Page 1

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009 - 2015 dla obszaru gmin Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica

Lokalna Grupa Działania „Wrota Wielkopolski” Luty 2009

1


Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt konkursowy „W kupie siła” realizowany przez Fundację Wrota Wielkopolski w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.3. Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

63-604 Baranów, Rynek 21 NIP 6191959299 www.wrotawielkopolski.org.pl

tel. 62 7810433 fax 62 7 810405 REGON 300314663 email: leader@wrotawielkopolski.org.pl

2


Charakterystyka lokalnej grupy działania (LGD) jako jednostki odpowiedzialnej za realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR)

7

I.1. Nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i numer w KRS

7

I.2. Opis procesu budowania partnerstwa ………………………….…………........................ I.3. Charakterystyka członków LGD albo jej partnerów i sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD

7

I.4. Struktura organu decyzyjnego LGD I.5. Zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego I.6. Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego I.7. Doświadczenie LGD i członków LGD albo jej partnerów w realizacji operacji Opis obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności II.1. Wykaz gmin wchodzących w skład LGD albo będących jej partnerami II.2. Uwarunkowania przestrzenne (mapa), geograficzne, przyrodnicze, historyczne i kulturowe

10 12 16 16 17 17 17

II.3. Ocena społeczno - gospodarcza obszaru, w tym potencjału demograficznego i gospodarczego obszaru oraz poziomu aktywności społecznej

21

II.4. Specyfika obszaru

36

III.

Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR, wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy

37

IV.

Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach których będą realizowane operacje Określenie misji LGD Wykazanie spójności specyfiki obszaru z celami LSR Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla planowanych w ramach LSR przedsięwzięć Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla planowanych w ramach LSR przedsięwzięć

43

Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR, procedury wyboru operacji przez LGD, procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie LSR”, kryteriów, na podstawie których jest oceniana zgodność operacji z LSR oraz kryteriów wyboru operacji, a także procedury zmiany tych kryteriów Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji Opis procesu przygotowania i konsultowania LSR Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) własnej Określenie powiązań LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym LSR

62

Wskazanie planowanych działań, przedsięwzięć lub operacji realizowanych przez LGD w ramach innych programów wdrażanych na obszarze objętym LSR Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich Informacja o załącznikach

103

I.

II.

V. VI. VII. VIII. IX.

X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII .

8

57 58 59 60

73 78 83 84 92

105 106

3


Wstęp

Dokument Lokalnej Strategii Rozwoju stanowi punkt wyjścia do realizacji Podejścia Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013, podstawowe narzędzie planowania i rozwoju obszaru objętego przez Lokalną Grupę Działania Wrota Wielkopolski. Ze względu na pozytywny wpływ Programu Leader na rozwój obszarów wiejskich Unii Europejskiej w okresie budżetowym (2004 - 2006) podejście Leader stało się podejściem przekrojowym umożliwiającym realizowanie i wdrażanie celów przede wszystkim Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: PROW 2007-2013 Oś 1 - Wsparcie konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Oś 2 - Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i Odnowa i rozwój wsi różnicowanie działalności wiejskiej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Lokalne Strategie Rozwoju – poprawa jakości życia oraz różnicowanie działalności na obszarach wiejskich Oś 4 - LEADER

Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa Nabywanie umiejętności, aktywizacja i koszty bieżące LGD

Działania Osi 3 PROW wdrażane z udziałem Lokalnych Grup Działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Dotacje na podejmowanie lub rozwijanie przez rolników, domowników i małżonków rolników dodatkowej działalności pozarolniczej w zakresie produkcji lub usług. Odnowa i rozwój wsi Dotacje na inwestycje w zakresie remontu, przebudowy i wyposażenia obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, służących promocji obszarów wiejskich, kształtowania przestrzeni publicznej, infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, odnawiania lokalnych pomników historii i obiektów architektury sakralnej i miejsc pamięci. 4


Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw na inwestycje związane z tworzeniem lub rozwojem działalności gospodarczej (w zakresie usług dla gospodarstw rolnych

lub

leśnictwa,

dla

ludności,

drobnej

wytwórczości, rzemiosła lub rękodzielnictwa, robót i usług

budowlanych

oraz

instalacyjnych,

usług

turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, usług transportowych, komunalnych, przetwórstwa produktów rolnych lub produktów

leśnych,

jadalnych

magazynowania

lub

przechowywania towarów, wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy, rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych). Na

obszarze

Wielkopolski”

od

działania 2006

roku

LGD

„Wrota

budowane

jest

partnerstwo lokalne. W 2006 roku powstała Fundacja Wrota Wielkopolski, która działała na części tego obszaru jako LGD. W sąsiedztwie powstała druga LGD „Smocza Kraina”. Z działalności tych dwóch LGD wywodzi się geneza powstania Stowarzyszenia LGD „Wrota Wielkopolski”. Niniejsza strategia jest wynikiem doświadczeń obu LGD oraz wspólnych prac nad planowaniem strategicznym, jakie zostały podjęte już w lutym 2008 roku. Opracowanie

LSR

zostało

sporządzone

zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające

szczegółowe

zasady

stosowania

rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia Europejski

rozwoju Fundusz

obszarów Rolny na

wiejskich rzecz

przez

Rozwoju

Leader jest podejściem wielosektorowym, przekrojowym i partnerskim, realizowanym lokalnie na określonym obszarze, umożliwiającym osiągnięcie celów osi trzeciej. Celem osi czwartej jest przede wszystkim budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja, w skutek pośredniego włączenia lokalnych grup działania w system zarządzania danym obszarem. Pomocne w osiągnięciu celów osi będą również projekty współpracy. Niemal 20 letnie doświadczenia wdrażania Programu Leader w krajach członkowskich Unii Europejskiej (od 1991 roku) pokazują, że lokalne podejście powiązane z określonym obszarem, wpływa na lepsze zdefiniowanie problemów obszaru i określenie sposobów ich rozwiązania. Leader jest oddolnym partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez lokalne grupy działania (LGD), polegającym na opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne, itp., wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Przedstawiciele tych sektorów tworzą partnerstwo zwane lokalną grupą działania, które jest reprezentatywne dla obszaru objętego LSR. Na poziomie decyzyjnym LGD, co najmniej 50% stanowią partnerzy gospodarczy i społeczni. Lokalna grupa działania wybiera projekty, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej lokalnej strategii rozwoju.

Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368 5

(PROW na lata 2007-2013)


z 23.12.2006, str. 15, z późn. zm.), które stworzyło nowe ramy dla Programu Leader w Unii Europejskiej. Przy opracowaniu LSR uwzględniono zapisy polskiego ustawodawstwa dotyczącego Podejścia Leader zawarte w: Ustawie z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427); Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie Projektów Współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania”

objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Podstawą opracowania LSR były również instrukcje przygotowane przez MRiRW oraz podręcznik pt. Budowanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (autorstwa Adama Futymskiego i Ryszarda Kamińskiego, Warszawa 2008).

6


I. Charakterystyka lokalnej grupy działania (LGD) jako jednostki odpowiedzialnej za realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR) I.1. Nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i numer w tym rejestrze 1) nazwa LGD : Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrota Wielkopolski”. 2) status prawny: stowarzyszenie dostosowane do wymogów art. 15 ustawy z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem EFRROW. 3) data wpisu do KRS – 30.07.2008 r. 4) nr w KRS – 0000310913. I.2. Opis procesu budowania partnerstwa Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrota Wielkopolski” powstało w wyniku poszerzenia obszaru działalności Fundacji Wrota Wielkopolski (gminy Baranów, Łęka Opatowska, Rychtal i Trzcinica) o gminę miejsko-wiejską Kępno oraz 2 gminy wiejskie – Perzów i Bralin objęte wcześniej działalnością LGD „Smocza Kraina”. Działania związane z budowaniem partnerstw typu Leader sięgają roku 2005/2006, kiedy to dwie grupy inicjatywne stworzyły Lokalne Grupy Działania. Obie LGD w 2006 roku opracowały dla swoich obszarów Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW) i realizowały je przy wsparciu środków z Pilotażowego Programu Leader + (Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” na lata 2004-2006). Cały proces przygotowania ZSROW polegał na pracy grupy wybranej w regionie jako reprezentanci partnerów społecznych, gospodarczych i publicznych (wszyscy partnerzy byli reprezentowani). W tabeli współautorów Strategii, umieszczonej w części początkowej

dokumentu, zamieszczono nazwiska uczestników, jak również

kogo

reprezentowali na warsztatach. Listy obecności poświadczające uczestnictwo w pracach tych osób zostały umieszczone jako załącznik do strategii. Wszystkie wyniki prac, a zwłaszcza cały tekst części strategicznej dokumentu, to wynik pracy zbiorowej tej grupy. Strategia została w całości opracowana metodą uspołecznioną przez mieszkańców regionu. Rola ekspertów i moderatorów ograniczała się do moderowania procesu, redagowania wyników prac i dokumentu końcowego oraz opracowania części diagnostycznej, chociaż i na tym etapie część informacji opracowywali uczestnicy warsztatów. W obu LGD zostało przeprowadzonych wiele spotkań informacyjnych i szkoleń na temat Programu Leader i idei partnerstwa. Zostało zrealizowanych wiele działań o charakterze

7


promocyjnym, szkoleniowym, wyjazdów studyjnych w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk z innymi LGD w Polsce i innych krajach unijnych. Obie LGD zrealizowały II Schemat PPL+ w okresie od marca 2007 do kwietnia 2008. W tym samym okresie tj. od 2007 roku pojawiły się nowe wytyczne dotyczące lokalnych grup działania i realizacji podejścia Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. To zainspirowało przedstawicieli Fundacji Wrota Wielkopolski, aby szybciej zacząć przygotowania do nowego okresu finansowania działań leaderowskich. Podjęto decyzję, aby jeszcze w ramach projektu PPL+ II Schematu, opracować nowe założenia do strategii rozwoju na dalsze lata funkcjonowania LGD. Od lutego 2008 roku przedstawiciele LGD przy różnych okazjach prezentowali nowe wyzwania i nowe regulacje prawne dotyczące funkcjonowania LGD w okresie 2007-2013. W lutym odbyły się pierwsze warsztaty i spotkania, podczas których partnerzy LGD przystąpili do wypracowania założeń do nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015. Efektem tych spotkań, warsztatów i dyskusji było opracowanie LSR dla obszaru gmin: Baranów, Łęka Opatowska, Rychtal i Trzcinica. W tym samym czasie podobne działania konsultacyjne podjęli przedstawiciele LGD „Smocza Kraina” i również w ramach PPL+ opracowano dokument nowej LSR dla gmin Bralin, Perzów, Kobyla Góra. Podczas realizacji PPL+ obie sąsiadujące ze sobą LGD współpracowały intensywnie, wymieniając wiedzę i doświadczenia. Ta współpraca z czasem zaowocowała pomysłem stworzenia jednej silnej LGD obejmującej swoim działaniem obszar całego powiatu kępińskiego.

I.3. Charakterystyka członków LGD albo jej partnerów i sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD Zgodnie ze statutem Stowarzyszenie jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Charakter LGD „Wrota Wielkopolski” określają członkowie Stowarzyszenia, zarówno osoby prawne jak i osoby fizyczne, będące reprezentantami różnych środowisk i sektorów. Wykaz członków Stowarzyszenia aktualny na dzień 5 lutego 2009 roku zawiera załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju. 8


Duży autorytet i możliwości działania zapewnia partnerstwu obecność w jego składzie podmiotów z sektora publicznego, w tym przede wszystkim samorządów lokalnych 7 gmin – Baranowa, Bralina, Łęki Opatowskiej, Kępna, Perzowa, Rychtala i Trzcinicy. Poza gminami sektor

publiczny

reprezentują

ponadpodstawowych, publicznych,

Ośrodka

ośrodków

przedstawiciele kultury,

Doradztwa

m.in.

ośrodków

Rolniczego.

szkół

pomocy

Najliczniej

w

podstawowych

społecznej,

i

bibliotek

stowarzyszeniu

jest

prezentowane środowisko społeczne – stowarzyszenia gminne i wiejskie, towarzystwa przyrodnicze i historyczne, organizacje sportowe, koła gospodyń wiejskich i ochotnicze straże pożarne oraz lokalni liderzy. Członkami stowarzyszenia są także lokalni przedsiębiorcy i rolnicy, w tym lokalni rzemieślnicy, producenci i usługodawcy. LGD „Wrota Wielkopolski” jest stowarzyszeniem otwartym na nowych członków. Poszerzenie składu partnerstwa jest priorytetem zarówno dla władz stowarzyszenia, jak i dla wszystkich dotychczasowych członków. Proces rozszerzenia składu stowarzyszenia opisuje statut: Zgodnie z § 10 1. Członkiem zwyczajnym LGD może być: 1 ) osoba fizyczna, która: a) spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, b) działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich lub wyrazi deklarację takiego działania, c) złoży deklarację członkowską, d) przedstawi pisemną rekomendację udzieloną przez dwóch członków Stowarzyszenia. 2) osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, która: a) działa na obszarze Lokalnej Grupy Działania b) wykonuje działalność związaną z realizacją celów Stowarzyszenia; b) przedstawi uchwałę właściwego organu lub inny dokument zawierający: - deklarację przystąpienia do LGD, - deklarację działania na rzecz obszaru objętego LSR, - wskazanie osoby reprezentującej osobę prawną w LGD. 2. Zapisów w zakresie obowiązków przedłożenia rekomendacji, nie stosuje się w przypadku Walnego Zebrania Założycielskiego. § 11. Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w LGD następuje w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów Zarządu LGD. Jest to formalna strona rozszerzania Stowarzyszenia, ponadto członkowie Stowarzyszenia, a w szczególności Zarząd i Rada podejmują działania informacyjne i promocyjne na rzecz propagowania działalności LGD i możliwości formalnego członkostwa w Stowarzyszeniu.

9


I.4. Struktura organu decyzyjnego LGD Jednym ze statutowych organów Stowarzyszenia LGD „Wrota Wielkopolski” jest Rada, do której wyłącznej kompetencji należy wybór operacji, zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), które mają być realizowane w ramach LSR. Skład Rady Stowarzyszenia LGD „Wrota Wielkopolski” Lp.

Nazwisko i imię

Podmiot delegujący

Gmina

Sektor

1

Balcerzak Czesław

Gmina Rychtal

Rychtal

publiczny

2

Andrzej Tyra

Gmina Kępno

Kępno

publiczny

3

Boryczka Marek

Bralin

gospodarczy

4

Frala-Kędzior Małgorzata

Kępno

społeczny

5

Gość Renata

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-UsługowoHandlowe „MB Hurtex” Export-Import Marek Boryczka Stowarzyszenie „Uśmiech” osoba fizyczna

Trzcinica

społeczny

6

Hadzik Grzegorz

Gmina Trzcinica

Trzcinica

publiczny

7

Henczyca Bożena

Gmina Perzów

Perzów

publiczny

8

Jankowski Witold

Gmina Łęka Opatowska

Łęka Opatowska

publiczny

9

Krzysztof Dąbrowski

Kępno

gospodarczy

10

Krowiarz Karolina

Krzysztof Dąbrowski "Dąbrowski-StudioProjekt" Pracownia Projektowania I Usług Inwestycyjnych Gmina Trzcinica

Trzcinica

publiczny

11

Kuropka Marzena

12

Bralin

społeczny

Nawrot Katarzyna

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej osoba fizyczna

Łęka Opatowska

społeczny

13

Piszczałka Jadwiga

osoba fizyczna

Łęka Opatowska

społeczny

14

Gmina Baranów

Baranów

publiczny

15

Bogumiła LewandowskaSiwek Sobczyński Włodzimierz

osoba fizyczna

Rychtal

społeczny

16

Natalia Waloszczyk

osoba fizyczna

Baranów

społeczny

17

Szyszka Aldona

Perzów

gospodarczy

18

Wieloch Łucja

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „BIS” Spółka Jawna Józef Szyszka i Jerzy Szyszka osoba fizyczna

Baranów

społeczny

19

Joanna Jokiel

osoba fizyczna

Rychtal

społeczny 10


20

Wojtysiak Roman

Gmina Bralin

Bralin

publiczny

21

Zapolny Grzegorz

osoba fizyczna

Perzów

społeczny

Rada Stowarzyszenia składa się z Przewodniczącego i minimum 11 członków, wybieranych

przez Walne Zebranie Członków LGD spośród członków tego zebrania. Obecny skład Rady liczy 21 osób, z czego sektor publiczny reprezentuje 7 członków Rady, sektor społeczny 11 i sektor 11


gospodarczy 3 członków. Sektor społeczno-gospodarczy stanowi 67% członków Rady. Każda gmina ma w Radzie po 3 swoich reprezentantów z różnych sektorów.

W skład Rady wchodzą: a) przedstawiciele gmin będących członkami LGD, b) partnerzy gospodarczy i społeczni oraz inne odpowiednie podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, w tym organizacje zajmujące się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego oraz podmiotami odpowiedzialnymi za promowanie równości mężczyzn i kobiet - stanowiąc co najmniej 50 % składu Rady, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b i c rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. Ponadto w statucie zostały określona wymagania dla członków Rady, mówiące o tym, że: § 18. 3. Co najmniej 50% członków Rady, powinno posiadać doświadczenie w zakresie realizacji projektów z zakresu rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych ze środków unijnych. 4. Co najmniej jedna osoba spośród członków Rady powinna posiadać udokumentowaną znajomość przynajmniej jednego języka roboczego UE (angielski, francuski lub niemiecki) w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się. 5. Co najmniej 50% członków Rady powinno zamieszkiwać obszar objęty działalnością Lokalnej Strategii Rozwoju przez okres co najmniej 5 lat przed ich powołaniem. W § 18 jest mowa o dodatkowych wymaganiach w stosunku do członków Rady: 19. Członkowie Rady powinni ponadto spełniać następujące wymogi: a) posiadać wykształcenie wyższe lub średnie; b) ukończyć szkolenia lub kursy z zakresu rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich i podejścia Leader; c) uczestniczyć w realizacji projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 20. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.

I.5. Zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego Szczegółowe zasady sposobu funkcjonowania organu decyzyjnego LGD określa Regulamin Rady Stowarzyszenia LGD „Wrota Wielkopolski” stanowiący załącznik nr 2 do wniosku o wybór LGD do realizacji LSR. Regulamin określa w szczególności zasadę, że żaden z członków Rady nie może być zatrudniony w biurze LGD, ponieważ kolidowałoby to z jego zadaniami związanymi z wyborem operacji wdrażanych poprzez LSR. W regulaminie organizacyjnym została określona także procedura wyłączenia członka organu decyzyjnego od udziału w dokonywaniu wyboru operacji w razie zaistnienia okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości, co do jego bezstronności, w szczególności w przypadku ubiegania się przez tego członka o wybór jego operacji w ramach działania 4.1 Wdrażanie LSR.

12


Procedura ta określa, że w głosowaniu nad wyborem operacji nie bierze udziału członek Rady LGD „Wrota Wielkopolski”, którego udział w dokonywaniu wyboru operacji może wywołać wątpliwości, co do jego bezstronności. Poszczególni członkowie Rady przed głosowaniem nad wyborem operacji podpisują deklarację bezstronności i poufności. Z mocy prawa wykluczeniu podlegają: 1) osoby składające wniosek, 2) osoby spokrewnione w pierwszej linii z wnioskodawcą, 3) osoby zasiadające w organach lub będące przedstawicielami osób prawnych składających wniosek. W przypadkach innych niż wymienione o wykluczeniu decyduje głosowanie. Opis zasad powoływania i dokonywania zmian w składzie organu decyzyjnego

Członkowie Rady są wybierani przez Walne Zebranie Członków LGD spośród członków tego zebrania. Walne Zebranie (zwyczajne lub nadzwyczajne) jest władne do podejmowania uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków w pierwszym terminie, a w drugim przy udziale minimum 9 członków stowarzyszenia. Zarząd lub 1/5 ogółu członków Rady ma prawo zgłosić wniosek do Walnego Zebrania Członków o odwołanie poszczególnych członków Rady w przypadku: a) uzasadnionego zarzutu braku obiektywizmu w ocenie wniosków, b) trzech kolejnych nieobecności na posiedzeniach Rady bez usprawiedliwienia. Jeżeli w wyniku rezygnacji lub wykluczenia członków, skład Rady będzie niższy od określonego w ust.1 lub istnieją inne przesłanki, świadczące o nierzetelnym wykonywaniu obowiązków przez członków Rady, Zarząd może złożyć wniosek do Walnego Zebrania członków o odwołanie całego składu Rady. Członek Rady może zrezygnować z pełnionej funkcji, składając rezygnację na piśmie do Prezesa Zarządu. Opis rozdziału funkcji pomiędzy poszczególne organy LGD (w tym wykazanie rozdzielenia funkcji decyzyjnej (organ decyzyjny Rada) od zarządczej (Zarząd)

Zapisy § 18 w sposób jednoznaczny wykluczają możliwość łączenia funkcji w organach LGD: 18. Członek Rady nie może być równocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej ani Zarządu. Najwyższą władzę w stowarzyszeniu posiada Walne Zebranie Członków, do którego kompetencji należy (zgodnie z § 16): 1) uchwalanie kierunków i programu działania LGD, 2) ustalanie liczby członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej, 3) wybór i odwołanie Prezesa i członków Zarządu, Przewodniczącego i członków Rady oraz Komisji Rewizyjnej, 13 4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w szczególności


dotyczących projektów realizowanych w ramach lokalnej strategii opracowanej przez LGD, 5) udzielanie absolutorium Zarządowi, 6) uchwalanie zmian Statutu, 7) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia LGD do innych organizacji, 8) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania LGD, 9) podejmowanie uchwał o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego LGD, nabyciu nieruchomości, 10) rozpatrywanie odwołań wniesionych przez członków LGD od uchwał Zarządu, 11) rozpatrywanie odwołań wnioskodawców i beneficjentów działania - Wdrażanie LSR - od uchwał Zarządu i Rady i kierowanie do ponownego rozpatrzenia, 12) uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania Członków oraz zatwierdzanie innych regulaminów, w szczególności regulaminu Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej, 13) wyrażanie zgody na podjęcie kredytu lub zaciągniecie pożyczki i określanie wysokości sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania, 14) uchwalanie na wniosek Zarządu – LSR i budżetu na każdy rok realizacji LSR, 15) podejmowanie innych uchwał stosownie do wniosków Zarządu i członków w sprawach określonych niniejszym statutem. Funkcje zarządzające w Stowarzyszeniu pełni Zarząd, który zgodnie z § 17 statutu składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i od 3 do 5 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. Członek Zarządu nie może pozostawać z członkami Zarządu i Komisji Rewizyjnej w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Zarząd konstytuuje Prezes na pierwszym po wyborach zebraniu. Do kompetencji Zarządu należy: 1) przyjmowanie nowych członków LGD, 2) reprezentowanie LGD na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 3) kierowanie bieżącą pracą LGD, 4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 5) zatwierdzanie i uchwalanie wysokości składek członkowskich, 6) utworzenie Biura, powoływanie i odwoływanie kierownika Biura LGD oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura, 7) ustalenie regulaminu Biura LGD, 8 ) ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzaniu pracowników Biura LGD, 9) opracowanie LSR oraz innych wymaganych przepisami PROW dokumentów, celem przystąpienia do konkursu na realizacje LSR, 10) przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji LSR i przystąpienie do konkursu na jej dofinansowanie, zgodnie z przepisami PROW,

14


11) realizacja LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z PROW, w tym ogłoszenie konkursów na projekt z zakresu działania - Wdrażanie LSR, ich przyjmowanie i przedkładanie Radzie, celem dokonania wyboru projektów do realizacji w ramach LSR, 12) ocena działalności Rady i składanie wniosku na Walne Zebranie Członków o odwoływanie poszczególnych członków Rady lub całej Rady. 13) opracowanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków na realizację celów z innych programów pomocowych, 14) wykonywanie innych działań wymaganych przepisami, związanych z realizacją LSR w ramach Osi LEADER PROW, 15) opracowanie regulaminu Walnego Zebrania Członków, uchwalanie regulaminów Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie podziału obowiązków, zakresu działania poszczególnych członków Zarządu. 16) przygotowanie projektu budżetu na każdy rok realizacji LSR.

Biuro Stowarzyszenia LGD „Wrota Wielkopolski” Zgodnie ze statutem Biuro LGD jest jednostką administracyjną LGD, kieruje pracami organizacyjnymi i przygotowawczymi. Pracownik Biura nie może być członkiem Rady. Prezes lub Wiceprezes Zarządu może być jednocześnie Kierownikiem Biura. Funkcje zwierzchnie dla pracowników Biura Stowarzyszenia w imieniu Zarządu pełni Prezes Zarządu. Szczegółowa procedura naboru pracowników została przedstawiona w załączniku nr 5 do wniosku o wybór LGD do realizacji LSR. Opisy stanowisk personelu Biura LGD stanowią załącznik nr 6 do wniosku o wybór LGD do realizacji LSR. Opis warunków technicznych i lokalowych Biura LGD Biuro Stowarzyszenia znajduje się w wynajętym pomieszczeniu, które zapewnia niezbędne warunki lokalowe dla działalności związanej z realizacją zadań Stowarzyszenia, w tym przyjmowanie interesantów, archiwizowanie dokumentów oraz organizowanie zebrań, spotkań i szkoleń. Znajduje się ono w Budynku Wielofunkcyjnym na Osiedlu Murator w Baranowie, w którym część pomieszczeń przeznaczona jest na biura dla organizacji pozarządowych. W budynku tym znajduje się powszechnie dostępna dla organizacji sala konferencyjno-szkoleniowa mieszcząca około 50 osób. Budynek jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. 15


Zajmowana powierzchnia umożliwia organizowanie posiedzeń Zarządu i innych spotkań. Gwarantuje

ona

odpowiednie

warunki

lokalowe,

niezbędne

dla

prawidłowego

funkcjonowania i sprawną organizację pracy. Każdy z pracowników posiada indywidualne stanowisko pracy oraz stałe połączenie z Internetem. W ramach LGD biuro zostanie wyposażone w komputery, faks, telefon. Na wyposażenie biura składać się będą również meble biurowe: biurka, szafy zamykane na klucz, metalowa szafa na archiwum oraz pozostałe drobne elementy. Jest to wystarczające wyposażenie, aby odpowiednio pomieścić i zabezpieczyć dokumentacje wytworzoną w trakcie realizacji programu LEADER. Biuro LGD spełnia funkcje administracyjne, zarządza dokumentacją i obsługuje organy LGD, umożliwiając im prawidłowe wypełnianie nałożonych zadań i obowiązków. Szczegółowy opis warunków technicznych i lokalowych został przedstawiony w załączniku nr 7 do wniosku o wybór LGD do realizacji LSR.

I.6. Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego Członkowie Rady posiadają kwalifikacje i wiedzę niezbędne im do właściwej oceny wniosków składanych przez beneficjentów działania Leader. Na 21 członków 20 ukończyło szkolenie na temat Podejścia Leader w kontekście możliwości realizacji działań i aktywności LGD „Wrota Wielkopolski”. Jeden z członków Rady posiada dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym. Szczegółowy opis kwalifikacji i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego zawiera załącznik nr 11 do wniosku o wybór LGD do realizacji LSR.

I.7. Doświadczenie LGD i członków LGD albo jej partnerów w realizacji operacji Stowarzyszenie LGD „Wrota Wielkopolski” łączy doświadczenia Fundacji Wrota Wielkopolski i Fundacji „Smocza Kraina”, które realizowały projekty w ramach Pilotażowego Programu Leader+. Ważnym doświadczeniem, na jakim buduje rozwój Stowarzyszenie, są także bardzo bogate doświadczenia samorządów lokalnych w pozyskiwaniu środków na rozwój infrastruktury technicznej i społecznej m.in. w ramach Sektorowego

Programu

Operacyjnego

„Restrukturyzacja

i

modernizacja

sektora

żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” na lata 2004-2006. Doświadczenie LGD i jej członków prezentuje załącznik nr 17 do wniosku o wybór LGD do realizacji LSR.

16


II.

Opis obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności

II.1. Wykaz gmin wchodzących w skład LGD albo będących jej partnerami Obszar Lokalnej Grupy Działania tworzy siedem gmin, z tego sześć to gminy wiejskie: Baranów, Bralin, Łęka Opatowska, Perzów, Trzcinica i Rychtal i jedna gmina miejsko-wiejska – Kępno. Wszystkie leżą na terenie powiatu kępińskiego, w województwie wielkopolskim. Diagnozowany obszar jest spójny przestrzennie – znajduje się w jednym obrysie, nie zawiera dużych ośrodków miejskich. II.2. Uwarunkowania przestrzenne (mapa), geograficzne, przyrodnicze, historyczne i kulturowe

Położenie LGD na mapie województwa wielkopolskiego

Mapa LGD „Wrota Wielkopolski”

Tabela 1 Podział terytorialny gmin LGD „Wrota Wielkopolski” Gmina Baranów Bralin Kępno Łęka Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica LGD „Wrota Wielkopolski” ogółem Źródło: Bank Danych Regionalnych 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Powierzchnia w km² 74 85 124 78 75 97 75

Charakter Wiejska Wiejska miejsko-wiejska Wiejska Wiejska Wiejska Wiejska

608 km² GUS

Uwarunkowania przestrzenne i geograficzne 17


Obszar LGD objęty opracowaną Lokalną Strategią Rozwoju położony jest w obrębie jednej jednostki administracyjnej tj. powiatu kępińskiego w woj. wielkopolskim, jest spójny przestrzennie – znajduje się w jednym obrysie i nie zawiera dużych ośrodków miejskich. Obszar Wrót Wielkopolski sąsiaduje z gminami: Byczyna (powiat kluczborski, woj. opolskie), Wołczyn (powiat kluczborski, woj. opolskie), Domaszowice (powiat namysłowski, woj. opolskie), Namysłów (powiat namysłowski, woj. opolskie), Syców (powiat oleśnicki, woj. dolnośląskie), Kobyla Góra (powiat ostrzeszowski woj. wielkopolskie), Ostrzeszów (powiat ostrzeszowski woj. wielkopolskie), Bolesławiec (powiat wieruszowski, woj. łódzkie), Wieruszów (powiat wieruszowski, woj. łódzkie). Diagnozowany obszar przecinają drogi krajowe - nr 11 relacji Poznań – Katowice, która przebiega przez gminy Baranów, Kępno i Łęka Opatowska, droga krajowa nr 8 i (E67) relacji Wrocław –Warszawa przebiegająca przez gminę Perzów, Bralin i Kępno oraz droga nr 39 relacji Kępno – Brzeg, przecinająca gminy Baranów, Trzcinicę i Rychtal, nr 450 Grabów nad Prosną – Opatów, co stanowi o wspólnych problemach siedmiu gmin, związanych z natężonym ruchem komunikacyjnym. Przez obszar Wrót Wielkopolski przechodzi węzeł kolejowy - krzyżują się tu linie kolejowe Poznań – Kępno – Lubliniec – Częstochowa/Katowice, Kępno – Wieluń – Herby Nowe, Kępno – Oleśnica (nieczynna) i Kępno – Namysłów (nieczynna). Region położony jest w skrajnie południowej części województwa wielkopolskiego, na granicy z województwami: łódzkim, opolskim i dolnośląskim. Pod względem geomorfologicznym położony jest w obrębie Wysoczyzny Wieruszowskiej o rzeźbie terenu mało urozmaiconej oraz w części północno-zachodniej w obrębie Wzgórz Ostrzeszowskich, wznosząc się tu na wysokość ok. 200 m n. p. m. Wszystkie gminy charakteryzuje podobne ukształtowanie powierzchni – krajobrazy dolin i równin akumulacyjnych, niewielkie wzniesienia poprzecinane pradolinami cieków wodnych. Wschodnią granicę obszaru Wrót Wielkopolski stanowi dolina Prosny. Najwyższe wzniesienie ma 242 m n.p.m. i znajduje się na terenie gminy Bralin. Punkt najniższy (160 m. n.p.m) zlokalizowany jest w Mechnicach w gminie Kępno. Obszar działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wrota Wielkopolski” obejmuje częściowo obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U. Nr 73 i Nr 158, z późn. zm). Gmina Rychtal, Kępno, Bralin i Perzów w całości, natomiast gmina Baranów, Łęka Opatowska i Trzcinica w części zostały zaliczone do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Tabela 2 Powierzchnie użytków rolnych Gmina Baranów Bralin Kępno Łęka Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica LGD „Wrota Wielkopolski” Źródło: Dane Urzędów Gmin.

