Page 1

.............................................................................................................................. .....................................

Sveti Ivan od Križa

Misli

VERBUM


Ova jedinstvena knjiga nudi izbor duhovnih misli sabranih iz djela sv. Ivana od Križa, u kojima se zrcali neprolazna svježina njegova duhovnog nauka, bogatstvo asketskoga i mističnog iskustva te nadasve živa, goruća ljubav prema Bogu. Istodobno duboke i pristupačne, Misli velikoga kršćanskog mistika mogu postati istinski vodič onima koji slijedeći duboku nutarnju težnju žele osvojiti duhovne vrhunce i ostvariti ljubavno otajstvo sjedinjenja s Bogom.


Sveti Ivan od Kri`a MISLI


Biblioteka:

Urednik: mr. sc. Petar Balta

Prijevod: prof. Andrija Bonifa~i} mr. sc. Branko Jozi}

Teolo{ka redaktura: dr. sc. Mladen Parlov

Za nakladnika: Miro Radalj


Sveti Ivan od Kri`a Crkveni nau~itelj

MISLI IV. izdanje

VERBUM Split, 2011.


Naslov izvornika: S. Giovanni della Croce, Pensieri (ottava edizione, Il Passero solitario, Roma 1991) © Edizioni OCD Via Anagnina, 662/b – 00040 Morena (Roma) © Copyright za hrvatsko izdanje: Verbum, Split, 2003. Sva prava pridr`ana. Nijedan se dio ove knjige ne smije umno`avati, fotokopirati, reproducirati ni prenositi u bilo kakvu obliku (elektroni~ki, mehani~ki i sl.) bez prethodne pisane suglasnosti nakladnika. Izvršna urednica: Ljiljana Jurinovi} Lektura: Katja Tresi}-Pavi~i}, prof.

CIP - Katalogizacija u publikaciji SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU UDK 242 IOHANNES a Santa Cruce, sanctus Misli / Sveti Ivan od Križa ; <prijevod Andrija Bonifačić, Branko Jozić>. - 4. izd. - Split : Verbum, 2011. - (Biblioteka Anima / Verbum, Split ; 11) Prijevod djela: Pensieri. ISBN 978-953-6197-83-5 131220068


MISLI

Predgovor

â&#x20AC;&#x153;Ove }e rije~i biti vodi~ za onoga tko hodi, svjetlo na stazi i ljubav na putovanju...â&#x20AC;? Za one koji sv. Ivana od Kri`a dr`e odve} oporim, tvrdim i te{kim, ovaj redak predgovora njegovim Rije~ima svjetla i ljubavi mogao bi postati poziv na promjenu mi{ljenja, i to po poniznom i jednostavnom ~itanju misli velikoga karmeli} anskog mistika. A onima kojima se misti~na stvarnost ~ini stati~nom, mo`emo predlo`iti dinami~niju i suvremeniju definiciju tih istih Sve~evih misli, sakupljenih upravo pod naslovom Rije~i svjetla i ljubavi, tj. istinski vodi~ putovima duha. Ne ozna~avaju li mo`da pothvati osvaja~a visina fizi~kog svijeta, onih koji osvajaju vrhunce, izvornu te`nju ~ovjeka da dosegne uzvi{enije razine od onih koje dopu{taju uobi~ajena osrednjost i udobni utilitarizam? Za{to bi dakle uspon na duhovne vrhunce i okomitost duhovne nauke trebali pla{iti? Ko{ta li to? Sigurno da ko{ta. No, s druge strane, jasno je da fotelja pred televizorom ne mo`e biti mjesto i sredstvo treninga kako bi se dosegnule visoke to~ke bilo fizi~kog bilo duhovnog svijeta. 5


SV. IVAN OD KRI@A

Mo`da je, napokon, upravo to razlog {to se danas nanovo budi pozornost prema onome tko je bio Otac i U~itelj Obnovljenog Karmela, kao {to mu je sv. Terezija Avilska bila U~iteljica i Majka. ^ovjek se ne zadovoljava materijalisti~kim poimanjima. Sv. Ivan od Kri`a ro|en je 1542. u mjestu Fontiverosu u [panjolskoj, a u vrtlog apostolske ljubavi privukla ga je sv. Terezija od Isusa, te je s njome sura|ivao na obnovi Karmela prema prvotnom duhu molitve i trapljenja. Preko protiv{tina i ne~uvenih progona vodio je svoje djelo i pro{ao svoj put. Umro je u Ubedi 14. prosinca 1591. Njegovo asketsko savr{enstvo, njegov molitveni `ivot, njegovo uzdignu}e duha i uma, osobno misti~no iskustvo i {iroko poznavanje misti~nog iskustva Obnovljenog Karmela, veliko znanje, duboki nutarnji `ivot te nadasve `iva goru}a ljubav koju je `ivio i od koje je izgarao, u~inili su ga ne samo velikim svecem nego i velikim u~iteljem. Njegovo usmeno i pisano nau~avanje osvjetljuje sav hod na koji je du{a pozvana kako bi dospjela na Brdo, na vrhunce duhovnosti gdje se ostvaruje ljubavno otajstvo sjedinjenja s Bogom. Uspon na goru Karmel zasigurno nije lak put. Na njemu se nalaze nu`ni prolazi pro~i{}enja i ku{nji te du{a samo po goloj vjeri i u tami vjere, po tvrdoj i ~udesnoj avanturi Tamne no}i 6


