Page 1

р1

ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÀß ÏÎÌÎÙÜ ÄËß ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÕ

ÂÛÒÐÅÇÂÈÒÅËÈ: ÝÏÎÕÀ ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈß

ÎÉ ÍÀ ÈÂÀÍÀ, ÎÉ ÍÀ ÊÓÏÀËÀ

16 2

«FEMEN» ÇÀ ÈÄÅÞ ÃÎÒÎÂÛ ÍÀ ÂÑÅ

15

6

ÂÑÅ -  ÊÐÛÌ Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷ íàñòîé÷èâî ðåêîìåíäóåò ÷èíîâíèêàì îòäûõàòü íà ðîäèíå, â Êðûìó. Ïðîñòûå æå óêðàèíöû è òàê ïðåäïî÷èòàþò ïðîâîäèòü îòïóñê íà ×åðíîì ìîðå.

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

№47 (1139) Четвер, 08 липня 2010 р.

4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÐÅØÀÒ

ÓÇÀÊÎÍÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷ âíåñ íà ðàññìîòðåíèå Âåðõîâíîé Ðàäû çàêîíîïðîåêò «Î ðàòèôèêàöèè ñîãëàøåíèÿ ìåæäó Óêðàèíîé è Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé î äåìàðêàöèè Óêðàèíñêî-Ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàíèöû». Â ñðåäó, 7 èþëÿ, äîêóìåíò çàðåãèñòðèðîâàëè â ïàðëàìåíòå. Íàïîìíèì, ÷òî ñîîòâåòñòâóþùåå ñîãëàøåíèå 17 ìàÿ, â ðàìêàõ îôèöèàëüíîãî âèçèòà â Óêðàèíó ïðåçèäåíòà Ðîññèè Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà, ïîäïèñàëè ìèíèñòðû èíîñòðàííûõ äåë äâóõ ñòðàí. ○

ÏÅÐÅÐÀÑ×ÅÒ

ÑÎÊÐÀÒÈËÈ ÄÅÔÈÖÈÒ

3

Âèêòîð Áàáåíêî: «Íå ïðèâûê ïîñòóïàòüñÿ ïðèíöèïàìè» Î òîì, êàê ñëóæáà â ìèëèöèè ñòàíîâèòñÿ ñåìåéíîé òðàäèöèåé, î ÷åñòè ìóíäèðà, ìåòîäå «êíóòà è ïðÿíèêà» â ýêñêëþçèâíîì èíòåðâüþ «Â³ñòÿì» ðàññêàçàë íà÷àëüíèê ÃÓÌÂÄ Óêðàèíû â Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè Âèêòîð Áàáåíêî.

ÍÀ ÃÎÄ ÌÅÍÜØÅ

 ÓÊÐÀÈÍÓ ÂÅÐÍÓËÀÑÜ 11-ËÅÒÊÀ ñòàðøèõ êëàññàõ øêîëüíèêè áóäóò èçó÷àòü ïðîôèëüíûå Óêðàèíñêèå øêîëû âåðíóòñÿ ïðåäìåòû è ãîòîâèòüñÿ ê ïîñòóïëåíèþ â âóçû. Íî ê 11-ëåòíåé ñèñòåìå îæèäàíèÿ, ïîõîæå, íå îáðàçîâàíèÿ. Çà ýòî ðåøåíèå 6 èþëÿ ïðîãîëîñî- îïðàâäàëèñü. âàëè 248 íàðîäíûõ äåïóòà- Ê ñëîâó, â Åâðîïå øêîëüíèêè äàâíî óæå ó÷àòñÿ ïî 12òîâ Âåðõîâíîé Ðàäû. 14 ëåò.  Èñïàíèè, ÏîðòóãàÈçìåíåíèÿ âñòóïÿò â ñèëó óæå 1 ñåíòÿáðÿ. Íàïîìíèì, ëèè, Øâåöèè - 12 ëåò, â Áåëüãèè, Äàíèè è Ôðàíöèè íà 12-ëåòíþþ ñèñòåìó 12-13, â Àâñòðèè è Âåëèêîîáðàçîâàíèÿ Óêðàèíà áðèòàíèè - 13 ëåò, à â Íîðâåïåðåøëà â 2001 ãîäó. ãèè è Íèäåðëàíäàõ - öåëûõ Ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî â ÍÀÒÀËÈß ÂÀÑÈËÅÍÊÎ

18

14. Ñàìîå ëó÷øåå ñðåäíåå îáðàçîâàíèå â Åâðîïå, ñîãëàñíî ìåæäóíàðîäíûì èññëåäîâàíèÿì, ïîëó÷àþò ôèíñêèå äåòè, êîòîðûå ïðîâîäÿò â øêîëå 13 ëåò. Âìåñòî 12-ëåòíåé ñèñòåìû îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ïàðëàìåíò ââåë îáÿçàòåëüíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå ñ 5-ëåòíåãî âîçðàñòà. Ïî ñëîâàì ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Äìèòðèÿ Òàáà÷íèêà, äëÿ

ïåðåõîäà íà 11-ëåòíþþ ñèñòåìó îáðàçîâàíèÿ ñäåëàíû âñå ðàñ÷åòû. «Ìû óñïåâàåì àáñîëþòíî íîðìàëüíî ïåðåñìîòðåòü ó÷åáíûå ïðîãðàììû, ðàçãðóçèòü èõ è ïåðåíåñòè íàãðóçêó, êîòîðàÿ ïëàíèðîâàëàñü íà 12 ëåò íà 11ëåòíèé ñðîê îáó÷åíèÿ. À âîò åñëè áû ýòîãî íå ñäåëàëè òî îáðàçîâàíèå îæèäàëà áû êàòàñòðîôà», - óâåðåí ìèíèñòð.

Åêàòåðèíîñëàâñêàÿ âûñòàâêà äëèíîþ â 102 äíÿ cmyk

Óêðàèíñêèé Êàáìèí ïðèíÿë ðåøåíèå î ñîêðàùåíèè äåôèöèòà ãîñáþäæåòà-2010 íà 17 ìèëëèàðäîâ ãðèâåí - äî 54 ìèëëèàðäîâ ãðèâåí. Îá ýòîì ñîîáùèë æóðíàëèñòàì âèöå-ïðåìüåðìèíèñòð Ñåðãåé Òèãèïêî. Â ïðîöåíòíîì îòíîøåíèè ýòî ñîñòàâëÿåò 4,99% ÂÂÏ. Êàê ïîÿñíèë âèöå-ïðåìüåð, ðåøåíèå ñâÿçàíî ñ ïåðåãîâîðàìè ñ Ìåæäóíàðîäíûì âàëþòíûì ôîíäîì. ○

ÍÀÄ ÇÅÌËÅÉ

ÄÐÓÆÁÀ ÍÀ ÍÀÍÎÓÐÎÂÍÅ Óêðàèíñêèå ó÷åíûå âìåñòå ñ ÿïîíñêèìè êîëëåãàìè ïîñòðîÿò íàíîñïóòíèê äëÿ äèñòàíöèîííîãî çîíäèðîâàíèÿ Çåìëè. Äëÿ òîãî ÷òîáû çàïóñòèòü ñîâìåñòíûé ïðîåêò, ñòîðîíû ïîäãîòîâÿò íåîáõîäèìûå ñîãëàøåíèÿ. Èõ ïëàíèðóþò ïîäïèñàòü â ñåíòÿáðå 2010-ãî â õîäå àâèàñàëîíà «ÀâèàÑâèò-2010». Ñåé÷àñ óêðàèíöû èçó÷àþò âîçìîæíîñòü ðàñøèðåíèÿ ñîñòàâà ó÷àñòíèêîâ ïðîåêòà. ○

ÏËÞÑ ÄÂÀ

ÍÀËÎÃÎÂÛÉ «ÑÏÅÖÍÀÇ» Êàáìèí ñîãëàñèëñÿ ñ ïðåäëîæåíèåì ÃÍÀ î ñîçäàíèè â ñîñòàâå íàëîãîâîé ìèëèöèè Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ñïåöîïåðàöèé è Óïðàâëåíèÿ îïåðàòèâíîãî ñîïðîâîæäåíèÿ êðóïíûõ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ. Òåïåðü Ìèíôèí îáÿçàí ïðè ðàçðàáîòêå çàêîíà Íàëîãîâîãî êîäåêñà âêëþ÷èòü â íåãî íîðìû î ñîçäàíèè ýòèõ äâóõ ñòðóêòóð. Îá ýòîì èäåò ðå÷ü â ðàñïîðÿæåíèè ïðàâèòåëüñòâà îò 30 èþíÿ.


р2

2 СЬОГОДЕННЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

08.07.2010 ð. ¹ 47 (1139)

ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÀß ÏÎÌÎÙÜ

Ïðîäóêòû äëÿ ïîñòðàäàâøèõ ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÎËÅÒÀÅÂ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Äíåïðîïåòðîâñêàÿ îáëàñòü îêàçàëà ãóìàíèòàðíóþ ïîìîùü ïîñòðàäàâøèì îò íàâîäíåíèÿ íà Çàïàäíîé Óêðàèíå

ÃÀÇÎÂÀß ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÀ

ÍÀØ ÏÐÎÅÊÒ Óêðàèíà ïðåäëîæèëà àëüòåðíàòèâó ãàçîòðàíñïîðòíîé ñèñòåìå «Þæíûé ïîòîê». Âìåñòî ðîññèéñêî-èòàëüÿíñêîãî ïðîåêòà ìèíèñòð òîïëèâà è ýíåðãåòèêè Þðèé Áîéêî ïðåäëàãàåò ÅÑ âîñïîëüçîâàòüñÿ âîçìîæíîñòÿìè îòå÷åñòâåííûõ ãàçîïðîâîäîâ «Ñîþç» è «Àíàíüåâ - Èçìàèë». Èõ ïëàíèðóþò ïðîòÿíóòü äî Òóðöèè, ãäå è ñîåäèíèòü ñ òðóáàìè åâðîïåéñêèõ ñîñåäåé.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÖÅÍÀ ÑÎ ÑÊÈÄÊÎÉ

Çà èþíüñêèé èìïîðòèðîâàííûé ãàç «Íàôòîãàç Óêðà¿íè» ðàññ÷èòàëñÿ âîâðåìÿ è â ïîëíîì îáúåìå. Ðîññèéñêîå òîïëèâî Óêðàèíå â ïðîøëîì ìåñÿöå îáîøëîñü â 710 ìëí. äîëëàðîâ. Ýòî öèôðà óæå ñ ó÷åòîì íîâûõ ñêèäîê, êîòîðûå «Íàôòîãàç» ïîëó÷èë ñ ïîäïèñàíèåì äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ê îñíîâíîìó êîíòðàêòó. ○

ÇÅÐÍÎÂÛÅ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ

«ÂÛÕÎÄ Â ÑÂÅÒ»

ÐÅÖÅÏÒÛ ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ

ÁÎÉ ÄÈÊÒÀÒÓ! ○

вал при отправке колонны в Западную Украину. По его словам, Днепропетровщина помогла именно теми продуктами, которые попросили коллеги из Черновицкой области. Напомним, что в конце июня непогода в некоторых областях

Западной Украины вызвала сильные паводки и оползни. Так, в Черновицкой области затопило около тридцати населенных пунктов, четверо человек пропали без вести, эвакуировали десять тысяч жителей из пострадавших районов.

«Åôåêòèâíå óïðàâë³ííÿ»: êðîê çà êðîêîì ÂËÀÄ ÕÎÌÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÄÌÈÒÐÀ ÏÎ˪ÒÀªÂÀ

Ó âåðåñí³ Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñíà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ òà ôîíä «Åôåêòèâíå óïðàâë³ííÿ» ïî÷íóòü ðåàë³çàö³þ ïðîåêòó ç ðîçðîáêè Ñòðàòå㳿 ï³äâèùåííÿ åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ УКРАЇНА В МІНІАТЮРІ

Óêðàèíà ïðèñîåäèíèëàñü ê êîíâåíöèè î òîðãîâëå çåðíîì. Òåïåðü íàøà ñòðàíà çàéìåò ñâîå ìåñòî â ìåæäóíàðîäíîì ñîâåòå ïî çåðíó, à îòå÷åñòâåííîå çåðíî «óâèäèò» ìèðîâûå ðûíêè. ○

ÍÀ ÇÀÏÀÄ ÎÒÏÐÀÂÈËÈ 8 ÃÐÓÇÎÂÈÊÎÂ Ñ ÏÐÎÄÓÊÒÀÌÈ

Ò²ËÜÊÈ ÂÏÅÐÅÄ

ÎÏËÀÒÈËÈ Â ÑÐÎÊ

В 7 часов утра 6 июля из Днепропетровска отправились 8 грузовых автомобилей с пшеницей, мукой, крупами, маслом, макаронами, консервами и питьевой водой. Фуры повезли гуманитарный груз в Черновицкую область. Решение об оказании помощи приняли Днепропетровская облгосадминистрация и областной совет. Транспортировку столь необходимых для жителей западных областей продуктов взяло на себя Главное управление МЧС в области. «Гуманитарная помощь должна прибыть в Черновицкую область завтра к обеду. Там ее распределят между районами», - петровской области Александр объяснил губернатор Днепро- Вилкул, который присутство-

Для того щоб обговорити це з впливовими людьми, у регіоні 6 липня зібрали нараду, в якій, окрім мерів міст, бізнесменів, ректорів університетів, взяли

ÏÐÎÅÊÒ ÏËÀÍÓÞÒÜ ÇÀÏÓÑÒÈÒÈ ÄΠʲÍÖß ÐÎÊÓ

участь губернатор Олександр Вілкул, голова облради Євген Удод, спеціалісти фонду, в тому числі екс-прем'єр-міністр Канади Кім Кембел, які розповідали, що буде, коли стратегія запрацює. Дніпропетровщину в якості одного з пілотних проектів обрали не випадково, адже наш регіон - це Україна в мініатюрі. В області дуже добре розвинені промисловість і сільське господарство. До того ж, вона демонструє хороші показники економічного розвитку. Згідно зі Звітом про конкурентоспроможність України наш регіон - лідер за рівнем розвитку бізнесу. «Ми робимо 10% ВВП і 17% промислового виробництва України. Спеціалісти фонду не могли не звернути увагу на величезний промисловий, технічний, економічний та освітній потенціал області. Але у нас спостерігається значний перекіс у бік важкої промисловості, сподіваємось з допомо-

гою спеціалістів його ліквідувати», - сказав губернатор Олександр Вілкул.

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ Голова облдержадміністрації вважає за необхідне запустити проект до кінця цього року. Для того щоб Дніпропетровщина стала високорозвиненим регіоном, конкурентоспроможним у світі, на думку влади та бізнесу, потрібно впроваджувати інноваційні технології, диверсифікувати виробництво, виховати висококласних спеціалістів і залучити інвестиції. «Ми приходимо. Розробляємо стратегію, конкретні інструкції крок за кроком, стежимо, як усе втілюється в життя, а потім йдемо. А програма розвитку залишається регіону», - говорить директор фонду «Ефективне управління» Наталя Ізосімова. Зараз спеціалісти фонду детально вивчають економіку регіону і роблять її аналіз для того, щоб визначити пріоритетні га-

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ ˲ÄÅÐ ÇÀ вÂÍÅÌ ÐÎÇÂÈÒÊÓ Á²ÇÍÅÑÓ лузі розвитку із застосуванням кластерного методу. Під кластером у сучасній економіці розуміють сукупність пов’язаних між собою виробництв. Якщо вдасться налагодити контакт і взаємодію між цими підприємствами, то економіка полетить вперед.

ÍÎÂÛÅ ËÈÖÀ

Íàçíà÷åíèÿ â óïðàâëåíèÿõ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂÈËÊÓË ÏÐÅÄÑÒÀÂÈË ÍÎÂÛÕ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊΠÄÂÓÕ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÉ ÎÁËÃÎÑÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ Ñ 1 ñåíòÿáðÿ óêðàèíñêèì áîëüíûì ìåäèêè áóäóò âûïèñûâàòü íîâûå ðåöåïòû.  íèõ âðà÷åé îáÿæóò óêàçûâàòü ìåæäóíàðîäíûå íåïàòåíòîâàííûå íàçâàíèÿ ëåêàðñòâ, à íå çàïàòåíòîâàííûå, êîòîðûå óêàçûâàþò ñåé÷àñ. Òàêèì îáðàçîì, áîëüíîé íå áóäåò ïðèîáðåòàòü îäèí ïðåïàðàò îäíîé ôèðìû. Ýòî ïîìîæåò äàòü áîé äèêòàòó ôàðìàöåâòè÷åñêèõ êîìïàíèé.

ÀÍÔÈÑÀ ÁÓÊÐÅÅÂÀ, ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÎËÅÒÀÅÂ

20 АВТОБУСОВ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 7 июля губернатор Александр Вилкул представил нового начальника Главного управления образования и науки ОДА. Эту должность заняла заместитель начальника управления Галина Мегега. Кроме того, губернатор провел совещание по вопросу подготовки и организации начала учебного года 2010/2011. Среди основных вопросов: обеспече-

ления по делам физической культуры и спорта ОДА. Им стал Сергей Полищук, президент спортивного клуба «Спарта». Ранее он был президентом ФК «Кривбасс». Полищука губернатор представил на совещании по развитию физкультуры и спорта в Днепропетровской области. По словам Александра Вилкула, к 2013 году - «Году физического здоровья и экологии» С СОРЕВНОВАНИЙ - область существенно подтянет систему С МЕДАЛЯМИ физкультуры и спорта. А с каждых соревВ этот же день Александр Вилкул нований наши спортсмены должны припредставил и нового начальника управ- возить медали и победы. ние надлежащих условий обучения, подготовка учебных заведений к осеннеезимнему сезону. В 2010 году финансирование сферы образования области увеличилось почти в 1,5 раза. По словам Александра Вилкула, только за счет областного бюджета будут приобретены 20 школьных автобусов и 33 компьютерных комплекса.


р3

ÂÅËÈʲ ÑÒÀÂÊÈ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

08.07.2010 ð. ¹ 47 (1139) ○

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

Âèêòîð Áàáåíêî: «Íå ïðèâûê ïîñòóïàòüñÿ ïðèíöèïàìè» ØÒÐÈÕÈ Ê ÏÎÐÒÐÅÒÓ ÂÈÊÒÎÐÀ ÁÀÁÅÍÊÎ

ÑËÓÆÁÀ Â ÌÂÄ ÑÒÀËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÌ ÄÅËÎÌ ÃÀËÈÍÀ ÅÐÌÎËÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

СЕМЕЙНАЯ ТРАДИЦИЯ

В милиции я больше тридцати лет. Так сложилось, что в конце 2007 года пришлось уволиться, в силу определенных обстоятельств, с должности заместителя начальника УМВД в области. Я не привык поступаться принципами и в случае чего - отсиживаться в отпусках или прятаться на больничных. После увольнения был советником председателя Днепропетровского облсовета. А в этом году вернулся на службу так решило руководство МВД, а у нас не принято обсуждать приказы. Работы предостаточно, многое хочется поменять к лучшему. За эти месяцы похудел на четыре килограмма без всякого спорта.

