Page 1

KTA 33

¶EPIO¢IKH EK¢O™H TH™ A¢E§ºOTHTA™ BH™™ANIøTøN «H APETH»

XPONO™ 24Ô˜ - AP.ºY§. 143 ™YNTA™™ETAI A¶O E¶ITPO¶H °PAºEIA: MAPNH 38 T.K. 104 32 A£HNA - TH§./FAX: 210 5234602

°IOPTAZEI O AH-NIKO§A™

Kˆ‰. 2866

™∂¶∆∂ªµƒπ√™-√∫∆øµƒπ√™ 2011

ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ∞Ë-¡ÈÎfiÏ·

H A¢E§ºOTHTA ∏ µ∏™™∞¡∏ ∞¡∆π™∆∂∫∂∆∞π Î·È ı· ÂÈ˙‹ÛÂÈ ™TH BH™™ANH ™·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì fiÏÔ˘˜ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· fiˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ ¤ÙÛÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ı· ÂÈÛÎÂÊı› ÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì·˜ ÁÈ· Ó· ÂÔÚÙ¿ÛÂÈ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Û˘Á¯ˆÚÈ·ÓÔ‡˜ Ì·˜ ÙËÓ ÂÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË Ù˘ µ‹ÛÛ·Ó˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜ Ì·˜, ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. ∂ÙÛÈ ÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì·˜, ¤ÛÙˆ Î·È ÁÈ· ¤ÓÙ Ë̤Ú˜, ı· ˙‹ÛÂÈ ÛÙÈÁ̤˜ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ Ì ÙÔÓ ∞Ë ¡ÈÎfiÏ· Ì·˜ ηٿÌÂÛÙÔ, Ù· ηÊÂÓ›· ÁÂÌ¿Ù· Î·È ÛÙ· ÛÔοÎÈ· Ì·˜ ÔÏÏ¿ Û›ÙÈ· Ù· Ù˙¿ÎÈ· ÙÔ˘˜ ı·

ηÓ›ÛÔ˘Ó. ∂›Ó·È ÏÔÈfiÓ Â˘Î·ÈÚ›· Î·È ÁÈ· οÔÈÔ˘˜ ‰˘ÛÙ·ÎÙÈÎÔ‡˜ Ó· ¤ÏıÔ˘Ó Ì·˙› Ì·˜. ∆Ô Ô‡ÏÌ·Ó Ù˘ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 8.30 ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ 2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜, ÙË «ª¿Ó·» ‰ËÏ·‰‹, ª¿ÚÓË 38 Î·È ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ∆Ú›Ù˘ 6 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ∆Ô Ù·Í›‰È ı· Â›Ó·È ¿ÓÂÙÔ Ì ÙȘ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Ô Î·ÈÚfi˜, fiˆ˜ ÚԂϤÂÈ Ë ∂ªÀ, ı· Â›Ó·È Î·Ïfi˜. ∂Í’ ¿ÏÏÔ˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Ù·Ï·ÈˆÚËı‹Î·Ì ËÁ·›ÓÔÓÙ·˜ ‹ ÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ·ÊÔ‡ ÙÔ Ô‡ÏÌ·Ó Â›Ó·È ¿ÚÈÛÙ˘ ηٿÛÙ·Û˘ Î·È ¤ÙÛÈ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹. ∏ ÙÈÌ‹ Ô˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Â›Ó·È 60 E˘ÚÒ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Û˘ÓÔÏÈο ¯ˆÚ›˜ ηÌÈ¿ ¿ÏÏË ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË. √ •ÂÓÒÓ·˜ Â›Ó·È Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È fiÔÈÔ˜ ÂÈı˘Ì› Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÌÔÚ› Ó· ÙËÏÂʈӋÛÂÈ ·’ ¢ı›·˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 26570 71208. °È· ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ı¤ÛÂˆÓ ÛÙÔ Ô‡ÏÌ·Ó ÌÔÚ›Ù ӷ ÙËÏÂʈÓ›Ù ÛÙËÓ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· 210 523460, 210 8069823 ‹ ÛÙ· ÎÈÓËÙ¿: 6976208071, 6932795580, 6973657800. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ˆÚ·›· ÁÈ ·˘Ùfi Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ. ∞Ó·¯ˆÚԇ̠ÏÔÈfiÓ ÛÙȘ 2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ Úˆ› Ë̤ڷ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÒÚ· 8.30 .Ì. ·fi ÙË «ª¿Ó·», ª¿ÚÓË 38 Ï·Ù›· µ¿ıË Î·È ı· ›̷ÛÙÂ Â‰Ò ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙËÓ ∆Ú›ÙË ÙÔ ‚Ú¿‰˘ 6 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 21.30 Ì.Ì. Ì ÙȘ ¢ÏÔÁ›Â˜ ÙÔ˘ ∞Ë ¡ÈÎfiÏ· Ì·˜. OÈ ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È Ì Úηٷ‚ÔÏ‹. ™·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì fiÏÔ˘˜.

™∆√ ª√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏ ª∂ ∆∏¡ ∞¢∂§º√∆∏∆∞ ∏¡ ∫˘Úȷ΋ 11 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011, ı· ÂÈÛÎÂÊıԇ̠ÙÔ ∆ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË. ∆Ô ªÔ˘ÛÂ›Ô ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÔÈΛ· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ŒÏÏËÓ· Ô˘ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙË ıËÛ·˘ÚÔ‡˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ. ∆Ô ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ÁˆÓ›· Ù˘ §ÂˆÊfiÚÔ˘ µ·ÛÈÏ›ÛÛ˘ ™ÔÊ›·˜ Î·È Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫Ô˘Ì¿ÚË Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘. ∏ ÒÚ· Ô˘ ı’ ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ÍÂÓ¿ÁËÛË ·fi ÙË ‰È΋ Ì·˜ ηٷÏËÎÙÈ΋ ºÈÏfiÏÔÁÔ - •ÂÓ·Áfi ∂ÈÚ‹ÓË °È·ÓÓ¤, Ô˘ ¿ÓÙ· Ì·˜ Û˘ÁÎÈÓ› Ì ÙËÓ Â˘Ú˘Ì¿ıÂÈ¿ Ù˘, Â›Ó·È Ë 11Ë ÚˆÈÓ‹. ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÍÂÓ¿ÁËÛ˘ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 2 ÒÚ˜. ∆Ô ªÔ˘ÛÂ›Ô ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ˆÚ·›· ηÊÂÙ¤ÚÈ·. ŸÏÔÈ, ÏÔÈfiÓ ÛÙȘ11 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011 Î·È ÒÚ· 11 ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ªÂÓ¿ÎË.

ÈÛÙÔÚÈ΋ Ì·˜ µ‹ÛÛ·ÓË, ÙÔ ıÚ˘ÏÈÎfi Ì·˜ ¯ˆÚÈfi, ÙÔ ‚ϤÔ˘Ì ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ó· Êı›ÓÂÈ. ¡¤ÔÈ Î·ÈÚÔ›, Ó¤· ‹-

H

µÏ¤Ô˘Ì ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÌÈ· ·ÓËÛ˘¯›·. £· ÂÈ˙‹ÛÔ˘ÌÂ Û·Ó ¯ˆÚÈfi; £· ÂÈ˙‹ÛÔ˘ÌÂ Û·Ó ∂·Ú¯›·; £· ÂÈ˙‹-

Ú¿ÍÂȘ Î·È ÙȘ ·Ú·Ï›„ÂȘ ÙÔ˘˜ fi,ÙÈ ÔÈ ÌÈÎÚ¤˜ ÎÔÈӈӛ˜, ÔÈ ˘ÁÈ›˜ ·˘Ù¤˜ ÎÔÈӈӛ˜, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì·˜.

ıË, ¿ÏÏÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ¿ÏϘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙˆÓ ¤ÊÂÚ·Ó Î·È ÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì·˜ Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô.

ÛÂÈ Ë ‡·ÈıÚÔ˜; ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÔÈ ·ÓÂÁΤʷÏÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹Ù˜ Ì·˜ ηٿÚÁËÛ·Ó Ì ÙȘ

¶ÚÒÙ· ÔÈ ‰ËÌfiÛȘ ÀËÚÂۛ˜ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ÛÙ· ÎÂÊ·ÏÔ¯ÒÚÈ· (™˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙË ÛÂÏ›‰· 4)



28 O∫∆øµƒπ√À 1940

∆Ô ¯ˆÚÈfi Ì·˜ ÁÈfiÚÙ·Û ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ

 ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi ÙÚfiÔ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì·˜ Ô ÂÔÚÙ·ÛÌfi˜ Ù˘ EıÓÈ΋˜ ÂÂÙ›Ԣ Ù˘ 28˘ OÎÙˆ‚Ú›Ô˘

M

1940. ™ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Ì·˜ „¿ÏË ‰ÔÍÔÏÔÁ›· ·fi ÙÔÓ ·Ó¿ÍÈÔ ÈÂÚ¤· Ì·˜ ·Ù¤Ú· £ÂÔÊ¿ÓË K·ÙÛÔ‡ÎË. TÔÓ ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi ÂÎÊÒÓËÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘

¶ˆÁˆÓ‹ÛȘ Á˘Ó·›Î˜ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ˘ÚÔÌ·¯Èο. (¢È¿ÛËÌÔ˜ ›Ó·Î·˜ ÙÔ˘ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú¿ÎË)

ÙÔÈ΋˜ Ì·˜ KÔÈÓfiÙËÙ·˜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™ÔÊ. NÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÛÙÔ HÚÒÔ ¶ÂÛfiÓÙˆÓ ÂÈÌÓËÌfiÛ˘ÓË ‰¤ËÛË ˘¤Ú ÙˆÓ „˘¯ÒÓ ÙˆÓ ËÚˆ˚ÎÒ˜ ÂÛfiÓÙˆÓ. I‰È·›ÙÂÚË Â›Ó·È Ë Û˘ÁΛÓËÛË Û fiÏÔ˘˜ ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ BËÛÛ·ÓÈÒÙ˜, ·ÊÔ‡ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì·˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÂΛÓË ¤ÁÈÓ ÌÈ· ÊÔÓÈÎfiÙ·ÙË Ì¿¯Ë, Ô˘ ¤ÂÛ·Ó Û’ ·˘Ù‹Ó Ô ¢ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ ∆¿ÁÌ·ÙÔ˜ ¢ÂÏ‚ÈӷΛԢ ËÚˆ˚Îfi˜ ∆·Á̷ٿگ˘ ∆˙·ÓÓ‹˜ ∞Ï‚È˙¿ÙÔ˜, Ì·˙› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ 18 ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Î·È (™˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙË Û.5)

«∏ µ∏™™∞¡∏» ™À¡∂Ãπ∑∂π ¶∞ƒ∞ ∆∏¡ ∫ƒπ™∏ ηٿÚÁËÛË Ù˘ ˆ˜ ÙÒÚ· ·Ú¯fiÌÂÓ˘ ¤ÎÙˆÛ˘ ÛÙ· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο Ù¤ÏË ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ, Ô˘ ÂΉ›‰ÔÓÙ·È ·fi ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ۯ‰fiÓ Ó· ÙÂÙÚ·Ï·ÛÈ·ÛıÔ‡Ó,

Ï‹ÙÙÔ˘Ó ı·Ó¿ÛÈÌ· Î·È ÙË ‰È΋ Ì·˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·. °È·˘Ùfi ›̷ÛÙ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· οÓÔ˘Ì οÔȘ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙË ‰È·Î›ÓËÛ‹ Ù˘. √È Û˘Á¯ˆÚÈ·ÓÔ› Ì·˜ ÏÔÈfiÓ ÛÙË µ‹ÛÛ·ÓË Î·È Ù· ¿ÏÏ· ÊÈÏÈο ¯ˆÚÈ¿ ı· ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ¤ÓÙ˘fi Ì·˜ ·fi ÙÔ Î·ÊÂÓ›Ô

ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì·˜ ‹ ÙÔ ·ÓÙÔˆÏÂ›Ô ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ °È¿ÓÓË ¡ÈÎÔÏÔ‡. ∑ËÙ¿Ì ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛ‹ Û·˜. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì Û ›ÛÌ· ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ. ∏ ·Á¿Ë Û·˜ ÁÈ· ÙË µ‹ÛÛ·ÓË Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ‰‡Ó·ÌË Î·È ı¿ÚÚÔ˜.

H EºHMEPI¢A MA™ ™TO ¢IA¢IKTYO: http://vissaniareti.blogspot.com. ñ e-mail: vissaniareti@gmail.com


H BH™™ANH

™E§I¢A 2 ?O2@@@@@@@6K O2@@@6K? /KgO2@@@@@@@@@@@@@@6K W2@@@@@@@6X? V4@@@@@@@@@0M?gI4@@@@@6K? 7@(Me?I4@)X I'@@@@(M I4@@@6K? ?J@(Y?f?I')X? ?V'@@@Y? ?I4@@@6K ?7@Hf'@@?N@1? V4@@@6K? ?I4@@@6K ?@@?fV4@??3@? ?@@@@@6Ke?O2@@@6KhI4@@6K ?@@?h?V'@6Kh?O2@@@6K?O26K? ?/K?g?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hI4@@@@6K ?@@?heV@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? ?V4@@@@@@@@@@@@@0Mf?@@@@0M?eI4@?heI4@@@@@@6K ?@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@(MeI'@@?I'@@@@@6Khg ?I4@@@@@@0M?f?'@@@@0M I4@@@@6X ?3@L @@H?e?N@@eN@@@@@@@@@@6K?h ?I4@X?h?V'@@? I4@)X? ?N@1f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g@@e?@@@@@@@@@@@@@@6K?f ?S@6K?hV4@@@@6KfO2@6K? I')X @@g?@@@@@@@@@@@@@@@@5g@@e?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?&@@@@@@@6K?fI4@@@@@@@@@@@@@@ ?V')X? @@gJ@(Mhe?@@Hf?J@5e?N@@ ?I'@@@@@@6K?g?@@@@@0M?I4@ N@1? @@g7@H?he?@@?f?7@Hf@@ V'@??I4@@@?'@@@@@@0M ?3@L @@g@@hfJ@5?f?@@?f3@L? ?V'@6X?I4@?V'@@X ?N@1 @@g@@hf7@H?f?@@?fN@1? V4@)K?fV4@)K? @@ @@g@@hf@@g?@@?f?@@? ?S@6K?fI'@@@6K?e?O2@@6K? @@ @@f?J@5he?J@5g?@@?f?3@L ?&@@@@@@@6KS@@@@@@@@@@@@@@@@ @@ ?J@5f?7@Hhe?7@Hg?3@Lf?N@1 ?I'@@@@@@@8?e@@@@@0M??I4@ @@@@@@6K ?7@Hf?@@?he?@@?g?N@1g@@ V'@??I4@?'@@@(M? O2@@6Kf?J@@@@@@@@@6K? ?@@?f?@@?heJ@5?h@@g3@L?hg ?V4@6Ke?V4@@Yhf?O2@@@@@@@@?e?7@?fI4@@@6X?hfJ@5?f?@@?he7@H?h3@L?fN@1?hg ?I'@@6K?e@@@@@@@6K?eO2@@@@0Me@@5?e?@@?g?I4@)Xhf7@H?f?@@?he@@heN@1?f?@@?hg V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?f@(Y?e?@@?h?I')K?h?J@5gJ@5?h?J@5h@@?@@?f?3@Lhg ?I4@@@@@0MfI4@@0Mf?O2@(Yf?@@?heV'@6K?gO&(Yg7@H?h?7@Hh@@?@@?f?N@1hg ?O2@@@@0Y?f?3@Lhe?V4@@6K?eO2@(Y?g@5he?@@?h@@?3@Lg@@hg O2@@@@@0M?g?N@1hf?I4@@@@@@@0Yg?J@HheJ@5?h@@?V'1g3@L?hf /Khf?O2@@@@0M?hf3@L?hf?I4@@@0MhW&5?he7@H?h@@eV'gN@1?hf V4@@@@@@@@@@@@@@@@0M V')K ?W&(Y?he@@he3@L?h?@@?hf I'@??I4@@@@@@0M? ?V'@6X W&(Yhe?J@5heN@1?h?3@Lhf ?V'@6K V4@) ?O&(Y?he?7@Hhe?@@?h?N@1hf V4@@6Ke?O2@(? ?O2@(Yhf?@@?he?@@?he@@hf ?@@@@@@@@0Y? ?O2@@0Y?f?W2@@6X?J@5?he?3@Lhe3@L?he ?W2@@@6Kf?O2@@@@@@@@0M? O2@@@@@0M?gO&@@@@)?&@H?he?V'1heN@)Khe ?7@@@@@@@@@@@@@@0M ?@6X O2@@@@@@@@@@@0M?fW2@@@@e?I'@@@ V'he?@@@@@@6X?f ?@@?eI4@@@@@0M? ?N@1 ?O2@@@@@@@@@0Mhe7@@@@5e@?N@@5 ?3@@@@@@1?f /KhfO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K ?J@@L?he?O2@@@0M 3X?@@Hf?@@H ?N@@e?@@?f V4@6K?eO2@@@@0M I4@@@@6Kg?O2@@@@@@@@@hO&@@)Kh?O2@@0M? V/?@@??@e?@@? @@e?@@?f ?I4@@@@0M? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@gO2@@0?'@@6K?eO2@@@0M? ?@@?fJ@5?h?W&?f)Xhe@@eJ@5?f ?/K? ?@eI4@@@@@@@0M?he?O2@@@0MeV4@@@@@@@@@0M? ?3@Lf7@H?h?7@?f@1he@@?W&@H?f ?V46K?gO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? ?O2@@@@@0Mg?I4@@@0M ?N@)X?e@@heJ@5?f3@L?h@@W&@5g ?I4@@@@@@@0M ?I4@@@6Kf?O2@@@@@@@@@@@@0M? 3@)Ke@@he7@H?fN@1?g?J@@@@0Yg ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? V4@@@@@@h?J@5g?3@Lg?7@@0Mh I4@@@@@0M? I4@@@@hW&(Yg?N@1gJ@(Mhe ?I'@h&0Y?O2@@@6KC@@L?e?O&(Y?he V'@6K?gO2@@@@@@@@Y@)K?O2@(Yhf ?V4@@@@@@@@@@@0Me?I4@@@@@@@@0Y?hf ?I4@@@@@@@0Mg?I4@@@@0M?hg

°∂¡¡∏™EI™

– H ∂ϤÓË ∂Í¿Ú¯Ô˘ - ∆¤ÚË, ÎfiÚË Ù˘ ª·ÚÈ¿Ó·˜ ∑·Úο‰· - ∂Í¿Ú¯Ô˘, ¤ÊÂÚ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ¤Ó· ¯·ÚÈو̤ÓÔ Î·È ˘ÁȤÛÙ·ÙÔ ·ÁÔÚ¿ÎÈ. H A‰ÂÏÊfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ Â˘Ù˘¯Â›˜ ÁÔÓ›˜ ∂ϤÓË Î·È °È¿ÓÓË, fiˆ˜ Î·È ÛÙË ÁÈ·ÁÈ¿ ª·ÚÈ¿Ó· Î·È ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ Á·ÌÚÔ‡ ·Ô‡ Î·È ÁÈ·ÁÈ¿, ‡¯ÂÙ·È Ó· ÙÔ˘˜ ˙‹ÛÂÈ Î·È Ó· ÙÔÓ Î·Ì·ÚÒÛÔ˘Ó Î·È Á·ÌÚfi. – H ∂˘Ù˘¯›· £ÂÔ‰ˆÚ·Î¿ÙÔ˘ - °È·ÓÓÈοÎË, ÎfiÚË Ù˘ ∞ÁÁÂÏÈ΋˜ ¶·· - £ÂÔ‰ˆÚ·Î¿ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ §Â˘Ù¤ÚË £ÂÔ‰ˆÚ·Î¿ÙÔ˘, ·¤ÎÙËÛ ÛÙË ƒfi‰Ô ¤Ó· ¯·ÚÈو̤ÓÔ Î·È ˘ÁȤÛÙ·ÙÔ ·ÁÔÚ¿ÎÈ. H A‰ÂÏÊfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ Â˘Ù˘¯Â›˜ ÁÔÓ›˜, fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·Ô‡‰Â˜ Î·È ÁÈ·ÁÈ¿‰Â˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ÚÔÁÈ·ÁÈ¿ ∫·Ù›Ó· ¶·¿, ‡¯ÂÙ·È Ó· ÙÔ˘˜ ˙‹ÛÂÈ Î·È Ó· ÙÔÓ Î·Ì·ÚÒÛÔ˘Ó Î·È Á·ÌÚfi. – H ∞˘Á‹ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ¶·ÓÙ·˙‹, ÎfiÚË ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ÙÔ Á¤ÓÔ˜ £. ™Ù¿ıË Î·È ÂÁÁÔÓÈ¿ Ù˘ √˘Ú·Ó›·˜ ™Ù¿ıË - ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ¤ÊÂÚ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ¤Ó· ¯·ÚÈو̤ÓÔ Î·È ˘ÁȤÛÙ·ÙÔ ·ÁÔÚ¿ÎÈ. H A‰ÂÏÊfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ Â˘Ù˘¯Â›˜ ÁÔÓ›˜ ∞˘Á‹ Î·È °ÂÚ¿ÛÈÌÔ, fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·Ô‡‰Â˜ Î·È ÁÈ·ÁÈ¿‰Â˜, ‡¯ÂÙ·È Ó· ÙÔ˘˜ ˙‹ÛÂÈ Î·È Ó· ÙÔÓ Î·Ì·ÚÒÛÔ˘Ó Î·È Á·ÌÚfi.

