Page 1

Ïðàâîñëàâíà ãàçåòà «ÎÄÈÃIÒÐIß» âèäàºòüñÿ ç áëàãîñëîâiííÿ Âèñîêîïðåîñâÿùåííiéøîãî ÑÈÌÅÎÍÀ, ìèòðîïîëèòà Âiííèöüêîãî i Ìîãèëiâ-Ïîäiëüñüêîãî. Ó÷àñòü Òóëü÷èíñüêî¿ ºïàðõi¿ ç áëàãîñëîâåííÿ Âèñîêîïðåîñâÿùåííiéøîãî IÎÍÀÔÀÍÀ, àðõ³ºïèñêîïà Òóëü÷èíñüêîãî i Áðàöëàâñüêîãî 2003 ð. «Íàéêðàùà ³íôîðìàö³éíî-òåìàòè÷íà ìîäåëü öåðêîâíîãî ðåë³ã³éíîãî âèäàííÿ», äèïëîì Êëóáó ïðàâîñëàâíèõ æóðíàë³ñò³â

¹

9

(125)

âåðåñåíü 2012 ð. Çàñíîâàíà 06.2000 ð.

2008 ð. «Íàéêðàùà ïàðàô³ÿëüíà ãàçåòà ÓÏÖ», ãðàìîòà Ïðåäñòîÿòåëÿ ÓÏÖ

2009 ð. «Íàéêðàùà ïàðàô³ÿëüíà ãàçåòà ÓÏÖ», äèïëîì Ïåðøîãî ôåñòèâàëþ ÇÌI ïðàâîñëàâíèõ

Ðåêîìåíäîâàíà äëÿ çàãàëüíîöåðêîâíîãî ðîçïîâñþäæåííÿ Ñèíîäàëüíèì ³íôîðìàö³éíî-ïðîñâ³òíèöüêèì â³ää³ëîì ÓÏÖ

ÑÈËÀ ËÞÁÂÈ Â ÍÀÄÅÆÄÅ

Ó ÂÈÄÀÍÍI ÁÅÐÓÒÜ Ó×ÀÑÒÜ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍI ÕÐÀÌÈ É ÎÁÙÈÍÈ: ÂIÍÍÈÖÜÊÀ I ÌÎÃÈËIÂ-ÏÎÄIËÜÑÜÊÀ ªÏÀÐÕIß ì. ÂIÍÍÈÖß

Âì÷. Ïàíòåëå³ìîíà, гçäâà Áîãîðîäèö³, Ñâò. Òèõîíà, Ëþáîâü ñîáñòâåííî åñòü Ñâò. Ìèêîëàÿ ×óäîòâîðöÿ, Ñòð³òåííÿ Ãîñïîäíüîãî, îòëîæåíèå âñÿêîãî ïðîòèâÑâ.-Òðî¿öüêèé ñêåëüíèé õðàì, Ñââ. Êîñüìè i Äàìiàíà, íîãî ïîìûøëåíèÿ; èáî ëþáû Âîñêðåñiííÿ Õðèñòîâîãî, Âì÷. Ãåîðãiÿ Ïîáiäîíîñöÿ, íå ìûñëèò çëà (1 Êîð. 13:5). Ñâùì÷. Âîëîäèìèðà, ìèòðîïîëèòà Êè¿âñüêîãî, Ëþáîâü, áåññòðàñòèå è ñûíîÑâùì÷. Ìàêàðiÿ, Âîçäâèæåííÿ Õðåñòà Ãîñïîäíÿ, ïîëîæåíèå ðàçëè÷àþòñÿ ìåæäó Áëæ. Êñåíi¿ Ïåòåðáóðçüêî¿, Ìó÷åíèêà Òðèôîíà, ñîáîþ îäíèìè òîëüêî íàçâàíèÿìè. Êàê ñâåò, îãîíü è ïëàìåíü ñîÏðåïîäîáíîãî Ëàâðåíòiÿ ×åðíiãiâñüêîãî, åäèíÿþòñÿ â îäíîì äåéñòâèè, òàê Óñïiííÿ Áîãîðîäèöi, Ñâò. Ëóêè Êðèìñüêîãî, äîëæíî ðàññóæäàòü è î ñèõ ñîâåðÏðàâ. ²îàííà Êðîíøòàäòñüêîãî, Àï. Àíäðiÿ øåíñòâàõ. Ïåðâîçâàíîãî, Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ, Ìàði¿ Ïî ìåðå îñêóäåíèÿ ëþáâè áûâàåò ªãèïåòñüêî¿, Âîçíåñ³ííÿ Ãîñïîäíüîãî, â íàñ ñòðàõ; èáî â êîì íåò ñòðàõà, òîò èëè èñïîëíåí ëþáâè, èëè óìåð äóøîþ… Ðóñüêèé ïðàâ. öåíòð «Ñâÿòèé Ãåîðãié»

Ïî ìîåìó ðàçóìåíèþ, âåðà ïîäîáíà ëó÷ó, íàäåæäà – ñâåòó, à ëþáîâü – êðóãó ñîëíöà. Âñå æå îíè ñîñòàâëÿþò îäíî ñèÿíèå è îäíó ñâåòëîñòü. Ïåðâàÿ âñå ìîæåò òâîðèòü è ñîçèäàòü; âòîðóþ ìèëîñòü Áîæèÿ îãðàæäàåò è äåëàåò íåïîñòûäíîþ; à òðåòüÿ íèêîãäà íå ïàäàåò, íå ïåðåñòàåò îò òå÷åíèÿ, è íå äàåò îïî÷èòü óÿçâëåííîìó åå áëàæåííûì óïîåíèåì. Êòî õî÷åò ãîâîðèòü î ëþáâè Áîæèåé, òîò ïîêóøàåòñÿ ãîâîðèòü î Ñàìîì Áîãå; ïðîñòèðàòü æå ñëîâî î Áîãå ïî-

ÌÓÆ×ÈÍÀ È ÆÅÍÙÈÍÀ ÍÅ ÄÎËÆÍÛ… Êàêèìè êà÷åñòâàìè äîëæåí îáëàäàòü ñîâðåìåííûé ìóæ÷èíà, à êàêèìè ñîâðåìåííàÿ æåíùèíà? Êàêèìè â èäåàëå äîëæíû áûòü îòíîøåíèÿ ìåæäó íèìè? Ýòè âîïðîñû äîñòîéíû êíèãè, ãäå, êðîìå ââåäåíèÿ, áûëà áû ãëàâà î ìóæ÷èíàõ, î æåíùèíàõ è âçàèìîîòíîøåíèè ïîëîâ. À åñëè îòâå÷àòü•êðàòêî, ëåã÷å ñêàçàòü î òîì, êàêèìè ÍÅ äîëæíû áûòü ìóæ÷èíà è æåíùèíà. È ýòî óæå íåìàëî. ×èòàéòå 2-þ ñòðàíèöó

ãðåøèòåëüíî è îïàñíî äëÿ íåâíèìàòåëüíûõ. Ñëîâî î ëþáâè èçâåñòíî Àíãåëàì; íî è òåì ïî ìåðå èõ ïðîñâåùåíèÿ. Ëþáîâü åñòü Áîã (Èí. 4:8); à êòî õî÷åò îïðåäåëèòü ñëîâîì, ÷òî åñòü Áîã, òîò, ñëåïîòñòâóÿ óìîì, ïîêóøàåòñÿ èçìåðèòü ïåñîê â áåçäíå ìîðñêîé. Ëþáîâü ïî êà÷åñòâó ñâîåìó åñòü óïîäîáëåíèå Áîãó, ñêîëüêî òîãî ëþäè ìîãóò äîñòèãíóòü; ïî äåéñòâèþ ñâîåìó, îíà åñòü óïîåíèå äóøè; à ïî ñâîéñòâó èñòî÷íèê âåðû, áåçäíà äîëãîòåðïåíèÿ, ìîðå ñìèðåíèÿ.

Ñèëà ëþáâè â íàäåæäå; èáî íàäåæäîþ îæèäàåì âîçäàÿíèÿ ëþáâè. Íàäåæäà åñòü îáîãàùåíèå íåâèäèìûì áîãàòñòâîì; íàäåæäà åñòü íåñîìíåííîå âëàäåíèå ñîêðîâèùåì åùå ïðåæäå ïîëó÷åíèÿ ñîêðîâèùà. Íàäåæäà åñòü óïîêîåíèå â òðóäàõ. Îíà – äâåðü ëþáâè; îíà óáèâàåò îò÷àÿíèå, îíà – çàëîã áóäóùèõ áëàã. Îñêóäåíèå íàäåæäû åñòü èñòðåáëåíèå ëþáâè; ñ íàäåæäîþ ñâÿçàíû íàøè òðóäû; íà íåé çèæäóòñÿ ïîäâèãè; åå ìèëîñòü Áîæèÿ îêðóæàåò. Ìîíàõ ñ áëàãîþ íàäåæäîþ çàêàëàåò óíûíèå, ìå÷åì ïåðâîé óìåðùâëÿÿ âòîðîå. Âêóøåíèå äàðîâ Ãîñïîäíèõ ðîæäàåò íàäåæäó; èáî íåâêóñèâøèé îíûõ íå ìîæåò íå èìåòü ñîìíåíèé. Íàäåæäó ðàçðóøàåò ãíåâëèâîñòü; èáî óïîâàíèå íå ïîñðàìèò, ìóæ æå ÿðûé íåáëàãîîáðàçåí (Ïðèò÷. 11:25). Ëþáîâü åñòü ïîäàòåëüíèöà ïðîðî÷åñòâà; ëþáîâü – âèíîâíèöà ÷óäîòâîðåíèé; ëþáîâü – áåçäíà îñèÿíèÿ; ëþáîâü – èñòî÷íèê îãíÿ â ñåðäöå, êîòîðûé, ÷åì áîëåå èñòåêàåò, òåì áîëåå ðàñïàëÿåò æàæäóùåãî. Ëþáîâü óòâåðæäåíèå Àíãåëîâ, âå÷íîå ïðåóñïåÿíèå. Ïðåïîäîáíûé Èîàíí ËÅÑÒÂÈ×ÍÈÊ

ÃÎÐÀ ÍÅÇÐÈÌί ÁËÀÃÎÄÀÒ² Ïðî òå, ÿê ñâÿòêóþòü ïðåñòîëüíå ñâÿòî Âåëèêî¿ ëàâðè, ÿê æèâóòü àôîíñüê³ ìîíàõè-ñàì³òíèêè, ³ ïðî ùî ïðîñèòü óêðà¿íö³â ãðåöüêèé ìèòðîïîëèò – ðîçïîâ³â «Îäèã³ò𳿻 íàñòîÿòåëü â³ííèöüêîãî õðàìó âåëèêîìó÷åíèêà Ãåîðã³ÿ Ïîá³äîíîñöÿ ïðîòðåé Âàëåð³é Øâåöü. ×èòàéòå 5-ó ñòîð³íêó

ÈÑÏÎÂÅÄÜ ÍÅ ÅÑÒÜ ÏÎÊÀßÍÈÅ Íåôîðìàëüíûå áåñåäû î âåðå è ïðàâî-ñëàâèè ×èòàéòå 7-þ ñòðàíèöó

ì. ØÀÐÃÎÐÎÄ

Ñâ.-Ìèêîëà¿âñüêèé ÷îëîâi÷èé ìîíàñòèð Ñâ. Iîàííà Ïðåäòå÷³ ñ. ÑËÎÁÎÄÀ-ØÀÐÃÎÐÎÄÑÜÊÀ

Ðiçäâà Áîãîðîäèöi ì. ÁÀÐ – Áàðñüêî¿ iêîíè Áîæî¿ Ìàòåði c. H I – Ñâ.-Ìèêîëà¿âñüêèé c. PC HIB – Ðiçäâà Áîãîðîäèöi c.MPA A – Ñâÿòî-Ïîêðîâñüêèé c. M.P H I – Ñâ.-Ïîêðîâñüêèé c. O HH I – Ñâÿòîãî Äèìèòðiÿ c. IBAHIB – Ñâ.-Ìèêîëà¿âñüêèé c.IB.C O IA– Ñâÿòî¿ Ïàðàñêåâè c.CAPIBA– Ñâ.-Ïîêðîâñüêèé c.IB– Ñâ. Îëåêñàíäðà Íåâñüêîãî c. PE  IBA – õðàì ÷óäà Àðõiñòð. Ìèõà¿ëà, ÿêå áóëî ó Õîíÿõ c. APMA– àï. Iîàííà Áîãîñëîâà c.XOMTH I– àï. Iîàííà Áîãîñëîâà c. CBAIB I – гçäâà Áîãîðîäèö³ c.HEPACOBO– Óñï³ííÿ Áîãîðîäèöi c. BEO EAB – Ñâ.-Ïîêðîâñüêèé

ÊÈIÂÑÜÊÀ ªÏÀÐÕIß Ñâÿòî-Ïîêðîâñüêèé (ÃÂÊÃÌÎ) ÒÓËÜ×ÈÍÑÜÊÀ I ÁÐÀÖËÀÂÑÜÊÀ ªÏÀÐÕIß . T H

Ðiçäâà Õðèñòîâîãî êàôåäðàëüíèé ñîáîð Óñïiííÿ Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèöi Ñâÿòèòåëÿ Ìèêîëàÿ . HIBAH – Ñâÿòî-Îäèãiòði¿âñüêèé c.CE E – Ñâÿòîãî Äèìèòðiÿ c TBPIB – Àðõ³ñòðàòèãà Ìèõà¿ëà . HEMPIB

Ñâÿòî-Òðî¿öüêèé æ³íî÷èé ìîíàñòèð c PA AB– Ñâò. Ìèêîëàÿ c.HOBOCE IBA– Êàçàíñüêî¿ ³êîíè c. PA IB I – Ñââ. Êîñüìè ³ Äàì³àíà c.  AIB – Ðiçäâà Áîãîðîäèöi c. OCTAIB I – Õðåñòîâîçäâèæåííÿ . AH

ÇÀ ßÊÈÌÈ ÊÐÈÒÅвßÌÈ ÎÁÈÐÀÒÈ ÂËÀÄÓ? Ó æîâòí³ âèáîðè. Ïàðò³é äåñÿòêè, êàíäèäàò³â òèñÿ÷³, é ó êîæíîãî ñâî¿ ³äå¿ òà îá³öÿíêè – ùî ³ç ïðîãîëîøåíîãî âàæëèâî äëÿ â³ðóþ÷èõ? Çà ÿêèìè êðèòåð³ÿìè îáèðàòè âëàäó? Íà ùî, ó ïåðøó ÷åðãó, îð³ºíòóâàòèñÿ, â³ääàþ÷è «êåñàðþ – êåñàðåâå»? ×èòàéòå 2-ó ñòîð³íêó

ì. ÁÐÀ¯ËIÂ

Àï. Iîàííà Áîãîñëîâà, Àïï. Ïåòðà ³ Ïàâëà

ÊÀÊ ÍÅ ÏÎÒÅÐßÒÜ ÑÌÛÑË ÆÈÇÍÈ? Ó áîëüøèíñòâà ëþäåé æèçíü ñâîäèòñÿ ê ïðèóìíîæåíèþ ìàòåðèàëüíûõ áëàã: êâàðòèðû, ìàøèíû, äåíüãè ðàäè äåíåã... Êàê íå ïîòåðÿòü ïðàâèëüíûé îðèåíòèð? Íà ýòîò è äðóãèå âîïðîñû îòâå÷àåò ïðîòîèåðåé Èãîðü Ðÿáêî. ×èòàéòå 7-þ ñòðàíèöó

Ó×ÈÒÜÑß ÂÌÅÑÒÅ Ñ ÄÅÒÜÌÈ Â âîñïèòàíèè ðåáåíêà êîëîññàëüíàÿ ðîëü ïðèíàäëåæèò âíåøíåé ñðåäå. Íîðìàëüíàÿ ñðåäà ñîçäàåò ìàêñèìóì óñëîâèé äëÿ îáùíîñòè ëþäåé, ñïëî÷åíèÿ ñåìüè, äëÿ óêðåïëåíèÿ ëþáâè, óâàæåíèÿ, äîâåðèÿ. Äàëåêàÿ îò íîðìû ïðèâîäèò ê ðàçðóøåíèþ âçàèìîîòíîøåíèé, ðàçâèòèþ íåíàâèñòè, çëîáû...  òàêèõ óñëî-

âèÿõ äåòñêèå îáèäû íåèçáåæíî ïðåâðàùàþòñÿ â äóøåâíûå òðàâìû, âëåêóò çà ñîáîé áîëåçíè, ïðåñòóïëåíèÿ. Ïîýòîìó êîãäà ó ðîäèòåëåé âîçíèêàåò âîïðîñ î òåëåñíûõ íàêàçàíèÿõ – áèòü èëè íå áèòü, îíè äîëæíû ó÷èòûâàòü, ÷òî âñå ìû ñåãîäíÿ æèâåì â õîëîäíîì ìèðå. ×èòàéòå 6-þ ñòðàíèöó

Êàçàíñüêî¿ iêîíè Áîæî¿ Ìàòåði c. I IBA – Ðiçäâà Áîãîðîäèöi c.TPOCTH– Àï. Iîàííà Áîãîñëîâà c. ACTH – Ñâ. Äèìèòðiÿ c. HOBA O OIBA– Ñâ. Ìèõà¿ëà c. IBA – Ñâ. Îëåêñàíäðà Íåâñüêîãî c. CEBEPHIBA – Ñâò. Ìèêîëàÿ c.TOPAHIBA– Ïîêðîâà Áîãîðîäèöi c. EMIBA – Ïîêðîâà Áîãîðîäèöi c. OPIBA – Ñâ. Äèìèòðiÿ c. O H  – Ñâÿòî-Òðî¿öüêèé c.  – Ïîêðîâà Áîãîðîäèöi c. O ECAHPIBA – Ðiçäâà Áîãîðîäèöi c. ETBEPTHIBA – Ðiçäâà Áîãîðîäèöi c.BE .CTPATIBA– Ðiçäâà Áîãîðîäèöi c.CT.O OIBA– Óñï³ííÿ Áîãîðîäèöi c.BEPXIBA– Àï. Iîàííà Áîãîñëîâà c. OH I– Óñï³ííÿ Áîãîðîäèö³ c.CABH I– Ñâÿòî-Âîçíåñåíñüêèé .O TH– Ñåðàôèìà Ñàðîâñüêîãî . EE H – Àðõiñòðàòèãà Ìèõà¿ëà c.OXAHIBA– Óñï³ííÿ Áîãîðîäèöi c.OCAIBA– Àï. Iîàííà Áîãîñëîâà c.EMIBA – Ïîêðîâà Áîãîðîäèö³


¹9 (125), âåðåñåíü 2012 ð.

ÇÀ ßÊÈÌÈ ÊÐÈÒÅвßÌÈ ÎÁÈÐÀÒÈ ÂËÀÄÓ? Ó æîâòí³ çàêîíîñëóõíÿí³ ãðîìàäÿíè âêîòðå ï³äóòü íà âèáîðè â³ääàâàòè ñâî¿ ãîëîñè çà ñëóã íàðîäíèõ. Ïàðò³é äåñÿòêè, êàíäèäàò³â òèñÿ÷³, é ó êîæíîãî ñâî¿ ³äå¿, ïëàòôîðìè, ³í³ö³àòèâè, îá³öÿíêè – ùî ³ç ïðîãîëîøåíîãî âàæëèâî äëÿ â³ðóþ÷èõ? Çà ÿêèìè êðèòåð³ÿìè îáèðàòè âëàäó? Íà ùî, ó ïåðøó ÷åðãó, ñë³ä îð³ºíòóâàòèñÿ õðèñòèÿíèíó, â³ääàþ÷è «êåñàðþ – êåñàðåâå»? Íà ö³ çàïèòàííÿ â³äïîâ³äàþòü ÷èòà÷³ «Îäèã³ò𳿻. Äìèòðî: – «Íå ëþáëþ ñêàíäàëüíèõ áàá», – â³äïîâ³â ìåí³ îäèí çíàéîìèé. «Âè – ìîëîäü íåðîçóìíà! Ïðî íüîãî æ â Îäêðîâåíí³ íàïèñàíî, ùî â³í – ... õðèñò», – â³äïîâ³ëà îäíà áàáóñÿ. «Íó òî é ùî?! Ãîëîâíå, ùî â³í ãàðíèé óïðàâë³íåöü!» – â³äïîâ³â ñï³âðîá³òíèê. ² ò.ä. ³ ò.ï. Êðèòåð³¿â, ä³éñíî, ìàñà, à âèá³ð çðîáèòè ÏÎÒвÁÍÎ – íå íà ̳ñÿö³ æèâåìî! Ñåðöåì íå âèáåðåø, çàëèøàºòüñÿ îáèðàòè ðîçóìîì. Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî âèâ÷èòè âàð³àíòè ÿêîìîãà ïîâí³øå, àëå öå çàâäàííÿ ñèëüíî óñêëàäíþþòü çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. Òèì íå ìåíøå, ââàæàþ, ùî êîæåí ìຠïðèä³ëèòè öüîìó ïèòàííþ îñîáëèâó óâàãó, ÷àñ ³ ñâ³äîì³ñòü. À Áîã ïîáà÷èòü íàø³ ïðàãíåííÿ ³ çàõèñòèòü â³ä ïîìèëîê, ÿêùî ã³äí³. Ëåîí³ä: – Íàéêðàùèé êðèòåð³é – îñîáèñò³ ÿêîñò³ êàíäèäàòà. Àëå îñê³ëüêè ä³çíàòèñÿ ïðî íèõ ïðàêòè÷íî íåìîæëèâî, áî Ç̲, íà æàëü, â îñíîâíîìó áðåøóòü, òî ÿ îáèðàþ çà äâîìà êðèòåð³ÿìè. Ïåðøèé – ùîá êàíäèäàò áóâ ïðàâîñëàâíèé ³ â³äíîñèâ ñåáå äî êàíîí³÷íî¿ Öåðêâè. Äðóãèé – ùîá êàíäèäàò áóâ ïðèõèëüíèêîì åêîíîì³÷íîãî ³ ïîë³òè÷íîãî ñîþçó Óêðà¿íè, Ðîñ³¿ òà Á³ëîðóñ³. Îñê³ëüêè Çàõ³ä äî íàøî¿

çåìë³ (Ðóñ³) áóâ ³ çàëèøàºòüñÿ íåäðóæí³ì, òî é óñ³ ïîë³òèêè, ï³äòðèìóâàí³ Çàõîäîì, íàì íåäðóæí³. Íàçàð³é: – Öüîãî ðîêó âèêîðèñòîâóâàòèìåòüñÿ ìàæîðèòàðíà ñèñòåìà. ßê íà ìåíå, òî öå õî÷à ³ íåâåëè÷êèé, àëå øàíñ â³ääàòè ñâ³é ãîëîñ çà òó ëþäèíó, ç ä³ÿëüí³ñòþ ÿêî¿ âè õî÷ òð³øå÷êè çíàéîì³. åðåäâèáîð÷èõ îá³öÿíîê çàâæäè âäîñòàëü. Ïðîòå ï³ñëÿ âèáîð³â á³ëüø³ñòü îáðàíö³â ïðî íèõ çàáóâàº. Ó âèïàäêó ç ìàæîðèòàðíîþ ñèñòåìîþ ìè ìîæåìî ñïîñòåð³ãàòè çà ñïðàâàìè, ÿê³ âïðîäîâæ ìèíóëèõ ðîê³â ïðîâàäèëèñÿ ó æèòòÿ íàøèì îáðàíöåì. Ñàìå çà íèìè ³ âàðòî âèçíà÷àòè, êîìó â³ääàòè ãîëîñ, àäæå ³ Ãîñïîäü íàñ áóäå ñóäèòè íå ïî òîìó, ùî ìè ïëàíóºìî çðîáèòè, à ïî òîìó, ùî âæå çðîáèëè. À ó âèïàäêó, ÿêùî íàø âèá³ð áóâ õèáíèé ³ ëþäèíà, ÿê³é ìè äîâ³ðèëèñü, ïðîñòî ñïåêóëþâàëà íà íàø³é ñîâ³ñò³, ïàì’ÿòàòèìåìî ñëîâà ³ç Ïñàëòèð³: «Íå ïîêëàäàéñÿ íà êíÿç³â, íà ñèíà ëþäñüêîãî, ÿêèé ñïàñòè íå ìîæå» (Ïñ. 145:3). Ïàì’ÿòàéìî, ùî ñïàñ³ííÿ íàøå ëèøå ó Õðèñò³, à âëàäà íå â³÷íà ³ ïåð³îäè÷íî çì³íþºòüñÿ. Ìàð³ÿ: – Íà ì³é ïîãëÿä, ëþäèíà, ÿêà êåðóâàòèìå âåëèêîþ äåðæàâîþ, ïîâèííà, ïåðø çà âñå, áóòè äîáðîñåðäå÷íîþ òà

Ï

ÌÓÆ×ÈÍÀ È ÆÅÍÙÈÍÀ ÍÅ ÄÎËÆÍÛ… Ìóæ÷èíà íå äîëæåí áûòü èíôàíòèëåí, áåçûíèöèàòèâåí è ãëóï. Îí íå äîëæåí áûòü ðóêîâîäèìûì æåíùèíàìè, äàæå åñëè ýòî åãî ìàìà è æåíà, õîòÿ äîëæåí ñëóøàòü èõ, îáùàòüñÿ ñ íèìè, ïðèñëóøèâàÿñü. Ìóæ÷èíà íå äîëæåí áûòü ëåíèâ. Îí äîëæåí, êàê ê åñòåñòâåííîìó ïîðÿäêó âåùåé, îòíîñèòüñÿ ê òîìó, ÷òî îí îòâå÷àåò åùå çà êîãîòî, êðîìå ñåáÿ. Îí äîëæåí âñþ æèçíü ó÷èòüñÿ ïîëåçíûì âåùàì. Æåíùèíà äîëæíà ñëåçòü ñ ïüåäåñòàëà, îíà íå ãëàâíàÿ â æèçíè, îíà âòîðàÿ. Äàæå åñëè ìàòü, è òðèæäû ìàòü, è ñåìü ðàç ìàòü (êñòàòè, îíè ïîíèìàþò ëó÷øå ìûñëü, ÷åì íè ðàçó íå ìàòü). Îíà äîëæíà áûòü ñêðîìíà è áîãîáîÿçíåííà (æåíùèíà, áîÿùàÿñÿ Áîãà, äîñòîéíà ïîõâàëû). Ëþáàÿ êðàñîòà óéäåò, à áîãîáîÿçíü – íèêîãäà. ×òî ìóæ÷èíà, ÷òî æåíùèíà íå äîëæíû áûòü ñàìîâîëüíèêàìè è ñâîåâîëüíèêàìè, è íà æèçíü äîëæíû ñìîòðåòü íå êàê íà ëåãêóþ ïðîãóëêó, óñûïàííóþ óäîâîëüñòâèÿìè, à êàê íà ñåðüåçíûé òðóä, ó÷èòûâàþùèé áîëåçíü è áóäóùóþ ñìåðòü. À òàêæå áóäóùåå âîñêðåñåíèå è âå÷íóþ æèçíü. Áåç ýòèõ ýëåìåíòàðíûõ âåùåé íåâîçìîæíî ãîâîðèòü îá ýëåìåíòàðíîì ñ÷àñòüå. È òîò ôàêò, ÷òî ìû ýëåìåíòàðíî íåñ÷àñòëèâû âñå, ãîâîðèò î òîì, ÷òî ìû íå ïîíèìàåì ýëåìåíòàðíûõ âåùåé. Ñ÷àñòüå æåíùèíû – ýòî íå ìíîãî ìóæ÷èí, à îäèí, è ïîáîëüøå æèâûõ äåòåé è íè îäíîãî óáèòîãî íà ñîâåñòè. À ñ÷àñòüå ìóæ÷èíû – ýòî äîáðàÿ æåíà, êîòîðóþ Áîã äàåò â íàãðàäó ÷åëîâåêó çà åãî ïðàâèëüíóþ æèçíü èëè â çàëîã áóäóùåé ïðàâèëüíîé æèçíè. Òîãäà êàê îòâðàòèòåëüíàÿ æåíà, ÷èñëî êîòîðûõ óâåëè÷èâàåòñÿ ñ êàæäûì äíåì, äàåòñÿ ìóæ÷èíå â íàêàçàíèå çà åãî áåçäóìíóþ è íåïðàâèëüíóþ æèçíü. Ïðîòîèåðåé Àíäðåé ÒÊÀ×ÅÂ

ùèðîþ.  íàø ÷àñ äóæå âàæêî çíàéòè òàêó êàíäèäàòóðó. Êàíäèäàò, ÿêèé ìàòèìå íà ìåò³ ïðàöþâàòè äëÿ íàðîäó, äëÿ ðîçêâ³òó êðà¿íè, äëÿ óòðèìàííÿ òðàäèö³é, áóäå ìàòè ïîâàãó òà äîâ³ðó ëþäåé. Êðà¿í³ ïîòð³áåí ïðàâîñëàâíèé äîñâ³ä÷åíèé ë³äåð, ÿêèé áóäå ï³äòðèìóâàòè íàøó ïðàâîñëàâíó â³ðó. Îëåêñàíäð: – Ç îäíîãî áîêó, ñêëàäíå çàïèòàííÿ, îñîáëèâî äëÿ óêðà¿íöÿ. Õî÷à, ÿêùî çàìèñëèòèñü, ìîæíà ïðèéòè äî âèñíîâêó, ùî ç äâîõ çîë îáèðàþ íàéìåíøå. Îñîáèñòî ÿ – áåçïàðò³éíèé ³ íå ï³äòðèìóþ æîäíó ïîë³òè÷íó ïàðò³þ – íàìàãàþñÿ áóòè ïîäàë³ â³ä îöèõ ñïðàâ (ìåí³ âèñòà÷èëî ñòóäåíòñüêèõ ì³òèíã³â ó 2004-ìó). Ïðèéøëà äî âëàäè îäíà ïîë³òè÷íà ñèëà – îá³öÿíêè íå âèêîíàëà, ïðèéøëà ³íøà – òå æ ñàìå. Òî êîìó â³ðèòè? Âèõîäèòü, ùî í³êîìó. Ïðè ð³çíèõ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³ÿõ, ÿê³ ïðè âëàä³, ïðîñòîìó ðîá³òíèêîâ³ æèâåòüñÿ ìàéæå îäíàêîâî. Àëå, íà æàëü, äîâåäåòüñÿ éòè íà âèáîðè ³ ðîáèòè ñâ³é âèá³ð, ÿêèé, ïî ñóò³, í³÷îãî íå çì³íèòü... Ïàâëî: – Âñå ñêëàäíî é âîäíî÷àñ ïðîñòî íà âèáîðàõ. ßê íà ìåíå, òî âñ³ ïðîâ³äí³ ïàðò³¿ îäíà îäíî¿ âàðò³: êîæíà ì𳺠äîðâàòèñÿ äî âëàäè ³ ãðîøîâèõ ïîòîê³â. ² õî÷ êîæíà é ãîâîðèòü, ùî «ìè á³ë³ é ïóõíàñò³», óñ³ âîíè – ò³ëüêè ð³çí³ ³äåîëîã³÷í³ íàêëåéêè ïðè ñïîð³äíåí³é ñóòíîñò³. Îäíèì ç âàæëèâèõ åëåìåíò³â ö³º¿ «íàêëåéêè» ââàæàþ ñòàâëåííÿ äî íàøî¿ Öåðêâè. ×è ìîæíà ïðàâîñëàâíèì ãîëîñóâàòè çà ïðèõèëüíèê³â ãàñëà «Ìîñêàëÿ íà íîæà» àáî «ë³ïøèõ äðóç³â» óñ³ëÿêèõ ðîçêîëüíèê³â ³ àâòîêåôàë³ñò³â? Âèõîäÿ÷è ç öüîãî, ³ ðîáëþ ñâ³é âèá³ð.