MISLI

mo`e sti}i do ~istih iskustava u kojima se vodi dijalog s Ljubljenim, kao Zaru~nica iz Pjesme nad pjesmama, kao ljubljena ljubav iz Duhovnog spjeva. Tada du{a ne `eli drugo doli gorjeti u goru}em sjedinjenju @ivog plama Ljubavi. Iz tih djela te iz Pisama, iz Opomena i Rije~i svjetla i ljubavi, izvukli smo misli Misti~nog doktora Op}e crkve. To je naslov kojim je Crkva prepoznala op}u vrijednost asketske i misti~ne nauke sv. Ivana od Kri`a. Htjeli bismo da ova knji`ica pribli`i ~itateljima Sve~eva djela. Ono {to je sigurno jest da su sve misli, sve izreke sv. Ivana od Kri`a zapravo upute koje reguliraju na~in hoda po Kristovim stopama. Te su misli pravila puta, i to istinskog puta: nasljedovanja Krista, Onoga koji je sam put. Isto je tako sigurno da je nu`ni prolaz prolaz Kri`a. No, istina je tako|er da se “iz naj~i{}e patnje ra|a naj~i{}e razumijevanje”. Pou~iti ljude tom putu razlu~ivanja, zna~i iskazati im ljubav, tj. ponuditi rije~i koje }e “biti vodi~ za onoga tko hodi, svjetlo na stazi i ljubav na putovanju”.

7


Ove }e rije~i biti vodi~ za onoga tko hodi, svjetlo na stazi i ljubav na putovanjuâ&#x20AC;Ś


1.

B

og se vi{e otkriva du{i koja vi{e napreduje u ljubavi ili koja je svoju volju vi{e uskladila s voljom Stvoriteljevom, tako da ona du{a koja je u tome potpuno sli~na bo`anskoj volji, samim time je potpuno sjedinjena i preobra`ena u Njega na nadnaravan na~in. 2.

P

otrebno je da du{a ima stalnu `elju nasljedovati Krista u svakom svom djelu, poistovje}uju}i se s Njegovim primjerima, koje razmatra da bi ih znala slijediti i pona{ati se u svakom trenutku onako kako bi se On pona{ao. 3.

Kao {to dobro djelo ra|a u du{i ljupkost,

mir, utjehu, svjetlo, ~isto}u i snagu, tako neuredna po`uda donosi patnju, muku, sljepo}u i slabosti.

11


SV. IVAN OD KRI@A

4.

Nije bitno je li neka ptica vezana tankom

ili debelom niti, jer }e u oba slu~aja ostati zarobljena sve dok je ne prekine. Istina je da se tanka nit lak{e prekida, no ipak se mora prekinuti, jer se ptica ina~e ne bi mogla osloboditi. Jednako tako ne mogu dosegnuti slobodu bo`anskog zajedni{tva one du{e koje su privr`ene nekom stvorenju, ako i posjeduju mnogo drugih kreposti. 5.

Kao {to je potrebno obra|ivati zemlju da bi

urodila plodom, a ne korovom, jednako je tako potrebno umrtviti svoje po`ude da bi du{a napredovala. 6.

Ako du{a ima hrabrosti izi}i, iznutra i izvana,

iznad granica svoje naravi, u}i }e u podru~je nadnaravnoga, koje nema posebnih na~ina i oblika jer ih sve sadr`ava. 7.

@elio bih uvjeriti sve produhovljene ljude

da se put k savr{enstvu ne sastoji od koli~ine 12


MISLI

meditacija i drugih pobo`nih vje`bi, premda je sve to na neki na~in potrebno po~etnicima, nego je sadr`an u stvari koja je jedina potrebna: znati se odre}i sebe samih iznutra i izvana, grle}i trpljenja i svladavaju}i se u svemu. 8.

Nisu stvari ovog svijeta te koje gospodare

du{om i uni{tavaju je, jer one u nju ne ulaze, nego `elja i ~e`nja za njima koje u njoj prebivaju.