BA¶TI™EI™ – ™ÙËÓ ∞Á›· ™Î¤Ë ¶·¿ÁÔ˘, Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ Î·È Ë ∂˘Ù˘¯›· ¶·ÙÛÔ‡Ú· ‚¿ÙÈÛ·Ó ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·È‰› ÙÔ˘˜, ÙË ¯·ÚÈو̤ÓË ÎÔÚԇϷ ÙÔ˘˜. √ ¡ÔÓfi˜ ¤‰ˆÛ ÛÙË ÓÂÔÊÒÙÈÛÙË Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ °È·ÁÈ¿‰ˆÓ ∞Ó·ÛÙ·Û›· ∂ϤÓË. H A‰ÂÏÊfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ Â˘Ù˘¯Â›˜ ÁÔÓ›˜ ∂˘Ù˘¯›· Î·È ∞Ó‰Ú¤·, ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ ÁÈ·ÁÈ¿‰Â˜ ™Ô‡Ï· Î·È ∂ϤÓË Î·È ÙÔÓ ·Ô‡ ¢ËÌ‹ÙÚË Â‡¯ÂÙ·È Ó· ÙÔ˘˜ ˙‹ÛÂÈ Î·È Ó· ÙËÓ Î·Ì·ÚÒÛÔ˘Ó Î·È Ó˘ÊԇϷ. – ™ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Ù˘ ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ¶·ÏÏ‹Ó˘, Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ °Î›Ó˘ Î·È Ë ÃÚÈÛÙ›Ó· °Î·Ù˙È¿ÛÙÚ· - °Î›ÓË ÎfiÚË ÙÔ˘ µ·Û›ÏË °Î·Ù˙È¿ÛÙÚ·, ‚¿ÙÈÛ·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ·È‰› ÙÔ˘˜. √ ¡ÔÓfi˜ ¤‰ˆÛ ÛÙÔ ÓÂÔÊÒÙÈÛÙÔ ÙÔ fiÓÔÌ· ¢ËÌ‹ÙÚ˘. H A‰ÂÏÊfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ Â˘Ù˘¯Â›˜ ÁÔÓ›˜ ÃÚÈÛÙ›Ó· Î·È ™Ù¤Ê·ÓÔ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ ÁÈ·ÁÈ¿‰Â˜ Î·È ·Ô‡‰Â˜ ‡¯ÂÙ·È Ó· ÙÔ˘˜ ˙‹ÛÂÈ Î·È Ó· ÙÔÓ Î·Ì·ÚÒÛÔ˘Ó Î·È Á·ÌÚfi. – √ ÕÁÁÂÏÔ˜ ¶Ú·ÛÛ¿˜ Î·È Ë ∂˘·ÁÁÂÏ›· ¡ÈÎÔÏÔ‡ - ¶Ú·ÛÛ¿ ‚¿ÙÈÛ·Ó ÙÔ ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ ÙÔ˘˜. √ ¡ÔÓfi˜ ¤‰ˆÛ ÛÙË ÓÂÔÊÒÙÈÛÙË ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÁÈ·ÁÈ¿˜ ŸÏÁ·. H A‰ÂÏÊfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ Â˘Ù˘¯Â›˜ ÁÔÓ›˜ ÕÁÁÂÏÔ Î·È ∂˘·ÁÁÂÏ›·, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·Ô‡‰Â˜ Î·È ÁÈ·ÁÈ¿‰Â˜ ‡¯ÂÙ·È Ó· ÙËÓ Î·Ì·ÚÒÛÔ˘Ó Î·È Ó˘ÊԇϷ.

♥♥

°AMOI

– ™ÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ °Ï˘Ê¿‰·˜, Ô Û˘Á¯ˆÚÈ·Ófi˜ Ì·˜ ¡›ÎÔ˜ ∫Ô‡ÚÂÓÙ·˜, ÁÈfi˜ ÙÔ˘ ·Í¤¯·ÛÙÔ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˘ ∫Ô‡ÚÂÓÙ· Î·È Ù˘ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ (§›ÙÛ·˜) ª·˘ÚÔÌ¿ÙË ∫Ô‡ÚÂÓÙ·, Û˘Ófi‰Â„ ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ ŒÊË Ó˘ÊԇϷ. ∆˘¯ÂÚfi˜ Á·ÌÚfi˜ Ô ÕÁÁÂÏÔ˜ ¶··‰¿ÙÔ˜. ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ Ï‹ıÔ˜ Û˘ÁÁÂÓÒÓ Î·È Ê›ÏˆÓ Î·Ì¿ÚˆÛ ÙÔ Ó·ÓÈÎfi ˙¢Á¿ÚÈ Î·È ÙÔ˘ ¢¯‹ıËΠ«Î¿ıÂ Â˘Ù˘¯›·». ªÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ ÙÂÏÂÙ‹˜ ÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ ·ÚÂοıÈÛ·Ó Û ÌÈ· Ôχ ˆÚ·›· ‰ÂÍ›ˆÛË. ∏ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· ÛÙÔ Ù·ÈÚÈ·-

ÛÙfi ˙¢Á¿ÚÈ Ù˘ ŒÊ˘ Î·È ÙÔ˘ ÕÁÁÂÏÔ˘, ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ πˆ¿ÓÓË Î·È ∫˘Úȷ΋ ¶··‰¿ÙÔ˘ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜ ª·Ú›· Î·È ¡›ÎÔ ∫Ô‡ÚÂÓÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙË ÁÈ·ÁÈ¿ §›ÙÛ· ‡¯ÂÙ·È Ó· ÙÔ˘˜ ˙‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ‚ϤÔ˘Ó Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˘˜. – ™ÙËÓ ∞Á›· ™Î¤Ë ¶·¿ÁÔ˘ Ô ∫ÒÛÙ·˜ Î·È Ë ∫·›ÙË ™ÙÔ‡Ë Û˘Ófi‰Â„·Ó ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘˜ ∞ÏÂÍ›· Ó˘ÊԇϷ. ∆˘¯ÂÚfi˜ Á·ÌÚfi˜ Ô ¡›ÎÔ˜ ∂χıÂÚ·˜. ™ÙËÓ ˆÚ·›· ÛÙÔÏÈṲ̂ÓË ÂÎÎÏËÛ›· ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ï‹ıÔ˜ Û˘ÁÁÂÓÒÓ Î·È Ê›ÏˆÓ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÙˆÓ ÓÂÔÓ‡ÌʈÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ê›ÏˆÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ÙÔ˘˜ η̿ڈÛÂ Î·È ÙÔ˘˜ ¢¯‹ıËΠ«‚›ÔÓ ·ÓıfiÛ·ÚÙÔÓ». ∆Ô Ù·ÈÚÈ·ÛÙfi Ó·ÓÈÎfi ˙¢Á¿ÚÈ ¤Ï·Ì ·fi ÔÌÔÚÊÈ¿ Î·È ÁÂÌ¿ÙÔ Â˘Ù˘¯›· ‰¤¯ÂÙÔ Ù· Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· Î·È ÙȘ ¢¯¤˜ ÙˆÓ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ӈÓ. ªÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ ÙÔ˘ ª˘ÛÙËÚfi˘, ÔÈ ÁÔÓ›˜ Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ‰ÂÍÈÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ ˆÚ·›· ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ «Royal Fare» ÙÔ˘˜ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ú·Î¿ıËÛ·Ó Û ¤Ó· Ôχ ÏÔ‡ÛÈÔ ÙÚ·¤˙È. √È ÁÔÓ›˜ Ù˘ Ó‡Ê˘ ›¯·Ó ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, Ó· ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÙÚ·¤˙È Î·È Ì ˆÚ·›· „Ë̤ӷ ·ÚÓÈ¿ µ‹ÛÛ·Ó˘, Ô˘ Ù· ÚÔÌ‹ı¢ÛÂ, fiˆ˜ ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ, Ô ÎÔ˘Ì¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· Î·È Ù˘ ∫·›Ù˘ Û˘Á¯ˆÚÈ·Ófi˜ Ì·˜ ¡›ÎÔ˜ ºÔ‡Î˘. √ ¯ÔÚfi˜ Î·È ÙÔ ÁϤÓÙÈ ÎÚ¿ÙËÛ ̤¯ÚÈ Úˆ›·˜ Î·È Ë ¶ˆÁˆÓ‹ÛÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ›¯Â Î·È ·˘Ù‹ ΢ڛ·Ú¯Ë ı¤ÛË. ™ÙÔ Ù·ÈÚÈ·ÛÙfi ˙¢Á¿ÚÈ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ Î·È Ù˘ ∞ÏÂÍ›·˜, ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ ∫ÒÛÙ· Î·È ∫·›Ù˘ ™ÙÔ‡Ë, £Âfi‰ˆÚÔ Î·È µ·ÛÈÏÈ΋ ∂χıÂÚ·, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔÓ ·Ô‡ ™Ù·‡ÚÔ ™ÙÔ‡Ë Î·È ÛÙȘ ÁÈ·ÁÈ·‰Â˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙË ÁÈ·ÁÈ¿ ∆·Û›· ∫·Ì¿ÏÈÔ˘ ¢¯fiÌÂı· Ó· ÙÔ˘˜ ˙‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ‚ϤÔ˘Ó ¿ÓÙ· Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˘˜.

™∂¶∆∂ªµƒπ√™ - √∫∆øµƒπ√™ 2011 οÁ·ıË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘, Ù· ·‰¤ÏÊÈ· ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ù· ÈÔ ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· Î·È Â‡¯ÂÙ·È Ë ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ Ó· Â›Ó·È ·ÒÓ›·. K·Ïfi Ù·Í›‰È ·Í¤¯·ÛÙ £ˆÌ¿.

KOINøNIKA

£ANATOI

ñ ¶¤ı·Ó ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋ Ô Û˘Á¯ˆÚÈ·Ófi˜ Ì·˜ Î·È ÊÏÔÁÂÚfi˜ µËÛÛ·ÓÈÒÙ˘ ª·ÓÒÏ˘ ∫·Ú·Ó›Î·˜, ÁÈfi˜ ÙÔ˘ ·Í¤¯·ÛÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙ›‰Ë Î·È ∞Á·ı‹˜ ∫·Ú·Ó›Î·. √ ÂÎÏÈÒÓ ˙Ô‡Û Ì ÙË µËÛÛ·ÓÈÒÙÈÛ· Û˘˙˘Áfi ÙÔ˘ ∂ϤÓË Ã·˝ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋. ∂Λ ÌÂÁ¿ÏˆÛ·Ó Ù· ·È‰È¿ÙÔ˘˜ Î·È ¤˙ËÛ·Ó ÌÈ· ‹ÚÂÌË Î·È Î·Ï‹ ˙ˆ‹. ◊Ù·Ó ¿ÓÙ· ÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙË µ‹ÛÛ·Ó‹ Ì·˜ Î·È Ì¿ı·ÈÓ ¿ÓÙ· Ù· Ó¤· Ì·˜ ·fi ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ì·˜. ÙÔÓ ÁÓˆÚ›Û·Ì ÛÙË µ‹ÛÛ·ÓË Î·È ÂÎÙÈÌ‹Û·Ì ÙÔ ‹ıÔ˜ ÙÔ˘ Î·È ÙË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ηÙÔÈΛ· ÙÔÓ Û˘Ófi‰Â˘Û·Ó Û˘ÁÁÂÓ›˜, Ê›ÏÔÈ Î·È fiÏ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ·ÚÔÈΛ·˜. ™ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ ∂ϤÓË, ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘ Ë ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ù· ÈÔ ÂÈÏÈÎÈÓ‹ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· Î·È Â‡¯ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÂÏ·ÊÚ‡ ÙÔ ¯ÒÌ· Ù˘ ∞ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ Á˘ Ô˘ ÙÔÓ ÛÎÂ¿˙ÂÈ. ∞Ȉӛ· Ë ÌÓ‹ÌË ÛÔ˘ ·Á·ËÙ¤ ª·ÓÒÏË. ñ ¶¤ı·Ó ÛÙËÓ Aı‹Ó· Ï‹Ú˘ ËÌÂÚÒÓ (106 ÂÙÒÓ) Ë ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ª·ÌÔ‡ÚË ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ª·˘Ú›ÎÈÔ˘ (ª·˘ÚÈ¿). ∏ ·Í¤¯·ÛÙË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ‹Ù·Ó ÌÈ· ·fi ÙȘ ·ÏȤ˜ µËÛÛ·ÓÈÒÙÈÛ˜, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÏ˘ÌÂÏÔ‡˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙˆÓ ª·˘ÚÈΛˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ¢ˆÚËÙ¤˜ Ù˘ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· Î·È ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· ÔÓfiÌ·Ù·, Ì·˙› Ì ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ı· ÌÓËÌÔÓ‡ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙÔ ÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ªÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÙˆÓ Â˘ÂÚÁÂÙÒÓ

Î·È ¢ˆÚËÙÒÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì·˜. ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ª·˘Ú›ÎÈÔ˘, fiˆ˜ fiÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, Â›Ó·È ·Ì¿Ï·È· µËÛÛ·ÓÈÒÙÈÎË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, Ë ÔÔ›· ‰ڷÛÙËÚÈÔÔÈ›ÙÔ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ Î·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ¤‚Á·Ï ÂÈÊ·Ó›˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜. √ ¯·Ìfi˜ Ù˘ χËÛ ÙË µËÛÛ·ÓÈÒÙÈÎË ·ÚÔÈΛ· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ∆· ·È‰È¿ Ù˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ Î·È °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ ÙËÓ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÔÓ ∞ÛÙ·Îfi ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·˜ fiÔ˘ Î·È ÂÙ¿ÊË. ∏ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÛÙ· ·È‰È¿ Ù˘ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Ù˘ Ù· ÈÔ ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ Û˘ÏÏ˘ËÙËÚÈ· Î·È Â‡¯ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÂÏ·ÊÚ‡ ÙÔ ¯ÒÌ· Ù˘ ∞ηÚÓ·ÓÈ΋˜ Á˘ Ô˘ ÙË ÛÎÂ¿˙ÂÈ. ñ ¶¤ı·Ó ÛÙËÓ Aı‹Ó· Ë ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ∑ÂÚ‚Ô˘‰¿ÎË ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫fiÓÙË. ∏ ·Í¤¯·ÛÙË ∫·Ù›Ó· ‹Ù·Ó ÎfiÚË ÙÔ˘ ·Â›ÌÓËÛÙÔ˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ∫fiÓÙË, ÁfiÓÔ˜ ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ µËÛÛ·ÓÈÒÙÈ΢ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙˆÓ ∫fiÓÙˉˆÓ, ÙˆÓ ∂˘ÂÚÁÂÙÒÓ Ù˘ µ‹ÛÛ·Ó˘. ◊Ù·Ó ÌÈ· ηϋ Î·È ÛÙÔÚÁÈ΋ Ì¿Ó·, Ë ÔÔ›· ¯‹Ú„ ÓÂÒÙ·ÙË Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÙËÓ ÎfiÚË Ù˘ ∂ÌÌ·ÓÔ˘¤Ï· Ì ¿Ú· ÔÏϤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜, ·ÊÔ‡ Ô Û‡˙˘Áfi˜ Ù˘ ¤ÂÛ ËÚˆ˚ο ˘¤Ú ·ÙÚ›‰Ô˜ Û·Ó ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡. ∂˘Ù‡¯ËÛ fï˜ Ó· ‰ÂÈ ÙËÓ ÎfiÚË Ù˘ π·ÙÚfi Î·È ¯¿ÚËΠÔÏÏ¿ ÂÁÁfiÓÈ·. ∏ ÎfiÚË Ù˘ Î·È Ô Á·ÌÚfi˜ Ù˘ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Ù˘ ÙËÓ ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì·˜ Î·È ÂΛ ÛÙÔÓ ∞Ë-¡ÈÎfiÏ· Ì·˜ „¿ÏË Ë ÓÂÎÚÒÛÈÌË ·ÎÔÏÔ˘ı›·. ∏ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Û˘Á¯ˆÚÈ·ÓÔ‡˜ Ì·˜, ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ÎfiÚË Ù˘ ∂ÌÌ·ÓÔ˘¤Ï· ∑ÂÚ‚Ô˘‰¿ÎË - µ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë, ÙÔ Á·ÌÚfi Ù˘, Ù· ÂÁÁfiÓÈ· Ù˘, ÛÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi Ù˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË Î·È ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Ù˘, Ù· ÈÔ ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ·. ∞˜ Â›Ó·È Ë ÌÓ‹ÌË Ù˘ ·ÈˆÓ›·. ñ ¶¤ı·Ó ÛÙË µ‹ÛÛ·ÓË Ô £ˆÌ¿˜ ºÔ‡Î˘. √ ·Í¤¯·ÛÙÔ˜ £ˆÌ¿˜ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ηÏfi˜, ÂÚÁ·ÙÈÎfi˜ Î·È ÛÔ‚·Úfi˜ µËÛÛ·ÓÈÒÙ˘. ∂›¯·Ì ÙË ¯·Ú¿ Ó· ÙÔÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ·fi ÌÈÎÚfi, ÙfiÙ ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ· ÂΛӷ ¯ÚfiÓÈ·, Ù· ¤ÙÚÈÓ· ¯ÚfiÓÈ·, ·ÓÙÚ‡ÙËΠÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì·˜ ÙËÓ ¶·ÓˆÚ·›·. ¶¿ÏÂ˘Â Ì·˙› Ù˘ Î·È ¤Î·Ó ÌÈ· ÔÏ˘ÌÂÏ‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ◊Ù·Ó ÂÚÁ·ÙÈÎfi˜ Î·È Â›ÌÔÓÔ˜, ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· fiÔ˘ ·Ó¤‰ÂÈÍ ÙȘ ‰ÂÍÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ Î·È ÌfiÚÂÛÂ Î·È ·Ó¤ıÚ„ ¿ÓÂÙ· Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ Î·È Ù· ›‰Â fiÏ· Ó· ¢ËÌÂÚÔ‡Ó. ¶¿ÓÙÚÂ„Â Î·È ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚ˜ ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ Î·È ˙Ô‡Û ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì·˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÌÈ· ¿ÓÂÙË Î·È ·ÍÈÔÚÂ‹ ˙ˆ‹. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ Î·È Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ÙÔÓ Î·Ù¤‚·ÏÂ Ë ·ÚÚÒÛÙÈ· Î·È ¤Ê˘Á ·fi ÎÔÓÙ¿ Ì·˜. £· ̤ÓÂÈ ¿ÓÙ· ÛÙË ÌÓ‹ÌË Ì·˜ Û·Ó ÛÔ‚·Úfi˜ Î·È Î·ÏÔοÁ·ıÔ˜ BËÛÛ·ÓÈÒÙ˘. O ¯·Ìfi˜ ÙÔ˘ χËÛ fiÏÔ˘˜, ÁÈ·Ù› Ë B‹ÛÛ·ÓË ÛÙÂÚ‹ıËΠ¤Ó·Ó ۯ‰fiÓ ÌfiÓÈÌÔ Î¿ÙÔÈÎfi Ù˘. E˘¯fiÌ·ÛÙ ÙÔ Û›ÙÈ Ì ÙËÓ ¶·ÓˆÚ·›·, ÙËÓ ¿ÍÈ· Û‡˙˘ÁÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘, Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·ÓÔÈÎÙfi Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜. H ÓÂÎÚÒÛÈÌË ÙÂÏÂÙ‹ ¤ÁÈÓ ÛÙÔÓ AË-NÈÎfiÏ· Ì·˜ fiÔ˘ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ï‹ıÔ˜ Û˘ÁÁÂÓÒÓ Î·È Ê›ÏˆÓ Î·Ù¤ÎÏ˘Û ÙÔÓ IÂÚfi N·fi Ì·˜. TÒÚ· Ô ·Í¤¯·ÛÙÔ˜ £ˆÌ¿˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó··˘Ì¤ÓÔ˜ ÛÙÔÓ ıÚ˘ÏÈÎfi Ì·˜ AË°ÈÒÚÁË, ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ηÙÔÈΛ· οı BËÛÛ·ÓÈÒÙË. H A‰ÂÏÊfiÙËÙ· ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘, Ù· ÂÁÁfiÓÈ· ÙÔ˘, ÙËÓ Î·ÏÔ-

ñ ¶¤ı·ÓÂ Î·È Îˉ‡ÙËΠÛÙËÓ Aı‹Ó· Ô Û˘Á¯ˆÚÈ·Ófi˜ Ì·˜ ¶·ÓÙÂÏ‹˜ µ·Û·ÁÈ¿ÓÓ˘ (Ù˘ÔÁÚ¿ÊÔ˜), ÁfiÓÔ˜ ·Ï·È¿˜ µËÛÛ·ÓÈÒÙÈ΢ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ηÙÔÈΛ· ÙÔÓ Û˘ÓÔ‰Â˘Û·Ó Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔÈ. ∏ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘ Ù· ÈÔ ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ Û˘ÏÏ˘ËÙËÚÈ· Î·È Â‡¯ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÂÏ·ÊÚ‡ ÙÔ ¯ÒÌ· Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ Á˘ Á˘ Ô˘ ÙÔÓ ÛÎÂ¿˙ÂÈ.

