Page 1

24 h non stop Партньор на прoфесионалисти

За Търговци

PERSIL Препарат за пране различни видове 2 кг/ 1.5 л

без ддс

6,

с ддс

Валидност: 22.04. - 05.05.2010

99 8,39

www.metro.bg


ƠƙƫƳƩƜƧƛƯơ

-33%

3 ¼À¿¿Ì

Ÿ νŸʸ Ÿ

4,

Ì¿¿Ì

33 §£¬¥›ª«£¢ ªÃÑ» ÌÊÃÆÀÌÓÎÈÅ» ÌÓÎÈŻþռà оË

5,20

°¿ÇºÌº¿Áº¦Ÿ ˼¿Ñ¿ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥  §¨¦œ«¢ª 

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥  §¨¦œ«¢ª 

BONDUELLE ¢ÀÆÀÈÒÎÅɽ ÇÃÅÌ ²ÀÍÃËà ÌÀÂÉÈ» ¾Ë ¼À¿¿Ì

1,79

Ì¿¿Ì

2,15

2,

Ì¿¿Ì

05 2,46

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥  §¨¦œ«¢ª 

DELIZZA §ÃÈà ÀÅÆÀËà ½»ÈÃÆÃÚ ¾Ë

KAMARKO «ÉÆÑ»ÉÍË»Ñà оË

1,99

2

¼À¿¿Ì

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥  §¨¦œ«¢ª 

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

%21'8(//( §ÃÅÌ ÇÃÈÀÌÍËÉÈÀ ¾Ë

2,39

¼À¿¿Ì

0,95

¼Ë

Ì¿¿Ì

1,14

¼Ë


¼À¿¿Ì

7,

Ì¿¿Ì

¥›¦£›¥«› §»Ë¾»ËÃȬ»È¿½ÃÒ½ÃÍ»ÇÃÈ» оË

22 8,66

%$&,'2/&, ­ÃË»ÇÃÌΠоË

§¦œ˜¨²¢ BACI DOLCI ªÀȸÄÀÉË »È

¼À¿¿Ì

0,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

3,85

65 ¼Ë

Ì¿¿Ì

0,78

¼Ë

4,62

5*((5.$$6 ž»Î¿»ÐÉƻȿÌÅ» až

¬­›«›ª¦›¨£¨› ¬ÃËÀÈÀ ÍÀÈÀÅÃÚ až

3,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

19 ž

3,83

ž

8,49

ž

Ì¿¿Ì

10,19

^^^TL[YVIN

¼À¿¿Ì

ž

3


ƠƙƫƳƩƜƧƛƯơ

¼À¿¿Ì

2,

Ì¿¿Ì

25 ¼Ë

2,70

¼Ë

DERONI ¬ÉÌɽÀ ÒÃÆà ѻËþ˻¿ÌÅà ÒÀÌÈɽ оË

5($/(021 ¦ÃÇÉÈɽÌÉÅ ÇÆ

¼À¿¿Ì

1,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

2,

12 ¼Ë

Ì¿¿Ì

1,34

¼Ë

DERONI žÉËÒÃÑ» ŸÃÁÉÈÌÅ» ¾Ë

2,63

ÄÉ¿ÃË»È ÌÉÆ Ðž

¼À¿¿Ì

0,75

Ì¿¿Ì

4

19

0,90

¼À¿¿Ì

0,33

¼Ë

Ì¿¿Ì

0,40

¼Ë


YANEFF ŸÀÍÌÅÃÊ»ÌÍÀÍ Ð¾Ë

»È¸ÊÀÉ

4 ¼À¿¿Ì

2,

Ÿ νŸʸ Ÿ

52

Ì¿¿Ì

3,02

°¿ÇºÌº¿Áº¦Ÿ ˼¿Ñ¿ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ

DI ALBA «Ã¼»ÍÉȽ ÌɼÌͽÀÈÌÉÌ Ð¾Ë

ECE ª»ÌÍÀÍÉÍÒÀËÈà ǻÌÆÃÈà ¾Ë ª»ÌÍÀÍÉÍ ÂÀÆÀÈà ǻÌÆÃÈà ¾Ë

»È¸ÊÀÉ

§¦œ˜¨²¢²ÀËÈà ǻÌÆÃÈà Ð¾Ë ¼À¿¿Ì

3,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

2,

99 4,79

PHILICON ¦ÙÍÀÈÃÑ» ÅÌÍË» оË

