Page 1

EXOFILO-UD No6

20/7/10

11:47

Page 1

U~d π√À§π√™ 2010 / ¢È·ÓÔÌ‹ ¢ˆÚÂ¿Ó / ISSN 1792-2445

United-Unity-Union-Unite-Unique-Universe-Universal-University United Free Magazine

New brand of Brilliance Sir Eduardo Paolozzi - 1924

6


EXOFILO-UD No6

20/7/10

11:47

Page 2


U~d

Contents ÂÚȯfiÌÂÓ·

United-Unity-Union-Unite-Unique-Universe-Universal-University United Free Magazine

> Agenda 06_Summer Rolls 08__Sex in the Univer...city

United Free Magazine

10_BikeRespect

π√À§π√™ 2010 / ¢È·ÓÔÌ‹ ¢ˆÚÂ¿Ó / ISSN 1792-2445

10_Flirt me

New brand of Brilliance

12_ Beauty me 14-16_U~d Theater 24_U~d Faces 30_U~d Books

Sir Eduardo Paolozzi - 1924

> Desktop 18_U~d Emigre 22_Ireon Music Festival 26_Hot Festivals

6 WATERMAN FINE ART LTD, LONDON,UK Foto: ¶ÚÔÛˆÈÎfi ∞گ›Ô

U~d United free magazine SSN:1792-2445 IS π‰ÈÔÎÙ‹Ù˘: Signo 21 ∂ΉfiÙ˘ :Karypidis Yannis Navarinou 12, 55131 Thessaloniki Contact: 2310-801999 ™‡ÓÙ·ÍË : Signo 21 ™¯Â‰›·ÛË : Signo 21 ÀÔ‰Ô¯‹ ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘: unitedfreemagazine@gmail.com μÈ‚ÏÈÔ‰ÂÛ›·/∂ÎÙ‡ˆÛË : printing house ∂ÎÙ˘ÒÛÂȘ £ˆÌ¿ ∞.∂. Liti, Thessaloniki 23940-72394

U~d Contributors Ariel da silva Perreira / Stephen Eastop / Isaakidis Sakis Matina Theodorakidou / Karagiannidou Vasiliki / Vlachaki Georgia Katerina Konstantinidou / Koleonidis George Plus rec / Hotel golden card /

/ Kratiko theatro

Diet up / Ouaou / U~d funs

U~d d webside: Unitedfreemagazine.gr U~d d blog : united-freemagazine.blogspot.com U~d d facebook : U~d united free magazine U~d d twitter : twitter.com/unitedfreemag


Editorial

U~d united free magazine Words, Yannis Karypidis

04

New brand of Brilliance Sir Eduardo Paolozzi - 1924

>XÔÚ¤„Ù ÌÈÎÚ¤˜ ÌÔ˘ ‚ÈÔ·Ï·›ÛÙÚȘ Î·È ‚ÈÔ·Ï·ÈÛÙ¤˜, ԢΠÂ’ ¿ÚÙˆ ÌfiÓˆ ˙‹ÛÂÙ·È ¿ÓıÚˆÔ˜...

∞rt never loses it’s power to communicate! ∫·Ïfi ηÏÔη›ÚÈ... °È¿ÓÓ˘ ∫·Ú˘›‰Ë˜


Agenda_

Summer Rolls

Summer in the city Words, Matina Theodorakidou

06

>Summer in the city >K·ÏÔη›ÚÈ Â›Ó·È...

(...Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ)

* •˘fiÏ˘ÙÔÈ ÛÙÔ ÁÚ·Û›‰È, ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ, ÛÙ· Ì¿ÚÌ·Ú· ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ * ™˘Ó·˘Ï›Â˜ Î·È ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, οı ‚Ú¿‰˘ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ̤ÚË * Camping Û fiÏÔ ÙÔ 2Ô fi‰È Ù˘ ÷ÏÎȉÈ΋˜( ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ Î·È ÂχıÂÚÔ), ‹ ηχÙÂÚ·... * ∞ÓÙ›ÛÎËÓ· Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ §Â˘Îfi ¶‡ÚÁÔ (·fi‰Ú·ÛË ÂÓÙfi˜ fiÏ˘) * ¶·ÁˆÙfi Ì˯·Ó‹˜, ¯‡Ì·, Û˘Û΢·Û›· (ÛÏÔ‡Ú Ì ·È‰È΋ ·ıˆfiÙËÙ·) * ¡ÙÔ‡˙ Ì ÙÔ Ï¿ÛÙÈ¯Ô * √ÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰È·ÎÔ¤˜, Ì ٷ ·Ôχو˜ ··Ú·›ÙËÙ· ( 1-2 ¿ÙÔÌ· ·ÚÎÔ‡Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ηϿ) * Free Press( United Free Magazine), Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ÛÙËÓ Í·ÏÒÛÙÚ· * ƒ·Î¤Ù˜ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· (ÚÔÛÔ¯‹, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÓÔ¯ÏËÙÈΤ˜! * ∞ÓÂÌÈÛÙËÚ¿ÎÈ· ·ÙÔÌÈο


∞genda

_sex in the Univer...city

Camping for ever! Words,

Georgia Vlachaki

08

™ÎËÓ‹, Ê·Îfi˜, ÌÔ˘ÛÈ΋, ÚÔÊ˘Ï·ÎÙÈο (Û οı ÂÚ›ÙˆÛË ı· Ê·ÓÔ‡Ó ¯Ú‹ÛÈÌ·), „˘ÁÂ›Ô ÁÂÌ¿ÙÔ ¿ÁÔ Î·È Ì‡Ú˜ Î·È È‰Ô‡ ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô Ù˘ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘. ∫fiÛÌÔ˜ ¿ÂÈ Î·È ¤Ú¯ÂÙ·È... ∫ÔÚ›ÙÛÈ·, ·ÁfiÚÈ·, Ì·Ì¿‰Â˜, Ì·Ì¿‰Â˜, ·È‰È¿... ∞! ¶ÚÔÛÔ¯‹... ¶ÚÈÓ ÛÙ‹ÛÂÙ ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ì ·È‰¿ÎÈ· Û ·ÎÙ›Ó· 10 ̤ÙÚˆÓ. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ͢Ó¿ÂÈ Ì ÙÔ ÎÏ¿Ì· ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È ÎÔÓÙ¿ Ë ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ¤Ó·˜ ÓÈÁÌfi˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·È Ù˘¯·›Ô˜, Ì ηٷϷ‚·›ÓÂÙÂ... ¯È ¯È.

∞ӷʤÚÔÌ·È ÛÙÔ ÂχıÂÚÔ Î¿ÌÈÓÁÎ, Ô˘ ÁÈ· ̤ӷ Â›Ó·È ÔÈ È‰·ÓÈÎfiÙÂÚ˜ ‰È·ÎÔ¤˜, Ë ¤ÓˆÛË Ì ÙËÓ Ê‡ÛË Î·È Ë ¤ÌÌÂÛË ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔÓ ÚˆÙfiÁÔÓÔ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜... (∞Ó·ÔÏÒ Î·ıÈṲ̂ÓË ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, Ì·ÚÙ‡ÚÈÔ;)

ΔÔ ‚Ú¿‰˘ Û ‚Ú›ÛÎÂÈ ¤ÙÔÈÌÔ ÁÈ· ¿ÚÙ˘. ∫·È Â‰Ò ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÈÏÔÁ¤˜. ∞Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÙËı› η̛· Û˘˙‹ÙËÛË ÁÓˆÚÈÌ›·˜ Ì ٷ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÚfiÛˆ· ÙˆÓ ‰ÈÏ·ÓÒÓ ÛÎËÓÒÓ, ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ Ì·Ú ÙÔ˘ οÌÈÓÁÎ. ÃÔÚfi˜, ÔÙ¿ Î·È ÊÏÂÚ٠̤¯ÚÈ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù·. ΔÔ Ôχ Ôχ Ó· Û·˜ ‚ÚÂÈ ÙÔ ÍË̤ڈ̷ Ó· ÎÔÈÌ¿ÛÙ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. ∫·È ÙÈ ¤ÁÈÓÂ;;; ∞Ó ¿ÏÈ Â›ÛÙ ˙¢Á¿ÚÈ ÌËÓ ÙÔ ÛΤÊÙÂÛÙ ÌÔ˘Î¿ÚÂÙ ÛÙËÓ ÛÎËÓ‹. ¶ÚÔÛÔ¯‹ fï˜ ÁÈ·Ù› fiˆ˜ ı· ͤÚÂÙ ÔÈ ÛÎËÓ¤˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ˯ÔÌfiÓˆÛË... ∂›Û˘ ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ¤¯ÂÙ ۂ‹ÛÂÈ Ù· ÊÒÙ· ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ·ÚÁfiÛ¯ÔÏÔÈ ·fi ¤Íˆ Ô˘ ı· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÙÔ ı¤·Ì· ÙÚÒÁÔÓÙ·˜ ·Û·Ù¤ÌÔ.

À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ Î·È Î·Ï¿ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· οÌÈÓÁÎ. ΔÈ ÂÚÈ̤ÓÂÙÂ; •·ÌÔÏËı›ÙÂ. ªÂ ·Ú¤·, Ì ʛÏÔ˘˜, Ì ÙÔ ·ÁfiÚÈ Û·˜, ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Û·˜ ¿ÓÙ· ¤¯ÂÈ ÁÔ‡ÛÙÔ.

∫·È ÁÈ· ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ οÌÂÚ ÙÔ ÌfiÙÔ Ì·˜ Â›Ó·È : “∂›Ì·ÛÙ ÙÛÈÁÁ¿ÓÔÈ ˆÚ·›Ô ηڷ‚¿ÓÈ, Â‰Ò Î·È ÂΛ Á˘ÚÓ¿Ì ηӤӷ ‰Â ÚˆÙ¿Ì”. :)

>Come with me ÁÈ· Ó· ÙË ‚ÚÂȘ...

∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞, ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ¿ÏÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·.... ¶¿ÚÙ ٷ ÎÔ˘‚·‰¿ÎÈ· Û·˜ Î·È Î·Ù¢ı˘Óı›Ù ÛÙȘ ·Ú·Ï›Â˜. ¡·È Ó·È Í¤Úˆ... ∫·È ÂÁÒ ÌÈ· ·fi Ù· ›‰È· ·È‰È¿. “Δ·› Î·È „‡¯Ú·ÈÌË”. ∞ÏÏ¿ fi¯È Î·È Ó· ÙÔËıÔ‡ÌÂ, ‰ÂÓ ı· ÛÙÂÚËıÔ‡ÌÂ Î·È ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ Ì·˜. ª›· Â›Ó·È Ë Ï‡ÛË Î·È ·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙÔ fiÓÔÌ· ∫∞ª¶π¡°∫. ∂ÓÙ¿ÍÂÈ ‰ÂÓ ı· Û·˜ ڛ͈ Ì ÙËÓ Ì›· ÛÙ· ‚·ıÈ¿.


∞genda

_Flirt me

Ouaou... Words, U~d friends

10

>You can flirt me, you know... BÔ˘‚Ô˘˙¤Ï˜ Ù¤ÏÔ˜! Î·È ÂÌ›˜ ¤¯Ô˘Ì ÎÏ·Ú›Ó· ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ù· ·›ÚÓÔ˘Ì ÛÙÔ Á‹‰Ô. ∫·Ù¿ÊÂÚ· Î·È ÛÔ˘ Ì›ÏËÛ·, ÛÙÔ beach bar. ÿÚËΘ!!!!!!!!! ∞ÏÏ¿Í·Ì ÙËÏ ∞fi ÙfiÙ ÛȈ‹ .. ª‹ˆ˜ ‹Ù·Ó ηχÙÂÚ· Ú›Ó????

ŸÏÔ˜ ·˘Ùfi˜ Ô fiıÔ˜ Ì οÓÂÈ Î·È ÎÔÎÎÈÓ›˙ˆ. ∫·Ù¿ÓÙËÛ· ¤Ó·˜ ·Ó¿ÍÈÔ˜, fi¯È, fi¯È. ∂›Ì·È ¤Ó·˜ ÂÚ·ÛÙ‹˜ Ù˘ ·Á¿˘. ∂›Ì·È ¤Ó· ‰˘Ó·Ùfi ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ Ô˘ ÓÔÌ›˙ÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ·ÚÓ›, ÌÂ...ÂÂÂ,  ηÏfi;

∂Û‡... Ó·È ÂÛ¤Ó· ÂÓÓÔÒ... ÛÙ·Ì¿Ù· Ó· Ì·›ÓÂȘ ÛÙÔ profile ÌÔ˘ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ... Û ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ¯·Ì¿ÚÈ Î·È ÔÈ ¤ÙÚ˜.

ΔÈ ¤ÁÈÓÂ; ΔËÓ Î¿Ó·Ì ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Ï›·; ÕÓÙÂ, ÛÙ›ÏÙ ηӤӷ Ì‹Ó˘Ì·, ÁÈ·Ù› ·ÏÏÈÒ˜ ‰ÒÚÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ!

∞Ó Ë EÏÏ¿‰· Â›Ó·È ¤Ó· ·¤Ú·ÓÙÔ ÊÚÂÓÔÎÔÌ›Ô, ÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘ ÛÙËÓ ÕÓˆ fiÏË Â›Ó·È Ù· ÎÂÓÙÚÈο.

£· ÎÔÈÙ¿ÍÂȘ, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ 'Ù˘¯·›·' ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ????? ™ÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, fiÔÙ ‚Á·›ÓÂȘ, 'Ù˘¯·›·' ‚Á·›Óˆ ÎÈ ÂÁÒ. Δ· ‚ϤÌÌ·Ù· Ì·˜, Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ‹‰Ë!!!!!!!! ¶fiÙ ı· Û˘Ó·ÓÙËıԇ̠ÎÈ ÂÌ›˜ ?

Flirt me ÛÙÔ unitedfreemagazine@gmail.com Î·È ÎÂÚ‰›ÛÙ ˘¤ÚÔ¯· gadgets ·fi ÙÔ U~d ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ √uaou.


Agenda_

Beauty me

12

Cream and Dream Words, Sakis Isaakidis -Make

up Artist

>After Sun and Drinks ∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ‹Úı ÁÈ· Ó· Ì›ÓÂÈ. ∏ ÂȉÂÚÌ›‰· ÛÔ˘ Ì ٷ Ì¿ÓÈ·, ÙËÓ ·Ï̇ڷ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Î·È Ù· cocktails ÛÙÔ beach bar, ‹ÚıÂ Î·È ·Ê˘‰·ÙÒıËÎÂ... ...¤ÁÈÓ ¤ÙÛÈÓË. ΔÔ Î·ÏÔηÈÚ¿ÎÈ fï˜ Û ı¤ÏÂÈ ‰ÚÔÛÂÚ‹, Ï·ÌÂÚ‹ ÎÈ ·Ó·Óˆ̤ÓË, ÔfiÙ Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıÂȘ Ù· Ì˘ÛÙÈο ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ Ì·ÎÈÁÈ¿˙. Ÿˆ˜ fiÏ· Û’·˘Ù‹Ó ÙËÓ ˙ˆ‹, ¤ÙÛÈ Î·È ÛÙÔ Î·Ïfi Ê˘ÛÈÎfi Ì·ÎÈÁÈ¿˙ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ ¤¯ÂÈ Ë ‚¿ÛË, Ô‡‰Ú· ‹ make-up. °È· Ó· ‰È·Ï¤ÍÂȘ ‚¿ÛË Û›ÁÔ˘Ú· ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ›˜ ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· make-up artist, Ë Î·Ï‡ÙÂÚË Ï‡ÛË Â›Ó·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÂȘ ‰Â›ÁÌ·Ù· ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÙ·Èڛ˜ ÛÙ· ¯ÚÒÌ·Ù· Ô˘ ÛÔ˘ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· Ù· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ¯ÚÒÌ· Î·È ÙËÓ ˘Ê‹, Ô˘ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈο, Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚ÂȘ ˘fi„Ë ÛÔ˘ Î·È ÙȘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, ˘ÁÚ‹ ηÈ

˙ÂÛÙ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Â›Ó·È fiÙÈ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙÔ make-up. ∂¯ıÚfi˜ ÙÔ˘ make-up, ·ÏÏ¿ Î·È fiÏÔ˘ ÙÔ˘ Ì·ÎÈÁÈ¿˙ Â›Ó·È Ë ÏÈ·ÚfiÙËÙ·, ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Δ. √fiÙ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ fiÙÈ Ë ÂÓ˘‰·ÙÈ΋ Îڤ̷ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È oil free, ηÏfi ı· ‹Ù·Ó ÚÈÓ ÙËÓ ‚¿ÛË, Ó· ÚÔËÁËı› ¤Ó· serum., ۯ‰fiÓ fiϘ ÔÈ ÂÙ·Èڛ˜ ηÏÏ˘ÓÙÈÎÒÓ ¤¯Ô˘Ó serum, ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙÔ ÛÌ‹ÁÌ· Ó· ‚ÁÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ÂȉÂÚÌ›‰·˜, ÎÈ ¤ÙÛÈ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ Ì·ÎÈÁÈ¿˙. ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ ·ÏÏ¿ ÂÍ›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, Â›Ó·È ÙÔ concealer, ÂȉÈο Â‰Ò ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ›˜ ÌÂÁ¿ÏË ¤Ú¢ӷ ÎÈ ¿ÂÈÚ˜ ‰ÔÎÈ̤˜. ŸÙ·Ó Ì ÙÔ Î·Ïfi ηٷϋÍÂȘ ÛÙ·

ȉ·ÓÈο, ÁÈ· ÙËÓ ÂȉÂÚÌ›‰· ÛÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙ·, ¤¯ÂȘ χÛË ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ·fi ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ Ì·ÎÈÁÈ¿˙. Δ· ˘fiÏÔÈ· Â›Ó·È ·Ï¿, Ë Ì·‡ÚË ÁÚ·ÌÌ‹ Û‡ÚÈ˙· ÛÙËÓ ‚ÏÂÊ·Ú›‰·(¤ˆ˜ ¤Íˆ, ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ Û‚‹ÓÂÈ ÓÔËÙ¿ Ë Î·Ì‡ÏË ÙÔ˘ ÊÚ˘‰ÈÔ‡) Â›Ó·È trend, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔ ·ÔÏ˘Ùfi natural make-up, ÚÈÓ ÙÔ ÌÔχ‚È ÌÈ· ÛÎÈ¿ ÂÚϤ ÛÂ Ê˘ÛÈÎfi ¯ÚÒÌ·, ı· ‰ÒÛÂÈ ÈÛÔÚÚÔ›· ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ Î·È ı· ÂÍ·Ê·Ó›ÛÂÈ Ù˘¯ÒÓ ‰È¯ÚˆÌ›Â˜ ÎÏ. Δڤ͠ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ó· ÚÔÌËı¢Ù›˜ Ù· ¿ÓÙ·, ÔÈ ÂÎÙÒÛÂȘ ʤÙÔ˜ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Î¿ı ÚÔÛ‰ÔΛ·. Beauty Salon Contact:www.02beautysalon.com 23130 30142


