Page 1

р1

ÃÐÅÁÍÀß ÔÅÅÐÈß

ÑËÀÂÀ ÃÅÐίÇÌÓ ² ÌÓÆÍÎÑÒ²

ÄÀÌÀ ÑÄÀÂÀËÀ Â ÁÀÃÀÆ... 14

2

6

ÍÅ ÁÅÑÏÎÐÎÄÍÛÅ, À ÁÅÑÏÎÄÎÁÍÛÅ

17

ÑÀ̲ ÌÈ - «ÍŠ̲ÑÖŲ» Óïðîäîâæ ìèíóëîãî ðîêó íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ñïîñòåð³ãàëàñü òåíäåíö³ÿ äî ï³äâèùåííÿ ì³ãðàö³éíî¿ àêòèâíîñò³ íàñåëåííÿ. Îäíàê íåïîêî¿òèñü ùîäî çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ ìåøêàíö³â ó ðåã³îí³ íå âàðòî îáëàñòü îáëþáóâàëè æèòåë³ ³íøèõ êðà¿í.

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

№47 (1235) Четвер, 23 червня 2011 р.

16 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÈÇÈÒ

ÄÈÀËÎà ÍÀ ÂÛÑØÅÌ ÓÐÎÂÍÅ Â ñðåäó ñ îôèöèàëüíûì âèçèòîì â íàøó ñòðàíó ïðèáûë Êîðîëü Èîðäàíèè Àáäàëëà II èáí Õóñåéí. Îí âñòðåòèëñÿ ñ Ïðåçèäåíòîì Óêðàèíû Âèêòîðîì ßíóêîâè÷åì. Êàê îòìåòèë Ãëàâà óêðàèíñêîãî ãîñóäàðñòâà, íà÷èíàåòñÿ äèàëîã, êîòîðûé äîëæåí ïîäíÿòü óðîâåíü íàøèõ ïîëèòè÷åñêèõ îòíîøåíèé, óâåëè÷èòü âîçìîæíîñòè ãîñóäàðñòâ äëÿ ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè.  ðàìêàõ âèçèòà Êîðîëÿ Èîðäàíèè òàêæå çàïëàíèðîâàíî ïîäïèñàíèå ðÿäà ñîãëàøåíèé. ○

ÎÒÊÐÛÂÀß ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÏÎ ÏËÀÍÓ

5

«Êàæäàÿ ìîÿ ðîëü - ýòî ðîæäåíèå» Ãåîðãèé Òàðàòîðêèí - îäèí èç ñàìûõ èçâåñòíûõ ðîññèéñêèõ àêòåðîâ òåàòðà è êèíî. Åùå îí - ðåæèññåðïîñòàíîâùèê è ïðîñòî ÷åëîâåê, êîòîðûé íèêîãäà íå ïåðåñòàåò óäèâëÿòü è îñòàíàâëèâàòüñÿ íà äîñòèãíóòîì. Âî âðåìÿ ñâîåãî âûñòóïëåíèÿ â Äíåïðîïåòðîâñêå Ãåîðãèé ýêñêëþçèâíî ïîîáùàëñÿ ñ êîððåñïîíäåíòêîé «Âiñòåé».  ñâîéñòâåííîé åìó îòêðûòîé, íåïðèíóæäåííîé è íåìíîãî èðîíè÷íîé ìàíåðå îí ðàññêàçàë î ëþáèìîé ðîëè è î òîì, ëåãêî ëè åìó èãðàòü íà îäíîé ñöåíå ñ äî÷åðüþ.

ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ ÀÂÒÎÑÒÎÏÎÌ

ÓÊÐÀ¯ÍÖ² ÄÎÁв ÒÀ ÃÎÑÒÈÍͲ çàõ³äíîãî. ¯é äîâåëîñÿ âèð³øóâàòè ð³çíîìàí³òí³ Ñì³ëèâèé åêñïåðèìåíò ïðîáëåìè ³ çäåá³ëüøîãî æóðíàë³ñòêè ÒÑÍ Þ볿 Äÿ÷óê, ä³â÷èí³ öå âäàâàëîñü. Ïðîòå ùî â³äáóâñÿ â ðàìêàõ íà øëÿõó çóñòð³÷àëèñÿ é ïðîåêòó «Óêðà¿íà áåç êóïþð», íåãàðàçäè. Ó Äí³ïðîïåòïðèí³ñ íåïîãàí³ ðåçóëüòàòè. ðîâñüêó, íàïðèêëàä, âî䳿 ijâ÷èíà íàâ÷èëàñÿ áåç ìàðøðóòîê êàòåãîðè÷íî êîï³é÷èíè â êèøåí³ ïîäîðî- â³äìîâëÿëèñÿ áåçêîøòîâíî æóâàòè àâòîñòîïîì, äî¿òè ï³äâîçèòè ïàñàæèðêó. êîð³â òà çàðîáëÿòè ñï³âîì. Ïîëòàâà çàïàì’ÿòàëàñÿ òèì, Þë³ÿ ïîäîëàëà 4 òèñ. ùî òóò íåçíàéîìêó áîÿëèñÿ ê³ëîìåòð³â, çì³íèëà 70 ïóñòèòè ïåðåíî÷óâàòè. Íà àâò³âîê òà ïîáà÷èëà Óêðà¿íó ùàñòÿ, ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü â³ä ñõ³äíîãî êîðäîíó äî óêðà¿íö³â ãîñòèííî ïðèéìàÐÎÊÑÎËÀÍÀ ÂÀÑÈËܪÂÀ

ëè ìàíäð³âíèöþ, ãîñïîäàð³ ïðîïîíóâàëè ¿é ³ äàõ, ³ ùåäðó âå÷åðþ. Çí³ìàëüíà ãðóïà íà ÷îë³ ç æóðíàë³ñòêîþ ïîñòàâèëà ê³ëüêà ö³êàâèõ åêñïåðèìåíò³â. Ñåðåä íèõ - «ïåðåâ³ðêà íà äîâ³ðëèâ³ñòü», êîëè ä³â÷èíà íàìàãàëàñÿ ç³áðàòè ç ëþäåé ãðîø³ íà÷åáòî íà ïîáóäîâó îãîðîæ³, íåîáõ³äíî¿ äëÿ ïðîâåäåííÿ ªâðî-2012. Ìåøêàíö³ Àðòåì³âñüêà (Ëóãàíñüêà îáëàñòü) íå ò³ëüêè ïîâ³ðèëè â àêö³þ, àëå é ç

ðàä³ñòþ â³äãóêíóëèñü íà ïðîïîçèö³þ. Ó Äîíåöüêó Þë³ÿ âäÿãëà óêðà¿íñüêó ñîðî÷êó é çâåðòàëàñü äî ëþäåé âèêëþ÷íî äåðæàâíîþ ìîâîþ. ̳ñöåâ³ æèòåë³ ãàðíî ðåàãóâàëè ³ íàâ³òü â³äïîâ³äàëè óêðà¿íñüêîþ. Òîæ ï³ñëÿ âäàëîãî çàâåðøåííÿ ïî¿çäêè êðà¿íîþ êì³òëèâîìó êîðåñïîíäåíòó ÒÑÍ çàëèøèëîñÿ ò³ëüêè çðîáèòè âèñíîâîê - ïðîáëåìè «Ñõîäó òà Çàõîäó» äëÿ Óêðà¿íè íå ³ñíóº.

Êàáìèí íàìåðåí ñîçäàòü ïëàí èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíîâ. Îá ýòîì çàÿâèë Ïðåìüåðìèíèñòð Íèêîëàé Àçàðîâ. Ïî åãî ñëîâàì, êàæäûé øàã ìîäåðíèçàöèè èíôðàñòðóêòóðû ïîçèòèâíî ìåíÿåò êîíêðåòíûå òåððèòîðèè è îòêðûâàåò ïóòü ÷àñòíîé èíèöèàòèâå. Ãëàâà ïðàâèòåëüñòâà òàêæå îòìåòèë, ÷òî íóæíî èíôîðìèðîâàòü èíâåñòîðîâ î íîâûõ âîçìîæíîñòÿõ, çàìàõèâàòüñÿ íà âñå áîëåå ìàñøòàáíûå ïðîåêòû ïðè ïîääåðæêå, â òîì ÷èñëå è ôèíàíñîâîé, ãîñóäàðñòâà. ○

ÏÎ ÏÎÒÐÅÁÍÎÑÒßÌ

ÃÀÇÀ ÄÎÑÒÀÒÎ×ÍÎ Â ïîäçåìíûõ õðàíèëèùàõ Óêðàèíû äîñòàòî÷íî ãàçà äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîòðåáíîñòåé ñòðàíû â îñåííåçèìíèé ïåðèîä 2011-2012 ãîäîâ. «Ãîëóáîå òîïëèâî» ïðèîáðåëè çàðàíåå ïî ïðèåìëåìîé öåíå. Îïðåäåëåííûé æå ðåñóðñíûé çàïàñ áûë ñîçäàí áëàãîäàðÿ ðàçóìíîé ýêîíîìèè è ïðîäîëæåíèþ êóðñà íà ýíåðãîñáåðåæåíèå. Íàøà ñòðàíà èìååò 13 ïîäçåìíûõ ãàçîõðàíèëèù îáùåé àêòèâíîé åìêîñòüþ áîëåå 31 ìëðä. êóáîìåòðîâ. ○

ÄÎ ÊÎÍÖÀ ÃÎÄÀ

ÌÎÆÅÌ ÄÎÃÎÂÎÐÈÒÜÑß Óæå äî êîíöà òåêóùåãî ãîäà Óêðàèíà ìîæåò äîãîâîðèòüñÿ ñ Åâðîñîþçîì î áåçâèçîâîì ðåæèìå. Òàêóþ âîçìîæíîñòü äîïóñêàåò ãëàâà ïðåäñòàâèòåëüñòâà ÅÑ â Óêðàèíå Æîçå Ìàíóýëü Ïèíòó Òåéøåéðà. Êàê îòìåòèë ïîñîë, íå ñòîèò ñâÿçûâàòü ýòî ñ ïðîâåäåíèåì â íàøåé ñòðàíå Åâðî-2012. Îí òàêæå íàïîìíèë, ÷òî Óêðàèíå ñòîèò âûïîëíèòü îïðåäåëåííûå óñëîâèÿ, â ÷àñòíîñòè, ïî óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà êîíòðîëÿ çà ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàíèöàìè.

ÍÀÑÒÓÏÍÈÉ ÍÎÌÅÐ ÃÀÇÅÒÈ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» ÂÈÉÄÅ 25 ×ÅÐÂÍß 2011 ð. 2011ð.

18 Âåëèêèå äâîå÷íèêè ïðîøëîãî cmyk


р2

2 СЬОГОДЕННЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

23.06.2011 ð. ¹ 47 (1235)

ÑÏÀÑÈÁ² ÇÀ ÌÈÐÍÅ ÍÅÁÎ

Íèçüêèé óêë³í òèì, õòî çäîáóâ ïåðåìîãó ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

ÑÊÎÐÁÎÒÍÀ ÄÀÒÀ

ÏÎ×ÀÒÎÊ Â²ÉÍÈ 22 ÷åðâíÿ, ó 70-ò³ ðîêîâèíè ç äíÿ ïî÷àòêó Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè, Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè âèñòóïèâ ç³ Çâåðíåííÿì äî Óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. ³êòîð ßíóêîâè÷ íàãàäàâ ïðî âèñîêó ö³íó òà çíà÷íèé âêëàä, ÿêèé çðîáèëà Óêðà¿íà ó ïåðåìîãó íàä ôàøèçìîì - á³ëüøå äåñÿòè ì³ëüéîí³â çàãèáëèõ, çíèùåí³ ì³ñòà é ñåëà, æàõè êîíöòàáîð³â òà òÿæêî¿ ðîáîòè íà ÷óæèí³. «Ïåðåêîíàíèé, ùî íàéâåëè÷í³øèì ïàì’ÿòíèêîì óñ³ì æåðòâàì â³éíè ñòàíå ïîáóäîâà ñèëüíî¿ íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè. Íàì íàëåæèòü óñâ³äîìèòè, ùî öÿ ñïðàâà âèìàãຠòåðï³ííÿ, çãóðòîâàíîñò³ ³ ãðîìàäÿíñüêî¿ çëàãîäè», íàãîëîñèâ Ïðåçèäåíò.

ÍÎÂÈÍÈ ÐÎÇØÈÐÞÞÒÜ ÐÈÍÊÈ

«ÀÍÒÎÍλ ÏÐÀÃÍÅ Â ªÂÐÎÏÓ

22 ÷åðâíÿ á³ëÿ Ìîíóìåíòà ³÷íî¿ Ñëàâè ê³ëüêàñîò ãîðîäÿí âøàíóâàëè ïàì’ÿòü òèõ, õòî çäîáóâ ïåðåìîãó â Âåëèê³é ³ò÷èçíÿí³é â³éí³, áóâ çàêàòîâàíèé ó ôàøèñòñüê³é íåâîë³, ïîìåð ó òèëó â³ä ãîëîäó ³ ïîíåâ³ðÿíü

проймало серця й молоді. Церемонію завершило урочисте покладання квітів. У ньому взяли участь губернатор Олександр Вілкул, голова обласної ради Євген

Удод та міський голова Іван Куліченко. «Героїзм і єднання народу, який піднявся на бій і переміг у жорстоких боях, навіки залишаться у наших серцях», - зазначив Олександр Вілкул.

Почесними учасниками мітингу-пам’яті до 70-ї річниці початку Великої Вітчизняної війни стали сивочолі герої, ветерани. Ледве стримуючи сльози, вони, ніби вперше, слухали звернення Левітана, яке

ÄÀÊ «Àíòîíîâ» ðîáèòü óñå ìîæëèâå, ùîá ÿêîìîãà øâèäøå ñåðòèô³êóâàòè ñâî¿ ë³òàêè â ªâðîï³. Ìîâà éäå ïåðø çà âñå ïðî ñ³ìåéñòâî ðåã³îíàëüíèõ ïàñàæèðñüêèõ ðåàêòèâíèõ ë³òàê³â ÀÍ-148/158/168, ÿê³ ìîæíà áóäå ïðîäàâàòè â ªâðîï³. À òèì ÷àñîì ðîñ³éñüêà êîìïàí³ÿ «Èëüþøèí Ôèíàíñ» çàêóïèòü 10 ë³òàê³â ÀÍ-158. Ðîñ³ÿíàì ºâðîïåéñüê³ ñåðòèô³êàòè íåïîòð³áí³. ○

ÃÅÐίÇÌ ÒÀ ªÄÍÀÍÍß ÍÀÐÎÄÓ ÇÀËÈØÀÒÜÑß Ó ÍÀØÈÕ ÑÅÐÖßÕ

ʲÒÈ ÏÀÌ'ßÒ² - ÇÀÃÈÁËÈÌ ÍÅÇÀÑËÓÆÅÍÍÎ ÇÀÁÛÒÛÅ

Ãåðîÿì-«øòðàôíèêàì» îòêðûëè ïàìÿòíèê ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÍÄÐÅß ÒÐÓÁÈÖÛÍÀ

 Êðèâîì Ðîãå ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà Àëåêñàíäðà Âèëêóëà îòêðûëè ïàìÿòíèê âîèíàì «øòðàôíîãî áàòàëüîíà». Ïîäîáíûé ìîíóìåíò - ïåðâûé íà òåððèòîðèè áûâøåãî ÑÑÑÐ

ÃÐÎز ÍÀ «ÓÊÐÈÒÒß»

ÙÅ 150 ̲ËÜÉÎͲ Óêðà¿í³ âæå âäàëîñü ç³áðàòè 700 ìëí. ºâðî íà ô³íàíñóâàííÿ ÷îðíîáèëüñüêèõ ïðîåêò³â: áóä³âíèöòâà íîâîãî ñàðêîôàãà íàä çðóéíîâàíèì ÷åòâåðòèì åíåðãîáëîêîì ñòàíö³¿ òà ñõîâèùà â³äïðàöüîâàíîãî ÿäåðíîãî ïàëèâà. Íàãàäàºìî: íà êîíôåðåíö³¿ êðà¿í-äîíîð³â ó êâ³òí³ ç³áðàëè 550 ìëí. ºâðî, ³ îñü ñüîãîäí³ öÿ öèôðà çðîñëà. Âñüîãî æ ïëàíóþòü ç³áðàòè 740 ìëí.

Имена 150-ти героев - бывших военнопленных - впервые увековечили на памятном знаке. Шестой отдельный штурмовой стрелковый батальон освобождал Кривой Рог в феврале 1944го. Он состоял из бывших военнопленных, которым удалось

ÈÌÅÍÀ 150-ÒÈ ÂÎÈÍΠÓÂÅÊÎÂÅ×ÈËÈ вырваться из окружения. Бойцы выступили против немецких танков и отбили самое сильное наступление в битве за город. В живых не осталось никого. Несмотря на отвагу «штрафников», их имена никогда не упоминались среди имен героев. На открытии памятника присутствовали представители областной и местной власти, духовенство, ветераны и родственники погибших.

ÑÒÈÏÅÍÄ²Þ - ÍÀÉÊÐÀÙÈÌ

Ðåã³îíó ïîòð³áíà ðîçóìíà ìîëîäü ○

ÆÀÕËÈÂÀ À²ÀÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ

×ÅÐÃÎÂÀ ÆÅÐÒÂÀ ʳëüê³ñòü æåðòâ êàòàñòðîôè ë³òàêà Òó-134 â Êàðå볿 âæå äîñÿãëà 45 îñ³á. Ó í³÷ íà 22 ÷åðâíÿ â ë³êàðí³ â³ä îòðèìàíèõ òðàâì ïîìåð 8-ð³÷íèé õëîï÷èê, ÿêîãî ïîìèëêîâî ââàæàëè ãðîìàäÿíèíîì Óêðà¿íè. Çà îñòàíí³ìè äàíèìè, ñåðåä çàãèáëèõ ëèøå äâîº óêðà¿íö³â: Õðèñòèíà Îíèùåíêî, 1989 ðîêó íàðîäæåííÿ, òà Âàãðàì Ñèìîâ’ÿí - 1975-ãî.

стало щорічним. Цього року - це 120 учнів, серед них були й такі, хто отримував стиÃóáåðíàòîð Îëåêпендії вже п’ятий або ñàíäð ³ëêóë íàãîðî- шостий раз. Поздоäèâ ñòèïåíä³ÿìè òà ровляючи стипендіïàì’ÿòíèìè ïîäàðóí- атів, Олександр êàìè íàéêðàùèõ Вілкул відзначив: ó÷í³â øê³ë òà ÏÒÓ «Така розумна моñåðåä ä³òåé-ñèð³ò лодь, як ви, потрібна нашому регіону і Äí³ïðîïåòðîâùèíè країні. Я переконаНагородження та- ний, що ми ще не раз лановитих дітей- зустрінемося, аби зносиріт в області вже ву відзначити вас у ÞË²ß ÇÀÁÅ˲ÍÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

ÒÀËÀÍÎÂÈÒÈÕ Ä²ÒÅÉ-ÑÈÐ²Ò ÍÀÃÎÐÎÄÆÓÞÒÜ ÙÎв×ÍÎ числі кращих учнів, а потім і студентів». Згідно з розпорядженням губернатора розмір стипендії з 2010 р. для учнів шкіл та гімназій - 1500 грн. Для студентів ПТУ та вузів - 2500 грн.


р3

СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

23.06.2011 ð. ¹ 47 (1235) ○

²ÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÍÈÉ ÏÐÎÅÊÒ

Ñó÷àñíà äîðîãà äëÿ òðàíçèòíîãî òðàíñïîðòó криття. Новою магістраллю можна буде рухатися зі швидкістю до 90 км/год. Згідно з проектом побудують більше 5 тис. км нової сучасної транспортної артерії, з них близько кілометра становитиме естакада через промислову зону - заводи ім. Петровського та Дніпропетровський трубний. Нині вже розчищають будівельний майданчик.

ÎËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó â³äêðèëè áóä³âíèöòâî ç’¿çä³â ç Êàéäàöüêîãî ìîñòó, ÿê³ º ñêëàäîâîþ îá’¿çíî¿ äîðîãè îáëàñíîãî öåíòðó. Íà áóä³âåëüí³ ðîáîòè ó öüîìó ðîö³ ïåðåäáà÷åíî 100 ìëí. ãðí. ç äåðæáþäæåòó З’їзди з Кайдацького мосту - великий та важливий для області інфраструктурний об’єкт, адже вони виведуть щоденний потік транзитного транспор-

ту з центру міста в зменшить навантайого північну частину. ження на дорожнє поЦе суттєво покращить екологічну ситуацію,

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: 1,031 ìëðä. ãðí. - âàðò³ñòü ïðîåêòó; 30 òèñ. îäèíèöü òðàíñïîðòó ïðîïóñêàòèìå íîâà äîðîãà ùîäíÿ;

2,6 òèñ. àâòî - íà ãîäèíó; 10,6 êì äîð³ã çâ³ëüíèòüñÿ ó öåíòð³ ì³ñòà. - Дорога відповідатиме найвищим європейським стандартам. Вона з’єднає Кайдацький міст, по якому йде транзитний транспорт, з вулицею Київською, котра виведе транспортний потік у Київському та Криворізькому напрямках, зазначив губернатор Олександр Вілкул.

ÓÐÎ×ÈÑÒ² ÇÀÕÎÄÈ

 îáëàñò³ â³òàëè ìèòíèê³â ÌÀвÀÍÍÀ ßÊÎÂ×ÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Öüîãîð³÷íèé âèïóñê Àêàäå쳿 ìèòíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè çá³ãñÿ ³ç 20-þ ð³÷íèöåþ Äåðæàâíî¿ ìèòíî¿ ñëóæáè. Ç ö³º¿ íàãîäè âèíóâàòö³â ñâÿòà ïðèâ³òàâ çàñòóïíèê ãóáåðíàòîðà ²âàí Ñòóïàê 21 червня випускники митної академії отримали довгоочікувані дипломи. На урочистій лінійці новоспечених фахівців вітали поважані гості. 52-х молодих людей, які закінчили навчання в академії з

відзнакою, удостоїли звання інспектора митної служби ІІІ рангу. За словами Івана Ступака, знання, які студенти здобули за роки навчання, послужать їм надійною опорою в житті. Ректор академії Леонід Сорока відзначив, що своїми зусиллями випускники можуть створити ще ефективнішу українську митницю. Також цього дня в театрі опери та балету відбулись урочистості, присвячені 20-й річниці Державної митної служби. Від імені губернатора Іван Ступак привітав присутніх з їхнім професійним Сухіна особисто вручила Після офіційної частини святом. Начальник Дніпро- найкращим працівникам відбувся святковий концерт петровської митниці Марія нагрудні знаки та грамоти. з участю зірок естради.

ϲÄÑÓÌÊÈ ÐÎÁÎÒÈ

ровської митниці. У засіданні взяли участь голова регіоÍà Äí³ïðîïåòðîâñüê³é ìèòíèö³ âïðîâàäнальної Спілки журæóºòüñÿ åëåêòðîííå äåêëàðóâàííÿ òîâàð³â. налістів Світлана ЗаÓ ÷åðâí³ òóò âæå îôîðìèëè ïåðøó åëåêòðîí- райська, начальник íî-âàíòàæíó äåêëàðàö³þ òîâàðó, ìèòíå Дніпропетровської îôîðìëåííÿ òðèâàëî ëèøå 12 õâèëèí митниці Марія Сухіна, журналісти і наПро це йшлося на форм регіональної чальники структурвиїзному засіданні Спілки журналістів них підрозділів. Під час заходу таклубу економічних ре- на базі Дніпропет-

Dz ÑÂßÒÎÌ!

ÇÄÎÁÓÒÊÈ ÄÅÐÆÑËÓÆÁÎÂֲ Øàíîâí³ êîëåãè - ïðàö³âíèêè îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, ïðèéì³òü íàéùèð³ø³ â³òàííÿ ç íàãîäè ïðîôåñ³éíîãî ñâÿòà! Âè ñòâîðþºòå ïîòóæíó ñèëó ïðîôåñ³éíèõ äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â-ïàòð³îò³â, ÿê³ ñïðÿìîâóþòü ñâ³é äîñâ³ä òà çíàííÿ íà çàáåçïå÷åííÿ ã³äíîãî ð³âíÿ æèòòÿ ³ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó êîæíîãî ãðîìàäÿíèíà. Ñüîãîäí³ Äí³ïðîïåòðîâùèíà ïîñ³äຠïðîâ³äí³ ïîçèö³¿ â äåðæàâ³ ç ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó òà ì³öíî òðèìຠïîçèö³¿ ðåã³îíóë³äåðà. ² â öüîìó º çàñëóãà êîæíîãî ç âàñ. ̳öíîãî âàì çäîðîâ’ÿ, íåâè÷åðïíî¿ åíåð㳿 íà øëÿõó ñòðàòåã³÷íîãî ðîçâèòêó Äí³ïðîïåòðîâùèíè òà ðîçáóäîâè Óêðà¿íè! Ç ïîâàãîþ ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäð ³ëêóë ○

ËÞÄÈ, ßÊÈÌ ÄβÐßÞÒÜ 23 ÷åðâíÿ - Äåíü äåðæàâíî¿ ñëóæáè. Ñîö³àëüíó ïîë³òèêó äåðæàâè â ñôåð³ ïåíñ³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ ìåøêàíö³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè âïðîâàäæóþòü áëèçüêî 2700 ïðàö³âíèê³â îðãàí³â Ïåíñ³éíîãî ôîíäó. Ïîíàä 73% ç íèõ - ç ïîâíîþ âèùîþ îñâ³òîþ, à 49 º ìàã³ñòðàìè äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ. Âàæëèâèì ÷èííèêîì ðîáîòè ïðàö³âíèê³â, âèêîíóþ÷èõ äåðæàâí³ ôóíêö³¿, º íàäàííÿ ÿê³ñíèõ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã, ó ò.÷. ñèñòåìîþ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó - ñîö³àëüíèõ ïîñëóã. Ëþäè ìàþòü áà÷èòè, ùî 䳿 âëàäè ñïðèÿþòü ï³äâèùåííþ ¿õ äîáðîáóòó. ³òàþ÷è ç Äíåì äåðæàâíî¿ ñëóæáè, çè÷ó âñ³ì ïðàö³âíèêàì îðãàí³â Ïåíñ³éíîãî ôîíäó îáëàñò³ çäîðîâ’ÿ, áëàãîïîëó÷÷ÿ, îïòèì³çìó, íàòõíåííÿ. Þð³é Êîçàê, íà÷àëüíèê ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÏÔÓ â îáëàñò³

ÍÎÂÈÍÈ Ç²ÁÐÀËÈÑÜ ÄÅÏÓÒÀÒÈ

ÍÀÏÅÐÅÄÎÄͲ ÑÅѲ¯ Ãîëîâà îáëàñíî¿ ðàäè ªâãåí Óäîä ïðîâ³â ðîáî÷ó íàðàäó, ïðèñâÿ÷åíó îáãîâîðåííþ ïèòàíü íàéáëèæ÷î¿ ñåñ³¿ îáëàñíî¿ ðàäè, ÿêà â³äáóäåòüñÿ 24 ÷åðâíÿ. Ó çàõîä³ âçÿâ ó÷àñòü ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë. Äåïóòàòè çàñëóõàëè äîïîâ³äü ªâãåíà Óäîäà ùîäî êîìïëåêñíî¿ ñòðàòå㳿 ðîçâèòêó îáëàñò³ òà ðåã³îíàëüíîãî áþäæåòó íà 2011 ð³ê. ○

ßÊ ÖÅ ÁÓËÎ. ÏËÀÍ «ÎÑÒ»

Óêðà¿íè äî äåðæáþäæåòó çà 5 ì³ñÿö³â 2011 ðîêó;

4 ìëðä. ãðí. äî äåðæáþäæåòó ïåðåðàõóâàëà Äí³ïðîïåòðîâñüêà ìèòíèöÿ.

кож підбили підсумки роботи митниці за п’ять місяців цього року, розглянули нову

редакцію Митного кодексу України та зменшення кількості дозвільних документів.

ÏÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÍß

ÙÎÁ ÏÀÌ’ßÒÀËÈ

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: 40 ìëðä. ãðí. ïåðåðàõóâàëè ìèòí³ îðãàíè

²ÒÀÍÍß

Äåêëàðàö³ÿ - çà 12 õâèëèí ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

22 ÷åðâíÿ â Áóäèíêó cï³ëîê ïðîéøëî çàñ³äàííÿ ñóñï³ëüíî-íàóêîâî¿ ³ñòîðè÷íî¿ êîíôåðåíö³¿ «Íàöèñòñüêèé ãåíåðàëüíèé ïëàí «Îñò» ³ éîãî ðåàë³çàö³ÿ îêóïàíòàìè òà ¿õí³ìè ïîñ³áíèêàìè íà Óêðà¿í³». Ó ç³áðàíí³ âçÿëè ó÷àñòü ÷ëåíè îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ âåòåðàí³â, íàóêîâö³, ìîëîäü. Ó÷àñíèêè äîâåëè - çàçíà÷åíèé ïëàí ìàâ íà ìåò³ åòí³÷í³ ÷èñòêè íà òåðèòî𳿠Ñõ³äíî¿ ªâðîïè, çíèùåííÿ é ïîíåâîëåííÿ ñëîâ’ÿíñüêèõ íàðîä³â.


p4

4 ÆÈÒÒß Ì²ÑÒÀ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

23.06.2011 ð. ¹ 47 (1235) ○

ÍÅÎÁÛ×ÍÀß ÀÊÖÈß

ÍÎÂÈÍÈ

Âñåì äåòÿì íóæíû ðîäèòåëè

ÂÈßÂÈËÈ ÏÎÐÓØÍÈʲÂ

ÏÎÊÓÏֲ ÂÂÅËÈ Â ÎÌÀÍÓ Àíòèìîíîïîëüíèé êîì³òåò Óêðà¿íè êîíòðîëþº äîòðèìàííÿ äîáðîñîâ³ñíî¿ êîíêóðåíö³¿ ó ðîçäð³áí³é òîðã³âë³. ϳä ÷àñ ïîçàïëàíîâî¿ ïåðåâ³ðêè ìåðåæ ñóïåðìàðêåò³â Äí³ïðîïåòðîâñüêà âèÿâèëè âèïàäêè íåâ³äïîâ³äíîñò³ ³íôîðìàö³¿ íà ö³ííèêàõ òà åòèêåòö³ òîâàðó. Íàïðèêëàä, ìàðãàðèí âèäàâàëè çà ëåãêå ìàñëî. Óñ³ì ïðåäñòàâíèêàì ñóïåðìàðêåò³â ðåêîìåíäóâàëè íàâåñòè ïîðÿäîê ó ñâî¿õ òîðã³âåëüíèõ ìåðåæàõ. ○

ÄÎÑÒÓÏÍÎ É Â²ÄÂÅÐÒÎ

ÏÀÒÐÓËÞÞÒÜ Ö²ËÎÄÎÁÎÂÎ ²ç ïî÷àòêó ðîêó â îáëàñò³ ö³ëîäîáîâî ïðàöþº îïåðàòèâíà ãðóïà ÌÍÑ äëÿ òîãî, ùîá óáåðåãòè îáëàñòü â³ä ïîæåæ. Òàêîæ öüîãî ðîêó çàä³ÿí³ ãåë³êîïòåðè òà ë³òàêè ç äèñïåò÷åðàìè, ÿê³ ïàòðóëþþòü óðàçëèâ³ îá'ºêòè ðåã³îíó. Ïðî öå â åô³ð³ ïðîãðàìè «Âëàäà: äîñòóïíî ³ â³äâåðòî» ðîçïîâ³â íà÷àëüíèê â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ÎÄÀ Àíàòîë³é Ïåðîâ.

