Page 1

‫ف‬ ‫گ‬ ‫ک‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫رًما ٌر ی گاسی‬ ‫حمذا هلل رضاساده ژئٌشیمی‬ ‫ردص؛ آانلیش دست گاهی ‪1991‬‬


‫رًشاهی تجزهیای کرًماتٌگرافی گاسی‬

‫‪1‬‬

‫فهرست مطالب‬ ‫مقذهم‬

‫‪9‬‬

‫کرًماتٌگرافیجذب سطحی‪:‬‬

‫‪4‬‬

‫تق‬ ‫کرًماتٌگرافی سیمی‪:‬‬

‫‪5‬‬

‫منحنیاهیجذبی همذما‪:‬‬

‫‪6‬‬

‫رًشيای جذا ساسی‬

‫‪7‬‬

‫تجزهیهب رًش وشتسش‬

‫‪7‬‬

‫تجزیهیجبهوای‬

‫‪8‬‬

‫تجزهیهب رًشگستزش جایگزینی‬

‫‪8‬‬

‫کارآیی رًشيای کرًماتٌگرافی‬

‫‪9‬‬

‫انتخاب رًش‬

‫‪9‬‬

‫آانلیش دست گاهی ‪1991‬‬

‫حمذا ّهلل رضاساده؛ ‪961169‬‬


‫رًشاهی تجزهیای کرًماتٌگرافی گاسی‬

‫کرًماتٌگرافی گاسی‬

‫‪2‬‬

‫‪16‬‬

‫حٌسهی کرًماتٌ گرافیگاسی‬

‫‪16‬‬

‫رًش‬

‫‪11‬‬

‫ًاردکردننمٌهن‬

‫‪11‬‬

‫نمٌهناهیگاسی‬

‫‪11‬‬

‫نمٌهناهی ماعی‬

‫‪11‬‬

‫نمٌهناهیجامذ‬

‫‪11‬‬

‫ستٌن ً کنتزلدمای ستٌن‬

‫‪19‬‬

‫آش کارساساه‬

‫‪14‬‬

‫سلٌل رساانییگرمایی(کااترًمتز)‬

‫‪16‬‬

‫رتاسًی چ گالی گاس‬

‫‪17‬‬

‫آش کارساسیٌنششعلوای‬

‫‪17‬‬

‫آش کارساسیٌنش آرگٌن‬

‫‪18‬‬

‫آش کارساسیٌنش ىلیم‬

‫‪18‬‬

‫آش کار ساسالکتزًن ربا‬

‫‪19‬‬

‫آش کارساس پالسمای امٌاج میکرً‬

‫‪19‬‬

‫آش کارساساهیانتگرالی‬

‫‪19‬‬

‫دست گاهاهی ثبات‬

‫‪16‬‬

‫شناساییاجزاء یک مخلٌط‬

‫‪16‬‬

‫کرًماتٌگرافیگاسی ‪ -‬طیفسنجی جرمی‬

‫‪16‬‬

‫آانلیش دست گاهی ‪1991‬‬

‫حمذا ّهلل رضاساده؛ ‪961169‬‬


‫رًشاهی تجزهیای کرًماتٌگرافی گاسی‬ ‫ّ‬ ‫تجزهیی کمی‬

‫‪3‬‬

‫‪11‬‬

‫کارربداهی کرًماتٌگرافی گاس‪-‬ماعی‬

‫‪11‬‬

‫کرًماتٌگرافی ستٌن مٌئینو‬

‫‪14‬‬

‫منابع‬

‫‪16‬‬

‫مقذمٍ‬ ‫کزيماتًگزافی ٘بٔی اؾت و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬زؾت‪ٝ‬ی ذبنی اظ ض‪ٚ‬ـ‪ٞ‬بی خساؾبظی ثب وبضآیی ظیبز اعالق ٔیق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫وط‪ٔٚ‬بت‪ٌ ٛ‬طافی ٔب٘‪ٙ‬س تمغیط خعء ث‪ ٝ‬خعء ٔتىی ثط حطوت ٘ؿجی ز‪ ٚ‬فبظ اؾت ‪ِٚ‬ی زض وط‪ٔٚ‬بت‪ٌٛ‬طافی یىی اظ‬

‫آانلیش دست گاهی ‪1991‬‬

‫حمذا ّهلل رضاساده؛ ‪961169‬‬


‫رًشاهی تجزهیای کرًماتٌگرافی گاسی‬

‫‪4‬‬

‫فبظ ‪ٞ‬ب ؾبوٗ ‪ ٚ‬زیىطی ٔتحطن ٔیثبقس‪ .‬ض‪ٚ‬ـ‪ٞ‬بی وط‪ٔٚ‬بت‪ٌ ٛ‬طافی ضا ٔیت‪ٛ‬اٖ اثتسا ثط حؿت ٔب‪ٞ‬یت فبظ‬ ‫ٔتحطن ‪ ٚ‬ؾپؽ ثط حؿت ٔب‪ٞ‬یت فبظ ؾبوٗ عجم‪ ٝ‬ث‪ٙ‬سی وطز‪ .‬اٌط فبظ ؾبوٗ خبٔس ثبقس وط‪ٔٚ‬بت‪ٌٛ‬طافی ضا‬ ‫٘‪ٛ‬ع خصة ؾغحی ‪ ٚ‬اٌط فبظ ؾبوٗ ٔبیغ ثبقس ٘‪ٛ‬ع تمؿیٕی ٔی٘بٔ‪ٙ‬س‪.‬‬

‫کزيماتًگزافی جذب سطحی‪:‬‬ ‫ثطای خصة ؾغحی وطزٖ یه ٔرّ‪ٛ‬ط‪ٔ ،‬ی¬ت‪ٛ‬اٖ اظ ؾت‪٘ٛ‬ی ٔب٘‪ٙ‬س آ٘چ‪ ٝ‬زض قىُ پبییٗ ٘كبٖ زاز‪ ٜ‬قس‪ٜ‬‬ ‫اؾت‪ ،‬اؾتفبز‪ ٜ‬وطز‪ .‬زاذُ ایٗ ؾت‪ ٖٛ‬ثب خبٔس فؼبِی ٔب٘‪ٙ‬س آِ‪ٔٛ‬یٗ پطقس‪ ٜ‬اؾت ‪ ٚ‬ثب حالِی ٔب٘‪ٙ‬س ‪ٍٞ‬عاٖ‬ ‫پ‪ٛ‬قیس‪ ٜ‬قس‪ ٜ‬اؾت‪ٞ .‬طٌب‪¬ٕٝ٘ٛ٘ ٜ‬ی و‪ٛ‬چىی اظ ٔرّ‪ٛ‬ط زض ثبالی ؾت‪ ٖٛ‬لطاض ٌیطز‪ٛ٘ ،‬اضی اظ ٔبز‪¬ٜ‬ی خصة‬ ‫قس‪ ٜ‬تكىیُ ٔی¬ق‪ٛ‬ز‪ ،‬زض قىُ حالَ ثب ػج‪ٛ‬ض اظ ٔیبٖ ؾت‪ ٖٛ‬اخعاء ٔرّ‪ٛ‬ط ضا ثب ذ‪ٛ‬ز حُٕ ٔی و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ؾطػت حطوت ‪ٞ‬ط خعء ث‪ٔ ٝ‬یعاٖ خصة ؾغحی آٖ ثط ض‪ٚ‬ی ٔبز‪¬ٜ‬ی زاذُ ؾت‪ ٖٛ‬ثؿتٍی زاضز‪ .‬ثسیٗ تطتیت‬ ‫ٔبز‪¬ٜ‬ای و‪ ٝ‬وٓ خصة قس‪ ٜ‬اؾت ؾطیؼتط اظ ٔبز‪¬ٜ‬ای و‪ ٝ‬ظیبز خصة قس‪ ٜ‬اؾت‪ ،‬حطوت ٔی¬و‪ٙ‬س‪ٚ .‬اضح‬ ‫اؾت و‪ ٝ‬اٌط اذتالف ثیٗ خصة¬‪ٞ‬بی ؾغحی ث‪ ٝ‬حس وبفی ظیبز ثبقس خساؾبظی وبُٔ ا٘دبْ ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ٌطفت‪.‬‬

‫ضکل ‪ 1‬ومایص ضماتیک اوًاع مختلف ريشَای کزيماتًگزافی‬

‫آانلیش دست گاهی ‪1991‬‬

‫حمذا ّهلل رضاساده؛ ‪961169‬‬


‫رًشاهی تجزهیای کرًماتٌگرافی گاسی‬

‫‪5‬‬

‫٘یط‪ٞٚ‬بی خساؾبظی زض وط‪ٔٚ‬بت‪ٌٛ‬طافی ٕٔىٗ اؾت اظ ٘‪ٛ‬ع ‪ٚ‬ا٘سض‪ٚ‬اِؿی (ٔب٘‪ٙ‬س ٔبیغ‪-‬خبٔس) یب اظ ٘‪ٛ‬ع‬ ‫اِىتط‪ٚ‬اؾتبتیىی ثبق‪ٙ‬س‪ٔ ،‬ب٘‪ٙ‬س خساؾبظی ی‪ٖٞٛ‬ب ث‪ٚ ٝ‬ؾیّ‪ ٝ‬وط‪ٔٚ‬بت‪ٌٛ‬طافی تجبزَ ی‪٘ٛ‬ی و‪ ٝ‬زض آٖ فبظ ؾبوٗ یه‬ ‫ٔبز‪ٔ ٜ‬جبزِ‪ٝ‬و‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬ی‪ ٖٛ‬اؾت‪ ،‬یب ٕٔىٗ اؾت اظ یه ؾت‪ ٖٛ‬و‪ ٝ‬اظ ٔبز‪ٙٔ ٜ‬بؾت ٔترّرّی‬

‫پطقس‪ ،ٜ‬ثطای خساوطزٖ ٔ‪ٛ‬از حُ قس‪ ٜ‬ثطاؾبؼ ا٘ساظ‪ِٛٔ ٜ‬ى‪ِٛ‬ی آٖ‪ٞ‬ب اؾتفبز‪ ٜ‬وطز (ٔب٘‪ٙ‬س وط‪ٔٚ‬بت‪ٌٛ‬طافی غِی)‪.‬‬ ‫وط‪ٔٚ‬بت‪ٌٛ‬طافی الی‪٘ ٝ‬بظن ٕ٘‪ٚ ٝ٘ٛ‬یػ‪ٜ‬ای اظ وط‪ٔٚ‬بت‪ٌٛ‬طافی خصة ؾغحی ٔیثبقس و‪ ٝ‬زض آٖ ثدبی آ٘ى‪ ٝ‬خبشة‬ ‫ضا زض یه ؾت‪ ٖٛ‬اؾت‪ٛ‬ا٘‪ٝ‬ای پطو‪ٙٙ‬س‪ ،‬آٖ ضا ث‪ ٝ‬ن‪ٛ‬ضت الی‪٘ ٝ‬بظن ثط ض‪ٚ‬ی یه نفح‪ ٝ‬قیك‪ٝ‬ای یب الی‪ٝ‬‬ ‫پالؾتیىی یب ‪ٚ‬ضل‪ٝ‬ی فّعی لطاض ٔیز‪ٙٞ‬س‪.‬‬

‫کزيماتًگزافی تقسیمی‪:‬‬ ‫زض خساؾبظی ثب ایٗ ض‪ٚ‬ـ زض ؾت‪ ،ٖٛ‬قی‪ٜٛ‬ی وبض ثؿیبض قجی‪ ٝ‬قی‪ ٜٛ‬خصة ؾغحی ٔی ثبقس‪ .‬اذتالف انّی‬ ‫ز‪ ٚ‬ض‪ٚ‬ـ زض ٔب‪ٞ‬یت ٔبز‪ٜ‬ی پطقس‪ ٜ‬زض ؾت‪ ٖٛ‬اؾت‪ .‬زض ای‪ٙ‬دب اظ یه ٔبز‪ٔ ٜ‬ترّرُ‪ٔ ،‬ب٘‪ٙ‬س ویعَ ٌ‪ٛ‬ض‪ ،‬و‪ ٝ‬ثب‬ ‫الی‪ٝ‬ای یه ٔبیغ (غبِجبً آة) پ‪ٛ‬قیس‪ ٜ‬قس‪ ٜ‬اؾت‪ ،‬اؾتفبز‪ٔ ٜ‬یو‪ٙ‬یٓ‪ .‬الی‪ٔ ٝ‬بیغ فبظ ؾبوٗ ضاتكىیُ ٔیز‪ٞ‬س ‪ٚ‬‬ ‫ٔبز‪ ٜ‬خبٔس فمظ ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ تىی‪ٌ ٝ‬ب‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬وبض ٔیض‪ٚ‬ز‪ .‬اٌط فبظ ؾبوٗ ‪ٔ ٚ‬تحطن ‪ٞ‬طز‪ٔ ٚ‬بیغ ثبق‪ٙ‬س ٕ٘‪ٝ٘ٛ‬ای اظ‬ ‫وط‪ٔٚ‬بت‪ٌٛ‬طافی ٔبیغ‪ٔ-‬بیغ ث‪ ٝ‬زؾت ٔیآیس‪.‬‬ ‫زض وط‪ٔٚ‬بت‪ٌٛ‬طافی تمؿیٕی‪ ،‬ؾطػت حطوت یه خعء اظ ٔرّ‪ٛ‬ط زیٍط ث‪ ٝ‬خصة ؾغحی ثؿتٍی ٘ساضز ثّى‪ٝ‬‬ ‫تبثغ ا٘حالَ پصیطی آٖ زض فبظ ؾبوٗ اؾت‪ .‬اخؿبٔی و‪ ٝ‬ثیكتط حُ ٔیق‪٘ٛ‬س و‪ٙ‬ستط اظ اخؿبٔی و‪ ٝ‬وٕتط حُ‬ ‫ٔیق‪٘ٛ‬س ث‪ ٝ‬عطف پبییٗ زض ؾت‪ ٖٛ‬حطوت ٔیو‪ٙٙ‬س‪ .‬زض ‪ٚ‬الغ خساؾبظی ثطاؾبؼ اذتالف ضطیت تمؿیٓ‬ ‫(‪ٕٞ‬بٖ ضطیت ت‪ٛ‬ظیغ) ٔ‪ٛ‬از ثیٗ ز‪ٚ‬فبظ ٔیثبقس‪.‬‬

‫آانلیش دست گاهی ‪1991‬‬

‫حمذا ّهلل رضاساده؛ ‪961169‬‬


‫رًشاهی تجزهیای کرًماتٌگرافی گاسی‬

‫‪6‬‬

‫وط‪ٔٚ‬بت‪ٌٛ‬طافی وبغصی ٕ٘‪ٝ٘ٛ‬ی ثبضظ یه وط‪ٔٚ‬بت‪ٌٛ‬طافی تمؿیٕی ٔیثبقس‪.‬ت‪ٛ‬ظیغ اخؿبْ ثط اؾبؼ ٔ‪ٙ‬ح‪ٙ‬ی‪ٞ‬بی‬ ‫"جذبی َمذما" ٔ‪ٛ‬ضز ثطضؾی لطاض ٔیٌیط٘س‪.‬‬ ‫مىحىیَای جذبی َمذما‪:‬‬ ‫ٔمساض یه خؿٓ ٔؼیٗ‪ ،‬و‪ ٝ‬ث‪ٚ ٝ‬ؾیّ‪ٝ‬ی یه فبظ ؾبوٗ خصة ٔیق‪ٛ‬ز‪ ،‬تبثغ غّظت آٖ خؿٓ زض فبظ ٔتحطن‬ ‫اؾت‪ٙٔ .‬ح‪ٙ‬ی حبنُ اظ تطؾیٓ ٔمساض خصة قس‪ ٜ‬زض فبظ ؾبوٗ‪ ،‬ثط حؿت غّظت زض زٔبی ثبثت‪ ،‬ضا "ٔ‪ٙ‬ح‪ٙ‬ی‬ ‫خصثی ‪ٕٞ‬سٔب" ٔی٘بٔ‪ٙ‬س‪ .‬انغالح خصة ‪ ٓٞ‬ث‪ ٝ‬فطآی‪ٙ‬س‪ٞ‬بی خصة ؾغحی ‪ ٚ‬ا٘حالَ ٔطث‪ٛ‬ط ٔیق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫زض ظیط اقىبَ ‪ ٚ‬ضفتبض ٔرتّف ٔ‪ٙ‬ح‪ٙ‬ی‪ٞ‬بی خصثی ‪ٕٞ‬سٔب اضائ‪ ٝ‬قس‪ ٜ‬اؾت‪ .‬یىی اظ ذه‪ٛ‬نیبت اؾبؾی‬ ‫وط‪ٔٚ‬بت‪ٌٛ‬طافی زض ایٗ اؾت و‪ٔ ٝ‬رّ‪ٛ‬ط اخؿبْ اثتسا ث‪ ٝ‬ن‪ٛ‬ضت یه ٘‪ٛ‬اض زض ؾت‪ ،ٖٛ‬و‪٘ ٝ‬تید‪ ٝ‬خصة ؾغحی یب‬ ‫خصة ث‪ٚ ٝ‬ؾیّ‪ ٝ‬فبظ ؾبوٗ ث‪ٚ ٝ‬خ‪ٛ‬ز ٔیآیس‪ ،‬ظب‪ٞ‬ط ٔیق‪ٛ‬ز‪ .‬ثطای خساؾبظی ثبیس ػُٕ زیٍطی ض‪ٚ‬ی ٕ٘‪ٛ‬زاض‬ ‫ا٘دبْ زاز و‪ ٝ‬ؾ‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ـ زض ظیط ث‪ ٝ‬آٖ‪ٞ‬ب اقبض‪ ٜ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س قس‪.‬‬