∞genda

_U~d Theater

14

Love makes the world go round! Words, U~d

>

HS

ÙÚ›ÁÁÏ·

Ô˘ ¤ÁÈÓ ·ÚÓ¿ÎÈ

∏ «™ÙÚ›ÁÁÏ· Ô˘ ¤ÁÈÓ ·ÚÓ¿ÎÈ» Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ Έ̈‰›Â˜ ÙÔ˘ ™·›ÍËÚ Î·È ·fi ÙȘ ‰ËÌÔÊÈϤÛÙÂÚ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ. Œ¯ÂÈ ·Ó¤‚ÂÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ, Û fiÏ· Ù· Ì‹ÎË Î·È Ù· Ï¿ÙË Ù˘ Á˘, ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ù·Èӛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ. ∞˘Ùfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ı· ˙ˆÓÙ·Ó¤„ÂÈ ¿ÏÈ ÛÙË ÛÎËÓ‹ Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· £Ô‰ˆÚ‹ ∞ıÂÚ›‰Ë, Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ¶ÂÙÚÔ‡ÎÈÔ˘ Î·È ÙË ™Ì·Ú¿Á‰· ∫·Ú‡‰Ë ÛÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜. ™ÙË «™ÙÚ›ÁÁÏ· Ô˘ ¤ÁÈÓ ·ÚÓ¿ÎÈ», Û ·˘Ùfi ÙÔ ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ· Ì ÙËÓ Ôχ ͯˆÚÈÛÙ‹ ÏÔ΋, Ë Â˘Ê˘˝· Î·È Ë Â˘·ÈÛıËÛ›· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘, Ô «fiÏÂÌÔ˜» ‰˘Ô ·ÏËıÈÓ¿ ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ÎϤ‚Ô˘Ó Û οı ·Ó¤‚·ÛÌ· ÙȘ ηډȤ˜ ÙˆÓ ı·ÙÒÓ. ªÂ ıÚÈ·Ì‚Â˘Ù‹ ÙÔÓ ¤ÚˆÙ·, Ë «™ÙÚ›ÁÁÏ· Ô˘ ¤ÁÈÓ ·ÚÓ¿ÎÈ» Â›Ó·È ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÈÛÙÔÚ›· ÂÚˆÙÈ΋˜ ÂÍË̤ڈÛ˘, ·ÏËıÈÓ‹˜ ·Á¿˘, ÌÈ· Έ̈‰›· Ô˘ Ô ·ÓÙÈηÙÔÙÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ Û‹ÌÂÚ·. ŒÓ· ¤ÚÁÔ Ì ÌÂÁ¿ÏË ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ· ı· ˙ˆÓÙ·Ó¤„ÂÈ ÛÙË ÛÎËÓ‹ ·fi ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ ÙˆÓ ‰˘Ô ‰ËÌÔÊÈÏÒÓ ËıÔÔÈÒÓ, Û ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹, ·ÛÙ›·, ΈÌÈ΋ Î·È Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ∫·È Ï›Á· ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ. √ ª·Ù›ÛÙ· ¤¯ÂÈ ‰˘Ô ÎfiÚ˜, ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ∫·ÙÂÚ›Ó· Î·È ÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ªÈ¿Óη. ∏ ∫·ÙÂÚ›Ó· Â›Ó·È ÌÈ· ‰‡ÛÙÚÔË Î·È ÛÙÚÈÌ̤ÓË ÎÔ¤Ï·, ¤Ó· ·Ó¤Í˘ÓÔ ıËÏ˘Îfi Ô˘ ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ˘ÔÙ·¯Ù› ÛÙÔ˘˜

£√¢øƒ∏™ ∞£∂ƒπ¢∏™ ™ª∞ƒ∞°¢∞ ∫∞ƒÀ¢∏ £∂™™∞§√¡π∫∏£∂∞Δƒ√ ¢∞™√À™

ηÓfiÓ˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Î·È Ó· Û˘ÓÂÓÓÔËı› Ì ÙÔ˘˜ ÌÓËÛÙ‹Ú˜ Ô˘ Ù˘ οÓÔ˘Ó ÚÔÍÂÓÈfi. ª¤¯ÚÈ Ô˘ ÛÙËÓ fiÏË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ô ¶ÂÙÚÔ‡ÎÈÔ, ¤Ó·˜ ¿ÓÙÚ·˜ ¢ÁÂÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜ Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢Ù› ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· Á˘Ó·›Î· Ô˘ ηÓ›˜ ¿ÏÏÔ˜ Á·ÌÚfi˜ ‰ÂÓ ÙÔÏÌ¿ÂÈ Ó· ÏËÛÈ¿ÛÂÈ, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ¤Ó· ÛÙÔ›¯ËÌ· Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Ó· ÙËÓ ÂÍËÌÂÚÒÛÂÈ. ŒÙÛÈ ·Ú¯›˙ÂÈ ¤Ó·˜ fiÏÂÌÔ˜ ·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ, ʇψÓ, ·fi„ÂˆÓ Ô˘ ηıÚÂÊÙ›˙Ô˘Ó ÙȘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙȘ ÂÔ¯‹˜, ¤Ó·˜ fiÏÂÌÔ˜ ‰È·ÓıÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ΈÌÈο ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Î·È Û˘Ó¯›˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙÂÏÈο ÛÂ

¤Ó· ¯¿È ÂÓÙ ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ·Á¿˘. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó: £Ô‰ˆÚ‹˜ ∞ıÂÚ›‰Ë˜, ™Ì·Ú¿Á‰· ∫·Ú‡‰Ë, ¡¿ÛÙÈ· μÚ·¯¿ÙË, ¡›ÎË °·‚ÚÈËÏ›‰Ô˘, ™Ù¤ÏÈÔ˜ °Ô‡Ù˘, ªÈ¯¿Ï˘ π·ÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ÃÚ‡Û·ÓıÔ˜ ∫·ÁÈ¿˜, ΔËϤ̷¯Ô˜ ∫Ú‚¿Èη˜, ∞Ó‰Ú¤·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, ¶·ÙÚ›ÎÈÔ˜ ∫ˆÛÙ‹˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶Ï·˝Ó˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÛ¤ÏÈÔ˜, ∏Ï›·˜ ΔÛÈ¿Ú·˜, ™fiψӷ˜ ΔÛÔ‡Ó˘ ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË: ª·ÚȷϤӷ ∫ˆÙÛ¿ÎË ™ÎËÓÔıÂÛ›·: £Ô‰ˆÚ‹˜ ∞ıÂÚ›‰Ë˜ ™ÎËÓÈο- ∫ÔÛÙÔ‡ÌÈ·: ª·ÓÒÏ˘ ¶·ÓÙÂÏȉ¿Î˘ ÃÔÚÔÁڷʛ˜: ª·Ú›· ª·ÓÈÒÙË ºˆÙÈÛÌÔ›: ÃÚ‹ÛÙÔ˜ Δ˙ÈfiÁη˜ ∂ÓÔÚ¯‹ÛÙÚˆÛË: ∞ϤÍÈÔ˜ ¶Ú›ÊÙ˘ ™Ù›¯ÔÈ: μ›Î˘ μÔÏÈÒÙË

¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 26 ∫∞π ΔƒπΔ∏ 27 π√À§π√À 2010 ™Δπ™ 21:30 Δπª∂™ ∂π™πΔ∏ƒπø¡: ∫·ÓÔÓÈÎfi 24 ºÔÈÙËÙÈÎfi 17 ¶·È‰ÈÎfi 12


Agenda_

U~d Theater

Money makes the world go round? Words, U~d

‘ a

>O

Ú¯ÔÓÙÔ¯ˆÚÈ¿ÙË

s’

16

ÙÔ˘ ªÔÏȤÚÔ˘.

√ ΢Ú-πÔÚ‰¿Ó˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ˜ ÓÔÈÎÔ·Ú˘. Δ›ÔÙ· ‰ÂÓ ÙÔ˘ Ï›ÂÈ. Œ¯ÂÈ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·, ¤Ó· ¿ÓÂÙÔ ÛÈÙÈÎfi, ÌÈ· ˘¤ÚÔ¯Ë Û‡˙˘ÁÔ Î·È ÌÈ· ÙÚÈÛ¯·ÚÈو̤ÓË ÎfiÚË Ô˘ ÙÔÓ ·Á·¿ Î·È ÙÔÓ Û¤‚ÂÙ·È. ∫·ÓÔÓÈο ı· ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È Ô ÈÔ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ¿Óˆ ÛÙË ÁË. Œ¯ÂÈ fï˜ ÚÔÛ‚ÏËı› ·fi ÌÈ· ÊÔ‚ÂÚ‹ ·Ûı¤ÓÂÈ·: ÙË ÌÂÁ·ÏÔÌ·Ó›·. £¤ÏÂÈ Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ·ÓÒÙÂÚÔ˜ ·' ·˘Ùfi Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ›ӷÈ. ¶·Û¯›˙ÂÈ Ó· ··ÏÏ·Á› ·fi ÙË "ÚÂÙÛÈÓÈ¿" Ù˘ Ù·ÂÈÓ‹˜ ηٷÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ Î·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ù· Â͈ÙÂÚÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ·ÓÒÙÂÚ˘ Ù¿Í˘, Ù˘ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·Ù›·˜. ª·˚ÌÔ˘‰›˙ÂÈ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ͤÓ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ È‰ÈÔÛ˘ÁÎÚ·Û›· Î·È ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘, ÌÈÌÂ›Ù·È ÙÔ life style Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ ·Ï¿ÙÈ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ˘ 14Ô˘, Û·Ù·Ï¿ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÛ¿ Û ‰·ÛοÏÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ¿Ú¯Ô˘Û· Ù¿ÍË. ΔÔ „ÒÓÈÔ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ·Ê¤ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È Ô ·‰¤Î·ÚÔ˜, ÍÂÂṲ̂ÓÔ˜ ∫fiÌ˘ ¢ÔÚ¿ÓÙ˘ Î·È ÙÔÓ Ù·Ú¿˙ÂÈ ÛÙ· ‰·ÓÂÈο ÎÈ

