Page 1

didà ctic esport Serveis Socioculturals, Educatius i Esportius Avda./ Lluis Vives, 12 baix 46460 Silla (València) Tel: 96 121 41 25 e-mail: info@didacticesport.es web: www.didacticesport.es


índex origen .........................................................................................

3

tenim les nostres oficines en .................................................... 3 filosofia de treball .................................................................. 4 equip professional ....................................................................... 4 catàleg de serveis ..............................................................

5

projectes lúdico-educatius 2010-2011 ....................................... 5 fitxes activitats extraescolars.........................................

6

activitats esportives.............................................................. 6 activitats educatives................................................................. 10 activitats lúdiques.................................................................. 12

novetats .......................................................................................... 15 tarifes .................................................................................................................... 19


Serveis Socioculturals, Educatius i Esportius

origen Didàctic Esport naix en 2008 davant la necessitat de cobrir espais socioeducatius en una societat que els demanda més dia a dia. Dirigida per personal qualificat dins del món de l'Educació i de l'àmbit empresarial, es fonen ambdós per a millorar la qualitat dels serveis que es presten. La nostra motivació és recolzar les comunitats i organitzacions socioeducatives en el desenrotllament de polítiques i accions de millores de les condicions socials de les persones que atenem. Les nostres activitats comprenen des de la intervenció social, formació especialitzada i la participació i el desenrotllament comunitari en els àmbits d'educació, salut, convivència, interculturalitat, gènere i orientació laboral.

tenim les nostres oficines en: Silla, Avda./ Lluis Vives 12 baix e-mail: info@didacticesport.es web: www.didacticesport.es Des d'on treballem per a millorar dia a dia la qualitat dels nostres serveis i per a la professionalització del sector. A més els atendrem gustosament en la mateixa oficina i els presentarem els nostres projectes d'una forma personal i directa atenent a les particularitats de les seues necessitats educatives o socials.

didàctic esport

1


Serveis Socioculturals, Educatius i Esportius

filosofia de treball L'experiència ens diu que per a treballar en este tipus de serveis cal tindre en compte molts aspectes de desenrotllament per a aconseguir la màxima qualitat. Nostre principal valor són les persones, i per això s'ha de prestar una atenció professional el més personal i individualitzada possible. Dins de cada un dels tipus de serveis que s'oferixen, s'inclou un servici d'orientació sobre com maximitzar el rendiment i els resultats del treball que es va a realitzar. Nostre objectiu, la satisfacció dels nostres clients, i per a portar-la a cap, es concertaran reunions mensuals per a la revisió d'avaluació del projecte i poder així realitzar modificacions, correccions i millorar la concreció del mateix a cada necessitat. Els nostres clients, disposaran de personal altament qualificat que podrà facilitar-los la llabor, des de tres nivells distints: SOCIAL

EDUCATIU

ESPORTIU

equip professional La realització dels nostres projectes, passa per la supervisió dels diferents departaments que formen l'empresa, que són: Departament d'Acció Social i Econòmica: Juanjo Rosaleny Costa - Diplomat en Ciències Empresarials. Departament d'Activitats i Esdeveniments esportius: Arturo Cervera Peris - Llicenciat en CAFD. Departament Educació, Oci i Temps lliure: Victor Sorlí Hernández - Diplomat en Magisteri Ed. Física Cristóbal Monreal Fortuny - Diplomat en Magisteri Ed. Física. A través de l'atenció als nostres clients, s'elaboren de forma individualitzada, les directrius que seguirà cada projecte, tenint en compte les característiques de cada un dels centres on es van a realitzar les activitats o tallers. A més, per al bon funcionament i del nostre treball, comptem amb una borsa de treball en què es troben especialistes en totes les matèries relacionades amb l'esport, l'educació i l’acció social.