°¿ÇºÌº¿Áº¦Ÿ ˼¿Ñ¿ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ

Ì¿¿Ì

Ÿ νŸʸ Ÿ

22 2,66

ARO ¢ÀÆÀÈÏ»ÌÎÆ Ð¾Ë

»È¸ÊÀÉ

¼À¿¿Ì

8,

°¿ÇºÌº¿Áº¦Ÿ ˼¿Ñ¿ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ

Ì¿¿Ì

Ÿ νŸʸ Ÿ

¼À¿¿Ì

55

0,85

¼Ë

10,

26

Ì¿¿Ì

1,02

¼Ë

^^^TL[YVIN

6

5


ƠƙƫƳƩƜƧƛƯơ

§¦œ˜¨²¢ TCHIBO »È ¼À¿¿Ì

6,

Ì¿¿Ì

TOP JELLY ¡ÀÆÃË»Èà ¼ÉȼÉÈà ¾Ë

09 7,31 RUFFL LES ÃÊÌ Æ¼»Ë¼ÀÅ٠оË

§¦œ˜¨²¢ RUFFLES »È ¼À¿¿Ì

2,

35

Ì¿¿Ì

2,82

CHICO ¬ÉÆÀÍà оË

1,09

6

1,59

Ì¿¿Ì

1,91

©¥® ®¬ »ÏÆà ÃÌÍÀÒÀÈÓÉÅÉÆ»¿ оË

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

1,31

¼À¿¿Ì

23,79

Ì¿¿Ì

28,55


¼À¿¿Ì

1,

Ì¿¿Ì

19 ¼Ë

1,43

¼Ë

DAMENA ÀËÆÉ §»Æ¼ÀÅ ÐÆ

¼À¿¿Ì

2, Ì

¼À¿¿Ì

49 ¼Ë

2 ,9

£¨£›¬ ¨©ž«›Ÿ ¥»¼ÀËÈÀ¬É½ÃÈ×ÉÈ §»½Ëο Bag in box Æ

7,79 9,

35

6,29

Ì¿¿Ì

7,55

ª« ¬¦› œÚÆɽÃÈÉ Bag in box Æ

¼À¿¿Ì

7,

Ì¿¿Ì

69 9,23

^^^TL[YVIN

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

­µ«ž©£´ §»¾»ËÀÓÅÉÇÆÚÅÉ Bag in box Æ

7


ƠƙƫƳƩƜƧƛƯơ ¼À¿¿Ì

0,

76

Ì¿¿Ì

¼Ë

0,91

¼Ë

LENOR ©ÇÀÅÉÍÃÍÀÆÅÉÈÑÀÈÍË»Í Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ ÐÆ

¼À¿¿Ì

2,

ÒÃÌͽ»ÔÊËÀʻ˻Í»ÊÉ¿ ¿Õ˽ÀÈÃÈ»ÌÍÃÆÅà ͽÕË¿ÃÈ»ÌÍÃÆÅà ÇÆ

¼À¿¿Ì

99

Ì¿¿Ì

¼Ë

3,59

2,

Ì¿¿Ì

BELANA ¥Æ»ÌÃÅ ­É»ÆÀÍÈ»лËÍÃÚ ËÀÑÃÅÆÃ˻Ȼ ¿½ÎÊÆ»ÌÍɽ» мË

89 3,47

:$<6'82',6&5((7 ÇÌÅÃÊËÀ½ËÕÂÅÃ

¼À¿¿Ì ¼À¿¿Ì

0,

Ì¿¿Ì

8

79 ÊÅ

3,45

Ì¿¿Ì

0,

95

ÊÅ

4,14


§¨¦¤¦§˜¢ª Äà Äà ¼À¿¿Ì

7,

Ì¿¿Ì

ARO œÀ¼ÀÓÅÃÅÕËÊÃÒÅà Ð¼Ë Sensitive мË

69 9,23

FA F ­É»ÆÀÍÀÈ ÊÎÈ ÂÆÃÒÈà ¿É½À РоË

-5% ÇÈÀ ¿¸ÂËÇ˺¸Å½ Ÿ¤ °¿ÇºÌº¿Áº¦ŸÉÊ ÁºÄÍÉͼºÇ¿Ǻ¦Ÿ ˼¿Ñ¿ĺÅÄÍÅÂʺǺ ÈÌËÌÔÉĺ

¼À¿¿Ì

1,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

2,58

39 ¼Ë

Ì¿¿Ì

1,67

¼Ë

*,//(77( ¿ÈÉÅË»ÍÈ» Ì»ÇɼËÕÌÈ»ÒÅ»Ì ¿½ÀÈÉÁÒÀÍ» ¼Ë

3,10

67(5$$& »ÌÍ»» ˻ÂÆÃÒÈýÿɽÀ ÐÇÆ

§¦œ˜¨²¢

¼À¿¿Ì

8,79

Ì¿¿Ì

10,55

¼À¿¿Ì

5,95

Ì¿¿Ì

7,14

^^^TL[YVIN

$VWHUD Active+ ÄÃ

9


ƠƙƫƳƩƜƧƛƯơ

™¸ÈÂƼÉÂ½Å½È 7<662&&'

(ýÂÊÈÆÅŸ º½¿Å¸ (9//%

¤¸ÈÂÀȸÑÀÂýÑÀ ¼ºËȽ¼ÆºÀ

t t t t t

t t

t½ÑÀȻͻ ÅÆÙÒÀȻÿÕËÁ»½È»Í» ËÉÆɾÃÒȻͻÅÌ»

