Page 1

GALLANT LUCAS GIL

Lôi cuốn từ nụ cười TREND FALL SPRING - SUMMER 2013 XU HƯỚNG "ĂN CỎ" Ở ĐÀN ÔNG AI CHO EM Ở TRÊN?

Phong vị của Đàn ông


GALLANT APRIL/MAY 2013

19-20

32-33 34-35

19-20

24-25

COVER

Lucas Gil: Sơ-mi của Armani. Photograph: Mitchel Nguyen McComark. Styling: Ashley Phan. Grooming: Debra Ferullo and Tracey Louis. Styling assistance: Lucy Nguyen. Art Director: Jennifer Lois

GALLANT LUCAS GIL

Lôi cuốn từ nụ cười TREND FALL SPRING - SUMMER 2013 XU HƯỚNG "ĂN CỎ" Ở ĐÀN ÔNG AI CHO EM Ở TRÊN?

Phong vị của Đàn ông

6-7

360˚

18-23 Runaway: Xu hướng thời trang Xuân Hè 2013 cập nhật những xu hướng mới nhất trong Tuần lễ thời trang tại Milan trong thời gian qua. Smart Buys: Tiêu chí shopping trong tháng cho tín đồ thời trang.

FOOD and DRINK

4-9: Ẩm thực và đồ uống

Phong vị của đàn ông là gì? Thú thưởng trà trong quý ông.

Xu hướng "Ăn cỏ" của những chàng trai ngày nay như thế nào?

10-17 Quý ông làm đẹp: Quý ông ngày nay cũng chăm chút cho vẻ ngoài của mình ra sao? Sai lầm trong giảm cân: Bạn cần biết giảm cân thế nào là khoa học.

24-33 Lucas Gil: Chàng trai từng đạt danh hiệu Mr.Brazil thu hút người khác với nụ cười thân thiện. Rossie Huntington Whiteley: Thiên thần với đôi môi "cá trích".

HEALTH and SEX

FEARTURE


FOOD & DRINK

CHUYÊN MỤC ẨM THỰC VÀ ĐỒ UỐNG CHO NAM GIỚI


Phong vò cuûa

ÑAØN OÂNG

Trên bàn tiệc có thể thiếu bất kỳ món gì, nhưng đặc biệt không thể thiếu ly rượu để tạo phong vị cho buổi tiệc thêm phần nhộn nhịp và sắc màu 6 GALLANT


Food & Drink

GALLANT

IRISH

Màu đẹp mắt của Scotch

SCOTCH

Scotch Whisky laø loaïi nguyeân chaát töï nhieân vôùi muøi ñaât vaø khoùi ñaäm ñaø. Loaïi röôïu naøy coù 2 daïng cô baûn laø Malt Whisky (laøm töø ngoâ, luùa maïch vaø maïch nha). Maøu cuûa röôïu thöôøng vaøng saãm vôùi noàng ñoä khaù maïnh neân ñöôïc nhieàu ngöôøi öa chuoäng. Khi ngöûi, khoâng caàn thieát phaûi ñaët muõi quaù gaàn mieäng ly. Toát hôn neân thöû caûm nhaän höông vò cuûa röôïu ôû xa moät chuùt, roài töø töø vöøa xoay nheï vöøa ñöa mieän ly ñeán gaàn muõi. Ban seõ caûm nhaän ñöôïc höông thôm thoang thoaûng, caøng luùc caøng ñaäm ñaø nhöng khoâng quaù aùp ñaûo. Neáu tinh teá hôn, baïn seõ caûm nhaän ñöôïc söï pha troän phöùc hôïp cuûa caùc muøi höông trong röôïu.

ARMAGNAC

Armagnac laø moät loaïi röôïu Cognac ñaëc bieät vôùi höông vò raát ñaëc tröng cuûa töøng caây soài ôû vuøng Armagnac. Röôïu ñöôïc uû baèng nhöõng thuøng goã soài coù maøu ñen hôn loaïi bình thöôøng. Vì vaäy neân duø uû ít naêm hôn caùc loaïi khaùc nhöng röôïu vaãn cho maøu saéc vaø höông vò nhö röôïu Cognac ñöôïc uû laâu naêm. Vôùi loaïi Armagnac baïn coù theå nhaám khan ñeå töø töø töï thöôûng thöùc muøi vò ñaëc tröng cuûa loaïi röôïu vuøng nuùi cao. Hoaëc pha vôùi chuùt ñaù ñeå giaûm bôùt “ñoä noùng” cuûa röôïu vaø taïo ra höông vò môùi cho ly Armagnac. Vì loaïi röôïu naøy

Irish ñöôïc xem laø loaïi röôïu pha, vì theá coù vò nheï, eâm dòu bôûi söï keát hôïp cuûa nhieàu loaïi nguõ coác khaùc nhau nhö luùa maïch, yeán maïch, ngoâ vaø öôùp vôùi maïch nha. Irish thöôøng ñöôïc uû trong thuøng laøm baèng goã tuyeát leâ ít nhaát laø 5 naêm. Loaïi röôïu naøy cuõng hay ñöôïc duøng ñeå pha cheá cocktail, ñaëc bieät noù coøn ñöôïc duøng ñeå pha cheá caø pheâ, noàng ñoä cuûa röôïu khoâng naëng laém neân goùp phaàn laøm taêng höông vò cho ly caø pheâ. Loaïi röôïu naøy uoáng eâm vaø khoâng coù muøi khoùi vì vaäy ngoaøi quyù oâng thì noù coøn ñöôïc caùc chò em öa chuoäng.

Sự hài lòng khi thưởng thức loại rượu ngon

Ñöôïc laøm töø baép, haït keâ hay gaïo cuûa Nhaät baûn Loaïi naøy coù vò maïch nha, khoùiï vaø ngoït nheï Janpanese thöôøng ñöôïc pha loaõng vôùi nhieàu nöôùc ñeå thöôûng thöùc. Nhieàu ngöôøi thích uoáng nhö vaäy hôn laø pha vôùi nhieàu loaïi khaùc nhau vì hoï muoán taän höôûng nhöõng nguïm röôïu nguyeân chaát. Các loại rượu Borboun

Sóng sánh hương vị Amagnac

BOURBON thoâng thöôøng vôùi noàng ñoä coàn khaù cao neân ñoái töôïng duøng chuû yeáu laø nam giôùi, nhöng vaãn coù moät vaøi nöõ giôùi yeâu thích noàng ñoä maïnh cuûa loaïi röôïu naøy cuõng öa duøng chung vôùi ñaù nhaèm taïo söï môùi laï cuõng nhö laø giaûm bôùt noàng ñoä coàn trong röôïu ñeå cho höông vò ñoäc ñaùo hôn.

JAPANESE WHISHKY

Loaïi röôïu naøy phaûi ñöôïc saûn xuaát ít nhaát laø 51% baép, coøn bình thöôøng thaønh phaàn baép ñöôïc duøng khoaûng 65% ñeán 75% trong nöôùc uû. Bourbon coù vò ngoït cuûa höông vani cuøng vò cam, quyùt raát deã uoáng neân phuø hôïp cho phaùi nöõ thích höông thôm nheï, haáp daãn. Röôïu ñaït chaát löôïng cao vaø ñem ñeán muøi vò thôm ngon chæ sau vaøi naêm nhôø vaøo goã môùi cuûa thuøng vaø ñieàu kieän

khí haäu taïi vuøng saûn xuaát. Teân goïi loaïi röôïu naøy xuaát phaùt töø vuøng Bourbon ôû Kentucky, Hoa Kyø. Vôùi loaïi Bourbon baïn coù theå uoáng nguyeân chaát vaø töø töø caûm nhaän vò ñaéng ñaéng, cay cay treân ñaàu löôõi. Ngoaøi ra cuõng coù theå pha vôùi moät ít soda hoaëc coke tuøy vaøo khaåu vò cuûa moãi ngöôøi nhaèm ñem laïi söï môùi laï trong caùch pha cheá rieâng.