Łącznie użytków rolnych 5895,20 6695,93 9007,0 5245,80 5480,0 5303,0 5314,9 42934,83

Łącznie obszary ONW 1896,90 6695,93 9007,0 1729,70 5480,0 5303,0 3649,0 33754,53

Całkowita powierzchnia użytków rolnych w gminach uznanych za obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania stanowi 57,8% ogólnej powierzchni użytków rolnych na obszarze objętym LSR. Uwarunkowania przyrodnicze Warunki środowiskowe diagnozowanego obszaru uzależnione są od położenia geograficznego. Ze względu na bliskie położenie względem siebie i stosunkowo niewielkie powierzchnie wszystkich gmin uwarunkowania klimatyczne są jednakowe. Warunki panujące na terenie tego obszaru należą do umiarkowanych i w dużej mierze 18 uwarunkowane są wpływami mas powietrza morskiego oraz kontynentalnego. Pod względem klimatycznym gminy


te cechuje stosunkowo wysoka temperatura roczna powietrza (od +8,7 do +10,l) krótkotrwała zima, wczesna wilgotna wiosna oraz ciepłe lato (średnia temperatura lipca +16,1 - +20,2). Okres wegetacyjny trwa średnio około 210-220 dni. Najwięcej opadów przypada na miesiące letnie (VI-IX), najniższe w miesiącach zimowych (I-III). Średnia roczna wilgotność powietrza przekracza 80%. Klimat w opisywanych gminach jest charakterystyczny dla tej części kraju i typowy dla siedlisk o takim charakterze zabudowy. Miejsko-wiejski charakter obszaru podkreślają występujące gleby - w gminach Baranów i Trzcinica ok. ¾ terenu stanowią użytki rolne, w tym większość grunty orne. Sytuacja podobnie kształtuje się w gminach Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów oraz Rychtal z tym, że w tym wypadku występuje większa różnorodność glebowa. Istotne znaczenie dla całego obszaru mają lasy. Duży kompleks leśny położony jest w gminach: Rychtal, Łęka Opatowska, Perzów i Trzcinica. Tabela 3 Lesistość gmin LGD „Wrota Wielkopolski” Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Gmina Baranów Bralin Kępno Łęka Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

Lesistość w % 11,3 16,8 14,8 24,6 23,0 35,0 22,4

Źródło: Urzędy Gmin Lasy zlokalizowane w granicach administracyjnych gmin znajdują się w zarządzie dwóch podmiotów: Lasów Państwowych oraz Akademii Rolniczej w Poznaniu. Tereny leśne zarządzane przez Akademię Rolniczą w Poznaniu mają status lasów doświadczalnych, służących realizacji zadań dydaktycznych i naukowo-badawczych. Funkcja społeczna w tym zakresie realizowana jest przez udostępnianie lasu dla potrzeb turystyki i rekreacji. Dużym zainteresowaniem turystów cieszy się w LZD Siemianice arboretum i zabytkowy zespół parkowo-pałacowy oraz hodowla dziko żyjącego konika polskiego. Edukacja ekologiczna prowadzona jest w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Laskach, między innymi w „leśnej klasie". Na obszarze Nadleśnictwa oraz LZD Siemianice występuje wiele obiektów: kulturowych, pamięci narodowej, tablice pamiątkowe (Wesoła — AK), groby żołnierzy (Konfederatów Barskich — Remiszówka), miejsca męczeństwa czy historyczne grodziska. Obręb leśny Rychtal objęto specjalnym matecznym mikroregionem nasiennym. Najliczniejszym gatunkiem w drzewostanach jest sosna - około 80% powierzchni leśnej. Potwierdzona jest szczególna wartość tego ekotypu charakteryzującego się bardzo dużą zdolnością przystosowawczą. Wykształca ona bardzo dobrej jakości drewno poszukiwane przez zakłady drzewne. Na podstawie zarządzenie nr 18 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1.07.1996 r. został utworzony Leśny Kompleks Promocyjny „LASY RYCHTALSKIE" na powierzchni — 47643 ha, który zasięgiem obejmuje lasy nadleśnictw w Sycowie — 21893 ha i Antoninie — 19813 ha oraz lasy Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Siemianicach o powierzchni — 5937 ha, z tego 3324 na terenie powiatu kępińskiego. Wśród walorów przyrodniczych Leśnego Kompleksu Promocyjnego występują obszary chronionego krajobrazu, 4 rezerwaty przyrody, wiele pomników przyrody oraz miejsc gniazdowania chronionych i rzadkich gatunków ptaków, między innymi bociana czarnego, myszołowa, orlika krzykliwego a także bardzo liczne mrowiska. Zwierzęta chronione występujące na obszarze działania LGD „Wrota Wielkopolski” to m.in. traszki, ropucha szara, żaba wodna, żaba trawna, kumak nizinny, zaskroniec zwyczajny, padalec, żmija zygzakowata, jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, wydra, jeż zachodni, kret, ryjówka aksamitna, wiewiórka, łasica, gacek wielkouch, nocek Natterera, nocek rudy. Analizując zasoby przyrodnicze podkreślić trzeba, iż diagnozowany obszar jest bogaty w obszary chronione i rezerwaty przyrody. Na terenie objętym LSR zlokalizowane są 4 rezerwaty przyrody: 19


- Las Łęgowy w Dolinie Pomianki o powierzchni 6,05 ha utworzony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10.12.1971 r., zlokalizowany na terenie lasów doświadczalnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Zakładu Leśnego Siemianice. Celem ochrony są płaty łęgu jesionowo — olszowego. Drzewostan w wieku 120 lat tworzą olsza czarna i jesion wyniosły. Olsza w rezerwacie osiąga 31 m wysokości. Ogółem w rezerwacie występuje 127 gatunków roślin. - Rezerwat „Stara Buczyna w Rakowie" o powierzchni 3,50 ha utworzony na podstawie zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego nr 155 z dnia 10.12.1971 r., zlokalizowany na terenie Zakładu Leśnego Siemianice. Głównym przedmiotem ochrony jest starodrzew bukowy na granicy naturalnego zasięgu buka. - Rezerwat „Oles w dolinie Pomianki" o powierzchni 3,09 ha utworzony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10.12.1971 r., zlokalizowany na terenie Zakładu Leśnego Siemianice. Głównym przedmiotem ochrony jest drzewostan olszowy — olchy czarnej tworzący drzewostan jednopiętrowy w wieku 120130 lat. - Rezerwat „Studnica” o powierzchni 5,78 ha utworzony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego nr 176 z dnia 14 09.1962 r. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie fragmentu lasu mieszanego z udziałem jodły i świerka na granicy zasięgu. Rezerwat jest położony w leśnictwie Sadogóra. W rezerwacie występują ponad 170 — letnie dęby, sosny oraz świerki dorastające do 40 m wysokości. Obszary chronione: - „Dolina rzeki Prosny" — obszar chroniony utworzony rozporządzeniem wojewody kaliskiego w 1996 r. Swym zasięgiem obejmuje obszary dwóch gmin: Łęka Opatowska i Kępno. W pierwszej gminie: lasy Leśnictwa Siemianice do drogi na Kuźnicę Słupską, obszar na wschód od drogi Kuźnica Słupska – Zmyślona Słupska – Piaski, do granicy z gminą Baranów. W gminie Kępno: zachodni i północny skraj lasu w Świbie do granicy z gminą Wieruszów i Doruchów. - Obszar chronionego krajobrazu Wzgórz Ostrzeszowskich i Kotliny Odolanowskiej obejmuje swym zasięgiem część terenu gminy Kępno (część wsi Mikorzyn, część terenów leśnych Domanina i Myjomic oraz wsi Rzetna i część wsi Przybyszów) oraz część gminy Bralin (wieś Czermin, Mielęcin i Weronikopole). Pomniki przyrody: - buk zwyczajny w Siemianicach, - 4 dęby szypułkowe w Rakowie, - lipa drobnolistna (2 szt.) w miejscowości Zgorzelec, obwody pni 345 i 314 cm, wysokość 20 m, a wiek szacowany jest na ok. 250 lat, - lipa drobnolistna w miejscowości Buczek Wielki, obwód pnia 426 cm, wysokość 20 m, wiek 200 lat, - lipa drobnolistna w miejscowości Buczek Wielki, obwód pnia 380 cm, wysokość 18 m, wiek 200 lat, - cis pospolity w Grębaninie, obwód pnia 150 cm, wysokość 8 m, - dąb szypułkowy w Mroczeniu, obwód pnia 420 cm, wysokość 18 m, - lipa drobnolistną o obwodzie 420 cm i wieku 75 lat w miejscowości Wodziczna, która posadzona została 11 listopada 1928 roku z okazji 10 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Drzewo nazwano „Lipą Wolności", - grupa 5 buków zwyczajnych w miejscowości Laski, są to drzewa o obwodach od 53 do 103 cm i wieku 150 – 200 lat, - lipa drobnolistna rosnąca na cmentarzu w Laskach o obwodzie 326 cm, wysokości 20 m i wieku 250 lat, - aleja dębowa przy drodze powiatowej z Mikorzyna do Torzeńca na odcinku ok.1 km oraz przy drodze gminnej na odcinku 1,5 km z Mikorzyna w kierunku Domanina rośnie tam łącznie 187 sztuk dębów o różnych obwodach w większości od 200 do 400 cm, - „Dęby Bralińskie” usytuowane przy ul. Leśnej w Bralinie - dęby szypułkowe o obwodzie 410-628 cm, które liczą około 600-800 lat, - aleja dębowa w Mikorzynie, - 5 dębów szypułkowych w parku w Mikorzynie, - dęby szypułkowe – droga polna PGR Mianowice gospodarstwo Domanin, 20


- dąb szypułkowy – przy ul. Elizy Orzeszkowej w Kępnie, - dąb szypułkowy i lipa drobnolistna – Olszowa 52, - cis pospolity – Olszowa 48, - wiąz szypułkowy – teren parku wiejskiego w Myjomicach, - lipa drobnolistna – Szklarka Mielęcka 3, - sosna pospolita – Krążkowy przy drodze krajowej nr 11, - 2 x sosna pospolita - Nadleśnictwo Myjomice oddz. 80b. Zabytkowe parki: - Park w Siemianicach, zespół parkowo — pałacowy rodu Szembeków o powierzchni 4,49 ha z cennymi gatunkami drzew i krzewów, - Park przy Rządcówce w Łęce Opatowskiej, - Park Miejski w Kępnie, - Park w Rzetni – park dworski XIX/XX w. - Park w Mikorzynie – park dworski XIX/XX w. - Park w Domaninie – park dworski XIX/XX w. - Park w Kierznie – park dworski XIX/XX w. - Park w Myjomicach – park dworski XIX/XX w. - Park zabytkowy w Laskach o powierzchni 8,44 ha z cennym starodrzewem. Tabela 4 Obszary gmin LGD Wrota Wielkopolski objęte ochroną - 2007 Gmina Pomniki Rezerwaty Obszary Przyrody przyrody chronionego (ha) krajobrazu (ha) 2 0 0 Baranów 2 0 1124,0 Bralin 12 0 1115,0 Kępno 3 12,6 7295 Łęka Opatowska 1 0 0 Perzów 3 5,8 0 Rychtal 3 0 0 Trzcinica Powiat 26 18,4 9354 Kępiński/LGD Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS.

Obszar diagnozowany pozbawiony jest dużych zbiorników wodnych w postaci jezior, a powierzchnia stawów jest niewielka, choć w ostatnich latach wzrasta. Największym ciekiem jest Prosna, która jest naszą rzeką graniczną. W całości leży w obrębie dorzecza Odry: przede wszystkim w obrębie zlewni Niesobu, uchodzącego do Prosny oraz w części południowo - wschodniej w obrębie zlewni Czarnej Widawy - dopływu Widawy. Główne cieki to: Niesób z dopływami - Potok Czermiński, dopływ spod Parzynowa, Świbska Struga; Czarna Widawa oraz Pomianka. Licznie występują rowy melioracyjne. Łączna długość cieków naturalnych wynosi 162,7 km. Najdłuższy jest odcinek Niesobu i wynosi 23,4 km, Pomianka - 21,2 km, a trzecia w kolejności jest Jamnica - 17,5 km. Najkrótsza jest Pratwa, która w powiecie płynie tylko na odcinku 1,85 km. Poniżej 5 km mają także Głuszyna i Rów Laskowski. Znacznie dłuższe są rowy melioracyjne, których łączna długość wynosi 781 km. Zbiorniki wody stojącej są niewielkie i wynoszą nieco ponad 40 ha. Są to stawy służące do hodowli ryb oraz zbiorniki wykorzystywane w celach rekreacyjnych. Te ostatnie znajdują się w Kępnie, Mikorzynie i Trębaczowie. Część wód o dużym znaczeniu dla bioróżnorodności regionu to oczka wodne. Aktualnie na naszym terenie znajduje się kilkadziesiąt takich małych zbiorników. Niektóre mają charakter okresowy. W rejonie Czarnej Widawy i Szumnej Wody występują duże 21 kompleksy łąk.


Na opisywanym terenie we wszystkich przedstawionych gminach występują podobne zagrożenia dla środowiska naturalnego. Do najistotniejszych należy zaliczyć: - brak kompleksowej gospodarki wodno – ściekowej. Przy prawie 100% zwodociągowaniu, zaledwie kilka miejscowości posiada w pełni działającą kanalizację sanitarną. Pozostałe gospodarstwa posiadają zbiorniki bezodpływowe w znacznym stopniu nieszczelne. Fekalia wywożone z tych zbiorników nie zawsze trafiają do odpowiednich zlewni. Kwestią problemową są również budynki wielorodzinne będące pozostałością po byłych PGR-ach. Ścieki z tych zabudowań są odprowadzane do dużych zbiorników bezodpływowych. Jest to niekorzystne ze względu na ochronę wód i gleb. Z kolei brak urządzeń oczyszczających i gromadzących ścieki powoduje, że są one często bezpośrednio odprowadzane do rowów melioracyjnych, co w efekcie zanieczyszcza okoliczne cieki wodne. Pocieszający jest fakt, że samorządy gminne z roku na rok rozbudowują sieć kanalizacji sanitarnych. - lokalne kotłownie węglowe i opalanie węglem w większości gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie odpadów z produkcji stolarskiej jako paliwa w przyzakładowych kotłowniach. - niewłaściwe nawożenie pól nawozami sztucznymi i stosowanie chemicznych środków ochrony roślin. Problemy te są wspólne dla całego obszaru i mają wpływ na działania podejmowane w tym zakresie przez samorządy. Wymienione uwarunkowania geograficzne i przyrodnicze warunkują spójność obszaru. Uwarunkowania historyczne Ślady człowieka i jego działalności sięgają na obszarze Wrót Wielkopolski okresu neolitu (4500-1700 l. p.n.e.). Podczas epoki kamienia, czyli w latach 4200-1800 przed narodzeniem Chrystusa na te ziemie przybyła ludność naddunajska, która przyniosła ze sobą umiejętność wyrobu ceramiki, uprawy ziemi, hodowli oraz udoskonaloną technologię wyrabiania narzędzi. W latach 1925-1929 na polach majątku ziemskiego Laski znaleziono największe w Polsce cmentarzysko z epoki brązu trwającej od 1800 do 700 roku przed Chrystusem. Badania archeologiczne, umieszczają ten teren w grupie górnośląsko-małopolskiej kultury łużyckiej. Odkryto wówczas 1812 stanowisk grobowych, popielnicowych i bezpopielnicowych, przy których odnaleziono około 9000 przedmiotów. Również w Kozie Małej odkryto duże cmentarzysko związane z późną fazą kultury łużyckiej, czyli epoką żelaza (750-400 l. p.n.e.). Odnaleziono również przedmioty związane z Siedmiogrodem i kulturą unietycką, powstałą na terenie Czech, której wpływy sięgały Śląska. Znaleziska związane z kulturą łużycką odkryto w innych częściach diagnozowanego obszaru. Osadnictwo wiejskie rozwinęło się w XV i XVI w. W tym okresie powstały osady powstałe z zalążków istniejącej zabudowy jak i nowe lokalizacje uzyskane w wyniku karczowania lasów. Najstarsze ślady osad na terenie gminy Kępno pochodzą z okresu schyłkowego paleolitu (14000 lat p.n.e.) zostały odkryte we wsi Mechnice. Stanowisko nr 2 obozowisko kultury hamburskiej (najdalej na wschód wysunięte w Europie stanowisko tej kultury). Odkryto dwa obiekty mieszkalne oraz pracownie krzemieniarską, w której wykuwano narzędzia obrabiające krzemień oraz kwarcyt. Osadnictwo pradziejowe na terenie gminy Kępno poza wyżej opisanymi posiada 300 stanowisk archeologicznych od wczesnego okresu neolitu do czasów nowożytnych. Na uwagę zasługuje cmentarzysko kultury łużyckiej w Mechnicach. Miejsce wypału naczyń szeroko kołnierzowych w Mikorzynie (wraz z współwystępującą osadą z XIV w.), oraz cmentarzysko kultury łużyckiej i przeworskiej w Kępnie. Kępno średniowieczne to obok zespołu osad otwartych grodzisko pochodzące z 2 połowy XIII w/1 połowy XIV w. Na tym terenie krzyżowały się szlaki komunikacyjne, po których uczęszczali kupcy narodowości arabskiej i żydowskiej. W okresie rzymskim przebiegała tu jedna z odnóg szlaku bursztynowego. Przez obszar przechodzi trakt napoleoński, gdzie w lutym 1813 roku przez ten teren wracała spod Moskwy pokonana armia Napoleona. Jej przemarsz znaczyły liczne mogiły żołnierskie. Pierwsza pisana wzmianka dotycząca diagnozowanego obszaru to informacja o Bralinie, który został wymieniony wśród posiadłości należących do arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. Pochodzi ona z bulli papieża Innocentego II z 7 lipca 1136 r. Kolejną jest informacja o spotkaniu, jakie miało miejsce 15 lutego 1282 roku w Kępnie. Doszło wówczas do zjazdu dwóch książąt, w czasie którego książę pomorski Mściwój II zapisał swoje ziemie, jako darowiznę księciu wielkopolskiemu Przemysłowi II późniejszemu królowi Polski. W 1283 r. Kępno wymieniane jest już jako miasto. Prawdopodobnie, co typowe dla tamtego okresu, jego lokacja została przeprowadzona na prawie niemieckim. 22


Do 1793 obszar leżał w województwie sieradzkim. W wyniku II rozbioru Polski znalazło się na obszarze zaboru pruskiego (od 1795 r., jako część departamentu kaliskiego Prus Południowych). W 1807 r. miasto weszło w skład departamentu kaliskiego Księstwa Warszawskiego, by po kongresie wiedeńskim w 1815 r. powrócić w granice Prus. Panowanie pruskie, a od roku 1871 niemieckie, przyniosło oprócz zaostrzającej się polityki germanizacyjnej także dynamiczny rozwój gospodarczy, przestrzenny i architektoniczny. W II poł. XIX w. powstały liczne budynki użyteczności publicznej oraz nowoczesna infrastruktura techniczna. Po I wojnie światowej, w wyniku powstania wielkopolskiego teren ten wrócił w granice państwa polskiego 17 stycznia 1920. Na obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wrota Wielkopolski” występuje unikalne w skali kraju nawarstwianie wielu kultur. Wykopaliska, które miały miejsce na terenie objętym diagnozą, uznane zostały przez mieszkańców w procesie budowy LSR za cenne wspólne zasoby łączące obszar, a do tej pory mało wykorzystane. Do najciekawszych śladów osadnictwa na tym terenie należą: - cmentarzyska w Kępnie, Laskach i Lipiu (IV i V okres epoki brązu), - około 160 zespołów grobowych, - całopalne cmentarzyska z okresu halsztackiego epoki żelaza (750-400 l. p.n.e.), - układ urbanistyczny oraz archeologiczne warstwy kulturowo-osadnicze znajdujące się w ramach miasta lokacyjnego w Baranowie, - pierwotny gród – (Kępno) (XIV w.) pozostałością jest niewielkie wzniesienie na płn.-zach. od miasta. Obszar działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wrota Wielkopolski” to obszar, gdzie przenikały się narody, języki, kultury i religie. Mieszkali tu razem przedstawiciele czterech narodów: Polacy, Niemcy, Czesi i Żydzi. To przykład pokojowego przenikania się kultur i religii na tym terenie. Najwspanialsza część kultury - to zabytki architektury, jakie występują na diagnozowanym obszarze. Jednakże każda gmina boryka się z problemem finansowania ich renowacji. Szczególne znaczenie mają te spośród nich, które można zaadoptować do celów kulturalnych, gdyż pomieszczeń o takim przeznaczeniu brakuje na całym diagnozowanym obszarze. Spośród lokalnych zasobów wyróżnić trzeba: - Rządcówka w Łęce Opatowskiej - wzniesiona latach 70-tych XIX wieku. Jest to parterowy budynek z mieszkalnym poddaszem nakryty dwuspadowym dachem. W przeszłości szkoła podstawowa, obecnie znajdują się w niej niezagospodarowane sale lekcyjne. W planach jest dostosowanie budynku na cele turystyczne (baza noclegowa, sala konferencyjna) lub jako miejsce spotkań dla mieszkańców. - Dworek w Donaborowie, w którym w przeszłości znajdowało się przedszkole, obecnie niezagospodarowane. W planach jest dostosowanie budynku na cele turystyczne (baza noclegowa, sale konferencyjne) i miejsce spotkań dla mieszkańców. - Kościół poewangelicki w Bralinie. Kościół poewangelicki w Bralinie – zbudowany w 1867. Nabożeństwa w tym kościele odbywały się do początku lat siedemdziesiątych XX wieku. Od tej pory kościół stał bezużytecznie i niszczał. Dopiero 15 marca 1990 roku przekazano go miejscowemu proboszczowi parafii katolickiej – księdzu Janowi Ćwiejkowskiemu, który przywrócił mu dzisiejszy wygląd. W roku 2006 kościół stał się własnością Urzędu Gminy w Bralinie. W planach jest dostosowanie świątyni na cele kulturalne (sala konferencyjna, seminaryjna, sala widowiskowa). - Kościół Parafialny pw. św. Marcina - od 1684 roku nowy kościół parafialny. Obecnie kościół murowany, neobarokowy, zbudowany w 1911 roku przez arch. Rogera Sławińskiego na miejscu poprzedniego drewnianego z 1684 roku, fundacji Marcina Olszewskiego, starosty wieluńskiego. Ze starego kościoła zachował się ołtarz główny z XVIII w. odnowiony w 1911 roku. - Synagoga - Wzniesiona w 1814-1815 przez braci Fryderyka Wilhelma i Karola Fryderyka Schefflera z Brzegu, na miejscu poprzedniej z 1689 r. odnowiona w 1893-1924 r. Klasycystyczna. Orientowana. Założona w rzucie prostokąta z kwadratową salą modlitwy, przy której od zachodu prostokątny przedsionek dwiema klatkami schodowymi i kwadratowa lokalność: od pd niewielka przybudówka. W czasie II wojny światowej Niemcy zamieniają ten obiekt na ujeżdżalnię koni. Po wyzwoleniu synagoga została przejęta przez skarb państwa. Urządzono w niej skład mebli. Po dawnym wystroju wnętrz poza polichromiami i emporami nie zostało ani śladu. W latach 70tych wskutek zaprószenia ognia przez bawiące się dzieci doszczętnie spalona. Z synagogi pozostały jedynie okopcone mury zewnętrzne. 23


Diagnozowany obszar charakteryzują też dworki i pałace, świadczące o świetności zamieszkujących tutaj rodów oraz zabytki sakralne: - Ustronie - W 1877 roku Wielki Książę Fryderyk z Badenii buduje w Ustroniu – Frankopolu zameczek- willę. Tę w 1906 r. Henryk Hohenzollern rozbudowuje w dwór myśliwski. W XIX wieku był tutaj posterunek służby leśnej niemieckich włościan z Opatowa. W Polsce niepodległej, kiedy lasy opatowskie przeszły na własność państwa, Ustronie zostało przydzielone Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Staraniem ministra generała Felicjana Sławoj Składkowskiego urządzono tutaj w 1928 roku prewentorium dla dzieci pracowników resortu oraz dla dzieci Funkcjonariuszy Państwowych. - Uroczysko Wesoła – letnia rezydencja hrabiny Marii z Fredrów Szembekowej. - Pałac Szembeków w Siemianicach - wzniesiony w 1835 roku przez Piotra Szembeka. W 1894 roku został całkowicie przebudowany w stylu neorenesansowym. W pałacu znajdowały się cenne zbiory rodzinne z XVII-XIX w., stare meble, szafy gdańskie, obrazy szkoły francuskiej z XVII wieku, jak również włoskiej i niderlandzkiej, akwarele Juliusza Kossaka, zbiory starej broni oraz rękopisy min. „Ślubów panieńskich” Aleksandra Fredry. Wśród eksponatów znajdowało się również siodło z odsieczy wiedeńskiej wysadzane drogocennymi kamieniami (min. rubinami), obecnie eksponat znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie. Dziś z zabytkowego wyposażenia pałacu pozostały kominek, piec i zabytkowa winda do transportu posiłków. Pałac był miejscem działalności Marii z Fredrów Szembekowej. - Pałac Mańkowskich w Grębaninie - znajduje się w parku, który pochodzi ze schyłkowych lat XIX stulecia. Jest murowany, piętrowy, neoklasyczny z portykiem balkonowym. Od 1958 r. znajduje się tu Oddział Rehabilitacyjny Szpitala w Kępnie. Wokół rozciąga się park krajobrazowy z 1880 r. o powierzchni 4,20 ha, w którym rosną graby, topole włoskie, czarne sosny bałkańskie, kasztanowce, platan, choinka kanadyjska, dąb czerwony i piękny okazały cis – pomnik przyrody; - Dom tzw. „Czerwona Willa”. Murowany dom pochodzi z końca XIX w, posiada ryzalit z trójkątnym nadprożem. W latach 1933-1939 mieszkał tu malarz Piotr Potworowski; - Pałac Wężyków w Mroczeniu – w krajobrazowym parku zbudowano w latach 1840-1850 późnoklasycystyczny pałac z czterokolumnowym portykiem i dwiema niskimi wieżami dla Feliksa Wężyka, posła na Sejm Pruski, działacza polskiego. W pałacu mroczeńskim zgromadził ponad 10 tys. książek i roczników gazet. Wśród nich pierwsze wydanie „Reduty Ordona” oraz „Ody do młodości” Adama Mickiewicza. Od 1945 roku w budynku tym mieściła się szkoła podstawowa, w 1975 roku powołano zbiorczą szkołę gminą, a obecnie znajduje się gimnazjum. - Pałac w Słupi pod Kępnem wybudowany został w latach 1880-1889 przez hrabiego Aleksandra Szembeka, juniora. Jest to budowla neoklasycystyczna, podpiwniczona, posiadająca ryzalit piętrowy z tympanonem. Do głównego wejścia prowadzą schody, zaś przed samym wejściem na dwóch kolumnach i dwóch filarach wznosi się balkon. -Folwark w Żurawińcu z okazałym murowanym pałacem z ok. 1920-30 roku, z portykiem 4-kolumnowym, balkonem z balustradą tralkową oraz tarasem. Wraz ze 100 ha ziemi, przed II wojną światową był prywatną posiadłością ziemską należącą do Ludomiły Grabianowskiej. Obecnie stanowi obiekt domu przeznaczony na mieszkania. Pozostałość po parku stanowią nieliczne drzewa. - Pałac w Laskach wybudowany został w 1908 roku w stylu neorenesansowym, posiada elementy renesansu śląskiego, saskiego i neobaroku. Pałac położony jest w parku krajobrazowym pochodzącym z XIX wieku, przy parku znajduje się zespół budynków mieszkalnych z przełomu XIX i XX w. wykonanych z muru pruskiego. - Zespół Pałacowy w Pomianach został wybudowany w ok.1890 r. To murowany, piętrowy neogotyk angielski, posiada trzy ryzality, w narożnikach wieżyczki, wewnątrz hol z obszerną klatką schodową i sienią. Obecnie znajdują się w nim mieszkania. Wokół pałacu rozpościera się park. - Pałac w Wielkim Buczku położony w parku dwór jest zwrócony fasadą wejściową na południe. Dwór jest murowany z cegły, otynkowany, a fundamenty obiektu zostały wykonane z cegły ceramicznej pełnej. Strop dworu jest drewniany ze ślepym pułapem, w piwnicy natomiast znajduje się strop odcinkowy o różnej rozpiętości. Dworek 24


został zbudowany na planie wydłużonego prostokąta z częścią przybudowaną od wschodu w większości dwutraktowy, pierwotnie z sienią przelotową. - Pałac w Skoroszowie - został wzniesiony w stylu barakowym w 1700 r., jako rezydencja biskupów wrocławskich. Pałac jest murowany, piętrowy, częściowo z piwnicami sklepionymi kolebkowo. W części środkowej elewacji frontowej znajduje się portal, na którym widnieje kartusze herbowe biskupów wrocławskich oraz data budowy. Podczas badań odkryto wtopiony w bryłę pałacu dawny dworek z końca XVI w. - Pałac w Myjomicach- wybudowany w 1864r . przez Władysława Wężyka. Poprzedni drewniany dworek spłonął podczas rozruchów chłopskich. Cechą charakterystyczną budowli jest niesymetrycznie umieszczona wieża. Zarówno pałac jak i wieża nawiązują stylowo do romantycznego gotyku. - Dworek w Nosalach zbudowany został w 1803 r. Ta klasycystyczna, zwrócona frontem na południe budowla jest murowana, otynkowana, parterowa z facjatkami. Gmach posiada układ dziewięcioosiowy z drewnianymi werandami na osi północ-południe. Samo wnętrze charakteryzuje układ symetryczny z sienią i salonem pośrodku. --Dworek w Hanulinie zbudowany na przełomie XIX i XX wieku posiada cechy stylu klasycznego, w 1881 r. właścicielem majątku ziemskiego był Niemiec Julins Kirschner, a w latach międzywojennych Ignacy Stefaniuk. Posiadłość liczyła wówczas 448 ha. - Dworek w Kierznie – wzmianka pierwsza o miejscowości pochodzi z 1266 r. Dworek zbudowany został w 1890 r., murowany z balkonem wspartym na czterech jońskich kolumnach z metalowa balustradą. Majątek w 1926 r. liczył 384 ha ziemi. W końcu XX w. W dworku znajdowały się przedszkole i mieszkania nauczycieli. - Dworek w Mikorzynie - początki sięgają 1786 r., położony jest w parku w kształcie trapezu. Ogród otacza płot ze słupkami z dekoracją neogotycką z końca XIX w. Obiekt w 1986 r. został wpisany do rejestru zabytków powiatu kępińskiego. - Dworki w Olszowie - Olszowa I oraz Olszowa III zwana Podmiejską - w XIX i w I połowie XX wieku na terenie Olszowy znajdowały się aż trzy obszary dworskie, Olszowa I należała do Witolda Daszkiewicza, Olszowa II do Jana Paetzolda, a Olszowa III zwana Podmiejską licząca w 1926 r. 118 ha do Franciszka Wunschika. Po 1945 r. w dworku Olszowa I funkcjonują szkoła podstawowa oraz mieszkania dla nauczycieli. Olszowa II zwana podmiejską została wybudowana na początki I połowy XIX w. W 2008 r. przystąpiono do remontu dworku. - Dworek w Osinach- pierwsza wzmianka pochodzi z 1425 r. Dworek zbudowano w 1925 r. jest on nieotynkowany, z dwoma tarasami od wschodu i zachodu. W części mieszkalnej od strony wschodniej w latach 1951 i 1957 mieściła się sala lekcyjna dla uczniów IV i V klasy szkoły podstawowej. Obecnie dworek zajmuje rodzina Morków, a całość liczy 43, 79 ha. - Dworek w Rzetni – od II połowy XX w. w dworku mieści się Dom Pomocy Społecznej. Dworek jest murowany, z łamanym dachem mansardowym, pochodzi z 1910 r. Jest to parterowa budowla wysoko podpiwniczona. Dworek posiada obszerną werandę wychodzącą na świerkową aleje z widokiem na łąki. - Dworek w Domaninie został on zbudowany w 1900 r. Jest to obiekt murowany, piętrowy, nieotynkowany, łączący w sobie różne style. Dworek otoczony jest rozległym parkiem, w którym przeważają kasztanowce i olchy. W 1987 r. dworek został wpisany do rejestru zabytków powiatu kępińskiego. Zabytki sakralne, drewniane kościółki bardzo liczne na obszarze działania Stowarzyszenia LGD „Wrota Wielkopolski”: -Kościół NNMP na Pólku - drewniany kościół odpustowy pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny na Pólku pod Bralinem. Zbudowany został w 1711 roku, choć historia tego miejsca sięga XIII w. Jego budowa oparta została na planie krzyża równoramiennego, ściany w technice zrębowej, dach pokryty gontem, trójspadowy, z centralnie usytuowaną wieżyczką sygnaturkową. Osobliwością jest ołtarz główny usytuowany pośrodku, dwustronny, barokowy, datowany na XVII wiek. W nadstawie ołtarza od strony zachodniej znajduje się obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Swą nazwę zawdzięcza wyjątkowemu położeniu – z dala od zabudowań, w scenerii pól. W roku 1993 r. kościół na Pólku otrzymał medal przyznany przez międzynarodową organizację „Europa Nostra”. -Kapliczka św. Jadwigi - Biała kapliczka z XIX w. z figurką Św. Jadwigi Śląskiej we wnętrzu, znajduje się wśród łąk pod Krzyżownikami. W 1229 roku św. Jadwiga pielgrzymowała do Krakowa i modliła się o uwolnienie swego 25


męża Henryka Brodatego, uwięzionego przez księcia Konrada Mazowieckiego. Pod kapliczką wytryska źródełko, obok którego widnieje olbrzymi kamień, na nim – wg legendy – odciśnięta jest stopa św. Jadwigi z Trzebnicy. - Sanktuarium Św. Idziego w Mikorzynie - Kościół obecnie murowany na miejscu starego drewnianego XVII w., neobarokowy, zbudowany 1928-1933 wg. projektu arch. Stanisława Mieczkowskiego, wykończony w 1947-1951. Ołtarz główny nowy z wykorzystaniem fragmentów dawnego z XVIII w. , w nim rzeźba św. Idziego późnogotycka ok.1500. W kaplicy ołtarzyk barokowy z rzeźbą św. Jana Nepomucena, mal. przez J. Baltazara de Jurg 1749 r. odnowiony w 1852 r. Ambona barokowa z XVIII w. z herbem Jastrzębiec. - Dzwonnica w Domasłowie (XIX w.), drewniana poewangelicka, obiekt jest obiektem zabytkowym o funkcji kulturalno–turystycznej, wolno stojąca wieża o konstrukcji drewnianej, posadowienie obiektu na płycie kamiennoceglanej, ściany z desek, pokrycie z blachy. - Kościół pw. Filipa i Jakuba Apostołów w Kozie Wielkiej - kościół parafialny, należący do archiprezbiteriatu (dekanatu) sycowskiego, był już wymieniany w dokumentach 1376 roku. Przypuszcza się, że Syców na początku XIV wieku należał do kościoła parafialnego w Kozie Wielkiej. Podczas reformacji został zajęty przez protestantów, stając się tym samym filią kościoła w Ślizowie. Ostatecznie w 1638 r. na stałe wrócił do katolików. - Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Słupi pod Bralinem. Pierwsza historyczna wzmianka o miejscowości pochodzi z 1285 roku. Świątynia jest jednonawowa, z zamkniętym wielobocznie prezbiterium i prostokątną zakrystią. Od zachodu wznosi się kwadratowa wieża słupowej konstrukcji. Dwuspadowy dach z wieżyczką na sygnaturkę kształtu barokowego z 1911 roku pokryto gontem. Wieża została zwieńczona namiotowym dachem. - Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Trębaczowie pochodzi z 1777 roku. W kościele znajduje się cenna późnogotycka płaskorzeźba Złożenie Chrystusa do grobu, która pochodzi z 1520 roku. - Kościół parafialny pw. św. Mikołaja w Kierznie – (dawniej WNPM) Istniał zapewne w XIV w.; XVI w. wzmiankowany jako parafialny. Restaurowany w 1871 roku i 1948 roku. Orientowany. Drewniany, konstrukcji zrębowej z wieżą i składzikiem konstrukcji słupowej, zewnątrz oszalowany. Jednonawowy. Ołtarz główny późnorenesansowy 1 poł. XVII w., w nim obrazy barokowe silnie przemalowane. - Kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych w Myjomicach – Parafia funkcjonuje od XIV w. Kościół drewniany z 1686 roku, spalony w 1851 roku. Obecnie murowany zbudowany w 1853 roku przez arch. Bolesława Ballenstaedta. Dwa lichtarze na paschał wczesnobarokowe z XVII w. z herbem właścicieli Myjomic. Pacyfikał ok. poł. XIX w. Plebania zbudowana w 1835 roku. - Kościół parafialny pw. św. Jadwigi w Olszowie - Parafia wymieniana w wzmiankach historycznych od 1553 roku. Kościół obecny wzniesiony na miejscu poprzedniego konsekrowanego w 1623 roku, uposażonego w 1659 r. przez Jana Szyszkowskiego, sędziego ziemskiego kaliskiego. Orientowany. Ambona z 1 połowy XIX w. Chrzcielnica w kształcie anioła podtrzymującego czarę z grupą Chrystusa Chrzciciela na pokrywie z XVIII w.. Monstrancja rokokowa z datą 1788 r. Dwa ornaty z XVIII w. - Kościół parafialny pw. św. Katarzyny w Świbie - Wzmiankowany jako kaplica w 1553 roku wzniesiona rzekomo przez Paulinów z Wieruszowa. Obecny kościół zbudowano w XVIII w. powiększony od zachodu w 1924 roku. Odnowiony w 1945 r. i 1952 r. Orientowany. Szczegółowa inwentaryzacja zabytków na całym obszarze została wykonana na tym obszarze w trakcie realizacji Pilotażowego Programu Leader+. Każda z gmin wchodząca w skład Stowarzyszenia LGD „Wrota Wielkopolski” posiada rejestr zabytków. Na temat wszystkich gmin z obszaru LSR istnieją opracowania i publikacje dotyczące tradycji, historii lub zabytków. Są to m.in.: - „Dzieje oświaty” - J. Sarnowski, M. Malinowska, M. Sokołowski wyd. przez „Tygodnik Kępiński” w 1996 r. - „Kronika Parafialna Baranowska” - Ks. Pawła Władysława Fabisza – reprint wydano metodą kserokopii w UG w Baranowie, - „Powiat Kępiński” - Ks. Józef Janiszewski – reprint wykonano metodą kserokopii w UG w Baranowie - „Kronika Dekanalna Kępińska” - Ks. Paweł Władysław Fabisz, wyd. jak wyżej - „Oświata rolnicza w rejonie kępińskim i wieruszowskim oraz zarys monograficzny Zespołu Szkół Rolniczych w Słupi p. Kępnem (1919-1990)” - Zygmunt Wieczorek 26 - „Krzyże i kapliczki przydrożne” – Anna Kotowska


