Page 1

‫ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻷﻧﺴﺎﻧﻰ‬ ‫ ا ‪:‬‬ ‫‪*+‬ﺕ" و(ق ا &‪" # $%‬‬ ‫ا ‪: ,‬‬ ‫أه‪ -‬ا ‪ 4# ,‬ة ا (د و‪ 4#‬ﺕ‪ 7 38‬ﺱ آ" و‪ 4#‬ﺕ‪ 3‬ی‪ - " /0 1‬ﺕ‪(,‬ی<‬ ‫ا ‪ - ,‬ا >راﺱ ا ‪ ,  3‬‬ ‫ا >ا‪: ,#‬‬ ‫‪ G+‬م ا >ا‪ ,#‬؟ ﺥ‪ "/D/‬وأﺏ‪,‬د‪ C‬؟ & ‪ "AB ,‬ﺏ ك؟‬ ‫ا‪,‬ت ‪:‬‬ ‫ﺕ‪(,‬ی< ا‪,‬ل ‪ -‬ا‪,I‬ل وا >وا‪ -H#‬أﺏ‪,‬د ا‪,I‬ت‪ -‬ﺕ‪ < /‬أ‪-‬ط ا‪,I‬ت ‪-‬‬ ‫‪L+‬ه( ا‪,I‬ت وا ‪( K‬ات ا ‪ - G &/-‬ا ‪(L‬یت ا ‪(-‬ة ‪,M‬ت ‪ + -‬ي‬ ‫ا ‪ O 8‬ا‪ 4 ,I‬أو اﺱ‪N‬رة ا‪ ,I‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


โ€ซโ€ฌ โ€ซโ€ฌ โ€ซโ€ฌ โ€ซโ€ฌ

โ€ซ๏บ๏ปŸ๏ป”๏บผ๏ปž ๏บ๏ปท๏ปญ๏ปโ€ฌ โ€ซ ุงโ€ช :โ€ฌูˆู‚ ุง โ€ฌ โ€ซโ€ฌ โ€ซโ€ฌ โ€ซโ€ฌ โ€ซโ€ฌ โ€ซโ€ฌ โ€ซโ€ฌ โ€ซโ€ฌ โ€ซโ€ฌ โ€ซโ€ฌ โ€ซโ€ฌ

โ€ซุง ูƒ ุงโ€ฌ โ€ซุฃู„ ุง ุฐูˆูŠ ุง ุช ุง โ€ชwww.gulfids.comโ€ฌโ€ฌ


‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫מא‪ :‬א  ‬ ‫ ه ا ‪:‬‬ ‫ إه‪ 5‬ا‪4‬ﻥ*ن ﺏ‪3‬ا آ‪ 1‬اً‪ ،‬وﺡول ﺝهًا أن ی‪-‬ف ﻥ* ‪ ،‬وأن ی إﺝﺏت " أ ‬ ‫آ‪ 1‬ة ‪ 6-5‬ﺏ*آ ‪B .‬ذا ‪ @ A‬ه‪3‬ا ا أو ذاك؟ وآ < أآ‪ ;*5‬ه‪ :3‬ا‪-‬دة أو‬ ‫‪A‬؟ آ‪ B‬أ إ‪ F‬ی إ‪E‬ﻥ ت ‪ 5 ICD‬وﺥ‪I‬ﺉ‪ GI‬ورﻥ‪ G5‬ﺏ‪ B‬ی @‬ ‫‪ ICD‬ت ا‪L‬ﺥی"‪ .‬و‪ " 1E‬أﻥس ‪R‬راؤه ا‪C‬ﺹ و* ا‪ G‬وا ‪ O‬ا‪ N‬اد ‪MB-‬‬ ‫أو ااﺡ‪ ; ،‬أو ‪ E5 :E‬أو ا‪ M C5‬وه ی‪*B5‬ن ا‪ N‬ب ا‪ * @5‬اﺥ‪T5‬ف‬ ‫ا‪ N‬اد @ ه‪ :3‬ااﺡ@ و‪ V‬ه ‪ .‬و ا ی‪ 5G‬ﺏ‪ :3G‬ا‪*B‬ﺉ‪ .M‬و‪N‬ﻥ ی‪ 3C5‬ا‪WGB‬‬ ‫‪ T‬إ@ درا ‪.G5‬‬ ‫ا‪ً @B-‬‬ ‫وی‪- "EB‬ی ﺏ[ﻥ ا‪ -‬ا‪3‬ي یرس ﺝاﻥ; ﻥ‪Y‬ط ا‪4‬ﻥ*ن وه ی‪ @ ] -‬اغ‬ ‫وإﻥ‪ B‬ی‪ @ ] -‬ﺏ " اس وا‪ DN‬ء‪ .‬وی*‪D4 F-‬ع ﺡﺝ ا‪_-‬ی وا* ‪،‬‬ ‫و @ ﺥ‪T‬ل ‪5- -‬ﺽ ا‪-‬اﺉ‪ 6‬ا‪B‬دی واﺝ‪ ، B5‬ویول دو أن ی ‪ 6‬ﺏ "‬ ‫ﺡﺝ و‪c5‬ت اا‪ .Ob‬و ‪ @- d_5‬ه‪3‬ا ا‪-5‬ی< " ﺥ‪T‬ل ‪B 5-‬ﺽ "‬ ‫ه‪ :B‬ت ا‪ ،‬وق ا ‪.‬‬ ‫ت ا‬ ‫" ا‪ - @- c‬یرس ﺝاﻥ; ﻥ‪Y‬ط ا‪4‬ﻥ*ن @  ‪ O‬ا و‪ ، E‬أن ی‪5‬ع‬ ‫إ‪ F‬ت ‪ -‬ﺏ‪ G_-‬ی‪ 5G‬ﺏ‪ " <YE‬ا‪b‬ﺉ‪ O‬وا‪B‬دئ ا‪ E @5‬ا*ك‬ ‫ا‪4‬ﻥ*ﻥ@‪ ،‬وا‪ f-‬ا‪L‬ﺥ ی‪ 5G‬ﺏ‪ 6 c5‬ه‪ :3‬ا‪b‬ﺉ‪ O‬وا‪B‬دئ @ ‪TEY‬ت ا‪4‬ﻥ*ن‬ ‫وی‪ @ 6c‬ا‪N‬و@ ت ا ا‪g‬ي‪ ،‬و @ ا‪1‬ﻥ ت ا‬ ‫ا‪.@ c5‬‬ ‫و" أه ت ا ا‪g‬ي ‪:‬‬ ‫(أ ( ا ا‪-‬م‪ :‬وی‪ @ MB5Y‬ا‪B‬دئ ا‪ -  N‬ا آ أي أﻥ أ س آ‪M‬‬ ‫اوع ا‪N‬ﺥى وه ی‪ @-‬ﺏ‪ I‬ﺥﺹ ﺏ‪ B-‬ت ا‪ @5‬یم ﺏ‪ G‬اد ا*ي @‬ ‫ﺏ ‪ ، 5‬وا‪ @5‬ی‪5Y‬ك اس ‪ G‬ﺝ‪ ً - B‬آ‪4‬دراك‪ ،‬وا‪ ،-5‬وا‪ ، E5‬وا‪35‬آ‪،‬‬ ‫واﻥ‪-‬ل… و‪ V‬ذ‪ " A‬ه‪ :3‬ا‪ B-‬ت ‪.‬‬ ‫(ب( ﻥ ا‪ :B‬وی‪ @-‬ﺏرا ‪ B‬ت ا‪ B‬واﺡ وی‪5 MBY‬ات ا‪c‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫وا‪B‬اه وا‪ D‬وا‪C Y‬ﺥ‪.‬‬ ‫(ﺝـ( ا اﺝ‪ :@ B5‬یرس أﻥاع ا‪ M 5‬اﺝ‪ @ B5‬ﺏ " ا‪ N‬اد وا‪ B‬ت‪.‬‬ ‫و ‪ AD‬أن ‪bT-‬ت ا‪5B‬د ﺏ " ا‪ N‬اد ‪n‬ﺙ @ ‪ E‬ه واﻥ‪ G-‬و دا‪.G‬‬ ‫وی‪ 3C5‬ا‪ M 5‬اﺝ‪ @ B5‬ﺙ‪T‬ث ﺹر‪ :‬ﺏ " د و‪R‬ﺥ‪ ،‬ﺏ " د وﺝ‪ ، B‬ﺏ " ﺝ‪ B‬‬ ‫وﺝ‪ ، B‬و" ا‪g‬هات ا‪ @5‬یر ‪ G‬ا اﺝ‪p @ B5‬هة ا دة‪ ،‬واأي‬ ‫ا‪-‬م‪ ،‬وا ی… ا‪. q‬‬ ‫(د ( ا ا‪B‬ﺽ@‪ :‬ی‪5‬ول درا ا*ك ا‪Y‬ذ أي ا‪3‬ي یف اﻥا ‪B‬‬ ‫ه ‪D‬ﺉ‪ O‬أو ‪ ،Ob5‬أو ذ‪ A‬ا‪3‬ي ی‪ O 65‬ا‪-B‬ی اﺝ‪ B5‬و‪E b‬ن اﻥا ت‬ ‫ﺏ* ‪ O 65 c‬ا‪-B‬ی اﺝ‪ . B5‬و‪E b‬ن اﻥا ت ‪D‬یة آ‪B N‬ل ا‪cC‬ة‬ ‫أو اﻥ أو ﺡت ا‪ ،s-‬وﺏ‪-‬رة أﺥي ‪r‬ﻥ یرس ا‪N‬اض ا* وا‪، -‬‬ ‫وﺽ‪ <-‬ا‪ ،M-‬وا‪4‬ﺝام‪ ،‬ﺏﺡ‪ " ً 1‬أ ﺏ‪ G‬وآ  ﻥ‪. G[Y‬‬ ‫و" أه ا‪B‬ت ا‪ -  c5‬ا ‪:‬‬ ‫(أ ( ا ا‪T-‬ﺝ@ ‪:‬وی‪G‬ف إ‪ u CY F‬ا‪4‬ﺽ‪c‬اﺏت ا* و ‪T‬ﺝ‪ ،G‬و ‬ ‫اﻥ ا‪4‬آ ‪ @E‬ی‪-5‬ون ‪ O‬ا‪ ; c‬ا*‪ ،@B‬و‪ O‬اﺡ اﺝ‪ "EB @ B5‬ا‪ N‬اد‬ ‫ا‪c_B‬ﺏ " ﻥ* ً " ‪ 6‬ا‪5‬ا ‪ O 6‬ﺏ ‪. G5‬‬ ‫(ب( ا ا‪ :@ I‬ی‪G‬ف إ‪ F‬ر ‪5* O‬ي ا‪E‬ی ا‪4‬ﻥ‪5‬ﺝ ‪ M-‬و‪ B‬ت‬ ‫ا‪ ،-‬وذ‪ " A‬ی‪ 6‬اﺥ‪ 5‬ر وا‪5‬ﺝ ا‪ @GB‬وا‪5‬ری; ا‪ .@ I‬ودرا ‬ ‫‪p‬وف ا‪ MB-‬ا‪B‬دی وا‪4‬ﻥ*ﻥ ﺏ‪ I‬ا‪-5‬ف @ [ﺙ ه @ ا‪ M-‬ﺡ‪ F5‬ی‪"EB‬‬ ‫‪TEY -‬ت ا‪ ;-5‬وا‪ MB‬وا‪b‬ی " اادث‪ .‬و ‪ 6‬اﺽ ا*@ ‪.M-‬‬ ‫(ﺝـ( ا ا‪5‬ﺏي‪ :‬ی ا ا‪5‬ﺏي @ ل ا‪ -5‬واوا ‪ O‬و @‬ ‫ا‪B‬ﺽ ت ا‪N‬ﺥى ذات ا‪ bT-‬ﺏ‪ B-‬ا‪ . B -5‬وی‪- "EB‬ی ﺏ[ﻥ ارا ‬ ‫ا‪ B BgB‬ا‪5‬ﺏي‪ .‬وﻥ" ﻥول @ ه‪ :3‬ارا أن ﻥ‪-5‬ف @ ‪ -‬ا‪B‬‬ ‫ا‪5‬ﺏي و‪ T‬ا‪ ، N‬وأن ﻥ‪ G‬اي ا‪n @5‬ﺙ ‪.‬‬ ‫وا‪ B‬ا‪ MD dcI @B -5‬ی‪5‬ول وا ‪ ً -‬ی_ ً‪ .‬وی‪ "EB‬ال ﺏ‪ I‬‬ ‫أﻥ ی‪ MBY‬ا‪ @ B‬ﺝ‪ O B‬ااﺡ@ ا‪ 5G @5‬ﺏ‪ G‬ا‪B‬ر – ‪r‬ذا اه‪ wB5‬ا‪B‬ر أ ً‬ ‫ﺏاءة وا‪5E‬ﺏ وا*ب ‪r‬ن ا‪ B‬ا‪ @B -5‬ی‪ @-‬ا‪ B‬وا‪ @ x5‬ه‪:3‬‬ ‫ا‪B‬ﺽ ت‪ .‬أ إذا اه‪ wB5‬ا‪B‬ر ﺏ‪ I‬ا*‪ ، B‬وا‪ ، ICY‬واهت‪،‬‬ ‫وا‪3‬آء‪ ،‬وا‪bT-‬ت اﺝ‪r ، B5‬ن ا‪ B‬ا‪5‬ﺏي ی‪ @ MB5Y‬ا‪ @ B‬آ‪ M‬ه‪:3‬‬ ‫ا*‪B‬ت ﺏ‪. G5‬‬ ‫درا ا*ك‬ ‫ی‪B <5C‬ء ا @ زاوی درا ‪* G5‬ك‪ B .‬ﻥ ‪B‬ء ﻥ ا‪ 1B‬‬ ‫وا ‪5‬ﺏ ی‪B5G‬ن @ درا ا*ك ﺏ‪ BB‬ا ‪5‬ﺏت ا‪I @5‬ر " اد و‬ ‫ی‪ z‬ﺏ‪ 1 " G‬ات‪ .‬ﻥ " ﻥﺡ أﺥي أﺹب ا‪g‬ی ای ‪ E‬ی‪g‬ون إ‪F‬‬ ‫ا*ك @ أﻥ د ‪I‬ر @ دوا ‪ O‬اد و ‪E‬ﻥ‪ G . s‬یآ‪s‬ون @‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫ ی‪ MB5-‬داﺥ‪ M‬ا‪ uCY‬و أﻥ‪ G‬یون ‪ " ً I‬اء إ‪ F‬ا*ك ا‪g‬ه‬ ‫آ‪IB‬ر أ @ ﻥت ا وه ی*‪C5‬ن @ درا ه‪3‬ا ا*ك ا‪TB‬ﺡ‪g‬‬ ‫وا‪5‬ﺏ وا‪c‬ی ا‪4‬آ ‪ E‬وا س‪.‬‬ ‫ا‪TB‬ﺡ‪g‬ــ ا‪: - c‬‬ ‫" ق ا ا‪ @5‬ی_‪B G‬ء ا ی*‪ FB‬ا‪TB‬ﺡ‪ g‬ا‪ ، - c‬اى ‪T‬ﺡ‪g‬‬ ‫ا‪4‬ﻥ*ن @ ‪ c‬ا‪ @- c‬ا @ ا‪5-B‬د‪ ،‬وی‪ F-‬ه‪3‬ا ﺏ* {ل ‪T T1‬ﺡ‪G5g‬‬ ‫ @ ا‪sB‬ل أو @ ا‪B‬ر أو ای ا‪ -‬أو ء ا‪ ،;-B‬ﺙ * ‪ M‬یث‪،‬‬ ‫وی‪ <I‬رای‪ Wright, 1960 w‬ق ا‪TB‬ﺡ‪ g‬ا‪ - c‬إ‪ F‬ﻥ " ‪:‬‬ ‫اﺡه‪ B‬ی*‪ B‬ا‪TB‬ﺡ‪ g‬ا‪5B‬ﺡ وه‪ F‬ا‪ @5‬یی‪ G‬اﺡ دون أن ی‪E‬ن ی ض‬ ‫‪ " -‬ی*‪ F-‬ﺥ‪5‬رة‪ ،‬وآ‪ M‬ی‪G‬ف إ ه ا‪I‬ل ‪ G F‬أ _‪" BB M‬‬ ‫ا‪g‬اه ا* ا‪s 65* @5‬یا " ا ا‪T‬ﺡ‪ ،6‬أ اع ا‪1‬ﻥ@ *‪ B‬رای‪w‬‬ ‫ا‪TB‬ﺡ‪ g‬ا‪ B‬ة وه‪ A F‬ا‪ @5‬ی*‪ G F-‬اﺡ إ‪ F‬اﺥ‪5‬ر ض ‪ ،" -‬وﺏ‪@5‬‬ ‫یر ذا ی‪T‬ﺡ| و‪0 F5‬‬ ‫ق ا‪TB‬ﺡ‪ g‬ا‪5B‬ﺡ ‪:‬‬ ‫درا اد‪ :‬و‪ " B MBY‬ا‪c‬ق ‪ G‬ا‪B‬ﺏ ا‪ ICY‬ودرا ا‬ ‫و* ‪ M‬ا ت وا* ة ا‪3‬ا ‪ 0‬و ‪ F‬ه‪3‬ة ا‪c‬ق ی*‪ M‬اﺡ ا‪-B‬ت " آ‪M‬‬ ‫ د " ا‪ N‬اد ﺽع ارا ﺏ‪G‬ف إ اد وﺹ< ‪ MI‬دون أن ‪E‬ن ی‬ ‫ﺥ‪ c‬ﺙﺏ‪ " 5‬اى ا‪-B‬ت أه‪ B‬اآ " ‪ V‬ة‪ ،‬و‪ b‬ی[ اﺡ‪ u‬إ‪M * F‬‬ ‫ه‪3‬ة ا‪-B‬ت @ ی @ ﺹرة ‪T‬ت ‪ ، IIb‬و‪ b‬ی‪ " ;c‬ا‪B‬ص أن‬ ‫یوى " ‪5‬ة ‪ " -‬ﺡ @ ‪ D M <b‬ﺏ وﺏ " اﺡ‪ ) u‬ا‪B‬ﺏ‬ ‫ا‪ ( ICY‬و‪ 5B b‬ه‪3‬ة ا‪c‬ی ‪ T dI5‬د أو ا ی*‪C5‬م اﺡ‬ ‫‪I‬در یة ‪-B‬ت ‪p M1‬وف ا‪B‬ص ا‪ N‬ی‪ ،‬واﺽ‪ O‬ا‪I5b‬دي‬ ‫واﺝ‪ ،@ B5‬ودرﺝ ا‪ -5‬وﻥع ا‪ GB‬و ا‪ @I‬وﺏ‪ f-‬ا‪5‬ری ا‪3‬ا "‬ ‫ا‪N‬ﺡاث ا‪ @ G‬ﺡ ة اد‪ ،‬واداﺉ @ اﺥ‪5‬رات ا* ‪,‬وآ‪ " 1‬ا‪-B‬ت‬ ‫ا‪ Gc5 @5‬درا ا ‪ ;c5‬إﺝاء ﺏ‪T‬ت ‪ O ICD‬اد ‪,‬و دة ‪*5‬‬ ‫ه‪3‬ة ا‪B‬ﺏ‪T‬ت ﺏ[ﻥ‪  V G‬اى ‪ <5C‬ا‪ N‬ا‪c @5‬ح ‪ " G‬د ‪L‬ﺥ ‪0‬‬ ‫و‪ M b " -‬درا ا و* ‪ M‬ا ت ا‪N‬ل ا‪ @5‬آ‪ G5‬ا‪L‬ﺏء "‬ ‫ا‪ T‬وا‪N‬دﺏء وا‪B-‬ء " أﺏﺉ‪ ،G‬وا‪5‬اﺝ ا‪ @5‬آ‪ " w5‬ﺏ‪ f-‬ا‪b-‬ة‬ ‫وا‪ ،" B‬وا* ا‪3‬ا ا‪ @5‬آ‪5‬ه " أﻥ*‪ ،G‬و ‪ F‬ا‪ " V‬إن ه‪3‬ة ا‪c‬ی‪،‬‬ ‫ ‪ G‬ﺙاء ا‪ -B‬وﺥ‪I‬ﺏ ا‪-B‬ت وﺡ ی اﺹ< إ إن ‪" B G‬‬ ‫اﺉ‪ u‬ﻥ‪3‬آ ‪:‬‬ ‫‪ 5-1‬ه‪3‬ة ا‪c‬ی " ﺝﻥ; اﺡ‪I u‬را ذا و‪-B g V‬ت‪ ،‬أ "‬‫ﺝﻥ; ا‪B‬ص ‪r‬ن إ‪ F‬ﺝﻥ; ا‪c‬ﺏ‪ O‬ا‪3‬ا@ ‪5‬ریة ‪- b‬ز ا‪-B‬ت ا‪ @5‬ی*‪G‬‬ ‫ا‪ b‬ا‪T‬ز‪ ،‬وﺥﺹ ﺡ " ی‪E‬ن  ا ‪ 5‬ء أﺡاث ه و‪ 3 w-b‬ات‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫ی‪0‬‬ ‫‪2‬ا‪-B‬ت ا‪ @5‬ﻥ‪ G MI‬ﺏ‪3G‬ة ا‪c‬ی " دی" أو أآ‪E b 1‬ن ‪b‬ﺏ‬‫‪B‬رﻥ ‪D‬ة‪ ،‬وﺥﺹ إذا آﻥ‪ w‬ا‪ N‬ا‪ @5‬ﺝ إ‪ F‬آ‪0 5C BG M‬‬ ‫‪3‬ا‪5‬ﺉ‪ W‬ا‪ @5‬ﻥ*‪ " GIC5‬ﺥات أ اد ﺏ‪3‬وا‪ wB G‬درا ‪ G5‬ﺏ‪3G‬ة ا‪c‬ی ‪b‬‬‫*‪ F @I-5‬ا‪ ، B-5‬اى ‪I b‬ق ‪ g- F‬اس ‪0‬‬ ‫‪4‬ا‪s 5‬ات ا‪g‬ی ا ﺡ ‪n b‬ﺙ @ ا‪ N‬ا‪ @5‬ی‪c‬ﺡ‪ G‬وا‪ *5‬ات ا‪@5‬‬‫ی*‪0 GIC5‬‬ ‫اﺹ< ‪ M F‬ا‪1B‬ل‪ @ :‬ه‪3‬ة ا‪c‬ی یول اﺡ أن ی*‪ M‬ﺏ‪G r‬ب و‪M I‬‬ ‫آ‪ M‬یث @ و‪ F " - wb‬ﻥ ی‪ -‬ا‪b‬ب إ‪ R F‬ا‪ ،M *5‬و‪ M-‬ه‪3‬ا د ‪O‬‬ ‫اﺡ‪ " 1‬ا‪3‬ی" ی*‪C5‬ن ه‪3‬ة ا‪c‬ی إ‪ F‬ا ‪-5‬ﻥ ﺏ‪E5‬ﺝ ا‪ @ 5B‬ه‪3‬ا‬ ‫ا‪I‬د‪C5 ،‬ام ‪R‬ت ا‪I5‬ی وآ ات ا ی‪ ،‬وأﺝ‪sG‬ة ا‪ M *5‬ا*‪ @-B‬ی‪"EB‬‬ ‫ﺡ أن ی‪ MI‬إ‪ F‬ا‪ M *5‬ا‪ 6 b‬ا‪ B ME‬یث‪ ،‬وه‪3‬ة ا‪c‬ی @ ا‪TB‬ﺡ‪g‬‬ ‫ا‪5B‬ﺡ أآ‪ 1‬د‪ b‬وﺽ وﻥ‪ " g‬ا‪c‬ی ا*ﺏ‪ ،‬إ أن ا‪ EYB‬اهی‬ ‫ه ه@ إﻥ ﺏ‪c‬ی وﺹ< ا‪ -‬ﻥ‪- F MI‬ت آ‪ 1‬ة ‪x‬ی إذا إ ‪B5‬‬ ‫ا‪5 M *5‬ة ی‪ M * ;c T1 ،‬آ‪ M‬ی‪B M -‬ة ‪ 8‬ات @ یم‬ ‫واﺡ أن ی‪I‬ر @ آ‪5‬ب ﺽ‪ 425 @ <n C‬ﺹ ‪0‬‬ ‫ق ا‪TB‬ﺡ‪ g‬ا‪ B‬ة ‪:‬‬ ‫‪ B5-‬ه‪3‬ة ا‪c‬ی ‪ F‬ا ‪5‬ا  اﺥ‪ 5‬ر ﺏ‪ f-‬ﺝاﻥ; ا*ك ‪،G *5 z‬‬ ‫وﺏ‪r Oc‬ن ه‪3‬ا ا‪ 

5‬ی ا‪TB‬ﺡ‪ g‬ﺥ‪I‬ﺏ ا‪5‬ﺹ ‪ M‬ا‪5 @5‬ا ﺏ‪c‬ق ا*ﺏ‪،‬‬ ‫إ إن ة @ ﺝﻥ; ا‪IC‬ﺏ ‪ @ *E‬ﺝﻥ; ا‪ b‬وا_‪ ،z‬و‪ M-‬أ ‪ g‬ﺝاﻥ;‬ ‫ا‪ ;*E‬إن اﺡ ی*‪ O c5‬أن ی‪ 5C‬ﺏ*‪ G‬ﺏ‪ f-‬وﺽ ا‪ B-‬ﺏ‪C5 r‬ام ا ﻥت‬ ‫ا‪ @5‬ی‪ G MI‬ﺏ‪3G‬ة ا‪c‬ی ‪ 0‬وه ی‪ B s-‬إذا ا ‪C5‬م ا‪N‬وﺹف‬ ‫ا‪ II‬ا‪ @5‬ی‪ G MI‬ﺏ‪c‬ق اة ا*ﺏ ‪0‬‬ ‫ ا*ك‪ :‬و ‪ F‬ه‪3‬ة ا‪c‬ی ی‪E‬ن ‪ F‬اﺡ أن ی*‪ M‬أﻥ‪ " - B‬ا*ك‬ ‫ @ آ‪ M‬ة ی‪I‬ر ‪ " G‬ا‪B‬ص‪ ،‬آ[ن ی*‪ M‬ات ا‪I‬اخ ا‪I @5‬ر "‬ ‫‪ " B‬ا‪N‬ل " ‪ Mb‬ا‪B‬ر ‪ ،‬أو ات ا‪-‬وان ﺏ " أل ا‪B‬ﺡ‬ ‫اﺏ‪5‬اﺉ ‪ ،‬و‪ b‬ی*‪ M‬اﺡ ‪-‬ت وﺹ إﺽ أی_‪ @ ،‬ا*ك ا‪-‬واﻥ@ ‪b‬‬ ‫ی‪T‬ﺡ| اﺡ أی_ د ا‪N‬ل ا‪YB‬رآ " @ ا‪-‬وان وﺝ ا‪ ،Mc‬و" یأ‬ ‫ا‪-‬وان ‪,‬و" ی*‪ B5‬إ‪ F‬ا‪G‬ی‪ ،‬و إذا آﻥ‪ w‬ﻥ‪G‬ی ا‪-‬واﻥ ﺉ أم ‪;c5‬‬ ‫ﺥ‪ M‬ا‪E‬ر‪ ،‬وه‪3E‬ا‪ ،‬وی‪5‬ج ه‪3‬ا إ‪ F‬و‪ wb‬ی‪ M‬ﺏ‪ ،Oc‬و‪s‬داد ‪ EY‬ا‪ wb‬ﺡة إذا‬ ‫آن ‪ F‬اﺡ أن ی‪T‬ﺡ| ة ﺹ " @ و‪ wb‬واﺡ‪ T1B ،‬إذا آن اﺡ ‪B5G‬‬ ‫ﺏ*ك ا‪-‬واﻥ@ ا‪3‬ي ی‪I‬ر " ‪ 5‬أل ﺥ‪T‬ل ‪5‬ة ‪ 60 G ;-‬د‪ b‬ن‬ ‫  أن ی‪T‬ﺡ| آ‪ G M M‬ﺏ‪ ME‬د‪5 BC b‬ات ل آ‪ G M‬د‪5 b‬ن ال‬ ‫ا‪ "s‬ا‪TB uICB‬ﺡ‪, g‬وی*‪ M‬آ‪ M‬ی‪I‬ر " ا‪ B Mc‬ی‪ "EB‬أن ی‪ @B5‬إ‪F‬‬ ‫ا*ك ا‪-‬واﻥ@ ‪0‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫و‪ b‬ی*‪  MG‬ا‪ N‬إذا [ إ‪ F‬ا‪ M *5‬ا‪ @ICY‬ا‪ ،DB‬أن ی*‪C5‬م ﻥ "‬ ‫ا‪ E‬وا‪5‬ی *آ‪ G‬ا‪3‬ي ی‪T‬ﺡ‪ ،g‬و ة @ ه‪3‬ا ا‪I‬د ی ا‪5‬ی ا‪@5‬‬ ‫‪ "B_5‬ﻥ " ا‪ F E‬ار ﺡوث ا*ك ﺽ‪ O‬ا و" ذ‪ A‬أن ی‪E‬‬ ‫ ‪ F‬ا*ك ا‪-‬واﻥ@ ‪ Mc‬ﺏ[ﻥ ‪:‬‬ ‫یث داﺉ‪ – B‬یث آ‪ 1‬ا – یث ‪ – T b‬ﻥدرا یث‪ -‬یث ‪ F‬ا‪T4‬ق ‪0‬‬ ‫و  أن ید ﺏ‪ ) F- b‬داﺉ‪ – B‬آ‪ 1‬ا‪ – T b -‬ﻥدرا – یث ( ﺡ‪ F5‬ی‪[Y‬‬ ‫‪BV‬ض @ ‪- G‬ﻥ ‪ ،G‬وﺥﺹ إذا آن " ا_وري وﺝد ‪T‬ﺡ| ‪R‬ﺥ ‬ ‫ا*ك ی*‪ M‬یا *‪B  T5‬ﺽ ا‪TB‬ﺡ‪0 g‬‬ ‫ ا‪ @ :wb‬ه‪3‬ة ا‪c‬ی ی‪5‬آ‪ s‬اه‪B5‬م اﺡ ﺏ‪B‬ى ﺡوث أﻥ‪B‬ط ‪" -‬‬ ‫ا*ك @ ‪5‬ات ‪ -‬ی‪TB GIIC‬ﺡ‪ g‬وی‪ 5‬ی أو‪ ، Gb‬وا‪6cB‬‬ ‫اﺉ *@ وراء ه‪3‬ة ا‪c‬ی إن ا‪4‬ﻥ*ن ی*‪ @ B5‬إﺹار ﻥ ا*ك ‪5‬ات ی‬ ‫ﻥ* " ا‪ ،"s‬و ‪ F‬ه‪3‬ا ی‪ EB‬ا‪I‬ل ‪ F‬وﺹ< ﺹ ‪3G d‬ا ا*ك وﺡ‪E‬‬ ‫ﺹ ‪  d‬إذا ﺡ‪g‬ة ﺏ‪ @ Oc5 MEY‬ﺏ‪ -‬ا‪ ،"s‬و‪ <5C‬ا‪5‬ات ا‪ s‬ا‪@5‬‬ ‫ی‪5C‬ره اﺡ‪1‬ن ‪3G‬ا ا‪x‬ض اﺏ‪5‬اء " ﺙان ‪TB b‬ﺡ‪ g‬ﺏ‪ f-‬أﻥاع ا*ك‪ ،‬إ‪F‬‬ ‫د‪b‬ﺉ‪ 6‬أو ت یة ‪ f-‬ا‪N‬ﻥاع ا‪N‬ﺥى‪ ،‬و ‪ F‬ﺝ‪ O B‬ا‪N‬ﺡال ی; أن ی‪E‬ن‬ ‫ا‪B‬ى ا‪TB @s‬ﺡ‪ g‬واﺡا ‪- cC -‬ة ‪ ،‬وﺥ‪T‬ل ه‪3‬ة ا‪5‬ات ی*‪M‬‬ ‫اﺡ د ات ا*ك ﺽ‪ O‬اه‪B5‬م‪ ،‬و" أ‪ 1‬ذ‪ ،A‬أن ی‪5C‬ر اﺡ ﺡ‪I‬‬ ‫ @ أول ا‪G‬ر وﺡ‪R @ I‬ﺥة " @ ا‪ N‬ع ‪ F‬ار ا‪-‬م ارا @ ‬ ‫ﺏ‪ f-‬ﺝاﻥ; ك ‪ 3 B‬ا‪B‬ر اﺏ‪5‬اﺉ وإذا ﻥ ‪1B‬ل ا*ك ا‪-‬واﻥ@ ‪ b‬یر‬ ‫اﺡ ‪T‬ﺡ‪ g‬ك ا‪-‬وان ا‪N‬ل ﺥ‪T‬ل ا‪b‬ﺉ‪ 6‬ا‪ Y-‬ا‪N‬و‪ " F‬آ‪ M‬‬ ‫" أرﺏ‪ O‬ت ‪ I5‬ﺥ‪T‬ل ﺡ ‪0‬‬ ‫و" ‪s‬ای ه‪3‬ة ا‪c‬ی أﻥ‪ dB* G‬ﺏ‪B‬رﻥ ا‪DB‬ة ﺏ " ا‪B‬ﺹ " دام ا‪wb‬‬ ‫ا‪3‬ي ى ا‪TB‬ﺡ‪ g‬وا‪ "s‬ا‪3‬ي *‪ bx5‬واﺡا ‪0‬‬ ‫وﺡات ا*ك‪:‬‬ ‫ @ ه‪3‬ة ا‪c‬ی ی‪T‬ﺡ| اﺡ ﺥ‪T‬ل ‪5‬ة ز ‪ -‬وﺡات ‪ " -‬ا*ك‬ ‫و  ك أو و‪ ،wb‬و‪ F-‬ذ‪ A‬أن ‪T 5‬ﺡ‪ g‬أﺡى ﺝ‪s‬ﺉ ت ا*ك‬ ‫ﺏ " ‪T‬ﺡ‪ 5g‬آ‪ 5E‬آ ‪5 V‬ﻥ*‪ ،‬وأ وﺡة ا*ك @ اوث @ اى‬ ‫و‪ wb‬ی‪c‬أ اى ‪ F x‬ا ‪5‬ﺏت ا‪B‬ص و ‪ b‬ی‪I‬ﺡ " ‪ @ x‬ﺏ ‪،5‬‬ ‫ ‪ T1B‬إذا ﺡ‪ g‬إن ا‪ Mc‬وه ی‪ ;-‬ﺏل ا‪FY‬ء ل [ة إ‪ F‬وﺽ‪ O‬آ‪" B‬‬ ‫ا‪R M -D @ M‬ﺥ ‪r‬ﻥ ﻥ*‪ @ M‬ه‪3‬ة ا ﺡوث ذ‪ ،A‬ﺏ ‪5‬رة وﺡة ك‬ ‫‪ B <5C‬آن یث " ‪ Mb‬ﺡ " آن ا‪Tc‬ن ی‪5‬دن اﺏ‪*5‬م ‪[ T1‬ﺹ‬ ‫ی‪5‬دن ا‪G‬م‪ ،‬وی*‪ M‬اﺡ أ ‪ F‬ﺏ ا‪ @ x " " c‬ه " ا‪" 5‬‬ ‫ﺡ " آن ا‪ Mc‬ا‪N‬ول ی‪ @ A*B‬ا‪B‬ة ا‪N‬و‪ F‬آة ی‪ ;-‬ﺏ‪ G‬وﺡة‪ ،‬ء أﺏة وأﺥ‪3‬ه‬ ‫ ‪ Mc G c-‬ا‪1‬ﻥ@ ا‪3‬ي آن ی‪ ،G @ d‬وه‪3E‬ا ی‪E‬ن ‪ F‬اﺡ @ آ‪M‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫ة أن ی*‪ M‬ﺡوث وﺡة ا*ك ‪ F‬أﻥ‪ @ x G‬ا ‪5‬ﺏت ا‪ Mc‬و ‪ F‬ﺏ ‪،5‬‬ ‫وﺡ " ‪5 @G5‬ة ا‪TB‬ﺡ‪ g‬یم اﺡ ﺏ‪ u‬وﺡات ا*ك ا‪ G- B @5‬ﺙ‬ ‫ ‪ ،G‬وی‪ ;c5‬ذ‪ A‬ﺏ‪ @ G I Oc‬ت ‪0‬‬ ‫‪ 6 -‬م ‪ F‬ق ا‪TB‬ﺡ‪ g‬ا‪: - c‬‬ ‫" ‪TEY‬ت ق ا‪TB‬ﺡ‪ g‬ا‪ - c‬إن ا‪TB‬ﺡ| ‪ b‬ی‪5‬وز ﺡود ‪ 5BG‬أی_ إذا‬ ‫ﺥ‪ B @ M‬ا‪ M *5‬ا‪ @5‬یم ‪ G‬اﺹ< ا‪g 6 b‬اه وﺡ‪ G‬إ‪5* F‬ى‬ ‫ا‪ ، *5‬و‪ A3‬ن آ‪ 1‬ا " ری ا‪TB‬ﺡ‪ g‬ی‪ 5-‬ﺏ‪ G‬إذا _‪ wB‬ا‪ " 1E‬أراء‬ ‫اﺡ و‪ G @ b‬ا‪N‬ﺡاث ﺏ " أن ی‪ "B_5‬وﺹ د‪‰ b‬ﺡاث ذا‪ ،G‬وإﺡى‬ ‫ق زیدة ا‪ @ b‬ه‪3‬ا ا‪I‬د ی أﻥاع ا‪N‬ﻥ‪ cY‬ا‪ - @5‬أ‪* 1‬ك ﺽع‬ ‫ا‪TB‬ﺡ‪ ،g‬و‪E‬ن ه‪3‬ة ا‪N‬ﻥ‪- cY‬ی إﺝاﺉ ‪3G‬ا ا*ك ‪0‬‬ ‫و‪ "B_5‬ا‪ EYB‬ا*ﺏ ‪ _b‬ا‪B‬ﺽ @ ا‪TB‬ﺡ‪r ،g‬ذا ‪T "E‬ﺡ‪ 5g‬إ‬ ‫‪ * f‬و[وی‪ T‬و ‪‰ BG‬ﺡاث ‪ " Oc‬یث ﺏ اق ا‪@ M5*B‬‬ ‫اﺹ<‪N ،‬ﻥ‪ wB G‬ﺏن ‪ ;-‬ﺝاﻥ ا‪3‬ا دورا @ ‪T‬ﺡ‪ ،5g‬و" ا‪Y‬وط ا‪@5‬‬ ‫ی; أن ﻥ‪ @ 65‬ی‪ 6‬ا‪TB‬ﺡ‪D g‬ط ا‪1‬ت‪ ،‬وه ه ﺙت ا‪TB‬ﺡ‪،" g‬‬ ‫وی‪ ;c5‬ذ‪ A‬أن یم ﺏ‪TB‬ﺡ‪ g‬ﻥ ا‪ N‬اد @ ﻥ ا*ك ﺽ‪ O‬ا أآ‪" 1‬‬ ‫‪T‬ﺡ| واﺡ ‪ F‬أن ی‪E‬ﻥا *‪ B " 5‬ﺏ‪ " G_-‬ﺏ‪, f-‬ﺙ ‪ 5‬ا‪B‬رﻥ ﺏ "‬ ‫ا‪TB‬ﺡ‪r ،" g‬ذا آن ﺏ ‪b G‬ر " اق ا‪ B M5*B‬ی*ن أ‪ E‬ا‪F E‬‬ ‫ا‪TB‬ﺡ‪ g‬ﺏ‪ b‬وا‪1‬ت‪ ،‬وأ آﻥ‪ w‬ﻥ‪5‬ﺉ‪ W‬ا‪TB‬ﺡ‪ g‬ﺽ‪, AD O‬وﺏ‪ Oc‬ن ه‪3‬ا‬ ‫ا‪1‬ت ی‪s‬داد @ ق ا‪TB‬ﺡ‪ g‬ا‪ B‬ة @ ق ا‪TB‬ﺡ‪ g‬ا‪5B‬ﺡ ‪0‬‬ ‫و‪5‬ج ق ا‪TB‬ﺡ‪ g‬ا‪ - c‬إ‪ F‬ا‪5‬ری; ‪ F‬رؤی أو ‪B‬ع ی; رؤی‪ 5‬أو‬ ‫‪ B‬و* ‪ ،‬و ﺥة رﺝل ا_ء إن ‪GD‬دة ‪GD‬د ا‪ -‬ن @ آ‪" 1‬‬ ‫ات ‪E‬ن ‪ V‬د‪N ، b‬ﻥ‪ G‬ﺏ‪ V Oc‬رﺏ " ‪ F‬ا‪TB‬ﺡ‪ ،g‬و ی‪5‬رب‬ ‫ا‪TB‬ﺡ| ری ﺝ ا ‪ F‬ا‪TB‬ﺡ‪ g‬ن ریة " ‪5‬وز ﺡود اﺹ< ا‪3‬ا@‬ ‫ا‪, fB‬وه‪ F‬ﺏ‪3G‬ا ‪E‬ن ی‪ B‬اوى @ أ‪V‬اض ا ا‪ ،@B-‬و ‪ F‬آ‪" 1‬‬ ‫‪Y‬و ت اث ی‪ 5‬ری; ا‪TB‬ﺡ‪ Mb " g‬اء @ ارا ا‪ B‬اﻥ ﺡ‪ F5‬ی‪I‬ا‬ ‫ @ د‪ b‬ا‪TB‬ﺡ‪ g‬إ‪ F‬درﺝ اق ‪ D‬ا‪ ME‬ﺏ ‪ ) G‬ﺏ* اق ‪% 90 " M‬‬ ‫(‪0‬‬ ‫و" ا‪TEYB‬ت ا‪N‬ﺥى @ ق ا‪TB‬ﺡ‪ g‬ا‪ - c‬إن ‪ f‬وﺝد ‪T‬ﺡ|‬ ‫‪[ V‬ف ﺏ " ا‪B‬ﺹ " ی‪n‬ﺙ @ آ‪ G‬وی‪n‬دى إ‪ F‬اﺥ‪5‬ء ا‪5‬ﺉ وا‪@ - c‬‬ ‫ا‪ ;-‬وا‪ MB-‬أو ‪ V‬ذ‪ " A‬ا‪B‬ا‪ <b‬ﺽ‪ O‬ا‪TB‬ﺡ‪ ،g‬و‪ b‬ﺏ‪ w3‬ﺝ‪G‬د آ‪ 1‬ة‬ ‫‪ F ;x5‬ه‪3‬ة ا‪ ،EYB‬و" ذ‪s A‬وی ‪ M-‬ا ﺏ‪x‬ف ا‪dB* @5‬‬ ‫ﺡ ‪c‬ﻥ‪ G‬ا‪s‬ﺝﺝ ﺏؤی " ﺝﻥ; واﺡ ) ه @ ا‪-‬دة اﻥ; ا‪3‬ي یﺝ ‬ ‫اﺡ‪ ،( u‬و ‪ F‬ه‪3‬ة ا ی‪ "EB‬ﺡ‪ u‬أن ی‪E‬ن ﺥرج ا‪ <bB‬وی‪T‬ﺡ| ك‬ ‫ا‪ uCY‬وه ی‪ 5‬ﺏ‪5‬ﺉ ‪ ،‬و‪ G‬أی_ إ ‪C5‬ام ‪R‬ت ا‪I5‬ی ﺏ ی أو ا* ‪،B‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫و‪R‬ت ا‪ M *5‬ا*‪ @-B‬ﺏ‪Y‬ط أن ﺽ‪ @ O‬أآ" ﺥ  ی‪ 5‬إ ‪ G‬ا‪B‬ﺹ "‪ ،‬أو‬ ‫ﺽ‪ @ O‬أآ" ﺉ ‪ F G‬أن ‪E @ Mg‬ﻥ‪5 G‬ة ی ﻥ* " ا‪Mb "s‬‬ ‫إ ‪C5‬ا‪ G‬ﺡ‪ F5‬ی‪-5‬د ‪ F‬وﺝده ا‪B‬ﺹ "‪ ،‬و‪ b‬ی[ ﺏ‪ f-‬اﺡ‪F ;x5 " 1‬‬ ‫ه‪3‬ة ا‪ EYB‬إ‪ F‬ا‪4‬ﻥج ‪ O‬ا‪B‬ﺹ " @ ‪ Gc‬ا‪ Mb @- c‬ا‪4‬ﺝاء ا‪@-‬‬ ‫ﺏ ی‪ dI‬وﺝده ﺝ‪s‬ءًا " ا ا‪N‬ﺝ‪ ، B5‬وه‪3‬ة ا‪c‬ی *‪FB‬‬ ‫ا‪TB‬ﺡ‪ g‬ﺏ‪YB‬رآ ‪0‬‬ ‫وﺏ‪ Oc‬آ‪ B‬أﺝی‪ w‬ا‪TB‬ﺡ‪p @ g‬وف و_ زود ﺏ‪-B‬ت‬ ‫‪ T‬درا ﻥ‪ B‬ارة ‪ F‬ا‪ F f‬ا‪ DN‬ء و‪b G5-‬‬ ‫أآ‪b 1‬ﺏ ‪ً 1B ، B-5‬‬ ‫ی‪ ;c5‬ا‪T N‬ﺡ‪g‬ت د‪ b‬و‪{  I‬ل " ‪ <5C‬ا‪B N‬ر‪ ،‬آ‪ G M‬یم‬ ‫ﺏ‪ -B‬ﻥ ا‪@Y‬ء @ ‪ " <b‬أو ﺡ‪ ،‬وﺡ‪ F5‬ﻥﺽ‪ d‬ذ‪ A‬ﻥ‪ 5C‬أﺥ‪5‬رًا‬ ‫‪ T‬آ‪Y M‬ة ‪B B @ G‬ی ‪ -‬و‪ 20 "E5‬أ ً‪30 ،‬‬ ‫ دی ‪ً 40‬‬ ‫أ ً‪ 40 ،‬أ ً‪ 50 ،‬أ ً‪ ،‬ﺏ ‪ B‬ه ﺝ*ن ﺝ* ‪ ،O - @ 5-‬ﺙ‬ ‫ﻥ_‪ F -E O‬ح ﺥ‪ @Y‬أم آ‪ ،M M‬و ‪ F‬ه‪3‬ة ا ی‪ EB‬أن ﻥ‪T‬ﺡ| وﻥ*‪M‬‬ ‫ﺏ‪ M I5‬ﺝ‪G‬د ا‪ F f Mc‬ا‪ ;-EB‬ا‪ @YC‬و‪0 5-‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪ T‬ﺽ وآ ً‬ ‫وﺏ‪r Oc‬ن ا‪I5‬ی ا* ‪B‬ﺉ@ ‪5 4‬ﺏت ا‪N‬ل ی‪ً * Fc-‬‬ ‫وی‪ EB‬أن ﻥ ﺏ‪ b‬وﻥ‪-‬د إ إذا أﺥ‪T @ 5‬ﺡ‪ g‬أ ; ا‪ @ Mc‬ا‪F f‬‬ ‫ا‪ DN‬ء ( ‪ T1‬إ ‪C5‬ام ا‪3‬راع أو ا ‪ q‬أو ا أو ا‪N‬ﺹﺏ‪ ،( O‬و‪ c-‬ا‪B‬رﻥ ﺏ "‬ ‫‪T‬ت ا‪N‬ل " ‪ <5C‬ا‪B N‬ر أ  ﺹ< إهت ا‪ @ B‬ارة ‪F‬‬ ‫‪ -‬ا‪ DN‬ء ‪0‬‬ ‫وأﺥ ًا ‪r‬ن ا‪TB‬ﺡ‪ g‬ا‪ G - c‬آ‪ M‬ﺥ‪I‬ﺉ‪ u‬ا‪ -5‬وا‪5‬آ ; ‪B‬ا‪ <b‬ا ة‬ ‫ا‪ - c‬ا‪ @5‬ر ‪b G‬ر ا‪EN‬ن ا‪B‬ا‪ <b‬ا‪ ، B-B‬إ أن ه‪3‬ا  @‬ ‫ا‪c‬ی وإﻥ‪ B‬ه أﺡ ﺡوده‪ ،‬ا‪ Ob‬أﻥ @ ﺡﺝ إ‪ F‬اث ا‪F B5- @5‬‬ ‫وﺹ< درا ا*ك ا‪N‬ﻥ*ﻥ‪ b @ F‬ا‪ @- c‬وا‪5-B‬د وا‪ b @5‬دﻥ إ‪ F‬ﺏث‬ ‫أﺥى ‪ F B5-‬ق أﺥى *‪ @ 5‬ﺝهه ‪ 6c F‬ا‪ n5‬وا‪5‬ﺝ وا‪E5‬‬ ‫ @ ه‪3‬ا ا*ك ‪0‬‬ ‫ا‪c‬ی ا‪5‬ی ‪:‬‬ ‫ا‪c‬ی ا‪5‬ی أ س ا‪5‬م ا‪ @ @B-‬ت ا‪ -B‬ا‪Y‬ی ‪N‬ﻥ‪ @G5 G‬إ‪F‬‬ ‫ا‪ " <YE‬أ ب ا‪g‬اه وا‪-‬ا‪ M‬ا‪nB‬ﺙة ‪ ،G‬و‪3‬ا ‪ -‬ه‪3‬ة ا‪c‬ی‪ ،‬ا‪c‬ی‬ ‫اﺉ * @ أﺏث ا‪-‬م ا‪ ، - c‬و‪5‬ب ا‪-‬م ا‪4‬ﻥ*ﻥ " د‪ b‬وﺽ ‪A‬‬ ‫ا‪-‬م ﺏ‪B‬ار إ ‪C5‬ا‪ A5 G‬ا‪c‬ی @ أﺏﺙ‪ G‬ا‪0 5CB‬‬ ‫وه‪ 6 F‬آ‪ M‬ا‪N‬هاف ا‪T1‬ﺙ ا‪  N‬ا‪ @B-‬وه‪: F‬ا‪ ،n5‬وا‪ ،G‬وا‪E5‬‬ ‫‪ 0‬و ‪E‬د ‪ Fb‬أ‪ ;V‬ا‪c‬ق ا‪N‬ﺥى إ‪ Fb F‬إ ا‪5‬ﺏ‪N ،‬ن ‪ A‬ا‪c‬ق‬ ‫‪ @G5 V‬هف ا‪ G‬و ‪ Fb‬إ‪ F‬هف ا‪0 E5‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫ا‪ x5B‬ا‪ M5*B‬وا‪ x5B‬ا‪5‬ﺏ‪: O‬‬ ‫ا‪ x5B‬ا‪:M5*B‬‬ ‫ه ا‪ M-‬ا‪3‬ي ی‪ Gg‬أو ی‪ @5C‬أو ی‪Gg - x5‬ر أو اﺥ‪5‬ء أو ‪ x‬ا‪ x5B‬‬ ‫ا‪3‬ي ی‪ E5‬اﺡ وی‪ -‬ی ‪Gg‬ة أو ی‪ C‬أو ی‪s‬یة أو ی‪@ I‬‬ ‫و‪5 5‬ی ‪ 5bT‬ﺏ‪g‬هة ‪T‬ﺡ|‪ ،‬و‪ V‬ی‪ s‬ﺏ‪ " s‬م " أي ا‪ x5B‬‬ ‫ا‪ 1B‬أو ‪ x5‬ا ‪15‬رة ‪0‬‬ ‫ا‪ x5B‬ا‪5‬ﺏ‪:O‬‬ ‫وی‪ s‬ﺏ‪ " s‬س " أي ا ‪5‬ﺏ أو ‪ x5‬ا ‪5‬ﺏ واﺡ ی‪B E5‬‬ ‫یث ‪ x5B‬ا‪5‬ﺏ‪ ،O‬و  إ أن ی*‪ M‬یث ‪3G‬ا ا‪ x5B‬ﻥ‪ BE5 5‬ه‬ ‫ @ ا‪ x5B‬ا‪ ،M5*B‬وذ‪N A‬ن یث ‪ x5B‬ا‪5‬ﺏ‪ O‬ه @ ا ﻥ‪ B 5‬ﺡث‬ ‫أو یث ‪ x5B‬ا‪0 M5*B‬‬ ‫ا‪ B‬ا‪5‬ی وا‪ B‬ا_ﺏ‪:c‬‬ ‫ا‪ B‬ا‪5‬ی ه@ ا‪ B‬ا‪ @5‬ی‪-5‬ض أ اده ‪ x5B‬ا‪ ،M5*B‬وا‪ B‬‬ ‫ا_ﺏ‪ c‬ه@ ا‪ B‬ا‪ @5‬ی‪ p‬أ اده أ ا د ا‪ B‬ا‪5‬ی و ی‪-5‬ﺽن‬ ‫‪ x5B‬ا‪0 M5*B‬‬ ‫ ‪r‬ذا آن ا‪G‬ف ‪ T1‬ه ‪ b‬س " أﺙ وﺝد ا‪ F B‬إﻥ‪5‬ج اد " ‪r‬ن ا‪ B‬‬ ‫ا‪5‬ی @ ه‪3‬ة ا ی‪ "EB‬أن ‪E‬ن " ‪ " B‬ا‪ N‬اد ﺏ ی‪ MB-‬آ‪ M‬د‬ ‫" أ اده @ اﺝ‪ G‬ﺝ‪ " B‬اس و‪ dI‬ا‪ x5B‬ات ا‪5‬ﺏ‪ @ -‬ا‪ B‬‬ ‫ا‪5‬ی أﻥ‪5‬ج ا‪ N‬اد @ ا‪B N‬ل ا‪ @5‬ین ﺏ‪0 G‬‬ ‫و‪E5‬ن ا‪ B‬ا_ﺏ‪ " B " c‬ا‪ N‬اد‪ ،‬ﺏ ی‪ p‬أ اده ا‪ B‬‬ ‫ا‪5‬ی وی‪ MB-‬آ‪ M‬د " أ اده ﺏ‪s-B‬ل " ﺝ‪ B‬ا‪B‬اﺝ‪ G‬ا‪ @5‬ی‪-5‬ض ‪G‬‬ ‫أ اد ا‪ B‬ا‪5‬ی ‪ ،‬وﺏ‪ A3‬ی‪-5‬ض أ اد ‪ M1‬ه‪3‬ة ا‪ x5B B‬ا‪،M5*B‬‬ ‫و‪ dI‬ا‪ x5B‬ات ا‪5‬ﺏ‪ -‬أی_ ه@ أﻥ‪5‬ج أ اد ا‪ B‬ا_ﺏ‪ c‬أو ا ‪5‬ﺏ‪0 G‬‬ ‫ا‪ BI5‬ا‪5‬ی@‪ :‬یل ا‪ BI5‬ا‪5‬ی@ @ ‪-‬ة ا‪-‬م ‪ F‬ﺥ‪ c‬ا‪5‬ﺏ ا‪@5‬‬ ‫‪ F MB5Y‬اﺥ‪ 5‬ر ا‪ N‬اد‪ ،‬و ; ا‪4‬ﺝاءات‪ ،‬وﻥع ا‪ -B‬ا‪5‬ی ‪ ،‬وی‬ ‫* ‪ M‬ا ﻥت‪ O ،‬ا‪D4‬رة إ‪ F‬ا‪ N‬ب ا‪N‬ﺡ‪I‬ﺉ‪ F‬ا‪3‬ي ‪ M @ O5‬ا‪5‬ﺉ‪0 W‬‬ ‫ا س ا‪-‬ى ‪: " 5 B‬‬ ‫یس أﺙ ا‪ x5B‬ا‪ M5*B‬ﺏ‪B‬رﻥ ‪ z 5‬ا ‪5‬ﺏت ا‪ B‬ا‪5‬ی ﺏ‪- -‬ﺽ‪G‬‬ ‫‪ x5B‬ا‪ M5*B‬ﺏ‪ z 5B‬ا ‪5‬ﺏت ا‪ B‬ا_ﺏ‪ c‬ا‪-5 @5‬ض ‪ x5B‬‬ ‫ا‪ ،M5*B‬وذ‪ A‬ﺏ ‪5‬ر أن ‪ A‬ا‪5 N‬ﺏت ه@ ا‪ x5B‬ات ا‪5‬ﺏ‪ ،-‬ﺙ ی*; ق‬ ‫ا‪ " c 5B‬وا ا‪4‬ﺡ‪I‬ﺉ ‪3G‬ا اق‪r ،‬ذا آن ق د إﺡ‪I‬ﺉ ‪r‬ن ذ‪ A‬یل‬ ‫ ‪ F‬أﺙ ا‪ x5B‬ا‪ ،M5*B‬وإذا ی‪ "E‬ق د ‪r‬ن ذ‪ A‬یل ‪ F‬اﻥ‪-‬ام أﺙ ا‪ x5B‬‬ ‫ا‪0 M5*B‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫ا‪ B‬ا س ا@ ا‪ x5B‬ا‪ M5*B‬ا س ا‪-‬ى اق‬ ‫ا‪5‬ی  ﻥ‪ -‬ﻥ‪ ) -‬ص‪ ( 2‬ص‪ -2‬ص‪"2‬‬ ‫ا_ﺏ‪  c‬ﻥ‪ ) -‬ص‪" ) 2‬‬ ‫ی‪ " d_5‬اول ا*ﺏ‪ 6‬إن ا‪ s‬ص‪ 2‬یل ‪ F‬ﻥ‪ 5‬ا س ا‪-‬ى ‪ x5B‬ا‪5‬ﺏ‪O‬‬ ‫ @ ا‪ B‬ا‪5‬ی ‪ ،‬ویل ا‪ s‬ص‪ F " 2‬ﻥ‪ 5‬ا س ا‪-‬ى ‪ x5B‬ا‪5‬ﺏ‪@ O‬‬ ‫ا‪ B‬ا_ﺏ‪0 c‬‬ ‫ا س ا@ – ا‪-‬ى ‪: " 5 B‬‬ ‫س ا‪ x5B‬ات ا‪5‬ﺏ‪ @ -‬ا‪ " 5 B‬ا‪5‬ی وا_ﺏ‪ Mb c‬ﺏء ا‪5‬ﺏ وﺏ‪-‬‬ ‫اﻥ‪G5‬ﺉ‪ ،G‬أي ‪- Mb‬ض ا‪ B‬ا‪5‬ی ‪ x5B‬ا‪ M5*B‬وﺏ‪- -‬ﺽ‪ G‬ﺙ س‬ ‫اوق و*; ا ‪0‬‬ ‫ا‪ B‬ا س ا@ ا‪ x5B‬ا‪ M5*B‬ا س ا‪-‬ى اق‬ ‫ا‪5‬ی ﻥ‪ ) -‬ص‪ ( 1‬ﻥ‪ -‬ﻥ‪ ) -‬ص‪ ( 2‬ق=ص‪-2‬ص‪1‬‬ ‫ا_ﺏ‪ c‬ﻥ‪ ) -‬ص‪ (" 1‬ﻥ‪ ) -‬ص‪ ( " 2‬ق=ص‪-" 2‬ص‪"1‬‬ ‫ویل ا‪ s‬ص‪ F 1‬ﻥ‪ 5‬ا س ا@ ‪ x5B‬ا‪5‬ﺏ‪ @ O‬ا‪ B‬ا‪5‬ی ‪ ،‬ویل‬ ‫ا‪ s‬ص‪ F " 1‬ﻥ‪ 5‬ا س ا@ ‪ x5B‬ا‪5‬ﺏ‪ @ O‬ا‪ B‬ا_ﺏ‪ ،c‬ویل‬ ‫ا‪ s‬ص‪ F 2‬ﻥ‪ 5‬ا س ا‪-‬ى ‪ x5B‬ا‪5‬ﺏ‪ @ O‬ا‪ B‬ا‪5‬ی ‪ ،‬ویل‬ ‫ا‪ s‬ص‪ F " 2‬ﻥ‪ 5‬ا س ‪ B‬ا_ﺏ‪ ،c‬ویل ا‪ s‬ق ‪ F‬ق ا س‬ ‫ا@ " ا س ا‪-‬ى ‪ x5B‬ا‪5‬ﺏ‪ @ O‬ا‪ B‬ا‪5‬ی ‪ ،‬ویل ا‪ s‬ق" ‪F‬‬ ‫ ق ا س ا@ " ا س ا‪-‬ى ‪ @ x5B‬ا‪ B‬ا_ﺏ‪0 c‬‬ ‫و ‪ F‬اﺡ ﺏ‪ -‬ذ‪ A‬أن یرن ق‪ ،‬ق" أو یرن ص‪ ،2‬ص‪5* " 2‬ل ‪ F‬أﺙ‬ ‫ا‪ x5B‬ا‪ F M5*B‬ا‪ x5B‬ا‪5‬ﺏ‪0 O‬‬ ‫ا س ا@ – ا‪-‬ى ‪ B‬واﺡة ‪:‬‬ ‫و" ا س ا@ – ا‪-‬ى ی‪ F dI‬ﺝ‪ B‬واﺡة ‪ ،z‬ه@ ا‪ B‬ا‪5‬ی ‪،‬‬ ‫وی‪ M‬آ‪ M‬د ‪ M‬ا‪ B‬ا_ﺏ‪ ،c‬أي أن اد ی‪ dI‬ه ﻥ* ﺝ‪ 5 B‬ا_ﺏ‪c‬‬ ‫ ‪5‬س ا ‪5‬ﺏ‪ @ 5‬ا‪ x5B‬ا‪5‬ﺏ‪- Mb O‬ﺽ ‪ x5B‬ا‪ M5*B‬ﺙ س ا ‪5‬ﺏ‪ 5‬ﺏ‪-‬‬ ‫ذ‪ @ A‬ا‪ x5B‬ا‪5‬ﺏ‪ O‬ﺏ‪- -‬ﺽ ‪ x5B‬ا‪, M5*B‬وی*; اق ﺏ " ا ‪5‬ﺏ‪" 5‬‬ ‫ ‪ F‬أﻥ أﺙ ا‪ x5B‬ا‪0 M5*B‬‬ ‫ا‪ B‬ا س ا@ ا‪ x5B‬ا‪ M5*B‬ا س ا‪-‬ى اق‬ ‫ا‪5‬ی ﻥ‪ ) -‬ص‪ ( 1‬ﻥ‪ -‬ﻥ‪ ) -‬ص‪ ) 2‬ق=ص‪ -2‬ص‪1‬‬ ‫و ‪ F‬ا‪ " V‬إن ا‪ WGB‬ا‪5‬ی@ ه أ‪b‬ى ا‪B‬ه‪ @ W‬اﺥ‪5‬ر ا‪bT-‬ت ا* ‬ ‫وا‪ @5‬د إ‪ * F‬ات ‪r -‬ن ﺏ‪ f-‬ا‪TEYB‬ت ا‪ @5‬ﻥ‪ B GIC‬ی@ ‪:‬‬ ‫‪1-‬د وﺝد ا‪B‬ص ﺽ‪ "B‬إﺝاء ی@ ‪ b‬ی‪n‬ﺙ @ آ وی‪ -‬ی‪5‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫ا‪5‬ﺉ وا‪ - c‬ا‪ s B @5‬ق ا‪TB‬ﺡ‪ g‬ا‪DB‬ة وإذا ﺡث ذ‪r A‬ن ﻥ‪5‬ﺉ‪W‬‬ ‫ا‪5‬ﺏ " ‪I‬ق ‪ F‬أﺡاث ا ة اا‪0 -b‬‬ ‫‪2‬ا ) ا‪ ( B-B‬ا‪ _B‬ا‪ B‬ا‪ @5‬دة ى ‪ G‬اث ا‪5‬ی ‬‫ه@ أی_ ﺏ اﺹ‪x c‬ی و" ا‪B Ob5B‬ﺹ " أن ی*‪E‬ا ‪ F‬ﻥ ‪<5C‬‬ ‫ @ ا‪ <b‬ا ة ا‪ ، -‬و‪3G‬ا ی; أ ‪ M5‬ﻥ‪5‬ﺉ‪ W‬ﺏث ا‪ MB-B‬إ‪ F‬ا‪ B‬ان اﻥ‪5‬‬ ‫‪D‬ا‪ ،‬وأﻥ‪ F B‬اﺡ أن ی‪ B‬ﺏ‪cC‬ات یة @ ‪ M‬ذ‪ 0 A‬وأﺡى ق‬ ‫ا‪ F ;x5‬ه‪3‬ة ا‪ BI EYB‬رب و ‪B -‬ﺹ " وی‪ "EB‬ﺝ‪ M-‬ا‪<bB‬‬ ‫ا‪5‬ی@ أآ‪{ - 1‬ل‪ ،T1 ،‬ﺏ[ن ى ا‪5‬ﺏ @ ‪5- <b‬د آ ‪ w‬أو‬ ‫ا‪B‬ر ‪ ،‬آ‪ B‬أن ا‪N‬ل ‪ b‬ی*‪E‬ن ‪ F‬ﻥ أآ‪ - 1‬إذا ‪b‬م وااه أو ‪B-‬ه‬ ‫ﺏور ا‪B‬ﺏ " ﺏ " وﺝد ‪V uCD‬ی; ی‪ -‬ﻥ ﺏ‪Y‬ط ری; ه‪n‬ء ‪F‬‬ ‫‪D‬وط ا‪5‬ﺏ وإﺝاءا‪ ،G‬آ‪ B‬ی‪ "EB‬ض ا‪ <bB‬ا‪5‬ی@ ‪ F‬ﻥ ی‪O 65‬‬ ‫ ل ا‪N‬ل آ[ن ‪-‬ض أ اﺥ‪5‬ر ا‪3‬آء أو اﺏ‪E5‬ر ‪ F G‬أﻥ‪ G‬ﻥع "‬ ‫ا‪-N‬ب أو ا‪xN‬ز ﺏ " ال ‪ F‬أﻥ‪ G‬أ @ اﺥ‪5‬ر‪ ،‬آ‪ B‬ی‪ "EB‬ﺡ أﺝاء‬ ‫ﺏ اﻥ @ ا ا‪ - c‬ﺏ‪ F M-‬ﻥ ی‪ M-‬ا‪B‬ﺹ " ی‪-Y‬ون ﺏ[ﻥ‪G‬‬ ‫ﺽ‪ O‬ﺏ‪ ،‬وه‪3‬ا ا‪ N‬ب ی‪ OB‬ﺏ " ‪s‬ای ا‪TB‬ﺡ‪ g‬ا‪ - c‬وا_‪ z‬ا‪N‬آ‪1‬‬ ‫إﺡ‪ @ E‬ا‪ <bB‬ا‪5‬ی@ ‪0‬‬ ‫‪3‬ا‪5‬زی‪ O‬ا‪Y-‬اﺉ@ ‪B‬ﺹ " ‪ B F‬ت ا‪ -B‬یث @ ﺏ‪G_-‬‬‫ا ‪5‬ﺏت  إزاء ا‪ <bB‬ا‪5‬ی@‪ ،‬وﺥﺹ إذا آن ‪ F‬ا‪B‬ص أن ی‪O MB-‬‬ ‫‪  B‬ی; اﻥ‪*5‬ب إ ‪ ،G‬و‪ F-‬ذ‪ A‬أن اﺡ ا‪5‬ی@  أن ی‪O M-5‬‬ ‫ﺹ ‪ F‬أﻥ‪ G‬ﺏ‪ ،Y‬وإذا ﻥ‪[Y‬ت ‪ M1‬ه‪3‬ة ا‪TEYB‬ت  أن یاﺝ‪ GG‬وی‪@ G‬‬ ‫ال أن ی‪5‬ه‪N ،G‬ن ‪ M1‬ه‪3‬ة اهت ا* ى ﺏ‪ f-‬ا‪B‬ﺹ " ‪ b‬ی‪G‬د‬ ‫ﺹق ﻥ‪5‬ﺉ‪ W‬ا ‪0‬‬ ‫‪4‬ا‪N‬ﺝ‪sG‬ة وا‪N‬دوات وا‪B‬اد ا‪C5* @5‬م @ ا‪ <bB‬ا‪5‬ی@ وﺥﺹ داﺥ‪M‬‬‫ا‪n b MB-B‬دى ﺏ‪B‬ص إ‪ F‬ا ‪5‬د ﺏ[ن  أن ی*‪ F A‬ﻥ ‪ V‬دى‪ ،‬و"‬ ‫ذ‪ ،T1 A‬أن ی‪ ;c‬ﺡ| ‪ O‬ی‪ B‬ا‪ ،F-B‬وه  ی‪ -‬دة @ ﺡ ‬ ‫ا  ‪0‬‬ ‫‪-b5‬ت ا‪B‬ب ‪n b‬ﺙ @ ﻥ‪5‬ﺉ‪ W‬ا‪5‬ﺏ ‪ ,‬ﺡ ا‪3‬ي ی‪ 5-‬ﺏ‪Y‬ة @ ﺹ‬‫ ﺽ [ﻥ ‪ b‬ی[ و " ‪ Ib V‬إ‪ G F‬ا‪Y‬وط ا‪  @5‬ه‪3‬ا اض‪ ،‬و‪M-‬‬ ‫ه‪3‬ا ی* آ‪1‬ة اوض ا‪ @ 65 @5‬ﺏﺙ ا‪-‬ﺏ ﺏ ‪ B‬ﻥ* آ‪ 1‬ة ‪ G‬‬ ‫ی‪ @ 65‬اث ا‪ @5‬أﺝی‪ @ w‬ﺏ ت أﺥى‪ ،‬ﺏ‪ M- M‬ه‪3‬ا ی*  ﻥ‪T‬ﺡ‪F g‬‬ ‫ﺏ‪ f-‬اﺡ‪ " 1‬ا‪3‬ی" ی‪-Y‬ون ﺏ_ ‪ 6‬وا‪ 6‬ﺡ " ‪ 65‬وﺽ‪ ،G‬وه‪3‬ا ﺥ‪[c‬‬ ‫ ﺡ] @ ‪ - G‬ا ا‪ ،@B-‬ﺹرت اوض ﺏ‪ f-‬اﺡ‪ " 1‬ﺝ‪s‬ءا‬ ‫" ﻥ‪ Gg‬ا‪ -‬ى ‪_b‬ی ‪ M‬ا‪ I‬وا‪ F [cC‬أ س ا‪N‬د وا‪Y‬اه‬ ‫وا‪B‬ﺽ ‪ ،‬و‪ F ;x5‬ه‪3‬ة ا‪ EYB‬ی‪5‬ح ‪B‬ء ه‪ W‬ا ا ‪C5‬ام أ ب‬ ‫إﺝاء ا‪5‬رب ﺏ‪c‬ی " ‪B-‬ة " ‪ F‬اﺡ‪ ،" I‬و ‪ F‬ه‪3‬ة ا ی‪ -‬اﺡ‪I‬ن‬ ‫و ا‪B‬ﺹن أي ‪ -‬ی‪Y‬رآن ‪ G‬إ ﺏ‪ -‬اﻥ‪G5‬ء ا‪5‬ﺏ ‪0‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫وﺏ‪ " V‬ه‪3‬ة ا‪TEYB‬ت‪ WGB F ،‬ا‪5‬ی@ ‪ 5B b‬ا‪s @ FBg-‬ویﻥ ﺏ[دق ‪G‬‬ ‫‪bT-‬ت ا*; – ا‪ @ ، 5‬درا ا*ك ا‪N‬ﻥ*ﻥ‪0 F‬‬ ‫ا‪c‬ی ا‪4‬آ ‪: E‬‬ ‫*‪ @B‬ه‪ :3‬ا‪c‬ی أﺡ ﻥً درا ری‪ q‬ا وه@ *‪C5‬م ﺏ‪ f-‬أ ; ا س‬ ‫ﺏ‪4‬ﺽ إ‪ F‬ا‪TB‬ﺡ‪ g‬ا‪5 - c‬ﺹ‪ M‬إ‪ " B F‬ا ﻥت وا‪-B‬ت "‬ ‫اد‪ .‬وی‪ "EB‬أن ﻥ‪ @ MI‬ه‪ :3‬ا‪-B‬ت ﺏ‪5‬ﺝ ‪ " B‬ا‪ N‬د ﻥ* ‪،‬‬ ‫‪ .(T‬و‪ b‬ﻥ*‪ " -5‬ﺏ‪ B‬ی ‬ ‫و‪ < _ b‬إ‪ F‬ذ‪ A‬درا ﺏ‪ f-‬إﻥ‪5‬ﺝ )ی ‪ً 1‬‬ ‫‪R‬ﺥون @ ﺹ ﺏ ‪ .‬ویﺥ‪ @ M‬ذ‪ A‬ا‪TB‬ﺡ‪g‬ت ا‪ ICY‬ﺡ‪.‬‬ ‫ویي ﺏ‪B f-‬ء ا أن ه‪ :3‬ا‪c‬ی ‪ OB‬ا ﻥت *‪ B w‬ﺝد ‪b‬ر آ ‬ ‫" ا‪3‬ا ‪ G‬و‪-‬م اﺙق ﺏ‪ " 1E‬ا‪B‬اد ا‪ G-B @5‬وﺏ*; ا‪4‬ه‪B5‬م ﺏ*ك‬ ‫ا‪3‬ي ی‪ s B5‬ﺏ اد و ﺏ‪B B-5‬ت ا‪I @5‬ق @ ﺝ‪ O B‬ا‪ N‬اد‪ .‬و ك اد ‪b‬‬ ‫ی‪E‬ن ﺡ ﺥﺹ ‪E5‬ر ‪.‬و‪ <b‬ه‪ :3‬ا‪ " BB‬ا‪B-‬ء ی‪s5‬م ﺏ‪g‬ة ﺹر‬ ‫‪ WGB‬ا‪ @ .@B-‬أن دًا " ‪B‬ء ا ‪b b‬ا ‪-‬ت ة ‪ MI5‬ﺏ‪n5‬‬ ‫ﺏ*ك " ی‪ 6‬درا ری‪ q‬ا و" ﺥ‪T‬ل ا‪4‬ه‪B5‬م ﺏ‪Y‬اه ا‪4‬آ ‪ E‬‬ ‫وﺥﺹ @ ل ا‪4‬ﺽ‪c‬اﺏت ا*آ ‪.‬‬ ‫وی*‪ O c5‬ا‪4‬آ ‪ " @E‬ی‪ 6‬ا‪5‬ری; أن یم ری د‪ b‬ﺝًا " ات ا‪@5‬‬ ‫یر ‪ G‬وأن ‪5‬ي ه‪ :3‬ا‪5‬ری @ ‪ :3G u CY‬ات ‪ .‬وأن  @ ‪z cC‬‬ ‫ا‪T-‬ج ا*@ و ‪ .:3‬و‪G d 5 b‬ر @ ا‪B‬ﺏ ا‪ ICY‬أن ی‪ E5‬ﺏرﺝ‬ ‫آ ة @ ا‪ x5B‬ات ا‪n @5‬ﺙ @ ا*ك ا‪3‬ي ی‪T‬ﺡ‪ . g‬وی‪ d_5‬أﺡ ﻥ ً أن اور‬ ‫ا‪1‬ﺉ@ ا‪3‬ي یم ﺏ ا‪4‬آ ‪ @E‬آ‪TB‬ﺡ| و‪ ،W-‬ل دون ا‪5‬آ ‪@ s‬‬ ‫ا‪TB‬ﺡ‪ g‬وﺡه وا‪4‬آ ‪ @E‬آ‪YB‬رك ﻥ‪T bT @ zY‬ﺝ ‪ b‬ی_@ @ ﺡت‬ ‫آ‪ 1‬ة ﺏ‪ f-‬ﺽ ‪ ، 5‬و" ﺙ ی‪-‬ض ﻥ* ‪N‬ﺥ‪c‬ء ‪ . B‬وآ‪ً 1‬ا ‪w_CB‬‬ ‫ا‪TB‬ﺡ‪g‬ت ا‪4‬آ ‪ " E‬وض ث ‪ E‬ا‪B-‬ء‪ ،‬وﺡ‪ @ Gs‬وﺽ‪G-‬‬ ‫ﺽ‪ O‬ا‪ @ 6 5‬ا‪ <b‬أآ‪ 1‬د‪. b‬‬ ‫ی ا ـــس‬ ‫‪ ;c5‬ی ا س ا*@ ض ‪ - <b‬ري ‪ @ 1‬آ‪ M‬د " أ اد ‬ ‫ا‪ ،‬وی‪I‬ف ا‪4‬ه‪B5‬م ا‪ @ N‬إ‪ F‬أﻥ‪B‬ط ا‪5 4‬ﺏت ‪3G‬ا ا‪ <bB‬وإ@ اوق‬ ‫ﺏ ‪ .G‬وا‪G‬ف ا‪[B‬ف ‪3G‬ا ا‪4‬ﺝاء ه رﻥ ﺏ " ‪E‬ار ‪ <5C‬ا‪5 4‬ﺏت أآ‪1‬‬ ‫‪. G " - zB T‬‬ ‫" آﻥ ً‬ ‫و" ا‪C5 4‬ات ا‪-B‬و ‪ :3G‬ا‪c‬ی ﻥ‪ @ :‬ا‪54‬ﻥت ا‪B‬ر اء‬ ‫أآﻥ‪ @ w‬ﺹرة إﺥ‪ 5‬ر " ‪-5‬د‪ ،‬أو أ ا‪I‬اب وا‪ ، [cC‬أو أ ا‪ BE5‬أو @‬ ‫ﺹرة ل‪ ،‬وی‪ < I "EB‬ی‪ MI‬اد ‪ O‬درﺝت ورده إ@ أﻥ‪B‬ط‬ ‫آ ‪ .‬وهك ﺹرة أﺥي و‪D‬ﺉ‪ :3G -‬ا‪c‬ی وه@ إ ‪C5‬ام ا‪55 4‬ءات @‬ ‫ارا ا‪ *B‬آ‪ B‬یث @ ‪ b‬س اأي ا‪-‬م ﻥ *[ ‪ -‬آ‪4‬ﺥ‪T5‬ط ﺏ "‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫ا* " @ ا‪ -5‬وی‪ "EB‬إ ‪C5‬ام أ ‪5‬ﺡ ا‪G‬یت ‪ ME‬ﺝ‪ OB‬ﺏ ﻥت واد‬ ‫ﺥ‪ I‬ی‪ G "EB‬ﺏ‪ -‬ﺝ‪. G-B‬‬ ‫وی‪ O Y‬إ ‪C5‬ام ی ا‪4‬ﺥ‪5‬رات ﺡ ‪ B‬ﻥ‪5‬ج إ‪ F‬ی ی‪* O‬ك ‪.‬و وﺽ‪w-‬‬ ‫إﺥ‪5‬رات ﻥ*  س ا‪3‬آء وا‪-5 4‬ادات ا‪ -‬ا‪C‬ﺹ وا‪ B‬ل وا‪ ICY‬‬ ‫و*‪5‬ي ا‪E‬ی @ ت ‪. -‬وه‪ :3‬ا‪4‬ﺥ‪5‬رات ی ذات آی * ﻥ @‬ ‫ا‪ n5‬ﺏ[ﻥ‪B‬ط آ  و‪-‬ة ‪5 ;c5‬ات ز ی ‪. G5 B5‬‬ ‫و*‪C5‬م ه‪ :3‬ا‪c‬ی أی_ ً @ ارا ت ا* ‪E‬ﺝ ‪bT-‬ت ا‪4‬ﺝ‪ B5‬آ‪@ B‬‬ ‫ی ا‪4‬هت ا* ‪ .‬وی‪ <YE‬ه‪3‬ا ا‪ N‬ب " ك إﺝ‪ @ B5‬هم ی‪dI‬‬ ‫را وﺏ‪ x‬ه‪3‬ا ا‪ N‬ب ‪ b‬ی‪ dI‬ا*ك *‪ًB5‬ا ﺏ‪ -‬ا‪B‬ل ‪.‬‬ ‫إن ا‪c‬ی ا‪4‬ﺥ‪5‬ری د ا*ك ‪N‬ﻥ‪- G‬ض @ ا‪ N‬اد ‪ 1‬ات وا‪<b‬‬ ‫أﺥ‪5‬ره اﺡ وه@ ﺏ‪3G‬ا ا‪ @-B‬د ي ا*ك ا‪3‬ي ی‪ MB5‬أن ی‪I‬ر‪ :‬اد ‪.‬‬ ‫وا‪4‬ﺥ‪5‬ر ی‪ I5‬ا‪ wb‬وی‪ " <YE‬أﻥ‪B‬ط آ ذات أه‪ B‬آ ة @ ا‪.‬‬ ‫‪ V‬أن ا‪5‬ﺥ‪ @ M‬ا‪ <bB‬ا‪4‬ﺥ‪5‬ري " ‪ Mb‬اﺡ ودرﺝ ا_‪ z‬ا‪ @5‬ی*‪GC5‬‬ ‫‪n‬دي إ‪b F‬ر " م ا‪5‬ﺉ @ ا*ك ‪ B‬ی " ‪b‬ﺏ ا‪5‬ﺉ‪c ، B-5 W‬ی‪ 5‬‬ ‫ @ إء ا*‪n‬ال‪ ،‬أو إﺥ‪ 5‬ر‪EB :‬ن ‪ " -‬یي ا‪4‬ﺥ‪5‬ر ‪ MEY‬إ ‪5‬ﺏت‬ ‫ا‪B‬ﺹ " و‪ -  V G-‬و" أ‪ 1‬ه‪3‬ا ا‪[5‬ﺙ ی‪ "EB‬أن ی‪ Gg‬ﺡ " ی*[ل‬ ‫رﺝ‪ M‬ای" " ا‪ N‬اد @ ﺝ*  " ي ا‪ @ G5p‬ا‪-Y‬ﺉ ای ‪.‬‬ ‫‪ s

B‬ا*ك ووﺹ ‪:‬‬ ‫ی‪ "EB‬ا‪ g‬إ@ ا*ك ﺏ‪5 r‬ر‪ :‬ﺡآت ا‪E‬ﺉ" ا@ ا‪ @5‬ی‪T "EB‬ﺡ‪ Gg‬و‪G b‬‬ ‫وه‪3‬ا ی‪ @ MB5Y‬اآت ا‪C‬رﺝ واآت ااﺥ و‪R‬ﺙره وا‪ 4‬ازات ا‪x‬ی‬ ‫و[ﺙ ه ‪.‬‬ ‫و‪ MB5Y‬اآت ا‪C‬رﺝ @ أ ‪-‬ل ‪ d5 M1‬اب و‪3b‬ف ا‪E‬ة وا‪ s‬و;‬ ‫ا‪B -5‬ت وا‪5‬ﺝ ‪G‬ت وآ‪5‬ﺏ ﺡ‪ [*B M‬ﺡ*ﺏ و* @ ﺡﺝ إ‪ F‬أدوات ﺥﺹ‬ ‫‪TB‬ﺡ‪ g‬ه‪ :3‬ا‪N‬ﻥ‪B‬ط ا*آ ا‪g‬هة‪ V .‬أﻥ @ ا‪g‬وف ا‪-‬دی ﻥ*‪O c5‬‬ ‫‪T‬ﺡ‪ g‬د‪b‬ت ا;‪ .‬و ‪I‬ت ا‪-B‬ة‪ V .‬أن ه‪ :3‬اآت ی‪5 "EB‬ﺏ‪ G5-‬و‪G b‬‬ ‫ﺏ‪ b‬و @ ا‪ " V‬أن ‪ g-‬ا‪ 4‬ازات ا‪x‬ی ی‪T "EB‬ﺡ‪ @ G5g‬ﻥ ‪،D‬‬ ‫‪ " T‬ذ‪r ، A‬ﻥ ﻥ*‪ -5‬‬ ‫إ أﻥ ﻥ*‪ O c5‬أن ﻥ‪T‬ﺡ| ‪R‬ﺙره آ‪-‬ب وا‪-‬ق‪ .‬و _ ً‬ ‫ی‪ :C‬اد " ‪ Y‬وأ ‪E‬ر ‪ B‬أﻥ ی‪ "EB‬ا‪ ً g G -5‬ﺏ‪ -5‬ات آ ‬ ‫أﺥي‪ ،‬وﺏ‪r @5‬ن ه‪ :3‬ا‪ -5‬ات ه@ ‪I‬در ﺏ ﻥ " ا‪ YB‬وا‪E N‬ر‪.‬‬ ‫و ‪b BG‬ﺉ‪ O‬ا*آ ی‪s5‬ای ﺏ‪B‬ار ‪b‬ر @ ) أ ) ‪ s

B‬ا*ك ووﺹ )ب(‬ ‫و‪ -‬ا‪g‬وف ا‪ @5‬یث ‪ G‬ا*ك‪ .‬و ‪ G‬ا*ك ی‪ @_5‬أن ﻥ‪ ،:s B‬وﻥ‪T‬ﺡ‪ g‬‬ ‫وﻥ‪ @ I‬ﻥ د‪. 6 b‬‬ ‫‪ s