нем ребенкасироты. Это стало симво15 èþíÿ íà Ôåñòèâàëüíîì личной молитвой, ïðè÷àëå Äíåïðîïåòðîâñ- чтобы каждый малыш смог найти себе êà ïðîøëî íåîáû÷íîå ìåðîïðèÿòèå: ôëåø-ìîá â маму и папу. Флеш-моб продолïîääåðæêó äåòåé-ñèðîò.  жился концертом бывíåì ó÷àñòâîâàëè ñèðîòû, ших сирот, танцевальïðèåìíûå äåòè è èõ ной команды «Splash» и ðîäèòåëè, à òàêæå ëþäè, музыкальных групп гоíåðàâíîäóøíûå ê ýòîé рода. Чтобы порадовать ïðîáëåìå ÞËÈß ÇÀÁÅËÈÍÀ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

В нашем городе поддержать акцию собрались около 500 человек. Каждый желающий мог запустить в небо шарик с име-

детишек, на причале также устрои-

Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ ÂÅËÎÒÓÐÀ ÏÐÎÅÄÓÒ 16 ÃÎÐÎÄΠÑÒÐÀÍÛ

ли спортивные игры, а в завершение велокоманда организаторов поехала в центр Днепропетровска отметить событие массовым поеданием мороженого.

Флеш-моб проходил в рамках беспрецедентной акции-велотура «Украина без сирот». Две команды, состоящие из детей-сирот в сопровождении взрослых, проедут 16 городов страны, чтобы 24 июня встретиться в Киеве для финального концерта. Цель мероприятия - привлечь внимание общественности к проблемам детей-беспризорников и пропаганда усыновления.

ÁIà ÇÀ ÇÄÎÐÎÂ'ßÌ

Ñâÿòî ñïîðòó ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

Ìèíóëî¿ ñóáîòè â Äí³ïðîïåòðîâñüêó ïðîéøîâ Îë³ìï³éñüêèé äåíü á³ãó, ÿêèé â³äáóâàºòüñÿ â óñüîìó ñâ³ò³. Ìåòà çàõîäó - ïîïóëÿðèçàö³ÿ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè, îë³ìï³éñüêîãî ðóõó òà ïðîïàãàíäà çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ У забігу взяли участь керівники органів державної влади та місцевого самоврядування, представники державних установ та громадських організацій, спортсмени і просто любителі - загалом близько тисячі учасників. Вони пробігли легкоатле-

cmyk

тичну дистанцію в 1 милю (1598 метрів) в парку ім. Глоби. Тут також відбувся конкурс малюнків на олімпійську тематику серед вихованців спортивних шкіл міста. Крім того, юні спортсмени побудували фігуру у формі олімпійських кілець.


р1

ВЕЛИКІ СТАВКИ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

23.06.2011 ð. ¹ 47 (1235) ○

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

«Êàæäàÿ ìîÿ ðîëü - ýòî ðîæäåíèå» ÞËÈß ÇÀÁÅËÈÍÀ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

ОБРАЗ РАСКОЛЬНИКОВА БЛИЗОК ВСЕМ - Георгий, Вы сыграли много ролей и в кино, и в театре. Какая из них была особо запоминающейся? - А для меня все роли памятные. - Может, какой-то фильм был для Вас особо ярким? - А Вам самой, какой фильм запомнился? - Конечно, «Преступление и наказание»… - Вот и мне он запомнился. Я, конечно, люблю все свои роли, но «Преступление и наказание» как-то поособенному. И не только потому, что это была моя первая значительная роль. Это непревзойденный мир Достоевского, потрясающая судьба Родиона Романовича (Раскольникова. Прим. автора). Хотя я помню и «Чисто английское убийство», и «Маленькие трагедии», и «Дела сердечные». Мои дети подсчитали и вышло любимых ролей больше сорока (улыбается). - А Вам самому чем-то близок образ Раскольникова? - Он всем в какой-то мере близок. Дело не в том, что Раскольников решил совершить преступление. Дело в характере молодого человека, который хочет в этой жизни состояться. Это намерение сталкивается с определенными сложностями, и тогда возникает

«Ñ×ÈÒÀÞ ÑÅÁß ÂÅÐÓÞÙÈÌ ×ÅËÎÂÅÊÎÌ»

безумная идея чудовищного поступка. Недаром Раскольников потом говорит: «Я пошел по кругу». - Георгий, а Вы никогда не считали себя заложником одной роли? Ведь многие чаще всего воспринимаю т Вас

для каждого. Сын избрал эту дорогу очень самостоятельно. Ну а верю ли я? А как в нашем мире можно не верить? Конечно, я считаю себя верующим человеком. - Как Вы восприняли выбор дочери продолжить актерскую династию? - Как оказалось, она просто замечательная актриса (смеется), я это знаю не только потому, что я ее отец. Я вижу ее работу в фильмах, спектаклях.… Вот недавно была картина с ней ко Дню Победы «Смертельная схватка». Там она играет главную роль снайпера. Молодец. Я был восхищен!

²ÒÀªÌÎ Ç ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß

²ÐÈÍÓ ÌÈÊÎËÀ¯ÂÍÓ Ê²ËÜ×ÈÍÑÜÊÓ,

äèðåêòîðà Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ äèðåêö³¿ ÓÄÏÏÇ «Óêðïîøò໠³ä óñüîãî ñåðöÿ â³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ! Ìè ùèðî âäÿ÷í³ Âàì çà òó òóðáîòó é îï³êó, çà âèòîí÷åí³ñòü òà æ³íî÷í³ñòü, óì³ííÿ çàâæäè çàëèøàòèñÿ íåïåðåâåðøåíîþ â óñüîìó. Áàæàºìî Âàì çäîðîâ’ÿ, åíåð㳿 äëÿ âò³ëåííÿ íàéçàïîâ³òí³øèõ ìð³é, óñ³õ çàäóì³â òà ïëàí³â. Áàãàòüîõ Âàì ðàä³ñíèõ äí³â òà áåçìåæíîãî ùàñòÿ. Ïë³äíî¿ ðîáîòè, íîâèõ ³ âèñîêèõ çäîáóòê³â. Õàé æèòòÿ áóäå ñïîâíåíå ïðèºìíèìè ïîä³ÿìè, ëþáîâ’þ òà äóøåâíèì ñïîêîºì. ̳öíîãî Âàì çäîðîâ’ÿ, áëàãîïîëó÷÷ÿ, äîáðîáóòó é íàñíàãè! Ç ïîâàãîþ - êîëåêòèâ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ äèðåêö³¿ ÓÄÏÏÇ «Óêðïîøòà» Äî ïðèâ³òàíü ïðèºäíóºòüñÿ êîëåêòèâ ðåäàêö³¿ ãàçåòè «Â³ñò³ Ïðèäí³ïðîâ'ÿ»

ÍÎÂÈÍÈ «ËÞÁÈÌÛÕ ÐÎËÅÉ ÁÎËÜØÅ ÑÎÐÎÊÀ» как человека, блестяще воплотившего образ Раскольникова. - Нет. Она мне очень дорога, и я рад, что у меня после нее было продолжение актерской карьеры. Но те роли, которые мне предлагались потом и на которые я соглашался, - абсолютно разные. Замечательно сказал режиссер Лев Кулиджанов, когда мы заканчивали съемки «Преступления и наказания»: «Ты знаешь, конечно, хотелось, чтоб все в фильме было принято и было, может, необходимо людям. Но будь что будет, главное - ты получил право не пробоваться. Если тебя пригласят сниматься в фильме или спектакле и начнут «пробовать», значит не поняли про тебя ничего по «Преступлению и наказанию». Лучше тогда не снимайся». И это действительно так!

ÏÎ ÒÐÀÄÈÖÈÈ - Â ÌÓÇÅÈ

«ПЕРСОНАЖНЫЕ» ОТНОШЕНИЯ С ДОЧЕРЬЮ НЕ ПРОСТЫЕ - Георгий, а были работы, которые давались Вам особенно нелегко? - А они все давались и даются мне непросто. И это даже не зависит от объема роли, ее серьезности и глубины… Акт рождения - непростой акт… (улыбается). Каждая роль - это рождение. Такого ребенка родить, как Раскольников, Ставрогин, Карамазов, Гамлет несколько сложнее, нежели, например, моего героя из «Не родись красивой» (Павел Жданов. - Прим. автора). - Я знаю, что Ваш сын - священник. Как Вы отнеслись к его выбору? Считаете ли себя верующим человеком? - Это момент сокровенный и индивидуальный

- Вы же знаете ее не только как зритель, но и партнер… Как играть с дочерью на одной сцене? - Да, у нас есть совместный спектакль «Американские горки». И должен сказать: то, что она моя дочь, совершенно отступает на второй план, потому что «персонажные» отношения у нас очень непростые, и она их так ведет и строит, что мне приходится непросто (улыбается). - Георгий, Вы народный артист РФ, у Вас много наград. Как относитесь к этому? - Ну это нескромный вопрос, за которым не должен следовать нескромный ответ (улыбается). Я думаю, что к любому подобному признанию нельзя относиться равнодушно. Я, во всяком случае, не могу! Они мне дороги и памятны всю жизнь.

После защиты способности молодых художников и дизайнеров смогут оценить все днепропетровцы - в течение месяца выгородов и казацкие пейзапускные работы будут эксжи, традиции крещения, понироваться в музее. венчания, рождественского гадания. Национальные мотивы прослеживаются и в работах дизайнеров, представивших свои варианты оформления жилых и административных помещений, упаковок, сувениров, календарей, плакатов.

Õóäîæíèêè è äèçàéíåðû çàùèùàþòñÿ Комиссию, в которую входят руководители дипломов, преподаватели 23 èþíÿ â ÕóäîæåñòâåíДТХК, возглавляет народíîì ìóçåå ïðîéäåò ный художник Украины òðàäèöèîííàÿ çàùèòà äèïëîìíûõ ðàáîò âûïóñê- Феодосий Гуменюк. В этом году защищаютíèêîâ ïåäàãîãè÷åñêîãî (æèâîïèñíîãî) è îôîðìè- ся 52 выпускника. Любопытно, что большая часть òåëüñêîãî îòäåëåíèé из них предпочла украинÄíåïðîïåòðîâñêîãî òåàòðàëüíî-õóäîæåñòâåí- скую тематику: пейзажи современных украинских íîãî êîëëåäæà ÍÀÒÀËÈß ÐÅÊÓÍÅÍÊÎ

 ÒÅ×ÅÍÈÅ ÌÅÑßÖÀ ÐÀÁÎÒÛ ÁÓÄÓÒ ÝÊÑÏÎÍÈÐÎÂÀÒÜÑß Â ÌÓÇÅÅ

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÊÎÍÒÐÎËÜ ÇÀ ÊÅвÂÍÈÊÀÌÈ Ì³ñüêà ðàäà óêëàëà êîíòðàêòè ³ç 22-ìà êåð³âíèêàìè êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ íà íîâèõ çàñàäàõ, ùî ìàþòü á³ëüø æîðñòê³ âèìîãè äî êåð³âíèê³â. Óãîäè ï³äïèñàí³ ñòðîêîì íà îäèí ð³ê ç îñíîâíèìè óìîâàìè ùîäî ñâîº÷àñíî¿ âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè ïðàö³âíèêàì ï³äïðèºìñòâ, ïåðåðàõóâàííþ ïîäàòê³â äî áþäæåòó. ○

ÊÐÈÍÈ×ÀÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÑÓÁÎÒÍÈÊ «ÍÀ ÓÐÀ» 18 ÷åðâíÿ â óñ³õ íàñåëåíèõ ïóíêòàõ ðàéîíó ïðîéøîâ ñóáîòíèê. Ïðîòÿãîì äíÿ êèï³ëà ðîáîòà ïî îáëàøòóâàííþ æèòëîâèõ áóäèíê³â ³ ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, äèòÿ÷èõ ³ ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷èê³â, ïàðê³â òà ñêâåð³â. Ïðèáèðàëè òàêîæ ñì³òòºçâàëèùà, ë³ñîñìóãè é ð³÷êè. Ïðèä³ëèëè óâàãó áëàãîóñòðîþ êëàäîâèù òà áðàòñüêèõ ìîãèë. ○

ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

«ÌÓÇÈÊÀËÊÀ» ÏÎÄÎÐÎÆ×Àª Íîâèé ðîçì³ð îïëàòè çà íàâ÷àííÿ â äèòÿ÷èõ ìóçè÷íèõ øêîëàõ Ïàâëîãðàäà íà íàñòóïíèé íàâ÷àëüíèé ð³ê çàòâåðäæåíî íà îñòàíí³é ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè. Ó ñåðåäíüîìó ï³äâèùåííÿ â³äáóäåòüñÿ íà 15-30 ãðí. Çîêðåìà, ç 1 âåðåñíÿ íàâ÷àííÿ íà äîìð³, áàíäóð³ é áàëàëàéö³ ùîì³ñÿöÿ êîøòóâàòèìå 55 ãðí. Òðîõè á³ëüøå - 80 ãðí. - òðåáà áóäå â³ääàòè çà õîðîâå é õîðåîãðàô³÷íå â³ää³ëåííÿ, íàâ÷àííÿ ãð³ íà ñêðèïö³, â³îëîí÷åë³, áàÿí³ òà àêîðäåîí³. Íàéäîðîæ÷èìè çàëèøàþòüñÿ êëàñ ôîðòåï³àíî, ã³òàðà é ñîëüíèé ñï³â - 120 ãðí. ϳëüãè äëÿ ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ çáåð³ãàþòüñÿ.


р2

6 ЖИТТЯБУТТЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

23.06.2011 ð. ¹ 47 (1235)

ÃÐÅÁÍÀß ÔÅÅÐÈß

Äíåïðîïåòðîâñê ìîæåò ñòàòü «âîäíîé ñòîëèöåé» Óêðàèíû ÒÎÌÀʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÃÎÑÒß ÐÀÄΠ²ÒÀËÈ ²ç ðîáî÷îþ ïî¿çäêîþ â ðàéîí³ ïîáóâàâ íàðîäíèé äåïóòàò Îëåã Öàðüîâ. ³í â³äâ³äàâ Òîìàê³âñüêó øêîëó ¹ 2, äå çóñòð³âñÿ ç ïåäàãîãàìè, áàòüê³âñüêèì êîì³òåòîì òà ä³òüìè. Ðàäî â³òàëè íàðîäíîãî îáðàíöÿ é êîëåêòèâè ðàéîííîãî óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó òà ðàéîííî¿ á³áë³îòåêè. ϳä ÷àñ çóñòð³÷³ ãîâîðèëè ïðî ô³íàíñîâó ï³äòðèìêó «ä³òåé â³éíè», çàðîá³òíó ïëàòó ³ çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ ïèòíîþ âèäîþ. Îëåã Öàðüîâ äàâ âè÷åðïí³ â³äïîâ³ä³ íà çàïèòàííÿ, à ðàéîíí³é á³áë³îòåö³ íà çãàäêó ïîäàðóâàâ êíèãè.

ÍÎÂÈÍÈ Í²ÊÎÏÎËÜ

ÑÂßÒÎ Ç ÐÎÇÌÀÕÎÌ Ó ãîðîäÿí º ÷óäîâà ìîæëèâ³ñòü ãàðíî â³äñâÿòêóâàòè Äåíü Êîíñòèòóö³¿ òà Äåíü ìîëîä³. Çàõîäè çàïëàíîâàí³ íà 25 ÷åðâíÿ ç 15 ãîäèíè íà ìàéäàí³ á³ëÿ ì³ñüêî¿ ðàäè. Íà í³êîïîëü÷àí ÷åêàþòü ïîêàçîâ³ âèñòóïè ñïîðòñìåí³â, òóðí³ð ç âåëîòðèàëó, âèñòóïè òâîð÷èõ êîëåêòèâ³â, êîíöåðò ñèìôîí³÷íî¿ òà ³íñòðóìåíòàëüíî¿ ìóçèêè. Êð³ì òîãî, ñï³âàòèìóòü õëîïö³ ç ãóðòó «Àâ³àòîð», äèâóâàòèìå òàëàíòàìè òåàòð âîãíþ «Fire show». Çàâåðøèòüñÿ ñâÿòêóâàííÿ äèñêîòåêîþ ðàçîì ç Âëàäîì ßìîþ. ○

ÊÐÈÍÈ×ÀÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÊÀͲÊÓËÈ Â ÐÎÇÏÀ˲ Ïðèøê³ëüí³ òàáîðè ç äåííèì ïåðåáóâàííÿì â³äêðèò³ ïðè 22-õ ñåðåäí³õ òà íåïîâíèõ ñåðåäí³õ øêîëàõ. ¯õ â³äâ³äóþòü 1950 ó÷í³â ìîëîäøèõ êëàñ³â. Õëîï÷èêè òà ä³â÷àòêà, êð³ì äâîðàçîâîãî ãàðÿ÷îãî õàð÷óâàííÿ, îòðèìóþòü ñîêè, ñâ³æ³ îâî÷³ òà ôðóêòè. Äáàþòü äîðîñë³ é ïðî íàñè÷åíå ðîçâàãàìè äîçâ³ëëÿ ä³òåé. Ïåäàãîãè îðãàí³çîâóþòü äëÿ øêîëÿð³â åêñêóðñ³¿ ïî îáëàñò³ òà Óêðà¿í³. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÐÅÌÎÍÒ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ

ßÐÎÑËÀ ÄÌÈÒÐÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

Îáëàñòíîé öåíòð ïîëó÷èë ïåðâûå 10 ìëí. ãðí. ñóáâåíöèè èç Ãîñáþäæåòà äëÿ ðåêîíñòðóêöèè ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé ãîðîäñêîãî êîììóíàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Âîäíîñïîðòèâíûé êîìáèíàò» (ÊÏ «ÂÑÊ»). Ïîñëå ðåàëèçàöèè ýòîãî ïðîåêòà Äíåïðîïåòðîâñê ñìîæåò ïðèíèìàòü ïðåäñòàâèòåëüíûå ìåæäóíàðîäíûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî ãðåáëå è âîäíî-ëûæíîìó ñïîðòó ПЕРВЫЕ МИЛЛИОНЫ Концепция развития Мандрыковского залива р. Днепр вдоль жилмассива «Победа», несколько лет назад разработанная Днепропетровским горсоветом, получит реальное наполне-

ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß ÊÀÍÀËÀ 110 ÌËÍ. ÃÐÍ.

финише болельщики смогут наблюдать за перипетиями гонки с двух 25-метровых мостовых пролетов. После завершения реконструкции гребного канала он может стать базой для сборных Украины по гребле и воднолыжному спорту.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ… Преображение Мандрыковского залива будет еще более масштабным, если учесть, что в смету работ по реконструкции сооружений ВСК не вошли затраты на строительство здесь гостиниц, ресторанов и других объектов инфраструктуры. Судя по всему, их перечень еще только предстоит обсудить местным властям и инвесторам. Однако известно, что план развития данной

ÌÀÍÄÐÛÊÎÂÑÊÈÉ ÇÀËÈÂ ÆÄÅÒ ÌÀÑØÒÀÁÍÎÅ ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈÅ территории предполагает намыв в окрестностях водноспортивного комбината изрядного количества новых земель, а одна из днепропетровских фирм с израильскими корнями до кризиса объявила о желании построить на берегу Мандрыковского залива пятизвездочную гостиницу на 276 мест стоимостью 100 млн. долларов. Развивать свою территорию планируют и владельцы многочисленных ресторанов, стоянок яхт и спортивных клубов, обосновавшихся на Победе.

ØÀÃ Ê ÐÅÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÞ

Çàêîí î çåìëå ãîòîâ äëÿ ïàðëàìåíòà ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

 îáëàñíîìó öåíòð³ â³ä ïî÷àòêó ðîêó 9 ³íâàë³äàì Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ òà îñîáàì, ïðèð³âíÿíèõ äî íèõ, áåçêîøòîâíî çðîáëåíî êàï³òàëüí³ ðåìîíòè ó áóäèíêàõ òà êâàðòèðàõ. Ó ïîìåøêàííÿõ öèõ ëþäåé çàì³íåíî â³êíà, äâåð³, ïåðåêëåºíî øïàëåðè, ïîôàðáîâàíî òðóáè, áàòàðå¿ òîùî. Ó ïëàíàõ äî ê³íöÿ ðîêó âèêîíàòè êàïðåìîíòè ùå 12 îñîáàì ö³º¿ êàòåãîð³¿. Íà ö³ ö³ë³ ç äåðæáþäæåòó âèä³ëåíî ïîíàä 1 ìëí. ãðí.

ние. В июне хозяин городского гребного канала - КП «ВСК» - объявил тендер на комплекс работ по выравниванию и укреплению берегов канала, намыву новых дамб и волноломов, строительству нескольких мостов и наблюдательных площадок в акватории залива. Общая стоимость работ по реконструкции инфраструктуры ВСК составляет 110 млн. грн. А в этом году победителю тендера на реконструкцию гребного канала предстоит освоить первые 10 млн. грн. Заместитель главного инженера межрегионального государственного института «Днепрогипроводхоз» Виктор Демьянов рассказал «Вістям», что в перспективе на территории ВСК появится сразу несколько новых сооружений. В районе стартовой зоны будут построены 32-метровый пешеходный мост и 53-метровый автомобильный мост - для доставки к месту соревнований снаряжения. А на

 ìèíóâøèé ïîíåäåëüíèê, 20 èþíÿ, Êàáèíåò Ìèíèñòðîâ îäîáðèë çàêîíîïðîåêò «Î ðûíêå çåìåëü» - îäèí èç äâóõ äîêóìåíòîâ, êðàéíå âàæíûõ äëÿ çàâåðøåíèÿ çåìåëüíîé ðåôîðìû. È â ñàìîå áëèæàéøåå âðåìÿ åãî íàïðàâÿò íà ðàññìîòðåíèå Âåðõîâíîé Ðàäû Законопроект готовили несколько групп экспертов, которые на протяжении полутора лет внимательно изучали опыт европейских и постсоветских стран, прошед-

ших через реформирование земельных отношений. Об этом рассказал министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк. Предполагается, что новый Закон примут и введут в действие осенью нынешнего года. Это даст «зеленый свет» рыночному обороту земель сельхозназначения уже с 1 января 2012 года.

Например, согласно основным положениям законопроекта: Покупать сельхозземли смогут лишь граждане Украины, фермерские хозяйства, государство в лице агентства земресурсов или территориальные громады в лице органов местного самоуправления. Иностранцы этого права будут лишены.

1

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

ÍÈÊÎËÀÉ ÏÐÈÑßÆÍÞÊ, ìèíèñòð àãðàðíîé ïîëèòèêè è ïðîäîâîëüñòâèÿ: - Ïðåäëîæåííûé çàêîíîïðîåêò âîáðàë â ñåáÿ ëó÷øèé ìèðîâîé îïûò. ß âåðþ, ÷òî îí äàñò èìïóëüñ ê ðàçâèòèþ ñåëà.

2

Устанавливается граничный размер земель для ведения товарного сельхозпроизводства в частной собственности одного человека - от 900 до 2100 га. Кроме того, проект Закона предлагает внести изменения в Земельный, Гражданский, Бюджетный, Налоговый кодексы Украины и целый ряд других документов. Напомним, что другой важный для завершения земельной реформы законопроект - «О государственном земельном кадастре» - зарегистрирован в парламенте в феврале этого года и на данный момент принят во втором чтении.


р3

КРИМІНАЛЬНЕ ЧТИВО 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

23.06.2011 ð. ¹ 47 (1235) ○

ÂÈÍÅÑÅÍÎ ÂÈÐÎÊ

ßê ê³ëåðè íå ñòàëè ì³ëüéîíåðàìè ÐÀÄÀ ÂÅÑÅËÎÂÀ

Óáèâöÿ íàáëèçèâñÿ äî á³çíåñìåíà íà â³äñòàíü íå á³ëüøå òðüîõ ìåòð³â ³ ïðèö³ëüíî âèñòðåëèâ ç ï³ñòîëåòà éîìó â ãîëîâó. Ïîñòð³ë áóâ ñìåðòåëüíèé. ʳëåð çàáðàâ ó æåðòâè áàðñåòêó ç âåëèêîþ ñóìîþ ãðîøåé, ñ³â â àâòî, äå éîãî ÷åêàëè ñï³ëüíèêè. ×åðåç ê³ëüêà õâèëèí âîíè çíèêëè ç ì³ñöÿ çëî÷èíó

НАПАДИ НА ЗАМОВЛЕННЯ Члени організованого злочинного угруповання (ОЗУ), яке в травні 2006 р. заснував житель Дніпропетровська, отримали замовлення на вбивство бізнесмена за винагороду в 5 тис. дол. Вони ретельно готувались до «події» - вивчали маршрути пересування потенціальної жертви, придбали пістолет з глушником. Все інше було справою техніки. Кількома місяцями раніше п’ятеро бандитів (саме

стільки входило в ОЗУ) отримали своє перше замовлення на вбивство підприємця К. у Києві. Тоді їм не вистачало досвіду: зустрівши свою жертву на вулиці, зловмисники почали бити її металевими трубами. Однак довести свій намір до кінця їм не вдалося – завадили перехожі. Підприємець дістав тяжкі тілесні ушкодження, але залишився живий. Наступного року бандитам замовили

вбивство бізнесмена з Херсона, винагорода - 10 тис. дол. Напали на нього серед білого дня, в місцевому парку. Кілери безжально били чоловіка металевими ліхтарями. І знову їм не вдалося добити жертву, але пощастило втекти з місця злочину і уникнути кари.

При цьому бандити отримали гроші за свою «чорну справу».

ВИКУП – МІЛЬЙОН ДОЛАРІВ Напевне, грошей їм здалося мало. У листопаді 2007 року в групи визрів план викрасти відомого дніпропетровського

ÁÅÇÆÀËÜÍÎ ÁÈËÈ ×ÎËβÊÀ ÌÅÒÀËÅÂÈÌÈ Ë²ÕÒÀÐßÌÈ

підприємця Н. з вимогою заплатити їм викуп у сумі один мільйон доларів. Зловмисники викрали чоловiка і кілька діб утримували його за межами міста. Однак намірам розбагатіти не судилося збутись - після спецоперації п’ятьох бандитів затримали правоохоронні органи. Під час слідства з’ясувалось, що за плечима угруповання – викрадення із застосуванням насильства автомобіля «BMW X5» та значної суми готівки у жителя Дніпропетровська. Також члени зазначеного ОЗУ намагались у такий же спосіб відібрати дорогу іномарку в іншого бізнесмена. Наразі всі бандити за гратами. Один кілер, який безпосередньо вбив бізнесмена, засуджений до довічного ув’язнення. Організатор ОЗУ отримав 15 років позбавлення волі. Інші троє бандитів, які входили до угруповання, засуджені на термін від 10 до 13 років ув’язнення.

ѲÌÅÉÍÈÉ ÁÞÄÆÅÒ

Íàäðóêóâàâ ïåíñ³þ áàáóñ³ ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

Ó Øèðîê³âñüêîìó ðàéîí³ ãðîìàäÿíèí íàìàãàâñÿ ðîçïëàòèòèñü çà öèãàðêè íåñïðàâæí³ìè äåñÿòêàìè. Êîëüîðîâ³ ïàï³ðö³ â³í íàäðóêóâàâ ùå äâà ðîêè òîìó çàðàäè ñïîêîþ áàáóñ³, ÿêà æèëà ðàçîì ç íèì ³ éîãî ìàò³ð’þ Аби старенька родичка 34-річного чоловіка, яка страждає на склероз, не губила пенсію і не викидала її на смітник, сім`я отримувала гроші за неї. А щоб бабуся не журилася, їй віддавали фальшиві купюри. Маленька сімейна таємниця такою б і лишилась, але одного разу після вживання оковитої чоловікові закортіло покурити. Не

ÍÎÂÈÍÈ «×ÎÐÍÈÉ» ÀÐÕÅÎËÎÃ

ÂÈÊÎÏÀ ÀÐÑÅÍÀË Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó íåùîäàâíî âèëó÷èëè ö³ëèé àðñåíàë âîãíåïàëüíî¿ òà õîëîäíî¿ çáðî¿ ÷àñ³â Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿. Ó ñâî¿é êâàðòèð³ 35-ð³÷íèé ì³ñöåâèé ìåøêàíåöü çáåð³ãàâ äâà êàâàëåð³éñüê³ êàðàá³íè Ìóñ³íà, ñàìîçàðÿäíó ãâèíò³âêó Òîêàðåâà, ï³ñòîëåòêóëåìåò Øïàã³íà, äâ³ ðó÷í³ îñêîëêîâ³ ãðàíàòè «ÐÃÄ-33» òà ³íøå. ßê ïîÿñíèâ ñàì âëàñíèê, óñå öå â³í çäîáóâ ï³ä ÷àñ «÷îðíîãî» êîïàííÿ íà òåðåíàõ îáëàñò³. Íèí³ âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ ïðî ïîðóøåííÿ ïðîòè íüîãî êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè.

ÏÐÎÒÈÄ²ß ÊÎÐÓÏÖ²¯

ÏÎÃÎв ÍÀ ÕÀÁÀв Íåùîäàâíî äí³ïðîïåòðîâñüê³ ïðàâîîõîðîíö³ çàäîêóìåíòóâàëè ôàêò îòðèìàííÿ õàáàðà ë³êàðåì ç êîìóíàëüíî¿ ã³ã³ºíè îäí³º¿ ç ðàéîííèõ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íèõ ñòàíö³é îáëàñíîãî öåíòðó. Àáè ï³äïèñàòè é âèäàòè ïåðâèíí³ äîêóìåíòè, íåîáõ³äí³ äëÿ îòðèìàííÿ âèñíîâêó åêñïåðòèçè òîðã³âåëüíîãî çàëó, ïîñàäîâåöü ïîïðîñèâ 1600 ãðí. Ïðîòè ë³êàðÿ ïîðóøåíî êðèì³íàëüíó ñïðàâó. ○

ÇÀÒÜÌÀÐÈËÎ ÐÎÇÓÌ

ÂÀÍÄÀË - Ï²Ä ÀÐÅØÒÎÌ Â îáëàñíîìó öåíòð³ çàòðèìàëè ÷îëîâ³êà, ÿêèé ðîçìàëþâàâ ñâàñòèêîþ ïàì’ÿòíèé çíàê æåðòâàì ôàøèçìó â ïàðêó ³ì. Ãàãàð³íà. Âàíäàëîì âèÿâèâñÿ íåïðàöþþ÷èé, ðàí³øå ñóäèìèé çà ïîãðàáóâàííÿ, 45-ð³÷íèé ì³ñöåâèé ìåøêàíåöü. Ìàëþíîê â³í çðîáèâ ï³ñëÿ âæèâàííÿ ìàðèõóàíè. Ñòàëîñÿ öå 17 òðàâíÿ áëèçüêî ïåðøî¿ íî÷³. Çëîâìèñíèêà çààðåøòîâàíî, ïîðóøåíî êðèì³íàëüíó ñïðàâó. ÎÕÎÐÎÍÀ ÄÎÂʲËËß

ÑÀÌ ÏÅÐÅÄÀ ÏÐÀÂÎÎÕÎÐÎÍÖßÌ Ï²ÄÐÎÁÊÈ з н а й шовши достатньої суми, він поліз за «позикою» у бабусину схованку, забувши про те, що гроші несправжні. Двома десятками власного виробництва він намагався розплатитися в місцевому продуктовому магазині. Коли ж про-

²ÄÏβÄÀËÜͲÑÒÜ ÇÀ ÏβÒÐß

давчиня засумнівалась у цих грошах, просто втік. Жінка ж звернулася до міліції, яка й знайшла «за-

будька». Він добровільно передав правоохоронцям несправжні купюри різного номіналу на загальну суму 2660 грн. Наразі вирішується питання про порушення кримінальної справи.

ÇÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ªÞ ÌÂÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ, ÏÐÅÑ-ÑËÓÆÁÈ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÈ ÎÁËÀÑÒI, ÓÏÐÀÂËIÍÍß ÑÁÓ Â ÎÁËÀÑÒI, ÂÇà ÃÓ ÌÂÑ, ÓÏÐÀÂËIÍÍß ÄÀI ÃÓÌÂÑ Â ÎÁËÀÑÒI

Ïðîòÿãîì öüîãî ðîêó îðãàíè ïðîêóðàòóðè îáëàñò³ ïîðóøèëè ï’ÿòü êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ ó ñôåð³ îõîðîíè ïðèðîäíîãî ïîâ³òðÿ. Òðè ç íèõ óæå ðîçñë³äóâàíî ³ íàïðàâëåíî äî ñóäó. Òàêîæ âíåñåíî 87 ïðèïèñ³â ³ ïîäàíü, ïðèòÿãíóòî äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ 13 ïîñàäîâèõ îñ³á òà â³äøêîäîâàíî ïîíàä 12 ìëí. ãðí. Òàê, íàïðèêëàä, çà çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ òà ñëóæáîâó íåäáàë³ñòü âæå î÷³êóº ïîêàðàííÿ íà ëàâ³ ï³äñóäíèõ íà÷àëüíèê ô³ë³¿ «Í³êîïîëüñüêèé ðàéàâòîäîð» - êðèì³íàëüíó ñïðàâó ïðîòè íüîãî âæå íàïðàâëåíî äî ñóäó.


р4

8 ТВПРОГРАМА ○

18.05 19.05 20.00 20.30 21.30 23.20

Т/с «Блудные дети» Т/с «Обручальное кольцо» «Подробности» Т/с «Сердце Марии» Т/с «На солнечной стороне улицы» Д/ф «Гибель адмиралов. Тайна одной авиакатастрофы» 00.20 «2 лошадиные силы» 00.45 Х/ф «Тупой и еще тупее: когда Гарри встретил Лойда»

УТ1

08.35 «Родительский клуб» 08.50 Х/ф «Домашний арест» 11.00 Х/ф «Вид сверху лучше» 12.50 Х/ф «Розовая пантера2» 14.45 Т/с «Папины дочки» 15.45, 22.30 Т/с «Воронины» 16.50 Х/ф «Дневники няни» 19.00 «Доживем до понедельника» 19.35 Кто против блондинок? 21.00 «Дело вкуса» 21.30 «Родом из Украины» 22.00 «Ваш адвокат» 23.00 Новый взгляд 00.05 Очевидец

9 КАНАЛ 06.00 «Мультфильмы» 06.45 М/с «Эй, Арнольд2» 07.10 М/с «Каппа Майки2» 07.40 М/с «Огги и кукарачи» 08.00 «Днепр5футбол» 08.30 «Алеф 5 в наше время» 09.00 Телемагазин 11.00 Т/с «Горец» 11.55, 12.50 Т/с «Охотники за древностями» 13.40 Х/ф «Красное солнце» 15.50 Х/ф «Проклятый путь» 18.00 Новости 9 канала 18.50 Приемная депутата 19.00 Х/ф «Морское приключение» 21.00 «Real comedy» 21.30 «Comedy club» 22.30 «Видеобитва» 23.30 Х/ф «Гадюки» 01.20 «Секс с Анфисой Чеховой» 01.50 Х/ф «Охотник на девочек» 03.10 «Сумасшедшая скрытая камера» 03.35 Киногод 03.40 Х/ф «Окно напротив» 05.05 Х/ф «Сад Гефсиманский»

ИНТЕР 08.00 Концерт Таисии Повалий. «Украина. Го5 лос. Душа» 10.45 Х/ф «Сиделка» 12.45 Концерт «Юмористический фестиваль «Юрмалина52010» 14.40 Х/ф «Веское основание для убий ства»

СТБ

Вівторок, 28 червня УТ1 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.25 Итоги дня 09.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕЛЕМАРАФОН ко Дню Конституции Украины 10.40 М/с «Сандокан» 11.10 В гостях у Д. Гордона 12.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕЛЕМАРАФОН ко Дню Конституции Украины. 14.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕЛЕМАРАФОН ко Дню Конституции Украины. 15.25 Euronews 15.40 ТЕЛЕМАРАФОН ко Дню Конституции Ук5 раины. Таисия Повалий 16.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕЛЕМАРАФОН ко Дню Конституции Украины. 19.00, 23.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕЛЕМАРА5 ФОН ко Дню Конституции Украины. Тор5 жества 21.30 Шустер5Live. Диалог с Президентом. Спецвыпуск ко Дню Конституции 01.20 Тройка, Кено, Максима 01.50 Телеакадемия

ИНТЕР 07.30 09.30 12.30 14.25 18.05 19.05 20.00 20.30 21.30 23.20

Концерт «Сорочинская ярмарка» Х/ф «Тебе настоящему» Концерт Тины Кароль Т/с «Доярка из Хацапетовки» Т/с «Блудные дети» Т/с «Обручальное кольцо» «Подробности» Т/с «Сердце Марии» Т/с «На солнечной стороне улицы» Д/ф «Золото Эдинбурга. Подводная эпо5 пея» 00.25 Х/ф «Лучший друг»

9 КАНАЛ 06.00 «Мультфильмы» 06.45 М/с «Эй, Арнольд2» 07.10 М/с «Каппа Майки2» 07.40 М/с «Огги и кукарачи» 08.00, 11.55 Т/с «Охотники за древностями» 09.00 Телемагазин 11.00 Т/с «Приключения Синбада» 12.50 «Крутые полицейские» 13.45 «Самые ужасные штормы» 14.30, 16.15 Х/ф «День катастрофы. Конец света» 18.00 «Экстремальные машины» 19.00 Х/ф «Крокодил разбушевался» 21.10 М/с «Симпсоны» 21.30 Х/ф «Путь войны» 23.25 «Comedy club»

00.25 Т/с «Секс и Калифорния3» 01.00 Х/ф «Пансионат года» 02.20 Х/ф «Охотник на девочек» 03.40 «Сумасшедшая скрытая камера» 04.05, 05.45 Х/ф «Сад Гефсиманский»

11 КАНАЛ 07.15 Х/ф «Домашний арест» 09.10 Х/ф «Вид сверху лучше» 11.00 Х/ф «Дневники няни» 13.05 Х/ф «Громобой» 15.00 «Мой малыш» 15.30 Т/с «Папины дочки» 16.05, 22.25 Т/с «Воронины» 17.05 Х/ф «Дюплекс» 19.00, 21.30 Новости 19.25 «Приемная депутата» 19.35 Кто против блондинок? 20.45 Интуиция 22.00 «Чего хочет женщина» 22.55 Замок страха 00.00 Очевидец

1+1 07.50 Х/ф «Остров потерянных душ» 09.45 Х/ф «Десятое королевство» 17.50, 23.40 Х/ф «Горячие головы2» 19.30 «ТСН» 20.00 «Интервью Президента Украины В.Ф.Януковича» 21.00, 21.40, 22.15, 01.20, 01.45 Т/с «Интер ны» 22.40 «Иллюзия безопасности. Невидимый враг»

СТБ 07.40 08.50 09.50 15.00 17.00 18.00 19.50 22.00 00.05 01.00

Т/с «Кулагин и партнеры» «Чужие ошибки. Последний рейс» Хф «Огнем и мечом» «Давай поженимся» «Параллельный мир» «Невероятная правда о звездах» «Правила жизни» Х/ф «Право на надежду» Т/с «Доктор Хаус» Т/с «Оплачено смертью. Кровавая Виктория»

34 КАНАЛ 07.00, 16.00 «Я 5 путешественник» 07.30, 22.00 «Званый ужин» 08.30 Х/ф «Шествие золотых зверей» 10.00 «Военная тайна» 11.00 «Музыка» 12.30 «Неизвестная планета» 13.30 Х/ф «Вызываем огонь на себя», 3, 4 с. 16.30 Муз/ф «Вспомнить первую любовь»

51 КАНАЛ 07.00 Акцент недели 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.10 За и против 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45 Х/ф «Судьба человека» 12.30 Концерт Анжелики Агурбаш 13.30 Время советов 14.20 М/ф 15.20 Х/ф «Приключения АлиБабы и соро ка разбойников» 17.30, 00.20 Д/ф «Портреты дикой природы» 17.55 Трудовые резервы 18.00 Краеведческое путешествие 18.30, 23.40 Тема дня 19.15 Д/ф «Тайны мироздания» 20.00 О рыбалке всерьез 21.05 Лечение алкоголизма и ожирения 21.10 Х/ф «Ярослав Мудрый»

5 КАНАЛ 06.01, 23.00 «Время5Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 18.55, 23.50 «По5 года на курортах» 06.30 «Утро на 55м» ○

Сх. 04.49 Зах. 21.13 Трив. дня 16.24

17.45 «Столичные тайны». «Воздушные граби5 тели» 18.15 «Еще не вечер». «Жара52011» 19.15 «Зеленый огурец. Полезная передача» 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 Х/ф «Примадонна», 5, 6 с. 23.00 «НАШ САД» 23.30 «Звезды Ретро5FM. Лучшее»

ICTV 07.30, 13.35 Т/с Детективный 08.30 Под прицелом 09.30, 19.15, 00.20 Чрезвычайные новости 10.30, 16.35 Т/с «Литейный, 4» 12.45 Стоп510 14.35, 20.10 Т/с «Морские дьяволы» 18.45 Факты. Вечер 19.10, 01.15 Спорт 22.25 «Кодекс чести» 01.20 Провокатор

TET 07.00, 08.00 «Телепузики» 07.30, 08.30 «Мультик с Лунтиком» 09.00, 18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?» 09.55, 14.00, 19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 11.00 «Домашний ресторан» 12.00 «Званый ужин» 13.00 «Давай поженимся» 14.30 «Нереальные предки» 15.30 «Твою маму!» 16.00 «Дом52» 17.00, 20.30, 00.35 Т/с «Универ» 22.00 Т/с «Барвиха» 23.00 Т/с «Антураж» 23.30 Т/с «Реальная кровь»

51 КАНАЛ 07.00, 18.30, 23.40 Тема дня 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Х/ф «Антон Иванович сердится» 09.10, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.35 Х/ф «Приключения АлиБабы и соро ка разбойников» 13.00, 17.00 М/ф 14.25 Х/ф «Ярослав Мудрый» 17.30 Д/ф «Портреты дикой природы» 17.55 Трудовые резервы 18.00 Азбука здоровья 19.10 Д/ф «Тайны мироздания» 19.40 «Власть. «Доступно и откровенно» 20.00 Ближе к народу 21.05 Лечение алкоголизма и ожирения 21.10 Х/ф «Михайло Ломоносов», 1, 2 с.

23.06.2011 ð. ¹ 47 (1235) ○

Зах. 17.36 Сх. 01.39 Остання чв. 23 червня

TET

08.00 Х/ф «Год Золотой рыбки» 10.35 Х/ф «Мужчина для жизни, или На брак не претендую» 12.50 «Битва экстрасенсов» 15.00 «Давай поженимся» 17.00 «Параллельный мир» 18.00 «Невероятная правда о звездах» 20.00 «Україна має талант!» 22.00 Х/ф «Коснуться неба» 00.00 Т/с «Доктор Хаус» 01.00 Т/с «Оплачено смертью. Сад земных наслаждений»

07.00, 08.00 «Телепузики» 07.30, 08.30 «Мультик с Лунтиком» 09.00, 18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?» 09.55, 14.00, 19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 11.00 «Домашний ресторан» 12.00 «Званый ужин» 13.00 «Давай поженимся» 14.30 «Нереальные предки» 15.30 «Твою маму!» 16.00 «Дом52» 17.00, 20.30, 00.35 Т/с «Универ» 22.00 Т/с «Барвиха» 23.00 «Дурнев+1» 23.30 Т/с «Реальная кровь»

34 КАНАЛ

ICTV

07.00, 16.45 «Я 5 путешественник» 07.30, 22.00 «Званый ужин» 08.30 Х/ф «Емельян Пугачев», 1, 2 с. 11.00 «Музыка» 12.30, 16.15 «Неизвестная планета» 13.00 «Медикус» 13.30 Х/ф «Вызываем огонь на себя», 1, 2 с. 17.15 «Стелла 5 чудо возможно» 17.45 «Столичные тайны». «Палач, который дарил жизнь» 18.15 «Еще не вечер». «Звездные понты» 19.15 «Зеленый огурец. Полезная передача» 19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00 Х/ф «Примадонна», 3, 4 с. 23.00 «Особенности местной рыбалки» ○

07.30 Т/с Детективный 08.25 Факты недели 09.10 Т/с «Убойная сила» 12.25 Х/ф «Отставник» 14.25 Х/ф «Отставник2: Своих не бросаем» 16.40 Т/с «Литейный, 4» 18.45 Факты. Вечер 19.10, 01.40 Спорт 19.15, 00.45 Чрезвычайные новости 20.10 Т/с «Морские дьяволы» 22.25 Х/ф «Александр. Невская битва» 01.50 Под прицелом

1+1

11 КАНАЛ

23.30 Х/ф «Любовь во время чумы» 01.45 «Чистая работа»

07.05 «Смакуємо» 07.40 Х/ф «Самарагородок» 11.00 Х/ф «Граф МонтеКристо» 13.20 Х/ф «Три мушкетера» 15.15 Х/ф «Правдивая ложь» 17.55 Х/ф «Горячие головы» 19.30 «ТСН» 20.00 «Неделя без женщин» 20.55, 21.35, 01.15 Т/с «Интерны» 22.00 «Большая разница» 23.00 «Tkachenko.ua» 23.45 Х/ф «Горячие головы» 01.40 Х/ф «Толстяки»

07.15 «Экономика в деталях» 07.30 «Штрих5код» 07.45 «Секретные файлы. Мир животных»

Сх. 04.48 Зах. 21.13 Трив. дня 16.25

Понеділок, 27 червня 07.00, 07.30, 08.00 Новости 07.05, 08.05 Спорт 07.45 М/ф 08.15 Обзор прессы 08.35 Найди себя 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00 Итоги недели 09.55 «Легко быть женщиной» 10.35 Шеф5повар страны 11.25 Окно в Америку 12.00 М/с «Сандокан» 12.30 Право на защиту 12.50 Армия 13.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕЛЕМАРАФОН ко Дню Конституции Украины. 14.45 Х/ф «Главное успеть» 16.25 Фольк5music 17.15 О главном 18.05 Шустер5Live 20.25 Сельсовет 20.40 Спокойной ночи, малыши 21.00, 01.20 Итоги дня 21.25 Деловой мир 21.50 Международный фестиваль «World’s beauty star52011», 3 ч. 22.55 Тройка, Кено 23.00 От первого лица 23.35 Вертикаль власти 00.05 Х/ф «Покров» 01.45 Телеакадемия

НТН 08.00, 01.00 Т/с «Чисто английские убий ства» 10.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: ЛасВегас» 12.00 Т/с «Детективы» 12.30, 19.20 Т/с «Близнецы» 13.25 Х/ф «Единственная дорога» 15.20 Х/ф «Море нашей надежды» 17.00 Х/ф «Вечный зов», 16 с. 18.30 «Речовий доказ» 19.00, 21.30 «Свідок» 23.00 Х/ф «29 пальм»

НТВМИР 03.55 «НТВ утром» 07.40 Кулинарный поединок 08.35, 14.35, 17.35, 02.1002.30 Обзор. Чрез5 вычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 «Сегодня» 09.25 Едим дома! 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.35 «Прокурорская проверка» 13.40, 00.30 «Давайте мириться!» 15.30 Чистосердечное признание 16.05 Шнур вокруг света 16.35 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.35 «Дела семейные» 19.25 Т/с «Гончие3», 1 ф. «Братство наро дов» 20.20 Т/с «Литейный». «Легкая добыча», «Родная кровь» 22.40 Т/с «Супруги», 44 с. «Студентки» 23.40 «Дело темное» 01.20 «Очная ставка»

15.00 18.00 19.00 19.20 20.15

22.15 00.15 01.50 ○

Зах. 18.40 Сх. 02.12 Остання чв. 23 червня

5 КАНАЛ 06.01, 22.30 «Время5Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.05, 23.50 «Погода на курортах» 06.30 «Утро на 55м» 09.10 «Бизнес5час» 09.25, 00.30 «Автопилот5новости» 09.35, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс5конференции в прямом эфире» 15.20 «Мотор5ТВ» 16.15, 17.15 «Украинские страсти» 18.15 «Агроконтроль» 18.45, 23.40 «Киевское время» 19.25 «Время: важно» 21.00 «Время» 21.50 «Народный контроль» 23.55 «Обзор прессы»

13.10

ENTER

ENTER 06.00 06.30 11.30 11.55 19.40 22.20 00.00

Саундтреки Мультфильм СССР Телемагазин Х/ф «17 мгновений весны» Х/ф «Кража» Х/ф «День командира дивизии» Х/ф «Цветы луговые»

27 КАНАЛ 06.00 Экстремикс 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 15.25 М/ф 07.15, 08.55, 15.00, 16.25, 18.25, 20.55, 21.55 «Днепровская неделя» 07.20 «Життя зі знаком +» 08.00 Это полезно знать 09.00, 21.00 Хит5парад дикой природы 10.10, 15.45 Твой хит 11.10 Вавилонская башня 12.15 «Эра образования» 15.05 «Новости Голос Америки» 16.30 Они называют меня «Сирр» 18.30 Вода5линия жизни 19.00 Последние свободные люди 20.00 Сущность зверя 22.00 Третья планета 22.40 Светские хроники 23.05 СHATRIX

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка»

ТРК «УКРАИНА» 06.00 06.50 07.20 09.20 11.15

06.00, 03.40 Саундтреки 06.30 Мультфильм СССР 11.05 Телемагазин 11.30 Х/ф «17 мгновений весны» 02.40 Киноляпы 04.40 Кинотрейлеры ○

ОРТ М

НТВМИР

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 10.55 «ЖКХ» 12.15 «Модный приговор» 13.15, 01.30 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 15.55 «Вкус жизни» 16.55 «Федеральный судья» 18.15, 01.00 «След» 18.50 «Давай поженимся!» 19.55 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Серафима Прекрасная» 22.40 «Наследник любой ценой» 23.45 Ночные новости 00.00 «Борджиа»

03.55 «НТВ утром» 07.40 Ты не поверишь! 08.35, 14.35, 17.35, 02.0502.25 Обзор. Чрез5 вычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 «Сегодня» 09.25 Их нравы 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.35 «Прокурорская проверка» 13.40, 00.30 «Давайте мириться!» 15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». Обзор за неделю 16.05 Шнур вокруг света 16.35 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.35 Час суда 19.20 Т/с «Гончие3». 1 ф. «Братство наро дов» 20.20 Т/с «Литейный». «Гость», «Безумный уикэнд» 22.40 Т/с «Супруги». 43 с. «Последний снимок» 23.40 Честный понедельник 01.20 Следствие вели...

27 КАНАЛ

НТН

05.45, 10.10 Твой хит 06.05 Журфикс 06.30 Победоносный голос верующего 07.00 24 часа Бизнес 07.25, 08.55, 15.00, 16.30, 18.25, 20.55, 22.00 «Днепровская неделя» 07.30 «Життя зі знаком +» 08.00, 22.05 Это полезно знать 09.00, 21.00 Хит5парад дикой природы 11.10, 20.00 Сущность зверя 12.15 «Эра образования» 15.05 «Новости Голос Америки» 15.25 «Новости DW» 15.50, 19.00 М/ф 16.35 Х/ф «Клуб шпионов» 18.30 Вода5линия жизни 19.30 MEDIAСHATRIX 23.05 СHATRIX

06.00 Т/с «Инспектор Деррик» 08.05 Т/с «Чисто английские убийства» 10.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: ЛасВегас» 12.00 Т/с «Детективы» 12.35, 19.20 Т/с «Близнецы» 13.35 Х/ф «Испытательный срок» 15.20 Х/ф «Следую своим курсом» 17.00 Х/ф «Вечный зов», 15 с. 18.30 «Агенты влияния» 19.00, 21.30 «Свідок» 23.00 Х/ф «Плетеный человек» 01.05 Х/ф «Человекличинка»

Іменинники дня: ЄЛИСЕЙ, МЕФОДІЙ, МСТИСЛАВ, ГЕОРГІЙ

09.10 «Бизнес5час» 09.25, 00.30 «Автопилот5новости» 09.35, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс5конференции в прямом эфире» 15.20, 16.20 «Время интервью» 17.25 «Территория закона» 18.30, 23.40 «Киевское время» 19.25 «Время: важно» 21.00 «Время» 21.30 «Украинские страсти» 23.55 «Обзор прессы»

Серебряный апельсин События недели Х/ф «Девять признаков измены» Х/ф «Монро» Х/ф «Антиснайпер 2: Двойная моти вация» Т/с «Преступление будет раскрыто 2» Т/с «Цвет пламени» Т/с «Ефросинья. Продолжение» События Т/с «Мужчина во мне» Т/с «Москва. Центральный округ 3. Программная ошибка» Х/ф «Люди в черном» Х/ф «Плакса» Х/ф «Альпинист» ○

Іменинники дня: ГРИГОРІЙ, КАСЯН, АВГУСТИН, МОДЕСТ, ФЕДІР, АМОС 09.40 «Жить здорово!» 10.55 «ЖКХ» 12.15 «Модный приговор» 13.15, 01.40 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 15.55, 21.30 Т/с «Серафима Прекрасная» 16.55 «Федеральный судья» 18.15 «След» 18.50 «Давай поженимся!» 19.55 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.40 «Свидетели» 23.45 Ночные новости 00.00 «Безумцы»

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 19.00 События 07.20, 13.10 Т/с «Преступление будет рас крыто 2» 08.30 Т/с «След» 09.10 Т/с «Москва. Центральный округ 3. Программная ошибка» 11.10 Т/с «Бежать» 16.00 Т/с «Цвет пламени» 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолжение» 19.20 Т/с «Мужчина во мне» 20.15 Т/с «Москва. Центральный округ 3. Передвижники» 22.15 Х/ф «Снайпер» 00.15 Х/ф «Платки»

Управління культури і туризму облдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державного службовця: головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та внутрішнього фінансового контролю; провідного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та внутрішнього фінансового контролю. У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які ма ють вищу освіту за освітньокваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра та досвідом роботи у напрямках: «фінансовоеконо мічна діяльність у бюджетній сфері». Додаткова інформація щодо основних функціональних обо в’язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою служ бою за телефоном: 7452097, 7450982. Документи приймають за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, 10, кім. 122, протягом 30 календарних днів з дня опуб лікування оголошення про проведення конкурсу. До заяви додаються такі документи: особовий листок обліку кадрів, автобіографія, копії документів про освіту та паспорта, декларація про доходи.


р5

23.06.2011 ð. ¹ 47 (1235) ○

ТВПРОГРАМА 9 ○

Сх. 04.49 Зах. 21.13 Трив. дня 16.24

Середа, 29 червня

9 КАНАЛ

СТБ

TET

НТН

06.00 «Мультфильмы» 06.45 М/с «Эй, Арнольд2» 07.10 М/с «Каппа Майки2» 07.40 М/с «Огги и кукарачи» 08.00, 11.55 Т/с «Охотники за древностями» 09.00 Телемагазин 11.00 Т/с «Приключения Синбада» 12.50 «Самые ужасные штормы» 13.40, 17.50 «Лучшие нокауты мира» 14.00 Т/с «Гончие» 15.00 Т/с «Москва. Три вокзала2» 16.00 Х/ф «Не смотри вниз» 18.00 Новости 9 канала 19.00 Х/ф «Спасательный модуль» 20.50, 21.10 М/с «Симпсоны» 21.30 Х/ф «Ниндзя» 23.25 Т/с «Секс и Калифорния3» 00.05 Х/ф «Интимная одержимость» 01.45 «Секс с Анфисой Чеховой» 02.10 Х/ф «Проклятый путь» 04.00 Киногод 04.05, 05.05 Х/ф «Сад Гефсиманский»

07.45 Т/с «Кулагин и партнеры» 08.50 «Чужие ошибки. Амнезия майора Громова» 09.55 Х/ф «Коснуться неба» 11.55 «Правила жизни» 14.00 «Битва экстрасенсов» 15.00 «Давай поженимся» 17.00 «Параллельный мир» 18.00, 22.00 «Вiкна5Новости» 18.10 «Невероятная правда о звездах» 19.05 Звездная жизнь 20.10 «Русские сенсации. Крестные отцы» 21.05 «Русские сенсации. Звезды5одиночки» 22.25 «Очная ставка. Кто ставит красный крест на детской психике?» 23.25 Т/с «Доктор Хаус» 00.25 Т/с «Клиника» 01.30 «Вiкна5Спорт» 01.40 «Бизнес+» 01.45 Х/ф «Огнем и мечом»

07.00, 08.00 «Телепузики» 07.30, 08.30 «Мультик с Лунтиком» 09.00, 18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?» 09.55, 14.00, 19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 11.00 «Домашний ресторан» 12.00 «Званый ужин» 13.00 «Давай поженимся» 14.30 «Нереальные предки» 15.30 «Твою маму!» 16.00 «Дом52» 17.00, 20.30, 00.35 Т/с «Универ» 22.00 Т/с «Барвиха» 23.00 Т/с «Антураж» 23.30 Т/с «Реальная кровь»

06.50 Х/ф «Море нашей надежды» 08.30 «Легальный доход» 08.40, 19.00, 21.30, 00.00 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: ЛасВегас» 12.00 Т/с «Детективы» 12.35, 19.20 Т/с «Близнецы» 13.30, 01.20 Т/с «Чисто английские убий ства» 15.25 Х/ф «Вторжение» 17.10 Х/ф «Вечный зов», 17 с. 18.30 «Правда жизни» 00.30 «Покер Дуэль»

51 КАНАЛ

03.55 «НТВ утром» 07.40 Квартирный вопрос 08.35, 14.35, 17.35, 02.1002.30 Обзор. Чрез5 вычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 «Сегодня» 09.25 Русская начинка 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.35 «Прокурорская проверка» 13.40, 00.30 «Давайте мириться!» 15.30 Главная дорога 16.05 Шнур вокруг света 16.35 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.35 Час суда 19.20 Т/с «Гончие3», 1 ф. «Братство наро дов» 20.20 Т/с «Литейный». «Цепная реакция», «Выход для героя» 22.40 Т/с «Супруги», 45 с. «День ангела» 23.40 «Дело темное» 01.20 И снова здравствуйте!

11 КАНАЛ 06.00, 16.00 Т/с «Друзья» 06.40, 07.40 «Подъем» 06.45 М/с «Стюарт Литл» 07.15, 08.40, 19.00, 21.30 Новости 09.10 Х/ф «Громобой» 11.15, 19.35 Кто против блондинок? 12.25 Интуиция 13.55 Т/с «Папины дочки» 14.50, 15.55 Teen Time 14.55 Т/с «Дрейк и Джош» 16.55 Отцы и дети 17.55, 22.20 Т/с «Воронины» 19.25 «Оздоровчий комплекс «Осокори» 21.00 «Автострасти» 22.00 «Бюро адвокатских расследований» 23.05 Замок страха 00.10 Очевидец

ИНТЕР 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 08.10 «С новым утром» 09.15 Т/с «Возвращение Мухтара2» 11.15 Д/с «Детективы» 12.15 «Знак качества» 12.55 Т/с «Спальный район» 14.00 «Семейный суд» 14.55 Т/с «Агент национальной безопасно сти5» 16.55 Д/ф «Тюремный роман» 18.10 Т/с «Блудные дети» 19.00 Т/с «Обручальное кольцо» 20.00 «Подробности» 20.30 Т/с «Сердце Марии» 21.30 Т/с «На солнечной стороне улицы» 23.20 Д/ф «Анатомия катастроф» 00.20 Х/ф «Спасти неудачника» ○

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.40 «ТСН» 07.10, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 09.55, 17.40 «Семейные драмы» 10.50 «Не лги мне» 5 «Брат» 11.50 «Иллюзиябезопасности.Невидимыйвраг» 12.50 «Иллюзия безопасности. Проклятие фараонов» 13.40 Т/с «Тысяча и одна ночь» 15.05 Т/с «Золото скифов» 15.55 Т/с «Шесть кадров» 18.35 «Не лги мне» 5 «Исчез мужчина» 20.00 «Адская кухня» 21.10, 21.50, 22.15, 01.30 Т/с «Интерны» 22.40 «Иллюзия безопасности. Дары осени» 23.55 Х/ф «Автоответчик» 01.55 Т/с «Женаты. С детьми» ○

УТ1

ИНТЕР 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 08.10 «С новым утром» 09.15 Т/с «Возвращение Мухтара2» 11.15 Д/с «Детективы» 12.15 «Знак качества» 12.55 Т/с «Спальный район» 14.00 «Семейный суд» 15.05 Т/с «Агент национальной безопасно сти5» 17.10 Д/ф «Хроника ограблений» 18.10 Т/с «Блудные дети» 19.00 Т/с «Обручальное кольцо» 20.00 «Подробности» 20.30 Т/с «Сердце Марии» 21.30 Т/с «Дом для двоих» 23.30 Д/ф «Золото для партии. Хлопковое дело» 00.30 Х/ф «Сплошные неприятности»

9 КАНАЛ 06.00 «Мультфильмы» 06.45 М/с «Эй, Арнольд2» 07.10 М/с «Каппа Майки2»

07.40 М/с «Огги и кукарачи» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00 Телемагазин 11.00 Т/с «Приключения Синдбада» 11.55 Т/с «Охотники за древностями» 12.50 Час Пик 13.10 «Школа выживания» 13.30, 17.50 «Лучшие нокауты мира» 14.00 Т/с «Гончие» 15.00 Т/с «Москва. Три вокзала2» 16.00 Х/ф «Крокодил разбушевался» 19.00 Х/ф «Путь войны» 20.50, 21.10 М/с «Симпсоны» 21.30 Х/ф «Опасная гастроль» 23.25 Т/с «Секс и Калифорния3» 00.05 Х/ф «Писательские страсти» 01.35 «Секс с Анфисой Чеховой» 02.00 Х/ф «Создатели монстров» 03.25 «Сумасшедшая скрытая камера» 04.00 Киногод 04.05, 05.00 Х/ф «Сад Гефсиманский»

11 КАНАЛ 06.00, 15.55 Т/с «Друзья» 06.40 «Подъем» 06.45 М/с «Стюарт Литл» 07.15, 08.40, 19.00, 21.30, 00.55 Новости 07.40 «Чего хочет женщина» 08.10 «Ваш адвокат» 09.10 Х/ф «Загадки Сфинкса» 11.20, 19.35 Кто против блондинок? 12.50 Интуиция 14.00 Т/с «Папины дочки» 14.45, 15.50 Teen Time 14.50 Т/с «Дрейк и Джош» 16.55 Отцы и дети 17.55, 21.55 Т/с «Воронины» 21.00 «Звездные мамы» 23.00 Замок страха 00.00 Очевидец

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.40 «ТСН» 07.10, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 09.55, 17.40 «Семейные драмы» 10.50 «Не лги мне» 5 «Мой отчим 5 уголовник» 11.50 «Иллюзия безопасности. Дары осени» 12.50 «Иллюзия безопасности. Самолет для фараона» 13.40 Т/с «Тысяча и одна ночь» 15.00 Т/с «Золото скифов» 15.55 Т/с «Шесть кадров» 18.35 «Не лги мне» 5 «Ради детей» 20.00 «Женат по собственному желанию» 20.55, 21.35, 22.10, 01.25 Т/с «Интерны» 22.35 «Иллюзия безопасности. Истина в вине» 23.55 Х/ф «Головокружение» 01.50 Т/с «Женаты. С детьми»

5 КАНАЛ 06.01, 22.30 «Время5Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 23.50 «Погода на курортах» 06.30 «Утро на 55м» 09.10 «Бизнес5час» 09.25, 00.30 «Автопилот5новости» 09.35, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 11.30 «Пресс5конференции в прямом эфире» 12.15 «Сканер» 15.20 «Здоровые истории» 16.20 «Арсенал» 17.25 «Свободная гавань» 18.15 «Украинская независимость» 18.45, 23.40 «Киевское время» 19.25 «Время: важно» 21.00 «Время» 21.50 «Акцент» 23.55 «Обзор прессы»

ICTV

Четвер, 30 червня 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Но5 вости 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.45 М/ф 08.15 Обзор прессы 08.35 Найди себя 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.25 Книга.ua 09.45, 18.15 Вторая полоса 09.55, 12.55 «Легко быть женщиной» 10.35 М/с «Сандокан» 11.05 Здоровье 12.10, 18.45, 21.25 Деловой мир 12.20 Аудиенция. Страны от А до Я 13.35 Х/ф «Бог печали и радости» 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.40 Пенсионная реформа в Украине 19.00 О главном 19.35 Д/ф «Цунами: опыт выживания» 20.40 Спокойной ночи, малыши 20.55 Официальная хроника 21.40 After Live 22.00 Глубинное бурение 22.45 Тройка, Кено, Максима 23.00, 00.00 Итоги 23.15 От первого лица 00.15 Вертикаль власти, 1 ч. 00.30 Итоги дайджест 00.35 Вертикаль власти, 2 ч. 01.45 Д/ф «Транссексуальность 5 вопрос пола»

07.00, 18.30, 23.20 Тема дня 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.10, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Х/ф «Михайло Ломоносов», 1, 2 с. 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Но5 вости 14.25 Налоговый монитор 14.40 М/ф 15.30 Х/ф «Маша и звери» 16.40 Интервью 17.25 Д/ф «Портреты дикой природы» 17.55 Трудовые резервы 18.00 Моя земля 5 моя собственность 20.00 102 информ 20.30 Рецепт здоровья 22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов», 3 с.

