Page 1


Pattaya Special

STORY : วนิดา เชียงอารีย์ PHOTO : เมืองพัทยา

Trendy Pattaya, Always Pattaya

18 GO BAREFOOT NOV - DEC 09


เคยรึ ยั ง ตื่ น ขึ้ น มามองดู พ ระอาทิ ต ย์ ขึ้ น เหนื อ ทะเล บนระดั บ ความสู ง ที่ ม องเห็ น โค้ ง หาดเต็ ม ๆ ตา เคยรึ ยั ง เฮฮากั บ เพื่ อ นริ ม ทะเล เล่ น น้ ำ จนตั ว เปี ย กปอน นอนเก้ า อี้ ช ายหาด กิ น ส้ ม ตำรสแซบ เคยรึ ยั ง เข้ า สารพั ด พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เดิ น เล่ น ห้ า งสรรพสิ น ค้ า เก๋ ๆ ชมโชว์ สุ ด อลั ง การ จบด้ ว ยซี ฟู้ ด สด ๆ เคยรึ ยั ง รื่ น เริ ง กั บ แสงสี ก ลางคื น กอดคอร้ อ งเพลงกั บ เพื่ อ นคอเดี ย วกั น ลื ม เวลาจนสว่ า งคาตา ถ้ า ยั ง ไม่ เ คยครบทุ ก ข้ อ ขอแนะนำให้ คุ ณ กลั บ มาพั ท ยาอี ก ครั้ ง มาเก็ บ รสชาติ ที่ ยั ง “ไม่ เ คย” ให้ ค รบซะ

GO BAREFOOT NOV - DEC 09 19


Barefoot on the Beach Pattaya Beach, Colorful

หาดอมตะคู ่ เมื อ ง ที ่ เป็ น ศู น ย์ ร วมของ นั ก ท่ อ งเที ่ ย วหลากหลาย ไม่ น ่ า เชื ่ อ ว่ า ด้ ว ย ความยาวของโค้งหาดพัทยาเพียง 3 กิโลเมตรนี้ จะดึ ง ดู ด ผู ้ ค น ความเจริ ญ และชี ว ิ ต ชี ว าได้ มากมายขนาดนี้ ถ้าคุณมาถึงเขตเมืองพัทยา แล้วละก็ ขอให้มุ่งตรงมาที่วงเวียนปลาโลมา ซึ ่ ง เขาถื อ ว่ า เป็ นจุ ด เริ ่ ม ของถนนเลี ย บหาด แสนคึกคักนี้ ซึ่งยาวไปถึงพัทยาใต้โน่น แต่ ในโค้ ง หาดเดี ย วกั นนี ้ ก ็ ย ั ง แบ่ ง เป็ น พัทยาเหนือ พัทยากลาง และพัทยาใต้ แต่ละโซน เขาก็มคี าแรกเตอร์ไม่เหมือนกัน ใครชอบแบบไหน ก็เลือกไปแหมะตัวเองตรงนั้นได้เลย เริ่มจาก พัทยาเหนือ เหมาะกับคนชอบ ความเรี ย บง่ า ย ไม่ เ ยอะแยะ จากวงเวี ย น ปลาโลมาเลยขึ ้ น ไปทางนาเกลื อ จะเจอกั บ บรรยากาศของชาวบ้ า นที ่ ใช้ ช ี ว ิ ต จริ ง ๆ มี ตลาดสดขายของทะเลอย่าง ตลาดนาเกลือ ร้านค้าตึกแถวเล็ก ๆ โรงแรมหรูทเ่ี น้นบรรยากาศ ส่วนตัวก็มักจะเลือกทำเลแถวนี้เช่นกัน แต่ถ้า เลยจากวงเวียนปลาโลมาแล้ว พัทยาเหนือก็จะ เปลี ่ ย นอารมณ์ เป็ น เก้ า อี ้ ผ ้ า ใบ ร่ ม กั น แดด พ่อค้าแม่คา้ ขายของ และกิจกรรมทางน้ำ รวมทัง้ โรงแรม ห้ า งสรรพสิ น ค้ า และร้ า นอาหาร อีกมากมาย แต่เท่าทีก่ ะด้วยสายตา พัทยาเหนือ ก็ยังไม่พีคด้วยผู้คนเท่าโซนอื่น ๆ สำหรับคนขี้เหงา ไม่อยากเฉาตาย ต้อง พัทยากลาง ย่านนี้มีทั้งแหล่งบันเทิงเริงรมย์ สารพัด โรงแรมหรู ห้างสรรพสินค้า ริมทะเล ก็หนาแน่นด้วยเก้าอี้และร่ม กิจการค้าขาย คึ ก คั ก กิ จ กรรมทางน้ ำ มากมายทั ้ ง เจ็ ต สกี บานาน่าโบ๊ต พาราไกลดิ้ง ฯลฯ คนเพื่อนแยะ 20 GO BAREFOOT NOV - DEC 09

