Page 1


วารสารมหา’ลัย เล่มนีเ้ ป็นเล่มแรก มีชอ่ ื ว่า “ @SSRU” เป็นวารสารทีน ่ ำเสนอเรือ่ งราวต่างๆทีเ่ กิดขึน ้ ภายในมหา’ลัย เปรียบกับสิง่ ทีค่ นส่วนใหญ่เรียนรู้ จากการใช้ชวี ติ ประสบการณ์ตวั เอง และเรียนรูจ้ ากประสบการณ์คนอืน ่ โดยคอนเซ็ปของเล่มนีค้ อื การโชว์ศกั ยภาพ ความสามารถ ของกลุม่ นักศึกษาทีม่ หี วั คิด และหาคำตอบในสิง่ ทีน ่ กั ศึกษาอยากรู้ เช่น พวกเขาเหล่านัน ้ ทำได้อย่างไร ทำแล้วได้อะไร และพวกเราอยากบอกอะไร คำถามต่างๆ ทำให้พวกเราได้คอนเซ็ปนีข้ น ้ ึ มา เพือ่ แสดงในสิง่ ทีเ่ ราอยากบอกกล่าวแด่ทกุ ๆ คน

By..JR 01


4 First of story - 150 ปี ส วนนั น - ศิ ษ ย์ เ ก่ า คนดั ง

14 ปล่ อ ยของ - Show ผลงาน

16 ขำขั น มหา’ลั ย 6 NowNews - ละครเวที “หิ ม พานต์ ” - ข่ า วประกวดน่ า สนใจ

- คลายเครี ย ด ท้ า ยเล่ ม

17 ลั บ สมอง 9 คนในอยากบอก - สั ม ภาษณ์ อ .นั น ทิ ด า โอฐกรรม - ปั ญ หาใน ม.

11 The winner - ชนะเลิ ศ หนั ง สั ้ น “ฟุ ต พร้ า ว”

13 เด็ ก โชว์ ห ั ว (คิ ด ) - เด็ ก ไทยเจ๋ ง ๆ สร้ า งชื ่ อ

- รู ้ ไ ว้ ใ ช่ ว ่ า ..?


First of story

๑๕๐ ปี

วั น คล้ า ยวั น พระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฎสวนสุนันทาก่อ ตั้ง ขึ้นจากความรั ก ของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาเป็นวังเก่ามาก่อน (ไฮโซปะละ) ที่เป็นเช่นนั้นก็ เพราะมหาวิ ท ยาลั ย ของเราตั ้ ง อยู ่ ใ นพื ้ น ที ่ ว ั ง สวนสุ น ั น ทา ซึง่ เคยเป็นเขตพระราชฐานของพระราชวังสวนดุสิตในรัชกาลที่ 5 มาก่อนนัน่ เอง นักศึกษาทีน่ จ่ี ะเรียกแทนตัวเองว่า “ลูกพระนาง” มหาวิทยาลัยของเรามี ร ากฐานมาจากการสถาปนา “โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย” เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2480 ในปี พ.ศ. 2318 ยกฐานะขึ้นเป็น “วิทยาลัยครู สวนสุนัน” เปิดสอนระดับป.ตรีหลักสูตรครุศาสตร์บณ ั ฑิต และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา” เมือ่ วันที่ 24 ม.ค.2538 และในวันที่ 15 มิ.ย. 2547 ได้ ย กฐานะจากสถาบั น เป็ น “มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา” และทั้ง หมดก็ เ ป็ น ประการ เช่ น นั ้ น แล....

@SSRU 4


พ.ต.ท. ประสงค์ พันธ์สวัสดิ์ สว.ธร.สภอ. เมืองสมุทรปราการ ช่วยราชการชุดปราบปราม การโจรกรรมสินค้าทางน้ำ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1

กว่า 150 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้ผลิตบุคคลเก่งเจ๋งๆสร้างชื่อเสียง อย่างมากมาย ซึ่ง“เหล่าลูกพระนาง” ที่เราอยากแนะนำก็คือ >>