07.35 Деловые факты 07.45 Провокатор 08.45, 12.45, 22.30 «Факты» 09.00, 12.55, 19.10, 01.30 Спорт 09.05, 19.15, 00.40 Чрезвычайные новости 10.05, 16.30 Т/с «Литейный, 4» 12.25, 13.00 Анекдоты по5украински 13.15 Т/с Детективный 14.15, 20.10 Т/с «Морские дьяволы» 18.45 Факты. Вечер 22.45 «Кодекс чести» 01.40 Под прицелом ○

Сх. 04.50 Зах. 21.13 Трив. дня 16.23

Зах. 20.28 Сх. 03.45 Остання чв. 14.48

TET

НТН

07.00, 08.00 «Телепузики» 07.30, 08.30 «Мультик с Лунтиком» 09.00, 18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?» 09.55, 14.00, 19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 11.00 «Званый ужин» 13.00 «Давай поженимся» 14.30 «Нереальные предки» 15.30 «Твою маму!» 16.00 «Дом52» 17.00, 20.30, 00.35 Т/с «Универ» 22.00 Т/с «Барвиха» 23.00 Т/с «Антураж» 23.30 Т/с «Реальная кровь»

06.45 Х/ф «Вторжение» 08.30 «Легальный доход» 08.40, 19.00, 21.30, 00.00 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: ЛасВегас» 12.00 Т/с «Детективы» 12.30 Т/с «Близнецы» 13.30, 01.20 Т/с «Чисто английские убий ства» 15.30 Х/ф «Ненависть» 16.50 Х/ф «Вечный зов», 18 с. 18.30 «Легенды уголовного розыска». Друг Васи Сталина 19.20 Т/с «Джокер» 00.30 «Покер Дуэль»

34 КАНАЛ

ICTV 07.35 Деловые факты 07.45 Максимум в Украине 08.45, 12.45, 22.30 «Факты» 09.00, 12.55, 19.10, 01.30 Спорт 09.05, 19.15, 00.40 Чрезвычайные новости 10.05, 16.35 Т/с «Литейный, 4» 12.25, 13.00 Анекдоты по5украински 13.20 Т/с Детективный 14.20, 20.10 Т/с «Морские дьяволы» 18.45 Факты. Вечер 22.45 «Кодекс чести» 01.45 Стоп510

51 КАНАЛ 07.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.10, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Х/ф «Маша и звери» 11.55 Х/ф «Михайло Ломоносов», 3 с. 14.20 М/ф 15.30 Х/ф «Транти Ванти» 16.45 Свое мнение 17.30 Д/ф «Портреты дикой природы» 17.55 Трудовые резервы 18.00 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 18.30, 23.20 Тема дня 20.00 На связи с Правительством 20.30 Рецепт здоровья 22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов», 4 с.

5 КАНАЛ 06.01, 23.00 «Время5Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 18.55, 23.50 «По5 года на курортах» 06.30 «Утро на 55м» 09.10 «Бизнес5час» 09.25, 00.30 «Автопилот5новости» 09.35, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс5конференции в прямом эфире» 15.20 «Жизнь в удовольствие» 16.20 «Драйв» 16.40 «Трансмиссия» 17.25 «Акцент» 18.30, 23.40 «Киевское время» 19.25 «Время: важно» 21.00 «Время» 21.30 Общественно5политическое ток5шоу «РесПублика с Анной Безулик» 23.55 «Обзор прессы»

НТВМИР 03.55 «НТВ утром» 07.40 Дачный ответ 08.35, 14.35, 17.35, 02.0002.20 Обзор. Чрез5 вычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 «Сегодня» 09.25 Золотая пыль 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.35 «Прокурорская проверка» 13.40, 00.25 «Давайте мириться!» 15.30 «Внимание: розыск!» с Ириной Волк 16.05 Шнур вокруг света 16.35 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.35 «Дела семейные» 19.25 Т/с «Гончие3», 1 ф. «Братство наро дов» 20.20 Т/с «Литейный». «Профессионал», «Грехи юности» 22.40 Т/с «Супруги», 46 с. «Старший класс» 23.40 «Женский взгляд» 01.15 «Развод по5русски»

ENTER 06.00 06.30 11.50 12.15 13.40 15.15 16.25 18.00 19.25 21.05 22.45 00.00

Саундтреки Мультфильм СССР Телемагазин Х/ф «Пока безумствует мечта» Х/ф «Конец императора тайги» Х/ф «Зося» Х/ф «Сицилианская защита» Х/ф «Женщина, которая поет» Х/ф «Донская повесть» Х/ф «Проверка на дорогах» Х/ф «Хлеб, золото, наган» Х/ф «Театральный сезон»

27 КАНАЛ 06.00, 18.45 «Життя» 06.20, 20.00 М/ф 06.30 Победоносный голос верующего

ТРК «УКРАИНА»

Саундтреки Мультфильм СССР Телемагазин Х/ф «Цветы луговые» Х/ф «Кража» Х/ф «Конец императора тайги» Х/ф «Пока безумствует мечта» Х/ф «Зося» Х/ф «День командира дивизии» Х/ф «Проверка на дорогах» Х/ф «Трембита»

06.10 Серебряный апельсин 06.50, 17.00, 19.00 События 07.10, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.20, 13.50, 22.15 Т/с «След» 09.00 Т/с «Москва. Центральный округ 3. Передвижники» 11.00 Т/с «Бежать» 12.00 Т/с «Висяки» 13.00 Ток5шоу «Пусть говорят. Горько» 15.10 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Т/с «Мужчина во мне» 20.15 Т/с «Москва. Центральный округ 3. Вера и доверие» 23.50 Т/с «Мерси» 00.45 Х/ф «Снайпер»

27 КАНАЛ

ОРТ М

06.00 Экстремикс 06.30 Победоносный голос верующего 06.55, 20.00 М/ф 07.15, 08.55, 15.00, 16.35, 18.25, 21.05, 23.15 «Днепровская неделя» ○

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 10.55 «ЖКХ» 12.15 «Модный приговор» 13.15, 01.35 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 15.55, 21.30 Т/с «Серафима Прекрасная» 16.55 «Федеральный судья» 18.15, 00.35 «След» 18.50 «Давай поженимся!» 19.55 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.40 Среда обитания. «Скидка как наживка» 23.45 Ночные новости 00.00 «Калифрения». Новый сезон

ENTER 06.00 06.30 12.00 12.25 14.00 16.45 18.15 19.35 20.50 22.30 00.10

СТБ

07.00, 17.45 «Детали» 07.30, 16.45 «Я 5 путешественник» 08.00, 22.05 «Званый ужин» 09.00 «Еще не вечер». «Жара 2011» 10.00 Д/с «Герои мифов» 11.00 «Музыка» 12.30 М/с «Фикс и Фокси» 13.00 «НАШ САД» 13.30 Х/ф «Студенты», 3740 с. 17.15 «Зеленый огурец. Полезная передача» 18.00, 20.20«СмотривобасЯковомМорозовым» 18.15 «Еще не вечер». «Тайны снов» 19.15 «Погляд» 19.45 «В гостях у Дуняши» 19.55 «Знай наших» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 «Болевая точка» 21.20 «Оздоровительный комплекс «Осокоры» 21.30 «Вне игры» 22.00 «Совет безопасности» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Перевоплощение» 00.15 Х/ф «Линия защиты», 3, 4 с.

07.20 «Життя зі знаком +» 08.00, 22.15 Это полезно знать 09.00, 21.10 Хит5парад дикой природы 10.10, 15.50 Твой хит 11.10 Последние свободные люди 12.15 «Эра образования» 15.05 «Новости Голос Америки» 15.25 «Новости DW» 16.40 Х/ф «Посредник» 18.30 «24 часа» 18.40 24 часа Бизнес 18.45 «Життя» 18.50 Встречи с доктором Омельченко 19.00, 22.45 «Объектив» 19.30 «Философия искусства» 20.30 «Экономический советник» 20.50 «Жизнь» 23.20 СHATRIX

НТВМИР

Т/с «Кулагин и партнеры» «Чужие ошибки. Родительская наука» Х/ф «Право на Надежду» «Необъяснимо, но факт» «Битва экстрасенсов» «Очная ставка. Кто ставит красный крест на детской психике?» 15.00 «Давай поженимся» 17.00 «Параллельный мир» 18.00, 22.00 «Вiкна5Новости» 18.10 «Невероятная правда о звездах» 19.05 «Моя правда» 20.10 «Как выйти замуж с Анфисой Чеховой» 22.25 «Очная ставка. Брошенные родители» 23.20 Т/с «Доктор Хаус» 00.20 Т/с «Клиника» 01.25 «Вiкна5Спорт» 01.35 «Бизнес+» 01.40 Т/с «Огнем и мечом»

07.45 08.50 09.50 11.55 12.55 13.55

Іменинники дня: ДОРОФЕЯ, ЄВЛАМПІЙ, ТИХІН, МУСІЙ

УТ1

34 КАНАЛ

Зах. 19.38 Сх. 02.53 Остання чв. 23 червня

07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Но5 вости 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.45 М/ф 08.15 Обзор прессы 08.35 Найди себя 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.25 На связи с правительством 09.45, 18.15 Вторая полоса 10.00 «Легко быть женщиной» 10.35, 15.35 М/с «Сандокан» 11.05 В гостях у Д. Гордона 12.10, 18.45, 21.25 Деловой мир 12.25 Страна качества 12.50 Желаем счастья 13.10 Темный силуэт 13.20 Х/ф «Притяжение» 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 16.05 Шустер5Live. Диалог с Президентом. Спецвыпуск ко Дню Конституции 19.00 О главном 19.40 Мужской клуб 20.40 Спокойной ночи, малыши 20.55 Официальная хроника 21.40 Опыт 22.40 Мегалот 22.45 Суперлото, Тройка, Кено 23.00, 00.00 Итоги 23.15 От первого лица 00.15 Вертикаль власти, 1 ч. 00.30 Итоги дайджест 00.35 Вертикаль власти, 2 ч. 01.45 Телеакадемия

07.00 Информационное обозрение «PostSсriptum» 07.30, 16.45 «Я 5 путешественник» 08.00, 22.05 «Званый ужин» 09.00 «Еще не вечер». «Звездные понты» 10.00 «Честно». «Смерть туристам!» 11.00 «Музыка» 12.30 М/с «Фикс и Фокси» 13.00 Х/ф «Черный треугольник», 1, 3 с. 17.15 «Стелла 5 чудо возможно» 17.45 «Детали» 18.00, 20.20«СмотривобасЯковомМорозовым» 18.15 «Еще не вечер». «Рожденные вопреки» 19.15 «НАШ САД» 19.45 «В гостях у Дуняши» 19.55 «Автоэксперты» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 Х/ф «Примадонна», 7 с. 21.55 «Совет безопасности» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Жизненное пространство» 00.00 Х/ф «Линия защиты», 1, 2 с. 01.40 «Неизвестная планета»

Іменинники дня: МИКИТА, МАНУІЛ, НИКИФОР, САВЕЛІЙ 07.00, 09.00, 19.00, 22.45 «Объектив» 07.30, 09.30, 15.00, 16.35, 18.25, 21.05, 23.15 «Днепровская неделя» 07.35 «Життя зі знаком +» 08.00, 22.15 Это полезно знать 10.10, 15.50 Твой хит 11.10 Последние свободные люди 12.15 «Эра образования» 15.05 «Новости Голос Америки» 15.25 «Новости DW» 16.40 Х/ф «Посредник» 18.30, 20.30 «24 часа» 18.40 24 часа Бизнес 19.30 «Территория выбора» 20.15 «Сильные мира сего» 20.50 Головне питання 21.10 Хит5парад дикой природы 23.20 СHATRIX

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 10.55 «ЖКХ» 12.15 «Модный приговор» 13.15 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 15.55, 21.30 Т/с «Серафима Прекрасная» 16.55 «Федеральный судья» 18.15 «След» 18.50 «Давай поженимся!» 19.55 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.40 «Человек и закон» 23.45 Ночные новости 00.00 Х/ф «Черная вуаль»

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.50, 17.00, 19.00 События 07.10, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.20, 13.50, 22.15 Т/с «След» 09.00 Т/с «Москва. Центральный округ 3. Вера и доверие» 11.00 Т/с «Бежать» 12.00 Т/с «Висяки» 13.00 Ток5шоу «Пусть говорят. Новенькая» 15.10 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Т/с «Мужчина во мне» 20.15 Т/с «Москва. Центральный округ 3. Разбитое сердце» 23.50 Т/с «Мерси» 00.45 Х/ф «Контроль разума»


р6

10 ТВПРОГРАМА ○

11.00 Т/с «Приключения Синдбада» 11.55 Т/с «Охотники за древностями» 12.50 Час Пик 13.10 «Школа выживания» 13.30, 17.45 «Лучшие нокауты мира» 14.00 Т/с «Гончие» 15.00 Т/с «Москва. Три вокзала2» 16.00 Х/ф «Спасательный модуль» 19.00 Х/ф «Ниндзя» 20.50, 21.10 М/с «Симпсоны» 21.30, 22.30, 02.00, 02.45 Т/с «Секретные материалы» 23.30 Т/с «Секс и Калифорния3» 00.10, 01.05 Т/с «Эскортагентство» 03.30 Х/ф «Испытатели» 04.55 Х/ф «Далекий голос кукушки»

УТ1

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 08.10 «С новым утром» 09.15 Т/с «Возвращение Мухтара2» 11.15 Т/с «Детективы» 12.15 «Знак качества» 12.55 Т/с «Спальный район» 14.00 «Семейный суд» 15.00 Т/с «Агент национальной безопасно сти 5» 17.05 Д/ф «Криминальные звезды» 18.10 Т/с «Блудные дети» 19.00 Т/с «Обручальное кольцо» 20.00 «Подробности» 20.30 Т/с «Сердце Марии» 22.30 «Большая политика»

9 КАНАЛ

Субота, 2 липня УТ1 07.30, 00.50 Полезные советы 07.45 На олимпийский Лондон 08.00 Шустер5Live 12.35 After Live 12.55 Глубинное бурение 13.30 Настольный теннис. Обзор 13.40 Страна качества 14.05 Наша песня 14.40 М/с «Сандокан» 15.10 Феерия странствий 15.35 Зеленый коридор 15.50 В гостях у Д. Гордона 16.45 Х/ф «Холмы и равнины» 18.25 Мастер5класс 18.50 Золотой гусь 19.25 Концерт Марьяна Гаденко, 1, 2 ч. 21.00, 01.20 Итоги дня 21.40 Концерт Марьяна Гаденко, 3 ч. 22.40 Мегалот 22.45 Суперлото, Тройка, Кено 23.00 Ультра. Тема 23.20 Эра здоровья 23.45 Орбита М.Поплавского

ИНТЕР 07.40 08.20 09.05 10.00 10.40 11.15 12.05 17.15 19.10 20.00 20.35 23.00

«Городок» М/с «Винкс» «Орел и Решка» «Украина, вставай!» «Жить 5 это модно» «Позаочі» Т/с «Общая терапия» «Юмористический фестиваль «Юрмали5 на52010» «Горячее кресло» «Подробности» Бенефис А.Серова. «Я люблю тебя до слез» Вечер бокса с Владимиром Кличко

9 КАНАЛ 06.00 «Мультфильмы» 06.50, 07.10, 07.30 М/с «Огги и кукарачи» 08.00 «Крутые полицейские» 09.00 Телемагазин 11.00, 11.55 Т/с «Партизаны» 12.50 Час Пик 13.10 «Школа выживания» 13.30 «Лучшие нокауты мира» 14.00 Х/ф «Укол зонтиком» 16.00 «Самые ужасные штормы» 16.50 «Видеобитва» 17.45 Х/ф «Кодекс вора» 19.30 Х/ф «Право на убийство» 21.30, 22.30, 02.20, 03.05 Т/с «Секретные материалы»

23.30, 00.10 Т/с «Секс и Калифорния3» 00.35, 01.25 Т/с «Эскортагентство» 03.50, 04.55 Х/ф «Далекий голос кукушки»

11 КАНАЛ 07.20 09.00 09.35 10.00 10.40 11.00 11.35 13.45 15.35 17.05 18.50 20.40 23.00

Х/ф «Как есть жареных червяков» М/с «Спорт с Гуфи» «Мой малыш» М/Ф «Панда Кунг5фу. Праздник» М/Ф «Монстры против овощей. Тыквы5 мутанты» М/Ф «Напуганные до шрекоты» Х/ф «Дикие кошки» Файна Юкрайна Т/с «Папины дочки» Х/ф «Дочь моего босса» Х/ф «Полицейская академия 3» Х/ф «Индиана Джонс. В поисках ут раченного ковчега» Х/ф «От заката до рассвета»

1+1 07.15 «Настоящие врачи» 08.10 «Светская жизнь» 09.05 «Кто там?» 10.00 «Анатомия славы» 10.55 «Женат по собственному желанию» 11.55 «Шесть кадров» 13.00 «Голос страны» 15.20, 17.20 «Гаишники» 19.30 «ТСН» 20.00 Х/ф «Кровь не вода» 23.30 Х/ф «Книга Илая» 01.15 Х/ф «Остров проклятых»

СТБ 08.00 09.00 10.05 11.05 12.05 14.10 16.00 19.00 21.00 23.00

«Караоке на Майдане» «Едим дома» «ВусоЛапоХвіст» М/ф «Пингвины Мадагаскара» «Двенадцатилетний Шерлок Холмс» «Как выйти замуж с Анфисой Чеховой» «Невероятная правда о звездах» Х/ф «Высота» Х/ф «Любовь как мотив» Х/ф «Интердевочка»

07.00 07.30 07.40 08.50 09.15 09.30 10.00 10.30 11.15

«Детали» «Пастырские беседы» Х/ф «Эриквикинг» «Гамма вкуса» «Знай наших» «Медикус» «Жизненное пространство» «Перевоплощение» «Тип5топ»

34 КАНАЛ

НТН

Сх. 04.51 Зах. 21.12 Трив. дня 16.21 12.00 12.30 13.00 13.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.30 20.30 20.50 22.40 00.45

«Лица вещей» «Вне игры» Д/с «Герои мифов» Х/ф «Студенты», 45, 48 с. «Автоэксперты» «Громкое дело» «Седмица» Реалити5шоу «M51 Fighter» «Дело особой важности» «Детали: Итоги дня» Х/ф «Линия защиты», 5, 6 с. Х/ф «Цвет денег» Х/ф «Месть пернатого змея»

07.30 07.55 10.10 11.05

Козырная жизнь Х/ф «Доктор Ноу» Большая разница Люди, кони, кролики и...домашние ро5 лики Квартирный вопрос Х/ф «Скалолазка и последний из Седь мой колыбели» Ты не поверишь! Под прицелом Провокатор Максимум в Украине «Факты» Спорт Наша Russia Х/ф «Библиотекарь: В поисках Копья Судьбы» Т/с «Рюрики» Х/ф «Ловец снов» Х/ф «Живой товар»

ICTV

11.25 12.25 14.45 15.40 16.45 17.45 18.45 18.55 19.00 20.10 22.25 22.55 01.35

TET 07.10, 08.35 «Твинисы» 07.35, 09.00 «Мультик с Лунтиком» 08.10 «Телепузики» 09.35 «Ешь и худей» 10.00 Т/с «Кто в доме хозяин?» 11.00, 19.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 12.40, 23.00 «Одна за всех» 13.40, 00.20 «Женская лига» 14.40, 00.50 «Дом52» 15.40, 22.00 «Comedy Woman» 16.40 Х/ф «Братц» 18.30 «Королева бала» 21.00 Т/с «Универ» 00.00 Дневник «Holiday Fashion Week»

51 КАНАЛ 07.00 Новости 07.30, 21.00 «Тише, «мыши!» 07.45 Не хлебом единым 08.15 «Спорт. «Итоги»

23.06.2011 ð. ¹ 47 (1235) ○

08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.15 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40, 13.25 Трудовые резервы 10.45 Новости Кривого Рога 11.00 Арт5зона 11.30 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 12.00 М/ф «Подводные береты» 13.30 Волшебное закулисье 15.00 Новости Днепродзержинска 15.20 День поля на Покровщине 15.40 Х/ф «Михайло Ломоносов», 5 с. 17.00 Проекты и реалии местного самоуправ5 ления 18.00 Так просто 18.30 Тема дня 19.15 «Новости. «Итоги» 19.50 Аналитическое обозрение 20.30 Азбука здоровья 21.25 Х/ф «Укрощение строптивой» 23.00 Музыка 23.30 Формат 1:1

5 КАНАЛ 06.01 «Время5Тайм» 06.15, 10.10, 13.05, 17.15, 19.15, 23.50 «Погода на курортах» 06.30, 18.35, 23.35 «Киевское время» 06.40, 11.20 «Автопилот5тест» 07.20 «Клуб 700» 08.20, 21.50 «Тема недели» 08.30 «Рекламная кухня» 09.25 «Своими глазами» 09.50, 00.30 «Достичь цели» 10.15 «Здоровые истории» 10.35 «Не первый взгляд» 11.35 «Технопарк» 12.15 «Окно в Европу» 13.10 «Вперед, на Олимп!» 13.35 «Драйв» 14.10 «Блюдо от шефа» 14.25 «Игра судьбы» 15.20 «Обрати внимание» 16.20 «Арсенал» 17.30 «Феерия путешествий» 18.10 «Народный контроль» 19.25 «Время интервью» 20.25 «Украинская независимость» 21.20 «Машина времени» 22.00 «Территория закона» 22.30 «Окно в Америку»

НТН 06.00 «Легенды бандитского Киева» 06.25 Т/с «Инспектор Деррик»

НТВМИР

Саундтреки Мультфильм СССР Телемагазин Х/ф «Женщина, которая поет» Х/ф «Сицилианская защита» Х/ф «Донская повесть» Х/ф «Живет такой парень» Х/ф «Идеальный муж» Х/ф «Мистер Икс» Х/ф «Хлеб, золото, наган» Х/ф «Торпедоносцы» Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»

Т/с «Чисто английские убийства» Х/ф «Горячий снег» «Речовий доказ» «Абу5Даби 2011. Вызов пустыне» Х/ф «Один из нас» Х/ф «Загадка Эндхауза» Т/с «МУР есть МУР» Т/с «Лиговка» Х/ф «Воин» Х/ф «Взять живым или мертвым»

НТВМИР 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 07.20 М/с «Всемирная картинная галерея с тетушкой Совой» 07.30 Особо опасен! 08.00 «Живут же люди!» 08.30 Медицинские тайны 09.20 Едим дома! 09.55 Русская начинка 10.30 «Суд присяжных: главное дело» 12.25 Кулинарный поединок 13.20 Квартирный вопрос 14.20 Александр Журбин. Мелодии на память 15.25 «Развод по5русски» 16.20 «Очная ставка» 17.15 «Наши» 19.00 «Программа максимум» 20.00 «Русские сенсации» 20.55 Ты не поверишь! 21.50 «Последнее слово». Остросюжетное ток5шоу Павла Селина 22.55 Т/с «Возвращение Мухтара2» 00.45 Х/ф «Будни и праздники Серафимы Глюкиной», 1 с. 01.55 02.23 Обзор. Чрезвычайное происше5 ствие

ENTER 06.00 06.30 07.00 11.35 13.15 16.15 19.25 22.30 00.30

ТРК «УКРАИНА»

Зах. 21.44 Сх. 05.59 Новий Міс. 1 липня 07.25 09.25 11.30 12.00 12.20 14.35 16.40 19.00 23.10 01.55

06.00 Серебряный апельсин 06.50, 17.00, 19.00 События 07.10, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.20, 14.00 Т/с «След» 09.00 Т/с «Москва. Центральный округ 3. Разбитое сердце» 11.00 Т/с «Бежать» 12.00 Т/с «Висяки» 13.00 Ток5шоу «Пусть говорят» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Т/с «Мужчина во мне» 20.15 Т/с «Успех любой ценой» 00.00 Х/ф «Инфант»

27 КАНАЛ

ОРТ М

06.00, 18.45 «Життя» 06.20 М/ф 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 09.00, 19.00, 22.45 «Объектив» 07.30, 10.00, 15.00, 16.35, 18.25, 21.05, 23.10 «Днепровская неделя» 07.35 «Життя зі знаком +» 08.00 Практическое руководство экстре5 мального туриста 08.20 Скромное обаяние современных техно5 логий 09.30 «Территория выбора» ○

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 10.55 «ЖКХ» 12.15 «Модный приговор» 13.15 «Детективы» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 15.55, 21.30 Т/с «Серафима Прекрасная» 16.55 «Жди меня» 18.15 «Поле чудес» 19.05 «Давай поженимся!» 19.55 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.40 «Принцесса Диана. Последний день в Париже» 00.25 Дневник 335го Московского Междуна5 родного кинофестиваля 00.35 Х/ф «Криминальный талант»

ENTER

10.10, 15.50 Твой хит 11.10 Последние свободные люди 12.15 «Эра образования» 15.05 «Новости Голос Америки» 15.25 «Новости DW» 16.40 Х/ф «Посредник» 18.30 «24 часа» 18.40 24 часа Бизнес 19.30 «Екатеринославские умельцы» 20.00 «Академический вестник» 20.15 «Невзрослые новости» 20.35 «Экстра5тайм» 21.10 Хит5парад дикой природы 22.15 Неизвестная Мексика 23.15 СHATRIX

03.55 «НТВ утром» 07.40 Пир на весь мир 08.35, 14.35, 17.35, 02.0502.25 Обзор. Чрез5 вычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Александр Журбин. Мелодии на память 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.40 «Программа максимум» 13.40 «Русские сенсации» 15.30 Спасатели 16.05 Шнур вокруг света 16.35 Т/с «Возвращение Мухтара2» 18.35 Т/с «Вердикт» 22.20 Песня для вашего столика 23.30 «Школа злословия» 00.15 Х/ф «Только в мюзикхолле» 01.20 «История всероссийского обмана. Вы5 ход есть» 06.00 06.30 11.00 11.25 12.50 14.30 16.10 17.55 19.35 21.20 22.35 00.15

Іменинники дня: ІПАТІЙ, ЛЕОНТІЙ, ФЕОДУЛ, ЗОСИМ

11.00, 20.20 Т/с «CSI: ЛасВегас» 12.00 Т/с «Детективы» 12.30, 19.20 Т/с «Джокер» 13.30 Т/с «Чисто английские убийства» 15.25 Х/ф «Горячий снег» 17.25 Х/ф «Вечный зов», 19 с. 00.20 Х/ф «Техасские рейнджеры»

06.00 Т/с «Инспектор Деррик» 07.00 Х/ф «Ненависть» 08.30 «Легальный доход» 08.40, 19.00, 21.30, 00.00 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» ○

Зах. 21.10 Сх. 04.48 Новий Міс. 11.54

5 КАНАЛ

TET

06.01, 22.30 «Время5Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 23.45 «Погода на курор5 тах» 06.30 «Утро на 55м» 09.10 «Бизнес5час» 09.25 «Автопилот5новости» 09.35, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 12.30 «Пресс5конференции в прямом эфире» 11.15 «Сканер» 15.20 «Своими глазами» 16.30 Общественно5политическое ток5шоу «РесПублика с Анной Безулик» 18.15 «Окно в Европу» 18.45, 23.40 «Киевское время» 19.25 «Время: важно» 21.00 «Время» 21.50 «Свободная гавань» 23.50 «Обзор прессы» 00.30 «Достичь цели»

07.00, 08.00 «Телепузики» 07.30, 08.30 «Мультик с Лунтиком» 09.00, 18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?» 09.55, 14.00, 19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 11.00 «Домашний ресторан» 12.00 «Званый ужин» 13.00 «Давай поженимся» 14.30 «Нереальные предки»

СТБ

51 КАНАЛ

ICTV

07.50 Т/с «Кулагин и партнеры» 08.15, 18.00 Х/ф «Сыщик без лицензии»

07.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.15, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Х/ф «Транти Ванти» 11.55 Х/ф «Михайло Ломоносов», 4 с. 14.20 М/ф 15.30 М/ф «Подводные береты» 16.40 Не будь овощем 17.25 Д/ф «Портреты дикой природы» 17.55 Трудовые резервы 18.00 Арт5зона 18.30, 23.20 Тема дня 20.00 «Спорт. «Итоги» 22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов», 5 с.