- Виктор Николаевич, как Вы пришли работать в милицию, мечтали ли об этом в юности? - В юности просто хотел окончить школу, пойти в армию. После получения аттестата отучился в монтажном техникуме, потом работал на хладокомбинате, на улице Осенней в Днепропетровске, закончил курсы водителей в ДОСААФ. Затем меня призвали в армию, служил в Южной группе войск на территории Венгрии. Именно во время армейской службы и появилась мысль пойти в милицию. На тот момент в органах внутренних дел работал мой дядя - младший брат отца. Мне было с кого брать пример, да и семейную традицию хотелось поддержать. С июня 1979 года, через месяц после увольнения из армии, работал в милиции. Начи- Расскажите о нал водителем в рай- своей семье - поотделе, в уголовном шли ли дети по Варозыске. шим стопам?

«ËÈÏÎÂÀß ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ» ÍÈÊÎÌÓ ÍÅ ÍÓÆÍÀ

«ÍÅ ÂÈÆÓ ÑÌÛÑËÀ «ÃÐÎÁÈÒÜ» ÏÎÇÈÒÈÂÍÛÅ ÍÀ×ÈÍÀÍÈß»

жественные разводы наружных, патрульных служб на ФестиÕîááè: ðûáàëêà, èãðà â âîëåéáîë. вальном причале, Ëþáèìàÿ ìóçûêà: êëàññèêà, ìóçûêà âîåííûõ вручаем грамоты и ëåò, óêðàèíñêèå ïåñíè. денежные премии. Ëþáèìûå àâòîðû è êíèãè: Äæåê Ëîíäîí, Äþìà, Хотелось бы выраÀãàòà Êðèñòè, äåòåêòèâû. зить благодарность Æèçíåííîå êðåäî: ñîõðàíÿòü ÷åñòü è äîñòîèíоблгосадминистраñòâî â ëþáûõ ñèòóàöèÿõ. ции, областному и гоÑåìåéíîå ïîëîæåíèå: æåíàò, äâîå âçðîñëûõ родскому советам за äåòåé - ñûí è äî÷ü. Åñòü âíóê. то, что уделяют вни- В конце июня мой должности. Так, уго- мание этой работе. 22-летний сын окон- ловные преступле- РЕЗОНАНСчил университет внут- ния или ДТП с тяж- НЫЕ ДЕЛА И ренних дел. Он четыре кими последствия- «ДНІПРОВгода добросовестно ми, совершенные ра- СЬКА ВАРТА» учился на факультете ботниками органов - В «наследство» криминальной мили- внутренних дел, уте- от Вашего предшеции, был в роте почет- ря оружия будут рас- ственника, Анатоного караула. Сейчас цениваться как серь- лия Науменко, Вам пойдет работать про- езная недоработка достались нераскстым опером в райот- руководителя. Стро- рытые резонансдел, не пользуясь тем, го будет караться и ные дела - убийство что папа занимает ка- управление автомо- Вячеслава Брагинкое-то положение. билем в нетрезвом ского, взрыв в зале Пусть начинает «с зем- состоянии. Только за игровых автомаодну неделю за этот тов «Метро Джекли», как и я. Старшая дочь проступок уволили Пот». На какой стаокончила несколько трех сотрудников дии находится расучебных заведений, в милиции. следование? Кроме того, старачастности горный. - Такие дела, увы, Она - финансист, нане раскрываются так чальник отделения быстро, как хотелось банка. Недавно родибы. Причин много, в ла сына и теперь в частности, эти предекрете. Супруга Ó ãëàâíîãî ìèëèöèîступления были тщараньше работала, но íåðà îáëàñòè ïî÷òè тельно подготовлес появлением внука íå îñòàåòñÿ âðåìåíè ны. Что касается зала ей есть чем зани- íà õîááè. Äîìîé «Метро-Джек-Пот», Âèêòîð Áàáåíêî, êàê маться дома. то дело в отношении

ÄÅÔÈÖÈÒ ÂÐÅÌÅÍÈ

МЕТОД «КНУТА И ПРЯНИКА» - Виктор Николаевич, Вы говорили о том, что необходимы изменения? Что собираетесь менять? - Первоочередная задача - улучшить организацию работы. Так, с момента назначения пришлось поменять ряд руководителей. Критерии просты – добросовестно относишься к работе, можешь повести за собой людей - вопросов нет. Принципиально жесткий подход будет к нарушителям дисциплины - таковы требования министра МВД. Сейчас предусмотрена ответственность руководителей за своих подчиненных вплоть до увольнения с занимаемой

ïðàâèëî, ïîïàäàåò íå ðàíüøå 23.00. Îäíî èç åãî æåëàíèé - ïðîñòî âûñïàòüñÿ.

емся обеспечить стопроцентную регистрацию заявлений, с которыми обращаются люди, эффективное реагирование на эти факты. Я всегда говорил, что «липовая статистика» никому не нужна. Людям важен не процент раскрываемости, а чтобы заявление было принято, зарегистрировано, по нему проведена работа, если, не дай Бог, что случится. - Но, наверняка, есть и методы поощрения… - Есть такой старый метод «кнута и пряника». Мы поощряем добросовестных сотрудников. К примеру, каждый месяц проводим тор-

руководителей за нарушение правил противопожарной безопасности уж довели до суда. Было выделено второе дело - по факту убийства. Сейчас оно в производстве главного следственного управления МВД Украины. По делу об убийстве Брагинского сейчас работает облУВД. - А какова судьба ансамбля «Дніпровська варта», созданного по инициативе Науменко? - Я всегда был сторонником взвешенных решений и не вижу смысла «гробить» позитивные начинания. «Дніпровська варта» - коллектив, в котором работают талантливые ребята, так что будем их поддерживать. В последнее время ансамбль стает популярным.

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß!

ÈÂÀÍÀ ÈÂÀÍÎÂÈ×À ÊÓËÈ×ÅÍÊÎ, äíåïðîïåòðîâñêîãî ãîðîäñêîãî ãîëîâó

 äåíü þáèëåÿ ïðèìèòå íàøè èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ è ïîæåëàíèÿ êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, óñïåøíûõ íà÷èíàíèé è ñâåðøåíèé íà áëàãî ãîðîäà è åãî æèòåëåé! Ñ óâàæåíèåì êîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòû «Â³ñò³ Ïðèäí³ïðîâ'ÿ»

ÍÎÂÈÍÈ ÍÎÂÎÌÎÑÊÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

IJÒÈ Â²ÄÊÐÈËÈ ÄËß ÑÅÁÅ ÏÐÎÔÅÑ²Þ Ïîíàä 40 õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê ç äèòÿ÷îãî çàêëàäó îçäîðîâëåííÿ òà â³äïî÷èíêó «Ë³ñîâà êàçêà» â ñ. Îðë³âùèíà ñïðîáóâàëè ñåáå â ð³çíèõ ïðîôåñ³ÿõ. Ó ïðîôîð³ºíòàö³éíîìó çàõîä³ «Ïîäîðîæ ó ìàéáóòíº» âçÿëà ó÷àñòü çàñòóïíèê ãóáåðíàòîðà Ìàð³ÿ Ïóñòîâà. ijòè â³êîì â³ä 9 äî 13 ðîê³â âèêîíàëè êîìàíäàìè ö³êàâ³ çàâäàííÿ. Âîíè ïîáóâàëè ïåðóêàðÿìè, ë³êàðÿìè, êóõàðÿìè, ³ì³äæìåéêåðàìè, ðîçãàäóâàëè êðîñâîðäè ïðîôåñ³é, ³ç çàâ’ÿçàíèìè î÷èìà âèçíà÷àëè íàçâè êðóï, ñêëàäàëè ìåíþ ç òèõ ñòðàâ, ùî ïî÷èíàþòüñÿ çàïðîïîíîâàíîþ ë³òåðîþ. ϳñëÿ çìàãàíü Ìàð³ÿ Ïóñòîâà âðó÷èëà ä³òÿì ïîäàðóíêè â³ä ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäðà ³ëêóëà. ○

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÌÀÑØÒÀÁÍÀ ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²ß Ì³ñüêà âëàäà çáèðàºòüñÿ ïðîâåñòè ðåêîíñòðóêö³þ Ïðèçàâîäñüêî¿ ïëîù³. гøåííÿ ïðî öå ïðèéíÿòî âæå äàâíî, àëå ðîáîòè íà ïëîù³, ùî º íàéá³ëüøèì òðàíñïîðòíèì âóçëîì ì³ñòà, íå ðîçïî÷àòî. Îäíà ç ïðè÷èí íå çàòâåðäæåíî ðîçòàøóâàííÿ ìàëèõ àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì (ê³îñê³â, ïàâ³ëüéîí³â òîùî) íà ö³é òåðèòîð³¿. Íèí³ ì³ñöåâà âëàäà ïëàíóº çàê³í÷èòè ðåêîíñòðóêö³þ äî Äíÿ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè. ÏÎÊÐÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÃÎÑÒ² ÍÀ ÄÅÍÜ ÏÎËß Íà áàç³ ÒΠàãðîô³ðìè «Ñëàâóòè÷», ÿêå î÷îëþº çàñëóæåíèé ïðàö³âíèê ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè Â. Áðàö³ëî, ïðîéøîâ Äåíü ïîëÿ.  çàõîä³ âçÿëè ó÷àñòü êåð³âíèêè òà àãðà𳿠ðàéîíó é îáëàñò³. Ó÷àñíèêè õóäîæíüî¿ ñàìîä³ÿëüíîñò³ òðàäèö³éíî çóñòð³ëè ãîñòåé â³òàííÿìè ³ õë³áîì-ñ³ëëþ. Ïîò³ì ó÷àñíèêè çàõîäó îá’¿õàëè ïîëÿ «Ñëàâóòè÷à», äå ãîñò³ îãëÿíóëè ñîðòè ïåðñïåêòèâíèõ ïøåíèöü òà ÿ÷ìåí³â. ϳñëÿ öüîãî çà «êðóãëèì ñòîëîì» íàóêîâö³ ³ ïðàêòèêè ïîä³ëèëèñÿ âðàæåííÿìè ³ îö³íèëè ïîáà÷åíå.


р4

4 ÆÈÒÒß-ÁÓÒÒß ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

08.07.2010 ð. ¹ 47 (1139)

ÏÐÎÑÒÎ ËÅÒÎ

ÍÎÂÈÍÈ

Âñå - â Êðûì! ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷ íàñòîé÷èâî ðåêîìåíäóåò ÷èíîâíèêàì îòäûõàòü íà ðîäèíå, â Êðûìó. Ïðîñòûå æå óêðàèíöû è òàê ïðåäïî÷èòàþò ïðîâîäèòü îòïóñê íà ×åðíîì ìîðå ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ОТДЫХ

IJÉÍßÒ ÑÒÀËÎ Á²ËÜØÅ ²ç ïî÷àòêó ðîêó íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ íàðîäèëîñÿ äâ³ òð³éí³ òà 141 ïàðà äâ³éíÿò. Íàéá³ëüø «âðîæàéíèì» íà äâ³éí³ ìèíóëèé ð³ê âèÿâèâñÿ äëÿ Æîâòèõ Âîä, ͳêîïîëüñüêîãî, Ñèíåëüíèê³âñüêîãî, Âåðõíüîäí³ïðîâñüêîãî òà Öàðè÷àíñüêîãî ðàéîí³â. À íà òð³éí³ ïîùàñòèëî îáëàñíîìó öåíòðó òà Ïàâëîãðàäó. ßê ³ ðàí³øå, õëîï÷èê³â íàðîäæóºòüñÿ á³ëüøå, í³æ ä³â÷àòîê. ○

ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

ÏÅÐØÈÉ Ì²Í²-ÇÀÂÎÄ Ó ì³ñò³ ââåäåíî â åêñïëóàòàö³þ ïåðøó ÷åðãó ìåòàëóðã³éíîãî êîìïëåêñó ÒΠ«ÒÑÀ-ÑÒÈË ÃÐÓÏÏ». Òóò âèðîáëÿòèìóòü 150-200 òèñ. òîíí áåçïåðåðâíî¿ êâàäðàòíî¿ çàãîòîâêè íà ð³ê. Âèéòè íà ïðîåêòíó ïîòóæí³ñòü ï³äïðèºìñòâî çáèðàºòüñÿ äî ê³íöÿ 2010 ðîêó. Íîâèé çàâîä îáëàäíàíî åëåêòðîäóãîâèìè ïå÷àìè, óñòàíîâêîþ «ï³÷-ê³âø» ³ ìàøèíîþ áåçïåðåðâíîãî ëèòòÿ çàãîòîâêè. Äðóãèé åòàï áóä³âíèöòâà çàâîäó ïåðåäáà÷ຠââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ ïðîêàòíîãî öåõó äëÿ âèðîáíèöòâà áóä³âåëüíî¿ àðìàòóðè. ○

ÍÀ ÃÎÐÈÙ² ÎÁØÓÊ Íåçàáàðîì ó ì³ñò³ ïî÷íóòü îáøóêóâàòè ï³äâàëè òà ãîðèùà æèòëîâèõ áóäèíê³â, à òàêîæ ïåðåâ³ðÿòè ï³ä'¿çäè. Øóêàòèìóòü âèáóõîâ³ ðå÷îâèíè, ùî ìîæóòü òàì çíàõîäèòèñÿ. Ïðî öå íà ÷åðãîâ³é ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè ïîâ³äîìèâ ìåð ì³ñòà ßðîñëàâ Êîð÷åâñüêèé. Ïðè÷èíà òàêîãî «îáøóêó» - íåäàâí³é âèáóõ áóäèíêó â Äí³ïðîäçåðæèíñüêó. Äî ðå÷³, íà ï³ä'¿çäàõ áóäèíê³â ïî÷àëè ç'ÿâëÿòèñü îãîëîøåííÿ ç ïðîõàííÿì ïðèáðàòè ìîòëîõ ³ç ï³äâàë³â. ○

ÑÎËÎÍßÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÃÎÑÒ² ÏÐȯÄÓÒÜ ÄÎ ÊÎÆÍÎÃÎ Ïðåäñòàâíèêè ðàéîííî¿ âëàäè â³äâ³äàëè Ïðèâ³ëüíåíñüêó òà Áåðåçíóâàò³âñüêó ñ³ëüñüê³ ðàäè. Âîíè ïîáóâàëè ó çàêëàäàõ ñîö³àëüíîêóëüòóðíî¿ ñôåðè òà çóñòð³ëèñÿ ç àêòèâîì ³ äåïóòàòñüêèì êîðïóñîì öèõ ðàä. Íà îñòàíí³õ îáãîâîðþâàëîñü ïèòàííÿ ïðî âèêîíàííÿ ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó, áþäæåòó ñ³ëüðàä çà 2009 ð³ê òà 1 êâàðòàë 2010 ðîêó.

ÊÓÄÀ ÏÎÅÄÓÒ ÓÊÐÀÈÍÖÛ, % ×åðíîå ìîðå - 24,8 Äîìà - 18,8 Òóðöèÿ, Åãèïåò - 10, 2 Äà÷à - 8, 6 Àçîâñêîå ìîðå -7,1 Åâðîïà - 7,1 Êàðïàòû - 6 Ýêçîòèêà -2,5 Ñîãëàñíî îïðîñó, ïðîâåäåííîìó ÓÍÈÀÍ, 13% óêðàèíöåâ â ýòîì ãîäó îñòàíóòñÿ áåç îòïóñêà.

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

Похоже, в этом году на курорты Крыма приедет рекордное количество представителей политэлиты. Дело в том, что Виктор Янукович пообещал наказать тех чиновников, которые проведут свой летний отпуск за границей, а не на полуострове. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Крыма Владимир Константинов. «Узнаю, что кто-то из министров отдыхает не в Крыму, вычту по первое число», - процитировал Константинов Главу государства. Сам Президент намерен провести

×ÈÍÎÂÍÈÊÈ Â ÒÓÐÖÈÞ ÍÅ ÏÎÅÄÓÒ

свой летний отпуск именно в АРК. В Крыму он отпразднует и 60-летие. На полуостров приедет на следующий день пос-

ле юбилея - 10 июля, и проведет весь оставшийся месяц. Отдых Виктор Янукович собирается совместить с работой,

 ÊÐÛÌ ÎÒÏÐÀÂÈÒÑß È ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂÈËÊÓË он посетит крымские регионы и предприятия. Этим летом отпуск в Крыму проведет и губернатор Днепропетровщины Александр Вилкул. Недавно он рассказал журналистам, что отправится туда вместе со своей семьей - женой и маленькой дочерью. Губернаторские «каникулы» продлятся 10 дней - с 10 по 20 августа, согласно графику, утвержденному Кабмином.

«ОТПУСК» НА УИК-ЭНД Впрочем, в Крыму в этом году и так наплыв туристов. Такую тенденцию отметили украинские туроператоры. На 15 июня на полуострове отдохнуло больше 900 тысяч человек, что на 14, 5 % больше, чем в прошлом году. Интересно, что растет количество туристов из России, Беларуси и стран Балтии. Кроме того, стало популярным проводить в Крыму 2-3 дня.