B

9.

o`ansku mudrost posjeduju samo oni koji poput neuke djece zanemare svoje znanje i s ljubavlju slu`e Bogu. 10.

Du{a treba uvijek te`iti:

ne onome {to je lak{e, nego onome {to je te`e; ne onome {to je ukusno, nego onome {to nema okusa; ne onome {to je ugodno, nego onome {to je manje ugodno; ne odmoru, nego umoru; ne vi{emu, nego ni`emu; 13


SV. IVAN OD KRI@A

ne utjesi, nego onome {to utjeha nije; ne skupljemu i dragocjenijemu, nego priprostijemu i neuglednijemu; ne da `eli ne{to, nego da ne tra`i ni{ta; ne da tra`i bolju stranu onoga {to postoji, nego goru i da ~ezne za siroma{tvom i li{eno{}u od svega {to postoji na svijetu radi ljubavi Isusa Krista! 11.

Samo jedna neuredna po`uda, iako nije te{ki

grijeh, dostatna je da zarobi du{u i u~ini je ru`nom, tako da se ta du{a sve dok se po`uda ne odstrani ne mo`e sjediniti s Bogom.

K

12.

ad bi du{a htjela gledati i istra`ivati bo`anske stvari, ostala bi zablije{tena vi{e negoli onaj koji izravno promatra prejaki sjaj sunca. 13.

Du{a se jako udaljava od puta koji vodi

do visokog stupnja sjedinjenja s Bogom kada osje}ajno prione uz vlastito poimanje, osje}anje, ma{tanje, ili je privr`ena vlastitom na~inu 14


MISLI

razmi{ljanja i vlastitoj volji, ili hrani `elju za vlastitim na~inom djelovanja ili za bilo koju drugu stvar, ne uspijevaju}i se odre}i svega toga. 14.

Duhovno sjedinjenje du{e i Bogaâ&#x20AC;Ś ne sastoji

se u duhovnim radostima ili osje}ajima, nego u osjetnoj i duhovnoj, nutarnjoj i vanjskoj smrti na kri`u. 15.

Bog se sjedinjuje s du{om na uzvi{enom i bo-

`anskom stupnju spoznajom koja je ljubavna i skrivena, jer takva spoznaja, koja nije drugo nego vjera, na neki na~in slu`i u ovom `ivotu za sjedinjenje s Bogom, kao {to svjetlo slave u drugom `ivotu slu`i kao sredstvo za jasno gledanje Boga. 16.

Kad bi se du{a oslobodila svake zavjese ili

zapreke, ostaju}i u svojoj ~istoj li{enosti i siroma{tvu duhom, odmah bi se, onako jednostavna i ~ista, preobrazila u jednostavnu i ~istu mudrost, a to je Sin Bo`ji. 15


SV. IVAN OD KRI@A

17.

Stvorenja, bilo zemaljska bilo nebeska, i sve

krasne predod`be i slike, naravne i nadnaravne, koje mogu pasti pod gospodstvo mo}i du{e, koliko god bile uzvi{ene u ovome `ivotu, ne mogu se usporediti s Bo`jim bi}em. 18.

D

a bi do{la do posjedovanja bo`anske mudrosti, du{a radije treba nastojati da ne{to ne zna nego da zna. 19.

Bog priop}uje du{i mnoge stvari, ~ije ~ude-

sne u~inke snage, svjetlosti i sigurnosti ne potvr|uje dokle god ona ne progovori o tome s onim koga joj je On postavio kao duhovnog suca. Taj uistinu ima vlast da je ve`e i razrije{i, da odobri ili odbaci ono {to se u njoj doga|a. 20.

B

ijeda stvorenja jo{ je manje prikladna primiti plemenitost Stvoritelja nego {to je tama prikladna primiti svjetlo. 16


MISLI

21.

Du{a koja ve`e svoje srce uz zemaljska do-

bra, pred Bogom je prepuna zlo}e. Kao {to se zlo}a ne sla`e s dobrotom, tako se ni du{a ne}e mo}i sjediniti s Bogom, vrhovnim dobrom. 22.

Du{a koja te`i za ~astima i sli~nim stvarima te

`eli punu slobodu svojim strastima, ne}e mo}i sti}i do istinske slobode duha koja se posti`e u bo`anskom sjedinjenju, jer ropstvo ne mo`e imati nikakva odnosa sa slobodom, koja, sa svoje strane, ne mo`e postojati u srcu privr`enom ljudskim po`udama jer je to srce roba, nego postoji u slobodnom srcu, srcu sina. 23.

Treba

`aliti neznanje nekih ljudi koji se optere}uju izvanrednim pokorama i mnogim drugim vje`bama koje ~ine po svojoj volji, misle}i da }e im to i drugo sli~no tome biti dovoljno da postignu sjedinjenje s bo`anskom mudro{}u, a da pritom ne nastoje marljivo nijekati svoje `elje. 17


SV. IVAN OD KRI@A

24.

