Page 1

⌫⌫    

 

1

ฉบับที่ ๕ สารสโมสรโรตารีแม่สาย


“Deja Vu” เป็นคำทีใ่ ช้สำหรับเหตุการณ์ ที่ คลับคล้ายคลับคลาเคย ประสบพบพานมาแล้ว และช่วงเวลาระหว่างเดือนมิถนุ ายนกับกรกฏาคม เราทุกคน จะ ได้สมั ผัสบรรยากาศทีค่ ล้ายๆ กับทุกๆปี เป็นความรูส้ กึ “Deja Vu” บรรยากาศของความปิตยิ นิ ดีและตืน่ เต้น ของผูเ้ ข้ารับตำแหน่ง ใหม่ และความซาบซึง้ ต่อผูท้ จ่ี ะลงจากตำแหน่ง แม้จะเป็นฉากเดิม ความ รู้สึกเดิมๆ ที่แสนจะคุ้นเคยสำหรับสมาชิกส่วนใหญ่ในสโมสรฯ แต่ทกุ คนก็ยงั มีความสุขที่ “Deja Vu” สะท้อนอยูใ่ นแววตา และ ร่วมแสดงความยินดีอย่างกระตือรือร้น และอย่างเต็มอกเต็มใจต่อทุกฝ่าย แผนงาน งบประมาณ คณะกรรมการ ถูกนำเสนอต่อทีป่ ระชุม เสียงหัวเราะ กระเซ้าเย้าแหย่ การให้กำลังใจ ความร่วมมือ มิตรภาพ อบอวลอยูใ่ นสโมสรฯ ก็เป็นบรรยากาศที่ “Deja Vu” อีกนัน่ แหละ น่าแปลกว่าสิง่ ทีเ่ คยเกิดขึน้ ทุกๆปี ยังคงมีเสน่ห์ และร้อยรัดให้ พวกเราเหล่าโรแทเรีย่ นยังคงร่วมกิจกรรมกันอยูม่ าเนิน่ นาน เป็นเสน่ห์ ที่ “Deja Vu” อีกเช่นกัน ฉบับที่ ๕ “การบริการผูอ้ น่ื เหนือตน” ก็จะคง “Deja Vu” เช่นนีแ้ ละตลอดไป สารสโมสรโรตารีแม่สาย

2


 ⌫ ⌫ ⌫  

เล็กๆน้อยๆ จากนายยกสโมสรโรตารีแม่สาย นย. บุญลือ ปาระมี ช่วงเดือนมิถุนายนเป็นเดือนงานสุดท้ายของปีบริหาร 2551-2552 ของคณะกรรมบริหาสโมสรโรตารีทกุ สโมสร จะมีการเปลีย่ นแปลง นายกสโมสร และคณะกรรมการชุดใหม่เข้ามารับผิดชอบงานต่อไป เช่นเดียวกับ สโมสร โรตารีแม่สาย ได้มกี ารเตรียมงานหลายอย่าง ทัง้ การเข้าร่วมงานสถาปนาคณะ กรรมการบริหารสโมสรโรตารีชดุ ใหม่ ซึง่ จัดขึน้ พร้อมกัน 8 สโมสร ณ หอประชุม มหาวิทยาลัย ราชภัฎเชียงราย ขอแสดงความยินดีกบั นายกสโมสร และคณะ กรรมการชุดใหม่ ภายใต้การนำของ นายกตระสัก ศรีธพิ รรณ์ คนหนุม่ มาก ความ สามารถ พร้อมคณะกรรมการซึง่ อัดแน่นไปด้วยทีมงานอดีตนายก หลายท่าน ผูม้ ปี ระสบการณ์สงู จะเข้ามาบริหารสโมสรต่อในเดือนหน้า เป็นต้นไป ขอให้ ประสบความสำเร็จในการบริหารงาน ด้วยความราบรืน่ ทุกประการ สัปดาห์สดุ ท้ายของเดือนมิถนุ ายน สโมสรโรตารีแม่สาย ได้มกี ารสรุป ผลงานในรอบปีทผ่ี า่ นมา โดยหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายร่วมรายงาน สิง่ ทีผ่ มประทับใจ อย่างยิง่ ในการทำงานร่วมกับ คณะกรรมการสโมสร มวลมิตรโรแทเรียน และ โรตารีแอนน์ ทุกท่านมีนำ้ ใจ ให้เกียรติ ได้ให้ความร่วมมือทำงานมาด้วยดี ตลอดปีทผ่ี า่ นมา คณะกรรมการสโมสรและสมาชิก ได้ตง้ั ใจทำงาน อย่างดียิ่ง ผลงานที่ปรากฏออกมาจึงประสบความสำเร็จก้าวหน้า บรรลุตาม เป้าหมายทุกประการ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2552 สโมสรโรตารีแม่สาย ได้จัดงานอำลา ตำแหน่งนายกสโมสร และรับมอบตำแหน่งนายกสโมสรคนใหม่ ให้ นายก ตระสัก ศรีธิพรรณ์ จัดขึ้นที่โรงแรมแม่โขงเดลต้า บรรยากาศดีมากอบอุ่น มี มวลมิตรโรแทเรียนต่างสโมสร จากสโมสรโรตารีน่ ครเทิง สโมสรโรตารีแม่จนั สโมสรโรตารีเชียงแสน และสโมสรโรตารีพาน ตลอดทัง้ องค์กรต่างๆ ในอำเภอ แม่สาย มาร่วมงานอย่างมากมายร่วม 150 ท่าน ต้องขอขอบคุณทุกท่าน ที่เสียสละเวลามาร่วมงาน ขอบคุณประธานจัดงาน อน.สุทัศน์ ตรีวัฒนาวงศ์ อน.วาณิช โยธาวุธ ผูก้ ำกับด้านพิธกี าร และมวลมิตรโรแทเรียนแม่สาย ทุกท่าน ทีไ่ ด้ชว่ ยกัน ทำให้งานรับมอบตำแหน่งนายกสโมสร เป็นไปอย่าง ประทับใจ เรียบร้อย สมเกียรติ อย่างยิง่ ท้ายทีส่ ดุ นี้ ผมในฐานะนายกสโมสรโรตารีแม่สาย ปีบริหาร 25512552 ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะมวลมิตรโรแทเรียน และ โรตารีแอนน์ทกุ ท่าน ทีไ่ ด้รว่ มแรงร่วมใจ ให้ความร่วมมือและ ให้การสนับสนุน การทำงานของสโมสรโรตารีแม่สายตลอดปีที่ผ่านมา ให้เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย หากมีสิ่งหนึ่งประการใด ที่ผมได้ปฏิบัติไปโดยไม่สมควร ทำให้ ไม่เป็นทีถ่ กู ใจ หรือใช้คำพูดใดไม่เหมาะสมผมต้องขออภัยมา ณ ทีน่ ้ี สิง่ ใด ที่ สโมสรโรตารี ได้ทำเป็นคุณงามความดี ในการช่วยเหลือสังคม และผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสขอบุญกุศลอันบังเกิดขึ้น จงได้พลวปัจจัยส่งเสริม ให้มวลมิตร ฉบับที่ ๕ โรแทเรียนและโรตารีแอนน์ทกุ ท่าน จงมีความสุข ความเจริญ สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง กิจการค้าขายของให้เจริญรุง่ เรืองตลอดไป ขอขอบคุณ สวัสดีครับ สารสโมสรโรตารีแม่สาย