B‬ا*ك ‪:‬‬ ‫‪ "B_5‬ا‪ x‬ا‪5 @5‬وز ﺏ‪ G‬و‪b b5‬رًا " ا‪ *5‬ات ا*آ أآ ‪"B_5 B‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫" اﺹ< ااﺽ‪- N d‬ل ‪p‬هة ‪ . -‬ذ‪ A‬أﻥ ﻥ‪ M B‬إ‪ u C F‬أﻥ‪B‬ط آ ‬ ‫آ‪ 1‬ة ‪ ،5C‬وإﺹار ا‪N‬ﺡ‪E‬م ‪ B G‬ی‪n‬دي @ آ‪ " 1‬ا‪N‬ﺡ ن إ‪I F‬رات‬ ‫ﺥ " اس‪.‬‬ ‫وه‪3‬ا ا‪ s

B5‬ﺏ " ا‪- N‬ل اﺏ ‪TB‬ﺡ‪) g‬ا‪-‬ﺹ ا*آ ( وا‪5‬یات ا‪ICB‬‬ ‫)* ات ا*آ ت( " ا‪B N‬ل ا‪ G‬ا‪ @5‬ﻥی ‪ A‬أن ر @ ا م ﺏ وأ‬ ‫ﺏ‪B‬رﻥ ﺏ " ا‪-‬ر " اارد " @ آ‪ M‬ﺏ " اد ا‪: L‬‬ ‫( ‪1-‬أ ( زي ی*‪ O5B5‬ﺏ*ب‪.‬‬ ‫(ب( زي ی*‪x5‬ق @ ﺡ‪* M‬ﺉ‪ M‬ا*ب ‪5‬ة أل " ﺝ‪ O B‬ز‪T‬ﺉ @ ا‪<I‬‬ ‫ﺏ‪B‬ار ‪Y‬ة د‪b‬ﺉ‪.6‬‬ ‫( ‪2-‬أ ( وﺝ ی‪ 5-‬أﻥ ﻥﺏ ن ‪.‬‬ ‫(ب( وﺝ ی_‪ O‬ی‪ @ :‬ﺝ ; ‪. c-‬‬ ‫( ‪3-‬أ ( یة ‪5‬ة ا‪. Oc‬‬ ‫(ب( یة _ب " ی‪xI‬ه " ات ة ﺥ‪T‬ل ا* آ‪ M‬یم " أیم ارا ‪.‬‬ ‫واﺽ‪ d‬أن ا‪-‬رات ‪ ) -1‬أ (‪ – ( 2 ،‬أ (‪ ) – 3 ،‬أ (‪ ،‬د ﺹ آ ‪. -‬‬ ‫وإﻥ‪* u C @ MB5Y B‬ك أو *  ‪ " .‬ﺡ " ﻥر أن د ) أ ( ی*‪O5B5‬‬ ‫ﺏا‪ - -b‬أو ﺡث ‪r " -‬ﻥ ﻥ*‪ .W55‬وه‪3‬ا ا‪55 4‬ج ی*‪ 5‬إ‪ F‬رأی‪ :‬أو ‪:-B‬‬ ‫‪ B‬یل @ أﻥ ی‪ C‬ﺡ إﻥ‪ -‬رة و‪ E‬ﻥ*‪ O c5‬أن ﻥ‪T‬ﺡ| @ ﻥ ‪D‬‬ ‫ه‪ :3‬ا ا‪4‬ﻥ‪ . -‬وآ‪ M‬ﻥ*‪T O c5‬ﺡ‪ 5g‬ﺏ‪[5‬آ ه ا‪gB‬ه ا‪C‬رﺝ ‪A5‬‬ ‫‪ T‬أن ﻥ‪T‬ﺡ| ‪ -‬ا‪-‬رة ) ‪ -1‬ب( وﺏ‪ M1B‬ﻥ*‪ O c5‬أن‬ ‫ا‪ً 1 O c5* ،‬‬ ‫ﻥ‪T‬ﺡ| @ ﻥ ‪ D‬إ ‪5‬د وﺝ ﺏ[ﻥ ﻥﺏ ن و‪ E‬ﻥ*‪ O c5‬أن ﻥ*‪ W55‬ه‪3‬ا ا‪ E5‬‬ ‫أو ا‪5 4‬د " ی آ ‪ .‬وواﺽ‪ d‬أن ) ‪ -3‬أ ( ﺡ‪ E‬و* و وﺹ ً *ك‬ ‫ *ء ا‪- Oc‬یت و‪-‬ﻥ@ آ‪ 1‬ة وی‪ "EB‬أن ی‪I‬ق @ آ ت آ‪ 1‬ة‪ .‬و ‬ ‫ی‪5‬ﺝ ه‪3‬ا إ‪ F‬و‪b‬ﺉ‪ O‬آ ‪r -‬ﻥ ﻥ*‪- O c5‬ی ‪.‬‬ ‫وﺹ< ا*ك ‪:‬‬ ‫*‪ O c5‬ا‪L‬ن أن ‪ s B‬ﺏ " ا‪-‬ﺹ ا*آ و‪ V‬ا*آ و*‪ O c5‬أن ‪ -‬آ‪5‬ﺏ‬ ‫* ات ا*ك أو ‪ IC‬و‪5‬ﺝ‪ GB‬إ‪ F‬ﺹ آ ‪ . -‬وا‪B5‬ی" ا‪@L‬‬ ‫ی‪ ;c5‬وﺹ ً *ك أﺡ ا‪N‬ل آ‪T B‬ﺡ‪ @ g‬ق ا أو ا‪ .<bB‬و  @‬ ‫أی ﺡل أن ﻥ‪ ]b‬ﺏ‪ f-‬ا‪5‬ﺝ ‪G‬ت ‪ Mb‬أن م ﺏ‪3G‬ا ا‪. MB-‬‬ ‫ آ‪5‬ﺏ أوﺹف ‪* g‬ك ‪T‬ﺡ‪ :g‬ﻥ*‪ O c5‬إ ‪C5‬ام *‪5‬یت ‪ " 5C‬ﺡ ‬ ‫ا‪ M I5‬وا‪4‬ﺝ‪B‬ل‪ .‬وﺏ ‪ B‬ﻥ‪ 5G‬ﺏ‪ M *5‬ا*ك آ*ك ‪r‬ﻥ * @ ﺡﺝ إ‪ F‬ﺥ_ ‬ ‫إ‪ F‬ا‪5*B‬ي ا* ﺝ@‪ .‬و  أن ﻥ‪ g‬إ‪ F‬ا‪B‬رﻥت ا‪: 5‬‬ ‫( ‪1-‬أ ( ی‪ A*B‬ا‪-c‬م‪ ،‬ی_‪ @ -‬ا‪ ،‬یز ا‪-‬ب‪ ،‬ی‪ ،_B‬ی‪. O5‬‬ ‫(ب( ی[آ‪3V M‬اء‪ ،:‬أو ی[آ‪ M‬اى‪.‬‬ ‫( ‪2-‬أ ( ﺙ@ ا‪- ،6 B‬ی‪ M‬ا‪ _-‬ا ‪{ c‬ﺹﺏ‪ w 1 ،O‬ﺏ‪I‬ي ‪.‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫(ب(  ا‪. -‬‬ ‫( ‪3-‬أ ( یك ‪ ، 5D‬و*ﻥ وأﺡ ا‪ I‬وذرا و ‪ b‬وﺡﺏ اﺝ‪. s‬‬ ‫(ب( ی@ ﺡی‪ @ ً 1‬ز‪T‬ﺉ ﺏ‪. MI‬‬ ‫وﺝ‪ O B‬ا‪ 1N‬ا‪ @5‬ﻥه @ ) أ ( ‪ "B_5‬أﻥ*‪ ً b‬دون *‪5‬ي ا‪ uCY‬آ*‪ ، 6‬وه@‬ ‫‪ " T‬ذ‪r A‬ن أﻥ‪ cY‬آآت‬ ‫أﻥ‪ cY‬ﺏ‪ w* -‬ﺝ‪ 6 5 G‬ا‪ .MB-‬و _ ً‬ ‫ا‪N‬ﺡل ا‪ ، I‬وإ از ا‪-‬ب ‪TB Gg b‬ﺡ| ‪.‬‬ ‫وأﻥ‪ M1 cY‬ی[آ‪V M‬اء‪ ،:‬أو ی@ ﺡی‪ 5- ً 1‬أﺹ‪ x‬وﺡات *ك‪ ،‬و‪ GE‬ﻥ ‬ ‫و " ا‪ b‬أو ا‪ xI‬ﺡا ی‪ G-‬ﺽ ‪c5B‬ت ا‪5‬ی وا‪TB‬ﺡ‪ g‬ا‪A @5‬‬ ‫أن م ﺏ‪ .G‬و @ ‪ M‬ا‪1B‬ل إذا  ا*ك ا‪-‬واﻥ@ ‪ @ 3 B5‬ا‪ <I‬ا‪1‬‬ ‫اﺏ‪5‬اﺉ@ ووﺹ‪ @ :‬ا ا‪: @5‬ر ‪ O‬ی‪ :‬ا ‪ @B‬وﺡآ‪b MED @ G‬س‪r .‬ن ه‪:3‬‬ ‫ا‪ M V I‬إ ا‪ @-B‬ا‪IB‬د و‪ b‬ی‪ <5C‬ﺡل * ه‪3‬ا ا*ك ا‪s‬ﺉ@‪،‬‬ ‫ذ‪ A‬أن أ _ء ا* ا‪C5* @5‬م @ ا‪-‬وان ی‪ "EB‬أن *‪C5‬م @ ا‪ .<c-‬وه‪3‬ا‬ ‫ا‪1B‬ل ی‪n‬آ @ أه‪ :E B‬ه@ أﻥ ﻥ*‪ O c5‬أن ﻥ‪ s B‬ا‪-‬ﺹ ا*آ ا‪5CB‬‬ ‫ @ ﻥ ی‪  B5-‬ﻥ‪-‬ف ا* ق ا‪3‬ي ث ‪.‬‬ ‫و" ا‪s

B5‬ات ا‪ @5‬ﻥد أن م ﺏ‪ G‬وﺹ‪* A‬ك ‪ ،‬ا‪ s

B5‬ﺏ " آ < ﺡث‬ ‫ه‪3‬ا ا*ك أو ذاك‪ ،‬و‪B‬ذا ﺡث ؟ و ‪ A‬أن رس ی@ ‪:‬‬ ‫‪ B1‬آ* " ا‪ .‬وه ی‪ f-‬ﺏ[ ﻥ @ ‪ 5D‬ا @‪ ،‬وی_‪ @ zx‬ا أﺙء‬‫ا‪5E‬ﺏ ‪.‬‬ ‫‪2‬ل ا‪Y‬اه @ أن آ* " ا ا‪-‬ﺏ إ‪Gp‬ر ‪-‬وان ‪E‬ت ‪N‬ن ا‪b -B‬‬‫وﺏ‪ Mb C‬ا‪5E‬ب ‪D‬ة ‪.‬‬ ‫أي ه " ا‪-‬ر " وﺹ< ا‪c‬ی ا‪ @5‬آ* ﺏ‪ " B G‬ا؟( آ < آ* "‬ ‫ا( وأی‪ BG‬یول * آ ه‪3‬ا ؟ )‪B‬ذا آ* " ا؟( ا‪1B‬ل ا‪N‬ول یول أن‬ ‫ی‪ <I‬ا‪c‬ی‪ ،‬وا‪1B‬ل ا‪1‬ﻥ@ یول * ا‪ *E‬وا‪ " <YE‬أ ﺏ ‪.‬و آ‪5‬ﺏ‬ ‫ا‪N‬وﺹف ا*آ " ا‪ B‬وﺹ< ا‪c‬ی ا‪ @5‬ﺡث ﺏ‪ G‬ه‪3‬ا ا*ك @ ﻥ‬ ‫‪ .MI‬وی‪ @x‬أن ‪ ;5‬ا‪ *5‬ات ا‪ 5* @5‬إ‪ F‬ﻥ‪g‬ی إ ‪5‬اﺽ " ﻥ‪g‬یت‬ ‫ا‪ . ICY‬ذ‪ A‬أن * ا*ك ی‪ 5-‬وﺹ ً ﺏ‪ b M‬ی‪-‬ق ا‪ *5‬ﺽ ‪ d‬‬ ‫ی‪ -‬ا‪ Mc‬و‪ b‬ی‪-‬ض ا‪N‬وﺹف ‪ .s 5‬و ا‪cB‬ب ا‪ . g5‬وإﻥ‪B‬‬ ‫ا‪cB‬ب * ‪ M‬ا*ك آ‪ B‬ا‪ ،:‬وأن ول أن ‪ G‬آ < ی‪ M-‬ا‪ Mc‬یم ﺏ ‪.‬‬ ‫وی‪ @x‬أن ﻥ* ﺏ[ن و وﺹ< آ  ﺡوث ا*ك ‪n b‬دي إ‪ F‬ﺏ‪f-‬‬ ‫ا‪55 4‬ﺝت‪ ،‬و‪ AE‬إن ﺡدت ﻥ*‪ A‬و‪ @ GIb‬وﺹ< ی ا‪ MB-‬أو ا‪N‬داء‪:‬‬ ‫ ‪r‬ﻥ‪ A‬ف ‪ @G5‬إ‪ F‬ا‪5‬ﺹ‪ M‬إ‪ M * F‬ﺹدق وﺙق ﺏ ‪ .‬و @ أ _‪ M‬ا‪N‬ﺡال‪،‬‬ ‫ ‪r‬ن وﺹ< ی ﺡوث ا*ك ی‪s‬ودﻥ ﺏ‪I‬رة ﺝ ة " ا*ك @ ‪.b‬‬ ‫ﺡ| أن وﺹ< ا*ك ا‪5*  b @5‬ی " ‪:‬‬ ‫‪ @ 1-‬ﻥ‪ M‬إﺝﺏ " ز ا @ ی*ر‪ :‬أﺙء ا‪4‬ﺥ‪5‬ر ‪.‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫‪ ،@ 2‬و‪ :5D‬ن‪ ،‬وﺡﺝ‪c :‬ن‪ ،‬وﺝﻥ ً ‪5 B‬ین إ@ أ ‪ .M‬ﺡك‬‫‪ T‬إ@ ا‪4‬م‪ ،‬و‪ dB b‬ﺏ‪ -‬ا‪ " 5bB‬ا‪<I‬‬ ‫ إ‪ F‬ا *ر و‪ b‬إﻥ@ ‪ً b‬‬ ‫‪ " 5_Bx‬ور‪ b‬إﺥ‪5‬ر ز ا إ‪ F‬ی*ر‪ :‬و‪ O‬إر‪ D-‬ی‪ :‬ا ‪ @B‬أدار ‬ ‫إ‪ F‬ور‪ 5b‬وآ‪ ;5‬ا‪4‬ﺝﺏ ‪.‬‬ ‫اﺹ< ا‪N‬ول ید وا‪ -b‬آ ﺏ[ ب ‪ .MD‬إﻥ یآ‪ @ s‬وﺹ< ا*ك‬ ‫وی‪ ;5‬ا‪ *5‬و‪ G A3‬وﺹ< ;‪ .‬و‪ E‬وﺹ< ‪b‬ﺹ ‪N‬ﻥ یﺽ‪ d‬آ <‬ ‫‪b‬م @ ﺏ‪ ]x‬وا‪ " M‬ﺝر‪ .:‬و‪ "E‬اﺹ< ا‪1‬ﻥ@ ی‪s‬ود ﺏ ﻥت ﺏ‪f-‬‬ ‫ا‪ *5‬ات‪ .‬و‪ M1‬ه‪3‬ا اﺹ< ف ی‪ s B‬ه‪3‬ا ا‪R " Mc‬ﺥ ‪b‬م ﺏ ا*ك‪ ،‬ا‪N‬‬ ‫ا‪3‬ي ی‪  5‬اﺹ< ا‪N‬ول ‪.‬‬ ‫و ‪ B‬ی@ وﺹ< *ك ‪R M‬ﺥ ﻥ‪ " M‬ﺝر @ ا‪54‬ن ‪.‬‬ ‫ﺡ*" و @ وﺝ‪ G‬إﺏ‪*5‬م ی_‪ ،‬ﺡق @ ا‪ -B‬ﺡ‪ @5‬أﺙر إﻥ‪5‬ه و‪b‬م " ‪:-‬‬ ‫و; ﺏ‪I‬ت *‪B‬ع " ﺝر‪ :‬ا‪N‬ی* أن یب ور‪ b‬إﺝﺏ‪ 5‬ﺏ ی*‪ O c5‬أن یاه‬ ‫و‪b‬ل " أ ف ﺡ‪ M‬ا‪ [*B‬ر‪ ،"3 b‬ﺙ ﻥ‪ g‬إ‪ F‬أ ‪ M‬ور‪ b‬إﺝﺏ ﺝر‪ :‬ﺡ ‬ ‫ﺝ إﺝﺏ ا‪ ،[*B‬وﺝ @ ‪-‬ة ة أﺥي وآ‪ ;5‬ا‪ @ M‬ور‪ b‬إﺝﺏ‪ 5‬ﺙ ‪b‬ل‬ ‫‪ " -B‬أ‪ED‬ك ‪".‬‬ ‫ ‪ ]V‬آ‪ @ " M‬وﺡ*" " ز ‪ G‬ا @ ی*ره‪ B‬ﺥ‪T‬ل ا‪4‬ﺥ‪ 5‬ر و‪E‬‬ ‫ﻥ‪5‬ﺹ‪ M‬إ‪- F‬ت ‪ " B b‬اﺹ< ا‪cB‬ل ‪N‬ﻥ وﺹ ی ﺡوث ا*ك‬ ‫و ف ﻥ ه‪ :3‬ا ﻥت @ وﺽ‪ O‬إ ‪5‬ا ت ا‪5‬ﺥ‪ M‬وا_‪ .z‬وواﺽ‪ d‬أن ي‬ ‫آ‪ " 5C ً B b BG M‬ا‪B‬رس‪ ،‬و @ ه‪3‬ا ا‪ N‬س ﺏ أن ‪E‬ن ‪- B‬ی‪M‬‬ ‫ك آ‪ ) 5C BG M‬أي إﻥص ا‪ ]x‬و‪ bT -‬ا‪B‬رس ﺏ‪@ " ME‬‬ ‫وﺡ*"( ‪0‬‬ ‫و" ا‪sB‬ای ا‪B G‬ﺥ‪ M‬ا*آ@‪ ،‬أﻥ یآ‪ s‬أ ً @ أداء اد ‪ MB-‬ا‪3‬ي آ<‬ ‫ﺏ ‪ .‬و‪ b‬ﻥ‪5‬ﺹ‪ " M‬ﺥ‪T‬ل ی‪ BB B‬ت آ ة " ا‪N‬ل أو ا‪ 3 T5‬إ‪- F‬ی ‪،‬‬ ‫و‪s GE‬ودﻥ ﺏ‪ ‘Y‬ا‪ B 1E‬ی‪ 1‬آ ً ‪ ً -‬ي ‪ M‬د‪ ،‬أو ‪ B‬ی‪@ B‬‬ ‫ا‪B5 4‬ار @ ه‪3‬ا ا*ك و‪5‬ی ا*ك ‪V‬ض إییﺝا @ ‪Idiographic‬‬ ‫وا‪ OcB‬ا‪N‬ول " ه‪3‬ا ا‪ dcIB‬ه ‪ idio‬ﺏ‪ @-B‬ی‪ EB‬د‪ ،‬ه ‪@ICD‬‬ ‫و‪VN s B5‬اض ا‪4‬ییﺝا إذن ‪ 5‬إ‪ u CY F‬ات ادی وی‬ ‫ﺥ‪I‬ﺉ‪ ،GI‬و ‪ 5‬إ‪ F‬وﺹ< ا‪4‬هت ا‪ @  N‬ا‪ B‬ت( وه ض‬ ‫‪ -‬ري أو ﻥي ‪ normative).‬و ی‪ "E‬وﺹ أ ادي و‪ s B5‬ود‪ ،‬‬ ‫‪T5‬ءم ﺥ‪ cc‬ا‪ BG B -5‬آﻥ‪ w‬ﺹر‪ O G‬ی‪5‬ﺝ ‪ ،" - M‬وﺏ‪b @5‬‬ ‫‪ ;E‬ا‪c‬ی‪ 6‬ا*ی ‪.‬‬ ‫‪ ،ًTG T‬و‪MB GE‬‬ ‫وآ‪5‬ﺏ ا‪N‬وﺹف ا*آ ﺏ‪ :3G‬ا‪I‬رة ا‪ @5‬ﻥ‪5‬ﺡ‪ً B w* G‬‬ ‫ﺽوري إذا أردﻥ ا‪5‬ﺹ‪ M‬إ‪ F‬یات * ﻥ @ ‪ * B‬ة ﺡ ‪ .‬وه‪3‬ا اع‬ ‫" ا‪5E‬ﺏ ی‪s‬ی " @ ‪T‬ﺡ‪ g‬ا*ك وی‪-‬ك {ﻥاع ا‪ " [B‬ی ا*ك‪.‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫وإ ‪ A‬ﺏ‪ f-‬ا‪5‬ﺝ ‪G‬ت ا‪ * @5‬ك @ وﺹ< ا*ك ‪:‬‬ ‫‪1‬رآ‪ @ s‬ك ا‪ Mc‬ا‪3‬ي ‪T‬ﺡ‪ g‬و @ ا‪ <bB‬ا‪3‬ي یﺝ و *‪ M‬أي‬‫و‪b‬ﺉ‪ O‬ﺥرج ا‪B‬ل ا*آ@ ‪ V .Mc‬أﻥ إذا ث ‪R M‬ﺥ ‪ O‬ا‪ Mc‬ا‪3‬ي‬ ‫‪ " T‬ذ‪r A‬ن " ا‪ B‬أن ‪<I‬‬ ‫‪T‬ﺡ| آ ‪ M * A - ،‬ه‪3‬ا ا‪ .M 5‬و _ ً‬ ‫ا‪B‬ا‪ <b‬ا‪ Ob5 @5‬دة أن ‪ 1‬ك ا‪ M @ .Mc‬ا‪1B‬ل "إ ‪R B5‬دم @ ‪MB‬‬ ‫واﺝ ا‪B‬ر @ @ ا*ب‪ ،‬ﺏ‪ -‬أن ك ا‪ -B‬ﺡة ارا ‪ ،‬و‪ b‬آن ‪3 T5‬‬ ‫یون ﺡ @ اة‪ ،‬ی‪ @x‬أن ‪ @ ;*5E‬ا‪5‬ی " ا_ﺽء و‪<I‬‬ ‫ا‪ @ <bB‬ا‪ " V‬أن ‪R‬دم ‪ B‬یو ی‪[5‬ﺙ ﺏ‪3G‬ا اي و یﺙ " ﺽﺽء‪.‬‬ ‫وه‪3E‬ا [ﻥ‪ @ M* w‬ا‪5‬ی ی‪ B-‬ا‪ Mc‬و ی‪ B-‬ا‪L‬ﺥون‪ B ،‬ی‪ Ob5‬أن ی‪E‬ن‬ ‫ [ﺙ @ ك ا‪. Mc‬‬ ‫‪2‬ﺹ< أ ب ا‪ Mc‬أو ی‪ @ 5‬ا*ك وی أو‪ A‬ا‪3‬ی" ی‪ 5‬ن ‪. -‬‬‫وإ ‪5‬ض أن آ‪ ‘D M‬یم ﺏ ا‪ b uCY‬ی‪ 5‬ﺏ‪c‬ی أو ﺏ[ﺥي ذ‪ A‬أن اﺉ‪ 6‬أداء‬ ‫ا‪B N‬ل وا‪N‬ﻥ‪5 cY‬ع و‪x5‬ی ‪r .‬ذا آن ‪ M‬یأ آ‪5‬ﺏ ً ‪ A -‬أن ‪ <I‬ی‪ 5‬‬ ‫ @ ااءة أو آ < یأ "ی‪ MB‬ااءة‪ ،‬ی ‪ ،G -5‬وإذا ر ‪ M O‬ی‪ <I .:‬آ <‬ ‫ ‪ M-‬ذ‪ .A‬و‪ b‬ی‪E‬ن " ا‪ M 5*B‬أن ي ﺝ‪ O B‬ا‪N‬ﻥ‪B‬ط ا*آ ا‪ @5‬یم ﺏ‪ G‬ا‪،Mc‬‬ ‫أو أن ﻥ‪ <I‬ﺏ‪ b‬ا‪c‬ی ا‪ @5‬إﻥ‪ Bx‬ﺏ‪ G‬ا‪ @ Mc‬ذ‪ ،A‬وإذا آن ا‪ N‬آ‪،A3‬‬ ‫ ‪3G ، *5‬ا أ _‪ " M‬م * ‪ @ ‘D M‬ا‪T4‬ق‪ ،‬و یث ك ا‪N‬ل‬ ‫ﺝ‪ ً - B‬ﺏ‪c‬ی ‪ V‬دی ودرا ‪ ،‬و آ‪ M‬ی‪ -‬ا‪ ،Mc‬یم ﺏ @ إﺥ‪ 5‬ل‪ ،‬أو‬ ‫ﺏ‪z‬ء‪ ،‬أو ی_ ‪ً 1E .6‬ا ‪E‬ن ا*آ ت دی [ و‪D‬ﺉ‪ ،-‬و @ ه‪ :3‬ات ‬ ‫ﺏ أن *‪ M‬اﺹ< ا‪3‬ي ی‪I‬ق @ ا‪. G -5‬‬ ‫‪ M 3‬آ‪ ‘D M‬ی‪ B-‬ا‪ .Mc‬آ‪ B‬آن ذ‪ .ً EB A‬وﺝ‪ O B‬أﻥاع ا*ك ‪ 1‬‬‫ا‪4‬ه‪B5‬م‪ .‬وا*ك ا‪-‬دي ﺝًا ی‪ "EB‬أن ی‪E‬ن آ*ك ادر ‪.‬‬ ‫‪4‬ﺹ< ا‪b‬ﺉ‪ O‬ا*آ @ **‪ .G‬وی‪ @x‬أن ‪ M-‬ا*‪T‬ت آ ‪I5‬‬‫و*‪B5‬ة‪ .‬و ‪5‬ك آ ً ‪r MB5E V‬ذا و‪ <b‬ا‪[5 ،MB-‬آ أﻥ‪ w A‬ﺝ ة‬ ‫أﺥي‪ .‬وإذا ر ‪ O‬ی‪ @E :‬ب إ‪ F‬دورة ا‪ <I : B‬ﻥ‪s‬ول ی‪ Mb :‬أن ی‪5‬ك ‪:-‬‬ ‫) ی‪ ً "E‬إ‪ F‬دورة ا‪ : B‬را ‪ ً -‬ی‪ -:‬وی‪ @x‬أن *‪ M‬ﺡ| ﺏ‪). b‬‬ ‫‪5‬أآ‪ ;5‬أوﺹف ا*ك ﺏ‪c‬ی إیﺏ ‪ "B‬ا‪ M_ N‬أن ‪ ;5E‬ا‪ 3 B5‬أﺝب "‬‫ " أن ‪ ;5E‬ا‪ 3 B5‬ی ‪ O‬ﺹ ً ‬ ‫‪n‬ال ا‪B‬رس ﺏ‪I‬ت ‪ ،fC‬ﺏ ً‬ ‫أﺝب " ‪n‬ال ا‪B‬رس ‪.‬‬ ‫‪6‬ﺡول أ ‪ ;5E‬و‪ " -‬أآ‪ I " 1‬آ@ واﺡ @ ا‪B‬ة ااﺡة‪ ،‬إ إذا‬‫آ‪ <I w‬ﺹ آ ‪s B5‬ة و‪55 : Ib‬ﺏ‪ ) -‬أﻥ‪ g‬ا‪ c‬ر‪ (7 b‬وی‪@x‬‬ ‫ @ أی ﺡل‪ ،‬أن ‪5‬ي ‪ @ GBg-‬وﺹ< آ‪ I- M‬ا*آ@‪ ،‬وآ < أداؤ‪:‬‬ ‫وا‪ <bB‬ا‪3‬ي ﺡث ‪ ،‬و ‪s‬ی " ذ‪.ً D A‬‬ ‫‪ M 7‬ا‪ "s‬ا‪3‬ي ث وﺡات ا*ك و ‪T ;5E‬ﺡ‪g‬ت @ وﺡات ز ‬‫‪.-cI‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫دع ا*ك ﻥ* ی_‪ O‬اود @ ‪ M‬ا‪1B‬ل ‪ M-‬ی[@ ‪:‬‬ ‫‪ 6 9.12‬ﺏأ @ ‪ MB‬واﺝ; ا*ب ‪.‬‬ ‫‪ 6 9.13‬ی‪s‬ال ی‪ @ MB-‬واﺝ; ا*ب ‪.‬‬ ‫وا‪ M_ N‬أن ‪ @ ;5E‬ا ا‪:@5‬‬ ‫‪ T‬و‪ E‬ﺏأ @ ‪b‬اءة‬ ‫‪9.12‬آ< ا‪ 6 -B‬ﺏ‪B M‬ری" @ ا*ب ‪ً b 1E‬‬ ‫ا‪B -5‬ت @ أول ا‪. I‬‬ ‫‪9.15‬وﺽ‪ @ Bb 6 O‬درﺝ ﺙ ً ﺹ ً‪ .‬وأ‪ 6V‬آا ااﺝ; ور ‪ O‬ی‪:‬‬ ‫‪ ً C‬ا‪ -B‬دون أن یدي ا‪ -B‬إ ‪ ، B‬أ‪ wBB‬ااﺝ;‪ ،‬وه‪3‬ا اﺹ< ی @‬ ‫أن ‪ 6‬أﻥ‪ @G‬واﺝ; *ب @ ﺙ‪T‬ﺙ د‪b‬ﺉ‪ 6‬وه‪ :3‬ا‪ @ * -B‬ا‪ "s‬ا‪" B‬‬ ‫ﺡات ا*ك‪ .‬و ی‪ M * "E‬ا‪ ً -cI "s‬و ‪. ً *-‬‬ ‫‪ 8‬م * ات *ك ی‪E‬ن ا‪cB‬ب ه اﺹ< ‪ .z‬وإ ‪C5‬م ‪x‬‬‫‪ G‬و ‪ .g‬أ إذا آن ا‪cB‬ب اﺹ< وا‪ "E : *5‬ذ‪ @ A‬ﺝ‪s‬ﺉ "‬ ‫‪ @ " I‬ا‪5‬ی ا‪3‬ي ‪. 5E‬‬ ‫إ ‪B5‬رة وﺹ< ا*ك‬ ‫إ ا‪TB‬ﺡ|‪ :‬م‪ .‬ا‪. 6C‬‬ ‫ا‪ Mc‬ا‪G5*B‬ف‪ :‬ف اﺡ‪. "B‬‬ ‫ا‪ <bB‬ا‪3‬ي ﺡﺙ‪ w‬ا‪TB‬ﺡ‪ :g‬ﺡ‪ I‬ا‪x‬ا @ ا‪ <I‬ا‪N‬ول ا‪ 4‬ادي و‪b‬‬ ‫ﻥ‪ ]b‬ا‪B‬رس ااﺝ; وه ﺝ‪x‬ا ‪. I‬‬ ‫اﺹــ< ‪:‬‬ ‫آ‪ ;5‬ا‪ -B‬ااﺝ; @ ا*رة‪ :‬ر ﺥی‪ I c‬وﺏ ن ‪ -‬ا‪ 6B‬ا‪x‬ا ‬ ‫ا‪ @ G‬ا‪C‬ی‪ .c‬أزاح ف اﺡ‪- "B‬ة إ‪ F‬ا‪ <C‬وأ " ﺏ‪I‬ت ‪ O‬أﻥ ‬ ‫" ی‪ MB-‬ه‪3‬ا ااﺝ; وی‪ MB5‬أن ه‪3‬ا ا‪N MB-‬ﻥ ی ر ا‪C‬اﺉ‪ .z‬وﺏ‪ -‬أن أ‪w5‬‬ ‫إ ز‪T‬ؤ‪ @ :‬ا‪ <I‬ﺏأ @ ر ا‪C‬ی‪ .c‬و ‪b‬م ﺏ ‪B‬ة ‪ w‬د‪b‬ﺉ‪ 6‬و‪b‬‬ ‫‪ <b‬ة واﺡة " ا‪ . -* MB-‬وﺏ‪ -‬ا‪4‬ﻥ‪G5‬ء " ر ا‪C‬ی‪ ،c‬ﺏأ ی‪5‬ث إ‪F‬‬ ‫ﺝر‪ ،:‬وه ‪ 3 B‬ﺥل ی @ ‪ .B‬ﺙ ‪ ً -5 6‬ﺏ‪I‬ت ‪ O‬أن ﺝ  ی‪-‬ف‬ ‫ا‪ MB-‬ا‪3‬ي یم ﺏ ‪ .‬و @ ﻥ ا‪ wb‬ی ً و‪ @_B <b‬إ‪ F‬اة {‪Tb‬م ي‬ ‫‪ . Bb‬و‪N 1- E‬ن ي إ ‪5‬ض ‪ .:‬ﺝ إ ﺏ_ﺏ أﺥ‪_ [c‬ﺏ @‬ ‫رأ ‪ .‬اﺝ‪ O‬ف‪ .‬واﺏ‪ *5‬و‪b‬ل أ ف إ ‪ AB‬و [ﺏ ا‪ .-B‬إﻥ@ ي ﺏ‪ً -‬ا "‬ ‫‪ :-‬وح ی‪ :‬ﻥف‪ ..‬ا‪3‬ي د * ً إ‪ :- F‬و ‪ z‬ﺽ‪ A‬ز‪T‬ﺉ ا‪B‬وری"‬ ‫ ; ا‪ " -B‬ا‪ <I‬ا‪G‬وء {ﻥ‪G5‬ء " ر ا‪C‬ی‪. c‬‬ ‫ إ‪s5‬م ‪ B‬ا‪ 6C‬ﺏ‪B -5‬ت " ة وﺝة ‪:‬‬ ‫‪1‬أن اﺹ< یآ‪ @ s‬ا‪-‬ﺹ ا*آ ا‪ @5‬ﺡﺙ‪ @ w‬ا‪ <bB‬ا‪3‬ي ی‪T‬ﺡ‪. g‬‬‫ ‪ G‬ی‪ M @ <I‬ا‪1B‬ل یي " أﻥ‪ ;- @ cY‬ا‪B‬ر وآن ی‪"EB‬‬ ‫رؤی‪ " 5‬ﺥ‪T‬ل ﻥ ‪3‬ة ا‪.MI‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫‪2‬و‪ M b‬ا‪-‬ﺹ ا*آ @ ا‪55‬ﺏ‪ O‬وا‪ M**5‬ا‪3‬ي ﺡﺙ‪. w‬‬‫‪3‬و‪ M b‬ا‪-‬ﺹ ا*آ و ‪ G‬ﺏ‪c‬ی ﺝ ‪.‬‬‫‪4‬و ‪ M‬آ ً واﺡًا @ آ‪ M‬ﺝ‪ g- @ B‬ات ‪.‬‬‫و‪ "E‬ه‪3‬ا اﺹ< أﺏ‪ " -5‬ه‪ :3‬ا‪B -5‬ت @ ااﺡ@ ا‪: 5‬‬ ‫‪1‬ی‪ @x‬أن ی*‪ M‬ا‪ "s‬ا‪3‬ي ﺡﺙ‪ w‬ه‪ :3‬ا‪b‬ﺉ‪ O‬ا*آ ‪ .‬ﺹ ‪ d‬أﻥ ذآ أن‬‫ر ﺥی‪ bI c‬إ ‪x5‬ق ‪ w‬د‪b‬ﺉ‪ 6‬ﺏ* ‪3G‬ا ا‪ 3 B5‬و‪ "E‬ذا " ا‪N‬ﻥ‪cY‬‬ ‫ا‪N‬ﺥي؟ إن ا‪ x I‬ا‪ @5‬إ‪5b‬ﺡه ‪ ;c5‬رﺹ ا‪ "s‬وی‪ :‬ﺏای آ‪ M‬ة‬ ‫‪ Ib‬ة ‪.‬‬ ‫‪2‬هك ة اﺽ‪ : O‬ه‪3‬ا اد آن ی‪sB "EB‬ی @ اﺹ< أن یﺽ‪ d‬ا‪I‬رة‬‫ﺽ ً أآ‪ @ .‬ا‪1B‬ل ‪b‬ر ا‪TB‬ﺡ| أن ه‪3‬ا ا‪ 3 B5‬ﺏأ @ ر ا‪C‬ی‪ .c‬و‪b‬‬ ‫ی‪E‬ن " ا‪ B‬أن ﻥ‪-‬ف ی ر ‪ B‬أو ﺥ‪ M‬ه‪3‬ا ا‪ ،MB-‬ﺙ إن ه‪3‬ا اﺹ<‬ ‫ی‪5‬ي @ إﺡ‪E5‬ك ﺏ " ا‪ 3 B5‬و‪R‬ﺥ‪ .‬وا‪54‬ت إ‪ F‬ﺹ ‪ M‬أآ‪ " 1‬ه‪ :3‬اا‪-b‬‬ ‫یﺽ‪ - d‬ه‪3‬ا ا‪5‬دل _ﺏت أو ه‪3‬ا ا‪4‬ﺡ‪E5‬ك ‪.‬‬ ‫‪ T‬ه‪3‬ا‬ ‫‪3‬ﺡ " یي ﺡی أو ﺡار ﺏ " * ‪ M‬ه‪ :3‬ا‪5 4‬ﺏت ﺡ ً‪ً 1 .‬‬‫ا‪ 3 B5‬ف‪ .‬اﺡ‪ "B‬أ " ﺏ‪I‬ت ‪ O‬أﻥ " ی ا‪C‬ی‪ c‬ذا ‪b‬ل ﺏ_‪z‬؟‬ ‫أی_ ً ﺏ‪ -‬ث ه‪3‬ا ا‪ O 3 B5‬ﺝر‪ :‬ذا ‪b‬؟ ﺡ| أن ا‪TB‬ﺡ| ‪ M‬ﺡ  ‪ b‬‬ ‫ف‪ .‬اﺡ‪ "B‬إ‪ F‬ي‪ ،‬أﻥ أ ف إ ‪ AB‬و [ﺏ‪. -B x‬‬ ‫‪4‬وا‪L‬ن ﻥ[@ إ‪ F‬ﻥ‪ c‬ه‪ .‬إن ﺝ‪s‬ءًا " ه‪3‬ا اﺹ< ﺏ‪ @_B‬إ‪ F‬ه أﺏ‪" -‬‬‫ا‪TB‬ﺡ‪ g‬ا‪DB‬ة وی‪ً * "B_5‬ا ‪ Mb " ً ICD‬ا‪TB‬ﺡ|‪ .‬وأول ‪1‬ل ‪:A3‬‬ ‫"ی‪ MB5‬أن ه‪3‬ا ا‪N MB MB-‬ﻥ ی ر ا‪C‬اﺉ‪ .z‬وه‪ :3‬ا‪TB‬ﺡ‪ g‬ا‪ *5‬ی ی‪@x‬‬ ‫إ ‪-5‬ده " وﺹ< ا*ك إن ه‪ :3‬ا‪TB‬ﺡ‪ g‬ه@ رأي ‪TB‬ﺡ| " ‪-D‬ر ا‪.Mc‬‬ ‫و[‪T‬ت ‪ ; B‬ذ‪ A‬ا‪-Y‬ر‪ ،‬وا‪ c‬ا‪ @5‬ﻥی ا‪[5‬آ  ‪ G‬ا‪s4‬ام ﺏ‪ B‬ﻥي‬ ‫وﻥ*‪ OB‬ﺡ " ﻥ‪ .<I‬وی‪ ‘cC‬ا‪TB‬ﺡ| ة أﺥي ﺡ " یر أن ﺝرف‪ .‬اﺡ‪"B‬‬ ‫‪ 3 B‬ﺥل‪ @- ،‬ﺥل ه ه‪ @- M‬ه‪ :3‬ا‪ BE‬أﻥ ی‪5‬ث إ ﻥدرًا إ‪F‬‬ ‫ز‪T‬ﺉ @ ا‪ <I‬؟ إن ا‪cB‬ب ه ی ا‪b‬ﺉ‪ O‬ا*آ ‪ .z‬ﺏ@ ا‪5‬ی‬ ‫ ‪ ;5‬ا‪ *5‬ویآ‪ @ s‬ﻥ ‪ @ D‬ﺡ| ‪.‬‬ ‫ا‪B5‬ی" ا‪1‬ـــ ‪:‬‬ ‫‪ A-‬ا‪L‬ن *‪5E -5‬ﺏ وﺹ< آ@‪ .‬وه‪3‬ا اع " ا‪5E‬ﺏ ی‪ "EB‬أن ی‪E‬ن ‪ًG‬ا‪.‬‬ ‫وه أن ﻥ‪b @B‬ر‪ @ A‬ا‪5‬آ ‪ @ s‬ﺹ ا*ك ا‪ @-‬و ‪c5‬ق إ‪F‬‬ ‫ا‪ *5‬ات‪ .‬و ‪ A‬أن ‪T‬ﺡ| آ ‪N‬ﺡ ا‪N‬ل ی*‪x5‬ق ﺥ‪ B‬د‪b‬ﺉ‪ 6‬وأن د‬ ‫ا‪ <bB‬ا‪3‬ي ﺡث ه‪3‬ا ا*ك ‪.‬‬ ‫ "‬ ‫‪T M‬ﺡ‪g‬ت ‪  I‬أﺙء ا‪TB‬ﺡ‪ g‬و" *‪ O c5‬أن م یًا ً‬ ‫ا*ك @ ‪5‬ﺏ‪ -‬ا‪T M* d I‬ﺡ‪ .Ag‬أآ‪ ;5‬وﺹ< ا*ك ﺏ‪ -‬إﻥ‪G5‬ء ‪5‬ة‬ ‫ا‪TB‬ﺡ‪D g‬ة‪[ .‬آ " ا‪ b‬و" ا‪ .; 5‬أ آ‪5‬ﺏ ه‪ :3‬ا‪*B‬دة ی* ك ه‪3‬ا‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫ @ ‪3‬آ ا‪5‬ﺹ ‪ M‬ایة ا‪-5 b @5‬ض * ن @ آ‪5‬ﺏ ا‪*B‬دة‪ .‬وأآ‪;5‬‬ ‫اﺹ< ا*آ@ @ ا‪ x I‬ا‪ 6 @5‬أن أﺙ‪5‬ه وه@ ‪:‬‬ ‫إ ا‪TB‬ﺡ| أو ا‪: M*B‬‬ ‫ا‪ Mc‬ا‪G5*B‬ف ‪:‬‬ ‫ا‪ <bB‬ا‪3‬ي ﺡﺙ‪ w‬ا‪TB‬ﺡ‪: g‬‬ ‫ة ا‪TB‬ﺡ‪: g‬‬ ‫اﺹ< ‪:‬‬ ‫‪B‬ی" ‪:‬‬ ‫د‪b‬ــــ ا‪TB‬ﺡ‪g‬ــــ‬ ‫ا‪GB‬م ا‪3‬ي یم ا‪B5‬ی" ‪:‬‬ ‫أن ه‪3‬ا ا‪B5‬ی" ی‪ d 5‬ا‪B‬ل ‪ YbB‬د‪ b‬ا‪ N‬اد @ ‪T‬ﺡ‪ g‬ا‪b‬ﺉ‪* O‬آ ‬ ‫وﺥ‪I‬ﺉ‪ u‬ا وي ﺙ‪ @ G‬ه‪3‬ا ا‪B‬ل ‪:‬‬ ‫ا‪B‬اد ا‪cB‬ﺏ‪ :‬ﺝ‪G‬ز * ‪ M‬ی*‪ MG‬ﺡ‪ ، B‬وارة @ ا‪ M C5‬و‪p‬وف ﺝی‬ ‫ ‪.‬‬ ‫ا‪B -5‬ت‪ :‬إ‪D‬ح ‪Tc‬ب أﻥ‪ A‬ف ‪b 5C‬ر‪ @ G‬ا‪TB‬ﺡ‪ ،g‬أي ‪G‬را‪G‬‬ ‫آ‪TB‬ﺡ‪ ،" g‬وأﻥ‪ " ;c5 A‬ز ‪ A M‬أو " أﺡ ا‪Tc‬ب أن ید ‪T‬ب ا‪@ MI‬‬ ‫ﺝ ﺡل ا‪ E‬أو ا‪B -‬ة ﺥ‪Y B‬ة د‪ . b‬وﺏ " ‪Tc‬ب أﻥ ﺝ ﺥ‪c‬‬ ‫* ‪N‬ﺡاث ‪ V‬دی‪ ،‬وأن ‪ G‬ﺥ‪T‬ل ا أن ی‪T‬ﺡ‪g‬ا ا‪N‬ﻥ‪ cY‬ا‪-‬دی‬ ‫وا‪g‬وف وا‪TB‬ﺏ*ت ا‪ @5‬ف ی‪B‬ون ﺏ‪ .G‬وأﻥ ی‪c‬ح ‪ G‬ﺏ‪ -‬ا ﺏ‪f-‬‬ ‫ا‪T " N‬ﺡ‪.Gg‬‬ ‫وﺏ ‪ B‬یم ز ‪ A‬أو أﺡ ‪T‬ب ا‪ MI‬ﺏ دة ا‪Tc‬ب ﺥ‪T‬ل ه‪ :3‬ا @ ام‬ ‫ا‪ A ،@-‬أن ‪ @ G-5‬ﺏ‪ Ib * -‬ة * ‪T " AEB‬ﺡ‪T g‬ب‬ ‫ا‪ <I‬وا‪g‬وف ا  ا‪ @5‬ی‪B‬ون ﺏ‪ ،G‬و‪ @ A d 5‬ﻥ ا‪ wb‬أن ‪5‬ث @‬ ‫هوء إ‪ F‬ا‪ M*B‬دون أن ی*‪T A-B‬ب ا‪ ..<I‬و‪ O‬ا‪ @ ً b @_B‬ه‪ :3‬ا‬ ‫‪ M‬یب " ﺥ‪n " *B‬ا ‪T " 61‬ﺡ‪ B B Ag‬ﺏ ا‪ " BB‬و‪b‬ﺉ‪O‬‬ ‫و ی‪T‬ﺡ‪g‬ن " أ‪ D‬ء ( ‪.‬و*‪ O c5‬إن أردت أن د ا‪c‬ی‪ 6‬ا‪3‬ي ی‪ -5‬ه‪n‬ء‬ ‫ا‪Tc‬ب *ً‪ ،‬وأن ‪ B‬ﺏ ا‪*B‬ر ‪ Mb‬ا ﺏ‪B‬دك ‪55‬رب @ وﺽ‪ O‬ا‪ N‬‬ ‫(‪ .‬و ‪ A‬أن *‪ M‬ﺏ‪ -‬آ‪n M‬ال ﺝاﺏ ‪ .‬وی‪ @x‬أن ‪5‬ول ا‪ N‬و‪b‬ﺉ‪ O‬وأ‪ D‬ء‬ ‫ﺡ  ی‪ "EB‬ا‪ G w15‬ﺏ‪c‬ی ﺽ ‪.‬‬ ‫و ‪ B‬ی@ ﺏ‪ f-‬ا‪ 1N‬ا‪ @5‬ﺽ‪ d‬ه‪3‬ا اع " ا‪: N‬‬ ‫ د ا‪c‬ﺉات ا‪ @5‬ت ا‪B‬ل اي وﻥ" ﻥ* @ ‪ ; T‬ا‪ E‬؟‬ ‫ ﻥع ا‪Y‬ط ا‪3‬ي آﻥ‪ w‬م ﺏ أول ‪ " B‬ا‪Tc‬ب رﻥ ً ﺏ‪ G‬أﺙء ا؟‬ ‫أی" آن ‪T‬ب ا‪ MI‬أﺡﺙ‪ w‬رة ا‪ M‬ﺹ ً ‪ً s‬؟‬ ‫ ن ا* رة ا‪ @5‬ت @ ‪T‬ب ا‪ MI‬ﺥ‪ * <b M‬رات ﺏ‪ E‬؟‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫و ‪ A‬أن ‪ ;5‬ا‪ N‬ا‪ @ 5* @5‬إﺝﺏت ‪ً - "B_5‬ا " اأي " ‪ M b‬ه‪M‬‬ ‫آن ا راﺉ‪ً-‬؟ ه‪-D M‬ت ﺏ[ن ا دا ‘؟‬ ‫وﺏ‪ -‬ا‪-‬دة إ‪ F‬ﺡة ارا ‪ ،‬أدر ا‪B* M*B‬ع ا*‪n‬ال ا‪N‬ول‪ ،‬و‪ Mb‬أن ی*‪OB5‬‬ ‫ا‪Tc‬ب ‰ﺝﺏ ا‪ .  I‬وا; " ا‪Tc‬ب إن ی‪5E‬ا إﺝﺏ‪ G‬وی*ه @‬ ‫ارق‪ .‬ﺙ أ ‪ G-B‬ااب ا‪ .d I‬و ‪ @ M‬ا*رة د ا‪4‬ﺝﺏت ا‪ I‬‬ ‫و د ا‪4‬ﺝﺏت ا‪. C‬‬ ‫ا‪:YbB‬‬ ‫و ف ی*‪ d‬ا‪5‬ع @ إ ‪5‬ﺏت ا‪Tc‬ب ا‪B‬ل ‪ YbB‬ا‪B‬ﺽ ت ا‪: L‬‬ ‫(أ ( ﺙت ‪T‬ﺡ‪g‬ت ا‪Tc‬ب‪.‬‬ ‫(ب( ‪I‬ا‪GD b‬دة ا‪GY‬د @ ﺡ ا_ء‪.‬‬ ‫(ﺝـ( اﺉ وﺽ‪ O‬ﺥ‪ c‬دة ‪ O B‬ا‪TB‬ﺡ‪g‬ت وذ‪ A‬ﺏ‪5‬ی ا ﻥت وا‪-B‬ت‬ ‫ا‪ @5‬ﻥ*‪G5‬ف ﺝ‪. G-B‬‬ ‫(د ( إﺙت ‪E‬ارات ا‪4‬ﺝﺏ ا‪ I‬وا‪4‬ﺝﺏت ا‪Tc C‬ب ورﻥ إﺝﺏت‬ ‫ا‪B‬رس ﺏ‪r‬ﺝﺏت ا‪Tc‬ب ‪5‬ی ي د‪ b‬ا ا‪N‬ﺥ ة ی‪ @x‬أن یز ﺏﺽح أه‪ B‬‬ ‫ی ا ﻥت ا‪ @5‬یاد ﺝ‪ Mb G-B‬ا‪Y‬وع @ ا‪TB‬ﺡ‪. g‬‬ ‫‪c‬یـــــ ا*ـــــك‬ ‫* ا‪ " -B‬ﺏ ‪ @ :3 T " 3 B‬ﺡة ارا ‪ " V‬ا ن‪ .‬و‪"E‬‬ ‫ا*‪n‬ال ا‪3‬ي ی‪ @x‬أن ‪c‬ﺡ ه ه‪ @- :‬ا‪ @ *B‬ه‪3‬ا ا‪B‬ل ‪:‬‬ ‫ی* ﺏ‪B f-‬ء ا ا‪ *B‬ه ﺏ‪ G‬أن ا‪* -B‬ل " ا‪ x5‬ات ا*آ ‬ ‫ا‪ @5‬ی‪ @x‬أن ‪ @ 65‬ا‪ <I‬ا‪B‬ر @ ‪.‬و @ ‪ M‬ا‪1B‬ل‪ - ،‬ا‪ 3 B5‬ااءة‬ ‫یﺥ‪ @ M‬ﺏ ‪ . 5‬وااءة ك‪ ،‬وإذا ‪ -‬ا‪ 3 B5‬ااءة ‪ x‬آ ‪ .‬و"‬ ‫ا‪ Ob5B‬أن ی*‪C5‬م ا‪ -B‬أآ‪ 1‬ا‪c‬ق  @ ‪ 6‬ه‪3‬ا ا‪ x5‬ا*آ@‪ .‬و ‪M‬‬ ‫إ‪ F‬ذ‪ A‬إ ﺏ‪r‬ﺏاز أه‪ B‬دئ ‪c‬ی‪ O‬ا*ك وا‪-‬ی ﺏ‪ .G‬وی*‪ O c5‬ا‪ -B‬أن ی‪c‬ع‬ ‫ا‪ x5‬ات @ ك ‪ :3 T‬ﺏ‪C5 r‬ام أ ; ا‪s-5‬ی‪ s‬ﺏ‪-‬ی ‪.‬‬ ‫وا‪G‬ف ا‪-‬م ‪ :3G‬اﺡة ه أن ‪-5‬ف @ ا‪B‬دئ ا‪c5  N‬ی‪ O‬ا*ك‬ ‫وﺝ ‪ ، G‬وأن ‪ A d 5‬اﺹ ‪ G c5‬وإ ‪C5‬ا‪ @ G‬ا‪ - <b‬و‪ @E‬ر @‬ ‫ ﺏ‪g‬ی ا‪s-5‬ی‪s‬‬ ‫‪ M EY‬ا*ك وﺝ ‪ G‬ﺏ " أن إ‪ً - ً B‬‬ ‫‪reinforcement theory‬و ف ‪s‬ودك ه‪ :3‬اﺡة ا‪ B -5‬ﺏـ[ ‪E‬ر أ  "‬ ‫ا‪s-5‬ی‪ s‬و ف ‪ A d 5‬اﺹ م ﺏ‪ f-‬ا‪ c5‬ت ‪ :3G‬ا‪E N‬ر‪.‬‬ ‫ اق ﺏ " ا‪5 4‬ﺏت و ‪: G‬‬ ‫یم ا‪ -B‬ﺏ‪5‬ی أداء ا‪ 3 B5‬ر ه‪ M‬ی‪ M‬إ‪ F‬ﺹ< أ @ أم ی@ ً درا ً ‪R‬ﺥ‬ ‫ @ ﺹ ؟ ویم ا‪YB‬ف ﺏ‪5‬ی أداء ‪ <p‬ي ه‪ " M‬ا‪I‬اب ‪ 5 b‬إ‪ F‬و‪ p‬‬ ‫أ @ أم ؟ ویم ا‪ ; c‬ﺏ‪5‬ی ك ا‪B‬ی‪ f‬ر وﺝب إ ‪B5‬ار ‪T‬ﺝ @‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫ا‪ @Y5*B‬أو وﺝب آ ‪ … - g @ G‬إ‪ q‬و‪ @E‬م أداء ‪ uCD‬ی‪ @x‬أن‬ ‫ﻥ‪ w5‬إ‪ F‬إ ‪5‬ﺏ وأﻥ‪B‬ط آ ‪.‬‬ ‫وی‪ Bx‬اس @ إ ‪5‬ﺏت  آ‪ 1‬ة و‪s B5‬ة ﺏ ی‪ GB g ;-I‬و" ه‬ ‫ ‪r‬ﻥ ﻥ " ت رج ‪ 0 G‬أه‪ B‬ا‪ s

B5‬ﺏ " ا‪5 4‬ﺏت و ‪G‬؟‬ ‫أن ا‪5‬ری; ا*ﺏ‪ 6‬ی‪n‬دي ﺏ إ‪ F‬ﻥ‪ MI5 5‬ﺏ‪TB‬ﺡ‪ g‬ا‪5 4‬ﺏت وه@ ‪:‬‬ ‫ ‪5‬ث " ت ا‪5 4‬ﺏت ‪r‬ن ﺡی‪ 1‬ی درﺝ آ " ﺡ ا‪،b‬‬‫وﺏ‪r @5‬ﻥ ﻥ‪ M‬إ‪ F‬ا‪L‬ﺥی" ‪-‬ت د‪ b‬د‪ b‬آ ة وذ‪N A‬ن ا ااﺡة‬ ‫‪ @ MB5Y‬ﺹ آ ‪5‬ی‪ ،‬وی‪ "EB‬أن ی‪ 65‬ا‪5‬ه ﺏ ﺏ  أآ إذا‬ ‫ﺙ " إ ‪5‬ﺏت ‪s B‬ة ‪.‬‬ ‫و @ ‪ M‬ا‪1B‬ل یل ا‪N‬ل @ ا‪B‬ارس ای‪ 1‬إ‪ F‬ا‪N‬ﺥ‪I‬ﺉ@ ا*@ ‪N‬ﻥ‪B G‬‬ ‫یو _‪c‬ﺏن إﻥ‪ ،ً -‬و @ آ‪ " 1‬ات ی‪s‬ود ا‪N‬ﺥ‪I‬ﺉ@ ا*@ ﺏ[آ‪" 1‬‬ ‫ه‪3‬ا‪ .‬و‪ b‬ی‪ @_B‬ا‪N‬ﺥ‪I‬ﺉ@ ا*@ وی‪B5‬دي @ ا‪ [cC‬وی‪5‬ض ‪ B‬ﺏ‪ :3G‬ا‪،I‬‬ ‫_‪c‬ب إﻥ‪ ، -‬و أﻥ آن أ ً ‪ O‬ﻥ* ‪5 N‬ف ﺏ[ن ا‪-B‬ت ا‪5B‬ا ة ی ‬ ‫ﺏء @ ه‪ :3‬ا‪4‬ﺡ ه@ أن ك ا‪ Mc‬ف إﻥا ً ی‪3 @E‬ب إﻥ‪ :5‬ا‪B‬رس‬ ‫وا‪5 4‬اذ @ إه‪ . B5‬وه ی‪-‬ف " ﺥ ا‪ GB‬أن ا‪4‬ﺽ‪c‬اب ا‪4‬ﻥ‪،@-‬‬ ‫‪ @ MB5Y‬ﺹ آ ‪ 5C‬آ‪ 1‬ة وأﻥ یر أن ﻥ ﺝ‪ O B‬ه‪ :3‬ا‪-‬ﺹ @‬ ‫ك ‪ " - M‬وی‪ @x‬أن ی‪E‬ن واﺽ ً أن ﻥ‪ zB‬ا‪4‬ﺽ‪c‬اب ا‪4‬ﻥ‪ @-‬ی‪ "EB‬أن‬ ‫ی‪E‬ن ‪ ً *5‬وواﺡًا " ‪ M‬إ@ ‪R‬ﺥ‪ ،‬وأﻥ ﻥ*‪C5‬م ا‪4‬ﺽ‪c‬اب ا‪4‬ﻥ‪ @-‬و ﻥ‪ Y‬‬ ‫إ‪ F‬ﻥ ا‪ " BB‬ا‪-‬ﺹ ا*آ ‪ O‬إﺥ‪T5‬ف ات ‪.‬‬ ‫وإذا أردﻥ أن ﻥ‪ uC‬ا‪ c‬ا‪ @  N‬ه‪3‬ا ا‪B‬ل‪r ،‬ﻥ ﻥل أن " ا‪ GB‬ی‬ ‫ا‪5 4‬ﺏت ا‪s B5B‬ة @ آ ‪ -‬ﺡ‪ @5‬ﻥ_‪ "B‬ه‪ ً B‬ﺹ ً ود‪ ً b‬ﺏ "‬ ‫ا‪ "

-B‬ﺏ‪ M EY5‬ك ا‪r ،3 B5‬ذا ‪ b‬أن ‪3 B‬ا ‪ @ @ ً -‬ا‪ <I‬ا‪N C‬ﻥ ‬ ‫ ی‪ً3 B dI‬ا @ ا‪ <I‬ا*دس ‪r‬ﻥ ﻥ‪ @-‬أن ه‪3‬ا ا‪ Mc‬ی‪ "5‬أی ً " ا‪GB‬رات‬ ‫ا‪ @5‬رس دة @ ا‪ <I‬ا‪ .C‬و‪ @E‬ﻥ‪ E5‬ﺏ‪ x‬أدق ‪ b‬ﻥل أن ا‪ Mc‬ﺽ‪< -‬‬ ‫ @ ایﺽ ت ﺏ  ی*‪ O c5‬أن ی‪ M5‬إ‪ F‬ﺹ< أ @‪ .‬وأن ا‪-I‬ﺏ ا‪  N‬ا‪@5‬‬ ‫یاﺝ‪ @ GG‬ایﺽ ت ه@ ﺽ‪ @ -‬ا‪*E‬ر‪ .‬أن ه‪3‬ا ا‪ u IC5‬ید هف ا‪MB-‬‬ ‫ا‪T-‬ﺝ@‪ .‬ویآ‪ . s‬وی‪ @ ;5‬ذ‪ A‬أﻥ " ﻥ_ ‪ O‬ا‪ @ wb‬ری; ا‪@ 3 B5‬‬ ‫‪G‬رات ‪ 6‬أن أ‪ G‬وی‪ "EB‬أن ‪ @b‬ﺏ‪ Mc‬إ‪ F‬ا‪5*B‬ي ا‪@ ; B‬‬ ‫ایﺽ ت ‪.‬‬ ‫وﺹ< ا*ك ‪:‬‬ ‫آ < ﻥ‪ <I‬ا*ك ا‪3‬ي ﻥ‪T‬ﺡ‪ g‬؟ ی‪5‬ي اس @ آ‪B‬ت آ‪ 1‬ة ی‪ "EB‬إ ‪C5‬ا‪G‬‬ ‫ﺹ< ا‪ N‬اد @ ‪ G‬وی*‪ .‬وی‪ "EB‬أن ﻥ‪ <I‬إﻥ*ﻥ ً ﺏ[ﻥ ‪ ،@V‬أ " ‪ ،‬ذآ@‪ ،‬و‪"E‬‬ ‫ه‪ :3‬ا‪BE‬ت ‪ MB‬إ‪ F‬ا‪L‬ﺥی" ‪-‬ت د‪ " b‬ه‪n‬ء ا‪ N‬اد ﺡ‪ @ @5‬أﺡدی‪1‬‬ ‫ا ‪ .‬وه‪3‬ا ا‪C5 4‬ام ‪B‬دات ا‪x‬ی ی‪ " <5C‬وﺹ ‪ Mc‬ﺏ[ﻥ _‪c‬ب‬ ‫إﻥ‪. ً -‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫‪ T‬أ _‪ M‬وه أن *‪C5‬م آ‪B‬ت أآ‪ 1‬یًا آن ﻥد‬ ‫و‪ b‬ﺏ ‪ 6 B‬أن هك ﺏی ً‬ ‫ " وﺹ ﺏ‪3‬آء‪ ،‬أو‬ ‫دﺥ‪ M‬اد ا*ي ﺏ " وﺹ ﺏ‪ ،@x‬أو ﻥ* ذآﺉ ﺏ ً‬ ‫ " وﺹ ﺏ[ن ی ‪ T‬أآدی‪b ً B‬ی ً ‪.‬‬ ‫ﻥ " درﺝ ا‪B‬ر ﺏ ً‬ ‫وإ ‪C5‬ام آ‪ B‬ذآء ﺏ‪ - c‬ال ‪s‬ای‪N :‬ﻥ ی‪ z‬إر ً ذا ‪ @-‬ﺏ‪N‬داء ا‪4‬ﻥﻥ@‬ ‫ا‪ -B‬و‪N‬ﻥ ی‪ z‬ﺏح @ ا‪ <b‬آ‪ 1‬ة  ‪ V‬أن ا‪ dcIB‬ﻥ* ا‪3‬آء‬ ‫أآ‪ 1‬یًا ود‪ .b‬وه‪3‬ا ا‪ s

B5‬ی‪ Gg‬اق ﺏ " إه " @ ول ا*ك‪ .‬أﺡه‪B‬‬ ‫ی‪ @ B5-‬ا‪ *5‬ا‪TB @ICY‬ﺡ| و @ ﺡ‪ BE‬و" ا‪-B‬وف أن ا‪B‬ی ا‪3‬ا ‬ ‫‪1‬رة وا‪3‬آء ‪[5‬ﺙ [ﺙًا آ ًا ﺏ‪ *5‬ا‪TB‬ﺡ| ﺏ ‪ B‬ی أن ا‪N‬ظ ا‪B‬ﺽ ‪M1‬‬ ‫اﺥ‪ M‬ا*ي وﻥ* ا‪3‬آء ‪- G‬ﻥ@  ‪[5‬ﺙ [ﺙًا آ ًا ﺏ ا‪TB‬ﺡ|‬ ‫ا‪sB‬اﺝ ا‪ 5bnB‬و‪ b‬ی*[ل ﺉ‪ " M‬ﺽورة اﺝ ‪ ." 5‬وا‪ 6‬أن ا*;‬ ‫اﺉ *@ ‪ " 5‬ه أن ی * ا‪5‬ه وی_‪ "B‬أن ‪E‬ن ا‪ 4‬دة د‪ b‬ﺡ " ‪ Gg‬ا‪V‬‬ ‫ @ ذ‪ .A‬و‪-5‬ض ا‪TB‬ﺡ‪ g‬ا‪[5 @5‬ﺙ ﺏ‪ s 5‬ا‪ @ICY‬اع " ا‪ *5‬‬ ‫ا‪3‬ا@ " ‪ Mb‬ا‪ B @ M5*B‬ا‪I4‬ل أ إذا إ ‪ C5‬وﺡات ‪ b‬س ‪r‬ن‬ ‫ا‪5B‬ث وا*‪ O‬ی‪5‬ﺹ‪T‬ن إ‪ F‬رك واﺡ‪ .‬و @ ه‪3‬ا ‪r‬ن اﺝ إ‪E F‬ار ا‪C‬ة‬ ‫‪ @_5‬أن ‪5‬ر ا‪N‬ظ ا‪ @5‬ﻥ*‪ @ GC5‬ا‪TB‬ﺡ‪ " g‬ا‪ *5‬ات ا‪ ICY‬‬ ‫ " ذ‪ A‬أﻥ‪B‬ط وﺹ آ‪N B‬ن ه‪ :3‬ا‪N‬ﺥ ة أآ‪1‬‬ ‫وا‪N‬ﺡ‪E‬م ا‪3‬ا ‪ .‬وأن *‪C5‬م ﺏ ً‬ ‫‪T‬ء " ا‪N‬ظ ا‪ *5‬ی ‪.‬‬ ‫وﺙ‪3 B‬ی أﺥ ی‪ @x‬أن ‪ Y‬إ وه أن اس آ‪ً 1‬ا ی‪-‬ن ﺏ‪C5 r‬ام‬ ‫ا‪B B-5‬ت ا‪3‬ا  ‪TB GI C‬ﺡ‪ ،Gg‬إ ‪5‬دًا إ‪ F‬ا ‪b‬ر ; " ا‪1‬ت‬ ‫ﺏ " ا‪TB‬ﺡ‪ ." g‬وه‪- cx :3‬و ‪ .‬وهك * ان ‪3G‬ا ا‪4‬ق ا‪-‬م ﺏ "‬ ‫ا‪TB‬ﺡ‪g‬ت ا‪3‬ا ‪ ،‬ا‪ *5‬ا‪N‬ول‪ :‬أن ا‪B B-5‬ت ‪E b‬ن ‪ T _V‬ی‪ Gg‬ا‪fb5‬‬ ‫ﺏ ‪ ،G‬أي أﻥ‪ @ MB5Y G‬ﺹ آ آ‪ 1‬ة‪ ،‬وا‪ *5‬ا‪1‬ﻥ@‪ :‬أن ی ا‪1‬ت‬ ‫ه‪ 5* :3‬ﺏرﺝ ا‪ E‬إ‪ F‬ا‪ N‬س ا ‪s‬ی@ ‪TB‬ﺡ‪ ،g‬و‪ E- GE‬إ‪b‬‬ ‫إﺝ‪ b ً B5‬ی*‪ 5‬ﺏ‪ @ 5‬ا‪ *5‬ات ا‪3‬ا ا‪5YB‬آ‪.‬‬ ‫و‪5‬ﺽ‪ d‬ا‪ c‬ا*ﺏ ل أن ‪ b @x AG‬أت ‪

x‬ات آ‪ 1‬ة و‪M‬‬ ‫أﻥ‪ " - G‬ﺡ ا‪-‬د ‪IB‬و ‪ A‬ا @ @ ﺏای ا‪B‬ﺡ ا‪4‬ﺏ‪5‬اﺉ ی‪" <5C‬‬ ‫ﻥ‪G‬ی‪ ،G5‬و @ ﺏای ا‪B‬ﺡ ا‪ 4‬ادی ی‪ " <5C‬ﻥ‪G‬ی‪ .G5‬و @ ﺏای ا‪B‬ﺡ ا‪1‬ﻥی‬ ‫ی‪ " <5C‬ﻥ‪G‬ی‪ G5‬و @ ﺏای ا‪B‬ﺡ ا‪ -‬ی‪ " <5C‬ﻥ‪G‬ی‪ G5‬أي أن ا‪ @x‬ﺙ‪B‬ن‬ ‫‪-‬یت ‪ 5C‬و @ آ‪ M‬ﻥ‪ c‬آن ﺏ ‪ A‬وﺏ " ا‪L‬ﺥی" ‪b‬ر " ا‪4‬ق ‪ B‬ی‪MI5‬‬ ‫ﺏ‪ *5‬ك ا‪3‬ا@ ‪1‬وة و‪ AE‬آ‪ " ً 5C w‬ا‪L‬ﺥی" ا‪3‬ی" ی‪E*B5‬ن ﺏ[ﺡ ا‪-5‬یت‬ ‫ا*‪ -‬ا‪N‬ﺥي ‪.‬‬ ‫ ا‪IB‬د ﺏ‪-B‬ل ا‪5 4‬ﺏت ‪:‬‬ ‫ ﺡ‪ g‬أن ا‪5 4‬ﺏت إذا وﺹ‪ w‬ﺏ‪

x5‬ات آ‪r B‬ن ذ‪ A‬ی* @ زیدة ا‪b‬‬ ‫ @ ا‪5‬ه ﺏ " اس‪ .‬وﺝی ﺏ أن ﻥر ﺏدئ ذي ﺏء أی" ﺙ ‪ ،BG‬ا‪N‬‬ ‫ا‪N‬ول أي د ‪I‬ر ﺹ آ ‪ ً  5‬آ ًا‪ :‬وا‪ N‬ا‪1‬ﻥ@ أن ﺝ‪O B‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫ه‪ :3‬ا‪-‬ﺹ ث ﺏ ا‪5‬ا أو ‪E5‬ار‪.‬‬ ‫إﻥ ﻥل أن ﺝ‪ O B‬ا‪-‬ﺹ ا*آ ث‪ " <5C GE ،‬ﺡ إﺡ‪B5‬ل ﺡوﺙ‪G‬‬ ‫ ‪ G ME‬إﺡ‪ B5‬ا‪B‬دة‪ ،‬وإذا ﺡ‪ g‬ا‪ I‬ا*آ ‪ ME‬د ‪r‬ﻥ ﻥرك أن‬ ‫ﺏ‪ f-‬ا‪-‬ﺹ ث ﺏ‪E5‬ار أآ " ا‪ f-‬ا‪L‬ﺥ‪ ،‬أي أن ﺏ‪ G_-‬أآ‪ 1‬إﺡ‪@ B5‬‬ ‫ﺡوﺙ " ا‪ f-‬ا‪L‬ﺥ‪ ،‬و @ ‪ M‬ا‪1B‬ل‪ Mp @ ،‬ا‪g‬وف ا‪-‬دی @ ا‪<I‬‬ ‫ارا @‪ ،‬ی‪E‬ن إﺡ‪B5‬ل ﺡی ا‪ 3 B5‬إ‪ F‬ا‪ -B‬أ @ " إﺡ‪B5‬ل د ‪ s -‬ا‪3‬ي‬ ‫یور‪. :‬‬ ‫و‪ BG‬ی‪ " ،‘D " "E‬ﻥ*‪ O c5‬أن ﻥ‪ B-‬یي @ ه‪3‬ا ا‪ @ <bB‬ا‪B‬ا‪<b‬‬ ‫ا‪N‬ﺥي‪ ،‬ل أﻥ @ آ‪ M‬ة ﺝ‪ " B‬اس أم ‪ uCD‬أو أ‪CD‬ص ‪r‬ن‬ ‫" ا_وري أن ی‪5‬ﺙا إ‪ F‬ه‪3‬ا ا‪ ،uCY‬ذ‪N A‬ن ه‪3‬ا ا*ك   ً @‬ ‫ا‪T4‬ق ‪Y‬هة ‪ " B‬اس ‪*B‬ﺡ ‪ ،‬أو  ی ن *‪B‬ع ﺽة‬ ‫) ﺡ| أﻥ ﻥ‪5‬ث " ‪-‬ل ا‪5 4‬ﺏ ‪r‬ﻥ ﻥ‪ 5G‬ﺏ‪E5‬اره ‪).‬‬ ‫ ا‪IB‬د ﺏ‪-B‬ل ا‪5 4‬ﺏ ؟‬ ‫یث آ‪ً 1‬ا أﻥ ﻥ‪ w5‬إ‪ cb F‬ت آ ة " ﺡ‪ I‬اد ا*آ وذ‪N A‬ﻥ‪G‬‬ ‫ث ﺏ‪c‬ی رو  أي ﺏ‪-B‬ت ‪ ،‬و‪ E‬ﻥ‪ w5‬إ ‪ G‬إذا آﻥ‪ V G- w‬‬ ‫ اء أآن ذ‪ A‬ﺏ‪s‬یدة أو ا‪I‬ن‪ .‬و ف ﻥ‪ @ 6c‬ا‪5 4‬ﺏت ذات‬ ‫ا‪-B‬ل ا‪s @-‬یا @ ا*ك و @ ا‪5 4‬ﺏت ذات ا‪-B‬ل ا‪Ib fCB‬رًا @‬ ‫ا*ك‪ .‬وی‪ Gg‬ذ‪ @ A‬ا‪B‬ا‪ <b‬ا‪ @5‬ﻥ*‪D G B‬ذة أو ‪V‬ب ‪ G‬أو ‪ ..EY‬إ‪q‬‬ ‫‪ @ T‬ه‪ :3‬ا‪B‬ا‪.<b‬‬ ‫وﻥ" @ ه‪ :3‬ا ﻥول أن ﻥﺥ‪ @ M‬ك اد ‪ً

x‬ا و‪-‬ی ً‬ ‫‪ @5‬ی‪ 5-‬ا*ك ‪s‬یًا أو ‪Ib‬رًا وآ < ی‪ "EB‬ی ذ‪A‬؟‬ ‫" ﻥ ال أن ﻥر ﺹ‪-‬ﺏ ی ‪-‬ی  د ا‪5*B‬یت ا‪TB‬ﺉ‪* B‬ك‬ ‫‪ g ." -‬ا‪4‬ﺝ‪ @ B5‬وﺙ ‪ b 5‬أآت ﺡ ه@‪ :‬أن ﺏ‪ f-‬ات ا*آ ‬ ‫أآ‪ 1‬اًا وﺡوﺙ ً ‪cb‬ع ‪ " " -‬ا*‪E‬ن دون ‪R‬ﺥ وﺡ‪ @5‬ﺏ* ‪c‬ع ‪" -‬‬ ‫" ا*‪E‬ن‪ .‬ی‪ "EB‬أن ﻥ‪5‬ض ‪-‬ی دی ‪-‬ﺹ آ ‪ :5‬وﻥ‪5-‬ه ‪V‬ﺏ ً‬ ‫ ‪ ،G‬وا*‪n‬ال ا‪3‬ي ی‪ @x‬أن ﻥ‪c‬ﺡ ه ه ‪:‬‬ ‫آ < ﻥ_@ ﺏ‪ f-‬ا‪g‬م @ ه‪3‬ا ا‪B‬ل ا‪ d*B‬ا‪-‬ی‪f‬؟‬ ‫إن ا ك ‪ " -‬ﺏ* ‪ uCY‬هن @ ا‪-‬دة ﺏ‪ B‬ی ‪ z‬ﺏ " أ‪CD‬ص‬ ‫ @ ﺏ ‪ 5‬ا‪ @5‬ی‪ .G ] -‬أي أن ‪-‬ل ‪E‬ار إ ‪5‬ﺏ ی‪5‬د ﻥ‪[ 5‬ﺙ " ی ‪c‬ن‬ ‫ﺏ ‪N‬ﻥ‪ G‬ی* ‪c‬ون @ ﻥ‪5‬ﺉ‪ W‬ه‪3‬ا ا*ك أي أن ‪ I ME‬آ@ ﻥ‪ 5‬ی‪G‬‬ ‫‪ uCD‬أو أ‪CD‬ص @ ﺏ اد‪ .‬وه‪ :3‬ا‪5‬ﺉ‪n W‬ﺙ @ ‪-‬ل إﺡ‪B5‬ل ﺡوث ﺹ‬ ‫آ ‪ . -‬وه‪3E‬ا ‪r‬ن ﺏ ﻥ‪5‬ﺉ‪ W‬ا*ك أو ا‪5 4‬ﺏ ﺏ‪-‬ی ‪ 6‬ا‪ x5‬‬ ‫ا‪VB‬ب أي د ‪E‬ار ا*ك ا‪IB‬د ) ‪ (target behavior‬وه‪ :3‬ا‬ ‫‪1‬ر إه‪ @ B5‬ا‪N‬ﺝ‪s‬اء ا‪0 5‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫ ه@ ا‪cC‬ات ا‪  N‬ا‪ @5‬ی‪ @x‬أن ﻥ‪- x5 G-5‬ت ا*ك؟‬ ‫ﻥ" ا‪L‬ن ﻥ‪5‬م ﻥ ا‪s‬ء ا‪G‬م @ ‪ M EY‬ا*ك أي ‪ - x‬وهك ﺙ‪T‬ث‬ ‫ﺥ‪c‬ات أ  @ أي ﺏﻥ‪-5 W‬ی‪ M‬ا*ك وه@ ‪:‬‬ ‫‪ M 1‬ا‪5 <bB‬ی ا*ك ا‪3‬ي ی‪. :

x @x‬‬‫‪2‬ی ا‪5‬ﺉ‪ W‬ا‪n @5‬دي إ‪ F‬إ ‪B5‬ار ا*ك ا@ أي | ‪.‬‬‫‪3‬إآ‪Y5‬ف ا‪5‬ﺉ‪ W‬ا‪ @5‬ی‪ G5- "EB‬ﺡ‪- x @5‬ل ا*ك ‪.‬‬‫‪ ;c5‬ا‪cC‬ة ا‪N‬و@ ی ا‪ zC‬ا ي أو ا‪-B‬ل ا ي ‪E5‬ار و‪b‬ﺉ‪ O‬ك‬ ‫‪ Mp @ " -‬ا‪g‬وف ا  ا‪ ، [B‬أي ‪ Mb‬أن ‪ x‬أي ﻥ‪5‬ﺉ‪3G W‬ا ا*ك و ‬ ‫أن ﻥ‪T‬ﺡ| ه‪3‬ا ا‪ zC‬ا ي ة أیم ﺡ‪- @5‬ف @ ﻥ‪g‬م ‪ ." -‬وا‪G‬ف " ی‬ ‫ا‪-B‬ل ا ي ه ی ﻥ‪ c‬اای ا‪ @5‬ﻥ*‪ O c5‬أن ﻥرن @ أ ‪ G‬وﻥ‪ " 5‬‬ ‫‪.T‬‬ ‫أ " ‪-‬ی‪ @ M‬ا*ك وذ‪ A‬ﺏ‪ -‬اء @ ﺏﻥ‪- W‬ی ‪ً -‬‬ ‫و‪5‬ﺽ ‪ d‬ذ‪ A‬ﻥل‪ uCD :‬یی أن ی‪ u‬د ا*ﺉ ا‪ @5‬یﺥ‪ @ .G‬ه‪ :3‬ا‬ ‫ ﺏ أن ﻥد ه‪3‬ا ا‪-‬د‪ .‬و‪ b‬ﻥ*[ " ار یﺥ" ‪ G‬ل ﺏ "" ‬ ‫و ‪ "" 5‬ی ً‪ .‬وه‪ :3‬إﺝﺏ ‪ V‬د‪ b‬ﺏر ا‪N @ E‬ن ا‪-‬د ه ی‪5‬اوح ﺏ " ‪20‬‬ ‫ رة وأرﺏ‪ " -‬و ق آ ﺏ " ا ا‪N‬دﻥ@ وا ا‪ .@ N‬و‪ b‬ی‪3‬ل ه‪3‬ا ا‪uCY‬‬ ‫‪G‬د‪ OB‬ا‪5‬ﺥ " ویﺥ" واﺡة ی ً ‪B‬ة ﺙ‪T‬ﺙ أیم‪ .‬و‪ M1 "E‬ه‪3‬ا ا*ك ‬ ‫یل @ أﻥ ‪ b‬م ً ‪N ً p‬ﻥ ‪ b‬أﺥ‪ @ [c‬ی‪-B :‬ل آ ‪.‬وه‪3‬ا ا‪u‬‬ ‫ @ ا‪5‬م ﻥ ا‪G‬ف ‪ b‬ی‪E‬ن ‪ . 5BG ً c1‬وی‪E‬ن ً آ ً ‪ <b‬ا‪3 " uCY‬‬ ‫ﺏﻥ‪Tb‰ W‬ع " ا‪5‬ﺥ " ‪.‬‬ ‫و" ﻥﺡ أﺥي‪ ،‬إذا ‪b‬م ه‪3‬ا ا‪ uCD‬ﺏ‪r‬ﺡ‪I‬ء د‪ .6 b‬أي ﺏ‪5‬ی ا‪ zC‬ا ي ﺥ‪T‬ل‬ ‫ ‪5‬ة " ﺙ‪T‬ﺙ أیم إ‪ F‬ﺥ‪r ،B‬ﻥ ف ی‪-‬ف ا‪-B‬ل ا‪5 6 b‬ﺥ ‪ .‬إ ‪5‬ض أن‬ ‫ا‪ z 5B‬ه ‪ 35‬رة @ ا م‪r ،‬ذا أﻥ‪ GI‬إ‪ 20 F‬آن ذ‪ @ T A‬ا‪5‬م @‬ ‫ﺏﻥ‪- W‬ی‪ M‬آ ‪ G‬أه‪. G5 B‬‬ ‫آ < ‪5‬ﺹ‪ M‬إ‪ F‬ا‪5‬ﺉ‪ W‬ا‪n @5‬دي إ‪ F‬إ ‪B5‬ار ا*ك ا@ و | ؟‬ ‫ﺡ ‪ B‬ﻥ‪T‬ﺡ| ا‪ zC‬ا ي *ك ‪ " -‬أو ﻥ* ‪ ،‬ی‪ @  @x‬وﺝ ‬ ‫ا‪IC‬ص أن ﻥ‪ "c‬إ‪ F‬ا‪b‬ﺉ‪ O‬ا‪I @5‬ﺡ; ا*ك ﺡ‪5 @5‬ﺹ‪ M‬إ‪ F‬ا‪5‬ﺉ‪ W‬ا‪@5‬‬ ‫‪n‬دي إ@ إ ‪B5‬ار‪ .:‬وه‪ :3‬ا‪cC‬ة ‪ MB‬ﺹ‪ @ ;-‬ﺏ‪ f-‬ات‪N .‬ن ه‪ :3‬ا‪5‬ﺉ‪b W‬‬ ‫‪E‬ن ‪ _V‬أﺡ ﻥً‪ ،‬و‪N‬ﻥ‪I " 61 b G‬در ‪ -b5 V‬وواﺽ‪ d‬أﻥ ی‪ @x‬أن‬ ‫ﻥ‪T @ 6b‬ﺡ‪ g‬ك اد و ك " ی ‪c‬ن ﺏ ‪.‬‬ ‫و ف ﻥ‪ " 5‬أن ا‪5‬ﺉ‪ W‬ا‪n @5‬دي إ‪ F‬إ ‪B5‬ار ا*ك ‪ V‬ا‪VB‬ب ‪O_C‬‬ ‫‪TB‬ﺡ‪ ،G @ g‬وه‪3‬ا ی‪n‬دي إ‪V F‬اﺏ ا*ك ا‪3‬ي ﻥ‪T‬ﺡ‪ g‬وی‪-‬ﺽ ة‬ ‫ﺏ* ‪ .‬و‪ B‬ی*‪ @ G‬ه‪ :3‬ا‪ EYB‬أﻥ ﻥ‪T‬ﺡ| ا‪ <bB‬وﻥرآ " ‪g‬رﻥ‬ ‫ا‪ ،@ICY‬وإذا ﻥرك ‪ dT " ً D‬ا ‪ B‬ی‪ M-‬ا‪V 5‬ﺏ ً ‪r ،G‬ﻥ ‪b‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫ی‪3-5‬ر  ‪ G‬أ ب ﺏء ك ‪ uCD " -‬أو ‪R‬ﺥ‪ .‬وه‪3‬ا ی‪n‬آ اﺝ إ‪F‬‬ ‫ا‪B‬ﺽ @ ‪T‬ﺡ‪. g‬‬ ‫و ‪ B‬ی@ ﻥرد ﺏ‪ f-‬ا‪ N‬ا‪  @5‬أن ﻥ ; ‪ G‬ﺡ‪ @5‬ﻥ*‪ O c5‬ا م‬ ‫ﺏ‪TB‬ﺡ‪ g‬ﺽ و ‪ 6‬ا‪G‬ف ا‪3‬ي ‪ I‬إ ‪:‬‬ ‫‪ 1‬ه@ إ ‪5‬ﺏت ا‪ " c B‬ﺏد ی‪I‬ر ه‪3‬ا ا*ك؟‬‫‪ 2‬ه@ إ ‪5‬ﺏ @ ه‪ :3‬ات؟‬‫‪ 3‬ه@ ا‪g‬وف ا*ﺉة @ ﺏ ا‪ uCY‬و‪ b wb‬ﺏ‪3G‬ا ا*ك؟‬‫‪4‬آ < ‪ x‬ت ه‪ :3‬ا‪g‬وف ﺏ‪ -‬ﺡوث ا*ك؟‬‫وا‪G‬ف " ه‪ :3‬ا‪ N‬ه ا " إ*ق ﺏ " ا‪4‬ﺝﺏت ‪E5 G‬ر اا‪-b‬‬ ‫ا*آ و @ أ س ﺡوﺙ‪ G‬ة واﺡة ‪.‬‬ ‫ ا‪IB‬د ﺏ‪ -B‬ا‪5‬ﺉ‪W‬؟‬ ‫ﻥ*‪ O c5‬ا‪L‬ن أن ﻥ‪-‬د إ‪ F‬ا‪ c‬ا‪N‬ﺥ ة‪ ،‬أي ﻥ‪ <Y5E‬ی ‪ -‬ا‪5‬ﺉ‪ x @E W‬‬ ‫‪-‬ل ا*ك‪ .‬إﻥ ﻥول ه أن ﻥ‪ -‬ﺏء ا‪b‬ﺉ‪ O‬ﺏ‪c‬ی ‪n‬دي إ‪- F‬ی‪- M‬ل‬ ‫ا*ك ا‪VB‬ب ﺏ ی‪s‬داد‪ ،‬وإ@ ‪-‬ی‪- M‬ل ا*ك ا‪VB‬ب ﺏ ‬ ‫ی‪ ،u‬وه‪3‬ا ی*‪s5‬م ‪ 

