXD HGLĠLH %& 0XUHú D REĠLQXW vQ HGLĠLD WUHFXWă R YLF WRULH vQ SUHPLHUă OD 7LPLúRDUD GDU DX UDWDWVSUH¿QDOúDQVDGHDRFXSDXQORF vQSULPHOHSDWUX

'RLSLYRĠLGHFODVă &RQGXFHUHD DGPQLQLVWUDWLYă HVWH OD UkQGXO HL VDWLVIăFXWă GH DWPRVIHUD GLQ FDGUXO ORWXOXL úL GH VSLULWXO FRP EDWLY PDQLIHVWDW Ä7XUQHXO GLQ &XSD

5RPkQLHL QX úLD DWLQV VFRSXO SURSXV GH D SRSXODUL]D EDVFKHWXO MXFkQG SH WHUHQXUL QHXWUH $P DYXW VSHFWDWRUL ODSULPXOPHFLDSRLFkWH$PUD WDWGLQSăFDWHFDOL¿FDUHDGDUSULRULWDWHD QXPăUXO XQX SHQWUX QRL HVWH FDPSLR QDWXO&RQVLGHUFăHFKLSDHVWHVFKLPEDWă vQ ELQH OD GăUXLUH úL DEQHJDĠLH FKLDU GDFăYDORDUHDMXFăWRULORUQXHVWHDFHHDúL FDvQHGLĠLLOHWUHFXWH$YHPvQVăFRQYLQ JHUHDFăFHLGRLQRLSLYRĠLDPELLIRDUWH WLQHUL YRU FRPSHQVD QXPăUXO GH VODP GXQNXUL FX PXOWH FDSDFH &RQVLGHU Fă DFHúWLD YRU FUHúWH PXOW úL QH YD ¿ JUHX VăL SăVWUăP SH %DODEDQ úL $GH ED\R OD QLYHOXO SRVLELOLWăĠLORU QRDVWUH úL SHQWUX FDPSLRQDWXO YLLWRU´ D VSXV úL SUHúHGLQWHOH &RUQHO /XQJX $FHVWD úLD H[SULPDW WRWRGDWă VSHUDQĠD FD VXSRU WHULLPXUHúHQLORUVă¿HDOăWXULGHHFKLSă úL vQ QRXO VH]RQ VSHFL¿FkQG IDSWXO Fă XQLL GLQWUH QRLL YHQLĠL SULQWUH FDUH 'D QLHO 7XGRVă úL %UDQNR &XLF DX DOHV %& 0XUHú WRFPDL SHQWUX DWPRVIHUD FUHDWă GHDFHúWLDvQ6DOD6SRUWXULORU

Ä6XQWHPSHGUXPXOFHOEXQ´ ÌQ FDGUXO DFHOHLDúL FRQIHULQĠH GH SUHVă PDQDJHUXO JHQHUDO %UXQR 5RVFKQDIVNL FRQVLGHUă Fă HFKLSD HVWH vQ FUHúWHUH úL DUH úDQVH FD DFHDVWD Vă UHXúHDVFă XQ UH]XOWDW VXSHULRU HGLĠLHL SUHFHGHQWH Ä$PUDWDWFDOL¿FDUHDvQ&XSD5RPkQLHL OLSVLĠL úL GH úDQVă DúD FXP QDP DYXW QLFL OD WUDJHUHD OD VRUĠL SHQWUX SULPHOH HWDSH 2ULFXP PDL GHYUHPH VDX PDL WkU]LX WUHEXLD Vă vQWkOQLP úL FHOH PDL SXWHUQLFHHFKLSH(VWHJUHXVăDOFăWXLHúWL R HFKLSă FX PDMRULWDWHD FRPSRQHQĠLORU DELD VRVLĠL GDU VXQWHP SH GUXPXO FHO EXQ´DGHFODUDW%UXQR5RVFKQDIVNL

0LKDL9(5(ù

EOHPDWLFLDLHFKLSHL&KLPLFD 7kUQăYHQL ,RDQ 0DQ D RU JDQL]DWXQPHFLGHROGER\V GLVSXWDW SH WHUHQXO VLQWHWLF GH OD 6vQSDXO /D PHFL DX OXDW SDUWH PDL PXOĠL IRúWL FRHFKLSLHULFXFDUHDXMXFDW vQIRUPXODúLVDXFRQ IUXQWDWFXHFKLSD$SROOR2OG %R\V FRQGXVă úL DQWUHQDWă GHFăWUHIRVWXOMXFăWRUúLDQ WUHQRU .DQ\DUy *KHRUJKH /D¿QDOHFKLSD&KLPLFDvQ FRPSRQHQĠD 3HWUX *kUEX SRUWDU $XUHO 6WRLFD 5XV]L ,RVLI 6LOYLX 5XV 2FWDYLDQ *OLJD*KLĠăùWHI$OH[DQGUX &LRORERF úL ,RDQ 0DQ D vQ YLQVFXVFRUXOGHHFKL SD OD FDUH DX HYROXDW (PLO 1DH 8QJYiUL ùWHIDQ ±SRU WDUL ,RDQ 1LFRODH 0LFXOL GU $OH[DQGUX %XWLXUFă $V]DORV ,RDQ 0LUFHD 3RS 0DULQLFă2UPHQLúDQ

/DPHFLDXDVLVWDWúL DOĠLIRúWLMXFăWRUL *ROXULOH DX IRVW PDUFDWH GH FkWUH 5XV]L 6WRLFD  3RS ùWHI  &LROR

0DUFDWRUL5XV]L6WRLFD 3RSùWHI  &LRORERFúL*OLJDSHQWUX&KLPLFD UHVSHFWLY03RS %XWLXUFăúL2UPHQLúDQ

ERF úL *OLJD SHQWUX &KL PLFDUHVSHFWLY03RS  %XWLXUFăúL2UPHQLúDQ/D PHFLDXDVLVWDWúLDOĠLIRúWL MXFăWRULSULQWUHFDUH0iU WRQ *p]D IRVW OD 'HUPD JDQW (OHFWURPXUHú ,OHIRU úL 9LLWRUXO *KHRUJKHQL 0HFLXO D IRVW FRQGXV GH FăWUHIRVWXOMXFăWRUDOHFKL SHL ,5$ 'XGiV /HYHQWH DQJDMDW DO ED]HL VSRUWLYH GLQ6vQSDXO Ä(VWHLPSRUWDQWFăUHXúLPOD R YkUVWă vQDLQWDWă Vă QH PDL UHYHGHP úL Vă QH DPLQWLP GHWLQHUHĠHDQRDVWUă´DVSXV ,RDQ0DQIRVWMXFăWRUOD$6$ WLQHUHWGXSăFDUHDDMXQVOD

9LLWRUXO7kUJX0XUHúDSRLOD &KLPLFDFXFDUHDPSURPR YDWvQGLYL]LD&DSRLvQ%/D DFHDVWDIRVWJROJKHWHUvQFHOH GRXăGLYL]LL Ä8QLL GLQWUH QRL QHDP UHYă]XW GXSă DQL úL DQL XQLLHUDXFXEXUWăFKHOLRúL GDU LPSRUWDQW HVWH Fă QH DP UHYă]XW úL DP MXFDW vPSUHXQă $U WUHEXL Vă VH RUJDQL]H]HPDLPXOWHDVWIHO GH HYHQLPHQWH SkQă FkQG VXQWHP VăQăWRúL´ D FRP SOHWDW $XUHO 6WRLFD IRVW MXFăWRU DO IRUPDĠLLORU $6$ &KLPLFD6WHDXDúL8&OXM 0LKDL9(5(ù

7UHLWLWOXULSHQWUXOXSWăWRULLYHWHUDQL /XSWăWRULL WkUJXPXUHúHQL $PEUXV /DMRV %DOODL 6DQGRU úL$GULDQ5HFRUHDQDXUHXúLW Vă REĠLQă VăSWăPkQD WUHFXWă WLWOXOVXSUHPOD&DPSLRQDWXO 0RQGLDO GH OXSWH OLEHUH UH]HUYDW FDWHJRULHL GH YkUVWă 9HWHUDQL ÌQ ORFDOLWDWHD %X GD|UVVLWXDWăODSHULIHULDFDS LWDOHL 8QJDULHL %XGDSHVWD GLQWUH FHL GH FRQFXUHQĠL GLQGHĠăUL$PEUXV/DMRV VD LPSXV OD JUXSD GH YkUVWă DQLFDWHJRULDNLOR JUDPH%DOODL6DQGRUOD DQLFDWHJRULDNLORJUDPH LDU$GULDQ5HFRUHDQOD DQL FDWHJRULD GH JUHXWDWH NLORJUDPH

3DUFXUVXOPXUHúHQLORU vQFRPSHWLĠLH /DDFHDVWăFRPSHWLĠLHDXSX WXWSDUWLFLSDVSRUWLYLLGHSHV WH GH DQL FDWHJRULLOH GH YkUVWă ¿LQG GHOLPLWDWH GLQ vQDQL&HLWUHLVSRUWLYLFDUH DXREĠLQXWWLWOXULOHPRQGLDOH SHQWUX7kUJX0XUHúDXDYXW XUPăWRUXOSDUFXUV$PEUXV FDUH PDL DYHD vQ SDOPDUHV

$PEUXV/DMRV%DOODL6DQGRUúL$GULDQ5HFRUHDQ &DPSLRQL0RQGLDOLGHOXSWHOLEHUHOD9HWHUDQL

WUHLPHGDOLLGHDUJLQWúLGRXă GH EURQ] OD vQYLQV SULQ WXú DGYHUVDUXO VDX GLQ ¿QDOD JHUPDQXO %XFKOH 0DQIUHG %DOODL OD vQYLQV SH SULPXO VăX DGYHUVDU SULQ WXú XQ OXSWăWRUURPkQUHSUH]HQWkQG 6WDWHOH 8QLWH DOH $PHULFLL &RQVWDQGDFKH GXSă FDUH OD vQWkOQLW SH PDL YHFKLXOXL VăX DGYHUVDU <LOGLULP (URO GLQ 7XUFLD vQ IDĠD FăUXLD D SLHUGXW GRXă WLWOXUL ÌQ ¿QDOă D WUHFXW OD SXQFWH GH UXVXO 5H]D=DGH )DUNKRG úL D REĠLQXW DO WUHLOHD VăX WL

WOX GH &DPSLRQ 0RQGLDO OD 9HWHUDQL SH OkQJă FHOH FLQFL PHGDOLL GH DUJLQW 5HFRUHDQ ODvQYLQVODWXúvQSUHOLPLQD ULLSHLUDQLDQXO6DGLGL6DHLG DSRL OD VXSHULRULWDWH WHKQLFă SHDPHULFDQXO/RYHOO'DQÌQ VHPL¿QDOHDFkúWLJDWODSXQF WH vPSRWULYD OXSWăWRUXOXL GLQ 8QJDULD 7DOOHU =ROWDQ SHQWUXFDvQ¿QDOăVăFkúWLJH VSHFWDFXORV WRW OD SXQFWH vQ D WUHLD UHSUL]ă vPSRWULYD OXSWăWRUXOXL UXV .RQGUDWRY 0LNKDLO 0LKDL9(5(ù

IDFHERRNFRP]LGH]L
(9(1,0(17

8QLGUDPDDvQFHSXWFXDULHUJDUGD +HVVGH$OLQD1HOHJDFX 1LFX 0LKRF UHJLD *DEL &DGDULXDIRVWUHSUH]HQ WDWOXQLRFWRPEULHRUD vQ 9RSVLWRULD 7HD WUXOXL1DĠLRQDOvQFDGUXO 8QLGUDPD 'LQ SDUFDUHD GLQ VSDWHOH 7HDWUXOXL 1DĠLRQDO FKLDU vQ GUHDSWD LQWUăULL VSUH VDOD PLFă H LQWUDUHD vQ FXUWHD LQWHULRDUă D WHDWUXOXL OD FkQG DP DMXQV FXUWHD HUD SOLQă GH RDPHQL FDUH DúWHSWDX Vă YDGă VDX Vă UHYDGă VSHFWDFROXO +HVV PXOĠL úL HX SULQWUH HLDWUDúLúLGHVSDĠLXOvQFDUHXUPDVăVH MRDFH Ä9RSVLWRULD´ 7HDWUXOXL 1DĠLRQDO /DRUDDPIRVWLQYLWDĠLVăLQWUăP vQFOăGLUHDWHDWUXOXLúLDPSXUFHVSHXQ KRO vQJXVW FDUH GăGHD vQWUXQ VSDĠLX FHYD PDL ODUJ XQGH HUDX GHSR]LWDWH HO HPHQWH GH GHFRU GLQ VSHFWDFROH PDL YHFKL Pă VLPĠHDP FDQWUR LQFXUVL XQH vQ PăUXQWDLHOH 1DĠLRQDOXOXL DSRL OD GUHDSWD Ä9RSVLWRULD´ R FDPHUă FX SHUHĠLL PXUGDUL úL WDYDQXO IRDUWH vQDOW XQIHOVHVHPLKDOă1LFX0LKRF+HVV VWăWHDFXIDĠDODFHOPDLvQGHSăUWDWSH UHWH vQWUXQ VFDXQ FX URWLOH QHPLúFDW ÄXOWLPXO QD]LVW´ vúL DúWHDSWă SXEOLFXO VWkQG FX VSDWHOH OD HO OD XOWLPD FLQă 6FDXQHOH HUDX DúH]DWH SH FHOHODOWH WUHL ODWXUL DOH vQFăSHULL 0DL HUDX FkWHYD VFDXQHúLSHXQIHOGHSDVDUHOăEDOFRQ OLSLW GH SHUHWHOH RSXV VSDĠLXOXL VFHQLF 6SHFWDWRULL VH DúHD]ă ORFXULOH VXQW LQ VX¿FLHQWHVHVWăvQSLFLRDUHúLSHVFDUă

6H VWLQJH OXPLQD vQ IDĠD SHUHWHOXL JRO +HVV 1LFX0LKRF FXVSDWHOHODSXEOLF OXPLQDWIURQWDOGHXQVSRWVWăvQVFDXQ VSHFWDFROXO vQFHSH FX R OXQJă WăFHUH WLPSvQFDUHSHIRQGXOVRQRU+HVVvúL PLúFăGRDUEUDĠXOSHQWUXDEHDDSăGLQ WURFDQăOXFLRDVăGHWDEOăFDUHUHÀHFWă OXPLQD VXE IRUPD XQHL SDQJOLFL FXUEH FDUH XUPkQG PLúFDUHD EUDĠXOXL VH ULGLFăvQVSUHWDYDQWUHFHSHVWHFDSXOOXL +HVVúLSDUHVăVHQGUHSWHSDUFXUJkQG WDYDQXOVSUHSXEOLF 'XSăGHDQLGHvQFDUFHUDUHúLWăFHUH 5XGROI +HVV PkQD GHDSWD D )KUHU XOXL SkQă vQ FRQGDPQDW OD vQ FKLVRDUH SH YLDĠă GH WULEXQDOXO GH OD 1XUHPEHUJ OH YRUEHúWH FHORU FDUHO VXSUDYHJKHD]ă vQ GHWHQĠLH úL SULQ LQ WHUPHGLXO FDVHWHORU SH FDUH H[LVWHQĠD VDFDUFHUDOăHvQUHJLVWUDWăvQWUHJLLOXPL vQWUXQPRQRORJSXWHUQLFHPRĠLRQDQW

OD¿QDOXOFăUXLDQXYHLúWLLFXVLJXUDQĠă GDFăDLDVLVWDWODSHURUDĠLLOHXQXLQHEXQ VDXODXOWLPXOGLVFXUVXOWLPDFUHDĠLHD XQHLPLQĠLVFOLSLWRDUH $FWRUXO 1LFX 0LKRF vúL FRQGXFH VSHF WDWRULLvQLQWHULRUXOXQHLPLQĠLúLDXQHL OXPLvQSULPXOUkQGGHVQăGăMGXLWăGLQ FDX]DOLSVHL GH FKLS úLGH LQLĠLDWLYăGLQ SDUWHDGLYLQLWăĠLLXQ'XPQH]HXDFăUXL PRDUWH¿LQGDQXQĠDWăQXDUHDFĠLRQDW FDUHDSRLODvQWkOQLUHDFXRSURPLVLXQH FRQFUHWăYHQLWăGLQSDUWHDXQXLRPvQ FDUQHúLRDVH³FDUHVHVHPQHD]ă´¿HHO úLGLFWDWRURvPEUăĠLúHD]ă 3ULYLUHD OXL +HVV H vQGUHSWDWă DSURDSH WRW WLPSXO REOLF vQ VXV DSDUHQW vQVSUH FDPHUHOH GH ¿OPDW GDU GH IDSW HO DUH GHGXVRUăIXLDOăH[LVWHQĠLDOăFXFLQHYD SODVDWPDLVXV±XOWLPDSOHGRDULHvQIDĠD XOWLPXOXL MXGHFăWRU SHQWUX FRQúWLLQĠD VD 3RUQLQG GH OD XQ HSLVRG WUDXPDWL ]DQW GLQ FRSLOăULH vQFDUH 1LFX 0LKRF LQWHUSUHWXO XQXL SHUVRQDM SXWHUQLF LQWHOLJHQW PDFKLDYHOLF FX XQ MRF IRU PLGDELO vQ FDUH vPELQă JLQJăúLD IRUĠD úL OLULFXO UHXúHúWH Vă DUDWH SXEOLFXOXL XQ+HVVFDUHUHJUHVHD]ăvQLQIDQWLOLVP ³XOWLPXOQD]LVW´LDODUkQGSRUXQFLOHOXL 0RLVH úLúL GHPRQVWUHD]ă LPSHFDELOL WDWHDFRQúWLLQĠHL 8OWLPD UHSOLFă ³-H QH UHJUHWWH ULHQ´ FUHHD]ă XQ HIHFW GH FRQWUDSXQFW GHR DUHFH UHLD XQD GLQWUH XOWLPHOH VDOH D¿UPDĠLL GLQ FDGUXO SURFHVXOXL GH OD 1XUHPEHUJ DVWIHO 5XGROI +HVV FRQVLGHUăFăQXDJUHúLWQLFLvQIDĠDRD PHQLORUQLFLvQIDĠDOXL'XPQH]HX 9DOHQWLQ&29$&,8

ÌQĠHOHJHUHDúLGUDJRVWHDVHFUHWXOXQHLFăVQLFLLUHXúLWH

ùWLUL

LQWHUHVDQWH &RQFHUW3pWHU6iULN7ULyvQ- % 3URLHFWXO-D]]5HTXHVW6KRZUHYLQHvQ-D]] %OXHV&OXESHRFWRPEULHRUDFXXQ FRQFHUW VXVĠLQXW GH 3pWHU 6iULN 7ULy 0HP EULLWUXSHL±6iULN3pWHU SLDQ *\|UJ\)UH\ EDVV úL%HUGLV]7DPiV SHUFXĠLH YRUFkQWD vQVWLOXOORUXQLFFXDFRUGXULGHMD]])RUPDĠLD DVFRVúLXQDOEXPQRXFDUHFRQĠLQHRVHOHFĠLH GLQFHOHPDLvQGăJLWHSLHVHGHPX]LFăFODVLFă úLPX]LFăXúRDUăDWXWXURUWLPSXULORULQWHU SUHWDWH vQ VWLOXO ORU LQLPLWDELO GH MD]] &RQ FHUWXOYDDYHDORFvQ6DORQXO3LDQRDOFOXEXOXL -D]] %OXHV$FFHVXOVHIDFHSHED]DELOHWXOXL GHLQWUDUHvQYDORDUHGHOHLSHQWUXDGXOĠLúL OHLSHQWUXVWXGHQĠL $=

