Page 1

KTA 33

¶EPIO¢IKH EK¢O™H TH™ A¢E§ºOTHTA™ BH™™ANIøTøN «H APETH»

Kˆ‰. 2866

XPONO™ 24Ô˜ - AP.ºY§. 139 ™YNTA™™ETAI A¶O E¶ITPO¶H °PAºEIA: MAPNH 38 T.K. 104 32 A£HNA - TH§./FAX: 210 5234602 IANOYAPIO™ - ºEBPOYAPIO™ 2011

H ÂÊËÌÂÚ›‰· Ì·˜ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ì·˜ Ì‹Î ÛÙÔÓ 24Ô ¯ÚfiÓÔ. TÔ 139 ʇÏÏÔ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ù˘ A‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜ ¤¯ÂÙ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Û·˜. A˘Ùfi Ì·˜ οÓÂÈ ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ˘˜, ÁÈ·Ù› ·Ú¿ ÙË ‰˘ÛÌÂÓ‹ Û˘Á΢ڛ·, Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· Ì·˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÂΉ›‰ÂÙ·È ¯¿ÚÈÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ËıÈ΋ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÛÙÁ¯ˆÚÈ·ÓÒÓ Ì·˜ Î·È ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ Ù˘ A‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜. ™Â ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ fiÏ· ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡ÓÙ·È Ë ·Á¿Ë ÙˆÓ BËÛÛ·ÓȈÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘˜ Î·È ÂÓ Á¤ÓÂÈ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¶ˆÁˆÓËÛ›ˆÓ ÁÈ· Ù· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘˜, Ì·˜ ÁÂÌ›˙ÂÈ Â˘ı‡ÓË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÛÔ˘‰·›Ô ÁÂÁÔÓfi˜ Î·È ÌÈ· ȉÈfiÙËÙ· Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¶ˆÁˆÓ‹ÛÈÔ˘˜. AÈÒÓ˜ ÙÒÚ· ÔÈ ÍÂÓËÙÂ̤ÓÔÈ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Í¯ӿÓ ÙȘ Ú›˙˜ ÙÔ˘˜, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÁÂÓÓËı› ÛÙ· ¤ÚËÌ· ¯ˆÚÈ¿ Ì·˜. Y¿Ú¯ÂÈ ·˘Ù‹ Ë ÊÏfiÁ· Ô˘ η›ÂÈ Ì¤Û· Û οı ¶ˆÁˆÓ‹ÛÈÔ Î·È ÌÂÙ·Ï·Ì·‰Â‡ÂÙ·È ÂÚ›ÂÚÁ· ·fi ÁÂÓÈ¿ Û ÁÂÓÈ¿. A˘Ùfi Ì·˜ ‰›‰ÂÈ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘ÌÂ. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı· ÏÈÁÔ„˘¯›ÛÔ˘Ì ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó Ù· ˘ÏÈο ̤۷ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ‰Ú·Ì·ÙÈο. ™Â ›ÛÌ· ÏÔÈfiÓ ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ ÙÔ˘ ¢NT Î·È ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ÂÌ›˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘ÌÂ. H B‹ÛÛ·ÓË Î·È Ë A‰ÂÏÊfiÙËÙ· ı· ˙‹ÛÂÈ Ô AË-NÈÎfiÏ·˜ Ì·˜ ¿ÓÙ· ı· ÛÙ¤ÎÂÈ ¿ÁÚ˘ÓÔ˜ ÚÔÛÙ¿Ù˘.

H

°È· ÙÔ Îfi„ÈÌÔ Ù˘ B·ÛÈÏfiÈÙÙ·˜

ME°A§H ¶PO™E§EY™H ™THN A¢E§ºOTHTA X·ÚÔ‡ÌÂÓÔ ÍÂΛÓËÌ·  ÔÏÏ‹ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Î·È ·ÚÔ˘Û›· ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ï‹ıÔ˘˜ ÎfiÛÌÔ˘ ¤ÁÈÓ ÛÙË «M¿-

M

AÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÈÂÚ·Ú¯›· Ù˘ A‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜ °√À¡∞ƒH™ ∂ªª∞¡√À∏§ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜ BËÛÛ·ÓȈÙÒÓ «∏ ∞ƒ∂∆∏» ¶ƒ√™: ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· BËÛÛ·ÓȈÙÒÓ ∞ı‹Ó·, 16.11.2010 ∞Á·ËÙ¿ ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™., Ì ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÂÈÛÙÔÏ‹ ı¤Ïˆ Ó· Û·˜ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹Ûˆ fiÙÈ ·Ú·ÈÙÔ‡Ì·È ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜ Ì·˜. √È ÏfiÁÔÈ Ô˘ ÚÔÛÂÎÙÈο Ì ԉ‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÌÔ˘ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ ÚÔÛˆÈÎÔ›. ™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ fiÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ô˘ ÌÔ˘ ‰Â›Í·Ù Û fiÏË ·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹. £· ‹ıÂÏ· Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÙ fiÙÈ ·Ú¿ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÌÔ˘ ·˘Ù‹, ¿ÓÙ· ı· Â›Ì·È ÎÔÓÙ¿ Û·˜, Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· È· ÂÓfi˜ ·ÏÔ‡ µËÛÛ·ÓÈÒÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ¿ÓÙ· ı· ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Î·È ÙËÓ Â˘ËÌÂÚ›· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜. ªÂ ÂÎÙÈÌËÔË √ Ù¤ˆ˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï °Ô‡Ó·Ú˘

Ó·» Ì·˜ Ë ÎÔ‹ Ù˘ B·ÛÈÏfiÈÙÙ·˜, fiˆ˜ Û·˜ ÙÔ Â›¯·Ì ÚÔ·Ó·ÁÁ›ÏÂÈ ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ê‡ÏÏÔ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì·˜. Afi Ôχ ÓˆÚ›˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ηٷÊı¿ÓÔ˘Ó ÔÈ Û˘Á¯ˆÚÈ·ÓÔ› Ì·˜ Ì ¯·ÌfiÁÂÏÔ Î·È Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó Â˘¯¤˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ¯ÚfiÓÔ. ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· Ó· Û˘Ó·ÓÙÈfiÌ·ÛÙÂ Î·È Â‰Ò ÛÙÔ ¯¿Ô˜

Ù˘ ÌÂÁ·ÏÔ‡ÔÏ˘. ŸÏÁ·˜ XÚËÛÙ›‰Ë Ô˘ Ì ÛÂEÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Á¯ˆ- ‚·ÛÌfi Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÂΛÚÈ·ÓÔ‡˜ Ì·˜ ›¯·Ì ÎÔÓÙ¿ Ó· Ô˘ ¤Î·ÓÂ Î·È Ô ·Â›ÌÓËÌ·˜ Î·È ¿Ú· ÔÏÏÔ‡˜ Ê›- ÛÙÔ˜ ·Ù¤Ú·˜ Ù˘ ™ˆÙ‹Ú˘ ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ XÚËÛÙ›‰Ë˜. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‚¤Ì·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¢¯·- ‚·È Û’ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ Î·È ÔÏfiÎÏËÚÈÛÙԇ̠ȉȷÈÙ¤- ÚË Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙˆÓ °Ô˘ÌÂÚˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘- Ó·›ˆÓ ·fi ÙË §›ÌÓË, ÌÈ· Î·È Û›· ÙÔ˘˜. Ÿˆ˜ Ô Â›Ó·È Á·ÌÚÔ› Ù˘ B‹ÛÛ·Ù¤ˆ˜ YÔ˘ÚÁfi˜ Î. Ó˘. AÓÙÒÓ˘ ºÔ‡Û·˜ Ì ÙÔÓ K·ıËÁËÙ‹ ·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ Î. ™Ù¤Ê·ÓÔ ºÔ‡Û· Î·È ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¢ËÌ. ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶ˆÁˆÓ›Ô˘ Î. BÈÚ‚›ÏË Î·È ÙÔÓ AÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î. KÔ˘ÎÔ˘- H Ù˘¯ÂÚ‹ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ η AÏÂÍ¿Ó‰Ú· ¶·¿. Ï¿ÚË, ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ A‰ÂÏÊÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ EÌÏÔ‡ÙÈÛ·Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙË Ê›ÏÔ˘˜. ÁÈÔÚÙ‹ Ì·˜ Ô ÊÏÔÁÂÚfi˜ H ›ÙÙ· Î·È ÙÔ ÊÏÔ˘Ú›, fi- BËÛÛ·ÓÈÒÙ˘ °ÈÒÚÁÔ˜ °ÎÔˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ, Ì·˜ ÂÚ›- Ú›ÙÛ·˜ Ô˘ Ì·˙È Ì ÙË Û‡˙˘ÌÂÓ·Ó Ì ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· Ù˘ (™˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙË ÛÂÏ›‰· 5)

EK£E™H Zø°PAºIKH™ ™TH «MANA»

A‰ÂÏÊfiÙËÙ·, ÔÌfiʈӷ, ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ·Ú·›ÙËÛË ‰ÂÓ ÙËÓ ¤Î·Ó ‰ÂH ÎÙ‹ Î·È ·Ú·Î¿ÏÂÛ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔÓ Î. °Ô‡Ó·ÚË Ó· ·Ó·ıˆڋÛÂÈ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘ ıËÙ›·˜. O Î.

°Ô‡Ó·Ú˘, fï˜, Â¤ÌÂÓ ÛÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘. TÔ ¢.™. ·ÔÊ¿ÛÈÛ ̤¯ÚÈ ÙÔ Îfi„ÈÌÔ Ù˘ ›ÙÙ·˜, Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÂÙ‹ÛÈÔ ÁÂÁÔÓfi˜, Ó· ÌËÓ ÚԂ› Û Ï‹ÚˆÛË Ù˘ ı¤Ûˆ˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘. MÂÙ¿ Ù·‡Ù· ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Î·È ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ú·ÎÙÈÎÔ‡˜, Ó· ÚԂ› ÛÙËÓ Ï‹ÚˆÛË Ù˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘. ŒÙÛÈ ÚÔÙ¿ıËÎÂ Î·È ¤ÁÈÓ ·Ô‰ÂÎÙ‹ ·fi ÙÔÓ Î. °ÚËÁfiÚË ÕÚÌ˘ÚÔ Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi „ËÊÔÊÔÚ›· ÔÌfiʈӷ ÂÍÂϤÁË ÁÈ· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ ¢.™. Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ A‰ÂÏÊfiÙËÙ¿˜ Ì·˜. MÂÙ¿ ·fi ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘, ¤ÁÈÓ ÔÌfiʈӷ ‰ÂÎÙ‹ Ë ·Ó·Î‹Ú˘ÍË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Û E›ÙÈÌÔ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ A‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜, ÁÈ· ÙËÓ Ôχ¯ÚÔÓË ·ÏÏ¿ Î·È Ôχ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ıËÙ›· ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ M·ÓÒÏË °Ô‡Ó·ÚË, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È Ì ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙË ÁÂÓÓ·›· ˘ÏÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙËÛ Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ ÙËÓ A‰ÂÏÊfiÙËÙ· ˙ˆÓÙ·Ó‹ Î·È ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ·.

¶ITTA TOY H¶EIPøTH

Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 20 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2011 ÛÙË "ª¿Ó·" Ë ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ Û˘Á¯ˆÚÈ·Ó‹˜ Ì·˜ ∞ÁÁÂÏÈ΋˜ µÚ·˙ÈÒÙË-µÏ·¯ÈÒÙË Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·. ¶Ï‹ıÔ˜ Û˘Á¯ˆÚÈ·ÓÒÓ, Ê›ÏˆÓ Î·È ÁÓˆÛÙÒÓ ·Ú·‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ÔÏ˘Ù¿Ï·ÓÙ˘ ∞ÁÁÂÏÈ΋˜. £·‡Ì·Û ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ›Ó·Î¤˜ Ù˘ Î·È ¿ÎÔ˘Û ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi Ù· ‰‡Ô ı·˘Ì¿ÛÈ· ‚È‚Ï›· Ù˘ Ô˘ ‰È¿‚·ÛÂ Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ £ÂÌÂÏ‹˜. £· ı¤Ï·ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ Ó· ÙË Û˘Á¯·ÚÔ‡ÌÂ Î·È Ó· Ù˘ ¢¯Ëıԇ̠ηϋ ‰‡Ó·ÌË ÛÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ Ù˘. (™˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙË ÛÂÏ›‰· 6)

EÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÂΉ‹ÏˆÛË TH™ √ª√™¶√¡¢π∞™ ∞¢∂§º√∆∏∆ø¡ ∫∞π ∂¡ø™∂ø¡ ∂¶∞ƒÃπ∞™ ¶ø°ø¡π√À ∏¶∂πƒ√À

Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∞‰ÂÏÊÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ∂ÓÒÛÂˆÓ ∂·Ú¯›·˜ ¶ˆÁˆÓ›Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË, ÙËÓ ÔÔ›· Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ Ì ÙÔ˘˜ ¶ˆÁˆÓ‹ÛÈÔ˘˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘Ôϛ٘ ÙËÓ ∆ÂÙ¿ÚÙË 2 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2011 ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘ÔÏÈÙÒÓ. TËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ï‹ıÔ˜ ¶ˆÁˆÓËÛ›ˆÓ, fiˆ˜ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ì·˜ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ȉȷÈÙ¤Ú·˜ Ì·˜ Ì·ÙÚ›‰·˜. ŒÁÈÓ·Ó ‚Ú·‚‡ÛÂȘ Û ‰È·ÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ Ù˘ E·Ú¯›·˜ Ì·˜, Ô˘ ˘ËÚ¤ÙËÛ·Ó ÙËÓ ·Ô‰ËÌ›· Î·È ÙËÓ OÌÔÛÔÓ‰›· Ì·˜, Ô˘ Ï›Ô˘Ó ϤÔÓ. AÎÔÏÔ‡ıËÛ ‰ÂÍ›ˆÛË Ì ¶ˆÁˆÓ‹ÛÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ¶ˆÁˆÓ‹ÛÈÔ Î¤Ú·ÛÌ·.

∆ ™ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ EÈÚ‹Ó˘ Î·È ºÈÏ›·˜ Ë A‰ÂÏÊfiÙËÙ¿ Ì·˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ì ÙËÓ ¶ˆÁˆÓ‹ÛÈ· Ì·˜ ÂÓ‰˘Ì·Û›·, fiÌÔÚÊ· ÊÔÚÂ̤ÓË ·fi ÙȘ ÎfiÚ˜ Ù˘ B›Î˘ Î·È ÙÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘ B¤ÙÛ· AÓÙÈÁfiÓË Î·È E˘ÁÂÓ›·.

H EºHMEPI¢A MA™ ™TO ¢IA¢IKTYO: http://vissaniareti.blogspot.com. ñ e-mail: vissaniareti@gmail.com


H BH™™ANH

™E§I¢A 2

K O I N ø N I K A ♥♥

°AMOI

ñ TÔ ™¿‚‚·ÙÔ 22 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011 Î·È ÛÙÔÓ IÂÚfi N·fi AÁ›·˜ ™Î¤˘ ¶·¿ÁÔ˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ Á¿ÌÔÈ ÙÔ˘ TËϤ̷¯Ô˘ ™ÙÔ‡Ë, ÁÈÔ‡ ÙÔ˘ AÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ì·˜ °È¿ÓÓË ™ÙÔ‡Ë Î·È Ù˘ ™Ù¤ÏÏ·˜ ™ÙÔ‡Ë, Ù˘¯ÂÚ‹ Ó‡ÊË Ë N›ÎË ™ÙÂÓÔ‡. TÔ Ù·ÈÚÈ·ÛÙfi ˙¢Á¿ÚÈ ÙÔ˘ TËϤ̷¯Ô˘ Î·È Ù˘ N›Î˘ η̿ڈÛÂ Î·È ÙÔ˘ ¢¯‹ıËΠ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ï‹ıÔ˜ Û˘ÁÁÂÓÒÓ Î·È Ê›ÏˆÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÙÔ˘˜. H A‰ÂÏÊfiÙËÙ· ÛÙÔ ˆÚ·›Ô ·˘Ùfi ˙¢Á¿ÚÈ Â‡¯ÂÙ·È Î·È ·fi ÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹ «‚›ÔÓ ·ÓıfiÛ·ÚÙÔÓ», ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ‰Â Ó· ÙÔ˘˜ ‚ϤÔ˘Ó ¿ÓÙ· ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Î·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˘˜. N· ˙‹ÛÂÙ ·È‰È¿. ñ ™ÙÔÓ ÕÁÈÔ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ÛÙÔ §·ÁÔÓ‹ÛÈ Ë BËÛÛ·ÓÈÒÙÈÛÛ· AÁÁÂÏÈ΋ ¶·¿ - £ÂÔ‰ˆÚ·Î¿ÙÔ˘ Î·È Ô Û‡˙˘Áfi˜ Ù˘ EÏ¢ı¤ÚÈÔ˜ Û˘Ófi‰Â„·Ó ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘˜ AÈηÙÂÚ›ÓË Ó˘ÊԇϷ. T˘¯ÂÚfi˜ Á·ÌÚfi˜ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™Î·Êȉ¿˜. TÔ M˘ÛÙ‹ÚÈÔ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ï‹ıÔ˜ Û˘ÁÁÂÓÒÓ Î·È Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ ˙¢Á·ÚÈÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¢¯‹ıËΠ«‚›ÔÓ ·ÓıfiÛ·ÚÙÔÓ». H A‰ÂÏÊfiÙËÙ· ÛÙÔ Ù·ÈÚÈ·ÛÙfi ˙¢Á¿ÚÈ Ù˘ AÈηÙÂÚ›Ó˘ Î·È ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË Â‡¯ÂÙ·È Î¿ıÂ Â˘Ù˘¯›·, ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ ‰Â Ó· ÙÔ˘˜ ‚ϤÔ˘Ó ¿ÓÙ· Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˘˜ Î·È Î·ÏÔ‡˜ ·ÔÁfiÓÔ˘˜.

£ANATOI

ñ ¶¤ı·Ó ÛÙËÓ Aı‹Ó· Ô ·Í¤¯·ÛÙÔ˜ Ê›ÏÔ˜ Ì·˜ §Â˘Ù¤Ú˘ N›ÙÙ·˜. O §Â˘Ù¤Ú˘ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ÊÏÔÁÂÚfi˜ BËÛÛ·ÓÈÒÙ˘ Ì ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔ ¯ˆÚÈfi, fiÔ˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ·Ó·Î·›ÓÈÛ ÙÔ Û›ÙÈ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÙÔ˘ Î·È ÂÈı˘ÌÔ‡Û ӷ ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ¤Ó· Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë Â¿Ú·ÙÔ˜ ÙÔÓ ÎÙ‡ËÛÂ Î·È ¤Ê˘Á ·fi ÎÔÓÙ¿ Ì·˜ ·ÚÎÂÙ¿ Ó¤Ô˜. E˘Ù‡¯ËÛ fï˜ Ó· ‰ÂÈ Ù· ·È‰È· ÙÔ˘ ηϿ Î·È Ó· ¯·Ú› Î·È ÂÁÁfiÓÈ·. H Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘ Î·È Ë ÏÔÈ‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ÙÔÓ ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙË B‹ÛÛ·ÓË, fiÔ˘ „¿ÏÏÂÈ Ë ÓÂÎÚÒÛÈÌË ·ÎÔÏÔ˘ı›· Î·È ÂΛ ÛÙÔÓ AË-°ÈÒÚÁË Ì·˜ ÙÒÚ· ·Ó··‡ÂÙ·È. H A‰ÂÏÊfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔÓ Ê›ÏÔ Î·È Û˘Á¯ˆÚÈ·Ófi, Ô˘ ¿Ú· Ôχ Ï˘‹ıËΠÁÈ· ÙÔ ¯·Ìfi ÙÔ˘, ÂÓÒÓÂÈ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ¿Ú· ÔÏÏÔ‡˜ Û˘Á¯ˆÚÈ·ÓÔ‡˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘, ÙȘ ¢¯¤˜ Ó· Â›Ó·È ÂÏ·ÊÚ‡ ÙÔ ¯ÒÌ· Ô˘ ÙÔÓ ÛÎÂ¿˙ÂÈ. ™ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ‰Â ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ù· ÈÔ ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ·. AȈӛ· Ë ÌÓ‹ÌË ÛÔ˘ ·Í¤¯·ÛÙ §Â˘Ù¤ÚË. ñ ¶¤ı·Ó ÛÙËÓ Aı‹Ó· Ë O˘Ú·Ó›· KˆÛÙ¿ÎË, ÎfiÚË ÙˆÓ BËÛÛ·ÓȈÙÒÓ ™ˆÙ‹ÚË K·ÌÚ¿ÓË Î·È ŸÏÁ·˜ ÕÚÌ˘ÚÔ˘. °¤ÓÓËÌ· - ıڤ̷ ÙˆÓ X·Ó›ˆÓ Ù˘ KÚ‹Ù˘. ◊Ù·Ó Û٤ϯԘ Ù˘ BËÛÛ·ÓÈÒÙÈ΢ ·ÚÔÈΛ·˜ ÙˆÓ X·Ó›ˆÓ, Ô˘ Ù· ÂÚ·Ṳ̂ӷ ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÈıÌÔ‡Û ‰Âο‰Â˜ BËÛÛ·ÓÈÒÙ˜, ÔÏÏÔ› ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó ¤ÏıÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙË B‹ÛÛ·ÓË, ‹ Î·È Î·ıfiÏÔ˘. H ·Í¤¯·ÛÙË O˘Ú·Ó›· Ì ÙÔÓ Û‡ÓÙÚÔÊÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ù˘ KˆÓ/ÓÔ

