Page 1

«ÑËÎÂλ ¹ 34 (850)

ÁÐÛÇÃÈ ÈÑÒÎÐÈÈ

4.09.2009

WWW.SLOVO.ODESSA.UA

Á Å Ñ Ï Ë ÀÒ Í Àß

ðåêëàìà

íà

ñ à é òå

WWW.SLOVO.ODESSA.UA ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìû â ãàçåòå!

1

¹ 34 (850) 4.09.2009

E-mail: word@te.net.ua

е ж е н е д е л ь н и к

«ÀÒ»: ðàñïðàâà òàêè ãîòîâèòñÿ?!

ßäîâèòîå «íàñëåäñòâî» â Ëóçàíîâêå…

ñòð. 6

Êòî òàêîé àíãåëõðàíèòåëü?

ñòð. 4

ñòð. 15

Муня Штейман и похищенный кабан Истории, рассказанные бывшим одесским милиционером Èñòîðèè èç æèçíè ïðàâîîõðàíèòåëåé âñåãäà èíòåðåñíû è óâëåêàòåëüíû. Åùå áû: â íèõ âñåãäà åñòü ìåñòî èíòðèãå, îïàñíîñòÿì, à èíîãäà è ìèñòèêå. Âîò íåñêîëüêî èñòîðèé, êîòîðûå ðàññêàçàë íàì áûâøèé îôèöåð îäåññêîé ìèëèöèè Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ ÊËÞ×ÈÍÑÊÈÉ.

ß õî÷ó ðàññêàçàòü î òðåõ ýïèçîäàõ èç ìîåé ìèëèöåéñêîé æèçíè, êîòîðûå ïðîèçîøëè â êîíöå 60-õ—íà÷àëå 70-õ ãîäîâ, êîãäà ÿ ðàáîòàë â Îäåññå ó÷àñòêîâûì èíñïåêòîðîì ìèëèöèè. Îäíàæäû ìíå íà èñïîëíåíèå ïîñòóïèëî êîëëåêòèâíîå çàÿâëåíèå îò íåñêîëüêèõ ðàáîòíèö çàâîäà «ÇÎл, ïðîæèâàâøèõ â çàâîäñêîì îáùåæèòèè ïî óëèöå Ìîñêîâñêîé, 123, î òîì, ÷òî ó íèõ â êîìíàòàõ â èõ îòñóòñòâèå, ïðîèçîøëà êðàæà ëè÷íûõ âåùåé. Áûëè ñðåçàíû ñ øóá è ïîõèùåíû âîðîòíèêè èç ÷åðíîáóðêè è íîðêè, à òàêæå ïðîïàëè äâà äåìèñåçîííûõ ïàëüòî.  ýòîì ïðåñòóïëåíèè îíè ïîäîçðåâàëè ñâîþ êîëëåãó ïî ðàáîòå, ïðîæèâàâøóþ âìåñòå ñ íèìè, æèòåëüíèöó Òàòàðáóíàðñêîãî ðàéîíà Îäåññêîé îáëàñòè Äîí÷åâó Ìàðèþ, êîòîðàÿ âíåçàïíî îñòàâèëà ðàáîòó è îáùåæèòèå è óåõàëà â íåèçâåñòíîì íàïðàâëåíèè. Ïîðàçìûñëèâ, ÿ ðåøèë èñêàòü Äîí÷åâó â Òàòàðáóíàðñêîì ðàéîíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà åå ðîäèòåëåé.  ÐÎÂÄ ìíå áûëà âûäåëåíà ñëóæåáíàÿ ìàøèíà ñ âîäèòåëåì, è íî÷üþ ìû âûåõàëè â óêàçàííûé ðàéîí íà ïîèñêè Äîí÷åâîé. Ïåðåä ïîåçäêîé ìíå ïðèñíèëñÿ ñîí. ß èäó ëåòíèì äíåì ïî äîðîãå è âèæó, ÷òî íà îáî÷èíå â êóñòàõ ïðèòàèëñÿ áåëûé çàÿö. Ïîäêðàâøèñü, ÿ ïîéìàë åãî, ïðè÷åì îí äàæå íå ñîïðîòèâëÿëñÿ, à ñïîêîéíî ñèäåë â ìîèõ ðóêàõ. Êàê ïîêàçàëî áóäóùåå, ñîí ýòîò îêàçàëñÿ âåùèì.

Фото Вячеслава ТЕНЯКОВА

ñòð. 5

Коллаж Ольги ЛОЗОВАЦКОЙ

Вещий сон

И снова ó языковой вопрос ñòð. 4

Åæåíåäåëüíèê «Ñëîâî» ÷èòàþò âî âñåõ îáëàñòÿõ Óêðàèíû!


2

Á Å Ñ Ï Ë ÀÒ Í Àß

ðåêëàìà

íà

ñ à é òå

«ÑËÎÂλ

ÑÎÁÛÒÈß

WWW.SLOVO.ODESSA.UA ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìû â ãàçåòå!

¹ 34 (850)

4.09.2009

И снова ó языковой вопрос Ìàðèÿ ÊÎÒÎÂÀ «Ñëîâî» Îäåññèòû, îáúåäèíèâøèåñÿ â äâèæåíèå «Çà Îäåññó! Çà ßíóêîâè÷à!», ÷òîáû, êàê ñîîáùèë ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîé îðãàíèçàöèè Ïàðòèè ðåãèîíîâ Äìèòðèé Âîëîøåíêîâ, ïîääåðæàòü êàíäèäàòà íà ïîñò Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû Âèêòîðà Ôåäîðîâè÷à ßíóêîâè÷à, ñîáðàëèñü íà ìèòèíã ó çäàíèÿ îáëãîñàäìèíèñòðàöèè íà óëèöå Êàíàòíîé. Ìèòèíãóþùèå ïîäíÿëè âîïðîñ î ãîñóäàðñòâåííîì ñòàòóñå ðóññêîãî ÿçûêà è íàñòàèâàëè íà îòñòàâêå ìèíèñòðîâ: îáðàçîâàíèÿ — Èâàíà Âàêàð÷óêà è êóëüòóðû è òóðèçìà — Âàñèëèÿ Âîâêóíà.

Ìàðèÿ ÊÎÒÎÂÀ «Ñëîâî» Èõ íàçûâàþò îçîðíèêàìè, áóçîòåðàìè, âåñåëü÷àêàìè, ïðîêàçíèêàìè, ñîðâàíöàìè (ñèíîíèìè÷åñêèé ðÿä ìîæíî ïðîäîëæàòü áåñêîíå÷íî). Îäåññèòû î íèõ ãîâîðÿò ïðîñòî è åìêî: «Íàøè «Ìàñêè»!». Íó è êàê íàçâàòü òî, ÷òî ýòè õóëèãàíû «âûäåëûâàþò» ïåðåä çðèòåëåì? Êëîóíàäà? Ïàíòîìèìà? Òðþêè? Àí íåò: íóæíî áûëî óìåíèå ñîáðàòü âñå ýòî âîåäèíî, ÷òîáû ïîëó÷èòü òî, ÷òî ñåãîäíÿ íàçûâàåòñÿ îäåññêèìè «Ìàñêàìè».

Íó à åñëè îôèöèàëüíî è ñòðîãî ïðèäåðæèâàÿñü «ïðîòîêîëà», òî ìîãó ñîîáùèòü: íåäàâíî Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû Âèêòîðà Þùåíêî «Î íàãðàæäåíèè ãîñóäàðñòâåííûìè íàãðàäàìè Óêðàèíû ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé» îñíîâàòåëÿì êîìèê-òðóïïû «Ìàñêè» Ãåîðãèþ ÄÅËÈÅÂÓ è Áîðèñó ÁÀÐÑÊÎÌÓ áûëî ïðèñâîåíî çâàíèå «Íàðîäíûé àðòèñò Óêðàèíû». Âðåìÿ ëåòèò áûñòðî. Êàçàëîñü áû, åùå ñîâñåì íåäàâíî ìû õîõîòàëè íàä êàæäûì íîâûì âûõîäîì ïðîãðàììû «Ìàñîê», à òåì íå ìåíåå êîìèê-òðóïïå óæå èñïîëíèëîñü ÷åòâåðòü âåêà. Îíà áûëà ñîçäàíà åùå äî ïåðåñòðîéêè — â 1984 ãîäó. Êñòàòè, çâàíèå çàñëóæåííûõ àðòèñòîâ Óêðàèíû Ãåîãèþ Äåëèåâó è Áîðèñó Áàðñêîìó áûëî ïðèñâîåíî Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû Ëåîíèäà Êó÷ìû â ôåâðàëå 2002 ãîäà.

èíû, Èâàí Âàêàð÷óê çàÿâèë, ÷òî âûïóñêíèêè øêîë áóäóò ïðîõîäèòü âíåøíåå íåçàâèñèìîå òåñòèðîâàíèå

èñêëþ÷èòåëüíî íà ãîñóäàðñòâåííîì ÿçûêå. Òå æå øêîëüíèêè, ó êîãî ìîãóò âîçíèêíóòü ñëîæíîñòè ñ

óêðàèíñêèì ÿçûêîì, âìåñòå ñ çàäàíèÿìè ïî êàæäîìó ïðåäìåòó ïîëó÷àò è ïðîôèëüíûå ñëîâàðè.

Олег Блохин возглавил ´Черноморецª Îí íå ðàáîòàë ñ íîÿáðÿ 2008 ãîäà, òîãäà Áëîõèí áûë óâîëåí èç ÔÊ «Ìîñêâà». Îëåã Áëîõèí íà÷àë ñâîþ òðåíåðñêóþ êàðüåðó Áûâøèé â Ãðåöèè, ãäå òðåíèðîâàë ìåñòãëàâíûé íûå êëóáû.  2003 ãîäó Áëîõèí òðåíåð âîçãëàâèë ñáîðíóþ Óêðàèíû, ñáîðíîé âûâåë åå â ôèíàëüíóþ ÷àñòü ÷åìÓêðàèíû è ïèîíàòà ìèðà 2006 ãîäà, òîãäà ôóòáîëüíîãî óêðàèíöû äîøëè äî 1/4 ôèíàëà. êëóáà «Ìîñêâà» Ïîñëå íåóäà÷è â îòáîðî÷íîì Îëåã Áëîõèí öèêëå Åâðî-2008 Áëîõèí âîçãëàâîçãëàâèë âèë ÔÊ «Ìîñêâà», ñ êîòîðûì îí îäåññêèé çàíÿë äåâÿòîå ìåñòî â ÷åìïèîíà«×åðíîìîðåö». òå Ðîññèè 2008 ãîäà. Ïî îêîí÷àÂÿ÷åñëàâ ÒÅÍßÊΠ«Ñëîâî»

íèè ñåçîíà êîíòðàêò Áëîõèíà ñ êëóáîì áûë ðàñòîðãíóò.  øåñòè ìàò÷àõ ÷åìïèîíàòà Óêðàèíû ñåçîíà-2009/10 «×åðíîìîðåö» îäåðæàë òîëüêî îäíó ïîáåäó è ïîòåðïåë ïÿòü ïîðàæåíèé!!! Ñ òðåìÿ î÷êàìè êîìàíäà çàíèìàåò 14-å ìåñòî â ïåðâåíñòâå ñòðàíû. «×åðíîìîðåö» íà÷èíàë ñåçîí ïîä ðóêîâîäñòâîì òðåíåðà Âèêòîðà Ãðèøêî, êîòîðûé óøåë â îòñòàâêó ïîñëå ñåðèè íåóäà÷.  ïîñëåäíåì ìàò÷å 29 àâãóñòà ñ äíåïðîïåòðîâñêèì «Äíåïðîì» (0:1) êîìàíäîé ðóêîâîäèë èñïîëíÿþ-

ùèé îáÿçàííîñòè ãëàâíîãî òðåíåðà Èãîðü Íàêîíå÷íûé. Êàê íàì ñòàëî èçâåñòíî, âî âòîðíèê, 1 ñåíòÿáðÿ, ïî÷åòíûé ïðåçèäåíò ÔÊ «×åðíîìîðåö» Ëåîíèä Êëèìîâ ïðåäñòàâèë êîìàíäå íîâûé òðåíåðñêèé øòàá. Ãëàâíûì òðåíåðîì êîìàíäû ñòàë Àíäðåé Áàëü, à Îëåã Áëîõèí çàíÿë äîëæíîñòü ñïîðòèâíîãî äèðåêòîðà. (Ýòà äîëæíîñòü, êàê èçâåñòíî, âûøå äîëæíîñòè òðåíåðà). Ïåðâûé ïîìîùíèê Àíäðåÿ Áàëÿ – Èãîðü Íàêîíå÷íûé, à ñ âðàòàðÿìè áóäåò ðàáîòàòü Þðèé Ðîìåíñêèé.

Ïîäïèñíîé èíäåêñ ãàçåòû «Ñëîâî»:

40200

К словуÖ

Áóäüòå áäèòåëüíû: â ãîðîäå ïîÿâèëñÿ… ÷åðíûé òðàìâàé Ìàðèÿ ÊÎÒÎÂÀ «Ñëîâî» Îé, ãðàæäàíå, íå ïåðåäàòü äàæå, êàêèå îùóùåíèÿ îõâàòûâàþò òåõ, êòî óæå ñ íèì âñòðåòèëñÿ. Ñ êåì âñòðåòèëñÿ, ñïðîñèòå? Ñ ÷åðíûì òðàìâàåì, ãðàæäàíå. Êóðñèðóåò, ïðåäñòàâüòå, òàêîé âîò «ýêñêëþçèâ÷èê» ïî óëèöàì íàøåãî ãîðîäà.

Ñíà÷àëà ÿ íå ïîâåðèëà. Ïîäóìàëà: äà ìàëî ëè ÷åãî ãðàæäàíå íàïðèäóìàëè, íó íå ìîæåò òàêîãî áûòü, ÷òîáû âàãîí âûêðàñèëè â ÷åðíûé öâåò. Îïÿòü æå, äî ïîõîðîííûõ òðàìâàåâ ó íàñ, ê ñ÷àñòüþ, äåëî íå äîøëî. À ñëóõè òåì âðåìåíåì ìíîæèëèñü. Òî âèäåëè ýòîò òðàóðíûé âàãîí íà ëèíèè 28-ãî ìàðøðóòà, òî íà Áîëüøîì Ôîíòàíå áàáóøêè êðåñòèëèñü, êîãäà îí ìèìî ïðîåçæàë — óæå ïî 18-ìó ìàðøðóòó. È âîò — íà òåáå. Íàø ôîòîêîððåñïîíäåíò çàôèêñèðîâàë ýòî êðåàòèâíîå ÷óäî, êîãäà âåñåëåíüêèé ÷åð-

íûé âàãîí÷èê ðàñïóãèâàë îäåññèòîâ è ïðèåçæèõ, ïðîåçæàÿ óæå ïî ëèíèè 10-ãî ìàðøðóòà. Çíà÷èò, íèêîìó íè÷åãî íå ïîìåðåùèëîñü. Çíà÷èò, ïðàâäà.  îáùåì, ãðàæäàíå, ìû óæå ìîæåì ïðåäîñòàâèòü âàì ôîòî ýòîãî êîøìàðà ïîä íàçâàíèåì «÷åðíûé âàãîí» è ïîäåëèòüñÿ íàáëþäåíèÿìè. Ëþäè ïî ïîíÿòíîé ïðè÷èíå ñòàðàþòñÿ â íåãî íå ñàäèòüñÿ — äàæå â ÷àñ ïèê.  òåõ æå ñëó÷àÿõ, êîãäà âûõîäà íåò è ãðàæäàíèí â íåãî âñå æå çàëåçàåò, òî íàñòðîåíèå ó íåãî, êàê ïðàâèëî, ïîðòèòñÿ ìèíèìóì íà ñóòêè. Ìîæíî, êîíå÷íî, ñòðîèòü ñêîëüêî óãîäíî ïðåäïîëîæåíèé, êîìó è ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ ïðèøëî â ãîëîâó ïóñòèòü ïî óëèöàì ãîðîäà ýòî òðàóðîïîäîáíîå ñðåäñòâî ïåðåäâèæåíèÿ ïî ðåëüñàì. Åñëè ýòî â ðåêëàìíûõ öåëÿõ, à, ñóäÿ ïî âñåìó, òàê îíî è åñòü, òî äàæå íå çíàþ, äî ÷åãî ìû äàëüøå äîðåêëàìèðóåìñÿ. È ÷òî æå, ãðàæäàíå, òîãäà ìîæåò ïîëó÷èòüñÿ? Ïîÿâÿòñÿ ÷åðíûå òðîëëåéáóñû? Ïîòîì —

Фото Вячеслава ТЕНЯКОВА

Наши ´Маскиª ó народные!

ëèé Âàññåðìàí, êîòîðûé âûñêàçàë ìíåíèå, ÷òî íûíåøíÿÿ óêðàèíñêàÿ âëàñòü äîëæíà îòâåòèòü çà ïðåñòóïëåíèÿ ïðîòèâ ðóññêîé êóëüòóðû. Ïî èòîãàì ïèêåòà ó÷àñòíèêè ïîäãîòîâèëè ðåçîëþöèþ, â êîòîðîé îòìå÷åíî, ÷òî îäåññèòû íà÷àëè ñáîð ïîäïèñåé ïîä îáðàùåíèåì ê Âåðõîâíîé Ðàäå Óêðàèíû «çà íåìåäëåííóþ è áåçóñëîâíóþ îòñòàâêó «îðàíæåâûõ» ìèíèñòðîâíàöèîíàëèñòîâ Âîâêóíà è Âàêàð÷óêà». Êðîìå ýòîãî, ó÷àñòíèêè äâèæåíèÿ «Çà Îäåññó! Çà ßíóêîâè÷à!» íàÍàïîìíèì, ÷òî íåäàâ÷àëè ñáîð ïîäïèñåé çà âûäâèæåíèå Âèêòîðà ßíóêîâè- íî, â õîäå çàñåäàíèÿ èòîãî÷à êàíäèäàòîì íà äîëæ- âîé êîëëåãèè Ìèíèñòåðñòâà íîñòü Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû. îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÓêðàФото Вячеслава ТЕНЯКОВА

Ï

Î ÌÍÅÍÈÞ âûñòóïàâøèõ íà ìèòèíãå, òîëüêî Âèêòîð ßíóêîâè÷ â êà÷åñòâå áóäóùåãî Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû ìîæåò îòñòîÿòü ïðàâà ðóññêîãîâîðÿùåãî íàñåëåíèÿ. — Ìû âûñòóïàåì ïðîòèâ óêðàèíèçàöèè è ïîïûòîê ëèøèòü íàñ ðóññêîãî ÿçûêà! — çàÿâèë äåïóòàò Îäåññêîãî ãîðñîâåòà îò Ïàðòèè ðåãèîíîâ Àëåêñåé Ãîí÷àðåíêî. — Óêðàèíà âñåãäà áûëà äâóÿçû÷íîé ñòðàíîé, è ïîïûòêè âûäàâèòü ðóññêèé ÿçûê, ïðåäïðèíèìàåìûå ìèíèñòðîì îáðàçîâàíèÿ Âàêàð÷óêîì è ìèíèñòðîì êóëüòóðû Âîâêóíîì, îáðå÷åíû íà ïðîâàë. Âûñòóïèë ñ òðèáóíû è èçâåñòíûé îäåññèò Àíàòî-

ìàðøðóòêè? À ïîòîì… À ïîòîì, ãðàæäàíå, ïîëó÷èòñÿ, êàê â òîé äåòñêîé ñòðàøèëêå: «Ïî ÷åðíûì-÷åðíûì

óëèöàì ìèìî ÷åðíûõ-÷åðíûõ äîìîâ õîäèëè ÷åðíûå÷åðíûå ìàøèíû…»  íàøåì ñëó÷àå — òðàìâàè. Âî

âñÿêîì ñëó÷àå, îäèí óæå èìååòñÿ â íàëè÷èè íå â ñòðàøèëêå, íå â êîøìàðíîì ñíå, à íàÿâó.


