Page 1

www.turnleftthai.blogspot.com

เลี้ยวซ้าย

ฉบับที่ 76

ต.ค.-พ.ย. 54

ราคา 20 บาท

ข้อเสนอเพื่อสร้าง จุดยืนร่วมของ

“แดงก้าวหน้า” โดย ใจ อึ๊งภากรณ์ หน้า 2

ชาวอียิปต์ กำ�ลังต่อสู้ เพื่อต้าน เผด็จการ ทหาร

แปลโดย นุ่มนวล ยัพราช หน้า 14

การเมือง เรื่องถุงยังชีพ

นิติราษฎร์

ราษฎรประสงค์

โดย สมุดบันทึกสีแดง หน้า 3

ทำ�ไมคนเสื้อแดง ต้องสร้าง พรรคสังคมนิยม เพื่อแข่งกับ พรรคเพื่อไทย โดย ลั่นทมขาว หน้า 4


วิวาทะ ใจ อึ๊งภากรณ์

จดหมายเปิดผนึกจาก ใจ อึ๊งภากรณ์ ข้อเสนอเพื่อสร้างจุดยืนร่วมของ “แดงก้าวหน้า” ท่ามกลางการหักหลังวีรชนเสือ้ แดงโดยรัฐบาลพรรค เพื่อไทยด้วยการปรองดองยอมจำ�นนต่อทหารและอำ�มาตย์ และท่ามกลางการรุกสูข้ องฝ่ายสลิม่ ประชาธิปตั ย์ ทหาร และ อำ�มาตย์ ด้วยการใช้กฎหมาย 112 การใช้องค์กร กกต. หรือ การกดดันข่มขู่ต่างๆนาๆ “เสื้อแดงก้าวหน้า” จะต้องไม่ นิ่งเฉย เพราะแกนนำ� นปช. นิ่งเฉยมานานเกินไปแล้ว เรา ต้องรวมตัวกันเคลื่อนไหวในขั้นตอนต่อไป เหมือนกับที่ เพื่อนๆ เราสู้ต่อไปกับเผด็จการทหารในอียิปต์ ผมจึงขอ เสนอจุดยืนร่วมที่เราน่าจะนำ�มาพิจารณา เพื่อก่อตั้งเครือ ข่ายกลุม่ “เสือ้ แดงก้าวหน้า” ในชุมชนต่างๆ และเพือ่ ประสาน การเคลื่อนไหวดังนี้ 1. รัฐบาลพรรคเพื่อไทยนี้ไม่ใช่รัฐบาลของเรา ทั้งๆ ทีเ่ ราเคยทุม่ เทคะแนนเสียงให้เพือ่ ตบหน้าพรรคประชาธิปตั ย์ ในการเลือกตัง้ รอบทีแ่ ล้ว เราขอประกาศว่าเราพร้อมทีจ่ ะต่อ ต้านรัฐบาลนี้อย่างถึงที่สุดในกรณีที่รัฐบาลไม่ทำ�ตามผล ประโยชน์ของเสื้อแดงที่เสียสละเพื่อประชาธิปไตย 2. ในการต่อต้านรัฐบาลเพื่อไทย เราจะไม่เปิดทาง ให้สลิม่ ประชาธิปตั ย์และทหารได้ประโยชน์แต่อย่างใด เพราะ เราจะเคลื่อนไหวต่อต้านฝ่ายเผด็จการเสมอ และถ้าทหาร หรือฝ่ายอำ�มาตย์ออกมาขูร่ ฐั บาล เราพร้อมจะปกป้องรัฐบาล ที่มาจากการเลือกตั้ง เพียงแต่เราจะไม่เป็นกองเชียร์ให้เพื่อ ไทย 3. “เสือ้ แดงก้าวหน้า”มีเป้าหมายร่วมคือ การสร้าง ประชาธิปไตยแท้ที่ไม่มีอำ�นาจนอกระบบมาแทรกแซง เรา คัดค้านอิทธิพลของทหารและต้องการลดงบประมาณทหาร เราเรียกร้องให้ยกเลิกกฎหมาย 112 ซึ่งปฏิรูปไม่ได้ เราเรียก ร้องให้มีการปล่อยนักโทษการเมืองเสื้อแดงและนักโทษ 112

ทันที และเราต้องการให้นายอภิสิทธิ์ ประยุทธ์ อนุพงษ์ และ สุเทพ ถูกนำ�มาขึ้นศาลในฐานะที่สั่งฆ่าประชาชน 4. “เสือ้ แดงก้าวหน้า” ต้องการให้มกี ารริเริม่ โครงการ ขนาดใหญ่ เพือ่ ฟืน้ ฟูชวี ติ และการทำ�งานของประชาชนหลัง น้�ำ ท่วม โดยการตัดงบประมาณทหารและงบประมาณพิธกี รรม รวมถึงการเก็บภาษีในอัตราสูงจากคนรวยทุกคนอีกด้วย ใน ขณะเดียวกันควรมีการเดินหน้าสร้างรัฐสวัสดิการในประเทศไทย แทนที่จะช่วยแต่ฝ่ายนายทุน 5. “เสื้อแดงก้าวหน้า” ขอสนับสนุนข้อเสนอของ คณะนิติราษฎร์ และพร้อมจะเคลื่อนไหวสนับสนุน 6. “เสือ้ แดงก้าวหน้า” เข้าใจความสำ�คัญของขบวนการ แรงงานในการเป็นพลังต่อรองเพือ่ ประชาธิปไตย และเรามุง่ มั่นที่จะเคลื่อนไหวร่วมกับนักสหภาพแรงงานก้าวหน้าใน ประเทศไทย ประเด็นเหล่านี้ไม่ได้จารึกในหิน และไม่ได้เป็นการ สัง่ ลงมาจากผูท้ แี่ อบอ้างว่าเป็น “ผูร้ ”ู้ แต่เป็นการจุดประกาย เพื่อนำ�มาพูดคุยถกเถียงกันในกลุ่มต่างๆ ของชาวเสื้อแดง เพือ่ สร้างเครือข่ายและประสานการต่อสูใ้ นรอบต่อไป โดยที่ แต่ละกลุ่มควรจะเลือกผู้นำ�ของตนเองและร่วมกันนำ�ตนเอง ภายใต้จุดยืนร่วมกันที่ตกลงกันไว้ ในการเคลื่อนไหวต่อสู้ เราไม่สามารถพึงพอใจ กับการอ่านหรือเขียนบทความในอินเตอร์เน็ต แต่ตอ้ ง มีการจัดตั้งจริงในโลกจริง อนาคตของประชาธิปไตยและความเสมอภาคใน ประเทศไทยอยู่ในมือของท่าน ไม่มีใครอื่นทำ�แทนได้

เลี้ยวซ้าย ต.ค.-พ.ย. 54 หน้า 2

ประชาชนจงเจริญ


จัดตั้ง

สมุดบันทึกสีแดง

การเมืองในถุงยังชีพ ในการรับมือกับอุทกภัยในแต่ละครัง้ ภารพทีเ่ ราเห็น ชินตา คือ รัฐบาลไทยที่ผ่านมารับมือแบบสะเปะสะปะกับ วิกฤติเฉพาะหน้า เช่น ถุงยังชีพ ซึ่งโดยเฉลี่ยจะมีอายุการ ใช้งาน ราวๆ 3 วัน ซึ่งรัฐบาลควรจะเป็นตัวหลักเข้ามาจัด ระบบเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการช่วยเหลือ แทนทีจ่ ะปล่อย ให้หน่วยงานอื่นนำ�รูปแบบของถุงยังชีพไปหากินทางเมือง และสร้างภาพเพือ่ เพิม่ ความชอบธรรมให้กบั ตัวเอง รูปแบบ ถุงยังชีพในปัจจุบันเป็นรูปแบบที่ลดความสำ�คัญของแนว ความคิดที่ว่า “รัฐควรจะจัดสวัสดิการให้อย่างเป็นระบบใน ทุกกรณี” และก้าวไปให้พ้นวงจรอุบาทว์ของถุงยังชีพและ การขอรับบริจาค เรือ่ งแบบนีเ้ ราสามารถจัดการได้ ถ้าชนชัน้ ปกครองให้ความสำ�คัญกับประชาชนเป็นอันดับแรก การส่งถุงยังชีพเป็นไปด้วยความยากลำ�บาก ในบาง แห่งของพืน้ ทีท่ ปี่ ระสบวิกฤติสาหัสก็จะไม่ได้รบั การช่วยเหลือ มาตรการรับมือกับวิกฤติธรรมชาติของไทยไม่เคยชัดเจน หน่วยงานต่างๆ มีงบประมาณและอุปกรณ์จ�ำ กัด บางหน่วย งานเช่น กองทัพบกเต็มไปด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่จำ�เป็นต่อ คนส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามในหน่วยงานนี้มันก็มีฮอลิคอป เตอร์เป็นจำ�นวนมาก แต่รัฐบาลไม่สามารถดึงวัสดุอุปกรณ์ เหล่านี้ออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานนี้เป็น หน่วยงานที่กินงบประมาณมหาศาล พอพูดถึงงบประมาณ อีกประเด็นหนึง่ ทีม่ คี วามสำ�คัญ ขึน้ มาทันที คือ การรับมือและเยียวยาหลังวิกฤติ เพราะความ เสียหายมันมากมายมหาศาล มีความจำ�เป็นในการใช้งบ ประมาณเป็นจำ�นวนมาก นายกได้เสนอให้มีการตัดงบ ประมาณกระทรวงละ 10% ซึง่ แน่นอนพวกเราจะต้องไม่เห็น ด้วย เพราะมันไม่จำ�เป็นที่จะต้องตัดทุกกระทรวง แต่มันมี ความจำ�เป็นในการตัดบางกระทรวงที่ไม่มีความจำ�เป็นต้อง ใช้เงิน เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงนี้ควรจะถูกตัดงบ 50% เพราะช่วยน้ำ�ท่วม ครัง้ นีไ้ ม่ใช่ครัง้ แรกทีป่ ระเทศไทยประสบภาวะวิกฤติ จากภัยธรรมชาติขนาดหนัก และแน่นอนมันคงจะไม่ใช่ครั้ง สุดท้าย เพราะพวกเราควบคุมธรรมชาติไม่ได้ การรับมือกับ

ภัยธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพที่แผนการช่วยเหลือที่ชัดเจน และ มาตรการให้ความช่วยเหลือที่เป็นมาตรฐานหลังจาก วิกฤติ รูปแบบการป้องกันน้�ำ ท่วมทีพ่ ดู ถึงในลักษณะปัจเจก มักจะเน้นไปที่การซื้อประกันจากบริษัทประกันภัย ซึ่งเป็น บริษัทเอกชนที่มีเป้าหมายเป็นอันดับแรกคือสร้างกำ�ไรจาก ความเสีย่ งและไร้ความมัน่ คง ผลทีต่ ามมาคือ บริษทั ประกัน ภัยจะทำ�ทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองจ่ายน้อยที่สุด เงินกระเด็น ออกจากบริษทั น้อยทีส่ ดุ อย่างไรก็ตามในประเทศไทยมีเพียง คนส่วนน้อยเท่านัน้ ทีจ่ ะมีประกันบ้าน ยอดจำ�นวนผูเ้ สียชีวติ ที่พุ่งขึ้น เกือบ 300 คน (ตัวเลขจากตอนที่เขียนบทความ) มันมีความเกีย่ วพันกับการขาดหลักประกันความมัน่ คง หลาย คนต้องการที่จะเฝ้าทรัพย์สินเพราะรู้ดีว่าหลังจากน้ำ�ท่วม แล้วเขาจะต้องเริ่มจากศูนย์ เพราะจะไม่มีใครยื่นมาเข้ามา ช่วยเหลือเขา แต่ถ้ารัฐยื่นมาเข้ามาจัดการอย่างเป็นระบบ ชดเชยค่าเสียหาย ก็น่าจะลดจำ�นวนยอดผู้เสียชีวิต ในมาตรการระยะยาวจำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะพูดถึงการ ก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น คลองระบายน้�ำ เพือ่ รับมือกับปริมาณ น้ำ�จำ�นวนมาก ซึ่งตอนนี้ ทักษิณ ชินวัตร ออกมาเสนอว่า มันเป็นไปได้ และ คุ้มค่าที่จะลงทุนพร้อมกันประเมินราคา ออกมา รูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่หลายๆ ประเทศใช้กัน ซึ่ง พวกเราควรจะสนับสนุน และต่อต้านพวก NGO ที่จะออก มาคัดค้านโครงการขนาดใหญ่ ภายใต้การการขาดวิสยั ทัศน์ ที่เป็นประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ วิกฤติน�้ำ ท่วมจะกลายเป็นข้ออ้างทางการเมืองหลาย อย่าง เช่น การยืดขยายเวลาในการขึ้นค่าแรงเป็น 300 บาท ซึ่งพวกเราจะต้องมีการเรียกร้องให้นำ�มาใช้ทันที เพราะมัน เป็นผลดีตอ่ การกระตุน้ เศรษฐกิจ หลักจากวิกฤติคนต้องการ เงินในการจับจ่ายใช้สอย และมันจะทำ�ให้การฟื้นตัวเป็นไป อย่างรวดเร็วด้วย อีกประเด็นหนึ่งที่มีความสำ�คัญมาก คือ เงินที่จะนำ�มาใช้หลังวิกฤติจะมาจากไหน พวกเราต้องเรียก ร้องให้มกี ารเก็บภาษีหนักๆ จากคนรวย เช่น ธนาคารต่างๆ กลุม่ ทุนใหญ่ๆทีเ่ ลีย่ งภาษีมาตลอด และต้องเอาคำ�พูดทีพ่ วก อำ�มาตย์มันชอบเอามายัดปากเราคือ การรักชาติ การเสีย สละเพื่อชาติ ถ้าพวกมันไม่ยอมจ่ายภาษีก็แสดงว่าพวกมัน ไม่รักชาติ ต้องพูดเสียงดังๆ ไม่งั้นทุกครั้งของวิกฤติมันจะ ตกอยู่ที่หลังของคนจนไม่จบไม่สิ้น คำ�ขวัญหลักของคนจนทัว่ โลกตอนนีค้ อื พอแล้ว คือ พอ! พวกเราคือ 99% ไอ้พวก 1 % จ่ายเสียที

