Page 1

Προτάςεισ για το Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδασ http://www.dmarkou.gr/dialogos

Επιςκεφθείτε την ηλεκτρονική πλατφόρμα διαβοφλευςησ που δημιουργήςαμε για να πει ο κάθε δημότησ τη γνϊμη του για τα προβλήματα τησ περιοχήσ μασ. Στο http://www.dmarkou.gr/dialogos ψηφίςτε τισ κατατεθειμζνεσ προτάςεισ, ςχολιάςτε και καταθζςτε τισ δικζσ ςασ προτάςεισ.

Βήμα 1 Πληκτρολογήςτε τη διεφθυνςη http://www.dmarkou.gr/dialogos

Βήμα 2 Επιλζγοντασ το “Sign In”, ςυνδζεςτε ςτην πλατφόρμα μζςω του email ςασ ή μζςω προςωπικϊν λογαριαςμϊν κοινωνικήσ δικτφωςησ. Εναλλακτικά, μπορείτε να διατηρήςετε την ανωνυμία ςασ.


Βήμα 3 Προτείνετε την πρόταςή ςασ ςτην ενότητα «Προτείνω …». Πληκτρολογήςτε τον τίτλο τησ πρόταςήσ ςασ ςτο πεδίο «Γράψε την πρόταςή ςου εδϊ …», επιλζξτε “Next” και ςτο παράθυρο που ςασ ανοίγει αναλφςτε την πρόταςή ςασ (προαιρετικά) ςτο πεδίο “Description” και ζπειτα ψηφίςτε για αυτήν. Ζχετε τη δυνατότητα να δίνετε 1, 2 ή 3 ψήφουσ (1vote, 2 votes, 3 votes) ςε κάθε πρόταςη είτε δική ςασ είτε άλλων. Συνολικά, ζχετε ςτη διάθεςή ςασ 10 ψήφουσ (10 votes left). Για να υποβληθεί η νζα πρόταςη, επιλζγετε “Create new idea”.


Βήμα 4 Ψηφίςτε τισ ήδη κατατεθειμζνεσ προτάςεισ, επιλζγοντασ «Vote” κάτω από τον αριθμό ψήφων που ζχει ήδη η κάθε πρόταςη. Και πάλι ζχετε τη δυνατότητα να βάλετε από μία ζωσ τρεισ ψήφουσ.


Βήμα 5 Σχολιάςτε τισ προτάςεισ που είναι δημοςιευμζνεσ, επιλζγοντασ “comment”, ενϊ ακριβϊσ αριςτερά από το “comments”, μπορείτε να δείτε ποιοσ ζχει κάνει την εκάςτοτε πρόταςη «by Δημήτρησ Μάρκου».


Γενικές πληροφορίες

10 votes left: Πόςεσ ψήφουσ ζχει ο χρήςτησ δικαίωμα να βάλει ακόμη! Top: Ποιεσ είναι οι πιο ψηφιςμζνεσ προτάςεισ Hot: Ποιεσ προτάςεισ ζχουν τα περιςςότερα ςχόλια New: Ποιεσ είναι πιο νζεσ προτάςεισ

Οδηγίες Χρήσης Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης  

Διαβάστε αναλυτικές οδηγίες για να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα ηελκτρονικής διαβούλευσης για το Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδας

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you