มักจะพากันมาเฮฮาปาร์ตี้อยู่แถวนี้ มองซ้าย มองขวาก็มีคู่รักหวานหลายคู่ให้แอบดูเล่น แต่สำหรับมนุษย์คา้ งคาวทัง้ หลาย ขอเชิญ พัทยาใต้ จุดพีคของความบันเทิงและนักท่อง ราตรี โซนนี้มี วอล์คกิ้งสตรีท และร้านค้า สารพั ด สิ ่ ง อย่ า งให้ เ ลื อ ก ตั ้ ง แต่ ข องที ่ ร ะลึ ก อาหารทะเล ไปจนถึ ง บาร์ อ ะไรต่ อ มิ อ ะไร ถั ด จากวอล์ ค กิ ้ ง สตรี ท ไปก็ ค ื อ ท่ า เรื อ แหลมบาลี ฮ าย และ เขาพระตำหนั ก คนชอบถ่ายรูปรู้กันอยู่แล้วว่าใครไม่ถ่ายคู่ป้าย PATTAYA CITY มาอวดเพือ่ น ก็เหมือนมาไม่ถงึ แหลมบาลีฮาย และตรงนีก้ ค็ อื จุดเริม่ ต้นสำหรับ การเดินทางไปเกาะแก่งรอบ ๆ พัทยา โดยเฉพาะ เกาะล้าน ด้วย

ไม่ น่ า เชื่ อ ว่ า ด้ ว ยความยาวของโค้ ง หาดพั ท ยาเพี ย ง 3 กิ โ ลเมตรนี้ จะดึ ง ดู ด ผู้ ค น ความเจริ ญ และชี วิ ต ชี ว าได้ ม ากมายขนาดนี้


GO BAREFOOT NOV - DEC 09 21


กิ จ กรรมที่ ขึ้ น ชื่ อ ของหาดจอมเที ย นคื อ กี ฬ าทางน้ ำ ทั้ ง หลาย ทั้ ง เจ็ ต สกี บานาน่ า โบ๊ ต สกี น้ ำ พาราไกลดิ้ ง กระดานโต้ ค ลื่ น หรื อ แม้ แ ต่ ห่ ว งยาง