KˆÛÙ¿ÎË ·¤ÎÙËÛ·Ó ÌÈ· ÎfiÚË, Ë ÔÔ›· Ì ÙË Û‡˙˘Áfi Ù˘ ›¯·Ó Î·È ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· Ù˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. TÒÚ· ·Ó··‡ÂÙ·È ÛÙÔ ÎÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ KfiÎÎÈÓÔ˘ M‡ÏÔ˘ ÛÙËÓ Aı‹Ó·, fiÔ˘ ÂΛ ¤ÁÈÓÂ Ë ÓÂÎÚÒÛÈÌË ·ÎÔÏÔ˘ı›· ·ÚÔ˘Û›· Û˘ÁÁÂÓÒÓ Î·È Ê›ÏˆÓ. H A‰ÂÏÊfiÙËÙ· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ÎfiÚË Î·È ÛÙÔ Á·ÌÚfi Ù˘ Î·È ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Ù˘ ıÂÚÌ¿ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· Î·È ·˜ Â›Ó·È ÂÏ·ÊÚ‡ ÙÔ ¯ÒÌ· Ù˘ AÙÙÈ΋˜ Á˘ Ô˘ ÙËÓ ÛÎÂ¿˙ÂÈ. ñ ¶¤ı·Ó ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ë XÚ˘Û¿ÓıË ¶ÂÚÙ‹ ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ¢¿Î·. H XÚ˘Û¿ÓıË ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ù˘ ÙÔ ¤Ú·Û ÛÙË B‹ÛÛ·ÓË, fiÙ·Ó ¤ÌÂÓ Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ù˘ Î·È Ù· ·‰¤ÏÊÈ· Ù˘, ·ÊÔ‡ fiˆ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ Ô ·Í¤¯·ÛÙÔ˜ ··-B·Û›Ï˘ ¤ÌÂÓ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì·˜. H XÚ˘Û¿ÓıË ‹Ù·Ó ÌÈ· ηϋ Û‡˙˘ÁÔ˜ Î·È ÛÙÔÚÁÈ΋ ÌËÙ¤Ú·, ·Ù‡¯ËÛ fï˜ Î·È ¤¯·Û ÚÒÙ· ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊÔ Ù˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÙ‡ËÌ· ÁÈ’ ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ô ¯·Ìfi˜ ÙÔ˘ ÁÈÔ‡ Ù˘ HÏ›·, Û ÙfiÛÔ Ó·ڋ ËÏÈΛ·. E›¯Â fï˜ Ù· ¯·ÚÈو̤ӷ ÂÁÁÔÓ¿ÎÈ· Ù˘ Î·È ÌÈ· ·Ó¿ÍÈ· Î·È ËÚˆ˚΋ Ó‡ÊË, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ˘fi‰ÂÈÁÌ· ÛÙˆ˚΋˜ Î·È ÛÙÔÚÁÈ΋˜ Ì¿Ó·˜, ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÈ· fiϘ ÙȘ Ӈʘ. ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù˘ ηÙÔÈΛ· ÙËÓ Û˘Ófi‰Â„·Ó Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔÈ Î·È Ù˘ ¢¯‹ıËÎ·Ó Î·Ïfi Ù·Í›‰È. H A‰ÂÏÊfiÙËÙ· ÛÙË Ó‡ÊË Ù˘, ÛÙ· ÂÁÁfiÓÈ· Ù˘, ÛÙ· ·‰¤ÏÊÈ· Ù˘ Î·È ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Ù˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ù· ÈÔ ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ·. A˜ Â›Ó·È ÂÏ·ÊÚ‡ ÙÔ ¯ÒÌ· Ù˘ M·Î‰ÔÓÈ΋˜ Á˘ Ô˘ ÙËÓ ÛÎÂ¿˙ÂÈ. ñ ¶¤ı·Ó ÛÙË B‹ÛÛ·ÓË Ë Î·ÏÔοÁ·ıË, Ì ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ¤ÓÓÔÈ·, AÁ·ı‹ NÈÎÔÏÔ‡ Ï‹Ú˘ ËÌÂÚÒÓ. H ·Í¤¯·ÛÙË AÁ·ı‹ Ì·˙› Ì ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ù˘ Ì¿ÚÌ· °È¿ÓÓË ·Ó¤ıÚ„·Ó Ì ÎfiÔ Î·È ·ÁÒÓ· ÌÈ· ˆÚ·›· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. E˘Ù‡¯ËÛ·Ó Î·È Â›‰·Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÚÔÎfi‚Ô˘Ó Î·È ¯¿ÚËÎ·Ó ÂÁÁfiÓÈ· Î·È ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓ·. ŸÏÔÈ ÔÈ ¯ˆÚÈ·ÓÔ› ÙËÓ Û˘Ófi‰Â„·Ó ÛÙÔÓ AË-°ÈÒÚÁË Ì·˜ Î·È ÙÒÚ· ·Ó··‡ÂÙ·È ‰›Ï· ÛÙÔ Û‡˙˘Áfi Ù˘. H A‰ÂÏÊfiÙËÙ· ÛÙ· ·È‰È¿ Ù˘, ÛÙ· ÂÁÁfiÓÈ· Ù˘, Î·È ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Ù˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ù· ÈÔ ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ·. A˜ Â›Ó·È ÂÏ·ÊÚ‡ ÙÔ ¯ÒÌ· ÙÔ˘ AË-°ÈÒÚÁË Ì·˜ Ô˘ ÙËÓ ÛÎÂ¿˙ÂÈ.

NEOI E¶I™THMONE™ T· ·È‰È¿ ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË Î·È Ù˘ X¿ÚȘ º˘ÙÚ¿ÎË ·ÔÊÔ›ÙËÛ·Ó ·fi ÙȘ Û¯ÔϤ˜ ÙÔ˘˜. H A‰ÂÏÊfiÙËÙ· ÙÔ˘˜ ‡¯ÂÙ·È Î·Ï‹ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ º˘ÙÚ¿Î˘ ·ÂÊÔ›ÙËÛ ·fi ÙÔ TEI HÚ·ÎÏ›Ԣ ÙÌ‹Ì· HÏÂÎÙÚÔÏÔÁ›·˜. K·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ º˘ÙÚ¿Î˘ ·ÂÊÔ›ÙËÛ ·fi ÙÔ EıÓÈÎfi MÂÙÛfi‚ÈÔ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô Î·È ÙË ÛÔ˘‰·›· Û¯ÔÏ‹ ÙˆÓ HÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ M˯·ÓÈÎÒÓ Î·È M˯·ÓÈÎÒÓ HÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ YÔÏÔÁÈÛÙÒÓ. O ·Ô‡˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ Î·È Ë ÁÈ·ÁÈ¿ EϤÓË Û˘Á¯·›ÚÔ˘Ó Ù· ÂÁÁfiÓÈ· ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‡¯ÔÓÙ·È Î·Ï‹ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·.

¢øPEE™ EI™ MNHMHN – ™ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ ÔÏ˘·Á·Ë̤Ó˘ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ O˘Ú·Ó›·˜ K·ÌÚ¿ÓË - KˆÛÙ¿ÎË Ë ÎfiÚË Ù˘ ¶¿ÚȘ KˆÛÙ¿ÎË Î·È Ô Û‡˙˘Áfi˜ Ù˘ §ÂˆÓ›‰·˜ Ì·˜ η٤ıÂÛ·Ó 250 E˘ÚÒ ˘¤Ú ÙˆÓ Â˘ÁÂÓÒÓ ÛÎÔÒÓ Ù˘ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜. – ™ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ ·Í¤¯·ÛÙ˘ Í·‰¤ÏÊ˘ Ù˘ O˘Ú·Ó›·˜ K·ÌÚ¿ÓË - KˆÛÙ¿ÎË Ô Î. °ÚËÁfiÚ˘ ÕÚÌ˘ÚÔ˜ Ì·˜ η٤ıÂÛ 50 E˘ÚÒ ˘¤Ú ÙˆÓ Â˘ÁÂÓÒÓ ÛÎÔÒÓ Ù˘ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜. – ™ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ ·Í¤¯·ÛÙ˘ Í·‰¤ÏÊ˘ Ù˘ O˘Ú·Ó›·˜ K·ÌÚ¿ÓË - KˆÛÙ¿ÎË Ë Î· B¿Ûˆ K·Ú‡‰Ë Ì·˜ ·¤ÛÙÂÈÏ 50 E˘ÚÒ ˘¤Ú ÙˆÓ Â˘ÁÂÓÒÓ ÛÎÔÒÓ Ù˘ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜. – ™ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ Á›ÙÔÓ¿ ÙÔ˘˜ §Â˘Ù¤ÚË N›ÙÙ· Ë Î· §›ÙÛ· Î·È Ô Î. Z‹ÎÔ˜ B·Ï·‚¿Ó˘ Ì·˜ η٤ıÂÛ·Ó 30 E˘ÚÒ ˘¤Ú ÙˆÓ Â˘ÁÂÓÒÓ ÛÎÔÒÓ Ù˘ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜, Ì ÙËÓ Â˘¯‹ Ó· Â›Ó·È ·ÈˆÓ›· Ë ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘. – ™ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ·Í¤¯·ÛÙÔ˘ Á›ÙÔÓ¿ Ù˘ HÏ›· ™ÈÙÔ‡ÓË Ë Î· KԇϷ BÏ·¯ÈÒÙË Ì·˜ η٤ıÂÛ 50 E˘ÚÒ ˘¤Ú ÙˆÓ Â˘ÁÂÓÒÓ ÛÎÔÒÓ Ù˘ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜. – ™ÙË ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È O˘Ú·Ó›·˜ ¢ËÌËÙÚÔÔ‡ÏÔ˘ ÔÈ °ÂÒÚÁÈÔ˜ Î·È O˘Ú·Ó›· ¢ËÌËÙÚÔÔ‡ÏÔ˘ η٤ıÂÛ·Ó 50 E˘ÚÒ ˘¤Ú ÙˆÓ Â˘ÁÂÓÒÓ ÛÎÔÒÓ Ù˘ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜. – ™ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ AıËÓ¿˜ ¶·ÙÛÔ‡Ú· Ô NÈÎfiÏ·Ô˜ °ÎÚfi˙·˜ η٤ıÂÛ 50 E˘ÚÒ ˘¤Ú ÙˆÓ Â˘ÁÂÓÒÓ ÛÎÔÒÓ Ù˘ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜.

∂ÀÃ∞ƒπ™∆∏ƒπ√ ∏ Î. AÁÁÂÏÈ΋ (K›Î·) ¶·Ú¿Û¯Ô˘ Ì·˜ Í·Ó·¤ÛÙÂÈÏ ÁÚ·ÊÈ΋ ‡ÏË ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ A‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜. K·È ·fi ÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹ ÙËÓ Â˘¯·ÚÈÛÙԇ̠¿Ú· Ôχ.

¶EPIO¢IKH EK¢O™H TH™ A¢E§ºOTHTA™ BH™™ANIøTøN Kˆ‰. 2866  I‰Ú˘Ù‹˜: °P. APM¶YPO™  ¢IANEMETAI ¢øPEAN  Y‡ı˘ÓÔ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ NfiÌÔ: °PH°OPH™ APM¶YPO™ IÊÈÁÂÓ›·˜ 122, 176 76 K·ÏÏÈı¤· TËÏ. 210 38 15 421 E-mail: garbiros@yahoo.gr  EÈ̤ÏÂÈ· ŒÎ‰ÔÛ˘ °PH°OPH™ APM¶YPO™ EY£YMIO™ KA™IO§A™  Y‡ı˘ÓÔ˜ Ù˘ÔÁÚ·Ê›Ԣ I¿Îˆ‚Ô˜ Aı. M·Ù·ÊÈ¿˜ ™ˆÓȤÚÔ˘ 17 - Aı‹Ó· TËÏ. 210 52.20.987 Fax: 210 52.29.653 E--mail: mataf@otenet.gr

IANOYAPIO™ - ºEBPOYAPIO™ 2011

✉ AÏÏËÏÏÔÁÚ·Ê›·✍ ™¿ÓÙ· MfiÓÈη USA AÁ·ËÙ¤ ʛϠ°ÚËÁfiÚË, ‡¯ÔÌ·È ÔÏfi„˘¯· Û ÂÛ¤Ó· ÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ¿ ÛÔ˘ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ··ÓÙ·¯Ô‡ BËÛÛ·ÓÈÒÙ˜, ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿ Ì ˘Á›·. ™Ù¤ÏÓˆ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ A‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜ 100 ¢ÔÏÏ¿ÚÈ·. Y.°.: ™ÙȘ 12 M·˝Ô˘ ¤¯·Û· ÙËÓ ·‰ÂÏÊԇϷ ÌÔ˘ XÚ˘ÛԇϷ ÁÈ· ¿ÓÙ·. KÔÈÌ‹ıËΠʛÏ °ÚËÁfiÚË Î·È ‰ÂÓ Í‡ÓËÛ ¤ÙÛÈ, fiˆ˜ Í„˘¯¿ÂÈ ¤Ó· Ô˘Ï¿ÎÈ. ™·˜ ¯·ÈÚÂÙÒ Ì ÂÎÙ›ÌËÛË Î·È ·Á¿Ë. KÒÛÙ·˜ K·Ú·Ï‹˜

ñ M ÙË ÛÂÈÚ¿ Ì·˜, ·Á·ËÙ¤ KÒÛÙ·, ÛÔ˘ ¢¯fiÌÂı· ÔÏfi„˘¯· Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· Î·È Â›ı ӷ Â›Ó·È ÂÏ·ÊÚ‡ ÙÔ ¯ÒÌ· Ù˘ AÌÂÚÈηÓÈ΋˜ Á˘ Ô˘ ÛÎÂ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓË ÛÔ˘ ·‰ÂÏÊԇϷ XÚ˘ÛԇϷ. TËÓ ÁÓˆÚ›Û·ÌÂ Î·È ·˘Ù‹ ̤۷ ·fi ÙÔ ÛÔ˘‰·›Ô ‚ÈÏ›Ô ÛÔ˘ «KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ». O ÕÁÈÔ˜ £Âfi˜ ·˜ ÙËÓ Î·Ù·Ù¿ÍÂÈ ÌÂÙ¿ ÙˆÓ ‰Èη›ˆÓ, ÁÈ·Ù› ÔÏÏ¿ Î·È ·˘Ù‹ ˘¤ÊÂÚÂ, ·ÏÏ¿ Î·È ¿Ú· ÔÏÏ¿ ÚÔÛ¤ÊÂÚÂ. N· ›ÛÙ fiÏÔÈ Î·Ï¿ Î·È Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ Î·È ÛÙË B‹ÛÛ·ÓË.

™YN¢POMH KAI OIKONOMIKH ENI™XY™H ™THN A¢E§ºOTHTA E˘ÚÒ Xƒ∏™∆√™ & ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ¡π∫√§∞√À, B‹ÛÛ·ÓË...............30 TO¶OY§O™ NIKO§AO™, °ÂÚÌ·Ó›· .....................................20 KIT™IøNA™ ™¶YPI¢øN, Aı‹Ó· ...........................................20 T™AMH™ A£ANA™IO™, Iˆ¿ÓÓÈÓ·.........................................20 ¶A¶¶A™ ¢HMHTPIO™, Aı‹Ó· ............................................50 KOYPTZH - POYKA E§ENH, Aı‹Ó·....................................50 ¶OPºYPH™ ANA™TA™IO™, Aı‹Ó· ......................................20 M¶OYNTA§H™ ™øKPATH™, Aı‹Ó· ....................................50 ¶ANOYT™O¶OY§OY PE°°INA, Aı‹Ó·.............................100 ™KOYTE§H™ ¶ANA°IøTH™, Aı‹Ó· ..................................100 °KEPT™O™ ¢HMHTPIO™, Aı‹Ó· ........................................30 KAPA¢HMA A§EKA, Aı‹Ó·................................................50 °OYMENOY °EøP°IA, Aı‹Ó·.............................................20 KOYPTH K§EONIKH, Aı‹Ó·...............................................20 KABAKO¶OY§O™ ¶ANTE§H™, Aı‹Ó· ...............................30 NOMIKO™ MAPKO™, Aı‹Ó·................................................50 ºPI°KA BA™I§IKH, Aı‹Ó· ................................................150 ºPI°KA™ NIKO§AO™, Aı‹Ó· ..............................................50 ™AKE§§APIOY XPI™TINA, Aı‹Ó· .......................................50 T™OY§OY ºEBPøNIA, Aı‹Ó·.............................................50 ¶A¶A°EøP°IOY A£ANA™IO™, Aı‹Ó· .............................100 MENTZOY ™TAYPO™, °ÂÚÌ·Ó›· ..........................................30 KO´¢AKH™ °EøP°IO™, Aı‹Ó·............................................50 MAPH EPMIONH, Aı‹Ó· ....................................................50 KøT™IO™ IøANNH™, Aı‹Ó· ................................................50 ™OY§IøTH™ °EøP°IO™, Aı‹Ó· ........................................100 °APM¶H™ ¢HMHTPIO™, Aı‹Ó· .........................................50 BA´MAKH™ KøN/NO™, Aı‹Ó·.............................................50 MAT£AIA¢H™ E§EY£EPIO™, Aı‹Ó·..................................50 TE§EMENH™ XPH™TO™, Aı‹Ó· ........................................100 ¶A¶¶A™ ™TAYPO™, Aı‹Ó· ...............................................100 °KPOZA™ NIKO§AO™, ¶ÂÈÚ·È¿...........................................20 BET™A™ ¶ETPO™, Aı‹Ó· ....................................................20 ™OY§IøTH™ KO™MA™, K‡ÚÔ˜...........................................30 °AT™H™ NIKO§AO™, Aı‹Ó· ................................................20 ¶A¶A£ANA™IOY ¶ANA°IøTH™, Aı‹Ó·.............................50 ¶A¶A°EøP°IOY ™TEºANO™, Aı‹Ó· .................................50 ¶A¶A°EøP°IOY XAPIK§EIA, X·ÓÈ¿ ...................................50 ¶A¶A°EøP°IOY ¶APA™KEYH, Aı‹Ó·...............................50 BA™I§EIOY A°§A´A, Aı‹Ó· ................................................50 BEH™ ANA™TA™IO™, Aı‹Ó· ................................................50 ºI§IOY XAPIK§EIA, Aı‹Ó· .................................................20 MAPTZOYKOY - KONTH ¢HMHTPA, Aı‹Ó·......................50 KONTH KøN/NA, Aı‹Ó· .....................................................50 ¶A¶¶A A§E•AN¢PA, Aı‹Ó·..............................................30 ¶AT™O™ AN¢PEA™, Aı‹Ó· .................................................50 £EO¢øPAKATOY A°°E§IKH, Aı‹Ó·.................................30 ™OM¶O§OY KIKH, Iˆ¿ÓÓÈÓ·...............................................50 KA™TANH EPA™MIA, Iˆ¿ÓÓÈÓ· ...........................................20 BAPETA E§ENH, Iˆ¿ÓÓÈÓ·..................................................20 ¶A¶ATPYºøN EYA°°E§IA, Iˆ¿ÓÓÈÓ· ................................20 KøT™AKH §AM¶PINH, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ................................30 ¶OPºYPH™ E§EY£EPIO™, Aı‹Ó·......................................30 KOYTA A§E•AN¢PA, Aı‹Ó· ..............................................30 ¢PIBA§IAPH XPY™AN£H, Aı‹Ó· .......................................30 B§AXIøTH™ °EøP°IO™ ÙÔ˘ NIKO§., Aı‹Ó· ......................50 MAPH™ ¢HMHTPIO™, Aı‹Ó· ..............................................50 XATZHXPI™TO¢OY§OY ™ABA™, Aı‹Ó·............................100 KAPANIKA ™A™A, Aı‹Ó· ....................................................20 KIT™H MAPIA, Aı‹Ó· ..........................................................20 ™I¢EPH - ™TA£H O§°A, K·Ó·‰¿˜ ....................................150 ™TA£H °. BA™I§IKH, Aı‹Ó· ...............................................50 ™TA£H™ XAP. NIKO™ & TA™OY§A, Aı‹Ó· .........................50 XA™A¶H™ ¢HMHTPIO™, Aı‹Ó· ..........................................50 ZAPKA¢A ¶ANA°. ANNA - MAPIA, °ÂÚÌ·Ó›·....................30