จากเด็ ก ประถมคนหนึ ่ ง ที ่ ม ี ค วามฝั น อยากเป็นตำรวจและมีความชื่นชอบในกีฬาฟุตบอล เมื่อตอนประถมเขาได้โชว์ฝีมือด้านกีฬาฟุตบอลจน ได้รบั ฉายาว่า “ตำนานอภิมหาลูกหนังนักเรียนขาสัน้ ” แต่เมื่อเขาเริ่มเข้าเรียนในมหา’ลัยเอกชนแห่งหนึง่ เขาไม่สนใจการเรียนเลยและ ทิง้ ความฝันทุกอย่างไป

จนวันนึงเขาคิดได้ว่า แท้จริงแล้วเขานั้นต้องการอะไร และเขาก็กลับมาเริ่มชีวิตใหม่ ในรัว้ กำแพงแดง โดยเรียน ใหม่ในคณะครุศาสตร์ และยังนำความรูท้ ไ่ี ด้สะสม มามาใช้สอนและอบรม เด็ ก ที ่ ( เคย)ติ ด ยาให้ กลั บ มามี อ นาคต อี ก ครั ้ ง .... @SSRU 5


NowNews

์ ต น า พ หิม

กว่าจะมาเป็นละครเวทีเรื่อง “หิมพานต์” นั ก ศึ ก ษา มรภ.สวนสุ น ั นทา คณะนิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารการแสดง 3 คน ได้แก่ ณัฏฐศศิ คงเจริญ ณัฐตรา ศุภนัตร์ และ ชรรร ลันสุชีพ ต้องฝึกงานใน ภาคเรียนสุดท้าย ซึง่ โครงการในการฝึกงานทีน่ ำเสนอ ก่อนสำเร็จการศึกษานั้น เป็นโครงการว่าด้วยละครเวที ทีต่ อ้ งประสานกับอุทยานการเรียนรูห้ รือ ทีเค พาร์ค แต่ ทว่าเมือ่ ทีเค พาร์ค ในปัจจุบนั ไม่เอือ้ ต่อการจัดกิจกรรม ดังกล่าว นักศึกษาทัง้ สามจึงปรับเปลีย่ นผลงานของตน มาสู่รูปแบบละครเร่ จัดแสดง ไปยังสถานศึกษาใกล้ มหาวิทยาลัย...

@SSRU 6

ณัฏฐศศิ คงเจริญ (โปรดิวเซอร์และนักแสดงนำ) กั บ ณั ฐ ตรา ศุ ภ นั ต ร์ (ผู ้ ก ำกั บ และเขี ย นบท) เปิดเผยว่า “ละครเรือ่ งนีเ้ ป็นการฝึกงาน ของนศ. 3 คน แต่มีทีมงานจากรุ่นน้องในภาค วิ ช ารวมทัง้ หมดประมาณ 20 คน มาร่วมด้วย 2 รอบแรก เราเคยแสดงทีม่ หาวิทยาลัย ซึง่ ก็เป็น แบบหนึง่ แต่เมือ่ มาเป็นละครเร่กต็ อ้ งปรับเป็นอีก แบบ เพราะทุกสถานทีไ่ ม่เหมือนกันมีขนาดของ เวที พื้นที่ แตกต่างกัน” แม้ละครเวทีเร่“หิมพานต์” ไม่ได้เป็น ละครเวที ท ุ น สู ง แต่เสียงปรบมือ กึกก้องทีเดียว ทัง้ หอประชุม เลยทีเดียว


โครงการ singhalife Awards 2010 กติกา 22/1 - หนุ่มสาว อายุ 18-27 ปี ซอยลาดพร้าว 80 - ส่งผลงานสาขาออกแบบ แยก 4 เครื่องแต่งกายหรือ Accossories ถนนลาดพร้าว - ส่งสำเนาภาพสเก็ตซ์ พร้อม อธิบายแนวคิด วัสดุและวิธีการผลิต วังทองหลาง - ส่งผลงานได้เพียง 3 ชุด ต่อ กรุงเทพฯ 10310 1 สาขาเท่านั้น - ผลงานต้องใช้ได้จริง - ดาวโหลดใบสมัคร www.singhalife.com

คุณสมบัติ - ต้องเป็น นศ.ป.ตรี คณะนิเทศฯ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง - ต้องทำงานเป็นกลุ่มๆ ละ 3-5 คน รม จำกัด บริษัท เก่งกาจกิจกวริท 26 59/70 สุขุม ัตน์ ประไพ พวงร แยกซอยท่านผู้หญลิงองเตย กทม.10110 แขวงคลองตัน เขต)ค2611884-6 โทร. (02