3


 ⌫ ⌫ Time to start

4

ฉบับที่ ๕ สารสโมสรโรตารีแม่สาย

งานเข้า...งานเข้า หลังจากสถาปนาตนเองเรียบร้อย โรงเรียน โรตารีเสร็จแล้ว งานต่อไปคงต้องแถลงนโยบาย เหมือนๆ กับคณะรัฐบาล ชุดใหม่ คงต้องหาเวลาทีส่ ะดวกและมวลมิตรว่าง เรือ่ งกิจการงานตนเอง ให้ดีที่สุด ต้องนี้บทหนักคงเป็น นยล.บัณฑิต รัตนวิมล เลขาฯ สโมสร คนใหม่ ทำหน้าทีร่ วบรวมข้อมูลและจัดทำแผนปฏิบตั งิ าน ปีบริหาร 5253 ให้แล้วเสร็จ ทันกำหนดการแถลงนโยบาย และงานเข้าอีกเรือ่ งคงต้องเดินสาย แสดงความยินดีกบั มวลมิตร ต่างสโมสร ไม่ว่าจะเป็น สโมสรพาน. สโมสรเทิง, สโมสรแม่จัน และ สโมสรเชียงแสน... ดีใจมากมายเกินบรรยาย เหมือนเม็ดทรายนับไม่ถว้ น (สำนวน สุดๆ) ที่สโมสรต่างๆ นำมวลมิตรสมาชิกร่วมงาน มอบตำแหน่งนายก คนใหม่ คือผม และอำลาตำแหน่งของนายกบุญลือ หาสิง่ ใดจะ บรรยาย บรรยากาศ งานในวันนัน้ ต้องให้ดรู ปู ก่อนจึงร้อง โฮ่ โอ เป็นงานทีม่ ผี รู้ ว่ มงานมากมายร่วม ร้อยกว่าชีวติ สถานทีจ่ ดั งาน ขนาด 100 ตารางวา แน่นขนัดด้วยผูร้ ว่ มงาน สโมสรเชียงแสน ยกมาทัง้ สโมสร ร่วมสิบกว่าท่าน สโมสรเทิงท่านนายกก่อตัง้ นำทีมมาทัง้ สโมสร สโมสรแม่จนั นำทีมโดยท่าน ผชภ.ธานินทร์ ,ท่านนายก และ รทร.ศรีวรรณ ,สโมสรพาน นายกสโมสรคูห่ ผู ม เดินทางมาร่วมด้วย แต่ขาดไม่ได้เลยสักปี สำหรับงานมอบตำแหน่งของแม่สาย คือ ท่าน อผภ.วิวฒ ั น์ และแอนน์สจุ นิ ต์ งานไหนงานนัน้ ท่านกล่าวนำและ ดืม่ เพื่อ โรตารีสากล ได้จับจิตทุกครั้งไป ขอบคุณมวลมิตรโรแทเรี่ยน และแอนน์ทกุ ท่าน อนาคตโรตารีอยูใ่ นมือทัง้ ท่านและผมแล้วครับ.. สำหรับเดือนหน้าซึง่ เป็นเดือนทีต่ อ้ งเดินทาง ร่วมยินดีกบั นายก ร่วมรุน่ หลายๆ สโมสร และร่วมประชุมมูลนิธโิ รตารีของภาค ที่ อ.ฝาง แต่ ปลายเดือนนี้คงไมพ้นที่ต้องเดินทางไปเชียงใหม่ เพื่อร่วมสถาปนา 13 สโมสร จ.เชียงใหม่ งานนีค้ าดว่า สโมสรโรตารีแม่สาย คงนำทีมมวลมิตร เดินทางสัก 2 คันรถเป็นแน่ ฉบับนี้คงเป็นบทความสุดท้ายที่ต้องเขียนในนาม ของ นยล. ฉบับหน้ายังคิดไม่ออกเลยว่าหน้าตาของสารสโมสรจะเป็นไง ต้องถาม ท่านประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ท่าน อน.กำพล คิดออกบอกด้วยครับบ..


คะแนนการประชุม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๒ จำนวนสมาชิก 28 ท่าน รวมคะแนน 67.86%

สัปดาห์ท่ี 1 วันที่ 7 พ.ค. 52 สัปดาห์ท่ี 2 วันที่ 14 พ.ค. 52 สัปดาห์ท่ี 3 วันที่ 21 พ.ค. 52 สัปดาห์ท่ี 4 วันที่ 28 พ.ค. 52

ผูร้ ว่ มประชุม 20 คน ผูร้ ว่ มประชุม 20 คน ผูร้ ว่ มประชุม 21 คน ผูร้ ว่ มประชุม 14 คน

สำหรับวันเกิดมวลมิตรและแอนน์ เริ่มที่ 8 พ.ค. 52 รทร.อำนวย หมืน่ สมบัติ

9 พ.ค. แอนน์ สมจิตร ปาระมี วันที่ 31 พ.ค. นายกบุญลือ ปาระมี

31 พ.ค. อน.กำพล ศรีมนัส

สุดท้าย 4 มิย. 52 แอนน์บญ ุ เพ็ญ เหล่าประภัสสร มีความสุขความเจริญมากๆ นะครับทุกท่าน