2

didàctic esport


Serveis Socioculturals, Educatius i Esportius

catàleg de serveis Tal com la nostra filosofia marca, treballem perquè nostres clients obtinguen la màxima rendibilitat en els projectes que oferim. D'ací que, encara que es pressuposten treballs que comprenguen diferents àrees, estos són elaborats des de cada departament, i després, possats en comú per a complementar els objectius i directrius que s'ha de seguir en cadascun d'aquests aspectes:

acció social i econòmica:

activitats i esdeveniments esportius:

educació, oci i temps lliure:

- Activitats d'associacionisme. - Esdeveniments socials. - Projectes d'intervenció social.

- Activitats esportives per a adults. - Gimnàstica de manteniment i rehabilitadora per a l'Edat d'Or. - Organització de lliga futbol 7 Amateur. -Organització d'altres esdeveniments esportius.

- Activitats extraescolars. - Escola matinera. - Escoles vacacionals (Nadal, Pasqua i estiu). - Animacions i festes temàtiques de fi de curs. - Servei de subvencions.

proyectes lúdico - educatius 2010-2011:

didàctic esport

3


activitats esportives iniciació a l'esport

DURACIÓ: d'Octubre a Maig, en 2 sessions setmanals de 55´. ADEQUACIÓ: Infantil.

handbol

DURACIÓ: d'Octubre a Maig, en 2 sessions setmanals de 55´. ADEQUACIÓ: Primà ria.

4

Serveis Socioculturals, Educatius i Esportius

fitxes activitats extraescolars

Activitat en que es treballa una gran varietat d'activitats esportives. Cadascuna d'elles es practica durant un periode de temps a determinar pel monitor/a, en les quals s'aprén la manera de jugar, les regles i els materials específics de cada esport. OBJECTIUS

CONTINGUTS

- Millorar la salut dels alumnes. - Ensenyar les regles bàsiques de la modalitat esportiva practicada. - Millorar la socialització i el treball en equip. - Aconseguir hàbits de pràctica esportiva. - Desenvolupar les habilitats motrius bàsiques. - Adquirir hàbits d'higiene corporal.

- Exercicis d’escalfament. - Iniciació a esports individuals i col·lectius. - Manipulació de materials de diversos esports. - Expressió corporal. - Coordinació motriu. - Orientació espacial i temporal.

Esport de pilota en el que juguen 7 participants (6 jugadors de camp i 1 porter). L’objectiu es aconseguir marcar un gol amb la pilota a la mà en la porteria de l’equip rival. Velocitat, potència, agilitat, destressa, son algunes de les coses que millor poden definir al Handbol. OBJECTIUS

CONTINGUTS

- Desenvolupar la força general amb un augment del volum d’exercicis de força ràpida. - Millorar les capacitats coordinatives específiques de l’handbol, fixant correctament els aprenentatges tècnics.. - Millorar el grau de flexibilitat aplicant sistemes d’entrenament estàtic i dinàmic. - Prendre conciència del propi cos i de les nombroses possibilitats de moviment que tenim, desenvolupant la coordinació segmentaria i la coordinació oculo-manual. - Desenvolupar el control respiratori. -Conèixer la importància d’un bon escalfament previ a l’activitat esportiva.

- Realització de jocs de cooperació amb la màxima participació de tots els integrants del grup. - Execució d’exercicis i sistemes d’entrenament dirigits i d’acord a l’edat en la que es treballa. - Explicació de les característiques generals de l’escalfament. - Aplicació d’hàbits saludables en la pràctica esportiva. - Valoració de forma correcta de les decisions de l’entrenador/educador. - Valoració de la superació personal i de l’equip per damunt dels resultats obtinguts en competició .

didàctic esport


bàsquet

DURACIÓ: d'Octubre a Maig, en 2 sessions setmanals de 55´. ADEQUACIÓ: Primària.

funky

És un esport col·lectiu, en el qual competixen 2 equips de cinc jugadors cadascun. L'objectiu és introduir la pilota en el cércol de l'equip contrari, manipulant-la amb les mans. Amb la pràctica d'aquest esport es millora la coordinació corporal, potència del bot, agilitat mental i destresa amb la pilota. OBJECTIUS

CONTINGUTS

- Desenvolupar la força general amb un augment del volum d’exercicis de força ràpida. - Millorar les capacitats coordinatives específiques de l’handbol, fixant correctament els aprenentatges tècnics.. - Millorar el grau de flexibilitat aplicant sistemas d’entrenament estàtic i dinàmic. - Prendre conciència del propi cos i de les nombroses possibilitats de moviment que tenim, desenvolupant la coordinació segmentaria i la coordinació oculomanual. -Conèixer la importància d’un bon escalfament previ a l’activitat esportiva. - Fomentar la socialització, el companyerisme, la cooperació i el joc net.

