Page 1

http://voriaevia.blogspot.com http://istiaianews.blogspot.com http://limniotika.blogspot.com

Ðëáôåßá Éóôéáßáò ×ÑÏÍÏÓ 14ïò - ÖÕËËÏ 144- ÔÉÌÇ 1 åõñþ - ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 - 15ÇÌÅÑÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÏËÉÔÉÊÇÓ ÅÊÖÑÁÓÇÓ

5

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ∑ ΛΙΧΑ"Α∑ Παρ%νοη χωατερ(

Ν.Ο. Ωρεν "3κα χρνια αδι%κοπη προσπ%θεια

Η ΑΙΑΦΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑ∑ΤΡΟΦΙΚΗ ΜΑΝΙΑ ΟΗΓΗ∑ΑΝ ΤΟΝ ΥΡΟΒΙΟΤΟΠΟ ∑Ε ΞΗΡΑΝ∑Η

Καταστρέφεται το Μικρό Λιβάρι

22 "ΗΜΟΙ ΤΗ∑ Β. ΕΥΒΟΙΑ∑ 6 ΚΟΙΝΗ "ΡΑ∑Η ∑Ε ΥΓΕΙΑ Ο"ΙΚΟ "ΙΚΤΥΟ- ∑ΦΑΓΕΙΑ

14

∑ΚΥΛΛΙΑ∑ 2011 Απ το Θεολγο στη Λνη Κολυπντα

Η εκπομπή της ΕΤ3 «Κυριακή στο Χωριό» στα Λουτρά Αιδηψού


2

20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 Προτσει

Κλικ!

Χαογελ στε...

Μην ξεχσετε την συνδρο σα Αρ. Λογ. Εθνικ Tρπεζα

357/617150-81. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ∑: 6972230401

Ροβιές δεκαετία του 30. Οι κάτοικοι με τα φτυάρια και τις αξίνες ανοίγει το δρόμο Ροβιές - Βουτά για να μπορεί να μεταφέρει τα εμπορεύματα και τους ίδιους.

∑ΑΒΒΑΤΟ

ΤΡΙΤΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΟΥΛΙΟΥ

23

ΙΟΥΛΙΟΥ

26

Ο Πολιτιστικ ∑<λλογο Ο Αθλητικ ∑<λλογο Κοκκινοηλι% διοργαννει «Τελεθριακ» πραγατογλ3ντι στη Πλατεα του χωρι- ποιε γλ3ντι στο γ(πεδο ο< ε παραδοσιακ( ορχ(- Μπ%σκετ στι Καατρι%δε στρα

Ê. ÆÙÃÑÁÖÏÐÏÕËÏÓ & ÓÉÁ - ÁÍÔÉÐÑÏÓÙÐÅÉÁ ÁÍÁØ/ÊÙÍ - ÐÏÔÙÍ -ÄÉÁÍÏÌÁÉ - ÁÐÏÊËÅÉÓÔÉÊÏÓ ÁÍÔÉÐÑÏÓÙÐÏÓ ÄÉÁÍÏÌÅÁÓ ÂÏÑÅÉÏÕ ÅÕÂÏÉÁÓÊÁÐÍÏÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÁÓ KARELIA ÔÇË. ÐÁÑÁÃÃÅËÉÙÍ: 22260 53867 - FAX 22260 53272

24

ΠΕΜΠΤΗ ω ΚΥΡΙΑΚΗ

28- 31 ΙΟΥΛΙΟΥ

Ο πολιτιστικ ∑<λλογο ο Dρη Αγα Dννα διορΠευκου διοργαννει γαννει γλ3ντι στο εξοχικ Culture festival ε παρ%Η ΑΕΚ Ν3ου Π<ργου διορ- σταση Καραγκιζη, αριογαννει γλ3ντι στην παρα- ν3τε, βραδι% ροκ, παραδοσιακο< χορο< και συναυλα του Π<ργου λα ε το Λ%κη Παπαδπουλο στι 31 Ιουλου


3

20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ÑåðïñôÜæ

Οικολογικ( καταστροφ( στο Μικρ Λιβ%ρι Ιστιαα Η αδιαφορα για την <παρξη του υδροβιτοπου εναι εγκληατικ(

Ν

εκρ% ψ%ρια και %λλα πλ%σατα τη υδρβια ζω( εναι το σκηνικ που επικρατε αυτ( τη στιγ( στο Μικρ Λιβ%ρι τη Ιστιαα. Οι τελευταε «γορνε» που χουν αποενει ε νερ χουν συγκεντρσει πλθο ψαριν, ι-

λση τα τελευταα χρνια εναι να νουν τα στια προ την θ λασσα ανοικτ . Εθελοντ πω α επε ο πρην Αντιδαρχο Κοσ Βολγαρη, κρατον ε δικ του ξοδα τα στια ανοικτ . Ο πρην /αρχο Γι ννη Καπλο α ενηρωσε για το πρβληα που υπ ρχει στο Μικρ Λιβ ρι

Το τ(α τη λνη που 3χουν ενει νερ%

κρν και εγ λων, καβουριν, και λλων πλασ των. ω και εκε σε λγε ρε ρε και αυτ θα πεθ νουν απ ασφυξα, αφο η θεροκρασα του νερο εναι υψηλ λγω του κασωνα. Το φαινενο τη ξρανση και τη απσυρση των νερν τη λνη, εναι αναπφευκτο αφο οι ανθρπινε παρεβ σει δηιουργον αυτ το πρβληα. Η κατασκευ του δρου που διαπερν το Λιβ ρι χει ω αποτλεσα να ην συγκοινωνε και να διακπτει την ρο του νερο. Η νη

και α κατγγειλε τι απευθνθηκε στον /ο Ιστιαα – Αιδηψο, να διαθσει να ηχ νηα και να ανοξει τα στια, αλλ βρκε την πλρη αδιαφορα. «Πρκειται για εικνα πλρου καταστροφ. Η αδιαφορα του οδγησε το Λιβ ρι σε ξρανση. Εναι θλιβερ να βλπει την φση να αργοπεθανει, η εικνα των νεκρν ψαριν και αυτν που προσπαθον να επιβισουν θα πρπει να α κ νει να ντρεπαστε», α επε ο πρην /αρχο. Το τραγελαφικ τη υπθεση

εναι τι φτο τα νερ εναι π ρα πολλ και απ την λλη ερι του Λιβαριο, το νερ υπερχειλζει. Κανε δεν δεχνει ενδιαφρον για τον βιτοπο αυτ. Οι περισστεροι που ασχολονται ε την οικοπεδοποηση και την γεωργα κ νουν τι πορον για να τον εξαφανσουν. Μπαζνουν, ψαρεουν ανεξλεγκτα, ρυπανουν, κβουν τα αιωνβια υδροχαρ δντρα, τα δηλητηρι ζουν για να επεκτενουν τι ιδιοκτησε του. Απ την λλη καα /ηοτικ Αρχ δεν χει ενδιαφερθε για τποτα. Η Επιχερηση Ιχθυοκαλλι3ργεια στο Μεγ%λο Λιβ%ρι Η αρδια επιτροπ που συστθηκε απ τον /ο συζτησε το λλον τη /ηοτικ Επιχερηση Ιχθυοκαλλιργεια που δηιουργθηκε επ /ηαρχα Αγδινιτη. Το αποτλεσα χρι σερα

Καβο<ρια και ψ%ρια, προσπαθο<ν να αναπνε<σουν στα λιγοστ% ζεστ% νερ%

εναι να υπ ρχει ια επιχερηση στην ουσα φ ντασα, ε χρο 300.000 ευρ και η διαχερισ τη να εναι προβληατικ. Ο ισολογισ που παρουσασε ο λογιστ τη Επιχερηση Βασλη /ηπουλο, δειξε τι τα τελευταα χρνια η ιχθυοκαλλιργεια αποφρει στον /ο κ θε χρνο 2.000 – 4.000 ευρ. Τα ισ π νε στον

Το στιο παρα3νει κλειστ. Μια ρα δουλει% απ τον δ(ο θα πρσφερε ζω( σε χιλι%δε υδρβια πλ%σατα

ψαρ που του χει ανατεθε η αλευση. ω κ ποιοι ψιθυρζουν τι αλιεονται τερ στιε ποστητε ψαριν. Απ την λλη η δραστηριτητα αυτ χει καταστρψει το περιβ λλον τη λνη. Αυτ που πρπει να γνει εναι να εγκαταλειφτε αυτ η δραστηριτητα του δου, να αποκατασταθε το υδ τινο περιβ λλον στην πρτερη κατ σταση και να αναπλασθε ο χρο των υδροβιτοπων, ω περιβαλλοντικ π ρκο. λα τα λλα εναι εκ του πονηρο και απ ανθρπου που εναι αισχρο ω προ το περιβ λλον και στο νο του χουν το κρδο ε τα λεγενα 15ετ συβλαια ενοικαση. Η Επιτροπ τη Επιχερηση Ιχθυοκαλλιργεια α αναλ βει τι ευθνε τη (συετχει και ο Εκδτη τη Βρεια Εβοια), αλλι θα καλσουε τον κσο να του π ρει ε τι πτρε.


4

20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 Εν ω

"ΗΜΟ∑ ΜΑΝΤΟΥ"ΙΟΥ- ΛΙΜΝΗ∑ - ΑΓ. ΑΝΝΑ∑

Οικονοικ( Απογραφ(... “Φταει το κρ%το”

Μσα σε κλα βαθι περσκεψη για το λλον του /ου- και χωρ τι συνθει κντρε- διενεργθηκε η απογραφ του /ου Μαντουδου – Λνη – Αγα =ννα. ∑σσωο το δηοτικ ∑υβολιο εξφρασε την ανησυχα του για τι προοπτικ του /ηο, εν ριξε τι ευθνε στην κεντρικ διοκηση γιατ δεν στηρζει οικονοικ τη Τοπικ Αυτοδιοκηση. Ο υπεθυνο τη εταιρα ∑ΟΛ, που διεξγαγε την ρευνα, ορκωτ λογιστ κ. Ρ λλη ανγνωσε την οικονοικ κατ σταση του νου /ου στο /ηοτικ ∑υβολιο. Ο λεγχο αφοροσε λα τα οικονοικ στοιχεα που υπ ρχουν στου τρε συνενωνου /ου τα περιουσιακ στοιχεα και τα ακνητα που διαθτει, καθ επση και τα αποθεατικ , τι υποχρεσει που χει, τα δ νεια κλπ. Απ τα στοιχεα προκπτει τι το χρο εναι στο ψο που δη γνωρζαε, δηλαδ το βραχυπρθεσο εναι 3.526.508 και το ακροπρθεσο 3.443.817. Απ αυτ αφορον αγωγ που χουν κ νει στο /ο, ετε εργολ βοι ετε εργαζενοι, και κατανονται ω εξ /ηοτικ Εντητα Κηρω 1.234.000 /ηοτικ Εντητα Ελυνων 170.000 και /ηοτικ Εντητα Νηλω 140.000

σο αφορ τα δ νεια που πρπει να εξοφληθον ακροπρθεσα (απ το 2012 και ετ ) οιρ ζονται 2.250.000 η /.Ε. Κηρω 1.051.000 η /.Ε. Ελυνων και 507.000 η /.Ε Νηλω. Τα η τιολογηνα περατωθντα ργα. (ργα που χουν εκτελεστε και δεν χουν κοπε τιολγια. -Εναι ια τακτικ που γνεται απ του εργολ βου προκεινου να πληρσουν το ΦΠΑ ταν π ρουν τα χρατα) ανρχονται στι 546.500 και αφορον 53.500 στη /Ε Κηρω και 493.000 στη /.Ε. Ελυνων. ∑υνολικ ο /ο χει στην κατοχ του περιουσιακ στοιχεα (πλατεε, γπεδα, κτρια, οικπεδα κλπ) αζ ε τα χρατα που του οφελονται και τα ταειακ του αποθατα 39.078.392,48 ευρ. ∑την ερτηση που γινε στον ορκωτ λογιστ αν ο /ο πληρσει λε του τι υποχρεσει πσο κοστολογεται η περιουσα του /ου, ο κ. Ρ λλη απ ντησε τι βρσκεται στα 32 εκατορια ευρ. ∑την τοποθτησ του ο "(αρχο Αν3στη Ψαρρ εξρε το ργο των λογιστν και των υπαλλλων που εργ στηκαν για αυτ το σκοπ αναζητντα τα οικονοικ και περιουσιακ στοιχεα επ 6 νε. Τνισε τι το χρο προκπτει απ την ανακ-

λουθη πολιτικ τη κυβρνηση, αφο νο πρυσι παρακρατθηκαν απ του τρε συνενωνου /ου 3 εκατορια ευρ. σο εναι και το χρο του νου /ου δηλαδ. «/εν θα υπρχαν υποχρεσει αν εχε φροντσει να πληρσει η πολιτεα». Παρ λληλα επισανε τι «εναι Ιολιο να και ακη δεν χει ρθει η τακτικ επιχοργηση απ το κρ το, παρ τι διαβεβαισει του πρην υφυπουργο εσωτερικν τι τα χρατα θα εχαν καταβληθε χρι το Μ ιο». Και σηεωσε χαρακτηριστικ « φυγε ο Ντλιο, ντε ψ ξε βρ τον τρα… πι σε τ´αυγ και κορευτο» ∑τη συνχεια αναφρθηκε για τα η τιολογηνα χρη και τι αγωγ, που τα περισστερα αφορον το πργραα ΘΗ∑ΕΑ∑, που δεν χει πιστσει. Και στο συγκεκρινο η πολιτεα εναι αυτ που δεν πληρνει. Ο /αρχο κατληξε λγοντα «∑’ αυτ τη δσκολη συγκυρα εαστε υποχρεωνοι να διαχειριστοε και την οικονοικ κρση, και την αφερεγγυτητα τη πολιτεα. Πρπει να σταατσει η αβεβαιτητα, δεν ποροε να κ νουε καννα προγραατισ, δεν χουε τη δυναττητα να λειτουργσουε» Ο επικεφαλ τη εζονο αντιπολτευση Γι%ννη Περ(φανο επισανε τι «λη η ΤΑ σα απ τα συλλογικ τη ργανα και τα συνδρια τη, χει εκφρ σει την ντονη διαφωνα τη ε την παρακρ τηση των χρη των που τη οφελονται». Εν πρτεινε στο /αρχο να αξιοποιηθε η ακνητη περιουσα του δου. Μια πρταση που την αποδχτηκε ο /αρχο. Αυτ το τελευταο στηλτευσε ο ∑τ%θη Λιαγκ%κη, επικεφαλ τη ελ σσονο αντιπολτευση, στην τοποθτησ του, λγοντα τι «το εσοπρθεσο πργραα προβλπει την πληση ακιντων στου /ου και ο κ. Περφανο εταφρει το πνεα του ΠΑ∑ΟΚ στο /ηοτικ ∑υβολιο». Πρτεινε ω λση «να ειπωθε η αλθεια στον κσο και να αποδοθον οι πολιτικ ευθνε εκε που πρπει, προχωρντα σε

δυναικ κινητοποισει και χι ε απλ επιστολ διααρτυρα». Εν εκτησε τι «για να πορσει να λειτουργσει ο /ο εναι υποχρεωνο να προχωρσει σε νο δ νειο». ∑το διο πνεα κινθηκαν και οι τοποθετσει των υπολοπων συβολων που πραν το λγο. Ο Dγγελο Ριτσνη επε τι «η θση που χουν κατατ ξει τον /ο για το λλεια εναι εππλαστη και ψευδ γιατ στην πραγατικτητα εναι χρατα που δεν χουν αποδοθε στου /ου». Ο Θαν%ση Λεοντ( ανφερε τι, «η πολιτεα π ει να φορτσει στου /ου λε τι υποχρεσει, που αυτο ε τη σειρ του εναι αναγκασνοι να β λουν φρου στου πολτε για να ανταπεξλθουν». Ο αντιδαρχο Γι%ννη Καντζο<ρα επε τι, «οι θεσοθετηνοι προι χουν π ει περπατο και ανφερε παραδεγατα που αρκετ αροδιτητε χουν περ σει στου /ου χωρ να υπ ρχουν χρατα, πω η πυροπροστασα, το κεντρικ οδικ δκτυο, τα σχολικ κτρια και η εταφορ των αθητν». Τλο ο αντιδαρχο Γι%ννη ∑τεργου εταξ λλων περιγραψε την κατ σταση λγοντα τι, «για την οικονοικ κατ σταση που χουν περιλθει οι /οι δεν χουν ευθνη οι διοι, εν ετοι ζονται νε περικοπ». Επισηανοντα κι αυτ τι «δεν χει γνει ακη κατανο τη ∑ΑΤΑ» και αναφρθηκε στην εταφορ των αθητν που σε εν ιση να ξεκινον τα σχολεα και ακη δεν γνωρζουν πω θα γνουν συβ σει και πω θα εταφρονται οι αθητ. Ζτησε ταυτχρονα «η τοπικ αυτοδιοκηση να αντιδρ σει και να ην αποδχεται ε ευκολα τι τη σερβρουν». Εν τλο, συφνησε ε την ποψη του Περφανου τι η περιουσα του /ου πρπει να αξιοποιηθε και αυτ δε σηανει σε καα περπτωση εκποησ τη. Τελικ η απογραφ εγκρθηκε απ την πλειοψηφα του /ηοτικο ∑υβουλου, ε αρνητικ ψφου του Λιαγκ κη και Γεωργατζ.


5

20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ÅéäÞóåéò

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΤ∑Η

Παρ%νοη χωατερ( στον Αγ. Γεργιο Λιχ%δο

Τ

η λειτουργεα παρ%νοη χωατερ( διαπστωσε ο Επικεφαλ( τη Μεζονο Μειοψηφα του "(ου Ιστιαα - Αιδηψο< Ηλα Πετσ( στον Αγ. Γεργιο Λιχ%δο.

Ο διο ετβη στο χρο ε συνεργ τε του κατπιν παραπνων και υποδεξεων των κατοκων τη περιοχ. Η κατ σταση στο σηεο ταν ζωφερ, εν διαπιστθηκε σωρεα παραβ σεων και επεση νθη ο κνδυνο πυρκαγι , επειδ η χωατερ λειτουργε στα ρια δασδου περιοχ. Τη λειτουργα τη χωατερ

επιβεβαωσε και η εφ νιση εν απορριατοφρου του πρην δου Αιδηψο, το οποο δειασε απορρατα, εν ταυτχρονα εργ ζονταν και δο σκαπτικ ηχανατα. Οι ευθνε που βαρνουν την

υπεθυνη αντιδαρχο για τη Λιχ δα κ. Ζαγκαν καθ και τον υπεθυνο αντιδαρχο για την καθαριτητα του /ου Ιστιαα Αιδηψο κ. Μουλ εναι τερ στιε. Οι φωτογραφε εναι αδι ψευστο ρτυρα και η ποψ του καλτερα η απολογα του θα χει εγ λο ενδιαφρον

Ανακονωση Πετσ( Για το θα εξδωσε ανακονωση ο επικεφαλ του συνδυασο Να Πορεα Ηλα Πετσ που εταξ λλων αναφρει «Εικνε ντροπ αντικρζει ποιο επισκεφθε τον ΧΑ/Α τη

πρην Κοιντητα Λιχ δα, που λειτουργε του τελευταου 7 νε παρ νοη χωατερ ε τι ευλογε του κυρου Ζ χου και τη δηοτικ αρχ. Μια χωατερ, η οποα αποτελε απειλ για τη δησια υγεα και το περιβ λλον αφο βρσκεται στα ρια δασικ περιοχ και ο κνδυνο πρκληση πυρκαγι εναι ε-

σο». Και συνεχζει. «Η χρση τη συγκεκρινη χωατερ εναι παρ νοη απ τη στιγ που λειτουργε ο ΧΥΤΑ Βορειοκεντρικ Εβοια στην Ιστιαα και απαγορεεται απ την κοινοτικ και εθνικ νοοθεσα η λειτουργα των ΧΑ/Α. Επση δεν εξυπηρετε κανναν, πρα απ την ανεπ ρκεια τη συπολτευση και του κυρου Ζ χου. Οι κνδυνοι για τη δησια υγεα και οι επιπτσει για το

περιβ λλον αναδεικνουν την περιβαλλοντικ ασυνειδησα του κυρου Ζ χου και τη παρ ταξ του, αφο ο ΧΑ/Α βλ πτει το τουριστικ προϊν και κατ’ επκταση την οικονοα τη περιοχ. Καταλγοντα ο Ηλα Πετσ ζητ την παρατηση των αντιδη ρχων κ. Μουλ και κα Ζαγκαν ω υπευθνου για την και για την /ηοτικ Εντητα Λιχ δα αντστοιχα. Εν αναφρει τι για το θα χει προσφγει στη δικαιοσνη.