·Á‡ÚÈÛÙ·, ηıÒ˜ Ô Î·ÏÔοÁ·ıÔ˜ ·ÛÙfi˜ ΢Ú-πÔÚ‰¿Ó˘ ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¤„ÂÈ Ì ÙÔÓ ∫fiÌË ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ §Ô˘Î›ÏË Î·È Ó· ÂÈÛ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔ Á¿ÌÔ ÛÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ Ù˘ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·Ù›·˜. ŒÏ· fï˜ Ô˘ Ë §Ô˘Î›ÏË ·Á·¿ÂÈ ¤Ó·Ó fiÌÔÚÊÔ Ó·Úfi Ù˘ ‰È΋˜ Ù˘ Ù¿Í˘, ÙÔÓ ∫ÏÂfiÓÙË!...∞˘Ùfi˜, Ì ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ∫˘Ú›·˜ πÔÚ‰¿ÓË, Ù˘ ÈÛÙ‹˜ Ù˘ η̷ÚȤڷ˜ ¡ÈÎÔϤٷ˜, ·ÏÏ¿ ÚÔ¿ÓÙˆÓ ¯¿ÚË ÛÙ· ÎfiÏ· ÙÔ˘ ∫ԂȤÏÔ˘ -ÙÔ˘ ‰·ÈÌfiÓÈÔ˘ ˘ËÚ¤ÙË ÙÔ˘, ı· ·Ú·Î¿Ì„ÂÈ fiÏ· Ù· ÂÌfi‰È· Î·È ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ∞Ú¯ÔÓÙÔ¯ˆÚÈ¿ÙË ¤Ó·... Ê¿ÚÌ·ÎÔ Ôχ ÈÎÚfi, ·ÏÏ¿ fi¯È Î·È Û›ÁÔ˘Ú·

·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi. ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË-¢È·Û΢‹ ™ÎËÓÔıÂÛ›·: °È¿ÓÓ˘ ∫·Ï·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ ™ÎËÓÈο: ∞ÓÙÒÓ˘ ÷ÏÎÈ¿˜ ∫ÔÛÙÔ‡ÌÈ·: μ¿ÏÈ· ª·ÚÁ·Ú›ÙË ªÔ˘ÛÈ΋: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ §¤Îη˜ ÃÔÚÔÁڷʛ˜: ∫·ÙÂÚ›Ó· ∞Ó‰ÚÈÔÔ‡ÏÔ˘ ¶·›ÚÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÔÈ ËıÔÔÈÔ›: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶È·Ù¿˜ Δ¿ÛÔ˜ ¶·Ï·ÓÙ˙›‰Ë˜ °È¿ÓÓ˘ ∫·Ï·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ Δ¿Î˘ ¶··Ì·Ùı·›Ô˘ ∂ϤÓË ∫Ú›Ù· ¡ÈÎÔϤÙÙ· μÏ·‚È·ÓÔ‡ £ÂÔ‰ÒÚ· ™È¿ÚÎÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˜ ÃÚ·ÓÈÒÙ˘ ™Ù¤ÏÏ· ¢ÚÔÁÁ›ÙË πˆ¿ÓÓ· ª˘ÏˆÓ¿

∞¶√ Δ√ ¢∏.¶∂.£∂. ∫ƒ∏Δ∏™ £∂™™∞§√¡π∫∏ 19-20-21 π√À§π√À £∂∞Δƒ√ ∫∏¶√À – øƒ∞ 9.30 Ì.Ì.


Desktop_ The Interview Words, Yannis Karypidis

Emigre

18

Listen ... music reaches for the stars. ¡· ηψÛÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ emigre ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙÔ U~d ™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠·È‰È¿ Ô˘ Ì·˜ ‰›ÓÂÙ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û·˜ ÁÓˆÚ›ÛÔ˘ÌÂ. ∂Ì›˜ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË Î·È ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Û·˜ Ï›Á· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· Ì·˜. ΔÈ Â›‰Ô˘˜ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·›˙ÂÙÂ; ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ÂÈÚÚÔ¤˜ Û·˜; ¶ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ˯ÔÁÚ·ÊÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ·›˙Ô˘Ì ÌÔ˘ÛÈ΋, Ô˘ Ì·˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Î·È Ì·˜ Ù·Íȉ‡ÂÈ, ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ÁÚ¿„Ô˘Ì ¤Ó· Ì·ÁÈÎfi ÚÂÊÚ¤Ó Ô˘ ı· Ì›ÓÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. ∂ÏÏËÓÈ΋ Ô ‰ËÏ·‰‹ (¯·,¯·), ÔÈ ÂÈÚÚÔ¤˜ Ì·˜ ηχÙÔ˘Ó ¤Ó· ¢ڇ Ê¿ÛÌ· ·fi ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù· fiˆ˜ Depeche Mode, Red hotChili Peppers , Barbara Straisant., ΔÚ‡˜ Î.·. ∂ÙÔÈÌ¿˙ÂÙ οÔȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Û οÔÈÔ ¯ÒÚÔ ·˘ÙfiÓ ÙÔ Î·ÈÚfi; ¶ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ›ÙÂ Î·È Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜; ∞˘Ùfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Â›Ì·ÛÙ Û ÂÚÈԉ›· Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ∫‡ÚÔ ÌfiÓÔÈ Ì·˜ fiÛÔ ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ· ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ì ˆÚ·›· Ú¿ÁÌ·Ù·, ı· ‰Â›ÙÂ.

E


Emigre


Desktop_

Emigre

The Interview

20

Emigre Words, Yannis Karypidis

Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ‚ϤÔ˘Ì ӷ ÎÈÓÂ›Ù·È Î¿ÙÈ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏfiʈÓË ∂ÏÏËÓÈ΋ ÛÎËÓ‹, ÂÓÒ ‰ÂÈÏ¿ ‰ÂÈÏ¿ Î·È Î¿ÔȘ ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Ê·›ÓÂÙ ˆ˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ‚ϤÔ˘Ó ÈÔ ÛÔ‚·Ú¿ ÙËÓ ÛÎËÓ‹. ¶ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Ë ÒÚ· Ô˘ οÔÈ· ∂ÏÏËÓÈ΋ Ì¿ÓÙ· ı· οÓÂÈ ÙÔ big bang ? ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Ì ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË, ÙÔ ÌfiÓÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ Î¿ÔȘ Ì¿ÓÙ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ó· ˙ËϤ„Ô˘Ó Û ٛÔÙ· ·Ó¿ÏÔÁ˜ Ì¿ÓÙ˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, ·ÏÒ˜ fiÏ· Â›Ó·È ı¤Ì· timing.

Œ¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ϤÔÓ Ìfi‰· ›Ûˆ˜ Î·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘˜ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰ˆÓ ÙÔ˘˜ ›Ù ‰ˆÚÂ¿Ó Â›Ù Ì οÔÈÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ‰ÈÛÎÔˆÏ›ˆÓ Ù›ÌËÌ·. Œ¯ÂÙ ÛÎÂÊÙ› Ó· οÓÂÙ ÎÈ ÂÛ›˜ οÔÈ· Ù¤ÙÔÈ· ΛÓËÛË? ¡·È, ·Ïfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÛˆÛÙ¿ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ÏfiÁˆ ‡·Ú͢ ·˘Ù‹ Ë Î›ÓËÛË ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ feedback Î·È ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. πÛÙfiÙÔÔÈ fiˆ˜ ÙÔ myspace, ÙÔ facebook, ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÛÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó, ¤Ú· ·fi ÙËÓ ·Ó¤ÍÔ‰Ë Î·È Â˘Ú›· ‰È·Ê‹ÌÈÛË Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜, Î·È feedback

fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ ‹ fi¯È ÙÔ˘ “ÚÔ˚fiÓÙÔ˜” Ô˘ Ï·ÓÛ¿ÚÔ˘Ó. ¡ÔÌ›˙ˆ Ó·È, ÈÛ¯‡ÂÈ ·˘Ùfi, ¤¯Ô˘Ó ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó fiÚÙ˜ Û ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Î·È Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ¶fiÛÔ Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ internet ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Û·˜ Î·È fiÛÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ Â›Ó·È ÙÔ feedback? ∫·Ù¿ οÔÈÔ ÙÚfiÔ Ì·˜ ‚ÔËı¿ÂÈ ÛÙÔ Ó· Ì¿ıÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ migr Ë Ó· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˙› Ì·˜. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÌÈ· Ù¿ÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ··Ú·Ù‹ÚËÙË.