‫آانلیش دست گاهی ‪1991‬‬

‫حمذا ّهلل رضاساده؛ ‪961169‬‬


‫رًشاهی تجزهیای کرًماتٌگرافی گاسی‬

‫‪7‬‬

‫شکل ‪2‬؛ الگوهای همدمایی‬

‫ريشَای جذاساسی‬ ‫تجشیٍ بٍ ريش ضستطً‬ ‫ٔب‪ٞ‬یت ض‪ٚ‬ـ قؿتك‪ ٛ‬و‪ ٝ‬یىی اظ ٔ‪ٕٟ‬تطیٗ ض‪ٚ‬ـ‪ٞ‬بؾت ‪ ٚ‬زض ‪ٚ‬الغ‪ ،‬ت‪ٟٙ‬ب ض‪ٚ‬قی اؾت و‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬یعاٖ ظیبز زض‬ ‫وط‪ٔٚ‬بت‪ٌٛ‬طافی تمؿیٕی ث‪ ٝ‬وبض ٔیض‪ٚ‬ز‪ .‬زض ض‪ٚ‬ـ قؿتك‪ ،ٛ‬خطیبٖ فبظ ٔتحطن ضا تب خساؾبظی وبُٔ اخعاء‬ ‫ٔرّ‪ٛ‬ط ازأ‪ٔ ٝ‬یز‪ٙٞ‬س‪ٔ .‬ؿئّ‪ٝ‬ی ٔ‪ ٟٓ‬زض ایٗ ػُٕ ایٗ ٔیثبقس و‪ ٝ‬فبظ ٔتحطن ثب فبظ ؾبوٗ ‪ٚ‬او‪ٙ‬ف ٘س‪ٞ‬س یب‬ ‫حسالُ اثط وٕی ض‪ٚ‬ی آٖ زاقت‪ ٝ‬ثبقس‪ .‬زض غیط ایٗ ن‪ٛ‬ضت ٕٔىٗ اؾت ػُٕ خبیٍعی‪ٙ‬ی ن‪ٛ‬ضت ٌیطز‪ .‬ایٗ‬ ‫ض‪ٚ‬ـ ا‪ِٚ‬یٗ ثبض ت‪ٛ‬ؾظ ٔیربئُ ؾ‪ٛ‬ئت ‪ 3091‬ثطای خساؾبظی ضٍ٘سا٘‪ٞٝ‬بی ٔ‪ٛ‬خ‪ٛ‬ز زض ثطي ث‪ ٝ‬وبض ضفت‪ ،‬و‪ ٝ‬ث‪ٝ‬‬ ‫ػّت ضٍ٘كبٖ ث‪ ٝ‬آؾب٘ی زض ؾت‪ ٖٛ‬ظب‪ٞ‬ط ٔیقس٘س‪ٛٔ .‬از ثیضً٘ ضا ٔیت‪ٛ‬اٖ ثب اؾتفبز‪ ٜ‬اظ ذبنیت فّ‪ٛ‬ضؾب٘ؽ‬ ‫آٖ‪ٞ‬ب زض ٘‪ٛ‬ض ٔب‪ٚ‬ضاءث‪ٙ‬فف ظب‪ٞ‬ط وطز‪ .‬پؽ اظ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬خساؾبظی ا٘دبْ ٌطفت‪ٔ ،‬حت‪ٛ‬یبت ؾت‪ ٖٛ‬ضا ٔیت‪ٛ‬اٖ ث‪ٝ‬‬ ‫‪ٕٞ‬بٖ قىُ ثیط‪ ٖٚ‬ضا٘س‪ٛ٘ ،‬اض‪ٞ‬بی تكىیُ قس‪ ٜ‬ضا ثب وبضز ثطـ زاز ‪ ٚ‬لؿٕت‪ٞ‬بی خسا قس‪ ٜ‬ضا و‪ ٝ‬اخعاء‬ ‫ٔرتّف زاض٘س ثب حالَ اؾترطاج وطز‪ .‬یب ث‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ـ ٔؼٕ‪َٛ‬تط خطیبٖ ٔبیغ ضا آٖلسض ازأ‪ ٝ‬زاز و‪ٞ ٝ‬ط خعء ث‪ٝ‬‬ ‫ع‪ٛ‬ض وبُٔ اظ ؾت‪ ٖٛ‬ذبضج ق‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ؾپؽ آٖ ضا زض ٔحّ‪ َٛ‬ذبضج قس‪ ٜ‬اظ ؾت‪ ٖٛ‬ث‪ٚ ٝ‬ؾیّ‪ ٝ‬آظٔبیف‪ٞ‬بی فیعیىی‬ ‫یب قیٕیبیی ٔ‪ٙ‬بؾت تكریم ٔیز‪ٙٞ‬س‪ٔ .‬مساض ٔتیغ الظْ ثطای قؿتك‪ٛ‬ی یه خؿٓ ٔؼیٗ ضا حدٓ ثبظزاضی‬ ‫آٖ ٔبز‪ ٚ ٜ‬ظٔبٖ الظْ ضا ظٔبٖ ثبظزاضی ٔی ٘بٔ‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫زض ض‪ٚ‬ـ قؿتك‪ٛ‬ی ٔطحّ‪ ٝ‬ای اظ ػ‪ٛ‬أُ ق‪ٛ‬ی‪ٙ‬س‪ٔ ٜ‬ؼسز ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ض ٔت‪ٛ‬اِی اؾتفبز‪ٔ ٜ‬ی ق‪٘ٛ‬س‪.‬‬ ‫ایٗ ٔحّ‪ٞ َٛ‬ب ع‪ٛ‬ضی ٔطتت ٔی ق‪٘ٛ‬س و‪ٞ ٝ‬طیه اظ آ٘‪ٟ‬ب زض ذبضج وطزٖ یه خؿٓ ٔؼیٗ اظ ؾت‪ ،ٖٛ‬اظ ٔحّ‪َٛ‬‬ ‫لجّی ٔ‪ٛ‬ثطتط ثبقس‪.‬‬ ‫ض‪ٚ‬ـ تغییط یبفت‪ٔ ٚ ٝ‬فیس تطی و‪ ٝ‬تدعی‪ ٝ‬قؿتك‪ٛ‬ی‬ ‫تسضیدی ٘بٔیس‪ٔ ٜ‬ی ق‪ٛ‬ز زض وط‪ٔٚ‬بت‪ٌ ٛ‬طافی خصة ؾغحی‬ ‫ا‪ٕٞ‬یت ظیبز زاضز ظیطا ز٘جبِ‪ ٝ‬ضا وٓ ٔی و‪ٙ‬س‪ .‬ایٗ ض‪ٚ‬ـ‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ زض وط‪ٔٚ‬بت‪ٌٛ‬طافی ٔبیغ‪ٔ -‬بیغ‪ٚ ،‬لتی و‪ ٝ‬حطوت‬ ‫٘‪ٛ‬اض‪ٞ‬ب ث‪ ٝ‬و‪ٙ‬سی ا٘دبْ ٔی ٌیطز‪ ،‬ث‪ ٝ‬وبض ٔی ض‪ٚ‬ز‪.‬‬

‫آانلیش دست گاهی ‪1991‬‬

‫ً‬ ‫دوبالً دار شدن‪ ،‬کَ غبلجب‬ ‫ثَ ٌُگبم ثکبس ثشدى سّش‬ ‫ضستطْ ثب آى هْاجَ هی‬ ‫ضْیسن ًبهطلْة هی ثبضذ‬ ‫صیشا ثبعث افضایص پٌِبی‬ ‫ًْاسُب دس ًتیجَ توبیل‬ ‫آًِب ثَ ُوپْضبتٌی ثیطتش‬ ‫هیطْد‪ّ .‬لی لجَ ُبی تیض‬ ‫ضکل‬ ‫دًجبلَ‬ ‫ثب‬ ‫ُوشاٍ‬ ‫هطلْثی ثَ ضوبس هی آیذ‪.‬‬

‫حمذا ّهلل رضاساده؛ ‪961169‬‬


‫رًشاهی تجزهیای کرًماتٌگرافی گاسی‬

‫‪8‬‬

‫زض تدعی‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ـ ٌؿتطـ خبیٍعی‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬زض تدعی‪ ٝ‬خج‪ٟٞٝ‬بی اظ ِج‪ٞٝ‬بی تیع ٘‪ٛ‬اض‪ٞ‬ب اؾتفبز‪ٔ ٜ‬یق‪ٛ‬ز‪ِٚ ،‬ی‬ ‫ز٘جبِ‪ٝ‬ی آٖ‪ٞ‬ب ٔح‪ٔ ٛ‬یق‪ٛ‬ز‪ ،‬ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ضی و‪ٞ ٝ‬ط خعء زض لؿٕت ثبضیىی اظ ؾت‪ٔ ٖٛ‬حس‪ٚ‬ز ٔیق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫تجشیٍی جبٍُای‬ ‫زض ایٗ ض‪ٚ‬ـ‪ٔ ،‬حّ‪ِٛ‬ی اظ یه ٔرّ‪ٛ‬ط ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ض پی‪ٛ‬ؾت‪ ،ٝ‬تب اقجبء قسٖ ؾت‪ ،ٖٛ‬افع‪ٚ‬ز‪ٔ ٜ‬یق‪ٛ‬ز‪ .‬اٌط غّظت‬ ‫ٔحّ‪ِٛ‬ی ضا و‪ ٝ‬اظ ا٘ت‪ٟ‬بی ؾت‪ ٖٛ‬ذبضج ٔیق‪ٛ‬ز ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ض پی‪ٛ‬ؾت‪ ٝ‬ا٘ساظ‪ٌ ٜ‬یطی‬ ‫و‪ٙ‬یٓ یه ٔ‪ٙ‬ح‪ٙ‬ی پّ‪ٝ‬زاض ث‪ ٝ‬زؾت ٔیآیس‪ .‬پّ‪ٞٝ‬ب ثب ِج‪ٝ‬ی تیع فمظ زض ن‪ٛ‬ضتی‬ ‫ث‪ ٝ‬زؾت ٔیآی‪ٙ‬س و‪ ٝ‬ؾیؿتٓ‪ ٓٞ ،‬زٔبیی ٔب٘‪ٙ‬س آ٘چ‪ ٝ‬و‪ ٝ‬زض قىُ نفح‪ٝ‬ی‬ ‫لجُ ٕ٘بیف زاز‪ ٜ‬قس‪ ،‬زاقت‪ ٝ‬ثبق‪ٙ‬س‪ .‬ظیطا ت‪ٟٙ‬ب زض ایٗ ن‪ٛ‬ضت ٘‪ٛ‬اض‪ٞ‬بی‬ ‫وط‪ٔٚ‬بت‪ٌٛ‬طافی زاضای ِج‪ٞٝ‬بی تیع ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ث‪ٛ‬ز‪ .‬ث‪ٙ‬بثطایٗ ایٗ ض‪ٚ‬ـ فمظ زض‬ ‫وط‪ٔٚ‬بت‪ٌٛ‬طافی خصة ؾغحی ٔ‪ٙ‬بؾت اؾت‪.‬‬ ‫ثب اؾتفبز‪ ٜ‬اظ زاز‪ٜٞ‬بی خصة ؾغحی ٔیت‪ٛ‬اٖ ٘ؿجت‪ٞ‬بی ‪ٞ‬ط یه اظ اخعاء‬

‫‪‬‬ ‫هقذاس‬ ‫تخویي‬ ‫ًبخبلصی‬ ‫جضئی‬ ‫جسن‬ ‫یک‬ ‫دس‬ ‫ً‬ ‫خبلص‪،‬‬ ‫تقشیجب‬ ‫ًوًَْ ای اص‬ ‫ایي‬ ‫کبسثشد‬ ‫سّش است‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ٔ‪ٛ‬خ‪ٛ‬ز زض ٔرّ‪ٛ‬ط انّی ضا ٔحبؾج‪ ٝ‬وطز‪ِٚ .‬ی ثطای ا٘دبْ زازٖ ایٗ ػُٕ‬ ‫ػّٕیبت ٔمسٔبتی الظْ اؾت ‪ ٚ‬ا٘ساظ‪ٌٜ‬یطی وّٕی‪ ،‬ت‪ٟٙ‬ب زض ٔ‪ٛ‬ضز ٔرّ‪ٛ‬ط‪ٞ‬بی‬ ‫ثؿیبض ؾبز‪ ٜ‬ػّٕی اؾت‪.‬‬ ‫تدعی‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ـ ٌؿتطـ خبیٍعی‪ٙ‬ی‬ ‫ایٗ ض‪ٚ‬ـ ضا ٔیت‪ٛ‬اٖ ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ تّفیمی اظ تدعی‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ـ قؿتك‪ ٚ ٛ‬تدعی‪ٝ‬ی خج‪ٟٝ‬ای زض ٘ظط ٌفت‪ .‬زض ایٗ‬ ‫ض‪ٚ‬ـ ٔب٘‪ٙ‬س ض‪ٚ‬ـ قؿتك‪ٔ ،ٛ‬مساض وٕی اظ ٔرّ‪ٛ‬ط ضا زض ثبالی ؾت‪ ٖٛ‬لطاض ٔیز‪ٙٞ‬س‪ِٚ ،‬ی ث‪ ٝ‬خبی حّّبَ‬

‫مقایسً رَشٍای تقسیمی َ جذب سطحی‬ ‫ّی هیتْاى گفت کَ سّشُبی تقسیوی ثشای جذاسبصی‬ ‫ثَ طْس کل‬ ‫تشکیجبت ضیویبیی ًضدیک ثَ ُن‪ ،‬هبًٌذ اعضبی سشیِبی ثب تشکیت‬ ‫ّت ّیژگی ثیطتش‬ ‫هطبثَ‪ ،‬هٌبستتش است ّ سّشُبی جزة سطحی‪ ،‬ثَ عل‬ ‫اثشات جزة سطحی‪ ،‬ثشای جذاسبصی اًْاع هختلف تشکیجبت ضیویبیی‬ ‫ثِتش ُستٌذ‪ .‬هضیت اصلی سّش تقسیوی ایي است کَ ًْاسُبی‬ ‫ً ثبسیک ّ‬ ‫ّت عذم ّجْد دًجبلَ‪ً ،‬سجتب‬ ‫کشّهبتْگشافی حبصل‪ ،‬ثَ عل‬ ‫دس ًتیجَ استفبدٍ اص ستْىُب کبس آهذتش است؛ اگشچَ ُوبى طْسی‬ ‫ً‬ ‫قجبلً رکش ضذ دًجبلَداس ضذى دس جزة سطحی سا هیتْاى‪ ،‬تشجیحب‬ ‫ثْسیلَی ضستطْی تذسیجی یب هشحلَای‪ ،‬کبُص داد‪.‬‬ ‫ً ثضسگتش اص ظشفیت‬ ‫ظشفیت یک ستْى جزة سطحی‪ ،‬دس ّاحذ حجن‪ ،‬غبلجب‬ ‫یک ستْى تقسیوی ثْدٍ ّ گبُی ایي اختالف خیلی صیبد است‪ .‬ایي‬ ‫هسئلَ هی تْاًذ اص طشفی هفیذ ّ اص طشفی هضض ثبضذ‪ .‬یعٌی ُن‬ ‫ستْىُبی کْتبٍتش ثب کبسایی صیبد ّ حجنُبی ثبصداسی ثبل ّ غیش‬ ‫قبثل قجْل ّ افضایص دًجبلَ ًبضی هیضْد‪ .‬جزة سطحی ّ عول تقسین‬ ‫حمذا ّهلل رضاساده؛ ‪961169‬‬ ‫آانلیش دست گاهی ‪1991‬‬ ‫سا هیتْاى ثب ُن ّ ُن صهبى استفبدٍ کشد‪.‬‬


‫رًشاهی تجزهیای کرًماتٌگرافی گاسی‬

‫‪9‬‬

‫ذبِم‪ٔ ،‬حّ‪ِٛ‬ی اظ یه خؿٓ ضا و‪ ٝ‬اظ تٕبْ اخعاء ٔ‪ٛ‬خ‪ٛ‬ز زض ٔرّ‪ٛ‬ط ثیكتط خصة ٔیق‪ٛ‬ز‪ ،‬ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ض پی‪ٛ‬ؾت‪ ٝ‬ث‪ٝ‬‬ ‫ؾت‪ ٖٛ‬اضبفد ٔی و‪ٙٙ‬س‪ .‬ایٗ خؿٓ ضا خبیٍعیٗ ٔی ٘بٔ‪ٙ‬س‪ .‬ثب ‪ٕٞ‬بٖ ؾطػتی و‪ ٝ‬خبیٍعیٗ ث‪ ٝ‬ؾت‪ ٖٛ‬اضبف‪ٔ ٝ‬ی‪-‬‬ ‫ق‪ٛ‬ز‪ٔ ،‬رّ‪ٛ‬ط ث‪ ٝ‬عطف پبییٗ ؾت‪ ٖٛ‬حطوت ٔیو‪ٙ‬س ‪ ٚ‬ث‪ٛ٘ ٝ‬اض‪ٞ‬بیی اظ اخعاء ذبِم تفىیه ٔیق‪ٛ‬ز‪ .‬ثبظ ‪ٓٞ‬‬ ‫ثطای حه‪ َٛ‬پّ‪ٞٝ‬بی تیع‪ ،‬ؾیؿتٓ ثبیس ‪ٕٞ‬سٔبیی‪ٞ‬بیی ٔب٘‪ٙ‬س آ٘چ‪ ٝ‬و‪ ٝ‬زض ثرف لجُ ٘یع ث‪ ٝ‬آٖ اقبض‪ ٜ‬قس‬ ‫زاقت‪ ٝ‬ثبقس‪.‬‬