ÂÑÅ ÏÓÒÅÌ

Ëåãàëüíî åäåøü - öåëåå áóäåøü ÀÍÔÈÑÀ ÁÓÊÐÅÅÂÀ

Óñòàëè îò ãîðîäñêîé ñóåòû è, íàñêîðî ñîáðàâ âåùè, ñïåøèòå íà ïåðâîé ìàðøðóòêå äîáðàòüñÿ äî Êèðèëëîâêè èëè Êðûìà? Íå ñòîèò çàáûâàòü î òîì, ÷òî ïîåçäêà ìîæåò îêàçàòüñÿ îïàñíîé, âåäü áîëüøèíñòâî ñëîæíûõ äîðîæíîòðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé ïðèõîäèòñÿ èìåííî íà ñåçîí îòïóñêîâ Лидеры ДТП при осуществлении поездок в места летнего отдыха - нелегальные перевозчики. Вычислить их несложно: отсутствует лицензия на работу, адрес предприятия, билет (если вам его вообще выдадут) не содержит информацию о страховке. В этом случае режим труда, отдыха водителя, в конце концов, его здоровье

ÁÎËÜØÈÍÑÒÂÎ ÄÒÏ ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß ÍÀ ÑÅÇÎÍ «ÊÀÍÈÊÓË» никто не контролирует. Шофер днем может работать на одном из городских маршрутов, а уже ночью перевозить на курорт отдыхающих. Мечтаете о безопасной поездке? Тогда отправляйтесь к легальному перевозчику, турагентству, имеющему лицензию на данный вид деятельности.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÈÃÎÐÜ ÊÓÇÜÌÈÍÑÊÈÉ, ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð òåððèòîðèàëüíîãî

óïðàâëåíèÿ Ãëàâàâòîòðàíñèíñïåêöèè â Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè: - Ñåãîäíÿ ìû âåäåì áîðüáó ñ íåëåãàëüíûìè ñ ïðîòîêîëîì. Ïîëíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà ïåðåâîçêàìè è ââåëè ìåðû, çàñòàâëÿþùèå ñâîè òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà íåñåò àâòîïåÀÒÏ êîíòðîëèðîâàòü âîäèòåëåé, íå äîïóñðåâîç÷èê. Åãî ìû è íàêàçûâàåì. Ïðåäïðèÿêàòü ñõîäà ñ ìàðøðóòà. Íà îñíîâíûõ òðàññàõ òèå ïëàòèò øòðàô â ðàçìåðå 1700 ãðí., ïðè îáëàñòè âìåñòå ñ ðàáîòíèêàìè ÃÀÈ äåæóðÿò ïîâòîðíîì ñëó÷àå - ïðîñèì ãîðîäñêîé ñîâåò íàøè èíñïåêòîðû. Åñëè, íàïðèìåð, â Êðûìó ðàñòîðãíóòü äîãîâîð íà îáñëóæèâàíèå èíñïåêòîð ÃÀÈ îñòàíîâèò ìàðøðóòêó áåç äàííîãî ìàðøðóòà. Ïåðåâîç÷èê ìîæåò äàæå äîêóìåíòîâ, - â îáëàñòü áóäåò íàïðàâëåí àêò ïîòåðÿòü ëèöåíçèþ íà ðàáîòó.


р1

ЖИТТЯБУТТЯ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

08.07.2010 ð. ¹ 47 (1139) ○

Лето - время овощей, фруктов и витаминов. Но, положа руку на сердце, скажите - насколько часто мы едим их на самом деле? Салат на обед, 200 граммов клубники 2 раза за короткий сезон и стаканчик смородины? Этого мало, чтобы организм получил необходимое количество полезных веществ. Заботясь о потребителе, «Хлебодар» разработал новую линейку специальных хлебов. Хлеб и так богат витаминами, но благодаря зерновым добавкам он содержит больше микро- и макроэлементов, необходимых для нормальной жизнедеятельности организма человека. Хлебцы «Здоровье» - это продукт повседневного потребления. Они имеют удобную форму и вес - 150-200 г. Это значит, что за завтраком, обедом или ужином его можно скушать всей семьей и не оставлять на следующий день. К каждому приему пищи на протяжении дня можно выбрать свой хлеб. Так полезные веще-

ÃÀÐÌÎÍÈ×ÍÛÉ ÏÐÎÄÓÊÒ

«Õëåáîäàð» -

çäîðîâüå â õëåáå «Õëåáîäàð» âûïóñòèë íà ðûíîê ëèíåéêó íîâûõ õëåáîâ äëÿ ëþäåé, âåäóùèõ çäîðîâûé îáðàç æèçíè: «Õëåáåö ê çàâòðàêó», «Õëåáåö ê îáåäó», «Õëåáåö ê óæèíó» è «Õëåáåö 8 çëàêîâ». Â ñîñòàâå íîâûõ ïðîäóêòîâ âèòàìèíû è ìèíåðàëû, íåîáõîäèìûå äëÿ àêòèâíîé ðàáîòû îðãàíèçìà

ства поступают в организм в правильное время и усваиваются максимально эффективно. «Хлебец к завтраку» с кунжутом обогащен витаминами,

минералами и клетчаткой. С самого утра он запускает все необходимые внутренние процессы, повышает активность организма и укрепляет иммунитет.

Тыквенные семена «Хлебца к обеду» улучшат работу пищеварительной системы и пополнят запас энергии до конца дня. Этот хлеб защищает организм от вредных воздействий окружающей среды, укрепляет сосуды, обогащает организм железом, магнием и цинком. Регулярное употребление «Хлебца к ужину» с отрубями восстанавливает обмен веществ и нормализует работу кишечника. Уже знакомые многим 8 злаковых культур, которые гармонично сочетаются в «Хлебце 8 злаков», наполнят ваш организм оптимальным набором витаминов, минералов, микро- и макроэлементов. Регулярное употребление этого хлеба повышает умственную активность, укрепляет нервную систему и улучшает работу сердца и системы кровообращения. Хлебцы уже появились на полках магазинов. Спрашивайте у продавцов. Наслаждайтесь здоровой жизнью!

ÈÞËÜÑÊÈÉ «ÖÅÍÍÈÊ»

Íàëåòàé - íå ñêóïèñü! ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

ßÍÀ ÑËÀÁÛØÅÂÀ

Âðÿä ëè íàéäåòñÿ ÷åëîâåê, êîòîðûé íå ëþáèò ëåòî. Èìåííî â ýòîò ïåðèîä ðûíêè è ïðèëàâêè ìàãàçèíîâ ïåñòðÿò ñâåæèìè îâîùàìè è ôðóêòàìè. Ñåé÷àñ â ðàçãàðå ñåçîí îãóðöîâ, ïîìèäîðîâ, àáðèêîñ, ñìîðîäèíû è ìàëèíû. Òîâàðà ïðåäîñòàòî÷íî, ïðàâäà, öåíû íå ñïåøàò ðàäîâàòü. ×òî ïî÷åì áóäåò â áëèæàéøåå âðåìÿ è ñòîèò ëè íàäåÿòüñÿ íà «ïàäåíèå» ñòîèìîñòè ïðîäóêòîâ íà «Îçåðêå» , èíòåðåñîâàëèñü «Â³ñò³»

ÎÑÅÍÜÞ ÎÆÈÄÀÅÒÑß ÏÅÐÅÈÇÁÛÒÎÊ ÊÀÏÓÑÒÛ грн. В нынешний период консервации красавцев будут продавать от 2,5 до 5 грн. за кг.

ОГУРЕЧНОКАБАЧКОВЫЙ БУМ

НЕ ИЩИТЕ НИКОПОЛЬСКИЙ АБРИКОС

ÌÀËÈÍÀ - ÊÎÐÎËÅÂÀ ÑÅÇÎÍÀ È ÏÎ ÑÏÐÎÑÓ, È ÏÎ ÖÅÍÅ

С фруктами на нашем «фронте» также без особых проблем. Привозные крымские абрикосы меньше, чем по 10-15 грн. за кг не купить. А местные у бабушек можно взять даже по 5-7 грн. за кг. Никопольский абрикос искать не стоит. Из-за зимних и весенних заморозков деревья немного пострадали, к тому же абрикос в здешних садах очень мало. Оказывается, дерево капризное, и люди не горят желанием его выращивать. Тем, кто не успел еще отведать лакомые желтые фрукты, напоминаем: у абрикос уже средина сезона. Смородина в этом году порадует изобилием. Яго-

нешней или упасть на 50 копеек. А вот кабачки дешевле 1,5 Хит нынешнего июля - грн. вряд ли стоит искать. С молодой картошкой уже огурцы, капуста и кабачки по месяц ситуация стабильная. 1,5-2 грн. за кг. Ими, похоже, уже досыта успел наесться даже ленивый. Например, огурцов этим летом из-за дождей будет как никогда много. Продавцы говорят: иногда они вынуждены опускать цены и оптом отдавать по гривне или даже по 80 коп. за кг. С капустой наша область тоже не дол- За нее просят от 3 до 5 грн. за жна подкачать. По словам кг. По словам аграриев, второфермеров, в этом году семян го хлеба будет достаточно, и купили так много, что к осени цена обещает упасть до 2,50ее может быть переизбыток. 4,0 грн. за кг. К осени корнеЦена обещает остаться ны- плоды подвезут с западных ре-

ÑÌÎÐÎÄÈÍÀ Â ÝÒÎÌ ÃÎÄÓ ÏÎÐÀÄÓÅÒ ÈÇÎÁÈËÈÅÌ

гионов Украины. Так что будет из чего выбрать. Помидоры на этой неделе начали существенно дешеветь. Мелкие, но спелые на салат можно взять по 5 грн., а самые дорогие обойдутся по 8

ÍÈÊÎËÀÉ ÏÈÑÜÌÅÍÍÛÉ, äèðåêòîð ÀÔ «Ñëàâóòè÷»: -  íàøåì õîçÿéñòâå ïîä àáðèêîñàìè íåáîëüøàÿ ïëîùàäü. Îñåíüþ ÿ ïëàíèðóþ âûêîð÷åâàòü ýòè äåðåâüÿ, à íà èõ ìåñòå ïîñàäèòü ÷åðåøíþ.  íàøåé ìåñòíîñòè àáðèêîñ «ïëîõî ñåáÿ âåäåò», îí ñèëüíî ïîäâåðæåí áîëÿ÷êàì è íàïàäåíèþ âðåäèòåëåé. Êðîìå òîãî, ñåé÷àñ, â ñåçîí äîæäåé, àáðèêîñû íà÷àëè èíòåíñèâíî ïîðòèòüñÿ íà äåðåâüÿõ è îñûïàòüñÿ. Ýòî â î÷åðåäíîé ðàç ïîäòîëêíóëî ìåíÿ ê ìûñëè èçáàâèòüñÿ îò áàëëàñòà. да неплохо уродила. Только дешевле, чем 15 грн. за кг ее не отдадут. Говорят, собирать ее долго. Можно подумать, что до этого она сама в лукошко падала. Малина, как и раньше, - королева сезона. Она сравнительно недавно появилась в продаже и по спросу бьет рекорды. Сладкую ягоду меньше, чем по 30 грн. за кг, или 15 грн. за литровую банку, не найти.

ÍÎÂÈÍÈ

Þв¯ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÏÐÎÏÎËÎËÈ ² ÍÀ ÅÊÑÊÓÐÑ²Þ Ó Þð'¿âö³ ïåäàãîãè ñåëèùíî¿ øêîëè âèõîâàëè ÷óäîâèõ ï'ÿòèêëàñíèê³â, çäàòíèõ äàòè ôîðó ì³ñüêèì ðîâåñíèêàì. ϳñëÿ ë³òíüî¿ âèðîáíè÷î¿ ïðàêòèêè (ïðîïîëêè ñîíÿøíèêó) ä³òè çàðîáèëè ãðîøåé íà êðàºçíàâ÷ó åêñêóðñ³þ ð³äíèì êðàºì. Ïðîñèòè ó áàòüê³â ÷è ìåöåíàò³â øêîëÿð³ íå íàâàæèëèñü, êàæóòü, ùî ñàì³ çäàòí³ çàðîáèòè íàâ³òü ñàïîþ â ïîë³. Òåïåð, êîëè âñå â³äáóëîñü, ä³òè ïëàíóþòü ïðîïðàöþâàòè ùå, àáè ïîáóâàòè íà Õîðòèö³ ³ ïîêàòàòèñü ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó íà àòðàêö³îíàõ. ○

ͲÊÎÏÎËÜ

ÏÐÀÖÞÞÒÜ... ÊÎͲ Òåðèòîð³þ ïðîììàéäàí÷èêà ÂÀÒ «Í³êîïîëüñüêèé ï³âäåííîòðóáíèé çàâîä» â³äòåïåð ïàòðóëþâàòèìóòü îõîðîííèêè âåðõè íà êîíÿõ. À â ðîçïë³äíèêó í³ìåöüêèõ â³â÷àðîê ÒΠ«²íòåðïàéï ͳêî Òþá» ïî÷àëè çàéìàòèñÿ ðîçâåäåííÿì êîíåé ³ ï³äãîòîâêîþ ¿õ äî îõîðîííî¿ ñëóæáè. Óæå çìàéñòðóâàëè ìàíåæ äëÿ òðåíóâàííÿ êîíåé. Óñ³ ï³äîï³÷í³ ïîðîäè «Óêðà¿íñüêà âåðõîâà» ïðèäáàí³ â Ìàðãàíåöüê³é ê³ííîñïîðòèâí³é øêîë³. Êîí³ äîðîñë³, âèòðèâàë³, ñïîê³éí³. Êð³ì îõîðîííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ó ìàéáóòíüîìó ¿õ çáèðàþòüñÿ äîëó÷èòè äî çìàãàíü òà âèñòàâîê. ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÌÅÑÒÈÌÓÒÜ ÐÀÇÎÌ Ï³äïðèºìö³, ì³ë³ö³îíåðè, ïîäàòê³âö³ âèéäóòü ìåñòè âóëèö³, àäæå áëàãîóñòð³é ì³ñòà - ñïðàâà êîæíîãî. Òàê ì³ñüêà ðàäà ïîòóðáóâàëàñÿ ïðî ÷èñòîòó Äí³ïðîäçåðæèíñüêà ³ ï³äïèñàëà äîêóìåíò, çã³äíî ç ÿêèì çà ïîðÿäîê ì³ñòà â³äïîâ³äàòèìóòü íå ò³ëüêè ïðîìèñëîâ³ ï³äïðèºìñòâà, ÿê áóëî ðàí³øå, àëå é êîìåðö³éí³ ñòðóêòóðè, âëàñíèêè ìàëèõ àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì. À îñü ó÷áîâèì çàêëàäàì òåïåð ôîðìàëüíî çàáîðîíåíî ïðèáèðàòè òåðèòîð³þ çà ìåæàìè ð³äíî¿ øêîëè ÷è âèøó. Çà öå ïðîãîëîñóâàëà á³ëüø³ñòü äåïóòàò³â.


р2

6 СУСПІЛЬСТВО ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

08.07.2010 ð. ¹ 47 (1139)

ËÈÄÅÐ ÎÒÐÀÑËÈ

3 íîâûõ äîìà è 263 íîâûå êâàðòèðû îò «Ñîçèäàòåëÿ» - ãîðîæàíàì 9 ÈÞËß Ó ËÅÎÍÈÄÀ ÀÐÊÀÄÜÅÂÈ×À ÒÓÐ×ÈÍÀ ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß. ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÀ!

ØÀÍÎÂÍÈÉ ËÅÎͲÄÅ ÀÐÊÀIJÉÎÂÈ×Ó! Óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ùèðî â³òຠÂàñ ³ç Äíåì íàðîäæåííÿ. Áàæàºìî Âàì ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ, íåâè÷åðïíèõ äæåðåë åíåð㳿 òà íàòõíåííÿ. Íåõàé Âàø äîñâ³ä, çíàííÿ òà åíåðã³ÿ ñïðèÿþòü óñï³øíîìó âèð³øåííþ àêòóàëüíèõ çàâäàíü ñüîãîäåííÿ. Õàé çàâæäè ïåðåìîæíèìè áóäóòü óñ³ Âàø³ ïî÷èíàííÿ!

Всего, согласно производственной программе, НПО «Созидатель» в 2010 году планирует ввести в эксплуатацию три жилых здания общей площадью 29 716 кв.м. В ближайшие месяцы будут сданы в строй шестнадцатиэтажный 75- квартирный жилой дом по ул. Космической, 3 общей площадью 9 194 кв.м и

два семнадцатиэтажных жилых дома: 108-квартирный дом по ул. Тополиной, 7 и 4-й корпус дома по ул. Кедрина, 53, рассчитанный на 80 квартир. По данным Минрегионстроя, компании будет выделен зна-

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ ÍÏÎ «Ñîçèäàòåëü» - îáëàäàòåëü íàãðàä «Ëèäåð óêðàèíñêîé ýêîíîìèêè», «Óêðàèíñêàÿ íàöèîíàëüíàÿ íàãðàäà çà êà÷åñòâî», «Íàãðàäà òûñÿ÷åëåòèÿ» Ìåæäóíàðîäíîãî êîíãðåññà ïðîìûøëåííèêîâ è ïðåäïðèíèìàòåëåé, îáëàäàòåëü òèòóëà «Ëó÷øåå ïðåäïðèÿòèå Óêðàèíû» â íîìèíàöèè «Ñòðîèòåëüñòâî». Çà çàñëóãè â ðàçâèòèè ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè Åâðîïåéñêèé Ôîíä Óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì âðó÷èë Ë.À.Òóð÷èíó ìåæäóíàðîäíóþ íàãðàäó European Quality Award.

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ ÊÎÌÔÎÐÒÍÈÉ ÏÐίÇÄ

Ó ÌÅÒÐÎ ÂÑ²Ì ÇÐÓ×ÍÎ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó ìåòðîïîë³òåí³ äî êîæíîãî ïîòÿãó äîäàëè ùå ïî îäíîìó âàãîíó. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà ÄÏ «Äí³ïðîïåòðîâñüêèé ìåòðîïîë³òåí» Ìèõàéëî Ëþäîãîâñüêèé. Òåïåð ó íàø³é ï³äçåìö³ êóðñóþòü â³ñ³ì ïî¿çä³â - ó êîæíîìó ïî ÷îòèðè âàãîíè. Òîæ ìàéæå âñ³ ïàñàæèðè çàáåçïå÷åí³ ì³ñöÿìè äëÿ ñèä³ííÿ. ○

ÎÁ²ÖßÍÀ ÇÀÐÏËÀÒÀ

ÍÅ ÒÐÈ ÐÎÊÈ ×ÅÊÀËÈ Ïðàö³âíèêàì ÄÊÏ «Äí³ïðîïåòðîâñüêèé åëåêòðîòðàíñïîðò» ïîãàñèëè çàáîðãîâàí³ñòü ïî çàðîá³òí³é ïëàò³. Çà ÷åðâåíü ëþäè ìàþòü îòðèìàòè ãðîø³ íå ï³çí³øå 8 ëèïíÿ. Ö³êàâî, ùî öå ï³äïðèºìñòâî ïîñ³ëî äðóãå ì³ñöå â Óêðà¿í³ ç íåâèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè. Íàãàäàºìî: ó òðàâí³ ðîá³òíèêàì öüîãî ï³äïðèºìñòâà çàáîðãóâàëè 19,6 ìëí. ãðí. Ùîá îòðèìàòè êðîâíî çàðîáëåíå, òðàíñïîðòíèêè 12 òðàâíÿ âèéøëè íà àêö³þ ïðîòåñòó ïåðåä ì³ñüêðàäîþ.