GALLANT 7


GALLANT

Food & Drink Công nhân hái trà đem xuất khẩu

rà được xem là thức uống hội tụ đủ mọi tinh hoa của đất trời và thưởng thức trà được xem là một nghệ thuật tinh túy. Mỗi loại có hương vị đặc trưng riêng mà người uống cần nắm rõ mới có thể tận hưởng được vị ngon của trà.

Ñaøn oâng

T

Đàn ông thưởng trà

Trà là thức uống tao nhã và người uống được xem là tao nhân thanh tịnh nhất.

Nhâm nhi ly trà nóng và thưởng ngoạn cảnh đẹp nơi trăng thanh gió mát là thú vui tao nhã của bậc hiền nhân ngày xưa. Các tao nhân cùng quây quầy bên ấm trà ngào ngạt hương và đàm đạo thơ ca. Thú vui này tưởng chừng mai một và bị lãng quên theo năm tháng với sự cạnh tranh của các loại nước giải khát đang rất thịnh hiện nay. Song sự thật hoàn toàn ngược lại, ly trà nóng vẫn đồng hành trong các buổi trò chuyện, gặp gỡ bạn bè hay đơn giản chỉ để giải khát.Trà rất dễ tính nên nó có thể chiều lòng tất cả mọi người và làm say mê biết bao cánh đàn ông. Có thời, khắp các con đường tại Hà Nội, đâu đâu cũng thấy mọc lên các quán cóc ven đường và món hàng bán chạy nhất là nước chè (trà) xanh. Đừng nghĩ rằng thanh niên thời nay chỉ quen uống rượu, bia mà không thèm “đếm xỉa” đến trà. Rất nhiều bạn trẻ thích uống trà hơn rượu

8 GALLANT

thưởng trà

vang bởi thích vị chan chát rồi ngọt đằm nơi cuống họng.Nhưng các loại trà ngày một nhiều và không ngừng gia tăng về số lượng và chất lượng. Đó là chưa kể đến các loại ngoại nhập từ Trung Quốc, Nhật Bản… với những cải tiến mới trong công nghệ. Kèm

Trà Ô Long

Là loại hảo hạng. Nước trà có màu vàng kim óng ánh, vị đậm mạnh và lưu hương thơm đặc biệt.

Trà mạn Hà Giang

theo đó là cách pha chế và thưởng thức cực kỳ công phu Có thời, khắp các con đường theo cách riêng của tại Hà Nội, đâu từng loại. Là người thích uống trà, bạn đâu cũng thấy không thể không mọc lên các biết loại trà nào quán cóc ven ngon thuộc hàng đường và món hàng bán chạy thượng hạng cùng cách pha chế để nhất là nước thưởng thức hoặc chè (trà) xanh. Một bộ phận lớn chiêu đãi bạn bè. Theo thời gian, thanh niên thời các loại trà cũng đa nay thích uống dạng và phong phú trà hơn rượu hơn nhằm đáp ứng vang bởi thích vị chan chát rồi nhu cầu thưởng thức của mọi người. ngọt đằm nơi Mỗi loại trà sẽ đem cuống họng. đến cho bạn những cảm giác cũng như sự thư thái khác nhau khi thưởng thức. Bên cạnh đó cách thức và những quy tắc trong việc thưởng thức trà cũng là một điều mà bạn cần lưu ý khi thiết đãi hay tự mình pha trà. Cuối cùng điều bạn cần lưu ý khi muốn có một buổi thưởng trà đúng nghĩa đó là: Bạn phải sắm cho mình một bộ ấm trà đi kèm với từng loại trà vì mỗi loại sẽ cho mỗi vị khác nhau vì khi pha trà thì sự kết hợp giữa trà và chất liệu làm từ bộ ấm sẽ làm đậm đà thêm hương vị của trà, do đó người thưởng trà thường được ví như là tao nhân thời đại.

Có hương vị tự nhiên, tạo cảm giác thoải mái cho người thưởng thức. Là quý phẩm của Hà Giang.

Trà Bát Tiên

Không gây mất ngủ và phù hợp mọi lứa tuổi. Khi uống có vị ngọt tỏa trong miệng.

Trà Shan Tuyết

Có hai loại trà đen và trà xanh. Trà đen có màu đen hơi nâu. Hương thơm mạnh.


H

òa cùng không khí trong lành và mát mẻ tại bờ biển Phan Thiết, Seahorse Resort & Spa giới thiệu menu cực kỳ hấp dẫn và hứa hẹn đem đến cho thực khách những trải nghiệm thật thú vị và độc đáo về văn hóa ẩm thực đặc trưng của người Phan Thiết. Chia sẻ với April, anh Văn Minh – bếp trưởng của Seahorse Resort chia sẻ, món “Lẩu Thả” này được chế biến cho khách quý như là một cách để họ nạp lại năng lượng sau khi khám phá nét đẹp tiềm ẩn tại đây. Cạnh ngay bàn ăn là một chiếc bàn nhỏ được chạm khắc tinh xảo, nồi đất với đầy những viên than ửng hồng theo phong cách truyền thống của người Việt được đặt kế bên. Trong khi đó khoảng không gian mở trước cửa Seahorse Bistro mang đậm màu sắc và nét riêng biệt của làng chài: một chiếc thuyền thúng lớn với bạt ngàn các loại cá, sò, và hải sản phong phú đang được bày ra, một chiếc mỏ neo nằm ngay lối vào, với một khung cảnh thiên nhiên hoang dã như vậy chẳng một thực khách bộ hành nào mà không bị quyến rũ. Tất cả những loại hải sản ấy tươi ngon đến nỗi mà người ta có thể cảm nhận được hương vị của biển cả, giống như là những con sóng lớn vừa đem chúng vào bờ cách đây ít phút. Đằng sau chiếc thuyền thúng ấy, anh Văn Minh – thuyền trưởng đồng thời cũng là vị bếp trưởng của Seahorse Bistro – xuất thân trong một gia đình mà 3 thế hệ đều gắn liền với bếp núc; ông đang luôn tay chỉ huy và chinh phục ngọn lửa với kỹ năng xuất chúng. Trong cái khung cảnh hữu tình này, chúng tôi như bị phân tâm và suýt chút nữa đã bỏ qua cái khoảnh khắc Lẩu Thả được bày ra trên bàn ăn cùng với vô vàn sắc màu bắt mắt.

Ñoäc ñaùo

Laåu thaû Một lựa chọn tuyệt vời cho thực đơn cuối tuần dành cho bạn đó là món “Lẩu thả” cực kỳ hấp dẫn

heo thái sợi được đặt trên than hồng. Lẩu Thả là một món ăn mà qua đó người ta có thể khám phá và thưởng thức hương vị với những triết lý sâu sắc và ý nghĩa của ẩm thực Việt Nam, dựa trên 5 yếu tố tuyệt vời của người Việt theo thuyết Phật giáo cổ đại. Theo nguyên tắc, các bữa ăn bao gồm sự kết hợp đầy đủ và hài hòa của các thành phần “sinh ra” bởi 5 yếu tố tự nhiên:kim, mộc, thủy, hỏa, thổ có thể mang lại sức khỏe và năng lượng cần thiết cho con người. Trong khi thưởng thức món Lẩu Thả đầy ý nghĩa được chế biến tại Seahorse Bistro, nếm hương vị cay lạ của các loại cá tươi và thảo dược trong hương vị mộc mạc mà cũng lạ lùng, người ta có thể dễ dàng liên tưởng tới món Lẩu Thả này là cách mà Văn Minh xây dựng cho mình một triết lý ẩm thực dành cho thực khách của mình.