07.35 Деловые факты 07.45 Стоп510 08.45, 12.45 «Факты» 09.00, 12.55, 19.10, 01.15 Спорт 09.05, 19.15, 00.25 Чрезвычайные новости 10.05, 16.30 Т/с «Литейный, 4» 12.25, 13.00 Анекдоты по5украински 13.10 Т/с Детективный 14.10, 20.10 Т/с «Морские дьяволы» 18.45 Факты. Вечер 22.30 «Кодекс чести» 01.25 Т/с «Рюрики» 01.55 Провокатор

1+1

06.00 «Мультфильмы» 06.45 М/с «Эй, Арнольд2» 07.10 М/с «Каппа Майки2» 07.40 М/с «Огги и кукарачи» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00 Телемагазин ○

34 КАНАЛ

07.00, 08.00, 09.00, 19.30 «ТСН» 07.10, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 09.55 «Семейные драмы» 10.50 «Не лги мне» 5 «Кукушка» 11.50 «Иллюзия безопасности. Истина в вине» 12.50 «Иллюзия безопасности. Тайны египет5 ских пирамид» 13.45 Т/с «Тысяча и одна ночь» 15.05, 16.00 Т/с «Золото скифов» 16.50 Т/с «Шесть кадров» 17.30 «Гаишники» 20.00 Х/ф «Книга Илая» 22.10 Х/ф «Остров проклятых» 00.40 «Адская кухня» 01.50 Х/ф «Головокружение»

15.30 «Голая правда» 16.00 «Дом52» 17.00, 21.00, 00.35 Т/с «Универ» 22.00 «Comedy Woman» 23.00 Т/с «Антураж» 23.30 Т/с «Реальная кровь»

07.00, 17.45 «Детали» 07.30, 16.30 «Я 5 путешественник» 08.00, 22.05 «Званый ужин» 09.00 «Еще не вечер». «Рожденные вопреки» 10.00 «Болевая точка» 10.30 «Страна чудаков» 10.45 «Оздоровительный комплекс «Осокоры» 11.00 «Музыка» 12.30 М/с «Фикс и Фокси» 13.00 Х/ф «Студенты», 41, 44 с. 17.00 «Стелла 5 чудо возможно» 17.30 «Приемная депутата» 18.00, 20.20 «Смотри в оба с Яковом Морозо5 вым» 18.15 «Еще не вечер». «Грядущие катастрофы» 19.15 «Медикус» 19.45 «В гостях у Дуняши» 19.55 «Герои и неудачники» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 «В час пик» 21.55 «Совет безопасности» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Тип5топ» 00.15 Х/ф «Под подозрением»

06.00, 15.50 Т/с «Друзья» 06.40 «Подъем» 06.45 М/с «Стюарт Литл» 07.15, 08.40, 19.00, 21.30 Новости 07.40 «Мой малыш» 08.10 «Секретные файлы. Мир животных» 09.10 Х/ф «Самоубийство в колледже» 11.20 Кто против блондинок? 12.45 Интуиция 13.55 Т/с «Папины дочки» 14.45, 15.45 Teen Time 14.50 Т/с «Дрейк и Джош» 16.50 Отцы и дети 17.55 Т/с «Воронины» 19.35 Здравствуйте, я 5 ваша мама! 22.00 «Бюро адвокатских расследований» 22.15 Пой, если можешь 00.10 Очевидец

ИНТЕР

17.50, 22.00 «Вiкна5Новини» 20.10 Х/ф «Холостяк» 22.40 «Холостяк» 22.55 «Холостяк. Как выйти замуж» 00.45 «Двенадцатилетний Шерлок Холмс»

11 КАНАЛ

Сх. 04.50 Зах. 21.12 Трив. дня 16.22

П'ятниця, 1 липня 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Но5 вости 07.05, 08.05 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.45 М/ф 08.15 Обзор прессы 08.20 Король профессии 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.25 Д/ф «Соколиный брод» 10.05 «Легко быть женщиной» 10.35 М/с «Сандокан» 11.05 «Вера. Надежда. Любовь» 12.10, 21.20 Деловой мир 12.25 «Предвечерье» 12.55 Окраина 13.20 Х/ф «Дни Надежды» 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.30 Слово регионам 15.45 Т/с «Мошенники» 16.40 Т/с «Большая прогулка» 17.25 Т/с «Сыщик Путилин» 18.40 Магистраль 19.00, 21.25, 01.25 Шустер5Live 00.00 Итоги 00.15 Вертикаль власти, 1 ч. 00.30 Итоги дайджест 00.35 Вертикаль власти, 2 ч. 01.20 Тройка, Кено

Киноляпы Саундтреки Мультфильм СССР Х/ф «Мистер Икс» Х/ф «Фронт без флангов» Х/ф «Фронт за линией фронта» Х/ф «Фронт в тылу врага» Х/ф «Сицилийский клан» Х/ф «Невезучий папарацци»

27 КАНАЛ 05.45 Предвестники независимости 06.30 Благая весть 07.00, 09.00 «Объектив» 07.30, 08.25, 11.15, 14.25, 15.00 М/ф 07.50 Зеленый дозор 08.35, 15.10 Твой ХиТ 09.30 «Невзрослые новости»

Іменинники дня: ВАРЛАМ, ЗОСИМ, ПАЇСІЙ, МАРІЯ, МЕФОДІЙ 10.00 «Академический вестник» 10.15 За семь морей 10.40 Япония глазами гурмана с Нардой 11.30 «Экстра5тайм» 12.00 MEDIAСHATRIX 12.30 «Эра образования» 14.35, 22.50 «Новости DW» 16.20 Короли профессии 16.30 Практическое руководство экстремаль5 ного туриста 17.00 Скромное обаяние современных техно5 логий 17.30 Няньки дикой природы 18.00 Светские Хроники 18.30 «Экономический советник» 19.00 Живая энциклопедия 19.35 Третья планета 20.00 24 часа Бизнес 20.20 24 часа Світ 21.00 «Ночная смена» 22.00 «Биографии знаменитостей» 23.15 СHATRIX

ОРТ М 07.50 «Играй, гармонь любимая!» 08.50 «Умницы и умники» 09.45 «Слово пастыря» 10.00, 12.00 Новости 10.10 «Смак» 10.50 «Вкус жизни» 12.15 Т/с «Семейный дом» 15.25 «Ералаш» 15.55 Х/ф «Уроки обольщения» 18.00 Церемония закрытия 335го Московско5 го Международного кинофестиваля 18.55 «Минута славы» 21.00 «Время» 21.15 «Минута славы». Продолжение 22.25 «КВН» 00.00 Дневник 335го Московского Междуна5 родного кинофестиваля 00.10 Х/ф «Путешествие мсье Перришона» 01.30 Х/ф «Исполнение желаний»

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.50, 19.00 События 07.10 Х/ф «Инфант» 09.15 Т/с «Успех любой ценой» 12.10 Оголена красуня 13.10 Т/с «Преступление будет раскрыто 2» 16.10 Х/ф «Когда не хватает любви» 18.00, 19.20 Т/с «Бежать» 21.15 Х/ф «Первая попытка» 01.15 Х/ф «Родные и близкие»


р7

23.06.2011 ð. ¹ 47 (1235) ○

ТВПРОГРАМА 11 ○

Сх. 04.52 Зах. 21.12 Трив. дня 16.20

Неділя, 3 липня УТ1

9 КАНАЛ

1+1

ICTV

07.10 Мир православия 07.20 Д/ф «Путешествие на край света» 07.50 Сельский час 08.20 Укравтоконтинент 08.40 Моя земля 5 моя собственность 08.50, 00.50 Полезные советы 09.05 Как это? 09.30 Кто в доме хозяин? 09.50 Шаг к звездам. Евровидение 10.35 Пока родители спят 11.00 Шеф5повар страны 12.00 Ближе к народу 12.30 Настольный теннис. Обзор 12.35 М/с «Сандокан» 13.35 Х/ф «Два бойца» 14.50 Золотой гусь 15.20 В гостях у Д. Гордона 16.15 Музыкальный фестиваль «Ступеньки к небу» 17.50 Х/ф «Если враг не сдается» 19.15, 21.00, 01.20 Итоги недели 20.00 Деловой мир. Неделя 20.35 Хочу, чтобы ты была 21.40 Точка зрения 22.05 Фольк5music 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00 Эра бизнеса. Итоги 23.35 На олимпийский Лондон 23.50 Оперативный объектив 00.15 DW.Новости Европы

06.00 «Мультфильмы» 07.10, 07.30 М/с «Огги и кукарачи» 08.00 «Самые ужасные вулканы» 09.00 Телемагазин 11.00 «Экстремальная инженерия» 12.00 «Экстремальные машины» 13.00 «Крутые полицейские» 14.00 «Днепр5 футбол» 14.50 Высокая косметология от «Территории красоты» 15.00 «Алеф 5 в наше время» 15.30 «Lady drive» 16.00, 18.00 Х/ф «Фактор Аида» 19.50 Х/ф «Опасная гастроль» 21.30, 22.30, 02.20, 03.05 Т/с «Секретные материалы» 23.30, 00.10 Т/с «Секс и Калифорния3» 00.35, 01.25 Т/с «Эскортагентство» 03.50 Х/ф «Далекий голос кукушки» 04.50 Х/ф «Грех»

08.25 М/ф «Ну, погоди!» 09.00 «Лото5Забава» 10.00 «Ремонт +» 10.50 «Смакуємо» 11.25 «Большая разница» 12.25 «Шесть кадров» 13.15 «Неделя без женщин» 14.15 Х/ф «История весеннего призыва» 16.10 Х/ф «Кровь не вода» 19.30, 23.25 «ТСН» 20.00 «Голос страны» 22.00 Т/с «Интерны» 22.25 «Светская жизнь» 00.05 «Tkachenko.ua» 00.45 Х/ф «Пересекая границу»

07.15 Т/с «Рюрики» 07.55 Х/ф «Скалолазка и последний из Седьмой колыбели» 10.30 Ты не поверишь! 11.30 Козырная жизнь 11.55 Другой футбол 12.20 Спорт 12.25 Стоп510 13.25 Уральские пельмени 14.40 Х/ф «Библиотекарь: В поисках Копья Судьбы» 16.55 Большая разница 17.55 Наша Russia 18.45 Факты недели 19.30 Х/ф «Библиотекарь3: Проклятие чаши Иуды» 21.45 Х/ф «Тринадцатый воин» 23.50 Голые и смешные 01.10 Х/ф «Доктор Ноу»

ИНТЕР 08.35 09.30 10.00 10.25 12.15 14.15 16.00

М/с «Винкс» «Школа доктора Комаровского» «ВОСКРЕСЕНЬЕ С «КВАРТАЛОМ» Х/ф «Зимняя вишня» Х/ф «Неслужебное задание» Х/ф «Взрыв на рассвете» Бенефис А.Серова. «Я люблю тебя до слез» 18.10, 20.55 Т/с «О тебе» 20.00, 00.35 «Подробности недели» 22.50 Х/ф «Милашка»

11 КАНАЛ 07.45 Церковь Христова 08.00 Спросите у доктора 08.25, 12.20 Даешь молодежь 08.45 «Бюро адвокатских расследований» 09.00 М/с «Спорт с Гуфи» 09.35 «Родительский клуб» 10.05 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках ут раченного ковчега» 12.50 Шоумания 13.45 Эксклюзив 14.40 Анализ крови 15.05 Іnfo5ШОК 16.05 Новый взгляд 17.05 Т/с «Воронины» 18.00 «Вечерний разговор» 18.30 «Родом из Украины» 19.00 «Новости недели» 19.40 «Экономика в деталях» 20.00 «Автострасти» 20.30 «Дело вкуса» 21.00 Х/ф «Индиана Джонс и храм судьбы» 23.00 Скетч5шоу «Красотки» 23.45 Х/ф «Король вечеринок3»

Ліквідатор ТОВ «АМО» Чопенко Д. В. повідомляє про продаж майна підприємства % банкрута % Товариства з обмеженою відповідальністю «АМО», а саме: Лот № 1: Компресорна станція, марка PDP 28, 2007 року ви пуску, заводвиготовлювач Atmos, Чехія. Лот № 2: Пневмонагнітач, марка PX 200 eco skip, 2007 року випуску, заводвиготовлювач Atmos, Чехія. Заяви про намір купити майно ТОВ «АМО», що виставляється на продаж, приймаються ліквідатором протягом п'яти календар них днів з дати цієї публікації. Подати заяву про намір купити майно ТОВ «АМО», отримати більш детальну інформацію про об'єкти продажу та порядок про ведення продажу можна у ліквідатора ТОВ «АМО» Чопенка Де ниса Вікторовича за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, 13.

Програма розвитку ООН в рамках проекту Місцевий розвиток, орієнтований на громаду, наймає професіонального робітника із відповідним досвідом та рекомендаціями на посаду ВОДІЯ у Дніпропетровській області. Мінімальний рівень кваліфікації та досвід: Середня освіта. Дійсне українське посвідчення. Вільне володіння українською/російською мовами; володі ння англійською заохочується. Стаж не менше 3 років професійної роботи водія. Подання заяви щодо вакансії: Повна інформація та реєстрація на вакансію проводиться на офіційному сайті ПРООН: http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?job_id=23965. Кінцевий строк подання заяви 29 червня 2011 року включно.

СТБ 07.00 08.45 09.55 10.55 11.55 13.55 14.50 15.50 16.55 18.00 19.00 21.00 23.00

Х/ф «Варвара красадлинная коса» «Едим дома» «Невероятные истории любви» «Караоке на Майдане» «Водка.Историявсероссийскогозастолья» «Русские сенсации. Крестные отцы» «Русские сенсации. Звезды5одиночки» Звездная жизнь «Моя правда» «Параллельный мир» «Битва экстрасенсов» Х/ф «Любовь под надзором» Т/с «Доктор Хаус»

07.00 07.20 07.40 09.10 10.00 10.30 11.00 11.30 12.30 13.00 13.30 14.30 16.15 17.15

«Детали» «Знай наших» Х/ф «Шествие золотых зверей» «Жадность» «Автоэксперты» «Марфа. Чудо возможно» «Громкое дело» Реалити5шоу «M51 Fighter» «Седмица» Д/с «Герои мифов» «Секретные территории» «Михаил Задорнов. SMS. Гламур. O’кей» «Тайны мира с Анной Чапман» «Столичные тайны». «Взрослые дети лейтенанта Шмидта» «Чистая работа» «Жизненное пространство» «Перевоплощение» «Тип5топ» Информационное обозрение «PostSсriptum» Х/ф «Линия защиты» 7, 8 с. «Военная тайна» Х/ф «Тигр и снег» «Неизвестная планета»

34 КАНАЛ

17.45 18.30 19.00 19.45 20.30 21.00 22.45 23.45 01.45

TET 07.15 Дневник «Holiday Fashion Week» 07.35, 09.00 «Мультик с Лунтиком» 08.10 «Телепузики» 08.35 «Твинисы» 09.35 «Ешь и худей» 10.00 Т/с «Кто в доме хозяин?» 11.00, 19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 12.40 «Одна за всех» 13.05 «Королева бала» 14.00 «Дом52» 15.00 Х/ф «Братц» 17.00, 23.00 Х/ф «Блондинка и блондинка» 20.30 Т/с «Универ» 22.00 «Comedy Woman»

51 КАНАЛ 07.00 «Новости. «Итоги» 07.30, 21.10 «Тише, «мыши!» 07.45 Аграрная Днепропетровщина 08.15 102 информ 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.05 Волшебное закулисье 10.05 Трудовые резервы 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.35 Азбука здоровья 11.00 Краеведческое путешествие 11.30 Х/ф «Укрощение строптивой» 13.15 Слово пастыря 13.30 Не будь овощем 14.00 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 15.00 Формат 1:1 16.05 Д/ф «Создание совершенства» 17.00 Интервью 17.30 Так просто

ПРОДАМ 3%комнатную квартиру по ул.Генерала Пушкина. Тел.: (0562) 27%92%82 (с 19.00 до 20.00), 066%450%44%89. Частное предприятие «ТД АГАТ» (код 2914116218) 53200, г. Никополь, ул. Шевченко, 207/32, прекращает свою деятельность в порядке проведения ликвидации по решению собственника от 07.06.11 г. Требования и претен зии кредиторов принимаются на значенным ликвидатором пред приятия в течение двух месяцев с момента опубликования сообще ния по адресу: 53210, г. Нико поль, ул. Героев Чернобыля, 61, кв. 18, тел. (05662) 23326. Ликвидатор предприятия Шмаль Владимир Григорьевич

Зах. 22.12 Сх. 07.15 Новий Міс. 1 липня 17.55 18.30 19.00 19.30 20.15 20.50 21.30 23.00 23.40

Музыка Днепропетровщина презентует Акцент недели «Канадские хроники», 2 ч. Д/ф «Внимание еда!» Выбор за вами Х/ф «Поездки на старом автомобиле» Аналитическое обозрение Проекты и реалии местного самоуправ5 ления

5 КАНАЛ 06.01, 09.20 «Окно в Америку» 06.35, 23.35 «Киевское время» 06.40 «Технопарк» 07.20 «Клуб 700» 08.25, 15.20 «Рекламная кухня» 09.50 «Достичь цели» 10.15 «Яппи» 10.35 «Феерия путешествий» 11.15 «Трансмиссия» 11.30 «ДМБ» 12.20 «Жизнь интересна» 13.20 «Мотор5ТВ» 14.10 «Блюдо от шефа» 14.25 «Игра судьбы» 16.20 «Фактор безопасности» 17.30 «Не первый взгляд» 18.20 «Машина времени» 19.20, 20.20 «Время интервью» 21.00 «Время: итоги» 22.00 «Большая политика» 22.30 «Время5Тайм» 00.30 «Тема недели»

НТН 06.00 06.50 09.10 11.30

«Легенды бандитского Киева» Т/с «Инспектор Деррик» Т/с «МУР есть МУР» «Легенды уголовного розыска». Друг Васи Сталина 12.00 «Агенты влияния» 12.30 «Дневники «Ukraine Trophy» 12.40 «Бушидо. Восточные единоборства» 14.50 Т/с «Лиговка» 19.00, 01.35 Х/ф «Серая Сова» 21.30 Х/ф «Взять живым или мертвым» 23.50 Х/ф «Человекзмея»

НТВМИР 07.00, 09.00, 12.00, 15.00 «Сегодня» 07.20 «Знают ли русские русский?» 07.25 Авиаторы 07.55 «Живут же люди!» 08.25 Их нравы 09.25 «Внимание: розыск!» с Ириной Волк 10.00 «Смех с доставкой на дом» 10.25 «Суд присяжных: главное дело» 12.25 Пир на весь мир 13.25 Дачный ответ 14.25 Золотая пыль 15.25 «Развод по5русски» 16.20 И снова здравствуйте! 17.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». Обзор за неделю 18.00 «Сегодня. Итоговая программа» 19.00 Чистосердечное признание 19.45 «Центральное телевидение» 20.50 Х/ф «Шхера 18» 22.35 «Игра» 23.30 Т/с «Глухарь». «Падение», «Дело оборотня» 01.10 02.23 Х/ф «Будни и праздники Се рафимы Глюкиной», 2 с.

Іменинники дня: ГЛІБ, МЕФОДІЙ, ГУРІЙ, ІННА, РИММА, АФАНАСІЙ ENTER 06.00 06.30 07.00 12.05 15.10 18.05 21.00 23.10 00.55

Киноляпы Саундтреки Мультфильм СССР Х/ф «Фронт без флангов» Х/ф «Фронт за линией фронта» Х/ф «Фронт в тылу врага» Х/ф «Сицилийский клан» Х/ф «Невезучий папарацци» Х/ф «Веселые сновидения, или Смех и слезы»

27 КАНАЛ 05.50 Диваки 06.15, 19.30 Няньки дикой природы 06.40 Твой ХиТ 07.10 Клуб суперкниги 07.30 Клуб 700 08.00 Телеинциклопедия. Воспитание домаш5 них животных 08.30, 18.30 Третья планета 09.00 Створи себе 09.10, 16.00 М/ф 10.15, 20.35 Живая энциклопедия 10.40 Сущность зверя 12.10, 14.00 «Эра образования» 13.00 «Философия искусства» 13.30 «Екатеринославские умельцы» 16.20 Х/ф «Необыкновенное путеше ствие» 18.50 Встречи с доктором Омельченко 19.00 Тайны мироздания 20.00 Зеленый дозор 21.00 «Ночная смена» 22.00 «Биографии знаменитостей» 22.50 «Новости Голос Америки» 23.10 СHATRIX

ОРТ М 07.50 «Смак» 08.25 «Армейский магазин» 09.05 «Здоровье» 10.00, 12.00 Новости 10.10 «Непутевые заметки» 10.30 «Пока все дома» 11.25 «Фазенда» 12.15 Т/с «Семейный дом» 15.30 Х/ф «Стряпуха» 16.45 «Белая птица» 18.55 Т/с «При загадочных обстоятель ствах» 21.00 Воскресное «Время» 22.00 «Мультличности» 22.40 «Yesterday live» 23.35 Х/ф «Осенний марафон» 01.10 Х/ф «Катала»

ТРК «УКРАИНА» 06.10 07.00 07.20 09.15 10.15 11.15 13.10

Серебряный апельсин События Х/ф «Родные и близкие» Добро пожаловать Т/с «Успех любой ценой» Х/ф «Когда не хватает любви» Т/с «Преступление будет раскрыто 2» 16.10 Х/ф «Только вернись!» 18.00, 19.30 Т/с «Бежать» 19.00 События недели 21.25 Х/ф «Допустимые жертвы» 23.20 Х/ф «Мужчина должен платить» 01.20 Х/ф «Агора»

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉÒÅ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß»

в киосках «СВ-пресса», в киосках «Укрпочты»

ОЧИСТКА ОРГАНИЗМА: кишечник, печень, суставы, позвоночник, кровь, лимфа, легкие. ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИЯ - выведение внутренних паразитов. Раздельное питание, ароматерапия, ежедневная сауна, дыхательная гимнастика, упражнения Поля Брэгга, Ниши, тибетских лам. ИМЕЮТСЯ спелеокамера, грязелечение, массаж, различные физпроцедуры.

ЗАЕЗДЫ 25 августа, 16 сентября. Минимальная стоимость 21-дневного курса на одного человека (с учетом проживания в 2-местном номере эконом-класса) - 5400 грн.


р8

12 ОГОЛОШЕННЯ ○

ÏÓÁ˲×ÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß ÃÎËÎÂÈ ÎÁËÀÑÍί ÄÅÐÆÀÂÍί ÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²¯ 29.04.2011 ¹ Ð-287/0/3-11 Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 5 êâ³òíÿ 1999 ðîêó ¹ 179-ð Çàðåºñòðîâàíî â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 20 ÷åðâíÿ 2011 ð. çà ¹ 90/1706

³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿», êåðóþ÷èñü ïîñòàíîâàìè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 3 ñåðïíÿ 1998 ðîêó ¹ 1211 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê ôîðìóâàííÿ ³ âèêîðèñòàííÿ êîøò³â ôîíä³â ï³äòðèìêè ³íäèâ³äóàëüíîãî æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà íà ñåë³» (ç³ çì³íàìè ³ äîïîâíåííÿìè) òà â³ä 5 æîâòíÿ 1998 ðîêó ¹ 1597 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïðàâèë íàäàííÿ äîâãîñòðîêîâèõ êðåäèò³â ³íäèâ³äóàëüíèì çàáóäîâíèêàì æèòëà íà ñåë³» (ç³ çì³íàìè ³ äîïîâíåííÿìè): 1. Âíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 5 êâ³òíÿ 1999 ðîêó ¹ 179-ð «Ïðî ñòâîðåííÿ îáëàñíîãî ôîíäó ï³äòðèìêè ³íäèâ³äóàëüíîãî æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà íà ñåë³», çàðåºñòðîâàíîãî â îáëàñíîìó óïðàâë³íí³ Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 31 ñåðïíÿ 1999 ðîêó çà ¹ 529, òàê³ çì³íè: 1.1. Ó ïóíêò³ 2 ñëîâî «Îáëàñíèé» âèêëþ÷èòè òà äîïîâíèòè ñëîâàìè: «Äí³ïðîïåòðîâñüêèé îáëàñíèé» ïåðåä ñëîâîì ôîíä; 1.2. Ïóíêòè 3 - 10 âèêëþ÷èòè. 2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðຠ÷èííîñò³ ç äíÿ éîãî îïðèëþäíåííÿ â äðóêîâàíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. 3. Êîîðäèíàö³þ ðîáîòè ùîäî âèêîíàííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ áóä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòóðè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, êîíòðîëü - íà çàñòóïíèêà ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Òåìíèêà Ã.Ï. Ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Î.Þ. ²ËÊÓË

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська по цивільній справі за заявою Русецької Гали ни Сергіївни, заінтересована осо ба Орган опіки та піклування Ба бушкінської районної у місті Дніпропетровську ради викликає Русецького Сергія Миколайовича у судове засідання, яке відбудеться 12 липня 2011 року о 08 год. 45 хв. у приміщенні Бабушкінського районного суду м. Дніпропет ровська (м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 57, каб. 318). У разі вашої неявки у судове засідання справа буде розглядатись за вашої відсутності на підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України і на підставі наявних по справі доказів судом буде ви несено заочне рішення. Суддя Шевцова Т.В. Кіровський районний суд м. Дніпропетровська, розташова ний за адресою: 49101, м. Дніпро петровськ, пр. Пушкіна, 29, каб. 5, викликає відповідача Антонова Юрія Олексійовича за позовом Антонової Тетяни Миколаївни до Антонова Юрія Олексійовича, треті особи Комунальне підприємство Дніпропетровської міської ради «Жилсервіс3», Відділ громадян ства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Кіровського РВ ДГУ УМВС України в Дніпропетровській області, Антонова Ганна Юріївна, Антонова Яна Юріївна про ви знання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням, зняття з реєстрації, яке відбудеться 30.06.2011 року об 11.00. У випадку неявки сторін справу буде розглянуто у загаль ному порядку. Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська по відомляє, що у провадженні суду знаходиться цивільна справа за позовом Городецького Сергія Іва новича до Кармазіна Андрія Ми колайовича про відшкодування матеріальних збитків і моральної шкоди в результаті дорожньо

транспортної пригоди. Відповідач Кармазін Андрій Миколайович викликається у судове засідання на 30 червня 2011 року о 14.00 у приміщення Красногвардійського районного суду м. Дніпропет ровська: пр. Пушкіна, 77б, каб. 16. Після опублікування оголо шення в пресі відповідач вва жається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі не явки відповідача Кармазіна Анд рія Миколайовича справу буде розглянуто за його відсутності. О.М. Кононенко, суддя Красно гвардійського районного суду м. Дніпропетровська. Заводський районний суд м. Дніпродзержинська викликає Івашину Василя Олександровича у судове засідання як відповідача по справі за позовом Масловсько го Андрія Миколайовича до Іваши ни Василя Олександровича про стягнення суми боргу, яке відбу деться 12.07.2011 р. о 13.00 за ад ресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Губи, 5, каб. 17. При собі мати до кумент, який посвідчує особу. У разі неявки Івашини Василя Олек сандровича у судове засідання без поважної причини та неповідом лення про причини неявки до суду справа може бути розглянута за його відсутності на підставі наяв них по справі доказів. Мурчик Олександр Олександро вич, місце реєстрації: 51900, м. Дніпродзержинськ, пр. 50 років СРСР, 22/17, викликається у судо ве засідання в якості відповідача на 10.00 04 липня 2011 року по справі за позовом Мурчик Любові Сергіївни до Мурчик Олександра Олександровича про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим при міщенням. Відкрите судове засі дання по цивільній справі відбу деться під головуванням судді Шендрик К.Л. у приміщенні Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Пет ровського, 166, 2 поверх, каб. 7. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК Украї

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ни після опублікування оголошен ня в пресі відповідач Мурчик Олександр Олександрович вва жається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі його неявки справу буде розглянуто за його відсутності. Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу викликає відповіда ча по цивільній справі за позовом ПАТ «Брокбізнесбанк» до Слобо да Володимира Борисовича про розірвання кредитного договору та стягнення заборгованості. Су дове засідання призначене на 11 год. 30 хв. 01.07.2011 року в залі суду 8 за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Дзержинського, 1. У разі не явки відповідача судове засідан ня буде призначено вдруге о 09 год. 40 хв. 14 липня 2011 року. Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області викликає в якості відповідача Ісаак Артьома по цивільній справі № 22986/11 р. за позовом Ісаак Наталі Валентинівни про розір вання шлюбу. Судове засідання призначене на 24.06.2011 року о 08.00. У разі неявки відповідача у судове засідання справа, згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за його відсут ності. Межівський районний суд Дніпропетровської області ви кликає Макаренка Юрія Іванови ча, жителя с. Новопідгородне Межівського району Дніпропет ровської області, в якості відпо відача по цивільній справі за по зовом Макаренко Олени Володи мирівни про розірвання шлюбу. Розгляд справи відбудеться 06.07.2011 року о 08.00 у при міщенні Межівського районного суду Дніпропетровської області. У разі неявки відповідача справа буде розглядатись без його участі. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропет ровськ, пр. К. Маркса, 57, каб. 309) викликає Бігун Миколу Анатолі йовича, Бігун Світлану Леонідівну у судове засідання 30 червня 2011 року о 08 год. 30 хв. в якості відповідачів по цивільній справі за позовом ВАТ «КБ «Надра» до Бігун М.А., Бігун С.Л. про стягнен ня заборгованості. З опублікуван ням цього оголошення відповідачі Бігун Микола Анатолійович, Бігун Світлана Леонідівна вважаються належно повідомленими про день, час та місце розгляду справи. Суд дя Кудрявцева Т.О. Синельниківський міськрайон ний суд Дніпропетровської об ласті по цивільній справі № 2 920/2011 р. за позовом Синельни ківського міського комунального підприємства «Водоканал» до Ли мар Любові Олександрівни про стягнення заборгованості за по слугу з водопостачання викликає до суду в якості відповідача Ли мар Любов Олександрівну, яка проживає за адресою: Дніпропет ровська область, м. Синельникове, вул. Корчагіна, 54, у судове засі дання, призначене на 05 липня 2011 року о 09 год. 30 хв. Судове засідання відбудеться під голову ванням судді Гречка Юрія Вале рійовича у приміщенні Синельни ківського міськрайонного суду Дніпропетровської області, яке розташоване за адресою: Дніпро петровська область, м. Синельни кове, вул. Чехова, 1. У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних у ній доказів. Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська повідомляє Коваленка Юрія Валерійовича, що під головуванням судді Ткаченко Н.В. 30.06.2011 р. о 17 год. 40 хв. відбудеться судове засідання по цивільній справі за ПАТ «КБ «При ватБанк» до ТОВ «Українське фінансове агентство «Верус», Ко валенка Юрія Валерійовича про стягнення заборгованості. Крім того, до зазначеної дати ви може

те отримати в суді копію позовної заяви з додатками, ознайомитись з уточненнями позовних вимог від 16.06.2011р. та матеріалами спра ви, оскільки документи суду на вашу адресу вручити поштою вам або повнолітнім членам родини немає можливості. Вам необхідно з’явитись у Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська, вул. Па торжинського, 18а, каб. 17 осо бисто або направити свого пред ставника з належно оформленим дорученням. Додатково роз’яс нюємо, що в разі вашої неявки або неявки вашого представника справа буде розглянута за вашої відсутності.

