Page 1

1                 คําแนะนําเรื่องการปรับแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรที่สรางในระดับตางๆใหสอดคลองกัน 

                                        (FAQ 12/2552)                                                                                                   น.พ.อมร นนทสุต  

เนื่องจากในปจจุบัน มีการสรางและใชแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรในหลายระดับของการ บริหาร ตั้งแตสวนกลางไปถึงจังหวัด อําเภอ ตําบลหรือทองถิ่น ทําใหเกิดมีขอสงสัยวา หากแผนที่ ยุทธศาสตรที่สรางในระดับตางๆมีความแตกตาง จะปรับอยางไรใหสอดคลองกัน จึงขอเรียนชีแ้ จงดังนี ้ 1.

ใหทําความเขาใจเบื้องตนวา การสรางแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรนั้นมีอยู 2 ฉบับ

คือฉบับเต็ม (SRM) กับฉบับปฏิบัติการ (SLM) ฉบับเต็มจะมีขอมูลมากกวา สรางไวสําหรับใชอา งอิง หรือเสริมหนุน ในกรณีที่การใชแผนที่ฯฉบับปฏิบัติการมีปญหาที่ไมสามารถนํางานไปสูจุดหมายปลายทาง ไดดว ยประการใดๆก็ตาม จะไดมีโอกาสยอนกลับไปเลือกเปาประสงค (กลอง) อื่นๆในแผนที่ฯฉบับเต็มมา ใชแทน เนื่องจากฉบับเต็มจะมีขอมูลมากกวาเปนธรรมดาอยูแลว นี่คอื วัตถุประสงคที่ตองมีแผนที่ไวใช 2 ชนิด เพราะวิธใี ชจะแตกตางกัน  2.

การสรางแผนที่ฉบับเต็ม (SRM) จะทําโดยองคกรในระดับที่เปนตนทางของงาน

(ตนน้ําหรือ Upstream) ไดแกที่องคกรสวนกลาง เชนกรมวิชาการสรางแผนที่ SRM ไวที่กองตางๆตาม ประเด็นทีก่ องเหลานั้นรับผิดชอบ หรือในระดับที่ทําการสาธารณสุขจังหวัด ทีต่ องการสราง SRM ตาม ประเด็นหรือนโยบายสวนของจังหวัด ซึ่งอาจจะนอกเหนือไปจากทีส่ วนกลางกําหนดไวหรือมีอยู  3.

องคกรระดับสนับสนุนเชนกองตางๆหรือเขต ควรมีแผนที่ SRM เอาไวใช

อางอิงหรือเสริมหนุนจังหวัด อําเภอ ตําบลหรือทองถิ่นในกรณีที่การใช SLM รวมสองกรม มีปญหา อยางไรก็ดี ระดับเขตไมจําเปนตองสราง SRM ขึ้นใชเอง(เวนแตในกรณีที่สวนกลางไมมี SRM ที่ ตองการ) แตควรใชของกรมเปนหลัก เนื่องจากเขตไมใชตนน้ํา สําหรับระดับจังหวัด ควรมี SRM ของ สวนกลาง (ผานมาทางเขต)ไวสําหรับใชแกปญหาใหระดับปฏิบัติเมื่อจําเปน  4.

สําหรับสวนกลาง ควรสงแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรรวมทั้งจุดหมายปลายทางและ

รายการอื่นๆทีม่ ีอยูไปใหเขตถือไวดวย


2  

5.

เชนเดียวกับทีร่ ะดับอําเภอ ตําบล ทองถิ่น ก็ไมจําเปนตองสราง SRM เวนแตใน

กรณีของทองถิ่นที่ตองการทํางานที่นอกเหนือไปจากทีก่ ําหนดไวโดยสวนกลางหรือจังหวัด หรือที่ สวนกลางหรือจังหวัดไมมแี ผนที่ทางเดินยุทธศาสตรกําหนดไว 6.