H BH™™ANH

IANOYAPIO™ - ºEBPOYAPIO™ 2011

™E§I¢A 3

100 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ AϤͷӉÚÔ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË ˙ˆ‹ ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ Ì·˜, Î·È ÁÈ· Ì·˜ ÙÔ˘˜ BËÛÛ·ÓÈÒÙ˜ ÛÙË B‹ÛÛ·ÓË, Ôχ Û˘¯Ó¿ ·Ó·Î·Ï› ÛÙË ÌÓ‹ÌË Ì·˜ ÙÔÓ ™ÎÈ·ı›ÙË ‰ÈËÁËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ AϤͷӉÚÔ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË. K˘Ú›ˆ˜ fiÙ·Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁԇ̷ÛÙ ÛÙ· ͈ÎÎÏ‹ÛÈ· Ì·˜. E›Ù ÕÓÔÈÍË ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ, ÛÙÔ MÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ, ÛÙËÓ AÁ›· TÚÈ¿‰· Î·È ·ÏÏÔ‡, ›Ù ηÏÔη›ÚÈ ÛÙÔ˘˜ AÔÛÙfiÏÔ˘˜, ÛÙËÓ AÁ›· ºˆÙÂÈÓ‹, ÕÁÈÔ ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓ·, ÕÁÈÔ º·ÓÔ‡ÚÈÔ, AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹, AÁ›· ™ˆÙ‹Ú·, ÕÁÈÔ KÔÛÌ¿, ÕÁÈÔ B·Û›ÏË Î·È ¿ÏÏ·, ›Ù ºıÈÓfiˆÚÔ ÛÙÔÓ A˚¢ËÌ‹ÙÚË, A˚-T·ÍÈ¿Ú¯Ë, A˚°È¿ÓÓˉ˜ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· Ô˘ ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ·Ú¿‰Â˜ ÔÏϤ˜ Ó· Ù· ··ÚÈıÌ‹Ûˆ, ·Ó·Ê¤Úˆ fï˜ ·˘Ù¿ Ô˘ ¤Ù˘¯Â Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁËıÒ, Î·È ¿ÏÈ Î¿ÔÈ· Û›ÁÔ˘Ú· ¤¯ˆ ͯ¿ÛÂÈ. K·È Ì ıÏ›„Ë ‚·ıÂÈ¿ ÌÔ‡Ú¯ÂÙ·È ÙÒÚ· ÛÙÔ ÓÔ˘ Î·È Ô A˚-§È¿˜ Ô ¶··ÁȈÚÁÈ¿ÙÈÎÔ˜, fiÔ˘ Ë ÌÂÙ¿‚·ÛË ÂΛ ÛÙËÓ ÎÔÚÊ‹, ÚÔ ÙÚÈ·ÎÔÓÙ·ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ Î·È ϤÔÓ, Ì ٷ ·È‰È¿ Ì·˜ ÌÈÎÚ¿, ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘, ‹Ù·Ó ÌÈ· ÂÌÂÈÚ›· ÚˆÙfiÁÓˆÚË, Î·È Ô˘ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÙÔ ÍˆÎÎÏ‹ÛÈ ¤¯ÂÈ ÂÁηٷÏÂÈÊı›, ‰ÈfiÙÈ Ù· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· ¤ÎÏÂÈÛ·Ó Î·È Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹, ‰ÂÓ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÂΛ ·ÁÚÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÙ·È Ë ÌÂÙ¿‚·ÛË Î·È Ë Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. E·ÓÂÚ¯fiÌ·ÛÙ ÛÙÔÓ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË. AÓËÊÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙËÓ AÁ›· TÚÈ¿‰· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÓÔ˘ ÂÚÈÁڷʤ˜ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ Ì·˜ ÙÔ›Ô˘: «K·È Ë ·ÁÚ¿ÌÌ·ÙË Ë ¯ÈÔÓ·Óı‹˜, Ë ÏÂ˘Î¿˙Ô˘Û· Î·È Ì˘ÚÔ‚ÔÏÔ‡Û· ÂȘ ÙÔ˘˜ ÊÚ¿ÎÙ·˜, Ï¢ÎÂ›ÌˆÓ Ì˘ÚÔÊfiÚÔ˜ (Ï¢¯Â›ÌˆÓ = Ì ÏÂ˘Î¿ ÂÓ‰‡Ì·Ù·) ÂÔÚÙ¿˙Ô˘Û· ÙËÓ AÓ¿ÛÙ·ÛÈÓ ÎÈ Ô ÎÈÛÛfi˜ Î·È ÙÔ ·ÁÈfiÎÏËÌ·, ÏfiηÌÔÈ Ù˘ AÓԛ͈˜ ÂÍ·ÏÔ‡Û˘ ÙËÓ Ì˘ÚÔ‚fiÏÔÓ ÎfiÌËÓ Ù˘ ·Ó¿ ÙÔ˘˜ ·ÁÚÔ‡˜, ‰È¤¯˘ÓÔÓ ˙ˆËÚÔÙ¤Ú·Ó ÂÓ ÙË Úˆ›· ÙËÓ Â˘ˆ-

H

‰›·Ó ÙˆÓ ÂȘ ÙÔÓ ·¤Ú·». ◊ ·ÏÏÔ‡: «TÔ ÌÈÎÚfiÓ Â͈ÎÎÏ‹ÛÈÔÓ ‹ÙÔ ÎÙÈṲ̂ÓÔÓ ˘fi Û˘ÛÙ¿‰· ÂψڛˆÓ ‰¤Ó‰ÚˆÓ, ÂÚÈ‚·ÏÏfiÌÂÓÔÓ ÁÚ·ÊÈÎÒ˜ ˘’ ·˘ÙÒÓ, ÛÎÂ·˙fiÌÂÓÔÓ ÊÈÏÔÛÙfiÚÁˆ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÏÒÓÔ˘˜ ÙˆÓ. O Ó·˝ÛÎÔ˜ ‹ÙÔ ÂÓȯÚfi˜, ·ÏÏ¿ ‰ÈÂÙËÚ›ÙÔ Î·È ‹ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÈÌÔ˜». «øÚ·›· Î·È ÁÏ˘Î›· ‹ÙÔ Ë ÛÎËÓ‹ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ Ó·˝ÛÎÔ˘ ÂÓ Ì¤Ûˆ ÁÈÁ·ÓÙÈ·›ˆÓ ‰Ú˘ÒÓ ˘„Ô˘ÛÒÓ ˘ÂÚËÊ¿Óˆ˜ ÙÔ˘˜ ÂȘ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ÎÔÚ˘ÊˆÌ¤ÓÔ˘˜ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ÎÏÒÓÔ˘˜, fiÔ˘ ÂÊ·ÓÙ¿˙ÂÙfi ÙȘ ÂÏÏԯ‡ÔÓÙ· ·fiÚÈÛÙ· Ó‡̷ٷ ˘¿ÚÍ·ÓÙ· ¿Ï·È ÔÙ¤ ¢Ú˘¿‰Â˜ ‡ۈÌÔÈ Î·È OÚÂÛÙÈ¿‰Â˜ Ú·‰ÈÓ·›...». K·È ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÁÂÈ ÙÔ Úˆ˚Ófi, ÚÔ Ù˘ ·Ó·ÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘, ͇ÓËÌ·, Î·È ÙÔ Ù·Í›‰È ÙˆÓ Ì·ÙÈÒÓ ÛÙȘ ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜ Ô˘ ΢ÎÏÒÓÔ˘Ó ÙË B‹ÛÛ·ÓË, ¤¯ÂÈ Ô ¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘ Î·È ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ ¤ÎÊÚ·ÛË ‰˘Ó·Ù‹. I‰Ô‡ «...O Ô˘Ú·Ófi˜ ÔÚÊ˘Ú›˙ˆÓ ÂΛ ÚÔ˜ ·Ó·ÙÔÏ¿˜ ¤ÛÌÈÁ Ì ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·Ó (ÁÈ· Ì·˜ Ì ÙȘ ÎÔÚ˘ÊÔÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ ¶¿ÈÁÁÔ˘ ‹ ÙÔ˘ M·˘ÚÔÓfiÚÔ˘˜ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·). K·È Ë HÒ˜ ·Ó¤ÙÂÈÏ Ì fiÏËÓ ÙËÓ ÔÚÊ˘Ú¿Ó ·›ÁÏËÓ, ηÏψ›˙Ô˘Û· ̤ ÁÏ˘Î‡ ÂÚ‡ıËÌ· ‚Ô˘Ó¿, ÎÔÈÏ¿‰·˜ Î·È ‰¿ÛË. T¤ÏÔ˜ ÂÊ¿ÓË ÙÔ˘ ËÏ›Ô˘ Ë ÚÒÙË ·ÎÙ›˜. K·È ÙËÓ È‰›·Ó ÛÙÈÁÌ‹Ó ËÎÔ‡ÛıË ÚÒÙË, ÌÂÁ¿ÏË Î·È ÂÈ‚ÏËÙÈ΋ ʈӋ Ô ÎÏ·ÁÁ·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·ÂÙÔ‡, ¯·ÈÚÂÙ‹Û·ÓÙÔ˜ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹Ó ÙÔ˘ ËÏ›Ô˘ Â¿Óˆ ÂȘ ÙÔ ‚Ô˘ÓfiÓ. K·È ‰Â˘Ù¤Ú· ¯·ÈÚÂÙÈÛÙ‹ÚÈÔ˜ ʈӋ ËÎÔ‡ÛıË Ô Î·Îη‚ÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ȤڷÎÔ˜. K·È ÙÚ›ÙË ÊˆÓ‹ ÎÏÈÌ·ÎˉfiÓ Â¯·ÈÚ¤ÙËÛ ÙÔ ·ÌÊ·¤˜ ¿ÛÙÚÔÓ Ù˘ Ë̤ڷ˜, Ô ÙÈÙÈ‚ÈÛÌfi˜ Ù˘ ¤Ú‰Èη˜ Î·È Ù˘ ÙÚ˘ÁfiÓÔ˜. K·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ì¤Ûˆ˜ ¯·ÈÚ¤ÙËÛ ‰È· ÙÔ˘ ÌÈÓÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹Ó ÙÔ˘ ËÏ›Ô˘ Ë

Ù·Ó ηÏÔη›ÚÈ, ηıfiÌ·ÛÙ·Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙÔÓ Ï¿Ù·ÓÔ ÛÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô ÛÙË B‹ÛÛ·ÓË Î·È ·fi οÔÈÔ ‰ÈÏ·Ófi ÙÚ·¤˙È Î¿ÔÈÔ˜ ¿Û¯ÂÙÔ˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·Ó fiÙÈ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È «BËÛÛ·ÓÈÒÙÈÛÛ·» ÙÔ ¤‚Á·Ï·Ó ÔÈ ÔÚÁ·ÓÔ·›¯Ù˜. A˘Ùfi Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Ï¿ıÔ˜ Ó· ϤÁÂÙ·È, ÁÈ’ ·˘Ùfi ı· Û·˜ ÁÚ¿„ˆ ·˘Ù¿ Ô˘ Ì ٷ ›‰È· ÌÔ˘ ·˘ÙÈ¿ ¿ÎÔ˘Û·, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ¿ÏϘ ÔÏϤ˜ BËÛÛ·ÓÈÒÙÈÛÛ˜ ÂÈÒıËΠÙfiÙ Ô˘ ‹ÌÔ˘Ó· ÌÈÎÚ‹ ÛÙË B‹ÛÛ·ÓË. EÁÒ Í¤Úˆ, ·Ï¿ Î·È ÙÔ ¿ÎÔ˘Û· ·fi ÙÔÓ Û˘Á¯ˆÚÂ̤ÓÔ XÚ‹ÛÙÔ B·Ì‚·Î›‰Ë, ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Î·Ïfi Î·È ÔÓÂÙÈÎfi BËÛÛ·ÓÈÒÙË, ÁÈ·Ù› fiÙ·Ó ÌÈÏÔ‡Û ÁÈ· ÙË B‹ÛÛ·ÓË ‚Ô˘ÚÎÒÓ·Ó ٷ Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘. MÔ˘ ›¯Â ÂÈ, ÏÔÈfiÓ, fiÙÈ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·˘Ùfi –ÙË «BËÛÛ·ÓÈÒÙÈÛÛ·»– ÙËÓ Â›¯Â ÁÚ¿„ÂÈ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ Mȯ¿Ï˘ B·Ì‚·Î›‰Ë˜ Î·È ÌÔ˘ ÂÍ‹ÁËÛ ÁÈ·Ù› ÛÙÔ ÛÙ›¯Ô ϤÂÈ fiÙÈ «‰ÂÓ ÊÒÓ·Í ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi», ÁÈ·Ù› Ë ·ÚÚÒÛÙÂÈ· ÙÔ˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·fi οÔÈÔ ÓfiÛËÌ· ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› ÙË Ê›ÏËÛÂ Î·È ¤ÙÛÈ «Ù˘ › ÙÔÓ fiÓÔ Ô‡¯ˆ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿, ˙·Ï¿‰·

ÁÏ˘Î›· ¯ÂÏȉÒÓ, Ë Â·Ó¢ÚÔ‡Û· Î·È ÂʤÙÔ˜ ÙËÓ ÊˆÏÂ¿Ó Ù˘ ¿ıÈÎÙÔÓ...». (¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ·˘Ù‹ ÁÈ· Ó· Ì·˜ ÌÂÏ·Á¯ÔÏ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÓ, ηıfiÛÔÓ fiÏ· Ù· ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Û¿ÓÈ· ϤÔÓ Â›‰Ë ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜). ¶¤Ú· ·fi Ù· Ï›Á· ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ÚÔ·Ó¤ÊÂÚ·, ÛΤÊÙËη Ó· ÌÂٷʤڈ Î·È ÌÂÚÈ-

Τ˜ ÛΤ„ÂȘ ·fi ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ AfiÛÙÔÏÔ˘ ¢È·Ì·ÓÙ‹, ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤ÓÔ ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi E Ù˘ «EÏ¢ıÂÚÔÙ˘›·˜». °Ú¿ÊÂÈ, ÏÔÈfiÓ, Ô AfiÛÙÔÏÔ˜ ¢È·Ì·ÓÙ‹˜: «H ÏÔ˘ÙÔÎÚ·Ù›· Û·›˙ÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, › οÔÙ Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ˆÚ·›Â˜ ϤÍÂȘ Ô AϤͷӉÚÔ˜ ¶··‰È·ÌÌ¿ÓÙ˘. K·È ʤÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÙÔ ¤ÙÔ˜ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, Â›Ó·È Â›Û˘ Î·È ÙÔ ¤ÙÔ˜ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, ·ÊÔ‡ Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È 100 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔÓ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘. ¶¤ı·Ó ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ˘ 1911 ·fi Ó¢ÌÔÓ›· Î·È Î·Ïfi Â›Ó·È Ó· ÙÔ ı˘ÌËıÔ‡ÌÂ. °È·Ù›; ¢ÈfiÙÈ, ηْ ·Ú¯‹Ó, ÙÔ Â›Â Ô EχÙ˘: «ŸÔ˘ Î·È Ó· Û·˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔ Î·Îfi, ·‰ÂÏÊÔ›, fiÔ˘ Î·È Ó· ıÔÏÒÓÂÈ Ô ÓÔ˘˜ Û·˜, ÌÓËÌÔÓ‡ÂÙ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ ™Ô-

ψÌfi Î·È ÌÓËÌÔÓ‡ÂÙ AϤͷӉÚÔ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË». ¶Ô˘ ¿ÂÈ Ó· ÂÈ ˆ˜ ÛÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÒÚ˜ οı ¤ıÓÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Ù· ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· È·ÛÙ›. K·È ÔÈfi ‰˘Ó·ÙfiÙÂÚÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ˘¿Ú¯ÂÈ ·’ ·˘ÙfiÓ Ô˘ Ì›ÏËÛ Ì ÙÔÓ Ú·ÏÈÛÌfi ÂÓfi˜ ÂÚ¢ÓËÙ‹ ÁÈ· ÙȘ ÙÚ·ÁÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ÙÔÎÔÁÏ˘Ê›· ¿Óˆ ÛÙËÓ ·ÚÌÔÓÈ΋ ÎÔÈÓÔÙÈ΋ ˙ˆ‹; O ¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘ Â›Ó·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Ì·˜, ÁÈ·Ù› ÌfiÓÔÓ ·˘Ùfi˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Î·È ÙË ÓˆÙÂÚÈÎfiÙËÙ· Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·. AÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÚˆÙ· Ì›ÏËÛÂ. K·È ÂÂȉ‹ ›̷ÛÙ ÚÔÌ·ÓÙÈΤ˜ ʇÛÂȘ ÂÌ›˜ ÔÈ NÂÔ¤ÏÏËÓ˜, ›·Ì ӷ ÙÔÓ ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ì ÂΉ›‰ÔÓÙ·˜ οÔÈ· ÁÓˆÛÙ¿ ÂÚˆÙÈο ÙÔ˘ ‰ÈËÁ‹Ì·Ù·: «ŒÚˆÙ·˜ ÛÙ· ¯ÈfiÓÈ·» «ŒÚˆ˜ - ‹Úˆ˜», «H ÓÔÛÙ·ÏÁfi˜», «ŸÓÂÈÚÔ ÛÙÔ Î‡Ì·» Û’ ¤Ó· ÙfiÌÔ. °È· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚˆÙÈÎÔ‡ ÙfiÌÔ˘ ¤ÁÈÓ Û ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ·›ıÔ˘Û· ÙˆÓ ÂΉfiÛÂˆÓ «MÂÙ·›¯ÌÈÔ» Ë ÚÒÙË ÙÈÌËÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ›Ó·Î˜ ÙÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË MÔÚ¿ÚÔ˘ Ô˘ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÔ‡Ó Ù· ‰ÈËÁ‹Ì·Ù·. ™ÎÔ‡Ú· ÌÏ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜, ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Ô˘ ÎÔÏ˘Ì¿ÂÈ, ÌÈ· ‚¿Úη Ì’ ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ ÛÙË Ó‡¯Ù·, ¤Ó· ÛÔοÎÈ Ì ¯ÈfiÓÈ· ÙË Ó‡¯Ù·, ¤Ó· ÊÂÁÁ¿ÚÈ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·, ¤Ó· Û›ÙÈ ·ÁˆÌ¤ÓÔ, fiÏ· ··‰È·Ì·ÓÙÈο Î·È ¤ÍÔ¯· ÔÈËÙÈο ·fi ÙÔÓ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ Ì·ıËÙ‹ ÙÔ˘ TÛ·ÚÔ‡¯Ë Î·È ÙËÓ ·ÁÈÔÚ›ÙÈÎË ·Ú¿‰ÔÛË. H ÌÈÎÚ‹ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Î·È ÔÈ ÌÈÎÚ¤˜ ·Ú¤Â˜. ¢ÂÓ ‹ıÂÏ ÙÔÓ Ôχ ÎfiÛÌÔ. NÙÚÂfiÙ·Ó. ŸÙ·Ó οÔÙ ÙÔ˘ οӷÓ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÙÈÌËÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· «¶·ÚÓ·ÛÛfi˜», Ì ÙË ·ÚÔ˘Û›· fiÏ˘ Ù˘ ÎÔÛÌÈ΋˜ Aı‹Ó·˜, ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ ‹Á ηÓ! ŒÌÂÈÓ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ΢-

H BËÛÛ·ÓÈÒÙÈÛÛ· ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ, ¯·Ì‹ÏˆÛ ÙÔ˘˜ ÎÏÒÓÔ˘˜ ÛÔ˘ Ó· Îfi„ˆ ¤Ó· ÏÂÌfiÓÈ, ÁÈ· Ó· ÙÔ ˙›„ˆ Ó· ÙÔ Ȉ, Ó· ÌÔ˘ ‰È·‚Ô‡Ó ÔÈ fiÓÔÈ.». K·È Û·˜ ÙÔ Áڿʈ ·˘Ùfi Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ÛˆÛÙfi, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÔÏÏÔ› ÔÈ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜ Ô˘ ϤÓ ·Ú·ÔÈË̤ӷ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ϤÓÂ, ‰ËÏ·‰‹ «Û ʛÏËÛ· Í·ÚÒÛÙËÛ·» ‹ ÔÏÏÔ› ¿ÏÏÔÈ Ï¤Ó «Î·È ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi ÂÊÒÓ·Í·». A˘Ùfi Â›Ó·È Ï¿ıÔ˜. ÕÏÏÔÈ ¿ÏÈ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ ÛÙ›¯Ô «ÙÔÓ fiÓÔ Ô‡¯ˆ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ˙·Ï¿‰· ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ...». EÁÒ ÁÈ·˘Ùfi ÛÙÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ Ì·˜ ¤¯ˆ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ fiÙÈ fiÛÔÈ ÔÚÁ·ÓÔ·›¯Ù˜ ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÙÔ Í¤ÚÂÈ ÛˆÛÙ¿ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È. ŒÙÛÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¿ˆ Û›ÙÈ ÌÔ˘, ÙÔ Áڿʈ ÛˆÛÙ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÔ ‰›Óˆ ÁÚ·Ì̤ÓÔ Î·È ÙÔ˘˜ Ϥˆ fiÙÈ Â‰Ò ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙË B‹ÛÛ·ÓË Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿Ó ۈÛÙ¿ Î·È ÂȉÈο fiÙ·Ó ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ì ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÛÙÔÏ‹ ÓÙ˘Ì¤Ó·, ‰ËÏ·‰‹ Ì ÙËÓ ˆÁˆÓ‹ÛÈ· ÛÙÔÏ‹. ÕÏÏÔÈ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ì ÙÔ ÛÙȯ¿ÎÈ «¿ÓÙ ӷ ¿Ì ÛÙ· ‚·Úο Ó· Ì¿ÛÔ˘Ì ÎÂÚ¿ÛÈ·» Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Ï¿ıÔ˜ ÚÔÛı‹ÎË ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ Î·È ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È. ™·˜ Áڿʈ ÙÒÚ· ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÛˆÛÙ¿: MˆÚ‹ ÎÔÓÙÔ‡ ÎÔÓÙԇϷ ÏÂÌÔÓÈ¿ Ì ٷ ÔÏÏ¿ ÏÂÌfi ÏÂÌfiÓÈ· BËÛÛ·ÓÈÒÙÈÛÛ· Û ʛÏËÛ· ÎÈ ·ÚÚÒÛÙËÛ· Î·È ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi ‰Â ÊÒÓ·Í·.

