Page 1

ANUL IV NR. 179 (436)

GRATUIT!

16 PAGINI

ORADEA

www.24fun.ro 5 FEBRUARIE - 11 FEBRUARIE 2010


S UMAR

5 februarie - 11 februarie 2010 info

editorial Maria Vesa Aursulesei Gabriela Goudenhooft Claudia Ignat Mircea Chiril[

3 4 6 7

film evenimente expo

diverse 8-9 10 11

unde fugim de-acas[ sport

12-13 14

Jurnalul intim Maria Vesa Aursulesei M[rturie de via\[ Se poate spune c[ secolul al XX-lea st[ sub semnul Jurnalului. Mari scriitori – dar s[ nu-i uit[m pe întemeietorii propriu-zi§i Main de Biran, Stendhal, Benjamin Constant, Amiel - cel care a scris, în decurs de 30 de ani, 16 000 de pagini, fra\ ii Goncourt – Tolstoi, Musil, Kafka, Thomas Mann, Jünger, Virginia Woolf, cu atitudini diferite fa\[ de practica intimismului, au organizat o banc[ de date, un aide-mémoire, sau un alter ego, dup[ principiul lui Rimbaud „Je est un Autre“ (Eu este un Altul). Considerat mult[ vreme gen minor, acest „bastard“ face reguli, c[ruia Roland Barthes îi anun\[ moartea: „travailler à mort“ §i pe care G. C[linescu îl socotea „o prostie“ §i-a câ§tigat, cu timpul dreptul de a fi considerat gen literar §i §i-a dovedit virtu\ile estetice. A. Gide va regândi rolul §i structura jurnalului introducându-l în roman §i aducându-l astfel în literatur[. Instalarea §i implementarea dup[ cel de-al doilea r[zboi mondial, a sistemului bol§evic, în jum[tatea

de Est a Europei, a schimbat radical întregul sistem cultural. Iar în cei 50 de ani de comunism, respectiv în faza modernit[\ii târzii, jurnalul intim a intrat într-o clandestinitate absolut[. De fapt, a disp[rut din sfera literaturii publice fiind considerat, prin natura lui, subversiv. Dar a supravie\uit în sertarul autorului sau în arhivele Securit[\ii. Dup[ pr[bu§irea comunismului, jurnalul intim cunoa§te o real[ resurec\ie. Memoriali§tii î§i scot din sertare manuscrisele §i pia\a literar[ este invadat[ de jurnale. Motivele, pentru care scriu, sunt diferite. Ele pot sa fie de ordin psihologic, metafizic, moral, existen\ial. Jurnalul scris §i \inut secret, este o cunoa§tere de sine, o coborâre sistematic[ în spa\iul eului profund cum îl nume§te Proust, sau al eului pur cum îl nume§te Valéry. Dar, într-un sistem totalitar, jurnalul este o expresie a libert[\ii de gândire. Autorul î§i asum[, într-un spa\iu carceral, o libertate, cu toate consecin\ele ce decurg din ea. Jurnalul intim din epoca noastr[ a devenit o m[rturie despre om §i tragediile

sale. Iar cele mai citite jurnale sunt cele care dezv[luie tragicul existen\ial. Iese la lumin[ o m[rturie despre o istorie absurd[, individual[, deosebit de tragic[ (vezi jurnalul Annei Frank), o scriere clandestin[ ce îmbrac[ formele urgen\ei, ale soma\iei. Literatura român[ cunoa§te câteva cazuri interesante: jurnalul lui Mircea Vulc[nescu, Jurnalul de la Arsenal, Jurnalul fericirii a lui N. Steinhardt, Jurnalul unui jurnalist f[r[ jurnal, de I.D. Sârbu. Motiva\ia scrierii unui jurnal intim are la baz[ o experien\[ existen\ial[ extrem de grav[. Jurnalul devine în asemenea cazuri un strig[t de disperare, o alarm[ a eului, o soma\ie. Cum, din multe puncte de vedere, diferen\ele specifice nu sunt prea mari, fa\[ de epocile anterioare, pe când, oare, apari\ia unui jurnal despre aceast[ perioad[ de mizerie §i total[ umilin\[ pentru intelectualul §i omul de rând din România?

mariavesaursulesei@yahoo.com

Editor: BAZAR MEDIA BIHOR S.R.L Redac\ie: Tel. 0359 401 562; 0259 431 488 Adresa: str. Iasomiei, nr. 4 Cod po§tal: 410174 Director: Ovidiu D. Pop email: ovi@durans.ro Redactor-§ef: Doru Sicoe e-mail: dsicoe@yahoo.com DTP: Tudor Croitoru Publicitate: Cristina Lup§e, Mirela Kovács email: durans@rdsor.ro Distribu\ie: Duran’s Director General: Alex. S[ndulescu email: alex@catavencu.ro Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[!