Sự trình bày đẹp mắt của món “Lẩu thả”

Ngày nay, Văn Minh – bếp trưởng vẫn giữ gìn các truyền thống ẩm thực, ngay cả chi tiết nhỏ nhất.

Món ăn hấp dẫn

Tất cả được đặt trên một cái nia với màu chủ đạo xanh lá chuối, các nguyên liệu khác được đặt riêng trong những cánh hoa chuối trông thật huyền ảo và lạ lẫm như sắc màu của đại dương. Món ăn càng trở nên hoàn hảo hơn khi điểm xuyết cho từng cánh hoa là một chiếc nhụy được làm từ đĩa cá suốt ướp. Nước lẩu được đựng trong thố đất nung với sắc màu đỏ thật bắt mắt, đi kèm là bún gạo trắng; nước dùng được làm từ cà chua, tôm và thịt

Thưởng thức buổi tối lãng mạn tại Seahorse

GALLANT 9


Your Health

QUYÙ OÂNG Laøm ñeïp

Làm đẹp với các liệu pháp cơ bản thì dễ, chứ nhắc đến chuyện gọt cằm, kéo dài chân thì hầu như chẳng cô vợ nào bằng lòng để chồng mình thực hiện

A

i bảo chỉ phụ nữ mới có quyền làm đẹp? Đàn ông bây giờ nhiều ông đứng ngồi không yên khi thấy vợ vẫn mơn mởn, trong khi mình vai còi, ngực lép còn bụng bia ngày một phình ra

Nỗi lòng biết ngỏ cùng ai

Ngồi chờ ở phòng khám của một trung tâm thẩm mỹ trên đường Trần Huy Liệu, quận Phú Nhuận, TP.HCM là một thanh niên chừng 27, 28 tuổi, mặt che khẩu trang kín mít. Mãi đến cuối buổi, hết khách anh mới mon men bước vào phòng bác sĩ, lấy khẩu trang ra để lộ chiếc mũi sưng đỏ, chảy mủ. Giọng anh thiểu não: “Về ra mắt nhà người yêu, tôi bị mấy bà cô nhà bên đó quở lén “đàn ông mũi tẹt thì làm ăn nên nỗi gì!” Nghe sốc quá, tôi lên thành phố, tìm đến một trung tâm làm đẹp ở tít quận 8. Chỉ với hai triệu đồng, cái mũi tẹt của tôi được đắp sụn, cao lên thấy rõ. Nhưng ba ngày sau tôi bị dị ứng, mũi sưng, chảy nước vàng. Tôi trở lại trung tâm đó cũng vài lần nhưng không giải quyết được gì cả”. Ngay hôm đó, bác sĩ của trung tâm đã phẫu thuật lấy sụn giả ra khỏi sống mũi anh, cũng may chưa có biến chứng nặng.Cũng tại trung tâm hôm đó, dăm ba quý ông thấp thỏm ngồi chờ bác sĩ tư vấn. Ngoài những ái ngại bẩm sinh từ chiếc mũi tẹt, gò má cao, nỗi lo lớn nhất đang ám ảnh các ông chồng là cái bụng bia. Một ông chồng tên Nguyễn Trọng Phia, 33 tuổi, tâm sự: “Bà xã cứ chê sao bụng tôi béo quá. Bả cắt xén khẩu phần, còn tôi cố tập cầu lông, đá banh, nhưng cứ có tiệc đãi đối tác là buổi tập bị gián đoạn. Tôi quyết đi hút mỡ bụng để lấy lại sáu múi!” Nhưng đến khi bác sĩ bảo phải có cam kết giữa hai vợ chồng trong

10 GALLANT

việc thẩm mỹ, thì đa phần quý ông ậm ừ bỏ về, vì “có bà vợ nào chịu cho chồng mình đi làm đẹp đâu?”

Em ơi chịu khổ cùng anh

Hỏi một vài bà vợ rằng họ có đồng ý để chồng vào spa, trung tâm thẩm mỹ hay không, mười người chỉ bốn tán thành. Chị Phương Nghi, 30 tuổi, quận 1, chia sẻ: “Mình làm đẹp được thì sao chồng lại không. Như chồng tôi là kỹ sư xây dựng, hay lăn lộn ngoài công trường, cuối ngày về nhà mặt mày ăn nắng đen thui. Cứ cuối tuần, nửa tháng, hoặc khi có tiệc tùng, vợ chồng tôi lại chở nhau đi spa, xông hơi, dưỡng da, tẩy tế bào chết. Làm đẹp xong, thấy ổng phấn chấn, hào hứng thì mình cũng nở lòng chứ bộ”. Vợ chồng chị Mai Hoa mà tôi vô tình gặp ở trung tâm Chấn thương chỉnh hình TP.HCM. Cả năm qua, cứ mỗi tháng một lần Hoa khi xe máy, lúc bắt taxi đưa chồng đến bệnh viện tái khám. Đưa chồng vào phòng khám rồi, Hoa mới ngại ngần thổ lộ: “Chồng em luôn khó chịu với chiều cao chỉ hơn mét sáu. Đến khi ảnh được đề bạt lên chức trưởng phòng công ty, phải tiếp đối tác nước ngoài thường xuyên, thì mỗi lần về nhà là mặt ảnh buồn rười rượi, vì lúc nào ảnh cũng lọt thỏm trong đống người cao ráo, chỉn chu. Cân nhắc dữ lắm em mới đồng ý để chồng đi kéo dài chân. Bác sĩ cũng khuyên nhủ nhiều nhưng chồng em cương quyết chịu đựng được. Một cuộc đại phẫu được thực hiện và thành công, chồng em cao thêm vài phân. Nhưng sau đó anh ấy phải chịu cảnh ngồi một chỗ, bất động đến nửa năm trời đợi khung xương cố định, rồi mới tập đi lại bằng nạng. Chưa hết, chồng em bị thất nghiệp! Thời buổi khó khăn, có công ty nào chịu cho nhân viên nghỉ không lương cả năm đâu. Vậy là một mình


Hình coù tính chaát minh hoïa

em chèo chống cả nhà, đôi khi cực quá lại sinh mâu thuẫn, rồi cãi nhau. Bây giờ mà nói hối hận thì muộn rồi!”

Đẹp là khi biết giới hạn đã đề ra

sức trai hơn phụ nữ qua các bộ môn cầu lông, bơi lội, bóng đá và các môn thể thao lành mạnh khác”. Với xu hướng xã hội ngày nay thì việc có những quý ông hiện đại - người đại diện cho phái mạnh có nhu cầu làm đẹp bản thân hoàn toàn là điều hợp lý. Khi nhu cầu Ăn ngon - Mặc đẹp trở nên hợp thời hơn bao giờ thì việc làm đẹp đã không còn là chuyện riêng của cánh phụ nữ vốn được gán đặc quyền làm đẹp mọi lúc, mọi nơi. Cánh mày râu cũng có quyền trau chuốt bản thân để gây ấn tượng trong mắt đối tác hoặc bạn gái, hay vợ của mình nhưng phải trong giới hạn đề ra tránh lạm dụng hay so em kém anh mà dẫn tới việc mất hình tượng nam tính sẵn có của mình trong mắt của nửa thế giới còn lại.Làm đẹp không có gì xấu vì vậy cánh đàn ông không cần phải e ngại khi đến những nơi mà trước đây mặc định dành cho phái nữ vì tại nhưng trung tâm thẩm mỹ ngày nay còn có dịch vụ chăm sóc thẩm mỹ cho nam giới hiện đại ngày nay..