Ú·-¶ÔÏ˘Í¤Ó˘ Î·È ¤Ê·ÁÂ Ù˘Ú›. K·È ÌÂÙ¿ ¤Ê˘Á ÔÚÈÛÙÈο ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ... °È· ʤÙÔ˜ Ô˘ ÁÈÔÚÙ¿˙ÔÓÙ·È Ù· 100 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘, Ë ¿ÏÏË ÙÈÌËÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Â›Ó·È ¤Ó· ‰ÈÂıÓ¤˜ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔÓ OÎÙÒ‚ÚÈÔ Î·È ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÛÙÔ M¤Á·ÚÔ MÔ˘ÛÈ΋˜, Û˘Ó ÌÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô˘ ı· οÓÂÈ Ô IÂÚÒÓ˘ÌÔ˜ ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ EÏÈÛÛ·›Ô˘, fiÔ˘ ‹Á·ÈÓ ٷ ‚Ú¿‰È· Î·È ¤„ÂÏÓÂ Ô ¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘. EΛ, Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ MÂÁ¿ÚÔ˘ MÔ˘ÛÈ΋˜, οÔÈÔÈ ËıÔÔÈÔ› ı· ‰È·‚¿ÛÔ˘Ó ÌÂÚÈο ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘. K·È Ù¤ÏÔ˜. H ÔÏÈÙ›· ÙÔÓ Í¯ӿÂÈ Î·È ¿ÏÈ. AÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ ÛËÌ·Û›·. TÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË Ì·˜ ÔÏ›˙ÂÈ Ì ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi Ûı¤ÓÔ˜, ÁÈ· Ó· ÌË Ì·˜ ηٷÈ› Ô ÙÔÎÔÁχÊÔ˜. K·È Ë ÏÔÁÔÙ¯ӛ·, ¿Ì· ·Í›˙ÂÈ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛΤÙË ÔÌÊ·ÏÔÛÎfiËÛË, ÛÔ˘ ‰›ÓÂÈ ı¿ÚÚÔ˜. K·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘ ÂÎÙfi˜ ·fi ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ‹Ù·Ó Î·È ¤Ó·˜ ηٷÏËÎÙÈÎfi˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, ¤Ó·˜ ÚÔԉ¢ÙÈÎfi˜ Ô˘ ÚÔÏfiÁÈÛ ÙÔ ÚÒÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ¢ÂÓ ¤„ÂÏÓ ÌfiÓÔÓ, ¤Î·ÓÂ Î·Ù·Ï˘ÙÈ΋ ÎÚÈÙÈ΋ ÙˆÓ ¿ÓÙˆÓ, ÙˆÓ ‰ÂÛÔÙ¿‰ˆÓ, ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ, Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤ÏÂÁ ¯·Ï·ÛÔ¯ÒÚˉ˜, ·ÊÔ‡ ¯·Ï¿Ó ٷ ¯ˆÚÈ¿ Î·È ÙȘ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ Ì ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Ê·Ùڛ˜, Î·È ÙˆÓ ÙÔÎÔÁχʈÓ. MfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÏÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ›¯Â ·Á¿Ë, ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Î·È ÙȘ Á˘Ó·›Î˜. ŸÛÔ ÂÚÓ¿Ó · ¯ÚfiÓÈ·, fiÏÔ Î·È ÈÔ Ôχ ʈٛ˙ÂÙ·È Î·È Á›ÓÂÙ·È Ô ·Á·Ë̤ÓÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡. ŒÓ·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜, ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÈÛÙÔÚËÙ‹˜, Ô ÌfiÓÔ˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔÓ ·ÏÈfi Ì ÙÔÓ Ó¤Ô ÎfiÛÌÔ.». AÏÂÍ¿Ó‰Ú· ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ - BÂÓÂÙÔÔ‡ÏÔ˘

¶fiÙ ÌÈÎÚ‹ fiÙ ÌÈÎÚ‹ ÌÂÁ¿ÏˆÛ˜ Î·È ¤Ù·Í˜ Îψӿ ÎψӿÚÈ· BËÛÛ·ÓÈÒÙÈÛÛ· Û ʛÏËÛ· ÎÈ ·ÚÚÒÛÙËÛ· Î·È ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi ‰Â ÊÒÓ·Í·. TÔÓ fiÓÔ Ô˘ ÙÔÓ fiÓÔ Ô‡¯ˆ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ˙·Ï¿‰· ÛÙÔÔ ÎÂÊ¿ ÎÂÊ¿ÏÈ BËÛÛ·ÓÈÒÙÈÛÛ· Û ʛÏËÛ· ÎÈ ·ÚÚÒÛÙËÛ· Î·È ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi ‰Â ÊÒÓ·Í·. X·Ì‹ÏˆÛ ¯·Ì‹ÏˆÛ ÙÔ˘˜ ÎÏÒÓÔ˘˜ ÛÔ˘ Ó· Îfi„ˆ ¤Ó· ÏÂÌfi ÏÂÌfiÓÈ BËÛÛ·ÓÈÒÙÈÛÛ· Û ʛÏËÛ· ÎÈ ·ÚÚÒÛÙËÛ· Î·È ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi ‰Â ÊÒÓ·Í·. °È· Ó· ÙÔ ˙› ÁÈ· Ó· ˙›„ˆ Ó· ÙÔ Ȉ Ó· ÌÔ˘ ‰È·‚Ô‡Ó ÔÈ fiÓÔÈ ÔÈ fiÓÔÈ BËÛÛ·ÓÈÒÙÈÛÛ· ·’ ÙÔÓ Î·ËÌfi ÛÔ˘ ·ÚÚÒÛÙËÛ· Î·È ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi ‰Â ÊÒÓ·Í·. K·È Â‰Ò ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ë BËÛÛ·ÓÈÒÙÈÛÛ·. M ·Á¿Ë E˘·ÁÁÂÏ›· ¶·˚Û›Ô˘

A£ANA™IO™ ¶. KONTH™ XEIPOYP°O™ O¢ONTIATPO™ - MASTER -PH ¶·È‰ÔÔ‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ˜ - EÌÊ˘ÙÂ˘Ì·ÙÔÏfiÁÔ˜ ™fiψÓÔ˜ 25 106 71 KÔψӿÎÈ - Aı‹Ó· TËÏ.: 210 36 11 572, 210 36 21 373


H BH™™ANH

™E§I¢A 4

IANOYAPIO™ - ºEBPOYAPIO™ 2011

E K £ E ™ H Z ø ° PAº I K H ™ ™ T H « M A N A » MÂ Û˘ÁΛÓËÛË E˘¯·ÚÈÛÙÒ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ °ÚËÁfiÚË ÕÚÌ˘ÚÔ, ÙËÓ §›ÙÛ· B·Ï·‚¿ÓË Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ A‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜ B‹ÛÛ·Ó˘, ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ ÌÔ˘ ¤ÎıÂÛ˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi Ì·˜ ΤÓÙÚÔ, ÙËÓ «M¿ÓÓ·». E˘¯·ÚÈÛÙÒ ÙÔÓ KˆÓ/ÓÔ £¤ÌÂÏË, ÁÈ· ÙËÓ ·ÈÛı·ÓÙÈ΋ ··ÁÁÂÏ›· ÙˆÓ ÔÈËÌ¿ÙˆÓ ÌÔ˘! ŒÛ΢„ Ì Û‚·ÛÌfi ÛÙ· Ù·ÂÈÓ¿ ÌÔ˘ ΛÌÂÓ· Î·È Ù· ·Ó¤‰ÂÈÍÂ. E˘¯·ÚÈÛÙÒ ÙÔÓ Û‡˙˘ÁÔ Î·È Ù· ·È‰È¿ ÌÔ˘, Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚˆÙfiÁÓˆÚË ¯·Ú¿. TËÓ ·‰ÂÏÊ‹ ÌÔ˘ EϤÓË, Ô˘ ‹Úı ·fi Ù· °È¿ÓÓÂÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË. TËÓ ÎÔ˘Ì¿Ú· Ì·˜ ™Ô‡Ï· ¶·ÙÛÔ‡Ú·, Ô˘ ·Ú¿ ÙÔ ¤ÓıÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Û‡˙˘Áfi Ù˘, ‹Úı ӷ Ì·˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ·ı›. £ÂÚÌ¿ ¢¯·ÚÈÛÙÒ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜, Ê›ÏÔ˘˜, Û˘Á¯ˆÚÈ·ÓÔ‡˜, ·fi ÙË B‹ÛÛ·ÓË Î·È ÕÁÈÔ KÔÛÌ¿, Ô˘ Ì ٛÌËÛ·Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜. MÂ Û˘ÁΛÓËÛÂ Ë ˙ÂÛÙ‹, ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ÙÔ ·ÏËıÈÓfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ·. ¶ÚÔÛηÏÒ ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜, ÁÈ· Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ, Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ AÎÚ¿Ù·. I‰È·›ÙÂÚ· ¢¯·ÚÈÛÙÒ fiÛÔ˘˜ ‹Ú·Ó ¤ÚÁ· ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜. MÂÁ¿ÏË ÙÈÌ‹ ÁÈ· ̤ӷ! E˘¯·ÚÈÛÙÒ fiÏÔ˘˜ Û·˜, Ô˘ ‹Ú·Ù ‚È‚Ï›· ÌÔ˘. M ÂÓı·ÚÚ‡Ó·Ù Ôχ. OÈ ‰ÈËÁ‹ÛÂȘ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ú·ÏÈÛÙÈΤ˜. AÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈÎÚfi ÊfiÚÔ ÙÈÌ‹˜ ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Î·È ·Ô‡‰Â˜, Ô˘ ¤˙ËÛ·Ó ‰‡ÛÎÔÏ· ÛÙË ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋ ◊ÂÈÚÔ. T· ÔÈ‹Ì·Ù¿ ÌÔ˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÌÈÎÚ‹ ‰fiÛË ÔÈËÙÈ΋˜ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹˜, ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ıÏ›„Ë Î·È ·‰È¤ÍÔ‰· Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ÂÔ¯‹˜, ¿ÓÙ· fï˜ Ì ÚfiıÂÛË ÙË ‰È·Ê˘Á‹ ·fi Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ̤ۈ Ù˘ Ô›ËÛ˘ Î·È Ù˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔÙËÙ·˜ Ô˘ ·˘Ù‹ ·ÔÓ¤ÂÈ. EÏ›˙ˆ Ó· ηٷʤڈ Ó· Û˘Ó¯›Ûˆ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË „˘¯‹˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ‰‡Ó·ÌË ·fi ÙË ‰È΋ Û·˜ ıÂÙÈ΋ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË. £· ÌÂ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· Ôχ Û˘ÁÎÈÓËÙÈο Û¯fiÏÈ·, Ô˘ Ì ÙfiÛË ÁÂÓÓ·ÈÔ‰ˆÚ›· ÁÚ¿„·Ù ÛÙÔ Ï‡Έ̿ ÌÔ˘! E›Ó·È ÔχÙÈÌ· ÂÊfi‰È· Î·È ı· Ì ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Û fi,ÙÈ Î¿Óˆ. E˘¯·ÚÈÛÙÒ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘. MÂ Û˘ÁΛÓËÛË AÁÁÂÏÈ΋ BÚ·˙ÈÒÙË - BÏ·¯ÈÒÙË

T· ‰‡Ô ‚È‚Ï›· Ù˘ AÁÁÂÏÈ΋˜, Ì ‰ÈËÁ‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ‹Ì·Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.

OÈ ‰ÈËÁ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜, Â›Ó·È ÊfiÚÔ˜ ÙÈÌ‹˜ ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·Ô‡‰Â˜ ÌÔ˘ Î·È ÌÈÎÚ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ Î·È Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ‰‡ÛÎÔÏˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÛÎÏËÚÔ‡ ÙÚfiÔ˘ ˙ˆ‹˜ ÛÙË ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋ ◊ÂÈÚÔ.

E›Ó·È ÚfiÎÏËÛË Ó· Û˘Ì˘ÎÓÒÛÂȘ ÙfiÛÔ ÌÈ· ‰È‹ÁËÛË, ÒÛÙ ӷ ¯ˆÚ¤ÛÂÈ Ì¤Û· Û’ ¤Ó· Ô›ËÌ·. E›Ó·È ÚfiÎÏËÛË Ë ÌÔ˘ÛÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÛÙ›¯ˆÓ. ŒÙÛÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ù· ‰˘Ô ‚È‚Ï›· Ù˘ Ë AÁÁÂÏÈ΋.

T· ‚È‚Ï›· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË ÛÙËÓ A‰ÂÏÊfiÙËÙ·. ‹ ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· EÏ¢ıÂÚÔ˘‰¿ÎË, ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 10 E˘ÚÒ ¤Î·ÛÙÔ.

∂∫¢∏§ø™∂π™ ∆∏™ ∞¢∂§º√∆∏∆∞™ ∞°π√∫√™ªπ∆ø¡ ¶ø°ø¡π√À Ÿˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ ÙËÓ ›ÙÙ· ÙËÓ ¤Ï·ÛÂ Î·È ÙËÓ ÚfiÛÊÂÚÂ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ™¯›˙·˜..

1) ™ÙȘ 16 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011 Ù· ̤ÏË Ù˘ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜ Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘, ΢ڛˆ˜ ÎÔÓÙÔ-¯ˆÚÈ·ÓÔ›, ¤ÎÔ„·Ó ÙËÓ ›ÙÙ· Î·È ·ÓÙ¿ÏÏ·Í·Ó Â˘¯¤˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙËÓ ÊÈÏfiÍÂÓË «ª∞¡∞» ÙˆÓ µËÛÛ·ÓȈÙÒÓ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¤ıÈÌÔ Ô˘ ηıÈÂÚÒıËΠÚÔ ÙÚÈ·ÎÔÓÙ·ÂÙ›·˜ Î·È ϤÔÓ, ÚÔÛʤÚıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎÔ̤ÓÔ˘˜ Î·È ¶ˆÁˆÓ‹ÛȘ ÛÈÙÈΤ˜ ›ÙÙ˜. ∆ËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù›ÌËÛ·Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Ô °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∞‰ÂÏÊÔ-Ù‹ÙˆÓ Î·È ∂ÓÒÛÂˆÓ ¶ˆÁˆÓ›Ô˘ Î.Î. ™Ù. ¶·¿˜ Î·È ¢ËÌ. ªËÏÈÒÓ˘. 2) ™ÙȘ 20 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2010 Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̠ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÛÙËÓ

·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ «∞ª∞§π∞», Ë Î·ıÈÂڈ̤ÓË Â‰Ò Î·È 49 ¯ÚfiÓÈ·, ÂÙ‹ÛÈ· Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Î·È ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ Ù˘ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜ ∞ÁÈÔÎÔÛÌÈÙÒÓ ¶ˆÁˆÓ›Ô˘. ¶·Ú¿ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ, Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÍÂ¤Ú·Û οı ÚÔÛ‰ÔΛ· Î·È ˘‹ÚÍÂ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ. ∏ ·›ıÔ˘Û· Á¤ÌÈÛ ·fi Ù· ̤ÏË, ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·Ó Ì ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ˙ÂÛÙ·ÛÈ¿ Ù˘, Ë Úfi‰ÚÔ˜ Î. ∞ÏÂÍ. ¶·¿, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÛÙȘ Î˘Ú›Â˜ ·fi ¤Ó· ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ë ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Î. ŸÏÁ· ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓÈ¿‰Ô˘ Û˘Óԉ¢-fiÌÂÓË ·fi Ó·ڿ ÎÔÚ›ÙÛÈ·, ¤Ú·Û·Ó Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ·fi fiÏ· Ù· ÙÚ·¤˙È· Î·È ÚfiÛÊÂÚ·Ó ÛÙÔ˘˜ ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ˆÁˆÓ‹ÛÈÔ Î¤Ú·ÛÌ·: ∆Û›Ô˘ÚÔ, ÏÔ˘ÎÔ‡ÌÈ Î·È ˆÁˆÓ‹ÛȘ (∫·ÎÛ›ÙÈΘ) ›ÙÙ˜. ∏ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔ˘˜ ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¢¯‹ıËΠηϋ ‰È·ÛΤ‰·ÛË. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Û‡ÓÙÔÌÔÈ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ›: ·) ∆Ô˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¶·ÓËÂÈÚˆÙÈ΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î. ∫ˆÓ. ∞ÏÂ͛Ԣ. ‚) ∆Ô˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∞‰ÂÏÊÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ∂ÓÒÛÂˆÓ ¶ˆÁˆÓ›Ô˘ Î. ™Ù. ¶·¿ Î·È Á) ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜ µËÛÛ·ÓȈÙÒÓ Î·È Í¯ˆÚÈÛÙÔ‡ Ê›ÏÔ˘ ÙˆÓ ∞ÁÈÔÎÔÛÌÈÙÒÓ Î. °Ú. ÕÚÌ˘ÚÔ˘. ∂›Û˘ Ë ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÂÎÊÒÓËÛ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ¯·ÈÚÂÙÈÛÙ‹ÚÈˆÓ ÂÈÛÙÔÏÒÓ, Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó: ·) ∞fi Ù· °È¿ÓÓÂÓ· Ô ÂÎÏÂÎÙfi˜ Ê›-

ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È Ù˘ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜, ÚÒËÓ ÀÔ˘ÚÁfi˜ Î. ∞ÓÙ. ºÔ‡Û·˜ Î·È ‚) ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Î·È ÛÙ˘ÏÔ‚¿Ù˘ ÙÔ˘, Î. ™ˆÎÚ. ™ÎÔ‡Ú·˜. ¶¤Ú· ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙˆÓ ÂÈۋ̈Ó, ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù›ÌËÛ·Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜: √ ∂›ÙÈÌÔ˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜ µËÛÛ·ÓȈÙÒÓ Î·È ÂÎÏÂÎÙfi˜ Ê›ÏÔ˜ ÙˆÓ ∞ÁÈÔÎÔÛÌÈÙÒÓ Î. ∂ÌÌ·Ó. °Ô‡Ó·Ú˘. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜ ∫ÂÊ·ÏÔ‚Ú˘ÛÈÙÒÓ Î. ™Ù. °ÎÚÂÌfiÙÛ˘. ∏ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÓÒÛˆ˜ µ·ÛÈÏÈÎȈÙÒÓ Î· ∞Ó·ÛÙ. ÃÚ‹ÛÙÔ˘. ∏ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜ ¢ÔÏȈÙÒÓ Î· ŸÏÁ· °È¿Ó-

Ó·ÚÔ˘. √ Î. §. ¢ÚfiÛÔ˜ ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ¶·ÓËÂÈÚˆÙÈ΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ Î·È ÔÏÏÔ› ¿ÏÏÔÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÎÔÓÙÔ¯ˆÚÈ·ÓÔ› Ê›ÏÔÈ Ù˘ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜. π‰È·›ÙÂÚ· ·ÈÛıËÙ‹ ˘‹ÚÍÂ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ µËÛÛ·ÓȈÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Ì οı ¢ηÈÚ›· ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÙËÓ ·‰ÂÏÊÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ∞ÁÈÔÎÔƯ̂٘. ªÂÙ¿ ÙȘ ÔÌÈϛ˜ Ë ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜ Û˘Óԉ¢fiÌÂÓË ·fi ÙËÓ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎÏÂÎÙÔ‡˜ ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜, ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙÔÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ¶ˆÁˆÓ‹ÛÈÔ ¯ÔÚfi, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘Ó¯›ÛÙËΠ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·.


IANOYAPIO™ - ºEBPOYAPIO™ 2011

H BH™™ANH

™E§I¢A 5

TÔ Îfi„ÈÌÔ Ù˘ B·ÛÈÏfiÈÙÙ·˜ (™˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙË ÛÂÏ›‰· 5) Áfi ÙÔ˘ XÚ˘ÛԇϷ ¿ÓÙ· ÁÈ· ÙÔ Îfi„ÈÌÔ Ù˘ ›ÙÙ·˜ ʤÚÓÔ˘Ó Ù· ˆÚ·›· ÌÂÏÔ̷οÚÔÓ· Î·È ÙÔ˘˜ ÎÔ˘Ú·ÌȤ‰Â˜, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ·Ó·„˘ÎÙÈο, ÁÈ·˘Ùfi Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ. E›Û˘ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ï‹ıÔ˜ ·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ Î·È ÍËÚÒÓ Î·ÚÒÓ Ì·˜ ¤ÊÂÚÂ Ô Á·ÌÚfi˜ Ì·˜ AÓ‰Ú¤·˜ ¶·ÙÛfi˜ ·fi ÙËÓ ·Ó¤ÌÔÚÊË Î¿‚· «Cava di patsi» Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ˘˜ AÁ›Ô˘˜ AÓ·ÚÁ‡ÚÔ˘˜. T¤ÏÔ˜ Ô ¿ÏÏÔ˜ Á·ÌÚfi˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜ M¤ÓÙ˙Ô˘ Ô Ê›ÏÔ˜ §Â˘Ù¤Ú˘ ™Ù·ÛÈÓ¿Î˘ Ì·˜ ¤Î·Ó ÙËÓ ¤ÎÏËÍË Î·È ¤ÊÂÚ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ·fi °·ÏÏÈΤ˜ Û·Ì¿ÓȘ Ô˘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ì·˜ ΤڷÛ fiÏÔ˘˜. K·È Û’ ·˘ÙfiÓ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ì ÙȘ ¢¯·ÚÈÛٛ˜ Ì·˜. H A‰ÂÏÊfiÙËÙ· ›¯Â ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÙȘ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈ̘ ˆÁˆÓ‹ÛȘ ›ÙÙ˜ (Ù˘ÚfiÈÙÙ˜, Û·Ó·ÎfiÈÙÙ˜), ηÏfi ÙÛ›Ô˘ÚÔ Î·È ˆÚ·›Ô ÓÙfiÈÔ ÎÚ·Û›. ŒÙÛÈ Ì·˙› Ì ٷ ·˘ıÂÓÙÈο fiÚÁ·Ó· (ÎÏ·Ú›ÓÔ, ‚ÈÔÏ›, Ï·Ô‡ÙÔ Î·È ÓÙ¤ÊÈ, ÁÈ· Ó· ÌËÓ Ì·˜ ÎÔÚÔ˚‰Â‡ÂÈ Ô Ê›ÏÔ˜ T¿ÛÔ˜ ¶ÔÚʇÚ˘) ¤ÁÈÓ ¤Ó· ˆÚ·›Ô ¶ˆÁˆÓ‹ÛÈÔ ÁϤÓÙÈ Ô˘ fiÏÔ˘˜ Ì·˜ ÈηÓÔÔ›ËÛÂ. TÔ ÊÏÔ˘Ú› (Ô ¯Ú˘Ûfi˜ AË-NÈÎfiÏ·˜) ¤ÂÛ ʤÙÔ˜ ÛÙË ‰ÈÎÈ¿ Ì·˜ AÏÂÍ¿Ó‰Ú· ¶·¿, Úfi‰ÚÔ Ù˘ ·‰ÂÏÊ‹˜ A‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ KÔÛÌ¿, Ë ÔÔ›· fiˆ˜ ¿ÓÙ· ¯fiÚ„ Ì ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ‰ÂÍÈÔÙ¯ӛ· Ù˘, Ô˘ Ì·˜ ı‡ÌÈÛ ÙȘ ˆÚ·›Â˜ ÂΛӘ ÂÔ¯¤˜ Ô˘ ÔÈ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ ÛÙÔ ¶ˆÁÒÓÈ ‹Ù·Ó ·Û˘Ó·ÁÒÓÈÛÙÔÈ. ŒÙÛÈ Ì fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙÈ ÔÌÔÚÊȤ˜ ÍÂΛÓËÛÂ Ë ¯ÚÔÓÈ¿ Ì·˜, Ë ÔÔ›· ·Ú¿ Ù· fiÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÈÛÙ‡ԢÌ ı· Â›Ó·È ·Ú·ÁˆÁÈ΋ Î·È ‚ÔËıÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ı· ¤¯Ô˘Ì ˘Á›· Î·È ı· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ «Ì¤ÙÚÔ ÛˆÛÙfi». K·Ï‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È ˘Á›· Û fiÏÔ˘˜ ‡¯ÂÙ·È ÙÔ ¢.™. Ù˘ A‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜ ÛÂ Û˘Á¯ˆÚÈ·ÓÔ‡˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ B‹ÛÛ·Ó˘ Î·È Ù˘ A‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜.