- „Trzcinica w 875-leciu istnienia” – Edmund Sroka - „ Laski w Kotlinie Pomianki” – Florian Piasecki - „Bralin” bezpłatna premja do „Nowego Przyjaciela Ludu”, Hanys Rybark, Kępno 1936 - „Mnichowice”, Edward Józef Kuś, Jacek Józef Kuropka, Bralin 1992 - „Ochotnicza Straż Pożarna w latach 1927-1992”, Edward Józef Kuś, Bralin 1992 - „Powrót Ziemi Bralińskiej do Macierzy”, Marian Kucharzak, Opole 1996 - „Kościół na Pólku pod Bralinem”, Kazimierz Ilski, Bralin 2003 - „Monografia szkoły w Nowej Wsi Książęcej wraz z rysem historycznym” Jacek Kuropka, Bralin 2006 - „Dzieje Kępna” - J. Kurzawa, St. Nawrocki - „Krzyże i Kapliczki Przydrożne” – Anna Kotowska, zebrany w formie opracowania opis wszystkich kapliczek przydrożnych znajdujących się na terenie parafii Siemianice - Zeszyty powiatowe - „Kocham Rychtal - Opowieść o miejscowości i parafii Rychtal” - Wiesława Ptak, Maciej Oscenda, Andrzej Nolbert - „Kronika Rychtala” - Dobrosława Małecka -„Parafia w Wielkim Buczku” - Renata Gość, ks. Sławomir Nowak Uwarunkowania kulturowe Jak już wspomniano, omawiając uwarunkowania geograficzne, obszar objęty LSR znajdował się na pograniczu dwóch województw Wielkopolski i Śląska, co miało swój wpływ na tutejszą kulturę i tradycję – w stroju ludowym, języku a szczególnie kuchni regionalnej, odnaleźć można wpływy obu krain. Dlatego trudno odnaleźć charakterystyczne tylko dla tego regionu elementy kultury i tradycji. Obecnie obszar znajduje się w województwie Wielkopolskim, którego stolicą jest Poznań, oddalony od Kępna o ok. 180 km, podczas gdy do Wrocławia jest tylko 80 kilometrów. Niemniej po okresie rozbiorów, podczas których obszar w całości należał do zaboru pruskiego, mieszkańcy aktywnie przyłączyli się do powstania wielkopolskiego, jednoznacznie opowiadając się za przynależnością do Wielkopolski. Współcześnie, kiedy panują sprzyjające warunki do rozwoju regionów, które poszukują swojej tożsamości, również na obszarze objętym diagnozą, podjęto działania mające na celu odszukanie smaku tradycyjnych potraw i wyrobów charakterystycznych dla Południowej Wielkopolski, jak również rękodzieł charakterystycznych dla tego obszaru. W ramach Programu Leader+ przeprowadzono wiele działań mających na celu przybliżenie kultury związanej z Wielkopolską. Dzięki zaangażowaniu Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń lokalnych oraz osób indywidualnych w ramach działania Kobieta Aktywna, zorganizowano seminarium przybliżające tematykę związaną z produktem lokalnym i tradycyjnym, a także konkurs "Smaki Wrót Wielkopolski" Do konkursu zgłoszono wiele potraw i wyrobów charakterystycznych dla południowej Wielkopolski, które zostały przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich oraz osoby indywidualne. Nagrodzone zostały mięso wołowe w zalewie octowej, czernina z tartymi kluseczkami, marcepany ziemniaczane, golonka w cieście drożdżowym, zupa z dyni z kluseczkami, pączki ziemniaczane. W kategorii rzemiosło nagrodzono: aniołki na choinkę wykonane na szydełku, wyszywany sztandar SP w Laskach metodą krzyżykową i powrozy, które okazały się wielkim zaskoczeniem, gdyż metoda wyrabiania ich znana od bardzo dawna, obecnie jest zapomniana. Do elementów wspólnych należy również kultywowanie tradycji wspólnych śpiewów, choć trudno o muzykę charakterystyczną tylko dla gmin Wrót Wielkopolski. Zespoły ludowe działające na terenie LSR: - „Słupianie” w gminie Baranów – tworzą go mieszkańcy sołeckiej wsi Słupia k/Kępna (łącznie 17 osób) - w głównej części członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Słupi k/Kępna. Zespół jak dotąd prezentował swoje umiejętności na Poznańskich Targach FARMA, w czasie lokalnych imprez (Dożynki, Dni Baranowa), członkowie zespołu biorą również udział w lokalnych przeglądach i imprezach organizowanych przez okoliczne gminy. - „Na Swojska Nutę” w gminie Łęka Opatowska – 16 osób, grupa wiekowa 50+; 27


- „Laskowianie” – zespół działa od 1994 roku, posiada 18 członków w wieku 30+. Swoimi występami uświetnia liczne imprezy kulturalne i uroczystości kościelne w gminie Trzcinica i poza nią. - „Smyczek”- tworzą go mieszkańcy Gminy Perzów, łącznie 25 osób. Zespół prezentuje swoje umiejętności w czasie lokalnych imprez (Dni Perzowa, Dzień Kobiet, Dożynki), członkowie zespołu biorą udział w lokalnych przeglądach i imprezach organizowanych w Gminie Perzów. - „Ale Babki” – zespól śpiewaczy, który działa przy PZERiI Oddział Rejonowy w Bralinie. Tworzą go emeryci i renciści. Zespół liczy 16 pań, występują z programem artystycznym na uroczystościach gminnych: Dożynki gminne, Dzień Seniora, Dzień Babci, spotkania przy ognisku, a także występują gościnnie w Domu Opieki Społecznej w Marszałkach i Rzetni. - Chór Jutrzenka – działający w Kępnie; powstał w lutym 1989 r z inicjatywy Zarządu Koła Polskiego Związku Niewidomych. Chór często uczestniczy w różnorodnych imprezach, konkursach i przeglądach. Zdobył już wiele nagród - I nagroda w 1994 i 1996 na Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Niewidomych „Widzieć Muzyką” w Kielcach; II nagroda w 1998 r na Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów „Cecyliana 98”. - Kępiński Chór Męski Cantamus - Chór powstał w 2002 roku przy parafii św. Marcina w Kępnie. Podczas swojej działalności dał wiele koncertów i brał udział w festiwalach i przeglądach chóralnych. Do najważniejszych osiągnięć chóru należy zaliczyć: III Nagrodę w kategorii chórów jednorodnych w 2006 r. na XV Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Chóralnej „Kolędy i pastorałki” w Myślenicach i wyróżnienie w I diecezjalnym Festiwalu Chóralnym w Kaliszu w 2003 r. Brał także udział w przeglądach chórów w Odolanowie, Wieruszowie, Wójcinie. - Orkiestra Dęta - działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępnie powstała w 1938 roku. Obecnie liczy 30 członków, skupia głównie młodzież do 18 roku życia. Orkiestra reprezentuje gminę Kępno podczas przeglądów, imprez plenerowych i uroczystości. Do ostatnich osiągnięć orkiestry należy: III miejsce w XIV Przeglądzie Orkiestr Dętych w Kępnie, VI miejsce podczas Przeglądu Orkiestr w Tołczynie. W krajowym rankingu kępińska orkiestra plasuje się na 36 miejscu. Zwycięzcą XV Rejonowego Przeglądu Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych Południowej Wielkopolski została Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Kępno pod dyrekcją Antoniego Janaszewskiego 27 kwietnia 2008 r. w Kępnie. Zespoły Ludowe z obszaru Wrót Wielkopolski, często dają wspólne koncerty np. w czasie trwania targów FARMA, Biesiady Ludowej, która odbyła się w Laskach, Dożynki Powiatowe. Choć w poszczególnych gminach różnie kształtuje się oferta kulturalna, wydarzeniem wspólnym dla gmin z obszaru działania LGD „Wrota Wielkopolski” są Dożynki. Imprezy te organizowane są przy współpracy większości lokalnych podmiotów: samorządu, organizacji społecznych i części przedsiębiorców. Nie są adresowane tylko do rolników, spotykają się na nich przedstawiciele różnych profesji. Nauczyciele wraz z uczniami organizują część artystyczną, sołectwa przygotowują tradycyjne dożynkowe wieńce, OSP często udostępnia salę, zabezpiecza teren, służy pomocą medyczną, KGW przygotowuje poczęstunek, prezentują się zespoły ludowe, lokalne kabarety, zapraszani są artyści z zewnątrz, a lokalni przedsiębiorcy pokrywają część kosztów. Ta współpraca pomyślnie przebiega we wszystkich gminach i jest dowodem na możliwe partnerstwo trójsektorowe. Oprócz Dożynek poszczególne gminy przygotowują własne imprezy, czerpiąc z lokalnych zasobów. Podczas realizacji programu Leader+ część z działań była adresowana do mieszkańców całego obszaru, pozwalając na lepsze poznanie partnerów oraz wypracowanie metod współpracy. Do takich imprez należały: - Biesiada Ludowa w Laskach, zorganizowana przez Radę Rodziców przy Zespole Szkół w Laskach im. Jana Pawła II oraz przez tamtejsze Koło Gospodyń Wiejskich we współudziale z Fundacją Wrota Wielkopolski. Biesiada adresowana była do osób aktywnie działających na rzecz lokalnych środowisk, w czasie odbywającej się imprezy, zespoły ludowe działające na obszarze Wrót Wielkopolski mogły pokazać swoje umiejętności. Łącznie w spotkaniu wzięło udział 400 osób. Celem biesiady to przede wszystkim promocja regionu i jego mieszkańców. - Biegi przełajowe w Rychtalu, które odbyły się w malowniczej jesiennej scenerii lasów rychtalskich. Zawody zostały zorganizowane przez gminę Rychtal i Fundacje Wrota Wielkopolski, zebrały na starcie pond 200 zawodników uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu całego powiatu kępińskiego. Zwycięzcy otrzymali medale, pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Zawody sportowe zakończyło wspólne biesiadowanie przy ognisku. - Majówka dla seniorów w Rakowie- zorganizowana przez Fundację Wrota Wielkopolski wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Rakowa. W sali Ochotniczej Straży Pożarnej spotkali się seniorzy z gmin Baranów, 28


Trzcinica, Łęka Opatowska i Rychtal. Spotkanie to przede wszystkim wspólne biesiadowanie przy muzyce. W programie spotkania znalazły się także występy przedszkolaków z Rakowa oraz liczne konkursy i rozrywki. Wspólna biesiada to idealna okazja do spotkań i rozmów, bo kto powiedział, że emerytura musi być nudna. - Turniej Wsi Wielkopolskiej - Organizatorem powyższego przedsięwzięcia obok Fundacji Wrota Wielkopolski była Ochotnicza Straż Pożarna i Rada Sołecka wsi Piotrówka. Do rywalizacji zgłosiły się trzy gminy: Baranów, Trzcinica i Łęka Opatowska. Każdą z nich reprezentowały poszczególne sołectwa. W programie imprezy znalazły się niezwykle widowiskowe konkurencje. Wśród najciekawszych warto wymienić choćby: wbijanie gwoździ na czas, cięcie drewna piłą ręczną, siłowanie na rękę czy jedzenie kisielu na czas. Zmagania konkursowe oceniała trzyosobowa komisja. Zwycięzcą turnieju zostało sołectwo Smardze, drugie miejsce zdobyło sołectwo Piotrówka, a trzecie Trzcinica. Turniej to nie tylko rywalizacja sportowa to przede wszystkim dobra zabawa i możliwość poznania swoich "sąsiadów zza miedzy". - Festyn Jeździecki w Baranowie - przy pięknej pogodzie spotkali się miłośnicy i hodowcy koni. Łąki przyległe do osiedla Murator wypełnione po brzegi przez mieszkańców okolicznych miejscowości zamieniły się w arenę zawodów jeździeckich. Na zaproszenie organizatorów "Baranowskiej wiosny w siodle 2007" Fundacji Wrota Wielkopolski, Urzędu Gminy w Baranowie oraz Hodowców i Miłośników Koni Gminy Baranów zjawili się hodowcy z całego powiatu kępińskiego. - Zjazd Weronik w Weronikopolu. - Festyny promocyjne, integrujące wszystkich mieszkańców diagnozowanego obszaru, w trakcie, których zorganizowano wiele atrakcji dla dzieci, zabawy i konkursy. Całość działań zrealizowana została w ramach II Schematu Pilotażowego Programu LEADER+ realizowanego przez obie LGD – Wrota Wielkopolski i „Smocza Kraina”.

II.3. Ocena społeczno - gospodarcza obszaru, w tym potencjału demograficznego i gospodarczego obszaru oraz poziomu aktywności społecznej Ludność z terenu objętego LSR jest ludnością miejsko-wiejską. Poniższa tabela obrazuje liczbę osób zameldowanych na obszarze Wrót Wielkopolski w dniu 31 grudnia 2006 r. Tabela 5. Liczba ludności w gminach LGD „Wrota Wielkopolski” (stan na 31.12.2006 r.) Gmina Ludność wiejska Ludność miejska Ogółem 7563 0 Baranów 5712 0 Bralin 9703 14703 Kępno 5272 0 Łęka Opatowska 3935 0 Perzów 4077 0 Rychtal 4744 0 Trzcinica Razem 41006 14703

7562 5712 24406 5272 3935 4077 4744 55709

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS. Obszar spełnia, więc kryterium dostępu, ponieważ liczy więcej niż 10 tysięcy i mniej niż 150 tysięcy mieszkańców. W tabeli poniżej przedstawiono strukturę wieku ludności obszaru objętego LSR na tle jego otoczenia, zgodnie z danymi GUS na koniec 2006 roku.

29


Tabela 6. Struktura wieku ludności w gminach LGD „Wrota Wielkopolski” (stan na 31.12.2006 r.) Ludność w wieku Gmina

Razem Przedprodukcyjnym

produkcyjnym

poprodukcyjnym

Baranów

1809

4794

895

7498

Bralin

1376

3560

728

5664

Kępno

5242

15716

3397

24355

Łęka Opatowska

1285

3248

706

5239

Perzów

924

2436

554

3914

Trzcinica

1094

2886

719

4699

Rychtal

947

2563

538

4048

LGD „Wrota Wielkopolski”

12677

35203

7537

55417

Tabela 7. Liczba placówek edukacyjnych na obszarze LSR Gmina Przedszkola i Szkoły Gimnazja oddziały podstawowe przedszkolne 4 5 1 Baranów 3 2 1 Bralin 8 10 5 Kępno 5 1 Łęka 4 Opatowska 5 4 1 Perzów 2 3 1 Rychtal 2 2 2 Trzcinica LGD „Wrota 32 10 29 Wielkopolski” Źródło: Urzędy Gmin

Szkoły ponadgimnzjalne 1 4 4

Cały obszar w różnym stopniu i stanie posiada ogólnodostępne miejsca związane z kulturą i rekreacją. Tabela 8. Liczba obiektów sportowych na obszarze LSR Gmina

Hala sportowa

Boisko sportowe

Boisko szkolne

Baranów Bralin Kępno Łęka Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica LGD „WROTA WIELKOPLSKI”

3 1 1 5

7 1 8 5 5 9 1 38

3 2 28 3 4 2 1 20

Źródło: Urzędy Gmin

Boisko wielofunk. ze sztuczną murawą 1 1 3 1 6

Korty tenisowe

Place zabaw

2 3 5

3 6 27 3 7 3 5 42 30


Do swojej dyspozycji mieszkańcy z terenu objętego Lokalną Strategią Rozwoju oprócz obiektów sportowych przedstawionych powyżej, mają boisko do piłki plażowej, parki, miejsca zieleni. Na terenie gminy Łęka Opatowska w miejscowości Piaski znajduje się boisko do piłki plażowej, miejsca do grillowania i wspólnych spotkań w Rakowie - przystanek na Transwielkopolskiej Trasie Rowerowej Duże znaczenie dla regionu ma istnienie stowarzyszeń, które zakładają działalność na rzecz określonej gminy lub miejscowości. To one przejęły na siebie obowiązki związane ściśle z działalnością kulturalną, w tym wydawniczą, krzewienia wiedzy historycznej, organizowanie wystaw, konkursów i aktywnych form wypoczynku dla dzieci, młodzieży i seniorów. Towarzystwo Rozwoju Gminy Baranów, Towarzystwo Przyjaciół Rakowa i Towarzystwo Przyjaciół Lasek „Lukus” w ramach partnerstwa z Fundacją Wrota Wielkopolski i wzięły aktywnie udział w realizacji Pilotażowego Programu Leader+. Do największych inicjatyw Towarzystw należą: - Międzynarodowy Plener Malarski „Baranowskie Pejzaże” - Dni Baranowa - Razem przy wielkanocnym stole - konkurs historyczny „Poznajemy swój region” - wycieczki śladami historii po gminie Trzcinica - Majówka dla seniorów. Na terenie obszaru Wrót Wielkopolski oprócz powyżej wymienionych działają organizacje pozarządowe, które zajmują się organizacją życia kulturowego i sportowego na terenie swoich gmin m.in.: - Maltańska Służba Medyczna – Pomoc Maltańska; Stowarzyszenie „Uśmiech”; Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Marcinki”; „Polonia” Kępiński Klub Sportowy; Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji; Kępińska Inicjatywa Samorządowa; Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Na Kępie”; Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”; Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Przemysław”; Towarzystwo Miłośników Ziemi Kępińskiej; Stowarzyszenie im. „Mikory”; Kępińskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie; Harcerski Klub Sportowy „Orlik”; Klub Ośmiu Wspaniałych; Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „COR-UNUM”; Kępińskie Towarzystwo Edukacyjno-Kulturalne „DROGA”; Stowarzyszenia na rzecz rozwoju sportu „DIAMENT” w Świbie; LZS Myjomice-Ostrówiec; LZS Mikorzyn; LZS Świba; LZS Kierzno; LZS Olszowa; Związek Emerytów i Rencistów ,,Północ” i ,,Południe”; Towarzystwo Miłośników Ziemi Kępińskiej; Polski Związek Wędkarski Oddział Kępno; Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji; Samorządowa Biblioteka Publiczna Im. Marii Z Fredrów Hr. Szembekowej; Muzeum Ziemi Kępińskiej Im. T.P. Potworowskiego; Kępiński Ośrodek Kultury; Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów; Ludowy Zespół Sportowy „Pogoń” Trębaczów; Ludowy Zespół Sportowy „BŁĘKITNI”; Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej; Towarzystwo Rozwoju Gminy Bralin; Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Bralinie; Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Bralin; MUKS „Sokół” Bralin; Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ojczystej Genius Loci.; LZS Wielkopolanin Siemianice; LZS Płomień Opatów; MUKS Wilki Opatów; LZS Zawisza Łęka Opatowska; Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych, 14 członków ; Związek Młodzieży Wiejskiej, 22 członków; Polski Związek Hodowców Gołębi, działa od 1981 roku; Koło Wędkarskie Karaś – 27 członków; Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Działalność kulturalna, jak wspomniano wyżej, a także obszar sportowy realizowane są przez organizacje społeczne oraz przez samorządy lokalne i podległe im jednostki. Duże znaczenie ma działalność szkół i gminnych bibliotek, Muzeum Ziemi Kępińskiej, galerie. Obszar charakteryzuje się dużą aktywnością społeczną. Poniższa tabela obrazuje aktywność społeczną na obszarze LSR

31


Tabela 9. Organizacje pozarządowe na obszarze LSR Baranów

Lp

Organizacja

1. 2. 3.

KGW OSP Stowarzyszenia związane z rozwojem Gminy Świetlice środowiskowe Kółka Rolnicze Chóry/Zespoły Ludowe Kluby i zespoły sportowe Inne

4. 5. 6. 7. 8.

10 10 1

3 8 2

15 10 2

Łęka Opatowsk a 12 9 2

-

1

1

1

1 1

7 2

Bralin

Kępno

Perzów

Rychtal

Trzcinica

Razem LGD

5 6 1

10 5 1

8 8 1

64 56 9

1

-

2

4

6

14 5

4 1

1

3 -

1 1

14 10

2

11

4

2

2

2

30

-

27

-

1

2

5

40

Źródło: Urzędy Gmin Z powyższej tabeli wynika, iż na diagnozowanym obszarze szczególnie liczebne są na terenach wiejskich Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne oraz Ludowe Zespoły Sportowe. W przypadku pierwszej organizacji członkinie zwracają szczególnie uwagę na trudności związane z brakiem uregulowań dotyczących ich formy prawnej, co utrudnia im pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania. W praktyce swoją działalność finansują ze źródeł własnych, w tym z wypożyczania naczyń i sprzętu kuchennego oraz dotacji gminnych. KGW brały aktywny udział w realizacji Pilotażowego Programu Leader+, uczestnicząc w realizacji działania Kobieta Aktywna, wzięły udział w cyklu seminariów na temat produktu lokalnego oraz w konkursie „Smaki Wrót Wielkopolski”, w szerszym działaniu Kobieta Aktywna, w ramach którego panie z całego obszaru wzięły udział w Targach Produktów Regionalnych i Lokalnych w Poznaniu. Pozostałe inicjatywy zrealizowane w ostatnim okresie przez KGW to: Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Seniora, Dzień Babci i Dziadka, spotkanie bożonarodzeniowe, spotkania wielkanocne, pokazy kulinarne, pomoc w organizacji Dożynek. Drugą pod względem liczebności członków organizacją szczególnie aktywną na diagnozowanym terenie jest Ochotnicza Straż Pożarna. Poniższa tabela obrazuje skalę zaangażowania lokalnej społeczności w działalność OSP Tabela 10. Liczba Ochotniczych Straży Pożarnych na obszarze LSR Lp. Gmina 1. Baranów 2. Bralin 3. Kępno 4. Łęka Opatowska 5. Perzów 6. Rychtal 7. Trzcinica LGD „Wrota Wielkopolski”

Liczba jednostek OSP 10 8 10 9 6 5 8 56

Liczba członków* 542 368 613 520 524 246 420 2860

*Członkowie zwyczajni i Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Działalność OSP, oprócz standardowych działań ratowniczych, dotyczy również sfery kulturalno– społecznej i edukacyjnej. W posiadaniu OSP są Domy Ludowe z zapleczem kuchennym i sanitarnym, w których organizowane jest życie kulturalne poszczególnych wsi. Podejmowane działania (m.in.): - organizacja uroczystości związanych z kultem św. Floriana, patrona strażaków ( Florianki w Laskach, zawody strażackie we wszystkich gminach),

32


- prowadzenie kronik, zbiór zabytkowych sprzętów pożarniczych ( Strażacka Izba Pamięci w Piaskach, zabytkowa pompa sikawkowa w Baranowie), - organizacja imprez okolicznościowych ( bale sylwestrowe, dyskoteki, lokalne festyny), - zabezpieczanie porządku i bezpieczeństwa innych imprez, - organizowanie działalności Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, - organizowanie imprez integracyjnych dla dzieci i młodzieży („Słupski Karp”), - prowadzenie muzeum sprzętu p-poż. w Kępnie, -organizowanie obozu szkoleniowo-wypoczynkowy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Jastarni, - szkolenie ratowników medycznych przez OSP Kępno, - organizowanie Regionalnego Przeglądu Strażackich Orkiestr Dętych ( co 2 lata w Kępnie), - organizacja czasu wolnego dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w czasie ferii, - organizacja Turniej Tenisa Stołowego w Szklarce Mielęckiej, -współudział w organizacji eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Mieszkańcy mogą korzystać ze szlaków i ścieżek rowerowych, przecinających diagnozowany obszar. Przez obszar Wrót Wielkopolski przebiegają szlaki pieszo-rowerowe: - Żółty szlak turystyczny- pieszo-rowerowy- przebiega on przez Mikorzyn – Domanin-Myjomice- KrążkowyMianowice-KępnoOsiedle Przemysława-Osada Lipka- GrębaninMroczeń-Laski-Marianka Siemieńska-Siemianice. Długość 42km. - Niebieski szlak turystyczny-pieszo-rowerowy- początek w Kępnie - (dworzec główny - "Kopiec" - Osiedle Przemysława) - Chojęcin - Pólko - Bralin - Utrata - Mielęcin - Marcinki - Trzy Kamienie - Kobyla Góra (połączenie ze szlakiem zielonym) Długość około 35 km. - Zielony szlak turystyczny – pieszo-rowerowy- początek w Domaninie (połączenie ze szlakiem żółtym)- Rzetnia. Długość 52 km - Śląski szlak turystyczny- pieszo-rowerowy- początek w Wielkim Buczku – Rezerwat Przyrody „Studnica”Zgorzelec – Krzyżowniki – Proszów- Skoroszów- Rychtal- Darnowiec- Gierczyce-Remiszówka- Nowa Wieś Książęca – Mnichowice . Długość 32 km. - szlak rowerowy „Wrót Wielkopolski” wpisany do rejestru szlaków rowerowych prowadzonego przez Komisje Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK pod numerem kodowym PKE-220n. Szlak rowerowy został wyznaczony i oznakowany w trakcie realizacji Programu LEADER+. Rozpoczyna się w Baranowie- GrębaninMroczeń-Arboretum w Laskach-Stogniew-Kuźnica Słupska-Raków(Zagroda koników polskich)-Marianka Siemieńska-Siemianice-Józefowka-Janówka-Kuźnica Trzcińska-Pomiany-Wielki Buczek-Rezerwat „Studnica”Darnowiec-Drożki-Łęka Mroczeńska-Grębanin-Baranów. Długość szlaku rowerowego to 81,01 km. - „Samochodowy Szlak Turystyczny Południowej Wielkopolski” - wielofunkcyjna „Smocza” Ścieżka Turystyczna Ścieżka o długości 120,3 km, ma charakter szlaku pieszego lub szlaku turystycznego i przebiega przez atrakcje przyrodnicze, kulturowe i rekreacyjne. Dokumentacja zawiera szczegółowy opis trasy w tym liczne fotografie wraz z opisami; szczegółowe mapy przebiegu ścieżki. Dokumentacja ponadto zawiera opis historii trzech gmin: Bralina, Perzowa, Kobyla Góry, przedstawia wiele walorów krajoznawczych regionu m.in. kościoły, pomniki przyrody, cmentarze, grobowce, dwory, pałace, kapliczki, Krzyż Wielkopolski, a także mnóstwo walorów przyrodniczych występujących na całej długości ścieżki tj. lasy, wody, zwierzęta, obszary chronionego krajobrazu „Wzgórza Ostrzeszowskie, Kotlina Odolanowska”. Przebieg Wielofunkcyjnej „Smoczej” Ścieżki Turystycznej jest oznaczony kolorem czerwonym. Ścieżka została oznakowana za pomocą tabliczek, drogowskazów, a także tablic informacyjnych zlokalizowanych przy siedzibach Urzędów Gmin oraz przy Krzyżu Jubileuszowym, Nadleśnictwie Marcinki i Zmyśłona Ligocka. W/w opracowanie i oznakowanie Wielofunkcyjnej „Smoczej” Ścieżki Turystycznej przebiegającej przez teren trzech gmin: Bralin, Perzów, Kobyla Góra, zostało wykonane przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze w Ostrowie Wlkp. w ramach realizacji projektu pn. „Smocza Kraina, krainą gdzie lepiej się żyje” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach II Pilotażowego Programu Leader +. 33


- szlak „Czeska Droga”, który przechodzi przez gminę Bralin, miejscowości Czermin-Tabor Mały-Bralin-Tabor Wielki-Tabor Stary - Trasnwielkopolska trasa rowerowa - Poznań – … – Marcinki – Utrata – Tabor Mały – Lipnik – Bralin – Mnichowice – Nosale – Grębanin – Mroczeń – Laski – Kuźnica Słupska – Łęka Opatowska – Raków – Siemianice. Łączna długość szlaku to 281,6. We wszystkich gminach w podobny sposób odbywa się przepływ informacji między poszczególnymi sektorami. Każda z gmin obszaru Wrót Wielkopolski posiada własną stronę internetową, na której zamieszcza szczegółowe informacje związane z funkcjonowaniem lokalnego samorządu, podejmowanych inicjatyw, działalności organizacji pozarządowych. Umieszczane są tu również dane związane z rolnictwem, lokalną gospodarką, ochroną środowiska. Na stronie internetowej można znaleźć także informacje związane z Unią Europejską, dostępnymi programami zewnętrznymi. Strony zawierają także przegląd aktualnych wydarzeń związanych z każdą z gmin. Strony internetowe gmin to: www.baranow.ug.gov.pl w gminie Baranów www.bralin.pl w gminie Bralin www.um.kepno.pl w gminie Kępno www.leka-opatowska.pl w gminie Łęka Opatowska perzownowoczesnagmina.pl w gminie Perzów trzcinica.nowoczesnagmina.pl w gminie Trzcinica rychtal.nowoczesnagmina.pl w gminie Rychtal www.wrotawielkopolski.org.pl wspólna strona dla wszystkich gmin z obszaru działania LGD „Wrota Wielkopolski” Ponadto gminy wykorzystują inne sposoby niż wymienione powyżej na przekazanie informacji dla swoich mieszkańców: -wydawane są biuletyny i gazety lokalne: „Życie Gminy Bralin” bezpłatny dwumiesięcznik, który dociera do każdego z mieszkańców gminy Bralin, „Biuletyn Gminny” wydawany w gminie Łęka Opatowska, „Wiadomości z Ratusza” biuletyn wydawany co dwa miesiące w gminie Kępno. Każde z wydawnictw z ważnymi wydarzeniami z gminnych społeczności. Ponadto lokalne media: „Tygodnik Kępiński”, „Ilustrowany Tygodnik Powiatowy”, „Twój Puls Tygodnia”, „Lokalny Kurier Powiatu Kępińskiego”. - w każdej z gmin znajdują się słupy ogłoszeniowe, gdzie wywieszane są najważniejsze informacje dla mieszkańców, - tablice ogłoszeniowe umieszczone przed Domami Ludowymi, budynkami OSP w gminach oraz zebrania ze społecznością lokalną, zebrania wiejskie - spotkania z sołtysami, - tablice informacyjne, które są umieszczane w budynku Urzędu Gminy, w miejscu ogólnodostępnym, - w ramach współpracy ze szkołami informacje o organizacji różnego typu przedsięwzięć umieszcza się na szkolnych tablicach ogłoszeń. Sytuację gospodarczą diagnozowanego obszaru można określić jakodobrą – region charakteryzujeniskiebezrobocie, przyjednocześnieniskich zarobkach. Aktywność mieszkańców, wspomnianawobszarzeorganizacjispołecznych,przekładasięrównieżnasferęgospodarczą–powiatkępińskinazywanyjestzagłębiemmeblowym.