K

oliko se du{a nastoji potamniti i poni{titi s obzirom na vanjske i nutarnje stvari, toliko joj se vi{e ulijeva vjere, ljubavi i nade, jer ove tri bogoslovne kreposti rastu uzajamno. 25.

Dok se du{a ne otrgne od svih stvari, nema sposobnosti da primi duha Bo`jega u ~istoj preobrazbi. 26.

Ima nekih bo`anskih spoznaja i dodira koji

toliko oboga}uju du{u da je samo jedan dostatan ne samo da je odjednom o~isti od nesavr{enosti {to ih sama ne bi mogla za ~itav `ivot ukloniti, nego je ostavljaju ispunjenu krepostima i Bo`jim dobrima. 27.

Koliko je du{a ~istija i savr{enija u vjeri, toli-

ko vi{e ima ulivene ljubavi od Boga; a koliko vi{e ima ljubavi, toliko je vi{e Duh Sveti rasvjetljuje te joj daje svoje darove, jer je ljubav sredstvo i uzrok po kojem joj ih daje. 18


MISLI

Sadr`aj

Predgovor ............................................................5 Misli....................................................................11 Stvarno kazalo ..................................................97

99


PREPORUČUJEMO Ova zbirka misli iz Augustinova bogatoga opusa daje cjelovit pregled misli jednoga od najznačajnijih latinskih crkvenih otaca i zapadnih crkvenih naučitelja. 120 str. Meki uvez.

Izbor najpoticajnijih misli znamenite karmelićanke i mučenice koja je svojim životnim putem posvjedočila neizmjernu ljubav prema Bogu. 88 str. Meki uvez.

www.verbum.hr


PREPORUČUJEMO Neskriveni religiozni zanos i književna ljepota čine ovo djelo privlačnim za čitanje i pogodnim za meditaciju. 76 st. Meki uvez.

Kao vrstan teolog, Benigar nam u ovoj knjizi sažeto predstavlja temeljni crkveni mariološki nauk. 158 str. Tvrdi uvez.

www.verbum.hr


PREPORUČUJEMO Djelo Girolama Savonarole, propovjednika i reformatora, u kojem on svojim neponovljiim stilom izlaže program za obnovu kršćanskog života. 158 str. Meki uvez.

Vrhunski klasik duhovne literature, gramatika je mistike i cjelovit priručnik za duhovni život općenito. 296 str. Meki uvez.

www.verbum.hr


PREPORUČUJEMO Knjiga duhovnih vježbi poticaj je na molitvu i razmatranje, na izgradnju vlastitog kršćanskog života. 412 str. Meki uvez.

Svojom konkretnošću i praktičnošću ova knjižica je bogati zbir duhovnih putokaza za sve kršćane. 92 str. Meki uvez.

www.verbum.hr


Nakladnik: VERBUM d.o.o. TrumbiÄ&#x2021;eva obala 12, 21000 Split Tel.: 021/340-260, fax: 021/340-270 E-mail: naklada@verbum.hr www.verbum.hr Priprema za tisak: ACME Tisak: JAFRA PRINT, Solin I. izdanje tiskano 2003. IV. izdanje tiskano 2011.


Sv. Ivan od Križa (1542.– 1591.) katolički je mistik, crkveni naučitelj i reformator Karmelićanskog reda. Jedan je od najvećih katoličkih mističnih pisaca, a njegova djela Uspon na goru Karmel, Duhovni spjev, Tamna noć duše i Živi plam ljubavi klasična su djela europske duhovnosti i književnosti. Svoje mistično iskustvo izrazio je slikovitim pjesničkim jezikom, ne zanemarujući pritom sustavnost i cjelovitost, ostavivši tako neprolazni duhovni nauk.


Sv. Ivan od Križa

ISBN 978-953-6197-83-5

VERBUM 35 kn

9 789536 197835

www.verbum.hr

.............................................................................................................................. .....................................

U predvečerje svog života bit ćeš pitan o ljubavi. Nauči ljubiti Boga onako kako On želi da ga se ljubi i napusti svoj način djelovanja i gledanja.

Misli - Sveti Ivan od Križa  

Ova jedinstvena knjiga nudi izbor duhovnih misli sabranih iz djela sv. Ivana od Križa, u kojima se zrcali neprolazna svježina njegova duhovn...

Misli - Sveti Ivan od Križa  

Ova jedinstvena knjiga nudi izbor duhovnih misli sabranih iz djela sv. Ivana od Križa, u kojima se zrcali neprolazna svježina njegova duhovn...

Advertisement