X·ÈÚÂÙÈÛÌfi˜ Ù˘ η˜ AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ¶·¿ K˘Ú›Â˜ Î·È Î‡ÚÈÔÈ, ÁÂÈ¿ Û·˜. K·È ÂÁÒ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÌÔ˘ Û·˜ ‡¯ÔÌ·È ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿, ηϋ Î·È Â˘ÏÔÁË̤ÓË ¯ÚÔÓÈ¿. O Ó¤Ô˜ ¯ÚfiÓÔ˜ 2011, ·˜ ʤÚÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ̤Ú˜ Û’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ™˘Á¯·›Úˆ ÙÔ˘˜ ·Á·ËÙÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È ·‰ÂÏÊÔÔÈËÙÔ‡˜ BËÛÛ·ÓÈÒÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˆÚ·›· ·˘Ù‹ ÂΉ‹ÏˆÛË. E›Ó·È Ë̤ڷ ÁÈÔÚÙ‹˜, ¯·Ú¿˜, ‰È·ÛΤ‰·Û˘. ™ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ¿ÏϘ Ù¤ÙÔȘ ̤Ú˜, fiˆ˜ ÔÓÔÌ·ÛÙÈΤ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜, ÁÂÓ¤ıÏÈ·, ·ÓËÁ‡ÚÈ· Î.¿. ŒÙÛÈ Î·È ÌÂȘ ÔÈ AÁÈÔÎÔƯ̂٘ ı· ¯ÔÚ¤„Ô˘Ì ·Ú·‰ÔÛȷο ÛÙȘ 20 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, K˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÛÙÔ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «AÌ·Ï›·». ™·˜ ηÏÔ‡ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, fiÏÔ˘˜ Ó· Ì·˜ ÙÈÌ‹ÛÂÙ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Û·˜, Ó· Ê¿ÌÂ, Ó· ÈÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ¯ÔÚ¤„Ô˘Ì Ì ÁÓ‹ÛÈ· ¶ˆÁˆÓ‹ÛÈ· ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. KÏ·Ú›ÓÔ, ‚ÈÔÏ›, Ï·Ô‡ÙÔ, ÓÙ¤ÊÈ, Ì ÙÔ Ù·Î›ÌÈ ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ M¿ÛÙÔÚ·. £· Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ! ηϋ Û·˜ ‰È·ÛΤ‰·ÛË Î·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ.

ËÓ K˘Úȷ΋ 30 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ‚Ú¤ıËη Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÛÙÔ Îfi„ÈÌÔ Ù˘ B·ÛÈÏfiÈÙÙ·˜ ÛÙËÓ A‰ÂÏÊfiÙËÙ·, fiˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ. O £Âfi˜ ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ, ·ÚfiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯ˆ ÛÙ· fi‰È· ÌÔ˘, Ù· ÁÂÚ¿Ì·Ù¿ ÌÔ˘ Î·È ÙË ÛÙÂÓ·¯ÒÚÈ· ÌÔ˘. KÔ˘Ú·Ṳ̂ÓË ·fi 15 ¯ÚÔÓÒÓ Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÌ·È ÛÙ· ͤӷ ¯¤ÚÈ·, ÎÔ›Ù·Í· ÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘, ÙË Ì¿Ó· ÌÔ˘, Ù’ ·‰¤ÏÊÈ· ÌÔ˘, ÙÔÓ ¿ÓÙÚ· ÌÔ˘, Ù· ·ÊÂÓÙÈο ÌÔ˘, Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜. TÒÚ·, fiÏ· ·˘Ù¿, Ù· ·Ê‹Óˆ ›ˆ, ¢fiÍ· Ùˆ £ÂÒ. TÒÚ· fï˜ ÙÈ Î¿Óˆ Ô˘ Â›Ì·È ÌfiÓË ÌÔ˘; T› Á›ÓÂÙÂ; £¤Ïˆ οÔÈ· ηϋ Á˘Ó·›Î· Ó· Ì ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ... Œ¯ˆ ÙÔ ÎÔ˘Ì¿ÓÙÔ ÌÔ˘... ŸÔ˘ Î·È ·Ó ¤ÌÂÈÓ·, fiÔ˘ Î·È ·Ó ‰Ô‡Ï„· ¿ÊËÓ· ηÏfi fiÓÔÌ·, fiÏÔÈ Ì ·Á·Ô‡Û·Ó, ‰ÂÓ Â›Ì·È Î·ÌÌÈ¿ ηÎÈ¿. EÁÒ ¿ÓÙ· ÔÓ¿ˆ, Ï˘¿Ì·È, ‰›Óˆ Î·È ÙËÓ „˘¯‹ ÌÔ˘. ™ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÌÔ˘ fiÏÔÈ Ì ·Á·¿ÓÂ Î·È Ì ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó Î·È Ï¤ÓÂ Û·Ó ÙËÓ Î· KÔ‡ÚÙË ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿ÏÏË Á˘Ó·›Î·. ™ÙË A‰ÂÏÊfiÙËÙ· ¿ÓÙ· Ì ‰¤¯ÔÓÙ·È Ì ¯·Ú¿. ŒÙÛÈ Î·È Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë Ì ‰¤-

T

¯ÙËÎ·Ó fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ Ì ·Á¿Ë, Ì ÊÈÏÈ¿, ÌÂ Û˘ÁΛÓËÛË. MÔ˘ ‰ÒÛ·Ó ϛÁÔ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ, ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¿ ÛΤÊÙËη, ÂÁÒ ‹Úı· ÛÙÔ˘˜ ¯ˆÚÈ·ÓÔ‡˜ ÌÔ˘, ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi ÌÔ˘ Ô˘ ÙÔÓ ¤¯ˆ ÛÙÔ

ÎÚ‚¿ÙÈ; E›‰· ‚¤‚·È· ÛÙËÓ A‰ÂÏÊfiÙËÙ· Î·È ÙÔÓ ÂÍ¿‰ÂÏÊfi ÌÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ K·‚¿ÎÔ Î·È ·˘ÙfiÓ Ì ÙÔ ¶È Û˘ÁÎÈÓ‹ıËη ¿Ú· Ôχ Î·È Î¿ÏÂÛ· Ù· fiÚÁ·Ó· fi¯È ·fi ¯·Ú¿, ·ÏÏ¿ ·fi ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÁΛÓËÛË Î·È Ì È¿Û·Ó ٷ ÎÏ¿Ì·Ù· Î·È Ï¤Á·Ó fiÏÔÈ Á‡Úˆ ÌÔ˘, ÁÈ·Ù› ÎÏ·›ÂÈ Ë KÏÂÔÓ›ÎË; H ¢‹ÌËÙÚ· ÙÔ˘ Mȯ¿ÏË KfiÓÙË (M¿Ì·) Î·È ÔÏÏÔ› ¿ÏÏÔÈ ·Á·ËÙÔ› ÌÔ˘ Û˘Á¯ˆÚÈ·ÓÔ›, ÁÈ· ̤ӷ ÙÔ ·›Ì· ÓÂÚfi ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È, ÁÈ·˘Ùfi Û˘ÁÎÈÓ‹ıËη ÁÈ· ÙÔÓ ¶·ÓÙÂÏ‹, ÙÒÚ· ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ ‰ÂÓ Í¤Úˆ. °È· ̤ӷ ·˜ Á›ÓÂÈ fi,ÙÈ ı¤ÏÂÈ Ô £Âfi˜ Î·È Ô ÕÁÈÔ˜ NÈÎfiÏ·Ô˜ Ô˘ ÙÔÓ ¤¯ˆ ÚÔÛÙ¿ÙË. TËÓ A‰ÂÏÊfiÙËÙ·, ÙÔ˘˜ ¯ˆÚÈ·ÓÔ‡˜ Ì·˜, fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ Ôχ. N· Â›Ó·È fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ηϿ. TÔ˘˜ ‰›Óˆ ÙȘ ¢¯¤˜ ÌÔ˘. £· ʇÁˆ, ‰ÂÓ ı· Ì›ӈ Ôχ, ÁÈ·˘Ùfi Ó· ÌÔ˘ ‚Ú›Ù ηÌÌÈ¿ Ó· Ì ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ›̷È. M· ·Á¿Ë Î·È ÂÎÙ›ÌËÛË KÏÂÔÓ›ÎË K·‚¿ÎÔ˘ - KÔ‡ÚÙË


™E§I¢A 6

H BH™™ANH

IANOYAPIO™ - ºEBPOYAPIO™ 2011

∞¶√ ∆∏¡ ∫√¶∏ ∆∏™ «¶π∆∆∞™ ∆√À ∏¶∂πƒø∆∏» ™∆√¡ ¢∏ª√ ∑ø°ƒ∞º√À, 9 π∞¡√À∞ƒπ√À 2011 I ¶ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ›¯· ¿ÂÈ ÛÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ¶›ÙÙ·˜ ÙÔ˘ ∏ÂÈÚÒÙË ·fi ÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ ∏ÂÈÚˆÙÒÓ ¢‹ÌÔ˘ ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È Â›¯· ·Ë‰È¿ÛÂÈ ·fi ÙËÓ Â˘Ù¤ÏÂÈ· Ù˘ «ÁÈÔÚÙ‹˜»: ∆Ô Ù·ÂÈÓˆÙÈÎfiÙÂÚÔ, ÁÈ· ÙË ‰È΋ ÌÔ˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË, Û˘Ì‚¿Ó ‹Ù·Ó ÙÔ ÂÍ‹˜: ÀÂÚ‹ÏÈΘ ¿ÓıÚˆÔÈ –Á˘Ó·›Î˜ Î·È ¿Ó‰Ú˜–, Ì ‚È·Ṳ̂ӷ, ·fi Ù· Èı·Ó¿ ‚ϤÌÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÚÈÛٷ̤ӈÓ, Î·È ÙÚÂÌ¿ÌÂÓ· ÁËÚ·Ṳ̂ӷ ¯¤ÚÈ·, ¤¯ˆÓ·Ó ÛÙȘ ÙÛ¤˜ Êı·ÚÌ¤ÓˆÓ ·ÏÙÒÓ Î·È ÁÔ˘ÓÒÓ fi¯È ÌfiÓÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Τ˚Î ·ÏÏ¿ Î·È ÎÔÌÌ¿-

ÙÈ· ·ÛÙÒÓ Î·È „ËÌ¤ÓˆÓ ÎÚ¿وÓ, Ù˘ÏÈÁ̤ӷ Û ¯·ÚÙÔÂÙÛ¤Ù˜. ∏ ¿¯ÓË ·fi Ù· ΤÈÎ Î·È Ë Îڤ̷ ·fi ÙȘ ¿ÛÙ˜ ¯‡ÓÔÓÙ·Ó ¤Íˆ ·fi ·˘Ù¤˜ Î·È Úfi‰ÈÓ·Ó ÙËÓ ÂÍËÓ·ÁηṲ̂ÓË ·Ó·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ¤ÚÂ ӷ ˙Ô˘Ó ·ÍÈÔÚÂÒ˜, ¯¿ÚË ÛÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ - §ËÛÙ‹, ÙÔ ÔÔ›Ô Ï˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fiÁÔÓÔÈ ·ÛÎÂÚÈÒÓ ÙÒÓ ÔÏ·Ú¯ËÁÒÓ Ù˘ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Î·ÙÛÈ·ÏÈ¿‰ˆÓ ÙˆÓ ÎÔÙ˙·Ì¿ÛˉˆÓ Ù˘ ¶ÂÏÏÔÔÓ‹ÛÔ˘, ∫ϤÊÙ˜ Î·È ∞ÚÌ·ÙÔÏÔ› fiˆ˜ ÔÈ ÚfiÁÔÓÔ› ÙˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ıÚ·Û‡ÓÔÓÙ·È Ó· ÙÔ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó «¶ÔÏÈÙ›·», Â¿Ó ÔÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ‰ÂÓ Â‰›ˆÎ·Ó ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó –‰È· Ù˘ ÏÂËÏ·Û›·˜ ÙÔ‡ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜–, ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Â˘Ì¿ÚÂÈ· ·˘ÙÒÓ, Û˘ÁÁÂÓÒÓ Î·È Î¿ı ›‰Ô˘˜ ÛÊÔ˘ÁÁÔΈϷڛˆÓ ÙˆÓ! ™˘Ó·ÈÛı¿ÓıËη ·Ë‰›· Î·È ÔÚÁ‹, Ë ÔÔ›· ÚÔÛÙ¤ıËΠÛÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ÔÚÁ‹˜ Ù˘ „˘¯‹˜ ÌÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ··ÙÂÒÓ˜ ÔÏÈÙÈÎÔ›, Â›ÔÚÎÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ›, ÎϤÊÙ˜ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ, ÎÏÈη‰fiÚÔÈ/ÚÔ˘ÊÈ¿ÓÔÈ/ÛʋΘ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÛÎÒ –ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·ÚÓÔ‡Ì·È Ó· ÔÓÔÌ¿Ûˆ «Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜»! ∞Ï‹ıÂÈ·, fiÙ·Ó, ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ¯¿ÚË, ¤Ó·˜ «ËıÔÔÈfi˜» ÁÎÚÂÌ›˙ÂÈ, Ì ÙË ÊÙ‹ÓÈ· ÙÔ˘ «ÛÎÔ˘ȉÈÔ‡» ÙÔ˘, ·˘Ùfi Ô˘ ÔÈ› ¤Ó·˜ ÔÈËÙ‹˜ ‹ıÔ˘˜ (·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ Ë Ï¤ÍË ËıÔÔÈfi˜ – ‰ÂÓ ÙÔ Í¤Ú·ÙÂ;) Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘, ·˘ÙÔ› ÔÈ ‰‡Ô Â›Ó·È «Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ»;– Ôϛ٘ ÙÔ‡ ÚÔ˘ÛÊÂÙÈÔ‡, Ù˘ ÚÔ˘ÊÈ·ÓÈ¿˜, Ù˘ Ì·ÌÂÛÈ¿˜ – ÁÈ· ÙÔ ÙÔÌ¿ÚÈ ÙÔ˘˜!–, ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¯·ÌËÏÔÙ¿‚·ÓÔ˘ ÎÚ·Ùȉ›Ô˘ – ı· Â·Ó¤Ïıˆ Û’ ·˘Ùfi. – ª·ÎÚÈ¿!, ›· ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘Ø fiˆ˜ ÎÚ·Ù‹ıËΘ ·fi ÙË ÓÈfiÙË ÛÔ˘ ¤ˆ˜ ÙÒÚ·. ∫·È ı˘Ì‹ıËη, ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿, ·Ê’ ÂÓfi˜ ÙÔ ÛÔ˘‰·›Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È ∫Ú¿ÙËÛ· ÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘, Û ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ™ÂʤÚË Î·È ·Ê’ ÂÙ¤ÚÔ˘ ¤Ó· ‰›ÛÙÈ¯Ô ·fi ÙÔ Ô›ËÌ· £¿Ó·ÙÔ˜ Î·È ∞Ó¿ÛÙ·ÛȘ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘, ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤· ∂χÙË: µ·Ú‡˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ó· ÙÔÓ ˙‹ÛÂȘ ∞ÏÏ¿ ÁÈ· Ï›ÁË ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·, ÙÔ ¿ÍÈ˙Â. π‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ‚·Ú‡˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ °Ú·È·ψÓ. II °È· ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÂÓfi˜ ‚È‚Ï›Ô˘ Ô˘