กติกา - ดาวโหลดใบสมัครที่ www.thaipbs.or.th/YouthProgram - สำเนาบัตรประชาชน์หรือบัตร นศ. พร้อมรับรองสำเนา - เอกสารเสนอแนวคิด ประกอบด้วย เอกสารรูปเล่ม พร้อมซีดี 1 ชุด ส่งใบสมัครได้ถึง 12 ต.ค .53 ส่งผลงานได้ถึง 15 พ.ย .53 @SSRU 7


7 ่ ี ท ง ้ ั ร ค ิชาการ แสน

ว ม ุ กำแพง ช ต ข ะ เ า ร ย ท ิ ก า ร ป ษตรศาสตร์ ว ัฒนาชาติไทย”

าพ ษ ก ึ ศ ร า ต่อก 7-8 ธันวาค น า ส อ ่ พ ม 2553 ณ อาคารศูนย์เรียนรวม าม ต ง า ่ ย ว า ้ ม.เกษตรศาสตร์ ( กำแพงแสน “ก ) จ.นครป มหาวิทย

าลัยเก

ฐม

@SSRU 8


ค นใ น

อก บ ก า อย

!

วันนี้มีอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เอกประชาสัมพันธ์ อ.นันทิดา โอฐกรรม ซึ่งวันนี้ อ.นันทิดา มีเรื่องราวในอดีตมาเล่าสู่กันฟัง และมีอะไรฝากมาบอกนักศึกษาด้วย แต่จะเป็นเรื่องอะไรกันนั้น ไปติดตามกันเลยค่ะ .. Q: อยากให้อาจารย์เล่าเรื่ องการเป็ นเฟรชชี่ ในรั้วมหา’ลัยคะ A: อาจารย์เรียนทีม่ .ศิลปากร(พระราชวังสนาม จันทร์) คณะศึกษาศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ สิ่ ง ที่ป ระทับ ใจตอนเป็ นเฟรชชี่ ก็จ ะเป็ น กิจกรรมรั บน้องเพราะวันสุ ดท้ายของการ รับน้องรุ่ นพี่จะให้เราหลับตาเดินไปในห้อง มืดๆแล้ว พออาจารย์เดินไปก็จะรู ้สึกเหมือน ว่าเหยียบอะไรนิ่มๆ มารู ้ทีหลังว่าที่เหยียบ ไปนั้นคือพี่วา๊ กทั้งหมด ซึ่งพี่ๆ ทำอย่างนั้น เพราะเขาต้องการให้นอ้ งๆรูว้ า่ ทีพ่ ว่ี า๊ กต้อง ทำหน้าบึ้งๆ หรื อตะโกนใส่ เราเพียงแค่อยาก ให้เราอยูใ่ นระเบียบและเคารพซึ่งกันและกัน พอจบจากกิจกรรมรับน้องนั้น ทำให้อาจารย์ รูส้ ึกว่าเราเป็ นนักศึกษาเต็มตัว รู ้สึกภูมิใจที่ เราได้เป็ นศิลปากร... Q: อาจารย์มาทำงานที่นี่ได้อย่างไรค่ะ A : พี่รหัสที่จบจากม.ศิลปากรเป็ นคนชวน มาทำงานที ่ นี ่ อาจารย์กเ็ ลยได้ มาทำงานที่นี่คะ..!

Q: ทัศนคติและแง่คิดของอาจารย์ A: อาจารย์คิ ดว่ า ชี วิ ต อาจารย์มี ค่ า เราต้องทำงานและต้องเห็ นคุณค่า ของชีวติ เรา แต่อย่างแรกเราต้อง แข็งแรงทั้งร่ างกายและจิ ตใจ เราควรพอใจในสิ ่ ง ที ่ เรามี แต่ ถ ้า เราไม่ พอใจก็ ต ้อ ง ปรั บตัวให้ เข้ากับมัน Q: ความคิดเห็นต่อ นศ.สมัยนี้ A: อาจารย์คิดว่านักศึกษาสมัยนี้ กับสมัยอาจารย์ต่างกัน มาก เพราะสมัยนี้ มั ก ตามแฟชั ่ น แถมยังส่ ง ผล กระทบต่ อ การเรี ยนของนศ. ด้วย เพราะ ส่วนใหญ่แบ่ง เวลาไม่ถูกต้อง จนทำให้ ส่ งผล ต่ อการเรี ยนและ จุดนี้เป็ นจุดที่อาจารย์ เป็ นห่ วงอยู ่ เ หมื อ นกั น Q: สิง่ ทีอ่ าจารย์อยากจะฝาก A: การวางตัวให้เหมาะสม มีสมั มาคารวะ แบ่งเวลา ให้ เป็ น และที่ สำคัญ ต้องมีความรับผิดชอบ ! @SSRU 9