Tabela 11. Podmioty gospodarki narodowej wg wybranych sekcji PKD w 2007 Gmina

Baranów Bralin Kępno Łęka Opatowska Perzów Rychtal

Sekcja PKD Handel i Hotele i naprawy restauracje

Rolnictwo łowiectwo i leśnictwo

Przetwórstwo przemysłowe

Budownictwo

31 39 83 21

165 112 403 77

56 66 308 32

174 218 951 84

14 31

50 23

29 40

66 55

Pośrednict wo finansowe

Obsługa nieruchom ości i firm

14 13 64 8

Transport, gospodarka magazynowa i łączność 24 34 100 11

6 8 59 3

48 36 301 29

15 5

8 4

5 1

3421 9


Trzcinica Powiat Kępiński

26 245

55 885

33 564

99 1647

9 128

15 196

5 87

20 464

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS. Na terenie LGD „Wrota Wielkopolski” działa wiele przedsiębiorstw, w szczególności związanych z przemysłem meblowym i branżą metalową. Firmy działające na terenie obszaru Wrót Wielkopolski posiadają zróżnicowany potencjał ekonomiczny i techniczny. Jednakże wyraźne tendencje rozwojowe, stosowanie najnowocześniejszych technologii i ciągłe podnoszenie jakości wyrobów powodują łatwość w stawianiu czoła wyzwaniom Unii Europejskiej. Główną gałęzią gospodarki na diagnozowanym obszarze jest rolnictwo. W gminie Łęka Opatowska jest 946 gospodarstw rolnych o średniej powierzchni. Efektywność gospodarowania wyznaczają tu takie czynniki jak klimat, rodzaj gleb, wielkość gospodarstw rolnych czy rodzaj prowadzonej produkcji roślinnej i zwierzęcej. W użytkach rolnych dominują grunty orne, które stanowią około 82% powierzchni użytków rolnych. Na terenie gminy Łęka Opatowska działa jedna grupa producencka. Dominującym zajęciem na obszarze gminy Baranów jeszcze do niedawna była praca w rolnictwie, która stanowiła źródło dochodu dla zdecydowanej większości ludności czynnej zawodowo. Struktura powierzchni gospodarstw rolnych nie odbiega zbytnio od średnich wartości w powiatach południowej Wielkopolski. Ponad 60% gospodarstw to małe do 7 ha, niecałe 6% stanowią gospodarstwa o powierzchni ponad 15 ha. Jeżeli chodzi o strukturę własności, to na ogólną powierzchnię 7431 ha we władaniu gospodarstw indywidualnych jest 6766,50 ha (indywidualnych gospodarstw rolnych - 827), w tym: gospodarstwo rolne o pow. 457,78 ha. Gmina Rychtal stwarza warunki dla przedsiębiorstw inwestujących w przetwórstwo rolno-spożywcze oraz rozwój bazy turystyczno-wypoczynkowej. Z uwagi na dogodne położenie gminy i dużą powierzchnię lasów bogatych w runo leśne i zwierzynę panuje tu nieskażone środowisko, które stwarza doskonałe warunki do wypoczynku. Znajduje się tu rezerwat przyrody „ Studnica”, który położony jest w głębokiej dolinie rzeki Studnica. Gmina Kępno posiada słabej jakości użytki rolne, które zajmują ponad 9000 ha, co stanowi 77,9% powierzchni ogólnej miasta i gminy, z tego grunty orne zajmują 63% użytków rolnych. Gospodarkę rolną na terenie gminy prowadzą rolnicy indywidualni, którzy gospodarują na powierzchni 8859,02 ha. Ilość indywidualnych gospodarstw rolnych wynosi 1262. Średnia wielkość gospodarstwa rolnego to 7,73 ha. Poza tym na obszarze 723 ha prowadzą działalność dwie spółdzielnie produkcyjne. W gminie Bralin gospodarstwa rolne mają charakter indywidualny. Na terenie gminy znajduje się 496 gospodarstw. Gmina Perzów charakteryzuje się silną dominacją sektora rolnego w strukturze zatrudnienia, gdyż jest obszarem typowo rolniczym. Niska jakość gleb stwarza problemy wynikające ze spadającej opłacalności produkcji rolnej. Powoduje to konieczność poszukiwania nowych form zatrudnienia. Rodzi to potrzebę tworzenia nowych miejsc pracy w innych branżach gospodarki. Na terenie gminy Perzów znajduje się 1155 gospodarstw. W gminie Trzcinica znajduje się 574 gospodarstw rolnych. Jest to obszar rolniczy. Gospodarstwa rolne zajmują się produkcja rolniczą (produkcja zbóż podstawowych i mieszanek) i zwierzęcą (hodowla zwierząt gospodarskich została skoncentrowana na produkcji mleka i trzody chlewnej). Ze względu na niską dochodowość produkcji rolnej występuje tendencja odejścia od rolnictwa na rzecz powstawania nowych podmiotów gospodarczych. Obok rolnictwa dominującym staje się przemysł meblowy i metalowy. II.4. Specyfika obszaru Diagnozowany obszar jest spójny przestrzennie – obejmuje siedem sąsiadujących ze sobą gmin, leżących w jednym obrysie, w jednym powiecie kępińskim, na samym krańcu Wielkopolski. Sąsiaduje z trzema województwami: łódzkim, opolskim i dolnośląskim. Już w przeszłości te obszary były terenami granicznymi, na które silny wpływ miał Śląsk, co pozostawiło ślady w lokalnym języku, tradycjach kulinarnych i stroju ludowym. W okresie rozbiorów region również leżał na granicy rozbiorów, a w okresie walk o niepodległość aktywnie przyłączył 35 się do powstania wielkopolskiego, opowiadając się tym samym za swoją przynależnością do Wielkopolski.


Wydarzenia te wpłynęły na mentalność ludności, która czerpiąc korzyści z zamieszkiwania terenów granicznych, silnie identyfikowała się z Wielkopolską, co znalazło swój oddźwięk w nazwie LGD – „Wrota Wielkopolski”. Położenie obszaru ma również wpływ na dostęp do dużych ośrodków kultury – Poznań, stolica Wielkopolski, oddalona jest o około 180 km od LGD, bliżej położony jest Wrocław (80 km) i Opole. Niestety, brak jest dobrych połączeń komunikacyjnych z wymienionymi ośrodkami. Oferta kulturalna zapewniana jest więc przez władze lokalne oraz organizacje społeczne. Obszar wyróżnia aktywność społeczna. Niemal w każdym sołectwie funkcjonuje Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna. Dodatkowo powstały inne organizacje skupiające np. hodowców gołębi. Przeprowadzona analiza zasobów wskazała, iż mimo posiadanego potencjału społecznego, obszar charakteryzuje niski poziom infrastruktury, lekceważenie problemu przez sektor publiczny i utrudniony dostęp do środków finansowych. Istniejące oferty nie są adresowane do wszystkich grup – brakuje zajęć dodatkowych dla małych dzieci, kół zainteresowań dla dorosłych, klubów seniora. Opierając się na potencjale społecznym, można brakującą niszę uzupełnić – doposażyć istniejącą bazę lokalową, bądź zaadoptować niewykorzystane obiekty zabytkowe występujące na terenie LSR. Mieszkańcy utożsamiają się z historią i tradycją regionu. Na terenie całego obszaru organizowane są konkursy z wiedzy o regionie czy izby pamięci. W trakcie realizacji II schematu Pilotażowego Programu Leader+ na terenie Fundacji Wrota Wielkopolski opracowano kalendarz prezentujący zabytki regionu, z zaznaczeniem imprez kulturalnych, kronikę miejscowości Rychtal, konkurs plastyczny, fotograficzny i historyczny „Poznajemy swój region”, konkurs poezji patriotycznej im. Marii z Fredrów Szembekowej, a także biesiadę ludową z prezentacją lokalnych zespołów ludowych oraz Galę Produktu Regionalnego. Również w trakcie realizacji schematu II Pilotażowego Programu Leader+ w celu poznania wspólnych zasobów i potencjalnych szans ich wykorzystania dla całego obszaru przygotowano inwentaryzację zabytków. Na terenie działania Fundacji Wrota Wielkopolski została wyznaczona i oznakowana ścieżka rowerowa Wrót Wielkopolski. Szlak rowerowy został podzielony na pięć charakterystycznych części dla danego terenu: szlak leśny, pograniczny, południowy, napoleoński oraz „przy torach”. Posiadane zasoby oraz potencjał społeczny mogą zostać wykorzystane w celu pobudzania lokalnej aktywności na różnych obszarach, takich jak organizacja kultury, zwiększanie różnorodności gospodarczej, organizacja czasu wolnego różnych grup społecznych, ze szczególnym naciskiem na dzieci, młodzież oraz osoby starsze. Stałym elementem krajobrazu i życia gospodarczego są zakłady meblowe i tapicerskie. Duża ilość miejsc pracy w tym obszarze gwarantuje znikomy poziom bezrobocia wśród mężczyzn, bezrobociem zagrożone są kobiety. Na tym polu działalność podejmuje Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Aktywność gospodarcza ludności zamieszkującej obszar objęty LSR daje gwarancje doświadczenia w realizacji różnych przedsięwzięć, samoorganizacji i pozyskiwania środków, co będzie pomocne w realizacji celów i misji LSR. Podsumowując, podkreślić trzeba, iż realizacja Pilotażowego Programu Leader+ była przyczyną dobrej trójsektorowej współpracy na obszarze objętym LSR. Wspólne przedsięwzięcia, wynikające z nich zadania, napotkane trudności i oczywiście osiągnięte rezultaty pozwoliły lokalnej społeczności związać się z ideą wspólnego działania mieszkańcom gmin objętych LSR.

36


III. Analiza SWOT dla przeprowadzonej analizy

obszaru

objętego

LSR,

wnioski

wynikające

z

Analiza SWOT została przeprowadzona metodą warsztatową w grupie roboczej przedstawicieli LGD Wrota Wielopolski i Partnerów w dniu 28.02.2008 roku (udział 30 osób) oraz powtórzona po rozszerzeniu obszaru do siedmiu gmin na warsztatach w dniach 89.10.2008 w Laskach (ok. 25 osób). Uczestnicy warsztatów wybrali najważniejsze dla nich obszary życia i dokonali oceny sytuacji rozwojowej obszaru poprzez wskazanie pozytywnych i negatywnych uwarunkowań, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Wyniki tej pracy prezentują poniższe tabele. ANALIZA SWOT W OBSZARZE „ STANDARD ŻYCIA” SŁABE STRONY

MOCNE STRONY -

lokalizacja przy drodze krajowej S11, S8 liczne zakłady produkcyjne i usługowe niskie bezrobocie wykwalifikowana kadra dobry dostęp do internetu rozbudowana sieć dróg utwardzonych działalność grupy producentów rolnych lasy rychtalskie liczne obiekty zabytkowe

-

ZAGROŻENIA

SZANSE (OKAZJE) -

pozyskiwanie pieniędzy unijnychśrodków zewnętrznych nowe technologie w ochronie środowiska realizacja zadań w zakresie partnerstwa publiczno- prywatnego rozwój agroturystyki rozwój produktów lokalnych zapotrzebowanie na produkty ekologiczne rozwój ośrodków rehabilitacyjnych, rekreacyjnych budowa obwodnic wykorzystanie energii odnawialnej

brak chodników i ścieżek rowerowych w większości miejscowości zła nawierzchnia dróg lokalnych niewystarczająca infrastruktura (zwłaszcza kanalizacyjna) brak systemu segregacji odpadów brak ośrodków kultury niewystarczająca ilość obiektów sportowych brak lokali socjalnych zła lokalizacja zakładów przemysłowych słaby rozwój produktów lokalnych niska rentowność gospodarstw zaniedbywane obiekty zabytkowe i parki monokultura gospodarcza

-

-

dominacja jednej branży produkcyjnej (meblarstwo) - załamanie rynku może spowodować ogromne problemy gospodarcze regionu niski przyrost naturalny - starzejące się społeczeństwo niewydolność systemów opieki zdrowotnej brak opłacalności produkcji rolniczej niedostosowanie kierunków kształcenia do zapotrzebowania miejsc pracy

37


ANALIZA SWOT W OBSZARZE „ JAKOŚĆ ŻYCIA” SŁABE STRONY

MOCNE STRONY -

duże poczucie bezpieczeństwa duża aktywność organizacji społecznych duża liczba liderów i organizacji dobre kontakty i współpraca z sąsiadami zwiększenie aktywności młodzieży w organizowaniu się i działalności społecznej

-

SZANSE (OKAZJE) -

-

możliwość rozwoju społeczeństwa obywatelskiego dobre wzorce u partnerów z Unii (pozyskiwanie środków, realizacja projektów) dla organizacji społecznych poprawa jakości życia w Polsce

-

ograniczona możliwość rozwoju zainteresowań brak rozeznania w potrzebach dzieci i młodzieży mała wiedza o możliwościach rozwoju niewystarczająca współpraca między organizacjami słabsze kontakty międzyludzkie i sąsiedzkie (zanik) mała liczba mieszkańców (procentowo) zaangażowanych społecznie ZAGROŻENIA globalizacja uzależnienia od mediów, internetu „wyścig szczurów”, pogoń za pieniądzem wzrost znaczenia materializmu

ANALIZA SWOT W OBSZARZE „ WARUNKI EKONOMICZNE”

SŁABE STRONY

MOCNE STRONY -

-

zagłębie meblowe duża przedsiębiorczość postępująca specjalizacja gospodarstw, nierozdrobnione gospodarstwa małe bezrobocie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy UE położenie przy głównych szlakach transportowych bogaty region uproszczenie procedur handlowych

-

-

brak zróżnicowania, wąska specjalizacja firm bezrobocie frykcyjne i wśród kobiet grunty w posiadaniu AR; MR brak aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego mało miejsc pracy dla ludzi z wyższymi kwalifikacjami z wyjątkiem przemysłu meblowego słabe doradztwo prawne emigracja brak możliwości zbytu płodów rolnych

38


ZAGROŻENIA

SZANSE (OKAZJE) -

-

pozyskiwanie funduszy UE rozwój innych gałęzi gospodarki ( wiąże się to z położeniem przy głównych szlakach transportowych) podnoszenie kwalifikacjiprzekwalifikowanie tworzenie grup producenckich export kapitał zagraniczny współpraca międzynarodowa uczenie się na błędach innowacyjne rozwiązania gospodarki członkostwo w Unii/ otwarcie granic wykształcone społeczeństwo

-

emigracja zbyt wysokie obciążenia podatkowe skomplikowane procedury prawne załamanie gospodarcze niż demograficzny starzejące się społeczeństwo kadencyjność korupcja upolitycznienie „ amerykanizacja” społeczeństwa

ANALIZA SWOT W OSZARZE „ TOŻSAMOŚĆ” SŁABE STRONY

MOCNE STRONY -

-

-

-

zabytki (pałace, dworki, kościoły itp.) zespoły ludowe ( duży folklor) izby pamięci, pomniki, obeliska archeologia, odkrycia, kultura łużycka, kopce, podgrodzia postacie historyczne(Szembekowie, Wężykowie itp.) tradycje ludowe (florianki, odpusty, dożynki, święto pieczonego ziemniaka, tradycyjne obrzędy ludowe publikacje regionalne, opracowania historyczne rezerwaty przyrody oraz pomniki przyrody plenery malarskie działalność wielu regionalistów, profesjonalistów i amatorów, jak również animatorów kultury promowanie małych ojczyzn SZANSE (OKAZJE)

-

utworzenie Lokalnej Grupy Działania rozwój stowarzyszeń promowanie tradycji, kultury i tożsamości kultury turystyczny szlak rowerowy „Wrota Wielkopolski” łączący dziedzictwo

-

-

zaniedbane zabytki brak charakterystycznego dla regionu produktu lokalnego zanikająca gwara słaby odbiór społeczny przedsięwzięć kulturowych (brak domów kultury, nowoczesnych obiektów dla bibliotek i animacji kultury, galerii, braki kadrowe

ZAGROŻENIA

-

zmiana sposobu finansowania organizacji pozarządowych zniechęcenie lokalnych działaczy trudnościami zewnętrznymi nieuregulowany status prawny niektórych zabytków

39


-

kulturowe obszaru LGD renowacja zabytków z Funduszy np. UE zapotrzebowanie na folklor

-

migracje, globalizacja

Po analizie szczegółowej poszczególnych obszarów życia społeczności lokalnej LGD „Wrota Wielkopolski” liderzy biorący udział w warsztatach dokonali wyboru ich zdaniem najważniejszych cech obszaru jako całości, szeregując według ważności mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia. W efekcie ich prac powstało zestawienie SWOT będące podsumowaniem prowadzonych uspołecznionych analiz: Słabe strony

Mocne strony 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11.

1. Niewystarczająca ilość obiektów sportowych i rekreacyjnych 2. Brak nowoczesnych instytucji kultury i niedoinwestowanie ich działalności 3. Duża odległość od miasta wojewódzkiego 4. Jednolity rynek pracy (dominacja branży meblarskiej) 5. Uboga oferta spędzania czasu wolnego (młodzieży i ludzi starczych) 6. Zaniedbane zabytki 7. Brak chodników i ścieżek rowerowych 8. Niska świadomość segregacji śmieci 9. Brak miejsc pracy dla ludzi z wysokimi kwalifikacjami 10. Brak współpracy pomiędzy organizacjami 11. Niewystarczające słabe doradztwo prawne i obywatelskie 12. Słabo wypromowane i rozwijane produkty lokalne 13. Migracja i emigracja ludzi młodych

Niski poziom bezrobocia Silnie rozwinięty przemysł meblowy Dobre położenie przy drogach krajowych i międzynarodowych Duża liczba zabytków, pomników przyrody i rezerwatów Kultywowanie tradycji i obyczajów ludowych Duża aktywność organizacji społecznych Zwiększająca się działalność zespołów aktywnych kulturowo i społecznie Dobrze rozwinięte lokalne media Doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych zwłaszcza przez JST i przedsiębiorców Dobrze rozwinięta współpraca zagraniczna (przedsiębiorcy i JST) Dobrze rozwinięte szkolnictwo (szkoła wyższa, prywatne szkoły językowe)

Zagrożenia

Szanse

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Dotacje i programy ze środków unijnych Zapotrzebowanie na produkty lokalne i ekologiczne Wzrost popularności aktywnego spędzania czasu wolnego w kontakcie z naturą Możliwość wspierania przedsiębiorczości Przekwalifikowanie pracowników i podnoszenie kwalifikacji Budowa obwodnic i tras szybkiego ruchu Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Skomplikowane procedury prawne i biurokracja Zbyt wysokie koszty pracy Załamanie gospodarcze Uzależnienie od mediów i Internetu Wzrost znaczenia materializmu Niedofinansowanie szczególnie edukacji i ochrony zdrowia Korupcja

40


Następnie podczas warsztatów strategicznych przedstawiciele społeczności lokalnej określili ich zdaniem najważniejsze problemy obszaru działania LGD: 1. Uboga oferta spędzania czasu wolnego dla mieszkańców wsi (w szczególności dla seniorów i młodzieży), 2. Zaniedbania w obszarze dziedzictwa kulturowego (bardzo duża liczba zabytków, obiektów cennych kulturowo i historycznie jest w złym stanie, wiele tradycji i obyczajów zanika), 3. Niski poziom współpracy pomiędzy organizacjami (słaby przepływ informacji), 4. Ograniczone warunki dla rozwoju zróżnicowanej przedsiębiorczości (dominacja jednej branży – meblarskiej), 5. Niski poziom i jakość infrastruktury społecznej i technicznej, 6. Niewielki stopień wykorzystania nowoczesnych technologii w rozwoju obszaru i lokalnych społeczności (słaby dostęp do Internetu), 7. Mała aktywność społeczna (większość społeczności pozostaje bierna, nie angażuje się w życie społeczności lokalnej). Analiza przyczynowo-skutkowa najważniejszych problemów obszaru LGD „Wrota Wielkopolski” przedstawia się następująco: ZANIEDBANIA W SFERZE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Przyczyny -

-

Skutki

upaństwowienie zakładów prywatnych i

-

dewastacja i rozgrabianie majątków

rzemiosła

-

zanik tożsamości

niskie poczucie przynależności do

-

wypieranie ze świadomości tradycji, regionalizmu, religii (ośmieszanie)

regionu -

brak stroju i produktu lokalnego, pieśni

-

gwałtowna transformacja (rozwój techniki, urządzenia AGD i RTV)

-

skupienie się na zaspokajaniu

-

mała estetyka (szczególnie obszarów byłych PGR)

-

niewykorzystanie zasobów kulturowych (postaci, miejsc do promocji regionu)

podstawowych potrzeb bytowych -

brak pozytywnych wzorców

-

brak środków finansowych

-

położenie geograficzne na styku różnych kultur – trudność z określeniem jednorodnej tożsamości

41


MAŁA AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA Przyczyny

Skutki

-

mała otwartość na sprawy społeczne

-

styl życia konsumpcyjny

-

bierność

-

niszczeje istniejąca infrastruktura

-

pozorna działalność

-

otoczenie niszczeje całej miejscowości

-

skostnienie struktur

-

pojawia się patologia

-

szkodliwa rywalizacja

-

styl życia się upraszcza (podstawowe

-

brak potrzeb innego rzędu

-

zły odbiór społecznie aktywnych

-

brak wrażliwości społecznej

-

brak pozytywnych przykładów

-

zmniejszenie bezpieczeństwa

-

nieuzasadnione niezadowolenie

-

mała wiary w demokrację

-

trudna współpraca trójsektorowa

-

zamierają formy życia społecznego nawet rodzinnego

potrzeby)

MAŁE ZRÓŻNICOWANIE GAŁĘZI GOSPODARKI Przyczyny

Skutki

- trudne procedury aplikowania o dotacje i

- mała liczba przedsiębiorstw działających w

kredyty

sektorze usług

- strach przed ryzykiem

- ograniczony dostęp do najnowszych technologii

- trend meblowy w rozwoju gospodarczego

(innych niż meblowe)

regionu

- mała różnorodność miejsc pracy

- przeświadczenie o największej opłacalności

- brak motywacji

przemysłu meblowego

- emigracja zawodowa

- wysokie koszty otwierania i prowadzenia

- nie wystarczająca ilość miejsc pracy,

mikroprzedsiębiorstw ( nieopłacalne, obciążenie

wymagających wysokich kwalifikacji

podatkowe)

- wykształcenie adekwatne do trendów

- utrudnienia prawne

gospodarki

- położenie na terenach wiejskich - brak doradztwa prawnego

Dogłębna diagnoza obszaru poprzez analizę SWOT oraz analiza przyczynowo-skutkowa najważniejszych problemów określonych przez uczestników warsztatów stała się punktem wyjścia do określenia kierunków rozwoju obszaru „Wrota Wielkopolski”. 42


Wnioski z analizy SWOT Podsumowując dogłębne analizy potencjału obszaru LGD „Wrota Wielkopolski” dokonane przez liderów lokalnej społeczności przy wsparciu eksperta zewnętrznego, można wskazać obszary priorytetowe dla działań LGD. Jednym z ważniejszych kapitałów obszaru objętego LSR jest bogate dziedzictwo kulturowe w postaci dużej ilości obiektów zabytkowych, zarówno sakralnych jak i świeckich. Jednocześnie bogate zasoby dziedzictwa kulturowego są często problemem dla lokalnych samorządów i społeczności, ponieważ są zaniedbane, w złym stanie, źle wykorzystane, słabo wypromowane zarówno w lokalnym środowisku jak i poza obszarem. Często stanowią one perełki architektury tradycyjnej. Dużym bogactwem obszaru są także lasy i rezerwaty przyrody. Zasoby te są mało promowane i słabo wykorzystane na cele turystyczne, rekreacyjne i edukacyjne. Poza materialnym dziedzictwem kulturowym niezmiernie ważne są lokalne tradycje i obyczaje, które niepielęgnowane często zanikają. Wciąż niewystarczająca jest edukacja kulturalna wśród mieszkańców, a lokalna kultura tradycyjna jest zastępowana kulturą masową, następuje zjawisko „globalizacji”. Jednocześnie liderzy lokalni zgłaszali podczas warsztatów potrzebę unowocześnienia i uatrakcyjnienia oferty kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej. Zarówno poprzez stworzenie nowoczesnej i konkurencyjnej do „masowej”, oferty kulturalnej bazującej na lokalnych zasobach, ale wykorzystującej nowoczesne formy przekazu. Takie połączenie tradycji z nowoczesnością jest szansą na zainteresowanie dziedzictwem kulturowym obszaru młodsze pokolenia i uczynienie ze wsi atrakcyjnego miejsca do życia, rozwijania swoich zainteresowań i talentów. Szansą na realizację wielu ciekawych inicjatyw w tym obszarze są coraz liczniej powstające grupy artystyczne i organizacje społeczne. Jednym z ważnych zasobów dziedzictwa kulturowego jest lokalne rękodzieło, rzemiosło i kulinaria, które zostały jakby na nowo odkryte w ostatnich latach, także poprzez działania LGD, które podjęły wysiłki w kierunki inwentaryzacji tradycji lokalnych i promocji lokalnych rękodzielników, rzemieślników i tradycyjnych produktów. Ochrona i rozwijanie lokalnych zasobów materialnych i niematerialnych może na nowo odbudować więzi między lokalnymi społecznościami i zachować tożsamość lokalną. Ważnym aspektem rozwoju obszaru jest także gospodarka, która jest zdominowana na tym obszarze przez jedną branże – meblarską, zresztą cały powiat kępiński, a więc cały obszar LGD nazywany jest „zagłębiem meblarskim”. Dynamiczny rozwój gospodarczy, w szczególności branży meblarskiej w ostatnim dziesięcioleciu, przyczynił się do przeciętnego wzrostu dochodów gospodarstw domowych i podniesienia standardu życia. Jednak ukierunkowanie się na jedną branżę gospodarczą spowodowało także negatywne skutki – odpływ wielu młodych ludzi z wyższym wykształceniem, dla których nie ma zbyt wiele ciekawych miejsc pracy na lokalnym rynku nastawionym na zatrudnienie w przemyśle meblarskim. Ujednolicony rynek zagraża także załamaniem gospodarki obszaru w momencie kryzysu na rynku meblarskim. LGD zamierza wykorzystać wysoki poziom przedsiębiorczości mieszkańców w kierunku poszukiwania alternatywnych branż gospodarczych, rozwoju profesjonalnego doradztwa i innych usług na rzecz mieszkańców LGD. IV. Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach których będą realizowane operacje Analiza SWOT stała się podstawą do wyznaczenia przez lokalną społeczność głównych kierunków rozwoju obszaru LGD w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. 43


SCHEMAT LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU WIZJA WROTA WIELKOPOLSKI OTWARTE NA LUDZI KREAKTYWNYCH I PRZEDSIĘBIORCZYCH, OBSZAR O ZRÓŻNICOWANEJ GOSPODARCE I DOBRZE ZORGANIZOWANEJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

CEL OGÓLNY 1 SILNA TOŻSAMOŚĆ KULTUROWA WARUNKIEM ZACHOWANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WRÓT WIELKOPOLSKI

1.1. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu oraz zwiększenie nakładów na rozwój i promocję dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR do 2015 roku

1.2. Rozwijanie infrastruktury służącej jak najlepszemu wykorzystaniu zasobów kulturowych i przyrodniczych na obszarze LSR do 2015 roku

PRZEDSIĘWZIĘCIE I

Szlak zabytków „U Wrót Wielkopolski”

1.3.Stworzenie atrakcyjnego i bogatego programu kulturalnospołecznego na obszarze LSR do 2015 roku

1.4. Rozwijanie i promocja produktów lokalnych, w tym rzemiosła i rękodzieła na obszarze LSR do 2015 roku

PRZEDSIĘWZIĘCIE II

PRZEDSIĘWZIĘCIE III Produkt lokalny „We Wrotach Wielkopolski”

Wrota Wielkopolski otwarte na kulturę

CEL OGÓLNY 2 ZORGANIZOWANE, PRZEDSIĘBIORCZE I AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO U WRÓT WIELKOPOLSKI

2.1. Rozwój nowoczesnej i funkcjonalnej infrastruktury społecznej na obszarze LSR do 2015 roku

2.2. Aktywizacja społeczności lokalnej na obszarze LSR do 2015 roku

2.3. Rozwój sektora usług i drobnej przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2015 roku

PRZEDSIĘWZIĘCIE IV

PRZEDSIĘWZIĘCIE V

PRZEDSIĘWZIĘCIE VI

Nowoczesność nie tylko w domu i zagrodzie

Pospolite ruszenie u Wrót Wielkopolski

Otwarte Wrota Biznesu


MATRYCA LOGICZNA LSR „Wrota Wielkopolski” Cel ogólny

Cel 1 SILNA TOŻSAMOŚĆ KULTUROWA WARUNKIEM ZACHOWANI A DZIEDZICTW A KULTUROWE GO WRÓT WIELKOPOL SKI

Wskaźnik oddziaływania - odsetek osób deklarujących zwiększone zainteresowanie kulturą niematerialną i materialną obszaru LSR do 2015 roku (min. 10% populacji) - odsetek osób deklarujących wzrost poczucia tożsamości z miejscem zamieszkania do2015 roku (min. 10% populacji) - zwiększenie poziomu rozpoznawalności zasobów kulturowych, historycznych i przyrodniczych obszaru LSR wśród mieszkańców i turystów do 2015 roku (min. 10% badanej populacji)

Źródło weryfikacji - dane z gmin, dane od podmiotów działających w obszarze dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru LSR - badania własne LGD - badania innych podmiotów prowadzonych na terenie LGD w okresie 2009-2015 - ankiety monitorujące od podmiotów realizujących operacje w ramach LSR

Cele szczegółowe 1.1. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu oraz zwiększenie nakładów na rozwój i promocję dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR do 2015 roku 1.2. Rozwijanie infrastruktury służącej jak najlepszemu wykorzystani u zasobów kulturowych i przyrodniczy ch na obszarze LSR do 2015 roku

Wskaźnik rezultatu/mierniki - wzrost liczby osób korzystających z odbudowanych, odrestaurowanych, wyremontowanych lub oznakowanych obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków (2009 – 0, do 2015 - min. 50) - wzrost liczby osób korzystających wyremontowanych, wyposażonych muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje (2009 – 0, do 2015 - min. 100) - wzrost liczby osób korzystających z wytyczonych szlaków dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego (2009 – 0, do 2015 - min. 100) - wzrost liczby osób korzystających przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym promujące zasoby kulturowych, historycznych i przyrodniczych obszaru LSR (2009 – 0, do 2015 min. 50) - wzrost liczby osób korzystających z publikacji i materiałów promujące zasoby kulturowe, historyczne i przyrodnicze obszaru LSR (2009 – 0, do 2015 - min. 100) - wzrost liczby osób odwiedzających stosika promujące zasoby kulturowych, historycznych i przyrodniczych obszaru LSR (2009 – 0, do 2015 - min. 100)

Źródło weryfikacji - ankiety monitorujące od podmiotów realizującyc h operacje w ramach LSR - raporty z działalności prowadzonej w obszarze kultury, historii i tradycji obszaru LSR - dane z gmin i powiatu - dane z instytucji kultury

Przedsięwzię cie PRZEDSIĘWZ IĘ-CIE I

Szlak zabytków „U Wrót Wielkopolsk i”

Wskaźnik produktu - liczba odbudowanych, odrestaurowanych, wyremontowanych lub oznakowanych obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków (2009 – 0, do 2015 - min. 2) - liczba wyremontowanych, wyposażonych muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje (2009 – 0, do 2015 - min. 1) - liczba wybudowanych, odbudowanych, przebudowanych, wyremontowanych, zmodernizowanych, zagospodarowanych lub oznakowanych obiektów małej infrastruktury turystycznej (2009 – 0, do 2015 - min. 1) - liczba wytyczonych szlaków dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego (2009 – 0, do 2015 - min.1) -liczba opracowanych publikacji i innych materiałów promujących zasoby dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego obszaru LSR (2009 – 0, do 2015 - min. 3) - liczba stoisk promujących zasoby dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego obszaru LSR w Polsce i za granica (2009 – 0, do 2015 - min. 2) - liczba przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym promujących zasoby kulturowe, historyczne i przyrodnicze obszaru LSR (2009 – 0, do 2015 - min. 5) - liczba wypromowanych zasobów kulturowych, historycznych i przyrodniczych obszaru LSR (2009 – 0, do 2015 - min. 5)

Źródło weryfikacji - ankiety monitorujące od podmiotów realizującyc h operacje w ramach LSR -dane własne LGD


Cel ogólny

Cel 1 SILNA TOŻSAMOŚĆ KULTUROWA WARUNKIEM ZACHOWANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WRÓT WIELKOPOLSKI

Wskaźnik oddziaływania - odsetek osób deklarujących zwiększone zainteresowanie kulturą niematerialną i materialną obszaru LSR do 2015 roku (min. 10% populacji) - odsetek osób deklarujących wzrost poczucia tożsamości z miejscem zamieszkania do2015 roku (min. 10% populacji) - zwiększenie poziomu rozpoznawalności zasobów kulturowych, historycznych i przyrodniczych obszaru LSR wśród mieszkańców i turystów do 2015 roku (min. 10% badanej populacji)

Źródło weryfikacji - dane z gmin, dane od podmiotów działających w obszarze dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego na terenie objętym LSR - badania własne LGD - badania innych podmiotów prowadzonych na terenie LGD w okresie 20092015 - ankiety monitorujące od podmiotów realizujących operacje w ramach LSR

Cele szczegółowe 1.3.Stworzenie atrakcyjnego i bogatego programu kulturalnospołecznego na obszarze LSR do 2015 roku