-XFăWRUVkUEúLSHQWUX´WLJUL´PLFL &OXEXO %& 0XUHú WHVWHD]ă vQ DFHVWH ]LOH XQ MXFăWRU WkQăU FDUH D VRVLW YLQHUL OD 7kUJX 0XUHú(VWHYRUEDGHVSUHXQMXFăWRUVkUEGH GHDQLFDUHVHDÀăvQSUREHODHFKLSD8 DQWUHQDWăGHFăWUH7ULI*HRUJHÌQXUPăWRDUHOH ]LOH VH YD KRWăUk VRDUWD MXFăWRUXOXL GXSă FkWHYD WHVWH GDFă VH YD GRYHGL XWLO úL VH YD DMXQJH OD R vQĠHOHJHUH FX DFHVWD HO DU SXWHD ¿ IRORVLW vQ HFKLSD 8 FRQIRUP GHFODUDĠLHL FRQGXFHULL%&0XUHú 09 

&RSLLLDúWHSWDĠL VăGRERDUHUHFRUGXOOHFWXULL &HQWUXOHGXFDĠLRQDO)DV7UDF.LGVGLQ7kUJX 0XUHVvLLQYLWăSHFRSLLLFXYkUVWHFXSULQVH vQWUHúLDQLVăSDUWLFLSHODGRERUkUHDUH FRUGXOXLPRQGLDOSHQWUXFHLPDLPXOĠLFRSLL FDUH FLWHVF VDX FăURUD OL VH FLWHúWH DFHHDúL FDUWH vQ DFHHDúL ]L ÌQ FDGUXO FDPSDQLHL LQWHUQDĠLRQDOH³5HDGIRUWKH5HFRUG´SDUWH QHULDWXO GLQWUH )DVWUDFNLGV úL -XPSVWDUW YD FUHD FHD PDL PDUH ´H[SHULHQĠă GH FLWLW vPSUHXQă´ GLQ LVWRULH úL YD DMXWD OD GRER UDUHD UHFRUGXOXL GH PLOLRDQH GH FLWLWRUL VWDELOLWvQDQXOWUHFXW(YHQLPHQWXOYDDYHD ORFvQGDWDGHRFWRPEULHGHODRUHOH OD VHGLXO )DVWUDF.LGV 7kUJX0XUHú VWUDGD &X]D9RGDQU 20

&XSD2O\PSLFXVVSRUWSHQWUXWRĠL

%DOLV]$OH[DúL0DUWD DXJăVLWVHFUHWXOXQHLFăVQLFLLUHXúLWH

6HFUHWXOXQHLFăVQLFLLUHXúLWHGXUDELOHvQ WLPSHVWHvQĠHOHJHUHDGLQWUHVRĠLúLGUD JRVWHDQHFRQGLĠLRQDWă(VWHVIDWXORIHULW GH YkUVWQLFLL WkUJXPXUHúHQL FDUH DX DMXQVúLFKLDUGHSăúLWQXQWDGHDXU %DOLV]$OH[DúL0DUWDDXvPSOLQLWSHGDWD GHVHSWHPEULHGHDQLGHFăVQLFLH 6HFUHWXO" ÄÌQWRWGHDXQD DP UHXúLW Vă QH vQĠHOHJHP vQ DúD IHO vQFkW Vă QX QH FHUWăPVăQXQHMLJQLPXQXOSHDOWXO$úD GH UHSHGH DX WUHFXW DQLL 1X DP DYXW JUHXWăĠL DúD GH PDUL vQFkW Vă QX WUHFHP SHVWHHOH´DVSXVFXQRVWDOJLHúLWRWRGDWă

'LVWUDFĠLHúLPDVăIHVWLYă SHQWUXYkUVWQLFLLWkUJXPXUHúHQL

PkQGUX %DOLV] $OH[D $X vPSUHXQă GRL FRSLL SDWUX QHSRĠL úL WUHL VWUăQHSRĠL Ä$ IRVW GUDJRVWH úL DP DYXW úL VăQăWDWH´ D UHFXQRVFXWGRDPQD0DUWD

VXWHGHSHUVRDQH SUH]HQWHODHYHQLPHQW &XSOXO D VăUEăWRULW LHUL =LXD ,QWHUQD ĠLRQDOăD3HUVRDQHORU9kUVWQLFHDOăWXULGH DOWH GH SHUVRDQH FDUH DX FRQYLHĠXLW MXPăWDWHGHYHDFGDUúLFDUHDU¿vPSOLQLW DFHDVWă YkUVWă DOăWXUL GH SDUWHQHU GDFă DU ¿ WUăLW 3ULPăULD 0XQLFLSLXOXL 7kUJX

0XUHú OHD RIHULW SULOHMXO GH D PDUFD DFHDVWă ]L vQWUXQ FDGUX IHVWLY OD &DVD GH &XOWXUă 0LKDL (PLQHVFX GLQ 7kUJX 0XUHú 'H DOWIHO DFHVWH PDQLIHVWăUL DX GHYHQLW R WUDGLĠLH OD 7kUJX 0XUHú Ä6SHU Vă OH IDFHP vQ FRQWLQXDUH úL GH 5HYHOLRQ úLGHFHQXGHGHFHPEULHDúDFXPOHDP RELúQXLWSHSHUVRDQHOHYkUVWQLFH´DVSXV &ODXGLX 0DLRU FRQVLOLHUXO SULPDUXOXL PXQLFLSLXOXL7kUJX0XUHú

$ULQD02/'29$1

³6WHOHOHQRSĠLL´SLFWDWHSHWDYDQGHH[SHUĠLL1LJKW6N\ 0XUHúHQLLFDUHFDXWăVROXĠLLSHQWUXDDYHD XQ DPELHQW FkW PDL SOăFXW úL UHOD[DQW OD GRPLFLOLX DX SRVLELOLWDWHD Vă DSHOH]H OD VHUYLFLLOH ¿UPHL 1LJKW 6N\ GLQ 2GRUKHLX 6HFXLHVF VSHFLDOL]DWă vQ SLFWDUHD ' D WDYDQXULORUFXSLFWXULGHFRUDWLYHIRVIRUHV FHQWHLQWLWXODWH³6WHOHOHQRSĠLL´

=HFHRUHGHVWUăOXFLUHIHHULFă 3LFWXULOH VH vQFDUFă GH OD RULFH VXUVă GH OXPLQă VXQW HFRORJLFH úL UHSUH]LQWă FHO PDL SRWULYLW FDGRX SHQWUX URPDQWLFL úL QXQXPDL³1HDÀăPODvQFHSXWGHGUXP DFXP vQFHUFăP Vă LQWUăP úL SH SLDĠD GLQ 0XUHú(VWHYRUEDFHYDLQHGLWVSHFLDOLúWLL ¿UPHL QRDVWUH UHDOL]HD]ă SH WDYDQ GH SUHIHULQĠă vQ GRUPLWRU SLFWXUL GHFRUD WLYH HFRORJLFH DSOLFDWH vQWUR YL]LXQH WULGLPHQVLRQDOă FDUH UHSUH]LQWă VWHOHOH QRSĠLL3LFWXUDQXDUHFRQVXPGHHQHUJLH GHRDUHFH VH vQFDUFă GH OD RULFH VXUVă GH OXPLQă FKLDU úL GH OD OXPLQD XQXL WHOH

/XPHDPDJLFăDVWHOHORUSLFWDWă SHWDYDQGHH[SHUĠLL¿UPHL1LJKW6N\

YL]RU LDU QRDSWHD RIHUă SkQă OD ]HFH RUH GH VWUăOXFLUH IHHULFă´ D SUHFL]DW 3HWĘ -R OiQNDUHSUH]HQWDQWSHQWUXMXGHĠXO0XUHú DO ¿UPHL 1LJKW 6N\ SDUWLFLSDQW OD HGLĠLD D QRXD D H[SR]LĠLHL 'HFRGHVLJQ &RQ VWUXFW([SRHYHQLPHQWRUJDQL]DWGH0DOLR &RPSDQ\vQSHULRDGDVHSWHPEULH vQLQFLQWD3URPHQDGD0DOO7kUJX0XUHú

3UHĠXULvQIXQFĠLHGHVXSUDIDĠă 3RWULYLW DFHVWHLD OXFUDUHD VH UHDOL]HD]ă

vQWUR ]L GDFă VXSUDIDĠD QX H PDUH DUH JDUDQĠLH GH DQL LDU FOLHQĠLL SRW DOHJH GLYHUVHPRGHOHúLRULFHFRQVWHODĠLHGRUHVF ³&OLHQĠLLQHFRQWDFWHD]ăVWDELOLPSUHĠXOúL R ]L SHQWUX HIHFWXDUHD OXFUăULL 6XSUDIDĠD PLQLPă HVWH GH PHWUL SăWUDĠL SUHĠXO SHU OXFUDUH ¿LQG GH GH HXUR FX 79$ 'DFă H vQWUH  PHWUL SăWUDĠL XQ PH WUX SăWUDW FRVWă HXUR GDFă VXSUDIDĠD HVWHvQWUHúLPHWULSăWUDĠLXQPHWUX SăWUDWFRVWăHXURúLHXURSHUPHWUX SăWUDW GDFă VXSUDIDĠD HVWH vQWUH úL GH PHWUL SăWUDĠL ÌQ ¿QH GDFă VXSUDIDĠD SHUHWHOXL HVWH PDL PDUH GH GH PHWUL SăWUDĠLSUHĠXOHVWHQHJRFLDELO´DH[SOLFDW 3HWĘ-ROiQND 5HSUH]HQWDQĠLL ¿UPHL 1LJKW 6N\ SRW ¿ FRQWDFWDĠL OD QXPăUXO GH WHOHIRQ  VDX OD DGUHVD GH HPDLO LQIR QLJKWVN\#JPDLOFRP $OH[727+ DOH[WRWK#]LGH]LUR

ÌQ SHULRDGD RFWRPEULH OD 7kUJX0XUHú YD¿RUJDQL]DWăD9,DHGLĠLHD&XSHL2O\PSL NXV PDQLIHVWDUH UH]HUYDWă SHUVRDQHORU FX GL]DELOLWăĠL'HVFKLGHUHDR¿FLDOăDvQWUHFHULO RU VSRUWLYH YD DYHD ORF VkPEăWă RFWRPE ULH RUD vQ 6DOD 6SRUWXULORU 'H OD RUD VHYRUGHUXODFRQFXUVXULOHGHYLWH]ăvQ IRWROLLUXODQWHúDKWDEOHGDUWVWHQLVGHPDVă úLDUXQFDUHODĠLQWă¿[ăÌQWUHRUHOHúL YD¿SDX]DGHPDVăLDUGHODRUD YRU FRQWLQXD SUREHOH QHvQFKHLDWH LDU GH OD VH YD RUJDQL]D XQ VSHFWDFRO GH GDQV RIHULWGHJUXSXO3DUD'DQVXUPDWGHRFLQă IHVWLYăúLIHVWLYLWDWHDGHSUHPLHUH 09

,EăQHúWL SDUWH GLQ $VRFLDĠLD &RPXQLWăĠLORU5XUDOHGLQ(XURSD &RPXQD ,EăQHúWL IDFH SDUWH GLQ $VRFLDĠLD &RPXQLWăĠLORU 5XUDOH GLQ (XURSD &KDU WHU RI (XURSHDQ 5XUDO &RPPXQLWLHV ¿LQG DFFHSWDWă R¿FLDO vQ DVRFLDĠLH vQ DQXO ÌQ DFHVW DQ XQ QXPăU GH GH WLQHUL GRL GLQ ¿HFDUH ĠDUă YRU SDUWLFLSD OD vQWUXQLUHD FDUHYDDYHDORFOD,EăQHúWLvQSHULRDGD± RFWRPEULH $VRFLDĠLD D GHUXODW PDL PXOWH SURLHFWH ¿QDQĠDWH GLQ IRQGXUL HXUR SHQH 0DL PXOWH GHWDOLL SRW ¿ REĠLQXWH GH SH VLWHXO DVRFLDĠLHL KWWSZZZHXURSH DQFKDUWHUHX 20

6HOHFĠLHODúDK 6HFĠLD GH úDK D &OXEXOXL 6SRUWLY ùFRODU 7kUJX0XUHú RUJDQL]HD]ă VHOHFĠLH OD JUX SHOHGHvQFHSăWRUL$FHVWHDVXQWRUJDQL]DWH vQ]LOHOHGHOXQLPDUĠLPLHUFXULúLMRLvQWUH RUHOH SHQWUX FRSLL vQWUH DQLúLvQ]LOHOHGHOXQLPDUĠLPLHUFXULMRLúL YLQHULvQWUHRUHOHSHQWUXFRSLL SHVWHDQL'RULWRULLVHYRUSUH]HQWDFXXQ vQVRĠLWRU OD VHGLXO GLQ VWUDGD 9LFWRU %DEHú QU 3HUVRDQD GH FRQWDFW HVWH SURIHVR UXO %DUiWRVL ,RVLI*DYULO DQWUHQRUXO &DP SLRQXOXL 0RQGLDO ùFRODU 2JQHDQ 0LKQHD ,RQXĠ OD FDWHJRULD DQL WLWOX FXFHULW DQXO WUHFXW OD &UDFRYLD 7HO VDX 09
6Ă1Ă7$7( RFWRPEULH

ùWLUL

LQWHUHVDQWH $QGUHLD0RUDUX SUHPLXSHQWUXJHVWXULGHVXÀHW $QGUHLD 0RUDUX IRVWXO GLUHFWRU DO )XQGDĠLHL $OSKD 7UDQVLOYDQă D IRVW QRPLQDOL]DWă SHQ WUX XQ SUHPLX OD *DOD *HVWXULORU GH 6XÀHW vQ 6ăQăWDWH 0LQWDOă SR WULYLW XQXL FRPHQ WDULX ODQVDW GH DFHDVWD SH VLWHXO GH VRFLDOL]DUH )DFHERRN ³$P IRVW QRPLQDOL]DWă SHQWUX D SULPL XQ SUHPLX OD *DODJHVWXULORUGH6XÀHWvQ6ăQăWDWH0LQWDOă RUJDQL]DWăGH'*$63&VHFWRU%XFXUHúWLúL)XQ GDWLD (VWXDU FX SDUWLFLSDUHD GQHL $QGUHD 0DULQ %ăQLFăúLGU&ULVWLDQ$QGUHL*DODYDDYHDORFvQ RFWRPEULH+RWHO-:0DULRWW%XFXUHVWL´DSUHFL ]DW$QGUHLD0RUDUX $0

3ODQGHSUHYHQLUH DO7%&0XOWLGURJUH]LVWHQWH 0LQLVWHUXO 6ăQăWăĠLL D ODQVDW 3ODQXO 1DĠLRQDO GH 3UHYHQLUH úL 0DQDJHPHQW DO 7XEHUFXOR]HL 0XOWL GURJ5H]LVWHQWHvQ5RPkQLDSRWULYLWXQXLFRPX QLFDWSRVWDWSHVLWHXOLQVWLWXĠLHL³$XWRULWăĠLOHVD QLWDUHGLQ5RPkQLDYRUGH]YROWDUHĠHDXDQDĠLRQDOă GHWUDWDPHQWDFD]XULORUGHWXEHUFXOR]ăPXOWLGURJ UH]LVWHQWă ,QWHUYHQĠLLOH SURSXVH SULYHVF LGHQ WL¿FDUHD FD]XULORU GH 7%0'5 úL GLDJQRVWLFDUHD FRUHFWă D SUR¿OXOXL GH UH]LVWHQĠă PDQDJHPHQWXO DGHFYDWDO¿HFăUXLFD]LGHQWL¿FDWúLDWHQĠLDVSHFLDOă DFRUGDWăXQXLJUXSFXULVFHYROXWLYVHYHUúLFXULVF GHWUDQVPLWHUHGHJHUPHQL0'5ULGLFDW´VHDUDWă vQFRPXQLFDW$VWIHOVHGRUHúWHDVLJXUDUHDDFFHVX OXLSDFLHQĠLORUODWUDWDPHQWúLXUPăULUHDHYROXĠLHL SDFLHQWXOXLDVWIHOvQFkWVăSRDWă¿UDSLGVXUSULQVă RHYROXĠLHQHIDYRUDELOăFHDULPSXQHPRGL¿FDUHD DWLWXGLQLLWHUDSHXWLFH $0

6HPLQDULQWHUQDĠLRQDO GHVSUHPDOSUD[LVPHGLFDO 0XQLFLSLXO 7kUJX 0XUHú YD Jă]GXL VHPLQDUXO LQWHUQDĠLRQDO³0DOSUD[LVXOPHGLFDOúLUăVSXQGHUHD SURIHVLRQDOă´HYHQLPHQWFHYDDYHDORFvQSHULRDGD RFWRPEULH6HPLQDUXOHVWHRUJDQL]DWGH8QLX QHD ,QWHUQDĠLRQDOă D $YRFDĠLORU vQ SDUWHQHULDW FX 8QLYHUVLWDWHD3HWUX0DLRUúLFXVSULMLQXO&RPLWHWX OXL 1DĠLRQDO8,$ GLQ 5RPkQLD³$FHDVWă WHPă GH IRDUWHPDUHDFWXDOLWDWHSHQWUXFăUHD¿UPăQHFHVL WDWHDXQHLUHJOHPHQWăULMXULGLFHULJXURDVHSULYLQG UăVSXQGHUHDVWULFWăvQGRPHQLXOGHVFRSHULULORUVL LQRYDĠLLORUWHKQRORJLHLDYDQVDWHIRORVLWăvQSURFH GXULOH PHGLFDOH SUHFXP úL UHFXSHUDUHD GDXQHORU VXIHULWHGHYLFWLPHvQPRGGLUHFWVDXFRODWHUDOFD XUPDUHDXQHLDQXPLWHSUDFWLFLPHGLFDOH´SRWULYLW SUH]HQWăULLIăFXWHGHRUJDQL]DWRULvQEURúXUDVHPL QDUXOXL(YHQLPHQWXOYDDYHDORFvQ$XOD0DJQDD 8QLYHUVLWăĠLL3HWUX0DLRU $0

9DFFLQXO %&* FX UHDFĠLL DGYHUVH úLODEHEHOXúLLGLQ0XUHú 7UHL FD]XUL GH UHDFĠLH DGYHUVă SRVWYDF FLQDOă FX YDFFLQXO %&* OD WUHL EHEHOXúL DX IRVW FRQ¿UPDWH OD QLYHOXO MXGHĠXOXL 0XUHúvQDFHVWDQ'LQIHULFLUHFD]XULOH DXDYXWRHYROXĠLHIDYRUDELOă