“Khoâng thuû thuaät caûi thieän nhan saéc naøo baèng vieäc luyeän taâp haèng ngaøy baèng caùc moân theå thao traøn ñaày naêng löôïng.”

Theo ThS.BS Lê Nguyễn Diên Minh, khoa Phẫu thuật tạo hình - thẩm mỹ, bệnh viện Chợ Rẫy tư vấn: “Sự yêu chuộng cái đẹp là đam mê muôn đời. Ra đường, nghe người ta khen chồng mình bảnh trai, chỉn chu thì bà vợ nào lại không mát lòng mát dạ. Đàn ông đi làm đẹp, đi thẩm mỹ vừa vì mục đích giao tiếp, vừa để vợ mình được thơm lây. Đây là nhu cầu chính đáng, nên ủng hộ. Tuy nhiên, quyết định “trùng tu” vóc dáng nên có sự đồng thuận của người bạn đời, tránh mâu thuẫn về sau. Hơn nữa, tu bổ nhan sắc còn phải đồng hành với việc thực hiện một chế độ ăn uống điều độ, khoa học, tuyệt đối hạn chế rượu bia, thuốc lá. Và cũng luôn nhớ rằng, không thủ thuật cải thiện nhan sắc nào bằng việc luyện tập hàng ngày bằng các môn thể thao. Chính đàn ông mới dễ lấy lại

GALLANT 11


Khám sức khỏe tốt cho bạn

Sai laàm trong

Giảm cân

Một thân hình gọn gàng, săn chắc là niềm mong ước của cánh mày râu. Tuy nhiên, đừng quá nóng vội mà vội vàng áp dụng những cách giảm cân sai lầm

12 GALLANT

Khoâng khaùm söùc khoûe

Raát caàn thieát ñeå baïn ñeán beänh vieän yeâu caàu khaùm söùc khoûe toång quaùt. Nhöõng ngöôøi beänh tim maïch hay moät soá beänh lyù veà xöông khôùp seõ caàn moät cheá ñoä luyeän taäp rieâng. Nhöõng ngöôøi maäp thöôøng coù trieäu chöùng cao huyeát aùp. Do ñoù, khaùm xong baïn seõ bieát mình neân aùp duïng cheá ñoä naøo.


Chế độ tập luyện phải phù hợp

Boû böõa saùng

Your Health Your

Ñaây laø moät sai laàm lôùn nhaát vaø thöôøng thaáy khi giaûm caân. Coù 2 heä luïy xaûy ra neáu baïn cöù laàm töôûng vaø tieáp tuïc boû aên saùng. Thöù nhaát laø baïn seõ khoâng coù ñuû söùc khoûe vaø tinh than62n toát cho moät ngaøy laøm vieäc, maùu seõ doàn leân naõo gaây choaùng, meät, nhöùc ñaàu vaø suy kieät cô theå. Thöù hai, moät caùi buïng roãng thöôøng seõ mau ñoùi, vì theá chaéc chaén baïn seõ aên nhieàu hôn trong caùc böõa keá tieáp. Vì vaäy, haõy cho mình moät böõa saùng nheï nhaøng vaø ñuû chaát.

Taäp luyeän quaù söùc

Taäp doàn nhieàu baøi taäp, ñoäng taùc trong moät ngaøy nhöng haõy bieát raèng cô theå baïn khi quaù söùc seõ trôû neân meät moûi, ueå oaûi vaøo ngaøy hoâm sau do cô hoaït ñoäng quaù nhieàu.

Caàn coù 1, 2 ngaøy nghæ trong tuaàn ñeå cô nghæ. Thoâng thöôøng trong thôøi gian ñaàu baïn raát haêng say taäp queân meät moûi, queân aên vaø daãn ñeán tính traïng suy kieät theå löïc raát nguy hieåm.

Cung cấp đủ dinh dưỡng

Nhòn aên nhöng uoáng nhieàu nöôùc taêng löïc

Bạn cố tình nhịn ăn và thay vào đó là uống các thức uống tăng lực để “cầm hơi”. Điều này lại cũng là một sai lầm lớn. Những thức uống như nước tăng lực, soda, café sẽ làm bạn co nguy cơ béo phì hơn. Tốt hơn hết là bạn nên đọc kỹ các thông số về dinh dưỡng để chọn các loại thức uống cũng như đồ ăn phù hợp với nhu cầu của mình.

Nước tăng lực không phải "thần dược"

Baïn bieát chöa? Nước thanh lọc cơ thể

Haïn cheá uoáng nöôùc

Một số người cho rằng uống ít nước sẽ giúp giảm cân nhanh hơn. Đây là một sai lầm ngớ ngẩn nhất! Bạn có biết rằng nước rất cần thiết cho việc đốt cháy calo, khiến bạn có thể giảm cân nhanh chóng hơn? Và một thực tế thú vị hơn nữa là bạn có thể mất 62 calo khi uống một cốc nước lạnh! Việc uống nhiều nước sẽ rất tốt cho quá trình lọc các chất cặn bã trong cơ thể tốt hơn và cơ thể sẽ chuyển hóa chất béo tốt hơn. Tốt nhất nếu muốn giảm cân thì bạn nên uống nước giữa các bữa ăn hoặc trước khi ăn, điều này sẽ làm giảm bớt cơn thèm ăn của bạn đáng kể và còn giúp bạn lọc chất độc cho cơ thể khỏe mạnh.

Söõa chua: Moãi ngaøy neân aên töø 2-4 huõ. Tröùng gaø luoäc: Sau khi taäp neân aên 1 quaû. Chuoái: Giuùp choáng ñoùi hieäu quaû khi chöa tôùi böõa aên. Caù hoài: Chöùa axit beùo mega 3, giuùp boâi trôn caùc khôùp khi taäp naëng. Caø roát eùp: Thöùc uoáng tuyeät vôøi vì coù vitamin A gaáp 60 laàn nhu caàu cô theå, vaø löôïng vitamin C phong phuù. GALLANT 13


Xu hướng

“Ăn cỏ” ở đàn ông Những chàng trai “ăn cỏ”, sống với niềm đam mê thời trang và chăm sóc bản thân, chỉ làm mọi thứ theo ý mình và không có tâm trí dành cho sex


YOUR SEX

C

uộc khảo sát gần đây nhất của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã cho thấy một sự gia tăng đột biến trong quan niệm tình dục của nam giới. Kết quả có đến 35,1 % nam giới ở độ tuổi 16 tới 19 cho biết họ không quan tâm hoặc không thích quan hệ tình dục. Có đến 40,8% các cặp vợ chồng Nhật Bản dù đã cưới nhau nhưng họ lười quan hệ, thậm chí không có ham muốn tình dục, có nghĩa là không quan hệ với nhau trong vòng hơn một tháng. Vậy, những cánh đàn ông này được gọi là gì? Họ ra đời từ những nguyên căn nào? Nhu cầu tình dục của họ ra sao?