‫وبضآیی ض‪ٚ‬ـ‪ٞ‬بی وط‪ٔٚ‬بت‪ٌٛ‬طافی‬ ‫ثب ض‪ٚ‬ـ ‪ٞ‬بی وط‪ٔٚ‬بت‪ٌٛ‬طافی ٔی ت‪ٛ‬اٖ خساؾبظی ‪ٞ‬بی یی ضا ا٘دبْ زاز و‪ ٝ‬ثب ض‪ٚ‬ـ ‪ٞ‬بی زیٍط ذیّی ٔكىُ‬ ‫ٔی ثبق‪ٙ‬س‪ .‬ظیطا اذتالف خعئی ٔ‪ٛ‬خ‪ٛ‬ز زض ضفتبض خصثی اخؿبْ‪ ،‬زض خطیبٖ ػج‪ٛ‬ض ا٘‪ٟ‬ب اظ یه ؾیؿتٓ‬ ‫وط‪ٔٚ‬ت‪ٌٛ‬طافی‪ ،‬چتسیٗ ثطاثط ٔی ق‪ٛ‬ز‪ٞ .‬ط لسض ایٗ اذتالف ثیكتط ثبقس لسضت خساؾبظی ثیكتط ٔی ق‪ٛ‬ز ‪ٚ‬‬ ‫ثطای ا٘دبْ خساؾبظی ٘یبظ وٕتطی ث‪ٚ ٝ‬خ‪ٛ‬ز اذتالفبت زیٍط ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ث‪ٛ‬ز‪ .‬وط‪ٔٚ‬بت‪ٌٛ‬طافی ‪ٚ‬خ‪ ٝ‬اقتطان ظیبزی ثب‬ ‫تمغییط خعء ث‪ ٝ‬خعء زاضز زض ٘ظطی‪ٝ‬ی ثكمبثه زض وط‪ٔٚ‬بت‪ٌٛ‬طافی تمؿیٕی ایٗ اضتجبط ضا تبویس ٔی و‪ٙ‬س‪ .‬یه‬ ‫ؾت‪ ٖٛ‬تمغیط ضا ٔی ت‪ٛ‬اٖ ت‪ٛ‬ز‪ ٜ‬ای اظ ‪ٚ‬احس ‪ٞ‬بیی ث‪٘ ٝ‬بْ ثكمبثى‪ٟ‬بی ٘ظطی‪ ،‬زض ٘ظط ٌطفت‪ .‬زض ‪ٞ‬ط یه اظ ایٗ‬ ‫ثكمبثه ‪ٞ‬ب ثیٗ ثربض نؼ‪ٛ‬زی ‪ٔ ٚ‬بیغ ٘ع‪ِٚ‬ی تؼبزَ ثطلطاض ٔی ق‪ٛ‬ز‪ٞ .‬طلسض تؼساز ثكمبثه ‪ٞ‬بی ٘ظطی ثیكتط‬ ‫ثبقس ث‪ٕٞ ٝ‬بٖ ٔیعاٖ وبضایی ؾت‪ ٖٛ‬ثیكتط ٔی ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫اظ ٔعایبی زیٍط وط‪ٔٚ‬بت‪ٌٛ‬طافی ٔی ت‪ٛ‬اٖ ث‪ ٝ‬آضاْ ث‪ٛ‬زٖ ض‪٘ٚ‬س ا٘دبْ تدعی‪ ٝ‬زض ؾیؿتٓ اقبض‪ ٜ‬وطز‪ .‬یؼ‪ٙ‬ی احتٕبَ‬ ‫تدی‪ٟ‬ی اخؿبْ خساق‪٘ٛ‬س‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ؾیّ‪ ٝ‬ایٗ ض‪ٚ‬ـ ‪ٞ‬ب‪ ،‬زض ٔمبیؿ‪ ٝ‬ثب ؾبیط ض‪ٚ‬ـ ‪ٞ‬ب وٕتط اؾت‪ .‬ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ایٗ ‪ٚ‬یػٌی‬ ‫زض ٔ‪ٛ‬ضز اخؿبْ تغییط پصیط و‪ ٝ‬اغّت ٔ‪ٙ‬كبء ظیؿتی زاض٘س‪ ،‬ا‪ٕٞ‬یّت زاض٘س‪ .‬زیٍع ٔعیّت ایٗ ض‪ٚ‬قسض یبٖ اؾت‬ ‫و‪ ٝ‬ت‪ٟٙ‬ب ٔمساض ثؿیبض وٓ اظ ٔرّ‪ٛ‬ط ثطای تدعی‪ ٝ‬الظْ اؾت‪ ،‬ث‪ٕٞ ٝ‬یٗ شِیُ ض‪ٚ‬ـ ‪ٞ‬بی تدعی‪ ٝ‬ای ٔطث‪ٛ‬ط ث‪ٝ‬‬ ‫خساؾبظی وط‪ٔٚ‬بت‪ٌٛ‬طافی ٔی ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س زض ٔمیبؼ ٔیىط‪ ٚ ٚ‬وٕتط‪ ،‬ا٘دبْ ٌیط٘س‪ .‬زض ‪ٚ‬الغ خٕغ آ‪ٚ‬ضی ٔمبزیط‬ ‫ثؿیبض ظیبز أىبٖ پصیط ٘یؿت ‪ ٚ‬ایٗ زض ‪ٚ‬الغ یه ػیت ثطای ت‪ٟ‬ی‪ٝ‬ی اخؿبْ ٔی ثبقس‪ .‬زض ضٕٗ ض‪ٚ‬ـ ‪ٞ‬بی‬ ‫وط‪ٔٚ‬بت‪ٌٛ‬طافی ؾبز‪ ،ٜ‬اضظاٖ ‪ ٚ‬ؾطیغ ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬یٗ ‪ٚ‬ؾبیُ آ٘‪ٟ‬ب ٘یع اضظاٖ ٔی ثبقس؛ ٔرّ‪ٛ‬ط ‪ٞ‬بیی پیچیس‪ٜ‬‬ ‫ضا ٔی ت‪ٛ‬اٖ ٘ؿجتبً ث‪ ٝ‬آؾب٘ی ث‪ٚ ٝ‬ؾیّ‪ ٝ‬ایٗ ض‪ٚ‬ق‪ٟ‬ب تدعی‪ ٝ‬وطز‪.‬‬

‫ا٘تربة ض‪ٚ‬ـ‬

‫آانلیش دست گاهی ‪1991‬‬

‫حمذا ّهلل رضاساده؛ ‪961169‬‬


‫رًشاهی تجزهیای کرًماتٌگرافی گاسی‬

‫‪10‬‬

‫کزيماتً گزافی گاسی‬ ‫حًسٌی کزيماتً گزافی گاسی‬ ‫زض ٔمبیؿ‪ ٝ‬ثب ؾبیط ض‪ٚ‬ـ‪ٞ‬بی وط‪ٔٚ‬بت‪ٌٛ‬طافی‪ٛ٘ ،‬ع ٌبظی احتیبج ث‪ ٝ‬زؾتٍب‪ٜٞ‬بی ٘ؿجتبً پیچیس‪ٌ ٚ ٜ‬طاٖ زاضز‪،‬‬ ‫‪ِٚ‬ی ٔعایبی آٖ ثیكتط اؾت‪ٔ .‬رّ‪ٛ‬ط‪ٞ‬بیی و‪ ٝ‬خساؾبظی آٖ‪ٞ‬ب ث‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ـ‪ٞ‬بی زیٍط ف‪ٛ‬قاِؼبز‪ ٜ‬ذؿت‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬س‪ٜ‬‬ ‫اؾت ضا ٔیت‪ٛ‬اٖ ث‪ٚ ٝ‬ؾیّ‪ ٝ‬وط‪ٔٚ‬بت‪ٌٛ‬طافی ٌبظی ث‪ ٝ‬ؾطػت ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ض ٔ‪ٛ‬ثط خسا وطز‪ .‬زض ٔمبیؿ‪ ٝ‬ثب ض‪ٚ‬ـ‪ٞ‬بی‬ ‫غیط وط‪ٔٚ‬بت‪ٌٛ‬طافی و‪ ٝ‬لسضت تدعی‪ٔ ٝ‬كبث‪ٟ‬ی زاض٘س ٔب٘‪ٙ‬س عیف ؾ‪ٙ‬دی خطٔی‪ ،‬وط‪ٔٚ‬بت‪ٌٛ‬طافی ٌبظی ‪ ٓٞ‬ؾبز‪ٜ‬‬ ‫‪ ٓٞ ٚ‬اضظاٖ ٔیثبقس‪ٔ .‬ؼٕ‪ٛ‬الً لؿٕت ثجبت ٌطا٘تطیٗ لؿٕت آٖ ٔیثبقس‪.‬‬ ‫ٔعایبی وط‪ٔٚ‬بت‪ٌٛ‬طافی ٌبظی ػٕستبً ثؿتٍی ث‪ ٝ‬ز‪ ٚ‬ذبنیت ٌبظ‪ٞ‬ب زاضز‪ٌ :‬طا٘ط‪ٚ‬ی وٓ ‪ ٚ‬حه‪ َٛ‬ؾطیغ تؼبزَ زض‬ ‫خطیبٖ ثؼضی اظ فطآی‪ٙ‬س ‪ٞ‬ب‪ٌ .‬طا٘ط‪ٚ‬ی وٓ أىبٖ اؾتفبز‪ ٜ‬اظ ؾت‪ٞ ٖٛ‬بی ع‪ٛ‬ال٘ی ‪ ٚ‬وبض آٔس ضا ثس‪ٕٔ ٖٚ‬ب٘ؼت‬ ‫خسی اظ پیكطفت فبظ ٔتحطن فطا‪ ٓٞ‬ؾبظز‪ .‬حه‪ َٛ‬تؼبزَ زض فطآی‪ٙ‬س‪ٞ‬بی خصة ؾغحی ‪ ٚ‬تمؿیٕی زض حض‪ٛ‬ض‬ ‫فبظ ٌبظی ٔؼٕ‪ٛ‬الً ؾطیغ اؾت‪ .‬ث‪ٙ‬بثط ایٗ ٔیت‪ٛ‬اٖ اظ ؾطػت خطیبٖ ‪ٞ‬بی ثبال زض زاذُ ؾت‪ ٖٛ‬اؾتفبز‪ ٜ‬وطز‪.‬‬ ‫یىی زیٍط اظ ذه‪ٛ‬نیبت ٔفیس ٌبظ ‪ٞ‬ب ایٗ اؾت و‪ ٝ‬تغییطات تطویت زض آ٘‪ٟ‬ب ث‪ ٝ‬ضاحتی لبثُ ا٘ساظ‪ٌٜ‬یطی اؾت‪،‬‬ ‫ایٗ تغییطات ضا ٔیت‪ٛ‬اٖ ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ض ٔطتت ‪ ٚ‬ذ‪ٛ‬ز وبض ثجت وطز‪ .‬تغییط زازٖ زٔبی ؾت‪ ٖٛ‬زض یه ٔمیبؼ ‪ٚ‬ؾیغ‬ ‫٘ؿجتبً ؾبز‪ ٜ‬اؾت‪ٕٞ ٚ .‬چ‪ٙ‬یٗ اظ ؾت‪ٖٞٛ‬بی وط‪ٔٚ‬بت‪ٌٛ‬طافی ٌبظی‪ ،‬لجُ اظ ای‪ٙ‬ى‪٘ ٝ‬یبظی ث‪ ٝ‬تدسیس آٖ‪ٞ‬ب ثبقس‪،‬‬ ‫ٔیت‪ٛ‬اٖ ثطای خساؾبظی‪ٞ‬بی ظیبزی اؾتفبز‪ ٜ‬وطز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬اضح اؾت و‪ ٝ‬اظ وط‪ٔٚ‬بت‪ٌٛ‬طافی ٌبظی فمظ ٔی ت‪ٛ‬اٖ ثطای ٌبظ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬اخؿبْ فطّاض اؾتفبز‪ ٜ‬وطز‪ِٚ ،‬ی ٔحس‪ٚ‬زیّت‬ ‫اػٕبَ قس‪ ٜ‬ث‪ٚ ٝ‬ؾیّ‪ٝ‬ی فطّاضیت‪ ،‬آ٘مسض و‪ ٝ‬زض ٍ٘ب‪ ٜ‬ا‪ َٚ‬ث‪٘ ٝ‬ظط ٔی ضؾس‪ ،‬خسی ٘یؿت‪ .‬ثطای ا٘دبْ خساؾبظی‬ ‫ت‪ٟٙ‬ب ٔمساض ذیّی وٕی اظ ٔرّ‪ٛ‬ط‪ٞ‬ب‪ٔ ،‬ره‪ٛ‬نبً ٔ‪ٛ‬لؼی و‪ ٝ‬اظ ؾت‪ٖٞٛ‬بی ٔ‪ٛ‬یی‪ ٝٙ‬اؾتفبز‪ٔ ٜ‬یق‪ٛ‬ز‪ ،‬الظْ اؾت‪.‬‬ ‫زض ایٗ قطایظ الظْ اؾت و‪ ٝ‬فكبض ثربض اخؿبْ ٔ‪ٛ‬ضز خساؾبظی ت‪ٟٙ‬ب چ‪ٙ‬س ٘ی‪ٛ‬تٗ ثبقس‪ .‬ثؼضی اظ ؾت‪ٖٞٛ‬ب ٔی‪-‬‬ ‫ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س زض زٔب‪ٞ‬بی ثبالی ‪ 099‬زضخ‪ ٝ‬ػُٕ و‪ٙٙ‬س ‪ ٚ‬زض ٘تید‪ٌ ٝ‬ؿتط‪ٜ‬ی اخؿبْ ‪ٚ‬اخس قطایظ ‪ٚ‬ؾیغ ٔیثبقس‪.‬‬ ‫فكبض ثربض تطویجبت وٓ فطاض ضا ٔیت‪ٛ‬اٖ ثب تجسیُ آٖ‪ٞ‬ب ث‪ٔ ٝ‬كتمبت ٔ‪ٙ‬بؾت افعایف زاز‪.‬‬ ‫وط‪ٔٚ‬بت‪ٌٛ‬طافی ٌبظی ٔره‪ٛ‬نبً ثطای خساؾبظی تطویجبت آِی ‪ ٚ‬تؼساز وٕی ٔرّ‪ٛ‬ط‪ٞ‬بی ٔؼس٘ی ث‪ ٝ‬وبض ٔیض‪ٚ‬ز‪.‬‬ ‫ػّیضغٓ ایٗ و‪ ٝ‬ؾت‪ٖٞٛ‬ب ٔیت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س زض زٔب‪ٞ‬بی ثبال ػُٕ و‪ٙٙ‬س‪ ،‬اخؿبْ ثیقٕبضی‪ ،‬اوثطاً ٔؼس٘ی‪ٚ ،‬خ‪ٛ‬ز زاض٘س‬ ‫و‪ ٝ‬زٔب‪ٞ‬بی حتی ثبالتط تجریط ٔیق‪٘ٛ‬س ‪ ٚ‬قىی ٘یؿت و‪ ٝ‬قطایظ ػُٕ ؾت‪ٖٞٛ‬ب ثطای خساؾبظی ایٗ‬ ‫تطویجبت تغییط زاز‪ ٜ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س قس‪ .‬وط‪ٔٚ‬بت‪ٌٛ‬طافی ‪ٛٙٞ‬ظ ٕ٘یت‪ٛ‬ا٘س خبی ثطذی اظ ض‪ٚ‬ـ‪ٞ‬بی زیٍط وط‪ٔٚ‬بت‪ٌٛ‬طافی‬ ‫ضا ثٍیطز‪.‬‬

‫آانلیش دست گاهی ‪1991‬‬

‫حمذا ّهلل رضاساده؛ ‪961169‬‬


‫رًشاهی تجزهیای کرًماتٌگرافی گاسی‬

‫‪11‬‬

‫ريش‬ ‫ثؿیبض اظ ض‪ٚ‬ـ‪ٞ‬بی وط‪ٔٚ‬بت‪ٌٛ‬طافی ٌبظی ذ‪ٛ‬ة ثب ت‪ٛٙ‬ع ‪ ٚ‬پیچیسٌی‪ٞ‬بی ٔرتّف زض ثبظاض ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ز زاض٘س‪ِٚ ،‬ی‬ ‫‪ٍٕٞ‬ی آٖ‪ٞ‬ب ثؼضی اظ اخعاء اؾبؾی ضا زاض٘س‪ .‬ایٗ اخعاء ‪ ٓٞ‬زضقىُ ‪ ٓٞ ٚ‬زض ٔتٗ اقبض‪ٔ ٜ‬یق‪٘ٛ‬س‪.‬‬ ‫قىُ ظیط آضایكی اظ زؾتٍب‪ٜٞ‬بی وط‪ٔٚ‬بت‪ٌٛ‬طافی ٌبظی ضا ٘كبٖ ٔیز‪ٞ‬س‪ ،‬زض ض‪ٚ‬ـ ا٘حبْ تدعی‪ٌ ٝ‬ؿتطقی ثبیس‬ ‫یه اقجبع و‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬ث‪ٔ ٝ‬یبٖ فكبض ؾ‪ٙ‬ح ‪٘ ٚ‬مغ‪ٝ‬ی تعضیك اضبف‪ ٝ‬وطز ‪ ٚ‬زض ض‪ٚ‬ـ ؾت‪ٛٔ ٖٛ‬یی‪ ٝٙ‬اظ یه ‪ٚ‬ؾیّ‪ٝ‬‬ ‫تفؿیٓ خطیبٖ ثؼس اظ ٘مغ‪ ٝ‬تعضیك اؾتفبز‪ٔ ٜ‬یق‪ٛ‬ز‪ٚ .‬ؾبیُ ضؾب٘‪ٙ‬س‪ٌ ٜ‬بظ ٔؼٕ‪ٛ‬الً ٔكىُ وٕی ایدبز ٔیو‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫ٌبظ‪ٞ‬بیی و‪ ٝ‬ػٕ‪ٔٛ‬بً ث‪ ٝ‬وبض ٔیض‪٘ٚ‬س قبُٔ ٘یتط‪ٚ‬غٖ‪ٞ ،‬یسض‪ٚ‬غٖ‪ّٞ ،‬یٓ ‪ ٚ‬آضٌ‪ ٚ ٖٛ‬وطثٗزیاوؿیس ٔیثبقس‪ .‬ایٗ‬ ‫ٌبظ‪ٞ‬ب ث‪ ٝ‬حس وبفی ذبِم ٔیثبق‪ٙ‬س ‪ ٚ‬لجُ اظ اؾتفبز‪ ٜ‬فمظ ثبیس ذكه ق‪٘ٛ‬س‪.‬‬

‫ضکل ‪3‬؛ ضمای دستگاٌ کزيماتًگزاف گاسی‬

‫آانلیش دست گاهی ‪1991‬‬

‫حمذا ّهلل رضاساده؛ ‪961169‬‬


‫رًشاهی تجزهیای کرًماتٌگرافی گاسی‬

‫‪12‬‬

‫و‪ٙ‬تطَ ‪ ٚ‬ا٘ساظ‪ٌ ٜ‬یطی خطیبٖ‬ ‫خطیبٖ ٌبظ ضا ثطای اغّت ٔمبنس ث‪ٚ ٝ‬ؾیّ‪ ٝ‬یه قیط ٔؼٕ‪ِٛ‬ی وب‪ٙٞ‬س‪ ٜ‬فكبض ثبال‪ ،‬و‪ٔ ٝ‬ؿتمیٕبً ث‪ ٝ‬اؾت‪ٛ‬ا٘‪ٚ ٝ‬نُ‬ ‫اؾت ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ز٘جبَ یه و‪ٙ‬تطَ و‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬زلیك ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ز زاضز‪ٔ ،‬یت‪ٛ‬اٖ ثب زلت وبفی ت‪ٙ‬ظیٓ وطز‪.‬‬ ‫ا٘ساظ‪ٌٜ‬یطی خطیبٖ ٌبظ ث‪ٚ ٝ‬ؾیّ‪ ٝ‬یه خطیبٖؾ‪ٙ‬ح ٘كبٖز‪ٙٞ‬س‪ ٜ‬خطیبٖ ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ض پی‪ٛ‬ؾت‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ضاحتتطیٗ ٘ح‪ٛ‬‬ ‫ا٘دبْ ٔیٌیطز‪ .‬ؾطػت خطیبٖ ٔؼٕ‪ٛ‬الً ثیٗ ‪ 399 ٚ39‬ؾب٘تی ٔتط ٔىؼت ثط زلیم‪ ٝ‬اؾت ‪ ٚ‬اظ یه ض‪ٚ‬تبٔتط‬ ‫ٔ‪ٙ‬بؾت ٔیت‪ٛ‬اٖ اؾتفبز‪ ٜ‬وطز ‪ِٚ‬ی ثطای وبض‪ٞ‬بی زلیك ٔیت‪ٛ‬اٖ اظ یه خطیبٖ ؾ‪ٙ‬ح ٔ‪ٛ‬یی‪ ٝٙ‬اؾتفبز‪ ٜ‬وطز‪.‬‬

‫يارد کزدن ومًوٍ‬ ‫ٕ٘‪ٕٔ ٝ٘ٛ‬ىٗ اؾت ٌبظ‪ٔ ،‬بیغ یب خبٔس ثبقس‪ ٚ ،‬ض‪ٚ‬ـ ‪ٚ‬اضز وطزٖ ٕ٘‪ٔ ٝ٘ٛ‬غبثك آٖ ٕٔىٗ اؾت تغییط و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ا٘ساظ‪ٜ‬ی ٕ٘‪ ٝ٘ٛ‬ثؿتٍی ث‪ ٝ‬حؿبؾیت آقىبضؾبظ زاضز‪ٚ .‬لتی اظ یه آقىبضؾبظ ی‪٘ٛ‬ف اؾتفبز‪ٔ ٜ‬یو‪ٙ‬یس‪ٕٝ٘ٛ٘ ،‬‬ ‫ٔحّ‪٘ َٛ‬جبیس اظ ‪ٔ 9.0‬یّیٕتط ٔىؼت ثیكتط ثبقس ‪ٚ ٚ‬لتی اظ یه وبتبض‪ٔٚ‬تط اؾتفبز‪ٔ ٜ‬یو‪ٙ‬یس ایٗ ا٘ساظ‪٘ ٜ‬جبیس‬ ‫ثیكتط اظ ‪ٔ 39‬یّیٕتط ٔىؼت ثبقس‪.‬‬