¼À¿¿Ì

125, Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

299,

00

150,00

Ê ĸÈÂÀȸÑÀÂýÑÀ SATO ATO tÏ t»Ê

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

00

358,80

¼Ë

0,70

¼Ë

¼ÀÆÃ

0,60¼Ë

63,59

58

Ì¿¿Ì

½Ã¿

Ì¿¿Ì

­ÀËÇÉÇǯǼË

0,

ŸŸ

52,

99

¨Æà ÃÂÀ ¿¸ ¸Éƺ ¸Ç¸È¸Ê ÃÂÀ¿¸¸Éƺ¸Ç¸È¸Ê

¼À¿¿Ì

ŸŸ

½Ã¿ ­ÀËÇÉÇÇ ­ ¯Ç¼Ë É  ÇÇ

ǼË

0,72¼Ë

Ñ

¼ÀŸŸ¬

¼À¿¿Ì

4,49

ÌŸŸ¬

0,47 ¼Ë

0,56 ¼Ë

0,48 ¼Ë

0,58 ¼

Ì¿¿Ì

©¸ÄÆ¿¸Ã½Çº à tÇÇÐ

©ÊȽ ÌÆÃÀÆ¿¸ ÆǸÂƺ¸Å½ tÇÇ tž tÇÅ

tÅ»Ï

¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

6,99

10

È ÈÍÀËÏÀÄÌ563&;7$736 Å»ÈÃ˻ԻÓÃËÃÈ»FP Å Õ ÕƼÉÒÃȻȻÊÉÆÀÍÉÉÍ¿ÉFP À ÀÍÀÉÍPLO PP ¼»ËÅÉ¿ » »¿ÀÁ¿È»ÃÿËÕÁÆý»&&' ÐÈÉÆɾÃÚ

Ì¿¿Ì

8,39

1,25

¼Ë

Ì¿¿Ì

1,50

¼Ë

5,39


1

§È Èƾ½ÂÊÆÈ Í¸Ã ÃÆ»½Å½Å

2

3

150W ÇÉ¿ÀÆ 1. ¥ËÎÓÅÃ&/$66$(: tÊËÉÂË»ÒÈÃ&/ Ë Ë  ¥ËÎÓÅÃ&21&(175$ :(9 ÀÌÍÚ½»Ô»ÅËÎÓÅ» t:

¼À¿¿Ì

¼ÀŸŸ¬

ÌŸŸ¬

0,¼Ë

0,59 ¼Ë

1,10

1 32

49

ÇÉ¿ÀÆ

 :

ÌŸŸ¬

8,49

10 19

15,99

5,49

¨ÒÏŸ º½ÈÊÀ¸ÃÅ ÂÆÃÀϸ

¼ÀŸŸ¬

4,99

Ì¿¿Ì

5,99

t t

tž

¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

39,99 Ì¿¿Ì

47,

59, Ì¿¿Ì

99

©Ê½Ã¸ tÐ tË»ÏÍ» Ë tªŸ² ²Ë»ÏÍɽ

99

71 99

tË»ÏÍ»

175

100»

Ÿȸ

ŸȸÌÊ Å¸ȸÌÊ Ê

ÃÚÍ» »½

55, Ì¿¿Ì

99

67,19

¼À¿¿Ì

74,99 Ì¿¿Ì

89,99

^^^TL[YVIN N

¼À¿¿Ì

11 1


Партньор на прoфесионалисти

pufies Бебешки пелени различни размери 2 пакета

без ддс

15,

с ддс

99

19,19

DOMESTOS Универсален почистващ препарат различни видове 750 мл

без ддс

2,

с ддс

РАБОТНО ВРЕМЕ: пoнеделник - неделя

0 00-24 00

валидност на офертите от 600 ч на 22.04.10 до 2400 ч на 05.05.10

НАЦИОНАЛЕН НОМЕР НА СТОЙНОСТТА НА ЕДИН ГРАДСКИ РАЗГОВОР

69 3,23

070010071 info@metro.bg

Всички оферти в брошурата важат само за отбелязания рекламен период; Всички оферти са валидни до изчерпване на количествата; Цените важат само при закупуване на Метроединица; Възможни са печатни грешки, корекции на цените в магазина, както и промяна на дизайна на продуктите; Входът е разрешен само с валидни клиентски карти; Осигурен безплатен паркинг; При влизане в магазина с деца сте отговорни за тяхната безопасност.

traders_09_1-12  

Партньор на прoфесионалисти За Търговци www.metro.bg Валидност: 22.04. - 05.05.2010 8, 39 без ддс с ддс PERSIL Препарат за пране различни ви...

traders_09_1-12  

Партньор на прoфесионалисти За Търговци www.metro.bg Валидност: 22.04. - 05.05.2010 8, 39 без ддс с ддс PERSIL Препарат за пране различни ви...