- Realització de jocs de cooperació amb la màxima participació de tots els integrants del grup. - Execució d’exercicis i sistemes d’entrenament dirigits i d’acord a l’edat en la que es treballa. - Explicació de les característiques generals de l’escalfament. - Aplicació d’hàbits saludables en la pràctica esportiva. - Valoració de forma correcta de les decisions de l’entrenador/educador. - Valoració de la superació personal i de l’equip per damunt dels resultats obtinguts en competició .

Nascut com una evolució d'alguns elements del Soul i el Jazz, va marcar el camí de la música ballable d'ací en avant. Amb la pràctica de l'activitat s'adquirixen hàbits saludables i es desenvolupa la coordinació de moviments, així com l'atenció i la concentració que requerix la relació música-ball. OBJECTIUS

DURACIÓ: d'Octubre a Maig, en 2 sessions setmanals de 55´. ADEQUACIÓ: Infantil i Primària.

- Aprofundir en el desenvolupament de la sensibilitat i la capacitat d'expressió. - Aconseguir que el participant es divertisca realitzant una activitat artística que li agrade. - Desenvolupar la faceta social de l'individu utilitzant el ball com a mitjà d'expressió i de relació. - Desenvolupar la creativitat i l'espontaneïtat per mitjà del moviment corporal. - Aprendre a degustar la música de ball i adequar el moviment corporal al ritme.

didàctic esport

CONTINGUTS - Exercicis d’escalfament. - Jocs d'expressió corporal. - Iniciació en diversos tipus de ball. - Pràctica de ball estàtic i dinàmic. - Taules aeròbiques.

5


futbol sala

DURACIÓ: d'Octubre a Maig, en 2 sessions setmanals de 55´. ADEQUACIÓ: Primària.

kàrate infantil

DURACIÓ: d'Octubre a Maig, en 2 sessions setmanals de 55´. ADEQUACIÓ: Primària.

6

Esport derivat de la unió d’altres com el futbol (que és la base del seu joc), el waterpolo, el volei i el handbol. Prenent d’aquestos no soles regles si no també algunes tècniques de joc. Els jugadors d’aquest esport precisen d’una gran habilitat, tècnica i domini de baló, així com velocitat i precisió en l’execució. OBJECTIUS

CONTINGUTS

- Desenvolupar la força general amb un augment del volum d’exercicis de força ràpida. - Millorar les capacitats coordinatives específiques del futbol sala, fixant correctament els aprenentatges tècnics.. - Millorar el grau de flexibilitat aplicant sistemes d’entrenament estàtic i dinàmic. - Prendre conciència del propi cos i de les numeroses possibilitats de moviment que tenim, desenvolupant la coordinació segmentaria i la coordinació oculopédica. - Desenvolupar el control respiratori. - Conèixer la importància d’un bon escalfament previ a l’activitat esportiva.

- Realització de jocs de cooperació amb la màxima participació de tots els integrants del grup. - Execució d’exercicis i sistemes d’entrenament dirigits i d’acord a l’edat en la que es treballa. - Explicació de les característiques generals de l’escalfament. - Aplicació d’hàbits saludables en la pràctica esportiva. - Valoració de forma correcta de les decisions de l’entrenador/educador. - Valoració de la superació personal i de l’equip per damunt dels resultats obtinguts en competició.