¢øPEE™ EI™ MNHMH – ™ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ı›Ԣ Ù˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë Ë ·ÓË„È¿ ÙÔ˘ ª·›ÚË ÃÚ˘ÛÔ‡ÏË πˆ¿ÓÓÔ˘ Ì·˜ ·¤ÛÙÂÈÏ ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 100 E˘ÚÒ ˘¤Ú ÙˆÓ Â˘ÁÂÓÒÓ ÛÎÔÒÓ Ù˘ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜ – ™ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ı›Ԣ ÙÔ˘˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë Ù· ·Ó‹„È· ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Î·È ÃÚ˘ÛԇϷ ÃÚ˘ÛÔ‡ÏË Ì·˜ ·¤ÛÙÂÈÏ·Ó ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 50 E˘ÚÒ ˘¤Ú ÙˆÓ Â˘ÁÂÓÒÓ ÛÎÔÒÓ Ù˘ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜ – ™ÙË ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ ·Í¤¯·ÛÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Ù˘ ∞ıËÓ¿˜ Î·È ¡›ÎÔ˘ ÃÚ˘ÛÔ‡ÏË Ë ÎfiÚË ÙÔ˘˜ ª·›ÚË ÃÚ˘ÛÔ‡ÏË - πˆ¿ÓÓÔ˘ Ì·˜ ·¤ÛÙÂÈÏ ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 50 E˘ÚÒ ˘¤Ú ÙˆÓ Â˘ÁÂÓÒÓ ÛÎÔÒÓ Ù˘ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜ – ™ÙË ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ ·Í¤¯·ÛÙˆÓ ·Ô‡ Î·È ÁÈ·ÁÈ¿ Ù˘, ∞Á·ı‹˜ Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¢¤ÛÛË, Ë ª·›ÚË ÃÚ˘ÛÔ‡ÏË - πˆ¿ÓÓÔ˘ Ì·˜ ·¤ÛÙÂÈÏ ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 50 E˘ÚÒ ˘¤Ú ÙˆÓ Â˘ÁÂÓÒÓ ÛÎÔÒÓ Ù˘ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜ – ™ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓÔ˘ ÙÔ˘˜ Û˘˙‡ÁÔ˘ Î·È ·Ù¤Ú· ¡›ÎÔ˘ °ÎÚfi˙· Ë Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘ ∂ϤÓË Î·È Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ∫ÔÛÌ¿˜ Î·È §ÂˆÓ›‰·˜ Ì·˜ ·¤ÛÙÂÈÏ·Ó 200 E˘ÚÒ ˘¤Ú ÙˆÓ Â˘ÁÂÓÒÓ ÛÎÔÒÓ Ù˘ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜. – ™ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊ‹˜ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘ ∫fiÓÙË - ∑ÂÚ‚Ô˘‰¿ÎË Ô ·‰ÂÏÊfi˜ Ù˘ Î·È Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∫fiÓÙË Î·Ù¤ıÂÛ·Ó 100 E˘ÚÒ ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ µ‹ÛÛ·Ó˘. – ™ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ ı›·˜ ÙÔ˘˜ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘ ∫fiÓÙË - ∑ÂÚ‚Ô˘‰¿ÎË Ô ·ÓË„Èfi˜ Ù˘ Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ∫fiÓÙ˘ Ì·˜ ·¤ÛÙÂÈÏ 100 E˘ÚÒ ˘¤Ú ÙˆÓ Â˘ÁÂÓÒÓ ÛÎÔÒÓ Ù˘ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜. – ™ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ ı›·˜ ÙÔ˘˜ ∞ÚÈÛÙ¤·˜ ∫ÒÙÛÔ˘ - ¢¿Î· Ù· ·Ó‹„È· Ù˘ ¡›Ó· Î·È ª·ÓÒÏ˘ °Ô‡Ó·Ú˘ Ì·˜ η٤ıÂÛ·Ó 50 E˘ÚÒ ˘¤Ú ÙˆÓ Â˘ÁÂÓÒÓ ÛÎÔÒÓ Ù˘ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜. – ™ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ £ˆÌ¿ ºÔ‡ÎË Ë Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘ ¶·ÓˆÚ·›· Ì·˜ η٤ıÂÛ 200 E˘ÚÒ ˘¤Ú ÙˆÓ Â˘ÁÂÓÒÓ ÛÎÔÒÓ Ù˘ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜. – ™ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓÔ˘ ÙÔ˘˜ ·Ù¤Ú· £ˆÌ¿ ºÔ‡ÎË Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ µ·Û›ÏÂÈÔ˜ - ∞ÈηÙÂÚ›ÓË - ∂ÈÚ‹ÓË - ∂Ï¢ıÂÚ›· Î·È ™Ù·Ì·Ù›· Ì·˜ η٤ıÂÛ·Ó 400 E˘ÚÒ ˘¤Ú ÙˆÓ Â˘ÁÂÓÒÓ ÛÎÔÒÓ Ù˘ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜. – ™ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓÔ˘ ÙÔ˘˜ ·Ù¤Ú· £ˆÌ¿ ºÔ‡ÎË Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ µ·Û›ÏÂÈÔ˜ - ∞ÈηÙÂÚ›ÓË - ∂ÈÚ‹ÓË - ∂Ï¢ıÂÚ›· - ™Ù·Ì·Ù›· Î·È ª·-

Ú›· η٤ıÂÛ·Ó 300 E˘ÚÒ ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ µ‹ÛÛ·Ó˘. – ™ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ·Í¤¯·ÛÙÔ˘ £ˆÌ¿ ºÔ‡ÎË Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∂˘·ÁÁ. ºÔ‡ÎË Î·Ù¤ıÂÛ ·ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘ 20 E˘ÚÒ ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ µ‹ÛÛ·Ó˘. – ™ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ·Í¤¯·ÛÙÔ˘ £ˆÌ¿ ºÔ‡ÎË Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ °ÎfiÁη η٤ıÂÛ 50 E˘ÚÒ ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ µ‹ÛÛ·Ó˘. – ™ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ·Í¤¯·ÛÙÔ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ Ù˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ °Î·Ù˙¿ÛÙÚ· Ë Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· η٤ıÂÛ 20 E˘ÚÒ ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ µ‹ÛÛ·Ó˘.

¶∂∆ÀÃ∞¡ ∞∂π & ∆∂π ¶ÔÏÏ¿ Â›Ó·È Ù· µËÛÛ·ÓȈÙfiÔ˘Ï·, Ô˘ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ¤Ù˘¯·Ó ÛÙËÓ ∆ÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë ÏËÚÔÊfiÚËÛË Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ Â›Ó·È ÂÏÏÈ‹˜. ∆· ›‰È· Ù· ·È‰È¿, ·fi ÛÂÌÓfiÙËÙ·, ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜, ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜. ŸÌˆ˜ ÔÈ ·Ô‡‰Â˜ Î·È ÁÈ·ÁÈ¿‰Â˜ ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÛÊfi‰Ú·. ŒÙÛÈ, ı· ·Ú·Î·ÏÔ‡Û·Ì fiÏÔ˘˜ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ì·˜ ‹ ÛÙ· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜ ‹ ÛÙÔ fax ·˘Ù‹˜ 210 5234602 ‹ Ì e-mail fiˆ˜ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ì·˜. ∂›Û˘ Î·È ÁÈ· Ù· ¿ÏÏ· ÎÔÈÓˆÓÈο, Â˘Ù˘¯‹ ‹ ‰˘Û¿ÚÂÛÙ·, ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ¤ÁηÈÚ· ÂÓË̤ڈÛË ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ÁÔÓ›˜ ‹ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ∏ ÛÂÏ›‰· ÙˆÓ ∫√π¡ø¡π∫ø¡ Â›Ó·È Ë ÈÔ ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜. ŸÏÔÈ, ·fi Ù· ¤Ú·Ù· Ù˘ Á˘ Ô˘ Êı¿ÓÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· Ì·˜, Ì·˜ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ù· Ó¤·. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ: – √ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜, ÁÈfi˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ Î·È Ù˘ ª·Ú›·˜ ∫ÒÛÙ· Î·È ÂÁÁÔÓfi˜ ÙÔ˘ µ·Û›ÏË Î·È Ù˘ µ·ÁÁÂÏÈÒ˜ ∫ÒÛÙ·, ÂÈÛ‹¯ıË ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ Î·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ºÈÏÔÛÔÊ›·˜ - ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋˜ Î·È æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜. – √ ÃÚ‡Û·ÓıÔ˜ ∆Û¤ÏÈÔ˜, ÂÁÁÔÓfi˜ ÙÔ˘ ·Í¤¯·ÛÙÔ˘ ÃÚ‡Û·ÓıÔ˘ Î·È Ù˘ ∂ÈÚ‹Ó˘ ∆Û¤ÏÈÔ˘, ÁÈfi˜ ÙÔ˘ ÕÁÁÂÏÔ˘ Î·È Ù˘ £ÂÔ‰ÒÚ·˜, ÂÈÛ‹¯ıË ÛÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ. – O E˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ∫·ÙÛÈÁÈ¿ÓÓ˘, ÁÈfi˜ ÙÔ˘ ∏Ï›· ∫·ÙÛÈÁÈ¿ÓÓË Î·È Ù˘ ºˆÊÒ˜ ™ÈÔ‡ÙË Î·È ÂÁÁÔÓfi˜ ÙÔ˘ ·Í¤¯·ÛÙÔ˘ µ·ÁÁ¤ÏË ™ÈÔ‡ÙË Î·È Ù˘ ª·Ú›Î·˜ ∆˙fiÁη - ™ÈÔ‡ÙË, ÂÈÛ‹¯ıË ÛÙË °˘ÌÓ·ÛÙÈ΋ ∞η‰ËÌ›·. – ∏ ∂ÈÚ‹ÓË ∆ÚÈ¿ÓÙÔ˘, ÎfiÚË ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ∆ÚÈ¿ÓÙÔ˘ Î·È ÂÁÁÔÓ‹ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË Î·È Ù˘ ÷ڛÎÏÂÈ·˜ ªÔ‡ÛÈ·, ÂÈÛ‹¯ıË ÛÙÔ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi ∆Ì‹Ì· ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∏ ÁÈ·ÁÈ¿ Ù˘ ÷ڛÎÏÂÈ· Î·È Ô ·Ô‡˜ Ù˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ Ù˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Ù· ıÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·. – ∂ÈÛ‹¯ıË ÛÙËÓ ∆ÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂η›‰Â˘ÛË Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ ∆Ì‹Ì· ÃËÌÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ¶¿ÙÚ·˜ Ë ÃÚÈÛÙ›Ó· ¶¤ÙÛÈÔ˘, ÎfiÚË ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ¶¤ÙÛÈÔ˘ Î·È Ù˘ ∞ÚÁ˘ÚÒ˜ °Ô‡Ó·ÚË Î·È ÂÁÁÔÓ‹ ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÚËÌ¤ÓˆÓ ÕÓÓ·˜ Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ °Ô‡Ó·ÚË. ∫·È ÂÌÂȘ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ì·˜ Û fiÏÔ˘˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ì ٷ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ¿ Ì·˜ Î·È ÙȘ ıÂṲ́˜ ¢¯¤˜ Ì·˜ ÁÈ· ηϋ Î·È ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ÚfiÔ‰Ô. ªÚ¿‚Ô ·È‰È¿.


H BH™™ANH

™∂¶∆∂ªµƒπ√™ - √∫∆øµƒπ√™ 2011 ∂ÀÃ∞ƒπ™∆∏ƒπ√ ñ ™Â fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚÈ·ÓÔ‡˜ ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜ ÌÔ˘, Ô˘ Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ ÌÔ˘ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙÔ ‚·Ú‡ ÌÔ˘ fiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ¯·Ìfi ÙÔ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÌÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ıÂÚÌ¿ ¢¯·ÚÈÛÙÒ.

¶·Ó‰ÒÚ· NÈÎÔÏ·˚‰Ô˘

ª¡∏ª√™À¡√ ™ÙÔÓ ÕÁÈÔ ∫ÔÛÌ¿ Î·È ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÙÔ˘ ı·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁÔ‡ ¤ÁÈÓ ÙÔ 40‹ÌÂÚÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ Ù˘ ·Í¤¯·ÛÙ˘ ∂˘Ï·Ì›·˜ ∫ÈÙÛÒÓ·. √ ·‰ÂÏÊfi˜ Ù˘ ∏Ï›·˜ ÷ڛÛ˘ ·Ú¤ıÂÛ ÙÔ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ Á‡̷ ÛÙÔ Ì·Á·˙› ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË Î·È Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔ˘˜ Û˘Á¯ˆÚÈ·ÓÔ‡˜ ÙÔ˘. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Â›Â: ∞Á·Ë̤ÓÔÈ ÌÔ˘ Û˘ÁÁÂÓ›˜, ¯ˆÚÈ·ÓÔ› Î·È Ê›ÏÔÈ, ÛÏÈ· ¢¯·ÚÈÛÙÒ, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÙÈÌ‹Û·Ù ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ ·ÈˆÓfi‚È·˜ ÈÎڷ̤Ó˘ ·‰ÂÏÊ‹˜ ∂˘Ï·Ì›·˜. √ ·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔ˜ Î·È ·Ó¿Á·ıÔ˜ £Âfi˜, Ô ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·˜ Ì·˜ ÔÏÈÔ‡¯Ô˜ Î·È ÚÔÛÙ¿Ù˘ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì·˜ Ó· ‰›ÓÂÈ ˘Á›· Î·È ˙ˆ‹ Û fiÏÔ˘˜ Ì·˜. ∫·È ¿ÏÈ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ. √ ÈÎڷ̤ÓÔ˜ ·‰ÂÏÊfi˜ ∏Ï›·˜ ÷ڛÛ˘ ™.™.: ∞˜ Â›Ó·È Ë ÌÓ‹ÌË Ù˘ ·Í¤¯·ÛÙ˘ ∂˘Ï·Ì›·˜ ·ÈÒÓÈ·.

OI ™TO§E™ MA™ ¤ÙÔ˜ Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ ÓÙ˘Ì¤Ó· ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ Ì·˜ ÛÙÔÏ‹, ‰È·ÈÛÙÒÛ·Ì fiÙÈ fiÏ· ›¯·Ó fiÌÔÚÊ· ÎÂÓÙË̤Ó˜ οÏÙÛ˜ ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· Ù˘ Û˘Á¯ˆÚÈ·Ó‹˜ Ì·˜ B·ÁÁÂÏÈÒ˜ ¶·˝ÛÈÔ˘. H B·ÁÁÂÏÈÒ Ì ˆÚ·›Ô ÙÚfiÔ ÎÂÓÙ¿ÂÈ Î¿ÏÙÛ˜ ÁÈ· ÙȘ ÛÙÔϤ˜ Ì·˜. ŒÙÛÈ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË Ù˘ Î. ¶·Ó‰ÒÚ·˜ NÈÎÔÏ·˝‰Ô˘ ·Ú¤‰ˆÛ ÛÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ 12 ˙¢Á¿ÚÈ· οÏÙÛ˜ ˆÚ·›· ÎÂÓÙË̤Ó˜. Afi ÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹ Ë A‰ÂÏÊfiÙËÙ· ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙËÓ Î· ¶·Ó‰ÒÚ· NÈÎÔÏ·˝‰Ô˘ ÁÈ· ÙË ‰·¿ÓË Ô˘ η٤‚·Ï ÛÙË B·ÁÁÂÏÈÒ. E›Û˘ Ë Î. B·ÁÁÂÏÈÒ ¶·˝ÛÈÔ˘ Ì·˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÎÂÓÙ‹ÛÂÈ Î·È ¿ÏÏ· ˙¢Á¿ÚÈ· οÏÙÛ˜, ÁÈ· fiÔÈÔÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È, ¤Ó·ÓÙÈ 30 ¢ÚÒ ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ. EÌ›˜ ¿ÓÙˆ˜ ÛÙËÓ A‰ÂÏÊfiÙËÙ· Ù˘ ‰ÒÛ·Ì ·Ú·ÁÁÂÏ›· ÁÈ· Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ ÛÙÔϤ˜, Ô˘ ‰È·ÙËÚԇ̠ÛÙËÓ A‰ÂÏÊfiÙËÙ·, Ì ÔÌÔÈfiÌÔÚʘ οÏÙÛ˜.

º

K·¸Ì¤ÓË EÏÏ·‰›ÙÛ· ÌÔ˘ ª·˜ ÂӛͷÓ ٷ ¯Ú¤Ë Ì·˜ ÁÂÏ¿ÓÂ Î·È ÔÈ ∂‚Ú·›ÔÈ. ∞˘ÙÔ‡˜ Ô˘ „Ëʛ۷Ì ÛÙ· ¯Ú¤Ë Ì·˜ ÂӛͷÓÂ. ∆ËÓ ÎÔÈÏ›ÙÛ· ÙÔ˘˜ ÎÔÈÙ¿ÓÂ Î·È ÎÔÙÛ¿Ó˜ Ì·˜ Ô˘Ï¿ÓÂ. √È ∆ÚÈ·ÎfiÛÈÔÈ ÙÔ˘ §ÂˆÓ›‰· ÙfiÙ ÛÒÛ·Ó ÙËÓ ¶·ÙÚ›‰·. ∆ÒÚ· fiÏÔÈ Î·È ÔÈ ∆Ú·ÎfiÛÈÔÈ Ì ÙÔ˘ ÎfiÎÔÚ· ÙË ÁÓÒÛË Ì·˜ ÂοıÈÛ· ÛÙÔ Û‚¤ÚÎÔ Î·È ‰ÂÓ ·Ê›Û·Ó Ô‡Ù ڤÛÙÔ. ∆· ∆·Ì›· Ù· ÚËÌ¿Í·Ó Î·È ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì·˜ ÂÙ¿Í·Ó. ◊Ù·Ó ٷ ÏÂÊÙ¿ ‰Èο Ì·˜ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ӷ Ì ÙÔÓ È‰ÚˆÙ¿ Ì·˜. ∆· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓ·Ì Ì fiÓÔ Ó· Ù· ¤¯Ô˘Ì ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ¶·›ÚÓ·Ó ‰¿ÓÂÈ·ÁÏÂÓÙÔ‡Û·Ó Î·È Î·Ó¤Ó·Ó ‰ÂÓ ÚˆÙÔ‡Û·Ó. ∆ÒÚ· ·›ÚÓÔ˘Ó ‰·ÓÂÈο ÁÈ· Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó Ù· ·ÏÈ¿. ∆ËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ÎÔÈÙ¿ÓÂ Î·È fiÏÔ ÙËÓ Ô‰Ô·Ù¿ÓÂ. ∆˘ ∆ÚfiÈη˜ ·Ú·ıÂÚ›˙Ô˘Ó Î·È ·‰È¿ÊÔÚÔÈ ÛÊ˘Ú›˙Ô˘Ó. ∫fi‚Ô˘Ó ÌÈÛıÔ‡˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Â‰Ò Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ÎÚ¿ÍÂȘ. √ οı ¤Ó·˜ ·˜ ÛÎÂÊı› ÙÈ ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ı· ÙÔ˘˜ ›. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ó· ·Ó·ÏÏ¿‚ÂÈ Ù· ˘Ó›·. ∆Ë µÔ˘Ï‹ Ó· ηٷÚÁ‹ÛÂÈ, ÌfiÓÔ ÂηÙfi Ó· ·Ê›ÛÂÈ. ŒÙÛÈ Ë ÊÙˆ¯‹ ∂ÏÏ¿‰· ı· ʇÁÂÈ ·fi ÙË Ê·ÛÔÏ¿‰· Ì‹ˆ˜ Î·È ÔÚÁ·ÓˆıÔ‡ÌÂ Î·È Ù· ·È‰È¿ Ì·˜ Ó· ¯·ÚÔ‡ÓÂ. ∆· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ì·‡Ú˜ ̤Ú˜ Î·È ‰ÂÓ ı· ‚¿ÏÔ˘Ó ÙȘ ‚¤Ú˜. ¡· ÔÚıÒÛÔ˘Ì ÙÔ ·Ó¿ÛÙËÌ¿ Ì·˜ Ú›Ó Î·È ‚Úԇ̠ÙÔ ÌÂÏ¿ Ì·˜ ÚˆÙÔ‡ Ì·˜ ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÎÏËÙ‹Ú˜ Î·È Ì·˜ ·Ê›ÛÔ˘Ó ÙȘ „›Ú˜. §›ÌÓË ¶ˆÁˆÓ›Ô˘ 22-8-2011 ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫˘Ú›ÙÛ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

¶EPIO¢IKH EK¢O™H TH™ A¢E§ºOTHTA™ BH™™ANIøTøN Kˆ‰. 2866 C I‰Ú˘Ù‹˜: °P. APM¶YPO™ $ ¢IANEMETAI ¢øPEAN $ Y‡ı˘ÓÔ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ NfiÌÔ: °PH°OPH™ APM¶YPO™ IÊÈÁÂÓ›·˜ 122, 176 76 K·ÏÏÈı¤· Fax. 210 52 34 602 E-mail: garbiros@yahoo.gr C EÈ̤ÏÂÈ· ŒÎ‰ÔÛ˘ °PH°OPH™ APM¶YPO™ EY£YMIO™ KA™IO§A™ $ Y‡ı˘ÓÔ˜ Ù˘ÔÁÚ·Ê›Ԣ I¿Îˆ‚Ô˜ Aı. M·Ù·ÊÈ¿˜ ™ˆÓȤÚÔ˘ 17 - Aı‹Ó· TËÏ. 210 5220 987 E--mail: mataf@otenet.gr