9DFFLQREOLJDWRULX 9DFFLQXO%&* YDFFLQDQWLWXEHUFXORV VH IDFHREOLJDWRULXWXWXURUQRXQăVFXĠLORU ODQRLvQĠDUă¿LQGLQFOXVvQSURJUDPXO QDĠLRQDO GH YDFFLQăUL 9DFFLQXO %&* SHUPLWHREĠLQHUHDXQHLLPXQLWăĠLGXUD ELOHIDĠăGHWXEHUFXOR]ă'HDQXOWUHFXW SURGXFĠLDGHVHU%&*DIRVWRSULWăOD,Q VWLWXWXO 1DĠLRQDO &DQWDFX]LQR YDFFLQXO ¿LQG LPSRUWDW GLQ 'DQHPDUFD 6HUXO QXHVWHELQHWROHUDWGHWRĠLEHEHOXúLLvQ WRDWăĠDUDvQUHJLVWUkQGXVHSUREOHPHOD QRXQăVFXĠLGXSăDGPLQLVWUDUHDVHUXOXL ,DU UHDFĠLLOH DSăUXWH VDU GDWRUD IDSWX OXLFăYDFFLQXOQXVDUSOLDODIHOGHELQH OD IHO FD FHO SURGXV GH ,QVWLWXWXO &DQ WDFX]LQR ³ÌQ SHULRDGD GHFHPEULH DXJXVW VDX vQWHJLVWUDW WUHL FD]XUL GH UHDFĠLH DGYHUVă SRVWYDF FLQDOH %&* ÌQ WRDWH FD]XULOH UHDFĠLD D IRVW ORFDOă UHDFĠLH OD ORFXO LQRFXOăULL úL /LPIDGHQLWD D[LODUă FX IRUPDUH GH DE FHV )RUPHOH FOLQLFH DX IRVW PHGLL FX

9DFFLQDUHDQRXQăVFXĠLORUFXYDFFLQ%&* LPSRUWDW GLQ 'DQHPDUFD D VWkUQLW UHDFĠLL DGYHUVHODXQLLEHEHOXúL

HYROXĠLHIDYRUDELOă´DSUHFL]DWGU&VLNL =VX]VDQQDGLUHFWRUH[HFXWLYDGMXQFWDO 'LUHFĠLHLGH6ăQăWDWH3XEOLFă0XUHú 5HSUH]HQWDQĠLL 0LQLVWHUXOXL 6ăQăWăĠLL VXVĠLQFăSRDUWăGLVFXĠLLFXSURGXFăWRUXO GLQ 'DQHPDUFD SHQWUX D YHGHD FDX]HOH UHDFĠLLORUDGYHUVH

6LQJXUDYDULDQWăGDQH]LL Ä9DFFLQXULOH DQWLWXEHUFXOR]ă QX SRW ¿ IDEULFDWH GH ,QVWLWXWXO &DWDFX]LQR vQ WUXFkW D IRVW RSULWă OLQLD GH SURGXFĠLH 1LFLEXOJDULLQXDXROLQLHGHODFDUHVă

vO SXWHP OXD 'H DFHHD VLQJXULL FDUH DX YDFFLQXO FRUHVSXQ]ăWRU QHYRLORU QRDVWUH VXQW GDQH]LL 6H SDUH Fă HVWH R LQFLGHQĠă PDUH GDU QX DWkW GH PDUH úL DWkWGHJUDYăFDVăQHGHWHUPLQH VăQX PDL IDFHP YDFFLQ 1X HVWH R SUREOHPă GLQDFHVWSXQFWGHYHGHUH(VWHVLQJXUXO YDFFLQ%&*FDUHSRDWHVă¿HXWLOL]DW´D GHFODUDW OXQD WUHFXWă IRVWXO PLQLVWUX DO 6ăQăWăĠLLGU9DVLOH&HSRL

$ULQD02/'29$1

7UDWDPHQWHOHvQVWUăLQăWDWH WRWPDLDJUHDWHGHPXUHúHQL 'LQFHvQFHPDLPXOĠLPXUHúHQLDOHJVă VHWUDWH]HvQVWUăLQăWDWH&DVD-XGHĠHDQă GH$VLJXUăULGH6ăQăWDWH &-$6 0XUHú D GHFRQWDW vQ DFHVW DQ GH WUHL RUL PDL PXOWGHFkWDQXOWUHFXWSHQWUXWUDWDPHQ WHOHHIHFWXDWHODFOLQLFLGLQVWUăLQăWDWH

&kW SULYHúWH IRUPXODUXO ( DFHVWD HVWHvQWRFPLWGHLQVWLWXĠLDGHODORFXOGH úHGHUH VDX GH UHúHGLQĠă FDUH D DFRUGDW SUHVWDĠLLvQQXPHOHXQHLLQVWLWXĠLLFRP SHWHQWH D XQXL DOW VWDW SUHVWDĠLLOH vQ FDX]ă IăFkQG RELHFWXO XQHL UDPEXUVăUL SHED]ăGHIDFWXUă

7HWUDWH]LDIDUă FXGHFRQWvQĠDUă

3HQWUX IRUPXODUXO ( FKHOWXLHOLOH

'HFRQWăUL GH DSURDSH SDWUX DX VFă]XW DQXO WUHFXW ¿LQG UDPEXUVDĠL ÌQ FRQGLĠLLOH vQ FDUH XQXL DVLJXUDW RULPDLPDULGHFkWvQ OHL LDU vQ FXUVXO DQXOXL URPkQDÀDWSHWHULWRULXOXQXLVWDWPHP EUX DO 8QLXQLL (XURSHQH L VH DFRUGă DVLVWHQĠă PHGLFDOă IăUă FD DFHVWD Vă SUH]LQWH FDUGXO HXURSHDQ GH DVLJXUăUL VRFLDOH GH VăQăWDWH DVLJXUDWXO URPkQ VXSRUWă FRQWUDYDORDUHD VHUYLFLLORU PHGLFDOH DFRUGDWH vQVă vúL SRDWH UHFX SHUD VXPD GH EDQL /D vQWRDUFHUHD vQ ĠDUă IRUPXOHD]ă R FHUHUH FăWUH FDVD GH DVLJXUăUL GH VăQăWDWH XQGH HVWH DVLJX UDW DQH[HD]ă GRFXPHQWHOH MXVWL¿FDWLYH DOHFKHOWXLHOLORUHIHFWXDWHúLVROLFLWDWHúL SHED]DDFHVWHLFHUHULLVHUDPEXUVHD]ă FRVWXULOH VHUYLFLLORU PHGLFDOH HIHFWXDWH vQFRQIRUPLWDWHFXSURFHGXUDLQVWLWXLWă SHQWUX XWLOL]DUHD IRUPXODUXOXL ( 

3HQWUX DIHFĠLXQL QHXURORJLFH RIWDOPR ORJLFH RUWRSHGLFH KHPDWRORJLFH GHU PDWRORJLFH SHGLDWULFH EROL HQGRFULQH DOH ULQLFKLXOXL úL WUDFWXOXL XULQDU DOH VLVWHPXOXL UHVSLUDWRU DOH VLVWHPX OXL FLUFXODWRU VLVWHPXOXL GLJHVWLY úL UHSURGXFăWRU GDU úL EROL GH QXWULĠLH úL PHWDEROLVP &-$6 0XUHú D GHFRQWDW vQ DFHVW DQ SHVWH PLOLRDQH OHL R SDUWH SHQWUXUDPEXUVăULVXPHSHQWUXIRUPX ODUXO ( úL R SDUWH SHQWUX GHFRQWăUL H[WHUQHSHQWUXIRUPXODUXO( $VWIHO vQ DQXO &-$6 0XUHú D GH FRQWDW SH IRUPXODUXO ( VXPD GH OHL vQ FRQGLĠLLOH vQ FDUH DQXODFHVWDDGHFRQWDWOHL

VD UDPEXUVDW VXPD GH OHL Ä1XPăUXOFHORUFDUHDXDSHODWODDFHVWH WUDWDPHQWH HVWH vQ FUHúWHUH FRQWLQXă 7UDWDPHQWHOH FDUH VH SRW HIHFWXD vQ VSDĠLXO 8( VXQW GRDU FHOH FXSULQVH vQ 3DFKHWXO GH VHUYLFLL GH ED]ă GH FDUH EHQH¿FLD]ă DVLJXUDĠLL vQ VLVWHPXO GH DVLJXUăULVRFLDOHGHVăQăWDWHGLQ5RPk QLD´DSUHFL]DW+DMGX.LQJDSUHúHGLQWH GLUHFWRUJHQHUDO&-$60XUHú &kWSULYHúWHXQLWăĠLOHVDQLWDUHPXUHúHQLL XQGH DX DSHODW SHQWUX WUDWDPHQWH vQ VSLWDOH GLQ 8QJDULD %HOJLD*HUPDQLD $XVWULD)UDQĠDúL,WDOLD $ULQD02/'29$1

3ULPăULD0XQLFLSLXOXL7kUJX0XUHú

3URLHFWFR¿QDQĠDWGLQ)RQGXO(XURSHDQGH'H]YROWDUH5HJLRQDOă

FkLQLDXSOHFDW vQ*HUPDQLD

$181735(/81*,5(3(5,2$'$'('(381(5(2)(57( $VRFLDĠLD0LFURUHJLXQHD9DOHD1LUDMXOXLFXVHGLXOvQ3ĠD%RFVNDL,VWYDQQU 0LHUFXUHD1LUDMXOXLMXGHĠXO0XUHúDGUHVDGHFRUHVSRQGHQĠă6WU7UDQGD¿ULORU QU0LHUFXUHD1LUDMXOXLMXGHĠXO0XUHúvQFDOLWDWHGHDFKL]LWRUDQXQĠăSUH OXQJLUHD SHULRDGHL GH GHSXQHUH D RIHUWHORU vQ FDGUXO SURFHGXULL GH DFKL]LĠLH GLUHFWăSHQWUXFRQWUDFWXOGHÄ)XUQL]DUHGHHFKLSDPHQWHúLPRELOLHU´vQ FDGUXOSURLHFWXOXLÄ%LRGLYHUVLWDWHúLGH]YROWDUHGXUDELOăvQ9DOHD1LUDMXOXLúLD 7kUQDYHL0LFL´FRGSURLHFW60,6&615 0RWLYXO SUHOXQJLULL ÌQ LQYLWDĠLD GH SDUWLFLSDUH GDWD GH GHSXQHUH D RIHUWHORU D DSăUXWHURQDW 'DWDOLPLWăGHGHSXQHUHDRIHUWHORURUD 'DWDSHQWUXVWDELOLUHDRIHUWHLFvúWLJăWRDUH 7RDWHFHODODOWHFRQGLWLLGLQ$QXQĠ,QYLWDĠLDGHSDUWLFLSDUHUăPkQQHPRGL¿FDWH

$QWDO=ROWDQPDQDJHUGHSURLHFW $VRFLDĠLD0LFURUHJLXQHD9DOHD1LUDMXOXL 7HOHPDLORI¿FH#YDOHDQLUDMXOXLUR

0DUĠLRFWRPEULHXQQXPăUGHFkLQLGHODDGăSRVWXOGHSHVWUDGD 3UXWXOXL 0XUHúHQLVDW DXIRVWWULPLúLvQ*HUPDQLDXQGHYRU¿SUHOXDĠLGHR DVRFLDĠLHSHQWUXSURWHFĠLDDQLPDOHORUFXFDUHPXQLFLSDOLWDWHDVHDÀăvQUHODĠLLGH FRODERUDUH LQIRUPHD]ă VSHFLDOLúWLL GH OD &RPSDUWLPHQWXO JHVWLRQDUH FkLQL IăUă VWăSkQúLHFDULVDMGLQFDGUXO$GPLQLVWUDĠLHL'RPHQLXOXL3XEOLFDO0XQLFLSLXOXL ÌQXOWLPDVăSWăPkQăDOXQLLVHSWHPEULHDSUR[LPDWLYGHFkLQLDXIRVWVWHULOL]DĠL úL FDVWUDĠL ER[HOH DX IRVW FXUăĠDWH úL VWHULOL]DWH SHQWUX DGăSRVWLUHD vQ FRQGLĠLL FRUHVSXQ]ăWRDUHDSDWUXSHGHORU ÌQSUH]HQWODDGăSRVWXOGHSHVWUDGD3UXWXOXLVXQWFD]DĠLGHFkLQLVăSWăPkQDO GkQGXVHVSUHDGRSĠLHFkLQLDWkWDGXOĠLFkWúLSXL 5HDPLQWLPFăYL]LWHSHQWUXDGRSĠLLVHSRWIDFHvQ]LOHOHGHPDUĠLúLMRLvQWUHRUHOH úL %LURXOGHSUHVăDOSULPăULHL

:::=,'(=,52 IDFHERRNFRP]LGH]L
Ì19ĂğĂ0Æ17

&OXEXO&RSLLORUGLQ6LJKLúRDUDúLDUHvQFHSXWDFWLYLWDWHD 8QLWDWH GH vQYăĠăPkQW FX R WUDGLĠLH GH SHVWH GH DQL &OXEXO &RSLLORU GLQ 6LJKLúRDUD úLD GHVFKLV SRUĠLOH FD vQ ¿HFDUH DQ vQ GDWD GH RFWRPEULH ÌQ SUH]HQĠD D QXPHURúL FRSLL úL SăULQĠL DGXQDĠL vQ FXUWHD LQVWLWXĠLHL GLUHFWRDUHD &OXEXOXL &RSLLORU )ORS %kUVDQ (XJH QLDOHDXUDWWXWXURUEXQYHQLWvQQRXODQ úFRODU úL úLD H[SULPDW VSHUDQĠD Fă úL vQ DFHVW DQ UH]XOWDWHOH REĠLQXWH GH FRSLL Vă ¿HGLQWUHFHOHPDLEXQH

)HOLFLWăULFRSLLORU Ä6ăVSHUăPFăvQFHSHPXQDQIUXPRVFX PXOWH DFWLYLWăĠL IUXPRDVH FDUH R Vă Yă SODFăXQDQFXPXOWHUHDOL]ăULFXPXOWH FRQFXUVXUL FkúWLJDWH DúD FXP VXQWHP vQYăĠDĠL XQ DQ PDL EXQ ÌL IHOLFLWăP SH WRĠLFRSLLLFDUHDQXOWUHFXWDXIUHFYHQWDW FXUVXULOH RUJDQL]DWH GH &OXEXO &RSLLORU úL SH FHL FDUH DX UHSUH]HQWDW FX FLQVWH 6LJKLúRDUD OD QXPHURDVH FRPSHWLĠLL´ D VSXV GLUHFWRDUHD &OXEXOXL &RSLLORU 6WUXFWXUD&OXEXOXLDUăPDVDFHHDúLFDúL vQDQLLDQWHULRULFXúDSWHFHUFXULRUJDQL ]DWH SH JUXSH GH vQFHSăWRUL DYDQVDĠL úL SHUIRUPDQĠă DYkQG FD VFRS DSURIXQGD UHD úL FRPSOHWDUHD FXQRúWLQĠHORU GLQ úFRDOăGH]YROWDUHDDSWLWXGLQLORUSRWULYLW YRFDĠLHLúLRSĠLXQLORUHOHYLORU&HOHúDSWH FHUFXUL VXQW LQIRUPDWLFă FRRUGRQDW GH SURIHVRDUD 'DQLHOD *KLĠă NDUWLQJ FR RUGRQDWGHSURIHVRUXO1LFRODH&LXFKLQă WHDWUX PHGLHYDO FRRUGRQDW GH 0LKDL ùRQHULX SURWHFĠLD PHGLXOXL úL HFRORJLH FRRUGRQDWGHLQJ)ORS%kUVDQ(XJHQLD FXOWXUă úL FLYLOL]DĠLH HQJOH]ă FRRUGRQDW GH$OH[DQGULQD3RSRYLFLXGDQVPRGHUQ FRRUGRQDW GH &RUQHO &kPSHDQ úL Ä$WH OLHUXO )DQWH]LHL´ FRRUGRQDW GH )RGRU /HYHQWH

)ORS%kUVDQ(XJHQLD GLUHFWRDUHD&OXEXOXL&RSLLORU

ÌQVFULHULOHVăSWăPkQDDFHDVWD 3ULQWUH FHOH PDL VROLFLWDWH FHUFXUL VH QXPăUă Ä$WHOLHUXO )DQWH]LHL´ XQGH FR SLLLLDXFRQWDFWFXGLYHUVHIRUPHGHDUWă GH OD DUWD SODVWLFă OD DUWD IRWRJUD¿Fă úL FLQHPDWRJUD¿FăÄ$QXODFHVWDYD¿XQDQ SOLQGLQWRDPQăSkQăvQYDUăRVăvQYăĠăP úL R Vă H[HUVăP GLYHUVH WHKQLFL vQFHSkQG GH OD SLFWXUă GHVHQ SkQă OD WHKQLFL GLQ DUWD MDSRQH]ă FXP DU ¿ TXLOOLQJ RULJDPL HWF &X FRSLLL PDL PDUL YRP vQYăĠD GLQ DFHVWDQúLWHKQLFăIRWRJUD¿FăSUHOXFUDUH GHLPDJLQLIRWRúLYLGHR´DH[SOLFDW)RGRU /HYHQWH FRRUGRQDWRUXO FHUFXOXL ÌQVFUL HULOHFRSLLORUODFHOHúDSWHFHUFXULDOH&OX EXOXL YRU FRQWLQXD WRDWă VăSWăPkQD vQ OLPLWDQXPăUXOXLGHORFXULGLVSRQLELOHXU PkQGFDGHVăSWăPkQDYLLWRDUHVăvQFHDSă DFWLYLWăĠLOH SURSULX]LVH /D DFWLYLĠăWLOH RUJDQL]DWHSRWSDUWLFLSDODOLEHUDDOHJHUH FRSLLGHYkUVWăSUHúFRODUăúLHOHYLGLQFLFOXO SULPDU JLPQD]LDO SURIHVLRQDO úL OLFHDO

$'0,1,675$ğ,$ %$=,1$/Ă'($3Ă 085(ù FXVHGLXOSHVWU.RWHOHV6DPXHOQU7J0XUHú RUJDQL]HD]ăvQGDWDGHRFWRPEULHRUDƒƒ ODVHGLXOLQVWLWXĠLHLVLWXDWvQ7vUJX0XUHú6WU.RWHOHV6DPXHOQU

&21&856 SHQWUXRFXSDUHDDWUHLSRVWXULGHH[HFXĠLHFXVWXGLLVXSHULRDUHSH SHULRDGăGHWHUPLQDWăGHDQFXSRVLELOLWDWHGHSUHOXQJLUH

&(5,1ğ(/(32678/8, VSHFLDOL]DUH &RQVWUXFĠLL +LGURWHKQLFH RUL ,QJLQHULD 0HGLXOXL vQ FDGUXOXQHL)DFXOWăĠLGH&RQVWUXFĠLL+LGURWHKQLFH EXQH FXQRúWLQĠH GH RSHUDUH 3& SDFKHWXO 0LFURVRIW 2I¿FH 2XW ORRN,QWHUQHW([SORUHU LDUFXQRDúWHUHDGH$XWRFDGúL*6,FRQVWLWXLHDYDQWDM FXQRúWLQĠHPLQLPHGHFKLPLHUHSUH]LQWăGHDVHPHQHDDYDQWDM FXQRúWLQĠHGHOLPEDHQJOH]ăODQLYHOPHGLX FDSDFLWDWHDGHDOXFUDFXWHUPHQHVWULFWH H[FHOHQWHDELOLWăĠLGHFRPXQLFDUHSXWHUHGHFRQFHQWUDUHúLFDSDFL WDWHGHVLQWH]ă LPSOLFDUHUHVSRQVDELOLWDWH

