Page 1

ΑΔΑ: ΒΛ177Λ1-52Η

Ελληνική ∆ηµοκρατία

Σπάρτη 08/11/2013

Περιφέρεια Πελοποννήσου

α.α. πρωτ. 2523

∆/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Λακωνίας Τµήµα Εµπορίου - Τουρισµού

ΘΕΜΑ: Προαιρετική λειτουργία εµπορικών καταστηµάτων κατά τις Κυριακές στην Π.Ε. Λακωνίας ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Έχοντας υπόψιν: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α). 2. Το Π.∆. 131/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 224/Α). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4177 / 2013 «Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 173/Α/08-08-2013) 4. Την ανάγκη εξυπηρέτησης των επισκεπτών της Π.Ε. Λακωνίας 5. Τις απόψεις: της Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνών και Εµπόρων Λακωνίας µε αριθµ. Πρωτ. 204/29-10-2013 & 206/07-11-2013, της Οµοσπονδίας

Εµπορικών

Συλλόγων

Πελοποννήσου

και

Νοτιοδυτικής

Ελλάδος µε αριθµ. Πρωτ. 9109/24-10-2013, της Ιεράς Μητροπόλεως Μονεµβασίας και Σπάρτης και του ∆ηµάρχου Ελαφονήσου µε αριθµ. Πρωτ. 1647/08-11-2013, οι οποίες ελήφθησαν υπόψη για την έκδοση της παρούσης και από την οποία προέκυψαν οι απαιτούµενες προϋποθέσεις για την λειτουργία των εµπορικών

καταστηµάτων

περισσοτέρων

Κυριακών

πέραν

των

προβλεποµένων στο άρθρο 16 παρ. 1 του Ν. 4177/2013. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την προαιρετική λειτουργία των εµπορικών καταστηµάτων, τα οποία λειτουργούν εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, ως εξής: Ορίζουµε τις περιοχές, στις οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εµπορικών καταστηµάτων και άλλες Κυριακές, πλην των


ΑΔΑ: ΒΛ177Λ1-52Η αναφεροµένων στην παράγραφο 1 (του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013) λαµβανοµένων υπόψη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων, ως ακολούθως ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΚΥΡΙΑΚΕΣ

Τουριστική περιοχή

Όλες οι Κυριακές του έτους

Μυστρά Τουριστική περιοχή

Όλες οι Κυριακές για το διάστηµα 01/04 έως

τέως κοινότητας

31/10

Μονεµβασιάς ∆ήµος Ανατολικής

Όλες οι Κυριακές του έτους

Μάνης ∆ήµος Ελαφονήσου

Όλες οι Κυριακές του έτους

Προϋποθέσεις για τα ανωτέρω είναι (παρ. 2 αρθρ. 16 Ν. 4177/2013) : α)τα εµπορικά καταστήµατα να έχουν συνολική επιφάνεια εµβαδού, όπως αυτό αναγράφεται στο λογαριασµό παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, µέχρι διακόσια πενήντα (250) τετραγωνικά µέτρα, β)να

µην

ανήκουν

υπό

οποιαδήποτε

νοµική

σχέση

σε

αλυσίδα

καταστηµάτων, εξαιρουµένων των περιπτώσεων συµβάσεων δικαιόχρησης (franchise), γ)να µην λειτουργούν µε συµφωνίες συνεργασίας τύπου «κατάστηµα εντός καταστήµατος» («shops−in−a−shop») και να µην βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήµατα («outlet»), εµπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά. Επισηµαίνεται ότι, οι παραπάνω περιοχές / Κυριακές ορίζονται επιπλέον των επτά (7) συνολικά Κυριακών κατά τις οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εµπορικών καταστηµάτων, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013, ήτοι: 1. Την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη της χειµερινής περιόδου των τακτικών εκπτώσεων Ιανουαρίου. 2 Την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη της θερινής περιόδου των τακτικών εκπτώσεων Ιουλίου. 3. Την πρώτη Κυριακή της ενδιάµεσης εαρινής εκπτωτικής περιόδου που διενεργείται το πρώτο δεκαήµερο του µηνός Μαΐου εκάστου έτους. 4. Την πρώτη Κυριακή της ενδιάµεσης φθινοπωρινής εκπτωτικής περιόδου που διενεργείται το πρώτο δεκαήµερο του µηνός Νοεµβρίου εκάστου έτους. Σε περίπτωση που η πρώτη Κυριακή συµπίπτει µε επίσηµη αργία, η δυνατότητα µεταφέρεται την επόµενη Κυριακή. 5. Τις δύο ( 2 ) Κυριακές πριν από την ηµέρα των Χριστουγέννων. 6. Την Κυριακή των Βαΐων.


ΑΔΑ: ΒΛ177Λ1-52Η Κατά τη λειτουργία των ανωτέρω καταστηµάτων τις Κυριακές εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των ειδικώς οριζοµένων για τα καταστήµατα που αναφέρονται στο άρθρο 42 του ν. 1892/1990 (Α 101) και στο άρθρο 14 του ν. 2194/1994 (Α`34), το πλαίσιο ωραρίου του άρθρου 23 του Ν. 2224/1994, το οποίο για την Κυριακή καθορίζεται από ώρα 11:00 έως ώρα 20:00, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του ανωτέρω άρθρου, όπως αυτό ισχύει. Η παρούσα ισχύει από τη δηµοσίευση-ανάρτηση της στο διαδίκτυο (Πρόγραµµα ∆ιαύγεια, Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) και δύναται να αναθεωρείται ετησίως µε απόφαση που εκδίδεται κατά το µήνα Ιανουάριο εκάστου έτους και πρώτη εφαρµογή τον Ιανουάριο του έτους 2015. Εάν δεν εκδοθεί νέα απόφαση ισχύει η προηγούµενη ρύθµιση. Προσφυγή κατά της απόφασης αυτής µπορεί να ασκηθεί ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από την κοινοποίησή της, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του Ν.3852/2010 ( ΦΕΚ 87Α΄/2010 ) .

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΚΑΡΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΓΡΙΤΕΛΛΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ ΤΖΑΝΕΤΕΑ

Πίνακας Αποδεκτών : 1. Ιερά Μητρόπολη Μονεµβασίας και Σπάρτης 2. ∆ήµος Σπάρτης 3. ∆ήµος Ανατολικής Μάνης 4. ∆ήµος Ευρώτα 5. ∆ήµος Μονεµβασίας 6. Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Λακωνίας, Γύθειο Τ.Κ.23200 7. Επαγγελµατικό και Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Λακωνίας, Γύθειο Τ.Κ.23200 8. Οµοσπονδία Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών και Εµπόρων Λακωνίας, Λυκούργου 61 Σπάρτη Τ.Κ.23100 9. Εµπορικός Σύλλογος Σπάρτης, Γκορτσολόγου 97 Τ.Κ.23100 10. Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Σπάρτης, Αγ. Νίκωνος 124 Τ.Κ.23100 11. Σύνδεσµος Ξενοδόχων Λακωνίας, Θερµοπυλών 93 Τ.Κ.23100 12. Ένωση Καταναλωτών 13. Γραφείο Περιφερειάρχη Πελ/σου – Εκτελεστικός Γραµµατέας 14. Προϊστάµενος Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελ/σου. 15. ∆ιεύθυνση ∆ια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εµπορίου και Τουρισµού Περιφέρειας Πελ/σου.

Απόφαση λειτουργίας καταστημάτων τις Κυριακές - Π.Ε. Λακωνίας  

Απόφαση λειτουργίας καταστημάτων τις Κυριακές - Π.Ε. Λακωνίας