™E§I¢A 3

∂›Î·ÈÚË ÈÛÙÔÚ›· Ì ÔÏÏ¿ ‰È‰¿ÁÌ·Ù·

H ∫ƒπ™∏ ∆ø¡ °∞´¢∞ƒø¡ È· ̤ڷ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ۠¤Ó· ¯ˆÚÈfi (·˜ ԇ̠ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ˆÁˆÓ›Ô˘) ¤Ó·˜ ¿Ó‰Ú·˜ Ì ÁÚ·‚¿Ù·. ∞Ó¤‚ËΠ۠¤Ó· ·ÁοÎÈ Î·È ÊÒÓ·Í Û fiÏÔ ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi fiÙÈ ı· ·ÁfiÚ·˙ fiÏ· Ù· Á·˚‰Ô‡ÚÈ· Ô˘ ı· ÙÔ˘ ‹Á·ÈÓ·Ó, ¤Ó·ÓÙÈ 100 ¢ÚÒ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÂÙÚËÙ¿. √È ÓÙfiÈÔÈ ÙÔ ‚Ú‹Î·Ó Ï›ÁÔ ÂÚ›ÂÚÁÔ, ·ÏÏ¿ Ë ÙÈÌ‹ ‹Ù·Ó Ôχ ηϋ Î·È fiÛÔÈ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙËÓ ÒÏËÛË Á‡ÚÈÛ·Ó Û›ÙÈ Ì ÙÔ ÙÛ·ÓÙ¿ÎÈ ÁÂÌ¿ÙÔ Î·È ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÛÙ· ¯Â›ÏË. √ ¿Ó‰Ú·˜ Ì ÙË ÁÚ·‚¿Ù· Â¤ÛÙÚ„ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· Î·È ÚfiÛÊÂÚ 150 ¢ÚÒ ÁÈ· οı ·Ô‡ÏËÙÔ Á¿È‰·ÚÔ, ÎÈ ¤ÙÛÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ô‡ÏËÛ·Ó Ù· ˙Ò· ÙÔ˘˜. ∆Ș ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ 300 ¢ÚÒ ÁÈ· fiÛ· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ˙Ò· ‹Ù·Ó ·ÎfiÌ· ·Ô‡ÏËÙ· Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ·ÌÂÙ·ÓfiËÙÔÈ Ó· Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó Ù· Á·˚‰Ô‡ÚÈ· ÙÔ˘˜. ªÂÙ¿ Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ fiÙÈ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ‰ÂÓ ¤ÌÂÈÓ È· Ô‡Ù ¤Ó·˜ Á¿È‰·ÚÔ˜ Î·È ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ Û fiÏÔ˘˜ fiÙÈ ı· Â¤ÛÙÚÂÊ ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ Á¿È‰·ÚÔ ¤‚ÚÈÛΠ¤Ó·ÓÙÈ ... 500 ¢ÚÒ!! ∫·È ·Ô¯ÒÚËÛÂ. ∆ËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ·Ó¤ıÂÛ ÛÙÔÓ Û˘Ó¤Ù·ÈÚfi ÙÔ˘ ÙÔ ÎÔ¿‰È ÙˆÓ Á·˚‰¿ÚˆÓ Ô˘ ›¯Â ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Î·È ÙÔÓ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ¯ˆÚÈfi Ì ÂÓÙÔÏ‹ Ó· Ù· Ô˘Ï‹ÛÂÈ fiÏ· ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 400 ¢ÚÒ ÙÔ ¤Ó·. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó 100 ¢ÚÒ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ·ÁfiÚ·Û·Ó Í·Ó¿ Ù· ˙Ò· ÙÔ˘˜ 4 ÊÔÚ¤˜ ÈÔ ·ÎÚÈ‚¿ ·fi fiÙÈ Ù· ›¯·Ó Ô˘Ï‹ÛÂÈ, Î·È ÁÈ· Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó ·˘Ùfi, ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ‰¿ÓÂÈÔ ·fi ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÙÚ¿Â˙·. Ÿˆ˜ Ê·ÓÙ¿˙ÂÛÙÂ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ ÔÈ ‰‡Ô ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ¤Ê˘Á·Ó ‰È·ÎÔ¤˜ Û ¤Ó·Ó ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÛÔ Ù˘ ∫·Ú·˚‚È΋˜, ÂÓÒ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ˘ÂÚ¯Úˆ̤ÓÔÈ, ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ, Î·È Ì ٷ Á·˚‰Ô‡ÚÈ· ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¿ÍÈ˙·Ó ϤÔÓ Ù›ÔÙ·. º˘ÛÈο ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó Ù· ˙Ò· ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó Ù· ¯Ú¤Ë. ª¿Ù·È·. ∏ ·Í›· ÙÔ˘˜ ›¯Â ·ÙÒÛÂÈ. ∏ ÙÚ¿Â˙· ÏÔÈfiÓ Î·Ù¿Û¯ÂÛ ٷ Á·˚‰Ô‡ÚÈ· Î·È ÂÓ Û˘Ó¯›· Ù· ÓÔ›ÎÈ·Û ÛÙÔ˘˜ ÚÒËÓ È‰ÈÔÎً٘ ÙÔ˘˜. √ ÙÚ·Â˙›Ù˘ fï˜ ‹Á ÛÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÂÍ‹ÁËÛ fiÙÈ Â¿Ó ‰ÂÓ ·Ó·ÎÙÔ‡Û ٷ ÎÂÊ¿Ï·È· Ô˘ ›¯Â ‰·Ó›ÛÂÈ

ª

™YN¢POMH KAI OIKONOMIKH ENI™XY™H ™THN A¢E§ºOTHTA µ∞ƒ∂∆∞ ∂§∂¡∏, Iˆ¿ÓÓÈÓ· ...................................................50 º√À∫∏™ ªπÃ∞∏§, B‹ÛÛ·ÓË.................................................20 ∫√∆∆∏™ ™ø∆∏ƒπ√™, B‹ÛÛ·ÓË ............................................50 ª∂¡∆∑√À ∂§∂¡∏, Aı‹Ó· ....................................................20 ™∆√À¶∏™ πø∞¡¡∏™, Aı‹Ó· ................................................50 ¶∞∆™√Àƒ∞ ∞¡∞™∆∞™π∞, Aı‹Ó·..........................................20 ºƒπ°∫∞ µ∞™π§π∫∏, Aı‹Ó· .................................................100 º§øƒ√™ ¡π∫√§∞√™, ªÂÛÔÏfiÁÁÈ .......................................100 º§øƒ√™ ™∆À§π∞¡√™, ªÂÛÔÏfiÁÁÈ .......................................50 º§øƒ√™ ∂πƒ∏¡∞π√™, ªÂÛÔÏfiÁÁÈ........................................50 ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À-µ∂¡∂∆√¶√À§√À ∞§∂•∞¡¢ƒ∞, £/Ó›ÎË .20 ∫∞ƒ∞¶∞¡√™ ∫ø¡/¡√™, ¶¿ÙÚ·...........................................50 ∫√Àƒ∂¡∆∞ - ª∞Àƒ√ª∞∆∏ ∂§∂À£∂ƒπ∞, ∞ı‹Ó· .............50 ∫√Àƒ∂¡∆∞™ ∞§∫πµπ∞¢∏™, ∞ı‹Ó· .....................................50 °∞∆™∏ ∫§∂√¡π∫∏, ∞ı‹Ó· ...................................................20 ∫∞ƒ∞∫ø™∆∞ - ™π√À∆∏ ∞£∏¡∞, Iˆ¿ÓÓÈÓ·.........................40 ¡π∫√§∞√À Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™, ∞ı‹Ó· .....................................15 ∆∑√µ∞™ °∂øƒ°π√™, Iˆ¿ÓÓÈÓ·..............................................40 ∆∑√µ∞ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏, Iˆ¿ÓÓÈÓ· ...........................................30 ∆∑√µ∞ ∞ºƒ√¢π∆∏, Iˆ¿ÓÓÈÓ· ...............................................30 πø∞¡¡√À - ÃÀ™√À§∏ ª∞πƒ∏, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË...................30 ™πøª√À ª∞°¢∞, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.............................................20

ı· η٤ÚÚÂÂ Î·È ·˘Ùfi˜, Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ı· ˙ËÙÔ‡Û ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ ·ÓÔÈÎÙ‹˜ ›ÛÙˆÛ˘ Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ ‰‹ÌÔ. ¶·ÓÈÎfi‚ÏËÙÔ˜ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹, ·ÓÙ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÏÂÊÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó Ù· ¯Ú¤Ë ÙÔ˘˜, ¤‰ˆÛ ÏÂÊÙ¿ ÛÙÔÓ ÙÚ·Â˙›ÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÚÂÌÈÙfiÓÙˆ˜ ... ‹Ù·Ó ÎÔ˘Ì¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘... ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜ Ô ÙÚ·Â˙›Ù˘ ·ÊÔ‡ ·Ó¤ÎÙËÛ ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·Èfi ÙÔ˘, ‰ÂÓ ¤Û‚ËÛ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ, Î·È Ô‡Ù ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Ê˘ÛÈο ‚Ú¤ıËΠ¤Ó· ‚‹Ì· ÚÈÓ ÙËÓ ÙÒ¯Â˘ÛË. µÏ¤ÔÓÙ·˜ Ù· ¯Ú¤Ë Ó· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÛÙÚÈ̈Á̤ÓÔ˜ ·fi Ù· ÂÈÙfiÎÈ·, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ˙‹ÙËÛ ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙÔ˘˜ ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ‡˜ ‰‹ÌÔ˘˜. ∞˘ÙÔ› fï˜ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ·Ó ·ÚÓËÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË, ÁÈ·Ù› fiˆ˜ ÙÔ˘ ›·Ó ›¯·Ó ˘ÔÛÙ› ÙËÓ ›‰È· ˙ËÌÈ¿ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Á·È‰¿ÚÔ˘˜!!... √ ÙÚ·Â˙›Ù˘ ÙfiÙ ¤‰ˆÛ ÛÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô ÙËÓ «·ÓȉÈÔÙÂÏ‹» Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ / Ô‰ËÁ›· Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ Ù· ¤ÍÔ‰· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘: ÏÈÁfiÙÂÚ· ÏÂÊÙ¿ ÁÈ· Ù· Û¯ÔÏ›·, ÁÈ· ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ηٿÚÁËÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜, Ì›ˆÛË Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÁÈ· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌÒÓ... ∞˘Í‹ıËÎÂ Ë ËÏÈΛ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘, ·ÔχıËÎ·Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô˘, ¤ÂÛ·Ó ÔÈ ÌÈÛıÔ› Î·È ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÊfiÚÔÈ. ◊Ù·Ó ¤ÏÂÁ ·Ó·fiÊ¢ÎÙÔ, ·ÏÏ¿ ˘ÔÛ¯fiÙ·Ó Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ «Ó· ‚¿ÏÂÈ Ù¿ÍË ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, Ó· ‚¿ÏÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙȘ Û·Ù¿Ï˜» Î·È Ó· ... ËıÈÎÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ÙˆÓ Á·˚‰¿ÚˆÓ. ∏ ÈÛÙÔÚ›· ¿Ú¯ÈÛ ӷ Á›ÓÂÙ·È ÂӉȷʤÚÔ˘Û· fiÙ·Ó Ì·ı‡ÙËΠˆ˜ ÔÈ ‰˘Ô ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Î·È Ô ÙÚ·Â˙›Ù˘ Â›Ó·È Í·‰¤ÚÊÈ· Î·È Ì¤ÓÔ˘Ó Ì·˙› Û ¤Ó· ÓËÛ› ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ª·¯¿Ì˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ·ÁfiÚ·Û·Ó ... Ì ÙÔÓ È‰ÚÒÙ· ÙÔ˘˜. √ÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ ∞ÁÔÚÒÓ, Î·È Ì ÌÂÁ¿ÏË ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ· ÚÔÛʤÚıËÎ·Ó Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙˆÓ ‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË Ë ÈÛÙÔÚ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÁÈ·Ù› ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÈ ¤Î·Ó·Ó ÌÂÙ¿ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜. ∂Û‡ ÙÈ ı· ¤Î·Ó˜ ÛÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘˜; ∆È ı· οÓÂȘ ÂÛ‡;

MAPI§ENA °OYNAPH ¶AI¢OæYXO§O°O™ ME§O™ ™Y§§O°OY E§§HNøN æYXO§O°øN XPY™O™TOMOY ™MYPNH™ 28 TH§.: 210 38 36 718 T.K. 152 33 XA§AN¢PI

∂¶∞¡√¢√™ ¶·›ÚÓˆ ¤Ó· Î·È ¯·ÚÙ› ÙÂÙÚ¿ÛÙȯ· Ó· ÁÚ¿„ˆ, Ù· Ì¿ÙÈ· fï˜ ‰ÂÓ ‚ÔËıÔ‡Ó Î·È ÌÔ˘ ’Ú¯ÂÙ·È Ó· ÎÏ¿„ˆ. ªfiÓÔ Ì ˘·ÁfiÚ¢ÛË ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤Ûˆ ÌfiÓÔ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ›Ӓ Ô Î·ËÌfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Î·È Ô fiÓÔ˜. ∏ ÛΤ„Ë ‰ÂÓ Ì’ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â Ô ÓÔ˘˜ ÌÔ˘ ÊÙÂÚÔ˘Á›˙ÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¤ÌÂÏË ÙËÓ ·È‰È΋ ˙ˆ‹ Ô˘ ›Ûˆ ‰ÂÓ Á˘Ú›˙ÂÈ. ∆› Ó· ÚˆÙÔı˘ÌËıÒ Î·È Ù› Ó· ÈÛÙÔÚ›Ûˆ Ì ۤÚÓÔ˘Ó ÔÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÌÔ˘ ‰Âο‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ· ›Ûˆ. ∞fi ÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ ÍÂÎÈÓ¿ ÓÔÛÙ·ÏÁÈÎfi ÛÂÚÁÈ¿ÓÈ ·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ·ÚfiÓ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ó· ÊÙ¿ÓÓÂÈ. ™Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÂΛӷ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù· ˆÚ·›· ÛÙÔ˘˜ ·È‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÌÔ˘ Ô˘ ÌÔ˘ ’Î·Ó·Ó ·Ú¤·. ∫·Ó¤Ó·Ó ‰ÂÓ Âͤ¯·Û· ÙÔ˘˜ ¤¯ˆ fiÏÔ˘˜ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ·ÏÏ¿ ÂÙÔ‡ÙË ÙËÓ ÒÚ· ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ. ∞Á·Ë̤· ÚfiÛˆ· ·Á·Ë̤ÓÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÂʇÁ·Ó ‰ÂÓ ¤ÌÂÈÓ ηÓ›˜. ¢·ÛοϘ, ‰¿ÛηÏÔÈ, ÛÔÊÔ› ηıËÁËÙ¤˜ ı· ÙÔ˘˜ ı˘Ì¿Ì·È ¿ÓÙÔÙ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ͯÓÒ ÔÙ¤˜. ∂‰Ò ı· οӈ ÌÈ· ·Ú¤ÓıÂÛË Ó’ ·Ó·ÊÂÚıÒ Û’ ¤Ó· Ú¿ÁÌ· ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÌÔ˘ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÌÔ˘ ‰Ú¿Ì·. ¶ÚÒÙË Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË ÙËÓ ·Í›· Û‡ÓÙÚÔÊfi ÌÔ˘, Ô˘ ¿ÏÂ„Â Î·È ÛÙ¿ıËΠÂ¿ÍÈ· ÛÙÔ Ï¢Úfi ÌÔ˘. ¢‹ÌÔ, ™‡ÏÏÔÁÔ, ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· fiÏÔ˘˜ Û ÌÈ· ÂÓfiÙËÙ· ı· ’ıÂÏ· ÔÏfiηډ· Ó· ÙÔ˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ, ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ÌÔ‡‰ˆÛ·Ó ¤ˆ˜ Â‰Ò Ó· ˙‹Ûˆ. ∫·È ¿ÏÈ ÙÔ˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ Ì fiÏË ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ó· ÙÔ˘˜ ¯·Ú›˙ÂÈ Ô £Âfi˜ ˘Á›· Î·È ¯·Ú¿. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÂÙÔ‡ÙÔ ı· ’ıÂÏ· Ï›ÁÔ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹Ûˆ ÎÈ ÂÏ›˙ˆ ¿ÏÈ Û‡ÓÙÔÌ· Ó· Í·Ó·Û˘Ó¯›Ûˆ. …………………………………… µ‹ÛÛ·ÓË ·Á·ËÙ‹ ¯ˆÚÈfi ÌÔ˘ Í·ÎÔ˘Ṳ̂ÓÔ ÔÙ¤ ÌÔ˘ ‰ÂÓ Û ͤ¯·Û· Â‰Ò Ì·ÎÚÈ¿ Ô˘ ̤ӈ. ¢Âο‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ· ‚Ú›ÛÎÔÌ·È ÛÙ· ͤӷ Ì·ÎÚÈ¿ ÛÔ˘ Ë ÛΤ„Ë ÌÔ˘ ‰ÂÓ ¤Ê˘Á ÔÙ¤ ·fi ÎÔÓÙ¿ ÛÔ˘.

KIN. 6934 404506

°ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶·ÙÛÔ‡Ú·˜

£EO¢øPO¶OY§O™ AP°YPH™ æYXO§O°O™ - ™E•OYA§IKH™ Y°EIA™ META¶TYXIAKO ¶AN. A£HNøN ME§O™ ™Y§§O°OY E§§HNøN æYXO§O°øN AKA¢HMIA™ & XAP. TPIKOY¶H 13 T.K. 106 70 A£HNA

TH§.: 210 38 36 718 KIN. 6934 404506


H BH™™ANH

™E§I¢A 4 (™˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙË ÛÂÏ›‰· 1) Î·È ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ‹Ù·Ó Î·È Ë µ‹ÛÛ·ÓË. ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ∆Ì‹Ì·, ∆·¯˘‰ÚÔÌ›Ô, ∫ÔÈÓfiÙËÙ·, Î·È ÙÒÚ· ÙÔ ™¯ÔÏ›Ô. ∫·È Ò˜ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÙÔ ™¯ÔÏÂ›Ô ¯ˆÚ›˜ ÙȘ ¿ÏϘ ˘ËÚÂۛ˜; Èڛ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔÈÓfiÙËÙ·; ŸÏ· ‰‹ıÂÓ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. √ ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜

∏ µ∏™™∞¡∏ ∞¡∆π™∆∂∫∂∆∞π ◊Úı ÏÔÈfiÓ Ë ÒÚ· Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ì ›Ûˆ ÛÙ· ·Ï·È¿. ªÂÙ¿ ·fi 100 ¯ÚfiÓÈ· ÂχıÂÚÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ Ì¿˜ Á˘Ú›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ∆Ô˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜,

∆ÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÁÂÌ›˙È ÙÔ ¯ˆÚÈfi. ™Ô ·ÓËÁ‡ÚÈ Ë ÓÂÏ·›· Ì·˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ.

Î·È ÙÒÚ· Ô ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È Â›Ó·È ÊÔÚ›˜ Ô˘ ÛÙÔÓ ÎfiÚÊÔ ÙÔ˘˜ Âˆ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ·˘Áfi Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜.

™∂¶∆∂ªµƒπ√™ - √∫∆øµƒπ√™ 2011

·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ·. ∆· Û¯ÔÏ›· ÙfiÙ ‹Ù·Ó ̤ÚÈÌÓ· ÙˆÓ ·fi‰ËÌˆÓ Î·È ¤ÙÛÈ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì·˜ ·ÓËÁ¤ÚıËÛ·Ó ÂÚÈηϋ ÎÙ‹ÚÈ·:

¶·ÚıÂÓ·ÁˆÁ›Ô, ∞ÚÚÂÓ·ÁˆÁ›Ô, ∂ÎÎÏËÛ›·, Ì ÌfiÓË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù· ÁÚfiÛÈ· ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÚÈ·ÓÒÓ Ì·˜. √È ¤¯ÔÓÙ˜ ¿ÊËÛ·Ó ÎÏËÚÔ‰ÔÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÒÚ· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ· ÌË µËÛÛ·ÓÈÒÙ˜ Î·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù· ˘ԂϤÂÈ Ì ‚Ô˘ÏËÌ›· ÁÈ· Ó· Ù’ ·Ú¿ÍÂÈ. µËÛÛ·ÓÈÒÙ˜ fiÔ˘ Á˘ Î·È ¿ÏÏÔÈ ¶ˆÁˆÓ‹ÛÈÔÈ ÁÚËÁÔÚ›ÙÂ. ™ÙËÚ›ÍÙ ٷ ¯ˆÚÈ¿ Û·˜. ∆Ô ÎÚ¿ÙÔ˜ Â›Ó·È ·Ó›Î·ÓÔ Ó· Ì·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ Ù· ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë. ∞˜ ¿ÚÔ˘Ì ÙȘ Ù‡¯Â˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ Ì·˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ì·˜. ªËÓ ·Ê‹ÛÂÙ ٷ «ÈÂÚ¿ Î·È Ù· fiÛÈ· ÙÔȘ Î˘Û›». ∏ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· ·Ó·ÛÎÔ˘ÌÒÓÂÙ·È ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË. £¤ÏÔ˘Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ Û·˜. ∂Ï¿Ù ÎÔÓÙ¿ Ì·˜, ¿Ì ÎÔÓÙ¿ ÛÙË µ‹ÛÛ·ÓË Ó· ÙË ÛÙËÚ›ÍÔ˘ÌÂ. ∆Ô ·¤‰ÂÈÍÂ Ë ·Á¿Ë ·ÚÎÂÙÒÓ ·fi ÂÛ¿˜ Î·È ÙÔ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿. ∆ËÓ 28Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÁÈÔÚÙ¿Û·Ì ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ ·ÓËÁ˘ÚÈο, ¤ÛÙˆ ·Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Â‰Ò Î·È 60 ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ·ÎÔ‡Û·Ì ··ÁÁÂϛ˜ ÔÈËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ì·˜. °ÈÔÚÙ¿Û·Ì ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ Ì¿-

¯Ë˜ Ù˘ µ‹ÛÛ·Ó˘, ı· ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÔÏ˘Ô‡¯Ô Ì·˜ ∞Ë-¡ÈÎfiÏ·, ı· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÙÔÓ •ÂÓÒÓ· Ì·˜ ·Ó·Î·ÈÓ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ Ì ÌÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ‰·¿ÓË, ÙËÓ ÔÔ›· ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ı· Î˘Ì·Óı› ÌÂÙ·-

Ù˘ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ fiÙÈ ÂÌ›˜ ÚÒÙÔÈ ‚¿˙Ô˘Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ Ì·˜ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ Î·È fiÏÔ˘˜ ÂÛ¿˜ ·fi ÙÔ ÂÚ›ÛÂ˘Ì¿ Û·˜ ‹ ÙÔ ˘ÛÙ¤ÚËÌ¿ Û·˜ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÙÂ. √ ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ fiÏˆÓ ÙȘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÙȘ ‰¤¯ÂÙ·È Ì ÙËÓ ›‰È· ·Á¿Ë, fiˆ˜ ¤ÏÂÁÂ Î·È Ô ·Â›ÌÓËÛÙÔ˜ µËÛÛ·ÓÈÒÙ˘ ∞Ú¯È-

™ÙȘ 28 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÔÏÏÔ› µËÛÛ·ÓÈÒÙ˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì·˜...