чительный льготный кредит на достройку и ввод в эксплуатацию жилых домов с высокой степенью готовности: за время экономического кризиса НПО «Созидатель» не останавливал работу ни на один день, и в планах объединения на 2011 год - увеличение объемов строительства и ввод в эксплуатацию 286 квартир: это 5 корпус по ул. Кедрина, 53 -район железнодорожной больницы - и жилой дом по ул. Маршала Судца, 7. Гарантией того, что все планы компании будут, безусловно, выполнены, является ее бессменный руководитель Заслуженный строитель Украины, член Совета ди-

ректоров Украинской Строительной Ассоциации, действительный член Академии строительства Украины, генеральный директор НПО «Созидатель» Л.А.Турчин. Под его непосредственным руководством за 23 года работы компанией построено 400 000 кв.м жилых и торговоофисных площадей, 54 объекта

капитального строительства, восстановлено 8 объектов исторической реконструкции. В городе, построенном НПО «Созидатель», сегодня живут и работают десятки тысяч человек; объекты инфраструктуры, возведенные компанией, ежегодно обслуживают более 20 миллионов человек.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÉ ËÅÎÍÈÄ ÀÐÊÀÄÜÅÂÈ×! Êîëëåêòèâ ÍÏÎ «Ñîçèäàòåëü» îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåò Âàñ ñ Äíåì ðîæäåíèÿ. Áëàãîäàðÿ Âàøåìó âûñîêîìó ïðîôåññèîíàëèçìó è ñàìîîòâåðæåííîìó òðóäó äëÿ æèòåëåé Äíåïðîïåòðîâñêà ïîñòðîåíû äåñÿòêè íîâûõ æèëûõ êîìïëåêñîâ è îáúåêòîâ èíôðàñòðóêòóðû. Âû âíåñëè áîëüøîé âêëàä â ðåêîíñòðóêöèþ ïàìÿòíèêîâ èñòîðè÷åñêîãî è êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ íàøåãî ðîäíîãî ãîðîäà. Áëàãîäàðÿ Âàøåìó æèçíåííîìó îïûòó êîìïàíèÿ «Ñîçèäàòåëü» íå òîëüêî âûñòîÿëà â ïåðèîä ìèðîâîãî ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà, - âîøëà â ÷èñëî ëèäåðîâ ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè Óêðàèíû. Ìû ñ óâåðåííîñòüþ ñìîòðèì â çàâòðàøíèé äåíü, ïðèìèòå çà ýòî èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü. Ïóñòü Âàøà öåëåóñòðåìëåííîñòü, ðàáîòîñïîñîáíîñòü, íåèññÿêàåìûé îïòèìèçì ñòàíóò çàëîãîì óñïåõà íîâûõ çàìûñëîâ, íà÷èíàíèé è ïðîöâåòàíèÿ êîìïàíèè. Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ Âàì è Âàøèì áëèçêèì!

ÂÎËØÅÁÍÀß ÍÎ×Ü

Îé íà Èâàíà, îé íà Êóïàëà… ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÎËÅÒÀÅÂ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

 Äíåïðîïåòðîâñêå îòïðàçäíîâàëè Èâàíà Êóïàëà ○

Вечером 6 июля тысячи горожан вспомнили о народных традициях. Они отправились на Комсомольский остров, где устроили целую праздничную программу. По традиции, девушки в вышиванках плели венки и спускали их на воду. Неотъемлемая часть Ивана Купала - огонь. На Комсомольском острове костер зажег мэр Днепропетровска Иван Ку-

личенко. Потом все желающие прыгали через пламя. По повериям, кто удачнее и выше прыг-

нет, тот будет счастливее. На большой сцене, установленной на пляже, выступали музы-

кальные и танцевальные коллективы, в том числе известная группа «Гайдамаки».


р3

КРИМІНАЛЬНЕ ЧТИВО 7

08.07.2010 ð. ¹ 47 (1139) ○

Ͳ×Ͳ ÌÅÒÅËÈÊÈ

ßê òàêñ³ äî ïîâ³é âîçèëî...

ÌÎÂÎÞ ÇÀÊÎÍÓ ×. 2 ñò. 302 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè: «Ñòâîðåííÿ àáî óòðèìàííÿ ì³ñöü ðîçïóñòè, à òàêîæ çâ³äíèöòâî äëÿ ðîçïóñòè, â÷èíåí³ ç ìåòîþ íàæèâè àáî îñîáîþ, ðàí³øå ñóäèìîþ çà öåé çëî÷èí, àáî â÷èíåí³ îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ êàðàþòüñÿ îáìåæåííÿì âîë³ íà ñòðîê äî ï’ÿòè ðîê³â àáî ïîçáàâëåííÿì âîë³ íà òîé ñàìèé ñòðîê»

ÐÀÄÀ ÂÅÑÅËÎÂÀ

У Дніпропетровську за судили таксиста, який розвозив клієнтів до дівчат легкої поведінки

ВІЗИТІВКИ В САЛОНІ 58-річний житель Дніпропетровська Петро Кисіль підробляв на життя «таксуванням» на власній іномарці. Робота йому подобалась, бо відразу приносила «свіжу копійку». Траплялись досить щедрі пасажири, які не скупилися на «чайові». Були у таксиста і специфічні клієнти, вірніше, клієнтки дівчата легкої поведінки, які залишали йому свої візитівки з адресами. Мовляв, пасажири їздять на таксі не тільки на вокзал або додому, а й у місця, де можна чудово провести час з дівчатами. Якщо, наприклад, чоловіки хотіли інтимних утіх на стороні, але не знали точної адреси, де

ÂÎÄ²É ÇÍÀ «ÏÎÒвÁͲ» ̲ÑÖß

їх отримати, Петро Кисіль мав пасажирів відвезти куди потрібно. Звичайно, за винагороду як посередник. Під час попереднього слідства, яке проводило управління внутрішніх справ Дніпропетровська, Кисіль спочатку всіляко відпирався стосовно себе від терміну «звідництво». Пояснював, що постійно цим не займався.

ПІЙМАВСЯ РАЗОМ ІЗ ДІВЧАТАМИ Звичайно, за законом людину не можна покарати за злочини, вчинення яких не доведено докумен-

ÂËÀÄ ÕÎÌÅÍÊÎ

5 ëèïíÿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó áóâ ñèëüíèé äîù. Õòîñü äèâèâñÿ íà íüîãî ç â³êíà îô³ñó, õòîñü çìîê íà âóëèö³, à êîìóñü çëèâà ï³äòîïèëà áóäèíîê

Ïβ¯ ÁÐÀËÈ 300 ÃÐÈÂÅÍÜ ÇÀ ÃÎÄÈÍÓ ÏÎÑËÓà тально. Чи був це «перший і останній раз» звідництва у таксиста, на жаль, залишилося невідомим. Однак правоохоронці піймали Петра. Кисіля «на гарячому». До іномарки таксиста сіли двоє пасажирів-чоловіків і попросили його відвезти до дівчат-повій. Петро Кисіль із радістю згодився це зробити за 100 грн., хоча їхати за відомою йому адресою потрібно було всього пару кварталів.

ÍÅÃÎÄÀ

Íîÿ íå áóëî

Найбільше постраждав Ленінський район, там підтоплено 20 вулиць, повалено понад 40 дерев, замулено дороги та проїзди. Вода залила 69 подвір’їв, у тому числі 37 будинків, з яких довелось відселяти дев’ятьох людей. Сильний вітер потрощив гілки дерев, які попадали на дороги. На місце пригод одразу вирушили рятувальники та комунальники. Вони прибрали десять повале- цях Качалова, Камних дерев і гілки на вули- чатській, Орловській, Гомельській та на багатьох інших. Бригади комунальників та МНС продовжують відкачувати мотопомпами воду та очищати забиті негодою оглядові колодязі.

ϲÄÒÎÏËÅÍÎ 37 ÁÓÄÈÍʲÂ

Клієнти вибрали собі повій (по 300 грн. за годину послуг). Таксист на місці отримав свої чайові за доставку клієнтів 160 грн. Однак зрадіти швидкому заробітку Петро Кисіль не встиг. У підпільний будинок розпусти нагрянули співробітники правоохоронних органів... Після розслідування кримінальної справи за фактом звідництва таксиста прокуратура міста Дніпропетровська пе-

редала до Кіровського районного суду. Старший помічник прокурора Дніпропетровська Олена Рева повідомила «Вістям», що за вироком Кіровського районного суду Кисіль П. М. визнаний винним у звідництві до розпусти. Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 1 рік з відстрочкою на такий же термін за умови, що протягом року таксист не вчинить нового злочину. Суд пом’якшив свій вирок з огляду на щире каяття П. Кисіля та допомогу слідству.

ÌÎÆËÈÂÀ ÏÐÈ×ÈÍÀ ϲÄÒÎÏËÅÍÍß - ÑÒÈÕ²ÉͲ ÇÂÀËÈÙÀ

Комунальники працюватимуть ще й на вулицях Дементьєва та Винокурова на лівому березі обласного центру, де теж піднявся рівень води. Активно працюють над відновленням мережі зовнішнього освіт-

лення: ставлять лампи, ремонтують електричні шафи навіть там, де до «потопу» вони не працювали. Жителі підтоплених будинків вважають, що причиною підтоплення є стихійні звалища біля їхніх будинків. Люди довго скаржились на сміття, що лежить там уже майже 20 років, але його не прибирали. І коли пішов сильний дощ, то сміття зі звалищ забило оглядові колодязі та інші гідротехнічні споруди, які повинні були виводити воду. Міський голова Іван Куліченко хоче, щоб відповідальні служби «дійшли до кожного постраждалого в результаті негоди, виявили втрати, яких зазнали люди, і допомогли їх відшкодувати».

ÇÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ªÞ ÌÂÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ, ÏÐÅÑ-ÑËÓÆÁÈ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÈ ÎÁËÀÑÒI, ÓÏÐÀÂËIÍÍß ÑÁÓ Â ÎÁËÀÑÒI, ÂÇà ÃÓ ÌÂÑ, ÖÅÍÒÐÓ ÏÐÎÏÀÃÀÍÄÈ ÃÓ ÌÍÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Â ÄÍIÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊIÉ ÎÁËÀÑÒI

cmyk

ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÅÌÏÛ ÑÍÈÇÈËÈÑÜ

ÏÎÄÐÎÑÒÊÈ ÓÑÏÎÊÎÈËÈÑÜ Çà ïîñëåäíèé ìåñÿö òåêóùåãî ãîäà íåñîâåðøåííîëåòíèå ïðè÷èíèëè 264 òÿæêèõ è îñîáî òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé. Îá ýòîì ñîîáùèëà íà÷àëüíèê êðèìèíàëüíîé ìèëèöèè ïî äåëàì äåòåé ÃÓÌÂÄ Óêðàèíû â Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè Èðèíà Êà÷èíñêàÿ. Òàêîå êîëè÷åñòâî çëîäåÿíèé ñâèäåòåëüñòâóåò îá ýôôåêòèâíîñòè ìåðîïðèÿòèé ïî áîðüáå ñ äåòñêîé ïðåñòóïíîñòüþ è ñíèæåíèè åå òåìïîâ. Âñåãî â îáëàñòè ïðîæèâàþò 612568 äåòåé â âîçðàñòå äî 17 ëåò. ○

ËÀÂÎ×ÊÓ ÏÐÈÊÐÈËÈ

«ÍÀÐÊÎÏÐÎÊÓÐÎл Îäí³ºþ íàðêîëàáîðàòîð³ºþ â ðåã³îí³ ñòàëî ìåíøå. Ïðî öå ïîäáàëè á³éö³ Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè. Öèìè äíÿìè âîíè çàòðèìàëè îðãàí³çàòîð³â íàéïîòóæí³øî¿ ó ðåã³îí³ íàðêîëàáîðàòî𳿠ç âèãîòîâëåííÿ ñèíòåòè÷íèõ íàðêîòèê³â. Ùîì³ñÿöÿ «íàðêîáàðîíè» ÷åðåç ðîçãàëóæåíó ñèñòåìó çáóòó ïðîäàâàëè äî ï³âòîðà ê³ëîãðàìà ìåòàìôåòàì³íó â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é, Çàïîð³çüê³é òà Äîíåöüê³é îáëàñòÿõ. Îðãàí³çàòîðà çàòðèìàëè «íà ãàðÿ÷îìó» ï³ä ÷àñ âèãîòîâëåííÿ õ³ì³÷íîãî ç³ëëÿ. Ó íüîãî âèëó÷èëè ãðîø³ òà ôàëüøèâå ïîñâ³ä÷åííÿ ïðàö³âíèêà ïðîêóðàòóðè. À â ëàáîðàòî𳿠çíàéøëè 350 ãðàì³â ãîòîâîãî ìåòàìôåòàì³íó, éîãî âàðò³ñòü íà ÷îðíîìó ðèíêó ñêëàäຠáëèçüêî 300 òèñ. ãðèâåíü.  Óïðàâë³íí³ ÑÁÓ îáëàñò³ êàæóòü, ùî äîïîìàãàâ áåçòóðáîòíîìó æèòòþ íàðêîëàáîðàòî𳿠«äàõ» ó ïðàâîîõîðîííèõ îðãàíàõ. Ïîðóøåíî êðèì³íàëüíó ñïðàâó, òðèâຠñë³äñòâî. ○

ÕÎ×ÅØ ÇÍÀÒÈ ÂÑÅ?

ÁÀÇÈ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆ Á³éö³ ÑÁÓ çàòðèìàëè äâîõ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè, ÿê³ òîðãóâàëè äîâîë³ åêçîòè÷íèì, ÿê äëÿ íàøî¿ êðà¿íè, íåëåãàëüíèì òîâàðîì áàçàìè äàíèõ äåðæàâíèõ óñòàíîâ. Ïðîäàæ çä³éñíþâàâñÿ äóæå ïðîñòî - ê볺íò â îáì³í íà áàíê³âñüêèé ÷åê ïðî ïåðåêàç ãðîøåé îòðèìóâàâ äèñê ³ç ïîòð³áíîþ ³íôîðìàö³ºþ. ϳä ÷àñ îáøóêó âèëó÷èëè áàçè äàíèõ á³ëüøîñò³ äåðæàâíèõ óñòàíîâ. Çëî÷èíö³â çàòðèìàëè «íà ãàðÿ÷îìó» ùå ìèíóëîãî ðîêó, à öèìè äíÿìè íàáóâ ÷èííîñò³ âèðîê - äâà ðîêè ïîçáàâëåííÿ âîë³ ç âèïðîáóâàëüíèì òåðì³íîì äâà ðîêè. ○

ÓÂÀÃÀ

ÁÅÇÊÎØÒÎÂͲ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖ²¯! Äî 20-ð³÷÷ÿ Ñï³ëêè àäâîêàò³â Óêðà¿íè àäâîêàòè Äí³ïðîïåòðîâùèíè ïðîâîäÿòü áåçêîøòîâí³ êîíñóëüòàö³¿. Äçâîíèòè ç 10.00 äî 13.00 çà òåëåôîíàìè: 050-685-95-05; 067-562-24-22; (0562) 3477-07;(056)716-41-01.

ÞÑÒÈÖ²ß ²ÍÔÎÐÌÓª 14.07.2010 â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ â³äáóäåòüñÿ ïðÿìà òåëåôîííà «ãàðÿ÷à ë³í³ÿ». Ç 10.00 äî 12.00 íà çàïèòàííÿ ãðîìàäÿí â³äïîâ³äàòèìå çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ Ùåáëèê³íà Íàòàë³ÿ Ìèõàéë³âíà. Òåëåôîí «ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿» 38-55-00.


р10

14 БУДЬТЕ ЗДОРОВІ! ○

Æàðà - ëó÷øèé «äðóã» èíôåêöèîííûõ áîëåçíåé è îòðàâëåíèé. Ïðèíåñëà ëè â ýòîì ãîäó îíà ñþðïðèçû ãîðîæàíàì è îò êàêîãî ëàêîìñòâà ëó÷øå îòêàçàòüñÿ â òàêóþ ïîðó ãîäà âûÿñíÿëè «Â³ñò³»

×ÓÄÎ-ÔÐÓÊÒÛ

ÄÀÐÛ ÈÞËß: ×ÅÐÍÈÊÀ È ÌÀËÈÍÀ Ìíîãèå çíàþò êàê àêñèîìó: ÷åðíèêà ïîëåçíà äëÿ íàøèõ ãëàç. Ìàëåíüêèå ôèîëåòîâûå «áóñèíû» áîãàòû áèîôëàâîíîèäàìè, êîòîðûå öåëåáíû äëÿ íàøåé ñîñóäèñòîé ñèñòåìû, â ÷àñòíîñòè äëÿ ìåëêèõ ñîñóäîâ ãëàç. Ìàëèíà ëå÷èò âñå, ÷òî íèæå ïóïêà. Îíà áîãàòà ôèòîãîðìîíàìè, åé ïîä ñèëó ïðàêòè÷åñêè ëþáûå æåíñêèå çàáîëåâàíèÿ. ○

ÏÓÍÊÒÓÀËÜÍÎÑÒÜ ÏÐÅÆÄÅ ÂÑÅÃÎ

08.07.2010 ð. ¹ 47 (1139)

Развить эту тему меня подтолкнула история, рассказанная знакомым директором продуктового магазина. Он сильно встревожен тем, что в группе риска оказались люди, постоянно работающие с продуктами. На прошлой неделе неприятность подстерегла двух поставщиков, которые отравились яйцами. Говорят, до недомогания их довел обычный продукт, не вызывающий подозрений ни по запаху, ни по вкусу. Только после утренней яичницы они не пошли на работу, а немедленно

Âàëåíòèíà Òêà÷åíêî,

ãëàâíûé âíåøòàòíûé èíôåêöèîíèñò ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ ÎÃÀ: - Íèêàêîé ïàíèêè ïî ïîâîäó îòðàâëåíèé è èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé ñåé÷àñ íåò. Îòäåëåíèÿ íå ïåðåïîëíåíû è ðàáîòàþò â îáû÷íîì ðåæèìå. ×òîáû óáåðå÷ü ñåáÿ îò ñåçîííûõ íåïðèÿòíîñòåé, íóæíî ïðèäåðæèâàòüñÿ ïðàâèë ëè÷íîé ãèãèåíû - òùàòåëüíî ìûòü ðóêè, îâîùè è ôðóêòû, íå åñòü èñïîð÷åííûå ïðîäóêòû. È òîãäà íèêàêàÿ íàïàñòü âàì íå ñòðàøíà.

вызвали скорую. От госпитализации увильнуть не удалось: и на несколько дней им пришлось прописаться на «больничной койке». Правда, как прокомментировали «Вістям» медики, никакого пика отравлений в области нет. В любом случае, чтобы быть здоровым, соблюдайте правила личной гигиены и думайте над тем, что едите.

ÏÐÈÄÅÐÆÈÂÀÉÒÅÑÜ ÏÐÀÂÈË ËÈ×ÍÎÉ ÃÈÃÈÅÍÒÛ È ÁÓÄÅÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

Íàòàëüÿ Äìèòðèåâíà, âðà÷ ñêîðîé ïîìîùè:

Àâñòðàëèéñêèé øòàò Âèêòîðèÿ ïðîñëàâèëñÿ íà âñþ ñòðàíó òåì, ÷òî ìåñòíûå âðà÷è ÿâî÷íûì ïîðÿäêîì ââåëè óäèâèòåëüíîå ïðàâèëî: çà îïîçäàíèå íà ïðèåì íà 10 ìèíóò áîëüíîãî øòðàôóþò íà ñóììó ýêâèâàëåíòíóþ îò 35 äî 50 äîëëàðîâ ÑØÀ. Íåäîâîëüíûå ïàöèåíòû ñòàëè æàëîâàòüñÿ â ðàçëè÷íûå èíñòàíöèè, íî íà÷àëüíèê âñåõ âðà÷åé â øòàòå íå òîëüêî óìûë ðóêè, íî è ïîääåðæàë íà÷èíàíèå êîëëåã. ○

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

ØÒÐÀÔ ÇÀ ÎÏÎÇÄÀÍÈÅ!