Àïòå÷íûå ïóçûðüêè ñ íåèçâåñòíîé æèäêîñòüþ Áåçóñëîâíî, Ãîñïîäü êàæäîãî èç íàñ ñòàâèò èìåííî â òàêèå óñëîâèÿ, êîòîðûå áóäóò íàèáîëåå áëàãîïðèÿòíû äëÿ ñïàñåíèÿ èìåííî ýòîé äóøè. Èìåííî â ýòîì åñòü ñìûñë ðîæäåíèÿ â ýòîì ìåñòå, â ýòî âðåìÿ è â ýòîì òåëå. ×òî òàêîå êåñàðü? Ýòî ñîâîêóïíîñòü òîãî âíåøíåãî äàâëåíèÿ íà íàñ, êîòîðîå îòãîíÿåò îòòóäà, ãäå äóøà ìîãëà áû ïðèëåïèòüñÿ íå ê òîìó, ê ÷åìó íóæíî. Âíåøíåå äàâëåíèå, áåçóñëîâíî, ïîïóùåíî Ãîñïîäîì, èáî «íåñòü áî âëàñòü, àùå íå îò Áîãà». Ýòî çíà÷èò, ÷òî ìû äîëæíû îòíîñèòüñÿ ê êåñàðþ – ñîâîêóïíîñòè âíåøíèõ ôàêòîðîâ, îáóñëîâëåííûõ ñîöèàëüíîïîëèòè÷åñêèìè ðåàëèÿìè, – êàê ê òîìó, ÷òî ïîïóùåíî íàì äëÿ íàøåãî æå áëàãà. Òåì íå ìåíåå, ýòî âîâñå íå îçíà÷àåò, ÷òî õðèñòèàíèí äîëæåí áûòü ñîöèàëüíî àïàòè÷åí è òîëåðàíòåí. Êîíå÷íî, ïðåæäå âñåãî, íåîáõîäèìî ïðîÿâëÿòü òðåçâîñòü. Íå äóìàþ, ÷òî íà ïîëèòè÷åñêîì íåáîñêëîíå åñòü ëè÷íîñòè, ñîïîñòàâèìûå ñî ñâÿòûì áëàãîâåðíûì êíÿçåì Àëåêñàíäðîì Íåâñêèì. À âåäü ñèòóàöèÿ â ÷åì-òî íàïîìèíàåò XIII âåê. Ðóñü ðàçîðåíà, ðàñ÷ëåíåíà, è ðåàëüíûé ñóâåðåíèòåò, ìÿãêî ãîâîðÿ, îãðàíè÷åí. Ïîýòîìó òðåáîâàòü îò ïîëèòèêà ÷åãî-òî çàïðåäåëüíîãî áûëî áû íå î÷åíü òðåçâî. Íàâåðíîå, ìóäðåå ðàçìûøëÿòü îò ïðîòèâíîãî. Åñëè ñîâåðøåííî î÷åâèäíûì ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî íåêîòîðûå ïðåòåíäåíòû íà ÿðëûê íàìåðåâàþòñÿ äåôîðìèðîâàòü ñîöèàëüíûé ëàíäøàôò, òàêèì îáðàçîì, ÷òî áóäåò îòêðûò çåëåíûé ñâåò ñîáëàçíàì, òî äîëãîì õðèñòèàíèíà áóäåò ïîïûòêà ïðåñå÷ü âîçìîæíîñòü âîéòè ýòîìó çëó. Íåäàâíî ìíå ïðèñëàëè èç Ñåðáèè êíèæêó, â êîòîðîé îáúÿâëåíû íåêîòîðûå íåîïóáëèêîâàííûå ðàíåå äíåâíèêîâûå çàïèñè ñâò. Íèêîëàÿ Âåëèìèðîâè÷à. ß âîçãîðåëñÿ æåëàíèåì ñäåëàòü íåáîëüøîé ìàòåðèàë äëÿ «Îäèãèòðèè», âûáðàâ èç êíèãè ìåñòà,

ïîñâÿùåííûå îòíîøåíèþ ñâÿòèòåëÿ ê îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèì ïðîöåññàì. Äóìàë, íàïèøó íå÷òî ïðèìèðèòåëüíîå â äóõå ïðèò÷è ñâÿòèòåëÿ î ÷åëîâåêå áåç îäíîé ðóêè, êîòîðîìó òÿæåëî îáíÿòü êîãî-ëèáî.  ýòîé ïðèò÷å ðóêè ñðàâíèâàþòñÿ ñ ëåâûìè è ïðàâûìè ïàðòèÿìè. Äóìàþ, «êàê ðàç Óêðàèíå íàäî áû ÷òî-òî ñïîêîéíîå è æèçíåóòâåðæäàþùåå». Íî íåò. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî â äíåâíèêîâûõ çàïèñÿõ áûëà ýòà ïðèò÷à, ýòà ìûñëü, ñêîðåå, ÿâëÿåòñÿ èñêëþ÷åíèåì, íå õàðàêòåðíûì äëÿ ñòðîÿ ðàçìûøëåíèé ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ î ïðîáëåìàõ îáùåñòâà. Ëåéòìîòèâîì ðàçìûøëåíèé âëàäûêè ñòàëà äðóãàÿ ïðèò÷à. Ïðèò÷à î äâóõ îäèíàêîâûõ àïòå÷íûõ ïóçûðüêàõ: ïîêà èõ íå îòêóïîðèøü, êàæåòñÿ, áóäòî ðàçíèöû íèêàêîé íåò. Íî îòêóïîðèâ, îáíàðóæèâàåøü, ÷òî îäèí èç íèõ èñòî÷àåò áëàãîóõàíèå, äðóãîé – ñìðàä àììèàêà. Òàê ÷òî ìû äîëæíû áûòü ìóäðû. Åñëè êàêîé-òî ôëàêîí÷èê óæå çàðåêîìåíäîâàë ñåáÿ â êà÷åñòâå èñòî÷íèêà ñìðàäà, íàøè ðóêè íå äîëæíû ïðèêàñàòüñÿ ê ïðîáêå. È äàæå åñëè ñìðàä âñå-òàêè âûðâåòñÿ èç ñîñóäà, ïóñòü íàøè ðóêè áóäóò íåâèíîâíû â ýòîì. Èòàê, ïåðâîå – íå ó÷àñòâîâàòü â äåëàõ çëà. Êàê ìèíèìóì, íå îòäàâàòü ñâîåãî ãîëîñà òåì, ÷åðåç êîãî íåïðåìåííî ïðèäóò ñêîðáè. Âòîðîå – òðåçâî îòíåñòèñü ê òåì, êòî âîñïðèíèìàåòñÿ íàìè â êà÷åñòâå ïðåäñòàâèòåëÿ òîé òåíäåíöèè, êîòîðàÿ ñìîæåò êàê-òî ïîâëèÿòü íà îçäîðîâëåíèå îáùåñòâà.  êîíöå êîíöîâ, äàæå åñëè ìû ñäåëàåì íàä ñîáîé óñèëèå è ïîïûòàåìñÿ òðåçâî âçãëÿíóòü íà ïðîèñõîäÿùåå – îäíî ýòî áóäåò íåñîìíåííûì áëàãîì. Èáî ìû îáðåòåì îïûò òðåçâåíèÿ, ñòîëü íåîáõîäèìîãî âñåì íàì â äåëå ðàñïîçíàíèÿ ñîäåðæèìîãî àïòå÷íûõ ïóçûðüêîâ äî òîãî, êàê ïðîáêè áóäóò îòêóïîðåíû. Ïàâåë ÒÈÕÎÌÈÐÎÂ

Îïèòóâàííÿ â³äáóâàºòüñÿ íà ñàéò³ http://odigitriya.com.ua Íàñòóïíå çàïèòàííÿ äî ïàñòèð³â: «×è ïîâèíåí ñ+âÿùåíèê äàâàòè ïîðàäó?»

ÍÀÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÍÀ×ÀËÜÑÒÂÓÞÙÅÌÓ Êîãäà ïðèçîâóò òåáÿ íà ïî÷åòíóþ äîëæíîñòü è íà÷àëüñòâî, ïîäóìàé, ïî ñèëàì ëè ýòî òåáå: ÷åëîâåê íå âñÿêóþ òÿæåñòü ìîæåò ïîäíÿòü. Íå êàæäûé è íà ïî÷åòíîé äîëæíîñòè è íà÷àëüñòâå ìîæåò áûòü. Ïðåæäå íóæíî íàó÷èòüñÿ ñîáîé âëàäåòü è óïðàâëÿòü òîìó, êòî õî÷åò äðóãèìè âëàäåòü è óïðàâëÿòü, è ïðåæäå ñàìîìó äåëàòü òî, ÷òî õî÷åò äðóãèì ïðèêàçûâàòü. Ñàí èëè ÷åñòü äëÿ õðèñòèàíèíà äîëæíû áûòü íå ÷òî èíîå, êàê èãî, Áîãîì íàëîæåííîå, êîòîðîå äîëæåí íîñèòü âî ñëàâó Áîæèþ è äëÿ ïîëüçû áðàòèè ñâîåé. Îí, â ÷åñòè íàõîäÿñü, äîëæåí, êàê ïðèñÿãîþ îáÿçàëñÿ, îáùåñòâó ñëóæèòü, íåïðàâäó èñêîðåíÿòü, îáèæåííûõ çàùèùàòü, íàõàëüíûõ è ñâîåâîëüíûõ äåðçîñòü óäåðæèâàòü, îáðàçîì äîáðûõ äåë äëÿ ïîä÷èíåííûõ áûòü è ïðî÷åå. Åñëè êòî ïîçâàí è ïî ýòîé ïðè÷èíå â ÷åñòü âîñõîäèò, òîò ïîðîêó ñëàâîëþáèÿ íå ïîäëåæèò; íî òàêîé è èñêàòü íå áóäåò ÷åñòè, à åãî ñàìà ÷åñòü èñêàòü áóäåò. Íåñìûøëåíûé è íåèñïðàâíûé ÷åëîâåê, ïðèíèìàþùèé íà÷àëüñòâî, ïîäîáåí áåñíîâàòîìó, âçÿâøåìó íîæ, êîòîðûì è ñåáÿ è äðóãèõ óÿçâëÿåò è çàêàëûâàåò. Ñ òàêèì ñëó÷àåòñÿ ïî èñòèííîé ïðèò÷å: ñëåïîé, êîãäà âåäåò ñëåïîãî, òî îáà óïàäóò â ÿìó (Ëê. 6:39). Èòàê, íàäîáíî íàó÷èòüñÿ ïðåæäå ñîáîé óïðàâëÿòü, à ïîòîì äðóãèõ â óïðàâëåíèå ïðèíèìàòü. [1] Íå ãíåâàéñÿ, åñëè òåáÿ êòî-íèáóäü íå ñëóøàåòñÿ. Åñëè òû íå ñëóøàåøüñÿ ÷àñòî Ãîñïîäà, íå èñïîëíÿåøü Åãî âñåäåðæàâíûõ çàêîíîâ, òî ÷òî óäèâèòåëüíîãî, åñëè íå ñëóøàþòñÿ òâîèõ ïðèêàçàíèé, ÷òî íåîáûêíîâåííîãî, åñëè íå ñëóøàþòñÿ òåáÿ, ãðåøíîãî ÷åëîâåêà? Åñëè âñòðåòèøü îò êîãî-ëèáî èç ïîñòîðîííèõ íåâíèìàíèå è ïðåíåáðåæåíèå ê ñåáå, íå îñêîðáëÿéñÿ, íå îáèæàéñÿ ýòèì, íî ñêàæè ñåáå: ÿ äîñòîèí òîãî... Ñàì æå çàÿâëÿé âñåãäà ëþáîâü êî âñåì, îñîáåííî ê ñâîèì, èñêðåííî, óñåðäíî, âñåñåðäå÷íî, ãðîìîãëàñíî, à íå õîëîäíî è âÿëî, ëåíèâî, ïðèòâîðíî, íåîõîòíî, âïîëãîëîñà. [2] Çà ñëó÷àþùèåñÿ æå ïðîñòóïêè

íå ñëèøêîì íåãîäóé, íî áåç ñìóùåíèÿ ïîêàçûâàé âðåä, ïðîèñõîäÿùèé îò ïîñòóïêà. Åñëè íóæíî ñäåëàòü âûãîâîð, òî îáðàùàé âíèìàíèå íà ëèöà è âûáèðàé óäîáíîå âðåìÿ. Íå âçûñêèâàé ñòðîãî çà ìàëûå ïðîñòóïêè, êàê áóäòî ñàì òû ñîâåðøåííî ïðàâåäåí, è íå ÷àñòî îáëè÷àé, èáî ýòî òÿãîñòíî è ïðèâû÷êà ê îáëè÷åíèÿì ïðèâîäèò â áåñ÷óâñòâèå è íåáðåæåíèå. Íå ïðèêàçûâàé âëàñòèòåëüñêè, íî ñî ñìèðåíèåì, êàê áû ñîâåòóÿ áðàòó, èáî òàêîå ñëîâî áûâàåò óäîáîïðèåìëåìî, è ñèëüíåå óáåæäàåò è óñïîêàèâàåò áëèæíåãî. [3] ñëè êîìó íóæíî ñäåëàòü âûãîâîð èëè çàìå÷àíèå, òî íàäîáíî ïðåæäå â ñåðäöå ïîìîëèòüñÿ çà íåãî Áîãó. Äóìàåøü èíîãäà, ÷òî áðàò òîò íå ïðèìåò çàìå÷àíèÿ, à åñëè ïîìîëèøüñÿ çà íåãî ñïåðâà, òî ñìîòðèøü – ñâåðõ îæèäàíèÿ, îí è çàìå÷àíèå âûñëóøàåò ñïîêîéíî, è èñïðàâëåíèå áûâàåò. [4] Åñëè ïîäëåæàùèé èñïðàâëåíèþ îáèæàåòñÿ, êðîòêî çàìåòü åìó, ÷òî òû âîâñå íå èìååøü íàìåðåíèÿ îáèæàòü è ðàçäðàæàòü åãî, à èñêðåííî æåëàåøü åìó äîáðà è ïîðÿäêà â åãî äåëå, ÷òî òåáå ïðîòèâåí íå îí, à áåñïîðÿäîê, êîòîðûé îí ïðîèçâîäèò. Íå îñêîðáëÿé åãî ñàìîëþáèÿ è ÷åëîâå÷åñêîãî äîñòîèíñòâà, âîçâûøàÿ ñåáÿ â ãëàçàõ åãî è óíèæàÿ åãî: åñëè òû èìååøü ýòó ñëàáîñòü (ãîðäîñòü), ëó÷øå áðîñü èñïðàâëÿòü äðóãîãî è íàïåðåä èñöåëèñÿ ñàì. [5] Åñëè êòî ñ îäíîãî ñëîâà íå îêàçûâàåòñÿ ïîñëóøíûì, òîãî íå ïîíóæäàé ÷åðåç ïðåíèå, ñàì âîñïîëüçóéñÿ áëàãîì, êîòîðîå îí ïîòåðÿë. Èáî íåçëîáèå ïðèíåñåò òåáå âåëèêóþ ïîëüçó. Íî êîãäà âðåä îò îäíîãî ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ìíîãèõ, òî íå òåðïè åãî, èùè ïîëüçû íå ñâîåé, íî ìíîãèõ. Îáùåå áëàãî âàæíåå ÷àñòíîãî. [6] Êîãäà íàäî áóäåò êîãî-ëèáî íàêàçàòü ñëîâîì èëè äåëîì, ïðèñòóïàé ê íàêàçàíèþ ñ íåîõîòîé. Êîãäà ñëîâîì íàêàçûâàåøü, áåðåãèñü íàêàçûâàòü ïîíîñíûì ñëîâîì: òû, ìîë, ïëóò, òû ìîò, òû âîð è ïðî÷åå. Ýòî ðóãàíü, à íå íàêàçàíèå. Êîãäà äåëîì íàêàçûâàåøü, òî íàêàçûâàé, à íå ìó÷àé… Ñ ñîæàëåíèåì è ðàäè èñïðàâëåíèÿ íàêà-

Å

çûâàé ñâîåãî ïîäíà÷àëüíîãî. Èáî â òîì ïðîÿâëÿåòñÿ ñåðäöå è äóõ õðèñòèàíñêèé, ÷òîáû áëèæíåìó ñâîåìó ñîñòðàäàòü. Ïîìíè, ÷òî íàêàçûâàåìûé – áðàò òâîé, òàêóþ æå ïëîòü è íåìîùü èìååò, êàê è òû. Ê íàêàçàíèþ, êîãäà îíî íóæíî, èëè ñëîâîì, èëè äåëîì ïðèñòóïàé, êàê áëàãîðàçóìíûå ëåêàðè ê ëå÷åíèþ, êîòîðûå èëè æèëó ñåêóò, èëè ÷ëåí êàêîé îòñåêàþò, èëè ëåêàðñòâî äàþò ðàäè òîãî, ÷òîáû ÷åëîâåêà èçëå÷èòü, à íå çàìó÷èòü. Íàêàçûâàé è òû ïîä÷èíåííîãî, à íå ãíåâ è ÿðîñòü ñâîþ ñîâåðøàé. Íàêàçûâàÿ, ñîæàëåé î íåì, êàê î ïîäîáíîé òåáå ïëîòè, à íå ãíåâàéñÿ íà íåãî, è Áîæèþ ÷åñòü, à íå ñâîþ çàùèùàé, è åãî ïîëüçó ñìîòðè, à íå çà ñâîþ îáèäó ìñòè, íî ïðèòîì âñåãäà âíóòðè ñåáÿ äóìàé è ïîìíè, ÷òî íè÷åì òû íå ëó÷øå òîãî, êîòîðîãî íàêàçûâàåøü ñëîâîì èëè äåëîì. Èáî âñå ìû ëþäè, âñÿêèì íåìîùàì è ãðåõàì ïîäëåæèì, èëè ïàäàåì, èëè ñïîòûêàåìñÿ, è âñåãäà áóäåì ïàäàòü, åñëè ðóêà Áîæèÿ íå óäåðæèò íàñ. [7] Íà÷àëüñòâåííàÿ âëàñòü, åñëè íå ðàñòâîðÿåòñÿ ñ êðîòîñòüþ è åñëè íå öâåòåò â íåé ñëóæàùàÿ Áîãó ñíèñõîäèòåëüíîñòü, åñòü áîëåå áåçðàññóäñòâî è æåñòîêîñòü. Åñëè æå ñîåäèíåíà îíà ñ êðîòîñòüþ, à êðîòîñòüþ ïðàâèò ñïðàâåäëèâîñòü, òî îíà è ïðàâîòà, è áëàãîñòü, è ïóòü ïðàâîñóäèÿ, è òèøèíà â äåëàõ. [8] Íà÷àëüíèê äîëæåí ëþáèòü ñâîèõ ïîä÷èíåííûõ, êàê ìàòü ëþáèò ñâîèõ äåòåé… Õîðîøåãî íà÷àëüíèêà âñå áóäóò ëþáèòü, ïîòîìó ÷òî âñå ëþäè ëþáÿò, êîãäà ñ íèìè ëàñêîâî îáðàùàþòñÿ. [9] Ëó÷øå, ÷òîáû ïîä÷èíåííûå ëþáèëè òåáÿ, íåæåëè áîÿëèñü; ïîòîìó ÷òî îò áîÿçíè ðîæäàþòñÿ ëîæü è ëèöåìåðèå, à îò ëþáâè – èñòèíà è óñåðäèå. [10]

Èç òâîðåíèé ñâÿòûõ Òèõîíà Çàäîíñêîãî (1,7), Èîàííà Êðîíøòàäòñêîãî (2,5), Äîðîôåÿ Ïàëåñòèíñêîãî (3), Ìîèñåÿ Îïòèíñêîãî (4), Àëåêñèÿ Ìå÷åâà (6), Èñèäîðà Ïåëóñèîòà (8), Ñèëóàíà Àôîíñêîãî (9), Äèìèòðèÿ Ðîñòîâñêîãî (10).


¹9 (125), âåðåñåíü 2012 ð.

3 Ç ìóäð³ñòþ òðüîõ òèñÿ÷îë³òü ëóíàþòü ñëîâà âåëè÷íîãî öàðÿ Ñîëîìîíà: «Êîëè ïðèìíîæóþòüñÿ ïðàâåäíèêè, ðà䳺 íàðîä» (Ïðèò÷. 29:2). ijéñíî, ñàìå â³ä öèõ ñâÿòèõ ëþäåé ³ çàëåæèòü äóõîâíèé êë³ìàò ñóñï³ëüñòâà.  óñüîìó ìຠáóòè ñâ³é ïðèêëàä äëÿ íàñë³äóâàííÿ, à îñîáëèâî â³í âêðàé âàæëèâèé îñîáèñòîñò³, ùî ïðàãíå äî ñàìîâäîñêîíàëåííÿ. Àïîñòîë Ïàâëî í³áè äîïîâíþþ÷è äóìêó ïðàâèòåëÿ ²çðà¿ëþ, ãîâîðèòü: «Ñïîãàäóéòå íàñòàâíèê³â âàøèõ, ùî âàì ãîâîðèëè Ñëîâî Áîæå; ³, äèâëÿ÷èñü íà ê³íåöü ¿õíüîãî æèòòÿ, ïåðåéìàéòå â³ðó ¿õ» (ªâð. 13:7). Ïðàâåäíèêè – öå íå ëèøå ñâÿò³, ùî ïðåäñòîÿòü Ïðåñòîëó Áîæîìó. Âîíè æèâóòü ³ ñåðåä íàñ. Òàê ñàìî ñòðàæäàþòü, ðàä³þòü ³ éäóòü øëÿõàìè Ãîñïîäí³ìè äî æèòòÿ â³÷íîãî. Áàãàòî õòî ó ñâîºìó æèòò³ ì³ã áà÷èòè âîëîäàð³â äóõó íà âëàñí³ î÷³. Ñâ³òëî ëþáîâ³ âèïðîì³íþº ç ¿õí³õ î÷åé íåâèìîâíó ðàä³ñòü, íàáóòó çàâäÿêè ñìèðåííþ, òåðï³ííþ òà ëàã³äíîñò³. Òîìó íàðîä ³ ëèíå äî íèõ ð³êîþ â íà䳿 îòðèìàòè ðîçðàäó äóø³. Îäíèì ³ç òàêèõ ñëóæèòåë³â â³éñüêà Õðèñòîâîãî áóâ ºïèñêîï Âàðëààì (Êîçóëÿ), ùî ñâîãî ÷àñó ñòàðàííî îáåð³ãàâ äîðó÷åíó éîìó ïàñòâó çåìë³ ïîä³ëüñüêî¿. ªïèñêîï Âàðëààì (â ìèðó Ïåòðî Êàðïîâè÷ Êîçóëÿ) íàðîäèâñÿ 1 ëèïíÿ 1871 ðîêó â ñåë³ Áàéáóç³âö³ Ïîä³ëüñüêî¿ ãóáåðí³¿. Ùå ó ÷îòèðíàäöÿòèð³÷íîìó â³ö³ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ öåðêîâíî-ïðèõîäñüêî¿ øêîëè 1 ñ³÷íÿ 1886 ðîêó ìàéáóòí³é àðõ³ïàñòèð ñòຠïîñëóøíèêîì Êîðæîâåöüêîãî гçäâà-Áîãîðîäè÷íîãî ìîíàñòèðÿ Ëåòè÷³âñüêîãî ïîâ³òó Ïîä³ëüñüêî¿ ãóáåðí³¿. 30 ñ³÷íÿ òîãî æ ðîêó îòðèìóº ïîñëóõ ïàëàìàðÿ, à ç 3 ñ³÷íÿ 1893 ïî 16 ñåðïíÿ 1896 ðîêó – öåðêîâíîãî óñòàâùèêà ³ ïèñàðÿ. 20 ñåðïíÿ 1897 ðîêó ìîëîäîãî òðóä³âíèêà ïåðåâîäÿòü ó Ãðàíîâñüêèé ìîíàñòèð, äå ÷åðåç ð³ê (25 æîâòíÿ) ³ãóìåí Ìåëåò³é çä³éñíþº ïîñòðèã Ïåòðà ó ðÿñîôîð, à 29 ëèïíÿ 1901 ðîêó – â ÷åðíåöòâî ç ³ì’ÿì Âàðëààì. ×åðåç íàäòî êîðîòêèé òåðì³í â³äáóëàñü ïîñâÿòà ³íîêà â ³ºðîäèÿêîíà – 26 âåðåñíÿ 1901 ðîêó, à 12 ñ³÷íÿ 1903-ãî – â ³ºðîìîíàõà. 25 ñåðïíÿ 1903 ðîêó áàòþøêà áóâ çàòâåðäæåíèé íà ïîñàä³ ñêàðáíèêà Ãðàíîâñüêîãî ìîíàñòèðÿ. Ç ïî÷àòêîì Ðîñ³éñüêî-ÿïîíñüêî¿ â³éíè îòåöü Âàðëààì 30 êâ³òíÿ 1905 ðîêó ¿äå íà Äàëåêèé Ñõ³ä ó ì³ñòî ͳêîëüñüê. Çã³äíî ç íîâèì ïîñëóõîì, ñâÿùåííîñëóæèòåëü ìàâ äóõîâíî îï³êóâàòèñü ïîðàíåíèìè çâåäåíîãî Óññóð³éñüêîãî ãîñï³òàëþ. Ùîïðàâäà, ÷åðåç ê³ëüêà ì³ñÿö³â, âíàñë³äîê ðîçôîðìóâàííÿ öüîãî ìåäè÷íîãî çàêëàäó, áàòþøêà çíîâó ïîâåðíóâñÿ äî Ãðàíîâñüêî¿ îáèòåë³. Ïðîòå íàâ³òü ó ñòèñëèé òåðì³í ïîä³ëüñüêèé ÷åðíåöü ïðîÿâèâ ñåáå íà ÷óæèí³ ÿê ñïðàâæí³é ïàñòèð, àäæå áóâ â³äçíà÷åíèé ìåäàëëþ â ïàì’ÿòü â³éíè òà íàãîðîäæåíèé ïðàâîì íîñ³ííÿ íàáåäðåíèêà. 14 êâ³òíÿ 1907 ðîêó ð³øåííÿì Ïîä³ëüñüêîãî ºïàðõ³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ ³ºðîìîíàõ Âàðëààì áóâ