อยากให้มีบอร์ดข่าวรวม ทุกคณะตั้งอยู่กลาง มหา’ลัย จะได้รู้ทั่วถึงก ัน

ใค ช่วยแก้ไ รก้ได้ !! ขหรือเพ ิ่มเติมให ขอบคุณ ้ที!! คร๊าบบบ บบ..

าร ื่อมต่อระหว่างอาค ต้องการทางเดินเช ม้เยอะๆ และอยากให้มีต้นไ าก มาก ! เพราะอากาศร้อนม เก้าอี้ พัดลม ฯลฯ ะ ๊ ต โ ม ่ ิ พ เ ้ ให าก ย อ และ อกับ นศ. เพราะมันไม่เพียงพ

อยากให้ดูแล ท่อระบายน้ำ เวลาฝนตก า น้ำล้นออกม ท่อมีกลิ่น เหม็นมาก @SSRU 10


Th

eW

วั น นี ้ เ รามี บ ทสั ม ภาษณ์ พ ิ เ ศษ inn จากเด็ ก นิ เ ทศศาสตร์ เอกภาพยนตร์ er ที ่ ไ ด้ ส ร้ า งชื ่ อ เสี ย งให้ ม หา’ลั ย เรา ด้ ว ยการไปคว้ า รางวั ล ที ่ 1 เรื ่ อ ง “ ฟุ ต พร้ า ว” มาได้ ทำไมหนั ง สั ้ น เรื ่ อ งนี ้ ถ ึ ง เอาชนะใจกรรมการได้ ไปชมเลยคะ... สัมภาษณ์ : เด็กสร้างหนัง สาขานิเทศศาสตร์ เอกภาพยนต์ ปี 2 ผู้กำกับ : ลูกแก้ว ทีมงานถีบไปถ่าย : ช็อป,เต้, ยีน,กริช,นัด,อิง,เกรียง, ยิม,โป้ง และ วัตร เรื่องย่อฟุตพร้าว ฟุ ต พร้ า วเป็ น หนั ง ที่ เ กี่ ย วกั บ ความฝั น ของเด็ ก ต่ า งจั ง หวั ด ที่ อ ยากมี ฟุตบอลลู ก หนั ง เล่ น จึง ส่ง เรีย งความ ประกวดส่งไปทางจังหวัด เพื่อที่จะได้ ลูกฟุตบอลหนังเป็นรางวัล และความฝัน ของเด็กๆก็เป็นจริง

พวกเขามีลูกฟุตบอลเล่นกัน แต่แล้ววันนึงลูกฟุตบอล ของพวกเขาเกิด แตก จึ งกลั บ มาเล่ นลู ก ฟุ ต พร้ า ว ดังเดิม (ฟุตพร้าว คือ กราบมะพร้าวมาพันกันให้ เป็นลูกกลมๆ) และทำให้พวกเขาคิดได้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็ คือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนั่นเอง.... Q : ผลงานที่ผ่านมา.. A : ศึกชิงผ้าห่มมหากาฬ ใครขับรถ และฟุตพร้าว Q : หนังที่สร้างชื่อ.. A : ฟุตพร้าว ได้รางวัลที่ 1 ส่งประกวดในงาน “หัวเราะให้หายร้อน”