Sự ra đời của những nam giới “ăn cỏ” thế hệ mới

Trong loạt phóng sự về lối sống của tầng lớp thanh thiếu niên thành thị Nhật Bản, bà Maki Fukasawa đã đưa ra thuật ngữ: những chàng trai “ăn cỏ” (Herbivore men) vào năm 2006. Cụm từ này (theo tiếng Nhật: Soshokukei) dần phổ biến và sử dụng rộng rãi cho đến nay. Theo Bách khoa toàn thư của Hàn, Herbivore men dùng để miêu tả những chàng trai trẻ trong độ tuổi 20 – 30, họ chỉ quan tâm đến những thú vui và sở thích của bản thân mình. Họ tỉ mỉ, khéo tay và nhạy cảm. Ngoài ra, họ không có tham vọng trong sự nghiệp, thích sống gần gũi với mẹ và loay hoay trong bếp cùng công việc nấu nướng. Với họ, thời trang và chăm sóc, làm đep cho bản thân là ưu tiên hàng đầu trong những mối bận tâm. Thêm nữa, Herbivore men không có sự quan tâm đến mối quan hệ tình cảm nam nữ. Bạn sẽ nghĩ ngay rằng họ là

gay. Nhầm to rồi, herbivore men cũng thờ ơ đối với quan hệ xác thịt. “Tôi đặt cho nhóm thanh niên này với tên “ăn cỏ” vì họ không có nhu cầu về xác thịt”, bà Maki Fukasawa nhấn mạnh. Với họ, sex không đáng để bận tâm. Nói cách khác, những herbivore men này không có nhu cầu về quan hệ tình dục. Sự ra đời của những chàng trai “ăn cỏ” này đã phần nào làm thay đổi những quan niệm về nam giới trong thập kỷ qua.

Vì sao nam giới “ăn cỏ” ra đời?

Ngày càng có nhiều nam giới “ăn cỏ” ở đất nước mặt trời mọc và những thế hệ thanh niên mới lớn cũng có khuynh hướng “ăn cỏ”. Giải thích về hiện tượng “ăn cỏ” này, ông Ikuo Daibo, giáo sư tâm lý xã hội của Đại học Osaka, cho rằng có ba nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi này: xã hội giàu có, chủ nghĩa cá nhân và nữ quyền lên ngôi. Thật vậy, trong một xã hội bình an, không bạo lực thì người ta dễ thoả mãn với những gì đang có hơn là phấn đấu. Họ cho rằng thời trang là cách thức để thể hiện phong cách bản thân và tmình sáng giá. Đàn ông Nhật Bản sinh ra trong thế hệ bùng nổ dân số thường là những người mạnh mẽ và nam tính. Nhưng thế hệ con cái của họ lớn lên trong thời kỳ kinh tế khó khăn vào những năm 1990 lại không như vậy. Thêm vào đó là kỹ năng giao tiếp và dành thời gian cho các hoạt động xã hội của giới trẻ cực kì ít, họ trốn trong phòng riêng làm bạn với TV và máy vi tính hay ngắm nghía mình trước gương. Cùng sự xuất hiện của các mỹ nam trên TV ngày càng ồ ạt, các sao nam giả gái được cổ xuý và hâm mộ cuồng nhiệt làm cho hình ảnh này “ăn” vào tiềm thức của giới trẻ Nhật cũng như là của các nước khác.

“Cánh nam giới Nhật có thu nhập khá dễ thoả mãn với tiền bạc của chính họ.”

Bạn có phải là một Herbivore men thế hệ mới?

Nếu hơn ½ những sở thích và mối quan tâm của bạn giống hay tương tự bên dưới thì bạn là một Herbivore men phiên bản Việt rồi đấy! Làm đẹp cho bản thân nổi bật và tự tin

• Những shop thời trang và cửa hiệu mỹ phẩm luôn níu chân bạn khi bạn lượn lờ tại các trung tâm mua sắm.

Thể hiện phong cách ngày nay

Khi nam giới trưởng thành không có cảm xúc cho tình yêu và nhu cầu tình dục thì những thế hệ tiếp nối sẽ ra đời như thế nào.Cùng đó là số người cao tuổi ngày càng tăng theo năm tháng. Mất cân bằng dân số hiện đang là một trong những vấn đề nghiêm trọng của đất nước đang đau đầu với tình trạng dân số già này. Nay lại thêm xu hướng sống mới là “ăn cỏ” ở cánh nam giới trẻ tuổi. Qảu thật, đây là vấn đề an sinh xã hội làm đau đầu chính quyền đất nước Nhật Bản.

• Hay ngắm nghía cơ thể trước gương và nhận ra ngay khi bản thân đang có dấu hiệu lên cân. Lập ngay kế hoạch giảm cân cấp tốc cho bản thân. • Dành nhiều thời gian cho bản thân, gia đình hơn là phấn đấu cho hoài bão sự nghiệp, thích được phụ huynh cưng chiều và bảo bọc. • Không cờ bạc, không rượu bia nhưng thích ngồi nhấm nháp cuộc sống ở những coffee shop và thú vui thưởng thức bánh ngọt. • Không có tâm trạng để yêu ai ngoài chính mình.

GALLANT 15


YourYOUR SEX SEX

Ai cho

em ở trên?

Cánh đàn ông truyền tai nhau một bài thơ con cóc mà các anh vẫn gật gù với nhau là “Hịch thương vợ”. Nhưng chớ vội cả tin, vì thực ra các anh cũng biết cách “mị dân” lắm đấy 16 GALLANT

Ảnh: GETTYIMAGES.COM

T

ôi có cô bạn vừa mới lấy chồng. Nàng yêu anh A cơ, nhưng vì cuộc sống khó lường nên kết thúc cuộc chơi, nàng phơi phới bước lên xe hoa về nhà anh B (không biết móc ở đâu lên). Âu cũng là cái số.

Gái ngoan phải ở dưới

Chồng nàng công ăn việc làm ổn định, gia đình cơ bản. Chỉ ngặt nỗi, chàng phong kiến và gia trưởng thôi rồi. Bạn tôi vốn tư tưởng tung tẩy bay nhảy, lại thoáng đúng kiểu như một chàng trai nên cưới xong, nàng ngay lập tức bị dính chưởng sốc “văn hóa làm vợ”. Ngay đêm tân hôn, vì muốn chồng bất ngờ, nàng đã lên một kế họach hoàn hảo cho một đêm mất ngủ. Nhưng kết cục thật thảm hại, chồng nàng la oai oái khi thấy vợ chuẩn bị vào vai “cô y tá nóng bỏng”. Bao nhiêu kỹ năng bấy lâu học hỏi, coi như cất tủ dài ngày, vì chồng nàng không có nhu cầu thấy vợ


“Nếu cánh đàn ông đo chỉ số chuẩn men dựa vào trình độ phá khóa thì đã đến lúc, phụ nữ cần nhắc các anh nhớ một điều: Người cần chìa khóa vạn năng ấy, có chăng chỉ là kẻ trộm.” “bay”. Chàng thủ thỉ, phụ nữ là phải đoan trang, thùy mị, ngay cả trong chuyện vợ chồng. Từ một cô nàng phóng khoáng và luôn hết mình với sex, nàng đành nói tạm biệt với “bản năng gốc” của mình. Với chồng nàng, gái ngoan là phải ở dưới! Nàng tặc lưỡi, ừ thì ngoan! Một người bạn khác của tôi, may mắn không bị kìm kẹp chuyện ấy, nhưng lại vướng vào một cục nợ khác, đau đầu hơn. Chồng cô ấy cả năm nay nghỉ ở nhà vì công ty cắt giảm biên chế. Bạn tôi làm công ty liên doanh nước ngoài, kinh nghiệm đầy mình, thu nhập hàng tháng luôn ở mức khủng, đến nỗi chỉ cần mình cô ấy đi làm cũng đủ cả nhà tiêu xài dư dả. Nhưng (lại nhưng), đó cũng chính là nguyên nhân gây nên bao cơn sóng gió. Ai đó đã nói, đàn ông kiếm nhiều tiền cho vợ tiêu, đó là nét đẹp văn hóa; nhưng phụ nữ mà kiếm nhiều tiền cho chồng (ở nhà) tiêu, thì đúng là thảm họa! Chuẩn không được phép chỉnh! Và đương nhiên, không đời nào có chuyện chồng chịu ở nhà tề gia nội trợ, để cho vợ tung tăng ra ngoài trị quốc, bình thiên hạ được rồi. Ai lại đổi vai như thế bao giờ?! Thế là chồng nàng đường hoàng ra nghị quyết (như vua), rằng kiếm tiền cũng được, nhưng cấm bỏ bê việc gia đình. Thế nên mới có cảnh bạn tôi, sáng dậy sớm đi chợ, cả ngày hùng hục đi làm, tối lại sấp ngửa về nhà cơm cơm nước nước để chồng sau khi đi “bàn chuyện lớn" về là phải có cơm dẻo canh ngọt đợi sẵn. Vậy ra, gái ngoan không những phải ở dưới, mà ngay cả khi đường đường chính chính hơn phân, cũng phải âm thầm chịu thiệt?