Õî÷åøü ñúåñòü - ïîäóìàé ÷òî ßÍÀ ÑËÀÁÛØÅÂÀ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÎÏÀÑÍÎÅ ËÅÒÎ

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

×èòàéòå íà ñàéò³:

ÎÏÛÒÍÛÅ ÏÎÑÒÀÂÙÈÊÈ ÎÒÐÀÂÈËÈÑÜ ßÉÖÀÌÈ Ç̲ÍÀ ÑÒÀÒÓÑÓ

ÁÀÄè ïåðåòâîðþþòüñÿ... íà ë³êè ÀÍÍÀ ÌÀÒ²ªÍÊÎ

На яскравих проспектах і етикетках таємничих БАДів майорять такі бажані «Швидке схуднення» або «100% лікування від раку». Біологічно активні добавки вже давно знають українські хворі. Хоч ми ще з острахом дивимося на диво-препарати, що їх нам пропонують усміхнені менеджери або зірки з телеекранів. Аби реклама не задурила голови споживачам, міністр охорони здоров’я України

ÓËÓ×ØÈ ÇÐÅÍÈÅ

 ÏÎÌÎÙÜ ÊÐÀÑÍÎÅ ÂÈÍÎ Íåäàâíî èññëåäîâàòåëè âûÿâèëè â âèíîãðàäå òåìíûõ ñîðòîâ âåùåñòâî ðàñâåðàòðîë, êîòîðîå ñïîñîáíî çàùèùàòü ñîñóäû ãëàç. Ðàñâåðàòðîë - ìîùíûé àíòèîêñèäàíò è ñîäåðæèòñÿ òàêæå â êðàñíîì âèíå. Î÷åðåäíîå èññëåäîâàíèå äîêàçàëî, ÷òî ýòî âåùåñòâî ñïîñîáñòâóåò çàìåäëåíèþ ïàòîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, ïðîèñõîäÿùèõ ñ âîçðàñòîì â ñîñóäàõ. Òåïåðü, èñïîëüçóÿ äàííûå èññëåäîâàíèÿ, ó÷åíûå ïëàíèðóþò ïðèñòóïèòü ê ðàçðàáîòêå íîâûõ ëåêàðñòâ, íàïðàâëåííûõ íà ïðåäîòâðàùåíèå âîçðàñòíûõ íàðóøåíèé çðåíèÿ.

- Ñ îòðàâëåíèÿìè ê íàì îáðàùàþòñÿ åäèíèöû. Êàê ïðàâèëî, ìû ïðèåçæàåì äîìîé è îêàçûâàåì ïîìîùü, à ãîñïèòàëèçèðîâàòü ïðèõîäèòñÿ íåìíîãèõ. Ïîýòîìó íå ìîãó ñêàçàòü, ÷òî çà ïîñëåäíåå âðåìÿ êîëè÷åñòâî ïàöèåíòîâ ñ ýòèì èëè êàêèì-ëèáî äðóãèì íåäóãîì óâåëè÷èëîñü.

ÊÎÌÅÍÒÀÐ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÀ

Âîëîäèìèð ijäåíêî,

âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð Óêðà¿íñüêî¿ ãàñòðîåíòåðîëîã³÷íî¿ àñîö³àö³¿: - ÁÀÄè, ÿê ³ âñå íà ñâ³ò³, ìàþòü ïîçèòèâí³ é íåãàòèâí³ â³äò³íêè. Äî ïëþñ³â íàëåæèòü òå, ùî á³îëîã³÷íî àêòèâí³ äîáàâêè ñêëàäàþòüñÿ âèêëþ÷íî ç ïðèðîäíèõ êîìïîíåíò³â, ÿê³ â çìîç³ â³äíîâèòè çäîðîâ’ÿ, äîïîìîãòè îðãàí³çìó âïîðàòèñü ³ç õâîðîáîþ. Ç ³íøîãî áîêó, ÁÀÄè íåîáõ³äíî ïðèéìàòè îáåðåæíî, äîçîâàíî. ² í³ â ÿêîìó ðàç³ íå ïîêëàäàòèñü íà äîáàâêè â íåáåçïå÷íèõ äëÿ çäîðîâ’ÿ ëþäèíè ñèòóàö³ÿõ, êîëè ñòàð³ äîáð³ ìåäèêàìåíòè áåçñóìí³âíî ïðèíåñóòü ë³êóâàëüíèé åôåêò.

Зіновій Митник має намір зареєструвати всі можливі БАДи як медикаменти, щоб була можливість їх контролювати. Тим паче, що скрізь добавки рекламують як лікувальні препарати, хоч по всіх документах вони лише харчові продукти. Якщо ж закріпити медичний статус за цим «зіллям», то міністерство буде відповідати за них та їхній «піар». Хоч сам Зіновій Миколайович виношує пропозицію - взагалі заборонити рекламу медичних препаратів.


р11

СИТУАЦІЯ 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

08.07.2010 ð. ¹ 47 (1139) ○

«ÏÐÈÞÒÛ ÄËß ÏÜßÍÛÕ»

Âûòðåçâèòåëè: ýïîõà âîçðîæäåíèÿ ÂËÀÄ ÕÎÌÅÍÊÎ

ÃÎÂÎÐÈÒ ÌÈËÈÖÈß Ñîòðóäíèê ãîðîäñêîãî óïðàâëåíèÿ ìèëèöèè Äíåïðîïåòðîâñêà: - Ïèòü íå çàïðåùåíî. È ïüÿíûõ ñåãîäíÿ íà óëèöå íèêòî íå «îòëàâëèâàåò». Åñëè êòî-òî âûçâàë «ñêîðóþ» - îíà ïðèåäåò. Ïîâîäîì äëÿ çàäåðæàíèÿ ìîæåò ïîñëóæèòü íàðóøåíèå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà, è òîãäà ïüÿíîãî çàáåðóò â ðàéîòäåë, êàê îáû÷íîãî ïðàâîíàðóøèòåëÿ.

Êîãäà-òî âûïèâøèõ íàøèõ ñîãðàæäàí æäàë «òåïëûé» ïðèåì â âûòðåçâèòåëå, êóäà èõ äîñòàâëÿë ñïåöàâòîìîáèëü. Íî âîò óæå 10 ëåò êàê ïüÿíûå íà óëèöàõ ñòàëè ïðîáëåìîé «ñêîðîé». Íåäàâíî ïðàâîîõðàíèòåëè çàäóìàëèñü íàä âîçâðàùåíèåì ýòîãî èíñòèòóòà â Óêðàèíå. «Âiñòi» ðåøèëè ðàçîáðàòüñÿ - íóæíû ëè íàì âûòðåçâèòåëè ИДЕЯ БЫЛА ХОРОШЕЙ Еще в советские времена вытрезвители пользовались дурной славой, хотя сама идея была хорошей. Эти уч-

ÃÎÂÎÐßÒ ÂÐÀ×È

ÍÀÒÀËÜß ÁÅËÀß, ãëàâíûé âðà÷ îáëíàðêîäèñïàíñåðà: - Ñåé÷àñ ñèòóàöèÿ óæå óñòîÿâøàÿñÿ. Íàïëûâà ïüÿíûõ íåò. Ê íàì èëè â òîêñèêîëîãè÷åñêèå îòäåëåíèÿ áîëüíèö ïîïàäàþò ëèøü òå, êòî â êðàéíå òÿæåëîì ñîñòîÿíèè, èõ ïðèâîçèò «ñêîðàÿ». Åñëè ÷åëîâåê ïðîñòî ïüÿí è íàõóëèãàíèë, òî åãî äåðæàò â ðàéîòäåëå äî îòðåçâëåíèÿ.

ВЕРНУТЬ НАЗАД НЕПРОСТО ÂÛÒÐÅÇÂÈÒÅËÈ ÇÀ ÃÐÀÍÈÖÅÉ

ÑØÀ, ÇÀÏÀÄÍÀß ÅÂÐÎÏÀ: - Ïîëèöèÿ íå ìîæåò çàäåðæèâàòü ëèö â íåòðåçâîì ñîñòîÿíèè, åñëè òå íå ñîâåðøàþò ïðîòèâîïðàâíûõ äåéñòâèé. Èç-çà ýòîãî â ñåâåðíûõ øòàòàõ ìíîãî ïüÿíûõ ãèáíåò. Åñëè ëèöî õóëèãàíèò, åãî îòâîçÿò â ó÷àñòîê (êàê è ó íàñ). Êàíàäà, Øâåöèÿ: ñëóæáà «Êðàñíûé íîñ» äîñòàâëÿåò âûïèâøèõ ëþäåé äî ìåñòà èõ ïðîæèâàíèÿ, âçèìàÿ ïðè ýòîì ïëàòó. Åñëè ñèëüíî ïüÿí - âåçóò â áîëüíèöó. реждения спасли немало пьяных - особенно зимой, когда «люди под градусом» гибли на морозе, как комары. Но хорошая идея получила плохую реализацию. В Днепропетровске было 3 вытрезвителя. Злоупотребления и безответственность - вот как вспоминает о вытрезвителе

один из его «клиентов». «Облили холодной водой и спать уложили. Потом еще и деньги «сбивали», чтобы не внесли в базу данных правонарушителей и на работу «весточку» не послали», - говорит Василий, который много знает о вытрезвителях.

Тема возрождения этих заведений возникла после гибели студента в одном из райотделов милиции в Киеве, когда пьяный молодой человек упал и ударился головой. Говорят: если бы парня госпитализировали, то трагедии не было бы. Теперь даже министр МВД Анатолий Могилев хочет вернуть вытрезвители. А вернуть их непросто. Ведь закрыли «приюты для нетрезвых» из-за того, что они нарушали права человека, и теперь законных оснований для возрождения вытрезвителей в Украине нет. А если их и вернут - где гарантии, что они не окажутся такими же, как раньше?

ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ

Åñëè øòàò ñîêðàùàþò… ÀÍÔÈÑÀ ÁÓÊÐÅÅÂÀ

В редакцию «Вістей Придніпров'я» пришло письмо от нашего постоянного читателя, жителя села Вышетарасовка Томаковского района Григория Чорного. В нем он просит разъяснить, как следует применять ст. 5 Закона Украины «Про социальную защиту детей войны» в ситуации сокращения штата на предприятии. Читатель считает, что, в соответствии с указанной статьей, дети войны должны оставаться на работе.

ÍÎÂÈÍÈ ÌÎÐÑÜÊÅ ÁÀÃÀÒÎÁÎÐÑÒÂÎ

ÏÅÐزÑÒÜ «ÏÎ-ÊÎÇÀÖÜÊÈ» Ùîðîêó äî Äíÿ ³éñüêîâî-Ìîðñüêèõ ñèë íà áàç³ Ïîëîâåöüêî¿ Ñ³÷³ ѳ÷åñëàâñüêîãî îêðóãó, äå óñï³øíî 䳺 Äèòÿ÷î-ìîëîä³æíà ôëîòèë³ÿ ³ì. Ï.Ñàãàéäà÷íîãî, â³äáóâàþòüñÿ çìàãàííÿ ç ìîðñüêîãî áàãàòîáîðñòâà. Ñïîðòèâíå ñâÿòî çáèðຠâèõîâàíö³â êîçàöüêèõ êóðåí³â ³ç ð³çíèõ ì³ñò îáëàñò³. Öüîãî ðàçó ó÷àñíèêè âèáîðþâàëè ïåðø³ñòü ó çìàãàííÿõ ç ãèðüîâîãî ñïîðòó, ïåðåãîíàõ íà øëþïêàõ, ïåðåòÿãóâàííÿ êàíàòà, ïëàâàííÿ òà ñòð³ëüáè ç ïíåâìàòè÷íî¿ ãâèíò³âêè. Äèïëîìè é ãðàìîòè ïåðåìîæö³ îòðèìàëè â³ä ãîëîâíîãî îòàìàíà ѳ÷åñëàâñüêîãî îêðóãó ÌÃÎ ÊÇ ãåíåðàëà êîçàöòâà Þð³ÿ Ìèðãîðîäñüêîãî. ○

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

Dz ÑÒÐÎÊÀÌÈ ÍŠϲÄÊÀ×ÀÞÒÜ Ì³ñüêèé ãîëîâà ßðîñëàâ Êîð÷åâñüêèé ïîîá³öÿâ, ùî âñ³ ðîáîòè ïî áóäèíêó íà âóëèö³ Ñèðîâöÿ, äå ñòàâñÿ âèáóõ, áóäóòü çàâåðøåí³ ñâîº÷àñíî, ³ ìåøêàíö³ ïîâåðíóòüñÿ â ñâî¿ êâàðòèðè 23 ëèïíÿ. Çà éîãî ñëîâàìè, îñòàòî÷íà âàðò³ñòü â³äíîâëåííÿ áóäèíêó ñêëàäå 5,5 ìëí. ãðí. Öÿ ñóìà âêëþ÷ຠíå ò³ëüêè ðåñòàâðàö³þ êâàðòèð, àëå é ðåêîíñòðóêö³þ ôàñàäó áóä³âë³ òà ï³ä’¿çä³â. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÙÅÏËÅÍÍß ÃÀÐÀÍÒÓª ÁÅÇÏÅÊÓ Äåïàðòàìåíò îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ì³ñüêî¿ ðàäè çàêëèêຠáàòüê³â ðàçîì ç ä³ëüíè÷íèì ë³êàðåì ïåðåâ³ðèòè íàÿâí³ñòü ùåïëåíü ïðîòè ïîë³î쳺ë³òó ó ä³òåé. Ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ - îáîâ’ÿçêîâî çðîáèòè ùåïëåííÿ. Ïîë³î쳺ë³ò - ãîñòðà â³ðóñíà ³íôåêö³ÿ, ùî âðàæຠíåðâîâó ñèñòåìó. Àáè óáåçïå÷èòè ëþäèíó â³ä çàõâîðþâàííÿ, íåîáõ³äíî ùå â äèòèíñòâ³ çðîáèòè ùåïëåííÿ (â 3, 4, 5, 18 ì³ñÿö³â òà ó 6 ³ 14 ðîê³â). Êð³ì òîãî, ñë³ä äîòðèìóâàòèñü ïðàâèë îñîáèñòî¿ ã³ã³ºíè, âæèâàòè êèï’ÿ÷åíó âîäó, ìèòè îâî÷³ òà ôðóêòè òîùî. ˳êàð³ ðàäÿòü óíèêàòè êîíòàêò³â ç îñîáàìè, ÿê³ áóëè â êðà¿íàõ, äå ðîçïîâñþäæåíèé ïîë³î쳺ë³ò. Öå - ²íä³ÿ, Ïàêèñòàí, Àôãàí³ñòàí òà ͳãåð³ÿ. ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

ÏÎÑ̲ÕͲÒÜÑß ÊÀÑÊÀÄÅÐÀÌ!

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ Ïðîêîììåíòèðîâàòü äàííóþ ñèòóàöèþ ìû ïîïðîñèëè ðóêîâîäèòåëÿ Äíåïðîïåòðîâñêîãî îáëàñòíîãî îáúåäèíåíèÿ «Àäâîêàò»

ÑÂÅÒËÀÍÓ ÒÎÐÎÏ×ÈÍÓ - ÀÃÀËÀÊÎÂÓ: - Îòâåò íà âîïðîñ ÷èòàòåëÿ î áåçîãîâîðî÷íîì îñòàâëåíèè äåòåé âîéíû íà ðàáîòå ïðè ñîêðàùåíèè øòàòà - îòðèöàòåëüíûé. Ýòà ñîöèàëüíàÿ êàòåãîðèÿ ëþäåé äåéñòâèòåëüíî èìååò ïðàâî íà ñîõðàíåíèå ðàáîòû ïðè ñîêðàùåíèè ñîòðóäíèêîâ, îäíàêî ðàáîòîäàòåëü, ïðåæäå âñåãî â ñâîåì âûáîðå, âïðàâå îòäàâàòü ïðåäïî÷òåíèå ðàáîòíèêàì ñ áîëåå âûñîêîé êâàëèôèêàöèåé è ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ

òðóäà. Åñëè æå ó ðàáîòíèêîâ îäèíàêîâûå êâàëèôèêàöèè, äåòè âîéíû äåéñòâèòåëüíî èìåþò ïðåèìóùåñòâî. Íàïðèìåð, åñëè ðàáîòîäàòåëü âûáèðàåò, êîãî ñîêðàòèòü èç äâóõ èíæåíåðîâ ðàâíîé êàòåãîðèè êâàëèôèêàöèè - ó äåòåé âîéíû, ñîãëàñíî ñò. 5 Çàêîíà Óêðàèíû «Ïðî ñîöèàëüíóþ çàùèòó äåòåé âîéíû», ñò. 42 ÊÇîÒ Óêðàèíû, åñòü ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî îñòàòüñÿ íà ðàáîòå.

«Ñàëüòî Ìîðòàëå», ¿çäó ìîòîöèêëîì ïî òðîñó íà âèñîò³ 15 ìåòð³â, åêñòðåìàëüíå âîä³ííÿ, ñòðèáîê àâòî ÷åðåç «ïð³ðâó» òà «ìàøèíó-âáèâöþ» ïîáà÷èëè ïàâëîãðàäö³ íà ñòàä³îí³ «Ã³ðíèê». Ïðîòå íàéäèâîâèæí³øèì áóâ âè¿çä ºäèíîãî â Óêðà¿í³ ÷îòèðèòîííîãî äæèïà ç òðàêòîðíèìè êîëåñàìè. Öåé àâòîìîá³ëü, òðè ìåòðè çàââèøêè, ï³ä îïåñêè ãëÿäà÷³â áåçæàëüíî òðîùèâ ñòàðåíüê³ «çàïîðîæö³».