Esport individual constituït per exercicis que, amb base fonamental en els gestos del kàrate tradicional i esportiu, tenen el seu camp d'aplicació en la infància. S'orienten a ajudar al xicotet a conèixer les característiques, facultats i possibilitats del seu propi cos per al moviment, valent-se del joc, la psicomotricitat i l'expressió dinàmica, com a mitjà per a afavorir el seu ple desenvolupament com a persona. OBJECTIUS

CONTINGUTS

- Afavorir el coneixement, percepció i funcionalitat del propi cos. - Fomentar la socialització del xiquet, realitzant activitats grupals i comunicació entre ells i amb el monitor. - Desenvolupar les capacitats motrius i habilitats perceptives bàsiques. - Adquirir habilitats i destreses específiques. - Compensar les necessitats de moviment i alliberar les tensions emocionals. - Proporcionar les pautes de conducta i els recursos tècnics necessaris per a l'autoprotecció i la seguretat personal, des del desenvolupament de la capacitat d'autocontrol.

- Coordinació motriu. - Agilitat mental. - Tècniques de puny, colze, genoll i cama. - Projecció. - Luxació. - Kata. - Bunkai (tècnica de kata aplicada a la defensa personal).

didàctic esport


gimnàstica rítmica

DURACIÓ: d’Octubre fins a Maig en 2 sessions setmanals de 55’. ADEQUACIÓ: Infantil i Primària.

És un dels esports més creatius, que deixa lloc a la imaginació, com quasi totes les disciplines que tenen a veure amb la música i l’expressió corporal. Existixen quatre tipus de dificultats que són: la flexibilitat, l’equilibri, els girs i els salts. Es composa de diferents exercicis: corda, pilota, cinta, mases. OBJECTIUS

CONTINGUTS

- Iniciar i perfeccionar en la pràctica de la Gimnàstica Rítmica a tots/es les participants d’aquesta activitat. - Proporcionar noves experiències motrius i afectives. - Contribuir al desenvolupament de les capacitats perceptives, condicionals i socials dels alumnes. - Aprendre a conèixer el seu cos, el ritme i el moviment dins d’un component artístic. - Prendre consciència de les possibilitats i limitacions de cadascú. - Treballar l’esforç comú i l’esperit d’equip.

- Treball de l’expressió corporal. - Preparació física: enfortaliment i flexibilitat. - Treball de tonicitat, esquema corporal, respiració i relaxació, lateralitat, percepció espacial i temporal. - Desenvolupament del primer aparell: mans lliures (desplaçaments, salts, equilibris, girs, pre-acrobàcies i enllaços lliures.) - Coreografies d’exhibició. - Valoració de la superació personal i de l’equip per damunt dels resultats obtinguts en competició.

didàctic esport

7


Serveis Socioculturals, Educatius i Esportius

fitxes activitats extraescolars

anglés infantil

DURACIÓ: d’Octubre fins a Maig en 2 sessions semanals de 55’.

ADEQUACIÓ: Infantil.

anglés primària

DURACIÓ: d’Octubre fins a Maig en 2 sessions semanals de 55’. ADEQUACIÓ: Primària.

8

El domini de dos llengües estrangeres a més de la pròpia es convertix en un dret o més aviat una obligació dels ciutadans de la Nova Europa. Garantir una ensenyança de llengües integrada que, a més d'afavorir un tractament conjunt de les llengües, prolonga la comunicació entre elles a la classe, el que ha de ser el principal objectiu de la nostra proposta. OBJECTIUS

CONTINGUTS

- Elaborar una proposta didàctica que ens permitixca avançar l’ensenyament de l’anglés a l’educació infantil. - Apropar els alumnes a l’anglés des de l’ensenyament no formal de la llengua. - Vetllar per que els alumnes desenvolupen la seua consciència llingüística. - Afavorir la introducció d’activitats, elements i personatges innovadors en el desenvolupament de les sessions que capten l’atenció i l’interés dels alumnes. - Crear a l’aula situacions comunicatives caracteritzades per la deshinibició, i la no coacció que permetixquen als alumnes d’esgrescar-se a parlar en anglés.