6

20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 Ειδσει

∑ΥΝΑΝΤΗ∑Η /ΗΜΩΝ ΤΗ∑ ΒΟΡΕΙΑ∑ ΕΥΒΟΙΑ∑

Κοιν( δρ%ση για Υγεα - "ρου - ∑φαγεα Πραγατοποι(θηκε, <στερα απ κοιν( επιθυα των δυο "η%ρχων, ια ιστορικ( 1η συν%ντηση των "(ων τη Βρεια Ε<βοια.

∑υζτησαν και αποφ σισαν να συνεργαστον στεν για την προθηση των θε των και προβλη των τη περιοχ του, αφο τα περισστερα εναι κοιν και για

θηκε επιτροπ απ του /υο /η ρχου και απ 6 αντιδη ρχου Ζ χαρη, Κοτζι , Αναστασου(απ τον /ο Ιστιαα - Αιδηψο), ∑τεργου, Καντζορα, Μου-

Η συν ντηση γινε Την Τετ ρτη 6 Ιουνου αθουσα συνεδρι σεων Μαντουδου εταξ των /η ρχων Ζ χου Χριστοφ και Ανστη Ψαρρο, καθ και των προδρων των /ηοτικν συβουλων και των αντιδη ρχων Ιστιαα - Αιδηψο και Μαντουδου-Λνη-Αγα =ννα.

του δυο δου. ∑φαγεα Πρτο θα συζητθηκε αυτ του σφαγεου που εναι επιτακτικ αν γκη για την Βρεια Εβοια. ∑υφνησαν στη εγκατ σταση του σε δηοτικ χρο του /ου Μαντουδου-Λνη-Αγα =ννα κοντ στι Ροβι και συγκροτ-

στ κα (απ τον /ο Μαντουδου-Λνη-Αγα =ννα) που θα εισηγηθε την ορφ , τον τρπο χρηατοδτηση, τον τρπο λειτουργα και την συετοχ ιδιωτν. Κ3ντρα Υγεα /ετερο θα ταν η λειτουργα των Κντρων Υγεα Ιστιαα

∑το φλλο 143 τη εφηερδα γνεται αναφορ στο /ηοτικ ∑χολεο Βουτ . Εγ εαι ο δ σκαλο Παρασκευ Καρατζ που χρι και 21 Ιουνου 2011 υπηρετοσα σε αυτ. Και νο τα χρνια τη υπηρεσα ου δεν θα ου επτρεπαν να ρξω πσω «αρη πτρα». Εναι εγ λη προσβολ να χρενεται ια κατ σταση, τσι αβαστα και κριτα σε ναν δ σκαλο. Mναν δ σκαλο, που δεν δστασε, ποτε χρει στηκε, να συγκρουστε ε εξωσχολικο παρ γοντε για το συφρον του

και Μαντουδου. Αφο διαπιστθηκε τι οι εργασε για την επκταση του Κ.Υ Ιστιαα προχωρον, αυτ που επεγει εναι η εση στελχωση και των δυο Κντρων Υγεα ε το απαρατητο ιατρικ και βοηθητικ προσωπικ, στε να πορον να ανταποκρνονται στι αν γκε των κατοκων τη περιοχ. ∑υσκεψη ε βουλευτ3 Αποφασστηκε να καλεστον και οι ξη βουλευτ του Νοο σε ια σσκεψη στι 27 Ιουλου για να εξεταστε η δυναττητα και πολιτικ παρβαση προ την κατεθυνση αυτ. Ταυτχρονα επιτροπ απ του Τζαχρστο, Αναστασου και Ζ χαρη θα εξετ σει την υφιστ ενη σερα κατ σταση την οποα και θα παρουσι σει στην προγραατιζενη ανωτρω σσκεψη. Οδικ δκτυο Τλο εξτασαν τα προβλατα που παρουσι ζει το εθνικ

Απ%ντηση του δασκ%λου στο δηοσευα για το σχολεο του Βουτ%

Dφησα 3να καθαρ και καλοσυντηρη3νο σχολεο σχολεου. Mνα δ σκαλο που φρντιζε π ντα το σχολεο ω δετερο σπτι του, ε προσωπικ εργασα και πολλ φορ ε δικ του ξοδα. Nουν σε αυτ το σχολεο και υδραυλικ, καυστηρατζ, κηπουρ, και τον τελευταο χρνο και καθαριστ. Για την τακτοποηση λων των εκκρεοττων που αφοροσαν το σχολεο

ΜΟΥ βρισκουν σχεδν καθηεριν σε αυτ χρι το τλο Ιουνου 2011. =ρα δεν το εχα κλειδσει ταν εσε φωτογραφζατε. Κ ποιοι λοιπν εναι πολ βιαστικο. Ο δ σκαλο φρντισε να καθαρσει το διδακτριο, και τι ταν για πταα (και σγουρα χι λα τα βιβλα πω γρ φετε) θα κατληγε στον κ δο απορρι των. Κ ποιοι ω φρντισαν, να

απγευα να τα σκορπσουν – λα ταν σα σε ικρο κ δου στο προαλειο χρο – δηιουργντα αυτν ην εικνα. Γιατ ραγε; Μπω για να ετοι σουν αυτ το θα και να επιτεθον ε αυτ τον τρπο στον δ σκαλο;. η απ ντησ ου σε αυτο του «καλοθελητ», εναι το καλοσυντηρηνο κτριο και η τακτοποιηνη αθουσα, που φησα πσω. σο αφορ για τα υπλοιπα που γρ -

οδικ δκτυο και ειδικ το κο τι Προκπι - Ιστιαα το οποο χρζει εση επισκευ και συντρηση. Αποφασστηκε να σταλε επιστολ διααρτυρα στον Περιφερει ρχη ∑τερε Ελλ δο κ. Περγαντ τον οποο και θα καθιστον υπεθυνο για την υφιστ ενη κατ σταση και θα ζητηθε η ενεργοποηση του υπ ρχοντο ανθρπινου και ηχανολογικο εξοπλισο που βρσκεται στη περιοχ α. ∑ε διαφορετικ περπτωση θα προχωρσουν σε δυναικ κινητοποισει. Αποφ σισαν ακη για την κοιν τουριστικ προβολ των δυο δων και προ το σκοπ αυτ, εκτ των λλων, να πραγατοποιηθε ηερδα στι αρχ Φθινοπρου για την οργ νωση, αν πτυξη και προβολ του τα επενα χρνια. Η ∑υν ντηση ε του βουλευτ και τον Περιφερει ρχη θα πραγατοποιηθε στην Αιδηψ.

φετε για το προαλειο, χω να πω τι τα χρτα θα τα κοβε ο /ο τον ∑επτβρη, αν λειτουργοσε το σχολεο. Αλθεια βρκατε λλα σχολεα στα οποα γνεται αποψλωση στην δι ρκεια του καλοκαιριο; Η αναποδογυρισνη κονια βρθηκε σε αυτν την θση γιατ την κατστρεψαν εξωσχολικ στοιχεα, που π ντα «φρντιζαν» να προκαλον φθορ στο σχολικ χρο. Π ντω, για την ιστορα, πριν κλειδσω το σχολεο και το προαλειο το φησα καθαρ. Θα εχε πρ γατι ενδιαφρον να φωτογραφζατε τον διο χρο ετ απ δυο η τρει νε (χι χρνια). Φυσικ λοιπν υπρχε δ σκαλο, που δεν επιτρπει σε κανναν να τον προσβ λει και γονε που στριξαν το σχολεο. Το χωρι χει πρεδρο και γνωρζω πω και ε προσωπικ κστο, ταν χρει στηκε, βοθησε το σχολεο. Για να εαστε λοιπν αντικειενικο και δκαιοι, λλον πρπει να δηοσιεσετε την επιστολ ου. Mτσι θα δοθε στη δηοσιτητα και η δικ ου αλθεια, και οι γνωρζοντε πρσωπα και καταστ σει θα καταλ βουν. Παρασκευ% Καρατζ%


7

20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 Παρεβσει

“Η α;ξηση των αροδιοττων των &ων, ε την ταυτ:χρονη ε,ωση των επιχορηγσεων, οδηγε, του δου που πρ>πει να κρατσουν ανεκτ: το επ,πεδο των κοινωνικ?ν παροχ?ν σε ν>ο δανεισ:, σε φορολ:γηση των υπηρεσι?ν και στην «αξιοπο,ηση» τι περιουσ,α του”

Η

ΤΑΝ αποκαλυπτικ ο λι Ρεν, στην απντηση που δωσε στον ευρωβουλευτ! Ν#κο Χουντ!. Οι %!&οι τη Ελλδα ε#ναι οι λιγτερο χρεω&νοι %!&οι τη Ευρωπαϊκ! *νωση, &ε &λι 0,9% για το 2010, εν- αντ#στοιχα οι οικονο&ικ ε5ρωστε χ-ρε παρουσιζουν &εγλα ποσοστ δανεισ&ο5 των ΟΤΑ, ω ποσοστ του ΑΕΠ, &ε την Ολλανδ#α στο 8,4% τη Γαλλ#α και την Ιταλ#α στο 8,3%, τη %αν#α στο 7,2% και τη Γερ&αν#α στο 5,2%. Τι &α λει εδ- ο τρισκατρατο επ#τροπο των οικονο&ικ-ν υποθσεων; τι το παρα&5θι που &α σρβιραν για του υπερχρεω&νου %!&ου, δεν χει δρκο. Επνω σ’ αυτ το δρκο στηρ#χθηκε &ια ολκληρη επιχειρη&ατολογ#α για την κακοδαι&ον#α &α, -στε να κατασκευαστε# το τρα που ονο&σανε Καλλικρτη. Οι παρακρατηθντε προι απ το %!&ο Μαντουδ#ου – Λ#&νη – Αγ. Dννα για το 2010 αγγ#ζουν τα 3 εκατο&&5ρια ευρ-. ∑χεδν λο το δανειακ βρο του νου %!&ου. ΑΝΤΙΘΕΤΩ∑, η α5ξηση των αρ&οδιοτ!των των %!&ων, &ε την ταυτχρονη &ε#ωση των επιχορηγ!σεων

ι υνε τη κοινωνα απναντι στην επθεση τη πλουτοκρατα, περιορζονται ακα περισστερο το κατακαλκαιρο. Ο λα φεγει απογοητευνο απ τι πλει,κανο απ τη τσιεντοζστη και ρχεται ισ ρε στου συγγενε τη επαρχα για φτην δροσερ διακοπ. Το πολιτικ σστηα συνεχζει απτητο το ργο του,δηλαδ το ξεποληα σο σο,παρα ε τι επορικ εκπτσει και οι εθνικ. Αυτ ω που ε κρατ ει ακα ζωνταν πολιτικ , εναι το κοινοβουλευτικ ργο. ∑ωρεα καλοκαιρινν ανακοινσεων των βουλευτν α που επερωτον τον να , τον λλο υπουργ για θεατ κια και θεατ ρε των ψηφοφρων του, που πραγατικ εντυπωσι ζουν. Τι γνεται ε το αγαζ κι του ΙΚΑ πανοχωρου,θα πληρωθον οι ρετσιν δε κατοχωρου, Ταξιτζδε

Ο

Θα γ,νουε η &αν(ε)ια του ν:του οδηγε# του δ!&ου που πρπει να κρατ!σουν ανεκτ το επ#πεδο των κοινωνικ-ν παροχ-ν σε νο δανεισ&, σε φορολγηση των υπηρεσι-ν και στην «αξιοπο#ηση» τι περιουσ#α του. Που οδηγε# λο αυτ; 1ον. Ο ΕΠΙΠΛΕΟΝ &ΑΝΕΙ∑ΜΟ∑ θα συνοδευτε# απ το επιχε#ρη&α τη κεντρικ! εξουσ#α « ∑α τα &ο5τρα σα τα κνατε. %εν ε#στε ικανο# να διαχειριστε#τε τα οικονο&ικ του %!&ου, λο χρη δη&ιουργε#τε» και θα φρει τον οικονο&ικ κο&ισριο, πνω απ το %!&αρχο και το %η&οτικ ∑υ&βο5λιο, που θα κνει κου&ντο στα λεφτ &α. ∑υν τι λλοι, ε#ναι να τερστιο πλ!γ&α στη %η&οκρατ#α, αφο5 λλου θα ψηφ#ζου&ε να κνουν διαχε#ριση και λλοι τελικ θα την πραγ&ατοποιο5ν. 2ον. Η ΦΟΡΟΛΟΓΗ∑Η των υπηρεσι-ν, πρα απ το τσκισ&α που θα επιφρει στην τοπικ! οικονο&#α, θα α&βλ5νει την πρσβαση των οικονο&ικ ασθενστερων σε βασικ ανγκε. *να &ικρ παρδειγ&α: Απ αυτν τον &!να, η &εταφορ των &αθητ-ν στα σχολε#α ε#ναι αρ&οδιτητα των %!&ων. Μχρι στιγ&!, εν&ιση &!να πριν την ναρξη τη σχολικ! χρονι,

δεν χει καταγραφε# κα&#α αντ#στοιχη οικονο&ικ! π#στωση απ την πλευρ τη κεντρικ! εξουσ#α. Τι θα κνει ο %!&ο αν αυτ! η π#στωση ε#ναι –το πιθαντερο- λειψ! ! ακ&η και αν δεν ρθει καθλου; Θα πει στο &πα&π του παιδιο5 να πληρ-σει το συ&βολικ ποσ που χρειζεται να καλυφθε# η οικονο&ικ! απα#τηση των &εταφορων. Και τι θα κνει ο &πα&π; Θα βλει το χρι στη τσπη και θα κψει τον απογευ&ατιν καφ προκει&νου το βλαστρι του να &θει πντε κολλυβογρ&&ατα. Κι αν ε#ναι απολυ&νο; Dνεργο; Αν χει να πληρωθε# καννα εξ&ηνο απ τη δουλει; Αν του χουν πελεκ!σει το &ισθ -στε να φα#νεται αγν-ριστο; Την απντηση, α τη δ-σει ο καθνα &α. 3ον. ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ κο&&τια τη δη&οτικ! περιουσ#α θα δοθο5ν για «αξιοπο#ηση» (χι η λξη εκπο#ηση ε#ναι κακ! και δεν την προφρου&ε καν. Κτι σαν την χρεωκοπ#α). Και τι ση&α#νει «αξιοπο#ηση»; Τ#ποτα το οδυνηρ για την καθη&εριν! &α ζω!. Απλ, θα πληρ-νου&ε εισιτ!ριο στι παραλ#ε που θα κνου&ε &πνιο. Κι αν δε γουστρου&ε υπρχουν και κτι λλε τσ&πα, που

Σκέψεις για Βορ(ρ)α περαχρα και οικολογικ λιβ δια κατοχρα πω θα προωθηθον; ∑ε καιρ που οι βουλευτ το νο που φανεται να κ νουν εκτ απ την πιστ στρατιωτικ υπακο (Ε. Βενιζλο πρην συνταγατολ-

γο και νυν οικονο του /ΝΤ εν Ελλ δι),εναι να φορον αρα γυαλι και να αποφεγουν τα γιαορτια που περν νε σριζα, η υποβολ επερωτσεων εναι να αξιοθααστο γεγον.

Πρα του αποδεικτικο δουλει -να κ τι κ νουε και ει-δεχνει και ια δυναικ:βαλα τον υπουργ στη θση του! Οι απαντσει φυσικ στι επερωτσει εναι πιο σπ νιε, αρκετ γενικλογε και

Θα σου κ%νω ια επερτηση, να σου δεξω...

Του Π%νου Βασιλπουλου

“... οι βουλευτ> το :νο που φα,νεται να κνουν εκτ: απ: την πιστ στρατιωτικ υπακο (Ε. Βενιζ>λο πρ?ην συνταγατολ:γο και νυν οικον:ο του &ΝΤ εν Ελλδι),ε,ναι να φορο;ν α;ρα γυαλι και να αποφε;γουν τα γιαο;ρτια που περννε σ;ριζα...”

θλει καννα &ισωρο περπτη&α &σα στον !λιο για να π, γε&τε βρχια και πιθανν σκουπ#δια. ∑τι δη&οκρατ#ε δεν υπρχουν αδιξοδα. Επ#ση, οι πλατε#ε και οι ελε5θεροι χ-ροι θα «αξιοποιηθο5ν» ω χ-ροι παρκινγκ. Κι αν δεν παρκρει εκε#, θα σε περι&νει η %η&οτικ! Αστυνο&#α να σου κψει να κουστο5&ι 80 ευρ-, για παρνο&η στθ&ευση. Ακ&η, ο πολιτιστικ σ5λλογο που θα θλει να χρησι&οποι!σει την %η&οτικ! Α#θουσα, για να παρουσισει να θεατρικ, θα καταβλει το αντ#στοιχο αντ#τι&ο στην εταιρ#α που διαχειρ#ζεται την α#θουσα για να την κρατει καθαρ!, να τη συντηρε# και να βγζει κι αυτ! το κατιτ# τη, για να &ην πεινσουν τα παιδκια τη. Υπρχει λλη επιλογ! ! αυτ ε#ναι &ονδρο&ο; ΜΟΝΟ&ΡΟΜΟΙ υπρχουν &νο στη τροχα#α. Η πολιτικ! ε#ναι γε&τη επιλογ. Κι εκε# ε#ναι το χρο των %η&ρχων και των %η&οτικ-ν ∑υ&βουλ#ων. Το λλο χρο, &λι που αγγ#ζει το 0,9% του ΑΕΠ..

απθανα επανορθωτικ. ∑την πρ ξη οι νοι που ασχολονται εναι οι παρατρεχ ενοι των βουλευτικν γραφεων , ε τη συβασιοχα γραατα του υπουργο και του δυστυχισνου ανθυποηντι τορε που προωθον τα δελτα τπου στα φτηνι ρικα πλογκ. Ποια εφηερδα, ποιο κεντρικ ειδσεων θα τα φιλοξενσει; Ο ρλο των βουλευτν στι κοινοβουλευτικ οργανσει “Το Κοπ δι” , εναι αν λογο ε τα λευκ και αρα στρακα των ψηφοφοριν στην αρχαιτητα. σο πορον να αντιδρ σουν οι πτρε ανεξ ρτητα, αντιδρον κι αυτο. Οι επερωτσει χρησιεουν σο ακριβ και το χα που σκεπ ζει η γ τα τα κακ τη:Π νω του πορε να φυτρσει να νο ψηφοφρο. Αν κ ποιο χει αντρρηση ε λα αυτ α ου κ νει ια ...επερτηση. Καλ Θεριν τατα σε λου!