«ÑËÎÂλ ¹ 34 (850)

Á Å Ñ Ï Ë ÀÒ Í Àß

ÑÎÁÛÒÈß

4.09.2009

Грохочет эхо прошедшей войны Ðîâíî ñåìüäåñÿò ëåò íàçàä, 1 ñåíòÿáðÿ 1939 ãîäà, â 4 ÷àñà 45 ìèíóò, àðìàäà âîåííûõ ïîë÷èù Ãåðìàíèè íàïàëà íà Ïîëüøó. Íà÷àëàñü Âòîðàÿ ìèðîâàÿ âîéíà, â æåðíîâà êîòîðîé áûëè âòÿíóòû âåäóùèå ãîñóäàðñòâà ïëàíåòû — Àíãëèÿ, Ôðàíöèÿ, Ñîåäèíåííûå Øòàòû Àìåðèêè, Ñîâåòñêèé Ñîþç, Èòàëèÿ, ßïîíèÿ è ìíîãèå äðóãèå ñòðàíû ñî âñåõ êîíòèíåíòîâ ïëàíåòû. Áîéíÿ ìåæäó àãðåññîðàìè è çàùèòíèêàìè ïðîäëèëàñü ðîâíî øåñòü ëåò äî 2 ñåíòÿáðÿ 1945 ãîäà.

Â

ÃÎÐÍÈËÅ ýòîãî íåñëûõàííîãî ñòîëêíîâåíèÿ ñòîðîí ïîãèáëî, óìåðëî, ïðîïàëî áåç âåñòè ïî ðàçíûì èñòî÷íèêàì îò 55 äî 60 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê. Èç 14 òûñÿ÷ âîéí, çàðåãèñòðèðîâàííûõ çà âðåìÿ ñóùåñòâîâàíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà íà Çåìëå, ýòà áûëà ñàìîé æåñòîêîé, ñàìîé áåñ÷åëîâå÷íîé, ñàìîé êðîâîïðîëèòíîé, ñàìîé àíòèãóìàííîé… Ôàøèñòñêàÿ Ãåðìàíèÿ, ðàçâÿçàâøàÿ Âòîðóþ ìèðîâóþ âîéíó, ñòàâèëà ïåðåä ñîáîé öåëü — ïîðàáîòèòü íàðîäû Åâðîïû è Àçèè, à çàòåì è âñå îñòàëüíûå. Íî ïëàíàì íàöèñòîâ íå ñóæäåíî áûëî ñáûòüñÿ, ïîòîìó ÷òî íà ïóòè âðàãà âñòàë ìíîãîíàöèîíàëüíûé íàðîä Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Èñòîðèêè, ñïåöèàëèçèðóþùèåñÿ íà Âòîðîé ìèðîâîé, îñîáåííî çàïàäíûå, óìàë÷èâàþò ãëàâíîå: îñíîâíóþ òÿæåñòü ýòîé âîéíû âûíåñ Ñîâåòñêèé Ñîþç. Ãëàâíûå ñèëû ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèè áûëè ðàçãðîìëåíû íà ñîâåòñêî-ãåðìàíñêîì ôðîíòå. Ñòàðøèå ïîêîëåíèÿ Ñòðàíû Cîâåòîâ õîðîøî ïîìíÿò âåëè÷àéøèå ïîáåäû Êðàñíîé Àðìèè ïîä Ñòàëèíãðàäîì, Ìîñêâîé, íà Êóðñêîé äóãå, ïðè ôîðñèðîâàíèè Äíåïðà è äðóãèå. Äëÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ìèíóâøàÿ âîéíà áûëà è îñòàåòñÿ â âåêàõ Îòå÷åñòâåííîé, âñåíàðîäíîé âîéíîé.

Âåëèêèé ïîêëîí îò âñåãî íåäîáðîñîâåñòíûìè «èñòîðèêà÷åëîâå÷åñòâà çàñëóæèëè íàøè ìè», ÷òîáû óìàëèòü çíà÷åíèå ñîëäàòû è îôèöåðû, êîòîðûå â ðîëè ÑÑÑÐ â ðàçãðîìå ãèòëåðîâîêîïíîé ñâîåé þíîñòè çàùèòè- ñêîãî ôàøèçìà. Èìåííî áëàãîëè ìèð îò êîðè÷íåâîé ÷óìû ÕÕ äàðÿ ïîáåäå â Âåëèêîé Îòå÷åñòîëåòèÿ. Õâàëà è ñëàâà òåì ñîë- ñòâåííîé âîéíå â ìàå 1945 ãîäà, äàòàì, êîòîðûå äîæèëè äî íà- ïîëèòè÷åñêàÿ êàðòà Åâðîïû ïðåøèõ äíåé. Ýòî î íèõ ãëàâíûé òåðïåëà ñåðüåçíûå èçìåíåíèÿ: â êàïèòàëèñò ìèðà, àíãëèéñêèé Âîñòî÷íîé Ãåðìàíèè, Ïîëüøå, ïðåìüåð-ìèíèñòð Óèíñòîí ×åð- Âåíãðèè, ×åõîñëîâàêèè, Ðóìû÷èëü ïèñàë: «Áóäóùèå ïîêîëå- íèè, Áîëãàðèè, Þãîñëàâèè ê íèÿ ïðèçíàþò ñâîé äîëã ïåðåä âëàñòè ïðèøëè ïàðòèè ëåâîãî, Êðàñíîé Àðìèåé òàê æå áåçîãî- ñîöèàëèñòè÷åñêîãî òîëêà. ×óòü âîðî÷íî, êàê äåëàåì ïîçæå íà èõ áàçå áûë ìû, äîæèâøèå äî ñîçäàí âîåííî-ïîëèòîãî, ÷òîáû áûòü òè÷åñêèé ñîþç ñòðàí ñâèäåòåëÿìè ýòèõ Âàðøàâñêîãî äîãîâîâåëèêîëåïíûõ ïîðà. Ýòî áûë îòâåòТолько ядерный íûé øàã ñîöëàãåðÿ áåä». Ñåãîäíÿ, ñïóñòÿ взрыв под íà îðãàíèçàöèþ Ñå70 ëåò, ñî äíÿ íàâåðî-àòëàíòè÷åñêîãî ÷àëà Âòîðîé ìèðî- Семипалатинском àëüÿíñà (ÍÀÒÎ) áûââîé âîéíû, ê ñîæà- первой атомной øèìè ñòðàíàìè, âõîëåíèþ, íå âñå ïîäèâøèìè êîãäà-òî â ìíÿò è çíàþò ýòè бомбы àíòèãèòëåðîâñêóþ ñëîâà ïðåäñòàâèòåëÿ Советского êîàëèöèþ. êàïèòàëèñòè÷åñêîãî Òàê ñîáñòâåííî, ìèðà. Âñå ÷àùå è Союза остановил «ãîðÿ÷àÿ» âîéíà ÷àùå ìîæíî óñëû- американских ìåæäó Çàïàäîì è Âîøàòü è îò ïîëèòè- ястребов. ñòîêîì ïåðåðîñëà â êîâ, è îò îòäåëüíûõ õîëîäíóþ. Íå âäàâà«èñòîðèêîâ» ðàñÿñü â ïîäðîáíîñòè, ñóæäåíèÿ î òîì, ÷òî ÿêîáû Âòî- ñêàæåì ñðàçó: ñòðàíû ñîöëàãåðóþ ìèðîâóþ âîéíó ìîæíî áûëî ðÿ âìåñòå ñ ÑÑÑÐ ïðîèãðàëè åå áû ïðåäîòâðàòèòü. Ñâîé ïîñûë ïî âñåì ñòàòüÿì. Åäèíñòâåííîå, îíè ïîäòâåðæäàþò ðàññåêðå÷åí- ÷òî óäàëîñü â ýòè ãîäû ñäåëàòü, íûìè äîêóìåíòàìè, ïîïàâøèìè òàê ýòî ïðåäîòâðàòèòü ÿäåðíóþ â èõ ðàñïîðÿæåíèå. Äåéñòâèòåëü- àãðåññèþ ÑØÀ ïðîòèâ ÑÑÑÐ ïîñíî, ìåæäó Ïîëüøåé è Ãåðìàíè- ëå àòîìíîé áîìáåæêè ÿïîíñêèõ åé, êàê ìåæäó ÑÑÑÐ è Ãåðìàíè- ãîðîäîâ Õèðîñèìû è Íàãàñàêè. åé, áûëè çàêëþ÷åíû äîãîâîðû î Òîëüêî ÿäåðíûé âçðûâ ïîä Ñåíåíàïàäåíèè. Íî äëÿ Ãèòëåðà è ìèïàëàòèíñêîì ïåðâîé àòîìíîé åãî îêðóæåíèÿ, ïîñòàâèâøèõ áîìáû Ñîâåòñêîãî Ñîþçà îñòàíîïåðåä ñîáîé öåëü çàâîåâàíèå âèë àìåðèêàíñêèõ ÿñòðåáîâ. ìèðà, â êîíöå òðèäöàòûõ ãîäîâ Ñàìûé îïóñòîøàþùèé, ñàïðîøëîãî ñòîëåòèÿ, ïðåãðàä â ìûé óíè÷òîæàþùèé âçðûâ, êàê âèäå ïîäîáíûõ ïàêòîâ î íåíàïà- íè ñòðàííûì ìîæåò êîé-êîìó äåíèè óæå íå ñóùåñòâîâàëî. Âñå ïîêàçàòüñÿ, ïðîèçîøåë âíóòðè ÷àùå è ÷àùå óïîìèíàåòñÿ äîãî- ñàìîé ñîöèàëèñòè÷åñêîé ñèñòåâîð î ïåðåíîñå ãðàíèö â ðÿäå ðå- ìû. Òî, î ÷åì ìå÷òàëè êàïèòàãèîíîâ Åâðîïû, ïîäïèñàííûé ëèñòû (ðàçäåëÿé — è âëàÌîëîòîâûì è Ðèááåíòðîïîì ñòâóé!) — ðàçâàëèòü ñîöëàãåðü (êñòàòè, Ãîñóäàðñòâåííàÿ Äóìà è ÑÑÑÐ, ðàñ÷ëåíèòü åäèíóþ ñèÐîññèè îñóäèëà åãî). Îí òàêæå ñòåìó, åäèíîå ãîñóäàðñòâî, ïîíå èìåë ðåøàþùåãî çíà÷åíèÿ â ñåÿòü ìåæíàöèîíàëüíóþ âðàæïðåäîòâðàùåíèè âîéíû. Äîãîâî- äó ìåæäó íàðîäàìè, — óäàëîñü ðû ëèøü ñìîãëè ÷àñòè÷íî îòòÿ- êàïèòàëèñòàì ñäåëàòü áåç åäèíóòü åå íà÷àëî. Âñå ýòî äåëàåòñÿ íîãî âûñòðåëà. Êíîïêó ýòîãî

íà

ñ à é òå

ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìû â ãàçåòå!

Политическое обозрение

Âèêòîð ÂÅÏÐÈÊ «Ñëîâî»

ðåêëàìà

WWW.SLOVO.ODESSA.UA

«âçðûâà» íàæàëè íàøè âíóòðåííèå ïñåâäîäåìîêðàòû âî ãëàâå ñ Ìèõàèëîì Ãîðáà÷åâûì — ïåðâûì è ïîñëåäíèì Ïðåçèäåíòîì Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Ýòî ïðè íåì áûëà ðàçîáðàíà Áåðëèíñêàÿ ñòåíà, óíè÷òîæåíû ãîñóäàðñòâåííûå ãðàíèöû Ñòðàíû Ñîâåòîâ.  ýòîì åìó îñíîâàòåëüíî ïîìîãëè ïîëèòèêè-ïðåäàòåëè Åëüöûí, Êðàâ÷óê, Øóøêåâè÷, Øåâàðäíàäçå è èì ïîäîáíûå. Ó ýòèõ ïîëèòèêîâ, êàê ïîòîì îêàçàëîñü, íå áûëî íèêàêîé ïðîãðàììû îáíîâëåíèÿ ñòðàíû, à áûëî òîëüêî îäíî æåëàíèå — â íîâûõ ïîëèòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ íàõîäèòüñÿ ó âëàñòè. Òðàãåäèåé äëÿ íàðîäîâ, íàñåëÿâøèõ âåëèêóþ ñòðàíó, ñòàëî íå òîëüêî êðóøåíèå ñëàæåííîé, ïëàíîâîé ýêîíîìèêè, íî è òÿæåëûé êðèçèñ â îáëàñòè íðàâñòâåííîñòè, ìîðàëè. Ó ñåãîäíÿøíåé ìîëîäåæè íåò òîãî ýíòóçèàçìà, ýíåðãèè, òðóäîëþáèÿ è ðîìàíòèêè, êîòîðûå áûëè ïðèñóùè ëþäÿì ïðåäûäóùèõ ïîêîëåíèé. Âîçüìèòå õîòÿ áû ôðîíòîâîå áðàòñòâî, ñïîñîáñòâîâàâøåå ðàçãðîìó ãåðìàíñêîãî ôàøèçìà. Íàöèîíàëèñòû âñåõ ìàñòåé «âñïëûëè» íà ïîâåðõíîñòü è ðàçæèãàþò âðàæäó ìåæäó íàðîäàìè, ìåæäó çàùèòíèêàìè Îòå÷åñòâà è ïðåäàòåëÿìè.  îäèí ðÿä îíè ïûòàþòñÿ ïîñòàâèòü òåõ è äðóãèõ, óðàâíÿòü â ëüãîòàõ è ïðèâèëåãèÿõ. «Ñòðàøíî ñòàíîâèòñÿ, — ðàññêàçûâàë ìíå îäèí âåòåðàí Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, — êîãäà ïîðîé ñëûøèøü, êàê èäóò «ðàçáîðêè» ïî ïîâîäó òîãî, ÷üÿ ýòî áûëà âîéíà. Íåêîòîðûå äîõîäÿò äàæå äî òîãî, ÷òî íàñ îáâèíÿþò, ìîë, ÷òî ìû íå çà òî è íå òàê âîåâàëè… Íå äàé áîã, òàêèì «èñòîðèêàì» âñêàêèâàòü â òåìíîòå è çàäàâàòü ñåáå âîïðîñ: ÷òî ýòî «ãðîõî÷åò íàä ïîëíî÷üþ — òî ëè ãðîçà, òî ëè ýõî ïðîøåäøåé âîéíû?». Ýõî âîéíû îòäàåòñÿ â ñåðäöàõ è äóøàõ âåòåðàíîâ ÂΠè âñåõ òåõ, êòî ïîòåðÿë íà ïîëÿõ ñðàæåíèé ñâîèõ ðîäíûõ è áëèçêèõ.

3

На что надеются совершеннолетние украинцы? Ìàðèÿ ÊÎÒÎÂÀ «Ñëîâî» «Óêðàèíà. Ñîâåðøåííîëåòèå» — òàê íàçûâàåòñÿ âñåóêðàèíñêîå ñîöèññëåäîâàíèå, ïðîâåäåííîå Èíñòèòóòîì Ãîðøåíèíà.  äàííîì ñëó÷àå «ñîâåðøåííîëåòèå» èìååò äâîÿêèé ñìûñë. Âî-ïåðâûõ, â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå äâå òûñÿ÷è óêðàèíöåâ, êîòîðûì èñïîëíèëîñü 18 ëåò, âî-âòîðûõ, ïðèóðî÷åíî îíî êî äíþ «ñîâåðøåííîëåòèÿ» ãîñóäàðñòâà.

Èòàê, ÷åì æå æèâåò íàðîä? ×óòü áîëåå ïîëîâèíû ñîãðàæäàí ïîëîæèòåëüíî îòíîñèòñÿ ê îáðåòåíèþ Óêðàèíîé íåçàâèñèìîñòè, ïðè ýòîì ïîëîâèíà óêðàèíöåâ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü îòðèöàòåëüíî îòíîñèòñÿ ê îðàíæåâîé ðåâîëþöèè. Ïî-ïðåæíåìó î÷åíü áåñïîêîèò íàøèõ ñîãðàæäàí ïîëèòè÷åñêàÿ íåñòàáèëüíîñòü â ãîñóäàðñòâå, ñèòóàöèÿ ñ çäðàâîîõðàíåíèåì è ñåãîäíÿøíåå ïîëîæåíèå â îòíîøåíèÿõ ñ Ðîññèåé. Ïðè ýòîì, êàê îêàçàëîñü, ìåíåå 1% óêðàèíöåâ íàçâàëè â ÷èñëå âàæíûõ ïðîáëåì ðàññëåäîâàíèå ðåçîíàíñíûõ äåë (äåëî Ãîíãàäçå, îòðàâëåíèå Þùåíêî, äåëî Ëîçèíñêîãî), ñîñòîÿíèå äåìîêðàòèè è ñâîáîäû ñëîâà, ðåàáèëèòàöèþ âîèíîâ ÎÓÍ-ÓÏÀ, ïðèçíàíèå Ãîëîäîìîðà ìèðîâûì ñîîáùåñòâîì. Îñîáåííî æå èíòåðåñíî òî, ÷òî áîëåå 70% óêðàèíöåâ âñå åùå âîçëàãàþò áîëüøèå íàäåæäû íà öàðÿ-áàòþøêó, òî åñòü íà áóäóùåãî Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû, à ïîëîâèíà èç ýòèõ ñåìèäåñÿòè è âîâñå ïîëàãàåò, ÷òî êà÷åñòâî èõ æèçíè â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè çàâèñèò îò ëè÷íîñòè Ïðåçèäåíòà. Åùå èíòåðåñíûå äàííûå, ïîëó÷åííûå â õîäå ñîöèññëåäîâàíèÿ: 47,6% ãðàæäàí Óêðàèíû íåãàòèâíî îòíîñÿòñÿ ê ÑØÀ (ïîçèòèâíî — 33,8%); 62,3% óêðàèíöåâ íåãàòèâíî îòíîñÿòñÿ ê ÍÀÒÎ (ïîçèòèâíî — 21%); 70,2% æèòåëåé Óêðàèíû ïîçèòèâíî îòíîñÿòñÿ ê Ðîññèè, à 67,4% îïðîøåííûõ íàèáîëåå öåëåñîîáðàçíîé ìåðîé ñáëèæåíèÿ Óêðàèíû ñ Ðîññèåé ñ÷èòàþò áåçâèçîâîå ïåðåäâèæåíèå ãðàæäàí; íàèáîëåå âàæíîé ïðîáëåìîé äëÿ ñòðàíû áîëüøèíñòâî óêðàèíöåâ íàçâàëè ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ.

Ìàðèÿ ÊÎÒÎÂÀ «Ñëîâî» Íå êàæäûé äåíü âûïàäàåò âîçìîæíîñòü óñëûøàòü ìíåíèå î ñâîåé ñòðàíå è ðîäíîì ãîðîäå èç óñò àíãëèéñêîãî ïàðëàìåíòàðèÿ, äà åùå â íåôîðìàëüíîé îáñòàíîâêå.