'RVDUHOHGHvQVFULHUHODFRQFXUVYRUFRQĠLQH FHUHUHGHvQVFULHUHODFRQFXUVVFULVăÄGHPkQă´ FXULFXOOXPYLWDH GRFXPHQWHGHDWHVWDUHSURIHVLRQDOă FRSLDDFWXOXLGHLGHQWLWDWH DGHYHULQĠăGHODPHGLFXOGHIDPLOLHSULYLQGVWDUHDGHVăQăWDWHGLQFDUHVăUH ]XOWHFăFHOvQFDX]ăHVWHDSWGHPXQFă GHFODUDĠLHSHSURSULDUăVSXQGHUH IRUPXODUWLS DWHVWkQGIDSWXOFă QXHVWHSDWURQVDXDVRFLDWODR¿UPăSULYDWăFDUHGHVIăúRDUăDFWLYLWăĠL FRQFXUHQĠLDOHVDXLQWUăvQFRQÀLFWGHLQWHUHVHFXDFWLYLWDWHDXQLWăĠLL QXDDYXWFRQWUDFWXOLQGLYLGXDOGHPXQFăGHVIăFXWSHQWUXDEDWHULGLV FLSOLQDUHVDXFRQGDPQăULSHQDOH QXHVWHVXELQWHUGLFĠLHMXGHFăWRUHDVFă FD]LHUMXGLFLDU úLVHGHSXQODVHGLXOLQVWLWXĠLHLVHUY5HVXUVH8PDQHGHOXQLSkQă YLQHULvQWUHRUHOHúLSkQăvQGDWDGHLQFOXVLY 7HPDWLFD FRQFXUVXOXL YD ¿ D¿úDWă OD VHGLXO XQLWăĠLL SH VLWHXO LQVWLWXĠLHLKWWSZZZURZDWHUURGDPXUHVVDXVHSRDWHVROLFLWDSH DGUHVDGHHPDLOGHPDLMRV 5HODĠLLVXSOLPHQWDUHODWHOLQWVDXHPDLOSHUVR QDO#GDPURZDWHUUR

IăUăGHRVHELUHGHQDĠLRQDOLWDWHVH[UHOLJLH FRUHVSXQ]DWRULQWHUHVHORUDSWLWXGLQLORUúL SUHIHULQĠHORUORU

6HEDVWLDQ$1*+(/

&8568/'(3(5)(&ğ,21$5(5(63216$%,/ '(0(',8 RUH

RFWRPEULH±QRLHPEULH ÌQFRQIRUPLWDWHFXSUHYHGHULOH/HJLLQUDUWDOLQ ³GHĠLQăWRULLSURGXFăWRULLGHGHúHXULSHUVRDQHMXULGLFHFRPHUFLDQĠLLSUHFXP úLRSHUDWRULLHFRQRPLFLDXWRUL]DĠLGLQSXQFWGHYHGHUHDOSURWHFĠLHLPHGLXOXL SHQWUXHIHFWXDUHDRSHUDĠLXQLORUGHFROHFWDUHúLWUDQVSRUWGHúHXULDXREOLJDĠLD VăGHVHPQH]HRSHUVRDQăGLQUkQGXODQJDMDĠLORUSURSULLFDUHVăXUPăUHDVFD úLVăDVLJXUHvQGHSOLQLUHDREOLJDĠLLORUSUHYă]XWHGHSUH]HQWDOHJHVDXVăGHOHJH DFHDVWăREOLJDĠLHXQHLWHUĠHSHUVRDQH´ &RQIRUPDOLQ³3HUVRDQHOHGHVHPQDWHSUHYă]XWHODDOLQWUHEXLHVă¿H LQVWUXLWHvQGRPHQLXOJHVWLXQLLGHúHXULORULQFOXVLYDGHúHXULORUSHULFXORDVHFD XUPDUHDDEVROYLULLXQRUFXUVXULGHVSHFLDOLWDWH 1HGHVHPQDUHD XQHL SHUVRDQH FI DUW DOLQ FRQVWLWXLH FRQWUD YHQĠLHúLVHVDQFĠLRQHD]ăFXDPHQGă &RQGLĠLLGHSDUWLFLSDUHVWXGLLVXSHULRDUH /HFWRULVSHFLDOLúWLGLQFDGUXO$300XUHú 3URJUDPXORUHWUHLVăSWăPkQLvQ]LOHOHGHOXQLPDUĠLPLHUFXULMRLúLYL QHULGHODRUHOH /RFGHGHVIăúXUDUH&&,0XUHúVWU3ULPăULHLQU6DODGH&RQVLOLX &HUWL¿FDWHOHGHDEVROYLUHDOHFXUVXULORUVXQWHPLVHVXEHJLGD00)(6 úL0(& ,QIRUPDĠLL úL vQVFULHUL ]LOQLF vQWUH RUHOH OD VHGLXO &&, 0XUHú GLQ7J0XUHúVWU3ULPăULHLQUODQXPHUHOHGHWHOHIRQID[ PRELOHPDLOFXUVXUL#FFLDPVURVDXZZZFFLDPVUR $62&,$ğ,$,167,7878/75$16,/9$1'(0(',(5( IXUQL]RUDXWRUL]DWvQGRPHQLXOPHGLHULLSULQ+RWDUDULOH&RQVLOLXOXL GH0HGLHUHQUVL vQFRODERUDUHFX &$0(5$'(&20(5ğù,,1'8675,(085(ù 2UJDQL]HD]ăFXUVXULGHIRUPDUHLQLĠLDOăSHQWUXPHGLDWRUL FXRGXUDWăGHGHRUHOD7J0XUHúvQSHULRDGD ±QRLHPEULHvQWUHRUHOH 7D[DGHSDUWLFLSDUHOHL 7D[DDFRSHUDLQWHJUDOFRVWXULOHOHJDWHGHRUJDQL]DUHDFXUVXOXLVLDH[DPHQX OXLGHDEVROYLUHSUHFXPVLHOLEHUDUHDFHUWL¿FDWXOXLGHDEVROYLUHGHFDWUH&RQ VLOLXOGH0HGLHUH 7D[DQXDFRSHUDFRVWXULOHGHDXWRUL]DUHFDPHGLDWRUDFHVWHD¿LQGDFKLWDWH GLUHFW&RQVLOLXOXLGH0HGLHUHODGHSXQHUHDGRVDUXOXLGHDXWRUL]DUH &XUVXOGHIRUPDUHLQLĠLDOăHVWHSULPXOSDVvQYHGHUHDDXWRUL]ăULLFDPHGLDWRU &XUVXOFXSULQGHXUPDWRDUHOHPRGXOH/HJLVODWLDVLHWLFDPHGLHULL7HKQLFLGH QHJRFLHUH7HKQLFLGHFRPXQLFDUH,QVWUXPHQWHGHDQDOL]DGHFRQÀLFWUROH SOD\VLQPHGLHUH )RUPDWRUL )RUPDWRUSULQFLSDO&KULVWLDQ5DGX&KHUHML )RUPDWRUSULQFLSDO3RS$GULDQ*ULJRUH ÌQVFULHULúLLQIRUPDĠLLVXSOLPHQWDUHODZZZWLPXOWUDVLOYDPURHPDLO PHGLDWRU#XOWUDVLOYDPURúLODWHO SHUVRDQDGHFRQWDFW &LSULDQ6DQGX VDXOD&DPHUDGH&RPHUĠúL,QGXVWULH0XUHúVWU3ULPăULHL QUvQWUHRUHOHúLVDXODQXPDUXOGHWHOHIRQ SHUVRDQD GHFRQWDFW$QFD*LXUJLX 
&8/785Ă RFWRPEULH

)LLFDEDOHULQăUHDGXVă ODYLDĠăFXDMXWRUXOFXORULL 3DVLXQHD SHQWUX EDOHW úL ÀRUL WUDQVSXVH FX DMXWRUXO SLFWXULL DX GHWHUPLQDWR SH DUWLVWXOSODVWLF/XFLD=kQD6XFLXPHPEUX IRQGDWRU DO $VRFLDĠLHL $UWLúWLORU 3ODVWLFL 0XUHú $330 Vă LDVă vQ IDĠă FX R QRXă H[SR]LĠLH SHUVRQDOă GH SLFWXUă LQWLWXODWă ³*UDĠLH úL &XORDUH´ YHUQLVDWă VkPEăWă VHSWHPEULHOD6DOD'HLVLVGLQFHQWUXO 7kUJX0XUHúXOXL&HOHGHOXFUăULDGXF vQSULPSODQPHPRULD¿LFHLDUWLVWHL$QGD *UăGLQDUX D FăUXL GUXP VSUH GH¿QLWLYD UHDEDOHWXOXLDIRVWEUXVFFXUPDWGHWUDJLF HYHQLPHQWWUHFkQGODFHOHYHúQLFHvQDQXO 

%DOHWúLÀRUL ³/XFUăULOHH[SXVHDGXFOLQLúWHúLSDFHvQ VXÀHWXORDPHQLORURDOWăYLDĠăGHFkWFHD SH FDUH R DYHP DVWă]L XQGH VH YRUEHúWH GRDU GHVSUH SROLWLFă $P IăFXW DFHDVWă H[SR]LĠLH vQ PHPRULD ¿LFHL PHOH $QGD *UăGLQDUX FDUH D IRVW SURIHVRDUă GH EDOHW vQ ,WDOLD $ LXELW IRDUWH PXOW FRSLL úL EDOHWXO úLD IăFXW VWXGLLOH vQ ,WDOLD D IRVW OD 1HZ <RUN (GLQEXUJ úL vQDLQWH Vă PDL DLEă FkWHYD H[DPHQH VD vQWkP SODW QHIHULFLWXO HYHQLPHQW D PXULW LQWR[LFDWă FX PRQR[LG GH FDUERQ DLFL OD 7kUJX0XUHú vQ ğLQ OD DFHDVWă VDOăHIRDUWHDSURDSHGH3DODWXO&XOWXULL XQGHDYHDXORFVSHFWDFROHGHEDOHW7UHL VSHFWDFROH IDF RELHFWXO D WUHL OXFUăUL H[ SXVHÄ/DFXOOHEHGHORU´Ä&HQXúăUHDVD´úL Ä*LVHOOH´ 6XQW vQ WRWDO GH OXFUăUL OXFUăULFXWHPDEDOHWXOXLúLUHVWXOOXFUăUL FX WHPDWLFă ÀRUDOă $P DOHV ÀRULOH SHQ WUX Fă VXQW OD IHO GH JLQJDúH SUHFXP R EDOHULQă´DGHFODUDW/XFLD=kQD6XFLX

³)LLFDPHDPLDSUHOXDW WDOHQWXOúLDVSLUDĠLLOH´ ³*UDĠLH úL &XORDUH´ UHSUH]LQWă D D H[SR]LĠLH SHUVRQDOă SHQWUX /XFLD =kQD

/XFLD=kQD6XFLX DOăWXULGHEDOHULQHOHHLGUDJL

6XFLX3ULPDH[SR]LĠLHDDYXWRvQXUPă FX GH DQL vQ DFWXDOD &DVă D 6LQGL FDWHORU GLQ 7kUJX0XUHú FRQWLQXDWă GH H[SR]LĠLL vQ FDGUXO $$3 0XUHú D FăUHL PHPEUă IRQGDWRDUH HVWH GLQ ([SR]LĠLD GHVFKLVă OD 6DOD 'HLVLV YLQH Vă FRQWXUH]H GUDJRVWHD SDVLXQHD SHQWUX IUXPRV D DUWLVWHL SODVWLFH /XFLD =kQD 6XFLX IUXPRV vQFkUFDW GH UHVSHFW úL DGXFHUL DPLQWH GH FHL GUDJL WUHFXĠL SUHDGHYUHPHGLQWUHQRL³(XDPGRULWvQ WLQHUHĠH Vă ¿X GDQVDWRDUH GH EDOHW DP IăFXWGRLDQLGHEDOHWFKLDUDLFLvQ3DODWXO &XOWXULL FkQG HUDP HOHYă vQVă YLDĠD VRDUWD D IRVW Vă GHYLQ SLFWRULĠă úL DP UHQXQĠDW)LLFDPHDPLDSUHOXDWWDOHQ WXO úL DVSLUDĠLLOH $FHDVWă H[SR]LĠLH HVWH GHGLFDWă PHPRULHL ¿FHL PHOH OD GH DQLvQSOLQăFUHDĠLHDUWLVWLFăVDSUăSăGLW 6XQWHPRIDPLOLHGHIDSWGHDUWLúWLDP XQQHSRW&ULVWLDQ%DGHDGLULMRUVWDELOLW vQ $PHULFD FDUH D GLULMDW vQ PDULOH VăOL GH FRQFHUWH GLQ VWUăLQăWDWH úL vQ SUHVWL JLRDVHOHWHDWUHGHRSHUă´DSUHFL]DW/X FLD=kQD6XFLX

$OLQ=$+$5,(

LGHLODGDZRUGSUHVVFRP XQLQHGLWGHPHUVDUWLVWLFYLUWXDO ÌQXUPăFXDSURDSHWUHLOXQLSDWUXIHWH2DQD +RGDGH +$1$ 0LKDHOD 0LKDL 0(/$ $OH [DQGUD3k]JX $/( úL$OH[DQGUD=LGDULX =,', DX vQFHSXW XQ SURLHFW IRDUWH LQWHUHVDQW vQ VSDĠLXO YLUWXDO SH EORJXO LGHLODGDZRUGSUHVV FRP'LQLXOLHSkQăvQRFWRPEULH úLDXSURSXVVăSRVWH]HvQ¿HFDUH]LvQWUHRUHOH úL2DQD0HODúL$OH3k]JXIRVWHFR OHJHODPDVWHUXOODVFULHUHGUDPDWLFăFRQGXVGH $OLQD1HOHJDOD8$7vQ7kUJX0XUHúDXYHQLW FXWH[WHOHvQWLPSFH=LGLDSRVWDWGHVHQH8QXO GLQWUHSULQFLSDOHOHVFRSXULDOHEORJXOXLDIRVWVă OHGHWHUPLQHLQGLIHUHQWFHDUIDFHWLPSGH]HFH PLQXWHVăVHUXSăGLQUXWLQDFRWLGLDQăúLVăúL DúH]H JkQGXULOH vQ EORJRVIHUă GH DVHPHQHD DXvQFHUFDWVăDQJUHQH]HúLDOĠLRDPHQLvQDFHVW GHPHUVSHGHRSDUWHYL]LWDWRULLFLWLWRULLSHGH DOWăSDUWHLQYLWDWXO¿HFăUHLVăSWăPkQL 6kPEăWă VHSWHPEULH PDP vQWkOQLW FX 2DQD +RGDGH vQ JUăGLQD -¶DL %LVWURW XQGH VH GHVIăúXUD Ä6kPEăWD GH WURF´ úL PLD VSXV FkWHYDFXYLQWHGHVSUHÄ,GHLODGă´ 5HSRUWHU ÌQ FH QRDSWH IXUWXQRDVă YD YHQLWLGHHD" 2DQD+RGDGHÌQLXQLHHUDPDLFL vQ-¶DL %LVWURWQU 3RYHVWHDPFX$OH3k]JXGHVSUH FXP Vă IDFL Vă VFULL PDL ELQH H[LVWkQG vQ QRL YLHUPHOH DFHVWD DO VFULVXOXL QH WRW JkQGHDP OD XQ H[HUFLĠLX FDUH Vă QH DMXWH úL DP DMXQV OD LGHHD EORJXOXL $P FLWLW WRW IHOXO GH SăUHUL LGHL WLSVXUL DOH VFULLWRULORU úL WRĠL VSXQHDX Fă WUHEXLHVăĠLIDFLXQH[HUFLĠLXGHDVFULH]LOQLF %LQH =LGL QX VFULH HD H LOXVWUDWRU úL DWXQFL QRUPDOHDGHVHQHD]ăFHYD 5HS$ĠLLQYLWDWúLFLWLWRULLVăSDUWLFLSH" 2+'DSHQWUXFăQXODPIăFXWGRDUSHQWUX QRLDOWIHOvOIăFHDPvQWUXQIHOGHFOXESULYDW 1HDPJkQGLWFăDU¿WDUHVăIDFăúLDOĠLLFXQRL WUHDED DVWD $P vQFHUFDW VăL LQVWLJăP úL SH DOĠLLVăVFULHúLDPDYXWGHVWXOHGHPXOWHSDVWLOH GHODDOĠLRDPHQLùLQHDPPDL]LVVăDYHPúL XQLQYLWDWVăSWăPkQDOGDFăWRWHDúD

5HSùLFLQHDYHQLWvQÄ,GHLODGă´" 2+ 3ULPXO D IRVW 0LKDL 9DNXORYVNL DSRL %ULVWHQD 2YLGLX 6SDQLRO XQ DPLF DO IHWHORU GH OD 6LELX 0* 0XQQ GLQ %DUFHORQD FDUH H LOXVWUDWRUvQXOWLPDVăSWăPkQăDIRVW9ODG3R MRJD GLQ 6LELX FDUH H SRHW DX PDL IRVW GRXă IHWH,UHQOD0LJUDLQHúL$OLQD$QGUHLSHFDUH OHúWLXGHOD5HYLVWDGH3RYHVWLULXQLOXVWUDWRU *HRUJH 5RúX SH FDUH ODP DERUGDW SH IDFH ERRNÌQJHQHUDODPLQYLWDWRDPHQLSHFDUHvL FXQRúWHDP $X PDL IRVW ,XOLDQ 7ăQDVH $Q GUHHD3+úL7DYLDQR&XEDQ 5HS&XPDPHUVYDDMXWDW" 2+&UHGFăQHDGDWXQSLFPDLPXOWFXUDM úL XQ SLF PDL PXOWă OLEHUWDWH GH D VFULH GH D DERUGDRDQXPLWăWHPă 5HS(GRDUXQH[HUFLĠLXGHVFULHUHVDX YUHLVăIDFHĠLFHYDFXWH[WHOH" 2+0LHPLDUSOăFHDIRDUWHWDUHVăGHYLQăRFDUWH 5HS8UPHD]ăDOWFHYD" 2+ 'XSă VăSWăPkQD YLLWRDUH YRP WUDJH QLúWH FRQFOX]LL úL YHGHP FH IDFHP SRDWH vQ FHSHPDOWFHYD3HQWUXFăHELQHVăDLGHPHU VXULGLQDVWHDFUHDWLYHFKLDUGDFăQXWRWFHVFULL DUH PLH] SOXV Fă ¿LQG vQWUR HFKLSă HúWL PDL PRWLYDWDXIRVWPRPHQWHvQFDUHvĠLVSXLXLWH PăHXDPGRUPLWúLHOHDXOXFUDW $FRQVHPQDW9DOHQWLQ&29$&,8
6Ă1Ă7$7(