8 Κλοπ> και διαρρξει Πληθα#νουν τα κρο5σ&ατα των διαρρ!ξεων στη Βρεια Ε5βοια. Πολ5 συχν ακο5&ε για «&πουκαρ#σ&ατα» σε σπ#τια, αποθ!κε, καταστ!&ατα. Κποιοι απ ε& χουν υπρξει και θ5&ατα. Τον τελευτα#ο καιρ την τι&ητικ! τη χει η Ροβι. Καθη&εριν, σπ#τια και &αγαζι γ#νονται στχο διαρρηκτ-ν, &ε αποτλεσ&α οι κτοικοι να χουν θορυβηθε# και –δικαιολογη&να να φοβο5νται. Η αστυνο&#α χει εντε#νει τι περιπολ#ε τη και χει κνει αισθητ! την παρουσ#α τη στο χωρι., χωρ# &ω πρακτικ αποτελσ&ατα. Αυτο5 του ε#δου τα φαιν&ενα &πορο5ν να χουν – και χουν- πολλαπλ κοινωνικ αναγν-σει. Επειδ! οι δρστε ε#ναι – προ το παρνγνωστοι και ω του του συλλβει η αστυνο&#α, η στοχοπο#ηση ολκληρων ο&δων ε#τε φυλετικ (ε#ναι Βο5λγαροι, Αλβανο#, Ρου&νοι..) ε#τε κοινωνικ (ε#ναι πρεζνια) &πορε# να οδηγ!σει σε &αζικ! καχυποψ#α και στη διρρηξη του κοινωνικο5 ιστο5 -στε ο φβο και το &#σο να φωλισει για τα καλ &σα &α, τρο&ζοντα ακ&η και &ε τον #σκιο &α, α δο5&ε το γεγον σο πιο ψ5χραι&α &πορο5&ε. Κι αυτ αφορ χι &νο ε& του κατο#κου, αλλ και την αστυνο&#α, που ευκαιρ#α δοθε#σε, χει βλει στο &τι τα &ηχανκια και χει ταρξει του πιτσιρικδε στι κλ!σει. Μπορε# οι κλφτε να χουν &ηχανκι, αλλ δεν ε#ναι λα τα πιτσιρ#κια κλφτε…

20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

Ευτυχ? την κρατν τα σ;ρατα *τσι απντησαν οι υπλληλοι τη %ΕΗ, ταν καναν αυτοψ#α στα Nλια για κολ-να που γειρε! Και ουδν &ονι&τερο του προσωρινο5, η κολ-να τη %ΕΗ, &εινε τσι να γρνει προ τα σπ#τια, σαν τον π5ργο τη Π#ζα. Οι κτοικοι των παρακε#&ενων κατοικι-ν ανησυχο5ν, αλλ οι υπλληλοι τη %ΕΗ διαβεβαι-νουν τι δεν υπρχει καννα πρβλη&α. Τα σ5ρ&ατα &πορο5ν και κρατνε την κολ-να.

Επιτ>λου κδοι! Μετ απ πολ5 καιρ ανα&ον!, &π!καν κδοι και καθαρ#στηκε η παραλ#α στο Κοχ5λι. Τ-ρα πια δεν υπρχει δικαιολογ#α , παρ &νο για ασυνε#δητου γαϊδρου, για να πετνε τα σκουπ#δια που λχει!

οι βρβαροι ε,ναι παντο; Το πρωιν θα&α στη παραλ#α Λ#&νη &α το αποτ5πωσε ο φ#λο Γιννη Κ. και το στειλε στα Λι&νι-τικα &αζ# &ε την αγανκτησ! του. Προσθτου&ε και τη δικι &α και εκφρζου&ε τα θερ& συλλυπητ!ρια για το &υαλ αυτ-ν που πραγ&ατοπο#ησαν το "ργο τχνη

EVIA RALLY RAID ΤΕΛΙΚΑ ΑΞΙΖΕ; Λ#γο πολ5 γνωρ#ζετε τι !&ουν να απ του πρωτεργτε κατ τη η&ερο&ην#α διεξαγωγ! του evia rally raid, και αυτ για λγου καθαρ περιβλλοντο και χι για προσωπικ χθρε ! προσωπικ συ&φροντα πω &ερικο# λεγαν. λοι ξρου&ε τι ο κ#νδυνο πυρκαγι ε#ναι &εγλο κατ του καλοκαιρινο5 &!νε. Απ την στιγ&! που ξεκ#νησα να &αζε5ω τι υπογραφ &χρι και ταν στειλα το τελευτα#ο χαρτ# παραπνων προ τα υπουργε#α στι 8 Ιουν#ου, - και το κανα επ-νυ&α αντιθτω &ε &ερικο5 που κρ5βονταν π#σω απ το δχτυλ του - το &νο που κουγα !ταν απειλ και 5βρει κατ του ατ&ου &ου απ του διοργανωτ (γι' αυτ εκκρε&ο5ν &ην5σει) και απ λλου που βαζαν το προσωπικ συ&φρον πνω απ το κοινωνικ, καθ- και επα#νου προ το evia rally raid &ια και ο διοργανωτ! ε#χε τξει λαγο5 &ε πετραχ!λια στην τοπικ! κοινων#α ( 500 δω&τια κλεισ&να, 2500-3000 το&α προσλευση ,κλυψη απ TV SKAI ,RAI4 κ.α. πω αναφρονταν σε δη&οσ#ευση τοπικ! εφη&ερ#δα). Τελικ τι απ τα παραπνω γινε ; 100 το&α &ε 30 δω&τια, καννα τηλεοπτικ κανλι, &ην5σει κατ τη διοργαν-τρια των &ουσικ-ν event ιδιοκτ!τρια RADIOMANIA, καννα αγωνιζ&ενο δεν παρευρθη στα &ουσικ event καθ- και η στ!ριξη τη τοπικ! κοινων#α των λουτρ-ν Αιδηψο5 προ τα &ουσικ event εδικ του ∑αββτου, !ταν για λ5πηση (15 το&α απ την τοπικ! κοινων#α); Οι σκην και τα τσαντ#ρια στο κντρο τη λουτρπολη; Οι φωτι και τα σουβλκια &ε κρα , κρβουνα και καφδε που ε#χαν φρει &αζ# του οι διαγωνιζ&ενοι απ τα σπ#τια του; Αυτ !ταν το &εγλο event που θα διαφ!&ιζε την περιοχ!; Αυτ !ταν ο αγ-να γιορτ!; Πατσο;ρα Ιωννη


9

20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

Το Ξπλι

20 χρ:νια πρ,ν..

«∑ΤΗ ΛΙΜΝΗ οι Πρεδροι

*χουν περσει πνω απ 20 χρνια απ αυτ! την αφ#σα για πανηγ5ρι. Προσξτε λ#γο τα ον&ατα… ττε που ξεκινο5σαν την επαγγελ&ατικ! του καριρα ο Παντελ!, ο Ν#κο, ο Κωστ!, ο ∑τλιο… (που του εγκατλειψε στην πορε#α) και η γνωστ! τραγουδ#στρια ∑#σσυ, η οπο#α ε#ναι να εντελ- φανταστικ πρσωπο και προστθηκε στην αφ#σα για διαφη&ιστικο5 λγουΓια του ανθρ?που γ;ρω α...

Οι συννθρωπο# &α, που για τον να ! τον λλο λγο «περνο5ν τα ρια» και συ&περιφρονται ακρα#α, το τελευτα#ο πργ&α που χρειζονται ε#ναι η διαπ&πευση. Τσο αυτο# σο και το οικογενειακ του περιβλλον , ζουν ω το &εδο5λι να δρ&α. Ο δικ &α ρλο δεν ε#ναι να του κρε&σου&ε στα &ανταλκια. ]σω &ε αυτ τον τρπο να ικανοποι!σου&ε τα νστικτα των αναγνωστ-ν για κουτσο&πολ#ο. Και την δικ! &α (πρσκαιρη) κυκλοφοριακ! νοδο. &ω, τα ντυπα χαρακτηρ#ζονται χι &νο για αυτ που γρφουν, αλλ και γι αυτ που επιλγουν να &η γρψουν. *χου&ε επιλξει να φωτ#ζου&ε και να προβλου&ε γεγοντα, που ε#ναι αποτλεσ&α τη δρση ανθρ-πων (κυρ#ω απ αυτο5 που κατχουν δη&σια αξι-&ατα) που ενεργο5ν στο δη&σιο χ-ρο. Και ασκο5&ε κριτικ! (#σω σκληρ!, για κποιου #σω και δικη), αλλ αφορ το&α που &πορο5ν να απαντ!σουν και να υπερασπιστο5ν τον εαυτ του και τι πρξει του. χι την ενργεια κποιου , που κτω απ ψυχολογικ! π#εση, βρθηκε εκτ εαυτο5. Τσο απλ.

των Λι&ενικ-ν τα&ε#ων χουν βαλθε# να φυτε5ουν δντρα στο κα5σωνα… Το κανε παλιτερα ο %ια&αντ!- κι αφο5 τα περισστερα δεν πιασαν- το επαναλα&βνει τ-ρα ο Ανδριλα. ∑υνταγ! που πετυχα#νει δεν την αλλζει. *στω τη συνταγ! στην αποτυχ#α ΠANTAXOY απ-ν ο Ζχο Χριστοφ!. Η απουσ#α του απ την εκπο&π! «Κυριακ! στο Χωρι», σχολιστηκε.. Παντο5 αναπληρ-νεται επαξ#ω πντω απ τον Γιννη Αναστασ#ου. Τελικ να &α εξηγ!σουν ο Ζχο Χριστοφ! ε#ναι σκι-δη %!&αρχο η ο Γιννη Αναστασ#ου %!&αρχο σκι-δη; Ω∑ &ΙΑ ΜΑΓΙΑ∑ εξαφαν#στηκαν και οι Βουλευτ. Ελτε ρε παιδι, ε&ε# εδ- στην Βρεια Ε5βοια δεν δρνου&ε. ΕΝΑ ΧΡΟΝΙΟ πρβλη&α λ5θηκε στην πλατε#α του Μαντουδ#ου απ τον Αντιδ!&αρχο Γιννη ∑τεργ#ου. Αντικατστησε τον αγωγ που πντα βο5λωνε και &5ριζε!! Μλιστα και οι εργτε !ταν απ την Λ#&νη. Τα σχλια; «Ευτυχ- γινε ο Καλλικρτη και θα &α αλλξουν τα πργ&ατα οι Ελ5&νιοι, αφο5 απ του δικο5 &α &νο &ιζρια βλπα&ε» ΕΚΤΟ∑ απ τον ΧΥΤΑ στην Ιστια#α, υπρχει κι λλο στην Λιχδα; Ο ΠΟΛΙΤΙ∑ΤΙΚΟ∑ ΑΥΓΟΥ∑ΤΟ∑ του πρ-ην %!&ου Ιστια#α, θα γ#νει φτο; Ευτυχ- που υπρχουν και οι ∑5λλογοι &ΕΝ ΧΩΡΟΥ∑ΑΝ να χορψουν και οι λλοι χορευτικο# σ5λλογοι του δ!&ου στην εκπο&π! «Κυριακ! στο Χωρι»; Ε&ε# &εταφρου&ε την απορ#α κποιων..

Ε,ναι κακ: στην ο να χτ,ζει σκαλοπτια Ελπ#ζω το ργο να το πραγ&ατοπο#ησε ιδι-τη, αρχριο &πετατζ! &ε αυτοχρη&ατοδτηση. Αν αν!κει &ω σε δη&οτικ ργα παρελθντων ετ-ν και παρελθντων λεφτ-ν ττε κρ#&α για λου του ε&πλεκ&ενου. Τα σκαλοπτια βρ#σκονται στο δρ&ο προ τα Κατο5νια. Μνη&ε#α κι αυτ!

 

&ιαβζοντα κανε, το δελτ,ο τ;που για τη συνντηση των &ων τη Β:ρεια Ε;βοια δε πορε, να ην παρατηρσει την σαφ υποχ?ρηση στη θ>ση για νοσοκοε,ο στη Β:ρεια Ε;βοια. Οι &αρχοι ε,ναι ευχαριστη>νοι απ: τα Κ>ντρα Υγε,α και το :νο που ζητο;ν ε,ναι την στελ>χωση του. Μπω θεωρο;ν αξιαλιστικ: το α,τηα για νοσοκοε,ο;

Οι πρ?τε κ:ντρε για την αξιοπο,ηση

Την αντ#θεσ! του για την αξιοπο#ηση τη %η&οτικ! περιουσ#α εξφρασε ο ∑τθη Λιαγκκη και δειξε τον Γιννη Περ!φανο, λγοντα τι &εταφρει το πνε5&α του ΠΑ∑ΟΚ στο %!&ο. Την στιγ&! εκε#νη ο Περ!φανο απουσ#αζε απ την α#θουσα και εξργισε τον Ανδρα Χατζ! που τον δικοψε λγοντα ¨Και γι αυτ ο Περ!φανο φτα#ει;”

 


20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011


11

20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 Εν δω

/ΗΜΟ∑ ΜΑΝΤΟΥ/ΙΟΥ - ΛΙΜΝΗ∑ - ΑΓΙΑ∑ ΑΝΝΑ∑ Πολιτιστικ Καλοκαρι 2011 ε να πλοσιο πργραα πραγατοποιε φτο ο /ο Μαντουδου – Λνη – Αγα =ννα τι Πολιτιστικ του Εκδηλσει – Καλοκαρι 2011. /ιασκορπισνο σε λο τον /ο περιλαβ νει εκδηλσει που εκτενονται απ την παρουσαση του ργου του Παπαδια ντη, φιλολογικ εκδηλσει, συναυλε, παραστ σει καραγκιζη, θεατρικ παραστ σει, παρουσαση βιβλων, γλντια ε παραδοσιακ ουσικ, αθλητικ τουρνου και εκθσει ζωγραφικ και φωτογραφα. Το πργραα ξεκιν ει στι 16 Ιουλου και ολοκληρνετε στι 30 Αυγοστου. Απουσι ζει (για πρτη φορ , σο αφορ τον παλαι /ο Λνη που χουν ια αδι λειπτη

παρουσα τα «Ελνια») το εγ λο ουσικ γεγον , θα κι αυτ πω καταλαβανουε τη οικονοικ δυσπραγα. Εν στο πργραα χουν ενταχθε λε οι πολιτιστικ εκδηλσει που γινντουσαν τα προηγοενα χρνια ετε απ του πρην δου ετε απ πολιτιστικο συλλγου και χουν αξιοποιηθε στο πακρο οι τοπικο χορευτικο σλλογοι, θεατρικ ο δε και ουσικ σχατα. Αρκετ εκδηλσει επαναλαβ νονται σε πολλο χρου και εναι εφαν η απουσα τη κεντρικ ιδα και τη συνοχ των εκδηλσεων. Παρλα αυτ αξζουν πραγατικ πρ βο στου οργανωτ, γιατ και τα χρονικ περιθρια υπρξαν στεν και το εγχερηα εναι αρκετ εγ λο.

Μ

ΕΝΑΕΡΙΟ∑

ΝΑΥΤΙΚΟ∑ ΟΜΙΛΟ∑ ΛΙΜΝΗ∑

4ο Φεστιβ λ Παραδοσιακν Ελληνικν Χορν

Επιτυχε για του αθλητ

∑λλογο πραγατοποησε, την Κυριακ 10 Ιουλου, ε επιτυχα το 4ο Φεστιβ λ Παραδοσιακν Ελληνικν Χορν ε την συετοχ του ∑υλλγου των Ροβιν. ∑την εκδλωση καλεσνοι για συετοχ ταν και ο χορευτικ σλλογο τη Αιδηψο, που δυστυχ λγω τη εγ λη πυρκαγι που εκδηλθηκε την δια ρα στην Β. Εβοια τελικ δεν κατ φερε να συετ σχει. Παρ' λα αυτ , πρπει να ευχαριστσουε και του δυο συλλγου για το ενδιαφρον του να συετ σχουν στο Φεστιβ λ του συλλγου α, αλλ κυρω τον σλλογο των Ροβιν που φερε ει πρα και το δσκολο ργο του να καλψει το κεν τη δικαιολογηνη απου-

Ο

σα του συλλγου τη Αιδηψο. =λλωστε πιστεουε ανταεφτηκε τσο απ το χειροκρτηα του Πηλιτικου κοινο σο και απ την ιδιατερη καζανι που εχε προετοι σει ο γειρα του συλλγου α, ∑ελεβ κο Νκο και που λο ο κσο (χορευτ και κοιν) απλαυσε ετ το πρα τη παρουσαση των χορν καθ και το φθονο και δροσερ κρασ αλλ και τα χορευτικ ακοσατα που ακολοθησαν και δηιοργησαν αυτ την, γε τη κφι, υπροχη βραδι . Mτσι λοιπν ε ετ απ αυτ την εκδλωση, ο σλλογο α προετοι ζεται για τι υπλοιπε εκδηλσει του στα πλασια του θερινο Φεστιβ λ Πηλου «ΕΝΑΕΡΙΑ 2011».

Ο Ναυτικ ιλο Λνη απ 16 Απριλου ω 25 Ιουνου συετεχε ε επιτυχα σε Πανελλνιου αγνε ΙστιοπλοSα για σκ φη τπου Laser 4,7 και Optimist για το το 2011, που διοργανθηκαν υπ την αιγδα τη Ελληνικ Ιστιοπλοϊκ Οοσπονδα και Ναυτικν Ολων. ∑υγκεκρινα στο Πανελλνιο Πρωτ θληα Laser 4.7, που διεξγαγε η Ε.Ι.Ο απ 16 ω 20/4/2011 στο Φ ληρο, ο αθλητ του Ολου α "ΗΜΗΤΡΗ∑ ΚΩΝ. ΞΥΝΟ∑ , ε πολ επιον δωσε τον δικ του αγνα αν εσα σε 147 συνολικ αθλητ και κατατ χθηκε ετ απ συνολικ 9 ιστιοδροε

στον Χρυσ ∑τλο. ∑το Πανελλνιο Κπελλο Optimist 11χρονων 2011, που διεξχθη στην Ιτα απ 15 ω 18/6/2011, ο Ναυτικ ιλο Λνη συετεχε ε τρει πρωτοεφανιζενου σε Πανελλνια /ιοργ νωση αθλητ, που παρ τι δσκολε συνθκε για αυτο, ετ απ 5 συνολικ ιστιοδροε που διεξχθησαν και πολλ ταλαιπωρα στη θ λασσα κατατ χθηκαν σε σνολο 230 αθλητν απ λη την Ελλ δα , ο αθλητ "ΑΥΙ" ΕΥ∑ΤΑΘΙΟΥ ε α πολ καλ εφ νιση στον Αργυρ ∑τλο και οι "ΗΜΗΤΡΗ∑ ΝΙΚ. ΞΥΝΟ∑ και ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ∑ ΧΑΡΤ∑Α∑ στο

Χ λκινο ∑τλο. Αυτ η πρτη δυναικ εφ νιση των αθλητν α, δηιουργε εγ λε ελπδε για την ΙστιοπλοSα στον τπο α. ∑το Πανελλνιο Πρωτ θληα Optimist 2011, που διεξχθη στην Ιτα απ 20 ω 25/6/2011, συετεχαν 297 στο σνολο αθλητ απ λου του Ολου τη Ελλ δα, εκ των οποων 3 αθλητ του Ναυτικο Ολου Λνη, που δωσαν τον δικ του αγνα για να τισουν για α ακη φορ τα χρατα του Ολου α. Οι ΠΑΠΙΛΑ∑ ΚΩΝ/ΝΟ∑ , Τ∑ΙΡΟ"ΗΜΗΤΡΗ∑ ΑΓΓΕΛΟ∑ και ΦΟΝΙΑ"ΑΚΗ∑ ΝΙΚΟ∑, ετ απο 8 ιστιοδροε ε οχι τι καλτερε συνθκε για αυτο ( πνοιε) κατατ χθηκαν στο Χ λκινο ∑τλο των καλτερων αθλητν optimist. Ο Πρεδρο και το /.∑ του Ν.Ο.Λ ευχαριστε τον προπονητ του Ολου α κο ∑τλιο Ηλι δη για την ακοραστη προσπ θεια του, συγχαρει και ευχαριστε του Αθλητ για την προσπ θεια του και του εχεται ακη εγαλτερε επιτυχε και τλο


12

20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 Ματι$

Με το φακ τη Β.Ε

Καταστροφικ( πυρκαγι% στον Dγιο Ξεκνησε απ τον κ%πο η Βαρβ%ρα και 3φτασε στα υπρεια του Αγου Νικολ%ου Αιδη-

ψο<. Καταστρ%φηκαν ελαιοπερβολα, κηπευτικ3 καλλι3ργειε, θανδει εκτ%σει και αγροτο-

κτηνοτροφικ3 εγκαταστ%σει. Η πυρκαγι% παρτι εκδηλθηκε «κ%τω απ την <τη τη πυροσβεστικ(, αφο< το πυροφυλ%κιο απ(χε λι 3να χιλι-

ετρο, δεν κατ3στη δυνατν να σβηστε «εν τη γεν3σει» τη και π(ρε ανεξ3λεγκτε διαστ%σει λγω τη 3νταση του α3ρα. ∑την κατ%σβεση συετεχαν

τ3σσερα πυροσβεστικ% αεροπλ%να και τρα ελικπτερα, λη η δ<ναη τη πυροσβεστικ( και πολλο κ%τοικοι εθελοντ3 απ ην Αιδηψ και τον Dγιο.