‫ومًوٍَای گاسی‬ ‫یه ٕ٘‪ٝ٘ٛ‬ی ٌبظی ضا ٔیت‪ٛ‬اٖ اظ زض‪ ٖٚ‬یه ؾطپ‪ٛ‬ـ الؾتیىی ‪ٚ‬الغ زض ثبالی ؾت‪ ٖٛ‬ث‪ٚ ٝ‬ؾیّ‪ ٝ‬یه ؾطً٘‬ ‫ٔؼٕ‪ِٛ‬ی یب یه ث‪ٛ‬ضت ٌبظی ث‪ ٝ‬زاذُ خطیبٖ ٌبظ حبُٔ تعضیك وطز‪.‬‬ ‫ومًوٍَای مایغ‬ ‫ٔ‪ٙ‬بؾتتطیٗ ض‪ٚ‬ـ ‪ٚ‬اضز وطزٖ ٕ٘‪ٔ ٝ٘ٛ‬بیغ زض ؾت‪ ،ٖٛ‬اؾتفبز‪ ٜ‬اظ ؾطً٘ اؾت‪ .‬اظ ؾطپ‪ٛ‬ـ الؾتیىی یب‬ ‫ؾیّیى‪٘ٛ‬ی ثس‪٘ ٖٚ‬كتی ٔیت‪ٛ‬اٖ چ‪ٙ‬سیٗ ثبض اؾتفبز‪ ٜ‬وطز‪.‬‬

‫ومًوٍَای جامذ‬ ‫ٕ٘‪ٞٝ٘ٛ‬بی خبٔس ػال‪ ٜٚ‬ثط ٔ‪ٛ‬اضز زیٍط‪ٔ ،‬ی ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س ٌطیؽ‪ٞ‬ب ضا ٘یع‬

‫ممکن است در بعضی موارد سوزن‬ ‫سرنگ تکه هایی از دیسک را کنده و در‬ ‫داخل ستون قرار دهد که این تکه ها با‬ ‫جذب مواد محلول می توانند باعث بوجود‬ ‫آمدن پیک های پیچیده می شود‪.‬‬

‫زض ثط ثٍیط٘س‪ .‬ایٗ ٕ٘‪ٞٝ٘ٛ‬ب ضا زض زاذُ آٔپ‪َٞٛ‬بی قیك‪ٝ‬ای ٘بظن‬ ‫‪ٚ‬ظٖ ٔیو‪ٙٙ‬س‪ ،‬ؾپؽ آٔپ‪َٞٛ‬ب ضا زض خطیبٖ ٌبظ فطّاض زاز‪ ،ٜ‬ذطز ٔیو‪ٙٙ‬س‪ .‬ثیٗ ‪ٔ 0-3‬یّیٕتط اظ ٕ٘‪ ٝ٘ٛ‬ضا زض‬ ‫یه ِ‪ٛٔ ِٝٛ‬یی‪ٚ ٝٙ‬ظٖ وطز‪ ٚ ٜ‬ثؼس اظ ٔؿس‪ٚ‬ز وطزٖ ِ‪ٛٔ ِٝٛ‬یی‪ ،ٝٙ‬آٖ ضا زض لؿٕت ضٕیٕ‪ٝ‬ای ٔره‪ٛ‬ل زض‬ ‫ثبالی ؾت‪ ٖٛ‬لطاض ٔیز‪ٙٞ‬س‪.‬‬

‫آانلیش دست گاهی ‪1991‬‬

‫حمذا ّهلل رضاساده؛ ‪961169‬‬


‫رًشاهی تجزهیای کرًماتٌگرافی گاسی‬

‫‪13‬‬

‫ٔكىُ اوثط ؾیؿتٓ‪ٞ‬بی تعضیك زذبِت اثطات حبفظ‪ ٝ‬اؾت یؼ‪ٙ‬ی ثؼس اظ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬تدعی‪ ٝ‬ظب‪ٞ‬طاً تىٕیُ قس‬ ‫ٕٔىٗ اؾت پیه‪ٞ‬بی اخعاء ٕ٘‪ٞٝ٘ٛ‬بیی و‪ ٝ‬لجالً تعضیك قس‪ٜ‬ا٘س‪ ،‬ظب‪ٞ‬ط ق‪٘ٛ‬س‪ .‬ز٘جبِ‪ ٝ‬زاض قسٖ پیه‪ٞ‬ب ٕٔىٗ‬ ‫اؾت ٘تید‪ٝ‬ی زیٍط ایٗ ػبُٔ ثبقس‪.‬‬ ‫زض ٕ٘‪ٌٝ٘ٛ‬صاضی تب آ٘دب و‪ٕٔ ٝ‬ىٗ اؾت‪ ،‬غّیظ ث‪ٛ‬زٖ ذ‪ٛ‬ز ٕ٘‪ٛٔ ،ٝ٘ٛ‬لؼی و‪ ٝ‬زض حبِت ثربض ث‪ ٝ‬ؾت‪ٚ ٖٛ‬اضز‬ ‫ٔیق‪ٛ‬ز‪ ،‬حبئع ا‪ٕٞ‬یت اؾت‪ .‬ثطای ٕ٘‪ٞٝ٘ٛ‬بی ٌبظی‪ ،‬ث‪ ٝ‬قطط ای‪ٙ‬ى‪ ٕٝ٘ٛ٘ ٝ‬ثب ؾطػت وبفی ث‪ ٝ‬زاذُ خطیبٖ ٌبظ‬ ‫تعضیك ق‪ٛ‬ز‪ٔ ،‬كىالت ذیّی وٓ ٔكب‪ٞ‬س‪ ٜ‬قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫ستًن ي کىتزل دمای ستًن‬ ‫ؾت‪ٕٔ ٖٛ‬ىٗ اؾت قیك‪ٝ‬ای یب فّعی ثبقس‪ .‬اٌط لطاض ثبقس ؾت‪ ٖٛ‬ضا پط و‪ٙٙ‬س لغط زاذّی آٖ ثبیس ‪6-2‬‬ ‫ٔیّیٕتط ثبقس‪ .‬زض یه زؾتٍب‪ ٜ‬تغییطپصیط‪ ،‬تغییط زازٖ ع‪ َٛ‬ؾت‪ ٖٛ‬ثبیس أىبٖ پصیط ثبقس‪ .‬ثطای ؾبذتٗ‬ ‫ؾت‪ٖٞٛ‬بی فّعی اظ ِ‪ِٞٝٛ‬بی ٔؽ ٘طْ ٔیت‪ٛ‬اٖ‬ ‫اؾتفبز‪ ٜ‬وطز‪.‬‬ ‫ف‪ٛ‬الز ظً٘ ٘عٖ یه ٔبز‪ ٜ‬ػٕ‪ٔٛ‬یتط ثطای ؾبذتٗ‬ ‫ؾت‪ٖٞٛ‬بی فّعی اؾت‪ .‬ظیطا ‪ٚ‬او‪ٙ‬فپصیطی آٖ‬ ‫وٕتط اظ ٔؽ اؾت‪ .‬ایٗ ٘‪ٛ‬ع ؾت‪ٞٝ٘ٛ‬ب ضا ثغ‪ٛ‬ض‬

‫دس ثعضی اص جذاسبصیُب دس ایي‬ ‫ًْع لْلَُبی هسی ثَ علت تطکیل‬ ‫یک اکسیذ فعبل دس سطح دسًّی‬ ‫آًِب کَ ثَ عٌْاى کبتبلیضّس‬ ‫ثشای تغییشات ثعضی اص هْلکْل‪-‬‬ ‫ُبی فعبل عول هی کٌٌذ‪ ،‬هطکالتی‬ ‫سا ثْجْد هیآّسًذ‪.‬‬

‫ٔكبث‪ٟ‬ی ٔیت‪ٛ‬اٖ پط وطز ‪ ٚ‬ثه‪ٛ‬ضت ف‪ٙ‬ط ٔبضپیچ‬ ‫زضآ‪ٚ‬ضز‪.‬‬ ‫ؾت‪ٖٞٛ‬بی قیك‪ٝ‬ای ث‪ ٝ‬ن‪ٛ‬ضتی ٔكبث‪ ٝ‬ثب ؾت‪ٖٞٛ‬بی ف‪ٛ‬الز ظً٘ ٘عٖ‪ٛٔ ،‬ضز اؾتفبز‪ ٜ‬لطاض ٔیٌیط٘س‪ .‬ػیت ػٕس‪ٜ‬‬ ‫قیك‪ٝ‬ای ایٗ اؾت و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬آؾب٘ی ٔیقى‪ٙٙ‬س ‪ٔ ٚ‬عیت ػٕس‪ ٜ‬آٖ‪ٞ‬ب ‪ٚ‬او‪ٙ‬فپصیطی وٓ آٖ‪ٞ‬بؾت‪ .‬زض ؾت‪ٖٞٛ‬بی‬ ‫قیك‪ٝ‬ای ثطضؾی پطقسٖ ؾت‪ ٖٛ‬أىبٖپصیط اؾت ‪ِٚ‬ی زض ؾت‪ٖٞٛ‬بی فّعی پطقسٖ یى‪ٛٙ‬اذت ؾت‪ ٖٛ‬خ‪ٙ‬ج‪ٝ‬ی‬ ‫اػتجبضی زاضز‪.‬‬ ‫زٔبیی ضا و‪ ٝ‬ثطای وبض وطزٖ ثط ض‪ٚ‬ی یه ٕ٘‪ ٝ٘ٛ‬ا٘تربة ٔیو‪ٙٙ‬س‪ ،‬ثؿتٍی ث‪ٔ ٝ‬ب‪ٞ‬یت ٕ٘‪ٝ٘ٛ‬ی خساق‪٘ٛ‬س‪ ٜ‬زاضز‪،‬‬ ‫‪ِٚ‬ی ثؼّت ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬فبظ‪ٞ‬بی ؾبوٗ ٔبیغ تٕبیُ زاض٘س خبضی ق‪٘ٛ‬س(تحطن) یؼ‪ٙ‬ی ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ض ذیّی آ‪ٞ‬ؿت‪ ٝ‬اظ ؾت‪ٖٛ‬‬ ‫قؿت‪ ٝ‬ق‪٘ٛ‬س‪ ،‬ػبلال٘‪ ٝ‬اؾت و‪ ٝ‬اظ پبییٗتطیٗ زٔبی ٔغبثك ثب یه خساؾبظی ذ‪ٛ‬ة اؾتفبز‪ ٜ‬ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫زٔبی وبض ثب ؾت‪ٖٞٛ‬ب ٕٔىٗ اؾت ثیٗ زٔبی ٘یتط‪ٚ‬غٖ (‪ ٚ )-306‬زض حس‪ٚ‬ز ‪ 099‬زضخ‪ ٝ‬ؾب٘تیٌطاز ثبقس‪،‬‬ ‫ٌطچ‪ ٝ‬زٔب‪ٞ‬بی ظیط نفط‪ ،‬ثدع ثطای خساؾبظی ٔ‪ٛ‬از فطّاضتط‪ ،‬اغّت ثىبض ٕ٘یض‪ٚ‬ز‪ .‬اوثط خساؾبظی‪ٞ‬ب ث‪ٛ‬ؾیّ‪ٝ‬ی‬ ‫وط‪ٔٚ‬بت‪ٌٛ‬طافی ٌبظی زض زٔب‪ٞ‬بی ثبالتط اظ زٔبی ٔحیظ ا٘دبْ ٔیٌیط٘س‪.‬‬

‫آانلیش دست گاهی ‪1991‬‬

‫حمذا ّهلل رضاساده؛ ‪961169‬‬


‫رًشاهی تجزهیای کرًماتٌگرافی گاسی‬

‫‪14‬‬

‫آ‪ٖٞٚ‬بیی و‪ ٝ‬و‪ٙ‬تطَ زٔبی ثط٘بٔ‪ٝ‬ضیعی قس‪ٜ‬ی ذغی زاض٘س ثطای خساؾبظی ٔرّ‪ٛ‬ط‪ٞ‬بی پیچیس‪ ٜ‬حب‪ٚ‬ی‬ ‫تطویجبت ثب زأ‪ٚ ٝٙ‬ؾیغ ٘مبط خ‪ٛ‬ـ‪ ،‬ثؿیبض ٔفیس ٔیثبق‪ٙ‬س‪ .‬زض یه ا‪ٓٞ ٖٚ‬زٔب‪ ،‬زض زٔبیی ٍ٘‪ ٝ‬زاقت‪ٔ ٝ‬یق‪ٛ‬ز‬ ‫و‪ ٝ‬ثطای خساؾبظی ذ‪ٛ‬ة اخعاء ثب ٘مبط خ‪ٛ‬ـ ثبالتط ٕٔىٗ اؾت ث‪ ٝ‬حس غیط لبثُ لج‪ َٛ‬ع‪ٛ‬ال٘ی ث‪ٛ‬ز‪ ،ٜ‬پیه‪ٞ‬ب‬ ‫ذیّی پ‪ ٟٗ‬ثبق‪ٙ‬س‪ ٚ ،‬حبَ آٖو‪ ٝ‬زض زٔبی ثبالتط و‪ ٝ‬ثطای قؿتك‪ٛ‬ی ؾطیغ ٔ‪ٛ‬از وٓ فطاض الظْ اؾت‪ٛٔ ،‬از‬ ‫فطاضتط ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ض وبُٔ خسا ٕ٘یق‪٘ٛ‬س‪.‬‬ ‫‪ٚ‬لتی یه آ‪ ٖٚ‬ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ض ‪ٕٞ‬سٔب ػُٕ ٔیو‪ٙ‬س‪ ،‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬زٔب ٘جبیس ثیكتط اظ ‪ 2‬زضخ‪ ٝ‬تغییط و‪ٙ‬س‪ ،‬ا‪ٕٞ‬یت پیسا ٔی‪-‬‬ ‫و‪ٙ‬س‪ٔ .‬ره‪ٛ‬نبً ‪ٚ‬لتی و‪ ٝ‬حدٓ‪ٞ‬بی ثبظزاضی ا٘ساظ‪ٌٜ‬یطی ٔیق‪٘ٛ‬س‪ .‬ؾت‪ٖٞٛ‬بی فّعی‪ ،‬ذه‪ٛ‬نبً آٖ‪ٞ‬بیی ضا و‪ ٝ‬اظ‬ ‫خ‪ٙ‬ؽ ف‪ٛ‬الز ظً٘ ٘عٖ ٔیثبق‪ٙ‬س ضا ٔیت‪ٛ‬اٖ ثب ػج‪ٛ‬ض ٔؿتمیٓ خطیبٖ ثبال ثب ‪ِٚ‬تبغ پبییٗ ٌطْ ٕ٘‪ٛ‬ز‪.‬‬

‫آضکارساسَا‬ ‫وبض آقىبضؾبظ‪ٞ‬ب‪ ،‬ؾ‪ٙ‬دف ٔ‪ٛ‬از ذبضج قس‪ ٜ‬اظ ؾت‪ ٖٛ‬ث‪ٚ ٝ‬ؾیّ‪ ٝ‬ا٘ساظ‪ٌٜ‬یطی تغییطات تطویت آٖ‪ٞ‬بؾت‪.‬‬ ‫آقىبضؾبظ‪ٞ‬ب‪ ،‬ثدع آٖ‪ٞ‬بیی و‪ ٝ‬آقىبضؾبظ‪ٞ‬بی ث‪ ٝ‬انغالح ‪ٚ‬یػ‪ٌ ٜ‬فت‪ٔ ٝ‬یق‪٘ٛ‬س‪ٔ ،‬ؼٕ‪ٛ‬الً اخعاء یه ٔرّ‪ٛ‬ط ضا‬ ‫ق‪ٙ‬بؾبئی ٕ٘یو‪ٙٙ‬س‪ .‬آقىبضؾبظ‪ٞ‬ب زض زؾتٍب‪ٜٞ‬بی وط‪ٔٚ‬بت‪ٌٛ‬طافی ٌبظی آ٘مسض حیبتی ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪ ،‬و‪ ٝ‬تمطیجبً ‪ٚ‬لت‬ ‫ث‪ ٝ‬وبض ضفت‪ ٝ‬ثطای ت‪ٛ‬ؾؼ‪ ٝ‬آ٘‪ٟ‬ب ٔؼبزَ ثب ‪ٚ‬لی اؾت و‪ ٝ‬ثطای ت‪ٛ‬ؾؼ‪ ٝ‬ؾبیط اخعاء ایٗ زؾتٍب‪ٜٞ‬ب نطف قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫اوثط آقىبضؾبظ‪ٞ‬ب اظ ٘‪ٛ‬اع زیفطا٘ؿیّی ٔیثبق‪ٙ‬س‪ .‬یؼ‪ٙ‬ی ‪ٚ‬لتی و‪ٌ ٝ‬بظ حبُٔ ذبِم اظ آ٘‪ٟ‬ب ػج‪ٛ‬ض ٔیو‪ٙ‬س پبؾد‬ ‫نفط ٘كبٖ ٔیز‪ٙٞ‬س‪ِٚ ،‬ی ‪ٚ‬لتی و‪ ٝ‬یه خعء اظ یه ٔرّ‪ٛ‬ط آقىبض ٔیق‪ٛ‬ز‪ ،‬پبؾد آٖ‪ٞ‬ب ٔت‪ٙ‬بؾت ثب غّظت یب‬ ‫خطْ آٖ خعء اؾت‪ .‬آقىبضؾبظ‪ٞ‬بی ا٘تٍطاِی پبؾد پی‪ٛ‬ؾت‪ٝ‬ای ٔیز‪ٙٞ‬س و‪ٔ ٝ‬ت‪ٙ‬بؾت ثب ٔمساض وُ اخؿبْ قؿت‪ٝ‬‬ ‫قس‪ ٜ‬اؾت ‪ ٚ‬زض ٘تید‪ٙٔ ٝ‬ح‪ٙ‬ی حبنُ پّ‪ٝ‬ای ٔیثبقس‪.‬‬