р12

16 МІЖ НАМИ, ЖІНКАМИ ○

ÍÎÂÎÑÒÈ

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

08.07.2010 ð. ¹ 47 (1139)

ÃÎÂÎÐßÒ È ÏÎÊÀÇÛÂÀÞÒ

«FEMEN»: Çà èäåþ ãîòîâû íà âñå ÑÐÅÄÍÈÉ ÂÎÇÐÀÑÒ «ÔÅÌÈÍÊÈ» 20 ËÅÒ

ØÅÐ Â ÇÀÌÅØÀÒÅËÜÑÒÂÅ

ÑÛÍ ÈËÈ ÄÎ×Ü? 41-ëåòíÿÿ åäèíñòâåííàÿ äî÷ü ïåâèöû Øåð ñòàëà ìóæ÷èíîé. Äîëãîå âðåìÿ ×åñòèòè Áîíî ñ÷èòàëè ëåñáèÿíêîé, íî òåïåðü, êîãäà îíà ñìåíèëà ïîë, âîçëþáëåííûå ñòàëè îáû÷íîé ïàðîé. Ìàòü, óçíàâ î íàìåðåíüÿõ ñâîåãî ÷àäà, áûëà î÷åíü ðàññòðîåíà è äàæå øîêèðîâàíà. Ñåé÷àñ ×åñòèòè íå òîëüêî àêòåð, ìóçûêàíò, ïèñàòåëü, íî è àêòèâíûé çàùèòíèê ïðàâ ãååâ è ëåñáèÿíîê. ○

ÞÍÛÉ ÐÎÊÅÐ ÀÍÍÀ ÌÀÒÂÈÅÍÊÎ

Ñ ÔÅÑÒÈÂÀËß Â ÐÎÄÄÎÌ Ðîê ñïîñîáñòâóåò ðîäàì. Íà þáèëåéíîì 40-ì áðèòàíñêîì ôåñòèâàëå òÿæåëîé ìóçûêè «Glastonbury» ó áåðåìåííîé æåíùèíû îòîøëè âîäû, è ñ êîíöåðòà åå îòïðàâèëè ïðÿìî â ðîäèëüíîå îòäåëåíèå. Âèêòîðèÿ ðîäèëà çäîðîâîãî áóäóùåãî ðîêìóçûêàíòà. Âìåñòå ñ ìàëûøîì è ìóæåì óæå íà ñëåäóþùèé äåíü îíè îòïðàâèëèñü «ôåñòèâàëèòü». ○

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÊÀ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÊÀ!!

×ÅÐÍÎÌÓ ÏÎßÑÓ ÂÎÇÐÀÑÒ ÍÅ ÏÎÌÅÕÀ ○

Èõ ñêîðåå çíàþò «â ãðóäü», ÷åì â ëèöî, ñâîèìè ýïàòàæíûìè àêöèÿìè îíè äîáèâàþòñÿ ìåñò äëÿ æåíùèí â Êàáìèíå èëè ìèòèíãóþò ïðîòèâ ïðîñòèòóöèè â Óêðàèíå. Ðàäèêàëüíàÿ óêðàèíñêàÿ æåíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ «FEMEN» - êòî-òî åþ âîñõèùàåòñÿ, êòî-òî ñ÷èòàåò ñóìàñøåäøåé, íî íèêòî íå îñòàåòñÿ ðàâíîäóøíûì ê îáíàæåííûì òåëàì åå àêòèâèñòîê. «Â³ñòÿì» óäàëîñü ýêñêëþçèâíî ïîîáùàòüñÿ ñ ëèäåðîì æåíñêîãî äâèæåíèÿ Àííîé Ãóöîë А НАЧАЛОСЬ ВСЕ С РАЗДЕВАНИЯ

 77 ëåò æèçíü òîëüêî íà÷èíàåòñÿ. Ýòî äîêàçàëà àíãëè÷àíêà Ýíà Ìîëëåòò, êîòîðàÿ èìåííî â òàêîì âîçðàñòå ïîëó÷èëà ÷åðíûé ïîÿñ ïî äæèó-äæèòñó íà ìåæäóíàðîäíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ. Ñâîè íàâûêè áîåâîãî èñêóññòâà ÷åìïèîíêà ïðèìåíèëà âñåãî ðàç - ê 14ëåòíåìó ïîäðîñòêó, âîðîâàâøåìó ëåäåíöû â ñóïåðìàðêåòå. Ýíà åæåäíåâíî âåäåò çàíÿòèÿ ïî äæèó-äæèòñó è, ìåæäó ïðî÷èì, äâàæäû â äåíü ïåðåâîäèò ìàëåíüêèõ øêîëüíèêîâ ÷åðåç äîðîãó.

- Анна, расскажите, как появилась идея создать организацию «FEMEN»? - Никто, кроме нас, женщин, нам не поможет, поэтому если в стране есть «женские» проблемы, с которыми необходимо бороться, нужно брать их решение в свои руки. Молодые «феминки» диктуют формат этой «войны» - яркий, эпатажный, веселый, сексуальный. То, что «FEMEN» представляет из себя сегодня, - двухлетняя ежедневная работа.

«ÑÈËÜÍÛÅ È ÀÊÒÈÂÍÛÅ ÆÅÍÙÈÍÛ ÏÓÃÀÞÒ ÒÎËÜÊÎ ÑËÀÁÀÊλ

- С чего все начиналось? - С топлесса (смеется). Мы решили провести фотоакцию в Интернете на сайте «Вконтакте». Девчонки со всей Украины присылали нам фотографии, на которых своими оголенными телами заявляли, что свободны, активны и не продаются. - Кто чаще становится «феминками»? - В основном, это, конечно, студентки, но в наших рядах есть и замужние женщины, и даже мамочки. Средний возраст - 19-20 лет. В Интернете у «FEMEN» вообще целая армия - 20 тыс. человек. - «FEMEN» обходится без мужской поддержки? - Почему же, мужчины тоже подставляют нам свое сильное плечо. Кто-то помогает материально, кто-то участвует в акциях.

ТОПЛЕСС В ЗИМНЕЙ ШАПКЕ - Анна, в каких самых экстремальных условиях доводилось проводить акции? - Зимой, в 10-градусный мороз мы играли в футбол во время презентации логотипа Евро-2012. - Был ли какой-то забавный случай во время работы «FEMEN»? - Да, во время акции возле одного из избирательных участков наша Александра, начав митинговать, сняла куртку и подняла плакат «Не гвалтуйте країну!» и вдруг поняла, что осталась в теплой шапке. Получился топлесс в зимнем головном уборе (смеется). В этот момент у нее промелькнула одна мысль: «Хорошо, что шапка осталась, мама не бу-

«ÑÊÎÐÎ ÎÒÊÐÎÅÌ ÔÈËÈÀË Â ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ» дет ругать, что на холоде с непокрытой головой стою». - Получается, феминистки ради своих целей готовы остаться даже в одной шапке? - За свою идею мы готовы на все! Оголение полностью, правда, противозаконно, но если депутаты попытаются легализовать проституцию, то мы готовы отстаивать своим обнаженным телом права женщин. - Нередко девушек забирают в милицию, как выручаете своих подопечных? - Перед каждой акцией мы обязательно консультируемся с юристами. Сегодня приходится морально готовить девушек к тому, что их могут «повязать». Мне известно, что в милиции есть негласное указание: не дать раздеться «FEMEN». Если уж наши девушки попадают в отделение, я обязательно еду вслед за ними, и нередко наш митинг продолжается уже там.

ЗА ПРАВДУ - ГРУДЬЮ - Анна, Вы действительно считаете, что голое тело способно принести какие-то плоды? - Конечно, грудь - это сильный афродизиак для общества. Она привлекает внимание к проблемам. И люди, которые способны читать «между грудью», понимают, за что

мы боремся, и поддерживают нас. - За чей же счет сущ е с т в у е т «FEMEN»? - У нас есть так называемый попечительский совет. Он состоит из интересных идейных людей: владельца КП Медиа Джеда Сандэна, немецкого музыканта и продюсера Хельмута Гайера (DJ HELL), немки Беаты Шобер, украинских ребят - специалиста по интернет-технологиям Дмитрия Голубова, Андрея Коломийца и спортивного аналитика, владельца кнайп-клуба «Купидон» Федора Паладина. Все помогают финансово, своими ресурсами и морально.

НЕ ДЛЯ СЛАБАКОВ - Анна, а насколько активны феминистки Днепропетровска? - Девушки из вашего города поддерживают нас в Интернете. Мы, кстати, уже ищем финансирование для того, чтобы в Днепропетровске открыть филиал «FEMEN». - А как родители относятся к Вашей деятельности? - Родители уважают мою работу, для меня это очень важно. Конечно, они не всегда меня понимают, но не мешают делать то, что я люблю.

«ÄÀÂÍÎ ÂÈÆÓ ÏÀÐÒÈÞ «FEMEN» Â ÏÀÐËÀÌÅÍÒÅ» - Не боитесь, что Ваш феминистский настрой отпугивает мужчин? - Сильные и активные женщины пугают только слабаков (смеется). Тем более, идеологию FEMEN очень сложно назвать феминистической в классическом понимании этого течения. - В будущем не хотите «FEMEN» превратить в политическую силу? - Я уже давно вижу партию «FEMEN» в парламенте - короткие юбки, длинные ноги, глубокое декольте. Ни один мужчина-депутат не сможет отклонить наши предложения.


р5

СУСПІЛЬСТВО 17

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

08.07.2010 ð. ¹ 47 (1139) ○

ÏÎÊÓÏÊÀ - ÏÎ×ÒÎÉ

×àñòî ïîõîäû ïî ìàãàçèíàì ïðåâðàùàþòñÿ â áîëüøîå ðàçî÷àðîâàíèå - íóæíîãî òîâàðà íåò, ïðåäëàãàåìûé îêàçûâàåòñÿ äîðîãèì, äåíü ïîòðà÷åí çðÿ. Ó æåíùèí áîëÿò íîãè, à ó ìóæ÷èí ñäàþò íåðâû. À åñëè ñèòóàöèÿ åùå õóæå? Âû æèâåòå â ñåëå èëè íà äàëåêîé îêðàèíå, äîáèðàòüñÿ äî ìàãàçèíà, äàæå ñî ñðåäíèì âûáîðîì òîâàðîâ, âàì íàäî çà «òðèäåâÿòü çåìåëü»?  òàêîì ñëó÷àå åñòü ïðåêðàñíàÿ àëüòåðíàòèâà - êîìïàíèè, òîðãóþùèå òîâàðàìè ïî ïî÷òå ВЫБОР ПО КАТАЛОГУ Такой способ покупок в мире существует более века, и в Украине он тоже успешно развивается вот уже около 10 лет. Если сначала мы и относились к нему с опаской, как ко всему новому и неизведанному, то за данное время успели научиться распознавать подозрительные «конторы» и, наоборот, компании с хорошей репутацией. Руководствуясь получаемыми каталогами, украинцы заказывают качественную одежду, которая в разы дешевле базарной, косметику, которую сложно приобрести даже в аптеках. Например, уникальные косметические и лечебно-профилактические средства, разработанные кафедрой технологии лекарств Национального медицинского университета им. О.О. Богомольца. В столице и в крупных городах разыскать этот товар еще можно, а вот за их пределами - сложно. По каталогу компании «ИмиджМейл» получить желаемый продукт проще простого. Достаточно взять в руки каталог и выбрать то, что вы хотите: книги, парфюмерию, косметику, товары для здоровья, разные полезные и необходимые в хозяйстве товары, украшения и многое другое. Сделать это со-

зитах компании не указан физический адрес, а стоит абонентский ящик (а/я), смущать не должно - во всем мире офисы компаний, торгующих по почте, не рассчитаны на прием посетителей, там нет в наличии товаров, которые можно показать или продать. Между компанией и ее клиентами складываются не только деловые, но и дружеские отношения. В колл-центре «ИмиджМейл» вас всегда готовы не только выслушать, но и дать полезный совет. Часто клиенты звонят, чтобы поздравить компанию с новыми достижениями, похвалить за продукты, а сотрудники «ИмиджМейл» также помнят о праздничных датах - поздравляют покупателей с всем просто: выбираете товар, днем рождения. Такие, по-друзаполняете заявку, указав в ней жески теплые, отношения прикод конкретного товара, и от- ятны вдвойне. правляете ее по почте.

ЦАРСКИЙ ПОДАРОК

СНАЧАЛА - ТОВАР, ПОТОМ - ДЕНЬГИ Человека, покупающего товары по каталогу, всегда интересуют два вопроса. Первый: нужна ли предоплата, поскольку таким методом получения денег грешат недобросовестные компании (предоплату внес, а товара не получил). Заказы в «ИмиджМейл» полностью оплачиваются только после доставки товара в ваше почтовое отделение. Так что даже часть своих средств вы потерять не сможете. Второй: что делать, если товар не подошел? В течение 30 дней его можно вернуть в компанию и получить свои деньги обратно. Это даже спокойнее, чем возвращать вещь в магазин и «напороться» на неадекватного продавца, который будет ругаться и рассказывать, что проблема не в товаре, а в вас. «ИмиджМейл» ценит своих клиентов и дорожит репутацией, поэтому и делает все для удобства клиента. Специально для решения всех вопросов, возникающих у покупателей, работает телефон для справок: 0-800-501-736 (со стационарных телефонов звонки бесплатны). То, что в рекви-

Есть и еще один приятный момент, о котором нельзя не упомянуть. Покупая косметику, главное, на что вы надеетесь, ее качество, дополнительных требований у вас нет. Получили товар - заплатили деньги. Но, на самом деле, это еще не все. Каждый, кто приобретает товары по каталогам «ИмиджМейл», участвует в розыгрыше ценных

Одна из недавних победительниц розыгрыша Анна Григорьевна Радионенко, выигравшая слиток золота весом 165 граммов стоимостью 30 000 гривен, не сомневалась ни в справедливости розыгрыша, ни в организаторах, а просто считала себя невезучей. «Тем сильнее было удивление, когда узнала, что именно мне достался золотой слиток! Оказывается, повезти может каждому, телеграмму про выигрыш принесли сразу после моего Дня рождения, это был поистине царский подарок! Можно сказать, что я настоящий старожил среди покупателей - пользуюсь продукцией «ИмиджМейл» уже почти пять лет. Чаще всего покупаю кремы для ног, у нас в поселке ничего подобного просто не найти». За проведением розыгрышей следит специальная уполномоченная комиссия: 40 активных клиентов компании, специально приглашенных со всей Украины, нотариус, а также сотрудники ком-

Åñëè âàøåãî àäðåñà íåò â áàçå ðàññûëêè, à âû õîòèòå ïîëó÷àòü ïðîäóêöèþ îò «ÈìèäæÌåéë» - ïî àäðåñó: 04086, ã. Êèåâ, à/ÿ 90, ìîæíî îòïðàâèòü çàÿâêó, êàæäûé ìåñÿö âàì áóäåò ïðèõîäèòü áåñïëàòíî íîâûé êàòàëîã. Çàêàç ìîæíî ñäåëàòü è ïî òåëåôîíàì: (044) 495-44-46 èëè 0-800-501-736 (ñî ñòàöèîíàðíûõ òåëåôîíîâ çâîíêè áåñïëàòíûå), à òàêæå íà ñàéòå êîìïàíèè - www.image.in.ua. Êàê óçíàòü, ÷òî âàø òîâàð óæå ó âàñ? Âàì ïðèäåò ïî÷òîâîå èçâåùåíèå, ñîîáùàþùåå, ÷òî ïîêóïêà îæèäàåò âàñ â âàøåì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè. пании, не имеющие права участвовать в розыгрыше. Каждому отдельному заказу товара присваивается уникальный номер, который участвует в розыгрыше призов. И чем больше было сделано заказов одним клиентом, тем больше шансов на победу он получает. А получить и хороший товар, и неожиданный приз - всегда приятно вдвойне.

ÒÅËÅÌÎÑÒ

Âûñîêèå òåõíîëîãèè Beeline

ïîìîãàþò îáúåäèíèòü ðîññèéñêèõ è óêðàèíñêèõ âåòåðàíîâ ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

22 èþíÿ, â äåíü íà÷àëà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, îïåðàòîð ñâÿçè Beeline ïðîâåë òåëåìîñò ìåæäó ãîðîäàìè-ãåðîÿìè Âîëãîãðàäîì è Êèåâîì. Ðîññèé Ðîññèé-ñêèå è óêðàèíñêèå âåòåðàíû, ðàçäåëåííûå ðàññòîÿíèåì â 1500 êì, ñìîãëè óâèäåòü äðóã äðóãà è ïîãîâîðèòü, áëàãîäàðÿ ñîâðåìåííûì òåõíîëîãèÿì Beeline активно развивает не только мобильную связь, но и услуги доступа в Интернет. К памятному дню начала Великой Отечественной войны Beeline обеспечили доступом в Интернет музей-панораму «Сталинградская битва» на Мамаевом Кургане. Благодаря этому стало воз-

можно провести телемост между ветеранами России и Украины, которые собрались в офисе Beeline в Киеве и в музее-панораме в Волгограде. Видеовстреча была организована с помощью интернет-канала между двумя видеотерминалами, установленными в Киеве и Волгограде, и продолжалась чуть более 1 часа. Повидать друг друга пришли многие боевые побратимы. Среди них наш земляк - Федор Михайлович Ильченко - непосредственный участник пленения штаба 6-й полевой армии и ее командующего генерал-фельдмаршала Паулюса. Федор Михайлович участвовал в боях на Крымском, Сталинградском, Юго - Восточном, Донском и других фронтах, на Курской дуге, в Корсунь - Шевченковской операции. «То, что мы впервые за

столько лет смогли связаться и пообщаться с товарищами в Волгограде прямо из офиса Beeline, как будто они сидят напротив нас, с помощью телемоста - считаю большим успехом. В военные годы у нас была только радиосвязь, теперь же есть Интернет. Он очень облегчает общение и с однополчанами, и с родственниками, детьми, внуками. Поэтому спасибо Beeline и ждем следующих телемостов!» - сказал Федор Михайлович. «Этот телемост, посвященный поколению, на чьи плечи легли все тяготы войны 1941-1945 годов и послевоенного времени, показал, насколько важно хранить память о подвиге наших дедов и передать ее детям и внукам, - отметил Генеральный директор ЗАО «Украинские радиосистемы» Андрей Милиневский. - Мы рады, что имеем все технические

ÒÀÊ ÏÎÊÓÏÀÞÒ ÓÆÅ ÄÅÑßÒÈËÅÒÈß

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ:

призов. В призовом фонде компании - автомобиль, набор мебели и бытовой техники для кухни на сумму 50 000 гривен, золотые часы стоимостью 20 000 гривен и главный приз - 225 000 гривен! И еще масса ценных поощрительных призов. Всего годовой призовой фонд составляет более полумиллиона гривен, это один из самых больших призовых фондов в Украине!

ÍÎÂÈÍÈ

Àëüòåðíàòèâà ìàãàçèíàì ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ

возможности обеспечивать такую связь поколений. И для нас это не только ответ на технологические потребности современности, но и нечто большее: сохранение исторической памяти, общих страниц истории стран СНГ, помощь ветеранам». В завершение телемоста компания передала ветеранским организациям Украины брендированные мобильные телефоны Beeline с sim-картами и 100 грн. на счете, которые можно израсходовать в течение 8 месяцев. 100 мобильных телефонов, оснащенных sim-картами, будут направлены в областные организации ветеранов. Эти мобильные комплекты помогут участникам Великой Отечественной войны общаться с друзьями-однополчанами и поддерживать связь с близкими людьми.

ÏÀÂËÎÃÐÀÄÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Ó Â'ßDzÂÊÀÕ ÓͲÊÀËÜͲ ÏÒÀÕÈ Â÷åí³ ÄÍÓ ïîáëèçó ñåëà Â'ÿç³âîê çíàéøëè âåëèêó çãðàþ ç 80 ïòàõ³â - ìàëèõ á³ëîëîáèõ ãóñåé, çàíåñåíèõ äî ì³æíàðîäíî¿ ×åðâîíî¿ êíèãè. Ó öèõ ì³ñöÿõ íàóêîâö³ çóñòð³ëè é ê³ëüêàñîò ïðåäñòàâíèê³â òâàðèííîãî òà ðîñëèííîãî ñâ³òó, òàêîæ ³ç ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè. Â÷åí³ íàãîëîøóþòü: ÿêùî íàéáëèæ÷èì ÷àñîì öÿ òåðèòîð³ÿ íå îòðèìຠñòàòóñ çàêàçíèêà, òî ð³äê³ñí³ ðîñëèíè, êîìàõè òà òâàðèíè ìîæóòü çíèêíóòè. ○

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÇÎÍÀ ÏÀÐÊÓÂÀÍÍß Íà ÷åðãîâ³é ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çàòâåðäæåíî ð³øåííÿ ïðî ïîðÿäîê îðãàí³çàö³¿, ôóíêö³îíóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ ì³ñöü ïàðêóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ³ çáîðó çà ïàðêóâàííÿ òðàíñïîðòó íà òåðèòî𳿠ì³ñòà. Ïîëîæåííÿì âèçíà÷åíî: ïëàòí³ ì³ñöÿ äëÿ ïàðêóâàííÿ ïðèçíà÷åí³ äëÿ òèì÷àñîâî¿ ñòîÿíêè àâòîòðàíñïîðòó ç³ ñòÿãíåííÿì ïëàòè çà ÷àñ ïàðêóâàííÿ ó â³äâåäåíèõ àáî ñïåö³àëüíî îáëàäíàíèõ ì³ñöÿõ. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

Ó ÌÓÇů ÊÈÏÈÒÜ ÆÈÒÒß Äí³ïðîïåòðîâñüêèé ³ñòîðè÷íèé ìóçåé â³äçíà÷èâ 155-ð³÷÷ÿ ç äíÿ éîãî çàñíóâàííÿ Äìèòðîì ßâîðíèöüêèì ³ â³äêðèâ âèñòàâêó «Íåâòîìíèé çáèðà÷ äàâíèíè». Ó íåâåëèêîìó çàë³ ðîçì³ùåí³ ïðåäìåòè àðõåîëî㳿, æèâîïèñó ³ êîëåêö³ÿ ñòàðîâèííîãî ïîñóäó öàðñüêèõ ÷àñ³â. À ïîðÿä, ó äâîõ âèñòàâêîâèõ çàëàõ, âåäóòü ðåìîíòí³ ðîáîòè ç çá³ëüøåííÿ ïëîù³ äëÿ êîëåêö³¿ Äìèòðà ßâîðíèöüêîãî.


р6

18 ТАЄМНИЦІ ІСТОРІЇ ○

8 èþëÿ 1944 ãîäà Ïðåçèäèóì Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ ó÷ðåäèë ïî÷åòíîå çâàíèå è îðäåí «Ìàòü-ãåðîèíÿ», à òàêæå îðäåí äâóõ ñòåïåíåé «Ìàòåðèíñêàÿ ñëàâà» è «Ìåäàëü ìàòåðèíñòâà». Çâàíèå è îðäåí «Ìàòüãåðîèíÿ» áûëè ââåäåíû â êà÷åñòâå íàãðàäû ìàòåðÿì, ðîäèâøèì è âîñïèòàâøèì íå ìåíåå 10 äåòåé. Îðäåíàìè «Ìàòåðèíñêàÿ ñëàâà» íàãðàæäàëèñü ìàòåðè 9-7 äåòåé, à «Ìåäàëüþ ìàòåðèíñòâà» - 6 è 5 äåòåé. ○

10 èþëÿ 1878 ãîäà â Àíãëèè âïåðâûå ôóòáîëüíûé àðáèòð èñïîëüçîâàë ñâèñòîê. Òîãäà ñóäèòü èãðó äîâåðèëè ïîëèöåéñêîìó, è êîãäà íà èãðå âîçíèêëà äðàêà, îí, íå çàäóìûâàÿñü, çàñâèñòåë â ñâèñòîê. Íàïóãàííûå è îøåëîìëåííûå èãðîêè òîò÷àñ æå ïðåêðàòèëè äðàêó. Ñ òåõ ïîð àðáèòðû ïîëüçóþòñÿ ñâèñòêîì. Äî 1878 ãîäà ôóòáîëüíûå ñóäüè ñâèñòêà íå èìåëè è ïîëüçîâàëèñü äëÿ óïðàâëåíèÿ èãðîé òîëüêî ñâîèì ñîáñòâåííûì ãîëîñîì èëè ïîäàâàëè çíàêè, ÷òîáû îáðàòèòü íà ñåáÿ âíèìàíèå è âûíåñòè ðåøåíèå. ○

08.07.2010 ð. ¹ 47 (1139)

ÍÀÒÀËÈß ÐÅÊÓÍÅÍÊÎ

ÑÂÈÑÒÈ, ÑÂÈÑÒÎÊ

Åêàòåðèíîñëàâñêàÿ âûñòàâêà äëèíîþ â 102 äíÿ

ÄÅÒÈ - ÖÂÅÒÛ ÆÈÇÍÈ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÞÁÈËÅÞ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß

ÄÅÍÜ Â ÄÅÍÜ

×èòàéòå íà ñàéò³:

ÏÅÐÂÛÉ Â ÈÑÒÎÐÈÈ 13 èþ ëÿ â 1930 ãîäó â Óðóãâàå íà÷àëñÿ èþëÿ ïåðâûé â èñòîðèè ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó. Âûáîð Óðóãâàÿ â êà÷åñòâå ìåñòà ïðîâåäåíèÿ ñïîðòèâíîãî ñîñòÿçàíèÿ íå áûë ñëó÷àéíûì. Ñáîðíàÿ ýòîé ñòðàíû ïîáåäèëà íà VIII Îëèìïèéñêèõ èãðàõ 1924 ãîäà â Ïàðèæå è IX Îëèìïèéñêèõ èãðàõ 1928 ãîäà â Àìñòåðäàìå, ïîñëå ÷åãî ýòà ëàòèíîàìåðèêàíñêàÿ ñòðàíà ïîëó÷èëà ïðàâî ïðîâåäåíèÿ ïåðâîãî ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ñàìîìó çðåëèùíîìó âèäó ñïîðòà ôóòáîëó.

²ÑÒ² Ç ÀÐÕ²ÂÓ

Ãàçåòè ç âëàñíîãî àðõ³âó íàä³ñëàâ íàø ïîñò³éíèé ÷èòà÷ ³ç ì³ñòà Çåëåíîäîëüñüê Àïîñòîë³âñüêîãî ðàéîíó Ïàâëî ßí÷óê

«Òîìó, êòî âèäåë Åêàòåðèíîñëàâ 30 ëåò òîìó íàçàä, åäâà ëè óäàëîñü áû óçíàòü åãî â íûíåøíåì Åêàòåðèíîñëàâå. Çàõóäàëûé ãóáåðíñêèé ãîðîäîê ñ 35-òûñÿ÷íûì íàñåëåíèåì, ñ íåáîëüøèìè, ïëîõîíüêèìè äîìèêàìè, íè÷òîæíûìè ïðîìûøëåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè…ïðåâðàòèëñÿ â áîëüøîé ãîðîä, ïî÷òè ñ 200-òûñÿ÷íûì íàñåëåíèåì, áóêâàëüíî íàñûùåííûé ïðîìûøëåííîñòüþ», îïèñûâàëà íàø ãîðîä ðîâíî ñòîëåòèå íàçàä ãàçåòà «Þæíàÿ Çàðÿ». ×òîáû ïîêàçàòü âñåé Выставку разбили ñòðàíå ïðîèçîøåäøèå â на 14 отделов и 10 подêðàå ïåðåìåíû, ìåñòíûå отделов: âëàñòè îðãàíèçîâàëè животноводство; ãðàíäèîçíóþ âûñòàâêó, птицеводство; ïðîäîëæàâøóþñÿ 102 äíÿ

ÇÀ ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÌÅÑßÖÅ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÀÄ ÏÐÅÂÐÀÒÈËÑß Â ÍÅÓÇÍÀÂÀÅÌÎÅ ÌÅÑÒÎ «СВОЕ» ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

«СВЕТЛАЯ СТРАНИЦА В ИСТОРИИ»

Главный вход выставки Дабы привлечь к выставукрасила белоснежная ке внимание публики, уже арка с колоннами, пройдя в апреле 1910 года в Городском саду начала работу увеселительная часть: в Летнем театре сада стали давать спектакли и концерты, участились гуляния под звуки оркестра с беспроигрышными лотереями, начали показывать кино. В дни выставки в Летнем театре, в частности, прошли четвертые гастроли знаменитого украинского артиста Афанасия Саксаганского, которые, как писала местная пресса, «привлекают массу слушателей и проходят с шумным успехом... Вообще Óñòðîèòåëè âûñòàâêè çàáîòèëèñü î òîì, г. Саксаганский большой ÷òîáû ïîñåòèòåëÿì íå áûëî ñêó÷íî. Àôèøè è артист, один из «стаи славãàçåòíûå ðåêëàìû ïåñòðèëè îáúÿâëåíèÿìè: ных», и его игра, художе«10-ãî è 11-ãî èþëÿ… óñòðàèâàþòñÿ ãóëÿíèÿ ственно реальная, полная ïîä íàçâàíèåì «Íî÷ü â Âåíåöèè». Ìåæäó тонкого юмора в ролях коïðî÷èì, áóäåò êàòàíüå íà ëîäêàõ ïî ïðóäó, мических и глубокого, исÞíûõ æèòåëåé ãîðîäà ïðèâëåêàëè íà âî âðåìÿ êîòîðîãî ìàíäîëèíèñòû ñûãðàþò креннего чувства в душе, âûñòàâêó âñåâîçìîæíûìè ãóëÿíèÿìè ñ íåñêîëüêî íîìåðîâ; èòàëüÿíñêàÿ ïåâèöà всегда захватывает и восïðèçàìè è êàòàíèåì íà ýêèïàæå, çàïðÿèñïîëíèò ïîä àêêîìïàíåìåíò ìàíäîëèíû хищает зрителя». æåííîì âåðáëþäîì. íåñêîëüêî àðèé… В июле 1910-го жителям и гостям города «улыбнукоторую, посетители обра- лась удача увидеть вели полеводство; ИЗ БОЛОТИСТОЙ щали внимание, прежде чайшее завоевание совре виноделие; МЕСТНОСТИ - В всего, на роскошные газо- менной техники - полет че«ДВОРЦОВУЮ ПЛО огородничество; ЩАДЬ» добывающая и пере- ны и светящийся фонтан со ловека в воздухе»: специ1 июля (по новому стилю рабатывающая промыш- сталактитовыми украше- ально приглашенный ниями, выбрасывавший 20 авиатор Уточкин на аэро- 14 июля) 1910 года на тер- ленность; плане четырежды поднилитров воды в секунду. машиностроение; ритории Технического и Чтобы сделать возмож- мался в воздух над Екате электротехника; Городского садов (ныне народное образова- ной доставку громоздких ринославом. парк им. Глобы) торжеВ рамках выставки проэкспонатов, от вокзала к ственно открылась Южно- ние; шли и несколько професси кустарные промыслы; саду проложили железнорусская областная сельскоональных съездов, десятки дорожную ветку. А чтобы медицина; хозяйственная, промышпознавательных лекций. санитария и прочее. посетителям было удобнее ленная и кустарная выставЗакрылась масштабная За несколько месяцев осматривать выставку, на ка. Вопреки слову «областная» в названии, на выстав- Технический сад, являв- ее территории оборудовали екатеринославская экспоке были представлены 5 гу- ший собой «низменную и трамвайную линию. Жур- зиция 10 (24) октября, став берний: Екатеринослав- болотистую местность, с налисты восторгались тем, «одной из самых светлых ская, Полтавская, Харьков- прудами и канавами, по- что на выставке было уст- страниц в истории этого ская, Херсонская, Тавриче- росшими густым камы- роено много «своего»: соб- края». Благодарим за поская и две области: Кубан- шом», был превращен в ственные телефон и междуская и Войска Донского. «дворцовую площадь»: народный телеграф, почта, мощь в создании материКроме того, присутствова- тут выросли десятки па- водопровод, электриче- ала краеведческий отдел ли гости из других губер- вильонов в разных сти- ство, открытая эстрада, ре- Областной научной библиотеки им. Савченко. лях. стораны. ний и стран.

ÄËß ÓÄÎÁÑÒÂÀ ÏÎÑÅÒÈÒÅËÅÉ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀËÈ ÒÐÀÌÂÀÉÍÓÞ ËÈÍÈÞ

ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÛÅ ÃÓËßÍÈß

ÄÅÒÑÊÈÉ ÝÊÈÏÀÆ


р7

СПОРТ 19

×èòàéòå íà ñàéò³:

08.07.2010 ð. ¹ 47 (1139) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

×Ì-2010

Ôèíàë ïîä çíàêîì Åâðîïû

×åìïèîíàò ìèðà äâèæåòñÿ ê ñâîåìó ëîãè÷åñêîìó çàâåðøåíèþ. Óæå ñåé÷àñ ïîíÿòíî, ÷òî ìóíäèàëü âûèãðàåò êîìàíäà èç Åâðîïû. Êàêàÿ èìåííî - óçíàåì 11 èþëÿ ПРОЕКТ «РАЗГРОМ»

сил уругвайский форвард Суарес. Причем во второй раз - отбил кожаную сферу рукой и получил красную кар-

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ «ÀÊÓË»

ÄÀÅØÜ ÅÂÐÎÊÓÁÎÊ!

ÊÒÎ ÎÑÒÀÍÎÂÈÒ ÁÓÍÄÅÑÌÀØÈÍÓ?

Перед финалом сборная Нидерландов два матча подряд играла со сборными из Латинской Америки. И оба раза выиграла. В четвертьфинале голландцы достаточно неожиданно переиграли сборную Бразилии, коÌàò÷ çà òðåòüå ìåñòî торая, несмотря на 10 èþëÿ, 21:30. Óðóãâàé - Ãåðìàíèÿ/Èñïàíèÿ красивый техничÔèíàë ный футбол, не ус11 èþëÿ, 21:30. Íèäåðëàíäû - Ãåðìàíèÿ/Èñïàíèÿ тояла перед прагматичной сборной Ниточку. Как выяснилось чуть позже дерландов. - игра стоила свеч. А в полуфинале жертвой ФАТАЛЬНЫЙ ПРОМАХ «оранжевых» стала команда УругЕсли Суарес, который отбил вая. К концу матча Нидерланды мяч рукой, стал героем матча Уруг- вели со счетом 3:1, однако уругвай - Гана, то форвард африканцев вайцы боролись до конца. ПерейАсамоа Гьян - антигероем. Рефери ра забил на второй добавленной удалил уругвайца и показал на 11- минуте, но перевести игру в оверметровую отметку. Бить пенальти тайм двухкратные чемпионы доверили Гьяну. Забей он - и его мира не смогли.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

ÑÓÀÐÅÑ ÏÎÆÅÐÒÂÎÂÀË ÑÎÁÎÉ ÐÀÄÈ ÏÎËÓÔÈÍÀËÀ

 ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÅ

ГРОЗА «ЛАТИНОСОВ»

Сборные Ганы и Уругвая подарили болельщикам суперматч в четвертьфинале. Под конец встречи счет был 1:1. На последней минуте сборная Ганы прижала Уругвай к воротам и имела реальный шанс забить гол и выйти в полуфинал. После подачи штрафного африканцы два раза пробивали по воротам, причем вратарь уругвайцев Муслера уже не мог отразить удары. Однако оба раза мяч с линии ворот выно-

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

сборная в четверке сильнейших команд планеты. Но нападающий разбежался и… попал в перекладину. Сразу после этого прозвучал финальный свисток, и началась серия пенальти. И хотя Гьян первым же ударом Ганы в серии исправился, его деморализованные товарищи по команде были не так точны. Уругвай отправился в полуфинал, а Гана - паковать чемоданы.

РУКА СУДЬБЫ

ÍÎÂ ÎÑÒÈ ÍÎÂÎÑÒÈ

ÒÀÁËÎ

аргентинцы не играли с действительно сильными командами. Германия открыла счет уже на 3-й минуте, а еще три гола забила во втором тайме. Интересно, сможет ли Испания или Голландия остановить набравшую обороты Бундесмашину?

2 èþëÿ ñïîðòèâíûå æóðíàëèñòû âñåãî ìèðà îòìåòèëè ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê. Äíåïðîïåòðîâñêèå «àêóëû ïåðà» òîæå íå îñòàëèñü â ñòîðîíå. Ìàñòåðîâ ñëîâà ñ Äíåì ñïîðòèâíîãî æóðíàëèñòà ïîçäðàâèë Ïðåçèäåíò Äíåïðîïåòðîâñêîãî îòäåëåíèÿ Íàöèîíàëüíîãî Îëèìïèéñêîãî Êîìèòåòà Óêðàèíû Àíäðåé Ïàâåëêî. Ñðåäè îòìå÷åííûõ - êîððåñïîíäåíò «Â³ñòåé» Äìèòðèé Ïîëåòàåâ, êîòîðîãî âûäåëèëè â íîìèíàöèè «Ïîïóëÿðèçàöèÿ ñïîðòà â Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè».

ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÎËÅÒÀÅÂ

Сборная Германии продолжает громить соперников. Очередной жертвой немцев стала команда Аргентины. Хотя перед началом матча мало кто ожидал, что подопечные Диего Марадоны не смо- 1/4 ôèíàëà гут оказать достой- •Íèäåðëàíäû - Áðàçèëèÿ 2:1 ного сопротивле- •Óðóãâàé - Ãàíà 1:1 ния. Конечно, опа- (ïî ïåíàëüòè 4:2) сения были, ведь до •Àðãåíòèíà - Ãåðìàíèÿ 0:4 четвертьфинала •Ïàðàãâàé - Èñïàíèÿ 0:1

Ôèíàë ôóòáîëüíîé Ëèãè Åâðîïû ìîæåò ïðîéòè â Óêðàèíå. Íà ïðîâåäåíèå ôèíàëà åâðîêóáêà ïðåòåíäóþò ðóêîâîäñòâî ñòàäèîíà «Äîíáàññ-Àðåíà» è ìýðèÿ ãîðîäà. Áîðîòüñÿ çà ýòî ïðàâî îíè íà÷íóò ïîñëå Åâðî-2012. Ðåøåíèå ÓÅÔÀ áóäåò çàâèñåòü îò òîãî, íàñêîëüêî óñïåøíî Äîíåöê ïðèìåò ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî ôóòáîëó è íàñêîëüêî áóäåò ãîòîâà ãîðîäñêàÿ èíôðàñòðóêòóðà. ○

ÊËÅÒ×ÀÒÛÅ ÁÎÈ

ØÀØÅ×ÍÈÊÈ ÏÎÊÀÇÀËÈ ÊËÀÑÑ Â Äíåïðîäçåðæèíñêå ïðîøëà Âñåìèðíàÿ þíîøåñêàÿ îëèìïèàäà ïî øàøêàì. Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîõîäèëè ñ 30 èþíÿ ïî 7 èþëÿ.  íåé ó÷àñòâîâàëè ñáîðíûå Ãîëëàíäèè, Áåëüãèè, Áåëàðóñè, Àçåðáàéäæàíà, Êèòàÿ, Ìîíãîëèè, Ðîññèè è Óêðàèíû. Ïðîâåëè òóðíèð â Äíåïðîäçåðæèíñêîì âûñøåì ïðîôåññèîíàëüíîì ó÷èëèùå. ×åìïèîíîì ìèðà ñðåäè ìîëîäåæíûõ êîìàíä ñòàëà ñáîðíàÿ Ðîññèè, óêðàèíñêàÿ êîìàíäà çàíÿëà òðåòüå ìåñòî.

Äæàíåòò .... . (Ïåâèöà)


р8

ÔÀÊÒ, ÍÎ ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ЧЕТВЕР, 08 ЛИПНЯ 2010 РОКУ № 47 (1139)

Îí ïåðåäåëûâàåò ãåíèåâ… ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÔÅÄ×ÅÍÊÎ

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ОВЕН

Ïåðèîä îáåùàåò ìíîãî ýìîöèé ðàçíîãî ñïåêòðà è êà÷åñòâà. Æåëàòåëüíî íå ðåàãèðîâàòü ñëèøêîì îñòðî íà çàìå÷àíèÿ îêðóæàþùèõ è ñàìèì íå èíèöèèðîâàòü êîíôëèêòû. Áîëüøå âàì ïîäîéäóò ñïîêîéíûé è ïëàâíûé ñòèëü æèçíè è ïîâåäåíèÿ. Íå ðåêîìåíäîâàíû ðàáî÷èå ïåðåãðóçêè.  ëè÷íûõ îòíîøåíèÿõ ïðåäïî÷òåíèå îòäàâàéòå êîíòàêòàì ñ ïðèÿòíûìè ëþäüìè, íå èùèòå áóðíûõ ÷óâñòâ.  ñåìüå íåêîòîðîå áåñïîêîéñòâî ê êîíöó íåäåëè ñìåíèòñÿ ïîëíîé èäèëëèåé.

ТЕЛЕЦ

Íåäåëÿ ïðèíåñåò óäîâëåòâîðåíèå è ïðàêòè÷åñêèé ðåçóëüòàò òåì, êòî ïðèâûê ïðèíèìàòü ñàìîñòîÿòåëüíûå ðåøåíèÿ è íå îãëÿäûâàòüñÿ íà ñëóõè è ïåðåñóäû îêðóæàþùèõ. Óñïåøíûìè áóäóò ëþáàÿ èíòåëëåêòóàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü, ïðîöåññ îáó÷åíèÿ, óñâîåíèÿ íàâûêîâ â íîâîé ðàáîòå.  ïëàíå îáùåíèÿ è ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé ýòîò ïåðèîä îáîãàòèò âàñ íîâûìè îïûòîì, ñâÿçÿìè è çíàêîìñòâàìè. Âïðî÷åì, îñîáîãî òåïëà æäàòü íå ñòîèò. Ðàöèîíàëüíîå ñåé÷àñ áåðåò âåðõ íàä ýìîöèîíàëüíûì.

БЛИЗНЕЦЫ

 ýòîò ïåðèîä ñëåäóåò áûòü âíèìàòåëüíûìè òåì, êòî ñêëîíåí ê íåïðàêòè÷íîìó ïîäõîäó ê æèçíè, âèòàíèå â îáëàêàõ ïðèâîäèò ê íåïðèÿòíîñòÿì. Áîëåå ÷åì âñåãäà âàæíû ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è çäðàâûé ñìûñë, îñîáåííî â ôèíàíñîâîé ñôåðå.  ëè÷íûõ îòíîøåíèÿõ áóäåò âîçìîæíîñòü áûñòðî è çà îäèí ðàç ðåøèòü ñëîæíûå âîïðîñû, ïðåðâàòü íåóäîâëåòâîðÿþùèå âàñ ñâÿçè, ïîñòàâèòü íà ìåñòî òåõ, êòî âåäåò ñåáÿ íåäîëæíûì îáðàçîì.

РАК

Íåäåëÿ õàðàêòåðíà ïîâûøåííûì æèçíåííûì òîíóñîì è àêòèâèçàöèåé âàøèõ ñîáñòâåííûõ æåëàíèé â ñàìûõ ðàçíûõ ñôåðàõ æèçíè. Ìîæíî ðàññ÷èòûâàòü íà óñïåõ â îáùåíèè ñ ïðîòèâîïîëîæíûì ïîëîì, åñëè âû áóäåòå äîñòàòî÷íî çàìåòíû è àêòèâíû. Íåñêîëüêî ñëîæíåå èäåò âçàèìîäåéñòâèå ñ ðàáî÷åé ñðåäîé è îôèöèîçîì. Ñòðåìëåíèå ê áîëüøåé íåçàâèñèìîñòè íàòàëêèâàåòñÿ íà ÷üå-òî ñîïðîòèâëåíèå è íåïðèÿòèå. Òåìó êàðüåðíîãî ïðîäâèæåíèÿ ëó÷øå ïðèòîðìîçèòü äî êîíöà íåäåëè.

ЛЕВ

Ïåðèîä äàñò âîçìîæíîñòü îñòàíîâèòüñÿ è ïåðåäîõíóòü âñåì, êòî óñòàë îò ñëèøêîì àêòèâíîãî æèçíåííîãî ðèòìà. Íå î÷åíü áëàãîïðèÿòíûé ïåðèîä äëÿ ðåøèòåëüíûõ øàãîâ è íîâûõ íà÷èíàíèé. Çàòî õîðîøî óäàþòñÿ äåëà, òðåáóþùèå óåäèíåíèÿ, ñïîêîéñòâèÿ è ñîñðåäîòî÷åííîñòè.  ëè÷íîé ñôåðå ñèòóàöèÿ ñîñòîèò èç íàìåêîâ è ïîëóòîíîâ, íè÷åãî ÿðêîãî è äðàìàòè÷íîãî íå îæèäàéòå è íå ïðèòÿãèâàéòå â ñâîþ æèçíü, âðåìÿ ïîêà íå ïðèøëî.

ДЕВА

Íåäåëÿ ñóëèò ðàñøèðåíèå êðóãà âàøèõ çíàêîìñòâ, íîâûå âñòðå÷è è æèâîå îáùåíèå êàê íà ðàáîòå, òàê è â êà÷åñòâå ðàçâëå÷åíèÿ. Ñåðåäèíà íåäåëè ÷ðåâàòà íàïðÿæåííîñòüþ â ðàáî÷åé ñðåäå. Ñòàðàéòåñü íå áûòü âòÿíóòûìè â êîíôëèêòû è èíòðèãè, ýòî íå âàøà âîéíà.  âûõîäíûå ñ÷àñòëèâ÷èêè ïîëó÷àò ïðåäëîæåíèå îá îôèöèàëüíîì îôîðìëåíèè îòíîøåíèé.

ВЕСЫ

 ðàáîòå íà ýòîé íåäåëå âîçíèêàþò èíòåðåñíûå ïåðñïåêòèâû, êòî-òî îáåùàåò ïîääåðæêó, ìîæíî ñóùåñòâåííî óñèëèòü ñâîè ïîçèöèè. Òåì íå ìåíåå, òðóäà äëÿ êàðüåðíîãî ïðîäâèæåíèÿ ïðèäåòñÿ ïðèëîæèòü íåìàëî, ïðèãîòîâüòåñü ê áîðüáå.  ïàðòíåðñêèõ îòíîøåíèÿõ îò âàñ ïîòðåáóåòñÿ æåëàíèå èñêàòü êîìïðîìèññ è ãèáêîñòü. Çíà÷èòåëüíî ñãëàäÿò ïðîòèâîðå÷èÿ íåäåëè âûõîäíûå äíè.

СКОРПИОН

 íà÷àëå íåäåëè ìîãóò ñîñòîÿòüñÿ âàæíûå çíàêîìñòâà, êàñàþùèåñÿ äåëîâîé è ôèíàíñîâîé òåìû. Êòî-òî ïîëó÷èò îáåùàíèå ïîääåðæêè îò àâòîðèòåòíîãî ÷åëîâåêà.  ëè÷íûõ îòíîøåíèÿõ íåäåëÿ íà÷íåòñÿ îïòèìèñòè÷åñêè, íî â ïîñëåäóþùèå äíè áóäüòå áîëåå ñäåðæàíû, íå ïåðåâîäèòå ëåãêèé ôëèðò â ñîìíèòåëüíóþ ëþáîâíóþ ñâÿçü. Ëó÷øåå âðåìÿ äëÿ ðîìàíòè÷åñêîé ñôåðû - âûõîäíûå, ÷óâñòâà ðàñöâåòàþò, è âû ïðèòÿãèâàåòå ê ñåáå óäà÷ó.

СТРЕЛЕЦ

 ýòîò ïåðèîä âû ñìîæåòå ñîáñòâåííûì íàïîðîì, öåëåíàïðàâëåííûìè ýíåðãè÷íûìè óñèëèÿìè ïðåîäîëåòü ëþáûå òðóäíîñòè è äîáèòüñÿ æåëàííîé öåëè. Îñîáåííî óäà÷íûìè áóäóò äåéñòâèÿ â îáëàñòè êàðüåðíîãî ðîñòà è ìåäèöèíñêîé òåìû.  ëþáâè ñèëà òîæå íà âàøåé ñòîðîíå, íî çäåñü íå ïîìåøàåò áîëüøå äåëèêàòíîñòè, åñëè âû íå õîòèòå îáèäåòü äðóãóþ ñòîðîíó.

КОЗЕРОГ

Óäà÷íûé ïåðèîä äëÿ äåëîâûõ ïåðåãîâîðîâ. Ìîæíî ñäåëàòü çàäåë íà áóäóùåå, ïîëó÷èòü ïåðñïåêòèâíîãî êëèåíòà, ïðîâåñòè óäà÷íûå ïåðåãîâîðû î äîïîëíèòåëüíîì ìåñòå ðàáîòû.  ñóïðóæåñêîé æèçíè ëåãêî ðåøàþòñÿ ëþáûå ñëîæíûå âîïðîñû. Áóäüòå ãîòîâû ê ÷åñòíîìó äèàëîãó. Óäà÷íûìè áóäóò íà÷àòûå â ýòîò ïåðèîä ïîåçäêè ïî ðàáîòå. Ìîæíî äàâàòü ðåêëàìó, ó÷àñòâîâàòü â øèðîêèõ ïóáëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ.

Ýòîò ÷åëîâåê íå ëþáèò, êîãäà íî÷üþ åìó çâîíÿò. À åùå - òåðïåòü íå ìîæåò, êîãäà åãî îòâëåêàþò îò ðàáîòû. Õîòÿ ðàáîòàåò îí ïî÷òè êðóãëîñóòî÷íî! Àëåêñàíäð Ðóñåöêèé - ðåæèññåð ïåðâîãî óêðàèíñêîãî òåëåñåðèàëà äëÿ äåòåé «Øêîëà ãåíèåâ», ñíÿòîãî â Äíåïðîïåòðîâñêå «СОЧИНЯЕМ ТО, ЧТО ПО КАРМАНУ» - Александр, насколько известно, это Ваша первая режиссерская работа. И сразу такой успех! Почему решили взяться за проект? - Действительно, это впервые. Мы с друзьямикавээнщиками решили снять детский юмористический телесериал. Юмор состоит в том, что обычные учителя пытаются из гениальных детей, которых собрали в одной школе, сделать среднестатистических. Потому что Запад зарится на их способности. - Напоминает «утечку мозгов» в США и За-

«ПОБЫВАТЬ» В КАДРЕ - СТАТЬ УВЕРЕННЕЕ» - Александр, как долго еще планируете снимать «Школу гениев»? - Мы хотим выйти на тот уровень, когда можно будет оттачивать мастерство. Приятно, что сериалом заинтересовались не только российские, но и украинские дистрибьюторы. - Работать с детьми очень сложно. Какую «кнопочку» Вы нажимаете, чтобы юные актеры не отвлекались от работы?

ÍÀÃÐÀÄÀ ÍÀØËÀ ÏÎÁÅÄÈÒÅËß Íà ÷åòâåðòîì Ìåæäóíàðîäíîì òåëåôåñòèâàëå â Êèåâå «Â³äêðèé Óêðà¿íó» ñåðèàë «Øêîëà ãåíèåâ» ñòàë ïîáåäèòåëåì â íîìèíàöèè «Íàéêðàùà ãóìîðèñòè÷íà ïðîãðàìà». Ñíÿëà òåëåñåðèàë ïðîäàêøí-ñòóäèÿ SOVA.

- К нам в проект приходят дети, которые мечтают быть актерами. Поэтому особых мер предпринимать не нужно. Хотя строгость, конечно, присутствует. Среди наших подопечных уже есть те, которые поступили в театральные училища и вузы. Там они чувствуют себя уверенно, потому что «побывали» в кадре. Есть дети, которые играют в театрах.

- На съемках Вы «внутри» кадра или вне его? - Никогда бы не поверил, что буду режиссером. Всегда хотел стать актером. Актер - это инструмент, с помощью которого режиссер рисует картину. Поэтому нужно поработать сначала с инструментом… Я «проигрываю» с детьми каждую их реплику. Я сам как большой ребенок (улыбается).

ÞÌÎÐ Â ïàðêå íà ëàâî÷êå ñèäÿò äâîå âëþáëåííûõ. Âäðóã îí çàìå÷àåò, ÷òî êàêîé-òî ìóæ÷èíà ïîäàåò åãî äåâóøêå çàãàäî÷íûå çíàêè:

ВОДОЛЕЙ

Ïåðâàÿ ïîëîâèíà íåäåëè ñêëàäûâàåòñÿ óäà÷íî, êóäà áû âû íè ïðèëîæèëè ñâîè óñèëèÿ. Îáùèì ïðàâèëîì äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïðèåìëåìîãî äëÿ âàñ êîíå÷íîãî ðåçóëüòàòà áóäóò òî÷íîñòü, ïóíêòóàëüíîñòü è ñîáëþäåíèå âñåõ ïðàâèë. Õîðîøåå âðåìÿ äëÿ íà÷àëà ðåìîíòà.  ëè÷íûõ îòíîøåíèÿõ íàáëþäàåòñÿ ïîòåïëåíèå, ê êîìóòî âåðíóòñÿ ïðåæíèå ÷óâñòâà.  ñåðåäèíå íåäåëè îæèäàåòñÿ ìíîãî õëîïîò è ñóåòû íà ðàáîòå, òðóäíîñòè â äîðîãå è ñî ñðåäñòâàìè ñâÿçè.

- ×òî âàì íóæíî? - âîçìóùàåòñÿ ïàðåíü. - Èäèòå îòñþäà. - Äà ÿ ïîøåë áû, íî êëþ÷è îò êâàðòèðû ó æåíû.

ÏÎÃÎÄÀ

РЫБЫ

Ïðåêðàñíàÿ íåäåëÿ êàê äëÿ òåìû ëè÷íûõ îòíîøåíèé, òàê è äëÿ ðàáîòû. Ñìåëî áåðèòå èíèöèàòèâó â ñâîè ðóêè â ëþáîì äåëå, êîòîðîå äëÿ âàñ âàæíî. Ó êîãî-òî â ýòîò ïåðèîä ñîñòîèòñÿ ðîìàíòè÷åñêîå çíàêîìñòâî, âîçíèêíåò íîâîå ÷óâñòâî. Îòëè÷íîå âðåìÿ äëÿ ëþäåé ïðåäïðèèì÷èâûõ è àêòèâíûõ, ëþáîé áèçíåñ, íà÷àòûé â ýòîò ïåðèîä, îáðå÷åí íà ïðîöâåòàíèå.  ðàñõîäàõ áóäåò âîçìîæíîñòü ïîçâîëèòü ñåáå áîëüøå, êòî-òî ïîëó÷èò äîïîëíèòåëüíûå è íåîæèäàííûå äåíüãè. Адреса редакції: 49000, Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56, к. 412. Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Відділ реклами: 31 29 64, 778 21 44, 31 69 75 Email: visti@visti.dp.ua Http://www.visti.dp.ua

«ß ÏÐÎÈÃÐÛÂÀÞ Ñ ÄÅÒÜÌÈ ÊÀÆÄÓÞ ÐÅÏËÈÊÓ»

падную Европу после распада Союза… - Об этом, кстати, не думали. Главная задача чтобы детям было весело. Именно для этого в каждом сезоне сериала придумывается конфликтная ситуация, вокруг которой и развиваются все события. - Ситуации придумывать легко? - Нет, это мозговой штурм. Бывает, что конфликт придумали, а бюджет сериала не позволяет его реализовать. Приходится сочинять то, что по карману.

Банківські реквізити: ТОВ «Вісті Придніпров'я» Р/р 26009234462500 в АКІБ «УкрСиббанк» МФО 351005 ОКПО 36442168

Чт 08.07

+28 +30 0С +20 +22 0С

півд.захід. 23 м/с

Пт 09.07

+28 +30 0С +19 +21 0С

півн.схід. 34 м/с

Сб 10.07

+31 +33 0С +20 +22 0С

півн.cхід. 23 м/с

Нд 11.07

+32 +34 0С +20 +22 0С

півд.cхід. 23 м/с

Пн 12.07

+30 +32 0С +17 +19 0С

півн.cхід. 23 м/с

Вт 13.07

+31 +33 0С +19 +21 0С

півн. 34 м/с

Ср 14.07

+32 +34 0С +23 +25 0С

півн. 34 м/с

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова.Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не повер таються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При використанні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договірних умовах. ÂÏ з використанням матеріалів Òåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ, «Óêðà¿íñüêà ïðàâäà»

cmyk

Номер підписано до друку 07.07.10 Номер віддруковано у ВАТ «Видавництво «Зоря» (вул. Журналістів, 7). Тираж 70500 прим. Замовлення № 0 1054

Вісті Придніпров'я  

номер 1139

Вісті Придніпров'я  

номер 1139