เลี้ยวซ้าย ต.ค.-พ.ย. 54 หน้า 3


สังคมใหม่ ลั่นทมขาว

ทำ�ไมคนเสื้อแดงต้องสร้างพรรคสังคมนิยม เพื่อแข่งกับพรรคเพื่อไทย สถานการณ์หลังการเลือกตัง้ และการเริม่ ประนีประนอม กับอำ�มาตย์ของรัฐบาลพรรคเพื่อไทย ท้าทายคนเสื้อแดง เป็นอย่างมาก เพราะคนเสื้อแดงจะต้องเลือกยุทธศาสตร์ ระยะยาว และยุทธวิธรี ะยะสัน้ เพือ่ รับมือกับสถานการณ์ใหม่ และเราพอจะสรุปได้ว่ามี 4 ทางเลือกคือ 1. สลายเสื้อแดงและเลิกเคลื่อนไหวทางการเมือง ทั้งๆ ที่สังคมไทยยังไม่มีประชาธิปไตยเต็มที่และไม่มีความ ยุติธรรม อันนี้ไม่ใช่ทางเลือกสำ�หรับคนเสื้อแดงที่มีศักดิ์ศรี และเป็นห่วงสังคม แต่เป็นทางเลือกสำ�หรับคนทีแ่ ค่พอใจกับ การที่นักการเมืองมืออาชีพของพรรคเพื่อไทยตั้งรัฐบาลได้ 2. ให้เสือ้ แดงเป็นกองเชียร์หรือทัพหลังให้กบั รัฐบาล พรรคเพือ่ ไทย โดยทีเ่ ราไม่ตงั้ เงือ่ นไขอะไรเลยกับการสนับสนุน รัฐบาลใหม่และเราหลงฝากความหวังทั้งหมดไว้กับรัฐบาล ในอนาคตก็จะผิดหวังเพราะตามลำ�พัง ถ้าไม่มีการกดดัน รัฐบาลนี้จะไม่ทำ�อะไรเรื่องกฏหมาย 112 เรื่องกองทัพ เรื่อง คนสัง่ ฆ่าประชาชน และเรือ่ งสองมาตรฐานในระบบยุตธิ รรม 3. พยายามชักชวนให้เสื้อแดงที่เรารู้จัก เคลื่อนไหว ต่อไป เพือ่ เรียกร้องประชาธิปไตยแท้ เรียกร้องให้จดั การกับ กองทัพ เรียกร้องให้มกี ารลงโทษผูส้ งั่ ฆ่าประชาชน และเรียก ร้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเร็ว 4. เสือ้ แดงทีก่ า้ วหน้าทีส่ ดุ ทีอ่ ยากเห็นประชาธิปไตย แท้ และระบบสังคมเศรษฐกิจที่มีความเป็นธรรม รวมตัวกัน ในกลุ่มการเมืองแนวสังคมนิยม เพื่อเตรียมสร้างพรรค สังคมนิยมในหมู่คนเสื้อแดง ภาพถ่ายคูข่ องนายกยิง่ ลักษณ์กบั ประยุทธ์มอื เปือ้ น เลือด ทีไ่ ปออกตรวจสภาพน้�ำ ท่วมร่วมกัน เป็นสิง่ ทีน่ า่ กังวล อย่างยิ่งสำ�หรับผู้รักประชาธิปไตยทุกคน เพราะมันบ่งบอก ถึงข้อตกลงของเพือ่ ไทยทีจ่ ะไม่แตะต้องทหาร และทีจ่ ะช่วย

เชิดชูความชอบธรรมของบทบาทกองทัพในสังคม จากงานคอนเสิร์ต “ต้อนรับวันอิสรภาพ ลมหายใจ ที่ไม่แพ้" เมื่อต้นเดือนกันยายนนี้ เราเห็นว่าแกนนำ�เสื้อแดง หลายคน เช่น สมบัติ บุญงามอนงค์ ณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ และ จตุพร พรหมพันธ์ เริ่มเสนอทางเลือกที่สอง คือให้เสื้อแดง เป็น “กองหลัง” หรือ “กองเชียร์” เพื่อปกป้องรัฐบาลพรรค เพื่อไทย โดยไม่ตั้งเงื่อนไขและเรียกร้องอะไรเป็นรูปธรรม จากรัฐบาล นอกจากนี้มีการตั้งความหวังว่านายกยิ่งลักษณ์ จะนำ�คนทีส่ งั่ ฆ่าประชาชนมาขึน้ ศาลประชาชน ซึง่ ตามลำ�พัง แล้วรัฐบาลคงไม่ทำ�แน่ สาเหตุก็เพราะรัฐบาลนี้จับมือกับ ทหารและดูเหมือนสัญญาว่าจะไม่แตะอำ�นาจของเขา ซึง่ รวม ถึงอำ�นาจในการใช้กฏหมาย 112 เพื่อปกป้องทหารอีกด้วย คำ�ปราศัยของแกนนำ�เสื้อแดงจากเวทีที่อนุสาวรีย์ ประชาธิปไตยในงานครอบรอบห้าปีรัฐประหาร ๑๙ กันยา ๒๕๔๙ ก็ไม่ต่าง ข้อสังเกตคือไม่มีใครพูดถึงการยกเลิกกฏ หมาย 112 หรือการที่ต้องปล่อยนักโทษ 112 เลย และเวลา แกนนำ�พูดถึงการนำ�คนสั่งฆ่าประชาชนมาขึ้นศาลไม่มีราย ละเอียดหรือตารางเวลา ไม่เอ่ยถึงทหารมือเปื้อนเลือดอย่าง ประยุทธ์โดยตรง ไม่ชดั เจนว่าจะจัดการกับทหารอย่างไร คือ ดูเหมือนกระตือรือร้นทีจ่ ะไม่ขดั แย้งกับทหาร ด่าแต่ประชาธิปตั ย์ พูดให้คนเสื้อแดงรอและใจเย็น พร้อมกันนั้นเน้นแต่การแก้ รัฐธรรมนูญในระยะแรก แต่เราต้องถามว่าแก้เพือ่ อะไร? ตรง ไหน? ถ้ารัฐบาลและแกนนำ�เสื้อแดงไม่ยอมเผชิญหน้ากับ ทหารอย่างประยุทธ์ อย่าหวังเลยว่าจะมีการลงโทษผู้สั่งฆ่า ประชาชน หรือการแก้ไขยกเลิก 112 และอย่าหวังเลยว่าจะ มีการปฏิรปู กองทัพเพือ่ ไม่ให้เกิดการแทรกแซงทางการเมือง โดยทหารอีก สรุปแล้วดูเหมือนว่ารัฐบาลเพื่อไทยกำ�ลังหัก

เลี้ยวซ้าย ต.ค.-พ.ย. 54 หน้า 4


หลังคนเสื้อแดงและวีรชนผู้เสียสละ แกนนำ�เสือ้ แดงส่วนใหญ่เป็นนักสูท้ กี่ ล้าหาญเสียสละ เขาไม่เหมือนนักการเมืองมืออาชีพธรรมดาของพรรคเพื่อ ไทย คนอย่างณัฐวุฒกิ ข็ ยันเคลือ่ นไหวเพือ่ ประกันตัวนักโทษ เสือ้ แดงอีกด้วย แต่ในทีส่ ดุ เขาจะต้องตอบโจทย์ส�ำ คัญคือ จะ ปลุกระดมให้คนเสื้อแดงต่อสู้ต่อไป เพื่อกดดันรัฐบาล หรือ จะประนีประนอมกับรัฐบาล เพราะเขาเริ่มพูดว่าเสื้อแดงจะ ไม่ขออะไรพิเศษจากรัฐบาล นอกจากเขาจะเสนอว่าเราควร ใจเย็นไว้ใจรัฐบาลแล้ว เขายังเสนอว่าเราควรรอฟังคำ�ชี้นำ� จากแกนนำ� นปช. แดงทั้งแผ่นดิน โดยที่คนเสื้อแดงจำ�นวน มากจะไม่มีส่วนร่วมในการกำ�หนดแนวสู้เลย อ.ธิดาก็ชอบ พูดถึงความสำ�คัญของการ “นำ�พา” แต่ไม่เอ่ยถึงความสำ�คัญ ของการกำ�หนดแนวทางร่วมกันกับเสื้อแดงรากหญ้า คนอย่าง สมบัติ บุญงามอนงค์ เคยมีส่วนสำ�คัญยิ่ง ในการรื้อฟื้นขบวนการเสื้อแดงในรูปแบบ “แกนนอน” หลัง การเข่นฆ่าประชาชนทีร่ าชประสงค์ ดังนัน้ เราควรจะมีความ หวังว่าคนที่เห็นด้วยกับแนว “แกนนอน” จะไม่นิ่งเฉยรอให้ แกนนำ� นปช. กำ�หนดแนวทางจากเบื้องบนฝ่ายเดียว เรา หวังว่าพวกที่ชื่นชมแนว “แกนนอน” จะเลือกทางเลือกที่ สามที่เสนอมาข้างบน คือพยายามชักชวนให้เสื้อแดงที่รู้จัก กัน หรือเป็นส่วนหนึง่ ของเครือข่าย เคลือ่ นไหวกดดันรัฐบาล ต่อไป แต่สมบัติเองคงไม่ชักชวนให้เสื้อแดงไปทางนั้น ถ้าผูเ้ ขียนประเมินการเมืองของ สมบัติ บุญงามอนงค์ ไม่ผิด เราควรมองว่าเขาเป็นแนว “อนาธิปไตย” คือเป็นคน ที่ไม่เห็นด้วยกับการสร้างพรรคการเมืองและการมีผู้นำ�โดด เด่น ซึง่ นำ�ไปสูค่ วามคิดเรือ่ ง “แกนนอน” และเราต้องยอมรับ ข้อดีของแนวนี้ในการฟื้นฟูขบวนการเสื้อแดงในปลายปี ๒๕๕๓ แต่ตอนนี้แนวอนาธิปไตยแกนนอนนี้เริ่มมีจุดอ่อน

เพราะ สมบัติ ดูเหมือนมองว่าไม่มที างเลือกอืน่ นอกจากการ สนับสนุนและไว้ใจพรรคนายทุนอย่างพรรคเพื่อไทยแล้ว คนเสื้อแดงไม่ควรรอคอยให้รัฐบาลพรรคเพื่อไทย หักหลังวีรชนเสื้อแดงภายใต้คำ�ว่า “ปรองดอง” เราควรตั้ง วงถกเถียงแลกเปลี่ยนเรื่องแนวทางการต่อสู้ เราควรจะตั้ง ตารางเวลาในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เราระบุอย่างชัดเจนต่อ รัฐบาลและสังคม เราต้องพูดถึงปัญหากฏหมาย 112 และ อำ�นาจทหารด้วย และเราควรจะนำ�ข้อสรุปต่างๆ ของเราไป ยื่นให้กับแกนนำ� นปช. แต่เราต้องรู้ในใจอีกด้วยว่าแกนนำ� นปช. จะไม่อยากฟังเรา ถ้าเราไม่รวมตัวกันแสดงพลัง มัน แปลว่าเราต้องจัดตั้งอิสระ สนับสนุนแกนนำ�เมื่อเขาไปใน ทางที่ถูก แต่แยกทางกันในกรณีที่เขาไปผิดทาง ถ้าเราจะสร้างพลังของแนวทางก้าวหน้า และถ้าเรา จะแข่งแนวคิดกับนักการเมืองมืออาชีพในเพื่อไทย เราต้อง สร้างทั้งขบวนการเคลื่อนไหวแบบเสื้อแดง และพรรคหรือ องค์กรทางการเมืองของเราพร้อมกัน เพราะถ้าเราไม่มพี รรค ของเราเอง เราจะต้องพึ่งพาพรรคเพื่อไทยตลอด ในสถานการณ์ปัจจุบัน คนเสื้อแดงที่อยากเปลี่ยน สังคมไทยให้มีประชาธิปไตยและความเป็นธรรม และอยาก ล้มอำ�นาจทหารในการแทรกแซงการเมือง จะต้องสร้างความ ชัดเจนในเรื่องสถานการณ์ใหม่ และวิธีต่อสู้ต่อไปอย่างเป็น รูปธรรม พวกเราทีอ่ ยากเห็นสังคมที่ไม่มีการกดขีเ่ อารัดเอา เปรียบ จะต้องตั้งยุทธศาสตร์ระยะยาวเพื่อสร้างสังคมนิยม และจะต้องวางยุทธวิธีระยะสั้นเฉพาะหน้าในการพัฒนา ขบวนการเสื้อแดงอีกด้วย ความชัดเจนนีจ้ ะไม่มาจากการอ่านหนังสืออย่างเดียว และจะไม่มที างมาจากคำ�สอนของ “ผู้ร”ู้ ความชัดเจนนีต้ ้อง