Nguyên lý chìa khóa và ổ khóa

Tôi mang chuyện gái ngoan – gái hư và

chuyện nằm trên nằm dưới đi hỏi khá nhiều người. Một anh bạn cùng công ty tôi nghe xong cười khà khà “Em ơi, thế em đã nghe chuyện chìa khóa và ổ khóa chưa? Chìa khóa mà mở được càng nhiều ổ khóa, đó là chiếc chìa khóa vạn năng. Còn cái ổ khóa mà chìa nào cho vào cũng mở được ấy mà, chỉ có là ổ hỏng, đáng cho vào sọt rác. Chuyện trên dưới cũng vậy mà thôi. Cái gì trái với tự nhiên đều không tốt cả”. Ồ, vậy ra cái quan niệm kia cũng có gốc rễ sâu xa của nó. Cánh đàn ông từ lâu vẫn đánh đồng gái hư với sự dễ dãi, với những hiểu biết quá sâu rộng ở quá nhiều lĩnh vực mà không phải chốn hoạt động của các cô (các anh bảo thế). Tóm lại, gái càng giỏi, càng quái bao nhiêu, càng dễ bị dán mác “không ngoan” bấy nhiêu. Các anh thích yêu gái hư, nhưng chỉ muốn cưới công chúa với tiểu thư về làm vợ. Thế thì ai cho phụ nữ chúng tôi lương thiện bây giờ? Nếu cánh đàn ông đo chỉ số chuẩn men dựa vào trình độ phá khóa thì đã đến lúc, phụ nữ cần nhắc các anh nhớ một điều: Người cần chiếc chìa khóa vạn năng ấy, có chăng chỉ là kẻ trộm. Tôi hậm hực ghim hận từ ngày ấy, luôn trách cánh đàn ông là ích kỷ và không chịu cảm thông cho phụ nữ. Nhưng một cậu bạn đã khiến tôi tỉnh ra chỉ với một câu hỏi: Truyền thống bao đời nay là thế rồi. Mày có đồng ý lấy một anh chàng mặc váy đi chợ, nấu cơm, rửa bát hơn là mặc complet thắt cà vạt không? Ừ nhỉ. Thì ra đã từ rất lâu rồi, ngay chính phụ nữ cũng đã ngầm thỏa hiệp với quan niệm đó. Các mẹ, các bà vẫn chẳng rất hăng hái xông pha nấu bếp, chỉ để nghe được lời khen của chồng, của con cháu hay sao? Suy cho cùng, phụ nữ dù mạnh mẽ đến mấy, cũng vẫn là một nửa yếu

đuối của thế giới và vẫn cần một nơi đủ vững chãi để dựa cậy lúc yếu lòng.

Trang trí cho truyền thống

Cô bạn cùng phòng vừa khoe một bài báo về phát minh siêu độc: Dụng cụ trợ giúp để phụ nữ có thể … đứng đi vệ sinh như đàn ông. Nghe thì có vẻ chuối cả buồng và hết sức thiếu muối, nhưng bạn có nhận ra không? Ít nhất, người phát minh ra nó đã nỗ lực xóa nhòa khoảng cách, sự phân biệt giữa đàn ông và phụ nữ, dù theo một cách rất hài hước. Nhưng thực ra, phụ nữ không cần những dụng cụ đấy để thấy mình bình đẳng với đàn ông. Yêu thương và coi trọng chính bản thân mình, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, mới là lời khẳng định đanh thép nhất mà các nàng có thể làm. Đồng ý thỏa hiệp và nhún nhường trong mọi tình huống, đó mới là liều thuốc độc giết chết sự tự tin và vẻ đẹp rất đàn bà trong tâm hồn của mỗi người phụ nữ. Có một câu nói trong “Sex and the city” mà tôi rất cảm đắc: Hãy chấp nhận truyền thống và trang trí nó theo cách của bạn. Thế nên, khi ai đó hỏi rằng “Ai cho em nằm trên?”, thì cứ cười duyên mà nói nhỏ vào tai họ “Em không thích nằm, trên hay dưới cũng vậy thôi. Em ngồi có được không?” Lựa chọn luôn nằm trong tay bạn, chứ không phải ở lời nói hay định kiến của bất kỳ ai khác. Vì chỉ có bạn mới xác định “vị trí” của mình chứ không phải là một ai khác. Cái tôi của mỗi người sẽ quyết định khả năng "cầm quyền" chủ động của mỗi người như thế nào, do đó bạn phải hết sức tỉnh táo trước những lời mị dân đó. "Well – behaved women seldom make history – Gái ngoan hiếm khi làm nên lịch sử” - Laurel Thatcher Ulrich.

GALLANT 17


XU HƯỚNG - PHONG CÁCH - MUA SẮM


Runaway

MÀU CUC CHÂT

Những người đàn ông táo bạo trong việc lựa chọn trang phục có thể lựa cho mình những tông màu nóng bỏng hay cá tính thông qua bộ sưu tập của các nhà thiết kế lừng danh dưới đây.

MORPHOSIS

PRADA ARMANI ARMANI

PIERE CARDIN

PIERE CARDIN

GALLANT 19


Runaway

XANH THANH LICH 2013

Màu xanh chưa bao giờ lỗi mốt. Ra mắt trong tuần lễ thời trang Milan Spring Summer 2013, các nhà thiết kế của Gucci, Valentino đã giới thiệu bộ sưu tập lấy gam xanh làm màu chủ đạo. Bạn có thể lựa chọn cho mình những bộ với gam màu xanh này.

LOUIS VUITTON

VALENTINO

ARMANI VALENTINO

GUCCI

GUCCI

20 GALLANT


VALENTINO

ARMANI GUICCI

LOUIS VUITTON

PRIM HIM PRIM HIM

GUICCI

SUIT MUÔN VE

Các mẫu suit cổ điển đã quay trở lại. Màu sắc đa dạng cho quý ông có nhiều sự lựa chọn: Valentino, Louis Vuitton, Prim Him đều cho ra những mẫu thiết kế trẻ trung nhưng không kém phần sang trọng và thanh lịch. GALLANT 21


SMART BUYS

Với chuyên đề Smart Buys bạn sẽ không tốn thời gian cho việc mua sắm của mình khi đi shopping bởi vì chúng tôi sẽ giúp bạn biết giá chính xác của món hàng mình cần là bao nhiêu

Nâu đỏ Top man 2.500.000VND

Da đen Russel 1.000.000VND

Giày Armani cổ cao 1.500.000VND

Four of the best

BROGUE BOOTS

Với bốn nhãn hiệu giày này, bạn sẽ tự tin đi ra ngoài giao tiếp hoặc trao đổi với khách hàng mà không e ngại gu thời trang của mình bị lỗi mốt. Chất lượng và giá cả phù hợp, hai yếu tố này sẽ giúp bạn thành công hơn.

22 GALLANT

Gucci da nâu 2.000.000VND


Pea Coats

Smart Buys

Tủ áo của bạn sẽ thời trang hơn khi bạn cập nhật thêm những chiếc áo Pea Coats này. Thời trang nhưng hơn hết là phù hợp với ngân sách của bạn.