5

ฉบับที่ ๕ สารสโมสรโรตารีแม่สาย


 ⌫  ⌫ มวลมิตรโรแทเรียน โรตารี่แอนน์และสุภาพบุรุษโรตารี่ที่เคารพ

6

ฉบับที่ ๕ สารสโมสรโรตารีแม่สาย

ตามทีส่ ญ ั ญากันไว้วา่ ฉบับนีจ้ ะเขียนถึงเรือ่ งความเจ็บ ซึง่ เป็นขัน้ ตอน ของขบวนการ เกิด แก่ เจ็บ ตายของโลกมนุษย์ ซึง่ เราทุกคน จะต้องประสพ พบเจอ หนีกห็ นีไม่พน้ จะขอผ่อนผันไม่ให้เกิดขึน้ ก็ไม่ได้มนั ต้องเกิด ขึน้ ตามเหตุ และ ปัจจัยของมัน อยูท่ ว่ี า่ เราจะทำอย่างไรกับมันดี ถ้ามันเกิดขึน้ กับเรา............. ทั้งหมดทั้งปวงคงจะไม่พ้น เรื่องของกายกับใจ ซึ่งผมได้พูดถึงอยู่ หลายฉบับมาแล้ว ใจนัน้ เป็นเจ้านายใหญ่ ของเรือ่ งทัง้ หมดไม่วา่ จะเรือ่ ง สุข ทุกข์ ดี ร้าย ชอบไม่ชอบ อยูไ่ ด้อยูไ่ ม่ได้ เจ็บไม่เจ็บมันอยูท่ ใ่ี จทัง้ นัน้ เคยได้ยนิ ไหมว่า ถ้าเจ็บกาย ใช้เวลารักษาสักพักก็หาย แต่เจ็บใจนีซ้ ิ ต้องใช้เวลารักษานานมาก แถมยังต้องการที่จะตอบโต้ให้หายแค้นใจอีก สร้างความเดือดร้อนให้กับคนทั้งสองฝ่าย เพราะฉะนั้นสำคัญที่ใจ ถ้าใจไม่เจ็บ เสียอย่าง แม้นกายจะเจ็บ ก็คงเจ็บไม่นาน เจ็บกายนัน้ คือการป่วยไข้ หรือเจ็บป่วย เวลาเจ็บป่วยก็ให้ปว่ ยทีก่ าย อย่างเดียว อย่าให้ต้องป่วยที่ใจไปด้วย อย่าเป็นทุกข์ กับความเจ็บป่วย อย่าคิดไปเอง ว่าจะเป็นอย่างนัน้ อย่างนี้ ทำให้ใจเป็นทุกข์ หลายครัง้ ที่ เมือ่ วานยังวิง่ ออกกำลังกายอยูด่ ๆี พอตอนเย็นมีคนมาทัก ว่าเป็นโรคนั้นเป็นโรคนี่ ใจเสียเลยครับทำอะไรไม่ถูก คิดไปต่างๆ นา ๆ..... เราจะตายไหมหนอ.... เผลอ ๆ ทรุดลงทันที หรือบางครั้งหมอวินิจฉัยโรคผิด กิจวัตรทีเ่ คยทำเปลีย่ นไปทันที ทีเ่ คยทำได้กท็ ำไม่ได้ ไม่รมู้ นั หมดแรงไปเอง โดย อัตโนมัติ ในทางกลับกัน ถ้ากายป่วยแต่ใจไม่ป่วยไปด้วย กลับเป็นกำลังใจให้ หายป่วยได้เร็วขึน้ ผมเคยเห็นคนที่เจ็บป่วยเข้าวัด ปฏิบัติธรรม ทำสมาธิ หายป่วยไป หลายคน โดยเฉพาะทีเ่ ป็นโรคร้ายถึงแม้นจะไม่หายขาด แต่กย็ ดื เวลาออกไปได้ อีกนาน ความสงบทีใ่ จยังช่วยให้ความปวด ทรมานนัน้ ทุเลาลงได้ หากเราดูแล ร่างกายให้ดีแล้ว เราลองมาฝึกจิตให้รู้จักกับความสงบ มีสติ มีสมาธิแล้ว จะช่วยให้ใจที่เป็นทุกข์ค่อยๆ คลายทุกข์ลงได้ ซึ่งเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้ ความเจ็บป่วยทางใจเบาบางลง อีกทางหนึ่งที่จะช่วยได้คือ การยอมรับความจริงของสังขารที่ว่า “สังขารนั้นไม่เที่ยง” เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เราจะไม่ยึดเอาสังขารนี้ว่า คงอยู่ ไม่เปลี่ยนแปลง อีกหน่อยมันต้องเสือ่ มสลาย หายไปตามกาลเวลา ถ้าไปยึดมัน ก็ตอ้ งเป็นทุกข์ อีกไม่จบไม่สน้ิ เรามาทำใจให้สงบ มีสติ มีสมาธิ เมือ่ ป่วยจะได้มหี นทาง ทีจ่ ะให้หาย ป่วยโดยเร็ว ถ้าไม่ป่วยก็จะเป็นแนวทาง ที่จะผลักดันให้มีกำลังมาช่วยกัน สร้างความดี ทำประโยชน์ให้กบั สังคม สร้างความสุขให้กบั เพือ่ นมนุษย์ ช่วยเหลือ กับผูด้ อ้ ยโอกาส เพือ่ จรรโลงให้สงั คมมันน่าอยูย่ ง่ิ ขึน้ ..............สวัสดี


  ⌫ ⌫

งานรับมอบตำแหน่งนายก วันที่ 22/6/52 ทีโ่ รงแรมแม่โขงเดลต้า เวลา 18.30 น. สโมสรโรตารี แ ม่ ส ายได้ จ ั ด งาน พิ ธ ี ร ั บ มอบตำแหน่ ง นายก จากนายก บุญลือ ปาระมี และผู้รับมอบคนต่อมาคือ นายก ตระสัก ศรีธพิ รรณ์ ซึง่ เป็นคนหนุม่ ไฟแรง ตัง้ ใจทำงานเพือ่ สังคม และเสียสละ เมือ่ โรตารีอยูใ่ นมือเขาแล้วคงจะทำให้อดุ มการณ์ ของโรตารี และ สโมสรโรตารีแม่สาย ก้าวไปข้างหน้าอย่างสง่างาม เป็นที่ประจักษ์ต่อ สังคมของชาวแม่สาย ในแง่บวกทุกด้าน การก้าวเข้ามาของโรแทเรียน ตระสัก ศรีธพิ รรณ์ เป็นความหวัง ของพวกเราที่เป็น สมาชิกสโมสรแม่สาย เป็นอย่างมาก และวันนี้ เขาได้เป็นทีย่ อมรับของทุกคน จึงได้ คัดเลือก เขาเป็นผูน้ ำของสโมสรฯ แม่สายเป็น นายก ในปี 2552- 2553 ขอท่านจงเข็มแข็ง พวกเราจะอยู่ ฉบับที่ ๕ เคียงข้าง ท่านตลอดไป สารสโมสรโรตารีแม่สาย

7


8

ฉบับที่ ๕ สารสโมสรโรตารีแม่สาย

งานเฉลิมฉลองนายกคนใหม่ได้เริม่ ขึน้ อย่างสมเกียรติ ในคืนที่ ฟ้ า ฝนเป็ น ใจ ท้ อ งฟ้ า ปลอดโปร่ ง มี สมาชิ ก จากต่ า งสโมสรและ ท่านผู้มีเกียรติ มาร่วมงานจำนวนคนมากเป็นประวัติการณ์ จนทำให้ ห้องจัดเลี้ยงที่โอ่โถงกว้างขวาง คับแคบไปถนัดตา ขอขอบคุณ สโมสรโรตารี เทิง พาน แม่จนั เชียงแสน เชียงราย และ ยังมีมลู นิธกิ วงเม้งแม่สาย ชมรมรักเสียงเพลงแม่สาย ชมรมแม่สาย ลีลาศ คณะขององค์การไปรษณียแ์ ม่สาย คณะของ สภอ แม่สาย สโมสร ไลออนส์แม่สาย และท่านผู้มีเกียรติอีกหลายท่าน พิธกี ารเริม่ ขึน้ ด้วยความเร้าใจ เมือ่ โปรเจ็คเตอร์ จอใหญ่ ได้นำ เสนอ เพลงของโรตารี และผลงานของ นายก บุญลือ ปาระมี ทีไ่ ด้เสียสละ เวลาและทุนทรัพย์ ตลอดเวลา 1 ปีทผ่ี า่ นมา ทำให้ทา่ นผูม้ เี กียรติ ทีม่ า ร่วมงาน ได้รู้ ได้เห็นได้เข้าใจ งานของโรตารี อีกมิตหิ นึง่ ผมเชือ่ ว่า ในใจ ของเขาเหล่านั้น คงชื่นชมและ ปลาบปลื้มใจแทน ผู้ด้อยโอกาส และ ผูย้ ากไร้ ทีไ่ ด้รบั การดูแลจากโรตารีของเรา เมือ่ ถึงเวลา เฉลิมฉลองนายกคนใหม่ ทุกคนต่างยินดีปรีดา และ ร่วมแสดงความยินดี กับนายก ตระสัก และคูค่ รอง โดยมอบช่อดอกไม้ และของทีร่ ะลึก เพือ่ เป็นกำลังใจ มีความสุขทัง้ ผูใ้ ห้และผูร้ บั เมือ่ พิธกี รเชิญ นายก ตระสัก ศรีธพิ รรณ์ กล่าวความในใจ เป็น ช่วงเวลาทีม่ คี า่ ยิง่ เพระท่านได้ให้คำมัน่ สัญญาว่าจะ ทำงานของ โรตารี ให้บรรลุวตั ถุประสงค์และอุดมการณ์ของโรตารี ในทุกๆด้าน และจะเป็น โรแทเรียนทีด่ ตี ลอดไป ช่วงเวลาทีท่ กุ คนตัง้ ใจฟังด้วยใจจดจ่อ เงียบกริบ อันยาวนาน พลัน เสียงปรบมือ อันกึกก้องก็ดงั ขึน้ โดยพร้อมเพรียงกัน เมือ่ นายก ตระสัก ศรีธพิ รรณ์ ได้กล่าวจบ ขอขอบคุณ ท่านประธานจัดงาน อน. สุทัศน์ ตรีวัฒนวงค์ ที่ได้ทุ่มเทเตรียมงาน ในทุกๆด้าน จนทำให้งานพิธีรับมอบตำแหน่ง นายกสโมสรแม่สาย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และจบลงด้วย ความสมบูรณ์ เป็นที่ประทับใจของทุกคน