Íåäàâíî Îäåññó ïî ïðèãëàøåíèþ äåïóòàòà Îäåññêîãî ãîðñîâåòà Àëåêñåÿ Ãîí÷àðåíêî ïîñåòèë ÷ëåí Ïàðëàìåíòà Âåëèêîáðèòàíèè ñ 1997 ãîäà îò Ïàðòèè ëåéáîðèñòîâ, ïðåäñåäàòåëü ïàðëàìåíòñêîé ãðóïïû Âåëèêîáðèòàíèè ïî ñâÿçÿì ñ Óêðàèíîé Äæîí Ãðîãàí. Êàêîâà æå Óêðàèíà è Îäåññà ñ òî÷êè çðåíèÿ àíãëèéñêîãî ãîñòÿ? Ïðåæäå âñåãî, Äæîí Ãðîãàí ïðèçíàëñÿ, ÷òî î÷åíü ðàä äåìîêðàòè÷åñêèì èçìåíåíèÿì, êîòîðûå ïðîèñõîäÿò â Óêðàèíå è, â ÷àñòíîñòè, â Îäåññå. Ïî åãî ìíåíèþ, ó íàøåãî ãîðîäà îãðîìíûé òóðèñòè÷åñêèé è ýêîíîìè÷åñêèé ïîòåíöèàë. Îí ïðîâåë â íàøåì ãîðîäå íåôîðìàëüíóþ âñòðå÷ó ñ ãðóïïîé ìîëîäûõ îäåñ-

ñêèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé è ñ÷èòàåò, ÷òî ýòî ðàñøèðèò òðàäèöèîííûå äëÿ Îäåññû ýêîíîìè÷åñêèå ñâÿçè ñ Âåëèêîáðèòàíèåé. — Íåñêîëüêî íåäåëü íàçàä, — ñêàçàë îí, — â Ëîíäîíå, â Ïàëàòå îáùèí, ïðîøëî ïðåäñòàâëåíèå Êðûìà è åãî áèçíåñ-ïîòåíöèàëà. Òàêîå ìåðîïðèÿòèå ìîãëî áû áûòü ïðîâåäåíî è äëÿ Îäåññû. Ïî åãî ìíåíèþ, ãîðîäó íóæíî èíâåñòèðîâàòü ñðåäñòâà â àýðîïîðò è ïðèáðåæíóþ çîíó. — Óòðîì ÿ ïîáûâàë íà ïëÿæå è âèäåë îäåññêèå ñêëîíû. Ýòè ìåñòà ìîãëè áû ñòàòü çàìå÷àòåëüíîé ïàðêîâîé çîíîé, öåííîñòüþ äëÿ ãîðîäà.  Îäåññå âåëèêîëåïíàÿ çåëåíàÿ çîíà ó ìîðÿ, îäíàêî îíà òðåáóåò ðàçâèòèÿ è ïðèâåäåíèÿ â ïîðÿäîê. Êñòàòè, à êàê æå îáñòîèò ñèòóàöèÿ ñ çåëåíûìè çîíàìè «ó íèõ»? Êàê ðàññêàçûâàåò Äæîí Ãðîãàí, ïàðêàì Ëîíäîíà ïîâåçëî: îíè «èìåëè îòíîøåíèå» ê êîðîëåâñêîé ñåìüå, ÷òî è ïîçâîëèëî èõ ñîõðàíèòü. Ñåé÷àñ â Àíã-

ëèè ðåàëèçóåòñÿ ïðîåêò ñîçäàíèÿ òàê íàçûâàåìûõ çåëåíûõ ïîÿñîâ âîêðóã ãîðîäîâ. Êðîìå òîãî, ïðè ñòðîèòåëüñòâå îáúåêòîâ â Âåëèêîáðèòàíèè îãîâàðèâàåòñÿ ñîçäàíèå è çåëåíîé, è «äåòñêîé» çîí. Ýòè óñëîâèÿ çàñòðîéùèêàìè íåóêîñíèòåëüíî ñîáëþäàþòñÿ. Ïîñòåïåííî ðàçãîâîð ïåðåøåë â èíîå ðóñëî — «íàñóùíîå» è äëÿ îäåññèòîâ, è äëÿ æèòåëåé äðóãèõ ðåãèîíîâ Óêðàèíû. Äæîí Ãðîãàí îòìåòèë, ÷òî ïîíÿòèå èäåíòè÷íîñòè — âîïðîñ î÷åíü íåïðîñòîé äëÿ ìíîãèõ ñòðàí. Óêðàèíñêîå ïðàâèòåëüñòâî äîëæíî áûòü ïðåäåëüíî îñòîðîæíûì â âîïðîñàõ, êàñàþùèõñÿ ðóññêîãî è óêðàèíñêîãî ÿçûêîâ. — Ìîé îïûò îáùåíèÿ ñ óêðàèíöàìè ãîâîðèò, ÷òî ðóññêîÿçû÷íûå ãðàæäàíå èäåíòèôèöèðóþò ñåáÿ êàê ãðàæäàíå Óêðàèíû. ß áû ñîâåòîâàë óêðàèíñêîé âëàñòè áûòü ìàêñèìàëüíî ùåïåòèëüíîé â ïîäõîäàõ ê ðåøåíèþ «ÿçûêîâûõ» ïðîáëåì. Ýòîìó, êñòàòè, ó÷èò è îïûò ìíîãèõ åâðîïåéñêèõ ñòðàí.

×òî êàñàåòñÿ òåìû ïîÿâëåíèÿ â Óêðàèíå è â Îäåññå íåîôàøèñòñêèõ îðãàíèçàöèé, òî Äæîí Ãðîãàí îòìåòèë, ÷òî ýòî ÿâëåíèå íå ìîæåò íå áåñïîêîèòü. —  Óêðàèíå äåéñòâèòåëüíî îòìå÷àåòñÿ ïîÿâëåíèå êðàéíå ïðàâûõ îðãàíèçàöèé, — ñêàçàë îí. — Îäíàêî ÿ õîòåë áû îòìåòèòü, ÷òî ýòà ïðîáëåìà — íå òîëüêî óêðàèíñêàÿ, ïîäîáíûå ÿâëåíèÿ íàáëþäàþòñÿ è â äðóãèõ ñòðàíàõ. Òåìà «èãîðíûé áèçíåñ è ê ÷åìó ïðèâîäèò åãî çàïðåùåíèå» òîæå ïðîçâó÷àëà â áåñåäå ñ àíãëèéñêèì ïàðëàìåíòàðèåì. Äæîí Ãðîãàí áûë îòêðîâåíåí. Îí ïðèçíàëñÿ, ÷òî è ñàì èíîãäà ïîñåùàåò êàçèíî. — ×òî æå äî çàïðåòîâ, — ñêàçàë îí, — òî, êàê ïîäñêàçûâàåò ìèðîâîé îïûò, êîãäà ÷òî-òî ïûòàþòñÿ çàïðåòèòü, ýòî «÷òî-òî» â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå óõîäèò «â òåíü».

Ðost Scriptum

Фото автора

Украина и Одесса глазами английского парламентария

Àíãëèéñêèõ «àäðåñîâ» íà èñòîðè÷åñêîé êàðòå Îäåññû ìíîæåñòâî. Ëþáîïûòíî, ê ïðèìåðó, ÷òî íàçâàíèå óëèöû Êîáëåâñêîé â öåíòðå ãîðîäà ïðîèñõîäèò îò èìåíè àíãëè÷àíèíà èç Äåâîíøèðà ãåíåðàë-ìàéîðà ðóññêîé àðìèè Òîìàñà Êîáëå, êîòîðûé â ïåðèîä ñ 1814 ïî 1815 ãîäû èñïîëíÿë îáÿçàííîñòè ãðàäîíà÷àëüíèêà Îäåññû. Ãåíåðàë ïîêàçàë ñåáÿ ÷åëîâåêîì ÷åñòè, îòâåòñòâåííûì çà ãîðîä è ãîðîæàí.


4

Á Å Ñ Ï Ë ÀÒ Í Àß

ðåêëàìà

íà

ñ à é òå

WWW.SLOVO.ODESSA.UA ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìû â ãàçåòå!

«ÑËÎÂλ

ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß

¹ 34 (850)

4.09.2009

Промывочно(пропарочной станции у же не лем, связанных с ней, проблем, нетт, проб — более чем достаточно

Фото автора

´Нас то ли выжигают, то ли выкуриваютª Выжженное поле продолжает дымить и «ароматизировать» территорию

Ìàðèÿ ÊÎÒÎÂÀ «Ñëîâî» Ïðîáëåìà ýòà ìíîãîëåòíÿÿ, êàçàâøàÿñÿ ïîðîé íåðàçðåøèìîé. Ðå÷ü èäåò î ìåñòå, ãäå åùå íåäàâíî âîâñþ ôóíêöèîíèðîâàëà ïðîìûâî÷íîïðîïàðî÷íàÿ ñòàíöèÿ (ÏÏÑ) â ðàéîíå ïóíêòà òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ âàãîíîâ ñòàíöèè «Îäåññà-Ñîðòèðîâî÷íàÿ». Ðàáîòà ñòàíöèè, íà÷àâøàÿñÿ, êñòàòè, åùå â 1937 ãîäó, ïðåâðàòèëàñü â íàñòîÿùåå ýêîáåäñòâèå: èñïîëüçîâàííàÿ äëÿ ïðîìûâêè öèñòåðí îò íåôòåïðîäóêòîâ âîäà â òå÷åíèå 60 ëåò ñëèâàëàñü â ñïåöèàëüíûå ïðóäûîòñòîéíèêè (áóôåðíûå ïðóäû), ïðåâðàùàÿñü ñî âðåìåíåì â íåôòÿíûå ÿäû. Êàê òàêèå îòñòîéíèêè ïîâëèÿëè íà çäîðîâüå íàøèõ ñîãðàæäàí, íà âñþ ýêîñèñòåìó ìèêðîðàéîíà Ëóçàíîâêà è íà Êóÿëüíèöêèé ëèìàí, ðàññêàçûâàòü, äóìàþ, íåò ñìûñëà: òåìà äîëãîå âðåìÿ áûëà, êàê ãîâîðèòñÿ, ó âñåõ íà óñòàõ.

Как живешь, водоохранная зона? È âîò ýòà ñàìàÿ «ïýïýýñ» óæå íå ôóíêöèîíèðóåò, íà ìåñòå ïðóäîâ (èõ ìåñòíûå æèòåëè íàçûâàþò îçåðàìè) áûëè âûñàæåíû äåðåâüÿ. Êñòàòè, äëÿ óäîáðåíèÿ ïî÷âû ñþäà â áîëüøèõ êîëè÷åñòâàõ çàâîçèëàñü øåëóõà îò ñåìÿí ïîäñîëíå÷íèêà, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå âðÿä ëè, êàê âû ïîíèìàåòå, çäåñü áû ïðèæèëîñü õîòü îäíî äåðåâöå. À âîò îäèí èç ïðóäîâ, ïðîïèòàííûé ïðîäóêòàìè íåôòåïåðåðàáîòêè, îñòàëñÿ. È òåïåðü, â æàðêóþ ïîãîäó, åãî ñ òðó-

äîì ìîæíî íàçâàòü ÷òî ïðóäîì, ÷òî îçåðîì, ýòî íåêîå âûãîðåâøåå íà ñîëíöå è ïîñòîÿííûõ âîçãîðàíèé ìåñòî — èñêëþ÷èòåëüíûé «ïëàöäàðì» äëÿ ñúåìîê ôèëüìà îá Àïîêàëèïñèñå. — Òî ëè íàñ âûæèãàþò, òî ëè âûêóðèâàþò, — æàëóþòñÿ æèòåëè, ïðîæèâàþùèå íà Íèêîëàåâñêîé äîðîãå. — Ýòî ìåñòî ïîñòîÿííî âîçãîðàåòñÿ — òî ëè îò æàðû, òî ëè «áëàãîäàðÿ» ÷üèì-òî ðóêàì. Äûì âàëèò êëóáàìè, âåòðîì åãî ðàçíîñèò íà ìíîãî êèëîìåòðîâ, ìû íè îêîí îòêðûòü íå ìîæåì, íè íà óëèöó âûéòè, õîòü ïëà÷ü. — Ýòî æå êîøìàð êàêîé-òî, — ñåòóåò Èÿ Êîëåñíèêîâà, ïðîæèâàþùàÿ ïî

Мертвые птицы здесь не редкость

Íèêîëàåâñêîé äîðîãå, 301, — âû ÷óâñòâóåòå, êàêîé çàïàõ? À âåäü âåòåð ïîêà íå â íàøó ñòîðîíó, ñåé÷àñ ýòè àðîìàòû íåñóòñÿ â äûõàòåëüíûå ïóòè äðóãèì ëþäÿì. Ê íàì ñþäà îáû÷íî ïî óòðàì ýòîò óäóøëèâûé çàïàõ ïðèõîäèò, òîãäà âîîáùå äûøàòü íåâîçìîæíî. Òî æå ñàìîå ðàññêàçûâàåò è æèòåëü äîìà ¹ 305 ïî Íèêîëàåâñêîé äîðîãå Âëàäèìèð Åðìàêîâ: — Êóäà ìû òîëüêî ñ ýòîé ïðîáëåìîé íè îáðàùàëèñü,

— ãîâîðèò îí. — Çâîíèëè íà èìååòñÿ îçåðî — âïîëíå «ãîðÿ÷óþ ëèíèþ» â ìýðèþ, æèâîå. Çäåñü äàæå ëîâÿò îáðàùàëèñü â ÑÝÑ, â ýêîëî- ðûáó è íàä íèì êðóæàòñÿ ãè÷åñêèå èíñòàíöèè ãîðîäà è ïòèöû. ×òî çàñòàâëÿåò íåîáëàñòè. Ñòîëüêî ëåò áîðî- êîòîðûõ èç íèõ ïåðåëåòàòü ëèñü ïðîòèâ ýòîé ïðîìûâî÷- ÷åðåç îïàñíûé êîðäîí — íî-ïðîïàðî÷íîé ïîíÿòü ñëîæíî. ñòàíöèè, åå óæå À âîò ïîñëåäíåò, à «íàñëåäñòâèÿ òàêîãî ïåñòâî» îò íåå îñòàðåëåòà ïðèëîñü. Æèòü íåâîç- ...запах гари øëîñü óâèäåòü ìîæíî! ñîáñòâåííûìè Êàê ïîÿñíÿåò ´шибаетª в нос, ãëàçàìè: ðÿäîì Ñâåòëàíà Ñëåñà- в горле начинает ñ ñåìå÷êîâîé ðåíîê, ðóêîâîäèøåëóõîé, ñ ÷åðòåëü îáùåñòâåí- першить, глаза íîé ìàñëÿíèñíîé îðãàíèçàöèè слезятся. Над òîé ëóæåé ñ õà«Ìàìà-86-Îäåñðàêòåðíûì ðåçñà», êîòîðàÿ äàâ- местностью êèì çàïàõîì ìû íî î ç à á î ÷ å í à кружит черная óâèäåëè ìåðòâîå ýòèì «ïýïýýñòåëüöå î÷åðåäíûì» íàñëåäèåì, сажа. íîé ïåðíàòîé èìåþùèåñÿ â âîæåðòâû. äîåìå íåôòåïðîäóêòû íåÊñòàòè, âñÿ ýòà òåððèèçáåæíî ïðèñóòñòâóþò â òîðèÿ, êàê ðàññêàçûâàåò àòìîñôåðå, ãðóíòå, ïîäïî÷- Ñâåòëàíà Ñëåñàðåíîê, ÿââåííûõ âîäàõ. À óæ êîã- ëÿåòñÿ… âîäîîõðàííîé çîäà ýòî «õîçÿéñòâî» çàãîðà- íîé Êóÿëüíèöêîãî ëèìàåòñÿ… íà. Çíàåòå, äàæå ñëûøàòü Âîêðóã òàê íàçûâàåìî- ñìåøíî, âïðî÷åì, ñêîðåå ãî ïðóäà, êîòîðûé, ïî ñëî- ñòðàøíîâàòî. âàì ìåñòíûõ æèòåëåé, äûìèò óæå áîëüøå äâóõ íåäåëü, — ãðóäû ìóñîðà è çàðîñëè êàìûøà. — Ïîêà îí åùå íå ñîâñåì âûñîõ, — ãîâîðèò Ñâåòëàíà Ñëåñàðåíîê. — Âåòåð ìåíÿåò íàïðàâëåÊîãäà âûñîõíåò, òî äîñòàòî÷íî îäíîé èñêðû, ÷òîáû íèå, è îñîáåííûé, ùåäðî îò íåãî â ñ÷èòàííûå ìèíó- ñäîáðåííûé òåìè ñàìûìè ïðîäóêòàìè íåôòåïåðåðàáîòòû íè÷åãî íå îñòàëîñü. Âïðî÷åì, âïîëíå «äîñ- êè çàïàõ ãàðè «øèáàåò» â òàòî÷íî» è íà ñåãîäíÿøíèé íîñ, â ãîðëå íà÷èíàåò ïåðäåíü. Çà ãèáëûì âûææåí- øèòü, ãëàçà ñëåçÿòñÿ. Íàä íûì ïðóäîì, èç êîòîðîãî ìåñòíîñòüþ êðóæèò ÷åðíàÿ ïîñòîÿííî èçâåðãàåòñÿ äûì, ñàæà.

Несколько загадок без разгадок

Дурно пахнущие «продукты горения» ветер разносит на много километров вокруг

— Âåòåð ÷àñòî çàíîñèò ýòó «êðàñîòó» íà Ëóçàíîâñêèé ïëÿæ, — ðàññêàçûâàåò Ñâåòëàíà. — Òîãäà âåñü ïåñîê — â ñàæå. Îñîáàÿ òåìà — ÷åðíûå ìàñëÿíèñòûå ëóæè. Îíè êàêèì-òî ñòðàííûì îáðàçîì âðåìÿ îò âðåìåíè ïîÿâëÿþòñÿ çäåñü, ñëîâíî èç-ïîä çåìëè. Âïðî÷åì, êàê ñ÷èòàåò Ñâåòëàíà Ñëåñàðåíîê, ýòî ñëåäû êàêîé-òî «äåÿòåëüíîñòè». Êàêîé — ìîæíî òîëüêî äîãàäûâàòüñÿ. ×åðíîå âåùåñòâî ñ õàðàêòåðíûì çàïàõîì, òóò è òàì ïîïàäàþùååñÿ íà ãëàçà, íóæäàåòñÿ â îñîáîì èññëåäîâàíèè, ÷òîáû äëÿ íà÷àëà õîòÿ áû èìåòü ïðåäñòàâëåíèå, ÷òî æå ýòî òàêîå. Êîãäà ïðîìûâî÷íî-ïðîïàðî÷íàÿ ñòàíöèÿ çàêðûâàëàñü, ó÷åíûå ïðåäóïðåæäàëè, ÷òî ðàäîâàòüñÿ ðàíî. Çàâåðÿëè: çàêðûòü ÏÏÑ — ýòî åùå äàëåêî íå âñå. Äàííàÿ òåððèòîðèÿ íóæäàåòñÿ â î÷èñòêå îò âûñîêîçàãðÿçíåííûõ íåôòåïðîäóêòîâ, â èõ óòèëèçàöèè ëèáî çàõîðîíåíèè. Òîëüêî ýòî ïîçâîëèò èñêëþ÷èòü èõ íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà îêðóæàþùèé ëàíäøàôò. Ïðîáëåìà ñ îïàñíûì ïðóäîì — ýòèì íàñëåäèåì áûâøåé ïðîìûâî÷íî-ïðîïàðî÷íîé ñòàíöèè — íå íåêîå «áåëîå ïÿòíî», î êîòîðîì âðîäå áû «ìàëî ÷òî èçâåñòíî».  íà÷àëå èþíÿ ýòîãî ãîäà íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè íà÷àëüíèê ãîðîäñêîãî Óïðàâëåíèÿ ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè Èãîðü Äåðáîãëàâ ñîîáùèë, ÷òî Ïðîãðàììîé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Îäåññû íà 2009 ãîä çàïëàíèðîâàíû ðàáîòû ïî ëèêâèäàöèè áóôåðíîãî ïðóäà áûâøåé ïðîìûâî÷íî-ïðîïàðî÷íîé ñòàíöèè «Îäåññà-Ñîðòèðîâî÷íàÿ» Îäåññêîé æåëåçíîé äîðîãè. Òî åñòü ïðóä, î êîòîðîì èäåò ðå÷ü, äîëæíû ëèêâèäèðîâàòü óæå â ýòîì ãîäó. Ïîêà æå ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî òåìà «íàøè àðîìàòû», êîòîðàÿ âûçûâàåò îáåñïîêîåííîñòü îäåññèòîâ óæå öåëûé ãîä, äëÿ æèòåëåé äàííîãî ìèêðîðàéîíà èìååò ñâîè îñîáåííîñòè. È åñëè ïðèðîäà îáùåãîðîäñêèõ «àìáðå» òàê ïîêà è îñòàåòñÿ çàãàäêîé, òî æèòåëÿì äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà Íèêîëàåâñêîé äîðîãå, ñîâåðøåííî ÿñíî, ïî÷åìó èì ïðèõîäèòñÿ çàêðûâàòü îêíà è æàëîâàòüñÿ â âûñîêèå èíñòàíöèè. Âïðî÷åì, î÷åíü ìîæåò áûòü, ÷òî ìåæäó óäóøàþùèìè «íåèçâåñòíî-îáùåãîðîäñêèìè» è «óñòàíîâëåííî-ìèêðîðàéîííûìè» àðîìàòàìè èìååòñÿ êàêàÿ-òî ñâÿçü…


«ÑËÎÂλ ¹ 34 (850)

ÍÀ ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÊÀÕ ÑÓÄÅÁ

4.09.2009

Á Å Ñ Ï Ë ÀÒ Í Àß

ðåêëàìà

íà

ñ à é òå

WWW.SLOVO.ODESSA.UA ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìû â ãàçåòå!