x‬ا‪5‬ﺉ‪ W‬ا  ﺏ‪c‬ی أو أﺥي ﺏ‪C5 r‬ام ا‪s-5‬ی‪ s‬ا‪4‬یﺏ@‬ ‫أو ا*@ ‪ .‬وا*‪n‬ال ا‪G‬م ه ا‪3‬ي  أن ﻥ‪c‬ﺡ ه ‪.‬‬ ‫ذا أ ‪ B O c5‬أو  ‪ @E‬ی‪ AB‬ا‪L‬ﺥون أو ی‪B-‬ا ﺏ ‪I‬ر ا‪4‬ﺝﺏ‬ ‫ا‪ " B‬ا‪ uCY‬ا‪3‬ي ﻥ‪T‬ﺡ‪g‬؟‬ ‫ ه@ ا‪ bT-‬ﺏ " إرع ‪-‬ل ا*ك وا‪s-5‬ی‪ s‬ا‪4‬یﺏ@؟‬ ‫ﺏ‪T -‬ﺡ‪ g‬ا‪ zC‬ا ي *ك ا‪IB‬د وی‪ b ،:‬ی‪E‬ن ه ه زیدة ه‪3‬ا‬ ‫ا‪-B‬ل أي زیدة ‪E‬ار ذ‪ A‬ا*ك ﺏ ی‪-5‬ي ا‪-B‬ل ا ي‪ .‬وا‪s-5‬ی‪ s‬ا‪4‬یﺏ@‬ ‫ه ا‪3‬ي ی‪n‬دي إ‪ F‬زیدة إﺡ‪B5‬ل ﺡوث ﻥ ا*ك ة أﺥي‪ .‬و @ ‪ M‬ا‪1B‬ل ‪،‬‬ ‫إذا ‪b‬ﺏ ‪N ً ICD‬ول ة وآن ا‪ - M 5‬راً‪r ،‬ﻥ ف ﻥ " ‪I‬ﺡ‬ ‫ذ‪ A‬ا‪ @ uCY‬ا‪ . M5*B‬وه ﻥ أن ا‪ M 5‬ا*ری " ‪ " ICD‬ی‪s-‬ز ك اء‬ ‫ﺏ ‪ B ،BG‬ی‪_b @ BGB‬ء ا‪. ً - wb‬‬ ‫‪ @5‬ﻥ*‪C5‬م ا‪s-5‬ی‪ s‬ا‪4‬یﺏ@؟‬ ‫هك ‪p‬وف یة ‪ 5C‬ی‪E‬ن إ ‪C5‬ام ا‪s-5‬ی‪ s‬ا‪4‬یﺏ@ ‪T G‬ﺉ‪ ً B‬ﺏرﺝ أآ‪،‬‬ ‫وهف ه‪3‬ا ا‪s-5‬ی‪ @ s‬آ‪ <b M‬واﺡ ی‪ ، x5‬وه زیدة ‪-‬ل ا*ك‪ ،‬وإن‬ ‫إﺥ‪ w5‬ﻥ‪ c‬اای @ ذ‪ A‬ا‪ .<bB‬وإذا آن ا*ك ادث @ ا‪ <bB‬ا‪N‬ول‬ ‫ " ﺡ *‪5‬ا‪r ،:‬ﻥ ﻥول  ا‪TB‬ﺏ*ت أو ا‪g‬وف ا‪"B_ @5‬‬ ‫ ً‬ ‫إ ‪B5‬ار ه‪3‬ا ا‪-B‬ل ا‪VB‬ب ‪ ،‬و‪ b‬ی‪n‬دي ه‪3‬ا إ‪ F‬زید ‪ .‬و" أ‪ 1‬ذ‪ A‬ا‪3 B5‬‬ ‫ا‪3‬ي ی*‪35‬آ درو ﺏرﺝ ‪ @ I @E‬ی ‪ .z 5‬و‪ AE‬ی ا‪g B‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫ @ ه‪3‬ا ا‪5*B‬ي‪ .‬و" ه ی‪ dI‬ه ‪ A‬اﺉ *@ ه ﺽ ‪ d‬ا‪g‬وف ا‪ @5‬ی‪;5‬‬ ‫ ‪ G‬ا*ك ﺡ‪ @5‬ﻥ_‪ "B‬إ ‪B5‬ار ا*ك ﻥ‪3G 5‬ا ا‪5‬ﺽ ‪r ،d‬ن ه‪3‬ا ‪ <b‬ل‬ ‫ﺝًا و‪V‬ب ‪.‬‬ ‫وﺙ‪  B‬أﺥي ‪ ;c5‬إ ‪C5‬ام ا‪s-5‬ی‪ s‬ا‪4‬یﺏ@‪ ،‬وه@ ﺡ " ی‪E‬ن " ا‪VB‬ب‬ ‫ زیدة ‪-‬ل ا*ك ا‪B‬ﺝد‪ M1 @ .‬ه‪ :3‬ا‪B‬ا‪ <b‬ی‪5‬ا ‪s-‬ی‪ s‬إیﺏ@ رض‬ ‫ ﺏرﺝ ا‪ E‬ﺏ*; ة ا‪ .M‬أو‪ :G‬أن‬ ‫ [ﺙ ‪ .:‬و‪ "E‬ه‪3‬ا ا‪[5‬ﺙ  ‪ً -‬‬ ‫ا‪s-B‬ز ا‪3‬ي ی*‪C5‬م ‪ @ g‬ا*ك وﺽ‪B‬ن إ ‪B5‬ار‪ b :‬ی‪E‬ن أآ‪1‬‬ ‫ا‪s-B‬زات  ﺏ* ‪3G‬ا ا‪ .uCY‬وهك ‪R M‬ﺥ وه أن ا‪s-5‬ی‪ s‬ی‪5‬‬ ‫ﺏ‪5‬ا آف‪ B ،‬ی‪n‬دي إ‪ F‬ا‪ @ g B‬ا*ك ‪-‬ل ‪ fC‬وا‪ M-‬ا‪: 1‬‬ ‫أن ی‪E‬ن ا‪s-5‬ی‪ s‬ﺏ أو ﺏ‪B‬ار ا‪. @ E‬‬ ‫وی‪ u C "EB‬ﺝ‪ O B‬ه‪ :3‬اط ا‪T1‬ث @ ‪ b‬أن ﻥ‪ 5‬ا*ك ا‪w* -‬‬ ‫ﺏة ا‪ E‬ﺏ* ‪ uCY‬ﺏ ی‪ @ Bx‬ا*ك ﺏ‪5‬ا أآ‪ .‬وإذا ا ﺏی‪M‬‬ ‫*ك ‪ "B‬ا‪ MB5B‬أن ی[ ا‪ uCY‬إ‪ F‬ه‪3‬ا ا*ك ای‪. M‬‬ ‫وا‪ <bB‬ا‪ 1‬ا‪3‬ي ی‪ ;c5‬إ ‪C5‬ام ا‪s-5‬ی‪ s‬ا‪4‬یﺏ@ ه ذ‪ A‬ا‪3‬ي ی‪" dI‬‬ ‫ا‪VB‬ب أن ﻥ‪ ‘Y‬آ ً ﺝیًا @ ﺡ‪ I‬ا‪ uCY‬وی‪E‬ن ا‪-B‬ل ا ي‬ ‫*ك ا‪G5*B‬ف @ ه‪ :3‬ا ﺹًا‪ .‬و @ أی ﺡل ﺡ " ﻥ‪ ‘Y‬آ ً ﺝیاً‪r ،‬ن‬ ‫إﻥ‪g5‬رﻥ وث ا*ك @ ‪ ED‬ا‪G‬ﺉ@ ‪ Mb‬أن ﻥ*‪C5‬م ا‪s-5‬ی‪N ، n MB s‬ﻥ ‬ ‫‪ B‬أن ه‪ :3‬ا‪-‬ﺹ ا*آ  ث ﺡ‪ @5‬ا‪ wb‬ااه"  هك ; ی‪MB‬‬ ‫ @ ا‪5 4‬د ﺏ[ن ا‪ uCY‬م ﺉ ً ﺏ‪3G‬ا ا*ك ا‪. " -B‬‬ ‫آ < ی‪c z‬ی‪ O‬ا*ك ای ﺏ‪ <bB‬ا‪3‬ي ی‪c‬ع ؟‬ ‫‪c‬ی‪ O‬ا*ك @ ا‪ N‬س إﺝاء ی‪s- 5‬ی‪ s‬ا‪5 4‬ﺏت ا‪5 @5‬ب " ا‪5 4‬ب‬ ‫ا‪VB‬ب ‪ .G‬و‪ O‬م ه‪ :3‬ا‪5 ، B-‬د ا‪ ;cB‬ا‪n @5‬دي إ‪ F‬ا‪I‬ل @‬ ‫ا‪s-5‬ی‪ s‬ﺡ‪ @5‬ی‪ 5‬اﺹل إ‪ F‬ا*ك ا‪G5*B‬ف @ ا‪G‬ی ‪.‬‬ ‫إن ا‪ N‬س ا‪T-‬ﻥ@ ا‪3‬ي ی*‪ 5‬إ ‪ M EY‬ا*ك و‪c‬ی‪ -‬ه أن ا‪5 4‬ﺏت *‪w‬‬ ‫ﺝیة آ ‪ .‬أي أﻥ ی‪5‬ا ي ا‪ 3 B5‬آ‪ " 1‬أﺝ‪s‬اء ا*ك ا‪G5*B‬ف و‪E‬ﻥ ‪ ،‬أي‬ ‫أﻥ‪ G‬ﺝدة @ ﺡز أو ﺡ‪ . 5 I‬وأن ا‪G‬ف " ‪c‬ی‪ O‬ا*ك ه إ دة ‪ g‬‬ ‫ا‪EB‬ﻥت ا‪ 5CB‬ووﺽ‪ @ G-‬ا* ق ا‪ ; B‬و @ ‪ M‬ا‪1B‬ل ‪ Mb‬أن یي ‪g-‬‬ ‫اس ا‪ L‬ا‪N E‬ول ة ‪r‬ن ی‪ G‬ارة ا‪ @ E‬أداء اآت ا*‪ B‬ا‪@5‬‬ ‫‪ Gc5‬ا‪5E‬ﺏ ‪ ،G‬و ‪ B‬ا‪ -5‬أو ‪c‬ی‪ O‬ا*ك ﺏ* ‪3G‬ا ا‪ <bB‬ه@ ﺏ*‬ ‫ﺏء ا‪b‬ﺉ‪ O‬ا*آ و ‪ G** @ G‬ا‪ ; B‬ﺏ ‪G <n‬رة ا‪5E‬ﺏ @‬ ‫ا‪ L‬ا‪ .E‬و‪ MEY @5‬ا*ك ﺏ‪ :3G‬ا‪c‬ی ‪r ،‬ﻥ ﻥ | @ إ ‪B5‬ار‪@_ O :‬‬ ‫ا‪ "s‬ﺏا ‪ c‬ا‪s-5‬ی‪ s‬ا‪4‬یﺏ@‪.‬‬ ‫ ه@ ‪-‬ی ا‪s-5‬ی‪s‬؟‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫ﺙ‪ B‬ت ی@ ‪ G‬ا*ك ‪ -‬ا‪N‬دﻥ@ ‪N‬ﻥ ﻥ*‪C5‬م أآ‪ 1‬ا‪s-B‬زات  ‬ ‫ﺏ* ‪ ،3 B5‬و أﻥ ‪ Bb‬ﺏر ﺽ ‪ " M‬ا‪r ،z cC5‬ﻥ ی‪ "EB‬ا* ‪c‬ة @ ه‪3‬ا‬ ‫ا‪ ،<bB‬وی‪ <b5‬ا* ‪ M‬إ‪ F‬ذ‪ A‬ﺏ‪r‬آ‪Y5‬ف ا‪s-B‬زات ا‪ -‬ﺏ* ‪3G‬ا ا‪،3 B5‬‬ ‫وی‪ "EB‬ا‪I‬ل @ ‪-‬ت " ه‪ :3‬ا‪s-B‬زات ﺏ*‪n‬ال ا‪ .G uCY‬و @ ‪R‬ی‬ ‫ﺡل‪ B1 ،‬إﺝﺏ ه ی‪ "EB‬أن ﻥ‪ G MI‬ﺏ‪TB‬ﺡ‪ g‬ا‪ 3 B5‬وا‪-5‬ف @‬ ‫ا‪s-B‬زات ا‪n @5‬ﺙ ﺏ‪r‬ﻥ‪g5‬م @ ه‪3‬ا ا‪B‬ل‪ ،‬وی‪-‬ف ه‪3‬ا ا‪4‬ﺝاء ﺏ‪r‬ﺥ‪ 5‬ر "‬ ‫ا‪s-5‬ی‪. s‬‬ ‫ ه ا‪ ; 5‬ا‪s-5 @G‬ی‪s‬؟‬ ‫أ و‪  b‬ا‪s-B‬زات ا‪ -‬ﺏ* ‪r ،" - 3 B5‬ﻥ ی‪ @x‬وﺽ‪ @ G-‬ﻥ‪g‬م ‪" -‬‬ ‫" ﺡ ا‪ M _5‬وا‪N‬وی‪ .‬وواﺽ‪ d‬أﻥ ی‪ "EB‬أن ‪E‬ن ‪ G5B b‬واﺡة " وﺝ‪G‬‬ ‫ﻥ‪ ،:g‬و @ ‪ M‬ا‪1B‬ل ه‪ M‬یر ا‪N‬ل @ " ا*د ﺙء ا‪ G -B‬یًا‬ ‫ ً و*وی ً ‪5‬یه ي أو ‪;-‬؟ و‪  @5‬ا‪5‬وت ﺏ " ا‪s-B‬زات " ﺡ ‬ ‫‪r ،G5B b‬ن  أن ﻥأ ﺏ[آ‪1‬ه  و‪ b‬ﻥ‪T‬ﺡ| ﺏ‪ @_B‬ا‪ "s‬اﺥ ً و‪Ib‬رًا @‬ ‫ا‪5 4‬ﺏ و‪ M-‬ذ‪ A‬یﺝ‪ O‬إ‪ F‬أن ا‪ OY b uCY‬ﺏ‪s-B‬ز ا‪C5*B‬م‪ .‬وإذا ﺡث ه‪3‬ا‬ ‫ا‪r O Y5‬ﻥ " ا‪ ; B‬ﺝًا إ ‪C5‬ام ا‪s-B‬ز ا‪ " @5‬ﺡ ا‪@ g B _ N‬‬ ‫‪-‬ل ا‪5 4‬ﺏ ا‪VB‬ب ‪ .G‬وهك ی أﺥي ی‪ "EB‬إ ‪C5‬ا‪ G‬وه@ ‪s‬ج‬ ‫ا‪s-B‬زات ا‪T1‬ث أو ا‪N‬رﺏ‪ O‬ا‪ " _B‬ﺏای ا‪5‬ری;‪ .‬وﺏ‪ :3G‬ا‪c‬ی‪ 6‬ﻥ‪ " M‬إﺡ‪B5‬ل‬ ‫ا‪ O Y5‬إزاء أي " ه‪ :3‬ا‪s-B‬زات ‪.‬‬ ‫ه‪ M‬ا‪4‬ﺝاءات ا*آ " ‪E‬ﻥ ‪ " E‬و "‪"-cI‬؟‬ ‫" ا‪4‬ﻥ‪5‬دات ا‪Y‬ﺉ‪ -‬ا‪ @5‬ﺝ ‪C5 4‬ام ا‪4‬ﺝاءات ا*آ @ ﺡة ارا أﻥ‪G‬‬ ‫ ‪E‬ﻥ ‪ E‬و‪ -  V‬وا‪ 6‬أن ه‪3‬ا ا  یر‪ @ :‬ﺏ‪ f-‬ات ‪ "B‬ا‪"EBB‬‬ ‫أن و ا‪B‬ا‪ <b‬ا*آ ‪ -cI‬ﺏرﺝ ‪ V p‬أن ه‪3‬ا أ ‪V V‬ب ‬ ‫وی‪ @x‬وا‪ c‬ا‪  N‬ه ه@ أن هك و‪b‬ﺉ‪ O‬أو ‪ 1‬ات @ ا‪Y‬ط ا‪@I‬‬ ‫ی‪ "EB‬إ ‪C5‬ا‪ G‬آ‪s-B‬زات وﺏ‪ G5‬و‪ @ G c‬ﻥ ;‪ ،‬و  أن ﻥ*‪C5‬م‬ ‫ه‪ :3‬ا‪ 1B‬ات‪ ،‬وه@ @ ﺡ‪ G5‬ااه | @ إ ‪B5‬ار ﺏ‪ f-‬أﻥاع ا*ك‪،‬‬ ‫‪ " T‬ذ‪ A‬و‪;5 @E‬‬ ‫وﻥ*‪ O c5‬أن ﻥ‪Y G-‬و ﺏ*ك ا* ‪ .‬و _ ً‬ ‫ا‪4‬ﺹ‪c‬ع ‪r‬ن  أن ﻥا @ اﺽ‪ O‬اﺉ وﺥ‪I‬ﺉ‪N I‬ن " ‪[D‬ن ه‪ :3‬ا‪B‬ا ة‬ ‫ی ‪s-‬زات ﺝیة‪ ،‬و; ‪TEY‬ت ا‪4‬دارة ا‪. c*5‬‬ ‫آ < ی‪ "EB‬ﺥ‪- f‬ل ا*ك ﺏا ‪ c‬ا‪4‬ﻥ‪c‬ء؟‬ ‫ @ ﺡت ‪ -‬ﻥ أن ‪-‬ل ك ‪ ً -‬ﺏ‪ ،;  V MEY‬وهك ة ق‬ ‫ی‪ "EB‬إ ‪C5‬ا‪- fC G‬ل ه‪ :3‬ا‪N‬ﻥ‪B‬ط ا*آ ا‪s‬اﺉة " ا و‪O*5 G‬‬ ‫ا‪s-5‬ی‪ s‬ا‪4‬یﺏ@ ا‪3‬ي ی | ﺡ ً @ إ ‪B5‬ار ا*ك و‪-‬ف ه‪ :3‬ا‪ B-‬‬ ‫ﺏ‪4‬ﻥ‪c‬ء‪ ،‬و‪ 6 b‬أن ﺏ أن ا‪s-5‬ی‪ s‬ا‪4‬یﺏ@ و ‪4‬ﻥ‪Y‬ء ا*ك‪ .‬وی‪n‬دي إ ‪-5‬د‪:‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫إ‪ F‬إﻥص ا ا*ك أو ‪E‬ار‪ ،:‬و ‪I‬رﻥ ا‪s-5‬ی‪ s‬ا‪4‬یﺏ@ أﺝًا ‪ B‬‬ ‫‪ uCY‬ﺏ‪ M‬ا‪5 4‬ﺏ ا‪ @5‬ی‪I‬ره ‪r‬ن إ ‪-5‬د‪ :‬ی‪n‬دي إ‪ F‬إﻥص ا‪5 4‬ﺏ ‪.‬‬ ‫وهك ة ا‪n M‬ﺙ @ ا‪5‬ة ا‪ s‬ا‪ @5‬ی*‪ Gbx5‬ا‪4‬ﻥ‪c‬ء‪ ،‬و‪ G‬ار‬ ‫ا‪s-5‬ی‪ s‬ا‪4‬یﺏ@ ا‪3‬ي ‪ :‬ا‪ @ uCY‬آ ‪ .‬وإذا آن ا‪ b uCY‬ﺡ | @ ﻥ‪zB‬‬ ‫آ@ دًا " ا*ات‪r ،‬ن ا‪4‬ﻥ‪c‬ء یث ﺏ‪z‬ء ‪N‬ن ا*ك ‪ q b‬ﺏة وﺙت‪.‬‬ ‫وآ‪ A3‬إذا إﻥ‪ Bx‬ا‪ @ uCY‬ه‪ :3‬ا‪5 4‬ﺏ ‪5‬ة ی " ا‪r ، "s‬ن " ا‪MB5B‬‬ ‫ﺝًا أﻥ ی‪s- 6‬ی‪ًs‬ا ‪ @ G‬آ‪ M‬ة ‪ ،‬و‪ B‬آن ا‪4‬ﻥ‪c‬ء ه ‪5‬ة " م ا‪s-5‬ی‪s‬‬ ‫ ی*‪x5‬ق اد ﺏ‪ f-‬ا‪ s B wb‬ﺏ " أی" ه‪5 :B‬ة ا‪4‬ﻥ‪c‬ء و ‪5‬ة م‬ ‫ا‪s-5‬ی‪. s‬‬ ‫و‪3G‬ا ‪r‬ذا أری إ ‪C5‬ام ا‪4‬ﻥ‪c‬ء ﺏ  ‪ "B‬ا_وري أن ﻥ‪ -‬ﺝ‪ O B‬ا‪s-B‬زات‬ ‫ا‪* EBB‬ك ‪ " " -‬ا‪ @ <bB‬ﻥ *‪ ،6‬وإذا ﺡث اخ @ ه‪ :3‬ا‪ B-‬‬ ‫و ‪s‬ز ا‪ uCY‬ا‪5 4‬ﺏ ﺽ ً ﺥ‪T‬ل ا‪4‬ﻥ‪c‬ء ‪r‬ن ا*ك ف ی*‪5 B5‬ة أل‪.‬‬ ‫ ا‪IB‬د ﺏ‪-‬ب؟‬ ‫وهك إﺝاء ‪R‬ﺥ ی*‪C5‬م ‪- fC‬ل ا*ك وه ا‪-‬ب‪ .‬وا‪-‬ب ‪ 1‬‬ ‫ی*‪C5‬م ; ﺡوث ا*ك ‪ ،‬وا‪ @ BE‬إ ‪C5‬ام ا‪-‬ب ‪ @ "BE‬أن ا‪" uCY‬‬ ‫ی*‪ @ B5‬أداء ا‪5 4‬ﺏ إذا آن ه‪3‬ا اث ‪ V‬ا‪VB‬ب ه ا‪ 5‬اﺡ ة‬ ‫ا‪ ، 5B‬و" أ‪ED‬ل ا‪-‬ب‪ .‬ا‪-‬ب ا‪B‬دي آ‪ I‬ا‪GE‬ﺏ وا‪ .-I‬و‪G‬‬ ‫  دی ً آ‪5‬ﺏ ‪ q‬ا‪ @g‬وی‪ @x‬أن ﻥ‪35‬آ ‪ ً D‬ه ً " ا‪-‬ب وه أن ی‪5‬د "‬ ‫ﺡ [ﺙ ‪ @ :‬ا*ك و ی‪- "EB‬ی< ا‪ 1B‬ات ا‪- b-B‬ی ً ً‪ .‬ذ‪N A‬ﻥ ‪BG‬‬ ‫إﺥ‪ <5‬إدراك ا‪ T . 1B uCY‬ی‪- "EB‬ی ﺏ‪5 r‬ر‪ً 1 :‬ا ‪ ً b-‬ی‪ OB‬آ ً‬ ‫‪. ً -‬‬ ‫وآ‪ً 1‬ا ی*‪C5‬م ا‪-‬ب @ ‪ A‬ا‪B‬ا‪ <b‬ا‪ @5‬ی‪ " dI‬ا_وري إﻥ‪G‬ء ا‪5 4‬ﺏ‬ ‫ @ ﻥ ی‪ ،O‬وه‪ :3‬ا‪ B-‬أ ع " ‪ B‬ا‪4‬ﻥ‪c‬ء ‪.‬‬ ‫وﺙ‪ B‬ﻥ‪ c‬ﻥ‪G‬ﺉ  أن ﻥ‪ w5‬إ ‪ G‬ﺡ " ﻥ*‪C5‬م ﺏ ً ‪ OB‬ا*ك وه@ ا‪5‬ﺹ ‬ ‫ﺏ‪s-5‬ی‪ s‬ك ﺏی‪s- M‬ی‪ًs‬ا ﺝ ً @ ﻥ ا‪ wb‬ا‪3‬ي یث ا‪-‬ب وه‪3‬ا ی‪n‬دي‬ ‫إ‪ F‬إﺡ‪T‬ل ای‪ M‬ا‪VB‬ب @ ااغ ا*آ@ ا‪3‬ي آﻥ‪ xY w‬ا‪5 4‬ﺏ‬ ‫ا‪.b-B‬‬ ‫ﺏ‪4‬ﻥ‪c‬ء ﺏ‪ f-‬ا‪b‬ﺉ‪ O‬ا*آ ‪ V‬ا‪ B B‬ی‪ 5- "EB‬أذآ ‪o‬‬ ‫……………………………………………‪1-‬‬ ‫…………………………………………… ‪2-‬‬ ‫…………… …………………………… ‪3-‬‬ ‫………………………………………… ‪4-‬‬ ‫أذآ ﺏ‪ f-‬ا‪b‬ﺉ‪ O‬ا*آ ا‪ ;c5 @5‬إ ‪C5‬ام ا‪-‬ب‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫………………………………………………………………‪1-‬‬ ‫……………………………………………………………… ‪2-‬‬ ‫……………………………………………………………… ‪3-‬‬ ‫……………………………………………………………… ‪4-‬‬ ‫و‪ @E‬ﻥ‪ MBE‬اﻥ; ا‪C‬ا@ " ه‪ :3‬اﺡة‪ " ،‬ا_وري أن ﻥ‪-‬ف دًا‬ ‫ ً " ا‪cIB‬ت ا‪C‬ﺹ ﺏ‪-5‬ی‪ M‬ا*ك ‪.‬‬ ‫ ا‪s-B‬ز ا‪4‬یﺏ@؟ ‪Apositive Reinforcer‬‬ ‫ ﻥ‪ Yb‬ه‪3‬ا ا‪GB‬م " ‪ Mb‬وا‪s-B‬ز ا‪4‬یﺏ@ ه ﻥ‪ " 5‬ﻥ‪5‬ﺉ‪ W‬ا*ك ‪n‬دي إ‪F‬‬ ‫زیدة إﺡ‪B5‬ل ‪E‬ار‪. :‬‬ ‫ ا‪s-5‬ی‪ s‬ا*@؟ ‪Negative Reinforcement‬‬ ‫إﻥ إﺥ‪5‬ء ‪  1‬آ‪5 ‰ 5‬ﺏ‪ ،‬و" ا_وري أن ی‪s‬داد ا أو ‪E‬ار‬ ‫ا‪5 4‬ﺏ ا‪ @5‬إ ‪-5‬ت ا‪ 1B‬ا‪ @E .B‬ر أن ا‪s-5‬ی‪ s‬ا*@ ‪ b‬ﺡث‪ .‬و"‬ ‫أ‪ 1‬ا‪s-5‬ی‪ s‬ا*@‪ <b :‬ﻥ أن ا‪ ) Mc‬أ ( یي ‪ً-5‬ا " ا‪) Mc‬ب(‪N ،‬ن‬ ‫ا‪N‬ﺥ یﺹ ‪r ،‬ذا آن اص ‪ً 1‬ا اً‪ ،‬واي ﺏ‪ً -‬ا ی‪s‬داد " ﺡ ا‪E5‬ار‬ ‫أو ا‪5‬ا ﺡ " یﺝ ا‪ 1B‬ا‪r ،B‬ن اي ﺏ‪ً -‬ا إ ‪5‬ﺏ ‪s-5‬ز ً ‪.‬‬ ‫ ا‪s-B‬ز ا‪@Y‬؟ ‪A conditioned Reinforcer‬‬ ‫أن ا‪s-B‬ز ا‪ 1 @Y‬ﺡ دي ی‪ ;*5E‬ﺥ‪I‬ﺉ‪ u‬ا‪s-B‬ز " ﺥ‪T‬ل ‪ B‬إ‪5b‬اﻥ ﺏ ‪.‬‬ ‫ ا‪4‬ﻥ‪c‬ء ‪: Extinction‬‬ ‫إﻥ ‪E ub B‬ار إ ‪5‬ﺏ ; ﺝ‪ O B‬ا‪s-B‬زات ا‪ A5 EBB‬ا‪5 4‬ﺏ ‪.‬‬ ‫ ا‪-‬ب؟ ‪Punishment‬‬ ‫إن ا‪-‬ب ‪ 1‬ی*‪C5‬م ; ﺡوث ا*ك ‪ B‬ی‪n‬دي إ‪ F‬ﻥ‪E @ u‬ار‪. :‬‬ ‫ ا‪IB‬د ﺏ‪c5‬ی‪ O‬ا*ك ؟ ‪Shaping‬‬ ‫‪c‬ی‪ O‬ا*ك أو ‪ EY‬ه ‪s-‬ی‪ s‬ا‪5 4‬ﺏت ا‪5 @5‬ب " ا‪5 4‬ﺏ ا‪G‬ﺉ ‬ ‫ا‪VB‬ﺏ‪.‬‬ ‫ ا‪IB‬د ﺏ‪ zC‬ا ي؟ ‪Baseline‬‬ ‫ ﻥ‪ Yb‬ه‪3‬ا " ‪ Mb‬ای ‪ B‬ی‪- 

x c5‬ت ا*ك " ﺥ‪c‬ات‪.‬‬ ‫وا‪ zC‬ا ي‪ ،‬أو ا‪-B‬ل ا ي ه ﺡوث ك ‪ " -‬ﺏ‪E5‬ار ‪Mp @ " -‬‬ ‫‪p‬وف ﺏ  دی‪ ،‬أي ‪ Mb‬أن ‪ x‬أي ﻥ‪5‬ﺉ‪* W‬ك ‪.‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫ ا‪IB‬د ﺏ‪Y‬ط ا‪s-5‬ی‪ s‬؟ ‪Reinforcement contingency‬‬ ‫إﻥ ا أو ا‪Y‬ط ا‪cB‬ب ﺡوﺙ ‪ @E‬یث ا‪s-5‬ی‪ s‬أو ا‪-‬ب و @ ‪ M‬ا‪1B‬ل‬ ‫‪ b‬ی‪ M @5‬ﺙء إذا إ‪s-5 .- z5‬ی‪ s‬ﺏ‪1‬ء ‪Y‬وط ﺏوث ك ‪ " -‬وه‬ ‫ا‪5‬ط ا‪.;-‬‬ ‫وا‪L‬ن ‪ M55‬إ‪ F‬ا‪ 6 c5‬وا‪B5‬ی" ا‪: @B-‬‬ ‫ا‪C‬ـــة ‪:‬‬ ‫إن ا‪G‬ف اﺉ *@ ‪ :3G‬ا‪C‬ة أن ی ا‪ ;c‬ﺏ‪g‬هة ‪D‬ﺉ‪ @ -‬ل ا‪ -5‬وأن‬ ‫ی‪-5‬ف @ ‪ x5‬ا‪ .G‬و‪ ;c5‬ه‪ :3‬ا‪C‬ة ‪E @E‬ن وا‪ ً B -b‬أﻥ ﺡ "‬ ‫وﺡات درا و‪ " B-‬و‪ . 3 T‬و‪ " E‬ﻥ*‪ O c5‬ذ‪ A‬ه و ف ﻥ*‪C5‬م‬ ‫إ ‪5‬ا  ‪ ،5C‬ویﺝ‪ O‬ذ‪ A‬إ‪ F‬أن ‪c‬ی‪ O‬ا*ك أو ‪ EY‬ی‪ ;c5‬أن ی‪E‬ن‬ ‫ا‪ @ ;c‬آ‪ s‬ا*‪ c‬وا‪ *B‬وأن " ﺡ أن ی‪ x‬ك ‪R uCD‬ﺥ و‬ ‫ی*‪ O c5‬أن ی‪ @c-‬ه‪3‬ا ا‪ ; ME 6‬و" ه ‪r‬ﻥ ﻥ*‪ O c5‬أن ﻥ‪5‬ح @ ا‪;c‬‬ ‫أن ی‪-‬د إ‪ F‬ا ا‪B‬ر أو ا‪ N‬ی ویأ @ ‪ 

x‬ك " ﺡ " اس ‪.‬‬ ‫و‪ E‬ﻥ*‪ O c5‬أن ﻥ*‪C5‬م أ ﺏ ً وﺝ آ‪ " 1‬أﺹب ﻥ‪g‬یت ا‪ -5‬ا‪ c5‬‬ ‫ ﺉة وﻥً‪ ،‬وه‪3‬ا ا‪ N‬ب ه أ ب ا‪.M 1B5‬‬ ‫وإذا آن ا‪ ;c‬ی*‪ O c5‬أن ی‪B‬رس ‪ M EY‬ا*ك @ ا‪ <b‬ﺡ  ‪r‬ﻥ ‪ b‬ی[‬ ‫إ‪ <b F‬ﺥ‪I‬ﺉ‪ u‬ا‪ <bB‬ا @ أي أﻥ ی‪ M1B‬اا‪ Ob‬وذ‪N A‬ﻥ ﻥ* ﺏ[ن‬ ‫ا‪ ;c‬ی*‪ O c5‬أن یم ﺏ‪ M EY5‬ا*ك @ ﺡة درا ﺡ  و" ه ‪B‬رس‬ ‫ذ‪ @ A‬ﺡة درا ‪ M1 @ -cI‬ه‪ :3‬اة ی‪ ;-‬ا‪ 3 T5‬أدوارًا ‪ -‬أي‬ ‫ی‪1B‬ن ه‪ :3‬ا‪N‬دوار‪ .‬وی‪ 5‬ذ‪ A‬ﺏﺹ< ا‪ 3 T5‬وی ﺥ‪I‬ﺉ‪ GI‬آ‪5‬ﺏ‪ ،‬و @ ا‪;c‬‬ ‫أن یول ‪ M EY‬ك ه‪n‬ء ا‪ " 3 T5‬اﺹ< ا‪5EB‬ب ‪ .G‬و ف ﻥ‪A <I‬‬ ‫أﺡ ‪I‬ل @ ا‪B‬ر ) أ ( وﻥ‪5‬ث " ‪ @ 3 B‬ه‪3‬ا ا‪ MI‬و*‪ B‬ﺝﺏ و ‪A‬‬ ‫أن _‪ O‬إ ‪5‬ا  ‪ M EY5‬ا*ك ‪3G dI‬ا ا‪.3 B5‬‬ ‫ ه@ إ‪E‬ﻥ ت ه‪ :3‬ا‪B‬ر ؟‬ ‫ه‪ :3‬ر ‪ -5‬ا‪ " " b-B‬ا‪ 3 T5‬و‪3 T u CY b‬ه وإ_‪ d‬أن ی‪G‬‬ ‫ﻥاﺡ@ ‪Ib‬ر وﻥ‪ @ ً I‬ا‪5*B‬ي ا‪GB @ N‬رات ا‪  N‬آاءة وا‪5E‬ﺏ‬ ‫وایﺽ ت‪ .‬وا‪B‬اد ا‪ :3G B -5‬ا‪GB‬رات ‪5‬ا ة @ ﺡات ﺹ‪ x‬ة ورة‬ ‫ة ا‪N‬ﻥ‪ cY‬اﺉ * ‪ .‬و‪ wI b‬ه‪ :3‬ا‪B‬اد وإ_‪ d‬أﻥ‪ 3 T5  G‬ا‪3‬ی"‬ ‫ین ﺏ‪ :3G‬ا‪B‬ر ‪.‬‬ ‫إ‪ 65‬زی ﺏ‪ :3G‬ا‪B‬ر وه ی*‪ O c5‬أن یأ و أن ی‪ ;5E‬ﺡ‪ @5‬ﺡوف ا‪G‬ء‬ ‫و ی*‪ O c5‬أن ی‪ .-‬و‪ @_b b‬ﺡا@ ‪ " %60‬آ‪ M‬ﺡ‪ I‬ا‪ c‬س ‪ ،‬و ‪%40‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫ ا‪ c‬ص و یﺝ ه " ا‪ ;E " 5c‬و  ‪ ،‬وه ی‪5‬ك "‬ ‫ا‪ c‬س إ‪ F‬ا‪ c‬ص وﺏ‪ E-‬ة واﺡ آ‪ Y M‬د‪b‬ﺉ‪ .6‬وواﺽ‪ d‬أن ‪-‬ل‬ ‫إ ‪5‬ﺏ‪ @ 5‬ایﺽ ت وااءة وا‪5E‬ﺏ ﺹ )أي أﻥ ی‪ @x‬أن یﺥ‪ M‬ﺡة "‬ ‫اات ا‪T1‬ث ا‪B‬ورة ة ا‪N‬ﻥ‪ cY‬اﺉ *  ‪-5‬ض ‪ :3G‬ا‪B‬اد‪).‬‬ ‫و‪ b‬ﺹ‪ wBB‬ا‪B‬اد ا‪B‬ﺝدة @ ﺡات ا‪GB‬رات ا‪  N‬ﺏ ی‪I‬ر ا‪3 B5‬‬ ‫إ ‪5‬ﺏت ﺏ* ‪ c‬وﺹ‪ x‬ة وی‪ -B "EB‬أن ی‪T‬ﺡ| ه‪ :3‬ا‪5 4‬ﺏت وی‪s-‬زه ‪.‬‬ ‫و ف *‪C5‬م ‪ Ocb‬ﺹ‪ x‬ة " اي آ‪s-B‬زات ‪s‬ی‪N ،‬ن ا‪1‬ء و‪O Y‬‬ ‫ا‪ -B‬وإه‪ B5‬ﺏ ﺙ‪ w‬م ﺹ‪T‬ﺡ ‪ 5‬آ‪s-B‬رات @ ا‪B‬ﺽ@‪ .‬ویو أن زی ی‪5‬ه‪M‬‬ ‫ا‪ @ -B‬ﺝ‪ O B‬ا‪N‬و‪b‬ت‪ ،‬وأﻥ ی*‪5 OB5‬ﺝ ‪ . G‬وه ﺏ‪[5‬آ  ی‪. G-5‬‬ ‫أهاف ا‪C‬ة‪:‬‬ ‫ @ ا‪ ;c‬أن یم ﺏ‪B N‬ل ا‪: L‬‬ ‫‪1‬وﺹ< ‪ M EY B‬ا*ك ا‪ @5‬ف ی*‪ @E GC5‬ی‪35‬ب زی " ﺡة‬‫ا‪N‬ﻥ‪ cY‬اﺉ * إ‪ F‬ﺡة ا‪GB‬رات ا‪.  N‬‬ ‫‪2‬وﺹ< ‪ M EY B‬ا*ك ا‪ @5‬ف ی*‪s GC5‬یدة ‪-‬ل إ ‪5‬ﺏ زی ‪B‬اد‬‫ا‪GB‬رات ا‪.  N‬‬ ‫‪3‬وﺹ< ‪ M EY B‬ا*ك ا‪ @5‬ف ی*‪35 GC5‬ب زی " ﺡة "‬‫ﺡات ا‪GB‬رات ا‪  N‬إ‪ F‬ﺡة أﺥي وا‪ @5‬ف ‪ @ :s‬ا‪. MB-‬‬ ‫‪4‬وﺹ< ا‪cC‬ات ا‪n @5‬دي إ‪ F‬أن ی‪5‬ل ا‪I dI -B‬رًا ‪5‬زی‪O‬‬‫ا‪s-B‬زات ا‪. Y‬‬ ‫‪5‬ﺏ‪ -‬أن ‪ " @G5‬ا‪B N‬ل ا*ﺏ‪ 6‬ﺽ‪ " O‬ك ادًا إ ‪5‬اﺽ  " ‪-‬ت‬‫إ ‪5‬ﺏ زی {ﻥ‪ cY‬ا‪ 5CB‬وﺽ‪ @ G-‬ر ﺏ ﻥ@ ‪.‬‬ ‫إﺝاءات ‪ 6 ME‬أهاف ا‪C‬ة ‪:‬‬ ‫‪1‬ﺡد ا‪5‬رﺏت ا*آ ادی ‪ M EY5‬ك زی و‪c‬ی‪ " M5 -‬ﺡة‬‫ا‪N‬ﻥ‪ cY‬اﺉ * إ‪ F‬ﺡة ا‪GB‬رات ا‪  N‬وﺽ‪b @ G-‬ﺉ‪ .B‬ﺙ ﺡد ا‪s-B‬زات‬ ‫ا‪ @5‬ف *‪ GC5‬وأو‪b‬ت إ ‪C5‬ا‪. G‬‬ ‫‪2‬ﺡد ا‪5‬رﺏت ا_وری ‪4‬ﺡاث زیدة @ ‪-‬ل ا‪5 4‬ﺏ إزاء ا‪B‬اد ا‪ B -5‬‬‫وﺽ‪b @ G-‬ﺉ‪ .B‬ﺙ ﺡد ا‪s-B‬زات ا‪ @5‬ف ﻥ*‪ GC5‬وأو‪b‬ت إ ‪C5‬ا‪. G‬‬ ‫‪3‬ﺡد ا‪5‬رﺏت ا‪ @5‬ف ‪s-‬زه ‪35 @E‬ب زی " ﺡة " ﺡات‬‫ا‪GB‬رات ا‪  N‬إ‪ F‬ﺡة أﺥي وﺽ‪b @ G-‬ﺉ‪ .B‬ﺙ ﺡد ا‪s-B‬زات ا‪C5*B‬م‬ ‫و‪C5* @5‬م ‪.‬‬ ‫‪4‬ﺡد ا‪s-B‬زات ا‪ Y‬ا‪ @5‬ی أن ‪ GY‬وﺡد ا‪cC‬ات ا‪ G-5 @5‬وﺽ‪G-‬‬‫ @ ‪b‬ﺉ‪. B‬‬ ‫‪5-‬ﻥ*‪ 6‬ﺏ " اﺡ‪c M‬ی‪ O‬ا*ك ا‪ 6 @5‬ذآه @ )‪ (4) ،(3) ،(2) ،(1‬ﺙ ﺝ‪sG‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫ﺏ‪ f-‬ا ﻥت ا‪5 4‬اﺽ ‪ @ G-_5‬ا ا ﻥ@‪.‬‬ ‫‪6‬ﺝ‪ sG‬وﺹ ً ‪5E‬ﺏ ً { ‪-‬ل ا‪. 6 B ،4 ،3 ،2 ،1 @ wB @5‬‬‫‪7‬راﺝ‪ O‬آ‪5‬ﺏ ی ه‪ :3‬اﺡة ‪.‬‬‫‪.................................................. ......‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ‬ ‫ا‬ ‫أه‪ -‬ا ‪ 4# ,‬ة ا (د و‪ 4#‬ﺕ‪ 7 38‬ﺱ آ" و‪ 4#‬ﺕ‪ 3‬ی‪ - " /0 1‬ﺕ‪(,‬ی<‬ ‫ا ‪ - ,‬ا >راﺱ ا ‪ ,  3‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫ا‪: -5‬‬ ‫)‪(1‬أه‪ -‬ا ‪ 4# ,‬ة ا (د – و‪ 4#‬ﺕ‪ 7 38‬ﺱ آ"‪ ..‬و‪ 4#‬ﺕ‪ 3‬ی‪: " /0 1‬‬ ‫إذا [ ﺡ ة اد‪ ،‬ﻥ أن ا‪ -5‬ی‪E MEY‬ﻥ ً ه ً ‪ @ G‬ﻥ *‪ B5‬اﺡ‪M‬‬ ‫ا‪ B-‬ا‪ Mc . 5CB‬ی ‪s‬ودًا ﺏ‪-‬د ‪ " M b‬ا‪- N‬ل ا‪ *E-B‬آ‪ uB‬وا‪ O‬أﺙء‬ ‫اﺽ ‪ ،‬وا‪E‬ء‪ ،‬وﺡآت ا ی" وا "‪ ،‬و ‪ B‬ت ا‪4‬ﺥاج‪ .‬وه‪ :3‬ا‪- N‬ل ‪c‬ی‬ ‫روﺙ و *‪ .*5E w‬و‪ "E‬ی ا‪ Mc‬أن ی‪ -5‬آ‪ً 1‬ا " اآت وأﻥاع‬ ‫ا*ك ا* ‪ z‬وا‪B‬آ; اﺡ‪ :B M‬ا‪ -5 . 5‬ا‪ x‬وا‪-‬دات وا‪ B‬ل‬ ‫وا‪4‬هت وا‪GB‬رات‪ ،‬وان واف وا‪-‬م ا‪ .5CB‬وه ی‪ -5‬آ‪ M‬ذ‪" A‬‬ ‫وای وأ‪b‬رﺏ وز‪T‬ﺉ ور ‪ .‬وه ی‪ z -5‬ا‪ DN‬ء ا‪ I‬أو ا‪VB‬ب‬ ‫ ‪ ،G‬و‪ b E‬ی‪ -5‬أی_ً ا‪-‬دات ا* ا‪ @5‬ی _‪ G‬ا‪ .OB5B‬ﺏ‪ M‬أن آ‪ M‬ی‪ B-5‬‬ ‫ی‪E‬ن ﺏ_ورة إرادیً‪ ،‬ی‪ -5‬ا‪ " Mc‬ك ا‪B‬رس ﺝاﻥ; ‪ b ،5C‬ی‪-Y‬‬ ‫ﺏ‪ G‬ا‪ Mc‬و ﺡ‪ @5‬ا‪B‬رس ﻥ* @ ﺏ‪ f-‬ا‪N‬ﺡ ن آ‪ B‬أﻥ ی‪ " -5‬آ‪ 5‬و" أ‪b‬اﻥ ‬ ‫ا‪B‬ﺝدی" ‪ @ -‬ﺡة ارا ‪ ،‬ﺏ‪ M‬أﻥ ی‪ -5‬ﺡ‪ " @5‬ا‪ g5‬ا ‪s‬ی@ ‪B‬ر ‪.‬‬ ‫و‪ b‬ی‪ 5‬ا‪B‬ء آ‪ً 1‬ا " ا‪-‬دات وا*‪B‬ت وا‪4‬هت دون ﺡ  @ ذ‪E ،A‬ن‬ ‫ا‪g‬وف ا‪4‬ﺝ‪ B5‬ا‪ c B‬ﺏ‪ f-‬ا‪ N‬اد‪ GB- @ ً ،‬ا‪ " 1E‬ا‪I‬ت ‪ V‬‬ ‫ا‪VB‬ﺏ ‪.‬‬ ‫آ‪ B MB5Y A3‬ا‪ -5‬ﺏ_ورة @ ‪ M-‬واﺽ‪ " ،d‬ﻥ‪ -5‬ﺏ‪f-‬‬ ‫ا‪4‬هت وا‪4‬ﻥ‪-‬ت ﺏ‪4‬ﺽ إ‪ B- F‬ا‪-B‬ت وا‪GB‬رات ‪.‬‬ ‫ﻥ‪ " uC‬ه‪3‬ا آ إ@ أن ا‪ -5‬ﺥ‪I‬ﺉ‪s B5 u‬ة ‪ -‬ی‪B‬رس دورًا رﺉ * ً‬ ‫ @ ‪ M EY‬ك اد و‪E‬ی" ‪ ، 5 ICD‬ا‪ N‬ا‪3‬ي ی‪ E-‬أه‪ B‬درا ‬ ‫و ‪ً -‬‬ ‫ ‪ -‬ا‪ -5‬وا‪b‬ف @ ا‪B‬دئ ا‪*B‬ة ‪.‬‬ ‫وﻥ‪ًg‬ا ‪ :3G‬ا‪N‬ه‪ B‬ا‪E‬ي ‪ @ -5‬ﺡ ة اد‪B @ ،‬ء ا ی‬ ‫آ ة ﺏرا ‪ B‬ا‪ -5‬درا ‪ B‬ی ‪ .‬وأدت ﺏﺙ‪ G‬إ‪ F‬إآ‪Y5‬ف أه‬ ‫دئ ا‪ .-5‬وﺝی ﺏ‪3‬آ أن ‪ B‬ا‪ w* -5‬ﺏ‪ B-‬ا* ‪ c‬ا‪ @5‬ی‪ "EB‬ا‪b‬ف‬ ‫ @ ﺹه ا‪ -5CB‬ﺏ*‪ @ – G‬ا‪5 <b‬ﺥ‪ M‬ﺹ ‪-5‬دة و‪E 5‬ن‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫‪ G5I‬ا‪-‬ی " ا‪C‬ات ا‪ 6 @5‬أن أ‪D‬ﻥ إ ‪- " G‬ت و‪G‬رات‬ ‫وإهت‪ ..‬إ‪. q‬‬ ‫وه ‪ BG "BE‬ا‪ ،‬ﺡ ی‪E‬ن  ‪ M‬ه‪3‬ا ا*ك ا‪ -B‬إ‪F‬‬ ‫ ﺹ‪ :‬اﺉ * ﺡ‪ @5‬ی‪ B * @*5‬ا‪ -5‬وإآ‪Y5‬ف أه دﺉ أو ‪b‬اﻥ ‪.‬‬ ‫و‪ @E‬یم ﺏ‪ :3G‬ا‪ ،BGB‬یول " ﺥ‪T‬ل درا ا‪ B-B‬أن ی‪5‬ول ﺏ‪ f-‬ا‪ x5B‬ات‬ ‫ا‪ -B‬ﺏ‪5‬ی;‪ ،‬وی@ @ ﺏ‪ G_-‬ا‪L‬ﺥ ﺙﺏ‪ ،ً5‬ویول أن ی ا‪ x5‬ات ا‪@5‬‬ ‫‪c‬أ @ ا*ك ﺽ‪ O‬ارا ‪ .‬وﺏ‪r‬ﺥ‪I5‬ر‪ ،‬یول اﺡ @ ه‪ :3‬ارا ‬ ‫ا‪ B-B‬أن یم ﺹرة ﻥ ‪B‬ا‪ - - <b‬آ‪ B‬ﺝ @ ت ا ة ا ‬ ‫ﺥرج ا‪ .MB-B‬وه " ه‪3‬ا ه درا ا‪-‬ﺹ ا‪ -5  N‬ا @ " أﺝ‪M‬‬ ‫‪s‬ی " ا‪ B G‬ﻥ‪ -‬ﺏ‪GB‬م ا‪ .-5‬وه @ ‪ G‬ه‪3‬ا ی‪ p‬یي @ ت‬ ‫أﺥي " ا‪ ،-‬ﺡ ‪ M‬ا‪B‬اد ا‪ B E‬ﺉ ا‪B‬آ إ‪ F‬ﺹه ا‪  N‬آ‪ B‬أﻥ ‬ ‫ی‪B‬ﺙ‪ WG M‬ا‪ -‬ا‪3‬ي یرس  ا* ا‪ ،zb*5B‬وإ ‪5‬ر‪ :‬دا ‪ -‬ا‪ *B‬ا‪@5‬‬ ‫‪ ،G z‬ﺏ‪ fx‬ا‪ B g‬إذا آن ه‪3‬ا ا* ه ﺝ* ‪ ،uCD‬أو ‪ b‬ه روﺝ ‬ ‫أو أي دة أﺥي ‪.‬‬ ‫و ‪ AD‬أن ه‪ :3‬ارا ا‪ B-‬ا‪ " T_ ،-5 BgB‬آﻥ‪ G‬ا‪ A*B‬اﺉ *@‬ ‫‪ *5‬ﻥ‪[Y‬ة ا*ك و‪E‬ی" ا‪r ، ICY‬ﻥ‪n G‬دي دورًا ه ً وﺥ‪ً c‬ا @ آ‪" 1‬‬ ‫ا‪ B‬دی" ا‪  c5‬ا‪ @ .G‬ان ا‪5‬ﺏ ‪ ،‬ﻥ ا‪4‬ه‪B5‬م ﺝ‪ Mb " ً G‬ا‪ " -‬‬ ‫ﻥ ا‪ B-‬ا‪5‬ﺏی‪ ،‬وه@ ا‪ B-‬ا‪ @5‬م @ إآ*ب ا‪ ‘Y‬ا‪-B‬ت‪ ،‬و‪ B‬‬ ‫ا‪GB‬رات ی‪ ،G‬و‪ G1B‬ا‪-B‬ی وا ‪ .‬و ‪ AD‬أن إزدید ‪ G‬اﺉ‪ " B‬ﺏ ه‪:3‬‬ ‫ا‪ B-‬ا‪5‬ﺏی‪ -5 ،‬و ‪ 5-‬ی‪n‬دي إ‪ F‬ر ‪ O‬آء‪ ،G‬و; ا‪ CB‬وا‪4‬ﻥا ت‬ ‫ا‪. G <C5 b @5‬‬ ‫و @ ان ا‪ ، I‬ی‪ "EB‬ا‪5 4‬دة " ﺏث ا‪ @ -5‬ل ا‪5‬ری; ا‪@GB‬‬ ‫‪B-‬ل‪ ،‬وإآ*ﺏ‪G G‬رات ا‪ MB-‬و دا ا* ‪ ،B‬وﺥ‪ f‬إﺹﺏت ا‪ MB-‬ا "‬ ‫ا‪ -5‬اﺹ ‪GB‬رات‪ .‬آ‪ B‬ی‪ "EB‬ا‪5 4‬دة " ﺏث ا‪ -5‬ا‪C‬ﺹ ﺏ[ﺙ اا ‪s‬‬ ‫ @ ‪-‬ل ا‪N‬داء ود‪ @ 5b‬ر ‪ O‬آءة ا‪ " -‬و ‪ M‬ا* ت ‪.‬‬ ‫أ @ ان ا‪4‬ﺽ‪c‬اﺏت ا* وا‪ "EB ، I-‬ا‪5 4‬دة " ﻥ‪g‬یت ا‪-5‬‬ ‫وه ‪ * @ B‬ﻥ‪[Y‬ة ا‪ " 1E‬ا‪4‬ﺽ‪c‬اﺏت وا‪-‬دات ا*آ ا‪T‬ا ‪.‬‬ ‫وﺏ‪ @5‬ی‪n‬دي ه‪3‬ا ا‪ G‬دورًا ه ً ‪ *B‬ة ای‪ 6‬ا‪T-‬ﺝ@‪ @ ،‬ا م ﺏ‪u CY5‬‬ ‫ا‪bN‬ب إ‪ F‬ا‪ ،b‬وأی_ً @ * أ ب ا‪ " 1E‬ا‪4‬ﺽ‪c‬اﺏت ا*آ ‪ .‬ه‪3‬ا "‬ ‫ﻥﺡ ‪ ،‬و" ﻥﺡ أﺥي ‪r‬ن آ‪ً 1‬ا " أ ; ا‪T-‬ج ا*آ@ ‪ g‬إ‪F‬‬ ‫ا‪4‬ﺽ‪c‬اﺏت ا*آ @ أﻥ‪ G‬دات ﺥ إآ‪ G*5‬اد @ ‪p Mp‬وف ‪، -‬‬ ‫و" ﺙ ‪r‬ن ‪ 

x‬ه‪ :3‬ا‪-‬دات ا‪ C‬أو ا‪ ; N‬ا*آ ا‪T‬ا ‪ ،‬وإﺡ‪T‬ل‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫ا‪-‬دات ا‪ I‬أو ا‪ ; N‬ا‪5‬ا  ‪ " G‬ﺥ‪T‬ل أ ; ا‪T-‬ج ا*آ@‪،‬‬ ‫ی‪ B5-‬إ ‪B5‬دًا آ ًا @ دئ و‪b‬اﻥ " ا‪. -5‬‬

‫)‪(2‬ﺕ‪(,‬ی< ا ‪: ,‬‬ ‫ @ ا‪ " V‬أﻥ ﻥ إﺝ‪ ً B‬ﺏ " ﺏﺡ‪ @1‬ا‪ -5‬ﺡل ‪-‬ی< ﺏ‪r ، -‬ﻥ ﻥ‪B‬‬ ‫إ‪ ً b‬واﺽ ً ﺏ ‪ B – G‬أوردو‪- " :‬یت‪ @ -‬ی‪ @x‬أن ی_‪ @ "B‬ا‪" -5‬‬ ‫‪p‬اه أو ی*‪ . -5‬و‪ @E‬ﻥ< @ ه‪ :3‬ا‪g‬اه‪ ،‬ﻥ*ق أﺡ ه‪ :3‬ا‪-5‬یت ‪.‬‬ ‫ی‪-‬ف ه رد )‪ (Hilgard, 1977‬ا‪ -5‬ﺏ[ﻥ "ا‪ B-‬ا‪ @5‬ﺏ‪_5B‬ه ی‪ [Y‬أﺡ‬ ‫ا‪N‬ﻥ‪ cY‬أو ﺏ‪ " ، x5‬ﺥ‪T‬ل ا‪5 4‬ﺏ ‪ <bB‬اﺝ‪ ،G‬ﺏ‪Y‬ط أ ﺝ‪ O‬ﺥ‪I‬ﺉ‪ u‬ه‪3‬ا‬ ‫ا‪ x5‬إ‪ F‬ا‪c M‬ی‪ ،‬أو ا‪ M‬ا_‪ ،W‬أو إ@ ﺡت رﺽ ی‪-5‬ض ‪G‬‬ ‫ا‪E‬ﺉ" ا@ ‪ M1‬ا‪ ;-5‬أو ا‪ b-‬أو ا‪B‬ض‪ ..‬إ‪".q‬‬ ‫وأه ﺥ‪I‬ﺉ‪ u‬ا‪ -5‬و ً ‪3G‬ا ا‪-5‬ی<‪ ،‬أﻥ ی‪ @ x MED @ Gg‬ا*ك أو‬ ‫ﻥ‪[Y‬ة ك ﺝی ی‪ "E‬ﺝدًا " ‪ .Mb‬وا‪ @ 1N‬ذ‪ A‬آ‪ 1‬ة @ ا‪ <b‬ا‪-5‬‬ ‫‪ - T‬رآب اراﺝ‪ ،‬وإآ‪*5‬ب دات ا‪ x‬وﺡ| ‪ Ib‬ة " ا‪،-Y‬‬ ‫ا‪ً 1B .5CB‬‬ ‫آ‪g G‬ه ‪[Y‬ة أﻥاع ﺝیة " ا*ك ‪ "E‬ﺝدة ي ا‪ .-5B‬وهك أ‪ED‬ل‬ ‫أﺥي " ا*ك ی‪ GB-5‬اد‪ ،‬وإن آن ه‪3‬ا ا‪D  -5‬ی اﺽح وﻥ‪ @-‬ﺏ‪G‬‬ ‫ا‪4‬هت ا‪4‬ﺝ‪ B5‬ﻥ ا‪ DN‬ء أو ا‪ N‬اد أو ا‪N‬ﺡاث‪ ،‬وا‪ B‬ل وا‪ M1B‬ا‪، -‬‬ ‫وا‪GB‬رات ا‪ @ B_5B‬ا‪ M 5‬ا‪4‬ﺝ‪ .@ B5‬و‪ G‬أی_ ً أﻥاع " ا*ك ا‪3‬ي‬ ‫ی‪ B-5‬اد دون أن ی‪E‬ن ًا ‪ M1‬ا‪-‬دات ا* وا‪CB‬وف ا‪B‬ﺽ ‪ .‬ه‪:3‬‬ ‫ا‪EDN‬ل ی‪ G Gg‬ا‪ @ -5‬ه ‪ x‬ات ری @ ك ا‪ N‬اد‪ *5 ،‬‬ ‫ﺡوﺙ‪ G‬ﺏﺽح ا‪Y‬ی‪ ،‬آ‪ B‬ه ال @ ا‪ 1N‬ا‪N‬ﺥي ا‪ 6 @5‬أن أ‪D‬ﻥ إ ‪G‬‬ ‫)‪ -‬دات ا‪ ،x‬أو رآب اراﺝ ‪).‬‬ ‫أ ا‪C‬ﺹ ا‪1‬ﻥ ‪ @G -5‬أﻥ یث " ﺥ‪T‬ل ا‪5 4‬ﺏ ‪ ،" - <bB‬أي‬ ‫إ ‪5‬ﺏ ا‪ <bB -5B‬ی‪ B‬ﺏ ‪ ،‬وه‪3‬ا ا‪ <bB‬ی‪ ً D "B_5‬أو ‪ ً ICD‬أو ﺡﺙ ً ‪،ً -‬‬ ‫‪ B‬ی‪ M1B‬ﻥ ً " ا‪ 5‬ا‪3‬ي ی*‪ ; 5‬ا‪D w -5B‬وط ‪ ، -‬ث ا‪.-5‬‬ ‫ ی‪ <b "B_5‬ا‪ -5‬ﻥ‪B‬ذﺝ ً ‪N‬ﺡ ا‪CDN‬ص آ‪B‬رس ا‪ ،MI‬أو ا‪N‬ب أو أي‬ ‫‪R uCD‬ﺥ ‪ ;*5E‬ﺏ‪ f-‬ا‪IC‬ل ا‪ ICY‬أو ا‪-‬دات أو ق ا‪ ، E5‬و‪b‬‬ ‫یاﺝ ا‪ uCY‬ا‪ <b‬ی‪5-‬د أن ی‪ G C‬ا‪ DN‬ء ﺽ @ ﻥ‪g‬م ‪ " -‬و ;‬ ‫ﺝ‪3‬اب‪ *E ،‬ه‪3‬ا ‪g T‬م وا‪ ،; 5‬ورﺏ‪ B‬یاﺝ أﺡاﺙ ً ‪ *E -‬إهت‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫ اﺉ أو ‪ ، I-‬أو إهت ‪ *5‬ﺏ‪ <-5‬ﻥ ا‪L‬ﺥی" ‪.‬‬ ‫وإذا آﻥ‪ w‬ا‪ 1N‬ا*ﺏ آ‪ G‬ﺽ‪ d‬أن ا‪ -5‬ه ‪ @ x‬ا*ك ‪r ،‬ن ه‪3‬ا‬ ‫ ی‪ @-‬أﻥ ی‪ MBY‬آ‪ M‬أﻥاع ا‪ x5‬ات ا‪c @5‬أ @ ا*ك‪G .‬ك أﻥاع أﺥي "‬ ‫ " ا*ك ‪ Gg‬ي‬ ‫ا‪ x5‬ات ا‪- @B5 @5‬ا‪c M‬ی ‪ ، -‬إذ أن هك أ‪ً ED‬‬ ‫ﺏ‪ f-‬ا‪E‬ﺉت ا ﺏ‪c MEY‬ي‪ ،‬و دﺥ‪ M1 .G -5 M‬إ ‪5‬ﺏ ا‪ uB‬أو ا‪O‬‬ ‫ي ا‪ Mc‬اﺽ ‪ ،O‬أو ﺏء ا‪ c‬ر ‪ ،GDY N‬أو إﻥ ع ااش ﻥ ‪. _ -D‬‬ ‫و‪ M1‬ا‪- N‬ل ا‪ *E-B‬ا‪ - c‬ي ا‪4‬ﻥ*ن " ‪ M b‬ر‪ Y‬ا‪ " -‬أو ﺙ@ اآ‬ ‫وی‪ A‬ا*ق ‪ @ N‬ا‪ @ zC‬اآ‪ .‬و‪ O‬ه‪3‬ا ‪ f-‬ه‪ :3‬ا‪EDN‬ل ا*آ ‬ ‫ا‪c‬ی ‪[5 b‬ﺙ ﺏض ا‪ -5‬ا‪ @5‬ی‪ B‬ﺏ‪ G‬ا‪E‬ﺉ" ‪.‬‬ ‫و" ‪p‬اه ا‪ x5‬ا‪N‬ﺥي ا‪C @5‬ج " ‪G‬م ا‪ ،-5‬ا‪ x5‬ات ا‪ @5‬ﺝ‪O‬‬ ‫‪ T‬ا‪c‬ﺉ ا‪ xI‬یأ @ ا‪ c‬ان ی‪ MI‬إ‪ F‬ﺡ‬ ‫إ‪ F‬ا‪ M‬ا_‪ً 1B ،W‬‬ ‫‪ " -‬ا_‪ ،W‬وا‪ Mc‬یأ @ ا‪TE‬م‪ ،‬أو إ ن ﺏ‪ f-‬ا‪N‬داءات اآ  ی‪5‬‬ ‫ﻥ_‪ B W‬ا‪I N‬ب وا‪T_-‬ت ا‪ " *B‬إﺹار ا‪GB‬رات‪ .‬آ‪ M‬ه‪:3‬‬ ‫ا‪ x5‬ات دﺥ‪ ،G -5 M‬و‪ O‬ه‪3‬ا ‪G‬ك أﻥاع " ا‪ x5‬ات ﺝ‪ O‬إ‪ F‬ا‪M 5‬‬ ‫ا‪3‬ي ی‪ 5‬ﺏ " ا‪ -5‬وا_ج‪ d I .‬أن ا‪ Mc‬یأ @ ا‪TE‬م وﺹ _‪W‬‬ ‫ا‪T‬زم‪ ،‬إ أن إرء ه‪ :3‬ا‪GB‬رة ی‪ @ <b5‬ص ا‪ -5‬وا‪4‬آ‪*5‬ب ا‪5 @5‬ح ‪B‬‬ ‫ﺏ‪. -‬‬ ‫وﺙ‪ x B‬ات أﺥي ی‪ "EB‬أن ‪c‬أ @ ا*ك‪ ،‬و‪ GE‬ﺝ‪ O‬إ‪ F‬ا‪5bn M‬‬ ‫أو رﺉ ‪ M1‬ول ‪ ، - b‬أو ا‪-5‬ض ‰ﺝ‪G‬د أو ا‪ ،;-5‬أو ا‪4‬ﺹﺏ ﺏ‪B‬ض‬ ‫‪ M1 ." -‬ه‪ :3‬ا‪ x5‬ات ﺥ‪ @ M‬إر ا‪. -5‬‬ ‫" آ‪ 6 M‬ی‪ d_5‬أن ی‪ s B‬ا‪ -5‬ه أﻥ ‪ x‬ات ‪c‬أ أو *‪@ 5‬‬ ‫ا*ك‪ ،‬وأﻥ یث آ‪5 r‬ﺏ ‪ <bB‬اﺝ‪ .G‬أ ی‪C‬ج " إر ا‪G ،-5‬‬ ‫ا‪ x5‬ات ا‪ " D‬ا‪ M‬ا_ج وا‪c‬ة واراﺙ أو ا " ا‪ ;-5‬أو‬ ‫ا‪B‬ض أو ول ا‪ … b-‬إ‪. q‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫)‪(3‬ا >راﺱ ا ‪: ,  3‬‬ ‫ﻥ‪ًg‬ا ‪N‬ن اﺏ ‪g < E5‬وف ا‪ x5B‬ة‪ " - ،‬أه ﺥ‪I‬ﺉ‪ u‬ا*ك‬ ‫ا‪4‬ﻥ*ﻥ@‪ .‬وﻥ‪ًg‬ا ‪ " -5 B‬أه‪ B‬ﺏ‪ x‬و‪ 5B BD‬إ‪ g- F‬ا‪B‬ا‪ <b‬وإ@‬ ‫‪ g-‬أﻥ‪B‬ط ا*ك‪) -‬ﺡ| أﻥ‪ g- @ B5- A‬م ﺏ " ‪ I‬ت ﺥ‪T‬ل آ‪M‬‬ ‫یم " أیم ﺡ @ ‪ A 6‬أن ‪ ، 5B-‬ﺏ‪ M‬أن ی ‪ z‬ﺏ " ﺏ إﺝ‪ B5‬إﻥ‪B‬‬ ‫‪T‬‬ ‫ی‪ B- @ B5-‬ا‪L‬ﺥون(‪ ;c -‬ا‪ N‬درا ا‪ -5‬ﺏ‪c‬ق ‪-5‬دة‪ً 1B .‬‬ ‫ﺡول ا‪ f-‬ﺏ أ ; إآ‪*5‬ب ا‪ N‬اد ‪GB‬رات ا ‪ ،‬و‪b‬م ﺏ‪ f-‬ﺥاء‬ ‫ا‪5‬ﺏ وا‪ -5‬ﺏ‪r‬ﺥ‪5‬ر ‪ -‬ق ا‪5‬ری ‪B‬ﺽ ت ‪ ، -‬وی*‪B- F-‬‬ ‫ا‪-N‬ب ایﺽ إ‪ F‬ا‪5‬ﺹ‪ M‬إ‪ F‬ق ‪5‬ری; أآ‪ B ، - 1‬ﺡ‪ 6‬أر‪ b ً b‬‬ ‫أﺙرت اه‪ <5C @ Y‬ا‪*B‬ﺏت وا‪B‬ریت ایﺽ ‪.‬‬ ‫ @ أن ‪B‬ء ا ی‪1‬ن ا‪g " -5‬ر ‪ " ) <5C‬ا‪4‬ه‪B5‬م ﺏ‪GB‬رات‬ ‫ا " ‪c‬ت ‪ <5C @  c B‬ا‪B‬ت(‪ ،‬إﻥ‪ G‬ی‪B5G‬ن ﺏ‪ B-‬ا‪-5‬‬ ‫ @ ذا‪ ،G‬وی*‪-‬ن إ@ إآ‪Y5‬ف دﺉ‪ G‬و‪b‬اﻥ ‪ ،G‬وه‪ :3‬ااﻥ " ‪ -‬أ ً ‪N‬ي ﺏﻥ‪W‬‬ ‫ ‪-‬ل @ ا‪5‬ری; أو ا‪5‬ﺏ أو إآ‪*5‬ب ا‪C‬ة ‪.‬‬ ‫ویم اﺡ‪1‬ن @ ل ا‪ -5‬ﺏرا ا‪ @ -5‬أﺏ*‪ z‬ﺹرة‪ @ ،‬أ س ا‪5 4‬د‪،‬‬ ‫ ‪r‬ن دئ ا‪ @ ً V 6c -5‬آ‪ M‬ا‪ <b‬ا‪. -5‬‬ ‫و‪ b‬ﺏ‪ w3‬ﺝ‪G‬د یة @ ل إآ‪Y5‬ف دئ ا‪ -5‬و‪b‬اﻥ وﻥ‪ " W5‬ه‪3‬ا د "‬ ‫ا‪4‬رات ا‪g‬ی ا‪ @5‬ﺡو‪ * w‬ا‪ .-5‬و‪ g-‬ه‪ :3‬ا‪4‬رات ا‪g‬ی ی‪MBE‬‬ ‫ﺏ‪ G_-‬ا‪N ،f-‬ن ﺏ‪ B f-‬ت ا‪ -5‬ا‪* @5‬ه إﺡي ا‪g‬یت ول‬ ‫ا‪g‬ی ا‪N‬ﺥي * ه ‪.‬‬ ‫و ف ﻥ‪-‬ض ‪ B‬ی@ ‪T1‬ﺙ إرات ﻥ‪g‬ی ‪ *5‬ا‪ ،-5‬ه@ ‪:‬‬ ‫‪1‬ا‪ @B‬ا*آ@ ا‪5‬اﺏ‪ ،@c‬ا‪3‬ي یم @ * ا‪4‬رط ﺏ " ‪G‬ت دة‪،‬‬‫وإ ‪5‬ﺏت ﺏ‪.G -‬‬ ‫‪2‬ا‪ @B‬ا‪: @ -B‬ا‪3‬ي ی‪ @c-‬إه‪ ً B5‬آ ًا ‪ B-‬ت ا‪ M1 -B‬ا‪G‬‬‫وا‪I5 4‬ر‪ * ،‬ا‪. -5‬‬ ‫‪ @3-‬ا‪ -5‬ا‪4‬ﺝ‪: @ B5‬ا‪3‬ي ی* ا‪ " -5‬ﺥ‪T‬ل ﻥ‪B‬ذﺝ@ اﺝ‪ @ B5‬أو " ﺥ‪T‬ل‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫ا‪B‬آة‪ ،‬أو ا‪ " -5‬ﺥ‪T‬ل ﺥة ‪ ،‬ا‪3‬ي ی‪ " 5‬ﺥ‪T‬ل د ذا@ ﺏ " ا ‬ ‫ا‪C‬رﺝ@ ‪.‬‬ ‫‪1‬ا‪ @B‬ا*آ@ ‪:‬‬‫(أ( ﻥ‪g‬ی ا‪4‬رط ا‪ @Y‬ا‪: @E TE‬‬ ‫‪ M‬ﺏ ف ا* ﺝ او @ )‪ @ ، (1849-1936‬ﻥ‪G‬ی ان ا‪Y O 5‬‬ ‫ﻥ‪5‬ﺉ‪ W‬رﺏ @ ا‪Y5‬ی‪ ،z‬ا‪ @5‬أﺹ‪- w‬ف ﺏ‪" r‬ا‪Y5‬ی‪ z‬ا‪ @E TE‬أو ‪Y‬ی‪z‬‬ ‫ﺏ ف أو ‪Y‬ی‪ z‬ا‪5 4‬ﺏ ‪ ً b‬ی ً ﺹ‪ BB‬ﺏ ف و آ; ﺝﺉ‪ ،O‬أﺥ‪ 3‬إ‪F‬‬ ‫ﺡة ‪s-‬و ا‪I‬ت‪ ،‬ووﺽ‪_ @ O‬ة‪ O ،‬رﺏ‪ c‬رﺏ ً ی ً ی‪" -B‬‬ ‫ا‪5‬ك‪ ،‬ﺙ ‪b‬م ﺏ‪ @ 5 MB-‬ﺥ ا‪ ;E‬وأدﺥ‪ M‬أﻥﺏ @ ه‪ :3‬ا‪ 5‬وأوﺹ‪ G‬ﺏ‪r‬ﺡي‬ ‫ا‪x‬د ا‪-‬ﺏ ‪ ،‬ﺏ إذا ل ‪-‬ب ا‪ ،;E‬ل ا‪-‬ب " ه‪ :3‬ا‪x‬ة إ‪ F‬ا‪N‬ﻥﺏ‪ ،‬ﺡ ‬ ‫ی‪ @ OB5‬أﻥﺏ إﺥ‪5‬ر رﺝ‪ ،‬و" ﺙ ی‪B "EB‬ب أن ی‪ " 65‬أن ‪-‬ب ا‪;E‬‬ ‫‪ b‬ل‪ - O ،‬آ‪ B‬ه‪3‬ا ا‪-‬ب‪.‬‬ ‫ا‪ MEY‬ر‪)1) b‬‬ ‫یﺽ‪ O‬آ; ﺏ ف ‪ ،‬ﺡ  ﺹ ‪ M‬أﻥﺏ ﺏ‪ x‬ا‪-‬ﺏ ‪ O B5 ،‬أي ار "‬ ‫ا‪-‬ب ز‪ :‬ه‪ :3‬ا‪x‬ة ‪.‬‬ ‫وی‪ M * 5‬د ‪cb‬ات ا‪-‬ب @ أ ‪c‬اﻥ داﺉی ‪.‬‬ ‫ویم ا‪B‬ب ﺏ‪YB‬هة ا‪ " ;E‬ﺥ‪T‬ل ‪ dB* :R‬ﺏؤی @ إ‪ :‬واﺡ ) "‬ ‫ا‪B‬ب ‪). z‬‬ ‫ویم ا‪-c‬م ‪ " ;E‬ﺥ‪T‬ل ‪ " E‬ﺏ‪ ،-‬وذ‪ A‬ﺡ‪ @5‬یث أي ‪،;E w 5Y‬‬ ‫ﺏ‪ ‘Y‬أﺥ ‪ V‬ا‪-c‬م ا‪3‬ي یم ‪ ،‬وأي ‪R‬ﺥ یي ا‪B‬ب أن ی‪-5‬ض ا‪. ;E‬‬ ‫و‪ Mb‬اء @ إﺝاءات ا‪Y5‬ی‪ ، z‬ی‪ @x‬ا م ﺏ‪ f-‬ا‪4‬ﺥ‪5‬ر ا‪B‬ﺉ@‪[ .‬و ی‪@x‬‬ ‫أن یم ‪ M1 ،‬ﺹور ﺹت ‪ ،" -‬أو ﻥ‪ C‬ﺹ *‪ @ B‬ﺽء ‪I‬ح‬ ‫وی‪ w5‬ا‪ ;E‬دة ﻥ ه‪3‬ا ا‪I‬ت ‪ ،‬إ أﻥ ی* ‪- M‬ﺏ ‪r .‬ذا @ أي ‬ ‫ﺏ‪* f-‬ق ا – ا‪3‬ي آن ‪ b‬إ ‪5‬د ‪r ،‬ن ا‪ ;E‬ﺉ‪- M * 3‬ﺏ ‪ .‬وی‪-‬‬ ‫ ‪B‬ء ا " ه‪ :3‬ا‪ @ bT-‬ا‪ MEY‬ر‪) 1 ) b‬‬ ‫ ‪ ) 1‬ﺹت ( ← إ ‪5‬ﺏ )ﺝ )‬ ‫ ( ‪- 2‬م ( ← إ ‪5‬ﺏ )‪-‬ب )‬ ‫ ‪I‬ت ی*‪ 15‬إ ‪5‬ﺏ ا‪54‬ت ﻥ‪ ،:‬إ أﻥ ی*‪ 15‬ا‪-‬ب آ‪ B‬ی‪ M-‬ا‪-c‬م‪ .‬أي‬ ‫أن "ا‪) "1 5‬ا‪I‬ت¬( ی‪ z‬ﺏ‪5 r‬ﺏ ا‪-‬ب @ ﺡ " ا‪) " 2 " 5‬ا‪-c‬م(‬ ‫ه ا‪3‬ي ی‪ z‬ﺏ‪5 r‬ﺏ ا‪-‬ب‪ .‬ﺏ‪ -‬ذ‪ A‬یأ اﻥ; اﺉ *@ @ إﺝاء ا‪Y5‬ی‪z‬‬ ‫ا‪ : @E TE‬یأ ا‪I‬ت‪ ،‬وﺏ‪ -‬ﺝ‪s‬ء " ا‪1‬ﻥ ‪ ،‬یم ا‪-c‬م ‪ ،;E‬وﺏ‪ -‬أن ‪E5‬ر‬ ‫ا‪sB‬اوﺝ ﺏ " ك " ا‪I‬ت وی ا‪-c‬م دًا " ا‪B‬ات ی‪5‬اوح ﺏ " ‪20 ، 10‬‬ ‫ة‪r ،‬ن د ﺹور ا‪I‬ت دًا ‪ 15* ،‬ا‪5 4‬ﺏ ا‪-‬ﺏ ‪.‬‬ ‫ ‪I‬ت ا‪3‬ي آن ی‪ 5‬إ‪b F‬ة إ ‪15‬رة ا‪5 4‬ﺏ ا‪-‬ﺏ ‪ ،‬ی‪ ، EB‬ﺏ‪ -‬ه‪ :3‬ا‪sB‬اوﺝ‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫ﺏ وﺏ " ا‪-c‬م‪ ،‬أن ی*‪ 15‬ه‪3G ،‬ا ی_ف @ ا‪ MEY‬ا*ﺏ‪ 6‬ﺥ‪ Oc5 z‬ﺏ " ا‪I‬ت‬ ‫وا‪5 4‬ﺏ ا‪-‬ﺏ ‪ @E ،‬ی‪ " -‬ا‪5‬اﺏ‪ z‬ای ا‪3‬ي ‪E‬ن )أﻥ‪ g‬ا‪ EY‬ر‪(2) b‬‬ ‫ا‪: @5‬‬ ‫ )ﺹت( ‪ 1‬إ ‪5‬ﺏ )ا‪5‬ت )‬ ‫ ) ‪-‬م ( ‪ 1‬إ ‪5‬ﺏ )‪-‬ب )‬ ‫و ﺉ‪ 3‬ی‪ dcI 6c‬إ ‪5‬ﺏ ‪ @ D V‬ا‪5 4‬ﺏ ا‪-‬ﺏ ‪-c‬م‪N ،‬ﻥ‪G‬‬ ‫ث ‪ Mb‬أن أ إﺝاءات ا‪Y5‬ی‪ ،z‬وی‪ @ @D V dcI 6c‬ا‪-c‬م ‪.‬‬ ‫ @ ﺡ " ی‪ 6c‬إ ا‪ 5‬ا‪ @ @Y‬ه‪ :3‬ا @ ا‪I‬ت ا‪3‬ي ی‪ z‬إر ً‬ ‫‪ ً D‬وی‪ 6c‬إ ا‪5 4‬ﺏ ا‪ @ Y‬ا‪5 4‬ﺏ ا‪-‬ﺏ ا‪ @5‬ی*‪ 15‬ه ا‪ 5‬‬ ‫ا‪) @Y‬ا‪I‬ت ‪).‬‬ ‫وی‪ 6c‬إ ا‪B‬و @ آ‪s M‬اوﺝ ﺏ " ا‪ 5‬ا‪ @Y‬وا‪ V 5‬ا‪ @Y‬أي‬ ‫أن ا‪B‬و رة " ا‪-5‬ض ‪ <bB‬ا‪B 5‬ة واﺡة‪ .‬أ ی‪-‬ض آ‪" M‬‬ ‫اﺹت وا‪-c‬م‪ ،‬و‪ @G5‬إﺥ‪5‬ء ه‪3‬ی" ا‪ ." G 5‬وی‪ 6c‬إ ﺡ ا‪4‬آ‪*5‬ب‬ ‫‪Y5‬ی‪ z‬ا‪ @ ،@E TE‬ا‪5‬ة ا‪ @5‬ی‪) G -5‬ا‪ (;E‬ا‪E‬ﺉ" ا@‪ ،‬ا‪5‬اﺏ‪ z‬ای‬ ‫ﺏ " ا‪ 5‬ا‪ @Y‬وا‪5 4‬ﺏ ا‪. Y‬‬ ‫وی‪ @B @ 6c‬ی ا‪ V B‬ا‪ @Y‬ا‪3‬ي ی‪ ;-‬ا‪ B‬ا‪ ،@Y‬ویي ‪M‬‬ ‫ا‪ 5‬ا‪ @Y‬إ‪ F‬إ ‪15‬رة ا‪5 4‬ﺏ ا‪ Y‬إ "ا " ‪0‬‬ ‫و أﺝي ‪B‬ء ا ا‪ " 1E‬رب ا‪4‬رط ا‪ @ @Y‬ﻥ*‪ 6‬رب‬ ‫ﺏ ف ‪ ،‬وإ ‪C5‬ا ‪ G‬آﺉت ﺡ آ‪ 1‬ة ‪ V‬ا‪TE‬ب‪ ،‬آ‪ B‬أﺝوا آ‪ً 1‬ا "‬ ‫ا‪5‬رب أی_ً @ ا‪4‬ﻥ*ن‪ ،‬و‪b‬ا ﺏرا إ ‪5‬ﺏت ‪ D‬أﺥي أآ‪ً - 1‬ا "‬ ‫إ از ا‪-‬ب ‪.‬‬ ‫وﻥ‪3‬آ " ه‪ :3‬ا‪5‬رب ﻥ‪B‬ذﺝ ً ‪4‬ﺡاه‪ B B‬ی@ ‪:‬‬ ‫ @ إﺡي ارا ت ‪ -‬اان ﺏ‪c‬ی ا‪4‬رط ا‪ @Y‬ا‪ @E TE‬ا‪4‬رﺝع‬ ‫ا‪ cB‬ﺏ‪N‬ﻥ* " وا‪-B‬وف أن ا‪N‬ﻥ* " ‪ ،‬هن ی‪ @ MB-‬ا‪5* @ E5‬ي‬ ‫ا*‪ E‬ﺏم‪ .‬وه ی*‪C5‬م دة @ ‪T‬ج ﺽ@ ا*‪ .E‬و‪n‬دي ا ت ا‪s‬اﺉة "‬ ‫ا‪N‬ﻥ* " إ‪ F‬أرﺝع * ﺝ ‪D‬یة ‪-‬ف ﺏ‪ I‬ا‪N‬ﻥ* " وه@ ‪E‬ن ‪I‬ﺏ‬ ‫ﺏان ا @‪ .‬و @ ا‪5‬ﺏ ‪-‬ی‪ f‬اان _ء ‪ ،G‬و @ ﻥ ا‪wb‬‬ ‫ﺡ‪ G‬ﺏ  " ا‪N‬ﻥ* "‪ .‬وه ‪ MB‬آ‪ " M‬ا_ء ا‪ GB‬وإﺏة ا"‬ ‫آ‪GB‬ت ‪ . D‬أ ا" ﺏ‪N‬ﻥ* " ا‪3‬ي یث ا‪E I‬ن ی‪ M1B‬ا‪ V B‬‬ ‫ا‪ @Y‬وﺏ‪ -‬ة ات ‪I‬ﺡ; ا‪ B‬ا‪ @Y‬ﺏ‪ V B‬ا‪ ،@Y‬إﺏال‬ ‫ا‪N‬ﻥ* " ﺏ‪B‬ل @ ) وا‪3‬ي یث [ﺙ ات * ﺝ ( و‪ b‬ﺡ| أن اان‬ ‫آ‪ wY‬ﺏ‪ -‬ﺡ‪ G‬ﺏ‪B‬ل ا‪ " dB‬ﺹ ‪ Y‬إ@ ﺡ آ ا‪ I‬ا‪ @5‬یﺙ‪G‬‬ ‫ی‪ G‬ا‪N‬ﻥ* "‪ .‬ه ﻥ*‪ O c5‬أن ﻥل أن أرﺝع ا‪ I‬أﺹ‪ w‬إ ‪5‬ﺏ ‪ B-5‬و ً‬ ‫‪ :3G‬ا‪5‬ﺏ ‪0‬‬ ‫ @ ه‪ :3‬ا‪5‬ﺏ ﻥ‪T‬ﺡ| أن ا‪5 4‬ﺏ ا‪ "E  Y‬إ ‪5‬ﺏ واﺡة ی‪G b "EB‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫ﺏ*‪ G‬آ‪ B‬ه ال ﺏ* ‪-‬ب @ ا‪5‬ﺏ ا*ﺏ‪ .‬و‪ "E‬ا‪5 4‬ﺏ آﻥ‪M1B5 w‬‬ ‫ @ ﻥ‪ - zB‬ا‪5 4‬ﺏت ا* ﺝ وا‪ ، _-‬وه@ ا‪E @5‬ن أرﺝع ﺹ‬ ‫ا‪N‬ﻥ* " ‪.‬‬ ‫و‪ b‬أ‪D‬رت ا‪5‬رب ا‪ @ B-B‬ا‪Y5‬ی‪ z‬ا‪ @ @E TE‬آ‪ " M‬ا‪4‬ﻥ*ن‬ ‫وا ان أن ا‪ -5‬و ً ‪3G‬ا اع " ا‪Y5‬ی‪ ، z‬ی‪ @c-‬ﻥ‪5‬ﺉ‪ W‬أ _‪ M‬یث‬ ‫ا‪ B‬ا‪ @Y‬ﺏ ً ‪ V B‬ا‪ @Y‬ﺏ‪5‬ة ز ر ﺏ‪ <I‬ﺙﻥ ‪ ،‬أ زادت‬ ‫ه‪ :3‬ا‪5‬ة ا‪ s‬اﺹ " ﻥ‪ <I‬ﺙﻥ ‪r ،‬ن ا‪ -5‬ی‪ dI‬أﺽ‪ <-‬ﺏ‪5‬ری‪، W‬‬ ‫ﺏ‪r‬زدید ل ا‪5‬ة ا‪ s‬اﺹ ﺏ " ی ا‪ – " GB‬ه‪3‬ا وإن آﻥ‪ w‬هك ﺏ‪f-‬‬ ‫ا‪15 4‬ءات ا‪ - @ B5- @5‬آ‪ " M‬ا‪0 " GB‬‬ ‫‪ T‬ی‪E‬ن ‪c‬ی ً @‬ ‫واا‪ Ob‬أن آ‪ً 1‬ا " دا ‪E5‬ن ﺏ‪ :3G‬ا‪c‬ی‪C .‬ف ‪ً 1‬‬ ‫ا‪ Mc‬اﺽ ‪ .O‬إ أﻥ ی‪E‬ن ‪I‬رًا @ أ‪ D‬ء ودة ‪ M1‬ا‪I‬ت ا‪Y‬ی أو‬ ‫ا*ط أو ان ا*‪ ،‬و " ی‪ 6‬ا‪Y5‬ی‪ z‬ی‪ -5‬ا‪ Mc‬ا‪C‬ف " أ‪ D‬ء أﺥي‬ ‫آ‪ 1‬ة ‪ 1 "E‬ﺥ " ‪ @ .Mb‬ﺏ أﺝاه ا ا‪N‬ی‪ @E‬وا*ن‬ ‫‪ ،Watson‬آن یم ‪ G‬إ‪ F‬ا‪[ Mc‬رًا أﺏ _ً‪ ،‬ی‪ <C‬ا‪ ، Mc‬وه ﺏ‪ B‬ی‪:‬‬ ‫ ‪ B‬ﺏ‪ ، G‬و @ ﻥ ا‪ g‬ا‪ @5‬ﺏ‪ G‬ا‪ Mc‬ی‪ :‬ﻥ ا[ر ‪b ،‬ع ا‪B‬ب ‪-cb‬‬ ‫" ای‪ ،‬وي ﺹت ‪D‬ی‪ ،‬أﻥ‪ W s‬ا‪ ،Mc‬د ی‪ @ :‬ال ﺏ‪ً -‬ا " ا[ر‪.‬‬ ‫وﺏ‪E5‬ار ‪ A‬ا‪ B-‬ة ات‪ - ،‬ا‪ Mc‬ا‪C‬ف " ا[ر‪ ،‬و ی‪ "E‬ا‪Mb Mc‬‬ ‫ﺡوث ا‪5‬ﺏ ی‪C‬ف ‪ .‬و‪ "E‬ا‪4‬رط ا‪3‬ي ﺡث ﺏ " رؤی ا[ر وا‪C‬ف ا‪3‬ي‬ ‫أﺙر‪ :‬ا‪I‬ت ا‪Y‬ی ا‪B‬ﺝ‘‪ ،‬أﺽ@ @ ا[ر ﺥﺹ ﺝیة ‪ "E‬ی " ‪، Mb‬‬ ‫وه@ ارة @ إﺙرة ا‪C‬ف‪ ،‬وﺏ‪ M1B‬ه‪ :3‬ا‪c‬ی ‪ ،‬ی‪ -5‬ا‪ Mc‬آ‪ً 1‬ا " ‪C‬و –‬ ‫إن أآ‪C 1‬وف ا‪E‬ر ا‪ @5‬و ‪ f-‬اس أرًا ر ‪ G‬إﻥ‪ ;*5E B‬ﺏ‪:3G‬‬ ‫ا‪c‬ی‪ .‬و" أ‪ 1‬ذ‪ A‬ا‪C‬ف " اﺝد @ ا‪N‬آ" ا‪ -B‬أو " ا أو "‬ ‫اﺝد @ ا‪N‬آ" ا‪ ،xB‬أو " ﺏ‪ f-‬ا اﻥت ا‪ . N‬و @ ه‪3‬ا ا‪ N‬س أی_ ً‬ ‫ی‪  * "EB‬ﻥ‪ -Y‬ﺏ " ‪ Y‬وإﻥ‪-‬ت ‪4 B* .5C‬ﺡي ا‪ cB‬ت‬ ‫ا‪  B‬أو [ ﺡ  أو ‪b‬اء ‪ I‬ة " ا‪ " T1 -Y‬ا‪ "EBB‬أ ی‪ 1‬‬ ‫ی إﻥ‪-‬ت واﺽ‪ ،‬إذا رﻥ ﺏ‪r‬ﺡي ه‪ :3‬ا‪C‬ات @ ا‪ <b‬دی‪ .‬و‪ "E‬‬ ‫‪I5‬ﺡ; ه‪ :3‬ا‪C‬ات ﺏ‪ x5B‬ات ‪E G‬ﻥ ﺥﺹ اد ‪ ،‬آ[ن ‪ z‬ﺏ‪EB‬ن أو‬ ‫‪ uCD‬أو ﺡث [ﺙ إﻥ‪r ،" - @-‬ن ه‪ :3‬ا‪ @ B‬أو اﺡ أو ا‪ I‬ة ف‬ ‫‪ ;*5E‬ه@ ا‪N‬ﺥي ‪ B‬ﺏ‪ -‬ی‪C‬ه اد ﺏ‪B‬ده ﺥﺹ إ ‪15‬رة ﻥ‬ ‫‪ T‬ﺏ‪ x5B‬ات ذات ا‪EB‬ﻥ ا‪C‬ﺹ @ ﺡ ة اد ‪.‬‬ ‫ا‪5 4‬ﺏ ا‪4‬ﻥ‪ -‬ا‪ cB‬أﺹ ً‬ ‫ا‪B‬دئ ا‪Y5 -‬ی‪ z‬ا‪: @E TE‬‬ ‫ﺹ‪ M‬ﺏ ف و‪ " :3 T‬رﺏ‪ G‬ا‪ Y‬إ‪ " B F‬ا‪B‬دئ ا‪-‬‬ ‫و‪ b‬و‪ wb‬ه‪ :3‬ا‪B‬دئ آ[ﺏ‪-‬د أ  ‪g‬هة ا‪Y5‬ی‪ z‬ا‪ ،@E TE‬و ‪ B‬ی@ ﺽ ‪d‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫‪ :3G‬ا‪B‬دئ ‪.‬‬ ‫‪1‬ا‪E5‬ـــــار ‪:‬‬‫إن ‪E‬ار ا‪IB‬ﺡ ﺏ " ا‪ B‬ا‪ ، @Y‬وا‪ V B‬ا‪ @Y‬ی‪n‬دي إ‪ F‬ی‬ ‫ا‪4‬رط ﺏ " ا‪ B‬ا‪ @D‬وا‪5 4‬ﺏ ا‪E5 ، Y‬ار ا‪IB‬ﺡ ﺏ " ﺹت‬ ‫اس وا‪-c‬م ‪ ،‬یي ا‪4‬رط ﺏ " ﺹت اس وإ از ا‪-‬ب‪ .‬وﺏ‪" V‬‬ ‫أه‪ B‬ا‪E5‬ار @ ا‪Y5‬ی‪r ، z‬ن " ا‪ O "EBB‬ه‪3‬ا أن یث ا‪Y5‬ی‪ " z‬ة واﺡة‬ ‫ ‪ Mc ،z‬ی‪5‬ج دة إ‪ F‬ا‪4‬ﺡ‪5‬اق " ‪ ;G‬ا‪ -BY‬ة ات ‪ @E‬ی‪-5‬‬ ‫ا‪4‬ﺏ‪-5‬د " ار ‪.‬‬ ‫‪2‬ا‪BC‬د ا‪5‬ی@‪:‬‬‫ ی‪ <b5‬ا‪ 5‬أي یم ا‪ B‬ا‪) @D‬اس( ‪I V z‬ب ﺏ‪ V B‬‬ ‫ا‪) @Y‬ا‪-c‬م( ‪r‬ن ا‪5 4‬ﺏ ا‪_5 Y‬ءل ری ً و‪ @5C‬و‪ @B b‬ﺏ ف‬ ‫ه‪ :3‬ا‪g‬هة ﺏ‪BC‬د ا‪5‬ی@ ‪.‬‬ ‫‪b‬م ﺏ ف ﺏ ﻥت آ‪ G wY‬رﺏ ﺽ‪ d‬أن *ر ‪E‬ی" ا‪ M-‬ا‪ E-B‬ا‪@Y‬‬ ‫ی[ﺥ‪ MED 3‬ﺡف )‪ (S‬ﺡ إن ‪-‬ل ‪E‬ی" ا‪ M-‬ا‪ E-B‬ا‪ @Y‬یأ ﺏ‪@ ً c‬‬ ‫اای ﺡ  ‪E‬ن هك إ ‪5‬ﺏت ‪ @ D‬ا‪T4‬ق @ ﺏای ا‪5‬ﺏ ﺙ ﻥ‪T‬ﺡ|‬ ‫ﺏ‪ -‬ه‪ :3‬اای ا‪s c‬ایًا ی‪ ،ً-‬ی ‪- @ ub‬ل زیدة ﺹور ا‪5 4‬ﺏ‬ ‫ا‪. Y‬‬ ‫ی‪ " d_5‬ه‪3‬ا أن ا‪5 4‬ﺏ ا‪ g5 Mg  Y‬ﺏ‪ G‬ﺏ‪B5 r‬ار‪ ،‬ﺏ‪ M‬ه@ ﺽ‬ ‫_‪ <-‬وا‪s‬وال إذا إ‪ O5‬ا‪I5‬ﺡ; ﺏ " ا‪ B‬ا‪ ) @Y‬اس( وا‪ V B‬‬ ‫ا‪) @Y‬ا‪-c‬م(‪5 ،‬ی ا‪-c‬م ی‪  @ MB-‬ا‪5 4‬ﺏ ا‪ ، Y‬وإﻥ‪c‬ع ا‪-c‬م‬ ‫ی‪n‬دي إ‪ F‬ﺽ‪ G-‬ﺙ ﺥ‪B‬ده‪ .‬و" رب ا‪BC‬د ﺹ‪ M‬ﺏ ف إ‪ F‬أه‪ B‬ا ‪0‬‬ ‫‪3‬ا أو ا‪s-5‬ی‪:s‬‬‫‪B‬ذا ی‪ ;*5E‬أﺡ ا‪E‬ﺉت ا إ ‪5‬ﺏ ‪ D‬؟‬ ‫‪B‬ذا ‪ @5C‬ا‪5 4‬ﺏ ا‪  Y‬ی‪E5‬ر إﺥ‪5‬ء ا‪ V B‬ا‪@Y‬؟‬ ‫‰ﺝﺏ @ ه‪3‬ی" ا*‪n‬ا "‪ ،‬یﺝ ‪B‬ء ا إﻥ‪5‬ه إ‪ F‬أ ﻥ‪g‬ي أا ‬ ‫إ "ا أو ا‪s-5‬ی‪ ، "s‬وه ی‪ @-‬أن ﺏ‪ f-‬ا‪N‬ﺡاث ی‪ "EB‬أن ي ‪ M‬ا‪ 5‬‬ ‫ا‪ ، Y‬و‪ V‬ب ه‪ :3‬ا‪N‬ﺡاث‪ -‬أي ‪ V‬ب ا – ی_‪ <-‬ا‪ .M B‬وه‪3E‬ا ‪r‬ن ا ‬ ‫ﺏ‪ @x‬أن ی‪ @ B5-‬ا‪ V 5‬ا‪0 @Y‬‬ ‫  إذن ﺽوري ‪E5‬ی" ا‪5 4‬ﺏ ا‪ . Y‬ویم ا‪-c‬م @ ﺏ ﺏ ف ﺏور‬ ‫ا‪ . B‬و‪ b‬إ_‪ " w‬ه‪ :3‬ا‪5‬رب أه‪ B‬ا @ ‪ B‬ا‪E -5‬ﺉ" ا@ ی‪"EB‬‬ ‫أن ی‪ -5‬إ ‪5‬ﺏت ﺝیة إذا د ‪ wB‬ه‪ :3‬ا‪5 4‬ﺏت @ ﻥ ‪.‬‬ ‫‪4‬ا‪-‬دة ا‪5‬ﺉ ‪:‬‬‫إن ا‪BC‬د ی‪n‬دي @ اا‪ Ob‬إ‪ F‬زوال ا‪5 4‬ﺏ ا‪ Y‬ﻥ‪G‬ﺉ ً‪5 ;- ،‬ة "‬ ‫ااﺡ ی‪ GC5‬أي ‪E‬ار ‪ B-‬ا‪ 5‬ا‪) @Y‬ا‪-c‬م(‪- ،‬د ا‪5 4‬ﺏ ا‪ Y‬‬ ‫) ‪T‬ن ا‪-‬ب( ‪Gg‬ر ﺏ‪B‬د ‪Gp‬ر ا‪ B‬ا‪ .@Y‬وه‪3‬ا ی*‪ @B‬ﺏ‪-‬دة‬ ‫ا‪5‬ﺉ ‪ .‬وه ی‪ b "EB‬س ‪b‬ة ا‪5 4‬ﺏ ا‪ Y‬أو ‪b‬ة ا‪4‬رط ا‪ @Y‬آ‪ B‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫ﺏ‪C5 r‬ام ‪ " B‬ا‪DnB‬ات ا‪5‬ی ‪3‬آه ‪ B‬ی@ ‪:‬‬ ‫(أ ( ‪ -‬ا‪5 4‬ﺏ ‪ M1 :‬آ‪ B‬ا‪-‬ب ا‪ @5‬یزه ا‪ ;E‬ردًا @ ا‪ B‬ا‪،@Y‬‬ ‫و‪ M1‬ي اآ ا‪ … _-‬إ‪. q‬‬ ‫(ب( آ‪B‬ن ا‪5 4‬ﺏ ‪ :‬وه@  ﺹور ا‪5 4‬ﺏ ا‪ Y‬ردًا @ ا‪ B‬‬ ‫ا‪ @Y‬أو ه@ ا‪ wb‬ا‪3‬ي ی_@ ﺏ " ض ا‪ B‬ا‪ ،@Y‬وﺹور ا‪5 4‬ﺏ‬ ‫ا‪. Y‬‬ ‫(ﺝـ(ﻥ* إﺡ‪B5‬ل ﺹور ا‪5 4‬ﺏ ا‪ : Y‬وه@ ا* ا‪B‬ی ‪B‬وت ا‪@5‬‬ ‫‪ G Gg‬ا‪5 4‬ﺏ ا‪ . Y‬و" ا‪-B‬وف أن ا‪5 4‬ﺏت ا‪I  Y‬ر‬ ‫ﺏ_ورة @ آ‪ M‬ة یم ‪ G‬ا‪ B‬ا‪ @Y‬ﺡ‪E5 @5‬ن ااﺏ‪ c‬ا‪. Y‬‬ ‫(د ( و ا‪4‬ﻥ‪c‬ء ا‪5‬ی@‪ :‬وا‪4‬ﻥ‪c‬ء ه ی‪Y‬ر إ ﺏ[ﻥ ‪b @ ub‬ة ا‪5 4‬ﺏ‬ ‫) آ‪ B‬ا‪-‬ب( @ ‪ Mp‬م ا‪. 5‬‬ ‫(هـ( د ا‪B‬وت ا‪T‬ز وث ااﺏ‪ c‬ا‪ M1 : Y‬د ات ا‪ 5‬‬ ‫ا‪T‬ز ‪ Mb‬ﺹور ا‪5 4‬ﺏ ا‪ Y‬ردًا @ ا‪ B‬ا‪ @Y‬وﺡ‪. :‬‬ ‫‪5‬ا‪: B-5‬‬‫‪ <YE‬رب ﺏ ف ا‪ @5‬أﺝاه " ‪p‬هة ه ه@ ا‪ ، B-5‬وه@ ‪5‬د @ ‪M‬‬ ‫ا‪5 4‬ﺏ ا‪ Y‬ا‪I @5‬ر ردًا @ ‪I ،" -‬ور أی_ ً @ ‪G‬ت‬ ‫أﺥي ‪B‬ﺙ‪ r ،‬از ا‪-‬ب ‪I‬ت ﺝس ذي رﻥ " ‪ " -‬ی‪ "EB‬أن یث أی_ ً ردًا‬ ‫ @ ﺹت ﺝس ‪R‬ﺥ ذي رﻥ " ‪ ،<5C‬وإذا إر‪ z‬إﻥ‪-‬ل ا‪C‬ف ‪" - M‬‬ ‫ﺏ[ر‪r ،‬ن ﺏ‪ f-‬ا اﻥت ا‪N‬ﺥي ا‪ G Y‬ﺏ[ر ‪ M1‬ا‪ zc‬وا‪TE‬ب ‪ 1 b‬ﺥف‬ ‫ا‪ Mc‬وآ‪ B‬إزداد ا‪ Y‬ﺏ " ا‪ B‬ای وا‪ B‬ا‪ ،@Y‬آﻥ‪ w‬ا‪5 4‬ﺏ ا‪ Y‬‬ ‫‪ B‬ای أ‪b‬ي‪ .‬و*‪ @B‬ه‪ :3‬ا‪g‬هة ﺏ‪. B-5‬و @ ﺽء أ ا‪ B-5‬ی‪ * "EB‬‬ ‫آ‪ " 1‬إ ‪5‬ﺏ ‪B‬ا‪ <b‬ایة @ أ س إ ‪5‬ﺏ ا‪ @5‬إآ‪*5‬ه " ‪Mb‬‬ ‫‪B‬ا‪ <b‬أﺥي ‪Y‬ﺏ‪. G‬‬ ‫‪6‬ا‪:s