Œ¯ÂÙ ·ÎÔ‡ÛÂÈ Î¿ÙÈ Î·Ïfi ÙÒÚ· ÙÂÏÂ˘Ù·›·, ¤ÙÛÈ ÁÈ· Ó· ‰Ô‡Ì ÙÈ ·ÎÔ‡Ù ·˘Ùfi ÙÔÓ Î·ÈÚfi ı· ‹ıÂÏ· Ó· Ì·˜ ›Ù ÙÈ Û·˜ ¤ÛÙÂÈÏ Û ‰ÈÛÎÔˆÏÂ›Ô ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi. ΔÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔ˜ ÙȘ ·ÙÂÏ›ˆÙ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÛÙ· ‰ÈÛÎÔˆÏ›· ·ÁfiÚ·Û· ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ ÌÔ˘ È·Ó›ÛÙ· Bill Evans. À¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ (‹ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ) Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ı¤Ï·Ù ӷ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ›Ù ÂÂȉ‹ ÙÔÓ ı·˘Ì¿˙ÂÙÂ; ¶ÔÏÏÔ› Â›Ó·È ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ı·˘Ì¿˙Ô˘ÌÂ Î·È ı· ı¤Ï·Ì ӷ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡ÌÂ, ÂÁÒ ÚÔÛˆÈο ı· ‹ıÂÏ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ

∞.¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙË, ı· ‰Ô‡Ì (¯·,¯·). ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ˆ˜ ÙÒÚ· ÔÚ›· Î·È ·ÚÔ˘Û›· Û·˜? £· ¤ÏÂÁ· Ë ·ÔÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡ ‰›ÛÎÔ˘ Û ∞ı‹Ó· Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ cd ÙˆÓ migr – ∂πª∞™Δ∂ ∂¡∞, Ë Û˘Ó·˘Ï›· ÛÙÔÓ §˘Î·‚ËÙÙfi Ì ÙÔÓ §. ª·¯·ÈÚ›ÙÛ·, Ë ·ÔÓÔÌ‹ ÙÔ˘ 1Ô˘ ¯Ú˘ÛÔ‡ ‰›ÛÎÔ˘ ÙˆÓ migr ÁÈ· ÙËÓ ‰È·Û΢‹ Ì·˜ ÛÙ· ÎfiÎÎÈÓ· Á˘·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ∫Ú·Ô˘Ó¿ÎË ÛÙÔ ∞Ï ΔÛ·ÓÙ›ÚÈ News ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ §·˙fiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ™Ù·Ì¿ÙË, ÔÈ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ì·˜ Ì ÙÔÓ ƒ¤ÌÔ Î·È ÙÔÓ Bregovic Î·È ¿ÏϘ ÙfiÛ˜ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ›¯· ÙËÓ Â˘ÏÔÁ›· Ó· ˙‹Ûˆ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙˆÓ migr fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·. º˘ÛÈο Ó· ÌËÓ Í¯¿Ûˆ Ó· ‰ÒÛˆ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÌÔ˘ ÙËÓ Plus Rec, Ô˘ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ì·˜ ÛÙËÚ›˙ÂÈ Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÔÚ›· Ì·˜. À¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ ÛÎËÓÈÎfi ·fi live Û·˜ Ô˘ ı· Û·˜ Ì›ÓÂÈ ·Í¤¯·ÛÙÔ; ∫·È ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ live Ô˘ ·Ó ÌÔÚÔ‡Û·Ù ӷ Á˘Ú›ÛÂÙ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ›Ûˆ ı· ı¤Ï·Ù ӷ ‚ÚÂı›Ù ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹; ¡ÔÌ›˙ˆ Â›Ó·È Ë Û˘Ó·˘Ï›· ÙÔ˘ §˘Î·‚ËÙÙÔ‡ ηıÒ˜ ÁÈ· ̤ӷ ‹Ù·Ó fiÓÂÈÚÔ ˙ˆ‹˜ Ó· ·›Íˆ Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ì·˙› Ì ÙfiÛÔ˘˜ ηٷÍȈ̤ÓÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜. Δ· ¿ÓÙ· ‹Ù·Ó Ì·ÁÈο.

Listen ... music reaches for the moooon.


Desktop_Ireon Music Festival Let’s Party! Words, U~d

22

> Ireon Music Festival Samos 2010 Δ› ›ӷÈ; ∂›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Î¿ı ηÏÔη›ÚÈ (Û˘Ó‹ıˆ˜ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ) ÛÙÔ ∏Ú·›ÔÓ Ù˘ ™¿ÌÔ˘. ΔÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Ê¿ÛÌ· ·ÏÒÓÂÙ·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ ÚÔÎ, ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜, ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜, ¤ıÓÈÎ, Ú¤ÁÎÂ, Î·È Ô ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜, Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ÌÂÁ¿Ï· ͤӷ ÔÓfiÌ·Ù· Ì ÙËÓ ·ÊÚfiÎÚÂÌ· ÂÏÏ‹ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Î·ıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ù· ÈÔ ˘ÔÛ¯fiÌÂÓ· ÂÏÏËÓÈο Û¯‹Ì·Ù· ŒÌÊ·ÛË Â›Û˘ ‰›ÓÂÙ·È ÛÙË ·ÚÔ˘Û›· Ó·ÓÈÎÒÓ ÙÔÈÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ô‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È; ™ÙÔ ∏Ú·›ÔÓ Ù˘ ™¿ÌÔ˘ ÛÙË ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÁÚ·ÊÈÎfiÙ·ÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ¯ˆÚÈfi ÌÂÁ¿Ï˘ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¶˘ı·ÁÔÚ›Ԣ, ÙË ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ì·˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˘, ¶˘ı·ÁfiÚ·. ΔÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Á›ÓÂÙ·È Û ÂȉÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ·ÓÔÈÎÙfi ¯ÒÚÔ, ۯ‰fiÓ ¿Óˆ ÛÙË ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ ∏Ú·›Ô˘ Î·È Ï›Á˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ̤ÙÚ· ·fi ÙÔÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ¯ÒÚÔ, ÙÔ›Ô Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ·Ó Û ·˘Ùfi ÚÔÛı¤ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ ·˘ÁÔ˘ÛÙÈ¿ÙÈÎÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ.

¶ÔÈfi˜ ÙÔ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ; √ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ∏Ú·›Ô˘, ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∏ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Î·ı·Ú¿ ÛÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·ÓıÚÒˆÓ Ì ·Á¿Ë ÁÈ· ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙÔ ÓËÛ›. ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘. •ÂΛÓËÛ ‰ÂÈÏ¿ ‰ÂÈÏ¿ ÙÔ 2004 ˆ˜ Ireon Rock Festival Î·È Û˘Ó¯›ÛÙËΠ۠ÈÔ ¤ÓÙÔÓÔ˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 2008. ¶¤Ú˘ÛÈ, ÌÂÙÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ۠Ireon Music Festival ηıÒ˜ ÙÔ Â‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂˆÓ ¿ÓÔÈÍ ÛËÌ·ÓÙÈο Î·È Ô fiÚÔ˜ ÚÔÎ ‹Ù·Ó Ôχ Ï›ÁÔ˜ ÁÈ· Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È live Û ·˘Ù‹ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ Ireon Music Festival 2010 ∞ÎfiÌ· ¤Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Î·È ÁÈ· ʤÙÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ôχ ÂÙ˘¯Ë̤ÓË ÂÚÛÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Ì ÙÔÓ ÂÚ¯ÔÌfi ÙˆÓ Stranglers ÛÙÔ ÓËÛ›. √È ÌÂÁ¿ÏÔÈ ‚ÚÂÙ·ÓÔ› ÛÙ·Ú˜ Ù˘ Electro-funk-hip hop ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜ STEREO MCS ηıÒ˜ Â›Û˘ Ô ª¿Ì˘ ™Ùfiη˜ Î·È Ô ¶·‡ÏÔ˜ ¶·˘Ï›‰Ë˜ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó live

ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ IMF. ∞Ó·Ï˘ÙÈο: ™¿‚‚·ÙÔ 7 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘: ª¿Ì˘ ™Ùfiη˜/ Valkyries ∫˘Úȷ΋ 8 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘: ¶·‡ÏÔ˜ ¶·˘Ï›‰Ë˜ and the B movies/ Clairaudio ¢Â˘Ù¤Ú· 9 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘: STEREO MCS/ fotonovela ŒÓ·ÚÍË ÁÈ· οı ̤ڷ ÛÙȘ 21:00 ΔËÏ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: ™È‰¤Ú˘ ªÈÛÈÚÏ‹˜ -6936714291 Î·È ¡›ÎÔ˜ ΔÛÔ‡ÏÔ˜- 6977551104 ™ËÌ›· ·Ó·ÊÔÚ¿˜ * ¶¿Óˆ ·fi 6.000 ÎfiÛÌÔ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ Î·Ù·Îχ˙ÂÈ ÙÔ ∏Ú·›ÔÓ Î·È ÙȘ 3 ̤Ú˜ ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï. *ΔÔ È‰È·›ÙÂÚ· ÊıËÓfi ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ 2009 Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÙÚÈË̤ÚÔ˘ (Stranglers, Locomondo, Imiskoumbria, Cyanna, Nigma, Valkyries) ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ 20 ∂˘ÚÒ, ÂÓÒ Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ ̤¯ÚÈ 14 ¯ÚÔÓÒÓ . * √È Stranglers ÂͤÊÚ·Û·Ó Â›ÛËÌ· ÙÔ ı·˘Ì·ÛÌfi ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Î·È ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÛÙ· ͤӷ Î·È ÂÏÏËÓÈο ªª∂! * Δ· ȉȷ›ÙÂÚ· ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ· Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÙÔ logo ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Á›ÓÔÓÙ·È ·Ó¿Ú·ÛÙ· οı ¯ÚfiÓÔ! * ∏ ·ÁˆÌ¤ÓË Ì‡Ú·, ÙÔ Û·ÌÈÒÙÈÎÔ ÎÚ·Û› fiˆ˜ Â›Û˘ ηÈ


ηٷÏËÎÙÈÎfi ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ηٿ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙÔ Û˘Ó·˘ÏÈ·Îfi ¯ÒÚÔ! * ΔÔ Ireon music festival Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÎÔÚ˘Ê·›· 3 ÛÙÔÓ ÂÏÏ¿‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ Û‡Ìʈӷ Ì ͤÓ˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ Ô˘ ÂȉÈ·ÔÓÙ·È Û ı¤Ì·Ù· ÁÈ· ÊÂÛÙÈ‚¿Ï˜. * ¶Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔÈ Î·È ‰È¿ÛËÌÔÈ ËıÔÔÈÔ› ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·‚ÚÂıÔ‡Ó Ê¤ÙÔ˜ ÂΛ ηıÒ˜ ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ٷ Á˘Ú›ÛÌ·Ù· Ù˘ ÔÏ˘‰È·ÊËÌÈṲ̂Ó˘ ˘ÂÚ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù·ÈÓ›·˜ ÃfiÏ˘ÁÔ˘ÓÙ, ‘¶˘ı·ÁfiÚ·˜: √È ‡Ï˜ ÙÔ˘ ʈÙfi˜’. *Δ· ·Ú¯Èο ÙÔ˘ Ireon Music Festival (IMF) Â›Ó·È Ù· ›‰È· Ì ·˘Ù¿ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Ù·Ì›Ԣ (IMFInternational Monetary Fund)!