เลี้ยวซ้าย ต.ค.-พ.ย. 54 หน้า 5


มาจากการถกเถียงแลกเปลีย่ นและความยินยอมทีจ่ ะรวมตัว กันของคนที่คิดไปในแนวทางเดียวกัน การรวมตัวที่มี ประสิทธิภาพจะต้องแน่น ไม่ใช่เครือข่ายหลวมๆ ที่ใครๆ เลือกจะทำ�อะไรก็ได้ พูดง่ายๆ เราต้องมีองค์กรสังคมนิยมที่ เป็น “เตรียมพรรค” ที่ทำ�งานอย่างเป็นระบบในขบวนการ เสื้อแดงและขยายการทำ�งานสู่ขบวนการแรงงานอีกด้วย เพราะขบวนการแรงงานมีอำ�นาจทางเศรษฐกิจที่สำ�คัญ เราควรจะเข้าใจว่าการเลือกพรรคเพื่อไทยในการ เลือกตั้งที่ผ่านมา มีความจำ�เป็นเพื่อเป็นชัยชนะเชิงสัญญ ลักษณ์ของทุกคนทีค่ ดั ค้านเผด็จการและพวกมือเปือ้ นเลือด เราดีใจที่พรรคเพื่อไทยชนะ แต่พรรคเพื่อไทยไม่ใช่ “พรรค ของเรา” หรือ “พรรคของประชาชน” อย่างที่ สมบัติ บุญ งามอนงค์ ณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ และ จตุพร พรหมพันธ์เสนอ พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคของนายทุน ระบบทุนนิยมโลกมีผลทำ�ให้เกิดสองชนชั้นหลักขึ้น ในสังคมไทย คือชนชั้นนายทุน ผู้คุมปัจจัยการผลิต และ ชนชั้นกรรมาชีพ ผู้เป็นลูกจ้างในภาคต่างๆ ของเศรษฐกิจ ส่วนชนชั้นเกษตรกรกำ�ลังค่อยๆ แปรตัวไปเป็น ชาวนา นายทุนระดับกลาง และเกษตรกรรับจ้างยากจน ทีส่ �ำ คัญคือ ผลประโยชน์ของนายทุน ผู้ที่ได้กำ�ไรจากการทำ�งานของ ลูกจ้างทัง้ หลาย ตรงข้ามกับผลประโยชน์ของกรรมาชีพ และ เกษตรกรยากจน นี่คือสาเหตุที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยกำ�ลัง หาทางปรองดองกับอำ�มาตย์ เพราะจริงๆ แล้วเขาอยากกลับ ไปเป็นส่วนหนึง่ ของอำ�มาตย์ อย่างทีเ่ คยเป็นก่อนรัฐประหาร ๑๙ กันยา เราจะไม่ปฏิเสธว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยมีนโยบาย บางอย่างที่เป็นประโยชน์กับกรรมาชีพและคนจน แต่นั้น เพียงแต่พสิ จู น์วา่ ในสังคมไทยสมัยใหม่กรรมาชีพและคนจน มีความสำ�คัญมากขึ้น ดังนั้นเราต้องเคลื่อนไหวต่อไปเพื่อ เพิ่มความสำ�คัญของประชาชนระดับล่าง รูปแบบการสร้างพรรคสังคมนิยม ควรมาจากลักษณะ การต่อสู้ทางชนชั้นของกรรมาชีพในโลกจริง ปัญหาหลักที่ เราพบในโลกจริงคือการต่อสู้ของกรรมาชีพ หรือแม้แต่เสื้อ แดง จะมีลักษณะต่างระดับและหลากหลายเสมอ เช่นจะมี บางกลุม่ ทีอ่ อกมาสูอ้ ย่างดุเดือดเพือ่ ล้มระบบ ในขณะทีก่ ลุม่ อื่นออกมาสู้แค่เพื่อเรื่องปากท้องหรือเพื่อให้มีรัฐบาลพรรค เพื่อไทยเท่านั้น ดังนั้นปัญหาสำ�คัญคือ เราจะทำ�อย่างไรเพื่อรวมคน ทีก่ า้ วหน้าทีส่ ดุ ไว้ในองค์กรหรือพรรคเดียวกัน เพือ่ ให้ประสาน

การเคลือ่ นไหวและการนำ�เสนอความคิดไปในทิศทางเดียวกัน เพราะถ้าเราไม่ทำ�แบบนั้นเราช่วงชิงการนำ�ในสังคมจาก พรรคนายทุนหรือกลุ่มอื่นที่อยากประนีประนอมไม่ได้ พรรคสังคมนิยมมีหน้าที่สร้างผู้ปฏิบัติการจากคนที่ เข้าใจประเด็นการเมืองทางชนชัน้ เพือ่ ให้ผปู้ ฏิบตั กิ ารขยาย ความคิดนีไ้ ปสูค่ นส่วนใหญ่ทมี่ คี วามคิดกลางๆ หลากหลาย ในบริบทสังคมไทยหมายความว่าเราต้องเป็นองค์กรทีส่ ามารถ ขยายความคิดสู่คนเสื้อแดงที่ยังไม่เลือกข้างหรือสับสน พร้อมๆ กันนั้นเราต้องรวบรวมคนเสื้อแดงที่อยากไปไกล กว่าการประนีประนอมของรัฐบาลเพือ่ ไทย ให้เข้ามาในองค์กร เดียวกัน พรรคสังคมนิยมของเสือ้ แดง กรรมาชีพ และเกษตรกร คนจน จะไม่เหมือนพรรคแบบนายทุนที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ใน สามแง่คือ 1. พรรคจะต้องยึดถือผลประโยชน์ของชนชัน้ กรรมาชีพ และคนจนเป็นหลัก พรรคต้องเป็นปากเสียงของผู้ถูกกดขี่ ทุกคนโดยไม่คำ�นึงถึงเพศ เชื้อชาติ ศาสนา และวิถีชีวิต เรา จะเห็นชัดในกรณีรูปธรรมอย่างเช่น การเสนอให้ขึ้นค่าแรง และเก็บภาษีจากนายทุนเพือ่ สร้างรัฐสวัสดิการ พรรคจะต้อง ไม่เกรงใจนายทุนที่อาจจะไม่พอใจ 2. พรรคจะต้องมีประชาธิปไตยภายใน ไม่ใช่เป็น พรรคของ “ผู้ใหญ่” คนใดคนหนึ่ง ดังนั้นต้องมีโครงสร้าง และระเบียบที่ชัดเจนเพื่อให้สมาชิกธรรมดาเป็นผู้ควบคุม พรรค และผูแ้ ทนของพรรคต้องเป็นคนธรรมดาไม่ใช่นกั การ เมืองอาชีพที่มีทรัพย์สินมหาศาล 3. พรรคต้องอาศัยเงินทุนทีเ่ ก็บจากสมาชิกในอัตรา ก้าวหน้าเป็นหลัก คือสมาชิกทีม่ เี งินเดือนสูงจ่ายมากและคน ที่มีรายได้น้อยจ่ายน้อย และควรมีการขอความสนับสนุนใน เรื่องเงินทุนจากสหภาพแรงงานและกลุ่มเกษตรกรอีกด้วย ไม่ใช่ไปพึ่งเงินทุนจากนายทุนใหญ่ มันเป็นไปไม่ได้เลย ทีป่ ระชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดิน หรือประชาชนจะมีอำ�นาจอธิปไตยในมือ ถ้าเราต้องพึ่งพิง พรรคนายทุนที่ยอมประนีประนอมกับอำ�มาตย์ เพื่อไม่ให้มี การเลี่ยนแปลงโครงสร้างอันเหลื่อมล้ำ�ของสังคมเลย ดังนั้น เลิกฝันและตั้งความหวังว่า “ผู้ใหญ่” จะปลดแอกเรา เริ่มจัด ตัง้ และเคลือ่ นไหวอิสระจากพรรคนายทุนและแกนนำ�ทีช่ วน เราไปสนับสนุนพรรคนายทุนได้แล้ว

เลี้ยวซ้าย ต.ค.-พ.ย. 54 หน้า 6


โรเบิร์ท ริชช์ ตอบโต้ 7 วาทกรรมลวงว่าด้วยเรื่องเศรษฐศาสตร์ ที่มา http://www.prachatai3.info

แม้ร่างพระราชบัญญัติการจ้างงาน (jobs bill) ของ จากการที่มีชาวอเมริกันจำ�นวนมากตกงาน การลดงบ ประธานาธิบดีจะไม่ถกู พิจารณาในสภาคองเกรส กลุม่ คนทีช่ มุ นุมยึด ประมาณในตอนนีจ้ ะยิง่ ทำ�ให้เศรษฐกิจหดตัว ยิง่ ทำ�ให้เกิดการตกงาน วอลล์สตรีทและที่อื่นๆ จะไม่สามารถสร้างการเคลื่อนไหวระดับชาติ และลดรายได้จากภาษีอากร ยิ่งทำ�ให้อัตราหนี้สินต่อเศรษฐกิจโดย เพื่อสังคมที่เท่าเทียมกันมากกว่าได้ แต่อย่างไรก็ดี มันได้ทำ�ให้ชาว รวมเลวร้ายกว่าเดิม สิ่งทีค่ วรทำ�ก่อนตอนนีค้ อื การสร้างงานและการ อเมริกันรับรู้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจ ฟืน้ ฟูโดยส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ หลังจากมีการจ้างงานและการเติบโต นี่เป็นความพยายามเล็กๆ เพื่อโต้ตอบวาทกรรมหลอกลวง ทางเศรษฐกิจกลับมาอย่างคล่องตัวแล้ว พวกเราถึงควรกลับมาลด ที่มาจากปากกลุ่มคนที่อยากทำ�ให้อเมริกาถอยหลังลงคลอง โดยมี การขาดดุลงบประมาณ ประเด็นหลักคือ 5.) โครงการประกันสุขภาพของรัฐบาล (Medicare and 1.) การลดภาษีให้คนรวยจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆ ด้วย Medicaid) เป็นสาเหตุหลักที่ทำ�ให้งบประมาณขาดดุล "ผิด" "เหลวไหล" แน่นอนว่าค่าใช้จ่ายในโครงการประกันสุขภาพของรัฐบาล โรนัลด์ เรแกน และ จอร์จ ดับเบิ้ลยู บุช ต่างก็ลดภาษีให้ คนรวยแล้วเกิดอะไรขึ้น? ค่าแรงของชาวอเมริกันส่วนใหญ่ (วัดจาก เพิ่มสูงขึ้น อย่างรวดเร็ว แต่นั่นเป็นเพราะว่าค่ารักษาพยาบาลของ ค่าแรงโดยเฉลี่ยจริงๆ) เริ่มถูกกดลงและยิ่งลดลงอีกในสมัยของบุช ประเทศเพิ่มสูงขึ้นเร็วมากด้วย วิธีการดีสุดอย่างหนึ่งในการชะลอ ราคาพวกนีค้ อื การใช้พลังการต่อรองของโครงการประกันสุขภาพของ ที่ว่าผลประโยชน์จะไหลลงสู่เบื้องล่างนั้นเป็นแค่คำ�พูดตลกโหดๆ 2.) การเพิ่มภาษีให้กับคนรวยจะทำ�ให้เศรษฐกิจแย่ และ รัฐบาลเพือ่ ต่อรองกับบรรษัทยาและโรงพยาบาลในการลดราคา และ เปลี่ยนจากระบบ 'ค่าธรรมเนียมต่อการบริการ' มาเป็นระบบ 'ค่า ชะลอการสร้างงาน ธรรมเนียมต่อผลลัพธ์ทางสุขภาวะทีด่ ขี นึ้ ' และในเมือ่ โครงการประกัน "ไม่จริง" สุขภาพมีค่าการจัดการต่ำ�กว่าประกันสุขภาพของเอกชนมาก เรา ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองมาจนถึงปี 1981 เหล่าชาว ควรทำ�ให้ทุกคนเข้าถึงประกันสุขภาพ อเมริกันที่มั่งคั่งที่สุด ก็เจออัตราภาษีส่วนเพิ่ม (Marginal Tax) ที่ 6.) กองทุนประกันสังคมคือการเล่นแชร์ลูกโซ่ดีๆ นี่เอง สูงขึ้นถึงร้อยละ 70 หรือมากกว่า เมื่อถึงสมัยของ ดไวท์ ไอเซนฮาว "อย่าเชื่อความคิดนี้" เออร์ ก็เพิม่ มากถึงร้อยละ 91 แม้จะรวมการลดหย่อนภาษีและเครดิต กองทุนประกันสังคมยังมีเงินหมุนเวียนมากพอสำ�หรับการ แล้ว ภาษีสูงสุดของคนที่รวยสุดๆ ก็ยังสูงกว่าที่เคยเป็นมามาก แต่ ในช่วงเวลานั้น เศรษฐกิจกลับเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าที่เคยเป็น ชำ�ระหนี้ในอีก 26 ปีหลังจากนี้ได้ และจะมีสภาพคล่องเช่นนี้ต่อไป มา (อย่าเชื่อว่าธุรกิจขนาดย่อมจะเข้าเนื้อไปด้วยเมื่อเจออัตราภาษี ถึงอีกศตวรรษหนึง่ หากสามารถเพิม่ เพดานรายได้ของผูท้ ถี่ กู หักเงิน ส่วนเพิ่ม มีเจ้าของกิจการขนาดย่อมเพียงร้อยละ 2 เท่านั้นที่อยู่ใน เข้ากองทุนประกันสังคมได้ เพดานรายได้ตอนนีอ้ ยูท่ ี่ 106,800 ดอลลาร์ แล้ว กลุ่มภาษีระดับสูง) 7.) ไม่แฟร์เลยทีช่ าวอเมริกนั ทีม่ รี ายได้นอ้ ยกว่าไม่ตอ้ งเสีย 3.) ลดงบประมาณรัฐบาล สร้างงานมากขึ้น ภาษีเงินได้ "นี่ก็ผิด" "ผิด" (เพราะการลดงบประมาณ) หมายความว่าจะมีตำ�แหน่ง ไม่มีอะไรที่ไม่แฟร์เกี่ยวกับเรื่องนี้เลย ชาวอเมริกันที่มีราย ข้าราชการน้อยลง ไม่วา่ จะเป็นครูอาจารย์, นักดับเพลิง, ตำ�รวจ, และ นักสังคมสงเคราะห์ ทั้งในระดับรัฐและระดับท้องถิ่น ไปจนถึงเจ้า ได้น้อยจ่ายภาษีมากกว่าคนอื่นๆ ทั้งภาษีเงินได้จากค่าจ้าง, ภาษี หน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยและทหารในกรมกอง นอกจากนีย้ งั ทำ�ให้ การขาย, ค่าธรรมเนียมสาธารณูปการต่าง ๆ ผู้รับเหมาของรัฐบาลน้อยลงด้วย ซึ่งผู้รับเหมาเหล่านี้ก็จะลดจำ�นวน นักปลุกปั่นในอดีตทั้งหลายรู้ดีว่าคำ�โกหกคำ�โตหากมีการ การจ้างคนงานในระดับเอกชนลง มาร์ค แซนดี นักเศรษฐศาสตร์ (ที่ ย้ำ�ถึงบ่อยๆ ก็ทำ�ให้คนเริ่มเชื่อได้ เว้นแต่จะมีผู้ออกมาตอบโต้ การ ปรึกษาด้านโครงการของจอห์น แมคเคน) ระบุวา่ การตัดงบประมาณ หลอกลวงในประเด็นเชิงเศรษฐศาสตร์ทั้ง 7 ข้อนี้ก็ผิดเต็มๆ อยาก รัฐ 61,000 ล้านดอลลาร์ จะทำ�ให้สูญเสียอัตราจ้างงาน 700,000 ให้คุณได้รู้ความจริงแล้วช่วยกันเผยแพร่ออกไป ตำ�แหน่งทั้งจากปีนี้และปีถัดไป ผู้เขียน : โรเบิร์ท ริชช์ เป็นศาตราจารย์ (Chancellor's 4.) การลดการขาดดุลงบประมาณในตอนนี้สำ�คัญกว่าการ Professor) ด้านนโยบายสาธารณะของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ เขาเคยทำ�งานกับรัฐบาลสามสมัย ล่าสุดเคยเป็นรัฐมนตรีกระทรวง แรงงานภายใต้รัฐบาลบิล คลินตัน "ไม่จริง" เลี้ยวซ้าย ต.ค.-พ.ย. 54 หน้า 7