22 GO BAREFOOT NOV - DEC 09

นี่คือหาดสำหรับทุกคนในครอบครัว และ ห่างไกลจากพัทยาใต้เพียง 4 กิโลเมตรโดยมี เนินเขาคั่นอยู่ แต่เทียบความพลุกพล่านแล้ว ห่างกันลิบลับ หาดจอมเทียน มีความสงบ และสะอาดในระดับที่น่ากระโจนใส่น้ำ น่านั่ง ชิลล์ได้ตลอดบ่าย สามารถหอบลูกจูงหลาน มานั ่ ง กิ น อาหารริ ม ทะเล นอนอ่ า นหนั ง สื อ ฟังเพลง เล่นน้ำทะเลให้ชุ่มฉ่ำ แต่กิจกรรมที่ ขึ ้ น ชื ่ อ ของหาดจอมเที ย นคื อ กี ฬ าทางน้ ำ ทั้งหลาย ที่มีให้บริการมากมายหลายเจ้า ทั้ง เจ็ ต สกี บานาน่ า โบ๊ ต สกี น ้ ำ พาราไกลดิ ้ ง กระดานโต้คลื่น หรือแม้แต่ห่วงยาง...ซึ่งคุณจะ ไม่ ม ี ท างอดใจได้ แ น่ น อน (เอ้ า มาทะเล ไม่เปียกน้ำทะเลจะมาทำไมเนี่ย) นอกจากจะมี ร ้ า นค้ า และโรงแรมหลาย ระดับราคาตั้งอยู่ตลอดหาดยาว 6 กิโลเมตรนี้ แบบไม่ชิดติดกันเกินไปแล้ว ที่ขึ้นชื่อของหาด จอมเทียนอีกอย่างคือบรรดาร้านอาหารซีฟู้ด เจ้ า ดั ง ๆ ทั ้ ง หลาย ต่ า งก็ ม ายึด ทำเลทะเล แถวนี้ ตั้งโต๊ะเก้าอี้ริมหาดให้นั่งรื่นรมย์รอชม พระอาทิตย์ลับฟ้าได้อีกต่อ ยืดเวลาความสุข ต่อไปจนกว่าจะหมดวัน


Jomthien Beach, For Everyone

GO BAREFOOT NOV - DEC 09 23


ใครว่ามาพัทยาต้องเจอแต่คน คน และ คน และใครว่าพัทยามีแค่หาดติดฝั่งให้เล่นน้ำ พัทยายังมีเกาะในทะเลทีย่ งั รักษาสภาพแวดล้อม ให้สวยงามใสสะอาดอย่างไม่นา่ เชือ่ อยูห่ ลายเกาะ โดยเฉพาะตอนนี้ เกาะที่ฮอตฮิตที่สุดสำหรับ คนที ่ อ ยากหาหาดทรายขาวน้ ำ ทะเลใสแบบ ใกล้กรุง ก็คือ เกาะล้าน นั่นเอง นั่งเรือจากแหลมบาลีฮายด้วยเรือโดยสาร ราคาชั้นประหยัด ก็แค่ 40 นาที แต่ถ้าต้องการ เรือเร็วราคาชั้นธุรกิจ ก็จะใช้เวลา 15 นาที เท่ า นั ้ น จุ ด ลงเรื อ มี ท ั ้ ง ท่ า หน้ า บ้ า น และ หาดตาแหวน ให้เลือกแลนดิ้ง แต่ส่วนใหญ่ จะเลื อ กลงที ่ ห าดตาแหวนกั น เพราะหาดนี ้ มาถึงปุ๊บก็มีเก้าอี้ชายหาดต้อนรับปั๊บ แถมยัง เป็นหาดที่มีกจิ กรรมทางน้ำให้เล่นเยอะทีส่ ดุ ด้วย 24 GO BAREFOOT NOV - DEC 09

เจ็ ต สกี เ อย บานาน่ า โบ๊ ต เอย หรื อ แม้ แ ต่ สวนสนุกสีสนั สดใสให้ปนี ป่ายเล่นกลางน้ำก็ดว้ ย จึงไม่น่าแปลกใจที่หาดนี้จะมีผู้คนพลุกพล่าน ที่สุด ถึงอย่างนั้น GO BAREFOOT เราก็ได้ลอง ถอดรองเท้าเดินทอดน่อง (จนเกรียม) มาแล้ว ขอบอกว่าทรายยังขาวแถมละเอียดเนียนเท้า ดีจริง ๆ การจะเที ่ ย วชมเกาะล้ า นให้ ถ ้ ว นทั ่ ว ใน เวลาจำกัด วิธียอดฮิตก็คือเช่ามอเตอร์ไซค์ขี่ ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะกับคู่รักที่จะแปลงกายเป็น หนุ่มแว๊น (หล่อ) สาวสก๊อย (สวย) ชั่วคราว สามารถลัดเลาะเทีย่ วไปตามหาดต่าง ๆ ได้ไม่ยาก เพราะมีถนนอย่างดีเชื่อมแต่ละหาดถึงกัน แต่ บางจุดที่ต้องขึ้นเขาก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ อ้อ แถมวิธีนี้ยังแอบโรแมนติก ได้โอบเอวกัน