â³äðÿäæåíèé ó ì. Áàëòó äëÿ ñòâîðåííÿ Ôåîäîñ³¿âñüêîãî ÷îëîâ³÷îãî ìîíàñòèðÿ, íàì³ñíèêîì ÿêîãî ñòàâ 30 ÷åðâíÿ 1907 ðîêó. Äî êåð³âíèöòâà îáèòåëëþ äîäàëèñü îáîâ’ÿçêè çàâ³äóþ÷îãî äâîêëàñíî¿ öåðêîâíîïàðàô³ÿëüíî¿ øêîëè (30 ÷åðâíÿ 1907) òà çàêîíîâ÷èòåëÿ (1 ñåðïíÿ 1908). Ìîíàñòèðñüêå æèòòÿ áóëî ñïîâíåíå íå ëèøå ìîëèòâîþ òà áîãîñëîâñüêèìè çíàííÿìè, âîíî ïîòðåáóâàëî ùå é çáåðåæåííÿ ÷èñòîòè ïðàâîñëàâíî¿ â³ðè. Ïðå-

ïëå÷³ ñâÿùåííîìó÷åíèêà Ìàêàð³ÿ (Êàðìàç³íà). Äëÿ òîãî, àáè íå âòðàòèòè ìîæëèâ³ñòü ïîíîâëåííÿ ñâÿùåííîñëóæèòåë³â, êîòðèõ ùîäíÿ ñòàâàëî âñå ìåíøå, âëàäèêà âèð³øèâ ïðîâåñòè ðÿä òàºìíèõ ºïèñêîïñüêèõ õ³ðîòîí³é. Äî ÷èñëà îáðàíèõ óâ³éøîâ ³ îòåöü Âàðëààì. 1 ñåðïíÿ 1926 ðîêó â Áåðøàäñüêîìó ìîíàñòèð³ â³äáóëàñü òàºìíà àðõ³ºðåéñüêà õ³ðîòîí³ÿ àðõ³ìàíäðèòà Âàðëààìà (Êîçóë³) âî ºïèñêîïà Áåðøàäñüêîãî. Òà¿íñòâî çâåðøèëè ºïèñêîïè: Ñåðã³é (Êóìèíñüêèé), Ôåîäîñ³é (Âàùèíñüêèé) òà ²îàñàô (Æåâàõîâ), êîòð³ ïîòàéêè ïðè¿õàëè äî îáèòåë³. Îêð³ì òîãî, ùî öÿ ïîä³ÿ º óí³êàëüíîþ â æèòò³ âëàäèêè, âîíà ùå é

õòî ìàâ ³òè íà ïàðàô³þ àáî ãîòóâàâñÿ äî ïðèéíÿòòÿ ñâÿùåíñòâà, îñîáèñòî ïåðåâ³ðÿâñÿ âëàäèêîþ. Íå çàáóâàâ ïðåîñâÿùåíí³øèé ³ ñâÿùåííîñëóæèòåë³â ó çàñëàíí³. dz ñâÿùåííîñïîâ³äíèêîì Àìâðîñ³ºì (Ïîëÿíñüêèì) âëàäèêà â³â ðåãóëÿðíå ëèñòóâàííÿ òà â³äñèëàâ êîøòè. Ùîá ïîìîëèòèñü çà êîæíîãî íåâ³ëüíîãî, â³í íàâ³òü äîäàâàâ òàêå ïðîõàííÿ íà ºêòåí³¿: «Î áðàòüÿõ íàøèõ âî óçàõ çàòî÷åíèè è ãîðüêèõ ðàáîòàõ ñóùèõ». Îñîáëèâå ì³ñöå â öåé ïåð³îä æèòòÿ ïîñ³äຠàäì³í³ñòðàòèâíà ä³ÿëüí³ñòü àðõ³ïàñòèðÿ ó íàï³âëåãàëüí³é öåðêîâí³é ñòðóêòóð³. Ó Áðà¿ë³â äî âëàäèêè Âàðëààìà ïðè¿çäèëè: ñâÿùåííîìó÷åíèê

ÿêùî âðàõóâàòè òîä³øí³ óìîâè óâ’ÿçíåííÿ, ìîæíà ïðèïóñòèòè, â ÿêî¿ âåðñ³¿ á³ëüøå øàíñ³â íà ïðàâäîïîä³áí³ñòü. ϳñëÿ ï³âð³÷íî¿ òÿãàíèíè êîëåã³ÿ ÄÏÓ ÓÐÑÐ âèíåñëà âèðîê. Âëàäèêó â³äïðàâèëè íà òðè ðîêè çàñëàííÿ ó Êàçàõñòàí. Àðõ³ïàñòèð â³äáóâàâ ïîêàðàííÿ â ì³ñò³ Áóëàºâ³ Ïåòðîïàâëîâñüêî¿ îáëàñò³ äî 24 ëþòîãî 1934 ðîêó. ùå òðè ðîêè òà ê³ëüêà êàôåäð çàëèøàëèñü íà çåìíîìó øëÿõó êîëèñü þíîãî ïîñëóøíèêà ìîíàñòèðÿ. 9 êâ³òíÿ 1934 â³äáóëîñü ïðèçíà÷åííÿ íà ºïèñêîïà Çëàòîóñò³âñüêîãî, â³êàð³ÿ Ñâåðäëîâñüêî¿ ºïàðõ³¿. Çà íèì ³ç íåâåëè÷êèì ³íòåðâàëîì çì³íè-

²

ÏÐÀÂÅÄÍÈÊ ×ÀÑÓ – ªÏÈÑÊÎÏ ÂÀÐËÀÀÌ

öåäåíòîì ñìóòè ñåðåä â³ðóþ÷îãî íàðîäó ñòàëà ºðåñü «³íîêåíò³âö³â». ̳ñöåâèé ³ºðîìîíàõ ²íîêåíò³é (Ëåâ³çîð) ó 1908 ðîö³ îãîëîñèâ ñåáå «âò³ëåííÿì Ñâÿòîãî Äóõà», ï³ñëÿ ÷îãî ó âëàñí³é ïðîïîâ³ä³ «ïåðåäáà÷èâ» íàáëèæåííÿ ê³íöÿ ñâ³òó. Òàê ç’ÿâèëîñÿ íîâå «â³ðîâ÷åííÿ» ïðî ñïàñ³ííÿ, çã³äíî ç ÿêèì óñ³ çîáîâ’ÿçóâàëèñü â³äìîâèòèñü â³ä óñ³ëÿêîãî ìàéíà, ïîäðóæíüîãî æèòòÿ òà, ó ðàç³ õâîðîáè, ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè. Äî íîâîãî «ìåñ³¿» ïî÷àëè ñò³êàòèñü ïîñë³äîâíèêè. Çàâäÿêè íàì³ñíèêó ³ áðàò³¿ Ôåîäîñ³¿âñüêîãî ìîíàñòèðÿ âäàëîñÿ âðÿòóâàòè ïàñòâó â³ä ñòðàøíî¿ îìàíè. óðáîòè ñòàðàííîãî ñâÿùåíèêà áóëè âèíàãîðîäæåí³ ìåäàëëþ äî þâ³ëåþ öåðêîâíîïàðàô³ÿëüíèõ øê³ë òà çâåäåííÿì ïðåîñâÿùåííèì Àìâðîñ³ºì (Ãóäêî), ºïèñêîïîì Áàëòñüêèì, ³ãóìåíà Âàðëààìà ó ñàí àðõ³ìàíäðèòà (24 ÷åðâíÿ 1909 ðîêó). Ðîçãîðíóâøè ñòîð³íêó áîãîáîðñòâà, âëàäà íîâî¿ êðà¿íè ðîçïî÷àëà øàëåíèé íàòèñê íà Öåðêâó. Ìàñîâî ãèíóëè ñâÿùåííîñëóæèòåë³, çàêðèâàëèñÿ õðàìè, ñåðåä ÿêèõ ³ Áàëòñüêà îáèòåëü. ϳñëÿ ¿¿ çàêðèòòÿ ìàéáóòí³é àðõ³ïàñòèð ñòàâ íàì³ñíèêîì Áåðøàäñüêîãî Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñüêîãî ìîíàñòèðÿ. Òóò ïåðøèì â³äãîëîñîì ìàéáóòíüîãî ñïîâ³äíèöòâà ñòàâ àðåøò îòöÿ Âàðëààìà ó 1925 ðîö³ Õàðê³âñüêèì ÎÄÏÓ. Âò³ì, çà áðàêîì äîêàç³â éîãî â³äïóñòèëè. Íàäâîð³ ñòîÿâ 1926 ð³ê, ãîí³ííÿ òðèâàëè, íå âùóõàëè ê³ëüêà ðîçêîë³â, åêçàðõ Óêðà¿íè ìèòðîïîëèò Ìèõà¿ë (ªðìàêîâ) ïîíåâ³ðÿâñÿ ç îäíîãî çàñëàííÿ â ³íøå. Óâåñü òÿãàð ïî çáåðåæåííþ â êðà¿í³ êàíîí³÷íî¿ Öåðêâè ë³ã íà

Ò

íåîðäèíàðíà äëÿ ³ñòî𳿠³ííè÷÷èíè. Àäæå öå ºäèíèé äîñòåìåííî â³äîìèé âèïàäîê ïîñâÿòè â ºïèñêîïñüêèé ñàí íà òåðèòî𳿠³ííèöüêî¿ îáëàñò³. Äÿêóþ÷è Áîãó, â Áåðøàä³ æèâå ñâ³äîê àðõ³ïàñòèðñüêîãî ñëóæ³ííÿ íàì³ñíèêà – Ìàð³ÿ Áàëèìåöü. Ï’ÿòèð³÷íîþ ä³â÷èíêîþ âîíà á³ãëà çà ìàìîþ, êîòðà ïîñï³øàëà íà áîãîñëóæ³ííÿ äî ìîíàñòèðÿ. Ïàí³ Ìàð³ÿ ïðèãàäóº, ùî êîëè çàéøëà äî õðàìó, òî ïîáà÷èëà áåçë³÷ ëþäó, ìîíàõ³â, à ïîñåðåä öåðêâè íà êàôåäð³ – âëàäèêó Âàðëààìà, êîòðîãî îáëà÷àëè ³ïîäèÿêîíè. Äî öèõ ï³ð ó ïàì’ÿò³ æ³íêè æèâå çîðîâèé îáðàç ºïèñêîïà, éîãî ðèçè òà ìèòðè ç ìàëåíüêèìè ³êîíêàìè. ²ç çàêðèòòÿì Áåðøàäñüêî¿ îáèòåë³ ºïèñêîï Âðàëààì ïåðåñåëèâñÿ äî Áðà¿ë³âñüêîãî ÑâÿòîÒðî¿öüêîãî æ³íî÷îãî ìîíàñòèðÿ é î÷îëèâ êåð³âíèöòâî ³ííèöüêîþ òà Ïîä³ëüñüêîþ ºïàðõ³ÿìè. Ïðî æèòòÿ âëàäèêè ó öåé ïåð³îä ä³çíàºìîñÿ ç éîãî êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè, ÿêà çáåð³ãàºòüñÿ ó ³ííèöüêîìó äåðæàâíîìó îáëàñíîìó àðõ³â³: «Çà îñòàíí³é ÷àñ çà ðîçïîðÿäæåííÿì ºïèñêîïà Âàðëààìà ïðè öåðêâàõ ñòàëè óòâîðþâàòèñÿ áðàòñòâà é ñåñòðèíñòâà, îñîáëèâî ñåñòðèíñòâà. Ìåòà ¿õ ÿâíà – ï³äòðèìóâàòè Öåðêâó ³ â äóõîâíîìó, ³ â ìàòåð³àëüíîìó â³äíîøåíí³: ñòâîðåííÿ ñï³âî÷èõ õîð³â, çá³ð ïîæåðòâ, ïðèêðàøàííÿ õðàì³â òîùî». «Äî ìîíàñòèðÿ ìàéæå ùîäíÿ ïðèõîäèòü áàãàòî â³ðóþ÷èõ, ³ íå ò³ëüêè ç Áðà¿ëîâà, àëå é ³ç ³íøèõ ì³ñöü, íàâ³òü ³ç äàëåêèõ. ³ä òèõ, õòî éäå ç ìîíàñòèðÿ, çàâæäè äîâîäèòüñÿ ÷óòè ïðî òå, ùî ºïèñêîï Âàðëààì ó öåðêâ³ ãîâîðèâ: «Òåðï³òü, ëþäè, äî ê³íöÿ, íàñòàâ òàêèé âàæêèé ÷àñ, íàì ïðèõîäèòü ê³íåöü, òðåáà çãóðòóâàòèñü íàâêîëî Öåðêâè Õðèñòîâî¿». Ó ñâî¿õ ñâ³ä÷åííÿõ ªôèì ×îðíèé ïðèãàäóâàâ: «ß íåîäíîðàçîâî ÷óâ â³ä ñóñ³ä³â, ÿê³, ïðèéøîâøè ç ìîíàñòèðÿ, ãîâîðèëè: «Àðõ³ºðåé äóæå äîáðó ïðîïîâ³äü çðîáèâ, ùî àæ äîâîäèëîñü ïëàêàòè». Ïåðåáóâàþ÷è â ìîíàñòèð³, âëàäèêà Âàðëààì çíàõîäèâñÿ ó ò³ñíîìó ñï³ëêóâàíí³ ç ïðîòðåºì ²îàííîì Øèïîâè÷åì òà ³ºðîìîíàõîì Áîðèñîì (Íàóìîâèì). Àðõ³ïàñòèð íàìàãàâñÿ çàïîâíþâàòè óñ³ ïàðàô³¿, çà ÿê³ áóëà õî÷ áè ÿêàñü ìîæëèâ³ñòü âèïðîñèòè ó âëàäè. Êîæåí,

Ïîðôèð³é (Ãóëåâè÷), ºïèñêîï Ôåîäîñ³é (Âàùèíñüêèé) òà àðõ³ìàíäðèò ç Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè. Âëàäà íàìàãàëàñÿ óñ³ëÿêèìè ìåòîäàìè ðîç³ðâàòè îñòàíí³ íèòî÷êè ì³æ êàíîí³÷íèìè ãðîìàäàìè. ßê ïðèãàäóâàâ î÷åâèäåöü, àáè çóñòð³òèñü ³ç ëþäüìè ó òàºìí³é â³ä «äîáðîçè÷ëèâö³â» îáñòàíîâö³, ºïèñêîï Âàðëààì ìàâ ñïåö³àëüíèé õ³ä äî ìîíàñòèðÿ, ÿêèì ìîæíà áóëî ïîòðàïèòè äî íüîãî íà çóñòð³÷ íåïîì³òíî äëÿ ³íøèõ. 17 ñ³÷íÿ 1931 ðîêó âëàäèêó çààðåøòóâàëè òà çàáðàëè äî ³ííèöüêî¿ â’ÿçíèö³, çâèíóâà÷óþ÷è ó êîíòððåâîëþö³éí³é ä³ÿëüíîñò³. Çàãàëîì ïî ñïðàâ³ ïðîõîäèëî â³ñ³ì ÷îëîâ³ê. ×èìàëó ê³ëüê³ñòü àðêóø³â çàéìàþòü ñâ³ä÷åííÿ ëþäåé, ñåðåä ÿêèõ çóñòð³÷àþòüñÿ äîñòàòíüî ñóìí³ ðå÷åííÿ. Ïîïðè âñþ êîí’þíêòóðó ïðîñòåæóºòüñÿ

1937 ð. Âëàäèêà Âàðëààì ó âíóòð³øí³é â'ÿçíèö³ Îðåíáóðçüêîãî ÍÊÂÑ ë³í³ÿ ä³éñíî¿ â³ðè òà ïðèíàëåæíîñò³ ºïèñêîïà Âàðëààìà äî Ìàòåð³-Öåðêâè. Íàâ³òü â îáâèíóâàëüíèõ äîíîñàõ çâó÷àòü íîòêè îá’ºêòèâíèõ ³ ïðàâåäíèõ ÿêîñòåé àðõ³ïàñòèðÿ. Äîäàìî íåâåëè÷êó äåòàëü: ó ìåäè÷í³é äîâ³äö³ êîíòðàñòíî ïîºäíóþòüñÿ ä³àãíîçè õâîðîá òà âèñíîâîê «ñòàí çäîðîâ’ÿ çàäîâ³ëüíèé». Îêð³ì ì³îêàðäèòó, ë³êàð êîíñòàòóâàâ ãðèæó, ÿêà ìîæå áóòè ³ âðîäæåíîþ, ³ íàáóòîþ â³ä ñèëüíèõ óäàð³â ïî æèâîòó. Äóìàþ,

ëèñü Ñåðàïóëüñüêà, Îñèíñüêà, Ìàð³éñüêà, Ñèçðàíñüêà ³ íàðåøò³ 2 ñåðïíÿ 1937 ðîêó Îðåíáóðçüêà êàôåäðè. Òóò âëàäèêà ³ çíàéøîâ ñâ³é ìó÷åíèöüêèé â³íåöü. 2 ñåðïíÿ 1937 ðîêó àðõ³ïàñòèðÿ çààðåøòóâàëè òà ïîì³ñòèëè ó âíóòð³øíþ â’ÿçíèöþ ÍÊÂÑ. Éîìó ³íêðèì³íóâàëè ó÷àñòü ó «êîíòððåâîëþö³éí³é ìîíàðõ³÷íî-ïîâñòàíñüê³é îðãàí³çàö³¿» òà «øïèãóíñòâ³ íà êîðèñòü ßïîí³¿ é ͳìå÷÷èíè». 9 æîâòíÿ 1937 ð. òð³éêà ÓÍÊÂÑ ïî Îðåíáóðçüê³é îáëàñò³ âèíåñëà âèðîê – ðîçñòð³ë, à 10 æîâòíÿ 1937 ðîêó î 21.00 â Çàóðàëüíîìó ãàþ àðõ³ïàñòèð ìó÷åíèöüêè â³ä³éøîâ äî Ãîñïîäà. Âëàäèêà Âàðëààì áóâ ïðàâåäíèêîì ñâîãî ÷àñó. ³í áóâ òèì ïàñòèðåì, ãîëîñ ÿêîãî ïàñòâà ÷óëà ³ éøëà çà íèì. Íåçâàæàþ÷è í³ íà ùî, âèõîäåöü ç Ïîä³ëëÿ çàâæäè ëèøàâñÿ ÷óéíèì ³ äîáðèì äî êîæíîãî. Ïðèêëàäîì òîìó º ëèñò äî àðõ³ìàíäðèòà Ñåðàôèìà (Ïàâëîâñüêîãî), êîòðîãî ïðåîñâÿùåíí³øèé ïðèçíà÷èâ 21 ãðóäíÿ 1936 ðîêó íà ïàðàô³þ ñåëà Êóæìàðà Çâåíèãîâñüêîãî êàíòîíà ÌÀÎ: «Äîðîãèé îò÷å Ñåðàôèìå! Ïðîïîíóþ Âàì çàéíÿòè ñâÿùåíè÷å ì³ñöå ó ñ. Êóæìàðà Çâåíèãîâñüêîãî ðàéîíó, â³ä ñò. Øîëîíãåð ó 14 ê³ëîìåòðàõ. Ïàðàô³ÿ äóæå õîðîøà, ïàðàô³ÿíè óñ³ ìàð³éö³, äî öåðêâè äóæå ñòàðàíí³. Òàì ñâÿùåíèê ïîìåð ùå íà ïî÷àòêó ëèñòîïàäà, ïàðàô³ÿíè ïðàãíóòü ñâÿùåíèêà ³ ç íåòåðï³ííÿì ÷åêàþòü éîãî, ³ ÿ áîþñÿ, ÿêáè íå çàõîïèëè ïàðàô³þ íå ïðàâîñëàâí³ áàòþøêè, ãð³õ áóäå. Òîìó ïðîøó, ïðèõîäüòå äî ìåíå çàâòðà, çàõîïèâøè ç ñîáîþ âñå ïîòð³áíå ³ íåîáõ³äíå, à òàêîæ ïàñïîðò ³ äîâ³äêè ³ç ñ³ëüðàäè, ùî çà âàìè íåìຠí³ÿêèõ ïîäàòê³â. Òóò îòðèìàºòå ïàï³ð ³ ïî¿äåòå â Êóæìàðó, äóìàþ, ùî ³ Âè áóäåòå çàäîâîëåí³, ³ ÿ áóäó çàäîâîëåíèé, ùî çàäîâîëüíþ ïðîõàííÿ ïàðàô³ÿí, çâàæàþ÷è íà íàñòóïàþ÷³ гçäâÿí³ ñâÿòà. Ìåí³ ïåðåäàëè, ùî Âè áàæàºòå çàëèøèòèñÿ âäîìà äî ïåðåïèñó. Öå äîâãî ÷åêàòè, ³ ïåðåïèñ íå çàâàäèòü í³ â ÷îìó, äå á Âè íå áóëè ó öåé ìîìåíò. Îòæå, ÷åêàþ Âàñ, ïðè¿æäæàéòå. Áîã áëàãîñëîâèòü! ³äìîâëÿòèñÿ íå ìîæíà, ïîñëóæèòå äåÿêèé ÷àñ, ïîñòóïèòå, ÿê çàõî÷åòå. Ç ëþáîâ’þ äî Âàñ, ºïèñêîï Âàðëààì». Íàçàð³é ÄÀÂÈÄÎÂÑÜÊÈÉ

ÁÓÄÜÒÅ ÊÀÊ ÄÅÒÈ – ÁÓÄÜÒÅ ×ÈÑÒÛ «Áóäüòå êàê äåòè» – ÷òî çíà÷èò ýòî? Ïîíÿòèå î ðåáåíêå ó âàñ åñòü îïðåäåëåííîå: ðåáåíîê íåðàçóìåí. Ðåáåíîê äîâåð÷èâ, îí ïëà÷åò, îí ïðîñèò òîãî, ÷åãî íå ìîæåò äîñòàòü ñàì. Ðåáåíîê ïðèâÿçàí ê ìàòåðè. Ðåáåíîê íå ñîçíàåò îïàñíîñòè. Çíà÷èò, ðåáåíîê îòëè÷àåòñÿ îò âçðîñëûõ è çðåëûõ ëþäåé. ×åëîâåê âûðàñòàåò è èç äîâåð÷èâîãî ðåáåíêà ïðåâðàùàåòñÿ â ãîðäîãî ñâîèìè çíàíèÿìè è óìîì è ïîòîìó íåäîâåð÷èâîãî, ñîìíåâàþùåãîñÿ. Åñëè âû ðåáåíêó ñêàæåòå, ÷òî ëèñèöà ãîâîðèò, – îí íå áóäåò ñîìíåâàòüñÿ è ïîâåðèò âàì. Ïîïðîáóéòå óâåðèòü ãîðäîãî ñâîèì óìîì â ÷åì-ëèáî, ÷åãî îí íå ìîæåò îñÿçàòü, – íå ïîâåðèò âàì è âàñ æå áóäåò çëîñëîâèòü. Åñëè âû äàäèòå ðåáåíêó áóìàãó è ñêàæåòå, ÷òî ýòî êóñîê æåëåçà, – îí âîçüìåò è, ïðîíèêíóâøèñü ñâîåé âåðîé, óñëûøèò, ïî÷óâñòâóåò òÿæåñòü è õîëîä æåëåçà, ìåæäó òåì êàê ãîðäûé ñâîèì óìîì çðåëûé ÷åëîâåê, áåðÿ äàâàåìîå åìó æåëåçî, ðàçëîæèò åãî íà

íåñóùåñòâóþùèå ýëåìåíòû è áóäåò ñ âàìè ñïîðèòü. Ðåáåíîê, ïðîñÿ ÷åãî-íèáóäü è ïëà÷à, óñïîêàèâàåòñÿ, åñëè ìàòü åìó ñêàæåò: «Íåëüçÿ». Âçðîñëûé æå ÷åëîâåê áóäåò äîáèâàòüñÿ, íåñìîòðÿ íå òîëüêî íà çàïðåùåíèå, íî è íà ïîäðîáíîå îáúÿñíåíèå, ïî÷åìó ýòî íåëüçÿ. Ðåáåíîê èäåò äîâåð÷èâî çà ìàòåðüþ èëè îïåêóíîì äàæå â îãîíü, ÷åëîâåê æå, êîãäà åãî òÿíóò ê ñâåòó, ïîÿñíÿÿ îïàñíîñòü òüìû, óïèðàåòñÿ, íå âåðÿ è ïðåäïî÷èòàÿ òüìó, – âîò íà ýòîì è îñòàíîâèòå ñâîå âíèìàíèå. Ïî÷åìó òàêàÿ ðàçíèöà è ïî÷åìó óêàçàíî âàì: «Áóäüòå êàê äåòè»? Ðåáåíîê èìååò íà ñåáå ïåðâîðîäíûé ãðåõ, íî óøè åãî íå çàïà÷êàíû, à ðóêè íå ñîâåðøèëè ïðåñòóïëåíèÿ. Äóõ åãî íå êîëåáëåòñÿ, à ïîòîìó âèäèò, ÷åãî íå âèäèò êîëåáëþùèéñÿ. Ãëàçà åãî, ÷èñòûå è íåâèííûå, ñîçåðöàþò àíãåëîâ íåáåñíûõ, è îí â ðàäîñòè óëûáàåòñÿ èì. Îí, íå ïîçíàâøèé çëà, è íå îòêëèêàåòñÿ íà çëî, è ñàòàíà íå ñìååò ïîäñòóïèòü ê íåìó. Ïî-

òîì ãëàçà åãî ïîíåìíîãó íà÷èíàþò îñòàíàâëèâàòüñÿ íà çëîì, è, âîñïðèíèìàÿ çðåíèåì, îí ãðÿçíèò èõ, à ñ íèìè è ñåðäöå ñâîå; è ïðè ïåðâîì æå çàãðÿçíåíèè çàêðûâàåòñÿ íåáåñíîå âèäåíèå è íà÷èíàåòñÿ ÷åëîâåê. íà÷èò, «áóäüòå êàê äåòè» – áóäüòå ÷èñòû; áóäüòå ñ èõ âåðîé áåç ðàññóæäåíèé è îáõîäîâ. Èäèòå çà ñâîèì Ó÷èòåëåì. Íå ïðîñèòå, åñëè ãîâîðÿò âàì «íåëüçÿ», íå ñïîðüòå, íå íàäåéòåñü íà óì ñâîé, íå ïðîòèâîðå÷üòå è íå äîèñêèâàéòåñü. Ïîëîæèòåñü íà ó÷àùåãî âàñ Åâàíãåëèåì è ïîìíèòå, ÷òî íè÷òî âû áåç ñâîåãî Ñîçäàòåëÿ. «Áóäüòå êàê äåòè» – çíà÷èò, íè÷åãî ñàìè íå òðîãàéòå, íèêóäà íå ëåçüòå, ÷òîáû íå óïàñòü âàì. Æäèòå, ÷òîáû ñòàðøèå ïîìîãëè âàì, äàëè èëè ïîäíåñëè. Íå èäèòå ñàìè, áåç ïðîâîæàþùèõ, äåðæèòåñü çà íèõ. Îòøàòûâàéòåñü îò òåõ, ïðîòèâ êîòîðûõ îíè îñòåðåãàþò âàñ. Ëþáèòå Îòöà âàøåãî Íåáåñíîãî, êàê ðåáåíîê ëþáèò ìàòü ñâîþ. Åìó íèêòî íå çàìåíèò åå, íèê-

Ç

òî íå áóäåò ìèëåå è äîðîæå – ïóñòü æå è âàì íèêòî íå çàìåíèò Òîãî, Êòî äîëæåí áûòü âàì ëþáèìûì, – Ãîñïîäà Áîãà. Ðåáåíîê êðè÷èò äî òåõ ïîð, ïîêà íå óñëûøàò åãî, – êðè÷èòå è âû; «áóäüòå êàê äåòè» – ó÷èò Ñïàñèòåëü, çíà÷èò, âî âñåì óïîäîáëÿéòåñü èì, îòêèíüòå çëîáó è òÿíèòå ðóêè âàøè, íå ïîëàãÿñü íà ñâîé ðàçóì, ÷òîá, åñëè óïàäåòå, ïîääåðæàëè âàñ è ÷òîáû âàì íå ïîêàëå÷èòüñÿ. Ðåáåíîê íà ðóêàõ ìàòåðè íè÷åãî íå áîèòñÿ – âîò è âû ïî÷óâñòâóéòå ñåáÿ áåçîïàñíî îêîëî Îòöà Íåáåñíîãî, ïîëîæèòåñü íà Åãî ìîãóùåñòâî è ñèëó. Òîãäà Ãîñïîäü îáåðåæåò âàñ, ïîòîìó ÷òî Îòåö ëþáèò ñâîèõ äåòåé, äîâåðÿþùèõ Åìó è ëþáÿùèõ. «Áóäüòå êàê äåòè» – ëþáèòå äðóã äðóãà áåç ðàçëè÷èÿ, èáî äåòè èãðàþò è ëþáÿò äðóã äðóãà, áóäü îäèí ñûíîì öàðÿ, à äðóãîé áåäíÿêà. Áóäüòå êàê äåòè. Àðõèåïèñêîï ÈÎÀÍÍ (Øàõîâñêîé; +1989 ã.)