24FUN face parte din grupul REALITATEACA|AVENCU (www.gruprc.ro)

Tiraj: 15.000 de exemplare


editorial Berlin, Alexanderplatz Gabriela Goudenhooft ±i boga\ii plâng, nu-i a§a? Berlin Alexanderplatz. Nu-i vorba despre romanul omonim al lui Alfred Döblin. Este, totu§i, locul din Berlin unde, în restaurant aflându-m[, acum cât[va vreme, am urm[rit cu o curiozitate tipic feminin[ §i balcanic[, o tân[r[ berlinez[, extrem de elegant[ §i de scump[ „în toate cele“ ce a§tepta aferat[ la o mas[, zâmbind superior, nim[nui în mod special, ci pur §i simplu ca s[ fie frumoas[. ±i, atunci, într-un joc al min\ii pe care îl practic frecvent, mi-am

4 T www.24fun.ro

imaginat cum trebuie s[ arate iubitul care trebuia s[ apar[. Îns[, nu pe el aveam s[ îl v[d, ci doar cum pe fa\a ei, de-a lungul orelor ce treceau, senin[tatea disp[rea f[când loc încet nesiguran\ei, nervozit[\ii, triste\ei, dezam[girii, §i chiar disper[rii c[ci, în ciuda nenum[ratelor apeluri date de pe telefonul ei de sute de euro, nimeni nu ap[rea. La un moment dat, când lacrimile îi lic[reau deja în ochi, m-am gândit c[ suferin\a nu scute§te pe nimeni de prezen\a

ei nemiloas[. Mi-am reamintit povestea ei când am auzit doi români, nu la fel de frumo§i ca berlineza, dar poate la fel de boga\i, Monica Tatoiu §i Viorel Cataram[, smiorc[indu-se la TV pe motiv c[ guvernul vrea s[ le impoziteze averile §i amenin\ând c[ vor pleca din România. Ce solidaritate în vreme de criz[?! Curbele de sacrificiu sunt pentru cei s[raci. Cei boga\i î§i trateaz[ amorurile neîmp[rt[§ite la Paris §i Vene\ia, iar banii amenin\a\i §i-i mut[ prin off-shore-uri din \[ri îndep[rtate. Dar noi, cei care nu avem averi de peste 500.000 de euro, unde s[ ne ducem? Iar cei care n-au nici m[car bani de pâine sau de medicamente, nici loc de munc[ §i nici o perspectiv[, unde s[ plece? Pe unii, mai slabi de înger, îi vedem la §tirile sinistre, cum s-au dus s[-§i fac[ felul prin câte o p[durice din spatele blocului. Iar dac[ §i boga\ii plâng, cui îi pas[?

gabriela_gou@yahoo.com


editorial

bihoreanul

Violetul, culoarea regilor Claudia Ignat Culoarea mea preferat[… Primul sari original, cu alte cuvinte, neconfec\ionat de mine, a fost violet. La întâlnirea cu Dalai Lama, în Ladakh, eram îmbr[cat[ cu o fust[ violet la care am asortat o bluz[ de aceea§i culoare, iar peste umeri aveam o frumoas[ e§arf[ indian[ mov. La §edin\ele de medita\ie de la Templul Krshna din Bombay, culoarea pe care o percepeam cel mai bine în timpul medita\iei, era violetul. Mi s-a spus c[ am o putere de concentrare foarte bun[ §i c[ am puterea de a-mi controla destinul. Sunt a§adar printre noroco§i. Dac[, l-a-nceput culorea violet f[cea parte din mine incon§tient, cu anii am în\eles puterea acestei cu-

6 T www.24fun.ro

lori §i am început s-o respect. Violetul este culoarea regilor. Sugereaz[ luxul §i sofisticarea. E o culoare a pasiunii §i a emo\iilor. Violetul combin[ stabilitatea albastrului cu energia ro§ului. Fiind o culoare rar[ în natur[, unii oameni au tendin\a s-o considere artificial[. Artificialitatea, îns[, este o tr[s[tur[ a spiritului acestor persoane care nu percep violetul a§a cum trebuie. Aceast[ culoare transmite o stare de bun[stare §i echilibru interior. Era culoarea preferat[, se spune, a reginei Cleopatra. Nu e de mirare c[ aura ei era a unei femei frumoase §i puternice. Violetul este o culoare a m[surii. În el

se g[se§te albastru §i ro§u în m[suri egale. Putem vorbi cu siguran\[ de un echilibru între cer §i p[mânt, între sim\uri §i spirit sau între patim[ §i în\elepciune. Violetul le acoper[ pe toate cu subtilitate. Pe orizontul cercului vital violetul se opune verdelui. Astfel violetul semnific[ trecerea de la via\[ la moarte, pentru c[ violetul este culoarea tainei §i a misterului. Violetul nu aprinde lumina, ci dimpotriv[, o închide protejându-ne astfel de tot ce e negativ în jurul nostru. Dac[ vi se pare prea mult s[ spunem c[ violetul înseamn[ trecerea de la via\[ la moarte, atunci voi spune c[ aceast[ culoarea este puntea dintre activ §i medita\ie. Iar prin medita\ie ob\inem r[spunsuri la foarte multe întreb[ri existen\iale. La nivel psihic, violetul anihileaz[ teama §i elimin[ agresivitatea. Favorizeaz[ reveria. Este o culoare care energizeaz[ partea cea mai înalt[ a creierului §i ne ajut[ s[ ne extindem orizontul în\elegerii. Chiar Leonardo Da Vinci sus\inea c[ putem m[ri puterea de medita\ie dac[ medit[m într-o camer[ cu ferestre violet atunci când soarele este la amiaz[. Sfatul meu: înv[\a\i s[ iubi\i §i s[ folosi\i aceast[ culoare pentru ca totul s[ decurg[ frumos în via\a voastr[.