Dλλοι κ%νουν βουτι3 στη θ%λασσα και %λλοι βουτι3 για να αζ3ψουν θαλασσιν νερ για την κατ%σβεση τη πυρκαγι%. Απ τη ια το θ3αα και απ την %λλη η καταστροφ(

Φωτογραφζοντα την φωτι%. Για του επισκ3πτε τη Αιδηψο< ο σκηνικ θα εναι αξ3χαστο. Μπ%νιο στην παραλα του Αγου Νικολ%ου και π%νω απ τα κεφ%λια του …η φωτι%!

Kλοι προσπαθο<ν να ην περ%σει η φωτι% απ τον δρο. Ο Νκο Αλεξανδρ( φυλ%ει την κολνα τη "ΕΗ (ω υπ%λληλο "ΕΗ και ο Κστα Χατζ( συντονζει του συντελεστ3 του Ρ%διο Ιστιαα που βοηθο<ν στην κατ%σβεση τη φωτι%.

Το ψεκαστικ του αγρτη απ ην Αιδηψ σε δρ%ση. Kλοι στο 3τωπο για την κατ%σβεση τη φωτι%

Χασαποταβρνα “ Ο Αγιο” Κρατα παραγωγ α - Τι λογικ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΤΗΛ 22260 31301 ΚΙΝ: 6978 308312 ΥΠΕΥΘΗΝΟ∑: ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝ∑ΤΑΝΤΙΝΟ∑


13

20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

Η εκποπ( τη ΕΤ3 «Κυριακ( στο Χωρι» ∑τα Λουτρ% Αιδηψο<

Αν%σα προβολ( για την περιοχ( Η πολ< καλ( εκποπ( τη ΕΤ 3 βρ3θηκε στην Λουτρπολη <στερα απ πρωτοβουλα τη "ηοτικ( Εντητα τη Αιδηψο< και κυρω του 3λου Κυρι%κου Μιχελ%κου. Η εκποπ επικεντρθηκε σε πλ να τη Λουτρπολη, προβ λλοντα τοπα, ιαατικ τουρισ, νηεα, θρησκευτικ τουρισ, ουσεα, παρ δοση, διασκδαση και παροχ τουρισο. Nταν ια πολ καλ διαφι-

ση των προτερη των τη Λουτρπολη, λιστα σε ια περοδο που λοι σκφτονται την ετ την κρση εποχ και την κατεθυνση του τουριστικο προϊντο. Η κινητοποηση ταν εγ λη. Με την εποπτεα τη Προδρου τη /ηοτικ Εντητα Λτσα Παπαποστλου και των /ηοτικν ∑υβολων, επιστρατετηκαν οι ∑λλογοι και κυρω ο ∑λλογο Γυναικν και ο Χορευτικ ∑λλογο για να

παρουσι σουν τελικ να πολ καλ αποτλεσα. Την οργ νωση λων την εχε ο Πρεδρο του /ηοτικο ∑υβουλου και Πρεδρο τη Επιτροπ Τουριστικ Αν πτυξη Γι ννη Αναστασου, εκπροσωπντα ταυτχρονα και τον /ο. Παρουσι στηκαν και εκτθηκαν παραδοσιακ συνταγ, καλλιτεχνατα, παραδοσιακο χορο ε τραγοδια απ ορχστρα. Η «θρυλικ» βοσκοπολα

τραγουδισνη απ τον /ητρη Ζ χο ξεσκωσε το κοιν που εχε κατακλεσει το χρο. Η εκποπ δεν χει διευκρινιστε πτε θα προβληθε, αλλ πιθανν αρχ ∑επτεβρου. Η εκποπ ταν ια καλ αρχ για

το β ρο που θα πρπει να δοθε στην προβολ τη περιοχ στο λλον. Πρα απ αυτ ταν και ια πινελι αισιοδοξα σα στην κατφεια που α χει φρει η καθηεριντητα τη κρση.

∑ε αυτ το τραπ3ζι δεν προ(δρευε ο Γι%ννη Αναστασου αλλ% η παν3ορφη παρουσι%στρια Μ%ντη Χατζηιχα(λ. Kποτε (θελε αυτ( του 3δινε το λγο. Κ%ποιοι 3βγαλαν το %χτι του!

Τρα θα α πει 3να τραγο<δι... ∑υν3ντευξη και απ τον ∑<λλογο «Αν3λιξη»

Αρατω3νο (ρθε ο Παπαντωνπουλο να χορ3ψει τσ%ικο


14

20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 Ειδσει

«∑ΚΥΛΛΙΑ∑ 2011»

Απ το Θεολγο στη Λνη κολυπντα Η εγ%λη στιγ( 3φτασε. O Kιλο Ερασιτεχνν Αλι3ων Λνη «Ο Ποσειδν» διενεργε το Kολυβητικ Mαραθνιο: «1ο "ι%πλου Β. Ευβοϊκο< Κλπου – ∑κυλλα 2011»,

∑τη Λνη Ευβοα, το ∑ ββατο 30 Ιουλου, τι νεκεν στον πρτο επιβεβαιωνο κολυβητ ακρν αποστ σεων στην αρχαιτητα, ο οποο ε τι κολυβητικ του επιδσει και την υποβρχια

δρ ση του διαδρα τισε σηαντικ ρλο στη νικηφρα ναυαχα του Αρτεισου, στη Βρεια Εβοια. Εναι ευρω γνωστ τι οι αγνε ακρν αποστ σεων π ντα αποτελοσαν ια διαχρονικ πρκληση

και ια ακα παρακαταθκη του Ελληνικο Πολιτισο για τι γενι των ανθρπων του παρελθντο, του παρντο και του λλοντο. Ο ιλ α επιδικοντα να αναβισει και να επαναφρει, σε επο-

χ δσκολε, το αθλητικ και ολυπιακ ιδεδε διαορφνει να νο σκ α ευγενο συναγωνισο και ια δοκιασα σωατικ και ψυχικ αντοχ, ακρι απ τι σκοπιτητε του πρωταθλητισο.

Με την εκδλωση αυτ επιχειρεται ταυτχρονα η ευαισθητοποηση τη κοιν γνη για την προφλαξη του Ευβοϊκο Κλπου απ ανθρωπογενε παρεβ σει και η αν ληψη πρωτοβουλα για την ανακρυ-

ξη του «παρ λιου Κανδηλου» ω περιοχ εγ λη περιβαλλοντικ και οικολογικ σηασα, η οποα χρζει προστασα. Οι κολυβητ καλονται να διανσουν ια απσταση περπου 13 Κ. απ τη Θση λιανιο-Λεχονα (πλησον οικισο Οσα Θεολγου) ε κατ ληξη τη ∑κ λα τη Λνη, χωρ να χρησιοποισουν πτεργια λλα βοηθητικ σα πλεση (πλην γυαλιν, σκουφιο, αναπνευστρο). Για την ασφ λει των κολυβητν/τριν χουν ληφθε λα τα προβλεπενα για τι περιπτσει αυτ τρα, εν θα συνοδεονται και απ ηχανοκνητε β ρκε και ταχπλοα σκ φη που θα διαθτουν

ασρατη επικοινωνα και λλα υποστηρικτικ σα. Τερατσαντε θα θεωρονται λοι οι αθλητ που θα ανβουν στη ∑κ λα τη Λνη στην παρακεενη αγκ λη, προσθεν Ειρηνοδικεου, χρι 3 ρε ετ τον τερατισ του πρτου κολυβητ. Θα λ βουν ρο 20 κολυβητ και 4 κολυβτριε ηλικα απ 18 ω 48 ετν (ο κατ λογο στον πνακα) εν στην βοθεια του αγνα θα βρσκονται 35

επαγγελατικ , ερασιτεχνικ και ιστιοπλοϊκ σκ φη. Ιατρο του Αγνα θα εναι οι γιατρο τη Λνη Γεωργου Αλξανδρο, Κουρκουβ Ανδρα και Χρυσο λη Νκο. Επση στο χρο θα παραβρσκονται 4 τοα του Ε.Ε.∑. ω διασστε – ναυαγοσστε. Χορηγ επικοινωνα του αγνα εναι το blog limniotika.blogspot.com και η εφηερδα «Βρεια Εβοια»

∑κυλλα: Mνα δειν αρχαο κολυβητ (480 π.Χ.) Απ την πολιτεα ∑κινη, Ευβοων εποκων τη Παλλνη Χαλκδικ, ταν ο ∑κυλλα ∑κλλι ακη ∑κλαξ και ∑κλλο – ονοαστ κολυβητ, (στο ακροβοτι και στο κολβι … σωστ «σκυλψαρο !...») Αιχ λωτο του στλου του Ξρξη, στα Μηδικ (αζ ε την κρη του Xδνα, που και σ’ αυτν εχε διδ ξει την τχνη του), επιχερησαν ε επιτυχα στου Αφτε τη Μαγνησα – απναντι του Αρτεισου τη Εβοια – δολιοφθορ κατ των πλοων του Ξρξη. Με συνεχε αθρη-

τε καταδσει στην τρικυισνη θ λασσα, κοψαν τα σχοινι που συγκρατοσαν στι γκυρ του τα Περσικ πλοα, ε αποτλεσα πολλ απ’ αυτ να εξωκελουν και να καταστραφον στα βρ χια τη Μαγνησα (σερα «Ξυλοφ γο»). ∑τη συνχεια, οι δυο «κο ντο» - δολιοφθορε, πτε ε ακροβοτια και πτε ε κολυβοδροα, κατφυγαν στου συπατριτε του Mλληνε του Αρτεισου, διανοντα την απστευτη απσταση των 80 σταδων (περπου 13 χιλιετρων), ενηερνοντ του για τι προ-

θσει και τι κυκλωτικ κινσει του εχθρικο στλου. Οι Mλληνε του τησαν ω ρωε και οι Αφικτονε αναθηατικ στου /ελφο. ∑τα Ρωαϊκ Χρνια, επισκπτη ο Νρωνα απσπασε του εντυπωσιακο αναθατο την εικνα τη Xδνα (και ε λλα …500 γλυπτ !...) τη ετφερε στη Ρη. Κεενο: /ητρη Αποστλου – «Ελνιο» Πηγ -ΠΑΠΥΡΟ∑-ΛΑΡΟΥ∑ (Μ. Εγκυκλοπαδεια) - Χ. ΓΙΟΒΑΝΗ «ΗΡΟ/ΟΤΟΥ Ι∑ΤΟΡΙΑΙ» (Α´ΓΥΜΝΑ∑ΙΟΥ) «ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ ΕΚΕΙ ∑ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ» Αλξ. Καλη.


15

20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

SUPER MARKET

Ìåßãìáôá ôñïöþí ¢ëåõñá - ¼óðñéá ÃåùñãéêÜ åñãáëåßá ÕãñáÝñéá Åßäç êÞðïõ 

ÁñôåìÞóéïí ÉóôéáßáòÔçë.: 22260 40500, 22260 41190 Êéí.: 6972 810554

×ÑÙÌÁÔÁ - ÌÏÍÙÔÉÊÁ - ÓÉÄÇÑÉÊÁÕÄÑÁÕËÉÊÁ-ÅÑÃÁËÅÉÁ-ÊÏËËÅÓÄÅÎÁÌÅÍÅÓ-ÔÆÁÊÉÁ-ÌÐÁÑÌÐÅÊÉÏÕ ÂÏÈÑÏÉ-ÊÁÕÓÏÎÕËÁ-ÊÁÑÂÏÕÍÁ 31ï ÷éë. Åèí. Ïäïý Éóôéáßáò ×áëêßäáò - ÅëëçíéêÜ Åõâïßáò Ôçë.: 22260 42268, 6974838076

ÌÏÍÙÓÅÉÓ ÁÖÑÏÌÐÅÔÁ - ÃÅÌÉÓÌÁÔÁ - ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÏ ÄÁÐÅÄÏ -ÅËÉÊÏÐÔÅÑÁÊÉ- ÅÌÐÏÑÉÏ - ÅÖÁÑÌÏÃÇ ÌÏÍÙÔÉÊÙÍ

Ð. ÌÁÑÃÁÑÇÓ - Á. ÔÓÏÐÁÍÁÊÇÓ Ï.Å. ÌÁÑÌÁÑÁ - ÃÑÁÍÉÔÅÓ ÅÍÅÑÃÅÉÁÊÁ ÔÆÁÊÉÁ ÁÅÑÏÈÅÑÌÁ - ÊÁËÏÑÉÖÅÑ ØÇÓÔÁÑÉÅÓ - ÖÏÕÑÍÁÊÉÁ ÐÅÔÑÅÓ ÄÉÁÖÏÑÅÓ 

ÁÃÉÏÓ ÁÉÄÇØÏÕ - ÔÇË./FAX: 22260 31540

ÁËÁÔÆÁÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ

ÅÌÐÏÑÉÁ ÅËÁÓÔÉÊÙÍ - ÆÁÍÔÅÓ

Ôçë. & Fax: 22270 22539 - Ìáíôïýäé


16

20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 %ποψη

/ΙΕΞΟ/Ο∑

Μα κρ%ζει η θ%λασσα Τελευταα διαβ ζω στον βορειοεβοιτικο τπο πω αρκετ τοα που ειναν νεργα στα εγ λα αστικ κντρα, ξαναγρισαν στα χωρι του και ρχισαν να καλλιεργον τα δικ του τα πατρικ του χωρ φια, εξασφαλζοντα το επιοσιο και συβ λλοντα στην αποκντρωση. Λγο καιρ πριν εγ λο ιδιωτικ τηλεοπτικ καν λι δειξε τη σχολ σωστικν και πυροσβεστικν σων του επορικο ναυτικο στον Ασπρπυργο, ια εβδο δα παρακολοθηση για τα καττερα πληρατα. η οποα λειτουργοσε πλρη απ νου και λιγτερο νου που θελαν να παρκ ρουν. Για τα παραπ νω λοιπν ισχει η ρση «ουδν κακν αιγ καλο» δεν ποροε δυστυχ να ισχυριστοε το διο και για του νου α επιστονε που ξενιτεονται για να δηιουργσουν καριρα. Για α ακη φορ η Ελλ δα χ νει τον ανθ τη αφο τον εχε ξαναχ σει ετ τη λξη του Β παγκοσου πολου και του εφλιου που ακολοθησε. ∑αν παλι ναυτικ θα αναφερθ στο ναυτικ επ γγελα που γνωρζω καλτερα. Για του νεργου στεργιανο που δεν διαθτουν σοβαρ κτηατικ εισδηα πω για παρ δειγα τη δικ α ορειν περιοχ παρ νο στηρζονται στο επδοα ανεργα στην ηιαπασχληση (part time και delivery) εναι καλτερα να παρκ ρουν, ββαια η παγκσια φεση χει πλξει το διεθν επριο κατ συνπεια και την επορικ α ναυτιλα που ασχολεται σχεδν αποκλειστικ ε τι διεθνε εταφορ και σγουρα του νου ναυτικο δεν πρκειται να του υποδεχτον ε ανοιχτ αγκ λε και να του δσουν λεφτ ε τη σσουλα, ω χουε πολλ πλοα, απασχληση θα βρουν και ο ισθ του θα εναι καλτερο απ το επδοα ανεργα τη ηιαπασχληση εν παρ λληλα η υπηρεσα του θα τρχει ε τρι ντα ηρε το να που

συπεριλαβ νει Κυριακ και αργε και χι 24 ρε πω τη στεργι . Η χρα α που περιβρχεται απ θ λασσα και τα πολλ νησι α, οδγησε του κατοκου τη απ τα υθολογικ ακα χρνια ε τα ονξυλα να ταξιδψουν ω την απναντι ακτ και ε την π ροδο των χρνων τα πλοα εγ λωσαν και πλθυναν ε αποτλεσα να αναπτξουν το επριο, τη επικοινωνε και να εγαλσουν τι γνωριε του τι προσωπικ αλλ και τι οικογενειακ του σχσει. ∑αν παρνθεση να αναφρω και δο αξιοσηεωτα πρ γατα: α) Παρ λληλα ε το επορικ α ναυτικ, αναπτχθηκε και το Πολεικ α Ναυτικ, το οποο σαν πλο απ τα αρχαα χρνια χρι \σερα ποτ του δεν ηττθηκε β)Οι Mλληνε ναυτικο χρι τη δικ ου γενι ειρωνευασταν του τορκου ναυτιλλενου ε το πασγνωστο « Μ λτα γικ». ∑ερα η Τουρκα αποτελε εγ λη ναυτιλιακ δναη και κατατ σσεται βδοη στην παγκσια ναυτιλα! ∑υνεπ «ην γελ ην γελαστε, ην τα π θει και τα ντραπε». Απ τη εταπολτευση και ετ το υπουργεο επορικ ναυτιλα τρει φορ συγχωνετηκε και δο φορ επανλθε, ευχαστε να τριτσει η επαναφορ του αφο η η κρατικοδαιτη ναυτιλα και ο τουρισ α αποτελον του οικονοικο α αιοδτε και αξζουν προσοχ. Απ τα αρχαα ακη χρνια που αναπτχθηκε η ναυτιλα πολλο πλοτισαν εν και οι περισστεροι υπλοιποι ευηεροσαν. Μχρι πρσφατα σοι ακολοθησαν το ναυτικ επ γγελα και υπηρτησαν τη θ λασσα ε πστη εκενη εξασφ λισε στου διου και στι οικογνει του α αξιοπρεπ διαβωση και ποτ δεν πενασαν. Απ τα αρχαα λοιπν χρνια οι Mλληνε ναυτικο ευηεροσαν εν το χρα κυκλοφοροσε και στου στεριανο και επιθυα

λων του ταν τα χρνια που ζοσαν και τα υπλοιπα που του εινα να τα περ σουν ε υγεα και χαρ , απ ττε λοιπν χρι σερα παρανει η δια ευχ και ο χαιρετισ: Χαρειν και Υγειανειν, υγεα και χαρ γει χαρ . Θα αναφρω και να χαρακτηριστικ παρ δειγα που δεχνει τη διαφορ αν εσα σε α και του υπλοιπου γειτονικο λαο τη ανατολικ Μεσογεου, ε εξαρεση του Φονικε που εκενοι ανπτυξαν τη ναυτιλα του και το επριο. Οι υπλοιποι στην συντριπτικ του πλειοψηφα σαν ποινε στην νυδρη γη του και ο καθνα του ορεγταν τα πηγ δια ε νερ του γετον του, τι καλε του, τα λογ του, τα κοπ δια των αιγοπροβ των του τι τυχν ορφε γυνακε του τι νεαρ κρε του. Αλληλοσφαζντουσαν λοιπν απ ττε χρι σερα ε τη λογικ τη αντεκδκηση σε λο τη το εγαλεο και η ση ηλικα των ανδρν δεν ξεπερνοσε τα τριανταδο χρνια, το ζητοενο λοιπν εκενο δεν ταν η υγεα αφο νοι ταν και οι περισστερο την εχαν , το ποθοενο ταν η ειρνη « ∑αλ » λοιπν για του =ραβε «∑αλ» για του Εβραου, λλωστε και ο Κριο ετ την Αν σταση Του, ταν εφανιζταν ξαφνικ αν εσα στου Μαθητ Του που φιλονικοσαν για την πρωτοκαθεδρα τη διαδοχ « Ειρνη υν» του λεγε. Το ναυτικ επ γγελα πω και λα τα λλα χει και εκενο τι δυσκολε του, ω οι σηεριν συνθκε εργασα, ενδιατηση, στιση, ψυχαγωγα και διαβωση εναι πολλ καλτερε απ εκενε που εε ζσαε και α ην αναφρουε τα δυσκολτερα των γονιν α και των παπποδων α, σο για την παλιννστηση ε ξοδα του πλοου σερα χει περιοριστε απ παντο στο εξ ηνο σε αντθεη ε το χρνο το δεκαοκτ ηνο που σχυε για α, αναλγω του τπου απλυσ α, ω για να λε την αλθεια, αν ο ναυτικ θλει οικονοικ να ορθοποδσει και να