B5‬‬‫ی‪ g‬إ‪p F‬هة ا‪ @ B-5‬أﻥ‪ M1B G‬أﺡ ﻥ ً ﺹ‪-‬ﺏ @ ا‪ -5‬ا‪ ،@Y‬ﺡ إن‬ ‫ا‪5 4‬ﺏ ا‪I Y‬ر ردًا @ ‪ ،" - @D‬ی‪ "EB‬أن ‪I‬ر ردًا @‬ ‫‪G‬ت أﺥي رﺽ *‪ w‬ﺏ_ورة ‪B5‬ﺙ ‪ O ً B‬ا‪ B‬ا‪N‬ول‪ .‬و @ ه‪3‬ا ‪r‬ن‬ ‫إ ‪5‬ﺏ ‪ b ، B D‬ی‪ "EB‬أن ‪I‬ر أی_ ً ردًا @ ﺹ@‪.‬‬ ‫و" ﺙ یز اور ا‪GB GB‬م ‪R‬ﺥ ه ا‪ ،s

B5‬وی‪ @-‬ﺏ‪" s

B5‬ا‪ B-‬ا‪ @5‬ی‪"EB‬‬ ‫أن ی‪ -5‬ا‪E‬ﺉ" " ﺥ‪ GT‬أن ی‪I‬ر ا‪5 4‬ﺏ ا‪ Y‬ردًا @ ا‪ B‬ا‪ @Y‬وﺡ‪:‬‬ ‫و ‪N‬ي ‪R‬ﺥ" و‪ b‬أوﺽ‪ d‬ﺏ ف أﻥ ی‪ 6 "EB‬ذ‪ " A‬ی‪ 6‬إ ‪C5‬ام‬ ‫ی ا‪_5‬د‪ ،‬وا‪ @5‬ی‪ @ "EB‬أ ‪ G‬ی ا‪ V B‬ا‪) @Y‬ا‪ ( 5‬ﺏ‪ -‬ا‪ B‬‬ ‫ا‪ ،z @Y‬ﺏ  یم ﺏ‪ -‬ا‪GB‬ت ا‪N‬ﺥي ا‪ .5CB‬ا‪ N‬ا‪3‬ي ی‪ - "EB‬ﺏ‪-‬‬ ‫ ‪5‬ة ‪ – -‬أن ی‪ -5‬ا‪E‬ﺉ" ا‪ s

B5‬ﺏ " ا‪GB‬ت‪ ،‬وأن ی‪I‬ر ا‪5 4‬ﺏ ا‪ Y‬ردًا‬ ‫ @ ا‪ B‬ا‪. z @Y‬‬ ‫‪7-‬ا‪bT-‬ت ا‪ s‬ﺏ " ا‪GB‬ت ا‪ Y‬و‪ V‬ا‪: Y‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫یث ا‪Y5‬ی‪ z‬دة‪ ،‬إذا ﺝء ا‪ B‬ا‪ Mb @Y‬ا‪ V B‬ا‪ @Y‬ﺏ‪5‬ة ز ‬ ‫‪ Ib‬ة ﺝًا ) @ ﺡود ا‪1‬ﻥ ( ‪r‬ذا ‪ w‬ا‪5‬ة ا‪ s‬ری ً‪ .‬ﺽ‪ <-‬ا‪Y5‬ی‪z‬‬ ‫ری ً ﺡ‪ @5‬إذا زادت ا‪5‬ة ا‪ s‬ﺏ " ا‪ " " GB‬ﺡ ‪ ،" -‬إ‪ O5‬ﺡوث ه‪3‬ا‬ ‫ا‪Y5‬ی‪ . z‬و‪ b‬أﺝی‪ w‬ري یة ‪b‬ف @  ا‪5 4‬ﺏ ا‪Mp @ Y‬‬ ‫ا‪ x5‬ات ا‪ @5‬ﺥ‪ @ M‬ا‪ bT-‬ا‪ s‬ﺏ " ا‪GB‬ت ا‪ Y‬و‪ V‬ا‪ ، Y‬و‪b‬‬ ‫ﺥﺝ‪ w‬ه‪ :3‬ا‪5‬رب ﺏ[‪ED‬ل ‰ ‪5‬ﺏ ا‪ Y‬ﻥ‪3‬آ ‪ G‬ا‪B‬ذﺝ " ا‪: "

L‬‬ ‫‪1‬ا‪5 4‬ﺏ ا‪ Y‬ا‪[5B‬ﻥ ‪ :‬ﺡ یأ ا‪ B‬ا‪ @ @Y‬ا‪Gg‬ر ‪ Mb‬ا‪ V B‬‬‫ا‪ @Y‬ﺏ‪5‬ة ‪5‬اوح ﺏ " ﺝ‪s‬ء " ا‪1‬ﻥ وﺥ‪ B‬ﺙان‪ ،‬وی*‪ B5‬ه‪3‬ا ا‪ B‬إ‪ F‬أن‬ ‫یث ا‪ B‬ا‪1‬ﻥ@‪ .‬و @ ‪ Mp‬ه‪3‬ا أ ا‪5 4‬ﺏ ا‪ @ Y‬ا‪Gg‬ر ; ﺏای ا‪ B‬‬ ‫ا‪D @Y‬ة ‪.‬‬ ‫‪2‬ا‪5 4‬ﺏ ا‪ Y‬ا‪B‬ﺝ[ة ‪ :‬ﺡ یأ ا‪ B‬ا‪ Mb @Y‬ا‪ V B‬ا‪@Y‬‬‫ﺏ‪5‬ة ‪5‬اوح ﺏ " ﺥ‪ B‬ﺙان و ة د‪b‬ﺉ‪ ، 6‬وی*‪ B5‬إ@ أن یث ا‪N‬ﺥ و @ ا‪V‬‬ ‫" ﺏء ‪Gp‬ر ا‪5 4‬ﺏ ا‪ Mb Y‬ا‪ V B‬ا‪r ،@Y‬ﻥ‪Gp ;- G‬ر ا‪ B‬‬ ‫ا‪ @Y‬ﺏ‪5‬ة إرﺝء ‪ ; 5‬ول ا‪5‬ة ﺏ " ا‪ w BE – " GB‬ا‪5‬ة ﺏ "‬ ‫ا‪[ " GB‬ﺥ ‪Gp‬ر ا‪5 4‬ﺏ ا‪. Y‬‬ ‫أ‪Y5 1‬ی‪ z‬ا‪: @E TE‬‬ ‫ی‪ "EB‬أن یث ا‪Y5‬ی‪ z‬ا‪ @ @E TE‬ا‪ <b‬یة‪ ،‬و‪B‬ﺙ " ‪ ) " 5C‬ﺡ اﻥت‬ ‫و‪R‬د

"( وﺏ[ﻥاع " ا‪ 5‬ا‪D @Y‬یة ا‪5‬ع‪ ،‬و" أآ‪ 1‬ا‪4‬ﺝاءات ا‪@5‬‬ ‫إ ‪ @ wC5‬رب ا‪*5‬ی‪ z‬ﺏیت ا‪5B‬ة ا‪N‬ی‪ E‬ا‪5 4‬ﺏ ا‪" *E-B‬‬ ‫ا‪ " -‬وا‪ @ M1B5 @5‬إ‪TV‬ق ا‪ ) " -‬وه@ إ ‪5‬ﺏ ‪ ( D V‬وذ‪- A‬ی‪f‬‬ ‫ " ا‪B‬ث ‪ I-‬هاء )آ‪ .(@D V 5‬وی*‪C5‬م دة ﺽء ﺽ‪ < -‬آ‪ 5‬‬ ‫‪ @ @D‬ه‪ :3‬ا‪5‬ﺏ و‪s 5‬اوﺝ ‪Gp‬ر ا_ء وﺡوث ‪ I‬ا‪G‬اء ﺏ إﻥ ‬ ‫ی‪E -‬ار ه‪ :3‬ا‪sB‬اوﺝ دًا " ا‪B‬ات ی‪ dI‬ا_ء وﺡ‪b :‬درًا @ أن یث‬ ‫‪ 6V‬ا‪. " -‬‬ ‫و‪ b‬إ ‪C5‬ام ‪Y‬ی‪ z‬ﺝ" ا‪ " -‬ﺏح ‪ O‬آ‪ " M‬ا‪TE‬ب وادة و @ أ اد "‬ ‫‪T‬ب ا‪-‬ت‪ .‬وآﻥ‪ w‬ﺥ‪c‬ات ا‪Y5‬ی‪Y5 z‬ﺏ‪ O G‬آ‪ M‬ا‪B‬ﺙ " اء أآﻥا‬ ‫‪R‬د

" أم ﺡ اﻥت ‪.‬‬ ‫وی‪ b 5‬س درﺝ إآ‪*5‬ب ا*ك ا‪ " @Y‬ی‪ 6‬ی ﻥ* ﺹور ا‪5 4‬ﺏ‬ ‫ا‪ @ Y‬ا‪B‬وت ا‪55B‬ﺏ‪. -‬‬ ‫(ب( ا‪4‬رط ا‪ @Y‬ا‪-‬ل )ا‪N‬داﺉ@ أو ا @)‬ ‫ﺡ‪ g‬أن ﻥ‪g‬ی ﺏ ف @ ا‪4‬رط ا‪ @Y‬ا‪ @E TE‬ي أن ر ‪ B‬ا‪-5‬‬ ‫ه اﺏ‪ z‬ﺏ " ا‪ B‬ا‪ @Y‬وا‪5 4‬ﺏ ا‪GB . Y‬ت أه‪ B‬آ ة @ إ ‪15‬رة‬ ‫ا‪5 4‬ﺏت ‪ ،‬ﺏ ﻥ أن ﺏ‪B f-‬ء ا رأوا أﻥ إ ‪5‬ﺏ ﺏون ‪ .‬و‪"E‬‬ ‫ا‪5‬رب ا‪ B-‬ا‪-‬یة أوﺽ‪ w‬أن هك ا‪ " 1E‬أ‪ED‬ل ا*ك ‪I‬ر " ا‪E‬ﺉ"‬ ‫ا@ دون أن ‪E‬ن ‪ c‬ﺏ‪ B‬ود ‪ ،‬وذ‪ A‬ﺏ‪ Oc‬إ@ ﺝﻥ; ا*ك ا‪3‬ي‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫ی‪I‬ر " ا‪E‬ﺉت ا ‪ ً c‬ﺏ‪GB‬ت دة‪ " .‬ﻥ ا‪g " 1E‬ه ا*ك‬ ‫ا‪5‬ﺉ@ أو ا‪Y-‬اﺉ@ ا‪3‬ي ی‪I‬ر " ا‪E‬ﺉ" ﻥ‪ 5‬ﺝ ودوا ‪ -‬ااﺥ ‪ .‬آ‪ B‬أن‬ ‫آ‪ً 1‬ا " ا*ك ا‪4‬رادي ی‪ Mp @ B- 5‬وﺝد دوا ‪ O‬و‪— E‬ت ‪. -‬‬ ‫و‪ b‬أ ‪ @c‬ا ا‪N‬ی‪ B.F. Skinner E @E‬إه‪ ً B5‬آ ًا ‪3G‬ا اع "‬ ‫ا‪Y5‬ی‪ z‬ا‪3‬ي أ‪ 6‬إ ا‪Y5‬ی‪ z‬ا‪-‬ل أو ا‪4‬ﺝاﺉ@‪ .‬و‪ "E‬ﻥرك ا‪" -5‬‬ ‫ أن ﻥ‪ s B‬ﺏ " أ ‪ E :B‬ﺏ*ك ا‪) M-B‬أو‬ ‫ی‪ 6‬ا‪Y5‬ی‪ z‬ا‪-‬ل ‪ ،‬ﻥ‪5‬ج أو ً‬ ‫ا‪5 4‬ﺏ@ ( ‪ ،‬وا*ك ا‪-‬ل ‪0‬‬ ‫ *ك ا‪ M-B‬ه إ ‪5‬ﺏ ‪D‬ة ‪I‬ر ردًا @ ‪ ،‬آ‪ B‬ه ال @‬ ‫ا‪5 4‬ﺏت ‪ V‬ا‪ Y‬ﺏ‪Y5‬ی‪ z‬ا‪ :@E TE‬و" أ‪T G51‬ن ا‪-‬ب آ‪5 r‬ﺏ‬ ‫‪5‬ول ا‪-c‬م‪ ،‬وإﻥض ﺡ‪ b‬ا‪ ،" -‬آ‪5 r‬ﺏ ‪b‬ع ﺽء ‪. G‬‬ ‫أ ا*ك ا‪-‬ل‪3G ،‬ا ی‪I‬ر " ا‪E‬ﺉ"‪ ،‬آ‪5 r‬ﺏ ‪GB‬ت ﺥرﺝ دة‪ ،‬ﺏ‪M‬‬ ‫ی‪I‬ر ﺉ ً‪ ،‬وی‪G‬ف إ‪ F‬ا‪I‬ل @ ‪— E‬ت وﻥ‪5‬ﺉ‪ " - W‬ا ‪1‬ل ذ‪A‬‬ ‫ ﻥ‪T‬ﺡ‪ " g‬إ ‪5‬ﺏت ی‪ "EB‬أن یم ﺏ‪ G‬آ; ی‪5‬ك @ ﺡة ﺏ‪B‬د‪ ،:‬یور‬ ‫ﺉًا @ اة‪ ،‬و‪ b‬ی‪5 5Y‬ی‪ ،G‬ورﺏ‪ B‬ی‪ z5‬آة وی‪ ،G 3‬وه ی‪I‬ر أی‬ ‫" ه‪ :3‬ا‪5 4‬ﺏت ردًا @ ‪G‬ت ‪ ، -‬و‪ "E‬إ ‪5‬ﺏ آ‪ G‬و ﺉ ‪0‬‬ ‫إن ‪ g-‬أﻥاع ا*ك ا‪4‬رادي ا‪3‬ي ی‪I‬ر " ا‪E‬ﺉ" ا@ ه ك ‪-‬ل‪.‬‬ ‫ " إ ﻥ‪-‬ف ا‪GB‬ت ا‪ z @5‬ﺏ ‪ ،‬أو رﺏ‪ B‬ﻥ أﻥ* *‪ " B‬ﺏﺝده ‪z‬‬ ‫" أﺝ‪ * M‬آ ا‪TB‬ﺡ| ‪ .‬و‪5‬ض أ‪ @ 1‬ذ‪5E :A‬ﺏ ﺥ‪c‬ب أو إدارة‬ ‫‪ Dn‬اادی‪ ،‬أو ‪b‬اءة آ‪5‬ب أو إ‪-D‬ل رة أو ا‪3‬هب إ‪ F‬ا‪*B‬ح آ‪ G‬إ ‪5‬ﺏت‬ ‫‪b‬ﺏ ‪TB‬ﺡ‪ ،g‬و‪ "E‬ه@ ا‪GB‬ت ا‪ O @5‬إ‪ F‬ه‪3‬ا ا*ك أو ذاك؟ اا‪ Ob‬أﻥ ‬ ‫ﺡو ا‪4‬ﺝﺏ @ ه‪3‬ا ا*‪n‬ال ‪ ،‬ﺹ‪-‬ﺏ ﺏ‪r‬زاء ی ‪G‬ت ‪ -‬م وراء‬ ‫ه‪ :3‬ا‪5 4‬ﺏت و‪ .GT 1‬ورﺏ‪ B‬آن " ا‪N‬دق أن ﻥل أن ا‪GB‬ت ا‪ MB5B‬وﺝده‬ ‫أﺙء ﺹور ا‪5 4‬ﺏ‪ ،‬ه@ إ ‪p‬وف ﺡﺙ‪ Gp @ w‬ا‪5 4‬ﺏ‪ ،‬و‪z GE‬‬ ‫إر ً ‪ًD‬ا ﺏ‪N ،G‬ﻥ @ ‪ V‬ب ه‪ :3‬ا‪GB‬ت @ ا‪ <b‬أﺥي ی‪ "EB‬أن ی‪I‬ر‬ ‫ا*ك ‪.‬‬ ‫(أ ( رب ‪: E‬‬ ‫أﺝي ‪ E‬رﺏ *‪ ً C5‬ﺝ‪G‬زًا إﺏ‪ ، :E5‬ی‪-‬ف ﺏ‪ r‬ﺹوق ‪ E‬وهك ة‬ ‫أ‪ED‬ل " ه‪3‬ا ا‪I‬وق‪ ; 5 ،‬وﺡ اﻥت ا‪ MB-B‬و‪ O‬ا‪ c‬ر‪ .‬وی‪E5‬ن ا‪G‬ز "‬ ‫ﺹوق ‪ 5-‬ﻥ‪I O‬ت‪ ،‬ی‪5‬ي " ااﺥ‪ @ M‬ذراع ‪-‬ﻥ@‪ ،‬إذا ﺽ‪ zx‬‬ ‫ا[ر *‪ z‬آة ﺹ‪ x‬ة " ا‪-c‬م @ ‪ 6‬ﺥص ﺹ‪ . x‬وه‪3‬ا ا‪3‬راع ﺹ‪M‬‬ ‫ﺏ‪G‬ز ی*‪ M‬د ات ا_‪ @ zx‬ا‪3‬راع ‪ ،‬وی‪ MB-‬ر ﺏ ﻥ@ یﺽ‪- d‬ل‬ ‫ا_‪ .zx‬آ‪ A3‬ی‪5‬ي ا‪G‬ز @ ‪ g‬إ‪5E‬وﻥ@ ﺏ‪ g‬ی ا‪[ EB‬ة ( ا‪-c‬م ( ﺡ*;‬ ‫ﺏﻥ‪ W‬ﺥص ی*‪ @B‬ﺏاول ا‪ . 5‬و‪ 6‬ﺏ‪I‬وق ‪I‬ح ﺹ‪ x‬ﺽء "‬ ‫أ ‪ .:T‬وی‪ b 5‬س ﻥ‪5‬ﺉ‪ W‬ا‪ " -5‬ﺥ‪T‬ل ا‪s‬یدة @ ‪-‬ل ﺹور ا*ك ا‪-‬ل "‬ ‫ا‪E‬ﺉ" ا@ ‪.‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫وأ ا‪5‬ﺏ دة ﺏﺽ‪[ O‬ر ﺝﺉ‪ @ O‬ا‪I‬وق‪ ،‬وی‪T‬ﺡ| أﻥ ی‪5‬ك ا[ر‬ ‫داﺥ‪ M‬ا‪I‬وق ی‪5‬ك داﺥ ﺡآ ‪Y‬اﺉ دون إ ‪5‬ار‪ .‬وأﺙء ﺡآ‪zx_ 5‬‬ ‫‪ C‬ﺏ‪ @ I‬ا‪3‬راع ا‪-B‬ﻥ@ ارز‪ ،‬وی*‪ M‬ا‪G‬ز ‪-‬ل ا_‪ @ zx‬ه‪3‬ا‬ ‫ا‪3‬راع ﺥ‪T‬ل ‪5‬ة ز ‪) 5C‬و‪  "E5‬واﺡة ‪ Mb (T1‬ﺏای ا‪ .-5‬وه‪3‬ا ید‬ ‫ا‪-B‬ل ا‪N‬داﺉ@ ‪B‬ات ا_‪ @ zx‬ا‪3‬راع ‪ Mb‬ﺡوث ا‪Y5‬ی‪. z‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ی ه‪3‬ا ا‪-B‬ل ا‪N‬داﺉ@ _‪ @ zx‬ا‪3‬راع ‪ Mb‬ا‪Y5‬ی‪ ،z‬ی‪ 5‬ﺹ ‪M‬‬ ‫‪sC‬ن ا‪-c‬م ﺏ‪I‬وق‪ ،‬و ﺉ‪ 3‬ی‪n‬دي ﺽ‪ zx‬ا[ر @ ا‪3‬راع ا‪-B‬ﻥ@ إ‪ F‬ﻥ‪s‬ول‬ ‫آ‪ B‬ﺹ‪ x‬ة " ا‪-c‬م @ ا‪[ 6c‬آ‪ G‬ا[ر‪ ،‬و ن ی_‪ @ zx‬ا‪3‬راع ة‬ ‫أﺥي ‪ z*5‬آة أﺥي " ا‪-c‬م وﺏ‪ A3‬ی‪  5‬ك ا_‪ @ zx‬اا ‪،-‬‬ ‫ﺏ إﻥ آ‪ B‬زاد ا_‪ ،zx‬آ‪ B‬إر‪ O‬ا‪. @ N @B‬‬ ‫وی‪ "EB‬أن ﻥم ﺏ‪sC MI‬ن ا‪-c‬م " ا‪I‬وق ‪ @E‬ﻥي ا‪3‬ي یث إذا ‪b‬‬ ‫ " ی ا‪ ، 5‬و ﺉ‪ 3‬ﻥ أن د ات ا_‪ @ zx‬ا‪3‬راع ا‪-B‬ﻥ@ ی[ﺥ‪@ 3‬‬ ‫ا‪ ub5‬ری ً إ‪ F‬أن ‪ ،@5C‬أي أﻥ یث إﻥ‪c‬ء ﻥ‪- 5‬م ا‪ ً B ، 5‬آ‪ B‬ه‬ ‫ال @ ا‪4‬رط ا‪ @Y‬ا‪ 5‬ي‪.‬‬ ‫وی‪B "EB‬ب @ ه‪ :3‬ا أن ی‪ -‬ا[ر ا‪ .s

B5‬وذ‪ A‬ﺏ[ن یم ا‪-c‬م ‬ ‫ی_‪ @ zx‬ا‪3‬راع ا‪-B‬ﻥ@ @ ﺡ إﺽءة ا‪I‬وق‪ ،‬و ی‪ 5‬ی ا‪-c‬م إذا‬ ‫ﺽ‪ @ zx‬ا‪3‬راع وآن ا‪I‬وق ‪ .ً B5-‬وه‪ ،‬ی‪ MB-‬ا‪I‬وق آ‪s

B B‬ي)‪(1‬‬ ‫‪ @ E5‬ا‪5 4‬ﺏ ‪.‬‬ ‫" ه‪3‬ا ا‪B‬ذج ا‪5‬ی@ ی‪ @- d_5‬ا*ك ا‪ @Y‬ا‪-‬ل‪ ،‬إذ ی‪E‬ن ا‪E‬ﺉ"‬ ‫ @ ‪ Mp‬ه‪3‬ا اع " ا‪Y5‬ی‪ z‬ﻥ‪ ً cY‬وإیﺏ ً‪ ،‬وه‪3‬ا ﺽوري ‪ @E‬ی‪@ MI‬‬ ‫‪[ E‬ة‪ " ،‬ی‪ G MI‬إذا ی‪I‬ر ك‪ .‬و‪3G‬ا ی*‪ @B‬ه‪3‬ا اع " ا‪Y5‬ی‪z‬‬ ‫ﺏ‪4‬رط ا‪ @Y‬ا‪-‬ل‪ .‬أ @ ﺡ ا‪4‬رط ا‪ @Y‬ا‪r ،@E TE‬ن ا‪E‬ﺉ" ی‪E‬ن‬ ‫ ً ‪ ،‬ی‪ g5‬ﺡوث ا‪ V B‬ا‪ @E @Y‬ی‪I‬ر ا‪5 4‬ﺏ ا‪0 Y‬‬ ‫ ً ‪3G‬ا ی‪ Y‬ا‪Y5‬ی‪ z‬ا‪-‬ل إ‪ F‬زیدة إﺡ‪B5‬ل ﺹور ا‪5 4‬ﺏ ﺏا ‪ c‬إع‬ ‫ﺡوث ا‪5 4‬ﺏ ﺏ‪ - 5‬و دة ی‪E‬ن ا‪ @ 5‬ه‪3‬ا اع " ا‪5‬رب @ ‪MED‬‬ ‫ی‪ "EB‬أن ی‪ OY‬دا ‪ ً -‬أو ً )‪ M1‬ا‪-c‬م ‪D4‬ع دا ‪ O‬اع‪ ،‬أو ا‪B‬ء ‪D4‬ع دا ‪O‬‬ ‫ا‪ @ .([Bg‬أﻥ  ﺽوری ً أن ی[ﺥ‪ 3‬ا‪ 5‬ه‪ :3‬ا‪I‬رة داﺉ‪.ً B‬‬ ‫(ب( ‪b‬ﻥن إآ‪*5‬ب ا‪5 4‬ﺏ ا‪ Y‬ا‪N‬داﺉ ‪:‬‬ ‫ إﺝاء ﺏ ‪ -‬ا‪4‬رط ا‪ @Y‬ا‪N‬داﺉ@‪ ،‬ی*‪ dB‬ان اﺉ‪ O‬ا‪3‬ي ی‪B‬‬ ‫ﺏ[ي ﺥة @ ا‪ -5‬ا‪ @Y‬أن ی*‪ <YE5‬ا‪I‬وق‪ .‬وأﺙء ‪ B‬ا‪YE5 4‬ف ی‪I‬ر‬ ‫ " ا ان ﺏ‪ MEY‬ﺉ@‪ ،‬ك ا_‪ @ zx‬ا‪3‬راع‪ .‬و‪ b‬أ‪Gp‬ت ا‪5‬ﺉ‪ W‬أن‬ ‫ا‪B 5‬ت ا‪N‬و@ ا‪ @5‬آﻥ‪ w‬م @ ﺏء ا‪5‬ﺏ ﺏ‪ -‬ا‪B‬وت ا‪N‬و@ ‪ "E‬ذات‬ ‫  ‪ .‬إ أﻥ ﺏ‪ -‬ذ‪ ،A‬أي ﺏ‪ -‬ا‪B‬و ااﺏ‪ -‬یً‪ ،‬أﺹ‪- d‬ل ا‪5 4‬ﺏ ی‪ً -‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫‪x‬ی‪ ،‬و" ﺙ ﺹغ اﻥن ا‪ @ @5‬ا‪4‬آ‪*5‬ب‪ :‬إذا إر‪  z‬ﺏوث‬ ‫ك ‪r ،" -‬ن ه‪3‬ا " ‪[D‬ﻥ أن ی ه‪3‬ا ا*ك ‪.‬‬ ‫و @ ه‪3‬ا و ﺽورة ا‪ 5‬وا‪E5‬ار ) أو ا‪B5‬ی" )رإر ء ‪-‬ت  "‬ ‫ا_‪ @ zx‬ا‪3‬راع‪ ،‬ه‪3‬ا وإن آن ا‪E5‬ار آ‪b ، ‘Y‬ﺉ ﺏ‪3‬ا ی‪s‬ی " ‪-‬ل ا_‪zx‬‬ ‫‪ "E‬دور ا‪E5‬ار ی‪ @ M1B5‬إ ‪c‬ء ﺹ ‪ 5‬أن ی‪E5‬ر ‪.‬‬ ‫(ﺝـ( ‪ b‬س ‪b‬ة ا‪5 4‬ﺏ ا‪: Y‬‬ ‫ @ ه‪3‬ا ا‪B‬ذج " ا‪5‬رب ا‪C5* @5‬م ‪ G‬ا‪3‬راع ا‪-B‬ﻥ ﺏ‪I‬وق ‪، E‬‬ ‫*‪C5‬م ﺏ‪ f-‬ا‪EB‬ت س ‪b‬ة ا‪4‬رط ا‪ @Y‬ا‪N‬داﺉ@ )‪b‬ة ا‪5 4‬ﺏ ا‪ Y‬‬ ‫ا‪N‬داﺉ ( ‪ M @ G‬ا‪1B‬ل ‪- A‬ل ﺹور ا‪5 4‬ﺏ ا‪ ) Y‬د ات‬ ‫ا_‪ @ zx‬ا‪3‬راع ﺏ‪ -‬ی ا‪[ EB‬ة( ‪ BE‬زاد ‪-‬ل ﺹور ا‪5 4‬ﺏ ‪5‬ة ز ‬ ‫دة‪ ،‬آن ه‪3‬ا ‪ًDn‬ا @ ‪b‬ة ا‪4‬رط ا‪ @Y‬ا‪N‬داﺉ@ ‪.‬‬ ‫(د( أ ا ‪:‬‬ ‫‪ 6‬أن إ ‪G C5‬م ا ‪ ،‬وﻥ" ﺏ‪I‬د درا ا‪4‬رط ا‪ @Y‬ا‪،@E TE‬‬ ‫ﺡ أ‪D‬ﻥ ﺏ إ@ ‪I‬ﺡ; ی ا‪ V B‬ا‪5 @Y‬ی ا‪ .@Y‬أ @‬ ‫ا‪4‬رط ا‪ @Y‬ا‪-‬ل‪  .‬ی‪ Y‬إ‪ F‬و‪b‬ع ﺡث ن ‪ M b‬ی ا‪-c‬م أو ا‪Y‬اب‬ ‫ ً ‪I‬ور ا‪5 4‬ﺏ ا‪VB‬ﺏ‪ .‬ﺏ‪-‬رة أﺥي ی‪n‬دي ا @ ا‪Y5‬ی‪ z‬ا‪@E TE‬‬ ‫إ‪ F‬إ ‪15‬رة ا‪5 4‬ﺏ‪ @ ،‬ﺡ " أن ا @ ا‪Y5‬ی‪ z‬ا‪-‬ل ی‪ O5‬ﺹور ا‪5 4‬ﺏ‪.‬‬ ‫و @ ا‪ " V‬إﺥ‪T5‬ف ا @ ا‪r ،" 5‬ن ا‪ 5‬ا‪ @ 5B‬آ‪M1B5 BG M‬‬ ‫ @ زیدة ‪-‬ل ﺹور ا‪5 4‬ﺏ ا‪VB‬ﺏ‪ .‬ﺏ‪ @5‬ی‪ EB‬أن ﻥ‪-‬ف ا @ أﻥ ‪:‬‬ ‫أي ﺡث)‪ (1‬ی‪ "EB‬أن ی‪ @ MB-‬زیدة إﺡ‪B5‬ل ﺹور ا‪5 4‬ﺏ ‪.‬‬ ‫(هـ( ا ا‪ ) Oc5B‬ا‪s‬ﺉ@( @ ﺏ‪ M‬ا ا‪: B5*B‬‬ ‫ﺡ‪ g‬أن @ ا‪Y5‬ی‪ z‬ا‪ @E TE‬ی‪ 5‬ی ا‪ V B‬ا‪ ; @Y‬ا‪ B‬ا‪@Y‬‬ ‫وی‪ Mg‬یم ا‪ B‬ا‪N‬ول ﺥ‪T‬ل ‪5‬ة ا‪4‬آ‪*5‬ب‪ .‬و" ﺙ ‪r‬ﻥ ی‪ "EB‬ال ﺏ[ن ا @‬ ‫ه‪ :3‬ا ه د *‪ .B5‬إ أن ‪ E‬ی‪ Y‬إ‪ F‬أﻥ @ ا‪ <b‬ا ة ا  ا‪-‬دی‬ ‫ " ‪[D‬ﻥ أن ی‪E d 5‬ﺉ" أی ً آن ﻥ أن ی‪ @5‬د ‪ًB5* ً B‬ا‪*5B .‬ﺏن‬ ‫ا‪ 5B‬ن ر‪ V‬أﻥ‪ G‬ین ا‪ @ g‬آ‪ M‬ة یﺥن ‪ G‬ا*ﺏن‪ ،‬ورﺏ‪ B‬یر‬ ‫ﺡوث ه‪3‬ا اح‪r ،‬ﻥ‪ G‬ی‪g‬ن *ات ی ی*‪ 5‬ن ‪V4‬اء ه‪ :3‬ا*‪b‬ت )‬ ‫ا‪I‬ل @ ﺝﺉ‪s‬ة أو رﺏ‪ .(d‬وا‪ M-‬ی‪5 @ T @ MI‬ات دوری‪ .‬و ة‬ ‫ا‪s5B‬ل ‪ Ob5‬ا‪B‬ی‪ ME d‬ﺝ‪ . 3 G‬آ‪ B‬أن ا‪ -‬أو ان ‪ b‬ی*‪x5‬ق @ ‪ B‬‬ ‫ات ا [ ا‪5 4‬اف ﺏ " ا " وا "‪ ،‬و‪ O‬ه‪3‬ا ‪B5* O B‬ون @‬ ‫أداءا‪. G‬‬ ‫و @ ه‪3‬ا  ا‪ Oc5B‬ی‪ @-‬ی ا‪B B‬ت ; ﺹور ‪" B‬‬ ‫ا‪5 4‬ﺏت ا‪ 55B‬أو ; ور ‪5‬ات ز دة‪ .‬و‪ b‬أو@ ‪ E‬وا‪xYB‬ن‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫‪ -‬ا ا‪ Oc5B‬ی ﺥﺹ وإه‪B5‬ا ﺏرا آءة أﻥا ا‪ .5CB‬أوﺽ‪w‬‬ ‫رب ا أن ا ا‪ Oc5B‬ی‪ @c-‬ﻥ‪5‬ﺉ‪ W‬أ _‪ B M‬ی‪ c-‬ا ا‪ .B5*B‬ﺡ ‬ ‫ی‪n‬دي ا‪N‬ول إ‪ F‬زیدة @ ‪-‬ل ﺹور ا‪5 4‬ﺏت ا‪ ،-‬أآ ‪ B‬ی‪n‬دي إ ا ‬ ‫ا‪. B5*B‬‬

‫و‪ E s b‬ﺏ " أرﺏ‪ -‬أﻥاع " ﺝاول ا ا‪ Oc5B‬ﻥ‪3‬آه ‪ B‬ی@ ‪:‬‬ ‫‪1‬ﺝول ا*ا‪1‬ﺏ‪ : 5‬ﺡ ی‪ 5‬ی ا ; ﻥ* ‪ " -‬ا‪5 4‬ﺏ ‬‫‪ T‬آ‪ M‬ﺙ إ ‪5‬ﺏ ﺏ‪ g5 MEY‬وﺙﺏ‪. w‬‬ ‫‪ً 1‬‬ ‫‪2‬ﺝول ا‪5‬ة ا‪1‬ﺏ‪ :5‬وﺏ‪ :_5B‬یم ا ; ‪5‬ات ز ﺙﺏ‪ 5‬و‪ Bg5‬ﺡ ‬‫ی‪  5‬ا‪5 4‬ﺏ ا‪I @5‬ر ﺏ‪ -‬ور ﺙ‪T‬ث د‪b‬ﺉ‪ T1 6‬ﺏ‪ g5 MEY‬أ‬ ‫ا‪5 4‬ﺏت ا‪I @5‬ر ‪ Mb‬ذ‪.  T A‬‬ ‫‪3‬ﺝول ا* ا‪ : x5B‬وه یم ا ﺏ‪ -‬د ‪ " " -‬ا‪5 4‬ﺏت ‪ V‬ا‪B B‬‬‫وه‪3‬ا ا‪-‬د ‪ V‬ﺙﺏ‪ ،w‬ﺏ‪ M‬ی‪ x5‬ﺡل ‪ :" - z 5‬ﺡ ی‪ <5C‬د ا‪5 4‬ﺏت ا‪@5‬‬ ‫ث ﺏ " ات ا " ة ‪N‬ﺥي‪r .‬ذا آن ا‪ z 5B‬ا‪B‬د ‪I‬ور ا‪5 4‬ﺏت‬ ‫ه "‪r "5‬ﻥ ﻥم ا ة ﺏ‪ -‬إ ‪5‬ﺏ‪ " 5‬وة ﺏ‪ -‬أرﺏ‪ O‬إ ‪5‬ﺏت‪ ،‬وة ﺏ‪O -‬‬ ‫إ ‪5‬ﺏت‪ ،‬وة ﺏ‪ 6 -‬إ ‪5‬ﺏت وة ﺏ‪ 3 -‬إ ‪5‬ﺏت ﺏ ی‪E‬ن ‪ Gc 5‬ه "‬ ‫‪". 5‬‬ ‫‪4‬ﺝول ا‪5‬ة ا‪ x5B‬ة‪ :‬و @ ه‪3‬ا اول ی‪ 5‬ی ا ﺏ‪5 -‬ة ز دة‬‫‪ @ <5C‬آ‪ M‬ة " ات ی ا ‪ .‬و‪ "E‬ل ه‪ :3‬ا‪5‬ات یور ﺡل ‪z 5‬‬ ‫د ‪.‬‬ ‫و‪ b‬ﺏ ‪ w‬ا‪5‬رب ا‪ @5‬أﺝی‪ @ w‬ﺝاول ا أن ﺝاول ا* ‪@c-‬‬ ‫‪-‬ت إ ‪5‬ﺏ أآ ‪ c- B‬ﺝاول ا‪5‬ة ا‪ . s‬آ‪ A3‬إ_‪ d‬أن ااول‬ ‫ا‪ -c5B‬أ _‪ " M‬ااول ا‪B5*B‬ة‪ .‬و‪ b‬د‪ w‬ا‪5‬ﺉ‪ W‬أی_ ً @ ﺝاول ا*‬ ‫ا‪ x5B‬ة ‪ @c-‬أ _‪ M‬ا‪5‬ﺉ‪0 W‬‬ ‫(ز( ا ا‪4‬یﺏ@ وا ا*@‪:‬‬ ‫ا ا‪4‬یﺏ@ ه إ ‪c‬ء ا‪E‬ﺉ" ‪[ E‬ة آ‪ B‬ﺹر ا*ك ا‪VB‬ب آ[ن یم ‬ ‫ا‪-c‬م أو أن ی‪ @ MI‬ح أو ‪ ; O Y‬ﺹور ا*ك ا‪VB‬ب‪ .‬أ ا ‬ ‫ا*@ ‪ G‬رة " إیف ا‪GB‬ت ا‪ BnB‬وإ ‪-5‬ده‪ ،‬ﺏ ی‪ M1B‬ا‪E‬ﺉ" إ‪F‬‬ ‫‪ T‬إذا وﺹ أرﺽ ا‪I‬وق ا‪3‬ي‬ ‫إﺹار ا*ك ا‪3‬ي ی‪ <b -‬ا‪ B‬ا‪ً 1B . nB‬‬ ‫ﺏاﺥ ا[ر ﺏ‪ 5‬ر آ‪G‬ﺏﺉ@ ‪ @c-‬ﺹت ﺥ ‪r ،‬ن أي ك ی‪I‬ر " ا ان‪،‬‬ ‫وی‪ <b -5‬ا‪I‬ت ی‪N M B‬ن ی‪E5‬ر ‪ B‬ﺏ‪ . -‬و @ ه‪3‬ا ‪r‬ن  ا‪5 4‬ﺏت‬ ‫ی‪ "EB‬أن ی‪ 65‬إ ﺏ‪5‬ی ا ا‪4‬یﺏ@‪ ،‬أو ﺏا ‪ c‬ا‪ 5‬ا*@ أي ﺏ‪r‬زا‬ ‫ا‪GB‬ت ا‪. BnB‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫وه ی‪ @x‬أن ﻥ‪3‬آ أن أﺙ ا @ ا‪ -5‬ی‪ " <5C‬أﺙ ا‪-‬ب ‪ ،‬د‪ w‬ﻥ‪5‬ﺉ‪W‬‬ ‫ا‪5‬رب ا‪ @5‬أﺝی‪ @ w‬ه‪3‬ا ا‪I‬د @ أن ا‪-‬ب دة ی‪E‬ن أ‪[ Mb‬ﺙ ًا "‬ ‫ا‪[ EB‬ة ‪N‬ﻥ ی‪n‬دي إ‪ F‬آ‪5 ‰ wbn w‬ﺏ ‪ V‬ا‪VB‬ﺏ‪ ،‬و ی‪n‬ﺙ إ‪ F‬إﺽ‪،G -‬‬ ‫ﺏ‪ M‬أﻥ ﺏ‪B‬د أن ی‪ <b5‬ا‪-‬ب‪ ،‬ن ‪-‬ود ا‪5 4‬ﺏ ا‪Gg b-B‬ر ﺏ‪ME‬‬ ‫‪. Gb‬‬ ‫آ‪ B‬ﺏ ‪ w‬ا‪5‬ﺉ‪ W‬أی_ً أن ا‪5 4‬ﺏ ا‪ b-B‬ی‪ "EB‬أن ‪-‬د ‪Gg‬ر ‪ B‬ﺏ‪ -‬أن‬ ‫اوا ‪ O‬وراءه إر‪ O‬ﺏرﺝ ‪ @ ;x5 @E‬ا‪IC‬ﺉ‪ u‬ا‪B‬ة ‪-‬ب‪ .‬أﺽ< إ‪F‬‬ ‫ه‪3‬ا أن ا‪-‬ب ا‪Y‬ی ‰ ‪5‬ﺏ ذات اا ‪ O‬اي ی‪ "EB‬أن ﺹا ً ی‪@ E-‬‬ ‫ك ‪. @ E V‬‬ ‫ورﺏ‪ "BE B‬ا‪s B‬ة اﺡ ة ‪-‬ب @ أﻥ ی ا‪E‬ﺉ" @ أن ی‪5C‬ر إ ‪5‬ﺏ ﺏی‪ ،‬إذا‬ ‫ آ ‪ M B w‬إ‪ F‬ا‪E5‬ار‪ .‬و‪ O‬ه‪3‬ا ‪r‬ن ا‪5‬ﺉ‪ W‬آ‪ M B G‬إ‪ F‬إداﻥ ا‪-‬ب‪N ،‬ن‬ ‫ا*ك ای‪ M‬ا‪3‬ي ی‪ "EB‬أن ی‪b V ;5‬ﺏ‪ n5 M‬ﺏ ‪ ،‬آ‪ B‬ه ال ﺏ* ‪B‬‬ ‫ی‪ @ ;5‬ا‪[ EB‬ة " ك ‪.‬‬ ‫(ح( ﺏ‪ f-‬ا‪ x5B‬ات ا‪n @5‬ﺙ @ ا‪: 5‬‬ ‫إه‪ 5‬ﺏ‪ f-‬ا* ‪E‬ﺝ

" ﺏرا [ﺙ د " ‪ x5‬ات ا‪* @ 5‬ر ا‪ .-5‬و‪b‬‬ ‫ " أن ﺡ ا‪ ) 5‬آ‪ B‬ی‪ @ M1B5‬د ات ا‪[ EB‬ة( أه‪ B‬ﺥﺹ @ ا‪.-5‬‬ ‫ﺡ ‪s‬داد  ا‪ -5‬آ‪ B‬زاد د ات ا‪ ، 5‬وذ‪ @ A‬ﺡود ‪. -‬آ‪A3‬‬ ‫ﺏ ‪ w‬ﻥ‪5‬ﺉ‪ W‬ا‪5‬رب @ ه‪3‬ا ا‪I‬د‪ .‬أن [ﺝ ‪ M‬ا‪[D " 5‬ﻥ أن ی_‪" <-‬‬ ‫ا‪5 4‬ﺏ ا‪ .B-5B‬و" ا‪ M_ N‬ﺉ‪ " B‬ﺏ‪ -5‬ا‪N‬ل أو ری; ا اﻥت أن ‪5‬‬ ‫إﺝاءات ا‪[ EB‬ة وا‪-‬ب ; ﺹور ا‪5 4‬ﺏ ‪D‬ة ‪.‬‬ ‫آ‪ A3‬د‪ w‬ا‪5‬ﺉ‪ W‬ا‪5‬ی @ وﺝد إرط ﺏ " د ت ان و‪-‬ل‬ ‫ا‪Y5‬ی‪ .z‬ﺏ‪R @-B‬ﺥ ی‪s‬داد ‪-‬ل ا‪5 4‬ﺏ ا‪ O Y‬إزدید ‪5‬ة ان‪ .‬وﺝی‬ ‫ﺏ‪3‬آ أن د ت ان " ا‪-c‬م ی‪ g‬إ أﻥ ﺹرة " ﺹر ا ‪ s‬ا‪@5‬‬ ‫‪n‬ﺙ @ ‪-‬ل ا‪. -5‬‬ ‫(ط )‪ M EY‬ا*ك ‪:‬‬ ‫ﺡ‪ @ g‬ا‪Y5‬ی‪ z‬ا‪ Mb " @E TE‬أن ا‪ B‬ا‪) @Y‬ا_ء @ ﺏ ﺏ ف(‬ ‫‪ V B T‬ا‪*) @Y‬ق ا( وه‪ :3‬ا‪ dB*  B-‬ﺏة ﺏ[ن‬ ‫ی‪ dI‬ﺏی ً‬ ‫ﺥ‪ @ M‬ا*ك‪ ،‬ﺏ‪ @-B‬أن ی‪ MB5Y‬ا‪ @ -5‬إ ‪5‬ﺏت ﺝیة ‪ .ً B‬أ @‬ ‫ا‪Y5‬ی‪ z‬ا‪-‬ل ‪ E G‬ذ‪ " A‬ﺡ آﻥ ی‪n‬دي دورًا ه ً @ ﻥ‪ B‬ا*ك ای ‪.‬‬ ‫إن ا‪B‬ب ی‪ EB‬أن ی*‪C5‬ج آ ً ﺝیًا " ﺥ‪T‬ل ا‪5 4‬دة " ا‪ 5‬ت ا‪Y-‬اﺉ ‬ ‫ @ أداءات ا‪B‬ﺹ " وا‪ @5‬یده @ ا‪ :4‬ا‪VB‬ب ‪.‬‬ ‫ @ ‪ M‬ا‪1B‬ل ‪ ،‬أﻥ ﺏ‪I‬د ‪ -‬أﺡ ا‪TE‬ب أن ی_‪ @ zx‬ﺝس ﺏ[ﻥ ‪r‬ﻥ ‬ ‫ی‪B "EB‬ب أن یم ﺏ‪5‬ی ا‪-c‬م ‪ ;E‬آ‪ @ B‬آ‪ M‬و ی‪5‬ب ‪ G‬ا‪;E‬‬ ‫أآ‪ c " 1‬اس‪ ،‬وﺡ‪ @5‬ی‪ @ MI‬ا‪G‬ی ‪ B‬اس ﺏ[ﻥ ‪ .‬وی‪-‬ف ه‪3‬ا‬ ‫ا‪ N‬ب @  ا‪5 4‬ﺏت ا‪ @5‬یده ‪ z‬ا‪B‬ب وإء اه ﺏ‪M EY5‬‬ ‫ك ا ان ‪.‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫و‪ b‬ﺹ‪ E M‬إ‪ F‬ه‪3‬ا ا‪ N‬ب " ﺥ‪T‬ل رﺏ ‪ ،‬وه ﺏ‪I‬د ا‪Y5‬ی‪ z‬ا‪-‬ل @‬ ‫ا اﻥت ﺡ  " أﻥ ﺏ‪E4‬ن إ ‪C5‬ام ه‪3‬ا ا‪ N‬ب @ ری; ا اﻥت م‬ ‫ﺏ[ﻥاع " ا*ك ا‪ -B‬ا‪3‬ي ‪ O c5* "E‬ا م ﺏ " ‪ .Mb‬و‪ b‬ﺏ " ‪ E‬أﻥ ‬ ‫ی‪ 6 "EB‬ه‪3‬ا ا‪ " -5‬ﺥ‪T‬ل أ ‪ :B‬ﺏ‪B‬وت ا‪5‬ی; ا‪ 55B‬ﺡ ی‪ 5‬‬ ‫أی إ ‪5‬ﺏت ‪I‬ر " ا ان و‪5‬ب @ ‪ " GED‬ا‪5 4‬ﺏ ا‪VB‬ﺏ‪،‬‬ ‫وﺏ‪5‬ری‪ W‬ی‪ "EB‬أن ی‪ MI‬ا ان إ‪ - F‬ا‪5 4‬ﺏ ا‪VB‬ﺏ ‪.‬‬ ‫و" أ‪ 1‬ا*ك ا‪ -B‬ا‪3‬ي ی‪ B - "EB‬ان‪ ،‬ﺏا ‪ c‬أ ب ‪M EY‬‬ ‫ا*ك‪ b :‬م ا ان ﺏ** ‪-‬ة " اآت‪ ،‬أ ﺏ_‪ @ zx‬ذراع داﺥ‪M‬‬ ‫ﺹوق ‪ z*5 ،‬ﺏ ﺹ‪ x‬ة ی‪ GB‬ا[ر ویي ﺏ‪c G‬ف ا‪L‬ﺥ " ا‪I‬وق ‪،‬‬ ‫وی*‪ @ Gc‬ﺡة‪ ،‬ﺙ یي ﺏ‪ -‬ذ‪ A‬إ‪E F‬ن ﺙ ‪ @ MI‬ا‪-c‬م ‪.‬‬ ‫و ‪ AD‬أﻥ ی‪ - "EB‬ه‪3‬ا ا*ك ا‪ -B‬ان د ‪ -‬واﺡة‪ ،‬ﺏ‪ M‬ی‪ B - "EB‬إی‪:‬‬ ‫ری ً " ﺥ‪T‬ل ‪ B‬ت ا‪5‬ی; ا‪ . 55B‬إذ أ ا‪5‬ﺏ ﺏن ا[ر " ا‪-c‬م‪،‬‬ ‫ﺙ یأ @ ری; ا[ر @ ول ا‪-c‬م " ‪sC‬ن ﺥص ﺥ‪T‬ل د " ا‪B‬ات ی‪5‬‬ ‫ ‪ G‬ی ﻥ‪ Bx‬ﺹ ‪ -‬ی‪ B * G-‬ا‪-c‬م " ا‪sCB‬ن @ ‪ .A3 - 6‬ﺏ‪-‬‬ ‫أن ی‪ - 5‬ا[ر اﺏ‪ z‬ﺏ " ا‪ Bx‬ا‪ I‬وا‪I‬ل @ ا‪-c‬م " ا‪EB‬ن‬ ‫ا‪ ،A3 uICB‬یأ ‪ M EY‬ا*ك‪ @c-5 ،‬ا‪ Bx‬ا‪ ، I‬و ی‪ @c-‬ا[ر ا‪-c‬م‬ ‫إ ﺏ‪ -‬أن ی‪ B‬ا‪3‬راع ا‪-B‬ﻥ@‪ ،‬وی‪ 5‬ه‪3‬ا @ اای ﺏ‪ -‬د آ " ا‪B‬وت‬ ‫ا‪Y-‬اﺉ ا‪I @5‬ر " ا[ر‪ .‬وﺏ‪ -‬أن ی‪ -5‬ا[ر ا_‪ zx‬ﺏ‪r‬ﻥ‪g5‬م @ ا‪3‬راع ﺙ‬ ‫ی‪ B‬ﺏ ﺹ‪ x‬ة‪ ،‬ﺙ ی@ ‪ -‬ذ‪ A‬ی ا‪-c‬م ‪ @ z‬ا‪B‬وت ا‪ @5‬ی‪ G B‬ا[ر‬ ‫ﺏ‪5 4‬ﺏت ا‪ ، 55B‬ﺙ ی‪ z5‬ا ‪ ،‬ﺙ _ف ﺡآ أﺥي ﺝیة ﺏ‪ -‬ذ‪** A‬‬ ‫اآت ا‪ B B‬وه اي ﻥ ا‪ ;1‬ووﺽ‪ ، G-‬و ﺉ‪ 3‬ی‪ MB5E‬ا‪5‬ری; ‪.‬‬ ‫(ي( ‪ c‬ت ا‪4‬رط ا‪ @Y‬ا‪-‬ل @ ا‪4‬ﻥ*ن ‪:‬‬ ‫أﺝی‪ w‬ﺏ @ ‪T " B‬ب إﺡي ا‪-‬ت‪ ،‬و ی‪ "E‬ا‪Tc‬ب ی‪B-‬ن أن‬ ‫هك ﺏ ي ‪ .G‬ﺡ أ‪b‬م ا‪B‬ب ﻥ ً " اار أو ا‪ YbB‬ا‪ @5‬و‬ ‫ﺡة ‪ O‬ه‪n‬ء ا‪Tc‬ب‪ .‬ﺏ ‪ B‬آن ا‪B‬ب @ ا ی*‪ A‬أﺙء ه‪3‬ا اار ً‬ ‫‪ ، - cC‬ﺡ ‪ B‬ا‪B‬ب إ‪  F‬ا‪ MB‬وا‪-‬رات ا‪I @5‬ر " ا‪Tc‬ب‬ ‫‪ T‬ﺏ‪BE‬ت "إﻥ@‬ ‫و[ﺥ‪ 3‬ﺹرة اأي ا‪ ،@ICY‬آ[ن ی ‪ z‬ا‪-‬رات ا‪ @5‬أ ‪ً 1‬‬ ‫أ ‪" ، "5‬إﻥ یو @" و ‪D‬ﺏ ذ‪ .A‬وآن  ا‪B‬ب ی‪ @ M1B5‬اد @ ‪M1‬‬ ‫ه‪ :3‬ا‪-‬رات ﺏ‪" M1 6 -5‬إﻥ‪ @ A‬ﺹاب" ‪ " ،‬أﻥ أ‪ @ A- 6‬ه‪3‬ا" ‪" ،‬ه آ‪."A3‬‬ ‫ "‬ ‫و @ ﺝ‪s‬ء ‪R‬ﺥ " ا‪5‬ﺏ‪ ،‬إ‪ O‬ا‪B‬ب أ ب ا‪4‬ء {راء ا‪ ICY‬ﺏ ً‬ ‫ا‪ 5‬وذ‪ " A‬ی‪ 6‬ا‪ T‬أو م ا‪ 6 -5‬ﺏ‪ -‬إﺏاء ا‪ ;c‬أی ا‪. @ICY‬‬ ‫و‪ b‬ﺡ| أن رات اأي ا‪ @ICY‬إزدادت زیدة ‪ p‬أﺙء ا‪5‬ة ا‪ @5‬آن‬ ‫ی‪ ً g ً B G @c-‬ﺏ ‪ w_b B‬ه‪ :3‬ا‪-‬رات @ ﺡ ا‪4‬ء ‪.‬‬ ‫ه‪3‬ا ﻥ‪B‬ذج ﺏ* ‪ 6 c5 z‬أ ب ا‪4‬رط ا‪ @Y‬ا‪-‬ل @ ‪ M EY‬ك ا‪ N‬اد‪ .‬‬ ‫إ ‪C5‬م ا‪B-‬ء ا*آ ن دئ ا‪4‬رط ا‪ @Y‬ا‪-‬ل آ[ س ‪-5‬ی‪ M‬ك‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫ا‪ N‬اد @ ت ‪ @ . 5  c‬ل ا‪T-‬ج ا*آ@ *‪C5‬م دئ‬ ‫ا‪4‬رط ا‪ @Y‬وﺝاول ا‪ 5‬وه ا‪ B-5‬وا‪ s

B5‬وا‪4‬ﻥ‪c‬ء @ ‪-‬ی‪ M‬ك‬ ‫ا‪B‬ﺽ@ وإ ‪5‬ا ﺏ*ك ا @ و‪ b‬أدت ه‪ :3‬ا‪ c5‬ت إ‪ F‬ﻥ‪5‬ﺉ‪ W‬ﺝ ة @ ‪-‬ی‪M‬‬ ‫ك ه‪n‬ء ا‪B‬ﺽ@ ‪.‬‬ ‫آ‪C5* B‬م أی_ ً دئ ا‪4‬رط ا‪ @Y‬ا‪-‬ل @ ‪ M EY‬ك ا‪" C5B‬‬ ‫و‪b B‬را‪ @ G‬ا‪B5 4‬د @ ا‪ .‬و" أﺏز ا ﺉ‪ M‬ا‪ @ C5*B‬ذ‪ A‬أ ب‬ ‫ا‪5‬ی; ا‪ @55B‬ﺡ ی‪ 5‬ﺏا ‪ - 5c‬ا‪ ً " C5B‬ا م ﺏ[ ‪B‬ل ‪-‬ة ی‪"*5‬‬ ‫‪ G‬ا م ﺏ‪. Mb " G‬‬ ‫و @ ل ‪E‬ﺝ ا‪ ، -5‬أ‪ "E‬ﺡ‪ " 1‬أن ی*‪ 5‬وا " دئ ا‪4‬رط ا‪@Y‬‬ ‫ا‪-‬ل @ إدﺥل ﻥ‪g‬م ا‪ -5‬ا‪ WB‬وإ ‪C5‬ام أ ‪ E :B‬ﺏ—ت ا‪ -5‬ﺡ ‬ ‫ی ا‪ ;c‬أم ‪ R‬م ا‪-B‬ت ا‪B‬اد ‪ GB-‬ﺙ ‪ 5C‬ي ‪ ،G B-‬وم‬ ‫ ا‪ O Y5‬ا‪ ; B‬ی ; إﺝﺏ ﺹ ‪ .‬و‪ MI5‬ه‪ :3‬ا‪L‬ت ﺏ ت‬ ‫ا‪5E‬وﻥ ‪ g‬ی ا‪-B‬ت ‪ ،‬و‪ < I‬إ ‪5‬ﺏت ا‪ ;c‬و* ‪ ،G‬و‪ g‬ی‬ ‫ا‪[ EB‬ة ‪ ;c‬ا‪4‬ﺝﺏ ا‪. I‬‬ ‫و @ ل ا‪ I‬ی‪ 6 c 5‬دئ ا‪Y5‬ی‪ z‬ا‪-‬ل @ إ ‪c‬ء اا ‪ s‬وا‪-‬ﺏت‬ ‫‪B-‬ل ﺏ ی‪n‬دي ذ‪ A‬إ‪ F‬ر ‪ O‬آءة ا‪ ،" -‬وزیدة ا‪4‬ﻥ‪5‬ج و* ‪.‬‬ ‫‪2‬ا‪ @B‬ا‪: @ -B‬‬‫یي ی‪B " 6‬ء ا أن ا‪ -5‬ي ا‪4‬ﻥ*ن ی‪ @ : * "EB‬ﻥ ض @‬ ‫ﺽء ا‪4‬رت ا‪ G . Y‬ی‪n‬ن ﺏ[ن ا‪ -5B‬ی‪E5‬ن ی ی*‪ @B‬ﺏء‬ ‫ا‪ @ @ -B‬ا‪3‬اآة‪ g5 ،‬ا‪-B‬ت ا‪C‬ﺹ ﺏ‪N‬ﺡاث ا‪ 5B‬ا‪ @5‬ث @‬ ‫‪ <b‬ا‪ ،-5‬وی‪ |5‬ﺏ‪ G‬ﺏاﺥ ‪ - .‬ی‪ -‬إﺥ‪5‬ر ‪5 -5B‬ی ‪r ، B-‬ﻥ ‬ ‫ی‪5‬ول ا‪GB‬ت( أ ا‪4‬ﺥ‪5‬ر ( ویم ﺏ‪-5 r‬اﺽ‪ @ G‬ﻥ‪c‬ق ا‪3‬اآة ‪ @E‬ی‪@c-‬‬ ‫ا‪5 4‬ﺏ ا‪TB‬ﺉ‪. B‬و یم ﺏ ه‪3‬ا ا‪ -5B‬إذن ی‪ @ B5-‬اء ا‪ @ -B‬ا‪3‬ي‬ ‫ی*‪5‬ﺝ‪ " -‬ا‪3‬اآة‪ ،‬وا* ق ا‪3‬ي ی‪ 5‬ا‪4‬ﺥ‪5‬ر ﺏ‪r @5‬ن ا‪5 4‬ﺏ ا‪@5‬‬ ‫ی‪I‬ره ا‪B‬ص ‪ <5C‬ﺏ‪r‬ﺥ‪T5‬ف ‪ <b -‬ا‪4‬ﺥ‪5‬ر‪ ،‬وذاآ {ﺡاث ا*ﺏ‪.‬‬ ‫وی‪ 5-‬ا‪gB‬ون ا‪ -B‬ن أن ه‪3‬ا ا‪ *5‬ی‪ 6c‬أی_ ً @ ا‪Y5‬ی‪ z‬ا‪@ @E TE‬‬ ‫ا اﻥت‪ .‬إذ ی‪5‬ض أن ا ان ی‪s5C‬ن @ ذاآ ا‪N‬ﺡاث ا‪ @5‬و‪ @ w-b‬ا‪5‬ﺏ‪،‬‬ ‫و إﺥ‪5‬ر‪ ،:‬ی‪ 5‬إ ‪5‬ﺝع ه‪3‬ا اء ا‪ ،@ -B‬و‪5‬د إ ‪5‬ﺏ ا ان ﺏا ‪c‬‬ ‫ا‪-B‬ت ا‪ @5‬إﺥ‪5‬اﻥ‪. G‬‬ ‫وی‪ s‬ا‪ -B‬ن أن ا ان @ ه‪ :3‬ا‪5‬رب ی‪ -5‬أن یز ا‪-‬ب ﺏ‪c‬ی ‪ R‬‬ ‫‪ B‬ا‪ @Y‬وإﻥ‪ B‬ه ی‪ -5‬آ < "ی‪ "Ob5‬ا‪-c‬م‪ ،‬وأن ه‪3‬ا ا‪ Ob5‬ه ا‪3‬ي ی*;‬ ‫إ از ا‪-‬ب ي ا ان‪ " .‬ه آن إه‪B5‬م آ‪ " 1‬ا* ‪E‬ﺝ