ÂÙÔÈÌ¿˙ˆ, Ì ٛÙÏÔ ª·... οÓÂȘ ·Ó¤Ïıˆ, ›·!–, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¿ÛÎË- ¿ÏÏ· «Í‡ÏÈÓ·», fiÛÔ «Ï˘Ë̤ÓÔ˜» ηÎfi ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÛÔ˘! Î·È ˘fi- ÛÂ Ô Û˘ÚÊÂÙfi˜ Ì ٷ «·ÁÓ¿ Ï·˚- Â›Ó·È ·fi ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ∂˘ÂÚÁÂÙÒÓ ÙÈÙÏÔ ∆Ô ÌÈÎÚfi, ‚ÚÒÌÈÎÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ο» ·ÈÛı‹Ì·Ù· ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÓÙ·Í›ˆÓ ÙÔ˘˜2!, Í·Ó·‹Á· ÂʤÙÔ˜. ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ó¢- Ì ÙÔ˘˜ ∏ÂÈÚÒÙ˜ ∂˘ÂÚÁ¤Ù˜ ÙÔ˘ ¶·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ÛÙȘ ŒÍˆ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Û˘Â˘ÂÚÁÂۛ˜ ÙÒÓ ÔÔ›ˆÓ Ó¿ÓÙËÛ· ¤Ó·Ó ÁÓÒÚÈÌÔ Û’ Â∆Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∞Ó. £ÂÌÂÏ‹* ÔÊ›ÏÂÈ Û¯Â‰fiÓ Ù· ¿ÓÙ· ̤ӷ ∑ˆÁÚ·ÊÈÒÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ –Î·È ·fi Â‰Ò Û˘Ó¯›˙ˆ ÂηٿÁÂÙ·È ·fi οÔÈÔ ¯ˆÚÈfi ÙˆÓ ∆˙Ô˘Ì¤ÚÎˆÓ Ù˘ ÕÚÙ·˜, Ô Ì·ÙÈÎÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯Ò- ÁÒ–, ÙÔ ¯·ÌËÏÔÙ¿‚·ÓÔ ÙÔ‡ÙÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ì ÚÔ- Ú·˜, Ú·ÙÛÈÛÌfi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÈÎÔÓÔ- ÎÚ·Ù›‰ÈÔ, ¯·ÌËÏÔÙ¿‚·ÓÔ ÂÍ·ÈÛ¤‚·ÏÂ, fiˆ˜ ¤Î·ÓÂ, Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÁÚ·Ê› «·ı¿Ó·Ù·» Ô ¿ıÏÈÔ˜ ∂ÏÏË- Ù›·˜ Ù˘ ÂÚ›ÛÛÂÈ·˜ ÊıfiÓÔ˘ ÛÙËÓ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÚfiÔ, Ô ÙˆÚÈÓfi˜ ÚfiÂ- ÓÈÎfi˜ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ù˘ «ÃÚ˘- „˘¯‹ Ù˘ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÏˉÚÔ˜ Ù˘ ¶·ÓËÂÈÚˆÙÈ΋˜ Î. ∞ÏÂ- Û‹˜ ∂Ô¯‹˜», Ó·È, Ó·È, Ô Û˘ÚÊÂ- ı˘ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Ë ÔÔ›·, Û·Ó ¤Ó· ¿ÏÙfi˜ Ô˘ Ì·˜ ıˆÚ› – ˙ˆÁÚ¿- ÏÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ÙÔ˘ ¶ÚÔÎÚÔ‡ÛÙË, ͛Ԣ Ï›ÁÔÓ Î·ÈÚfi ÚÈÓ. ¶ÚÔÛÂÚ¯fiÌÔ˘Ó ÛÙË ¶·Ï·È¿ ÊÔ˘˜, ÔÈËÙ¤˜, ËıÔÔÈÔ‡˜, Îfi‚ÂÈ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ·Ú›ÛÙˆÓ Ù˘ µÔ˘Ï‹ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹Ûˆ ÙËÓ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜, ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜ Î.Ï.. È- ηÈ, ηٿ Û˘Ó¤ÂÈ·, ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÂȉÈfiÚ˘ıÌÔ˘˜, ·ÍÈÔχËÙÔ˘˜, ¿ÍÈÔ˘˜ ¯Ï¢·ÛÌÔ‡, –Ù· ‚ÈÒÓˆ ηıËÌÂÚÈÓ¿!– Û ‰Ú¿ÛË3! £· Ì·˜ ÂȘ ηӷ ÙÚ·ÁÔ‡‰’; ∆›, ı¤Ï˜ ÎÈ ÏÈÊÙ¿ ·Ú¿ÛÈÙÔ˘ ÙÛ’ ÎÔÈÓÔ˘Ó›·˜; ÿڒ Û’ οÓÔ˘ÌÈ! ∑’ ª·ÓËÂÈÚˆÙÈ΋ ı· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹Û’, ™ÙÔ˘ ™‡ÏÏÔÁÔ˘ ∏ÂÈÚˆÙÒÓ ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ı· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹Û’! III √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∏ÂÈÚˆÙÒÓ ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ‰ÂÓ Ì ›¯Â Í·Ó·‰Â› ÂΛ, ÁÈ’ ·˘Ùfi Ì ÏËÛ›·ÛÂ Î·È Û˘ÛÙ‹ıËÎÂ: «∫ÒÛÙ·˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘Ø Â›Ì·È... ∂Û›˜;» ™˘ÛÙ‹ıËη ÎÈ ÂÁÒ: «...ÁÂÓÓ‹ıËη Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÛ· ÛÙÔ ºÏ·ÌÔ˘Ú¿ÚÈ, ¤Ó· ·fi Ù· ∑·ÁÔÚÔ¯ÒÚÈ· ÙˆÓ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ·fi ÁÔÓ›˜ ∑·ÁÔÚ›ÛÈÔ˘˜ Î·È Â›Ì·È µÏ¿¯Ô˜ ÛÙË Ú¿ÙÛ·». §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÈÌ‹˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÔÈËÙ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ÙËÓ «·Û·Ú¤Ï·» ÙÔ‡ ∆¿ÛÔ ¶ÔÚʇÚË (·fi ÙÔÓ ÕÁÈÔ ∫Ô- «ª·˜ ÙÈÌÔ‡Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÚ¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ÙÚ·‚‹ÍÂÈ „ËÏ¿, ÛÌ¿ ¶ˆÁˆÓ›Ô˘) Î·È ·ÊÔ‡ ›¯· ·- ÙÔ˘˜»! ∫·È ÔÈ «ÙÈÌËÙ¤˜» ÛËÎÒÓÔ- ÚÔ˜ ÙÔÓ Ì¤ÁÈÛÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfiÓ Ó‚› ÙȘ ÛοϘ Î·È ¤ÊÙ·Û· ÛÙËÓ ÓÙ·Ó, ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·Ó ÚÔ˜ ÙËÓ «Ï·- ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌËÙ‹ –Ù· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù¿ ›ÛÔ‰Ô, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶·ÓËÂÈ- Ù›·» Î·È ¯·ÈÚÂÙÔ‡Û·Ó – ·›ÛÙ¢- ÙÔ˘˜–, ÂΛÓÔ ÙÔ «Ó’ ·Ó‚ԇÌ ϛڈÙÈ΋˜, ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÔÏÏÔ‡˜ ¿Ï- ÙÔ! ŒÓ·˜, Ì¿ÏÈÛÙ·, Ô˘ ηÙfiÚıˆ- ÁÔ „ËÏfiÙÂÚ·, Ï›ÁÔ „ËÏfiÙÂÚ·, Ï›ÏÔ˘˜ ÚÔÛÂÏıfiÓÙ˜, Ô˘ ÛÙ¤ÎÔ- Û ӷ ·Ó·ÚÚȯËı› Û οÔÈÔ ·- ÁÔ „ËÏfiÙÂÚ·» ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ÓÙ·Ó Î·È Î¿ÓÈ˙·Ó, Ì ÏËÛ›·ÛÂ, Í›ˆÌ· Ù˘ Ó¤·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, η̿- ÓÙÂ!, ·ÏÏ¿ ÂÎϤÁÂÈ ÔÌÔ›Ô˘˜ Ù˘ «ÓÙÂÓÂΤ‰Â˜», ÁÈ· Ó· ˘Ô‚È‚¿ÌÔ˘ ¤ÙÂÈÓ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÁÈ· ÙÔ «∫·ÏÒ˜ ÚˆÓÂ Û·Ó Á‡ÊÙÈÎÔ ÛÎÂ¿ÚÓÈ! ∏ ÁÈÔÚÙ‹ ÎÔ‹˜ ÌÈ·˜ ›ÙÙ·˜ ˆ˜ ˙Ô˘Ó ·Í›Ô˘˜, ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù·, ·Í›Â˜, ‹Úı·Ù», ·ÏÏ¿, ·ÓÙ’ ·˘ÙÔ‡, ÌÔ˘ ›¤Ó· ·ÍÈÔıÚ‹ÓËÙÔ Û˘ÓÔÈÎÈ·Îfi ·- ·Ú¯¤˜, ηÓfiÓ˜... – ÛÙÔÓ ÂÏ¿¯ÈÂ: ÛÙÔÓ ÎÔÈÓfi ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹! ∞ÔÙ¤ÓËÁ˘Ú¿ÎÈ Ù‹˜ Ì·Ù·ÈÔ‰ÔÍ›·˜! – £· Ì·˜ ÂȘ ηӷ ÙÚ·ÁÔ‡‰’ ; √È ˘fiÏÔÈÔÈ ‹Ì·ÛÙ·Ó «˘ÔÙÈ- ÏÂÛÌ·: ªÈ· ÎÔÈÓˆÓ›·-¯ˆÌ·ÙÂÚ‹! ∂›Ó·È ·˘Ùfi˜ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi˜ ÚfiÂÀÔı¤Ùˆ fiÙÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰ÚÔ˘ Ù˘ ¶·ÓËÂÈÚˆÙÈ΋˜ ÚÔ˜ ÌËÙ¤˜» Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘! ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ¤ÁÈ- ·ÚfiÓÙˆÓ ∏ÂÈÚˆÙÒÓ ·ÈÛı¿ÓıËΠοÔÈÔÓ Ô˘ ÚÔÛ¤Ú¯ÂÙ·È Û ÂÎÓ ÂÌÌÂÙÈο ÁχÊÙ˘ ÚÔ˜ fi- ÎÔÏ·ÎÂ˘Ì¤ÓÔ ·fi Ù· ϯı¤ÓÙ· ‰‹ÏˆÛ‹ Ù˘; ∂ÙÔÈÌfiÏÔÁÔ˜ ˆÓ, ÙÔ˘ ·¿ÓÙËÛ·: ÏÔ˘˜! ¶ÚÔ˜ ÙÔÓ Ó˘Ó ‰‹Ì·Ú¯ÔØ ÙÔ˘ Î. µ·Ú‚ÈÙÛÈÒÙË. ∂ÁÒ ·ÈÛı¿ÓıËη ÚÔۂ‚ÏË̤– ∂¿Ó Ì ηÏÔÏËÚÒÛÂÙÂ, ı· ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯ÔØ ÚÔ˜ ÙÔÓ Ù¿‰Â ÔÏÈÙÈοÓÙË – ÚÔ˜, ÓÔ˜. Û·˜ ˆ, ·ÚÈ Úfi‰ÚÂ. °È·Ù› Ô Î. µ·Ú‚È– ¶Ô˘..., ‰Â ÙÛÈÒÙ˘ Ì·˜ ÎÔÏ·‚Ϥ’˜ ÙÈ Á›ÓÈÙÈ; ·ÂÈ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂ∆› Á›ÓÂÙ·È Î·È ÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ∏ÂÈÚÒÚ¤ÂÈ Ó· ‰ˆ ; Ù˜ ∂˘ÂÚÁ¤Ù˜ Ù˘ ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÃÒÚ·˜ Î·È «Ï˘¿¶·ÓËÂÈÚˆÙÈ΋, Ë Ù·È» ‰ÈfiÙÈ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ «ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÌÔ¤¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ˘˜ Û‹ÛÔÓ‰›· ·Ô‰‹ÌˆÓ ÌÂÚ·, 187 ¤ÙË ÌÂÙ¿ ∏ÂÈÚˆÙÒÓ»!, ‰ÂÓ ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ Ù˘; ¤¯ÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ™Î¤ÊÙËΠÙȘ Û˘Ó¤Ó· ÙÈÌ‹ÛÂÈ ¿ÍÈÔ˘˜ ÂȘ Ô˘ ÚÔ·∏ÂÈÚÒÙ˜ Î·È ·˘ÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÎÔÙÔÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Ì ϷΛ· ÙÔ˘ ; ˙ËÙÈ·ÓȤ˜; ◊ ÙÔ Á£· ÙÔ˘ ˆ ÂÁÒ ÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜, ‰‡Ô: ·ÓÙ› Ó· ¯·ÈÚÂÙ¿, Û ¶ÚÒÙË: §˘¿Ù·È, οı ÂΉ‹ÏˆÛË, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ÂÈÛÚ¤ÂÈ Î·È Ô ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi˜ ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· Ù·Ì›· Ó· ÌË ‰È·ÚΛ ÂÎÈ ¿ÏÏÔ ˙ÂÛÙfi ¯Ú‹ÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ì·, ÁÈ· Ó· ÙÔ ÎϤÓÙ ÏÂÙ¿ –·ÎÚÈ„Ô˘Ó ··ÙÂÒÓ˜ ‚Ò˜!–, ·Ú¯›˙ÂÈ ¤ÔÏÈÙÈÎÔ› Ù˘ – Î·È Ó·Ó ÏfiÁÔ ‰‡Ô ¤ˆ˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÔÏÈÙÈÎÔ›, ÙÚÈÒÓ ÙÂÙ¿ÚÙˆÓ ‚‚·›ˆ˜-‚‚·›ˆ˜. Ù˘ ÒÚ·˜, Ì ڢı¢Â‡ÙÂÚË: §˘¿Ìfi Ï·¿ Ô˘ ¯‡ÓÂÙ·È Î·È ÙfiÓÔ ÂÎÊÔÚ¿˜ ÂΛÓÔÓ Ù˘ ÚÔ˜, ÚÔ˜. «ŸÏÔÈ Ì·˙›... fiÏ· ı· Ù·È ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È ·Ó›Î·ÓÔÈ Ó· ÙËÓ Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ·fiÏ˘Ù˘ ·˘Ù·Ú¤ÛÎÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘ Á›ÓÔ˘Ó... fiÏÔ˘˜ Ì·˜ ¯ˆÚ¿ÂÈ...» «fiÏ· Â›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙ· Î·È ‰ËÌÈ∏ ¯ÒÚ· ¤ÊÙÂÈ, Ì ÂχıÂÚË ÛÙË ·Ó¿Ù˘ÍË, ‰‡Ô ·ÈÒÓ˜ ÙÒÚ·! Ô˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Ê˘ÛÈο fiˆ˜ Ê˘ÙÚÒ- ÙÒÛË, ÛÙÔÓ ›ıÔ ÙˆÓ ¢·Ó·˝‰ˆÓ4 ∆¤ÛÛÂÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÙË ¯ÚÂÔÎfiËÓÔ˘Ó Ù· Ú·‰›ÎÈ· ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi», Ïfi- Î·È ·˘Ùfi˜ (Î·È ÔÈ ÔÏÈÙÈοÓÙˉ˜, Û·Ó! ªÈ· ˘ÁÈ‹˜ ÎÔÈÓˆÓ›·, ‰ËÏ·‰‹ ÁÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ Ì·˜ ı˘ÌÒÓÂÈ, ‰ÈfiÙÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·) ÙÔ ›‰ÈÔ «ÙÚÔ¿ÚÈÔ»: ‹Úı·Ì Û ηٿÛÙ·ÛË ÂÁÚ‹ÁÔÚ- «ª·˙› ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘ÌÂ...» ∞Ó›- ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ Â›Ó·È ÈηӋ Ó· Û˘ Î·È ‹‰Ë Ì·˜ Ó‡ÛÙ·ÍÂ Î·È ı¤- ηÓÔÈ Î·È ÈηÓÔ›, ¿ÙÈÌÔÈ Î·È ¤ÓÙÈ- ˙ÂÈ ·fi ÙÔÓ Ìfi¯ıÔ Ù˘, ‰ÂÓ ÂÚÈÏÔ˘Ì ӷ ʇÁÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ÂΉ‹- ÌÔÈ, ÎϤÊÙ˜ Î·È ÓÔÌÔÙ·Á›˜, ̤ÓÂÈ Â˘ÂÚÁÂۛ˜, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ÙȘ ψÛË; ÚÔ˘ÊÈ¿ÓÔÈ Î·È ¤ÌÈÛÙÔÈ, Â›ÔÚÎÔÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, Î. µ·Ú‚ÈÙÛÈÒÙË! Œ¯ÂÈ ŸÙ·Ó ÙÔ Ù˘ÈÎfi ‰ÂÓ Ô‰ËÁ› ÛÂ Î·È ¿ÍÈÔÈ, ÂıÓÈÎÔ› ÚÔ‰fiÙ˜ Î·È Î˘‚ÂÚÓ‹Ù˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÚÔ˘Ó Ï·ÙÚ›·, ·ÚÈÔÈ, ηٷÚÁԇ̠ÙÔ ¿ÓıÚˆÔÈ-ÚfiÙ˘·... «Ì·˙› ı· ÚÔ˜ fiÊÂÏfi˜ Ù˘ Î·È fi¯È ÚÔ˜ Ù˘ÈÎfi – ‰ÂÓ ÙÔ Í¤ÚÂÙ ; ¢ÂÓ ÙÔ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì»! Èڛ˜ ηÌÌ›· ˙ËÌ›·Ó ÙË˜Ø Ô˘ Ù˘ ‰›ÓÔ˘Ó Î·È Í¤ÚÂÙÂ! ‰È¿ÎÚÈÛË! ∏ ÌÂıÔ‰Â˘Ì¤ÓË ·‰È·- ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘˜, ·ÓÙ› Ó· Ù˘ √ ›‰ÈÔ˜ «¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi˜» Î·È ÛÙÔ˘ ÎÚÈÛ›· ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÙÈ̈ÚËı› η- ÎϤ‚Ô˘Ó fiÛ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÌÔÚÔ‡ÓØ Ô˘ ΢‚ÂÚÓÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘: Ó¤Ó·˜, Ó· ÌËÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ù›ÔÙ·! – £· Ì·˜ ÂȘ ηӷ ÙÚ·ÁÔ‡‰’ ; ™ÙÔÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ·- Ó¿Ù˘Í‹ Ù˘ Î·È fi¯È ÁÈ· ÙÔÓ Ì·Ú·– ∑ËÙ¿˜ ·fi ÙÔÓ Ù·‚ÂÚÓÈ¿ÚË Ú¤ÌÂÈÓ· ÂΛ, ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÚÔ- ÛÌfi ÙË˜Ø Ô˘ ¤¯ÂÈ Î˘‚ÂÚÓ‹Ù˜, fiÛÔ˘ Ó· Û ÎÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÎÚ·Û› Ô˘ Û‹ÏıÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜ ¯È ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ (managers, ÂÏÏËı· È›˜;; µ·Ú‚ÈÙÛÈÒÙ˘ ·ÏÏ¿ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÓÈÛÙ›!) – Ó· Û˘Ó¯›Ûˆ ‹ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹Ûˆ ; √ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Û ¤ÎÙ·ÛË ÎÔÈ- ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔÓ ÏfiÁÔ! ∞ÏÏ¿ ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓÔ› Ì·˜ ÔÏÈÙÈÓˆÓÈÎfi˜ Ú·ÙÛÈÛÌfi˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¯·•ÂΛÓËÛÂ, ÏÔÈfiÓ, Ô Î. µ·Ú‚ÈÌËÏÔÙ¿‚·ÓÔ˘ ÎÚ·Ùȉ›Ô˘ –ı· Â- ÙÛÈÒÙ˘ Ó· Ì·˜ ϤÂÈ, ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÎÔ› Ù˘ –ÂÎÏÂÁ̤ÓÔÈ fiÏÔÈ ·fi ÙË

«Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›·»!–, Â›Ó·È ‹ ··ÙÂÒÓ˜ Ô˘ Ï˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ Ù˘ ‹ Û˘Ó¤ÓÔ¯Ô› ÙˆÓ Ô˘ ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ó ·ÏÏÔ‡ Î·È ÛÊ˘Ú›˙Ô˘Ó ·‰È¿ÊÔÚ· ‹ ¤ÓÙÈÌÔÈ (ÔÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ ·’ fiϘ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜) ·ÏÏ¿ ·Ó›Î·ÓÔÈ Ó· ‚ÚÔ˘Ó Ù· ÎÏÂÌ̤ӷ ¯Ú‹Ì·Ù· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Ù·Ì›ˆÓ. ∫·È fï˜! ∆Ô ¯Ú‹Ì· ΢ÎÏÔÊÔÚ› Ì ÏÔÁÈÛÙÈΤ˜ ¤ÁÁڷʤ˜ ·ÚÈÔÈ! ∆˘ÒıËΠÂΛ Î·È ÔÚ‡ÙËÎÂ, ̤ۈ ¯ÂÚÈÒÓ, ÂΛ, ÂΛ ÎÈ ÂΛ Î·È ÙÒÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂΛ! ¢ÂÓ Ù·Íȉ‡ÂÈ ·˘ÙԂԇψ˜, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Í¤ÚÔ˘Ì Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÙ·È! ∆Ô ¯Ú‹Ì· ‰ÂÓ «¯ˆÚ¿» ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜

ÂÚÌËÓ›˜ Ϙ Î·È ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· οÔÈÔ ıÂÔÏÔÁÈÎfi ‹ ¿ÏÏÔ Î›ÌÂÓÔ – Û˘ÓÂÓÓÔËı‹Î·ÌÂ; ∞ӛηÓÔÈ, ͷӷϤˆ, Ó· Û˘ÏÏ¿‚Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ··ÙÂÒÓ˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙˆÓ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜, ÔÏÏÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÙÈ̈ڋÛÔ˘Ó ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈο Î·È Ï˘ÙÚˆÙÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¤ÓÙÈÌÔ˘˜ Ôϛ٘. ∞ˉȷṲ̂ÓÔ˜, ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi, Ôχ ÓˆÚ›˜, ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ¿ Ù˘, ¤Ê˘Á· ·fi ÙË «ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ›ÙÙ·˜» ÙˆÓ ∏ÂÈÚˆÙÒÓ ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘. ºÂ‡ÁÔÓÙ·˜, Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì·ÙÈ¿ ÌÔ˘ ¤ÂÛ Â¿Óˆ ÛÙ· ÙÚ·¤˙È· Ì ٷ ÁÏ˘Î¿ Î·È Ù· ÏÔÈ¿ ‰¤ÛÌ·Ù·. ∂›‰· ÎÔ˘ÙÈ¿ Ì „ËÙ¿ ÎÔÙfiÔ˘Ï· Î·È ÙÔÓ ÏÔÁfiÙ˘Ô ÙÔ‡ „ËÙÔˆÏ›Ԣ Â¿Óˆ ÙÔ˘˜. ∆¤ÙÔÈ· ÌÈ˙¤ÚÈ· ·ÈÛıËÙÈ΋˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÊËÌÈÛÙ› ÙÔ „ËÙÔˆÏÂ›Ô Ô˘ Ù· ÚÔÛ¤ÊÂÚÂ! 1 ™˘ÁÎÔÌȉ‹ √ÚÁ‹˜. °È·Ù› Ë ¶fiÏË Ù˘ √ÎÏ·¯fiÌ· Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ë ·Ú¯‹ (Harvest of Rage. Why Oklahoma City Is Only the Beginning, Westview Press, Colorado, 1997) Â›Ó·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ∆˙ÈfiÂÏ ¡Ù¿ÈÂÚ (Joel Dyer), ÛÙÔ ÔÔ›Ô «ÍÂÛÎÂ¿˙ÂÈ ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Û˘ÓˆÌÔÛ›·, Ë ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË (·fi ÙÔ 1965!) Î·È ¤¯ÂÈ ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô ÛÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ ̤۷ ÛÙȘ ∏¶∞. ªÈ· ‰Ú¿Î· ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔÚ·ÍÈÒÓ ÚÔÛ·ı› Ó· ‰ÈÒÍÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙ˜ ÌÈÎÚÔηÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ·fi ÙË ÁË ÙÔ˘˜, ÏËÚÒÓÔÓÙ·˜, Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο, ÁÈ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜ ·’ fiÛÔ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ÂÍ·Ó·Áο˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ¤ÙÛÈ Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ‰¿ÓÂÈ· ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÚ·ÍÈÒÓ, Ó· ‚¿˙Ô˘Ó ˘Ôı‹Î˜, Ó· ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È Î·Ù·Û¯¤ÛÂȘ ηÈ, ÂÓ Ù¤ÏÂÈ, Ë ÁË ÙÔ˘˜ Ó· ˆÏÂ›Ù·È ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÙ·ÈÚ›˜. (...) ∏ ·ÛʷϤÛÙÂÚË Ì¤ıÔ‰Ô˜ ÁÈ· Ó· ··ÏÏ·Á› ÙÔ ¤ıÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔηÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜. (...) ŒÙÛÈ, ÔÈ ÌÈÎÚ¤˜ fiÏÂȘ Î·È Ù· ¯ˆÚÈ¿ ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· Ì ÙÔÓ ∫·Ó·‰¿ Î·È ÙÔ ªÂÍÈÎfi ·Ú·ÎÌ¿˙Ô˘Ó, ÂÓÒ Ô ‰ÈˆÁ̤ÓÔ˜ ·fi Ù· ÎÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ ‚˘ı›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·fiÁÓˆÛË ‹ Á›ÓÂÙ·È ˘Ú Î·È Ì·Ó›·. (...) ∆ÒÚ·, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Î·È „˘¯·Ó·Ï˘Ù¤˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó, Ì «¿Ê·ÙË ÊÚ›ÎË»!, ÙËÓ ·ÔͤӈÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ̤۷ ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜»! (µÏ. °ÎÔÚ µÓÙ¿Ï, ¢È·Ú΋˜ fiÏÂÌÔ˜ ÁÈ· ‰È·Ú΋ ÂÈÚ‹ÓË, (™˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙË ÛÂÏ›‰· 7)