9

ฉบับที่ ๕ สารสโมสรโรตารีแม่สาย


10

ฉบับที่ ๓ สารสโมสรโรตารีแม่สาย


11

ฉบับที่ ๓ สารสโมสรโรตารีแม่สาย


⌫ ⌫   

การถ่ายทำภาพยนตร์ยอ้ นยุคถ้ามีงบลงทุนไม่อน้ั ผูก้ ำกับส่วนใหญ่เลือกทีจ่ ะจำลอง ฉากสำหรับ การถ่ายทำไว้ทใ่ี นโรงถ่ายเลย เพราะสามารถควบคุมและสะดวกเมือ่ จะดำเนินการถ่ายทำ นอกจากนัน้ ยังหารายได้ สำหรับแฟนๆ ภาพยนตร์ทป่ี ระทับใจและต้องการเข้าเยีย่ มชมในภายหลัง สำหรับในบ้านเรา ก็น่าจะเป็นภาพยนตร์เรื่อง พระนเรศวรมหาราชทั้งสามภาค ที่ฉากในโรงถ่ายที่เขาชนไก่ กาญจนบุรี ได้กลายเป็นแหล่งท่องเทีย่ วสำหรับแฟนๆภาพยนตร์ทกุ ท่าน สำหรับในต่างประเทศ โรงถ่ายภาพยนตร์ กลายเป็นธุรกิจและทำเงินมหาศาล เช่น โรงถ่ายภาพยนตร์ ยูนเิ วอร์แซล และ ของดิสนีย์ เป็นต้น ส่วนใกล้ๆบ้านเราทีม่ กี ารวางแผนอย่างเป็นระบบ เป็นอย่างดี ได้แก่อตุ สาหกรรมภาพยนตร์ ของเกาหลี ทีม่ กี ารสนับสนุนจากทัง้ ภาครัฐและเอกชน จนกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดผูค้ นเข้าไปท่องเทีย่ ว ตามสถานที่ถ่ายทำของภาพยนตร์และซีรี่ส์ต่างๆ ในปัจจุบนั เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ ราคาย่อมเยาลงมามาก และสามารถจำลองได้ทกุ รูป แบบ ขอให้มจี นิ ตนาการทีพ่ ริง้ เพริด ทุกอย่างเป็นไปได้เสมอ แม้แต่นกั แสดงทีเ่ สียชีวติ ไปแล้ว ยังเอามาเป็น นักแสดงนำได้อกี .. เอากับเทคโนโลยีสิ แต่เราก็ยงั มีภาพยนตร์หลายๆเรือ่ ง ทีใ่ ช้สถานทีจ่ ริงในการถ่ายทำ และทำให้แฟนๆ ทัว่ โลกต้อง แห่กนั ไปสัมผัสไม่วา่ จะเป็น ภาพยนตร์ลา่ สุด รหัสลับดาวินชี ทีผ่ กู ท้องเรือ่ งตามสถานทีจ่ ริงในกรุงปารีส ผูค้ นทีเ่ ป็นแฟนๆ ทัง้ หนังสือและภาพยนตร์ ต่างแห่แหนกันไปชมและเชือ่ ตามนวนิยาย อย่างงีเ้ ขาเรียกว่า

12

ฉบับที่ ๕ สารสโมสรโรตารีแม่สาย


อินจัด จนต้องมีการจัดทัวร์ ตามหนังสือของกอร์ดอน บราวน์ นักเขียนเรือ่ งนีเ้ ลยทีเดียว ขอยกเรือ่ งล่าสุดทีก่ ำลังทำเงิน และคาดว่าจะมีแฟนๆ ทุกวัยอยูท่ ว่ั โลก “แฮรี พอตเตอร์ พ่อมดน้อย” จากนักเขียนหญิงม่ายลูกติด เจ เค โลว์ริ่ง ที่ครั้งหนึ่ง ต้อง ประทังชีวติ เลีย้ งลูกน้อยด้วยเงินประกันสังคม แต่ปจั จุบนั เป็นเศรษฐีนตี ดิ อันดับร่ำรวยของโลก ทีม่ รี ายได้ จากการเขียนนวนิยายกึง่ นิทาน ทีม่ คี นติดตาม อ่านมากทีส่ ดุ ในโลกเรือ่ งนี้ และแน่นอน ฮอลลีวดู๊ ไม่รอช้า ที่จะซื้อลิขสิทธิ์ นำจินตนาการทางตัวหนังสือให้ไปโลดแล่นบนจอภาพยนตร์ และก็ไม่ทำให้ผิดหวัง เพราะแฟนๆ ทัว่ โลกต่างรอคอยและติดตามชมกันมาอย่างต่อเนือ่ ง และคงต้องตามไปจนกว่าจะจบชุด... ทำให้สถานที่ในประเทศอังกฤษ ที่ใช้เป็นต้นแบบในการถ่ายทำ กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ยอดฮิต ของสาวกพ่อมดน้อย จากทัว่ โลก ย้อนให้นกึ ไปถึง ภาพยนตร์อกี เรือ่ งหนึง่ ชือ่ ว่า “Lord of the rings” ทีผ่ กู้ ำกับชาวนิวซีแลนด์ ได้ เ ลื อ กทิ ว ทั ศ น์ แ ละภู ม ิ ป ระเทศ ในบ้ า นเกิ ด เป็ น ฉากหลั ง ของภาพยนตร์ ไ ตรภาคเรื ่ อ งนี ้ และ ประสพผลสำเร็จด้านรายได้ทั่วโลก สิ่งที่ตามมาก็เป็นไปตามความคาดหมาย นักท่องเที่ยวเดินทาง ไปท่องเทีย่ วในนิวซีแลนด์มเี พิม่ ขึน้ เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะทัวร์สำหรับเยีย่ มชม ทิวทัศน์ทเ่ี ป็นฉากของ ภาพยนตร์เรือ่ งนีไ้ ด้รบั ความนิยมอย่างสูงจนถึงทุกวันนี้ จนผูก้ ำกับได้รบั เหรียญตราอัศวิน จากการทำ คุณประโยชน์อย่างสูงให้กับบ้านเกิด เกริน่ มายาวเหยียด สำหรับสารฯ ฉบับสุดท้ายทิง้ ทวนประจำปีน้ี “นายสูร่ ้”ู จะพาไปเยีย่ มชม ฉากของภาพยนตร์ที่นอกจากจะประทับใจในเนื้อหาสาระแล้ว ฉากที่ใช้ในการถ่ายทำก็ไม่ยิ่งหย่อน ไปกว่ากัน เรือ่ งนัน้ ก็คอื “Little Buddha” ขออภัยทีจ่ ำชือ่ ไทยไม่ได้ เป็นภาพยนตร์พทุ ธประวัติ ในมุมมอง ของชาวตะวันตกทีอ่ าจจะแปลกๆ อยูบ่ า้ งเพราะการผสมผสานระหว่างเนือ้ หาสาระ ความเชือ่ ยังค่อนข้าง ประดักประเดิดไม่คอ่ ยกลมกลืน ในฐานะพุทธศาสนิกชน อาจจะรูส้ กึ แปร่งๆ ไปบ้าง แต่ในวันนีจ้ ะพูดถึงฉากทีผ่ กู้ ำกับชาวอิตาลี เบอร์นาโด แบร์โตลุคซี่ ทีม่ ชี อ่ื เสียงโด่งดังจาก “The