5

Муня Штейман и похищенный кабан Истории, рассказанные бывшим одесским милиционером íà âòîðîé äåíü ïîñëå Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà, êî ìíå â êâàðòèðó ïðèøåë ñîòðóäíèê äåæóðíîé ÷àñòè Ëåíèíñêîãî ÐÎÂÄ âìåñòå ñ çàïëàêàííîé æåíùèíîé. Èç óñò æåíùèíû óñëûøàë ñëåäóþùåå. Ïðîæèâàåò îíà âìåñòå ñ ìóæåì â ÷àñòíîì äîìå ó Æåâàõîâîé ãîðû, âîçëå óëèöû 8-ãî Ìàðòà. 7 ÿíâàðÿ ðàííèì âå÷åðîì îíè ïîíåñëè «âå÷åðþ» ñâîèì êóìîâüÿì â ïîñåëîê Áîëüøåâèê. Âå÷åð âûäàëñÿ ïàñìóðíûé: øåë ñíåã, ìåëà ìåòåëü. Êîãäà îíè ïðèìåðíî â 9 ÷àñîâ âå÷åðà ïðèøëè äîìîé, òî îáíàðóæèëè, ÷òî âîðîòà âî äâîð îêàçàëèñü îòêðûòûìè, à èç õëåâà èñ÷åç êàáàí, êîòîðîãî ïîñëå ïðàçäíèêîâ îíè ñîáèðàëèñü çàðåçàòü. ß âçÿë ñ ñîáîé âíåøòàòíîãî ñîòðóäíèêà è ïîåõàë â óêàçàííûé ìèêðîðàéîí. Ïåðâûì äåëîì ìû ïîñåòèëè îäíîãî íåîäíîêðàòíî ñóäèìîãî ãðàæäàíèíà, íûíå ñìåðòåëüíî áîëüíîãî. Îòâå÷àÿ íà ìîé âîïðîñ, êòî, ïî åãî ìíåíèþ, ìîã ïîõèòèòü êàáàíà, òîò çàÿâèë, ÷òî îí çíàåò îäíîãî æèòåëÿ ýòîãî ìèêðîðàéîíà ïî èìåíè äÿäÿ Âàñÿ, êîòîðûé ñêóïàåò ïîðîñÿò ðàçíîãî âîçðàñòà, âûðàùèâàåò è îòêàðìëèâàåò èõ, à ïîòîì ðåæåò è â âèäå ìÿñîïðîäóêòîâ ïðîäàåò. Îí íàçâàë íàì åãî àäðåñ. Æèë

Офицер одесской милиции Владимир Ключинский. 1967 год

Драма в притоне

òðóäíèêàìè ïðîâåðÿë åå. Âñåõ íàõîäèâøèõñÿ â êâàðòèðå ïîñòîðîííèõ ëèö äîñòàâëÿëè â ÐÎÂÄ, è ïîñëå óñòàíîâëåíèÿ èõ ïàñïîðòíûõ è èíûõ äàííûõ ê íèì ïðèìåíÿëèñü ñîîòâåòñòâóþùèå ìåðû. ß æå êàæäîãî èç íèõ çàíîñèë â ñâîþ òåòðàäü. Ýòà òåòðàäü ïîìîãëà ðàñêðûòü ñîâåðøåííîå ïðåñòóïëåíèå. Çàäåðæàëè êðóã ëèö èç ðàíåå ñóäèìûõ, ïîñåùàâøèõ ýòîò ïðèòîí, è óñòàíîâèëè, ÷òî íåîäíîêðàòíî ñóäèìûé Ê. ñîâåðøèë ýòîò ïîäæîã.  ïüÿíîì âèäå îí ïîñêàíäàëèë ñ Ìóíåé-Ëþñåé, â ÿðîñòè çàäóøèë åå ïîÿñíûì ðåìíåì, à ïîòîì, ñ öåëüþ ñêðûòü ïðåñòóïëåíèå, ïîäæåã åå êâàðòèðó. Òàê ïî «ãîðÿ÷èì ñëåäàì» áûëî ðàñêðûòî îäíî èç òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé.

Ðàáîòàÿ â Æîâòíåâîì ÐÎÂÄ, ïðèäÿ îäíàæäû óòðîì íà ñëóæáó, ÿ ïîëó÷èë îò äåæóðíîãî ñîîáùåíèå î òîì, ÷òî â îäíîì èç äîìîâ ïî óëèöå Ãîãîëÿ â êâàðòèðå ïðîèçîøåë ïîæàð, â êîòîðîì ïîãèáëà ãð-êà Øòåéìàí ïî êëè÷êå Ìóíÿ. (Ñîáóòûëüíèêè åùå ëàñêîâî, íå ïî âîçðàñòó, íàçûâàëè åå Ëþñåé.) Êâàðòèðà, â êîòîðîé îíà ïðîæèâàëà, íàõîäèëàñü íà ïåðâîì Квартира, в которой ýòàæå è ÿâëÿëàñü проживала Муня, являлась ïðèòîíîì, ãäå â íî÷íîå è âå÷åðíåå âðåìÿ притоном, где в ночное и ñîáèðàëñÿ âñÿêèé вечернее время собирался ñáðîä: ïüÿíèöû, íàðêîìàíû, áîìæè è всякий сброд: пьяницы, ëèöà, îñâîáîäèâøèåнаркоманы, бомжи и лица, ñÿ èç ìåñò ëèøåíèÿ ñâîáîäû.  ñâÿçè ñ освободившиеся из мест ýòèì êâàðòèðà è åå õîçÿéêà áûëè ïîä лишения свободы. îñîáûì êîíòðîëåì êðàæè áûëî âîçáóæäåííî ìèëèöèè. ß ïî÷òè êàæäûé óãîëîâíîå äåëî. Ìàðèè âå÷åð, à ÷àñòî è â íî÷íîå  îäèí èç âûõîäíûõ Äîí÷åâîé òîãäà áûëî âñåãî âðåìÿ, âìåñòå ñ äðóæèííèêàìè è âíåøòàòíûìè ñî- äíåé, 8 ÿíâàðÿ 1971 ãîäà, 17 ëåò.

Агрессивная свинина

ýòîò õîçÿèí ïðÿìî ó ïîäíîæèÿ ãîðû â áîëüøîì ÷àñòíîì äîìå. Êîãäà ìû âîøëè âî äâîð, òî óâèäåëè, ÷òî äâåðü êóõíè, ðàñïîëîæåííîé ñ ïðàâîé ñòîðîíû, áûëà îòêðûòà, íåñìîòðÿ íà ìîðîç. Èç êóõíè äîíîñèëñÿ çàïàõ âàðåíîãî ìÿñà. Íà ïëèòå â êàçàíå âàðèëàñü ñâèíèíà. Ñ íàìåêîì ÿ ñïðîñèë õîçÿéêó: «×òî, âàðèòå óêðàäåííîãî êàáàíà?» Îíà ïîêðàñíåëà è ñêàçàëà íàì, ÷òî ïî ýòîìó âîïðîñó ðàçáèðàéòåñü ñ õîçÿè-

áàíà, êîòîðîãî ïîõèòèëè?» Èíòóèöèÿ ìîÿ ñðàáîòàëà ïðàâèëüíî. Õîçÿèí, íå ðàñòåðÿâøèñü, ñòàë ðàññêàçûâàòü íàì, ÷òî ýòî äåéñòâèòåëüíî êàáàí, ïðèíàäëåæàâøèé åãî êóìîâüÿì. 7ãî ÿíâàðÿ âå÷åðîì îí ïðèøåë â òîò äâîð, ãäå çàòåì ïîõèòèë êàáàíà, ÿêîáû ïðîâåäàòü êóìîâüåâ. Íå çàñòàâ èõ äîìà, îí óâèäåë áåãàþùåãî ïî äâîðó êàáàíà, êîòîðûé ÿêîáû íàïàë íà íåãî è ïîðâàë åìó áðþêè. Çàùèùàÿñü, îí òîïîðîì óáèë åãî, à ïîòîì íà ñàíêàõ îòâåç â ñâîé äâîð. Âîò òàêóþ ëåãåíäó ðàññêàçàë íàì ýòîò «êóì». Íà âîïðîñ, ïî÷å...он увидел бегающего по ìó îí íå ñîîáùèë îáî âñåì ýòîì êóдвору кабана, который якобы ìîâüÿì, îí ñêàнапал на него и порвал ему çàë, ÷òî íå óñïåë, брюки. Защищаясь, он топором Õîòÿ óæå áûëî îêîëî 12 ÷àñîâ убил его, а потом на санках äíÿ.  íàøåì ïðèотвез в свой двор. ñóòñòâèè îí ïîãðóçèë òóøó êàíîì, îí íàõîäèòñÿ â äàííîå áàíà íà òå æå ñàíêè, íà êîâðåìÿ â ñàðàå. Äåéñòâèòåëü- òîðûõ ïðèâåç åãî â ñâîé íî, ïî äðóãóþ ñòîðîíó äâî- äîì, è îòâåç òóøó îáðàòíî ðà ñòîÿëî íåñêîëüêî ñàðàåâ â äîì ñâîèõ êóìîâüåâ. Óãîïîä îäíîé êðûøåé, îäèí èç ëîâíîå äåëî íå âîçáóæäàíèõ áûë îòêðûò, è â íåì ëîñü, ïîñêîëüêó íå ïîñòóõîçÿèí ðàçäåëûâàë òîïî- ïèëî ïèñüìåííîãî çàÿâëåðîì îïàëåííóþ ïàÿëüíîé íèÿ, è âîïðîñ áûë óðåãóëèëàìïîé òóøó êàáàíà. ðîâàí ìåæäó ó÷àñòíèêàìè ß ñðàçó, áåç âñÿêîãî ìèðíûì ïóòåì. âñòóïëåíèÿ, ñêàçàë åìó: «×òî, ðàçäåëûâàåòå òîãî êàÏðîäîëæåíèå ñëåäóåò

Фото Internet

Èòàê, ïðèåõàâ â ñåëî ðàííèì óòðîì, ìû íàøëè äîì ðîäèòåëåé Äîí÷åâîé è ïîñòó÷àëè â äâåðü. Íàì îòêðûë ìóæ÷èíà, îêàçàâøèéñÿ åå îòöîì. ß ñïðîñèë åãî: «Âàøà äî÷ü äîìà?» Îí çàìÿëñÿ è âçâîëíîâàííî îòâåòèë: «Äà, îíà ïðèåõàëà èç Îäåññû, íî ñ âå÷åðà óåõàëà â äðóãîå ñåëî ê ïîäðóãå». ß ïîíÿë, ÷òî çäåñü ÷òî-òî íå òàê. Ïðè âõîäå â äîì ÿ óâèäåë, ÷òî â ïðèõîæåé, ñ ëåâîé ñòîðîíû, íàõîäèòñÿ âõîä â ïîäâàë, êîòîðûé áûë íà çàìêå, è âîçëå äâåðåé ïîäâàëà, íà ñòóïåíüêå, ëåæèò áåëûé æåíñêèé ñàïîæîê. Ìåëüêíóëà äîãàäêà, ÷òî Äîí÷åâà íàõîäèòñÿ â ïîäâàëå è åå çàêðûëè íà çàìîê ïðè íàøåì ïîÿâëåíèè âî äâîðå. ß ïîïðîñèë îòöà îòêðûòü äâåðü, ÷òî îí è ñäåëàë ñ ÿâíîé íåîõîòîé. Ñïóñòèâøèñü â ïîäâàë, ìåæäó 200 è 300-ëèòðîâûõ áî÷åê ÿ çàìåòèë áåëîêóðóþ äåâè÷üþ ãîëîâó. Êîãäà ÿ ïðèáëèçèëñÿ ê íåé, ìíå ñðàçó ñòàë ÿñåí ìîé ñîí. Äåâóøêà áûëà â îäíîì áåëîì ñàïîæêå, à âòîðîé, â ñïåøêå íå óñïåâ îáóòü, îñòàâèëà ëåæàòü âîçëå äâåðåé ïîäâàëà. Âîëîñû íà åå ãîëîâå áûëè óäèâèòåëüíîãî öâåòà — áåëûå, ñëîâíî ñíåã. Èç åå ðàññêàçà ÿ âûÿñíèë, ÷òî ïîõèùåííûå âåùè îíà ïðîäàëà çíàêîìûì, êîòîðûå æèâóò â ñîñåäíåì ñåëå. Îòïðàâèâøèñü òóäà, ìû èçúÿëè óêðàäåííîå è äîñòàâèëè Äîí÷åâó â ðàéîòäåë ìèëèöèè. Ïî ôàêòó

Фото из семейного архива Владимира КЛЮЧИНСКОГО

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî ñòð.1

Шурик Каменный не убивал Муню Штейман! Любопытное дополнение к воспоминаниям офицера милиции Ключинского Ñåðãåé ÌÈËÎØÅÂÈ× «Ñëîâî» Óâàæàåìûõ ÷èòàòåëåé ïîïðîøó îáðàòèòü îñîáîå âíèìàíèå íà âòîðóþ íîâåëëó âîñïîìèíàíèé áûâøåãî îäåññêîãî ìèëèöèîíåðà.  íåé èäåò ðå÷ü î íàðêî-áîìæåçåêî-àëêîãîëüíîì ïðèòîíå, êîòîðûé ñîäåðæàëà íåêàÿ ãðàæäàíêà Øòåéìàí ïî êëè÷êå Ìóíÿ. Êàê îêàçàëîñü, ýòî íå êòî èíàÿ, êàê ðîäíàÿ òåòÿ íûíåøíåãî ðåäàêòîðà ãàçåòû «Îäåññêèé âåñòíèê» Àëåêñàíäðà Øòåéìàíà, êîòîðûé ìíîãî ëåò òîìó íàçàä, â ñèëó êàêèõ-òî çàãàäî÷íûõ ïðè÷èí, «îòðåêñÿ» îò ñâîåé ôàìèëèè è òåïåðü áîëåå èçâåñòåí êàê Àëåêñàíäð Êàìåííûé.

Äîëãîå âðåìÿ ïî Îäåññå ãóëÿëè óïîðíûå ñëóõè î òîì, ÷òî èìåííî Êàìåííûé-Øòåéìàí è ïîðåøèë ñâîþ òåòåíüêó. ßêîáû äëÿ òîãî, ÷òîáû, çàâëàäåâ åå êâàðòèðîé, ðàñøèðèòü ñâîþ óáîãóþ 18ìåòðîâóþ æèëïëîùàäü. (Âðîäå áû îí ïðîæèâàë ñ òåòåé â îäíîé êîììóíå, òîëüêî â äðóãîé êâàðòèðå.) È äåëî, ìîë, çàìÿëè òîëüêî ïîòîìó, ÷òî Øóðèê (êàê ëàñêîâî, íå ïî âîçðàñòó, íàçûâàþò Øòåéìàíà-Êàìåííîãî äðóçüÿ è çíàêîìûå) â òå ãîäû ñëóæèë â ðÿäàõ îäåññêèõ ïðàâîîõðàíèòåëåé. Ïîçæå åãî âñå-òàêè «ïîïðîñèëè» èç îðãàíîâ ÿêîáû èìåííî èç-çà ýòîé òåìíîé èñòîðèè… Ðàññêàçû, à òî÷íåå, äîìûñëû îá ýòîì èç ðÿäà âîí âûõîäÿ-

ùåì ñîáûòèè èçîáèëîâàëè òàêèìè æóòêèìè è, íà ïåðâûé âçãëÿä, ïðàâäèâûìè ïîäðîáíîñòÿìè, ÷òî ÿ â ñâîå âðåìÿ íà íèõ, êàê ãîâîðÿò â Îäåññå, «êóïèëñÿ». Ïðè÷åì íàñòîëüêî, ÷òî, âñòðåòèâ íà êàêîì-òî ôóðøåòå ãîñïîäèíà Øòåéìàíà-Êàìåííîãî, åäâà íå ñõâàòèë åãî çà ëàöêàíû ïèäæàêà, ÷òîáû, ïðèïîäíÿâ îò ïîëà, çàãëÿíóòü åìó â ãëàçà è ñ ïðèäûõàíèåì êðèêíóòü: «Òû çà÷åì, òàêîé-ñÿêîé, óáèë ñâîþ ðîäíóþ òåòþ ïî êëè÷êå Ìóíÿ?! Êàê ïîñëå ýòîãî òû ìîæåøü òîïòàòü îäåññêóþ çåìëþ ñâîèìè ïðåçðåííûìè êîíå÷íîñòÿìè?!» Ñëàâà áîãó, êîëëåãè óäåðæàëè ìåíÿ â ïîñëåäíèé ìîìåíò…

È âîò, êàê âèäèì, èñòèíà âîñòîðæåñòâîâàëà! Áëàãîäàðÿ âîñïîìèíàíèÿì îôèöåðà ìèëèöèè Êëþ÷èíñêîãî, âñåì îäåññèòàì ñòàëî îêîí÷àòåëüíî è áåñïîâîðîòíî ÿñíî, ÷òî áåäíóþ Ìóíþ-Ëþñþ Øòåéìàí óáèë-òàêè íåêèé êîâàðíûé ðåöèäèâèñò Ê. À Øóðèê Êàìåííûé-Øòåéìàí íèêîãäà íå èìåë è íå èìååò íè ìàëåéøåãî îòíîøåíèÿ ê åå ãèáåëè. Õîòÿ Ìóíèíó 30-ìåòðîâóþ êîìíàòêó, ïî ñëóõàì, îí âñåòàêè ê ðóêàì ïðèáðàë. Íî, âîïåðâûõ, íà ñîâåðøåííî çàêîííûõ îñíîâàíèÿõ. À, âî-âòîðûõ, ýòî, êîíå÷íî æå, ïðîñòîå ñîâïàäåíèå. Íó, à èç äîáëåñòíîé ñîâåòñêîé ìèëèöèè ïàí

Øòåéìàí-Êàìåííûé «ïîòåðÿëñÿ» ñîâñåì ïî äðóãîé ïðè÷èíå. Êàêîé èìåííî è êàêóþ ðîëü â äàííîì ñîáûòèè ñûãðàë Ñóä ÷åñòè îôèöåðîâ ñîâåòñêîé ìèëèöèè — îá ýòîì ìû ïîãîâîðèì ÷óòü ïîçæå. ×òî æå êàñàåòñÿ òîãî ïðèñêîðáíîãî îáñòîÿòåëüñòâà, ÷òî ðîäíàÿ òåòÿ òàêîãî óâàæàåìîãî è èçâåñòíîãî â Îäåññå ãðàæäàíèíà, êàê Àëåêñàíäð Êàìåííûé-Øòåéìàí, áûëà àëêîãîëè÷êîé è ñîäåðæàòåëüíèöåé ïðèòîíà — òî ýòî âîîáùå íå ïðåäìåò äëÿ îáñóæäåíèÿ. Âåäü íèêòî èç íàñ íå îáÿçàí îòâå÷àòü — íè ìîðàëüíî, íè òåì áîëåå ôèçè÷åñêè — çà ïðåãðåøåíèÿ ñâîèõ áëèçêèõ. Íå ïðàâäà ëè, Àëåêñàíäð Ýäóàðäîâè÷?..


6

Á Å Ñ Ï Ë ÀÒ Í Àß

ðåêëàìà

íà

ñ à é òå

ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìû â ãàçåòå!