" ﺏ‪ -5‬ا‪،@ -B‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫أي ﺏ‪ -5‬ا‪3‬ي ی‪ I‬إ ‪15‬رة ا‪ G‬وا‪I5 4‬ر‪ ،‬و‪E‬ی" ‪I‬رات ذه "‬ ‫ا‪B‬ﺽ ت ا‪ .B-5B‬وأﺏز ه‪n‬ء ا‪B-‬ء ه ‪B‬ء ا‪Gestalt .wcY‬‬ ‫أ( ا‪ -5‬ﺏ‪I5 4‬ر ‪:‬‬ ‫آن إه‪B5‬م ‪B‬ء ر ا‪ wcY‬ﺏ‪ B-‬ت ا‪ @ -B‬اای ی‪5‬آ‪ s‬ﺡل درا ‬ ‫‪TEY‬ت ا‪4‬دراك ﺡ إ ‪ c5‬ا أن ی‪5‬ﺹا إ‪ F‬ﺹ ‪ " B V‬ااﻥ "‬ ‫ا‪C‬ﺹ ﺏ‪ g5‬ا‪4‬دراآ@‪ .‬و إ‪G‬ا ‰ه‪B5‬م ﺏرا ا‪b ، -5‬ا ﺏ‪ 6 c5‬ﻥ‬ ‫‪b‬اﻥ " ا‪4‬دارك @ * ا‪ G .-5‬یون أن ا‪ -5‬یم أ ً @ إدراك و ‪G‬‬ ‫ا‪bT-‬ت اﺉ * ‪.‬‬ ‫وآن ا‪I5 4‬ر ه أﺏز ه ‪ * @ GB‬ا‪ ،-5‬ﺏ‪ M‬آن ی‪ M1B‬أه إ ‪GG‬‬ ‫ا‪g‬ی @ ل ا‪. -5‬‬ ‫وا‪I5 4‬ر ی‪ @-‬ﺏ* إدراك ا‪bT-‬ت اﺉ * ا‪ @5‬ی‪ G <b5‬ﺡ‪ EY M‬أو‬ ‫ه إدراك ا‪-‬ﺹ ا‪5 ،EYB‬اﺏ‪ @ c‬ﺹ ‪ x‬واﺡة ﺏ‪ O Gc‬ا‪ M‬إذ أن هك‬ ‫ﻥ‪ " ً cB‬ا‪TEYB‬ت ا‪ @5‬ی‪-5‬ض ‪ G‬ا‪E‬ﺉ" @ ا‪ <b‬ا‪ ،-5‬ه‪3‬ا ا‪ s B5 zB‬ق‬ ‫اﺹل إ‪ F‬ﺡ‪ M‬ﺏ‪ dTB‬ی*‪-Y5‬ه ا‪E‬ﺉ" وه ﺏ‪r‬زاء ا م ﺏ‪ .M‬ﺡ ی‪ -Y‬أن‬ ‫ا‪ -5‬أﺙء ه‪ :3‬ا‪B‬ا‪ <b‬إﻥ‪ B‬ی‪ 5‬ﺏ‪I‬رة و ﺝ‪ ،‬وی‪ ;I‬ذ‪-D A‬ر ا‪B‬ء ﺏ[ﻥ ‬ ‫أﺹ‪ d‬ی‪ G‬ﺏ‪  M-‬ی‪ "E‬ی‪ Mb " BG‬وه ی‪ "B_5‬إ ‪I5‬رًا أي أن ا‪E‬ﺉ" یي‬ ‫ا‪ <bB‬ا‪ @E‬ﺏ‪c‬ی ﺝیة ‪ G "B_5‬ا‪bT-‬ت ا‪ ، cB‬وإدراك ا‪bT-‬ت ﺏ "‬ ‫ا ﺉ‪ M‬وا‪x‬یت‪ .‬ه‪3‬ا ا‪ " zB‬ا‪ -5‬ی‪ <I5‬ﺏ[ﻥ أآ‪ 1‬و * ن‪ ،‬وأﻥ ی‪M‬‬ ‫ﺏ*‪ G‬ا‪ M‬إ‪ F‬ا‪B‬ا‪ <b‬ایة ‪.‬‬ ‫ب( رب ا‪I5 4‬ر ‪:‬‬ ‫أﺝي ا‪ -‬ا‪BN‬ﻥ@ ‪ Cohler‬دًا " ا‪5‬رب @ ﺽع ا‪I5 4‬ر‪ ،‬وا‪@5‬‬ ‫أﺹ‪ B w‬ﺏ‪ " -‬أ‪ GD‬رب ا‪ .-5‬إ ‪C5‬م ‪ @ Cohler‬ه‪ :3‬ا‪5‬رب ‪b‬دة‬ ‫ا‪BY‬ﻥ‪s‬ي‪ .‬ﺡ آن یم ‪TEY G‬ت ‪ @ -‬ا‪ wb‬ا‪3‬ي آن ی‪-‬ض ‪G‬‬ ‫ﺏ‪ f-‬ﺙ‪B‬ر ا‪B‬ز و‪E @ "E‬ن ﺏ‪5 " -‬و‪ .G‬و ی‪ "EB‬ا‪I‬ل @ ه‪:3‬‬ ‫ا‪B1‬ر إ إذا إ‪ w-‬أ ; ﺝیة ‪ @ Mb " B‬ﺥ‪. G‬‬ ‫و @ إﺡي ه‪ :3‬ا‪5‬رب وﺽ‪ O‬آ‪ " B‬ا‪B‬ز ﺥرج ا‪ u‬ﺏ ‪E‬ن ﺏ‪ -‬ة "‬ ‫‪5‬ول اد‪ ،‬و ی*‪ O c5‬اد أن ی‪ MI‬إ‪ F‬ا‪B‬ز ﺏ‪C5 r‬ام ‪ Ib I‬ة آﻥ‪ w‬ﺝ‬ ‫داﺥ‪ M‬ا‪ .u‬و‪ "E‬آن یﺝ ﺥرج ا‪ I u‬أﺥي أل‪ ،‬ی*‪ O c5‬اد أن‬ ‫ی‪ GE*B‬ﺏ ة‪ ،‬و‪ ، "E‬ی‪ EB‬ﺝ‪3‬ﺏ‪ G‬ﺏ‪C5 r‬ام ا‪ I-‬ا‪N‬ﺥي ا‪ xI‬ة‪ .‬و‪ b‬وﺽ‪w-‬‬ ‫ا‪ I-‬ا‪ E‬ة @ ﻥ إ‪ :‬ا‪B‬ز‪ ،‬وﺏ ‪E‬ن ازی ار ا‪ .u‬وﺏ‪ -‬أن‬ ‫ ‪ wY‬وت اد @ ا‪I‬ل @ ا‪B‬ز ﺏ أو ﺏ‪C5 r‬ام ا‪ I-‬ا‪ xI‬ة‪،‬‬ ‫ﺡ| أﻥ ی‪ B‬ﺏ‪5‬ة ‪ " <b‬ا‪B‬و آن ی‪ g‬أﺙءه إ‪ F‬ا‪B‬ل ا‪ z B‬ﺏ داﺥ‪M‬‬ ‫ا‪ u‬وﺥرﺝ ‪ ،‬و [ة أ*‪ A‬ﺏ‪ I-‬ا‪ xI‬ة ة أﺥي وإ ‪ @ GC5‬ﺝ‪3‬ب‬ ‫ا‪ I-‬ا‪ E‬ة ﻥ‪ ،:‬و ﺉ‪ 3‬ول ا‪ I-‬ا‪ E‬ة @ ال وإ ‪ @ GC5‬ا‪I‬ل‬ ‫ @ اآ‪ .G‬ه ﻥ‪ " 5‬أﻥ ‪ 3‬أن ﺏأ ا‪BY‬ﻥ‪s‬ي @ إدراك ا‪ bT-‬ﺏ " ا‪ I-‬ا‪ E‬ة‬ ‫وﺏ " اآ‪ ،G‬إ ‪c5‬ع أن یﺝ‪ G‬آ ‪D‬ة ﻥ ﺡ‪ M‬ا‪. EYB‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫و @ ﺏ أﺥي‪ ،‬وﺽ‪ O O‬ا‪BY‬ﻥ‪s‬ي ‪I‬ان ﺏاﺥ‪ M‬ا‪ u‬إﺡاه‪ B‬ر ‪-‬‬ ‫وا‪N‬ﺥي ‪ ،E B‬وآﻥ‪ w‬ﺝ @ ﺥرج ا‪ @ u‬أي " ا‪BY‬ﻥ‪s‬ي ﺙ‪B‬ر‬ ‫ا‪B‬ز‪ ،‬و‪ b‬ﺡول ا‪BY‬ﻥ‪s‬ي اﺹل إ‪ F‬ا‪B‬ز ﺏ‪C5 r‬ام آ‪ " M‬ا‪I-‬ی" @ ﺡة‪،‬‬ ‫و‪ "E‬ی‪ "E‬ل آ‪ BG M‬ی*‪ dB‬ﺏﺹل ‪G‬ف‪ .‬وﺏ‪5 -‬ة ی "‬ ‫ا‪B‬وت ا‪5 G5C @5‬ات إﻥ‪g5‬ر وی[س و‪ ;-‬ﺏ‪I-‬ی" @ ‪ V‬هي‪ ،‬أ*‪A‬‬ ‫ا‪BY‬ﻥ‪s‬ي ا‪I-‬ی" ﺏ ی @ وﺽ‪ " - O‬ﺏ آن ف ا‪ I-‬ا ‪ -‬یﺏ‪ M‬ة‬ ‫ @ ف ا‪ I-‬ا*‪ E B‬ﺙ ﻥ‪ g‬ا‪BY‬ﻥ‪s‬ي إ‪ F‬آ‪ " M‬ا‪I-‬ی" ‪ ،‬وﻥ‪ g‬إ‪ F‬ﺙ‪B‬ة‬ ‫ا‪B‬ز‪ ،‬ﺙ وﺽ‪ O‬ف ا‪ I-‬ا ‪ @ -‬ة ا‪ I-‬ا*‪ E B‬وآن ‪ I‬أآ ‪b‬م‬ ‫ﺏ‪C5 r‬ا‪ @ G‬ال @ ا‪I‬ل @ ا‪B‬ز ‪.‬‬ ‫ی‪ " d_5‬ه " ا‪5‬ﺏ‪ " 5‬أن ا‪I5 4‬ر ی‪ @ B5-‬آ  ; ﺹ‬ ‫ا‪ ،EYB‬ﺏ‪ B‬ی*‪ MG‬إ دة ا‪ g5‬ا‪4‬دراآ@‪E .‬ﺉ" ی‪ MI‬إ‪ F‬ا‪I5 4‬ر ی‪g‬‬ ‫آ‪ M‬ا‪-‬ﺹ ا‪B‬ﺝدة @ ا‪B‬ا‪ <b‬ویرآ‪ @ G‬أﻥ‪5 G‬اﺏ‪ O c‬ﺏ‪ G_-‬ا‪.f-‬‬ ‫و‪ b‬وﺝ أن ه‪ :3‬ا‪TEYB‬ت ‪ M‬ﺏ‪ MEY‬ﺉ@ ‪ ،z‬ﺏ‪ M‬أی_ ً ﺡ‪ ً V w‬ﺏ‪5 -‬ة "‬ ‫ا‪ ،wb‬ی‪ G "E‬ا‪BY‬ﻥ‪s‬ي ‪ ً EBG‬أﺙءه ﺏ‪B‬و اﺹل ‪B‬ز‪ ،‬وآن یو أﺡ ﻥ ً‬ ‫آ‪ B‬آن ا ان ی‪ -‬إدراك ﻥ‪g‬م ا‪bT-‬ت ﺏ " ﺹ ا‪@ MY ،EYB‬‬ ‫ا‪I‬ل @ ا‪B‬ز ﺏ‪c‬ق ا‪ [B‬ﺡ ﺝ و ‪ @ E‬ا‪ EYB‬و [ة رأي ا‪.M‬‬ ‫ه‪ :3‬ا‪TB‬ﺡ‪g‬ت ‪cI O 65‬ت إ دة ا‪ g5‬ا‪4‬دراآ@‪ .‬أﺹ‪ d‬ا‪ً EB M‬‬ ‫ رأت ا‪BY‬ﻥ‪s‬ي ا‪ I-‬آ[دوات ‪ .;-‬ﺏ‪ M‬آ ﺉ‪- M‬وﻥ‪ @ G‬اﺹل إ‪F‬‬ ‫ا‪ M‬و @ ا‪ 6*5‬ﺹل إ‪ F‬ا‪B‬ز‪ .‬و @ ا‪ wb‬ا‪3‬ي ‪ "E‬ا‪BY‬ﻥ‪s‬ي م ‬ ‫ﺏ‪Y‬ط آ ‪ ،‬آﻥ‪ B w‬ﺏ‪ B-‬إ دة ﺏء إدراآ@‪ ،‬إآ‪ " wEB wB5‬ا‪M‬‬ ‫اري ‪.‬‬ ‫واا‪ Ob‬أن ﻥع ا‪ EYB‬وی ی‪ GB‬ی* @ ﺡوث ا‪I5 4‬ر‪،‬‬ ‫ ‪TEYB‬ت ا‪ @5‬آن ی‪ Cohler G‬ا‪BY‬ﻥ‪s‬ي ه@ " اع ا‪3‬ي ی‪ "EB‬ا‪E‬ﺉ" أن‬ ‫یي آ‪ M‬ﺹ‪ :‬ا‪T‬ز ‪ M‬ة واﺡة ‪.‬‬ ‫واا‪ Ob‬أن ‪ Cohler‬إ ‪C5‬م ﻥ ااﻥ " ا‪C‬ﺹ ﺏ‪r‬دراك ا‪  I‬ا‪ ( E‬ا‪(wcY‬‬ ‫ @ * ﺡوث ا‪I5 4‬ر‪ ،‬و‪r A3‬ن ‪b‬اﻥ " ا‪Y5‬ﺏ واب وا‪TV4‬ق @ ا‪4‬دراك‬ ‫* أی_ ً آ  ﺡوث ا‪I5 4‬ر‪.‬‬ ‫‪ @3‬ا‪ -5‬ا‪4‬ﺝ‪:@ B5‬‬‫‪-‬ﺽ‪E w‬ة ‪-‬ی‪ M‬ا*ك أو ‪ EY‬ﺏا ‪ c‬ا‪Y5‬ی‪ z‬ا‪N‬داﺉ@ ا‪0 E Gb @5‬‬ ‫‪TC‬ف ﺏ " وﺝ‪ " " 5G‬ا‪ .g‬وﺝ‪ G‬ﻥ‪ g‬ی‪ G1B‬إ‪ E :‬وأ ‪ ،‬وأﺥي ی‪G1B‬‬ ‫أﺹب ﻥ‪g‬ی ا‪ -5‬ا‪4‬ﺝ‪ .@ B5‬وا‪TC‬ف ﺏ " اﺝ‪ " 5G‬ی‪ * @ I‬آ‪BG M‬‬ ‫"‪-5‬ف ا‪ @ -B‬وا‪ B-‬ت ا‪ -B‬ودوره @ ‪-‬ی‪ M‬ا*ك إذ ی‪ M B‬أع ‪ E‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫إ‪ @ F‬وﺝ‪ G‬ا‪ g‬ا‪-5 @5‬ي ﺡود ا‪gB‬ه ا‪C‬رﺝ ‰ ‪5‬ﺏ واﺝ‪ G‬ا‪@5‬‬ ‫‪ 5‬إ ‪ G‬ا‪-5‬ی‪ M‬أو ا‪ ..M EY5‬أي < أم ا‪5‬ﺝ ا‪C‬رﺝ@ ‰ ‪5‬ﺏ‪ ،‬و ‪@-‬‬ ‫ﺏ‪ B " : 1 B‬ت )‪ …Ob …M1B‬ر‪…s‬إ‪ " .(q‬ﻥﺡ أﺥي ‪r‬ن أﺹب‬ ‫ﻥ‪g‬ی ا‪ -5‬ا‪4‬ﺝ‪ @ B5‬ی‪E‬ون ا‪ -5‬ا‪ DB‬اﺉ @ اﺏ‪ z‬ﺏ " وإ ‪5‬ﺏ‬ ‫و‪ GE‬ی‪c-‬ن إه‪ ً B5‬أآ {ﺡاث ا ‪ ، c‬أي ی‪-‬وا إه‪ ً B5‬أآ ‪ < E‬یل‬ ‫ا‪ uCY‬ا‪ ") -5B‬ﺥ‪T‬ل ‪ B‬ت ا‪ M1B5‬ااﺥ@ {ﺡاث( ا‪ B‬ا‪ " -B‬إ‪* F‬‬ ‫" از أو ا‪I‬ر ‪ dI T‬ﺏ‪ A3‬د إ ‪5‬ﺏت ‪. g‬‬ ‫وا‪ c‬ا‪ @  N‬ه‪3‬ا ا‪TC‬ف إﻥ‪5 B‬د @ آن ﺽع ا‪4‬ه‪B5‬م ه ا*ك‬ ‫ا‪ -5B‬اﺏ‪TB M‬ﺡ‪ g‬أم أن ا*ك ا‪ -5B‬ه إ د ‪) M‬أو ‪D‬ه( @ ‪ -‬‬ ‫ا‪ B-‬ت ا‪) -B‬ا‪ ( -‬وا‪ @5‬ﺏ أن ‪ 5-‬ا‪B‬ﺽع ا @ ‪ -‬ا‪.‬‬ ‫و @ ه‪3‬ا ‪r‬ن ﻥ‪g‬ی ا‪ -5‬ا‪4‬ﺝ‪ @ B5‬ي أن ‪-‬ی‪ M‬ا*ك یم @ د ‪E‬ة‬ ‫إرط ا‪GB‬ت ﺏ‪5 4‬ﺏ‪ ،‬وإﻥ‪ B‬ه ی‪ 5‬أی_ً ﻥ‪Y 5‬ط ا‪ B-‬ت ا‪ -B‬‬ ‫آ‪4‬دراك وا‪ Ob5‬وا‪ M1B5‬وا‪ s‬و‪ V‬ه… ﺡ ی‪ E-‬ه‪3‬ا ا‪Y‬ط @ ﺹرة‬ ‫ا‪5 4‬ﺏ ا‪. -B‬‬ ‫وً ‪3G‬ا ‪r ،‬ن ﻥ‪g‬ی ا‪ -5‬ا‪4‬ﺝ‪ 5- @ B5‬أن ‪b‬رًا آ ًا " ا‪ -5‬ی‪ 5‬ﺏ‪-‬ة‬ ‫‪ 0‬أي " ﺥ‪T‬ل د رؤی ‪R‬ﺥ ی‪ M-‬وﺙ ب أو ی‪ .;b-‬ﺏ‪-‬رة أﺥي " ﺥ‪T‬ل‬ ‫‪Y‬هة ‪R uCD‬ﺥ ی‪n‬دي ا‪5 4‬ﺏت ا‪B‬هة‪ ،‬أو ﺏ‪B‬د أن یأ ‪ G‬أو یي ﺹرًا‬ ‫‪ …G‬وه ی‪ GB-5‬ﺡ " یأ @ و  ه‪ :3‬ا‪5 4‬ﺏ ا‪B‬هة ا‪D @5‬هه "‬ ‫ﺥ‪T‬ل ا‪ uCY‬ا‪B‬ذج أو ارة ﺏ‪ :3G‬ا‪c‬ی ی‪YB "EB‬ه أن ی‪ ،-5‬ﺙ ﺏ‪@_B‬‬ ‫ا‪ wb‬ی‪ "EB‬أن ی‪n‬دي إ ‪5‬ﺏت ﺝیة )‪ G‬ﻥ ا‪c‬ﺏ‪ (O‬ی*‪Y 6‬ه‪ G‬وﺏ‪@5‬‬ ‫ یث ‪ G‬أي  ﺏ‪ B‬أﻥ‪ G‬ث أ " ‪. Mb‬‬ ‫‪(T‬‬ ‫و" ااﺽ‪ d‬أن دًا آ ًا " ا‪GB‬رات ا‪4‬ﻥ*ﻥ )آ‪ 6c‬آ‪B‬ت أﺝ ‪ً 1‬‬ ‫ی‪ "EB‬إآ‪*5‬ﺏ‪ G‬أو ‪ GB-‬ﺏون ه‪3‬ا ا‪ -5‬ا‪GY‬دي )أو ا‪ -5‬ﺏ‪YB‬هة(‪ ..‬وﻥ ا‪‘Y‬‬ ‫ﺏ* ‪GB‬رات أﺥي ‪-‬ة ‪ b M1‬دة ا* رات وا‪ @5‬ی‪5‬ج ‪ GB-‬إ‪ F‬ﺝ‪G‬‬ ‫و‪C‬ات وا‪ @5‬ی‪ GB- 5‬ﺏا ‪ c‬ا‪5‬ی; ا‪55B‬ﺏ‪ O‬ا‪ M1 … B‬ه‪ :3‬ا‪GB‬رات‬ ‫ی‪E‬ن ا‪B‬ان ‪ G‬أآ[  ﺏا ‪n c‬دي ‪b‬وة ‪ 0‬وﺏ‪YB‬هة ا‪B‬ا‪ ..<b‬و‪ M1B‬ه‪:3‬‬ ‫ا‪B‬ا‪) - <b‬أي إدراآ‪ G‬و‪ ،G1B‬و

‪ ، GB‬وا‪5b4‬ع ﺏ‪ ..G‬إ‪).q‬‬ ‫أﺏز ل ﺏ ﻥ‪g‬ی ا‪ -5‬ا‪4‬ﺝ‪ @ B5‬إذن ه ی‪-‬ف ا‪L‬ن ﺏ‪ r‬ا‪ -5‬ا‪GY‬دي‬ ‫ﺏﺹ إﺡي ا ﺉ‪ M‬ا‪  N‬ا‪ @5‬ی‪ " ;*5E‬ﺥ‪T‬ل ﻥ‪B‬ذج أو ز ‪" -‬‬ ‫ا*ك وإید أﻥ‪B‬ط ‪ ،G -‬وا‪s5* @5‬م ‪ B‬ت ‪ M1‬ا‪5b4‬اء وا‪-‬ة ) أي‬ ‫ا‪5 4‬ر ﺏ‪YB‬هة ‪).‬‬ ‫‪ T‬أن آ‪M‬‬ ‫واا‪ Ob‬أن اث ا‪ @5‬أﺝی‪ @ w‬إر ﻥ‪g‬ی ا‪ -5‬ا‪4‬ﺝ‪ @ B5‬ﺽ‪ً - d‬‬ ‫‪p‬اه ا‪ -5‬ا‪ " W5 @5‬ا‪C‬ات ا‪ DB‬ی‪ "EB‬أن ث @ أ س " ا‪-‬ة أي‬ ‫" ﺥ‪T‬ل ‪Y‬هة ك ‪ ،uCD‬و ی‪ @ ;5‬ه‪3‬ا ا*ك… و @ ه‪3‬ا ی‪N "EB‬ي‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫‪ T‬ان ی‪ ;*E‬أﻥ‪B‬ط ا‪5 4‬ﺏ ا‪-B‬ة أو ﺹ‪ -‬ا‪ ،M‬ﺏ‪B‬د ‪Y‬هة ﺹر‬ ‫‪ً 1 uCD‬‬ ‫أداﺉ‪ " G‬ﻥ‪B‬ذج أو أ‪CD‬ص ‪b M1B‬وة ‪35‬ي ‪.‬‬ ‫آ‪r A3‬ن ا‪5 4‬ﺏت اﺝاﻥ ی‪ "EB‬أن یي ‪Y G‬ی‪ " z‬ی‪Y 6‬هة ردود‬ ‫‪T‬‬ ‫ا‪ M-‬ا‪ @5‬ﺏ ی‪ G‬ا‪L‬ﺥون ‪C‬ات ا‪ BnB‬أو ا*رة‪* .‬ك آ‪C‬ف أو ا‪ً 1 ; G5‬‬ ‫ی‪ "EB‬أن ی‪ BC‬ﺏ‪-‬ة وذ‪ " A‬ﺥ‪T‬ل ‪Y‬هة ك ی‪5‬ي ﺏ ‪ :‬أ‪ D‬ء ‪ 1‬ة‬ ‫‪C‬ف… دون ﺡوث أي ﻥ‪5‬ﺉ‪ Bn) W‬أو ‪ @ ;5 ( C‬ذ‪ A‬ي ا‪nB‬دي )أو‬ ‫ار ِة ‪).‬‬ ‫آ‪r A3‬ن أ‪ED‬ل ا‪ <E‬ی‪ "EB‬أن ‪ -5‬ﺏ‪YB‬هة ا*ك ا‪CDN ;b-B‬ص ‪R‬ﺥی"‪.‬‬ ‫ا‪ GB‬أن ‪p‬اه ا‪5 4‬ر أو ا‪-‬ة ‪" 5 B w ً B <I‬‬ ‫ا‪cIB‬ت " ﺏ ‪ G‬ی[@ ‪:‬‬ ‫‪1‬ا‪5b4‬اء ‪.‬‬‫‪2‬ا‪0 M5‬‬‫‪3‬ا‪ @))5‬أﻥ‪B‬ط آ ‪). -‬‬‫‪4‬ا‪ -5‬ا‪GY‬دي‪.‬‬‫‪5‬ا‪ * 5‬ا‪4‬ﺝ‪0@ B5‬‬‫‪6‬ا*‪) q‬أو ا*‪V @ W‬ار (‪0‬‬‫‪7‬ا‪ -5‬ﺏ‪-‬ة ‪.‬‬‫‪ ;-8‬اور‪0‬‬‫‪9‬ا‪-‬وى )إﻥ‪5‬ل أ‪ED‬ل ا*ك " ‪L uCD‬ﺥ ‪).‬‬‫وا‪N‬ﺝ‪s‬اء ا‪ 5‬آ‪ @ s‬ا‪ -5‬ا‪GY‬دي و‪ @ :-‬ﻥ‪g‬ی ا‪ -5‬ا‪4‬ﺝ‪.@ B5‬‬ ‫ا‪ -5‬ا‪GY‬دي ‪:‬‬ ‫آ‪ " * wY‬ا‪ ;5E‬وارا ت ا‪YB‬رة " ي ‪ D‬ع "ا‪ -5‬ا‪GY‬دي "‪ -‬وه‬ ‫ا‪ " -5‬ﺥ‪T‬ل ا‪YB‬هة @ آ‪p M‬اه ا‪ ،-5‬آ‪ B‬أآت @ ﺥ‪I‬ﺉ‪ I‬ایة ا‪@5‬‬ ‫ ﺝ @ ا‪  I‬ا‪ M EY " [B‬ا*ك وا‪Y5‬ی‪ z‬ا‪N‬داﺉ@‪ .‬و‪ b‬أﺝی‪ w‬درا ت‬ ‫ یة ‪E5‬ة @ ا‪N‬ل أ‪ w‬ا_ء @ ا‪ x5B‬ات ا‪nB‬ﺙة @ ه‪3‬ا ا‪-5‬‬ ‫ا‪GY‬دي‪ .‬و" ا‪B‬ذج ا‪5‬ی ا‪ @5‬ي ‪ " <YE‬ه‪ :3‬ا‪ x5B‬ات‪ ،‬ﺏ‬ ‫ی*‪C5‬م ‪ " @ M G‬ا_ﻥ( آ‪B‬ث( ی وی‪Y‬ه ‪) ً ICD‬ه ا‪B‬ذج‬ ‫اوة( ی‪n‬دي * آ ‪ . -‬ﺙ ی‪ 5‬ﺏ‪ -‬ذ‪ A‬إﺥ‪5‬ر ا‪D w Mc‬وط ﺥﺹ‬ ‫_ ‪ @E‬ی‪ 5‬ی إ‪ F‬أي ي أﺹ‪ d‬آ ا‪L‬ن یآ@ ك ا‪ uCY‬اوة‬ ‫ا‪3‬ي ‪D‬ه‪ .:‬ی@ ذ‪ A‬رﻥ ی‪ -‬ه‪3‬ا ا‪ Mc‬ﺏ‪ B‬ی‪ -‬أل ‪R‬ﺥی" )ی‪1B‬ن‬ ‫‪ B‬ﺽﺏ‪ (c‬ی‪ 5‬إﺥ‪5‬ره دون ﺝ‪ G-‬ی‪Y‬هون أداء ا‪ uCY‬اوة‪ ،‬وإﻥ‪B‬‬ ‫ی‪s‬ودون ﺏ‪-B‬ت " ا*ك ﺏ[ي إﺝاء ‪R‬ﺥ ‪ V‬ا‪YB‬هة ‪.‬‬ ‫و" أه ا‪ x5B‬ات ا‪nB‬ﺙة @ ا‪ <b‬ا‪ -5‬ا‪GY‬دي )ا‪ M1 G <YE @5‬ه‪:3‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫ارا ت آ‪ x5B‬ات ‪n‬ﺙة ﺏرﺝت ‪ ( 5C‬ی[@ ‪:‬‬ ‫(أ ( ﺥ‪I‬ﺉ‪ u‬اوة‪:‬‬ ‫‪1‬ﺥ‪I‬ﺉ‪ u‬ذات [ﺙ @ ا‪ -5B‬وﺝدة @ ا‪ uCY‬اوة ‪ M1‬ا*" – اع‬‫)ذآ ‪/‬أﻥ‪ -(@1‬ا‪B‬آ‪ s‬أو ا‪EB‬ﻥ‪ M1 .‬ه‪ :3‬ا‪ x5B‬ات ی‪[ <5C‬ﺙ ه ا*@ ﺏ‪r‬ﺥ‪T5‬ف‬ ‫ا‪ uCY‬ا‪ BE ..-5B‬آن ا‪ uCY‬اوة " ذوي ا‪EB‬ﻥ ا‪ -B‬ﺏ* ‪،-5B‬‬ ‫آ‪ B‬آن ‪ :‬أآ ‪.‬‬ ‫‪ @ T‬‬ ‫‪R T‬ﺥ " ﻥ ا‪ MI‬أو ً‬ ‫‪Y2‬ﺏ‪ G‬اوة ‪ :-5B‬ی‪E‬ن اوة ً‬‫ ‪B‬ﺉ@‪ ICD ..‬ﺡ ان @ آن‪ .‬و @ ه‪3‬ا آ‪ wY‬ارا ت " أن ا‪B‬آة‬ ‫‪ M‬آ‪ B‬ﺏ‪ -‬ا‪B‬ذج ) أو ارة( " أن ی‪E‬ن ‪ ً ICD‬ﺡ ً‪ ..‬أي ‪ M‬ا‪B‬آة آ‪B‬‬ ‫ﺏ‪-‬ت ا‪YB‬ﺏ‪ " G‬ﺹت ا‪CDN‬ص ا 

" ‪.‬‬ ‫(ب )ﻥع ا*ك ا‪5B‬ي ﺏ )أي ا‪nB‬دي ﺏا ‪ c‬اوة ‪):‬‬ ‫و @ ه‪3‬ا آ‪ wY‬ارا ت ‪ B‬ی[@ ‪:‬‬ ‫‪1‬أﻥ آ‪ B‬إزداد ‪ -‬ا‪GB‬رة ا‪cB‬ب ‪ ،GB-‬آ‪ wb B‬درﺝ ه ‪.‬أي أن‬‫ا‪GB‬رات ا‪N‬آ‪ً- 1‬ا ﺏرﺝ أ‪ ،Mb‬إذا ی‪ -5B * 5‬ا‪YB‬هة ا‪E‬ی ﺏ‪-‬د‬ ‫ا‪ " ; B‬ا‪B‬ات ‪.‬‬ ‫‪2‬أن ا‪5 4‬ﺏت ا‪-‬واﻥ ) أو ا*ك ا‪-‬اﺉ@( ﺏرﺝ  )أ ‪T‬م ا‪E‬را ‬‫‪).T‬‬ ‫وا‪xB‬ات ‪ً 1‬‬ ‫‪3‬أن ا‪ -5B‬ﺏ‪ @5‬ا‪-B‬ی ا‪N‬ﺥ‪) bT‬ا ا‪C‬ﺹ( ا‪ @5‬ی‪5‬ح ‪Y‬ه‪ " G‬ﺥ‪T‬ل‬‫اوة‪ ،‬آ‪ A3‬ی‪ EB‬ﺽ‪ z‬ا ﺏا ‪ G5c‬ﺏ[ ; ‪Y5‬ﺏ‪ G‬وة ‪.‬‬ ‫(ﺝـ( ا‪5‬ﺉ‪ W‬ا‪ @ 5B‬ا*ك اوة ‪:‬‬ ‫‪ <5C‬درﺝ ا‪ 5‬ﺏ‪r‬ﺥ‪T5‬ف ا‪ 5‬ا‪ @ 5B‬ا*ك‪ ،‬أي ‪ <5C‬و ً ‪E‬ن‬ ‫ا*ك آ ‘ ) ‪s-‬ی‪ (:s‬أو ‪) ;b‬ی‪ ;b-‬أو ی (‪ ..‬أو ی@ ا‪5‬ه‪) M‬أي ‬ ‫ی و ی‪ (;b-‬وه ﻥ أن اﻥاع ا*ك ا‪I‬درة " ا‪ uCY‬اوة‪ ،‬وأﺙ ‪ w‬أو‬ ‫آ‪E w‬ن ‪b‬ﺏ أآ‪ V " 1‬ه ‪N‬ن ‪E‬ن ﺽع ا‪B‬آة أو ا‪. 5‬‬ ‫(د ( ا‪B -5‬ت ا‪ Mb -5B B‬أن ی‪Y‬ه اوة ‪:‬‬ ‫ ‪E‬ن ه‪ :3‬ا‪B -5‬ت ‪ B_5‬دا ‪  -‬أو ‪n5 ،_C‬ﺙ @ إﻥ‪ :5‬ا‪B‬ص‬ ‫*ك اوة‪ .‬و‪ b‬ﺡ| @ ه‪3‬ا ی[@ ‪:‬‬ ‫‪1‬أن اا ‪ -‬ا‪ -‬ی‪ "EB‬أن ‪1‬ر " ی‪ 6‬أﺥر ا‪ -5B‬ﺏ[ﻥ ف ی‪ [ E‬ﺏ‪B‬ار‬‫ی‪ O ; 5‬ا‪B‬ار ا‪3‬ي ی*‪ O c5‬أن یی " ك اوة ‪.‬‬ ‫‪2‬أن ا‪B -5‬ت ا‪ 1B‬ة ا ‪ -‬ﺏ‪B‬ار ‪ ،M b‬ی‪ G W5‬إ ﻥ ً " ا‪ -5‬یرج‬‫‪ w‬ﻥ*‪ B‬ا‪ -5‬ا‪ wbnB‬أو ا‪ " -5‬ا‪-‬ﺽ@ أو ا‪c‬رئ ‪".‬‬ ‫‪3‬أن ا‪B -5‬ت ا‪ 1B‬ة ا ‪ -‬ﺏر آ ی‪ "EB‬أن م ‪ -5B‬ﺏ‪ -‬أن ی‪n‬دي اوة‬‫و‪ Mb‬إﺥ‪5‬ر ا‪ M1 ،-5B‬ه‪3‬ا ا‪N‬ﺝاء ی* ا‪ @ -5B‬أن ی| اق )أو ی‪(s B‬‬ ‫ﺏ " أداﺉ وأداء اوة *ك ‪.‬‬ ‫‪ T‬ﺏ_ورة ‪ ،‬وا‪IB‬د‬ ‫¬ه‪3‬ا ا‪ x5B I‬ات @ ‪ <b‬ا‪ -5‬ا‪GY‬دي  ‪ً D‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫ﺏ ‪ z‬أن یﺽ‪ d‬ي ا‪4‬ﺡ‪B5‬ت اﺉ‪ @ B‬ا‪ ..<bB‬وا‪B‬ي ا‪-‬ی‪ " f‬أ‪ED‬ل‬ ‫ا*ك ی‪ "EB‬أن ی‪ -‬أو ی‪ w x‬ه‪ :3‬ا‪Y‬وط " ی‪ 6‬اوة‪ ،‬و" ﺥ‪T‬ل إﻥج‬ ‫ود‪ uB b‬ا‪. -5B‬‬ ‫‪.................................................. ..................‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اا‬ ‫‪ G+‬م ا >ا‪ ,#‬؟‬ ‫أه ﺥ‪ "/D/‬وأﺏ‪,‬د‪ C‬؟‬ ‫& ‪ "AB ,‬ﺏ ك؟‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫ــــ ‪:‬‬ ‫ی‪ -‬ﺽع اا ‪ " -‬أآ‪ 1‬ﺽ ت ا أه‪ B‬ود اء @‬ ‫ا‪5*B‬ي ا‪g‬ي أو ا‪ "B .@ c5‬ا‪ ;-I‬ا‪I5‬ي ‪-‬ی " ا‪TEYB‬ت ا* ‪E‬ﺝ ‬ ‫دون ا‪4‬ه‪B5‬م ﺏوا ‪ O‬ا‪E‬ﺉ" ا@ ا‪ @5‬م ﺏور ا‪ @ @ N‬ی آ ‪ :‬آ‪B‬‬ ‫وآ ً‪.‬‬ ‫وی‪ sE‬اث ا ا‪5‬ی@ ا‪C‬ص ﺏ‪ B-‬ت ا‪ -5‬وا‪35‬آ وا‪ B-‬ت ا‪4‬دراآ ‬ ‫و‪ g-‬ﺝاﻥ; ك ا‪4‬ﻥ*ن أو ا ان @ أ س وض ‪ MI5‬ﺏ‪B‬دئ اا ‪ -‬‬ ‫ @ ا ﺏ* ‪x z‬ی‪ ،‬وه أﻥ‪ @ * G‬ا‪b‬ف @ أ _‪ G M‬و* *ك‬ ‫ا‪E‬ﺉ" ا@ ﺡ‪ @5‬ی‪ n5 "EB‬ﺏ وﺽ‪ @ c‬ا‪0 M5*B‬‬ ‫ را دوا ‪ O‬ا*ك ‪s‬ی ‪ G‬ا‪4‬ﻥ*ن * و‪ " : x‬ا‪CDN‬ص‪،‬وذ‪N A‬ن ‪5 -‬‬ ‫ﺏ[ﻥ* ‪s‬داد آ‪ً 1‬ا إذا  اوا ‪ O‬ا‪ 5CB‬ا‪ @5‬آ أو ‪ -‬إ‪ F‬ا م ﺏ[ﻥاع‬ ‫ا*ك ا‪-5B‬دة @ ﺉ ا‪B‬ا‪ <b‬وا‪g‬وف‪ .‬آ‪ B‬أن ‪ 5 -‬ﺏوا ‪ O‬ا‪O @5‬‬ ‫ا‪L‬ﺥی" إ‪ F‬ا م ﺏ*آ‪b - G‬دری" @ ‪ G‬آ‪ G‬و* ‪. :‬‬ ‫و* ﻥ درا اوا ‪ – O‬آ‪ @ – A3‬ا‪ n5‬ﺏ*ك ا‪4‬ﻥ*ﻥ@ @ ا‪r .M5*B‬ذا‬ ‫  دوا ‪r ، uCD O‬ﻥ ﻥ*‪ O c5‬أن ﻥ‪ [5‬ﺏ*آ @ ‪p‬وف ‪ . -‬آ‪ B‬ﻥ*‪O c5‬‬ ‫أن ﻥ*‪C5‬م ‪ 5 -‬ﺏوا ‪ O‬ا‪CDN‬ص @ ﺽ‪ z‬وﺝ آ‪ G‬إ‪ F‬وﺝ‪G‬ت ‪، -‬‬ ‫ﺏ[ن ﻥ‪ ‘ G‬ﺏ‪ f-‬ا‪B‬ا‪ <b‬ا‪C‬ﺹ ا‪[D " @5‬ﻥ‪ G‬أن ‪ G 1‬دوا ‪s - O‬ه إ‪F‬‬ ‫ا م ﺏ‪B N‬ل ا‪ @5‬ﻥی ‪ G‬أداءه‪ ،‬وﻥ‪ " G-B‬ا م ﺏ‪ f-‬ا‪B N‬ل ا‪N‬ﺥي ا‪@5‬‬ ‫ ﻥی ‪ G‬أداءه‪ Gg A3 .‬أه‪ B‬درا اوا ‪ <5C @ O‬ا‪ B‬دی" ا‪ B-‬‬ ‫ا‪  c5‬آ‪ B‬ان ا‪5‬ﺏ وا‪ I‬وا‪T-‬ج ا*@ و‪ V‬ه‪0‬‬ ‫و‪ b‬ﺏأ ا‪4‬ه‪B5‬م ﺏ‪B‬ﺽع اا ‪ 3 -‬أواﺥ ان ا‪B‬ﺽ@‪ ،‬وأواﺉ‪ M‬ان ا@‬ ‫إ أن ه‪ :3‬اای ‪GD‬ت ‪-‬ت ‪ @ wb c‬أ س ه وه‪ W‬ﺏ‬ ‫‪ A " <5C‬ا‪C5* @5‬م ا م‪ .‬و‪ O‬ذ‪ A‬آن هك إه‪B5‬م ﺏ‪ f-‬ا‪TEYB‬ت ا‪@5‬‬ ‫ﻥ‪ G 6c‬ا م "‪TEY‬ت دا ‪0 " -‬‬ ‫و‪ -‬ﺏای ا‪ <I‬ا‪1‬ﻥ@ " ان ا‪Y-‬ی" ﻥ‪ c‬ا‪4‬ﻥ‪Tc‬ق ا  @ درا ‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫ه‪3‬ا ا‪B‬ﺽع اء " ﺡ ﺹ ‪ V‬ا‪B‬ه ﺏ‪ b‬وو‪ G‬إﺝاﺉ ً‪ ،‬أو ه‪ W‬ا‬ ‫وأ ; ا س‪ .‬وﺥ‪T‬ل ه‪3‬ا ا‪c5‬ر ا‪5‬ری‪ @C‬وا‪GB @B-‬م اا ‪ ، -‬أﺙ ت‬ ‫ ‪Y‬ات ا‪ N‬ا‪ @5‬ﺡ*‪ wB‬ا‪4‬ﺝﺏ " ﺏ‪ G_-‬و زال ا‪ f-‬ا‪L‬ﺥ @ ﺡﺝ إ‪F‬‬ ‫‪s‬ی " ا‪5‬د وا‪5 4‬ار‪.‬‬ ‫و" أه ه‪ :3‬ا‪  N‬ی@ ‪:‬‬ ‫‪ 1‬ا‪IB‬د ﺏ‪GB‬م اا ‪ -‬؟ و أه ﺥ‪I‬ﺉ‪ I‬وأﺏ‪-‬د‪ :‬؟ و ‪ 5bT -‬‬‫ﺏ*ك؟ و اق ﺏ وﺏ " ‪ " : V‬ا‪B‬ه ا* ‪E‬ﺝ ا‪N‬ﺥي وﺙ ا‪ I‬ﺏ ؟‬ ‫‪ 2‬أه ت اوا ‪O‬؟ وه‪ M‬ه@ ﺏ ﺝ ا‪ [YB‬أم إﺝ‪ B5‬؟ وأي ا‪ " 5‬أآ‪1‬‬‫[ﺙ ًا @ ﺡ ة ا‪E‬ﺉت ا ‪ ،‬وﺥﺹ ا‪4‬ﻥ*ن؟‬ ‫‪3‬ه‪ M‬ی‪ ; "EB‬اوا ‪ " O‬ﺡ أه‪G5 B‬؟ وه‪ M‬ی‪ "EB‬أن ‪I5‬رع و ا‪5‬ﺉ‪ W‬ا‪@5‬‬‫‪ @ ;5‬ذ‪A‬؟ وه‪ M‬ی‪ "EB‬أن ‪ x5‬أو ‪5‬ل؟‬ ‫‪4‬ذا یث ﺏ‪ -‬إ‪G D‬؟ و أل ‪5‬ة ز ی‪ "EB‬أن ی‪n‬ﺝ‪ G M‬إ‪D‬ع آ‪ M‬دا ‪O‬‬‫" اوا ‪ ،O‬وذا ی‪ @ ;5‬م إ‪G D‬؟‬ ‫‪5‬آ < ی‪ b "EB‬س اا ‪ ً b -‬ﺽ ً د‪ً b‬؟‬‫‪ - 6‬ا‪ bT-‬ﺏ " أﻥاع اوا ‪ O‬ا‪ 5CB‬وآ < @؟‬‫‪7‬ه‪ M‬ی‪G5‬ور ﺏ‪ O G_-‬ا‪ B-‬أم ؟‬‫‪8‬ه‪ M‬ی‪ "EB‬ی أ س * ﺝ@ ‪G‬؟‬‫‪ 9‬ا‪5*B‬ي ا‪ " M1N‬اا ‪ -‬ا‪T‬زم *ك ﺏﺝ م‪ ،‬وا*ك ا‪4‬ﺏا @ ﺏﺝ ‬‫ﺥص؟‬ ‫‪10‬ه‪ <5C M‬ق إ‪ G D‬ﺏ‪r‬ﺥ‪T5‬ف ا‪ N‬ا‪-B5B 1‬ت؟‬‫‪ 11‬أه ا‪ N‬ا‪g‬ی ا‪*B‬ة ‪G‬؟‬‫و ف ﻥول @ ا‪ MI‬ا@ ا‪4‬ﺝﺏ " ﺏ‪ f-‬ه‪ :3‬ا‪ N‬ﺏ‪I‬رة ﺹی‬ ‫أو ﺽ‪ " ، B‬ﺥ‪T‬ل ا‪5‬اث ا* ‪E‬ﺝ@ ا‪5B‬ح @ ه‪3‬ا ا‪I‬د ‪.‬‬ ‫)‪ (1‬ﺕ‪(,‬ی< ا >ا‪: ,#‬‬ ‫ﻥ‪ Y‬ﺏای إ‪ F‬أن ‪G‬م اا ‪ " : V M1 1 ، -‬ا‪B‬ه ا* ‪E‬ﺝ ا‪N‬ﺥي‬ ‫آ‪4‬دراك وا‪35‬آ وا‪ ،-5‬ﺏ‪1B‬ﺏ ‪E‬ی" ﺽ‪ F‬ی*‪5‬ل " ك ا‪E‬ﺉ" ا@‪.‬‬ ‫وﺏ‪ @5‬ی*‪C5‬م ‪G‬م اا ‪5 -‬ی إ‪ :‬ا*ك و‪ . D‬وﺏ‪4‬ﺽ إ‪ F‬ذ‪ A‬ی‪E‬ن‬ ‫آ‪ @ M‬و @ ﺏ‪ <5CB‬دوا ‪ -‬وﺹ‪ :‬ا*آ ‪0‬‬ ‫وهك ران رﺉ * ن ‰ ‪5‬ل @ ‪G‬م اا ‪ " -‬ك ا‪E‬ﺉ" ا@ وه‪: B‬‬ ‫أ‪-‬ی‪E‬ن ا*ك ا‪ B‬ع وا‪B‬ﺝ إ‪ F‬هف ﺏ‪1B‬ﺏ ‪5- ‘D‬د ‪،‬و*‪ B5‬ﺏ‪I‬رة‬ ‫‪ ،p‬وﺏ‪ @5‬ی‪5‬ض وﺝد ‪ B‬دی < ﺥ ود ‪. b‬‬ ‫ب‪ -‬رﺏ‪I B‬ر إ ‪5‬ﺏت ا‪E‬ﺉ" ا@ ﻥ‪GB 5‬ت ﺥرﺝ دة ‪ ،‬وی‪ @-‬ذ‪A‬‬ ‫وﺝد دات داﺥ ﺝ ا*ك إ‪ F‬أهاف ﺏ‪. G -‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫و @ ه‪3‬ا ا‪4‬ر ‪- wb‬یت یة ا ‪ -‬ﻥ‪-‬ض ‪ @ G_-‬ا ا‪،@5‬‬ ‫‪ "E‬ی_‪ M‬أن ﻥﺽ‪ " d‬اای أن ‪G‬م اا ‪ O‬یادف ‪G‬م اا ‪ ، -‬وی‪ -‬آ‪T‬ه‪B‬‬ ‫ " ا‪ dTB‬ا‪*  N‬ك ا‪ B‬ع آ‪-5 B‬ض ‪ G‬ﺏ‪ M b -‬وإن آﻥ‪ w‬اا ‪ -‬‬ ‫ه@ ا‪GB‬م ا‪N‬آ‪ . B 1‬وﺏ‪ @5‬إ ‪C5‬ا ‪N‬ي ا‪ ،" GB‬ﻥ‪ ً D I‬واﺡًا‪.‬‬ ‫ ا ‪ -‬أو اا ‪ ،O‬إذن ‪ " ،‬ﺡ إ ‪15‬رة و داﺥ@ ‪ 1‬ا*ك و ‪ -‬إ‪6 F‬‬ ‫هف ‪" 0 " -‬‬ ‫وی‪n‬آ "ه; )‪" (D.O. Hebb, 1949‬ﻥ ا‪-5‬ی< ا*ﺏ‪ً Y 6‬ا إ‪ F‬أن‬ ‫اا ‪ B " -‬ی‪ 5‬ﺏ‪_5B‬ه إﺙرة ﻥ‪Y‬ط ا‪E‬ﺉ" ا@‪ ،‬و‪ B g‬وﺝ ‪ G‬إ‪ F‬هف‬ ‫د ‪".‬‬ ‫ویي "دری )‪" (J. Drever, 1971‬أن اا ‪ O‬رة " " ‪ M‬دا ‪ @-‬إﻥ‪ @-‬ی‪MB-‬‬ ‫ @ ﺝ ك ا‪E‬ﺉ" ا@ إ‪ 6 F‬هف ‪". " -‬‬ ‫ویي "أ‪*E‬ن )‪" (J. Atkinson, 1976‬أن اا ‪ @- -‬إ ‪-5‬اد ا‪E‬ﺉ" ا@ ‪3‬ل‬ ‫أ‪ @Ib‬ﺝ‪ G‬ی " أﺝ‪ 6 M‬هف ‪. " -‬‬ ‫واﺡ‪-5 u‬یت ا*ﺏ و‪ V‬ه ‪ ،‬ی أﻥ‪ " - G‬ا‪ dTB‬ا‪* G‬ك‬ ‫ا‪ B‬ع‪ ،‬وا‪ @5‬ی‪ "EB‬یه @ ا ا‪: @5‬‬ ‫‪ -1‬ا‪ bc‬أو ا‪ z Y5‬اا ‪ 0 @-‬وی‪ @-‬ذ‪ A‬ﺡ ا‪-5 4‬اد ‪4‬ﺹار ا*ك‪ ،‬و‬‫ی‪ z‬ﺏ‪ " G‬ی‪ g‬و م‪ .‬و" أ‪ 1‬ذ‪ A‬إ ‪-5‬اد ‪ " B‬ا‪CDN‬ص ء‬ ‫ق @ ا‪-‬و‪ ،‬أو ا " ا‪-c‬م‪ ،‬أو ‪ bT‬إﺝ‪R O B5‬ﺥی"‪ ..‬إ‪. q‬‬ ‫‪ g2‬ا*ك وﺝ ‪ G‬إ@ هف د‪ - .‬وﺹل ا‪E‬ﺉ" ا@ إ‪ F‬ﺡ ‪-‬‬‫ا‪ bc‬أو ا‪ z Y5‬اا ‪ ،@-‬ی‪ 5‬ﺏ*آ إ‪ F‬ه ا‪B‬د ا‪3‬ي ی‪ OY‬ﺡﺝ‪ . 5‬و @‬ ‫ا‪ 1N‬ا*ﺏ یأ ا‪CDN‬ص ا*ق " أﺝ‪ 6 M‬اآ‪ 5 s‬واز ﺏ‪،G‬‬ ‫ویأون @ ول ا‪-c‬م ﺏ‪ -‬ا‪I‬ل ‪ ،‬وا‪-5‬ف @ ‪ " B‬ا‪CDN‬ص‬ ‫وإ‪ b‬ﺹا‪0 G- b‬‬ ‫‪b ; 53‬ة اا ‪ O‬ا‪1B‬ر ‪ O‬ار ا‪ bc‬ا ‪ uCY .‬ا‪3‬ي إ ‪ B5‬ﺝﺉ‪ً -‬‬‫‪B‬ة یم آ‪ M‬ی‪ d E‬ﺏة ‪D4‬ع ﺡﺝ‪-c 5‬م‪ ،‬وذ‪ A‬رﻥ ﺏ‪R uCY‬ﺥ ول‬ ‫ا‪-c‬م ‪  3‬واﺡة ‪.‬‬ ‫‪ B5*4‬ا‪ bc‬ا‪[-B‬ة ‪ 6 5‬ا‪G‬ف ﺡ‪ @5‬ی‪ MI‬ا‪E‬ﺉ" ا@ إ ‪.‬‬‫‪5‬اﺏ ‪* 

x5‬ر ا‪G‬ف‪E .‬ﺉ" ا@ ی*‪ @ B5‬ﺏ‪3‬ل ا‪ " G‬أﺝ‪6 M‬‬‫ه وﺥ‪ : f‬ا‪ zB‬ﺏا ‪ " - O‬اء آن * ﺝ )آع أو ا‪ (]c-‬أو‬ ‫ ‪E‬ﺝ )آ‪4‬ﻥز أو ا* ‪c‬ة(‪ .‬و @ ه‪3‬ا ا‪4‬ر ی‪* 

x EB‬ر ا‪G‬ف إذا ‪-D‬‬ ‫أن ا‪c‬ی‪ 6‬ا‪3‬ي ی*‪ E‬یﺹ إ‪ F‬ه ‪ A* ،‬ی ً ‪R‬ﺥ‪ .‬وإذا ی*‪6 Oc5‬‬ ‫ه ﺏ[ي " ه‪ :3‬ا‪c‬ق‪r ،‬ﻥ ی‪I‬ب ﺏ إﺡط ‪0‬‬ ‫ﺏ‪3G‬ا ﻥ‪E‬ن ‪ b‬و‪ @ b‬ا‪ dTB‬ا‪GB  N‬م اا ‪ -‬أو ا*ك ا‪ B‬ع‪ ،‬وی@‬ ‫أن ﻥ‪ s B‬ﺏ " ‪G‬م اا ‪ -‬و‪ " : V‬ا‪B‬ه ا‪N‬ﺥي وﺙ ا‪ I‬ﺏ ‪.‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫)‪(2‬ﺏ‪ T,‬ا ‪-‬ه وﺙ ‪ R‬ا ‪ /‬ﺏ‪ G-‬م ا >ا‪: ,#‬‬ ‫‪1‬اﺝ‪:‬‬‫ی‪-‬ف "ر @ )‪" (G. Murphy, 1947‬اﺝ ﺏ[ﻥ‪" G‬ا‪-Y‬ر ﺏ‪ ،" - ‘D u‬إذا‬ ‫ وﺝ ‪ 6‬ا‪D4‬ع ‪".‬‬ ‫ویي آ] وآی‪ (D. Krech & R. Crutchfield, 1948) Y5‬أن اﺝ‬ ‫"ﺡ ﺥﺹ " ‪G‬م ا‪ 5‬ا*@ ‪".‬‬ ‫وی‪ G -‬إﻥ] وإﻥ] )‪ (H. English & A. English , 1958‬ﺏ[ﻥ‪-D" G‬ر‬ ‫ا‪E‬ﺉ" ا@ ﺏ‪5 4‬د ‪ ."" - ‘Y‬و‪E b‬ن ه‪ :3‬اﺝ * ﺝ داﺥ )‪M1‬‬ ‫اﺝ ‪-c‬م وا‪B‬ء وا‪G‬اء( أو ‪E‬ﺝ إﺝ‪ M1) B5‬اﺝ ‰ﻥ‪B5‬ء‬ ‫وا* ‪c‬ة وا‪4‬ﻥز‪).‬‬ ‫وﺏء @ ه‪ :3‬ا‪-5‬یت‪ ،‬ی‪ "EB‬ال ﺏ[ن اﺝ ه@ ﻥ‪ c‬اای ‪4‬ﺙرة دا ‪ -‬ا‪E‬ﺉ"‬ ‫ا@‪ ،‬وا‪ 5b s @5‬و ‪ @ -‬ا‪ :4‬ا‪3‬ي ی‪ 6‬إ‪. G D‬‬ ‫‪- 2‬ا ـــ‪:s‬‬ ‫ی‪-‬ف "" رآ" ا ‪ s‬ﺏ[ن ‪E‬ی" ﺽ@ ی*‪C5‬م ‰‪D‬رة إ‪ F‬ا‪ B-‬ت اا ‪-‬‬ ‫ااﺥ ا‪ ;I @5‬ﺏ‪ f-‬ا‪-B‬ت ا‪C‬ﺹ ﺏ‪ ،" - B‬و‪n‬دي ﺏ‪ @5‬إ@ إﺡاث‬ ‫ا*ك ‪.‬‬ ‫ ‪ G‬ﺏ‪1B‬ﺏ "اة اا ‪E -‬ﺉ" ا@ ‪ @E‬یم ﺏ‪Y‬ط ﺏ‪ 6  x‬هف د ‪".‬‬ ‫وه ﻥ‪ Y‬إ‪ F‬أن ﺏ‪ f-‬اﺡ‪ " 1‬یادف ﺏ " ‪ @G‬اا ‪ O‬وا ‪ @ ،s‬أ س أن‬ ‫‪ BG T‬ی‪ " -‬ﺡ ا‪ 5‬ا‪ -‬ﻥ‪-Y 5‬ر ا‪E‬ﺉ" ا@ ﺏﺝ ‪"E . -‬‬ ‫آً‬ ‫اا‪ Ob‬أن ‪G‬م ا ‪ s‬أ‪G " B Mb‬م اا ‪ O‬ﺏ یرج ‪GB . 5‬م اا ‪O‬‬ ‫ی*‪C5‬م ‰‪D‬رة إ‪ @5 F‬اوا ‪ O‬ا‪-‬ی_‪ ( " 5‬ا* ﺝ وا* ‪E‬ﺝ ( ‪55‬ث‬ ‫ " دا ‪ O‬اع )ا* ﺝ@ ا‪ ، ([YB‬ودا ‪ O‬ا‪4‬ﻥز )ا* ‪E‬ﺝ@ ا‪ ([YB‬ﺏ ‪ Y B‬‬ ‫اا ‪ s‬إ‪ F‬اوا ‪ O‬ا* ﺝ ا‪ ،z [YB‬وه ‪ -‬ا‪B‬ه ا‪Y‬ﺉ‪M1 -‬‬ ‫ﺡ ‪ s‬اع وﺡ | ا‪ .]c-‬ﺏ‪R @-B‬ﺥ ی‪ -‬ا ‪ " s‬ﺡ ا‪Y‬ط اا ‪@-‬‬ ‫ا‪ cB‬ﺏ‪Dr‬ع ﺡﺝت * ﺝ ا‪.z [YB‬‬ ‫‪3‬ا ‪:‬‬‫ی‪ Y‬ا إ‪ F‬ﺽع ا‪G‬ف ا‪ @-‬ا‪B‬ﺝد @ ا ا‪C‬رﺝ وا‪3‬ي ی*‪@-‬‬ ‫ا‪E‬ﺉ" ا@ ﺏ ‪b s‬ي إ‪ F‬اﺹل إ ‪ G .‬ا‪-c‬م @ ﺡ دا ‪ O‬اع‪ ،‬وا‪B‬ء @‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫ﺡ دا ‪ O‬ا‪ ،]c-‬واح وا‪GY‬ة @ ﺡ دوا ‪ O‬ا‪4‬ﻥز …إ‪.q‬‬ ‫‪4‬ا‪ bT-‬ﺏ " اوا ‪ O‬وا‪-‬دات‪:‬‬‫و ا‪ bT-‬ﺏ " ‪ @G‬اا ‪ O‬وا‪-‬دة وﺙ وه‪ .‬و‪ O‬ذ‪ A‬یﺝ ﺥ‪@ z‬‬ ‫إ ‪C5‬ا‪ ،G‬اء @ إر ا‪g‬ی ا‪ EY‬أو ا‪ *5‬ات ‪ V‬ا‪* EY‬ك‪A3 .‬‬ ‫ی_‪ M‬ا‪ s

B5‬ﺏ " ه‪3‬ی" ا‪ " GB‬ا‪. "

 N‬‬ ‫ ‪-‬دة ‪ Y ،‬إ‪b F‬ة ا‪ B‬ل ا*آ ‪ 0‬ا‪ @5‬ی‪5‬ض أﻥ‪ @ G‬و‪c5‬ر آا‬ ‫‪ B-‬ت ا‪ . 5‬أي أن ‪G‬م ا‪-‬دة یآ‪ @ s‬ا‪E4‬ﻥ ا*آ ‪0‬‬ ‫أ اا ‪ ،O‬آ‪ @ s‬ارﺝ ا‪B -‬ار ا‪ bc‬ا‪c @5‬ي ‪ G‬ا‪-‬دة‪ .‬وﺏ‪@5‬‬ ‫ " ا‪-‬دات أو آ ً ‪ ً B-5‬ذا  ‪.‬‬ ‫ی‪ "EB‬إ ‪5‬ر اا ‪ O‬ﻥ ً ‪ً -‬‬ ‫وهك ‪1‬ل ﺏ* ‪ z‬ی‪ "EB‬أن یﺽ‪ d‬ه‪3‬ا ا‪ s

B5‬ﺏ " ‪ @G‬اا ‪ O‬وا‪-‬دة‪ .‬إ ‪5‬ض أن‬ ‫ [رًا ﺝﺉ‪ ً -‬رب @ أن ی_‪ @ zx‬ذراع @ ﺹوق ‪ @E " -‬ی‪@ MI‬‬ ‫ا‪-c‬م‪ .‬و‪ @-‬ذ‪ A‬أﻥ إذا آﻥ‪ w‬آ‪ M‬ﺹ ا‪ <bB‬ا‪5‬ی@ ‪r ،‬ن ا[ر ا‪B‬رب‬ ‫ ‪n‬دي ﺽ‪ @  cx‬ا‪3‬راع ﺡ ‪ B‬یﺽ‪ @ O‬ا‪I‬وق‪ "E .‬إ ‪5‬ض أن أﺡ‬ ‫ا‪CDN‬ص ‪ b‬أ‪ -‬ا[ر ‪5 3‬ة ‪ Ib‬ة ‪ Mb‬إﺝاء ا‪5‬ﺏ‪ @ .‬ه‪ :3‬ا أن‬ ‫ا[ر ا‪ " OYB‬ی‪n‬دي أداء ﺝ ًا @ ا_‪ @ zx‬ا‪3‬راع‪ ،‬و‪ E‬م ﺏ[داء ﺏ‪f-‬‬ ‫أ‪ED‬ل ا*ك ا‪Y-‬اﺉ ‪ V‬ا‪5 4‬ﺏ ا‪cB‬ﺏ ) ا_‪ @ zx‬ا‪3‬راع ‪).‬‬ ‫و‪ @E‬ﻥ< @ اوق ااﺽ @ ك ا[ر @ ه " ا‪B‬و‪ ،" 5‬ﻥ‪5‬ج إ‪F‬‬ ‫إ ‪5‬اض أن ا[ر ‪ b‬ﻥ*@ أو دة ا_‪ @ zx‬ا‪3‬راع ا‪ .GB- 6 @5‬و‪"E‬‬ ‫ﻥ*‪ O c5‬ﺏ* * اﺥ @ ا‪5 4‬ﺏ @ ا‪B‬ة ا‪1‬ﻥ إ‪ F‬إﻥ‪C‬ض اا ‪. -‬‬ ‫ ‪N‬داء ی‪ @ z B5-‬إ‪E‬ﻥ ا‪N‬داء( ا ‪ (O‬و‪ "E‬ی‪ B5-‬أی_ ً @ ار ا‪z Y5‬‬ ‫اا ‪ :3G @-‬ا‪E4‬ﻥ ‪ - B- .‬ا‪ bc‬أو ‪ z Y‬ا‪-‬دة ه@ ﺝه ‪G‬م اا ‪. O‬‬ ‫وه‪ :3‬ا‪ " b5‬اور ا ‪ B-‬ت اا ‪ @ -‬ا*ك وا‪3‬ي ‪ 6‬ا‪D4‬رة إ ‬ ‫‪ T‬ﺏ " ‪ g-‬ا‪CDN‬ص‪ ،‬ﺏ ‪B‬‬ ‫ @ ﺏای ا‪5 . MI‬ی" @ ا*ك ا‪ -5B‬ی‪E‬ن ﺽ ً‬ ‫اوا ‪ O‬ه@ ا‪ O @5‬ﻥ‪c‬ق ه‪3‬ا ا‪5‬ی" ﺏ ‪N ،G‬ن ا‪35‬ﺏ‪3‬ب @ ﺡت اا ‪ -‬ی‪n‬دي‬ ‫إ‪ F‬ﻥ‪[Y‬ة ا‪x5‬ی @ ا*ك ا‪Y5 <b‬ﺏ‪0 G‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫)‪(3‬ﺕ‪ < /‬ا >وا‪#‬ـــ‪: H‬‬ ‫ی‪ < I "EB‬اوا ‪ O‬ا‪ @cx @5‬آ‪ M‬أ‪ED‬ل ا*ك ا‪4‬ﻥ*ﻥ@ ﺏ[آ‪ " 1‬ی ‪.5C‬‬ ‫ور‪ V‬أن اوق ﺏ " ه‪ :3‬ا‪ I5‬ت *‪ w‬ﺝهی‪ ،‬إ أن ﺝ‪ I G- B‬ت ‪. *-‬‬ ‫‪ Mb A3‬أن ﻥ‪-‬ض { ا‪ :3G -‬ا‪ I5‬ت‪ ،‬وا‪ < I5‬ا‪3‬ي ‪ @ :5‬ض‬ ‫اوا ‪ ،O‬یر ی ﺏ‪ f-‬ا‪5 4‬رات ا‪g‬ی ا‪ @5‬رﺏ‪ * B‬ﻥ @ ‪ G‬أ ‬ ‫ا‪ I5‬ت ا‪ 5CB‬وا ‪.O‬‬ ‫وه‪ :3‬ا‪5 4‬رات ه@ ‪:‬‬ ‫‪1‬ی‪ MED <5C‬ا‪ " -5‬اوا ‪ O‬ا‪4‬ﻥ*ﻥ " ﺙ ‪N‬ﺥي‪ ،‬و" ﺙ  ‬‫‪N‬ﺥي داﺥ‪ M‬ا‪ 1‬ااﺡة‪ ،‬و" ‪L uCD‬ﺥ داﺥ‪ M‬ا‪ 1‬ااﺡة‪ .‬و‪ [Y‬ه‪:3‬‬ ‫اوق ‪N‬ن ا‪-‬ی " اوا ‪ O‬ی‪ B- 5‬ﻥ‪C 5‬ات ا ا‪ @5‬ی‪ B‬ﺏ‪G‬‬ ‫ا‪CDN‬ص‪ .‬و @ آ‪ M‬ات ی‪ 5‬ا‪ " -5‬اوا ‪ " O‬ﺥ‪T‬ل ا*ك ا‪. -5B‬‬ ‫‪2‬ی‪ "EB‬ا‪ " -5‬ﺏ‪ f-‬اوا ‪ O‬ا‪Y5B‬ﺏ‪ " G‬ﺥ‪T‬ل أ‪ED‬ل ‪ " 5C‬ا*ك‪.‬‬‫ ا ‪ O‬ا‪E‬اه ‪ " - uCY‬ی‪ "EB‬ا‪  -5‬ﺏ‪-‬وان ا*‪B‬ﻥ@ )ﺽﺏ ‪(T1‬‬ ‫أو ﺏ‪4‬ﻥ*ب " ا‪EB‬ن ا‪3‬ي یﺝ أو ﺏ[ي ‪R MED‬ﺥ " ا*ك ‪.‬‬ ‫‪3‬ی‪ "EB‬ا‪ " -5‬ﺏ‪ f-‬اوا ‪ O‬ا‪ " 5CB‬ﺥ‪T‬ل أ‪ED‬ل ‪Y5‬ﺏ‪ " G‬ا*ك‪.‬‬‫ ﺏ‪ B‬ﻥ ‪ " ICD‬ی‪s‬اون ا ﺏ‪s‬ی‪ :w‬ا‪N‬ول ﺏا ‪ O‬إ ‪-‬د وا‪ :‬ا‪3‬ي ی‪@ -Y‬‬ ‫‪s‬او ه‪ :3‬ا‪G‬ای‪ ،‬وا‪1‬ﻥ@ ﺏا ‪_ O‬ی وا‪ :‬ا‪3‬ي ی ‪s f‬او‪ :3G 5‬ا‪G‬ای ‪.‬‬ ‫‪ Gg4‬ﺏ‪ f-‬اوا ‪ O‬أﺡ ﻥ ً @ أ‪ED‬ل *‪55‬ة‪ .‬أي ی‪ Gg‬دا ‪ @C " - O‬وراء‪:‬‬‫دا ‪R ً -‬ﺥ‪ f- .‬ا‪CDN‬ص ی*‪b‬ن ا* ات‪  ،‬ﺏا ‪ O‬دي‪ ،‬و‪ "E‬ﺏا ‪ O‬ا‪4‬ﻥ‪5‬م‬ ‫‪0 "G‬‬ ‫‪n b5‬دي اوا ‪ O‬ﺏ_ورة إ‪ F‬ك ی‪G‬ف إ‪ F‬إ‪D‬ع اﺝت ا‪ @5‬أﺙ ت‪.‬‬‫وه@ ﻥ‪ z c‬ﺏ‪ c‬ا*ﺏ ‪ @ ،G‬أ س أن ا‪ uCY‬رﺏ‪ B‬ی‪" -‬‬ ‫دوا ‪ -‬ﺏ‪I‬رة ﺹی‪0‬‬ ‫‪6‬رﺏ‪ B‬ی‪ -‬أﺡ أ‪ED‬ل ا*ك " دوا ‪ O‬یة‪ - .‬أﺙء ‪ B‬ا‪5‬ی@ @‬‫‪ B-‬ی‪E‬ن  ً " ا ‪ ،‬وزیدة دﺥ ا‪B‬دي ‪ 4‬أ ‪ ،‬وا‪V‬‬ ‫ @ ا‪GY‬ة‪ ..‬إ‪. q‬‬ ‫و @ ﺽء ا‪5 4‬رات ا*ﺏ ﻥ أن أآ‪ 1‬ا‪ I5‬ت ‪ ً D‬وأ ه@ ا‪s B @5‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫ﺏ " دوا ‪ * O‬ﺝ ا‪ [YB‬وأﺥي ‪E‬ﺝ ا‪ ،[YB‬و*‪ @B‬اوا ‪ O‬ا‪N‬و@‬ ‫أﺡ ﻥ ً اوا ‪ O‬ا‪N‬و ‪ ،‬ﺏ ‪ @B* B‬ا ا‪1‬ﻥ اوا ‪ O‬ا‪1‬ﻥی‪ .‬و ی‪ @-‬ه‪3‬ا ا‪< I5‬‬ ‫أن اوا ‪ O‬ا‪N‬و أآ‪ 1‬أه‪ " B‬اوا ‪ O‬ا‪1‬ﻥی‪ ،‬و‪ "E‬ی‪ @-‬أن اوا ‪ O‬ا‪N‬و ‪G‬‬ ‫أوی ا‪D4‬ع آ‪ B‬ي ﺏ‪ .M b -‬و" أ‪ 1‬اوا ‪ O‬ا‪N‬و دا ‪ O‬اع ودا ‪O‬‬ ‫ا‪ ]c-‬ودا ‪ O‬ا‪ 5‬ودا ‪ O‬ا‪ .‬و" أ‪ 1‬اوا ‪ O‬ا* ‪E‬ﺝ اا ‪‰ O‬ﻥز‬ ‫واا ‪‰ O‬ﻥ‪B5‬ء إ‪ F‬ﺝ‪ B‬واا ‪c * O‬ة ‪.‬‬ ‫ویﺝ ‪R < I‬ﺥ ی‪ s B‬ﺏ " دوا ‪ O‬و  وأﺥي إ ‪TG5‬آ ‪ 0‬واا ‪ O‬ا @‬ ‫ه ا‪3‬ي ی‪n‬دي إ‪ D‬إ‪ F‬اﺹل إ‪ F‬دا ‪R O‬ﺥ‪ .‬أو ﺏ‪R @-B‬ﺥ‪ :‬و‪ 5 p‬ا‪N‬و ه@‬ ‫ ‪ 6‬إ‪D‬ع دا ‪R O‬ﺥ‪ .‬أ اا ‪ O‬ا‪TG5 4‬آ@‪ 5 p ،‬ا‪N‬و ه@ ا‪D4‬ع ا‪@-‬‬ ‫ا ‪ O‬ذا ‪ .‬أي أن ه ا‪ @ N‬ه ا‪TG5 4‬ك‪ ،‬آ‪ B‬ه ال @ ا‪TG5 4‬ك ا‪@- c‬‬ ‫‪-c‬م وا‪Y‬اب‪.‬‬ ‫وهك وﺝ‪ G‬ﻥ‪ g‬ﺙ‪ 1‬ی‪ " "EB‬ﺥ‪ < I GT‬اوا ‪IB ً O‬ره‪ .‬و @ ه‪3‬ا‬ ‫ا‪4‬ر ی‪ "EB‬ای " ﺙ‪T‬ث ت وا ‪ :O‬ا‪N‬و@‪ :‬دوا ‪ O‬ا*‪ ،‬و*ه ه‪ :3‬ا‬ ‫ @ ‪ g‬ا‪p‬ﺉ< ا* ﺝ ‪ .‬وی‪-‬ف ه‪3‬ا ا‪ " zB‬ا‪ g5‬ﺏ‪5‬ازن ا‪3‬ا@ ‪0‬‬ ‫وا ا‪1‬ﻥ ‪ :‬ه@ اوا ‪ O‬ا‪C‬ﺹ ﺏ‪r‬دراك ا‪3‬ات " ﺥ‪T‬ل ‪ <5C‬ا‪ B-‬ت ا‪. -‬‬ ‫وه@ ‪n‬دي إ‪5* F‬ي ی ا‪3‬ات‪ ،‬ا‪3‬ي ی‪5‬م ا‪ uCY‬ﻥ* @ إر‪ .:‬أ ا‬ ‫ا‪ @G :11‬اوا ‪ O‬ا‪4‬ﺝ‪ B5‬ا‪C‬ﺹ ﺏ‪bT-‬ت ﺏ " ا‪CDN‬ص ودوره @ إرء‬ ‫ا‪. ICY‬‬ ‫وه‪3‬ا ا‪ < I5‬ا‪N‬ﺥ وا ‪ O‬ی‪ @ 65‬ﺹر ا‪ O -‬ا‪ < I5‬ا‪N‬ول‪O ،‬‬ ‫ رق ﺏ* ‪ z‬ه أن ا‪ < I5‬ا‪N‬ﺥ أﺏز اوا ‪ O‬ا‪4‬ﺝ‪ .5* @ B5‬وﺏء @‬ ‫ذ‪ A‬د ‪ < I‬اوا ‪ O‬ا‪3‬ي ‪5‬و @ ا ا‪: @5‬‬ ‫(أ ( اوا ‪ O‬ا* ﺝ ‪.‬‬ ‫(ب( اوا ‪ O‬ا* ‪E‬ﺝ ‪.‬‬ ‫‪1‬اوا ‪ O‬ااﺥ ادی ‪.‬‬‫‪2‬اوا ‪ O‬ا‪C‬رﺝ ا‪4‬ﺝ‪. B5‬‬‫وه ﻥ‪-‬ض ‪5‬ﺹ آ‪ B‬ی@ ‪:‬‬ ‫(أ ( اوا ‪ O‬ا* ﺝ ‬ ‫وی‪ 6c‬إ "اوا ‪ O‬ا* ﺝ " دة @ ات ا* ﺝ ا " وﺝد‬ ‫ﺡﺝت ﺝ*‪ B‬ي ا‪E‬ﺉ" ا@ ث ‪ً

x‬ا @ ازﻥ ا‪_-‬ي وا‪ B E‬ﺉ@‪[Y5 ،‬‬ ‫ " ذ‪ A‬ﺡ " ا‪ O 5‬ا‪E‬ﺉ" ا@ إ‪ F‬ا م ﺏ‪ f-‬ا‪N‬ﻥ‪ cY‬ا‪n @5‬دي إ‪F‬‬ ‫إ‪D‬ع ﺡﺝ و دة ا* إ‪ F‬ﺡ‪ 5‬ا*ﺏ " ا‪5‬ازن وا‪5 4‬ال ‪.‬‬ ‫و‪ <I5‬اوا ‪ O‬ا* ﺝ ﺏ‪ f-‬ا‪IC‬ﺉ‪ u‬ا‪ -‬وه@ ‪:‬‬ ‫‪1-‬أﻥ‪ G‬ي ﺝ‪ O B‬ا‪E‬ﺉت ا ‪ ،‬ا‪Y‬ی وا اﻥ " ﺝ‪ ً - B‬ﻥ‪ -Y‬ﺏ‪:3G‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫اوا ‪ ،O‬آ‪ B‬أﻥ‪ G‬ﺝ أی_ ً ا ان ‪.‬‬ ‫‪2‬أﻥ‪n G‬دي و‪ p‬ﺏ ﺝ ه ه@ ا‪ @ g B‬ﺏء ا‪E‬ﺉ" ا@ وإ ‪B5‬ار‬‫اع ‪.‬‬ ‫‪3‬أﻥ‪ G‬ﺝدة ﺏ‪c‬ة و *‪ @G .*5E w‬ﺝ ي ا‪ 3 Mc‬ادة‪ ،‬وی‪E‬ن‬‫ك ا‪ @ Mc‬أیم ﺡ ا‪N‬و@ ‪ ً -5‬ﺏ‪Dr‬ع ﺡﺝ ا_وری " ‪-‬م وء‬ ‫وهاء‪ ،‬و‪ " IC‬ا_‪T‬ت ا‪s‬اﺉة @ ﺝ*‪. B‬‬ ‫‪4‬أﻥ‪ G‬ث ﻥ‪4 5‬ﺥ‪T5‬ل ا‪5‬ازن ا‪_-‬ي وا‪ B E‬ﺉ@ *‪r ،‬ذا إﺥ‪ M5‬ه‪3‬ا‬‫"ا‪5‬ازن ا‪3‬ا@" ﺏ*; وﺝد أي إﺽ‪c‬اب أو ﻥ‪_ u‬ي أو آ ‪ B‬ﺉ@ @ ا*‪،‬‬ ‫‪Gp‬ت @ ال ﺏ‪ f-‬ا‪ B-‬ت ا*‪ B‬ا‪-5‬ی_ ا‪ @5‬ول ه‪3‬ا ا‪،u‬‬ ‫وإزا ﺡ ا‪4‬ﺽ‪c‬اب‪ ،‬وإ دة ﺡ ا‪5‬ازن ا‪3‬ا@‪r .‬ذا ﺡث ‪ @ < ،ًT1 ،‬ﺏ‪f-‬‬ ‫أﻥ* ا* ‪ wb‬ﺥ‪T‬ی ام ا _ء ﺏ‪5‬ی ه‪ :3‬ا‪N‬ﻥ*‪ .‬وإذا زادت ﺡارة ا*‬ ‫ ﺡ ‪ " -‬ﺏأ ا‪-‬ق ی‪ " ;I5‬ا* ‪ fC‬درﺝ ﺡارا ‪ .‬وإذا زاد ﺙﻥ@‬ ‫أآ* ا‪E‬ﺏن @ ا* زادت  ا‪ " uC5 5‬ه‪ :3‬ا‪B‬دة ا_رة ‪.‬‬ ‫و *‪ B w‬ا‪4‬ﺡ‪5‬ظ ﺏ ا‪5‬ازن ا‪3‬ا@ ‪I‬رة ‪ A @ z‬ا‪ B-‬ت‬ ‫ا* ﺝ ا‪5‬ﺉ ا‪ @5‬ث داﺥ‪ M‬ا*‪ ،‬وإﻥ‪ B‬م ﺏ‪ bT g5‬ا‪E‬ﺉ" ا@‬ ‫ﺏ ‪ @ 5‬وﺝ ا‪B-‬م‪ .‬و @ ه‪3‬ا ا‪5 4‬ر ‪r‬ﻥ ﻥ‪I5‬ر أن ا‪E‬ﺉ" ا@ ی‪ M B‬داﺉ‪ ً B‬إ‪F‬‬ ‫ا‪4‬ﺡ‪5‬ظ ﺏ ﺙﺏ‪ " 5‬ا‪ g5‬ا‪3‬ا@ ‪r .‬ذا ﺡث إﺽ‪c‬اب @ ه‪3‬ا ا‪ ، g5‬ﻥ‪[Y‬ت‬ ‫دوا ‪ - O‬ﺝ ك ا‪E‬ﺉ" ا@ إ@ أهاف دة ‪4‬زا ه‪3‬ا ا‪4‬ﺽ‪c‬اب‪.‬‬ ‫أ‪ -‬دا ‪ O‬اع ‪:‬‬ ‫*‪ AG5‬ﺝ‪ O B‬ا‪E‬ﺉت ا ‪ b‬ﺡاری @ ﺡ ‪ ،G‬و‪5‬ج إ‪sC F‬ون ‪ G‬أو‬ ‫‪-‬ض ‪IB‬ف ‪ " G‬أﺝ‪ M‬إ ‪B5‬ار ه‪ :3‬ا ة‪ A3 .‬ی‪n‬دي ان ا‪ bc‬إ‪F‬‬ ‫‪Gp‬ر اﺝ إ‪ F‬ا‪-c‬م وا‪n @5‬دي ﺏوره إ‪Gp F‬ر ات ‪ -‬ك ا‪E‬ﺉ"‬ ‫ا@ إ‪I F‬ر ا‪ bc‬ا‪-B‬ض ‪) G‬ا‪-c‬م ‪).‬‬ ‫ﺏ‪R @-B‬ﺥ‪ Y :‬ﻥ‪5‬ﺉ‪ W‬ارا ت ا‪-‬یة ا‪ @5‬أﺝی‪ @ w‬ه‪3‬ا ا‪I‬د‪ ،‬إ@ أن ﻥ‪u‬‬ ‫ا‪B‬اد ا‪3x‬اﺉ @ ام ه ا‪ M-‬ا‪Gg @ N‬ر اﺝ ‪-c‬م‪ ،‬وﺏ‪ @5‬دا ‪O‬‬ ‫اع‪ M B .‬ا‪B‬اد ا‪3x‬اﺉ @ ام ث ﺡ ‪ ،‬وث ‪I‬ت @‬ ‫ﺝران ا‪-B‬ة‪ ،‬وی‪s‬داد ا‪Y‬ط ا‪-‬م @ ا*‪ ،‬وی‪ -Y‬ا‪4‬ﻥ*ن ﺏا ‪ O‬اع‪ ،‬وﺏ‪V‬‬ ‫ @ ول ا‪-c‬م ‪.‬‬ ‫وهك ﻥ‪cB‬ن رﺉ * ن " ا‪ B-‬ت ا* ﺝ ا‪ 6* @5‬ا‪4‬ﺡ*س ﺏع‪ ،‬وﺽ‪z‬‬ ‫ ‪ B‬ول ا‪-c‬م‪ ،‬ه‪ : B‬ا‪B‬ا‪ b‬ا‪DB‬ة *ك ول ا‪-c‬م ﻥ* ‪ ،‬وا‪B‬ا‪ V b‬‬ ‫ا‪DB‬ة ‪ B‬ا‪-c‬م ا‪3‬ي ی‪ OY‬ﺡﺝ ا* إ ‪ .‬وﺥ< ه‪3‬ی" ا‪E B‬ﻥ ‪ " s‬ﻥ أن‬ ‫أ ; ا_‪ z‬ا‪ @ B-5B‬ول ا‪-c‬م *ه ه@ ا‪N‬ﺥي @ ‪ -‬ا‪I‬رة ا*ﺏ ‪.‬‬ ‫وا‪D4‬رات ا‪ I-‬ء ك ول ا‪-c‬م أو ا‪ <b5‬ث @ ا‪GB‬د ا‪55‬ﻥ@‬ ‫‪ 0 qB‬وﺏ‪5‬ی [@ " ااة @ ا‪s‬ء ا‪ 0 z 5B‬و‪ b‬آﻥ‪ B w‬ا‪-Y‬ر ﺏا ‪O‬‬ ‫اع *; @ ‪5‬ات ﺏ إ‪I F‬ت _‪T‬ت ا‪-B‬ة أو ا‪-Y‬ر ﺏ[ن ا‪-B‬ة‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫ ر‪ " V‬ا‪-c‬م‪ ،‬إ أن ﺏ‪ f-‬اث ای‪ 1‬أ‪Gp‬ت أن ه‪ :3‬ا‪G‬دیت *‪ w‬ﺙﺏ‪.5‬‬ ‫ وﺝ أن ‪I‬ت وإﻥﺽت _‪T‬ت ا‪-B‬ة ث ﺏ‪ -‬ول ا‪-c‬م ﺏ‪-B‬ل أآ‪1‬‬ ‫" ا‪-B‬ل ا*ﺏ‪5 6‬و ‪0‬‬ ‫و ی‪ @-‬ذ‪ A‬ا‪ " M 5‬أه‪ u B‬ﺝران ا‪-B‬ة @ ا‪-Y‬ر ﺏع‪ ،‬و‪ "E‬ی‪@-‬‬ ‫أﻥ  ا‪ M-‬ا‪ @ N‬اﺡ ‪D4 ،‬رات ا‪ <5C " @[ @5‬أ‪ED‬ل ا‪B‬ا‪b‬‬ ‫ ا* ‪ -‬دات أآ‪ 1‬ﺡ*‪-Y ً B‬ر ﺏع‪ ،‬أي أن ا‪-‬ﺉ " ‪C‬زن اهر‬ ‫ @ ا* و ‪ E‬ام )أو آ ‪ B‬ء ام ﺏﺝ م( " أآ‪ 1‬ا‪-‬ا‪ M‬أه‪ @ B‬ا‪-Y‬ر‬ ‫ﺏع‪ ،‬ﺡ ‪ M‬ا‪-B‬ت ا‪C‬ﺹ ﺏ‪ :3G‬ات إ‪ F‬آ‪ s‬ا‪3x5‬ی @ ا‪GB‬د‬ ‫ا‪55‬ﻥ@‪ .‬وا‪3‬ي ی‪n‬دي ﺏور‪ :‬إ‪ F‬إر ل داﺥ@ ‪E‬ﺉ" ا@ )‪ u‬ا‪-B‬ة( ﺏء‬ ‫ك ا‪-c‬م ‪0‬‬ ‫وهك درا ت ی یة  اوض ا*ﺏ‪ .‬وﺝ أن إ ‪I5‬ل ا‪-B‬ة‬ ‫ ﺏ‪ f-‬ا اﻥت‪ ،‬أو ‪ Ocb‬ا‪I4‬ل ا‪ @I-‬ا‪B‬آ‪s‬ي )ا‪GB‬د ا‪55‬ﻥ@ ﺏ‪5‬ی(‬ ‫ ی‪ @ f‬دا ‪ O‬اع‪ .‬ووﺝ أی_ ً أﻥ إذا ﺡ" آ; ‪ V‬ﺝﺉ‪ O‬ﺏم آ; ﺝﺉ‪O‬‬ ‫‪ wI‬ﺝران ‪-‬ة ا‪ V ;E‬اﺉ‪ O‬آ‪ B‬یث دة @ ﺡ اع‪ .‬ووﺝ ‪@ ،‬‬ ‫ا‪ " E-‬ذ‪ ،A‬أﻥ إذا ﺡ" آ; ﺝﺉ‪ O‬ﺏم آ; ‪ V‬ﺝﺉ‪ wI O‬ﺝران ‪-‬ة ا‪;E‬‬ ‫اﺉ‪. O‬‬ ‫واا‪ Ob‬أﻥ یﺝ دا ‪ O‬م ع *;‪ ،‬ﺏ‪ M‬ﺝ ة دوا ‪ O‬ﻥ رة "‬ ‫ا‪ B‬ل ا‪C‬ﺹ ‪ f-‬أﻥاع ا‪-c‬م دون ‪ V‬ه ‪ b Mc .‬ی‪ " O5B‬أآ‪ M‬ا‪_C‬وات‬ ‫وا‪ C‬وا‪ ،‬و‪ E‬ی‪ G5‬اي وا‪1B‬ت‪ .‬و‪ b‬ی‪ " O5B‬أآ‪ M‬ﻥع ‪" " -‬‬ ‫ا‪_C‬وات‪ ،‬و‪ E‬ی‪ @ M‬أآ‪ M‬ﻥع أﺥ‪ .‬ویﺝ‪ O‬ﺏ‪ f-‬ه‪ :3‬ا‪ B‬ل ا‪3x‬اﺉ ا‪C‬ﺹ‬ ‫إ‪ F‬ا‪ -5‬وا‪-‬دة‪ ،‬ویﺝ‪ O‬ﺏ‪ G_-‬ا‪N‬ﺥ إ‪ F‬ﺡﺝت ﺥﺹ @ ا* ‪ " [Y‬ﻥ‪u‬‬ ‫ﺏ‪ f-‬ا‪-‬ﺹ ا‪ . -B‬و‪ b‬ﺏ ‪ w‬ﺏ‪ f-‬ارا ت ا‪ @5‬أﺝی‪ @ w‬ﺏ‪ f-‬ا‪N‬ل‬ ‫وا اﻥت إ‪ F‬وﺝد ل ﺥﺹ ﻥ أﻥاع ‪ " -‬ا‪-c‬م‪ ،‬وأن ه‪ :3‬ا‪ B‬ل‬ ‫‪ <5C‬ﺏ‪r‬ﺥ‪T5‬ف ﺡﺝ ا*‪ .‬وﺡ@ ﻥ‪5‬ﺉ‪ W‬ه‪ :3‬ا‪5‬رب أن * "ﺡ‪ "BE‬ﺥﺹ ﺏ ‬ ‫ﺝ‪ G‬إ‪ F‬إﺥ‪ 5‬ر ا‪ B-N‬ا‪ @5‬ی‪5‬ج إ ‪. G‬‬ ‫ویو أن هك " ی‪n‬ﺙان @ إﺥ‪ 5‬ر ا‪ B-N‬ا‪ @5‬ی‪5‬ج إ ‪ G‬ا*‪ .‬ا‪M-‬‬ ‫ا‪N‬ول ه ا‪B‬و وا‪5 .[cC‬ﺏ ی‪ -5‬ا‪4‬ﻥ*ن أو ا ان أن أﻥا ً ‪" -‬‬ ‫ا‪-c‬م ‪ b‬أﺡﺙ‪ w‬إ‪ ً D‬ﺥﺹً‪ ،‬وأ دت إ‪ F‬ﺝ*‪ B‬ا‪5‬ازن ا‪_-‬ي وا‪ B E‬ﺉ@‪،‬‬ ‫و‪ G A3‬ی‪ B M B‬ﺏ‪ -‬إ@ إﺥ‪ 5‬ره‪ .‬أ ا‪ M-‬ا‪1‬ﻥ@ و أﻥ ﺥص ﺏ ا‪3‬وق‪،‬‬ ‫إذ ی‪ "g‬أن ا‪3x‬اء ا‪3‬ي ی‪5‬ج إ ا* ی‪E‬ن أﺡ*" ‪3‬ا‪ " ً b‬ا‪N‬ﻥاع ا‪N‬ﺥي "‬ ‫ا‪-c‬م‪ ،‬و‪ A3‬ی_ ا‪4‬ﻥ*ن وا ان @ ‪. : V‬و‪ B‬ی‪n‬دي ه‪3‬ا اض ا‪N‬ﺥ ‪،‬‬ ‫أﻥ ﺡ ‪ w-cb B‬أ ‪I‬ب ﺡ ا‪3‬وق ﺏ‪ f-‬ات *‪ O c5‬أن ‪5C‬ر ﻥع‬ ‫ا‪-c‬م ا‪3‬ي ‪5‬ج إ ‪ .‬ویو أی_ ً أن هك ﻥ ً " ا‪ M 5‬ﺏ " ه‪3‬ی" ا‪ ،" -‬‬ ‫‪n‬ﺙ ﺡ ا‪3‬وق @ ‪ B‬ا‪B‬و وا‪ [cC‬وﺝ‪ GG‬ﺝ ‪ ً G‬ﺥﺹ ً إ‪ F‬إﺥ‪ 5‬ر‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫ا‪ B-N‬ا‪ B‬ة‪0‬‬ ‫آ‪ x5 ;- B‬ات أﺥي یة دوره @ أ ب إ‪D‬ع اﺝ ‪-c‬م ‪G‬‬ ‫ا*" وا‪5*B‬ي ا‪4‬ﺝ‪ – @ B5‬ا‪I5b4‬دي وا‪ @ 1‬وای@ و*‪5‬ي ا‪ .. -5‬إ‪B ،q‬‬ ‫‪ b‬ی‪E‬ن ‪R G‬ﺙر ﺽرة @ ا‪ @ I‬آ‪ " 1‬ا‪N‬ﺡ ن ‪.‬وأه ه‪ :3‬ا‪N‬ﺽار ه@‬ ‫ا*‪0 B‬‬ ‫ب‪ -‬دا ‪ O‬ا‪: ]c-‬‬ ‫ی‪ -‬ﺝف ا وا‪ 6‬ﺏ‪1B‬ﺏ ا‪ B‬ا‪-‬ل ‪ @ ،]c-‬ا‪ @ MbN‬ا‪5*B‬ي‬ ‫ا‪-Y‬ري‪ B1 ،‬ی‪ z‬دا ‪ O‬اع ﺏ—م و‪I‬ت ا‪-B‬ة‪ .‬و‪3G‬ا ا‪-Y‬ر ﺏف ا‬ ‫أه‪ B‬ﺏ ﺝ ‪N ،‬ﻥ ﺏ‪1B‬ﺏ ا‪4‬ﻥ‪3‬ار ا‪3‬ي ی‪ :5‬ا‪E‬ﺉ" ا@ ﺏﺝد ﻥ‪ @ u‬آ‪ B‬ا‪B‬ء‬ ‫ﺏ*‪ - ، B‬ذ‪ A‬إ‪D F‬ب ا‪B‬ء * ه‪3‬ا ا‪ .u‬إذ أن ا‪B‬ء یﺥ‪ @ M‬ﺝ‪O B‬‬ ‫ا‪ B-‬ت ا ی @ ا* ‪ B‬ی‪ M-‬ان ‪b‬ر  ً @ ‪ M c-‬ا‪ B-‬ت ا‪N‬ﺥي‬ ‫وزیدة ا‪ 5‬ا ﺝ@‪ Gg A3 .‬اﺝ إ‪ F‬ا‪B‬ء ان ‪b‬ر ‪.‬‬ ‫وی‪ -‬ك ‪D‬ب ا‪B‬ء دا ‪ * " B‬ﺝ