φτι ξει να ικρ κοπδεα που θα του επιτρψει να ζσει λγο περισστερο ε την οικογνεια του, να αγορ σει κ τι να κ νει και επισκευ, πρπει να εργαστε το χρνο του. Το σκληρτερο ω λων για του γγαου εναι ο προσωριν χωρισ τη οικογνεια και για το λγο αυτ οι παντρενοι πριν αποφασσουν να ταξιδψουν, επιβ λλεται πρτα να το συζητσουν ε τι συζγου των, αφο εκενε του γνρισαν σαν

στεριανο. ποιοι λοιπν αποφασσουν να παρκ ρουν α εναι καλοτ ξιδοι τουλ χιστον σο εδ επικρατον δσκολε συνθκε που ακ ρι να διαψευσθ γιατ δεν εαι ειδικ «ετ Χριστν Προφτη» για του εργαζενου οι καλ συνθκε τη στερι θα αργσουν πολλ δεκαετε να επανλθουν, γι´’ αυτ σγουρα δεν πρκειται να το ετανισουν. Θδωρο Αποστλου

ΠΑΠΠΑ∑ ΜΠΕΤΟΝ

ΗΜΕΡΙ"Α ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ∑ ∑ΚΥΡΟ"ΕΜΑΤΟ∑

ην Τετ ρτη 13 Ιουλου γινε στην αθουσα του Κυνηγετικο ∑υλλγου Ιστιαα ηερδα για τι τεχνολογε γρω απ το σκυρδερα. /ιοργανωτ ταν η επιχερηση ετοου σκυροδατο «ΠΑΠΠΑ∑ ΜΠΕΤΟΝ». Οιλητ ταν οι κ.κ. Νκο Νικολ%ου Χηικ Μηχανικ, λο του Ελληνικο Τατο ∑κυροδατο στο Τεχνικ Επιελητριο Ελλ δο και συνεργ τη του ΤΕΙ Πειραι , Χρ(στο Χατζηγι%ννη, Πολιτικ Μηχανικ συνεργ τη του ΤΕΙ Πειραι . Οι οιλητ αναφρθηκαν στι νε τεχνολογε γρω απ την παραγωγ του ετοου σκυροδατο, του καννε που πρπει να τηρονται στα αδραν υλικ , στο νερ, στην προετοιασα και στην παραγωγ. Επση τι

Τ

πρπει να τηρεται κατ την ντληση, εταφορ , δι στρωση και συπκνωση. Γενικ ταν ια πολ ενδιαφρουσα ηερδα και την παρακολοθησαν, εργολ βοι οικοδον, επιχειρηατε σκυροδατο, Πολιτικο Μηχανικο και επαγγελατε γρω απ τι κατασκευ. Ο υπεθυνο τη διοργ νωση "η(τρη Παππ%, τνισε τι «η ενηρωση γρω απ τι νε τεχνολογε στον κλ δο του ετοου σκυροδατο εναι απαρατητε για κ θε επαγγελατα η επιστονα, για να πορον οι κατασκευ να ανταποκρνονται στι σγχρονε κατασκευ και καννε. Mτσι ω επιχερηση στον κλ δο του τοιου σκυροδατο πραε την πρωτοβουλα για την σηεριν ενηρωση».


17

20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 Ειδσει

ΕΠΙ∑ΤΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

«Γιατ τα ‘σκιαζε η φοβ3ρα και τα πλ%κωνε η σκλαβι%» Mτσι θλει να καταγγελει ο κ. ΓΙΑΝΝΑΚΗ∑ ΝΙΚΟΛΑΟ∑, πρην υπ λληλο τη 3η /ΕΚΕ του ΥΠΕΧΩ/Ε ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ : Χωρικο κ. ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ. Πρην υπ λληλο τη 3η /ΕΚΕ του ΥΠΕΧΩ/Ε, του νιου προσωπικο του κλ δου /Ε του ΜΕ-ΧΕΙΡΙ∑ΤΗ∑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΓΕΩΝ, γνωστ ω χειριστ ηχανατο Γκρϊτερ. Ο κ. Γιανν κη απεθυνε προ λου του λειτουργο του Κρ του, ω υπ λληλο του ΥΠΕΧΩ/Ε, απ το το 1979 ω τον Οκτβριο του 2005. Την 23.10.2005 κατθεσε ια καταγγελα στην εισαγγελα πρωτοδικν Λαα ε τα στοιχεα τη υπ’ αρ. Μον. Α-Β-Μ ΑΟ5ΓΧ-1664, ε πολλαπλ στοιχεα – γεγοντα, πω παρ βαση καθκοντο των υπαλλλων τη υπηρεσα τη 3η /ΕΚΕ υπηρετοντε πω ατασθαλε, απ τε ει β ρο του Κρ του, ακη και των εργαζονων πολιτν, απ εκτελοντε καθκοντο του Προϊστανου και του Υφιστανου τη Υπηρεσα τη 3η /ΕΚΕ. Αργτερα γινε /Ε∑Ε. Ο Φ κελο περιεχε πολλ στοιχεα που αφορ την εγκατ σταση εργοταξου που γιναν τον Απρλιο ου 1991, ετ απ ατηα των ορεινν κοινοττων τη περιοχ. Το Υπουργεο /ηοσων ργων ε την υπ αρ. Πρωτ. 4552/1.5.1991 απφασ του καθρισε την εγκατ σταση του κλιακου τη 3η /ΕΚΕ, σε δησιο χρο στου Παπ δε τη Βρεια Εβοια. /ιτι εκε, β σει των στοιχεων του, εναι το πιο επικνδυνο σηεο στο οποο συβανουν οι συχντερε κατολισθσει – χιονοπτσει και αποκλεισο απ τι χιονοπτσει. Το κλι κιο εγκαταστ θη ε δαπ νε του Ελληνικο /ηοσου. Με πολ εγ λο κστο. Κοινοποιθηκε προ το ΥΠΕΧΩ/Ε απ τον Προϊστ -

ενο τη 3η /ΕΚΕ κ. Κοκκιν κη ε το υπ αρ. Ζ690/4-18/91 γγραφο και η λειτουργα του κλιακου διρκησε ω 12.10.1993. Ποιο χει την ευθνη; Η ποιο επωφελθηκε απ ην εγκατ λειψη, τι φθορ και την ολικ απλεια των υλικν και εξαρτη των των εγκαταστ σεων και υλικν οικοδον που απωλσθηκαν; Ποιο θα πληρσει τα χρη που οι αρδιοι υπ λληλοι ω εντολοδχοι προ την εκτλεση αυτο του ργου, καταχρ στηκαν τα τιολγια αγορ υλικν των ιδιωτν τη Βρεια Εβοια, χωρ να επιστρψουν τα αναγραφενα υλικ και χρηατικ αξα του ποσο, που βρσκουν τον κ. Γιανν κη ω εντολοδχο συννοχο, ω επικεφαλ του συνεργεου Βρεια Εβοια χρι την 12.10.1993, που ενεργν ω επικεφαλ εκτελε ο εργ τη κ. Γιανν κο Νικλαο του Κωνσταντνου, κ τοικο Γουβν; Με ποια στοιχεα εγγρ φων και συγκ λυψη αναλαβ νει τι αροδιτητε τη Υπηρεσα και εντολοδχο σε 12ελ προσωπικ; Με ποια εντολ υπηρεσα απσυρε του εργαζενου στο χωρι του στι Γοβε, που η εγκατ λειψη του εργοταξου στου Παπ δε απ του εργαζενου εχε σαν αποτλεσα την 10.7.2010 την τχη τη κατεδαφσεω απ αγνστου χωρικο ολοσχερ. Αποθκε Υλικν, τουαλτα, δρευση, /ΕΗ, παλτφρα 6χ8 υπερυψωνη, του 1.70 εκατοστν, 2000 τε χια τσιεντλιθοι, 15 σ κοι τσιντα, 3 βαρλια ασβστη, αοχ λικα, Κοντϊνερ 5χ3, κολνα φωτισο θυλη, κολνα ανετρο κιλοβατρα /ΕΗ 150 τ.., ασφαλτοστρωνο π ρκινγκ οχη των. ∑ε ποιν θα χρεωθον κ. Γιανν κο, ποιο εναι ο αβανταδρο εντολοδχο σου; Θα πρπει να α ενηερσει, ω υπεθυνο που εκτελοσε ω το 2007. Νια η παρ νοα εναι θα ΕΙ∑ΑΓΓΕΛΕΑ. πω επση το Κοντϊνερ το πρε κ ποιο

e-ail:voriaevia@gmail.com ÊÙÄ.5076 ÇÌÅÑÏÌÇÍÉÁ ÅÊÄÏÓÇÓ: ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ÉÄÉÏÊÔÇÓÉÁ: ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÂÏÑÅÉÏÅÕÂÏÚÊÙÍ ÌÅËÅÔÙÍ ÅÊÄÏÔÇÓ: ÐÁÍÔÅËÇÓ ÁÃÃÅËÏÕ - ÔÈ 72 - ÉÓÔÉÁÉÁ 34200 ÊÉÍ.: 6972 230401 ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÓÊÏÕÑÁÓ ÁÍÔÙÍÇÓ ÑÅÔÓÉÍÏËÁÊÊÏÓ ËÉÌÍÇÓ 34005, ÔÇË.: 6947154318,e-mail:antonskou@yahoo.gr ∑ΕΛΙ/ΟΠΟΙΗ∑Η: ∑ΚΟΥΡΑ∑ ΑΝΤΩΝΗ∑ ÅÄÑÁ: ÔÈ 72 - ÉÓÔÉÁÉÁ

κτηνοτρφο γιδοβοσκ απ την Κερασι ε την επωνυα (αναφρετε νοα). Το κανε στ νη. Με ποια εντολ; Το Α.Τ Λνη που υπ γεται η περιοχ τι κανε ω σερα ετ την καταγγελα ου την 12.7.2010, για την ενργεια συλλξεω στοιχεων των ενεργν επωνω τη κατεδαφσεω του εργοταξου στου Παπ δε, οι αρδιοι κριοι υπ λληλοι του ΥΠΕΧΩ/Ε; Γιατ δεν ευαισθητοποιθηκε κανε; /ιτι κ ποιου προφαν θλησαν να του καλψουν. Η νοοθεσα του Κρ του που κρατ τα ατρ νταχτα στοιχεα, που χει καταθσει ο κ. Γιανν κη, ω γνστη των πραγ των επ του παρντο, γιατ δεν τον καλον προ κατ θεση ενπιον τετ α τετ ε του κληθντε ενχου, υπεθυνου λειτουργο τη 3η /ΕΚΕ του ΥΠΕΧΩ/Ε η /Ε∑Ε Λαα, ονοατικ πω εναι εγγεγρανοι, ακη και ε σλγκαν: (ΦΙΑ∑ΚΟΙ ΤΩΝ ΑΠΑΤΕΩΝΩΝ). Ο κ. Γιανν κη στην καταγγελα του, την 23.10.2005, που χει καταθσει γρ φει και στοιχεα, ε ονοατεπνυο νεκρο, γιατ δεν απ ντησε κανε. Μπω δεν την δι βασε κανε αρδιο η πω η καλτερη λση εναι να πανει στο αρχεο του Πρωτοδικεου Χαλκδα; Τον θανντα Κωνσταντνο /ηητρου Χουλι ρα κ τοικο Παγντα που απεβωσε στον Παγντα κατ του εκχιονισο τον Φεβρου ριο του 2005, που εκτελοσε η /Ε∑Ε Χαλκδα η Λαα επ τη Ε.Ο Χαλκδα – Λουτρν Αιδηψο, αυτ που τον πρε απ το σπτι του τα χαρ ατα τον επστρεψε στο σπτι του η τον εκτλεσε θαν σια ε την εντολ τη Υπηρεσα του Κρ του που λγεται /Ε∑Ε. Και εναι ο ππτο εξ αυτν. ∑ε εν συνεχεα πορεα τη ζω το χωρικν τη κεντρικ και βρεια Εβοια ε την κατεδ φιση του εργοταξου στου Παπ δε που εναι το δετερο σε σηεο υψετρο ετ τον Παγντα, σε περπτωση συβ ντο εγκλωβισο απ χιονοπτσει ε θανατηφρα συβ ντα σε ποιν θα χρενονται οι ευθνε; Ο Κ.Η…. η Κ.Θ … ο Κ.∑ … ∑την σνταξη των γερντων η στη λση του αρχεου. Το 1996 ο κ. ∑ητη α απσπασε απ την ισθοδοσα α 176 ευρ ηνιαω, παρ νοα, ε β ση των στοιχεων που την χει χρεωθε προ δικ σιο ο κ. Αλξη Μητρπουλο και εναι σε πορεα το οικπεδο που αγρασαν

στι Γοβε το 1995 η ποιο ο κ. Προϊστ ενο /Ε∑Ε-Λαα και γενικ οι εγκαταστ σει που γιναν εν υπρχε το εργοτ ξιο στου Παπ δε ποιο ταν ο χρηατιστ αυτο, ποιο εναι γενικ το κστο του εργοταξου στι Γοβε, τι εξυπηρετε και απ 13 λη εργαζονων χουν ενει πντε ετ την λξη τη υπηρεσα των υπηρετοντων, σε ποιν θα καταχωρηθε το εργοτ ξιο αυτ, που εχε το ατηα τη αφαρεση του 13ου και 14ου ισθο συν εον συντελεστ των συντ ξεων των φορολογουνων. Γιατ δεν απαντ κανε; Γιατ δεν την δι βασε κανε υπεθυνο; λοι αθοι, νοχο κανε και η λση στο αρχεο! Λξαν. Και τα χρη ων δικαιοχων εργαζονων ποιο θα του

τα αναλ βει; Κριοι Νοοθτε του Κρ του περινει την υπεθυνη λση ο καταγγλλων κ. Γιανν κη Νικλαο. Αλλι θα α τα εκφωνσει σε τηλεοπτικο σταθο. Αν δεν υπ ρξει λση, να κληθον παντε προ εκφνηση δικαωση τετ α τετ, επινει σω του φλλου τη Εφηερδα τη Βρεια Εβοια ο χωρικ κ. Γιανν κη Νικλαο. Με πιο πολλ καυτ γεγοντα απ τη ναντι του /ηοσου που καταχρ στηκαν τα ταεα του κρ του και περινουν να γεσουν ε την περικοπ συντ ξεων των γερντων. ∑ε αναον ΓΙΑΝΝΑΚΗ∑ ΝΙΚΟΛΑΟ∑

Με επιτυχα και φ3το το Ρ%λλυ τη Βρεια Ε<βοια Nταν κ τι πρωτοποριακ για την Αιδηψ να φιλοξενσει φτο ε επιτυχα το Ρ λλυ τη Βρεια Εβοια, που τε-

αν γκη και απ λλε ορφ τουρισο πραν του ιαατικο που προσφρει. Το φετιν Ρ λλυ εναι ια καλ αρχ». Ο

νει να γνει πλον θεσ και να π ρει ακη εγαλτερε διαστ σει εθνικο επιπδου. Οι διοργανωτ καναν τι καλτερο ποροσαν για την οαλ διεξαγωγ του αγνα που στφτηκε ε επιτυχα. Ο θεσ ξεκνησε πριν τσσερα στον /ο Αρτεισου και ε επικεφαλ τον Αντιδαρχο Γι ννη Κοντζι . Η διοργ νωση σφωνα ε δηλσει που κανε κατ την απονο των επ θλων στου νικητ «γινε ε την λογικ να ενισχυθε το πνεα συνεργασα, σφωνα ε την Καλλικρατικ φιλοσοφα. Η Λουτρπολη χει

∑λλογο «Ανλιξη», ταν απ αυτο που πραν ολκληρο το β ρο τη ευθνη τη διοργ νωση, αζ ε πολλο επαγγελατε τη πλη που στριξαν την διοργ νωση. Τον /ο Ιστιαα εκπροσπησε, εκτ του Αντιδη ρχου Γι ννη Κοντζι που ταν και ο επνευστ τη διοργ νωση στα Λουτρ Αιδηψο, ο Πρεδρο του /ηοτικο ∑υβουλου Γι ννη Αναστασου, που απεθυνε χαιρετισ εκ ρου του /η ρχου και ξεκνησε τι απονο.


18

20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 %ρθρο

ÍÉÊÏËÁÏÓ.Ó.ÃÅÙÑÃÏÐÏÕËÏÓ

ÅÉÄÉÊÏÓ ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓ Å.Á.Õ.Í.ÅÕÂÏÉÁÓ ÁÍÔÉÐÑÏÓÙÐÏÓ Ð.Ï.ÁÓ.Õ Εναι ιδωα του Mλληνα πολιτικο ταν ρχεται αντιτωπο ε την πραγατικτητα και ταν ρχονται στην επιφ νεια οι αδυναε του να ορθνει το αν στη του και ετ εγ λη ευκολα να αποποιεται τι ευθνε του και να τι εταφρει στου λλου. /εν φτ νει που δεν προχωρ ει τποτα, λγω λλειψη ρευστο στο /ο Ιστιαα- Αιδηψο, καταλαβανουε πλον ετ λπη

τι το πλοο χει π ρει για τα καλ λ θο ρτα. Και τι δεν ακοε και βλπουε καθηεριν . Παρ νοο εργαστριο παραγωγ ασφαλτοεγατο! Λειτουργα παρ νοη χωατερ! Οχατα δηοσου ανασφ λιστα και χρη που ξεπερνον τα 12.000.000 Ευρ και για λα αυτ ευθνεται η κακ αντιπολιτευτικ τακτικ που καταγγλλει και β ζει επδια στην οαλ λειτουργα του /ου! Για αυτ αγαπητοε η χρα βολιαξε, για αυτ φτ σαε στο εγαλτερο τλα τη ιστορα, για αυτ χρωστ ε τα αλλι τη κεφαλ α, γιατ τσι ικροπολιτικ , ευκαιριακ και συφεροντολογικ κινοασταν προ φελο των λγων για πολλ χρνια, ρη ζοντα το κρ το. Mφτασε η ρα στι ρε α επιτλου να αλλ ξει αυτ και θα αλλ ξει. /εν εναι καταστ σει αυτ που ζοε, δεν εναι εικνα δου αυτ που παρουσι ζεται και αν κ ποιοι θεωρον τι χουν εγαλουργσει στην

ΓΙΑ ΟΛΑ ΦΤΑΙΕΙ ΤΟ ΓΚΑΖΟΝ!! τοπικ αυτοδιοκηση, καλ εναι να επισκεφθον και λλου /ου τη χρα α και ττε σω συνειδητοποισουν τι καναν πολ λγα για να νιθουν καλ και να περπατ νε ε το κεφ λι ψηλ . Κωοπλει γε τε λακκοβε και χωατδροου, ε σοβαρτατη λλειψη υποδον, ε ανπαρκτε αθλητικ εγκαταστ σει, ε ελλιπ πολιτιστικ αν πτυξη. Και εδ θα το ξαναπ για ια ακη φορ , π λι καλ που πρασε να Ευαγγελπουλο και φτιαξε στην Ιστιαα ορισνα ργα υποδο, που βγαλε τον κσο στην πλατεα ε το πολιτιστικ Αγουστο που στριζε τι πολιτιστικ δρ σει και ταν ο συγχωρενο τσο ετριφρων που ποτ δεν κοκορετηκε δησια για το ργο που κανε και ρχονται λλοι σερα και καυχινται τι υπρξαν ω /αρχοι καλτερο του. Τι να πει κανε. ∑ερα θα πω και κ τι λλο σηαντι-