ด้วยน้า อิอิ แต่สำหรับคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ เป็ น ก็ ส ามารถจ้ า งคนขี ่ พ าชมหาดต่ า ง ๆ ในราคาที่ต่อรองกันได้ แต่ ส ำหรั บ คนที ่ ช อบความเงี ย บสงบ บรรยากาศสบาย ๆ ก็มีชายหาดทางด้านใต้ และตะวันตกของเกาะให้เลือกไปเที่ยว ทางใต้ มี หาดนวล ซึ่งมีความยาวไม่มาก แต่เงียบ สงบกว่าที่อื่น จุดเด่นคือมีฝูงลิงที่อาศัยอยู่ บนเขาใกล้ ๆ ลงมาเดินเล่นให้ดูด้วย ชาวบ้าน แถบนั ้ นจะคอยให้ อ าหารเลยไม่ ม าก่ อ กวน นักท่องเทีย่ วให้รำคาญใจ แถมถ้ำบนเขายังมี ตำนานเหล็กไหลเล่าลือกันในหมู่ชาวเกาะ จน กลายมาเป็นเครือ่ งรางของขลังพกติดตัวกันด้วย ขี่มอเตอร์ไซค์เพลิน ๆ ข้ามไปฝั่งตะวันตก ผ่านทางขึ้นเขาที่ค่อนข้างชัน เมื่อขึ้นไปถึงจุด


Koh Lan, Runaway ในวั น ที่ แ ดดใส ถ้ า ได้ น อนบนเก้ า อี้ ช ายหาด ฟั ง เสี ย งคลื่ น เสี ย งลมพั ด กิ่ ง มะพร้ า ว ลงไปแหวกว่ า ยน้ ำ ทะเลที่ ส ะท้ อ นแดดเป็ น ประกาย หรื อ จะแค่ น อนอ่ า นหนั ง สื อ ฟั ง เพลงสบาย ๆ ก็ ไ ม่ ต้ อ งการอะไรอี ก แล้ ว

กิจกรรมทางน้ำตามหาดอาจมีราคาไม่เท่ากัน สามารถสอบถามได้กับบรรดาเจ้าของกิจการ ริมหาด แต่ที่เราสำรวจมาล่าสุด บานาน่าโบ๊ต และเจ็ตสกี ราคาอยู่ที่ 700 บาท/ครึ่งชั่วโมง พาราไกลดิ้ง รอบละ 500 บาท ส่วนเก้าอี้ ชายหาดตัวละ 30 บาท/วัน เกาะล้าน ขึ้นเรือจากท่าเรือแหลมบาลีฮาย ค่าเรือโดยสารคนละ 20 บาท เที่ยวสุดท้าย จากท่าเรือหน้าบ้านประมาณ 6 โมงเย็น เที่ยวสุดท้ายจากหาดตาแหวน บ่ายสี่โมงครึ่ง ส่วนเรือเร็วต้องเช่าเหมาลำนะจ๊ะ

มอเตอร์ไซค์รับจ้างบนเกาะคิดตามระยะทาง 20-50 บาท เช่ามอเตอร์ไซค์ขี่เองราคา 300-400 บาท/วัน ถ้าจ้างขี่พาเที่ยวคิดชั่วโมงละ 200 บาท เตียงชายหาดบนเกาะล้าน (ดูดีกว่าเตียงผ้าใบ) คิดตัวละ 100 บาท/วัน