7HUDSLLUHYROXĠLRQDUHOD2UWR3UR¿O5RPkQLD

6FROLR]DúLGXUHUHDvQYLQVHFX6FKURWKúL.LQHVLRWDSLQJ

ùWLUL

LQWHUHVDQWH ÌQFăXQ3DUF,QGXVWULDO"

(ELQHGHúWLXW GHVSUHVFROLR]ă

3UH]HQWDUHDDIRVWIăFXWă GHNLQHWRWHUDSHXWXO)LOHS5REHUW

)LOHS 5REHUW NLQHWRWHUDSHXW SULQFL SDO úL FRRUGRQDWRUXO 'HSDUWDPHQ WXOXL GH ,QVWUXLUH úL 'H]YROWDUH GLQ FDGUXO 2UWR3UR¿O 5RPkQLD D SUH]HQ WDWVkPEăWăVHSWHPEULHFXRFD]LD =LOHL 3RUĠLORU 'HVFKLVH GRXă WHUDSLL UHYROXĠLRQDUH SHQWUX PHGLFLQD GLQ 5RPkQLD (VWH YRUED GHVSUH WHUDSLD 6FKURWKXWLOL]DWăvQWUDWDPHQWXOVFR OLR]HLRGHYLDĠLHvQIRUPăGH6DFRORD QHLYHUWHEUDOHúL.LQHVLRWDSLQJWHUD SLHXWLOL]DWăSHQWUXDIDFLOLWDSURFHVXO GH YLQGHFDUH QDWXUDOă D PXúFKLORU úL DUWLFXODĠLLORU

6FROLR]DFRUHFWDWăGHWHUDSLD 6FKURWK 3RWULYLW UHSUH]HQWDQWXOXL 2UWR3UR ¿O 5RPkQLD WHUDSLD 6FKURWK HVWH R WHKQLFă LQYHQWDWă OD vQFHSXWXO DQLORU GHQHPĠRDLFD.DWKDULQD6FKURWK FDUH D GH]YROWDW R PHWRGă VSHFLDOă GH JLPQDVWLFă ED]DWă SH UHVSLUDĠLH WULGLPHQVLRQDOă³$VWIHOVHHIHFWXHD]ă R SR]LĠLRQDUH R UHJODUH D SDFLHQWX OXL vQWUR GLUHFĠLH FRUHFWLYă SHQWUX D VH DXWRFRUHFWD SULQ UHVSLUDĠLH úL Vă UHvQYHĠHFUHLHUXOVăWULPLWăvQDSRLLP SXOVXUL FRUHFWLYH FăWUH PXVFXODWXUă

'HPRQVWUDĠLHGH.LQHVLRWDSLQJ vQFXUWHD2UWR3UR¿O

7UDWDPHQWXO H VWULFW SHUVRQDOL]DW SD FLHQWXOUHVSLUăvQGLUHFĠLDvQFDUHDIRVW GHYLDWúLFUHLHUXOVHVL]HD]ăDFHVWOXFUX úLWULPLWHLPSXOVXULGHFRUHFĠLH´DD¿U PDW)LOHS5REHUW³6HHIHFWXHD]ă]HFH úHGLQĠH VH vQYDĠă SURJUDPXO GXSă FDUHVHSRDWHH[HFXWDúLDFDVăGHVLJXU FX FRQWURDOH SHULRGLFH 3HQWUX DSOL FDUHDDFHVWHLWHKQLFLQXH[LVWăRYkUVWă LGHDOă´DPDLVSXVNLQHWRWHUDSHXWXO

'XUHUHD GRPROLWăFX.LQHVLRWDSLQJ ÌQ FHHD FH SULYHúWH WHUDSLD .LQHVLRWD SLQJ DFHDVWD D IRVW GH]YROWDWă vQ DQLL GH PHGLFXO MDSRQH] .HQ]R .DVH úL VH ED]D SH DSOLFDUHD XQRU EHQ]L VSH FLDOH LQLĠLDO UHDOL]DWH GLQ OHXFRSODVW SHGLIHULWHSăUĠLDOHFRUSXOXLFXHIHFWH EHQH¿FH DVXSUD VLVWHPXOXL FLUFXODWRU PXVFXODU úL QHUYRV ³$UH HIHFW DQWDO JLF IDFH Vă GLVSDUă GXUHUHD GDFă QX SHUPDQHQW PăFDU SH R SHULRDGă PDL vQGHOXQJDWă GH WLPS 3ULPXO SDV HVWH LGHQWL¿FDUHD SUREOHPHL úL DSRL VH DSOLFă WHKQLFD ÌPEXQăWăĠHúWH FLUFX ODĠLDOLPIDWLFăúLDVkQJHOXLúLDUHHIHFW SR]LWLY DVXSUD VLVWHPXOXL PXVFXODU úL D FHOXL QHUYRV &UHLHUXO SULPHúWH LP

ÌQGLQFD]XULFDX]DVFROLR]HL HVWHQHFXQRVFXWă 6WDWLVWLF GLQWUH FHL FDUH VXIHUăGHVFROLR]ăVXQWDGROHVFHQĠL GHVH[IHPLQLQ 'DFă DYHP R DVLPHWULH OD SLFLRU JHQXQFKL VDX úROG DFHDVWD SRDWH DYHD R LQÀXHQĠă QHJDWLYă DVXSUD FRORDQHLYHUWHEUDOH 9kUVWD LGHDOă GH GHSLVWDUH D VFR OLR]HL HVWH  DQL vQ FODVHOH D 9DúLD9,,,D'DFăVHHIHFWXHD]ă FRQWURDOHSHULRGLFHULVFXOGHDGH] YROWDRVFROLR]ăVFDGH 'DFă VHPQHOH DSDULĠLHL VFROL R]HL VXQW QHJOLMDWH úL SDFLHQWXO VH SUH]LQWă OD FRQWURO GXSă YkUVWD GH DQL WUDWDPHQWXO DUH úDQVH PDL UHGXVHGHUHXúLWă 6FROLR]DQXGRDUHLDUFRSLOXOFDUH DUH DFHDVWă DIHFĠLXQH QX REVHUYă QLPLF 'XSăYkUVWDGHGHDQLVFR OLR]D FUHúWH FX JUDGH vQ ¿HFDUH DQ$VWIHOGDFăVFROLR]DHVWHGH GH JUDGH vQ ]HFH DQL VH SRDWH DJUDYD úL DMXQJH OD GH JUDGH OD YkUVWDGHGHDQL SXOVXUL GH FRUHFĠLH D FRUSXOXL 1X VH DSOLFăSHOH]LXQLúLMXOLWXULúLUH]LVWăOD DSăvQWUHWUHLúLFLQFL]LOH´DDUăWDW)L OHS5REHUW 5ROHOHDXOăĠLPHDGHFLQFLFHQWLPHWUL LDUVSHFLDOLVWXOFDUHDSOLFăEHQ]LOHWUH EXLHVăGHĠLQăFXQRúWLQĠHDQDWRPLFH

7H[WúLIRWR$OH[727+ DOH[WRWK#]LGH]LUR

'LUHFWRUXOJHQHUDODO3DUFXOXL,QGXVWULDO0XUHú 1DJ\ ,VWYDQ D GHFODUDW SHQWUX UHYLVWD ³7UDQV LOYDQLD %XVLQHVV´ Fă DX GHPDUDW WUDWDWLYHOH FX DXWRULWăĠLOHSHQWUXGHVFKLGHUHDXQXLQRX3DUF,Q GXVWULDOvQ]RQă³3XUWăPGLVFXĠLLFXDXWRULWăĠLOH SHQWUXDGH]YROWD3DUFXO,QGXVWULDO,,vQDFHODúL DUHDOGDUvQDOWăORFDĠLHDYHPH[SHULHQĠDúLNQRZ KRZXO SHQWUX DVWD´ D D¿UPDW 1DJ\ ,VWYDQ ÌQ SUH]HQWvQ3DUFXO,QGXVWULDO0XUHúvúLGHVIăúRDUă DFWLYLWDWHDFRPSDQLLDFWLYHFDUHDVLJXUă GHORFXULGHPXQFă 67

&HUFXULWHKQLFRDSOLFDWLYH SHQWUXHOHYL (OHYLL FODVHORU ,9,,, VXQW DúWHSWDĠL Vă SDUWL FLSH OD FHUFXULOH WHKQLFRDSOLFDWLYH ³3ULHWH QLL SRPSLHULORU´ ÌQ YHGHUHD SDUWLFLSăULL OD FRQFXUV VH YRU FRQVWLWXL HFKLSDMH GH HOHYL FX YkUVWD FXSULQVă vQWUH úL DQL 3HQWUX FHU FXOWHKQLFRDSOLFDWLY³&XYLDĠDPHDDSăUYLDĠD´ JUXSHOH YRU ¿ RUJDQL]DWH GLVWLQFW SH QLYHOHOH FLFOXOJLPQD]LDOúLFHOOLFHDOÌQDQXOVHYD RUJDQL]D(WDSDSHUHJLXQHGHGH]YROWDUHOD¿H FDUHXQLWDWHGHvQYăĠăPkQWGLQMXGHĠXUPkQGD VH vQ¿LQĠD FHO SXĠLQ XQ FHUF WHKQLFRDSOLFDWLY 5HJXOHPHQWXOFRQFXUVXOXL¿JXUHD]ăSHVLWHXO ZZZLVXPXUHVUR 20

³'H]YROWDUHDUHVXUVHORUXPDQH´ vQvQYăĠăPkQWXOSUHúFRODU ÌQ FDGUXO SURLHFWXOXL ³'H]YROWDUHD UHVXUVHORU XPDQH vQ vQYăĠăPkQWXO SUHúFRODU´ vQ SHULRDGD QRLHPEULH ± PDUWLH VH YRU RUJDQL]D XUPăWRDUHOH FXUVXUL GH IRUPDUH DFUHGLWDWH ³1RL DERUGăUL vQ HGXFDĠLD WLPSXULH´ úL ³$VFXOWDUH úL UHODĠLRQDUH vQ HGXFDĠLD WLPSXULH ± GLIHUHQĠHOH vQ GLDORJ´ $PEHOH FXUVXUL LQFOXG úL WUHL ]LOH GH IRU PDUHvQ,WDOLD6HSRWvQVFULHHGXFDWRULLVDXSURIH VRULL SHQWUX vQYăĠăPkQW SUHúFRODU WLWXODU FDUH DX FHO SXĠLQ JUDGXO GLGDFWLF GH¿QLWLY 7HUPHQXO GH ¿QDOL]DUHDvQVFULHULORUHVWHRFWRPEULH&HL LQWHUHVDĠLSRWDÀDGHWDOLLSHZZZHGXPVUR 20
(9(1,0(17 RFWRPEULH

0DUDWRQDOWUDGLĠLLORUOD,GLFHO6DW

0DULQHOùWHIDQRDVSHWHOHGHVHDPăDOPDQLIHVWăULL

ÌQWUHDJD VXÀDUH GLQ ,GLFHO 6DW D WUăLW GXPLQLFăVHSWHPEULHXQQRXPRPHQW GH VăUEăWRDUH FX RFD]LD HGLĠLHL D ,;D D )HVWLYDOXOXL GH -RFXUL úL 2ELFHLXUL 3RSX ODUH HYHQLPHQW RUJDQL]DW GH $VRFLDĠLD SHQWUX &XQRDúWHUHD &XOWXULL ğăUăQHúWL úL $QVDPEOXO GH -RFXUL 3RSXODUH ,GLFHO FX VSULMLQXO 3ULPăULHL úL &RQVLOLXOXL /RFDO %UkQFRYHQHúWL&RQVLOLXO-XGHĠHDQ0XUHú úL&-&700XUHú

7UDGLĠLLUHVSHFWDWH 'XSă WUDGLĠLRQDOD SDUDGă D SRUWXOXL SR SXODU FăWUH ORFXO GH GHVIăúXUDUH D IHVWL YDOXOXLDXUPDWXQPDUDWRQDOFkQWHFXOXL úL MRFXOXL SRSXODU VXVĠLQXW GH DQVDPEOX ULOHDUWLVWLFHGLQ,GLFHO6DW,GLFHO3ăGXUH 9ăOHQLLGH0XUHú%UkQFRYHQHúWL5HJKLQ 6WkQFHQL ùHUEHQL 8QJKHQL $YkQG XQ FDUDFWHU QDĠLRQDO IHVWLYDOXO GH OD ,GLFHO

0DULRDUD%kUVDQSHVFHQăDOăWXULGH*UXSXO9RFDOÄ%RDĠHD3LQGXOXL´

D EHQH¿FLDW úL GH RDVSHĠL GUDJL ORFXOXL $QVDPEOXO)ROFORULFÄ=RULOH´GLQ)HOQDF $UDG$QVDPEOXO)ROFORULFÄ-XQLL&HWăĠLL´ GLQ 5XSHD %UDúRY úL *UXSXO 9RFDO DO &RPXQLWăĠLL $URPkQH Ä%RDĠHD 3LQGXOXL´ GLQ%XFXUHúWL $X PDL XUFDW SH VFHQă UDSVR]LL SRSX ODUL 5D¿OD 0ROGRYDQ 0LKDL 0ROGRYDQ 0ăULRDUD %kUVDQ DOăWXUL GH VROLúWLL 0L KDHOD %RWRú /DWHú 'RUX 3RS $QD ,OLQFD 0XUHúDQ úL LQYLWDWXO GH VHDPă DO IHVWL YDOXOXL 0DULQHO 3HWUHXú GH OD %DLD 0DUH Ä)HVWLYDOXO DUH XQ FDUDFWHU QDĠLRQDO úL PXOWLFXOWXUDO FDUH DGXFH SH VFHQă JUX SXULDUWLVWLFHURPkQHúWLúLDOHHWQLLORUFRQ ORFXLWRDUH GLQ MXGHĠ GDU úL GLQ DOWH ]RQH DOHĠăULùLODHGLĠLDGLQDFHVWDQDPDYXW RDVSHĠLGHVHDPăSăVWUăWRULGHQăGHMGHDL WUDGLĠLLORUGHOD$QVDPEOXOÄ-XQLL&HWăĠLL´ GLQ5XSHDODUHSUH]HQWDQĠLLFRPXQLWăĠLL

DURPăQH GLQ %XFXUHúWL Ä%RDĠHD 3LQGX OXL´ FDUH UHYLQ OD ,GLFHO GXSă SUH]HQĠD GHDQXOWUHFXWSkQăODVROLúWLL$QD,OLQFD 0XUHúDQ úL 0DULQHO 3HWUHXú )HVWLYDOXO VH vQVFULH SH OLQLD SăVWUăULL SURPRYăULL úL WUDQVPLWHULL MRFXULORU SRSXODUH D FkQ WHFHORU úL RELFHLXULORU WUDGLĠLRQDOH vQWUR VWULFWă DXWHQWLFLWDWH úL VSH¿FLWDWH ORFDOă XUPăULQGGHDVHPHQHDVFKLPEXOFXOWXUDO vQWUH HWQLLOH FRQORFXLWRDUH úL FUHúWHUHD JXVWXOXLSHQWUXYDORULOHFXOWXULLSRSXODUH DXWHQWLFH úL WUDGLĠLRQDOH SUHFXP úL VSUL MLQLUHD úL PRWLYDUHD SHUVRDQHORU JUXSX ULORU úL D VWUXFWXUWLORU FDUH SHUIRUPHD]ă vQ DFHVW GRPHQLX´ D SUHFL]DW 0ăULRDUD %kUVDQ SUHúHGLQWHOH $VRFLDĠLHL SHQWUX &XQRDúWHUHD &XOWXULL ğăUăQHúWL VXÀHWXO )HVWLYDOXOXL GH -RFXUL úL 2ELFHLXUL 3RSX ODUHGLQ,GLFHO6DW $IRVWR]LSOLQăR]LvQFăUFDWăGHIROFORU

7LQHULGDQVDWRULGLQ,GLFHO6DW

GHRDPHQLFDUHFUHGvQYDORDUHDDFHVWXLD vQLGHHDSăVWUăULLWUDGLĠLLORUFXV¿QĠHQLHR ]LvQFDUHWUDGLĠLLOHDXIRVWVFRDVHODOXPLQă FX VLQFHULWDWH FX GUDJRVWH úL EXFXULH GH FăWUHFHLFDUHIDFGLQDFHDVWăGUDJRVWHXQ PRGGHYLDĠăFDUHPHULWăUHVSHFWGHSOLQ $OLQ=$+$5,(

ùWLUL 3ULPăULD0XQLFLSLXOXL7kUJX0XUHú

LQWHUHVDQWH (GXFDĠLHPX]HDOăOD6LJKLúRDUD

52=SHQWUXVSHUDQĠă úLvQFUHGHUH /XQLRFWRPEULHODFăGHUHDVHULLFOăGLUHD3ULPăULHL7vUJX0XUHúDIRVWLOXPLQDWă vQUR]FXORDUHDVSHUDQĠHLúLDvQFUHGHULLPDUFkQGDVWIHO=LXD,QWHUQDĠLRQDOă GH OXSWă vPSRWULYD FDQFHUXOXL GH VkQ 0DQLIHVWDUHD D IRVW RUJDQL]DWă GH ,QVWLWXWXO (VW (XURSHDQ GH 6ăQăWDWH D 5HSURGXFHULL vQ FRODERUDUH FX PXQLFL SDOLWDWHD WkUJXPXUHúHDQă LPSOLFDWă DQ GH DQ vQ FDPSDQLD JOREDOă GH OXSWă vPSRWULYDDFHVWHLPDODGLL5HIHULQGXVHODLPSDFWXOSVLKRORJLFWUDXPDWL]DQWDO EROLLGQD,RQHOD+RUJDGLUHFWRUXO,QVWLWXWXOXLDUHOHYDWLPSRUWDQĠDLQIRUPăULL FRUHFWHSULYLQGSUHYHQĠLDúLGHSLVWDUHDSUHFRFHDFDQFHUXOXLPDPDUDVWIHOvQFkW úDQVHOHGHVXSUDYLHĠXLUHVă¿HPD[LPH 3UH]HQWODHYHQLPHQWFRQVLOLHUXO&ODXGLX0DLRUDVXEOLQLDWFă3ULPăULD7vUJX 0XUHú VH DOăWXUă WXWXURU FHORU FDUH VXVĠLQ DFHDVWă FDPSDQLH Ä$FHVW PRPHQW PDUFKHD]ă SDUWLFLSDUHD úL VROLGDUL]DUHD WXWXURU IDFWRULORU VRFLDOL ORFDOL FX DFHDVWăFDX]ăQRELOăSULQLOXPLQDUHDvQUR]DFHOHLPDLUHSUH]HQWDWLYHFOăGLUL DRUDúXOXL5ăPkQHPúLSHYLLWRUVROLGDULFXFHLFDUHFRQWULEXLHSULQIDSWHOH ORUODFUHúWHUHDFDOLWăĠLLYLHĠLLúLFUHDUHDXQXLPHGLXDPELDQWVăQăWRV´DSUHFL ]DWUHSUH]HQWDQWXOPXQLFLSDOLWăĠLL %LURXOGHSUHVăDOSULPăULHL