‫شکل ‪4‬؛ ثبت دیفرانسیلی‬

‫آانلیش دست گاهی ‪1991‬‬

‫حمذا ّهلل رضاساده؛ ‪961169‬‬


‫رًشاهی تجزهیای کرًماتٌگرافی گاسی‬

‫‪15‬‬

‫شکل ‪5‬؛ ثیت از نوع انتگرالی‬

‫‪ٞ‬ط پّ‪ ٝ‬زض ٘‪ٛ‬ع ا٘تٍطاِی ٔطث‪ٛ‬ط ث‪ ٝ‬یه خعء ٔتفب‪ٚ‬ت ٔیثبقس ‪ ٚ‬اضتفبع آٖ ٔت‪ٙ‬بؾت ثب ٔمساض خعء ٔطث‪ٛ‬ط اؾت‪.‬‬ ‫ایٗ ثجت ٕٔىٗ اؾت ثب ثجت ٔطث‪ٛ‬ط ث‪ ٝ‬تدعی‪ٝ‬ی خج‪ٟٝ‬ای یب تدعی‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ـ خبیٍعی‪ٙ‬ی‪ ،‬اقتجب‪ٌ ٜ‬طفت‪ ٝ‬ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫اِجت‪ ٝ‬ثجت‪ٞ‬بی خج‪ٟٝ‬ای ت‪ٛ‬ؾظ ثجت و‪ٙٙ‬س‪ٜٞ‬بی زیفطا٘ؿیّی ث‪ٛ‬خ‪ٛ‬ز ٔیآی‪ٙ‬س‪ .‬ذ‪ٛ‬ال فیعیىی ٌبظ‪ٞ‬ب اؾبؼ وبض‬ ‫آقىبض ؾبظ‪ٞ‬بی اقبض‪ ٜ‬زض ظیط ٔیثبق‪ٙ‬س‪:‬‬ ‫‪ ‬ضؾب٘بیی ٌطٔبیی‬ ‫‪ ‬چٍبِی ٌبظ‬ ‫‪ ‬ی‪٘ٛ‬ف قؼّ‪ٝ‬ای‬ ‫‪ ‬ی‪٘ٛ‬ف اقؼ‪ ٝ‬ثتب‬ ‫‪ o‬ؾغح ٔمغؼی‬ ‫‪ o‬آضٌ‪ٖٛ‬‬ ‫‪ّٞ o‬یٓ‬ ‫‪ o‬اِىتط‪ ٖٚ‬ضثبیی‬ ‫‪ o‬تحطن اِىتط‪٘ٚ‬ی‬ ‫‪ ‬ی‪٘ٛ‬ف ٘‪ٛ‬ضی‬ ‫‪٘ ‬كطأ‪ٛ‬اج ٔیىط‪ٚ‬‬ ‫‪٘ ‬كط قؼّ‪ٝ‬‬ ‫‪ ‬ضؾب٘بیی قؼّ‪ٝ‬‬ ‫‪ٔ ‬ط‪ٚ‬ض ؾطیغ خصة فطاث‪ٙ‬فف یب ٔبز‪ ٖٚ‬لطٔع‬ ‫‪ ‬ثبثت زیاِىتطیه‬

‫آانلیش دست گاهی ‪1991‬‬

‫حمذا ّهلل رضاساده؛ ‪961169‬‬


‫رًشاهی تجزهیای کرًماتٌگرافی گاسی‬

‫‪16‬‬

‫‪ٌ ‬طٔبی خصة‬ ‫قطایظ ؾرتی ثطای آقىبض ؾبظ ‪ٞ‬بی وط‪ٔٚ‬بت‪ٌٛ‬طافی ٌبظی الظْ اؾت‪ .‬اظ ٔیبٖ ایٗ قطایظ ٔی ت‪ٛ‬اٖ‪ :‬اِف؛‬ ‫حؿبؾیت ث‪ ٝ‬غّغت ‪ٞ‬بی ذیّی وٓ اظ یه ٌبظ زض حض‪ٛ‬ض غّظت ‪ٞ‬بی ثبالیی اظ وبظ زیٍط( حبُٔ)‪ ،‬ة؛ پبؾد‬ ‫ؾطیغ و‪ ٝ‬ثب غّظت ٘ؿجت ٔؿتمیٓ ٘یع زاقت‪ ٝ‬ثبقس‪ ،‬ج؛ حدٓ ٔطز‪ٜ‬ی و‪ٛ‬چه زاقت‪ ٝ‬ثبقس‪ ،‬ز؛ ٘ؿجت ثبالی‬ ‫پیه ث‪ٛ٘ ٝ‬ف‪.ٝ‬‬ ‫آقىبضؾبظ‪ٞ‬بی ی‪٘ٛ‬ف ٔؼٕ‪ٛ‬الً حؿبؼتط اظ ؾبیط آقىبضؾبظ‪ٞ‬ب ٔیثبق‪ٙ‬س‪ ،‬ثطای ٔثبَ‪ ،‬حس آقىبضؾبظی یه‬ ‫آقىبضؾبظ ؾّ‪ َٛ‬ضؾب٘بیی ٌطٔبیی ‪ ٚ‬تطاظ‪ٚ‬ی چٍبِی ٌبظی زض حس‪ٚ‬ز ‪ٔ َٛٔ 39-6‬یثبقس زض حبِی و‪ ٝ‬حس‬ ‫تكریم آقىبضؾبظ‪ٞ‬بی ی‪٘ٛ‬ف قؼّ‪ٝ‬ای ‪ ٚ‬اقؼ‪ٝ‬ی ثتب(آضٌ‪ )ٖٛ‬زض حس‪ٚ‬ز‬

‫‪-32‬‬

‫‪39‬تب ‪ٔ َٛٔ 39-31‬یثبقس‪ .‬زض‬

‫‪ٚ‬الغ یه عجم‪ ٝ‬ث‪ٙ‬سی زیٍط آقىبضؾبظ‪ٞ‬ب ضا ٔیت‪ٛ‬اٖ ثسیٗ ن‪ٛ‬ضت ا٘دبْ زاز؛ حؿبؾیت ثبال‪ -‬آقىبضؾبظ‪ٞ‬بی‬ ‫ی‪٘ٛ‬ف‪ ،‬حؿبؾیت پبییٗ‪ -‬ؾبیط آقىبضؾبظ‪ٞ‬ب‪.‬‬ ‫آقىبضؾبظ‪ٞ‬بی ‪ٚ‬یػ‪ ٜ‬زؾتٍب‪ٜٞ‬بیی ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س و‪ ٝ‬ثغ‪ٛ‬ض ٌعی‪ٙ‬كی ث‪ ٝ‬یه تطویت ٔؼیٗ یب زؾت‪ٔ ٝ‬ؼی‪ٙ‬ی اظ تطویجبت‬ ‫پبؾد ٔیز‪ٙٞ‬س‪ .‬آقىبضؾبظ اِىتط‪ٖٚ‬ضثب ٔثبَ لسیٕی اظ ایٗ ٘‪ٛ‬ع آقىبضؾبظ‪ٞ‬ب ٔیثبقس‪ .‬زض ایٗ آقىبضؾبظ‬ ‫تطویجبتی و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬قست اِىتط‪ ٖٚ‬ضثب ٔیثبق‪ٙ‬س ٔب٘‪ٙ‬س اوؿیػٖ یب یه ‪ٞ‬بِ‪ٛ‬غٖ‪ ،‬ایدبز ٔیو‪ٙٙ‬س‪ .‬اِجت‪ ٝ‬آقىبضؾبظ‬ ‫پالؾٕبی أ‪ٛ‬اج ٔیىط‪٘ ٚ‬یع اظ ا٘‪ٛ‬اع آقىبض ؾبظ ‪ٞ‬بی ‪ٚ‬یػ‪ٔ ٜ‬ی ثبقس‪.‬‬ ‫آقىبض ؾبظ ‪ٞ‬ب ضا ٔی ت‪ٛ‬اٖ ثط اؾبؼ زیٍطی ٘یع تمؿیٓ ث‪ٙ‬سی وطز‪ :‬آقىبضؾبظ‪ٞ‬بی حؿبؼ ث‪ ٝ‬غّظت ‪ٚ‬‬ ‫آقىبضؾبظ‪ٞ‬بی حؿبؼ ث‪ ٝ‬خطیبٖ خطْ‪ .‬ایٗ تمؿیٓ ث‪ٙ‬سی زض ا٘ساظ‪ٌ ٜ‬یطی وّٕی ا‪ّٕٞ‬یت زاضز‪.‬‬ ‫سلًل رساوایی گزمایی(کاتاريمتز)‬ ‫وبتبض‪ٔٚ‬تط یىی اظ لسیٕی تطیٗ ا٘‪ٛ‬اع اقىبض ؾبظ ‪ٞ‬بؾت‪ .‬وبتط‪ٔٚ‬تط اؾبؾبً فیالٔب٘ی اظ یه فّع ٔب٘‪ٙ‬س پالتیٗ ٔی‬ ‫ثبقس و‪ ٝ‬ضطیت ٔفب‪ٔٚ‬ت ثبالیی زاضز ‪ ٚ‬پبؾد یه وبتبض‪ٔٚ‬تط ث‪ ٝ‬ضؾب٘بیی ٌطٔبیی خطیبٖ ٌبظی و‪ ٝ‬اظ زض‪ ٖٚ‬آٖ‬ ‫ػج‪ٛ‬ض ٔی و‪ٙ‬س‪ ،‬ثؿتٍی زاضز‪ .‬اِجت‪ ٝ‬ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ ٔحس‪ٚ‬زیت ‪ٞ‬بی وبتبضئٕتط ثبظ ‪ ٓٞ‬اؾتفبز‪ ٜ‬اظ اٖ ضضبیت‬ ‫ثرف ٔی ثبقس ‪ ٚ‬ػالضغٓ ؾبزٌی ظب‪ٞ‬طی ؾبذتٗ ایٗ زؾتٍب‪ ٜ‬ؾبز‪٘ ٜ‬یؿت‪.‬‬ ‫چ‪ٙ‬س تب اظ ٔؼبیت ای آقىبض ؾبظ زض ظیط آ‪ٚ‬ضز‪ ٜ‬قس‪ ٜ‬اؾت‪:‬‬ ‫‪ .3‬اغّت‪ ،‬پبؾد آ٘‪ٟ‬ب غیط ذغی ث‪ٛ‬ز‪ ٚ ٜ‬زض ٘تید‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬زضخ‪ ٝ‬ث‪ٙ‬سی ٘یبظ زاض٘س‪.‬‬ ‫‪ .2‬ث‪ ٝ‬تغییطات زٔبیی ٔحیظ ‪ ٚ‬خطیبٖ ٌبظ حؿبؼ ٔی ثالق‪ٙ‬س‪.‬‬

‫آانلیش دست گاهی ‪1991‬‬

‫حمذا ّهلل رضاساده؛ ‪961169‬‬


‫رًشاهی تجزهیای کرًماتٌگرافی گاسی‬

‫‪17‬‬

‫‪ .1‬حدٓ ٔ‪ٛ‬ثط یب حدٓ ٔطز‪ ٜ‬آ٘‪ٟ‬ب ثعضي اؾت ‪ ٚ‬زض ٘تید‪ ٝ‬ثطای اؾتفبز‪ ٜ‬ثب ؾت‪ٞ ٖٛ‬بی ٔ‪ٛ‬ییٗ و‪ ٝ‬زض آ٘‪ٟ‬ب‬ ‫ٕ٘‪ٞ ٝ٘ٛ‬بی ثؿیبض و‪ٛ‬چه ثىبض ٔی ض‪٘ٚ‬س‪ٙٔ ،‬بؾت ٘یؿت‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫‪ .0‬آٖ‪ٞ‬ب ثطای اؾتفبز‪ٕٞٝ٘ٛ٘ ٜ‬بی ثؿیبض و‪ٛ‬چه ث‪ ٝ‬آؾب٘ی ٕ٘یت‪ٛ‬اٖ ث‪ ٝ‬حس وبفی حؿبؼ وطز ‪ ٚ‬ظٔبٖ‬ ‫پبؾد آٖ‪ٞ‬ب ٔؼٕ‪ٛ‬الً آ٘مسض ظیبز اؾت و‪ ٝ‬آقىبضؾبظی اخؿبٔی و‪ ٝ‬ذیّی ؾطیغ قؿت‪ٔ ٝ‬یق‪٘ٛ‬س ث‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬ؾیّ‪ٝ‬ی آ٘‪ٟ‬ب ٕٔىٗ ٘یؿت‪.‬‬ ‫ثطای ؾت‪ٖٞٛ‬بی ٔؼٕ‪ِٛ‬ی پط قس‪ ٜ‬ثیكتط ایٗ ایطاز‪ٞ‬ب ٔ‪٘ ٟٓ‬یؿت ‪ ٚ‬لبثُ ضفغ ٔیثبق‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫وبتط‪ٔٚ‬تط‪ٞ‬ب ث‪ ٝ‬ضؾب٘بیی ٌطٔبیی ٌبظ‪ٞ‬بیی و‪ ٝ‬اظ آ٘‪ٟ‬ب ػج‪ٛ‬ض ٔیو‪ٙٙ‬س ‪ٚ‬اثؿت‪ٝ‬ا٘س‪ .‬ث‪ٙ‬بثطایٗ ٔكب‪ٞ‬س‪ ٜ‬قس‪ ٜ‬اؾت و‪ٝ‬‬ ‫ٔب‪ٞ‬یت ٌبظ حبُٔ ٘مف ثعضٌی زض تؼییٗ ٘ح‪ ٜٛ‬اخطای آٖ‪ٞ‬ب زاضز‪.‬‬ ‫تزاسيی چگالی گاس‬ ‫تطاظ‪ٚ‬ی ٌبظ ٔبضتیٗ زض اثتسا ث‪ٙ‬ظط ٔیضؾیس و‪ ٝ‬آقىبض ؾبظ ایس‪ٜ‬آِی ثطای وط‪ٔٚ‬بت‪ٌٛ‬طافی ٌبظی ثبقس ‪ِٚ‬ی‬ ‫ٔكىالت ٔ‪ٛ‬خ‪ٛ‬ز زض ؾبذتٗ آٖ ‪ ٚ‬ػسْ حؿبؾیت آٖ زض ٔمبیؿ‪ ٝ‬ثب زیٍط آقىبض ؾبظ‪ٞ‬بی ی‪٘ٛ‬ف ٔب٘غ وبضثطز‬ ‫ػٕ‪ٔٛ‬ی آٖ قس‪.‬‬ ‫آضکارساس یًوص ضعلٍای‬ ‫آقىبض ؾبظ ی‪٘ٛ‬ف قؼّ‪ٝ‬ای ‪ ٚ‬ی‪٘ٛ‬ف اقؼ‪ٝ‬ی ثتب ‪ٞ‬طز‪ ٚ‬ثؿتٍی ث‪ ٝ‬افعایف خطیب٘ی زاض٘س و‪ ٝ‬اظ ی‪٘ٛ‬یس‪ ٜ‬قسٖ‬ ‫اخؿبْ قؿت‪ ٝ‬قس‪ٍٙٞ ،ٜ‬بْ ػج‪ٛ‬ض اظ زاذُ آٖ‪ٞ‬ب‪ ،‬ایدبز ٔیق‪ٛ‬ز‪ .‬ایٗ آقىبضؾبظ‪ٞ‬ب ٔ‪ٛ‬لؼی و‪ ٝ‬ثه‪ٛ‬ضت ٔ‪ٙ‬بؾت‬ ‫ؾبذت‪ ٝ‬قس‪ ٜ‬ثبق‪ٙ‬س ٔیت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س ثطای ؾت‪ٖٞٛ‬بی ٔ‪ٛ‬ییٗ ٔ‪ٙ‬بؾت ثبق‪ٙ‬س ثب ایٗ حبَ حؿبؾت ثبالی آ٘‪ٟ‬ب ٔیت‪ٛ‬ا٘س‬ ‫ٔكىُ ؾبظ ٘یع ثبقس‪ .‬حدٓ ٔطز‪ ٜ‬آٖ‪ٞ‬ب ٕٔىٗ اؾت ثؿیبض و‪ٛ‬چه ثبقس ‪ ٚ‬پبؾد آ٘‪ٟ‬ب تمطیجبً آ٘ی ثبقس‪ .‬ایٗ‬ ‫٘‪ٛ‬ع آقىبضؾبظ‪ٞ‬ب زض ٔمبثُ ٘‪ٛ‬ؾب٘بت ؾطػت خطیبٖ ٌبظ ‪ ٚ‬تغییطات زٔب پبیساض ث‪ٛ‬ز‪ٕٞ ٚ ٜ‬چ‪ٙ‬یٗ حؿبؼ ٔی‪-‬‬ ‫ثبق‪ٙ‬س‪ .‬ثبالذط‪ ٜ‬پبؾد آٖ‪ٞ‬ب ٘یع ذغی ٔیثبقس‪.‬‬ ‫زض آقىبضؾبظ ی‪٘ٛ‬ف قؼّ‪ٝ‬ای ‪ٞ‬یسض‪ٚ‬غٖ ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ٌبظ حبُٔ ثىبض ٔیض‪ٚ‬ز یب ث‪ ٝ‬آٖ افع‪ٚ‬ز‪ٔ ٜ‬یق‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬زض یه‬ ‫خت و‪ٛ‬چه فّعی ٔیؾ‪ٛ‬ظز‪ .‬خت ٔؼٕ‪ٛ‬الً اِىتط‪ٚ‬ز ٔ‪ٙ‬فی پیُ ضا تكىیُ ٔیز‪ٞ‬س ‪ ٚ‬اِىتط‪ٚ‬ز زیٍط‪ ،‬و‪ٕٔ ٝ‬ىٗ‬ ‫اؾت یه تى‪ ٝ‬ثط٘ح یب ؾیٓ پالتیٗ ثبقس‪ ،‬زض ٘مغ‪ٝ‬ای زض ٘عزیه ثبالی لطاض ٔیٌیطز‪ .‬اذتالف پتب٘ؿیُ ثیٗ‬ ‫ز‪ٚ‬اِىتط‪ٚ‬ز ‪ِٚ 299‬ت ٔیثبقس‪ٞ .‬یسض‪ٚ‬غٖ ذبِم یب ٔرّ‪ٛ‬ط ‪ٞ‬یسض‪ٚ‬غٖ ‪ٌ ٚ‬بظ حبنُ یه ػالٔت و‪ٛ‬چىی ضا‬ ‫ت‪ِٛ‬یس ٔیو‪ٙ‬س‪ ،‬و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ض اِىتطیىی لبثُ حصف ٔیثبقس‪ .‬عجك ٘ظط و‪ٙ‬س‪ ،ٖٚ‬زض آقىبضؾبظی ی‪٘ٛ‬ف ثبال ٌبظ‪-‬‬ ‫‪ٞ‬بی ظیط ثسِیُ پتب٘ؿیُ ی‪٘ٛ‬ف ثبال لبثُ آقىبضؾبظی ٘یؿت‪ٙ‬س‪:‬‬

‫آانلیش دست گاهی ‪1991‬‬

‫حمذا ّهلل رضاساده؛ ‪961169‬‬


‫رًشاهی تجزهیای کرًماتٌگرافی گاسی‬ ‫‪H2O,CO2,CO,N2O, NO2, NO, NH3, CS2,‬‬ ‫‪COS, SO2, H2S, SiF4, SiHCl3, SiCl4, N2,‬‬ ‫‪ٌ ٚH2,‬بظ‪ٞ‬بی ٘دیت‪.‬‬ ‫یه ٔعیت آقىبضؾبظ ی‪٘ٛ‬ف قؼّ‪ ٝ‬ای ایٗ اؾت و‪ٚ ٝ‬خ‪ٛ‬ز آة ضا‬ ‫٘كبٖ ٕ٘یز‪ٞ‬س‪ ٚ ،‬زض ٘تید‪ ٝ‬تدعی‪ٔ ٝ‬حّ‪َٞٛ‬بی آثی ضا ٔیت‪ٛ‬اٖ‬