κ και ο νον νοετω. λα στην πολιτικ και γενικτερα στη ζω χουν ια αρχ και να τλο, καλ εναι αυτ να το αντιλαβαναστε νοι α στο σωστ χρνο. Η ιστορα θα α κρνει λου, ακα και αυτο που ε νο πρσχηα τη αταιοδοξα του, την προσωπικ του φιλοδοξα, το οιοδποτε φελο, τι ντριγκε, τα προσωπικ του ση, τι αντιπ θειε του, εξθεσαν εν τλει στα τια του περισστερου κσου ια σχεδν ρτια εικνα, γιατ το αποτλεσα των εκλογν ετρ ει και αυτ ταν να σοβαρ νυα για λου. Καλ εναι ω να παραδειγατιζαστε απ τα λ θη α, τα λ θη των λλων και απ οτιδποτε ποιοτικτερο πορε να α προσφρει ο διπλαν α, γιατ αναφισβτητα υπ ρχουν κ ποιοι αν χι πιο ξυπνοι, πιο ικανο απ ε . Εναι αδιανητο να απαιτε απ κ ποιον που δεν συ-

ερζεται τι ιδε σου και τι απψει σου να συφωνσει αζ σου, εναι ανεπτρεπτο να απαιτε σπλευση ε την αντιπολτευση σε οτιδποτε πρ ττει. Ττε αλθεια ποιο ο λγο να υφσταται αυτ; ∑ε πρ ξει που ενδεδειγνα προσφρουν καλ στον τπο δεν νοζω να αντιτθεται κανε, σε λανθασνε ω διαδρο η αντδραση εναι επιβεβληνη. Με τη δεδονη περα που χω, γνωρζω αρκετ καλ τι ταν βαδζει σννοα δεν υπ ρχει καννα επδιο στο δι βα σου. Κανε δεν πορε να παρακ ψει το Νο, καα νσταση, πορε ββαια να σε καθυστερσουν λγο ε νοικ τερτπια, αλλ ταν χει δκιο και πσο λλον ταν διαθτει και ισχυρ πλειοψηφα, δεν σε ανακπτει κανε. σα ακογονται λοιπν σερα εξυπηρετον συγκεκρινου σκοπο και εναποθτουν δικα α δση ακα λ σπη σε συγκε-

κρινο αποδκτη. Τα λγια εναι περιττ . Πριν απ λγε ηρε εχαε ια καταστροφικ φωτι στην περιοχ τη Αιδηψο. Κ ντε ια βλτα στα ρια τη Ιστιαα να δετε που χουν φτ σει τα ξερχορτα. Ακα και σε δηοτικ περιουσα δεν λειτουργε τποτα και οι ευθνε δεν πορον να εταφρονται στη ειοψηφα. Η ιλαροτραγωδα αυτ πρπει να π ρει τλο. ποιο δεν πορε να σηκσει το β ρο των ευθυνν οφελει για το καλ του τπου να π ρει τη σωστ απφαση. Οι δητε πληρνουν για να χουν αυτ που δικαιονται, ια ανθρπινη καθηεριντητα. Την χουν; /εν την χουν και υπ ρχουν αδι σειστε αποδεξει για αυτ. Πρπον εναι λοιπν αυτο που σερα ιλον πολ και καυχινται να σιωπσουν, να σκψουν το κεφ λι και να στρωθον στη δουλει γιατ ο κσο ξπνησε απ το λθαργο αγανακτισνο και χει τια και βλπει και υαλ και κρνει.

ÃÉÁ ÔÇÍ õãåßá ÓÁÓ ÖÕÓÉÊÏÈÅÑÁÐÅÉÁ ÄÉÁ ÔÙÍ ×ÅÉÑÙÍ

Åë. ÂåíéæÝëïõ 13 (ðëçóßïí Ãáëáîßá) ÉÓÔÉÁÉÁ

ÔÓÉÑÏÆÏÃËÏÕ ÌÁÑÊÏÓ

Ôçë.: 6936 568922 , 22260 54865 åñã: 22260 54776 tsirozogloumt@in.gr

ÏÑÈÏÐÅÄÉÊÏÓ ÖÕÓÉÊÏÈÅÑÁÐÅÕÔÇÓ Ï.Ì.Ñ.Ô. (ÌÝëïò ôçò I.F.M.O.T.)

ÂÁÓÉËÅÉÏÓ ÐÁÐÁÅÕÓÔÁÈÉÏÕ ÌÁÉÅÕÔÇÑ – ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ - ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÏÓ ÓõìâÜóåéò ìå Ôáìåßá - ÄÝ÷åôáé êáèçìåñéíÜ 28çò Ïêôùâñßïõ 6, êåíôñéêÞ ðëáôåßá Éóôéáßá Ôçë. Éáôñåßïõ: 22260 55810 - Êéí. 6944 434518

ÓÔÁÕÑÏÓ Ê. ÌÐËÅÔÓÁÓ ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ - ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ Åñìïý 5, Ë. Áéäçøïý 34 300 Ôçë. Éáôñåßïõ: 22260 60160 - Êéí.: 6973 307639

ÃÅÙÑÃÉÁ ÄÅÃÅÑÌÅÔÆÏÃËÏÕ ÖõóéêïèåñáðåõôÞñéï Ëßìíç Åõâïßáò Ôçë.: 22270 31003 Êéí: 6982 717785, e-mail: egiurgia@yahoo.gr

ÁÍÁÓÔÁÓÉÁ ÃÊÉÆÁ Ïñèïäïíôéêüò ÌÝëïò ôçò ÏñèïäïíôéêÞò Åôáéñåßáò ÅëëÜäïò Óôáìðüñç 2 (2ïò üñïöïò) (Ýíôáíôé Áã. Áèáíáóßïõ) Éóôéáßá - ÄÝ÷åôáé ìå ñáíôåâïý Ôçë.: 22260 52731 - Êéí: 6973 533149

ÈÅÏÄ. Ã. ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ ÅÉÄÉÊÏÓ ÊÁÑÄÉÏËÏÃÏÓ ÌÝëïò ôçò ÅëëçíéêÞò ÊáñäéïëïãéêÞò Åôáéñåßáò ÌÝëïò åôáéñåßáò ìåëÝôçò õðÝñôáóçò Õðåñç÷ïãñáöÞìáôá êáñäéÜò & áããåßùí Ôçë.: 22260 53356, ôçë. ïéêßáò: 22260 22133 Κιν.: 6977 716268 emai: papateo@mail.gr Πρω": 8:00 - 13:30 Τρ"τη & Π+πτη απ;γευα 18:00 -20:00 (ε ραντεβο)

ÊÔÇÍÉÁÔÑÅÉÏ

MVDr ÔÓÉÔÓÉÃÊÏÓ ÃÉÙÑÃÏÓ

ÉÙÁÍÍÇÓ ÁÍ. ÊÑÁÂÁÑÉÔÇÓ ÅÉÄÉÊÏÓ ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÏÖÈÁËÌÉÁÔÑÏÓ ÓõìâåâëçìÝíïò ìå ôï ÄçìüóéïÔÁ×Õ-ÍÁÔ-ÔÕÄÊÕ êëð ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá Éóôéáßáò (äßðëá óôçí ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá) Ôçë. Fax: 22260 69340 -Êéí. 6974 004555

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΗΛΙΑ∑ ÅΙ ΙΚΟ∑ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟ∑ (stress echo-Holter Ρυθο-Triplex Καρδια Holter πιεση- Test κοπσεω) Éóôéáßá-Ðëáôåßá Áãßïõ Ãåùñãßïõ ( "πλα στο ταχυδροε"ο) Ôçë.: 22260 52005 - Êéí: 6973 047807

ÓÏÕÑÁÓ Á. ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ×åéñïõñãüò Ïõñïëüãïò – Áíäñïëüãïò ÌÝëïò ôçò ÅëëçíéêÞò ÏõñïëïãéêÞò Åôáéñåßáò 25çò Ìáñôßïõ 14, Éóôéáßá Ôçë : 2226054524, Êéí. 6945289397 Email: Kos.souras@yahoo.gr

ÅËÅÍÇ Ã. ÍÉÅÑÑÇ ÌÁÉÅÕÔÇÑÁÓ ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ-ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÏÓ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí Éáôñåßï: Éóôéáßá Ôçë/FÁ× 22260 56110 Êéí: 6945971467-6972910924 ÌáéåõôÞñéï «ÌÇÔÅÑÁ»: 2106869000 ÌáéåõôÞñéï «ËÇÔÙ»: 2106902000

ÅÌÌÁÍÏÕÇËÉÄÇ ÓÌÁÑÙ

Äåñìáôïëüãïò - Áöñïäéóéïëüãïò Ðáéäïäåñìáôïëïãßá ÁéóèçôéêÞ - ÅðåìâáôéêÞ Äåñìáôïëïãßá ÊåíôñéêÞ Ðëáôåßá Éóôéáßáò (¢íùèåí Alpha Bank) Ôçë.: 22260 53703 - Êéí.: 6932 915529 ÄÝ÷åôáé êáèçìåñéíÜ: 9 - 2 ôï ðñùú êáé 6 - 8 ôï áðüãåõìá

ÍÔÅËÉÏÕ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÁ Øõ÷ïëüãïò - Ðáéäïøõ÷ïëüãïò ÌÝëïò Ðáíåëëçíßïõ Øõ÷ïëïãéêïý Óõëëüãïõ Ìðéæáíßïõ 1, Éóôéáßá Ôçë.: 22263 00654 - Êéí.: 6945 124420 ÄÝ÷åôáé ìå ñåíôåâïý

ÓÐÕÑÏÓ ÆÁ×ÁÑÇÓ Åéäéêüò Ðíåõìïíïëüãïò – Ðáèïëüãïò ÌÝëïò ôçò European Respiratory Society Åë. ÂåíéæÝëïõ 5 Éóôéáßá (ðñþçí Éáôñåßï Ôóáëßäç) Ôçë : 2226056150, Êéí. 6972819574 ÄÝ÷åôáé : Ðñùú 08.00-13.30, Áð.18.00-20.00 Åêôüò ÔåôÜñôçò

ΛΙΝΑ ΜΑΡΓΕΤΗ- ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟ∑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟ∑ Ν+α ηοτικD Οδ; (;πισθεν ΟΤΕ) Ιστια"α Ôçë: 22260 56132 -Κιν: 6932 631351

ÉÙÁÍÍÇÓ Ã. ÊÏÔÆÉÁÓ ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ Éáôñåßï: 8çò Ìáúïõ - Éóôéáßá (Ðëáôåßá Áãßïõ Ãåùñãßïõ) Ôçë: 22260 56156 Êéí: 6937 270372

Ðñüëçøç-ÁãùãÞ ìéêñþí æþùí, Åìâïëéáóìïß ÊôçíéáôñéêÜ öÜñìáêá - Âéôáìßíåò ÊôçíïôñïöéêÜ åßäç - ÁîåóïõÜñ æþùí

ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÏÑÖÁÍÏÓ ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÏÖÈÁËÌÉÁÔÑÏÓ 25çò Ìáñôßïõ 14 3ïò ¼ñïöïò Éóôéáßá Ôçë. Éáôñåßïõ 22260 - 52200 Ïéêßáò 22260-55221, Êéí. 6944 183017

ÖÕÓÉÊÏÈÅÑÁÐÅÉÁ ÌÁÑÊÏÓ ÔÓÉÑÉÆÏÃËÏÕ ÅËÅÍÇ ÔÓÉÃÊÑÉÓÔÁÑÇ ÅéäéêåõìÝíï: Ïñèïðáéäéêüò öõóéêïèåñáðåõôéêÞò 25çò Ìáñôßïõ 14 Éóôéáßá Ôçë. Åñã: 22260 54865 Ïéêßá: 22260 54776 Êéí: 6936568922

ÁÍÔÙÍÉÏÕ Ì. ÌÁÑÉÁ ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ - ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ Ðëáôåßá Áã. Ãåùñãßïõ - Éóôéáßá 34 200 Ôçë. Éáôñåßïõ: 22260 53833 Êéí.: 6974 813992 e-mail: mar.anton@yahoo.gr

×ÑÇÓÔÏÓ Ã. ÓÊÏÐÅËÉÔÇÓ ÅÉÄÉÊÏÓ ÐÁÈÏËÏÃÏÓ Ðôõ÷éïý÷ïò Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí ôÝùò Éáôñüò ÐÃÍÁ «Ï ÅÕÁÃÃÅËÉÓÌÏÓ» ÄÝ÷åôáé : Ðñùß êáèçìåñéíÜ : 8:30 – 13:00 Áðüãåõìá : Ôñßôç-ÐÝìðôç 18:00-20:30 ÊåíôñéêÞ Ðëáôåßá Éóôéáßáò Ôçë. 22260-53713 êéí.6973-248382

ÊÏÑÖÉÁÔÇ 80 -ÉÓÔÉÁÉÁ ÅÕÂÏÉÁÓ 22260 54745 - 22270 92025 - 6972404496


19

20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 Ιστορικ

Ελ<νιον Αγε- Μ%κιστο- Οροβαι- Κεγχραια – Αιγαον – Αγηϊδα

Ροβιε –( Οροβαι)- Κεχρι3 (Κεγχρεια)

Ιστορα Πολιτισ

Ροβιε –( Οροβαι) Και η πλη αυτ εναι απ τι αρχαιτερε αζ ε τι λλε πλει τη Β/ Εβοια. Βρσκεται σα σ’ να θαυ σιο οικολογικ περιβ λλον ε τα πευκφυτα βουν Τελθριο και Καβαλ ρη στα βρεια τη, τον απραντο ελαινα και τι ακτ του Β. Ευβοϊκο γρω τη. Ο Θουκυδδη και ο ∑τρ βων αναφρουν στα αρχαα χρνια τι υπρχε η πλη Οροβαι κοντ στι πλει Ελνιο και Αγε, που λατρευταν ο Ηρακλ και ο Απλλωνα. Προ τι του Απλλωνα υπρχε το ονοαστ αντεο στου πρποδε του ρου Τελθριο του ∑ελινοντιου Απλλωνα. «Και Οροβαι εν ω Μαντεον ην αψευδστατον ην αντεον του ∑ελινοντιου Απλλονο» (∑τρ βων σ.445) ∑την Αρχαα πλη υπρχε και να αφιερωνο στον Ηρακλ (Ν. Μπελ ρα- ελνιον) «Η εν Οροβαι δασδη παρ τη θ λασσα αγευτικ κρα, η καλοενη χρι και σερον «Αρ κλη» πρπει να το λσο αφιερωνο στον Ηρακλα, σω και ο να αυτο» Για το ετυολογικ του ονατο, ο ελνιο καθηγητ φιλολογα Φλιππα Αυγρο γρ φει: Οι πλει και τα χωρι τη Βρεια Εβοια χουν φυτωνυικ ονατα, ε ελ χιστε εξαιρσει. Για τι Ροβι αναφρει «Οροβαι, απ το ροβο =ρεβθι, ρεβιθι ».

Επση ο καθηγητ φιλολογα και πρην γυνασι ρχη Γυνασου Λνη, σε ια αξιλογη ρευνα που παρουσασε στο συνδριο ονοατολογα στη Λνο λει: Οροβαι, φυτνυο απ το κτηνοτροφικ φυτ ρβη, αρχ. ροβο υποκορ. Ορβιον. Το ρβι – ρβη. Mγγραφα του /ου Αιγαων, ε ηεροηνα 15 Ιανουαρου 1861 αρτυρον πω η ραβ θα ταν το βασικ εισδηα των κατοκων. Αρκετο οικισο και χνη οχυρωατικν ργων χουν βρεθε στου οικισο Παλαιοχρι, Κοκορτσα, στο Κραση και σα στι Ροι. Εναι τη κλασικ Περιδου και χρησιοποιθηκαν χρι την εποχ τη φραγκοκρατα. Η πλη των Οροβων κατεστρ φη ολοσχερ απ το φοβερ σεισ και παλιρροϊκ κα (Θουκυδδη, 426 π.χ.) αζ ε λλε παραλιακ πλει και ακτ τη Β/ Εβοια. Τατα τη παραλιακ περιοχ τη καταβυθστηκαν και η θ λασσα κ λυψε ρο τη στερι , το παλιρροϊκ κα πληρησε την πλη και πνιξε σου απ του κατοκου δεν πρεσαν να αποακρυνθον στα ορειν . Απ ττε δεν ξαναγρισαν. Αυτ εναι και να βασικ λγο που οι Οροβαι, η Αιγ κι λλε παρ λιε πλει εχαν απ ττε απουσα απ τα ιστορικ Ευβοϊκ δρενα. ∑τι σηεριν Ροβι ο οικισ παρουσι σετε π λι στου Βυζαντινο χρνου και συνεχζεται επ φραγκοκρατα, δεγα τη οποα εναι ο πργο, ο οποο κατ του ειδικο κτστηκε την περοδο 1255- 1258 απ τον Γουλιλ-

Παρεμβάσεις Η Πολιτικ( Προστασα για την αντιετπιση πυρκαγιν Ο συντονισ των δρ σεων σε εππεδο προστασα των δασν, αλλ και η κατ ρτιση σχεδων για την εση και αποτελεσατικ επβαση σε περπτωση εκδλωση πυρκαγι εναι οι αναγκαε προϋποθσει για την Πολιτικ Προστασα τη βρεια Εβοια. ∑το πλασιο τη εποικοδοητικ συνεργασα εναι απαρατητο να συζητηθον και να αποφασιστον βελτισει που εναι

αναγκαε στι υποδο καθ και συπληρωατικ τρα στε Περιφρεια, /οι, Πυροσβεστικ Υπηρεσα, Αστυνοα, /ασαρχεα, /ασικο ∑υνεταιρισο και λοι οι λλοι επλεκενοι φορε να επιτχουν το καλτερο δυνατ αποτλεσα. Κοιν πεποθηση λων εναι η αν γκη διεκδκηση περισστερων κονδυλων προκεινου να καλυφθον οι κτακτε αν γκε και η προετοιασα των

φορων ε τα κατ λληλα σα για την αντιετπισ του. Η παρξη εν καλ οργανωνου δικτου επιτρηση των δασικν περιοχν και η λειτουργα επ 24ρου β σεω εν στελεχωνου κντρου επιχειρσεων, ε παρ λληλη ενεργοποηση των εθελοντικν ο δων εναι δυνατ να αντιετωπσουν αποτελεσατικ του κινδνου απ δασικ πυρκαγι στη βρεια Εβοια.