Wskaźnik rezultatu/mierniki - wzrost liczby osób kultywujących kulturę i tradycje obszaru LSR (2009 – 0, do 2015 - min. 100) - wzrost liczby osób uczestniczących w imprezach kultywujących kulturę i tradycje obszaru LSR (2009 – 0, do 2015 min. 200) - wzrost liczby osób korzystających ze stałej oferty instytucji i organizacji kultywujących kulturę i tradycje obszaru LSR (2009 – 0, do 2015 min. 100)

Źródło weryfikacji - ankiety monitorujące od podmiotów realizujących operacje w ramach LSR - raporty z działalności prowadzonej w obszarze kultury, historii i tradycji obszaru LSR - dane z gmin i powiatu - dane z instytucji kultury

Przedsięwzi ęcie PRZEDSIĘ WZIĘCIE II

Wrota Wielkopol ski otwarte na kulturę

Wskaźnik produktu -liczba imprez kultywujących kulturę i tradycje obszaru LSR (2009 – 0, do 2015 - min. 5) - liczba zachowanych i odtworzonych tradycji, zwyczajów, obyczajów (2009 – 0, do 2015 min. 5) - liczba grup, zespołów kultywujących lokalne tradycje, obyczaje wspartych w ramach LSR (2009 – 0, do 2015 - min. 5) - liczba przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym dotyczących upowszechniania kultury obszaru LSR (2009 – 0, do 2015 - min. 5)

Źródło weryfikacji - ankiety monitorujące od podmiotów realizujących operacje w ramach LSR -dane własne LGD


Cel ogólny

Wskaźnik oddziaływania

Cel 1 SILNA TOŻSAMOŚĆ KULTUROWA WARUNKIEM ZACHOWANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WRÓT WIELKOPOLSKI

- odsetek osób deklarujących zwiększone zainteresowanie produktami lokalnymi obszaru LSR do 2015 roku (min. 10% populacji) - odsetek osób deklarujących wzrost poczucia tożsamości z miejscem zamieszkania do2015 roku (min. 10% populacji) - zwiększenie poziomu rozpoznawalności produktów lokalnych obszaru LSR wśród mieszkańców i turystów do 2015 roku (min. 10% badanej populacji)

Źródło weryfikacji - dane z gmin, dane od podmiotów działających w obszarze dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru LSR - badania własne LGD - badania innych podmiotów prowadzonych na terenie LGD w okresie 20092015

Cele szczegółowe

Wskaźnik rezultatu/mierniki

Źródło weryfikacji

Przedsię wzięcie

1.4. Rozwijanie i promocja produktów lokalnych, w tym rzemiosła i rękodzieła na obszarze LSR do 2015 roku

- wzrost liczby osób nabywających produkty i usługi, których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze obszaru LSR (2009 – 0, do 2015 - min. 100)

- ankiety monitorujące od podmiotów realizujących operacje w ramach LSR

PRZEDSI ĘWZIĘCIE III Produkt lokalny „We Wrotach Wielkopol ski”

- wzrost liczby osób uczestniczących w imprezach promujących produkty lokalne, w tym rzemiosło i rękodzieło wytwarzane na obszarze LSR (2009 – 0, do 2015 - min. 200) - wzrost liczby osób odwiedzających stoiska promujące produkty lokalne, w tym rzemiosło i rękodzieło wytwarzane na obszarze (2009 – 0, do 2015 - min. 500) - wzrost liczby osób korzystających przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym promujące produkty lokalne wytwarzane na obszarze obszaru LSR (2009 – 0, do 2015 - min. 200) - wzrost liczby osób korzystających z publikacji i materiałów promujących produkty lokalne, w tym rzemiosło i rękodzieło wytwarzane na obszarze LSR (2009 – 0, do 2015 - min. 1000)

- raporty z działalności prowadzonej w obszarze produktów lokalnych wytwarzanych na obszarze LSR - dane z gmin i powiatu - dane od instytucji kultury - dane od lokalnych organizacji w tym Kół Gospodyń Wiejskich

Wskaźnik produktu - liczba imprez promujących produkty lokalne, w tym rzemiosło i rękodzieło wytwarzane na obszarze LSR (2009 – 0, do 2015 - min. 10) -liczba opracowanych publikacji i innych materiałów promujących produkty lokalne, w tym rzemiosło i rękodzieło wytwarzane na obszarze LSR (2009 – 0, do 2015 min.5) - liczba stoisk promujących produkty lokalne, w tym rzemiosło i rękodzieło wytwarzane na obszarze LSR w Polsce i za granica (2009 – 0, do 2015 - min. 5) - liczba zinwentaryzowanych i wypromowanych produktów lokalnych, w tym rzemiosło i rękodzieło wytwarzane na obszarze LSR ( (2009 – 0, do 2015 - min. 5) - liczba przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym promujące produkty lokalne wytwarzane na obszarze obszaru LSR (2009 – 0, do 2015 - min. 5) - liczba stworzonych obiektów przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług (2009 – 0, do 2015 - min. 1) - liczba stworzonych i rozwiniętych produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby obszaru LSR, (2009 – 0, do 2015 - min. 10)

Źródło weryfikacji - ankiety monitorujące od podmiotów realizujących operacje w ramach LSR -dane własne LGD


Cel ogólny

Wskaźnik oddziaływania

Cel 2 ZORGANIZOWANE, PRZEDSIĘBIORCZE I AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO U WRÓT WIELKOPOLSKI

- odsetek osób deklarujących wzrost jakości życia w zakresie podniesienia standardów cywilizacyjnych na terenie LGD w roku 2015 (min. 20%) - odsetek osób deklarujących zwiększone poczucie więzi ze społecznością lokalną na terenie LGD w roku 2015 (min. 20%) - odsetek osób deklarujących zwiększone poczucie bezpieczeństwa na terenie LGD w roku 2015 (min. 20%)

Źródło weryfikacji - badania własne LGD - badania innych podmiotów prowadzonych na terenie LGD w okresie 20092015

Cele szczegółowe

Wskaźnik rezultatu / mierniki

2.1. Rozwój nowoczesnej i funkcjonalnej infrastruktury społecznej na obszarze LSR do 2015 roku

- wzrost liczby spotkań społeczności w wybudowanych, wyremontowanych i doposażonych miejscach spotkań (2009 – 0, do 2015 min. 20) - wzrost liczby imprez kulturalnych (2009 – 0, do 2015 - min. 10) - wzrost ilości osób korzystających z miejsc spotkań dla mieszkańców (2009 – 0, do 2015 - min. 3 000) - wzrost liczby kół zainteresowań działających w miejscach spotkań (2009 – 0, do 2015 - min. 10) - wzrost liczby imprez organizowanych na obiektach sportowo-rekreacyjnych (2009 – 0, do 2015 - min. 10) - wzrost liczby osób korzystających z obiektów sportowo-rekreacyjnych (2009 – 0, do 2015 - min. 1000) - wzrost liczby nowopowstałych organizacji/ grup sportowych korzystających z obiektów sportowo-rekreacyjnych (2009 – 0, do 2015 - min. 5) - wzrost liczby inicjatyw związanych z poprawą bezpieczeństwa na obszarze LSR (2009 – 0, do 2015 - min. 5)

Źródło weryfikacji - ankiety monitorujące od podmiotów realizujących operacje w ramach LSR - raporty z prowadzonej działalności w obiektach infrastruktury społecznej

Przedsięwzi ęcie PRZEDSIĘ WZIĘCIE IV

Nowoczes ność nie tylko w domu i zagrodzie

Wskaźnik produktu - liczba wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych budynków i obiektów pełniących funkcje miejsc spotkań lub/i ich otoczenia (2009 – 0, do 2015 - min. 10) - liczba wyposażonych budynków i obiektów pełniących funkcje miejsc spotkań (2009 – 0, do 2015 - min. 10) -liczba nowych obiektów sportoworekreacyjnych (2009 – 0, do 2015 min. 2) - liczba przebudowanych, wyremontowanych obiektów sportowo-rekreacyjnych lub/i ich otoczenia (2009 – 0, do 2015 min. 3) - liczba wyposażonych obiektów sportowo-rekreacyjnych (2009 – 0, do 2015 - min. 3) - liczba zagospodarowanych elementów przestrzeni publicznej podnoszących ich atrakcyjność i funkcjonalność (2009 – 0, do 2015 - min. 3) - ilość km ścieżek pieszych/rowerowych/ chodników (2009 – 0, do 2015 - min. 2 km)

Źródło weryfikacji - ankiety monitorujące od podmiotów realizujących operacje w ramach LSR - dane z gmin - dane od instytucji kultury - dane od lokalnych organizacji - dane od instytucji/ organizacji sportowych i rekreacyjnych -dane własne LGD


Cel ogólny

Wskaźnik oddziaływania

Źródło weryfikacji

Cele szczegółowe

Wskaźnik rezultatu / mierniki

Źródło weryfikacji

Przedsięwzięci e

Wskaźnik produktu

Źródło weryfikacji

Cel 2 ZORGANIZOWANE, PRZEDSIĘBIORCZE I AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO U WRÓT WIELKOPOLSKI

- odsetek osób deklarujących zadowolenie z oferty spędzania czasu wolnego dostępnego w swoim najbliższym otoczeniu do roku 2015 (15% populacji)

- badania własne LGD

2.2. Aktywizacja społeczności lokalnej na obszarze LSR do 2015 roku

- wzrost liczby dzieci i młodzieży uczestniczących w oferowanych formach spędzania czasu wolnego, rekreacji, edukacji i innych form aktywności na obszarze LSR (2009 – 0, do 2015 - min. 200)

- ankiety monitorujące od podmiotów organizujących różne formy i usługi spędzania czasu wolnego w ramach LSR - raporty z prowadzonej działalności przez podmioty organizujące czas wolny dla mieszkańców LGD - ankiety monitorujące od podmiotów zajmujących się samoorganizacją i integracją społeczności lokalnej w ramach LSR - raporty z prowadzonej działalności przez podmioty zajmujących się samoorganizacją i integracją społeczności - dane LGD

PRZEDSIĘWZIĘ -CIE V Pospolite ruszenie u Wrót Wielkopolski

- liczba zaoferowanych dla mieszkańców obszaru LSR form spędzania czasu wolnego, rekreacji, edukacji i innych form aktywności (2009 – 0, do 2015 - min. 10)

- ankiety monitorujące od podmiotów realizujących operacje w ramach LSR -dane własne LGD

- wzrost liczby osób które deklarują większy udział we wspólnych działaniach podejmowanych przez lokalną społeczność (1 00 osób) do roku 2015 - wzrost liczby osób deklarujących chęć dalszego uczenia się w stosunku do ogółu populacji LGD do2015 roku (min. 10% populacji)

- badania innych podmiotów prowadzonych na terenie LGD w okresie 20092015

- wzrost liczby dorosłych uczestniczących w oferowanych formach spędzania czasu wolnego, rekreacji, edukacji i innych form aktywności na obszarze LSR (2009 – 0, do 2015 - min. 200) - wzrost liczby dorosłych uczestniczących w szkoleniach i innych przedsięwzięciach o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR (2009 – 0, do 2015 - min. 200) - wzrost liczby dorosłych uczestniczących w imprezach aktywizujących społeczność lokalną (2009 – 0, do 2015 min. 200) - wzrost liczby osób uczestniczących w inicjatywach społecznych na obszarze LSR (2009 – 0, do 2015 - min. 100)

-liczba zorganizowanych szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR (2009 – 0, do 2015 - min. 5)

- liczba imprez aktywizujących społeczność lokalną (2009 – 0, do 2015 min. 5) - liczba produktów i usług w zakresie spędzania czasu wolnego rekreacji, edukacji i innych form aktywności ludności obszaru LSR (2009 – 0, do 2015 - min. 4


Cel ogólny

Wskaźnik oddziaływania

Źródło weryfikacji

Cele szczegółowe

Wskaźnik rezultatu / mierniki

Źródło weryfikacji

Przedsięwzięcie

Wskaźnik produktu

Źródło weryfikacji

Cel 2 ZORGANIZOWANE, PRZEDSIĘBIORCZE I AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO U WRÓT WIELKOPOLSKI

- wzrost liczby osób korzystających z produktów i usług pochodzących z terenu LSR do 2015 roku (min. o 10%) - wzrost dochodów mieszkańców z działalności gospodarczej w gminach na obszarze LSR do2015 roku (o min. 10%) - zwiększenie poziomu rozpoznawalności produktów i usług wytwarzanych na obszarze LSR wśród mieszkańców do2015 roku (min. 10% badanej populacji)

- dane z gmin, - dane od podmiotów podejmujących lub rozwijających działalność w gospodarczą na obszarze LSR - badania innych podmiotów dotyczące rozwoju przedsiębiorczoś ci prowadzone na terenie LGD w okresie 20092015

2.3. Rozwój sektora usług i drobnej przedsiębiorcz ości na obszarze LSR do 2015 roku

- wzrost liczby dzieci i młodzieży uczestniczących w przedsięwzięciach o charakterze edukacyjnym na obszarze LSR (2009 – 0, do 2015 - min. 1000)

- raporty z prowadzonej działalności przez podmioty gospodarcze na obszarze LSR objęte wsparciem

PRZEDSIĘWZIĘC IE VI

- liczba rozwiniętych podmiotów gospodarczych na obszarze LSR do 2015 roku (2009 – 0, do 2015 - min. 2)

- ankiety monitorujące od podmiotów realizujących operacje w ramach LSR

- wzrost liczby dorosłych uczestniczących w przedsięwzięciach o charakterze edukacyjnym i podnoszącym kwalifikacje na obszarze LSR (2009 – 0, do 2015 - min. 1000),

- ankiety monitorujące od podmiotów organizujących przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym i podnoszącym kwalifikacje w ramach LSR - raporty z prowadzonej działalności przez podmioty organizujące przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym i podnoszącym kwalifikacje - dane LGD

Otwarte Wrota Biznesu

- liczba nowych podmiotów podejmujących działalność gospodarczą na obszarze LSR do 2015 roku (2009 – 0, do 2015 - min. 2) - liczba usług stworzonych na obszarze LSR (2009 – 0, do 2015 - min. 5) - liczba produktów stworzonych na obszarze LSR (2009 – 0, do 2015 - min. 5) - liczba stworzonych miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty) w branży turystycznej na obszarze LSR (2009 – 0, do 2015 - min. 10) - liczba przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i podnoszącym kwalifikacje mieszkańców obszaru LSR (2009 – 0, do 2015 - min. 20 - liczba stoisk promujących przedsiębiorczość mieszkańców obszaru LSR w Polsce i za granicą (2009 – 0, do 2015 min. 5) - ilość rozdystrybuowanych materiałów promujących przedsiębiorczość na obszarze LSR (2009 – 0, do 2015 - min. 100)

- dane z gmin - dane z Urzędów Pracy -dane własne LGD


Opis przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych Przedsięwzięcie nr I Realizacja przedsięwzięcia przyczynia się do realizacji:

SZLAK ZABYTKÓW „U WRÓT WIELKOPOLSKI” Celu ogólnego nr 1. SILNA TOŻSAMOŚĆ KULTUROWA WARUNKIEM ZACHOWANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WRÓT WIELKOPOLSKI 1.1. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu oraz zwiększenie nakładów na rozwój i promocję dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR do 2015 roku 1.2. Rozwijanie infrastruktury służącej jak najlepszemu wykorzystaniu zasobów kulturowych i przyrodniczych na obszarze LSR do 2015 roku Ogromnym bogactwem, jaki posiada obszar, to dziedzictwo historyczne przejawiające Uzasadnienie wyboru się w cennych odkryciach archeologicznych oraz obiektach zabytkowych, głównie przedsięwzięć i projektów sakralnych oraz jako zespoły pałacowo-parkowe. Ważnym elementem dziedzictwa obszaru objętego strategią jest kultura i historia, zarówno w wymiarze materialnym, jak i niematerialnym. Działania na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa historyczno-kulturowego będą wspierane przez LGD, w szczególności odnowa zabytków i ich adaptacja na cele turystyczne i społeczne, renowacja obiektów i miejsc charakterystycznych dla regionu o szczególnej wartości historycznej i kulturowej, działania na rzecz kultywowania tradycji i obyczajów oraz edukacji lokalnej i promocji dziedzictwa. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, zwiększenia nakładów na rozwój i promocję dziedzictwa kulturowego oraz rozwijanie infrastruktury służącej jak najlepszemu wykorzystaniu zasobów kulturowych i przyrodniczych jest także szansą na podniesienie poziomu życia. Instytucje kultury, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne prowadzące działalność Grupy docelowe: gospodarczą, mikroprzedsiębiorcy, osoby fizyczne, jednostki OSP i kółka rolnicze, JST, rady sołeckie, kościoły i związki wyznaniowe i inne podmioty. Lista rekomendowanych operacji: Preferowane będą typy operacji: Odnowa i rozwój wsi - odrestaurowanie, wyremontowanie lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków, w tym obiektów sakralnych, - remonty i wyposażanie muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje, - wytyczanie szlaków dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego. Różnicowanie w kierunku Preferowane będą typy operacji: - działalność gospodarcza w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego, historycznego działalności nierolniczej i przyrodniczego. Preferowane będą typy operacji: Tworzenie i rozwój - działalność gospodarcza w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego, historycznego mikroprzedsiębiorstw i przyrodniczego. Preferowane będą typy operacji: „Małe projekty” - odbudowa, renowacja, restauracja albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków, - budowa, odbudowa, przebudowa, remont, modernizacja, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej, - remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje, - wydawanie publikacji i innych materiałów promujących zasoby dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego obszaru LSR, - organizacja stoisk promujących zasoby dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego obszaru LSR - inwentaryzacja i promocja zasobów kulturowych, historycznych i przyrodniczych obszaru LSR Wrota Wielkopolski Aktywizacja i nabywanie Preferowane będą typy operacji: - przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym promujące zasoby kulturowe, umiejętności historyczne i przyrodnicze obszaru LSR np. konkursy, wystawy, publikacje, foldery.

51


Przedsięwzięcie nr II Realizacja przedsięwzięcia przyczynia się do realizacji:

WROTA WIELKOPOLSKI OTWARTE NA KULTURĘ Celu ogólnego nr 1. SILNA TOŻSAMOŚĆ KULTUROWA WARUNKIEM ZACHOWANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WRÓT WIELKOPOLSKI Celu szczegółowego nr 1.3.Stworzenie atrakcyjnego i bogatego programu kulturalnospołecznego na obszarze LSR do 2015 roku

Uzasadnienie wyboru przedsięwzięć i projektów

Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu oraz zwiększenie nakładów na rozwój i promocje dziedzictwa kulturowego to warunek zachowania tożsamości obszaru i promocji jego walorów na zewnątrz. Ważne jest także stworzenie szerokiego dostępu do atrakcyjnej oferty kulturalnej, która obecnie jest niedofinansowana i niedostosowana do potrzeb mieszkańców. Zadbanie o tradycje lokalne i dziedzictwo kulturowe w erze globalizacji jest niezbędnym elementem zachowania tożsamości kulturowej i utrwalania więzi lokalnych. Aby zachęcić mieszkańców do rozwijania lokalnej kultury, należy stworzyć bogatą, ciekawą ofertę kulturalną i promować obszar poprzez działania edukacyjne i promocyjne.

Grupy docelowe:

Instytucje kultury, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne prowadzący działalność gospodarczą, mikroprzedsiębiorcy, osoby fizyczne, jednostki OSP i kółka rolnicze, JST, rady sołeckie, kościoły i związki wyznaniowe.

Lista rekomendowanych operacji: Różnicowanie w kierunku Preferowane będą typy operacji: - tworzenie produktów i usług w zakresie kultury. działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Preferowane będą typy operacji: - tworzenie produktów i usług w zakresie kultury.

„Małe projekty”

Preferowane będą typy operacji: obszaru LSR np. konkursy, szkolenia i warsztaty; - imprezy kultywujące kulturę i tradycje obszaru LSR, - rozwój i zachowanie odtworzonych tradycji, zwyczajów, obyczajów regionu, - wsparcie grup, zespołów kultywujących lokalne tradycje, obyczaje wspartych w ramach LSR - publikacje upowszechniające kulturę obszaru LSR.

Aktywizacja umiejętności

i

nabywanie

Preferowane będą typy operacji: - przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym dotyczących upowszechniania kultury obszaru LSR np. konkursy, szkolenia i warsztaty; - imprezy kultywujące kulturę i tradycje obszaru LSR, - rozwój i zachowanie odtworzonych tradycji, zwyczajów, obyczajów regionu, - promocja grup, zespołów kultywujących lokalne tradycje, obyczaje wspartych w ramach LSR - publikacje upowszechniające kulturę obszaru LSR.

52


Przedsięwzięcie nr III Realizacja przedsięwzięcia przyczynia się do realizacji:

Uzasadnienie wyboru przedsięwzięć i projektów

Grupy docelowe:

PRODUKT LOKALNY WE WROTACH WIELKOPOLSKI Celu ogólnego nr 1 SILNA TOŻSAMOŚĆ KULTUROWA WARUNKIEM ZACHOWANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WRÓT WIELKOPOLSKI Celu szczegółowego nr 1.4. Rozwijanie i promocja produktów lokalnych, w tym rzemiosła i rękodzieła na obszarze LSR do 2015 roku Ofertę szlaków po zabytkach obszaru LGD będą uatrakcyjniać także produkty lokalne, w tym produkty ekologiczne, rękodzielnicze, rzemieślnicze i produkty historyczne w postaci pokazów, inscenizacji, biesiady, imprezy promocyjne itp. W ramach LSR grupa zamierza zainicjować działania na rzecz rozwoju i promocji produktów bazujących na lokalnych zasobach i nawiązujących do tradycji zarówno poprzez imprezy promocyjne, jak i bezpośrednie wsparcie finansowe dla lokalnych producentów. Rozwój i promocja produktów lokalnych na terenie działania LGD przyczyni się do wzmocnienia lokalnej tożsamości społeczności i do stworzenia pozytywnego wizerunku LGD na zewnątrz. Rozwijanie rzemiosła, rękodzieła związanego z dziedzictwem kulturowym Wielkopolski może być także szansą na alternatywne źródło dochodu dla niektórych gospodarstw rolnych, będzie wspierać drobną przedsiębiorczość i podnosić atrakcyjność turystyczną obszaru. -

-

Rolnicy/domownicy podejmujący pozarolniczą działalność gospodarczą przetwórstwa i sprzedaży produktów ekologicznych, produkcji produktów lokalnych i tradycyjnych, w tym lokalnego rzemiosła i rękodzieła, Osoby fizyczne i mikroprzedsiębiorców prowadzący działalność gospodarczą w obszarze produktów i usług opartych na lokalnych zasobach i tradycjach, Organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwoju i promocji produktów tradycyjnych i lokalnych, JST oraz instytucje kultury.

Lista rekomendowanych operacji: Odnowa i rozwój wsi - liczba Preferowane będą typy operacji: ---operacji min. --Preferowane będą typy operacji: Odnowa i rozwój wsi - budowa, przebudowa, remont lub wyposażanie obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym: pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn. Różnicowanie w kierunku Preferowane będą typy operacji: - działalność gospodarcza polegająca na tworzeniu i rozwijaniu produktów i usług, działalności nierolniczej których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze obszaru LSR - rozwój rzemiosła związanego z dziedzictwem kulturowym Wielkopolski Preferowane będą typy operacji: Tworzenie i rozwój - tworzenie punktów małej gastronomii opartej na lokalnych produktach mikroprzedsiębiorstw - rozwój rzemiosła związanego z dziedzictwem kulturowym Wielkopolski „Małe projekty”

Preferowane będą typy operacji: - wydanie folderu o produktach lokalnych - organizacja imprez promujących lokalnych producentów i rękodzielników Preferowane będą typy operacji: - promocja i rozwój lokalnej twórczości kulturowej, rękodzieła - organizacja wystaw, targów produktów lokalnych - inne promocje lokalnych produktów - szkolenia z zakresu produktów lokalnych

53


Przedsięwzięcie nr IV Realizacja przedsięwzięcia przyczynia się do realizacji:

NOWOCZESNOŚĆ NIE TYLKO W DOMU I ZAGRODZIE Celu ogólnego nr 2. ZORGANIZOWANE, PRZEDSIĘBIORCZE I AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO U WRÓT WIELKOPOLSKI

Celu szczegółowego nr 2.1. Rozwój nowoczesnej i funkcjonalnej infrastruktury społecznej na obszarze LSR do 2015 roku Na obszarze LGD Wrota Wielkopolski brakuje małej infrastruktury wiejskiej: Uzasadnienie wyboru sportowej i rekreacyjnej. Rozwój infrastruktury społecznej jest niezbędny do przedsięwzięć i projektów prawidłowego rozwoju społeczności lokalnych. Częstą barierą rozwoju aktywności społecznej na wsiach jest brak odpowiednich pomieszczeń, obiektów, które mogłyby wokół siebie gromadzić lokalną społeczność, stwarzać warunki do rozwijania zainteresowań, kultywowania tradycji lokalnych. Społeczność lokalna „Wrót Wielkopolski” ma utrudniony dostęp i ograniczoną możliwość organizowania różnych przedsięwzięć. Nowoczesna infrastruktura przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców i zwiększenia zaangażowania w rozwój lokalny. - JST i jednostki im podległe tworzące i unowocześniające obiekty użyteczności Grupy docelowe: publicznej; - Rolnicy/domownicy, osoby fizyczne i mikroprzedsiębiorcy podejmujący pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie usług na rzecz lokalnej społeczności m.in. w zakresie sportu i rekreacji; - Organizacje pozarządowych zaangażowanych w tworzenie miejsc spotkań dla mieszkańców, obiektów służących rozwojowi sportu, rekreacji i kultury; - Kościoły i inne związki wyznaniowe zaangażowane w integrację mieszkańców poprzez tworzenie miejsc spotkań i integracji. - Osoby fizyczne oraz osoby prawne prowadzące działalność na terenie LGD zainteresowane rozwijaniem miejsc spotkań, rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców. Lista rekomendowanych operacji: Preferowane będą typy operacji: Odnowa i rozwój wsi - budowa, przebudowa lub remont budynków i obiektów pełniących funkcje miejsc spotkań lub/i ich otoczenia, w tym świetlic wiejskich i placów zabaw, - wyposażanie budynków i obiektów pełniących funkcje miejsc spotkań , - budowa, przebudowa, remont obiektów sportowo-rekreacyjnych lub/i ich otoczenia, - wyposażanie obiektów sportowo-rekreacyjnych, - zagospodarowanie elementów przestrzeni publicznej podnoszących ich atrakcyjność i funkcjonalność, - budowa, przebudowa, remont ścieżek pieszych/rowerowych/ chodników. Różnicowanie w kierunku Preferowane będą typy operacji: - budowa, przebudowa, remont obiektów sportowo-rekreacyjnych lub/i ich otoczenia, działalności nierolniczej - wyposażanie obiektów sportowo-rekreacyjnych. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Preferowane będą typy operacji: - budowa, przebudowa, remont obiektów sportowo-rekreacyjnych lub/i ich otoczenia, - wyposażanie obiektów sportowo-rekreacyjnych.

„Małe projekty”

Preferowane będą typy operacji:

- remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących ich funkcję oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów, Aktywizacja umiejętności

i

nabywanie

- zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Preferowane będą typy operacji: ------

54


Przedsięwzięcie nr V Realizacja przedsięwzięcia przyczynia się do realizacji: Uzasadnienie wyboru przedsięwzięć i projektów

Grupy docelowe:

POSPOLITE RUSZENIE U WRÓT WIELKOPOLSKI Celu ogólnego nr 2. ZORGANIZOWANE, PRZEDSIĘBIORCZE I AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO U WRÓT WIELKOPOLSKI

Celu szczegółowego nr 2.2. Aktywizacja społeczności lokalnej na obszarze LSR do 2015 roku Integracja i aktywizacja społeczna mieszkańców obszaru LGD jest jednym z ważniejszych obszarów problemowych wskazanych w analizie SWOT. Zauważalna jest postępująca alienacja większości mieszkańców, którzy mało się angażują w życie lokalnej społeczności. Na ogół we wsiach jest kilku liderów zaangażowanych w działalność społeczną, reszta mieszkańców jest bierna i trudno ją zainteresować ofertą społeczną. W ramach LSR wspierane będą inicjatywy oddolne mieszkańców w zakresie organizowania czasu wolnego, zagospodarowania świetlic wiejskich, tworzenia oferty edukacyjnej, kulturowej i sportowej dla różnych grup wiekowych w poszczególnych wsiach, które w efekcie mają się stać aktywne, zintegrowane i dobrze zorganizowane. Działania te przyczynią się do pobudzenie aktywności małych społeczności lokalnych na wielu płaszczyznach, także do rozwoju przedsiębiorczych i obywatelskich postaw. Nastąpi nawiązywanie relacji i zacieśnienie więzi społecznych. - Rolnicy/domownicy, osoby fizyczne i mikroprzedsiębiorcy podejmujący pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie usług na rzecz lokalnej społeczności m.in. w zakresie edukacji, kultury i sportu; - Organizacje pozarządowe podejmujące oddolne inicjatywy aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru, - Samorządy lokalne podejmujące działania służące aktywizacji i integracji mieszkańców oraz wsparcia ich organizacji; - Kościoły i inne związki wyznaniowe zaangażowane w integrację mieszkańców wokół wspólnych wartości.

Lista rekomendowanych operacji: Odnowa i rozwój wsi - liczba Preferowane będą typy operacji: ---operacji min. --Różnicowanie w kierunku Preferowane będą typy operacji: - tworzenie i rozwój produktów i usług w zakresie spędzania czasu wolnego innych działalności nierolniczej form aktywności ludności obszaru LSR, w tym rozwój nowoczesnych technologii (np. kawiarenki internetowe) Preferowane będą typy operacji: Tworzenie i rozwój - tworzenie i rozwój produktów i usług w zakresie spędzania czasu wolnego innych mikroprzedsiębiorstw form aktywności ludności obszaru LSR, w tym rozwój nowoczesnych technologii (np. kawiarenki internetowe) Preferowane będą typy operacji: „Małe projekty” - tworzenie i rozwój różnych form spędzania czasu wolnego, rekreacji, edukacji i innych form aktywności, w tym uaktywnienie działalności świetlic wiejskich, - organizowanie szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR, - organizacja imprez aktywizujących społeczność lokalną. Aktywizacja i nabywanie Preferowane będą typy operacji: - tworzenie i rozwój różnych form spędzania czasu wolnego, rekreacji, edukacji i umiejętności innych form aktywności, w tym uaktywnienie działalności świetlic wiejskich, wsparcie młodzieży w zaangażowaniu w działalność społeczną, - tworzenie centrów wsparcia dla organizacji społecznych KGW, OSP, - organizowanie szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR, - organizacja imprez aktywizujących społeczność lokalną.

55


Przedsięwzięcie nr VI Realizacja przedsięwzięcia przyczynia się do realizacji:

OTWARTE WROTA BIZNESU Celu ogólnego nr 2. ZORGANIZOWANE, PRZEDSIĘBIORCZE I AKTYWNE

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Preferowane będą typy operacji: - tworzenie i rozwój produktów i usług na rzecz społeczności w tym w szczególności: w zakresie spędzania wolnego czasu na bazie istniejącej i powstającej infrastruktury społecznej, turystyki i agroturystyki, nowoczesnych technologii. P Preferowane będą typy operacji: - tworzenie i rozwój produktów i usług na rzecz społeczności w tym w szczególności: w zakresie spędzania wolnego czasu na bazie istniejącej i powstającej infrastruktury społecznej, turystyki i agroturystyki, nowoczesnych technologii. Preferowane będą typy operacji: - opracowanie i rozdystrybuowanie materiałów promujących przedsiębiorczość na obszarze LSR, - organizacja przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i podnoszącym kwalifikacje mieszkańców obszaru LSR, - organizacja stoisk promujących przedsiębiorczość mieszkańców obszaru LSR w Polsce i za granicą. Preferowane będą typy operacji: - wsparcie przedsiębiorczości przez organizację przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, - promocja przedsiębiorczości w szczególności poprzez targi, konferencje, festyny, festiwale, konkursy.

SPOŁECZEŃSTWO U WRÓT WIELKOPOLSKI

Celu szczegółowego nr 2.3. Rozwój sektora usług i drobnej przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2015 roku Zróżnicowanie działalności gospodarczej na terenie LGD, gdzie dominuje jeden sektor Uzasadnienie wyboru meblarski, jest bardzo ważnym przedsięwzięciem. Zakłada się wsparcie przedsięwzięć i projektów przedsiębiorców i osób fizycznych w zakresie zakładania firm i tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, w szczególności w dziedzinach niszowych na terenie LGD. - Rolnicy/domownicy, osoby fizyczne i mikroprzedsiębiorcy podejmujący Grupy docelowe: pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie usług zakresie spędzania wolnego czasu, - Osoby fizyczne z obszaru LGD, - Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na obszarze LGD, - Mikroprzedsiębiorcy z terenu LGD, - Organizacje społeczne zaangażowane w rozwój przedsiębiorczości i wspieranie lokalnego rynku pracy. Lista rekomendowanych operacji: Preferowane będą typy operacji: Odnowa i rozwój wsi -----

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw „Małe projekty”

Aktywizacja umiejętności

i

nabywanie

56


Określenie misji LGD

V.

Członkowie Lokalnej Grupy Działania z założenia za główną wartość uznają zasadę partnerskiej współpracy i inicjowanie oddolnych inicjatyw. Podczas warsztatów z udziałem mieszkańców określono następującą misję:

Misją LGD „Wrota Wielkopolski” jest uczynienie terenu działania dobrym miejscem do życia i aktywności w obszarze gospodarczym, kulturowym i społecznym w oparciu o lokalne zasoby oraz współpracę międzysektorową.

VI.