จัดตั้ง

สมุดบันทึกสีแดง

การประณีประนอมของพรรคเพื่อไทย และการเป็นเครื่องมือของทหาร ที่ดีกว่าพรรคประชาธิปัตย์ พรรคประชาธิปตั ย์และพรรคเพือ่ ไทยนัน้ มีความต่าง อยูบ่ า้ ง แต่จดุ ร่วมของทัง้ สองพรรคคือ พร้อมทีจ่ ะเล่นการเมือง ในกรอบของอำ�มาตย์และอยู่ภายใต้อำ�นาจของทหาร ภาย ใต้อุดมการณ์ทางการเมืองชุดเดียวกัน อย่างไรก็ตามจุด ต่างที่เห็นชัด พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองที่ใช้ อุดมการณ์ขวาสุดขัว้ ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งของการดำ�เนินนโยบาย ทางเศรษฐกิจหรือ นโยบายทางการเมือง แน่นอนผูเ้ ขียนเห็นด้วยกับแนวการวิเคราะห์ทอี่ ธิบาย ว่า ศูนย์กลางอำ�นาจในบรรดาชนชั้นปกครองนั้นอยู่ที่ทหาร ซึง่ สถาบันทหารนัน้ ..(เซ็นเซอร์).. รังแกคนทีม่ คี วามเห็นต่าง ทางการเมือง และพรรคการเมืองที่ต้องการอยู่ในอำ�นาจจะ ต้องมีนโยบายทีส่ นองตอบต่อความละโมบโลภมากของทหาร และจะไม่มกี ารกระทำ�ใดๆ ทีเ่ ป็นการท้าท้ายอำ�นาจของทหาร เด็ดขาด ทหารยังจะมีบทบาทในการควบคุมสื่อต่อไป ฯลฯ ในเรื่องของเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์จะเน้นการ ใช้แนวเสรีนิยม เน้นให้ผลประโยชน์กับกลุ่มทุนใหญ่ๆเป็น หลัก คัดค้านการลงทุนของภาครัฐทีเ่ น้นการบริการประชาชน ตัวอย่างทีใ่ กล้ตวั และล่าสุด คือ บรรดานักคิดทีเ่ ชียร์และผลิต ความคิดทีใ่ ห้ความชอบธรรมกับพรรคประชาธิปตั ย์ เช่น อัม มาร สยามวรา จาก TDRI ออกมาคัดค้านการประกันราคา ข้าว และแสดงความวิตกจริตและไม่เห็นด้วยในการขึน้ ค่าแรง เป็น 300 บาท พรรคประชาธิปัตย์ ใช้อุดมการณ์ทางเมืองแบบขวา จัด คือ อุดมการณ์ “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” มาปลุก ปัน่ และให้ความชอบธรรมกับตนเองทีไ่ ม่ได้มาจากการเลือก

ตั้ง รูปธรรมของแนวความคิดนี้ เช่น การใช้สีเหลือง การ ใช้ ม.112 ล่าคนทีม่ คี วามคิดต่างทางการเมือง พรรคประชาธิปตั ย์ ไม่ให้ความสำ�คัญกับกลไกประชาธิปไตย พรรคประชาธิปตั ย์ ยินดีเดินเข้าสูอ่ �ำ นาจโดยสมยอมให้ทหารเอาปืนจีห้ วั คนอืน่ ๆ แน่นอนพรรคประชาธิปตั ย์ภาพพจน์ดแู ย่มาก พรรคประชาธิปตั ย์ ใช้เครื่องมือกลไกปกติแบบเละเทะในรูปแบบสองมาตรฐาน จนมาถึงจุดทีโ่ ครงสร้างปกติ เช่น ศาล หรือ แม้กระทัง่ สถาบัน อืน่ ๆของสังคมถึงจุดทีเ่ กือบจะล้ม ถ้าขบวนการเสือ้ แดงก้าว ไปอีกก้าวก็จะพังกันลงมาหมด เท่านัน้ ไม่พอพรรคประชาธิปตั ย์ เป็นแหล่งรวมของนักการเมืองสกปรก และพวกอำ�มาตย์ที่ โสโครก สถาบันนี้กลายเป็นเป็นอุปสรรคที่ชัดเจนของระบบ ประชาธิปไตย หุน่ เชิดตัวนีข้ องทหารเริม่ มีปญ ั หา ทหารเริม่ ทีจ่ ะทำ�อะไรมากไม่ได้ ไม่วา่ จะเป็นการเบ่งอำ�นาจ หรือ การ ข่มขูป่ ระชาชนในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการ..(เซ็นเซอร์).. มา บังหน้า การใช้อำ�นาจที่ไร้ความชอบธรรมอย่างฟุ่มเฟือย ทหารเริ่มกลัวพลังของประชาชนคนเสื้อแดง กระแสการ รังเกียจทหารมีสูงมากก่อนการเลือกตั้ง และประชาชนโดย ส่วนใหญ่ตอ้ งการเห็นทหารคนทีฆ่ า่ ประชาชนถูกลงโทษ ถูก ลงโทษยกแผงเลยยิ่งดี พรรคเพื่อไทย พรรคนี้ประกอบไปด้วยนักการเมือง หลายส่วน ในเชิงแกนนำ�เสือ้ แดงถือว่าเป็นนักการเมืองน้�ำ ดี ที่สุดในเชิงเปรียบเทียบกับนักการเมืองคนอื่นๆ ที่ไม่ค่อยมี อุดมการณ์ บางคนมีประวัตขิ องการเป็นนักเลง เล่นการเมือง แบบสกปรก และพร้อมที่จะประนีประนอมกับ ทหารและ

เลี้ยวซ้าย ต.ค.-พ.ย. 54 หน้า 8


อำ�มาตย์ ความจริงทีต่ อ้ งย้�ำ กันตลอดเวลาคือ พรรคเพือ่ ไทย เดินทางเข้าสู่รัฐสภาได้ เพราะมีคนเสื้อแดงคอยคุ้มกันอยู่ และพูดได้อย่างเต็มปากว่าสถาบันอื่นๆ ไม่เคยยื่นมาเข้ามา ช่วยเหลือพรรคเพื่อไทยเลยแม้แต่นิดเดียว พรรคเพือ่ ไทยชนะการเลือกตัง้ แบบถล่มถลาย เพราะ คนเสื้อแดงต้องการตบหน้าอำ�มาตย์และตบหน้าทหาร และ คาดหวังว่าพรรคเพือ่ ไทยจะสะสางปัญหาต่างๆ ทีค่ า้ งคาอยู่ เช่น เรื่องนักโทษการเมือง เรื่องของคนเสื้อแดงที่ถูกทหาร เข่นฆ่าเกือบ 100 ศพ ปัญหาที่จะต้องมีการปฏิรูปศาล เรื่อง รัฐธรรมนูญ ปัญหาเรื่องวิกฤติเศรษฐกิจ และ อื่นๆ อีก มากมาย พรรคเพื่อไทยมีความชอบธรรมในสายตาคนเสื้อ แดง และคนเสือ้ แดงมองว่านีค่ อื พรรคของพวกเขา และพวก เขาพร้อมจะปกป้องพรรคเพือ่ ไทยจากการถูกรังแก ไม่วา่ จะ เป็นทหาร และสถาบันอื่นๆ ไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหน ในสายตา สากล พรรคเพื่อไทยมีความชอบธรรมตามกติการะบบ ประชาธิปไตยที่นานาประเทศยอมรับ พรรคเพือ่ ไทยเป็นพรรคการเมืองทีไ่ ม่ได้มอี ดุ มการณ์ ทางการเมืองทีช่ ดั เจนว่าจะยืนอยูเ่ คียงข้างคนยากคนจนหรือ คนที่ถูกกดขี่ในสังคม แต่เป็นพรรคการเมืองที่ดูเหมือนจะ ใกล้เคียงกับพรรคไทยรักไทย ซึ่งไม่ได้เป็นพรรคการเมือง ที่ต้องการปฏิรูปสังคมอย่างจริงจัง อันนี้ผู้เขียนพูดถึง พรรคการเมืองในกรอบของระบบประชาธิปไตยชนิดธรรมดา เช่น พรรคแรงงานของอังกฤษ ยุคก่อนทีพ่ รรคนีจ้ ะทรยศคน งาน หรือยุคก่อน โทนี่ แบลร์ ทีเ่ ข้ามาสร้างรัฐสวัสดิการ และ ปฏิรปู การศึกษาให้เป็นของทุกคน ปฏิรปู ค่าจ้าง และสวัสดิการ

ให้มีความเป็นธรรม การปฏิรูปเหล่านี้เกิดขึ้นพร้อมๆ กับที่ ขบวนการแรงงานเคลื่อนไหวข้างนอกให้การสนับสนุน พรรคเพือ่ ไทยเป็นพรรคการเมืองทีม่ าจากการเลือก ตัง้ แต่เป็นพรรคการเมืองทีพ่ ร้อมทีจ่ ะประนีประนอมกับกลุม่ อำ�นาจเดิมโดยเฉพาะทหาร โดยละเลยผลประโยชน์ทางการ เมืองของคนเสื้อแดง เช่น การนำ�คนที่ฆ่าคนเสื้อแดงมา ลงโทษ ซึ่งคือพวกทหาร ทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่ พรรคเพื่อ ไทยเลือกที่จะเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ และพร้อมที่จะหลับหู หลับตาและจับมือกับฆาตรกร โดยใช้ขอ้ อ้าง “การปรองดอง” ที่แล้วมาก็ให้มันแล้วไปเราจะต้องก้าวไปข้างหน้า ถ้าพวก เราเคลื่อนไหวอะไรมาก พวกทหารจะใช้เป็นข้ออ้างในการ ทำ�รัฐประหาร ภาระกิจของพวกเราจะต้องปกป้องรัฐบาลนี้ ให้อยู่ต่อไปได้ คำ�พูดนี้เหมือนดูดี แต่ในความเป็นจริง คือ รัฐบาลนี้เข้ามาไม่ได้ทำ�อะไรเลยที่เป็นประโยชน์กับระบบ ประชาธิปไตย และที่สำ�คัญมันจะเป็นการนับถอยหลังไปสู่ วงจรเดิมๆ ไปสู่วันที่ทหารพอมันไม่พอใจมันก็จะลุกขึ้นมา ทำ�รัฐประหารอีกรอบ มีการนองเลือดกันอีกรอบ พวกนี้มัน ไม่แคร์ว่ามันจะทำ�ความผิดอะไรบ้าง เพราะพวกมันไม่เคย ถูกลงโทษ คำ�ถามที่แหลมคมในประเด็นนี้คือ เราจะปกป้อง รัฐบาลที่ไม่ได้ปกป้องประชาชนไปทำ�ไม การมีรฐั บาลเพือ่ ไทยให้ผลประโยชน์กบั ทหารอย่างไร? คำ�ตอบที่หนึ่ง ทหารจะไม่ถูกลงโทษ และคนเสื้อแดงจะถูก บังคับให้หลีกเลีย่ งทีจ่ ะวิพากษ์วจิ ารณ์ทหาร ทหารจะมีความ สนุกสนามในการคอรัปชั่นต่อไป ผลที่ตามมามันเป็นตลก ร้ายที่ขำ�ไม่ออกเพราะสถานะภาพของทหารมันจะมีความ