¹9 (125), âåðåñåíü 2012 ð.

ÑÓÒÎ×ÍÛÉ ÊÐÓà ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß

Ðàçúÿñíåíèå Ëèòóðãèè âåðíûõ â ñîñòàâå Áîæåñòâåííîé ëèòóðãèè Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî â ¹2

Ïðèãîòîâëåíèå âåðóþùèõ ê Ïðè÷àùåíèþ Ïî îñâÿùåíèè Ñâÿòûõ Äàðîâ ñâÿùåííèê â òàéíîé ìîëèòâå ïðîñèò Ãîñïîäà, ÷òîáû ïðè÷àùàþùèìñÿ Ñâÿòûå Äàðû ïîñëóæèëè «âî òðåçâåíèå äóøè (ò.å. óêðåïëåíèåì âî âñÿêîì äîáðîì äåëå), âî îñòàâëåíèå ãðåõîâ, â ïðèîáùåíèå Ñâÿòîãî Äóõà, âî èñïîëíåíèå (ïîëó÷åíèå) Öàðñòâèÿ Íåáåñíîãî, â äåðçíîâåíèå åæå ê Òåáå (ò.å. ÷òîáû äàëè ïðàâî îáðàùàòüñÿ ê Ãîñïîäó ñî âñåìè íóæäàìè), íå â ñóä èëè âî îñóæäåíèå», è âñïîìèíàåò òåõ, çà êîãî ïðèíåñåíà ýòà Æåðòâà: Ñâÿòûå Äàðû ïðèíîñÿòñÿ Ãîñïîäó Áîãó êàê áëàãîäàðñòâåííàÿ Æåðòâà çà âñåõ ñâÿòûõ.  îñîáåííîñòè æå («èçðÿäíî») âñïîìèíàåò ñâÿùåííèê Ïðåñâÿòóþ Äåâó Ìàðèþ, à ïîòîìó ãðîìêî ïðîèçíîñèò: «Èçðÿäíî î Ïðåñâÿòåé, Ïðå÷èñòîé, Ïðåáëàãîñëîâåííåé, ñëàâíåé Âëàäû÷èöå íàøåé Áîãîðîäèöå è Ïðèñíîäåâå Ìàðèè», íà ÷òî âåðóþùèå îòâå÷àþò õâàëåáíîþ ïåñíüþ «Äîñòîéíî åñòü...» Ïîÿñíåíèå ïðîòîäèàêîíà Àíäðåÿ Êóðàåâà: –  ïåñíîïåíèè, îáðàùåííîì ê Áîæèåé Ìàòåðè, åñòü äâîéíàÿ ëîãèêà. Âî-ïåðâûõ, ñåé÷àñ ñîâåðøèëîñü ÷óäî ïðåëîæåíèÿ Ñëîâà Áîæèÿ â ïëîòü. Âåäü Ñëîâî íå ìîãëî áû ñòàòü ïëîòüþ áåç Äåâû Ìàðèè. ×åëîâå÷åñêàÿ ïëîòü âçÿòà îò Ìàòåðè, ïîýòîìó òàêîå ìåñòî ïî÷èòàíèÿ Áîãîðîäèöû â ïðàâîñëàâíîì áîãîñëóæåíèè. Íî åñòü çäåñü åùå îäèí âàæíûé àêöåíò. Âîò ñåé÷àñ ñâÿùåííèê ïðîèçíîñèë ñëîâà «ìîëèìñÿ î ïðàâåäíèöàõ» è ò.ä. Âîò ñìîòðèòå: óæå Êðîâü Õðèñòîâà íà ïðåñòîëå è ñóòü ìîëèòâû, êîòîðàÿ ÷èòàåòñÿ ïîñëå ýòîãî: Ãîñïîäè, ýòó æåðòâó Òû ïðèíåñ çà âñåõ íàñ, èçðÿäíåå æå î Ïðåñâÿòåé Âëàäû÷èöå íàøåé Áîãîðîäèöå. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî, âî-ïåðâûõ, èñêóïèòåëüíàÿ æåðòâà Õðèñòîâà áûëà ïðèíåñåíà Èì çà Åãî ñîáñòâåííóþ Ìàòü. Äåëî â òîì, ÷òî ñåêòàíòû ÷àñòî íàñ îáâèíÿþò: âû èç Äåâû Ìàðèè äåëàåòå áîãèíþ, âû – ÿçû÷íèêè. Íà ñàìîì äåëå – íåò:

ó íàñ îäèí Áîã è îäèí Ñïàñèòåëü, è Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü, ïðè âñåì ñâîåì áëàãîãîâåéíîì îòíîøåíèè ê Áîæèåé Ìàòåðè, íå ñ÷èòàåò Åå ÷óæäîé ïåðâîðîäíîãî ãðåõà è ïîýòîìó íå ñ÷èòàåò, ÷òî Îíà íå èìåëà íóæäû â ñïàñåíèè. È â íàøèõ ìîëèòâàõ ïîýòîìó åñòü âûðàæåíèå «ðîæäøàÿ Ñïàñèòåëÿ Ñâîåãî», – à íå òîëüêî íàøåãî. È ìîëèòâàìè íà Ëèòóðãèè ìû ýòî òîæå ïîä÷åðêèâàåì.  ìîëèòâå «Äîñòîéíî åñòü âîèñòèíó…» åñòü ñëîâà «×åñòíåéøóþ Õåðóâèì è ñëàâíåéøóþ áåç ñðàâíåíèÿ Ñåðàôèì».  ðîìàíå Äýíà Áðàóíà «Êîä äà Âèí÷è», êàê è âî ìíîãèõ äðóãèõ ñîâðåìåííûõ ïóáëèêàöèÿõ, óòâåðæäàåòñÿ, ÷òî Õðèñòèàíñêàÿ Öåðêîâü óíèæàåò æåíùèíó. Íà ñàìîì äåëå, âèäèòå, èìåííî î Æåíå ñêàçàíû ýòè äèâíûå ñëîâà: Îíà ÷åñòíåéøàÿ, ÷åì ëþáûå õåðóâèìû è áåç âñÿêîãî ñðàâíåíèÿ ñëàâíåéøàÿ, ÷åì ñåðàôèìû – âûñøèå ÷èíû àíãåëîâ. Âîò òàê âûñîêî Öåðêîâü ñòàâèò îáîæåííîãî ÷åëîâåêà, è íåâàæíî, ìóæ÷èíà ýòî èëè æåíùèíà. À óæ, êîíå÷íî, êîãäà ðå÷ü î Äåâå Ìàðèè èäåò – ýòî çîëîòîé ñîñóä, êîòîðûé íîñèë â ñåáå ñâîåãî ñîáñòâåííîãî Ñîçäàòåëÿ, ïàðàäîêñàëüíûì îáðàçîì. Ïîñëå ýòîé ìîëèòâû ïîñëåäóåò ïîñëåäíÿÿ åêòåíèÿ, «Îò÷å íàø» è çàòåì Ïðè÷àñòèå. Òî åñòü çàìåòüòå: Õðèñòîñ áóäåò íàì äàðîâàí íà ñëóæáå è â Åâàíãåëèè – â ñëîâå Ñâîåì, è âî ïëîòè Ñâîåé, òîëüêî óæå â ×àøå.

Ïðè÷àùåíèå Ïåðâûìè ïðè÷àùàþòñÿ â àëòàðå ñâÿùåííîñëóæèòåëè. Çàòåì îòêðûâàþòñÿ Öàðñêèå âðàòà è äèàêîí, èìåÿ â ðóêàõ Ñâÿòóþ ×àøó,

èçûäåì» ïîêàçûâàþò, ÷òî Ëèòóðãèÿ çàêàí÷èâàåòñÿ è ÷òî èç õðàìà íóæíî âûõîäèòü â ìèðå ñî âñåìè. Õîð îò ëèöà âåðíûõ ïîåò: «Î èìåíè Ãîñïîäíè», òî åñòü âûéäåì ñ áëàãîñëîâåíèÿ Ãîñïîäíÿ. Âûéäÿ çà àìâîí, ïðåäñòîÿòåëü ÷èòàåò ìîëèòâó, â êîòîðîé åùå ðàç ïðîñèò Ãîñïîäà ñïàñòè ëþäåé Ñâîèõ è áëàãîñëîâèòü äîñòîÿíèå Ñâîå, îñâÿòèòü ëþáÿùèõ êðàñîòó õðàìà, íå îñòàâèòü Ñâîèìè ìèëîñòÿìè âñåõ íàäåþùèõñÿ íà Íåãî, äàðîâàòü ìèð âñåëåííîé, ñâÿùåííèêàì, âåðíûì ïðàâèòåëÿì è âñåì ëþäÿì. Ýòà ìîëèòâà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîþ ñîêðàùåíèå âñåõ åêòåíèé, ïðîèçíîñèìûõ çà Áîæåñòâåííîé ëèòóðãèåé. Ïî îêîí÷àíèè çààìâîííîé ìîëèòâû ÷àùå âñåãî ïðîèçíîñèòñÿ ïàñòûðñêàÿ ïðîïîâåäü, â îñíîâó êîòîðîé ïîëàãàåòñÿ Ñëîâî Áîæèå. Çàòåì ñâÿùåííèê â ïîñëåäíèé ðàç áëàãîñëîâëÿåò âåðóþùèõ è âîçäàåò áëàãîäàðåíèå Áîãó: «Ñëàâà Òåáå, Õðèñòå Áîæå, óïîâàíèå íàøå, ñëàâà Òåáå!»

Îòïóñò ïðîèçíîñèò: «Ñî ñòðàõîì Áîæèèì è âåðîþ ïðèñòóïèòå». Îòêðûòèå Öàðñêèõ âðàò â ýòî âðåìÿ íàïîìèíàåò îòêðûòèå ãðîáà Ñïàñèòåëÿ, à âûíîñ Ñâÿòûõ Äàðîâ – ÿâëåíèå Èèñóñà Õðèñòà ïî âîñêðåñåíèè. Ïðåêëîíÿÿñü ïåðåä Ñâÿòîé ×àøåé êàê ïåðåä Ñàìèì âîñêðåñøèì Ñïàñèòåëåì, ïåâ÷èå îò ëèöà âåðóþùèõ ïîþò: «Áëàãîñëîâåí ãðÿäûé âî èìÿ Ãîñïîäíå; Áîã Ãîñïîäü è ÿâèñÿ (ÿâèëñÿ) íàì». Ñäåëàâ çåìíîé ïîêëîí, âåðóþùèå ïîäõîäÿò ê ×àøå: ñíà÷àëà äåòè (áåç èñïîâåäè äî ñåìèëåòíåãî âîçðàñòà), ïîòîì ìóæ÷èíû è æåíùèíû. Ñîâåðøåííî íåäîïóñòèìî ïðè ýòîì ñòåñíåíèå äðóãèõ è æåëàíèå â ÷èñëå ïåðâûõ ïðè÷àñòèòüñÿ; êàæäûé äîëæåí ïîìíèòü, ÷òî îí ïåðâûé åñòü òîëüêî ãðåøíèê. Êðåñòîîáðàçíî ñëîæèâ ðóêè íà ãðóäè, ïðè÷àùàþùèåñÿ ïîäõîäÿò, íå äåëàÿ êðåñòíîãî çíàìåíèÿ ïåðåä ×àøåé, êîòîðóþ ïî ïðè÷àùåíèè ëîáûçàþò òàêæå íå êðåñòÿñü, ÷òîáû ñëó÷àéíî íå òîëêíóòü Ñâÿòûíþ. Ïîñëå ïðè÷àùåíèÿ âåðóþùèå ïðèíèìàþò òåïëîòó – öåðêîâíîå âèíî, ñìåøàííîå ñ ãîðÿ÷åé âî-

äîé, ÷òîáû íå îñòàëàñü âî ðòó õîòü ìàëåéøàÿ ÷àñòèöà Ñâÿòûõ Äàðîâ. ×àøà ñ Òåëîì è Êðîâüþ Õðèñòîâûìè çàíîñèòñÿ â àëòàðü è ñòàâèòñÿ íà ïðåñòîë. Ñâÿùåííèê áëàãîñëîâëÿåò âåðóþùèõ ñëîâàìè «Ñïàñè, Áîæå, ëþäè Òâîÿ (âåðóþùèõ â Òåáÿ) è áëàãîñëîâè äîñòîÿíèå Òâîå (ñîáñòâåííîñòü Òâîþ, Öåðêîâü Õðèñòîâó)». Âçÿâ Ñâÿòóþ ×àøó, îí îñåíÿåò åþ íàðîä. Ýòî ïîñëåäíåå ÿâëåíèå Ñâÿòûõ Äàðîâ âåðóþùèì. Ïåðåíåñåíèå èõ íà æåðòâåííèê è âîçãëàñ «Âñåãäà, íûíå è ïðèñíî, è âî âåêè âåêîâ» íàïîìèíàþò íàì âîçíåñåíèå Ãîñïîäà Èèñóñà Õðèñòà íà íåáî è îáåùàíèå Åãî ïðåáûâàòü â Öåðêâè «âî âñÿ äíè äî ñêîí÷àíèÿ âåêà».

Áëàãîäàðåíèå çà Ïðè÷àùåíèå Ïîêëîíÿÿñü Ñâÿòûì Äàðàì êàê Ñàìîìó Èèñóñó Õðèñòó, âåðóþùèå áëàãîäàðÿò Ãîñïîäà çà ïðè÷àùåíèå Ñâÿòûõ Òàèí. Ïîñëå ýòîãî äèàêîí ïðîèçíîñèò êðàòêóþ åêòåíèþ, ïðèçûâàþùóþ «äîñòîéíî áëàãîäàðèòü Ãîñïîäà». Ñëîâà ñâÿùåííèêà «Ñ ìèðîì

Âçÿâ â ðóêó íàïðåñòîëüíûé êðåñò, îñåíèâ ñåáÿ êðåñòíûì çíàìåíèåì, ÷òî äîëæíû ñäåëàòü è âñå ïðèñóòñòâóþùèå, ñâÿùåííèê ïðîèçíîñèò îòïóñò: «Õðèñòîñ, èñòèííûé Áîã íàø...», âñïîìèíàÿ ìîëèòâû çà íàñ Áîæèåé Ìàòåðè, àïîñòîëîâ, õðàìîâîãî ñâÿòîãî, ñâÿòûõ, ïàìÿòü êîòîðûõ ïðàçäíóåì â ýòîò äåíü, ïðàâåäíûõ Áîãîîòåö Èîàêèìà è Àííû (ðîäèòåëåé Äåâû Ìàðèè) è âñåõ ñâÿòûõ; âûðàæàåò íàäåæäó, ÷òî Õðèñòîñ, èñòèííûé Áîã íàø, ïîìèëóåò è ñïàñåò íàñ, ÿêî Áëàã è ×åëîâåêîëþáåö; òóò æå îí äàåò êðåñò âåðóþùèì äëÿ ëîáûçàíèÿ. Êàæäûé õðèñòèàíèí, íå ñïåøà è íå ñòåñíÿÿ äðóãèõ, â ïîðÿäêå èçâåñòíîé î÷åðåäè, äîëæåí ïîöåëîâàòü êðåñò, ñâèäåòåëüñòâóÿ ñâîþ âåðíîñòü Ñïàñèòåëþ. Õîð â ýòî âðåìÿ ïîåò ìîëèòâó î ñîõðàíåíèè íà ìíîãèå ëåòà Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà, ïðàâÿùåãî àðõèåðåÿ, ïðèõîæàí õðàìà è âñåõ ïðàâîñëàâíûõ õðèñòèàí.

Ôîòî ñ ñàéòà http://azbyka.ru

ÄÅÒÈ-ÈÍÂÀËÈÄÛ. ÌÛ – ÈÌ ÈËÈ ÎÍÈ – ÍÀÌ? Êòî òàêèå äåòè-èíâàëèäû? Ýòè äåòè æèâóò ðÿäîì ñ íàìè, â íàøåì áîëüøîì ÷åëîâå÷åñêîì ìèðå. Íî èõ ñòàðàþòñÿ íå çàìå÷àòü. Îíè ìîãóò áûòü íåâåðîÿòíî òàëàíòëèâûìè è äóøåâíî áîãàòûìè ëþäüìè. Íî îáùåñòâî óïîðíî îòâåðãàåò òåõ, êòî íå âïèñûâàåòñÿ â «ïðîêðóñòîâî ëîæå» âñåîáùåé ïîõîæåñòè. Áîëüøèíñòâî ëþäåé ÷àùå âñåãî ñòîðîíÿòñÿ èõ, ïîòîìó ÷òî áîÿòñÿ. Áîÿòñÿ èõ «íåïðàâèëüíîñòè». Áîÿòñÿ îò íåçíàíèÿ. Î÷åíü âûðàçèòåëüíî è ïðîíçèòåëüíî ñêàçàíî îá ýòîì â ñòèõàõ Íàòàëüè Ïîïîâîé: Ìèð «îñîáîãî» ðåáåíêà – Îí çàêðûò îò ãëàç ÷óæèõ. Ìèð «îñîáîãî» ðåáåíêà Äîïóñêàåò ëèøü ñâîèõ. Íåóêëþæ, ïîðîþ ñòðàíåí, Äîáðîäóøåí è îòêðûò, Ìèð «îñîáîãî» ðåáåíêà – Èíîãäà îí íàñ ñòðàøèò. Íà Óêðàèíå 55 äåòñêèõ äîìîâ, â êîòîðûõ ïðîæèâàþò ñâîþ åäèíñòâåííóþ æèçíü 2,6 ìèëëèîíà äåòåé-èíâàëèäîâ. Íåîáõîäèìî, ÷òîáû îáùåñòâî íàó÷èëîñü ñìîòðåòü íà íèõ íå ïðîñòî êàê íà «äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè», à êàê íà ëè÷íîñòè. Íåîáõîäèìî âî âñåõ ÑÌÈ ðàçúÿñíÿòü íå òîëüêî òî, ÷òî ìû ìîæåì äàòü èì, íî è îíè – íàì. Îäèí ÷åëîâåê, âîñïèòûâàþùèé äî÷ü ñ ñèíäðîìîì Äàóíà, ñêàçàë: «ß âñåì ãîâîðþ, ïðè÷åì èìåííî òî, ÷òî çíàþ, ÷òî ñàì ïåðåæèë ëè÷íî, â ÷åì óâåðåí – íî ìíå íèêòî íå âåðèò. ß ãîâîðþ, ÷òî ïîÿâëåíèå ðåáåíêà-èíâàëèäà â ñåìüå åñòü îñîáûé äàð Áîæèé, êîòîðûé ìîæåò ïðåîáðàçèòü íàøó æèçíü». Êòî òàêèå äåòè-èíâàëèäû? Ìîæåò, ýòî àíãåëû Çåìëè? Ñêîëüêî íåçàñëóæåííîé îáèäû Íà ñåáå îíè ïåðåíåñëè! Íå ãðóñòèòå, ìàòåðè, íå íàäî…

ëèáî ïðîèçâîëüíûå äåéñòâèÿ, îïðåäåëÿåìûå åå âîëåé è ñîçíàíèåì. Îíà íå ìîæåò ãîâîðèòü. Çàòî ìîæåò ïèñàòü, åñëè ìàìà ñëåãêà êàñàåòñÿ åå ðóêè. Îòêóäàòî îíà óìååò ÷èòàòü, õîòü åå íå ó÷èëè. Ó íåå, îòðåøåííîé, íåêîíòàêòíîé, íåàäåêâàòíîé, ñîâåðøåííî óíèêàëüíûé âíóòðåííèé ìèð! Ñ øåñòè ëåò Ñîíÿ ïèøåò ñòèõè. Îäíî èç åå ñòèõîòâîðåíèé ìåíÿ ïðîñòî ïîòðÿñëî! Ìíå ïî÷åìó-òî î÷åíü íàäî Ñòåêëî áîðäîâîå çàêàòà  îðàíæåâîå óòðî ïðåâðàòèòü. Ñâîåþ ðàäîñòüþ îêðàñèòü Äîìà, çàáîðû, Ïëà÷åì è ñëåçàìè Îìûòü âñå îêíà è äîðîãè. Âåñü ìóñîð æèçíè Ìîùíûì òîêîì êðîâè Ñíåñòè è â ñâîåì ñåðäöå ñæå÷ü. È ýòî âñ¸ íå æåðòâà, íåò. À ïðîñòî ïîìîùü çàáëóäèâøåìóñÿ ìèðó. Äåâî÷êå-èíâàëèäó õî÷åòñÿ ïîìî÷ü çàáëóäèâøåìóñÿ ìèðó?! Ìàëî òîãî, îíà äàæå çíàåò ìåòîä, ïóòü: ýòî æåðòâà. Âîèñòèíó ïðèíåñåì áëàãîäàðåíèå Áîãó, Êîòîðûé «ñêðûë ýòî îò ìóäðûõ è ðàçóìíûõ, è îòêðûë ìëàäåíöó»…

Ïðîïîâåäü Áîæèÿ âî ïëîòè

Âàøè äåòè – àíãåëû, íå çëî, Áîãîì íàì äàíû îíè â íàãðàäó, ×òîáû â ìèð íåñòè ëþáîâü, òåïëî.

Ìàëåíüêèå ãëàçêè – îêåàí äóøè Ïðèâåäó ëèøü îäèí èç ìíîãî÷èñëåííûõ ïðèìåðîâ íåîáûêíîâåííîãî âíóòðåííåãî óñòðîåíèÿ (ÿ áû ñêàçàëà: óáðàíñòâà) äåòñêîé äóøè. Ñîíÿ Øàòàëîâà – äåâî÷êà-àóòèñò, èìååò ñòàòóñ èíâàëèäà è ñîâåðøåííî áåñïîìîùíà â æèçíè. Îíà íå ñïîñîáíà äàæå ïîëèòü öâåòû èç ëåéêè, â êîòîðóþ óæå íàëèòà âîäà. È íå ïîòîìó, ÷òî ó íåå ÷òî-òî ñ ðóêàìè, à ïîòîìó ÷òî îíà íå ñïîñîáíà ñîâåðøàòü êàêèå-

Âñïîìèíàþòñÿ ñëîâà Ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ Ñåðáñêîãî èç «Áåñåä íà Åâàíãåëèå» î òàëàíòàõ: «Íî äàâàéòå âîçüìåì íàèõóäøèé è ñàìûé çàãàäî÷íûé ñëó÷àé. Ïðåäñòàâüòå ñåáå ÷åëîâåêà ñëåïîãî è ãëóõîíåìîãî, êîòîðûé â òàêîì ïîëîæåíèè ïðîæèë íà çåìëå âåñü ñâîé âåê, îò ðîæäåíèÿ äî ñìåðòè. Êòî-íèáóäü èç âàñ ñïðîñèò: «Êàêîé æå äàð îò Áîãà ïîëó÷èë òàêîé ÷åëîâåê? È êàê îí ìîæåò ñïàñòèñü?» Åñòü ó íåãî äàð, è âåëèêèé. Îí íå âèäèò ëþäåé – íî ëþäè âèäÿò åãî. Îí íå ïîäàåò ìèëîñòûíè – íî ïðîáóæäàåò ìèëîñåðäèå â äðóãèõ ëþäÿõ. Îí íå ìîæåò ñ ïîìîùüþ ñëîâ íàïîìíèòü î Áîãå – íî ñàì ÿâëÿåòñÿ äëÿ ëþäåé æèâûì íàïîìèíàíèåì. Îí íå ïðîïîâåäóåò ñëîâàìè – íî ñëóæèò äîêàçàòåëüñòâîì ïðîïîâåäè î Áîãå. Âîèñòèíó, îí ìíîãèõ ìîæåò ïðèâåñòè êî ñïàñåíèþ, à ÷ðåç òî è ñåáÿ ñïàñòè. Íî çíàéòå, ÷òî ñëåïûå, ãëóõèå è íåìûå îáû÷íî íå îêàçûâàþòñÿ ñðåäè çàêîïàâøèõ ñâîé òàëàíò. Îíè íå ñêðûâàþòñÿ îò ëþäåé, è ýòî-

ãî äîñòàòî÷íî. Èáî âñ¸, ÷òî îíè ìîãóò ïîêàçàòü, îíè ïîêàçûâàþò. Ñàìè ñåáÿ! È ñèå åñòü ñåðåáðî, êîòîðîå îíè ïóñêàþò â îáîðîò è ñ ïðèáûëüþ âîçâðàùàþò Ãîñïîäèíó. Îíè ñóòü ðàáû Áîæèè, íàïîìèíàíèå Áîæèå, ïðèçûâ Áîæèé. Îíè èñïîëíÿþò ñåðäöà ÷åëîâå÷åñêèå ñòðàõà è ìèëîñåðäèÿ. Îíè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîþ ñòðàøíóþ è ÿñíóþ ïðîïîâåäü Áîæèþ, ÿâëåííóþ âî ïëîòè. Èìåííî òå, êòî èìååò è î÷è, è óøè, è ÿçûê, ÷àùå âñåãî çàêàïûâàþò ñâîé òàëàíò â çåìëþ. Èì äàíî ìíîãî, è êîãäà ñ íèõ ìíîãî ñïðîñèòñÿ, îíè íå ñìîãóò äàòü íè÷åãî». Ðåáåíîê, äàæå èçóðîäîâàííûé áîëåçíüþ, îñòàåòñÿ ÷åëîâåêîì, îñòàåòñÿ ëè÷íîñòüþ è íóæäàåòñÿ â òîì, â ÷åì íóæäàåòñÿ âñÿêèé ÷åëîâåê è âñÿêàÿ ëè÷íîñòü. Íåîáõîäèìî, ÷òîáû çäîðîâûå ëþäè íå óñòðàíÿëèñü îò áîëüíûõ è óâå÷íûõ, à íàó÷èëèñü ñ íèìè îáùàòüñÿ. Íàøèõ äåòåé íàäî ïðÿìî ïðèó÷àòü ê äóøåâíîé ÷óòêîñòè, ê ñîñòðàäàíèþ. Ýòî èì áóäåò òîëüêî ïîëåçíî: îáùàòüñÿ ñ òåìè, êòî èìååò ìåíüøèå âîçìîæíîñòè, ÷åì îíè. Âîçâðàùåíèå ðåáåíêà ñ îñîáûìè ïîòðåáíîñòÿìè â íàøå îáùåñòâî, à íå îòäåëåíèå åãî îò íàñ è åñòü âîññòàíîâëåíèå ïîëíîòû Òåëà Öåðêâè, Òåëà Õðèñòîâà. Ëþäè, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ ñ èíâàëèäàìè, áåçóñëîâíî, íåñóò âûñîêóþ ìèññèþ, ïîìîãàÿ èì «ñòàòü ëþäüìè». Íî ðàçâå íå áîëåå âûñîêóþ ìèññèþ íåñóò èíâàëèäû, ïîìîãàÿ íàì ñòàòü õðèñòèàíàìè?  ñòàòüå «Àïîñòîëüñòâî èíàêîîäàðåííûõ» èåðåé Ïåòð Êîëîìåéöåâ óòâåðæäàåò, ÷òî «ìû âïðàâå ãîâîðèòü îá «îñîáîì ñëóæåíèè» èíâàëèäîâ, îá èõ îñîáîì ïîñëàííè÷åñòâå â íàø ìèð, àïîñòîëüñòâå, êîòîðîå âûïàëî íà èõ õðóïêèå ïëå÷è». Ñìîòðÿò îíè íàì â ãëàçà – Áîëü â íèõ… ëèöî èñêàæåííîå. Ïðî÷ü óáåæàòü âäðóã ñïåøèì, Ñëîâíî îíè ïðîêàæåííûå. Êòî îíè, äåòè, ÷åé âçãëÿä Íàñ çàñòàâëÿåò áåæàòü? Êòî îíè? È ïî÷åìó Ìû íå õîòèì èõ ïðèíÿòü? Ìîæåò áûòü, ïðîñòî áîèìñÿ Âçãëÿä èõ ïîéìàòü íà ìãíîâåíèå È â âçðîñëûõ, íå äåòñêèõ ãëàçàõ Óâèäåòü ñâîå îòðàæåíèå? Âàëåíòèíà ÊÓÊÎËÅÂÑÊÀß


¹9 (125), âåðåñåíü 2012 ð.