Ïîëèòîëîã: Þùåíêî ìîæåò çàêðûòü òåëåêàíàë «ÀÒ», òàê êàê èìååò áåçãðàíè÷íîå âëèÿíèå íà ÑÌÈ Äèðåêòîð Êèåâñêîãî èíñòèòóòà ïðîáëåì óïðàâëåíèÿ èìåíè Ãîðøåíèíà Êîíñòàíòèí Áîíäàðåíêî â õîäå âñòðå÷è ñ îäåññêèìè æóðíàëèñòàìè 28 àâãóñòà 2009 ãîäà ïðîêîììåíòèðîâàë èíôîðìàöèþ î ðåøåíèè Âèêòîðà Þùåíêî çàêðûòü îïïîçèöèîííûé ê âëàñòè òåëåêàíàë «ÀÒ».

Ê. Áîíäàðåíêî: «Ó Âèêòîðà Þùåíêî åñòü äâà èíñòðóìåíòà âëèÿíèÿ íà ÑÌÈ. Ïåðâûé – ýòî Íàöèîíàëüíûé ñîâåò ïî òåëåâèäåíüþ è ðàäèîâåùàíèþ. Îíè ìîãóò çàáðàòü ëèöåíçèþ èëè çàÿâèòü î íàðóøåíèè çàêîíîäàòåëüñòâà. Âòîðîé — ýòî Êîìèññèÿ ïî îáùåñòâåííîé ìîðàëè. Îíè ìîãóò çàÿâèòü î íàëè÷èè â êîíòåíòå ïîðíîãðàôèè èëè íàðóøåíèè îáùåñòâåííîé ìîðàëè. Ïðè÷åì ÷åòêèõ êðèòåðèåâ îïðåäåëåíèÿ ïîðíîãðàôèè äî ñèõ ïîð íåò». Ýêñïåðò ïîä÷åðêíóë, ÷òî áëàãîäàðÿ ýòèì äâóì èíñòðóìåíòàì Þùåíêî ìîæåò áåçãðàíè÷íî âîçäåéñòâîâàòü íà ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè. Êðîìå òîãî, èñõîäÿ èç âûøåñêàçàííîãî, Êîíñòàíòèí Áîíäàðåíêî ñäåëàë âûâîä, ÷òî íå óäèâèòñÿ, åñëè òåëåêàíàë «ÀÒ» çàêðîþò. www.revisor.od.ua 28 àâãóñòà, 18:32

«ÑËÎÂλ

ÍÀØÅ ÂÐÅÌß

WWW.SLOVO.ODESSA.UA

¹ 34 (850)

4.09.2009

´АТВª: расправа таки готовится?! Ñåðãåé ÌÈËÎØÅÂÈ× «Ñëîâî»

Ïîñëåäíþþ íåäåëþ ìíå ðåãóëÿðíî çâîíÿò ìîè êîëëåãè — îäåññêèå æóðíàëèñòû ñ äîñòàòî÷íî îäíîîáðàçíîé ïðîñüáîé — äàòü òå èëè èíûå êîììåíòàðèè ê ìîåìó ìàòåðèàëó «Êòî è êîãäà çàêðîåò «ÀÒ»?». Ïîíà÷àëó äàííûé ôàêò ìåíÿ âåñüìà îçàäà÷èë, òàê êàê ïóáëèêàöèÿ, î êîòîðîé èäåò ðå÷ü, óâèäåëà ñâåò åùå ïîëìåñÿöà íàçàä. È, ê ìîåìó óäèâëåíèþ, ïðîøëà ïðàêòè÷åñêè íåçàìå÷åííîé ìåñòíûìè è ðåñïóáëèêàíñêèìè ÑÌÈ, õîòÿ ïîäíèìàëà î÷åíü âàæíûé äëÿ ãðàæäàí Îäåññû âîïðîñ. Ëèøü Ãðèãîðèé Âèòàëüåâè÷ Êâàñíþê âñêîëüçü ðàññêàçàë î íåé â ñâîåé ïðîãðàììå, óïîìÿíóâ, ïðàâäà, èñêëþ÷èòåëüíî òå ôðàãìåíòû ñòàòüè, ãäå ÿ ïåë äèôèðàìáû «ÀÒ». Äà ïå÷àòíûé îðãàí Îäåññêîãî ãîðñîâåòà ðàçðàçèëñÿ ÷óäîâèùíûì, îñêîðáèòåëüíûì ïàñêâèëåì â ìîé àäðåñ, â êîòîðîì åäâà ëè íå â ïðÿìîì ñìûñëå ñìåøàë ìåíÿ ñ ãðÿçüþ. Êñòàòè, ïîäîáíàÿ âèçãëèâàÿ èñòåðèêà îôèöèàëüíîãî ïå÷àòíîãî îðãàíà îäåññêèõ ãîðîäñêèõ âëàñòåé ëè÷íî äëÿ ìåíÿ ñòàëà ëèøíèì äîêàçàòåëüñòâîì òîãî, ÷òî èçëîæåííûå ìíîþ â ñòàòüå êîíôèäåíöèàëüíûå ñâåäåíèÿ î âîçìîæíîì çàêðûòèè òåëåêàíàëà «ÀÒ» èìåþò-òàêè âïîëíå ðåàëüíóþ îñíîâó. È, êòî çíàåò, âîçìîæíî, èìåííî âûøåíàçâàííàÿ ïóáëèêàöèÿ â «Ñëîâå» ñîðâàëà ëèáî âíåñëà êîððåêòèâû â ÷üè-òî êîâàðíûå ïëàíû. È, âîç-

ìîæíî, ïðîäëèëà íà êàêîå-òî âðåìÿ «æèçíü» ïîïóëÿðíîìó îäåññêîìó îïïîçèöèîííîìó òåëåêàíàëó. Îäíàêî ïðîäîëæó íà÷àòóþ òåìó. Îçíàêîìèâøèñü â Èíòåðíåòå ñ ïîñëåäíèìè îäåññêèìè íîâîñòÿìè, ÿ ïîíÿë — ÷òî èìåííî çàñòàâèëî ìîèõ êîëëåã âåðíóòüñÿ ê âûøåíàçâàííîé ïóáëèêàöèè «Ñëîâà». Äàííîå îáñòîÿòåëüñòâî, ïîæàëóé, ëó÷øå âñåãî ñôîðìóëèðîâàë ïîëèòè÷åñêèé îáîçðåâàòåëü âñå òîãî æå «ÀÒ» Àëåêñàíäð Ôèëèïïîâ â ïðîãðàììå «Àêòóàëüíûé ðàçãîâîð» îò 28 àâãóñòà. Öèòèðóþ ïî ñàéòó «ÀÒ»: «Èç ñîâåðøåííî ðàçíûõ (!) èñòî÷íèêîâ ïîñòóïàåò èíôîðìàöèÿ î òîì, ÷òî â áëèæàéøèå äíè ïðîòèâ òåëåêîìïàíèè «ÀÒ» áóäåò ïðåäïðèíÿò ðÿä ðåïðåññèâíûõ àêöèé. Âëàñòü ãîòîâà ïîéòè íà ëþáûå äåéñòâèÿ, ÷òîáû ïðåêðàòèòü âåùàíèå «ÀÒ». (Êîíåö öèòàòû.) Ïðàêòè÷åñêè îá ýòîì æå èäåò ðå÷ü â ïåðåïå÷àòàííîé íàìè (ñì. ñëåâà) çàìåòêå, îïóáëèêîâàííîé íà ñàéòå «Ðåâèçîð». Îáðàòèòå âíèìàíèå íà ôîðìóëèðîâêó âîïðîñà ãîñïîäèíó Áîíäàðåíêî, êîòîðîãî ïîïðîñèëè ïðîêîììåíòèðîâàòü «èíôîðìàöèþ î ðåøåíèè Âèêòîðà Þùåíêî çàêðûòü îïïîçèöèîííûé ê âëàñòè òåëåêàíàë «ÀÒ». Òî åñòü ôàêòè÷åñêè ðå÷ü çäåñü èäåò î êîíêðåòíî ñâåðøèâøåìñÿ ôàêòå (ðåøåíèè Þùåíêî) áåç âñÿêèõ îãîâîðîê òèïà «âîçìîæíîì ðåøåíèè», «ÿêîáû», «ïî ñëóõàì» è òàê äàëåå. Íó, à õèòðîóìíî-âèðòóîçíûé îòâåò ÷ðåçâû÷àéíî èíôîðìèðî-

âàííîãî è îñòîðîæíîãî äèðåêòîðà Êèåâñêîãî èíñòèòóòà ïðîáëåì óïðàâëåíèÿ èìåíè Ãîðøåíèíà, êîòîðûé íå ñêàçàë ïðÿìî «ó ìåíÿ òàêîé èíôîðìàöèè íåò», íî îäíîâðåìåííî âåñüìà îòêðîâåííî íàìåêíóë íà ÿâíî èçâåñòíûå åìó ñïîñîáû ãðÿäóùåé ðàñïðàâû ñ «ÀÒ» ÿâëÿåòñÿ äîïîëíèòåëüíûì òîìó ïîäòâåðæäåíèåì.  îáùåì, äóìàþ, ÷òî òåïåðü íèêòî — äàæå ñàìûé íåäàëåêèé è áåçìîçãëûé ÷åëîâåê — íå ïîñìååò óòâåðæäàòü, ÷òî îïóáëèêîâàííóþ â «»Ñëîâå» èíôîðìàöèþ î êîâàðíîì ïëàíå âëàñòåé èçáàâèòüñÿ îò îïïîçèöèîííîãî òåëåêàíàëà «ÀÒ» åå àâòîð Ìèëîøåâè÷ ÿêîáû âûäóìàë ëèáî íàïèñàë â ïðîâîêàöèîííûõ öåëÿõ. Äà, âîçìîæíî, ïîïàâøèé ìíå â ðóêè ñöåíàðèé äàííîãî ïëàíà â êàêèõ-òî ìîìåíòàõ (â ÷àñòíîñòè, ñðîêàõ, ñïîñîáàõ èñïîëíåíèÿ è ò.ä.) ìîæåò íå ñîâïàñòü ñ äåéñòâèòåëüíîñòüþ. Íî ýòî ñîâåðøåííî íåóäèâèòåëüíî, âåäü íèêàêèõ îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ íà ýòîò ñ÷åò íå ñóùåñòâóåò è íå ìîæåò ñóùåñòâîâàòü. À êðóã ïîñâÿùåííûõ â «ïðîöåññ» óäàëåíèÿ «ÀÒ» èç èíôîðìïðîñòðàíñòâà Îäåññû ÷ðåçâû÷àéíî óçîê. Õîòÿ, â ãëàâíîì, ÿ, êàê âèäèòå, íå îøèáñÿ. Ê áîëüøîìó ìîåìó ñîæàëåíèþ… ×òî æå êàñàåòñÿ óâàæàåìîãî ìíîþ ðóêîâîäñòâà òåëåêàíàëà «ÀÒ», òî åìó ÿ õî÷ó íàïîìíèòü îäèí ïå÷àëüíûé èñòîðè÷åñêèé ôàêò. Êàê èçâåñòíî, òðàãåäèÿ ðàçãðîìíîãî äëÿ ÑÑÑÐ íà÷àëà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû âî ìíîãîì áûëà îïðåäåëåíà

Два взгляда на предстоящие выборы

îøèáêîé òîãäàøíèõ ïðàâèòåëåé ýòîé äåðæàâû. Íå ïîâåðèâøèõ ñîîáùåíèÿì ðàçâåä÷èêîâ è ïåðåáåæ÷èêîâ, ïðåäóïðåæäàâøèõ î ãðÿäóùåì íàïàäåíèè Ãåðìàíèè çà íåäåëè è äàæå ìåñÿöû äî êîâàðíîãî âòîðæåíèÿ ïîñëåäíåé. (Äóìàþ, âû ìåíÿ ïîíÿëè.) ß äîãàäûâàþñü î ïðè÷èíàõ âàøåãî íûíåøíåãî îòíîñèòåëüíîãî ñïîêîéñòâèÿ, ïî êðàéíåé ìåðå, âíåøíåãî. Íî, åñëè ñ âàøèì çàìå÷àòåëüíûì òåëåêàíàëîì, íå äàé Áîã, ñëó÷èòñÿ ÷òî-ëèáî íåõîðîøåå, òî ýòî ïðîèçîéäåò, â òîì ÷èñëå è ïîòîìó, ÷òî âû íåíàäëåæàùèì îáðàçîì, ñêàæåì òàê, îòíåñëèñü ê îäíîìó èç ãëàâíûõ çàêîíîâ ÷åëîâå÷åñêèõ îòíîøåíèé â îáùåñòâå ñïëîøíîãî áåñïðåäåëà — «ÍÅ ÂÅÐÜ, íå áîéñÿ, ÍÅ ÏÐÎÑÈ!». Îäèí èç îäåññêèõ æóðíàëèñòîâ, ñ êîòîðûì ÿ îáùàëñÿ íà äíÿõ, ñîîáùèë ìíå, ÷òî ïî èìåþùåéñÿ ó íåãî íåîôèöèàëüíîé èíôîðìàöèè, «ðàñïðàâà» íàä òåëåêàíàëîì «ÀÒ» îòëîæåíà â ñâÿçè ñ âèçèòîì â Îäåññó Âèêòîðà Þùåíêî, ïðèóðî÷åííûì êî Äíþ ãîðîäà. (Òåì áîëåå, ÷òî, ïî ñëóõàì, Ïðåçèäåíò âñåòàêè ïðèâåçåò «â ïîäàðîê» Ýäóàðäó Ãóðâèöó çâàíèå Ãåðîÿ Óêðàèíû.) Äåñêàòü, êàê áû âîçìóùåííûå îäåññèòû íå èñïîðòèëè âûñîêîìó ãîñòþ ïðàçäíèê. ×òî æ, êàê ãîâîðèòñÿ, ïîæèâåìóâèäèì. (Íàïîìíþ, ÷òî äàííûé íîìåð ãàçåòû «Ñëîâî» áûë ïîäïèñàí â ïå÷àòü äíåì, 2 ñåíòÿáðÿ.)

Ðost Scriptum

Дороги безопасней не становятся Âèêòîð ÑÒÐÀÍÍÈÊ «Ñëîâî»

Âèêòîð ÂÅÏÐÈÊ «Ñëîâî»

Фото автора

×åì áëèæå äåíü âûáîðîâ Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû, òåì ÿð÷å, ÿ áû äàæå ñêàçàë, íàçîéëèâåå â ãëàçà áðîñàåòñÿ ïðåäâûáîðíàÿ íàãëÿäíàÿ àãèòàöèÿ. È õîòÿ Âåðõîâíàÿ Ðàäà Óêðàèíû îáîçíà÷èëà âðåìÿ ðåêëàìû òðåìÿ ìåñÿöàìè, òî áèøü îôèöèàëüíî îíà ìîæåò ñòàðòîâàòü 17 îêòÿáðÿ, ïàðòèè, áëîêè è ñàìè, åùå íåçàðåãèñòðèðîâàííûå Öåíòðèçáèðêîìîì êàíäèäàòû âîâñþ íàâÿçûâàþò èçáèðàòåëÿì ñâîè ïîëèòè÷åñêèå ïðîãðàììû. Âûéäåøü íà óëèöó è â ãëàçàõ ïåñòðèò îò áèëáîðäîâ, ïëàêàòîâ, ãîðèçîíòàëüíûõ ðàñòÿæåê.

×åãî òîëüêî íè ïðåäëàãàåòñÿ ðÿäîâîìó èçáèðàòåëþ: ñ êîððóïöèåé ïîêîí÷àò, ëàä è ïîðÿäîê íàâåäóò â ñòðàíå, ñïàñóò ñòðàíó îò êðàõà, à â áóäóùåì íàñ æäåò ðàéñêàÿ æèçíü... Ìíîãîìèëëèîííûå ïîòîêè äåíåæíûõ ñðåäñòâ íàïðàâëåíû íà «îáðàáîòêó» îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ. À òåì âðåìåíåì ïîëîâèíà, åñëè íå áîëüøå, ñîöèàëüíûõ ñòàòåé Ãîñáþäæåòà íå âûïîëíÿåòñÿ.

Òåì íå ìåíåå íàðîä òîæå íå îñòàåòñÿ â ñòîðîíå îò ïðåäâûáîðíîé êàìïàíèè. Ñâîè ìûñëè è âçãëÿäû îí âîâñþ âûñêàçûâàåò, ãëàâíûì îáðàçîì, íà çàáîðàõ, ñòåíàõ æèëûõ äîìîâ, ñòîëáàõ… Åãî íåçàòåéëèâûå ëîçóíãè è ïðèçûâû ñ ïîëèòè÷åñêîé îêðàñêîé âûðàæàþò áîëåå êîíêðåòíî ñóòü ïðîèñõîäÿùèõ â ñòðàíå ñîáûòèé è íàìåðåíèé ïîëèòèêàíîâ.

В предыдущем номере нашей га( зеты мы сообщали о том, что дороги нашей области напоминают поле боя: на них гибнут люди, получают травмы различной степени тяжести. Очередная сводка ГАИ за 30 августа ничего уте( шительного не принесла. Больше того, она свидетельствует о том, что коли( чество дорожно(транспортных проис( шествий растет. Мы в очередной раз констатируем случаи недисциплиниро( ванности водителей, нарушающих пра( вила дорожного движения, злоупотреб( ления ими алкогольными напитками, нарушения скоростного режима. Скорей всего жертвой подобного нарушения стала двадцатилетняя пас( сажирка «шевроле», двигавшегося по автодороге Измаил(Килия(Вилково. На 16(м километре этой трассы на дорогу неожиданно выбежала собака, води( тель «шевроле», чтобы избежать столк( новения с ней, взял резко вправо и очутился в кювете, где автомобиль вре( зался в придорожное дерево. Удар был такой силы, что пассажирка сконча( лась на месте, а сам водитель с пере( ломом костей таза и ушибом грудной клетки оказался на больничной койке. Подобной участи не удалось избежать в этот день еще двадцати пяти участ( никам дорожного движения. Так, на 23(м километре в направ( лении села Белолесье двигался авто( мобиль ВАЗ(121013, водитель которо( го попытался уподобиться «шумахе( ру», но без учета дорожной обстанов( ки в результате перевернулся на своем автомобиле. В итоге все три человека, находившиеся в салоне машины, в том числе и двухлетняя девочка, получили телесные повреждения. Подводя итоги работы только за один день, сотрудники ГАИ насчитали свыше восьмисот грубых нарушений правил дорожного движения на доро( гах области. Среди них 66 — управле( ние автотранспортом в состоянии ал( когольного опьянения и 260 случаев превышения скорости. Не хотят соблю( дать правила пересечения проезжей части дороги и пешеходы. По их вине произошло несколько ДТП.


«ÑËÎÂλ ¹ 34 (850)

ÀÊÀÄÅÌÈß

4.09.2009

Á Å Ñ Ï Ë ÀÒ Í Àß

ðåêëàìà

íà

ñ à é òå

WWW.SLOVO.ODESSA.UA ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìû â ãàçåòå!

11

Состоялось посвящение в студенты Ñ ýòèì çíàìåíàòåëüíûì ñîáûòèåì ïåðâîêóðñíèêîâ àêàäåìèè, à òàêæå ìåæäóíàðîäíîãî ãóìàíèòàðíîãî óíèâåðñèòåòà è êîëëåäæåé òåïëî ïîçäðàâèë ïðåçèäåíò àêàäåìèè, äåïóòàò Âåðõîâíîé Ðàäû Óêðàèíû, ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Âåðõîâíîé Ðàäû ïî âîïðîñàì ïðàâîñóäèÿ, àêàäåìèê Ñåðãåé ÊÈÂÀËÎÂ. Îí ïîæåëàë ïåðâîêóðñíèêàì óñïåõîâ â ó÷åáå è âðó÷èë ñèìâîëè÷åñêèé ñòóäåí÷åñêèé áèëåò. Íà òîðæåñòâàõ ïî ñëó÷àþ Äíÿ çíàíèé ïðèñóòñòâîâàëè âûñîêîïîñòàâëåííûå ãîñòè: ìèíèñòð þñòèöèè Óêðàèíû Íèêîëàé ÎÍÈÙÓÊ, ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû ÑÁÓ Âàëåðèé ÕÎÐÎØÊÎÂÑÊÈÉ, ïðåäñåäàòåëü Îäåññêîé îáëãîñàäìèíèñòðàöèè Íèêîëàé ÑÅÐÄÞÊ, ïðåäñåäàòåëü Âûñøåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ñóäà Óêðàèíû Àëåêñàíäð ÏÀÑÅÍÞÊ, ïðîêóðîð îáëàñòè Âàñèëèé ÏÐÈÑßÆÍÞÊ è äðóãèå.  äîáðûé ïóòü, íîâûé îòðÿä ñòóäåíòîâ ÎÍÞÀ.