Wykazanie spójności specyfiki obszaru z celami LSR Spójność geograficzna – cały obszar przedmiotowych terenów wiejskich ma jednolity

charakter ziem nizinnych, w całości leży w Kotlinie Kępińskiej, będącą częścią Wysoczyzny Wieruszowskiej, na Nizinie Środkowopolskiej. Spójność przyrodnicza – teren siedmiu gmin łączy podobieństwo ukształtowania terenu. Również warunki klimatyczne są bardzo zbliżone. Warto wspomnieć także o podobnym składzie gatunkowym lasów oraz podobieństwach świata roślinnego i zwierzęcego. Spójność kulturowo-historyczna – obszar Wrót Wielkopolski ze względu na swoją lokalizację - południowy skraj Wielkopolski, zawsze podlegała wpływom innych regionów, zwłaszcza ze strony Śląska. Nasze położenie spowodowało przeplatanie się wielu tradycji. Jednolitość kulturowa regionu przejawia się m.in. w kultywowaniu podobnych tradycji, zwyczajów, obrzędów, a także w przenikaniu się kultury grup etnicznych i wzajemnym czerpaniu z dorobku sąsiadów. Burzliwe dzieje ziem pogranicza Wielkopolski i Śląska miały wpływ na kształtowanie się kultury narodowej tego regionu. Odnajdujemy w niej wpływy polskie, niemieckie a nawet czeskie. Ślady tych oddziaływań dostrzegamy w gwarze, budownictwie, strojach regionalnych, przyśpiewkach i tańcach ludowych. W czasie I wojny światowej i w czasie powstania wielkopolskiego miejscowa ludność jednoznacznie opowiadała się za przyłączeniem do nowo powstającego państwa polskiego. Traktat Wersalski, który wszedł w życie 17 stycznia

57


1920 roku, zmusił Niemców do opuszczenia ziem przeznaczonych Polsce, wywołując entuzjazm wśród mieszkańców tego regionu. Podczas przygotowywania ostatniej reformy struktury samorządu wojewódzkiego, kiedy w miejsce 49 województw powstało 16, mieszkańcy regionu mimo iż mają do Poznania średnio ok. 200 km, natomiast np. do Wrocławia i Opola pod ok. 80 km, zdecydowanie opowiedzieli się za przynależnością do Wielkopolski. Spójność ekonomiczna – region wyróżnia się w całym województwie wielkopolskim najniższym bezrobociem, a jednocześnie najniższymi dochodami na mieszkańca. Region jest „zagłębiem” meblowym na skalę ogólnopolską.

VII. Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla planowanych w ramach LSR przedsięwzięć Podejście LEADER charakteryzuje się wielosektorowym rozwojem danego obszaru objętego działalnością LGD. Jedną z głównych zasad Leadera jest podejście zintegrowane działań podejmowanych w ramach LSR. Leader nie jest sektorowym programem rozwoju; ale przekrojowym i Lokalna Strategia Rozwoju posiada wielosektorową podstawę, integruje wszystkie ważniejsze aspekty życia lokalnej społeczności: społeczną, kulturalną, przyrodniczą, środowiskową. Działania i projekty zawarte w strategii są ze sobą ściśle powiązane, a rola LGD jako koordynatora tych projektów, powoduje, że tworzą one zgraną całość. Integracja w ramach LSR dotyczy przede wszystkim działań prowadzonych w ramach określonych grup działań zwanych przedsięwzięciami. W ramach niniejszej strategii planuje się 6 grup działań - przedsięwzięć, które w efekcie mają się przyczynić do realizacji celów strategicznych i osiągnięcia określonej wizji obszaru. Integracja w ramach LSR dotyczy również związków

między

różnymi

partnerami

gospodarczymi,

społecznymi,

kulturowymi,

środowiskowymi oraz zaangażowanymi sektorami. We wszystkich planowanych i realizowanych przedsięwzięciach zakłada się udział przedstawicieli różnych sektorów w podejmowaniu działań, inwestycji ukierunkowanych na osiągniecie wspólnych celów rozwoju obszaru. Działania wdrażane w ramach lokalnej strategii rozwoju będą monitorowane przez LGD zarówno w procesie podejmowania decyzji o wyborze operacji zgodnych z LSR, jak prowadzenia ewaluacji pod kątem osiąganych wskaźników produktów, rezultatów i oddziaływania na rozwój obszaru. W celach strategicznych oraz

58


przedsięwzięciach ważne jest osiąganie jak największych efektów poprzez połączenie wysiłków partnerów z różnych sektorów oraz równoczesne wykorzystanie zasobów przyrodniczych, kulturowych, społecznych i gospodarczych. I tak na przykład osiągniecie celu I

„Silna

tożsamość kulturowa warunkiem zachowania dziedzictwa kulturowego Wrót Wielkopolski” będzie możliwe w ramach LRS, kiedy przedstawiciele różnych środowisk będą realizować spójne komplementarne działania i inwestycje służące ochronie dóbr kultury, wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych, promocji i rozwojowi lokalnych produktów np. rolnik utworzy punkty małej gastronomii opartej na lokalnych produktach, przedsiębiorca sklep z lokalnymi produktami, organizacje społeczne wraz z samorządem lokalnym zorganizują targi promujące lokalnych producentów i usługodawców, skoordynują działania promocyjne i szkoleniowe. Poprzez to zintegrowane działanie koordynowany i monitorowany przez LGD rozwój turystyczny obszaru w okresie realizacji LSR będzie możliwy do osiągnięcia, zaplanowane wskaźniki będą możliwe do zrealizowania. Na podobnej zasadzie podejścia zintegrowanego będą opierać się przedsięwzięcia służące rozwojowi aktywności i przedsiębiorczości lokalnej społeczności. Rozwój społeczny został ściśle powiązany z rozwojem gospodarczym, standard życia powiązany z jakością życia mieszkańców. Możliwości rozwoju społecznego mieszkańców LGD: dostępu do edukacji, kultury, kultywowania tradycji, rozwijania umiejętności i zainteresowań, są mocno powiązane z możliwościami rozwoju zawodowego i gospodarczego, a tym samym z poziomem życia mieszkańców wsi. Zastosowanie zintegrowanego podejścia do rozwoju obszaru LGD daje realne szanse na rozwiązanie części problemów zgłaszanych przez mieszkańców oraz osiągnięcie wytyczonych celów szczegółowych. Także w ramach kryteriów lokalnych określonych przez LGD w odniesieniu do wyboru operacji działania realizowane wspólnie przez kilku partnerów będą premiowane jako realizacja podejścia zintegrowanego i partnerskiego.

59


VIII. Uzasadnienie przedsięwzięć

podejścia

innowacyjnego

dla

planowanych

w

ramach

LSR

Koncepcja Leader może odegrać cenną rolę w stymulowaniu nowych innowacyjnych podejść do rozwoju obszarów wiejskich. Innowacyjność jest wspierana poprzez przyznanie LGD dużego marginesu swobody i elastyczności w podejmowaniu decyzji co do działań, jakie chciałyby wspierać. Innowacyjność na obszarach wiejskich może oznaczać transfer i adaptację innowacji opracowanych gdzie indziej, modernizację tradycyjnych form technologii (know-how) lub znajdywanie nowych rozwiązań dla stałych problemów wsi, których inne środki interwencyjne polityki nie były w stanie rozwiązać w sposób zadowalający i trwały. Może to dostarczyć nowych odpowiedzi na problemy charakterystyczne dla terenów wiejskich. Dla obszaru LGD „Wrota Wielkopolski” innowacyjny charakter przejawia się w nowym podejściu do wykorzystania bogatego, ale zaniedbanego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru. Dotychczasowe działania w tym kierunku podejmowane były przez różne organizacje i instytucje w sposób niezintegrowany. Były to na ogół pewne nietrwałe inicjatywy. W ramach LSR grupa wraz ze swoimi partnerami planuje stworzyć zintegrowaną koncepcję aktywizacji mieszkańców wokół wspólnych wartości kulturowych i społecznych. Planuje się także bardziej efektywne wykorzystanie nowych technologii informatycznych w celu wykorzystania do lepszej komunikacji i przepływu informacji, nowych form edukacji na odległość oraz projektów młodzieżowych. Tworzenie i rozwój oferty kulturowej obszaru w ramach przedsięwzięcia „Wrota Wielkopolski otwarte na kulturę” planuje się innowacyjne działanie w postaci włączenia rolników i lokalnych przedsiębiorców w budowanie oferty społecznej i kulturowej, a także zagospodarowanie obiektów charakterystycznych dla architektury lokalnej i wykorzystanie ich na cele promocyjne i turystyczne. W przedsięwzięciach: Szlak zabytków „U Wrót Wielkopolski” i Produkt lokalny „We Wrotach Wielkopolski” zakłada się stworzenie kompleksowej oferty promującej obszar w oparciu o koncepcję szlaku rowerowego, łączącego najciekawsze zabytki, obiekty architektury, ciekawie historycznie i kulturowo miejscowości oraz inicjatywy społeczne i gospodarcze. W szczególności planuje się wzmocnić współpracę pomiędzy podmiotami z sektora społecznego, gospodarczego i publicznego, w celu skutecznej promocji obszaru i jego walorów. Nowością

60


będzie z pewnością oznakowanie szlaków turystycznych, stworzenie punktów informacyjnych, wyeksponowanie obiektów cennych kulturowo, zwłaszcza podświetlenie zabytków. W celach promocyjnych walorów i atrakcji terenu potrzebne będą także nowoczesne rozwiązania informacyjne w postaci multimedialnych map, folderów promocyjnych, przewodników, profesjonalnych stron internetowych, punktów informacji, tablic informacyjnych itp. W ofertę promocyjną obszaru LGD planuje się włączyć lokalnych rękodzielników, rzemieślników i twórców ludowych, którzy będą prezentować i promować lokalne tradycje, produkty i usługi. W przedsięwzięciach „Nowoczesność nie tylko w domu i zagrodzie” i „Pospolite ruszenie u Wrót Wielkopolski” planuje się rozwój nowych usług na tym obszarze dotychczas mało rozwiniętych, tj. usług w zakresie rekreacji, wypoczynku, sportu, kultury, rehabilitacji, opieki zdrowotnej i terapii, a także tworzenie miejsc integracji i aktywizacji mieszkańców typu kawiarnia, klub, siłownia. Konieczne jest także uzupełnienie przez prywatne inicjatywy publicznej oferty edukacyjnej i opiekuńczej np. przedszkola, szkoły językowe, szkoły tańca i śpiewu, gry na instrumentach. Planuje się innowacyjne

podejście do rozwoju miejsc spotkań dla mieszkańców i ich nowych funkcji dla lokalnych społeczności. Świetlice wiejskie i inne miejsca aktywności i integracji mieszkańców mają stać się nowoczesnymi centrami, oferującymi ciekawe zajęcia edukacyjne, kulturowe, integracyjne, przyciągające mieszkańców w różnym wieku. Ponadto planuje się wykorzystanie nowych technologii informatycznych w rozwoju lokalnych społeczności np. szkoleń na odległość, forów internetowych, sklepów internetowych lokalnych produktów i inicjatyw. Rozwijanie idei partnerstwa trzech sektorów, wiązanie celów społecznych z gospodarczymi, może zaowocować wieloma innowacyjnymi rozwiązaniami służącymi podnoszeniu poziomu życia mieszkańców obszaru objętego LSR. Takie podejście będzie promować wspólne działania przedstawicieli różnych środowisk i sektorów i próbę wiązania w kompleksowe i spójne dotychczas rozproszone działania, inicjatywy, inwestycje. Aktywizacja mieszkańców i ich integracja jest ważnym i nowym elementem rozwoju tego obszaru. Ponadto w „Otwarte Wrota Biznesu” zakłada się wspieranie nowych gałęzi gospodarki poza meblarstwem, które obecnie dominuje na terenie LGD. Planuje się we współpracy z przedstawicielami różnych sektorów podjąć aktywne i innowacyjne działania w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego, stosowania nowoczesnych rozwiązań w zakresie informacji dla przedsiębiorców, szkoleń dla osób bezrobotnych, szkoleń dla osób, które chcą zmienić zawód i zdobyć nowe kwalifikacje. W szczególny sposób promowane będą inicjatywy z zakresu ekonomii społecznej, a także profesjonalizacja organizacji pozarządowych w kierunku sprawnych organizacji niezależnych finansowo i organizacyjnie.

61


IX. Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR, procedury wyboru operacji przez LGD, procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie LSR”, kryteriów, na podstawie których jest oceniana zgodność operacji z LSR, oraz kryteriów wyboru operacji, a także procedury zmiany tych kryteriów Procedury oceny zgodności i wyboru operacji dotyczących „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” w Stowarzyszeniu LGD „Wrota Wielkopolski” są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (wraz z późniejszymi rozporządzeniami zmieniającymi). W trakcie realizacji LSR możliwe będą zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji. Konieczność tych zmian może być spowodowana: 1) zmianą warunków społecznogospodarczych obszaru objętego LSR, a tym samym analizy SWOT, do której kryteria są adekwatne, 2) trudnościami w procesie wyboru zgłoszonymi przez członków Rady, 3) niemożnością osiągnięcia zakładanych wskaźników, 4) zmianami warunków prawnych związanych z Osią 4 PROW. W przypadku stwierdzenia wyżej wymienionych sytuacji, Rada lub Zarząd większością głosów przyjmie wniosek o dokonanie zmian w kryteriach. Zarząd przygotowuje projekt zmian w lokalnych kryteriach, które wraz ze zmianą LSR są przyjmowane w drodze uchwały przez Walne Zebranie Członków. Następnie zmiany te zostaną zgłoszone przez Zarząd Samorządowi Województwa odpowiedzialnemu za wdrażanie Osi 4 PROW. Akceptacja Samorządu Województwa będzie skutkowała wprowadzeniem nowych kryteriów oraz zmianami dokumentacji procedury wyboru operacji wdrażanych w ramach LSR. Nadzór nad procedurą zmian kryteriów będzie miała Rada Stowarzyszenia. Organem dokonującym oceny zgodności wniosków z LSR i wyboru operacji do finansowania jest Rada Stowarzyszenia, która rozpatruje wnioski i podejmuje decyzje w ich sprawie podczas swoich posiedzeń. We wszystkich głosowaniach dotyczących decyzji w sprawie wyboru projektów podejmowanych przez organ decyzyjny partnerzy społeczni i gospodarczy, jak również przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, musza stanowić co najmniej 50% głosów.

62


Następnie dokonywana jest ocena zgodności zgłoszonych projektów z LSR (przez członków Rady) – odbywa się to poprzez wypełnienie formularza oceny zgodności . Następnie zostają zliczone głosy pozytywne, jeżeli większość bezwzględna (50%+1) jest za pozytywnym rozpatrzeniem zgodności wniosku z LSR uznaje się go za zgodny z LSR. Beneficjent przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie może skorzystać z nieodpłatnej pomocy specjalnie do tego celu zatrudnionego eksperta/konsultanta LGD. Procedura przygotowania naboru wniosków Samorząd województwa wielkopolskiego (właściwy ze względu na siedzibę LGD), na wniosek LGD, podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości składania, za pośrednictwem LGD, wniosków o przyznanie pomocy. We wniosku LGD określa planowany termin składania wniosków o przyznanie pomocy na dofinansowanie operacji wdrażanych w ramach LSR. LGD składa ten wniosek w terminie 44 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia biegu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy na małe projekty, a dokumenty niezbędne do podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy - w terminie 24 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia biegu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy. Istnieje możliwość ogłoszenia naboru wniosków ze wskazaniem tematycznego zakresu operacji. Termin ogłoszenia naboru powinien być uzgodniony z Samorządem Województwa i może być zmieniony przez Samorząd w wyniku konsultacji z LGD. Procedura wyboru projektów przez Stowarzyszenie LGD „Wrota Wielkopolski” Nabór i ocena wniosków oraz wybór operacji do finansowania będzie odbywać się według następującej procedury: 1. Nabór wniosków o pomoc na realizację operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy finansowej w ramach działań: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty” będzie prowadzony zgodnie z

rozporządzeniem w sprawie

szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 8 lipca 2008 roku (wraz z późniejszymi rozporządzeniami zmieniającymi).

63


2. Informację o możliwości składania wniosków jest zamieszczana na stronie internetowej

Samorządu Województwa i Lokalnej Grupy Działania, w siedzibie LGD oraz w prasie lokalnej najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem naboru wniosków. 3. Wnioskodawcy składają wnioski bezpośrednio w siedzibie Biura LGD w terminie i formie określonej w ogłoszeniu, a w przypadku naborów ze wskazaniem tematycznym zakresu operacji, także zgodnie z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu o naborze. Za datę i godzinę złożenia wniosku uznaje się datę i godzinę dostarczenia wniosku do siedziby Biura LGD i zarejestrowania w rejestrze wniosków. 4. Biuro LGD wydaje wnioskodawcom potwierdzenie złożenia wniosku na jego kopii, zawierające datę i godzinę wpływu wniosku, opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez pracownika Biura wyznaczonego do przyjmowania wniosków. 5. Rada Stowarzyszenia dokonuje oceny operacji do finansowania w terminie do 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy, podejmując następujące działania: a. Po upływie terminu składania wniosków na operacje, Zarząd LGD w porozumieniu z Przewodniczącym Rady wyznacza termin, miejsce i porządek posiedzenia Rady. Biuro LGD niezwłocznie wysyła drogą pocztową lub mailową członkom Rady zawiadomienie o posiedzeniu wraz z informacją dotyczącą możliwości zapoznania się z materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia. Dokumentacja może być udostępniana członkom Rady tylko w Biurze LGD. Informacja o posiedzeniu Rady jest także podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej LGD oraz siedzibie LGD wraz z listą złożonych wniosków. Posiedzenie Rady nie może być wyznaczone wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia wysłania zawiadomień członkom Rady. b. Po upływie terminu składania wniosków na operacje personel Biura LGD wraz z członkami Zarządu dokonuje streszczenia zawartości wszystkich wniosków (w formie kart informacyjnych) oraz sprawdzenia każdego wniosku pod kątem:

64


zgodności z celami ogólnymi, szczegółowymi i przedsięwzięciami w LSR, zgodności z zakresem tematycznym określonym w informacji o możliwości składania wniosków (jeśli w informacji został wskazany zakres tematyczny) oceny wg lokalnych kryteriów wyboru operacji. c. W uzgodnionym przez Zarząd i Radę terminie (nie później jednak niż w terminie 21 dni od dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy) odbywa się posiedzenie Rady. Na posiedzeniu Rady wnioski w formie kart informacyjnych są przedstawiane członkom Rady i omawiane w kolejności odpowiadającej kolejności ich zgłoszenia. d. Przed rozpoczęciem każdego posiedzenia Rady, na którym rozpatrywane są wnioski o dofinansowanie, wszyscy członkowie Rady wypełniają i składają Przewodniczącemu Rady Deklaracje bezstronności (załącznik nr 1 do Regulaminu Rady). e. Po prezentacji wniosku przez członka Zarządu Rada podejmuje dyskusję nad zgodnością z LSR oraz lokalnymi kryteriami wyboru operacji, odpowiadając na pytania: 1. Czy wniosek jest zgodny z jednym z celów LSR? 2. Czy wniosek jest zgodny z celem szczegółowym LSR? 3. Czy wniosek odpowiada założonym w LSR przedsięwzięciom? 4. Czy zakres operacji jest zgodny z zakresem tematycznym określonym w Informacji o możliwości składania wniosków (jeśli w informacji został wskazany zakres tematyczny). Po zakończeniu dyskusji Rada przeprowadza następujące głosowania: głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR, przeprowadzane przy użyciu „Karty oceny zgodności operacji z LSR” (załącznik nr 2 do Regulaminu Rady). Wynik głosowania w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR jest pozytywny, jeśli większość głosów (50% +1) została oddana na opcję, że operacja jest zgodna z LSR.

65


Głosowanie w sprawie stwierdzenia czy zakres operacji jest zgodny z zakresem tematycznym określonym w informacji o możliwości składania wniosków (jeśli w informacji został wskazany zakres tematyczny). głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD, przeprowadzane przy użyciu „Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD”. f. Wyniki głosowania są zliczone przez komisję skrutacyjną i zapisane w protokole z posiedzenia Rady. Na podstawie wyników głosowań sporządzana jest lista ocenionych operacji zgodnie z liczbą przyznanych punktów. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów w ocenie danej operacji o miejscu na liście decyduje data wpływu do Biura LGD potwierdzona w rejestrze wniosków. g. Operacja, którą uznano za niezgodną z Lokalną Strategią Rozwoju zostaje odrzucona i nie podlega dalszym procedurom oceny. h. Rada dokonuje wyboru projektów do limitu dostępnych środków. i. Lista zostaje zatwierdzona przez Radę w drodze uchwały z informacją o możliwości odwołania od decyzji Rady z podanym terminem i określoną procedurą. j. W terminie maksymalnie 2 dni od posiedzenia Rady lista operacji ocenionych zostaje zamieszona na stronie internetowej LGD. k. Niezwłocznie po posiedzeniu Rady, lecz nie później niż w terminie 21 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków, Biuro LGD informuje wnioskodawców w formie pisemnej m.in.: 1) o zgodności operacji z LSR lub jej niezgodności -wskazując przyczyny, 2) o liczbie uzyskanych punktów w ramach tej oceny lub miejscu na liście ocenionych projektów, 3) o możliwości złożenia odwołania od wyników tej oceny zgodnie z procedurą określoną w LSR i Regulaminie Rady l. Wnioskodawca w terminie 8 dni od dnia zamieszczenia listy operacji ocenionych przez Radę na stronie internetowej LGD, może złożyć w biurze LGD odwołanie od rozstrzygnięć Rady. W przypadku wpłynięcia odwołań od decyzji Rady Przewodniczący Rady lub w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady.

66


m. Rada podczas drugiego posiedzenia: 1. W przypadku wpływu odwołań od oceny, przeprowadza procedurę odwoławczą zgodnie z Regulaminem Rady. Po rozpatrzeniu odwołań Rada sporządza ostateczną listę operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania, zatwierdzając ją w formie uchwały. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów w ocenie danej operacji o miejscu na liście decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia potwierdzona w rejestrze wniosków. n. Po przeprowadzonej procedurze odwoławczej Rada przyjmuje w drodze uchwał: a) Listę operacji, które zostały wybrane, ustalając ich kolejność według liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania kryteriów lokalnych; zawierającą dane umożliwiające identyfikację operacji i wnioskowaną kwotę pomocy oraz informację, które operacje mieszczą się w ramach limitu określonego w ogłoszeniu. W przypadku ostatniego naboru LGD wybiera operacje do wysokości 120% limitu wskazanego w informacji o naborze b) Listę operacji, które nie zostały wybrane, uwzględniając wyniki oceny operacji dokonanej na skutek złożonych odwołań zawierającą w szczególności dane umożliwiające identyfikację operacji i wnioskowaną kwotę pomocy, ze wskazaniem projektów uznanych za zgodne lub niezgodne z LSR oraz tych, które nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w informacji o naborze wniosków oraz są niezgodne z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze ( o ile taki zakres był wskazany). Rada podejmuje także uchwały w sprawie wyboru/niewybrania w odniesieniu do poszczególnych operacji. Następnie LGD informuje na piśmie Wnioskodawców o: 1) wybraniu lub niewybraniu operacji, wskazując przyczyny niewybrania, 2) liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru operacji lub miejsca na liście wybranych operacji. 3) możliwości złożenia wniosku bezpośrednio do podmiotu wdrażającego (z wyjątkiem małych projektów).

67


4) czy operacja mieści się w limicie dostępnych środków. W przypadku ostatniego naboru wnioski wybiera się i umieszcza na liście ze wskazaniem, które wnioski mieszczą się w limicie. Niezwłocznie po posiedzeniu Rady, lecz nie później niż w terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy, LGD przekazuje właściwemu podmiotowi wdrażającemu listę wybranych i niewybranych operacji wraz z uchwałami Rady LGD i wszystkimi złożonymi wnioskami o przyznanie pomocy. Instytucje wdrażające działania „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” (Oddział Regionalny ARiMR), „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (Oddział Regionalny ARiMR), „Odnowa i rozwój wsi” (Samorząd Województwa Wielkopolskiego) oraz „małych projektów” (Samorząd Województwa Wielkopolskiego) mogą wezwać Wnioskodawców do złożenia wyjaśnień i uzupełnień we wnioskach o przyznanie pomocy. Procedura oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju przeprowadzana na prośbę Instytucji Wdrażającej w wyniku zmian w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji wprowadzonych na etapie weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy lub na etapie realizacji umowy. 1. Procedura oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju przeprowadzana na prośbę Instytucji Wdrażającej w wyniku zmian w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji wprowadzonych na etapie weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy lub na etapie realizacji umowy ma charakter procedury nadzwyczajnej. 2. Procedura polega na przeprowadzeniu oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju w wyniku zmian w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji, zgodnie z zapisami Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Regulaminu Rady; odpowiadającymi głosowaniu nad zgodnością operacji z Lokalną Strategią Rozwoju za pomocą karty oceny zgodności operacji z LSR po zmianach w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji oraz procedurą odwoławczą od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR.

68


2. W przypadku, gdy zmiana w zakresie rzeczowym operacji powodowałaby, iż operacja w danym kształcie zostałaby uznana za niezgodną z Lokalna Strategia Rozwoju, organ decyzyjny LGD podejmuje uchwałę potwierdzająca ten fakt. Uchwała taka stanowić będzie dla podmiotu wdrażającego podstawę do nie wyrażenia zgody na zmianę. 3. Powyższą procedurę stosuje się także przy ocenie możliwości zawarcia aneksu do umowy przyznania pomocy w sytuacji zmiany w zakresie rzeczowym operacji.

Procedury oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji przez LGD oraz kryteriów wyboru operacji oraz procedury odwoławczej od wyników oceny Rady /wersja tabelaryczna/ Etap

Osoba odpowiedzialna

Czynności

Dokumenty stosowane w procedurze oceny i wyboru operacji

W TRAKCIE NABORU WNIOSKÓW WYKONANE ZOSTANĄ CZYNNOŚCI: Pracownik biura LGD Przyjęcie wniosku wraz z załącznikami Przyjęcie wniosku Rejestracja i nadanie numeru w rejestrze Rejestr wniosków

Zakończenie naboru wniosków

Kierownik/ Pracownik biura LGD

Potwierdzenie przyjęcia wniosku na kopii wniosku. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku, , numer z rejestru LGD oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. Zamknięcie naboru wniosków zgodnie z datą i godziną podaną w ogłoszeniu konkursowym.

PO ZAKOŃCZENIU NABORU WNIOSKÓW, ALE NIE PÓŹNIEJ NIŻ 21 OD DNIA ZAKOŃCZENIA NABORU, WYKONANE ZOSTANĄ CZYNNOŚCI: Zarząd LGD Ustalenie terminu posiedzenia organu Zawiadomienie o Zakończenie decyzyjnego LGD w konsultacji z posiedzeniu Rady Przewodniczącym Rady, podanie do publicznej wiadomości poprzez stronę LGD wraz z listą złożonych wniosków. Przewodniczący Rady Podpisanie zawiadomień o posiedzeniu Rady lub Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Rady Pracownik biura LGD Przygotowanie i rozesłanie zawiadomień o posiedzeniu organu decyzyjnego wraz z informacją dotyczącą możliwości zapoznania się z materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia w biurze LGD, w tym z wnioskami o przyznanie pomocy, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.

69


Przygotowanie posiedzenia Rady Stowarzyszenia Streszczenie wniosków o przyznanie pomocy

Procedura oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji zgodnie z kryteriami wyboru operacji

Pracownik biura LGD/ Kierownik Biura

Pracownik biura LGD/ Zarząd Pracownik biura LGD Kierownik Biura/Zarząd

Udostępnienie w siedzibie LGD oryginałów: złożonych wniosków oraz kart informacyjnych do wcześniejszego zapoznania się przez członków Rady przed posiedzeniem. Sporządzenie streszczenia wniosków o przyznanie pomocy w formie kart informacyjnych. Przygotowanie materiałów dla osoby referującej streszczenia projektów pod kątem zgodności z LSR i kryteriami lokalnymi.

Pracownik biura LGD/Kierownik Biura

Przygotowanie dokumentacji na posiedzenie Rady.

Przewodniczący Rady lub jeden z jego Zastępców Członkowie Rady

Otwarcie posiedzenia od przedstawienia porządku obrad i sprawdzenia quorum. Powołanie komisji skrutacyjnej. Podpisanie listy obecności i deklaracji bezstronności przez każdego z członków Rady. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Lista obecności

Przewodniczący Rady lub wiceprzewodniczący Rady Członek Zarządu

Przeprowadzenie procedury wyłączenia członka z udziału w ocenie operacji co do których dany członek nie może zachować zasady bezstronności. Prezentacja poszczególnych operacji na podstawie karty informacyjnej. Wnioski są omawiane w kolejności odpowiadającej ich kolejności złożenia w rejestrze wniosków. Głosowanie nad zgodnością operacji z LSR.

Deklaracja bezstronności (zał. nr 1 do Regulaminu Rady) Kopie kart informacyjnych operacji

Członkowie Rady

Głosowanie nad oceną operacji pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.

Komisja skrutacyjna Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady Zawiadomienie o wynikach oceny Rady

Karta informacyjna operacji

Pracownik biura LGD Kierownik Biura

Przewodniczący Rady lub jeden z Wiceprzewodniczących Pracownik biura LGD

Obliczanie wyników głosowań, kontrola quorum, sporządzanie protokołu z posiedzenia Rady i uchwały Prowadzenie posiedzenia Podpisanie protokołu i uchwał Przygotowanie pism informujących o wynikach oceny dokonanej przez Radę, zawierających informację o: zgodności operacji z LSR albo jego niezgodności – wskazując przyczyny niezgodności; liczbie uzyskanych punktów w ramach tej oceny; możliwości złożenia odwołania od wyników tej oceny zgodnie z procedurą określoną w LSR. Podpisanie pism informujących o wynikach oceny dokonanych przez Radę

Karta do głosowania nad zgodnością operacji z LSR (zał. nr 2 do Regulaminu Rady) Karta do oceny operacji wg lokalnych kryteriów LGD (zał. nr 4 do Regulaminu Rady) -

Pismo informujące o wynikach oceny

Rozesłanie pism informujących o wynikach

70


oceny Ogłoszenie listy ocenionych operacji przez Radę na stronie internetowej LGD.

Lista ocenionych operacji

NIEZWŁOCZNIE PO DOKONANIU OCENY POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z LSR ORAZ SPEŁNIANIA LOKALNYCH KRYTERIÓW, LECZ NIE PÓŹNIEJ NIŻ W TERMINIE 45 DNI OD DNIA ZAKOŃCZENIA NABORU, WYKONANE ZOSTANĄ NASTĘPUJĄCE CZYNNOŚCI: Pracownik biura Przyjęcie odwołań od decyzji Rady złożonych Wniosek o ponowne Procedura LGD/Kierownik Biura osobiście przez wnioskodawców w Biurze LGD rozpatrzenie operacji odwołania od rozstrzygnięć Przekazanie odwołań do ponownego rozpatrzenia (załącznik Nr 5 do Regulaminu Rady) Rady przez Radę Rejestr odwołań Przygotowanie i rozesłanie zawiadomień o posiedzeniu organu decyzyjnego wraz z informacją dotyczącą możliwości zapoznania się z materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z odwołaniami złożonymi przez Wnioskodawców, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia. Przewodniczący Rady Otwarcie posiedzenia od przedstawienia porządku lub Wiceprzewodniczący obrad i sprawdzenia quorum. Powołanie komisji Rady skrutacyjnej Przeprowadzenie procedury wyłączenia członka z udziału w ocenie operacji co do których dany członek nie może zachować zasady bezstronności. Członkowie Rady

Podpisanie listy obecności i deklaracji bezstronności przez każdego z członków Rady. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady

Przeprowadzenie procedury wyłączenia członka z udziału w ocenie operacji co do których dany członek nie może zachować zasady bezstronności. Zreferowanie treści odwołań.

Członkowie Rady

Ponowne rozpatrzenie wniosków o pomoc na operacje, których odwołania zostały przyjęte przez Radę.

Pracownik biura LGD/Zarząd

Przygotowanie treści uchwał dotyczących: Listy operacji, które zostały wybrane, ustalając ich kolejność według liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania kryteriów lokalnych oraz Listy operacji, które nie zostały wybrane, uwzględniając wyniki oceny operacji dokonanej na skutek złożonych odwołań. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru/niewybrania dla poszczególnych operacji Rada wybiera projekty do limitu dostępnych środków Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wybranych operacji i listy niewybranych operacji

Członkowie Rady

Uchwały

71


Zawiadomienie o wynikach wyboru operacji przez Radę Przekazanie dokumentów podmiotowi wdrażającemu działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

Pracownik biura LGD/Kierownik Biura

Pracownik biura LGD / Kierownik Biura/ Zarząd

Przygotowanie pism informujących oraz wysłanie ich do wnioskodawców o wynikach wyboru Zamieszczenie listy operacji wybranych i niewybranych na stronie internetowej LGD LGD przekazuje właściwemu podmiotowi wdrażającemu listę wybranych i niewybranych operacji wraz z uchwałami Rady LGD i wszystkimi złożonymi wnioskami o przyznanie pomocy wraz załącznikami.

Pismo informujące o wynikach wyboru

72


Graficzna prezentacja procedury wyboru operacji przez LGD Informacja o zawarciu umowy

Samorząd Województwa Wielkopolskiego - instytucja wdrażająca

Lista wniosków wybranych i niewybranych przez Radę

Umowa o dofinansowanie projektu

W zależności od działań

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Agencja Płatnicza, Instytucja wdrażająca

Organ decyzyjny LGD – Rada Stowarzyszenia LGD „Wrota Wielkopolski” Wybór wniosków do finansowania w ramach LSR z zachowaniem procedury odwoławczej

Lista wniosków wybranych i niewybranych przez Radę

Umowa o dofinansowanie projektu

LGD Weryfikacja wstępna wniosków i przygotowanie kart informacyjnych operacji

Wniosek o przyznanie pomocy

Składanie wniosków w biurze LGD przez Beneficjentów w ramach działań osi 3 oraz w ramach tzw. małych projektów wdrażanych w ramach LSR

Ogłoszenie naboru wniosków przez Samorząd Województwa na wniosek LGD

73


Lokalne kryteria wyboru operacji przez organ decyzyjny LGD „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” Lokalne kryteria oceny operacji Wnioskowana kwota pomocy wynosi: - mniej niż 50 tys. zł - 5 pkt. - od 50 tys. zł do 70 tys. zł – 3 pkt. - powyżej 70 tys. zł – 0 pkt. Powierzchnia gospodarstwa, które posiada lub w którym pracuje wnioskodawca, wynosi (w hektarach fizycznych): - do 30 ha – 3 pkt. - powyżej 30 ha – 0 pkt.