teodorain@yahoo.co.in

M-am tot `ntrebat unde au disp[rut m]nc[torii de rahat de pe vremea `mpu§catului. Ar fi fost mirific s[ fi sc[pat de ei `n 23 decembrie 1989, dar istoria ne arat[ c[ n-am avut noi norocul [sta. ~n mare parte `i g[sim acum `n activul de partid §i de stat, iar `n ce prive§te ierarhia de partid se oplo§esc undeva `ntre e§alonul trei §i patru. Dar ei nu scap[ nicio ocazie de a se guduri printre bucile mai marilor zilei de parc[ asta ar fi o chestie de m]ndrie §i nu de ocar[. Cel mai recent exemplu este episodul `n care un activist zelos de partid a propus ca al[turi de statuia lui ±tefan cel Mare, pe undeva prin nordul Moldovei, s[ fie amplasat, din ghea\[, §i bustul Elenei Udrea. ~n primul r]nd c[ al[turarea nu e de natur[ s[ o umple de m]ndrie pe ministra de la Turism. Se §tie c[ ±tefan cel Mare, pe l]ng[ c[ era foarte Sf]nt mai avea §i patima muierilor, pe scurt era cam curvar. O asemenea companiei nu e de natur[ s[ flateze o femeie. Apoi nici materialul ales nu e cel mai potrivit. Cum adic[ s[-i faci un bust de ghea\[? P[i, ce vre\i? C]nd vine c[ldura s[-i at]rne balcoanele? E ca §i cum ai zice c[ a r[mas undeva `n

Bustul lui Nu\i Mircea Chiril[ Gudureala printre bucile marilor zilei... categoria prezen\elor efemere, ea §i omul de z[pad[. Nu-i totuna nici de unde se preleveaz[ materialul pentru sculptur[. Dac[ bustul se face din crucile r[mase de la Boboteaz[, e OK. De§i eu a§ `nclina spre alt[ variant[. S[ a§tept[m dezafectarea bisericii de ghea\[ de la B]lea Lac. U§a acelei biserici este materialul potrivit pentru a surpinde `n toat[ spendoarea lui amplu bust al ministresei. ±i ce frumos sun[ s[ spun[ lumea: „Ia uite la Nu\i, nu degeaba se spune despre d]nsa c[ e u§[ de biseric[“.

Noroc c[ p]n[ s[ se pun[ toat[ ideea `n practic[ a venit un lider pedelist care a reu§it s[ pun[ la timp batista pe \ambal. Ba mai mult, zelosul activist a §i luat-o pe coaj[, semn c[ totu§i exist[ o limit[ a suportabilit[\ii `n ce prive§te gudureala. Eu am un singur regret: c[ nu s-a materializat ideea politrucului. Sunt convins c[ dezvelirea bustului doamnei Coco§ ar fi fost f[cut[, `n cadru festiv, de primul b[rbat al \[rii. S[ fi v[zut atunci puhoi de lume!

www.24fun.ro T 7


5 februarie 2010 - 11 februarie 2010 DR. PARNASSUS În zilele noastre, doctorul Parnassus, un b[rbat care pe vremuri a câ§tigat un pariu cu însu§i diavolul, are darul de a controla imagina\ia altora. Dup[ ce s-a jucat o dat[ cu soarta, doctorul are curajul de a-§i încerca înc[ o dat[ norocul §i tot cu for\ele întunecate. Într-o în\elegere cu misteriosul domn Nick, Parnassus ob\ine nemurirea, dar pre\ul e mare: primul s[u n[scut va fi luat de Nick în ziua anivers[rii a 16 ani. Timpul a trecut, iar fiica lui Parnassus, Valentina, se afl[ acum într-un pericol de moarte, doar c[ doctorul are o solu\ie: îl provoac[ pe Nick la o întrecere pe care acesta n-o poate refuza... The Imaginarium of Doctor Parnassus, 2009, 122 min., Regia: Terry Gilliam Cu: Jude Law, Christopher Plummer, Johnny Depp, Colin Farrell, Heath Ledger Gen: Aventuri, Fantastic, Mister Hollywood Multiplex Oradea TOY STORY 3D Woody cow-boy-ul §i prietenii s[i din cutia de juc[rii sunt devasta\i de plecarea la colegiu a st[p]nului lor, Andy. Dar c]nd to\i vor fi „transfera\i“ `ntr-o gr[dini\[, eroii no§tri `§i vor da seama c[ problemele lor vor fi cu adev[rat mari. Cum s[ faci fa\[ unei adev[rate bande de mici derbedei f[r[ nicio considera\ie pentru juc[rii? Tehnologia IMAX (Image Maximum) are la baz[ o pelicul[ de film special[, de 70 mm, iar sistemul de proiec\ie cu lentile duble §i sisteme audio digitale de tip tridimensional creeaz[ o experien\[ 3D autentic[, permi\]nd rularea simultan[ a dou[ benzi de film, la o vitez[ de 24 de cadre pe secund[. Pentru a ob\ine efectul de proiec\ie 3D, lentilele proiectorului sunt aliniate cu precizie §i genereaz[ pe ecranul gigant imagini suprapuse pentru ochiul drept §i pentru ochiul st]ng. Toy Story, 2009, ecran 3D, Regia: Lee Unkrich Cu: Tom Hanks, Tim Allen Gen: Familie, Dram[, Comedie, Aventuri, Anima\ie Hollywood Multiplex Oradea ACTIVITATE PARANORMAL{ Katie §i Micah sunt un cuplu ca oricare altul, doar c[ ea ascunde un secret mai pu\in obi§nuit: este urm[rit[ de o prezen\[ nev[zut[, care îi apare periodic noaptea, de când avea 8 ani. Acest lucru nu poate r[mâne un secret la nesfâr§it, pentru c[ de când locuie§te cu iubitul ei, episoadele nocturne s-au înr[ut[\it. Sceptic la început,