13

ฉบับที่ ๕ สารสโมสรโรตารีแม่สาย


14

ฉบับที่ ๕ สารสโมสรโรตารีแม่สาย

Last emperor” ที่เป็นเรื่องราวของ จักรพรรดิองค์สุดท้ายของจีน โดยได้รับ อนุญาตให้เข้าทำการถ่ายทำ ในสถานทีจ่ ริง ที่ พระราชวังโบราณ กรุงปักกิง่ สำหรับเรือ่ ง “Little Buddha” นี้ ผูก้ ำกับได้สร้างสรรค์ยอ้ นหลังไปกว่า 2,500 ปีกอ่ นพุทธกาล และทำการถ่ายทำในสถานทีจ่ ริง โดยเฉพาะฉาก ในวัง สามฤดู ทีพ่ ระราชบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะ ได้จำลองมาไว้เพือ่ ให้ พระราชโอรส ได้สำราญอย่างเต็มที่ จะได้ไม่ทรงออกผนวชตามคำทำนาย ของโหราจารย์ ส่วนอีกฉากหนึ่งที่อลังการมากก็คือ ฉากเสด็จเลียบพระนคร ก่อนที่พระองค์ จะได้พบเทวะทูตแห่งการ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ฉากที่ใช้ในการถ่ายทำเป็นสถานที่จริง ในประเทศเนปาล ที่เมือง บักตะปูร์ (อ่านออกเสียงแบบชาวเนปาล) ถ้าไทยๆ แบบสันสกฤต คือ ภักติปรุ ะ หรือ ภักดีบรุ ี เมืองแห่งผูภ้ กั ดี นัน่ เอง เป็นเมืองทีไ่ ด้รบั การขึน้ ทะเบียน เป็น มรดกโลกเป็นที่เรียบร้อย และได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี ฉากของ พระราชวังสามฤดู ได้ใช้ลานเดอร์บาร์ สแควร์ ของเมืองนี้ เป็นฉากหลัง ส่วน อืน่ ๆ ก็ได้ใช้ไปตามท้องเรือ่ ง ค่าเข้าชมสถานทีเ่ มืองโบราณ ภักดีบรุ ี แห่งนี้ คือ สิบดอลลาร์ โดย ทางรัฐบาลได้สร้างประตูทางเข้าสำหรับเข้าชมเมือง ซ้อนลงบนถนนเส้นหลัก ที่จะเข้าสู่ใจกลางเมือง โดยชาวเมืองยังคงอยู่อาศัย ทำมาค้าขาย เดินทาง เข้าออก และพำนักตามปกติ ไม่ได้แยกผูค้ นออกจากเมือง เหมือนบางประเทศ ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั รูส้ มั ผัสคือ บรรยากาศของความมีชวี ติ ชีวา ทีไ่ ม่ใช่ การจัดฉากให้คนแต่งกายย้อนยุค มานั่งประดิดประดอย เพื่อนักท่องเที่ยว แต่เป็นวิถชี วี ติ ทีเ่ กิดขึน้ จริงอยูท่ กุ ๆวัน นักท่องเทีย่ วคลาคล่ำทีเ่ ดินเบียดเสียดยัดเยียด กับชาวเนปาล อยูใ่ น ตลาดยามบ่าย เสียงตะโกนขายผักผลไม้ เจรจาต่อรองสินค้าดังสนัน่ เสียงรถ ลาก จักรยาน แตรของรถจักรยานยนต์ ทีด่ งั อยูต่ ลอดเวลา จนกลายเป็นเรือ่ ง ปกติของท้องถนนในเนปาล ท่ามกลางบ้านเรือนทีม่ รี อ่ งรอยของกาลเวลาเป็น ฉากหลัง เหมือนภาพยนตร์ยอ้ นยุค จากมุมสูงของร้านอาหารในเมืองโบราณแห่งนี้ ทีม่ ใี ห้เลือก มากมาย นับไม่ถว้ น แล้วมองออกไปรอบๆตัวเรา จนสุดสายตา ภาพเบือ้ งหน้าเป็น ภาพ ทีส่ ดุ แสนจะประทับใจ ภาพของความงามของหลังคากระเบือ้ งดินเผาสีแดงอิฐ ตัดกับอาคารไม้สมี ดื ทึบ ยิง่ เมือ่ มีโอกาสได้คอ่ ยๆพิจารณาอย่างใกล้ๆ จะเห็นว่า ฝีมอื เชิงช่าง ชาวเนวารี ไม่เป็นสองรองใคร ด้านล่าง ในลานโล่งกลางเมือง ชาวเมืองกำลังตระเตรียม ตกแต่ง รถลากสำหรับแห่แหน เทพเจ้าไปรอบๆเมือง เพือ่ ความเป็นสิรมิ งคล เนือ่ งใน เทศกาลปีใหม่ ผูค้ นเริม่ ทะยอยออกมาเล่นดนตรี และร่วมขบวน ความกลมกลืนกันของบรรยากาศ ผูค้ น อาคารบ้านเรือน และวิถชี วี ติ ทีไ่ ม่ใช่ฉากในภาพยนตร์ หรือการจัดสร้าง แต่เป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จริงๆ ต่อหน้า ต่อตาของเรา ซึง่ ไม่สามารถจะหมุนให้ยอ้ นกลับมา ได้อกี ถ้าผ่านฉากนีไ้ ปแล้ว แต่ความประทับใจจะยังคงตราตรึงในความทรงจำ ตราบนานเท่านาน นมัสเต เนปาล


  