" ‪ O‬أﺝ‪sG‬ة ا‪B‬ا‪ b‬ا‪ IB‬ه‪:B‬‬ ‫ا_‪ zx‬ا‪N‬وزو@ @ ام وار ا*اﺉ‪ @ M‬ا* ‪.‬و‪ M1B‬ﺏ‪ f-‬ﺥ‪T‬ی ا‪GB‬د‬ ‫ا‪55‬ﻥ@ أی_ ً و ﺉ‪ M‬ا‪B‬ا‪ b‬ا‪5*B  N‬ي ا_‪ zx‬ا‪N‬وزو@ ‪0‬‬ ‫و" ا‪ "EBB‬أن ی‪ <C‬ا‪-D " uCY‬ر‪ :‬ﺏ‪ ]c-‬إذا ‪b‬م ﺏ‪ B M‬ﺏ‪B‬ء‪ ،‬أو‬ ‫ﺏ‪ O_B‬ان ‪4‬ﺙرة ا‪-‬ب‪ .‬و‪ "E‬دا ‪ O‬ا‪ ]c-‬ی‪s‬ول ﻥ‪G‬ﺉ ً إ ﺏ‪I‬ل ا* @‬ ‫ا‪ BE‬ا‪T‬ز " ا‪B‬ء‪ .‬و‪ b‬أﺝی‪ w‬ﺏ وﺽ‪ G w-‬آ‪ " B‬ا‪B‬ء @ ‪-‬ة‬ ‫آ; ‪D‬ة " ی‪ 6‬أﻥﺏ ‪ I5‬ﺏ‪ ،G‬أي ﺏون ور ا‪B‬ء ﺏ ‪[ @D5‬ﺙ ‬ ‫ا‪B‬ء @ ﺝف ا وا‪ .6‬و‪b b‬م ا‪B‬ء ‪ ; ;E‬ذ‪D A‬ة‪Y ،‬ب ‬ ‫‪-D @ BG T‬ر ا‪ ;E‬ﺏ‪،]c-‬‬ ‫ارًا آ ً‪ B ،‬یل @ أن ﺝف ا ی‪ً -‬‬ ‫‪  E‬ا‪ M-‬ا‪ B1 @ N‬ه ا‪ N‬ﺏ* ‪I5‬ت ا‪-B‬ة ا‪4‬ﺡ*س‬ ‫ﺏﺝ ‪-c‬م ‪ - .‬إ دة ا‪5‬ﺏ ا*ﺏ‪ O ،‬م ی ا‪B‬ء ‪ ;E‬إ ﺏ‪ 15 -‬د‪ b‬‬ ‫" وﺽ‪ O‬ا‪B‬ء @ ‪ ، -‬وه@ ة آ ﺹل ا‪B‬ء إ‪ F‬أﻥ* ﺝ*‪ ، B‬ی‪Y‬ب‬ ‫ا‪ " ً D ;E‬ا‪B‬ء‪ B ،‬یل @ أن دا ‪ O‬ا‪ b ]c-‬أ‪ " OD‬ی‪ 6‬وﺹل ا‪B‬ء‬ ‫إ‪ F‬أﻥ* ا* ‪.‬‬ ‫وی‪[5‬ﺙ دا ‪ O‬ا‪ ،]c-‬أی_ ً آا ‪ O‬اع ﺏ‪ -5‬وﺏ‪-‬ا‪ M‬ا‪4‬ﺝ‪" [Y5 ، B5‬‬ ‫ذ‪ A‬ل ﺥﺹ ‪Y‬ب أﻥاع ‪ " -‬ا*اﺉ‪ M1 M‬ا‪Y‬ي وا‪G‬ة @ ﺙ ‪5‬‬ ‫ا‪IB‬ی‪ ،‬أو ﺏ‪ f-‬أﻥاع ا‪YB‬وﺏت ا‪ @ E‬ا‪ 1‬ت ا‪N‬وروﺏ ا‪0 5CB‬‬ ‫ﺝـ‪ -‬دا ‪ O‬اع ‪G‬اء ‪:‬‬ ‫إذا آن ا‪-c‬م وا‪B‬ء ‪I‬ری" ‪r ،bc‬ن ا‪N‬آ* " ه ا‪ I-‬ا_وري‬ ‫‪4‬ﺡ‪5‬اق ه‪ :3‬ا‪ @ bc‬ا* و اارة ا‪T‬ز ‪ .‬واﺝ إ‪ F‬ا‪N‬آ* "‬ ‫ ‪ B‬ﺡ ی ‪x‬ی ‪N‬ن ا‪TC‬ی ‪5‬ج إ‪ F‬أن ‪s‬ود ﺏ‪N‬آ* " ﺡ‪ @5‬یث ‪G‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫[آ*‪ M @ ،qB .‬ا‪1B‬ل‪ ،‬ی‪ "EB‬أن ی‪) ً B Mg‬دون ‪5 (;c‬ة ‪ Ib‬ة ﺝًا‬ ‫ @ ‪ Mp‬ﻥ‪ u‬ا‪G‬اء ا@‪ x .‬ب ا‪N‬آ* " ‪B‬ة د‪ b‬واﺡة ی‪ "EB‬أن ی‪n‬دي إ‪F‬‬ ‫إﺹﺏ _ی @ ا‪ qB‬ی‪ ;-I‬ا‪Y‬ء ‪ .G‬آ‪ B‬أن ﺏ‪ f-‬ﺡت ا‪ <C5‬ا‪@-‬‬ ‫ث ﻥ‪ u 5‬وﺹل ا‪N‬آ* " إ‪ F‬ا‪N‬ﻥ* ‪5‬ة ز ودة أﺙء ‪ B‬‬ ‫ادة ‪.‬‬ ‫وی‪ z‬اع ‪G‬اء آ‪g‬هة ‪ B‬ﺏ‪ O B5‬ﺙﻥ@ أوآ* ا‪E‬ﺏن @ اﺉ‪،" 5‬‬ ‫و د ا‪ u‬ا @ ا‪N‬آ* "‪ .‬وی " ه‪3‬ا أن ﺏ‪ f-‬ﺡت ﻥ‪u‬‬ ‫ا‪N‬آ* " ( ‪ E M1‬ا‪ * B @ uCY‬ﺏ‪r‬ی ‪n (G‬دي إ‪ F‬ﺝع ‪G‬اء‪ ،‬ﺏ ‪B‬‬ ‫‪n b‬دي ات ا‪N‬ﺥي إ‪ F‬ذ‪ M1) A‬دﺥل ا‪ ‘ B uCY‬ﺏ‪x‬ز(‪ .‬ﺝ‬ ‫إ‪ F‬ا‪ (5‬ا‪N‬آ* "( ‪n‬دي إ‪ F‬دا ‪b O‬ي‪ ،‬ﺡ‪ Mp @ @5‬ا‪g‬وف ا‪-‬دی ‪ 5‬‬ ‫هاء ; ‪0‬‬ ‫د ‪-‬دا ‪ O‬ا‪: ;-5‬‬ ‫ی‪n‬دي ‪-D‬ر ا‪E‬ﺉ" ا@ ﺏ‪ ;-5‬إ‪ F‬ﺡﺝ ‪b‬ی اﺡ‪ .‬و‪ M1B5‬ا‪ x5‬ات ا* ﺝ ‬ ‫ا‪  N‬ا‪ z @5‬ﺏ‪ @ ;-5‬اآ "ﺡ‪ fB‬ا ‪ F "A‬ام ‪.‬و @ ا‪ " V‬أﻥ ‬ ‫" ا‪-B‬وف أن "ﺡ‪ f‬ا ‪ "A‬ی‪5‬اآ ﻥ‪I5 5‬ت ا‪ V " "E ، _-‬‬ ‫ا‪-B‬وف ا‪  E‬ا‪ @5‬ی‪ x5‬ﺏ‪ G‬ذ‪ A‬ا‪5*B‬ي ا‪ @I-‬ا* ﺝ@ ‪.‬‬ ‫و‪5‬ی" ‪R‬ﺙر ا‪ ;-5‬ا‪Y‬ی @ ا*ك ً ‪ - c‬ا‪GB‬م ا‪cB‬ب أداؤه ‪E .‬ءة أداء‬ ‫ﺏ‪ f-‬ا‪GB‬م ا* ‪[5 c‬ﺙ [ﺙًا ﺽ ‪ ،ًT‬ﺡ‪5 Mp @ @5‬ات ا‪N‬رق ا‪ MI @5‬إ‪F‬‬ ‫ﺉ  ‪ .I5‬أ أداء ا‪GB‬م ا‪N‬آ‪ - 1‬اً‪ "  ،‬أﻥ‪[5 G‬ﺙ ﺏ‪Y‬ة @ ‪Mp‬‬ ‫ا‪5‬ات ا‪ I‬ة " ا‪N‬رق‪.‬‬ ‫ویو ﺏ‪ f-‬ا‪CDN‬ص ‪ " -5‬ال ا‪ .wb‬و @ ‪ M1‬ه‪ :3‬ات ی‪ -‬ا‪ ;-5‬دا‬ ‫‪ G‬ا*‪B‬ﻥ@ أو ا‪N‬رق‪ ،‬ﺏ‪ M‬رﺏ‪E B‬ن ا‪ N‬ب ا‪4‬ﻥ‪ -‬ه@ ا‪ " *B‬ذ‪.A‬‬ ‫وﺏ‪ @5‬ی‪ " dI‬ا‪ ;-I‬ا‪ @ ;x5‬ﺡت ا‪ ;-5‬ه‪ :3‬ﺏاﺡ ا‪N ،5‬ﻥ "‬ ‫ا‪B‬وض ‪T‬ج ا‪ N‬ب ا  ا‪ @ 1B5B‬ا‪4‬ﺽ‪c‬اﺏت ا‪4‬ﻥ‪. -‬‬ ‫هـ‪ -‬دا ‪ O‬ا ‪:‬‬ ‫ﻥ‪ًg‬ا ‪N‬ن اا ‪ O‬ا*@ ی‪ z‬ﺏ‪-‬ی " ا‪ x5B‬ات ا‪4‬ﺝ‪ B5‬وا‪N‬ﺥ‪ ، bT‬وی‪E‬ن‬ ‫ " ﻥ*‬ ‫إ‪ @ D‬ا‪-‬ی " ا‪ 1‬ت ‪ ً E‬ﺏ د یة‪r ،‬ﻥ ی‪ -‬ﺏ‪ً * @5‬‬ ‫آ ة " ا‪5‬ی" @ ا*ك أآ‪ " 1‬ا‪N‬ﻥ*ق اا ‪ -‬ا‪N‬ﺥي * ﺝ ا‪.[YB‬‬ ‫واا ‪ O‬ا*@‪ E @ ،‬اوا ‪ O‬ا* ﺝ ا‪N‬ﺥي‪ ،‬ی‪ z‬إ‪ D‬ﺏ‪B5 r‬ار‬ ‫ﺡ ة ا‪E‬ﺉت ا ‪ .‬وی‪ z‬أ ب إ‪ D‬ي ا‪4‬ﻥ*ن ﺏ‪ x5B‬ات یة ‪ G‬ا‪-5‬‬ ‫وا‪C‬ات ا‪ @5‬ی‪ B‬ﺏ‪ G‬ا‪CDN‬ص و ی‪*5E‬ﻥ " ‪ b‬وإهت أﺙء ا‪Y5‬‬ ‫ا‪4‬ﺝ‪. B5‬‬ ‫ﺥ‪T‬ﺹ ال‪ :‬أن أ‪ED‬ل اوا ‪ O‬ا‪ @5‬ﺽ ‪5‬ﺹ ‪ M1B G‬آ‪ M‬اوا ‪O‬‬ ‫ا* ﺝ ‪G .‬ك ا‪ M‬أﺥي یة ‪I M1B‬در ‪ -‬ا ‪M @ G ، -‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫ا‪1B‬ل ا‪ ،I‬ا‪ ،)2) N‬ودرﺝت اارة ا‪ ،-B‬واﺝ إ‪ F‬ا‪" uC5‬‬ ‫ _‪T‬ت ا*… إ‪ .q‬وﺏﺝ م ی‪ "EB‬ال ﺏ[ن أي ‪ " MED‬ا‪ 5‬ی‪" Y‬‬ ‫إﺽ‪c‬اب "ا‪5‬ازن ا‪3‬ا@" ‪p‬ﺉ< ا*‪ ،‬ی‪ M1B‬ا‪ M‬دا ‪E -‬ﺉ" ا@ ‪ 4‬دة‬ ‫ه‪ :3‬ا‪5‬ازن إ‪ F‬ﺹر ا‪ - c‬و ‪ M‬ا‪.5‬‬ ‫(ب( اوا ‪ O‬ا* ‪E‬ﺝ ‪:‬‬ ‫ی*‪C5‬م ‪G‬م اوا ‪ O‬ا* ‪E‬ﺝ ‪ < I5‬ی_ " ﺡت اا ‪ -‬ا‪ @5‬‬ ‫ﺏ‪D bT Gc‬ة ﺏ‪ ME5‬ا ﺝ@ ‪E‬ﺉ" ا@‪ .‬وﺏ‪ :3G @5‬اوا ‪ O‬ﺏ‪ M‬‬ ‫اوا ‪ O‬ا‪ @5‬ﺽ ‪ @ G‬ا‪s‬ء ا*ﺏ‪) 6‬اوا ‪ O‬ا* ﺝ (‪ @ ،‬إ ‪5‬ر أن‬ ‫ا‪ N‬ا* ﺝ ا‪ G *B‬أ‪ Mb‬وﺽﺡ ً‪ .‬وأن ا‪5B‬ت ا* ﺝ ‪w* G‬‬ ‫‪ BG‬رﻥ ﺏ‪5B‬ت ا* ‪E‬ﺝ ‪.‬‬ ‫وهك د آ " ا‪N‬ﻥ‪ cY‬اا ‪ -‬ا‪ @5‬ی‪ "EB‬أن ‪ G 6c‬ا‪ @B*B‬ا‪-‬ی‪f‬‬ ‫وا ‪ O‬ا* ‪E‬وﺝ ‪ ،‬وا‪ @5‬ﻥ‪ " 5 @ GI‬ﻥ ‪ " 5‬ه‪: B‬‬ ‫‪1‬اوا ‪ O‬ااﺥ ادی‬‫‪ -2‬اوا ‪ O‬ا‪C‬رﺝ ا‪4‬ﺝ‪ B5‬‬ ‫وه ﻥ‪-‬ض ‪5‬ﺹ @ ا ا‪: @5‬‬ ‫‪1‬اوا ‪ O‬ااﺥ ادی ‪:‬‬‫وه@ اوا ‪ O‬ا‪ @- @ M1B5 @5‬ا‪E‬ﺉ" ا@ أو ا‪ uCY‬م ﺏ‪3 " - ‘Y‬ا ‪@G .‬‬ ‫ﺏ‪1B‬ﺏ دوا ‪ O‬دی ‪ 6‬ا‪3‬ات ‪ ،uCY‬ﺡ ‪ z‬ﺏ‪p‬ﺉ ا‪3‬ا و‪ 6‬ازﻥ ‬ ‫ﺥ‪ T‬إ ‪5‬ﺏ ا‪ .5CB‬وه‪3‬ا اع " اوا ‪ O‬ی< وراء ا‪4‬ﻥزات ا‪s B5B‬ة‬ ‫وا‪4‬ﺏا ت ا‪Y‬ی @ ا‪ E‬وا*ك‪ .‬وأه ه‪ :3‬اوا ‪ O‬ی@ ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬دوا ‪ O‬ا_ل )ﺡ; ا‪Tc5 4‬ع‪):‬‬ ‫وی‪ -‬ا‪4‬ه‪B5‬م ﺏ_ل آ‪ M-‬دا ‪ @-‬ﺡی ﻥ* ً @ ا‪ .‬وا‪IB‬د ﺏ ‪M‬‬ ‫ا‪E‬ﺉ" ا@ ور‪ @ 5V‬إ ‪YE5‬ف ‪ -‬ا ا* ‪E‬ﺝ ﺏ وا‪b‬ف @ ﺝاﻥ‪G‬‬ ‫ا‪. _x‬‬ ‫و‪ wB b‬درا ا_ل ي ا اﻥت اﻥ ‪ B1‬درس ي ا‪4‬ﻥ*ن ‪ .ً B‬وهك‬ ‫رب ‪ B-‬یة أﺝی‪ @ w‬ات ‪5‬ی إ‪ F‬أي ي ی‪n‬دي ‪ x‬ا‪ B‬واة‬ ‫إ‪ F‬إﺙرة دا ‪ -‬ه‪ :3‬ا‪E‬ﺉت ا ‪ B ..‬أ ‪ w c‬ات اﺹ ‰ﺥ‪ 5‬ر ﺏ "‬ ‫إ ‪5‬ﺏ‪  " 5‬آ‪ wb ،BG M‬ﺏ‪ 

x5‬إﺥ‪ 5‬را‪ " G‬إ ‪5‬ﺏ {ﺥي‪ - .‬أن‬ ‫آﻥ‪ 5 w‬إ‪ F‬ﺝ‪ G‬ا ‪5 @ " B‬ه @ ‪ MED‬ﺡف( ‪ T‬ا‪5 4‬ﺏ ا‪N‬و@( إ‪wG‬‬ ‫ﺏ‪-‬ه ‪D‬ة إ‪ F‬ﺝ‪ G‬ا *ر )ا‪5 4‬ﺏ ا‪1‬ﻥ ( وا‪ E-‬ﺏ‪ .E-‬وی‪ @-‬ذ‪ A‬أن‬ ‫ات *‪GB ; 5‬ت ا‪ x5B‬ة @ أ س _ ‪ 

x5 G‬إ ‪5‬ﺏ‪. G‬‬ ‫آ‪ B‬أ‪ "E‬درا دا ‪ O‬ا_ل ي ‪ B‬ت ‪5‬ی ا‪IC‬ل " ا‪B‬ﺙ " ا‪L‬د

"‪.‬‬ ‫و " أﻥ ﺡ‪ @5‬ا‪N‬ل ا‪xI‬ر ی_ن ا‪ g‬إ@ ﺏ‪ f-‬ا‪EDN‬ل ا‪-B‬ة‪ ،‬رﻥ‬ ‫ﺏ‪EDN‬ل ا* ‪. c‬وذ‪ " A‬ﺥ‪T‬ل ‪ Dn‬ا‪5‬ات ا‪ w 15 s‬أﺏ‪I‬ره @ آ‪M‬‬ ‫‪. G‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫ب‪ -‬دا ‪ O‬ا‪E‬ءة ‪:‬‬ ‫و‪ z‬ا‪E‬ءة إر ً وﺙ ً ﺏ‪ B-‬ت ا‪C‬ﺹ ﺏا ‪ O‬ا_ل و‪ <5C‬ا‪p‬ﺉ<‬ ‫ا‪4‬دراآ ا‪ "EB @5‬ا‪E‬ﺉ" ا@ " ‪ 6‬أ _‪ M‬ﻥ‪ B‬وإرء وإ ‪Tx5‬ل را "‬ ‫أﺝ‪ M‬اﺝ‪c5 G‬ت ا ا‪ @5‬ی‪ .G ] -‬أي أن دا ‪ O‬ا‪E‬ءة ی‪ @-‬إ ‪C5‬ام ا‪E‬ﺉ"‬ ‫ا@ را وو‪p‬ﺉ ا‪4‬دراآ واآ ﺏ[ _‪. "EB MED M‬‬ ‫و @ ‪ g-‬ا‪1‬ی ت ﻥ أن ‪G‬رات ا‪E‬ءة @ أﺙء اﺡ‪ M‬ا‪ ;-‬ا‪s B @5‬ه‬ ‫ﺏﺝ م‪ "E ،‬اا ‪E -‬ة ‪ @ I5‬ا‪xI‬ر‪E .‬ﺉت ا اﺽ ی‪G‬‬ ‫دا ‪b -‬ی ‪ 6 5‬ا‪N‬داء ا‪-‬ل‪T ،‬وة @ اوا ‪ O‬ا  ا‪ @5‬ی*‪C5‬م ‪ G‬ه‪3‬ا‬ ‫ا*ك " أﺝ‪ M‬اﺹل إ‪ F‬ﺏا أﺥي‪.‬‬ ‫وی*‪C5‬م ‪G‬م ا‪E‬ءة @ ﺏ‪ f-‬ا‪N‬ﺡ ن ﺏ‪ @-B‬م ی‪ "EB‬أن ی‪ MBY‬ﺏ‪ f-‬اوا ‪O‬‬ ‫ا ا‪N‬ﺥي‪ .‬ودون إ ‪5‬ر ‪ < I  E‬ه‪ :3‬اوا ‪ O‬ا ‪ ،‬ﻥ أن آ‪" T‬‬ ‫‪ " T‬ا‪N‬ﻥ‪ cY‬ا‪C‬ﺹ ﺏ "‬ ‫ا‪GB‬رات وا‪p‬ﺉ< ا‪4‬دراآ واآ ‪ً _ ،‬‬ ‫ا‪-B‬ت‪ O ،‬ا‪E‬ﺉ" ا@ ﺏرﺝ آ ة ﺝًا إ‪ 6 F‬ﺏ‪ f-‬أها ‪.‬‬ ‫ﺝـ – دا ‪ O‬ا‪4‬ﻥز‪:‬‬ ‫وا‪4‬ﻥز ه اع ا‪N‬ﺥ " اوا ‪ O‬ااﺥ ادی‪ .‬وه @ ﺥ‪T‬ف دا ‪@-‬‬ ‫ا_ل وا‪E‬ءة‪ ،‬ی‪ @ I5‬ا‪E‬ﺉت ا ا‪Y‬ی‪ .‬آ‪ B‬أﻥ آن ﺽ ً ث‬ ‫‪ 1E‬أآ‪ B 1‬ه ا‪ N‬ﺏ* ا ‪ @-‬ا_ل وا‪E‬ءة‪ .‬وا‪IB‬د ﺏا ‪‰ -‬ﻥز‬ ‫ه ﺝ‪G‬د اد ‪E @ g B‬ﻥ  ﺡ*; ‪b‬را @ آ‪ M‬ا‪N‬ﻥ‪ cY‬ا‪ @5‬ی‪B‬ر ‪،G‬‬ ‫وا‪ @5‬ی‪ 6‬ﺏ‪- G‬ی ا‪5‬ق @ أ‪b‬اﻥ ‪ ،‬وﺡ ی‪E‬ن ا م ﺏ‪ :3G‬ا‪N‬ﻥ‪ً c cY‬‬ ‫ﺏح أو ا‪0 MY‬‬ ‫وهك ق أ @ ﺏ " ل ا‪4‬ﻥز وآ‪ " M‬ا‪E‬ءة وا_ل‪ .‬ا ‪E -‬ءة‬ ‫‪ Y‬إ‪ F‬ری; و‪ B‬ا‪GB‬رات ا‪4‬دراآ واآ وا‪ ، -‬ﺏ ‪ B‬ی‪ Y‬ا‪4‬ﻥز إ‪F‬‬ ‫وت أآ‪ - 1‬اً‪5 B5* ،‬ات ز أل ‪ A M1‬ا‪ z @5‬ﺏ‪N‬ر‬ ‫ا‪N‬آدی‪ B‬وا‪* . GB‬ك "ا‪-‬و " @ ‪ M‬ا‪1B‬ل‪ ،‬ی‪ "EB‬إ ‪5‬ر‪ @ :‬ﺡ ذا ﺡ‬ ‫" اا ‪E -‬ءة‪ ،‬و‪ "E‬ﺡ ‪ B‬ی‪ B1  <b @ 5‬ه ا‪ @ N‬ق ‪-‬و أو‬ ‫ @ راة ‪E‬ة ام‪r ،‬ﻥ ی‪5‬ل @ ه‪ :3‬ا إ‪ F‬دا ‪‰ -‬ﻥز‪ ،‬و‪ O‬ذ‪ 5 A‬‬ ‫‪ T‬ﺝهی ً ا ‪‰ -‬ﻥز‪ ،‬وذ‪A‬‬ ‫‪ O‬ا‪L‬ﺥی" @ ا‪ <b‬ا ة ا‪4‬ﺝ‪ً   B5‬‬ ‫ @ أ س أﻥ ی‪ z‬ﺏ‪-‬ا‪ M‬ا* ‪E‬ﺝ ا‪0 ICY‬‬ ‫‪2‬اوا ‪ O‬ا‪C‬رﺝ ا‪4‬ﺝ‪: B5‬‬‫وه@ اوا ‪ O‬ا‪ [Y @5‬ﻥ‪ bT- 5‬ا‪E‬ﺉ" ا@ ﺏ‪CDN‬ص ا‪L‬ﺥی" و" ﺙ ‪O‬‬ ‫اد م ﺏ[ ‪-‬ل ‪ -‬إرﺽء ‪ " c B‬ﺏ أو ‪I‬ل @ یه أو ‪ 6‬ﻥ‪O‬‬ ‫دي أو ‪-‬ي‪ ،‬وزیدة ه‪3‬ا اع " اوا ‪ O‬ی‪ M5‬روح ا‪B‬دأة وا‪4‬ﺏ‪E5‬ر‪ .‬وأه ه‪:3‬‬ ‫اوا ‪ :O‬ا‪4‬ﻥ‪B5‬ء وا* ‪c‬ة وا‪T5 4‬ل‪ .‬واا ‪-‬ن ا‪N‬ون )ا‪4‬ﻥ‪B5‬ء وا* ‪c‬ة )ی‪5Y‬ك‬ ‫ ‪ BG‬ﺏ‪E‬ﺉت ا ‪ w‬ا‪Y‬ی ‪ O‬ا‪4‬ﻥ*ﻥ ‪ ،‬ﺏ ‪ B‬دا ‪ O‬ا‪T5 4‬ل ﺥﺹ إﻥ*ﻥ ‬ ‫ یة ی‪B‬ﺙ‪ M‬دا ‪ O‬ا‪4‬ﻥز @ اوا ‪ O‬ااﺥ د‪ .‬وﻥ‪-‬ض ‪5‬ﺹ ‪ M‬ذ‪@ A‬‬ ‫ا ا‪:@5‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫أ‪ -‬دا ‪ O‬ا‪4‬ﻥ‪B5‬ء‪:‬‬ ‫وی‪ I‬ﺏ آ‪ M‬ﻥع " أﻥاع ا‪E‬ﺉت ا ی‪ _- M1B‬ا‪G f-‬ت ﺥﺹ ‪.-‬‬ ‫ﺏ‪R @-B‬ﺥ‪ ،‬ی‪ -Y‬أ اد آ‪ M‬ﻥع " ا‪E‬ﺉت ا ﺏﺝ إ‪ F‬ا‪5‬رب وا‪5‬ذب @‬ ‫إر ﺝ‪N .@ B‬ل‪ M @ ،‬ا‪1B‬ل‪ ،‬ی‪3‬ﺏن إ‪ F‬وﺝ‪ :‬ا‪CDN‬ص ا‪L‬ﺥی"‬ ‫آع ﺥص " ا‪ . 5‬وه یﺝ أي ر د ء وﺝد ‪ M‬وراﺙ@ ﺥص‬ ‫‪ *5‬ذ‪CDN .A‬ص ﺏﺝ م ‪ ،‬ووﺝه‪ G‬ﺏﺝ ﺥص ‪ " -‬أآ‪ 1‬ا‪B‬ﺽ ت‬ ‫ا‪ -‬وا‪-B‬ة ا‪ @5‬ﻥاﺝ‪ GG‬أﺙء ‪ T‬ا‪4‬ﺝ‪ B5‬و ‪ 5bT‬ا‪-5B‬دة ﺏ " ﺏ‪_-‬‬ ‫ا‪ .f-‬وهك ا‪-‬ی " ا‪GY‬اد ا‪ @5‬ی‪5‬ض ﺏ‪* G‬ه @ إرء "ا ‪ B‬ا ‪1‬‬ ‫ای" ا‪ @5‬ی‪ G1B‬ا‪ uCY‬ﺏ* ™ﺥ‪.‬‬ ‫و‪ b‬أ‪D‬رت اث ا‪ @5‬أﺝی‪ @ w‬ﺹ‪x‬ر اود إ‪ F‬اور اهي ا‪3‬ي ی‪"EB‬‬ ‫أن یم ﺏ ا‪5‬رب ا*‪) @B‬آ‪ B‬ی‪ sb -‬ا‪ @ xI‬أ ( @ إرء ا‪5 4‬ﺏ‬ ‫ا‪4‬ﻥ‪ -‬ود ‪.‬‬ ‫وی‪ -‬اء إ‪ F‬ا‪CDN‬ص ا‪L‬ﺥی" آ  ا‪4‬ﻥ‪ ،@-‬آ‪ B‬ه ا‪<b @ N‬‬ ‫ا " ﺥ‪ f‬ا‪D B ،6‬ﺉ‪ -‬وی‪T "EB‬ﺡ‪ G5g‬ﺏ*‪ @ G‬آ‪ " 1‬ا‪<b‬‬ ‫ا‪ M 5‬ا‪4‬ﺝ‪ .@ B5‬وه@ إﺡي ا‪TEYB‬ت ا‪ G‬ا‪ @5‬ﻥ‪ w‬ﺡ‪ " Gg‬ارا ت‬ ‫ا* ‪E‬ﺝ ا‪. 1EB‬‬ ‫وﺏ‪ً -‬ا " ه‪ :3‬ا‪ - ،1N‬ا‪E‬ﺉت ا ا‪Y‬ی أآ‪ 1‬ا‪ dTB‬ا  اهی‬ ‫‪ <5CB‬أ‪ED‬ل ا‪D4‬ع ا‪ @5‬ﻥ ‪ G‬وا ‪ .-‬ﺝ إ‪ F‬ا‪4‬ﻥ‪B5‬ء ‪ B‬وا‪@5‬‬ ‫[ﺥ‪ MED 3‬ا‪bT-‬ت ا‪4‬ﻥ*ﻥ ا‪ B B‬ﺏ‪c B‬ي " أ‪ED‬ل آ ﺝ‪ G‬إ‪F‬‬ ‫ا‪CDN‬ص ا‪L‬ﺥی"‪ - ،‬د ‪b‬ی @ ﺡ ‪ .‬آ‪ B‬أن إﻥ‪Y5‬ر ‪ M1‬ه‪ :3‬اوا ‪ O‬ی*ه‬ ‫ﺏ‪I‬رة ﺝهی @ ﺏء ا‪N‬ﻥع‪ ،‬ﺏ‪ G B‬ا‪N‬ﻥاع ا‪Y‬ی وا اﻥ ‪0‬‬ ‫ب‪ -‬دا ‪ O‬ا‪ 5‬وا* ‪c‬ة ) ‪I‬ل @ ا‪sB‬ای ا‪4‬ﺝ‪ B5‬وا‪B‬دی‪).‬‬ ‫‪ -‬ا‪ @ V‬ا* ‪c‬ة وإﺙت ا‪3‬ات " اوا ‪ O‬ا‪Y‬ﺉ‪ -‬ي ا‪4‬ﻥ*ن وا ان @‬ ‫ا*اء‪ .‬وی‪ Gg‬دا ‪ O‬ا* ‪c‬ة ﺏﺽح ‪ B‬ﻥ‪Y‬ه‪ :‬ﺏ " أ اد ‪ <5C‬ا‪-B5B‬ت "‬ ‫ ‪D‬ی‪N .‬ل ی‪* 5‬ن ‪ B‬ﺏ ‪ @ G‬ا ‪ w‬وا‪B‬ر وادي‪ .‬ویول ا‪Mc‬‬ ‫أی_ ً أن ی‪5‬ق @ ز‪T‬ﺉ ‪ .‬وأن ی* ‪ ،G c‬وأن ی‪ M5‬ﺏ ‪E G‬ن ا‪I‬ارة‬ ‫وا‪ . s‬وی‪ 5‬ا‪E‬ر أی_ ً @ ‪ M‬ازق‪ ،‬و @ ‪ M‬ا‪GY‬ة و@ ا‪B‬ﺹ;‬ ‫ا‪ ، -‬وا‪T 5 4‬ء @ ‪I‬در اة @ ا‪ .OB5B‬و @ ه‪ :3‬ا ی‪5‬ب دا ‪ O‬ا* ‪c‬ة‬ ‫‪ B‬ا ‪" :B‬ای أد " ‪ A. Adler‬ﺏا ‪ O‬اة ‪ ،‬وإن آن ‪G‬م اة أآ‪BV 1‬ﺽ ً‬ ‫‪N‬ن "أد" ی‪ @ : * @ B5-‬ا‪B‬ه ا‪  5‬ا* ‪0‬‬ ‫وﻥ*‪ O c5‬أن ﻥ‪Y‬ه ‪g‬ه ا* ‪c‬ة ﺏ " ا اﻥت أی_ ً‪ OB5 @ .‬ا‪ N‬ل‪@ ،‬‬ ‫ ‪ M‬ا‪1B‬ل‪ O_C ،‬ا‪c * BB‬ة ا ‪ M‬ا‪N‬آ ا‪3‬ي یده @ ﺡآ‪@ G‬‬ ‫ا‪x‬ﺏ‪ .‬وﻥ‪Y‬ه ذ‪ A‬أی_ ً @ ‪-B5‬ت ادة وا‪BY‬ﻥ‪s‬ي‪ ،‬وا‪ z‬وا‪N‬وز وأ اب‬ ‫ا‪ c‬ا‪ @5‬ﻥ‪Y‬هه وه@ ‪ @ c‬ﻥ‪g‬م د‪ 6 b‬ﺥ< ‪b‬ﺉه ‪.‬‬ ‫و‪5‬رب وﺥات ا‪[ c‬ﺙ ‪ @ G‬إآ‪*5‬ب ا‪ N‬اد وا ‪r .G-‬ذا آﻥ‪ w‬ا‪ N‬ة‬ ‫ ‪ O‬ا‪ Mc‬داﺉ‪ ً B‬إ‪ F‬ا‪ O 5‬ا‪ ، x‬وإ@ ا‪5‬ق ‪ ،G‬وإذا آﻥ‪ ;b- w‬ا‪MY‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫وا_‪ ،<-‬و‪ OY‬اة وا‪4‬ﻥ‪I5‬ر وا‪5‬ق ‪r ،‬ﻥ ‪ Ob5‬إآ‪*5‬ب ا‪ N‬اد ا ‪O‬‬ ‫ا* ‪c‬ة وإﺙت ا‪3‬ات ﻥ‪ :3G 5‬ا‪ " ; N‬ا‪ Y5‬ا‪4‬ﺝ‪. B5‬‬ ‫آ‪ B‬أن ‪ f-‬ا‪C‬ات ا‪[ ICY‬ﺙ ًا ‪ ً BG‬أی_ ً @ إآ‪*5‬ب دا ‪ O‬ا* ‪c‬ة‪r .‬ذا‬ ‫آن ء ا‪ Mc‬إ‪ F‬ا‪ 5‬وا* ‪c‬ة ًا @ إ‪D‬ع ﺡﺝ ودوا ‪ -‬ا‪N‬ﺥي‪r ،‬ﻥ ‬ ‫ ‪ @ M B‬ا‪ M5*B‬إ‪ F‬اء ‪ M1B‬ه‪ :3‬ا‪ ; N‬ا‪ @5‬أﺙ‪ w5‬ﻥﺡ‪ @ G‬ا‪B‬ﺽ@ أ‬ ‫إذا ‪ w‬أ ; ا‪ 5‬وا* ‪c‬ة ﺏ‪ f-‬ا‪N‬ل ‪ ،ًTY‬أو إذا أدت إ‪ F‬ا‪-‬ب أو‬ ‫ان وا_ر‪r ،‬ن ه‪n‬ء ا‪N‬ل ‪ B‬ن @ ا‪ M5*B‬إ‪ F‬ا‪ " @C5‬أ ;‬ ‫ا* ‪c‬ة‪ .‬و‪ b‬ی‪*5E‬ن ‪ B‬ا‪_C‬ع آ  ة @ إ‪D‬ع دوا ‪ G-‬و ‪6‬‬ ‫أها ‪ .G‬و @ آ‪ " 1‬ا‪N‬ﺡ ن ی‪ 5-‬ا‪_C‬ع و  ة ‪ 6 5‬ا‪N‬هاف ‪0‬‬ ‫ﺝـ‪ -‬دا ‪ O‬ا‪T5 4‬ل " ا‪L‬ﺥی" ‪:‬‬ ‫ی‪-‬ف اا ‪T5 ‰ O‬ل @ أﻥ "ر‪ V‬ا‪ uCY‬وﺡﺝ‪ MB- 5‬ا‪GB‬م ا‪cB‬ب ‬ ‫ﺏ "‪ .‬و" ااﺽ‪ d‬أﻥ ﻥ ه‪3‬ا اا ‪ O‬ي ا‪ Mc‬ا‪ xI‬ا‪3‬ي یأ @ ی ﺡﺝ‪ 5‬‬ ‫إ‪ F‬اﺝد ا‪ .M5*B‬آ‪ B‬أﻥ ﻥ‪ @ :‬آ‪ M‬ا‪5*B‬یت ا‪B-‬ی‪ ،‬و @ أ‪ED‬ل یة "‬ ‫ا*ك ‪.‬‬ ‫و" ااﺽ‪ d‬أن اا ‪ O‬إ‪ F‬ا‪T5 4‬ل ی‪I5‬رع ‪ O ً V‬ﺏ‪ f-‬اوا ‪ O‬ا‪4‬ﺝ‪ B5‬‬ ‫ا‪N‬ﺥي‪ .‬ا ‪ O‬إ‪ F‬ا‪T5 4‬ل ید ا‪ uCY‬إ‪ F‬ا‪ " -5‬ﻥع " اوا ‪ O‬ا‪_B‬دة‬ ‫‰ﻥ‪B5‬ء إ‪ F‬ا‪ B‬ت‪ ،‬ورﺏ‪ B‬ی ا‪ @ uCY‬ان ار ‪-‬ل " ا‪M I5‬‬ ‫) @ ﺡ ﺡوث ا‪4‬ﻥز ﺏ‪ *B‬ة ا‪L‬ﺥی" ‪).‬‬ ‫وا‪3‬آر @ ‪ -B5‬ی*‪E‬ن ﺏ‪ MEY‬ی‪ *5‬ﺏ‪T5 4‬ل أآ‪ " 1‬ا‪4‬ﻥث‪ @ ،‬أ س‬ ‫ ذ‪ A‬ﺥ‪T‬ل ‪ B‬ا‪ Y5‬ا‪4‬ﺝ‪. B5‬وﺏ‪ @5‬ی‪E‬ن ه‪3‬ا اا ‪ O‬أ‪b‬ي ي ا‪3‬آر‪.‬‬ ‫ا‪ M 5‬ﺏ " اوا ‪ O‬وا* ﺝ وا* ‪E‬ﺝ ‪:‬‬ ‫ ﺽ ‪ 6 B‬ﺹ< ‪ @5‬اوا ‪ O‬ا* ﺝ واوا ‪ O‬ا* ‪E‬ﺝ ‪ ،‬آ‪M‬‬ ‫ @ ﺡة ‪ "E‬یﺝ @ اا‪ M Ob‬آ ﺏ " ه " ا‪ " 5‬ا‪ " " 55CB‬اوا ‪.O‬‬ ‫ ‪N‬ﺙ ا ا ‪ " O‬ﺥرﺝ@ ‪ b‬ی‪s‬داد آ‪ً 1‬ا " ﺝاء إ‪5b‬اﻥ ﺏ[ﺙ ﻥ‪" ‘D‬‬ ‫ داﺥ@ وا‪ E-‬ﺏ‪ .E-‬وﺡ‪ @5‬ﺏ‪ V‬ذ‪ A‬رﺏ‪ B‬ی‪E‬ن أﺡه‪b @ B‬ة آ ‬ ‫‪ z Y5‬اوا ‪ .O‬آ‪ A3‬ی‪ MB5‬ﺝًا أن ‪ B d 5‬ا‪E E5‬ة ‪ 1 -‬ة وا ‪ O‬‬ ‫ی‪E‬ن ا‪ " 5‬ا ااﺥ أو ا‪C‬رﺝ أو ‪ ً - G‬أ‪ Mb‬ی‪ ،"EB‬و @ ا‪r E-‬ن‬ ‫وﺝد ه‪ :3‬ا‪E‬ة ‪ b‬یي أﺙ ا‪GB‬ت ا‪C‬رﺝ أو ااﺥ ‪ .‬ذ‪ A‬أن ا‪E‬ة ا‪-‬ﺏة‬ ‫ " ا‪-c‬م ‪ @E b‬وﺡه ‪4‬ﺙرة دا ‪ O‬اع ا‪-‬ل‪ ،‬إ إذا ﺹﺡ‪ u G‬ا‪-B‬ة‬ ‫‪ ) T‬داﺥ@( ورؤی ا‪-c‬م ) ﺥرﺝ@ ‪).‬‬ ‫‪ً b‬‬ ‫أي أﻥ ی‪ "EB‬إﺙرة اوا ‪ O‬ﺏ‪c‬ق ‪ G 5‬ا ااﺥ *‪ ،‬وذ‪@ A‬‬ ‫أ س أن إﺽ‪c‬اب ا‪5‬ازن ا‪3‬ا@ ‪p‬ﺉ< ا‪ B-‬ت ا*‪ B‬ی‪n‬دي ﺏ‪ uCY‬إ‪F‬‬ ‫ا م ﺏ‪ M-‬ﺝ ﻥ هف إ ‪-5‬دة ا‪5‬ازن ا‪3‬ا@‪ .‬و" ‪I‬در إﺙرة اوا ‪ O‬ا‪ DN‬ء‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫وا‪g‬وف ا‪B‬ﺝدة @ ا ا‪C‬رﺝ ‪ .‬وﺏ‪ f-‬ا‪ DN‬ء ‪ G‬ﺹ ا ‪uCY s‬‬ ‫اء آﻥ‪ * w‬ﺝ ) ‪c‬ی( أو ‪E‬ﺝ )‪ *5E‬ﺏ‪ .(-5‬و @ ‪V‬ار ﺏ ‬ ‫ا* رﺏ‪ B‬یث @ ا ا‪B‬دی وا‪4‬ﺝ‪ B5‬إﺥ‪T5‬ل @ ا‪5‬ازن ا‪3‬ا@ _‪z‬‬ ‫‪ " ً  T‬ﺝﻥ; ا‪ 4 uCY‬دة ه‪3‬ا ا‪5‬ازن‪ .‬و‪b‬‬ ‫ا‪N‬ﺡاث‪ ،‬وﺏ‪ @5‬ی‪ً - ;c5‬‬ ‫‪ W5‬إﺙرة اوا ‪ " O‬ر ا‪E N‬ر @ ا ة ا‪ . -‬وآ‪ M‬ه‪ :3‬ا‪N‬ﻥاع " ا‪ 1B‬ات‬ ‫‪ M 5‬ﺏ‪c‬ی ‪-‬ة ﺡ*; ا‪ <bB‬ا‪ @5b‬آ ‪ .‬و‪3G‬ا ا‪5‬اﺥ‪ M‬وا‪ -5‬آن ‪M‬‬ ‫اوا ‪D EY O‬ﺉ‪ E‬أم ارا ا‪ B-‬آ‪ 6 B‬أن أ‪D‬ﻥ‪- .‬ا‪ M‬ا‪ 5‬ادرة‬ ‫‪T‬‬ ‫ دة @ ‪ z Y‬ﺡ دا ‪ b ،" - O‬ﻥ‪ @ MY‬ذ‪ A‬ﺏ*; أن ا‪E‬ﺉ" ا@ ‪ً - Bx‬‬ ‫ @ ﺡ دا ‪R O‬ﺥ ‪1‬ر ﺏ‪Y‬ة‪ ،‬ویو أن ﺏ‪ f-‬اوا ‪5 O‬م ‪ V‬ه @ أو ا‪D4‬ع ‪،‬‬ ‫ ‪D uCY‬ی اع ی‪-5‬ض ‪4‬ﺙرة دا ‪R O‬ﺥ ‪ M1‬ا‪4‬ﻥز أو ا‪ M I5‬إ إذا‬ ‫أ‪ OD‬دا ‪ O‬اع ‪0‬‬ ‫وﺥ‪T‬ﺹ ال‪ :‬أن هك ‪ T‬واﺽ ً ﺏ " آ‪ M‬أﻥاع اوا ‪ ،O‬اء ا* ﺝ أو‬ ‫ا* ‪E‬ﺝ ‪ .‬وه ی‪ @x‬أن ﻥ‪ -‬ﺝ ًا ﺡ‪ @5‬ی‪ "EB‬أن ﻥ‪ G‬اوا ‪ O‬أ _‪. "EB G M‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫)‪(4‬ا ‪(L‬یت ا ‪(-‬ة >ا‪: ,#‬‬ ‫أ‪D‬ﻥ @ اای إ@ ﺙاء ﺽع اا ‪ -‬وﺥ‪I‬ﺏ‪ . 5‬وي أه‪ 5 B‬اء ‬ ‫ا‪ @ - M-5‬ا‪5*B‬ي ا‪g‬ي أو اا‪ .@-b‬و‪ b‬ه‪ wB‬ه‪ :3‬ا‪EB‬ﻥ ا‪ @5‬ی‪G5‬‬ ‫ﺽع اا ‪ @ -‬وﺝد خ ﻥ‪g‬ی أو ﺝ‪G‬ت ﻥ‪g‬ی ‪-5‬دة‪ ،‬ﻥ‪ g‬آ‪ G M‬إ‪F‬‬ ‫اا ‪ " -‬زاوی ‪ A3 .5C‬آﻥ‪ w‬أه‪ B‬ا‪ <b5‬أم ه‪ :3‬ا‪ N‬ا‪g‬ی ‪ @E‬ﻥ‪" 5‬‬ ‫‪ GB-‬ا‪. -‬‬ ‫و @ ه‪ :3‬ا‪B‬و ف ﻥ‪-‬ض ‪ f-‬ا‪g‬یت ا‪ { 1BB‬ا‪g‬ی ا‪E‬ي @‬ ‫ا‪ B‬ان‪- V .‬د ا‪g‬یت ا‪*B‬ة ا ‪ ، -‬إ أﻥ ی‪ @ G I "EB‬ا‬ ‫ا‪: @5‬‬ ‫‪1‬ﻥ‪g‬یت ا ‪0 s‬‬‫‪2‬ﻥ‪g‬یت ا‪3‬ب ‪0‬‬‫‪3‬ﻥ‪g‬یت ا‪15 4‬رة اﺝاﻥ ‪0‬‬‫‪4‬ا‪g‬یت ا‪0 -B‬‬‫‪5‬ا‪g‬یت ا‪4‬ﻥ*ﻥ ‪0‬‬‫وه ﻥ‪-‬ض آ‪ B‬ی@ ‪:‬‬ ‫‪1‬ﻥ‪g‬یت ا ‪: s‬‬‫و*‪ @B‬ه‪ :3‬ا " ا‪g‬یت أﺡ ﻥ ً ﺏ‪g‬یت اﺝ – ا ‪ – s‬ا ‪ .‬وی‪ @-‬ذ‪A‬‬ ‫أن ﺡت ان ه@ أ س وﺝد ا ‪ .s‬ﺝت ا‪E‬ﺉ" ا@ ه@ ا‪ 1 @5‬‬ ‫اا ‪ ،s‬ا‪ - @5‬ﺏ‪1B‬ﺏ ا‪ M 1B5‬ا* ‪E‬ﺝ@ ‪ ،G‬وأن ه‪ :3‬اا ‪ s‬ه@ ا‪‘- @5‬‬ ‫ا‪Y‬ط ﺡ‪ @5‬ی‪ "EB5‬ا‪E‬ﺉ" ا@ " اﺹل إ‪ F‬ﺽع ا‪G‬ف أو ا ﺙ‬ ‫ی‪ fC‬ا ‪ @ s‬ا‪G‬ی ﺏ‪ -‬إ‪D‬ع اﺝ ‪.‬‬ ‫وا‪1B‬ل ا‪Y‬ﺉ‪ O‬ه ه اع‪Br .‬م ‪ B‬ه_ ا‪-c‬م وا‪ M1B5‬ا‪3x‬اﺉ@ ‪ ،‬ی‪ 1‬‬ ‫اﺝ إ‪ F‬ا‪-c‬م ة أﺥي‪ ،‬وه‪ :3‬اﺝ ‪ 1‬ﺡ ‪ s‬اع ا‪3‬ي ی‪ ‘-‬ﻥ‪Y‬ط ا‪E‬ﺉ"‬ ‫ا@ ﺡ‪ @5‬ی‪-c MI‬م )ا (‪ ،‬وﺏ‪ @5‬ی‪ fC‬ا ‪ s‬ﺏ‪5‬ول ا‪-c‬م ‪.‬‬ ‫واﺝ وا ‪G s‬ن ‪s B5‬ان آ‪ 6 B‬أن أ‪D‬ﻥ‪ ،‬وذ‪N A‬ن ا ان ا‪B‬وم‬ ‫" ا‪-c‬م رﺏ‪ B‬ی‪E‬ن ﺝﺉ‪ @ ً -‬آ‪ M‬ا‪N‬و‪b‬ت‪ .‬آ‪ B‬أن ا ‪ s‬ی‪ "EB‬أن ی‪@ fC‬‬ ‫ﺏ‪ f-‬ا‪N‬ﺡ ن دون أن ‪ OY‬اﺝ‪ ،‬وا‪1B‬ل @ ذ‪ A‬ﺡ ‪ B‬ی‪ [ E‬ا ان اﺉ‪O‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫ﺏ‪B‬ل ‪E‬ي  ﺏ ‪3V‬اء ‪.‬‬ ‫و‪ -‬ﻥ‪g‬ی " ه‪ "M‬ﻥ‪B‬ذﺝ ً ‪ :3G‬ا " ا‪g‬یت‪ ،‬و‪-‬ض ‪ G‬ﺏ‪r‬ﺥ‪I5‬ر آ‪ B‬ی@ ‪:‬‬ ‫ﻥ‪g‬یـــ "ه‪C. Hull ". M‬‬ ‫یي آ‪T‬رك " ه‪ " M‬أن أي ‪ M-‬یم ﺏ ا‪E‬ﺉ" ا@ * )أو ‪I‬ﺡ ( ﺡﺝ ‪ O‬أم‬ ‫‪ s‬ا‪Y‬ط ا‪ zB‬ﺏ‪ .G‬وه‪3‬ا _‪- 5B‬د ه‪ M‬ا‪ GY‬ة @ ا ا‪: @5‬‬ ‫(ﺝ‪ G‬ا‪15 4‬رة = ‪b‬ة ا‪-‬دة × ا ‪ × s‬دا ‪ -‬ا ‪).‬‬ ‫وی‪" Y‬ﺝ‪ G‬ا‪15 4‬رة" إ@ ‪ M‬ا‪E‬ﺉ" ا@ إ‪ F‬إﺹار إ ‪5‬ﺏ ‪ ، -‬و‪5‬د درﺝ‬ ‫ه‪3‬ا ا‪ M B‬إ " ﺥ‪T‬ل  ا‪5 4‬ﺏ أو ‪ G5-‬أو و‪BC G5‬د ‪.‬‬ ‫و‪ "B_5‬ﺡود ا‪-B‬د @ اﻥ; ا‪N‬ی* ‪ @ G‬ه دا ‪b" Y5 . -‬ة ا‪-‬دة"‬ ‫إ@ درﺝ ‪ -‬ا‪E‬ﺉ" ا@ ‪5 4‬ﺏ ‪ ، -‬و" ﺙ ‪b z‬ة ا‪-‬دة ﺏ‪-‬د ا‪B‬ات‬ ‫ا‪ @5‬إﺹر ‪ G‬ا‪E‬ﺉ" ا@ إ ‪5‬ﺏ و@ ‪ ،ًB G‬آ‪ B‬أﻥ‪ @_ G‬ﺏﺝد‬ ‫ﺡ ‪ @E s‬ی‪ 5‬ی ا‪ 5‬ا‪. ; B‬‬ ‫وی‪" Y‬ا ‪ "s‬إ‪ F‬درﺝ ا‪ 5‬ا‪ @5‬ی‪ -Y‬ﺏ‪ G‬ا‪E‬ﺉ" ا@ ﻥ‪ 5‬إﺥ‪T5‬ل" ا‪5‬ازن‬ ‫ا‪3‬ا@‪ ".‬ی ‪ BE .‬زاد ه‪3‬ا ا‪4‬ﺥ‪T5‬ل زاد ا ‪ ،s‬وآ‪ B‬زاد ا ‪ s‬آﻥ‪ w‬ا‪5 4‬ﺏ‬ ‫أ ع وأآ‪ 1‬و ‪BC‬د‪.‬‬ ‫و‪" Y‬دا ‪ -‬ا " إ‪ F‬ﺡ ا‪[ EB‬ة ا‪E B‬ﺉ" ا@ وﻥ ‪@ *B G‬‬ ‫إﺹار ا‪5 4‬ﺏ ‪.‬‬ ‫و ی‪ "EB‬ﺏ‪ E‬ه‪3‬ا ا‪ @-B‬أن ی‪I‬ر ا‪E‬ﺉ" ا@ آ ً ‪ V @ ً -‬ا ‪ ،s‬أو‬ ‫ﺏ‪R @-B‬ﺥ‪ :‬دون أن ی‪E‬ن  ً ﺏ ‪ " s‬اا ‪ .s‬وی‪ "B_5‬ا‪"  5‬ه‪"M‬‬ ‫ﺥ_ ً @ ا ‪ ،s‬أو ﺏ‪R @-B‬ﺥ إ دة ا‪E‬ﺉ" ا@ إ@ ﺡ ا‪5‬ازن‪ .‬وی‪-‬‬ ‫ﺥ‪ f‬ا ‪ s‬أًا ه ً ‪x‬ی اء "ه‪ "M‬أو ز‪T‬ﺉ " أ‪1‬ل " ‬ ‫" ‪Miller‬ودورد‪Dollard 0‬‬ ‫‪2‬ﻥ‪g‬یت ا‪3‬ب ‪:‬‬‫وم ه‪ :3‬ا " ا‪g‬یت @ أ س إ ‪5‬اض أﻥ " ا‪ "EBB‬ا‪b‬ف @ ا*ك‬ ‫ا‪ B‬ع دون ا‪-5 4‬ﻥ ﺏ‪GB‬م ا ‪ s‬ا‪ ،bc ‘-B‬وﺏ‪ @ < @G @5‬ﺏ‪M‬‬ ‫ﻥ‪g‬یت ا ‪ s‬ا‪ @5‬ﺽ ‪0 G‬‬ ‫ﺏ‪R @-B‬ﺥ‪ :‬ﺡول ﺏ‪ f-‬اﺡ‪ " 1‬ا‪ " M 5‬أه‪ B‬اور ا‪3‬ي ‪ -‬اا ‪@ s‬‬ ‫‪ M EY‬دا ‪ -‬اد أو ا‪L‬ﺙر ا‪5 @5‬آ‪ G‬ات ااﺥ @ دا ‪ . 5 -‬و" ﺙ ‪r‬ن‬ ‫ا‪G‬ف ا‪C‬رﺝ@ ه ا‪3‬ي ی‪3‬ب اد و *‪ w‬اﺝ أو ا ااﺥ  ‪ A3‬ی‪6c‬‬ ‫ @ ه‪ :3‬ا " ا‪g‬ی أﺡ ﻥً ﻥ‪g‬یت ا‪3‬ب @ و‪GB G‬م اا ‪0 -‬‬ ‫‪G " T‬م ا ‪.s‬‬ ‫وی‪ @-‬ذ‪ A‬أن ه‪ :3‬ا " ا‪g‬یت إ ‪G wC5‬م ا‪-‬دة ﺏی ً‬ ‫ ‪ B‬ﻥ*‪ OB‬ﺝس اب ا‪C‬رﺝ@‪r ،‬ﻥ ﻥ‪ . 5‬و @ ه‪ :3‬ا ﻥ‪5‬ج إ‪ F‬ﺡ ‪s‬‬ ‫داﺥ@ ‪ d5‬اب أو " _ل" ‪ " -B‬ادم @ اب‪ .‬وذ‪N A‬ﻥ ‪-‬دﻥ أن ﻥ‪d5‬‬ ‫اب ﺏ‪B‬د ‪B‬ع اس ‪- :‬د ه@ ا‪ @5‬ك ا*ك ﺡ ‪E B‬ن ا‪g‬وف‬ ‫ ‪ ،‬و‪ MBY‬ه‪ :3‬ا‪-‬دات ا‪G 5‬ت ااﺥ ‪ M @ ،‬ا‪1B‬ل ‪I‬ت ا‪-B‬ة ‪،‬‬ ‫‪ " T‬ا‪G 5‬ت ا‪C‬رﺝ ‪ M @ ،‬ا‪1B‬ل ا ة ‪5‬ول ا‪x‬اء ‪.‬‬ ‫ _ ً‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫ﺏ‪R @-B‬ﺥ‪ :‬إذا إ ‪ -c5‬ی ا‪GB‬ت ا‪ @5‬ك إ ‪5‬ﺏ‪ ،‬ی‪ @ dI‬ورﻥ أن‬ ‫ﻥ‪5‬م دون ﺡﺝ إ‪ F‬ی‪ 6c‬اا ‪ .s‬أي أن آ‪ M‬أ‪ED‬ل ا*ك ‪E‬ن ‪E‬‬ ‫ﺏ‪GB‬ت ‪.‬‬ ‫‪g T‬یت ا ‪ ،s‬إ أن‬ ‫و‪ O‬أن ه‪ :3‬ا‪g‬یت ‪ G‬ر ‪-‬ل‪ ،‬وی‪ "EB‬إ ‪5‬ره ﺏی ً‬ ‫ا‪3‬ی" ی _ﻥ‪ G‬ی‪5-‬ون أن هك ‪ " ً D‬ا‪N‬ه‪ @ B‬ا‪ s

B5‬ﺏ " ‪ -‬ا‪zY) bc‬‬ ‫ا*ك( وﺝ ا*ك‪ "E ،‬ید @ ذ‪ A‬أﻥ @ ﺏ‪ f-‬ات ی‪ "EB‬أداء ه "‬ ‫ا‪ " " 5 p‬ﺥ‪T‬ل دي‪ ،‬آ‪ B‬ه ال @ ﺡ إﺹﺏ أﺡ ا‪CDN‬ص ﺏق‬ ‫‪ @ G .n‬ه‪ :3‬ا ﺏ‪ 5b ‘-‬وی‪ 5‬إ‪ F‬ا‪I " -‬ر اارة @ ﻥ‬ ‫ا‪ .wb‬ه‪3‬ا @ ا‪ " V‬إﻥ‪I‬ل ه " ا‪ @ " 5 p‬ﺡت أﺥي ‪< 1E M1‬‬ ‫ا‪Y‬ط ا‪ Mp @ -5B‬اع ا‪Y‬ی ‪0‬‬ ‫و‪ -‬ﻥ‪g‬ی ‪ E‬ﻥ‪B‬ذﺝ ً ‪ :3G‬ا " ا‪g‬یت ﻥ‪-‬ض ‪ G‬ﺏ‪r‬ﺥ‪I5‬ر ‪D‬ی‬ ‫ @ ا ا‪: @5‬‬ ‫ﻥ‪g‬ی" ‪" Skinner :E‬‬ ‫إه‪ "E " 5‬ﺏا ا‪C‬رﺝ ﺏﺹ‪ G‬ﺡآ‪* B‬ك‪ TBG ،‬دور ات ااﺥ ‬ ‫‪E‬ﺉ" ا@‪ ،‬و" ﺙ إ ‪5‬ض أن ا ا‪C‬رﺝ آ‪IB‬ر ‰ﺙﺏ وا‪ - 5‬ﺥ‪T‬ل‬ ‫ﺹ ً ‪s‬یدة إﺡ‪B5‬ل ﺹور إ ‪5‬ﺏ ‪ -‬أو ﺥ‪ f‬ه‪3‬ا ا‪4‬ﺡ‪B5‬ل‪ ،‬وه ی‪-‬ف‬ ‫ ‪ :‬ﺏ‪Y5‬ی‪ z‬ا‪N‬داﺉ@ ‪ 0‬وی‪ u C "EB‬ﻥ‪g‬ی ‪ @ E‬ه‪3‬ا ا‪I‬د @ ا‪-B‬د‬ ‫ا‪: L‬‬ ‫(‪E‬ار ا*ك = ﺹور ا*ك ‪  +‬ه‪3‬ا ا*ك ‪-‬د " ا‪B‬ات)‬ ‫و‪c‬ي ه‪ :3‬ا‪-B‬د @ ا‪ x I‬ا‪ @5‬ی‪ "EB‬إ ‪4 G‬ﺙرة دا ‪ -‬ا‪E‬ﺉ" ا@ و‪M1B5‬‬ ‫ه‪ :3‬ا‪ @ x I‬د " ا‪cC‬ات ﻥ‪3‬آه @ ا ا‪: @5‬‬ ‫أ‪ -‬د ا*ك ا‪VB‬ب‪ ،‬وه‪ M‬ا*ك ‪ V‬ا‪VB‬ب ‪.ً B‬‬ ‫ب‪ M -‬ا‪ wb‬اﺹ‪ M‬ﺏ " إﺹار إ ‪5‬ﺏ ‪V‬ﺏ و ‪. GB‬‬ ‫ﺝـ‪ -‬إ ‪C5‬ام أ ا‪ 5‬ا‪4‬یﺏ@ *ك ا‪VB‬ب و ً اول ا‪ 5‬ا‪ x5B‬ة ‪0‬‬ ‫د‪ -‬ی *‪5‬ي ا‪5 4‬ﺏ ا‪C‬ﺹ ﺏ‪ ME‬د وإ ‪C5‬ام إﺝاء ‪ M EY‬ا*ك ‪I‬ل‬ ‫ @ إ ‪5‬ﺏ آ ‪.‬‬ ‫هـ‪ @D -‬إ ‪C5‬ام ا‪-‬ب آ  ‪ O‬اد إ‪ F‬أداء ك ‪0 " -‬‬ ‫‪3‬ﻥ‪g‬یت ا‪15 4‬رة اﺝاﻥ ‪:‬‬‫م ه‪ :3‬ا " ا‪g‬یت @ أ س إ ‪5‬اض أن أ‪ED‬ل ا*ك ا‪ @5‬ی‪ 5‬ا‪E‬ﺉ"‬ ‫ا@ إ‪ F‬ا م ﺏ‪ G‬ه@ ا‪ 6 @5‬ا‪D4‬ع أو ‪I M1B‬ر ور ﺏ* ‪ ،‬ﺏ ‪B‬‬ ‫أ‪ED‬ل ا*ك ا‪ @5‬ی‪ @G G5‬ا‪ s @5‬أو ‪I M1B‬ر ﺽ ‪ 6‬ﺏ* ‪ ،‬و"‬ ‫ه ی‪ -‬ا‪4‬ﻥ‪-‬ل دًا ‪* BG‬ك ا‪ B‬ع أو @ ا‪I MbN‬ﺡ ً أ ً ‪.‬‬ ‫ ‪ :3G‬ا " ا‪g‬یت ‪ b @5‬ﻥ‪g‬ی ً ‪n‬دا‪ :‬أن ا‪5B‬ت ا‪4‬ﻥ‪dT M1B -‬‬ ‫ﺝهی *ك ا‪ B‬ع‪ .‬وذ‪ @ A‬أ س أن ‪ Gg‬ا*ك ا‪nB‬دي ‪G‬ف @‬ ‫‪ <5C‬أﻥاع اوا ‪ O‬ه ﺏ‪ M-‬ا‪4‬ﻥ‪-‬ل ا‪4‬یﺏ@ )ا*ور( ‪ ،‬وأن ‪ Gg‬ك‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫ا‪ ;5‬ه ﺏ‪ M-‬ا‪4‬ﻥ‪ @-‬ا*@ ا_ ‪0 6‬‬ ‫وهك ﻥ‪g‬یت ة ‪ @ wb‬إر ه‪3‬ا ا‪I5‬ر ا‪g‬ي ‪ G‬ﻥ‪g‬ی " ‪B‬ن "‬ ‫)‪ ،(M. Seligman, 1975‬وﻥ‪g‬ی "آ ‪T‬ﻥ ‪" (D. Mcclelland, 1953).‬‬ ‫وا‪g‬ی ا‪N‬ﺥ ة ه@ ﻥ‪-‬ض ‪ GTB‬ﺏ‪r‬ﺥ‪I5‬ر @ ا ا‪: @5‬‬

‫ﻥ‪g‬ی ‪T‬آ ‪T‬ﻥـــ‪:‬‬ ‫ی‪-‬ف آ ‪T‬ﻥ اا ‪ @ ،O‬إر ﻥ‪g‬یت ا‪15 4‬رة اﺝاﻥ ‪ ،‬ﺏ[ﻥ ﺡ إﻥ‪b -‬ی‬ ‫‪ s B5‬ﺏﺝد إ ‪5‬ﺏ هف ‪ ،-b5‬وم @ أ س إرط ﺏ‪ f-‬ا‪G‬دیت ا*ﺏ‬ ‫ﺏ*ور أو ا_ ‪ .6‬و‪3G‬ا ‪r‬ن ‪ Ob‬ا*ور أو ا_ ‪ 6‬ا‪3‬ي یم @ أ س ﺡث‬ ‫ @ ا‪B‬ﺽ@ ‪ ،‬ه ا‪*B‬ل " ﺡوث ا*ك ا‪ B‬ع ‪0‬‬ ‫أي أن ه‪ :3‬ا‪g‬ی ‪5‬ض أن اا ‪ O‬ه إ راﺏ‪ c‬إﻥ‪b -‬ی م @ ي‬ ‫‪5 4 -b‬ﺏ ا‪ O M-5‬أهاف ‪ ، -‬وذ‪ @ A‬أ س ﺥا ا*ﺏ‪r .‬‬ ‫أن ﻥ‪ Ob5‬ﺏء @ ﺥا ا*ﺏ أن @ ا‪ O M-5‬ا‪G‬ف ی‪ 6‬ا*ور ‪،‬‬ ‫ ‪ 5‬ی ك ا‪5b4‬اب‪ ،‬أو ﻥ‪-D Ob5‬رًا ﺏ_ ‪ 6‬وا‪ 5 ،N‬ك ا‪.;5‬‬ ‫و" ﺙ ی‪ M1B‬ا‪ M B‬إ‪ F‬ا‪5b4‬اب أو ا‪ ;5‬دوا ‪ *5E O‬م @ أ س ﺥا‬ ‫ا*ﺏ إزاء ا‪G O M-5‬ت ا ة ‪0‬‬ ‫‪4‬ا‪g‬یت ا‪: -B‬‬‫‪n‬آ ا‪g‬ی ا‪ @ -B‬آ  ‪ G‬و‪ Ob‬ا‪N‬ﺡاث " ﺥ‪T‬ل ا‪4‬دراك أو ا‪ E5‬أو‬ ‫ا‪ B1 ، E‬ه ال @ ی ا‪4‬ﺡ‪B5‬ت أو @ إﺥ‪ 5‬ر ‪ @ ‘D‬أ س ‪ B b‬ﻥ* ‬ ‫ [ي آﺉ" ﺡ@ ی ذاآة ی‪E‬ن ‪b‬درًا @ ا‪-5‬ف @ ﺏ‪ f-‬أ‪ED‬ل ا‪Y5‬ﺏ ﺏ "‬ ‫ا‪B‬ﺽ@ واﺽ‪ .‬و" ﺙ ی‪E‬ن ‪b‬درًا @ ‪ Ob‬ا‪5B‬ت ا " آ ‪.‬‬ ‫و ً ‪ :3G‬ا‪g‬یت ا‪ ، -B‬ی‪ g5‬ا*ك ا‪ B‬ع ا‪G‬دف " ﺥ‪T‬ل ه‪ :3‬ا‪-B‬رف‬ ‫ا‪ @5‬م @ أ س ا‪B‬ﺽ@ @ ‪ 5bT‬ﺏ‪g‬وف ا ‪ ،‬آ‪ B‬ی‪ MBY‬ذ‪ A‬ا‪-b5‬ت‬ ‫ا‪C‬ﺹ ﺏ‪0 M5*B‬‬ ‫وهك أ‪ED‬ل یة " ا‪g‬یت ا‪ -B‬ا‪ @5‬إه‪ wB5‬ﺏا ‪" G -‬ﻥ‪g‬ی‬ ‫*‪5‬ي ا‪Bc‬ح وﻥ‪g‬ی ‪ Ob‬ا ‪(2) B‬وﻥ‪g‬ی ا‪ 5‬ا‪0 @ -B‬‬ ‫وا‪g‬ی ا‪N‬ﺥ ة ه@ ﻥ‪-‬ض ‪ G‬ﺏ‪r‬ﺥ‪I5‬ر @ ا ا‪: @5‬‬ ‫ﻥ‪g‬ی ا‪ 5‬ا‪Festinger ":5*" @ -B‬‬ ‫وي ه‪ :3‬ا‪g‬ی ‪ ، "5*" ً ،‬أن ا‪CDN‬ص ی*‪-‬ن إ‪ 6 F‬ا‪*4‬ق داﺥ‪M‬‬ ‫أﻥ*ق ‪5-‬ا‪ ،G‬و ‪ 6‬ا‪*N‬ق ﺏ " أﻥ*ق ‪5-‬ا‪ G‬و آ‪ .G‬و‪ O‬ذ‪ A‬هك‬ ‫" " داﺥ‪ M‬أﻥ*ق ‪5-‬ات ‪ g-‬ه‪n‬ء ا‪CDN‬ص آ‪ B‬یﺝ  ﺏ " ﺏ‪f-‬‬ ‫ ﺹ أﻥ*ق ‪-5-‬ا‪ G‬و آ‪. G‬‬ ‫و ی‪ 5B‬ا‪ 5‬إ‪ F‬أ‪ D‬ء ‪ M1B‬أه‪ B‬ﺏ* { اد ‪ [Y‬ی‪ G‬ﺡ " ا‪5‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫و م ا‪4‬ر ح ‪ ،‬ی‪ "5* " G 6c‬ا‪ 5‬ا‪ ،@ -B‬وه‪ :3‬ا ی‪-Y‬‬ ‫اد ﺏ‪ - G‬إ‪ F‬أن ی‪ fC‬درﺝ ا‪ 5‬أو ی*‪ :-5‬ﺏ‪G‬ف ‪ 6‬ا‪*N‬ق‪ .‬و" ﺙ‬ ‫ی‪ -‬ا‪ 5‬ا‪I @ -B‬رًا ‪ 5‬ی‪n‬ﺙ @ ك ا‪CDN‬ص‪.‬‬ ‫و @ ه‪3‬ا ا‪4‬ر ‪5‬ض ه‪ :3‬ا‪g‬ی أن ‪ ME‬ﺹ ‪ - "B_5 -‬‬ ‫ﺏ‪3‬ا ) ﻥ و ﻥ‪E‬ه وأها وأ‪ED‬ل آ)‪ ،‬آ‪ B‬أن ي آ‪ - M‬‬ ‫ﺏ‪c‬ی ا‪ @5‬ی* ﺏ‪ G‬ا‪ " -‬ﺡ‪r .‬ذا  ‪ " I‬ه‪ :3‬ا‪-‬ﺹ ‪O‬‬ ‫‪@ T‬‬ ‫ ‪R I‬ﺥ‪ ،‬ﺏ ی_@ وﺝد أﺡه‪ ً c B‬ﺏ‪ x‬ب ا‪L‬ﺥ‪ ،‬آ[ن ﻥ‪ً 1 5-‬‬ ‫ﺽر ا‪5‬ﺥ " @ ا‪ wb‬ا‪3‬ي ﻥﺥ" ﺏ‪Y‬اه‪ ،‬ﺡث ا‪ 5‬ا‪3‬ي ی‪ @B‬‬ ‫ﺽورة ا‪. uC5‬‬ ‫وهك أآ‪ " 1‬ی ی‪ "EB‬ﺏ‪ G‬ﺥ‪ f‬ا‪ 5‬ا‪ " W‬ا‪ 5‬ا‪ ،@ -B‬وا‪-‬دة‬ ‫إ‪ F‬ﺡ ا‪*N‬ق‪[ .‬أن ﻥ‪ x‬أﺡ ا‪5 4‬دی" ا*ﺏ "‪ ،‬آ[ن ﻥ‪ " O‬ا‪5‬ﺥ " أو ‬ ‫ﻥي ﺽرًا‪ .‬أو ﻥ[ إ‪ F‬ی ﺙ‪ 1‬ﻥ_‪ "B‬ﺥ‪ O GT‬ه‪3‬ی" ا‪5 4‬دی" إ ‪5‬دًا‬ ‫ﺙ‪ ً 1‬أو ‪ًI‬ا ‪ ً -‬ﺙ‪n ً 1‬دا‪ :‬أن هك ا‪-‬ی " ا‪CDN‬ص ا‪3‬ی" یﺥن‬ ‫ﺏ‪Y‬اه‪ ،‬و یث ‪ G‬أي ﺽر ‪0‬‬ ‫‪5‬ا‪g‬یت ا‪4‬ﻥ*ﻥ ‪:‬‬‫‪ "BE‬ﺝ‪3‬ور ا‪g‬یت ا‪4‬ﻥ*ﻥ @ اا ‪ @ -‬ا* اﺝدی ا‪n @5‬آ @‬ ‫ا‪4‬رادة اة ‰ﻥ*ن‪ ،‬وی‪ " - N :‬ﺥ‪T‬ل ‪ B‬ا‪4‬ﺥ‪ 5‬ر‪ .‬وه‪ :3‬ا‪4‬ﺥ‪ 5‬رات‬ ‫آ‪ B‬یي أﺹب ه‪3‬ا ا‪ w* @B‬ﺏ‪4‬ﺥ‪5‬رات ا‪B‬دة @ ﻥ إ ‪5‬ض ﺏ‪f-‬‬ ‫ا‪gB‬ی" ا‪L‬ﺥی" ‪ "B‬ﺽ ‪g‬ی‪ M1 ) G‬أﺹب ا‪g‬یت ا‪ ( -B‬ﺏ‪M‬‬ ‫ه@ إﺥ‪ 5‬رات ی‪ ;-I‬ا‪ n5‬ﺏ‪. G‬‬ ‫وی_@ ا‪gB‬ون ا‪4‬ﻥ*ﻥ ن أه‪ B‬آي @ ا‪C‬ة ا‪ ICY‬و ﺝ ‬ ‫ا‪ uCY‬آ‪ B‬أﻥ‪ G‬یآ‪s‬ون @ ا‪ B‬ا* ‪E‬ﺝ@ ‪ uCY‬وا‪ < p5‬ا‪ME‬‬ ‫‪E4‬ﻥ ‪ .‬وی‪5‬د ا*ك ا‪Y‬ي @ ﺽء ه‪ :3‬ا‪g‬یت " ﺥ‪T‬ل هة اد @‬ ‫ ‪ 6 M‬ذا ‪ ،‬وأن ا‪ n5‬ﺏ‪3G‬ا ا*ك ‪E‬م ‪ ً B‬ﺏ‪ 6cB‬ا‪4‬رادة اة ‪.‬‬ ‫وهك ﻥ‪g‬یت یة ‪ Mp @ wb‬ه‪3‬ا ا‪4‬ر ا‪g‬ي ‪ G‬ﻥ‪g‬ی " ‪R.Laing W‬‬ ‫"وﻥ‪g‬ی "روﺝ‪ C. Rogers" s‬وﻥ‪g‬ی " "‪ A. Maslow‬وا‪N‬ﺥ ة ه@ ‬ ‫ﻥ‪-‬ض ‪5‬ﺹ ‪ @ G‬ا ا‪: @5‬‬ ‫ﻥ‪g‬ی ‪:‬‬ ‫ﺹ<  اوا ‪ O‬ا‪Y‬ی @ إر ﻥ‪g‬ی‪ ، 5‬وﻥ‪ MED @ GBg‬ه@ ‪5‬رج‪ .‬و‪b‬‬ ‫إ ‪5‬ت ه‪ :3‬ا‪g‬ی @ د " ا‪B*B‬ت ﻥ‪3‬آ ‪ G‬ی@ ‪:‬‬ ‫‪ g1‬ﺡﺝت ا‪4‬ﻥ*ن @ ‪ MED‬ه@ ‪5‬رج ‪ ،‬یأ ﺏﺝت ا* ﺝ ‪ ،‬ﺙ‬‫ﺡﺝت ا‪ ،"N‬ﺙ ﺡﺝت ا‪4‬ﻥ‪B5‬ء‪ ،‬ﺙ ﺡﺝت ی ا‪3‬ات ﺙ ﺡﺝت ‪ 6‬ا‪3‬ات‪ ،‬ﺙ‬ ‫ﺡﺝت ا‪ G‬وا‪0 -B‬‬ ‫وه‪3‬ا ا‪5‬رج ه رج ا‪4‬ح " أﺝ‪ M‬ا‪D4‬ع‪ ،‬ﺏ‪ @-B‬أن اﺝت ا‪@ @[ @5‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫ا‪I‬ارة ه@ ا‪5* @5‬ذ @ إﻥ‪ :5‬اد ‪.‬و‪ M‬ﺏ‪b @5‬رة اﺝت ا‪N‬ﺥي @‬ ‫ﺝ‪3‬ب إﻥ‪5‬ه ‪.‬‬ ‫‪2‬ی‪ Oc5‬اد داﺉ‪I ًB‬ل @ أ‪ D‬ء ‪ ،5C‬و" ﺙ ‪ OY‬اﺝت آ‪B .‬‬‫أن ‪ OY‬ﺡﺝ‪ ،‬إ و‪ wC‬أه‪ ،G5 B‬وز ﺏ‪ @5‬ﺡﺝ أﺥي‪ .‬وه‪ :3‬ا‪B5* B-‬ة‬ ‫و ‪ @G5‬أﺏاً‪ ،‬وا‪G‬ف ‪ G‬ﺝ‪ M-‬اد داﺉ‪ @ ً B‬ﺡ ‪B5* -‬ة " ا‪. bc‬‬ ‫‪ <b53‬اﺝ ﺏ‪ -‬إ‪ " G D‬د ‪ O‬ا*ك‪ ،‬وی‪5‬ك ك اد ﺉ‪ 3‬ﺏ‪[5‬ﺙ ‬‫ﺡﺝت أﺥي ‪. OY‬‬ ‫‪54‬اﺥ‪ M‬اﺝت ‪ B‬ﺏ ‪ B ،G‬دا‪ w‬اﺝ ‪ @5C‬ز ﺡﺝ أﺥي‬‫ ‪r‬ن اﺝت ‪ OY‬إ ﺝ‪s‬ﺉ ً ‪0‬‬ ‫و‪ b‬ﺡد " " اﺝت ا* ﺝ ﺏ[ﻥ‪ A G‬ا‪ ME @5‬ﺏء اد ‪ M1‬اﺝ إ‪F‬‬ ‫ا‪-c‬م وا‪Y‬اب وا‪G‬اء وام ودرﺝ ﺡارة ‪ . -‬وه‪ :3‬ا " اﺝت ه@‬ ‫ا‪I5 @5‬ر ‪b‬ﺉ‪ B‬اﺝت ا‪ @ 5CB‬ﺡ م إ‪ @G5B G D‬أ‪ M1‬اد ا‪3‬ي‬ ‫ی‪ -Y‬ﺏودة ‪D‬یة أن ی ‪E‬ﻥ ً دا ً وﺝت ا* ﺝ ﺏ‪ f-‬ا‪IC‬ﺉ‪u‬‬ ‫ا‪5YB‬آ ﻥ‪3‬آ ‪ G‬أﻥ‪: G‬‬ ‫(أ ( *‪ 5‬ﻥ* ً ﺏ‪ " G_-‬ا‪ f-‬ا‪L‬ﺥ ‪.‬‬ ‫(ب( ‪ z‬ﺏ[ﺝ‪s‬اء أو اﺽ‪ " - O‬ا* ‪.‬‬ ‫(ﺝـ( ی‪ G- M-5‬ا‪E‬ﺉ" ا@ @ ‪5‬ات ‪5‬رﺏ ﺡ‪. -Y Mg @5‬‬ ‫(د ( ی*‪ G -5‬ا‪E‬ﺉ" ا@ ﺏ‪c‬ی إرادی ‪.‬‬ ‫وﺡد  ﺡﺝت ا‪ "N‬ﺏ[ﻥ‪ @ M1B5 G‬ر‪ V‬اد @ ا‪B‬ی " ا‪ cC‬وا‪G5‬ی‬ ‫وان وا‪[ b @5‬ﺥ‪ M @ ،3‬ا‪1B‬ل‪ MED ،‬ا‪ @ V‬ا‪ " [5‬ا‪I5b4‬دي‬ ‫) وإدﺥر( ‪ ،‬أو ا‪ V‬ا‪ @ -‬وﺝد ‪ g‬ی‪ "EB‬ا‪ n5‬ﺏ[ﺡا ‪ .‬وز‬ ‫ه‪ :3‬اﺝت إ‪ F‬ا‪ "N‬ﺏ‪ -‬أن ‪ OY‬ﻥ* ً اﺝت ا* ﺝ ‪.‬‬ ‫آ‪ B‬ﺡد ﺡﺝت ا; وا‪4‬ﻥ‪B5‬ء @ ر‪ V‬اد @ ا‪4‬ﻥ‪B5‬ء وا‪4‬رط ﺏ‪ N‬اد‬ ‫ا‪L‬ﺥی" وال " ﺝﻥ; ا‪bN‬ان‪ .‬وی‪ Gg‬إح ه‪ :3‬اﺝت @ ‪I‬ر " "‬ ‫ﺏ‪ -‬أن ی‪ 65‬ا‪D4‬ع ﺝت ا* ﺝ وﺡﺝت ا‪ "N‬ا*ﺏ‪@ G " 5‬‬ ‫ا‪B‬رج ا‪ @G‬ﺝت ‪.‬‬ ‫وﺡد ﺡﺝت ی ا‪3‬ات ﺏ‪ -‬ذ‪ @ ، A‬ا‪ @ V‬ی ا‪3‬ات وی ا‪L‬ﺥی" ‪.G‬‬ ‫وی‪n‬دي إ‪D‬ع ه‪ :3‬اﺝت إ‪ F‬ا‪-Y‬ر ﺏ ‪ B‬وا‪5b4‬ار‪ ،‬وی‪n‬دي م إ‪G D‬‬ ‫إ‪ F‬ا‪-Y‬ر ﺏوﻥ وا‪4‬ﻥ‪c‬ط ‪0‬‬ ‫وﺡد أﺥ ًا ﺡﺝت ‪ 6‬ا‪3‬ات @ ر‪ V‬اد @ ‪ b 6‬وإ‪E‬ﻥ ا‪.E‬‬ ‫وی‪ " " "-‬ه‪3‬ا ا‪ 6 5 @-B‬ا‪3‬ات ﺏ "أن ی‪E‬ن اد ی*‪ O c5‬أن‬ ‫ی‪E‬ن ‪".‬‬ ‫وی‪ 6 B5-‬ا‪3‬ات أی_ ً @ ا‪ G‬أو ا‪ -B‬ااﺽ ي اد ﺏ‪Er‬ﻥ ا‪3‬ا ‬ ‫وﺡوده‪ T .‬ﺏ أن ی‪-‬ف اد ی‪ "EB‬أن ی‪ Mb -‬أن ی‪-‬ف أﻥ ی‪ Mb -‬أن‬ ‫ی‪-‬ف أﻥ ی‪ -‬ﺏ‪E‬ءة وإن‪ .‬وه‪ :3‬ا‪ Bb M1B V‬ا‪B‬رج ا‪0 @G‬‬ ‫وی‪ < I "EB‬اﺝت ا*‪ w‬ا‪ @5‬ی‪E5‬ن ‪ G‬ا‪B‬رج ا‪ @G‬ﺝت ي ‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫ @ ﺙ‪T‬ث ت ی_ ه‪ F‬اﺝت ا‪ -‬وا‪4‬ﺝ‪ B5‬وا‪0 ICY‬‬