Adekwatność do analizy SWOT Preferuje się operacje/projekty o niższej wartości kosztów kwalifikowalnych co wynika z ograniczonej ilości środków na realizacje LSR dla obszaru LGD. Kryterium mierzalne. Preferuje się operacje/projekty realizowane w niskotowarowych gospodarstwach, nie dających możliwości utrzymania rodziny rolniczej. Kryterium mierzalne.

Operacja będzie promowała obszar LGD poprzez wykorzystanie logo LGD i nazwy LGD itp. Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt.

Preferuje się operacje zakładające wykorzystanie logo i nazwy LGD – w ten sposób przyczyniając się do promocji obszaru LGD. kryterium to jest adekwatne do SWOT gdzie wykazano jako słabość słabą promocję obszaru w oparciu o lokalną kulturę, słaba identyfikacja mieszkańców z „małą ojczyzną”. Kryterium mierzalne i adekwatne do analizy SWOT. Preferuje się operacje związane z lepszym wykorzystaniem często zaniedbanego dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego obszaru LGD. Kryterium jest adekwatne do analizy SWOT ponieważ wspiera mocne strony obszaru LGD – dziedzictwo kulturowe, historyczne i społeczne LGD świadczące o specyfice obszaru objętego LSR. Kryterium adekwatne do analizy SWOT.

Realizacja operacji przyczyni się do lepszego wykorzystania zasobów obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju - zasobów przyrodniczo-krajobrazowych - zasobów historyczno-kulturowych - aktywności społecznej, kulturalnej lub gospodarczej mieszkańców

Źródło weryfikacji Wniosek o przyznanie pomocy. Zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku przez wnioskodawcę Oświadczenie wnioskodawcy o zamiarze i sposobie wykorzystania logo i nazwy LGD do promocji obszaru.

Wniosek o przyznanie pomocy.

od 0 do 3 punktów Maksymalna SUMA PUNKTÓW - 12

Minimalna wymagana liczba punktów: 5

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” Lokalne kryteria oceny operacji Wnioskowana kwota pomocy wynosi: - mniej niż 50 tys. zł - 5 pkt. - od 50 tys. zł do 70 tys. zł – 3 pkt. - powyżej 70 tys. zł – 0 pkt.

Adekwatność do analizy SWOT Preferuje się operacje/projekty o niższej wartości kosztów kwalifikowalnych co wynika z ograniczonej ilości środków na realizacje LSR dla obszaru LGD.

Operacja przyczyni się do zróżnicowania lokalnej gospodarki - tak – 3 pkt. - nie – 0 pkt.

Preferuje się operacje związane z rozwojem działalności gospodarczej w branżach niszowych na terenie LGD, w szczególności tych nie związanych z dominującym przemysłem meblarskim. Kryterium mierzalne i adekwatne do analizy SWOT. Preferuje się operacje zakładające wykorzystanie logo i nazwy LGD – w ten sposób przyczyniając się do promocji obszaru LGD. kryterium to jest adekwatne do SWOT gdzie wykazano jako słabość słabą promocję obszaru w oparciu o lokalną kulturę, słaba identyfikacja

Operacja będzie promowała obszar LGD poprzez wykorzystanie logo LGD i nazwy LGD itp. Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt.

Wniosek o przyznanie pomocy.

Wniosek o przyznanie pomocy.

Oświadczenie wnioskodawcy o zamiarze i sposobie wykorzystania logo i nazwy LGD do promocji obszaru.

74


Realizacja operacji przyczyni się do lepszego wykorzystania zasobów obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju - zasobów przyrodniczo-krajobrazowych - zasobów historyczno-kulturowych - aktywności społecznej, kulturalnej lub gospodarczej mieszkańców od 0 do 3 punktów \Maksymalna liczba punktów - 12

mieszkańców z „małą ojczyzną”. Kryterium mierzalne i adekwatne do analizy SWOT. Preferuje się operacje związane z lepszym wykorzystaniem często zaniedbanego dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego obszaru LGD. Kryterium jest adekwatne do analizy SWOT ponieważ wspiera mocne strony obszaru LGD – dziedzictwo kulturowe, historyczne i społeczne LGD świadczące o specyfice obszaru objętego LSR. Kryterium adekwatne do analizy SWOT.

Wniosek o przyznanie pomocy.

Minimalna wymagana liczba punktów: 5

„Odnowa i rozwój wsi” Adekwatność do analizy SWOT

Źródło weryfikacji

Wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków UE (środki przedakcesyjne, fundusze strukturalne) - tak - 3 pkt. - nie - 0 pkt.

Preferuje wnioskodawców doświadczonych w obszarach, których dotyczą projekty, zapewniających sprawną i z dużym prawdopodobieństwem skuteczną realizację projektów. Kryterium mierzalne.

Operacja jest komplementarna w stosunku do innych operacji/ projektów zrealizowanych na obszarze wdrażania LSR - tak – 1 pkt. - nie – 0 pkt.

Preferuje się projekty komplementarne do innych realizowanych na terenie działania LGD w celu wzmocnienia efektu rozwoju partnerstwa lokalnego i podejścia zintegrowanego. Kryterium mierzalne.

Realizacja operacji przyczyni się do aktywizacji społeczności lokalnej (załącznik w postaci planu wykorzystania inwestycji) – 0 do 5 pkt.

Preferuje operacje/projekty dotyczące aktywizacji społeczności lokalnej, w tym stworzenia technicznych warunków do rozwoju ciekawej oferty społecznej, kulturowej i integracji mieszkańców. Preferowane będą operacje dotyczące rozwoju działalności i lepszego wykorzystania świetlic wiejskich, domów kultury, miejsc spotkań i integracji. Kryterium to wynika ze słabych stron analizy SWOT: Niewystarczająca ilość obiektów sportowych i rekreacyjnych, Brak nowoczesnych instytucji kultury i niedoinwestowanie ich działalności.

Oświadczenie wnioskodawcy o zrealizowanych projektach ze środków przedakcesyjnych UE i funduszy strukturalnych UE wraz z zestawieniem w tabeli projektów z podaniem nazwy projektu, celów projektu, wartość projektu, okres realizacji, źródła dotacji podpisane przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca składa podpisane oświadczenie wraz z załącznikiem w postaci wykazu projektów realizowanych na terenie LGD, z którymi dana operacja jest komplementarna. Wnioskodawca składa podpisane oświadczenie wraz z załącznikiem w postaci planu wykorzystania inwestycji na okres min. 2 lat od zakończenia inwestycji i deklaruje realizację tego planu aktywizującego społeczność lokalną.

Lokalne kryteria oceny operacji

Kryterium adekwatne do analizy SWOT.

Maksymalna liczba punktów - 9

Minimalna wymagana liczba punktów: 4

75


„Małe projekty” Lokalne kryteria oceny operacji Wnioskodawca składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie w naborze – 5pkt. Wnioskodawca składa więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie w naborze – 1 pkt. Realizacja operacji przyczyni się do lepszego wykorzystania zasobów obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju - zasobów przyrodniczo-krajobrazowych - zasobów historyczno-kulturowych - aktywności społecznej, kulturalnej lub gospodarczej mieszkańców od 0 do 4 punktów

Operacja jest realizowana przez następujący podmiot: Operacja jest realizowana przez następujący podmiot: - organizacja pozarządowa – 4 pkt. - inne – 3 pkt. W jakim stopniu operacja realizuje cele LSR (czy wpisuje się w preferowane w LSR typy operacji)

Adekwatność do analizy SWOT Wpłynie to korzystnie na różnorodność projektów realizowanych przez wnioskodawców, oraz ułatwi dostęp do otrzymania dofinansowania większej liczbie wnioskodawców. Kryterium mierzalne. Preferuje się operacje związane z lepszym wykorzystaniem zasobów obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju Kryterium jest adekwatne do analizy SWOT ponieważ wspiera mocne strony obszaru LGD – dziedzictwo kulturowe, historyczne i społeczne LGD świadczące o specyfice obszaru objętego LSR oraz przeciwdziała słabym stronom czyli: ograniczona możliwość rozwoju zainteresowań, mała liczba mieszkańców (procentowo) zaangażowanych społecznie, Uboga oferta spędzania czasu wolnego (młodzieży i ludzi starszych). Kryterium adekwatne do analizy SWOT. Preferuje się wnioski składane przez organizacje pozarządowe, działające z własnej inicjatywy na rzecz interesu publicznego i niedziałające dla osiągnięcia zysku. Kryterium mierzalne. Kryterium formalne.

mierzalne,

spełniające

wymagania

Źródło weryfikacji Lista złożonych wniosków

Wniosek o przyznanie pomocy.

Wniosek o przyznanie pomocy.

Wniosek o przyznanie pomocy.

- od 0 do 1 pkt.

Maksymalna liczba punktów - 14 pkt.

Minimalna wymagana liczba punktów: 6

O miejscu danego wniosku na liście będzie decydowała liczba punktów uzyskanych w ramach tzw. lokalnych kryteriów wyboru operacji wdrażanych poprzez Lokalną Strategię Rozwoju. Członkowie Rady Stowarzyszenia będą mieli do dyspozycji „Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD” (załącznik nr 4 do Regulaminu Rady). W sytuacji równej ilości punktów będzie decydowała wcześniejsza data złożenia wniosku do Biura LGD.

76


X.

Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji Budżet przeznaczony na realizację przedsięwzięć zaplanowanych w LSR został ustalany

zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Wartość obliczane są w stosunku do ilości mieszkańców terenu objętego działania LGD „Wrota Wielkopolski”. Zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Rolnictwa dot. podejścia Leader jest iloczynem liczby mieszkańców* obszaru i sumy 148 zł. 55 709 mieszkańców x 148,00 zł = 8 244 932,00 zł 4.1.Pomoc na działania odpowiadające celom osi 3 (Różnicowanie, Odnowa, Mikroprzedsiębiorstwa) oraz „małe projekty”

4.2. Projekty współpracy

4.3.1.Koszty bieżące LGD

4.3.2.Aktywizacja i nabywanie umiejętności

Liczba mieszkańców * 116 zł

Liczba mieszkańców* 3 zł

Maksymalnie 15% całości budżetu

Maks. na 4.3. = liczba mieszkańców * 29 zł Pomniejszona o koszty bieżące LGD (821 222 – 628 000)

6 462 244,00 zł

167 127,00 zł

1 236 739,00 zł

378 822,00 zł

Razem działania

8 244 932,00 zł

*Stan liczby mieszkańców z danych GUS na dzień 31.XII.2006

77


Działania osi 4 przeprowadzane przez LGD 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju rok

Kategoria kosztu/wydatku

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 1

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Odnowa i rozwój wsi

2

3

4.21 – Wdrażanie projektów współpracy

Małe projekty 4

Razem 4.1/413 5

Przygotowa nie projektów współpracy

Realizacja projektów współpracy

6

7

Razem 4.21 8

4.31 - Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Funkcjonow anie Nabywanie Razem LGD umiejętnośc 4.31 (koszty i bieżące) 9 10 11

razem oś 4

12

całkowite kwalifikowalne do refundacji

1 2 3

0,00 0,00 0,00

0,00 1 884 000,00 0,00 1 884 000,00 0,00 1 413 000,00

362 857,14 362 857,14 254 000,00

2 246 857,14 2 246 857,14 1 667 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

108 930,15 108 930,15 108 930,15

54 162,67 54 162,67 54 162,67

163 092,82 163 092,82 163 092,82

2 409 949,96 2 409 949,96 1 830 092,82

całkowite

4

0,00

0,00 1 576 000,00

352 857,14

1 928 857,14

4213,02

0,00

4213,02

166 766,40

75 113,60

241 880,00

2 174 950,16

kwalifikowalne do refundacji

5 6

0,00 0,00

0,00 1 576 000,00 0,00 1 182 000,00

352 857.14 247 000,00

1 928 857,14 1 429 000,00

4213,02 4213,02

0,00 0,00

4213,02 4213,02

166 766,40 166 766,40

75 113,60 75 113,60

241 880,00 241 880,00

2 174 950,16 1 675 093,02

całkowite

7

426 000,00

400 000,00

0,00

475 714,29

1 301 714,29

0,00

70671,73

70671,73

170 086,00

72 894,00

8 9

426 000,00 213 000,00

400 000,00 200 000,00

0,00 0,00

475 714,29 333 000,00

1 301 714,29 746 000,00

0,00 0,00

70671,73 70671,73

70671,73 70671,73

170 086,00 170 086,00

72 894,00 72 894,00

242 980,00 242 980,00

1 615 366,02

kwalifikowalne do refundacji całkowite

10

600 000,00

600 000,00 1 322 666,67

928 571,43

3 451 238,10

0,00

0,00

0,00

189 914,00

97 106,00

kwalifikowalne do refundacji

11 12

600 000,00 300 000,00

600 000,00 1 322 666,67 300 000,00 992 000,00

928 571,43 650 000,00

3 451 238,10 2 242 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

189 914,00 189 914,00

97 106,00 97 106,00

całkowite

13

0,00

0,00

0,00

540 348,60

540 348,60

15786,98

76455,27

92242,25

180 000,00

90 000,00

2013

kwalifikowalne do refundacji

14 15

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

540 348,60 378 244,00

540 348,60 378 244,00

15786,98 15786,98

76455,27 76455,27

92242,25 92242,25

180 000,00 180 000,00

90 000,00 90 000,00

2014

całkowite kwalifikowalne do refundacji

16 17 18

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

180 000,00 180 000,00 180 000,00

całkowite

19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

kwalifikowalne do refundacji

20 21

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

całkowite

22

1 026 000,00

1 000 000,00 4 782 667,67 2 660 348,60

9 469 015,27

kwalifikowalne

23

1 026 000,00

1 000 000,00 4 782 667,67 2 660 348,60

9 469 015,27

20 000,00 20 000,00

147 127,00 147 127,00

do refundacji

24

513 000,00

500 000,00 3 587 000,00 1 862 244,00

6 462 244,00

20 000,00

147 127,00

2009

2010

2011

2012

2015 2009 2015

242 980,00 287 020,00 287 020,00 287 020,00 270 000,00 270 000,00

1 615 366,02 1 059 651,73 3 738 258,10 3 738 258,10 2 529 380,00 902 590,85

270 000,00

902 590,85 740 486,25

90 000,00 90 000,00 90 000,00

270 000,00 270 000,00 270 000,00

270 000,00 270 000,00 270 000,00

95 000,00

45 000,00

0,00 0,00

95 000,00 95 000,00

45 000,00 45 000,00

140 000,00 140 000,00

140 000,00 140 000,00

140 000,00

140 000,00

167 127,00

1 090 696,55 1 090 696,55

524 276,27 524 276,27

1 090 696,55

524 276,27

167 127,00 167 127,00

1 614 972,82 1 614 972,82

11 251 115,09 11 251 115,09

1 614 972,82

8 244 343,82


Harmonogram wdrażania lokalnej strategii rozwoju w podziale na okresy półroczne 2009 Wyszczególnienie Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

operacje spełniające warunki przyznania pomocy dla działania:

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Odnowa i rozwój wsi

małe projekty

.

I

II

2010 I

II

2011 I

II

2012 I

II

2013 I

II

2014 I

II


XI.

Opis procesu przygotowania i konsultowania LSR Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru ”Wrota Wielkopolski” powstawała w okresie od

lutego do kwietnia 2008 roku. Jest ona aktualizację Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich z roku 2006. Prace nad aktualizacją strategii i dostosowaniu do aktualnych wymogów (ustaw i rozporządzeń) podjął Zarząd LGD, który zaprosił do współpracy Partnerów LGD, reprezentujących 3 sektory, a w szczególności organizacje działające na rzecz aktywizacji środowisk wiejskich. W lutym podczas przy okazji innych szkoleń organizowanych przez LGD przedstawiciele LGD i zaproszeni do współpracy ekspercie informowali społeczność lokalną o Działania Osi 4 – Podejściu Leader, a następnie została stworzona grupa robocza, wypracowująca założenia strategiczne do LSR. Nad całością prac czuwał zespół ekspertów zewnętrznych.

Prace grup warsztatowych, 28.02.2008

80


Prace grup warsztatowych, 27.02.2008.

Warsztaty strategiczne, Laski, 8-9.10.2008 r.

81


Skład zespołu roboczego ds. LSR Lp. Imię i Nazwisko

Partnerzy

1.

Grzegorz Grzunka

Prezes LGD Urząd Gminy w Baranowie

2.

Anna Krowiarz

Koordynator biura LGD

3

Zofia Latusek

Rolnik

4

Grażyna Balcer

Przedsiębiorca

5

Iwona Kaczmarek

Urząd Gminy Baranów

6

Edyta Możdżanowska

Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie

7

Łucja Wieloch

Radna Gminy Baranów

8

Bożena Henczyca

Stowarzyszenie DROGA

9

Grzegorz Hadzik

Urząd Gminy Trzcinica

10

Renata Gość

Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy

11

Justyna Muszalska

Urząd Gminy Trzcinica

12

Zofia Parzonka

Kółko Rolnicze

13

Wojciech Lepka

Stowarzyszenie Byłych Pracowników PGR

14

Krzysztof Ostrowski

Przedsiębiorca

15

Katarzyna Nawrot

Urząd Gminy Łęka Opatowska

16

Witold Jankowski

Urząd Gminy Łęka Opatowska

17

Anna Synowiec

Gimnazjum w Opatowie

18

Wojciech Nawrot

Przedsiębiorca

19

Mariusz Chocaj

Urząd Gminy Łęka Opatowska

20

Magdalena Osada

Ochotnicza Straż Pożarna

21

Jadwiga Piszczałka

Towarzystwo Przyjaciół Rakowa

22

Szczepan Ptak

Urząd Gminy w Rychtalu 82


23

Karolina Balcerzak

GOPS Rychtal

24

Agnieszka Sobczyk

Urząd Gminy w Rychtalu

25

Andrzej Maryniak

Rolnik

26

Maria Szpunar

KGW Piotrówka

27

Katarzyna Kołcio-Kraus

Urząd Miasta i Gminy w Kępnie

28

Karolina Gattner

Rolnik

29

Joanna Michalska

Nieformalna Grupa Młodzieży

Członkowie grupy pracowali nad założeniami do LSR w sposób aktywny przy wsparciu animatora partnerstw lokalnych. Głównym zadaniem grupy było opracowanie diagnozy obszaru za pomocą analizy SWOT, zdiagnozowanie problemów oraz określenie celów strategicznych LSR. Następnie w 3 grupach tematycznych liderzy opracowywali cele szczegółowe i rodzaje przedsięwzięć potrzebne do osiągnięcia celów i wizji rozwoju. W kwietniu został wypracowany dokument LSR dla obszaru objętego działaniami Fundacji „Wrota Wielkopolski”. W tym samym czasie podobne prace nad opracowanie LSR podejmowane były na terenie gmin objętych działaniami Fundacji „Smocza Kraina”. Jednak już w maju 2008 r. obie grupy podjęły decyzję o współpracy i utworzeniu jednej LGD obejmującej cały powiat kępiński. Od tego momentu grupa inicjatywna składająca się z reprezentantów 2 LGD podjęła kroki w kierunku rejestracji Stowarzyszenia LGD i opracowania nowego dokumentu LSR. Kiedy tylko Stowarzyszenie LGD „Wrota Wielkopolski” uzyskało w dn. 30 lipca 2008 r. wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, zaczęły się spotkania informacyjne i szkoleniowe na terenie wszystkich gmin objętych LSR. Grupa robocza spotykała się kilkakrotnie w okresie od sierpnia 2008 do lutego 2009 roku, wypracowując założenia do LSR. ponadto w okresie sierpień – październik 2008 prowadzona była ankietyzacja wśród mieszkańców na temat działań, które powinna podjąć Lokalna Grupa Działania na rzecz poprawy sytuacji obszaru objętego LSR oraz pomysłów samych mieszkańców na wspólne działania. Do biura spłynęło ok. 100 ankiet z propozycjami, które zostały wzięte pod uwagę podczas prac warsztatowych w październiku i spotkań grupy roboczej

w

późniejszych

terminach.

Natomiast

uszczegółowienia

i

dopracowania

dokumentów strategicznych dokonywał zespół ekspertów zewnętrznych przy ścisłej współpracy z Zarządem LGD.

83


Konsultacje LSR „Wrota Wielkopolski” Lp. Miejsce szkolenia 1. Laski, w ramach Akademii Liderów Lokalnych 2. Szklarska Poręba, w ramach Akademii Liderów Lokalnych 3. Laski w ramach szkolenia „Rozwój obszarów wiejskich poprzez realizację Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich”

Termin 20-22.02.2008r.

Liczba uczestników 30

27-29.02.2008r.

29

22-23.04.2008r.

20

4.

Kępno, Olszowa, Perzów, Bralin -Spotkania Informacyjne

18.09.2008r. 19.09.2008r.

120

5.

Laski

80

6.

Kępno, Perzów, Bralin, Łęka Opatowska, Rychtal, Trzcinica, Baranów Spotkania Informacyjne

7.

Turkowy-BrzezieWarsztaty Lokalnej Strategii Rozwoju

8-9.10.2008r. 14-15.10.2008r. 08.12. 2008r., 09. 12.2008r. 10.12.2008r. 11.12.2008r. x2 12.12.2008r., i 16.12.2008r. 22-23.12.2008r.

140

20

84


XII.

Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR

Lokalna Strategia Rozwoju będzie wdrażania po podpisaniu umowy z Samorządem Województwa przez władze lokalnej grupy po pozytywnej weryfikacji w konkursie na wybór lokalnych grup działania województwa wielkopolskiego. Grupa planuje szeroką kampanię informacyjną i szkoleniową z zakresu działań Osi 3 i 4 PROW oraz wsparcia eksperckiego dla beneficjentów, co przyczyni się do zainteresowania beneficjentów celami strategii LGD i planowania projektów zgodnych z LSR. LGD i jej organy, w szczególności Zarząd, będą dbały o to, by proces wdrażania LSR odbywał się z jak najszerszym udziałem partnerów i całej społeczności lokalnej. Temu celowi służyć będzie przede wszystkim zasada pełnej jawności działania LGD, która w szczególności będzie dotyczyć polityki informacyjnej prowadzonej w sposób zapewniający szerokie upowszechnienie informacji na temat LGD i realizowanych przez nią działań. Przewiduje się w tym zakresie wykorzystanie różnych wzajemnie dopełniających się środków i metod komunikacji społecznej, w szczególności: Organizowanie spotkań z mieszkańcami Zamieszczanie informacji na stronach internetowych oraz w siedzibach urzędów gmin, Zamieszczanie ogłoszeń, artykułów i wywiadów w mediach lokalnych, Prowadzenie strony internetowej LGD, z podstronami zawierającymi aktualności, dokumenty, raporty Upowszechnianie informacji o działaniach LGD i promowanie jej dorobku powinno zachęcić szerokie kręgi mieszkańców obszaru do zainteresowania programem Leader i w konsekwencji do bezpośredniego kontaktu z biurem LGD. W godzinach pracy biuro będzie cały czas dostępne dla mieszkańców, a pracownicy będą zobowiązani do kontaktu i obsługi klientów, udzielania wyjaśnień i odpowiedzi a także udostępniania do wglądu materiały dokumentujące działalność LGD, w tym protokoły z posiedzeń zarządu i posiedzeń organu decyzyjnego. Pracownicy będą także przyjmował wnioski i postulaty składane przez mieszkańców dotyczące wdrażania LSR. Wnioski będzie można także przesłać do LGD pocztą. Wszystkie wnioski dotyczące wdrażania LSR, a także ukazujące się na ten temat artykuły i audycje będą dokładnie analizowane i w razie uznania ich słuszności będą podejmowane odpowiednie decyzje w zakresie zmiany sposobu wdrażania LSR. W ramach działań mających na celu nabywanie umiejętności i aktywizację społeczności lokalnej LGD będzie organizować spotkania zachęcające i motywujące mieszkańców obszaru do udziału w procesie wdrażania LSR, w szczególności poprzez przygotowanie wniosków o 85


pomoc ze środków programu Leader. Z myślą o licznej grupie osób i organizacji mających duże braki kompetencyjne w zakresie opracowania projektu i przygotowania wniosku o pomoc, LGD będzie organizować szkolenia i inne przedsięwzięcia edukacyjne umożliwiające nabycie potrzebnych kwalifikacji. Osoby i organizacje potrzebujące dalej idącej pomocy w tym zakresie będą mogły zwrócić się do LGD z prośbą o udzielenie bezpłatnych porad związanych z projektowaniem operacji lub przygotowaniem wniosku o pomoc. W związku z dynamicznymi zmianami zachodzącymi na obszarze działania LGD, planuje się dokonać przynajmniej raz w okresie realizacji programu aktualizacji LSR poprzez przeprowadzenie w różnych formach konsultacji z udziałem mieszkańców i dokonania weryfikacji realizowanych działań. W sytuacji, gdy zmiany będą znaczące, analizie poddane zostaną jeszcze cele szczegółowe LSR. Główną zasadą tej procedury będzie uspołecznienie, polegające na odwołaniu się do opinii mieszkańców i partnerów lokalnych i wykorzystaniu zgłaszanych przez nich uwag i wniosków. W procesie aktualizacji strategii będą stosowane takie formy pracy, które zapewniają szeroki udział mieszkańców, na przykład: Tworzenie grup roboczych z udziałem zainteresowanych mieszkańców, Organizowanie otwartych spotkań i debat publicznych, Sondaże społeczne i badania ankietowe, Za aktualizację LSR odpowiadać będzie zespół ekspertów powołany przez Zarząd LGD.

XIII. Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) własnej Działalność każdego partnerstwa powinna być na bieżąco monitorowana i poddawana autoewaluacji (samoocenie) w celu stałego podnoszenia jakości i efektywności działania. Bardzo ważne jest powracanie do celów wspólnego działania założonych na początku budowania grupy partnerskiej i uświadamianie sobie wspólnych wartości. Dzięki temu w większym stopniu grupa będzie realizować potrzeby społeczności i obszaru, dla rozwoju którego działa. Wspólne działanie trzech sektorów jest dużą szansą na realizację zasad zrównoważonego rozwoju lokalnego. Środki finansowe pozyskiwane wspólnymi siłami przez najważniejszych aktorów życia społecznego danego obszaru mogą przyspieszyć rozwój gospodarczy i wpłynąć na ogólną poprawę jakości życia danej społeczności lokalnej. Lokalna Grupa Działania prowadzi i zamierza kontynuować proces ewaluacji, tj. oceny zarówno wydolności organizacyjnej LGD, zaplanowanej lokalnej strategii rozwoju oraz innych realizowanych przez nią projektów.

86


Rys. Struktura ewaluacji lokalnej strategii rozwoju PROGRAMOWANIE

OBSZAR BADAŃ

Potrzeby rozwoju

Oddziaływanie, efekty PROBLEMY SPOŁECZNOEKONOMICZNE

PROGRAM/PROJEKT Cele

WDRAŻANIE STRATEGII/PROJEKTU Wkład, dane początkowe

Działania

Rezultaty, wyniki

Dane wyjściowe - wydajność

ROZWÓJ ZWIĄZEK

EWALUACJA EFEKTYWNOŚĆ UŻYTECZNOŚĆ I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Żródło: Self-evaluation workbook for local action groups, Heimo Keränen, Helsinki 2004.

Ewaluacja w szczególności strategii, ponieważ konieczne jest monitorowanie i ocenianie postępów realizacji strategii, przyjętych rozwiązań (działań) oraz osiągania określonych celów. Perspektywa realizacji lokalnej strategii rozwoju jest rozciągnięta na 7 lat. W tym okresie może zaistnieć wiele nowych okoliczności mających wpływ na założenia lokalnej strategii rozwoju. Jedynie poprzez proces stałego monitorowania i ewaluacji strategii LGD jest w stanie szybko zareagować na zmiany i wprowadzić odpowiednie rozwiązania np. dokonać aktualizacji LSR. Monitorowanie prowadzone przez LGD obejmuje proces systematycznego zbierania i analizowania danych ilościowym i jakościowych danych na temat strategii w aspekcie finansowym i rzeczowym, w celu zgodności przedsięwzięć/projektów z założonymi celami. Dotyczy to głównie monitorowania harmonogramu i budżetu lokalnej strategii rozwoju. Ewaluacja natomiast jest oceną jakości podejmowanych działań, mocnych i słabych stron działania. LGD planuje i prowadzi proces samoewaluacji w celu systematycznego podnoszenia jakości swoich działań i usług. W ramach działalności LGD bardzo ważną rolę odgrywają działania informacyjne i doradcze skierowane do szerokiej grupy odbiorców tj. mieszkańców obszaru działania LGD. Ewaluacja jest dla LGD: Użyteczna do badania potrzeb beneficjentów; Narzędziem wspomagającym proces podejmowania decyzji;

87


Użyteczna w celu podnoszenia skuteczności i użyteczności podejmowanych działań; Użyteczna do oceny słabych i mocnych stron projektu; Sygnałem pojawiających się problemów; Użyteczna przy określaniu zgodności rezultatów projektów z założonymi celami. Autoewaluacja przyczynia się do: Potwierdzenia słuszności ustalonych wcześniej działań (np. potwierdzenie dobrze określonego problemu, dobrze zdefiniowanego celu, itp.); Sprawniejszego planowania dotyczącego min. wprowadzenia nowych rodzajów usług, zwiększenia zatrudnienia

w

okresach

wzmożonej

aktywności,

określenie

z

wyprzedzeniem trudności mogących mieć niekorzystny wpływ na jakość usług, itp.; Zidentyfikowania i poprawienia podejrzewanych błędów; Optymalnego wykorzystania środków: czasu pracy, umiejętności ludzkich, lokalu, sprzętu i pieniędzy; Informowania pracowników organizacji i ochotników o oczekujących ich zadaniach; Motywowania

pracowników

poprzez

włączenie

w

proces

autoewaluacji

oraz

uświadomienie im, jaki wpływ na odbiorców mają ich działania i jakie są efekty ich pracy. Praktyczne wymiary ewaluacji własnej LGD i lokalnej strategii rozwoju Organem

odpowiedzialnym

za

proces

ewaluacji

i

autoewaluacji

jest

Zarząd

Stowarzyszenia jako organ wykonawczy we współpracy z organem decyzyjnym- Radą Stowarzyszenia. Prezes Stowarzyszenia wyznacza spośród członków Zarządu Ewaluatora, który powołuje zespół ds. ewaluacji składający się z 3 członków Zarządu, Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, pracowników biura oraz w razie potrzeby eksperta zewnętrznego. Ewaluacja przyjęta przez LGD została podzielona na ewaluacje ex ante i ewaluacje ex post. Ewaluacja ex-ante jest prowadzona przed wdrażaniem lokalnej strategii rozwoju i ma za zadanie ocenić na ile planowane przedsięwzięcia są trafne z punktu widzenia potrzeb beneficjentów oraz na ile są spójne w zakresie planowanych celów LSR i sposobów ich realizacji. Ewaluacja ex-post jest oceną działań, które zostały zrealizowane w minionym okresie. LGD przyjmuje przeprowadzanie ewaluacji ex-post przynajmniej raz do 2015 roku. Ewaluacja ex-post poddaje analizie osiągnięte na tych etapach produkty i rezultaty oraz

88


dokona pierwszej oceny jakości realizacji LSR. Przeprowadzona zostanie również ocena poczynionych na etapie programowania założeń, w tym szczególnie celów oraz przyjętych wskaźników oraz aktualnego kontekstu realizacji LSR. Będzie to szczególnie ważne, gdyż zmiana warunków społeczno-gospodarczych może spowodować dezaktualizację początkowej diagnozy, która stała się punktem wyjścia dla realizowanej LSR. W konsekwencji wyniki takiej ewaluacji mogą się przyczynić do pewnych modyfikacji realizacji LSR oraz aktualizacji przyjętych założeń. Proces ewaluacji z perspektywy Lokalnej Grupy Działania został podzielony na następujące etapy, 1. Lokalna Grupa Działania identyfikuje potrzebę ewaluacji – oceny swoich działań oraz strategii rozwoju obszaru na którym działa a następnie Zarząd podejmuje decyzję o rozpoczęciu procesu ewaluacji i autoewaluacji z użyciem odpowiednich metod poprzez wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za ten proces; 2. Lokalna Grupa Działania opracowuje zbiór pytań dotyczących zakresu ewaluacji oraz ustala model ewaluacji; 3. Zespół ds. ewaluacji lub ekspert zewnętrzny zbiera dane do oceny poprzez użycie odpowiednich metod i narzędzi; 4. Zespół ds. ewaluacji lub ekspert zewnętrzny analizuje pozyskane dane i opisuje wnioski z ewaluacji i autoewaluacji; 5. Osoba odpowiedzialna za ewaluację z ramienia Zarządu prezentuje wyniki ewaluacji podczas posiedzenia zespołu ewaluacyjnego, a następnie zostają przedstawione działania naprawcze, które muszą zostać podjęte w celu usprawnienia działań pod kątem realizacji założonych celów rozwoju lokalnego. Raport Zarządu z ewaluacji wraz z rekomendowanymi działaniami naprawczymi jest przedstawiany członkom LGD.