8  www.24fun.ro

5 februarie 2010 - 11 februarie 2010 dar curios, Micah î§i cump[r[ o camer[ performant[ §i e decis s[ înregistreze orice activitate suspect[ care se întâmpl[ pe timpul nop\ii. De la fascina\ie, ajunge treptat la obsesie, iar ceea ce vor afla v[zând casetele este pur §i simplu §ocant. Paranormal Activity, 2007, 99 min., Regia: Oren Peli Cu: Katie Featherston, Micah Sloat Gen: Horror Hollywood Multiplex Oradea VACAN|{ ALL INCLUSIV Uneori, ca s[-\i salvezi c[snicia, s[ accep\i ca terapie neconven\ional[ o c[l[torie într-o insul[ tropical[ pare a fi solu\ia cea mai simpl[. Iar când locul de destina\ie se nume§te Eden Resort, e clar ce te poate a§tepta acolo: cocktailuri cu nume exotice, plimb[ri prelungi pe nisipul auriu, relaxare total[ la spa §i plaj[ de voie. Pe scurt: distrac\ie la maximum. Bine, §i un pic de terapie!… Dar Dave (Vince Vaughn) §i so\ia lui, Ronnie (Malin Akerman) vor descoperi, al[turi de alte trei cupluri, adev[ratul pre\ al exoticei lor c[l[torii. C[ci, atunci când „Paradisul” e condus de faimosul guru „`mblânzitor de cupluri”, pe nume Marcel (Jean Reno), relaxarea e rapid înlocuit[ de exerci\ii fizice epuizante, somnul e scurtat pentru a „capta” vibra\iile r[s[ritului de soare. ±i nimic din toate astea nu e negociabil. Refuzul de a accepta terapia lui Monsieur Marcel se soldeaz[ cu pedeapsa maxim[: excluderea de pe insul[. Couples Retreat, 2009, 107 min., Regia: Peter Billingsley Cu: Kristen Bell, Malin Akerman, Vince Vaughn, Jason Bateman Gen: Comedie Hollywood Multiplex Oradea

DIN PARIS, CU DRAGOSTE Un tân[r diplomat, cu via\a petrecut[ la birou, §i un agent secret american, uns cu toate alifiile, trebuie s[ colaboreze pentru a scoate la bun sfâr§it o periculoas[ misiune în Paris. Dac[ cei doi se vor împ[ca la început ca pisica §i §oarecele, un lung §ir de explozii printre obiectivele turistice ale capitalei Fran\ei îi va înv[\a m[car s[ se respecte reciproc. Dac[ în Taken, Morel l-a avut în rolul principal pe Liam Neeson, în From Paris with Love îi g[sim în fruntea distribu\iei pe John Travolta §i pe Jonathan Rhys Meyers. Travolta are un look total diferit fa\[ de cel cu

care ne-a obi§nuit în ultimii mul\i ani §i un rol pe m[sur[. El este Charlie Max, un agent FBI ceva mai noncoformist, f[r[ polite\uri excesive sau subtilit[\i inutile. Rhys Meyers

este un angajat al Ambasa-dei SUA în Paris, clasicul func\ionar f[r[ pic de adrenalin[ în via\a de zi cu zi. Cei doi se întâlnesc atunci când au de îndeplinit o periculoas[ misiune în capitala Fran\ei. Un film de ac\iune, cu multe efecte speciale, multe explozii §i urm[riri spectaculoase în decoruri pariziene. Targetul e evident §i cât se poate de masculin, readucând pe marile ecrane clasicul cuplu „poli\istul care încalc[ legea pentru a o respecta + civilul naiv §i inocent prins în mijlocul ac\iunii”. From Paris with Love, 2009, Regia: Pierre Morel Cu: John Travolta, Jonathan Rhys Meyers Gen: Ac\iune PREMIER{ Hollywood Multiplex Oradea