อยางไรก็ดี ในทางปฏิบัติ เมื่อมีการอบรมเรื่องแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร ในระดับ

ที่ไมตองการใช SRM เชนระดับเขต อําเภอ ตําบล หรือทองถิ่นก็ควรใชการบรรยายหรือสาธิตใหผูเรียน ทราบกระบวนการที่สราง SRM ตั้งแตการสรางแผนที่ความคิดจนตลอด เนื่องจากผูเรียนตองทราบที่มาที่ ไปของสิ่งที่ตนจะใชคือ SLM อยางครบถวน  7.

สําหรับกรณีของจุดหมายปลายทาง ใหอนุโลมตามเงื่อนไขเชนเดียวกับ SRM  

8.

ระดับปฏิบัติ เชนที่อําเภอ ตําบล หรือทองถิ่น ยังมีสิทธิในการตัดสินใจเลือกใช

หรือปรับปรุงจุดหมายปลายทางหรือ SLM ที่สงมาจากระดับบนใหเหมาะสมกับบริบทของตน   9.

สวนระดับบนเชนเขตของกรมวิชาการตางๆ หากตองการใหงานเปนไปตามแผนที่

ทางเดินยุทธศาสตรของตน (บางแหงมีการสรางแผนที่ฯไวครบทุกขั้นตอนแลว) หรือของสวนกลาง ใหสง วิทยากรไปรวมกับวิทยากรของจังหวัด เพื่อเปดการเจรจากับระดับปฏิบตั ิดวยเหตุดวยผล(อยาสั่งการ) โดย ในขั้นแรกใหตกลงกันในหลักการใหไดกอ น จุดนี้คือความงดงามของการใชแผนทีท่ างเดินยุทธศาสตร  10.

หลังจากนัน้ จึงทําการปรับปรุง โดยใหเนนที่การปรับปรุงตาราง 11 ชองเปน

สําคัญ อยาปรับปรุงที่ SLM เนื่องจากตอไปนี้ จะมีการใช SLM รวมของกรมอนามัยและควบคุมโรคเปน หลักในงานสงเสริมปองกัน (P&P) หมายความวา ใหปรับปรุงที่กลยุทธหรือรายละเอียดในระดับต่ํากวา นั้นเชนปรับปรุงที่กิจกรรม หรือ การกระทําหรืองาน โดยพยายามใหรายละเอียดมีความสอดคลองกับ รายละเอียดทีส่ วนกลางมีอยู (เนื่องจากสวนกลางบางแหงมีการสรางตาราง 11 ชองไวเหมือนกัน)  11.

หาก SLM ของสวนกลางมีเปาประสงคของยุทธศาสตร (กลอง) ที่แตกตางไป

จาก SLM รวมสองกรม ใหลดระดับเปาประสงคของยุทธศาสตรนั้นลงเปนกลยุทธ แลวนําไปเพิม่ เปนกล ยุทธของเปาประสงคในตาราง 11 ชองของ SLM รวมสองกรม อาจจะกําหนดใหเปนกลยุทธสําคัญก็ได เพื่อจะไดสามารถติดตามงานผานตัวชีว้ ัด KPI ตอไป เอกสารอางอิง ภาพการถายระดับแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรสูทองถิ่น 


3  

การถ า ยระดับ แผนที่ท างเดิน ยุ ท ธศาสตร สู ท อ งถิ่น กรม / เขต

จังหวัด

™SRM + SLM

™จุดหมายปลายทางSRM / SLM ของจังหวัด (ถามี)

รายประเด็น

™ จุดหมายปลายทาง+ SLM

อําเภอ ™ จุดหมายปลายทาง ™SLMของอําเภอ ™ตารางนิยามฯ 11 ชอง(บางส วน)

ตําบล

ร วมสองกรมฯ

บริบท ของ ตําบล

ใชแผนที่ความคิด

ประเด็น กําหนดโดย ผูบริหาร

เติมเต็มตารางนิยาม เปาประสงค 11 ชอง

ใชขอมูลจากระบบเฝาระวัง ตําบล

แผนปฏิบัติการตําบลราย ประเด็น

คำแนะนำเรื่องการปรับแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์  

เหมาะสำหรับผู้ทำงานสาธารณสุขในพื้นที่ร่วมกับพี่น้องชาวบ้าน