@SSRU 11


Q : พูดถึงหนังสั้นเรื่องฟุตพร้าว หาLocation จาก.. A : พอดีเนื้อเรื่องเป็นแบบชนบท แล้วบ้านเพื่อนอยู่ที่ ในระหว่างการถ่ายทำฝนตกจริง แต่ใน สุพรรณบุรี เลยยกกองไปถ่ายที่นั่น ความบั ง อิ ญ ก็ ท ำให้ มี ภ าพที่ ส วยและน่ า สนใจ, อุปกรณ์มีารขัดข้องทางเทคนิค Q : อุปสรรคในการทำงาน.. A : การทำงานกับเด็กเป็นเรื่องที่ยาก ต้องทำความ ต้องใช้คอมช่วยปรับบ้าง คุ ้ นเคยให้ เ หมือนว่าเราเป็นเพื่อนกัน Q : แบ่งเวลายังไง ? A : จันทร - ศุกร์เรียนว่างๆ คิดแผนการ ทำงาน เสาร์-อาทิตย์ถ่ายหนัง

Q : ฝากถึงเพื่อน.. A : ใครที่อยากทำหนัง ให้ดูหนังเยอะๆ หรืออยากทำอะไรก็ทำสิ่งนั้นให้เต็มที่ ไม่ต้องรอโอกาสแต่เราต้องเข้าหามันเลย Q : ฝากขอบคุณ A : อาจารย์ สมถวิ ล สุ ว รรณกู ฐ ขอบคุ ณ อาจารย์ ท ี ่ ส วนพวกเรา ทำให้พวกเรามีวันนี้ได้ ^^ @SSRU 12


) ด ิ ค ( ว ั ห ์ ว ช โ ก ็ เด

iRAP_PRO

ทีมหุน่ ยนต์กภัย ู ้ iRAP PRO จากม.เทคโนโลยีพระจอมเกล ้า หุ่นยนต์กู้ภัยสร้างชื่อ พระนครเหนือ สร้างชื่ออีกครัง้ ด้วยการคว้าชัยเวทีโลก วันนี้วารสารเราขอนำเสนอ ความสามารถของ 2 ปี ซ อ้ น รักษาแชมป์ ให้ไทยสมัยที่ 5 ในการแข่ งขัน เด็กมหา’ลัยเจ่งๆ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย หุ่นยนต์ระดับโลก World RobotCup ขณะทีช่ าวต่างชาติ โดยคว้ารางวัลในการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก ยกนิ้วชืน่ ชมกับผลงานของเยาวชนไทย... World RoboCup นี่ไม่ใช่ครั้งแรก แต่เป็นการรักษา แชมป์ได้ถึง 5 สมัย เราไปรู้จักกับพวกเขากันเล๊ยยย !!! โฟม - คฑาวุฒิ อุชชิน หัวหน้าทีม iRAP_PRO กล่าวด้วยความภาคภูมใิ จว่า พวกเราทุ่มเทและเตรียมความพร้อมก่ อน แข่งขันกว่า 6 เดือน ส่วนผมทำหน้าทีเ่ ป็ นผูบั้ งคับหุน่ ยนต์ความยากอยูท่ เ่ี รา ไม่สามารถมองเห็นหุ่นยนต์โดยตรง ต้องมองจากกล ้องซึง่ มีความคลาด เคลือ่ นสูง แต่เราได้ฝึกซ้อมอย่างดีจงึ ทำได้ค่อนข้าง สมบูรณ์ หลังจากนี้กจ็ ะมีรุ่นน้องมา สานต่อองค์ความรูแ้ ละพัฒนา สมรรถนะหุ ่ นยนต์ ใ ห้ดี และมีความสมบูรณ์ยง่ิ ขึ้นไป....

@SSRU 13


ง อ ข ย อ ่ ล ป

นศ.คนใดที่มีผลงานดีดี แต่ไม่ที่โชว์ วันนี้โอกาสมาหาคุณแล้ว ส่งผลงานมาได้เล๊ยยยยยย !!!!!!!!