⌫ ⌫ ⌫

ประวัตคิ วามเป็นมา ของการจำพรรษาในสมัยพุทธกาล คือ พระผูม้ ี พระภาคเจ้า ทรงประทับอยู่ ณ วัดเวฬุวันมหาวิหาร ที่พระเจ้าพิมพิสาร ราชาแห่งพระนครราชคฤห์ ได้ทรงมีจติ ศรัทธา สร้างวัดแรกในพระพุทธ ศาสนา ถวายแด่พระผูม้ พี ระภาคเจ้า สมัยนั้นพระพุทธองค์ ยังไม่ทรงมีพุทธานุญาต ให้พระภิกษุอยู่ จำพรรษา บรรดาเหล่าพุทธสาวก ได้เทีย่ วจาริกสัญจร เผยแผ่ พระสัจธรรม คำสอนของ สมเด็จพระบรมศาสดา สัมมาสัมพุทธเจ้า ไปในฤดู ทั้งสามฤดู คือฤดูรอ้ น ฤดูหนาว ฤดูฝน อย่างไม่ยอ่ ท้อ ไม่เหน็ดเหนือ่ ย เทีย่ วโปรยปราย สายธรรม อันชุม่ เย็นเข้าสูจ่ ติ ใจของปวงประชา แต่การทีเ่ ทีย่ วเดิน ในฤดูฝนเช่นนี้ ต้องเหยียบย่ำพืชพันธุ์ ธัญญาหาร อั น เขี ย วชอุ ่ ม หรื อ อาจจะเดิ น เหยี ย บสั ต ว์ เ ล็ ก สั ต ว์ น ้ อ ย ที ่ อ อกหากิ น ตามถนนหนทาง ท้องทุ่งนา ทำให้สัตว์นั้นตายได้ อีกอย่าง ถนนหนทาง ทีใ่ ช้ในการสัญจร มีโคลนตม มีหลุมมีบอ่ ทำให้ไม่สะดวกในการเดินทาง ในฤดูฝนชาวนาก็กำลังพากันตกกล้า ทำนาปลูกข้าวกัน จึ่งมี ชาวบ้านติเตือนกันมา พระภิกษุทั้งหลายได้ยินชาวบ้านนั้นเพ่งโทษ จึง กราบทูล เรือ่ งนัน้ แด่พระผูม้ พี ระภาคเจ้า พระผูม้ พี ระภาคเจ้า ทรงตรัสเรียก ประชุมสงฆ์ และมีพทุ ธานุญาตว่า “ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย เราตถาคตอนุญาต ให้อยูจ่ ำพรรษา” การเข้าพรรษา เป็นวินยั อย่างหนึง่ ทีพ่ ระพุทธองค์ทรงบัญญัตขิ น้ึ คือ เป็นวันที่พระภิกษุสงฆ์ในทางพระพุทธศาสนา จะต้องอธิษฐาน อยู่ประจำ ทีใ่ ดทีห่ นึง่ หรืออาวาสใดอาวาสหนึง่ ในช่วงฤดูฝนตลอดระยะเวลา ๓ เดือน จะเดินทางจาริกสัญจรรอนแรมไปค้างคืนที่ไหนไม่ได้ ยกเว้นมีเหตุจำเป็น ตามทีพ่ ระวินยั บัญญัติ วันเข้าพรรษาพุทธศาสนิกชนจะไปบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัด ช่วงเช้า มีการ ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ สมาทานศีล ๕ ศีล ๘ ช่วงบ่ายมีการอบรมศีลธรรม บำเพ็ญจิตภาวนา ช่วงค่ำ ทำวัตรสวดมนต์เย็น จากนั้นพระสงฆ์อยู่จำพรรษาในอาวาส ทำพิธีกราบคารวะพระรัตนตรัย กราบคารวะ ผูเ้ ป็นประธานสงฆ์หรือเจ้าอาวาส เรียงลำดับตาม อาวุโส ภันเต (ผู้บวชก่อน ผู้บวชหลัง) พอพิธีกราบคารวะขอขมาซึ่งกันและกันเสร็จ พระสงฆ์สามเณรทัง้ หมดตัง้ นะโม ๓ จบ พร้อมกัน จากนัน้ อธิษฐาน เข้า พรรษา โดยว่าพร้อมกัน พอเสร็จพิธีจะมีการอบรมธรรมะ เจริญจิตภาวนา ในวัน เข้าพรรษาและช่วงฤดูพรรษากาลตลอดทัง้ 3 เดือน ฆราวาสก็จะพากันตั้งสัจจะอธิษฐานเช่นกัน บางคนตั้งสัจจะว่า จะไปทำบุญที่วัดให้ได้ทุกวันมิให้ขาด จะใส่บาตรให้ได้ทุกวันมิให้ขาด

15

ฉบับที่ ๕ สารสโมสรโรตารีแม่สาย


จะไปรักษาศีล นั่งสมาธิภาวนาทุกวันพระมิให้ขาด หรือบางท่าน อาจจะเคย ดื่มเหล้าก็ตั้งสัจจะ ของดเหล้าสิ่งมึนเมาทั้งปวงในช่วง ๓ เดือน หรือตลอดไป บางท่านเคยสูบบุหรี่ ก็ตง้ั สัจจะอธิษฐานว่า ของดบุหรีต่ ลอดระยะเวลา ๓ เดือน การตั ้ ง สั จ จะนี ้ แล้ ว แต่ ค วามชอบใจของแต่ ล ะท่ า น ไม่ ม ี ข ้ อ บั ง คั บ เราจะตั้งอะไรก็ได้ ขอให้เป็นไปในสิ่งที่ดีที่งาม ถูกต้องตามหลักธรรม คำสอน ทางพระพุทธศาสนา สัจจะอธิษฐาน เป็นบารมีธรรมข้อหนึง่ ในทาง พระพุทธ ศาสนา พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า “พึงสละทรัพย์ เพือ่ รักษาอวัยวะ พึงสละอวัยวะ เพือ่ รักษาชีวติ พึงสละชีวติ เพือ่ รักษาธรรม รักษาสัตย์” “ความสัตย์แล เป็นวาจา ทีไ่ ม่ตาย” สมัยปัจจุปนั มีการถวายหลอดไฟ แทนเทียนเข้าพรรษาเหมือนกัน และ ผ้าอาบน้ำฝน (ผ้าวัสสิกสาฏก) แก่พระสงฆ์ดว้ ย เพือ่ สำหรับให้ พระสงฆ์ ได้ใช้ สำหรับการอยู่จำพรรษา