CAZUL 39 CAZUL 39 prezint[ o poveste intens[, legat[ de teroarea psihologic[ tr[it[ de o asistent[ social[ ce descoper[ o for\[ a r[ului mai mare decât §i-ar fi imaginat cineva, atunci când încearc[ s[ salveze o copil[ care, în mod misterios, nu mai vorbe§te. Emily Jenkins (Renee Zellweger, actri\[ distins[ cu premiul Oscar) este o asistent[ social[ foarte devotat[ §i cu experien\[, care î§i închipuie c[ le-a v[zut pe toate – minciuni, neglijen\[ nep[sare, abuzuri de tot felul. Vine ziua în care trebuie s[ preia Cazul 39: o feti\[ de 10 ani, Lilith Sullivan (Jodelle Ferland), abandonat[ de familie, tulburat[ §i în stare de §oc. Intervine Emily. Zguduit[ de singur[tatea §i inocen\a feti\ei, femeia decide s[ fac[ ceea ce nu §i-a mai îng[duit niciodat[ în trecut: s[ se implice personal. Cu speran\a în inim[ c[ face ceea ce e corect, Emily îi ofer[ lui Lilith un c[min fericit pîn[ s[ îi poat[ g[si o familie adoptiv[. Dar abia acum începe adev[rata teroare. CAZUL 39 prezint[ o poveste intens[, legat[ de teroarea psihologic[ tr[it[ de o asistent[ social[ ce descoper[ o for\[ a r[ului mai mare decât §i-ar fi imaginat cineva, atunci când încearc[ s[ salveze o copil[ care în mod misterios, nu mai vorbe§te. Filmul con\ine scene de violen\[ §i imagini tulbur[toare. Cazul 39, 2009, 109 min., Regia: Christian Alvart

Cu: Jodelle Ferland, Renée Zellweger Gen: Horror, Thriller PREMIER{ Hollywood Multiplex Oradea NINE

Un regizor între dou[ vârste, Guido Contini (Daniel DayLewis), încearc[ s[-§i termine noul film. Singura lui problem[ este c[ în jurul s[u se afl[ prea multe femei: Luisa (Marion Cotillard) - so\ia lui, Carla (Penelope Cruz) - amanta, Claudia (Nicole Kidman) muza §i protejata lui, dar §i mama (Sophia Loren), toate b[tându-l încontinuu la cap. Nine, 2009, 112 min., Regia: Rob Marshall Cu: Daniel Day-Lewis, Nicole Kidman, Penélope Cruz Gen: Muzical, Romantic PREMIER{ Hollywood Multiplex Oradea

Box Office România 1. Avatar 921.055,00 lei 2. Sherlock Holmes 168.277,00 lei 3. Dr. Parnassus 141.988,00 lei

Box Office S.U.A.

1. Avatar 30.000.000,00 USD 2. Sc[pat de sub control 17.120.000,00 USD 3. Amor la Roma 12.065.000,00 USD

www.24fun.ro  9


5 februarie 2010 - 11 februarie 2010 Teatrul de Stat

Pia\a Regele Ferdinand, nr. 4-6 tel. 0259-436.592, 0259417.864; Casa de bilete: 0359436381, 0259-436592 www.teatruloradea.ro

és vAgy negyven rabló Tanay Emil bérlet, Színpadi stúdió -febr. 11, csütörtök 18 óra: Az elefántember, Nagyszalonta -febr. 12, péntek 19 óra: Az elefántember, Színpadi stúdió

Filarmonica de Stat

Sec\ia rom]n[, trupa Iosif Vulcan

-Sâmb[t[, 6 februarie, ora 18, Sala Studio: „ÎNTRE NOI ACTORII!” pe texte de A.P. Cehov §i N. Koliad. -Mar\i, 9 februarie, ora 13, Sala Studio: „D’ALE LUI CARAGIALE” de I.L. Caragiale, regia artistic[ Adrian Moraru. -Mar\i, 9 februarie, ora 18, la Teatrul Arcadia: „DESCUL| ÎN PARC” adaptare dup[ un scenariu de Neil Simon, regia artistic[ Sebastian Lupu. -Miercuri, 10 februarie, ora 13, Sala Studio: „D’ALE LUI CARAGIALE” de I.L. Caragiale, regia artistic[ Adrian Moraru. -Miercuri, 10 februarie, ora 18, Casa de Cultur[ a Sindicatelor: „TOT MORT, TOT MORT?” de Mark Twain, adaptarea scenic[ de David Ives, regia artistic[ Petre Bokor. -Joi, 11 februarie, ora 13, Sala Studio:„D’ALE LUI CARAGIALE” de I.L. Caragiale, regia artistic[ Adrian Moraru. -Joi, 11 februarie, ora 18, Sala Studio: „CERERE ÎN C{S{TORIE”, de A.P. Cehov, regia artistic[ Petre Panait. -Vineri, 12 februarie, ora 18, Casa de Cultur[ a Sindicatelor „±I MINI±TRII CALC{ STRÂMB” de Ray Cooney, regia artistic[ Daniel Vulcu. Sec\ia maghiar[, trupa Szigligeti, www.szigligeti.ro: -febr. 6. szombat, 18 óra: Képzeld, beteg!, Filharmónia terme -febr. 6, szombat, 18 óra: Képzeld, beteg!, Filharmónia terme febr. 7, vasárnap 19:00 Ali Baba és vAgy negyven rabló Halasi Gyula bérlet Nagyvárad, Színpadi stúdió -febr. 9, kedd 19:00 Ali Baba

str. Moscovei, nr. 5, tel. 0259430.853, fax:40-259 431 740 E-mail: filarmonica-oradea@ cjbihor.ro; www.oradeaphilharmony.com 410001-Oradea, jud. Bihor