- Crear situacions de necessitat de comunicar-se en anglés a l’aula. - Recorrer a l’ús de materials reals propers als alumnes. - Fer ús del joc, la música, la creativitat i l’expressió corporal per a garantir les situacions de diàleg. - Optar per alternatives a la instrucció formal i tradicional de la llengua anglesa. - Conjugar la introducció de la lectoescritura en anglés amb el desenvolupament de la llengua que es va realitzant des del parvulari.

L’aprenentatge d’una segona llengua quant l’aprenent encara és molt jove forma part d’un procés educatiu de socialització que, en l’actualitat, pot ser considerat com fonamental dins d’un programa modern d’educació multi i intercultural. OBJECTIUS

CONTINGUTS

- Elaborar una proposta didàctica que ens permitixca avançar l’ensenyament de l’anglés a l’educació primària. - Apropar els alumnes a l’anglés des de l’ensenyament no formal de la llengua. - Vetllar per que els alumnes desenvolupen la seua consciència llingüística. - Afavorir la introducció d’activitats, elements i personatges innovadors en el desenvolupament de les sessions que capten l’atenció i l’interés dels alumnes. - Crear a l’aula situacions comunicatives caracteritzades per la deshinibició i la no coacció, que permetixquen als alumnes d’esgrescar-se a parlar en anglés.

- Comunicació en anglés a l'aula. - Instrucció formal i tradicional de la llengua anglesa. - Introducció a la lectoescriptura en anglés. - Ús de 'verbs' i 'modal verbs'. - Aprenentatge dels diversos tipus d'adjectius. - Aprenentatge i ús de 'questions' i 'prepositions'.

didàctic esport


informàtica

DURACIÓ: d'Octubre a Maig, en 2 sessions setmanals de 55´. ADEQUACIÓ: Primària.

repàs general

DURACIÓ: d'Octubre a Maig, en 2 sessions setmanals de 55´. ADEQUACIÓ: Primària.

Hui en dia, el maneig dels ordinadors comença a ser obligatori, ja que per a realitzar qualsevol acció ja siga a nivell social o educatiu, es necessita un mínim de coneixements informàtics. Aprén el maneig de diversos programes i a navegar per Internet, perquè qualsevol cosa que busques, allí la trobaràs. OBJECTIUS

CONTINGUTS

- Dotar els alumnes d'habilitats bàsiques en el maneig de noves tecnologies que possibilite la seua aplicació en altres matèries. - Fomentar la utilització de l'ordinador com a recurs que facilita certs processos d'aprenentatge. - Realitzar activitats que induïsquen a pensar, raonar i descobrir els avanços tecnològics de la informació i comunicació. - Utilitzar els recursos d'internet i de correu electrònic de manera elemental.

- Coneixement i ús de les TIC´s, per a la millora de l'Educació. - Participació i cooperació en activitats grupals a l'aula. - Iniciació en l'aprenentatge essencial de programes a un nivell elemental. - Internet. Navegació i buscadors.

En aquesta activitat el que tractaremés reforçar els coneixements que es van adquirint al llarg del curs, ajudar a que els estudiants puguen ajudar-se a ells mateixos i guiar-los fins al punt on tornen a ser persones que poden aprendre de forma independent i exitosa. Com saber si el seu fill necessita classes de repàs

Quins són els beneficis de les classes de repàs?

- El profesor o tutor ho recomana. - Les notes estan baixant. - Les tasques escolars pareixen més i més difícils. - Ansietat davant l’època d’examens. - L’autoestima ha estat baixant. - Pèrdua d’interés en l’aprenentatge. - Sentiment de desig de rendició. - Resistència a fer la tasca escolar.

- Proveixen d’atenció personalitzada. - Milloren les qualificacions. - Incrementen el coneixement i comprensió de les materies. - Incrementen la motivació per a tindre èxit. - Permeten que hi haja progrés al seu ritme. - Insten a conseguir alts nivells d’aprenentatge. - Proporcionen un repàs de tècniques d’estudi no dominades.

didàctic esport

9


Serveis Socioculturals, Educatius i Esportius

fitxes activitats extraescolars

animació lectora infantil

DURACIÓ: d'Octubre a Maig, en 2 sessions setmanals de 55´. ADEQUACIÓ: Infantil.

animació lectora primària

DURACIÓ: d'Octubre a Maig, en 2 sessions setmanals de 55´. ADEQUACIÓ: Primària.

teatre

DURACIÓ: d'Octubre a Maig, en 2 sessions setmanals de 55´. ADEQUACIÓ: Primària.