5 – Îò÷å Âàëåð³þ, íåùîäàâíî Âè ¿çäèëè íà Àôîí. Öå Âàøà ïåðøà ïîäîðîæ íà Ñâÿòó Ãîðó? – Öÿ ïî¿çäêà âæå ÷åòâåðòà ó ìîºìó æèòò³. Àëå ï³ä ÷àñ íå¿ ÿ ïîáà÷èâ Àôîí òàê, ÿê íå áà÷èâ éîãî ó ïîïåðåäí³õ ïàëîìíèöòâàõ. ß â³äâ³äàâ ò³ ìîíàñòèð³, ó ÿêèõ íå ì³ã áóâàòè ðàí³øå. Òîìó îñîáëèâó äóõîâíó êîðèñòü ìîÿ äóøà îòðèìàëà ñàìå ó ö³é ïî¿çäö³. Âëàñíå, ïîäîðîæ â³äáóëàñÿ ó ëèïí³, ï³ñëÿ ñâÿòà Ïåòðà ³ Ïàâëà. Íàøó ãðóïó çàïðîñèëè íà ïðåñòîëüíå ñâÿòî Âåëèêî¿ ëàâðè, ÿêå â³äçíà÷àºòüñÿ 18 ëèïíÿ. ²ºðîìîíàõ ͳêîäèì, ç ÷èñëà ëàâðñüêî¿ áðàò³¿, ïðèéìàâ íàñ ³ ñóïðîâîäæóâàâ.

ìîíàñòèð³ çà÷èíÿþòüñÿ ³ âñ³, õòî ïðèéøîâ ïîìîëèòèñÿ, çàëèøàþòüñÿ íà í³÷íó ñëóæáó. Òàê ùî çà ìåæàìè îáèòåëåé ó öåé ÷àñ ìàëî õòî ïåðåñóâàºòüñÿ. Äî òîãî æ òàì òàê³ íî÷³, ùî íà÷å ³ çîðÿíå íåáî, à ùî ï³ä íîãàìè – íå âèäíî. Éòè ìîæíà ò³ëüêè ç ë³õòàðåì. – Îò÷å Âàëåð³þ, ìåòîþ âàøîãî â³çèòó áóëî ïðåñòîëüíå ñâÿòî Âåëèêî¿ ëàâðè. ßê éîãî â³äçíà÷àëè? – Óðî÷èñòî, ìîëèòîâíî, âçàãàë³ ïî-îñîáëèâîìó. Ñëóæáà, íà ÿêó ìè áóëè çàïðîøåí³, íàéäîâøà íà Ñâÿò³é Ãîð³. Âîíà çâåðøóºòüñÿ ëèøå ðàç íà ð³ê – ó äåíü ïàì’ÿò³ ïðï. Àôàíàñ³ÿ Àôîíñüêîãî. Íà ñï³ëüíó ìîëèòâó ïðèõîäÿòü ³ãóìåíè é ìîíàõè ç óñ³õ ñâÿòî-

òàì, í³áè ïîðèíàºø â àòìîñôåðó òèñÿ÷îë³òíüî¿ äàâíèíè. Òðàïåçíà ðîçðàõîâàíà íà 300 îñ³á. Íà ñâÿòêóâàíí³ áóëî ïðèáëèçíî 700 ÷îëîâ³ê, òîìó çì³íþâàëèñÿ ê³ëüêà ñòîë³â: ñïî÷àòêó ÷åíö³, ïîò³ì ïðî÷àíè. Îòæå, áåç ñòîðîííüî¿ äîïîìîãè ìîíàõàì áóëî á äîñèòü ñêëàäíî íàãîäóâàòè ñò³ëüêè ëþäåé. – Ñòðàâè ÿê³ñü îñîáëèâ³? – Ñòðàâè äîñèòü ñìà÷í³, áàãàòî ñïåö³é. À òàê – õë³á, îëèâêè, ôðóêòè, îâî÷³. Çâè÷àéíî, ðèáà. – Ñê³ëüêè ÷àñó âè ïðîâåëè íà Ñâÿò³é Ãîð³? – Ö³ëèé òèæäåíü. Ìè ïîòðàïèëè ó òîé ïåð³îä, êîëè ñòîÿëà íåéìîâ³ðíà ñïåêà – â ò³í³ 45 ãðàäóñ³â! Áóëî òàê æàðêî – äèõàòè

ñòîïè ìàòåð³ ijâè Ìàð³¿. Ïîáóâàëè òàêîæ ó Âàòîïåä³ á³ëÿ ³êîíè «Âñåöàðèöÿ», Ïîÿñà Áîæî¿ Ìàòåð³, ãëàâè ñâÿòîãî ²îàííà Çëàòîóñòîãî ç íåòë³ííèì âóõîì. Êîëè ²îàíí Çëàòîóñò ïèñàâ òëóìà÷åííÿ íà ªâàíãå볺, éîìó àïîñòîë Ïàâëî íàø³ïòóâàâ íà âóõî – ³ âîíî çáåðåãëîñÿ íåòë³ííèì. ßê ïîâåðòàëèñÿ ç Àôîíó, â³äâ³äàëè ìîíàñòèð, äå çíàõîäèëàñÿ ÷åñíà ãëàâà âåëèêîìó÷åíèö³ Àíàñòàñ³¿. Ó òðàâí³-÷åðâí³ ìèíóëîãî ðîêó ¿¿ ïðèâîçèëè â Óêðà¿íó, à ö³º¿ âåñíè ìîù³ âèêðàëè. Ìîíàñòèð ó òðàóð³, õðàì ó ô³îëåòîâèõ ñòð³÷êàõ – çíàê òîãî, ùî òóò ñòàëàñÿ á³äà. Ìè âêëîíèëèñÿ ì³ñöþ, äå ðàí³øå çáåð³ãàëàñÿ ñâÿòèíÿ, ïîñï³ëêóâàëèñÿ ç ³ãóìåíîì

– Êàæóòü, ùî ìîíàõè-ñàì³òíèêè ìîæóòü áóòè ïðîçîðëèâèìè. Ïðî ùî âè ãîâîðèëè ç íèìè? – Ñêàæó â³äðàçó, ùî ïèòàíü ïðîðîöòâ ³ ïðîçîðëèâîñò³ âîíè óíèêàëè. Àëå, íå ìàþ÷è òåëåôîí³â, òåëåâ³çîð³â, íàâ³òü ñâ³òëà, ö³ ëþäè çíàþòü ïðî âñå, ùî â³äáóâàºòüñÿ íå ò³ëüêè â öåðêîâíîìó, àëå é ó ñâ³òñüêîìó æèòò³ ð³çíèõ êðà¿í ñâ³òó. Îòåöü Êèðèë ðîçïîâ³äàâ: «Ñèäæó ÿ, «òÿãíó ÷îòêè», ìîëþñÿ ³ äèâëþñÿ – äîñèòü øâèäêî á³ãàþòü ìóðàõè á³ëÿ ìåíå. ² ç êîæíèì ðàçîì âñå øâèäøå ³ øâèäøå – çåìëÿ ìàéæå êèïèòü ï³ä íîãàìè. Á³ëÿ îáðèâó âîíè ñêóï÷óþòüñÿ â ºäèíå ö³ëå… ïåðåòâîðþþòüñÿ íà

ÃÎÐÀ ÍÅÇÐÈÌί ÁËÀÃÎÄÀÒ² Ìàéæå äîáó ÿíãîëüñüê³ ãîëîñè ñï³âàëè ñëóæáó íà Àôîí³. À ïðî äèâà, ÿê³ ñòàþòüñÿ íà Ñâÿò³é Ãîð³, â³ííè÷àíàì ðîçïîâ³ëè ìîíàõè-ñàì³òíèêè

Ñâÿòà Ãîðà Àôîí º äðóãèì óä³ëîì Áîæî¿ Ìàòåð³. Çà öåðêîâíèì ïåðåäàííÿì, êîðàáåëü, ó ÿêîìó ijâà Ìàð³ÿ ç àïîñòîëàìè ïîäîðîæóâàëà äî ʳïðó, ïîòðàïèâ ó øòîðì. Éîãî ïðèíåñëî äî Àôîíñüêî¿ ãîðè, ÿêó íàñåëÿëè ÿçè÷íèêè. Áîãîðîäèöÿ, ñòóïèâøè íà áåðåã, ïî÷àëà ïðîïîâ³äóâàòè ïðî Âîñêðåñëîãî Õðèñòà, ³ ëþäè óâ³ðóâàëè â Æèâîãî Áîãà. À Ìàò³ð Ãîñïîäà ïðèçâàëà Áîæó áëàãîäàòü íà öå ì³ñöå é íà òèõ, õòî ïåðåáóâàòèìå ó íüîìó ç â³ðîþ, îñòðàõîì ³ çàïîâ³äÿìè ¯¿ Áîæåñòâåííîãî Ñèíà. Öþ íåçðèìó áëàãîäàòü â³ä÷óâàþòü íå ò³ëüêè ÷åíö³, êîòð³ ç VII ñòîë³òòÿ ïîâíîïðàâíî âîëîä³þòü Àôîíîì, à é ÷èñåëüí³ ïàëîìíèêè. Ç ì³ñöÿ, êîòðå íàéáëèæ÷å äî íåáåñ, íåùîäàâíî ïîâåðíóëàñÿ ãðóïà ïðî÷àí íà ÷îë³ ç íàñòîÿòåëåì â³ííèöüêîãî õðàìó âåëèêîìó÷åíèêà Ãåîðã³ÿ Ïîá³äîíîñöÿ ïðîòðåºì Âàëåð³ºì ØÂÅÖÅÌ. Ìè ïîïðîñèëè áàòþøêó ðîçïîâ³ñòè ïðî öþ ïî¿çäêó. – ß çíàþ, ùî îñåëèëè âàñ ã³ðñüêèõ ìîíàñòèð³â, íàâ³òü ò³, õòî ó íå çâè÷àéíèõ êåë³ÿõ. Ðîç- óñàì³òíþºòüñÿ ó äàëåêèõ ñêèòàõ. Áîãîñëóæ³ííÿ òðèâຠ17 ãîäèí – êàæåòå? – Òàê, ìè çóïèíèëèñÿ ó äîñèòü ç ï’ÿòî¿ (1700) âå÷îðà ³ äî äåñÿö³êàâîìó ì³ñö³. Àëå öå ö³ëà ³ñòî- òî¿ ðàíêó. ð³ÿ. Ëàâðà ñâÿòîãî Àôàíàñ³ÿ áóëà – À ÷îìó òàê äîâãî – ìàéæå ç â å ä å í à î ä í ³ º þ ç ï å ð ø è õ í à äîáó? – Òîìó ùî çà áîãîñëóæ³ííÿì Àôîí³, ó 963 ðîö³, ïðè áåçïîñåðåäí³é ï³äòðèìö³ â³çàíò³éñüêîãî í³÷îãî íå ÷èòàºòüñÿ – óñå ñï³âàºòü³ìïåðàòîðà ͳê³ôîðà ²² Ôîêè. ñÿ. Ò³ëüêè ïåðåäïî÷àòêîâèé ïñà²ìïåðàòîð áóâ ëþäèíîþ â³ðóþ÷îþ, ëîì çàéìຠìàéæå 3 ãîäèíè. Êîæíàñò³ëüêè ïîáîæíîþ, ùî îñòàíí³ íå «Ãîñïîäè, ïîìèëóé» âèêîðîêè æèâ ÿê àñêåò, ó ï³äðÿñíèêó íóºòüñÿ ê³ëüêà õâèëèí. Àëå ñï³â õîäèâ. Ñâÿòèé Àôàíàñ³é, í³áè â äóæå êðàñèâèé. Ñåðåä õîðèñò³â ï î ä ÿ ê ó Ô î ö ³ ç à é î ã î ä î á ð î - áóâ îäèí áàñ, ÿêèé íàäàâàâ ÷åð÷èíí³ñòü, ïîáóäóâàâ á³ëÿ Ëàâðè, íà íå÷îìó õîðîâîìó ñï³âó îñîáëèïàãîðá³, íåâåëè÷êèé ³ìïåðàòîðñüêèé áóäèíî÷îê. Òàì áóâ õðàì, äâà ïîâåðõè. Àëå, íà ïðåâåëèêèé æàëü, ³ìïåðàòîðó íå ñóäèëîñÿ ïîáóâàòè ó íüîìó. ×åðåç íàãîâ³ð éîãî âëàñíî¿ æ³íêè Ôîêó âáèëè. ϳñëÿ ñìåðò³ ³ìïåðàòîðà áóäèíî÷îê áóâ çàáóòèé. ×îòèðè ðîêè òîìó âëàäà Ãðåö³¿ âèä³ëèëà êîøòè íà éîãî â³äáóäîâó, ³ íåùîäàâíî çàâåðøèëèñÿ âíóòð³øí³ ðîáîòè. Îñü ó öüîìó áóäèíî÷êó ìè ³ æèëè. – ² ÿê òàì, â ³ìïåðàòîðñüêîìó ïàëàö³? – Íå ñêàæó, ùî òàì ÿê³ñü îñîáëèâ³ óìîâè, àëå º íåîáõ³äíå: íåâåëè÷êèé õðàì, êå볿, êóõíÿ, äåê³ëüêà äóøîâèõ êàá³í, ïðàëüíà ìàøèíà. Áîãîñëóæ³ííÿ â äåíü ïàì’ÿò³ Âñå äîñèòü ñêðîìíî. Îñü ó ìåíå ïðï. Àôàíàñ³ÿ Àôîíñüêîãî òðèâຠ17 ãîäèí áóëà êåë³ÿ: ë³æêî ³ ãà÷îê äëÿ ï³äðÿñíèêà – âñå. Òà âî¿ òåìáðàëüíî¿ îêðàñè. Éîãî çâóâñå îäíî òî ðàéñüêà ì³ñöèíà. ÷àííÿ – ñïðàâæíÿ íàñîëîäà. Ñòî¿ø íà áàëêîí³, à ïåðåä òîáîþ – ×èì çàê³í÷èëîñÿ ñâÿòêîËàâðà ³ Åãåéñüêå ìîðå – íå ïå- âå áîãîñëóæ³ííÿ? ðåäàòè ñëîâàìè êðàñó íåáåñíî– Ñâÿòêîâîþ òðàïåçîþ. Ãîòóãî çàòèøêó, ùî â³ä÷óâàºòüñÿ. Ïî- âàëè ¿¿ ñàì³ ìîíàõè, à ï³äãîòîâ÷³ ðÿä – ë³ñî÷îê, ó ÿêîìó æèâóòü äèê³ ðîáîòè âèêîíóâàëè ïàëîìíèêè, êàáàíè ³ ëèñèö³. Ùîâå÷îðà, êîëè ÿê³ ïðè¿õàëè ïîòðóäèòèñÿ ó öåé ìè ðîçìîâëÿëè ç î. ͳêîäèìîì, äåíü ç óñ³õ êóòî÷ê³â ñâ³òó. Ïðèãîïðè äîïîìîç³ âåëèêîãî ë³õòàðÿ ùàëè ÷åíö³â òà ãîñòåé ó ëàâðñüê³é ìàëè çìîãó ñïîãëÿäàòè çà ¿õí³ìè òðàïåçí³é. Âîíà äîñèòü ö³êàâà, «í³÷íèìè ðåéäàìè» ó ïîøóêàõ ¿æ³. êîëè áà÷èø óïåðøå – âðàæàº. – À ÿê ëþäè, íå áîÿòüñÿ Ñò³íè ïðèêðàøåí³ ðîçïèñàìè, äèêèõ çâ³ð³â? âñåðåäèí³ – ïðîñò³ çà ôîðìîþ – Çà òðàäèö³ºþ Àôîíó, âíî÷³ ìàðìóðîâ³ ñòîëè. Ïåðåáóâàþ÷è

 ãîñòÿõ ó ìîíàõà Âëàñ³ÿ (äðóãèé ë³âîðó÷) í³÷èì. Àëå æ íà Ñâÿò³é Ãîð³ ñò³ëü- îáèòåë³ ìèòðîïîëèòîì ̳ë³ò³éêè ö³êàâîãî – õîò³ëîñÿ ïîáà÷èòè ñüêèì Àïîñòîëîì. ³í äîñ³ ïåðåÿêîìîãà á³ëüøå, ìàêñèìóì âñüî- æèâàº, à ïåðø³ òðè äí³ ï³ñëÿ âèêãî. Òà îòåöü ͳêîäèì, óëîâèâøè ðàäåííÿ âçàãàë³ í³÷îãî íå ¿â, í³ ç íàø íàñòð³é, ñêàçàâ: «Ïî÷åêàéòå, êèì íå ñï³ëêóâàâñÿ. Âëàäèêà Àïîñòîë äóæå ïðîïîòèõåíüêó: íå çàáóâàéòå, ùî âè íå òóðèñòè, à ïàëîìíèêè. Âè ïðè- ñèâ, ùîá ³ íà Óêðà¿í³ ìîëèëèñÿ ¿õàëè ñþäè ïîìîëèòèñÿ, ïîáà÷è- ïðî íàïîóìëåííÿ çëî䳿â, ùîáè òè áóòòÿ ìîíàñòèð³â, à íå âêëî- Ãîñïîäü íàâåðíóâ ¿õ äî êàÿòòÿ ³ íèòèñÿ ñò³íàì». Òîáòî, â³í íàñ ñâÿòèíÿ ïîâåðíóëàñÿ äî ð³äíî¿ â³äðàçó ïðèçåìëèâ: «Óñå âñòèãíå- îáèòåë³. Íåáàãàòî çà öþ ïî¿çäêó ìè òå, Àôîí â³ä âàñ í³êóäè íå ïîä³íåòüñÿ». Çâè÷àéíî, ìè õîò³ëè â³äâ³äàëè ìîíàñòèð³â. Îòåöü ͳêîï³äíÿòèñÿ íà âåðõ³â’ÿ Ñâÿòî¿ Ãîðè, äèì êàçàâ, ùî ãîëîâíå ïîáà÷èòè àëå îòåöü ͳêîäèì, çâàæàþ÷è íà âíóòð³øíº æèòòÿ îáèòåëåé, ñêèò³â, ñïåêó, íå áëàãîñëîâèâ öüîãî ðî- òèõ ìîíàõ³â, ùî æèâóòü îêðåìî. – Ìîíàõè-ñàì³òíèêè, ñòàðáèòè. ² õî÷à ñåðåä íàñ áóëè ãàðÿ÷³ ãîëîâè, áëàãîñëîâåííÿ áà- ö³, êîòð³ áåçóïèííî ìîëÿòüñÿ çà âåñü ñâ³ò – Âè çóñòð³÷àëè òþøêè ìè âèêîíàëè. – Ðîçêàæ³òü ïðî ì³ñöÿ, äå òàì òàêèõ ëþäåé? – Ìè áóëè ó äâîõ òàêèõ ìîâè âñòèãëè ïîáóâàòè. – Öå âèêëþ÷íî ãðåöüê³ ìîíà- íàõ³â – Âëàñ³ÿ ³ Êèðèëà. Áàòþøêà ñòèð³. Äóæå ñïîäîáàâñÿ ñêèò àïî- ͳêîäèì áëàãîñëîâèâ íàñ ïîñòîëà Ôîìè, òàì ìîíàõè äîñèòü ñï³ëêóâàòèñü ç íèìè. Ñàì³òíèêè âåäóòü äóæå ñóâîïðèâ³òí³. Öå ºäèíèé ñêèò, ÿêèé çàéìàºòüñÿ âèãîòîâëåííÿì ñð³á- ðèé ñïîñ³á æèòòÿ. Ó ìîíàõà Âëàíèõ âèðîá³â. ²ãóìåíó Ôîì³ âæå 72 ñ³ÿ, íàïðèêëàä, íåâåëè÷êà öåðêðîêè, ç 11-òè â³í òóò æèâå ³ âëàñ- âèöÿ, êåë³ÿ, íà âóëèö³ ìàëåíüêèé íèìè ðóêàìè ðîáèòü ñð³áí³ ëàì- ñòîëèê é íà íüîìó ïåðåâåðíóòà òàð³ëêà, âèëêà, ëîæêà, ñêëÿíêà – ³ ïàäêè, êàäèëà, ðèçè íà ³êîíè. Íåçâàæàþ÷è íà ñâ³é â³ê, ³ãó- âñå. Òàì äåñü ï³äâ’ÿçàí³ îâî÷³, ìåí Ôîìà äîñèòü æâàâèé. Ìè õòîñü ïðèí³ñ ëóêóì, êàêòóñ ðîñï³äí³ìàëèñü ç ïðèñòàí³ ó ñêèò, òå, ç ÿêîãî â³í øìàòî÷êè â³äð³çຠâãîðó ïî ïîâíîìó áåçäîð³ææþ ³ õàð÷óºòüñÿ. Àëå éîìó, âî÷åâèäü, 40 õâèëèí, ³ ÿ, âîëîä³þ÷è íåïî- íå äî ¿æ³ – õóäèé ÿê ùåïà, ê³ëîããàíîþ ô³çè÷íîþ ï³äãîòîâêîþ, ðàì³â 50. Íàì ðîçïîâ³äàëè, ùî âæå ëåäâå éøîâ, à 72-ð³÷íîìó ìî- áàãàòî ðîê³â òîìó îòåöü Âëàñ³é áóâ ó ÷èñë³ ëàâðñüêî¿ áðàò³¿, àëå íàõó õî÷ áè ùî. Ùå ìè â³äâ³äàëè ñêèò ïðà- ç ÷àñîì âçÿâ áëàãîñëîâåííÿ â ³ãóâåäíî¿ Àííè, ïðèêëàäàëèñü äî ìåíà ³ ïîáóäóâàâ ñîá³ ñêèò.

ïòàøêó ³ â³äë³òàþòü». Öå ìè çàïèòóâàëè ïðî ÷óäåñà. Àëå ö³ ìîíàõè íå ëþáëÿòü ïðî öå ðîçïîâ³äàòè. Êàæóòü, ùî ÷óäåñà íà Àôîí³ ïîñò³éíî º: «Îñü âè ïðèéøëè – öå òåæ ÷óäî, áî íå êîæíà ëþäèíà ìîæå òóò áóâàòè». Âçàãàë³ âîíè äîñèòü ñòðèìàí³, ñêóï³ íà ñëîâà. Àëå äèâèøñÿ – ëþäè ïðîñòî ñâ³òÿòüñÿ. Íà çãàäêó ïîäàðóâàëè íàì âëàñíîðó÷ ñïëåòåí³ ÷îòêè. Öå äóæå ö³ííèé ïîäàðóíîê, àäæå âèãîòîâëåíèé ëþäèíîþ, ÿêà ïîñò³éíî ïåðåáóâຠó ìîëèòâ³. – À ùî âîíè çíàþòü ïðî ñòàí ñïðàâ â Óêðà¿í³? – Çíàþòü, ùî ó íàñ ðîçêîë äîñèòü ñåðéîçíèé, º òàê çâàíèé «Êè¿âñüêèé ïàòð³àðõàò». Âçàãàë³, ïðî öå óâåñü Àôîí çíàº. ßê ñëóæèëè ìè ó Ëàâð³, íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî â ìåíå áóëî ïîñâ³ä÷åííÿ ïðî òå, ùî ÿ ñâÿùåíèê êàíîí³÷íî¿ Öåðêâè, é áëàãîñëîâåííÿ íà çâåðøåííÿ áîãîñëóæ³ííÿ, ìàáóòü, ìîíàõè ÷îòèðè ï³äõîäèëè, ïèòàëè: «À òè íå ç «Êè¿âñüêîãî ïàòð³àðõàòó?» Âîíè äóæå áîÿòüñÿ – íå äàé Áîã, ñï³âñëóæèòè ç ëþäèíîþ, ÿêà ïåðåáóâຠó ðîçêîë³. ² ìîëÿòüñÿ, ùîá ó íàñ áóëà ºäèíà – êàíîí³÷íà – Öåðêâà. Âçàãàë³ óñ³ ñâÿòîãîðö³ êàçàëè íàì îäíå – òðèìàéòåñÿ Ïðàâîñëàâ³ÿ, ùîá íå òðàïèëîñÿ òàê, ÿê â ³íøèõ êðà¿íàõ íà Çàõîä³, êîòð³ áóëè ïðàâîñëàâíèìè, à ïîò³ì âìèòü ñòàëè êàòîëèöüêèìè ÷è ÿêèìèñü ³íøèìè. – Âè ç³ ñòàðöÿìè ÷åðåç ïåðåêëàäà÷à ñï³ëêóâàëèñÿ? – Òàê, àëå ðîçìîâà òðèâàëà íåäîâãî, äåñü 30-40 õâèëèí. Íà äîâøå çàòðèìóâàòè ¿õ íå ìîæíà. Ö³ ëþäè ïîñò³éíî ïåðåáóâàþòü ó ìîëèòâ³ – «òÿãíóòü ÷îòêè». ¯õ ïðîñÿòü ìîëèòèñÿ çà ëþäåé, âîíè ñèäÿòü ³ ìîëÿòüñÿ. – Îò÷å Âàëåð³þ, ÿêå çàãàëüíå âðàæåííÿ â³ä ïîäîðîæ³? – Íà Ñâÿò³é Ãîð³ ÿêèéñü ³íøèé ðèòì æèòòÿ, ³íøå ïîâ³òðÿ. Óñ³ â³äì³÷àëè, ùî íåìຠòàêîãî ïîòÿãó äî ¿æ³. Ñê³ëüêè ìè õîäèëè, ï³äí³ìàëèñÿ, ñïóñêàëèñÿ, ìîëèëèñÿ íà ñëóæáàõ (à âîíè çàçâè÷àé òðèâàþòü ç 4-¿ äî 10-¿ ðàíêó) – çîâñ³ì ³íøå ñïðèéíÿòòÿ. Ãîñïîäíÿ áëàãîäàòü â³ä÷óâàºòüñÿ íàâ³òü ó ïîâ³òð³. – ² íàâ³òü ìè â³ä÷óëè ¿¿ ÷àñòèíêó â³ä Âàøî¿ ðîçïîâ³ä³! Áàæàºìî Âàì ùå íå ðàç ïîáóâàòè íà Àôîí³, é ÷åêàòèìåìî íà íîâ³ ðîçïîâ³ä³. – Äÿêóþ âàì! Ñï³ëêóâàëàñÿ Ñâ³òëàíà ÌÅËÜÍÈ×ÓÊ


¹9 (125), âåðåñåíü 2012 ð.