23.06.2011 ð. ¹ 47 (1235) ○

Філатова Олега Ігоровича як відповідача у судове засідання по цивільній справі № 2274/11 р. за позовом Заверталюк Віктора Анд рійовича до Філатова Олега Ігоро вича, треті особи Відділ грома дянства, міграції та реєстрації фізичних осіб Ленінського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропет ровській області, Заверталюк Люд мила Вікторівна, Заверталюк Лідія Петрівна про визнання особи та кою, що втратила право на корис тування власністю та зняття з реє страції, яке відбудеться 13 липня 2011 р. о 09.00 у приміщенні суду за адресою: 49099, м. Дніпропет ровськ, вул. Коробова, 6, каб. 221. Наслідки неявки передбачені Жовтневий районний суд м. Кри ст. 169 ЦПК України. вого Рогу повідомляє, що о 10 год. 30 хв. 30 червня 2011 року в залі Викликається Кононихін Сергій судових засідань 106 Жовтневого Володимирович, 11.02.1966 р.н., районного суду м. Кривого Рогу, як відповідач до зали суду на слу розташованого за адресою: м. хання цивільної справи № 21698/ Кривий Ріг, вул. Невська, 3, відбу 2011 за позовом Кононихіної деться розгляд цивільної справи Людмили Михайлівни до Конони за позовом до ВАТ «ЕК хіна Сергія Володимировича, тре «Дніпрообленерго» до Гретчин тя особа Сектор громадянства, Людмили Юріївни про стягнення імміграції та реєстрації фізичних заборгованості. Місце проживан осіб Довгинцівського РВ КМУ ня Гретчин Людмили Юріївни не ГУМВС України про визнання осо відоме. Явка відповідачки Гретчин би такою, що втратила право на ко Людмили Юріївни обов’язкова. У ристування житловим приміщен разі її неявки судом буде постав ням, зняття з реєстраційного об лене на розгляд питання про за ліку, яке відбудеться 01 липня очний розгляд справи за відсут 2011 року о 10.00 у приміщенні ності відповідачки. Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровсь Дзержинський районний суд м. кої області за адресою: м. Кривий Кривого Рогу повідомляє, що 05 Ріг, вул. Леоніда Бородича, 3, каб. липня 2011 р. о 09.00 в залі судо 24. У разі неявки справа буде роз вих засідань 104 за адресою: м. глянута за вашої відсутності. Кривий Ріг, пр. Миру, 24 відбудеть ся судове засідання по цивільній Межівський районний суд справі за позовом Зеніної Ірини Дніпропетровської області ви Миколаївни до Пелянської Ірини кликає Швачка Віталія Леонідови Леонідівни, Гусєва Дмитра Стані ча, жителя м. Павлоград Дніпро славовича про визнання не петровської області, вул. Садовни дійсним попереднього договору ченка, 23/72, в якості відповідача купівліпродажу квартири. Явка у по цивільній справі за позовом судове засідання відповідача Пе Марченка Миколи Миколайовича лянської Ірини Леонідівни обо про відшкодування матеріального в’язкова. У разі неявки зазначеної збитку, заподіяного в ДТП, і ком особи у судове засідання без по пенсацію моральної шкоди. Роз важних причин справу буде роз гляд справи відбудеться глянуто за її відсутності. 06.07.2011 року о 08 год. 30 хв. у приміщенні Межівського районно Нікопольський міськрайонний го суду Дніпропетровської області. суд повідомляє, що під головуван У разі неявки відповідача справа ням судді КобеляцькоїШаповал буде розглядатись без його участі. І.О. 14 липня 2011 року о 15.00 у приміщенні суду в м. Нікополь, Апостолівський районний суд вул. Шевченка, 201, буде слухатись повідомляє, що 06 липня 2011 цивільна справа № 22013/11 за року в залі суду 5 о 13 год. 30 хв. позовом Петрова Юрія Олексійо відбудеться слухання цивільної вича до Карпухіна Олександра Ми справи за позовом Шатохіної Оль колайовича, Карпухіної Наталії ги Володимирівни до Зінченка Ва Вікторівни, 3я особа Ковален силя Івановича (місце реєстрації: ко Сергій Вікторович, зацікавлена м. Зеленодольськ Дніпропет особа – ВДВС, про визнання дого ровської області, вул. Леніна, 15, вору купівліпродажу дійсним, кв. 47) про стягнення заборгова визнання права власності. Відпо ності по аліментах та стягнення відачам Карпухіну Олександру неустойки за невиплату аліментів. Миколайовичу, Карпухіній Наталі Розгляд справи призначено за ад Вікторівні, 3й особі Коваленку ресою: м. Апостолове, вул. Лені Сергію Вікторовичу необхідно з’я на, 73. У разі неявки відповідача витись у судове засідання на вка Зінченка Василя Івановича у судо заний час. ве засідання розгляд справи відбудеться за його відсутності. Самарський районний суд м. Дніпропетровська в зв’язку з Апостолівський районний суд розглядом цивільної справи № 2 повідомляє, що 13 липня 2011 193/11 за позовом Гарбузова О.М. року в залі суду 5 о 9.00 відбудеть до Гарбузової В.В., АТ «ПроКредит ся слухання цивільної справи за Банк», Новікова А.Б. про визнан позовом Мажари Олени Іванівни ня договору недійсним викликає до Радченка Олександра Іванови Новікова Андрія Борисовича у су ча (місце реєстрації: м. Апосто дове засідання, яке відбудеться 7 лове Дніпропетровської області, липня 2011 року о 10 год. 30 хв. у вул. Вокзальна, 118) про визнан приміщенні Самарського районно ня особи такою, що втратила пра го суду м. Дніпропетровська по во на проживання. Розгляд спра вул. Електричній, 1а (каб. 204). ви призначено за адресою: м. Апо столове, вул. Леніна, 73. У разі не Явка суворо обов’язкова. явки відповідача Радченка Олек Самарський районний суд м. сандра Івановича у судове засі Дніпропетровська в зв’язку з дання розгляд справи відбудеться розглядом цивільної справи за по за його відсутності. зовом Калужського Віталія Пана совича, Гетман Олени Віталіївни, Орджонікідзевський міський Гетман Дмитра Сергійовича викли суд Дніпропетровської області кає відповідача Гетман Сергія Ана повідомляє, що 4 липня 2011 року толійовича у судове засідання, яке об 11 год. 15 хв. у залі суду 2 буде відбудеться 29 червня 2011 року проводитись судове засідання по о 13.00 у приміщенні Самарсько цивільній справі за позовом Пуб го районного суду м. Дніпропет лічного акціонерного товариства ровська за адресою: вул. Елект «Акціонерний банк «Укргазбанк», рична, 1а, каб. 101. Явка у судо м. Київ, до Кривого Миколи Мико ве засідання суворо обов’язкова. лайовича про встановлення іпоте ки судом та звернення стягнення Ленінський районний суд м. на предмет застави. У судове за Дніпропетровська викликає сідання викликається відповідач

по справі Кривий Микола Мико лайович, 16 лютого 1961 р.н., який зареєстрований та проживає: м. Дніпропетровськ, вул. Карпенка Карого, 23. У разі вашої неявки у судове засідання судове засідан ня буде проводитись за вашої відсутності на підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України і на підставі наявних по справі доказів судом буде ви несено заочне рішення. Адреса суду: 53300, Дніпропетровська область, м. Орджонікідзе, вул. Пет ровського, 37. Новомосковський міськрайон ний суд Дніпропетровської об ласті сповіщає, що 02 вересня 2011 року о 15 год. 30 хв. у при міщенні Новомосковського міськрайонного суду Дніпропет ровської області за адресою: пров. Артемівський, 8, м. Ново московськ, суддею Сорокою О.В. буде розглядатись цивільна спра ва за позовом ТОВ «ОТП Факторинг Україна» до Сварічевської Вален тини Вікторівни, Сваричевського Дениса Сергійовича про стягнен ня заборгованості за кредитними зобов’язаннями. В якості відпові дача судом викликається Сварі чевська Валентина Вікторівна та Сваричевський Денис Сергійович. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Гол діну Галину Валеріївну, Голдіна Ва лерія Олексійовича у судове засі дання як відповідачів по цивільній справі № 22553/2011 р. за позовом ТОВ «ОТП Факторинг Україна» до Голдіної Г.С., Голдіна В.О. про стягнення заборгова ності, яке відбудеться 27.07.2011 р. о 12.00 у приміщенні суду за адресою: 49099, м. Дніпропет ровськ, ж/м Червоний Камінь, вул. Коробова, 6, каб. 116. Наслідки неявки передбачені ст. 169 ЦПК України. АмурНижньодніпровський ра йонний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 04 липня 2011 року об 11 год. 45 хв. відбудеться попереднє судове засідання по цивільній справі № 23963/11 за позовом ВАТ «Ощадбанк» до Доку чаєва Геннадія Володимировича про стягнення з боржника грошо вих коштів. Докучаєву Г.В. необ хідно з’явитись на зазначений час для участі у розгляді справи в якості відповідача. Попереднє су дове засідання буде проходити у приміщенні суду за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Новоселів ська, 9, каб. 19, суддя Щербина Почтовик І.В. АмурНижньодніпровський ра йонний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 04 липня 2011 року об 11 год. 30 хв. відбудеться попереднє судове засідання по цивільній справі № 23964/11 за позовом ВАТ «Ощадбанк» до Доку чаєва Геннадія Володимировича про стягнення з боржника грошо вих коштів. Докучаєву Г.В. необ хідно з’явитись на зазначений час для участі у розгляді справи в якості відповідача. Попереднє су дове засідання буде проходити у приміщенні суду за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Новоселів ська, 9, каб. 19, суддя Щербина Почтовик І.В. Викликається Волошина Олена Петрівна як відповідач до зали суду на слухання цивільної спра ви № 21858/2011 за позовом Публічного акціонерного товари ства «Дніпрообленерго» до Воло шиної Олени Петрівни про відшко дування збитків, завданих внаслі док порушення Правил користу вання електричною енергією для населення, яке відбудеться 01.07.2011 року о 15.00 у при міщенні Довгинцівського район ного суду м. Кривого Рогу Дніпро петровської області за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Бороди ча, 3, каб. 24. У разі неявки спра ва буде розглянута за вашої відсутності. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропет


р9

ОГОЛОШЕННЯ 13

×èòàéòå íà ñàéò³:

23.06.2011 р. № 47 (1235) ○

ровськ, пр. К. Маркса, 57, каб. 309) викликає Вариводу Сергія Ігоро вича у попереднє судове засідан ня 28 липня 2011 року о 14.00 в якості відповідача по цивільній справі за позовом Шумного Ва лентина Богдановича до Вариво ди Сергія Ігоровича, третя особа ПАТ «КБ «ПриватБанк» про стяг нення суми. З опублікуванням цього оголошення відповідач Ва ривода Сергій Ігорович вважаєть ся належно повідомленим про день, час та місце розгляду спра ви. Суддя Кудрявцева Т.О. П'ятихатський районний суд Дніпропетровської області вик ликає у судове засідання відпо відача по справі № 2364/11 за позовом Публічного акціонерно го товариства «Райффайзен Банк Аваль» до Салогуб Анатолія Анд рійовича про стягнення заборго ваності за кредитним договором. Судове засідання відбудеться о 08 год. 30 хв. 12.07.2011 року у при міщенні П'ятихатського районно го суду Дніпропетровської області за адресою: вул. Шевченка, 114, зал 3, м. П'ятихатки, П'ятихатський район, Дніпропетровська область. Явка до суду обов'язкова. Роз'яс нюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України, з опублікуванням оголошення про виклик відпові дач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи і в разі неявки відповідача у судове засідання справа буде розглянута за наявними матеріалами за вашої відсутності. Баглійським районним судом м. Дніпродзержинська 15 липня 2011 року об 11.00 буде слухатись цивільна справа за позовом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» до Куш неренка Євгена Сергійовича, Де мішева Анатолія Володимировича, Шевченка Володимира Анатолі йовича, Коструб Сергія Олександ ровича про стягнення заборгова ності. Суд, беручи до уваги те, що місцезнаходження відповідачів по вказаній справі невідоме, відповідно до вимог ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає через ого лошення в пресі Кушнеренка Євге на Сергійовича, останнє місце про живання: м. Дніпродзержинськ, Білоруський прд, 1/134; Деміше ва Анатолія Володимировича, ос таннє місце проживання: м. Дніпродзержинськ, вул. Ніко польська, 40/197; Шевченка Воло димира Анатолійовича, останнє місце проживання: м. Дніпродзер жинськ, вул. Лісічанська, 10; Кос труб Сергія Олександровича, ос таннє місце проживання: м. Пав лоград, вул. Войнова, 10/64. Явка відповідачів обов’язкова. Після опублікування оголошення в пресі Кушнеренко Євген Сергійович, Де мішев Анатолій Володимирович, Шевченко Володимир Анатолійо вич, Коструб Сергій Олександро вич вважаються повідомленими про час та місце розгляду справи. У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їхньої відсут ності. Судове засідання відбудеть ся під головуванням судді По добєд О.К. у приміщенні Баглій ського районного суду м. Дніпро дзержинська Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпро дзержинськ, пр. Конституції, 64. Солонянський районний суд вик ликає Коваленка Олексія Володи мировича, який мешкає по вул. Усенко, 60 в смт Солоне, у судове засідання в якості відповідача по цивільній справі за позовом Ра тушної Оксани В'ячеславівни до Коваленка Олексія Володимиро вича про визнання суми боргу та стягнення коштів. Судове засідан ня відбудеться о 15.00 11 липня 2011 року у приміщенні суду за адресою: смт Солоне, вул. Стро менка, 1а, каб. 14. Солонянський районний суд вик ликає Лакуста Василя Іларіонови ча, який мешкає по вул. Цент ральній, 53 в с. Григорівка, Соло нянський район, Дніпропетров ська область, у судове засідання в якості відповідача по цивільній

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

справі за позовом Лакуста Оксани Петрівни про розірвання шлюбу. Судове засідання відбудеться о 10.00 11 липня 2011 року у при міщенні суду за адресою: смт Со лоне, вул. Строменка, 1а, каб. 14. АмурНижньодніпровський ра йонний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 04 липня 2011 року о 09 год. 30 хв. відбудеться судове засідання по цивільній справі № 24151/11 за позовом Іванчик Валентини Іванівни до Суворова Олексія Сергійовича, третя особа ВГІРФО АНД РВ ДМУ, про втрату права на користування житлом та зняття з реєстрації. Су ворову О.С. необхідно з’явитись на зазначений час для участі у роз гляді справи в якості відповідача. Судове засідання буде проходити у приміщенні суду за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Новоселів ська, 9, каб. 19. АмурНижньодніпровський ра йонний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 04 липня 2011 року о 10.00 відбудеться попе реднє судове засідання по цивільній справі № 23934/11 за позовом Свержевського Дмитра Миколайовича до Семененка Юрія Григоровича про стягнення боргу за договором позики. Семененку Ю.Г. необхідно з'явитись на за значений час для участі у розгляді справи в якості відповідача. По переднє судове засідання буде проходити у приміщенні суду за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Новоселівська, 9, каб. 19. Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області викликає в якості відповідача Гу цол Євгенію Артурівну по цивільній справі № 22241/11 р. за позовом Публічного акціонер ного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» про стягнення заборгованості. Судове засідання призначене на 29.06.2011 року об 11.00. У разі неявки відповідача у судове засідання справа, згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за його відсут ності. Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Сторожук С.М.) викликає в якості відповідача Синицю Мари ну Володимирівну по цивільній справі за позовом Публічного ак ціонерного товариства «Комер ційний банк «ПриватБанк» до Си ниці Марини Володимирівни про стягнення заборгованості. Ос таннє місце реєстрації відповіда ча Синиці Марини Володимирівни: провул. Колгоспний, 39, м. Пав лоград, Дніпропетровська об ласть. Судове засідання призначе не на 29.06.2011 року о 13.00 за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 205. У разі неявки відповідача у судове засі дання справа, згідно з вимогами ЦПК України, може бути розгляну та за його відсутності. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропет ровської області (адреса: м. Кри вий Ріг, вул. Першотравнева, 12) як відповідача по справі за позо вом Публічного акціонерного то вариства «Українська страхова компанія «ГарантАвто» до Курман Варвари Іванівни, Стародубець Людмили Володимирівни, третя особа – Величко Олексій Микола йович, про відшкодування шкоди в порядку зворотної вимоги ви кликає Курман Варвару Іванівну. Розгляд справи призначено на 30 червня 2011 року о 10.00 в залі 6 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 12. Відповідач має право подати свої докази чи повідомити про них суд. У разі не явки відповідача справа буде роз глядатись за його відсутності. Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу викликає у судове засідання Остащенко Тетяну Васи лівну в якості відповідача по цивільній справі за позовом Оста щенка Олександра Миколайовича

лено в повному обсязі. Заява про перегляд цього рішення може бути подана Коган Едуардом Мотьови чем, 17.02.1948 року народження, в Криворізький районний суд Дніпропетровської області (50002, м. Кривий Ріг, пр. Миру, 5 а) протягом 10 днів з дня отриман ня копії рішення. Рішення може бути оскаржено в Апеляційному суді Дніпропетровської області протягом 10 днів з дня його про Попович Ян Олександрович, ос голошення. таннє місце проживання: м. Дніпродзержинськ, пр. Перемоги, Бабушкінський райсуд м. 29, кв. 733, викликається у відкри Дніпропетровська повідомляє, те судове засідання в якості відпо що 23 травня 2011 року у при відача на 09.00 30 червня 2011 міщенні суду за адресою: 49000, року по справі за позовом Вико м. Дніпропетровськ, пр. К. Марк навчого комітету Дніпровської рай са, 57, по цивільній справі № 2 онної ради м. Дніпродзержинська 3067/11 за позовом Мелещенко до Поповича Яна Олександровича, Людмили Вікторівни до ТОВ треті особи – ТОВ «Крона», Відділ «Міджоріті» про стягнення боргу громадянства, імміграції та реєст за договором позики було поста рації фізичних осіб Дніпровського новлено рішення, відповідно до районного відділу Дніпродзер якого суд вирішив стягти з ТОВ жинського МУ ГУМВС України в «Міджоріті» на користь Мелещен Дніпропетровській області, про ко Людмили Вікторівни суму бор визнання особи такою, що втрати гу в розмірі 47400 грн., інфляційні ла право на користування житло – 2807 грн. 89 коп., три проценти вою площею. Відкрите судове за річних – 1061 грн. 33 коп., відсот сідання по цивільній справі відбу ки – 3273 грн. 50 коп., а всього – деться під головуванням судді 54542 грн. 72 коп. Строк апеля Гнєзділова В.Є. у приміщенні ційного оскарження рішення 10 Дніпровського районного суду днів. Заочне рішення може бути м. Дніпродзержинська за адресою: переглянуте судом, що його поста м. Дніпродзержинськ, вул. Пет новив, за письмовою заявою ровського, 166, 2 поверх, каб. 1. На відповідача, котра може бути по підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України дана протягом десяти днів з дня після опублікування оголошення в отримання копії заочного рішен пресі відповідач Попович Ян Олек ня. сандрович вважається повідомле ним про час та місце розгляду спра Самарський районний суд м. ви. У разі його неявки справу буде Дніпропетровська повідомляє, розглянуто за його відсутності. що заочним рішенням від 03 чер вня 2011 року по цивільній справі Бабушкінський районний суд м. № 2947/11 було розірвано шлюб, Дніпропетровська (м. Дніпропет укладений між Шаповал Євгеном ровськ, пр. К.Маркса, 57, каб. 307) Дмитровичем та Шаповал Галиною викликає в якості відповідача Ко Данилівною, зареєстрований 18 валенка Андрія Васильовича у су жовтня 1979 року у Відділі реєст дове засідання, яке відбудеться рації актів громадянського стану 04.07.2011 року о 13 год. 30 хв. Виконавчого комітету Жовтневої по цивільній справі за позовом районної ради депутатів трудящих Герасимової Яніни Олександрівни м. РостованаДону (актовий за до Коваленка Андрія Васильови пис № 953). ча, третя особа – Служба у спра вах дітей Жовтневої районної ад Дзержинський районний суд м. міністрації Дніпропетровської Кривого Рогу 06 червня 2011 міської ради, про надання дозво року ухвалив заочне рішення по лу на тимчасові виїзди неповно цивільній справі за позовом Са літньої дитини за межі України. У харова Віталія Олексійовича до випадку неявки відповідача у су Варфоломєєва Володимира Пет дове засідання він вважається на ровича, Ласкевич Тетяни Петрів лежно повідомленим про місце, ни, Сабан Олени Вікторівни, Ахме день та час його проведення. дова Мутфон Наджафа огли, тре тя особа Криворізьке міське уп Індустріальний районний суд м. равління УМВС України у Дніпро Дніпропетровська повідомляє, петровській області, про визнан що 07 липня 2011 року о 16.00 у ня осіб такими, що втратили пра приміщенні суду (49074, м. во на користування житловим Дніпропетровськ, пр. Правди, 84, приміщенням і зняття з реєстра каб. 115, зал судових засідань 4) ційного обліку, та зобов’язав Сек відбудеться судове засідання по тор ГІРФО, Дзержинського РВ КМУ цивільній справі № 2887/2011 за УМВС України в Дніпропет позовом ТОВ «Актафінанс» до Са ровській області зняти Варфоло мойленко К.А. про звернення мєєва Володимира Петровича, стягнення. У разі неявки відпові 31.05.1956 року народження; дача у судове засідання справа Ласкевич Тетяну Петрівну , буде розглянута без його участі 24.07.1958 року народження; при заочному розгляді. Сабан Олену Вікторівну, 06.01.1983 року народження; Ах Розгляд цивільної справи за по медова Мутфон Наджафа огли, зовом ПАТ «ВіЕйБі Банк» до Ру 09.03.1972 року народження, з денко Н.А. про стягнення забор реєстраційного обліку за даною гованості відбудеться 04.07.2011 адресою. року о 17.00. Прошу Руденко Н.А. з'явитись на вищевказану дату Жовтневий районний суд м. розгляду справи до Кіровського Дніпропетровська повідомляє районного суду м. Дніпропет Хачатрян Едуарда Робертовича, ровська, пр. Пушкіна, 29, каб. 4. У що судом у судовому засіданні 09 разі неявки справа буде розгляну червня 2011 р. було розглянуто та без вашої участі. цивільну справу № 28012/2011 за позовом Дем’яник Анатолія Дмитровича до Хачатрян Едуарда ЗАОЧНІ РІШЕННЯ Робертовича, треті особи Жит ловобудівельний кооператив Криворізький районний суд «Союз» № 185, Сектор громадян Дніпропетровської області по ства, реєстрації та міграції фізич відомляє, що 18 березня 2011 року них осіб Жовтневого району РВ Криворізьким районним судом ДМУ ГУМВС України в Дніпропет винесено заочне рішення по ровській області, про визнання цивільній справі № 272/2011 за особи такою, що втратила право позовом Савчук Любові Михеївни на користування житловим при до Коган Едуарда Мотьовича, Сек міщенням, та винесено заочне тора реєстрації, обліку, міграції рішення, яким позовні вимоги фізичних осіб Криворізького РВ Дем’яник Анатолія Дмитровича ГУМВС України в Дніпропет було задоволено (суддя Шелестов ровській області про усунення пе К.О.). решкод у користуванні приватним житловим приміщенням та зняття Солонянський районний суд з реєстрації, яким позов задово Дніпропетровської області по про розірвання шлюбу. Судове за сідання відбудеться в каб. 2 Дов гинцівського районного суду м. Кривого Рогу за адресою: вул. Л. Бородича, 3, 24 червня 2011 року о 09.00. Одночасно повідом ляємо, що в разі вашої неявки у судове засідання справу буде роз глянуто 05 липня 2011 року о 09 год. 30 хв. за вашої відсутності з ухваленням заочного рішення.

відомляє, що 16 червня 2011 року було винесено рішення по справі за позовом Воронюк Надії Трохи мівни до Воронюк Вячеслава Бог дановича про розірвання шлюбу. Розірвано шлюб між Воронюк Надією Трохимівною та Воронюк Вячеславом Богдановичем, зареє стрований 29 серпня 1985 року у Палаці шлюбу м. Маріуполя До нецької області. Актовий запис № 2947. Жовтневим районним судом м. Дніпропетровська 30 березня 2011 року було розглянуто цивіль ну справу № 25265/11 за позо вом Задорожнього Станіслава Іва новича до ТОВ «Єдина система», третя особа Молчанович Сергій Миколайович, про стягнення мо ральних та матеріальних збитків, завданих внаслідок дорожньо транспортної пригоди. Даним рішенням було частково задоволе но позовні вимоги позивача. З повним текстом рішення відпові дач, третя особа можуть ознайоми тись, звернувшись до канцелярії Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська. Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 20.06.2011 року винесено заочне рішення по цивільній справі 2 1610/11 за позовом Швед Наталі Григорівни до Паламарчук Вікто ра Миколайовича про розірвання шлюбу. Петропавлівським районним су дом Дніпропетровської області 03.06.2011 р. було винесено за очне рішення по цивільній справі № 2459/11 р. за позовом Пере пелиці Світлани Олександрівни до Селіванова Миколи Миколайовича про примусове виписання з будин ку за адресою: с. Миколаївка, вул. Остапенківська, 106, задоволене на користь позивачки. Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області повідомляє, що 20.06.2011 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 21895/11 за позовом Публічного акціонерно го товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Зіміна Олексан дра Михайловича про стягнення заборгованості, яким позов було задоволено і було стягнуто з Зіміна Олександра Михайловича на користь Публічного акціонер ного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» заборго ваність за кредитним договором в загальній сумі 6102,46 грн. А також з відповідача було стягну то судові витрати по справі, а саме: судовий збір у сумі 120,00 грн. та інформаційнотехнічне забезпечення розгляду справи в суді у сумі 61,02 грн. Заява про перегляд цього рішення може бути подана відповідачем протя гом 10 днів з дня отримання копії рішення. Рішення може бути оскаржено в Апеляційному суді Дніпропетровської області

протягом 10 днів з дня його про голошення. Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 15.06.2011 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 21544/11 за позовом Вінінцевої Олени Михайлівни до Дерев'янко Ангеліни Василівни, третя особа – Державна служба зайнятості ЦентральноМіського району м. Кривого Рогу, про розір вання трудового договору. Даним рішенням було задоволено по зовні вимоги Вінінцевої Олени Михайлівни. З повним текстом відповідач Дерев'янко Ангеліна Василівна може ознайомитись, звернувшись до канцелярії Дов гинцівського районного суду м. Кривого Рогу. Самарський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 15.03.2011 року було розгля нуто клопотання по цивільній справі № 2к1/11, в якому по зовні вимоги ТОВ «ДиметМ» про примусове виконання Рішення Міжнародного комерційного ар бітражного суду при Торговопро мисловій палаті Російської Феде рації від 25 грудня 2009 року по справі № 97/2009 – задовольни ти. Визнати Рішення Міжнародно го комерційного арбітражного суду при Торговопромисловій па латі Російської Федерації від 25 грудня 2009 року по справі № 97/ 2009. Надати дозвіл про примусо ве виконання Рішення Міжнарод ного комерційного арбітражного суду при Торговопромисловій па латі Російської Федерації від 25 грудня 2009 року по справі № 97/ 2009 про стягнення з ТОВ «ТПФ «Укрвнешторг» (Україна) на ко ристь ТОВ «ДиметМ» 743863 рублів РФ, що на день встановлен ня ухвали еквівалентно 206050,00 грн. за офіційним курсом Націо нального банку України. Бабушкінський райсуд м. Дніпропетровська повідомляє, що 06 квітня 2011 року у при міщенні суду за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 57, по цивільній справі № 21093/ 11 за позовом Хорошкової Ніни Миколаївни до Хорошкова Анато лія Володимировича, третя особа – КП «Жилсервіс4», про визнан ня особи такою, що втратила пра во на користування житловими приміщеннями, було постановле но рішення, відповідно до якого суд вирішив визнати Хорошкова Анатолія Володимировича таким, що втратив право на користуван ня житловим приміщенням квар тири № 32 будинку № 15 по вулиці Данила Нечая в місті Дніпропет ровську. Строк апеляційного ос карження рішення – 10 днів. За очне рішення може бути перегля нуте судом, що його постановив, за письмовою заявою відповідача, котра може бути подана протягом десяти днів із дня отримання копії заочного рішення.

21 июня ушел из жизни ЮРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ БОЧКАРЕВ - человек, с чьим именем связана целая эпоха в истории Украины, Запорожского края, компании «Днепроэнерго». Огонь его души дарил свет и тепло всем, кому посчастливилось бок о бок трудиться с этой яркой и неординарной личностью. Человек глубокой мудрости и огромной силы воли, он стал заслуженным авторитетом и учителем для нескольких поколений энергетиков. Пройдя трудовой путь от простого токаря до министра энергетики Украины, Юрий Георгиевич до последнего дня всего себя отдавал работе. Увы, многим планам этого великого человека не суждено было сбыться - его жизнь оборвала тяжелая болезнь. Неумолимая рука смерти, унося вечную душу человека, отнимает у любящих его людей частичку сердца, и мы скорбим вместе с родными и близкими покойного. Прощание с Юрием Георгиевичем состоится 23 июня с 10:00 до 13:00 в ДК «Днепроспецсталь». С искренними соболезнованиями коллектив ПАО «Днепроэнерго»


р10

14 ЖИТТЯБУТТЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÁÐÀ×ÍÛÅ ÈÃÐÛ Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÓ Ó áóãîð÷àòûõ ÷åðåïàõ, îáèòàþùèõ â çàëèâå Jamaica Bay (ÑØÀ) - ðàçãàð áðà÷íîãî ñåçîíà. Ïî÷åìó-òî îíè ðåøèëè, ÷òî ëó÷øåå ìåñòî äëÿ ïðîäîëæåíèÿ ðîäà âçëåòíî-ïîñàäî÷íàÿ ïîëîñà àýðîïîðòà èì. Äæîíà Êåííåäè. Åæåãîäíî ðåïòèëèè îêêóïèðóþò ýòó òåððèòîðèþ, ñîçäàâàÿ ìàññó ïðîáëåì. Äíÿìè îíè íà ïîëòîðà ÷àñà çàáëîêèðîâàëè âçëåò è ïîñàäêó ìíîãèõ ðåéñîâ. Ïàññàæèðàì ïðèøëîñü æäàòü, ïîêà «áðà÷óþùèõñÿ» íå âûäâîðÿò çà ïðåäåëû àýðîïîðòà. ○

23.06.2011 ð. ¹ 47 (1235)

Íå áåñïîðîäíûå, à áåñïîäîáíûå

ÐÀÇÃÀÐ ÑÅÇÎÍÀ

ËÓ×ØÈÕ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ

ÇÎÎÍÎÂÎÑÒÈ

ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

×ÅÒÂÅÐÎÍÎÃÈÉ «ÇÀ ÐÓËÅÌ»

ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ ÍÎÐÌÀÍ

 ìèíóâøóþ ñóááîòó äíåïðîïåòðîâñêèå çâåðîëþáû ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü ïîîáùàòüñÿ ñ õâîñòàòûìè «äâîðÿíàìè» âñåõ ìàñòåé è ðàçìåðîâ ó÷àñòíèêàìè áëàãîòâîðèòåëüíîé âûñòàâêè áåñïîðîäíûõ ñîáàê «Êóáîê Âåðíîñòè-2011», êîòîðàÿ ïðîøëà â ïàðêå Ãëîáû

чали восторженные возгласы, аплодисменты «команд сопровождения» и зрителей, привлеченных громким лаем, смехом и веселой музыкой. Настоящий ажиотаж вызвал конкурс «Самый ловкий». Необученные дворняги проявили чудеса изобретательности, обходя всевозможные препятствия - сами и с помощью хозяев, готовых на любые подвиги ради своих любимцев. ÑÎÂÅÒÛ ÁÛÂÀËÎÃÎ Не менее успешным был и выход «моделей», одетых в платья, жилетки, комбинезоны и прочий собачий «кутюр».

взрослыми животными, которых нашли на улице, вылечили и выходили, чтобы отдать в добрые руки. Некоторым повезло - их забрали, не дожидаясь окончания выставки. «Кубок Верности2011» завершился торжественным награждением номинантовпобедителей, но без внимания, дипломов и подарков, в том числе и «вкусных», не остал-

ÄËß Ó×ÀÑÒÍÈÊΠÏÎÑÒÅËÈËÈ «ÊÐÀÑÍÓÞ» ÄÎÐÎÆÊÓ

ПО «КРАСНОЙ» ДОРОЖКЕ…

Åæåäíåâíî æèòåëè àìåðèêàíñêîãî ãîðîäêà Êàíòîí âèäÿò ïñà, ëèõî ðàçúåçæàþùåãî íà äåòñêîì ñàìîêàòå. Ïåðåäíèìè ëàïàìè äâóõëåòíèé Íîðìàí äåðæèòñÿ çà ðóëü, à çàäíåé ëàïîé îòòàëêèâàåòñÿ, ñâîáîäíî ïðåîäîëåâàÿ ñîëèäíûå äèñòàíöèè. Ê êàòàíèþ îí ïðèñòðàñòèëñÿ â ùåíÿ÷üåì âîçðàñòå è ïðåóñïåë íàñòîëüêî, ÷òî ñòàë çâåçäîé òåëåâèäåíèÿ. Åãî âèäåîðîëèêè ïîïóëÿðíû â Èíòåðíåòå. Ó ïñà åñòü ïåðñîíàëüíàÿ ñòðàíèöà íà Facebook. ○

ÂÑÅ ÏÎÍÈÌÀÞÒ

ÍÀØËÈ ÎÁÙÈÉ ßÇÛÊ Ó÷åíûå ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî ñóðêè è áóðóíäóêè ïðåêðàñíî «ïîíèìàþò» äðóã äðóãà, îñîáåííî êîãäà ðå÷ü èäåò îá îïàñíîñòè.  õîäå èññëåäîâàíèé çàïèñàëè ðàçëè÷íûå ïðåäóïðåæäàþùèå êðèêè ãðûçóíîâ îáîèõ âèäîâ, à çàòåì ïðîèãðàëè èì ýòè çàïèñè. Âûÿñíèëîñü, ÷òî æèâîòíûå «ïðàâèëüíî» èíòåðïðåòèðóþò ñèãíàëû «èíîñòðàíöåâ». Îñîáåííî îòëè÷èëèñü áîëåå ìåëêèå áóðóíäóêè, êîòîðûå ÷àùå ñóðêîâ ïîïàäàþò «íà çóá» ê õèùíèêàì.

Городское общество защиты животных «Верность» проводит эту выставку третий раз, но с одной и той же целью - объединить добрым делом людей, которым небезразлична судьба четвероногих, в первую очередь, бездомных. К слову, среди участников выставки таких было немало. Организаторы отказались от классического ринга - для номинантов постелили «красную» дорожку. По ней по очереди шествовали «маленькие, да удаленькие», представители «золотой середины» и «королевского размера». Всех без исключения встре-

ÂÛÑÒÀÂÊÀ - ÄËß ÂÑÅÕ ЛУЧШИЙ ПРИЗ - ХОЗЯИН Мудрецы утверждают: «Если бы люди могли любить так, как собаки, - мир стал бы раем». Действительно, собачья преданность не знает границ, не зависит от присутствия или отсутствия породы и лучшая награда для собаки - теп-

 ðàìêàõ «Êóáêà» ïðîâåëè: H êîíêóðñ äëÿ äåòåé è èõ ïèòîìöåâ «Þíûé õîçÿèí»; H âûñòàâêó äåòñêèõ ðèñóíêîâ; H ôîòîâûñòàâêó; H áåñïðîèãðûøíóþ ëîòåðåþ, ñðåäñòâà îò êîòîðîé ïîéäóò íà ïîìîùü áåçäîìíûì æèâîòíûì; H áåñïëàòíûå êîíñóëüòàöèè âåòåðèíàðà è êèíîëîãà.