&OXEXO$6&/DEUDGRUVRUJDQL]HD]ă VHOHFĠLHSHQWUXJUXSHOH EDVFKHWGHSHUIRUPDQĠă ODFDWHJRULDEăLHĠLQăVFXĠLvQWUHDQLL±

'LQDFHVWVH]RQFOXEXORIHUăEXUVH SHQWUXXQQXPăUOLPLWDWGHVSRUWLYL %XUVHOHVSRUWLYHVXQWSULPXOSDVGLQSURLHFWXO Ä&HQWUXOGH([FHOHQĠăvQ%DVFKHW´FHYD¿ GHPDUDWLQYLLWRUXODSURSLDWPHGLX 3HQWUXvQVFULHULúLGHWDOLLVXQDĠLOD(PLO WHOHIRQVDXWULPLWHĠLHPDLO ODDGUHVDRI¿FH#ODEUDGRUVUR

0X]HXO GH ,VWRULH GLQ 6LJKLúRDUD YD GHVIăúXUDúLvQDFHVWDQvQSHULRDGDRF WRPEULH ± GHFHPEULH GRXă SURJUDPH GH HGXFDĠLH PX]HDOă DGUHVDWH HOHYLORU úL SUHúFRODULORU 3ULPXO GLQWUH DFHVWHD GHVIăúXUDWVXEWLWOXOÄ0DJD]LQXOGHQRV WDOJLH´ HVWH XQ SURJUDP GH HGXFDĠLH PX]HDOă DGUHVDW HOHYLORU GLQ FODVHOH ,; ± ;,, PHPEULORU FRPXQLWăĠLL ORFDOH úL VHQLRULORUVLJKLúRUHQL3DUWHQHULDLDFHV WXLSURJUDPVXQWOLFHHOHGLQ6LJKLúRDUD úL&HQWUXO&UHúWLQ6RFLDO0HGLFDOGH=L XQXOGLQRELHFWLYHOHXUPăULWH¿LQGHGL WDUHDXQHLEURúXULFXSRYHVWLULDOHYLHĠLL RUDúXOXLúLDOHYLHĠLLFRWLGLHQH3URLHFWXO VHYD¿QDOL]DFXRH[SR]LĠLHGHIRWRJUD¿L YHFKL úL RELHFWH SHUVRQDOH SXUWăWRDUH GH VHPQL¿FDĠLL $O GRLOHD SURJUDP GH HGXFDĠLH PX]HDOă LQWLWXODW Ä6LJKLúRDUD VXQWHP QRL´ VH DGUHVHD]ă HOHYLORU GH FODVDD,9DúLDUHFDVFRSvQYăĠDUHDSULQ PHWRGH QRQIRUPDOH D HOHPHQWHORU GH

LVWRULH ORFDOă GHVFULHUHD PRQXPHQWH ORU FXQRDúWHUHD OHJHQGHORU úL D SRYH VWLULORU GHVSUH 6LJKLúRDUD úL ELRJUD¿D XQRUSHUVRQDOLWăĠLORFDOH 6$

5HFLWDOGHSLDQOD3ULPăULH $VWă]L RFWRPEULH GH OD RUD vQ 6DOD )HVWLYă D 3ULPăULHL 0X QLFLSLXOXL 6LJKLúRDUD YD DYHD ORF XQ UHFLWDO GH SLDQ VXVĠLQXW GH 'LyV]HJL %HQMiPLQ GLQ &OXM1DSRFD VWXGHQW vQ (OYHĠLD &RQFHUWXO HVWH RUJDQL]DW GH )XQGDĠLD *DXGHDPXV vQ SDUWHQHULDW FX 3ULPăULD 0XQLFLSLXOXL 6LJKLúRDUD úL HVWH ¿QDQĠDW GH $GPLQLVWUDĠLD )RQ GXOXL &XOWXUDO 1DĠLRQDO &RQVLOLXO /R FDO 6LJKLúRDUD úL PDL PXOĠL VSRQVRUL úL SDUWHQHUL ORFDOL ÌQ SURJUDPXO FRQ FHUWXOXL GLQ DFHDVWă VHDUă VXQW LQFOXVH OXFUăUL GH -RKDQQ 6HEDVWLDQ %DFK -R VHSK +D\GQ /XGZLJ YDQ %HHWKRYHQ )UpGpULF &KRSLQ &ODXGH 'HEXVV\ úL 6HUJKHL5DFKPDQLQRY 6$

&OXEXO$6&/DEUDGRUV FDXWăFRODERUDWRUL SURIHVRULGHVSRUWDQWUHQRULúLLQVWUXFWRULVSRUWLYL GLQGLIHULWHUDPXULVSRUWLYH HGXFDWRULvQYăĠăWRULVWXGHQĠLLQVWUXFWRULVWUHHWGDQFHPDMRUHWH DQLPDWRULSHQWUXDFWLYLWăĠLGHVWLQDWHSUHúFRODULORUúLúFRODULORUFkWúL SHUVRDQHFXH[SHULHQWDvQSURJUDPHOHWLSÄDIWHUVFKRRO´ NLQHWRWHUDSHXĠLFXH[SHULHQWDvQSUHYHQLUHDDFFLGHQWăULORUVSRUWLYH SVLKRORJLVSHFLDOLúWLLQDFWLYLWDWLGHWLSÄWHDPEXLOGLQJ´HWF 6XQWELQHYHQLWHWRDWHSHUVRDQHOHFDUHSRWGHUXODDFWLYLWăĠLFRQH[HVSRUWXOXLGH SHUIRUPDQĠăVLGHGLYHUWLVPHQWSURPRWRULDLXQXLPRGGHYLDĠăDFWLYúLVăQăWRV FXSHUVRQDOLWDWHĠLQXWăDWLWXGLQHVLFDUDFWHUFRUHVSXQ]ăWRUSURLHFWHORUVSRUWLYH úLHGXFDWLYHGHGLFDWHFRSLLORU9kUVWDSUHIHUDELOvQWUH±GHDQLFXDELOLWDWL GHFRPXQLFDUHVLVSLULWDQWUHSUHQRULDO &HLLQWHUHVDĠLúLFDUHDXSURSXQHULFRQFUHWHGHSURLHFWHSRWWULPLWHVFULVRDUH GHLQWHQĠLHúL&9ODDGUHVDGHHPDLORI¿FH#ODEUDGRUVUR

3HQWUXGHWDOLLOHJDWHGHYL]LXQHDQRDVWUăYL]LWDĠL ZZZODEUDGRUVURVHFĠLXQHDÄ35(=(17$5(´VDXSDJLQD GH)DFHERRNZZZIDFHERRNFRP/DEUDGRUV%DVNHW IDFHERRNFRP]LGH]L
$'0,1,675$ğ,(

'RDU úDVH FHQWUDOH GH FDUWLHU YRUPDLGDDSăFDOGă 'RDU EORFXULOH GHVHUYLWH GH FHQWUDOHOH WHUPLFH GH FDUWLHUúLGLQFDUWLHUXO'kPEX3LHWURV&77X GRU úL &7 úL 0XUHúHQL YRU PDL SULPL DSă FDOGă úL vQFăO]LUH $VWD vQ FRQGLĠLLOH vQ FDUH vQWUR VFDUă GRDU MXPăWDWH VDX PDL SXĠLQ GH MXPăWDWH GLQ DSDUWDPHQWH VXQWGHEUDQúDWHGHODVLVWHPXOFHQWUDOL]DWGHIXUQL]DUH DDJHQWXOXLWHUPLF

$SURDSHGHDSDUWDPHQWHUăPDVH vQVLVWHP 6& /RFDWLY 6$ D GHPDUDW VăSWăPkQD DFHDVWD DFĠLXQHD GH VHPQDUH D FRQWUDFWHORU FX DVRFLDĠLLOH GH SURSULHWDUL SHQWUX EORFXULOH XQGH VH YD PDL IXUQL]D DSă FDOGă ÌQ WRWDOGLQLQYHQWDULHUHDHIHFWXDWăGH/RFDWLYDUPDLSX WHDUăPkQHvQVLVWHPSkQăvQGHDSDUWDPHQWHÄÌQ PRPHQWXO GH IDĠă VXQWHP vQ SURFHGXUD GH vQFKHLHUH D FRQWUDFWHORU FX DVRFLDĠLLOH úL UHVSHFWLY vQ FD]XO vQ FDUH H[LVWă GLVWULEXĠLH SH RUL]RQWDOă GLUHFW FX SURSULHWDULL DSDUWDPHQWHORUÌQFDGUXO]RQHLXQLWDUHGHWHUPLHDYHP KRWăUkUHD GH &RQVLOLX /RFDO FDUH VSHFL¿Fă Fă EORFXULOH FDUH DX PDL SXĠLQ GH GLQWUH XWLOL]DWRUL GHEUDQúDĠL GH OD VLVWHPXO FHQWUDOL]DW VXQW EORFXULOH OD FDUH VH YRU IXUQL]DvQFRQWLQXDUHDSăFDOGăúLUHVSHFWLYFăOGXUă'H H[HPSOX R VFDUă FX GH DSDUWDPHQWH GDFă GRDU ]HFH VXQWGHEUDQúDWHVHvQGHSOLQHúWHFULWHULXOGH QUGH DUăPkQHvQVLVWHP ´DH[SOLFDW2YLGLX0ROGRYDQGLUHF WRUXO6&/RFDWLY6$ &kW SULYHúWH UHOXDUHD IXUQL]ăULL DSHL FDOGH DFHDVWD VH YD IDFH GXSă VHPQDUHD FRQWUDFWHORU $FROR XQGH QX VH vQGHSOLQHVFFULWHULLOHWRWvQSHULRDGDXUPăWRDUHYDXUPD VLVWDUHDIXUQL]ăULLDJHQWXOXLWHUPLFGHODED]D¿HFăUHLVFăUL $VWIHO GLQ WRWDOXO GH FHQWUDOH GH FDUWLHU FkWH DX IRVW RSHUDWHGH(6WDU/RFDWLYYDUHSRUQLGRDUúDVH

2YLGLX0ROGRYDQGLUHFWRUXO6&/RFDWLY6$

7RĠLORFDWDULLGHEUDQúDĠLSHQWUXUăXSODWQLFL 5ăXSODWQLFLLQXYRU¿WUHFXĠLFXYHGHUHD$FRORXQGHYRU H[LVWD GDWRUQLFL YRU SOăWL úL FHLODOĠL ORFDWDUL FKLDU GDFă HL YRU¿OD]LFXSOăĠLOHÄ(RSUREOHPăGLQSXQFWGHYHGHUHD UăX SODWQLFLORU ĠLQkQG FRQW Fă QX DYHP SHVWH WRW R FRQWR UL]DUHSHRUL]RQWDOăDVWIHOvQFkWDYkQGXQUăXSODWQLFvQWUXQ EORFYDWUHEXLVăvQFKLGHPSHQWUXWRWEORFXO'DUIDFDSHO ODDVRFLDĠLLOHGHSURSULHWDULVăIDFăWRWSRVLELOXOVăvQFDVH]H EDQLLGHODORFDWDUL´DFRQFKLVGLUHFWRUXO/RFDWLY

$MXWRUVRFLDOGHOHL 3UHĠXOJLJDFDORULHLVHPHQĠLQH Ä8QXO GLQWUH SULQFLSDOHOH PRWLYH SHQWUX FDUH DX IRVW VFRDVH DQXPLWH ]RQH GLQ ]RQD XQLWDUă GH WHUPLH D IRVW SUHĠXOPDUHDOJLJDFDORULHLúLDLFLPăUHIHUOD8QLULLúL7X GRUXQGHSUHĠXOHUDGHOHL&HHDFHHVWHLPSRUWDQW GHúWLXW HVWH FăSUHĠXO GH IDFWXUDUHODSRSXODĠLH UăPkQH DFHODúLDQXPHGHOHLSHJLJDFDORULHXUPkQGFDUHVWXO Vă¿HVXSRUWDWGHDGPLQLVWUDĠLDORFDOă´DPDLVSXV0RO GRYDQ

(OHFRQ3OXV DQJDMHD]ăHOHFWULFLHQL LQVWDODWRULLQJLQHUL 7HO HPDLORI¿FH#HOHFRQUR &ROHFWLRQDU JHUPDQFXPSăUPDúLQLGHFXVXWJHU PDQH =]LQJHU 6LQJHU .D\VHU 1DXPDQQ 3IDII 'XUNRSS $IUDQD $QNHU :HUWKDLP +DLG1HX *ULW]QHU.RKOHUHWF2IHUSODWDvQHXUR ,QI OD WHO vQWUH RUHOH FHUHP úL RIHULPVHULR]LWDWH

$QXQĠ Ä$JHQĠLD 5HJLRQDOă SHQWUX 3URWHFĠLD 0HGLXOXL 6LELX DQXQĠă SXEOLFXO LQWHUHVDW DVXSUD OXăULL GHFL]LHL GH HPLWHUHD$XWRUL]DĠLHLLQWHJUDWHGHPHGLXQU6%GLQ UHYL]XLWăvQSHQWUX)HUPDGHFUHúWHUH SăVăULQU-DEHQLĠDSHDPSODVDPHQWXOGLQORFDOLWDWHD -DEHQLĠDQU$FRPXQD6RORYăVWUXMXG0XUHúúLD $XWRUL]DĠLHLLQWHJUDWHGHPHGLXQU6%GLQ UHYL]XLWăvQSHQWUX)HUPDGHFUHúWHUHSăVăULQU *XUJKLXSHDPSODVDPHQWXOGLQFRPXQD*XUJKLXH[WUDYLODQ MXGHĠXO 0XUHú WLWXODU 6& )UDPR 5RPkQLD 65/ 'HFL ]LLOH DX IRVW OXDWH vQ XUPD FRQVXOWăULL &ROHFWLYXOXL GH $QDOL]ă 7HKQLFă vQWUXQLW OD $30 0XUHú vQ GDWD GH 'HFL]LLOHGHHPLWHUHDDXWRUL]DĠLLORULQWHJUDWH GHPHGLXUHYL]XLWHVHSRWFRQVXOWDSHSDJLQDGHLQWHU QHWD$5306LELXKWWSDUSPVEDQSPURODVHGLXO $5306LELXVWU+LSRGURPXOXLQU$6LELXODVHGLXO $30 0XUHú VWU 3RGHQL QU 7kUJX 0XUHú VDX OD VHGLXOWLWXODUXOXLGHDFWLYLWDWH6&)UDPR5RPkQLD65/ ORF-DEHQLĠDQU$FRPXQD6RORYăVWUXMXG0XUHú 3URLHFWXO$XWRUL]DĠLHLLQWHJUDWHGHPHGLXQU6%GLQ UHYL]XLWă vQ úL 3URLHFWXO $XWRUL]DĠLHL LQWHJUDWHGHPHGLXQU6%GLQUHYL]XLWă vQSRW¿FRQVXOWDWHSHSDJLQDGHLQWHUQHWD$530 6LELXKWWSDUSPVEDQSPUR2EVHUYDĠLLOHSXEOLFXOXLVH SRWvQDLQWDvQWHUPHQGHGH]LOHGHODGDWDSULPXOXL DQXQĠ SXEOLF OD VHGLXO $530 6LELX VWU +LSRGUR PXOXLQU$6LELXVDXSULQHPDLOODDGUHVDRI¿FH# DUSPVEDQSPUR³

3HQWUXORFXLWRULLGLQEORFXULOHGLQDIDUD]RQHLGHWHUPLH GDU úL FHOH FXSULQVH vQ ]RQD GH WHUPLH GDU FDUH QX PDL vQWUXQHVF FRQGLĠLLOH SHQWUX IXUQL]DUHD DJHQWXOXL WHUPLF 3ULPăULD7kUJX0XUHúYDDFRUGDXQDMXWRU¿QDQFLDUQH UDPEXUVDELOGHOHLSHQWUXIDPLOLLOHDOHFăURUYHQLW SHPHPEUXGHIDPLOLHHVWHGHSkQăvQOHLUHVSHFWLY OHLvQFD]XOSHUVRDQHORUVLQJXUH $ULQD02/'29$1

Ä6XEVFULVD 5RP,162/ ,385/ FX VHGLXO DOHV vQ PXQ 7XOFHD VWU %DEDGDJ QU EO &RUDO 0DOO HW DS MXG 7XOFHD FRG SRúWDO vQUHJLVWUDWă vQ 5HJLVWUXO )RUPHORU GH 2UJDQL]DUH VXE QU DYkQG &,) 52 UHSUH]HQWDWă OHJDO SULQ DVRFLDW FRRUGRQDWRU LQJ 3DXO $SRVWRO vQ FDOLWDWH GH OLFKLGDWRU MXGLFLDU DO GHELWRUXOXL 6& 'LVWLOHULLOH 5HJXQ 65/ vQ IDOLPHQW ± LQ EDQNUXSWF\ ± HQ IDLOOLWH FX VHGLXO 5HJKLQ VWU 6DOFkPLORU QU $ MXG 0XUHú &,) 52 vQUHJLVWUDWă OD 25& VXE QU - GHVHPQDW SULQ VHQWLQĠD FLYLOă QU SURQXQĠDWă vQ 'RV QU DO 7ULEXQDOXOXL &RPHUFLDO 0XUHú DQXQĠă YkQ]DUHD SULQ OLFLWDĠLH SXEOLFă FX VWULJDUH vQ FRQIRUPLWDWH FX /HJHD QU úL UHJXODPHQ WXO GH YkQ]DUH QU vQ ¿HFDUH ]L GH PLHUFXUL D VăSWăPkQLL RUD vQFHSkQG FX GDWD GHODVHGLXODOHVDOOLFKLGDWRUXOXLMXGLFLDU VLWXDWvQPXQ7XOFHDVWU%DEDGDJQUEO&RUDO 0DOO HW DS MXG 7XOFHD 9kQ]DUHD VH YD IDFH vQ EORFSHJUXSXULGHDFWLYHGXSăFXPXUPHD]ă LPRELOVLWXDWvQ5HJKLQVWU6DOFkPLORUQU $MXG0XUHúFRPSXVGLQWHUHQLQWUDYLODQúLVSDĠLL LQGXVWULDOHúLDGPLQLVWUDWLYHEXQXULPRELOHGHQDWX UDPLMORDFHORU¿[HVWRFXULúLPDWHULLSULPHFXSUHĠXO GHSRUQLUHODOLFLWDĠLHGHOHLIăUă79$ OHLIăUă79$  LPRELO VLWXDW vQ 5HJKLQ VWU ,HUQXĠHQL QU MXG 0XUHú FRPSXV GLQ WHUHQ LQWUDYLODQ úL FOăGLUL KDOăvPEXWHOLHUHFDVăGHFDUDPLGăGHSR]LW FXSUHĠXO GHSRUQLUHODOLFLWDĠLHGHOHLIăUă79$  PRELO VLWXDW vQ 5HJKLQ VWU $SDOLQHL QU & MXG 0XUHú FRPSXV GLQ WHUHQ LQWUDYLODQ úL FRQVWUXFĠLH FX GHVWLQDĠLH VSDĠLX GH GHSR]LWDUHKDOă FX SUHĠXOGHSRUQLUHODOLFLWDĠLHGHOHLIăUă79$  LPRELO VLWXDW vQ 5HJKLQ VWU 5HSXEOLFLL QUSDUWHUDSMXG0XUHúFRPSXVGLQDSDUWD PHQWFXFDPHUHFXSUHĠXOGHSRUQLUHODOLFLWDĠLHGH OHLIăUă79$ 3HQWUXSDUWLFLSDUHDODOLFLWDĠLHRIHUWDQĠLLYRUGH SXQHODVHGLXOOLFKLGDWRUXOXLMXGLFLDUGRFXPHQWHOHSUHFL]DWH vQFDLHWXOGHVDUFLQLSkQăvQSUH]LXDOLFLWDĠLHLRUD &DLHWXOGHVDUFLQLSHQWUX¿HFDUHJUXSGHDF WLYH YD SXWHD ¿ FXPSăUDW FRQWUD VXPHL GH OHL H[FOXVLY 79$ GH OD VHGLXO OLFKLGDWRUXOXL MXGLFLDU *DUDQĠLD GH SDUWLFLSDUH OD OLFLWDĠLH HVWH GH GLQ SUHĠXO GH SRUQLUH OD OLFLWDĠLH úL VH GHSXQH SULQ YLUD PHQWEDQFDUvQFRQWXOXQLFGHVFKLVSHQXPHOHDYHULL GHELWRUXO 6& 'LVWLOHULLOH 5HJXQ 65/ FRQW FH YD ¿ PHQĠLRQDWvQFDLHWXOGHVDUFLQL ,QIRUPDĠLL VXSOLPHQWDUH VH SRW REĠLQH OD WHOHIRQ VDX OD DGUHVD GH PDLO RI¿FHWXOFHD# URPLQVROUR´

&XUVSHQWUX 0(',$725$8725,=$7 ,QIRVDX

&ROHJLXO6LOYLF*XUJKLX YLQGHSODQWHRUQDPHQWDOHGLQSHSLQLHUD GLGDFWLFăODSUHĠXULIRDUWHFRQYHQDELOH 2IHUWDVHSRDWHYHGHDSH ZZZFROHJLXOVLOYLFJXUJKLXUR 7HOHIRQ 9kQGFHGH]FDXWDVRFLDWSHSURLHFW)($'5± PăVXUD DWHOLHUUHSDUDĠLLVHUYLFHVWDĠLH,73FXKDOăúLGRWăUL DWHOLHUWLQLFKLJHULH±YRSVLWRULHKDOăVLGRWăUL QHUDPEXUVDELOvQORFDOLWDWHD3HWHOHD ,QIRUPDĠLLODWHOHIRQ
(&2120,& RFWRPEULH

.RHQLJ3UR¿OHORFXOvQWRSXOLQGXVWULHLPHWDOXUJLFH &RWLGLDQXO ³=L GH =L´ FRQWLQXă VHULDOXO GH SUH]HQWDUH D FHORU PDL EXQH VRFLHWăĠL DOH MXGHĠXOXL 0XUHú HSLVRGXO GH DVWă]L ¿LQG GHGLFDW ¿UPHORU FDUH SRWULYLW FRGX OXL &$(1 DX FD RELHFW GH DFWLYLWDWH Ä,Q GXVWULD PHWDOXUJLFă´ ,HUDUKLD D IRVW vQWRFPLWă GXSă DQDOL]D LQGLFDWRULORU GH SHUIRUPDQĠă FLIUă GH DIDFHUL SUR¿W úL QXPăU GH DQJDMDĠL IXUQL]DĠL GH ZZZ OLVWD¿UPHURSRUWDOFDUHFRQĠLQHFHDPDL FRPSOHWăED]ăGHGDWHGHVSUH¿UPHOHGLQ 5RPkQLD

 .RHQLJ 3UR¿OH 65/ 6kQWDQD GH0XUHú 6RFLHWDWHD D DYXW XQ DQ H[FHOHQW FX GRDU RSW DQJDMDĠL vQUHJLVWUkQG R FUHúWHUH VSHFWDFXORDVă D SURILWXOXL GH OD OHL OD OHL SUHFXP úL R FUHúWHUH D FLIUHL GH DIDFHUL GH OD OHL OD OHL )LUPD D IRVWvQILLQĠDWăvQDUHFDRELHFWGH DFWLYLWDWH SURGXFĠLD GH SURILOH REĠLQXWH ODUHFHDUHXQDVRFLDWSHUVRDQăMXULGLFă 67:+DQGHOVJHVHOOVFKDIW0%+GLQ$XV WULDúLHVWHDGPLQLVWUDWăGH%DOOR,VWYDQ

YDORDUHDGHOHLLDUSLHUGHUHDGH OHL

&,(0DWULFRQ6$ ÌQ¿LQĠDWă vQ VRFLHWDWHD DUH GRL DVRFLDĠL SHUVRDQH MXULGLFH GLQ 6SDQLD &,($XWRPRWLYH1XHYRV0HUFDGRVúL&,( %HUUL]6/úLWUHLDGPLQLVWUDWRULGHDVHPH QHDVSDQLROL$UHQD]D$OYDUH]$QGUH8U TXLUL5DVLQHV,UDWH[úL(GPXQGR)HUQDQ GH] 0XULOOR ÌQ H[HUFLĠLXO ¿QDQFLDU GHúLDDYXWRFLIUăGHDIDFHULvQFUHúWHUHGH OD OHL OD OHL ¿UPD D UDSRUWDW R SLHUGHUH GH OHL vQ FUHúWHUH IDĠă GH FkQG SLHUGHUHD VDFLIUDWODOHLÌQDQLLúL QXPăUXOPHGLXGHVDODULDĠLDVFă]XW GHODOD

&XEL0HWDO65/7kUJX0XUHú ÌQ¿LQĠDWă vQ ¿UPD DUH GRL DG PLQLVWUDWRUL DVRFLDĠL %DORJK ,RVLI úL FHWăĠHDQXODXVWULDF6RO\RP(GLWKúLDDYXW vQXQQXPăUPHGLXGHúDSWHDQJDMDĠL 3ULQFLSDOLL LQGLFDWRUL GH SHUIRUPDQĠă vQUHJLVWUDĠL vQ XOWLPLL GRL DQL VXQW SUR¿W GH OD OHL vQ OD OHL vQ úLFLIUăGHDIDFHULGHODOHLvQ ODOHLvQ

3ODVPDWHUP6$7kUJX0XUHú

7RSFHQW65/7kUJX0XUHú

)LUPDVDvQ¿LQĠDWvQDUHWUHLDGPL QLVWUDWRUL .ROR]VYDUL =ROWDQ úL FHWăĠHQLL DPHULFDQL'UDYDV&VDEDúL%HUJHU6LPRQ úLXQDVRFLDW1DWKDQ6DOHV//&GLQ68$ ÌQVRFLHWDWHDDFXQRVFXWRGLPLQXD UH D SUR¿WXOXL FRPSDUDWLY FX DQXO DQ WHULRU GH OD OHL OD OHL úL R FUHúWHUHDFLIUHLGHDIDFHULGHOD OHLODOHL'HDVHPHQHDQXPăUXO PHGLXGHDQJDMDĠLDIRVWGHvQúL vQ

)LUPD DUH GRL DVRFLDĠL /XFLDQ &XHúGHDQ úL.LV%HODDUHRWUDGLĠLHGHDQLSHSLDĠD GH SUR¿O úL vQ XOWLPLL GRL DQL D DYXW XQ QXPăUPHGLXGHDQJDMDĠL6RFLHWDWHDD YXWXQDQEXQFXFUHúWHUHDSUR¿WX OXL GH OD OHL OD OHL SUHFXP úL D FLIUHL GH DIDFHUL GH OD OHL OD OHL

&RPDUR65//XGXú $DYXWRFLIUăGHDIDFHULvQFUHúWHUHGHOD

5RPDEHOW,PSRUW([SRUW65/ 7kUJX0XUHú $UH FD RELHFW GH DFWLYLWDWH SURGXFĠLD GH SUR¿OHREĠLQXWHODUHFHLDUvQDDYXW RFLIUăGHDIDFHULGHOHLRSLHU GHUH GH OHL úL XQ QXPăU PHGLX GH DQJDMDĠL GH )LUPD DGPLQLVWUDWă GH /RVRQF]L /DMRV úL 0DUJLW D UDSRUWDW vQ H[HUFLĠLXO¿QDQFLDURFLIUăGHDIDFHUL GH OHL SUR¿W GH OHL úL D DYXWGHVDODULDĠL

$JURPHF6$5HJKLQ

$QXOQXDIRVWSUHDUHXúLWSHQWUX LQGXVWULDPHWDOXUJLFăDMXGHĠXOXL0XUHú

vQODOHLvQ FHHDFHQXVHSRDWHVSXQHúLGHVSUHSUR¿W FDUH D VFă]XW GH OD OHL vQ OD OHL vQ 6RFLDWHWHD DUH DQL SH SLDĠD WXUQăULL PHWDOHORU QHIHURDVH D DVLJXUDW ORFXUL GH PXQFă vQ úL DUHSDWUXDVRFLDĠL*DEULHOúL6DQGD*ODVX DOăWXULGH&RQVWDQWLQúL(PLOLD,DFRE

6RFLHWDWHDDUHFDRELHFWGHDFWLYLWDWHWXU QDUHD IRQWHL D UDSRUWDW R FUHúWHUH D FL IUHL GH DIDFHUL GH OD OHL vQ OD OHL vQ úL R SLHUGHUH GH OHLvQFDSLWROODFDUHDLHúLWvQ PLQXVúLvQFXRVXPăPDLPDUHGH OHL )LUPD D DYXW DQJDMDĠL vQ úLDUHFLQFLDGPLQLVWUDWRUL0DULRDUD -LJD,RDQ5RPDQ7LEHULX3HWULú$OH[DQ GUX+RUWDYHUúL,XOLXĠ&RVWLQ

)HURPRE0XUHú65/ 7kUJX0XUHú

0XOW\3URGXFWV5RP65/ 6LJKLúRDUD 6RFLHWDWHD D OXDW ¿LQĠă vQ HVWH VSHFLDOL]DWă vQ WXUQDUHD IRQWHL úL DUH GRL DVRFLDĠL FHWăĠHDQXO LWDOLDQ 3DFH 0DU FR FDUH HVWH úL DGPLQLVWUDWRU úL ¿UPD HOYHĠLDQă :HVWJURXS 6$ &HL DQJDMDĠL DX REĠLQXW vQ XQ SUR¿W GH OHL úL R FLIUă GH DIDFHUL GH OHL vQ FUHúWHUH FRPSDUDWLY FX H[HUFLĠLXO ¿QDQ FLDUFkQGFLIUDGHDIDFHULDDMXQVOD

)LUPDFDUHRFXSăXOWLPXOORFDOWRSXOXLD DYXWGRLDQJDMDĠLvQDQvQFDUHUH]XO WDWHOHDXIRVWPRGHVWHFLIUăGHDIDFHULGH OHLúLSUR¿WGHOHL6RFLHWDWHDDUH FDRELHFWGHDFWLYLWDWHWXUQDUHDPHWDOHORU QHIHURDVHXúRDUHúLDUHGRLDVRFLDĠL9DUJD -DQRVúL=VROW $OH[727+ DOH[WRWK#]LGH]LUR

&85685,*5$78,7('(/,0%$,7$/,$1Ă /$&$0(5$'(&20(5ğ085(ù &DPHUD GH &RPHUĠ úL ,QGXVWULH 0XUHú RUJDQL]HD]ă FXUVXUL GH OLPED LWDOLDQă vQFHSăWRULvQYHGHUHDVHOHFĠLHLSHQWUXPXQFăvQ,WDOLDFXFRQWUDFWSHSHULRDGă GHWHUPLQDWăFDOXFUăWRUFRPHUFLDO &RQGLĠLLGHvQVFULHUHWLQHULFXVWXGLLOLFHDOH FXVDXIăUăEDFDODXUHDW ÌQVFULHULOHVHIDFSkQăvQGDWDGHRFWRPEULHDFLDUFXUVXULOHVHYRUGHVIăúXUDFX vQFHSHUHGLQGDWDGHRFWRPEULHODVHGLXO&DPHUHLGH&RPHUWLQWUHRUHOH &XUVXULOHVXQWJUDWXLWH ,QIRUPDĠLLVXSOLPHQWDUHúLvQVFULHULODVHGLXOGLQ7J0XUHúVWU3ULPăULHLQU VDODWHOHIRQID[HPDLORI¿FH#FFLDPVUR

6& 5$'(( &216758&7 65/ FX VHGLXO vQ 6kQWDQD GH 0XUHú VWU 9RLQLFHQLORU QU % vQ FDOLWDWH GH FUHGLWRU DQXQĠă YkQ]DUHD SULQ OLFLWDĠLH SXEOLFă ĠLQXWă OD VHGLXO H[HFXWRUXOXLMXGHFăWRUHVF3XLD5RPXOXVGLQ7J0XUHúVWU%X VXLRFXOXLQUVF&DSMXG0XUHúSHGDWDGHVHS WHPEULH RUHOH D XUPăWRUXOXL LPRELO SURSULH WDWHD GHELWRUXOXL 6& /2*,67,&6 $7/$6(3/86$65/ WHUHQ LQWUDYLODQ vQ VXSUDIDĠă GH PS FX HGL¿FDWH VSDWLX FRPHUFLDO FX UHJLP GH vQDOWLPH 3( úL KDOD GH SURGXFĠLHVLWXDWvQ3HWHOHDQU-MXG0XUHúvQVFULV vQ &) QU 3HWHOHD QU&) YHFKL 1 SR] $ $QU&DGFDG& 6HLQYLWăRULFHSHUVRDQăFDUHSUHWLQGHYUHXQGUHSWDVXSUDLPRELOXOXL FDvQDLQWHDOLFLWDĠLHLVăLOIDFăFXQRVFXW([HFXWRUXOXL-XGHFăWRUHVF

:::=,'(=,52

&RQGLĠLLOHGHSDUWLFLSDUHODOLFLWDĠLHVHSRWREĠLQHGHODH[HFXWRUXO MXGHFăWRUHVF3XLD5RPXOXVWHO

IDFHERRNFRP]LGH]L
(9(1,0(17

7RSLQYHVWLĠLLJHUPDQHvQ0XUHú

)UDQN+DMGLQMDN(21(QHUJLH5RPkQLD6$

&X RFD]LD =LOHL 1DĠLRQDOH D *HUPDQLHL VăUEăWRULWă vQ GDWD GH RFWRPEULH FRWLGLDQXO ³=L GH =L´ Yă SUH]LQWă vQ H[ FOXVLYLWDWHRDQDOL]ăGHVSUHFHOHPDLLP SRUWDQWH LQYHVWLĠLL JHUPDQH GLQ MXGHĠXO 0XUHú ,HUDUKLD D IRVW UHDOL]DWă vQ XUPD GDWHORU IXUQL]DWH GH ZZZOLVWD¿UPHUR SRUWDOFDUHFRQĠLQHFHDPDLFRPSOHWăED]ă GHGDWHGHVSUH¿UPHOHGLQ5RPkQLD

(21(QHUJLH5RPkQLD6$ 7kUJX0XUHú )XQFĠLRQHD]ă GLQ úL DUH FD DVRFLDĠL SHUVRDQH MXULGLFH (21 5RPkQLD 65/ 0LQLVWHUXO(FRQRPLHL&RPHUĠXOXLúL0H GLXOXL GH $IDFHUL )RQGXO 3URSULHWDWHD 6$ úL (OHFWULFD 6$ 6RFLHWDWHD DUH FLQFL DGPLQLVWUDWRUL FHWăĠHDQXO JHUPDQ )UDQN +DMGLQMDNúLURPkQLL'UDJRú%ăUEXOHVFX *DEULHO 6vUEX 5DPRQD 1LFROHWD 3HUJHO úL,RDQD$SDQLDUUH]XOWDWHOHDQXOXL VXQWXUPăWRDUHOHFLIUăGHDIDFHULGH PLOLDUGHOHLSLHUGHUHGHPLOLRDQH OHLúLQXPăUPHGLXGHDQJDMDĠLGH

 (21 *D] 'LVWULEXĠLH 6$ 7kUJX0XUHú 6RFLHWDWHD VD vQ¿LQĠDW vQ DUH FD RELHFW GH DFWLYLWDWH GLVWULEXĠLD FRPEXVWL ELOLORU JD]RúL SULQ FRQGXFWH úL vQ D vQUHJLVWUDWXUPăWRULLLQGLFDWRULHFRQRPL FR¿QDQFLDULFLIUăGHDIDFHULGH PLOLRDQHOHLSUR¿WGHPLOLRDQH OHLúLQXPăUPHGLXGHDQJDMDĠL)LU PD HVWH GH DGPLQLVWUDWă GH XQ FHWăĠHDQ JHUPDQ*HRUJH&ULVWRGRUHVFXúLGHSDWUX FHWăĠHQL URPkQL 3HWUH 5DGX 9LUJLO 0H WHD6RULQ3RWDQFúL0DJGDOHQD1LFXOHVFX LDUFHLWUHLDVRFLDĠLSHUVRDQHMXULGLFHVXQW (215RPkQLD65/)RQGXO3URSULHWDWHD 6$úL0LQLVWHUXO(FRQRPLHL&RPHUĠXOXLúL 0HGLXOXLGH$IDFHUL

+RFKODQG5RPkQLD65/ 6LJKLúRDUD 8QDGLQFHOHPDLPDULLQYHVWLĠLLJHUPDQH GLQ MXGHĠXO 0XUHú HORFYHQWH vQ DFHVW VHQV¿LQGLQGLFDWRULLGHSHUIRUPDQĠăGLQ DQXOFLIUăGHDIDFHULGHPL OLRDQH OHLSUR¿WGHPLOLRDQHOHLúL QXPăUPHGLXGHGHDQJDMDĠL6RFLHWD WHD IXQFĠLRQHD]ă GLQ DUH FD RELHFW GHDFWLYLWDWHIDEULFDUHDSURGXVHORUODFWDWH úL D EUkQ]HWXULORU HVWH DGPLQLVWUDWă GH 6HUJLX &ODXGLX 0LWLWHOX úL DUH XQ DVRFLDW SHUVRDQăMXULGLFă+RFKODQG6(GLQ*HU PDQLD

(216HUYLFLL65/ 7kUJX0XUHú )XQFĠLRQHD]ă GLQ DYkQG FD RELHFW GH DFWLYLWDWHDOWHVHUYLFLLVXSRUWSHQWUXLQWUHSULQ GHULDUHXQDVRFLDWSHUVRDQăMXULGLFă(21 *D] 'LVWULEXĠLH 6$ úL FLQFL DGPLQLVWUDWRUL *DEULHOD *KHRUJKLDQ 'ăQXĠ &LRQWHD 'DQLHO 3DWHQWDúX $QD 0DULD 0DWHL úL 'UDJRú %ăUEXOHVFXÌQVRFLHWDWHDDDVLJXUDW