γρ%φει ο Γι%ννη Ψαρρ - Μ%κιστο

ο Β´ τον Βιλλαρδουνο, πργκιπα τη ΑχαSα. Xστερα απ τη Μικρασιατικ καταστροφ και την ανταλλαγ των πληθυσν το 1925, οι Ροβι φιλοξνησαν αρκετο πρσφυγε, οι οποοι ε την εργασα του δωσαν να ζωντ νια στην κοινωνικ και οικονοικ ζω του χωριο. Mνα επση εκλεκτ πολτη των Ροβιν υπρξε η κ. =ννα Απ. Παπαδοπολου το γνο Μιχαλ Μελ και αδελφ του ρωα του Μακεδονικο αγνα Παλου Μελ . Η κ. Παπαδοπολου τιθηκε ε το παρ σηο του ∑ωτρω το 1914 και το βραβεο αυτοθυσα το 1928 που αζ ε πολλ λλε Ελληνδε πρσφεραν στου δσκολου Εθνικο αγνε. Για την συνολικ προσφορ τη, ονο στηκε «Μητρα τη Ελλ δα» Κεχρι3 (Κεγχρεια) Οι Κεχρι εναι να ορειν- πεδιν χωρι, που λγω τη γεωγραφικ του θση, συνδει τι ακτ του Βρειου Ευβοϊκο Κλπου στα δυτικ του και στι ακτ του Αιγαου Πελ γου στα ανατολικ του. Εναι περικυκλωνο απ τρα βουν , το Ξηρ ρο, το Μισοπτρι και τον Μ κιστο. Ετυολογα Κεχρι: απ το Κεγχρ (κεχρ). Με το νοα «Κεγχρεα» υπ ρχουν πολλ αρχαα τοπωνια σ´ λη την Ελλ δα (Φλιππα Αυγρο) το νοα του χωριο Κεχρι, οφελεται κατ π σα πιθαντητα στην εγ λη παραγωγ κεχριο, που γινταν στην περιοχ παλαιτερα ( Καλη- Αποκ λυψη)

Ιστορικλα στοιχεα /υτικ του χωριο στη θση Κ στρο χει εντοπιστ οικισ γεωετρικ και κλασικ περιδου. Οχυρσει τη δια εποχ χουν βρεθε στη θση ∑τεφανιο. ∑το ψωα Μεσοπτρι υπρξε οχυρ τη κλασικ εποχ που χρησιοποιθηκε ω του εσαιωνικο χρνου. Ακη υπ ρχουν ερεπια τετρ γωνου πργου τη ενετοκρατα. Πιο κ τω Ν/ του χωριο υπ ρχει να τοπο ε πολ πυκν χλωρδα, που λγεται Λιγοτ απ το εσαιωνικ χωρι «Λιγοτ » στο τοπο αυτ υπ ρχει και ια παραδοσιακ βρυσολα, που συνδεται κι αυτ ε ναν παραδοσιακ θρλο, το πρασα απ εκε του θρυλικο ιππτη Ερωτκριτου. Να τι λει ο Βιτσντσο Κορν ρο για τον ορφο αυτ θρλο « /ψα εγ λη γρκησα στον πλεο εκενο Γυρεοντα να βρ νερο σι σ´ναν πρνο Κι που οπρ ου οφανσθει Κουτσουναρ κι τρπα ∑ινω βρσκω το νερ ∑του χαρακιο τη τρπα» Η περιοχ κατ την τουρκοκρατα ταν τσιφλκι του Καρ - Αλ, ω ετ την απελευθρωση παραχωρθηκε στον αγωνιστ τη επαν σταση =γγελο Τοπ ζη. Αργτερα το 1925 παραχωρθηκε στου ακτονε γεωργο. Και το χωρι αυτ δχτηκε πολλο πρσφυγε απ τη Μ. Ασα. λοι ω χ ριν τη εργατικτητα του και τη συνεργασα του ε την τοπικ κοινωνα κατ φεραν γργορα να ενσωατωθον και να προοδεσουν χρι σερα.ΤΕΛΟ∑

Με την π3να του κ.Παναγιτη Γεωργου Κο<βαρη

Ανοιχτ( πληγ( το παραεπριο Να παταχθε το παραεπριο , δηλαδ το παρ νοο επριο , στην Εβοια. Οι ποροι και γενικτερα ο κσο χουν αγανακτσει. ∑ε λε τι πλει και τα χωρι τη Εβοια κ θε καρυδι καρδια , ε ναν τορβ ο καθνα , πουλ νε σχεδν τα π ντα. Mτσι , το παραεπριο αποτελε ανοιχτ πληγ για την αγορ , την απασχληση και τα ταεα του /ηοσου. Ο αριθ των παρ νοων προϊντων που κυκλοφορον σε ελληνικ δαφο χει τετραπλασιαστε την τελευταα δεκαετα και δη ο τζρο του

το χρνο κυανεται σε 20 - 25 δισ. ευρ. ∑φωνα ε εκτισει του υπουργεου Οικονοικν εξαιτα του παραεπορου χ νονται ετησω περπου 6 ε 8 δισ. ευρ απ φορολογικ σοδα και σηαντικ ασφαλιστικ εισφορ , καθ εναι α απ τι αιτε που αυξ νεται η ανεργα. λοι α γνωρζουε τι το παραεπριο αποτελε τη σηαντικτερη σω αιτα τη επιδηα λουκτων στα αγαζι , γεγον που προκαλε δκαια την οργ των επρων. Πολλο επαγγελατε , αγανακτισνοι απ την απα-

ρ δεκτη αυτ κατ σταση , προαναγγλλουν τι , αν δεν παρθον σντοα αποτελεσατικ τρα προστασα του υγιο νιου επορου και δωξη του παραεπορου , θα επιζητσουν τι κινητοποισει. Ξεκαθαρζουν λιστα τι εναι διατεθεινοι να βγουν οι διοι στου δρου ε τα προϊντα του. Οι αρδιε αρχ , χωρ λλη καθυστρηση , εναι απαρατητο να δσουν ια αν σα στου ικροεσαου επρου. Α ην ξεχνον τι οι επαγγελατε αποτελον τη “ ραχοκοκαλι ” τη οικονοα.

Αναγκαιτητα η αξιοποηση τη δηοτικ( περιουσα Βινουε την οικονοικ κρση, υπ ρχει εγ λο θα αξιοποηση τη κρατικ περιουσα και ω οι περισστεροι δοι τη χρα δεχνουν να ην ενδιαφρονται να αξιοποισουν την περιουσα του. ∑τη βρεια Εβοια οι δηοτικ αρχ εξακολουθον να ην αξιοποιον πλρω τη δηοτικ περιουσα, παρτι χουν επιπλον λγου λγω και τη δσκολη οικο-

νοικ συγκυρα να ασχοληθον ε την αξιοποησ τη, στε να αποκτσουν περισστερε δυναττητε σκηση κοινωνικ πολιτικ προ φελο των δηοτν του. σο οι δοι τη βρεια Εβοια δεν αξιοποιον πλρω την περιουσα του εναι εκτεθεινοι στην κοιν γνη των δηοτν του. Eπιβ λλεται γι’ αυτ, εσα, να αλλ ξουν στ ση.


20

20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 Ιστορ,α

Ιστορία – Λαογραφία – Παράδοση

Γρ%φει ο "η(τρη Αποστλου - Ελ<νιο

ΟΙ ΠΡΟΪ∑ΤΟΡΙΚΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑ∑ Οι Φλεγ<ε Οι Φλεγε θεωρονταν Θρ κε και ρθαν απ’ την Θεσσαλα στην Βοιωτα, στην Λοκρδα και απ κει στην Εβοια. Γεν ρχη του ο Φλεγα (σχση ε φλγε), που ταν γι του =ρη (σχση ε καταστροφ) και παππο του Ασκληπιο. Nταν λγεται ασεβε προ του θεο και τσι αντιετπι-

σαν την οργ του θεο Ποσειδνα που του χτπησε ε την τραιν του στον τπο του νησιο που κατοικοσαν. Ο Βυζ ντιο (γρ ψαε) του ταυτζει ε του Ιστιαου και τσι φρονται κι αυτο σαν Θεσσαλικ λα του γρω Ολπου. Απ’ την πολλ ασβει του δεν δστασαν να κ ψουν ω και το Μαντεο των /ελφν. Ο ιστορικ Γουναρπουλο θλει «συβολικ» τη υθολογικ τιωρα του απ’ τον Ποσειδνα και την παραλληλζει εστοχα ε την σεισογεν «εσηστο Εβοια» του ∑τρ βωνα και τι Ευβοϊκ απ σεισο καταστροφ. Mτσι – αν οι Φλεγε ταυτζονται ε του Ιστιαου, ττε η «τιωρα» του απ’ τον Ποσειδνα φανερνεται απ’ την ηφαιστειακ Ιστιαιτιδα (που γρ -

ψαε σε προηγοενα), κι απ’ τι θεροπηγ τη παρ κ τω Αιδηψο. Για τον γγαντα Τιτυ αναφερθκαε «στα γεωλογικ χρνια του τπου α». Κι επαε πω συβολζει τι γεωλογικ αναταραχ, κι επαε πω τον σκτωσε η Αρτιδα. Οι Φλεγε, λοιπν, τον εχαν για εθνικ του ρωα… Εδ, βλποντα τη σχση

γεωλογικν καταστροφν, ΤιτυοΕυβοα-Φλεγυν, αξζει ν’ αναφερθοε σε κ τι παραπλσιο. ∑την Καπανα τη Ιταλα, κοντ στι αρχαιτατε Ευβοϊκ αποικε Κη και Νεαπλεω, υπρχε η πλη Φλγρα. ∑το εκε «Φλεγραο πεδο», (Φλεγενο πεδο;) πστευαν πω γιναν οι χε εταξ θεν και τιτ νων. (σκεφτετε τα Ιταλικ ηφαστεια). Οι "ρ<οπε Οι /ροπε φρονται κι αυτο σαν Πελασγο. =λλοι του θλουν ακη και σαν Ιωνικ φλλο. Βασικ κατοκησαν στην ντια Εβοια, γρω απ’ την Κ ρυστο και τα ∑τρα. Nρθαν απ’ την Λυκα και Λυκαονα τη Μικρ Ασα, πρτα στη Αργολδα, που ονο σθη-

καν Κκλωπε. =λλοι σω τη Προποντδα φθασαν στον Μαλλιακ κλπο και απ εκε διωγνοι απ’ του /ωριε περ σανε στην Εβοια (γρω στα 1500 πχ). Γεν ρχη του ταν ο /ρωψ, γι του Απλλωνα, εν η /ρυπη, κρη του βασιλι /ροπα, συνλθε ε τον Απλλωνα. Λατρεανε τον /α ε την Nρα και τοτο φανεται

στην λατρεα του θεϊκο ζευγαριο π νω στο ρο χη τη ντια Εβοια. (Υποθτουν πω το γνωστ δρακσπιτο τη χη ταν /ρυπικ να του υψηλο θεϊκο ζεγου). Παρτι οι /ροπε κατοκησαν βασικ στην ντια Εβοια, εν τοτοι του αναφρω, γιατ τποτε δεν βεβαινει πω δεν θα ποροσε να εχανε κατοικσει (σε ικρτερη κλακα) και σε λλα σηεα του νησιο. Μπορε η Εβοια σαν ακρνησο να διαιρεται απ’ του ορεινο γκου των βουνν τη σε τρα ευδι κριτα τατα (βρειο-κεντρικ-ντιο), πορε να αναφρονται σαν βασικο κ τοικοι του βρειου τατο οι Περραιβο, οι Ιστιαοι, οι Mλλοπε του κεντρικο οι Κουρτε και οι =βαντε του ντου οι

/ροπε, ω… συρατοπλγατα δεν υπρχαν. Mτσι θα βλπαε Κουρτε και στο δικ α βρειο τα (που εναι γεγον). =βαντε σε ολκληρο το νησ (που εναι σγουρο), και /ροπε (στω σε ικρτερη κλακα) π λι σ’ ολκληρο το νησ. Οι /ροπε και η /ρυοπικ λατρεα, σω ακροφεγγζουν αδναα και χλω τα κατ λοιπ του – χρι και σερα. Οι δασικο δρυο κι οι /ρυνε, τα υπεραιωνβια δντρα-στοιχει , οι οξυ και οι πρνοι που ακολουθονε πιστ υπαθριου τπου λατρεα, οι ξωτικ /ρυ δε και οι δεντροστοιχειωνε Ααδρυ δε, οι κουφαλιασνε βελανιδι (δρυ-πε) και κ ποιο καντλι που αν βανε ω τι ρε α εσ’ στην κουφ λα του (σαν εδο εικονοστ σι), ακη και το γιορτιν γορικο γκυ ε τα πριονιστ φλλα τη βελανιδι (που πορε να α φτασε σερα ευρωπαϊκ), εναι ω αποειν ρι τη Κελτικ-/ρυοπικ λατρεα, καθ οι /ρυϊδε εχαν φυλετικ συγγνεια σαν βορεθιντερο παρακλ δι των /ρυπων. λα αυτ ω εναι τα ζωνταν λεψανα των αρχαων δρυοπικν λατρευτικν υστηρων. Που φανερνουν την παρουσα του πσω στου χρνου… Οι Τριφ<λλιοι Η Εβοια δχτηκε αποκου κι απ’ την Πελοπννησο. Μσα σ’ αυτο. Α δοε του Τριφλλιου. Η Τριφυλλα ταν χρα τη δυτικ Πελοποννσου. ∑την αρχαιτητα ανκε στην Ηλεα, (σερα ω υπ γεται στον νο Μεσσηνα). ∑φωνα ε υθολογικ παρ δοση ο Τρφυλλο ταν γι του Αρκ δα και τη Λαοδ εια, απ’ τον οποο πρε το νο τη η χρα: Τριφυλλα. Γρ φοντα σε προηγοενο (και δηοσιευνο δη) κενενο για το βρειο-ευβοϊκ α βουν Καντλι, (το Μ κιστο των αρχαων) παρουσασα τι απψει ου σε ια προσπ θεια αναζτηση τη προλευση αυτ τη ονοασα του βουνο σαν Μ κιστο. Εχαν βρεθε οοιτητε εταξ Μακιστα (χρα τη Τριφυλλα. Μ κιστου – πλη τη Τριφυλλα (που χωρι Μ κιστο υπ ρχει ακη στην εκε περιοχ), και γιναν παραλληλισο ε τον δικ α Μ κιστο (Κανδλι), παραλληλισο που υποδηλνουν κ ποια Τριφυλλιακ δραστηριτητα και παρουσα στον τπο α.


21

20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ιστορ,α

Θα πρπει να τονισθε πω και ια απ´ τι δι φορε εκδοχ σχετικ ε την καταγωγ τη ευβοϊκ α Ερτρια, εναι πω ονο σθηκε τσι απ

πλ ανογει τον Προϋπολογισ (εναι στο ντερνετ), βλπει τα νοερα και ξεκιν απλο υπολογισο. 1)Εισπρ ττουε περ τα 40 δι ευρ το χρνο και ξοδεουε περ τα 60 (Κατ’ αναλογα εναι σαν να βγ ζω 1.000 ευρ το να και να χαλ ω 1.500). 2) Χρωστ ε περ τα 360 δισ. ευρ ε σοδα 40

Α

τον οικιστ Ερετρια , ο οποο ταν και π λι απ’ την πλη Μ κιστο τη Τριφυλλα. ω α ξαναγυρσουε στην κοντιν περιοχ α και α προ-

(λλεια). β) 20 δι που εναι οι τκοι των δανεων. γ) 40 δι που εναι χοντρικ και το κεφ λαιο των δανεων. ∑νολο 80 δι. (Αναλογικ εναι σαν να βγ ζω 12.000 ευρ το χρνο, και για να διατηροαι στη ζω και εκτ φυλακ να πρπει να βρσκω ακη 24.000 κ θε χρνο). Ανακεφαλαωση:

Απ δω και πρα σταατ ει η χρηατοδτηση οπτε α εξετ σουε τι επιλογ που χω ω εργαζενο, οι οποε εναι βασικ τσσερι: 1) Να βρω 2η και 3η δουλει αυξ νοντα τα σοδα του (αν πτυξη). 2) Να περικψω τι αν γκε ου και να εισω τα ξοδα ου (περικοπ). 3) Να διαπραγατευτ ε την τρ πεζα το δ νειο

βληατιστοε λγο στην προλευση (τη λξη) ∑τροφυλι . (Η ∑τροφυλι δεχνει να κρβει σ’ στα χατ τη αρχαε ρζε και παλι καταβολ. Αυτ φανεται κι απ’ τα τοπωνι τη κι απ λεγενα των κατοκων τη και καλλιεργητν, για πολλ θελια, θρασατα κλπ). Υπ ρχουν δι φορε λαϊκ και παραδοσιακ εκδοχ σχετικ ε την εξγηση του ονατο τη πλη. πω, τι προρχεται απ’ την στροφ τη ελι (στροφ-ελι ), η απ’ το στροφλι (να εδο φυτο η και οργ νου για την επεξεργασα του νατο), η ακηκι απ’ το στρψιο των φλλων στο φσηα του αρα. Mχω τη γνη πω λε αυτ οι παραδοσιακ εκδοχ, εναι απλοϊκ λαϊκ προσπ θειε π νω στην επεξγηση τη ονοασα, που σω ω να κρβονται σα τη αρχαα Τριφυλλικ στοιχεα: Τρι(ΦΥΛΙΑ), ∑τρ(ΦΥΛΙΑ), ∑τρο(ΦΥΛΙΑ).

Η αλλοωση τη ονοασα εναι σχεδν ανεπασθητη (και σκεφτκατε το χ ο των χρνων που πρασαν)… και κ τι επ πλον σηαντικ. ∑τροφυλι θα συναντσουε ακη (τσο στην ευρτερη περιοχ τη αρχαα του Τριφυλιακ προλευση), σο κι αλλο. Mτσι, ∑τροφυλι θα βροε ια εγ λη πευκφυτη περιοχ τη Β./ Πελοποννσου (ε σπουδαα σερα τουριστικ κνηση), αλλ και ∑τροφυλι νησ κι, κοντ στην λινοθ λασσα τη Αγουλιντσα (/. Πελοποννσου). Ακη, ∑τροφλι θα βροε στη Κηφισι , αλλ και ∑τροφυλι π λι στη Ν./. ∑κι θο. Και λε ββαια αυτ οι ∑τροφυλι, δεν βρισκντουσαν οτε… «στη στροφ ελι », οτε νο σ’ αυτ στρβαν τα φλλα. Αντθετα, βρσκουε κ ποια κοιν ρζα και σω κοιν καταγωγ. Την Πελοποννησιακ Τριφυλλα. (συνεχζεται)

Με αφορ( τη δι3λευση του Απ. Πα<λου

ΕΚ"ΗΛΩ∑Η ∑ΤΟΝ ΦΑΡΟ ΤΗ∑ BΑ∑ΙΛΙΝΑ∑

Οικονοικ%: Απλ3 αλ(θειε... Απλ% αθηατικ%... δισ. πω προεπα. (Κατ’ αναλογα εναι σαν να βγ ζω 12.000 ευρ το χρνο και να χρωστ ω 108.000). 3) Μνο οι ετσιοι τκοι για τα δ νεια που χουε δη π ρει (και φ ει εννοεται) εναι χοντρικ 20 δισ. (Κατ’ αναλογα εναι σαν να βγ ζω 1.000 ευρ το να και για τκου στεγαστικο δανεου, χωρ το κεφ λαιο, να δνωπερ τα 500 ευρ). 4) Για να λειτουργοε κανονικ σαν χρα, πρπει κ θε χρνο να βρσκουε τα κ τωθι ποσ : α) 20 δι που εναι τα παραπ νω ξοδα α

1) Εαι να εργαζενο που βγ ζω 1.000 ευρ το να. 2) Οι προσωπικ ου αν γκε εναι περπου 1.500 ευρ το να. 3) Τα δ νεια ου ανρχονται σε 1.500 ευρ το να. 4) Μου λεπουν δηλαδ 2.000 ευρ κ θε να και χρωστ ω ακη 108.000. 5) Με βλπετε να κρατ ω το σπτι ου για πολ καιρ ακα; Με σοδα 1.000 και ξοδα 3.000 το να η νη επιλογ ου ταν να καλπτω τa 2.000 ε νο δανεισ. Μχρι τρα οι τρ πεζε ε κ λυπταν.

ου ε επκταση και εωση των δσεων (αναδι ρθρωση). 4) Να πουλσω κο τι τη περιουσα ου για να ξεχρεσω ρο του δανεου (ιδιωτικοποισει). Βασικ πορ να χρησιοποισω απ ια ω και τσσερι επιλογ, σο περισστερε τσο πιο γργορα θα ξεπλξω απ’ λα αυτ . /εν θα αναφερθ στι συβουλ των κο των (πω στην εκποπ ”Για λογαριασ σα”) στον εργαζενο τη ιστορα α... Τα συπερ σατα δικ σα... Jimmys

∑τον φ ρο τη Bασιλνα στο βορειοδυτικ κρο τη Ευβοα γιορτ στηκε στι 2 Ιουλου, πω και κ θε χρνο η διλευση του Αποστολου Παλου. Ο οποο προερχενο απ τη Βροια στα τησε στο σηεο αυτ λγω τη θαλασσοταραχ. ∑ε ια θαυ σια εκδλωση την οποα τησαν ε την παρουσα του ο πρεδρο του /.∑ δου ΙστιααΑιδηψο κο Αναστασου Ιω ννη οι αντιδαρχοι Ζ χαρη και Κοντζι ο ηθοποι Κστα Πρκα και πλθο κσου. Την εκδλωση κλεισε ε εντυπωσιακ οολογουνω τρπο η χορευτικ ο δα Λ. Αιδηψο προσφροντα στου παρευρισκενου πολιτιστικ θαα ορενο απ τη λαϊκ α παρ δοση χορεοντα ε κφι τοπικο χορο Θεσσαλα και νησιν του αιγαου. Αξζουν συγχαρητρια σε λου σου συνεισφεραν στην επιτυχα τη εκδλωση.