10

Des dels primers mesos el xiquet/eta pot anar familiaritzant-se amb els llibres. Per als més menuts existixen llibres de plàstic que es poden mossegar, llavar. Són llibres d’imatges amb dibuixos de colors que cridaran la seua atenció i seran un joguet més. Per a aquestes edats els llibres seran sols d’imatges, sense text escrit (estimulant així al xiquet per a crear la seua pròpia historia). OBJECTIUS

CONTINGUTS

-Estimular l’hàbit de lectura despertant la necessitat de llegir. -Dinamitzar la biblioteca escolar planificant activitats de promoció de la lectura. -Descobrir en l’alumnat la sensibilitat literària, cultivar el seu propi gust i el plaer de llegir. -Afavorir l’aparició d’una relació íntima i personal entre el xiquet/ta i el llibre. -Facilitar la relació entre el que es llig i les experiències dels xiquets.

- L’animació escolar de la lectura. - Jugar amb la imaginació. - Literatura infantil: dinamitzar una narració. - De l’aula a la biblioteca. - Participació de la família.

Per als xiquets/etes és molt convenient la lectura de llibres il·lustrats de presentació atractiva, amb textos breus i senzills, de lletres grans i llenguatge directe i clar. Hem de tindre en compte que la lectura ha de ser un fet agradable, sense càstics ni reprimendes. OBJECTIUS

CONTINGUTS

-Estimular l’hàbit de lectura despertant la necessitat de llegir. -Dinamitzar la biblioteca escolar planificant activitats de promoció de la lectura. -Descobrir en l’alumnat la sensibilitat literaria, cultivar el seu propi gust i el plaer de llegir. -Afavorir l’aparició d’una relació íntima i personal entre el xiquet/ta i el llibre. -Facilitar la relació entre el que es llig i les experiències dels xiquets.

- L’animació escolar de la lectura. - Jugar amb la imaginació. - Literatura infantil: dinamitzar una narració. - De l’aula a la biblioteca. - Participació de la família.

Aquest taller procura atraure als xiquets/etes a aquesta activitat tant tradicional a la Comunitat Valenciana. Crearem un espai en el que perdre la vergonya a parlar en públic, a moure’s dalt d’un escenari, i com trasmetre emocions amb gestos i moviments. Un taller en el que tot el món té cabuda. OBJECTIUS

CONTINGUTS

- Aprendre el llenguatge no verbal del cos. - Moviments dalt d’un escenari. - Parlar davant del públic. - Conèixer les nostres limitacions. - Aprendre tècniques de relaxació. - Crear sentit grupal, treball en equip.

- L’escenari. - El decorat i els personatges. - Com moure’s. - Maquillatge i vestimenta. - Preparació d’una obra per al final de curs.

didàctic esport


laboratori matemàtic

DURACIÓ: d'Octubre a Maig, en 2 sessions setmanals de 55´.

És una estrategia pedagògica d’utilització del material en la que trobem un conjunt d’activitats matemàtiques per a desenvolupar el càlcul mental i l’agilitat matemàtica. Aprenentatge en un marc lúdic i de creativitat, elements que faciliten i contribuixen a la construcció de diferents formes de pensament matemàtic. OBJECTIUS

CONTINGUTS

-Desenvolupar la capacitat de descobriment. -Elaborar estratègies personals per a la resolució de les activitats actuant amb imaginació i creativitat. -Conèixer i evaluar les capacitats matemàtiques per afavorir les situacions que ho requerixquen. -Elaborar materials referits a jocs, articles i jocs numèrics i càlcul.