tips

บนสุดของเนิน มองลงมาจะเห็นวิวของหาดแสม ที่สวยงาม แถมด้วยหมู่กังหันที่ใช้ปั่นไฟฟ้าจาก พลังงานลมทีม่ กี ระจายอยูน่ บั สิบต้น ก็แปลกตา ไปอีกแบบ ไม่เคยคิดว่าจะมีของแบบนี้อยู่ที่ เกาะล้านด้วย เกาะล้านทางด้านนีม้ ี หาดเทียน หาดเล็ก ๆ ที่ร่มรื่น มีที่พักของเอกชนอยู่ไม่ กี่แห่ง ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นหาดส่วนตัว ส่วนหาดอีกแห่งทางด้านตะวันตกที่ขึ้นชื่อ เรื่องความสวย ใส สะอาด สงบ และอยาก แนะนำเลยก็คือ หาดแสม ซึ่งมีความยาวถึง 800 เมตร หาดนี้ทรายขาวและละเอียดมาก ๆ ในวันที่แดดใส ถ้าได้นอนบนเก้าอี้ชายหาด ฟัง เสียงคลื่น เสียงลมพัดกิ่งมะพร้าวไหว ลงไป แหวกว่ายน้ำทะเลที่สะท้อนแดดเป็นประกาย หรือจะแค่นอนอ่านหนังสือ ฟังเพลงสบาย ๆ ก็ ไม่ ต ้ อ งการอะไรอี ก แล้ ว หาดนี ้ เป็ น หาดที ่ เทศบาลเมื อ งพั ท ยาดู แ ลอยู ่ เต็ ม พื ้ นที ่ จ ึ ง ทั ้ ง สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยเอามาก ๆ นัง่ เล่นไปสักพักคุณจะแปลกใจ เพราะความเงียบ ของคนรอบข้างที่พากันหลับใหล โดยเฉพาะ ชาวต่างชาติทก่ี ำลังบ่มผิวให้เป็นสีแทน อยูต่ รงนี้ เหมือนได้หลีกหนีความวุ่นวายจริง ๆ ไม่น่า เชื่อว่าจะห่างจากพัทยาแค่นั่งเรือไม่กี่สิบนาที อยากอยู่ไปนาน ๆ จังเลย

GO BAREFOOT NOV - DEC 09 25


Bare Talk With ITTHIPHOL KUNPLOME “คนเราต้ อ งมี ช่ ว งหนึ่ ง ของชี วิ ต ที่ จ ะต้ อ งเปลี่ ย นบรรยากาศ บางคนที่ คิ ด จะ เที่ ย วแต่ ไ ม่ ไ ด้ ว างแผนเรื่ อ งตารางเวลา ก็ ข อให้ นึ ก ถึ ง เมื อ งพั ท ยา” พัทยาที่ได้มาเยือนวันนี้กับเมื่อก่อนมีสีสัน แตกต่างกัน แต่ก่อนอาจเหมือนหญิงสาวที่หัด แต่งหน้าทาปาก กรีดอายไลเนอร์ยังไม่กริบ ปัดแก้มยังไม่เนียน แต่พัทยาก็ยังเป็นสาวสวย ตามธรรมชาติ วันนี้พัทยาเติบโตขึ้นตามเวลา ประสบการณ์แต่งหน้าและเลือกเสื้อผ้าก็เข้าท่า กลายเป็นสาวสะพรั่ง สวยตลอดกาล และมี เอกลั ก ษณ์ ช วนให้ ค ้ น หา อย่ า งที ่ ใคร ๆ ก็ สังเกตว่า “เธอเทรนดี้ขึ้นเยอะ” ซึ่งในฐานะ ของ “พ่อเมืองพัทยา” คุณอิทธิพล คุณปลื้ม ผู้บริหารหนุ่มไฟแรง เจ้าของโปรเจ็คต์พัฒนา เมืองพัทยาหลากหลายโครงการก็ได้ให้ทัศนะ ถึง เธอคนนี้ ในทิศทางคล้ายกัน “ถ้ า เปรี ย บเป็ น ผู ้ ห ญิ ง พั ท ยาก็ เปรี ย บ เหมือนผู้หญิงที่มีความปราดเปรียว คล่องตัว สู ง มี ล ั ก ษณะเป็ น เวิ ร ์ ค กิ ้ ง วู แมน แถมยั ง มี มนุษยสัมพันธ์ดีด้วยนะครับ” ในฐานะที ่ เป็ นคนชลบุ ร ี แท้ ๆ อย่ า งนี ้ ความเปลี่ยนแปลงของสาวสวยคนนี้ย่อมอยู่ใน สายตาของคุ ณ อิ ท ธิ พ ลมาตลอด “ในอดี ต พัทยาถูกมองเป็นเมืองท่องเทีย่ วของชาวต่างชาติ มีภาพลักษณ์เป็นเมืองทันสมัย เลยมองว่าเป็น เมืองชายทะเลที่ค่าใช้จ่ายแพงไปหมด คนไทย ต้องมีตงั ค์ ไม่มตี งั ค์ไปพัทยาไม่ได้ ตอนนี้สิ่งที่มี