Фото Вячеслава ТЕНЯКОВА

Äåíü çíàíèé — îäíî èç ñàìûõ çíàìåíàòåëüíûõ ñîáûòèé äëÿ âñåãî êîëëåêòèâà Îäåññêîé íàöèîíàëüíîé þðèäè÷åñêîé àêàäåìèè. Íî íàèáîëåå òîðæåñòâåííûé ýòîò äåíü äëÿ òåõ, êîãî ñåãîäíÿ ïîñâÿùàþò â ñòóäåíòû. Âîò îíè âûñòðîèëèñü íà ñòàäèîíå, â÷åðàøíèå àáèòóðèåíòû, êîòîðûå ñ ñåãîäíÿøíåãî äíÿ ñòàëè ïîëíîïðàâíûìè ñòóäåíòàìè îäíîãî èç ñàìûõ ïðåñòèæíûõ âóçîâ ñòðàíû.

Приве т! Приветт, сстт у дент дент,, приве привет! Ну ак твои де ла? Ну,, ккак дела? Ты рад, чт о пос что постт упил В сей вуз на обучение? Уж осень на дворе... Пора, мой др уг уг,, пора... друг Фемида шлет нам всем Свое благословение! Àíòîí ÃÀÐÊÓØÀ, ñòóäåíò I êóðñà ôàêóëüòåòà ãðàæäàíñêîé è õîçÿéñòâåííîé þñòèöèè ÎÍÞÀ

Подготовил Александр СОЛДАТСКИЙ ´Словоª


12

Á Å Ñ Ï Ë ÀÒ Í Àß

ðåêëàìà

íà

ñ à é òå

«ÑËÎÂλ

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

WWW.SLOVO.ODESSA.UA ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìû â ãàçåòå!

¹ 34 (850)

4.09.2009

Капсула с героической землей Одессы ó в Мурманске òèâøèåñÿ â Ìóðìàíñêå ïîñëàííèêè, äîñòàâèâøèå çåìëþ èç ðàçíûõ ãîðîäîâ Íàøà ãàçåòà ñîîáùàëà, ÑÍÃ, ìîãëè ëèøíèé ðàç ÷òî â òîðæåñòâåííîé óáåäèòüñÿ: ïàìÿòü î ïðîîáñòàíîâêå ñ Àëëåè øëîì íåçûáëåìà, îíà íà Ñëàâû â ïàðêå Øåâ÷åíêî âñåõ îäíà, ðàâíî êàê åùå êàïñóëà ñ çåìëåé ãîðîäà- ðàç óäîñòîâåðèòüñÿ â áðàòãåðîÿ Îäåññû áûëà ñòâå íàðîäîâ, ïîáåäèâøèõ îòïðàâëåíà â Ìóðìàíñê. ôàøèçì. — Ìû ïåðåäàëè êàïñóÀÊ ÑÎÎÁÙÈË Âëà- ëó ñ îäåññêîé çåìëåé è ïîäèìèð Áåëîóñþê, ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ-ïîäâîäíèêîâ, âåòåðàíîâ ôëîòà è âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû èìåíè Í.À.Ëóíèíà, êîòîðàÿ è ÿâèëàñü îðãàíèçàòîðîì àâòîïðîáåãà «Ïîáåäèëè ôàøèçì âìåñòå-2009», îäåññêàÿ çåìëÿ óæå äîñòàâëåíà â òàêîé äàëåêèé è â òî æå âðåìÿ òàêîé áëèçêèé íàì Ìóðìàíñê. Î êàêîé äàëè, ñîáñòâåííî, ìîæåò èäòè ðå÷ü â äàííîì êîíòåêñòå, åñëè â ñàìîì íàçâàíèè àêöèè çàëîæåíà ãóìàííàÿ èäåÿ â ïàìÿòü î ïîáåæäåííîì îáùèìè óñèëèÿìè ôàøèçìå? Êàê ðàññêàçûâàþò ïðèáûâøèå íåäàâíî â Îäåññó ïðåäñåäàòåëü Âñåóêðàèíñêîé àññîöèàöèè âåòåðàíîâïîäâîäíèêîâ Àëåêñàíäð Êóçüìèí, åãî çàìåñòèòåëü Âëàäèìèð Ïàïåæóê è íà÷àëüíèê øòàáà àâòîïðîáåãà Âàäèì Íàâðîöêèé, âñòðå- Владимир БЕЛОУСЮК

Капсула с землей Кольского полуострова

Îäåññêàÿ çåìëÿ âìåñòå ñ çåìëåé èç Êèåâà è äðóãèõ ãîПосланники, доставившие землю ðîäîâ áûëà äîñòàâëåíà è ïåмогли лишний раз убедиться: ðåäàíà äëÿ çàпамять о прошлом незыблема, õîðîíåíèÿ â она на всех одна, равно как еще ñêîðáíî-ãåðîè÷åñêîì ìåñòå — раз удостовериться в братстве ìåìîðèàëå «Äîëèíà Ñëàâû». народов, победивших фашизм. — Âîò òàê ñëàíèå ìýðà Îäåññû ìýðó çåìëÿ ñ ñåäûõ áåðåãîâ Äíåïãîðîäà Ìóðìàíñêà, — ãîâî- ðà, áåðåãîâ ×åðíîãî ìîðÿ ðèò Âàäèì Íàâðîöêèé. — áûëà äîñòàâëåíà ê ñóðîâûì È ìîãó çàâåðèòü, ÷òî óêðà- áåðåãàì Áàðåíöåâà ìîðÿ, èíöåâ â Ðîññèè ñ÷èòàþò ÷òî ñòàëî ñâîåîáðàçíûì áðàòüÿìè. Ìû íå ïðîñòî ìîñòîì äðóæáû, — ãîâîðèò ñëûøàëè è âèäåëè ýòî, ìû Âëàäèìèð Ïàïåæóê. — À îùóùàëè òåïëîòó ïî îòíî- öåëü ó íàñ áûëà îäíà: åùå øåíèþ ê óêðàèíöàì íà áîëåå óêðåïèòü óçû äðóæêàæäîì øàãó. Âñþ äîðîãó áû ìåæäó íàøèìè íàðîäàìàøèíû ñ óêðàèíñêèì ôëà- ìè — â íàçèäàíèå ïîëèòèãîì ðîññèÿíå ïðèâåòñòâîâà- êàì, ÷àñòî ïðåäïðèíèìàþëè îâàöèÿìè. ùèì øàãè íà ðàçúåäèíåíèå.

Почему я не буду голосовать за Тигипко Ñåðãåé ÌÈËÎØÅÂÈ× «Ñëîâî» Êîãäà íà ïîëèòè÷åñêîì íåáîñêëîíå Óêðàèíû íå òàê äàâíî âíîâü âçîøëà çâåçäà Ñåðãåÿ Òèãèïêî, ÿ, ÷åñòíî ãîâîðÿ, î÷åíü îáðàäîâàëñÿ. «Íó, íàêîíåö-òî, ïîÿâèëñÿ ðåàëüíûé êàíäèäàò â Ïðåçèäåíòû Óêðàèíû! — ïîäóìàëîñü ìíå. — Ìîëîäîé, ãðàìîòíûé áàíêèð è ïîëèòèê, íå çàïÿòíàâøèé ñåáÿ òåìíûì ïðîøëûì, ëæèâûì íàñòîÿùèì, à ãëàâíîå — âñÿêèìè íàöèîíàëèñòè÷åñêèìè øòó÷êàìè. Íåïðåìåííî áóäó ãîëîñîâàòü çà íåãî, à òàêæå àãèòèðîâàòü äðóãèõ ëåêàíàëå «Ðåïîðòåð»), íà ñäåëàòü òî æå ñàìîå íà áëèæàéøèõ ïðåçèäåíòñêèõ êîòîðóþ ïàí Òèãèïêî áûë ïðèãëàøåí â êà÷åñòâå ïîâûáîðàõ…»

Óâû, ðàçî÷àðîâàíèå íàñòóïèëî î÷åíü áûñòðî. À èìåííî — ïîñëå íåäàâíåé ïåðåäà÷è «Ãîðäèåâ óçåë» (ÿ ñìîòðåë åå â ïîâòîðå íà òå-

÷åòíîãî ãîñòÿ. Åãî îòâåò íà ïðîñòîé è îäíîâðåìåííî êðàéíå âàæíûé äëÿ áîëüøèíñòâà îäåññèòîâ âîïðîñ âåäóùåãî «Ïî÷åìó âû ïðîòèâ ðóññêîãî ÿçûêà â êà÷å-

Навчально7консультаційний центр у м. Чернівці Одеської національної юридичної академії оголошує конкурс на заміщення посад: ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНО7ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ: вища освіта, наявність нау( кового ступеня, вченого звання, науково(педагогічного ста( жу не менш 10 років. ТЕРМІН ПОДАЧІ ЗАЯВ не пізніше місяця з дня опубліку( вання. За умовами проведення конкурсу на заміщення вище( зазначеної посади звертатися за адресою: м. Одеса, вул. Піонерська, 9, каб. 18. Телефони для довідок: 34(92(40, 719(87(72; м. Чернівці, вул. Барбюса, 6.

ñòâå âòîðîãî ãîñóäàðñòâåííîãî?» ëè÷íî ìåíÿ ïðîñòî øîêèðîâàë. «Ïîòîìó ÷òî Çàïàä Óêðàèíû ïðîòèâ ýòîãî! Âàì ÷òî, íóæíû ïðîáëåìû ñ Çàïàäîì (Óêðàèíû — Ñ.Ì.)?». ×òî æå ýòî ïîëó÷àåòñÿ, óâàæàåìûé Ñåðãåé Ëåîíèäîâè÷? Ðàäè ñîâåðøåííî áåçîñíîâàòåëüíûõ êàïðèçîâ êàêèõ-òî òàì ãàëèöêèõ íàöèîíàëèñòîâ è øîâèíèñòîâ, íå æåëàþùèõ, âèäèòå ëè, ïðèçíàòü î÷åâèäíûé ôàêò òîãî, ÷òî íà ðóññêîì ÿçûêå ãîâîðèò, êàê ìèíèìóì, ïîëîâèíà æèòåëåé Óêðàèíû, âû ãîòîâû ïîæåðòâîâàòü èíòåðåñàìè ïîñëåäíèõ? Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî «ïðîáëåìû» ñ þãî-âîñòîêîì ñòðàíû, ãäå íà ðóññêîì ÿçûêå îáùàåòñÿ íå ìåíåå 70-80% ãðàæäàí, âàñ, ïàí Òèãèïêî, âîëíóþò ãîðàçäî â ìåíüøåé ñòåïåíè, ÷åì «ïðîáëåìû» ñ Çàïàäîì? Òî åñòü ãîâîðÿ èíà÷å, íà íàøè ïðîáëåìû âàì, îáðàçíî âûðàæàÿñü, íà÷èõàòü? Âïðî÷åì, ìîæåò

áûòü, ìîëîäîé êàíäèäàò â ïðåçèäåíòû ëóêàâèò â ýòîì âîïðîñå, ÷òîáû «íå äðàçíèòü ãóñåé» íà Çàïàäå è, òàêèì îáðàçîì, íàáðàòü òàì ïîáîëüøå ãîëîñîâ? Íî íåèñêðåííèé, ëæèâûé êàíäèäàò, êîòîðûé îáåùàåò îäíî, à ïîñëå èçáðàíèÿ äåëàåò èíîå — ýòî åùå õóæå! Ýòîãî ìû óæå ñïîëíà «íàåëèñü» ïðè íûíåøíåì Ïðåçèäåíòå… Êîðî÷å ãîâîðÿ, ëè÷íî ìíå ðàñõîòåëîñü ãîëîñîâàòü çà ïàíà Òèãèïêî. Áîëåå òîãî — ïîñëå âûøåîïèñàííîãî ýïèçîäà ó ìåíÿ âîçíèêëî ïîäîçðåíèå, ÷òî ñëóõè î òîì, ÷òî Ñåðãåé Òèãèïêî ÿâëÿåòñÿ òàê íàçûâàåìûì «òåõíè÷åñêèì êàíäèäàòîì» Þëèè Òèìîøåíêî, âîâñå íå áåñïî÷âåííû. Òåì áîëåå, ÷òî íà ýòîò ïðÿìî è îòêðîâåííî çàäàííûé åìó â òîì æå «Ãîðäèåâîì óçëå» âîïðîñ Ñåðãåé Ëåîíèäîâè÷ îòâåòèë êðàéíå íåâðàçóìèòåëüíî è óêëîí÷èâî.

Криворізький навчальний центр Одеської національної юридичної академії оголошує конкурс на заміщення посад: ♦ ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ ГУМАНІТАРНИХ ТА СОЦІАЛЬНО7ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН; ♦ ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ: вища освіта, наявність на( укового ступеня, вченого звання, науково(педагогічного ста( жу не менш 10 років. ТЕРМІН ПОДАЧІ ЗАЯВ не пізніше місяця з дня опублі( кування. За умовами проведення конкурсу на заміщення вищезазначених посад звертатися за адресою: м. Одеса, вул. Піонерська, 9, каб. 18. Телефони для довідок: 34(92(40, 719(87(72; м. Кривий Ріг, пр(т Миру, 22.

À â Óêðàèíó â îòâåò áûëè ïåðåäàíû òðè êàïñóëû ñ çåìëåé èç ïÿòè òî÷åê Êîëüñêîãî ïîëóîñòðîâà, êîòîðûå íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàíû ñ òîé ñòðàøíîé âîéíîé. Ðèòóàë íàïîëíåíèÿ êàïñóë áûë îñîáî òðîãàòåëüíûì: îíà çàñûïàëàñü â íèõ äåòüìè — èç ðæàâûõ êàñîê âðåìåí Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, îáíàðóæåííûõ â Äîëèíå Ñëàâû. Îäíà èç ýòèõ òðåõ êàïñóë ïðèáûëà è â Îäåññó. Ãîñòè èç Êèåâà ïåðåäàëè åå Âëàäèìèðó Áåëîóñþêó, êîòîðûé â äàëüíåéøåì ïåðåäàñò åå ãîðîäñêèì âëàñòÿì. Êàïñóëà áóäåò ëèáî çàõîðîíåíà, ëèáî íàéäåò äîñòîéíîå ìåñòî ñðåäè ìóçåéíûõ ýêñïîíàòîâ, ïîñâÿùåííûõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.

Âûåçæàÿ íà ïðèðîäó, áóäüòå áäèòåëüíû Àëåêñàíäð ÑÎËÄÀÒÑÊÈÉ «Ñëîâî»

Êàê ñîîáùàåò ñëóæáà Ì×Ñ, â Óêðàèíå â ïîñëåäíåå âðåìÿ ó÷àñòèëèñü ñëó÷àè óêóñà ëþäåé ïàóêàìè êàðàêóðòàìè (×åðíàÿ âäîâà).  Õåðñîíñêîé îáëàñòè, íàïðèìåð, îò óêóñà ïàóêà ïîñòðàäàëè ëþäè â ×àïëèíñêîì è Ñêàäîâñêîì ðàéîíàõ, êîòîðûå ïîïàëè íà èçëå÷åíèå â áîëüíèöó. Âñåãî â ðåãèîíå çàôèêñèðîâàí 21 ñëó÷àé óêóñà ýòèì ïàóêîì. Ïðè ñâîåâðåìåííîì îáðàùåíèè â áîëüíèöó ïîñòðàäàâøèì îêàçûâàåòñÿ ñïåöèàëüíàÿ ïîìîùü. Ñìåðòåëüíûõ ñëó÷àåâ îò óêóñà ïàóêà êàðàêóðòà íå çàôèêñèðîâàíî.

Фото Internet

Ê

Фото Вячеслава ТЕНЯКОВА

Ìàðèÿ ÊÎÒÎÂÀ «Ñëîâî»

Êàê ñîîáùèëè íàì â óïðàâëåíèè Ì×Ñ â Îäåññêîé îáëàñòè, ó íàñ ñëó÷àåâ íàïàäåíèÿ ïàóêîâ ïîêà íå áûëî. È âñå æå, âûåçæàÿ íà ïðèðîäó, áóäüòå áäèòåëüíû. À ïðè óêóñå ïàóêà íå çàíèìàéòåñü ñàìîëå÷åíèåì, à íåìåäëåííî îáðàùàéòåñü çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ.

Вопрос7ответ

Уклонились от воинской службы ó несите ответственность«Ìíå íåäàâíî èñïîëíèëîñü 25 ëåò. Ïîäîøëî âðåìÿ, êîãäà âîåíêîìàò äîëæåí âûäàòü ìíå áèëåò. Âûäàäóò ëè ìíå åãî, åñëè ÿ ðàíüøå èìåë îòñðî÷êó îò ïðèçûâà â àðìèþ, òàê êàê ó÷èëñÿ â óíèâåðñèòåòå, ïîçæå ïîëó÷àë ïîâåñòêè, íî â âîåíêîìàòå íå ïîÿâëÿëñÿ? Âèêòîð ÃÎËÓÁÅÖ, Îäåññà» Çàêîíîì Óêðàèíû «Î âñåîáùåé âîèíñêîé îáÿçàííîñòè è âîèíñêîé ñëóæáå» óñòàíîâëåíî, ÷òî ãðàæäàíèí, äîñòèãøèé 25-ëåòíåãî âîçðàñòà, îñâîáîæäàåòñÿ îò ñðî÷íîé âîèíñêîé ñëóæáû. Ñëåäîâàòåëüíî, âàì âîåííûé áèëåò âûäàäóò. Íî â âîåíêîìàòå ó âàñ îáÿçàòåëüíî ñïðîñÿò, ïî÷åìó âû äëèòåëüíîå âðåìÿ íå ÿâëÿëèñü â âîåíêîìàò? Êîíå÷íî, ó âàñ óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû îáúÿñíåíèÿ ñâîåãî ïîâåäåíèÿ íåò, ñëåäîâàòåëüíî, âàñ ïîäâåðãíóò øòðàôó. Ðàçìåð øòðàôà îïðåäåëåí çàêîíîäàòåëüñòâîì.


«ÑËÎÂλ ¹ 34 (850)

4.09.2009

ÄÅÍÜ ÃÎÐÎÄÀ

Á Å Ñ Ï Ë ÀÒ Í Àß

ðåêëàìà

íà

ñ à é òå

WWW.SLOVO.ODESSA.UA ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìû â ãàçåòå!