- El laboratori matemàtic com a racó de l’aula. Finalitats i organització. - Recursos i materials en el desenvolupament dels procesos lògicsmatemàtics i per a la iniciació a la numeració, les medides i les formes geomètriques. - Propostes per a l’elaboració de material didàctic per l’ensenyament de les matemàtiques. - Activitats i jocs per aprendre matemàtiques. - Enigmes i problemes resolutius. Càcul mental, càlcul ràpid.

ADEQUACIÓ: Primària.

ludovespres

DURACIÓ: d'Octubre a Maig, en 2 sessions setmanals de 55´. ADEQUACIÓ: Infantil.

És una activitat ideal per als més menuts, on realitzarem activitats lúdiques amb molt de dinamisme sense perdre el sentit educatiu de les mateixes. El ludovespre s’ha de concebre com un espai de comunicació i de joc on compartir vivències amb xiquets i xiquetes d’altres edats amb tot tipus d’activitats. OBJECTIUS

CONTINGUTS

- Conèixer el medi físic i social que rodeja el xiquet, per ajudar-lo a situar-se en el seu entorn. - Aprendre nous jocs, danses, contes i cançons. - Realitzar els seus propis joguets a partir de materials reciclats. - Col·laborar amb els companys en les activitats grupals. - Estimular el joc en grup. - Desenvolupar hàbits d’higiene personal com a mitjà per portar una vida més saludable.

- Jocs en grup. - Manualitats sencilles a través de les quals aprendran a fabricar els seus propis joguets. - Contacontes acompanyat d’activitats complementàries d’expressió corporal, creativitat, jocs, cançons... - Aprofitament i organització del temps lliure. - Danses i cançons.

didàctic esport

11


dibuix i pintura

Taller que els permet descobrir i aprendre els aspectes bàsics de la plàstica, desenvolupant la seua capacitat de percepció, la seua imaginació i la seua creativitat, al mateix temps que expressen les seues pròpies vivències. En aquesta activitat es treballaran diversos conceptes com ara volum, profunditat, espai, aplicats a tècniques plàstiques com l'oli, carbonet, o aquarel·les. OBJECTIUS

DURACIÓ: d'Octubre a Maig, en 2 sessions setmanals de 55´. ADEQUACIÓ: Primària.

taller creatiu

DURACIÓ: d'Octubre a Maig, en 2 sessions setmanals de 55´. ADEQUACIÓ: Infantil y Primària.

xiquirritme

- Conèixer i aplicar tècniques de dibuix i pintura que permeten l'expressió artística a través de diferents mitjans. - Conèixer recursos expressius, lúdics i creatius de la plàstica. - Desenvolupar habilitats que permeten dibuixar correctament. - Planificar i realitzar produccions artístiques, d'elaboració pròpia o ja existents.

ADEQUACIÓ: Infantil. 12

- Color. - Llums i ombres. - Volum. - Espai i profunditat. - Textures i tonalitats. - Dimensions. - Formes obertes i tancades. - Figuratiu i abstracte. - Produccions artístiques.

A través del procés d'explorar i investigar diversos materials i tècniques trobarà solucions pròpies, les que incidiran a nivell del pensament afavorint la seua autonomia. La nostra proposta oferix al xiquet un àmbit on crear i recrear, transformant la realitat, posant en joc el seu món intern i desenvolupant el seu potencial artístic. OBJECTIUS

CONTINGUTS

- Desenvolupar les habilitats psicomotrius fina i grossa. - Adquirir destreses específiques en cada manualitat. - Desenvolupar la capacitat d'observació i atenció. - Augmentar la imaginació i creativitat. - Conèixer diversitat de tècniques artístiques i de materials. - Fomentar l'autonomia personal i el treball en grup.

- Paper i cartó. - Plastilina i argila. - Tècniques plàstiques (retall, apegat, modelat...). - Reciclatge.

Activitat d'iniciació a la psicomotricitat, acompanyada de ritmes musicals, per al desenvolupament i la millora de la coordinació i agilitat dels participants. OBJECTIUS

DURACIÓ: d'Octubre a Maig, en 2 sessions setmanals de 55´.