1

1. Russel - 1.000.000 VND 2. Gaint - 1.500.000 VND 3. Prim Him - 1.800.000 VND 4. Armani - 2.000.000 VND 5. Russel - 3.500.000 VND 6. Top Man - 2.500.000 VND 7. Gaint - 2.000.000 VND 8. Scot and Soda - 1.500.000 VND.

2

3

4

5

6

7

8

GALLANT 23


COVER GUY

Bạn từng biết đến Lucas Gil thông qua cuộc thi đình đám Mr World. Dù không đoạt giải cao nhưng anh gây ấn tượng đẹp với khán giả bằng khuôn mặt hiền lành và nụ cười tươi, rất thân thiện

LUCAS GIL Lôi cuốn từ nụ cười

Trong một shoot hình quảng cáo của Diesel.

24 GALLANT


Nụ cười thân thiện gây ấn tượng với người xung quanh


COVER GUY Làm mẫu cho tạp chí Men’ s Health

thời trang, Lucas Gil liên tục xuất hiện trong rất nhiều chiến dịch quảng cáo trên toàn thế giới với lịch làm việc dày kín trong năm qua.

Gallant (GL): Dư âm của cuộc thi Mr. Brazil và Mr. World vẫn còn trong tim bạn cho tới lúc này như thế nào? Lucas Gil (LC): Cho dù cuộc sống có

nhiều thay đổi đi nữa thì cảm xúc của những cuộc thi đó luôn còn ấn tượng với tôi. Thông qua đó, sự nghiệp của tôi phát triển tốt hơn và được nhiều fan yêu mến hơn. Tôi trân trọng điều đó và là viên gạch đầu tiên để tôi bước vào làng người mẫu đầy cạnh tranh này.

GL: Từ sau cuộc thi đó đến nay, cuộc sống của bạn ra sao? LC: Hoàn toàn tuyệt vời. Tôi đã có

những bước đi nhanh và dài hơi. Ngay sau khi đoạt giải, có nhiều công ty quản lý danh tiếng tại Mỹ liên lạc với tôi để thương thảo hợp đồng, điều mà rất nhiều người mẫu Brazil mong muốn. Sau đó, tôi liên tiếp tham gia các buổi diễn thời trang tại Ý, Pháp và

N

hững anh chàng Brazil luôn luôn có những ấn tượng mạnh trong tất cả các cuộc thi dành cho đàn ông. Vũ điệu samba cuồng nhiệt và cái nắng nóng của vùng đất này đã sản sinh những chàng trai có thể nói luôn chiếm ưu thế trên các đầu trường sắc đẹp nam. Lucas Gil cũng không là ngoại lệ. Anh sinh năm 1984 tại Votuporanga, Brazil. Với khuôn mặt hiền hiền, nụ cười luôn chực sẵn và hình thể cực chuẩn đã lý giải vì sao anh đoạt giải nhất Mr. Brazil 2007. Dường như có duyên nhiều với

26 GALLANT

“Cuộc sống với tôi như thế là tốt rồi. Không cần nhiều tiền, chỉ cần bạn hạnh phúc là mỗi ngày đều vui vẻ.” Anh. Từ đó, tôi có cơ hội tiếp xúc với nhiều nhiếp ảnh danh tiếng để casting trong các chiến lược quảng cáo. Cụ thể là sau khi chiến thắng, tôi đến ngay Hollywood để chụp Brazilian Vogue, sau đó là MensHealth phiên bản Ý.

GL: Tôi biết trong lý lịch cuộc thi của bạn, bạn từng là một chuyên viên dinh dưỡng, vậy vì sao bạn không yêu thích công việc đó nữa? LC: Chính xác là tôi làm việc cho một

trung tâm thể hình với cương vị là một chuyên viên dinh dưỡng. tôi tư vấn cho


Tạo hình thanh lịch trên Vouge Italia

GALLANT 27


Tạo hình thanh lịch trên Vouge Italia

28 GALLANT


COVER GUY

những người tập thể hình những thôn tin hữu ích giúp họ phát triển cân nặng cũng như tăng cơ giảm mỡ. Thông qua công việc này, tôi cũng bắt đầu yêu thích gym và chơi thể hình từ đó. Những kiến thức dinh dưỡng giúp tôi áp dụng rất triệt để trong chế độ luyện tập của mình.

AP: Tôi vừa thấy bạn xuất hiện trên trang bìa của MensHealth phiên bản Singapore. Điều này thế nào? LC: Thật tuyệt vời. Đã lâu tôi mới có một trang bìa tươi trẻ và đẹp như thế. Ekip đã làm việc rất tốt để có những shoot ảnh tưởng như đơn giản nhất. Hy vọng là tôi sớm cầm nó

AP: Những bức ảnh khỏa thân của bạn dường như ngày càng nóng bỏng hơn so với lúc bạn mới đoạt giải Mr. Brazil. Điều này có ảnh hưởng đến danh vị của bạn không? LC: Tôi nghĩ là không. Trong quy chế

Trong một quảng cáo của CK

cuộc thi không có điều này. Hơn nữa, tôi đánh giá đó là những bức ảnh rất đẹp. Khai thác thể hình của tôi một cách trọn vẹn và đẹp nhất phục vụ cho các chiến dịch quảng cáo. Tôi rất hài lòng về nó. Cụ thể như những chiến dịch quảng cáo của quần lót của Diesel, CK và kem đánh răng Colgate.

AP: Lần đầu đứng trước ống kính trong vai trò một người mẫu đại diện cho một hãng đồ lót uy tín, anh có thấy lo lắng không? LC: Có chứ, một chút thôi. Đứng trên

sân khấu thoải mái hơn việc chỉ mặc đồ lót và đứng trước rất nhiều người trong

“Những kiến thức dinh dưỡng giúp tôi áp dụng rất triệt để trong chế độ luyện tập của mình.” ekip khi chụp hình. Trước đó tôi cũng từng mặc đồ lót của Maliloda nhưng khi mặc để chụp hình thì tôi không tự tin lắm. Kỷ niệm đáng nhớ nhất là trong một buổi chụp, tôi mặc quần lót trái lộn cả ra ngoài mà không biết cho đến khi nhà thiết kế đến và nói với tôi thì khi đó tôi vô cùng xấu hổ.

AP: Anh yêu thích điều gì nhất khi làm việc ở New York? LC: Đó là những chuyến đi xa đến mọi đất nước mà không phải móc túi trả tiền vé máy bay. Bạn được đài thọ ở khách sạn ít nhất cũng là 4 sao, ăn miễn phí và chỉ việc diễn sao cho tốt. Vì thế tôi không xem đây là một công việc, mà

nó là một chuyến du lịch dài ngày và bất cứ lúc nào thích, bạn đều có thể cất vali ở nhà.

AP: Những môn thể thao bạn thích chơi nhất ngoài việc chơi thể hình? LC: Tôi thích lướt ván. Đó là một môn

vận động rất tuyệt vời. Trong hành lý của tôi lúc nào cũng có sẵn tấm ván trượt. Tôi sẵn sàng lướt bất cứ khi nào có thời gian. Ngoài ra, khi rảnh tôi còn để dành đi chơi với bạn và hẹn hò với người yêu. Cuộc sống với tôi như thế là tốt rồi. Không cần nhiều tiền, chỉ cần bạn hạnh phúc là mỗi ngày đều vui vẻ.

Cảm ơn bạn về hôm nay.