Ó×ÈÒÜÑß ÂÌÅÑÒÅ Ñ ÄÅÒÜÌÈ Î «äèñöèïëèíàðíûõ ìåðàõ» â õîëîäíîì ìèðå Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ ïðàâîñëàâíîå âîñïèòàíèå? Ñ îñîçíàíèÿ è âîïëîùåíèÿ â æèçíü åãî îñíîâíîãî ïðèíöèïà: âîñïèòàíèÿ ëè÷íûì ïðèìåðîì. 99% âñåõ íåïðèÿòíîñòåé, ïðîáëåì è ïîðàæåíèé â âîñïèòàíèè ñâÿçàíû ñ íàðóøåíèÿìè ýòîãî ïðèíöèïà, èíîãäà ãðóáûìè è î÷åâèäíûìè (ññîðû, ñêàíäàëû, ðóêîïðèêëàäñòâî – ïðèìåðîâ íå ñ÷åñòü), èíîãäà î÷åíü òîíêèìè, ïî÷òè òàèíñòâåííûìè, òðåáóþùèìè âíèìàòåëüíîãî èññëåäîâàíèÿ è òùàòåëüíîãî ïîêàÿíèÿ. Èñõîäÿ èç ýòîãî ïðèíöèïà, ìû ñìîòðèì íà êàæäûé âîçðàñò è ñïðàøèâàåì ñåáÿ: ÷òî â ìîåì ïîâåäåíèè, â ìîåé õðèñòèàíñêîé æèçíè áóäåò äîñòóïíî è áëèçêî ðåáåíêó íà äàííîì óðîâíå ðàçâèòèÿ? Äàæå â òðè-÷åòûðå ãîäà – äàëåêî íå òàê ìàëî! àêèì òîíîì ïàïà ñ ìàìîé ðàçãîâàðèâàþò äðóã ñ äðóãîì? Îáèæàþò ëè äðóã äðóãà, îñêîðáëÿþò ëè? Óêëîíÿþòñÿ ëè îò îáùåíèÿ, ñòîðîíÿòñÿ ëè äðóã äðóãà? Ïåðå÷àò ëè äðóã äðóãó, ïðåðåêàþòñÿ, ðóãàþòñÿ? Âûêàçûâàþò ëè ñâîþ íåïðèÿçíü ïîâåäåíèåì èëè ãîëîñîì, «áåðóò ãîðëîì»? Óäàåòñÿ ëè ðåáåíêó ïîëó÷èòü ó îäíîãî íå÷òî, â ÷¸ì åìó îòêàçàë äðóãîé? Áûâàåò ëè, ÷òî ñòàðøèå ãîâîðÿò îäíî, à äåëàþò äðóãîå? Áûâàåò ëè, ÷òî íå îáðàùàþò íà ðåáåíêà âíèìàíèÿ, èãíîðèðóþò åãî âîïðîñû èëè ïðîñüáû, à ïîòîì âûïëåñêèâàþò íà íåãî ñâî¸ ðàçäðàæåíèå? Áûâàåò ëè, ÷òî îòâå÷àþò íåâïîïàä, «ëèøü áû îòñòàë»? Áûâàåò ëè, ÷òî ãðîçÿò òåìè èëè èíûìè «äèñöèïëèíàðíûìè ìåðàìè», è óãðîçû ýòè îñòàþòñÿ ïóñòûì çâóêîì? …Íàäî ëè îáúÿñíÿòü, ÷òî òàêèå «ìåëî÷è ñåìåéíîé æèçíè», à ÷åñòíåå ñêàçàòü, áåññîâåñòíûå ãðåõè ðîäèòåëåé, ïî ïðîøåñòâèè íåìíîãèõ ëåò îáîðà÷èâàþòñÿ ñòðàøíûìè, íåóäåðæèìûìè è íåïîïðàâèìûìè êàòàñòðîôàìè ëè÷íîñòè è ñåìüè?.. Î «äèñöèïëèíàðíûõ ìåðàõ» ñêàæåì ÷óòü ïîäðîáíåå: äëÿ ìîëîäûõ ðîäèòåëåé ýòîò ïðåäìåò îñîáåííî àêòóàëåí.  âîçðàñòå îêîëî òðåõ ëåò, èíîãäà ðàíüøå, èíîãäà ïîçæå, ðåáåíîê âäðóã ìåíÿåòñÿ, ñòàíîâèòñÿ íåïîñëóøåí, «ñòðîïòèâ», ðåàãèðóåò òîëüêî íà îêðèêè, è òî äàëåêî íå âñåãäà, ÷óòü ÷òî – ïîäíèìàåò âîïëü, èíîé ðàç ïàäàåò íà ïîë â êàêîì-òî ïîäîáèè ýêñòàçà. Îáñòàíîâêà â ñåìüå íàêàëÿåòñÿ; ìàñëà â îãîíü íåðåäêî ïîäëèâàþò íå â ìåðó «ó÷àñòëèâûå» áàáóøêè… ×òî ïîäåëàòü: âîçðàñò áåðåò ñâî¸. Ðåáåíîê âçðîñëååò è ðàçâèâàåòñÿ, èçó÷àåò ìèð, ñòàâèò ýêñïåðèìåíòû íà îêðóæàþùèõ. Ïåäàãîãè÷åñêàÿ áåñïîìîùíîñòü ñòàðøèõ, óâû, âõîäèò â ñôåðó åãî íàáëþäåíèé, è îí, åùå íå îáëàäàÿ ñïîñîáíîñòüþ ê îáîáùåíèÿì, íåîñîçíàííî «äåëàåò ñîîòâåòñòâóþùèå âûâîäû»... Ìàìà ñ ïàïîé ìîãóò áûòü (ïî âðåìåíàì) ñòðîãèìè, òðåáîâàòåëüíûìè, ñóðîâûìè – íî îíè íå ìîãóò áûòü ñêàíäàëüíûìè, êðèêëèâûìè, «íåðâíûìè». Åñëè âû, íàçûâàÿ ñåáÿ õðèñòèàíàìè, íàõî-

Ê

äèòå âîçìîæíûì îïðàâäûâàòü ñâîþ «íåðâíîñòü» è «íåñäåðæàííîñòü», òî ýòî âàøà ïðîáëåìà, âàø ãðåõ, è âàì ïðèäåòñÿ çà íåãî îòâåòèòü, åñëè íå ïîêàåòåñü è íå èñïðàâèòåñü âîâðåìÿ. Ó âàñ åñòü ïî êðàéíåé ìåðå îäíî ïðåèìóùåñòâî ïåðåä âàøèì ðåáåíêîì: ìîçãè. Ïîäêëþ÷àéòå èõ ê äåëó; íàéäèòå âåðíóþ òàêòèêó. Ïðåêðàñíî äåéñòâóåò, íàïðèìåð, ìåòîä «õîðîøåãî è ïëîõîãî ðåáåíêà». «Ïðèøåë ïëîõîé ðåáåíîê, ÷óæîé, ìû åãî íå çíàåì» – è ìàìà ñ ïàïîé ñòàíîâÿòñÿ æåñòêèìè, õîëîäíûìè, ïî ñóùåñòâó áîéêîòèðóþò þíîãî ñêàíäàëèñòà. Ñòîèò åìó ñìåíèòü ïîâåäåíèå – ýòî çíà÷èò, «âåðíóëñÿ íàø ðîäíîé, õîðîøèé ðåáåíîê», è êîíòàêò ïîëíîñòüþ âîçîáíîâëÿåòñÿ. Ïîìíèòå òîëüêî, ÷òî äåòè â ýòîì âîçðàñòå åùå ëèøåíû ñïîñîáíîñòè ê âûñòðàèâàíèþ ïðè÷èííîñëåäñòâåííûõ ñâÿçåé. Ðåáåíîê íå â ñèëàõ ñâÿçàòü ñâîåãî ïðîøëîãî ïîâåäåíèÿ ñ òåêóùåé êàðòèíîé; âàøà ðåàêöèÿ äîëæíà îïðåäåëÿòüñÿ òîëüêî òåì, ÷òî îí äåëàåò çäåñü è ñåé÷àñ. + + + Åñòåñòâåííî, ó ðîäèòåëåé âîçíèêàåò âîïðîñ î òåëåñíûõ íàêàçàíèÿõ. Ïðèõîäèëîñü ñëûøàòü, ÷òî ÿêîáû «äåòÿì òðåáóåòñÿ ÷àñòàÿ ïîðêà ðåìíåì»… «Áèòü èëè íå áèòü? – âîò â ÷åì âîïðîñ». Îòâåò, ê ñ÷àñòüþ, î÷åíü ïðîñòîé è êîðîòêèé: íå áèòü. Íå áèòü äàæå òåõ, êòî äàåò òàêèå âçäîðíûå ñîâåòû, õîòÿ îíè-òî êàê ðàç ýòîãî è çàñëóæèâàþò. Íåêîòîðûõ, âåðîÿòíî, ââîäÿò â çàáëóæäåíèå ññûëêè íà òåëåñíûå íàêàçàíèÿ â Âåòõîì Çàâåòå è äàæå â íàøèõ äîðåâîëþöèîííûõ íàñòàâëåíèÿõ ïî âîñïèòàíèþ äåòåé, êîòîðûå ñåãîäíÿ ïî ÷üåìó-òî íåðàçóìèþ èëè íåäîñìîòðó ïåðåèçäàþòñÿ â èçðÿäíûõ êîëè÷åñòâàõ. Äåëî â òîì, ÷òî â âîñïèòàíèè ðåáåíêà (äà è âçðîñëîãî òîæå) êîëîññàëüíàÿ ðîëü ïðèíàäëåæèò âíåøíåé ñðåäå – à ìû åå íå ïðèíèìàåì â ðàñ÷åò. Íîðìàëüíàÿ ñðåäà ñîçäàåò ìàêñèìóì óñëîâèé äëÿ îáùíîñòè ëþäåé, äëÿ ñïëî÷åíèÿ ñåìüè, äëÿ óêðåïëåíèÿ ëþáâè, óâàæåíèÿ, äîâåðèÿ â ëþäÿõ. Ïîýòîìó êîíôëèêò, âûçâàííûé òåëåñíûì íàêàçàíèåì, â íîðìàëüíûõ óñëîâèÿõ ëèêâèäèðîâàëñÿ ñàì ñîáîþ, áûñòðî è áåçáîëåçíåííî, è óðîê øåë âïðîê. Ñåãîäíÿ æå âíåøíÿÿ ñðåäà êðàéíå äàëåêà îò íîðìû; âñå ñèëû àäà íàïðàâëåíû íà îòòîðæåíèå ëþäåé äðóã îò äðóãà, íà ðàçðóøåíèå ñåìüè, ðàçâèòèå íåíàâèñòè, çëîáû, íåäîâåðèÿ...  òàêèõ óñëîâèÿõ äåòñêèå îáèäû íåèçáåæíî ïðåâðàùàþòñÿ â äóøåâíûå òðàâìû, âëåêóò çà ñîáîé áîëåçíè, ïðåñòóïëåíèÿ, ãèáåëü. Âàì ïîìîæåò ïðîñòàÿ àíàëî-

ãèÿ. Åñëè ñòàëü ðàçîãðåòà â êóçíå÷íîì ãîðíå, òî óäàðàìè ìîëîòà åé ïðèäàþò ïðî÷íîñòü è ôîðìó. Åñëè æå åå îõëàäèòü è óäàðèòü òåì æå ìîëîòîì, ñòàëü òðåñíåò, è âû èñïîðòèòå èçãîòîâëåííûé èíñòðóìåíò. Ó÷òèòå, ÷òî ìû ñ âàìè ñåãîäíÿ æèâåì â õîëîäíîì ìèðå. Äëÿ ìëàäøåãî âîçðàñòà, îäíàêî, áûâàþò èñêëþ÷åíèÿ. Åñëè äâóõ-òðåõëåòíèé ðåáåíîê, íå

ñòîëüêî öåëü, ñêîëüêî ñðåäñòâî. Ïîìèìî òåëåñíûõ íàêàçàíèé, î ÷åì ÿñíî ñêàçàíî âûøå, ó âàñ â ðàñïîðÿæåíèè åñòü øèðî÷àéøèé íàáîð ðàçëè÷íûõ ñðåäñòâ «îáðàòíîé ñâÿçè», êîòîðûå äîíîñÿò äî ðåáåíêà íåæåëàòåëüíîñòü, íåäîïóñòèìîñòü, ãðåõîâíîñòü åãî ïîñòóïêîâ. Ïðè ýòîì ïîîùðåíèå â ñåìüå äîëæíî áûòü ïðàâèëîì, à íàêàçàíèå – ðåäêèì è ïå÷àëüíûì èñ-

âïîëíå åù¸ ñïîñîáíûé ïîíÿòü âàøèõ ñëîâ, â èãðå óâëå÷åòñÿ ÷åìòî îïàñíûì äëÿ æèçíè è çäîðîâüÿ (çàäâèæêîé îêíà, ãàçîâîé ïëèòîé, ýëåêòðè÷åñêîé ðîçåòêîé), ñëåäóåò åãî îòøëåïàòü: ïîìèìî ôèçè÷åñêîé áîëè, íåò äðóãîãî ñïîñîáà ïðåäîõðàíèòü åãî îò áîëüøîé áåäû. Íî äåëàòü ýòî íàäî áåç ðàçäðàæåíèÿ è çëîáû, îñîçíàâàÿ íåîáõîäèìîñòü òàêîãî øàãà. È åùå îäèí íåïðîñòèòåëüíûé ïðåäðàññóäîê ëæå-ïåäàãîãèêè: ÿêîáû â ñåìüå äîëæíî ñîáëþäàòüñÿ «ðàâíîâåñèå ìåæäó ïîîùðåíèåì è íàêàçàíèåì». Ìîæíî áûëî áû ïðîòÿíóòü îòñþäà ñâÿçü ê ñàòàíèíñêîé åðåñè, óòâåðæäàâøåé íàëè÷èå äâóõ ðàâíîïðàâíûõ íà÷àë, «ðàâíîâåñèÿ ìåæäó äîáðîì è çëîì â ìèðå»… Íî íàì ñåé÷àñ íå äî òîãî. àìåòèì ïðåæäå âñåãî ðàçíèöó â óïîòðåáëåíèè ñëîâà «íàêàçàíèå».  öåðêîâíîñëàâÿíñêîì ÿçûêå, â áèáëåéñêîì è åâàíãåëüñêîì òåêñòå, â öåðêîâíûõ ìîëèòâàõ, â öèòàòàõ èç ñî÷èíåíèé õðèñòèàíñêèõ àâòîðîâ îíî èìååò ñìûñë íàó÷åíèÿ, âðàçóìëåíèÿ. Íàïðèìåð, Êíèãà Äåÿíèé Àïîñòîëüñêèõ ñîîáùàåò: «Íàêàçàí áûñòü Ìîèñåé âñåé ïðåìóäðîñòè åãèïåòñêîé». Èëè òðîïàðü, êîòîðûé âû êàæäûé ðàç ÷èòàåòå (ÿ íàäåþñü) ñ áëàãîäàðñòâåííûìè ìîëèòâàìè ïîñëå Ñâÿòîãî Ïðè÷àùåíèÿ: «…Íî òâîèìè ñëîâåñàìè íàêàçóÿ, îò÷å Èîàííå Çëàòîóñòå, ìîëè Õðèñòà Áîãà…» Èìåííî òàêîâà èñòèííàÿ öåëü íàêàçàíèÿ, êàê ðîäèòåëüñêîãî, òàê è Áîæèåãî. Íî óïîòðåáëÿåì ýòî ñëîâî â åãî ñîâðåìåííîì ñìûñëå, «âîçìåçäèå çà ïðîñòóïîê»: íå

êëþ÷åíèåì. Äîáèâàòüñÿ ýòîãî íå âñåãäà ïðîñòî, íî âñåãäà íåîáõîäèìî. Íàêàçàíèå äëÿ ýòîãî äîëæíî áûòü îáúåêòèâíûì: íàêëàäûâàòüñÿ íå ïî ïðîèçâîëó âîñïèòàòåëÿ, à â ñèëó íåèçáåæíûõ ïîñëåäñòâèé ïîâåäåíèÿ ðåáåíêà. Âåäü è Áîã íå âûìåùàåò íà íàñ çëà, íå ñâîäèò ñ íàìè ñ÷åòîâ. «Òû åëà â ïîñò êîëáàñó, âîò òåáå çà ýòî äåïðåññèÿ» – ýòî íå Ïðàâîñëàâèå, à ìàãèÿ: áóäó, çíà÷èò, åñòü êèñëóþ êàïóñòó è âûçäîðîâåþ… Íåò, Îí âðàçóìëÿåò íàñ ðåçóëüòàòàìè íàøèõ ïîñòóïêîâ, èíîãäà î÷åâèäíûìè, èíîãäà ñêðûòûìè, íî âñåãäà îáúåêòèâíûìè. Òàê æå è ìû íàêàçûâàåì äåòåé: íå ïîòîìó, ÷òî «ÿ òåáå çàïðåòèëà» èëè «ìíå íàäîåëè òâîè êàïðèçû», à «ÿ áû è ðàäà äàòü òåáå ìîðîæåíîãî, íî ÷òî ïîäåëàåøü: ìû æå òåáÿ ïðåäóïðåæäàëè…» Ãàðàíòèåé óñïåõà áóäåò âàøà ëþáîâü ê ðåáåíêó, ñîñòðàäàíèå ê åãî äåòñêîìó ãîðþ èç-çà íàêàçàíèÿ, âàøà îáùàÿ ñ íèì ðàäîñòü îá èñïðàâëåíèè, – èíûìè ñëîâàìè, âàøå õðèñòèàíñêîå îòíîøåíèå ê ýòîìó ìàëåíüêîìó ÷åëîâåê ó, êîòîðîìó âû äàëè æèçíü. Áóäüòå ñ íèì âìåñòå, íå èçîëèðóéòåñü îò íåãî â ñâîåì «âçðîñëîì» ìèðå, ñìåëî èäèòå åìó íàâñòðå÷ó è ñ ñàìûõ ïåðâûõ äíåé óâàæàéòå â íåì ÷åëîâåêà! Îí óäîñòîèëñÿ òåõ æå Òàèíñòâ Ñâÿòîãî Êðåùåíèÿ è Ìèðîïîìàçàíèÿ, ÷òî è âû ñàìè, ÷òî ïîëó÷àëè âñå õðèñòèàíå íà ïðîòÿæåíèè âåêîâ, äåòè è âçðîñëûå, íà÷èíàÿ ñ àïîñòîëüñêèõ âðåìåí: ïîìíèòå îá ýòîì è ïîääåðæèâàéòå â íåì âûñøåå äîñòîèíñòâî îáðàçà è ïîäîáèÿ Áîæèÿ.

Ç

+ + + È â Òàèíñòâå Åâõàðèñòèè ðåáåíîê îòëè÷àåòñÿ îò âàñ ëèøü îäíèì: ïîêà ìàëåíüêèé, îí íå ìîæåò ñâîèìè íîæêàìè ïîäîéòè ê Ïðè÷àñòèþ. Âû ïðèíîñèòå åãî, âìåñòå ñ íèì âîññîåäèíÿåòåñü ñ Æèâûì Áîãîì. Âàøå ñåìåéíîå åäèíåíèå ìàëîé Öåðêâè ñëîâíî êàïëÿ âëèâàåòñÿ â åäèíñòâî òàèíñòâåííîãî Òåëà Õðèñòîâà, â îêåàí Âå÷íîñòè. Ìëàäåíåö åùå íå îñîçíàåò ýòîãî, íî âîñïðèíèìàåò ïîëíîþ ìåðîé, ñ àíãåëüñêîé ðàäîñòüþ ïðè÷àùàÿñü Ñâÿòûõ Äàðîâ ó âàñ íà ðóêàõ èëè ñòîÿ âìåñòå ñ âàìè ïåðåä àìâîíîì. Ïðîéäåò ïîëâåêà èëè áîëüøå; âàñ óæå íå áóäåò íà ýòîé çåìëå, à îí âñïîìíèò ýòè ìèíóòû. Íî ñêîëü æå ñòðàøíî áûâàåò âèäåòü ðîäèòåëåé, à ÷àùå áàáóøåê, êîòîðûå óñâàèâàþò ñåáå ðîëü íîñèëüùèêîâ-íàñèëüíèêîâ! Êàæäîìó ñâÿùåííèêó õóæå çóáíîé áîëè çíàêîìà êàðòèíà: ðåáåíî÷åê îò ãîäà è ñòàðøå èçâèâàåòñÿ êàê óæ íà ñêîâîðîäêå â êðåïêèõ áàáóøêèíûõ ðóêàõ, à òà ñ èçóìèòåëüíîé ëîâêîñòüþ óäåðæèâàåò åãî ïîðûâû: «Áàòþøêà, áàòþøêà, äåðæèòå ðó÷êó, äåðæèòå íîæêó… Ìëàäåíåö Âàñèëèé…» – Îòñòóïàþ íà ïîëøàãà, äàáû íåñîãëàñíûé ìëàäåíåö íå çàñàäèë íîæêîé ïî Ñâÿòîé ×àøå. «Áàáóøêà, áàáóøêà, êîãäà ñàìè ïðèñòóïàëè ê Ñâÿòûì Òàéíàì?» – Íåìàÿ ñöåíà. Èç îïûòà ÕÕ âåêà èçâåñòíî, êåì ñòàíîâèëèñü òàêèå íàñèëüíî ïðè÷àùàåìûå ìëàäåíöû… òî æå êàñàåòñÿ âíåøíèõ ôîðì ïðàâîñëàâíîé æèçíè, å¸ ýñòåòèêè è îáðÿäíîñòè – ÷òåíèÿ ìîëèòâ âñëóõ, êðåñòíîãî çíàìåíèÿ, èêîí, ïî÷èòàíèÿ ñâÿòûíü, ïîâåäåíèÿ â õðàìå, öåðêîâíîãî ïåíèÿ è ìíîãîãî äðóãîãî – òî ðåáåíîê âïîëíå ñïîñîáåí èõ âîñïðèíÿòü íà ñâîåì, èíòóèòèâíîì óðîâíå. Îäíàêî, ÷òîáû Ïðàâîñëàâèå ó âàñ â ñåìüå íå óñòóïèëî ìåñòà âîñïèòàíèþ ãîðäîñòè, ëèöåìåðèÿ, ôàðèñåéñêîãî ôîðìàëèçìà è äèêèõ ñóåâåðèé, îáó÷àòü ðåáåíêà ýòèì ôîðìàì, ìàëûì è áîëüøèì, ìîæíî òîëüêî â ñâÿçè ñ èõ íðàâñòâåííûì ñîäåðæàíèåì: ñàìîîòâåðæåííîñòüþ, ñêðîìíîñòüþ, çàáîòîé, âíèìàíèåì, äðóæåëþáèåì, òåðïåíèåì, îòâåòñòâåííîñòüþ, ïðåæäå âñåãî – ñ ëþáîâüþ ê Áîãó è áëèæíåìó. Êàê äîíåñòè ýòî ñîäåðæàíèå äî äåòñêîãî ñåðäöà – ïîòðóäèòåñü îïðåäåëèòü ñàìîñòîÿòåëüíî, ïîñêîëüêó ëþáîâü íå òèðàæèðóåòñÿ. Òðóäíî? Ñëîæíî? Íåïîíÿòíî êàê? – ÷òî æ, ïîæàëóé, ïîòðóäíåå, ÷åì òîðãîâëÿ ñ íåâèäèìûì ìèðîì: «ß òåáå ñâå÷êó, òû ìíå çäîðîâüå, ÿ òåáå ïîêëîí, òû ìíå âûðó÷êó…» Ìîëèòåñü Æèâîìó Áîãó, Òâîðöó, Ñïàñèòåëþ è Ñóäèè: îòäàéòå Åìó ñâîå ñåðäöå, âåðíèòåñü ê Íåìó, êàê äåòè ê Îòöó, èç äàëåêîé áåñïëîäíîé ñòðàíû... È îïèðàéòåñü íà ïðèíöèï âîñïèòàíèÿ, êîòîðûé ìû óïîìÿíóëè âûøå. Åãî ìîæíî ñôîðìóëèðîâàòü è ïîäðóãîìó, òàê ÷òî îí ñòàíåò íàäåæíûì, êîíñòðóêòèâíûì ðóêîâîäñòâîì ê äåéñòâèþ: ó÷èòüñÿ âìåñòå ñ äåòüìè. Èåðîìîíàõ ÌÀÊÀÐÈÉ (Ìàðêèø)

×

Î ÏÎÒÅÐßÍÍÎÌ ÂÐÅÌÅÍÈ «Íå ñòàðîñòü ñàìà ïî ñåáå óâàæàåòñÿ, à ïðîæèòàÿ æèçíü. Åñëè îíà áûëà». Âàñèëèé Øóêøèí Êàê ïðàâèëî, ëþäè íå ñïåøàò çàíèìàòüñÿ ñâîåé äóøîé. Ìíîãî ðàç èç óñò ìóæ÷èí è æåíùèí, ëåò 40-50, äîâîäèëîñü ñëûøàòü: «À ÿ åùå íå ñòàðûé/íå ñòàðàÿ, åùå óñïåþ î äóøå ïîäóìàòü». È âîîðóæèâøèñü ëîçóíãîì «Åùå óñïåþ!», ÷åëîâåê âñå ñèëû è çäîðîâüå îòäàåò ìèðó ìàòåðèàëüíîìó: êàðüåðå, êâàðòèðå, äà÷å, ìàøèíàì, ðåìîíòàì, ðàçâëå÷åíèÿì, õîááè, à îäíèì ñëîâîì – ñóåòå. È âñå áû íè÷åãî, íî îïûò ïîêàçûâàåò, ÷òî åñëè ÷åëîâåê íå ðàñïðàâèòñÿ ñî ñâîèìè ñòðàñòÿìè (÷ðåâîóãîäèåì, áëóäîì, ñðåáðîëþáèåì, ãîðäîñòüþ, ãíåâîì) â ìîëîäîñòè è çðåëîì âîçðàñòå, òî ýòè ñòðàñòè-çìåè, êîòîðûå ÷åëîâåê òàê áåðåæíî «ðàñòèë» âñþ ñâîþ æèçíü, ïðîñòî çàäóøàò åãî â ñòàðîñòè. Ýòî êàê íà ýêçàìåíå: âûó÷èë âñå áèëåòû – ÷óâñòâóåøü ñåáÿ óâåðåííî è ñïîêîéíî, íè÷åãî òåáå íå ñòðàøíî, ê ëþáîìó

áèëåòó òû ãîòîâ. Íî åñëè íè÷åãî íå âûó÷èë – ïðîâàëèøü ýêçàìåí. Ïðè ýòîì, áóäó÷è óæå íà ýêçàìåíå, ó÷èòü ÷òî-ëèáî ïîçäíî – íàäî îòâåò äàâàòü. Òàê è â æèçíè: íàó÷èëñÿ ñ Áîæèåé ïîìîùüþ äîáðîäåòåëÿì (ëþáâè, ñìèðåíèþ, òåðïåíèþ, ìîëèòâå è ò.ï.), âîññòàíîâèë ñâîþ ñâÿçü ñ Áîãîì – íèêàêèå æèçíåííûå îáñòîÿòåëüñòâà íå âûáüþò òåáÿ èç êîëåè è íå ââåäóò â èñêóøåíèå: òû ãîòîâèëñÿ ê íèì âñþ ñâîþ æèçíü è ïîýòîìó â ñòàðîñòè, äàæå áóäó÷è â ôèçè÷åñêîé íåìîùè, ïðèíèìàåøü âñå ñ ìóäðîñòüþ, ñìèðåíèåì, ñïîêîéñòâèåì è çà âñå áëàãîäàðèøü Áîãà. À åñëè äîáðîäåòåëåé ó òåáÿ íåò, òî è ìàëîå èñïûòàíèå ñîáüåò òåáÿ ñ íîã: òåðçàåìûé ñâîèìè ñòðàñòÿìè, òû îáÿçàòåëüíî ïðîâàëèøü ýêçàìåí ñâîåé æèçíè, ïðàâäà, ïåðåñäàòü åãî óæå íå ñìîæåøü. «Âîçðàñò ñòàðîñòè æèòèå íåñêâåðíîå», – ãîâîðèë ïðåìóäðûé Ñîëîìîí. È äåéñòâèòåëüíî äóõîâíûé âîçðàñò ÷åëîâåêà ïîä÷àñ íå ñîâïàäàåò ñ âîçðàñòîì áèîëîãè÷åñêèì. Âîò ïî÷åìó íåêîòîðûå áàáóëüêè â õðà-