89


6. Rys. Cykl autoewaluacji LGD i lokalnej strategii rozwoju ODDZIAŁYWANIE ŚRODOWISKA Lokalna Grupa Działania potrzeba ewaluacji

zasoby

rezultaty

5.Prezentacja/sugestie do działań naprawczych

Projekty/operacje realizowane przez LGD oraz jej partnerów/beneficjentów

1.Decyzja o podjęciu autoewaluacji

potrzeba ewaluacji

potrzeba ewaluacji 4. Analizowanie danych i wyciąganie wniosków

Grupy docelowe / organizacje

2.Sporządzanie planu ewaluacji

3. Zbieranie danych

Źródło: Self-evaluation workbook for local action groups, Heimo Keränen, Helsinki 2004.

Model autoewaluacji LGD 1. Identyfikacja – na tym etapie Zarząd określa potrzebę ewaluacji i przeanalizowanie celu ewaluacji, określenie kto będzie jej użytkownikiem, określenie koniecznych warunków technicznych do jej przeprowadzenia, takich jak czas lub dostępne środki finansowe, wymagania dotyczące osoby/zespołu przeprowadzającej ewaluację szczególnie eksperta zewnętrznego. 2. Projektowanie ewaluacji - Na tym etapie dopracowuje się ewaluację, czyli formułuje pytania, na które szukamy odpowiedzi; wybiera kryteria, wskaźniki, stanowiące podstawę przeprowadzania ewaluacji i zagadnienia konieczne do przeanalizowania, aby uzyskać odpowiedzi na postawione pytania; określa się grupę, do której trzeba dotrzeć, aby zapytać o nurtujące nas kwestie (próba badawcza); to także czas budowania narzędzi ewaluacji. 3. Zbieranie i analiza danych - dokonywane są prace badawcze oraz analizowane zebrane dane. Metody zbierania danych na potrzeby ewaluacji to: analiza 90


dokumentów, ankiety, wywiady indywidualne, kwestionariusze, zogniskowane wywiady grupowe, obserwacja oraz techniki grupowe. Ocena danych: – zestawienie i analiza danych – na tym etapie następuje analiza danych zebranych wcześniej. Stosuje się zarówno metody statystyczne analizy danych, jak i metody ekonomiczne, metodę analizy treści i inne metody używane w badaniach socjologicznych. – interpretacja – to jest jeden z ważniejszych etapów. Uogólniamy zebrany materiał, wyciągamy wnioski, budujemy model działania, określamy dobre praktyki oraz formułujemy rekomendacje na przyszłość. Zwieńczeniem tego etapu jest powstanie raportu ewaluacyjnego. 4. Raportowanie - wyniki ewaluacji są prezentowane w formie raportu oraz poddawane dyskusji i konsultacji; zakres tych konformacji może angażować szersze grono zainteresowanych, włącznie z osobami zaangażowanymi w realizację ewaluowanego przedsięwzięcia. 5. Wykorzystanie wyników ewaluacji, gdzie zaprezentowane w raporcie ewaluacyjnym informacje służą podejmowaniu decyzji zmierzających do udoskonalenia ewaluowanego przedsięwzięcia. Ewaluacja lokalnej strategii rozwoju Cel ewaluacji: Dokonanie oceny efektów realizacji przedsięwzięć w ramach LSR, oraz ich wpływu na osiągnięcie celów zawartych w LSR Odbiorcy ewaluacji Członkowie organów LGD odpowiedzialnych za realizację LSR, członkowie LGD. Przedmiot ewaluacji Efekty realizacji przedsięwzięć w ramach LSR

Pytania kluczowe: 1. W jaki sposób podejmowane przedsięwzięcia/operacje przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR? 2. Czy realizowane przedsięwzięcia/operacje są użyteczne z punktu widzenia problemów, które są do rozwiązania oraz potrzeb beneficjentów? 3. Czy zakładane rezultaty są osiągane przez beneficjentów? 4.Czy rezultaty pozytywnie oddziaływają na środowisko lokalne? Kryteria ewaluacji Trafność – zgodność realizowanych przedsięwzięć/operacji z założonymi w LSR. Efektywność – osiąganie realnych rezultatów w stosunku do zakładanych w LSR. Skuteczność – pozytywne oddziaływanie realizowanych przedsięwzięć na osiągnięcie celów LSR. Metody badawcze oraz próba badawcza • Analiza dokumentacji opisującej przebieg realizowanych projektów w ramach LSR • Wywiady indywidualne z beneficjentami realizującymi projekty. 91


Harmonogram realizacji ewaluacji • Przygotowanie projektu ewaluacji: pierwszy rok realizacji LSR • Gromadzenie i analiza danych: 4 tygodnie. • Pisanie raportu: 4 tygodnie. • Prezentacja wyników ewaluacji (data). Forma raportu Przedstawienie (w formie prezentacji/elektronicznej/drukowanej) wyników ewaluacji wszystkim zainteresowanym oraz wykorzystanie wyników analizy w sprawozdaniu dla Rady i zainteresowanych członków LGD. Autoewaluacji i ewaluacji towarzyszyć będzie monitoring przez cały czas realizacji lokalnej strategii rozwoju. Monitoring jest to proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat wdrażania projektów i całego programu w aspekcie finansowym i rzeczowym, mający na celu zapewnienie zgodności realizacji projektów i programu z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i celami. Tak więc monitoring to ciągłe, systematyczne i ujednolicone obserwowanie dynamiki danego zjawiska. To sprawdzanie, czy idziemy w dobrym kierunku, czy zmierzamy małymi krokami do celu, czy udaje nam się osiągać codziennie to, co założyliśmy w lokalnej strategii rozwoju.

XIV. Określenie powiązań LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym LSR Przy opracowaniu niniejszego rozdziału uwzględniono m.in. następujące dokumenty: 1. Narodowa

Strategia

Spójności

na

lata

2007–2013,

Ministerstwo

Rozwoju

Regionalnego, Warszawa 2007 r. 2. Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, listopad 2006 r., Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r. 3. Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku 4. Strategia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na lata 2007-2013 (z elementami prognozy do roku 2020), Warszawa, czerwiec 2005 r., Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 czerwca 2005 r. 5. Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013 6. Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 7. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 8. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 207-2013 9. Strategia Rozwoju Powiatu Kępińskiego do 2010 roku

92


10. Strategia Rozwoju Gminy Baranów 2000-2010 11. Strategia Rozwoju Gminy Łęka Opatowska na lata 2001-2010 12. Strategia Rozwoju Gminy Rychtal na lata 2001-2010 13. Strategia Rozwoju Gminy Trzcinica na lata 2000-2010 14. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Kępno na lata 2007-2020 15. Strategia Rozwoju Gminy Bralin na lata 2000 – 2010 16. Strategia Rozwoju Gminy Perzów Analizę spójności LSR „Wrota Wielkopolski”

rozpoczniemy od najogólniejszego

dokumentu planistycznego dla Polski na lata 2007-13, czyli Narodowej Strategii Spójności. NSS to dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–13. Celem strategicznym NSS jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Cel

strategiczny

osiągany

będzie

poprzez

realizację

horyzontalnych

celów

szczegółowych. Celami horyzontalnymi NSS są: 1. Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa, 2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej, 3. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski, 4. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług, 5. Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, 6. Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich. Cele wytyczone w LSR są w pełni spójne z politykami horyzontalnymi NSS, zwłaszcza celu pierwszego, który wskazuje na wartość partnerstwa, który wzmacnia instytucje publiczne. LGD ma charakter partnerstwa trójsektorowego i jego głównym założeniem jest poszukiwanie nowych rozwiązań rozwojowych dla regionów w oparciu o wspólne zasoby sektora publicznego (w tym głownie samorządu lokalnego), społecznego i gospodarczego.

93


Drugi cel NSS mówi o budowaniu kapitału społecznego i zwiększenia spójności społecznej. Koresponduje on z 3 celem strategicznych LSR, czyli zwiększeniem aktywności mieszkańców obszaru LGD . Ponadto zakłada się tutaj rozwój dostępu do usług społecznych i zaspakajaniu potrzeb społecznych mieszkańców, to z pewnością zwiększy spójność społeczną obszaru LGD. Najbardziej znaczące w kontekście LSR dla LGD „Wrota Wielkopolski” jest cel 5, ponieważ porusza kwestię zrównoważonego rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego. Jest to istota podejścia Leader wdrażanego przez LGD „Wrota Wielkopolski”. Szósty cel horyzontalny NSS wprost odnosi się do rozwoju obszarów wiejskich, a więc jest w pełni zbieżny ze wszystkimi celami LSR i wizją rozwoju LGD. Przyjęte w LSR cele strategiczne są zbieżne zarówno z oczekiwaniami mieszkańców poszczególnych gmin jak i strategiami poziomu województwa, powiatu i gminy. Przy opisywaniu spójności będziemy opierać się głównie na strategii rozwoju województwa, ponieważ przywoływanie zapisów we wszystkich ww. dokumentach zajęłoby zbyt wiele miejsca a przecież wszystkie strategie niższego rzędu z założenia muszą być spójne ze strategią „wyższą”. Rozpoczniemy od najogólniejszego zapisu, który przyświeca całościowej realizacji LSR i sensowi powołania LGD „Wrota Wielkopolski”. Jest to zapis w strategii rozwoju województwa: „Priorytetowymi działaniami winny stać się przedsięwzięcia zmierzające do podniesienia konkurencyjności regionu na arenie międzynarodowej oraz likwidacja barier i dysproporcji rozwojowych”. Wzmacniając obszar LGD zostanie zrealizowane założenie Strategii województwa, przyczyniając się do rozwoju województwa Wielkopolskiego. Równomierny, więc, rozwój tego obszaru wpływał będzie na rozwój całego województwa. Poniżej przeanalizujemy 2 strategiczne cele LSR pod kątem zgodności z ww. strategiami i wpływu na rozwój regionu. Celu ogólny 1. Silna tożsamość kulturowa warunkiem zachowania dziedzictwa kulturowego Wrót Wielkopolski Ten cel przewiduje stworzenie warunków do zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej wokół zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru. Jednym z obszarów priorytetowych wskazanych w strategiach lokalnych jest „Rozwój życia społeczno – kulturalnego gminy”. Duży nacisk kładzie się na wsparcie regionalnych obrzędów i tradycji, które występują na obszarze LGD. Cel ten jest także zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Kraju oraz

94


Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, takimi jak wspieranie rozwoju obszarów wiejskich oraz produktów regionalnych. Cel ogólny 2 ZORGANIZOWANE, PRZEDSIĘBIORCZE I AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO U WRÓT WIELKOPOLSKI W omawianych dokumentach planistycznych dużo miejsca poświęca się rozwojowi gospodarczemu, zwiększaniu miejsc pracy oraz wsparcia przedsiębiorczości. Jest to jeden z celów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego. W strategiach gminnych możemy znaleźć zapis na temat misji gminy, która zakłada „jest zapewnienie zrównoważonego, harmonijnego i długofalowego rozwoju opartego na przedsiębiorczości, doświadczeniu, wiedzy oraz bogatej tradycji mieszkańców” Rozwój gospodarczy i aktywizacja społeczna są na tyle ważnym aspektem życia społecznego jest rozwój gospodarczy, dlatego został wyszczególniony jako jeden ze strategicznych celów LSR.

95


Spójność Lokalnej Strategii Rozwoju „Wrota Wielkopolski” z dokumentami strategicznymi Lokalna Strategia Rozwoju „Wrota Wielkopolski” Cel ogólny

1. SILNA TOŻSAMOŚĆ KULTUROWA WARUNKIEM ZACHOWANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WRÓT WIELKOPOLSKI

Przedsięwzięcie

I. „Wrota Wielkopolski otwarte na kulturę” II. Szlak zabytków „U Wrót Wielkopolski” III. Produkt lokalny „We Wrotach Wielkopolski”

Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku Cel strategiczny 1. Dostosowanie przestrzeni do wyzwań XXI wieku Cel operacyjny 1.3. Wzrost znaczenia i zachowanie dziedzictwa kulturowego Cel strategiczny 2. Zwiększenie efektywności wykorzystania potencjałów rozwojowych województwa Cel operacyjny 2.4. Zwiększenie udziału usług turystycznych i rekreacji w gospodarce regionu

Strategia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na lata 2007-2013 (z elementami prognozy do roku 2020) Cel 1 Wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Priorytet 1. 2. Zachowanie walorów przyrodniczo krajobrazowych obszarów wiejskich Priorytet 1.3. Aktywizacja społeczności wiejskich i poprawa infrastruktury społecznej Cel 3 Wzmocnienie przetwórstwa rolnospożywczego w kierunku poprawy jakości i bezpieczeństwa żywności Priorytet 3.2. Wspieranie wyrobu produktów tradycyjnych i regionalnych

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (Narodowa Strategia Spójności) Cel szczegółowy 1: Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa Cel szczegółowy 2; Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej Cel szczegółowy 3: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski Cel szczegółowy 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Cel szczegółowy 6: Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich

Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 Priorytet 4: Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej


Lokalna Strategia Rozwoju „Wrota Wielkopolski” Cel ogólny

2. ZORGANIZOWANE, PRZEDSIĘBIORCZE I AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO U WRÓT WIELKOPOLSKI

Przedsięwzięcie

IV. Nowoczesność nie tylko w domu i zagrodzie V. Pospolite ruszenie u Wrót Wielkopolski VI. „Otwarte Wrota Biznesu”

Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku Cel strategiczny 3. Wzrost kompetencji mieszkańców i promocja zatrudnienia Cel operacyjny 3.3. Rozwój przedsiębiorczości i promocja samozatrudnienia Cel strategiczny 4. Wzrost spójności i bezpieczeństwa społecznego Cel operacyjny 4.6. Budowa kapitału społecznego na rzecz społeczeństwa obywatelskiego Cel operacyjny 4.7. Wzrost udziału sportu i rekreacji w życiu mieszkańców regionu

Strategia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na lata 2007-2013 (z elementami prognozy do roku 2020) Cel 1. Wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Priorytet 1.1. Różnicowanie działalności w celu zapewnienia alternatywnych źródeł dochodów Priorytet 1.3. Aktywizacja społeczności wiejskich i poprawa infrastruktury społecznej

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (Narodowa Strategia Spójności) Cel szczegółowy 2; Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej Cel szczegółowy 3: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski Cel szczegółowy 4: Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz sektora usług

Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015

Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej Priorytet 3: Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości Priorytet 4: Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej


Komplementarność Lokalnej Strategii Rozwoju „Wrota Wielkopolski” ze strategiami rozwoju gmin Lokalna Strategia Rozwoju „Wrota Wielkopolski” Cel ogólny

1. SILNA TOŻSAMOŚĆ KULTUROWA WARUNKIEM ZACHOWANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WRÓT WIELKOPOLSKI

Przedsięwzięcie

Strategia Rozwoju Powiatu Kępińskiego do 2010 roku Cel strategiczny Ochrona środowiska i bioróżnorodności ze szczególnym uwzględnieniem obszarów prawnie chronionych i cennych przyrodniczo.

I. „Wrota Wielkopolski otwarte na kulturę” II. Szlak zabytków „U Wrót Wielkopolski” III. Produkt lokalny „We Wrotach Wielkopolski”

Cel strategiczny Zapewnienie zrównoważonego rozwoju powiatu, a także ukierunkowanie procesu podnoszenia standardu życia mieszkańców powiatu i zapewnienie sprawności funkcjonowania struktur przestrzennych oraz przeciwdziałanie degradacji walorów, które posiada powiat. Cel strategiczny Ochrona dziedzictwa historycznokulturowego i rozwijanie działalności

Strategia Rozwoju Gminy Baranów 20002010

Strategia Rozwoju Gminy Łęka Opatowska na lata 2001-2010

Strategia Rozwoju Gminy Rychtal na lata 2001-2010

Cele strategiczne: - Podniesienie stopnia rozwoju społeczeństwa - Rozwój rolnictwa - Rozwój infrastruktury Cel podstawowe - Działania na rzecz aktywizacji kobiet i osób niepełnosprawnych - Zachowanie miejscowych zwyczajów - Organizacja lokalnych centrów kultury w poszczególnych wsiach - Organizacja Centrum Kultury w starej szkole w Łęce Mroczeńskiej - Kontynuacja i promocja plenerów malarskich - Przygotowanie rolników do zmian na rynku (agroturystyka, zdrowa żywność, alternatywne rodzaje upraw) - Promocja i reklama lokalnych produktów rolnych - Tworzenie terenów krajobrazu chronionego - Podniesienie poziomu

Cele priorytetowe Podniesienie poziomu życia mieszkańców do standardów krajów UE. Poprawę stanu środowiska przyrodniczego przez budowę oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej oraz udoskonalenia gospodarki odpadami na bazie komunalnego składowiska odpadów w Kępnie ( wraz z wdrożeniem systemu selektywnej zbiórki odpadów). Rozwijanie różnych form edukacji ekologicznej. Inne ważne cele Promocję kompleksu Lasy Rychtalskie { Lasy Siemianickie ). Zalesianie gleb o niskiej bonitacji. Poprawę warunków sanitarnych w gospodarstwach

Cele priorytetowe Podniesienie poziomu życia mieszkańców do standardów krajów UE. Poprawę stanu środowiska przyrodniczego przez budowę sieci kanalizacyjnej (do 2015 r. rozdzielnej ) oraz udoskonalenia gospodarki odpadami na bazie komunalnego składowiska odpadów ( wraz z wdrożeniem systemu selektywnej zbiórki odpadów). Rozwijanie różnych form edukacji ekologicznej. Inne ważne cele Promocję kompleksu leśnego Lasy Rychtalskie. Zalesianie glebo niskiej bonitacji. Wspieranie rozwoju różnych form profilaktyki zdrowotnej. Wspieranie działań prowadzących do poprawy struktury gospodarstw rolnych oraz wydajności i jakości produkcji, a szczególnie tworzenie stowarzyszeń producentów rolnych. Wspieranie inicjatyw


kulturalnej Cel strategiczny Wspieranie działań mających na celu podniesienie poziomu i rozwijanie działalności sportowej w oparciu o nowoczesną bazę szkolenioworekreacyjną.

Lokalna Strategia Rozwoju „Wrota Wielkopolski” Cel ogólny

2. ZORGANIZOWANE, PRZEDSIĘBIORCZE I AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO U WRÓT WIELKOPOLSKI

Przedsięwzięcie

IV. Nowoczesność nie tylko w domu i zagrodzie V. Pospolite ruszenie u Wrót Wielkopolski VI. „Otwarte Wrota Biznesu”

estetyki wsi - Budowa dróg, chodników i ścieżek rowerowych - Promocja lokalnej turystyki rowerowej i pieszej

rolnych. Wspieranie rozwoju różnych form profilaktyki zdrowotnej. Wspieranie działań prowadzących do poprawy struktury gospodarstw rolnych oraz wydajności i jakości produkcji, a szczególnie tworzenie stowarzyszeń producentów

Strategia Rozwoju Powiatu Kępińskiego do 2010 roku

Strategia Rozwoju Gminy Baranów 20002010

Strategia Rozwoju Gminy Łęka Opatowska na lata 2001-2010

Cel strategiczny Ograniczenie poziomu bezrobocia w perspektywie siedmioletniej- poniżej średniej krajowej stopy bezrobocia. Cel szczegółowy Poprawę warunków dla rozwoju małego biznesu oraz inne działania sprzyjające ograniczaniu bezrobocia i zwiększeniu przedsiębiorczości.

Cele strategiczne: - Podniesienie stopnia rozwoju społeczeństwa - Rozwój rolnictwa - Rozwój infrastruktury Cel podstawowe - Działania na rzecz aktywizacji kobiet i osób niepełnosprawnych - Organizacja lokalnych centrów kultury w poszczególnych wsiach - Kontynuacja i promocja plenerów malarskich - Przygotowanie rolników do zmian na rynku (agroturystyka, zdrowa żywność, alternatywne rodzaje upraw)

Cele priorytetowe Podniesienie poziomu życia mieszkańców do standardów krajów UE. Poprawę stanu środowiska przyrodniczego przez budowę oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej oraz udoskonalenia gospodarki odpadami na bazie komunalnego składowiska odpadów w Kępnie ( waz z wdrożeniem systemu selektywnej zbiórki odpadów). Inne ważne cele

Cel strategiczny

kulturalnych. Rozwijanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Strategia Rozwoju Gminy Rychtal na lata 2001-2010

Cele priorytetowe Podniesienie poziomu życia mieszkańców do standardów krajów UE. Stworzenie nowych miejsc pracy w ramach wspierania rozwoju małego i średniego biznesu oraz rzemiosła np. na bazie SKR-u. Rozwijanie różnych form edukacji ekologicznej. Inne ważne cele Poprawę warunków dla rozwoju małego biznesu oraz inne działania sprzyjające ograniczaniu bezrobocia i zwiększeniu przedsiębiorczości. Wspieranie inicjatyw


Zapewnienie zrównoważonego rozwoju powiatu, a także ukierunkowanie procesu podnoszenia standardu życia mieszkańców powiatu i zapewnienie sprawności funkcjonowania struktur przestrzennych oraz przeciwdziałanie degradacji walorów, które posiada powiat.

Lokalna Strategia Rozwoju „Wrota Wielkopolski” Cel ogólny

1. SILNA TOŻSAMOŚĆ KULTUROWA WARUNKIEM ZACHOWANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WRÓT WIELKOPOLSKI

Przedsięwzięcie I. „Wrota Wielkopolski otwarte na kulturę” II. Szlak zabytków „U Wrót Wielkopolski” III. Produkt lokalny „We Wrotach Wielkopolski”

- Tworzenie terenów krajobrazu chronionego - Podniesienie poziomu estetyki wsi

Strategia Rozwoju Gminy Trzcinica na lata 2000-2010

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Kępno na lata 2007-2020

Cele priorytetowe Podniesienie poziomu życia mieszkańców do standardów krajów UE. Poprawę stanu środowiska przyrodniczego przez budowę sieci kanalizacyjnej (do 2015 r. rozdzielnej) oraz udoskonalenia gospodarki odpadami na bazie komunalnego

Cel główny 1. Zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowokulturowych: Cel szczegółowy 1.1 Zachowanie walorów krajobrazowych, Cel szczegółowy 1.2 Utworzenie obszarów chronionych i nowych użytków ekologicznych Cel szczegółowy 1.6 Ochrona walorów

Poprawę warunków dla rozwoju małego biznesu oraz inne działania sprzyjające ograniczaniu bezrobocia i zwiększeniu przedsiębiorczości. Promocję kompleksu Lasy Rychtalskie { Lasy Siemianickie ). Wspieranie inicjatyw kulturalnych. Rozwijanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Strategia Rozwoju Gminy Bralin na lata 2000 - 2010 cele priorytetowe Poprawę stanu środowiska przyrodniczego Rozwijanie różnych form edukacji ekologicznej. Wspieranie rozwoju infrastruktury warunkującej rozwój gospodarczy i mieszkalnictwa Stałą opiekę władz

kulturalnych. Rozwijanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Strategia Rozwoju Gminy Perzów

II cel operacyjny Poprawa stanu infrastruktury III cel operacyjny Zwiększenie efektywności promocji IV cel operacyjny Podniesienie poziomu szkolnictwa i kultury


składowiska odpadów w Jeleniej Głowie ( wraz z wdrożeniem systemu selektywnej zbiórki odpadów). Rozwijanie różnych form edukacji ekologicznej. Inne ważne cele Promocję kompleksu leśnego ZD Siemianice AR. Wspieranie rozwoju różnych form profilaktyki zdrowotnej. Wspieranie działań prowadzących do poprawy struktury gospodarstw rolnych oraz wydajności i jakości produkcji, a szczególnie tworzenie stowarzyszeń producentów rolnych. Wspieranie inicjatyw kulturalnych. Rozwijanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

kulturowo-krajobrazowych Cel główny 5. Uzyskanie ładu w przestrzeni Cel szczegółowy 5.4 Wyeksponowanie i objęcie skuteczną ochroną walorów krajobrazowo – kulturowych Miasta i Gminy Kępno Cel szczegółowy 5.5 Podniesienie poziomu estetyki i harmonii architektury Miasta i Gminy Kępno Cel szczegółowy 5.6 Utworzenie systemu przestrzeni skupiających życie społeczności lokalnych

samorządowych nad najpiękniejszym z regionalnych zabytkówkościołem p.w. Narodzenia N.M.P. zwanego kościołem na „Pólku” Wspieranie działań prowadzących do poprawy struktury gospodarstw rolnych oraz wydajności i jakości produkcji, a szczególnie tworzenie stowarzyszeń producentów rolnych. Wspieranie inicjatyw kulturalnych. Rozwijanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji


Lokalna Strategia Rozwoju „Wrota Wielkopolski” Cel ogólny

2. ZORGANIZOWANE, PRZEDSIĘBIORCZE I AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO U WRÓT WIELKOPOLSKI

Przedsięwzięcie

IV. Nowoczesność nie tylko w domu i zagrodzie V. Pospolite ruszenie u Wrót Wielkopolski VI. „Otwarte Wrota Biznesu”

Strategia Rozwoju Gminy Trzcinica na lata 2000-2010 Cele priorytetowe Podniesienie poziomu życia mieszkańców do standardów krajów UE. Inne ważne cele Poprawę warunków dla rozwoju małego biznesu oraz inne działania sprzyjające ograniczaniu bezrobocia i zwiększeniu przedsiębiorczości. Wspieranie działań prowadzących do poprawy struktury gospodarstw rolnych oraz wydajności i jakości produkcji, a szczególnie tworzenie stowarzyszeń producentów rolnych. Wspieranie inicjatyw kulturalnych. Rozwijanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Kępno na lata 2007-2020

Strategia Rozwoju Gminy Bralin na lata 2000 - 2010

Cel główny 2. Turystyka, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz przyciągnięcie inwestycji wykorzystującej walory Miasta i Gminy Kępno źródłem tworzenia nowych miejsc pracy Cel szczegółowy 2.1 Tworzenie warunków do rozwoju turystyki weekendowej, przyrodniczej i kwalifikowanej Cel szczegółowy 2.2 Wspieranie sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) Cel główny 3. Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności społeczności Miasta i Gminy Kępno Cel szczegółowy 3.1 Edukacja dzieci i młodzieży Cel szczegółowy 3.2 Podniesienie poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców Miasta i Gminy Kępno Cel szczegółowy 3.3 Aktywizacja środowisk

Wspieranie rozwoju infrastruktury warunkującej rozwój gospodarczy i mieszkalnictwa, w tym sieci komunikacyjnej z preferencjami dla budowy obwodnicy dla Bralina. Poprawę warunków dla rozwoju małego biznesu oraz inne działania sprzyjające ograniczaniu bezrobocia i zwiększeniu przedsiębiorczości Wspieranie inicjatyw kulturalnych. Rozwijanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji

Strategia Rozwoju Gminy Perzów

II cel operacyjny Poprawa stanu infrastruktury IV cel operacyjny Podniesienie poziomu szkolnictwa i kultury


lokalnych do czynnego udziału w życiu Miasta i Gminy Kępno Cel szczegółowy 3.4 Bogata oferta spędzania czasu wolnego

Lokalna Strategia Rozwoju „Wrota Wielkopolski” Cel ogólny

1. SILNA TOŻSAMOŚĆ KULTUROWA WARUNKIEM ZACHOWANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WRÓT WIELKOPOLSKI

Przedsięwzięcie

I. „Wrota Wielkopolski otwarte na kulturę” II. Szlak zabytków „U Wrót Wielkopolski” III. Produkt lokalny „We Wrotach Wielkopolski”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013 Priorytet III. Środowisko przyrodnicze 3.3 Wsparcie ochrony przyrody Priorytet IV. Rewitalizacja obszarów problemowych 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Priorytet V. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej Priorytet VI. Turystyka i środowisko kulturowe 6.1 Infrastruktura na terenach turystycznych 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmacnianie sektora ekonomii społecznej Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Program Operacyjny „Innowacyjna Gospodarka” na lata 2007-2013

Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2007-2013

Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.3 Promocja turystyczna walorów Polski Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

Priorytet XI: Kultura i dziedzictwo kulturowe Działanie 11.1. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym Działanie 11.2. Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym


2. ZORGANIZOWANE, PRZEDSIĘBIORCZE I AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO U WRÓT WIELKOPOLSKI

IV. Nowoczesność nie tylko w domu i zagrodzie V. Pospolite ruszenie u Wrót Wielkopolski VI. „Otwarte Wrota Biznesu”

Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw

Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Priorytet V. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.3 Promocja turystyczna walorów Polski Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

Priorytet XI: Kultura i dziedzictwo kulturowe Działanie 11.1. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym Działanie 11.2. Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym


XV. Wskazanie planowanych działań, przedsięwzięć lub operacji realizowanych przez LGD w ramach innych programów wdrażanych na obszarze objętym LSR Członkowie Stowarzyszenia LGD „Wrota Wielkopolski” wyznaczyli wiele ciekawych celów rozwoju obszaru objętego LSR i w związku z tym zamierzają pozyskiwać środki na realizację tychże celów z różnych dostępnych źródeł, stanowiących uzupełnienie środków z PROW na wdrażanie LSR. główne planowane działania prezentuje poniższe zestawienie: Rodzaj działania Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego obszaru

Planowane źródło finansowania Programy Operacyjne Ministra Kultury i Ministra Sportu

Organizacja festynów dla mieszkańców gmin, łączących funkcje kulturalne i integracyjne

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 7 Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej

Stworzenie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z obszaru gmin LGD na temat lokalnej historii regionu

Wsparcie osób bezrobotnych i osób odchodzących z rolnictwa w zdobyciu nowych kwalifikacji i poszukiwaniu pracy

6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 6.3 Równość szans dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej

Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców oraz osób chcących założyć działalność gospodarczą Rozwój infrastruktury związanej z funkcjami turystycznymi, gastronomicznymi i społecznokulturalnymi w oparciu o lokalne zasoby kulturowe, historyczne i przyrodnicze Stworzenie oferty edukacyjnej i kulturalnej dla młodzieży

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 8 Regionalne Kadry Gospodarki, Działania 8.1.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet VI. Turystyka i środowisko kulturowe

6.1 Infrastruktura na terenach turystycznych 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego Program Młodzież w Działaniu (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji)

Przy realizacji kilku projektów LGD zabezpiecza się przed podwójnym finansowaniem stosując odpowiednie mechanizmy: 1. Zakres obowiązków określony w umowie. Z każdą osobą zatrudnioną przez LGD

105


będą popisywane umowy o pracę określające zakres obowiązków i zadań ze wskazaniem programu, z którego jest finansowane jest stanowisko pracy i na rzecz którego wykonują pracę. 2. Ewidencja czasu pracy. Pracownicy zatrudnieni w projektach realizowanych przez LGD będą zatrudniani zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. Będzie prowadzona ewidencja czasu pracy, tak aby i Osoby zaangażowane w realizację jednocześnie więcej niż jednego programu będą posiadały w umowie o pracę szczegółowe opisy zadań wykonywane w poszczególnych programach wraz z kwotą wynagrodzenia i zachowaniem jednoczesnym wymiaru pracy zgodnie z kodeksem Pracy. 3. Koordynacja projektów. Każdy projektem będzie zarządzać inna osoba jako koordynator projektu zatrudniony na umowę o pracę lub zlecenie. Koordynatorzy poszczególnych projektów będą wymieniać wiedzę i doświadczenie na okresowych spotkaniach z Zarządem. 4. Bankowość. Dla każdego projektu i programu utworzone zostanie odrębne konto lub subkonto. 5. Księgowość. Każdy projekt finansowany z programów będzie posiadał oddzielne rejestr księgowy. Dokumenty księgowe będą opisywane z jakich środków, z jakiego programu

koszty zostały opłacone. W przypadku wydatków, które będą

współfinansowane więcej niż z jednego programu w opisie znajdzie się informacja w jakiej części finansowane są wydatki w ramach każdego programu.

XVI. Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich Ścisła współpraca LGD z samorządem lokalnym, z lokalnymi przedsiębiorcami i organizacjami społecznymi, da efekt synergii w postaci skutecznych metod rozwiązywania bieżących problemów. Ta współpraca w okresie 2006-2008 już dała pozytywne skutki w postaci integracji i aktywizacji społeczności lokalnej poprzez liczne inicjatywy oddolne na rzecz edukacji, rekreacji, kultywowania kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego. Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego, stopniowe oznakowanie i opisywanie obiektów i miejsc historycznych, już dało efekt w postaci większego zainteresowania „małą ojczyzną”, wśród samych mieszkańców. Wsparcie w ramach LSR przedsięwzięć rozwijających infrastrukturę społeczną w postaci świetlic, boisk, placów zabaw, miejsc spotkań i aktywnego spędzania czasu wolnego, 106


z pewnością zaowocuje większą liczbą inicjatyw społecznych, odbudową nadszarpniętych więzi społecznych, a w konsekwencji rozwojem aktywnego i dobrze zorganizowanego społeczeństwa, jak to zostało określone w celu strategicznym nr 2. Wspólne działania na rzecz wsparcia przedsiębiorczości i rozwój usług doradczych dla firm i osób pracujących doprowadzą do zróżnicowania i wzmocnienia gospodarki lokalnej, a tym samym mogą zahamować proces migracji zarobkowej widocznej zwłaszcza wśród ludzi młodych.

XVII. Informacja o załącznikach Część załączników, do których odnoszą się zapisy niniejszej strategii zostaje dołączona do wniosków o wybór lokalnej grupy działania do realizacji LSR. Są to załączniki: Nr 1. Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wrota Wielkopolski” Nr 2. Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wrota Wielkopolski” Nr 5. Procedura naboru pracowników do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wrota Wielkopolski”

Nr 6. Opisy stanowisk prezentujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wrota Wielkopolski” Nr 7. Opis warunków technicznych i lokalowych biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wrota Wielkopolski” Nr 11. Dane wszystkich członków organu decyzyjnego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wrota Wielkopolski” Nr 16. Wzory dokumentów stosowane w procedurze oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji Nr 17. Doświadczenie członków albo partnerów LGD w zakresie realizacji projektów.

107

LSR Wrota Wielkopolski  

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Wrota Wielkopolski"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you