‫)‪(5‬أﺏ‪,‬د ا >وا‪: H#‬‬ ‫ﻥ‪5 ً g‬ع اوا ‪ O‬وﺏﺉ‪ G‬آ‪ 6 B‬أن رأی‪ ،‬ی‪ " dI‬ا_وري ‪ GB g‬‬ ‫ د " ا‪N‬ﺏ‪-‬د آ‪cC‬ة ﺉ ‪ Mb‬ا‪4‬ﻥ‪5‬ل إ‪ - F‬أ ; ‪ @ G b‬ا‪s‬ء ا‪@5‬‬ ‫‪ .A3‬وأه أﺏ‪-‬د اوا ‪ O‬ه ی@ ‪:‬‬ ‫‪1‬ة اء أو ا‪B5 4‬ار ‪:‬‬‫‪ -‬ا‪5‬ة ا‪ s‬ء اوا ‪ " O‬أآ‪ 1‬ا‪N‬ﺏ‪-‬د وﺽﺡ ً @ وﺹ‪ "B .G‬ﻥﺡ *‪B5‬‬ ‫ﺏ‪ f-‬اوا ‪5 O‬ة ز ‪ Ib‬ة ﺝًا و ن ‪ .@G5‬و‪1‬ل ذ‪-D A‬ر ا‪;c‬‬ ‫ﺏ[ﻥ @ ﺡﺝ إ‪ F‬أن ی‪ EY‬أ ‪5‬ذ‪ @ :‬إﺉ ﺽة ‪ D‬و ة‪ .‬و" ﻥﺡ أﺥي‬ ‫*‪ B5* B5‬ﺏ‪ f-‬اوا ‪5 O‬ات ز ی‪ .‬و‪1‬ل ذ‪B A‬ح ا‪N uCY‬ن‬ ‫ی‪ -I‬ا* ا‪I5b4‬دي وا‪4‬ﺝ‪ " @ B5‬ﺥ‪T‬ل ﻥﺡ @ ا‪YB‬و ت ا‪5‬ری‬ ‫‪T‬‬ ‫وا‪N‬ر ا‪4‬ﺝ‪. B5‬وه‪ :3‬ا ا‪N‬ﺥ ة " اوا ‪-Y G O‬ت آ یة‪ً _ ،‬‬ ‫ " إ ‪B5‬اره ‪5‬ات ز ی‪ .‬وﺏ " ه " ا‪ " 5‬ا‪ " " c5B‬اوا ‪ Ib) O‬ة‬ ‫ا‪B‬ي ا‪ @s‬وی ا‪B‬ي ا‪ (@s‬یﺝ د ﻥ‪G‬ﺉ@ " أﻥ‪B‬ط اوا ‪ O‬ا‪5 @5‬ی"‬ ‫درﺝت ﺏﺉ‪ G‬ا‪ ،@s‬وه‪ :3‬اوا ‪ O‬ه@ ا‪N‬آ‪.ً D 1‬‬ ‫‪2‬ا‪c‬ﺏ‪ O‬اورى ‪:‬‬‫وا‪IB‬د ﺏ‪ G‬أن دوا ‪ O‬ا‪E‬ﺉت ا ‪ B‬ﺏور‪ :‬آ أ ﺏﺝ ا‪Y‬یة إ‪ F‬إ‪D‬ع‬ ‫اوا ‪ ،O‬ﺙ ا‪D4‬ع وﺥ‪ f‬ا‪ ،5‬ﺙ اﺝ ة أﺥي ‪.‬‬ ‫و‪ -‬ه‪ :3‬ا‪C‬ﺹ اوری وا ‪ " O‬ا‪IC‬ﺉ‪ u‬ا‪B‬ﺉ ‪ .‬وی‪E‬ن ه‪3‬ا ا‪E5‬ار اوري‬ ‫أآ‪ 1‬وﺽﺡ ً @ اوا ‪ O‬ذات ا‪ [YB‬ا* ﺝ@ ااﺥ@‪ ME .‬ا‪E‬ﺉت ا  ‪ G‬أن‬ ‫‪5‬ول ا‪-c‬م ﺏ‪I‬رة ‪ Bg5‬ﺡ‪ b @ B5* @5‬ا ة‪ ،‬وا‪ N‬ﻥ* ﺏ*‬ ‫‪Y‬اب وااﺡ‪ ..‬إ‪ q‬وه ی‪ " dI‬ا*‪ MG‬أن ﻥ‪ G‬ا*; @ أن اا ‪{ -‬آ‪M‬‬ ‫وا‪Y‬ب ﺥﺹ دوری ‪E‬ﺉت ا ‪.‬‬ ‫‪3‬ا*‪E‬ن ‪:‬‬‫وی‪ I‬ﺏ‪3G‬ا ا‪ -‬أن ﺏ‪ f-‬اوا ‪ *5 b O‬ﺏ*‪E‬ن ﺏ‪I‬رة ‪5‬ات ز ‬ ‫ی‪ ،‬ﺙ ‪-‬ود ا‪Gg‬ر [ة ﺏة آ ة ﺡ ‪ dI B‬ا‪g‬وف  ‪.‬و‪1‬ل ذ‪،A‬‬ ‫أن ا‪ uCY‬ا‪3‬ي ی @ ا‪EB‬ﻥ ا‪4‬ﺝ‪ B5‬ا‪ @5‬ی‪ O5B5‬ﺏ‪ G‬ی ا‪Y‬آ ا‪ @5‬ی‪MB-‬‬ ‫ﺏ‪ G‬رﺏ‪ B‬ی‪ Gg‬ﺏ‪T f-‬ت ا‪E‬اه  ‪ ،‬أﺡ ﻥ‪ E ،‬ﺏﺝ م ی*‪ O c5‬أن ی_‪z‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫دوا ‪ -‬ا‪-‬واﻥ ﺡ‪ dI @5‬ا‪g‬وف ا ‪ ) G -5‬اﺝ ا‪Y‬آ ﺏ‪f-‬‬ ‫ا‪-I‬ﺏت ا‪ ، B‬أو ی‪ O‬ا‪B‬ی @ ﺏ‪ f-‬ا‪TEYB‬ت ‪ O‬ا‪4‬دارة ا‪N -‬ي‬ ‫; " ا‪ N‬ب ‪).‬‬ ‫و @ ه‪ :3‬ا ی‪5‬ض أن اا ‪ O‬ا‪-‬واﻥ@ إ‪ F‬إ‪ b‬ا‪B‬ی وا‪ @ MB-‬و‪ 5 p‬آن‬ ‫آ ) آ(‪ ،‬أي ی‪ " dI‬ﻥ* @ ﺹرة ك ﺹی‪ d‬ال ‪5‬ة ز ‬ ‫‪. -‬‬ ‫‪4‬ا‪B‬ل ‪:‬‬‫وی‪ I‬ﺏ‪3G‬ا ا‪ -‬أن اوا ‪5 O‬ی" ﺏ‪I‬رة آ ة @ ا‪B‬ل ا‪3‬ي ‪ -‬أو @‬ ‫ي ‪N ،G5 BD‬ﻥ " ا‪ ;-I‬ی ا‪B‬ل ا @ ا ‪ " O‬ﺥ‪T‬ل ا*ك‬ ‫ا‪ B‬ع ﺏ‪B‬د‪B .:‬و ا‪-4 Mc‬م ﻥ* رﺏ‪ 6 B‬إ‪D‬ع دا ‪ O‬اع )اﺝ‬ ‫‪-c‬م( ‪ ،z‬وﺥﺹ إذا آﻥ‪ * w‬ة اا‪D‬ی" *‪ . 5‬آ‪ B‬أن ه‪ :3‬ا‪B‬و‬ ‫ی‪ "EB‬أن ‪ ،-‬ﺏ‪4‬ﺽ إ‪ " ، 6 F‬دا ‪ -‬ا‪ Mc‬ا‪N -‬داء ﺏ‪ f-‬ا‪GB‬م‬ ‫ﺏ* ‪ ،‬ﺥﺹ إذا آﻥ‪ * w‬ة اا‪D‬ی" ‪ .EB‬وﺏ‪ @5‬ی _‪ B1 G‬یم ﺏ ‪O‬‬ ‫ی ا‪ uCY‬ا‪3‬ي یول إ‪ً - -‬ا " ر _ ‪ *B‬ة‪0‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫)‪ A(6‬س ا >ا‪: ,#‬‬ ‫ی_‪ M‬ا‪ f-‬ض ی اا ‪ :" 5 @ -‬ی اوا ‪ O‬ا* ﺝ ‪،‬‬ ‫وی اوا ‪ O‬ا* ‪E‬ﺝ ‪ ،‬آ‪ @ M‬ﺡة‪ @ ،‬أ س أن أ ; ا س ا‪C5*B‬‬ ‫ @ آ‪ " M‬ا‪ " <5C " 5‬ﺏ‪ G_-‬ا‪ @ f-‬إﺝاءا‪ "E .G‬اا‪ Ob‬أن ه‪3‬ا‬ ‫ا‪ MI‬رﺏ‪ B‬ی @ إ ‪5‬ر أن ﺏ‪ f-‬ا‪B‬ی ی‪ "EB‬إ ‪C5‬ا‪ G‬وﻥ" ﺏ‪I‬د ی‬ ‫*‪5‬ي اا ‪ -‬ي ا‪ " 5‬ا‪-‬ی_‪ " " 5‬اوا ‪ A3 .O‬ﻥ_‪ M‬أن ﻥ‪-‬ض ت‬ ‫ا‪B‬ی ا‪ @ C5*B‬اا ‪ -‬ﺏﺝ م‪ ،‬وا‪ 1N‬ا‪- @5‬ض ‪ G‬رﺏ‪ B‬ﺽ‪d‬‬ ‫ﺝوي إ ‪C5‬ام آ‪ M‬ی ‪ O‬أ‪ED‬ل دة " اوا ‪ .O‬وأه أ ; ا س ا‪@5‬‬ ‫ی‪ "EB‬إ ‪C5‬ا‪ G‬ه@ ی[@ ‪:‬‬ ‫‪1‬ی *‪5‬ي ا‪Y‬ط ا‪-‬م )ا‪B‬ی ا* ﺝ ‪):‬‬‫وی‪5‬ض ه أن اوا ‪ O‬ای ‪n‬دي إ‪ F‬ا‪ 6‬وا‪ .5‬أي أﻥ آ‪ B‬زاد اح اوا ‪،O‬‬ ‫زاد ا‪ 6‬وا‪ 5‬ا‪cB‬ن ﺏ ‪ .‬أي أن ه‪ :3‬ا‪B‬ی ‪ 5‬إ‪5* F‬ي ا‪15 4‬رة‬ ‫اﺉ ‪E‬ﺉ" ا@‪ .‬وذ‪ " A‬ﺥ‪T‬ل ‪Dn‬ات  ا‪ 5‬و‪-‬ل ﺽﺏت ا;‬ ‫وا‪Y‬ط ا‪GE‬ﺏﺉ@ ‪ qB‬وﺽ‪ zx‬ام ‪0‬‬ ‫وﺏ‪ Oc‬ی*‪C5‬م ه‪3‬ا ا‪ N‬ب س اوا ‪ O‬ا* ﺝ ‪ * .‬دوران ا ان @‬ ‫ا‪ u‬أو ا‪I‬وق ‪ z‬ﺏ‪-‬د ت ان " ا‪-c‬م ‪0‬‬ ‫و" ااﺽ‪ d‬أن ه‪3‬ا ا‪ N‬ب ‪T‬ﺉ ‰ ‪C5‬ام اء ‪ O‬ا‪L‬د

" أو ا اﻥت إ أن‬ ‫ا‪ EYB‬ﺏ* ه@ ‪ M-‬ا‪4‬رط ا_‪ < -‬ا‪3‬ي وﺹ‪ w‬إ ارا ت ﺏ " ه‪:3‬‬ ‫ا‪N‬ﻥ‪ cY‬ا‪ @ ،5CB‬ا‪ " V‬أن ا‪5 4‬اض ا‪3‬ي ی‪ E‬ا‪ ،ً b G- M-5‬ه‬ ‫أﻥ‪ ً D E- G‬واﺡًا ه *‪5‬ي ا‪15 4‬رة @ ‪D " : -‬ة اوا ‪. O‬‬ ‫‪2‬ا‪B‬ی ا* ‪E‬ﺝ ا‪B‬ﺽ ‪:‬‬‫و‪ G‬أآ‪ " 1‬أ ب ‪ G‬ی@ ‪:‬‬ ‫(أ ( أ ب ا‪ @ ;x5‬ا‪-‬ت ‪:‬‬ ‫وی*‪C5‬م @ ه‪3‬ا ا‪ N‬ب ﺝ‪G‬ز ‪ " -‬ی*‪" @B‬ﺝ‪G‬ز ا‪ ."-‬وی‪E5‬ن ه‪3‬ا ا‪G‬ز "‬ ‫ﺡ " ﺏ ‪ .B BG‬و‪s‬ود أرﺽ ه‪3‬ا ا‪ BB‬ا‪B‬ﺹ‪ M‬ﺏ " ا " ﺏ‪ EY‬آ‪G‬ﺏﺉ ‬ ‫أو دة ﺹ ارة‪ .‬ویﺽ‪ O‬ا ان @ إﺡي ا "‪ ،‬ویم " ﺡﺝ "‬ ‫ﺡﺝ ا* ﺝ ‪ ،‬وﺽ‪ @ O‬اة ا‪N‬ﺥي ا‪B‬دة ا‪C‬ﺹ ﺏ‪Dr‬ع ه‪:3‬‬ ‫اﺝ ﺙ ﺹ‪ M‬أرﺽ ا‪ BB‬ﺏ‪IB‬ر آ‪G‬ﺏﺉ@ أو ﺡاري وس ﺏ‪D @5‬ة‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫اوا ‪ O‬ﺏر ا‪ N‬ا‪3‬ي ی‪ B5‬ا ان @ ر ا‪ BB‬ا‪GE‬ﺏﺉ@ أو ا*ﺥ" ‪.‬‬ ‫و‪ " b‬أن اوا ‪ ،GD @ <5C O‬ﺡ آﻥ‪ w‬اﺝ إ‪ F‬ا‪B‬ء أ‪b‬ي " اﺝ‬ ‫إ‪ F‬ا‪-c‬م وا‪N‬ﺥ ة أ‪b‬ي " اﺝ ا* ‪0‬‬ ‫(ب( أ ب ا‪: M I5‬‬ ‫ویم ه‪3‬ا ا‪ N‬ب @ أ س إ ‪5‬اض أن ا‪E‬ﺉ" ا@ ی‪1‬ر ی أآ‪ " 1‬دا ‪@ O‬‬ ‫ا‪ wb‬ﻥ* ‪ ،‬وﺏ‪ @5‬إذا أ ‪ w‬ﺹ إ‪D‬ع أﺡ دا ‪r ،z " -‬ن ذ‪ A‬ی‪ @-‬أن‬ ‫اا ‪ O‬ا‪ M_B‬ه ا‪N‬آ‪ 1‬إﺡ ‪r ،‬ذا أﺥ‪3‬ﻥ [رة ﺝ ﻥ وﻥ‪ G c-‬ا‪ C‬ر ﺏ " ا‪-c‬م‬ ‫وﺏ " ا‪-‬دة إ‪ F‬ﺹ‪x‬ره‪ " 5 ،‬أن ﻥ‪ 5‬ا‪4‬ﺥ‪ 5‬ر ه@ ا‪ Y @5‬إ‪ F‬أي ا ‪s‬ی"‬ ‫أ‪b‬ي ‪0‬‬ ‫(ﺝـ( أ ب ‪-‬ل أداء ا‪- N‬ل ا‪: B-5B‬‬ ‫ویم ه‪3‬ا ا‪ N‬ب @ إ ‪5‬اض وﺝد ‪ bT‬إیﺏ ﺏ " ا‪5 4‬ﺏ ا‪ B-5B‬ودرﺝ‬ ‫دا ‪ -‬ا‪E‬ﺉ" ا@ ‪.‬وﺏ‪ @5‬یآ‪ s‬ا‪ N‬ب @ ‪ b‬س ‪b‬ة ا‪5 4‬ﺏ ا‪ B-5B‬آ‪B‬‬ ‫‪ @ M1B5‬ا* ا‪n @5‬دي ﺏ‪ G‬وو‪BC G5‬د و ‪ G5-‬وآ‪B‬ﻥ‪) G‬ا‪5‬ة ا‪ s‬‬ ‫ا‪ @_ @5‬ﺏ " ﺹور ا‪ 5‬وﺏای ا‪5 4‬ﺏ(‪ ..‬إ‪. q‬‬ ‫ور‪ V‬آءة ا‪ ; N‬ا‪B‬ﺽ ا*ﺏ‪ ،‬إ أﻥ‪[5 G‬ﺙ ﺏ‪C‬ة ا*ﺏ ‪E‬ﺉ"‬ ‫ا@ ا‪3‬ي ‪ . 6c‬آ‪ B‬أن ﺙ‪. fC G‬وﺏ‪ @5‬ی; إ ‪C5‬ا‪ G‬ﺏ‪3‬ر وﺥﺹ‬ ‫ﺡ ‪ B‬ﻥ‪ @ Gc‬ا‪L‬د

" ‪.‬‬ ‫‪T3‬ﺡ‪ g‬ا*ك ودرا ا ‪:‬‬‫وی[ ه‪3‬ا ا‪ N‬ب إ‪T F‬ﺡ‪ g‬ا‪c‬ی ا‪ @5‬ی*‪ A‬ﺏ‪ G‬ا‪CDN‬ص @ ا‪ <b‬یة‬ ‫ @ ﺡ ‪ G‬ا‪ . -‬وآ  اﺝ‪c5B G5G‬ت ﺡ ‪ G‬وأه اوا ‪ O‬ا‪ 1 @5‬إه‪GB5‬‬ ‫وأه‪ B‬آ‪ G M‬ﺏ* ‪ "E .G‬أن ﻥ " ي ا‪-I‬ﺏ ا‪3G B-‬ا ا‪ N‬ب‬ ‫وا‪ YB‬ا‪ @5‬ی‪ "EB‬أن اﺝ اﺡ‪ " 1‬ا‪3‬ی" ی*‪C5‬ﻥ ‪0‬‬ ‫‪4‬ی ا‪5‬ی ا‪3‬ا@ ‪:‬‬‫وه@ أو ‪ O‬ا‪B‬ی إﻥ‪Y5‬راً‪ ،‬و‪ G‬أآ‪. MED " 1‬وأه ‪ G MED‬ه ی‪ 6c‬‬ ‫"إ ‪C5‬رات ا‪ ." ICY‬و ‪ G‬ی‪ " ;c‬ا‪CDN‬ص ا‪4‬ﺝﺏ " ﺏ‪ f-‬ا‪ N‬ا‪@5‬‬ ‫ی‪ E-‬ﺏ‪ G_-‬اا ‪ -‬ا‪ uCY -‬وا‪ f-‬ا‪L‬ﺥ یآ‪ @ s‬دوا ‪ O‬دة‪ .‬وهك‬ ‫إ ‪C5‬رات ‪ GD‬ة @ ه‪3‬ا ا‪ B‬ان س اا ‪ -‬ا‪ -‬ﻥ‪3‬آ ‪ G‬ی@ ‪:‬‬ ‫(أ ( إ ‪C5‬ر اا ‪ -‬ا‪ " -‬ﺏ‪c‬ری ﺝ رد ‪. ICY‬‬ ‫(ب )إ ‪C5‬ر " ‪ Lynn‬ا ‪. -‬‬ ‫ ً ‪ -5‬‬ ‫و @ ه‪3‬ی" ا‪C5 4‬ری" ی‪5C‬ر ا‪B‬ث إﺝﺏ واﺡة ﻥ‪ -‬أو ً‬ ‫_‪B‬ن ا ‪.‬‬ ‫(ﺝـ( إ ‪C5‬ر ا‪T I5‬ت ا‪ ICY‬دواردز ‪Edwards‬‬ ‫و @ ه‪3‬ا ا‪C5 4‬ر ا‪3‬ي ی‪ 16 M1B‬ﺡﺝ " ﺡﺝت "اري "‪ Murray‬ی‪5C‬ر‬ ‫ا‪B‬ث رة واﺡة " ر " آ‪ G M‬ی‪ " -‬ﺡﺝ ‪ ، -‬أي أﻥ ی‪5C‬ر‬ ‫ا‪-‬رة ا‪ " - @5‬ﺡﺝ أآ‪ 1‬إﺡ ً ﺏ* ‪.‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫آ‪ B‬ﺝ ﺏ‪ f-‬ا‪C5 4‬رات ا‪  @5‬دوا ‪ O‬دة ﻥ‪3‬آ ‪ G‬ی@ ‪ ،‬وه@‬ ‫ﺝ‪ " G- B‬ﺏ‪c‬ری آ رﻥ ‪: ICY‬‬ ‫(أ ( إ ‪C5‬ر اا ‪‰ -‬ﻥز‪.‬‬ ‫(ب( إ ‪C5‬ر اا ‪T5 ‰ -‬ل‪.‬‬ ‫(ﺝـ( إ ‪C5‬ر ا* ‪c‬ة ‪.‬‬ ‫و‪ -‬ا‪C5 4‬رات " أی* أ ; ا س‪ ،‬إ أﻥ ی‪-‬ب ‪ G‬أﻥ‪ B G‬إ‬ ‫ااﻥ; ا‪-Y‬ری ‪ z‬ا‪ @5‬ی*‪ O c5‬ا‪CDN‬ص ا‪ ،G -5‬وأن ‪E‬ت ﺹ‪Gb‬‬ ‫اا‪ -b‬ﺽ ‪ ،‬وأن ا‪B‬ث ی*‪s O c5‬ی < إﺝﺏ ‪. G‬‬ ‫‪5‬ا‪B‬ی ا‪:  4‬‬‫وی‪ " ;c‬ا‪ @ uCY‬ه‪3‬ا اع " ا‪B‬ی أن ی*‪ @ ،fV B ; 5‬أ س‬ ‫إ ‪5‬اض أن ﺡﺝت ا‪ uCY‬ا* ف ‪n‬ﺙ @ ا‪c‬ی ا‪ @5‬یرك ﺏ‪ G‬ا‪ 1B‬ات‬ ‫ا‪ ،_x‬وأﻥ ف ی*‪ z‬دوا ‪ @ -‬ه‪ :3‬ا‪ 1B‬ات‪ .‬آ‪5 B‬ض أﻥ  " ا‪GB‬‬ ‫أن ‪E‬ن دوا ‪5* @ -‬ي ‪-D‬ري أو ‪-D‬ري‪N ،‬ن اد ی‪ V Mg‬واع ﺏ‪B‬‬ ‫‪ <YE‬إ ‪5‬ﺏ ‪ :‬و" أ‪ 1‬ه‪ :3‬ا‪B‬ی  ی@ ‪:‬‬ ‫(أ ( إﺥ‪5‬ر اور‪D‬خ ‪ O‬ا‪.‬‬ ‫(ب( إﺥ‪5‬ر ‪ G‬ا‪B‬ﺽع ‪.‬‬ ‫ @ إﺥ‪5‬ر ‪ G‬ا‪B‬ﺽع‪ M @ ،‬ا‪1B‬ل ی‪ " ;c‬ا‪B‬ث أن یم ﺏ‪5E‬ﺏ ‪Ib‬‬ ‫‪ f-‬ا‪EDN‬ل ا‪ @ B‬ﺏ‪bc‬ت ‪.‬وه ی‪5‬د *‪5‬ي إﻥز ا‪ً uCY‬‬ ‫‪B‬ﺽ ت ا‪ @5‬أﺽه @ ا‪I‬ر‪ .‬و‪ b‬أﺝی‪ w‬درا ت یة ﺏ‪C5 r‬ام ه‪3‬ا‬ ‫ا‪ B‬س رﺏ‪ z‬اﺡ‪1‬ن ‪ G‬ﺏ " اا ‪‰ -‬ﻥز و‪ " : V‬ا‪ x5B‬ات ا‪N‬ﺥي‪.‬‬ ‫‪ "E‬ی‪-‬ب @ ه‪ :3‬ا‪B‬ی إﻥ‪C‬ض آء‪ G‬ا* ‪5E‬ی " ﺡ ‪T-‬ت ا‪1‬ت‬ ‫و‪E‬ت ا‪I‬ق ا‪. G C5*B‬‬ ‫‪.................................................. ............‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‬ ‫ا ت‬ ‫)‪(1‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫)‪(5‬‬ ‫)‪(6‬‬ ‫)‪(7‬‬

‫ﺕ‪(,‬ی< ا‪,‬ل‬ ‫ا‪,I‬ل وا >وا‪H#‬‬ ‫أﺏ‪,‬د ا‪,I‬ت‬ ‫ﺕ‪ < /‬أ‪-‬ط ا‪,I‬ت‬ ‫‪L+‬ه( ا‪,I‬ت وا ‪( K‬ات ا ‪G &/-‬‬ ‫ا ‪(L‬یت ا ‪(-‬ة ‪,I‬ت‬ ‫‪ +‬ي ا ‪ O 8‬ا‪ 4 ,I‬أو اﺱ‪N‬رة ا‪ ,I‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫اﻥ‪-‬ت ‪:‬‬ ‫ ‪ @_B‬ﺡ ة ا‪4‬ﻥ*ن @ و ة واﺡة و @ ﻥ‪ zB‬واﺡ‪ ،‬وإﻥ‪ B‬ه@ ‬ ‫ﺏ‪C‬ات وا‪5‬رب ا‪ 5B‬ا‪ <5C G - @5‬ا‪4‬ﻥ‪-‬ت وات اﺝاﻥ ‪.‬‬ ‫ ‪4‬ﻥ*ن ی‪ -Y‬ﺏ; ﺡ ‪ ،‬وﺏ‪ fx‬وا‪ :E‬ﺡ ً ‪R‬ﺥ‪ .‬وه ی‪ -Y‬ﺏ‪C‬ف وا‪6‬‬ ‫رة‪ ،‬وﺏ‪ "N‬وا‪[Bc‬ﻥ رة أﺥي‪ .‬وی‪ -Y‬ﺏح ﺏ‪ f-‬ا‪ ،wb‬وﺏ‪s‬ن وا‪—E‬ﺏ‬ ‫ @ ﺏ‪ f-‬ا‪N‬ﺡ ن‪ .‬وه‪3E‬ا ﻥ أن ﺡ ة ا‪4‬ﻥ*ن @ ; *‪ B5‬و‪ x‬داﺉ‪ .‬وه‪3‬ا ‬ ‫‪ AD‬ی_@ @ ا ة ﺝ‪s‬ءًا آ ًا ‪ B b " G B‬و ‪ .-5 " G‬ون ه‪:3‬‬ ‫ات اﺝاﻥ وا‪4‬ﻥ‪-‬ت ا‪ dI 5CB‬ﺡ ة اد ‪ .G -5 B‬و‪dI‬‬ ‫‪ G D‬ﺏ ة ا‪B‬د ا‪3‬ي ی و ی‪ -Y‬و ی‪M-‬‬ ‫)‪(1‬ﺕ‪(,‬ی< ا‪,‬ل ‪:‬‬ ‫ر‪ V‬أن ‪G‬م ا‪4‬ﻥ‪-‬ل " ا‪B‬ه ا‪Y‬ﺉ‪ @ -‬ل ا‪ T ،‬یﺝ‬ ‫‪-‬ی< واﺡ ی‪5-‬ف ﺏ ﺝ‪ O B‬ا‪ @ " IIC5B‬ل ا ‪ G‬آ‪ B‬یي ﺏل‬ ‫س یﻥ‪ P. T. Young W‬ی‪ B @ M1B5‬ذات ‪ -‬آ‪ ،‬إ‪ F‬درﺝ أﻥ ﺏ‬ ‫"  إ‪ F‬أﺝ‪s‬اء " ‪ <5C‬وﺝ‪G‬ت ا‪ @ (Young, 1961) g‬ا‪5E‬ﺏت‬ ‫ای‪ f- B‬ا‪B-‬ء أ‪1‬ل ﻥ‪ ، Wundt w‬وآوﺝ‪ Mcdougall M‬و‪ V‬ه آن‬ ‫ی‪ g‬إ‪ F‬ا‪4‬ﻥ‪-‬ل آث ‪-D‬ري‪ ،‬وآ‪s‬ت ا‪TEYB‬ت ا‪  N‬ﺡل ا‪ bT-‬ﺏ "‬ ‫ا‪4‬ﻥ‪-‬ل ا‪-Y‬ري وﺏ " ‪ -‬ات ا*‪ . B‬ﺙ ‪ T‬ذ‪D A‬ة إه‪B5‬م ‪B‬ء ا‬ ‫ﺏ‪gB‬ه ا‪B‬ﺽ ‰ﻥ‪-‬ل‪ ; .‬أن ی‪ s B‬ا‪B‬ء ﺏ " ا‪ <bB‬ا‪3‬ي ی‪ 1‬ا‪4‬ﻥ‪-‬ل‬ ‫وﺏ " رد ا‪ M-‬ادث‪N .‬رﺝع ا‪4‬ﻥ‪ -‬ﻥ*‪g G‬ه داﺥ وﺥرﺝ @ ا*اء‬ ‫‪0‬‬ ‫وی*‪C5‬م ا‪ " f-‬ا* ‪E‬ﺝ

" ‪G‬م ا‪4‬ﻥ‪-‬ل @ أﻥ رة " ﻥ‪B‬ذج إﻥ‪ E-‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫‪5 ‰ -‬ﺏ )‪ M1‬ا‪ ،;_x‬وا‪C‬ف‪ ،‬واح… إ‪ MI5 .(q‬ﺏ‪B‬اآ‪ s‬ا‪ I-‬‬ ‫ @ ‪ c‬ا‪ G‬ﺙ‪T‬س‪ .‬وی*‪C5‬م ا‪ f-‬ا‪L‬ﺥ ﻥ ا‪GB‬م ﺏ‪ MEY‬أو ‪ ،O‬وذ‪A‬‬ ‫ @ أﻥ ‪ :‬إﺽ‪c‬اب ﺡد ﻥ‪E <b " ‘D‬ﺝ@‪ ،‬وی‪ @ Gg‬ا‪C‬ة ا‪-Y‬ری‬ ‫و @ ا*ك‪ ،‬و" ﺥ‪T‬ل ا‪ x5‬ات @ ا‪_ N‬ء ا‪Y‬ی ااﺥ ‪0‬‬ ‫ ‪4‬ﻥ‪-‬ل ی‪ Y‬إ‪ F‬ی‪-5‬ض ا‪E‬ﺉ" ا@ " ‪ W G‬أو إ ‪15‬رة ‪ B @5‬ی‪c‬أ‬ ‫ " ‪ x‬ات * ﺝ ‪ ،‬و ی‪5‬ﺏ " ‪ Y‬وأﺡ وﺝاﻥ ‪ ،‬و" ر‪@ V‬‬ ‫ا م ﺏ*ك ی‪ <C5‬ﺏ " ه‪ :3‬ا‪15 4‬رة‪ ،‬و اء آن ‪I‬ر ا‪15 4‬رة ا‪4‬ﻥ‪ -‬‬ ‫داﺥ ً أو ﺥرﺝ ً ‪ G‬وﺙ ‪ 6‬ا‪ I‬ﺏﺝت ا‪E‬ﺉ" ‪0‬‬ ‫وی‪-‬ف " رآ ) ‪ (Marx, 1976‬ا‪4‬ﻥ‪-‬ل ﺏ[ﻥ "إﺽ‪c‬اب ﺡد ی‪MBY‬‬ ‫اد آ ‪ ،‬وی‪n‬ﺙ @ آ ‪ ،‬وﺥ ا‪-Y‬ری و‪p‬ﺉ ا* ﺝ ااﺥ ‪ ،‬وی‪[Y‬‬ ‫ @ ا‪N‬ﺹ‪I " M‬ر ﻥ*@"‪ .‬وه إﺽ‪c‬اب ﺡد ‪N‬ﻥ ی‪ s B5‬ﺏ ‪D‬یة " ا‪5‬‬ ‫وا‪ W G5‬ا‪-‬م‪ ،‬و‪N‬ﻥ أﺙء ا‪4‬ﻥ‪-‬ل ‪ <b5‬ﺝ‪ O B‬أﻥاع ا‪Y‬ط ا‪N‬ﺥي ا‪ @5‬یم ﺏ‪G‬‬ ‫اد‪ ،‬وی‪ dI‬ﻥ‪ Y‬ﺡل ا‪ ‘Y‬أو ا‪ <bB‬ا‪3‬ي أﺙر ‪ . _V‬آ‪ B‬أﻥ ی‪n‬ﺙ @ ﺝ‪O B‬‬ ‫آ ن اد اء آ أو ﺥ ا‪-Y‬ری‪ ،‬أو ا‪p‬ﺉ< ا* ﺝ ااﺥ – آ‪B‬‬ ‫‪-‬ض ‪ B‬ﺏ‪ .-‬وی‪ [Y‬ا‪4‬ﻥ‪-‬ل @ ا‪N‬ﺹ‪I " M‬ر ﻥ*@ ‪N‬ﻥ یث ﻥ‪ 5‬‬ ‫إدراك ﺏ‪ f-‬ا‪nB‬ﺙات ا‪C‬رﺝ أو ااﺥ ‪.‬‬ ‫وی‪ 6*5‬ذ‪- O A‬ی< یﻥ‪‰ P.T. Young W‬ﻥ‪-‬ل ﺏ[ﻥ "ﺡ وﺝاﻥ ‪*5‬‬ ‫ﺏ‪4‬ﺽ‪c‬اب ا‪Y‬ی ي اد وأﻥ ی‪ @ MB5Y‬ﺙ‪T‬ﺙ ‪g‬ه أ  ه@‪ :‬ا*ك‪،‬‬ ‫وا‪C‬ة ا‪-Y‬ری‪ ،‬وا‪ B-‬ت ا* ﺝ ااﺥ " ‪0‬‬ ‫وی‪I "EB‬ر ا‪4‬ﻥ‪-‬ت @ أﻥ‪ "B_5 G‬ﺝﻥ "‪:‬‬ ‫ا‪N‬ول ا‪ YB‬ا‪3‬ا ‬ ‫وا‪1‬ﻥ@‪ :‬ا‪5 4‬ﺏت ا‪B‬ﺽ ‪.‬‬ ‫اﻥ; ا‪N‬ول‪ :‬ا‪ YB‬ا‪3‬ا ‪ :‬ﺡ ‪ 5-‬ات ا‪4‬ﻥ‪ M1 -‬ا‪ ;_x‬وا*ور‬ ‫ﺥة ذا ی‪ -Y‬ﺏ‪ G‬اد‪ .‬وی‪ G5 - "EB‬ویه " ﺥ‪T‬ل ا‪5‬ری ا‪ g‬ا‪@5‬‬ ‫ی‪ <I‬ا‪ N‬اد " ﺥ‪ GT‬إﻥ‪. G-‬‬ ‫اﻥ; ا‪1‬ﻥ@‪ :‬ا‪5 4‬ﺏت ا‪B‬ﺽ ‪ :‬ﻥ‪ًg‬ا ‪N‬ن هك ﺹ‪-‬ﺏت @ ا‪I‬ل @‬ ‫ری ‪ g‬د‪ b‬ﺹ< ‪ Y‬ا‪ N‬اد‪ :،‬ی_‪ M‬درا ا‪5 4‬ﺏت ا‪B‬ﺽ ‪.‬‬ ‫وذ‪ A‬اء " ﺥ‪T‬ل ‪Y‬هة ا‪ GgB‬أو ا‪ dTB‬ا‪C‬رﺝ *‪ ،‬أو " ﺥ‪T‬ل‬ ‫* ‪ M‬ا‪5 4‬ﺏت ااﺥ )‪ M1‬ﺽ‪ zx‬ام‪ ،‬ﺽﺏت ا;‪ ،‬ا‪ ،5‬ر م ا‪qB‬‬ ‫ا‪GE‬ﺏﺉ@ ‪)..‬إ‪. q‬‬ ‫ا‪4‬ﻥ‪-‬ل واوا ‪: O‬‬ ‫آ‪ً 1‬ا ی‪ zC‬اﺡ‪1‬ن ﺏ " ه‪3‬ی" ا‪ ." GB‬ف ‪5‬ﺝ وآرو ‪ @E‬ا‪4‬ﻥ‪-‬ل‬ ‫ﺏ[ﻥ "‪ MED‬ﺙﻥي " أ‪ED‬ل ا*ك‪ ،‬وی‪ًGg -‬ا ﺙﻥی ً وا ‪0 "O‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫وی‪ g‬ﺏ‪ f-‬اﺡ‪ " 1‬إ‪ F‬اوا ‪ O‬آ‪Gp @ 5 5‬ر ا‪4‬ﻥ‪-‬ت ﺡ ی ‪O‬‬ ‫ا‪4‬ﻥ‪-‬ل ا‪4‬ﻥ*ﻥ@ إ‪ F‬ا م ﺏ‪5 r‬ﺏت ا  ‪C . -‬ف ‪ T1‬ی ‪ O‬ا‪ Mc‬إ‪F‬‬ ‫اي وا‪G‬ب‪ .‬وا‪C‬ف " ا‪54‬ن ی ‪ O‬ا‪ 3 B5‬إ‪ F‬ﺏ‪3‬ل ‪s‬ی " ا‪@ G‬‬ ‫إ ‪35‬آر درو ‪ .‬وا‪ ;_x‬ی ‪ O‬اد إ‪ F‬ا‪-‬وان وا‪4 .B‬ﻥ‪-‬ل إذن ی دا ‪.ً -‬‬ ‫آ‪ B‬ﻥ أی_ ً أن ﺏ‪ f-‬اوا ‪ O‬ی‪ "EB‬أن ی‪Gp G ;5‬ر إﻥ‪-‬ت ‪ . -‬ا ‪O‬‬ ‫اع ‪ T1‬ی‪E‬ن ‪I‬ﺏ ً ﺏ وﺝاﻥ ‪E‬رة‪ .‬واا ‪ O‬ا*@ ی‪E‬ن ‪I‬ﺏ ً ﺏ‬ ‫وﺝاﻥ رة ‪0‬‬ ‫وا*‪n‬ال ا‪L‬ن ‪ :‬ه اق ﺏ " ا‪4‬ﻥ‪-‬ت واوا ‪O‬؟‬ ‫ @ اا‪ Ob‬یﺝ ‪ Ob s

B‬وﺡ ﺏ " ا‪4‬ﻥ‪-‬ت واوا ‪ .O‬إ أن أه ا‪ N‬ا‪@5‬‬ ‫ی‪ " "EB‬ﺥ‪ GT‬ا‪ s

B5‬ﺏ ‪ B M1B5 BG‬ی[@ ‪:‬‬ ‫(أ ( *‪15‬ر ا‪4‬ﻥ‪-‬ت دة ﺏا ‪G c‬ت ﺥرﺝ ‪ @ .‬ﺡ " *‪15‬ر اوا ‪ً V O‬‬ ‫ﺏا ‪G c‬ت داﺥ ‪.‬‬ ‫(ب( ﻥ‪5‬ث " ا‪4‬ﻥ‪-‬ت ی‪5‬آ‪ s‬إه‪ B5‬ﺡل ا‪C‬ات ا‪3‬ا واﺝاﻥ ‬ ‫ا‪IB‬ﺡ *ك‪ @ .‬ﺡ " أﻥ ﻥ‪5‬ث " اا ‪ -‬ﻥآ‪ s‬إه‪ B5‬دة @‬ ‫ا‪Y‬ط ا‪B‬ﺝ ﻥ ا‪G‬ف ‪0‬‬ ‫و‪ s b‬ا *ف اﻥ*@ هي ﺏﺝ*ن ‪ H. Bergson‬ﺏ " ا‪4‬ﻥ‪-‬ل واا ‪ -‬‬ ‫ @ أ س ﻥع و*‪5‬ي ا‪4‬ﻥ‪-‬ل ا*ﺉ @ آ‪: BG M‬‬ ‫ ‪5*B‬ي ا‪N‬ول‪ :‬ی‪ M1B‬ا‪4‬ﻥ‪-‬ت ا‪ @5‬ی‪ 5G‬ﺏرا ‪B G5‬ء ا ‪ w‬ه‪3‬ا ا‪ 4‬‬ ‫ دة‪ ،‬وه رة " ‪ :‬رة ﺝ ث * ﺏ‪[5‬ﺙ ‪I‬ر @ ‪ ،" -‬أي أن‬ ‫ه‪3‬ا ا‪4‬ﻥ‪-‬ل ﻥ‪I " W‬ر @ ) أو إدراك ‪ ( - EYB‬ی‪ -‬إﻥ‪-‬ت ‪.‬‬ ‫وه‪3‬ا اع " ا‪4‬ﻥ‪-‬ل ه ا‪3‬ي ی‪ 5‬إ ‪ E‬ﻥ ا‪B‬ﺏ ﺏ " ات اﺝاﻥ ‬ ‫وات ا‪ . -‬وه‪3‬ا اع " ا‪4‬ﻥ‪-‬ت أدﻥ@ " ا‪N ، M-‬ﻥ إذا ﺥ_‪ w-‬ا‬ ‫ا‪[5 -‬ﺙ ا ا‪4‬ﻥ‪r -‬ﻥ‪ G‬آء‪. G‬‬ ‫أ ا‪5*B‬ي ا‪1‬ﻥ@‪5* :‬ي اا ‪: -‬‬ ‫ ‪ 6c‬ﺏﺝ*ن إ "إﻥ‪-‬ل أ ‪ " @B‬ا‪ ، M-‬و ی‪ " @-‬ه‪3‬ا ‪ 5 B‬‬ ‫ *;‪ ،‬ﺏ‪ M‬ی‪ @-‬آ‪ A3‬ا*‪ @ 6‬ا‪s‬ن @ ا‪I5‬ر ا‪ 6 @-‬ا*; @‬ ‫ا‪ ، 5‬إﻥ رة " ﺡ وﺝاﻥ ( هدﺙ و*‪B5‬ة ‪B‬ة ی ‪{ (ًV‬ي‬ ‫ﺏ‪I5‬رات ا‪ . -‬وه‪ :3‬ا‪I5‬رات وإن ‪r "E‬ن ه‪3‬ا اع " ا‪4‬ﻥ‪-‬ت‬ ‫)اا‪ ( -b‬ی‪3‬ب ﺝهه أو ی‪ "EB‬أن ی‪3‬ﺏ " ی‪ 6‬ی‪ " G 5‬ﻥ‪B‬ي‬ ‫ _ي‪.‬‬ ‫ویي ﺏﺝ*ن أن ه‪3‬ا اع " ا‪4‬ﻥ‪-‬ل )أو اا‪ ( -b‬ه ا‪3‬ي ی‪ "EB‬أن ی‪n‬دي إ‪F‬‬ ‫أ ‪E‬ر إﺏا ‪0‬‬ ‫آ‪ B‬ی‪ s B5‬ا*ك ا‪4‬ﻥ‪ @ @-‬أﻥاع ا*ك ا‪N‬ﺥي ﺏ‪: @L‬‬ ‫(أ ( ا*ك ا‪4‬ﻥ‪ @-‬ك _‪c‬ب و‪. g V‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫(ب( ی‪ <b @ [Y‬ﻥ*@‪.‬‬ ‫(ﺝـ( ی‪I‬ﺡ ‪ x‬ات * ﺝ داﺥ ﺏا ‪ c‬ا‪G‬ز ا‪ @I-‬ا‪T‬إرادي‪.‬‬ ‫(د ( ی‪ s B5‬ا*ك ا‪4‬ﻥ‪ – @-‬اء آن ذا ً أو ﺽ ً_ ﺏ[ﻥ أآ‪D 1‬ة أو ﺡة‬ ‫وﺝاﻥ@‪0‬‬ ‫)‪(2‬أﺏ‪,‬د ا‪,I‬ت‪:‬‬ ‫‪ w1B‬ﺝ‪G‬د ‪B‬ء ا @ و ا‪5‬ﺹ‪N M‬ه ا‪N‬ﺏ‪-‬د ا‪ @5‬ی‪ "EB‬وﺹ<‬ ‫ا‪4‬ﻥ‪-‬ت @ أ ‪ @ G‬ا‪N‬ﺏ‪-‬د ا‪N‬رﺏ‪ O‬ا‪: 5‬‬ ‫‪1‬اة أو ا‪c‬ﺏ‪ O‬اﺝاﻥ@‪0‬‬‫‪2‬ا‪Y‬ة ‪0‬‬‫‪3‬ة ا‪4‬ﻥ‪-‬ل ‪.‬‬‫‪4‬ا‪ -5‬أو ا‪5‬آ ;‪0‬‬‫وﻥ‪-‬ض ‪ B‬ی@ ‪ ME‬ﺏ‪ " -‬ه‪ :3‬ا‪N‬ﺏ‪-‬د ا‪N‬رﺏ‪: -‬‬ ‫‪1‬اة أو ا‪c‬ﺏ‪ O‬اﺝاﻥ@ ‪:‬‬‫ی‪ -‬ا‪c‬ﺏ‪ O‬اﺝاﻥ@ ا‪ Y @ M1B5B‬وﺝاﻥ ‪ ) M1‬ا*ور‪-‬ا‪E‬ر )" أه‬ ‫ا‪IC‬ﺉ‪ u‬ا‪ s B5 @5‬ﺏ‪ G‬ا‪4‬ﻥ‪-‬ت‪ .‬و @ ا‪ " V‬أن ا‪E‬ﺉ" ی‪3‬ب إ‪ F‬ا ت‬ ‫ا*رة " ا‪4‬ﻥ‪-‬ت وی أو ی‪ " -5‬ا ت ‪ V‬ا*رة – ‪r‬ﻥ  " ا*‪MG‬‬ ‫داﺉ‪ ً B‬أن ﻥ‪ s B‬ﺏ‪ b‬وی‪ Ob MEY‬ﺏ " ه‪3‬ی" ا " وﺥﺹ @ ﺡت ا‪15 4‬رة‬ ‫ا‪4‬ﻥ‪ -‬ا‪0 5-B‬‬ ‫‪2‬ا‪Y‬ــة ‪:‬‬‫‪D Gg‬ة ا‪4‬ﻥ‪-‬ل أو ‪ b‬ﺏﺽح @ زیدة ا‪ bc‬ا‪3B‬و @ ا‪ B-‬ت ا‪T1‬ث‬ ‫ا‪EB‬ﻥ ‰ﻥ‪-‬ل‪ ) :‬ا‪-Y‬ر أو ا‪C‬ة ا‪-Y‬ری أو ا @‪ ،‬وا*ك ا‪I‬ی‪،d‬‬ ‫وا‪5 4‬ﺏت ا* ﺝ (‪ .‬و‪ *5‬ا‪ bT-‬ﺏ " ه‪ :3‬ا‪-‬ﺹ ا‪T1‬ﺙ ﺏ[ﻥ‪.*5 V G‬‬ ‫ﺡ ‪ @ <5C‬درﺝ ‪ GD‬أو ‪ @ Gb‬ا‪4‬ﻥ‪-‬ل ااﺡ‪ .‬آ‪ " <5C B‬إﻥ‪-‬ل ‪L‬ﺥ‪.‬‬ ‫‪3‬ة ا‪4‬ﻥ‪-‬ل ‪:‬‬‫‪ <5C‬ا‪5 4‬ﺏت ا‪4‬ﻥ‪ @ -‬ا‪5‬ة ا‪ s‬ا‪5 4 .Gbx5* @5‬ﺏ { "‬ ‫*‪5‬ي ‪ M @ – " -‬ا‪1B‬ل – ‪E b‬ن ﺏ* ‪ c‬وو‪ 5b‬و ‪R G‬ﺙر واﺽ آ‪B‬‬ ‫‪E b‬ن  ‪0 G‬‬ ‫ویي س یﻥ‪ T. Young W‬أﻥ ی‪I "EB‬ر ا‪4‬ﻥ‪-‬ت آ[ﺡ ا‪ B-‬ت اﺝاﻥ ‬ ‫ @ ﺽء ة *‪5‬یت ‪ " <5C‬ﺡ ل ا‪5‬ة ا‪: s‬‬ ‫ا‪5*B‬ي ا‪N‬ول‪ :‬ﺡ اﺝ ا‪ YB‬ا* ا* ‪) c‬ا‪4‬یﺏ ‪-‬ا* ( ‪ ،‬و‪MB5Y‬‬ ‫ @ ﻥ "‪ :‬ﺡت ا*ور‪ ،‬أو ا‪E‬ر‪.‬‬ ‫ا‪5*B‬ي ا‪1‬ﻥ@‪ :‬ا‪ YB‬ا‪ *5 @5‬ﺏ‪B5 4‬ار واوام " ا‪5*B‬ي ا*ﺏ‪. 6‬‬ ‫ا‪5*B‬ي ا‪ :1‬ا‪4‬ﻥ‪-‬ت‪ :‬و‪ Y‬إ‪ F‬ا‪ B-‬ت اﺝاﻥ ا‪c_B‬ﺏ ا‪" [Y @5‬‬ ‫‪I‬ر ﻥ*@‪ .‬وی‪ GI‬ة ‪ x‬ات @ ﺝ* ا‪E‬ﺉ"‪ .‬و‪ G‬ا‪ ;_x‬ا‪Y‬ی ‪ ،‬وا‪MC‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫وا‪s‬ن واح ‪.‬‬ ‫ا‪5*B‬ي ااﺏ‪ :O‬ا ا‪sB‬اﺝ ‪:‬‬ ‫وی‪ Y‬إ@ ا ا‪4‬ﻥ‪ -‬ا‪ MbN‬إﺽ‪c‬اﺏ ً " ا‪4‬ﻥ‪-‬ل وأ‪D Mb‬ة ‪ ،‬إ أﻥ‪ G‬أآ‪1‬‬ ‫إ ‪B5‬ارًا أو ﺏء " ا‪4‬ﻥ‪-‬ل‪ "EB .‬أن ی*‪- B5‬ة ت أو أیم أو أ ﺏ ‪O‬‬ ‫ ‪ x5 uCY‬ا‪sB‬اج ی‪ -‬ﻥ‪ " ً cB‬إﻥ‪ @ -‬آ ا‪-‬م )‪ M1‬ا‪4‬آ‪5‬ب‪ ،‬ا‪،6‬‬ ‫ا‪B‬ح( ‪4‬ﻥ‪-‬ت إذن ﺡ ﺡدة " ا‪4‬ﺽ‪c‬اب‪ .‬أ ا‪sB‬اج ‪ G‬ﺡ ‪. s‬‬ ‫ا‪5*B‬ي ا‪ :C‬اﺝان ‪:‬‬ ‫وی*‪C5‬م ه‪3‬ا ا‪GB‬م @ آ‪ " M‬ا‪ ;c‬ا*@ و ا ا‪4‬آ ‪ ،@E‬و ﺡت‬ ‫ا‪4‬آ‪5‬ب ا‪Y‬یة‪ ،‬ا‪ ،6‬ا‪G‬س‪ ،‬ا‪-Y‬ر ﺏ‪Y‬ة ‪0‬‬ ‫ا‪5*B‬ي ا*دس – ا‪-‬ا<‪:‬‬ ‫وه@ رة " ‪ Y‬م @ أ س ا‪C‬ات وا‪-B‬رف ا‪B‬ﺽ ‪ .‬وی‪ "B_5‬ه‪3‬ا‬ ‫ا‪5*B‬ي ‪ 6‬درﺝ " اﺽ وإ‪D‬ع ا‪V‬ت أو ‪ .G‬وذ‪ A‬ا‪@ MB-‬‬ ‫ل ‪) " -‬آ‪ ،@ B‬أو ا"‪ ،‬أو ا‪ ..-Y‬إ‪). q‬‬ ‫ا‪5*B‬ي ا*ﺏ‪ -O‬ا‪4‬ه‪B5‬م وا‪B‬ات‪:‬‬ ‫وی‪ MB5Y‬ه‪3‬ا ا‪5*B‬ي @ ا‪4‬ه‪B5‬ت وا‪N‬ﻥ‪ cY‬ا‪ @5‬ی‪ G‬اد وی*‪x5‬ق @‬ ‫‪ .T‬آ‪ B‬ی‪ @ MB5Y‬ا‪B‬ات‪ ،‬وه@ ا‪N‬ﻥ‪ cY‬ا‪ @5‬ی‪ G‬اد‬ ‫‪B‬ر ‪ G5‬و‪ ً 5b‬ی ً‬ ‫ویول ‪ G D‬وا‪4‬ﺏ‪-5‬د ‪ G‬آ‪ B‬أ‪. "E‬‬ ‫ا‪5*B‬ي ا‪ – "1‬ا‪sB‬اج آ*‪:B‬‬ ‫و ﻥ‪5‬ث " ه‪3‬ا ا‪5*B‬ي ‪ I‬ﺏ أن هك ﻥ‪ ً cB‬إﻥ‪ ً s ً -‬أو ‪" B‬‬ ‫‪B‬ت ا‪ *5 ، ICY‬ﺏر آ " ا‪5 4‬ار وا‪1‬ت‪ .‬و‪ @ Gg‬ا‪-‬ی "‬ ‫‪ I‬ت اد و آ ‪.‬‬ ‫‪ T‬ﺏ " ا‪4‬ﻥ‪-‬ت وﺏ‪ f-‬ا‪B‬ه ا‪N‬ﺥي إ أن ا‪‘Y‬‬ ‫و @ ا‪ " V‬أن هك اﺥ ً‬ ‫ااﺽ‪ d‬ه أن ا‪4‬ﻥ‪-‬ل‪ B :‬إﻥ‪ " s B5 -‬ااﻥ; ا‪N‬ﺥي ﺏ[ﻥ‪ G‬ﺡ ﺡدة "‬ ‫ا‪4‬ﺽ‪c‬اب اﺝاﻥ@ ا‪x5* @5‬ق ‪5‬ة ز ‪ Ib‬ة ‪0‬‬ ‫‪4‬ا‪ -5‬أو ا‪5‬آ ; ‪:‬‬‫‪ *5‬ا‪4‬ﻥ‪-‬ت ﺏ[ن هك ‪bT‬ت وإرت ‪ B‬ﺏ ‪ A3 .G‬ی‪ ;-I‬ا‪ MI‬ﺏ ‪T .G‬‬ ‫ی‪ T1 EB‬أن ﻥد ﺏ‪ b‬ﺡ ﻥ ‪ " ً B‬ا‪C‬ف ‪ z‬أو ا‪. z z_x‬‬ ‫و‪r A3‬ن و ‪ < I‬ا‪4‬ﻥ‪-‬ت ه@ ا‪cC‬ة ا‪N‬و@ ﻥ * ‪ Gc‬وا‪b‬ف @‬ ‫آ‪ M‬ﻥع ‪ G‬وی ‪g‬ه‪ :‬وا‪ x5‬ات ا‪IB‬ﺡ ‪ .‬وه‪3‬ا ‪5‬و @ اة‬ ‫ا‪: 5‬‬ ‫)‪(3‬ﺕ‪ < /‬أ‪-‬ط ا‪,I‬ت ‪:‬‬ ‫‪ -‬ا‪ B*B‬ت ا‪‰ g‬ﻥ‪-‬ت‪ B -‬یي " رآ‪ V -‬آ ‪4‬ﺏاز ‪GT‬‬ ‫وأﺏ‪-‬ده‪ .‬وی‪5‬ح ‪{ ً B‬ﻥ‪B‬ط اﺉ * ‰ﻥ‪-‬ت @ ﺽء ‪: " 5‬‬ ‫ا‪N‬و@‪ :‬و‪ u5C‬ﺏ‪ [YB‬أو أﺹ‪ M‬ا‪4‬ﻥ‪-‬ت ‪.‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫ا‪1‬ﻥ ‪ :‬و‪ u5C‬ﺏ‪B‬ﺽع ا‪4‬ﻥ‪-‬ل ‪.‬‬ ‫وﺏ‪C5 r‬ام ه‪3‬ا ا‪ AB‬آ[ س ‪ < I5‬ی‪ EB‬أن ﻥ‪ s B‬ﺏ " ‪I‬ری" رﺉ *

"‬ ‫‰ﻥ‪-‬ت ه‪ : B‬ا‪B‬ا‪ ،<b‬وا‪E‬ﺉت ا ) وﺥﺹ ا‪L‬د

"(‪ ،‬ﺙ ‪ MB‬ﺏ‪f-‬‬ ‫ا‪ I5‬ت ا  ً ‪B‬ﺽ ت ا‪4‬ﻥ‪-‬ل ا‪ @5‬رج @ آ‪ @ M‬ﺡة ‪.‬‬ ‫‪1‬ا‪4‬ﻥ‪-‬ت ا‪: bB‬‬‫وی*‪15‬ر ه‪3‬ا اع " ا‪4‬ﻥ‪-‬ت " ی‪ 6‬ا‪L‬ﺙر ا* ا‪DB‬ة ‪GB‬ت أو‬ ‫ﺏا ‪ c‬اا ‪ -‬ی ا‪B‬ي‪ ،‬أو ﺥ‪I‬ﺉ‪ u‬ا‪ .<bB‬وی‪ Gg‬ا‪ N‬س ا*@ ‰ﻥ‪-‬ل‬ ‫ﺏﺽح @ ﺡت ا‪-Y‬ر ﺏ‪ B .N‬ا‪Y‬ی أو ا‪4‬ﺝ‪G‬د ا‪3‬ي ی‪n‬ﺙ @ ﺏء ا*‬ ‫وﺥﺹ @ ا‪N‬ﺝ‪s‬اء ا*‪ –  c‬یول اد ا‪ uC5‬وا‪4‬ﺏ‪-5‬د @ ﺡ "‬ ‫أن إ ‪5‬ﺏ ا‪ N‬ا‪n @5‬دي إ‪ F‬ا‪) ;_x‬ا‪G‬م( أو ا‪C‬ف )ا‪G‬وب ( ‪@ B5-‬‬ ‫ ‪ -‬ا‪ <bB‬وو @ اد ﺏ‪. G‬‬ ‫‪2‬ا‪4‬ﻥ‪-‬ت ا‪N‬و ‪:‬‬‫*‪15‬ر ‪ g-‬ا‪4‬ﻥ‪-‬ت ﺏ ا‪c‬ی ا‪ @5‬یرك ﺏ‪ G‬ا‪E‬ﺉ" ‪ <5C‬ا‪B‬ا‪<b‬‬ ‫وا‪GB‬ت‪ .‬و* ا‪5 4‬ﺏت ا‪4‬ﻥ‪ -‬ا‪N‬و إ@ أرﺏ‪ -‬أﻥ‪B‬ط أ  ه@ ‪:‬ا*‪-‬دة‬ ‫وا‪ ،@ N‬وا‪C‬ف‪ ،‬وا‪.;_x‬‬ ‫وﻥ‪-‬ض ‪ @ G‬ا ا‪: @L‬‬ ‫(أ ( ا*‪-‬دة ‪:‬‬ ‫إ ‪5‬ﺏ ا*ور أو ا*‪-‬دة ه@ ﻥ‪5‬ﺉ‪ W‬إرﺽء دا ‪ . O‬وآ‪ B‬آن اا ‪b O‬ی ً أو ‪ً B‬‬ ‫ﺏ* د آن أآ‪ 1‬آءة @ ﺏ‪ f-‬ا*ور ی ‪ .‬وی‪ Gg‬ه‪3‬ا اع " ا‪4‬ﻥ‪-‬ت‬ ‫ @ أ‪ED‬ل ‪) 5C‬آح ا‪Y‬ی أو ا‪Y‬ة ‪).‬‬ ‫(ب( ا‪ N‬ـــ‪: F‬‬ ‫و @ ﻥ‪G‬ی ا‪ MI5B‬اﺝاﻥ@ *ور ﻥ ﻥ*‪ B‬ﺏ‪r‬ﻥ‪-‬ل ا‪ .@ N‬وا‪3‬ي ی‪" W5‬‬ ‫ ان هف أو ﺽع ‪V‬ب‪ .‬و‪ b‬ی‪ MI‬ه‪3‬ا اع " ا‪4‬ﻥ‪-‬ت ﺏد إ‪F‬‬ ‫ﺡ ‪I c5‬ب ﺏ‪4‬آ‪5‬ب‪.‬‬ ‫(ﺝـ( ا‪C‬ف ‪:‬‬ ‫‪.G T‬‬ ‫ی‪ O‬ا‪C‬ف أی_ ً @ ﻥ‪G‬ی ا‪ MI5B‬اﺝاﻥ@ *ور أو ا*‪-‬دة‪ .‬و‪  E‬ﺏ ً‬ ‫وی‪ -‬ا‪C‬ف إ ‪5‬ﺏ ‪ @ <b5 B-5‬إآ‪ *5‬اد " ﺥات و‪-‬رف ‪.‬‬ ‫وی‪n‬دي إﻥ‪-‬ل ا‪C‬ف و‪ p‬ﺏ ﺝ ه‪ G .‬ی ‪ O‬اد إ‪ F‬ا‪G‬ب " ا‪cC‬‬ ‫وا‪3‬ر ‪ @ -‬ﺡ| ﺡ ‪ V .‬أﻥ آ‪ً 1‬ا ی‪5‬وز ا‪C‬ف ه‪ :3‬ا‪ p‬‬ ‫ا‪ B‬ة ‪4 ً dI‬ق ا_ر ﺏ ة اد‪ .‬وإﻥ‪-‬ل ا‪C‬ف ه إﻥ‪-‬ل ‪ ،;*5E‬‬ ‫د‪ w‬ا‪5‬رب ا‪b @5‬م ﺏ‪ G‬وا*ن @ أن ا‪ Mc‬ا‪  xI‬ی‪E‬د ی‪C‬ف إ "‬ ‫ا‪N‬ﺹات ا‪Y‬یة ا‪B‬ﺝ‪ G .‬ی‪C‬ف ا‪Tg‬م أو ار أو ا‪-1‬ﺏ " أو ا‪ zc‬أو‬ ‫ا‪TE‬ب أو‪ V‬ذك " ا‪ DN‬ء ا‪ b @5‬ی‪ G C‬ا‪E‬ر‪ .‬ﺙ ی‪ -5‬ا‪ B Mc‬ﺏ‪ -‬ا‪C‬ف "‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫أ‪ D‬ء آ‪ 1‬ة ی‪ "E‬ی‪0 Mb " G C‬‬ ‫وی‪5‬وت ا‪C‬ف آ‪ً 1‬ا " ‪L uCD‬ﺥ و" ﺡ_رة ‪N‬ﺥي‪ .‬وی‪T‬ﺡ| أﻥ ی*‪15‬ر‬ ‫ﺏ‪ 5‬ﺥرﺝ@‪ ،‬و " ﺝاء ﺡﺝ داﺥ ﺉ ‪ - ،‬یاﺝ ا‪E‬ﺉ" ‪ً Bn ً G‬‬ ‫ث إ ‪5‬ﺏ إﻥ*ب ‪ ،‬و ‪ B‬ﺏ‪ b -‬ی*; د إ‪5b‬اب ا‪ B‬ا‪ nB‬ا‪4‬ﻥ*ب‪،‬‬ ‫ویل ا‪ uCY‬ﺏ[ﻥ ی‪ -Y‬ﺏ‪C‬ف‪ .‬وه‪3‬ا یﺡ@ ﺏ[ن ا‪C‬ف إ ‪5‬ﺏ ‪ .B-5‬و‪<b5‬‬ ‫ @ ا‪C‬ة ا‪B‬ﺽ ‪ .‬وی‪-D B‬ر ا‪ Mc‬ﺏ‪C‬ف " ‪L B‬ﺥ ‪ G‬ی‪ z‬أول‬ ‫ا‪ N‬ﺏا‪ .Ob‬ذ‪ A‬أن ا‪ Mc‬ی‪ -5‬ا‪ @YB‬ی‪-5‬ض *‪c‬ت ‪ .Bn‬وه‪3E‬ا ی‪B‬‬ ‫ی ﺥف یز‪ :‬اا‪ .Ob‬و‪s O‬ای ﻥ_‪ W‬ا‪ Mc‬ی‪ -5‬دة أﻥ آ ‪ M‬ﺏ‪ O M-5‬ه‪:3‬‬ ‫ا‪G5‬یات وی‪ @5C‬ا‪C‬ف‪ .‬وا‪C‬ف آ[ﺡ أﻥاع ا‪4‬ﻥ‪-‬ت ی‪ "B_5‬ﺡ " ﺡت‬ ‫ا‪ 5‬ا‪ O @5‬ا‪C‬ﺉ< إ‪ F‬ا‪G‬ب " ا‪ <bB‬ا‪3‬ي أدي إ@ إ ‪15‬رة ا‪C‬ف ﺡ‪@5‬‬ ‫ی‪s‬ول ا‪ 5‬وی‪s‬ول ا‪4‬ﻥ‪-‬ل ‪0‬‬ ‫وی‪I‬ﺡ; إﻥ‪-‬ل ا‪C‬ف ﺏ‪ f-‬ا‪ x5‬ات ا* ﺝ ‪  M1‬ﺥن ا;‬ ‫وا‪4‬ﺡ*س ﺏ‪G‬ط @ ا‪-B‬ة‪ ،‬وا ‪ Y‬و‪ ; I‬ا‪-‬ق‪ ،‬وا‪F‬ء ‪0‬‬ ‫(د ( ا‪: ;_x‬‬ ‫یم إﻥ‪-‬ل ا‪ ;_x‬ﺏﺉة ه د‪ G ،‬ی‪s‬ی " ﻥ‪ Y‬وی ‪ @ -‬ﺏ‪ f-‬ا‪N‬ﺡ ن‬ ‫إ‪ F‬ا م ﺏ‪ f-‬ا‪B N‬ل ا‪4 -‬زا ی‪5-‬ﺽ " اﺉ‪ .6‬و‪ "E‬آ‪ً 1‬ا ی‪5Y‬‬ ‫إﻥ‪-‬ل ا‪ ;_x‬وی‪ @ ;-I‬ا‪ uCY‬ا‪n E5‬دي إ‪ F‬ﺏ‪ f-‬ا‪5‬ﺉ‪ W‬ا_رة أو‬ ‫ا* ‪ .‬وی‪ Gg‬ه‪3‬ا اع " ا‪4‬ﻥ‪-‬ت ﻥ‪ 5‬ا‪ M‬و‪p‬وف ة ‪ G‬ان أو‬ ‫ا‪[ .OB‬ول ی‪ ;_V 1‬ا‪N‬ل ه ‪-D‬ره ﺏ‪ 6 " s-‬أ‪V‬اﺽ‪G‬‬ ‫ور‪ .GV‬آ‪ B‬ی‪ ;_V 1‬ا‪N‬ل ا‪-Y‬ر ﺏان " ﺡ; اای" و ‪0 BGc‬‬ ‫ی‪ 6 B d_5‬أن آ‪ " T‬إﻥ‪-‬ل ا‪C‬ف وا‪ ;_x‬ی‪ [Y‬ﻥ‪ 5‬إﺡط ‪ f-‬اوا ‪O‬‬ ‫ا‪E  N‬ﺉ" ا@‪C .‬ف یث إذا إ ‪5‬ﺽ‪ w‬ا‪E‬ﺉ" ا@ ﺏ‪ f-‬ا‪-‬ت وﺡ‪w‬‬ ‫ﺏ وﺏ " ‪ 6‬ر‪ . V‬وی‪n‬دي ا‪4‬ﻥ‪-‬ل @ آ‪ " M‬ﺡ‪ @5‬ا‪C‬ف وا‪ ;_x‬إ‪ F‬زیدة‬ ‫ا‪Y‬ط ا‪3‬ي ی‪ "EB‬إ ‪C5‬ا @ ا‪ <b‬ا‪ cC‬ا‪ CB‬أو @ إزا ا‪-‬ت ا‪- @5‬ق‬ ‫اد " اﺹل إ‪ F‬ر‪. V‬‬ ‫وی‪ z‬ﻥ_‪ W‬ا‪ uCY‬ﺏر @ ا‪ @ E5‬إﻥ‪-‬ل ا‪ ;_x‬ا‪3‬ي ی‪ :‬ارة @‬ ‫ﺡ*" اﺝ‪ G‬ا‪0<bB‬‬ ‫‪3‬ا‪4‬ﻥ‪-‬ت ا‪4‬ﺝ‪: B5‬‬‫و* إ‪ " 5 F‬رﺉ *‪: " 5‬‬ ‫ا‪N‬و@‪ :‬و‪ u5C‬ﺏ‪3‬ات ا‪B‬ﺝ‪) -‬آ‪ C‬وا‪ MC‬وا‪-Y‬ر ﺏ‪3‬ﻥ;)‬ ‫ا‪1‬ﻥ ‪ :‬و‪ 6-5‬ﺏ‪ O M 5‬ا‪L‬ﺥی" ) آ; وا‪E‬اه ‪).‬‬ ‫ویو أن هك درﺝ آ ة " ا‪5‬اﺥ‪ M‬ﺏ " ا‪4‬ﻥ‪-‬ت ا‪4‬ﺝ‪ B5‬وا‪4‬ﻥ‪-‬ت‬ ‫ا‪ . bB‬وی‪ B5-‬ه‪3‬ا ا‪ @ MI‬ا‪ uCY‬أو ا‪CDN‬ص @ ا‪B‬ا‪ <b‬ا‪ " -B‬أآ‪" 1‬‬ ‫إ ‪B5‬د‪ @ :‬ا‪ @ <bB‬ﺡ ذا ‪ .‬و‪N‬ن * ‪‰ B‬ﻥ‪-‬ت ی‪G‬ف إ‪ F‬ا‪Y‬ح وا‪ *5‬‬ ‫و ﻥ‪ 5‬ﺏث أو درا ت أﺝی‪ @ w‬ه‪3‬ا ا‪I‬د ‪-‬و‪.@*- MI G A3‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫و* ا‪4‬ﻥ‪-‬ت ا‪4‬ﺝ‪ B5‬إ‪: " 5 F‬‬ ‫(أ ( إﻥ‪-‬ت ی ا‪3‬ات‪:‬‬ ‫ﺡ ‪b -‬رة اد @ 

 ذا " أآ‪ 1‬ااﻥ; ا‪B‬آ‪s‬ی @ ﺏﺉ ا* ‪E‬ﺝ@‪،‬‬ ‫و ‪ B‬ی ا‪3‬ات ه@ ‪ B‬دا ‪ x5B‬ات ا‪ ICY‬وا‪4‬ﺝ‪ B5‬ا‪-‬یة و" ه‪:3‬‬ ‫ا‪ x5B‬ات‪ :‬ا‪5*B‬ي ا‪N‬آدی‪ @B‬أو ا‪N‬ﺥ‪ ،@bT‬وا‪ ،@ 1‬وا‪I5b4‬دي وا‪4‬ر‬ ‫ا_ري‪ .‬وی‪n‬ﺙ @ ‪ B‬ی اد ‪3‬ا آ‪ " M‬ا‪-Y‬ر ﺏ‪3‬ﻥ; وا‪sC‬ي ‪ ،‬وام‬ ‫‪0‬‬ ‫وی‪ Y‬ا‪sC‬ي إ‪ F‬ﺡ ‪ " _C‬ی ا‪3‬ات‪ .‬أ ا‪-Y‬ر ﺏ‪3‬ﻥ; ‪ Y‬إ‪F‬‬ ‫إ ‪5‬ﺏ إﻥ‪ -‬أآ‪ 1‬إر ً ﺏ‪r‬ﻥ‪G5‬ك ا‪-B‬ی واا ا‪N‬ﺥ‪ . bT‬أ ام ‪ G‬ﺡ‬ ‫أآ‪ 1‬وﺽﺡ ً وإ‪5‬ادًا ‪-Y‬ر ﺏ‪3‬ﻥ;‪ .‬و‪ <5C‬ه‪ :3‬ات ا‪4‬ﻥ‪ " -‬ﺙ ‬ ‫‪N‬ﺥي‪.‬‬ ‫(ب( ا‪4‬ﻥ‪-‬ت ا‪C‬ﺹ ﺏ‪bT-‬ت ﺏ " ا‪CDN‬ص ‪:‬‬ ‫ی‪ 5B‬ا‪ MI5B‬اﺝاﻥ@ " أ‪ @Ib‬درﺝت ا‪ YB‬ا‪4‬یﺏ إ‪ F‬أ‪ @Ib‬درﺝت‬ ‫ا‪ YB‬ا* ‪ .‬وی; أ ی‪ @ z - I5‬ه‪3‬ی" ا‪ :" c‬ا;‪ -‬ا‪E‬اه ‪.‬‬ ‫ ; آ إﻥ‪ -‬ی‪ ;5‬ا‪sB‬ی " ا‪I4‬ل وا‪ O M 5‬ا‪ N‬اد ا‪L‬ﺥی"‪.‬‬ ‫وی; ‪I‬ر‪ @ :‬ﺽء أﻥا ا‪ :5CB‬آ; اوﻥ*@ وﺡ; اای"‪ ..‬إ‪.q‬‬ ‫أ ا‪E‬اه ‪ @G‬ﺡ إﻥ‪ -‬ی‪ G ;5‬ار وا‪ " -‬ا‪L‬ﺥی"‪ .‬وهك درﺝت‬ ‫‪ " ME 5C‬ا; وا‪E‬اه ‪ .‬و‪ z‬درﺝ إ ‪B5‬ار أو دوام أي ‪ BG‬ﺏ_ر أو‬ ‫‪ V‬ب هف ا‪ N‬اد وﻥ‪-‬ض ‪ " ME‬ا " @ ا ا‪: @L‬‬ ‫اـــ; ‪:‬‬ ‫وی‪ "B_5‬آ ‪ Y s‬اد @ ‪ uCD‬أو ‪ ." - ‘D‬آ‪ B‬أﻥ ی‪n‬دي إ@ ﺝ ﻥ‪Y‬ط‬ ‫ﻥ ا‪5‬ب " ه‪3‬ا ا‪ uCY‬أو ﻥ ا‪I‬ل @ ه‪3‬ا ا‪ .‘Y‬وی‪ B‬إﻥ‪-‬ل ا; "‬ ‫ ‪L B‬ﺥ‪ T ،‬ی*‪ O c5‬ا‪ Mc‬اﺽ ‪ @ O‬أول ا‪ N‬أن ی‪ s B‬ﺏ " ﻥ* وﺏ " ا‪-‬‬ ‫ا‪ z B‬ﺏ ‪ A3 .‬ﻥ أن ﺝ‪ O B‬ﺥا ا‪N‬و@ ‪E‬ن آ‪s‬ة ﺡل ذا ‪ G‬ی‪ -Y‬ﺏ‪3‬ة‬ ‫" ا‪4‬ﺡ* ت ا‪ 5CB‬ا‪I‬درة " ﺏﻥ ‪ .‬وﺡ ‪ B‬ی‪ " "EB5‬ا‪ s

B5‬ﺏ " ﻥ* وﺏ "‬ ‫ا‪ -‬ا‪ z B‬ﺏ ی‪ 5‬ﺡ ﻥ ا‪CDN‬ص وا‪ DN‬ء ا‪N‬ﺥي @ ه‪3‬ا ا‪ G ، -‬ی‪ 5‬‬ ‫ @ اای إ@ أ ‪N‬ﻥ‪I G‬ر ور‪ :‬وراﺡ‪ 5‬داﺉ‪ .ً B‬ﺙ ی‪ 5‬ﺡ ﺏ‪ -‬ذ‪ MBY A‬آ‪T‬‬ ‫" ا‪N‬ب وا‪4‬ﺥة وﺏ أ اد ا‪ N‬ة‪ .‬آ‪ B‬ی‪ 6-5‬ﺡ ﺏ‪ f-‬ا‪ DN‬ء ا‪B‬دی )آ‪;-‬‬ ‫وا‪TB‬ﺏ و‪ V‬ذ‪).A‬‬ ‫وی* ﺡ; ا‪ x‬وﺡ; ا‪3‬ات ﺝ ً إ@ ﺝ; @ ‪ g-‬ا‪N‬و‪b‬ت و‪ "E‬ﺏرﺝت ‪5‬و‬ ‫ @ ﺏ‪ f-‬ا‪N‬ﺡ ن ﻥ‪Y‬ه ﺡ; ا‪ b x‬إ‪ 5D‬إ‪ F‬درﺝ آ ة ﺝا‪ @_ ،‬ا‪ N‬اد‬ ‫ﺏ[ﻥ*‪ G‬وﺏ[ ‪ s‬ی‪EB‬ن @ ‪ M‬ا‪ x‬وا‪ IB‬ا‪ .-‬آ‪ B‬أﻥ ‪ b‬ﻥ‪Y‬ه ا‪E-‬‬ ‫" ذ‪ A‬ﺏ‪ f-‬ا‪ N‬اد ا‪N‬ﻥﻥ

" ا‪3‬ی" ییون آ‪ M‬ا‪N C‬ﻥ*‪. z G‬‬ ‫و ‪ B‬ﺏ " ه‪3‬ی" ا‪ " c‬ا‪5B‬ﺏ " ی‪ g- O‬اس ا‪3‬ی" ی*‪- c5‬ن أن ی ا ﺏ ‪G‬‬ ‫‪ x‬وﺡ‪N G‬ﻥ*‪ G‬و; دور آ @ ﺡ ة ا‪4‬ﻥ*ن‪ G ،‬ی* @ ﻥ‪B‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫‪ 5 ICD‬ﻥ‪ًB‬ا ‪ ً -‬ی ً‪ - .‬ا‪4‬ﺡ*س ﺏ‪ "N‬وا‪[Bc‬ﻥ ‪0‬‬ ‫أ ا‪E‬اه ‪ M1 G1B‬ا; ‪ b ً B‬إﻥ‪ -‬آ ة‪ .‬و‪ @ Gg‬ا‪B‬ا‪ <b‬ا‪ 1 @5‬‬ ‫‪ :  Y‬ا‪ N‬اد وا‪ DN‬ء أو ا‪N‬آ"‪ .‬واه ا‪ @ @ N‬إﻥ‪-‬ل ا‪E‬اه ‬ ‫ی‪ "B_5‬ا‪ c @ V‬ا‪ ‘Y‬ا‪EB‬و‪ .:‬ذ‪ A‬أﻥ ی‪ " <5C‬د م ا‪@ V‬‬ ‫ا‪ " ‘Y‬ﻥ ‪ ً D f‬ی‪ @-‬ﺏ_ورة أﻥ ﻥ‪E‬ه ‪ .‬وی‪ I5‬آ @‬ ‫ه‪ :3‬ا @ ‪ .‬أ ا‪E‬اه ‪ "B_55‬ا‪ B c @ V‬وا‪4‬ﺏ‪-5‬د ‪0 B‬‬ ‫ا‪4‬ﻥ‪-‬ت @ ا‪5‬اث ا‪-‬ﺏ@ ‪:‬‬ ‫إﻥ ﻥ @ ا‪5‬اث ا‪-‬ﺏ@ ‪ًs