เลี้ยวซ้าย ต.ค.-พ.ย. 54 หน้า 9


มัน่ คงสูงกว่าตอนทีอ่ ยูก่ บั พรรคประชาธิปตั ย์เสียด้วยซ้�ำ ผล ทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ กับคนเสือ้ แดงคือ คนเสือ้ แดงจะถูกปราม ไม่ให้มีการเคลื่อนไหว สรุป ทหารมีแต่ได้กับได้ คนเสื้อแดง มีแต่เสียกับเสีย ....แล้วเราจะเอาอย่างไร ....ในความเป็นจริง ทหารจะทำ�รัฐประหารทำ�ไม ในเมื่อพรรคเพื่อไทยให้ผล ประโยชน์กับทหารทุกอย่างที่ทหารอยากได้ ทหารอิงแอบ อยู่กับพรรคเพื่อไทย จะทำ�ให้ทหารรอดพ้นจากการถูกตั้ง คำ�ถามจากคนเสื้อแดง ถ้าคนเสื้อแดงกดดันทหารมากๆ พรรคเพือ่ ไทยออกมาห้าม ...พูดง่ายๆ ทหารจับมือกับพรรค เพื่อไทย ได้ทั้งขึ้นและล่อง พิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้ออ้างที่บอกว่าทหารจะ ทำ�รัฐประหารถ้าคนเสือ้ แดงออกมาเคลือ่ นไหว มันมีอยูเ่ หตุผล เดียวเท่านั้นในการใช้ข้ออ้างนี้ คือ มันจะทำ�ให้พรรคเพื่อ ไทยใช้เป็นข้ออ้างต่อคนเสื้อแดงเพื่อที่จะไม่ต้องออกเอาผิด กับทหารและสามารถอยูร่ ว่ มกับทหารได้ เป็นข้ออ้างทีจ่ ะให้ พรรคเพือ่ ไทยไม่ตอ้ งปฏิรปู ศาล เป็นข้ออ้างทีจ่ ะทำ�ให้พรรค เพือ่ ไทยไม่ตอ้ งยกเลิก ม.112 พรรคเพือ่ ไทยจะสามารถหลีก เหลีย่ งทีจ่ ะปะทะกับอำ�มาตย์ และท้ายทีส่ ดุ พรรคเพือ่ ไทยจะ หลีกเลี่ยงที่จะปฏิรูปสังคมให้มีความเป็นธรรม และคนเสื้อ แดงจะถูกห้าม ถูกคุม และ จะทำ�ให้อ่อนตัวลงไปในที่สุด การนัง่ ทำ�ตัวเป็นแค่กองเชียร์ ...คนเสือ้ แดงจะมีสภาพ น้�ำ ตาตกใน หวานอมขมกลืน ทนรับสภาพการถูกทรยศจาก พรรคเพื่อไทย ส่วนเสื้อแดงที่ก้าวหน้า จะเผชิญกับการตั้ง ข้อกล่าวหาและดิสเครดิสเพราะการวิพากษ์แสดงความไม่ เห็นด้วยกับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยอย่างตรงไปตรงมา และดู เหมือนว่าคนเสื้อแดงจะถูกบังคับให้ต้องปกป้องฆาตรกรที่ ไล่เข่นฆ่าคนเสื้อแดง รวมถึงคนเสื้อแดงจะต้องจ่ายค่าเลี้ยง ดูให้วงศาคณาญาติอำ�มาตย์ฟุ่มเฟือยต่อไป การวิพากษ์วจิ ารณ์และทำ�หน้าทีเ่ ป็นเจ้าของรัฐบาล โดยการเคลือ่ นไหวอย่างอิสระ ...เป็นหนทางเดียวทีจ่ ะป้องกัน ให้ รัฐบาลพรรคเพือ่ ไทยทรยศคนเสือ้ แดงน้อยทีส่ ดุ และการ ปฏิรูปสังคมให้มีความเป็นประชาธิปไตยพร้อมๆกับการนำ� คนผิดมาลงโทษ นอกจากนี้ถ้าเราตั้งหน้าวิพากษ์วิจารณ์ รัฐบาลอย่างเปิดเผย การจับมือกับฆาตรกรของพรรคเพื่อ ไทยจะไม่ได้มคี วามหวานชืน่ เหมือนทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั การ หลบเลีย่ งทีจ่ ะนำ�ทหารทีเ่ ป็นคนผิดมาลงโทษจะเป็นไปด้วย ความยากลำ�บาก เพราะพรรคเพือ่ ไทยรูด้ วี า่ คนทีจ่ ะปกป้อง พรรคเพื่อไทยคือประชาชน คนที่พร้อมจะทรยศพรรคเพื่อ ไทยคือ ทหารและอำ�มาตย์

ประเด็นที่ ๑ การลบล้างผลพวงของรัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ รัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ เป็นการกระทำ� ที่ผิดกฎหมาย ทำ�ลายนิติรัฐ-ประชาธิปไตย และยัง เป็นต้นเหตุของปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองต่อ เนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ คณะนิติราษฎร์จึง เสนอให้มกี ารลบล้างผลพวงของรัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ดังต่อไปนี้ ๑. ประกาศให้รัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ และการกระทำ�ใดๆที่มุ่งต่อผลในทางกฎหมายของ คณะปฏิรปู การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ เสียเปล่าและถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นและไม่เคยมีผลใน ทางกฎหมาย ๒. ประกาศให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ เสียเปล่าและถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นและ ไม่เคยมีผลในทางกฎหมาย ๓. ประกาศให้คำ�วินิจฉัยของคณะตุลาการ รัฐธรรมนูญ คำ�วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และคำ�

เลี้ยวซ้าย ต.ค.-พ.ย. 54 หน้า 10


Speak Out

แถลงการณ์คณะนิติราษฎร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑ ปีนิติราษฎร์ พิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำ�รง ตำ�แหน่งทางการเมืองทีอ่ าศัยอำ�นาจตามประกาศของ คณะปฏิรปู การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข (คปค.) และคำ�วินจิ ฉัย ของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ คำ�วินิจฉัยของศาล รัฐธรรมนูญ และคำ�พิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดี อาญาของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมืองที่เป็นผลต่อ เนื่องจากรัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งบรรดาคำ�วินิจฉัยและคำ�พิพากษาที่เกิดจาก การเริม่ กระบวนการโดยคณะกรรมการตรวจสอบการก ระทำ�ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) ซึ่งได้ รับการแต่งตั้งโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) เสียเปล่าและถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นและไม่เคย มีผลในทางกฎหมาย ๔. ประกาศให้เรื่องที่อยู่ในกระบวนพิจารณา ในชัน้ เจ้าหน้าที่ และเรือ่ งทีอ่ ยูใ่ นกระบวนพิจารณาใน ชัน้ ศาลทีเ่ กิดจากการเริม่ เรือ่ งโดยคณะกรรมการตรวจ สอบการกระทำ�ทีก่ อ่ ให้เกิดความเสียหายแก่รฐั (คตส.) เป็นอันยุติลง ๕. การประกาศความเสียเปล่าของบรรดาคำ�

วินิจฉัยและคำ�พิพากษาตามข้อ ๓ และการยุติลงของ กระบวนการตามข้อ ๔ ไม่ใช่เป็นการนิรโทษกรรมหรือ การอภัยโทษหรือการล้างมลทินแก่บุคคลที่ถูกกล่าว หาว่ากระทำ�ความผิด และไม่ใช่เป็นการลบล้างการก ระทำ�ทัง้ หลายทัง้ ปวงของผูถ้ กู กล่าวหาว่ากระทำ�ความ ผิด ดังนัน้ หากจะเริม่ ดำ�เนินคดีกบั บุคคลดังกล่าวใหม่ ก็สามารถกระทำ�ไปตามกระบวนการทางกฎหมาย ปกติได้ ๖. เพือ่ ความชอบธรรมทางประชาธิปไตย คณะ นิติราษฎร์เสนอให้นำ�ข้อเสนอดังกล่าวข้างต้นไปจัด ทำ�เป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมและนำ�ไปให้ ประชาชนออกเสียงประชามติ

ประเด็นที่ ๒ การแก้ไขเพิ่มเติมประมวล กฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ตามที่คณะนิติราษฎร์ได้จัดทำ�ข้อเสนอการ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ และนำ�เสนอสูส่ าธารณะตัง้ แต่วนั ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔ แล้วนั้น ๑. คณะนิตริ าษฎร์ยงั ยืนยันว่าประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา ๑๑๒ มีปัญหาทั้งในแง่ตัวบทกฎหมาย

เลี้ยวซ้าย ต.ค.-พ.ย. 54 หน้า 11


การบังคับใช้ และอุดมการณ์ และจำ�เป็นต้องแก้ไข บุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ควรปฏิเสธว่าประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา ๑๑๒ ไม่มปี ญ ั หาและไม่จ�ำ เป็นต้องแก้ไข ทั้งที่ยังไม่มีการศึกษาและอภิปรายในวงกว้างอย่าง จริงจัง ๒. คณะนิติราษฎร์เห็นว่าประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา ๑๑๒ มีปญ ั หาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเด็นเรือ่ งความสมดุลระหว่าง ความร้ายแรงของการกระทำ�อันเป็นความผิดกับโทษ ที่ผู้กระทำ�ความผิดนั้นควรได้รับ จึงไม่เป็นไปตาม หลักความพอสมควรแก่เหตุซึ่งได้รับการรับรองไว้ใน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๙ ๓. คณะนิตริ าษฎร์เสนอให้คณะกรรมการปฏิรปู กฎหมาย จัดให้มกี ารรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ในประเด็นประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ เพื่อ เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปตามพระราชบัญญัติ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๑๙ (๓)

ประเด็นที่ ๓ กระบวนการยุตธิ รรมกับผูต้ อ้ งหา หรือจำ�เลย และการเยียวยาผูไ้ ด้รบั ความเสีย หายภายหลังรัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ สืบเนือ่ งจากการรัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ประเทศไทยต้องตกอยู่ในสถานการณ์ความขัดแย้ง ทางการเมืองเรื่อยมา มีการชุมนุมของฝ่ายต่างๆ มี การใช้ความรุนแรง มีผถู้ กู กล่าวหาว่ากระทำ�ความผิด และมีผู้ได้รับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และ ทรัพย์สนิ ดังนัน้ เพือ่ อำ�นวยความยุตธิ รรมแก่ทกุ ฝ่าย และเพือ่ บรรเทาความเสียหายของประชาชน คณะนิติ ราษฎร์จึงเสนอให้ดำ�เนินการดังต่อไปนี้โดยเร่งด่วน และเป็นรูปธรรม ๑. คณะนิติราษฎร์ไม่เห็นด้วยกับการออก กฎหมายนิรโทษกรรมที่มีเป้าหมายแอบแฝงเพื่อยุติ กระบวนการพิสจู น์ความจริงเกีย่ วกับเหตุการณ์ความ รุนแรงครัง้ ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงเวลาทีผ่ า่ นมา อย่างไร

ก็ดี สิทธิของผูถ้ กู กล่าวหาว่ากระทำ�ความผิดโดยมีมลู เหตุจูงใจทางการเมือง หรือมีประเด็นทางการเมือง เป็นองค์ประกอบอย่างมีนัยสำ�คัญ ต้องได้รับการ ประกันตามกระบวนการทีถ่ กู ต้องและเป็นธรรม (Due Process) ในลักษณะที่ไม่แตกต่างจากผู้ถูกกล่าวหา ว่ากระทำ�ความผิดในกรณีทั่วไป สิทธิที่จะได้รับการ ปล่อยตัวชั่วคราวต้องถูกพิจารณาโดยเคร่งครัดและ อย่างเป็นภาวะวิสัย ในขณะที่การเรียกประกันหรือ หลักประกันก็ต้องไม่เกินความจำ�เป็นแก่กรณี ตาม เงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๑๐ วรรคท้าย แห่ง ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา ซึง่ สอดคล้อง กับหลักให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหรือจำ�เลยเป็น ผู้บริสุทธิ์ (Presumption of Innocence) และก่อน มีค�ำ พิพากษาถึงทีส่ ดุ แสดงว่าบุคคลใดได้กระทำ�ความ ผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำ�ความ ผิดมิได้ตามทีร่ บั รองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย มาตรา ๓๙ ๒. โดยอาศัยหลักความรับผิดของรัฐ คณะนิติ ราษฎร์เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาออกมติคณะ รัฐมนตรีเพือ่ ให้ความช่วยเหลือหรือจ่ายค่าทดแทนแก่ ผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความขัดแย้ง ทางการเมืองทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังรัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ อย่างไม่เลือกปฏิบัติ โดยอาจแต่งตั้งคณะ กรรมการขึน้ มารับผิดชอบโดยเฉพาะ ทัง้ นี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าทดแทน สามารถอาศัยแนวทาง ตามกฎหมายที่มีอยู่แล้ว เช่น พระราชบัญญัติค่า ตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่ จำ�เลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ หรือพระราชบัญญัติ สงเคราะห์ผปู้ ระสบภัยเนือ่ งจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่ มนุษยธรรม พ.ศ.๒๕๔๓ เป็นต้น และการได้รับค่า ทดแทนดังกล่าวไม่เป็นการตัดสิทธิหรือประโยชน์ทผี่ ู้ เสียหายพึงได้ตามกฎหมายอื่น ๓. คณะนิตริ าษฎร์เสนอให้คณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติติดตามตรวจสอบการกระทำ�หรือ

เลี้ยวซ้าย ต.ค.-พ.ย. 54 หน้า 12


การละเลยการกระทำ�อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษย ชนของผู้ต้องหาหรือจำ�เลย ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดย องค์กรต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพื่อเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิ มนุษยชนตามพระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๘

ประเด็นที่ ๔ การยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐และ การจัดทำ�รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็นผลพวงต่อเนือ่ งจากรัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ จึงมีปัญหาความชอบธรรมทาง ประชาธิปไตย แม้วา่ รัฐธรรมนูญดังกล่าวผ่านการออก เสียงประชามติกต็ าม แต่กระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญ และกระบวนการจัดให้มีการออกเสียงประชามติไม่ สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย ๑. คณะนิติราษฎร์เสนอให้คณะรัฐมนตรีเสนอ ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม “หมวด ๑๖ การจัดทำ� รัฐธรรมนูญใหม่” ๒. คณะนิติราษฎร์เห็นว่ารัฐธรรมนูญที่จะนำ� มาใช้เป็นต้นแบบในการจัดทำ�รัฐธรรมนูญใหม่ สมควร เป็นพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน สยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕, รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕, รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ และอาจ นำ�รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ในส่วนของการประกันสิทธิและเสรีภาพ ตลอด จนโครงสร้างสถาบันการเมืองและองค์กรทางรัฐธรรมนูญ เท่าที่สอดคล้องกับพัฒนาการในยุคร่วมสมัยมาเป็น แนวทางในการยกร่าง ๔. เพื่อมิให้การรัฐประหารทำ�ลายหลักการอัน เป็นรากฐานของนิตริ ฐั -ประชาธิปไตยจนหมดสิน้ คณะ นิติราษฎร์เสนอให้มีการจัดทำ� “คำ�ประกาศว่าด้วย คุณค่าอันเป็นรากฐานของระบอบเสรีประชาธิปไตย”

ภาพ : ข่าวสด

แม้คำ�ประกาศดังกล่าวจะไม่มีสถานะเป็นกฎหมาย แต่คำ�ประกาศดังกล่าวเป็นวิญญาณของระบอบเสรี ประชาธิปไตยที่ไม่มีบุคคลใดหรือไม่มีวิธีใดทำ�ลาย หรือทำ�ให้สูญสิ้นไปได้ ๕. คำ�ประกาศว่าด้วยคุณค่าอันเป็นรากฐาน ของระบอบเสรีประชาธิปไตย ยืนยันว่ามนุษย์ทงั้ ปวง เกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในศักดิ์ศรีและสิทธิ อำ�นาจสูงสุดเป็นของราษฎรทั้งหลาย ไม่มีผู้ใดและ ไม่มีวิธีใดที่จะพรากไปจากราษฎรได้ การปกครอง โดยกฎหมายทีย่ ตุ ธิ รรมเป็นคุณค่าพืน้ ฐานของรัฐ และ การแบ่งแยกอำ�นาจเป็นอุดมการณ์ในการจัดรูปการ ปกครองที่ต้องธำ�รงไว้ให้มั่นคงตลอดกาล ๖. หลังจากสภาร่างรัฐธรรมนูญให้ความเห็น ชอบร่างรัฐธรรมนูญแล้ว ให้น�ำ ร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าว ไปออกเสียงประชามติเพื่อให้ความเห็นชอบ วรเจตน์ ภาคีรตั น์, จันทจิรา เอีย่ มมยุรา, ฐาปนั นท์ นิพิฏฐกุล, ธีระ สุธีวรางกูร, สาวตรี สุขศรี, ปิย บุตร แสงกนกกุล, ปูนเทพ ศิรินุพงศ์