GALLANT 29


Rosie

Huntington

Whiteley &sức hút quyến rũ

Sau khi góp mặt trong siêu phẩm Transformer 3, siêu mẫu nội y Anh Rosie Huntington Whiteley lại khiến báo chí tốn nhiều giấy mực về khả năng diễn xuất của mình


R

Rosie nghiễm nhiên trở thành cái tên nóng bỏng được các ông chủ thời trang đổ xô tìm kiếm.Nếu như trước đây, Rosie chỉ được biết đến với tư cách người mẫu của nhãn hiệu đồ lót nổi tiếng Victoria’s Secrets thì dạo gần đây, sau khi đảm nhiệm vai nữ chính trong Robot đại chiến của đạo diễn Michael Bay, cô đã liên tục xuất hiện trên các tạp chí danh tiếng như Maxim, Women’s Health, Elle. Ngoài gương mặt đẹp hoàn hảo, nụ cười bí ẩn, thân hình nóng bỏng, cùng với người yêu là diễn viên Hollywood nổi tiếng thì kiều nữ này

32 GALLANT

còn có nhiều điều mà có thể bạn chưa biết và hẳn nhiên tất cả những điều bí mật đó sẽ khiến cho bạn muốn tìm hiểu về cô nàng ngay bây giờ.

Cô nàng có đôi môi cá trích

Là một cô gái hoàn toàn bình thường, mẹ là giáo viên dạy thể dục, bố là Charles Huntington-Whiteley, trong những năm trung học, Rosie luôn bị bạn bè trêu chọc về họ kép HuntingtonWhiteley, cơ thể “phẳng lì” vì phát triển chậm, và nhất là về đôi môi dày bất thường mà họ vẫn thường gọi là “môi


YOUR GIRL Rosie trong một cảnh quay phim Robot đại chiến

công việc để trang trải cuộc sống, trong đó có 1 quãng thời gian làm nhân viên pha cà phê tại một hãng đại diện người mẫu ở London. Một năm sau, khi cô quay lại đây nói lời cảm ơn, họ đã phát hiện ra vẻ đẹp và sự hấp dẫn của cô, thế là họ mời cô làm người mẫu.

Từ người pha cà phê đến người mẫu nổi tiếng

Cô tham gia nhiều chương trình thời trang của các nhãn hàng của Anh lúc bấy giờ. Và may mắn thay, khi chiến dịch quảng cáo của Victoria’s Secrets thực hiện, Rosie được chọn. Đây cũng là cột mốc chính thức đánh dấu tên tuổi của Rosie trên các sàn thời trang lớn. Ba năm trước, Rosie còn là người mẫu không tiếng tăm.Thoáng một cái, từ cô sinh viên bình thường trở thành người mẫu cho thương hiệu đồ lót hàng đầu thế giới. Đó là điều không tưởng đối với bất kỳ chân dài nào. Nhưng Rosie chia sẻ “Cuộc sống đôi lúc có những phút may mắn quyết định cả số phận của mỗi người. Tôi là một người của minh chứng như thế”. Chỉ 2 năm sau khi làm người mẫu cho Victoria’s Secrets, năm 2008, Rosie đã vượt mặt đàn chị Agyness Deyn để đại diện cho chiến dịch quảng cáo thời trang mùa đông của thương hiệu Burberry. Người ta bắt đầu quen dần với hình ảnh của một Rosie với những đường cong hút hồn, đôi chân dài khiến chiếc áo choàng lông thú, mũ cao bồi, bốt và đặc biệt là đồ lót tỏa được sức nóng. Năm 2010, cô cũng xuất hiện trong bộ lịch Pirelli do Terry Richardson làm đạo diễn, bắt đầu trình

Transformer 3, nhiều người thắc mắc vì sao một người mẫu chưa từng có kinh nghiệm diễn xuất lại rơi vào tầm ngắm và được Michael Bay ưu ái đến như vậy. Thực ra, bản thân cô cũng rất bất ngờ trước đề nghị của vị đạo diễn nổi tiếng. Michael Bay nói: “Tôi thích khám phá con người cô trong số hàng tỉ phụ nữ từ khắp thế giới, ở cô ấy có điều gì đó đặc biệt.Tôi nhìn thấy cô trên quảng cáo thời trang nội y Victoria’s Secrets. Mặc dù trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại có lúc thuê người mẫu đóng phim, nhưng cô gái này ắt có điều gì đó đặc biệt để trở thành trường hợp ngoại lệ”. Không nghi ngờ gì nữa, Rosie được chọn vào Transformer 3 là một sự thử nghiệm của Michael Bay.

Vượt qua cái bóng Megan Fox

Kể từ khi chính thức thế chân người không thích được coi là biểu tượng của sex Megan Fox trong bộ phim bom tấn nhất hành tinh, người ta cũng bắt đầu đặt siêu mẫu này lên bàn cân nhan sắc. Nhất là cô lại xuất thân từ Victoria’s Secrets, người ta tự hỏi liệu cô có phải là “bình hoa di động”, chỉ biết phô bày sự khêu gợi vốn có như một thế mạnh hay cùng lắm là chỉ biết diễn như đóng quảng cáo hơn là những phân cảnh chiều sâu cảm xúc của nhân vật, hay sẽ tạo ra đột phá giống như đàn chị Mila Jovovich, Cameron Diaz, Monica Bellucci, Halle Berry? Bỏ ngoài tai những lời nói và thông tin đăng trên những tờ báo lá cải, Rosie đã dành hết thời gian vào công việc diễn xuất của mình vì đối với cô đây hoàn toàn là một điều mới mẻ cần khám

“Đã có lúc tôi gần như đánh mất bản thân trong các cuộc vui. Lúc đó còn quá trẻ, trong túi lại bỗng dưng có nhiều tiền để tiêu xài. Tôi suy nghĩ rất bồng bột, sống thực dụng và không có tầm nhìn.”

cá trích”, đôi môi mà hiện nay đang giúp cô hái ra tiền. Cô cũng miễn cưỡng nhận danh hiệu Miss Big Mouth vì thói quen nói nhiều trong giờ học lẫn lúc giải lao. Nhưng đến năm 13 tuổi, cô bắt đầu phát triển hoàn thiện tất cả các yếu tố thể chất lẫn ngoại hình để có thể trở thành một người mẫu đầy tiềm năng, Rời cuộc sống ở trang trại yên bình, Rosie đến Luân Đôn để học trường cao đẳng Tavistock. Cô làm thêm nhiều

diễn cho Prada, Giles Deacon và Louis Vuitton. Có thể nói đây là khoảng thời gian tỏa sáng trong sự nghiệp người mẫu mà cô trải nghiệm. Nói về sự góp mặt của Rosie trong

phá để có những trải nghiệm trong sự nghiệp làm người mẫu của mình. Và cố gắng của Rosie đã được chứng minh bằng sự lao động nghiêm túc khi bộ phim ra rạp.

GALLANT 33


Thiên đường

TÌNH YÊU

Những cảm xúc khi xem bộ phim 50 Ngày Hẹn Hò Đầu Tiên, đã thôi thúc tôi tìm đến Hawaii nơi được gọi là thiên đường tình yêu


Tại Hawaii, tôi cảm nhận được khoảnh khắc hạnh phúc xen lẫn vào trong từng ngõ ngách tâm hồn. Với tôi nơi đây còn hơn cả thiên đường bởi vì ngoài tình yêu thì nó còn mang đến cho bạn sự sống.

TRAVEL Tình yeâu traøn ngaäp treân ñaûo Hawaii

Moät goùc nhìn töø resort Mekunu Baõi bieån soâi ñoäng taïi Haiwaii

Noäi thaát sang troïng beân trong resort Mekunu Khung caûnh döôùi bieån tuyeät ñeïp taïi bôø bieån Hualalu

GALLANT 35


Bai cuoi khoa  
Bai cuoi khoa