ìå òàê è ïûøóò ðàçäðàæåíèåì è çëîáîé? Îñìåëþñü ïðåäïîëîæèòü: íå ñòàðóøêè ýòî âîâñå, à êàïðèçíûå ìëàäåíöû äóøîé. È íå ïîòîìó ëè îíè òàê ìó÷àþòñÿ è ñòðàäàþò çëîáîé è ðàçäðàæåíèåì, ÷òî è õîòåëè áû ñîîòâåòñòâîâàòü èäåàëó ÷åëîâåêà – áûòü äîáðûì, ñìèðåííûì, òåðïåëèâûì, ùåäðûì, ëþáÿùèì, ìèëóþùèì, âåëèêîäóøíûì, ìóäðûì õðèñòèàíèíîì, íî â äóøå ñòîëüêî ñòðàñòåé è ãðÿçè, ÷òî ñîîòâåòñòâîâàòü ýòîìó èäåàëó íåò íèêàêîé âîçìîæíîñòè. Íî ñàìîå ñòðàøíîå: ñèë äëÿ áîðüáû ñî ñòðàñòÿìè è ñîïðîòèâëåíèÿ çëó ïðàêòè÷åñêè íå îñòàëîñü, òàê êàê äðàãîöåííîå âðåìÿ ìîëîäîñòè áåçâîçâðàòíî óïóùåíî, åñëè íå ñêàçàòü ïîòåðÿíî.  ñòàðîñòè óæå äàëåêî íå òå ñèëû, íå òà âîëÿ, íå òà ýíåðãèÿ è íå òå âîçìîæíîñòè, ÷òî ó ìîëîäîãî ÷åëîâåêà. È õîòåëîñü áû â õðàìå Ëèòóðãèþ ïðàçäíè÷íóþ îòñòîÿòü è áëàãîäàòü Áîæèþ ïîëó÷èòü – ñèë íåò. Áàòþøêà íà ïðîïîâåäè ÷òî-òî î ñïàñåíèè äóøè ãîâîðèò, à òû íè ñëîâà íå ïîíèìàåøü – ñëóõ óæå íå òîò. È õîòåëîñü áû ïðîìîë÷àòü, êîãäà òåáÿ òîë-

êíóëè íå÷àÿííî, òàê ãîðäîñòü îãíåì âñïûõèâàåò, à òåðïåíèþ è ñìèðåíèþ òû íå íàó÷èëñÿ. È õîòåëîñü áû ïîìîëèòüñÿ çà âíóêîâ, à òû íå óìååøü, íå ñïîäîáèëñÿ íàó÷èòüñÿ çà âñþ ñâîþ æèçíü. È õîòåëîñü áû ñ äåòüìè ìóäðîñòüþ ïîäåëèòüñÿ – òàê íàñòîÿùóþ ìóäðîñòü Áîã äàåò, à òû ñ Áîãîì òàê è íå ïîçíàêîìèëñÿ… Ñîçåðöàíèå ñòîëü íåóòåøèòåëüíûõ èòîãîâ æèçíè, êîíå÷íî, íå ìîæåò íå ðàçäðàæàòü, ÷òî, âèäèìî, è âûëèâàåòñÿ â ñðûâû íà áëèæíèõ, êîòîðûå â îòëè÷èå îò òåáÿ óæå â ìîëîäîì âîçðàñòå çàäóìàëèñü î ñâîåé äóøå è ïðèøëè â õðàì ê Áîãó. Íî åñëè ó íûíåøíèõ áàáóëåíåê, íàâåðíîå, âñå-òàêè áóäåò îäíî îïðàâäàíèå ïåðåä Áîãîì: â ñîâåòñêîå âðåìÿ Öåðêîâü ïîäâåðãàëàñü ãîíåíèÿì è õðàìû ïðàêòè÷åñêè íå äåéñòâîâàëè, – òî íûíåøíÿÿ ìîëîäåæü òàêîãî îïðàâäàíèÿ ëèøåíà: ïðàâîñëàâíûå õðàìû è ìîíàñòûðè óæå 20 ñ ëèøíèì ëåò êàê îòêðûòû… Ïîìîãàé íàì âñåì, Ãîñïîäè, íå òåðÿòü âðåìåíè äàðîì! Þëèÿ ÑÎÊÎËÎÂÀ


¹9 (125), âåðåñåíü 2012 ð.

7 Âñå ìû ïîìíèì åâàíãåëüñêóþ ïðèò÷ó î áëóäíîì ñûíå. Íî êòî òàêîé ýòîò áëóäíûé ñûí? Êòî åãî îòåö? Êòî áðàò? Êàêîå èìåíèå îí ðàñòðàòèë? Ãîñïîäü íå ãîâîðèò íàì îá ýòîì â Åâàíãåëèè, íî Îí ÿñíî ïîêàçûâàåò íàì êàæäîãî èç íàñ! Ê ñîæàëåíèþ, ñî äíÿ ãðåõîïàäåíèÿ ïðàðîäèòåëåé â ÷åëîâå÷åñêîì åñòåñòâå çàðîäèëîñü òåìíîå ãðåõîâíîå íà÷àëî, îò êîòîðîãî èçáàâëÿåò òîëüêî Áîã – Îòåö

åãî ïðèõîäèòñÿ çàíîâî ëîìàòü è ñêëàäûâàòü! Ýòî óæàñíî äëÿ òåëà, à äëÿ äóøè âñ¸ íàìíîãî ñëîæíåé. Íî áûëî áû æåëàíèå! + + +  íàøå âðåìÿ ñðåäè öåðêîâíûõ ëþäåé ïðèõîäèòñÿ ñëûøàòü ìíîãî ôðàç-ïàðàçèòîâ, òèïà: «Áûëà íà èñïîâåäè, ïîêàÿëàñü» èëè: «Ïîøåë íà èñïîâåäü, î÷èñòèëñÿ»… Íå õî÷åòñÿ íè ïðîäîëæàòü, íè êîììåíòèðîâàòü. Äåéñòâèòåëüíî! Áîãàò è âåëèê ðóññêèé ÿçûê (íå óìàëÿþ óêðàèíñ-

ïðèõîäèì êàê åâàíãåëüñêèé áëóäíûé ñûí ê ñâîåìó èñòèííîìó Îòöó! È Îí çà íàøå ñìèðåíèå, çà îñîçíàíèå ãðåõîâ, ïðåîäîëåíèå ãîðäûíè, çà èñêðåííåå ïðèçíàíèå ñâîåé âèíû ëþáÿ è ëàñêîâî ïðèíèìàåò íàñ â Ñâîè îáúÿòèÿ. È ëèøü òîãäà ýòà èñïîâåäü ñòàíîâèòñÿ îäíèì èç ïëîäîâ íàøåãî ïîêàÿíèÿ, à, âîçìîæíî, è ñàìûì ïåðâûì. + + + Íî ÷òî æå òàêîå ïîêàÿíèå? Â ñìûñëî-

ñûïàëè ãîëîâû ïåïëîì? Òî, ÷òî íàëîæèëè íà ñåáÿ ñòðîãèé ïîñò è ò.ä.? Íåò! Ãîñïîäü ïîìèëîâàë èõ çà òî, ÷òî îíè èñïðàâèëè äåëà ñâîè, îñîçíàëè ìåðçîñòü ãðåõîâ ñâîèõ è îòêàçàëèñü îò íèõ. Âîò ýòî è áûë êëþ÷ ê èõ ïîìèëîâàíèþ (Èîíà. 3:10). À âíåøíèå ïðîÿâëåíèÿ – ëèøü âñïîìîãàòåëüíûé îáðÿä, êîòîðûé íóæåí íå Áîãó, à íàì äëÿ ñîñðåäîòî÷åíèÿ íà äóõîâíîì ïîäâèãå.

ÈÑÏÎÂÅÄÜ ÍÅ ÅÑÒÜ ÏÎÊÀßÍÈÅ Íåôîðìàëüíûå áåñåäû î âåðå è ïðàâî-ñëàâèè íàø Íåáåñíûé, îòäàâøèé Ñûíà Ñâîåãî Åäèíîðîäíîãî íà ìó÷åíèÿ è êðåñòíóþ ñìåðòü ðàäè íàøåãî ñïàñåíèÿ.  Òàèíñòâå Êðåùåíèÿ ìû îìûâàåìñÿ îò ãðåõà, â Ìèðîïîìàçàíèè ïîëó÷àåì ïå÷àòü äàðà Äóõà Ñâÿòîãî, íî ñîõðàíÿåì ëè ìû ÷èñòîòó êðåñòèëüíîé êóïåëè è áëàãîäàòü Ñâÿòîãî Äóõà – çàâèñèò òîëüêî îò íàøåé ñâîáîäíîé âîëè, êîòîðóþ Áîã íå íàñèëóåò, äàâàÿ íàì ïðàâî ñâîáîäíîãî âûáîðà ìåæäó äîáðîì è çëîì. È ïîòîìó: «Ñïàñåíèå óòîïàþùåãî – äåëî ðóê ñàìîãî óòîïàþùåãî». Íî ìîæåò ëè óòîïàþùèé ñïàñòèñü ñàìîñòîÿòåëüíî, êîãäà åãî íîãè îò õîëîäíîé âîäû ñâîäèò ñóäîðîãîé èëè êîãäà îí ñòðåìèòåëüíî ïîãðóæàåòñÿ â áîëîòíóþ òèíó? Êîíå÷íî, íåò! È ïîòîìó Ëþáÿùèé Áîã âñåãäà ïðîñòèðàåò äóøå, æàæäóùåé ñïàñåíèÿ, Ñâîþ Îòöîâñêóþ äåñíèöó. À íàøà çàäà÷à íå îòâåðíóòüñÿ îò Íåãî â óíûíèè, íå ñïðÿòàòü ðóêè ïî ãîðäûíå (âðîäå, «ÿ è ñàì ìîãó âûêàðàáêàòüñÿ»), íî íè÷òîæå ñóìíÿøåñÿ óõâàòèòüñÿ çà Íåãî è ÷òî åñòü ñèë òÿíóòüñÿ ê Íåìó. À â îñòàëüíîì Îí Ñàì íàì ïîìîæåò! Èòàê, êîãäà ìû àáñîëþòíî ÷èñòûìè âûõîäèì èç êðåñòèëüíîé êóïåëè, íî â ïðîòÿæåíèè áóäíè÷íîé æèçíè ìíîæåñòâî ðàç ïàäàåì â ãðåõîâíîå áîëîòî, çàðàæàåìñÿ ÿçâàìè ãðåõîâíûõ ñòðàñòåé è ïîêðûâàåìñÿ ãíîéíîé ãðåõîâíîé ïðîêàçîé, íàì íè÷åãî íå îñòàåòñÿ, êðîìå êàê áåæàòü ê Âðà÷ó, èìåþùåìó ëåêàðñòâà äëÿ íàøåãî èñöåëåíèÿ. À Âðà÷ ó íàñ îäèí – Òîò, Êòî öåíîé ñîáñòâåííîé Êðîâè èñêóïèë íàñ îò äèàâîëüñêîãî ïëåíà. Îí ñîçäàë íàì ëå÷åáíèöó (áîëüíèöó), â êîòîðîé ìîæíî èñöåëèòüñÿ ïîä Åãî ðóêîâîäñòâîì. Áîëüíèöà – ýòî, êîíå÷íî æå, Öåðêîâü, à ëåêàðñòâà – Ÿ áëàãîäàòíûå Òàèíñòâà. Íî âîò òîëüêî ñàìî ëå÷åíèå ÷àñòî ìîæåò áûòü äëèòåëüíûì è î÷åíü áîëåçíåííûì. Äëèòåëüíûì, ïîòîìó ÷òî ó õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé áûâàþò êàê îáëåã÷åíèÿ, òàê è îáîñòðåíèÿ, à áîëåçíåííûì, ïîòîìó ÷òî êîãäà ïåðåëîì íåïðàâèëüíî ñðàñòàåòñÿ,

êîãî!). Îêîëî ïîëóìèëëèîíà ñëîâ åñòåñòâåííîãî îáîðîòà! Íî ïîäóìàéòå: ÷òî îáùåãî ìåæäó ñëîâàìè «èñïîâåäü» è «ïîêàÿíèå»? Íè÷åãî! Ýòî äâà ñîâåðøåííî ðàçíûõ ñëîâà, íå èìåþùèõ íèêàêîãî îáùåãî çíà÷åíèÿ è äàæå ÿçûêîâîé ñõîäíîñòè! ñïîâåäü – îò ñëîâà «ïîâåäàòü», ò.å. ïîäåëèòüñÿ òåì, ÷òî âíóòðè.  ïðèíöèïå, äëÿ ÷åëîâåêà èñïîâåäü – ýòî ïîñòàíîâêà ïðàâèëüíîãî äèàãíîçà. Êîãäà ìû ïðèõîäèì ê äîêòîðó, îí ñïðàøèâàåò: «Íà ÷òî æàëóåòåñü?» èëè «×òî ó âàñ áîëèò?» Ýòè çíàíèÿ íóæíû åìó äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîñòàâèòü ïðàâèëüíûé äèàãíîç è íàçíà÷èòü íåîáõîäèìîå ëå÷åíèå. Òàê è íà èñïîâåäü ìû ïðèõîäèì íå ê ñâÿùåííèêó, à ê Ñàìîìó Áîãó, è ïðîñèì Åãî îá èñöåëåíèè. Ñâÿùåííèê – òîëüêî ìåäáðàò, êîòîðûé ñòàâèò óêîëû è äåëàåò âûïèñêó î ïðîâåäåííîì ëå÷åíèè, íî è òî, è äðóãîå îí äåëàåò òîëüêî âëàñòüþ, äàííîé åìó îò Âðà÷à! À êîãäà ìû, ïî ñâîåé ãîðäûíå, íå õîòèì îáðàùàòüñÿ ê Âðà÷ó ÷åðåç Åãî ìåäáðàòà, òîãäà îñóùåñòâëÿòü ïðàêòè÷åñêîå ëå÷åíèå íåêîìó, è Áîã âûíóæäåí ïîïóñêàòü íàì áîëåå ñåðüåçíûå áîëåçíè è ñêîðáè, ÷òîáû ìû âñå-òàêè îáðàçóìèëèñü, ïîêàÿëèñü è ñïàñëèñü! Ïîäóìàéòå ñàìè, âåäü Áîã ñîâåðøåííî íå íóæäàåòñÿ â íàøåé èñïîâåäè êàê â îò÷åòå î ñîâåðøåííûõ ãðåõàõ! «Ñîãðåøèë çàâèñòüþ, ãíåâîì, ïàìÿòîçëîáèåì, ÷ðåâîóãîäèåì»… Çà÷åì Åìó ýòîò ôîðìàëüíûé ïåðå÷åíü? Îí ëó÷øå íàñ çíàåò êàæäûé íàø ãðåõ, äàæå òîò, î êîòîðîì ìû ìîæåì è íå äîãàäûâàòüñÿ. Òàê çà÷åì Åìó íàøè îò÷åòíûå âåäîìîñòè íà äëèííûõ áóìàæíûõ õàðòèÿõ? Èñïîâåäü íóæíà íå Áîãó, à íàì! Ïîòîìó ÷òî, ïðîèçíîñÿ âñëóõ ñâîè ãðåõè, äàæå ñàìûå ìåðçêèå è ãíóñíûå, íå ñêðûâàÿ îò ñâÿùåííèêà ñâîåé âèíû, íå ñàìîîïðàâäûâàÿñü è íå ïåðåêëàäûâàÿ âèíó íà êîãî-òî è ÷òî-òî, à ïðîñòî îñîçíàâàÿ ðåàëüíîñòü ñâîèõ ïîñòóïêîâ – ìû ïåðåëàìûâàåì ñâîþ ãîðäûíþ, ñâîå âåëèêîå «ß»! Ìû

È

âîì ïåðåâîäå ýòî ñëîâî îçíà÷àåò «èçìåíåíèå» – èçìåíåíèå ñåáÿ èçíóòðè, èçìåíåíèå îáðàçà ìûøëåíèÿ, êîðíÿ ñâîåé ÷óâñòâåííîñòè, èçìåíåíèå ñòåðåîòèïîâ, öåëåé è æåëàíèé, èçìåíåíèå îòíîøåíèÿ êî âñåì áåç èñêëþ÷åíèÿ ëþäÿì è êî âñåìó ñîçäàíèþ Áîæèþ. Ïîêàÿíèå åñòü èçìåíåíèå ñâîåé äóøè â êîðíå! Ïåðåìåíà ñåáÿ â ëó÷øóþ ñòîðîíó, íåíàâèñòü êî ãðåõó è ïîëíîå îòâðàùåíèå îò íåãî, ñåðäå÷íîå ñîêðóøåíèå è ñêîðáü î ñîäåÿííûõ ðàíåå ïðåãðåøåíèÿõ. Ãëóáîêîå îñîçíàíèå ñâîèõ îøèáîê è èõ ïîñëåäñòâèé äëÿ ñåáÿ è äðóãèõ. Åñëè âîçìîæíî – èñïðàâëåíèå ãðåõîâ, à åñëè íåò, òî çàíÿòèå áîëåå óñèëåííîé ìîëèòâîé è äîáðûìè äåëàìè, íàïðèìåð, ó÷èòåëüñòâîì. Ïðåäñòàâèì: æåíùèíà ñäåëàëà àáîðò è, îñîçíàâ òÿæåñòü ñâîåãî ïîñòóïêà, ñòàðàåòñÿ íå äîïóñòèòü, ÷òîáû êòî-òî ñäåëàë òîò æå óæàñíûé ãðåõ! Îíà óãîâàðèâàåò, îáúÿñíÿåò, ïðîñèò – è òåì îïðàâäûâàåòñÿ ïåðåä Áîãîì. Ýòî ïðèìåð òîãî, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ïîêàÿíèåì. Ïîêàÿíèå íå åñòü èñïîâåäü: èñïîâåäü – îäèí èç ïëîäîâ ïîêàÿíèÿ. Ïîêàÿíèå äåéñòâèòåëüíî òîëüêî òîãäà, êîãäà îíî ïðîÿâëåíî (äîêàçàíî) äåëàìè, à íå ôîðìàëüíûì îò÷åòîì íà èñïîâåäè. Êîãäà ÷åëîâåê âñåìè ñèëàìè áîðåòñÿ ñ ãðåõîâíûìè ñòðàñòÿìè è äàæå ïàäàÿ, âñå ðàâíî âñòàåò è ïðîäîëæàåò áîðîòüñÿ – âîò ýòî è åñòü ïîêàÿíèå. Ìû äîëæíû ïîìíèòü, ÷òî íåò è íå ìîæåò áûòü ãðåõà, ïîáåæäàþùåãî Áîæèþ ìèëîñòü è ëþáîâü, íî òîëüêî åñëè åñòü äîñòîéíîå ïîêàÿíèå – èñïðàâëåíèå ñåáÿ. Âñïîìíèì, ÷òî ñïàñëî íèíåâèòÿí? Òî, ÷òî îíè â äíè ïîêàÿíèÿ ïî-

+ + + î î÷åíü ÷àñòî ó íàñ áûâàåò äðóãàÿ áåäà: ÷åëîâåê îñîçíàåò ñåáÿ ãðåøíûì – áëóäíèêîì, âîðîì, óáèéöåé, ÷ðåâîóãîäíèêîì, çàâèñòíèêîì, ëæåöîì, ýãîèñòîì è ò.ä. – íî èñïðàâëÿòüñÿ íå æåëàåò. Ïîòîìó ÷òî äëÿ ýòîãî ïðèäåòñÿ îòêàçàòüñÿ îò ìíîãèõ âðåìåííûõ óäîâîëüñòâèé è çàìåíèòü èõ íà ñìèðåíèå, âîçäåðæàíèå, òðóä è ñàìîïîæåðòâîâàíèå. Ýòîìó è ó÷èë íàñ Ãîñïîäü â Åâàíãåëèè: «Âõîäèòå òåñíûìè âðàòàìè, ïîòîìó ÷òî øèðîêè âðàòà è ïðîñòðàíåí ïóòü, âåäóùèå â ïîãèáåëü» (Ìô. 7:14). È íå íóæíî òåøèòü ñåáÿ ñëîâàìè, âðîäå: «Èñïîâåäóþñü – è âñ¸ ìíå ïðîñòèòñÿ, à çàâòðà äàëüøå áóäó æèòü, ãðåøèòü è íå òóæèòü äî ñëåäóþùåé èñïîâåäè». Ýòî áåñîâñêàÿ ëîæü! Ãîñïîäü â ñåðäöå íàøå ñìîòðèò, à íå ñëîâà ñëóøàåò. Ñâÿùåííèê íà èñïîâåäè ñïðàøèâàåò: «Êàåøüñÿ â ñâîèõ ãðåõàõ?» Åñëè ÷åëîâåê ãîâîðèò «êàþñü», îí ýòî îòâå÷àåò íå ñâÿùåííèêó, à Áîãó! È åñëè ãîâîðèò «êàþñü», à ïëî-

Í

äîâ ïîêàÿíèÿ è îñîçíàíèÿ íåò, òî ëæåò îí òîæå íå ñâÿùåííèêó, à Áîãó!!! Âåäü ñëîâî «êàþñü» – ýòî îáåò (êëÿòâà) Áîãó, èñïðàâëÿòü ñåáÿ è ñâîè ãðåõè, áîðîòüñÿ ñî ñâîèìè ñòðàñòÿìè è ïîõîòÿìè! Ïîýòîìó, åñëè ìû îáìàíûâàåì, òî äàæå êîãäà ñâÿùåííèê ïðîèçíåñåò: «Âëàñòüþ ìíå äàííîé ïðîùàþ è ðàçðåøàþ…» – Ãîñïîäü ìîæåò ñêàçàòü: «Íå ïðîùàþ è íå ðàçðåøàþ, ïîòîìó ÷òî äóøà ýòà ëæåò Ìíå, è ñåðäöå å¸ ëóêàâî ïðåäî Ìíîé». Âåäü Õðèñòîñ, ïðîïîâåäóÿ, íå ãîâîðèë: «Èñïîâåäàéòåñü, èáî ïðèáëèçèëîñü Öàðñòâî Íåáåñíîå», à: «Ïîêàéòåñü…» (Ìê. 1:15). Íî ó íàñ ñåãîäíÿ òàêàÿ áåäà: èñïîâåäü åñòü, îñîçíàíèå åñòü, ïîêàÿíèÿ – íåò! À ÷òî äåëàòü, åñëè íåò ïîêàÿíèÿ? Ãäå åãî âçÿòü? Äëÿ ýòîãî íóæíî ïîíÿòü, ÷òî ïîêàÿíèå – ýòî íå èñêóññòâî, à ïëîä æèâîé ëþáâè ê Æèâîìó Áîãó! À ëþáîâü – íå íàóêà, íî äàð Áîæèé! Âåäü äàð îí èëè åñòü, èëè íå äàë åãî Áîã. Ïî÷åìó íå äàë? Ïîòîìó ÷òî íå õîòèì ïðèíèìàòü! Ïîòîìó ÷òî ñîñóä íàøåé äóøè, íàøåãî ñåðäöà óæå çàïîëíåí ëþáîâüþ ê ñåáå è ãðåøíûì ïîõîòÿì ìèðà ñåãî! À Ãîñïîäü íå íàñèëóåò íàøó âîëþ (èáî íàñèëüíî ìèë íå áóäåøü). Îí íå âûáèâàåò äâåðü â íàøå ñåðäöå, à ñìèðåííî ñòîèò è æäåò, ïîêà å¸ îòâîðÿò, èíîãäà òèõî è êðîòêî ñòó÷à â íå¸. + + + ×òîáû âëèòü â ýòîò ñîñóä äàð ëþáâè Áîæèåé, ñíà÷àëà íóæíî åãî îñâîáîäèòü è îò÷èñòèòü îò âñÿêîé ãðåõîâíîé ñêâåðíû. À äëÿ ýòîãî íóæíî ïîòðóäèòüñÿ, âåäü äàðû Áîæèè ñòÿæàòü ìîæíî òîëüêî äóõîâíûìè ïîäâèãàìè. Äëÿ ýòîãî íóæíî õîòåòü èñöåëèòüñÿ, êàê ïðîêàæåííûé; õîòåòü âèäåòü ñâîè ãðåõè, êàê ñëåïîé õîòåë ïðîçðåòü. Äëÿ ýòîãî íóæíî òâåðäî âåðèòü è ïîìíèòü çàïîâåäü Áîæèþ: «Ïðîñèòå, è äàíî áóäåò âàì» (Ìô. 7:7). È íóæíî âñåì ñåðäöåì âîïèòü ñëîâàìè áëàãîðàçóìíîãî ðàçáîéíèêà: «Ïîìÿíè ìÿ, Ãîñïîäè, âî Öàðñòâèè Òâîåì!» (Ëê. 23:42). Òî åñòü, äëÿ ñïàñåíèÿ íóæíû óñèëèÿ, èáî «ïîä ëåæà÷èé êàìåíü âîäà íå òå÷åò». À åñëè áóäåì ëþáèòü ñåáÿ è íå ðàäåòü î ñïàñåíèè, òî ëó÷øå íàì ïîìíèòü ñëîâà Ñïàñèòåëÿ: «Êàêàÿ ïîëüçà ÷åëîâåêó, åñëè îí âåñü ìèð ïðèîáðåòåò, à äóøå ñâîåé ïîâðåäèò? Èëè êàêîé âûêóï äàñò ÷åëîâåê çà äóøó ñâîþ?» (Ìô. 16:26). Àïîñòîë Èàêîâ çàïîâåäóåò: «Èñïîâåäóéòå äðóã äðóãó ãðåõè âàøè è ìîëèòåñü äðóã çà äðóãà» (Èàê. 5:16), à ê ñâÿòîìó Èîàííó Ïðåäòå÷å ïðèõîäèëè êðåñòèòüñÿ, «èñïîâåäóÿ ãðåõè ñâîè» (Ìô. 3:6). Ïîýòîìó íå áóäåì çàáûâàòü ïðî âåëèêèé äàð Áîæèé, êîòîðûé ïðåïîäàë Ãîñïîäü è Ñïàñèòåëü íàø Èèñóñ Õðèñòîñ Ñâîåé Öåðêâè: «Âÿçàòü è ðåøèòü» (Èí. 20:23), à áóäåì îñâîáîæäàòüñÿ îò óç ãðåõîâíûõ çäåñü, íà çåìëå, èñïîâåäóÿ ñâîè ñîãðåøåíèÿ è èñöåëÿÿñü áëàãîäàòüþ Ñâÿòûõ Õðèñòîâûõ Òàèí! Èåðåé Âàëåíòèí ×ÓÌÀ×ÅÍÊÎ

ÊÀÊ ÍÅ ÏÎÒÅÐßÒÜ ÑÌÛÑË ÆÈÇÍÈ?

Íà âîïðîñû îòâå÷àåò ïðîòîèåðåé Èãîðü Ðÿáêî – Êàê Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü îáúÿñíÿåò ñìûñë æèçíè? Åñëè ëè â Ñâÿùåííîì Ïèñàíèè îòâåò íà ãëàâíûé âîïðîñ: çà÷åì ìû æèâåì? Ó áîëüøèíñòâà ëþäåé æèçíü ñâîäèòñÿ ê ïðèóìíîæåíèþ ìàòåðèàëüíûõ áëàã: êâàðòèðû, ìàøèíû, äåíüãè ðàäè äåíåã, êîòîðûå ïîçâîëÿþò «ðåøàòü âîïðîñû». Êàê íå ïîòåðÿòü ïðàâèëüíûé îðèåíòèð? – ×òîáû íå ïîòåðÿòü ñìûñë æèçíè, íóæíî ïî÷àùå ñìîòðåòü â ñòîðîíó ñìåðòè. Îíà – åäèíñòâåííûé ïðàâèëüíûé êðèòåðèé, ïî êîòîðîìó ìîæíî è íóæíî ìåðèòü âñå íàøè çåìíûå óñïåõè è äîñòèæåíèÿ. Êàê-òî íà îäíîé èç ìîãèë ÿ óâèäåë íàäïèñü: «Ïðîõîæèé, îñòàíîâèñü, òû åùå â ãîñòÿõ, à ÿ óæå äîìà». Memento mori – âîò, ÷òî íóæíî íå çàáûâàòü. Íàì ïðèäåòñÿ êîãäà-òî ïåðåñåëÿòüñÿ íà íîâîå ìåñòî æèòåëüñòâà. Ìû èìååì âîçìîæíîñòü çäåñü è ñåé÷àñ çàíÿòüñÿ ïîñòðîéêîé, ïðîåêòèðîâàíèåì è áëàãîóñòðîéñòâîì ñâîåãî áóäóùåãî âå÷íîãî æèëèùà. Íóæíî áûòü æàäíûì ñòÿæàòåëåì âñåãî òîãî, ÷òî ìîæíî ïðîíåñòè ÷åðåç òàìîæíþ ñìåðòè è ÷òî äàñò âîçìîæíîñòü íà Íîâîì Íåáå è Íîâîé Çåìëå ïîñòðîèòü ïðî÷íûé äîì èç êàìíÿ, à íå èç ñîëîìû. Ïîòîìó ÷òî ýòî çäàíèå, êàê ó÷èò Áèáëèÿ, áóäåò èñïûòûâàòüñÿ îãíåì áåñïîùàäíîé Ëþáâè è Ïðàâäû. Ëþáâè, â êîòîðîé íå ìîæåò áûòü ëóêàâñòâà, ëæè èëè îáìàíà.