13

Нашей маме ó 215: Дюк слегка пожаловался, а одесситы вырастили долларовое дерево и отправили в небо собственные пожелания Ó ÂÛ, àññîðòèìåíò ñóâåíèðîâ íà ìíîãî÷èñëåííûõ ëîòêàõ â öåíòðå Îäåññû íè÷åì íå îòëè÷àåòñÿ îò ïåðâîàïðåëüñêèõ. Èç ãîäà â ãîä îäíî è òî æå: óøêè-ðîæêè-íîñèêè-ïàðè÷êè èç «äîæäèêà». Ìîëîäûå ëþäè äàæå ïûòàþòñÿ ðàçóêðàñèòü ñîáñòâåííûå ëèöà, êàê ýòî ïðèíÿòî íà Þìîðèíå. Ïàññàæ. Çäåñü âèòàåò ñîñòÿçàòåëüíàÿ àòìîñôåðà: çà øàõìàòíûìè äîñêàìè ñêëîíèëèñü èíòåëëåêòóàëû. Ïðàçäíè÷íûé øàõìàòíûé òóðíèð ïåñòðèò æèâûìè ôèãóðàìè: þíûå «ôèãóðàíòû», îáëà÷åííûå â êîðîëåâ è êîíåé, ÷èííî âûøàãèâàþò íà ðàäîñòü ïðèñóòñòâóþùèì. Äåíü ãîðîäà îòëè÷íî èñïîëüçîâàëè «ðåêëàìèñòû»: ïåðåä òåì, êàê âñó÷èòü öâåòíóþ áóìàæêó î òîâàðàõ è óñëóãàõ, îíè íåæíî ïîçäðàâëÿëè ïðîõîæèõ ñ ïðàçäíèêîì. Îäèí èç áàíêîâ ãîðîäà äàæå óñòðîèë öåëûé ïðàçäíèê äëÿ äåòåé, à èõ ìàìàì è ïàïàì äàðèëèñü áóêëåòû ñ ïåðå÷íåì óñëóã. Êàæäûé áóêëåòèê ñîïðîâîæäàëñÿ ïîäàðêîì â âèäå ðó÷êè ñ íàçâàíèåì

Ìàðèÿ ÊÎÒÎÂÀ «Ñëîâî»

Фото Вячеслава ТЕНЯКОВА

Íà÷àëî èìåíèí Îäåññû-ìàìû: íåæàðêî, ãîðîä óìûò, ìíîãî ìèëèöèè, ãîðîæàíå íà óëèöàõ ïîçäðàâëÿþò äðóã äðóãà ñ ïðàçäíèêîì. Ó ïàìÿòíèêîâ îñíîâàòåëÿì Îäåññû — öâåòû. Èõ ðàííèì óòðîì âîçëîæèëè ê ìîíóìåíòàì ïî÷åòíûå ãðàæäàíå ãîðîäà.

áàíêà. Ãðàæäàíå íåñêàçàííî ðàäîâàëèñü íåîæèäàííîìó êàíö-ñþðïðèçó. Íà Ïðèìîðñêîì áóëüâàðå îñîáåííîå îæèâëåíèå: íàðîä ïðîãóëèâàåòñÿ â îæèäàíèè íà÷àëà îôèöèàëüíîé öåðåìîíèè. Âñå ðàéîíû ãîðîäà «âûñòàâèëèñü»: îñîáåííîå îæèâëåíèå ó äåðåâà, íà êîòîðîì âûðîñëè äîëëàðû, è ó àèñòà, ïðèíåñøåãî íàì… ãðèâíû. Ìîæíî, êîíå÷íî, ïîðàññóæäàòü íàä ýòèì íàìåêîì, íî óæå çâó÷àò ôàíôàðû. Èç çäàíèÿ ãîðñîâåòà âûõîäèò ìýð ãîðîäà Ýäóàðä ÃÓÐÂÈÖ, ãîðîäñêèå âëàñòè, ïî÷åòíûå ãðàæäàíå ãîðîäà. Ñðåäè íèõ — íàðîäíûé äåïóòàò Óêðàèíû, ïðåçèäåíò Îäåññêîé íàöèîíàëüíîé þðèäè÷åñêîé àêàäåìèè Ñåðãåé ÊÈÂÀËÎÂ, ó÷àñòâîâàâøèé ïåðåä ýòèì â öåðåìîíèè âîçëîæåíèÿ öâåòîâ ê ïîäíîæèÿì ïàìÿòíèêîâ îñíîâàòåëÿì Îäåññû Äþêó äå Ðèøåëüå, Èîñèôó Äåðèáàñó, Ìèõàèëó Âîðîíöîâó, Ãðèãîðèþ Ìàðàçëè. Ïðàçäíèê íà÷èíàåòñÿ è òîðæåñòâåííî, è ïî-îäåññêè òðîãàòåëüíî. «Îæèâøèé» Äþê îáðàùàåòñÿ ê ãîðîäñ-

êèì âëàñòÿì ñî ñòèõàìè, â êîòîðûõ îáúÿñíÿåòñÿ â ëþáâè ê ãîðîäó è â òî æå âðåìÿ ïðèçíàåòñÿ, ÷òî èìåþòñÿ, ìîë, è êîå-êàêèå ëÿïû: — Îòåëü â ïîðòó áåëüìîì â ãëàçó ñòîèò … Âïðî÷åì, âñå ñâîè «ïîæåëàíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ» ðîäíîìó ãîðîäó Äþê ïåðåäàë ëè÷íî ãîðîäñêîìó ãîëîâå. Ñðåäè ïî÷åòíûõ ãðàæäàí Îäåññû — ïîïîëíåíèå. Âûñîêîãî çâàíèÿ â ýòîì ãîäó óäîñòîèëñÿ ðåêòîð Îäåññêîãî ìåäèöèíñêîãî óíèâåðñèòåòà Âàëåðèé ÇÀÏÎÐÎÆÀÍ, çíàêàìè îòëè÷èÿ ãîðîäñêîãî ãîëîâû «Îäåññà» óäîñòîèëèñü ðåæèññåð Êøèøòîô Çàíóññè è ïèñàòåëü Àðêàäèé Ëüâîâ. À äàëüøå ïîñëåäîâàë òðàäèöèîííûé (åäèíñòâåííûé â ãîäó!) âûñòðåë ïóøêè íà Äóìñêîé — è â íåáî âçìåòíóëèñü öâåòíûå øàðû, íà êîòîðûõ íàêàíóíå îäåññèòû ïèñàëè ïîæåëàíèÿ — ãîðîäó, áëèçêèì, ñàìèì ñåáå. Ýòà àêöèÿ íàçûâàëàñü «Ïóñòü âñå áóäåò òàê, êàê òû çàõî÷åøü». Äà áóäåò òàê, Îäåñcàìàìà!.. Ïðîäîëæåíèå íà ñòð.16


14

Á Å Ñ Ï Ë ÀÒ Í Àß

ðåêëàìà

íà

ñ à é òå

«ÑËÎÂλ

ÒÅÀÒÐ

WWW.SLOVO.ODESSA.UA ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìû â ãàçåòå!

¹ 34 (850)

4.09.2009

Буратино противÖ Терминатора Âëàäèìèð ÊÐÅÙÓÊ, æóðíàëèñò «Êëþ÷ ê óñïåõó, ðàäîñòè, ïîáåäå — â òåáå ñàìîì», — òàê ñôîðìóëèðîâàë ðåæèññåð Èãîðü Êîðøóíîâ èäåþ ñïåêòàêëÿ «Çîëîòîé êëþ÷èê, èëè Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ Áóðàòèíî», ïîñòàâëåííîãî èì â Îäåññêîì ÒÞÇå.

Àðòèñòû æå è ïðåäñòàâèòü ñåáå íå ìîãëè, ÷òî ïîñòàíîâêà ñòàðîé êàê ìèð ñêàçêè âûçîâåò íåîáûêíîâåííûé àæèîòàæ â ãîðîäå. Çà íåäåëþ äî íà÷àëà ïðåìüåðíûõ ñïåêòàêëåé âñå áèëåòû íà íèõ áûëè ðàñêóïëåíû. ß âèäåë, êàê íà îäèí èç íèõ ïåðâûìè â ôîéå ïðèõîäèëè ðîäèòåëè ñ äåòüìè. Ïîòîì íà÷àëè ïîÿâëÿòüñÿ ñåìåéíûå ïàðû áåç äåòåé è ìîëîäûå ëþäè, ÿâíî åùå íå óñïåâøèå îáçàâåñòèñü íàñëåäíèêàìè. — Âûõîäèò íå çðÿ Àëåêñåé Òîëñòîé íàçâàë â ðóêîïèñè ñâîþ ñêàçêó «Çîëîòîé êëþ÷èê, èëè Ïðèêëþ÷åíèÿ Áóðàòèíî» íîâûì ðîìàíîì äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ, — ãîâîðèò Èãîðü Êîðøóíîâ. – Ïðàâäà, ïðè ïîäãîòîâêå åå ê ïå÷àòè ýòî æàíðîâîå îïðåäåëåíèå ïîêàçàëîñü êîìó-òî íåïðàâèëüíûì è åãî óáðàëè. À âåäü äåòè è âçðîñëûå ïî-ðàçíîìó âîñïðèíèìàþò èñòîðèþ î òîì, ÷òî ñ÷àñòüå æäåò òåáÿ òîëüêî â òåàòðå. Ñïåêòàêëü ïîñòàâëåí ïî òåêñòó ïüåñû À. Òîëñòîãî, êîòîðàÿ ñòðîãî ñëåäóåò ñâîåìó îðè-

Фото автора

Билеты раскупили за неделю до премьеры

Хохочет хитрая Лиса Алиса – заслуженная артистка Украины Евгения Севырина, завлекая Буратино – артист Сергей Фролов – «выгодным» предложением в Стране дураков

ãèíàëó – åãî ïîâåñòè-ñêàçêå «Çîëîòîé êëþ÷èê». Îêàçûâàåòñÿ, Êîðøóíîâ íå ñîãëàñåí ñ êðèòèêàìè, íàçûâàþùèìè «Çîëîòîé êëþ÷èê» âñåãî ëèøü, êàê ìîäíî ýòî íûí÷å, ðèìåéêîì ñêàçêè èòàëüÿíöà Êàðëî Êîëëîäè «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïèíîêêèî, èëè Èñòîðèÿ äåðåâÿííîé êóêëû». Âåäü â ïèñàâøåéñÿ ñ ïåðåðûâîì â äåñÿòü ëåò èñòîðèè î «íàøåì» äåðåâÿííîì ÷åëîâå÷êå

ïîÿâèëèñü íîâûå ãåðîè. À â ñóäüáàõ ïåðñîíàæåé îòðàçèëèñü ìîìåíòû ëè÷íîé æèçíè ïî-ðàçíîìó íåáåçðàçëè÷íûõ À. Òîëñòîìó âåñüìà èçâåñòíûõ ëþäåé. È êîãäà íà ñöåíå ïîÿâëÿåòñÿ íàðîäíûé àðòèñò ÑÑÑÐ Àíäðåé Ãîí÷àð, èãðàþùèé ðîëü Êàðàáàñà Áàðàáàñà — ïîâåëèòåëÿ ñâèðåïî-ðåæèññåðñêîãî òåàòðà, òî, êîíå÷íî æå, ïîíèìàåøü, ïî êàêèì ïðè÷èíàì äåòè è

âçðîñëûå ïî-ðàçíîìó âîñïðèíèìàþò åãî «òåàòðàëüíûé ìàíèôåñò»: Êóêîëüíûé âëàäûêà, Âîò êòî ÿ, ïîäè-êà... Êóêëû ïðåäî ìíîþ Ñòåëþòñÿ òðàâîþ. Áóäü òû õîòü êðàñîòêà Ó ìåíÿ åñòü ïëåòêà, Ïëåòêà â ñåìü õâîñòîâ, Ïëåòêà â ñåìü õâîñòîâ. Ïîãðîæó ëèøü ïëåòêîé Ìîé íàðîäåö êðîòêèé Ïåñíè ðàñïåâàåò...

Ностальгия по стране детства — Ðàä, ÷òî ìíå äîñòàëàñü ðîëü êóêîëüíîãî ìàëü÷èøêè Áóðàòèíî, — ãîâîðèò àðòèñò Ñåðãåé Ôðîëîâ, — êîòîðûé ó÷èò äåòåé äîáðó è ëþáâè, ïðåäîñòåðåãàåò îò îïàñíîñòè è çàñòàâëÿåò âåðèòü â ÷óäåñà. —  ÒÞÇ ÿ ïðèøåë â òåàòð ïÿòü ëåò íàçàä, ïðî-

äîëæàåò Ñåðãåé, — ïîñëå çàíÿòèé â òåàòðå-ñòóäèè «Âñòðå÷à», äåéñòâîâàâøåì â êëóáå çàâîäà «Ñòàëüêàíàò». Ê ñîæàëåíèþ, ÊàðàáàñûÁàðàáàñû ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé ëèøèëè ðàáî÷èõ ýòîãî êëóáà è «Âñòðå÷à» áûëà âûíóæäåíà ïåðåáðàòüñÿ â Äîì ìåäðàáîòíèêîâ. À íûíåøíÿÿ ïðåìüåðà ÒÞÇà, ïî-ìîåìó, ñïîñîáñòâóåò òîìó, ÷òîáû çðèòåëü ïðèõîäèë â òåàòð â ðàííåì äåòñòâå è îñòàâàëñÿ ñ íèì â òå÷åíèå âñåé ñâîåé æèçíè. Èíòåðåñíûìè îêàçàëèñü â ïîñòàíîâêå âîêàëüíûå íîìåðà è õîðåîãðàôèÿ, ïðèäóìàííàÿ áàëåòìåéñòåðîì Ñåðãååì Êî÷åðãèíûì. Âåñü çàë âìåñòå ñ àêòåðàìè äðóæíî ðàñïåâàë êóïëåòû èç «Òðèñòà ëåò òîìó íàçàä» è «ÁÓ-ÐÀÒÈ-Íλ. È íåâîçìîæíî áûëî îïðåäåëèòü, êòî ïîåò ãðîì÷å: ðîäèòåëè èëè äåòè. Íàñòîëüêî çàðàçèòåëüíîé è ðàäîñòíîé îêàçàëàñü èãðà àðòèñòîâ, ïîâåñòâóþùèõ î òîì, êàê âàæíî èìåòü â æèçíè íàñòîÿùèõ äðóçåé, êîòîðûå ïðèäóò íà âûðó÷êó â òðóäíóþ ìèíóòó. Âñå ýòî ñîïðîâîæäàëîñü ñîâðåìåííûìè ñïåöýôôåêòàìè — ëàçåðíûì øîó è èíòåðàêòèâíîé âèäåîèíñòàëÿöèåé. — Ìîæíî èñêðåííå ïîæàëåòü êàæäîãî, êîìó íå ïîñ÷àñòëèâèëîñü ïðî÷åñòü «Çîëîòîé êëþ÷èê» â äåòñòâå, — äåëèëàñü âïå÷àòëåíèÿìè î ñïåêòàêëå âðà÷ Íèíà Êàðïåíêî, ïðèøåäøàÿ íà ñïåêòàêëü âìåñòå ñ øåñòèëåòíèì âíóêîì Äèìîé. – È ñåãîäíÿøíÿÿ ïîñòàíîâêà óáåäèëà ìåíÿ â òîì, ÷òî ñóùåñòâóåò åùå è íîñòàëüãèÿ ïî ñòðàíå äåòñòâà. Íå çðÿ æå âñå âðåìÿ òÿíåò âåðíóòüñÿ â òîò åäèíñòâåííûé è ëó÷øèé â ìèðå äâîð, ãäå òû âûðîñ. À ÷óâñòâà, êîòîðûå âûçâàëà ýòà ñêàçêà î Áóðàòèíî ó Äèìû, ïðîñòî íåñîèçìåðèìû ñ âïå÷àòëåíèÿìè îò Òåðìèíàòîðà.

РЖУНИМАГУ

Что общего между собакой и мужчиной?

Реклама

 Îáà çàíèìàþò ñëèøêîì ìíîãî ìåñòà íà êðîâàòè. Îáà èñïûòûâàþò íåîáúÿñíèìûé óæàñ ïåðåä ïûëåñîñîì. Óëûáêà ó îáîèõ ñ âîçðàñòîì ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå çàèñêèâàþùåé. Îáà ëþáÿò òåðåòüñÿ î æåíùèíó íèæå ïîÿñà. Îáà íå óìåþò ãîòîâèòü. Îáà âíàãëóþ ôëèðòóþò ñ ñàìêàìè ïðîòèâîïîëîæíîãî ïîëà. Îáà íå çàìå÷àþò âàøó íîâóþ ñòðèæêó. Îáà íå ïîíèìàþò, ÷òî ïðèâëåêàòåëüíîãî âû íàõîäèòå â êîøêàõ.

Чем мужчины лучше собак?

 Ó ìóæ÷èíû, êîãäà îí ïðèõîäèò äîìîé, òîëüêî äâå ãðÿçíûå íîãè. Ìóæ÷èíà ñïîñîáåí ïîêóïàòü âàì ïîäàðêè. Ìóæ÷èíà íå îáíþõèâàåòñÿ ñ äðóãèìè âñòðå÷íûìè ìóæ÷èíàìè, êîãäà âû ãóëÿåòå ñ íèì âî äâîðå. Ìóæ÷èíû ñàìîñòîÿòåëüíî îòêðûâàþò êîíñåðâíûå áàíêè. Ó ìóæ÷èíû âîíÿåò èçî ðòà òîëüêî ñ ïîõìåëüÿ, à ó ñîáàêè — âñåãäà. Ñ ìóæ÷èíîé â ãîñòèíèöó ïóñêàþò, à ñ ñîáàêîé — íåò.

☺☺☺ Больше всего повышению сти( пендий рады не родители студен( тов и преподаватели, а пивоварен( ные компании.

☺☺☺ Чтобы не переутомиться, спать надо восемь часов в день, и еще столько же ночью... ☺☺☺ Вчера вечером было со( вершено ограбление секс( шопа. По горячим следам гра( битель был пойман и наказан украденным. ☺☺☺ Самая сложная ра( бота у нос( ков. Они ре( ально весь день на ногах.


«ÑËÎÂλ ¹ 34 (850)

4.09.2009

Беседы о православии

Êòî òàêîé àíãåë-õðàíèòåëü?

Åëèçàâåòà ÐÀÄÈØÅÂÑÊÀß «Ñëîâî» Íà âîïðîñ ÷èòàòåëÿ îòâå÷àåò íàñòîÿòåëü õðàìà Ñâÿòîé ìó÷åíèöû Òàòüÿíû ïðîòîèåðåé Îëåã ÌÎÊÐßÊ.