โดยในอดีต ชายไทยทีเ่ ป็นพุทธศาสนิกชน เมือ่ อายุครบบวช (20 ปี) จะนิยมถือ บรรพชาอุปสมบท เป็นพระสงฆ์ เพือ่ อยูจ่ ำพรรษาตลอด ฤดูพรรษา กาลทัง้ 3 เดือน โดยพุทธศาสนิกชนไทย จะเรียก การบรรพชาอุปสมบท เพือ่ จำพรรษา ตลอดพรรษากาลว่า “บวชเอาพรรษา” ในปี พ.ศ. 2551 รัฐบาลไทยได้ประกาศให้วนั เข้าพรรษาเป็น “วันงด ดืม่ สุราแห่งชาติ”โดยในปีถดั มา ยังได้ประกาศให้วนั เข้าพรรษา เป็นวันห้ามขาย เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ทัว่ ราชอาณาจักร (ยกเว้นโรงแรมทีพ่ กั ของชาวต่างชาติ) ทัง้ นีเ้ พือ่ รณรงค์ให้ชาวไทย ตัง้ สัจจะอธิษฐาน งดการดืม่ สุราในวันเข้าพรรษา และ ในช่วง 3 เดือนระหว่างฤดูเข้าพรรษา เพือ่ ส่งเสริมค่านิยมทีด่ ี ให้แก่ สังคมไทย สำหรับในปี พ.ศ. 2552 นี้ วันเข้าพรรษาจะตรงกับ วันพุธที่ 8 กรกฎาคม ตามปฏิทนิ สุรยิ คติ ก่อนเข้าพรรษาของทุกๆปี อำเภอแม่สาย มีการจัดขบวนแห่ เทียน พรรษา ของหน่วยงานต่างๆ มีการแข่งขันความสวยงามและ ความเพียบพร้อม ทำให้ทง้ั วัด และประชาชนต่างร่วมมือร่วมใจกันเตรียมความพร้อม คือประชาชน จะนำเทียนไปถวายวัด ทางวัดก็มสี ล่าฝีมอื ดี นำเทียนมาหล่อตามรูปทีก่ ำหนดไว้ ส่วนมากจะแกะสลักเทียน และ ปัน้ รูปรอบข้างทีเ่ กีย่ วกับพระพุทธศาสนา อีกกิจกรรมหนึ่ง ที่ผู้แต่งมีโอกาส ได้ร่วมทำบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรม กับเขาคือ การหล่อเทียนพรรษาหลายๆเล่ม เพือ่ นำไปถวายให้แก่วดั ทีห่ า่ งไกล ในอำเภอแม่สายทั้งหมด ๙ วัด เจ้าคณะอำเภอแม่สาย มีการนัดหมายกับ พุทธศาสนิกชน ผูส้ นใจ ออกเดินทางแต่เช้าเพือ่ ไปถวายเทียนแก่วดั ต่างๆ ให้ครบ ๙ วัดในวันเดียวกัน ส่วนระหว่างพรรษา ก็จะมีงานทอดกฐิน ทอดผ้าป่าตาม ฉบับที่ ๕ สารสโมสรโรตารีแม่สาย วัดต่างๆ หลังออกพรรษา จะมีการไปทอดกฐินตกค้าง

16


  “ยอนกัน๋ ไปกิน๋ ” ได้เดินทางมาสุดทางแล้ว ขอย้อนถึงทีม่ าทีไ่ ป ของคอลัมน์นว้ี า่ เกิดจากหัวเสธ ของ บอกอ ที่อยากชิมฝีมือแอนน์ๆ ทั้งหลายนอกรอบ เพราะถ้ารอคอยแค่ชว่ งเทศกาล เห็นทีจะต้องรอจนเหงือกแห้ง คอลัมน์นจ้ี งึ ต้องนำเสนออาหารเดือนละหนึง่ เมนู โดยบอกอ ขอเสียสละ ตัวเองเป็นหนูลองยา เป็นผู้ตรวจสอบรสชาดด้วยตัวเอง เห็นมัย้ .... เสียสละมากเลย....อิอิ แต่ขอตอบแทนด้วยการถ่ายรูปสวยๆ พร้อมกลเม็ดเด็ดพราย จากเจ้าของสูตรมานำเสนอ เป็นการตอบแทน และไม่ผดิ หวังจ้า... ขอบอก ทุกจาน ทุกสูตร ทุกเมนู .... อร่อยจริงๆ แต่กน็ น่ั แหละ สิง่ ทีค่ าดหวังกับความเป็นจริง มันไม่คอ่ ยเดินทาง ไปด้วยกัน บางครัง้ มันก็ขอแยกทาง แวะโน่นนี่ เป็นครัง้ ครา เช่นเดียวกับ บอกอ นักชิม ที่ชีพจรลงเท้า ต้องตะลอนไปทั่ว ทั้งๆที่มีพันธะที่จะต้องสละตัวเองเดือนละครั้งมาทดสอบรสชาด แต่กย็ งั ทำบ่ได้.... เฮ้อ ช่วงหลังจึงเห็นเมนูของผู้อื่นนอกบ้านนอกเมือง มานำเสนอ เป็นหลักฐาน พยานยืนยัน ว่าแม้น บอกอ จะไปอยู่ที่หนใด แต่ใจก็ไม่เคยละทิง้ สารสโมสรฯ เลยนะเนีย่ .... คิดอยูต่ ลอดเวลา ว่าจะเอาอะไรมาแทนเมนูของเดือนถัดๆไป ดี และมันก็มมี าอยูเ่ รือ่ ยๆ ... สาธุ ไม่เคยขาดเลย... ขอขอบคุณโรตารีแอนน์ทุกท่าน ที่ร่วมสละเวลามา ส่งอาหาร สูตรเด็ดถึงหน้าประตูบ้าน และยังลงมือเขียนสูตรเด็ดส่งมาให้อีก คงไม่มอี ะไรนอกจากคำว่า ขอบคุณ และก็ ขอบคุณ ท้ายสุดต้องขอบคุณ มิตรรักนักอ่านทุกท่านที่คอยติดตาม ตัง้ แต่ฉบับแรก จนมาถึงฉบับนี้ ฉบับที่ ๕ พบกันใหม่เมือ่ บอกอ คนใหม่ตอ้ งการ สารสโมสรโรตารีแม่สาย

17


18

ฉบับที่ ๕ สารสโมสรโรตารีแม่สาย

⌫ 

 

 ☺  ⌫

   

  ⌫   

   

   ⌫

  