Ëþáîâü – ýòî åäèíñòâåííîå íàñòîÿùåå òî, ÷òî åñòü, ïîòîìó ÷òî îíà – ýòî Áîã. Åñëè ÷åëîâåê õî÷åò Æèòü, îí äîëæåí ó÷èòüñÿ Ëþáèòü. Ñìûñë æèçíè â òîì, ÷òîáû Áûòü, à íå Èìåòü. Ýòî íè â êîåì ñëó÷àå íå ãîâîðèò î òîì, ÷òî íåëüçÿ çàáîòèòüñÿ î ìàòåðèàëüíûõ áëàãàõ. Íóæíî ïðîñòî çíàòü âñåìó åãî èñòèííóþ öåíó. È ñòðåìèòüñÿ ê òîìó, ÷òî èìååò öåííîñòü íåïðåõîäÿùóþ è âå÷íóþ. äÿ ýòèì ïóòåì, ÷åëîâåê ïðèîáùàåòñÿ ê òåì íåñîçäàííûì áîæåñòâåííûì ýíåðãèÿì, êîòîðûå íàçûâàþòñÿ Áëàãîäàòüþ, è ñòàíîâèòñÿ äðóãîì Áîæèèì. Âîò ýòî òî, íà ÷òî ñòîèò ïîòðàòèòü ñâîþ îäíó-åäèíñòâåííóþ æèçíü. Åñòü åùå è ìíîæåñòâî äðóãèõ âàðèàíòîâ, êóäà åå ïîòðàòèòü, íî èõ ëó÷øå íå ðàññìàòðèâàòü, îíè íå ñòîÿò åäèíñòâåííîé æèçíè. + + + – Ïî÷åìó Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü çàïðåùàåò ñìîòðåòü òåëåâèçîð, è ïî÷åìó â ïðàâîñëàâíûõ ãàçåòàõ íå ïå÷àòàþò òåëåâèçèîííûõ ïðîãðàìì? Áûëà áû òåëåïðîãðàììà – áîëüøå áû ëþäåé ÷èòàëè è ïîäïèñûâàëè ïðàâîñëàâíûå èçäàíèÿ. – Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü íè÷åãî íå çàïðåùàåò, îíà ïðåäóïðåæäàåò î òîì, ÷òî ìîæåò áûòü ñïàñèòåëüíî, à ÷òî äóøåâðåäíî. ×åëîâåê ñàì âûáèðàåò – ñëóøàòüñÿ ãîëîñà Öåðêâè èëè íåò. Öåðêîâü íèêîãäà íå ó÷èëà î òîì, ÷òî

È

ñìîòðåíèå òåëåâèçîðà íåñåò â ñåáå ÷òîòî îäíîçíà÷íî ïëîõîå. Áîëåå òîãî, Öåðêîâü ñàìà èñïîëüçóåò â ñâîåé ìèññèîíåðñêîé ïðîïîâåäè âîçìîæíîñòü ñîâðåìåííûõ, â òîì ÷èñëå, è òåëåâèçèîííûõ, òåõíîëîãèé. Åñòü íåìàëî òåëåïåðåäà÷, êîòîðûå ïîñâÿùåíû äóõîâíîïîëåçíûì âîïðîñàì. Äðóãîå äåëî, ÷òî âñå-òàêè áîëüøàÿ ÷àñòü òåëåïåðåäà÷ íåñåò äóøåâðåäíîå ñîäåðæàíèå. Ñåãîäíÿ ãëàâíûì âðàãîì Õðèñòèàíñòâà ÿâëÿåòñÿ íå àòåèçì, íå ëæåíàóêà è íå ëæåôèëîñîôèÿ, êàê ýòî áûëî âî âðåìåíà ÑÑÑÐ. È äàæå íå åðåñè è ñåêòû, êîòîðûå òàê ðàñïëîäèëèñü ïîñëå åãî ðàñïàäà. Òàì, ïî êðàéíåé ìåðå, ëþäè õîòÿ áû èùóò ñìûñë æèçíè è ñïàñåíèÿ. Ãëàâíûé âðàã Õðèñòà â ñîâðåìåííîì ìèðå – ýòî ìàññîâàÿ êóëüòóðà. Îíà íå ñòàâèò ðåëèãèîçíûõ âîïðîñîâ, íå óáåæäàåò ÷åëîâåêà â òîì, ÷òî Áîãà íåò, è äàæå íå ïûòàåòñÿ ñïîðèòü ñ íàøèìè ðåëèãèîçíûìè ÷óâñòâàìè. Îíà ïðîñòî áåðåò ÷åëîâåêà çà åãî ìîçãè, è óâîäèò â äðóãóþ ñòîðîíó – îò Áîãà – òóäà, ãäå î Íåì íå íóæíî ïîìíèòü. Ñîâðåìåííûå òåëåêàíàëû ñëóæàò ýòîìó âëàäûêå è çàñòàâëÿþò íàñ ïðîèãðûâàòü îñíîâíîå íàøå áîãàòñòâî – âðåìÿ – â áåñêîíå÷íûõ òåëåñóäàõ, þìîðèíàõ, «ñâàõàõ» è ïðî÷èõ øàïèòî-øîó, ïîêà ñìåðòü íå ïðèäåò è íå âûêëþ÷èò òåëåâèçîð. ×òî æå êàñàåòñÿ òåëåïðîãðàìì â ïðàâîñëàâíûõ èçäàíèÿõ, òî èõ íå ïå÷àòàþò ïîòîìó, ÷òî ÷åëîâåê, áåðÿ â ðóêè ïðàâîñëàâíóþ ãàçåòó, õî÷åò íàéòè îòâåò íà

âîïðîñ, êàê ñïàñòè ñâîþ äóøó, à íå êàê çàïóäðèòü ñåáå ìîçãè. + + + – Ìîæíî ëè ïîñòðîèòü è îòêðûòü ïðàâîñëàâíóþ öåðêîâü âî äâîðå ñîáñòâåííîãî ÷àñòíîãî äîìà, ïðîñòî äëÿ ñåáÿ, ÷òîáû ìîæíî áûëî ïîìîëèòüñÿ, íèêóäà íå õîäèòü, à òî â öåðêâÿõ òàê ìíîãî ðàçíûõ ëþäåé, â òîì ÷èñëå è íåäîáðûõ. – Ìîæíî ïîñòðîèòü äëÿ ñåáÿ âî äâîðå ñîáñòâåííîãî äîìà ÷àñîâíþ (ò.å õðàì áåç àëòàðÿ. Òàì íåâîçìîæíî ñëóæèòü Ëèòóðãèþ) è õîäèòü òóäà ìîëèòüñÿ. ×òî æå êàñàåòñÿ öåðêâè, òî îíà èçíà÷àëüíî ïðåäïîëàãàåò îáùóþ ìîëèòâó, êóäà âõîäèò âñÿ öåðêîâíàÿ ïîëíîòà, â êîòîðîé ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ëþáÿùèå äðóã äðóãà è âåðóþùèå ëþäè, àíãåëû, óñîïøèå, â êîòîðîé âåñü ãîðíèé è äîëüíèé ìèð ïðåäñòîèò ïåðåä Òâîðöîì. Ïîýòîìó ÷àñòíóþ ìîëèòâó ëó÷øå ñîâåðøàòü äîìà, à ïðè÷àùàòüñÿ è ìîëèòüñÿ öåðêîâíîé ïîëíîòîé ëó÷øå â õðàìå. Ïðåïîäîáíûé Àìâðîñèé Îïòèíñêèé ãîâîðèë, ÷òî îäíà ìîëèòâà, ñêàçàííàÿ â öåðêâè, áîëüøå, ÷åì äåñÿòü, ïðîèçíåñåííûõ äîìà. ×òî æå êàñàåòñÿ ðàçíûõ, â òîì ÷èñëå è íåäîáðûõ ëþäåé, òî èõ õâàòàåò âåçäå. Íî âû æå õîäèòå íà óëèöó, â ìàãàçèí. È åñëè â î÷åðåäè â ïîëèêëèíèêå ñòîÿò îáîçëåííûå áîëüíûå, âû æå íå ñòàíåòå èç-çà íèõ îòêàçûâàòüñÿ èäòè ê âðà÷ó. Òàê è çäåñü: èäÿ â õðàì ê Âðà÷ó äóø è òåëåñ Õðèñòó, íóæíî îñòàâèòü âñÿêîå ñóåâåðíîå ìàëîäóøèå.


¹9 (125), âåðåñåíü 2012 ð. ØÀÍÎÂÍI ×ÈÒÀ×I! Êîæåí ïðàâîñëàâíèé õðèñòèÿíèí ïðîòÿãîì âñüîãî æèòòÿ ïîâèíåí ïiäõîäèòè äî Òà¿í Ñïîâiäi i Ïðè÷àñòÿ ÿê äî íàéâàæëèâiøèõ Òà¿í Õðèñòîâî¿ Öåðêâè. ßêùî äîñi öå áóëî âàì íåâiäîìî ÷è iíøi ïðè÷èíè âiäâîëiêàëè âàñ âiä öèõ ñïàñèòåëüíèõ Òà¿í, áëàãàºìî âàñ óñóíóòè öå íåïîðîçóìiííÿ. Ïðèõîäüòå äî Ñïîâiäi i Ïðè÷àñòÿ, i ÍÅÕÀÉ ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÜ ÂÀÑ ÃÎÑÏÎÄÜ!

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÈÉ ßÐÌÀÐÎÊ ÑÒÀª ÒÐÀÄÈÖ²ªÞ

Òðåò³é Ëÿäîâñüêèé ÿðìàðîê ï³ä ïîêðîâèòåëüñòâîì Ëÿäîâñüêîãî ñêåëüíîãî ÷îëîâ³÷îãî ìîíàñòèðÿ â³äáóâñÿ 10-11 âåðåñíÿ íà áåðåç³ Äí³ñòðà. Ïðàâîñëàâíèé ÿðìàðîê ïðèóðî÷åíî äî ïðåñòîëüíîãî ñâÿòà îáèòåë³ – Óñ³êíîâåííÿ ãëàâè Ïðîðîêà, Ïðåäòå÷³ ³ Õðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíüîãî ²îàííà.

Ëÿäîâñüêîìó ÿðìàðêó â³òàëüíó àäðåñó â³ä íèí³øíüîãî ãóáåðíàòîðà ³ííè÷÷èíè Ìèêîëè Äæèãè òà ãîëîâè îáëàñíî¿ ðàäè Ñåðã³ÿ Òàòóñÿêà é âðó÷èâ íàñòîÿòåëþ ìîíàñòèðÿ àðõ³ìàíäðèòó Àíòîí³þ ³êîíó òà ïàì’ÿòí³ ïîäàðóíêè. Ó ñâÿòêîâîìó êîíöåðò³, ÿêèì çàâåðøèâñÿ Ëÿäîâñüêèé ÿðìàðîê, ïåðåä ãîñòÿìè âèñòóïèëè ã³ñòü ³ç Êàì’ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêî¿ ºïàðõ³¿ ïðîòðåé Ïåòðî Çîùóê òà ïîïóëÿðíèé ïðàâîñëàâíèé âèêîíàâåöü Âàëåð³é Ìàëèøåâ.

Ñâÿòî äëÿ âñ³õ

³äðîäæåííÿ òðàäèö³¿ ïðîâåäåííÿ Ëÿäîâñüêîãî ÿðìàðêó ïî÷àëîñÿ äâà ðîêè òîìó ó çâ’ÿçêó ç íàáëèæåííÿì 1000-ð³÷÷ÿ Ëÿäîâñüêîãî ìîíàñòèðÿ, ÿêå â³äçíà÷àòèìåòüñÿ ó 2013 ðîö³. ßðìàðîê ïîêëèêàíèé ïîïóëÿðèçóâàòè ïðàâîñëàâíèé ñïîñ³á æèòòÿ ñåðåä øèðîêèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ òà ñïðèÿòè çì³öíåííþ ñòàòóñó ñëàâåòíî¿ îáèòåë³ ÿê îäíîãî ç öåíòð³â Ïðàâîñëàâ’ÿ íà Ïîä³ëë³. – ßêùî ÿðìàðîê ïðîâîäèòüñÿ òðåò³é ð³ê ïîñï³ëü – ìîæíà ââàæàòè, ùî öå âæå òðàäèö³ÿ, ÿêó ìè â³äðîäèëè, – ñêàçàâ ìèòðîïîëèò ³ííèöüêèé ³ Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêèé Ñèìåîí. Âëàäèêà, â³äâ³äóþ÷è Ëÿäîâñüêèé ìîíàñòèð ðàçîì ³ç äóõîâåíñòâîì ºïàðõ³¿, ãîñòÿìè ç ³íøèõ

ºïàðõ³é Óêðà¿íè òà Ïðèäí³ñòðîâ’ÿ, çâåðøèâ Áîæåñòâåííó ë³òóðã³þ òà ï³äí³ñ ìîëèòâó äî ²îàííà Ïðåäòå÷³ çà Ëÿäîâñüêó îáèòåëü, ¿¿ íàñòîÿòåëÿ àðõ³ìàíäðèòà Àíòîí³ÿ, íàñåëüíèê³â òà óñ³õ ïðî÷àí, ÿê³ ïðèáóëè â öåé äåíü íà Ïîä³ëüñüêèé Àôîí.

Ïî÷åñí³ ãîñò³ ßê ³ 100 ðîê³â òîìó, Ëÿäîâñüêèé ÿðìàðîê ïðîâîäèòüñÿ íàïåðåäîäí³ ïðåñòîëüíîãî ñâÿòà ìîíàñòèðÿ ³ çáèðຠëþäåé ç áëèçüêèõ é äàëåêèõ ì³ñöü. Ó íèí³øíüîìó ðîö³ Óñ³êíîâåííÿ ïðèïàëî íà â³âòîðîê, ³ ÿðìàðîê ïðîõîäèâ ó áóäí³. Òîìó â³äâ³äóâà÷³â áóëî ìåíøå, í³æ ó ïîïåðåäí³ ðîêè, ïðîòå òîðãóþ÷èõ ³ àðòèñò³â ïðè¿õàëî áàãàòî. Îñîáëèâèé êîëîðèò íàðîäíîìó ñâÿòó íàäàëî â³äîìå íà âñþ

ªâðîïó òð³î ñâÿùåíèê³â ç Ìîëäîâè «Ï³âäåííèé ãëàñ». Íàïðî÷óä ãàðíèìè ãîëîñàìè áàòþøêè ñï³âàëè â³ä äóø³ äâ³ äîáè: íà âñåíîøí³é ³ ˳òóð㳿, ç³ ñöåíè ³ çà ñâÿòêîâèì ñòîëîì, ó ÷èñòîìó ïîë³ é íà ñêåëÿñòèõ êðó÷àõ. Êðàñà ¿õíüîãî òàëàíòó çâîðóøèëà ñåðöÿ áàãàòüîõ ñëóõà÷³â. Âò³ì, áàãàòî ³ìåíèòèõ ãîñòåé

â³äâ³äàëî Ëÿäîâñüêèé ÿðìàðîê öüîãî ðîêó. Ñåðåä ïî÷åñíèõ â³äâ³äóâà÷³â ñâÿòà – åêñ-ãóáåðíàòîð ³ííè÷÷èíè Îëåêñàíäð Äîìáðîâñüêèé, ÿêèé ðîêàìè ïðè¿æäæàâ ³ç ñâîºþ ðîäèíîþ äî Ëÿäîâñüêî¿ îáèòåë³ òà áàãàòî äîïîì³ã ó ¿¿ â³äðîäæåíí³. À çàñòóïíèê ãîëîâè ³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè Þð³é Ìåäâºäºâ çà÷èòàâ íà

– Ãîëîâíå, çâè÷àéíî, öå ïðåñòîëüíå ñâÿòî íàøîãî ìîíàñòèðÿ – Óñ³êíîâåííÿ ãëàâè ²îàííà Ïðåäòå÷³, – ãîâîðèòü íàñòîÿòåëü îáèòåë³ àðõ³ìàíäðèò Àíòîí³é (Íåòðåá³í). – ², ñëàâà Áîãó, ùî ëþäè òàêîæ ç³áðàëèñÿ íà ÿðìàðîê, çíà÷èòü, â³í ¿ì ïîòð³áåí. Òàê, ìè â³äðîäèëè òðàäèö³þ, àëå âîíà ïîâèííà çì³öí³òè ï³ñëÿ ñâÿòêóâàííÿ 1000-ð³÷÷ÿ ìîíàñòèðÿ ó íàñòóïíîìó ðîö³. Îäíàê, ÿê çàçíà÷èâ îòåöü Àíòîí³é, ÷åðåç áðàê êîøò³â íà ïðîâåäåííÿ íàðîäíîãî ñâÿòà Ëÿäîâñüêèé ÿðìàðîê öüîãî ðîêó áóâ ï³ä çàãðîçîþ çðèâó. Òîìó é íå çì³ã ìîíàñòèð ðîçãîðíóòè ÿðìàðêîâå ä³éñòâî ó âèõ³äí³, õî÷à ìåøêàíö³ íàâêîëèøí³õ ðàéîí³â íà öå ñïîä³âàëèñÿ. Çà ñëîâàìè àðõ³ìàíäðèòà Àíòîí³ÿ, Ãîñïîäü ïîñëàâ äîáð³é ñïðàâ³ ïîì³÷íèêà – äàâíüîãî äðóãà ìîíàñòèðÿ, ìîãèë³â-ïîä³ëüñüêîãî ï³äïðèºìöÿ Îëåãà Ëàíòóõà. Áàãàòî â ÷îìó çàâäÿêè éîãî ï³äòðèìö³ Ëÿäîâñüêèé ÿðìàðîê â³äáóâñÿ êðàñèâî ³ çâó÷íî. Àëå íà ìàéáóòíº óñ³ ðîçóì³þòü: ùîá òðàäèö³ÿ ïðîâåäåííÿ íàðîäíîãî ñâÿòà ï³ä ïîêðîâîì ñâÿòî¿ îáèòåë³ íàáèðàëà ñèëó, Ëÿäîâñüêîìó ÿðìàðêó ïîòð³áíà ö³ëåñïðÿìîâàíà äîïîìîãà ï³äïðèºìö³â ³ âëàäè. Ïðàâîñëàâíèé ÿðìàðîê ïîòð³áíî ðîáèòè óñ³ì ìèðîì – äëÿ ëþäåé ³ âî ñëàâó Ãîñïîäà. Ìàðèíà ÁÎÃÄÀÍÎÂÀ Ôîòî: Ïàâëî ÁÀÃÌÓÒ

«ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÕÐÀÌ È ÅÃÎ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÅÍÈÅ» Ïðèõîæàíå ïîçäðàâëÿþò ïðîòîèåðåÿ Àíàòîëèÿ Ìîñïàíêî ñ äíåì ðîæäåíèÿ!  Óêðà¿í³ ïåðåáóâຠ³êîíà Óñï³ííÿ Áîæî¿ Ìàòåð³, â³äîìà ÿê Ïëàùàíèöÿ Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³. ²êîíà ÿâëÿº ñîáîþ âèð³çàíå çà êîíòóðîì çîáðàæåííÿ Áîæî¿ Ìàòåð³, âêðèòå ñð³áíîþ ðèçîþ. Ïîñò³éíèì ì³ñöåì ïåðåáóâàííÿ ñâÿòèí³ º ïîäâ³ð’ÿ Ãåôñèìàíñüêî¿ îáèòåë³ â ªðóñàëèì³. Ùîðîêó â äåíü Óñï³ííÿ Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ ñàìå öþ Ïëàùàíèöþ óðî÷èñòî ïåðåíîñÿòü äî Ãåôñèìàí³¿, äå çíàõîäèòüñÿ ãðîáíèöÿ Áîæî¿ Ìàòåð³. Çã³äíî ç ãðàô³êîì ïåðåáóâàííÿ â Óêðà¿í³, ó æîâòí³ ñâÿòèíÿ â³äâ³äàº: Ëóãàíñüê (2-5), Äí³ïðîïåòðîâñüê (5-8), Çàïîð³ææÿ (8-11), Á³ëó Öåðêâó (1213), Êè¿â (Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñüêèé ñîáîð, 14 æîâòíÿ), Æèòîìèð (15-16), Òåðíîï³ëü (16-17), Ïî÷à¿â (17-18), Ëüâ³â (18-19). Õðàìó èêîíû Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû «Ñêîðîïîñëóøíèöû» ã. Âèííèöû ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÐÅÃÅÍÒ. Òåë.: 067-215-17-50 (ìàòóøêà Èðèíà).

Ïðîòîèåðåé Àíàòîëèé Ìîñïàíêî ïðîäîëæàåò íåëåãêèé ïàñòûðñêèé òðóä, íà÷àòûé åãî îòöîì ïðîòîèåðååì Âàñèëèåì, îñíîâàòåëåì Îäèãèòðèåâñêîãî õðàìà ãîðîäà Ãíèâàíè Òûâðîâñêîãî ðàéîíà Âèííèöêîé îáëàñòè.  1999 ãîäó íà òåððèòîðèè ïðîõîäíîé áûâøåãî ãðàíèòíîãî êàðüåðà áàòþøêà íà÷àë ñòðîèòåëüñòâî Ñâÿòî-Äóõîâà õðàìà. Òåïåðü, êîãäà õðàì ïîñòðîåí, äóõîâíàÿ æèçíü ãîðîäà ïîñòåïåííî ðàñøèðÿåòñÿ è ïðèíîñèò ñâîè ïëîäû.  íîâûé õðàì èäóò äåòè è âíóêè ïðèõîæàí, ëþäè çðåëîãî è ïî÷òåííîãî âîçðàñòà, äàæå æèòåëè ñîñåäíèõ ñåë, ó÷àùèåñÿ ãîðîäêà. Îòåö Àíàòîëèé êðåñòèò, âåí÷àåò, ïðîâîæàåò íà ñëóæáó, ó÷åáó, áëàãîñëîâëÿåò âåðóþùèõ â äîðîãó. åáÿòà, êîòîðûå ïðîæèâàëè è ðàáîòàëè â íàøåì ãîðîäå, òåïåðü ïîìîãàþò áàòþøêå â áëàãîóñòðîéñòâå õðàìà, ó÷àòñÿ â äóõîâíûõ ñåìèíàðèÿõ, âîçâðàùàþòñÿ ìîëîäûìè ñâÿùåííèêàìè, ñëóæàò. Äåâóøêè èäóò íà êëèðîñ, ó÷àñòâóþò â äåëàõ ïðèõîäà, ïîìîãàþò â áëàãîóêðàøåíèè öåðêâè. Áûâøàÿ ïðîõîäíàÿ ãðàíèòíîãî êàðüåðà ïîñòåïåííî ïðåâðàùàåòñÿ â «ïðîõîäíóþ» ê âåðå, ëþáâè, íà äóõîâíóþ ðàáîòó ê Áîãó. Íå âñå çàìåòèëè ýòó áëàãîäàòü, íå âñå îöåíèëè. Òðóäíîñòè âî âñåì: ðåìîíò, îðãàíèçàöèÿ ðà-

Ð

áî÷åãî ïðîöåññà, ïîñåùåíèé. Íî íèêòî íå îáåùàë, ÷òî âñ¸ áóäåò ñðàçó è âñ¸ õîðîøî. Íå êàæäûé, äàæå èç ñòàðîïðèõîæàí, îñîçíàë, ÷òî íàøè ðàäîñòü è ñ÷àñòüå èìåííî â òîì, ÷òî ìû íà ýòîé «ïðîõîäíîé» – ïåðâûå! È âåäåò íàñ äóõîâíûé íàñòàâíèê – îòåö Àíàòîëèé. 6 îêòÿáðÿ, íàêàíóíå Ïîêðîâà Áîãîðîäèöû, áàòþøêà îòìåòèò ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ. Ïóñòü Âñåìèëîñòèâûé Ãîñïîäü áëàãîñëîâëÿåò åãî íà äàëüíåéøåå ñëóæåíèå â Ãíèâàíè è äàðóåò åìó ìóäðîñòü â èñïîëíåíèè åãî ïàñòûðñêîãî òðóäíè÷åñòâà. Äîðîãîé íàø îòåö Àíàòîëèé! Ñïàñèáî Âàì çà õðàì è åãî áëàãîóñòðîåíèå. Íèçêèé ïîêëîí çà äóõîâíóþ êóëüòóðó Ãíèâàíè è ïîìîùü â âîñïèòàíèè íàøèõ äåòåé è âíóêîâ. Ïóñòü Ãîñïîäü õðàíèò Âàñ è óêðåïëÿåò Ñâîåé áåçãðàíè÷íîé

ëþáîâüþ! Ìû, ïðèõîæàíå, áóäåì ñòàðàòüñÿ ñëóøàòü Âàø ïàñòûðñêèé ãîëîñ, ïîìîãàòü Âàì è óïîâàòü íà ìèëîñòü Áîæèþ, ñëåäîâàòü çà Âàìè â âå÷íóþ ðàäîñòü, ê êîòîðîé ïðèçâàíû. Æåëàåì Âàì ùåäðûõ äóõîâ-

íûõ äàðîâ, òåëåñíîé êðåïîñòè, áëàãîäàòíîé ïîìîùè Áîæèåé âî áëàãî íàøåé Ñâÿòîé Öåðêâè. Ïóñòü Ìèëîñòèâûé Ãîñïîäü äàðóåò Âàì ìíîãàÿ è áëàãàÿ ëåòà! Ïðèõîæàíå Ñâÿòî-Äóõîâà õðàìà, ã. Ãíèâàíü

Ãàçåòà «Îäèã³òð³ÿ» ðîçïîâñþäæóºòüñÿ ó õðàìàõ Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè áåçêîøòîâíî. Öå äàðóíîê ïàðàô³é, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó âèäàíí³ Ïå ð å ä ï ë à ò í è é ³ í ä å ê ñ :

99732

Ñàéò: odigitriya.com.ua

Ðåã. ñâiä-âî ¹410 âèäàíå 31 òðàâíÿ 2000 ð. Äëÿ ëèñòiâ: 21001, Âiííèöÿ-1, à/ñ 547. E-mail: odigitriya@ukr.net Íàêëàä 14 000 ïðèì³ðíèê³â

Ãîëîâíèé ðåäàêòîð – ïðîòîiºðåé Êîñòÿíòèí Iâàí÷åíêî Âåðñòàëüí³ ðîáîòè – Çàñòóïíèê ðåäàêòîðà – ïðîòîiºðåé Àëåêñié Iðîäîâ Ïàâëî Ëåáåäºâ Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð – Òåòÿíà Ìàòÿø Òåõíi÷íi ðîáîòè, ðîçïîâñþäÊîðåêòóðà – Êñåíiÿ Ñòðåëüáèöüêà, ˳ä³ÿ Þð÷åíêî æåííÿ ãàçåò – Âàñèëü ×åïêèé

Íàäðóêîâàíî ó äðóêàðí³ ÒΠ«Ðåã³íà ËÒÄ» Àäðåñà äðóêàðí³: ì. ³ííèöÿ, âóë. Ïóãà÷îâà, 1. Òåë. äðóêàðí³: (0432) 69-47-62. Çàì. ¹4762 Ïðîñèìî íå âèêîðèñòîâóâàòè ãàçåòó â ïîáóòi

Pravoslavnaya gazeta  

Pravoslavnaya presa

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you