IANOYAPIO™ - ºEBPOYAPIO™ 2011

H BH™™ANH

™E§I¢A 7

...°È·˘Ùfi ‹Á· ÛÙÔ Îfi„ÈÌÔ Ù˘ ›ÙÙ·˜ ÛÙËÓ A‰ÂÏÊfiÙËÙ· Ù˘ B‹ÛÛ·Ó˘... EΛ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏÔ Â›Â‰Ô (™˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙË ÛÂÏ›‰· 6) ÂΉfiÛÂȘ «Scripta», ÌÙÊÚ. ¡ÂÎÙ·Ú›Ô˘ ∫·Ï·˚Ù˙‹, ÛÂÏ. 71-75.) ∆ÒÚ· Ë ∞ÌÂÚÈ΋ ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ·fi ÙË Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ÔÚÁ‹˜ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘. 2 ª·... ÁÈ·Ù› Ù· Ϙ ·˘Ù¿; °È·Ù› Ù· ÁÚ¿ÊÂȘ ·˘Ù¿; ∫¿ÓÂȘ ηÎfi ÛÙË ÂÈÎfiÓ· ÛÔ˘, ÌÔ˘ ϤÓ ÔÏ˘¿ÚÈıÌÔÈ –ηıÂÛÙˆÙÈÎÔ›, ‚ÔÏÂ̤ÓÔÈ, Û˘Ì‚È‚·Ṳ̂ÓÔÈ, ·Ú·ÈÙË̤ÓÔÈ, ·Ó›Î·ÓÔÈ Ó· ÛÎÂÊÙÔ‡Ó Î¿ÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜–, ηÏÔıÂÏËÙ¤˜ ÌÔ˘ ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·. °È’ ·˘ÙÔ‡˜, ı· ¤ÚÂ ӷ «‚ÔÏ¢ÙÒ» ÎÈ ÂÁÒ Ì ٷ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÎÈ· ÌÔ˘, ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÌÔ˘ Â¿Óˆ ÛÙË ÛÎËÓ‹, ÂΛÓÔÈ Ó· ϤÓ ∆È ÁÔ‡ÛÙÔ ¤¯ÂÈ! ¶fiÛÔ Ê˘ÛÈÎfi˜ ›ӷÈ!, Ó· οӈ ‰ËÌfiÛȘ Û¯¤ÛÂȘ – ‰ËÏ·‰‹ Ó· Ú›¯Óˆ, Û˘ÓÂȉËÙ¿ ¤Ó· ·‰È·¤Ú·ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È „‡‰Ô˘˜ Â¿Óˆ Û fiÔÈÔ ı¤Ì· ÂÚÁ¿˙ÔÌ·È, Ó· Â›Ì·È «¯·ÌËÏÒÓ ÙfiÓˆÓ», Ó· ÌËÓ ÙÔÏÌÒ Ó· ı›Áˆ Ù· ·Ó·Ú›ıÌËÙ· ηÎÒ˜ ΛÌÂÓ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‰ÈfiÙÈ ı· ÌÔ˘ ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÙȘ fiÚÙ˜ Î.Ï.. ∫ÔÓÙÔÏÔÁ›˜, Ó· ÌËÓ Î¿Óˆ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È –·Ó¿ÌÂÛ· Û ¿ÏÏ· ηı‹ÎÔÓÙ·–, Î·È ÙÔ Ó· ·Ê˘Ó›˙ˆ ÙËÓ ¤ÓÔ¯Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ Û˘Ó›‰ËÛË! ¡· Ì οÓÔ˘Ó ›‰ÈÔ ÙÔ˘˜! ¡· ÌËÓ Í¯ˆÚ›˙ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ – ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·; Ÿ¯È! √ ÚfiÏÔ˜ ÌÔ˘ ˆ˜ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÂÂÎÙ·ıÒ Â‰Ò, Û˘Ì˘ÎÓÒÓÂÙ·È ÛÙË Ï·˚΋ Ú‹ÛË

◊ÌÔ˘Ó· ÛÙË Á˘ ‚ÂÏfiÓÈ ¶Ô˘ ·Ù¿˜ Î·È Û’ ·Á΢ÏÒÓÂÈ! √ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘, ‰ËÏ·‰‹ Ë ÈÔ Â˘·›ÛıËÙË ÎÂÚ·›· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÛÔ˘ ϤÂÈ ÔÏ›ÙË: ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂȘ ·fi ·˘Ùfi, Â›Ó·È Ï¿ıÔ˜ ÂΛÓÔ, οÓ ·˘Ùfi –Ó·È, Ó·È

Û ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ ¤ÁÎÏÈÛË! –Î·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ ÙÈÌ¿˜. ∞ÏÏ¿ ÂÛ‡, Â¿Ó ‰ÂÓ ·ÈÛı·Óı›˜ Â¿Óˆ ·fi ÙÔÓ Û‚¤ÚÎÔ ÛÔ˘ ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ Ù˘ ‚›·˜ –ϤÁ Ì ∞ÛÙ˘ÓfiÌÔ–‹ Ù˘ ÙÈ̈ڛ·˜ –ϤÁ Ì ¢ÈηÛÙ‹–, ÓÙ›! ¢ÂÓ ÚÔÛ¯ˆÚ›˜ Û ٛÔÙ ·fi fiÛ· ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ‹ ÙË Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ˙ˆ‹!

ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ˘fiÙÈÙÏÔ ∆Ô ÌÈÎÚfi ‚ÚÒÌÈÎÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜, ·˘Ùfi˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û οı ›‰Ô˘˜ «Î·ÂÙ¿Ó ¤Ó·Ó» Ô˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ· ÛÙË Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÌÔ˘ ˙ˆ‹ –ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜, ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ËıÔÔÈÔ‡˜, ‰ËÌÔ-

ÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ˘¢ı‡ÓÔ˘˜ «¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ» –·˘ÙÔ› ‰›ÓÔ˘Ó ÚÂÛÈÙ¿Ï ÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹, ÚÂÛÈÙ¿Ï «ÏÔ¯›·»–, Î·È ÙfiÛÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, ÙfiÛÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, ·‰È·ÓfiËÙ˜ ·ÛËÌ·ÓÙfiÙËÙ˜ Û ı¤ÛÂȘ ¢ı‡Ó˘ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, fiÙ·Ó ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó fiÙÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ Ù›ÔÙ·, ›Ûˆ ·fi ÙËÓ Ï¿ÙË ÛÔ˘ ÌÂıÔ‰Â‡Ô˘Ó Ù· ¿-

ÓÙ· ÒÛÙ ӷ «ÌËÓ ÙÔ˘˜ ÚÔÛÂÚ¿ÛÂȘ» Î·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘ ˘·ÈÓ›ÛÛÔÓÙ·È fiÙÈ Â¿Ó Î¿ÓÂȘ ÌÈ· «Ï·Óı·Ṳ̂ÓË» ΛÓËÛË, ı· Û ÂÙ¿ÍÔ˘Ó ¤Íˆ ·fi ÙÔ ·È¯Ó›‰È. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÌÈÎÚfi, ‚ÚÒÌÈÎÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜! ∏ ÔÚ›· ÛÔ˘ ÛÙË ˙ˆ‹ ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜!

∞˘ÙÔ› ÔÈ ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ‹ ÂÎÏÂÁ̤ÓÔÈ ·fi ÙË «Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›·» «ÓÙÂÓÂΤ‰Â˜» –Ë ÔÔ›· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È «Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋» ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰ÈfiÙÈ Û˘ÓÙÚ›‚ÂÈ Î¿ı ¿ÍÈÔÓ Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ ÙË ÌÂÙÚÈfiÙËÙ¿ Ù˘–, «ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È» ÁÈ· Ó· Û ԉËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·, ÛÙËÓ ›ӷ, ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔØ «ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È» ÁÈ· Ó· ¯¿ÛÂȘ ¢-

ηÈڛ˜, Ê›ÏÔ˘˜, Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ¯Ú‹Ì·Ù·Ø «ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È» ÁÈ· Ó· ηٷÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ ÔÚ›· Ô˘ ·Í›˙ÂȘ Î·È ‰ÈηÈÔ‡Û·È ÛÙË ˙ˆ‹. ∂ÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ÊÂÏÏÒÓ. ∞ÛËÌ·ÓÙfiÙËÙ˜ ÌÂ Û˘Ó›‰ËÛË Ù˘ ·ÛËÌ·ÓÙfiÙËÙ¿˜ ÙˆÓ, Ë ÔÔ›· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÌfiÚʈÛ Û ÎÙ‹ÓË ÙÔ˘ ºıfiÓÔ˘ Î·È Ù˘ ∂ÍÔ˘ÛÈÔÌ·Ó›·˜! 3 µÏ. ÙÔ ¿ÚıÚÔ §·fi˜ ÙÔ˘ ı·ı‹Ó·È, ÙÔ˘ •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ ªÚÔ˘ÓÙ˙¿ÎË ÛÙË ÛÂÏ. 43 ÙÔ˘ ¶ÔÓÙÈÎÈÔ‡ Ù˘ 13˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011. 4 ŸÏÔÈ ÔÈ ÔÏÈÙÈÛÌÔ› ¤¯Ô˘Ó ̇ıÔ˘˜ Ì Èı¿ÚÈ·. ŸÏ· Ù· Èı¿ÚÈ· ¤¯Ô˘Ó ¿ÙÔ – ÂÎÙfi˜ ·fi ¤Ó·! ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ›ıÔ ÙˆÓ ¢·Ó·˝‰ˆÓ. ◊ÍÂÚ·Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ fiÙÈ Â¿Ó ¿ÚÔ˘Ó ÙËÓ Î·ÙËÊfiÚ·, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ!

* √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ £ÂÌÂÏ‹˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ‰ÂηıÏËÙ‹˜ ÙˆÓ ¶·Ú·ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ∆¯ÓÒÓ Î·È Ù˘ °Ú·Ê‹˜: ∏ıÔÔÈfi˜ / ¯ÔÚÂ˘Ù‹˜ / ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ / ·ÊËÁËÙ‹˜, ÂÎ·È‰Â˘Ù‹˜ Î·È ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘, Û˘ÁÁڷʤ·˜, ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ‹˜, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ÂÈÌÂÏËÙ‹˜ ÂΉfiÛˆÓ, Ì ¤ÚÁÔ Û fiÏ· Ù· «·ıÏ‹Ì·Ù·», ¤ÂÈÙ· ·fi 30 ¯ÚfiÓÈ· ‰Ú¿Û˘.

¢∂∫∞¶∂¡∆∞À°√À™∆√™ ™∆∏ µ∏™™∞¡∏ ™Ô˘˜ ·Á·ËÙÔ‡˜ µËÛÛ·ÓÈÒÙ˜ ÂÎÎÏËÛÈ¿ ÌfiÏȘ ›¯Â ·ÔχÛÂÈ ÎÈ Ô Îfi∏ ÛÌÔ˜ ¯·ÈÚÂÙÈfiÙ·Ó ÛÙË ¯·ÁÈ¿Ù· ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ‹ Ì·ÛÔ˘ÏÒÓÙ·˜ ÙÔ ·ÓÙ›‰ˆÚÔ. ¢ÂηÂÓÙ·‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ Ì ‹ÏÈÔ Î·È Î·ı·Ú‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ` Ë ˙¤ÛÙ· ı¿Ú¯ÔÓÙ·Ó ÚÔ˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó Ù· ÚÔÁÓˆÛÙÈο. ™ÙËÓ Ï·Ù›· Ô˘ ÙË ÛΤ·˙Â Î·È ÙË ‰ÚfiÛÈ˙Â Ô ·ÈˆÓfi‚ÈÔ˜ Ï¿Ù·ÓÔ˜ -Ë Ù·Ì¤Ï· Ô˘ ‹Ù·Ó ηÚʈ̤ÓË ÛÙÔÓ ÎÔÚÌfi ÙÔ˘ ¤ÁÚ·Ê «1760», ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ë ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›· Ô˘ ÙÔÓ Ê‡Ù„·Ó- ›¯·Ó ÛÙÚ·ÙÔ‰‡ÛÂÈ Ù· «fiÚÁ·Ó·» Ù˘ ÎÔÌ·Ó›·˜. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ ÎÔÚÌfi ÙÔ˘ Ï¿Ù·ÓÔ˘ ÏÔÈfiÓ, ‰˘Ô ÂÏÒÚÈÔÈ ÂÓÈÛ¯˘Ù¤˜ ‹¯Ô˘ Ô˘ ’ÌÔÈ·˙·Ó Ì ·fi·ÙÔ˘˜ Ô˘ ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó ÔÈ ‰‹ÌÔÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜. ∫·È ÎÔÓÙ¿ Û’ ·˘Ù¿ ÔÈ ÔÚÁ·ÓÔ·›¯Ù˜ Ì ÙÔ Û˘ÓıÂÛ¿È˙ÂÚ (!), ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÎÈı¿Ú· (!), ÙÔ ÎÏ·Ú›ÓÔ, ÙÔ ÓÙ¤ÊÈ, ÙÔ ‚ÈÔÏ› Î·È ÙÔ Ï·ÁÔ‡ÙÔ. ŸÏ· Ù· fiÚÁ·Ó· Ì ÙÔ ÌÈÎÚfiʈÓÔ ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓÔ ¿Óˆ ÙÔ˘˜ Î·È ¤Ó· ÛˆÚfi ηÏ҉ȷ ÛÙÔ ÛÈ¿‰È ·Ù¿ÎÙˆ˜ ‰È·ÏÂÎfiÌÂÓ· ` ¤ÓÂη Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›·. ™Â ·fiÛÙ·ÛË ·ÚÎÂÙÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ¤Ó· Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ÎÔÚÌfi ÙÔ˘ Ï¿Ù·ÓÔ˘ ÛÙڈ̤ӷ ÙÚ·¤˙È· ÁÈÔÌ¿Ù· ÎfiÛÌÔ Ô˘ ÂÚ›ÌÂÓ Ӓ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ù· fiÚÁ·Ó·. ∫·Ê¤‰Â˜, ·Ó·„˘ÎÙÈο, ÙÛ›Ô˘Ú· ÌÂ˙‰¿ÎÈ· ·ψ̤ӷ ÛÙ· ÙÚ·¤˙È· ÁÈ· Ó· „˘¯ÔÈ·ÛÙ› ÙÔ ÎÔÈÓfi ÌÈ· Î·È ÓËÛÙÈÎfi ·ÚÎÔ‡‰È ‰ÂÓ ¯ÔÚ‡ÂÈ. √ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ ÏÈ·Ófi˜ Ì·˘ÚȉÂÚfi˜ Ì ̷‡ÚÔ ÌÔ˘ÛÙ¿ÎÈ Î·È Ì·ÏÏÈ¿ Á˘·ÏÈṲ̂ӷ Î·È ÊÔÚÌ·ÚÈṲ̂ӷ Ì ˙ÂϤ ‰ÔΛ̷˙ ÙÔ ÌÈÎÚfiʈÓfi ÙÔ˘: ¤Ó·, ‰‡Ô, ÙÚ›·, Ù¤ÛÛÂÚ·. ŸÏÔÈ ÔÈ ÔÚÁ·ÓÔ·›¯Ù˜ ·ÚÎÔ‡ÓÙˆ˜ ÚÔÁ¿ÛÙÔÚ˜ Ì’ ¤Ó· Ó˘ÛÙ·Ï¤Ô ‚ϤÌÌ· Î·È Ì ¯Ú˘ÛÔ‡˜ ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi Î·È ÚÔÏfiÁÈ· Ê›Ú̘ ÛÙÔ˘˜ ηÚÔ‡˜ fiˆ˜ Î·È ¯ÔÓÙÚ¿ ¯Ú˘Û¿ ‰·¯Ù˘Ï›‰È· ÛÙÔ˘˜ ·Ú¿ÌÂÛÔ˘˜. √ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ ›¯Â ·Ê‹ÛÂÈ Ó· ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ ÙÔ Ó‡¯È ·fi ÙÔ ÌÈÎÚfi ‰¿¯Ù˘ÏÔ ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ ¯ÂÚÈÔ‡. ŒÌÔÈ·˙ Ì ÌÈÓÈ·ÙÔ‡Ú· ÛηÙÈÎÔ‡ ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ∫‡ÚÈÔ˜ Ô›‰Â Ô‡ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ-

Ô‡Û ` ‰ÂÓ ‹ıÂÏ· Ô‡Ù ӷ ÙÔ Ê·ÓÙ·ÛÙÒ. ™Â Ï›ÁÔ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÎÔ˘Ú‰›˙Ô˘Ó Ù· fiÚÁ·Ó¿ ÙÔ˘˜. ∆Ô ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì· ‹Ù·Ó ÙÔ ÌÔÈÚÔÏfiÈ Ô˘ ·›˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ fiÛˆÓ «¤Ê˘Á·Ó» ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ‡ÙÔ Î·È Û·Ó ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ «ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜» Û ÌÈ· ‰È¿ıÂÛË Ó· ·ÊÔÌÔȈı› ηχÙÂÚ· Ô «ÛÎÔfi˜» Ó· ÌÂÈ ÛÙ· ̇¯È· Ù˘ „˘¯‹˜ ÎÈ ÂΛÓË Ó· ¢ÊÚ·Óı› Î·È Ó· ·Ó·Á·ÏÏÈ¿ÛÂÈ. ŸÌˆ˜ Ô ‹¯Ô˜ ηıÒ˜ ÂÚÓÔ‡Û ·fi ¤Ó· ÛˆÚfi ηÏ҉ȷ ÎÈ ÂÓÈÛ¯˘Ù¤˜ ‹Ù·Ó ÛÙÚÈÁÁfi˜ Î·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ˘¤Ú ÙÔ˘ ‰¤ÔÓÙÔ˜ ÂÎΈʷÓÙÈÎfi˜. ∆Ô˘˜ ¤ÁÈÓ·Ó Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· «¯·Ì‹ÏˆÌ·» ÙˆÓ ÙfiÓˆÓ ·ÏÏ¿ Ì·˜ ¤ÁÚ·Ê·Ó Î·ÓÔÓÈο ÛÙ· ηÈÓÔ˘ÚÁ‹ ˘Ô‰‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, ÌÈ· Î·È ‰ÂÓ ÊÔÚÔ‡Û·Ó ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÏfiÁˆ ÌÂÁ¿Ï˘ ÎÔÓfiÌ·˜. √È ÂÓÈÛ¯˘Ù¤˜ ÔÏÏ·Ï·Û›·˙·Ó ÙÔÓ ‹¯Ô ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÔ·È¯ÙÒÓ -΢ڛˆ˜ ÙÔ˘ ÎÏ·ÚÈÓÙ˙‹- ÂÚÈÔÚÈ˙fiÙ·Ó Û’ ¤Ó· ·Ïfi ʇÛËÌ·. ∫·Ó¤Ó· ˙fiÚÈ ` ¿ÏψÛÙ ·˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó Ô ÛÎÔfi˜: ÏÈÁfiÙÂÚÔ˜ ÎfiÔ˜ Ì’ ¤Ó· ·Ïfi ʇÛËÌ·. √ ÎfiÛÌÔ˜ ·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ÛËΈÓfiÙ·Ó Ó· ¯ÔÚ¤„ÂÈ Â›¯Â ηٷÓÙ‹ÛÂÈ «fiÚÁ·ÓÔ» ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÔ·È¯ÙÒÓ. À¿ÎÔ˘Û ÛÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ ıÔÚ‡‚Ô˘, ı·ÚÚ›˜ ÎÈ Â›¯Â Ì·Á¢Ù› ·’ ·˘ÙfiÓ. «ª·¯ÌÔ˘ÚÏ›ÎÈ Î·È Û˘Ó‹ıÂÈ·» fiˆ˜ ¤ÏÂÁÂ Ô µ¿ÚÓ·Ï˘. ºÙ˘Ṳ̂ӷ ¯·ÚÙÔÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ÎÔÏÏÔ‡Û·Ó ÛÙË Ì¿Ï· ÙÔ˘ ÎÏ·ÚÈÓÙ˙‹ ÎÈ ¿ÏÏ· «ÊÙÂÚÔ‡ÁÈ˙·Ó» ÚÔ˜ ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜ ` «·˜ ¿ÂÈ Î·È ÙÔ ·ÏÈ¿ÌÂÏÔ». ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÁÈÓfiÙ·Ó ·ÊfiÚËÙË. ∫·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ÌÈÏÔ‡Û ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Ë ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ·ÎÔ˘ÛÙ›. ŸÏÔÈ Â›¯·Ó ·Ú·‰Â¯Ù› ÙË ÌÔ›Ú· ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ ÔÚÁ·ÓÔ·›¯Ù˜ ‹Ù·Ó ÔÈ Î˘Ú›·Ú¯ÔÈ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡. ∫¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ¤ÁÈÓ ‰È¿ÏÂÈÌÌ· Ó· ÈÔ˘Ó