‫‪18‬‬

‫فطٔیه‬

‫اؾیس‬

‫ت‪ٟٙ‬ب‬

‫تطویت اِی ٔیثبقس و‪ٝ‬‬ ‫ت‪ٛ‬ؾظ ایٗ آقىبضؾبظ لبثُ‬ ‫تكریم ٘یؿت‪.‬‬

‫ا٘دبْ زاز‪.‬‬ ‫اقىبض ؾبظ ی‪٘ٛ‬ف ؾغح ٔمغؼی‪ .‬ایٗ ض‪ٚ‬ـ ا‪ِٚ‬یٗ ض‪ٚ‬ـ ی‪٘ٛ‬ف ثىبض ضفت‪ٔ ٝ‬ی ثبقس‪ .‬حؿبؾیت آٖ احتٕبالً اظ‬ ‫ؾبیط ض‪ٚ‬ـ ‪ٞ‬بی ثىبض ضفت‪ ٝ‬پبییٗ تط ٔی ثبقس‪ .‬یه ٔ‪ٙ‬جغ تبثف ی‪٘ٛ‬یس‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬س‪ٔ ٜ‬ب٘‪ٙ‬س ‪ 90Sr‬ضا زض زاذُ یه‬ ‫ظطف ثط٘دی لطاض ٔی ز‪ٙٞ‬س‪ ،‬پتب٘ؿیُ ٔ‪ٛ‬خ‪ٛ‬ز زض ٔیبٖ اِىتط‪ٚ‬ز ‪ٞ‬ب ‪ 199‬تب ‪ِٚ 3999‬ت ٔی ثبقس‪ .‬ت‪ِٛ‬یس ی‪ٖٛ‬‬ ‫‪ٞ‬ب زض ؾّ‪ ٚ َٛ‬زض ٘تید‪ ٝ‬ػج‪ٛ‬ض خطیبٖ اظ زاذُ اٖ‪ٔ ،‬ت‪ٙ‬بؾت ثب حبنّضطة خعء ٔ‪ِٛ‬ی وُ ‪ ٚ‬ؾغح ٔمغغ‬ ‫ی‪٘ٛ‬ف ٔرّ‪ٛ‬ط ٌبظی اؾت‪.‬‬ ‫اظ ‪ٞ‬طٌبظی ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ٌبظ حبُٔ ٔی ت‪ٛ‬اٖ اؾتفبز‪ ٜ‬وطز ‪ِٚ‬ی‬ ‫‪ٞ‬یسض‪ٚ‬غٖ ‪ّٞ ٚ‬یٓ ث‪ٟ‬تط ٔی ثبق‪ٙ‬س‪ ٚ ،‬ایٗ ثربعط و‪ٛ‬چه ث‪ٛ‬زٖ‬ ‫ؾغح ٔمغكبٖ‪ ،‬ی‪ٞ ٖٛ‬بی ٘ؿجتبً وٕی ایدبز ٔیو‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫آضکارساس یًوص آرگًن‬

‫مزایای این اشکارساز‪ ،‬توانایی آن برای‬ ‫پاسخ به تمامی گازها و بخارها در هر‬ ‫غلظت و در هر گاز حاملی میباشد ولی‬ ‫کمترین حد آشکارسازی آن در حدود‬ ‫‪-5‬‬

‫‪ 01‬مول میباشد‪.‬‬

‫ایٗ آقىبض ؾبظ قجی‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬آقىبض ؾبظض ی‪٘ٛ‬ف ؾغح ٔمغؼی ٔی‬ ‫ثبقس ‪ِٚ‬ی ذیّی حؿبؼ تط ٔی ثبقس‪ .‬ؾّ‪ َٛ‬ایٗ آقىبض ؾبظ اظ‬ ‫یه ظطف ثب حدٓ و‪ٛ‬چه اظ خ‪ٙ‬ؽ ف‪ٛ‬الز ظً٘ ٘عٖ یب ثط٘ح تكىیُ قس‪ ٜ‬اؾت‪ ،‬و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ وبتس ػُٕ ٔی‬ ‫و‪ٙ‬س‪ .‬آ٘س ٘یع اظ ٔبز‪ٔ ٜ‬كبث‪ٟ‬ی ٔی ثبقس‪ .‬پتب٘ؿیُ اِمب قس‪ٔ ٜ‬ؼٕ‪ٛ‬الً زض ثیٗ ‪ 699‬تب ‪ِٚ 3299‬ت ٔی ثبقس‪،.‬‬ ‫‪ٞ‬طلسض پتب٘ؿیُ ثیكتط ثبقس حؿبؾیت ٘یع ثیكتط ٔی ق‪ٛ‬ز‪ .‬یه ٘كط و‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬اقؼ‪ ٝ‬ثتب ٔب٘‪ٙ‬س اؾتطا٘ؿیٓ ‪ٚ 09‬‬ ‫وطیپت‪ ٚ 50 ٖٛ‬یب تطیتیٓ زض زاذُ ظطف چؿجب٘س‪ٔ ٜ‬ی ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫آقىبضؾبظ ی‪٘ٛ‬ف ‪ّٞ‬یٓ‬ ‫ثطی آقىبض ؾبظ ی‪٘ٛ‬كی ضا و‪ٔ ٝ‬طث‪ٛ‬ط ث‪ ٝ‬اؾتفبز‪ ٜ‬اظ ‪ّٞ‬یٓ ذیّی ذبِم ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ٌبظ حبُٔ اؾت ضا ثیبٖ وطز‪.‬‬ ‫عطظ ؾبذتٗ ‪ ٚ‬وبضوطز آٖ قجی‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬آقىبضؾبظ ٘‪ٛ‬ع آضٌ‪ ٖٛ‬ث‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬حؿبؾیت آٖ لبثُ ٔمبیؿ‪ ٝ‬ثب ایٗ آقىبض ؾبظ‬ ‫اؾت‪ٌ .‬بظ ‪ٞ‬بیی و‪ ٝ‬زض ٘‪ٛ‬ع آضٌ‪ ٖٛ‬آقىبض ؾبظی ٕ٘ی قس٘س زض ایٗ ض‪ٚ‬ـ آقىبض ٔیق‪٘ٛ‬س ‪ ٚ‬حتی ٘ئ‪٘ ٖٛ‬یع زض‬ ‫ایٗ آقىبض ؾبظ تب حس‪ٚ‬زی ی‪٘ٛ‬یس‪ٔ ٜ‬ی ق‪ٛ‬ز‪.‬‬

‫آانلیش دست گاهی ‪1991‬‬

‫حمذا ّهلل رضاساده؛ ‪961169‬‬


‫رًشاهی تجزهیای کرًماتٌگرافی گاسی‬

‫‪19‬‬

‫آقىبض ؾبظ اِىتط‪ ٖٚ‬ضثب‬ ‫ایٗ آقىبض ؾبظ ثؿیبض قجی‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ز‪ٛ٘ ٚ‬ع لجّی ٔی ثبقس ‪ِٚ‬ی قىُ ‪ٙٞ‬سؾی ؾّ‪ٔ َٛ‬تفب‪ٚ‬ت اؾت ‪ ٚ‬ػالٔت آقىبض‬ ‫ؾبظ ث‪ ٝ‬ضثبیف اِىتط‪ٖٞٚ‬ب ث‪ٛ‬ؾیّ‪ ٝ‬اخؿبْ ٔرتّف ٔ‪ٛ‬ضز خساؾبظی‪ ،‬و‪ٙٔ ٝ‬دط ث‪ ٝ‬وب‪ٞ‬ف خطیبٖ ی‪ٖٞٛ‬ب ٔیق‪ٛ‬ز‪،‬‬ ‫ثأقىبضؾتٍی زاضز‪ِٚ .‬تبغ اػٕبَ قس‪ ٜ‬ت‪ٟٙ‬ب حس‪ٚ‬ز ‪ِٚ 29‬ت ٔیثبقس‪.‬‬

‫مشایای ایه آشکارساس‪:‬‬ ‫حساسیت خیلی باال‪َ ،‬یژي بُدن آن بزای مُلکُلٌایی‬ ‫ماوىد اکسیژن‪ٌ ،‬الُژنٌا‪ ،‬تزکیبات اکسیژندار َ‬ ‫تزکیبات ٌالُژندار‪ ،‬کً میل تزکیبی سیادی با‬ ‫الکتزَن دارود‪.‬‬ ‫پاسخ تزکیبات الکتزَن ربای ضعیف را میتُان با‬ ‫افشایش پتاوسل اعمال شدي اس بیه بزد‪.‬‬

‫آضکارساس پالسمای امًاج میکزي‬ ‫ایٗ آقىبضؾبظ پیكطفتی ٘ؿجتبً خسیس(‪ )3090‬زض ٔ‪ٛ‬ضز آقىبضؾبظ‪ٞ‬ب ٔیثبقس ‪ ٚ‬آٖ ضا ٔیت‪ٛ‬اٖ یه آقىبضؾبظ ‪ٚ‬یػ‪ٜ‬‬ ‫زض ٘ظط ٌطفت ٔیت‪ٛ‬اٖ آٖ ضا ثطای یه یب چ‪ٙ‬س ػ‪ٙ‬هط و‪ ٝ‬غبِجبً ثب وط‪ٔٚ‬بت‪ٌٛ‬طافی ٔ‪ٛ‬ضز خؿتد‪ ٛ‬لطاض ٔیٌیط٘س‪،‬‬ ‫ٔب٘‪ٙ‬س‪ٞ ٚ C,H,N,P,S :‬بِ‪ٛ‬غٖ‪ٞ‬ب ٔ‪ٛ‬ضز اؾتفبز‪ ٜ‬لطاض زاز‪ .‬ایٗ آقىبضؾبظ‪ٞ‬ب اؾبؾبً یه ‪ٚ‬ؾیّ‪٘ ٝ‬كط اتٕی ٔی‪-‬‬ ‫ثبقس و‪ ٝ‬زض آٖ ا٘تكبض زض ٘تید‪ ٝ‬ػج‪ٛ‬ض اخعاء قؿت‪ ٝ‬قس‪ ٜ‬اظ زاذُ یه ترّی‪ ٝ‬پالؾٕبی ‪ّٞ‬یٓ اؾت و‪ٛٔ ٝ‬خت‬ ‫تفىیه وبُٔ ٔ‪ِٛ‬ى‪َٞٛ‬ب ث‪ ٝ‬اتٓ‪ٞ‬بی تكىیُ ز‪ٙٞ‬س‪ٔ ٜ‬یق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ثب ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬زؾتٍب‪ ٜ‬آقىبضؾبظ پالؾٕبی أ‪ٛ‬اج ٔیىط‪ٌ ٚ‬طاٖ اؾت ‪ِٚ‬ی ث‪٘ ٝ‬ظط ٔی ضؾس و‪٘ ٝ‬ؿجت ث‪ ٝ‬ثیكتط‬ ‫آقىبضؾبظ‪ٞ‬ب ٔعایبی اؾبؾی زاقت‪ ٝ‬ثبقس‪ .‬اضبف‪ ٝ‬ثط ایٗ حؿبؾیت آٖ لبثُ ٔمبیؿ‪ ٝ‬ثب حؿبؾیت آقىبض ؾبظ‬ ‫ی‪٘ٛ‬ف قؼّ‪ٝ‬ای ٔیثبقس‪.‬‬ ‫آضکارساسَای اوتگزالی‬ ‫ا‪ِٚ‬یٗ آقىبضؾبظ و‪ ٝ‬زض ضاثغ‪ ٝ‬ثب وط‪ٔٚ‬بت‪ٌٛ‬طافی ٌبظ‪ٔ-‬بیغ ت‪ٛ‬نیف قس‪ ،‬آقىبضؾبظ‪ٞ‬بی ا٘تٍطاِی ث‪ٛ‬ز‪ .‬ایٗ آقىبض‬ ‫ؾبظ ث‪ٛ‬ؾیّ‪ٔ ٝ‬بضتیٗ ‪ ٚ‬خیٕع اذتطاع قس و‪ ٝ‬زض آٖ اؾیس‪ٞ‬بی چطة فطاض‪ ،‬پؽ اظ ذط‪ٚ‬ج اظ ؾت‪ ،ٖٛ‬ث‪ٛ‬ؾیّ‪ٝ‬‬ ‫ٔحّ‪ َٛ‬ؾطز ‪ ٚ‬ثب اؾتفبز‪ ٜ‬اظ یه ث‪ٛ‬ضت ذ‪ٛ‬زوبض تیتط ٔیقس٘س‪ .‬ایٗ آقىبضؾبظ‪ٞ‬ب وبضثطز ٔحس‪ٚ‬ز زاقت‪ٙ‬س‪.‬‬

‫آانلیش دست گاهی ‪1991‬‬

‫حمذا ّهلل رضاساده؛ ‪961169‬‬


‫رًشاهی تجزهیای کرًماتٌگرافی گاسی‬

‫‪20‬‬

‫زؾتٍب‪ٜٞ‬بی ثجبت‬ ‫ا٘تربة زؾتٍب‪ ٜ‬ثجبت‪ ،‬ثؿتٍی ظیبزی ث‪ ٝ‬ث‪ٛ‬زخ‪ ٝ‬زاضز‪ .‬ػٕالً ‪ٞ‬ط ثجبت پتب٘ؿیُ ؾ‪ٙ‬دی ثب ا٘سن تغییطات الظْ‪،‬‬ ‫ٔیت‪ٛ‬ا٘س ثطای ثیكتط ض‪ٚ‬ـ‪ٞ‬بی آقىبضؾبظی قبُٔ ضؾب٘بیی ٌطٔبیی‪ ،‬ی‪٘ٛ‬ف قؼّ‪ٝ‬ای‪ ،‬ی‪٘ٛ‬ف ثتب ‪ ٚ‬چٍبِی ٌبظ‬ ‫ٔ‪ٙ‬بؾت ثبقس‪ .‬ایٗ لؿٕت اظ وط‪ٔٚ‬بت‪ٌٛ‬طافی ظیبز ٕ٘یت‪ٛ‬ا٘س زض ٘تبیح تدعی‪ ٝ‬اقىبَ ایدبز و‪ٙ‬س ‪ٞ ٚ‬طٌ‪ ٝ٘ٛ‬ذط‪ٚ‬ج‬ ‫اظ ت‪ٙ‬ظیٕبت ت‪ٛ‬ؾظ ایٗ زؾتٍب‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ؾطػت ظب‪ٞ‬طقس‪ ٚ ٜ‬لبثُ تكریم ٔیثبقس‪.‬‬

‫ق‪ٙ‬بؾبیی اخعاء یه ٔرّ‪ٛ‬ط‬ ‫ٔؼتجطتطیٗ ض‪ٚ‬ـ ثطای ایٗ وبض‪ٔ ،‬حج‪ٛ‬ؼ وطزٖ آٖ‪ٞ‬ب ‪ٍٙٞ‬بْ ذط‪ٚ‬ج اظ ؾت‪ ٚ ٖٛ‬ق‪ٙ‬بؾبیی آ٘‪ٟ‬ب ت‪ٛ‬ؾظ عیف‬ ‫ثی‪ٙ‬ی ظیط لطٔع ‪ ٚ‬خطٔی ٔیثبقس‪ِٚ .‬ی ظٔب٘ی و‪ ٝ‬تؼساز ٕ٘‪ ٝ٘ٛ‬ظیبز ٔیثبقس‪ٔ ،‬غٕؼ‪ٙ‬بً ایٗ ض‪ٚ‬ـ ذؿت‪ٝ‬و‪ٙٙ‬س‪ٜ‬‬ ‫ٔیثبقس‪ .‬ؾبیط ض‪ٚ‬ـ‪ٞ‬بی خساؾبظی ٔجت‪ٙ‬ی ثط ضفتبض وط‪ٔٚ‬بت‪ٌٛ‬طافی آٖ‪ٞ‬ب ٔیثبقس‪.‬‬

‫کزيماتًگزافی گاسی‪ -‬طیف سىجی جزمی‬ ‫زض ٔ‪ٛ‬الؼی و‪ ٝ‬خٕغآ‪ٚ‬ضی ٕ٘‪ٞٝ٘ٛ‬ب ٔكىُ اؾت ٔب٘‪ٙ‬س وط‪ٔٚ‬بت‪ٌٛ‬طافی زض ؾت‪ٖٞٛ‬بی ٔ‪ٛ‬یی‪ ،ٝٙ‬یب زض ٔ‪ٛ‬الؼی و‪ٝ‬‬ ‫زض ػُٕ خٕغآ‪ٚ‬ضی ثب تؼساز ظیبزی اظ اخعاء ؾط‪ٚ‬وبض زاضیٓ‪ ،‬ض‪ٚ‬ـ وط‪ٔٚ‬بت‪ٌٛ‬طافی ذؿت‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬س‪ٔ ٜ‬یق‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬اظ‬ ‫ایٗ ض‪ ،ٚ‬اتهبَ ٔؿتمیٓ عیف ؾ‪ٙ‬ح‪ٞ‬بی خطٔی ث‪ ٝ‬وط‪ٔٚ‬بت‪ٌٛ‬طاف‪ٞ‬بی ٌبظی ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ض ض‪ٚ‬ظ افع‪ ٖٚ‬ػٕ‪ٔٛ‬یّت پیسا‬ ‫ٔیو‪ٙ‬س‪ .‬زض ایٗ زؾتٍب‪ٜٞ‬ب عیف‪ٞ‬بی خطٔی اخعاء قؿت‪ ٝ‬قس‪ ٜ‬تمطیجبً زض ‪ٕٞ‬بٖ ظٔب٘ی و‪ ٝ‬پیه‪ٞ‬بی ٔؼٕ‪ِٛ‬ی‬ ‫آٖ‪ٞ‬ب زض وط‪ٔٚ‬بت‪ٌٛ‬طاْ تطؾیٓ ٔیق‪٘ٛ‬س‪ ،‬ثجت ٔیٌطزز‪ .‬عیف ؾ‪ٙ‬ح‪ٞ‬بی خطٔی ث‪ٛ‬یػ‪ ٜ‬ثطای ق‪ٙ‬بؾبیی اخؿبْ‬ ‫ٔ‪ٙ‬فطز ثب اضظـ ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪ِٚ ،‬ی ثطای ٔرّ‪ٛ‬ط‪ٞ‬ب وٕتط ضضبیتثرف ٔیثبق‪ٙ‬س‪ .‬ث‪ٙ‬بثطایٗ ٔتهُ وطزٖ یه‬ ‫وط‪ٔٚ‬بت‪ٌٛ‬طاف‪ ،‬و‪ ٝ‬اؾبؾبً یه ‪ٚ‬ؾیّ‪ ٝ‬خساؾبظی ٔیثبقس‪ ،‬ث‪ ٝ‬یه عیف ؾ‪ٙ‬ح خطٔی‪ ،‬ثب ای‪ٙ‬ى‪ٞ ٝ‬عی‪ ٝٙ‬ثیكتطی ثط‬ ‫ٔیزاضز‪ٔ ،‬دٕ‪ٛ‬ػ‪ٝ‬ی ثؿیبض ٘یط‪ٙٔٚ‬سی ضا ثسؾت ٔیز‪ٞ‬س‪.‬‬ ‫ٔكىُ انّی اتهبَ ایٗ ز‪ ٚ‬زؾتٍب‪ٔ ٜ‬یثبقس‪ .‬خعئی اظ ٔمساض وُ یه خؿٓ قؿت‪ ٝ‬قس‪ ٜ‬و‪ٔ ٝ‬یت‪ٛ‬ا٘س ٔؿتمیٕبً‬ ‫‪ٚ‬اضز یه ‪ٌ MS‬طزز‪ ،‬حس‪ٚ‬ز فكبض لبثُ لج‪ َٛ‬زض ٔ‪ٙ‬جغ ی‪ ٖٛ‬ضا تؼییٗ ٔیو‪ٙ‬س‪ .‬وُ ٔ‪ٛ‬از ذبضج قس‪ ٜ‬اظ یه‬ ‫ؾت‪ٛٔ ٖٛ‬یی‪ ٝٙ‬ضا‪ ،‬ث‪ ٝ‬قطط ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬لغط آٖ ث‪ ٝ‬حس وبفی و‪ٛ‬چه ثبقس‪ٔ ،‬یت‪ٛ‬اٖ ثغ‪ٛ‬ض ٔؿتمیٓ ‪ٚ‬اضز ‪ MS‬وطز‪ .‬زض‬ ‫حبِی و‪ ٝ‬فمظ خعء و‪ٛ‬چىی اظ ؾت‪ٖٞٛ‬بی پط ٔؼٕ‪ِٛ‬ی ث‪ٚ ٝ‬ؾیّ‪ MS ٝ‬لبثُ پصیطـ اؾت‪ ،‬زض ٘تید‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬یه‬ ‫‪ٚ‬ؾیّ‪ ٝ‬تمؿیٓ خطیبٖ ٘یبظ اؾت‪ .‬یه ٔكىُ زیٍط‪ٔ ،‬مساض ٌبظ حبُٔ اؾت و‪ٕٔ ٝ‬ىٗ اؾت حض‪ٛ‬ض زاقت‪ ٝ‬ثبقس‬ ‫‪ ٚ‬عیفِ خطٔی اخعاء ٔ‪ٛ‬ضز آظٔبیف ضا ضلیك و‪ٙ‬س‪ .‬اِجت‪ ٝ‬ایٗ ضا ٔیت‪ٛ‬اٖ ثب ذبضج وطزٖ ٌبظ حبُٔ ث‪ ٝ‬وٕه یه‬ ‫ثیٕبٖ حُ وطز‪ .‬اٌط ػسز خطٔی ی‪٘ٛ‬ی ضا‪ ،‬و‪ٔ ٝ‬كرم و‪ٙٙ‬س‪ٜ‬ی یه خؿٓ ٔؼیٗ ٔیثبقس‪ ،‬ا٘تربة ‪ ٚ‬زؾتٍب‪ٜ‬‬ ‫ضا ع‪ٛ‬ضی ت‪ٙ‬ظیٓ و‪ٙ‬یٓ و‪ ٝ‬فمظ ایٗ خطْ ضا ا٘ساظ‪ ٜ‬ثٍیطز‪ ،‬اظ ‪ٔ MS‬ی ت‪ٛ‬اٖ ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ یه آقىبضؾبظ ‪ٚ‬یػ‪ٜ‬‬ ‫اؾتفبز‪ ٜ‬وطز‪.‬‬

