Page 1

Ακινα, 25/02/2011 Προσ: Πρόεδρο Τμιματοσ κακ. κ. Γεωργιάδθ Αναπλ. Πρόεδρο κακ. κ. Ακαναςόπουλο Μζλθ Γενικισ Συνζλευςθσ Τμιματοσ Κοινοποίθςθ: Πρφτανθ Ε.Κ.Π.Α. κακ. κ. Πελεγρίνθ

Δ.Α.Π.–Ν.Δ.Φ.Κ. Τ.Ε.Φ.Α.Α. Πρόταση - Αίτημα για βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων

Κφριε Πρόεδρε, αναπλθρωτι Πρόεδρε και μζλθ τθσ Γ.Σ. του Τμιματοσ, Είναι γενικά γνωςτό εδώ και πολλά χρόνια ότι το Τμιμα μασ ανικει ςε μια κατθγορία ςχολών, οι οποίεσ αντιμετωπίηονται από τισ Πρυτανικζσ Αρχζσ ωσ ςχολζσ β’ διαλογισ. Όποιεσ προςπάκειεσ ζχουν γίνει ςτο παρελκόν από τισ διοικιςεισ του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Ακινασ για ςτιριξθ όςον αφορά ςε κονδφλια, προγράμματα, κτιριακζσ υποδομζσ κλπ. ςυνάντθςαν άρνθςθ ι και αδιαφορία. Δεν αναφερόμαςτε ςτισ μάταιεσ πια ελπίδεσ για μεταφορά του Τ.ΕΦ.Α.Α. ςε νζεσ ςφγχρονεσ εγκαταςτάςεισ, αφοφ όλοι μασ γνωρίηουμε ότι αυτό δεν κα ςυμβεί ποτζ. Απαιτοφμε όμωσ οι εγκαταςτάςεισ ςτθ Δάφνθ να εξαςφαλίηουν τθν υποτυπώδθ αξιοπρζπεια που πρζπει να παρζχει ζνασ πανεπιςτθμιακόσ χώροσ. Χωρίσ να παραγνωρίηουμε τθ φιλότιμθ και αξιζπαινθ προςπάκεια τθσ Διοίκθςθσ προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι, αφοφ κατά γενικι ομολογία θ εικόνα τθσ ςχολισ μασ καμία ςχζςθ δεν ζχει με το παρελκόν, ςασ παρακζτουμε –ςε πρώτθ φάςθ- τρία βαςικά κτιριακά προβλιματα που ηθτοφν επιτακτικά λφςθ: -Οι τουαλζτεσ πρζπει άμεςα να ανακαταςκευαςτοφν και να χωριςτοφν ςε ανδρικζσ και γυναικείεσ. -Τα γιπεδα βόλεχ και τζνισ (δίπλα ςτο κλειςτό του μπάςκετ) να αποκτιςουν πλαςτικό δάπεδο. -Το ανοιχτό γιπεδο μπάςκετ να αποκτιςει ςτζγαςτρο. Παρακαλοφμε να προβείτε τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ ώςτε οι πρυτανικζσ αρχζσ να βοθκιςουν προσ αυτιν κατεφκυνςθ, ςθμειώνοντασ ότι οι φοιτθτζσ του Τ.Ε.Φ.Α.Α. κατζχουν αναλογικά –και με μεγάλθ διαφορά – τθν πρώτθ κζςθ ςε όλθ τθν Ακινα (ίςωσ και ςτθν Ελλάδα) ςε ςυμμετοχι ςε κάκε είδουσ εκλογικζσ διαδικαςίεσ (πρυτανικζσ, προεδρικζσ κλπ.), άρα ζχουν το δικαίωμα να τυγχάνουν ζςτω τθσ προςοχισ των αρχών ςτα κακθμερινά τουσ προβλιματα. Ελπίηουμε για τθν ανταπόκριςθ και μζριμνά ςασ.

Πρόταση της ΔΑΠ για το Κτηριακό (25/02/2011)  

Πρόταση της ΔΑΠ για το Κτηριακό (25/02/2011)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you