-7 febr., ora 17: Conven\ia Baptist[ Maghiar[ din Rom] nia - `ntrunire religioas[ cu invita\i din SUA. -9 febr., ora 19: Teatrul Na\ional Bucure§ti: „Fii cuminte Cristofor“ cu Tania Popa, Silviu Biri§, Magda Catone, Cristian Nicolae etc. -10 febr., ora 18: Spectacol teatru Tot mort, tot mort de Mark Twain. -12 febr., ora 18: Spectacol teatru ±i ministrii calc[ str]mb de Ray Cooney. -14 febr., ora 18: Spectacol teatru O noapte furtunoas[ de I.L. Caragiale.Joi, 11 febr., ora 19, `n Sala Filarmonicii: CONCERT SIMFONIC Dirijor: MIHAI AGAFI|A (Rep. Moldova) Solist[: DANA BOR±AN Program: -R. Schumann: Concert pentru pian §i orchestr[ în la minor, op. 54 – 200 de ani de la na§terea compozitorului -F. Schubert: Simfonia a VIII-a în si minor, D. 759 (Neterminata) -R. Wagner: Rienzi – uvertur[

Teatrul Arcadia

pentru copii §i tineret Pasajul Vulturul Negru - str. Vasile Alecsandri, nr. 8, tel. 0259-433.398, 0745-642.305 www.teatrularcadia.ro

-S]mb[t[, ora 11: János Vitéz -Duminic[, ora 11: F[t Frumos cel mofturos §i un zmeu `ntors pe dos - Mar\i, ora 13: Morile de v]nt ale lui Sancho Panza -Miercuri, ora 10: Apolodor, pinguinul c[l[tor -Miercuri, ora 18: Descul\ `n parc - Joi, ora 11, la S]niob: János Vitéz

Casa de Cultur[ a Sindicatelor

Parcul 1 Decembrie, nr.1, tel 0259-468468, 0359-401283 www.ccsoradea.ro, e-mail: office@ccsoradea.ro -5 febr., ora 17: Congres Herbalife. Invitat[ Loredana Groza.

Oradea, Str. Armatei Române nr. 1/A, Program L: 12 -19, M-V: 8 - 19, S 9 -13, D închis www.bibliobihor.ro bibliobihor@yahoo.com Expozi\ia documentar[ comemorativ[ Doi ierarhi ortodoc§i rom]ni - Andrei baron de ±aguna (1809-1873) §i Roman Ciorogariu (1852-1936).VINERI

5 februarie - Club Seven, ora 20, Petrecere cu l[utari cu muzic[ ungureasc[ - Club Downtown, ora 21, Best Downtown Hits by MC Downtown - Club Gekko, ora 21, DJ4 - Blue Monday, ora 22, party - CLUB LORD’S, ora 22, Chef a la Lord’s - Heat Club, ora 23, Party- Bazinul Olimpic „Ioan Alexandrescu, ora 11,00: CSM FRIGO CONTY ORADEA – AMEFA ARAD - Bazinul Olimpic „Ioan Alexandrescu, ora 17,00: CSM FRIGO CONTY ORADEA – AMEFA ARAD -CLUB LORD’S, ora 22, Chef a la Lord’s

Galeria „Euro Foto Art”

Teatrul Arcadia

Muzeul |[rii Cri§ului

Galeria de Arte Vizuale

Pia\a 1 Decembrie, nr. 12, parter (în vecin[tatea Facult[\ii de Medicin[ §i Farmacie), intrarea din partea Gr[dinii de var[ a Hotelului „Grand Palace”. mobil:0770/119720

Pasajul Vulturul Negru - str. Vasile Alecsandri, nr. 8, tel. 0259-433.398, 0745-642.305 www.teatrularcadia.ro

B-dul Dacia, nr. 1-3, tel. 412.724; 412.725, Orar: 9-14, luni închis! http://www.mtariicrisurilor.ro/

Str. Republicii, nr.15, Orar: 10-18, S-D `nchis! Tel.0745-331191 0788-487279

-Arti§ti plastici la Oradea (18501950)

Expozi\ia personal[ de pictur[ Stela Marta - „Athos“

Orar: L - V 9 - 19, S 10 - 13, D `nchis

Expozi\ia de icoane pe sticl[ §i acuarele ale §colarilor -`n preg[tire expozi\ie nou[

MAR|I

- Bazinul Olimpic „Ioan Alexandrescu, ora 17: CSM RIGO CONTY ORADEA – VASAS BUDAPESTA - CLUB LORD’S, ora 22, Chef a la Lord’sMIERCURI

10 februarie

- CLUB LORD’S, ora 22, Chef a la Lord’s- Expozi\ie nou[ din manifest[rile Luna fotografiei Muzeul Ady Endre str. Iosif Vulcan 14, tel 463.755 Orar: L-închis, Ma-J-D: 10-15, Mi - V- S 10-14 §i 16-18

DUMINIC{

- Club Downtown, ora 21, Night in Downtown - Bazinul Olimpic „Ioan Alexandrescu, ora 9,30: CSM FRIGO CONTY – SPORTUL STUDENTESC