26 GO BAREFOOT NOV - DEC 09

มากขึ้นคือพัทยาไม่ใช่เมืองสำหรับฝรั่งอย่าง เดียวอีกต่อไป เป็นที่ซึ่งสร้างโอกาสให้กับคน ไทย และเป็นเมืองที่ผมขอใช้คำว่า ถ้าคุณขยัน ได้ครึ่งนึงของคนที่อยู่เมืองอื่นคุณก็จะสามารถ อยู่ได้สบาย เพราะโอกาสในการหารายได้นั้นมี มาก” ด้วยตำแหน่ง นายกเมืองพัทยา ซึ่งต้อง ดูแลเมืองท่องเที่ยวระดับท็อปไฟว์แห่งหนึ่งของ ไทยแบบนี้ ความตั้งใจของเขาที่จะพัฒนาเมือง แห่งความหลากหลายนี้ก็นับว่าท้าทายทีเดียว “เราอยากเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่นี่ คนมีความหลากหลายคือมีคนจากทุกภาค มี ชาวต่างชาติ ไหนจะคนทุกอาชีพอีก ถ้าทำ โครงการหนึ่งแล้วกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ประโยชน์ อี ก กลุ ่ ม เสี ย ประโยชน์ ก ็ จ ะมี ป ั ญ หา เพราะ ฉะนั้นการทำงานจึงต้องลงรายละเอียดมากขึ้น มีการทำแบบสำรวจความคิดเห็น หรือต้องมี การประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าให้มากขึ้น “สิ่งแรกที่ผมอยากจะเห็นก็คือเรื่องของ ความสวยงามของชายหาด โดยกายภาพ ความเว้าโค้งของหาดพัทยานี่สวยมาก แต่ยังมี ความระเกะระกะ ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของ พวกค้ า ขายต่ า ง ๆ ก็ เ ลยประกาศนโยบาย “Good Beach” คื อ ชายหาดสวย น้ ำ ใส