͇ 80.000 ¤ˆ˜ 100.000 ¢ÚÒ. ∆Ô ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÙÔ ‚¿ÏÔ˘Ó Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘

Ì·Ó‰Ú›Ù˘ ·Ù¤Ú·˜ ¡ÈÎfi‰ËÌÔ˜: «Î·È ÙÔ˘ ÏÔ˘Û›Ô˘ ÙÔ Ù¿Ï·ÓÙÔ Î·È Ù˘ ¯‹Ú·˜ ÙÔÓ Ô‚ÔÏfiÓ». ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ.

∂¶π™∫∂æ∏ ™∆√ ¶√§∂ªπ∫√ ª√À™∂π√ ∞£∏¡ø¡ ÙȘ 23 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÚÈÓ ™ ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ ÙÔ˘ ’40, ÂÈÛÎÂÊı‹Î·Ì «∆Ô ¶ÔÏÂÌÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ», Î·È Ì·˜

Ù·Í›‰Â˘Û Ì ÙÔÓ Î·ÏÏ›ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ËÚˆ˚΋ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ŒıÓÔ˘˜ Ì·˜, ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜

¤ˆ˜ ÙËÓ ÂÔÔÈ˝· ÙÔ˘ 1940. ∏ ÍÂÓ¿ÁËÛË ¤ÁÈÓ ·fi ÙË ‰È΋ Ì·˜ ηٷÏËÎÙÈ΋ ºÈÏfiÏÔÁÔ - •ÂÓ·Áfi ∂ÈÚ‹ÓË °È·Ó-

Ó¤, Ô˘ ¿ÓÙ· Ì·˜ Û˘ÁÎÈÓ› Ì ÙËÓ Â˘Ú˘Ì¿ıÂÈ¿ Ù˘. ◊Ù·Ó ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÏËÍË ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜ Ô ÏÔ‡ÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÎ-

ıÂÌ¿ÙˆÓ. ∂Λ ›‰·Ì ¯¿ÚÙË ∞˘ÛÙÚÈ·Îfi ÙÔ˘ 1832 Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, Ô˘ ‰ËÌÔÛȇԢÌ ·Ú·Î¿Ùˆ.


™∂¶∆∂ªµƒπ√™ - √∫∆øµƒπ√™ 2011 (™˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙË ÛÂÏ›‰· 1) 88 ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 6 ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ›. ™ÙÔ˘˜ ËÚˆ˚ÎÒ˜ ÂÛfiÓÙ˜ Â›Ó·È Î·È Ô Û˘Á¯ˆÚÈ·Ófi˜ Ì·˜ ŸÌËÚÔ˜ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, Ô µ·Û›Ï˘ ¢ÂÏ¿Ú˘ ·fi ÙÔÓ ÕÁÈÔ ∫ÔÛÌ¿ Î·È Ô ∑˘ÁÔ‡Ó·˜. ∞˜ Â›Ó·È Ë ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘˜ ·ÈˆÓ›·. ªÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ ·fi ÙÔÓ ¢. ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶ˆÁˆÓ›˘ Û˘Á¯ˆÚÈ·Ófi Ì·˜ ™Ù·‡ÚÔ °ÎfiÁη, ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∫ÒÛÙ· ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ ∫·‚‚·‰›·, ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜ °ÚËÁfiÚË ÕÚÌ˘ÚÔ Î·È ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ πˆ¿ÓÓË Ã. ¡ÈÎÔÏfi, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ‰ÂÍ›ˆÛË ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô fiÔ˘ ÚÔÛʤÚıËÎ·Ó ÔÙ¿ Î·È ÁÏ˘Î¿. ŒÙÛÈ, ·Ó Î·È ÛÙÂÚËı‹Î·Ì ٷ ÔÈ‹Ì·Ù· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ÔÈ µËÛÛ·ÓÈÒÙ˜ ‰ÂÓ ÙÔ ‚¿˙Ô˘Ó Î¿Ùˆ. ŸÛÔÈ ·Á·Ô‡Ó ÙË µ‹ÛÛ·ÓË Â›Ó·È ·ÚfiÓÙ˜ Î·È ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÔÓÙ·È «ÛÙË ÊıÔÚ¿». ∞˘Ù¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ «§·Î‰·ÈÌÔÓ›Ô˘˜» ÙˆÓ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ Ô˘ ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó...

H BH™™ANH

™E§I¢A 5

28 O∫∆øµƒπ√À 1940 ∆Ô ¯ˆÚÈfi Ì·˜ ÁÈfiÚÙ·Û ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ

√ ‰ËÌÔÙÈÎfi ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ™Ù·‡ÚÔ˜ °ÎfiÁη˜.

√ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∫. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÂÎʈÓÂÈ ÙÔÓ ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi Ù˘ Ë̤ڷ˜.

√ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∫ˆÓ. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘

∆· ‰›‰˘Ì· ÂÁÁfiÓÈ· ÙÔ˘¡. ºÚ›Áη Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi.

ӛΘ ÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙÔ‡ Ì·˜, Ô˘ ÙȘ Ì¿ÓÙ¢·Ó Î·È ÙȘ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó. °ÈÓfiÙ·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ›¯Â Ë Ô ÂıÓÈÎfi˜ Ì·˜ ÔÈËÙ‹˜, Ô ∫ˆÛÙ‹˜ ¶·Ï·Ì¿˜: «∞˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ı· Û·˜ ˆ, ‰ÂÓ ¤¯ˆ ¿ÏÏÔ Î·Ó¤Ó·. ªÂı‡ÛÙ Ì ْ ·ı¿Ó·ÙÔ ÎÚ·Û› ÙÔ˘ ∂ÈÎÔÛȤӷ». ¡·È ! ª’ ÂΛÓÔ ÙÔ ÎÚ·Û› Ù˘ ·ı¿Ó·Ù˘ Ï‚ÂÓÙÈ¿˜ ÙÔ˘ ∂ÈÎÔÛȤӷ ›¯·Ó ÌÂı‡ÛÂÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÙÔ˘ 1940. °È·Ù›, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÎÔÌ·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ, ¯ˆÚ›˜ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ˘’ fi„Ë ÙÔ˘˜ ÙËÓ ˘ÂÚÔÏ›· Î·È ÙÔÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ πÙ·ÏÒÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ. ∫·È, ΢ڛˆ˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ·ÈÊÓȉȷÛÌÔ‡, ›·Ó ÙÔÓ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ πˆ¿ÓÓÔ˘ ªÂÙ·Í¿ ÚÔ˜ ÙÔÓ πÙ·Ïfi ÚÂÛ‚Â˘Ù‹, ÙÔÓ °ÎÚ¿ÙÛÈ, Ô˘ ÙÔÓ ÂÈÛΤÊıËΠÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘, ÛÙȘ 3 ÌÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·, ÍËÌÂÚÒÓÔÓÙ·˜ Ë 28Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1940: «§ÔÈfiÓ, ¤¯Ô˘Ì fiÏÂÌÔ». ∞˘Ù‹ Ë ÊÚ¿ÛË ‹-

π∂ƒ∞ ª∏∆ƒ√¶√§π™ ¢ƒY´¡√À¶√§∂ø™, ¶ø°ø¡π∞¡∏™ & ∫√¡π∆™∏™ £∂ª∞: ∞ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ ŒÔ˜ ÙÔ˘ 1940 - 41 ∞Á·ËÙÔ› ÌÔ˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ›, -∞ŸÙ·Ó ÙÔ Úˆ˚Ófi Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1940, ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÛÂÈÚ‹Ó˜ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘, Ô ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ §·fi˜ ͯ‡ıËΠÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Û·Ó Ó· ¿Ú¯È˙ οÔÈÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ. ÕÓ‰Ú˜, Á˘Ó·›Î˜ Î·È ·È‰È¿ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û·Ó ·ÙÚȈÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È Î·Ù¢fi‰ˆÓ·Ó ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Ì·˜, Ô˘ «Ì ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÛÙ· ¯Â›ÏË» ÙÚ·‚Ô‡Û·Ó ÁÈ· ÙÔ ª¤ÙˆÔ, ·’ fiÔ˘ ‹‰Ë ÔÈ πÙ·ÏÔ› ÂȉÚÔÌ›˜ ›¯·Ó ÂÈÛ‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ÃÒÚ· Ì·˜. ŸÏÔÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜, ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ ›¯ÓÔ˜ Êfi‚Ô˘, ¤ÌÔÈ·˙·Ó Û·Ó Ó¿Ù·Ó ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔÈ ÁÈ· ÙȘ

∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ¢. ∫·‚‚·‰›·˜.

∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ πˆ¿Ó. ¡ÈÎÔÏfi˜.

¢ÂÍ›ˆÛË ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ·.

Ù·Ó ÙÔ ıÚ˘ÏÈÎfi «√Ãπ», Ô˘ ÙÔ Â·Ó¤Ï·‚·Ó ηÙfiÈÓ ÔÈ ™ÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Ì·˜ Î·È Û‡ÛÛˆÌÔ˜ Ô ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ §·fi˜. -µ∞˘Ùfi ÙÔ «√Ãπ» ÙÔ ÂͤÊÚ·˙ ÂÚ›ÊËÌ· Ì ÙËÓ ‰˘Ó·Ù‹ ¤ÓÓ· ÙÔ˘ Ô ÙfiÙ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ·ÚıÚÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ∂ÊËÌÂÚ›‰Ô˜ «∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏» ·Â›ÌÓËÛÙÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ µÏ¿¯Ô˜. ™Â ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘, ÏÔÈfiÓ, Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËΠÛÙȘ 29 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1940 ÛÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÊËÌÂÚ›‰· Î·È Ì ٛÙÏÔ «ÙÔ ÛÙÈϤÙÔÓ», ÂÙfiÓÈ˙Â Î·È ·˘Ù¿: «...¢È·Ù› ÚÈÓ Â‰Ò ÎÈÓËı‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÈÎfiÓ Ô›ÎÔÓ Ô Ê·È‰ÚfiÙ·ÙÔ˜ ·ÓÙÈÚfiÛˆfi˜ ÙˆÓ Î·È ÎÈÓËı‹ ÂȘ ÙËÓ ◊ÂÈÚÔÓ Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ÙˆÓ, ‰ÂÓ ¤ÚÚÈÙ·Ó (ÔÈ πÙ·ÏÔ›) ¤Ó· Úfi¯ÂÈÚÔÓ ‚ϤÌÌ· ÂȘ ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈÎ‹Ó πÛÙÔÚ›·Ó; ... ¶fiÙÂ Ë ∂ÏÏ¿˜ ·Ú‰fiıË ·Ì·¯ËÙ›; ¶fiÙ ÂÓÈ΋ıË ÚÈÓ ÔÙ›ÛË ÙÔ ¯ÒÌ· Ù˘ Ì ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›·Ó Ú·Ó›‰· ÙÔ˘ ·›Ì·Ùfi˜ Ù˘; ∂Ș Ô›·Ó ÛÙÈÁÌ‹Ó ¤Î·Ì ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂÒÓ Ù˘ ÚÔ˜ Ù·˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ Ù˘, ‰È· Ó· Ì¿ıË ¤ÂÈÙ· ·Ó ¤¯Ë ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ˘ÂÚ·Û›ÛË

ÙËÓ ÙÈÌ‹Ó Ù˘; ... º¿ÚÔ˜ Ï·ÌÚÔÙ¿ÙÔ˘ ʈÙfi˜ Ë ∂ÏÏ¿˜ ηٷ˘Á¿Û·Û· ÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ·˜, ¤‰ˆÛÂÓ ÂȘ fiÏËÓ ÙËÓ ·ÓıÚˆfiÙËÙ· fi¯È ÌfiÓÔÓ ÙËÓ ˙ˆ‹Ó, ÙÔ Êˆ˜, ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfiÓ, Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È Ù·˜ Ù¤¯Ó·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ·˘ÙÔı˘Û›·˜ Î·È ÙÔ˘ ËÚˆ˚ÛÌÔ‡... ∫ÏËÚÔÓfiÌÔÈ ÏÔ‡ÙÔ˘ ÙfiÛÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ˘, ‚·Ú›˜ ·fi ÙÔÓ ÊfiÚÙÔÓ ÙfiÛˆÓ ıÚ‡ÏˆÓ Î·È ÙfiÛˆÓ ·Ú·‰fiÛˆÓ, ˆ˜ Ì·˜ ÂÊ·ÓÙ¿ÛıËÛ·Ó ÙÒÚ· (ÔÈ πÙ·ÏÔ›) ·ÙÔÓÙ·˜ ÂÌÚfi˜ ÂȘ Ù· ηٿÛÙȯ· ÙˆÓ ÂÙÚÂÏ·›ˆÓ Î·È Ù˘ ‚ÂÓ˙›Ó˘ Î·È ÙˆÓ Ì˯·ÓÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Î·È ·ÔÊ·Û›˙ÔÓÙ·˜ Ó· ·Ú·‰ÒÛˆÌÂÓ ÙËÓ πÛÙÔÚ›·Ó Ì·˜ ÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜, Î·È ÂȘ Ù· ÂÙڤϷȷ ÙËÓ ÙÈÌ‹Ó Ì·˜; ... £∞ ∞¶√£∞¡øª∂¡ √§√π. ¢ÈfiÙÈ... ÂΛ ÂȘ ÙËÓ ÁˆÓ›·Ó fiÔ˘ ËÏ›˙·ÌÂÓ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Ì·˜ Êı¿ÛÔ˘Ó ·È ÛÊ·›Ú·È Î·È Ù· ıÚ·‡ÛÌ·Ù· ÙˆÓ Ô‚›‰ˆÓ (Ù˘ ÔÏÂÌÈ΋˜ Û˘Úڿ͈˜ Ô˘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Û ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË), ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛıË ÂÍ·ÊÓÈο ÙÔ ÛÙÈϤÙÔÓ. £· ÙÔ ˘ԉ¯ıÒÌÂÓ - ÙÔ ˘‰¤¯ıËÌÂÓ ‹‰Ë - Ì ÙÔ Ì¤ÙˆÔÓ ˘„Ë(™˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙË ÛÂÏ›‰· 7)


H BH™™ANH

™E§I¢A 6

π∂ƒ∞ ª∏∆ƒ√¶√§π™ ¢ƒY´¡√À¶√§∂ø™, ¶ø°ø¡π∞¡∏™ & ∫√¡π∆™∏™ (™˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙË ÛÂÏ›‰· 1) Ï¿, Ì ÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ ÚÔÙÂٷ̤ÓÔÓ, Ì ٷ˜ ¯Â›Ú·˜ ÂÓfiÏÔ˘˜, Ì οÙÈ ·ÓÒÙÂÚÔÓ ·fi ÙÔÓ ¯¿Ï˘‚·, Ù· ·ÂÚÔÏ¿Ó· Î·È ÙÔ ÂÙڤϷÈÔÓ. ªÂ ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ Î·È Ì ٷ ÙÂÚ¿ Ù˘ „˘¯‹˜. £· ·Ôı¿ÓˆÌÂÓ fiÏÔÈ... ∫·È ·Ó ÔÈ πÙ·ÏÔ› ηÙÔÚıÒÛÔ˘Ó Ó· ÓÈ΋ÛÔ˘Ó ¤Ó· §·fiÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ·Ôı¿ÓË, Â, ÙfiÙÂ, ı· Â›Ó·È Ë ·fi ·ÈÒÓˆÓ ÚÒÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·È ·Ú¿‰ÔÍÔ˜ Ó›ÎË ÙˆÓ. ∞ÏÏ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ı· Û˘Ì‚‹. ∏ ∂ÏÏ¿˜ ı· ÓÈ΋ÛË, ı· ÓÈ΋ÛË Ë ·˘ÙÔı˘Û›·, ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜, Ë π‰¤· - Î·È ÙÔ ÛÙÈϤÙÔÓ ı· ËÙÙËı‹». (°. ∞. µÏ¿¯Ô˘: ÕÚıÚ· ÙÔ˘ ¶ÔϤÌÔ˘ 1940-41, ∞ÂÙfi˜ ∞.∂. ∞ı‹Ó·È 1945, ÛÂÏ. 56). -°ŸÌˆ˜, Ë ·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ ¶·ÙÚ›‰·, ¤Ú· ·fi ÙËÓ ·˘ÙÔı˘Û›· Î·È ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ ÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙÔ‡ Î·È ÙÔ˘ §·Ô‡ Ì·˜, ›¯Â ÁÂÚfi ·ÓÙÈÛÙ‡ÏÈ ÙËÓ ¶›ÛÙË ÛÙÔÓ ∆ÚÈ·‰ÈÎfi £Âfi Î·È ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ¶·Ó·Á›·, ÙËÓ ⁄¤ÚÌ·¯Ô ÙÔ˘ ŒıÓÔ˘˜ Ì·˜ ™ÙÚ·ÙËÁfi. °È·Ù›, fiÙ·Ó ÙÔÓ ¢ÂηÂÓÙ·‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 1940 ÈÙ·ÏÈÎfi ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ Â‚‡ıÈ˙ ÙÔ Â‡‰ÚÔÌÔ «∂§§∏» ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ∆‹ÓÔ˘, fiÔ˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÁÈ· Ó’ ·Ô‰ÒÛË ÙÈ̤˜ ÛÙËÓ ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ £ÂÔÌ‹ÙÔÚÔ˜, Ô §·fi˜ Ì·˜ ›¯Â ·ÎÚ¿‰·ÓÙË ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË, fiÙÈ Ë £ÂÔÙfiÎÔ˜ ı· ÂΉÈ΋ÛË ÙËÓ ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ÂΛÓË ‚‚‹ÏˆÛË. ∫·È ·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙÔ˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ «·ÁÓÒÛÙÔ˘ ÂıÓÈÎfiÙËÙÔ˜» ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ ¤ÏËÍ ÙËÓ «∂§§∏», Ë ‰È·›ÛıËÛË ÙÔ˘ §·Ô‡ ÂÁÓÒÚÈ˙ ÙÔÓ ıÚ·Û‡‰ÂÈÏÔ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹. ŒÙÛÈ, fiÙ·Ó ÛÙȘ 28 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1940 ¿Ú¯ÈÛÂ Ô ∂ÏÏËÓÔ˚Ù·ÏÈÎfi˜ ¶fiÏÂÌÔ˜, ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÍÂÚÔ‚fi‰È˙·Ó ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Ì·˜ Ì ÙËÓ ıÂÚÌ‹ ¢¯‹: «¡ÈÎËÙ·› ˘fi ÙËÓ ÛΤËÓ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜». ∫·È Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ù‹ Ë Â˘¯‹, Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËÎÂ Û·Ó ·ÊȤڈÛË ›Ûˆ ·fi ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ÂÈÎfiÓ˜ Ù˘ ªÂÁ·Ïfi¯·Ú˘ ·fi ÙÔÓ ªÂÁ¿ÏÔ ÂΛÓÔ ¶ÚˆıÈÂÚ¿Ú¯Ë, ÙÔÓ ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ ∞ıËÓÒÓ ÃÚ‡Û·ÓıÔ ÙÔÓ ·fi ∆Ú·Â˙Ô‡ÓÙÔ˜, ÙȘ Ôԛ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ›¯Â ‰ÒÛÂÈ ÂÓÙÔÏ‹ Ó· ÚÔÛÊÂÚıÔ‡Ó Û fiÏ· Ù· Ì·¯fiÌÂÓ· ·È‰È¿ Ù˘ ¶·ÙÚ›‰Ô˜ Ì·˜: «¡ÈÎËÙ·› ˘fi ÙËÓ ÛΤËÓ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜». -¢∞˘Ù‹Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ·Ó Ù˘ ∫˘Ú›·˜ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ·˜ ·ÎÔ‡-