¶Ò˜ ÌÔÚ›Ù ӷ Ì¿ıÂÙÂ Î·È Ó· ‰Â›Ù ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·; -∞fi ÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·: http://www.ireon-music-festivalsamos.gr/

-∞fi ÙÔ Â›ÛËÌÔ ÁÎÚÔ‡ ÛÙÔ facebook: ∞Ó·˙‹ÙËÛË Ì ÙÔ fiÓÔÌ·: Ireon rock festival ∞fi ÙÔ myspace: ttp://www.myspace.com/ireonmusicfestival


∞genda

_ U~d Faces

Street Questions Words, Matina Theodorakidou

24

H ÕÓÓ˘ H ÃÚÈÛÙ›Ó·

H ∫·ÙÂÚ›Ó·, Ô ªÈ¯¿Ï˘ Î·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ √È Î·ÈÚÔ› Â›Ó·È ÃÚÈÛÙ›Ó·, ʈÙÔÁÚ·Ê›· ‰‡ÛÎÔÏÔÈ. ΔÔ Î·È ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈο ¯·ÚÙ˙ÈÏ›ÎÈ ·fi ̤۷, Δ∂π ∞ıËÓÒÓ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ « ¢Â ı· ¿ˆ Ô‡Ù ÏÈÁÔÛÙ‡ÂÈ. ‰È‹ÌÂÚÔ! ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ı· ¡ÔÌ›˙ÂȘ ˆ˜ ı· ‰Ô˘Ï‡ˆ fiÏÔ ÙÔ Â›Û·È «Ô ηÏÔη›ÚÈ ÁÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÙˆÓ ¯·ÚÙ˙ÈÏ›ÎÈ.» ÊÔÈÙËÙÒÓ» ÛÙËÓ fiÏË; ™ÙËı‹Î·Ì ∫·ÙÂÚ›Ó·, ªÈ¯¿Ï˘ ÛÙËÓ Ï·Ù›· °ÈÒÚÁÔ˜ , ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· ¡·˘·Ú›ÓÔ Î·È Û¯ÔϤ˜ ∞∂π «ÙÛ·ÎÒÛ·Ì» « ¢È·ÎÔ¤˜; ¢‡ÛÎÔÏ·! ÊÔÈÙËÙ¤˜ ¤ÙÔÈÌÔ˘˜ Ó· ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏÂÊÙ¿ ™ÙËÓ Ì·˜ Ô˘Ó Â¿Ó ¤¯Ô˘Ó Ï¿Ó· ÁÈ· ηχÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË, ηӤӷ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î ÔÈ· Â›Ó·È ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ì ÙË ÛÎËÓ‹ ÁÈ· ·˘Ù¿! ∫Ô˘Ú¿ÁÈÔ! „¿ÚÂÌ·. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·..» ÕÓÈ, ºÔÈÙ‹ÙÚÈ·, Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈ΋ ∞¶£ πÔÚ‰¿Ó˘, Δ¯ÓÔÏÔÁ›· ÙÚÔÊ›ÌˆÓ 4Ô « ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ê¤ÙÔ˜ ¤ÙÔ˜ « ∂ÁÒ Î·Ù¿ÁÔÌ·È ·fi ÙË ƒfi‰Ô, ‰‡ÛÎÔÏ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜. ÂÔ̤ӈ˜ ı· ÂÚ¿Ûˆ ÂΛ 20 ̤Ú˜ ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏ·. ™ÙÔ ÂÚ›Ô˘. ™ÙËÓ ÔÚ›· ¤¯ÂÈ μfiÏÔ Î·È ÊÔÈÙËÙÈÎfi οÌÈÓÁÎ ÙÔ˘ ∞¶£ , ÎÏ·ÛÛÈο ¶ÔÛ›‰È, οÌÈÓÁÎ. ÛÙÔ ¶ÔÛ›‰È ı· ¿ˆ. ™Ù·ıÂÚ‹ ·Í›·! ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜, ı· Ì·˜ «‚ÁÂÈ» Î·È ŒÍÔ‰· ·fi ÁÔÓ›˜, ·ÏÏ¿ ‰Ô˘Ï‡ˆ ÊıËÓ¿» ·Ú¿ÏÏËÏ·» √ πÔÚ‰¿Ó˘


Desktop_

∏ot Festivals

The hotest Summer festivals Words, U~d

26

>◊ÚıÂ Ë ÒÚ· ÁÈ· ÊÂÛÙÈ‚¿Ï! ◊ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÔ˘Ì ‰˘Ó·Ù¿, ·ÁηÏÈ¿ Ì ¿ÁÓˆÛÙÔ ÎfiÛÌÔ. ◊ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· ȉÚÒÛÔ˘ÌÂ, Î·È Ó· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ì ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ì·˜ Ì ·˘Ùfi Ô˘ ÙÔ˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Á¿ÓÙÈ. ªÂÚÈο ·fi Ù· ÈÔ hot ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Û £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ¤ÚÈÍ, Â›Ó·È Â‰Ò. 1.Castle Rock Festival 2010 ŒÓ· ‰È‹ÌÂÚÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ô˘ Ì·˜ ηÏ› ÛÙ· πˆ¿ÓÓÈÓ·. ™˘Ó‰˘¿˙ÂÈ Ù·Íȉ¿ÎÈ Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙÈ ÈÔ fiÌÔÚÊÔ Ó· ·ÎÔ‡˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi James Î·È Ã¿ÚȘ ∞ÏÂ͛Ԣ ÛÙÔ Î¿ÛÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ÙˆÓ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ! π‰·ÓÈ΋ ·fi‰Ú·ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚÔÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜, Ì ÔÓfiÌ·Ù· ¯ˆÚ›˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ¶Ô‡: πˆ¿ÓÓÈÓ·, ∫¿ÛÙÚÔ ¶fiÙÂ: 22-23 πÔ˘Ï›Ô˘ ¶ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔÈ: 22/7 JAMES , AVIV GEFFEN 23/7 X¿ÚȘ ∞ÏÂ͛Ԣ Î·È ª¿Úı· ºÚÈÙ˙‹Ï· ΔÈ̤˜ ∂ÈÛÈÙËÚ›ˆÓ: 22 πÔ˘Ï›Ô˘ ÚÔÒÏËÛË 33¢ÚÒ/ Ù·ÌÂ›Ô 38 ¢ÚÒ 23 πÔ˘Ï›Ô˘ 20 ¢ÚÒ (fiÚıÈÔÈ), 25 ¢ÚÒ (ηı‹ÌÂÓÔÈ)/ Ù·ÌÂ›Ô 25 ¢ÚÒ ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ : http://www.ioanninavoice.gr/news/glabalnews/119--events/835-castlerock-festival-2010


2.River Party ΔÔ ‚·ÙÚ·¯¿ÎÈ ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, Ì·˜ ÚÔÛηÏ› ÁÈ· 32Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔ ¡ÂÛÙfiÚÈÔ Ù˘ ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜, ÁÈ· ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ Û Âȉ˘ÏÏȷ΋ ÙÔÔıÂÛ›· ‰›Ï· ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ ! ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô ÙÔ fiÙÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ¿Óˆ ·fi 50.000 ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó Û›ÁÔ˘ÚÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi ÚÔÔÚÈÛÌfi! ªÂ ÔÓfiÌ·Ù· ·fi ÙË rock, pop, alternative ÛÎËÓ‹ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ , Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÙË ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ·ÏÏ·Á‹ Î·È ‰È·ÛΤ‰·ÛË ÁÈ· fiÏ· Ù·... ÁÔ‡ÛÙ·! ¶Ô˘: ¡ÂÛÙfiÚÈÔ ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ ¶fiÙÂ: 28 πÔ˘Ï›Ô˘- 1 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ¶ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔÈ: ∂Ï¢ıÂÚ›· ∞Ú‚·ÓÈÙ¿ÎË, ∂ÏÂÔÓÒÚ· ∑Ô˘Á·Ó¤ÏË, ª›ÎÚÔ, μ·Û›Ï˘ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ™ˆÎÚ¿Ù˘ ª¿Ï·Ì·˜, Stavento, Puressence, Melisses Î·È ¿ÏÏÔÈ ÔÏÏÔ› ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ΔÈ̤˜ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ: 15 ¢ÚÒ ÌÔÓÔ‹ÌÂÚÔ, 18 ¢ÚÒ ÌÔÓÔ‹ÌÂÚÔ ™·‚‚¿ÙÔ˘ 45 ¢ÚÒ ÂÓı‹ÌÂÚÔ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ηٷÛ΋ӈÛ˘. ªÔÚ›Ù ӷ ÚÔÌËı¢Ù›Ù www.e-shop.gr ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜: www.riverparty.org/new

¶ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔÈ: Monica, Gotan Project, Vassilikos Vintage live,£¿ÓÔ˜ ªÈÎÚÔ‡ÙÛÈÎÔ˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ £Ë‚·›Ô˜, Jethro Tull Î.·. ÔÏÏÔ›.. ΔÈ̤˜ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ: ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ· ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ www.monilazariston.gr