ปลอดภัย 24 ชั่วโมง เป็นนโยบายที่ลงมือทำ เรือ่ งแรก ๆ นโยบายต่อไปคือเรือ่ งของการจราจร พอเมืองเจริญ อัตราความหนาแน่นของพื้นที่มี เพิ่มขึ้น รถก็ติดมากขึ้น สิ่งที่เราทำคือกวดขัน วินัยจราจรมากขึ้น อย่างเช่น ตีเส้นห้ามจอด มากขึ้น ลดจุดตัดของถนนเพื่อลดการติดขัด มีโครงการจะทำสะพานหรืออุโมงค์ อีกเรื่องคือ ภาพลักษณ์และความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ ว เราเพิ่มระบบความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด เอาคนในพืน้ ทีม่ าเป็นอาสาสมัครคอยดูแลกัน “ตอนนี้เรื่องของชายหาด สภาพน้ำดีขึ้น ได้รบั งบประมาณสนับสนุนสร้างโรงบำบัดน้ำเสีย แห่ ง ใหม่ มี โ ครงการชายหาดปลอดภั ย มี การติดตัง้ ไฟส่องสว่างและกล้องวงจรปิดเพิม่ ขึน้ มี ซ ุ ้ ม ของหน่ ว ยอาสาสมั ค รอยู ่ ป ระจำขึ ้ น มา เรื่องการจราจรก็กำลังออกแบบเพื่อแก้ปัญหา แต่ละจุด ทุกอย่างกำลังดำเนินไปได้สวย “ส่วนในอนาคต ผมมองว่าอีก 10 ปีขา้ งหน้า อยากให้พทั ยาเป็นเมืองท่องเทีย่ วสำหรับครอบครัว มากขึน้ สำคัญทีส่ ดุ ก็เรือ่ งการประชุมนานาชาติ อยากให้พัทยาเป็นเหมือนศูนย์ประชุม ถ้าจะ มาเมืองไทยที่ไม่ใช่เมืองหลวงก็อยากให้นึกถึง พัทยา เพราะตอนนี้เรามีศูนย์ประชุมนานาชาติ มีโรงแรมห้าดาวหลายแห่งที่สามารถรองรับ


การประชุมระดับหลายพันคนได้” จากที่เราได้สัมผัสตัวตนของเขา เราพบ ว่าเขาเป็นคนชอบท่องเที่ยวอยู่ไม่น้อย โดย เฉพาะการเที ่ ย วที ่ จ ะพ่ ว งกิ จ กรรมทางน้ ำ ที ่ โปรดปราน “สไตล์การท่องเที่ยวของผมจะเน้น การท่องเที่ยวทางน้ำเป็นหลัก ไปไหนจะอิงเรื่อง ของทะเล เรื่องของกิจกรรมกีฬาทางน้ำ ไม่เน้น หรูหรา ตอนนี้พอมาทำงานในเมืองท่องเที่ยว การเที่ยวของผมก็เลยเที่ยวและศึกษาไปด้วย จะดูว่าเขาสร้างเรื่องราวยังไงถึงทำให้คนไป เที่ยว ถ้ามีเวลาอย่างน้อยสักสี่ห้าวันก็อยากจะ ไปสิมิลัน เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ไปแล้วจะได้กลับมาดูว่า เกาะล้านกับตรงนั้นจะเทียบกันได้ยังไง”

สุดท้ายพ่อเมืองหนุ่มคนนี้จึงฝากเมือง พัทยามาถึงผูอ้ า่ นทีก่ ำลังมองหาสถานทีพ่ กั ผ่อน ทีค่ มุ้ ค่าและครบเครือ่ ง พัทยาก็นา่ จะเป็นจุดหมาย ของคุ ณ ไม่ ย าก “คนเราต้ อ งมี ช ่ ว งหนึ ่ ง ของ ชี ว ิ ต ที ่ จ ะต้ อ งเปลี ่ ย นบรรยากาศ บางคนที ่ คิดจะเที่ยวแต่ไม่ได้วางแผนเรื่องตารางเวลา ก็ ขอให้นกึ ถึงเมืองพัทยา เดีย๋ วนีพ้ ทั ยามีทง้ั ห้องพัก คุณภาพกับราคาทีค่ มุ้ ค่า ภาพลักษณ์ การจัดการ ในเรื่องโซนนิ่งแหล่งบันเทิง ความปลอดภัย คุณก็ยังเดินช้อปปิ้งได้สบาย ยังไปไหนมาไหน ได้สะดวก ทุกคนยังเป็นมิตร การเที่ยวคือ การเติมเต็มให้กับชีวิต ใช้เวลาที่เรามีอยู่ ในวันว่างให้คุ้มค่า เพราะฉะนั้นอย่าลังเลที่ จะมาพัทยานะครับ”

GO BAREFOOT NOV - DEC 09 27

GO BAREFOOT 2 nd Issue : Trendy Pattaya  

Take off your shoes and go to Pattaya

GO BAREFOOT 2 nd Issue : Trendy Pattaya  

Take off your shoes and go to Pattaya