Фото Вячеслава ТЕНЯКОВА«×àñòî ãîâîðÿò, êîãäà ÷åëîâåêó óäàåòñÿ èçáåæàòü êàêîãî-òî íåñ÷àñòüÿ, ÷òî åìó ïîìîã àíãåë-õðàíèòåëü. À êòî òàêîé àíãåë-õðàíèòåëü? ß âñåãäà äóìàë, ÷òî àíãåëû — ýòî òàêèå ñóùåñòâà ñ êðûëüÿìè, à íåäàâíî óçíàë, ÷òî àíãåë-õðàíèòåëü — ýòî òîò ñâÿòîé, â ÷åñòü êîòîðîãî òåáÿ íàçâàëè? Àðòåì ÁÅÐÅÆÍÎÉ, ñòóäåíò»

Á Å Ñ Ï Ë ÀÒ Í Àß

ÌÎÇÀÈÊÀ

Протоиерей Олег МОКРЯК

Ñëîâî «àíãåë» — ãðå÷åñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ è ïåðåâîäèòñÿ êàê ïîñëàííèê, âåñòíèê. Àíãåëû — ñëóæåáíûå äóõè, áåñïëîòíûå, îáëàäàþùèå óìîì è

ñâîáîäíîé âîëåé. Ó êàæäîãî õðèñòèàíèíà åñòü àíãåë-õðàíèòåëü, êîòîðûé äàåòñÿ ÷åëîâåêó â êðåùåíèè íà âñþ æèçíü. Íà èêîíàõ àíãåëîâ èçîáðàæàþò â âèäå êðàñèâûõ þíîøåé — â çíàê èõ äóõîâíîé êðàñîòû. Îáû÷íî ó íèõ åñòü êðûëüÿ, êîòîðûå ñèìâîëèçèðóþò òî, ÷òî îíè áûñòðî èñïîëíÿþò âîëþ Áîæèþ.  Ñâÿùåííîì Ïèñàíèè ïîêàçàíî ìíîæåñòâî ñëó÷àåâ ÿâëåíèÿ àíãåëîâ â ìèðå, íà÷èíàÿ åùå ñ äðåâíåéøèõ âðåìåí. Ìîæíî âñïîìíèòü ñïàñåíèå àíãåëàìè áëàãî÷åñòèâîãî Ëîòà â äåíü ðàçðóøåíèÿ Ñîäîìà; ñïàñåíèå ïðîðîêà Äàíèèëà, áðîøåííîãî â ðîâ ñî ëüâàìè. Àðõàíãåë Ãàâðèèë ïðèíåñ áëàãóþ âåñòü ïðåñòàðåëûì Åëèñàâåòå è Çàõàðèè î òîì, ÷òî ðîäèòñÿ ó íèõ ñûí — Èîàíí

Èâàí, Ðåãèíà, Òèò, Âàðñèñ, Åâëîãèé, Åïèôàí, Ìèíà, Ìèííà, Ïðîòîãåí, Ðåíàò, Ñèíêëèòèêèÿ. 8 ñåíòÿáðÿ — Àäðèàí, Íàòàëèÿ, Àòòèê, Ñèñèíèé. 9 ñåíòÿáðÿ — Àíôèñà, Ïèìåí, Ñàââà, Êóêøà, Ëèâåðèé, Ëþäèíà, Îñèé, Îñèÿ, Ôàíóðèé, Ôåîêëèò. 10 ñåíòÿáðÿ — Àãàôîí, Àíàòîëèé, Àííà, Àðñåíèé, Àôàíàñèé, Âåíèàìèí, Ãðèãîðèé, Äåìèä, Äåíèñ, Åôèì, Çàõàð, Èëàðèîí, Èíåññà,

По вертикали:

15

ОВЕН (21.0320.04). Обратите особое внимание на психоло( гические проблемы. Самые простые действия, предпри( нятые вовремя, помогут укрепить ваш внутренний стер( жень. Появится шанс нестандартного решения старых проблем. В выходные вас будут заботить бытовые воп( росы . Они потребуют безотлагательного разрешения. ТЕЛЕЦ (21.0421.05). Направьте свою энергию на созида( ние, особенно если разрушено уже более чем доста( точно. За справедливость разрешается бороться толь( ко мирными средствами. В выходные вы можете ощутить улучшение своего благосостояния. БЛИЗНЕЦЫ (22.0521.06). Появится возможность быстро и без потерь разобраться с возникающими сложными ситуациями. Постарайтесь плавно войти в рабочий ритм — не стоит хвататься за все сразу. Найдутся силы для воплощения самых смелых решений. В вы( ходные выбирайтесь в гости к друзьям. РАК (22.0623.07). Самоуверенность может оказаться лиш( ней. Не требуйте чересчур многого от окружающих. По( старайтесь избегать перенапряжения на работе. В выход( ные постарайтесь свести к минимуму контакты: они мо( гут оказаться избыточно утомительны. ЛЕВ (24.0723.08). Неделя может оказаться достаточно на( пряженной в эмоциональном плане, но вас будут под( держивать друзья и родственники. Не позволяйте про( блемам сказываться на отношениях с окружающими: они не должны страдать от того, что у вас что(то не ладится. В выходные проявляйте активность. ДЕВА (24.0823.09). Постарайтесь не попадаться на удочку авантюрных проектов. Если вы окажетесь в тупико( вой ситуации и не найдете выхода из сложившегося положения, можете рассчитывать на помощь друзей. Нежелательно провоцировать конфликты дома, не( смотря на усталость. ВЕСЫ (24.0923.10). Те задачи, которые для других покажут( ся сверхсложными, вы решите быстро и без особых уси( лий. У окружающих может возникнуть желание перело( жить свои проблемы на ваши плечи. Такие попытки необ( ходимо вовремя пресекать. Уделите внимание накопив( шимся домашним проблемам — пора их решать. СКОРПИОН (24.1022.11). Используйте свою коммуникабель( ность на сто процентов — это поможет в реализации планов и замыслов. Вы можете прибегнуть, в случае необходимости, к помощи друзей. Необходимо занять( ся семейными и домашними проблемами. Вниматель( но прислушайтесь к советам родственников. СТРЕЛЕЦ (23.1121.12). Вас должно поддержать то обстоя( тельство, что все, что вы делаете, может обернуться благом, потому что ради достижения цели вам при( дется пожертвовать свободным временем и личными планами. В выходные, если близкие люди будут ссо( риться, сохраняйте нейтралитет — тогда перемирие наступит гораздо быстрее, чем обычно. КОЗЕРОГ (22.1220.01). Если вы пытаетесь делать как лучше, а получается как всегда — это знак, что вы не совсем пони( маете, что делаете. Не распыляйтесь, поставьте себе кон( кретную цель. Не исключено, что в субботу придется ра( ботать, зато в воскресенье вы повеселитесь от души. ВОДОЛЕЙ (21.0119.02). Все хорошее придет к вам само — и даже готовиться к этому необязательно, напротив, суе( той вы можете спугнуть удачу. Наступает время активных действий. Вы даже не заметите, как легко и изящно спра( витесь с возлагаемыми на вас обязанностями. Как мож( но больше времени необходимо уделить семье и дому. РЫБЫ (20.0220.03). Ваши личные успехи приводят в вос( хищение друзей и вызывают зависть у недоброжелате( лей. Не упустите шанс наладить отношения с близкими людьми. Во всем ищите повод для радости, не допус( кайте негативных эмоций. В выходные дни будьте осто( рожнее в словах: вы можете ненароком лишить покоя и сна кого(то из близких вам людей.

Ïðåäòå÷à. È îí æå ÿâèëñÿ Äåâå Ìàðèè ñ áëàãîé âåñòüþ î Ðîæäåñòâå Ñïàñèòåëÿ ìèðà — Èèñóñà Õðèñòà. Îí âñåãäà ðÿäîì, çà èñêëþ÷åíèåì òåõ ìîìåíòîâ, êîãäà ìû ñàìè íåäîñòîéíûìè ïîñòóïêàìè ïðîãîíÿåì åãî èç íàøåé æèçíè. Äåíü àíãåëà, íàçûâàåìûé òàêæå äíåì òåçîèìåíèòñòâà èëè èìåíèíàìè, — îäèí èç ñàìûõ âàæíûõ äëÿ ïðàâîñëàâíîãî õðèñòèàíèíà äíåé — ýòî äåíü íåáåñíîãî ïîêðîâèòåëÿ ÷åëîâåêà, ñâÿòîãî, ÷üå èìÿ äàåòñÿ õðèñòèàíèíó ïðè êðåùåíèè. Òàêîå íàçâàíèå ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî ñâÿòîé, ïåðåéäÿ íà íåáî, æèâåò êàê àíãåë «èáî â âîñêðåñåíèè íè æåíÿòñÿ, íè âûõîäÿò çàìóæ, íî ïðåáûâàþò, êàê Àíãåëû Áîæèè, íà íåáåñàõ» (Ìô.22:30). Îíè ÿâëÿþòñÿ õîäàòàÿìè çà íàñ ïðåä Áîãîì.

Èîñèô, Êàðë, Ëàâðåíòèé, Ëåîíòèé, Ëóêüÿí, Ìàêàð, Ìîèñåé, Íåñòîð, Ïàâåë, Ïàíêðàò, Ïèìåí, Ñàââà, Ñóñàííà, Òèò, Ôåäîð, Ôåîäîñèé, Àììîíèé, Ãåðîíòèé, Äàìàñ, Äèîìèä, Åçåêèÿ, Çåíîí, Èãíàòèé, Èîâ, Èïàòèé, Èóëèòòà, Êàñüÿí, Êâèíòèëèàí, Ëîãèí, Ëîíãèí, Ìàðäàðèé, Ìàðòèðèé, Ìåðêóðèé, Ïàèñèé, Ïàìâà, Ïàôíóòèé, Ïèîð, Ðóô, Ðóôü, Ñàââàòèé, Ñèëüâàí, Ñèñîé, Ñîôðîí, Ôåîôèë, Øóøàíèêà.

По горизонтали:

6. Радужный драгоценный ми( нерал. 7. Двухмачтовый парусник. 8. Матросский покрой брюк. 9. Цветок ветров. 11. Очки без дужек. 12. Бронежилет рыцаря. 13. Собрание в казацких стани( цах. 14. Хохлатый родственник ара. 16. Сухое печенье. 17. Мелкие разборки. 23. Рубин по(древнерусски. 24. Закусь лошади. 25. Отрицательный электрод. 29. Летучий кровопийца. 30. Аренда мелких вещей. 32. «Жертва» молотка. 33. И почва, и суша, и планета. 35. Осознание собственных гре( хов. 38. Выходец из школы. 39. Жареные орехи в сахаре. 40. Дока в своем деле. 42. Зарплата по штатному рас( 1. Вооруженный дозор. писанию. 2. Английская фрау. 46. Прибалтийское государство. 3. Пикник для овец. 49. Соединение металла автоге( 4. Сельское совковое хозяйство. ном.

ñ à é òå

Астрологический прогноз на 7 ó 13 сентября

Кроссворд 3. Религиозная диета. 5. Сухой кормовой концентрат. 10. Тайный агент полиции. 15. Воровская ягода. 18. Размерчик в толщину. 19. Плетеная рыболовная кор( зина. 20. Содержимое кодекса. 21. Красная планета. 22. Царевна(квакушка. 26. Музыкальная банда. 27. Книжная «одежда». 28. Время 00:00. 29. Пробка для рта. 31. Ожерелье из монет. 32. Багаж дальнобойщика. 34. Зодиакальный козел. 36. Фаворит наоборот. 37. Теплый пояс Земли. 41. Украшение мужа(оленя. 43. Ценная рыба с черной икрой. 44. Сухая каша. 45. Фигура из трех пальцев. 47. Четвертая буква кириллицы. 48. Денежное пособие по возра( сту. 51. Змей длиною в 38 попугаев. 52. Полковой флаг. 53. Домотканный толстый холст. 54. Камень для Агаты. 56. Сердце карандаша. 58. Интеллектуальные прения. 62. Подходящее место для под( слушивающих ушек. 66. Участница регаты. 69. Варенье для пирожков. 71. Деление на циферблате ком( паса. 73. Заячья хрумтелка. 74. Иерусалимский холм, сим( вол страданий. 75. Удобрение, витающее в воз( духе. 77. Василек как пряность. 81. Бабочка, любящая меха. 82. Семя в колосе. 83. Костровая зажигательница. 84. 60 секунд. 85. «Хлеб» мима. 86. Государственный стяг. 87. Гроза браконьеров. 88. След от пули.

íà

ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìû â ãàçåòå!

Именины 4 ñåíòÿáðÿ — Àãàôîí, Àíôèñà, Àðèàäíà, Àôàíàñèé, Ðîçà, Ôåëèêñ, Àãàôîíèê, Àêèíäèí, Åâëàëèÿ, Çåíîí, Çîòèê, Èçîò, Èðèíèé, Íåîôèò, Îð, Ðîçàëèÿ, Ñåâåðèàí, Ñåâåðüÿí, Ôåîäîðà, Ôåîïðåïèé. 5 ñåíòÿáðÿ — Åëèçàâåòà, Ôëîðåíòèé, Åâòèõèé, Êàëëèíèê, Ëóï, Ëóïï. 6 ñåíòÿáðÿ — Àðñåíèé, Ãåîðãèé, Ïåòð, Åâòèõèé, Ìàðòèðèé, Ñåðàïèîí, Ñèðà, Òàòèîí. 7 ñåíòÿáðÿ — Âàðôîëîìåé,

ðåêëàìà

WWW.SLOVO.ODESSA.UA

Îáùåñòâåííîïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà

50. Владелец банка, финансист. 51. Английская мера веса. 55. Опасный путешественник по венам. 57. Художник с объективом. 59. Местонахождение пятки. 60. Гигантские усы. 61. Игра в догонялки. 63. Костюмчик швейцара. 64. Брат мужа. 65. Круглые кавычки.

67. Глава семьи. 68. Ложь с намеком. 70. Суть забора. 72. Налог с коровы. 76. Напарник огнива. 77. Галоши(переростки. 78. Гул колоколов. 79. Аристократ в британском парламенте. 80. 1000 г. 81. Самый родной человек.

Ðåäàêòîð Ñåðãåé ÌÈËÎØÅÂÈ× Çàì. ðåäàêòîðà Åëèçàâåòà Ðàäèøåâñêàÿ Çàì. ðåä. ïî êîììåð÷. âîïðîñàì Ãàëèíà Áàáèíñêàÿ Ëèò. ðåäàêòîð Ëþäìèëà Êèðèëåíêî

Îáîçðåâàòåëè Àëåêñàíäð Ñîëäàòñêèé Âèêòîð Âåïðèê Òàìèëà ×åðíåöêàÿ Ìàðèÿ Êîòîâà

Äèçàéí Îëüãà Ëîçîâàöêàÿ

Ответы на кроссворд, опубликованный в №33 (849)

Ôîòîêîððåñïîíäåíò

ПО ГГОРИЗОНТ ОРИЗОНТ АЛИ: 3. Кофе. 5. Контрабас. 10. Осот. 15. Болото. 18. ОРИЗОНТАЛИ: Работа. 19. Турне. 20. Диета. 21. Язык. 22. Сумерки. 26. Авва. 27. Тбилиси. 28. Человек. 29. Клок. 31. Каторга. 32. Джип. 34. Вельвет. 36. Красавица. 37. Водяной. 41. Фрак. 43. Сдоба. 44. Бутсы. 45. Коза. 47. Ракета. 48. Ладонь. 51. Укус. 52. Счеты. 53. Сюжет. 54. Литр. 56. Зерка( ло. 58. Велосипед. 62. Франция. 66. Куст. 69. Тапочки. 71. Сидр. 73. Молитва. 74. Дирижер. 75. Иена. 77. Задаток. 81. Серп. 82. Засов. 83. Улица. 84. Резерв. 85. Канава. 86. Арго. 87. Экскурсия. 88. Хата. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вокзал. 2. Воск. 3. Колыбель. 4. Фитиль. 6. Овёс. 7. Тайм. 8. Амур. 9. Ауди. 11. Ставок. 12. Трагедия. 13. Абба. 14. Ставни. 16. Прусак. 17. Лебедь. 23. Удача. 24. Егоза. 25. Кегли. 29. Калиф. 30. Клетка. 32. Двойка. 33. Пачка. 35. Водокачка. 38. Дискотека. 39. Мага( рыч. 40. Обелиск. 42. Рожок. 46. Завет. 49. Асбест. 50. Эллипс. 51. Упрёк. 55. Рокер. 57. Королева. 59. Лиана. 60. Ссора. 61. Пекло. 63. Невестка. 64. Завеса. 65. Критик. 67. Умелец. 68. Зигзаг. 70. Гитара. 72. Дерево. 76. Арес. 77. Звук. 78. Диск. 79. Тигр. 80. Кущи. 81. Соня.

Êîìïüþòåðíûé íàáîð

Âÿ÷åñëàâ Òåíÿêîâ

Êîððåêòóðà Íàòàëüÿ Èãíàòåíêî Åâãåíèÿ Êóðåííàÿ

Èíæåíåð-ñèñòåìîòåõíèê Âëàäèñëàâ ×åëîìáèòüêî

Áóõãàëòåð Åëåíà Äîëãàíþê

Îôèñ-ìåíåäæåð Íèíà Áóäíèê Ó÷ðåäèòåëü ÎÎÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ñëîâî» — Ìåæäóíàðîäíûé ãóìàíèòàðíûé óíèâåðñèòåò

åæåíåäåëüíèê Åæåíåäåëüíèê çàðåãèñòðèðîâàí â Ìèíèñòåðñòâå èíôîðìàöèè Óêðàèíû Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 2891 ñåðèÿ ÊÂ îò 27.08.97 ã.

Íîìåð ïîäïèñàí ê ïå÷àòè 2 ñåíòÿáðÿ â 18.00 Ïîäïèñíîé èíäåêñ 40 200. Ðåàëüíûé òèðàæ îäíîãî íîìåðà 12 000 Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 65009, ã. Îäåññà, ïåð. Òîïîëåâûé, 10. Àäðåñ äëÿ ïèñåì: 65009, ã. Îäåññà, ïåð. Òîïîëåâûé, 10. e-mail: word@te.net.ua slovo-marketing@rambler.ru (îòä. ðåêëàìû) Àäðåñ ýëåêòðîííîé âåðñèè ãàçåòû: www.slovo.odessa.ua Òåëåôîíû: 746-66-41, 746-65-39 (ïðèåìíàÿ), 746-66-18 (îòäåë ðåêëàìû). Ãàçåòà ñâåðñòàíà â êîìïüþòåðíîì îòäåëå ãàçåòû «Ñëîâî» Öâåòîäåëåíèå è ïå÷àòü — èçäàòåëüñòâî «×åðíîìîðüå», ã. Îäåññà, ïë. Íåçàâèñèìîñòè, 1 Çàêàç ¹ 3194

Ðåäàêöèÿ íå âñòóïàåò â ïåðåïèñêó ñ ÷èòàòåëÿìè, ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Çíàêè , , , «Ñèòóàöèÿ», «Ðûíîê», «Îñîáîå ìíåíèå», «Òðèáóíà» — îáîçíà÷àþò ðóáðèêó «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû». Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ èç èçäàíèÿ ññûëêà îáÿçàòåëüíà. Âñå àâòîðñêèå ïðàâà èçäàíèÿ çàùèùåíû, è èõ íàðóøåíèå âëå÷åò çà ñîáîé îòâåòñòâåííîñòü. Íà÷èñëåíèå è âûïëàòà àâòîðñêèõ âîçíàãðàæäåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ðåøåíèþ ðåäàêöèîííîé êîëëåãèè. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ âîçíàãðàæäåíèÿ íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü ïàñïîðò, ñïðàâêó îá èäåíòèôèêàöèîííîì êîäå è íàëîãîâûé àäðåñ. Òî÷êà çðåíèÿ àâòîðîâ ìàòåðèàëîâ ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè.


Á Å Ñ Ï Ë ÀÒ Í Àß

ðåêëàìà

íà

«ÑËÎÂλ

ñ à é òå

16 Ìãíîâåíèÿ Нашей маме ó 215: èç æèçíè ãîðîäà Дюк слегка пожаловался, а одесситы вырастили долларовое дерево и отправили в небо собственные пожелания WWW.SLOVO.ODESSA.UA

¹ 34 (850)

ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìû â ãàçåòå!

4.09.2009

Фото Вячеслава ТЕНЯКОВА

Иностранные туристы из предложенных им экскурсий чаще всего предпочитали посещать церкви и храмы Одессы. Об этом сообщила экскурсовод Ольга Драгомарецкая. По ее словам, экскурсионные агентства в основном предлагают ск урсии по Приморск ому ббуу львар т урис Приморскому льваруу, По Потт емкин( уристт ам эк экск скурсии ской лестнице, в Оперный театр и филармонию.

Школы и детские сады Одесской области лучшие в Украи( не, заявил губернатор Одесской области Николай Сердюк. «Лучшие школы и лучшие садики — это достижение всех людей в Одесской области», — отметил Николай Сердюк. Он сообщил, что до конца года будут отремонтированы еще 18 школ и 8 детских садиков.

Животные Одесского зоологического парка не очень страда( ли от жары. Этим летом в отличие от предыдущего года живот( ные прекрасно себя чувствовали и прятались в вольерах очень редко. Особенно хорошо пережили лето птицы, а слон, если его не поливали водой, устраивал себе «пылевые ван( ны». Возможно, его беспокоят какие(то насекомые или еще чт о(т о. Живо тные лу чше знаю о им необ что(т о(то. Животные лучше знаютт, чт что необхходимо.

Количество общеобразовательных заведений в Одесской области уменьшилось на 29 школ за последний учебный год. Об этом сообщил начальник областного управления образования и научной деятельности Дмитрий Демченко. Он отметил, что причина тому — общее уменьшение коли( чества детей, которое повлияло на среднее заполнение классов и шк о л. ТТакже, акже, по ссловам ловам чиновник а, уве личилось шко чиновника, увеличилось количество общеобразовательных учебных заведений с малым числом учащихся.

Гос твенное управ ление оохраны храны окр д( осуударс дарственное управление окруужающей приро природ( ной среды в Одесской области намерено разработать про( грамму для уулу лу чшения эк ологическ ог о сос илиг лучшения эко логическог ого состтояния ТТилиг илигууль( ского лимана. Экологи обеспокоены постепенным повыше( нием солености воды в лимане, которая вызвала негативные изменения видового состава его рыбного хозяйства.

Подготовил Вячеслав ТЕНЯКОВ ´Словоª

Еженедельная газета Слово №34 04 09 09  

Истории, рассказанные бывшим одесским милиционером