5HPXV$XUHO%HQĠD'DZ%HQĠD5RPkQLD65/

ORFXULGHPXQFăDDYXWRFLIUăGHDID FHUL GH PLOLRDQH OHL úL D REĠLQXW XQSUR¿WGHPLOLRDQHOHL

ELDQ úL 6DXEHUPDFKHU 5RPkQLD 65/ ÌQ VRFLHWDWHDDYXWXQQXPăUPHGLXGH DQJDMDĠL GH FLIUă GH DIDFHUL GH PLOLRDQHOHLúLSUR¿WGHOHL

*HLJHU7UDQVLOYDQLD65/ &ULVWHúWL

3DUDW5R65/6LJKLúRDUD 6RFLHWDWHD DUH FD RELHFW GH DFWLYLWDWH ID EULFDUHDGHDUWLFROHGLQWH[WLOHFXH[FHSĠLD vPEUăFăPLQWHL úL OHQMHULHL GH FRUS FX XUPăWRDUHOH UH]XOWDWH vQ H[HUFLĠLXO ¿VFDO FLIUăGHDIDFHULGH PLOLRDQH OHLSUR¿WGHOHLúLQXPăUPHGLX GHDQJDMDĠLGH)LUPDIXQFĠLRQHD]ăGLQ DUH XQ DVRFLDW SHUVRDQă MXULGLFă 3DUDW%HWHLOLJXQJV*0%+GLQ*HUPDQLD úL WUHL DGPLQLVWUDWRUL 6LNORGL 'HQHV úL FHWăĠHQLL JHUPDQL 9RVVNRHWWHU +HLNR úL .ULHJ+HLQULFK

$ OXDW ¿LQĠă vQ DQXO DYkQG FD REL HFW GH DFWLYLWDWH OXFUăUL GH FRQVWUXFĠLL D GUXPXULORUúLDXWRVWUă]LORU6RFLHWDWHDDUH GRL DGPLQLVWUDWRUL /RUDQG 3DO )DELDQ úL FHWăĠHDQXO JHUPDQ *HRUJ 7KRPDV :LOO\ *HLJHU úL XQ DVRFLDW SHUVRDQă MXULGLFă *HLJHU *URXS 5RPkQLD 65/ ÌQ ¿U PDDDVLJXUDWORFXULGHPXQFăDDYXW RFLIUăGHDIDFHULGHPLOLRDQHOHL úLDvQUHJLVWUDWXQSUR¿WGHOHL

'DZ%HQĠD5RPkQLD65/ 6kQFUDLXGH0XUHú 6RFLHWDWHDDUHFDRELHFWGHDFWLYLWDWHIDEUL FDUHD YRSVHOHORU ODFXULORU FHUQHOLL WLSR JUD¿FHúLPDVWLFXULORUúLDUHGRLDVRFLDĠL 5HPXV$XUHO%HQĠDFDUHGHĠLQHúLIXQFĠLD GH DGPLQLVWUDWRU úL SHUVRDQD MXULGLFă 'HXWVFKH$PSKLEROLQ:HUNH9RQ5REHUW 0XUMDKQ6WLIWXQJ &R.*GLQ*HUPDQLD )LUPD IXQFĠLRQHD]ă GLQ D DYXW XQ QXPăUPHGLXGHDQJDMDĠLGHvQ DQ vQ FDUH D UDSRUWDW R FLIUă GH DIDFHUL GH PLOLRDQH OHL úL XQ SUR¿W GH OHL

(215RPkQLD65/ 7kUJX0XUHú $UHFDRELHFWGHDFWLYLWDWHFRQVXOWDĠăSHQ WUX DIDFHUL úL PDQDJHPHQW IXQFĠRQHD]ă GLQDUHSDWUXDGPLQLVWUDWRULGLQWUH FDUHXQFHWăĠHDQURPkQ0LKQHD&UăFLXQ úL WUHL FHWăĠHQL JHUPDQL %HUQG +DQV -RDFKLP5RPHLNH5REHUW$GROI+LHQ]úL /RUHQ] -RVHI 3URQQHW úL FHL WUHL DVRFLDĠL SHUVRDQH MXULGLFH VXQW %DQFD (XURSHDQă SHQWUX5HFRQVWUXFĠLHúL'H]YROWDUH(21 5XKUJDV ,QWHUQDWLRQDO *0%+ úL (21 (QHUJLH$*XOWLPHOHGRXăGLQ*HUPDQLD ÌQVRFLHWDWHDDDYXWXQQXPăUPH GLXGHGHDQJDMDĠLRFLIUăGHDIDFHULGH PLOLRDQHOHLúLXQSUR¿WGH PLOLRDQHOHL

9%+5RPFRP65/ 7kUJX0XUHú 6RFLHWDWHDIXQFĠLRQHD]ăGHDQLvQGRPH QLXO FRPHUĠXOXL FX ULGLFDWD QHVSHFLDOL]DW LDUvQH[HUFLĠLXO¿QDQFLDUDUDSRUWDW XUPăWRULLLQGLFDWRULGHSHUIRUPDQĠăFLIUă GHDIDFHULGH PLOLRDQH OHLSUR¿W GH PLOLRDQH OHL úL GH DQJDMDĠL )LUPD DUH XQ DVRFLDW SHUVRDQă MXULGLFă 9%+ +ROGLQJ $* GLQ *HUPDQLD úL HVWH DGPLQLVWUDWăGHFHWăĠHDQXOURPkQ'DQLHO *DYULV

'XUNRSS$GOHU65/ 6kQJHRUJLXGH0XUHú $UH R YHKLPH GH DQL SH SLDĠD URPkQHDVFăGHIDEULFDUHDXWLODMHORUSHQ

6HPWHVW%916$ 6kQJHRUJLXGH0XUHú

$XUHO0LUFHD5RPDQ6HPWHVW%9165/

WUX LQGXVWULD WH[WLOă D vPEUăFăPLQWHL úL D SLHOăULHL DYkQG XQ DVRFLDW SHUVRDQă MXULGLFă 'XUNRSS $GOHU 65/ GLQ *HU PDQLDúLXQDGPLQLVWUDWRUURPkQvQSHU VRDQDOXL+HUPDQQ-RKDQQ6RFLHWDWHD D DVLJXUDWGHORFXULGHPXQFăvQ DQvQFDUHFLIUDGHDIDFHULDDWLQVVXPDGH PLOLRDQH OHL LDU SUR¿WXO VD FL IUDWODOHL

7RS(OHFWUR65/ 6kQJHRUJLXGH0XUHú 6RFLHWDWHD D IRVW vQ¿LQĠDWă vQ DUH FD RELHFW GH DFWLYLWDWH IDEULFDUHD DO WRU ¿UH úL FDEOXUL HOHFWULFH úL HOHFWURQLFH DUH XQ DVRFLDW SHUVRDQă MXULGLFă :HLQ JDUWQHU *0%+ &R.* GLQ *HUPDQLD úL úDSWH DVRFLDĠL FHWăĠHQL URPkQL 0D ULD *ăEXGHDQ /LOLDQD 0DULD 6DYDúFă 6DQGD %RNRU 'DULD $GHOLQD 0DJGRLX 9ODG 'DULXV 0DJGRLX 1DJ\ /HYHQWH úL ,RQ 0DJGRLX )LUPD HVWH DGPLQLVWUDWă GH FHWăĠHDQXO JHUPDQ -HQV :HLQJDUWQHU úL vQDDYXWXQQXPăUPHGLXGHGH DQJDMDĠL vQUHJLVWUkQG XUPăWRULL LQGLFDWRUL GH SHUIRUPDQĠă FLIUă GH DIDFHUL GH PLOLRDQHOHLúLSUR¿WGHOHL

6FKXVWHU(FRVDO65/ 6LJKLúRDUD )LUPD DUH R YHFKLPH GH DQL SH SLDĠD FROHFWăULLGHúHXULORUQHSHULFXORDVHDUHGRL DGPLQLVWUDWRUL $OH[DQGUX 3kQFă úL 6DX EHUPDFKHU5RPkQLD65/úLSDWUXDVRFLDĠL 0LUFHD2SUHD$OH[DQGUX3kQFă(PLO)D

8Q H[HPSOX FODVLF GH EXVLQHVV URPk QRJHUPDQ UHXúLW WUHL DGPLQLVWUDWRUL JHUPDQL )UDQ] &KULVWLDQ $XJXVW (K UVDP &ODXV 8OULFK /HLGLQJ úL -RKDQQHV $XPDQQ úL GRL URPkQL 2YLGLX 9ODGL PLU 2QLúRU úL 5HPXV 'ăQXĠ %HULQGHLH 'H DVHPHQHD VRFLHWDWHD VSHFLDOL]DWă vQ DFWLYLWăĠL DX[LOLDUH SHQWUX FUHúWHUHD DQL PDOHORUDUHXQDVRFLDWSHUVRDQăMXULGLFă $VRFLDĠLD GH ÌQVăPkQĠăUL 1HXVWDGW $' $LVFKGLQ*HUPDQLDúLXUPăWRULLDVRFLDĠL SHUVRDQH ¿]LFH (KUVDP )UDQ] &KULVWLDQ $XJXVW 0H\HU +HUPDQQ /HRQKDUG $X PDQQ -RKDQQHV /HLGLQJ &ODXV 8OULFK $XUHO0LUFHD5RPDQúL+RULD0DJGXQÌQ ¿UPDDDYXWXQQXPăUPHGLXGH GHDQJDMDĠLFLIUăGHDIDFHULGHPLOL RDQHOHLúLSUR¿WGHOHL

:HVVOLQJ5RPkQLD65/ 7kUJX0XUHú 6RFLHWDWHD D IRVW vQ¿LQĠDWă vQ DQXO DFWLYHD]ă vQ GRPHQLXO WHVWăULORU úL DQDOL ]HORU WHKQLFH úL DUH GRL DVRFLDĠL :HVVOLQJ *0%+GLQ*HUPDQLDúL,RDQ+DVHJDQFDUH GHĠLQHúLIXQFĠLDGHDGPLQLVWUDWRUÌQDQXO ¿UPDDDYXWXQQXPăUPHGLXGH GHDQJDMDĠLRFLIUăGHDIDFHULGHPL OLRDQHOHLúLXQSUR¿WGHOHL

+RFR%DX(OHPHQWH65/ 6kQSDXO )LUPDGDWHD]ăGLQDUHFDRELHFWGH DFWLYLWDWH IDEULFDUHD SURGXVHORU GH FDX FLXF úL PDVH SODVWLFH HVWH DGPLQLVWUDWă GH FHWăĠHDQXO JHUPDQ ;DYHU +DDV úL DUH GRL DVRFLDĠL SHUVRDQH MXULGLFH DPELL GLQ *HUPDQLD +DDV %DXHOHPHQWH *0%+ úL +RFRSODVW %DXHOHPHQWH *0%+ 5H]XO WDWHOHDQXOXLVXQWXUPăWRDUHOHFLIUă GH DIDFHUL GH PLOLRDQH OHL SLHU GHUHGHPLOLRDQHOHLúLQXPăUPHGLX GHDQJDMDĠLGH $OH[727+ DOH[WRWK#]LGH]LUR
$'0,1,675$ğ,( RFWRPEULH

 PLOLRQ GH HXUR SHQWUX FRQVHUYDUHD VSHFLLORU úL KDELWDWHORU

&ăOLPDQLORU

PLOLRQGHHXURSHQWUXFRQVHUYDUHDELRGLYHUVLWăĠLL 3DUFXOXL1DĠLRQDO&ăOLPDQL

5HSUH]HQWDQĠLL $VRFLDĠLHL ³7ăúXOHDVD 6RFLDO´ GLQ MXGHĠXO %LVWULĠD vPSUHXQă FX UHSUH]HQWDQĠLL 3DUFXOXL 1DĠLRQDO &ăOLPDQL DX IăFXW PDUĠL RFWRPEULH OD 7RSOLĠDRSUH]HQWDUHDVWDJLXOXLGHUXOăULL SURLHFWXOXL ³ÌPEXQăWăĠLUHD VWăULL GH FRQVHUYDUH D VSHFLLORU úL KDELWDWHORU GH LPSRUWDQĠă FRPXQLWDUă GLQ 3DUFXO 1DĠLRQDO&ăOLPDQL´SURLHFWvQYDORDUHGH PLOLRQ GH HXUR FDUH YL]HD]ă UHYL]XLUHD úLvPEXQăWăĠLUHDSODQXOXLGHPDQDJHPHQW DFWXDO DO 3DUFXOXL 1DĠLRQDO &ăOLPDQL vQ FHHDFHSULYHVWHPăVXULOHVSHFLDOHGHFRQ VHUYDUH FDUH VH LPSXQ SHQWUX VSHFLLOH úL KDELWDWHOHGHLPSRUWDQĠăFRPXQLWDUăDÀD WHSHVXSUDIDĠDDFHVWXLD

8QPDQDJHPHQWPDLH¿FLHQW ³2ELHFWLYHOHVSHFL¿FHDOHSURLHFWXOXLVXQW H¿FLHQWL]DUHD PDQDJHPHQWXOXL 3DUFX OXL 1DĠLRQDO &ăOLPDQL vPEXQăWăĠLUHD QLYHOXOXL GH LQIRUPDUH úL FRQúWLHQWL]DUH vQ UkQGXO SRSXODĠLHL GLQ ]RQHOH OLPL WURIH SDUFXOXL úL vQWăULUHD FDSDFLWăĠLL LQVWLWXĠLRQDOH D DGPLQLVWUDĠLHL 3DUFXOXL

$OH[DQGUX7RQLXFPDQDJHUGHSURLHFW

1DĠLRQDO &ăOLPDQL HO ¿LQG SDUWHQHU vQ FDGUXO SURLHFWXOXL 3URLHFWXO DUH vQ YH GHUHDFĠLXQLGHFROHFWDUHDGDWHORUSHQWUX UHDOL]DUHD KăUĠLORU JHRORJLFH DFWXDOL]D UHDLQIRUPDĠLLORUUHIHULWRDUHODIRUPHOHGH SURSULHWDWH D WHUHQXULORU LQYHQWDULHUHD úL HYDOXDUHD VWăULL GH FRQVHUYDUH D KDEL WDWHORU D VSHFLLORU FDUWDUHD KDELWDWH ORU LGHQWL¿FDUHD DPHQLQĠăULORU DFWXDOH úL SRWHQĠLDOH úL VWDELOLUHD PăVXULORU GH PDQDJHPHQWvQYHGHUHDPHQĠLQHULLvQWUR VWDUHIDYRUDELOăGHFRQVHUYDUHDVSHFLLORU úLKDELWDWHORUGHLPSRUWDQĠăFRPXQLWDUă 3UDFWLF YUHP Vă DÀăP PDL PXOWH OX FUXUL GHVSUH FH DYHP vQ 3DUFXO 1DĠLRQDO &ăOLPDQLúLFXPWUHEXLHVăDFĠLRQăPSHQ WUX SURWHMDUHD VSHFLLORU úL KDELWDWHORU´ D SUHFL]DW $OH[DQGUX 7RQLXF PDQDJHUXO SURLHFWXOXL

0XUHúXOSRQGHUHDFHDPDL PDUHDVXSUDIHĠHL3DUFXOXL $FWLYLWăĠLOH SURLHFWXOXL DX FD ĠLQWă ]RQD 3DUFXOXL 1DĠLRQDO &ăOLPDQL úL ORFDOLWăĠLOH GLQ ]RQD SDUFXOXL 9DWUD 'RUQHL 'RUQD

&ăWăOLQ0ROGRYDQUDQJHU 3DUFXO1DĠLRQDO&ăOLPDQL

&DQGUHQLORU3RLDQDùWDPSHL3RLDQD1H JULùDUX'RUQHL3DQDFL/XQFD%UDGXOXL 5ăVWROLĠD %DWRú %UkQFRYHQHúWL $OXQLú 'XPLWULĠD 'HGD ,GHFLX GH -RV 6WkQ FHQL 9ăWDYD 0ăULúHO -RVHQLL %kUJăXOXL 3UXQGX%kUJăXOXL0RQRUùLHXĠ%LVWULĠD %kUJăXOXL7LKD%kUJăXOXLúL7RSOLĠD ³&D VXSUDIDĠă WRWDOă 3DUFXO 1DĠLRQDO &ăOLPDQL VH vQWLQGH SH R VXSUDIDĠă GH GHKHFWDUHvQWLQVSHSDWUXMXGHĠH GLQWUHFDUHFHDPDLPDUHSRQGHUHHVWHvQ MXGHĠXO0XUHú FDUHFXSULQGHDWkW IRQGIRUHVWLHUSăúXQLSăúXQLvPSăGXULWH GXSă FDUH XUPHD]ă 6XFHDYD +DUJKLWD úL %LVWULĠD /D QLYHOXO MXGHĠXLOXL DYHP GRXă SXQFWHGHOXFUXOD2FRDOHOHVLOYLFH/XQFD %UDGXOXLúL5ăVWROLĠDFXUDQJHUL´DSUH FL]DW &ăWăOLQ 0ROGRYDQ UDQJHU 3DUFXO 1DĠLRQDO&ăOLPDQL

/LSVDXQXLEXJHW SHQWUXELRGLYHUVLWDWH 3URLHFWXOFDUHDUHRGXUDWăGHLPSOHPHQ WDUH GH GH OXQL RFWRPEULH ±

(OHQD&HQXúăELRORJ 3DUFXO1DĠLRQDO&ăOLPDQL

 LDQXDULH  YLQH vQ vQWkPSLQDUHD DFWLYLWăĠLL 3DUFXOXL 1DĠLRQDO &ăOLPDQL vQ FHSULYHúWHPăVXULOHVSHFLDOHGHFRQVHUYD UH FDUH VH LPSXQ SHQWUX VSHFLLOH VL KDEL WDWHOHGHLPSRUWDQĠăFRPXQLWDUăDÀDWHSH VXSUDIDĠDDFHVWXLD Ä0DMRULWDWHDSDUFXULORUQXVXQWvQDGPLQ LVWUDUHD GLUHFWă D 0LQLVWHUXOXL 0HGLXOXL 6XQWHP VXE R DOWă VWUXFWXUă GH DGPLQLV WUDUH IRQGXULOH VXQW DWÀHO GLUHFĠLRQDWH LDUvQPRPHQWXOFkQGHOHDXIRVWOXDWHvQ DGPLQLVWUDUHvQQXDIRVWSULQVXQ EXJHWFODUSHQWUXELRGLYHUVLWDWHQXH[LVWă XQDVWIHOGHFDSLWROvQEXJHWXOSDUFXOXL8Q DVWIHOGHSURLHFWQHDMXWăIRDUWHPXOWSHQ WUXFăIDFHXQSLFGHRUGLQHvQJRVSRGăULD QRDVWUăRUGLQHGLQSXQFWXOQRVWUXGHYH GHUHGHRDUHFHQDWXUDvúLYHGHVLQJXUăGH WUHDEă GDU QRL FD DGPLQLVWUDWRUL WUHEXLH Vă úWLP FH PăVXUL DSOLFăP GDFă VXQW HOH QHFHVDUH vQWUXQ DQXPLW FDSLWRO´ (OHQD &HQXúăELRORJ3DUFXO1DĠLRQDO&ăOLPDQL $OLQ=$+$5,(

zi de zi 3 octombrie 2012  

o parte din viata ta!