ÏÐÅÄÀÍÍÎÑÒÜ ÑÎÁÀÊÈ ÍÅ ÇÀÂÈÑÈÒ ÎÒ ÏÎÐÎÄÛ лый дом и заботливый хозяин. В рамках выставки прошла акция «Найди себе друга». Волонтеры «Вернос-

ти» предлагали желающим обзавестись домашними питомцами - котятами, щенками и

ся ни один из 50 участников. Люди и звери расходились уставшие, но довольные…

ÓÐÎÊÈ ÄÎÁÐÎÒÛ

Íå ïðîõîäèòå ìèìî ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ

ÑÐÅÄÈ ÂÎËÎÍÒÅÐÎÂ «ÂÅÐÍÎÑÒÈ» ÄÅÒÈ È ÏÎÄÐÎÑÒÊÈ ÎÒ 8 ÄÎ 16 ËÅÒ Днепропетровские зоозащитники не один год пытаются привлечь внимание к ситуации, которая сложилась в городе в связи с растущим количе-

ством четвероногих «бомжей». Участились случаи жестокого обращения с ними, причем со стороны детей и подростков. Неудивительно, что одно из основ-

Ëþäè ïî-ðàçíîìó îòíîñÿòñÿ ê áåçäîìíûì æèâîòíûì: îäíè õîòÿò èì ïîìî÷ü, äðóãèå - óíè÷òîæèòü.  ëþáîì ñëó÷àå ýòî - ñåðüåçíàÿ íðàâñòâåííàÿ è ýêîëîãè÷åñêàÿ ïðîáëåìà, òðåáóþùàÿ öèâèëèçîâàííîãî ðåøåíèÿ ных направлений деятельности городских обществ защиты животных - активная работа с детьми, организация всевозможных мероприятий, воспитывающих гуманное отношение ко всему живому.

С 2009 года ДОЖЗ «Верность» проводит возле торгового центра «Дафи» на проспекте Гагарина акцию «Найди себе друга», всевозможные конкурсы, выставки беспородных животных «Кубок Верности» с участием де-

тей всех возрастов и их питомцев. В плане просвещения разработаны тетради для уроков биологии и охраны здоровья. Также зоозащитники намерены добиться введения в школьные программы «уроков доброты».


р11

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

23.06.2011 ð. ¹ 47 (1235) ○

ËÅÒÍÈÅ «ÑÞÐÏÐÈÇÛ»

Àëëåðãèÿ «ïîëþáèëà» äåòåé

РАЗДРАЖИТЕЛИ В ГОРЯЧУЮ ПОРУ Аллергические заболевания часто обостряются именно летом, что связано с цветением ветроопыляемых растений. В нашей полосе это время разделяется на три пыльцевые волны: первая волна включает период цветения деревьев и кустарников, вторая - период цветения луговых трав и злаков, третья - цветение масличных культур: подсолнечник, кукуруза, а также сорных растений: полынь, амброзия, лебеда.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÁÅËÎÊ

ÁÅÇ ÑÅÄÈÍÛ

ÆÅÍÙÈÍ ÎÏÐÀÂÄÀËÈ

ÒÛ ÓÇÍÀÅØÜ ÅÅ…

ÍÅÐÂÎÇÍÎÑÒÜ ÂÐÎÆÄÅÍÍÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ

y Íàñìîðê. y Ñëåçîòå÷åíèå. y ×èõàíèå. y Êàøåëü. y Ææåíèå è çóä â íîñó è

÷óâñòâî «ïåñêà â ãëàçàõ». y Òåìíûå êðóãè ïîä ãëàçàìè. бом, некоторые из них встречаются и в помещениях. Плесневые грибки процветают в сырых комнатах жилых домов, в том числе в подвалах и ванных. Их споры попадают в воздух и порой приводят к проблемам со здоровьем у аллергиков.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÍÀÒÀËÜß ÑÀÔÐÎÍÊÎÂÀ, ãëàâíûé âíåøòàòíûé äåòñêèé àëëåðãîëîã ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ ÎÃÀ: - Òåðàïèÿ àëëåðãèè ïðîâîäèòñÿ âíå ñåçîíà öâåòåíèÿ. À â ïåðèîä îáîñòðåíèÿ ñåçîííûõ àëëåðãè÷åñêèõ ïðîÿâëåíèé îáÿçàòåëüíî ïðèìåíÿåòñÿ ñèìïòîìàòè÷åñêàÿ òåðàïèÿ. Î÷åíü âàæíî â ïðîôèëàêòè÷åñêèõ öåëÿõ ïðîìûâàòü íîñ ñîëåâûì ðàñòâîðîì, èñïîëüçîâàòü ñïðåè, ïðîòèâîàëëåðãè÷åñêèå ãëàçíûå êàïëè, ïðèíèìàòü äóø ïîñëå âîçâðàùåíèÿ ñ óëèöû, íîñèòü ñîëíöåçàùèòíûå î÷êè. Еще один аллерген жалящие насекомые. Укусы пчел, ос, «желтых жакетов», шершней могут вызвать аллергические реакции у людей с повышенной восприимчивостью. Несмотря на то, что большинство раздражителей ожидают нас под открытым не-

Èññëåäîâàòåëè èç Ìåäèöèíñêîãî öåíòðà Íüþ-éîðêñêîãî óíèâåðñèòåòà (ÑØÀ) âûÿâèëè â îðãàíèçìå ÷åëîâåêà ñïåöèàëüíûé áåëîê Wnt, êîòîðûé êîîðäèíèðóåò ïèãìåíòàöèþ, ïðîèñõîäÿùóþ â ôîëëèêóëàõ è ìåëàíîöèòå. Ìîäèôèöèðîâàâ åãî, ìîæíî áóäåò íàâñåãäà çàáûòü î ñåäèíå. Ïîäîáíûé ýêñïåðèìåíò óæå óñïåøíî ïðîâåëè â ëàáîðàòîðíûõ óñëîâèÿõ.

ÅËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ

Êîãäà ðå÷ü èäåò îá àëëåðãèè, íà óì ïðèõîäèò, ïðåæäå âñåãî, âåñíà. Íî ìíîãèå ðàçäðàæèòåëè ïðîäîëæàþò íàñ áåñïîêîèòü è ëåòîì. Ïëþñ æàðà, âëàæíîñòü, çàãðÿçíåíèå âîçäóõà - è ðåöåïò äëÿ îáîñòðåíèÿ ëåòíåé àëëåðãèè ãîòîâ

 Пылевые клещи микроскопические паукообразные - еще один распространенный аллерген. Поскольку клещи размножаются наиболее активно в условиях тепла и влаги, в летние месяцы их «поголовье» резко возрастает. Встречаются они чаще всего в постельном белье, подушках,

ÊÎÂÀÐÍÛÌ ÍÅÄÓÃÎÌ ÂÑÅ ×ÀÙÅ ÁÎËÅÞÒ ÌÀËÛØÈ

мягкой мебели, портьерах, на коврах и одежде. Их экскременты и чешуйки хитина могут попасть в воздух, а дальше - в дыхательные пути, приводя к кашлю, насморку и удушью. ми аллергии страдают около 5 % детей. Эта цифра БОЛЕЗНЬ ВЕКА выше, чем в других региоПо данным ВОЗ, XX нах, что связано с высокой столетие признано веком выявляемостью больных. сердечно-сосудистых забоВзрослых аллергиков леваний. XXI, по прогноменьше, но только потому, зам организации, станет что такие пациенты реже столетием аллергических обращаются к врачам. Часзаболеваний. К 2015 году то бывает, что люди приниоколо половины населемают симптомы аллергии ния Европы будет странасморк, чихание - за продать от какого-либо вида студу и лечатся у ЛОР-врааллергии. ча. По данным АссоциаВ последнее время ции аллергологов Украиэтим недугом стали все ны, в нашей стране - эпичаще болеть малыши. демия аллергических забоЕсли раньше поллиноз леваний. Считается, что аллергическая реакция на эпидемпорог превышен, пыльцу - отмечался у деесли болеет свыше 1 % натей с 10-12-летнего возрасселения. та, то сегодня к врачам По официальным данмассово обращаются родиным, в Днепропетровской тели двухлетних карапуобласти разными формазов. С раннего возраста их чада страдают от аллергии на пищевые продукты, химические вещества, используемые в быту, перья подушек, мягкие игрушки, пыль и шерсть животных.

ÏÛËÅÂÛÅ ÊËÅÙÈ ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÍÛÉ ÀËËÅÐÃÅÍ

ËÅ×ÈÒÅÑÜ ÏÎ ÏÐÀÂÈËÀÌ n  ïåðèîäû, êîãäà êîíöåíòðàöèÿ ïûëüöû â âîçäóõå

íàèáîëåå âûñîêà (îáû÷íî ïèê íàáëþäàåòñÿ ïî óòðàì), ïîñòàðàéòåñü îñòàâàòüñÿ â ïîìåùåíèè. o Èñïîëüçóéòå î÷èñòèòåëè âîçäóõà. p Ñîäåðæèòå â ÷èñòîòå êíèæíûå ïîëêè è äðóãèå ìåñòà, ãäå ìîæåò ñêàïëèâàòüñÿ ïûëü. q Ñòèðàéòå ïîñòåëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè, áåëüå è ïîêðûâàëà â ãîðÿ÷åé âîäå (íå ìåíåå 55 °Ñ). r Ìîéòå âîëîñû ïîñëå ïðèõîäà ñ óëèöû. s Ïûëåñîñüòå ìèíèìóì ðàç â íåäåëþ. t Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ìàññîâîãî ðàñïëîäà ïûëåâûõ êëåùåé ïîääåðæèâàéòå áîëüøóþ ÷àñòü ñóòîê âëàæíîñòü âîçäóõà â ïîìåùåíèè â ïðåäåëàõ 30-50%.

Ó÷åíûå èíñòèòóòà Êàðîëèíñêà (Øâåöèÿ) ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî ïðèñóùèå æåíùèíå ðàçäðàæèòåëüíîñòü è ðåçêèå ïåðåìåíû íàñòðîåíèÿ îòíîñÿòñÿ ê âðîæäåííûì êà÷åñòâàì, îáóñëîâëåííûì ãåíåòè÷åñêè. Ãîðìîí ñ÷àñòüÿ - ñåðîòîíèí ïðîèçâîäèòñÿ ïîðàçíîìó ó ìóæ÷èí è æåíùèí. Ó äàì áîëüøå ðåöåïòîðîâ, ðåàãèðóþùèõ íà ñåðîòîíèí. Íî òàêîå èõ êîëè÷åñòâî ñïîñîáñòâóåò äåôèöèòó ãîðìîíà ñ÷àñòüÿ, îòñþäà è ïîñòîÿííûå ïåðåìåíû íàñòðîåíèÿ, è ðàçäðàæèòåëüíîñòü. ○

ÍÅ ÑÈÄÈÒÅ!

ÒÅËÅÂÈÇÎÐ ÓÁÈÂÀÅÒ

Ó÷åíûå èç Ãàðâàðäñêîãî óíèâåðñèòåòà (ÑØÀ) è Óíèâåðñèòåòà Þæíîé Äàíèè ïðîàíàëèçèðîâàëè ðåçóëüòàòû âîñüìè èññëåäîâàíèé, îõâàòèâøèõ 176 òûñ. ÷åëîâåê. Êàê îêàçàëîñü, êàæäûå 2 ÷àñà «ñèäåíèÿ ïîä òåëåâèçîðîì» íà 100 òûñ. ÷åëîâåê äàâàëè 176 ñëó÷àåâ äèàáåòà, 38 ñëó÷àåâ ñìåðòåëüíîé ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ïàòîëîãèè è 104 ëåòàëüíûõ èñõîäà. Âñå ïîêàçàòåëè î÷èùåíû îò ïðî÷èõ ôàêòîðîâ ðèñêà - õðîíè÷åñêèõ íåäóãîâ, îæèðåíèÿ, àëêîãîëÿ è êóðåíèÿ. ○

ÈÄÅÀËÜÍÀß ÄÀÌÀ

ÁËÎÍÄÈÍÊÀ - ÌÅÒÐ ÑÅÌÜÄÅÑßÒ ÄÂÀ Ãðóïïà ñîöèîëîãîâ îïðîñèëà îêîëî 66 òûñ. ìóæ÷èí ïî âñåìó ìèðó. Ñîãëàñíî ðåçóëüòàòàì, èäåàëüíàÿ æåíùèíà - ýòî ãîëóáîãëàçàÿ áëîíäèíêà ñ äëèííûìè âîëîñàìè ðîñòîì 172 ñì è âåñîì íå áîëåå 60 êã. Èíîãäà îíà íîñèò î÷êè. Îíà òàêæå íå äîëæíà èìåòü äåòåé, íî îáÿçàíà âëàäåòü æèëïëîùàäüþ.


р12

16 МИРСЬКІ СПРАВИ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

23.06.2011 ð. ¹ 47 (1235)

ÀÊÒÈÂÍÈÉ ÐÅòÎÍ

Ñàì³ ìè - «íå ì³ñöåâ³»... ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ

ÏÎÊÐÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÌÅÄÈÊÈ -  ÏÎØÀͲ Äî Äíÿ ìåäè÷íîãî ïðàö³âíèêà â ðàéîí³ ïðîéøëè óðî÷èñòîñò³. 15 âåòåðàíàì ãàëóç³ íàäàíî äîïîìîãó ó âèãëÿä³ ïðîäóêòîâèõ íàáîð³â, 25 êðàùèì ïðàö³âíèêàì ìåäè÷íèõ çàêëàä³â âðó÷åíî ãðàìîòè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ³ ðàéîííî¿ ðàäè òà ãðîøîâ³ ïðå쳿. Âñÿ äîïîìîãà íàäàíà çà ðàõóíîê ðàéîííîãî áþäæåòó.

ÍÎÂÈÍÈ ÊÐÀÑÓͲ Ó ÄÈÒÁÓÄÈÍÊÓ Äî ì³ñüêîãî äèòÿ÷îãî áóäèíêó ¹1 äëÿ ä³òåéñèð³ò 18 ÷åðâíÿ çàâ³òàëè ô³íàë³ñòêè êîíêóðñó «Ì³ñ Ïðèäí³ïðîâ’ÿ» . Âîíè ðîçïîâ³ëè, ùî âàæëèâî ìàòè ìåòó â æèòò³, à ãîëîâíå - äîñÿãàòè ¿¿. Ìàëþêè äëÿ ãîñòåé âëàøòóâàëè ñâÿòêîâèé êîíöåðò ç³ ùèðèì ñï³âîì òà çàïàëüíèìè òàíöÿìè.  ê³íö³ ñâÿòà õëîï÷èêè òà ä³â÷àòêà îòðèìàëè â ïîäàðóíîê â³ä êðàñóíü ïàì’ÿòí³ ñóâåí³ðè òà íàñòàíîâó ã³äíî ïðîéòè ñâ³é æèòòºâèé øëÿõ. ○

ÏÅÒÐÎÏÀÂ˲ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÍÎÂÈÉ ×ÎËβ×ÈÉ ÌÎÍÀÑÒÈÐ Ó ñåë³ Õîðîøå â³äêðèþòü Ñâÿòî-Òðî¿öüêèé ïóñòèííèé ìîíàñòèð. Òàêå ð³øåííÿ ïðèéíÿëè íà ÷åðãîâîìó çàñ³äàíí³ ñèíîäó ÓÏÖ (ÌÏ). Íàì³ñíèêîì ÷îëîâ³÷î¿ îáèòåë³ ïðèçíà÷åíî ³ºðîìîíàõà Çîñèìà, êîòðèé òîð³ê ñòàâ ³í³ö³àòîðîì ñòâîðåííÿ ìîíàñòèðÿ. Íàãàäàºìî: ïåðøà çãàäêà ïðî ÑâÿòîÒðî¿öüêèé ïóñòèííèé ìîíàñòèð ç'ÿâèëàñü ó 1781 ðîö³. Ñüîãîäí³ â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é ºïàðõ³¿ ï'ÿòü ìîíàñòèð³â - 2 ÷îëîâ³÷èõ ³ 3 æ³íî÷³. ○

ÊÎÌÅÍÒÀÐ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÀ

ЇДУТЬ ЗВІДУСІЛЬ

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

Óïðîäîâæ îñòàííüîãî ÷àñó íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ñïîñòåð³ãàëàñü òåíäåíö³ÿ äî ï³äâèùåííÿ ì³ãðàö³éíî¿ àêòèâíîñò³ íàñåëåííÿ. Îäíàê íåïîêî¿òèñü ùîäî çìåíøåííÿ ìåøêàíö³â ó ðåã³îí³ íå âàðòî - îáëàñòü îáëþáóâàëè æèòåë³ ³íøèõ êðà¿í

CÈÍÅËÜÍÈʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

«ÑÏÎÐÒ ÇÀ̲ÑÒÜ ÂÓËÈÖ²»

Äî àêö³¿ ï³ä òàêîþ íàçâîþ ôàõ³âö³ ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ çàëó÷èëè 72 ä³òåé, ÿê³ îïèíèëèñü ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ. Õëîï÷èêè òà ä³â÷àòêà ïðîâåëè ÷àñ ³ç êîðèñòþ äëÿ çäîðîâ'ÿ - â ðîçâàæàëüíèõ ³ãðàõ, êîíêóðñàõ òà çìàãàííÿõ. ×àñ çá³ã òàê øâèäêî, ùî ä³òè íå õîò³ëè ïðîùàòèñü. Ùîá ³ íàäàë³ ï³äòðèìóâàòè ñòîñóíêè, îáì³íÿëèñü àäðåñàìè é òåëåôîíàìè. Íà çãàäêó ïðî ó÷àñòü â àêö³¿ êîæåí îòðèìàâ ö³íí³ ïîäàðóíêè.

До нашого регіону з’їжджаються мігранти із 54 країн світу: здебільшого з Росії, а також із Азербайджану, Вірменії, Грузії, Молдови, Узбекистану. Громадяни США та Ізраїлю теж користуються українською гостинністю. Тільки в Дніпропетровську легально проживають 7080 іноземців, 1810 з яких - студенти. Що ж стосується «нелегалів», то за 4 місяці 2011 року в області їх виявлено 158 чоловік. Більшість з них приїжджає з країн, де рівень життя куди нижчий від

ËÞÁΠÕÎÄÎÂÀ, íà÷àëüíèê

â³ää³ëó ñòàòèñòèêè íàñåëåííÿ ÃÓ ñòàòèñòèêè â îáëàñò³: - ̳ãðàö³ÿ - îäèí ³ç ãîëîâíèõ ÷èííèê³â, ùî âïëèâຠíà ÷èñåëüí³ñòü íàñåëåííÿ. Ñàëüäî ì³ãðàö³ÿ íàñåëåííÿ îáëàñò³ çà 2010 ð³ê ìàëà íåãàòèâíå, àëå íåçíà÷íå çà îáñÿãîì - 28 îñ³á. ʳëüê³ñòü ïðèáóëèõ ³ âèáóëèõ ì³ãðàíò³â ìàéæå îäíàêîâà, â³äïîâ³äíî - 46437 ³ 46465 îñ³á.

Â²Ê Ì²ÃÐÀÍҲ ÎÁËÀÑÒ² ÄÎÑÈÒÜ ÌÎËÎÄÈÉ українського, зокрема з Узбекистану. Гості з сонячної Азії переважно займаються торгівлею. Окрема тема - колишні студенти, яких з певних причин відрахували з вузів, і вони не захотіли повернутися додому. Та на таких «вічних студентів» очікують кругленький штраф та примусова депортація за межі України.

Ó ÍÀØÎÌÓ Ì²ÑÒ² ÏÐÎÆÈÂÀÞÒÜ 7080 ²ÍÎÇÅÌÖ²Â

У ГОСТЯХ ДОБРЕ, АЛЕ ВДОМА КРАЩЕ Нашим землякам теж вдома не сидиться. Серед країн, в які вони перебираються, лідирують Росія, Ізраїль та Німеччина. Загалом жителів

регіону приваблюють аж 29 держав. Однак виїхати за кордон наважуються лише 4% мігрантів області. Більшість же у пошуках іншого місця проживання не полишає

̲ÃÐÀÖ²ÉÍÈÉ ÐÓÕ ÏÎ ÎÁËÀÑÒ² ÎÁËÀÑÒ²,, ×ÎËÎÂ²Ê (ñ³÷åíü-áåðåçåíü 2011 ð.) Ó ìåæàõ Çîâí³øíÿ ðåã³îíó ì³ãðàö³ÿ ×èñëî ïðèáóëèõ ×èñëî âèáóëèõ Ïðèð³ñò

5922 5922 -

2853 2733 120

Çà äàíèìè dneprostat.gov.ua

Батьківщину. Дві третини просто змінюють район на рідній Дніпропетровщині, 28 % - віддають перевагу іншій області. Найулюбленіші: Київська, Запорізька, Донецька, Кіровоградська, Харківська. Цікаво, що вже кілька років у міграційному просторі існує тенденція до збільшення чисельності жінок серед мігрантів. Їхній вік досить молодий - особи віком від 15 до 28 років.

ÅÂÐÎÑÈÌÂÎËÛ

«Çâåðüêè» ïðåäñòàâÿò Óêðàèíó работы, присудив им всем второе место. В этой тройке оказались Íåîôèöèàëüíûìè ñèìâî- львенок Левро, трипольская ëàìè Åâðî-2012 ñòàëè Зозулица и Евроежик. Çîçóëèöà, Ëåâðî è ÅâðîОдно из условий конкурåæèê. Ýòèõ ïåðñîíàæåé са - использование животноîòîáðàëè èç 250 ðàáîò ñî го, которое обитает на терриâñåõ óãîëêîâ Óêðàèíû è тории Украины. Несмотря на то что львов у нас нет, симçàðóáåæüÿ патичный царь зверей очень понравился судьям. Его авЛУЧШАЯ ТРОЙКА тор Маргарита КабельникоНа конкурсе на лучший ва, студентка Харьковской неофициальный талисман нашей страны было из чего выбирать - работ прислали очень много. Однако экспертное жюри в составе украинской художницы Евгении Гапчинской, теннисиста Андрея Медведева и главного тренера Национальной сборной Украины Олега Блохина не смогли определить победителя и выбрали 3 ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

госакадемии дизайна и искусств, подала на рассмотрение жюри рекордное количество работ 37. Однако лучшей из них признали именно Левро.

ЕЖИК, ПТИЧКА И ВОЛЧОНОК Зозулицу же придумала группа выпускников программы Международного центра спортивного образования по спортивному менеджменту. Это возрожденный образ глиняной птичкисвистульки, изобретенной

нашими предками более 7 тысяч лет назад во времена Трипольской цивилизации. По мнению авторов, такой символ по праву может считаться оберегом как для Украины, так и для Польши. Еще одним талисманом стал Евроежик, которого разработал Вадим Владичан из города Хотин Черновицкой области. Отдельно жюри конкурса отметило и жителя Великобритании - семнадцатилетнего Риса Лоури, который представил на рассмотрение Волчонка Евро.


р5

МИРСЬКІ СПРАВИ 17

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

23.06.2011 ð. ¹ 47 (1235) ○

ÍÀÒÀËÈß ÐÓÄÀ

Çà îêîøêîì ëåòî, à çíà÷èò íàñòóïèë ñåçîí îòïóñêîâ. ×òîáû äîëãîæäàííóþ ïîåçäêó íå îìðà÷àëà ïðîáëåìà ñ ïåðåâîçêîé ëþáèìûõ âåùåé, íóæåí õîðîøèé ÷åìîäàí. «Â³ñò³» ïîäñêàæóò, êàê âûáðàòü óäîáíûé è âìåñòèòåëüíûé «ïóçàòûé» ñïóòíèê

1

ÏÎÌÍÈÒÅ: ÂÛÄÂÈÃÀÞÙÀßÑß ÐÓ×ÊÀ ËÎÌÀÅÒÑß ÈÇ-ÇÀ ÍÅÏÐÀÂÈËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÙÅÍÈß. ÂÛÄÂÈÍÓÂ, ÅÅ ÍÓÆÍÎ ÇÀÔÈÊÑÈÐÎÂÀÒÜ ÊÍÎÏÊÎÉ, À ÓÆÅ ÏÎÒÎÌ ÊÀÒÈÒÜ ×ÅÌÎÄÀÍ ○

ÑÒÀÍÄÀÐÒÍÀß ÃÀÐÀÍÒÈß ÏÐÈ ÏÎÊÓÏÊÅ ×ÅÌÎÄÀÍÀ  ÓÊÐÀÈÍÅ 70 ÄÍÅÉ

ПРАВИЛО: ДОРОГОЙ - НЕ НУЖЕН

Если ваш отпуск не обойдется без перелета, помните грузчики всех аэропортов мира относятся к дорожным спутникам без всякого уважения. Они кидают и швыряют их, не обращая внимания на фирменные знаки. Поэтому уже после первого перелета ваш чемодан слегка потеряет форму.

2

ÍÎÂÎÑÒÈ ÇÀÎÁËÀ×ÍÀß ÖÅÍÀ

«ÑÒÐÀÓÑÈÍÛÉ» ÊÅÉÑ Ñàìûé äîðîãîé â ìèðå ÷åìîäàí ñòîèò îêîëî 60 òûñ. äîëëàðîâ. Åãî âûïóñòèëè â Ãîëëàíäèè. Îí îáòÿíóò êîæåé ñòðàóñà è äåêîðèðîâàí ïàëëàäèåì è 23,8êàðàòíûì çîëîòîì. Íà äðàãîöåííîì ÷åìîäàíå ãðàâèðóþò èìÿ ñ÷àñòëèâîãî âëàäåëüöà. ○

ÑÎÁÐÀËÈÑÜ ÂÌÅÑÒÅ

ÏÎÑËÓØÍÛÅ ÆÅÍÛ ÑÎÂÅÒÛ ÁÛÂÀËÎÃÎ

Äàìà ñäàâàëà â áàãàæ…

солнце, но имеет один суще- при переноске багажа. По материалу изготовлественный недостаток - впитыния колеса делятся на: вает влагу. • пластмассовые, • полуплаПРАВИЛО: КОЛЕСА стмассовые, • полусиликоно- КРУПНЫЕ вые, • силиконовые (самые Существуют два вида чемо- прочные, они не стираются и не данов с колесами - с четырьмя махрятся, как пластмассовые, и с двумя. не шумят и служат долго). z Четырехколесные боПРАВИЛО: лее устойчивые и могут каУДОБНАЯ РУЧКА титься без каких-либо усилий Обратите внимание, как с вашей стороны. z Двухколесные должны ручка «лежит» в вашей руке, обязательно поддерживаться. удобно ли вам. Эта деталь не Они более маневренны и удоб- должна вызывать ни малейны на нестабильных поверх- шего дискомфорта. ностях (песок, снег).  Выдвижная телескопиКрупные колеса предпоч- ческая ручка должна легко тительнее мелких по диамет- выдвигаться и иметь неру. Идеально если они обора- сколько уровней фиксации. чиваются на 360 градусов вок- Она легко складывается и руг своей оси. Хорошо, когда полностью убирается в корколесики убираются внутрь в пус чемодана.

3

4

ËÅÃÊÎÃÎ ÏÓÒÈ! Êàê ïðàâèëüíî ñëîæèòü âåùè â ÷åìîäàí? n Êðîññîâêè, òóôëè, êíèãè, ôåí óëîæèòå íà äíî ÷åìîäàíà.  îáóâü ìîæíî ïîëîæèòü ñâåðíóòûå íîñêè, ÷òîá îíà íå ïîòåðÿëà ôîðìó. Ñâåðõó ðàçìåñòèòå ëåãêèå âåùè - òå, ÷òî ìîæíî ñêàòàòü â âàëèê. o Øàìïóíü, ãåëü äëÿ äóøà, çóáíóþ ïàñòó óïàêóéòå âî ÷òî-òî âîäîíåïðîíèöàåìîå: êîñìåòè÷êó èëè ïîëèýòèëåíîâûé ïàêåò. p Íå îñòàâëÿéòå ïóñòûõ ìåñò â ÷åìîäàíå, åãî ñîäåðæèìîå äîëæíî áûòü ïëîòíî óòðàìáîâàíî, ÷òîá íè÷åãî íå ðàçáèëîñü.

ÒÛ ÓÇÍÀÅØÜ ÅÃÎ ÈÇ ÒÛÑß×È Åñëè âû êóïèòå ÷åìîäàí ÿðêîãî öâåòà, ïðè ïîëó÷åíèè áàãàæà ñêîðåå ðàñïîçíàåòå ñâîé ñðåäè ñîòåí ÷åðíûõ äîðîæíûõ êîôðîâ, âûïîëçàþùèõ èç ÷ðåâà áàãàæíîãî îòäåëåíèÿ. Íå ïîìåøàåò è äîïîëíèòåëüíûé îïîçíàâàòåëüíûé ýëåìåíò - ñêàæåì ëåíòî÷êà, ïðèâÿçàííàÿ ê ðó÷êå, èëè ÿðêàÿ íàêëååííàÿ ýòèêåòêà.

 Ручка «петля». Такие ручки прочно пришиты к корпусу чемодана капроновыми нитками, а для большей надежности прикреплены стальными заклепками. Они легко убираются в корпус.

5

ПРАВИЛО: МОЛНИЯ - ЧЕМ ШИРЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ Если на чемодане есть молнии, то стоит выбрать пластиковую, с большими зубьями. Она устойчивее к воздействию температур. Во многих марках молния на чемоданах «самовосстанавливающаяся»: если даже потеряется пара зубчиков, она будет работать попрежнему.

! Стоит обратить внима-

ние на ширину застежки: чем она шире, тем лучше. Самая надежная - 8-10 мм.

! Хорошо, если в чемодане несколько замков: например один кодовый и парочка закрывающихся на ключ.

ÎÒËÈ×ÍÛÉ ×ÅÌÎÄÀÍ - 30% ÓCÏÅØÍÎÉ ÏÎÅÇÄÊÈ

ПРАВИЛО: ХОРОШИЙ МАТЕРИАЛ нейлон, но лишен блеска. специальные пазы, так они не ˆ Кожа и кожзамени- Очень прочен, не выгорает на пачкают одежду и не мешают

тель. Кожа хоть и прочный, но очень привередливый материал, ее можно легко повредить, поцарапать, она не стойка к деформации. К тому же, изделия из кожи довольно дорогие. ˆ Кожзаменители по виду почти ничем не отличается от кожи, но имеют низкую износостойкость. ˆ Пластик. Он хорошо чистится, очень легкий, вещи в таком чемодане меньше мнутся. С другой стороны, от сильных ударов и небрежного обращения могут появиться трещины в корпусе, царапины. ˆ Ткань. Такие чемоданы нельзя поцарапать, они не боятся ударов. Специальная пропитка защищает содержимое от влаги. Кроме того, матерчатые чемоданы имеют разнообразные расцветки, множество карманов, оригинальный дизайн.  Нейлоновая материя хорошо сохраняет форму, не пропускает влагу.  Полиамидное покрытие не промокает и отлично держит форму.  Полиэстер - напоминает

! Очень хороши чемоданы с расширителями - дополнительными секциями на молнии, которые позволяют увеличивать объем чемодана до 30%. P.S. Удачи вам, дорогие читатели, и хорошего отдыха!