B‬ا واﺽ ً ﺏ " ا‪N‬ﻥاع ا‪ " 5CB‬ا‪4‬ﻥ‪-‬ت آ‪ B‬ﻥ‬ ‫أی_ ً ‪ًs

B‬ا ﺏ " درﺝت آ‪ M‬ﻥع ‪ @ G‬ﺡة ‪.‬وی‪ d_5‬ذ‪ B A‬ی[@ ‪:‬‬ ‫(أ ( ا‪ s

B5‬ﺏ " أﻥاع ا‪4‬ﻥ‪-‬ت ‪:‬‬ ‫ی‪B s B‬ء ا‪ x‬ﺏ " ا*ور واح‪* ،‬ور ی‪E‬ن إ ﺏ‪ B‬ه ﻥ‪ O‬أو ‪3‬ة @‬ ‫ا ‪ .‬و‪ b‬ی‪E‬ن اد ﺏ‪  B‬ﺏ‪ O‬و ‪3‬ة آح ا‪ @I‬ﺏ‪ ub‬وا*ﺡ و‪ V‬‬ ‫ذ‪ B A‬ی‪ -5‬وی‪n‬ذی و ی*‪ @B‬ذ‪ A‬ورًا‪ .‬وﻥ ‪ f‬ا*ور ا‪s‬ن و‪-‬م أن‬ ‫ا‪s‬ن ی‪E‬ن ﺏ‪B‬ازي ‪ @x‬أن ی‪E‬ن ا*ور ﺏاﺉ و یي ره " ا‪TB‬ذ‪،‬‬ ‫وﻥ ‪ f‬اح ا‪ .x‬و‪ b‬ی‪ 5x‬ا‪4‬ﻥ*ن ﺏ_ر ی‪5‬ه‪ V " B‬أن ی‪E‬ن ﺡ ‪،‬‬ ‫وآ‪ A3‬یح ﺏ‪ B‬ﺡ  آح ا ﺏ‪ @B‬و‪ ،: V‬و یز أن ی‪s‬ن وی* ﺏ‪B‬‬ ‫ ﺡ  ‪.‬‬ ‫آ‪ B‬ی‪B s B‬ء ا‪ x‬ﺏ " ا‪ G‬وا‪ @ ،x‬أن ا‪ G‬ه ا‪ @ E‬إزا ا‪EB‬و‪ :‬وإﺝ‪T5‬ب‬ ‫ا‪B‬ب‪ ،‬و ه " ا‪ .‘D @ x‬وا‪ @- x‬ی‪ f‬ا; ‪ -‬وی‪E‬ن ‪b‬ع‬ ‫ﺽر ‪ b‬آن أو ‪ Ob‬ﺽر ی‪E‬ن أو ی‪5‬ه‪ ، B‬و‪ @B b‬ا‪s‬ن ا‪3‬ي ‪c‬ل ﺡ‪@5‬‬ ‫ی‪3‬ی; ان ه‪. B‬‬ ‫أ اق ﺏ " ا‪s‬ن وا‪—E‬ﺏ ‪ @ M1B5‬أن ا‪—E‬ﺏ ه@ أﺙ ا‪s‬ن ادئ @ اﺝ ‪.‬‬ ‫و" ﺙ یل آ—ﺏ و یل ﺡ‪s‬ن‪s .‬ن یي و‪ "E‬د‪ @ 5‬اﺝ ‪0‬‬ ‫(ب )ا‪ s

B5‬ﺏ " درﺝت ا‪4‬ﻥ‪-‬ل ‪:‬‬ ‫ی‪ s B‬أه‪ M‬ا‪ VT‬ﺏ " أﻥاع ودرﺝت " ا‪4‬ﻥ‪-‬ل ا‪5B‬رﺏ‪ ،‬و" أ‪ 1‬ذ‪ A‬ی[@ ‪:‬‬ ‫ *ور أول ا ‪ :‬ا‪3‬ل وا‪4‬ﺏ‪G5‬ج ﺙ ا‪15 4‬ر‪ ،‬وه ا‪4‬ه‪s5‬از‪) .‬و @ ای إه‪s5‬‬ ‫ا‪-‬ش ‪B‬ت ‪ -‬ﺏ" ‪-‬ذ( ﺙ ا‪4‬ر ح وا‪4‬ﺏﻥ‪Y‬ق‪) ،‬و ‪b‬ل ا‪N‬ﺹ‪ ،@-B‬ﺡﺙ‪w‬‬ ‫ا‪ D‬ﺏی آ‪3‬ا ﺏﻥ‪ ،( 6Y‬ﺙ اح ‪ ،‬وه آ‪ ) :@- b " c‬ی;‬ ‫اﺡ "(‪ .‬ﺙ ا‪B‬ح‪ ،‬وه ‪D‬ة اح‪ s b " ،‬ذآ‪ (:‬و ‪ @ ]B‬ا‪N‬رض‬ ‫ﺡ ً‪).‬‬ ‫ا; ‪ :‬أول ا ‪ :‬ا‪G‬ي ‪ ،‬ﺙ ا‪ : bT-‬وه@ ا; ا‪T‬زم ;‪ .‬ﺙ ا‪ :<E‬وه ‪D‬ة‬ ‫ا;‪،‬‬ ‫ﺙ ا‪ :6Y-‬وه إ ‪ " M_ B‬ا‪B‬ار ا‪3‬ي أ ‪ B‬ا; ‪.‬‬ ‫ﺙ ا‪ :<-Y‬وه إﺡاق ا; ا; ‪3 O‬ة یه‪،‬‬ ‫ﺙ ا‪: <xY‬وه أن ی ا; ‪xD‬ف ا; ‪.‬‬ ‫ﺙ اي‪ :‬وه ا‪G‬ي ا"‪،‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫ﺙ ا‪ : 5‬وه أن ی*‪ :-5‬ا;‪.‬‬ ‫ﺙ ا‪ : M5‬وه أن ی*‪ B‬ا‪G‬ي‪،‬‬ ‫ﺙ ا‪ : 5‬وه ذهب ا‪ " M-‬ا‪G‬ي‪.‬‬ ‫ﺙ ا‪ G‬م‪ :‬وه أن ی‪3‬ه; @ وﺝ‪ x G‬ا‪G‬ي ‪.‬‬ ‫اـــ‪s‬ن ‪:‬‬ ‫‪1‬ا‪ :BE‬ﺡ‪s‬ن ی*‪c5‬ع إ_ؤ‪.:‬‬‫‪2‬ا‪ :‬أ‪ D‬ا‪s‬ن ‪.‬‬‫‪3‬ا‪E‬ب‪ :‬ا‪ x‬ا‪3‬ي ی[ﺥ‪ 3‬ا ‪.‬‬‫‪4‬ام ‪ :‬ه @ ﻥم ‪.‬‬‫‪5‬ا‪ @ N‬وا‪ :<G‬ﺡ‪s‬ن @ ا‪ ‘Y‬یت ‪.‬‬‫‪6‬اﺝم‪ :‬ﺡ‪s‬ن ی*‪ wE‬ﺹﺡ ‪.‬‬‫‪7‬ا‪ :< N‬ﺡ‪s‬ن ‪. ;_V O‬‬‫‪8‬ا‪—E‬ﺏ‪ :‬ء ال وا‪4‬ﻥ‪*E‬ر ‪ O‬ا‪s‬ن ‪.‬‬‫‪9‬ا‪5‬ح‪ :‬ﺽ اح ‪.‬‬‫ا‪-‬ــاوة ‪:‬‬ ‫ا‪ ، fx‬ﺙ ا@‪ ،‬ﺙ ا‪—Y‬ن ‪ ،‬ﺙ ا‪ ،<Y‬ﺙ ا‪ ،wB‬ﺙ ا‪ ،_x‬وه أ‪ D‬ا‪،fx‬‬ ‫ [ اك‪ G ،‬ﺏ‪ fx‬ا‪B‬أة زوﺝ‪ ،G‬وﺏ‪ fx‬اﺝ‪ M‬إأ ‪. V‬‬ ‫ا‪:;_x‬‬ ‫أول ا ‪:‬ا‪ ،uCY‬وه ﺥ‪T‬ف اﺽ‪.‬‬ ‫ﺙ ا‪L‬ﺥ ﻥ‪g‬م‪ ،‬وه ا‪ E O ;_x‬ور ‪ O‬اأس ‪.‬‬ ‫ﺙ ا‪ ، B‬وه@ ‪ O ;_V‬س وإﻥ‪5‬خ ‪.‬‬ ‫ﺙ ا‪ ، | x‬وه ‪ ;_V‬آ" ‪-‬ﺝ‪ " s‬ا‪. @Y5‬‬ ‫ﺙ اد ‪) ،‬ﺏ‪ d5‬ااء و*‪ (G E‬وه أن ی‪5x‬ط ا‪4‬ﻥ*ن ‪5‬ش ﺏ‪3‬ي ‪ pV‬وی‪G‬‬ ‫ﺏ ‪.‬‬ ‫ﺙ ا‪ ،6C‬وه ‪D‬ة ا‪ 5V4‬ظ ‪ O‬ا ‪.‬‬ ‫ﺙ ا‪4‬ﺥ‪T5‬ط‪ ،‬وه أ‪ D‬ا‪. ;_x‬‬ ‫*‪ B‬ا‪4‬ﻥ‪-‬ت ‪:‬‬ ‫ @ ا‪ " V‬وﺝد ﺹ‪-‬ﺏ @ ی *‪ B‬ت ا‪4‬ﻥ‪-‬ت وا‪ s

B5‬ا‪ 6 b‬ﺏ ‪ G‬إ‬ ‫أن هك وت ‪ @ ;x5 5C‬ذ‪ ،A‬ی‪ @ GI C "EB‬ﺙ‪T‬ﺙ ﺡ@ ‪.‬‬ ‫‪1‬ﺡ ی*[ل ‪ " B‬ا‪C‬اء ‪5b4‬اح ا‪ B*B‬ت ا‪TB‬ﺉ‪N B‬ﻥاع ‪" 5C‬‬‫ا‪4‬ﻥ‪-‬ل‪.‬‬ ‫‪2-‬م ‪b‬ﺉ‪ ) B‬ﺏ‪ G‬ﺡ‪- MD I‬د " ا‪4‬ﻥ‪-‬ت( ‪ " BB‬ا‪CDN‬ص‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫)ا‪-‬دی "( وی‪. G5 B* G ;c‬‬ ‫‪3‬ا‪N‬ﺥ‪ 3‬ﺏ‪ "

B‬ا‪N‬ول وا‪1‬ﻥ@‪ ،‬وﺡ*ب ا‪*4‬ق ااﺥ@ ﺏ ‪0BG‬‬‫)‪L+(4‬ه( ا‪,I‬ت وا ‪( K‬ات ا ‪: G &/-‬‬ ‫ی‪ * "EB‬ا‪ x5‬ات ا‪IB‬ﺡ ‰ﻥ‪-‬ل إ‪ F‬ﻥ " رﺉ *

" ‪.‬‬ ‫‪1‬ا‪ x5‬ات ا* ﺝ ااﺥ ‪.‬‬‫‪2‬ا‪ -5‬ات ا*‪ B‬ا‪C‬رﺝ ‪.‬‬‫وﻥ‪-‬ض ‪ @ BG‬ا ا‪: @5‬‬ ‫‪1‬ا‪ x5‬ات ا* ﺝ ‪:‬‬‫‪I‬ﺡ; ا ا‪4‬ﻥ‪ -‬د ة ‪ x‬ات * ﺝ ‪ ،‬آ_‪ zx‬ام‪ ،‬و  ا‪،5‬‬ ‫وإ ‪5‬ﺏ إﻥ*ن ا‪ ." -‬آ‪[5 B‬ﺙ ا‪-‬د وا‪T_-‬ت وﻥ‪Y‬ط ا‪-B‬ة وا‪-N‬ء… إ‪. q‬‬ ‫(أ ( ﺽ‪ zx‬ام‪ :‬یث أﺙء ا‪4‬ﻥ‪-‬ل ‪ x‬ات @ ﺽ‪ zx‬ام وزی‪ @ -‬أﺝ‪s‬اء‬ ‫ا*‪ .‬إﺡ‪5‬ﻥ ً @ آ‪ " M‬اﺝ وا‪ b‬ا‪ .;_x‬ویث ه‪3‬ا ا‪4‬ﺡ‪5‬ن ‪N‬ن‬ ‫ا‪N‬و ای ‪B5‬د ‪s5‬ی " آ‪ B‬ام ‪b‬ب ‪ dc‬ا ‪.‬‬ ‫(ب( إ ‪5‬ﺏ ا‪ :‬ﺡ ی‪I‬ﺡ; ا‪4‬ﻥ‪-‬ل ﺡوث ‪ x‬ات آ‪G‬ﺏﺉ ی‪ "EB‬ا‪[5‬آ ‪G‬‬ ‫ " ی‪ 6‬ﺹ ‪ M‬أ‪cb‬ب آ‪G‬ﺏﺉ إ‪ F‬ا ) @ ا‪ I5 ،(" E‬ﺏﻥ ‪5‬‬ ‫‪ M *5‬ا‪5 4‬ﺏ )‪ (1‬اﻥ ‪ ،‬و‪ -‬إ ‪5‬ﺏ ا ا‪GE‬ﺏﺉ ﺏ‪1B‬ﺏ ‪Dn‬‬ ‫‪ x5‬ات ا‪4‬ﻥ‪. -‬‬ ‫(ﺝـ( ا‪ :5‬ی‪- x5‬ل ا‪ 3 5‬وز" ا‪ 6 GY‬وا‪ s‬ﺡ*; ا ا‪4‬ﻥ‪: -‬‬ ‫ی‪ Oc‬ﺏه " ا‪ @ "s‬ﺡت اه‪ .Y‬وی‪E‬ن ‪ ً -c5‬أﺙء ا‪ AY‬أو ا‪E‬ء‪- .‬‬ ‫ا‪ " <YE‬ا‪3E‬ب‪ M @ -‬ا‪1B‬ل – ی‪5* M * 5‬ی ‪ 5‬أو ﺽ‪ zx‬ام أو‬ ‫ا‪4‬ﺙ " ‪Gp4 ً -‬ر ﺡ ا‪ W G5‬ا‪4‬ﻥ‪ @-‬ا‪ uCY‬ا‪E‬ذب ‪.‬‬ ‫(د ( ﺽﺏت ا;‪ :‬آ‪ B‬ی‪ x5‬أی_ ً ‪-‬ل ﺽﺏت ا; أﺙء ا ا‪4‬ﻥ‪ -‬‬ ‫ﺡ| أن  ا‪s b f‬ی أﺙء ا‪4‬ﻥ‪-‬ل " ‪ 72‬إ‪ 150 F‬ﻥ_ @ ا‪ . b‬آ‪B‬‬ ‫أوﺽ‪ w‬ﺏ‪ f-‬ا‪5‬رب ا‪ @5‬أﺝی‪ @ w‬ت " ا‪ c‬أن ‪b‬ة إﻥ ع ام "‬ ‫ا; ‪ Mb‬ا‪54‬ن ‪s‬ی ‪5‬ی" @ ا‪  b‬ﺏ‪ -‬ا‪54‬ن ‪.‬‬ ‫(هـ( وإر‪-‬ش ا‪T_-‬ت‪ :‬ی‪ 5-‬ا‪T_-‬ت " ا‪ N‬اض ا‪IB‬ﺡ‬ ‫‰ﻥ‪-‬ل ی‪ ]-‬اد أﺙء ا‪4‬ﻥ‪-‬ل ا‪Y‬ی‪ .‬و " " ﺥ‪T‬ل ر م ا‪T_-‬ت‬ ‫ا‪GE‬ﺏﺉ@ أن ا‪Y‬ط ا‪GE‬ﺏﺉ@ ی‪s5‬ای أﺙء إﻥ‪-‬ل اد ‪.‬‬ ‫(و ( ﺡآ ا‪-B‬ة وا‪-N‬ء‪ "  :‬أن ﺡت ا‪ ;_x‬ی‪I‬ﺡ‪ .G‬إﻥ‪5‬خ ا‪ YVN‬‬ ‫ااﺥ ‪-B‬ة ‪ O‬زیدة @ إﻥض _‪ ،GT‬وإرع ﻥ* إ از ا‪ .G f‬أ‬ ‫ @ ﺡت ا‪4‬آ‪5‬ب ‪ M5‬ﻥ* ا‪ f‬و‪ <E‬ا‪-B‬ة " اآ ‪.‬‬ ‫آ‪ " " B‬ﺥ‪T‬ل إ ‪C5‬ام ا‪ -DN‬ا*  أن اآ ا‪-B‬ة وا‪-N‬ء ‪[5‬ﺙ ﺏ‪4‬ﻥ‪-‬ل‬ ‫ا‪Y‬ی‪ .‬و‪n b‬دي ا‪L‬ﺙر ا‪4‬ﻥ‪ -‬إ‪ F‬ا‘ وا‪G 4‬ل‪.‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫(ز ( ا‪4‬ﻥ‪-‬ل وا‪5 E‬ن‪ :‬آ‪ x5 B‬و‪p‬ﺉ< ا‪ E‬وﻥ* ا‪B‬ء وا‪TN‬ح @ ا* ‪ً -‬‬ ‫‪ x5‬ا ا‪4‬ﻥ‪ @ . -‬ﺡت ا‪ W G5‬وا‪C‬ف ا‪Y‬ی @ ‪ M‬ا‪1B‬ل ‪s‬ی ﻥ*‬ ‫ا‪5‬ل ‪.‬‬ ‫(ح( ا‪4‬ﻥ‪-‬ل وا‪x‬د ا‪BI‬ء‪- x5 :‬ت إ از ا‪x‬د ا‪BI‬ء ‪G‬ﻥت أﺙء‬ ‫‪ zY T‬ا‪x‬ن ا‪B‬ور " ‪ @ " 5 E‬ﺡت ا‪ ;_x‬وا‪C‬ف "‬ ‫ا‪4‬ﻥ‪-‬ل‪ً 1B .‬‬ ‫ﺥ‪ c‬ﺝ‘ زیدة إ از هن ا‪N‬دری " ا‪3‬ي ی‪n‬آ ﺏ‪ E‬إ‪ F‬زیدة ﻥ‪ Y‬‬ ‫ م ﺏ‪s‬یدة آ‪ B‬ا*‪ E‬ا‪3‬ي یز‪ :‬ا‪ @ E‬ام‪ .‬و‪n‬دي زیدة آ‪ B‬ا*‪ E‬إ‪- F‬‬ ‫‪ b‬اد ‪B‬اﺝ‪ G‬ﺡ ا‪4‬ﻥ‪-‬ل ‪s5‬ول ‪R‬ﺙره ﺏ* ‪.‬‬ ‫(ط( ا‪4‬ﻥ‪-‬ل ور م اغ ا‪GE‬ﺏﺉ@‪ :‬ی‪ MED <5C‬ا م ا‪GE‬ﺏﺉ@ غ ﺏ‪r‬ﺥ‪T5‬ف‬ ‫ﺡ اد " ام إ‪ F‬ا ‪ ، g‬وﺏ‪r‬ﺥ‪T5‬ف ا*"‪ .‬وی‪n‬دي ا‪4‬ﻥ‪-‬ل إ‪ F‬إﺏ‪c‬ء ﺝت‬ ‫أ و‪Gp‬ر ﺝت ﺏ‪ " c‬ﻥع ا‪ .5‬وا‪Y @5‬ه أﺡ ﻥ @ ﺏ‪ f-‬ا‪N‬اض‬ ‫ا‪ ، -‬و @ ﺡت ا‪N‬ء ﺹ‪x‬ر ا*"‪0‬‬ ‫‪2‬ا‪ -5‬ات ا*‪ B‬ا‪C‬رﺝ ‪:‬‬‫‪ 5-‬ا‪ -5‬ات ا*‪ B‬أو اﻥ ا‪C‬رﺝ " ا ﺉ‪ M‬ا‪ @5‬ﻥ*‪5‬ل " ﺥ‪@ GT‬‬ ‫إﻥ‪-‬ت و‪ Y‬ا‪ N‬اد ‪ ،‬و @ ا‪ " V‬أن هك ﺏ‪ f-‬ا‪ -5‬ات ا‪4‬ﻥ‪ -‬ی‪"EB‬‬ ‫إﺥؤه إ أن ا‪ f-‬ا‪L‬ﺥ ی‪ ;-I‬إﺥؤ‪- :‬م ‪b‬رة ا‪ @ uCY‬ا‪ @ E5‬ﺝ‪G‬ز‪:‬‬ ‫ا‪ @I-‬ا*‪5B‬وي‪ .‬و‪b B5-‬رة ا‪ @ uCY‬ا‪ - @ E5‬ا ‪ V‬ا‪@ g‬‬ ‫درﺝ ﺹ‪ 5‬ا* وا*‪ " "  . B‬ﺥ‪T‬ل ا ا‪3‬ي أﺝا‪ :‬آ‪ " M‬أآ‪B‬ن‬ ‫و‪R‬ﺥون ‪ " Ekman, et al.‬ا‪ -5‬ات ا‪4‬ﻥ‪B -‬ﺽ@ ا‪ " ."

-‬أن ه‪n‬ء‬ ‫ا‪B‬ﺽ@ أ‪ - @ ً BE Mb‬ات أیی‪ G‬وأرﺝ‪ -5 GBE @ G G‬ات وﺝه‪.G‬‬ ‫و‪ b‬أ ‪5‬ﺽ * ا ‪3G‬ا ه أن ا‪ 6B‬ا*‪ B‬ی‪ G‬أ‪ Mb‬ﺥ_ ً _‪ V " z‬ه‪.‬‬ ‫وأن ‪ -‬ا‪ Y " G‬ه وأ ‪E‬ره ‪*5‬ب ی‪ " G‬ﺏ‪ f-‬ا‪ 6B‬ا‪ MbN‬ﺽ‪ً c‬‬ ‫أو ‪0 ً BE‬‬ ‫ﻥ‪5‬ث ‪ B‬ی@ " ا‪ -5‬ات ا‪C‬رﺝ ‰ﻥ‪-‬ل‪ -‬وذ‪ @ A‬ا ا‪: @5‬‬ ‫(أ ( ‪ dT‬اﺝ ‪:‬‬ ‫ی‪ -‬اﺝ أه ‪4 c‬ﺹار ‪ -‬ات ‪. g V‬ور‪ V‬أن ‪ -‬ات اﺝ ‪B5-‬‬ ‫ @ أ س ‪c‬ي ي ا‪4‬ﻥ*ن إ أﻥ‪ MEY5 G‬و ً ‪ 1‬ت ا‪ .5CB‬و‪C5* Bb‬م‬ ‫‪ -‬ات اﺝ @ ا اﻥت ا‪N‬دﻥ@ " ادة ا‪ -‬ا‪ @ ] - @5‬ﺝ‪ B‬ت ‪.‬‬ ‫وی‪ -5‬ا‪4‬ﻥ*ن آ < ی‪ - @ E5‬ات وﺝ‪ G‬أو آ < ی‪ " -‬ﻥ* " ﺥ‪T‬ل‬ ‫‪ -‬ات وﺝ‪ . G‬ور‪ V‬أﻥ ﻥ*‪ O c5‬ﺏر " ا‪5‬ری; أو ا‪ N‬ﺏ‪ uCY‬أن ﻥرك ‪@-‬‬ ‫‪ -‬ات وﺝ‪ G‬ا‪ @5‬ی‪ I‬إ@ إر ‪ G‬إ ‪ ،‬أو ‪I‬ر دون ‪ . Ib‬ور‪ V‬أن‬ ‫ دًا آ ًا " ارا ت ا‪5‬ی ا‪ @5‬و‪ w‬ا‪-‬ا‪ M‬ا‪s @5‬ی " د‪ b‬ا‪E5‬‬ ‫وا* ‪c‬ة @ ا‪ -5‬ات اﺝ‪ G‬إ ‪ wC5‬ﺹرًا ‪V‬ا أو ‪D‬اﺉ‪B z‬ﺉ ‬ ‫‪-‬ض ‪ -‬ات إﻥ‪ -5 -‬أو ‪ G1B‬ﺥ‪4 ً I I‬ﺝاء ارا – إ أن ﺏ‪f-‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫ه‪ :3‬ارا ت )‪ (e.g. Davitz, 1964‬أ‪ "E‬أن ی@ ا_ء @ ا‪-‬ا‪ M‬ا‪s @5‬ی‬ ‫" د‪ b‬ا‪ @ E‬ا‪ -5‬ات ا‪4‬ﻥ‪ -‬آ‪ B‬ی‪ " G -‬ﺥ‪T‬ل ض ‪B‬ﺉ@‬ ‫أو ‪D‬ی‪ z‬ﺹ@ ی‪-‬ض ‪ -5‬اﺝ ‪ ،‬أو ‪ -‬اﺝ ‪ +‬ا‪I‬ت‪ ،‬أو ا‪I‬ت وﺡ‪. :‬‬ ‫و " " ﻥ‪5‬ﺉ‪ W‬ه‪ :3‬ارا أن أآ *‪5‬ي " ا‪ @ b‬ا‪-5‬ف @ ا‪4‬ﻥ‪-‬ل ی‪z‬‬ ‫ﺏ‪-‬ض ا‪I‬رة ‪ +‬ا‪I‬ت‪ .‬وی ض ا‪ -5‬ات اﺝ‪ ، G‬و @ ا‪G‬ی ا‪I‬ت‬ ‫وﺡ‪. :‬‬ ‫آ‪ B‬آ‪ wY‬ﺏ‪ f-‬ارا ت أن هك إﺥ‪ T5‬ﺏ " ا‪4‬ﻥ‪-‬ت " ﺡ د‪ b‬ا‪-5‬ف @‬ ‫آ‪ .G M‬و" ه‪ :3‬ارا ت ارا ا‪b @5‬م ﺏ‪ G‬آ‪ w  " M‬ودا ‪(Levitt & 5‬‬ ‫)‪ .1964 Davitz‬وا‪ @5‬أوﺽ‪ w‬ق ا‪ " -5‬ا‪C‬ف " ﺥ‪T‬ل ا‪I‬ت‪.‬‬ ‫آ‪ " B‬أن اﺝ وﺡ‪ :‬ی ﻥ‪ M‬ا‪ " -5‬اح وا‪ .;_x‬آ‪ B‬أن آ‪ " M‬اﺝ ‪+‬‬ ‫ا‪I‬ت ‪ ً -‬ی‪T‬ن ا‪-Y‬ر ﺏ‪B‬ﺝ[ة أ _‪ " M‬آ‪ @ - M‬ﺡة ‪0‬‬ ‫و‪ b‬إ_‪ " d‬ﺥ‪T‬ل ا‪ M 5‬ا‪4‬ﺡ‪I‬ﺉ@ ‪-B5‬ت وﺝد ‪ O‬ت ‪ -5‬ات ا‪4‬ﻥ‪ -‬‬ ‫ه@ ‪:‬‬ ‫ا*‪-‬دة‪ ،‬وا‪B‬ﺝ[ة‪ ،‬وا‪C‬ف ‪ ،‬وا‪s‬ن ‪ ،‬وا‪ ، ;_x‬واف )أو ا‪sBD4‬از(‬ ‫وا‪4‬ه‪B5‬م ‪.‬‬ ‫و ; أو د وز‪T‬ؤ‪ " ،. Osgood, et al. :‬ا‪B‬ﺙ " أن یا ا‪I‬ر‬ ‫ @ أ س ی ‪5‬ی ‪ 0‬وأ‪ "E‬ﺏ‪ M -‬ه‪ :3‬ا‪5‬یات إ ‪TC5‬ص ا‪N‬ﺏ‪-‬د ا‪T1‬ﺙ‬ ‫ا‪: 5‬‬ ‫(أ ) ر – @ ﺏ‪E M‬ر‪.‬‬ ‫(ب( ﺡة ا‪4‬ﻥ‪-‬ل – @ ﺏ‪ M‬ا‪ @ E5‬ا‪4‬ﻥ‪-‬ل‪.‬‬ ‫(ﺝـ( ا‪4‬ه‪B5‬م – @ ﺏ‪ – M‬م ا‪4‬ه‪B5‬م ‪.‬‬ ‫(ب( ا‪ -5‬ﺏ‪g‬ة ا‪: " -‬‬ ‫أوﺽ‪ w‬ﻥ‪5‬ﺉ‪ W‬ارا ت ا‪5‬ی أن إ‪D‬رات ا‪ -‬ن ی‪ "EB‬أن ‪ " -‬إﻥ‪-‬ت‬ ‫ا‪ N‬اد وإه‪ G‬ﻥ ا‪L‬ﺥی"‪CDN .‬ص ی‪g‬ون ة أل إ‪ " F‬ین أو‬ ‫ی_ن أﺙء ای ‪ G-‬و‪s B‬ت ا‪4‬ﻥث ﺏ دل ا‪ g‬أآ‪ O 1‬ﺏ‪ G_-‬ا‪f-‬‬ ‫أآ‪ B 1‬ی‪ M-‬ا‪3‬آر‪ .‬و‪ s B‬ا‪3‬آر ﺏ[ﻥ‪ G‬أ‪ Mb‬ﻥ‪ًg‬ا أﺙء ا‪B5 4‬ع " ی_ن ‪.‬‬ ‫وی‪ ;-‬ﺡ إ*ع ا‪ " -‬دورًا ه ً @ إر ل ا‪D4‬رات ﺏ‪ " -‬إ‪ F‬ا‪L‬ﺥی"‪3G .‬ا‬ ‫ول ا* ات ‪ -‬ﺏ‪T‬دوﻥ ‪s‬یدة ﺝذﺏ ‪ ."G5‬آ‪ " B‬إ*ع إﻥ*ن ا‪ " -‬ي‬ ‫ا‪3‬آر ض ‪ G‬ﺹر إﻥث ﺝ‪T B‬ت‪ .‬وآ‪ A3‬إ*ع إﻥ*ن ا‪ " -‬ي‬ ‫ا‪4‬ﻥث ض ‪ G‬ﺹر ا‪3‬آر " اا‪D‬ی"‬ ‫)‪(5‬ا ‪(L‬یت ا ‪(-‬ة ‪,I‬ت‪:‬‬ ‫وﻥ‪-‬ض ‪ @ G‬ا ا‪: @L‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫‪1‬ا‪g‬یت ا* ﺝ ‪:‬‬‫(أ ( ﻥ‪g‬ی ﺝ ‪ – B‬ﻥ‪James –Lange W‬‬ ‫ﻥ‪ Y‬ا* ﺝ@ اﻥ‪B‬رآ@ "آرل ﺝرج ﻥ‪(1834 – ، C.G. Lange " W‬‬ ‫)‪ 1950‬م ‪ 1885‬ﻥ‪g‬ی‪ @ 5‬ا‪4‬ﻥ‪-‬ت‪ @ M1B5 ،‬أن ا‪4‬ﻥ‪-‬ت ث ﻥ‪ 5‬‬ ‫‪-Y‬ر ا‪ uCY‬ﺏ‪ @ x5‬ا‪N‬و ای ‪0‬‬ ‫‪T‬‬ ‫وآن و ﺝ ‪ (1900-1842) B‬ا *ف و ا ا‪N‬ی‪ b @E‬ﺹ‪ً 5* M‬‬ ‫إ@ ﻥ‪g‬ی ‪Y‬ﺏ‪ ،G‬وﻥ‪ Y‬م ‪ @ 1890‬آ‪5‬ﺏ ( دئ ا( ﻥ‪g‬ی‪@ 5‬‬ ‫ا‪4‬ﻥ‪-‬ل – واﺽ‪ @ ً -‬ﺡ*ﻥ إ ‪G‬م ﻥ‪ .W‬و‪ w b‬ا‪g‬ی ‪ B‬ﺏ‪ -‬ﺏ‪ r‬ﻥ‪g‬ی )‬ ‫ﺝ ‪ – B‬ﻥ‪ @ (W‬ا‪4‬ﻥ‪-‬ل‪.‬‬ ‫و ‪ "E‬ﻥ‪g‬ی ﻥ‪D W‬یة ا‪*4‬ع إذ آﻥ‪n w‬آ ‪ x @ z‬ا‪N‬و ای @‬ ‫ﺡ " إه‪ 5‬و ﺝ ‪ B‬ﺏ‪ ME‬أﻥاع ا‪ x5‬ات ا‪Y‬ی ‪0‬إ أﻥ‪ BG‬ی‪5‬ن @ أن‬ ‫ا‪4‬ﻥ‪-‬ت ‪E‬ن ﻥ‪-D 5‬ر ا‪ uCY‬ﺏ‪ x5‬ات @ ا‪N‬و أو ا‪N‬ﺡ‪Y‬ء ااﺥ ‪.‬‬ ‫ ‪4‬ﺡ*س ا‪Y‬ي ا*‪ @B‬ی*‪ 6‬ا‪4‬ﺡ*س ا‪4‬ﻥ‪ T1B ) @-‬ﻥ" ﻥي ‪ً C ً D‬‬ ‫ ‪ ]-‬ﺙ ﻥ‪ -Y‬ﺏ‪C‬ف(‪ .‬و @ ا‪ " E-‬ا‪E‬ة ا‪Y‬ﺉ‪ --‬و‪ -35b‬ا‪3 @5‬ه; إ‪F‬‬ ‫أن ا‪4‬ﻥ‪-‬ل ی‪ ;5‬ا*ك – أآ و ﺝ ‪ B‬أن ا*ك ه ا‪3‬ي ی ا‪4‬ﻥ‪-‬ل‪،‬‬ ‫وی‪B_ uC‬ن ا‪g‬ی ﺏ ‪" :‬إﻥ ﻥ‪C‬ف ‪N‬ﻥ ﻥي ‪".‬‬ ‫وه‪3‬ا ‪ B‬یي "ه رد وإ‪*5E‬ن" ه ا‪3‬ي أ ‪ @c‬ه‪ :3‬ا‪g‬ی ‪ " ً D‬ال‬ ‫وا‪. -B‬‬ ‫و ‪ F‬ا‪ " V‬أه‪ B‬ه‪ :3‬ا‪g‬ی – ‪r‬ن هك ﺏ‪ f-‬ا‪5‬رب ا‪  @5‬ا ‪@ M‬‬ ‫أﻥ‪ G‬ﻥ‪g‬ی ‪b‬ﺹة‪ .‬ﺹ‪E w‬ن ‪ OI‬ﺡآت ا‪ ;_x‬آ ‪ T‬ﺏ[ﺡاث ا‪-Y‬ر‬ ‫ﺏ‪ .;_x‬آ‪ " B‬أن ا‪-Y‬ر ا‪4‬ﻥ‪ @-‬یث إذا ه ا‪x‬د وا‪N‬ﺡ‪Y‬ء ﺏ‪c‬ی‬ ‫ی ‪4 .‬ﺽ‪c‬اﺏت ا* ﺝ ا‪Y‬ی *‪ w‬وﺡه ا‪ " *B‬ا‪-Y‬ر‬ ‫ﺏ‪4‬ﻥ‪-‬ت ‪.‬‬ ‫وﻥ‪ :3G 5‬ا‪4‬ﻥ‪5‬دات ا‪ @5‬وﺝ‪ wG‬إ@ ﻥ‪g‬ی ﺝ ‪ – B‬ﻥ‪ * @ W‬ا‪4‬ﻥ‪-‬ت‬ ‫م ا* ﺝ@ ا‪N‬ی‪" @E‬و‪ 5‬آﻥن ‪W.B. Canon" (1871-1945).‬‬ ‫ﺏ‪g‬ی‪ 5‬ا‪ @5‬ﻥ‪-‬ض ‪ @ G‬ا ا‪: @L‬‬ ‫(ب( ا‪g‬ی ا‪ T1‬أو ا‪GB‬دی ‪:‬‬ ‫وه@ ا‪g‬ی ا‪ Gb @5‬آﻥن ‪ *5‬ا‪4‬ﻥ‪-‬ت ‪.‬و_‪B‬ﻥ‪ G‬أن ا‪ YB‬ا‪4‬ﻥ‪ -‬‬ ‫ه@ ﻥ‪  5‬ا‪T1‬س أو ا‪GB‬د‪ .‬أ ا‪ -5‬ات ا*آ ‰ﻥ‪-‬ل ‪ " @G‬و‪p‬ﺉ<‬ ‫ا‪ G‬ﺙ‪T‬س أو ‪G‬د ا‪0 qB‬‬ ‫و‪5‬ض ه‪ :3‬ا‪g‬ی أن ا‪4‬ﺡ* ت ا‪ " 5CB‬ا* ‪ MI‬إ‪ F‬آ‪ " M‬ا‪Y‬ة‬ ‫ا‪ CB‬وا‪ G‬ﺙ‪T‬س " ﺥ‪T‬ل *رات ا‪4‬ﺡ*س ا‪ I‬ة‪ .‬ﺡ ی‪I‬ر ﻥ ن "‬ ‫ا* ت ا‪ : I-‬أﺡه‪Y B‬ة ا‪-Y qB‬ر ﺏ‪4‬ﻥ‪-‬ل‪ ،‬وا‪1‬ﻥ@ ‪ G‬ﺙ‪T‬س‬ ‫وی‪ u5C‬ﺏ*ك ا‪4‬ﻥ‪ @-‬و‪g‬ه‪. :‬و‪ Y‬ه‪ :3‬ا‪g‬ی إ‪ F‬أن ا‪-Y‬ر ا‪4‬ﻥ‪@-‬‬ ‫وا*ك ا‪4‬ﻥ‪ @-‬ی‪I‬ران @ ﻥ ا‪ ، wb‬و آ‪ B‬آن ی‪ "g‬ﺏ ً واﺡة @‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫ا‪N‬ﺥي ‪.‬‬ ‫وی‪n‬ﺥ‪ @ 3‬ه‪ :3‬ا‪g‬ی أﻥ‪ G‬د إ ‪5‬اﺽت و یﺝ ﺏهن ‪ @B‬أو ﺙت ی " أن‬ ‫ا‪-Y‬ر ﺏ‪4‬ﻥ‪-‬ل ی‪I‬ر " ا‪GB‬د وأن ا‪GB‬د ی‪C‬م إ ا‪-Y‬ر ﺏ* ا‪N‬و ‪.‬‬ ‫‪2‬ا‪g‬ی ا‪: -B‬‬‫‪ 5‬ا‪g‬یت ا* ﺝ إ‪ Gg F‬هم " ‪g‬ه ا‪C‬ة ا‪4‬ﻥ‪4 . -‬ﺡ*س‬ ‫ﺏ*‪-‬دة أو ا [س " ‪I " - ‘D‬ب ﺏ‪C‬ات و‪-‬رف " ه‪3‬ا ا‪ ،‘Y‬و ً‬ ‫‪ :3G‬اﺝ‪ " G‬ا‪r g‬ن ا‪4‬ﻥ‪-‬ل ی‪ -‬ﻥ‪ 5‬ا‪ M 5‬ﺏ " ا‪15 4‬رة ااﺥ ‪،‬‬ ‫وا‪ B-‬ت ا‪0 -B‬‬ ‫و‪ b‬ت * ا‪5‬رب ای‪ @ 1‬اة أو ا‪x1‬ة @ ا‪g‬یت‬ ‫ا* ﺝ ا‪*B‬ة ‰ﻥ‪-‬ل‪ -5 .‬ا‪4‬ﻥ‪ @-‬ی‪ "EB‬أن یث @ ‪ V‬ب أي ‪ Y‬‬ ‫إﻥ‪ ، -‬أو دون وﺝد د ‪ M‬واﺽ‪ d‬ی‪n‬آه‪ .‬و" ه ﺏزت أه‪ * B‬ﻥ @ ﺽء‬ ‫ا‪C‬ات وا‪-B‬رف ا‪ @5‬ﺝ ي اد " ﺽع ا‪4‬ﻥ‪-‬ل ‪ B-‬ی اد‬ ‫‪ <bB‬ا‪C‬رﺝ@ @ ﺽء ﺥا و‪-‬ر ه@ ‪n - B‬ﺙ @ ا‪4‬ﻥ‪-‬ل ‪.‬‬ ‫‪1‬ا‪B‬ﺥ‪T‬ل اد إ‪ F‬ا‪ " qB‬ا ا‪C‬رﺝ إ‪ F‬ا‪_ N‬ء ااﺥ *‪ .‬وذ‪A‬‬‫ " ی‪ 6‬ا‪G‬ز ا‪ @I-‬ا*‪5B‬وي‪.‬‬ ‫‪2‬إدراك ا‪ <bB‬ا‪3‬ي یﺝ اد – " ﺥ‪T‬ل ‪sC‬ون ا‪-B‬ت ا‪5B‬ا ی ‪،‬‬‫وذ‪ A‬ﺏ‪G‬ف * ه‪3‬ا ا‪. <bB‬‬ ‫‪3‬ی‪ M 5‬ه‪3‬ا ا‪ *5‬أو ا‪4‬دراك اﺉ @ آ‪ " M‬ا‪-‬ا‪ M‬ا‪ -B‬وا‪G 5‬ت‬‫ا‪C‬رﺝ ‪ O‬ا‪-‬ا‪ M‬ا* ﺝ ‪5‬ی ا ا‪4‬ﻥ‪ GED @ -‬ا‪G‬ﺉ@ ‪0‬‬ ‫و‪b b‬م ‪D‬ﺥ‪ Schachter 5‬ﺏرا ی‪G‬ف ‪ G‬إ@ ﺏ ن أن ات ا‪4‬ﻥ‪ -‬دا أو‬ ‫ﻥ‪ M 5 5‬ﺏ " ا‪-‬ا‪ M‬ا‪ -B‬وا‪15 4‬رة ا* ﺝ ‪5 .‬ﺽ ً أﻥ إذا ﺡ"‬ ‫أﺡ ا‪CDN‬ص ﺏ‪-‬ر ‪ " -‬دون ‪ 5 -‬ﺏ‪3G‬ا ا‪-‬ر‪r ،‬ﻥ ‪E‬ن ‪ w‬ﺽ‪G zx‬‬ ‫‪ : Y‬ا*‪ B‬و‪ b‬إ‪ O‬اﺡ @ ﺏ‪ 5‬ا‪4‬ﺝاءات ا‪: 5‬‬ ‫ إ ‪c‬ء ر ‪n‬ﺙ @ ا ا‪4‬ﻥ‪T1 -‬ث ‪ B‬ت " ا‪B‬ﺹ " ‪.‬‬ ‫ا‪N‬و@‪ :‬أﺥه اﺡ ﺏﺽح " ا‪L‬ﺙر ا* ﺝ وا‪ N‬اض ا‪ @ 5B‬ه‪3‬ا‬ ‫ا‪-‬ر‪.‬‬ ‫ا‪1‬ﻥ ‪ :‬ی‪C‬ه اﺡ ﺏ‪ N‬اض ا‪. -b5B‬‬ ‫ا‪ :11‬أه اﺡ ﺏ‪-B‬ت ﺥ " ا‪-‬ر‪.‬‬ ‫آ‪ B‬أﺽف اﺡ ‪ B‬راﺏ‪ " -‬ا‪ N‬اد إ ‪c‬ؤه رًا وه‪ ) ً B‬یث أي‬ ‫إ ‪15‬رة إﻥ‪ ( -‬وآن " ﻥ‪5‬ﺉ‪ W‬ه‪ :3‬ا‪5‬ﺏ ی[@ ‪:‬‬ ‫‪1‬أن أ اد ا‪ BB‬ا‪N‬و@( ا‪3‬ی" ﺡا ﺏ‪-‬ر ا‪nB‬ﺙ‪ ،‬وأﺥوا ﺏ‪-B‬ت‬‫ا‪ " I‬ا‪-‬ر( وأ اد ا‪ BB‬ااﺏ‪) -‬ا_ﺏ‪ (c‬ا‪3‬ی" أﺥ‪3‬وا رًا وه‪– ً B‬‬ ‫ ‪[5‬ﺙ ﺡ‪ G5‬ا‪4‬ﻥ‪ -‬ﺏ*ك ا‪.M1BB‬‬ ‫‪2‬أن أ اد ا‪ BB‬ا‪1‬ﻥ ) ا‪3‬ی" ﺡا ﺏ‪-‬ر ا‪nB‬ﺙ ‪ ،‬و ی‪C‬ه اﺡ ﺏ[ی‬‫‪-‬ت ( ‪ ،‬وأ اد ا‪ BB‬ا‪ ) 11‬ا‪3‬ی" إاده ﺏ‪-B‬ت ﺥ "‬ ‫ا‪-‬ر( – [ﺙت ﺡ‪ G5‬ا‪4‬ﻥ‪ -‬ﺏ*ك ا‪nB‬ﺙ ‪ .‬و‪ <YE‬ه‪ :3‬ا‪5‬ﺏ " دور‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫ا‪-B‬رف وا‪-B‬ت @ ‪ 

x‬ا ا‪4‬ﻥ‪ -‬د ‪.‬‬ ‫‪3‬ا‪g‬یت ا*آ ‪:‬‬‫ی‪ [Y‬ا‪4‬ﻥ‪-‬ل " وﺝ‪ G‬ﻥ‪ g‬ﺏ‪ f-‬ا‪gB‬ی" ا*آ

" ﻥ‪ 5‬ا‪I‬اع ا‪15*B‬ري‬ ‫ا‪E‬ﺉ" ا@‪ .‬وا‪3‬ي ی‪n‬دي ﺏ م ﺏ‪5 r‬ﺏت ‪ .*5 V‬آ‪ B‬ی* ا‪ f-‬ا‪L‬ﺥ‬ ‫ا‪4‬ﻥ‪-‬ت @ ﺽء إﺽ‪c‬اب ا*ك‪ .‬وی‪n‬ﺥ‪ @ 3‬ه‪ :3‬ا‪g‬یت – ‪ B‬یي "‬ ‫رآ – أن هك ﺹ‪-‬ﺏت @ ی ا‪-5‬یت ا‪4‬ﺝاﺉ ا‪ @-B b‬ا‪I‬اع‬ ‫ﺏ‪5 r‬ر‪ :‬أ ً ‰ﻥ‪-‬ت ‪0‬‬ ‫و‪ M- b‬وا*ن ‪ O J.B. Waston‬ا‪4‬ﻥ‪-‬ل @ اﻥ ﻥ‪ zB‬وراﺙ@ " ا‪5 4‬ﺏ‪،‬‬ ‫و‪ x "B_5‬ات ﺝ*‪ @ B‬ﺝ* ا‪E‬ﺉ" آ‪ ،ME‬وﺥﺹ @ ا‪N‬ﻥ‪ Bg‬ا‪Y‬ی وا‪x‬دی‪.‬‬ ‫و‪ W b‬وا*ن ا‪4‬ﻥ‪-‬ت ﺏ ا‪c‬ی ا‪ M- @5‬ﺏ‪ O G‬ا‪5 4‬ﺏت ‪ V‬‬ ‫ا‪ Y‬ا‪ @5‬ث ﺏ‪GB 6*5 MEY‬ت ‪ . -‬وی‪T‬ﺡ| أن وا*ن ی‪ 5G‬ﺏ‪M 5‬‬ ‫ا* ﺝ@ ‰ﻥ‪-‬ل‪ ،‬أو ﺏور ا‪G‬ز ا‪.@I-‬‬ ‫أ ‪B‬ن ‪ O M-5 E.C. Tolman‬ا‪4‬ﻥ‪-‬ل @ أﻥ إ ‪5‬ﺏ ‪." - 5‬‬ ‫ ‪4‬ﻥ‪-‬ل ی‪ "EB‬ی‪ :‬ﺏا ‪ c‬ا‪GB‬ت ‪ ، z‬أو ا‪5 4‬ﺏت ‪ z‬و‪ @ "E‬ﺽء‬ ‫ا‪ bT-‬ﺏ ‪ .BG‬و‪ b‬إه‪B 5‬ن ﺏ—ﺙر ا‪ @ -5‬ا‪4‬ﻥ‪-‬ت ‪ ،‬اء ي ا اﻥت‪ ،‬أو‬ ‫ا‪N‬ل‪ ،‬أو اا‪D‬ی" أ ‪ @ M- ، B.F. Skinner E‬اای ‪ O‬ا‪4‬ﻥ‪-‬ت‬ ‫ @ أﻥ‪ w* G‬ﻥ ً أو ً " ا‪5 4‬ﺏ و‪ GE‬ﻥع " اة ی‪ "EB‬رﻥ‪ G5‬أو‬ ‫_ه‪ G‬ﺏ‪gB‬ه اا ‪0s‬‬ ‫ﺙ ‪ x‬ت ‪ -‬إ ‪‰ E‬ﻥ‪-‬ت ﺏ‪ -‬ذ‪ ،A‬ﺡ إ ‪5‬ه ﺡ إ ‪5‬اﺽ ‪M1B‬‬ ‫إ ‪-5‬ادًا أو ‪n G‬ا ‪ M-‬أو ا‪5 4‬ﺏ ﺏ‪ ." - MEY‬ویي أن ا‪4‬ﻥ‪-‬ل رة " "ز‬ ‫" ا‪Y‬ط أو ا‪15 4‬رة ی‪I‬ﺡ‪ x G‬ات @ ا‪N‬ﺡ‪Y‬ء وا‪T_-‬ت ‪.‬‬ ‫أ *ن ‪ R. Millenson‬ا‪3‬ي ی‪ 5-‬أﺡ ا‪gB‬ی" ا*آ " ا‪B‬ﺙ " م‬ ‫ﻥ‪B‬ذﺝ ً @ ا‪4‬ﻥ‪-‬ت ‪n‬دا‪ ::‬أن ا‪ x5‬ات ا‪4‬ﻥ‪ -‬ث " ﺥ‪T‬ل ‪ B‬ا‪Y5‬ی‪z‬‬ ‫ا‪ G ،@E TE‬یي ‪:‬‬ ‫(أ( أن ﺏ‪ f-‬ا‪4‬ﻥ‪-‬ت ‪ " z <5C‬ﺡ ا‪Y‬ة ‪.‬‬ ‫(ب( أن ﺏ‪ G_-‬ی‪ 5-‬أ ً وﺏ‪ G_-‬ا‪L‬ﺥ ی‪ 5-‬ﺙﻥی ً ورج ‪. G5‬‬ ‫ویي *ن أن هك ﺙ‪T‬ﺙ أﺏ‪-‬د ﺹ< ﺝ‪ O B‬ا‪4‬ﻥ‪-‬ت ‪ " <5C‬ﺡ ‬ ‫ا‪Y‬ة ‪:‬‬ ‫ا‪ -‬ا‪N‬ول‪ :‬ی‪ "B_5‬ا‪s‬ع وا‪ ، 6‬وا‪ ; G5‬ا‪3‬ي ی‪n‬دي إ‪ * F‬ﺡوث ا*ك‬ ‫ا‪N‬داﺉ@ ‪0‬‬ ‫ا‪ -‬ا‪1‬ﻥ@‪ :‬ا*‪-‬دة‪ ،‬و ا*ك ا‪N‬داﺉ@‪.‬‬ ‫ا‪ -‬ا‪ :1‬ا‪ ، ;_x‬وی * ﺏ‪ f-‬أﻥاع ا*ك ا‪N‬داﺉ@ ﺡ ی‪n‬دي إ‪ F‬زیدة‬ ‫إﺡ‪B5‬ل ﺡوث ا‪G‬م وا‪ 5‬أو ا‪C5‬ی; ‪.‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫‪4‬ﻥ‪g‬ی ا‪ M 5‬ا*@ ‪:‬‬‫ی‪ B5-‬ا‪B‬ن ا* ن ‰ﻥ‪-‬ت @ ﺏ‪ f-‬ا‪B‬ه ‪ M1‬ا‪ ،6‬وا‪-‬وان‪@- ،‬‬ ‫ا‪ " V‬أن وی ‪ b S. Freud‬إه‪ @ 5‬آ‪5‬ﺏ ﺏ‪ 6‬وا‪ B-‬ت ا‪-DT‬ری إ أﻥ ‬ ‫أه‪ MB‬ا‪4‬ﻥ‪-‬ت‪ ،‬وإ ‪5‬ه ‪ B‬إ ‪5‬ﺏ‪ " 1915  @ .‬ا‪-DT‬ر آ‪;5‬‬ ‫یل‪ :‬هك ﺙ ﺏ[ن ا‪4‬ﻥ‪-‬ت ﺥ‪ M‬ﺽ‪ "B‬ا‪-Y‬ر أو ا ‪ F‬و @ ﺏ‪ M‬ذ‪ A‬ﻥ أن‬ ‫ﺏ‪ f-‬ا‪ " B‬ا*

" ا‪BB‬ر " ‪T-‬ج ‪ b‬ﺙا " ا; ا‪-DT‬ري وا‪;_x‬‬ ‫ا‪-DT‬ري… إ‪. q‬‬ ‫وی‪ uC‬دا راﺏﺏرت ‪ D. Rapaport‬وﺝ‪ G‬ﻥ‪ g‬ا‪ M 5‬ا*@ ﺝان @‬ ‫ا‪: @L‬‬ ‫‪1‬أن ‪ B‬ا‪-DT‬ر ث ‪ B‬ﺏ " إدراك ا‪ B‬ا‪3‬ي یور ﺡل ا‪4‬ﻥ‪-‬ت‪ ،‬وﺏ "‬‫ا‪ x5‬ات ا*‪ c‬ا‪C‬رﺝ أو ا‪ x5‬ات ا‪Y‬ی ااﺥ ‪.‬‬ ‫‪2‬أن ا‪ x5‬ا‪T‬إرادي ا‪C‬رﺝ@‪ ،‬وا‪-Y‬ر ا‪4‬ﻥ‪5 B @-‬ن ‪51‬ن " ﻥ ‪I‬ر‬‫ا ‪ s‬ا‪. bc ‘-B‬‬ ‫‪3‬أن آ‪ M‬ا‪4‬ﻥ‪-‬ت ‪ ً - z5C‬وی‪ 5‬ا‪ @ G -5‬أﻥاع " ا‪I‬ا ت ‪.‬‬‫‪6‬إرء ا‪4‬ﻥ‪-‬ت ‪:‬‬‫إن ا*ك ا‪4‬ﻥ‪ @-‬آ[ي ك إﻥ*ﻥ@ ی‪ B‬وی@ ﺏ‪r‬رء اد ‪ B .‬ی‪ B‬ا‪Mc‬‬ ‫أ ﺡ ا‪ W G5‬ا‪-‬م @ ا‪ s B5‬و[ﺥ‪ 3‬ﺹرًا ‪5 r .5C‬ﺏ ا @ اای ‪E‬ن‬ ‫‪ .ً ً G‬و @ ا‪GY‬ر ا‪T1‬ﺙ ا‪N‬و@ " ‪5 B Gg :B‬ن " ا‪: YB‬‬ ‫ا‪N‬و@‪ :‬ا‪B‬ح وا*ور إﻥ‪C‬ض ا‪ 5‬وا‪4‬ﺡ*س ﺏ‪3‬ة ‪.‬‬ ‫ا‪1‬ﻥ ‪ :‬ا‪ @ N‬وا_ ‪ @ 6‬ﺡت ان " إ‪D‬ع ﺡﺝ ‪. -‬‬ ‫و @ ﺡا@ ا‪ GY‬ا*دس ی‪ s B5‬إﻥ‪-‬ل ا_ ‪ 6‬إ‪ F‬ﺙ‪T‬ﺙ إﻥ‪-‬ت ‪ 5C‬ه@‪:‬‬ ‫ا‪C‬ف‪ ،‬وا‪ ،;_x‬وا‪sBD4‬از‪.‬‬ ‫و ‪ B‬ﺏ‪ -‬ا‪ GY‬ا*دس یأ إﻥ‪-‬ل ا*ور أی_ ً @ ا‪ Gg .s B5‬إﻥ‪-‬ن ﺝیان‬ ‫ه‪ B‬ا‪s‬ه وا;‪ .‬آ‪ B‬ی‪B5‬ی‪ s‬ا; إ‪ F‬ﺡ; ﺝ ‪E‬ر وﺡ; ﺝ ‪xI‬ر ‪.‬‬ ‫وی‪ Y‬ه‪3‬ا ا‪B5‬ی‪ s‬ا‪3‬ي ی‪c‬أ @ ا‪ W G5‬ا‪-‬م ‪ Mc‬إ‪ F‬ﻥ‪Y‬ء ﺡت وﺝاﻥ ‪<5C‬‬ ‫ﺏ‪r‬ﺥ‪T5‬ف دوا ‪0 -‬‬ ‫وم "ﺏیﺝ‪4 ً ccC" K.M.B. Bridges s‬رء ا‪4‬ﻥ‪-‬ت @ ا ا‪: @L‬‬ ‫أن ا‪ Mc‬ی ‪ z‬ﺏ‪15 r‬رة ‪s B V‬ة أو ‪ V‬دة ‪ ،‬وﺥ‪T‬ل ا‪GY‬ر ا‪T1‬ﺙ ا‪N‬و@‬ ‫" ‪5 :B‬د ه‪ :3‬ا‪15 4‬رة إ‪g F‬ه إیﺏ و‪g‬ه ‪ .‬وی‪ 5‬ه‪3‬ا ا‪B5‬ی‪s‬‬ ‫وا‪5‬ی ﻥ ا‪sB‬ی " اﺽح @ ﻥ‪G‬ی ا* ا‪1‬ﻥ " ا‪ .B-‬و @ ا‪" V‬‬ ‫د‪ b‬ا‪ zcCB‬ا‪3‬ي ‪ 5b‬اﺡ‪4 1‬رء ا‪4‬ﻥ‪-‬ت – إ أﻥ‪ G‬أ‪ @ 5b‬أ س‬ ‫ا‪TB‬ﺡ‪g‬ت أو ا‪YB‬هات و @ أ س ی@‪ .‬و‪ M1B5‬أه‪ @ 5 B‬أﻥ ‪b‬م‬ ‫ا‪I5‬ر ا‪B‬ﺉ@ أو ا‪N‬و@ ‪sB‬ی " ارا ت ‪ B‬ﺏ‪ .-‬وا‪ @5‬أآت وﺝد ‪bT‬‬ ‫وﺙ ﺏ " ا‪ B-‬و‪b‬ر‪ :‬اد @ ‪ g‬إﻥ‪. -‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫ا‪-‬ا‪ M‬ا‪nB‬ﺙة @ إرء ا‪4‬ﻥ‪-‬ت‪:‬‬ ‫ی‪n‬ﺙ آ‪ " M‬ا_‪ W‬وا‪ @ -5‬إرء ا‪4‬ﻥ‪-‬ت و‪B‬ی‪s‬ه وزیدة ‪ -‬ه أو آ ‪.G‬‬ ‫‪ V‬أن ﺡوث ﻥ‪ B‬ا‪4‬ﻥ‪-‬ت @ ﻥ*‪ 6‬واﺡ ی ً ا‪4‬ء @ أﺙء ا‪GY‬ر‬ ‫ا‪N‬و@ " ﺡ ‪ G‬یﺡ@ ﺏ[ن ا_‪ W‬ه ا‪ M-‬ا‪ @ N‬ا‪nB‬ﺙة @ ه‪ :3‬ا‪5‬ة ا‪EB‬ة‬ ‫" ا‪ .B-‬وآ‪ B‬م ا‪ @ Mc‬ا‪ B-‬آن أﺙ ا‪ -5‬أآ‪ 1‬وﺽﺡ ً‪.‬‬ ‫ا_‪ :W‬وی‪ I‬ﺏ ا‪ B‬ا‪3‬ي یث ﺏون [ﺙ ا‪ .-5‬ویث ﻥ‪- 5‬ا‪ M‬اراﺙ ‬ ‫وﺡه‪ .‬وی‪ Gg‬أﺙ ا_‪ W‬واﺽ ً @ ‪ G‬اء ا‪ @_-‬وا‪x‬ي وا‪ @I-‬ا‪T‬زم‬ ‫‪Gg‬ر ﺏ‪ f-‬ا‪4‬ﻥ‪-‬ت ‪N .‬ل دة ی‪B*5‬ن و ی_‪E‬ن @ ا‪GY‬ی"‬ ‫ا‪N‬و " ‪N‬ن اآت ا‪ _-‬ا‪ @5‬ی‪ " "EB‬ﺥ‪ GT‬ا م ﺏ‪ W_ A3‬ﺏ‪. -‬‬ ‫ا‪ :-5‬وی‪ Gg‬دور‪ :‬واﺽ ً @ إآ‪*5‬ب ا‪N‬ل ‪-‬ی " ا‪ -5‬ات ا‪4‬ﻥ‪ -‬‬ ‫ ‪ " -5‬إﻥ‪-‬ل ا‪ ;_x‬ي ا‪N‬ل ی‪ @ M1B5‬ا‪I 4‬ح " ا‪-c‬م أو ‪x‬درة‬ ‫ا‪sB‬ل وآ‪ M‬ه‪ :3‬ا‪- N‬ل ی‪ GB-5‬ه‪n‬ء ا‪N‬ل " ا ا‪ @5‬ی‪Y -‬ن ‪ .G‬وی‪-‬‬ ‫‪ @ T‬وﺝد ‪R‬ﺙر ا‪M EY @ -5‬‬ ‫إﺥ‪T5‬ف ا‪ -5‬ات ا‪4‬ﻥ‪L OB5 " -‬ﺥ د ً‬ ‫ا‪5 4‬ﺏ ا‪4‬ﻥ‪ f- 0 -‬ا‪-B5B‬ت ی‪ " -‬اه‪ Y‬ﺏ ‪ O‬اﺝ; و ‪ d5‬ا‪." -‬‬ ‫ﺏ ‪ B‬ی‪ -‬ا‪ I‬ن ‪ " T1‬اه‪ Y‬ﺏ‪r‬ﺥاج أ*‪ .G5‬ویي إدوارد ‪(Edwards,‬‬ ‫)‪1968‬أن ‪ -‬ا‪5 4 Mc‬ﺏ ا‪4‬ﻥ‪ -‬ی‪ " 5‬ﺥ‪T‬ل ﺙ‪T‬ﺙ أ ; ‪.‬‬ ‫(أ ( ا‪B‬آة ‪ :‬وم ﺏور آ @ إآ‪*5‬ب ا‪N‬ل ‰ ‪5‬ﺏ ا‪4‬ﻥ‪ -‬ویأ ا‪Mc‬‬ ‫ @ آة ا‪L‬ﺥی" @ ﺡا@ " ا*‪ G ." 5‬ی‪5‬ي ﺏﺝد ﻥ‪B‬ذج " ا ا‪@5‬‬ ‫ی‪ ) G ] -‬اء أ اد أ ‪ ،‬أو أ‪b‬رﺏ ‪ ،‬أو ا ان ‪).‬‬ ‫(ب( ا‪Y5‬ی‪ : z‬ویأ ﺏ[ن یﺏ‪Ec‬ﺉ" ﺏ " ی و ‪R‬ﺥ ‪ 6‬أن إ ‪15‬ر‬ ‫إ ‪5‬ﺏ إﻥ‪ -‬ی ‪ .‬آ‪ " B‬أن ا‪C‬ف ا‪3‬ي ی‪ B-5‬اد " ‪ " -‬ی‪ 5B‬إ‪F‬‬ ‫‪ " : V‬ا‪GB‬ن ا‪Y5 @5‬ﺏ ‪. -‬؟ وذ‪ @ A‬ﺽء أ ا‪0 B-5‬‬ ‫(ﺝـ )ا‪ : G‬وی‪ @-‬إدراك ا‪B‬ا‪ <b‬ا‪ @5‬ی‪ MB5‬أن ‪ 1‬إ ‪5‬ﺏ إﻥ‪ -‬ي اد ‪.‬‬ ‫ ‪C‬ف " ‪C @-‬ر ‪ " -‬ی‪N BG "B_5‬ﺽار‪ :‬و ی‪ "EB‬أن یﺙ "‬ ‫‪ C‬أو أﺽار‪.‬‬ ‫)‪ +(7‬ي ا ‪ O 8‬ا‪ 4 ,I‬أو اﺱ‪N‬رة ا‪: ,I‬‬ ‫أﺡ ا‪ dTB‬ا‪‰ G‬ﻥ‪-‬ل أﻥ ی‪n‬ﺙ @ ا*ك‪ ،‬و‪ wb b‬ا‪ *5‬ات ا‪ *5 5CB‬‬ ‫ه‪3‬ا ا‪[5‬ﺙ ‪.‬‬ ‫ا‪ *5‬ا‪N‬ول‪ @ :‬ﺽء ﻥ‪g‬ی ا‪4‬ﻥ‪-‬ل آع " ا‪ @ bc -5‬اﺝ‪ G‬ا‪c‬ارئ‬ ‫و‪n‬دا‪ :‬أن إ ‪5‬ﺏت ا* ا‪IB‬ﺡ ‰ﻥ‪-‬ت ‪ I‬اد و‪B G‬اﺝ‪ G‬ا‪B‬ا‪<b‬‬ ‫ا‪B‬ﺝ اء ﺏ‪B‬اﺝ‪ G‬أو ا‪G‬وب ‪.‬‬ ‫ا‪ *5‬ا‪1‬ﻥ@‪ @ :‬ﺽء ﻥ‪g‬ی ا‪‰ z Y5‬ﻥ‪-‬ل وﺏ‪ z‬ه‪ :3‬ا‪g‬ی ﺏ " إ ‪5‬ﺏت‬ ‫ا* ا‪IB‬ﺡ ‰ﻥ‪-‬ل وﺏ " *‪5‬ي ا‪Y‬ط وا‪15 4‬رة ااﺥ ‪ .‬ﺡ ی‪5-‬‬ ‫*‪5‬ي ا‪15 4‬رة " ا‪-‬ا‪ M‬ا‪ " *B‬وﺝد وق @ ك وأداء ا‪ N‬اد ‪.‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫ا‪ *5‬ا‪ :1‬ویم @ ‪G‬م ‪ -‬ا‪ bc‬وه ‪G‬م ‪GB ‘ E‬م *‪5‬ي‬ ‫ا‪15 4‬رة ‪0‬‬ ‫و‪ b‬آ‪ wY‬ﻥ‪5‬ﺉ‪ W‬ارا ت " وﺝد ‪ bT‬ﺏ " ا‪ 5‬ا‪ @_-‬ا‪T‬إرادة )ا‪W‬‬ ‫ " ا‪15 4‬رة ا* ﺝ ( وﺏ " ا‪N‬داء ا*@ – اآ@ ‪ 0‬ﺡ  " أن ا‪N‬داء‬ ‫ا*@ – اآ@ ی‪s‬ی ﺡ‪5* @5‬ي ‪5-‬ل " ا‪ 5‬ﺙ ی‪ zG‬ه‪3‬ا ا‪5*B‬ي ﺏ‪ -‬ذ‪A‬‬ ‫ا ‪.‬‬ ‫أ‪5* -‬ي ا‪15 4‬رة و ‪ 5bT‬ﺏ‪ -5‬وا‪3‬اآة ‪:‬‬ ‫ " أن ا‪5*B‬ي ا‪ " @-‬ا‪15 4‬رة ی‪ z‬ﺏ_‪ <-‬أو ا‪4‬ﺡ‪5‬ظ ‪ Ib‬ا‪B‬ي‬ ‫و‪b‬ة أو *" ا‪4‬ﺡ‪5‬ظ ی‪ M‬ا‪B‬ي ‪0‬‬ ‫أ ا‪5*B‬ي ا‪ " fCB‬ا‪15 4‬رة ‪ z‬ﺏة ا‪4‬ﺡ‪5‬ظ ‪ Ib‬ا‪B‬ي‪ ،‬و‪b‬ة‬ ‫ا‪4‬ﺡ‪5‬ظ ی‪ M‬ا‪B‬ي‪ .‬آ‪ " B‬أن دور *‪5‬ي ا‪15 4‬رة @ ی *‪5‬ي ا‪ -5‬أو‬ ‫ا‪N‬داء ی‪ z‬ﺏ‪GB‬م ا‪ . 5‬ﺡ أوﺽ‪ d‬ﺏ " ‪ D.E. Berlyne‬أن ا‪s‬یدة @‬ ‫*‪5‬ي ا‪15 4‬رة ‪ z‬ﺏ‪B 5‬ت ا‪4‬یﺏ ﺏ ‪ B‬ی‪ z‬ا‪I‬ن @ *‪5‬ي‬ ‫ا‪15 4‬رة ﺏ‪-‬ب ا*@ ‪0‬‬ ‫ب‪5* -‬ي ا‪15 4‬رة وا‪N‬داء ا‪4‬ﺏا @ ‪:‬‬ ‫وی‪ O 6*5‬ذ‪ A‬آ‪ wY‬ﺏ‪ f-‬ارا ت ا‪IB‬ی ا‪ @5‬و‪ w‬ا‪ bT-‬ﺏ "‬ ‫ا‪4‬ﺏاع وا‪ 5‬ا*@‪ .‬آ‪ wY‬ارا ا‪ @5‬أﺝاه "ع‪.‬م‪ .‬ا* "‪ ،‬أن هك ‪bT‬‬ ‫ ﺏ " ا‪4‬ﺏاع وا‪ 5‬ا*@‪ .‬و ‪ BE‬زاد ا‪ 5‬زاد ا‪4‬ﺏاع ‪..‬و‪ "E‬إ‪ F‬ﺡ ‪." -‬‬ ‫ ‪r‬ذا زاد ا‪ " 5‬ه‪3‬ا ا أﺥ‪3‬ت ارة ا‪4‬ﺏا @ ا‪4‬ﻥ‪C‬ض‪ 5 ،‬ا‪fCB‬‬ ‫آة دا ‪ _C -‬ی‪n‬دي إ‪Gp F‬ر ا‪4‬ﺏاع‪ .‬وإذا زادت ه‪ :3‬اة اا ‪ -‬زاد ذ‪A‬‬ ‫" ارة @ ا‪4‬ﺏاع ﺡ‪ @5‬درﺝ ‪5 -‬هر ﺏ‪-‬ه ارة ا‪4‬ﺏا ﺏ‪r‬زدید ا‪5‬‬ ‫أآ‪ " 1‬ذ‪ .A‬وﺏﺝ م أوﺽ‪ w‬ه‪ :3‬ارا أن ارﺝ ا‪ " 5-B‬ا‪ 5‬ه@‬ ‫ا‪N‬آ‪ 1‬إر ً ﺏ‪4‬ﺏاع ‪0‬‬ ‫آ‪ B‬أوﺽ‪ w‬ﻥ‪5‬ﺉ‪ W‬درا " س‪.‬ا‪ "TB‬أن ا‪ 5‬ی‪ z‬إر ً واﺽ ً ﺏرات‬ ‫ا‪4‬ﺏا @ ‪ " - c‬ه‪ :3‬ا*‪ ،B‬وه@ ا‪ cB‬ا ‪ 5 .@c‬ی‪ "EB‬أن‬ ‫ی* @ ﻥ‪ B‬وإﺙاء ارات ا‪4‬ﺏا و‪ "E‬ﺡ‪ @5‬ﻥ‪r . - c‬ذا زاد ا‪" 5‬‬ ‫ه‪ :3‬ا‪ c‬أو " ه‪3‬ا ا ا‪ ،M1N‬وآ‪ A3‬إذا ‪ Mb‬أﺹ‪ ً b- d‬رة ‪0‬‬ ‫وی‪ 6 B d_5‬أن ا‪4‬ﻥ‪-‬ت @ ﺡ‪ G5‬ا‪ M1B 5-B‬أه‪ B‬آ ة ﺏ* د‪،‬‬ ‫ ‪ 6 @ : *5‬ا‪ " 1E‬ااﺉ‪ .‬أ @ ﺡ ‪s‬ای ‪D‬ة ا‪4‬ﻥ‪-‬ت ‪r‬ﻥ‪M1B G‬‬ ‫ﺥ‪c‬رة ﺏ* د‪ BE .‬أن ‰ﻥ‪-‬ت اﺉه‪ G ،‬أی_ ً _ره‪ .‬وه‪3‬ا ﻥ‪5‬ث‬ ‫ ‪ B‬ﺏ‪. -‬‬ ‫و‪ <b5‬درﺝ وﻥع ا‪ bT-‬ﺏ " *‪5‬ي ا‪15 4‬رة وا‪N‬داء @ ة ا‪: G M‬‬ ‫(أ ) ا‪g‬هة أو ا‪ p‬ﺽ‪ O‬ا س‪.‬‬ ‫(ب( ا‪c‬ی أو ا‪ N‬ب ا‪C5*B‬م @ ‪ b‬س *‪5‬ي ا‪15 4‬رة )آ_ﺏت ا;‪ ،‬أو‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫ر ا‪ ،qB‬أو ﻥ‪Y‬ط ا‪T_-‬ت… إ‪).q‬‬ ‫وﺏﺝ م ی‪ M1B‬ا‪5*B‬ي ا‪ z 5B‬أو ا‪5-B‬ل " ا‪15 4‬رة ا‪4‬ﻥ‪ -‬أ _‪M‬‬ ‫ا‪5*B‬یت ا‪ @5‬ی‪E‬ن اد ﺥ‪ @ GT‬درﺝ ‪T‬ﺉ‪ " B‬ا ‪ g‬وا‪ 5‬م ﺏ[ ‪ B‬‬ ‫وﻥ‪ Y‬ویﺽ‪ d‬ا‪ MEY‬ا‪5* bT @5‬ي ا‪15 4‬رة ا‪4‬ﻥ‪ -‬و  أو آءة‬ ‫ا‪N‬داء‪.‬‬ ‫ﺝـ ‪ -‬اﺉ ا‪4‬ﻥ‪-‬ت‪:‬‬ ‫‪ 6‬ارﺝت ا‪ " 5-B‬ا‪4‬ﻥ‪-‬ت ا‪-‬ی " ااﺉ ﺏ* د و‪ G‬ی[@ ‪:‬‬ ‫‪s1‬ی ا‪ Y‬اﺝاﻥ ا‪IB‬ﺡ ‰ﻥ‪-‬ل " ‪ MB‬اد و ‪ -‬إ‪ F‬اﺹ‬‫ا‪ MB-‬و ‪ 6‬أها ‪.‬‬ ‫‪‰2‬ﻥ‪-‬ل ‪ B b‬إﺝ‪ -5 . B5‬ات ا‪IB‬ﺡ ‰ﻥ‪-‬ل – آ‪ 6 B‬أن أوﺽ‬‫ذات ‪ - B b‬ی ﺏ‪ z‬ﺏ " ا‪ N‬اد و‪s‬ی " ‪ G_- GBG‬ا‪. f-‬‬ ‫‪ 5-3‬ا‪4‬ﻥ‪-‬ت ‪I‬رًا " ‪I‬درا*ور‪ ME .‬د ی‪5‬ج إ‪ F‬درﺝ ‪G -‬‬‫إذا زادت أﺙت @ آ و‪. : E‬وإذا ‪ wb‬إﺹﺏ‪ 5‬ﺏ‪.MB‬‬ ‫‪ ‘ G4‬ا‪4‬ﻥ‪-‬ت اد ‪B‬و " ﺥ‪T‬ل ا‪G‬ز ا‪ @I-‬ا‪T‬رادي‪.‬‬‫(ب( أ _ر ا‪4‬ﻥ‪-‬ت ‪ GB‬ی[@ ‪:‬‬ ‫‪1‬ی‪n‬ﺙ ا‪4‬ﻥ‪-‬ل @ ‪ E‬اد ‪ " -B‬ا‪B5 4‬ار‪ .‬آ‪ B‬ه ال @ ﺡ‬‫ا‪ ;_x‬أو ی‪ M-‬ا‪ E5‬ﺏ‪ ً c‬آ‪ B‬ه ال @ ﺡت ا‪s‬ن وا‪4‬آ‪5‬ب‪.‬‬ ‫‪2‬ی‪ M‬ا‪4‬ﻥ‪-‬ل " ‪b‬رة ا‪ @ uCY‬ا وإﺹار ا‪N‬ﺡ‪E‬م ا‪. I‬‬‫‪3‬آ‪ B‬ی‪n‬ﺙ أی_ ً @ ا‪3‬اآة ‪ B‬ی‪ MI5‬ﺏ‪N‬ﺡاف ا‪ 5 @5‬أﺙء ‪5‬ة ا‪4‬ﻥ‪-‬ل ‪.‬‬‫‪ @ 4‬ﺡ ﺡوث ا‪4‬ﻥ‪-‬ت ﺏ‪ B5* MEY‬وداﺉ‪ ،‬ی‪ ;5‬ا‪-‬ی " ا‪ x5B‬ات‬‫ا* ﺝ ‪ B ،‬ی‪n‬دي إ‪ F‬ﺡوث ‪ x‬ات _ی @ ا‪N‬ﻥ* وی‪ @ [Y‬ه‪ :3‬ا‬ ‫ ی*‪ @B‬ﺏ‪N‬اض ا* – ا*‪ B‬أو ا* ‪ . E‬و ‪b‬ﺡ ا‪-B‬ة وإرع‬ ‫ﺽ‪ zx‬ام ‪0‬‬ ‫وا*‪n‬ال ا‪3‬ي ی*‪ 65‬ا‪4‬ﺝﺏ ه‪ :‬آ < ی‪ "EB‬ا‪ ;x5‬وا* ‪c‬ة @‬ ‫ا‪4‬ﻥ‪-‬ت وا‪ " M 5‬أﺽه‪ .‬وه‪3‬ا ﻥ‪5‬و @ اة ا‪: 5‬‬ ‫د‪ -‬ا‪ @ E5‬ا‪4‬ﻥ‪-‬ت أو ا* ‪c‬ة ‪: G‬‬ ‫هك ﺏ‪ f-‬اا أو ا‪B‬دئ ا‪5B‬ﺡ @ ه‪3‬ا ا‪I‬د‪ ،‬وا‪ @5‬ی‪ " "EB‬ﺥ‪ GT‬ا‪E5‬‬ ‫وا* ‪c‬ة @ ا‪4‬ﻥ‪-‬ت و‪ G‬ی[@ ‪:‬‬ ‫‪1‬ا‪ " -5‬ا‪ bc‬ا‪4‬ﻥ‪ @ -‬ا‪B N‬ل ا‪ B‬ة‪ .‬ﺡ ی ا‪4‬ﻥ‪-‬ل ‪ b‬زاﺉة @‬‫ا* * اد @ ا م ﺏ‪ f-‬ا‪B N‬ل ا‪ . -‬و" ا‪ "EBB‬أن ی‪5‬رب اد‬ ‫ @ ا م ﺏ‪ f-‬ا‪B N‬ل ا‪N‬ﺥي ا‪ B‬ة ‪ @E‬ی‪ " uC5‬ه‪ :3‬ا‪. bc‬‬ ‫‪2‬ی ا‪-B‬ت وا‪-B‬رف " ا‪GB‬ت ا‪ 1B‬ة ‰ﻥ‪-‬ل‪ .‬ﺡ ی* ذ‪@ A‬‬‫إﻥص ‪D‬ة ا‪4‬ﻥ‪-‬ل وﺏ‪ @5‬ا‪ @ ;x5‬ا‪4‬ﺽ‪c‬اب ا‪3‬ي یث {ﻥ‪ cY‬ا‪I5B‬‬ ‫ﺏ ‪ Mc .‬ا‪3‬ي ی‪C‬ف " ا‪ T1 zc‬ی‪ @ * "EB‬ا‪ " uC5‬ذ‪" A‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫ی‪s 6‬وی‪ :‬ﺏ‪ f-‬ا‪-B‬ت ا‪ " M @5‬ه‪ :3‬ا ی ‪.‬‬ ‫‪3‬و ا " إ ‪5‬ﺏت ‪-5‬رض ‪ O‬ا‪4‬ﻥ‪-‬ل‪r .‬ذا ‪ -D‬اد ﻥ ‪ uCD‬‬‫ﺏ‪ " ‘Y‬ا‪E‬اه ‪ N‬ب ‪  -‬أن ی " أ ب أﺥي إیﺏ ی‪ "EB‬أن ‪ 1‬‬ ‫إ ﺏ ﺏ‪3G‬ا ا‪ uCY‬و‪ x‬إه ﻥ‪. :‬‬ ‫‪ 4‬م آ ‪ s‬ا‪4‬ﻥ‪ @ :5‬ا‪ DN‬ء وا‪B‬ا‪ <b‬ا‪ 1B‬ة ‰ﻥ‪-‬ت‪r .‬ذا ی*‪ Oc5‬اد‬‫ا‪ @ E5‬إﻥ‪ " -‬ی‪ 6‬ا " ااﻥ; ا‪4‬یﺏ أو ا*رة @ ا‪‘Y‬‬ ‫‪I‬ر ا‪4‬ﻥ‪-‬ل ی‪ EB‬أن ی‪ x‬إه‪ " B5‬ه‪3‬ا ا‪ ‘Y‬إ‪ F‬ا‪ DN‬ء وا‪B‬ﺽ ت ا‪@5‬‬ ‫* ‪ @ :‬ا‪G‬وء وا‪ " uC5‬إﻥ‪ -‬وا ‪.‬‬ ‫‪5‬ا‪5 4‬ﺥء‪ :‬یث ا‪4‬ﻥ‪-‬ل دة ﺡ " ا‪T_ @ 5‬ت ا* و @ ‪M1‬‬‫ه‪ :3‬ات ی*" ا م ﺏ‪ " ‘Y‬ا‪5 4‬ﺥء ا‪-‬م ‪G5‬ﺉ ا‪4‬ﻥ‪-‬ل و‪ Ib‬ری ً‪.‬‬ ‫‪ 6‬م ا* وإﺹار ا‪N‬ﺡ‪E‬م @ ا‪B‬ﺽ ت وا‪N‬ر ا‪ BGB‬أﺙء ا‪4‬ﻥ‪-‬ل‪5 .‬ة‬‫ا‪4‬ﻥ‪-‬ل ‪ M1B‬ﺡ " م ا‪5‬ازن ‪ A3‬ی‪ MY‬اد @ رؤی ا‪N‬ر ﺏ‪ GEY‬ا‪.d I‬‬ ‫وﺏ‪E @5‬ن أﺡ‪ V E‬ﺹ ‪0‬‬ ‫وﺏ‪3G‬ا ﻥ‪E‬ن ‪ b‬ﺽ @ ه‪3‬ا ا‪-5 MI‬ی< ا‪4‬ﻥ‪-‬ت وأﺏ‪-‬ده‪ ،‬وأﻥا ‪G‬‬ ‫وا‪g‬یت ا‪*B‬ة ‪ ،G‬و‪g‬هه‪ ،‬وآ < @ و‪L B " x5‬ﺥ‪ .‬ﺙ ﺙ‬ ‫ﺏ‪ -‬ذ‪ " A‬ا‪15 4‬رة ا‪4‬ﻥ‪ -‬و ‪ G5bT‬ﺏ‪E‬ءة ا‪N‬داء‪ ،‬و اﺉ و_ر ا‪4‬ﻥ‪-‬ت‬ ‫وآ < ی‪ "EB‬ا‪ E5‬وا* ‪c‬ة ‪. G‬‬ ‫‪.................................................. ................‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬


‫ﺍﳌﺮﺍﺟــــــــــــﻊ ‪:‬‬ ‫‪1‬ﺝﺏ ا‪ B‬ﺝﺏ) ‪ : ( 1986‬ﺥ‪ M‬را ا*ك ا‪N‬ﻥ*ﻥ‪ ، F‬ط‪ ، 4‬اهة‬‫‪ ،‬دار ا‪ _G‬ا‪-‬ﺏ ‪0‬‬ ‫‪D2‬آ ا‪B  B‬ن و‪R‬ﺥون ) ‪ : ( 1990‬ا ا‪-‬م ‪ ،‬ط‪ , 3‬اهة ‪،‬‬‫دار ‪V‬ی; ‪ Y‬وا‪5‬زی‪0 O‬‬ ‫‪B1 3‬ن ﻥ@ ) ‪ : ( 1983‬ا @ ﺡ ا  ‪ ،‬ا‪E‬ی‪ ، w‬دار ا ‪0‬‬‫‪ F 4‬ا*‪ : ( 1985 ) @B‬ا*ك ا‪N‬ﻥ*ﻥ‪ @ F‬ا‪4‬دارة ‪ ،‬اهة ‪V 5E ،‬ی;‬‫ﺏ ‪0‬‬ ‫‪ ) : 2003 ) 6 D B5‬ا‪N‬ﻥ*ن وا‪ F "، OB5B‬ا ا‪4‬ﺝ‪، " F B5‬‬‫ا‪E 4‬ری ‪ ،‬ا‪ ;5EB‬ا‪ @-‬ای ‪0‬‬ ‫‪ FcI6‬ی< ) ‪ : ( 1983‬ا ا‪N‬ﺝ‪ ، F B5‬اهة ‪ 5E ,‬ا‪N‬ﻥ‬‫ا‪IB‬ی ‪0‬‬

‫ا ك ا‬ ‫أل ا ذوي ا ت ا ‪www.gulfids.com‬‬

السلوك الإنساني التعلم - الدافعية - الانفعالات  

‫ا‬ ‫ذوياتاأل‬ www.gulfids.com ‫ا‬ ‫اك‬ ‫ا‬ :‫وقا‬ ‫ا‬ ‫ذوياتاأل‬ www.gulfids.com ‫ا‬ ‫اك‬ ‫ت‬ ‫أه‬ ‫اايو‬ : ( ‫آأيأﻥأسآاد...