คณะนิติราษฎร์ : นิติศาสตร์เพื่อราษฎร ท่าพระจันทร์, ๑๘ กันยายน ๒๕๕๔

เลี้ยวซ้าย ต.ค.-พ.ย. 54 หน้า 13


สากลนิยม

โดย ซาเมท นากิส กลุ่มสังคมนิยมปฏิวัติในประเทศอียิปต์ 26 พฤศจิกายน 54 แปลโดย นุ่มนวล ยัพราช จาก http://www.socialistworker.org.uk/art.php?id=26795

ชาวอียิปต์กำ�ลังต่อสู้เพื่อต้านเผด็จการทหาร สถานการณ์หลังจากนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง บทความนี้เขียนขึ้นหลังจาก 3 วันแรกของการประท้วงเพื่อ ปกป้องการปฏิวัติ : การปฏิวัติครั้งที่ 1 เกิดขึ้นในเดือน มกราคม ปีนี้ ซึ่งล้มรัฐบาลเผด็จการ มูบารัค ครั้งนี้เป็นการ ปฏิวตั คิ รัง้ ทีส่ องเพือ่ ล้มเผด็จการทหารทัง้ ระบบ และ เป็นการ ต่อสู้เพื่อเป็นการปกป้องการปฏิวัติครั้งที่ 1 ขบวนการปฏิวตั ขิ องอียปิ ต์ได้มาถึงไคลแมกซ์ส�ำ คัญ ณ จุดทีผ่ ปู้ ระท้วงได้ปะทะกับตำ�รวจในประเทศอียปิ ต์ ณ จตุ รัสทาฮาเรีย ผู้คนนับแสนในแต่ละเมืองของอียิปต์ได้เข้ายึด จตุรับกลางเมืองต่างๆ จำ�นวนของผู้คนในท้องถนนมันช่าง น่าทึง่ อเลกซานเดรียร์ ซึง่ เป็นเมืองใหญ่อนั ดับสองของอียปิ ต์ ลุกเป็นเป็นไฟ นักศึกษาหลายพันออกมาเดินขบวน เมือง อัสวานซึง่ เป็นเมืองขนาดเล็กและมีประชากรน้อยก็ยงั มีการ เดินขบวนขนาดใหญ่ ผูช้ มุ นุมที่ จตุรสั ทาฮาเรีย โดยส่วนใหญ่เป็นคนหนุม่ สาวและเป็นชนชัน้ กรรมาชีพ ผูช้ มุ นุมได้สร้างแนวกำ�บัง ทุก ครั้งที่ตำ�รวจพยายามจะเข้ามาแต่ผู้ชุมนุมก็ผลักตำ�รวจกลับ ไป ตำ�รวจได้สร้างรัว้ แนวป้องกันให้กบั ตึกกระทรวงมหาดไทย จากคลื่นผู้ชุมนุม เพราะนั่นเป็นสิ่งเดียวที่ตำ�รวจทำ�ได้ ดูเหมือนว่าในหมู่นายทหารระดับสูงจะมีความขัด แย้งกันเองว่าจะจัดการกับสถานการณ์อย่างไร บ้างก็ตอ้ งการ ทีจ่ ะบุกเข้าไปที่ จตุรสั ทาฮาเรีย และจัดการกับผูช้ มุ นุมอย่าง รุนแรง แต่จากนั้นก็เปลี่ยนใจกลับไปกลับมา มันค่อนข้าง ชัดเจนว่าทหารบางส่วนต้องการที่จะออกมาและจัดการกับ

พวกเราอย่างเด็ดขาด เพราะมันมีการต่อสูอ้ ย่างดุเดือดระหว่าง ผูช้ มุ นุมกับทหารรอบนอกจตุรสั ทาฮาเรีย ทีฝ่ า่ ยทหารพยายาม จะบุกเข้ามา แต่บางส่วนของทหารเองก็เห็นแย้งว่ามันจะ เป็นจุดอันตราย การปราบปรามอย่างป่าเถื่อน พวกเรากำ�ลังเผชิญกับการปราบจากฝ่ายทหารอย่าง ป่าเถื่อนชนิดที่ไม่มีใครเห็นมาก่อน ที่จตุรัสทาฮาเรีย ถูกฆ่า ตายไปแล้ว 33 ศพ (22-11-11) ผู้คนถูกฆ่าตายเต็มไปหมด จากนั้นทหารก็โยนศพของผู้เสียชีวิตไปทิ้งไว้บนถนน ซึ่งนี่ มันเป็นลักษณ์ของพวกฟาสซิสต์ ตอนนีม้ ผี บู้ าดเจ็บมากกว่า 2000 คนและ หลายคนมีอาการบาดเจ็บอย่างสาหัส ตำ�รวจ และกองทัพกำ�ลังใช้ก๊าซน้ำ�ตาชนิดที่รุนแรงมาก ซึ่งมันแตก ต่างอย่างสิน้ เชิงกับก๊าซน้�ำ ตาชนิดเดิมๆ ทีเ่ คยใช้ ซึง่ ก๊าซน้ำ�ตา ชนิดใหม่จะทำ�ให้ผปู้ ระท้วงหายใจไม่ออก อาเจียน และ ขาด สติ มึนงง ไม่รู้ว่าตัวเองทำ�อะไรอยู่ หรือ ไม่รู้ว่าจะเดินไป ไหน กองทัพได้ใช้ก๊าชน้ำ�ตาเป็นจำ�นวนมากเพื่อสร้างม่าน หมอกควันสีขาวขนาดใหญ่มหึมา ซึ่งถ้าผู้ชุมนุมหนีออกมา ไม่ได้จะเสียสติและอาจจะเสียชีวติ ซึง่ มันเป็นอะไรทีอ่ นั ตราย มาก อย่างไรก็ตามการใช้ความรุนแรงของทหารมันไม่ ประสบความสำ�เร็จ ผู้ชุมนุมฟื้นตัวกลับคืนมาได้อย่างน่า อัศจรรย์ใจ ผู้ชายคนหนึ่งที่เรารู้จัก ชื่อ อาเมด ฮารารา ได้ สูญเสียดวงตาข้างหนึง่ เมือ่ 29 มกราคม ปีนี้ (การปฏิวตั ชิ ว่ ง ที่ 1) เขาได้สวมที่ปิดตาไว้พร้อมๆ กับเขียนวันที่ๆ เขาสูญ

เลี้ยวซ้าย ต.ค.-พ.ย. 54 หน้า 14


เสียดวงตาไว้บนนั้น เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาได้สูญเสียดวงตาข้างที่ เหลือ ซึง่ ตอนนีเ้ ขาก็เขียนวันที่ 20 พฤศจิกายน กำ�กับไว้บน ทีป่ ดิ ตาดวงทีส่ องของเขา และเขายังอยูท่ จี่ ตุรสั ทาฮาเรีย กับ พวกเรา ขั้นตอน นี่ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนใหม่ของการปฏิวัติ แต่มันจะ เป็นการต่อสูท้ ยี่ าวนาน เราไม่รวู้ า่ จะมีอะไรเข้ามาบ้าง มวลชน ที่จตุรัส ทาฮาเรีย ใหญ่ขนาดที่มันเคยใหญ่ในยุคตอนต้นๆ ของวันปฏิวตั เิ ดือนมกราคม และอารมณ์ความโกรธแค้นของ นักปฏิวัติมันรุนแรงมากกว่าที่เคยมีในเดือนมกราคมปีนี้ กองทัพได้ประเมินสถานการณ์ผดิ พลาด ความขัดแย้งทีก่ �ำ ลัง เกิดขึน้ มันได้เกิดมาจากการยัว่ ยุของตำ�รวจ ซึง่ มันกลับกลาย เป็นการต่อต้านกองทัพอย่างรุนแรง ชนิดที่กองทัพคาดไม่ ถึง ตอนนี้กองกำ�ลังรักษาความปลอดภัยดูเหมือนไร้ อำ�นาจอย่างสิน้ เชิงทีจ่ ะยึดจตุรสั ทาฮาเรียกลับคืนมา กองทัพ อาจจะต้องการฆ่าล้างบางขนาดใหญ่ ถ้ากองทัพเลือกหนทาง นี้ มันจะยิง่ เพิม่ ความโกรธแค้นให้ประชาชนมากยิง่ ขึน้ บางที นี่อาจจะเป็นการรับมือกับการปฏิวัติอย่างแย่ที่สุด เหมือน กับการปฏิวัติอื่นๆ ในประวัติศาสตร์ บางครั้งฝ่ายชนชั้น ปกครองพยายามทีจ่ ะลดกระแสการปฏิวตั ิ แต่มนั กลับกลาย เป็นการผลักให้สถานการณ์มนั ก้าวไปสูก่ ารปฏิวตั เิ ร็วขึน้ ซึง่ นั่นคือสิ่งที่กำ�ลังเกิดขึ้นที่นี่ อารมณ์ของประชาชนได้ เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง ประชาชนล้วนแต่สงสัยและ แคลงใจ ว่ากองทัพจะไม่มีวันคืนอำ�นาจให้กับประชาชนถึง แม้ว่าจะมีการเลือกตั้งในไม่กี่วันก็ตาม (เป็นการเลือกตั้ง รัฐสภาแต่ยังไม่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดี ดังนั้นกองทัพ จะยังคุมอำ�นาจต่อไป) ประชาชนชาวอียปิ ต์ไม่ได้ตอ้ งการเพียงแค่ให้จอมพล ตานตาวิ ลงจากอำ�นาจ แต่ประชาชนตอนนี้ต้องการเห็น จอมพลตานตาวิ ถูกดำ�เนินคดีในข้อหาทีก่ อ่ อาชญากรรมต่อ ประชาชนชาวอียปิ ต์ ทีท่ อ้ งถนนตอนนีเ้ ต็มไปความด้วยโกรธ แค้น คณะรัฐมนตรีพลเรือนได้ยนื่ ข้อเสนอทีจ่ ะลาออก ซึง่ มัน ไม่ได้มีความหมายอะไรเลย นักการเมืองชั้นนำ�หลายคนได้ มาที่จตุรัสทาฮาเรีย เพื่อพูดคุยกับประชาชน แต่ประชาชน รู้ดีว่านักการเมืองเหล่านี้เป็นพรรคพวกเดียวกันกับกองทัพ แถมนักการเมืองเหล่านี้ทำ�ให้เงื่อนไขมันเลวร้ายลง (คล้าย กรณีไทย เพือ่ ไทยร่วมมือกับทหาร พรรคการเมืองในอียปิ ต์

ที่ร่วมมือกับทหารคือพรรคมุสลิมบราเทอร์ฮู๊ด) เบื้องหลัง สิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นผลพวงมาจากวิกฤติเศรษฐกิจ เผด็จการกำ�ลังเผชิญหน้ากับปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่ร้าย แรง รัฐบาลไม่มีสกุลเงินต่างประเทศสำ�รอง ประกอบกับนัก ท่องเที่ยวได้ลดจำ�นวนมาเที่ยวอียิปต์ลง ข้าวของต่างๆ มี การขึน้ ราคาในขณะทีค่ า่ แรงยังอยูใ่ นระดับของความยากจน ปัจจัยต่างๆ เหล่านีล้ ว้ นแต่เป็นเชือ้ ไฟให้ชนชัน้ กรรมาชีพลุก ขึ้นสู้ มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริงๆ ในขบวนการการ นัดหยุดงาน โดยที่มันกำ�ลังก้าวไปสู่คลื่นการนัดหยุดงานที่ ใหญ่กว่าเดิม บทบาทของขบวนการแรงงานในวันข้างหน้า เร็วๆนี้ จะก้าวไปสู่จุดที่มีความสำ�คัญเป็นอย่างมาก คนงาน ที่ได้ร่วมกับการต่อสู้ได้หันมาสร้างสหภาพแรงงานอิสระขึ้น มาใหม่ เพราะพวกเขามีความมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิม แต่ อย่างไรก็ตามวิกฤติเศรษฐกิจก็ยังเป็นปัจจัยสำ�คัญ สหพันธ์สหภาพแรงงานอิสระได้ออกแถลงการณ์ สนับสนุนการประท้วงเพือ่ ปกป้องการปฏิวตั ริ อบนีอ้ ย่างเต็ม ที่ การต่อสูท้ างการเมืองได้เติมและเพิม่ ความมัน่ ใจเข้าไปใน ขบวนการแรงงานทีจ่ ะขยายการต่อสูไ้ ปในประเด็นเรือ่ งของ เศรษฐกิจ ซึ่งมันจะมีผลในการเพิ่มพลังความเข้มแข็งให้กับ ขบวนการทีต่ อ่ สูใ้ นท้องถนน ทุกข้อเสนอของเผด็จการทหาร ทีอ่ อกมาล้วนแต่ทำ�ให้คนต้องการสูเ้ พิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ พวก เรากำ�ลังชักชวนถกเถียงในหมูค่ นงาน และเรียกร้องให้มกี าร นัดหยุดงานทั่วไปทั่วอียิปต์เพื่อล้มกระดานเผด็จการทหาร ทั้งหมด ข้อเรียกร้องของพวกเราที่ส่งไปในหมู่คนงาน มัน เรียบง่าย “คุณปกป้องการปฏิวัติในครั้งแรกได้ ครั้งนี้คุณก็ ทำ�ได้เช่นเดียวกัน”