Expozi\ie de grafic[ §i pictur[ din Berettyóújfalu, Ungaria

JOI

Muzeul Aurel Laz[r

11 februarie

- Concert simfonic, ora 19, la Filarmonica de Stat - CLUB LORD’S, ora 22, Chef a la Lord’s - Blue Monday, ora 22, Showtime Tibi Neuronu & Cristian Dumitru

str. Aurel LAz[r, nr 13, tel 463.755 Orar: L-închis, Ma-J-S: 10 - 15, Mi - V- D 10 -14 §i 16 - 18

ANTICARIATE

S}MB{T{

-Baschet feminin la Arena Antonio Alexe, ora 10,30: CSM UNIVERSITATEA ORADEA – BC TELEORMAN ALEXANDRIA - Bazinul Olimpic „Ioan Alexandrescu“, ora 18: CSM FRIGO CONTY – SPORTUL STUDENTESC - Posticum, ora 19, concert Trio Midnight - Club Downtown, ora 21, Downtown Show - Blue Monday, ora 22, party - Bali Club, ora 22, party - Heat Club, ora 22, party - Louis Espresso Club, ora 22, Sear[ de blues - CLUB LORD’S, ora 22, Chef a la Lord’s

Galeria Tibor Ernõ Str. ±irul Canonicilor, nr. 11 tel. 0359-451.713, Orar: Ma-S 11-16

9 februarie

6 februarie

7 februarie Tudor Gheorghe la Oradea, `n 12 februarie 2010

LUNI

8 februarie

 Biblioteca Jude\ean[ „Gheorghe ±incai”10  www.24fun.ro

- CLUB LORD’S, ora 22, Chef a la Lord’s

Muzeul Iosif Vulcan Parcul Traian, nr. 1 Orar: L-închis, Ma-J-S 10 - 15, Mi - V- D 10 -14 §i 16 - 18

Anticariat str. Ady Endre, nr.4 L-V: 9-18 S: 10-13 tel. 0359-32.27.11

Centrul de Medita\ie Budist[ Calea de Diamant din Oradea, Parcul Petõfi, nr. 13 are program de medita\ie: - luni, mar\i, miercuri, joi, vineri §i s]mb[t[ de la ora 18,30 - duminic[ de la ora 16.00 (medita\iile se \in aproximativ 30 minute, `nainte: 10 minute explica\ii pentru cei nou veni\i) Tel./fax: 0259-434343 0359-444777 Mobil: 0744-218166 0728-267762 E-mail: kcro@rdslink.ro Internet: www.budism-oradea.ro

Libr[ria Cartmara str. Mihai Eminescu, nr. 9 Orar: L-V 10-17, S-D `nchis tel. 0259-41.62.70 0744-96.12.53

-Expozi\ia „Prim[vara ~ntregirii“, vernisat[ cu prilejul `mplinirii a 90 de ani de la eliberarea Oradiei de c[tre trupele conduse de generalul Traian Mo§oiu. Expozi\ia cuprinde fotografii documentare, arme, decora\ii, costume militare §i populare, diverse obiecte, toate din epoca Primului R[zboi Mondial.

Anticariatul Degado Rogerius, str. Corneliu Coposu, nr. 16, bl. C2, sc. A tel 0722-24.28.08 L-V: 13-19 S: 10-14 Anticariat Tom Expres str. Republicii, nr.10 L-V: 10-18, tel. 0259-418.980, 0724-22.11.95 Anticariat str. Prim[riei, nr.64/1 tel. 0748-12.95.92

www.24fun.ro  11


unde fugim de-acas[ááá Orbecăind prin ceaţă foto & text: Moni şi Cristi Davidovici www.ferestresprenatura.blogspot.com În ultimele zile, vremea mohorât[ s-a instalat în ora§. Planul nostru de a petrece un weekend de vis prin c[tunele r[sfirate din apropierea Gârdei s-a ruinat când prognoza meteo anun\[ ninsori, a§a c[ ne refugiem spre Coada Lacului. Nu ajungem nici aici datorit[ drumului pe care am circulat extrem de greu, a§a c[ ne mul\umim cu parcurgerea unui traseu pe vreun platou carstic pitoresc din apropiere. Intr[m pe valea Br[tcu\ei §i l[s[m unde se afl[ un izvor cu ap[ limpede vara, îns[ înghe\at acum, priveli§tea se deschide tot mai mult. Aici decidem s[ \inem curba de nivel spre est, pân[ ajungem la ultimele case din amonte ale satului Ponoar[, dup[ care s[ urc[m pe o culme spre dealul Bo\ii.

ma§ina la pâlcul de case de pe vale, unde ne echip[m §i pornim în traseu pe un afluent al Br[tcu\ei, de unde drumul forestier ne scoate în extremitatea vestic[ a platoului Ponoar[. Z[pada era destul de mare, însa nu cât s[ pun[ probleme mersului; totu§i, pentru siguran\[, ne lu[m rachetele de z[pad[, în ideea c[ mai sus va fi mai mult[. Drumul de vale nu ofer[ nicio priveli§te, iar pe când s[ ie§im în platou, cea\a domne§te cu des[vâr§ire. Cât vedem cu ochii în dep[rtare, imensitatea albcenu§ie a iernii acoper[ dealurile §i v[ile, iar pe culmile mai înalte s-a a§ezat o c[ciul[ gri din care încep s[ cad[ fulgii de nea. Dup[ ce ajungem la c[su\a de la poalele dealului Bo\ii,