¶Ô‡: §fiÊÔ˜ Sani ¶fiÙÂ: 16 πÔ˘Ï›Ô˘ ¤ˆ˜ 4 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ¶ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔÈ: Nils Landgren Funk Unit ,Youn Sun Nah , Viktoria Tolstoy , Mare Nostrum - Jan Lungren, Paolo Fresu, Richard Galliano, ∂˘·Óı›· ƒÂÌÔ‡ÙÛÈη

4.ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜ °È· 18Ë Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ ÎÔÈÓfi ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ηıÒ˜ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ Î·È ‰È·ÛΤ‰·ÛË! ΔÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ™›‚ËÚ˘ Î·È ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ÙÚÈÁ‡Úˆ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó Û›ÁÔ˘Ú· ÌÈ· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Âȉ˘ÏÏȷ΋ ÁÈ· ÊÂÛÙÈ‚¿Ï! ¶Ô˘: AÌÊÈı¤·ÙÚÔ ™›‚ËÚ˘ ¶fiÙÂ: 17 πÔ˘Ï›Ô˘- 25 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ¶ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔÈ : μ·Û›Ï˘ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ªÈ¯¿Ï˘ ÷Ù˙ËÁÈ¿ÓÓ˘, ∞ÏΛÓÔÔ˜ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, ∂Ï¢ıÂÚ›· ∞Ú‚·ÓÈÙ¿ÎË, Δ¿ÓÈ· ΔÛ·Ó·ÎÏ›‰Ô˘ Î·È ÔÏϤ˜ ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ΔÈ̤˜ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ: Û οı ÂΉ‹ÏˆÛË ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ site www.os3.gr/festival_2010/gr_festival_kasandras.html

ΔÈ̤˜ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ: ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Sani Festival www.sanifestival.gr

3.ºÂÛÙÈ‚¿Ï ªÔÓ‹˜ §·˙·ÚÈÛÙÒÓ ªÂ ·ÍÈfiÏÔÁ· ÔÓfiÌ·Ù· ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ªÔÓ‹˜ §·˙·ÚÈÛÙÒÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ «ÚÔÛ‰ÔΛ» Ó· ÁÂÌ›ÛÂÈ fiÏÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ì·˜, ηıÒ˜ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ™Â٤̂ÚÈÔ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÂ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ·ÏÏ¿ ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ Î·È ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. ¶Ô˘: ªÔÓ‹ §·˙·ÚÈÛÙÒÓ, ™Ù·˘ÚÔ‡ÔÏË ¶fiÙÂ: 11 πÔ˘Ó›Ô˘- 18 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘

5. Sani Festival ¶ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi, ÌÔ¤Ì, Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ŒÙÛÈ ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ô˘ ·¤¯ÂÈ ÌfiÏȘ ÌÈ· ‚Ô˘ÙÈ¿ ·fi ÙËÓ fiÏË Ì·˜! º¤ÙÔ˜ Ì·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ì ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ Jazz on the Hill Î·È Sounds Of The World Î·È ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÌÂÈڛ˜, ÂÓÒ Ì¤Û· ·fi ÙÔ ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ù˘ ACT Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ ˆ˜ ı· ›ÛÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ˘˜ «¿ÈÛÙÔ˘˜» Ù˘ jazz ÌÔ˘ÛÈ΋˜!

6.Dramaica Youth Festival ºÂÛÙÈ‚¿Ï Ô˘ fiˆ˜ Ì·ÚÙ˘Ú¿ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘, Â›Ó·È Ï·Ṳ̂ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ... ÓÂÔÏ·›·! ∏ ¢Ú¿Ì· ¤¯ÂÈ ÊÔÚ¤ÛÂÈ Ù· “ ηϿ” Ù˘ Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· “·ÁηÏÈ¿ÛÂÈ” Î·È Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÂÈ ·Ú¤· Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜. ¶ÚÔÛÔ¯‹! Δ· ÁÚ·Û›‰È· ÂӉ›ÎÓ˘ÓÙ·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÍÂÊ¿Óو̷! ¶Ô˘: ∞Á›· μ·Ú‚¿Ú·, ¢Ú¿Ì· ¶fiÙÂ: 2-5 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ¶ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔÈ: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™Ù·Úfi‚·˜, Cabaret Balkan, Liebe, ∑·Î ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘, Î·È ¿ÏÏ· Ó¤· ÔÓfiÌ·Ù·! ΔÈ̤˜ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ: ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, Â›Ó·È ‰ˆÚÂ¿Ó Ë Â›ÛÔ‰Ô˜!


Agenda_

More Festivals

Meet you there! Words, U~d

28

ªÈ· μ√§Δ∞ Ì ÙÔ˘˜ ºπ§√À™ !

ΔÂÙ¿ÚÙË 11 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2010, 9:00 Ì.Ì.

∂Λ Ô˘ ÔÈ Ê›ÏÔÈ Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È ¶·Ú·Û΢‹ 6 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2010, 9:00 Ì.Ì. ¢ËÌÔÙÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ Ã›Ô˘ Àfi ÙËÓ ∞ÈÁ›‰·: ¢‹ÌÔ˜ Ã›Ô˘, ¢.√.¡.∞. Ã›Ô˘ ™ÙȘ 6 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ Ã›Ô˘, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¡Ù·Ï¿Ú·˜ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘! ªÈ· ÌÔÓ·‰È΋ Û˘Ó·˘Ï›·, ¤Ó· ÌÔ˘ÛÈÎfi Ù·Í›‰È, ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘ ÙˆÓ ÙÚÈ¿ÓÙ· ¤ÓÙÂ Î·È ϤÔÓ ¯ÚfiÓˆÓ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÌÔ˘ÛÈÎfi ¯ÒÚÔ. ª·˙› ÙÔ˘ Ë ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ªÂϛӷ ∞ÛÏ·Ó›Û‰Ô˘, Ô ÛÔ˘‰·›Ô˜ ‰ÂÍÈÔÙ¤¯Ó˘ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ Î·È Û˘Óı¤Ù˘ ªÈ¯¿Ï˘ Δ˙Ô˘Á·Ó¿Î˘ Î·È 12 ÛÔÏ›ÛÙ˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ›. ªÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ‚Ú·‰È¿. ŒÓ· Ô‰ÔÈÔÚÈÎfi Ì ‰È·¯ÚÔÓÈΤ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙˆÓ ª›ÎË £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË, ª¿ÓÔ˘ ÷Ù˙ˉ¿ÎË, ™Ù·‡ÚÔ˘ ∫Ô˘ÁÈÔ˘ÌÙ˙‹, ª¿ÓÔ˘ §Ô›˙Ô˘, ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ∫·Ï‰¿Ú·, °È¿ÓÓË ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˘, °È¿ÓÓË ™·ÓÔ‡, ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˘, ÕÎË ¶¿ÓÔ˘, ™Ù·‡ÚÔ˘ •·Ú¯¿ÎÔ˘, £¿ÓÔ˘ ªÈÎÚÔ‡ÙÛÈÎÔ˘, ∂ϤÓ˘ ∫·Ú·›Ó‰ÚÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÓÂfiÙÂÚˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ. £· ›̷ÛÙ fiÏÔÈ ÂΛ! ΔÈ̤˜ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ : ¶ÚÔÒÏËÛË 20_

∞ÓÔȯÙfi £¤·ÙÚÔ ∫·Ú‰·Ì‡ÏˆÓ “∞‰·Ì¿ÓÙÈÔ˜ §ÂÌfi˜” √ ª¿Ì˘ ™Ùfiη˜, Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™Ù·Úfi‚·˜ Î·È Ô ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó Ê¤ÙÔ˜ Ì›· ·Ú¿ÛÙ·ÛË-Û˘Ó·˘Ï›· Ì ¿ÍÔÓ· ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘˜ ·›ÛıËÌ· Î·È Ê¤ÚÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÎÚÔ·Ù‹ Û Â·Ê‹ Ì ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÂÚÌËÓ›˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È Û¿ÙÈÚ·, Ì ‰˘Ó·Ù¿ ÓÙÂÛÈÌ¤Ï Î·È ÂÎÚËÎÙÈÎfi ¿ıÔ˜! √ ª¿Ì˘ ™Ùfiη˜, Ë ÊˆÓ‹ ÙˆÓ ¶˘Í §·Í, Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ì¿ÓÙ·˜, o ÔÏ˘Ú¿ÁÌˆÓ «ÕÁ·ÌÔs £‡ÙËs» ¢ËÌ‹ÙÚËs ™Ù·Úfi‚·s, Ô˘ ÙÔ ¯ÈÔ˘ÌÔÚÈÛÙÈÎfi Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÙÔ˘ ٷϤÓÙÔ Î¿ı ÊÔÚ¿ ͯÂÈÏ›˙ÂÈ Ì ¤Ó·Ó ÌÔÓ·‰ÈÎfi Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ηϋ˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ·Ó·ÙÚÂÙÈÎÔ‡ ÛÙ›¯Ô˘, Û¿ÙÈÚ·˜ Î·È ·˘ÙÔÛ·ÚηÛÌÔ‡! Î·È Ô «¿ÓıÚˆÔ˜ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·» ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ï›ÂÈ ·fi ÙËÓ «ÏËıˆÚÈ΋» ·˘Ù‹ ·Ú¤·. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÛÙÔÓ Ó¤Ô ‰›ÛÎÔ ÙÔ˘ ª¿ÌË ™Ùfiη, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÂȉ‹ ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÎÔÈÓfi Î·È ÎÚÈÙÈΤ˜ ·fi ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÔÚ›·. ΔÈ̤˜ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ : 15


Agenda_U~d Books Top books for you! ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ

30

Best Sellers

∏ "™‡ÓÙÔÌË ¢Â‡ÙÂÚË ∑ˆ‹ Ù˘ ªÚÈ Δ¿ÓÂÚ", Â›Ó·È ÌÈ· ÓÔ˘‚¤Ï· Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ "ŒÔ˜ ÙÔ˘ §˘ÎfiʈÙÔ˜", Î·È ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÊËÁËÙ‹˜ Â›Ó·È Ë ªÚÈ, ¤Ó·˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ô˘ ÚˆÙÔ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙËÓ ŒÎÏÂÈ„Ë. ∏ "™‡ÓÙÔÌË ¢Â‡ÙÂÚË ∑ˆ‹ Ù˘ ªÚÈ Δ¿ÓÂÚ" Â›Ó·È Ë Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ªÚÈ Δ¿ÓÂÚ, Ù˘ ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙ˘ ‚ÚÈÎfiϷη Ô˘ ÁÓˆÚ›Û·Ì ÛÙËÓ ŒÎÏÂÈ„Ë, Î·È Ù˘ ÛÎÔÙÂÈÓ‹˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ˙ÂÈ. ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ÂÍÈÛÙÔÚ› ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙˆÓ ‚ÚÈÎÔÏ¿ÎˆÓ Î·ıÒ˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ó· ÂÈÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ∫¿ÏÂÓ Î·È ÙËÓ ª¤ÏÏ· ™Ô˘¿Ó, Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ·Í¤¯·ÛÙÔ Â›ÏÔÁÔ. ∏ ËÚˆ›‰· ªÚÈ ·›˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ŒÎÏÂÈ„Ë, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ÔÏ˘·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË Ù·ÈÓ›· ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Summit Entertainment. "¡ÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ı· ·Ú¤ÛÔ˘Ó Ôχ ÛÙÔ˘˜ Ê·Ó ÔÈ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÙˆÓ Êfi‚ˆÓ, Ù˘ ·Á¿˘ Î·È ÙˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ ÂÓfi˜ ·Ó·‰˘fiÌÂÓÔ˘ ‚ÚÈÎfiϷη".

§Â˘Î‹ Ôگȉ¤·, "◊ıÂÏ· Ó· ÛÔ˘ ¿Úˆ ¤Ó· ÚÔÏfiÈ ÁÈ· Ó· ı˘Ì¿Û·È οı ÒÚ· Î·È ÏÂÙfi fiÛÔ Û' ·Á·Ò". √ ª¿ÚÎÔ˜ ¤Û˘Ú ÙÔ ‰¿¯Ù˘Ïfi ÙÔ˘ ÛÙËÓ Ï·ÙÈÓ¤ÓÈ· ·Ï˘Û›‰·. " ™ÙÔ ÚÔÏfiÈ ·˘Ùfi ‚Ú›ÛÎÂÙ·È fiÏË Ë ·Á¿Ë ÌÔ˘ - fiÏË, ·ÎÔ‡˜;" ™Â ÌÈ· ÔÓÂÈÚÈ΋ ·Ú·Ï›· ·Óı›˙Ô˘Ó ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÔÈ Ï¢Τ˜ Ôگȉ¤Â˜ Ù˘ ¿ÌÌÔ˘. ∞Ì›ÏÈÎÙ· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ÌÔ›Ú·˜ Î·È Ú·‰ÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ·‰›ÛÙ·ÎÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ¯ˆÚÈÛÌÔ‡˜, ÚÔ‰Ôۛ˜ Î·È ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Ì ÙÚ·ÁÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ_ ˆÛÙfiÛÔ, Û οı ÛÎÏËÚ‹ ‰ÔÎÈÌ·Û›· ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÓÙ· ¤Ó· ·ÓÂÎÙ›ÌËÙÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ·: Ë ·Á¿Ë Û fiϘ ÙȘ ÌÔÚʤ˜ Ù˘ ÂÚˆÙÈ΋, ·‰ÂÏÊÈ΋, ÊÈÏÈ΋, ÌËÙÚÈ΋. °È·Ù› Ë ·ÏËıÈÓ‹ ·Á¿Ë Â›Ó·È Û·Ó ÙË Ï¢΋ Ôگȉ¤·: ÚÈ˙ˆÌ¤ÓË ÁÂÚ¿ ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ, ·„ËÊ¿ Ù· ηٷÛÙÚÔÊÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ʇÛ˘ Î·È Ù· ·‰¤ÍÈ· Ô‰Ô·Ù‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÎÈ ·Óı›˙ÂÈ Í·Ó¿ Ì ÙÔ ÚÒÙÔ ÊÈÏ› Ù˘ ¿ÓÔÈ͢.

ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÛÈÁ¿ÚÔ, fiÏË Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË, ¤Ó· ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÛÈÁ¿ÚÔ. ŒÓ· ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÛÈÁ¿ÚÔ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠÚÈÓ ¿ÚÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ·ÓÙÚ¢Ù› ÙË Á˘Ó·›Î· Ô˘ ·Á¿ËÛ ÎÈ ·˜ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ Ó¤Ô˜. ŒÓ· ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÛÈÁ¿ÚÔ ÚÈÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û' ¤Ó· ÚÈ„ÔΛӉ˘ÓÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ‚‹Ì· Ô˘ ÙÔÓ ¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹, ÁÈ· Ó· ÙÔÓ Ú›ÍÂÈ Û' ¤Ó·Ó ÁÎÚÂÌfi ¯ˆÚ›˜ Ù¤ÏÔ˜. ŒÓ· ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÛÈÁ¿ÚÔ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˉ‹ÍÂÈ ÛÙÔ ÎÂÓfi fiÙ·Ó Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘, Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È Ë Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙ¿¯Ù˜ Î·È ·ÔÙÛ›Á·Ú·... ŒÓ· ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÛÈÁ¿ÚÔ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎÂ, fiÙ·Ó Ë ÎfiÚË ÙÔ˘ ¤ÊÙÂÈ ÛÙËÓ ·Á›‰· ÌÈ·˜ ‡Ô˘Ï˘ ·ÚÚÒÛÙÈ·˜. ∏ Ó¢ÚÈ΋ ·ÓÔÚÂÍ›· Ì·›ÓÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË ÎÈ ÂΛÓÔ˜ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ÌË Á›ÓÂÈ Î·È Ë ÎfiÚË ÙÔ˘ ÛÙ¿¯ÙË ÛÙËÓ ˘Ú¿ Ù˘. ªÈ· ÈÛÙÔÚ›· ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙË ÊˆÙÈ¿. ªÈ· ÈÛÙÔÚ›· ÁÈ·... ¤Ó· ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÛÈÁ¿ÚÔ...


>MËÓ ÙÔ ·Ó·‚¿ÏÏÂȘ! «M ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÌÈ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙÔ ∞ÁηÏÈ¿∑ø – ŸÌÈÏÔ˜ ∂ıÂÏÔÓÙÒÓ Î·Ù¿ ÙÔ˘ ∫·ÚΛÓÔ˘ ÛÙÔ The Mall, ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë 4Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂‚‰ÔÌ¿‰· ¶ÚfiÏ˄˘ ÙÔ˘ ∫·ÚΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ΔÚ·¯‹ÏÔ˘ Ù˘ ª‹ÙÚ·˜ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘ È·ÙÚÈ΋˜

ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙËÓ ÎÔڇʈÛË ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· (·fi 24 ¤ˆ˜ 30 /1) Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· « ªËÓ ·Ó·‚¿ÏÏÂȘ ¿ÏÏÔ ÙÔÓ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi. ∫¿ÓÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÙÔ Pap test». ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋˜ ηÌ¿ÓÈ·˜ ÙÔ˘ √∂∫∫ ‹Ù·Ó Ë ÏËÚÔÊfiÚËÛË Î·È Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Á˘Ó·ÈΛԢ

ÎÔÈÓÔ‡ ÛÙÔ ı¤Ì· ÚfiÏ˄˘ ÙÔ˘ ∫·ÚΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ΔÚ·¯‹ÏÔ˘ Ù˘ ª‹ÙÚ·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 1000 ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ ÙÔ˘ √∂∫∫ ÛÙÔ The Mall, ˘¤ÁÚ·„·Ó ÛÙË §Â˘Î‹ μ›‚ÏÔ ¢È·Î‹Ú˘Í˘ , ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˘Ì· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Î·È ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓË̤ڈÛ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi Î·È ÙÔ Pap Test».


Agenda_Model Bar Happy Birthday - The Event Words, U~d

30

> ø¯! Ë ∂˘Ï·Ì›·... O §¿Î˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô °È¿ÓÓ˘ °ÈÔηڛÓ˘ Û ÙÚÂÏÏ¿ ΤÊÈ·!

™ÙȘ 9 ÙÔ˘ πÔ‡ÓË ÙÔ ªODEL LUXURY BAR ›¯Â ÁÂÓÓ¤ıÏÈ·. ∫·ÏÂṲ̂ÓÔÈ Û ·›ÛÙ¢ÙË ‰È¿ıÂÛË Ì·˙› Ì ÙÔÓ §¿ÎË ÙÔÓ °È¿ÓÓË Î·È ÙÔ˘˜ ÃÚÔÓ›Ú ÙÔ˘ ‰ÒÛ·Ó Î·È Î·Ù¿Ï·‚Â. ÃÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿ ªODEL, Î·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÂÌ›˜ Ó· ›̷ÛÙÂ Î·È ¿ÏÈ ¯ÔÚËÁÔ› ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜.


Join the Book

United Free Magazine


EXOFILO-UD No6

20/7/10

11:48

Page 3


EXOFILO-UD No6

20/7/10

11:48

Page 4

U~d 06  

U~d united free magazine july 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you