22

20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

ΚΩ∑ΤΑ∑ ΜΠΑΜΗ∑

∑τχο α κολυβητ(ριο βασισ3νο σε ανανεσιε πηγ3 εν3ργεια

Ναυτικ Kιλο Ωρεν: "3κα χρνια αδι%κοπτη προσπ%θεια Ο Ναυτικ ιλο Ωρεν ιδρθηκε το 2001 και χει την δρα του στο λι νι των Ωρεν. Εναι αναγνωρισνο Ναυταθλητικ ∑ωατεο απ την Γενικ

Βρεια Εβοια. Πρα απ ον Ναυταθλητισ στα να παιδι , ο Ναυτικ ιλο Ωρεν διοργαννει κατ περιδου ∑χολ Ιστιοπλοϊα Ανοιχτ Θ λασσα,

α, κ νοντα λιστα την πρταση για δηιουργα ου στα Λουτρ Αιδηψο, χρησιοποιντα λιστα ω πηγ θρανση τα ζεστ νερ που τσι κι αλλι εναι σε

ρδα σα θα θλαε να του ευχαριστσουε γιαυτν την προσφορ του». Οι νθρωποι που πλαισινουν τον Ναυταθλητικ ιλο Ωρεν εναι:

Ανδρα και Μλη: Τσιτοη Γεωργα και Τρι ντη Ιω ννη λοι αυτο οι νθρωποι προσφρουν καθηεριν εγ λε υπηρεσε στον Ναυτικ ιλο.

Γραατεα Αθλητισο και εναι λο τη Ελληνικ Ιστιοπλοϊκ Οοσπονδα, τη Ελληνικ Οοσπονδα ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ και τη Κολυβητικ Οοσπονδα Ελλ δο. Αναπτσσει σηαντικ δραστηριτητα στα αθλατα τη Ιστιοπλοϊα, στο ΚΑΓΙΑΚ και στην κολβηση. Περισστερα απ 80 παιδι ηλικα απ 5 ετν και π νω αθλονται στι εγκαταστ σει του Ολου, κατακτντα εγ λε διακρσει σε Πανελλνια Πρωταθλατα κολβηση – ιστιοπλοϊα και ΚΑΓΙΑΚ. Με την δρ ση του και την συετοχ του ο Ναυτικ ιλο Ωρεν γινε γνωστ σ’ λη την Ελλ δα, συβ λλοντα στην αν πτυξη του ναυταθλητισο και του πολιτισο στην ευρτερη περιοχ τη

στην οποα συετχουν τοα κ θε ηλικα νω των 18 ετν. Μχρι σερα χουν αποφοιτσει απ τι σχολ αυτ π νω απ πενντα τοα. ∑υναντσαε τον Αντιπρεδρο του Ολου Κστα Μπ η, ο οποο α ξεν γησε στο χρο των εγκαταστ σεων του Ναυτικο Ολου Ωρεν, «Εαστε οργανωνοι και προσπαθοε να βελτιωναστε. Ο εξοπλισ εναι παν κριβο, αλλ σιγ σιγ καταφραε να αποκτσουε την υποδο στε να συετ σχουε σε αγνε αν την Ελλ δα και να γυν ζουε του ικρο αθλητ α σωστ ». Επση ο κ. Μπ η α επεσανε την αν γκη εν κολυβητηρου στην περιοχ τη Βρεια Ε β ο ι -

αφθονα. «Mχει αν γκη ο τπο α απ να κολυβητριο. Εναι εφικτ στχο και θα εναι δαυλο επικοινωνα, αθλητισο και πολιτισο. Οι αρδιοι πρπει να δεξουν ια ξεχωριστ ευαισθησα. Εε δη το χουε κ νει πρταση και δη χουε κ νει και τι πρτε ενργειε που απαιτονται». Ο ιλο φιλοξενεται εντελ δωρε ν στι εγκαταστ σει του παλιο εργοταξου τη Ευβοϊκ που ανκει στου Αδελφο Βενετ. «Μσω τη εφηε-

Πρεδρο: Βασλη Κουτνα Αντιπρεδρο η Mφορο Κολβηση: Κστα Μπ%η ε προποντρια την Ματνα Κουτνα Γραατα: Κοσδη Ελ3νη Ταα: Παυλ%κη Κστα Mφορο ΚΑΓΙΑΚ η Mφορο υλικο: Μπ%πο Βασλη ε προποντρια την Τσιγκισουρδου Θωα( Mφορο Ιστιοπλοϊα: Καρπ3τη Αθαν%σιο ε προπονητ του Πλ%κα Αθαν%σιο και Καρατζο<δη Παναγιτη Γενικ Mφορο: Πηλτση

/εν εναι εκολη η ασφαλ θληση 80 και πλον παιδιν που προϋποθτει τερ στια φροντδα και συντρηση του εγ λου αριθο σκαφν που διαθτει ο ιλο. Μετ απ δκα χρνια αδι κοπη δουλει ο κ. Μπ η νοιθει ευχαριστηνο απ το αποτλεσα. Τελεινοντα του ευχαριστε λου «και περισστερο τα παιδι που δεχνουν θληση και ερ κι. Η προσπ θεια θα εναι συνεχ και στο τλο θα αποκτσουε και …κοληβητριο»


23

20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

Κακ το αποτυγχ%νειν, χεριστο το η επιχειρεν. τη συνεδραση του /ηοτικο ∑υβουλου του /ου Ιστιαα – Αιδηψο, στην οποα ενεκρθη ο επιπλον λογαριασ για τι πρσθετε εργασε στο δκτυο αποχτευση στην οδ 25η Μαρτου στα Λουτρ Αιδηψο, επιχειρ-

Του Γι%ννη Γκκα

ΝΟΜΙΜΟΦΑΝΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ∑ θηκε να δοθε απ την συπολτευση να νοιοποιητικ ανδα για την γκριση του επιπλον λογαριασο. Η ενργεια αυτ βρκε π τηα στην νοολογα του ∑υβουλου τη Επικρατεα, το οποο στο παρελθν χει αποφανθε για νοιοποηση εκ των υστρων επιπλον λογαριασν για πρσθετε εργασε απ αρδιο /ιοικητικ Εφετεο. Πσω, ω, απ την αυτ νοιοποιητικ β ση τθεται το εγ λο ερτηα που πτεται τη πολιτικ βοληση  λλον τη πολιτικ σκοπιτητα που πηγ ζει απ την παρ νοη πρ ξη τω δη ρχου, απ την οποα προκπτουν αυτ οι ννοε συνπειε (πρσθετε εργασε και επιπλον λογαριασ). Οι πρσθετε εργασε εναι αναγκαε, αλλ πραγατοποιθηκαν ε παρ νοο τρπο και ε τακτικ που δεν επτρεψαν στον δο την πλον συφρουσα οικονοικ διαπραγ τευση. Μεονωνα να πρην δαρχο αποφ σισε για τι πρσθετε εργασε, εν ο νο λει σαφ τι ττοιου εδου εργασε εγκρνονται απ το /ηοτικ ∑υβολιο. Εν ολγοι χουε ια παρ νοη πρ ξη, απ την οποα προκπτουν ννοε συνπειε και αποτελσατα, τα οποα πορον να

νοιοποιηθον απ αρδιο δικαστριο εκ των υστρων. λοι πρπει να αναγνωρσουε τι σχετα απ την κβαση τη νοιτητα για τι πρσθετε εργασε, κ ποιο πρπει να λογοδοτσει στην δικαιοσνη για την παρανοα στην διαχεριση των εργασιν αυτν, που κ ποιο αιρετ δεν ακολοθησε το νο και δεν πτυχε την καλτερη διαπραγ τευση για την εκτλεση των πρσθετων αυτν εργασιν. Πολ σοβαρ ερτηα – υπθεση εργασα εναι και το εξ: ε ν στην περπτωση που εχε εγκριθε ο λογαριασ για τι νε εργασε στο τλο του 2010 (ταν εφανστηκε) ττε θα τι πληρναε 177.603,88 ευρ; εν τρα που ενεκρθη πληρνουε 50.000,00 ευρ πλον ΦΠΑ. Αλθεια, τι πορε να εναι αυτ που προσδδει ττοια ευελιξα στο λογαριασ και πορε να εινεται τσο δραατικ αν χι το περιθριο κρδου, ακη και αν συπεριλ βουε εργασε, οι οποε δεν εκτελστηκαν και θα αφαιροντο οτω λλω. Εδ φανεται η αντιπολτευση του δου να λειτοργησε β σει του ιστορικο συνταγατικο τη ρλου και αντιδρντα φτ σαε απ 177.603,88 ευρ να πληρνουε πολ λιγτερα.

∑ερα θα θελα να κουβεντι σουε κ ποιε απορε/ερωτατα που δχθηκα σχετικ ε την οογενοποηση του χρου, την οποα παρθεσα στην προηγοενη ου τοποθτηση και πρκρινα ω την νη και στατη λση. 1ο Ερτηα: Οι δανειστ α που κατχουν ολογα βραχχρονη ηεροηνα λξη, εναι δεδονο πω τρα που υρστηκαν ζεστ χρα δεν θα δεχθον την οογενοποηση. Γιατ οι υπλοιποι δανειστ, κ τοχοι οο-

Του Χρ(στου Ι. Εανου(λ

επνδυση ω απαιτε χρα. Με γνονα λοιπν τον παραπ νω συλλογισ ,κ θε νοων πιστωτ θα συνηγοροσε στην επνδυση ρου του νου δανεου που λαβ νει ο δανειζενο. Τρα θα πετε: Και αν η επνδυση δεν αποδσει; Ε, τουλ χιστον θα χετε προσπαθσει να επιτχετε την επιστροφ των χρη των που σα οφελονται ,τα οποα εναι οτω λλω χανα. Την δια στιγ, δεν θα πρπει να λησονοε πω κρατικ α ολο-

ρσουε στην οογενοποηση του χρου, θα εναι το πιο λυσιτελ τηα που θα χουε καταβ λει ποτ, στην σγχρονη ελληνικ πολιτικ ιστορα. 3ο Ερτηα: Ολοκληρνοντα την οογενοποηση του χρου επρχεται αυτατα η σωτηρα τη Χρα; Απ ντηση: χι. Η οογενοποηση επαναλαβ νω, εναι η νη που πορε να θσει σε λειτουργα, ια διαδικασα σωτηρα. Το ργο τη, εναι η εξασφ λιση εκενων των κεφαλαων που

ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗ∑Η ΤΟΥ ΧΡΕΟΥ∑ (ΙΙ) λγων τα οποα λγουν σε 5 8 χρνια να αποδεχθον την παραπ νω πρταση; Απ ντηση: Γιατ αυξ νουν κατ πολ τι πιθαντητε να π ρουν τα χρατα του πσω. Τα ετσια ξοδα τη Χρα α σερα, υπερβανουν κατ 12-15 δι περπου τα αντστοιχα σοδα. Με λλα λγια, η Ελλ δα οι ζει σαν να υπερχρεωνο νοικοκυρι το οποο χαλ ει περισστερα απ εκενα που εισπρ ττει. Υπ ρχει πιθαντητα το νοικοκυρι αυτ, να αποπληρσει τα χρη του στο λλον ,τη στιγ που ζει ε δανεικ ; Φυσικ και χι. ∑κεφθετε πω βρσκεστε εσε στη θση των δανειστν. ∑α χρωστ ει κ ποιο πορο να ποσ το οποο χετε συφωνσει να εξοφληθε το 2015.Ταυτχρονα ο δανειζενο για να επιβισει και να εξυπηρετε τα υπλοιπα δ νεια που χει λ βει, δανεζεται διαρκ. Την δια στιγ επση, τα εισοδατα του εναι λιγτερα απ τα ξοδα διαβωση του. Αν σα λεγε λοιπν κ ποιο τι θα π ρετε τα χρατα σα πσω, θα τον πιστεατε; Η απ ντηση εναι χι. Θα σασταν ββαιοι πω ια ηρα θα επλθει η χρεωκοπα του δανειζενου. Το επενο ερτηα που θα σα απασχολοσε, εναι το π θα γνει η αποπληρω σα. Ο νο τρπο εναι να αυξηθον τα εισοδατα του χρεστη σα. Πιο συγκεκρινα, η λση ρχεται απ την παραγωγ πλεον σατο, που σηανει το να αυξηθε το ηνιαο εισδηα του ανθρπου που σα χρωστ ει σε ττοιο βαθ στε σοδα του να υπερβανουν τι δαπ νε του. Πω θα γνει κ τι ττοιο; Με την επνδυση κεφαλαων στην επιχερηση του (βελτωση ανταγωνιστικτητα, κ θετη ολοκλρωση, αναβ θιση τη ποιτητα ,αξηση του κατεχενου εριδου τη αγορ κ.α.) ε την επνδυση κεφαλαων σε α να αγορ /κλ δο. Η

γα, δεν κατχουν νο οι τρ πεζε ξνε και εγχριε-, τα ελληνικ ασφαλιστικ ταεα, η Ε.Ε. και το /.Ν.Τ. Μεγ λο χαρτοφυλ κιο ελληνικν οολγων, κατχουν και εονωνε Χρε τσο σε εππεδο κεντρικν διοικσεων σο και σε εππεδο φορων που απαρτζουν τι γενικ του κυβερνσει. Αυτ ουσιαστικ σηανει, πω το τηα που πληρνει ο Γεραν φορολογοενο και οι υπλοιποι ευρωπαοι πολτε εναι υψηλ και συν α εγαλνει διαρκ. Και ββαια δεν φτανε σε τποτα εδ που τα λε. σο λοιπν αυξ νει η φορολογα του και βλπουν τα δη γλσχρα εισοδατα του (εξαιτα τη γενικευνη χρηατοπιστωτικ κρση στην ευρωζνη) να εινονται και λλο, τσο η δυσαρσκεια του αλλ και η πεση του προ τι κυβερνσει του θα αυξ νει. Εξαιτα λοιπν των δεδονων τη παροσα παραγρ φου και επειδ οι ευρωπαοι ηγτε κ θε λλο παρ θλουν κοινωνικ αναταραχ στι χρε του ,εναι ββαιο πω θα συφωνσουν σε ια πρταση οογενοποηση του χρου. 2ο Ερτηα: Ποιο θα εναι το ακριβ κστο τη οογενοποηση; Απ ντηση: πω επα και στην προηγοενη τοποθτηση ου, δεν προβλπω πω θα εναι υψηλ. Με πρχειρου αλλ χι επισφαλε υπολογισο ,πιστεω τι θα κυανθε εταξ του ποσο των 10-15 δι. Το κστο αυτ ,αφορ στου πρσθετου τκου και επονω στην αξηση των τοκοχρεολυσων που θα καταβ λλουε, για την αντικατ σταση των οολγων βραχχρονη ηεροηνα λξη ε λλα εσοακροπρθεση λξη. Μα θα πει κ ποιο εναι λγο; Καθλου λγο δεν εναι, ω συγκριτικ ε το συνολικ α χρο εναι ελ χιστο. Και εαι ββαιο πω αν προχω-

απαιτονται ,για την χρηατοδτηση τη αν πτυξη. Η εξασφ λιση κεφαλαων, δεν συνεπ γεται να αποτελεσατικ επιχειρν, οτε παρ γει αξα απ νη τη. Ψηλ στην στοχοθεσα α θα πρπει να τοποθετσουε τι αν γκε των σγχρονων αγορν. Επση θα πρπει να γνει σωστ καταερισ των κεφαλαων, ω προ το τι ρο του θα π ει στι ιδιωτικ και τι στι δησιε επενδσει. Και αυτ εναι συν ρτηση των συγκριτικν πλεονεκτη των και των αντιστοχων ειονεκτη των τη οικονοα α -τσο τη γενικ ,σο και τη τοπικ-. σον αφορ τρα συγκεκρινα τρα αναπτυξιακ πολιτικ, ενδεικτικ και επιγραατικ παραθτω:i)Περαιτρω αξιοποηση τη ναυαρχδα τη ελληνικ οικονοα που εναι η ναυτιλα. Για παρ δειγα ναυπγηση, συντρηση ,επισκευ ,υποστριξη και τροφοδοσα των πλοων ε ελληνικ σηαα. Αυτ εσοακροπρθεσα σα απ την υψηλ ποιτητα των παρεχονων υπηρεσιν θα οδηγσει και στην προσλκυση πλοων ε ξνη σηαα,ii)Αναβ θιση αγροτικν προϊντων, διαφοροποηση αγροτικ παραγωγ ,iii)Εξλιξη και βελτιστοποηση τη ποιτητα του υφιστ ενου τουριστικο προϊντο και δηιουργα νων ον δων ε αναβαθισνα ελ χιστα ρια κατηγοριοποηση και προδιαγραφν. Ταυτχρονα ενσχυση/συπλρωση του κλ δου του τουρισο ε νε δραστηριτητε πω ιατρικ υπηρεσε υψηλο επιπδου,iv)Εκετ λλευση αιολικ και ηλιακ ενργεια ε στχο τον εξαγωγικ προσανατολισ τη παραγενη ενργεια. Την στρατηγικ διαχεριση λων των αναπτυξιακν εργαλεων ,θα προσπαθσω να την προσεγγσω σε εταγενστερη τοποθτηση. Χαιρετ.


24

20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ∑τιγ$

Καλοκαιριν3 εικνε Ο Ν.Ο. Ωρεν να φροντσει να 3χει τ(ατα κολ<βηση για ενηλκου. Κστα λοι 3χουν δικαωα στην %θληση…

Ο ∑παν απ τα `λια 3χει ψαροταβ3ρνα στα `λια. Kλοι φ3το σχολι%ζουν τι 3χει νστιο και αλακ χταπδι. Γιατ ω φ3το εναι πιο νστιο ; jλα ντε! Να η εξ(γηση. Απλ% ταν χτυπ% το χταπδι σκ3φτεται και τι υποχρεσει που 3χει λγω κρση.

Το Καφ3 Κοχ<λι στη Λνη, καθηεριν% προσφ3ρει δροσερ3 καλοκαιριν3 απολα<σει. Οργανω3νη πλαζ, καθαρ( θ%λασσα, προσφ3ρει τα π%ντα. "εν εναι τυχαο τι πολλο 3ρχονται στην Λνη νο και νο για να περ%σουν τι διακοπ3 του στην Πλ%ζ Κοχ<λι. Ο Βασλη Μπριλα 3χει καταφ3ρει να κ%νει το Κοχ<λι, τουριστικ προορισ απ νο του. Μεγ%λε Μπλ….

ÁÖÏÉ ÐÁÐÁÅÕÈÕÌÉÏÕ Ï.Å. ÅÎÏÐËÉÓÌÏÉ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁÔÙÍ ¸ðéðëá åðáããåëìáôéê þí ÷þñùí

ÁíáëáìâÜíïõìå ôïí ðëÞñç åîïðëéóìü - ÅÓÔÉÁÔÏÑÉÙÍ - ÊÁÖÅÔÅÑÉÙÍ - SUPER MARKET - ÏÕÆÅÑÉ - ÊÑÅÏÐÙËÅÉÙÍ -ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÙÍ - ÎÅÍÏÄÏ×ÅÉÙÍ

ÉÓÔÉÁÉÁ ÅÕÂÏÉÁÓ Ôçë.: 22260 54774 & 55444 FÁ×: 22260 69374

Βόρεια Εύβοια 144  

Βόρεια Εύβοια 144

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you