 ñòîëèöå Ìàëàéçèè, ÊóàëàËóìïóðå, íà÷àë ðàáîòó êëóá ïîñëóøíûõ æåí. Åãî àêòèâèñòêè ñ÷èòàþò, ÷òî äåÿòåëüíîñòü êëóáà ïîìîæåò çíà÷èòåëüíî ñíèçèòü ïðîöåíò ðàçâîäîâ è ïðåäîòâðàòèò ñëó÷àè áûòîâîãî íàñèëèÿ.  ïðîãðàììå êëóáà ïîñëóøíûõ æåí - ñîáðàíèÿ è ëåêöèè, âêëþ÷àþùèå â ñåáÿ íàãëÿäíóþ äåìîíñòðàöèþ òîãî, ÷òî íóæíî äåëàòü, äàáû ñòàòü õîðîøåé ñïóòíèöåé æèçíè. ○

ÄÅÔÈËÅ ÃÐÛÇÓÍÎÂ

ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ ÏËÀÒÜÅ ÄËß ÊÐÛÑÊÈ

 Íüþ-Éîðêå ñîñòîÿëîñü ïåðâîå ìîäíîå ìåðîïðèÿòèå ñ ó÷àñòèåì êðûñ. Íà ôýøí-øîó ïðèáûëè íåñêîëüêî ñîòåí ðó÷íûõ ãðûçóíîâ è èõ õîçÿåâ. Êóòþðüå, ðàáîòàþùàÿ ñ êðûñàìè, èçãîòîâèëà äëÿ íèõ íåñêîëüêî âûõîäíûõ íàðÿäîâ (ñìîêèíã, ñâàäåáíîå ïëàòüå è ïëàòüå ïîäðóæêè íåâåñòû) è ïîâñåäíåâíûå âåùè (áëóçêè, æèëåòû, þáêè). Êàæäûé èç àíñàìáëåé îöåíèâàåòñÿ â ñóììó îêîëî 80 äîëëàðîâ. ○

ÄÐÓÃÀß ÂÅÐÑÈß

«ÊÎÊÀ-ÊÎËÀ» ÐÎÄÎÌ ÈÇ ÈÑÏÀÍÈÈ Æèòåëü èñïàíñêîãî ãîðîäà Àéåëî óòâåðæäàåò, ÷òî èçîáðåòàòåëåì íàïèòêà «Êîêà-Êîëà» ÿâëÿåòñÿ åãî ïðåäîê, à íå àìåðèêàíñêèé ôàðìàöåâò Äæîí Ñòèò Ïåìáåðòîí. Ïî ñëîâàì Õóàíõî Ìèêà, åãî äâîþðîäíûé ïðàïðàäåäóøêà îòâåç ïðèäóìàííûé èì ñèðîï ïîä íàçâàíèåì «Êîëà-Êîêà» íà âûñòàâêóÿðìàðêó â Ôèëàäåëüôèþ â 1884 ãîäó. Àìåðèêàíöàì, ïî âåðñèè Ìèêà, ïîíðàâèëñÿ âêóñ ñèðîïà, è äâà ãîäà ñïóñòÿ ïîÿâèëñÿ íîâûé áåçàëêîãîëüíûé íàïèòîê.


р6

18 ДИВОДИВА ○

Ïüåð Êþðè, Ìîðçå, Ýäèñîí, Ëèííåé, Ïàñòåð, Áåëèíñêèé, Âàëüòåð Ñêîòò, Ãîãîëü, Ëîáà÷åâ Ëîáà÷åâ-ñêèé, Óèíñòîí ×åð÷èëëü… Âñåõ èõ â øêîëå ñ÷èòàëè íåñïîñîáíûìè ó÷åíèêàìè. Íàïðèìåð, îáðàçîâàíèå Ìàêñèìà Ãîðüêîãî ðàâíÿëîñü äâóì êëàññàì øêîëû, Äèêêåíñà - òðåì, Ãåíðè Ôîðäà - ïÿòè. Ìàÿêîâñêîãî âûãíàëè èç Ñòðîãàíîâñêîãî õóäîæåñòâåííîãî ó÷èëèùà, à Ïóøêèí âûïóñòèëñÿ èç Öàðñêîñåëüñêîãî ëèöåÿ ñ ñàìûì íèçêèì ñðåäè âûïóñêíèêîâ ÷èíîì - êîëëåæñêîãî ñåêðåòàðÿ. Ïî÷åìó âñåõ ýòèõ ãåíèåâ â øêîëå ñ÷èòàëè áåñïåðñïåêòèâíûìè ëè÷íîñòÿìè - çíàþò «Â³ñò³»

 øêîëå Àíòîøà îòíþäü íå áëèñòàë. Åãî äâàæäû îñòàâëÿëè íà âòîðîé ãîä: â òðåòüåì êëàññå - èççà äâîåê ïî ãåîãðàôèè è àðèôìåòèêå, à â ïÿòîì - èç-çà ãðå÷åñêîãî ÿçûêà. Ïî ðóññêîé ñëîâåñíîñòè áóäóùèé ïèñàòåëü íèêîãäà íå ïîëó÷àë áîëüøå ÷åòâåðêè, ÷àùå âñåãî â åãî òåòðàäÿõ êðàñîâàëñÿ ñíèñõîäèòåëüíûé «òðîÿê». Ïîñëå ïåðååçäà â Ìîñêâó ×åõîâ ïîñòóïèë â ìåäèöèíñêèé èíñòèòóò, ñòàë ïèñàòü ðàññêàçû è íà÷àë íîâóþ æèçíü. ○

Âîò óæ êòî áûë äâîå÷íèêîì çàÿäëûì è, ìîæíî ñêàçàòü, ìàòåðûì, òàê ýòî Èîñèô Áðîäñêèé. Ó÷åáó â ñîâåòñêîé øêîëå îí ïðåçèðàë. Áûë çàäèðîé è õóëèãàíîì, êîòîðûé îòêàçûâàëñÿ îòâå÷àòü íà óðîêàõ ñ ÿâíî âûðàæåííûì ñíèñõîæäåíèåì ê ó÷èòåëÿì.  øåñòîì êëàññå Áðîäñêèé íà÷àë ïðîñòî óõîäèòü ñ óðîêîâ.  ñåäüìîì ïîëó÷èë ÷åòûðå ãîäîâûå äâîéêè - ïî ôèçèêå, õèìèè, ìàòåìàòèêå è àíãëèéñêîìó. Îí îñòàëñÿ íà âòîðîé ãîä, à â íîÿáðå 1955ãî è âîâñå áðîñèë øêîëó. ○

23.06.2011 ð. ¹ 47 (1235)

ÝÉÍØÒÅÉÍ ÐÀÇÎ×ÀÐÎÂÀÍÈÅ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ

ÖÈÎËÊÎÂÑÊÈÉ ÈÑÊËÞ×ÅÍ ÇÀ ÍÅÓÑÏÅÂÀÅÌÎÑÒÜ

ÁÐÎÄÑÊÈÉ ÇÀÄÈÐÀ È ÁÅÇÄÀÐÜ

Альберт Эйнштейн - создатель теории относительности, лауреат Нобелевской премии, учился средне. Его родители признавались знакомым, что не питают никаких иллюзий на его счет и надеются только, что сын сможет устроиться хотя бы на работу.

×ÅÕΠÄÂÀÆÄÛ ÍÀ ÂÒÎÐÎÉ ÃÎÄ

ÊÐÈÑÒÈÍÀ ÂÅÍÃÅËßÓÑÊÀÉÒÅ

Ñîãëàñíî áèîãðàôàì è ñîáñòâåííûì âîñïîìèíàíèÿì ïèñàòåëÿ, ãëàâíîé ïðîáëåìîé â äåòñòâå ìàëåíüêîãî Îíîðå áûëà íåëþáîâü ìàòåðè. Ïîñëå òîãî êàê ìàëü÷èêà îòäàëè íà âîñïèòàíèå â Âàíäîìñêèé êîëëåäæ-èíòåðíàò, îí ïîçíàë âñþ «ðàäîñòü» ìîíàñòûðÿ-òþðüìû.  òå÷åíèå 7 ëåò îáó÷åíèÿ Áàëüçàê ïåðåáèâàëñÿ ñ äâîåê íà òðîéêè, ó÷èòåëÿ-ñâÿòûå îòöû â êà÷åñòâå íàêàçàíèÿ åãî ïîñòîÿííî îòïðàâëÿëè â õîëîäíûé ÷óëàí ïîä ëåñòíèöåé, ïîêà çäîðîâüå ìàëü÷èêà ñåðüåçíî ïîøàòíóëîñü. Ïðèøëîñü Áàëüçàêàì âñå-òàêè çàáðàòü þíîãî íàñëåäíèêà äîìîé. Ïîçæå îí ïîñåòèë åùå äâà ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿ, íèãäå íå âûäåëÿÿñü îñîáåííûìè óñïåõàìè. ○

Âåëèêèå äâîå÷íèêè ïðîøëîãî

ÁÀËÜÇÀÊ ÇÀÂÑÅÃÄÀÒÀÉ ×ÓËÀÍÎÂ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÊÒÎ ÁÛ ÌÎÃ ÏÎÄÓÌÀÒÜ

À ÒÀÊÆÅ

×èòàéòå íà ñàéò³:

ÌÎÍÅ ÊÀÐÈÊÀÒÓÐÈÑÒ Ó×ÈÒÅËÅÉ Îñíîâàòåëü èìïðåññèîíèçìà èìåë âåñüìà íàòÿíóòûå îòíîøåíèÿ ñ îòöîì.  äåòñòâå Êëîä áûë óæàñíî íåäèñöèïëèíèðîâàííûì è ïëîõî ó÷èëñÿ â øêîëå. Àðèôìåòèêå è îðôîãðàôèè þíîøà ïðåäïî÷èòàë «æèçíü íåïðàâèëüíóþ, íî çäîðîâóþ» è íà óðîêàõ ðèñîâàë ãèðëÿíäû íà ïîëÿõ êíèã, óêðàøàë òåòðàäè ôàíòàñòè÷åñêèì îðíàìåíòîì, à ñâåðõó èçîáðàæàë êàðèêàòóðû íà ó÷èòåëåé è äðóãèõ æèòåëåé ãîðîäà.

В десятилетнем возрасте будущий «отец» космонавтики переболел скарлатиной, в результате чего приобрел тугоухость. Во втором классе 13-летний гимназист остался на второй год. Из третьего был исключен за неуспеваемость. Он больше нигде и никогда не учился. Однако система образования не смогла «отделаться» от Циолковского так легко: через шесть лет он успешно сдал экзамены на звание учителя и получил официальное направление от Министерства просвещения.

ÒÀÐÊÎÂÑÊÈÉ ÍÀÑÒÎßÙÈÉ ÕÓËÈÃÀÍ В целом, если посмотреть аттестат Андрея Тарковского, то в нем красуется лишь одна четверка по литературе. Историю, а также большинство точных наук Андрей еле натянул на «трояк». По химии и черчению - вообще двойки. В 1951 году будущий режиссер исключительно по инерции поступил в Московский институт востоковедения, однако уже через год бросил это, как он сам позже говорил, безнадежное дело.

ÁÐÝÍÑÎÍ ÊÐÀÑÍÅË Ó ÄÎÑÊÈ Мультимиллионер Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group и частного космического туризма, в детстве на уроках не мог связать двух слов. Он мычал, заикался и отчаянно краснел всякий раз, когда его вызывали к доске. Впоследствии Брэнсон установил, что в детстве страдал болезнью, которую в будущем с успехом преодолел.

ÌÀßÊÎÂÑÊÈÉ ÁÐÎÑÈË ØÊÎËÓ

×ÅÐ×ÈËËÜ ÎÄÈÍ ÈÇ ÑËÀÁÛÕ Ó×ÅÍÈÊΠШалопай Уинстон испытывал неприязнь к учебе с самого юного возраста. Не то чтобы он был безнадежно туп, однако учить уроки, работать на занятиях и вообще хоть как-то стараться Черчилль категорически отказывался. Его считали одним из самых слабых учеников. Вместе с остальными отстающими в классе Уинстона даже отстранили от изучения латыни и древнегреческого, назначив вместо этого дополнительные занятия по родному языку.

Как известно из автобиографии «Я сам», первые три класса Володя провел «весь в пятерках». А в 1905 году, благодаря своей бойкости, попал в революционный кружок старшеклассников, и учеба «пошла прахом». Дальше последовал переезд в Москву, где Маяковский пошел в 5-ю классическую гимназию. Но об уроках не было речи. В 5-м классе мальчуган окончательно забросил учебу и ушел из школы.


р7

СПОРТ 19

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

23.06.2011 ð. ¹ 47 (1235) ○

ÎÁÌÅÍ ËÞÁÅÇÍÎÑÒßÌÈ

Ïåðåä áîåì: áîêñ ïî ïåðåïèñêå ÂËÀÄ ÕÎÌÅÍÊÎ

ГЕНИАЛЬНЫЙ РЕКЛАМЩИК Подготовка к бою уже давно превратилась в традиционное шоу под названием «Бокс по переписке»: спортсмены показывают свое пренебрежительное отношение друг к другу, не пожимают рук и уверены в своей непобедимости. Конечно, абсолютным чемпионом по «боксу по переписке» можно считать Девида Хэя. Вспомним хотя бы его знаменитую футболку, на которой он изображен с головами братьев Кличко в руках. Благодаря этому фотоколлажу британец уверен, что он не только суперспортсмен, но и гениальный «рекламщик». «Сожалею ли я о той футболке? Ни в коем случае! Это была одна из лучших вещей, которые я когда-либо делал», - сказал Хэй на пресс-конференции. Он напомнил, что после победы над

«ÊËÈ×ÊÎ ÏÐÅÄÑÊÀÇÓÅÌÛÉ È ÍÅÐÈÑÊÎÂÛÉ»

КЛОНЫ КЛИЧКО К перепалкам традиционно подключились и тренеры спортсменов. Так, наставник Хэя Адам Бут уверен в успехе подопечного, который, по его словам, выиграет благодаря своей быстроте и рискованности. И то, что Хэй меньше, чем Кличко, только сыграет ему на

руку, ведь Девид отлично дерется с соперниками выше ростом, да и Кличко, по их мнению, предсказуем и не способен на риск.

ÍÎÂÈÍÈ ÔÓÒÁÎË

ÑÅËÅÇÍÜΠϲØΠÔóòáîëüí³ êëóáè «Äí³ïðî» òà «Øàõòàð» äîñÿãëè äîìîâëåíîñò³ ïðî ïåðåõ³ä ó äîíåöüêèé êëóá ªâãåíà Ñåëåçíüîâà. Íàïàäíèê ç³ãðàâ çà íàøó êîìàíäó 51 ìàò÷, çàáèâ 30 ãîë³â ³ ñòàâ íàéêðàùèì áîìáàðäèðîì ìèíóëî¿ óêðà¿íñüêî¿ ïåðøîñò³. Ñóìó òðàíñôåðó òà îñîáëèâîñò³ äîìîâëåíîñòåé íå ðîçãîëîøóþòü. Äí³ïðîïåòðîâñüêèé êëóá óæå â³äáóâ íà çáîðè â Àâñòð³þ, àëå áåç ªâãåíà.

Ïîêà áàñêåòáîëèñòû ñáîðíîé Êèòàÿ íàïàäàþò íà áðàçèëüöåâ, èçîáðàæàÿ èç ñåáÿ áîêñåðîâ, íàñòîÿùèå áîéöû â ïåð÷àòêàõ òðåíèðóþòñÿ ïåðåä ñàìûì âàæíûì ïîåäèíêîì çà ïîñëåäíåå âðåìÿ. Ðå÷ü èäåò î ñðàæåíèè ÷åìïèîíà ìèðà â ñóïåðòÿæåëîì âåñå ïî âåðñèÿì IBF/ WBO/IBO óêðàèíöà Âëàäèìèðà Êëè÷êî è ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBA áðèòàíöà Äåâèäà Õýÿ, êîòîðûé ñîñòîèòñÿ 2 èþëÿ Владимиром собирается уйти из бокса, поскольку будет на вершине.

ÕÝÉ ÕÎ×ÅÒ ÓÉÒÈ ÈÇ ÁÎÊÑÀ ÍÀ ÂÅÐØÈÍÅ Тренер Владимира Эмануэль Стюард с этим не согласен. Он говорит, что в каждой тренировке Кличко чувствуется злость на соперника, хотя на людях боксер ведет себя спокойно, по-

джентльменски отвечая на выпады Хэя. Тем не менее, тренер подобрал для украинца 12 спарринг-партнеров, похожих на британца по сти-

лю. То же самое сделал и Хэй, который сейчас спаррингуется с «клоном Владимира».

ДОБРЫЙ ХЭЙ Значительную лепту в «раскрутку» поединка вносят и другие спортсмены. Так, чемпион мира по версии WBC во 2-м среднем весе британец Карл Фроч уверен, что Хэй одержит верх. Но не все такого мнения. Майк Тайсон, напротив, уверен, что «Кличко уничтожит Хэя». С ним соглашается и непобежденный британский супертяжеловес Тайсон Фьюри, предрекающий соотечественнику позорное поражение. Сам Владимир Кличко уже потешается над информационной активностью Хэя: «Дэвид хотел съязвить, сказав, что мое произношение, как у Бората. Ну так это правда: я родился в Казахстане, и лишь затем моя семья переехала в Украину. Парню не помешало бы собрать информацию о своем сопернике более тщательно. Но я ему преподам урок на ринге. В целом, думаю, Хэй не такой плохой, как пытается выглядеть», - иронизирует украинец.

«Áàíäèòñêèé Ïåòåðáóðã, àêòðèñà»

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ¹ 1232

Îôîðìèòü ïîäïèñêó âû ìîæåòå: ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» ÍÀ 2011 ÃÎÄ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!

1. В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ОБЛАСТИ:

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 41804 -

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 23195 -

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 39,60 грн. 6 мес. - 77,50 грн. 12 мес. - 153,90 грн.

ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 20,10 грн. 6 мес. - 38,55 грн. 12 мес. - 75,90 грн.

2. В ОТДЕЛЕ ПОДПИСКИ ГАЗЕТЫ «ВІСТІ ПРИДНІПРОВ'Я!»: по телефону (056) 778-21-44 или по электронной почте t.ovchatova@gmail.com


р8

ÔÀÊÒ, ÍÎ ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ЧЕТВЕР, 23 ЧЕРВНЯ 2011 РОКУ № 47 (1235)

Äèàëî㠫²×-ÍÀ-²׻ ÀËÈÑÀ ÑÓÕÎÉÂÀÍ

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ОВЕН Â ïåðâóþ ïîëîâèíó íåäåëè Îâíàì, ñêîðåå âñåãî, ïðèäåòñÿ ìíîãî âðåìåíè ïðîâîäèòü â äîðîãå. Âîçìîæíî, çíàêîìûå èëè ðîäñòâåííèêè âîâëåêóò âàñ â ðåøåíèå ñâîèõ ïðîáëåì. Ýòî õîðîøåå âðåìÿ äëÿ ó÷åáû è ðàñøèðåíèÿ êðóãà çíàêîìñòâ. Âîçìîæíû ïîåçäêè íà ïèêíèê ñ äðóçüÿìè, ãäå, êðîìå îòäûõà, âû ñìîæåòå óðåãóëèðîâàòü íåêîòîðûå ñâîè ëè÷íûå âîïðîñû. ТЕЛЕЦ Ïåðâàÿ ïîëîâèíà íåäåëè ñêëàäûâàåòñÿ áëàãîïðèÿòíî äëÿ Òåëüöîâ, ñîñðåäîòî÷åííûõ íà ðåøåíèè ìàòåðèàëüíûõ âîïðîñîâ. Íà ýòî âðåìÿ ëó÷øå âñåãî çàïëàíèðîâàòü íàèáîëåå âàæíûå äåëà, ñâÿçàííûå ñ îñíîâíîé ðàáîòîé è ïîêóïêàìè äëÿ äîìà. Ó âàñ áóäåò áîëüøîé çàïàñ ôèçè÷åñêèõ ñèë, áëàãîäàðÿ ÷åìó âû ñìîæåòå ñóùåñòâåííî ïðîäâèíóòüñÿ â äåëàõ. БЛИЗНЕЦЫ Áëèçíåöû áóäóò íàñòðîåíû íà àêòèâíóþ äåÿòåëüíîñòü è ïðîÿâëåíèå èíèöèàòèâû â ðåøåíèè ëè÷íûõ âîïðîñîâ. È âàì ìíîãîãî óäàñòñÿ äîáèòüñÿ. Ñòàðàéòåñü êîìáèíèðîâàòü íàïîðèñòîñòü ñ äèïëîìàòè÷íîñòüþ. Âîçðàñòàåò ðîëü äðóæåñêèõ êîíòàêòîâ è íîâûõ çíàêîìñòâ. РАК Ñîáûòèÿ ýòîé íåäåëè ó÷àò äåðæàòü ñåáÿ â ðóêàõ, äàæå êîãäà êòî-òî ïûòàåòñÿ óÿçâèòü âàøå ñàìîëþáèå. Íå ïîääàâàéòåñü íà íåãàòèâíûå âëèÿíèÿ, âû äîñòàòî÷íî õîðîøè è â íûíåøíåì ñâîåì ñîñòîÿíèè.  ëþáîâíîé ñôåðå ìîãóò áûòü èñïûòàíû íà ïðî÷íîñòü ÷óâñòâà ìåæäó ïàðòíåðàìè. ЛЕВ Ëüâû â ïåðâîé ïîëîâèíå íåäåëè, ñêîðåå âñåãî, áóäóò âîâëå÷åíû â ñôåðó äðóæåñêîãî îáùåíèÿ. Îñîáóþ ðîëü ïðèîáðåòàåò îáùåíèå â Èíòåðíåòå. Íàâåðíÿêà âû ñìîæåòå ïîçíàêîìèòüñÿ òàì ñ ëþäüìè, áëèçêèìè ïî äóõó. Ýòî õîðîøåå âðåìÿ äëÿ áåñêîðûñòíîé ïîìîùè, îáìåíà èäåÿìè, à òàêæå äëÿ îáó÷åíèÿ. ДЕВА Äåâàì çâåçäû ñîâåòóþò àêòèâíåå îòñòàèâàòü ñâîè èíòåðåñû, áîðîòüñÿ çà äîñòîéíîå ìåñòî ïîä ñîëíöåì. Íàïîðèñòûé è ðåøèòåëüíûé ñòèëü ïîâåäåíèÿ ïðèâåäåò ê óñïåõó â ïåðâîé ïîëîâèíå íåäåëè. Ýòî õîðîøåå âðåìÿ äëÿ èçáàâëåíèÿ îò çàñòàðåëûõ ïðèâû÷åê, ëîìêè ïðåæíèõ ïðåäñòàâëåíèé è ðåôîðìèðîâàíèÿ æèçíåííîãî óêëàäà.

ВЕСЫ Ïåðâàÿ ïîëîâèíà íåäåëè ñêëàäûâàåòñÿ áëàãîïðèÿòíî äëÿ Âåñîâ, íàõîäÿùèõñÿ â àêòèâíîì ïîèñêå ñïóòíèêà æèçíè. Âàì âäâîéíå ïîâåçåò, åñëè â ïîíåäåëüíèê èëè âòîðíèê âû îêàæåòåñü â äàëüíåé ïîåçäêå.  ýòîì ñëó÷àå âåñüìà âåëèêà âåðîÿòíîñòü ïîçíàêîìèòüñÿ ñ èíòåðåñíûì ÷åëîâåêîì. СКОРПИОН Ñêîðïèîíàì ðåêîìåíäóåòñÿ ïîìåíÿòü ðàñïîðÿäîê ñâîåãî äíÿ. Ïîñòàðàéòåñü ÷åðåäîâàòü îòäûõ è ðàáîòó.  ýòîò ïåðèîä õîðîøî èçáàâëÿòüñÿ îò âðåäíûõ ïðèâû÷åê: êóðåíèÿ èëè ÷ðåçìåðíîãî ïîòðåáëåíèÿ àëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ. Òàêæå ýòî áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ ëå÷åáíûõ, ïðîôèëàêòè÷åñêèõ è î÷èñòèòåëüíûõ ïðîöåäóð. СТРЕЛЕЦ Ñòàðàéòåñü âåñòè àêòèâíûé îáðàç æèçíè, ïîñåùàéòå óâåñåëèòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ. Íå îòêàçûâàéòåñü îò ïðèãëàøåíèé ïîãóëÿòü íà ñâàäüáå ðîäñòâåííèêîâ èëè äðóçåé. Åñëè ó âàñ åñòü ñåìüÿ è äåòè, òî îñíîâíîå âíèìàíèå çâåçäû ñîâåòóþò óäåëèòü èì. Ðåáåíîê ïðèÿòíî óäèâèò âàñ ñâîèìè òàëàíòàìè. КОЗЕРОГ Êîçåðîãàì ðåêîìåíäóåòñÿ ìíîãî è èíòåíñèâíî ðàáîòàòü â ïåðâîé ïîëîâèíå íåäåëè. Ýòî êàñàåòñÿ êàê îñíîâíîé ðàáîòû, òàê è õëîïîò ïî äîìàøíåìó õîçÿéñòâó. Âîçìîæíî, â âàøåé çàáîòå è óõîäå áóäåò íóæäàòüñÿ êòî-òî èç áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ. Íà ýòîò ïåðèîä ìîæíî çàïëàíèðîâàòü ïåðåñòàíîâêó ìåáåëè èëè ïåðåïëàíèðîâêó â êâàðòèðå. ВОДОЛЕЙ Âîäîëåè íà ýòîé íåäåëå áóäóò ñòðåìèòüñÿ ê ñâîáîäå è áåççàáîòíîìó âðåìÿïðîâîæäåíèþ. Îäíàêî âàì ïðåäñòîèò ñî÷åòàòü ýòî ñòðåìëåíèå ñ îáÿçàòåëüñòâàìè è îòâåòñòâåííîñòüþ. Îäíîé èç îñíîâíûõ òåì íåäåëè ñòàíåò ïîâñåäíåâíàÿ ðàáîòà, êîòîðóþ òðåáóåòñÿ âûïîëíÿòü âíå çàâèñèìîñòè îò æåëàíèé. РЫБЫ Ðûáàì ðåêîìåíäóåòñÿ ñîñðåäîòî÷èòü âñå ñâîå âíèìàíèå è ñèëû íà óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé. Íàèáîëåå áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ ýòîãî - ïåðâàÿ ïîëîâèíà íåäåëè. Âîçìîæíî, ó âàñ â äîìå íàêîïèëîñü ìíîãî äåë, êîòîðûå íåîáõîäèìî ïåðåäåëàòü. Ñî âñåìè áûòîâûìè çàäà÷àìè âû óñïåøíî ñïðàâèòåñü. Адреса редакції: 49000, Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56, к. 412. Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Email: visti@visti.dp.ua Відділ реклами: 31 69 76, 778 21 44, 31 69 75 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

«Â²×-ÍÀ-²׻ - ìîëîäîé, íî ñòðåìèòåëüíî íàáèðàþùèé ïîïóëÿðíîñòü äíåïðîïåòðîâñêèé êîëëåêòèâ. «Â³ñò³» ïîîáùàëèñü ñ ñîëèñòîì ãðóïïû Ñåðãååì Êëèìåíòüåâûì è óäàðíèêîì Àëåêñàíäðîì Ìàðòûíåíêî è ïîãîâîðèëè îá èõ òâîð÷åñòâå è ïëàíàõ íà áóäóùåå «НЕ СКРЫВАЕМ, ЧТО МЫ САМОУЧКИ» - Ребята, откуда такое название группы? Насколько я знаю, до этого вы несколько раз меняли его. А.М. - Да, совершенно верно. В начале наш коллектив назывался SunRoad, затем Sunrise. Но эти названия были не особо броскими и запоминающимися, мы просто затерялись среди других коллективов. Идея изменить «имя» группы в третий раз пришла после того, как мы с Сергеем во время прогулки увидели на плакате надпись «ВІЧ-НА-ВІЧ» и решили, что это нам подходит. - Вы учились где-либо петь и играть на музыкальных инструментах? Или самоучки?

«ÑÀÌÀß ÒÅÏËÀß ÏÓÁËÈÊÀ Â ÐÎÄÍÎÌ ÃÎÐÎÄÅ»

«ÂÍÀ×ÀËÅ ÍÀØ ÊÎËËÅÊÒÈ ÍÀÇÛÂÀËÑß SUNROAD» А.М. - В основном, конечно, самоучки, и мы этого не скрываем, так как в этом есть и свои плюсы (улыбается). - Кто вам пишет тексты песен? С.К. - Каждый вносит свою лепту в развитие группы и пишет тексты песен.

«БЛИЗКИ К ПОП-РОКУ» - Ребята, как бы вы охарактеризовали музыкальный стиль вашей группы? А.М. - Сложно сказать однозначно, но, скорее всего, стиль близок к поп-року с различными примесями. - «ВІЧ-НА-ВІЧ» была создана в 2001 году. Насколько сейчас вы «выросли» в плане карьеры по прошествии 10 лет. Какие планы на будущее? А.М. - Конечно же, за 10 лет многое измени-

лось, много концертов прошло в разных городах Украины, это большой опыт. В том числе выступления с известными группами. Сейчас поступают приглашения в клубы, на музыкальные фестивали. Очень хотелось бы выступить во Львове. В ближайшем будущем планируем запись нового альбома, так как материала накопилось достаточно. - А где самая теплая и гостеприимная публика? С.К. - Конечно, в родном городе.

«ИНОГДА ОТДЫХАЕМ ДРУГ ОТ ДРУГА» - Как любите отдыхать в свободное время? Как восстанавливаете силы после концертов? А.М. - После концертов мы, как правило, не отдыхаем, а устраиваем

after-party. В свободное время каждый отдыхает по-своему. В том числе - и друг от друга (улыбается). - Расскажите самый забавный случай, связанный с вашей концертной деятельностью. А.М. - У нас часто возникают проблемы с участниками группы, то перелом у кого-то, то ушиб, но все же это не мешает выступать. А самый забавный случай произошел с нашим бас-гитаристом Андреем. Мы должны были ехать с Харькова в Донецк, но концерт отменили, о чем он не знал. Мы поменяли билеты и поехали в Днепропетровск, хотя он был абсолютно уверен, что мы едем в Донецк. Представьте реакцию Андрея, когда по прибытии он увидел днепропетровский вокзал.

ÞÌÎÐ ñïðàøèâàåò òðåíåðà: - Òîì, êàêîé èç ýòèõ ìàøèí ìíå ëó÷øå âîñïîëüçîâàòüñÿ, ÷òîáû ïðèâëå÷ü åå âíèìàíèå? - ß áû ðåêîìåíäîâàë ☺ ☺ ☺ Ôèòíåñ-öåíòð. Íåìîëîäîé áàíêîìàò â õîëëå, ñýð. áàíêèð ïûòàåòñÿ ñãîíÿòü ☺ ☺ ☺ âåñ ïîä ðóêîâîäñòâîì Ïîêóðèë ñèãàðåòû Prezident, ïåðñîíàëüíîãî òðåíåðà. íî ïðåçèäåíòîì íå ñòàë.  çàë âïàðõèâàåò îáàëÂûïèë âîäêó Parlament, íî â äåííàÿ áëîíäèíêà. ïàðëàìåíòå íå çàñåäàþ. È Áàíêèð, îãëÿäûâàÿ òîëüêî êîãäà ïüþ ïèâî Kozel, äëèííûé ðÿä òðåíàæåðîâ, ÷óâñòâóþ - äåéñòâóåò… Äîâåðèå - ýòî êîãäà òåáå ãîâîðÿò: «Çíàåøü, à îí ó òåáÿ ãóëÿåò». À òû îòâå÷àåøü: «Ïóñòü ãóëÿåò… Îí òåïëî îäåò…»

ÏÎÃÎÄÀ

Банківські реквізити: ТОВ «Вісті Придніпров'я» Р/р 26000060360352 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 ЄДРПОУ 36442168

Чт 23.06

+26 +28 0С +15 +17 0С

півн.захід. 35 м/с

Пт 24.06

+29 +31 0С +19 +21 0С

півн. 2 м/с

Сб 25.06

+27 +29 0С +19 +21 0С

захід. 4 м/с

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова.Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не повер таються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При використанні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договірних умовах. ÂÏ з використанням матеріалів Òåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ, «Óêðà¿íñüêà ïðàâäà»

cmyk

Номер підписано до друку 22.06.11 Номер віддруковано у ПРАТ «Видавництво «Зоря» (вул. Журналістів, 7). Тираж 70500 прим. Замовлення № 1 0866

вести приднепровья  

вести приднепровья

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you