ÛÔ˘Ì ˆ˜ ÙËÓ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ, ¿ÏÈ Ì ÙËÓ ‰˘Ó·Ù‹ ¤ÓÓ· ÙÔ˘, Ô °ÂÒÚÁÈÔ˜ µÏ¿¯Ô˜, Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Î·È ·ÚıÚÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ù˘ «∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏™», ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë Ù˘ ∫ÔÚ˘ÙÛ¿˜: «∂Λ, ÂȘ ÙÔ Ì·ÎÚ˘Ófi ÓËÛ› ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ (ÛÙËÓ ∆‹ÓÔ) ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙÒÚ· Ë À¤ÚÌ·¯Ô˜ ™ÙÚ·ÙËÁfi˜. ∏ ı‡Ú· Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙ‹. ∆· ηӉ‹ÏÈ· ʈٛ˙Ô˘Ó Ì ÙÔ ˆ¯Úfi ÙÔ˘˜ ʈ˜ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·, Î·È Á‡Úˆ Ï¿ÌÔ˘Ó ·ÛË̤ÓÈ·, ¯Ú˘Û¿, ·‰·Ì·ÓÙÔÎfiÏÏËÙ· Ù· ·Ó·ı‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ. ∏ ı‡Ú· Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙ‹ Î·È Ë ¶·Ó·Á›· ÂÚÓ¿. £· ÛÙ·ı‹ ÂΛ ÂÌÚfi˜ ÂȘ ÙÔ πÂÚfiÓ, Ó· ˙ËÙ‹ÛË ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·Ó ÙˆÓ √˘Ú·ÓÒÓ ‰È· ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜, ‰È· Ù· ÔÚÊ·Ó¿ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. £· ˘„ÒÛË Ù· ¯¤ÚÈ· ∆˘ ‰È· Ó· ··Ï‡ÓË ÙˆÓ ÙÚ·˘Ì¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ fiÓÔ˘˜, Ì ÙÔ ÌÂȉ›·Ì¿ Ù˘ ı· ÛÙÂÈÚ‡ÛË Ù· ‰¿ÎÚ˘·, Ì ÙÔ ‚ϤÌÌ· Ù˘ ı· ·ÚËÁÔÚ‹ÛË. ∫·È ¤ÂÈÙ· ı· ηı‹ÛË Î·Ù¿ÎÔÔ˜: ∂›¯ÂÓ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÔÏÏ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ë ¶·Ó·Á›· Â¿Óˆ ÂȘ Ù· ‚Ô˘Ó¿ Ù˘ ∏›ÚÔ˘...» (°.∞. µÏ¿¯Ô˘ Ô.. ÛÂÏ. 57). -∂¡·È, ·Á·ËÙÔ› ÌÔ˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ! ∞˘Ùfi Â›Ó·È Û ·‰Ú¤˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ ı·‡Ì· ÙÔ˘ 1940-41, Ô˘ ›¯Â ‰‡Ô ·Ú¯¤˜: ∆ËÓ ·˘ÙÔı˘Û›· Î·È ÙÔÓ ËÚˆ˚ÛÌfi ÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙÔ‡ Ì·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ¶›ÛÙË ÙËÓ ·ÎÏfiÓËÙË ÛÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ £ÂÔ‡ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜, Ù˘ ∏ÁÂÛ›·˜ - ¶ÔÏÈÙÂȷ΋˜, ¶ÔÏÈÙÈ΋˜, ™ÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ Î·È ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜. ª·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È Û‹ÌÂÚ· ·˘Ù¿ Ù· ȉ·ÓÈο, Û ηÈÚÔ‡˜ Ô˘ Ô ·ÌÔÚ·ÏÈÛÌfi˜ Î·È Ë ·‰›ÛÙ·ÎÙË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔ›· ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ ·‰›ÛÙ·ÎÙ· ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· Û˘ÓÙÚ›„Ô˘Ó fi,ÙÈ ÎÚ¿ÙËÛ fiÚıÈÔ ÙÔÓ ÌÈÎÚfi ÌÂÓ Û ¤ÎÙ·ÛË, ·ÏÏ¿ ηٿÊÔÚÙÔ ·fi ‰fiÍ· ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙfiÔ. ∫Ú·Ù¿ÙÂ, ÏÔÈfiÓ, Ù· ȉ·ÓÈο ÙÔ˘ ŒÔ˘˜ ÙÔ˘ 1940-41. æËÏ¿ ÔÈ Î·Ú‰È¤˜. ªË ÊÔ‚¿ÛÙ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ Î·È ÌË ·ÔοÌÓÂÙÂ. √ £Âfi˜ ı· Ì·˜ ÂÍ·Á¿ÁË «ÂȘ ·Ó·„˘¯‹Ó», fiˆ˜ ÙfiÙÂ, fiˆ˜ ¿ÓÙ·. ÃÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿ Û fiÏÔ˘˜, ¿ÁÈ· Î·È ·ÁˆÓÈÛÙÈο. ¢È¿˘ÚÔ˜ ÚÔ˜ ÃÚÈÛÙfiÓ Â˘¯¤Ù˘ √ ª∏∆ƒ√¶√§π∆∏™ † √ ¢Ú˘˚ÓÔ˘fiψ˜, ¶ˆÁˆÓÈ·Ó‹˜ Î·È ∫ÔÓ›ÙÛ˘ ∞¡¢ƒ∂∞™

✉ AÏÏËÏÏÔÁÚ·Ê›· ✍ ∆ÔÚfiÓÙÔ, ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ 2011 ∞Á·ËÙÔ› Ê›ÏÔÈ Ù˘ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÌÔ˘ Â›Ó·È ¡›ÎÔ˜ °ÎÔÚ›ÙÛ·˜. ∂›Ì·È ÁÈfi˜ ÙÔ˘ ·Í¤¯·ÛÙÔ˘ µ·ÁÁ¤ÏË °ÎÔÚ›ÙÛ·, µ¤‚·È·, ÔÏÏÔ› ¤¯Ô˘Ó ›Ûˆ˜ ͯ¿ÛÂÈ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÌÔ˘ Î·È Ô‡Ù ›Ûˆ˜ οÔÈÔÈ Ì ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó. ªÂÁ¿ÏˆÛ· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì·˜ ÙË µ‹ÛÛ·ÓË Î·È ‹Á· Û¯ÔÏÂ›Ô ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ›¯·Ì ‰·ÛοÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÃÚ‹ÛÙÔ Î·È Ã¿È‰ˆ ∫fiÓÙË, ÙÔ˘˜ ¿ÍÈÔ˘˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ Ì·˜. ∆Ô 1964 ˘ËÚ¤ÙËÛ· ÛÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÎfi ™ÙÚ·Ùfi Î·È ¤ÙÛÈ ‹Ú· ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ¤Ó· ÁÂÚfi Ì¿ıËÌ· ·fi ÙÔÓ ¶·ÙÙ·Îfi Ô˘ ‹Ù·Ó ¢ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÌÔ˘ ÛÙÔ °Ô˘‰›. ªÂÙ¿ ¤Ê˘Á· ÁÈ· ÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ∆Ô 1968 ÂÁη٤ÏÂÈ„· ÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ‹Ú· ÙÔÓ Ôχ Ì·ÎÚÈÓfi ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙÔÓ ∫·Ó·‰¿, ÁÈ·Ù› ¤Ê˘Á· ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ˘Á›·˜. ∆ÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ô˘ ‹Á· ÛÙË µ‹ÛÛ·ÓË ‹Ù·Ó ÙÔ 1989. ∫·È ÙÒÚ·, ÌÂÙ¿ ·fi 22 ¯ÚfiÓÈ·, ·˜ Â›Ó·È Î·Ï¿ Ô ÌÈÎÚfi˜ ·‰ÂÏÊfi˜ ÌÔ˘ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ Ô˘ Ì ¤ÊÂÚ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi, ı· οӈ ÌÈ· Á‡Ú· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ηÈ: «‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ì·ÓԇϷ ÌÔ˘, ‰ÂÓ ÌÔÚÒ, Ó· ·˜ Ó· ʤÚÂȘ ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi...». NÈÎfiÏ·Ô˜ °ÎÔÚ›ÙÛ·˜

™∂¶∆∂ªµƒπ√™ - √∫∆øµƒπ√™ 2011

∆· Û¯ÔÏ›· Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ÛÙË µ‹ÛÛ·ÓË Ù· ·Ï·È¿ ¯ÚfiÓÈ· ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· ÙˆÓ ÍÂÓËÙÂÌ¤ÓˆÓ µËÛÛ·ÓȈÙÒÓ «∞ÚÂÙ‹» ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ‰È¤ıÂÛ ÌÂÁ¿Ï· ¯ÚËÌ·ÙÈο ÔÛ¿ ÁÈ· Ó· ÎÙÈÛÙÔ‡Ó Ù· ‰˘Ô ÌÂÁ·ÏÔÚÂ‹ Û¯ÔÏ›· Ô˘ ¿ÊËÛ·Ó ÂÔ¯‹ ÛÙ· µËÛÛ·ÓÈÒÙÈη ¯ÚÔÓÈο. ∆Ô ÙÂÙÚ·ÒÚÔÊÔ ∞ÚÚÂÓ·ÁˆÁÂ›Ô Î·È ÙÔ ÙÚÈÒÚÔÊÔ ¶·ÚıÂÓ·ÁˆÁ›Ô, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ ÂÈÛΤÙ˜. ∏ µ‹ÛÛ·ÓË ‰È·ÙËÚÔ‡Û ·ÍÈfiÏÔÁÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÚÔ ÙÔ˘ 1770 Î·È Ï¤ÁÂÙ·È ˆ˜ Â‰Ò ¤Ì·ı ٷ Ï›Á· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ‹ÍÂÚÂ Ô ∞Ï‹ ¶·Û¿˜ fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ÌÈÎÚfi ·È‰›. ∆Ô ÙÚÈÙ¿ÍÈÔ ™¯ÔÏ·Ú¯Â›Ô È‰Ú‡ıËΠÙÔ 1925 Î·È ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ̤¯ÚÈ ÙÔ 1927, Ì 70 Ì·ıËÙ¤˜ Î·È 3-4 ηıËÁËÙ¤˜. ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ¶··¯·Ú›Û˘ ·fi ÙÔ ∑·ÁfiÚÈ. MÂÙ¿ ȉڇıËΠÙÔ ∏ÌÈÁ˘ÌÓ¿ÛÈÔ ÙÔ 1929 Î·È ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ̤¯ÚÈ ÙÔ 1938 Ì 60-65 Ì·ıËÙ¤˜ Î·È 4 ηıËÁËÙ¤˜. ∏ ÙÂÙÚ·Ù¿ÍÈÔ˜ ∞ÛÙÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ȉڇıËΠÙÔ 1939 Ì 60-65 Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁËÛ ̤¯ÚÈ ÙÔ 1946 Î·È ‹Ù·Ó Î·È ™¯ÔÏ‹ °ÂˆÔÓÈÎÒÓ ª·ıËÌ¿ÙˆÓ. ∫·È ÛÙȘ ÙÚÂȘ Û¯ÔϤ˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤Úˆ, ÊÔÈÙÔ‡Û·Ó ·È‰È¿ Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ù˘ µ‹ÛÛ·Ó˘ Î·È ·È‰È¿ ·fi Ù· Á‡Úˆ ¯ˆÚÈ¿ ∫. ªÂÚfiË, §·¯·ÓÔοÛÙÚÔ, ∞Á. ∫ÔÛÌ¿, §›ÌÓË. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ Â›Ó·È ÔÏÏÔ› ·˘ÙÔ› Ô˘ ·ÔÊÔ›ÙËÛ·Ó ·fi ÙÈ ÙÚÂȘ Û¯ÔϤ˜ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ¶ˆÁˆÓÈ·Ó‹˜ Î·È ÛÙË ∑ˆÛËÌ·›· ™¯ÔÏ‹ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ¶ÔÏÏÔ› ¤ÁÈÓ·Ó ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜. ™ÙÔ ¶·ÚıÂÓ·ÁˆÁÂ›Ô È‰Ú‡ıËÎÂ Ë ÙÂÙÚ·Ù¿ÍÈÔ˜ ÀÊ·ÓÙÔ˘ÚÁÈ΋ Î·È ƒ·ÙÈ΋ ™¯ÔÏ‹ £ËϤˆÓ Ì 3-4 ‰·ÛοϘ Î·È ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ·fi ÙÔ 1870 ̤¯ÚÈ ÙÔ 1922. ∆Ô ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô È‰Ú‡ıËΠÙÔ 1962 Ì 30 Ó‹È· Î·È ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ̤¯È ÙÔ 1972. ∏ ∫ÔÈÓÔÙÈ΋ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ 1899, Ì ·ÍÈfiÏÔÁ· ‚È‚Ï›·. ∆Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi Ì·˜ ™¯ÔÏÂ›Ô Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 1968 ›¯Â 3 ‰·ÛοÏÔ˘˜, ·fi ÙÔ 1970 ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ÛÙË µ‹ÛÛ·ÓË, ˆ˜ ÙÂÙÚ·Ù¿ÍÈÔ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÂÍ·Ù¿ÍÈÔ Î·È Ì ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ¤Êı·Û·Ó ÂÚ›Ô˘ ÙÔ˘˜ 180 Ì·ıËÙ¤˜. ∞fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô Ù˘ µ‹ÛÛ·Ó˘ ¤Ú·Û·Ó ÔÏÏÔ› ηٿ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ·ÍÈfiÏÔÁÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ Î·È ‰·ÛοϘ, ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤Úˆ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜: ∏Ï›·˜ °Î¿Áη˜, ™Ù¤Ê. °Ô‡Ó·Ú˘, £ˆÌ¿˜ ¢¤Ú‚Ô˜, ∫ˆÓ. ™¿Áη˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫fiÓÙ˘, ÿȉˆ ∫fiÓÙË, ∫È΋ ™fiÌÔÏÔ˘, ∞Ó·ÛÙ·Û›· ∆Û¤ÏÈÔ˘, ∫ԇϷ ™·ÎÂÏ·Ú›Ô˘, ¡ÈÎÔÏ›ÙÛ· ∆ÛȉÒÓË Î.¿. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi 200 ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ·, ¤ÎÏÂÈÛ ÔÚÈÛÙÈο ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ 2011 ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏ›Ô. ™Ù·Ì¿ÙËÛ ӷ ¯Ù˘¿ ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ Î·Ì·Ó¿ÎÈ. ∆Ô ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ Ù˘ µ‹ÛÛ·Ó˘ ÛÙ¤ÎÂÈ ÙÒÚ· ¿ÊˆÓÔ ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘. ¢ÂÓ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È È· ÔÈ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ·È‰ÈΤ˜ ʈӤ˜. øÛÙfiÛÔ Ë ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ı· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ‚·ıÂÈ¿ ¯·Ú·Á̤ÓË ÛÙÔ ÓÔ˘ Î·È ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙˆÓ µËÛÛ·ÓȈÙÒÓ. ¶·Ú·ı¤Ùˆ Î·È ¤Ó· Ô›ËÌ· Ù˘ ŒÏÏ˘ ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ô˘: «∞¯¿ÂÈ Ë Î·Ì¿Ó· ÛÙÔ Î·Ì·Ó·ÚÈfi Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ˙ˆ‹ ·ÎfiÌ· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi. ∆› ÎÈ ·Ó Ì›ӷÓ ÏÈÁÔÛÙÔ› ‰ÂÓ ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÁÈ·Ù› Î·È ÙË ÛËÌ·›· ¤Ó·˜ ÌfiÓÔ ÙËÓ ÎÚ·Ù¿ÂÈ. ŸÌˆ˜ Ù› ÎÈ ·Ó ¯Ù˘¿ÂÈ Ë Î·Ì¿Ó· ÛÙÔ Î·Ì·Ó·ÚÈfi, Ù› ÎÈ ·Ó Ô ·¿˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÎfiÌ· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi, ¤ÎÏÂÈÛ ÁÈ· ¿ÓÙ· ÙÔ ™¯ÔÏÂÈfi ÎÈ ·˘Ùfi ÌÂÙÚ¿ÂÈ. ◊Ù·Ó ÙÔ ÛÙÔÏ›‰È ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì·˜ ÙÔ Î·Ì¿ÚÈ ԇϷÌÂ Î·È Ì ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Î·È Ì ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ, ÙÒÚ· ÌÔ‡Ú¯ÂÙ·È Îڛ̷ ¤ÙÛÈ Ô˘ ÙÔ ‚Ϥˆ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ʈÏÈ¿ ÚËÌ·Á̤ÓË Î·È Ù· Ô˘ÏÈ¿ Ê¢Á¿Ù·. ∆› ÎÈ ·Ó ·¯¿ÂÈ Ë Î·Ì¿Ó· ÛÙÔ Î·Ì·Ó·ÚÈfi, Ù› ÎÈ ·Ó Ì›ӷÌ ÌÂÙÚË̤ÓÔÈ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi, ¤ÎÏÂÈÛ ÁÈ· ¿ÓÙ· ÙÔ ™¯ÔÏÂÈfi Ì· Ë Ì˘Úˆ‰È¿ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÂΛ ·ÎfiÌË Ì¤ÓÂÈ. µ‹ÛÛ·ÓË, √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 2011 °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ËÌ. ∆˙fi‚·˜

A£ANA™IO™ ¶. KONTH™ XEIPOYP°O™ O¢ONTIATPO™ - MASTER -PH ¶·È‰ÔÔ‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ˜ - EÌÊ˘ÙÂ˘Ì·ÙÔÏfiÁÔ˜ ™fiψÓÔ˜ 25 106 71 KÔψӿÎÈ - Aı‹Ó· TËÏ.: 210 36 11 572, 210 36 21 373


™∂¶∆∂ªµƒπ√™ - √∫∆øµƒπ√™ 2011

H BH™™ANH

™E§I¢A 7

§ÔÁÔÙ¯ÓÈο TÈÌËÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔÓ ¶ˆÁˆÓ‹ÛÈÔ ÔÈËÙ‹ £·Ó¿ÛË T˙Ô‡ÏË

Ù· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ ÙÈÌËÙÈÎÒÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂˆÓ ‰È·ÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ HÂÈÚˆÙÒÓ ÙˆÓ °Ú·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ T¯ÓÒÓ, Ë ¶·ÓËÂÈÚˆÙÈ΋ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· EÏÏ¿‰Ô˜ Î·È Ë A‰ÂÏÊfiÙËÙ· M·˘ÚÔÓÔÚÈÙÒÓ ¶ˆÁˆÓ›Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÂΉ‹ÏˆÛË, fiÔ˘ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ÙˆÓ °Ú·ÌÌ¿ÙˆÓ Ì›ÏËÛ·Ó ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙË Ì·˜ ÔÈËÙ‹. MÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È Ô Ê›ÏÔ˜ T¿ÛÔ˜ ¶ÔÚʇÚ˘, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ¤Î·Ó ȉȷ›ÙÂÚË ÂÓÙ‡ˆÛË Î·È ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÛÎfiÈÌÔ Ó· ÙËÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘ÌÂ.

OÌÈÏ›· ÙÔ˘ T¿ÛÔ˘ ¶ÔÚʇÚË ∫˘Ú›Â˜ Î·È ∫‡ÚÈÔÈ, £¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙËÓ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· ª·˘ÚÔÓÔÚÈÙÒÓ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÊÈÏÔÍÂÓ›· Î·È ÁÈ· ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Û¯ÔÏËıÒ –ÛÙ· ÂÚÈÔÚÈṲ̂ӷ ¯ÚÔÓÈο fiÚÈ· ÌÈ·˜ ÔÌÈÏ›·˜– Ì ÙËÓ Ô›ËÛË ÙÔ˘ ¿ÍÈÔ˘ Ù¤ÎÓÔ˘ ÙÔ˘ ª·˘ÚÔÓfiÚÔ˘˜ ÔÈËÙ‹ –ÎÈ fi¯È ÌfiÓÔÓ– Ô˘ ¯¿Û·Ì ·Ó·¿ÓÙ¯·, ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË ∆˙Ô‡ÏË. ∏ ·ÒÏÂÈ· ÌÂÁ¿ÏË, ÙÔ ÎÂÓfi ‰˘Û·Ó·Ï‹ÚˆÙÔ. ¡· ˆ ˆ˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÒÓ ÌÔ˘ ÊÔÚÙ›ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï·ÛË Ù˘ Ô›ËÛ‹˜ ÙÔ˘ –·Ó‹Îˆ ÎÈ ÂÁÒ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋ ÁÂÓÈ¿, fiˆ˜ Ô ÔÈËÙ‹˜ Ì·˜–, ÚÔ·ÙÂÈ Î·È Ë Î·Ù·ÁˆÁ‹, Ô ÁÂÓ¤ıÏÈÔ˜ ÙfiÔ˜. √ ÁÂÓ¤ıÏÈÔ˜ ÙfiÔ˜ ÏÔÈfiÓ Î·È ÙˆÓ ‰˘Ô Ì·˜ Â›Ó·È Ë ◊ÂÈÚÔ˜, Ô ∆˙Ô‡Ï˘ ·fi ÙÔ ª·˘ÚÔÓfiÚÔ˜ ÕÓˆ ∫·Ï·Ì¿ ÎÈ ÂÁÒ ·fi ÙÔÓ ÕÁÈÔ ∫ÔÛÌ¿ ¶ˆÁˆÓ›Ô˘. ∂›Ì·ÛÙ fiÌÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ -Ù· Û‡ÓÔÚ· ÌÔÓ·¯¿ ÛÙÔ ¯¿ÚÙË- ÎÈ ·˘Ùfi ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÈϤÔÓ ·ÓÙÔ¯¤˜ ηıÒ˜ Ë Û˘ÁΛÓËÛË Â›Ó·È ·ÓÙ·¯Ô‡ ·ÚÔ‡Û·. √ ·Á¤Ú·˜ ÎÈ Ë ‚ÚÔ¯‹ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó ·fi Û‡ÓÔÚ·, Ô‡Ù ÎÈ Ë ‚ÂÏ·Óȉȿ Ô˘ ʇÙÚˆÛ ¿Óˆ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹. ∫·È Ù· ‚ÈÒÌ·Ù· ÎÔÈÓ¿: ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏ›Ô, fiÏÂÌÔ˜ ÙÔ˘ ’40, ·ÓÙ·ÚÙÔfiÏÂÌÔ˜, ÂÌʇÏÈÔ˜. ª·˜ ÛËÌ¿‰Â„·Ó ÔÈ Û˘ÌÊÔÚ¤˜, Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ô›ËÛË Û ·Ó‡ÔÙÔ ¯ÚfiÓÔ ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜, ÂÓÒ fiÏ· Â›Ó·È Î·Ï¿ Ù·¯ÙÔÔÈË̤ӷ Î·È ÓÔÌ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ ÙÔÓ §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi. √ ÔÈËÙ‹˜ ›¯Â ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ ÛÙÔ πÂÚԉȉ·ÛηÏÂ›Ô Ù˘ ªÔÓ‹˜ µÂÏÏ¿˜ ·fi ÙÔ 1946 ¤ˆ˜ ÙÔ 1954. ∂Λ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ∫·Ï¿ÎÈ, fiÔ˘ Î·È ÔÈ ËÁ¤˜ ÙÔ˘ ∫·Ï·Ì¿. Ô ÔÙ·Ìfi˜ Ô˘ ¿Ú‰Â˘Û ÙËÓ ÚÒÈÌË Ô›ËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È Û˘Ó¤¯È˙ ӷ Â›Ó·È ¤Ó· ÁÂÚfi ·ÔÎÔ‡ÌÈ ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍ‹ Ù˘. ∂Λ Ô˘ Ô ∫·ÙÛÈÌ‹ÙÚÔ˜ ·Ú¿ÎÔ˘Û ÙȘ ‰È·Ù·Á¤˜ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤ÚˆÓ ÙÔ˘, ¿ÌˆÍ ›Ûˆ Ù· Û‡ÓÔÚ· Î·È Ù· Í·Ó¿‚·Ï ¿ÏÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜. ∆ÒÚ· ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙfiÔ ‰˘Ô ÓÂÚÔÙÚȂȤ˜ ϤÓÔ˘Ó ‚ÂϤÓÙ˙˜ Ô˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÏÒÓÔÓÙ·È ÛÙ· Û‡ÚÌ·Ù· ÁÈ· Ó· ÛÙÂÁÓÒÛÔ˘Ó. ŒÓ· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ „‹ÓÂÈ ¤ÛÙÚÔʘ È·Ṳ̂Ó˜ Ì ÙËÓ ·fi¯Ë ·fi ÙȘ ·Ú·Ï‹ÛȘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜. ™Â Ï›Á· ̤ÙÚ· ·fiÛÙ·ÛË ¤Ó·˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÓÂÚfiÌ˘ÏÔ˜ ·Ï¤ıÂÈ Î·Ï·ÌfiÎÈ, ÛÈÙ¿ÚÈ ÎÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ. ∆· ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ, Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó Ù· ¯ˆÚ¿ÊÈ·, Ù· Á˘ÓÈ¿ ¤‚Á·˙·Ó ÛÙÔ Êˆ˜ ÎfiÎηϷ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ. ∫·È ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ÎfiÎÎÈÓ˜ ··ÚÔ‡Ó˜ ÛÙ· ÏÈ‚¿‰È· ·fi ÙÔ ·›Ì· Ô˘ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ·ÎfiÌ· Ô ÙfiÔ˜ ` Î·È ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ Ì·‡Ú· ‰¿ÎÚ˘· Ó· ÎÚ¤ÌÔÓÙ·È ·’ ÙȘ ‚·ÙÔÌÔ˘ÚȤ˜ Ï¿È ÛÙȘ ÓÂÚÔÛ˘Ṳ́˜. ªÂÙ¿ ÙË µÂÏÏ¿, ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙË ºÈÏÔÛÔÊÈ΋ Î·È ¡ÔÌÈ΋ ™¯ÔϤ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ. ∆Ô 1959 Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ÂΉÔÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ «∂Ó‰Ô¯ÒÚ·», Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜: ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ ªËÏÈÒÓË, °È¿ÓÓË ¢¿ÏÏ·, °ÈÒÚÁÔ ∞Ú¿ÁË, ºÚ›ÍÔ ∆˙Èfi‚· Î·È ¿ÏÏÔ˘˜. ∞fi ÙÔ 1971 ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÔÈ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘ ÛÙË °·ÏÏ›· Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ, ÙÔ 1994 ÂÎϤÁÂÙ·È Î·ıËÁËÙ‹˜ Ù˘ æ˘¯·Ó·Ï˘ÙÈ΋˜ æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÎÚ›ÙÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £Ú¿Î˘. §›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘, ÂΉ›‰ÂÈ ÛÙËÓ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË ÙÔ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «∂•ø¶√§π™». ∆· ÔÎÙÒ ÔÈËÙÈο ÙÔ˘ ‚È‚Ï›· ÂΉ›‰ÔÓÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ 1961 Î·È ÙÔ 1996, Î·È Â›Ó·È: ÔÈ «™fiÓ‰˘ÏÔÈ», Ô «πÛıÌfi˜», ÔÈ «ƒÈÓfiÎÂÚÔÈ», ÙÔ «∞fiÁÂ˘Ì· ÙˆÓ ª‡ÚˆÓ», Ù· «∞ÌÊ›‚È·», Ë «°ÏÒÛÛ· ÙÔ˘ ∞‰¿Ì», ÙÔ «ŸÙ·Ó Ô £Âfi˜ ¤ÏıÂÈ Ôχ˜» Î·È ÙÔ «∫·È Á¿ÌÔÓ Œ‚ÚÔ˘ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡». ŒÓ· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘, ¤Ó· ÛÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ª·Ú›·, ÙÚ›· ÛÙË ª·Ú›· Î·È ÙÔÓ Ã¿ÚË –ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘˜– Î·È ¤Ó· ÛÙÔ˘˜: ¡›ÎÔ, ÃÚ‹ÛÙÔ Î·È ∞ϤÍË. ∆Ô 1978 ›¯Â ·ÓÙÚ¢Ù› ÙËÓ ÊÈÏfiÏÔÁÔ ª·Ú›· ∆˙¤ÏÈÔ˘ Î·È ÙÔ 1979 ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘˜ ÿÚ˘, ÙÔ «ÌÔÓÔ‰¤ÓÙÚÈ» fiˆ˜ ÙÔÓ ·ÔηÏ› Ô ÔÈËÙ‹˜ Û’ ¤Ó· ÙÔ˘ Ô›ËÌ· Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ: «∂˘ÏfiÁËÛ ∫‡ÚÈ ÙÔ ÌÔÓÔ‰¤ÓÙÚÈ ÌÔ˘». √ £·Ó¿Û˘ ∆˙Ô‡Ï˘ ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ËÏÈÎȷο ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋ ÁÂÓÈ¿, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ˘˜ ÔÈËÙ¤˜ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1930 Î·È ÚˆÙÔ‰ËÌÔÛ›Â˘Û·Ó ÛÙËÓ ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1960, Û˘Ó‰È·Ï¤ÁÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ÙÔ˘˜ ÔÈËÙ¤˜ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘, Ù˘ ÚÒÙ˘ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋˜. ∫˘Ú›ˆ˜ Ì fiÛÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÈËÙ¤˜ Ù˘ ÂÚˆÙÔÙÚÔÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ÛÔ˘ÚÚ·ÏÈÛÌfi, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔÓ ¶··‰›ÙÛ·, ÙÔÓ ∫·ÎÓ·‚¿ÙÔ, ÙÔÓ ™·¯ÙÔ‡ÚË, ÙÔÓ ∫·ÚÔ‡˙Ô, ÙËÓ ∞Ú·‚·ÓÙÈÓÔ‡. ™ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ‰ÔÎÈÌ›ˆÓ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ Ì·˜ «æ˘¯·Ó¿Ï˘ÛË Î·È §ÔÁÔÙ¯ӛ·» (ÂΉfiÛÂȘ «√‰˘ÛÛ¤·˜») ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ÔÈËÙ¤˜. ∏ Ô›ËÛ‹ ÙÔ˘ ·¤¯ÂÈ ·fi ÙËÓ Ô›ËÛË ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÁÂÓÈ¿˜: ∞Ó·ÁÓˆÛÙ¿ÎË, ∫‡ÚÔ˘, £·Û›ÙË, ¶·ÙÚÈΛԢ, ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ÙËÓ Ô›ËÛË Ì ÔÏÈÙÈÎÔ-ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ˘fi‚·ıÚÔ. √È Û˘ÓÔÌ‹ÏÈÎÔ› ÙÔ˘ ÔÈËÙ¤˜ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋˜ ÁÂÓÈ¿˜ ¤¯Ô˘Ó Îfi„ÂÈ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔÓ ÛÔ˘ÚÚ·ÏÈÛÌfi ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÌÔÓ¿¯· ·’ ·˘ÙfiÓ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ¤ÎÊÚ·Û˘ Î·È ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ¤ÎÏË͢, ÂÍÔ‚ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ ·ÓÙÂÏÒ˜ ÙÔ «¿ÏÔÁÔ» ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘. ∞ÔÎÏÂÈṲ̂ÓÔÈ -ÏfiÁˆ ËÏÈΛ·˜- ÔÈ ÔÈËÙ¤˜ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÁÂÓÈ¿˜ ·fi ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ·ÈÌ·ÙËÚ¿ ÙÂÎÙ·ÈÓfiÌÂÓ· Ù˘ ÚfiÛÊ·Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ –fi-

ÏÂÌÔ˜ ÙÔ˘ ’40, ·ÓÙ·ÚÙÔfiÏÂÌÔ˜, ÂÌʇÏÈÔ˜– ÎÏËÚÔÓfiÌËÛ·Ó Ù· «·Á·ı¿» Ù˘ –Û ÂÈÛ·ÁˆÁÈο Ù· ·Á·ı¿– Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÌÈ· ‹ÙÙ· Ô˘ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Û -ηٿ ÙÔÓ µ‡ÚˆÓ· §ÂÔÓÙ¿ÚË- ¤Ú· ·fi ȉÂÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÚÌËÓ›˜, Ô˘ ¿ÊËÓ ÌÈ· ·›ÛıËÛË fiÙÈ Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ‚Á·›ÓÂÈ Î·ıËÌ·Á̤ÓÔ˜ ·fi ·˘Ù‹Ó, Ô˘ ‰ÂÓ ÛËÌ·‰Â‡ÂÈ ·ÓÂÍ›ÙËÏ· ÌÔÓ¿¯· ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ‹ÙÙ· Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜, ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi˜ Ô ÛÙ›¯Ô˜ ÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ΢ÚÈfiÙÂÚÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÁÂÓÈ¿˜, ÙÔ˘ °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˘ §˘ÎÈ·Ú‰fiÔ˘ÏÔ˘: «Ã·ı‹Î·Ì ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤ÛÂÈ ÓÙÔ˘ÊÂÎÈ¿». ∂‰Ò ı¤Ïˆ Ó· ·Ó·Ê¤Úˆ ÙÔÓ ÔÈËÙ‹ °È¿ÓÓË ¢¿ÏÏ· Ù˘ ÚÒÙ˘ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋˜ ÁÂÓÈ¿˜ ·fi ÙË ºÈÏÈÈ¿‰· Ô˘ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ∆˙Ô‡ÏË ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ÂÚÈÔ¯‹ ÂÍfiڢ͢ ÔÈËÙÈ΋˜ ‡Ï˘, ÂÚÈÔ¯‹ ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ì¤ÓË ·fi Ù· ÔÙ¿ÌÈ·, ·˘Ù¿ Ù· ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÔÓÙ· Ê·Ú̷Λ· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜, Î·È Ù· ‚Ô˘Ó¿ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÛÙÂȇÔÓÙ·È. ∫·È Ó· ÔÓÔÌ·Ù›ÛÔ˘Ì ÚÒÙ· Ù· ‚Ô˘Ó¿ Ô˘ ηıÒ˜ Â›Ó·È ÚÈ˙ˆÌ¤Ó·, ηӤӷ˜ ηÈÚfi˜ ‰ÂÓ Ù· Ù·Ú·ÎÔ‡ÓËÛ ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ Ë̤Ú˜ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜! ∆· ÈÛfi‚È· ÊÚÔ‡ÚÈ·: √χÙÛÈη Î·È ∆˙Ô˘Ì¤Úη -ηٿ ¢¿ÏÏ·- ÎÈ ·fi ÎÔÓÙ¿ ™ÌfiÏÈη˜, °Ú¿ÌÌÔ˜, °Î·Ì‹Ï·, ¡Â̤ÚÙÛη, §¿ÎÌÔ˜, ∆fiÌ·ÚÔ˜, ªÔ˘ÚÁοӷ, ∫ÔڇϷ˜, ·˘Ù¿ Ù· ÂÙڈ̤ӷ ηٿÚÙÈ· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ -ηٿ °È¿ÓÓË ∑·Úο‰Ë-. ∫·È Ù· ÔÙ¿ÌÈ· ∞ÒÔ˜, ∫·Ï·Ì¿˜, ∞¯¤ÚÔÓÙ·˜, ÕÚ·¯ıÔ˜, §Ô‡ÚÔ˜ ` Î·È ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì·›ÓÔ˘Ó Ô £·Ó¿Û˘ ∆˙Ô‡Ï˘ ÎÈ Ô ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ ªËÏÈÒÓ˘. ∫·È ÌfiÓÔÓ Ô Œ‚ÚÔ˜ ıˆÚÂ›Ù·È ·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÙÔ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Îfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ∆˙Ô‡ÏË. ™Ù· ÁfiÓÈÌ· ‰¤ÏÙ· ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ ·˘ÙÒÓ ÍÂÊ·ÓÙÒÓÔ˘Ó Ë ¯ÏˆÚ›‰· Î·È Ë ·Ó›‰· Ù˘ Ô›ËÛ‹˜ ÙÔ˘ ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ù· ÔχÙÈÌ· ÛÙÔȯ›· οı ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜: ¯ÒÌ·, ÓÂÚfi, ÌÓ‹ÌË Î·È Ï·‰¿ÎÈ ÁÈ· Ù· ηÓÙ‹ÏÈ· Ù˘. ∂Âȉ‹ –ı· Ì·˜ ÂÎÌ˘ÛÙËÚ¢Ù› Ô ÔÈËÙ‹˜ ÛÙÔ Ô›ËÌ¿ ÙÔ˘ «√ ∞¯¤ÚÔÓÙ·˜, Ô ∫·Ï·Ì¿˜ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô Œ‚ÚÔ˜» ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙÔÓ ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ ªËÏÈÒÓË– ‚Ï¿ÛÙËÛ· ηıÒ˜ ϤÂÈ Ô µÈ˙˘ËÓfi˜ Ô £Ú¿Î·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ∞¯¤ÚÔÓÙ· Î·È ÛÙÔÓ ∫·Ï·Ì¿ Ô˘ Â›Ó·È Ù· Ï·‰Ô¯ÒÚÈ· Ì ÛËÌ¿‰Â„Â Ë Û˘Ó‹ıÂÈ· Ó· ‰›Óˆ Ï›ÁÔ Ï·‰¿ÎÈ ÛÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ ȉ›ˆ˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂÎÚfiıÂÛÌÔÈ Î·È ·›˙Ô˘Ó ÙËÓ Ù˘ÊÏfiÌ˘Á· ˆ˜ ·ÚÁ¿ Ó· ËÌÂÚÒÛÂÈ Ô ˙fiÊÔ˜ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ù˘ ̤ڷ˜ Ë ·Ó¿ÚÚˆÛË ÎÈ ·˘ÙÔ› (ÔÈ ÓÂÎÚÔ› ÂÓÓÔÒ Ô˘ ÂÚÓÔ‡Ó Ì ʇÏÏÔ ·ÔÚ›·˜ fiˆ˜ ÙÔ˘˜ ÁÓÒÚÈÛ· ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙÔÓ Œ‚ÚÔ ÙÔ ›‰ÈÔ ÂÎÚfiıÂÛÌÔ˘˜ ÌÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ·fi ÓˆÚ›˜ Ó· Ϥˆ ÙË Ï¤ÍË Ê¤ÁÁÔ˜ Î·È È‰›ˆ˜ Ó· ÙËÓ ÚÔÛ‰ÔÎÒ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÙÔ Í·Ó·Ï¤ˆ Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ù˘ ̤ڷ˜ Ë ·Ó¿ÚÚˆÛË Î·È Ì·›ÓÂÈ Ë Û˘ÓÔÌÈÏ›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÙÚ›· ÔÙ¿ÌÈ· fiˆ˜ ÙÔ Ô˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ. ∫È ·˜ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì Û fi,ÙÈ –¯ÂÈÚÒÓ·ÎÙ˜– ÌÔÚ¤Û·Ì ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ` Ù· Û›ÙÈ·. ∆· ¤ÙÚÈÓ· Û›ÙÈ· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ηıÒ˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÛÙȘ Ï·ÁȤ˜ Û ı¤ÛË Ì¿¯Ë˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÈÛ‚ÔÏ›˜, ηıÒ˜ ı˘ÌÒÓÔ˘Ó ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È Ì ÙËÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ì·˜ ¯¿ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÓÙ¿Ú· Ô˘ ηٷÎχ˙ÂÈ ÙÔ ÙÔ›Ô. ∞ÓÙÈÁڿʈ ·fi Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ ÛÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ∫ÚÂÌ̇‰· ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ «ª·Ó‰Ú·ÁfiÚ·˜» ÛÙÔ Ù‡¯Ô˜ 8 - 9 ÙÔ˘ 1995: «∆Ô Û›ÙÈ Ì·˜ –ϤÂÈ Ô ÔÈËÙ‹˜– Â›Ó·È ÙÒÚ· ÍÂÎÔÈÏÈ·Ṳ̂ÓÔ, fiˆ˜ Î·È Ù· ¿ÏÏ· Û›ÙÈ· -Á‡Úˆ ÛÙ· ÂÓÂÓ‹ÓÙ· Ì ÂηÙfi- / ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ¯ˆÚÈÔ‡ Ù˘ ÚˆÙÔ·È‰È΋˜ Ì·˜ ˙ˆ‹˜ ·’ fiÔ˘ Ë Ô›ËÛË Ù·ÌȇÂÈ ÙËÓ ‡ÏË Ù˘ / ÚÈÁ̤ӷ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ∆· Û›ÙÈ· Á˘Ú›˙Ô˘Ó Ï˘Ì¤Ó· ÎÈ ·‰¤ÛÔÙ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ Ô›ËÛ‹˜ ÌÔ˘». ∫·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ: «°ÂÓÓ‹ıËη ÛÙÔ ª·˘ÚÔÓfiÚÔ˜ ÙÔ 1932. ∫·Ù¿ÁÔÌ·È ·fi ÔχÙÂÎÓË ·ÁÚÔÙÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ◊Ì·ÛÙ·Ó Ô¯ÙÒ ·‰¤ÚÊÈ·. √È ÁÔÓ›˜ ÌÔ˘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Û·Ó ÙË ÁË Ì¤Ú·-Ó‡¯Ù·. °ÓÒÚÈÛ· ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÙÔ˘ ’40 Ô˘ Ì ÛËÌ¿‰Â„Â. £˘Ì¿Ì·È ÙËÓ Î‹Ú˘Í‹ ÙÔ˘, Ù’ ·ÂÚÔÏ¿Ó· Ô˘ ·˘Ï¿ÎˆÓ·Ó ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi. ∆Ô ›‰ÈÔ ‚Ú¿‰˘ ‹Ú·Ì ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÚÔÛÊ˘ÁÈ¿˜. ¶ÂÚ·ÙÔ‡Û·Ì 2 Ì‹Ó˜ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙË §·Ì›· ` Û οÔÈÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Ì·˜ Á·ÓˆÌ·Ù‹‰Â˜ ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Ì˘ıÈ¿. ŸÙ·Ó Á˘Ú›Û·Ì ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔÓ ∞Ú›ÏË ÙÔ˘ 1941, ÙÔ Û›ÙÈ ‰ÂÓ Ì·˜ ÁÓÒÚÈ˙Â. ∞Áڛ„ “·’ ÙË ÌÔÓ¿¯È·”, ¤ÏÂÁÂ Ë ª¿Ó· ÌÔ˘». ∂‰Ò ‰È·ÎfiÙÔ˘Ì ÙËÓ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË, ÁÈ· Ó· ÛÙ·ıԇ̠˘Ô„È·Ṳ̂ÓÔÈ fiˆ˜ Ô ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜ fiÙ·Ó Ë Ûη¿ÓË ÙÔ˘ ¯Ù˘¿ Û ‡ÚËÌ·. ∏ ª¿Ó· ‰ÂÓ Ï¤ÂÈ «·Áڛ„ ·fi ÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿» ÁÈ·Ù› ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ÌÔÓ·ÍÈ¿ ÌÔÚ› Î·È Î¿ÔÙ ӷ Â›Ó·È ÂÈı˘ÌËÙ‹ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¤Ó·Ó ·Ô¯ˆÚÈÛÌfi ‹ ÌÈ·Ó ¿ÓÔÛÙË Û¯¤ÛË. §¤ÂÈ «·Áڛ„ ·’ ÙË ÌÔÓ¿¯È·» Î·È Î¿ÓÂÈ ·Ó·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ fiÓÔ˘ ÛÙË ÌÔÓ¿‰·, ÁÎÚÂÌ›˙ÂÈ ÙȘ Á¤Ê˘Ú˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ı˘ÌÒÓÂÈ Î·È ·›ÚÓÂÈ Ù· ‚Ô˘Ó¿. ∞ÁÚÈÂ‡Ô˘Ó ÏÔÈfiÓ Ù· Û›ÙÈ· ÎÈ ·˜ ϤÓ ˆ˜ ‰ÂÓ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È, ˆ˜ ‰ÂÓ ˘ÔʤÚÔ˘Ó ÔÈ ÙÔ›¯ÔÈ ÙÔ˘˜. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ÙÔ›¯ÔÈ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙ¿ıËÎ·Ó Û ÂȉÚÔ̤˜ ‚·Ú-