เลี้ยวซ้าย ต.ค.-พ.ย. 54 หน้า 15

ภาพ : รอยเตอร์


สังคมใหม่ ลั่นทมขาว

ชาวปาเลสไตน์ จะมีรัฐอิสระแท้จริงได้อย่างไร? การปฏิวตั ลิ ม้ เผด็จการในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะ ที่อียิปต์ ได้เปลี่ยนดุลอำ�นาจในพื้นที่ โดยลดอิทธิพลของ จักรวรรดินิยมตะวันตกและอิสราเอ็ลลงไปบ้าง เพราะเผด็จ การมูบารักที่ถูกมวลชนล้มในอียิปต์เคยเป็นแนวร่วมสำ�คัญ ของสหรัฐและอิสราเอ็ลในอดีต นี่คือสาเหตุสำ�คัญที่ผู้นำ� ปาเลสไตน์พยายามเรียกร้องให้สหประชาชาติยอมรับรัฐ อิสระของชาวปาเลสไตน์ในช่วงนี้ การเรียกร้องรัฐอิสระครั้งนี้มีข้อดีในรณรงค์เชิง สัญลักษณ์ และถือว่าเป็นการเปิดโปงความไม่จริงใจของ สหรัฐในเรือ่ ง “เสรีภาพและประชาธิปไตย” ทีส่ หรัฐชอบอ้าง เสมอ โดยเฉพาะในการปฏิวัติอาหรับที่กำ�ลังเกิดขึ้น เพราะ โดยเนือ้ แท้แล้วรัฐบาลสหรัฐ ไม่วา่ จะเป็นประธานาธิบดีไหน ไม่เคยสนใจเสรีภาพและประชาธิปไตยของชาวปาเลสไตน์ เลย การ “วีโต้” ข้อเรียกร้องที่จะตั้งรัฐอิสระใน “คณะมนตรี ความมั่นคง” ของสหประชาชาติ โดยสหรัฐ จึงไม่ใช่เรื่อง แปลกใจ และถ้าจะพูดกันจริงๆ มวลชนในตะวันออกกลาง ส่วนใหญ่ไม่เคยหลงเชื่อว่าสหรัฐหรือตะวันตกมีเจตนาดี.... ยกเว้นในลิบเบีย ในลิบเบีย มหาอำ�นาจตะวันตกในยุโรปและสหรัฐ ฉวยโอกาสแทรกแซงทางทหารภายใต้เสื้อคลุมของการ “ปกป้องประชาชน” เพื่อให้ตะวันตกรักษาอิทธิพลและผล ประโยชน์เรือ่ งน้�ำ มัน และเพือ่ พยายามกูส้ ถานการณ์การเสีย ดุลอำ�นาจจากการปฏิวัติที่อื่น แต่เราจะเห็นว่านักสู้ลิบเบีย หลายซีกเริม่ ไม่พอใจทีต่ ะวันตกไปแต่งตัง้ รัฐบาลใหม่ให้เหนือ หัวเขา โดยที่รัฐบาลใหม่เต็มไปด้วยนักฉวยโอกาส อย่างไรก็ตามการเรียกร้องรัฐอิสระของแกนนำ�ชาว ปาเลสไตน์ครัง้ นีม้ ปี ญ ั หา เพราะเรียกร้องตามสูตร “สองรัฐ”

คือรัฐอิสราเอ็ล และรัฐปาเลสไตน์ ที่ตะวันตก รวมถึงสหรัฐ เคยพยายามเสนอในอดีต สูตร “สองรัฐ” นี้เป็นสูตรเก่าที่ สหประชาชาติเคยเสนอตัง้ แต่การสิน้ สุดของสงครามโลกครัง้ ที่สอง ในสมัยนั้นมันมีปัญหาอยู่แล้วเพราะเป็นการยอมรับ ว่าพวกไซออนนิสต์ (ยิวคลัง่ ชาติ) มีสทิ ธิจ์ ะยึดทีด่ นิ และเมือง จากชาวปาเลสไตน์ดว้ ยกำ�ลังทหารแต่แรก และการแบ่งทีด่ นิ ระหว่างสองรัฐให้เปรียบกับอิสราเอ็ล และแม้แต่ข้อเสนอนีก้ ็ ถูกอิสราเอ็ลปฏิเสธทันที เพราะอิสราเอ็ลทำ�สงครามขยาย พื้นที่อย่างต่อเนื่อง และไล่คนปาเลสไตน์ออกจากบ้านเกิด และสหประชาชาติภายใต้อทิ ธิพลมหาอำ�นาจก็ไม่เคยทำ�อะไร เพื่อปกป้องชาวปาเลสไตน์เลย พอถึงทุกวันนีก้ ารเรียกร้องรัฐอิสระของชาวปาเลสไตน์ ภายใต้สูตร “สองรัฐ” กลายเป็น “เป้าหมาย” เท็จที่สหรัฐ ชอบอ้างถึง โดยไม่ทำ�อะไรให้มันเกิดเป็นรูปธรรมเลย มีแต่ การเสนอว่าชาวปาเลสไตน์ต้องเจรจากับอิสราเอ็ล แต่อิสรา เอ็ลยังรุกรานพื้นที่ของชาวปาเลสไตน์อย่างต่อเนื่อง แม้แต่ พรมแดน “ใหม่” ที่ขีดกันหลังสงครามปี 1967 ซึ่งลดพื้นที่ ชาวปาเลสไตน์ลงเหลือแค่ “ฝัง่ ตะวันตกของแม่น�้ำ จอร์แดน” กับ พื้นที่ “กาซา” ซึ่งไม่ได้ติดต่อกันด้วย อิสราเอ็ลก็ยังไม่ เคารพ มีการส่งพวกไซออนนิสต์คลัง่ ชาติเข้าไปสร้างบ้านไล่ ชาวปาเลสไตน์ในเขตฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ�จอร์แดน และมี การสร้างกำ�แพงอุบาทว์ เพื่อแยกหมู่บ้านใหม่ของพวกไซ ออนนิสต์ออกจากหมูบ่ า้ นปาเลสไตน จนพืน้ ทีท่ ชี่ าวปาเลสไตน์ ควบคุมจริงในเขตนีม้ ลี กั ษณะเหมือนเกาะกลางทะเลของอิส ราเอ็ล และมีการค่อยๆ ยึดพืน้ ทีใ่ นเมืองจารูซาเลมซีกตะวัน ออก ซึง่ เป็น “เมืองหลวงในฝัน” ของชาวปาเลสไตน์อกี ด้วย สรุปแล้วถ้าชาวปาเลสไตน์ได้สถานภาพเป็น “รัฐอิสระ” ใน บริบทแห่งความเป็นจริงปัจจุบนั รัฐของเขาจะแตกเป็นเสีย่ งๆ

เลี้ยวซ้าย ต.ค.-พ.ย. 54 หน้า 16


ไม่เชือ่ มโยงกัน ไม่มที รัพยากรเพียงพอ และอยูภ่ ายใต้อทิ ธิพล อิสราเอ็ลที่คุมทางเข้าทางออกหมด ชาวปาเลสไตน์จำ�นวนมากและนักสังคมนิยมสากล เชื่อว่าสูตร “สองรัฐ” ไม่ใช่คำ�ตอบสำ�หรับการปลดแอกชาว ปาเลสไตน์ และสำ�หรับการสร้างสันติภาพให้กับทั้งชาวยิว และชาวปาเลสไตน์ เพราะมันเป็นสูตรที่นำ�ไปสู่สถานภาพ พลเมืองชั้นสองในรัฐชั้นสองสำ�หรับคนปาเลสไตน์ในพื้นที่ รัฐนั้น พร้อมกันนั้นมันไม่แก้ปัญหาการเป็นพลเมืองชั้นสอง ของชาวปาเลสไตน์ที่ยังอาศัยในอิสราเอ็ล และไม่แก้ปัญหา สำ�รับผู้หลี้ภัยปาเลสไตน์ที่อยากกลับสู่บ้านเกิด เพราะคน เหล่านั้นถูกกีดกันไม่ให้กลับโดยรัฐบาลอิสราเอ็ลในขณะที่ อิสราเอ็ลต้อนรับยิวอพยพจากทุกแห่งในโลก ถ้าสหประชาชาติ และสูตร “สองรัฐ” ไม่ใช่คำ�ตอบ อะไรคือทางออก? ทางออกคือการยกเลิกรัฐอิสราเอ็ล ซึ่ง เป็นรัฐกึ่งเผด็จการที่เหยียดเชื้อชาติ และมาสร้างรัฐใหม่บน พืน้ ทีป่ าเลสไตน์ทงั้ หมด เพือ่ ให้คนยิวกับคนปาเลสไตน์อาศัย ร่วมกันอย่างเท่าเทียมกัน บางคนอาจมองว่ามัน “เป็นไปไม่ได้” ทีพ่ วกไซออน นิสต์จะยอม อย่างทีค่ นเคยพูดว่ามันเป็นไปไม่ได้ทคี่ นผิวขาว ในอัฟริกาใต้จะยอมให้คนผิวดำ�มีสทิ ธิเสรีภาพและประชาธิปไตย แน่นอนคงจะมีไซออนนิสต์สดุ ขัว้ บางคนทีไ่ ม่ยอม แต่พลเมือง ยิวส่วนใหญ่ของอิสราเอ็ลสามารถถูกกดดันบังคับให้เปลีย่ น ใจได้ อย่าลืมว่าอิสราเอ็ลอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเงินช่วยเหลือจาก สหรัฐพร้อมกับการ “ปรองดอง” จากอดีดผูน้ �ำ ประเทศอาหรับ รอบข้าง ตอนนี้ท่ามกลางการปฏิวัติต่อสู้ในตะวันออกกลาง เราเริม่ เห็นพลังกรรมาชีพในอียปิ ต์และประเทศอืน่ ทีส่ ามารถ ทำ�ลายความเข้มแข็งของอิสราเอ็ลและอิทธิพลสหรัฐได้ แต่

เขาต้องปฏิวัติชนะในหลายประเทศ น้ำ�มันและเลือด ประวัติศาสตร์ปาเลสไตน์ น้ำ�มันในตะวันออกกลางเป็นสิ่งที่จักรวรรดินิยม ต้องการควบคุมเป็นอย่างยิ่งในปลายศตวรรษที่ 20 และใน สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง อังกฤษทำ�ข้อตกลงกับผู้ปกครอง เมือง เมกกะ ชื่อ ชาริฟ ฮุเซน เพื่อยุให้กบฏต่ออาณาจักร เตอร์กี โดยที่อังกฤษสัญญาว่าเขาจะได้ครองพื้นที่อาหรับ ทั้งหมด รวมถึงปาเลสไตน์ด้วย แต่ในขณะเดียวกันอังกฤษ สัญญากับพวก “ไซออนนิสต์” ว่าจะยกปาเลสไตน์ให้คนยิว จากยุโรป เพราะอังกฤษอยากให้ ไซออนนิสต์ เป็นตัวป่วน และสร้างอุปสรรค์กับการปลดแอกตนเองของชาวอาหรับ ทั้งนี้เพราะอังกฤษกลัวว่าชาวอาหรับจะยึดคลองซุเอส ซึ่ง เป็นเส้นทางคมนาคมที่สำ�คัญ และจะเอาน้ำ�มันในพื้นที่ของ ตนเองมาเป็นทรัพยากรของชาติ แทนทีจ่ ะให้บริษทั ต่างชาติ ครอบครอง การใช้นโยบายหน้าไหว้หลังหลอกของอังกฤษ ทำ�ให้ บริษัทน้ำ�มันอังกฤษยึดน้ำ�มันของอิรักและอิหร่านได้ แต่ใน ที่สุดสร้างปัญหาให้อังกฤษเอง เพราะการที่ชาวยิวลัทธิไซ ออนนิสต์เข้ามากวาดซือ้ ทีด่ นิ ในปาเลสไตน์ ทำ�ให้เกษตรกร รายย่อยทีอ่ าศัยอยูเ่ ดิมถูกไล่ออกไป เกิดความไม่พอใจอย่าง ยิ่งในหมู่คนอาหรับปาเลสไตน์ นอกจากนี้ชาวยิวที่อพยพ เข้ามาจากยุโรป เพื่อหนีการกดขี่เข่นฆ่าในสงครามโลก ถูก ผูน้ �ำ ทางการเมืองบังคับให้กดขีเ่ ข่นฆ่าชาวปาเลสไตน์ เหมือน ที่ตัวเองเคยถูกกระทำ�จากคนอื่น และเมื่ออังกฤษเริ่มจำ�กัด จำ�นวนคนยิวที่จะเข้ามาในปาเลสไตน์ อังกฤษก็โดนโจมตี จากทั้งคนอาหรับและคนยิว รัฐบาลอังกฤษแก้ปญ ั หาสำ�หรับตนเอง โดยการถอน

เลี้ยวซ้าย ต.ค.-พ.ย. 54 หน้า 17


ภาพ : เอเอฟพี

ตัวออกจากปาเลสไตน์ และปล่อยให้กองกำ�ลังไซออนนิสต์ ยึดพื้นที่จำ�นวนมาก โดยเข่นฆ่าชาวบ้านปาเลสไตน์อย่าง โหดร้ายป่าเถื่อน มีการใช้กองโจรของพวก "ไซออนนิสต์" เพือ่ สร้างภัยและความกลัวและขับไล่ชาวปาเลสไตน์ประมาณ 750,000 คน ออกจากหมู่บ้านต่างๆ ของเขา เช่นในหมู่บ้าน Deir Yassin ในปี 1948 ชาวบ้านปาเลสไตน์ ทั้งชาย หญิง และเด็ก ถูกสังหารอย่างเลือดเย็นถึง 300 คน ในที่สุดมีการ สถาปนา “รัฐอิสราเอ็ล” ขึ้น เพื่อดูแลผลประโยชน์ตะวันตก โดยที่มหาอำ�นาจต่างๆ รวมถึงรัสเซียสนับสนุน รัสเซียตอนนัน้ สนับสนุนอิสราเอ็ล เพราะอยากมีสว่ น ในการควบคุมตะวันออกกลางด้วย การตัง้ รัฐอิสราเอ็ลทำ�ให้ ชาวปาเลสไตนจำ�นวนมากกลายเป็นผูห้ ลีภ้ ยั ทีต่ อ้ งจากบ้าน เกิดไป ส่วนในพืน้ ทีแ่ หล่งน้�ำ มันของตะวันออกกลาง อังกฤษ สนับสนุนกษัตริย์หุ่นเชิด เช่นใน อิรัก จอร์แดน และอียิปต์ ให้ดูแลผลประโยชน์ของอังกฤษ สิ่งที่เราควรเข้าใจแต่แรกคือนี่ไม่ใช่การกระทำ�ของ “คนยิว” ทุกคน เราควรรู้อีกว่าคนยิวส่วนใหญ่ในโลกไม่ได้ อาศัยอยู่ในประเทศอิสราเอ็ล หรือสนับสนุนการกระทำ�ของ รัฐอิสราเอ็ลแต่อย่างใด ในยุคนี้ยิวส่วนใหญ่ในโลกไม่เห็น ด้วยกับความโหดร้ายของอิสราเอ็ล ในไม่ ช้ า อิ ส ราเอ็ ล กลายเป็ น “สุ นั ข เฝ้ า พื้ น ที่ ตะวันออกกลาง” ให้ตะวันตก โดยเฉพาะสหรัฐ แต่สถานการณ์