‫آانلیش دست گاهی ‪1991‬‬

‫حمذا ّهلل رضاساده؛ ‪961169‬‬


‫رًشاهی تجزهیای کرًماتٌگرافی گاسی‬

‫‪21‬‬

‫تجشیٍی کمّی‬ ‫لسیٕیتطیٗ ٔمبالت وط‪ٔٚ‬بت‪ٌٛ‬طافی ٌبظی‪ٔ ،‬طث‪ٛ‬ط ث‪ ٝ‬خ‪ٙ‬ج‪ ٝ‬وّٕی ایٗ ض‪ٚ‬ـ ٔیثبقس‪ ،‬نحّت ‪ ٚ‬زلّت ایٗ ض‪ٚ‬ـ‬ ‫ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ض ٔغّ‪ٛ‬ثی لبثُ ٔمبیؿ‪ ٝ‬ثب ػّٕیبت ٘‪ٛ‬یٗ اؾت‪ .‬زض ایٗ ض‪ٚ‬ـ‪ٞ‬ب ذغب‪ٞ‬ب ٕٔىٗ اؾت ث‪ ٝ‬ن‪ٛ‬ضت‪ٞ‬بی‬ ‫ٌ‪٘ٛ‬بٌ‪ ٖٛ‬ث‪ٛ‬خ‪ٛ‬ز آی‪ٙ‬س‪ِٚ ،‬ی ػٕستبً اظ ؾیؿتٓ زؾتٍب‪ ٜ‬ثىبض ضفت‪ ،ٝ‬ض‪ٚ‬ـ ‪ٚ‬اضز وطزٖ ٕ٘‪ٞٝ٘ٛ‬ب‪ ٚ ،‬اظ ض‪ٚ‬ـ ا٘ساظ‪-ٜ‬‬ ‫ٌیطی اضتفبع یب ٔؿبحت پیه ٘بقی ٔیق‪٘ٛ‬س‪.‬‬ ‫‪ٚ‬اضزوطزٖ ٕ٘‪ ٝ٘ٛ‬ثب اؾتفبز‪ ٜ‬اظ یه ؾ‪ٛ‬ضً٘ اظضاٖ ‪ ٚ‬ؾبز‪ ٜ‬اؾت‪ِٚ ،‬ی زلّت آٖ اظ زلت ض‪ٚ‬ـ‪ٞ‬بی قیط ٕ٘‪-ٝ٘ٛ‬‬ ‫ٌصاضی یب وپؿ‪ٔ َٛ‬ؿس‪ٚ‬ز وٕتط اؾت‪ .‬ض‪ٚ‬ـ ؾطً٘ زض تعضیك ٌبظ‪ٞ‬ب احتٕبالً ثب ایٗ ػّت و‪ ٝ‬اظ حدٓ‪ٞ‬بی‬ ‫ثبالتطی اؾتفبز‪ٔ ٜ‬یق‪ٛ‬ز‪ ،‬احتٕبالً زلیك تطیٗ ض‪ٚ‬ـ اؾت‪ِٚ ،‬ی زلت زض ایٗ ض‪ٚ‬ـ ث‪ٟ‬تط اظ ‪ٔ 2%‬یثبقس ‪ ٚ‬حبَ‬ ‫آٖو‪ ٝ‬زلت ایٗ ض‪ٚ‬ـ زض تعضیك ٔبیؼبت ‪ 0%‬اؾت‪ .‬زض تٕبْ ض‪ٚ‬ـ‪ٞ‬بی ٕ٘‪ٌٝ٘ٛ‬صاضی اعٕی‪ٙ‬بٖ اظ تجریط ؾطیغ ‪ٚ‬‬ ‫وبُٔ ٕ٘‪ ،ٝ٘ٛ‬ػسْ حض‪ٛ‬ض حفط‪ٜٞ‬بی ٌبظ زض ؾیؿتٓ تعضیك ‪٘ ٚ‬ج‪ٛ‬ز وبُٔ ؾ‪ٛ‬ضاخ زض ذغ‪ٛ‬ط ا٘تمبَ ا‪ٕٞ‬یت زاضز‪.‬‬ ‫پبؾد آقىبضؾبظ ٕٔىٗ اؾت تبثغ ذغی اظ خطْ یب غّظت ٔبز‪ٜ‬ای و‪ ٝ‬اظ زاذُ آٖ ٔیٌصضز ثبقس یب ٘جبقس‪،‬‬ ‫‪ِٚ‬ی زض ‪ٞ‬ط ن‪ٛ‬ضت ا٘دبْ زضخ‪ٝ‬ث‪ٙ‬سی زلیك ضط‪ٚ‬ضت زاضز‪ .‬ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ٔثبَ وبتبض‪ٔٚ‬تط‪ٞ‬ب ث‪ ٝ‬ؾطػت خطیبٖ ‪ ٚ‬زٔب‬ ‫حؿبؼ ٔیثبق‪ٙ‬س‪ ،‬زض ن‪ٛ‬ضتی و‪ ٝ‬ایٗ ز‪ ٚ‬ػبُٔ ض‪ٚ‬ی آقىبضؾبظ‪ٞ‬بی ی‪٘ٛ‬ف اقؼ‪ٝ‬ی ثتب اثط وٕی زاض٘س‪.‬‬ ‫ا٘ساظ‪ٌٜ‬یطی اضتفبع پیه‪ٔ ،‬ره‪ٛ‬نبً ٔ‪ٛ‬لؼی و‪ ٝ‬پیه‪ٞ‬ب ٘ؿجتبً ثبضیه ‪ ٚ‬ثّ‪ٙ‬س ثبق‪ٙ‬س‪٘ ،‬جؿت ث‪ ٝ‬ا٘ساظ‪ٌٜ‬یطی ؾغح‬ ‫پیه احتٕبالً ٘تید‪ ٝ‬زلیكتطی ٔیز‪ٞ‬س ‪ِٚ‬ی و‪ٙ‬تطَ ذیّی زلیك زٔب ‪ ٚ‬ؾطػت خطیبٖ ضط‪ٚ‬ضی اؾت‪ .‬ث‪ٙ‬ظط‬ ‫ٔیضؾس ا٘ساظ‪ٌٜ‬یطی ٔؿبحت پیه‪ٞ‬ب ٔ‪ٛ‬لؼی و‪ ٝ‬پیه‪ٞ‬ب وٓ اضتفبع ‪ ٚ‬پ‪ ٟٗ‬ثبق‪ٙ‬س‪ٔ ،‬تسا‪َٚ‬تط ٔیثبق‪ٙ‬س‪ .‬زضخ‪-ٝ‬‬ ‫ث‪ٙ‬سی ثب ‪ٚ‬اضز وطزٖ ٔمبزیط زلیمبً ٔؼّ‪ٔٛ‬ی اظ اخؿبْ ٔ‪ٛ‬ضز ٘ظط ث‪ ٝ‬زؾتٍب‪ٌ ٜ‬ط‪ٔٚ‬بت‪ٌٛ‬طاف ‪ٔ ٚ‬مبیؿ‪ ٝ‬ایٗ ٔمبزیط‬ ‫ثب اضتفبع یب ٔؿبحت پیه‪ٞ‬بی حبنُ زض وط‪ٔٚ‬بت‪ٌٛ‬طاْ‪ ،‬ا٘دبْ ٔیٌیطز‪ .‬ثؼس اظ ایٗ وبض ضطایت پبؾد آقىبضؾبظ‬ ‫ضا ٔحبؾج‪ٔ ٝ‬یو‪ٙٙ‬س یؼ‪ٙ‬ی ‪ٚ‬احس اضتفبع یب ٔؿبحت ضا ثط حؿت ٔمساض خؿٓ ٔ‪ٛ‬خ‪ٛ‬ز ثیبٖ ٔیو‪ٙٙ‬س‪ .‬ثب زضخ‪ٝ‬‬ ‫ث‪ٙ‬سی زلیك ٔیت‪ٛ‬اٖ اظ غیط ذغی ث‪ٛ‬زٖ پبؾد آقىبضؾبظ چكٓ پ‪ٛ‬قی وطز‪ .‬زی‪ٙ‬ؽ ؾ‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ـ ٔرتّف ثسؾت‪-‬‬ ‫آ‪ٚ‬ضزٖ ٘تبیح وٕی یؼ‪ٙ‬ی‪٘ ،‬طٔبَوطزٖ‪ ،‬تعضیك حدٓ ثبثت ‪ ٚ‬اؾتب٘ساضز زاذّی ضا ٔمبیؿ‪ ٝ‬وطز‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫ٔعّیت ػّٕس‪ٜ‬ی ض‪ٚ‬ـ ٘طٔبَوطزٖ آٖ اؾت و‪ ٝ‬احتیبج ث‪ ٝ‬ت‪ٟ‬ی‪ٝ‬ی ٕ٘‪٘ ٝ٘ٛ‬یؿت ‪ ٚ‬تغییطات و‪ٛ‬چه زض قطایظ‬ ‫آظٔبیف ٔؼٕ‪ٛ‬الً ٔ‪٘ ٟٓ‬یؿت‪ٙ‬س‪ِٚ ،‬ی ٔؼبیت آٖ ای‪ٙ‬ؿت و‪ ٝ‬اٌط اخعاءی اظ ٔرّ‪ٛ‬ط‪ ،‬پیه‪ٞ‬بی لبثُ تكریم یب‬ ‫لبثُ ا٘ساظ‪ٌٜ‬یطی ٘س‪ٙٞ‬س ذغب‪ٞ‬بیی ثط‪ٚ‬ظ ٔیو‪ٙ‬س‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬یٗ تٕبٔی پیه‪ٞ‬ب‪ ،‬ثس‪ ٖٚ‬ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬اظ ٘ظط تدعی‪-ٝ‬‬ ‫ای ٔفیس ثبق‪ٙ‬س یب ٘‪ ،ٝ‬یبثس ق‪ٙ‬بؾبیی ق‪٘ٛ‬س ‪ ٚ‬ضطیت پبؾد آٖ‪ٞ‬ب ٔؼّ‪ٌ ْٛ‬طزز‪.‬‬

‫آانلیش دست گاهی ‪1991‬‬

‫حمذا ّهلل رضاساده؛ ‪961169‬‬


‫رًشاهی تجزهیای کرًماتٌگرافی گاسی‬

‫‪22‬‬

‫ض‪ٚ‬ـ تعضیك حدٓ ثبثت ؾبز‪ٜ‬تط اؾت‪ ،‬حدٓ‪ٞ‬بی لبثُ تىطاض اظ ٕ٘‪ ٝ٘ٛ‬ضا تعضیك ٔیو‪ٙٙ‬س‪ ،‬پیه‪ٞ‬بی ٔ‪ٛ‬ضز ٘ظط‬ ‫ضا ا٘ساظ‪ٌٜ‬یطی ٔیو‪ٙٙ‬س‪ .‬زض ایٗ ض‪ٚ‬ـ ٘یع احتیبخی ث‪ ٝ‬ت‪ٟ‬یّ‪ٚ ٕٝ٘ٛ٘ ٝ‬خ‪ٛ‬ز ٘ساضز‪ ٚ ،‬ت‪ٟٙ‬ب خساؾبظی پیه‪ٞ‬بی‬ ‫ٔ‪ٛ‬ضز ٘ظط ضط‪ٚ‬ضت زاضز‪ .‬زض ٔیبٖ ٔؼبیت ایٗ ض‪ٚ‬ـ ٔیت‪ٛ‬اٖ اِقىبَ زض تعضیك حدٓ‪ٞ‬بیی اظ ٕ٘‪ ٝ٘ٛ‬ثب تىطاض‪-‬‬ ‫پصیطی ذ‪ٛ‬ة ضا شوط وطز‪.‬‬ ‫زض ض‪ٚ‬ـ اؾتب٘ساضز زاذّی‪ٔ ،‬مساض ٔؼّ‪ٔٛ‬ی اظ یه تطویت ٔؼیٗ ضا لجُ اظ تعضیك ث‪ ٕٝ٘ٛ٘ ٝ‬اضبف‪ٔ ٝ‬یو‪ٙٙ‬س‪ .‬زض‬ ‫ایٗ ض‪ٚ‬ـ ثؼضی اظ ٔعایبی ز‪ ٚ‬ض‪ٚ‬ـ ثیبٖ قس‪ ٜ‬لجّی خٕغ ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪ :‬ت‪ٟٙ‬ب خساؾبظی پیه‪ٞ‬بی ٔ‪ٛ‬ضز ٘ظط‬ ‫ضط‪ٚ‬ضت زاضز ‪ ٚ‬تغییطات و‪ٛ‬چه زض قطایظ ػُٕ ٔ‪٘ ٟٓ‬یؿت‪ٙ‬س ظیطا ضطایت پبؾد ٘ؿجت ث‪٘ ٝ‬كب٘‪ ٝ‬ا٘ساظ‪ٌٜ‬یطی‬ ‫ٔیق‪٘ٛ‬س‪ .‬ػیت ػٕس‪ ٜ‬ایٗ ض‪ٚ‬ـ آٖ اؾت و‪ ٝ‬ثبیس غّظت زلیمبً ٔؼّ‪ٔٛ‬ی اظ تطویت ٘كب٘‪ ٝ‬ث‪ ٕٝ٘ٛ٘ ٝ‬اضبف‪ ٝ‬ق‪ٛ‬ز‪.‬‬

‫کاربزدَای کزيماتًگزافی گاس‪-‬مایغ‬ ‫ایٗ ض‪ٚ‬ـ ثیكتط زض خساؾبظی ٔرّ‪ٛ‬ع‪ٟ‬بی فطّاض اِی ٔب٘‪ٙ‬س ‪ٞ‬یسض‪ٚ‬وطث‪ٟٙ‬ب‪ -‬اؾتط‪ٞ‬ب‪ -‬اِىّ‪ٟ‬ب‪ -‬ض‪ٚ‬غٗ ‪ٞ‬بی اؾب٘ؿی‬ ‫‪ ٚ‬ذیّی چیع‪ٞ‬بی زیٍط ثىبض ٔیط‪ٚ‬ز‪ .‬ػال‪ ٜٚ‬ثطایٗ ثؿیبضی اظ تطویجبت غیط فطّاض یب زیطٌساظ ضا ثؼس اظ تكىیُ‬ ‫ٔكتمبت فطّاض‪ٔ ،‬یت‪ٛ‬اٖ ٔ‪ٛ‬ضز ػُٕ وط‪ٔٚ‬بت‪ٌٛ‬طافی لطاض زاز‪ ،‬ثطای ٔثبَ اؾیس‪ٞ‬بی ؾ‪ِٛ‬ف‪٘ٛ‬یه ضا ثؼس اظ وّط زاض‬ ‫وطزٖ یب اؾتطی قسٖ‪ ،‬ث‪ ٝ‬تطویجبت فطّاض تجسیُ ٔیو‪ٙٙ‬س‪ ،‬اِس‪ٞ‬یس‪ٞ‬بی چطة ثب ظ٘دیط‪ٞ‬بی ع‪ٛ‬ال٘ی زض ٘تید‪ٝ‬‬ ‫تجسیُ ث‪ ٝ‬زیٔتیُ اؾتبَ‪ٞ‬ب‪ ،‬اؾیس‪ٞ‬بی وطث‪ٛ‬وؿیّیه زض ٘تید‪ٝ‬ی اؾتطقسٖ ثب زیآظ‪ٔٚ‬تبٖ‪ ،‬ل‪ٙ‬س‪ٞ‬ب ث‪ٛ‬ؾیّ‪ٝ‬ی‬ ‫ٔتیُزاض قسٖ‪ ،‬آٔی‪ ٛٙ‬اؾیس‪ٞ‬ب زض اثط تجسیُ قسٖ ث‪-N ٝ‬تطیفّ‪ٛ‬ئ‪ٛ‬ض ‪ ٚ‬اؾتیُ ٔتیُ اؾتط‪ٞ‬ب‪ ،‬اؾتط‪ٚ‬ئیس‪ٞ‬ب زض‬ ‫٘تید‪ٝ‬ی تجسیُ ث‪ ٝ‬ثطٔ‪ٔٛ‬تیُ ؾیّیُ اتط‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬تٕبْ ایٗ ٔ‪ٛ‬اضز شوط قس‪ ٜ‬ضا ث‪ ٝ‬زاذُ وط‪ٔٚ‬بت‪ٌٛ‬طاف تعضیك ٔی‪-‬‬ ‫و‪ٙٙ‬س‪ .‬زض ای‪ٙ‬دب ثبیس ثطذی زیٍط اظ ح‪ٛ‬ض‪ٞٝ‬بی وبضثطز وط‪ٔٚ‬بت‪ٌٛ‬طافی ٌبظی ضا شوط و‪ٙ‬یٓ و‪ ٝ‬اظ ایٗ زؾت‪ٔ ٝ‬ی‪-‬‬ ‫ت‪ٛ‬اٖ ث‪ ٝ‬وبضثطز آٖ زض ظیؿت پعقىی زض تكریم عجّی ‪ٔ ٚ‬غبِؼبت ثی٘ظٕی‪ٞ‬بی ٔتبث‪ِٛ‬یه ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ‬ ‫وبضثطز زض ػّ‪ ْٛ‬خطْق‪ٙ‬بؾی ثطای تكریم زاض‪ٞٚ‬بی تحطیه و‪ٙٙ‬س‪ٜ‬ی ؾیؿتٓ ػهتِ ٔطوعی ‪ ٚ‬اِىُ‪ٞ‬ب اقبض‪ٜ‬‬ ‫وطز‪.‬‬