‚¿ÚˆÓ Î·È ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÛÙȘ ÂȉÚÔ̤˜ ÙÔ˘ Û΢ÚÔ‰¤Ì·ÙÔ˜. ∫È fiÙ·Ó ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ó· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ÙȘ Îڇ˜ Ó‡¯Ù˜ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· Ì ÙÔ Ù˙¿ÎÈ Û‚ËÛÙfi Î·È ÙË Á¿ÛÙÚ· ¿Ú·ÁË, È·Ṳ̂ÓË ·’ ÙÔÓ ÎÚÂÌ·ÛÙ¿Ï˘ÛÛÔ, ·È¯Ì¿ÏˆÙÔÈ Ù˘ ÌËÙÚÈ¿˜ ·ÙÚ›‰·˜, ·˜ ÙÔ˘˜ ÌÈÏ¿Ì ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ, Ó· Ù· ·Îԇ̠Ò˜ ÔÚ‡ÔÓÙ·È ÌfiÓ· ÎÈ ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ӷ, ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ µÔÚÈ¿ Î·È ÙÔ˘ ¡fiÛÙÔ˘. ∫·È Ó· Ù· ÚˆÙ¿ÌÂ Î·È ÁÈ· Ù· ηÙÒÁÈ·. ∞˘Ù¿ Ô˘ Ê˘Ï¿Ó ÛÙȘ ÛÙڛΘ ÙÔ˘˜ Ì˘ÚËοÛÌ·Ù· ÎÈ ·Ó¿Û˜ ˙ˆÓÙ·ÓÒÓ ` ·ÎÚÈ‚¤˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ. µÂÏ¿ÛÌ·Ù· ·ÚÓÈÒÓ, ηÙÛÈÎÈÒÓ Î·È ÙˆÓ Ì·Ó¿‰ˆÓ ÙÔ˘˜. ∫·È ÁÈ· ÙȘ ÛÙ¤ÚÓ˜ Ó· ÚˆÙ¿ÌÂ, Ô˘ ‰¤¯ÔÓÙ·È Ù· ÓÂÚ¿ ÙˆÓ ‚ÚÔ¯ÒÓ Ô˘ ηÙÚ·Î˘Ï¿Ó ·fi Ù· ÏÔ‡ÎÈ· Ù˘ ÛÎÂ‹˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜, ·ÓÙ¿Ì· Ì’ ·ÛÙ¤ÚÈ· ·fi Λӷ Ô˘ ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ ÙÒÛ˘ ÙÔ˘˜ οӷÌÂ Î·È Î·ÌÈ¿Ó Â˘¯‹. ¡· Ï·Ì˘Ú›˙Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ¿Ú·Á ÛÙÔ ÓÂÚfi fiˆ˜ ÙfiÙÂ, ηıÒ˜ ÙÔ ·Ó‚¿˙·Ì Ì ÙÔ ÛÈÔ‡ÎÏÔ, ÙÔ ·‰ÂÈ¿˙·Ì ÛÙËÓ Î·ÚÔ‡Ù·, Î·È Ù· ˙ˆÓÙ·Ó¿ ÍÂ‰È„Ô‡Û·Ó ›ÓÔÓÙ·˜ Ô˘Ú·Ófi; ∫È ·ÎfiÌ· ÁÈ· ÙȘ ¯ÂÏȉÔÓÔʈÏȤ˜ ÛÙȘ ϿΘ Ô˘ ÛÙ‹ÚÈ˙·Ó ÙË ÛÎÂ‹ Ó· ÚˆÙ¿ÌÂ, ÁÈ’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÂÚ·ÛÌ¤ÓˆÓ ·Óԛ͈Ó. ∫·È ÁÈ· Ù· ÎÔÙÛ‡ÊÈ· Ô˘ ÎÔ˘ÚÓÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ ÊÚ¿¯ÙË Ù˘ ·˘Ï‹˜. ∞˘Ù¤˜ ÙȘ ÓfiÙ˜ ·Ô¯ˆÚÈÛÌÔ‡. °È·Ù› Ù· Û›ÙÈ· Ô˘ οÔÙ ηÙÔÈ΋۷ÌÂ, ÙÒÚ· Ì·˜ ηÙÔÈÎÔ‡Ó. ∫È ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ì fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ¤ÁηÈÚ·, Ì‹ˆ˜ Ù· ¯Ù‡ËÛ ÎÂÚ·˘Ófi˜ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ‹ Ù· ·Ú¤Û˘ÚÂ Ë Î·Ù‚·ÛÈ¿ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡. ∫·ÈÚfi˜ fï˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÙÔ ÏfiÁÔ ÛÙÔÓ ÔÈËÙ‹, ÁÈ·Ù› ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Ì¿ıÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ, ηχÙÂÚ· Ó· ÚˆÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘, Â›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜. °È’ ·˘Ùfi Ù· Û›ÙÈ· Â›Ó·È ¤Íˆ ·fi ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÙÔ›¯Ô˘˜ fiˆ˜ Ù· ˙ˆÓÙ·Ó¿ ÙÔ˘ ηوÁÈÔ‡ Ô˘ ÍÂÓ˘¯ÙÔ‡Ó ·ψ̤ӷ ÛÙ· ÁÂÈÙÔÓÈÎfiÙÂÚ· ‚Ô˘Ó¿. ŸÙ·Ó ʇÁÔ˘Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ı· Ê˘ÙÚÒÛÔ˘Ó ‰¤ÓÙÚ· ̤۷ ÛÙ· Û›ÙÈ· ı· ‚Á·›ÓÔ˘Ó Ù· ÎψӿÚÈ· ·fi Ù· ·Ú¿ı˘Ú· ÁÂÌ¿Ù· ηٷÈÁ›‰Â˜. ¢È¿ÏÂÍ· Ó‡¯Ù· Ó· ¤Úıˆ ÁÈ· Ù· Û·Ú¿ÓÙ· ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ·ÊÔ‡ ‹ÍÂÚ· fiÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ÙÔ Û›ÙÈ Ï›ÁÔ Ï·‰¿ÎÈ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÒÚ˜ Ó· ‚Á·›ÓÂÈ ·’ ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È fiˆ˜ ΢‰ÒÓÈ Ô˘ ·Ú¿˙ÂÈ Êˆ˜ ¯ˆÌ¤ÓÔ Û ·ÏÈ¿ ηۤϷ Î·È È‰›ˆ˜ ÛÙȘ Ïfi¯Ì˜ ÙÔ˘ ηوÁÈÔ‡ ÎÈ ·Ó¿‚ÂÈ Ë ª¿Ó· ÌÔ˘ ÙËÓ ·ÏÈ¿ ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈÎË ¯ÂÈÚÔÏ¿Ì· Ô˘ Â›Ó·È Û·Ó ÎÔÙÛ‡ÊÈ ÎÔÌ̤ÓÔ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ‚Á¿˙ÂÈ ¤Ó· ʈ˜ ηٷÎfiÎÎÈÓÔ Ó· ’¯ÂÙ ÛÙÔ ÓÔ˘ Û·˜ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· Û·˜ ϤÂÈ ÂΛ Ô˘ ÂÚÓ¿ÙÂ Î·È Ê¤ÁÁÂÈ ÙÔ Î·ÓÙ‹ÏÈ ÙÔ˘ ÌËÓ ı¤ÏÂÈ Î·È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ. ∆ÒÚ· Ô˘ ¿ÓÔÈÍ·Ó Ù· Û‡ÓÔÚ· ÛÙÔ √Ṳ́ÓÈÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ∫‹Ô˘˜ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ì fiÏÔÈ ÙËÓ Ú¿ÛÈÓË Î¿ÚÙ· Á¤ÌÈÛ·Ó Ù· Û›ÙÈ· Ì·˜ ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ· Ù˘ ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ÔÏ˘ Î·È Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·˘Ùfi ÚÔ˜ ÙÔ Ï·‰› ÙÔ˘ ‚¿ÏÙÔ˘ Ì ÙȘ ηڷ‚›‰Â˜ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ·Ó¿‚Ô˘Ó ÔÈ ÊˆÓԇϘ ÙÔ˘˜ Û·Ó Î·ÓÙËÏ¿ÎÈ· Û’ fiÏÔ ÙÔ Ì¿ÎÚÔ˜ ÙÔ˘ Œ‚ÚÔ˘ (ÙÈ Ó· ı¤ÏÔ˘Ó ÔÈ ÊˆÓԇϘ ÙÔ˘˜;) ∆Ú¤¯Ô˘Ì ›Ûˆ ·fi Ù· Û›ÙÈ· ¯Ù˘ÒÓÙ·˜ ·ÏÈ¿ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ· ÎÈ ÔÓfiÌ·Ù· Ó· Ù· Ì·˙¤„Ô˘Ì ÎÔÓÙ¿ Ó’ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ ¤Ó· ÙÔ ¿ÏÏÔ fiˆ˜ Ù· ‰¿¯Ù˘Ï· Î·È Ó· Ù· ÎÚ‡‚Ô˘Ì fiˆ˜ Ù· ‰¿¯Ù˘Ï· Ó’ ·ÊÔÌÔÈÒÓÔ˘Ó ·Ï˘¯Ù‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ¤Íˆ ÌÂÚÈ¿ fiˆ˜ ÔÈ ¤ÙÚÈÓ˜ ‚Ú‡Û˜ ÛÙÔ ‡·ÈıÚÔ Ì ٷ ÎÂÊ¿ÏÈ· ÙˆÓ Û΢ÏÈÒÓ Ô˘ ·Ï˘¯ÙÔ‡Ó Ì¤Û· Ì·˜ ÎÈ ·ÓÙË¯Ô‡Ó Ù· ˘‰Ú·ÁˆÁ›· ˘fiΈʷ. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ÛÙ›¯ÔÈ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ Ô˘ Û·˜ ‰È¿‚·Û· ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ÌfiÓÔÈ Ô˘ Ì·˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· Ù˘ Ô›ËÛ‹˜ ÙÔ˘. √¯ÙÒ ÔÈËÙÈο ‚È‚Ï›· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ·Ì¤ÙÚËÙ˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÏ·˘Û‹ Ù˘. ∞˘Ù‹ Ë Ô›ËÛË Â›Ó·È Û¿Úη ·fi ÙË Û¿Úη Ì·˜ Î·È ¯Ù˘¿ Ì ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Ù˘ ηډȿ˜ Ì·˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ·›Í - Á¤Ï·Û ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ Ì·˜. √È ÛÙ›¯ÔÈ Ù˘ Ì·˜ ηٷÎχ˙Ô˘Ó Î·È Ì·˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔ ·Ó·Âٷ̤ÓÔ ‰›Ô Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Ù˘. ∆ÒÚ· Ô˘ Ë ÔÌÈÏ›· ÌÔ˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘, ı¤Ïˆ Ó· ÂÎÊÚ¿Ûˆ Ì ԉ‡ÓË Ù· Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ¿ ÌÔ˘ ÛÙË Û‡ÓÙÚÔÊfi ÙÔ˘ ª·Ú›·, ÛÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ ÿÚË –ÙÔ «ÌÔÓÔ‰¤ÓÙÚÈ» ÙÔ˘– Î·È ÛÙ· ·‰¤ÚÊÈ· ÙÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ ·ÎÚÈ‚Ô‡ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ ÙÔ˘˜. ∆Ô ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÂÓ·ÔÙÂı› ÛÙË ‰›Î·ÈË ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È Ó· Â·Ó·Ï¿‚ˆ ÙÔÓ ·ÎÚÈ‚fi ÙÔ˘ ÛÙ›¯Ô –‰ËψÙÈÎfi Ù˘ Ô›ËÛ‹˜ ÙÔ˘– Ô˘ Ì·˜ οÓÂÈ Ó· ·›ÚÓÔ˘Ì ‚·ıȤ˜ ·Ó¿Û˜: «∂˘ÏfiÁËÛ ∫‡ÚÈ ÙÔ‡Ù· Ù· ÏfiÁÈ· Ô˘ Â›Ó·È ·fi ‡·ÈıÚÔ». ™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ.


H BH™™ANH

™E§I¢A 8

N ∂∞ ➤ T∞ ∂•ø∫∫§∏™π∞ ª∞™ ™ÙȘ 29 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, Ì ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· Ù˘ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜, ¤ÁÈÓ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ∞Ë-°È¿ÓÓË, fiˆ˜ ÙÔÓ Í¤ÚÔ˘Ì ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì·˜, ÛÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ ∞ÔÎÂÊ¿ÏÈÛ˘ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘. ∞ÚÎÂÙÔ› Û˘Á¯ˆÚÈ·ÓÔ› Ì·˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È Ô ·Ó¿ÍÈÔ˜ ÈÂÚ¤·˜ Ì·˜ ··º¿Ó˘ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ fiˆ˜ ¿ÓÙ· ÌÂ Î·Ù·Ó˘ÎÙÈÎfi ÙÚfiÔ. ŒÁÈÓ ·ÚÙÔÎÏ·Û›· Î·È fiÏÔÈ ÁÂ˘Ù‹Î·Ì ٷ ÏÔ˘ÎÔ‡ÌÈ· Î·È Ù· ·Ó·„˘ÎÙÈο. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ ·˘Ùfi ÙÔ Â͈ÎÎÏ‹ÛÈ ÙÔ ¤ÎÙÈÛÂ Ë ·Ì¿Ï·È· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ™¿ÛÛË Ù˘ µ‹ÛÛ·Ó˘. ñ ™ÙȘ 26 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘

™∂¶∆∂ªµƒπ√™ - √∫∆øµƒπ√™ 2011

∞¶√ ∆√

ÁÈfiÚÙ·Û ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì·˜ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ∞Ë-°È¿ÓÓ˘, Ô ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ Ô £ÂÔÏfiÁÔ˜, Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ∫·Ì¿ÏÈÔ˘. ªÂ ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· Î·È ¤ÍÔ‰· Ù˘ η˜ ¶·Ó‰ÒÚ·˜ ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ô˘, Ô˘ Â›Ó·È ÁfiÓÔ˜ ∫·Ì¿ÏÈÔ˘, fiÏ· ‹Ù·Ó ¿„ÔÁ·. ∏ ÂÎÎÏËÛ›· ÂÓٷοı·ÚË, ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ÓË Ì ÂÈÎfiÓ˜, Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· fiˆ˜ ¿ÓÙ· Î·Ù·Ó˘ÎÙÈ΋. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ·ÚÙÔÎÏ·Û›· Î·È Ë ¤ÎÏËÍË ‹Ù·Ó Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÌÈ·˜ ÚÔ‚·Ù›Ó·˜ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ £fi‰ˆÚÔ˘ °ÎfiÁη, Ô˘ ÙËÓ ¤„ËÛ ÛÙ· Î¿Ú‚Ô˘Ó· Ô ÂÍ¤Ú ∏Ï›·˜ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘. ∆Ô ÎÚ·Û› Î·È ÙÔ ÙÛ›Ô˘ÚÔ ‹Ù·Ó ¿ÊıÔÓÔ Î· fiÏÔÈ ÔÈ ·Ú¢ÚÂı¤Ó˜, ÂÚ›Ô˘ 60, ¤Ú·Û·Ó ˘¤ÚÔ¯·.

«ªÂÙ¿ Êfi‚Ô˘ ÚÔÛ¤ÏıÂÙÂ...».

ŒÙÛÈ Ù· ÂÔÚÙ¿˙ÔÓÙ· Â͈ÎÎÏ‹ÛÈ· Ì·˜ Â›Ó·È ÌÈ· ˆÚ·›· ·Ú¤ÓıÂÛË ÛÙË ÌÔÓÔÙÔÓ›· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜. ∆Ô ¯ˆÚÈfi, ÏÔÈfiÓ, fiϘ ÙȘ ÂÔ¯¤˜ ¤¯ÂÈ ÙȘ ¯¿Ú˜ ÙÔ˘. ñ ™ÙȘ 26 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÂfiÚÙ·ÛÂ Î·È Ô ÕÁÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ™¿ÛÛË Î·È ·˘Ùfi˜, ·ÏÏ¿ Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚÔÓÈ· Ô ÂÔÚÙ·ÛÌfi˜ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ∆˙fi‚·. ŒÙÛÈ Ë ∞ÓıԇϷ Î·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∆˙fi‚·˜ ›¯·Ó ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi. ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ·fi ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi. ∞˜ ›ӷÈ, ÏÔÈfiÓ, ÔÈ ¿ÁÈÔÈ fiÏÔÈ ÚÔÛٿ٘ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì·˜ Î·È fiÛÔÈ ÂÈÌÂÏÔ‡ÓÙ·È ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ·˜ ÙÔ˘˜ ¢ÏÔÁÔ‡Ó Î·È ·˜ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ˘fi ÙË ÛΤË ÙÔ˘˜, ·˘ÙÔ‡˜ Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜. ∂ΛÓÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÂÌ›˜ Î·È ·fi ÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹ ¤¯Ô˘Ì ӷ Û˘ÛÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Â›Ó·È Ó· ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó Ù· Â͈ÎÎÏ‹ÛÈ· Ì·˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ, Î·È Ó· ÌË Í·Ó··Ú·ÙËÚËı› ÙÔ ·›Û¯Ô˜ Ô˘ ·ÓÙÈÎÚ‡Û·Ì ʤÙÔ˜ ÛÙÔÓ ∞Ë°È¿ÓÓË ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔÌÔ (ÙÔÓ 2Ô ∞Ë-°È¿ÓÓË) Ì ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ Ù¤ÌÏÔ˘ ·fi ˙Ò· Î·È Ô˘ ·Ó·ÁηÛًηÌ ӷ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚË ∫fiÙÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÊÈÏÔÎÂÚ‰Ò˜ ÚÔÛʤÚıËΠӷ ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ ÙȘ ηٷÛÙÚÔʤ˜ Ô˘ ›¯·Ó ÚÔÎÏËı›. ∞Á·ËÙ¤ ™ˆÙ‹ÚË Û ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠ÁÈ· ÙȘ ÂÈÛ΢¤˜. ¡· Û ‚ÔËı¿ ¿ÓÙ· Ô ∞Ë-°È¿ÓÓ˘.

X øƒπ√

ÚÈÓ‹ Î·È ¤ÙÛÈ ·˜ ¿„Ô˘Ó Î¿ÔÈÔÈ Ó· Ì·˜ ÂÙÚÔ‚ÔÏÔ‡Ó. ∏ χÛË Ô˘ ÚÔÎÚ›Ó·Ì ˆ˜ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹. ∆Ô ˙¢Á¿ÚÈ ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÚÈ·ÓÒÓ Ì·˜ Â›Ó·È ¤ÌÂÈÚÔ

Î·È ÙÔ ·¤‰ÂÈÍÂ, ÁÈ·Ù› Û ۇÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ¤Î·Ó·Ó ÌÈ· ˆÚ·›· ·Ó·Î·›ÓÈÛË Î·È ¤ÙÛÈ ÌÔÚ› οÔÈÔ˜ Ó· ‰È·Ì›ÓÂÈ Î·È Ó· ‚ÚÂÈ Î·È Ê·ÁËÙfi ÛÙÔÓ •ÂÓÒÓ· Ì·˜.

™ÙÔÓ ‘∞ÁÈÔ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ. √È Î.Î. °. ∆˙Ô‚·˜, °. °Î¤ÚÙÛÔ˜.

➤ T√ ¢∞™√™

∞ÚÙÔÎÏ·Û›· ˘¤Ú ˘Á›·˜.

√ ∏Ï›·˜ „‹ÓÂÈ ÙËÓ ÚÔ‚·Ù›Ó·.

ª·ı·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ Ì·˜ ÏÂËÏ·Ù›ٷÈ, ΢ڛˆ˜ ·fi ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ ‰ÈÏ·ÓÒÓ ¯ˆÚÈÒÓ Î·È È‰›ˆ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ∫ÂÊ·ÏÔ‚Ú˘Û›Ù˜. ¶ÚÔ˜ £ÂÔ‡, οÔÈÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ·›Û¯Ô˜. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ·˜ Â¤Ì‚ÂÈ. §fiÁˆ ·Ó·Ù›ÌËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¤¯Ô˘Ó η˘ÛÙ‹Ú˜ ÌÈÎÙÔ‡˜ Ì ͇Ϸ Î·È ÂÙڤϷÈÔ ÎÈ ¤ÙÛÈ, fiˆ˜ Ì·ı·›ÓÔ˘ÌÂ, Ë Â‡ÎÔÏË Ï‡ÛË Â›Ó·È ÙÔ ÎϤ„ÈÌÔ Í‡ÏˆÓ ·fi Ù· ÎÔÈÓÔÙÈο ‹ ȉÈfiÎÙËÙ· ÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ µ‹ÛÛ·Ó˘. ∆ÒÚ· ‹Úı ÛÙËÓ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· Î·È Î·Ù·ÁÁÂÏ›· fiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ ¤‚·Ï·Ó ¯¤ÚÈ Î·È ÛÙÔ πÂÚfi ÕÏÛÔ˜ ÙÔ˘ ªÔÓ·ÛÙËÚÈÔ‡. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ ÈÛÙ¤„Ô˘ÌÂ. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’50 ÌÔÈÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÎÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ªÔÓ·ÛÙËÚÈÔ‡ Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ Û˘Á¯ˆÚÈ·ÓÔ‡˜ Ì·˜, ÌfiÓÔ ÁÈ· ηÏÏȤÚÁÂÈ·. ∆ÒÚ·, ·Ó οÔÈÔÈ ıˆÚÔ‡Ó ·˘Ù¿ Ù· ÎÙ‹Ì·Ù· ȉÈÔÎÙËÛ›· ÙÔ˘˜ οÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ Ï¿ıÔ˜. ∞˜ ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ ∆ÔÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ∫¿Ùˆ, ÏÔÈfiÓ, Ù· ¯¤ÚÈ· ·fi Ù· ·ÈˆÓfi‚È· ‰¤Ó‰Ú· ÙÔ˘ ªÔÓ·ÛÙËÚÈÔ‡. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο ·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÔÚÁ‹ ÙÔ˘ £ÂÔ‡...

➤ √ •∂¡ø¡∞™

¶ÚÔÛ΢ÓËÙ¤˜ ÛÙÔÓ ∞Ë-°È¿ÓÓË.

ªÂÙ¿ ÙËÓ ·‰‹ÚÈÙÔ ·Ó¿ÁÎË Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÍÂÓÒÓ·˜ ÛÙË µ‹ÛÛ·ÓË, ÙÔ ¢.™. ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ‰È·ı¤ÛÂÈ ÙÔÓ •ÂÓÒÓ· ÛÙÔ˘˜ Û˘Á¯ˆÚÈ·ÓÔ‡˜ Ì·˜ ¢È·Ì¿ÓÙˆ Î·È °ÈÒÚÁÔ ∑·Úο‰· ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ì¤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÌÂϤÙ˜ Î·È ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÚÈ˙È΋˜ ·Ó·Î·›ÓÈÛ‹˜ ÙÔ˘. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ Â›Ó·È ÚÔÛˆ-

°IATI; ™ÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÚÔÏfiÈ ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ ·fi ÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ. E›Ó·È ÔχÙÈ̘ ÔÈ ÂӉ›ÍÂȘ ÙÔ˘ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂΛÓË ÁÈ· ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, fiÔ˘ fiÏÔÈ Ì·˜ ÙËÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢fiÌÂı·. æ›ı˘ÚÔÈ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó, fiÙÈ ÙË ‰·¿ÓË ÙÔ˘ η٤‚·Ï·Ó οÔÈÔÈ Û˘Á¯ˆÚÈ·ÓÔ› Ì·˜ Î·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙËÓ ÙfiÙ ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. EÌ›˜ ı· ‰ËÌÔÛȇÛÔ˘Ì οı ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛË ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi.

vissani_sep_oct_2011  
vissani_sep_oct_2011  

efimerida vissani