นีไ้ ม่ได้สร้างความสงบแต่อย่างใด หลังจากทีก่ องทัพกษัตริย์ อาหรับพ่ายแพ้สงครามแรกกับอิสราเอ็ลเพราะไร้ประสิทธิภาพ มีการกบฏของนายทหารหนุ่มชื่อ อับดุล นัสเซอร์ เพื่อยึด อำ�นาจและล้มกษัตริยห์ นุ่ เชิดในอียปิ ต์ หลังจากนัน้ นัสเซอร์ ก็ประกาศว่าคลองซุเอส ซึ่งอยู่ในดินแดนอียิปต์จะต้องเป็น ของรัฐอียปิ ต์ ไม่ใช่ของตะวันตก คำ�ประกาศนีท้ �ำ ให้ อังกฤษ ฝรั่งเศส และอิสราเอ็ล บุกอียิปต์ในเดือนพฤศจิกายน 1956 การบุกอียปิ ต์ของอังกฤษ ฝรัง่ เศส และอิสราเอ็ลครัง้ นี้ ถูกปฏิเสธโดยสหรัฐด้วยการขู่อังกฤษว่าจะงดเงินช่วย เหลือเศรษฐกิจอังกฤษ ซึง่ ตอนนัน้ อังกฤษยังอ่อนแออยูห่ ลัง สงครามโลก ดังนัน้ การผจญภัยของอังกฤษ ฝรัง่ เศส และอิส ราเอ็ล ล้มเหลวโดยสิ้นเชิง และเปิดโอกาสให้สหรัฐเข้ามามี อิทธิพลในพื้นที่ตะวันออกกลางแทนอังกฤษ สหรัฐทำ�งานอย่างใกล้ชิดกับ อิสราเอ็ล โดยให้เงิน ช่วยเหลือทางทหารมหาศาล ในขณะเดียวกันสหรัฐกลาย เป็นผู้อุปถัมภ์ผู้นำ�อาหรับ เช่น กษัตริย์ซาอุ กษัตริย์ชาร์ใน อิหร่านที่ล้มรัฐบาลประชาธิปไตยในปี 1953 และนายทหาร ชื่อ สะดัม ฮุเซน ในอิรักที่ยึดอำ�นาจในปี 1962 สหรั ฐ ประสบผลสำ � เร็ จ ในการควบคุ ม น้ำ � มั น ตะวันออกกลางผ่านการสนับสนุนผู้นำ�เหล่านี้ และผ่านการ ยุยงให้ประเทศต่างๆ ทะเลาะกัน เพื่อแบ่งแยกและปกครอง ซึ่งนำ�ไปสู่สงครามระหว่างอาหรับกับอิสราเอ็ลในปี 1967

เลี้ยวซ้าย ต.ค.-พ.ย. 54 หน้า 18


และ1973 สงครามกลางเมืองในเลบานอนในปี 1976 สงคราม ระหว่างอิรกั กับอิหร่านปี 1980 สงครามระหว่างอิสราเอ็ลกับ เลบานอนปี 1982 และ 2006 การถล่มกาซาโดยอิสราเอ็ลปี 2008 และสงครามของสหรัฐกับอังกฤษในอิรกั ปี 1991 และ2003 และตลอดเวลาที่สงครามเหล่านี้เกิดขึ้น ชาวปาเลสไตน์ไม่ เคยได้รับการยอมรับช่วยเหลือเลย "ไซออนนิสต์" (Zionist) แนวคลั่งชาติปฏิกิริยาสุดขั้ว ก่อนสงครามโลกครั้งที่สองและการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ ชาวยิวโดยพวกนาซีในเยอรมัน ซึ่งทำ�ให้ชาวยิวกว่า 6 ล้าน คนถูกเข่นฆ่าอย่างโหดร้ายป่าเถื่อน แนวคิดคลั่งเชื้อชาติ แบบ ไซออนนิสต์ ไม่ค่อยเป็นที่นิยมในแวดวงชาวยิวนัก กระแสหลักในหมูค่ นยิวยุโรปคือแนวสังคมนิยมและแนวมาร์ค ซิสต์ เพราะทั้ง มาร์คซ์ ตรอทสกี และโรซา ลัคแซมเบอร์ค ล้วนแต่เป็นยิว และพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายของยิวก็แพร่ หลายไปทั่ว สายมาร์คซิสต์มองว่าชาวยิวถูกรังแกในยุโรป ในลักษณะแพะรับบาปของชนชัน้ นายทุนทีต่ อ้ งการเบีย่ งเบน การต่อสู้ทางชนชั้น เหมือนกับที่รัฐบาลไทยสร้างพี่น้องคน พม่าขึ้นมาเป็นแพะรับบาปในไทย ดังนั้นทางออกในการ ปกป้องยิวและทางออกเพือ่ ปลดแอกผูถ้ กู กดขีข่ ดู รีดทัง้ หลาย เป็นทางออกเดียวกัน คือกรรมาชีพทุกเชื้อชาติต้องสามัคคี ต่อสู้กับนายทุนทุกเชื้อชาติ ยิวสาย ไซออนนิสต์ คือพวกฝ่ายขวาชาตินิยมจัด พวกนีต้ อ่ ต้านการต่อสูท้ างชนชัน้ ของกรรมาชีพ และมองว่า ยิวอยู่กับคนอื่นอย่างสันติไม่ได้เพราะเขาเชื่อว่าเชื้อชาติที่ ต่างกันย่อมฆ่ากันหรือขัดแย้งกันเสมอ ดังนัน้ เขาเสนอว่าวิธี การปกป้องชาวยิวคือต้องสร้างชาติ “บริสุทธิ์” ของตนเอง ขึ้นมา จริงๆ แล้วแนวคิดนี้ใกล้เคียงกับแนวคิดของพวก ฟาสซิสต์หรือนาซีทแี่ สวงหาเชื้อชาติ “บริสทุ ธิ์” โดยการฆ่า คนยิวในยุโรป บางคนอาจแปลกใจเมือ่ ค้นพบว่านักการเมือง ต่างๆ ในพรรครัฐบาลปัจจุบนั ของอิสราเอ็ลสืบทอดความคิด จากกลุ่มฟาสซิสต์ ทั้งๆ ที่ฟาสซิสต์ในยุโรป เกลียดชังและ ฆ่ายิว แต่จริงๆ แล้วนีค่ อื ลักษณะสองด้านของเหรียญเดียวกัน ของพวกฝ่ายขวา สิ่งที่น่าเสียดายอย่างยิ่งคือความพ่ายแพ้ ของฝ่ายซ้ายและกรรมาชีพในเยอรมัน นำ�ไปสู่ชัยชนะของ นาซีในยุค ฮิตเลอร์ และการสังหารชาวยิวถึง 6 ล้านคน เหตุการณ์นี้มีผลในการหนุนกระแสฝ่ายขวา "ไซออนนิสต์" แทนแนวมาร์คซิสต์ จนมีการก่อตั้งประเทศอิสราเอ็ลหลัง สงครามโลก ปัญหาสำ�คัญคือ รัฐอิสราเอ็ลถูกสร้างขึ้นบน พื้นที่ที่มีคนอื่นอาศัยอยู่ คือพื้นที่ที่ชาวปาเลสไตน์และชาว

ยิวอาศัยร่วมกัน ดังนั้นรัฐเชื้อชาติเดียวที่ถูกสร้างขึ้นต้อง อาศัยการขับไล่ชาวปาเลสไตน์ออกจากบ้านเกิด พวก "ไซออนนิสต์" อ้างความชอบธรรมเสมอจาก การทีค่ นยิว 6 ล้านคนถูกฆ่าตายโดยฮิตเลอร์ในสมัยสงครามโลก แต่สิ่งที่เขากระทำ�กับชาวปาเลสไตน์ ถึงแม้ว่าจะไม่ตายถึง 6 ล้าน ก็โหดพอๆ กัน เช่นในปี 1982 กองทัพอิสราเอ็ล ภาย ใต้การนำ�ของ อาริอัล ชารอน ซึ่งเป็นผู้นำ�อิสราเอ็ลปัจจุบัน ได้เข้าไปล้อมค่ายผู้หลี้ภัยปาเสไตน์สองแห่งในประเทศ เลบานอนที่ชื่อ Sabra และ Shatilla หลังจากนั้นมีการเปิด ทางให้กองกำ�ลังฟาซิสต์เลบานอนเข้าไปสังหารชาย หญิง และเด็กเล็กประมาณ 2000 คนในค่าย เราจะเห็นได้ว่าพวก ไซออนนิสต์เลวพอๆ กับพวกนาซี และที่น่าเศร้าที่สุดคือ นโยบายเหยียดเชื้อชาติและนโยบายการใช้ความรุนแรงกับ ชาวปาเลสไตน์ที่ใช้มาในรอบหกสิบกว่าปีที่ผ่านมา ไม่ได้ ปกป้องคนยิวธรรมดาๆ ในอิสราเอ็ลจากความรุนแรงแต่อย่าง ใด ตรงกันข้าม มันบังคับให้กรรมาชีพยิวในอิสราเอ็ลมีชีวิต อยูใ่ นสภาพสงครามและความเสีย่ งตายตลอดกาล จนนับว่า อิสราเอ็ลเป็นสถานทีท่ อี่ นั ตรายทีส่ ดุ ในโลกสำ�หรับคนยิว ซึง่ ทั้งหมดนี้ทำ�เพื่อประโยชน์จักรวรรดินิยม เราควรสมานฉันท์กับชาวปาเลสไตน์ การต่อสู้อันยาวนานของชาวปาเลสไตน์เป็นการ ต่อสูท้ คี่ วรให้ก�ำ ลังใจกับผูถ้ กู กดขีท่ กุ คนทัว่ โลก เพราะเป็นการ ต่อสูท้ ไี่ ม่เคยยอมแพ้ทงั้ ๆ ทีเ่ ผชิญหน้ากับกำ�ลังอาวุธของอิส ราเอ็ลทีเ่ หนือกว่าเสมอ และอิสราเอ็ลได้รบั การหนุนหลังโดย จักรสรรดินิยมอเมริกา เราทุกคนควรจะสนับสนุนชาว ปาเลสไตน์อย่างเต็มที่ เพราะในรอบ 60 กว่าปีที่ผ่านมา อำ�นาจจักรวรรดินิยมตะวันตก ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐ อังกฤษ หรือฝรัง่ เศส ได้อาศัยสมุนรับใช้ในตะวันออกกลางในรูปแบบ ประเทศอิสราเอ็ล เพื่อสร้างความปั่นป่วนในหมู่ชาวอาหรับ จักรวรรดินิยมจะได้ควบคุมแหล่งน้ำ�มันที่สำ�คัญที่สุดในโลก เพื่อประโยชน์ของกลุ่มทุนใหญ่ ในประเทศไทยเราควรทำ�อะไรบ้าง? เราควรต่อสูก้ บั จักรวรดินิยมที่มาในบ้านเรา ต่อต้านรัฐบาลไทยที่สนับสนุน จักรวรรดินิยมนี้ด้วยการฝึกทหารร่วมกับสหรัฐ และเราควร จะทำ�ความเข้าใจและให้ข้อมูลกับกรรมาชีพและคนจนที่คิด จะไปหางานทำ�ในอิสราเอ็ล เพราะผืนแผ่นดินอิสราเอ็ลเปือ้ น เลือดของพี่น้องชาวปาเลสไตน์มานานพอแล้ว

เลี้ยวซ้าย ต.ค.-พ.ย. 54 หน้า 19


ร่วมกันสร้างองค์กรสังคมนิยม

เพื่อ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และประชาธิปไตย - สังคมนิยมเป็นระบบที่ตอบสนองความต้องการของคนส่วนใหญ่ผ่านการวางแผนร่วมกัน ในรูปแบบประชาธิปไตย - สังคมนิยมต้องสร้างโดยมวลชนกรรมาชีพ จากล่างสู่บน สร้างโดยอภิสิทธิ์ชนไม่ได้ - เรางต้องมีพรรคการเมืองของกรรมาชีพและคนจน เพื่อเคลื่อนไหวทางการเมือง - สมาชิกทุกคนต้องจ่ายค่าบำ�รุง 1 % ของรายได้ (50 บาท / เดือนขั้นต่ำ�) - สมาชิกต้องอ่านและช่วยกันขายหนังสือพิมพ์ของพรรคเพื่อขยายสมาชิก และอิทธิพลทางความคิด รายละเอียดเพิ่มเติม : อีเมล : pcpthai@gmail.com ติดต่อกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ : turnleft2008@gmail.com เวปไซต์ www.turnleftthai.blogspot.com เฟซบุ๊ค www.facebook.com/turnleftthai ที่อยู่ไปรษณีย์ : ตู้ ป.ณ. 123 ไปรษณีย์คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

นิติราษฎร์ ราษฎรประสงค์ // นสพ.เลี้ยวซ้าย ฉบับที่ 76 ต.ค.-พ.ค. 54  

พบกับ ข้อเสนอเพื่อสร้างจุดร่วม "แดงก้าวหน้า" ชาวอียิปต์กำลังต่อสู้เพื่อต้านเผด็จการทหาร การเมืองเรื่องถุงยังชีพ ทำไมคนเสื้อแดงต้องสร้างพรรคส...