12  www.24fun.ro

Trecem pe lâng[ o §ur[ pitoreasc[, iar pe m[sur[ ce urc[m §i l[s[m casele în urma noastr[ ie§im din p[dure. Un copil curios iese la geam s[ vad[ cine sunt cei ce se încumet[

unde fugim de-acas[ááá s[ traverseze platoul pe a§a o vreme; îi facem cu mâna §i ne salut[ §i el, zâmbind. Se înte\e§te vântul §i ninsoarea nu mai cade lin, ci este viscolit[. C[pi\ele de fân ce împânzesc acest platou imens au c[p[tat §i ele o haina alb[, groas[, care s[ le \in[ de cald. Copacii, de asemenea, au §i ei haina lor încre\it[ §i argintie, care ofer[ o priveli§te pe cât de rar[, pe atât de minunat[: este chiciura depus[ în ultimele zile datorit[ norilor jo§i, umiditatea din ace§tia înghe\ând pe ramurile copacilor. Din poieni, poteca ne duce spre aceast[ p[dure, o p[dure rupt[ parc[ din povestea

„Cr[iesei Z[pezii”. Nu z[bovim prea mult pe vârf, deoarece vântul î§i f[cea de cap iar în dep[rtare nu se vede mare lucru, ci pornim

mai departe, pe drumul de culme ce urmeaz[ versantul drept al v[ii Br[tcu\a. Dou[ c[su\e situate într-o §a cu vederi pitore§ti sunt de mult p[r[site de proprietari. Din p[cate, nu sunt singurele, deoarece drumul nostru înz[pezit §erpuie§te printre brazii cople§i\i de haina alb[ a iernii §i printre alte case risipite prin micile poieni din p[dure, de asemenea p[r[site. Vântul s-a mai potolit §i continu[ s[ ning[ lin. Pe m[sur[ ce coborâm, ie§im din cea\[ §i avem o mic[ priveli§te asupra obâr§iei v[ii Br[tcu\ei. Urmând un drum l[turalnic care coboar[ spre vale, în scurt timp ajungem s[ ne cuib[rim în ma§in[, la c[ldur[, dup[ un pitoresc traseu parcurs azi.

www.24fun.ro  13


PROGRAMUL SPORTIV 5 FEBRUARIE - 11 FEBRUARIE BASCHET

Arena „Antonio Alexe”, sâmb[t[, 6 februarie, ora 10:30, Divizia A de baschet feminin, Grupa A1, etapa I: CSM UNIVERSITATEA ORADEA – BC TELEORMAN ALEXANDRIA Baschetbalistele or[dene î§i încep sâmb[t[ partidele din cadrul primei grupe valorice. Misiunea lor nu va fi deloc u§oar[, echipele din aceast[ grup[ fiind redutabile. Prima partid[, în compania forma\iei BC Teleorman, este de asemenea dificil[, echipa oaspete având un lot superior valoric. CSM Frigo Conty prime§te vizita celor de la Vasas lor cu care se va impune echipa noastr[. Mar\i, CSM Frigo Conty joac[ îns[ în compania unei echipe de Eurolig[, Vasas Budapesta, campioana en titre a Ungariei. Este bine c[ echipa noastr[ are posibilitatea s[ dispute meciuri în compania unor astfel de adversari, care fac parte din elita poloului european. Participarea la Interliga regional[ contribuie f[r[ îndoial[ la cre§terea valorii §i experien\ei forma\iei or[dene. Meciul de mar\i promite un spectacol de gal[, în care elevii antrenorului Cornel Gordan vor încerca s[ ob\in[ o victorie de prestigiu în fa\a campioanei Ungariei.

Baschetbalistele or[dene evolueaz[ în Grupa A1

POLO PE AP{

Bazinul Olimpic „Ioan Alexandrescu”, sâmb[t[, 6 februarie, ora 18, duminic[, 7 februarie, ora 9:30, Superliga Na\ional[, etapa a XIII-a: CSM FRIGO CONTY ORADEA – SPORTUL STUDEN|ESC Bazinul Olimpic „Ioan Alexandrescu”, luni, 8 februarie, orele 11 §i 17, Superliga Na\ional[, restan\e din etapa a VIII-a: CSM FRIGO CONTY ORADEA – AMEFA ARAD Bazinul Olimpic „Ioan Alexandrescu”, mar\i, 9 februarie, ora 17, Interliga regional[ de polo: CSM FRIGO CONTY ORADEA – VASAS BUDAPESTA Poloi§tii or[deni sus\in la finele s[pt[mânii dou[ „duble” facile, în compania unor echipe modeste ale Superligii, Sportul Studen\esc §i Amefa. Sunt partide de antrenament cu public, în care se pune doar problema scoruri-

C[pitanul echipei or[dene, Cosmin Baidoc

14 T www.24fun.ro

Andrei Cre\u (caschet[ alb[)


24FUN editia 179  

Cel mai tare ghid din Romania