CONTINGUTS

- Conèixer i controlar el propi cos. - Desenvolupar les habilitats motrius bàsiques. - Conèixer diferents tipus de ritme per mitjà del joc i activitats lúdiques i esportives. - Desenvolupar les capacitats de percepció, control espacial, temporal i de coordinació del propi cos. - Fomentar la socialització del xiquet i la cooperació realitzant activitats grupals. - Adquirir hàbits d'higiene corporal.

didàctic esport

CONTINGUTS - La música. - El ritme. - Jocs musicals. - Expressió corporal. - Coordinació motriu. - Orientació espacial i temporal. - Activitats grupals amb ritmes o sense.


Serveis Socioculturals, Educatius i Esportius

mecanografia

DURACIÓ: d'Octubre a Maig, en 2 sessions setmanals de 55´. ADECUACIÓ: Primària.

Activitat imprescindible per al desenvolupament professional dels participants. En ella s'adquireix l'art d'escriure amb un teclat amb màquines d'escriure o ordinadors, amb la finalitat de fer-ho amb rapidesa i d'una manera correcta, ja que el present i el futur estan i estaran lligats a la informàtica. És un bon començament per als més xicotets. OBJECTIUS

CONTINGUTS

- Valorar la necessitat i importància del domini de la matèria atès que és decisiu per a la seva inserció a l'àrea laboral. - Aprendre la situació de totes les tecles del teclat. - Aprendre a escriure sense mirar el teclat i evitant cometre errors ortogràfics. - Adquirir velocitat en l'escriptura de textos i anar augmentant-la progressivament. - Fomentar la utilització de l'ordinador com a recurs que facilita certs processos d'elaboració.

- Estudi del teclat. - Tecles principals. - Tecles de funció (per a cada programa). - Normes per a la posició correcta del mecanògraf. - Coneixement del material a usar i les seves diferents formes d'ús. – Exercicis de digitació.

DURACIÓ: d'Octubre a Maig, en 2 sessions setmanals de 55´. ADECUACIÓ: Infantil y Primària.

didàctic esport


DURACIÓ: d'Octubre a Maig, en 2 sessions setmanals de 55´. ADECUACIÓ: Primària.

DURACIÓ: d'Octubre a Maig, en 2 sessions setmanals de 55´. ADECUACIÓ: Primària.

16

didàctic esport


patinatge

En els últims anys, ha augmentat enormement el nombre d'interessats en aquest esport, que ha guanyat en atractiu gràcies a la seua capacitat per unir exercici i diversió. Amb uns patins podem aconseguir mantenir una excel·lent forma física, especialment de la la força i resistència aeròbica, a més de gaudir de la sensació de velocitat i lliscament, tot això envoltat d'un ambient lúdic juntament amb amics i companys OBJECTIUS

DURACIÓ: d'Octubre a Maig, en 2 sessions setmanals de 55´. ADECUACIÓ: Primària.

- Millorar la frenada i inici de carrera. - Iniciar i perfeccionar en el patinatge de carrera. - Augmentar la seguretat sobre els patins. - Practicar i dominar diferents tècniques de patinatge. - Fomentar la diversió a través de l'esport. - Fomentar la socialització, el companyerisme, la cooperació i el joc net.

DURACIÓ: d'Octubre a Maig, en 2 sessions setmanals de 55´. ADECUACIÓ: Infantil i 1er cicle de Primària.

didàctic esport

CONTINGUTS - Tècniques bàsiques i exercicis. - Posició d'equilibri i caiguda. - La frenada. - Embranzida i lliscament. - Girs. - Tonificació muscular i estiraments.


DURACIÓ: d'Octubre a Maig, en 2 sessions setmanals de 55´. ADECUACIÓ: Primària.

18

didàctic esport


tarifes


didà ctic esport Serveis Socioculturals, Educatius i Esportius Avda./ Lluis Vives, 12 baix 46460 Silla (València) Tel: 96 121 41 25 e-mail: info@didacticesport.es web: www.didacticesport.es

aasdasd  

aasdasf as asdasdas

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you