⌫ วันเวลาผ่านไป ไวเหมือนโกหก ....... อะไรเนีย้ ะ ฉบับสุดท้าย แล้วหรือเรา คิดไปก็ใจหาย เหมือนคู่รักที่อยู่คู่กัน อย่างแสนหวาน กำลังจะกลายเป็นอดีต ชีวิตหนอชีวิต ช่างโหดร้ายเหลือเกิน กำลังมี ความสุข กำลังมันส์ กำลังไหลลืน่ ต้องมายุตลิ งเพียงแค่นเ้ี ลยหรือ แล้วชีวติ เราจะเป็นอย่างไร มันช่างอ้างว้างเดียวดายเหลือเกิน กาลเวลาพลัดพราก เราจากสิง่ ทีเ่ รารักเราหวงอีกแล้ว เศร้าจังเลยเรา .........(ทัง้ หมดทีเ่ ขียนมา นีพ้ ดู เล่นนะครับ ความจริงตรงข้าม กันหมดเลย.... 555555) (แต่บอกอ เชื่อคนง่ายอยู่แล้ว เขียนอะไรมาก็เชื่อหมด เชื่อว่า จายมัดหัว กำลังสนุกสนานกับคอลัมน์นี้จริงๆ ยิ่งนับวันยิ่งมี ลูกเล่น อย่างงี้ ต้องสานต่อ .....อิอ)ิ ถ้าจำไปผิด ผมได้รับมอบหมายจากท่านบก. ให้เขียนใน คอลัมน์ ลักษณะนีม้ า 2 ปีตดิ ต่อกันแล้ว ไม่ทราบว่าท่านบก. ทัง้ สองสมัย คิดกันอย่างไร ผมก็ไม่เข้าใจ หวังว่าคงไม่มอบหน้าที่ให้ผมอีกปีนะครับ ท่านบก.คนใหม่ ขอให้คนอืน่ เขียนบ้างเถอะ เขียนบ่อย ๆ มันเกิดอาการ หมดมุกนะครับท่าน เข้าใจไหมคำว่า “หมดมุก” ท่านบก. ต้องเปลี่ยน คนเขียน บ้าง จะได้ไม่ต้องซ้ำซาก จะได้มีการพัฒนา จะได้มีอะไรใหม่ ๆ มีอะไรที่แตกต่าง แหวกแนว โลกจึงจะเดินหน้าได้ รู้อยู่แล้วนะว่า ท่านบก.คนใหม่มีคนอื่นให้เขียนอยู่แล้ว แต่ก็ขอให้ได้ออกตัวก่อน ด้วยก็แล้วกันนะครับ........ (รู้ลึกจริงนะ จายมัดหัว รู้ดีอย่างงี้เอาคอลัมน์นี้ไปทำต่อ อีก หนึง่ ปีกแ็ ล้วกัน... เอ้า พีน่ อ้ ง...ส่งเสียงเชียร์หน่อยจ้า...บอกอ) หนึ่งปีที่ผ่านมาได้มีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้น ทั้งจากใน สโมสรฯเอง และจากภายนอก ทัง้ ในชุมชนและนอกชุมชน ประสบเอง บ้าง เพือ่ นมิตรนำมาบอกกล่าว เล่าสูก่ นั ฟังบ้าง เก็บข้อมูลจาก คนโน้นนิด คนนีห้ น่อย เอามาประติดประต่อกัน ต่อกันบ้าง ไม่ตอ่ กันบ้าง เขียนเติม เองบ้าง เพือ่ ทีจ่ ะได้มอี ะไรมาเขียนแซวเพือ่ นสมาชิก ว่าคนนัน้ นิด เหน็บ คนนีห้ น่อย บางครัง้ เขียนไปเขียนมามันส์ในอารมณ์ เขียนหนักเกินไปก็มี แต่ก็ได้ท่านบก.มือฉมังของเรา ตัดทอน(บ่อนไส้) ให้กลายเป็นเบา ก็มี ตัง้ หลายเพลา บางครัง้ เขียนไปส่งต้นฉบับไปแล้ว พอมาอ่านอีกทีรสู้ กึ ว่า มันแรงไป ขอร้องให้ท่านบก.ทำให้นุ่มหน่อย ถ้าท่านบก. ตัดทอน ลงก็โล่งอก แต่บางทีท่านบก. ดันไม่ยอมฟังเสียง จะลุยอยู่ อย่างเดียว ฉบับที่ ๕ ก็ทำเอาใจเต้นเหมือนกัน ก็ได้แต่คิดว่าช่างมัน ใครไม่ใช่รู้ ว่าใคร สารสโมสรโรตารีแม่สาย

19


⌫ เป็นคนเขียน ใครจะว่าก็คงตกอยูท่ ท่ี า่ นบก.แต่ผเู้ ดียวนัน่ แหละ ......... ผมว่าการเขียนคอลัมน์แบบนี้ จะต้องมีข้อมูลกว้าง ๆ งาน สโมสรฯ งานนอกสโมสรฯต้องตามให้ทัน เพื่อนสมาชิกทำอะไร มี บทบาทอย่างไรต้องคอยเก็บขอมูลให้ได้ ถ้าไม่ได้ไปร่วมงานหนึง่ ใด ของ สโมสรฯ หรือไม่ได้เข้าร่วมประชุมปกติของสโมสรฯคราใดแล้ว จะหา ข้อมูลยากเหลือเกิน โชคดีทม่ี บี ก.เก่ง คอยให้คำแนะนำ แก้ไข เพิม่ เติม จนทำให้คอลัมน์ออกมาดูไม่น่าเกลียดมากนัก ว่าไปแล้ว ท่านบก. ช่วยชีวติ ผมไว้หลายครัง้ ต้องขอกราบขอบคุณงาม ๆ บนตัก อันแข็ง ๆ ของท่านบก.สักสองที ...(เวลากราบรับรองว่าไม่กม้ ลงมาก กลัวโดนของ) (จายมัดหัว ก็นา่ รักอย่างงีแ้ หละ ถ่อมเนือ้ ถ่อมตัว แต่รเู้ คล็ดวิชา หมดแล้ว นีน่ า อย่างงีต้ อ้ งสานต่อ.... บอกอ) สรุปปีที่ผ่านมาการบริหาร การบริหารของท่านนายก บุญลือ ปารมี จบลงได้อย่างสวยงาม ด้วยอาชีพที่เป็นผู้บริหารด้านการศึกษา ด้วยอาชีพ รับราชการมาตลอดจนเกษียณ ท่านนายกเราจึงทำงาน ได้ อ ย่ า งยอดเยี ่ ย ม มี ก ารวางแผนเป็ น ขั ้ น เป็ น ตอน มี ก ารวางตั ว ผูร้ บั ผิดชอบงาน ตามความถนัดของสมาชิกแต่ละท่าน เหมือนทีผ่ มเคย บอกว่ า ท่ า นนายก PUT RIGHT MAN ON THE RIGHT JOB .งานทุกอย่างของสโมสรฯจึงออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ จนได้รับ การยอมรับ จากสโมสรอื่นในภาค งานที่เป็น PILOT PROJECT ในปีนี้ก็คือ โครงการเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาด ที่ทางสโมสรทำร่วมกับ สโมสรโรตารี จากฮาวาย รวมทัง้ หมด 26 โรงเรียน ซึง่ ทำให้นกั เรียนและ ชาวบ้านในชุมชนนั้น ๆ ได้รับประโยชน์กันอย่างมาก ซึ่งโครงการดี ๆ เช่นนี้ ทางสโมสรคงจะต้องพยายามทำเพือ่ ชุมชนทีม่ คี วามต้องการอีกต่อ ๆ ไป (เห็นด้วยกับจายมัดหัว ล้านเปอร์เซนต์... บอกอ)

20

ฉบับที่ ๕ สารสโมสรโรตารีแม่สาย

สุดท้ายผมก็ตอ้ งขอกราบขออภัยต่อทุกท่าน ทีไ่ ด้กล่าวล่วงเกิน ใช้ชื่อ พวกท่านมาเป็นส่วนประกอบในการเขียนโดยไม่ได้รับอนุญาต ก็แซวกันบ้างจะได้รักกันยิ่งขึ้น..... ไม่ได้ตั้งใจทำให้เสื่อมเสีย อะไรเลย นะครับ .... ขอบคุณครับ (จะมาขอสมาลาโทษกันง่ายๆ ได้ยังไง อย่างนี้ต ้องให้ทำ คอลัมน์น้ี เป็นการถ่ายโทษ โดยการทำต่ออีกหนึง่ ปี ... บอกอ)

สารสโมสรโรตารีแม่สาย ฉบับที่ 11 พฤษภาคม  

Rotary Club of Maesai monthly Bulletin