‫آانلیش دست گاهی ‪1991‬‬

‫حمذا ّهلل رضاساده؛ ‪961169‬‬


‫رًشاهی تجزهیای کرًماتٌگرافی گاسی‬

‫‪23‬‬

‫وط‪ٔٚ‬بت‪ٌٛ‬طافی ٌبظ‪ٔ-‬بیغ ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ٔیت‪ٛ‬ا٘س ثطای ا٘ساظ‪ٌٜ‬یطی‪ٞ‬بی فیعیه‪ ٚ‬قیٕیبیی ٔب٘‪ٙ‬س تؼییٗ ضطایت‬ ‫فؼبِیت‪ٌ ،‬طٔبی اذتالط ‪ ٚ‬ؾبیط وّٕیت‪ٞ‬بی تطٔ‪ٛ‬زی‪ٙ‬بٔیىی ‪٘ ٚ‬یع زض ٔغبِؼبت وبتبِیعض‪ٞ‬بی ‪٘ ٚ ٍٕٗٞ‬ب‪ٍٕٗٞ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬وبض ٔیض‪ٚ‬ز‪.‬‬ ‫وط‪ٔٚ‬بت‪ٌٛ‬طافی ٌطٔبوبفت ثطای ق‪ٙ‬بؾبیی ثؿپبض‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ؾبیط‬ ‫ٔ‪ٛ‬ازغیطآِی فطّاض و‪ ٝ‬تجسیُ ث‪ٔ ٝ‬كتمبت فطّاض ٕ٘یق‪٘ٛ‬س‬ ‫‪،‬ثىبض ٔی ض‪ٚ‬ز‪.‬‬ ‫جذيل ‪1‬؛ فاسَای ساکه بزای کزيماتًگزافی گاس مایغ‬

‫[‬

‫کروماتوگرافی گازی مخصوصاً در‬

‫مطالعات آلودگیِ محیطزیست اهمیت‬ ‫دارد زیرا بسیار از آلوده کننذهها ماننذ‬ ‫ترکیةات آلی فسفر و هیذروکربنهای‬ ‫کلردار به مقادیر جسئی مثالً در حیوانات‬

‫حضور دارنذ‪].‬‬ ‫جسم‬

‫حذاکثز دمای کارکزد‬

‫مًرد جذاساسی‬

‫اسکًالن‬

‫‪329‬‬

‫‪ٞ‬یسض‪ٚ‬وطثٗ‪ٞ‬ب‪ ،‬وبضثطز ػٕ‪ٔٛ‬ی‬

‫آپیسين‪M‬‬

‫‪309‬‬

‫‪ٞ‬یسض‪ٚ‬وطثٗ‪ٞ‬ب‪ ،‬وبضثطز ػٕ‪ٔٛ‬ی‬

‫آپیسين‪L‬‬

‫‪219‬‬

‫بىشیل بیفىیل‬

‫‪329‬‬

‫"‪-‬تطویجبت آض‪ٔٚ‬بتیه‪ٞ،‬بِ‪ٛ‬غٖزاض‪ٞ‬ب‬

‫دیمتیل فزمامیذ‬

‫‪29‬‬

‫َگشادکان وزمال‬

‫‪09‬‬

‫پبضافیٗ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬اِفی‪ٟٙ‬بی ثب ٘مغ‪ٝ‬‬ ‫خ‪ٛ‬ـ پبییٗ‬ ‫‪ٞ‬یسض‪ٚ‬وطثٗ‪ٞ‬ب‬

‫فسفاتتزیتًلیل‬

‫‪329‬‬

‫‪ٞ‬یسض‪ٚ‬وطثٗ‪ٞ‬بی وّطزاض قس‪ٜ‬‬

‫دیوًویل متاالت‬

‫‪329‬‬

‫وبضثطز ػٕ‪ٔٛ‬ی‬

‫دیگلیسزيل‬

‫‪309‬‬

‫اِىُ‪ٞ‬ب‪ٛٔ ،‬از لغجی؛ ا٘تربثی‬

‫پلیاتیله گلیکًل‬

‫‪399‬‬

‫اِىُ‪ٞ‬ب‪ ،‬وت‪ٖٞٛ‬ب‬

‫آدیپیت‪ ،‬پلیاتیله گلیکًل‬

‫‪309‬‬

‫اؾتط‪ٞ‬ب‪ ،‬اؾیس‪ٞ‬بی چطة‬

‫ريغه َا ي صمغُای سیلیکًن تب ‪099‬‬

‫آانلیش دست گاهی ‪1991‬‬

‫وبض زض زٔبی ثبال‪ ،‬اؾتط‪َٞٚ‬ب‬

‫حمذا ّهلل رضاساده؛ ‪961169‬‬


‫رًشاهی تجزهیای کرًماتٌگرافی گاسی‬

‫‪24‬‬

‫اؾبؾبً ایٗ ض‪ٚ‬ـ ػجبضت اؾت اظ ٔتالقیوطزٖ ٕ٘‪ٝ٘ٛ‬ی و‪ٛ‬چىی اظ ٔبز‪ٜ‬ی ٔ‪ٛ‬ضز آظٔبیف ثط اثط ٌطٔبوبفت ث‪ٝ‬‬ ‫یه ؾت‪ ٖٛ‬وط‪ٔٚ‬بت‪ٌٛ‬طافی ٌبظی اؾت و‪ٔ ٝ‬حه‪ٛ‬الت ثسؾت آٔس‪ ٜ‬ثغ‪ٛ‬ضخعئی یب وبُٔ خسا ‪ ٚ‬اظ ؾت‪ ٖٛ‬ذبج‬ ‫ٔیق‪٘ٛ‬س ‪ ٚ‬وط‪ٔٚ‬بت‪ٌٛ‬طاْ ٔكرم ذ‪ٛ‬زقبٖ ضا ‪ ،‬و‪ٌ ٝ‬طٔبٍ٘بقت ٌفت‪ٔ ٝ‬یق‪ٛ‬ز‪ ،‬ثسؾت ٔیز‪ٙٞ‬س‪ .‬ایٗ ض‪ٚ‬ـ ‪ٓٞ‬‬ ‫زض ػُٕ ‪ ٓٞ ٚ‬زض ان‪ َٛ‬ؾبز‪ ٜ‬اؾت ‪ٔ ٚ‬عایبیی چ‪ٞ ٖٛ‬عی‪ٝٙ‬ی وٓ ‪ ٚ‬ظٔبٖ ػُٕ و‪ٛ‬تبٖ زاقت‪٘ ٚ ٝ‬یع ت‪ٟٙ‬ب ٔمبزیط‬ ‫وٕی اظ ٕ٘‪ ٝ٘ٛ‬الظْ اؾت‪ .‬ق‪ٙ‬بؾبیی ضا ٔیت‪ٛ‬اٖ ث‪ ٝ‬ؾبزٌی ثب ٔمبیؿ‪ٌ ٝ‬طٔبٍ٘بقت ٔد‪ َٟٛ‬ثب ٌطٔبٍ٘بقت یه‬ ‫خؿٓ اؾتب٘ساضز ا٘دبْ زاز و‪ ٝ‬آٖ ضا ث‪ ٝ‬انغالح ض‪ٚ‬ـ اٍ٘كتٍ٘بضی ٔی٘بٔ‪ٙ‬س‪ ٚ ،.‬ثطای ق‪ٙ‬بؾبیی پیه‪ٞ‬ب زض‬ ‫ٌطٔبٍ٘بقت اٌط و‪ٛ‬قكی ‪ ٓٞ‬ا٘دبْ ٌطفت‪ ٝ‬ثبقس‪ ،‬وٓ اؾت‪.‬‬ ‫اظ ٘ظط تدطثی‪ٕٔ ،‬ىٗ اؾت و‪ ٝ‬اظ یه وط‪ٔٚ‬بت‪ٌٛ‬طاف ٌبظی ٔؼٕ‪ِٛ‬ی‪ ،‬و‪ ٝ‬زاضای یه ‪ٚ‬احس ٌطٔبوبفت زض ٔؿیط‬ ‫ٌبظ حبُٔ اؾت‪ ،‬اؾتفبز‪ ٜ‬وطز‪ .‬ث‪ ٝ‬ایٗ تطتیت ٔغٕئٗ ٔیق‪ٛ‬یٓ و‪ ٝ‬اخعاء ٌطٔبوبفت ثؿطػت ‪ ٚ‬وبُٔ ‪ٚ‬اضز‬ ‫ؾت‪ٔ ٖٛ‬یق‪٘ٛ‬س‪.‬‬ ‫‪ٚ‬احس‪ٞ‬بی ٌطٔبوبفت ٕٔىٗ اؾت زاضای ا٘‪ٛ‬اع ٔرتّفی ثبق‪ٙ‬س ‪ِٚ‬ی ‪ٞ‬سف ٔكتطن آٖ‪ٞ‬ب ثبالثطزٖ زٔبی ٕ٘‪،ٝ٘ٛ‬‬ ‫تب حس أىبٖ ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ض ؾطیغ ‪ ٚ‬أىبٖ تىطاضپصیطی‪ ،‬ثطای اعٕی‪ٙ‬بٖ اظ ٔتالقی قسٖ ؾطیغ ‪ ٚ‬وبُٔ آٖ اؾت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬احس‪ٞ‬بی ٌطٔبوبفت و‪ ٝ‬اؾتفبز‪ٔ ٜ‬یق‪٘ٛ‬س اظ ٘‪ٛ‬ع فیالٔبٖ‪ ،‬و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ض اِىتطیىی ٔؿتمیٕبً ٌطْ ٔیق‪٘ٛ‬س‪ ،‬یب‬ ‫زؾتٍب‪ٜٞ‬بی ٘مغ‪ٝ‬ی و‪ٛ‬ضی‪ ،‬و‪ ٝ‬زض اثط اِمب ٌطْ ٔیق‪٘ٛ‬س ‪ ٚ‬یب ٔیىط‪ٚ‬ضآوت‪ٛ‬ض‪ٞ‬ب ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪.‬‬

‫کزيماتًگزافی ستًن مًئیىٍ‬ ‫ایٗ ض‪ٚ‬ـ ثب ض‪ٚ‬ـ لجّی زض ‪ٚ‬اضز وطزٖ ٕ٘‪ ،ٝ٘ٛ‬ذ‪ٛ‬ز ؾت‪ٛٔ ٖٛ‬ئی‪ ٚ ٝٙ‬اؾتفبز‪ ٜ‬اظ یه آقىبض ؾبظ ذیّی حؿبؼ‬ ‫ثب حدٓ و‪ٛ‬چه ‪ ٚ‬پبؾد‪-‬ؾطیغ اؾت‪.‬‬ ‫زض ن‪ٛ‬ضت ث‪ٟ‬ط‪ٜ‬ثطزاضی وبُٔ ؾت‪ٞ ٖٛ‬بی ٔ‪ٛ‬ئی‪ٔ ٝٙ‬یت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س حساوثط لسضت ضا زض خساؾبظی ث‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ـ‪ٞ‬بی‬ ‫وط‪ٔٚ‬بت‪ٌٛ‬طافی ٘كبٖ ز‪ٙٞ‬س‪ ٚ .‬ض‪ٚ‬قٗ اؾت و‪ ٝ‬ؾت‪ٖٞٛ‬بی ٔ‪ٛ‬یی‪ٛٔ ٝٙ‬ثطتط اظ ؾت‪ٖٞٛ‬بی پط ٔؼٕ‪ِٛ‬ی ػُٕ ٔی‪-‬‬ ‫و‪ٙٙ‬س‪ .‬لسضت خساؾبظی ثبال ایٗ أىبٖ ضا ٔیز‪ٞ‬س و‪ٌ ٝ‬بظ حبُٔ ضا ثب ؾطػت ثبالتط اظ ؾطػت ٔ‪ٙ‬بؾت ػج‪ٛ‬ض زاز‪ٜ‬‬ ‫‪ ٚ‬ثبظ ‪ ٓٞ‬خساؾبظی‪ٞ‬بی حبنُ ثط ض‪ٚ‬ی ؾت‪ٖٞٛ‬بی پط ثسؾت آ‪ٚ‬ضز‪ .‬ایٗ أَط ٔیت‪ٛ‬ا٘س ظٔبٖ خساؾبظی ضا ثغ‪ٛ‬ض‬ ‫ٔحؿ‪ٛ‬ؾی وب‪ٞ‬ف ز‪ٞ‬س‪ .‬ؾت‪ٞٝ٘ٛ‬بی ٔ‪ٛ‬یی‪ ٝٙ‬زض زٔب‪ٞ‬بیی پبیی‪ٙ‬تط ٘ؿجت ث‪ ٝ‬آ٘چ‪ ٝ‬و‪ٔ ٝ‬ؼٕ‪ٛ‬الً ثب یه ؾت‪ ٖٛ‬پط‬ ‫أىبٖ زاضز‪ ،‬لبزض ث‪ ٝ‬خساؾبظی اؾت‪ .‬اؾتفبز‪ ٜ‬اظ آقىبضؾبظ‪ٞ‬بی حؿبؼ ؾت‪ٖٞٛ‬بی ٔؼٕ‪ِٛ‬ی ضا لبزض ٔیؾبظز‬ ‫و‪ ٝ‬زض زٔب‪ٞ‬بی پبییٗتط ػُٕ و‪ٙٙ‬س ظیطا زض ایٗ ن‪ٛ‬ضت ‪ٕٞٝ٘ٛ٘ ٓٞ‬بی ثؿیبض وٓ ضا ٔیت‪ٛ‬اٖ ثىبض ثطز‪.‬‬ ‫ٔؼبیت اؾتفبز‪ ٜ‬اظ یه ؾت‪ٛٔ ٖٛ‬یی‪ ٝٙ‬ثیكتط ٔطث‪ٛ‬ط ث‪ ٝ‬ضیع‪ٜ‬وبضی ‪ٞ‬ط ض‪ٚ‬ـ اؾت‪ .‬یؼ‪ٙ‬ی احتیبط ثیكتطی زض‬ ‫ػُٕ الظْ زاضز‪ .‬ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ٔثبَ‪ٚ ،‬اضز وطزٖ ٕ٘‪ٞٝ٘ٛ‬بی ذیّی وٓ ث‪ ٝ‬ؾت‪ ٖٛ‬ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ض تىطاضپصیط ٔكىُ اؾت ‪ٚ‬‬

‫آانلیش دست گاهی ‪1991‬‬

‫حمذا ّهلل رضاساده؛ ‪961169‬‬


‫رًشاهی تجزهیای کرًماتٌگرافی گاسی‬

‫‪25‬‬

‫خٕغآ‪ٚ‬ضی اخعاءِ خساقس‪ٜ‬ی یه ٔرّ‪ٛ‬ط ثطای ق‪ٙ‬بؾبیی ت‪ٛ‬ؾظ ‪ٚ‬ؾبیُ‬ ‫ٔؿتمُ تمطیجبً غیط ٕٔىٗ ٔیثبقس ٌطچ‪ ٝ‬وُّ ٌبظ ذبج قس‪ ٜ‬اظ یه ؾت‪ٖٛ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬یی‪ ٝٙ‬ضا ٔیت‪ٛ‬اٖ‪ ،‬تحت قطایظ نحیح‪ ،‬ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ض ٔؿتمیٓ ث‪ ٝ‬یه عیف‬

‫معایببا افببهفاده از یبب‬

‫ؾ‪ٙ‬ح خطٔی تغصی‪ ٝ‬وطز‪.‬‬

‫مویینببه بیرببهر مربببوی بببه ریببسه‪-‬‬ ‫کببباری هبببر رو‬

‫فببهو‬

‫افبببت‪ .‬یعنبببی‬

‫احهیبببای بیربببهری در ممببب‬

‫ز‬

‫دارد‪ .‬به منبوا مثبا و وارد کبرد‬ ‫نمونه هبای ییلبی کبه ببه فبهو‬ ‫به طور تکبرار ذبریر مربک افبت‬ ‫و جمببب آوری اجبببساجد جذا بببذهی‬ ‫یببب‬

‫مخلبببوی ببببرای نافبببایی‬

‫توفببط وفببای مسببهق تقریةبباً‬ ‫غیر ممکبن مبیبا بذ گرهبه کب‬ ‫گبباز یبباه ببذه از یبب‬

‫فببهو‬

‫مویینه را میتبوا و تحبت برایط‬ ‫صحیحو به طبور مسبهقیه ببه یب‬ ‫طیففنج جرمی تغریه کرد‪.‬‬

‫آانلیش دست گاهی ‪1991‬‬

‫حمذا ّهلل رضاساده؛ ‪961169‬‬


‫رًشاهی تجزهیای کرًماتٌگرافی گاسی‬

‫منا عب‬

‫‪26‬‬

‫ر‪ .‬استًک‪ ،‬س‪ .‬ب‪ .‬ف‪ .‬رایس‪ ،‬ريشَای کزيمااتًگزافی‪ ،1791 ،‬تزجماٍ؛ سایذ ياقاف حسایه‪،‬‬ ‫جمطیذ مىظًری لطکز‪ ،‬مزکش وطز داوطگاَی‪1391 ،‬‬ ‫ًَارد پزول‪ ،‬کزيماتًگزافی گاسی‪ ،‬تزجمٍ‪ ،‬دکتز جمطیذ فتحی کاجاَی‪ ،‬مُىذس فزیبا دَقااوی‪،‬‬ ‫اوتطارات داوطگاٌ ضیزاس‪1391 ،‬‬

‫آانلیش دست گاهی ‪1991‬‬

‫حمذا ّهلل رضاساده؛ ‪961169‬‬

Persian text on gas chromatograph  

Gas chromatography Method in geochemisy. language is persian.

Persian text on gas chromatograph  

Gas chromatography Method in geochemisy. language is persian.