ผมชอบถ่ายรูป ส่วนใหญ่จะ ถ่ายวิวและภาพคน(ตอนทีเผลอ) เพราะมันดูเป็นธรรมชาติดี และมีมุมมองที่แตกต่างซ่อนอยู่

ผลงานโดย.. นายโชติธัช เรืองจุ้ย นิเทศศาสตร์ (ภาพยนตร์) ปี 2

@SSRU 14


2. H U M A N

1. K E Y A

3. K i t s u n e

1, น.ส.ธั น ยพร ตั ้ ง พิ บ ู ล ย์ เ วช 2. นายธี ร ะศั ก ดิ ์ เชื ้ อ สมบู ร ณ์ 3. นายตฤณวั ต ร ดำเนิ น ศิ ล ป์ 4. นายสั น ติ ภ าพ ธรรมแท้ นศ. นิเทศฯ เอก Animation and Multimedia

ใครมีของดี อย่า อุ๊บ! ไว้คนเดียว ส่งผลงานมาได้ ตามที่อยู่ปกหลังน๊ะจ๊ะ ^^

4. มา สนุก ด้วย กัน สิ!! @SSRU 15


ขำขันมหา’ลัย ช่ วงนี ้ ก็ เ ป็ น Englishเด็กต่างสู้ เรียนมา ฤดู แ ห่ ง การสอบ ภาษาแม่คุยกับตา มิได้ หลายคนก็ ค งเครี ย ดไม่ ใ ช่ น ้ อย ภาษาพ่อเจรจา ก็เปล่า เลยนา ใครกันกำหนดไว้ เด็กต้อง มาซวย วั น นี ้ เ รามี ก ลอนขำขำมาฝากกั น บัญชีใยไม่สู้ ครูท่านถามเรามา ก่อนดรอปพิจารณา ลองไฟต์แลสักตั้ง

สักครา หยุดยั้ง ดูก่อน ศิษย์เฮย เผื่อได้ เกรดดี

อัน Cal ปีที่แล้ว ลงเรียนอีกสักครา เรียนไปนั่งหน้าชา ยอมทนเพื่อจะต้อง

ดรอปมา กับน้อง อายเด็ก มันจริง ผ่านพ้น มันไป

ปลายเทอมหวังผ่านได้ เกรดมา A,B แทบเลือดตา ตกได้ ได้แมวหรือได้หมา ผมก็ ภูมิใจ ขออย่าเกรด F ไซร้ แค่นั้น เป็นพอ A อาจารย์ท่านให้ ลองสิไม่ยากเย็น วีคว่ำและลากเส้น ลงใบเกรดผมก็ได้ @SSRU 16

ไม่เป็น เลยฤๅ หัดไว้ ครูฝึก ดูนา เขียนไว้ สักสี่ตัว

อ่า นแล้ วอาจจะตรงกั บ ใคร บางคนก็ ไ ด้


ส่งคำตอบมาที่ @SSRU@hotmail.com พร้อมชื่อและเบอร์โทรฯ 1. ตึ ก อธิ ก ารบดี ตึ ก แรก คื อ ตึ ก ที ่ เ ท่ า ไหร่ ใ นปั จ จุ บ ั น ก. ตึ ก 35 ข. ตึ ก 36 ค.ตึ ก 37 2. ที่นศ.เรัยกกันว่า “สามแยกปากหมา” คือตรงที่ใด ก. แยกตึกบริหาร ข. แยกตึกมนุษย์ฯ ค. แยกตึกครุศาสตร์ 3. สวนนั น เคยมี 4 ประตู แต่ ต อนนี ้ เ หลื อ 3 ประตู แล้ ว หายไปไหน 1 ประตู อะ ??? ก.ถูกปิดอยู่ใต้สระชาเขียว ข.เป็นกำแพงข้างตึก56 ค.ถูกดินทับตรงหน้าเนินแม่

รู ้ ไ ว้ ใ ช่ ว ่ า .... สมัยก่อนที่สวนสุนันทาจะรับแต่ นศ.หญิง ว่ากันว่า บุคลากรในสวนสุนันทาตั้งแต่ อธิการ อาจารย์ นศ. จนถึงภารโรงเป็นข้าราชบริภาร รับใช้ใน รัชกาลที่ 5 มาอยู่ร่วมกัน พูดง่ายๆ คือตายแล้วเกิดใหม่มาใช้ชีวิตอยู่ ร่วมกันอีกในรั้วของสวนสุนันทา

@SSRU 17


มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุน ัน ทา 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กทม 10300 (คณะวิทยาการจัดการ สาขานิเ ทศศาสตร์) www.ssru.ac.th

@SSRU Journalism 01 magazine Suansunandha Rajabhat University  

@SSRU Journalism 01 magazine Suansunandha Rajabhat University

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you