ηӤӷ ÙÛ›Ô˘ÚÔ Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜. ŒÓ·˜ ÈÙÛÈÚÈο˜ ÍÂʇÁÂÈ ÂÓ ÚÈ‹ ÔÊı·ÏÌÔ‡ ·fi ÙÔ ÙÚ·¤˙È Ô˘ ηıfiÙ·Ó ·ÓÙ¿Ì· Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘, ÊÙ¿ÓÂÈ Û’ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÂÓÈÛ¯˘Ù¤˜, ÍÂÎÔ˘ÌÒÓÂÈ ÙÔ ·ÓÙÂÏÔÓ¿ÎÈ ÙÔ˘ ÎÈ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙÛ›Û· ¿Óˆ ÛÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· ÙÔ˘ «·fi·ÙÔ˘». ŸÏ· Á›Ó·Ó ÙfiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ô˘ fiÙ·Ó ÔÈ ÔÚÁ·ÓÔ·›¯Ù˜ ÙÔ ‹Ú·Ó ¯·Ì¿ÚÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÙÔÓ Î˘ÓËÁÔ‡Ó Î·È Ó· ‚Ú›˙Ô˘Ó ‚Á¿˙ÔÓÙ·˜ fiÏ· Ù· «Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈο» ÙÔ˘˜ ·ˆıË̤ӷ –«∞Ó¿ıÂÌ· ÙÔ ÁÔÓÈfi ÛÔ˘, ÙÛÈÔÁÏ¿ÓÈ ÙÔ˘ ÎÂÚ·Ù¿» Î·È ¿ÏÏ· Ù¤ÙÔÈ· ÎÔÌ„¿–. ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ÈÙÛÈÚÈο –ÙÔ˘ ÁÔÓÈÔ‡ ÂÓ ÚÔÎÂÈ̤ӈ–, ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙËÓ «‚‚‹ÏˆÛË» Î·È ÙË ÊıÔÚ¿ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ -Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ù˘ ϤÔÓ ¯·ÌËÏ‹˜ ˘ÔÛÙ¿ıÌ˘-, ÂÓfi˜ ÓÙÂÚÂÎÈÔ‡ Á‡Úˆ ÛÙ· ÙÚÈ·ÓÙ·¤ÓÙ Ì ‡„Ô˜ 1,90 Î·È Ì οÙÈ ¯¤ÚÈ· Û·Ó ÊÙ˘¿ÚÈ·, Ô˘ fiÙ·Ó ·ÓÙ›ÎÚÈÛ ÙÔÓ ÎÏ·ÚÈÓÙ˙‹ Ó· ΢ÓËÁ¿ÂÈ ÙÔÓ ÌÔÓÔÁÂÓ‹ ÙÔ˘ ÎÚ·‰·›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÎÏ·Ú›ÓÔ Ì ΛӉ˘ÓÔ Ó· ÙÔÓ ¯Ù˘‹ÛÂÈ ¿Û¯ËÌ·, ÂÙ¿¯ÙËΠ·fi ÙÔ Î¿ıÈÛÌ¿ ÙÔ˘, ÚfiÏ·‚ Ӓ ·‰Ú¿ÍÂÈ ÙÔ «ÔÏÈṲ̂ÓÔ» ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ÎÏ·ÚÈÓÙ˙‹, ÙÔ˘ ÙÔ ’ÛÙÚÈ„Â ÛÙËÓ Ï¿ÙË, ÙÔ˘ ‹Ú ÙÔ fiÚÁ·ÓÔ Î·È ÙÔÓ ÂÚÈÔÈ‹ıËΠ‰ÂfiÓÙˆ˜ Ì’ ·˘Ùfi ÛÙ· Ô›ÛıÈ· Î·È ÛÙÔ ÚÔÙÂٷ̤ÓÔ „ˆÌÔÛ¿ÎÔ˘ÏÔ, ÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È. √È ÔÚÁ·ÓÔ·›¯Ù˜ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ì ¿ÁÚȘ ‰È·ı¤ÛÂȘ. ∞˘Ùfi ‹Ù·Ó ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘˜. √ ÎfiÛÌÔ˜ ÂÍ·ÁÚÈÒıËÎÂ Î·È ÙÔ˘˜ ‹Ú Ì ÙȘ ηڤÎϘ Î·È Ì fi,ÙÈ ÌÔ˘Î¿ÏÈ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Â¿Óˆ ÛÙ· ÙÚ·¤˙È·. ŒÁÈÓ ¯·Ìfi˜. °È· fiÙ ÊÔÚÙÒÛ·Ó ÙÔ˘˜ «·fi·ÙÔ˘˜» Î·È Ù· fiÚÁ·Ó¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÊÔÚÙËÁfi Ô˘ ÛÙ¿ÏÈ˙ ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ô‡Ù ÙÔ ‹Ú·Ì ¯·Ì¿ÚÈ. ŒÓ· Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ.

¢È·ÈÛÙÒıËΠˆ˜ Ô ÈÙÛÈÚÈο˜ ›¯Â ¤Ó· ηٷÏËÎÙÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ·›˙ÂÙ·È Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ Ì·˜ ÌÔ˘ÛÈ΋. ÃÚÂÈ¿ÛÙËΠ·˘Ù‹ Ë ·ÈÛıËÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÈÓËıÔ‡Ó ÔÈ ı·ÌÒÓ˜ Î·È Ó· ·Ú·Ù‹ÛÔ˘Ó Ù· «‰ÂÓ ‚·ÚȤ۷Ȼ Î·È Ù· «ˆ¯ ·‰ÂÚʤ». ∞˘Ù¿ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ˘˜ «·fi·ÙÔ˘˜». £˘Ì‹ıËÎÂ Ô ÈÙÛÈÚÈο˜ ÌÈ· ̤ڷ Ô˘ ÙÔÓ Â›¯Â ¿ÚÂÈ Ë Ì¿Ó· ÙÔ˘ Ó· „ˆÓ›ÛÔ˘Ó ÛÙË Ï·˚΋. ∫¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÙË ÚÒÙËÛÂ: «∆È Â›Ó·È ÂΛӷ Ù· ÌÂÁ¿Ï·-ÂÏÒÚÈ· ÎÔ˘ÙÈ¿, Ì·Ì¿;» – ∂›Ó·È ÔÈ ÙÔ˘·Ï¤ÙÙ˜ Ô˘ ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó ÔÈ ‰‹ÌÔÈ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ΢ڛˆ˜ ÙˆÓ ˆÏËÙÒÓ Ù˘ Ï·˚΋˜ Î·È fiÛˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Â›ÁÔÓÙ·È Ó· οÓÔ˘Ó Î·Îο ‹ ÙÛ›Û·. √ ÈÙÛÈÚÈο˜ ‰Â ͯÒÚÈÛ ٷ «ÎÔ˘ÙÈ¿» ÎÈ ¤ÁÈÓ fi,ÙÈ ¤ÁÈÓÂ. ∫·Ï¿ Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ηÙ‚¿ÛÂÈ ÙÔ ‚ڷΛ ÙÔ˘. ∆Ô Ó¤Ô Ù·Í›‰Â„ ے fiÏ· Ù· ¯ˆÚÈ¿. µÚ‹Î·Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÔÈ ÎÔÌ·Ó›Â˜ Ì ÂÚÈıˆÚÈ·ÎÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ÂÓÈÛ¯˘Ù¤˜, µÔÚÂÈÔËÂÈÚÒÙ˜ Î·È ∞Ï‚·ÓÔ› Ô˘ «¤·È˙·Ó» ÛÙË Ì¤ÛË Ù˘ ‰›Ï·˜ ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡ Î·È ÓÙfiÈÔÈ ÔÚÁ·ÓÔ·›¯Ù˜ Ô˘ ÚfiÛÊÂÚ·Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ. ∆Ô ·›ÍÈÌfi ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ì·Á›·. •¤¯ˆÚ· Ô˘ ‰ÂÓ ·›˙Ô˘Ó Ù· ÂÏ·ÊÚÔÏ·˚ο «Ù¿Î·-ٿη Ù· ÂÙ·Ï¿ÎÈ·» ‹ «ÎÈ fiÏÔ ÎÏ·›Ó ٷ η‚Ô˘Ú¿ÎÈ· ÛÙÔ˘ ÁÈ·ÏÔ‡ Ù· ‚ÔÙÛ·Ï¿ÎÈ·» Î·È ¿ÏÏ· Ù¤ÙÔÈ· ÙÔ˘ ÛˆÚÔ‡ ÂÓÙÂÏÒ˜ ··Ú¿‰ÂÎÙ· Û ٤ÙÔȘ Û˘Ó¿ÍÂȘ. ÿÛˆ˜ ηٿÏÏËÏ· Û «›ÛÙ˜» Ì ‚·Ú›˜ ÎÈ ·Û‹ÎˆÙÔ˘˜ ‰ÂÍÈÔÙ¤¯Ó˜ ÙÔ˘ ÌÔ˘˙Ô˘ÎÈÔ‡ Î·È «ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚȘ» Ì ÙÔ ÌÈÎÚfiʈÓÔ ÛÙȘ ·Ì˘Á‰·Ï¤˜ Î·È Ù· ۈ̷ÙÈο ÙÔ˘˜ οÏÏË ‚ÔÚ¿ ÛÙ· ÂÈÓ·Ṳ̂ӷ ‚ϤÌÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡-›ÛÙ·. ŸÌˆ˜ ·˘Ù¿ Â›Ó·È ·ÏÏÔÓÒÓ ·¿‰ˆÓ ¢·ÁÁ¤ÏÈÔ. ∆¿ÛÔ˜ ¶ÔÚʇÚ˘, ∞ı‹Ó·, 2011


H BH™™ANH

™E§I¢A 8

N ∂∞

∞¶√ ∆√

O E˘Á¤ÓÂÈÔ˜, Ì ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘, ¿ÓÙ· ÎÔÓÙ¿ Ì·˜.

➤ H A¶O°PAºH K¿ı ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· Î·È Î·Ù¿ ÙÔ Ì‹Ó· M¿ÚÙÈÔ, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ‰ËÏ·‰‹ οı Ӥ·˜ 10ÂÙ›·˜ Á›ÓÔÓÙ·Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, fiˆ˜ Â›Û˘ ÙˆÓ ÔÈÎÈÒÓ - ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi ÙËÓ EıÓÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ YËÚÂÛ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. A˘Ùfi οÓÂÈ Î¿ı ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ¯ÒÚ·. º¤ÙÔ˜ Ì·ı·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ M·˝Ô˘, ÁÈ·Ù› ÙÔ KÚ¿ÙÔ˜ Ì· Î·È Ô ÎÚ·ÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ‚ÚÈÛÎÂÙ·È Û ‰È¿Ï˘ÛË... TÔ fiÛÔ ¯Ú‹ÛÈÌÔ Â›Ó·È ÁÈ· ÙË B‹ÛÛ·Ó‹ Ì·˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚÈÙÈ΋ Ì·˜ E·Ú¯›· Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ì ÌÈ· ·ÚÈıÌËÙÈ΋ Â˘ÚˆÛÙ›· Û „˘¯¤˜, fiÏÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚Ô˘Ó. ¶Ú¤ÂÈ, ÏÔÈfiÓ,

X øƒπ√

Ì·˙› Ì ÙËÓ EÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ EÈÙÚÔ‹, ·Ú·Î·ÏÔ‡Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Á¯ˆÚÈ·ÓÔ‡˜ Ì·˜ Ì ÌÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂȉÔÔ›ËÛË, Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó Ó· ÂÈÛ΢¿ÛÔ˘Ó fiÛÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ù¿ÊÔ˘˜ ÙˆÓ ÚÔÛÊÈÏÒÓ ÙÔ˘˜ ÚÔÛÒˆÓ Â›Ó·È ÂÁηٷÏÂÏÂÈ̤ÓÔÈ Î·È ÂÚÂÈˆÌ¤ÓÔÈ. K·È ÙÔ‡ÙÔ ÁÈ·Ù› ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ¯ÒÚÔ. H Â¤ÎÙ·ÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙÔ 2000 ۯ‰fiÓ ÏËÚÒıËÎÂ. º˘ÛÈο, Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù¿ÍË ÏËÓ ÌÈ·˜ ‹ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛˆÓ, Î·È Î·Ï¿ ı· οÌÂÈ ÙÔ T.™. Ó· ¿ÚÂÈ ·fiÊ·ÛË Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ÂΛÓÔ ÙÔ ·˘ı·›ÚÂÙÔ ÎÙ›ÛÌ· Ô˘ ¤ÁÈÓ ÁÈ· Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ ÓÂÎÚfi, ·ÊÔ‡ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ÊÈÏÔÍÂÓ› ηӤӷ. ŒÙÛÈ Î·È ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ı· ˘-

º›ÏÔÈ Ù˘ A‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ Îfi„ÈÌÔ Ù˘ ›ÙÙ·˜ Ì·˜. K˘‚¤ÚÓËÛË. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÛÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, ÌÂÙ¿ ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ TÔÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. E›Ó·È ·Ó¿Â˘·›ÛıËÙË ·˘Ù‹ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÙˆÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ YËÚÂÛÈÒÓ ÁÎË, ÏÔÈfiÓ, Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈË·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜, Ô‡Ù ÔÈ ÂıÓÈ- ÛÙËÓ E·Ú¯›· Ì·˜ ı· ˘Ô¯ˆıԇ̠fiÏÔÈ! Ú‹ÛÔ˘Ó Î·Ù’ ·Ú¯¿˜ ÛÙÔ K·Ï¿ÎÈ Î·È ÈÛÙ‡ԢÌ Û ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· Ï›Á· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ¤Íˆ ·fi Ù· °È¿ÓÓÂH A‰ÂÏÊfiÙËÙ· ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Â›ÛÎÂ„Ë ÁÈ· Ù· ̤ÏË Ù˘ Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ Ó·. B‹ÛÛ·Ó˘ ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ AÎÚfiÔÏ˘. OÈ ·ÓÂÁΤʷÏÔÈ Î˘‚ÂÚÓÒTËÓ K˘Úȷ΋ 10 AÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 11.00 .Ì. ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÓÙ˜ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ «˙ˆÙÈÎfi˜ ¯ÒÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÙÔ˘ MÔ˘Û›Ԣ, ÛÙËÓ Ô‰fi ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ AÚÂÈÔ·Á›ÙÔ˘ 15. ÚÔ˜» ÌÂٷ͇ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ £· ˘¿ÚÍÂÈ ‰›ˆÚË ÂÚ›Ô˘ ÍÂÓ¿ÁËÛË Ì Â›ÛËÌÔ ÍÂÓ·Áfi, ÁÈ· Ó· ı·˘Ì¿ÛÔ˘Ì·˜ Î·È Ù˘ AÏ‚·Ó›·˜. A˘Ùfi Ì ٷ ηÏÏÈÙ¯Ӌ̷ٷ ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ Ì·˜ Î·È Ô˘ οı ŒÏÏËÓ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Ì ̷ıËÌ·ÙÈ΋ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÔÁÓˆÚ›˙ÂÈ. EÍ ¿ÏÏÔ˘ Â›Ó·È ÓÙÚÔ‹ ÁÈ· Ì·˜ Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ì ÁÓÒÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÎχ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ÙÔ ÏËÚÒıÂÌ¿ÙˆÓ, fiÙ·Ó ÔÈ Í¤ÓÔÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ù· ¤Ú·Ù· Ù˘ Á˘, ÁÈ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎÔfi. ÛÔ˘Ì Ôχ ·ÎÚÈ‚¿, Ôχ TËÓ K˘Úȷ΋, ÏÔÈfiÓ, 10 AÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 11.00 .Ì. Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ MÔ˘Û›Ԣ. ÛÂȘ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Ï›Á˜ ÎÔ› ÏfiÁÔÈ Â›Ó·È ÈηÓÔ› Ó· ·Ó·¢ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ˘➤ TO NEKPOTAºEIO ¿ÚÍÂÈ ¯ÒÚÔ˜ Î·È ı· ·Ôη- ¯·ÈÙ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ E·Ú¯›· Ì·˜. Ù·ÛÙ·ı› Ë Ù·ÍË ÛÙÔÓ Î·ÈÓÔ‡K˘‚¤ÚÓËÛ˘. ŒÙÛÈ Ë B‹ÛÛ·- O «K·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜» ‹Ù·Ó ÙÔ TÔ ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÈ- ÚÈÔ ·˘Ùfi ¯ÒÚÔ. Ô‡ Ì·˜, Ì ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ÏÔÈfiÓ ÔÈ ÓË ı· ÛÙÂÚËı› ÌÂÙ¿ 300 ÚÒÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ ‰È¿Ï˘Û˘, Ô Ù˘ EÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ EÈÙÚÔ- Û˘Á¯ˆÚÈ·ÓÔ› Ì·˜ Ó· ÂȉÔÔÈ- ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ Û¯Ô- «K·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘» ‚¿˙ÂÈ ÙËÓ Ù·‹˜ Î·È ÙÔ˘ ¿ÍÈÔ˘ ÈÂÚ¤· Ì·˜ ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ̤¯ÚÈ Ù¤ÏË A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÙÔ˘ 2011 Ó· ÂӉȷÊÂÚıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂΛ ÎÔÈÌÒÌÂÓÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ·Ó ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ Ù¿ÊÔ˘˜ Ó· Á›ÓÂÈ Ë ·Ó·ÎÔÌȉ‹ ÙˆÓ ÔÛÙÒÓ ÙˆÓ ÎÂÎÔÈÌËÌ¤ÓˆÓ Ì ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÔÛÙÂÔÊ˘Ï¿ÎÂÈÔ ‹ ¿Ïψ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ AÚ¯‹ ÂÚ‹ÌËÓ ÙÔ˘˜. ŸÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó ·˜ ¤ÏıÔ˘Ó Û Â·Ê‹ Ì ÙËÓ A‰ÂÏÊfiÙËÙ· ÁÈ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· ̤¯ÚÈ ÙÔÓ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ.

M ÙËÓ A‰ÂÏÊfiÙËÙ· ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ AÎÚfiÔÏ˘

Afi ÙÔ Îfi„ÈÌÔ Ù˘ ›ÙÙ·˜. Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì·˜ Ó· ›ÌÂı· ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÌÈ· ‰‡Ó·ÌË, ÒÛÙ ӷ Ì·˜ Û¤‚ÔÓÙ·È Î·È Ó· Ì·˜ ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó Î·È Ô ÓÔÒÓ ÓÔ›و. ŒÙÛÈ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÔÈ °È·ÓÓÈÒÙ˜ BËÛÛ·ÓÈÒÙ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Û‡ÛÛˆÌÔÈ ÙÔ ·ÚfiÓ ÒÛÙ ӷ ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. AÍ›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı›, fiÙÈ ÛÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ 2001 ÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì·˜ ·ÚÔ˘Û›·Û 427 ηÙÔ›ÎÔ˘˜, ÁÈ·˘Ùfi Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ «K·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘» ÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì·˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ 3ÌÂϤ˜

IANOYAPIO™ - ºEBPOYAPIO™ 2011

··-º¿ÓË ·Ú¯›˙ÂÈ ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ Ó· Â͈ڷ˝˙ÂÙ·È. ¶Ú¤ÂÈ fï˜ Î·È fiÏÔÈ Ì·˜ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘ÌÂ. ŒÙÛÈ ÙÔ TÔÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ

➤ TO ™Ã√§∂π√ ª∞™ TÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô Ì·˜ Û˘Á¯ˆÓ‡ÙËΠ̠ÙÔ 4ı¤ÛÈÔ ¢ËÌ. ™¯ÔÏÂ›Ô KÂÊ·ÏÔ‚Ú‡ÛÔ˘ ÌÂÙ¿ Ù· Ó¤· ̤ÙÚ· Ù˘

Afi ÙÔ Îfi„ÈÌÔ Ù˘ ›ÙÙ·˜. Ï›Ô. T› Ó· ÂÈ Î·Ó›˜ ÌÚÔÛÙ¿ Û’ ·˘Ù‹ ÙË Ï·›Ï·· Ù˘ ÂÎıÂÌÂÏÈÒÛˆ˜ ÙˆÓ ¿ÓÙˆÓ. T· Û‡ÓÔÚ·, Î·È ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë

@@@@@@@@e? @@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e @@@@@@@@e? @@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@ @@@@@@@@ @@h? @@ @@h? @@ @@h? @@ @@h? @@ @@h? @@ @@h? @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@

ENOIKIAZETAI O •ENøNA™ TH™ A¢E§ºOTHTA™

™·˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ·fi 1 M·ÚÙ›Ô˘ 2011 Ô •ÂÓÒÓ·˜ Ù˘ A‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ÎÂÓfi˜. H Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙ‹ ¤ÏËÍÂ Î·È Ô •ÂÓÒÓ·˜ ·Ú·‰fiıËΠÛÙËÓ A‰ÂÏÊfiÙËÙ·. AÓ·ı¤Û·Ì ÛÙÔ Û˘Á¯ˆÚÈ·Ófi Ì·˜, ÊÏÔÁÂÚfi BËÛÛ·ÓÈÒÙË M˯·ÓÈÎfi °È¿ÓÓË Pԇη Ó· Ì·˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ •ÂÓÒÓ·. ŒÙÛÈ ˙ËÙÂ›Ù·È ·ÍÈfiÈÛÙÔ˜Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ BËÛÛ·ÓÈÒÙ˘ ‹ •¤ÓÔ˜ ÁÈ· ÌÈ· ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ Î·È ÛÔ‚·Ú‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. OÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Û Â· Ê‹ Ì ٷ M¤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ A‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜ ÛÙ· ÙËϤʈӿ ÙÔ˘˜ ‹ ÛÙË ¢/ÛË Ù˘ A‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜, M¿ÚÓË 38, 104 32 Aı‹Ó·.

@@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@

@@g ?@@ @@g ?@@ @@g ?@@ @@g ?@@ @@g ?@@ @@g ?@@ @@@@@@@@ ?@@@@@@@@ @@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@ ?@@@@@@@@

ÊfiϷη ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. AȉҘ AÚÁ›ÔÈ!!

EYXAPI™THPIO H A‰ÂÏÊfiÙËÙ· ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ÙË ‰·¿ÓË ¤Î‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ 139 ʇÏÏÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì·˜, ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÙÔ˘.

vissani ian_febr_2011  
vissani ian_febr_2011  

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΗΣΣΑΝΗ